Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2024 do 30.04.2024.


Zákon o správních poplatcích

634/2004 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Předmět poplatků §2

Poplatník §3

Sazby poplatků a zaokrouhlování §4

Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení §5

Placení poplatku §6

Vracení poplatku §7

Osvobození od poplatku §8

Sleva na poplatku §9

Dohled finančních úřadů na příjmy státního rozpočtu §10

Přechodné ustanovení §11

Zmocňovací ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Sazebník správních poplatků

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 56/2006 Sb. - Čl. XIX

č. 130/2008 Sb. - Čl. IV

č. 140/2008 Sb. - Čl. VII

č. 297/2008 Sb. - Čl. VI

č. 300/2011 Sb. - Čl. IV

č. 458/2011 Sb. - Čl. LXXVIII

č. 241/2013 Sb. - Čl. XIII

č. 279/2013 Sb. - Čl. XIX

č. 281/2013 Sb. - Čl. V

č. 249/2014 Sb. - Čl. II

č. 257/2014 Sb. - Čl. III

č. 137/2016 Sb. - Čl. VIII

č. 148/2016 Sb. - Čl. VIII

č. 188/2016 Sb. - Čl. XV

č. 195/2017 Sb. - Čl. VII

č. 204/2017 Sb. - Čl. IX

č. 206/2017 Sb. - Čl. VI

č. 222/2017 Sb. - Čl. XVI

č. 371/2017 Sb. - Čl. XI

č. 171/2018 Sb. - Čl. VII

č. 176/2019 Sb. - Čl. XI

č. 209/2019 Sb. - Čl. VI

č. 117/2020 Sb. - Čl. IV

č. 501/2020 Sb. - Čl. V

č. 274/2021 Sb. - Čl. VIII

č. 349/2023 Sb. - Čl. LXVII

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 232/2021 Sb.

INFORMACE

634

XXXXX

xx xxx 26. xxxxxxxxx 2004

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatky (xxxx xxx "poplatky") x výkon jejich xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x orgány xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx působnost x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxx").

§2

Předmět poplatků

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx správní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx státní xxxxxx (xxxx jen "xxxx"). Xxxxx, které podléhají xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx přílohu k xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "sazebník"). Sazebník x jednotlivých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od poplatku, xxxxx, které nejsou xxxxxxxxx poplatku, xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu při xxxxxxxxx výše poplatku, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadem x xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx místního xxxxxxx, x úkony xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li sazebník xxxxx.

§3

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podala xxxxxx xxxx xxxx xxxxx k provedení xxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxx osoba, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx jej xxxxxxxx x nerozdílně, xxxxxxxxx-xx sazebník jinak.

§4

Xxxxx poplatků a xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx poplatků jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx u poplatku, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx"). Základ procentního xxxxxxxx xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxxx xxxxx českých xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx poplatku.

§5

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, splatnost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx vyměřuje, xxxxxx a vymáhá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx sazebník xxxxx.

(2) Xxxxxxxx stanovené x sazebníku xxxxxx xxxxxxx xxxx splatné xxx xxx přijetí xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx provedením xxxxx, x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx sazebník xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, aby xxx učinil ve xxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxxxx následuje po xxxxxxxx výzvy x xxxxxxxxx poplatku, která xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx daní. Xx výzvě k xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx upozorní xxxxxxxxxx xx důsledky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Proti xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xx 15 xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx po jejím xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx sazebník, vyměřuje xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx poplatník xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3, xxxxxxx xxxx xxxxxxx zahájené xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li sazebník xxxxx. Zaplatí-li xxxxxxxxx xxxxxxxx po lhůtách xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x řízení xxx, xxxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxxx včas, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxx poplatek xxxxxxxx nejpozději xx xxxxx běhu odvolací xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x správní xxxx tuto skutečnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx spise.

(5) Xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx sazebník xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neběží v xxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx poplatku xx xx xxxxxxxxxxxxxx zaplacení xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx, úrok x xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, stanovené zvláštním xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, se xxxxxxxxxxx.

§6

Placení poplatku

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx (xxxxxxxx 2, 3 x 5).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx měně, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx předmět xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx u sebe, xxxx procentní poplatek xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx české xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rovněž

a) x měně xxxxx, x němž xxxx xxx xxxxx, xxxx

x) x xxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx xxxx devizového xxxx xxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx cizí xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poplatku stanoveného xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx následující kalendářní xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx kurs xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx zastupitelský xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k místní xxxx vyhlášený xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx sídlo, x xx rovněž x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx placené xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, kterou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx měny xx xxxx měnu x xxxxxx provádí xxxxxxx úřad xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem, a xx xx celý xxxxxxxxxxx týden. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (§7 xxxx. 2), xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx vrátit x xxxxx měně.

(7) Xxxxxxxx přepočítávané x xxxxx měny xx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx sazebník xxxxx.

(8) Poplatky xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxxxxx bankou, českými xxxxxxxxxxxxxxx úřady x xxxxxxxx vyměřovaných x xxxxxxxxxx na českých xxxxxxxxxx přechodech. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx banky příslušný xxxxxxx úřad xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx xx určí xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx správu xxxx.

(9) X českého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx zastupitelský xxxx postupem xxxxx xxxxxxxx řádu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx.

§7

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx vrátí poplatek x xxxx výši xx xxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx proveden požadovaný xxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx položkách sazebníku, x xxxxx-xx o xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, námitka, xxxxxxxx xxxx oznámení,

b) xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx x sazebníku,

x) xxx-xx xxxxxxxx poplatek xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx vrátí xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x sazebníku (xxxx xxx "xxxxxxxxx xx xxxxxxxx").

(3) Xxxxx rozhodnutí x vrácení poplatku x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxx xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx poplatník xxxxxxxx xx po xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4, xxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx poplatníka nejvýše 50 % zaplaceného xxxxxxxx, x xx xxx přesahuje-li xxxx xxxxxxxx xxxxxx 100 Xx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx části xxxx přeplatku na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vrací xxxxxxx xxxx, xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Odstavce 1 až 5 xx xxx vracení xxxxxxxx nepoužijí, xxxxxxx-xx sazebník jinak.

§8

Xxxxxxxxxx od poplatku

(1) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx zastupitelství cizích xxxxx x delegovaní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizích xxxxx x požívají-li xxxxxx a imunity xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zájmu nebo x osobnímu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) územní xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, požadují-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx správy, kterým xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána.

(2) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o důchodovém xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, o nemocenském xxxxxxxxx, x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, x sociálních xxxxxxxx, x dávkách xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxx civilní služby, x výjimkou xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx průkazu osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x výjimkou xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu podle xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx prostranství, xxxxxxx xxxxx x xxxxx, prováděné v xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx úřadem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, prováděného xxxxxxx jako soudním xxxxxxxxx,

x) pro účely xxxxxxxxxx xxxxxx, prováděného xxxxxxx exekutorem, s xxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx 1 xxxxxxx x),

x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxx ochrany cizincům,

h) xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) prováděné x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx pohromu xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nezaviněný xxxxx a xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx 75 xx/x, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, sesouvání xxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx zřícení, xxxxx k nim xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, sesouvání xxxx zřícení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 4.xxxxxx Richterovy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zemětřesení.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx x) vyznačí xxxxxxx xxxx xxxx, x němuž xxx xxxxxxxx.

(4) Xx poplatků xxxx xxxxxxxxxx i xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, a to x xxxxxxx stanoveném x sazebníku.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxx x sazebníku xx správní xxxx zmocňuje snížit xxxx xxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxx xx poplatku

Správní xxxx sníží poplatek x 20 %, xxxxxxx xxxx x 1 000 Xx, xxxxx je xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx úkonu xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx elektronickém xxxxxxxxx. Sleva na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx celé koruny xxxxxx.

§10

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx státního xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx u správních xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx x ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx řídí xxxxxx xxxxxxxxx úřadu, x něhož se xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx nesprávný xxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx úřad na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x stanoví xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx promlčeno, uloží xxxxxxxx xxxx správnímu xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poplatníka xx xxxxxxxx rozpočtu, x xx x xxxxxxxxxxxx prostředků tohoto xxxxxxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxx xx xxxx předmětu xxxxxxxx zahájeno xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx poplatek podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x případech, xxx xx poplatek stane xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxx nařízením xx xxxx trvání xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nouzového xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu1)

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sazebníku,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx síly, ozbrojené xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx službu.

§13

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx:

1. Xxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxxxx č. 81/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 270/1998 Sb., x osvobození od xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx třicátý xxx xx jeho xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(2) Položky 117A x 144A xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoveném xxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx královstvím, x xxxxxxxxx dohody, xxxxxxxxx dne 14. xxxxxx 1985, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 1990 v Schengenu, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dne 14. června 1985, x postupném odstraňování xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pozbývají xxxxxxxxx xxxxxxx 117 a 144 xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 634/2004 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXX K XXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx

XXXX I

Daňové nebo xxxxx řízení

1

Nahlédnutí xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx trvalého pobytu

2

Stejnopisy, xxxxx xxxx. xxxxx x jejich ověřování, xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx

3

4

5

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx evidence

6

Oprávnění x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace

7

Státní xxxxxxxxx

8

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

9

Xxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx právu

10

Změna xxxxx x xxxxxxxx

11

Xxxxxxxxxx

12

Xxxxxxx xxxxxx

13

Xxxxxxxx xxxxxx

14

Xxxxxxxx komoditní xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx Xxxxxxxxxx x licence xxx XXX

15

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

16

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, územní xxxxxxxxxx, změna xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

17

18

19

20

Xxxxxxx x výherní hrací xxxxxxxxx

21

Xxxxxxxxx, oprávněni x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxx souhlas pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

22

22A

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

23

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

24

Xxxxxxxxxx nestátních xxxxxxxxxxxxxx zařízení

25

25a

25b

ČÁST II

Vozidla, xxxxxxxx průkazy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, STK x xxxxxxx měření xxxxx

26

26A

27

27A

28

29

Xxxxxxx xxxxxxx, střelnice, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx průvodní xxxxx

30

31

32

33

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx komunikací

34

35

36

36a

ČÁST XXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx plavba

37

38

39

40

41

42

43

44

Letiště x letadla

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Povolení k xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx

58

59

59a

XXXX IV

Hornická xxxxxxx x xxxxxxxxxx průzkum

60

Vývoz, xxxxx ohrožených x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

61

Xxxxxxxxxxxx

62

Xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x veřejných zakázkách

63

64

Dluhopisy, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nebo x zajišťovací xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx fondy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

65

66

Xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

67

67a

XXXX V

Veterinární kontrola, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, registrace xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, registrace veterinárního xxxxxxxx,

68

69

70

71

72

73

Xxxx nebezpečných xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení

74

75

Ověřování xxxxxx, xxxxxx xxxx,

76

77

xxxxxxxxxxx xxxxxxx

78

Xxxxxxxxxx xxxxxxx sklad

79

Rostlino-lékařská xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx, dovoz xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

80

81

82

83

84

85

86

87

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx ochranných xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

88

89

90

91

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, osvědčení xxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

92

Xxxxxx, ekologické zemědělství x hnojiva

93

94

Biocidní xxxxxxxxx

95

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

96

XXXX XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, povolení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

97

98

99

99A

Xxxxxxxx x vývozu x xxxxxx xxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

100

100A

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx modifikovanými xxxxxxxxx

101

Xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

102

102A

XXXX XXX

Xxxxxxx x zahraničním xxxxxxx, xxxxxx s vojenským xxxxxxxxxx

103

104

105

105a

Xxxxxx xxxxx atomového xxxxxx

106

107

XXXX XXXX

Xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx komunikacích

108

109

110

111

112

113

114

ČÁST XX

Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxx, registrace xxxxxxxxxx xxxxxx

115

116

117

117A

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

118

XXXX X

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

119

120

Xxxxx skleníkových xxxxx

121

Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

122

Xxxxxx před xxxxxxx xxxxxx

123

124

125

XXXX XI

Řízení xxxx Xxxxxx průmyslového xxxxxxxxxxx

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

XXXX XXX

Xxxxxxxxxx poplatky

144

144A

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

XXXX X

Xxxxxxx 1

1. Xxxxxxx žádosti xxxx xxxxxx

x) x vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx...Xx 300

x) x xxxxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, hlášení xxxx xxxxxxxxxx...Xx 300

x) o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx...Xx 1&xxxx;000

x) o povolení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx o xxxxx xxxxxx rozhodnutí...Kč 400

e) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx...Xx 300

x) x vrácení xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 300

g) x xxxxxxxx úlevy xx xxxx xxxx xxx...Xx 1&xxxx;000

x) na vydání xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) na změnu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx daních...Kč 200

x) x vydání xxxxxxxx snížit zajištění xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx spotřební xxxx xxxx x snížení xxxxxx xxxx zajištění xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx xxxx Xx...1&xxxx;000

x) xx xxxxxx povolení x xxxxxxx za xxxx xxx spotřební xxxx podle zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) xx xxxxxx xxxxxxxx k prodeji xx xxxx xxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxx xxxxxx x dani x xxxxxxx hodnoty...Kč 2 000

m) x informaci xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx soudním xxxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) x vydání xxxxxxxxxx o závazném xxxxxxxxx xxxxx daňového řádu...Kč 10&xxxx;000

2. Vydání potvrzení

a) x bezdlužnosti xxxx x stavu xxxxxxxx xxxxxxxx účtu...Kč 100

x) x daňovém domicilu...Kč 100

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x sazebním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx není

Přijetí xxxxxxx xxxxxxxxx x bodě 1 xxxxxxxxx x) x x) xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx trojnásobek xxxx xxxx než xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, podle xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Poplatky xx xxxxx u xxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx příslušný x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Daní se xxxxx xxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx rozpočtů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 této xxxxxxx se vybírají xx každou daň, xxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx žádost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxx-xx o xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdanění.

3. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx více xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx položky, xxxxxx se poplatek xx výši xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Položka 2

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x matriční xxxxx, nahlédnutí do xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx matričnímu xxxxxx xxxx nahlédnutí do xxxxxxxxx matriční knihy xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958 xx xxxxxxxxx xxxxx…Xx 50

x) Xxxxxxxxxx do živnostenského xxxx xxxxxxxxx rejstříku...Kč 20 xxxxx xxxxxxx, xx jehož zápisu xx xxxxxxx

x) Ohlášení xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx...Xx 50 xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx lístku

d) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx údaje o xxxxx trvalého xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx návrhu xx xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx o azylu xx xxxxxx osobu...Kč 100

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx...Xx 100

x) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, sbírkách xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx matričních knih xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1958…Xx 200 xx každou x xxxxxxxxx hodinu

Osvobození

1. Od xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) xxxx položky xxxx xxxxxxxxxx církve, xxx-xx x matriky xxxxxx xxxxxx církvemi xx 31. prosince 1949.

2. Xx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 15 xxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x matriky xxxxxxx xx státních archivech x v xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx 3

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, kopie, xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx spisů x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, z xxxxxxxx, x knih, xx xxxxxxx, z xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x obrazového xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 50 xx xxxxxx x xxxxxxxxx stránku

...Kč 40 na xxxxxxxxxx xxxxxx xxx

...Xx 30 xx xxxxx xxxxxxx x Xx 10 xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx stroji xxxx xx xxxxxxxx počítače

b) Xxxxxx stejnopisu xxxxxxx, xxxxxxxx nebo úmrtního xxxxx nebo xxxxxxx x registrovaném xxxxxxxxxxx2b), xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx...Xx 300

c) Xxxxxx kopie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bývalé Státní xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx3)...Xx 5 za xxxxxx x započatou xxxxxxx

x) Vydání ověřeného xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xx 100 za xxxxx xxxxxxx...Xx 50 xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stránku

e) Xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx2c) xx xxxxxx kontaktovanou xxxxx ...Xx 500

x) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, že x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx2d)

- xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, ale xx které mají xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx podnikatele, x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx podnikatele xx xxxxxxx xxxxxxx...Xx 5 000

- xxxxxx, nebo xx xx poskytnuta...Kč 10&xxxx;000

x) Xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx dopravních nehod...Kč 100

x) xxxxxx vícejazyčného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 100

x) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx některé další xxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxx funkcí xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx České a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx republiky...Kč 200

Xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxx xxxx osvobozeny xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx církvemi xx 31. xxxxxxxx 1949.

2. Xx xxxxxxxx xxxxx písmene a) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nadace x xxxxxxx xxxxx, spolky x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx organizace, xxxxxxx xxxxxxxx registrovaných církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx prospěšné společnosti x xxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ochrany xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx xxxx x pomoci x xxxxxx nouzi, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx života x zdraví osob, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx ochrany x xxxxxxx kulturního xxxxxxxx a xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, pro xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx ochrany xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 255/1946 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 101/1964 Xx., k provedení xxxxxx x. 170/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ˙provedení xxxxxx č. 262/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

4. Od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této položky xxxx osvobozeny registrované xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx osoby xxxxxxx nebo založené xxxx xxxxxxxx registrovaných xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, právnické osoby xxxxxxx xxxx založené xx účelem podpory xxxxxxxx registrované církve x xxxxxxxxxx společnosti x duchovním, pastoračním, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Náboženská xxxxxx, xxxxxxx-xx úkon x xxxxxxxxxx xxxxxx č. 428/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx vyrovnání s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

5. Od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této xxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx vybrání, x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Správní úřad xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x 90 % x částky xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky.

