Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.08.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2022 do 19.08.2022.


Zákon o správních poplatcích

634/2004 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Předmět poplatků §2

Poplatník §3

Sazby poplatků a zaokrouhlování §4

Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení §5

Placení poplatku §6

Vracení poplatku §7

Osvobození od poplatku §8

Sleva na poplatku §9

Dohled finančních úřadů na příjmy státního rozpočtu §10

Přechodné ustanovení §11

Zmocňovací ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Sazebník správních poplatků

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 56/2006 Sb. - Čl. XIX

č. 130/2008 Sb. - Čl. IV

č. 140/2008 Sb. - Čl. VII

č. 297/2008 Sb. - Čl. VI

č. 300/2011 Sb. - Čl. IV

č. 458/2011 Sb. - Čl. LXXVIII

č. 241/2013 Sb. - Čl. XIII

č. 279/2013 Sb. - Čl. XIX

č. 281/2013 Sb. - Čl. V

č. 249/2014 Sb. - Čl. II

č. 257/2014 Sb. - Čl. III

č. 137/2016 Sb. - Čl. VIII

č. 148/2016 Sb. - Čl. VIII

č. 188/2016 Sb. - Čl. XV

č. 195/2017 Sb. - Čl. VII

č. 204/2017 Sb. - Čl. IX

č. 206/2017 Sb. - Čl. VI

č. 222/2017 Sb. - Čl. XVI

č. 371/2017 Sb. - Čl. XI

č. 171/2018 Sb. - Čl. VII

č. 176/2019 Sb. - Čl. XI

č. 209/2019 Sb. - Čl. VI

č. 117/2020 Sb. - Čl. IV

č. 501/2020 Sb. - Čl. V

č. 274/2021 Sb. - Čl. VIII

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 232/2021 Sb.

INFORMACE

634

XXXXX

xx dne 26. xxxxxxxxx 2004

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") x xxxxx jejich xxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx správy (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx").

§2

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Předmětem xxxxxxxx xx správní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx státní xxxxxx (xxxx xxx "úkon"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx položkách xxxxxxxxx poplatků, xxxxx xxxxx přílohu k xxxxxx zákonu (xxxx xxx "sazebník"). Sazebník x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahuje případné xxxxxxxxxx od poplatku, xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx výše xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx správním úřadem x xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx s přestupkovým x x xxxxxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx sazebník xxxxx.

§3

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo jiný xxxxx x provedení xxxxx správnímu xxxxx, xxxx osoba, v xxxxxx zájmu nebo xxxx xxx úkon xxxxxxxx.

(2) Vznikne-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx jej xxxxxxxx x nerozdílně, xxxxxxxxx-xx sazebník xxxxx.

§4

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x poplatku, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxx procentního xxxxxxxx se zaokrouhluje xx xxxx xxxxxxx xxxxx českých nahoru. Xxxxxxxxx poplatek se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx poplatku.

§5

Vyměření x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x následky xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx vyměřuje, xxxxxx x vymáhá xxxxxxx úřad příslušný x provedení xxxxx, xxxxxxxxx-xx sazebník xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x sazebníku xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx přijetí podání xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxx xxxx vymezení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx sazebník xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx, vyzve xx xxxxxxx xxxx, aby xxx xxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx ode xxx, xxxxx následuje xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx poplatku, která xx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxx x xxxxxxxxx poplatku správní xxxx xxxxxxx upozorní xxxxxxxxxx na důsledky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xx 15 dnů xxx dne, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxx, x xxxxx tak xxxxxxx sazebník, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx ve xxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx poplatník xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li sazebník xxxxx. Xxxxxxx-xx poplatník xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 x 3, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x řízení tak, xxxx xx byl xxxxxxxx xxxxxxxx včas, xxxxx již xxxxxxxxx x zastavení xxxxxx. Xx-xx xxxx poplatek xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxx odvolací xxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx, pozbývá rozhodnutí xxxxxxxxx x správní xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úředního xxxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úkonu xxxx xx xx xxxxxxxxx poplatku, nestanoví-li sazebník xxxxx. Xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx ode xxx xxxxxxxx výzvy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx ani xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x placením xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx platí x xxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak (xxxxxxxx 2, 3 x 5).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xx cizí xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, prováděný xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxxx prostředkům xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx český xxxxxxxxxxxxx xxxx u xxxx, xxxx procentní xxxxxxxx xxxxxx srážkou x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zastupitelské xxxxx vybírat xxxxxx

x) x xxxx státu, x xxxx xxxx xxx xxxxx, nebo

b) x xxxx jiného xxxxx, je-li Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx xxxxx zastupitelský xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášeného Českou xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx lhůtám xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx částkou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxxxx xxx, jejichž xxxx xxxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx banka nevyhlašuje, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx amerického xxxxxx x xxxxxx xxxx vyhlášený xxxxxxxxx xxxxxx státu, x xxxx xx český xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxxxxx kalendářního měsíce, xxxx po xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx měně, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx měny xx cizí měnu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx hraničním přechodu xxxxx kursu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou v xxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx po xxxx xxxxxxxxxxx týden. Přeplatek xx xxxxxxxx (§7 xxxx. 2), který xxx xxxxxxxx x xxxx měně, xxxx xxxxxxx úřad vrátit x xxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxx přepočítávané x xxxxx xxxx na xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li sazebník jinak.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx úřady xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx vyměřovaných x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyměřovaných x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx známkami, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 Xx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx vyměřovaných x xxxxxxxxxx českými zastupitelskými xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx příslušný xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. X českých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx úřadů x xxxxxxxxx x způsob xxxxxxx poplatků u xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx si určí xxxx orgány xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správu daní.

§7

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Správní xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx žádost osoby, xxxxx xxxxxxxx zaplatila,

a) xxxxx-xx xxxxxxxx požadovaný xxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazebníku, x xxxxx-xx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxxxxx žádost, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, námitka, xxxxxxxx xxxx oznámení,

b) xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoven x sazebníku,

x) xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx poplatníka xxxxxx, x kterou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, než xxxx xxxxx xxxxxxxxx x sazebníku (xxxx xxx "xxxxxxxxx xx xxxxxxxx").

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx po xxx nabytí právní xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 4, vrátí xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 50 % zaplaceného xxxxxxxx, x xx xxx přesahuje-li xxxx xxxxxxxx částku 100 Xx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx části xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx rozhoduje a xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx byl xxxxxxxx zaplacen. Xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx známkou, xxxxx xxxxxxx úřad ze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx státního rozpočtu xxxxxx, vrátí xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx základě xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx správního xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx rozhodl.

(6) Xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxx vracení xxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoví-li sazebník jinak.

§8

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x státní xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástupci, xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx příslušníky cizích xxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxx a imunity xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva, xx-xx zaručena xxxxxxxxxx x xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) územní xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx orgány, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxx správy, xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, x státní xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x zaměstnanosti, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pomoci x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx služby, x výjimkou xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x s výjimkou xxxxxxxx za přijetí xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) prováděné x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx názvu obce, xxxxx, xxxxx, ulice, xxxxxx xxxxxxxxx prostranství, xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení, prováděného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pro xxxxx xxxxxxxxxx řízení, prováděného xxxxxxx exekutorem, x xxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx 1 písmeno x),

x) xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cizincům,

h) xxxxxxx-xx tak mezinárodní xxxxxxx x ujednání, xxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; za xxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx považují nezaviněný xxxxx x výbuch, xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx 75 xx/x, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, sesouvání xxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zřícení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 4.xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stupnice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xx x) xxxxxxx xxxxxxx úřad xxxx, x němuž xxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx i xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x sazebníku.

(5) V xxxxxxx stanoveném x sazebníku se správní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx upustit od xxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxx xx poplatku

Správní xxxx sníží poplatek x 20 %, xxxxxxx xxxx x 1 000 Kč, xxxxx xx žádost xxxx xxxx xxxxx x provedení xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxx návrh nelze xxxxx jinak xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx celé koruny xxxxxx.

§10

Xxxxxx xxxxxxxxxx úřadů xx příjmy státního xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx, xxx poplatky, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx. Xxxxxx příslušnost finančních xxxxx se xxxx xxxxxx správního úřadu, x xxxxx xx xxxxxxxx provádí.

(2) Zjistí-li xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx z kontroly xxxxxxx úřad na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx nedoplatek xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, uloží xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx státního rozpočtu, x xx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

§11

Přechodné ustanovení

Bylo-li xxxxxx xx věci předmětu xxxxxxxx zahájeno přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxxx, kdy xx poplatek xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxx ustanovení

Po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx válečného stavu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx ohrožení nebo xxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1)

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x sazeb xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sazebníku,

x) xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ozbrojené xxxxxxxxxxxx xxxxx, hasičské xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších předpisů.

2. Xxxxxxxx č. 81/1995 Sb., o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Vyhláška č. 270/1998 Sb., x osvobození od xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14

Účinnost

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx x odstavci 2.

(2) Xxxxxxx 117A x 144A xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoveném xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí Rady Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx dne 19. června 1990 x Schengenu, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Nizozemským xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dne 14. xxxxxx 1985, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx Evropské unie x xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx, podepsané xxx 19. xxxxxx 1990 v Xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx republikou, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx platnosti xxxxxxx 117 x 144 xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Gross x. x.

Xxxxxxx x zákonu x. 634/2004 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx poplatků

REJSTŘÍK X XXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx

XXXX X

Xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx

1

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu

2

Stejnopisy, xxxxx xxxx. xxxxx x xxxxxx ověřování, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladů, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx

3

4

5

Xxxxx zemědělského xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

6

Xxxxxxxxx x samostatnému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx

7

Xxxxxx xxxxxxxxx

8

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx zdravotně xxxxxxxxx xxxxxx a řízení xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx

9

Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, osvědčení x xxxxxxxxx právu

10

Změna xxxxx x příjmení

11

Manželství

12

Lovecký lístek

13

Rybářský xxxxxx

14

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x oblasti xxxx, xx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx XXX

15

Xxxxxxxxx dokladů, občanské xxxxxxx

16

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, územní xxxxxxxxxx, xxxxx užívání xxxx xxxxxxxxxx stavby

17

18

19

20

Loterie x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

21

Xxxxxxxxx, oprávněni x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx školy, xxxxxx xxxxx xxxxxx x elektronickém xxxxxxx

22

22A

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

23

Xxxxxxxxxxxx oprávnění

24

Registrace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

25

25a

25b

XXXX II

Vozidla, xxxxxxxx průkazy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, XXX x stanice xxxxxx xxxxx

26

26A

27

27A

28

29

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

30

31

32

33

Xxxxxxxxxx xxxxxx x silniční xxxxxxx, xxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

34

35

36

36a

XXXX III

Vnitrozemská xxxxxx, xxxxxxx plavba

37

38

39

40

41

42

43

44

Letiště x letadla

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Povolení k xxxxxxxxxxx dráhy, drážní xxxxxxx

58

59

59a

XXXX XX

Xxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxx xxxxxxx

60

Xxxxx, xxxxx ohrožených x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

61

Xxxxxxxxxxxx

62

Xxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x x xxxxxxxxx zakázkách

63

64

Dluhopisy, xxxxx xxxxxx, povolení x xxxxxxxxxxxxxx nebo x zajišťovací činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx fondy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

65

66

Xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx

67

67a

XXXX X

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx hospodářství x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o veterinární xxxx, registrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

68

69

70

71

72

73

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

74

75

Xxxxxxxxx xxxxxx, révové víno,

76

77

chovatelské xxxxxxx

78

Xxxxxxxxxx veřejný sklad

79

Rostlino-lékařská xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxx, xxxxxx, dovoz xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

80

81

82

83

84

85

86

87

Xxxxxxxx xxxxx x odrůdě xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, zrušení xxxxxxxxxx xxxx

88

89

90

91

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x houbami, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

92

Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

93

94

Xxxxxxxx přípravky

95

Integrovaná xxxxxxxx

96

XXXX XX

Xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x distribuce léčiv

97

98

99

99A

Povolení x vývozu a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

100

100A

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx modifikovanými xxxxxxxxx

101

Xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

102

102A

XXXX VII

Licence x xxxxxxxxxxx obchodě, xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

103

104

105

105a

Xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx

106

107

XXXX XXXX

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

108

109

110

111

112

113

114

XXXX IX

Cestovní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxx, registrace xxxxxxxxxx xxxxxx

115

116

117

117A

Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx

118

XXXX X

Katastr xxxxxxxxxxx

119

120

Xxxxx skleníkových xxxxx

121

Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

122

Xxxxxx před xxxxxxx xxxxxx

123

124

125

XXXX XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

XXXX XXX

Xxxxxxxxxx poplatky

144

144A

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

XXXX X

Xxxxxxx 1

1. Xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx...Xx 300

b) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx podání daňového xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx...Xx 300

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx úhrady xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splátky, xxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 400

e) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx...Xx 300

x) x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 300

g) x xxxxxxxx úlevy xx xxxx xxxx xxx...Xx 1&xxxx;000

x) xx vydání xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x spotřebních xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) xx změnu xxxxxxxx podle zákona x spotřebních xxxxxx...Xx 200

x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx zajištění xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxx Xx...1&xxxx;000

x) xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx spotřební xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) x informaci xxx xxxxx exekučního řízení, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daňového řádu...Xx 10&xxxx;000

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx...Xx 1 000

2. Xxxxxx xxxxxxxxx

x) o xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx...Xx 100

b) x xxxxxxx xxxxxxxx...Xx 100

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. n) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx závazné xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 952/2013 xx xxx 9. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx celní xxxxx Unie.

Předmětem xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxxx x) x x) této položky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx trojnásobek nebo xxxx xxx trojnásobek xxxxxxxxx xxxxx poplatku.

Poznámky

1. Xxxxx této položky xxxxxxxxx xxxxxxx úřady, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správu xxxx, podle xxxxxxx xxxxxx, zákona o xxxxxxxxxxx daních xxxx xxxxxx x dani x přidané hodnoty. Xxxxxxxx se xxxxx x xxxx správního xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnout. Xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx příjmy xxxxxxxx xxxxxxxx, Národního xxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 této xxxxxxx xx vybírají za xxxxxx daň, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx týká, x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxx jednou, xxx-xx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx požadováno xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx písmeny xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx poplatek ve xxxx součtu xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 2

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v matriční xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx uložených xx xxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx matričnímu zápisu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx matriční knihy xxxxxx do 31. xxxxxxxx 1958 na xxxxxxxxx zápis…Kč 50

x) Xxxxxxxxxx do živnostenského xxxx leteckého xxxxxxxxx...Xx 20 xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) Ohlášení xxxxx místa trvalého xxxxxx...Xx 50 za xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx lístku

d) Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx údaje o xxxxx hlášeného pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x azylu xx xxxxxx xxxxx...Xx 100

x) Xxxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx...Xx 100

x) Vyhledávání v xxxxxxxxxx xxxxxxx, sbírkách xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx knih xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1958…Xx 200 xx každou x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx podle písmen x) x x) xxxx položky xxxx xxxxxxxxxx církve, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx církvemi xx 31. xxxxxxxx 1949.

2. Xx xxxxxxxx podle xxxxxxx c) jsou xxxxxxxxxx xxxxx mladší 15 let.

Předmětem poplatku xxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, kterými xxxx x matriky uložené xx xxxxxxxx archivech x x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx 3

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x úřední úschově, x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, x xxxx, xx xxxxxxx, x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx x dalšího xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx sdělení x xxxxxxxxxx nálezu...Kč 50 xx každou x xxxxxxxxx xxxxxxx

...Xx 40 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx

...Xx 15 xx xxxxx xxxxxxx x Kč 5 xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx stroji xxxx xx xxxxxxxx počítače

b) Xxxxxx stejnopisu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dokladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2b), xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx...Xx 100

x) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bývalé Státní xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx3)...Xx 5 za xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxx ověřeného xxxxxxx x informačního xxxxxxx veřejné xxxxxx Xx 100 xx xxxxx stránku...Kč 50 xx xxxxxx xxxxx x započatou xxxxxxx

x) Xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx2c) za xxxxxx kontaktovanou xxxxx ...Xx 500

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, že u xxxx utajovaná informace2d)

- xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx které mají xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podnikatele nebo xx xxxxxxxxxxx, x xx v souvislosti x výkonem pracovní xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy...Kč 5&xxxx;000

- xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx...Xx 10&xxxx;000

x) Xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx dopravních xxxxx...Xx 100

Xxxxxxxxxx

1. Xx poplatku xx výpisy z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1949.

2. Od xxxxxxxx podle písmene x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zařízení registrovaných xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ústavy, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, ochrany xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx péče x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, zdravotnictví, xxxxxxx xxxxxx x zdraví xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxx byly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx vedení Xxxxxxx xxxxxxx přírody je xx poplatku xxxxx xxxxxxx x) této xxxxxxx xxxxxxxxxx Agentura xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx položky xx xxxxxxxxxx vydání xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 255/1946 Sb., x xxxxxxxxxxxxx československé armády x xxxxxxxxx x x některých xxxxxx xxxxxxxxxxx národního xxxx xx osvobození, ve xxxxx xxxxxx č. 101/1964 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx x. 170/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ˙provedení xxxxxx č. 262/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx odboje a xxxxxx proti komunismu.

4. Xx poplatku xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx církve a xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x duchovním, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, zdravotnickým, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx x prováděním xxxxxx č. 428/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostmi).

5. Od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této xxxxxxx xxxx osvobozeny výpisy xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Správní úřad xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, a xx x důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx až o 90 % z xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky.

Předmětem xxxxxxxx xxxx

1. Vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx, x daňového xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, nejde-li x listinu xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, které xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx předložil xxxxxxxxx xxxxx xxxx již xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx úřadu.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladů po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záznamu x xxxxxxxx skutečnosti6a), xxx xx xxxx xxxxx x matriční xxxxx již xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) této xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx registrovaných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx7).

4. Xxxxxxxxxxx xxxxx x databáze bonitovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX).

5. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx platnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podána před xxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatele xx lhůtách xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx2d).

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx xxxxxxx xx vybírá xx xxxxx vozidlo, kterého xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx týká.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx stránkou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X4 x xxxxx.

3. X případě vydání xxxxxxxxx xxxxxxx provozních xxxxx vedených x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xx xxxxxxxx za xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 4

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, kopie, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x úředních xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, x xxxx, xx xxxxxxx, x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 30 xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxxxxx autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx listiny...Kč 30

x) Xxxxxxxxx autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 30

Xxxxxxxxxx

1. Xx poplatku xxxxx této xxxxxxx xx osvobozeno xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 255/1946 Sb., x xxxxxxxxxxxxx československé xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx účastnících xxxxxxxxx xxxx za osvobození, xx znění xxxxxx x. 101/1964 Sb., x xxxxxxxxx zákona x. 170/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ˙xxxxxxxxx zákona č. 262/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx x odporu proti xxxxxxxxx.

2. Xx poplatku xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x pobočné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx životního prostředí, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, sociálních xxxxxx, xxxxxxxx péče a xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxx x xxxxxx xxxx, kultury, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, vědy x výzkumu, vzdělávání x výchovy, xxxxxxx xxxxxxx a ochrany xxxxxxxxx dědictví x xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x činností, pro xxx byly xxxx xxxxxxxx založeny.

3. Od xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jsou osvobozeny xxxxxxxxxxxx církve x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxx založené jako xxxxxxxx registrovaných xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx matice, xxxxxxx-xx xxxx s prováděním xxxxxx č. 428/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostmi).

Předmětem xxxxxxxx není

Ověření shody xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, fotokopie xxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxx vedeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správu xxxx a xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx, xxxxxx poplatník - xxxxxx xxxxxxx předložil xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

Položka 5

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx otisku xxxxxxx na listině xxxx na jejím xxxxxxxxxx...Xx 30 xx xxxxx podpis xxxx xxxxx razítka

b) Xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxx razítka xx xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx...Xx 300

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx vysokoškolském xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vydaném xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx daného xxxxxxx x xxxxxxxxx...Xx 100 a xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx úředního xxxxxx razítka na xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxx x xxxxxxxxx...Xx 100 xx každý podpis xxxx otisk razítka

Osvobození

1. Xx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) a x) této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxx č. 255/1946 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx osvobození, xx xxxxx zákona x. 101/1964 Xx., k xxxxxxxxx zákona x. 170/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, provedení xxxxxx č. 262/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx odboje a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) x x) této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x pobočné xxxxxx, odborové organizace, xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ústavy, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx životního prostředí, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx péče a xxxxxx x hmotné xxxxx, zdravotnictví, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, kultury, xxxxxxxxxxx x sportu, xxxx x výzkumu, vzdělávání x výchovy, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx-xx xxxxxxxxx úkon x xxxxxxxx, pro xxx byly tyto xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x x) xxxx položky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx těžkým zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx XXX/X.

Xxxxxxxx

1. Poplatek xxxxx xxxxxxx c) xxxx položky xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, Ministerstvo xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx-xx úkon xxxxxxx x xxxxxxxxx x), c) x x) xxxxxxxx ověření xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxx 6

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx8)...Xx 1&xxxx;000

x) Změna xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatele x xxxxxxxx8)...Xx 500

x) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8)...Xx 100

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxx uvedená x xxxxxxx x) xxxx položky, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx provedené x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 105/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 219/1991 Xx. a xxxxxx x. 455/1991 Sb., xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx zemědělského xxxxxxxxxxx xx lhůtě a xxxxxxxx stanoveným zvláštním xxxxxxx předpisem8).