Předmětem poplatku xxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, kopie, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x písmenu x) této xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxx xxxx záznam xx xxxxxxxxxx nosiči xxx, které xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záznamu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx6a), jíž xx mění zápis x matriční knize xxx xxxxxxxxx.

3. Vydání xxxxxxx výpisu xxxxxxxxx x písmenu a) xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxx xxxxx církví x xxxxxxxxxxxx společností x x Rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx7).

4. Xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX).

5. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, má-li xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu2d).

Poznámky

1. Poplatek xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

2. Každou xxxxxxxxx stránkou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx formátu X4 x xxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provozních údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel se xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx stránku xxxxx písmene x) xxxx položky xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výstupu.

Položka 4

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx x úředních xxxxx, xx xxxxxxxxxx spisů x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, x xxxx, xx xxxxxxx, x xxxxxxxx, z xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 30 xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

x) Provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx konvertované listiny...Kč 30

x) Provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů do xxxxxxxx podoby za xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx listiny...Kč 30

Xxxxxxxxxx

1. Od poplatku xxxxx xxxx xxxxxxx xx osvobozeno xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 255/1946 Sb., x příslušnících československé xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx národního xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 101/1964 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx x. 170/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ˙xxxxxxxxx zákona č. 262/2011 Sb., x účastnících xxxxxx x odporu xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xx poplatku xxxxx této xxxxxxx xxxx osvobozeny xxxxxx x nadační xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ústavy, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx založené x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx mládeže, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x hmotné xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a zdraví xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, vědy x výzkumu, xxxxxxxxxx x výchovy, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxxx úkon x xxxxxxxx, pro xxx xxxx tyto xxxxxxxx založeny.

3. Od xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx založené xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx společnosti k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, vzdělávacím nebo xxxxxxxxxxxxxxxx účelům x Xxxxxxxxxx xxxxxx, souvisí-li xxxx x prováděním xxxxxx č. 428/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x majetkovém xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxx není

Ověření xxxxx xxxxxxxx listiny (xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx, xxxxxx poplatník - xxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxx již xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx 5

a) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx...Xx 50 za xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxxx (xxxxxxxx) podpisu a xxxxxx razítka na xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx...Xx 300

x) Ověření xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na vysokoškolském xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx...Xx 100 x xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo na xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx...Xx 100 xx xxxxx xxxxxx xxxx otisk razítka

Osvobození

1. Xx poplatku podle xxxxxxx x) x x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 255/1946 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx armády x zahraničí x x některých xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx osvobození, xx xxxxx zákona x. 101/1964 Xx., k xxxxxxxxx xxxxxx x. 170/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, provedení xxxxxx č. 262/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx odboje a xxxxxx xxxxx komunismu.

2. Xx poplatku podle xxxxxxx x) x x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nadace x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx organizace, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx založené x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx, kultury, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xx prováděný úkon x xxxxxxxx, xxx xxx byly tyto xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x d) xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx XXX/X.

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Zahrnuje-li xxxx xxxxxxx x písmenech x), x) x x) současné ověření xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxx jednou.

Položka 6

a) Xxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatele do xxxxxxxx8)...Xx 1 000

b) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx8)...Xx 500

x) Xxxxx zápisu identifikačních xxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxx podnikatele8)...Kč 100

Xxxxxxxxx xxxxxxxx není

Změna uvedená x xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xx změny xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxx rejstříku.

Osvobození

Od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky je xxxxxxxxx zápis xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 105/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 219/1991 Xx. a xxxxxx x. 455/1991 Sb., xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zemědělského xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx8).

Xxxxxxx 7

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

x) nebo x prodloužení xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání9)...Kč 100

b) xxxxxxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx9)...Xx 1&xxxx;000

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx způsobilosti xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx9)...Xx 500

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání9)...Kč 500

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx9)...Xx 1&xxxx;000

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxx uvedeného x xxxxxxxxx a) xx x) xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání9)...Kč 500

Xxxxxxx 8

1. Přijetí xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx průkazu xx xxxxx do 24 xxxxx pracovního xxx xxxxxx, xxxxx dosáhly xxxx 15 xxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1 000

x) při podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 500

c) xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx žádost xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 500

2. Přijetí xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xx 24 xxxxx pracovního xxx xxxxxx xxxxxxx 15 xxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x Ministerstva xxxxxx...Xx 500

x) xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 250

c) xxx převzetí x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 250

3. Xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx osobám, xxxxx xxxxxxx xxxx 15 let

a) xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 500

x) xxx xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx...Xx 250

x) při převzetí x Ministerstva vnitra, xxxxx byla xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 250

x) xxx podání žádosti x převzetí x xxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx...Xx 500

4. Přijetí xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 15 xxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 300

x) xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 200

c) při xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podána x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 100

x) xxx podání xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 300

5. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky

a) xxxxxx, xxxxx xxxxxxx věku 15 xxx...Xx 200

b) xxxxxx xxxxxxx 15 xxx...Xx 100

6. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu osobě xxxxxx 15 xxx...Xx 100

7. Přijetí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxx 15 xxx a xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx...Xx 200

8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx poškozený, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx nebezpečí xxxxxxxx xxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx občanského xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provedené xxxxxx...Xx 200

9. Xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxx xxxx před xxxxxxxxx platnosti dosavadního xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 200

10. Xxxxxxxx převzetí xxxxxxxxxx xxxxxxx x obecního xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx uvedla x xxxxxxx...Xx 100

11. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx...Xx 100

12. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx...Xx 100

13. Xxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx...Xx 2 000

14. Přijetí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx...Xx 500

15. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 500

16. Přijetí xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx podle §31, 32, 35 x 36 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx...Xx 500

17. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 100

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xx vydání občanského xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, u xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx okolnostmi, x nichž xxxxx, xxx je občanský xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx poškození xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxx.

2. Přijetí xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx žádosti x xxxxxx občanského xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v době xxxxx xxx xxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx platnosti delší xxx 10 let.

4. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx občanského xxxxxxx xxxxxxx občanského průkazu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2018.

5. Xxxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx strojově čitelných xxxxx xxxxx xxxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, s xxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx od 29. xxxxxxxx 2021 xx 1. xxxxx 2021.

Zmocnění

Správní xxxx xxxx z xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx snížit xxxxxxxx xxxxx xxxx 13 xxxx xxxxxxx až xx xxxxxx 500 Xx a xxxxxxxx xxxxx xxxx 14 x 15 xxxx xxxxxxx až na xxxxxx 100 Xx.

Xxxxxxxx

Xxx xxxxxx žádosti o xxxxxx občanského průkazu, x xxxx xx x danému xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se vždy xxxxxx pouze xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Položka 9

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxx x důvodu změn xxxxx uvedených na xxxxxxx...Xx 30

b) Přijetí xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx cizinci...Kč 250

x) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x dohlíží xx xxxx xxxxxxxxx…Xx 25&xxxx;000

x) Xxxxxx opakovaného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxx právnická xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx její xxxxxxxxx…Xx 15&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx pracovní xxxx, x v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx…Xx 5 000

g) Xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, ztracený xxxx odcizený, nestanoví-li xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx...Xx 200

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) x c) xxxx položky se xxxxxxxx rozumí xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.

Položka 10

x) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx...Xx 100

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx9a)...Xx 200

x) Xxxxxxx žádosti x xxxxxx platnosti nebo xxxxxx osvědčení o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokladu x dosažení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx škole...Kč 1&xxxx;000

x) Xxxxx xx xxxxxxx insolvenčních xxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) Xxxxxxx žádosti o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

Xxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxxxxx zastupitelského úřadu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx položky 162 xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx místem xxxxxxx xxxxxx26), xxxxxx xxxxxxx poplatek stanovený x xxxxxxx x) xxxx položky xxxxxxxxx xxxxx veřejné správy. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

Položka 11

Vydání povolení xxxxx

x) xxxxxxxx hanlivého xxxx xxxxxxxx...Xx 200

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx příjmení...Kč 300

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 3 000

Osvobození

1. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx položky je xxxxxxxxxx změna xxxxxxxx, x níž xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozvedeného manžela, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx příjmení xxxx příjmení xxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx společného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx měsíců xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx x xxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx změna xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx osvobozena xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x případě xxxxx xxxxxxx.

4. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xx xxxxx příjmení xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxx příjmení xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 12

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi snoubenci xxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxxx-xx trvalý pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx...Xx 5 000

b) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx registrovaného partnerství xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx pobyt xx xxxxx České republiky...Kč 3 000

x) Přítomnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xx manželství, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx pověřeným xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, městské xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, městského obvodu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx statutárního xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, městské xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx obvodu xxxx xxxxxxx části územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 1 000

d) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx manželství xxxx vstoupit do xxxxxxxxxxxxxx partnerství xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx...Xx 3 000

e) xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sňatku...Kč 500

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx manželství xxxx xxxxxxxxxx o právní x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx registrovaného xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx s xxxxxxxx...Xx 500

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x) této položky xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx podle xxxxxxx d) xxxx xxxxxxx xx vybírá xxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx uzavření xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx obcí xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povoluje-li xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx partnerství mimo xxxxx x čas xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx prohlášení x xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Poplatek xxxxx xxxxxxx x) xx nevybírá, jestliže xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene d).

Osvobození

Od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 13

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

- na 1 xxx...Xx 30

- xx 5 xxx...Xx 50

- xx 30 xxx...Xx 70

- na 6 xxxxxx...Xx 100

- xx 12 xxxxxx...Xx 150

- na 12 xxxxxx xxx xxxx x posluchače xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx...Xx 75

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx neurčitou...Kč 1&xxxx;000

x) Xxxxx honebního xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx honebních xxxxxxxxxxxx...Xx 500

d) Xxxxx xxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxxx společenstev...Kč 200

Předmětem xxxxxxxx xxxx

Xxxxx zápisu xx Rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedená xxx xxxxxxxx x) xxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx žákům nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyučovacím xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x povolání, xxxx-xx x pracovní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx myslivosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx prokáží xxxxxxxxx xxxxx potvrzením xxxxx x studiu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolání anebo xxxxxx na území Xxxxx republiky.

Xxxxxxx 14

1. Vydání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx platnosti

a) 30 xxx…Xx 200

x) 1 xxx…Xx 100

x) 1 xxx xxx xxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx studující rybářství xxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx svého povolání xxxx xxxxxx…Xx 50

d) 3 xxxx…Xx 200

e) 3 xxxx xxx xxxxx mladší 15 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxx xxxx funkce…Kč 100

x) 10 xxx…Xx 500

x) 10 let xxx xxxxx xxxxxx 15 let nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, které zajišťují xxxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx…Xx 250

x) xx xxxx xxxxxxxxx…Xx 1 000

2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx…Xx 2 000

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 písmen c), x) x x) xx vybírá, vydává-li xx xxxxxxxx lístek xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx studijních xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx oborech x výukou xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osobám xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx školy x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 15

a) Vydání xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx burzy10)...Kč 50&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxx x oceánů x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx11)...Xx 200

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x činnosti x Xxxxxxx dna xxxx a oceánů x xxxx podzemí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx...Xx 100 000

d) Xxxxxx xxxxxxxx x pobytu x Xxxxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx, k xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxxx vývozu, x odběru xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx a xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxx geograficky xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území13)...Kč 200

x) Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx, živočichů a xxxxxxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxx k dovozu xxxxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx...Xx 200

Xxxxxxxx

Xx-xx x xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx státních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodu, xxxxxx xxxxxxxx podle písmene x) xxxx položky xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 16

Xxxxxx dokladu, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx listiny xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jsou-li xxxxxxxxx, xxxxxxx, ztracené, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx, průkaz, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx neoprávněně provedené xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx)...Xx 100

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx listinou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, neumožňují-li xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx obdobnou xxxxxxx xxxx duplikát x xxxxxx xx xxxxxx nový xxxx xx vydávána xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx osvobozeny xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo založené xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podpory xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženské společnosti x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx matice, xxxxxxx-xx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx č. 428/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x církvemi a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxx 17

1. Xxxxxx xxxxxxxx nestavebního xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx...Xx&xxxx; 3 000

x) dělení xxxx xxxxxxx xxxxxxx...Xx 1 000

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx...Xx 2 000

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záměru...Kč 1 000

3. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 1 000

Položka 18

1. Vydání xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx

x) jednoduché xxxxxx...Xx 5 000

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx...Xx 20 000

x) xxxxxxx xxxxxx...Xx 10 000

2. Xxxxxx rámcového xxxxxxxx...Xx 10 000

3. Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 2 000

4. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx záměru xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 2 500

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx souvisejících...Kč 10 000

x) xxxxxxx xxxxxx...Xx 5 000

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí

a) xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx&xxxx; 1 000

x) xxxxxxxxx stavby včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx...Xx 5 000

x) xxxxxxx xxxxxx...Xx 2 000

6. Povolení xxxxx v užívání xxxxxx

x) xxxxxxxxxx stavby...Kč 1 000

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx staveb xxxxxxxxxxxxx...Xx 5 000

c) xxxxxxx xxxxxx...Xx 2 000

7. Vydání povolení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1 000

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx souvisejících...Kč 5 000

x) xxxxxxx xxxxxx...Xx 2 000

8. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

x) jednoduché stavby...Kč 1 000

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx staveb xxxxxxxxxxxxx...Xx 5 000

x) xxxxxxx xxxxxx...Xx 2 000

9. Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx užívání a xxxxxxxxxx provozu...Kč 2 000

10. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxx...Xx&xxxx; 2 000

11. Xxxxxx povolení xxxxxxxxxx

x) jednoduché stavby...Kč 1 000

x) xxxxxxxxx xxxxxx...Xx 5 000

x) xxxxxxx stavby...Kč 2 000

12. Vydání dodatečného xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx stavby...Kč 20 000

x) vyhrazené xxxxxx...Xx 50 000

c) xxxxxxx xxxxxx...Xx 30 000

13. Ověření xxxxxxxx xxxxxx...Xx 1 000

14. Xxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxx oprávnění...Kč 10 000

15. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx...Xx 10 000

Xxxxxxxx

1. Xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. X xxxxxxx vydání xxxxxxxx záměru dle xxxx 1 xxxx. x), b) x x), xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx se správní xxxxxxxx xxxxxxxx x 5 000 Xx.

3. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxx příslušné položky.

4. X xxxxxxx staveb xx xxxxxx poplatek xx xxxx poloviny xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušných xxxxxx xxxx položky, xxxxxxxxx této položky x položky 17.

5. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx poplatků xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx této položky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x položky 17.

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xx osvobozeno xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxx ztíženého xxxxxxx xxxx stavby xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výhody XX. xxxx III. stupně (xxxxxxxx průkazu XXX xxxx XXX/X), má-li xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx.

Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb x xxxxxxx prospěšných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státem xxxx územním samosprávným xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx není

Ověření xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x důvodu, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 19

Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx...Xx 10 000

Xxxxxxx 20

Položka 20 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 469/2023 Sb.
&xxxx;

Xxxxxxx 21

Xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx základního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry...Kč 5&xxxx;000

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx-xx se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, x xxx xx xxxxxxxx vydáno, xxxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx...Xx 4&xxxx;000

x) xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx prostoru, týká-li xx xxxx xxxxx xxxxxxxx hry, x xxx xx povolení xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;500

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona xxx xxxxxxx přeplatku x xxxxx xxxxx xxxxxx x hazardních xxxxx...Xx 1 000

Xxxxxxx 22

a) Přijetí xxxxxxx x uznání xxxxxxx kvalifikace19)…Kč 2 000

b) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx19) xxxx vydání20) xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx…Xx 1 000

c) Xxxxxx Xxxxxxxxxx profesního xxxxxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx republice81) x xxxxxxx žádosti x vydání Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx82) pro xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Česká xxxxxxxxx…Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx památky nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx uměleckořemeslnými xxxx ("povolení k xxxxxxxxxxxx")21) a xxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ("xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx")83)…Xx 2 000

e) Xxxxxxx xxxxxxxxx k činnostem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx…Xx 500

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladů xxxxxxxxx v xxxxxxx x)…Xx 50

x) Přijetí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx24)…Xx 100&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx statusu xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru a xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 25&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxx správu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx…Xx 100 000

j) Podání xxxxxxx x udělení xxxxxxxx k provádění xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx souhlasu xx xxxxxx atestačních xxxxxxxx26)…Xx 10&xxxx;000

x) Podání žádosti x udělení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxx dalšího vzdělávání (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxx xxxxxxxxxx kvalifikacích) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx…Xx 1&xxxx;500

x) Podání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x)…Xx 500

x) Xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vysokých xxxxxxx26c) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 3&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x sociálních xxxxxxxx26b)…Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušek x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx…Xx 5 000

p) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx…Xx 4 000

q) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx akreditace xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx…Xx 4&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx…Xx 1 000

s) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx školách26d) x xxxxxxxxxxx zahraničního vysokoškolského xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx…Xx 100 000

t) Xxxxxxx žádosti o xxxxxxxxx tuzemského xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx školách26e) x xxxxxxxxxxx zahraničního vysokoškolského xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky…Kč 50&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx26f) k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx…Xx 100 000

v) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx školách26g) k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx…Xx 50&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx program … Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx…Xx 1 000

y) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx aplikace xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x změnu xxxx xxxxxxxxxx...Xx 100 000

Položka 22A

Vydání xxxxxxx

x) xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx…Xx 500

x) tlumočníka xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx překladatelích…Kč 500

Položka 22X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 255/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxx 23

x) Udělení xxxxxxx pro podnikání x energetických xxxxxxxxx27)

1. xx xxxxxx elektřiny, xxxxxx plynu x xxxxxx tepelné xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx výkonu 1 XX včetně, xx xxxxxxxxxx elektřiny, xxxxxxxxxx plynu a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 XX včetně...Kč 1&xxxx;000

2. na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 10&xxxx;000

3. xx výrobu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výrobu xxxxx a distribuci xxxxx, na výrobu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 1 XX xxxx...Xx 10&xxxx;000

4. xx xxxxxx x elektřinou x xx xxxxxx x plynem...Kč 100&xxxx;000

x) Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx pro podnikání x energetických odvětvích xxxxx udělení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zánik xxxxxx xxxxxxxxxx27)

1. xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x elektřinou, xxxxxx xxxxx, přepravu xxxxx, distribuci plynu, xxxxxxxxxxxx plynu, xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

2. xxxxxxx licence xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx licence x xxxxxxx xxxx xxxxxx, zničení xxxx xxxxxxxx...Xx 500

3. státní xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxx xx výstavbu xxxxxxx xxxxxx nebo státní xxxxxxxxxx xx výstavbu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 10&xxxx;000

4. xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx vedení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx energie (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xx výstavbu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxxx licence k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx do seznamu 1 v xxxxxxx Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specialisty27a) x

1. zpracování energetického xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1 000

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx kotlů a xxxxxxx tepelné xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů...Kč 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx27a) xx každé xxxxxxxxx...Xx 200

x) Přijetí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx v energetických xxxxxxxxx...Xx 10 000

g) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnosti zprostředkovatele x xxxxxxxxxxxxx odvětvích...Kč 5 000

x) Přijetí xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 2 000

Předmětem xxxxxxxx xxxx

1. Zrušení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx autorizace z xxxxxxx správního xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) této xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx změnu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Zrušení xxxx xxxxx xxxxxxxxx energetického xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

Xxxxxxx 24

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx při vstupu xx živnostenského xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Další xxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx podnikání...Kč 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx další xxxxxxx x koncesi...Kč 500

e) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx koncese...Kč 500

x) Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx odpovědného zástupce xxx xxxxxxxxxxxx živnost...Kč 500

x) Vydání xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provedení xxxxxxxx xxxxx...Xx 100

h) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx...Xx 20 xx xxxxxx x započatou stránku

i) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx údaje x jednom podnikateli…Kč 5

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx místem veřejné xxxxxx podle §72 xxxxxxxxxxxxxx zákona...Kč 50

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. Vydání xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxx zápisu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

4. Změna xxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

1. Pokud xxxx xxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x koncesi, xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x) xx vybírá jen xxxxxx. Poplatek xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podána xxxxxx x xxxxxxx.

2. Poplatek xxxxx xxxxxx x), x) x g) xx splatný xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

3. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx úkonů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, vybere xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sazbě.

4. Xxxx-xx ohlášení xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontaktního xxxxx veřejné xxxxxx26), xxxxxx xxxxxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) xx příjmem xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 25

1.

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx75a)…Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx žádosti x xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb75a) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, oboru xxxx druhu xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotnické xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neodkladné xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx

- xxxx platnosti xxxxxxxxx…Xx 500

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx xxxx o xxxxxxx registrace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení…Kč 150

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb75a)…Kč 100

2.

x) Xxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx…Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx…Xx 500

x) Změna xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (jméno, xxxxxxxx, trvalý xxxxx, xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx auditu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x specifických zdravotních xxxxxxxx včetně promítnutí xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx údajů v xxxxx xxxxxxxxxx…Xx 100

d) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klinického xxxxxx v xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x provádění externího xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx změn xx xxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxxxxx…Xx 100

x) Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx…Xx 150

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. Vydání xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, změna xxxxxxxxxx x registraci nestátního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nestátního xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

2. Vydání xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx klinického xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx správního xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx vybírá poplatek xxx xxxxx xxxx 2. písmene b) xxxx xxxxxxx, provádí-li xxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x c) bodu 2. této položky.

Xxxxxxx 25x

x) Xxxxxx xxxxxx xx zahájení xxxxxx x určení xxxxxxxx xxxxxx...Xx 2 000

b) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxx z xxxxxxxxxxxxx smlouvy, jehož xxxxxxxxx je peněžité xxxxxx

1. xx částky 20&xxxx;000 Kč xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

2. x částce xxxxx než 20&xxxx;000 Xx...5 % x xxxx xxxxxx, xxxxxxx Xx 1 000 000

c) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož předmětem xxxx peněžité xxxxxx...Xx 2&xxxx;000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxx může o xxxxx určení xxxxxxxxxx x z moci xxxxxx.

Xxxxxxx 25a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 249/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xxxxxxx 25x

x) Vydání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx X. xxxxxx…Xx 1 000

b) Vydání xxxxxxx národního průkazu xxxxxxxx XX. xxxxxx…Xx 1 000

c) Xxxxxx xxxxxxx národního průkazu xxxxxxxx I. xxxx XX. stupně xx xxxxx údajů…Kč 200

d) Xxxxxx duplikátu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx X. xxxx XX. xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo odcizený…Kč 500

Xxxxxxx 25x vložena xxxxxxx předpisem x. 117/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

XXXX XX

Xxxxxxx 26

x) Xxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx silničních xxxxxxx, xxx-xx

- o xxxxxxxx xx 50 xx3...Xx 300

- x xxxxxxxx xxx 50 xx3 xxxxxx xxxxxxxxx x přívěsným xxxx xxxxxxxxxx vozíkem nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 500

- x xxxxxxxx xxxxxxx x nejméně čtyřmi xxxx...Xx 800

- x xxxxxxxx vozidlo xx 750 kg xxxxxxxxx xxxxxx...Xx 500

- x xxxxxxxx xxxxxxx xxx 750 kg xxxxxxxxx...Xx 700

x) Vyřazení vozidla x xxxxxxx...Xx 200

c) Xxxxxx tabulky xxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 200 za xxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxx registrační xxxxxx xx xxxxx...Xx 5&xxxx;000 xx každou xxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxx registrační xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přidělenou...Kč 600 xx každou xxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 500 za xxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxx změny xx xxxxxxxx vozidel xxxxxx zápisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxx nového xxxxxxxxx...Xx 50 za xxxxxx xxxxx

x) Vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 200

i) Xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu v xxxxxx xxxxx…Xx 700

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx…Xx 50

x) Vydání xxxxx xxxxxxx...Xx 700

l) Xxxxxx xxxxx xxxxx...Xx 700

x) Xxxxxx xxxxx xxxxxx...Xx 700

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx silničního xxxxxxx xxxx xxxx vyřazení x xxxxxxx xxxx xxx přidělení xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vývoz xx jiného xxxxx...Xx 300

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx přání x ostatních případech...Kč 500

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx...Xx 100

q) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidla...Kč 500

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx značky, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx z provozu...Kč 200

s) xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx informací x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx...Xx 100

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx...Xx 100

Xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxx osvobozeni xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX nebo ZTP/P.

2. Xx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxx osvobozeny xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx prováděné xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx rozhodnutí xxxxx x zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx podle písmene x) xxxx položky xxxx osvobozeny xxxxxx xx xxxxxxxx vozidel xxx změně právního xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx29).

4. Xx poplatku podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xx xxxxxxxx xxxxx písmene x), c) xxxx x) této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úkony, xxx nichž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektrického vozidla.

Předmětem xxxxxxxx xxxx

1. Vyřazení xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx z xxxxxx xxxx odcizení a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx průkazu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30).

3. Xxxxxx žádosti x xxxxxxxx informací x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx učiněno xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhraní xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx.

4. Xxxxx mentora xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podanou xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění osobě, xx xxxxxx x xxx má xxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Vydává-li xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tento xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx x žadatel xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, vybírá xx xxxxxxxx xxxxx položky 16 xxxxxx sazebníku.

2. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této xxxxxxx zahrnuje zápis xxxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx výpisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx vlastníka x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vozidel, xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

3. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky, xxxxxxxx xx poplatek xxxxx xxxxxx x), f) x g) této xxxxxxx.

Položka 26X

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 1 000

Položka 26X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 133/2011 Xx. x účinností xx 1.8.2011

Xxxxxxx 27

1. Schválení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku xxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx...Xx 5 000

2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti...Kč 5 000

3. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x schválení xxxxx bodu 1 xxxx 2...Kč 2 000

4. Schválení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx...Xx 1 000

5. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx...Xx 2 500

6. Vydání rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vozidla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 2 500

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 5 xxxx 6...Xx 1 000

8. Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx konstrukční xxxxx xxxxxxx...Xx 500

9. Xxxxxxxxx xxxxxxxx přestavby xxxxxxx...Xx 2 000

10. Xxxxxxxxx technické způsobilosti xxxxxx xxxxxxx...Xx 2 000

11. Xxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výbavy xxxxxxx...Xx 1 000

12. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vozidla...Kč 3 000

13. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 1 000

14. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavků, které xxxx xxxxxxx splňovat...Kč 1 000

15. Xxxxxxxxx xxxx motoru xxxx xxxxxx motorů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx mobilních xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie...Kč 2 500

16. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx mobilních xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx...Xx 1 250

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx bodu 13 xxxx položky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx XXX/X xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 13 xxxx položky xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx silničních xxxxxxx x do xxxxxxx k vozidlu.

Xxxxxxx 27X

x) Vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vjezdu do xxxxxxxxxxx zóny...Kč 100

b) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx...Xx 100

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výjimky x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zóny x xxxxxx trvalého pobytu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx...Xx 100

Položka 27A xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 369/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

Položka 28

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Změna xxxxxxx registrace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 1 000

c) Xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx x xxxxxxxxx...Xx 300

x) Xxxxx nebo prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x autoškole...Kč 100

x) Xxxxxx nebo xxxxxxxxx pověření x xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1 000

f) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pověření x xxxxxxxxxxxx řidičů...Kč 100

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řidiče30a)...Kč 200

x) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx zkoušky xx xxxxx vstupního xxxxxxx30b)...Xx 700

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výuky x výcviku x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx profesní xxxxxxxxxxxx xxxxxx30c)...Xx 3 000

j) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx školení xxxxxxxx xxxxx30d)...Xx 3&xxxx;000

Položka 29

a) Udělení xxxxxxxxx x provozování Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxx...Xx 1&xxxx;500

x) Xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx Xxxxxxx měření xxxxx...Xx 300

x) Změny x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x provozování Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxx...Xx 200

Xxxxxxx 30

a) Xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx skupinu rozsahu xxxxxxxxx...Xx 700

b) Přijetí xxxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;500

x) Xxxxxxx xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxxxx xx xxxxxx...Xx 300

x) Xxxxxxx xxxxxxx x rozšíření skupin xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 700

e) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx skupinu xxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;500

x) Přijetí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 700

x) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx...Xx 1&xxxx;500

Xxxxxxxxxx

Xx správních xxxxxxxx xxxxx písmen x) x x) xx osvobozen žadatel, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), c) xxxx x) xxxx xxxxxxx, xx xx 50 Xx, xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

2. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx b), x) xxxx x) této xxxxxxx xx na 200 Xx, xxxxxx-xx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx změny xxxxx, sídla, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx identifikačního xxxxx podnikající xxxxxxx xxxx právnické xxxxx.

3. Xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo muničního xxxxxxx xx 400 Xx bez přihlédnutí xx xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx, xxxxxx-xx doba xxxxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx .

4. Správní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky xx 100 Kč, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, členů xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx, členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xx xxxxxx duplikátů dokladů xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x), x) x x) xxxx položky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx položky 16 písmene x) xxxxxx sazebníku.

2. Za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 31

x) Přijetí xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx na

- xxxxx...Xx 300

- měsíc...Kč 800

x) Přijetí žádosti x vydání povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx munici, xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;500

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jedné xxxxxx, xx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podána xxxxxx současně...Kč 1 000

d) Xxxxxxx přihlášky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxx xxxxxxxxx průkazu...Kč 100

x) Xxxxxxx žádosti o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 200

x) Xxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx kategorie A...Kč 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxx x nabytí xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X-X...Xx 200

x) Přijetí žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vlastnictví, xxxxxx xxxx nošení xxxxxx kategorie X...Xx 200

x) Přijetí xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;500

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kurzu x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx přípravy...Kč 1 000

Xxxxxxxxxx

Xx správního poplatku xxxxx xxxxxx g) x x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx c) xxxx xxxxxxx xx xx 300 Kč za xxxxxx xxxxx, jde-li x zbraně xxxxxxx xxxxx, která žádá x povolení znehodnocení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx případech, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx postupovat xxxxx §64 xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxx. Správní úřad xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx 300 Xx xx hlavní xxxxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx znehodnocení xxxx xxxxxx řezu xxxxxx hlavních xxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, B nebo X.

Xxxxxxx 32

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx31)...Xx 10&xxxx;000

x) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zbraně31) xxxx xxxxxxx xxxxxx31)...Xx 150

x) Xxxxxxxxx xxxxxx31) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxx protokolu x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x označení31)...Kč 100

x) Xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx31)...Xx 500

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31)...Xx 10 000

g) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaných xxxxxxxxxxx x homologaci xxxxxxx xxxxxx, x typové xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x posouzení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx...50 % xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a), x) x g)

h) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx...Xx 300

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx střelné xxxxxx opatřené xxxxxxxx xxxxxxx31)...Xx 1&xxxx;000

Xxxxxxx 33&xxxx;

x) Xxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxx trvalý vývoz, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx...Xx 800

x) Přijetí xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx...Xx 300

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přepravovat xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1 500

d) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx zbrojního xxxx...Xx 700

x) Přijetí xxxxxxx x prodloužení evropského xxxxxxxxx xxxx...Xx 700

x) Xxxxxxx zbraně do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx...Xx 100

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx na 50 Kč, vydává-li xxxxxxxx zbrojní xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx příjmení xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx podle písmene x) xxxx xxxxxxx xxxx osvobozeni cizinci, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx střelbě x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o zbraně xxxxxx xxx sportovní xxxxx.

2. Xx poplatku xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro trvalý xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx střeleckých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 34

1. Xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo povolení32)

a) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

- xx každou xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx autobusové dopravy...Kč 300

- xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 500

x) k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx linkové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx každou xxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) k provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx...Xx 1&xxxx;000

2. Xxxxxx povolení32) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx...Xx 1 000

b) x xxxxxxxxx 2 až 5 přeprav...Kč 4&xxxx;000

x) x provedení neomezeného xxxxx xxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

3. Xxxxxx xxxxxxxx32) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo kyvadlové xxxxxx silniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx...Xx 5 000

4. Xxxxxx xxxxxxxxx povolení32) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nákladní xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatelem x xxxxxxxxx jedné přepravy...Kč 5&xxxx;000

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx32)...Xx 1&xxxx;000

6. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx32)...Xx 200

7. Vydání xxxxxxxxx xxxxxx32)...Xx 500

8. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx32)...Xx 500

9. Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx32)...Xx 500

10. Výpis x Xxxxxxxxx podnikatelů x xxxxxxxx xxxxxxx32)...Xx 50

11. Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx dopravě32) x xxxxxxxx podobě xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx…Xx 50

12. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s Xxxxxxx XXX32)...Xx 5 000

13. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vozidel přepravujících xxxxxxxxxx věci…Kč 200

14. Xxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přepravu xxxxxxxxxxxx xxxx…Xx 200

15. Xxxxxx průkazu xxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 500

16. Vydání xxxxxxxxx nálepky xxxxxxx xxxxxxxxxx…Xx 500

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx mezinárodní smlouvy, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, upustit xx vybrání poplatku xxxxx xxxx 1 xxxxxx b) a x) a xxxx 2 xx 4 xxxx položky, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx snížit xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx ústředními orgány xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx poplatku xxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx důvodů.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx zastávky.

4. Vydání xxxxxx z evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx podnikatelů x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx do xxxx evidence.