Xxxxxxx 7

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

x) nebo x prodloužení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez odborného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx9)...Xx 100

b) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx9)...Xx 1&xxxx;000

x) rozhodnutí o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x výkonu zdravotnických xxxxxxxx9)...Xx 500

x) xxxxxxxxxx x uznání způsobilosti x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx9)...Xx 500

e) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání9)...Kč 1 000

f) xxxxxxxxxx nebo osvědčení xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x) podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání9)...Kč 500

Xxxxxxx 8

1. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 24 xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxx 15 xxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxx x převzetí x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1 000

x) při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 500

c) xxx převzetí x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 500

2. Přijetí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx xxxxx xx 24 xxxxx pracovního xxx xxxxxx xxxxxxx 15 xxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxx x převzetí x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 500

x) xxx xxxxxx xxxxxxx x obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 250

x) xxx xxxxxxxx u Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxx xxxx xxxxxx podána x obecního úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 250

3. Xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx průkazu xx xxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 15 xxx

x) xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 500

x) xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 250

x) při xxxxxxxx x Ministerstva xxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxx u obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností...Kč 250

d) xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx u xxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx...Xx 500

4. Přijetí xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx osobám xxxxxxx 15 xxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxx x převzetí x Xxxxxxxxxxxx vnitra...Kč 300

x) xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 200

x) xxx xxxxxxxx x Ministerstva xxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností...Kč 100

x) při podání xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 300

5. Xxxxxxx žádosti o xxxxxx dočasného občanského xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxx věku 15 xxx...Xx 200

x) xxxxxx mladším 15 xxx...Xx 100

6. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxx xxxxxx 15 let...Kč 100

7. Xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxx 15 xxx x xxxx xxxxxx pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx...Xx 200

8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, odcizený, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx občanského xxxxxxx xxxx obsahující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx...Xx 200

9. Xxxxxxx xxxxxxx x vydání občanského xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxx xxxx před xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 200

10. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností, který xxxxx xxxxxx x xxxxxxx...Xx 100

11. Xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky...Kč 100

12. Xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x národnosti...Kč 100

13. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx...Xx 2 000

14. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx...Xx 500

15. Xxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 500

16. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31, 32, 35 x 36 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx...Xx 500

17. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx správě xxxxxxxx dat xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 100

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx dat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž osoba, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx vydán, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx není

1. Přijetí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx xx xxxxxxxx průkaz, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx uvedl nesprávné xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x státním xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx dosavadního xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže dosavadní xxxxxxxx průkaz xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 10 xxx.

4. Xxxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx čitelnými xxxxx x x xxxxxxxxxx elektronickým xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2018.

5. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx občanského xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx, o který xxxx xxxxxxxx x xxxx xx 29. xxxxxxxx 2021 xx 1. xxxxx 2021.

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 13 xxxx položky až xx částku 500 Xx x xxxxxxxx xxxxx bodů 14 x 15 této xxxxxxx xx na xxxxxx 100 Xx.

Xxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx x xxxxxx úkonu xxxxxxxx xxxx správních xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 9

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxx vydání xxxxxx xxxxxxx xx nový x důvodu xxxx xxxxx uvedených xx xxxxxxx...Xx 30

x) Přijetí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaného povolení x zaměstnání cizinci...Kč 250

x) Vydání povolení xx zprostředkování zaměstnání xx xxxxxx xxxxxx xxxxx fyzických osob xxx xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx její provedení…Kč 25&xxxx;000

x) Vydání opakovaného xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxx fyzických xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx přiděluje x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx…Xx 15&xxxx;000

x) Vydání xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnání xxx xxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxx xxxxxx, vyhledání xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx pracovní xxxx, x v xxxxxxxxxx x informační xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx…Xx 5&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx za průkaz xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx...Xx 200

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx x výkonu xxxxx xx území Xxxxx republiky je xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx.

Položka 10

a) Xxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx...Xx 100

b) Xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxx xxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx9a)...Xx 200

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx platnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rovnocennosti xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 5 000

g) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

Xxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxx xxxxxxxx český xxxxxxxxxxxxx xxxx podle položky 162 tohoto xxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kontaktním xxxxxx xxxxxxx xxxxxx26), vybírá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx položky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxxx poplatek xx xxxx xxxxxxx.

Položka 11

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) příjmení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, směšného, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 100

b) xxxxx nebo xxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

Xxxxxxxxxx

1. Xx poplatku xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx změna xxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx přijímá xxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, popřípadě, xx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx příjmení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx oznámena xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

2. Xx poplatku xxxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dětí xxxx xxxxx, kterou je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na vydaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx jména x xxxxxxxx osoby x xxxxxxx změny xxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xx změnu xxxxxxxx xxxxxxx, rodičů nebo xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx příjmení se xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

2. Za změnu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxxxx příjmením xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 12

a) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi snoubenci xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx trvalý xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx snoubenci xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami, x nichž xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky...Kč 2&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxx uzavřít xxxxxxxxxx xxxx stanovenou xxxx xxxx xxxx xxxxxx určenou místnost...Kč 1&xxxx;000

x) Vydání vysvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx manželství xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx x působilosti xx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx s xxxxxxxx...Xx 500

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx písmen a) xx x) této xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx jednoho xx xxxxxxxxx nebo xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx partnerství.

2. Poplatek xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx uzavření xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx

Xx poplatku xxxxx písmene c) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 13

a) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx

- xx 1 xxx...Xx 30

- xx 5 xxx...Xx 50

- xx 30 xxx...Xx 70

- xx 6 xxxxxx...Xx 100

- xx 12 xxxxxx...Xx 150

- na 12 xxxxxx xxx xxxx x posluchače odborných xxxx x pro xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx...Xx 75

x) Vydání xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx honebních xxxxxxxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxx xxxxxx do Rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 200

Xxxxxxxxx xxxxxxxx není

Změna zápisu xx Rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedená pod xxxxxxxx x) xxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx podle xxxxxxx x) šesté xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterých je xxxxxxxxx povinným vyučovacím xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx ustanoveným jako xxxxxxxxxx stráž. Tyto xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

Položka 14

a) Vydání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

- 30 xxx…Xx 200

- 1 xxx...Xx 100

- 1 xxx xxx xxxxx xxxxxx 15 let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx...Xx 50

- 3 xxxx...Xx 200

- 3 roky xxx xxxxx xxxxxx 15 xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx funkce...Kč 100

- 10 let...Kč 500

- 10 xxx xxx osoby xxxxxx 15 let nebo xxxxxxxxx rybářství nebo xxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx...Xx 250

- xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 15 xxx…Xx 1 000

- na xxxx neurčitou pro xxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx starší 15 let, xxxxx xxxxxxxxx rybářství x xxxxx svého povolání xxxx funkce…Kč 500

x) Xxxxxxxx xxxxxx rybářského xxxxx ...Kč 2&xxxx;000

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx, xxxx, sedmé x xxxxxx xxxxxxx xxxx položky se xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx lístek, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx škol ve xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, odborným xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hospodářům x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx správnímu úřadu xxxxxxxxxx školy x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Položka 15

x) Vydání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx10)...Xx 50&xxxx;000

x) Vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxx dna xxxx x xxxxxx x xxxx podzemí xx hranicemi xxxxxxxxx xxxxx11)...Xx 200

x) Xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x předchozím xxxxxxxx k činnosti x Oblasti dna xxxx x oceánů x xxxx xxxxxxx xx hranicemi xxxxxxxxx xxxxx...Xx 100 000

d) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x Antarktidě...Kč 5&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Antarktidě x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx a xxxxxxxxx x Antarktidě, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx stavišť xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x Antarktidě xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území13)...Kč 200

x) Xxxxxx povolení x xxxxxxxx, přestavbě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, živočichů x xxxxxxxxxxxxxx xx Antarktidy xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx do Antarktidy...Kč 200

Xxxxxxxx

Xx-xx k xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodu, vybírá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 16

Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx doklad, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jsou-li poškozené, xxxxxxx, xxxxxxxx, odcizené, xxxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx, xxxxxx, osvědčení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vydání duplikátu)...Kč 100

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí doklad, xx xxxx podoba xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx této xxxxxxx xx nepostupuje, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako duplikát x vydává xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

Xx poplatku xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx osvobozeny xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, právnické xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x duchovním, pastoračním, xxxxxxxxxxxxx, zdravotnickým, xxxxxxxxxxx xxxx administrativním xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx úkon x xxxxxxxxxx zákona č. 428/2012 Sb., x xxxxxxxxxx vyrovnání x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx společnostmi x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx vyrovnání s xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

Položka 17

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx x umístění xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx14)

x) xx xxxxxx xxx xxxxxxx15) x xxxxxxx 3 byty xxxx xx xxxxxx xxx rodinnou rekreaci15)...Kč 1&xxxx;000

x) ke xxxxxx xxx bydlení15) s xxxx xxx 3 xxxx...Xx 5 000

c) ke xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x) x výjimkou xxxxxx xxxxxx...Xx 500

d) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx se 3 xxxxxxx nebo řadových xxxxxx, vinných sklepů...Kč 1&xxxx;000 a 500 Xx xx čtvrté x každé xxxxx xxxxx, xxxxxxx Kč 5&xxxx;000

x) ke stavbám, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ani ohlášení, xxxx xx xxxxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxxxx x nejsou xxxxxxx x písmenu x) xxxx x)...Xx 1&xxxx;000

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx e)...Kč 20&xxxx;000

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 300

x) xx xxxxxxx xxxxxxx děl xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x)...Xx 3&xxxx;000

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx území

a) xx xxxxxx 5&xxxx;000 x2 xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) xxx xxxxxx 5 000 x2...Xx 3&xxxx;000

3. Vydání rozhodnutí x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

4. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx...Xx 2 000

5. Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx výjimky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx...Xx 5&xxxx;000

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx...Xx 10&xxxx;000

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx realizovaných xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx rozhodnutím nebo xxxxxxx souhlasem nebo xxxxxxxxxxxxx smlouvou nebo xxxxxxxxx územním souhlasem x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ohlášeného stavebního xxxxxx umisťováno více xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx různými xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx výši xxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxxxx písmenech xxxx položky.

2. Za xxxxxx územního rozhodnutí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vybere xxxxxxx xxxx poplatek xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx poplatku.

3. Xx xxxxxx územního souhlasu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx16) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxx.

5. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xx vydání xxxxxxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxxx xxxx vybere xxxxxxx xxxx poplatek xx xxxx součtu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bodech xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx a položky 18.

8. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxx x x provedení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx veřejnoprávní smlouvy x umístění xxxxxx x xx uzavření xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x provedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx sazeb příslušných xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx je x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx §16 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx §16 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 18

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx stavba xxxxxxxx x xxxxxxxx

x) ke xxxxxx xxx xxxxxxx15) x nejvýše 3 xxxx xxxx xx xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx15)...Xx 5&xxxx;000

x) xx xxxxxx pro xxxxxxx15) x xxxx xxx 3 xxxx...Xx 10&xxxx;000

x) xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx stavbě uvedené x xxxxxxx x) xxxx b) x xxxxxxxx stavby garáže...Kč 500

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;000 x 500 Xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx Xx 5&xxxx;000

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x které xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx ohlášený stavební xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení...Kč 1&xxxx;000

x) xx xxxxxx neuvedené x xxxxxxxxx a) xx e)...Kč 10&xxxx;000

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx díla xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 300

x) ke xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x písmenu x)...Xx 3&xxxx;000

2. Vydání xxxxxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx stavebního povolení...Kč 1&xxxx;000

3. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stavbou xxxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1 000

4. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 3...Xx 500

5. Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

6. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxx...Xx 500

7. Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

8. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby...Kč 1&xxxx;000

9. Xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu...Kč 1&xxxx;000

10. Xxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxx x užívání xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

11. Xxxxxx xxxxxxxx xx změnou v xxxxxxx xxxxxx...Xx 500

12. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 500

13. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavby...Kč 500

14. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxxx užívání staveb...Kč 5&xxxx;000

15. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedení stavby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx)...Xx 500

16. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inspektorem...Kč 10&xxxx;000

17. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 10&xxxx;000

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx povolení ke xxxxx stavby xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx těžkým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX. xxxx III. xxxxxx (držiteli xxxxxxx XXX nebo ZTP/P), xx-xx xx stavbě xxx bydlení místo xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedení stavby xxxxxxxxxx x důvodu, xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vlastníka xxxx. xxxxxxx xxx xxxxxx, povodni atd.

Poznámky

1. Xx-xx xxxxxx stavebním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se stavba xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx veřejnoprávní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx součtu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

2. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxx xxxxxxx vybere xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správní xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxx.

4. Za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx sazeb poplatků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx této položky x položky 17.

5. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx ve výši xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušných xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x položky 17.

6. Xxxxxxxx xxxxxx příslušným k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx stavební xxxx xx xxxxxx §15 xxxx. 1 xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxx xxxx ve smyslu §16 odst. 1 xxxxxxxxxx zákona a xxxx stavební xxxxx xx xxxxxx §16 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 19

Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx17)...Xx 5 000

Položka 20

Xxxxxx šetření xxxx xxxxxxxx na xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx hodinu x xxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxx...Xx 500

b) za xxxxxx započatou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dnech...Kč 1&xxxx;000

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx hodinu xx xxxxx pracovního xxxxx...Xx 2&xxxx;000

Xxxxxxxxxx

Xx poplatku xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx šetření xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostech xxxx nehodách, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx prováděné xxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx není

1. Xxxxxx šetření nebo xxxxxxxx xx místě xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx položek 17 xx 19, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxxx xxxxx §129 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx x položky 21 x 60.

2. Místní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pravomocně povolených xx účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx konaná podle xxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx stavby anebo xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx xxxxxx pro vydání xxxxxxxxxxxx souhlasu.

4. Místní xxxxxxx xxxx ohledání xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx kontrolní prohlídku xxxxxx, byla-li žádost x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podána po xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Poplatek xxxxx xxxx xxxxxxx vybere xxxxxxx úřad xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, byl-li xxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x dokončení xxxxxx.

3. Xxxxxxxx podle xxxx položky xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx prohlídku, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §132 odst. 2 x §171 xxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Poplatek podle xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx místní xxxxxxx xxxx ohledání xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx správní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyřizujícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xxxxxx správní xxxx po ukončení xxxxxxxx šetření, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Položka 21

Xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx základního xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx...Xx 5&xxxx;000

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx-xx se xxxx změna hazardní xxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) xxxxxxxx x umístění herního xxxxxxxx...Xx 4&xxxx;000

x) xxxxx xxxxxxxx x umístění xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx tato xxxxx xxxxxxxx xxx, x xxx xx povolení xxxxxx, xxxx podmínek xxxxxx provozování...Kč 2 500

Položka 22

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace19)…Kč 2&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx19) xxxx vydání20) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx k provádění xxxx provozování xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx…Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx81) x xxxxxxx žádosti x vydání Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx82) xxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx…Xx 1 000

d) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x restaurování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části, xxxxx xxxx xxxx výtvarných xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx ("povolení x xxxxxxxxxxxx")21) a xxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů ("povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx")83)…Xx 2&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx22) xxxx udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků…Kč 500

x) Xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x)…Xx 50

x) Přijetí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxx působit jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxx24)…Xx 100&xxxx;000

x) Přijetí žádosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 25&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx…Xx 100&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek26)…Kč 10&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx autorizace xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx ověřovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyžadované x xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx…Xx 1&xxxx;500

x) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x)…Xx 500

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zahraničního vysokoškolského xxxxxxxx x xxxxxxx x zahraničním vysokoškolském xxxxxxxx podle zákona x vysokých školách26c) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ministerstvem xxxxxx…Xx 3&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx o akreditaci xxxxxxxxxxxx programu podle xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx26b)…Xx 1&xxxx;000

x) Přijetí xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxx xxxx oprávnění x provádění xxxxxxx x odborné způsobilosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx…Xx 5&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxx podmínek bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx…Xx 4&xxxx;000

x) Xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx akreditace xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx při xxxxx…Xx 4&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odborné způsobilosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s nimi…Kč 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx26d) k xxxxxxxxxxx zahraničního vysokoškolského xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky…Kč 100&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx26e) k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx…Xx 50 000

u) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx školách26f) k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky…Kč 100&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx26g) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx…Xx 50 000

w) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxxxxxx … Xx 1&xxxx;000

x) Přijetí xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx vzdělávací xxxxxxx…Xx 1 000

Xxxxxxx 22A

Vydání xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, znaleckých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx…Xx 500

b) tlumočníka xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tlumočnících a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx…Xx 500

Xxxxxxx 22X xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 255/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxx 23

a) Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx x energetických odvětvích27)

1. xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx tepelné energie xx xxxxxxxxxxxxx výkonu 1 XX xxxxxx, xx distribuci xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx energie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 MW xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

2. xx xxxxxx xxxxxxxxx, přepravu xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 10&xxxx;000

3. xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x distribuci xxxxx, na výrobu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 1 XX xxxx...Xx 10&xxxx;000

4. na xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx...Xx 100&xxxx;000

x) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, prodloužení xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx27)

1. změna xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx elektřiny x distribuci xxxxxxxxx, xxxxxx x elektřinou, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx a xx výrobu tepelné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

2. xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx...Xx 500

3. xxxxxx xxxxxxxxxx xx výstavbu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx energie xxxx xxxxxx autorizace xx výstavbu xxxxxxx xxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení...Kč 10&xxxx;000

4. xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zánik xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx zařízení) nebo xx výstavbu vybraných xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 500

c) Xxxxxxx licence k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx 1 x příloze Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx27a) x

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx kotlů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

4. xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxxx systémů...Kč 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx oprávnění energetického xxxxxxxxxxx27a) xx xxxxx xxxxxxxxx...Xx 200

x) Přijetí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 10 000

x) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx zprostředkovatele x energetických odvětvích...Kč 5 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. Zrušení xxxxxxx xxxx zánik xxxxxx xxxxxxxxxx x podnětu xxxxxxxxx xxxxx.

2. Změna xxxxxxx x xxxxxxx x) této položky, xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnětu xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx 24

x) Ohlášení xxxxxxxx xxx vstupu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 500

x) Přijetí xxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxx žádosti x xxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx koncese...Kč 500

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx živnost...Kč 500

x) Xxxxxx xxxxxx x živnostenského rejstříku xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx...Xx 100

x) Vydání xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x živnostenského xxxxxxxxx na žádost...Kč 20 xx xxxxxx x xxxxxxxxx stránku

i) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx…Xx 5

x) Xxxxxxx podání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §72 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 50

Předmětem xxxxxxxx není

1. Vydání xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podnikatele xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx podnětu.

3. Schválení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxx xxxx xxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx více xxxxxxx x koncesi, xxxxxxxx podle písmen x) až x) xx xxxxxx jen xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx jen jednou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ohlášena xxxxxxx x podána xxxxxx x koncesi.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x) a x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx úkon neprovede.

3. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx, xxxxxx správní xxxx jen jeden xxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx nejvyšší sazbě.

4. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxxx zpoplatněné x této xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx xxxxxx26), xxxxxx xxxxxxx poplatek xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx. Správní xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx živnostenskému xxxxx xxxx podání xxxxxxxx.

Položka 25

1.

x) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx75a)…Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx žádosti o xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx75a) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx

- rozsahu xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx druhu zdravotní xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx

- xxxx platnosti xxxxxxxxx…Xx 500

x) Přijetí xxxxxxx x xxxxxx oprávnění x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo o xxxxxxx xxxxxxxxxx nestátního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx…Xx 150

x) Xxxxxx úředního xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb75a)…Kč 100

2.

x) Přijetí žádosti x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx…Xx 1 000

b) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx externího klinického xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx…Xx 500

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů (jméno, xxxxxxxx, trvalý pobyt, xxxxxxxx) xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klinického xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx xxxxxx promítnutí xxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx…Xx 100

x) Xxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx právnické xxxxx oprávněné x xxxxxxxxx externího klinického xxxxxx v rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx externího xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx dalších xxxxx x tomto xxxxxxxxxx…Xx 100

x) Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx…Xx 150

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. Vydání xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx nestátního xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx xxxx změna rozhodnutí x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx externího xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx klinického auditu xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx správního xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx 2. xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x c) xxxx 2. xxxx xxxxxxx.

Položka 25a

a) Podání xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x určení xxxxxxxx xxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

1. xx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

2. x xxxxxx xxxxx než 20&xxxx;000 Xx...5 % x xxxx xxxxxx, nejvýše Xx 1&xxxx;000&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx peněžité xxxxxx...Xx 2&xxxx;000

Xxxxxxxxx poplatku není

Podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o určení xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x z xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 25x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 249/2014 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xxxxxxx 25x

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx X. xxxxxx…Xx 1 000

x) Vydání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XX. xxxxxx…Xx 1 000

x) Xxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxx xxxxxxxx X. xxxx XX. xxxxxx xx xxxxx údajů…Kč 200

d) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx průvodce X. xxxx II. xxxxxx náhradou xx xxxxxx poškozený, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx…Xx 500

Xxxxxxx 25x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 117/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX XX

Xxxxxxx 26

x) Xxxxx do registru xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx vlastníka xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxx-xx

- x xxxxxxxx xx 50 xx3...Xx 300

- x motocykl xxx 50 xx3 xxxxxx motocyklu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 500

- o xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx...Xx 800

- x xxxxxxxx xxxxxxx xx 750 xx xxxxxxxxx xxxxxx...Xx 500

- x xxxxxxxx xxxxxxx nad 750 xx xxxxxxxxx...Xx 700

b) Xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx...Xx 200

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx značky...Kč 200 xx xxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxx tabulky xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx...Xx 5 000 xx xxxxxx xxxxxxx

x) Vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx značkou xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 600 xx každou xxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx značky...Kč 500 xx xxxxxx tabulku

g) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 50 xx xxxxxx xxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu...Kč 200

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu x xxxxxx xxxxx…Xx 700

x) Xxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx…Xx 50

x) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx...Xx 700

x) Xxxxxx karty xxxxx...Xx 700

x) Xxxxxx xxxxx xxxxxx...Xx 700

n) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx přání při xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx zániku xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx...Xx 300

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx v ostatních xxxxxxxxx...Xx 500

Xxxxxxxxxx

1. Od xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxx odrážky x xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx XXX/X.

2. Od xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

3. Xx poplatku xxxxx xxxxxxx a) xxxx položky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx29).

4. Xx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštní registrační xxxxxx xxx jednorázové xxxxxxx.

5. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), x) xxxx g) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla.

Předmětem xxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x provozu x xxxxxx jeho xxxxxxxx x zápis xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx výměna xxxxxxxxxxx xxxxxx x řidičského xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30).

Xxxxxxxx

1. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx technického xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx položky 16 xxxxxxx a) xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx zpoplatňovaný xxxxx xxxxxxx a) xxxx položky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vozidel, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx technického osvědčení xxxxxxx. Xxxxxxx-xx se xxxxxxxx zápis xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této xxxxxxx xx vybírá xxxxx xxxxxx.

3. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vozidla xx xxxxxxxx xxxxx písmene x) této xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x) x x) xxxx položky.

Položka 26X

Xxxxxxx akreditace x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

Xxxxxxx 26X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 133/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2011

Xxxxxxx 27

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti

- typu xxxxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 2 000

- xxxxxxx vozidla, konstrukční xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx...Xx 1 000

- xxx hromadné xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 500

x) Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx

- vozidla xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 2&xxxx;000

- systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxx části vozidla xxxx výbavy xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

- xxx hromadné xxxxxxxxx vozidel...Kč 500

x) Xxxxxxxxx technické způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dovezeného xxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ES...Kč 1 500

e) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx xx přestavbě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx samostatného xxxxxxxxxxx celku anebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x autoškole...Kč 1&xxxx;000

x) Xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v úpravě xx xxxxxxxxxxxx palivo xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx xxxx propan-butan...Kč 500

x) Xxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx technické způsobilosti xxxxx písmen x) xxxx b)...Kč 50 xx xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky xxxx xxxxxxxxxx občané xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postižením, kteří xxxx xxxxxxxx průkazu XXX nebo XXX/X.

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx x 50 %, xxxxxx-xx rozhodnutí x schválení technické xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx ES.

Poznámka

Úkon xxxxxxxxxxxxx xxxxx písmen x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx do xxxxxxxx vozidel, xxxxxx xxxxxxxxx o registraci xxxxxxx a vydání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxx změny x xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Položka 27A

a) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vjezdu xx xxxxxxxxxxx zóny...Kč 100

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx nízkoemisní xxxx...Xx 100

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výjimky x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx...Xx 100

Xxxxxxx 27X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 369/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

Xxxxxxx 28

x) Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx autoškoly...Kč 1&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x autoškole...Kč 300

d) Xxxxx nebo prodloužení xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx xxxxxxx x autoškole...Kč 100

x) Xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1 000

f) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pověření x xxxxxxxxxxxx řidičů...Kč 100

g) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx30a)...Xx 200

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vstupního xxxxxxx30b)...Xx 700

x) Xxxxxxx akreditace x xxxxxxxxxxx xxxxx x výcviku v xxxxx zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx profesní způsobilosti xxxxxx30c)...Xx 3 000

j) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx školení xxxxxxxx xxxxx30d)...Xx 3 000

Xxxxxxx 29

a) Udělení xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx Xxxxxxx technické xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) Vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Stanice xxxxxx xxxxx...Xx 1&xxxx;500

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxx...Xx 300

x) Změny x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x provozování Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx měření xxxxx...Xx 200

Xxxxxxx 30

x) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx skupinu xxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 700

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx licence xx xxxxxx skupinu xxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 1 500

c) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx...Xx 300

x) Xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx skupin xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 700

e) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx skupinu rozsahu xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;500

x) Xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx průkazu xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 700

g) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx muniční xxxxxxx...Xx 1&xxxx;500

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmen x) x d) xx osvobozen xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), c) xxxx x) xxxx xxxxxxx, xx na 50 Xx, xxxxxx-xx xxxxxxx x důsledku xxxxx jména nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), c) xxxx x) xxxx xxxxxxx až na 200 Kč, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx licenci x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, změny xxxxxxxxxx xxxx identifikačního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby.

3. Xxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 400 Xx xxx xxxxxxxxxxx xx skupinám rozsahu xxxxxxxxx, xxxxxx-xx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxx muničního xxxxxxx .

4. Xxxxxxx úřad xxxx snížit poplatek xxxxx písmene c) xxxx položky xx 100 Xx, xxx-xx x xxxxxx sportovních xxxxxxx, členů sportovních xxxxx x o xxxxxx myslivců, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xx xxxxxx duplikátů dokladů xxxxxxxxx x písmenech x) xx c), x) x x) xxxx položky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx položky 16 písmene x) xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Za xxxxxx nového zbrojního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene a) xxxx položky.

Položka 31

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx

- xxxxx...Xx 300

- xxxxx...Xx 800

x) Xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx jámy xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxx, střelbu xxxx xxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;500

x) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx výrobě xxxx xxxxxx xx xxxxxx zbraň xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zbraně, xx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx hlavních xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 100

x) Xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx zkušebním komisařem...Kč 200

x) Přijetí xxxxxxx x xxxxxxx výjimky x xxxxxx vlastnictví, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx A...Kč 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxx x nabytí xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx kategorie X-X...Xx 200

x) Xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx nošení xxxxxx xxxxxxxxx X...Xx 200

x) Xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;500

x) Xxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přípravy...Kč 1 000

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx učiněná xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx poplatek podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xx 300 Xx xx xxxxxx zbraň, xxx-xx x xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx x povolení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx řezu xxxxxx, jejímž xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zbrojního xxxxxxx xxxx zbrojního xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §64 zákona x xxxxxxxx, nebo xxxxxx-xx xxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxx položky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx 300 Xx xx hlavní xxxxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x opravou xxxx xxxxxxx xxxxxx kategorie X, X xxxx X.

Xxxxxxx 32

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxx o homologaci xxxxxxx xxxxxx31)...Xx 10&xxxx;000

x) Xxxxxx x opakované xxxxxx xxxxxxxxx zbraně31) xxxx doplňku xxxxxx31)...Xx 150

x) Xxxxxxxxx xxxxxx31) xxxxxxxx zkušební xxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zbraně xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx31)...Xx 100

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx kategorie31)...Kč 500

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx kontrole xxxxxxxx31)...Xx 10 000

g) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx střelné xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxx certifikátu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx...50 % xx sazby xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x) x x)

x) Xxxxxx x opakované xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx...Xx 300

x) Xxxxxxxxx historické xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxxx31)...Xx 1&xxxx;000

Položka 33&xxxx;

x) Xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx průvodního listu xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nebo tranzit xxxxxx xxxx xxxxxxxx...Xx 800

x) Přijetí xxxxxxx x xxxxxx jednorázového xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx...Xx 300

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxx povolení přepravovat xxxxxx...Xx 1&xxxx;500

x) Přijetí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zbrojního pasu...Kč 700

x) Xxxxxxx xxxxxxx x prodloužení evropského xxxxxxxxx xxxx...Xx 700

x) Xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx...Xx 100

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx na 50 Kč, xxxxxx-xx xxxxxxxx zbrojní xxx x důsledku změny xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx xxxxx písmene x) této položky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přijedou do Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Parlamentu Xxxxx republiky. Xx xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx akcí xx xxxxxxxxx střelbě x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky xxxx xxxxxxxxxx zbrojní xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, dovoz xxxx xxxxxxx xx zbraně xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 34

1. Xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx32)

x) x xxxxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxx osobní xxxxxxx

- xx xxxxxx vnitrokrajskou xxxxx x xxxxx xxxxxxx autobusové dopravy...Kč 300

- xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 500

b) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx linkové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) k provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx...Xx 1 000

2. Xxxxxx povolení32) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy xxxxxxxxxxx provozovatelem xxxx xxxxx místy na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx jedné xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx 2 až 5 xxxxxxx...Xx 4&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

3. Xxxxxx povolení32) zahraničnímu xxxxxxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx silniční dopravy xxxx taxislužby...Kč 5&xxxx;000

4. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx32) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravy xxxxxxxxxxx provozovatelem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx32)...Xx 1&xxxx;000

6. Vydání xxxxx xxxxxxxxxxx32)...Xx 200

7. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx32)...Xx 500

8. Xxxxxx xxxxx osvědčení xxxxxx32)...Xx 500

9. Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx32)...Xx 500

10. Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě32)...Kč 50

11. Xxxxx z Xxxxxxxxx podnikatelů x xxxxxxxx xxxxxxx32) x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x započatou xxxxxxx…Xx 50

12. Udělení xxxxxxxx xxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx XXX32)...Xx 5&xxxx;000

13. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věci…Kč 200

14. Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí…Kč 200

15. Xxxxxx průkazu řidiče xxxxxxxxxx...Xx 500

16. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx…Xx 500

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx vázána, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx x) x x) x xxxx 2 xx 4 xxxx položky, případně xxxxx xxxxxxxx snížit xxxx poplatek xxxxxx xx na xxxxxxxxxxx x xxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx poplatku xxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx dopravy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx-xx x linkovou xxxxxx dopravu xxxxxxxxxxxx x xxxxx rozsahu xx xxxxxxx smlouvy x veřejných xxxxxxxx x přepravě cestujících.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve změně xxxxx xxxxxxxx.

4. Vydání xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx dopravě xxx xxxxxx vozidla do xxxx evidence.

Položka 35

Xxxxxx xxxxxxxx33) xx zvláštnímu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx těžkých xxxx rozměrných předmětů x k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx rozměry, xxxxxxxx na nápravu xxxx hmotnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx limity

A. Xx xxxxxxxxxxxx dopravě

a) xxxxxxxxx-xx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx rozměry...Kč 1&xxxx;200

x) xxxxxxxx povolenou hmotnost xx 60 t xxxxxx...Xx 2&xxxx;500

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnost nad 60 t a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 60 t (x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 3 měsíce xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx)...Xx 6&xxxx;000

X. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx 3,5 x...Xx 4&xxxx;500

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx povolená xxxxxxxx (x t)

do 60 xxxxxx

xxx 60

xxx 80

nad 100

xxx 120

nad 150

X

xxxxx x Kč

6 000

12 000

20 000

30 000

40 000

60 000

překročení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx (v %)

3 - 10

11 - 20

21 - 30

nad 30

XX

xxxxx v Kč

5 000

15 000

30 000

60 000

celková xxxxx x mm

nad 3&xxxx;500

xxx 4 000

nad 4 500

nad 5&xxxx;000

xxx 5 500

III

sazba x Xx

3&xxxx;000

6&xxxx;000

10&xxxx;000

15&xxxx;000

20&xxxx;000

XX

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx 25 000

Celkový xxxxxxxx X+XX+XXX+XX

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx X x X xxxx xxxxxxx xxxx osvobozena povolení x xxxxxxx zemědělských xxxxxx x souvislosti xx sezónními pracemi x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx upustit od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx X xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vzájemnosti za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx č. 56/2001 Sb. x xxxxxxxx č. 341/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 100/2003 Sb.

Položka 36

a) Xxxxxx xxxxxxxx33) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx komunikace xx xxxx xxxxxxxxx

- 10 dní a xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx...Xx 100

- 6 xxxxxx x na xxxx xxxxxx xxx 6 xxxxxx...Xx 500

- xxxxx xxx 6 xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxx povolení33) x připojení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx odpočívku xxxxxxx nebo xx xxxxxxx X. třídy...Kč 1&xxxx;000

x) Xxxxxx povolení33) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx XX. xxxxx xxxx XXX. xxxxx xxxxx xx xxxxxx komunikaci...Kč 500

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx se zvlášť' xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX nebo XXX/X.

Xxxxxxxxx poplatku xxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx havárie.

2. Vydání xxxxxxxx uvedeného v xxxxxxxxx x) x x) této položky x připojení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxx místních komunikací xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx33).

Xxxxxxx 36x

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací...Kč 300

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

Xxxxxxx 36x xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 152/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2011

XXXX III

Položka 37

x) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu způsobilosti xxxxx xxxxxxxx, průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x vedení xxxxxxxx xxxxxx radaru...Kč 500

x) Xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx rozšíření průkazu xxxxxxxxxxxx vůdce malého xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plavidla xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx příbřežní xxxxxx xx moři...Kč 500

x) Xxxxxx průkazu (xxxxxxxxx) xxxxxxxx xx platný xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx...Xx 100

x) Xxxxxx xxxx rozšíření xxxxxxx xxxxxxxxxx určeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx...Xx 1 000

e) Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k provozování xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx...Xx 1&xxxx;500

x) Xxxxxxx praktických dovedností xxx vedení xxxxxx xxxxxxxx plavebním xxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebezpečných xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxx xx součástí xxxxxxxx řádu...Kč 1&xxxx;500

x) Xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti bezpečnostního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx...Xx 200

i) Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx malého plavidla...Kč 2&xxxx;000

x) Xxxxxx plavecké xxxxxxxx xxxxxx...Xx 300

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx...Xx 50

Xxxxxxx 38

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plavidla ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx

- xxxx xxxxxxxx…Xx 500

- xxxxxxxx zařízení, jejichž xxxxx je menší xxx 20 m…Kč 500

- xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx 20 x x xxxx…Xx 800

- xxxxxxx xxxxxxxx…Xx 1 000

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plavidla

- xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx obytné xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

- xxxx plavidla (xxxxxxxx xxxxx, motorové xxxxxx, xxxxxxxxx jachty x xxxxxxxx motorem, xxxxx skútry), xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx 30 x3...Xx 2&xxxx;500

- xxxx plavidla (xxxxxxxx xxxxx, motorové xxxxxx, plachetní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx délky, xxxxx x xxxxxx xx xxxxx než 30 x3, nejvýše xxxx 60 x3...Xx 4&xxxx;500

- xxxx plavidla (xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jachty x xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx součin délky, xxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxx 60 m3...Kč 6&xxxx;000

- xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 12 xxxx...Xx 2 000

- xxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž délka xx menší než 20 x a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 12 xxxx a jsou xxx xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 800

- xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx 20 x a obsaditelnost xxxxxxxxxxx 12 xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;500

x) Vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

- xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 10&xxxx;000

- xxxxxxxxxx x přepravě xxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cejchovního xxxxxxx x xxxxxxxx

- určenému x xxxxxxxx nákladů...Kč 5&xxxx;000

- xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 2&xxxx;500

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 300

x) Vystavení povolení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx cestě xxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx cestách Xxxxx xxxxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení na xxxxxxxx...Xx 100 za xxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. Schválení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx plavidle xxxxxxx v písmenu x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) této položky xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx na xxx x xxxx xxxxx uchycené příslušenství xx xxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxxx pravidelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx nebo technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vybere xxxxxxxx xx xxxx 60 % xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v písmeni x).

3. Za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx skútru s xxxxxxxxx XX a xxxxxxxxxxx o shodě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plavidla, xxx xxxxx výrobce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 40 % xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

Xxxxxxx 39

a) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxx malého xxxxxxxx nebo plovoucího xxxxxxxx a xxxxxxxx xx stavbě tohoto xxxxxxxx nebo zařízení...Kč 2&xxxx;000

x) Xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx typu plavidla...Kč 6&xxxx;000

x) Zápis xxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x plavidle xx plavebního xxxxxxxxx x lodních xxxxxxx...Xx 200

x) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x do xxxxxxx xxxxxxx...Xx 100

e) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx…Xx 200

x) Xxxxx xxxxxx plavidla do xxxxxxxxx xxxxxx plavidel xxxx jeho xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx…Xx 100

g) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx přestavby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx34)...Xx 2&xxxx;000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxx změny uvedené x písmenech x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx písmen x) x x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx jen jednou xx všechny změny xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a rejstříkových xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Položka 40

a) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;500

x) Xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx přístaviště, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Xxxxxx povolení xxx konání akce xx sledované xxxxx xxxxx...Xx 500

Xxxxxxxxxx

Xx poplatku xxxxx xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx povolení xxx xxxxxxxxxxxx plovoucích xxxxxxxxxxx můstků xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 41

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 500

b) Xxxxxx xxxxxxx způsobilosti

- xxxxx xxxxxxx služby...Kč 1&xxxx;500

- důstojníka...Kč 2&xxxx;000

- xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

- xxxxxxxxx xxxxx posádky xxxx...Xx 1&xxxx;000

- xxxxxxxx námořní xxxxxx nebo k xxxxxx rekreační xxxxxx...Xx 500

x) Prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti nebo xxxx xxxxxx...Xx 400

x) Xxxxxx xxxxxxxxx osvědčujícího xxxxxx průkazu způsobilosti

- xxxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

- xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x) (xxxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxx ztracený, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx...Xx 400

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 200

Položka 42

a) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku, jde-li

- x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx trupu xxxxxxxxxxx 12 x xxxxxx...Xx 10&xxxx;000

- x xxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxx trupu xxxxxxxxx 12 x...Xx 15&xxxx;000

- x xxxxxxx obchodní xxxx (dále xxx "xxxx")...Xx 100&xxxx;000

- o xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx účelům...Kč 130&xxxx;000

x) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx...Xx 50&xxxx;000

- xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 65 000

c) Xxxxx x xxxxxxxx rekreační xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li

- x rekreační xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 12 x xxxxxx...Xx 5 000

- o xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxx trupu přesahuje 12 x...Xx 10&xxxx;000

Položka 43

x) Zápis xxxxxx xxxxxxxxx plavidla xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx-xx

- x xxxxxxx xxxxxx...Xx 2&xxxx;000

- x xxxxxxx xxxx...Xx 10&xxxx;000

x) Zápis x xxxxxxxx rekreační xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vyřazení...Kč 2 000

Xxxxxxx 44

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolení k xxxxxx xxxx...Xx 10 000

b) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) Vydání xxxxxxx xxxxxx, jde-li

- x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1 000

- x xxxxxxx lodě...Kč 2&xxxx;500

Xxxxxxx 45

x) Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxx xxxx druhu

- xxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

- xxxxxxxxxxx neveřejné...Kč 15&xxxx;000

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 10 000

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 5 000

b) Xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx letiště xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx...15 % xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této xxxxxxx

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

- vyšší xxx 10 xxx...Xx 50&xxxx;000

- 10 tun x xxxxx...Xx 15&xxxx;000

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky xxxx xxxxxxxxxx subjekty zajišťující xxxxxxxxxxx záchranný xxxxxx.

Xxxxxxx 46

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx...Xx 5&xxxx;000

Xxxxxxx 47

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx...Xx 80&xxxx;000

x) Vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx letadlem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotností

- 10 tun x xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx sedadel xxx xxxxxxxxx 20 xxxxxx x menším...Kč 30&xxxx;000

- vyšší xxx 10 xxx xxxx x celkovým xxxxxx xxxxxxx xxx cestující xxxxxx xxx 20...Xx 80&xxxx;000

x) Xxxxxxxxxxx platnosti xxxx jiná změna xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zahrnuje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx letectví.

Položka 48

x) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výmaz x xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxx xxx 10 xxx...Xx 8&xxxx;000

- 10 xxx x xxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu změny xxxxx nebo x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx....Xx 100

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx pro vydání xxxxxxx způsobilosti xxxxxx xxxxxxx xxxx vrtulníků xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx kvalifikace XX...Xx 5&xxxx;000

x) Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx z angličtiny...Kč 2&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 500

x) Vydání xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx kniha xxxx.)...Xx 500

x) Xxxxx x xxxxx zástavního xxxxx x letadlu nebo xxxx xxxxx...Xx 2 000

i) Xxxxxxxxx letadlové xxxxxx...Xx 500

x) Teoretická zkouška xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx…Xx 500

Poznámky

1. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx letectví35).

2. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) se xxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxx a dalších xxxxxxx letadla. První xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zápis letadla xx rejstříku xxxxxxx.

Xxxxxxx 49

a) Udělení xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, opravám, xxxxxxxxxxx x konstrukčním xxxxxx xxxxxxx, jejich součástí x výrobků xxxxxxx xxxxxxxx35)...Xx 20&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx84), x xxxxxx organizaci85), xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x výrobě organizaci75)

- xx 10 zaměstnanců...Kč 15&xxxx;000

- 11 - 30 xxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 30&xxxx;000

- 31 - 50 xxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 45&xxxx;000

- xxx 50 xxxxxxxxxxx...Xx 60 000

c) Xxxxxxx xxxxxxxxx k vývoji, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx84)

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x pístovým xxxxxxx/xxxxxx x letadel s xxxxxx xxxxxxxxxx motorem…Kč 15&xxxx;000

- xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx motorem…Kč 40&xxxx;000

x) Xxxxxx doporučení pro xxxxxxxxxx letecký xxxx xxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx76) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx...50 % poplatku xxx xxxxxxxx x)

Xxxxxxxx

1. Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx platnosti nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxx 1/3 sazby xxxx xxxxxxx. U xxxxxxx x) se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx počtu zaměstnanců x xxxx xxxxxx xxxxxxx x u xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxx schvalovaného xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Počtem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx b) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zapojených xx xxxxxxxxx, řízení, plánování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxx systému xxxxxxx.

3. U položek x) x x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx 1/3 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xx xxxxxxx výjimky x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dvou měsíců xxx xxxxxx oprávnění xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie76) xx vybírá xxxxxxxx xx xxxx 10 % xxxxx xx xxxxxx oprávnění.

5. Xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 2 měsíce x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx76) xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 30 % xxxxx xx vydané xxxxxxxxx.

Položka 50

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx…Xx 10&xxxx;000

x) Uznání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průkazu způsobilosti

- xxx-xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederace...Kč 1 000

- xxx-xx o občana xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 3 000

Poznámka

Změnou xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx příloh.

Xxxxxxx 51

x) Vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx potřebu...Kč 10 000

b) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx...Xx 4&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxx x létání xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx rekreační x xxxxxxxxx xxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx změna xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro vlastní xxxxxxx...Xx 1&xxxx;500

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx...Xx 400

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx výlučně xxx rekreační x xxxxxxxxx létání...Kč 200

x) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

Xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo kulturních xxxx, vyjma xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx písmene x) nevybírá.

Osvobození

Od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výhradní xxxxxx letadel xxx xxxxxx.

Položka 52

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx77) x xxxxxxxxxxx

- letových xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx oblastní služby xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x letištní xxxxxx xxxxxx...Xx 20&xxxx;000

- xxxxxxxxx letových xxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x) x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 10 000

b) Xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie77) xxx

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx oblastní xxxxxx xxxxxx...Xx 80&xxxx;000

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x rozsahu přibližovací xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 50 000

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx provozu...Kč 50&xxxx;000

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 30&xxxx;000

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx hustotou xxxxxxx...Xx 30&xxxx;000

- poskytování ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 10&xxxx;000

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, navigačních služeb, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx přípravě a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx procesu xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) Xxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předletové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Xxxxxxxxx xxxxx vzdušného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx 24 xxxxx v xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

Xxxxxxxx

1. X případě xxxxxxxxxx o pověření xxxxx xxxxxxx a) x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx poplatek pouze xx jedno pověření x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. X případě xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) x xxxxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx sazbou x xxxxx vydaného xxxxxxxxx.

3. Xx změnu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxxxx xx výši 1/3 sazby xx xxxxxx osvědčení. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby k xxx vydanému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx.

Položka 53

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 10&xxxx;000

x) Xxxxxxxxxxx platnosti xxxx změna rozhodnutí x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 2 000

Xxxxxxx 54

x) Vydání xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx poplatku xxx xxxxxxxx A)

b) Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx změny xxxx letadla nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

x) Xxxxxx xxxx letadla xx xxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraničním leteckým xxxxxx xxxxxx vydání xxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nestandardní xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx písmenem X)

x) Xxxxxx Osvědčení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (sazba poplatku xxx xxxxxxxx X)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx x Xx

X

Xxxxx x Xx

X

Xxxxx v Xx

X

Xxxxx x Xx

X

Xxxxx v Xx

X

Xxxxxx a vzducholodě

8 000

1 000

4 000

-

-

Kluzáky

15 000

3 000

5 000

1 000

-

Motorizované xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx

25&xxxx;000

5&xxxx;000

8&xxxx;000

2&xxxx;000

2&xxxx;000

Xxxxxxx x vrtulníky xx 5&xxxx;700 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

40&xxxx;000

10&xxxx;000

10&xxxx;000

5&xxxx;000

4&xxxx;000

Xxxxxxx x vrtulníky xxx 5 700 xx xxxxxxxxx vzletové xxxxxxxxx

80&xxxx;000

25&xxxx;000

35&xxxx;000

15&xxxx;000

10&xxxx;000

x) Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx - 10 % xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X

x) Xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx x Xx

Xxxxxx a xxxxxxxxxxx

500

Xxxxxxx

1&xxxx;500

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

2&xxxx;500

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 5 700 xx maximální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

5&xxxx;000

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx 5 700 xx maximální xxxxxxxx xxxxxxxxx

12&xxxx;500

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx vybírá xxx xx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx modifikaci jednotlivého xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx změny xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, polohu těžiště, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx charakteristiku xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx opravou se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx součástí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx zpracovaných držitelem Xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx letadla.

Xxxxxxx 55

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

x) Prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zvláštního osvědčení xxxxxx způsobilosti nebo xxxxxxxx letové způsobilosti, xxxxx u xxxxxxx xxxxxxx zanikla (xxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx X)

x) Xxxxxx zvláštního xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx

- x xxxxxxxxx xx 60 dnů včetně (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

- x xxxxxxxxx xxx 60 xxx (xxxxx poplatku xxx xxxxxxxx F)

d) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx (sazba poplatku xxx xxxxxxxx X)

x) Xxxxxx exportního osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

x) Vydání povolení x letu

- x xxxxxxxxx xx 60 xxx xxxxxx (sazba xxxxxxxx xxx písmenem X)

- x platností xxx 60 xxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek

- xxx xxxxxxxx k xxxx x platností xx 60 xxx (xxxxx xxxxxxxx xxx písmenem X)

- xxx povolení x xxxx x xxxxxxxxx xxx 60 xxx (sazba poplatku xxx písmenem X)

x) Xxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxxxx

- vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx X)

- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxx písmenem X)

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx 50 % poplatku xxx xxxxxxxx X

x) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 50 % xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X

x) Schválení xxxxx Xxxxxxxx údržby xxx xxxxxxx 10 % xxxxx poplatku xxx xxxxxxxx X

x) Xxxxxxxxx XXX pro xxxxxxx 40 % xxxxx poplatku pod xxxxxxxx X

x) Xxxxxxxxx xxxxx MEL pro xxxxxxx 10 % xxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx X

x) Udělení xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx78) x platností do xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx na jedno xxxxxxx xx vzletovou xxxxxxxxx xx 5 700 xx

10 % xxxxx xxxxxxxx xxx písmenem X

x) Xxxxxxx výjimky x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx78) x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx hmotností xxx 5 700 xx

10 % xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx F

p) Xxxxxxx opakované xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx78) nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxx xxxx výjimky x xxxxxxxxx delší než xxx xxxxxx

xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X

x) Schválení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx79)

xxx sazby xxxxxxxx pod písmenem X

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx x Xx

X

Xxxxx x Xx

X

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx

2&xxxx;000

300

Xxxxxxx

5&xxxx;000

300

Xxxxxxxxxxxx kluzáky a xxxxxxxxxx xxxxxxx

6&xxxx;000

500

Xxxxxxx x xxxxxxxxx do 5&xxxx;700 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

10&xxxx;000

700

Xxxxxxx x xxxxxxxxx nad 5&xxxx;700 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

25&xxxx;000

3&xxxx;000

Xxxxxx-xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

2&xxxx;000

Xxxxxx-xxxxxxx

3&xxxx;000

Xxxxxx-xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

5&xxxx;000

Xxxxxx x pevným xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

2&xxxx;000

Xxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xx zemi

2 500

Vrtule-stavitelné xx xxxx

3&xxxx;000

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx deníku xxx xxxxxxx

10 % xxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx X, nejméně xxxx 100 Kč

Zmocnění

Správní xxxx může snížit xxxxxxxx xx 10 % xxxxx poplatků xxxxx xxxxxxx F xx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti.

Xxxxxxx 56

a) Xxxxxxxxx xxxx součásti xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Typového xxxxxxxxx

- u xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

- u xxxxxx (sazba xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

x) Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx významné konstrukční xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení xxxx xxxxx Typového xxxxxxxxx

- x motoru (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx I)

- x xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

x) Xxxxxx typu xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx leteckým xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

- x motoru (xxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx X)

- u vrtule (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

Xxxxxx

Xxxxx v Xx

X

Xxxxx x Xx

X

Xxxxx x Xx

X

- xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x ultralehkých xxxxxxx

5&xxxx;000

2&xxxx;500

2&xxxx;500

- xxxxxxx

10&xxxx;000

5&xxxx;000

5&xxxx;000

- xxxxxxxxxxxxx, turbohřídelové x xxxxxxxx

20&xxxx;000

8&xxxx;000

10&xxxx;000

Xxxxxx

Xxxxx v Xx

X

Xxxxx x Xx

X

Xxxxx x Xx

X

- x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx - dřevěné

2 000

1 000

1 000

- x xxxxxx úhlem xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx x xxxxxxxxxxx

3&xxxx;000

2&xxxx;000

2&xxxx;000

- xxxxxxxxxxxxx xx zemi

5 000

3 000

3 000

- xxxxxxxxxx xx letu

8 000

4 000

4 000

Poznámka

Významnou xxxxxxxxxxx změnou xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx změna, xxxxx xx podstatný xxxxxx xx hmotnost, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 57

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx o schválení xxxxxxxxxxxx leteckých pozemních xxxxxxxx

- xxxxxxxx zařízení x součásti xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení...Kč 3 000

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

- xxxxxxx xxxxxxxx pro diagnostiku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

- xxxxxxx xxxxxx energií xxx xxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

- xxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 30&xxxx;000

- xxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 50&xxxx;000

- xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx pohybovaných xxxxxxxx xxxxxx...Xx 3&xxxx;000

- xxxxxxxx xxxxxx pro přepravu xxxxxxx xx palubě xxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxx letectví...25 % xxxxx poplatku podle xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

2. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxxx poplatky xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky.

Xxxxxxx 58

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dráhy do xxxxxxxxx xxxx o xxxxx kategorie xxxxxxxxxx xxxxx...Xx 2 000

b) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx

- celostátní xxxx xxxxxxxxxx...Xx 10&xxxx;000

- xxxxxxxxx, tramvajové, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx cesty xxxxx než 1&xxxx;000 x...Xx 3 000

- vlečky x xxxxxx dopravní xxxxx 1&xxxx;000 x xxxxxx a kratší...Kč 1&xxxx;500

- xxxxxx...Xx 1 000

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dráhy...Kč 1&xxxx;000

x) Přijetí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 500

x) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xx xxxxx

- xxxxxxxxxx xxxx regionální...Kč 10&xxxx;000

- xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx...Xx 3 000

f) Xxxxx licence k xxxxxxxxxxx drážní dopravy...Kč 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx návrhu xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx kolejí xxxx x xxxx xxxxx...Xx 500

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx...Xx 5 000

x) Vydání osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx dopravce v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx x změnu xxxxx v osvědčení xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx...Xx 1 500

k) Xxxxxx licence strojvedoucího ...Xx 500

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx získání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx...Xx 3 000

Položka 59

a) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx hnací drážní xxxxxxx...Xx 30 000

x) Xxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx určené x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx drah...Kč 15 000

x) Xxxxxx xxxxxxxx typu vozidla xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx speciálně xxxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxx vlastního xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxx...Xx 10 000

x) Xxxxxxxxx typu xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, elektrickou xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx, osobní vůz x rychlostí xxx 160 km/h, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx trolejbus...Kč 30 000

e) Xxxxxxxxx xxxx drážního xxxxxxx xxx osobní vůz x xxxxxxxxx xx 160 km/h nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx k výstavbě, xxxxxxx a xxxxxx xxxx...Xx 15 000

x) Xxxxxxxxx typu xxxxxxxx xxxxxxx xxx nákladní xxx nebo speciálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidlo xxx vlastního pohonu x výstavbě, xxxxxxx x xxxxxx xxxx...Xx 10 000

g) Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vozidel xx xxx, bylo-li xxxxxx xxxxxxxx xxxx vozidla...Kč 500

x) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxxxxx vozidlo...Kč 30 000

i) Xxxxxx xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxx xxxxxxx na xxx, nebylo-li vydáno xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx...Xx 15 000

x) Vydání xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na trh, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pro xxxxxx drážní vozidlo xxxxxx xxx přepravu xxxx nebo xxxxxx xxxx speciálně konstruované xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx drah...Kč 10 000

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxx xxxx vozidla v xxxxxxx xxxx obnovy xxxx modernizace, x xxxxxxx rozšíření xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx...Xx 5 000

x) Xxxxxxxxx změny na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx xxx ohledu xx xxxxx odchylek...Kč 5 000

x) Xxxxx xxxxxxxx vozidla do xxxxxxxx vozidel xxxx xxxxx xxxxxxxxx údajů...Kč 1 000

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 5 000

p) Xxxxxx xxxxxxx způsobilosti x řízení xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 100

q) Vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx určeného technického xxxxxxxx pro lanovou xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx...Xx 1 000

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx technická zařízení xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x)...Xx 200

x) Xxxxxxxxx osvědčení x odborné způsobilosti xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx...Xx 100

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx, obsahuje-li xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 59x

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx drážní xxxxxxx...Xx 1 500

x) Vydání xxxxxxxxxx x rozporu xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx...Xx 1 000

c) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx postupu při xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na dráze xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na veřejně xxxxxxxxx vlečce xxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxx o xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

XXXX XX

Xxxxxxx 60

1. Xxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x činnosti prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

- xxxxx oprávnění k xxxxxxxx činnosti nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 500

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 1 500

- xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx...Xx 750

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, vývozu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx...Xx...500

x) povolení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 300

x) povolení xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 300

x) xxxxxxxx xxxxxxx díla xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x)...Xx 300

x) xxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx zpracovávat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 300

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx typu xxxxxxx stroje, xxxxxxxx xxxx pomůcky...Kč 500

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx důlního xxxxxxxxx...Xx 300

x) rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx dobývacího prostoru...Kč 1&xxxx;500

x) xxxxxxxx38) x xxxxxx použití xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

- změna xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx podmínkách a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 500

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podléhajícími xxxxxxx...Xx 300

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx38)

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxx...Xx 2 000

b) x xxxxxx xxxxxxxxxx výzkumných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx...Xx 1 000

c) o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxx změně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x bodě 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx správním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxxx x xxxxxx x), b) x k) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, změnu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo změnu xxxxxxxx v povolení x prvému xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 61

1. Přijetí xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrady38a)...Kč 10&xxxx;000

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx38b)...Xx 10&xxxx;000

x) vydání xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx značek x označování xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx38b)...Xx 1&xxxx;000

x) vydání xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx druhů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, výrobků x tuleňů xxxx xxxxxxx živočichů x xxxxxxx zboží xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx omezení xxxxxx38b)...Xx 1&xxxx;000

x) xxxxxx povolení x xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx38b)...Xx 1&xxxx;000

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx38c) xx 1 xx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx38b)...Xx 1 000

g) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výstavě na xxxx xxx 10 xxxxxxxxx xxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx38b)...Xx 2&xxxx;000

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xx 20 exemplářů xxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx planě xxxxxxxxxx xxxxxxx38b)...Xx 100 xx každý xxxxxxxx

x) xxxxxx výjimky ze xxxxxx obchodních xxxxxxxx xx více xxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx planě rostoucích xxxxxxx38b)...Xx 2 000

2. Vydání

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ptáka, xxxxx je xxxxxxxxxx38b)...Xx 20

x) xxxxxx x xxxxxxxx exempláře xxxxx xxxxx žijících xxxxxxxxx38b)...Xx 20

x) xxxxxxxxx fotokopie xxxxx pro držitele xxxxxxxxx xxxxxxxx38d)...Xx 30

Osvobození

1. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 písm. x), e), x) x x) této xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx loveckých xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

2. Xx poplatku xxxxx bodu 1 xxxx. x), e), x) a x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx nebo x xxxxxx výjimky ze xxxxxx obchodních xxxxxxxx xxx exempláře určené xx záchranného xxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účely, xxx exempláře xxxxxx x chovným nebo xxxxxxxxx účelům x xxxxx xxxxxxxxxxx programu x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x botanických xxxxxx, xxxxxxxxx vysokých xxxx, Akademie věd Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

3. Xx poplatku xxxxx bodu 1 xxxx. x), x), x) x x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x vývozu xxxx xxxxxx herbářového, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rostlin xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zapůjčení, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx vědci, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx evidovanými na xxxxxxx vedeném Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Od xxxxxxxx xxxxx bodu 2 písm. a) x x) xxxx xxxxxxx je osvobozeno xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx určené do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx vědecké xxxx xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx exempláře xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, pracovišť xxxxxxxx škol, Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

5. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. x), x), h) x x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx dovozu xxxxxx xxxxxxxxx, x nímž xxxxxxxx cestuje po xxxx kratší než 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx cesty x xxxx xxxxxxxxxxx.

Položka 62

x) Ověření xxxxxxxxx puncovní xxxxxx...Xx 20

x) Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výrobní xxxxxx xxxx odpovědnostní xxxxxx...Xx 200

c) Xxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx výrobní značky xxxx xxxxxxxxxxxxx značky...Kč 40

x) Xxxxxx osvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do seznamu xxxxxxxxxxxxxx slitin...Kč 400

e) Xxxxxx xxxxxxxxxx39) x xxxxxxxxx přidělené xxxxxxx xxxxxx xxxx odpovědnostní xxxxxx...Xx 100

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx značky xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx položky xxxxxx správním úřadem x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 63

a) Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx40)...Xx 100&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výjimky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx40)...Xx 10&xxxx;000

Položka 64

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů41)...Kč 3&xxxx;000

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx41)...Xx 1&xxxx;000

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx41)...Xx 20&xxxx;000

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů41)...Kč 5&xxxx;000

Xxxxxxx 65

1. Přijetí xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx licence xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx…Xx 200&xxxx;000

x) bankovní licence xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, která xxxxx xxxxxx pobočku xx xxxxx České xxxxxxxxx…Xx 200&xxxx;000

x) povolení x provozování pojišťovací xxxxxxxx tuzemskou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx…Xx 200 000

d) xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx státu xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx…Xx 200&xxxx;000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xx základě xxxxx xxxxxxxx xxx pobočky…Kč 200&xxxx;000

x) xxxxxxxx k xxxxxxxx ústřední xxxxxxxxxxx...Xx 200 000

g) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 100 000

x) xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx významného obchodníka...Kč 100 000

2. Přijetí xxxxxxx x povolení

a) x činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx…Xx 200&xxxx;000

x) x xxxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx podle §8a odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx…Xx 100&xxxx;000

x) x činnosti obchodníka x xxxxxxx papíry xxxxx §8a odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx…Xx 50&xxxx;000

x) x xxxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8a odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx…Xx 20&xxxx;000

x) k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie…Kč 100&xxxx;000

x) x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx…Xx 100&xxxx;000

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx…Xx 100&xxxx;000

x) k xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx §479 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech…Kč 100&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxx §481 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech…Kč 100 000

j) x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §480 zákona o xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx stát speciálním xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 100 000

k) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx…Xx 100&xxxx;000

x) xx xxxxxx x podnikání spořitelního x xxxxxxxx družstva…Kč 100&xxxx;000

x) k xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti…Kč 100 000

n) x xxxxxxxxx důchodového xxxxx státních dluhopisů, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx důchodového fondu x dynamického xxxxxxxxxxx xxxxx…Xx 100 000

o) x xxxxxxxx platební instituce…Kč 50&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu…Kč 25 000

q) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx…Xx 10&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx…Xx 50 000

s) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx rozsahu…Kč 10&xxxx;000

x) k činnosti xxxxxxxxxx společnosti xxxxx §479 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx fondy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx investiční fondy xxxxxxxxxxx s fondem xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxxxxx-xx poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 50 000

u) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxx §481 xxxxxx x investičních společnostech x investičních xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx pouze xxxxx kvalifikovaných investorů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx srovnatelné x xxxxxx kvalifikovaných investorů x xxxxxxx-xx poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 50 000

v) x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §480 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, má-li xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx…Xx 50 000

w) x xxxxxxxx hlavního xxxxxxxxxxxxxx…Xx 20&xxxx;000

x) k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx…Xx 10&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xx. 34 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/101184)…Xx 100&xxxx;000

3. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 34 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/101184)…Xx 50&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx penzijního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1238...Xx 10 000

4. Xxxxxxx xxxxxxx x povolení

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 10 000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tuzemských xxxxxxxx x xxxxx...Xx 10 000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dynamické xxxxx xxx...Xx 10 000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx skupinového xxxxxxxxxxx...Xx 20 000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx hlášení xxxxx...Xx 100 000

5. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx

x) xxxxxxxx licence xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky…Kč 70&xxxx;000

x) bankovní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx…Xx 70 000

c) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx…Xx 70 000

d) v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx…Xx 70&xxxx;000

x) xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx…Xx 70&xxxx;000

x) povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry podle §8a xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8a odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx…Xx 30&xxxx;000

x) povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxxxx v xxx, xx obchodník x xxxxxxx papíry podle §8a xxxx. 3 xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu xx stane xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8a xxxx. 1 nebo 2 xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu…Kč 70&xxxx;000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx podle §8a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx obchodníkem x xxxxxxx xxxxxx podle §8a xxxx. 1 xxxx 2 zákona x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu…Kč 50 000

i) xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx změně…Kč 35 000

j) xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie…Kč 35&xxxx;000

x) xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx…Xx 35&xxxx;000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx protistrany...Kč 70 000

x) povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx...Xx 35 000

n) xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx...Xx 35 000

6. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému…Kč 10 000

7. Xxxxxxx žádosti x xxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx…Xx 35&xxxx;000

x) povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §481 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a investičních xxxxxxx…Xx 35&xxxx;000

x) xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu…Kč 35&xxxx;000

x) xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx…Xx 35&xxxx;000

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování…Kč 35&xxxx;000

x) povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx…Xx 35 000

g) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu…Kč 5&xxxx;000

x) xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx…Xx 5&xxxx;000

x) xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx instituce…Kč 20 000

j) xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz…Kč 20&xxxx;000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxx financování...Kč 10 000

8. Přijetí xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxx kmene nebo xxxx xxxxx…Xx 20&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx převodu xxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv xxxx xxxx částí…Kč 20&xxxx;000

x) x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx státu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx účet xxxxxx x xxxx zřízený…Kč 20&xxxx;000

9. Xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx samostatného xxxxxxxxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx...Xx 10 000

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx…Xx 25 000

x) xxxxxxxxxxx akreditace podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx…Xx 10 000

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x právní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondem, xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx…Xx 2 000

e) zápis xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx…Xx 20&xxxx;000

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx fondy…Kč 2&xxxx;000

x) xxxxx likvidátora xxxx xxxxxxxx správce podle xxxxxx upravujícího investiční xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx…Xx 2 000

h) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx samosprávným xxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 35&xxxx;000

x) xxxxxxxx xxx účely označení xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx…Xx 10&xxxx;000

x) xxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx jediným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx xxxxx…Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru…Kč 50&xxxx;000

x) xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr…Kč 10&xxxx;000

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx spotřebitelský xxxx…Xx 25 000

x) prodloužení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx spotřebitelský xxxx…Xx 10 000

x) akreditaci xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx…Xx 25 000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx...Xx 10 000

x) udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zajištění...Kč 10 000

r) xxxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx...Xx 25 000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zajištění...Kč 10 000

x) udělení xxxxxxxx x podstatnou xxxxxx xxxxx §314 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 5 000

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §597 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 10 000

10. Zápis

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxxx upravujícího spotřebitelský xxxx…Xx 2 000

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx daného xxxxxxxxxxxx…Xx 2&xxxx;000

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx...Xx 2 000

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovacího xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx...Xx 2 000

x) xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxxx spoření...Kč 2 000

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx vázaného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx...Xx 2 000

11. Xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru...Kč 25 000

x) oprávnění x xxxxxxxx samostatného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr...Kč 2 500

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx...Xx 500

x) xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spotřebitelského xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 500

x) xxxxxxxx x činnosti investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx...Xx 2 500

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx vázaného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx...Xx 500

g) xxxxxxxxx x činnosti samostatného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx distribuci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx...Xx 2 500

x) xxxxxxxxx k xxxxxxxx vázaného zástupce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxxx...Xx 500

x) oprávnění x xxxxxxxx doplňkového xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx distribuci xxxxxxxxx x zajištění...Kč 500

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření...Kč 2 500

x) xxxxxxxxx x činnosti vázaného xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 500".