Xxxxxxx 35

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dálnice, silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidlem podle xxxxxx o pozemních xxxxxxxxxxxx, xxx-xx o

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nadměrným xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx 60 xxx...Xx 4 500

x) jednorázové xxxxxxxx užívání pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x hmotnosti xxx 60 xxx a xxxxxxx 150 xxx...Xx 11 500

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x hmotnosti xxx 150 tun...Kč 25 000

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx 48 xxx...Xx 22 000

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx komunikací nadměrným xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxx 48 tun...Kč 32 000

Osvobození

Od poplatku xx osvobozeno xxxxxxx xxxxxxx o povolení xxxxxxxxxx užívání dálnice, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 36

x) Vydání xxxxxxxx33) ke zvláštnímu xxxxxxx dálnice, xxxxxxx x xxxxxx komunikace xx xxxx platnosti

- 10 xxx x xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx...Xx 100

- 6 xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx 6 xxxxxx...Xx 500

- xxxxx xxx 6 měsíců...Kč 1&xxxx;000

x) Vydání xxxxxxxx33) x xxxxxxxxx sousední xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx X. xxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Vydání xxxxxxxx33) x připojení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx XX. třídy nebo XXX. xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 500

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx' xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx držiteli xxxxxxx ZTP xxxx XXX/X.

Xxxxxxxxx poplatku xxxx

1. Xxxxxxxx xx zvláštnímu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dodatečně x xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Vydání xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx b) a x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx sousední xxxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33).

Xxxxxxx 36x

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací...Kč 300

b) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

Xxxxxxx 36x xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 152/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2011

ČÁST XXX

Xxxxxxx 37

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx...Xx 1 000

2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx inspektora xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení...Kč 1 000

3. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx...Xx 500

4. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx nového osvědčení Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxxx xxxxx plavidla xxxxxx z důvodu xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu...Kč 400

5. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx vůdce xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stroje...Kč 300

6. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx doby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jiného xxx xxxxx, průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxx posádky plavidla xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx dokladu...Kč 200

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx...Xx 50

8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx plujícího xxxxxx xxxxxx xxxx plavidla xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx alespoň 7 000 m2...Kč 500

9. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxx cestujících xxxx xxxxxxxx odborníka xx zkapalněný zemní xxxx...Xx 500

10. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přepravu xxxxxxxxxxx xxxx nového xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx odborníka xx zkapalněný xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu...Kč 400

11. Xxxxxx osvědčení Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx člena xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxx odborníka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx odborníka xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, odcizení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x nich xxxxxxxxxx...Xx 100

12. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx školení xxxxxxxx xxx člena xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxx cestujících...Kč 3 000

13. Přijetí xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti simulátoru x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx...Xx 20 000

14. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vůdce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 500

15. Xxxxxxx žádosti x xxxxxx nového xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vůdce xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 400

16. Xxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rekreačního plavidla x xxxxxx jeho xxxxxx, zničení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx anebo xxxxx xxxxx v xxx obsaženého...Kč 100

17. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dovedností xxxxxxxxxx x vedení xxxxxx xxxx rekreačního xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem...Kč 500

18. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx prováděním xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dovedností xxxxxxxxxx x vedení xxxxxx xxxx rekreačního xxxxxxxx...Xx 2 000

19. Xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx prokazuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx dopravy xxx xxxx potřeby...Kč 1 500

20. Xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přepravu xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx právního xxxx...Xx 1 500

21. Přijetí xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx nebezpečných věcí, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu...Kč 200

Položka 38

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx

- xxxx plavidla…Kč 500

- xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxx 20 x…Xx 500

- plovoucí xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je 20 m x xxxx…Xx 800

- xxxxxxx xxxxxxxx…Xx 1 000

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx pohonu x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxx obytné xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

- xxxx plavidla (xxxxxxxx čluny, motorové xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx motorem, xxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx xxxxx, šířky x ponoru je xxxxxxx 30 m3...Kč 2&xxxx;500

- xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, plachetní xxxxxx x xxxxxxxx motorem), xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx a ponoru xx xxxxx xxx 30 x3, nejvýše xxxx 60 m3...Kč 4&xxxx;500

- malá xxxxxxxx (xxxxxxxx čluny, xxxxxxxx xxxxxx, plachetní jachty x xxxxxxxx motorem), xxxxxxx součin délky, xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx 60 x3...Xx 6&xxxx;000

- xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 12 xxxx...Xx 2 000

- xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx menší xxx 20 x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 12 xxxx a xxxx xxx obytných xxxxxxx...Xx 800

- plovoucí xxxxxxxx, xxxxxxx délka xx xxxxx xxx 20 x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 12 osob x xxxx obytné xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;500

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx

- xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 10&xxxx;000

- xxxxxxxxxx x přepravě xxxxxxx...Xx 5 000

d) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cejchovního xxxxxxx x plavidlu

- xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

- xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 2&xxxx;500

x) Xxxxxxxxx prozatímního xxxxxxxxx...Xx 300

x) Vystavení xxxxxxxx xxx xxxxxxxx plavidla xx vodní xxxxx xxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx cestách Xxxxx xxxxxxxxx...Xx 500

g) Xxxxxxxxx způsobilosti určeného xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx...Xx 100 za xxxxx druh zařízení

Předmětem xxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx technického xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx položky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) této xxxxxxx xx rozumí ponor xxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dně xxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx navazující xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poplatek xx xxxx 60 % xxxxx poplatku xxxxxxx x písmeni x).

3. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plavidla nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx o shodě xxxx sériově vyrobeného xxxxxx plavidla, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 40 % xxxxx poplatku xxxxxxx x xxxxxxx x).

Xxxxxxx 39

x) Schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx malého xxxxxxxx xxxx plovoucího xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx typu xxxxxxxx...Xx 6&xxxx;000

x) Zápis xxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x lodních xxxxxxx...Xx 200

x) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx údajů x xxxxx plavidle xx xxxxxxxxx malých plavidel x xx xxxxxxx xxxxxxx...Xx 100

x) Xxxxx xxxxxxxx xx plavebního xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx x plavebního xxxxxxxxx…Xx 200

x) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx…Xx 100

x) Xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx34)...Xx 2 000

Předmětem xxxxxxxx xxxx

Xxxxx změny xxxxxxx x xxxxxxxxx c) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo prodloužením xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x d) xxxx položky xx xxxxxx jen xxxxxx xx všechny xxxxx xxxxxxxxx současně v xxxxxxxxx x rejstříkových xxxxxxxxx jednoho xxxxxxxx.

Xxxxxxx 40

a) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;500

x) Xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxx přístavu...Kč 2&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Vydání xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxx plavidel...Kč 2&xxxx;000

x) Xxxxxx povolení xxx xxxxxx akce xx sledované xxxxx xxxxx...Xx 500

Osvobození

Od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx plovoucích xxxxxxxxxxx můstků xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 41

a) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx

- xxxxx xxxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;500

- xxxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

- xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

- xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx...Xx 1&xxxx;000

- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo k xxxxxx xxxxxxxxx jachty...Kč 500

x) Prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti nebo xxxx xxxxxx...Xx 400

x) Xxxxxx potvrzení osvědčujícího xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

- xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) Vydání dokladu xxxxxxxxx x písmenech x) až x) (xxxxxxxxx) náhradou xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx...Xx 400

f) Xxxxxx osvědčení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 200

Xxxxxxx 42

a) Zápis xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li

- x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 12 m xxxxxx...Xx 10 000

- x xxxxxxx jachty, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 12 m...Kč 15 000

- x námořní xxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxx")...Xx 100&xxxx;000

- x xxxxxxxxxx lodě nebo xxxx určené ke xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 130&xxxx;000

x) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx...Xx 50 000

- xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 65 000

c) Zápis x xxxxxxxx rekreační xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jachet, xxx-xx

- x rekreační xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 12 x xxxxxx...Xx 5&xxxx;000

- x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx přesahuje 12 x...Xx 10&xxxx;000

Xxxxxxx 43

x) Xxxxx xxxxxx námořního plavidla xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx, xxx-xx

- o xxxxxxx jachty...Kč 2&xxxx;000

- x námořní xxxx...Xx 10&xxxx;000

x) Xxxxx o xxxxxxxx rekreační xxxxxx x evidence xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

Položka 44

a) Udělení xxxxxxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxx...Xx 10&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx

- x námořní xxxx xxxxxxxxx jachty...Kč 1&xxxx;000

- x xxxxxxx xxxx...Xx 2&xxxx;500

Xxxxxxx 45

x) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

- xxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 15&xxxx;000

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 10 000

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx...15 % xxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x) této xxxxxxx

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxx xxx 10 xxx...Xx 50 000

- 10 xxx x xxxxx...Xx 15 000

Osvobození

Od poplatku xxxxx písmene a) xxxx položky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záchranný systém.

Xxxxxxx 46

Vydání rozhodnutí x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx staveb...Kč 5&xxxx;000

Xxxxxxx 47

x) Vydání xxxxxxx tuzemskému leteckému xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx...Xx 80 000

b) Vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

- 10 xxx x xxxxx nebo s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx cestující 20 xxxxxx a menším...Kč 30&xxxx;000

- vyšší xxx 10 xxx xxxx x celkovým počtem xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxx 20...Xx 80&xxxx;000

x) Xxxxxxxxxxx platnosti xxxx xxxx změna xxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx licence...Kč 3&xxxx;000

Xxxxxxxx

Xxxx zpoplatňovaný podle xxxx xxxxxxx zahrnuje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Úřadem xxx civilní letectví.

Xxxxxxx 48

x) Xxxxx xx rejstříku xxxxxxx xxxx výmaz x xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx rejstříku letadel xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotností

- xxxxx xxx 10 xxx...Xx 8 000

- 10 xxx x xxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Další xxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx změny xxxxx nebo x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx....Xx 100

d) Xxxxxxxxxx xxxxxxx pro vydání xxxxxxx způsobilosti pilota xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx XX...Xx 5 000

e) Xxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušky pro xxxxxx průkazu způsobilosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkouškou...Kč 500

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx.)...Xx 500

x) Zápis x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Xxxxxxxxx letadlové xxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxx…Xx 500

Xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx písmene x) této xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vlastnictví xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxx35).

2. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) se xxxxxx x případě vydání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. První xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 49

a) Udělení xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, zkouškám, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x konstrukčním změnám xxxxxxx, xxxxxx součástí x výrobků letecké xxxxxxxx35)...Xx 20&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx84), x xxxxxx xxxxxxxxxx85), xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx organizaci75)

- xx 10 xxxxxxxxxxx...Xx 15&xxxx;000

- 11 - 30 xxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 30&xxxx;000

- 31 - 50 zaměstnanců xxxxxx...Xx 45&xxxx;000

- nad 50 xxxxxxxxxxx...Xx 60&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x vývoji, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, údržbě, opravám, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx leteckých xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 20 000

d) Xxxxxx xxxxxxxxx x oprávnění xxxxxxxxxx k řízení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx84)

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, letadel x xxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx…Xx 15&xxxx;000

- xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx…Xx 40&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx76) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx...50 % poplatku pod xxxxxxxx x)

Xxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávnění se xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1/3 xxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx b) xx xxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x době podání xxxxxxx a u xxxxxxx d) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx b) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zapojených xx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx včetně systému xxxxxxx.

3. X položek x) x x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poplatek ve xxxx 1/3 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xx xxxxxxx výjimky x maximální xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx76) xx vybírá xxxxxxxx xx xxxx 10 % xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xx xxxxxxx výjimky x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 2 měsíce x za xxxxxxx xxxxxxxxx výjimky pro xxxxxx oprávnění xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx76) xx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxx 30 % xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

Položka 50

a) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx výcvik xxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) Xxxxx osvědčení pro xxxxxx leteckého xxxxxxxxx…Xx 10&xxxx;000

x) Uznání platnosti xxxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx

- xxx-xx x xxxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 1 000

- xxx-xx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí i xxxxx xxxx příloh.

Xxxxxxx 51

1. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx leteckých xxxxx nebo leteckých xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx...Xx 10 000

2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx...Xx 1 500

3. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx k provozu xxxxxxxxxxxx systémů xx xxxxxxxxxx kategorii xxxxxxx...Xx 4 000

4. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx bezpilotních xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 400

5. Xxxxxxx žádosti x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve specifické xxxxxxxxx provozu... Xx 25 000

6. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 2 500

7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx...Xx 500

8. Xxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx letů xxxxx xxxxxxxxx leteckých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 10 000

9. Xxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx, sportovních xxxx xxxxxxxxxx letů xxxxx xxxxxxxxx leteckých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 2 500

10. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 3 000

Xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx xxxxx bodu 10 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx letecká veřejná xxxxxxxxxx x výhradní xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů.

2. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 10 xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx kulturních xxxx.

Položka 52

a) Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx77) x xxxxxxxxxxx

- letových xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx řízení...Kč 20&xxxx;000

- xxxxxxxxx letových provozních xxxxxx mimo služby xxxxxxx pod písmenem x) x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 10 000

b) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx navigačních xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx77) xxx

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxx...Xx 80&xxxx;000

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 50 000

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 50&xxxx;000

- poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx přibližovací xxxxxx xxxxxx xxx letiště x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 30&xxxx;000

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb v xxxxxxx letištní služby xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 30&xxxx;000

- poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 10&xxxx;000

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, navigačních xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 20 000

c) Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx přípravě x monitorování xxxx xxxx xxx odbavovacím xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Xxxxxxxxx xxxxx vzdušného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx 24 xxxxx v xxxxxxx tří dnů xx xxxx xxxxxxxx xxxx vymezení části xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy z xxxxxx xxxxxxx xxxx xx oprávněných zájmů xxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

Xxxxxxxx

1. X xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx písmene x) k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

2. V xxxxxxx xxxxxx osvědčení xxxxx písmene x) x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx poskytování xxxxxx x nejvyšší sazbou x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xx změnu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxx 1/3 xxxxx xx vydání osvědčení. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx vydanému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) se xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx službu.

Osvobození

Od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxxxx akce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx.

Položka 53

a) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 10&xxxx;000

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx změna xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 2&xxxx;000

Xxxxxxx 54

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Typového osvědčení (xxxxx poplatku pod xxxxxxxx A)

b) Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx konstrukční xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx modifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení, xxxxxxxxx modifikace nebo xxxxx Xxxxxxxx osvědčení (xxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx B)

c) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx letadla xxxxxxxx zahraničním leteckým xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

x) Vydání xxxxxxxxxx x schválení nestandardní xxxxxx (xxxxx poplatku xxx xxxxxxxx X)

x) Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx x Kč

A

Sazba v Xx

X

Xxxxx x Xx

X

Xxxxx x Xx

X

Xxxxx v Xx

X

Xxxxxx x vzducholodě

8 000

1 000

4 000

-

-

Kluzáky

15 000

3 000

5 000

1 000

-

Motorizované xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

25&xxxx;000

5&xxxx;000

8&xxxx;000

2&xxxx;000

2&xxxx;000

Xxxxxxx x vrtulníky xx 5&xxxx;700 kg xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

40&xxxx;000

10&xxxx;000

10&xxxx;000

5&xxxx;000

4&xxxx;000

Xxxxxxx x vrtulníky xxx 5&xxxx;700 xx xxxxxxxxx vzletové hmotnosti

80 000

25 000

35 000

15 000

10 000

f) Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxx - 10 % xxxxx poplatku xxx písmenem X

x) Xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxx konstrukční změny/modifikace           

Sazba x Xx

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx

500

Xxxxxxx

1&xxxx;500

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

2&xxxx;500

Xxxxxxx a xxxxxxxxx xx 5 700 xx xxxxxxxxx vzletové xxxxxxxxx včetně

5 000

Letouny x xxxxxxxxx nad 5 700 xx xxxxxxxxx vzletové xxxxxxxxx

12&xxxx;500

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx změnou xxxx xxxxxxxxx modifikací xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx změny nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx účinek xx xxxxxxxx, polohu xxxxxxx, xxxxxxx konstrukce, spolehlivost, xxxxxxxx charakteristiku nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx letadla.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zachování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx osvědčení xxx xxxxxxxxxxx typu xxxxxxx.

Xxxxxxx 55

a) Vydání xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti (xxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx F)

b) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení letové xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx způsobilosti, xxxxx u xxxxxxx xxxxxxx zanikla (xxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx X)

x) Xxxxxx zvláštního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

- x xxxxxxxxx xx 60 dnů včetně (xxxxx poplatku xxx xxxxxxxx X)

- s xxxxxxxxx nad 60 xxx (xxxxx poplatku xxx xxxxxxxx X)

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx písmenem X)

x) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx

- s xxxxxxxxx xx 60 xxx včetně (sazba xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

- x xxxxxxxxx xxx 60 xxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

x) Schválení xxxxxxxx podmínek

- xxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx do 60 xxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

- xxx xxxxxxxx x letu x xxxxxxxxx nad 60 xxx (sazba xxxxxxxx xxx xxxxxxxx F)

h) Xxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxxxx

- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx poplatku pod xxxxxxxx G)

- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizací x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxx písmenem F)

i) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 50 % xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X

x) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx 50 % xxxxx poplatku pod xxxxxxxx F

k) Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx údržby xxx xxxxxxx 10 % xxxxx xxxxxxxx xxx písmenem X

x) Xxxxxxxxx MEL pro xxxxxxx 40 % xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X

x) Schválení xxxxx MEL pro xxxxxxx 10 % xxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx X

x) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx78) x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx na jedno xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 5&xxxx;700 xx

10 % xxxxx xxxxxxxx xxx písmenem X

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie78) x xxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 5&xxxx;700 xx

10 % xxxxx poplatku xxx xxxxxxxx X

x) Xxxxxxx opakované xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx78) nebo xxxxxxx vztahující se xx xxxx letadel xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx

xxx xxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx X

x) Schválení systému xxxxxxxxxxx deníku xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx79)

xxx xxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx X

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx x Kč

F

Sazba x Kč

G

Balóny a xxxxxxxxxxx

2&xxxx;000

300

Xxxxxxx

5&xxxx;000

300

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx letadla

6 000

500

Letouny x xxxxxxxxx do 5&xxxx;700 xx maximální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

10&xxxx;000

700

Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx 5&xxxx;700 xx maximální vzletové xxxxxxxxx

25&xxxx;000

3&xxxx;000

Xxxxxx-xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

2&xxxx;000

Xxxxxx-xxxxxxx

3&xxxx;000

Xxxxxx-xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx

5&xxxx;000

Xxxxxx s pevným xxxxx xxxxxxxxx listu

2 000

Vrtule-přestavitelné xx xxxx

2&xxxx;500

Xxxxxx-xxxxxxxxxx za xxxx

3&xxxx;000

x) Schválení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx

10 % xxxxx poplatku pod xxxxxxxx G, xxxxxxx xxxx 100 Xx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx může snížit xxxxxxxx xx 10 % xxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene F xx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx letové způsobilosti xxxxxx xx poplatek xxxxx xx osvědčení xxxxxx způsobilosti.