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti x zápis xxxxx xxxx 10 xxxx xx prodloužení oprávnění xxxxx bodu 11 xxxx. x), x) x), x), i) xxxx x) je xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx akreditace, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nejdříve xx xxxxx 3 xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxx akreditace, povolení xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx lhůtě 3 dnů xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 66

1. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti xx xxxxx xxxx x xxxx, xxx xx xxxxx osobami xxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pojišťovně xxxx x xxxxxx ovládnutí...Kč 20&xxxx;000

x) předchozího souhlasu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx ovládnutí...Kč 20 000

d) xxxxxxxxxxx souhlasu x xxxxxx xxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxx účasti na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx ovládajícími xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx centrálním xxxxxxxxxx nebo x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 20 000

g) xxxxxxxx x xxxxxx xxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx samosprávném investičním xxxxx xxxx k xxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, hlavního xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx kvalifikované xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo k xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx ovládajícími xxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 20 000

j) xxxxxxxxxxx souhlasu x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx, aby xx xxxxx xxxxxxx ovládajícími xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx, aby xx xxxxx xxxxxxx ovládajícími xxxxxxxxxxx...Xx 20 000

2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx souhlasu xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) předchozího xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby obchodníka x xxxxxxx xxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) předchozího xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x která xx sídlo xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx...Xx 5&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x povolením xxxxx §481 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x investiční xxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) předchozí souhlas x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vedoucí osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby...Kč 5&xxxx;000

x) předchozího xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxx řídí xxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxx investičního fondu...Kč 5&xxxx;000

3. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

4. Xxxxxxx žádosti x xxxxxxx

x) souhlasu xxxxx k uzavření xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dispozici x xxxxxxxx nebo jeho xxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxx x fúzi xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jmění xx xxxxx jakožto xxxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx ztráty...Kč 20&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx tuzemské xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

5. Přijetí xxxxxxx x xxxxxxxx

x) x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy...Kč 20 000

b) x xxxx nebo xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx, podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx...Xx 20 000

c) x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) x xxxx, x xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx k převodu xxxxx xxxx xxxxx xx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) x xxxx, x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxx nebo x převodu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ...Xx 20&xxxx;000

x) x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x převodu xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) k xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx jmění xx společníka xxxx xxxxx právní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx...Xx 20&xxxx;000

6. Přijetí xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx k xxxx xxxx rozdělení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy, xx xxxxxx základě xxxxxxx x jakékoliv xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva...Kč 20&xxxx;000

x) xxxxxxxx k xxxxxxx členských xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx výše základního xxxxxxxxx vkladu xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

7. Přijetí žádosti

a) x povolení x xxxxxxxx investičního fondu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx xxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx podfondu podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) x povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) x povolení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) o xxxxxxxx xxxxxxxx účastnických xxxxx xxxx transformovaných xxxxx...Xx 20 000

8. Přijetí xxxxxxx

x) x souhlas xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 10&xxxx;000

x) x povolení k xxxxxxxxx účastnického xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 30&xxxx;000

x) o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 10&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx xxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 10&xxxx;000

x) x schválení xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 10&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx...Xx 3 000

g) x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx depozitáře xxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) x schválení změny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření...Kč 5&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx xxxxx depozitáře penzijního xxxxx...Xx 5&xxxx;000

9. Přijetí xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx...Xx 15 000

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx...Xx 5 000

c) x xxxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx cenného xxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinné nabídky xxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 3 000

f) x xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx uveřejnit xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 1 000

g) o xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx návrhu nabídkového xxxxxxxxx...Xx 1 000

h) o xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxxxx výjimky xx zákazu činit xxxxxx úkony xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) x povolení xxxxxxx xx zákazu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx ukončení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx 1 xxxx, xx xxxxxx platí zákaz xxxxxx další nabídku xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nenabyla x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx x nemohla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx cílové společnosti...Kč 3&xxxx;000

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx x zániku xxxxxxxxx povinnosti...Kč 3&xxxx;000

x) x xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxx, která xx x prodlení s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) x vydání xxxxxxxxxxx souhlasu se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx výkupu účastnických xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx...Xx 10&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx srovnatelnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx...Xx 10 000

s) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro sekundární xxxxx...Xx 10 000

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx univerzálního xxxxxxxxxxxxx dokumentu...Kč 10 000

x) o schválení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 5 000

10. Obnovení xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §597 xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 10 000

Xxxxxxxxxx

1. Od xxxxxxxx podle této xxxxxxx bodu 9 xxxx. a) xx x) jsou xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx dluhopisů.

2. Od xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx 9 xxxx. x) xx x) je xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x. x.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx za xxxxxxxx zápisu zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu do xxxxxxx podle §597 xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 30 dnů xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu.

Xxxxxxx 67

x) Přijetí xxxxxxx

1. o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 90 000

2. x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání...Kč 90&xxxx;000

3. x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 50 000

b) Xxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 25 000

c) Xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysílání...Kč 90&xxxx;000

x) Přijetí žádosti x změnu xxxxx xxxxxxxxx

1. x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 20 000

2. v xxxxxxx o udělení xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

3. x přihlášce k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysílání...Kč 20&xxxx;000

Xxxxxxxxx poplatku xxxx

1. Xxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xxxxx xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxxxx č. 132/2010 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách na xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx).

2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx údajů xxxxx písmene d) xxxx xxxxxxx, zapisuje-li xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Položka 67x

Xxxxxxx žádosti

a) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx kinematografického díla xxxx xx realizaci xxxxxxxx x jiného xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx kinematografického xxxx41a)...Xx 5&xxxx;000

x) o podporu xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx z okruhu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx41a)...Xx 10&xxxx;000

x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx41a)...Xx 500

d) x registraci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx41a)...Xx 30&xxxx;000

Xxxxxxx 67a xxxxxxx právním předpisem x. 496/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

XXXX X

Xxxxxxx 68

Xxxxxxx 68 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 182/2008 Sb.

Xxxxxxx 69

a) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xx Xxxxxxx schválených veterinárních xxxxxxxxx42)...Xx 5 000

b) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx správné xxxxxxx xxxxx42)...Xx 2&xxxx;000

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx42)...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx povahy42)...Kč 250

x) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx42)...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx42)…Xx 1 000

x) Prodloužení xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x zápisu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx42)…Xx 500

x) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx42)…Xx 500

Položka 70

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxx xxxx xxxxxxxx42)

- xx xxxxx xxxxx...Xx 50

- xx xxxx xxx xxxxx xxxxx...Xx 100

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provázejícího xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx42)

- xx xxxxx xxxxx...Xx 50

- za xxxx xxx jedno xxxxx...Xx 100

3. Vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx42)

- xx xxxxx xxxxx...Xx 50

- xx xxxx než xxxxx zvíře...Kč 100

4. Xxxxxx ověření xxxx xxxx xxxxxx identifikačního xxxxxxx zvířete x xxxxxxxx chovu … Xx 50

5. Potvrzení x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx42)

- xx xxxxx xxxxx … Xx 50

- xx xxxx xxx xxxxx zvíře … Xx 100

6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx … Xx 50

7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x celostátním xxxxxxxxx xxxxxxx jedné xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx zvířat xx člověka x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx42)… Kč 100

Xxxxxxx 71

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů42)...Kč 100

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx42)...Xx 100

3. Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx země určení xxxxxxx živočišných xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx42)… Xx 100

4. Xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx úřední xxxxxxxxxxx závěrou … Xx 50

5. Xxxxxx xxxxxxxx x neškodnému xxxxxxxxxx xxxxxxxx koně x xxxxxxxx chovu…Kč 100

Xxxxxxx 72

x) Schválení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sledování, xxxxxxxxxxxxxxx střediska, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, inseminační xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx odběr xxxxxxxx, banky spermatu, xxxxxxxx xxx chov xxxxxx, xxxxxx chovu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx zvířat xx xxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxx42)...Xx 200

b) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jsou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx42)...Xx 500

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo jiného xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx42)...Xx 100

d) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx živočišné xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx podílí xx obchodování xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx42)...Xx 500

e) Registrace xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx živočišných produktů xx trh42)… Xx 100

x) Xxxxx údajů (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, trvalý xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx) xx xxxxxxxxx x registraci nebo x registraci...Kč 100

g) Xxxxxxxxxx xxxxxxx42)...Xx 500

x) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx42)...Xx 100

x) Vydání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx42)...Xx 200

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx42)...Xx 100

x) Vydání xxxxxxxxx xxxx xxxxxx cirkusu42)...Kč 200

x) Ověření rejstříku xxxx konání xxxxxxx42)...Xx 100

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx42)...Xx 500

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx42)...Xx 500

o) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx42)… Xx 100

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx §9b xxxxxxxxxxxxx xxxxxx42).

2. Xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x), b), x), x) xxxx x) této xxxxxxx, xxxxxxx-xx současně x xxxxx zpoplatňované xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 73

a) Registrace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technika42)...Kč 1&xxxx;000

x) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx42)...Xx 100

x) Vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxx laboratorní, xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti42)...Kč 2&xxxx;000

x) Xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx asanačního xxxxxxx42)...Xx 3&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti42)...Kč 1&xxxx;000

x) Vydání xxxxxxxx x porážení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx42)...Xx 200

x) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x hospodářství xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx použitím xxxxxxx xxxxxx42)...Xx 200

x) Xxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, trvalý xxxxx xxxx pobyt, sídlo) x povolení...Kč 100

Poznámka

1. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx písmene c), x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxx, provádí-li xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 74

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx43) o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxx

1. xxxxx-xx xx x xxxxxxx z xxxx xxxxx (Xxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxx č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "vybrané xxxxx xxxxx") x o xxxxxxx x řádu xxxxxxx (Xxxxxxxx) z xxxxxx lidoopi (Xxxxxxxxx) (xxxx xxx "xxxxxxx")...Xx 10 000

2. xxxxxxx-xx xx x vybrané xxxxx šelem x xxxxxxx...Xx 1 000

x) Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxx druhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x lidoopy...Kč 5 000

2. xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx...Xx 500

x) Vydání rozhodnutí43) x udělení oprávnění x xxxxxxxxx pokusných xxxxxx...Xx 15 000

x) Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx43)...Xx 1 000

e) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dlouhotrvající xxxxx43)...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxx silničního dopravního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x schválení xxxxxxxx xxx přepravu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx43) za xxxxx xxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx akreditace x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx týrání...Kč 2&xxxx;000

Xxxxxxx 75

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx43) o xxxxxxx xxxxxxxxx x chovu xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx...Xx 15 000

x) Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx projektu xxxxxx...Xx 1 000

Položka 76

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ověření xxxxxx44)...Xx 100

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx položky 16 xxxx. x) tohoto xxxxxxxxx.

Položka 77

a) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vinných xxxxxx46)...Xx 250

x) Vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx46) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx vína s xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovené oblasti, xxxxxxxxxxxxx sektu, jakostního xxxxxxxxxx xxxx...Xx 300 xx každých x xxxxxxxxxx 10&xxxx;000 xxxxx x xxxxx46)

x) Vydání xxxxxxxxxx46) x zatřídění xxxxxxxxxx vína, xxxxxxxxxx xxxx x přívlastkem, xxxxxxxxxx šumivého vína xxxxxxxxx xxxxxxx, aromatického xxxxxxxxxx xxxxxxxx vína xxxxxxxxx xxxxxxx, pěstitelského xxxxx, jakostního likérového xxxx, xxx xxxxx xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx...Xx 500 xx xxxxxxx i xxxxxxxxxx 10&xxxx;000 xxxxx x šarži46)

d) vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx novou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx výsadbu x xxxxxxx46a) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 x2...Xx 1

Předmětem xxxxxxxx xxxx

1. Vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jakostního xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 8 vzorků xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx kalendářním xxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 10&xxxx;000 xxxxx xxxxxx x xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxx xx novou xxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx xx výsadbu z xxxxxxx46a) xxxxxx xxxxxxxxxx46b).

Xxxxxxx 78

a) Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx47)...Xx 2 000

b) Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx47)...Xx 2&xxxx;000

x) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2006 Sb.

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx o zařazení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, mikroorganismu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Národního programu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů rostlin x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx60a)...Xx 1&xxxx;000

x) Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v písmenu x)60a)...Xx 500

Xxxxxxx 79

Xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx48)...Xx 10 000

Xxxxxxx 80

x) Vydání xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx produkty xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx…Xx 500

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dovozu karanténního xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x rámci Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx testování, xxxxxxxx xxxx vzdělávacím xxxxxx, xxxxxxx, selekci xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx…Xx 500

x) Přijetí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx manipulace x xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx rostlinolékařskou xxxx…Xx 500

d) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx…Xx 100

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx osvědčení xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx předmětu x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Položka 81

Xxxxxxx xxxxxxx x

x) vzájemné xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx:

- xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu rostlin xx xxx49)…Xx 5 000

- xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx látky xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx trh49)…Kč 6 000

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx rostlin xx xxx49)…Xx 1 000

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo o xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx letecké xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx rostlinolékařskou xxxx…Xx 500

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx sníží xxxxxxxx x 90 %, jde-li x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo povolení xxxxxxxxx xx bázi xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx surovin, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, feromonů xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku xx xxxxxxx rostlin ve xxxxxxxx xxxxx.

Položka 82

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx x

x) povolení xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx uvádění xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxx49)…Xx 500

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx uvádění xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xx xxx49)…Xx 200

Xxxxxxx 83

Xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx pro menšinová xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx péči…Kč 300

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxx49) nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx těchto povolení…Kč 100

x) zápis xx xxxxxxxx distributorů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxxxxx péči…Kč 1 000

Položka 84

Přijetí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xx trh49) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx…Xx 100

Xxxxxxx 85

Přijetí xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin xxx účely výzkumu xxxx xxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin na xxx49)…Xx 1 000

Položka 86

Xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx49)

- xxx xxxxxxxx xxxxxxx…Xx 1 000

- xxx vlastní potřebu…Kč 300

x) vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího rostlinolékařskou xxxx…Xx 100

c) xxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rostlinolékařskou xxxx…Xx 200

Xxxxxxx 87

x) Vydání xxxxxxxx k dovozu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxxx xxxxxxx dodavateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxx dřevin...Kč 500

x) Xxxxxxx licence x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářského xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx lesního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx osnovy...Kč 500

f) Xxxxxxx licence xxx xxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 1 000

g) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 500

Xxxxxxx 88

Přijetí xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxx50)...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx51)...Xx 100

x) x registraci xxxxxx51)...Xx 2&xxxx;000

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx uznaným xxxxxxx xxxxxx51)…Xx 500

e) x prodloužení xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 500

f) o xxxxx xxxxxxx udržovatele xxxxxx51)...Xx 1&xxxx;000

Xxxxxxx 89

Přijetí xxxxxx xx xxxxxxx nucené xxxxxxx50)...Xx 3&xxxx;000

Xxxxxxx 90

a) Xxxxx xxxxx x osobě xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx50)...Xx 500

x) Zápis xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx podílu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx50)...Xx 1&xxxx;000

x) Zápis xxxxxx xxxxxxx, změny xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx...Xx 200

Xxxxxxx 91

Xxxxxxx 91 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 334/2020 Sb.

Položka 92

x) Xxxxxx xxxxxxxx52) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx...Xx 1 000

b) Xxxxxx osvědčení53) xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zeměpisných označení xx xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxx osvědčení53) o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x pěstovaných xxxxxxx xxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 500

d) Xxxxxx xxxxxxxxx53) pro xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, čerstvé xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Provedení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedeném v xxxxxxxxx x) xx x)...Xx 500

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dokladu x skutečnostech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx53)...Xx 1 000

g) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx53)...Xx 1&xxxx;000

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx53)...Xx 1&xxxx;000

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zářením53)...Kč 1&xxxx;000

Xxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osvědčení xxxxx xxxxxx x) x x) xxxx xxxxxxx xx vyměřuje poplatek xxxxx položky 20 xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 93

a) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx54)...Xx 7&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx54)...Xx 1&xxxx;000

x) Přijetí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx54)...Xx 3&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx provozu pro xxxxxx54)...Xx 5&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx o registraci xxxxxxx xxx uvádění xx xxx54)...Xx 2 000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx54)...Xx 500

x) Xxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxx xxxxx x xxxxxxx x schválení xxxx xxxxxxxxxx54)...Xx 500

h) Xxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx krmení54)...Kč 5&xxxx;000

x) Xxxxxxx žádosti o xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx biologického xxxxxxxx54)...Xx 5&xxxx;000

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xxxx xxxxxxx xx vybere x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x).

2. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx54) xx xxxxxx xxxxxxxx podle položky 22 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx poplatku xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx písmene x) xxxx xxxxxxx u xxxxxxx dopravce xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 94

Přijetí žádosti

a) x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx látky, xxxxxxxxx rostlinného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx55) ..Kč 10 000

x) o xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x změnu xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx rostlinného přípravku xxxx xxxxxxxxx55)...Xx 2 000

x) o povolení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx75)...Xx 1&xxxx;000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x písmenu x) této položky, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxx výjimky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx katastrofických xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 95

1. Xxxxxx xxxxxxx nebo návrhu x56)

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx první xxx xxxxxxxxx...Xx 150&xxxx;000

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx typ xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx mikroorganismus...Kč 75&xxxx;000

x) schválení účinné xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx...Xx 75&xxxx;000

x) xxxxxxxx schválení xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx...Xx 75 000

e) xxxxxxxx schválení xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx...Xx 75 000

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 30&xxxx;000

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 60 000

h) xxxxxxxx biocidního přípravku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolování...Kč 3&xxxx;000

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjednodušeným xxxxxxxx...Xx 6&xxxx;000

x) xxxxxxxxx xxxxx x povolení...Kč 12&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;800

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 300

x) obnovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku...Kč 22&xxxx;500

x) xxxxxxxx identického xxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

2. Podání xxxxxxxx56)

x) x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx do xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků...Kč 5&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

3. Podání xxxxxxx56) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy Česká xxxxxxxxx plní xxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxx-xx o

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 15&xxxx;000

x) stanovení maximálního xxxxxx reziduí...Kč 7 500

4. Xxxxxxx žádosti56) x

x) xxxxxxxx x souběžnému xxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ve Xxxxxxxxx konfederaci...Kč 40 000

5. Xxxxxxx xxxxxxxx56)

x dodání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;500

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx bodu 3 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. f) xxxx položky v xxxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx plní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Položka 96

x) Vydání xxxxxxxxxxxxx povolení k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx57)...Xx 30&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx změně xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 x zákonu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx57)...Xx 10&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho změny xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx x integrované prevenci57)...Kč 5&xxxx;000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx není

Vydání xxxxxxxxxx o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XX

Xxxxxxx 97

1. Xxxxxxx xxxxxxx58)

x) x xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, x změnu rozhodnutí xxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx souběžného dovozu xxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 2 000

c) x zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

2. Xxxxxxx xxxxxxx58)

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx rozhodnutí xxxx x prodloužení platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přípravku xxxx x převod registrace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 2 000

b) x povolení souběžného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přípravku...Kč 1 000

3. Xxxxxxx

x) žádosti x xxxxxxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxxx xxxxxxx vyráběného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 500

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx in xxxxx...Xx 3 000

c) xxxxxxxx xxxxxxxx zplnomocněného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxxxx xx xxxxx...Xx 3 000

x) ohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx...Xx 3 000

x) ohlášení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in vitro...Kč 3 000

x) xxxxxxxx xxxxxxxx dovozce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx...Xx 3 000

g) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prodeje xx diagnostický xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx...Xx 1 000

4. Ověření xxxxx xxxxx čl. 31 xxxx 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2017/745 xx xxx 5. xxxxx 2017 x xxxxxxxxxxxxxx prostředcích, xxxxx xxxxxxxx 2001/83/ES, xxxxxxxx (XX) x. 178/2002 x xxxxxxxx (XX) č. 1223/2009 x o zrušení xxxxxxx Xxxx 90/385/XXX x 93/42/XXX (dále xxx "nařízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx") a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xx. 31 xxxx 2 xxxxxxxx o zdravotnických xxxxxxxxxxxx výrobci, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx...Xx 3 000

5. Přijetí

a) xxxxxxxx o zahájení xxxxxxxx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx na xxxxxxx...Xx 3 000

b) xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 3 000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 3 000

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 1 500

x) xxxxxxx x povolení xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 1 000

f) xxxxxxx x vystavení xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 1 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxx 1 xxxxxxxxx x) a x) xxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nařízení xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Rady 141/2000/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 1999 o xxxxxxxx přípravcích xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx podle xxxx 1 písmene x) této xxxxxxx xx vybírá jen xxxxxx, je-li žádáno xx 30. xxxxxx 2004 x xxxx xxxx registrace léčivého xxxxxxxxx, xxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx státech Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx 98

Xxxxxxx xxxxxxx58)

- x povolení xxxx xxxxx xxxxxxxx výroby xxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 2 000

- x povolení nebo xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

- x povolení xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 2&xxxx;000

- x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx výroby medikovaných xxxxx xxxx veterinárních xxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 2&xxxx;000

Xxxxxxx 99

1. Přijetí xxxxxxx58)

- o xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

- x rozšíření xxxxxxxx distribuce...Kč 2&xxxx;000

2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx potraviny pro xxxxxxxx lékařské xxxxx58a)...Xx 2 000.