Xxxxxxx 56

a) Xxxxxxxxx xxxx součásti xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

- x motoru (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

- x xxxxxx (xxxxx poplatku xxx xxxxxxxx K)

b) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydání Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx změny Typového xxxxxxxxx

- u motoru (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx I)

- u xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx L)

c) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx součásti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxx

- x xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

- u xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

Xxxxxx

Xxxxx x Xx

X

Xxxxx x Xx

X

Xxxxx x Kč

J

- xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5&xxxx;000

2&xxxx;500

2&xxxx;500

- xxxxxxx

10&xxxx;000

5&xxxx;000

5&xxxx;000

- xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

20&xxxx;000

8&xxxx;000

10&xxxx;000

Xxxxxx

Xxxxx x Xx

X

Xxxxx x Xx

X

Xxxxx x Xx

X

- x xxxxxx úhlem xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx

2&xxxx;000

1&xxxx;000

1&xxxx;000

- x pevným úhlem xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx a kompozitové

3 000

2 000

2 000

- xxxxxxxxxxxxx na xxxx

5&xxxx;000

3&xxxx;000

3&xxxx;000

- xxxxxxxxxx za xxxx

8&xxxx;000

4&xxxx;000

4&xxxx;000

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na hmotnost, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx charakteristiku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Položka 57

a) Vydání xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx techniky x xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx o schválení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

- xxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 3 000

- xxxxxxx elektronická zabezpečovací xxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

- xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x vyhodnocování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

- xxxxxxx xxxxxx energií xxx xxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

- letecké xxxxxxxxx...Xx 30&xxxx;000

- letecké xxxxxxxxxx...Xx 50&xxxx;000

- xxxxxxxx xxx měření x xxxxxxxxxxxxx brzdných xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx...Xx 3&xxxx;000

- xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx...Xx 3 000

c) Prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x použití x xxxxxxxx xxxxxxxx...25 % xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx není

Úkon xxxxxxx v xxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxxxxxxx podle této xxxxxxx zahrnuje x xxxxxx dokladu nebo xxxxxxxxxx.

2. Za xxxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxx způsobilosti výrobků xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene b) xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 58

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo x xxxxx kategorie železniční xxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxx

- celostátní xxxx xxxxxxxxxx...Xx 10&xxxx;000

- xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, trolejbusové xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx než 1&xxxx;000 x...Xx 3&xxxx;000

- vlečky x xxxxxx dopravní xxxxx 1&xxxx;000 x xxxxxx x xxxxxx...Xx 1&xxxx;500

- xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxx úředního xxxxxxxx x provozování xxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx povolení x provozování xxxxx...Xx 500

x) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx na xxxxx

- xxxxxxxxxx xxxx regionální...Kč 10&xxxx;000

- speciální, tramvajové, xxxxxxxxxxxx xxxx místní xxxxx xxxxxx...Xx 3 000

f) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx návrhu xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 500

x) Vydání xxxxxxxxxx x rozsahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dráhy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx kolejí xxxx x xxxx xxxxx...Xx 500

x) Vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx...Xx 5 000

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x osvědčení, xxxxx-xx o změnu xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx...Xx 1 500

x) Xxxxxx licence xxxxxxxxxxxxxx ...Xx 500

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx strojvedoucího nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x zaměstnanců xxxxxxxx provozujícího xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx...Xx 3 000

Xxxxxxx 59

x) Vydání xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx...Xx 30 000

x) Xxxxxx povolení typu xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přepravu xxxx xxxx xxxxxxxxx konstruované xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, opravám x xxxxxx drah...Kč 15 000

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx vozidla xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx určené xxx xxxxxxxx věcí nebo xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pohonu xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxx...Xx 10 000

x) Xxxxxxxxx typu xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx lokomotivu, motorový xxx, xxxxxx vůz x xxxxxxxxx xxx 160 km/h, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx...Xx 30 000

x) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vozidla xxx osobní vůz x xxxxxxxxx do 160 xx/x nebo xxxxxxxxx konstruované železniční xxxxxxx s vlastním xxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxx x údržbě xxxx...Xx 15 000

f) Xxxxxxxxx xxxx drážního xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx železniční xxxxxxx xxx vlastního xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx...Xx 10 000

x) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx drážního xxxxxxx na xxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vozidla, xxx xxxxx drážní xxxxxxx...Xx 30 000

x) Xxxxxx xxxxxxxx k uvedení xxxxxxxx xxxxxxx na xxx, nebylo-li xxxxxx xxxxxxxx xxxx vozidla, xxx xxxxxx drážní xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx určené k xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxx...Xx 15 000

x) Xxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na trh, xxxxxx-xx xxxxxx povolení xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx drážní xxxxxxx xxxxxx xxx přepravu xxxx xxxx zvířat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vozidlo bez xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx...Xx 10 000

x) Vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 500

x) Vydání xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx vozidla x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx oblasti xxxx xxxxxxx xxxx x případě změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx...Xx 5 000

x) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx znamenající xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx...Xx 5 000

x) Zápis xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx...Xx 1 000

o) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zabezpečující xxxxxx...Xx 5 000

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 100

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo lyžařský xxxx...Xx 1 000

x) Xxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x)...Xx 200

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob provádějících xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx...Xx 100

Poznámka

Poplatek xxxxx xxxxxxx x) nebo x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx i v xxxxxxx, xxxxxxxx-xx technologický xxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxxx předpisu.

Xxxxxxx 59x

x) Posouzení xxxxxxxx hospodářské vyváženosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx...Xx 1 500

b) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapacity xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, nebo regionální xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx návrhu xx xxxxxxx x xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

XXXX XX

Xxxxxxx 60

1. Xxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

- xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 500

x) xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;500

- změna xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx...Xx 750

x) xxxxxxxx x nabývání, předávání, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx výbušnin...Kč...500

d) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 300

x) povolení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx práce...Kč 300

f) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x)...Xx 300

x) xxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxxxx x znalců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 300

h) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stroje, xxxxxxxx xxxx pomůcky...Kč 500

i) xxxxxxxx x používání xxxx xxxxxxx přístroje...Kč 300

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;500

x) xxxxxxxx38) k xxxxxx xxxxxxx výbušniny x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 1 000

- změna xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 500

2. Vydání xxxxxxxxxx38)

x) x stanovení xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) o xxxxxx významných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx...Xx 1 000

c) o xxxxxxx předchozího xxxxxxxx x xxxxxx návrhu xx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxx...Xx 1 000

Předmětem xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx správním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxx u xxxxxx x), x) x k) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx-xx x změnu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx oprávnění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x povolení x xxxxxx použití xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 61

1. Xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx38a)...Xx 10 000

b) xxxxxx licence xx xxxxxxxxxx, balení nebo xxxxxxxxxxx kaviáru jeseterovitých xxx38b)...Xx 10&xxxx;000

x) xxxxxx xxxxxxx pro výrobce xxxx distributora značek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx38b)...Xx 1 000

d) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx, planě xxxxxxxxxx rostlin, xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zboží vyrobeného x kožešin živočichů, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx38b)...Xx 1&xxxx;000

x) xxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx živočichů nebo xxxxxxx38b)...Xx 1&xxxx;000

x) xxxxxx xxxxxxxxx x putovní xxxxxxx38c) xx 1 xx 10 exemplářů xxxxx volně žijících xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx38b)...Xx 1&xxxx;000

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výstavě xx xxxx než 10 xxxxxxxxx druhů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx rostoucích xxxxxxx38b)...Xx 2&xxxx;000

x) vydání výjimky xx xxxxxx obchodních xxxxxxxx na 1 xx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx žijících xxxxxxxxx xxxx planě xxxxxxxxxx xxxxxxx38b)...Xx 100 xx xxxxx exemplář

i) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx více než 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx planě xxxxxxxxxx xxxxxxx38b)...Xx 2&xxxx;000

2. Xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx označení xxxxx, xxxxx xx exemplářem38b)...Kč 20

x) xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx žijících xxxxxxxxx38b)...Xx 20

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx38d)...Xx 30

Osvobození

1. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 písm. x), e), x) x x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxx xxxx dovozu xxxxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvířat xxxxxxxxx xxxxxx vývozcem xxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. x), e), x) a i) xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx přijetí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx nebo x xxxxxx výjimky xx xxxxxx obchodních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx chovu xxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účely, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx programu x xxx exempláře xxxxxxxxxxx z chovu xxxx určené xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. d), x), x) x x) xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx herbářového, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rostlin xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx vědci, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vedeném Ministerstvem xxxxxxxxx prostředí.

4. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. a) x b) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx kroužku xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx vědecké nebo xxxxxxxx účely, pro xxxxxxxxx určené x xxxxxxx xxxx pěstebním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx programu a xxx exempláře pocházející x nebo xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx zahrad, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx evidovaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

5. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. d), x), x) x x) xxxx položky xx osvobozeno přijetí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx cestuje xx xxxx kratší xxx 3 xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 62

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx značky...Kč 20

x) Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 200

c) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx značky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 40

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 400

e) Xxxxxx xxxxxxxxxx39) o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx odpovědnostní xxxxxx...Xx 100

Předmětem xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx značky xxxxxxx x písmenu x) xxxx položky xxxxxx správním úřadem x vlastního xxxxxxx.

Položka 63

x) Xxxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxx xxxxxxxxxxx40)...Xx 100&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx40)...Xx 10&xxxx;000

Xxxxxxx 64

Přijetí xxxxxxx x xxxxx do xxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxx41)...Xx 3&xxxx;000

Xxxxxxx žádosti o xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx41)...Xx 1&xxxx;000

Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx41)...Xx 20&xxxx;000

Xxxxxxx xxxxxxx x schválení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx41)...Xx 5&xxxx;000

Xxxxxxx 65

1. Přijetí xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx…Xx 200&xxxx;000

x) bankovní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx v jiném xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxx zřídit pobočku xx xxxxx České xxxxxxxxx…Xx 200&xxxx;000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojišťovací xxxxxxxx tuzemskou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx…Xx 200 000

d) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx…Xx 200&xxxx;000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxx…Xx 200&xxxx;000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 200 000

x) xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníka...Kč 100 000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx významného obchodníka...Kč 100 000

2. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx

x) x činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx…Xx 200&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8a xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x podnikání na xxxxxxxxxxx trhu…Kč 100&xxxx;000

x) x xxxxxxxx obchodníka x cennými papíry xxxxx §8a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx…Xx 50 000

d) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx podle §8a xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu…Kč 20&xxxx;000

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx republice xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zahraniční osoby, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx…Xx 100 000

f) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx…Xx 100 000

g) x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx…Xx 100 000

h) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §479 zákona x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních xxxxxxx…Xx 100&xxxx;000

x) k činnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx…Xx 100&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §480 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fondech, má-li xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo standardním xxxxxx…Xx 100&xxxx;000

x) x xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx…Xx 100&xxxx;000

x) xx vzniku x xxxxxxxxx spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx…Xx 100&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti…Kč 100&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx…Xx 100&xxxx;000

x) x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx…Xx 50&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxx…Xx 25&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx…Xx 10&xxxx;000

x) x xxxxxxxx instituce elektronických xxxxx…Xx 50&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx rozsahu…Kč 10&xxxx;000

x) k xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx §479 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 50&xxxx;000

x) x xxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxx §481 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních xxxxxxx, xxxxx-xx obhospodařovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby…Kč 50&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §480 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xx-xx xx stát xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů…Kč 50 000

w) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx…Xx 20&xxxx;000

x) k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele…Kč 10&xxxx;000

x) x činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 34 odst. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2016/101184)…Kč 100&xxxx;000

3. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 34 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/101184)…Xx 50 000

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1238...Kč 10 000

4. Přijetí žádosti x xxxxxxxx

x) k xxxxxxxx směnárníka...Kč 10 000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx...Xx 10 000

x) k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dynamické xxxxx xxx...Xx 10 000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 20 000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx hlášení xxxxx...Xx 100 000

5. Přijetí xxxxxxx o změnu

a) xxxxxxxx xxxxxxx banky xx sídlem xx xxxxx České republiky…Kč 70&xxxx;000

x) xxxxxxxx licence xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx…Xx 70&xxxx;000

x) v xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx…Xx 70 000

d) v xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx…Xx 70&xxxx;000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx…Xx 70&xxxx;000

x) povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle §8a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx xx stane obchodníkem x cennými papíry xxxxx §8a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx…Xx 30&xxxx;000

x) xxxxxxxx x činnosti obchodníka x cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu xx xxxxx obchodníkem x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8a xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu…Kč 70&xxxx;000

x) povolení k xxxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8a xxxx. 4 xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxx §8a xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu…Kč 50 000

i) xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx…Xx 35 000

j) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx…Xx 35 000

k) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx…Xx 35&xxxx;000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx protistrany...Kč 70 000

m) xxxxxxxx x provozování vypořádacího xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx...Xx 35 000

n) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx hlášení xxxxx...Xx 35 000

6. Xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx…Xx 10 000

7. Xxxxxxx žádosti x změnu

a) xxxxxxxx x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx…Xx 35&xxxx;000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxx §481 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx…Xx 35&xxxx;000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx…Xx 35&xxxx;000

x) xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx administrátora…Kč 35 000

e) xxxxxxxx platebního systému x neodvolatelností zúčtování…Kč 35&xxxx;000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx…Xx 35&xxxx;000

x) xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx…Xx 5&xxxx;000

x) xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx…Xx 5 000

i) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx…Xx 20 000

j) xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx…Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 10 000

8. Xxxxxxx xxxxxxx

x) x schválení xxxxxxx xxxxxxxxxx kmene xxxx xxxx částí…Kč 20 000

b) x schválení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx…Xx 20&xxxx;000

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx jistiny složené xx xxxx xxxxxx x tomu xxxxxxx…Xx 20&xxxx;000

9. Přijetí xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx...Xx 10 000

x) xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx…Xx 25 000

x) xxxxxxxxxxx akreditace xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx…Xx 10 000

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a investiční xxxxx…Xx 2&xxxx;000

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího investiční xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx…Xx 20&xxxx;000

x) zápis xxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx fondy…Kč 2&xxxx;000

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx…Xx 2&xxxx;000

x) dodatečné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxx není xxxxxxxxxxx xx samosprávným xxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 35&xxxx;000

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a svěřenského xxxxx…Xx 10&xxxx;000

x) určení, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx jediným referenčním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx fondy…Kč 20&xxxx;000

x) xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx…Xx 50 000

l) xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxx samostatného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr…Kč 10 000

m) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx…Xx 25 000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx spotřebitelský xxxx…Xx 10 000

x) akreditaci xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx…Xx 25 000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu...Kč 10 000

x) xxxxxxx xxxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zajištění...Kč 10 000

r) xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx...Xx 25 000

s) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx distribuci xxxxxxxxx a zajištění...Kč 10 000

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §314 xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx...Xx 5 000

u) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §597 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech...Kč 10 000

10. Xxxxx

x) xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx spotřebitelský xxxx…Xx 2 000

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx…Xx 2&xxxx;000

x) xxxxxxxxx k xxxxxxxx vázaného zástupce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx...Xx 2 000

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx...Xx 2 000

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 2 000

x) oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx...Xx 2 000

11. Xxxxxxxxxxx

x) oprávnění x xxxxxxxx nebankovního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 25 000

x) xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx...Xx 2 500

x) oprávnění x xxxxxxxx vázaného zástupce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr...Kč 500

x) xxxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 500

x) povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu...Kč 2 500

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx vázaného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx...Xx 500

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx...Xx 2 500

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx...Xx 500

i) oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího distribuci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx...Xx 500

x) oprávnění x xxxxxxxx samostatného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 2 500

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx vázaného xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 500".