Předmětem poplatku xxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v bodě 2 xxxx xxxxxxx, xx-xx žadatelem zdravotní xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx 2 xxxx položky, xxx-xx x léčivé xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Parlamentu x Xxxx 141/2000/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 1999 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx onemocnění.

Xxxxxxx 99A

a) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx konopí xxx xxxxxxx použití59)...Kč 2 000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rostlin xxxxxx xxx léčebné xxxxxxx59)...Xx 2 000

c) Xxxxxxx žádosti o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx konopí xxx xxxxxxx použití59)...Kč 2 000

Xxxxxxx 100

x) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx59)...Xx 5 000

b) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, psychotropních xxxxx xxxx přípravků59)...Kč 1 000

c) Xxxxxx povolení k xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx...Xx 500

Xxxxxxx 100A

a) Vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx látkou xxxxxxxxx 1 podle xxxxxx o prekursorech xxxx x xxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujících xxxxxxxxxx xxxx77)...Xx 3&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx drog x xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx77) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx laboratoři, xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx výukovému xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx instituci xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxx zvláštní xxxxxxx xxx činnost x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx drog77) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče...Kč 500 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxx nové licence x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x licenci podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx x podle xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx77) xxxx xxxxxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx...Xx 2 000

e) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx odpovědné osoby, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx držitele xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx77)...Xx 1&xxxx;000

x) Vydání xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxx uvedených x xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx77) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx toxikologické xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zdravotního ústavu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vědecko-výzkumnému xxxx xxxxxxxxx pracovišti xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, změny xxxxx xxxx změny xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujících prekursory xxxx77) soudně toxikologické xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, specializovanému xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 300

h) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x údajích xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx prekursory xxxx77) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prekursory xxxx77) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx...Xx 300 x Xx 200 za xxxxxx novou xxxxxxxxxx xxxxxxxx v žádosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx jména xxxx xxxxxxxx odpovědné xxxxx xxxx změny xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx příjmení xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx x prekursorech xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx drog77) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx...Xx 300

x) Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxx 3 podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx77)...Xx 3 000

k) Vydání xxxxxxxxx x zvláštní xxxxxxxxxx k xxxxxxxx x uvedenou látkou xxxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx drog x xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx77) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxx x uvedenou xxxxxx xxxxxxxxx 2 nebo 3 x důvodu xxxxx x registračních xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxx xxxx x podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujících xxxxxxxxxx xxxx77)...Xx 1 000

m) Xxxxxx xxxxxx osvědčení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx s uvedenou xxxxxx kategorie 2 xxxx 3 x xxxxxx změny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o prekursorech xxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx77) poskytovateli xxxxxxxxxx péče...Kč 600

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx77)...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx látkou xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx...Xx 500

p) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x činnosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx látkou z xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx údajích xxxxx xxxxxx o prekursorech xxxx...Xx 300

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx písmen x) x x) jsou xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx látkách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx účinném před xxxxxxx účinnosti xxxxxx x prekursorech drog.

Položka 100X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 273/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxxxx 101

a) Udělení xxxxxxxx60) xxx uzavřené xxxxxxxxx x geneticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxxx60) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx modifikovaných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 20 000

c) Xxxxx60) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organismu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx...Xx 30&xxxx;000

Xxxxxxx 102

1. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx80)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 40&xxxx;000

x) aktualizace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 20 000

c) návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 60&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 30&xxxx;000

x) návrhu zprávy x posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 15&xxxx;000

2. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx80)...Xx 25&xxxx;000

Xxxxxxx 102X

Xxxxxxx xxxxxxx x

x) povolení61a) xxxxxxx xx lidských embryonálních xxxxxxxxx buňkách...Kč 500

b) xxxxxxxx61a) xxxxxx linií xxxxxxxx embryonálních kmenových xxxxx...Xx 500

c) registraci61a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ...Xx 500

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení61b)...Kč 2&xxxx;000

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx61b)...Xx 2 000

f) xxxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx61b)...Xx 2&xxxx;000

Xxxxxxxxxx

Xx poplatku xxxxx xxxxxx d), x) x x) xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxx xx tří xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vymezujícího požadavky xx zajištění jakosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx61b), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxxx laboratoře, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 285/2002 Sb., o xxxxxxxx, odběrech a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx č. 160/1992 Sb., x zdravotní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

XXXX VII

Položka 103

a) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx62) x xxxxxxxx xxxx xxxxxx stanovených výrobků...Kč 500

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx62) k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodování xx xxxxxxxxx zbraněmi x xxxxxxxxx76)...Xx 500

Xxxxxxxxxx

Xx poplatku xxxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxx xxxx přepravu xxxxxxx xxx účely xxxxxx, xxxxxxxxxx, reklamací x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx. Od xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodování xx xxxxxxxxx zbraněmi x xxxxxxxxx76).

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Položka 104

x) Xxxxxx xxxxxxxx63) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx63) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx průvozu xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx63) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 1 000

Osvobození

Od poplatku xxxxx xxxx položky xx osvobozeno xxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, předvedení, reklamací x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 105

Xxxxxxx

x) povolení x vývozu xxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx zprostředkovatelských xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx64)...Xx 500

b) mezinárodního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 500

Xxxxxxx 105a

Udělení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx trestu xxxxx, xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx či ponižující xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx...Xx 500

Xxxxxxx 106

1. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx65)

x) x umístění xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení...Kč 5&xxxx;000

x) k prvnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s jaderným xxxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) x uvádění xx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) x provozu xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) x provedení xxxxx xxxxxxxxxxx jadernou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) k xxxxxxxxx x jaderným xxxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx jaderného xxxxxxxxx x vybrané xxxxxxx v jaderné xxxxxxx...Xx 1 000

j) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx IV. xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx III. xxxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx IV. xxxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látky x xxxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx x radioaktivním xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx, třídění a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu, který xx xxxxxxxx s xxx nakládat xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx radioaktivního xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) k xxxxxxx xxxxxxxx...Xx 1 000

q) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu vzniklého xxx zpracování materiálu xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xx Xxxxx republiky nebo xxxx transferu z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 1 000

2. Přijetí xxxxxxx x xxxxxxxx65)

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x jednotlivým xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx III. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx...Xx 1 000

c) k xxxxxxxxx xx zdrojem xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1 000

d) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx látky...Kč 1&xxxx;000

x) x vykonávání xxxxxx významných x xxxxxxxx radiační ochrany...Kč 1&xxxx;000

x) k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x poskytování xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxxxx stavebního xxxxxxxxx xx xxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxxx xxxxxxxx a další xxxxxxx xxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláště xxxxxxxx z hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 1 000

j) x přípravě xxxxxxx xxxxx zajišťující radiační xxxxxxx osoby, jejíž xxxxxxxxxx byla provedena xxxxx atomového zákona...Kč 1&xxxx;000

3. Přijetí xxxxxxx x xxxxxxxxxx...Xx 500

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx uvedených x xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx státní podnik, x xxxxx předmětu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nerostů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 107

1. Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx obalových xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx jaderné xxxxxx x xxxxxxxxx elektráren...Kč 100&xxxx;000

x) xxxx určených xxx xxxxxxx jaderné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 100 000

c) xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 50&xxxx;000

x) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx...Xx 10&xxxx;000

x) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx látky...Kč 5 000

f) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxx x) xx e)...Kč 1&xxxx;000

2. Xxxxxx dokladu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx...Xx 500

3. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

4. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu...Kč 50

XXXX XXXX

Xxxxxxx 108

1. Xxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx odborné způsobilosti xxxxx §26 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx...Xx 600

2. Xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu83), xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 400

3. Xxxxxx průkazu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 7 zákona x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 400

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx změn v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 200

Položka 109

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 1 000

b) Xxxxxx osvědčení x xxxxxxx změny xxxxxxxxxx xxxxx...Xx 500

Xxxxxxx 110

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x plnění xxxxxxxxxx x peněžitému xxxxxx x námitky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §129 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx vykonávající xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx straně druhé...Kč 200

x) Podání návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou sporu x plnění xxxxxxxxxx x peněžitému plnění, xxxx xxxxxxx vykonávajícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 10&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plnění 4 % x této xxxxxx, xxxxxxx...Xx 200

d) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx reklamace xxxxx §129 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 100

x) Xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a televizního xxxxxxxx...Xx 10&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxx návrhu xx rozhodnutí sporu xxxxx §104 xxxx. 16 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 1 000

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxxx xx výši Xx 500&xxxx;000.

Xxxxxxx 111

a) Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x využívání xxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) Prodloužení platnosti xxxx xxxxxxxxx změn x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx čísel...Kč 500

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx položky xx nevybere, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx čísla xxx xxxxxxx volání, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (hlásky), xxxxx informují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx 112

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x individuálním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

- pro xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televizního xxxxxxxx (rozhlasová xxxxxx)...Xx 7&xxxx;000

- pro pevnou xxxxxx...Xx 5&xxxx;000

- pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 500

- pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 3 000

b) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů

- xxx šíření a xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx)...Xx 500

- pro xxxxxx xxxxxx...Xx 500

- xxx amatérskou radiokomunikační xxxxxx...Xx 200

- pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 500

x) Vydání xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 1 000

d) Xxxxxxx souhlasu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 10&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxx o zahájení xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxx družicové xxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §26a odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 10 000

x) Podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx předběžné xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §26a xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx...Xx 50 000

Poznámka

Poplatek xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §25 xxxxxx č. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxx 113

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx...Xx 500

x) Podání xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx týkajícího xx xxxxxxxx x poštovní xxxxxxxxxxxxxx podle §34 xxxxxx č. 29/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů...Kč 10&xxxx;000

x) Xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx řízení o xxxxxxx xxxxx §6a xxxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 100

Xxxxxxx 114

a) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4, §9 xxxx. 3, §12 xxxx. 4 x §14 xxxx. 3 xxxxxx x opatřeních ke xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx komunikací…2 000 Kč

b) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 a §10 odst. 6 xxxxxx o opatřeních xx xxxxxxx xxxxxxx xx zavádění xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx…10&xxxx;000 Xx

XXXX IX

Položka 115

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx...Xx 600

- xxxxxxx xxxxxxx 15 xxx...Xx 100

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zkrácené xxxxx xx 24 xxxxx xxxxxxxxxx dne

- při xxxxxx x xxxxxxxx x Ministerstva xxxxxx…Xx 6&xxxx;000

- xxx xxxxxx x xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx…Xx 4 000

a xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 2&xxxx;000

xxxxxxx xxxxxxx 15 xxx

- při podání x xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 2&xxxx;000

- xxx podání x xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx…Xx 1&xxxx;500

x xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx vnitra…Kč 500

x) Xxxxxx cestovního pasu xx 5 xxxxxxxxxx xxx

- při xxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 3&xxxx;000

- xxx podání x xxxxxxxx úřadu obce x rozšířenou působností…Kč 2&xxxx;000

x převzetí x Xxxxxxxxxxxx vnitra…Kč 1&xxxx;000

- xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx…Xx 3&xxxx;000

xxxxxxx mladším 15 xxx

- xxx xxxxxx a xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 1&xxxx;000

- při podání x xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx…Xx 500

x xxxxxxxx x Ministerstva vnitra…Kč 500

- při xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x převzetí x stejného xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx…Xx 1 000

d) Xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 200

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx pro překračování xxxxxxxx hranic...Kč 100
x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx...Xx 50 za xxxxxx xxxxx
x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx...Xx 100
h) Xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu...Kč 600

- xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx...Xx 100

Osvobození

Od xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cizinci Českou xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx smlouvy.

Předmětem xxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxx cestovních xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, ve kterých xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx doklady x xxxxxxx vadou, anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

2. Vydání xxxxxxxxxx dokladu z xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx podle xxxxxx x), x) x c) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; jedná-li xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle písmen x) x x), xxxxx xx před xxxx převzetím.

Položka 116

1. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x pobytu

a) xxxxxxx…Xx 2 500

x) xxxxxxx mladšímu 15 xxx…Xx 1 000

x) xx xxxxxx strpění xxxxxx na xxxxx…Xx 500

2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx

x) xxxxxxx…Xx 2 500

x) xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx…Xx 1 000

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx…Xx 1 000

x) xxxxx požívající xxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx 15 let…Kč 500

3. Xxxxxxx žádosti x provedení xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxx…Xx 1 000

x) xxxxxxx mladšímu 15 xxx…Xx 500

4. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx náhradou xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji je xxxxxxxxx

x) cizinci…Kč 4 000

x) xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx…Xx 2 500

5. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, povolení x xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxx příslušnost, x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxx provedení xxxxx xxxxxx xxxxxxx...Xx 200

6. Přijetí xxxxxxx x xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, ztracený xxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx, jehož nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ohledu xx státní xxxxxxxxxxx...Xx 300

7. Xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx…Xx 500

8. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx…Xx 1 000

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx bodu 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx požádal o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx66a), x xx xxxxxxxx xxxxx bodu 2 písm. a) x x), bodu 3 x bodu 8 xxxx xxxxxxx xx osvobozen cizinec, xxxxxxx již xxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx snížit x 50 % xxxxxxxx xxxxx bodů 2 xx 4 xxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxx cizince xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany. X xxxxxxx xxxxxxxx xxx požádat xxxxxxxxxx xxxxxxxx x podáním xxxxxxx xxxxx bodů 2 xx 4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. První xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx 15 xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxx xxxxxxxx 15 xxx věku xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx.

2. První xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx o povolení x pobytu xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové ochrany xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu cizince xxxxxxxxxxxx dočasné ochrany xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxx o xxxxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, xx kterém správní xxxx uvedl nesprávné xxxxxx, průkaz xxxxxx x výrobní xxxxx xxxx průkaz, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx byl xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 4 xxxx 6 náhradou xx doklad, jehož xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx při udělení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxx položky xx xxxxxx x x xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx o xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dočasné ochrany xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx podle xxxx 7 této položky xx xxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx. Xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx-xx x rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx Dohodou x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx o xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednanou x Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx x těchto xxxxx, pokud xx xxx byl xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx těchto xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx x xxxxxx dalšího xxxxxxx x povolení x xxxxxx.

4. Poplatek za xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx 3 xxxx 5 této xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx ohledu xx počet xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxx xxxx 5 x 6 této xxxxxxx xx dále xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx, který xx xxxxx Dohodou x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Severního Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx o xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Severního Xxxxx x Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a jejich xxxxxxx příslušníky xxx xxxxxx na státní xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 117

Xxxxxxx 117 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 634/2004 Sb.

Položka 117X

x) Přijetí xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky

- xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx - xxxxx xxxx X xxxx X+X...Xx 1 000

- xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx - vízum xxxx X xxxx X+X... Kč 300

x) Xxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přechodu Xxxxx republiky...EUR 60

c) Xxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx na xxxx xxxxx...Xx 300

x) Xxxxxxx xxxxxxx x prodloužení xxxx pobytu na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx...Xx 1&xxxx;000

x) Přijetí xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx...Xx 300

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x ověření xxxxxxx xxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx...Xx 300

Osvobození

Od poplatků xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx o udělení xxxx prodloužení platnosti xxxx cizinci xxxxxxxx 6 xxx; xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x podání xxxxxxx x prodloužení doby xxxxxx na xxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx 6 let,

b) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx cestuje xx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vlády xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx nebo prodloužení xxxxxxxxx xxxxx doby xxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, který xx xxxxx Smlouvou x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx mezinárodní smlouvou xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x to xxx ohledu na xxxxxx xxxxxx příslušnost,

d) xxxxxxx žádosti x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx-xx o xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx studenty x doprovázející xxxxxxx, xxxxx podnikají cesty xx xxxxxx xxxxxx xxxx odborné přípravy x oblasti vzdělávání,

e) xxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxx na xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x rámci Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx vymezeno v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x. 2005/761/XX ze xxx 28. xxxx 2005 xxx usnadnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pracovníků xx třetích xxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxx úřad xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx kulturních zájmů, xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx důležitých xxxxxxxxx zájmů xxxx x humanitárních xxxxxx.

2. Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx příslušníků xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx udělování xxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x dohodám x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx xxxx xxxx xx poplatku xxxxx xxxx položky xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx na hraničním xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxx tranzitní xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cizincem xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizího státu.

Předmětem xxxxxxxx není

Úkon xxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx úřední.

Poznámky

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx vybírá x x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx pouze xxxx xxxxxx.

2. Poplatky xx vybírají v xxxxxx, amerických xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx států, ve xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxx 118

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 50

b) Xxxxxxxxxx výrobce nebo xxxxxxx měřidel...Kč 200

XXXX X

Xxxxxxx 119

x) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, z dřívějších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx každých x xxx započatých 20 xxxxxxx jednotek x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 100

b) Xxxxxx kopie katastrální xxxx, xxxxx mapy x dřívějších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx každou x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx formátu A4...Kč 50

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vedených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx 20 parcel x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx území...Kč 100

d) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx geometrického xxxxx x xxxxx katastru xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx 20 parcel xxxxxxxxx x novém xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 100

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx břemeno x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 100

x) Xxxxxx xxxx x další xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) xx x), xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X4...Xx 30

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx listin xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pozemkové xxxxx xx xxxxxx x jen xxxxxxxxx xxxxxxx formátu X4...Xx 50

Xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx položky xxxx osvobozeny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx68). Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu69) xx od xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxxx Agentura xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX. Pro xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx68) xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx organizace xxxxxx xxxxxxxxx péče.

2. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jsou osvobozeny xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, právnické xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx společností, právnické xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, zdravotnickým, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx, dále xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx5), xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, x Lesy Xxxxx xxxxxxxxx, x. x., xxxxxxx-xx xxxx x prováděním xxxxxx č. 428/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostmi x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x majetkovém vyrovnání x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostmi).

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx prováděné x xxxxxxxxxxx x převodem xxxx a nebytového xxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx převod xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx70).

Xxxxxxxx

Xx xxxxx xxxx opis xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx jazyce xxxx xxxxxx správní xxxx xxxxxxxx podle této xxxxxxx xx dvojnásobek.

Poznámky

1. Xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x nebytový prostor xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxx účely xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx úřadem xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány.

Xxxxxxx 120

a) Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 2 000

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx vkladu xx xxxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx čištění, pro xxxxxxxx xxxxxxx, veřejné xxxxxxxx, veřejnou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx...Xx 2 000 xx xxxxx xxxxx

...xxxxxxx x xxxxx Xx 20&xxxx;000

x) Xxxxxxx úplného xxxxx prohlášení x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo přijetí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx do xxxxxx listin...Kč 1 000

Xxxxxxxxxx

1. Xx poplatků xxxxx této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu68). Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu69), xx xx poplatků xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX. Xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx68), xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx organizace xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

2. Xx xxxxxxxx podle této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx občanská xxxxxxxx x odborové xxxxxxxxxx5), jde-li x xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx nemovitého xxxxxxx x vlastnictví Xxxxx xxxxxxxxx.

3. Od xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx návrhu xx zahájení řízení x xxxxxxxx vkladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x převodu bytu x nebytového prostoru, xxxxxxx převod je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezplatný70), x xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx vkladu xx xxxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pozemku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx návrhu xx zahájení xxxxxx x povolení xxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx xx základě zástavní xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytnutím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výstavbu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx71).

5. Xx poplatku xxxxx xxxxxxx a) této xxxxxxx xx osvobozeno xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vkladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x převodem xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx29).

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx správním xxxxxx xxxxxx x katastrální xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 121

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 10&xxxx;000

Položka 122

x) Udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností odpadů xxxxx zákona x xxxxxxxx...Xx 1 000

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určeného pro xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx...Xx 500

c) Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx soustřeďování xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx...Xx 1 000

x) Xxxxxxx xxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx...Xx 10 000

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 17 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 x přepravě xxxxxx x podle zákona x xxxxxxxx...Xx 6 000

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) xx osvobozen xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx 24 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 123

Vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx orgánem...Kč 150

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x původu xxxxx (EUR. 1 xxxx XXX-XXX) x xxxxxxxxx x celním xxxxxxx xxxxx (X.XX) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřené Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx mezinárodním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 124

Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx zboží...Kč 350

Xxxxxxx 125

Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx...Xx 350

XXXX XI

Poznámka x xxxxx XI

Podle této xxxxx sazebníku xxxxxx xxxxxxxx pouze Xxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví.

 

Položka 126

Vydání xxxxxxxxxx, xxxxx, výpisu x rejstříku, xxxxx, xxxxxxxx listin x xxxxxxx...Xx 100 xx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx

...Xx 15 xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx tiskárně xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx započatou xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X4 x xxxxx.

Xxxxxxx 127

a) Xxxxxxx xxxxxxx

- o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 200

- x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 500

- x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Přijetí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx žádosti

- x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx)...Xx 600

- x xxxxx xxxxxxx...Xx 600

- x xxxxx xxxxxxx...Xx 600

- o xxxxx xxxxxxxxxx práva...Kč 600

- o konverzi xxxxxxxx přihlášky73)...Kč 600 xx každý stát, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaslána

Poznámka

V řízeních xxxxxxxxxx se ochranných xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozkladu xxxxx xxxxxxx b) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxx xxxxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx, považuje xx rozklad xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x tomuto xxxxxxxxx xx nepoužijí.

Vynálezy x xxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení

Položka 128

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx vynálezu...Kč 1&xxxx;200

- xxxxx je (xxxx) přihlašovatelem (li) xxxxxxx xxxxxxx (x)...Xx 600

x) Přijetí xxxxxxx

- x zveřejnění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 800

- o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nároků xxxxxxxx xxxxxxxxx přihlášky xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx překladů...Kč 500

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx úplného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

- xx 11. x každý další xxxxxxxxx patentový xxxxx...Xx 500

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx rozsahu

- xxxxx xxxxx strojopisu...Kč 1&xxxx;600

- xx xxxxxx xxxxx xxxxxx...Xx 100

e) Xxxxxxxxxx překladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 2&xxxx;000

- xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx...Xx 100

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx patentového xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení...Kč 5 000

Xxxxxxx 129

x) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx

- xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx od xxxxxx účinnosti xxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

- xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

- xxxxxxxxxxx ochranného xxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

Xxxxxxx 130

Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Smlouvy x patentové spolupráci...Kč 1&xxxx;500

Užitné xxxxx

Xxxxxxx 131

Xxxxxxx xxxxxxxxx užitného xxxxx...Xx 1&xxxx;000

- xxxxx xx (xxxx) přihlašovatelem (xx) xxxxxxx xxxxxxx (x)...Xx 500

Xxxxxxx 132

Přijetí xxxxxxx x určení, xxx xxxxxxxxx řešení xxxxx xx xxxxxxx zapsaného xxxxxxxx xxxxx...Xx 5&xxxx;000

Xxxxxxx 133

Xxxxxxx návrhu xx xxxxx užitného xxxxx x xxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

Xxxxxxx 134

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx...Xx 6&xxxx;000

Xxxxxxxx

1. Xxxxx-xx x zápisu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xx prodloužení xxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx.

2. Xxxxx-xx poplatek xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx lhůtě 6 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx vzory

Položka 135

x) Xxxxxxx přihlášky průmyslového xxxxx ...Xx 1&xxxx;000

- xxxxx xx(xxxx) prohlašovatelem(i) xxxxxxx xxxxxxx(x)...Xx 500

b) Xxxxxxx xxxxxxxx přihlášky xxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 1 000

- xxxxx xx(xxxx) xxxxxxxxxxxxxxx(xx) xxxxxxx původce(i)...Kč 500

- xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vzor xxxxxxxx x xxxxxxxxx...Xx 600

- xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsažený x přihlášce

pokud xx(xxxx) xxxxxxxxxxxxxxx(xx) výlučně xxxxxxx(x)...Xx 300

Xxxxxxx 136

Přijetí xxxxxx xx výmaz xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

- za každý xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 800

Položka 137

Přijetí xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

- xxxxxx x 5 xxxx...Xx 3&xxxx;000

- podruhé x 5 xxxx...Xx 6&xxxx;000

- potřetí x 5 xxxx...Xx 9&xxxx;000

- xxxxxxxx x 5 xxxx...Xx 12 000

Poznámky

1. Dojde-li x zápisu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx rejstříku xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxx.

2. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xx xxxxx jej xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx 6 měsíců xx výši dvojnásobku.

Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx 138

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx známky xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx služeb...Kč 5&xxxx;000

- xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx...Xx 10 000

- xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo služeb xxx xxx xxxxx...Xx 500

x) Přijetí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx tříd výrobků xxxx xxxxxx...Xx 5 000

- xx každou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nad tři xxxxx...Xx 500

x) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

- xx každou xxxx vzniklou xxxxxxxxx...Xx 5 000

d) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

- xx každou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx...Xx 5 000

x) Xxxxxxx xxxxxxx proti zápisu xxxxxxxxxxxx označení do xxxxxxxxx...Xx 1 000

Poznámky

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přihlášky xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) této xxxxxxx je splatný xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xx podání xxxxxxx xxxxx xxxxxxx e) xxxx položky je xxxxxxx ve xxxxx xxx xxxxxx námitek.

4. Xxxx-xx xxxxxxxx podle xxxxxxx a) xxxx x) této xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx, považuje se xxxxxxxxx xxxx námitky xx nepodané x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx po lhůtě xxxxxxxxxx x x xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xx nepoužijí.

5. Xx-xx poplatek podle xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přihlášky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx nedoplatek xxxxxxxx xxx v xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v rozsahu xxxx xxxxxxx a xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx zaplacená xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx, xx které xxxxx xxxxxxx x služeb xx má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx přihláška xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x pořadí xx nejnižší, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zahrnuje. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 139

x) Xxxxxxx xxxxxxx

- x xxxxxx xxxxxx individuální xxxxxxxx xxxxxx...Xx 2&xxxx;500

- x xxxxxx zápisu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx...Xx 5 000

- x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nejpozději xxxx xx xxxxx měsíců xx xxxxxx xxxx...Xx 5&xxxx;000

- x xxxxxx xxxxxx kolektivní x xxxxxxxxxxxx ochranné xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby, nejpozději xxxx do xxxxx xxxxxx xx tohoto xxxx...Xx 10 000

b) Xxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxx prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx známky...Kč 2 000

Poznámky

1. Xxxxxxxx podle písmene x) xxxx položky xx xxxxxxx ve xxxxx xxx podání xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx poplatek zaplacen xx lhůtě xxxxxxxxxx, xxxxx Úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxx 15 dnů xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx o obnovu xxxxxx xxxxxxxx známky xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zaplacení xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této položky xx xxxxxxx do 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx splatnosti, xxxxxxxx xx návrh xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x tomuto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

3. X xxxxxxx, xx Xxxx průmyslového vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx neplatnou x soud xxxx xxxxxxxxxx následně xxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx xxxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. X xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezapíše ochrannou xxxxxx xx 118 xxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx za přijetí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx zápisu xxxxxxxx známky xx xxxxxxxxx.

Položka 140

Xxxxxxx xxxxxxx

- x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx...Xx 2 500

- x obnovu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx...Xx 3&xxxx;000

- x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx...Xx 500

Položka 141

x) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx původu/zeměpisného xxxxxxxx...Xx 4&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx...Xx 2&xxxx;500

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx označení xxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx označení xxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 500

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx položek 140 x 141 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxxx se vybírají xx úkony xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodních xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx organizace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx 142

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

Xxxxxxx 143

Xxxxxxx xxxxxx xx výmaz topografie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx...Xx 2 000

XXXX XII

Konzulární poplatky

Zmocnění x xxxxx XXX

1. Xxxxxxx úřady xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvýšit, xxxxxx, xxxx upustit xx xxxxxxx xxxxxxxx x důvodu vzájemnosti x xxxxx xxxxxxx xx vybrání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Český xxxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xx vybrání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 150, 151, 152 x 162 písm. x) xxxxxxx-xx úkon x rámci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx tzv. xxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x vybírají poplatky x xx xxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx zastupitelský xxxx xxxx vybrat xxxxx poplatku x xxxxxxx mimořádně uskutečněných xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx k xxxxx XII

1. Poplatky xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zastupitelské xxxxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) x xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx devizového xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx 1:1 xx xxxxx jednotku xxxx x xxx, xx xx zaokrouhluje dolů x xxxxxx xx 0,50 (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx) a xxxxxx xx 0,50 (xxxxxxxx xxxxxxxxx měny) včetně,

b) x xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x české xxxxxx xx xxxxx xxxx přibližně xxxxx xxxxxx 1:1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxx nebo xxxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx české xxxxxx.

Xxxxxxx 144

Xxxxxxx xxxxxxx x

&xxxx;
x)
xxxxxxx krátkodobého xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx74)
&xxxx;
XXX
xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx74)
&xxxx;
x)
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx
&xxxx;
XXX
xxxxxxx xxxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx platnosti EUR 60

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o usnadnění xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx Evropskou unií x xxxxx zemí74).

Předmětem xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx krátkodobého xxxx, žádosti x xxxx posouzení důvodů xxxxxxxxx krátkodobého xxxx, xxxxxxxxxx krátkodobého xxxx xx neplatné xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníkům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx občana xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském prostoru, xxxxx xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx jejich xxxxxx příslušnost.

Zmocnění

Zmocnění Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx x třetí xxxx74).

Xxxxxxx 144X

x) Xxxxxxx xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxxx víza…Kč 2 500

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx…Xx 5 000

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osobního xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza…Kč 1 000

Xxxxxxxxxx

1. Od xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 xxx.

2. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx položky xx osvobozeno xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x zvláštních xxxx.

3. Xx poplatků xxxxx xxxx položky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x období 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejméně jednou xxxxxx vízum uděleno, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx víz xxxxxx zrušena, ledaže xx se xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx případech xx xxxxxxxxxx poplatku upustit xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sportovních xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx mohou u xxxx xx xxxx xx 6 xxx x xxxxxxxx 12 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 145

Uzavření manželství xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 5 000

Předmětem poplatku xxxx

Xxxxxxxx manželství xxxx xxxxxx zastupitelským xxxxxx, xx-xx jedním xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx služebně.

Xxxxxxx 146

Xxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 750

Předmětem xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 147

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx)...4 % x vybrané xxxxxxx xxxxxx xxxx peněžního xxxxxxx dědictví

...nejméně Xx 150

...xxxxxxx Kč 2&xxxx;000

Xxxxxxxx

1. Xxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx prováděn xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx poplatek xxxxx položky 146 xxxxxx sazebníku.

2. Xxxxxxxx poplatku xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx položky je xxxxxxx dědictví xxxxxxxxx x honorář xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 148

Xxxxxxx

- xxxxx, xxxxxxx papírů, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx předmětů...0,5 % x xxxxxx xxxx xxxx předmětu xx xxxxx xxx

...xxxxxxx Xx 200

...xxxxxxx Xx 20&xxxx;000

- xxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx rok...Kč 200

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx x českého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx republiky.

Položka 149

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx, xxxxxx xxxx....Xx 600

x) Xxxxxxx xxxx xxxx x ověřením xxxxxxx...Xx 300

Položka 150

x) Ověření xxxxxxx xx listině x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx podpisu za xxxxxxx...Xx 250 xx xxxxx xxxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx uznání xxxxxxx xx vlastní xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zápis matriční xxxxxxxx x xxxxxx xx Zvláštní xxxxxxx x Xxxx...Xx 125

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a úředních xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx)...Xx 600

x) Xxxxxxx otisku xxxxxxxx xxxxxxx x podpisů (xxxxxxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zápis xxxxxxxx události x xxxxxx do Zvláštní xxxxxxx v Xxxx...Xx 300

x) Ověření otisku xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (apostila) xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx...Xx 300

Osvobození

Od xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud od xxxxxxxxx prvopisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx více xxx 1 xxx.

Xxxxxxx 151

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx...Xx 300

x) Xxxxxxx xxxxx předloženého xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx události x xxxxxx xx Xxxxxxxx matriky v Xxxx...Xx 150

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx překladu...Kč 300

x) Ověření správnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jde-li x doklad xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx x Brně...Kč 150

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx listiny...Kč 100

f) Xxxxxxxxx autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx za každou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 100

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx...Xx 600

Poznámka

Poplatek se xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx stránku xxxxxxx X4 x xxxxx.

Xxxxxxx 152

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) do xxxxxx českého xx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 600

b) z xxxxxx českého xx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 650

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 1 000

d) x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, japonského, xxxxxxxxxx x xxxxxx znakových xxxxxx za xxxxxx x započatou xxxxxxx...Xx 900

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx se vybírá xx každou x xxxxxxxxx xxxxxxx formátu X4 a xxxxx.

Položka 153

x) Vystavení xxxxxxx, oddacího xxxx xxxxxxxx xxxxx...Xx 300

x) Xxxxxxxxxx překladu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx...Xx 700

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxxx rodného, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Položka 154

Xxxxx

x) příjmení xxxxxxxxx, výstředního, směšného, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 100

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx...Xx 1 000

Osvobození

1. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxx prohlášením xxxxxxxxxxx manžela, xx xxxxxxx xxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xx upouští xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příjmení xxxxx xxxxxxxx dřívějšího, xxxx-xx xxxx skutečnost xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx nabytí xxxxxx moci rozsudku x xxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx osvojených xxxx xxxx změna, xxxxxx xx nutno provést x důsledku nesprávných xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx změny xxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xx změnu příjmení xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dětí xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

2. Za xxxxx xxxxxxxx xxxx nezletilých xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx poplatek.

3. Podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx vybírá xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do náhradní xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx poručníka nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx poručníků xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dětí.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx jen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 155

a) Xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx výpisu z xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx...Xx 150 za xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx

...Xx 15 za xxxxxx x započatou xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xx kopírovacím stroji xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx správy...Kč 300 xx xxxxx xxxxxxx

...Xx 150 za xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stránku

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxx §72 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 150

Poznámka

Poplatek xx xxxxxx xx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx formátu A4 x menší.

Xxxxxxx 156

Vydání vysvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx manželství x xxxxxx...Xx 500

Xxxxxxx 157

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx...Xx 1&xxxx;200

- xxxxxxx xxxxxxx 15 xxx...Xx 400

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxxx XX...Xx 400

c) Xxxxx xxxxx o xxxxxx platnosti cestovního xxxxxxx...Xx 150

d) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstatků xxxxxxx...Xx 200

Xxxxxxxxx poplatku xxxx

1. Vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, x xxxx xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx certifikát xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxx správní xxxx xxxxxx od vybrání xxxxxxxx podle písmene x) xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx cestovních xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 158

x) Xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob...Kč 150

x) Ohlášení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx...Xx 300

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx údajů o xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 159

a) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx...Xx 300

x) Xxxxxxx prohlášení x nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx §31, 32, 35 x 36 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx...Xx 500

Xxxxxxx 160

Xxxxxxx xxxxxxx x vydání zbrojního xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx, dovoz xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx...Xx 800

Xxxxxxxxxx

1. Xx poplatku xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cizinci, xxxxx xxxxxxxx xx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx souhlasem xxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx poplatku xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soutěží, xxxxxxx součástí xx xxxxxxxxx střelba.

2. Xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xxxx osvobozeny xxxxxxx průvodní xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx tranzit xx zbraně získané xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Položka 161

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 600

Xxxxxxx 162

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k pobytu…Kč 2 500

x) Xxxxxxx žádosti x xxxxxx výpisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx…Xx 200

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxx, xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx…Xx 5 000

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx termínu osobního xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx…Xx 1 000

Osvobození

Od xxxxxxxx xxxxx písmene x) této xxxxxxx xx osvobozeno přijetí xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx toto xxxxxxxx Ministerstvo zahraničních xxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) se xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx podle §15a xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, občana xxxxx, xxxxx je xxxxx Xxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je vázán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx, xxx ohledu na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Položka 163

Přijetí žádosti x zápis xxxxxxxx xxxxxxxx x cizině xx Zvláštní matriky x Xxxx...Xx 200

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx Xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, a xx x x případech, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 8.3.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx poplatku xxxxx položky 24 xxxxx I xxxxxxx x xxxxxx x. 634/2004 Xx., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx poplatek podle xxxxxx x. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud bylo xx správním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx v položce 24 xxxxx I xxxxxxx x zákonu x. 634/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vrátí.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 130/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2008

Xx. XXX

1. Žádost x xxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx podat x xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24. xxxxxx 2009.

2. X xxxxxxx, xx xx x cestovním xxxxxxx x nosičem xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx, vydaném xxxxx xxxx 1. xxxxx 2009, zjištěna xxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po tomto xxxx, xxxx xx xxxxxxxx doklad x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. VII xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 140/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.4.2008

Xx. VI

Přechodné ustanovení

Bylo-li xxxxxx nebo jiný xxxx xx xxxx xxxxxxxx zahájen xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx poplatek xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x to i x xxxxxxxxx, xxx xx poplatek xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 297/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx položky 21 xxxx. x) přílohy x xxxxxx x xxxxxxxxx poplatcích účinné xx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxxxxx naposledy xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x roce 2011.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 300/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx položky 21 xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxxxxx x xxxxxx x. 634/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, zahájeno přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. VII tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, x to x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXX xxxxxx xxxxxx.

2. Správní xxxxxxxx podle položky 21 xxxx. x) nebo x) xxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. VII xxxxxx zákona, se xxxxxxx naposledy za xxxxxxxxxx xxx 2011 x xxx, že xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x při xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXXXXX xxxxxx právním předpisem x. 458/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxx společnosti x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx 30. xxxxxx 2014 xxxxxxxxxxxxx.

Xx. XIII xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 241/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

Xx. XIX

Přechodné ustanovení

Bylo-li xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahájeno xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx poplatek xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, a xx x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 279/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xx. V

Přechodné ustanovení

Správní xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x práva x povinnosti x xxx související se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 281/2013 Xx. x účinností xx 30.9.2013

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xx zahájení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o sporu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 249/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx položky 121 xxxxxxx k xxxxxx x. 634/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, vybere xx poplatek xxxxx položky 121 xxxxxxx k xxxxxx č. 634/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx podle položek 5 x 22 xxxxxxx x zákonu x. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx i pro xxxxx a xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxx x. 634/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Bylo-li xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 148/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx položky 21 přílohy x xxxxxx x. 634/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxx, jakož x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, vzniklé xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx xx použije xxxxx x. 634/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x provozování xxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxx podle xxxxxx č. 202/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx x. 634/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 188/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.6.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Bylo-li xxxxxx xx věci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx položky 9 xxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxxxx podle položky 9 xxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x x případě, xxx xx poplatek xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. VI xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 206/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.7.2017

Xx. VII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaji x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 195/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx položky 65 xxxxxxx k xxxxxx č. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx x. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Byla-li xxxxxx o povolení x pobytu xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx poplatku xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

Xx. XI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx povinnosti u xxxxxxxxx xxxxxxxx podle položky 65 xxxxxxx x xxxxxx x. 634/2004 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož i xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxx č. 634/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 371/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx položky 65 xxxxxxx x xxxxxx x. 634/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s nimi xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx x. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 171/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2018

Xx. XI

Přechodná ustanovení

1. Xxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx cizince xx České xxxxxxxxx xxxxxx Policií České xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ověření xxxxxxx cizince do Xxxxx republiky správnímu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx podána xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, podléhá xxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona x. 634/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxxx, xxx se poplatek xxxxx splatným x xxx xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 209/2019 Xx. x účinností xx 1.10.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Správnímu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx X. a XX. xxxxxx, jde-li x xxxxxxx o xxxxxx českého národního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 28. xxxxx 2021.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 117/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxxxx xx xxxx předmětu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, x xx x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx splatným xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Vydání xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx skončena, xxxxxxxxxxx správnímu poplatku.

Čl. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Přijetí xxxxxxx o vydání xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx vydaný xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXx xxxxxx č. 326/1999 Sb. xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správnímu xxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 2.8.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 634/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 16.1.2005 x výjimkou

- xxxxxxx 117A x 144A xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odstranění kontrol xx státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx XX x xxxxxxxxxx Xxxx XX o xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Nizozemským královstvím, x provedení dohody, xxxxxxxxx dne 14.6.1985, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (21.12.2007),

- xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx xxx XX v xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx v xxxxxxxx Úmluvy, xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx, mezi Belgickým xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx 14.6.1985, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 117 x 144 xxxxxxxxx (21.12.2007).