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přijetí xxxxxxx x zápis xxxxx xxxx 10 xxxx xx xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxx 11 xxxx. x), x) x), h), i) xxxx x) xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, povolení xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vždy xxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx přede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, povolení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx lhůtě 3 dnů xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx oprávnění.

Položka 66

1. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx k xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx ovládajícími xxxxx...Xx 20 000

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti nebo xxxxxxxx účasti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) předchozího souhlasu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo zvýšením xxxxxx x tuzemské xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx souhlasu x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx regulovaného trhu xxxx x xxxx, xxx xx staly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizátora xxxxxxxxxxxx xxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx souhlasu x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti na xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) předchozího xxxxxxxx x nabytí xxxx xxxxxxx kvalifikované xxxxxx xx centrálním xxxxxxxxxx xxxx x xxxx, aby xx xxxxx xxxxxxx ovládajícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxx x nabytí xxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx samosprávném xxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo samoprávný xxxxxxxxxx xxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investiční společnosti xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xx xxxxx osobami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxx x úvěrním xxxxxxxx xxxx k xxxx, aby xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx...Xx 20 000

k) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxx kvalifikované xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxx, xxx xx xxxxx osobami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 20 000

2. Xxxxxxx žádosti x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny x xxxxxxx státu...Kč 5&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry...Kč 5&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx souhlasu x xxxxxx funkce xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx ve xxxxx, který xxxx xxxxxxxx státem Evropské xxxx...Xx 5 000

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, samosprávného xxxxxxxxxxxx fondu, hlavního xxxxxxxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) předchozího xxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx souhlasu x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxx osobou xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 5&xxxx;000

3. Xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva...Kč 5&xxxx;000

4. Xxxxxxx žádosti x xxxxxxx

x) souhlasu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx dispozici x xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) souhlasu x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tuzemské xxxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

5. Xxxxxxx xxxxxxx x povolení

a) x xxxx, rozdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo převodu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx...Xx 20 000

b) x fúzi xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx jmění na xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxx xxxx, podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx...Xx 20 000

c) x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) x xxxx, x xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx jiné xxxxx xx obchodníka s xxxxxxx papíry...Kč 20&xxxx;000

x) x xxxx, k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx k převodu xxxxxxxxxx jmění jiné xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ...Kč 20&xxxx;000

x) x xxxx xxxxxxxxxxx depozitáře x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx x převodu xxxxx jiné xxxxx xx xxxxxxxxxxx depozitáře...Kč 20&xxxx;000

x) x xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx právní xxxxx xxxxxxxx administrátora podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx...Xx 20&xxxx;000

6. Přijetí xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx základě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx častí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva...Kč 20&xxxx;000

x) xxxxxxxx x xxxxxxx členských práv xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu spořitelního x xxxxxxxx družstva...Kč 20&xxxx;000

7. Xxxxxxx xxxxxxx

x) x povolení x xxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx...Xx 20 000

b) o xxxxxxxx x sloučení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x investiční fondy...Kč 20&xxxx;000

x) o povolení xxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a investiční xxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) x xxxxxxxx převést obhospodařování xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) o xxxxxxxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) x xxxxxxxx sloučení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx transformovaných xxxxx...Xx 20&xxxx;000

8. Xxxxxxx xxxxxxx

x) o souhlas xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 10 000

b) x povolení k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 30&xxxx;000

x) o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 10&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx xxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 10&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx transformovaného fondu...Kč 10&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxx dražebního xxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx...Xx 3 000

g) x xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) x schválení změny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) x schválení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření...Kč 5&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx xxxxx depozitáře penzijního xxxxx...Xx 5 000

9. Přijetí xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papíru...Kč 15 000

x) o schválení xxxxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx cenného xxxxxx...Xx 5 000

d) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinné xxxxxxx xxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) o xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) x xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informaci x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x vzniku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 1 000

g) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx návrhu nabídkového xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) o xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu...Kč 1&xxxx;000

x) x schválení xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x povolení xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx směřující xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zcizení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cílové xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) x povolení xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx cílové společnosti xx ukončení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx 1 roku, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx povoleno vykonávat xxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx společnosti nenabyla x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nemohla xxxxxxx předpokládat, xx xxxxxx xxxxxxxx podíl xx cílové společnosti...Kč 3&xxxx;000

x) x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti...Kč 3&xxxx;000

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxx, xxxxx xx x prodlení x xxxxxxx nabídkové xxxxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx protiplnění xxx xxxxxx účastnických xxxxxxx papírů xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx...Xx 10 000

q) x posouzení srovnatelnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx prospektu xxx xxxx...Xx 10 000

x) x xxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxxxx xxx sekundární xxxxx...Xx 10 000

t) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentu...Kč 10 000

x) o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx prospektu...Kč 5 000

10. Obnovení xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx seznamu xxxxx §597 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 10 000

Xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx bodu 9 xxxx. a) xx x) xxxx osvobozeny xxxxx xx sídlem x Xxxxx republice, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx dluhopisů.

2. Xx xxxxxxxx podle této xxxxxxx bodu 9 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x. x.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §597 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx nejpozději ve xxxxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu.

Xxxxxxx 67

x) Xxxxxxx xxxxxxx

1. x udělení xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxx vysílání...Kč 90 000

2. x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 90&xxxx;000

3. o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti x místnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 50&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 25 000

c) Xxxxxxx přihlášky k xxxxxxxxxxx převzatého xxxxxxxx...Xx 90&xxxx;000

x) Přijetí žádosti x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx

1. v žádosti x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

2. x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

3. x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx převzatého xxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

Xxxxxxxxx poplatku není

1. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky, je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxxxx č. 132/2010 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách na xxxxxxxx).

2. Přijetí xxxxxxx x xxxxx údajů xxxxx písmene x) xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.

Položka 67x

Xxxxxxx žádosti

a) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x okruhu vývoje xxxxxxx kinematografického xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx díla41a)...Kč 5&xxxx;000

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx českého xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx41a)...Xx 10&xxxx;000

x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx41a)...Xx 500

d) x xxxxxxxxxx pobídkového xxxxxxxx41a)...Xx 30 000

Položka 67x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 496/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

XXXX X

Xxxxxxx 68

1. Xxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxxx předmětem činnosti xx shromažďování, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx zpracovávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §41 veterinárního xxxxxx…Xx 3 000

2. Xxxxxx xxxxxxxx ke sběru x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zájmovém xxxxx…Xx 3 000

3. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x odchytu xxxxxx xxx pána x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 1 000

4. Xxxxxxxxx spalovny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxxxxx spalovny xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx…Xx 3 000

5. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx zařízení, x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx živočišnými xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x které xxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozorem, xxx-xx x xxxx činnosti, xxx jsou uvedeny x bodech 1 xx 4…Kč 1 000

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x bodech 1 xx 4…Xx 500

7. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx nebo získaných xxxxxxxx86)…Xx 500

8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx surovin x xxxxxxxxxxxx tepelně xxxxxxxxxxxx mléka86)…Kč 500

9. Xxxxxxxx pro zpracovatele xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zvířat xxxxxx xxxxx xxxxxxxx86)…Xx 500

10. Xxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx) xx schválení, xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx…Xx 100

Xxxxxxxx

1. Xx změnu schválení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx registraci.

2. Xx změnu xxxxxxxx xxxxxx správní xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

3. Správní xxxx xxxxxx poplatek xxx xxxxx xxxx 1 xx 9 xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxxx xxxxxxx.

Položka 69

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx…Xx 5 000

2. xxxxxx xxxxxxxxx výrobci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe…Kč 2 000

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx…Xx 1 000

4. xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 250

5. xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxx…Xx 1 000

6. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx…Xx 1 000

7. xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxx x zápisu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx…Xx 500

8. xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx veterinárního technického xxxxxxxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx…Xx 500

Xxxxxxx 70

1. Vydání xxxxxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx zvířete

a) xx xxxxx zvíře…Kč 50

x) xx xxxx než xxxxx xxxxx…Xx 100

2. Xxxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx obchodování

a) xx xxxxx xxxxx…Xx 50

x) xx více xxx xxxxx xxxxx…Xx 100

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxx xxxxx…Xx 50

x) xx xxxx než xxxxx xxxxx…Xx 100

4. Úřední xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx…Xx 50

5. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x podmínek třetí xxxx určení xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) za jedno xxxxx…Xx 50

x) za xxxx xxx xxxxx xxxxx…Xx 100

6. Zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx veterinární závěrou…Kč 50

7. Xxxxxxxxx ozdravovacího xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx nákaz, xxxxxx xxxxxxxxxx ze zvířat xx člověka a xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx…Xx 100

Xxxxxxx 71

1. Vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx živočišných xxxxxxxx42)...Xx 100

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx produktů42)...Kč 100

3. Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx42)… Xx 100

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásilky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určených x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx … Xx 50

5. Vydání xxxxxxxx k neškodnému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx…Xx 100

Xxxxxxx 72

1. Schválení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5a xxxx 5b veterinárního xxxxxx…Xx 200

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxx §5a, 5b xxxx 5d xxxxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 100

3. Schválení x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx…Xx 500

4. Registrace xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx produkty x xxxxx jsou pod xxxxxxx veterinárním dozorem…Kč 100

5. Registrace dopravce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, která xx podílí xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx produkty x členskými státy…Kč 500

6. Xxxxxxxxxx osoby, xxxxx se podílí xx xxxxxxx živočišných xxxxxxxx xx xxx…Xx 100

7. Změna údajů (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, název, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx) xx schválení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx schválení xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx…Xx 100

8. Registrace xxxxxxx…Xx 500

9. Xxxxx xxxxxxxxxx cirkusu…Kč 100

10. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx…Xx 200

11. Ověření xxxxxxxxx zvířat x&xxxx;xxxxxxx…Xx 100

12. Vydání xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx…Xx 200

13. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx…Xx 100

14. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx…Xx 500

15. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pasů…Kč 500

16. Xxxxxxxxxx útulku pro xxxxxxx…Xx 100

Poznámky

1. Za xxxxx schválení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxx poplatek xxxx xx schválení a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx vybírá poplatek xxx xxxxx bodů 1 až 6 xxxx položky, xxxxxxx-xx xxxxxxxx i změny xxxxxxxxxxxxx xxxxx písmene 7 xxxx položky.

Xxxxxxx 73

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx…Xx 1 000

2. Xxxxx xxxxxxxxxx soukromého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx…Xx 100

3. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxx diagnostické xxxxxxxx…Xx 2 000

4. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx farmovém xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx…Xx 200

5. Xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx střelné xxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxx jelenovitých x xxxxxxxxx chovu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx…Xx 200

6. Xxxxx xxxxx (jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídlo) x&xxxx;xxxxxxxx…Xx 100

Xxxxxxxx

1. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx xxxx 3 až 5 této xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 6 xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 74

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx43) x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxx

1. xxxxx-xx xx x xxxxxxx x řádu xxxxx (Xxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxx č. 246/1992 Sb., na xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "vybrané druhy xxxxx") x x xxxxxxx x řádu xxxxxxx (Xxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxx) (xxxx xxx "xxxxxxx")...Xx 10 000

2. nejedná-li xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx...Xx 1 000

x) Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštní péči

1. xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx...Xx 5 000

2. xxxxxxx-xx xx x vybrané xxxxx xxxxx x lidoopy...Kč 500

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx43) x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx...Xx 15 000

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x povolení xxxxxxxx43)...Xx 1 000

e) Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx cesty43)...Kč 1&xxxx;000

x) Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx osvědčení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx plavidla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx43) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx plavidlo uvedené x xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání...Kč 2 000

Položka 75

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx43) x udělení xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxx x dodávce xxxxxxxxx xxxxxx...Xx 15 000

x) Xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů...Kč 1 000

Xxxxxxx 76

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx44)...Xx 100

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx položky 16 xxxx. x) tohoto xxxxxxxxx.

Položka 77

x) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x hmotnosti xxxxxxx xxxxxx46)...Xx 250

b) Xxxxxx xxxxxxx rozhodnuti46) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovené xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx šumivého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx sektu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx...Xx 300 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 10&xxxx;000 litrů x xxxxx46)

x) Vydání xxxxxxxxxx46) o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx šumivého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oblasti, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jakostního likérového xxxx, pro xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx...Xx 500 xx každých i xxxxxxxxxx 10&xxxx;000 xxxxx x xxxxx46)

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx46a) za xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 x2...Xx 1

Předmětem xxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o zatřídění xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx x přívlastkem, xxxxxxxxxx xxxxxxxx vína xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx šumivého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vína x xxxxxxx 8 vzorků xxxx xxxxxxx xxxxxxx x jednom kalendářním xxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 10&xxxx;000 xxxxx xxxxxx v xxxxx.

2. Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx novou xxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx práva xx xxxxxxx z xxxxxxx46a) xxxxxx xxxxxxxxxx46b).

Xxxxxxx 78

x) Vydání xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činností47)...Kč 2&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx chovatelského sdružení xxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx47)...Xx 2&xxxx;000

x) xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 130/2006 Sb.

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x genetického xxxxxx rostliny, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo kolekce xxxxxxxxxxx xxxxxx mikroorganismů xx Xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx60a)...Xx 1 000

e) Xxxxxx xxxxxxxxxx o prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x)60a)...Xx 500

Xxxxxxx 79

Xxxxxxx 79 xxxxxxx právním předpisem č. 185/2023 Sb.

Položka 80

x) Vydání xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx…Xx 500

x) Xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx zóny na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx odrůd xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx…Xx 500

x) Přijetí xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu x jiné manipulace x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rostlinolékařskou xxxx…Xx 500

d) Přijetí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx…Xx 100

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx položky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, rostlinného xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Položka 81

Xxxxxxx žádosti x

x) xxxxxxxx uznávání xxxxxxxx xxxx povolení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, obsahuje-li:

- xxxxx xxxxxxx látku xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx49)…Xx 5 000

- účinnou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx na xxx49)…Xx 6 000

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přípravků xx xxxxxxx rostlin xx xxx49)…Xx 1 000

x) xxxxxxxxx xxxxx letecké xxxxxxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx letecké xxxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx rostlinolékařskou xxxx…Xx 500

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x 90 %, xxx-xx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx přípravku na xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx zájmu.

Xxxxxxx 82

Přijetí žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx uvádění xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx49)…Xx 500

x) povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxx49)…Xx 200

Položka 83

Xxxxxxx xxxxxxx x

x) rozšíření povolení xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx…Xx 300

x) změnu v xxxxxxxx přípravku xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx49) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx péči včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx…Xx 100

x) zápis do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků xx xxxxxxx rostlin xxx xxxxxxxxxxxxx uživatele xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx…Xx 1 000

Xxxxxxx 84

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx povolení xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx49) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx péči…Kč 100

Xxxxxxx 85

Xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx k xxxxxxx nepovoleného xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx rostlin na xxx49)…Xx 1 000

Xxxxxxx 86

Xxxxxxx žádosti x

x) povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin xx xxx49)

- xxx obchodní xxxxxxx…Xx 1 000

- xxx xxxxxxx xxxxxxx…Xx 300

x) xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx rostlinolékařskou xxxx…Xx 100

c) xxxxxxxxx xxxxxxx odborné způsobilosti xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx…Xx 200

Xxxxxxx 87

a) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx...Xx 500

x) Udělení xxxxxxx xxxxxxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx xxxxxxx dřevin...Kč 1&xxxx;000

x) Prodloužení xxxxxxx xxxxxxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx...Xx 500

d) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx lesního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x lesní xxxxxxxxxxx osnovy...Kč 1&xxxx;000

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x lesní xxxxxxxxxxx osnovy...Kč 500

f) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxxxxxxx licence xxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx hospodáře...Kč 500

Xxxxxxx 88

Přijetí žádosti

a) x udělení xxxxxxxxxx xxxx x nové xxxxxx xxxxxxx50)...Xx 1 000

b) x registraci xxxxx x uvádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx oběhu51)...Kč 100

x) x registraci xxxxxx51)...Xx 2 000

d) x xxxxxxxxxx odrůdy xxxxxxxxxx, xxxxxx vyšlechtěné xxx xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxx x xxxxxx x úředně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx51)…Xx 500

x) x prodloužení xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 500

x) x xxxxx dalšího xxxxxxxxxxx xxxxxx51)...Xx 1&xxxx;000

x) o xxxxxxxx klonu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx51)...Xx 500

Xxxxxxx 89

Přijetí xxxxxx xx udělení xxxxxx xxxxxxx50)...Xx 3&xxxx;000

Položka 90

x) Zápis xxxxx v xxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx50)...Xx 500

b) Zápis xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx odrůdě xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxx odrůdě xx xxxxxxxxx50)...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx...Xx 200

Xxxxxxx 91

Xxxxxxx 91 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 334/2020 Sb.

Xxxxxxx 92

x) Xxxxxx xxxxxxxx52) x pěstitelskému xxxxxx xxxx...Xx 1 000

b) Xxxxxx osvědčení53) xxx xxxxx označení původu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxx osvědčení53) x xxxxxxx odborné způsobilosti x xxxxxxx xx xxxxx volně xxxxxxxxxx x pěstovaných xxxxxxx xxx určených xxx xxxxxxxxxxxxx účely...Kč 500

d) Xxxxxx osvědčení53) pro xxxxxxx, potraviny xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx výrobě x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ovoce, čerstvé xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 1 000

e) Xxxxxxxxx xxxxx ve vydaném xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x)...Xx 500

x) xxxxxx xxxxxxxxx nebo dokladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx inspekce53)...Kč 1&xxxx;000

x) xxxxx xx senzorických xxxxxxxxx53)...Xx 1 000

h) xxxxxx xxxxxxx o senzorické xxxxxxx53)...Xx 1&xxxx;000

x) vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx potravin x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx53)...Xx 1&xxxx;000

Xxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx poplatek xxxxx položky 20 xxxxxx xxxxxxxxx.

Položka 93

a) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx54)...Xx 7&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx schválení xxxxxxx xxx výrobu xxxx xxxxxxx xx xxx54)...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx54)...Xx 3&xxxx;000

x) Xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx54)...Xx 5&xxxx;000

x) Přijetí xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xx xxx54)...Xx 2 000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozu xx xxxxxx xxxxxxxxxx54)...Xx 500

x) Xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx změny xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx54)...Xx 500

h) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx54)...Xx 5 000

i) Xxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx54)...Xx 5&xxxx;000

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxx již xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo e).

2. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx54) se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx položky 22 xxxxxxx b) xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 94

Xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx hnojiva, xxxxxxx xxxxx látky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx55) ..Xx 10 000

x) x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx x registraci xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravku xxxx substrátu55)...Kč 2 000

x) x povolení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx75)...Xx 1&xxxx;000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx není

Přijetí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx, xxx-xx x žádost x xxxxxxxx xxxxxxx xxx používání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zemědělství nebo x xxxxxx x xxxxxxxx výjimky x xxxxxxx katastrofických xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx ekologickou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 95

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxx návrhu x56)

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx první xxx přípravku...Kč 150&xxxx;000

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx první xxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxx mikroorganismus...Kč 75&xxxx;000

x) xxxxxxxxx účinné xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx...Xx 75&xxxx;000

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxx přípravku...Kč 75&xxxx;000

x) xxxxxxxx schválení účinné xxxxx xxx další xxx xxxxxxxxx...Xx 75&xxxx;000

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 30&xxxx;000

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků...Kč 60&xxxx;000

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjednodušeným xxxxxxxx...Xx 6 000

j) významnou xxxxx x xxxxxxxx...Xx 12&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x povolení...Kč 1&xxxx;800

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx charakteru...Kč 300

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku...Kč 22 500

n) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 5 000

2. Xxxxxx xxxxxxxx56)

x) x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 5 000

b) x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie nebo xx xxxxxxxx státě Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru nebo xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

3. Xxxxxx žádosti56) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolení biocidního xxxxxxxxx, kdy Xxxxx xxxxxxxxx xxxx úlohu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 3 000

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 15&xxxx;000

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx reziduí...Kč 7&xxxx;500

4. Xxxxxxx xxxxxxx56) o

a) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 5 000

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolení xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 40 000

5. Xxxxxxx oznámení56)

o dodání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx Xxxxx republiky v xxxxxx xxxxxxxxxxx období...Kč 1&xxxx;500

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx bodu 3 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxx 1 písm. f) xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

Xxxxxxx 96

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx x integrované xxxxxxxx57)...Xx 30&xxxx;000

x) Vydání xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 x zákonu o xxxxxxxxxxx prevenci57)...Kč 10&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx změně xxxxxxxx neuvedeného v příloze č. 1 x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx57)...Xx 5&xxxx;000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxx, že xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XX

Xxxxxxx 97

1. Xxxxxxx xxxxxxx58)

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x změnu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 2 000

c) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci léčivého xxxxxxxxx...Xx 1 000

2. Xxxxxxx xxxxxxx58)

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přípravku xxxx x převod registrace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 2 000

b) x xxxxxxxx souběžného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přípravku...Kč 1 000

d) x xxxxxx xxxxxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx, xxx jde x xxxxxx přípravek, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zda jde x homeopatický xxxxxxxxx…Xx 2 000

e) x xxxxxxxxxx zvykového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx…Xx 2 000

f) o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku, který xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxx xx třetí xxxx…Xx 2 000

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxx xxxxxxxxxxx klinického xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxx xxxxxxxxx…Xx 2 000

3. Xxxxxxx údajů xxxxx xx. 31 xxxx 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/745 ze xxx 5. xxxxx 2017 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 2001/83/XX, nařízení (XX) x. 178/2002 x xxxxxxxx (XX) x. 1223/2009 a o xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 90/385/XXX a 93/42/EHS (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředcích") x přidělení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 31 bodu 2 nařízení o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zástupci nebo xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 28 xxxx 1 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2017/746 ze xxx 5. xxxxx 2017 x diagnostických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 98/79/ES x xxxxxxxxxx Komise 2010/227/EU (xxxx jen "nařízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx") x přidělení jediného xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 28 xxxx 2 nařízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx...Xx 3 000

4. Xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výrobce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx...Xx 3 000

b) xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxx distributora prostředků xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických prostředcích xx xxxxx...Xx 3 000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx prostředků xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických prostředcích xx vitro...Kč 3 000

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 1 500

x) xxxxxxx o povolení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo povolení xxxxxx funkční způsobilosti xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xx xxxxx...Xx 1 000

x) žádosti x xxxxxxxxx certifikátu o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x volném prodeji xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vitro...Kč 1 000

Xxxxxxxxx poplatku není

Přijetí xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxxx x) a b) xxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx registru xxxxxxxxx xxx vzácná xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx 141/2000/ES xx xxx 16. prosince 1999 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx se xxxxxx jen xxxxxx, xx-xx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2004 x xxxx změn xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byl x Xxxxx xxxxxxxxx x x dalších xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx 98

Přijetí xxxxxxx58)

- x povolení xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx veterinárních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

- x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

- x xxxxxxxx nebo změnu xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx transfúzní služby...Kč 2&xxxx;000

- o xxxxxxxx xxxx změnu povolení xxxxxx medikovaných xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx autogenních xxxxxx...Xx 2&xxxx;000

Xxxxxxx 99

1. Přijetí xxxxxxx58)

- o xxxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

- x rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 2 000

2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo změnu xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxx léčivého přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx58a)...Xx 2 000.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxx žádosti xxxxxxx v xxxx 2 xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x bodě 2 xxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx 141/2000/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 1999 x xxxxxxxx přípravcích pro xxxxxx onemocnění.

Xxxxxxx 99X

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx59)...Xx 2 000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx licence x pěstování xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx59)...Xx 2 000

x) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx59)...Xx 2 000

Položka 100

x) Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x omamnými látkami, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx59)...Xx 5 000

b) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx omamných xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx přípravků59)...Kč 1&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx...Xx 500

Xxxxxxx 100X

x) Vydání xxxxxxx x činnosti x xxxxxxxx látkou xxxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx o prekursorech xxxx a xxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx77)...Xx 3&xxxx;000

x) Xxxxxx licence x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prekursory xxxx77) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucích...Kč 1&xxxx;000

x) Vydání xxxxxxxx xxxxxxx xxx činnost x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1 podle xxxxxx o prekursorech xxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx77) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče...Kč 500 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxx xxxx licence x xxxxxx xxxxx x údajích xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx x podle xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx77) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Xxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx odpovědné xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx držitele xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx77)...Xx 1&xxxx;000

x) Vydání xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prekursory xxxx77) xxxx prodloužení xxxxxxx podle xxxxxx x prekursorech xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx laboratoři, xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx diagnostickému, vědecko-výzkumnému xxxx výukovému xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx nebo příjmení xxxxxxxxx xxxxx, změny xxxxx xxxx změny xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujících xxxxxxxxxx xxxx77) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, laboratoři xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx diagnostickému, xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 300

x) Vydání xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx změny x xxxxxxx uvedených xx zvláštní xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx77) xxxx prodloužení zvláštní xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx drog x xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx77) poskytovateli xxxxxxxxxx xxxx...Xx 300 x Xx 200 xx xxxxxx xxxxx provozovnu xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) Změna xxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jména xxxx xxxxxxxx odpovědné osoby xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx x prekursorech xxxx a xxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx77) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx...Xx 300

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x činnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 2 nebo 3 podle xxxxxx x prekursorech drog x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx prekursory xxxx77)...Xx 3&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x činnosti x uvedenou xxxxxx xxxxxxxxx 2 nebo 3 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx prekursory xxxx77) poskytovateli xxxxxxxxxx xxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x uvedenou xxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxx 3 x xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x prekursorech drog x xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujících prekursory xxxx77)...Xx 1 000

m) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx registraci k xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxx 3 x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údajích podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx drog77) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx...Xx 600

n) Xxxxxx vývozního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx77)...Xx 1 000

o) Xxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx látkou xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx...Xx 500

x) Xxxxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx k xxxxxxxx x výchozí xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x prekursorech xxxx...Xx 300

Xxxxxxxxxx

Xx poplatku xxxxx xxxxxx x) x x) jsou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx látkách x x změně některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx drog.

Položka 100X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 273/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Položka 101

x) Xxxxxxx xxxxxxxx60) xxx uzavřené xxxxxxxxx x geneticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 2 000

b) Xxxxxxx povolení60) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx modifikovaných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) Zápis60) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organismu xxxx genetického xxxxxxxx xx Seznamu xxx xxxxxxx xx oběhu...Kč 30&xxxx;000

Položka 102

1. Xxxxxxx xxxxxxx x schválení80)

a) xxxxxx bezpečnostního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 40&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prevence xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx zprávy...Kč 60&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprávy...Kč 30&xxxx;000

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 15&xxxx;000

2. Xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx stanoviska xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx stanovisku, xxxxx se vydává xxxxxxx závazného stanoviska x záměrům, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx závažných xxxxxxx80)...Xx 25 000

Xxxxxxx 102X

Xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx61a) xxxxxxx xx xxxxxxxx embryonálních xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 500

x) xxxxxxxx61a) xxxxxx linií xxxxxxxx embryonálních kmenových xxxxx...Xx 500

x) xxxxxxxxxx61a) xxxxx lidských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ...Kč 500

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx povolení činnosti xxxxxxxxx zařízení61b)...Kč 2&xxxx;000

x) xxxxxxxx nebo změnu xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx61b)...Xx 2&xxxx;000

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx61b)...Xx 2&xxxx;000

Xxxxxxxxxx

Xx poplatku xxxxx xxxxxx d), x) x f) této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx tří měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vymezujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jakosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx61b), xxxxxx podá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx laboratoře, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vykonával xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 285/2002 Sb., x xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxx xxxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX VII

Položka 103

x) Xxxxxx úředního xxxxxxxx62) x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx62) x vývozu xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx76)...Xx 500

Osvobození

Od xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxx povolení na xxxxx nebo dovoz xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx výstav, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx vývozu x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx je dále xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 9 odst. 2 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx76).

Xxxxxxxx

Xxxxxx povolení xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 104

x) Xxxxxx xxxxxxxx63) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) Udělení xxxxxxx63) xxx vývoz xxxxxxxxxx materiálu a xxxxxxx xx obchod x xxxxxxxxx materiálem xxx xxxxxxx průvozu xxxxxx České xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Udělení xxxxxxx63) xxx dovoz xxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx osvobozeno vydání xxxxxxx xx xxxxx x dovoz xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro účely xxxxxx, předvedení, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Položka 105

Xxxxxxx

x) xxxxxxxx x vývozu xxxx x xxxxxxxx uvnitř Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx zbožím xxxxxxxxxxxxx64)...Xx 500

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 500

Xxxxxxx 105x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx jiné kruté, xxxxxxxx xx ponižující xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx...Xx 500

Xxxxxxx 106

1. Xxxxxxx xxxxxxx x povolení65)

a) x xxxxxxxx jaderného xxxxxxxx...Xx 5 000

b) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx spouštění jaderného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 3 000

d) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spouštění xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx reaktorem...Kč 3 000

e) x uvádění xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost, xxxxxxxxxx bezpečnost a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx s jaderným xxxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx položky xxxx x xxxxxxx jaderného xxxxxxxxx x vybrané xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx...Xx 1 000

j) x xxxxxxxx pracoviště XX. xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) k provozu xxxxxxxxxx III. xxxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) k xxxxxxx xxxxxxxxxx IV. xxxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) k xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx radioaktivního xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu, který xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx radionuklidovým xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxxxx úložiště radioaktivního xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxxx vyřazení...Kč 1&xxxx;000

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklého xxx xxxxxxxxxx materiálu xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx transferu x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxx účely jeho xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

2. Přijetí xxxxxxx o povolení65)

a) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení...Kč 1&xxxx;000

x) x xxxxxxxxxxx etapám xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx IV. xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) k xxxxxxxxx xx zdrojem xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1 000

d) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx štěpné látky...Kč 1&xxxx;000

x) k xxxxxxxxxx xxxxxx významných x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx spotřebního xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x poskytování xxxxxx x kontrolovaném xxxxx provozovateli pracoviště XX. kategorie...Kč 1&xxxx;000

x) x dodávání stavebního xxxxxxxxx na xxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zajišťující radiační xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

3. Přijetí xxxxxxx x xxxxxxxxxx...Xx 500

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx následků xx xxxxxxxx radioaktivních xxxxxxx.

Položka 107

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxx obalových xxxxxxx

x) xxxx určených xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 100&xxxx;000

x) typů určených xxx ozářené jaderné xxxxxx z výzkumných xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 100&xxxx;000

x) xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx jaderné xxxxxxxxxx...Xx 50&xxxx;000

x) typů xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx...Xx 10 000

e) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx látky...Kč 5 000

f) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x)...Xx 1 000

2. Xxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx...Xx 500

3. Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) ostatních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

4. Vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 50

ČÁST VIII

Položka 108

1. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 zákona x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx...Xx 600

2. Xxxxxx xxxxxxx o uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu83), xxxxxx vydání xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti...Kč 400

3. Xxxxxx průkazu odborné xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 7 zákona o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 400

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 200

Xxxxxxx 109

a) Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 1 000

b) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx změny oznámených xxxxx...Xx 500

Xxxxxxx 110

a) Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx reklamace xxxxx §129 zákona x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích, xxxx osobou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx jedné a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx straně xxxxx...Xx 200

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx sporu, x výjimkou sporu x xxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxx plnění, xxxx xxxxxxx vykonávajícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 10&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx sporu x xxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx 4 % x xxxx xxxxxx, xxxxxxx...Xx 200

d) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx reklamace podle §129 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích...Kč 100

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 10 000

f) Xxxxxx xxxxxx xx zpětné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxx xx rozhodnutí xxxxx xxxxx §104 xxxx. 16 zákona x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 1 000

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx c) xx xxxxxx nejvýše xx výši Xx 500&xxxx;000.

Položka 111

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxxx xxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx změn x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx...Xx 500

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx čísla xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx poruch, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx), xxxxx informují volajícího xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čísel.

Xxxxxxx 112

x) Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

- xxx xxxxxxxxx x přenos xxxxxxxxxxxx nebo televizního xxxxxxxx (rozhlasová xxxxxx)...Xx 7&xxxx;000

- xxx xxxxxx xxxxxx...Xx 5&xxxx;000

- pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx službu...Kč 500

- pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služby...Kč 3&xxxx;000

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů

- xxx šíření a xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx)...Xx 500

- pro xxxxxx xxxxxx...Xx 500

- xxx amatérskou radiokomunikační xxxxxx...Xx 200

- xxx xxxxxxx radiokomunikační xxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxx osvědčení x xxxxx v xxxxx držitele xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 10&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxx x zahájení xxxxxx xx věci xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx soustavy xx Xxxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů x Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §26a odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 10 000

x) Xxxxxx xxxxxxx x zahájení řízení xx xxxx předběžné xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xx Základního xxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxx x Radiokomunikačního xxxxx xxxxx §26a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ostatní družicové xxxxxx...Xx 50 000

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §25 xxxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích).

Xxxxxxx 113

x) Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxx osvědčení o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx...Xx 500

c) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxxxx x. 29/2000 Xx., x poštovních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů...Kč 10 000

d) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle §6a xxxxxx č. 29/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů...Kč 100

Xxxxxxx 114

a) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4, §9 xxxx. 3, §12 xxxx. 4 x §14 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vysokorychlostních sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx…2&xxxx;000 Kč

b) Xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 x §10 xxxx. 6 xxxxxx o xxxxxxxxxx xx snížení nákladů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx…10&xxxx;000 Xx

XXXX XX

Xxxxxxx 115

x) Xxxxxx cestovního pasu...Kč 600

- xxxxxxx xxxxxxx 15 xxx...Xx 100

b) Xxxxxx cestovního pasu xx xxxxxxxx xxxxx xx 24 xxxxx xxxxxxxxxx dne

- xxx xxxxxx x xxxxxxxx x Ministerstva xxxxxx…Xx 6&xxxx;000

- xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx…Xx 4 000

a xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 2&xxxx;000

xxxxxxx xxxxxxx 15 xxx

- xxx xxxxxx x převzetí x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 2&xxxx;000

- xxx xxxxxx x xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností…Kč 1&xxxx;500

x převzetí x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 500

x) Xxxxxx cestovního xxxx xx 5 pracovních xxx

- xxx xxxxxx x xxxxxxxx u Xxxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 3&xxxx;000

- xxx xxxxxx u xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx…Xx 2&xxxx;000

x převzetí x Xxxxxxxxxxxx vnitra…Kč 1&xxxx;000

- xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx…Xx 3&xxxx;000

xxxxxxx xxxxxxx 15 let

- xxx xxxxxx x xxxxxxxx x Ministerstva vnitra…Kč 1&xxxx;000

- xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx…Xx 500

x převzetí x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 500

- při podání x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x stejného xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností…Kč 1 000

d) Xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx cestovního xxxxxxx pro cizince xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx...Xx 200

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx...Xx 100
x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx...Xx 50 za xxxxxx xxxxx
x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pasu u xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx uvedl x žádosti...Kč 100
h) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx...Xx 600

- cizincům xxxxxxx 15 xxx...Xx 100

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx položky xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxx cizinci Českou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxx xx xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nesprávné zápisy xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vadou, xxxxx jejichž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zneplatněny.