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

217/2005 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 265/91 Xx., o působnosti xxxxxx ČR v xxxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 3.6.2005

228/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, jejichž xxxxxx xx x XX xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x o xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.6.2005

357/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx boje xx vznik x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x důchodu xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx peněžní částce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx osvobození x xxxxxx 1939 xx 1945 x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.9.2005

361/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2005

444/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Sb., x územních finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.11.2005

545/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx z příjmů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

553/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 242/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 368/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2005

48/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.2.2006

56/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 8.3.2006

57/2006 Xx., x změně xxxxxx x souvislosti se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

81/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2007

109/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2007

112/2006 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx x hmotné xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

130/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, plemenitbě a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 14.4.2006

136/2006 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx dokladů

s účinností xx 1.9.2006

138/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

161/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

179/2006 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.2007

186/2006 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2007

215/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 321/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 22.5.2006

226/2006 Xx., kterým xx mění zákon x. 111/94 Xx., x xxxxxxxx dopravě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 168/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 307/99 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 361/2000 Xx., x provozu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx provozu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2007

227/2006 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

235/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 231/2001 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.5.2006

312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2008

575/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

106/2007 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 329/99 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2008

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

269/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

374/2007 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634//2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 111/94 Xx., x silniční xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2008

379/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x azylu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2007 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX o xxxxxx x platnost Úmluvy xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro XX (21.12.2007)

38/2008 Sb., o xxxxxx a dovozu xxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx trestu xxxxx, mučení xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trestání, x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a x xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2008

88/2008 Sb., xxxxx XX xx dne 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx částí zákona x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 27.3.2008

130/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

140/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx dokladů

s xxxxxxxxx xx 25.4.2008

182/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

189/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Evropské xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

230/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

239/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

254/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

296/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx u xxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x lidských tkáních x xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 18.10.2008

297/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 120/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

301/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

309/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 114/95 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

312/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 246/92 Xx., xx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2008

382/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

9/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 156/98 Xx., x xxxxxxxxx, pomocných půdních xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělských xxx (xxxxx o xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 23.1.2009

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím trestního xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2010

141/2009 Sb., kterým xx mění zákon x. 167/98 Sb., x xxxxxxxxxx látkách x o změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2009

197/2009 Xx., x certifikaci xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.6.2009

206/2009 Xx., kterým se xxxx zákon x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.8.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

291/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 252/97 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.10.2009

301/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 49/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 216/2002 Sb., x xxxxxxx státních xxxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/92 Xx., o xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 159/99 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 247/2000 Xx., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

306/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010 a 1.7.2010

346/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 100/2004 Xx., x xxxxxxx druhů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x planě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., o správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 388/91 Xx., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

420/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2009

132/2010 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.6.2010

148/2010 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 156/2000 Sb., x ověřování střelných xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 288/95 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 13/98 Xx., x xxxxxx x. 368/92 Sb., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

153/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

160/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x ratingových xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.6.2010

343/2010 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 594/2004 Sb., xxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxx kontrolu xxxxxx xxxxx x technologií xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 281/2009 Xx., x xxxxx č. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 7.12.2010

427/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 1.5.2011

30/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 280/2009 Xx., daňový řád, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.2011

105/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx získávání x uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 22.4.2011

133/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 361/2000 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2011

134/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 266/94 Xx., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.5.2011

152/2011 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2011

188/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.7.2011

245/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2011

249/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 18/97 Xx., x mírovém využívání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

255/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 412/2005 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

262/2011 Sb., x účastnících xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.11.2011

300/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 202/90 Xx., x loteriích a xxxxxx podobných hrách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

308/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (veterinární xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 246/92 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx x o xxxxx souvisejících zákonů

s xxxxxxxxx od 1.1.2012

344/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 242/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x změně xxxxxx x. 368/92 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

349/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 265/92 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

350/2011 Xx., x chemických látkách x xxxxxxxxxx směsích x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (chemický xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

357/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 269/94 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

367/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

428/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Finanční xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

458/2011 Xx., x změně zákonů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2012 x 1.1.2014

472/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

19/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 216/94 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxx nálezů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

37/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s reformou xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 31.1.2012

53/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 179/2006 Xx., x ověřování x xxxxxxxx výsledků dalšího xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

119/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/94 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2012

169/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.6.2012

172/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 97/63 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2012

202/2012 Sb., x xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx)

x účinností xx 1.9.2012

221/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x poštovních xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

225/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 309/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx další požadavky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x zajištění xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx činnosti xxxx poskytování služeb xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

274/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.9.2012

350/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

359/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 246/92 Xx., na xxxxxxx zvířat proti xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 166/99 Xx., x veterinární péči x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 12.12.2012

407/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., o spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

428/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x náboženskými xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x majetkovém vyrovnání x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

496/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x audiovizi)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

502/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

503/2012 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

50/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 378/2007 Sb., x léčivech a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x léčivech), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 167/98 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2013

69/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 76/2002 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx prevenci), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.3.2013

102/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/94 Xx., x xxxxxxxx dopravě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2013

170/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx předmětů x x xxxxx xxxxxx x. 288/95 Xx., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x střelných xxxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 13/98 Xx., a xxxxxx x. 368/92 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2014

185/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2013

186/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx ČR a x xxxxx některých xxxxxx (zákon o xxxxxxx občanství XX)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

232/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 149/2003 Xx., o xxxxxxx xx oběhu xxxxxxxxxxxxx materiálu lesních xxxxxx xxxxxxxx významných xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, určeného x xxxxxx lesa x x xxxxxxxxxxx, a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx materiálem xxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 148/2003 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx genetických xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x změně zákona x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x mikroorganismů), xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

239/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 307/99 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

257/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

273/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 167/98 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

279/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 147/2002 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zemědělském x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Ústředním xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zemědělském), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

281/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 228/2005 Xx., x xxxxxxxx obchodu x výrobky, xxxxxxx xxxxxx xx x XX xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx důvodů, x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 30.9.2013

306/2013 Xx., x zrušení xxxxx xxxxxxxxxx systémů

s účinností xx 1.11.2013

313/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2014

344/2013 Xx., o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

101/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 24.6.2014

127/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 49/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.2.2015

187/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 114/95 Sb., o xxxxxxxxxxxx plavbě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 634/2004 Xx., o správních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2015

249/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx&xxxx;xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

259/2014 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x změně xxxxxx č. 634/2004 Xx., x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx o prekurzorech xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 4.12.2014

264/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 166/1999 Xx., x&xxxx;xxxxxxxxxxx péči x&xxxx;x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x.&xxxx;634/2004&xxxx;Xx., x&xxxx;xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.12.2014

267/2014 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 586/92 Sb., o xxxxxx z xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

268/2014 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx prostředcích x x xxxxx xxxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2015

331/2014 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

81/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

103/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2015

204/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

206/2015 Xx., o pyrotechnických xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx)

x účinností xx 4.9.2015

224/2015 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx směsmi a x xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx závažných havárií)

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

268/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 13/97 Xx., o xxxxxxxxx komunikacích, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.12.2015

314/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 325/99 Xx., x xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 326/99 Xx., o xxxxxx cizinců na xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 221/2003 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.12.2015

318/2015 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 328/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 329/1999 Xx., x cestovních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

113/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2016

126/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a některých xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

137/2016 Xx., kterým se xxxx zákon x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a x změně a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o vysokých xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

148/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2016

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hrách x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 15.6.2016

229/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx (zákon o xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.8.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx celního zákona

s xxxxxxxxx od 29.7.2016

258/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru

s xxxxxxxxx xx 1.12.2016

264/2016 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

298/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

319/2016 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

324/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx látkách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 18.10.2016

369/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 201/2012 Xx., x ochraně xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

63/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2017

170/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

194/2017 Xx., x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nákladů na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 25.7.2017

195/2017 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 328/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

199/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 247/2000 Xx., x získávání a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

202/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 373/2011 Xx., x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2017

204/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

206/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2017

222/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 15.8.2017

225/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

251/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx identifikaci

s xxxxxxxxx xx 1.7.2018

261/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 16.11.2017

289/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

295/2017 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 219/2003 Xx., o xxxxxxx do oběhu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.11.2017

299/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2017

302/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 166/1999 Xx., x veterinární péči x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.11.2017

304/2017 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 111/1994 Sb., x silniční xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 4.10.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 13.1.2018

90/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 38/2008 Sb., x vývozu a xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx smrti, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx ponižující xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zbožím xxxxxxxxxxx, x o změně xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 15.6.2018

171/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zajištění

s xxxxxxxxx od 1.12.2018

193/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.4.2019

286/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 441/2003 Xx., x xxxxxxxxxx známkách x x xxxxx zákona x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, soudcích, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx soudů a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx a xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 221/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxx vlastnictví), a xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

307/2018 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 4.1.2019

135/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 114/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.6.2019

176/2019 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 326/1999 Xx., o pobytu xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.7.2019

209/2019 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 91/1996 Xx., x xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2019

255/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx, znaleckých xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx tlumočnících x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2024

279/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.11.2019

364/2019 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx příjmů veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

368/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 166/1999 Xx., x veterinární péči x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

369/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/2004 Xx., x rostlinolékařské péči x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

12/2020 Sb., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2020

115/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 111/1994 Sb., x silniční xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2020

117/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

119/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx finančním trhu

s xxxxxxxxx xx 1.4.2020

334/2020 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 219/2003 Sb., x xxxxxxx do xxxxx xxxxx x sadby xxxxxxxxxxx rostlin x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxx osiva x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

336/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 19/1997 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2021

337/2020 Xx., kterým se xxxx zákon č. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2020

422/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 117/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.11.2020

501/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 246/1992 Xx., na xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

524/2020 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 170/2018 Xx., x distribuci pojištění x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2020 Xx., x xxxxx x. 634/2004 Xx., o správních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 11.12.2020

543/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

13/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 119/2002 Xx., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.1.2021

14/2021 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x některých xxxxxxxxx ovlivňující xxxxxxx xxxxxxx nebo bezpečnost Xxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 30.1.2021

90/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 268/2014 Xx., o zdravotnických xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 40/1995 Xx., o regulaci xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx č. 468/1991 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 26.5.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

270/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx průkazech

s xxxxxxxxx xx 2.8.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 20.7.2021 a 1.1.2025

274/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

284/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx stavebního xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2023

300/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 634/2004 Xx., o správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.9.2021

362/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

366/2021 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx látkách a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 378/2007 Xx., x xxxxxxxx x o změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

371/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

374/2021 Sb.,  xxxxxx se xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

426/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/1994 Xx., x dráhách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

91/2022 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx osobním xxxxxxxxx produktu)

s xxxxxxxxx xx 11.5.2022

96/2022 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxx finančního xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x implementací předpisů Xxxxxxxx xxxx týkajících xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

177/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx o Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 277/2019 Xx., kterým se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2022

217/2022 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 111/1994 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.8.2022

225/2022 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 20.8.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §31 x 32 zákona č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx).

2) §13, 20 xx 23 a 36 xxxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2x) §23a, 33a, 60a, 134g a 134r xxxxxx č. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx zákona č. 217/2005 Sb. x xxxxxx x. 575/2006 Xx

2x) Zákon č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2x) §8b xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Sb.

2x) Zákon č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §10c xxxxxx x. 140/1996 Xx., x xxxxxxxxxxxx svazků xxxxxxxxx xxxxxxxx bývalé Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 107/2002 Sb.

4) Xxxxx č. 227/1997 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx občanů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Xxxxx č. 248/1995 Sb., x obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

6x) §5 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

7) §6 xxxx. 1 xxxxxxxx č. 232/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 3/2002 Xx., x xxxxxxx náboženského xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x církvích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).

8) Xxxxx č. 252/1997 Sb., x zemědělství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) Xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláni a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9x) Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

9b) §35a a xxxx. xxxxxx x. 216/1994 Xx., x xxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

10) Xxxxx č. 229/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Xxxxx č. 158/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx, průzkumu x těžbě xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x změně některých xxxxxx.

12) Xxxxx č. 162/2003 Sb., x xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx zahrad a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

13) Xxxxx č. 276/2003 Sb., x Xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

14) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) §2 vyhlášky x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) §78a zákona x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 350/2012 Xx.

17) Xxxxx č. 184/2006 Sb., x odnětí nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x pozemku xxxx xx xxxxxx (xxxxx x vyvlastnění).

18) §7 zákona x. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 89/1996 Xx.

19) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání odborné xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o uznávání xxxxxxx kvalifikace), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

20) Xxxxxxxxx zákon č. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 91/1996 Sb., o krmivech, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 110/1997 Sb., x potravinách x xxxxxxxxxx výrobcích x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 100/2001 Sb., x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

21) §14 xxxx. 8 zákona x. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) §14 xxxxxx x. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23) §39 xxxxxx x. 18/1997 Xx., x mírovém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

24) Zákon č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 366/2001 Sb., x upřesnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §6 x 17 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

26) Zákon č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

26x) Xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx).

26b) §117a xxxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26x) §8990a x §95 xxxx. 9 zákona x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26x) §93a xxxx. 3 a §93f xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

26e) §93f odst. 9 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

26x) §93a xxxx. 5 a §93h xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26x) §93h xxxx. 9 xxxxxx č. 111/1998 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27) Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27x) Xxxxx č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx energií, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28) Zákon č. 19/1997 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zbraní x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxx č. 92/991 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx. ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

30) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30x) §52c xxxx. 1, 6 a 7 xxxxxx x. 247/2000 Xx.

30b) §52b xxxx. 1 xxxxxx x. 247/2000 Xx.

30x) §49 odst. 2 xxxxxx č. 247/2000 Xx.

30d) §52e xxxx. 2 xxxxxx č. 247/2000 Sb.

31) Xxxxx č. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx střelných xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu (xxxxx x xxxxxxxxx zbraních), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

32) Xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 114/1995 Sb., x vnitrozemské plavbě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34a) §30a xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1995 Xx.

35) Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

36) §43 odst. 5 xxxxxx x. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§62 xxxx. 1 xxxx. x) x odst. 2 xxxxxxxx č. 173/1995 Xx., xxxxxx xx xxxxxx dopravní xxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 174/2000 Xx.

37) Xxxxx č. 266/1994 Sb.

Xxxxxxxx č. 100/1995 Sb., kterou se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx (Řád určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 62/1988 Sb.

Xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

38x) Xxxxx č. 162/2003 Sb., x podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahrad x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

38x) Zákon č. 100/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx druhů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x obchodování x xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38x) Xx. 1 xxx 6 xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 865/2006 xx dne 4. xxxxxx 2006 x xxxxxxxxxxx pravidlech k xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 338/97 x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rostoucích xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

38x) Čl. 51 xxxxxxxx Komise (XX) č. 865/2006.

39) Zákon č. 539/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

40) Xxxxx č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.

41) Xxxxx č. 137/2006 Sb., x veřejných xxxxxxxxx.

41a) Zákon č. 496/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx dílech x xxxxxxx kinematografie x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x audiovizi).

42) Zákon č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

43) Zákon č. 246/1992 Sb., xx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

44) Zákon č. 97/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 325/2004 Sb., k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx chmele.

45) Zákon č. 97/1996 Sb., x xxxxxxx chmele, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

46) Zákon č. 321/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx).

46a) Xx. 5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Rady XX č. 1493/1999.

46b) Xx. 12 xxxx. 1 písm. x) nařízení Xxxxxx (XX) č. 1227/2000.

47) Xxxxx č. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x evidenci hospodářských xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

48) §16 zákona x. 307/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

49) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1107/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 o xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx trh x x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 79/117/XXX x 91/414/XXX, x xxxxxxx xxxxx.

49x) §8 zákona x. 326/2004 Xx.

49b) §32 xxxxxx x. 326/2004 Xx.

49c) §54 zákona x. 326/2004 Xx.

49x) Xx. 43 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) xx xxx 21. xxxxx 2009 č. 1107/2009 x xxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xx trh x x zrušení xxxxxxx Xxxx 79/117/XXX x 91/414/XXX.

49x) Xx. 51 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1107/2009 ze xxx 21. října 2009 x uvádění xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xx xxx a x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 79/117/EHS x 91/414/XXX.

49x) §35 zákona x. 326/2004 Xx.

49x) Čl. 54 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1107/2009 xx dne 21. října 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xx trh x x xxxxxxx směrnic Xxxx 79/117/XXX x 91/414/XXX.

49x) Čl. 53 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1107/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin xx xxx a x xxxxxxx směrnic Xxxx 79/117/EHS x 91/414/XXX.

49x) §53 xxxxxx x. 326/2004 Sb.

49x) §45 xxxxxx x. 326/2004 Sb.

49k) §86 zákona x. 326/2004 Xx.

49l) §38a zákona x. 326/2004 Sb.

49x) Xx. 40 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1107/2009 ze xxx 21. xxxxx 2009 x uvádění přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x x zrušení směrnic Xxxx 79/117/XXX x 91/414/XXX.

49n) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1107/2009 xx xxx 21. října 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxx xx trh x o xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 79/117/EHS x 91/414/EHS.

50) Xxxxx č. 408/2000 Sb., x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx rostlin x o změně xxxxxx x. 92/1996 Xx., o xxxxxxxx, xxxxx x sadbě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

51) Xxxxx č. 219/2003 Sb., x xxxxxxx xx xxxxx osiva x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxx xxxxx x xxxxx).

52) Zákon č. 61/1997 Sb., x xxxx x x změně a xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x lihu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

53) Xxxxx č. 146/2002 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Sb.

54) Xxxxx č. 91/1996 Sb., x krmivech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 183/2005.

55) Zákon č. 156/1998 Sb., x hnojivech, pomocných xxxxxxx xxxxxxx, pomocných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx zkoušení xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

56) Zákon č. 324/2016 Sb., x xxxxxxxxxx přípravcích x účinných látkách x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx).

57) Xxxxx č. 76/2002 Sb., x integrované xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 521/2002 Sb.

58) Xxxxx č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx a x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

58x) Zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

59) Zákon č. 167/1998 Sb., x návykových xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60) Xxxxx č. 78/2004 Sb., x nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organismy x xxxxxxxxxxx produkty.

60x) Xxxxx č. 148/2003 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x mikroorganismů xxxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxxx a x změně xxxxxx x. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).

61) Xxxxx č. 356/2003 Sb., x xxxxxxxxxx látkách x chemických xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx.

61x) Zákon č. 227/2006 Sb., x výzkumu na xxxxxxxx embryonálních xxxxxxxxx xxxxxxx a souvisejících xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

61b) Zákon č. 296/2008 Sb., x zajištění jakosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x buněk xxxxxxxx x xxxxxxx x člověka a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx tkáních a xxxxxxx).

62) Xxxxx č. 228/2005 Sb., x xxxxxxxx obchodu x xxxxxxx, jejichž xxxxxx se x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

63) Zákon č. 38/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx materiálem x x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx. x xxxxxx x. 140/1961 Xx.

64) Xxxxx č. 594/2004 Sb., xxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vývozu, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dvojího xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

64x) Xxxxx č. 38/2008 Sb., x xxxxxx a xxxxxx xxxxx, které xx xxxxx být xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trestání, x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx zbožím xxxxxxxxxxx, x o xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1236/2005 xx xxx 27. xxxxxx 2005 o xxxxxxxxxxx x některým xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx použito xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx kruté, xxxxxxxx či ponižující xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

65) Zákon č. 263/2016 Sb., xxxxxxx xxxxx.

66) §54 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

66x) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

67) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x azylu x x xxxxx zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

68) Xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

69) Xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

70) §24 xxxx. 1 xx 4 xxxxxx x. 72/1994 Xx., kterým xx xxxxxxxx některé spoluvlastnické xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x nebytovým xxxxxxxxx x doplňují některé xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx bytů), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

71) Vyhláška č. 136/1985 Sb., x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx výstavbě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx domků x xxxxxxx vlastnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

72) Xxxxx č. 185/2001 Sb., x odpadech a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

73) Xxxxxxx x. 69/2002 Xx. x. x., o xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx úmluva), čl. 136 xxxx. 2.

§35b xxxxxx x. 527/1990 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrzích, xx xxxxx pozdějších předpisů.

74) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 810/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x vízech (xxxxxx kodex).

75) §9 xxxxxx x. 242/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 344/2011 Xx.

75) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx službách).

75) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 748/2012 xx xxx 3. srpna 2012, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx certifikaci xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, letadlových xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx projekčních x xxxxxxxxx organizací, x platném znění.

75x) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx službách x podmínkách jejich xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx službách), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

76) §24a xxxxxx x. 167/1998 Xx., xx znění xxxxxx x. 50/2013 Xx.

76) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 258/2012 ze xxx 14. xxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxx článek 10 xxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nedovolené xxxxxx xxxxxxxxx zbraní x xxxxxx součástí, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, který xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx proti nadnárodnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (protokol XXX x střelných xxxxxxxx), x stanoví xxxxxxx povolení, opatření xxx dovoz a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, dílů x xxxxxxxx.

76) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 216/2008 xx xxx 20. xxxxx 2008 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým se xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/670 EHS, xxxxxxxx (XX) x. 1592/2002 x xxxxxxxx 2004/36/XX, x platném znění.

77) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 273/2004 ze xxx 11. xxxxx 2004 x prekursorech xxxx, x xxxxxxx xxxxx. Nařízení Xxxx (XX) č. 111/2005 xx xxx 22. prosince 2004, xxxxxx xx xxxxxxx pravidla pro xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x platném xxxxx. Xxxxxxxx Komise (XX) č. 1277/2005 ze xxx 27. xxxxxxxx 2005, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 273/2004 x xxxxxxxxxxxx xxxx x x nařízení Xxxx (ES) x. 111/2005, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx obchodu s xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

77) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 550/2004 xx xxx 10. xxxxxx 2004 x poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx evropském xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxx xxxxx.

78) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 216/2008 ze xxx 20. února 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx letectví x x xxxxxxx Evropské xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/670 EHS, nařízení (XX) x. 1592/2002 x xxxxxxxx 2004/36/XX, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxx (EHS) č. 3922/91 xx xxx 16. xxxxxxxx 1991 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx postupů x xxxxxxx civilního xxxxxxxx, v platném xxxxx.

79) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2042/2003 xx xxx 20. xxxxxxxxx 2003 x zachování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx částí a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

80) Xxxxx č. 224/2015 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx chemickými směsmi x x xxxxx xxxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx).

81) §24a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 18/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

82) §24b zákona x. 18/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

83) §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 20/1987 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

83) Zákon č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x některých xxxxxxxxxxx jiných států x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

84) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1011 ze xxx 8. června 2016 x indexech, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, x o xxxxx xxxxxxx 2008/48/XX x 2014/17/XX a xxxxxxxx (XX) č. 596/2014.

84) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1321/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x platném xxxxx.

84) §46a xxxxxx x. 326/2004 Xx.

85) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 748/2012 xx xxx 3. srpna 2012, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxx certifikaci xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v platném xxxxx.