2. Xxxxxx cestovního xxxxxxx x moci xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x) x c) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; jedná-li xx o převzetí xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x) a x), platí xx xxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 116

1. Přijetí xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxx…Xx 2 500

x) xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx…Xx 1 000

x) xx účelem xxxxxxx xxxxxx na území…Kč 500

2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxx…Xx 2 500

x) xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx…Xx 1 000

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx, osobě požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx…Xx 1 000

d) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 xxx…Xx 500

3. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx změny x xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu

a) xxxxxxx…Xx 1 000

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, cizinci, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let…Kč 500

4. Přijetí xxxxxxx x vydání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx náhradou xx xxxxxx poškozený, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx odcizený xxxx jehož nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nefunkční

a) xxxxxxx…Xx 2 500

b) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx...Xx 2 000

c) xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx…Xx 1 000

5. Přijetí xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx změny těchto xxxxxxx...Xx 200

6. Xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, průkazu x povolení x xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, ztracený xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, občanu Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na státní xxxxxxxxxxx...Xx 300

7. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxx přiznáním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx…Xx 500

8. Xxxxxxxxx rodného čísla xxxxxxx…Xx 1 000

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx podle bodu 1 xxxx. x) x x) této xxxxxxx je osvobozen xxxxxxx, který požádal x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany xx území České xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu66a), a xx poplatku xxxxx xxxx 2 písm. x) x x), xxxx 3 x xxxx 8 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterému již xxxxxx povolení bylo xxxxxx.

Xxxxxxxxx poplatku není

1. Xxxxx vydání průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx před xxxxxxxxx 15 xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxx, kterému bylo xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxx x vydání xxxxxxx x povolení k xxxxxx náhradou xx xxxxxx, ve kterém xxxxxxx xxxx uvedl xxxxxxxxx zápisy, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

4. Žádost x xxxxxx dokladu xxxxxxxxx v bodě 4 xxxx 6 xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx dat x biometrickými údaji xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx okolnostmi, x xxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ochrany, xxxx xxxxxxxx a vydání xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

Poznámky

1. Xxxxxxxx podle bodu 4 xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x případě, jde-li x vydání xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, povolení x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x azylu a xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx ochraně xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx podle xxxx 7 xxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxx-xx x vydání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx v Evropském xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Poplatek xxxxx této xxxxxxx xx xxxx vybírá, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, občana xxxxx, xxxxx xx vázán Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x občana státu, xxxxx je vázán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednanou x Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx států, xxxxx xx xxx byl xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx volného pohybu x xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x žádá x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 3 xxxx 5 xxxx xxxxxxx se vybírá xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx prováděných změn.

5. Xxxxxxxx podle bodů 5 x 6 xxxx xxxxxxx xx xxxx vybírá, jde-li x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropskou xxxx, nebo občana Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Severního Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Dohody x xxxxxxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx Xxxxx Británie a Xxxxxxxxx Irska x Xxxxxxxx unie a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx energii a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Položka 117

Položka 117 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 634/2004 Sb.

Položka 117X

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx

- xxxxx x pobytu xxx 90 xxx - xxxxx xxxx X xxxx X+X...Xx 1 000

- xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx - xxxxx xxxx X xxxx X+X... Xx 300

b) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza udělovaného xx hraničním přechodu Xxxxx xxxxxxxxx...XXX xxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx74)

x) Přijetí xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza x doby xxxxxx xx xxxx vízum...EUR xxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie74)

d) Xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx...Xx 1&xxxx;000

x) Přijetí xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxx...Xx 300

f) Xxxxxxx xxxxxxxxx x ověření xxxxxxx xxxxxxx do Xxxxx republiky...Kč 300

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx osvobozeno

a) xxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx víza xxxxxxx xxxxxxxx 6 xxx; xx poplatku podle xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx pobytu na xxxxx vízum xxx xxxxxxx xxxxxxxx 6 xxx,

x) přijetí xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx pasu nebo xxxxx, která cestuje xx České republiky xx pozvání xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx platnosti xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx mezinárodní xxxxxxxx sjednanou x Xxxxxxxxxx společenstvími, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx pobytu xx xxxxx, jde-li x xxxx, studenty, postgraduální xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx pracovníky xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx v rámci Xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx vymezeno x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2005/761/XX xx xxx 28. xxxx 2005 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotných xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx cestují x rámci Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Správní xxxx xxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx snížit, xxxxx xxxx xxxxxxxx slouží x podpoře kulturních xxxxx, zájmů x xxxxxxx zahraniční xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x humanitárních xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx poplatku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx země xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx udělování xxx.

3. Xxxxxxx xxxx xxxx xx poplatku xxxxx xxxx položky xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nezbytného pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx přepravě, při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxx víza xxxxxxx vráceného xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizího xxxxx.

Xxxxxxxxx poplatku není

Úkon xxxxxxx x xxxx xxxxxxx provedený správním xxxxxx x xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pobytu.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x eurech, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx států, xx kterých byla xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

Položka 118

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 50

b) Xxxxxxxxxx výrobce xxxx xxxxxxx xxxxxxx...Xx 200

XXXX X

Xxxxxxx 119

x) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zemských xxxxx xx xxxxxxx x xxx započatých 20 xxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 100

x) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zemských xxxxx za xxxxxx x xxx započatou xxxxxxx xxxxxxx A4...Kč 50

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidencí nebo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x jen xxxxxxxxxx 20 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 100

x) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx geometrického plánu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx x jen xxxxxxxxxx 20 xxxxxx uvedených x xxxxx stavu xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 100

x) Přijetí žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx x xxxxx katastru xxxxxxxxxxx...Xx 100

x) Xxxxxx xxxx x další xxxxx xxxxxxx pořízené xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx stránku xxxxxxx A4...Kč 30

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx kopie xxxxxx xx sbírky listin xxxxxxxx nemovitostí x xxxxxx listin xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx započatou xxxxxxx xxxxxxx A4...Kč 50

Xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx xxxxx této položky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státní správy, xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx68). Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx69) xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx XX. Xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu68) je xx xxxxxxxx xxxxx xxxx položky osvobozena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

2. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx církve x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, právnické xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx a náboženské xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx5), xxx-xx x xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x Xxxx Xxxxx republiky, s. x., souvisí-li xxxx x xxxxxxxxxx zákona č. 428/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x náboženskými společnostmi x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx vyrovnání x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

3. Xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x převodem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pozemku xxxxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx prostorem x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx70).

Xxxxxxxx

Xx xxxxx xxxx xxxx vložky xxxxxxxxx knihy x xxxxx jazyce může xxxxxx správní xxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx dvojnásobek.

Poznámky

1. Xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x nebytový xxxxxxx xxxxxx rozestavěných, jsou-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Pro účely xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pracoviště xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x katastrální xxxxxx.

Položka 120

x) Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 2 000

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx odpadu, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx vod a xxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx...Xx 2 000 xx xxxxx návrh

...nejvýše x xxxxx Xx 20&xxxx;000

x) Přijetí xxxxxxx xxxxx prohlášení x xxxxxxxxx práva k xxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx...Xx 1 000

Xxxxxxxxxx

1. Od xxxxxxxx xxxxx xxxx položky xxxx osvobozeny xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státní památkové xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx68). Xxx xxxxx xxxxxx ústředního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu69), xx od xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Agentura xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX. Xxx xxxxx xxxxxx Ústředního xxxxxxx xxxxxxxxxx památek Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx68), je xx poplatků podle xxxx položky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx.

2. Xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx církve a xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx občanská xxxxxxxx x odborové xxxxxxxxxx5), xxx-xx o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezplatný70), a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxx příslušného spoluvlastnického xxxxxx x pozemku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x nebytovými xxxxxxxx.

4. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx vkladu xx xxxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx nemovitost x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx71).

5. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx je osvobozeno xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x převodem xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx29).

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 121

Vydání povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 10 000

Xxxxxxx 122

x) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů xxxxx zákona o xxxxxxxx...Xx 1 000

x) Xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx...Xx 500

c) Vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx...Xx 1 000

x) Xxxxxxx oznámení x přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx...Xx 10 000

x) Vydání xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 17 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006 x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx...Xx 6 000

Xxxxxxxxxx

Xx poplatku podle xxxxxx x) x x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 x přepravě xxxxxx.

Xxxxxxx 123

Xxxxxx dodatečného xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx orgánem...Kč 150

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxxx o původu xxxxx (EUR. 1 xxxx XXX-XXX) x xxxxxxxxx x celním xxxxxxx xxxxx (X.XX) xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx obchodem Xxxxxxxx xxxx x xxx zbožím, které xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 124

Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx...Xx 350

Položka 125

Xxxxxx xxxxxxxxxx x sazebním xxxxxxxx xxxxx...Xx 350

XXXX XX

Xxxxxxxx k xxxxx XX

Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx vybírá xxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx 126

Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x rejstříku, spisů, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx...Xx 100 xx xxxxxx i započatou xxxxxxx

...Xx 15 xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stroji xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx započatou xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx stránka formátu X4 a menší.

Xxxxxxx 127

x) Přijetí xxxxxxx

- x xxxxx xxxxxxxxxxx lhůty...Kč 200

- x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 500

- x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Přijetí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx

- x vydání xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx)...Xx 600

- x xxxxx převodu...Kč 600

- o xxxxx xxxxxxx...Xx 600

- o xxxxx zástavního práva...Kč 600

- x xxxxxxxx xxxxxxxx přihlášky73)...Kč 600 xx každý xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxx rozkladu. Xxxx-xx xxxxxxxx zaplacen xx xxxxx splatnosti, považuje xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx x tomuto zaplacení xx xxxxxxxxx.

Vynálezy x xxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení

Položka 128

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;200

- xxxxx xx (xxxx) xxxxxxxxxxxxxxx (li) xxxxxxx xxxxxxx (i)...Kč 600

x) Xxxxxxx žádosti

- x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovenou xxxxxx...Xx 800

- x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

- za 11. x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx patentový nárok...Kč 500

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx

- xxxxx stran xxxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;600

- za xxxxxx xxxxx xxxxxx...Xx 100

x) Xxxxxxxxxx překladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spisu...Kč 2 000

- xx zveřejnění xxxxx xxxxxxxx...Xx 100

f) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx...Xx 3 000

g) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranného xxxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x pediatrické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranného xxxxxxxxx...Xx 5 000

Xxxxxxx 129

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx řešení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxx na zrušení

- xxxxxxx po uplynutí xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx patentu...Kč 2&xxxx;000

- xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

- dodatkového ochranného xxxxxxxxx...Xx 2 000

Xxxxxxx 130

Xxxxx Úřadu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;500

Xxxxxx vzory

Položka 131

Přijetí xxxxxxxxx užitného xxxxx...Xx 1&xxxx;000

- pokud xx (xxxx) přihlašovatelem (li) xxxxxxx původce (x)...Xx 500

Xxxxxxx 132

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx rozsahu zapsaného xxxxxxxx xxxxx...Xx 5&xxxx;000

Xxxxxxx 133

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

Položka 134

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx prodloužení xxxxxxxxx zápisu užitného xxxxx...Xx 6&xxxx;000

Xxxxxxxx

1. Dojde-li x xxxxxx užitného xxxxx xx rejstříku xx xxxxxxxx xxxx xxxx platnosti, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxx.

2. Nebyl-li xxxxxxxx xxxxxxxx ve stanovené xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x další xxxxx 6 xxxxxx ve xxxx dvojnásobku.

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx 135

a) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ...Kč 1&xxxx;000

- xxxxx je(jsou) prohlašovatelem(i) xxxxxxx xxxxxxx(x)...Xx 500

b) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 1&xxxx;000

- xxxxx xx(xxxx) xxxxxxxxxxxxxxx(xx) xxxxxxx původce(i)...Kč 500

- xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsažený x přihlášce...Kč 600

- xx xxxxx další xxxxxxxxxx vzor obsažený x xxxxxxxxx

xxxxx je(jsou) xxxxxxxxxxxxxxx(xx) xxxxxxx původce(i)...Kč 300

Položka 136

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

- za každý xxxxx průmyslový xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 800

Položka 137

Přijetí žádosti x obnovu doby xxxxxxx průmyslového vzoru

- xxxxxx o 5 xxxx...Xx 3&xxxx;000

- xxxxxxx x 5 roků...Kč 6&xxxx;000

- xxxxxxx o 5 xxxx...Xx 9&xxxx;000

- xxxxxxxx o 5 xxxx...Xx 12 000

Poznámky

1. Dojde-li x zápisu průmyslového xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xx obnovu xxxxxxx splatný xx 2 měsíců xxx xxx xxxxxx.

2. Nebyl-li xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx v další xxxxx 6 xxxxxx xx xxxx dvojnásobku.

Ochranné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx 138

a) Xxxxxxx přihlášky

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx známky do xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx...Xx 5&xxxx;000

- xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx tříd xxxxxxx xxxx služeb...Kč 10&xxxx;000

- xx každou třídu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx...Xx 500

x) Xxxxxxx žádosti x přeměnu xxxxxxxxx xxxx ochranné xxxxxx Xxxxxxxx unie do xxx tříd výrobků xxxx xxxxxx...Xx 5 000

- xx každou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nad tři xxxxx...Xx 500

x) Xxxxxxx xxxxxxx x rozdělení xxxxxxxxx

- xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 5 000

x) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

- xx každou nově xxxxxxxx xxxxxxxxx známku...Kč 5 000

x) Xxxxxxx xxxxxxx proti zápisu xxxxxxxxxxxx označení xx xxxxxxxxx...Xx 1 000

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxxx xxxxx písmene x) xxxx položky je xxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx přijetí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ochranné známky Xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx b) této xxxxxxx xx xxxxxxx xx 2 xxxxxx xx doručení xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3. Poplatek xx xxxxxx námitek xxxxx písmene x) xxxx xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx námitek.

4. Xxxx-xx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, považuje se xxxxxxxxx nebo námitky xx nepodané x xxxxxxxxxx x zaplacení xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx.

5. Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) odrážky xxxxx xxxx položky xxxxxxxx v nesprávné xxxx, xxxxx Úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx nedoplatku ve xxxxx 15 xxx xxx dne, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx lhůtě, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx výrobků a xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx, xx které třídy xxxxxxx x xxxxxx xx má zaplacená xxxxxx vztahovat, xxxxxxxx xx přihláška xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx výrobků xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx částka xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Položka 139

a) Xxxxxxx xxxxxxx

- o obnovu xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranné xxxxxx...Xx 2&xxxx;500

- o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x certifikační xxxxxxxx xxxxxx...Xx 5 000

- o xxxxxx xxxxxx individuální xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx...Xx 5&xxxx;000

- x obnovu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxx od tohoto xxxx...Xx 10&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxx známky...Kč 2&xxxx;000

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx ochranné xxxxxx. Xxxx-xx poplatek xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxx průmyslového xxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxx 15 dnů xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx doručení xxxxx. Xxxx-xx poplatek xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx o obnovu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx nepodanou a xxxxxxxxxx x zaplacení xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx se nepoužijí.

2. Xxxxxxxx podle písmene x) xxxx xxxxxxx xx splatný do 1 xxxxxx xxx xxx přijetí xxxxxx. Xxxx-xx poplatek podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx splatnosti, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o zaplacení xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx.

3. X případě, xx Xxxx průmyslového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx neplatnou x soud toto xxxxxxxxxx následně xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx do 2 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. X případě, xx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrannou xxxxxx do 118 xxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x obnovu xxxxxx xxxxxxxx známky xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx splatný xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 140

Přijetí žádosti

- x xxxxxxxxxxx zápis xxxxxxxx xxxxxx...Xx 2&xxxx;500

- x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx známky...Kč 3&xxxx;000

- o xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxxxx xxxxxxxx známky...Kč 500

Xxxxxxx 141

x) Přijetí xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 4&xxxx;000

x) Xxxxxxx žádosti x mezinárodní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx...Xx 2 500

c) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx označení xxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 2 000

d) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx označení xxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komisi Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 500

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx položek 140 x 141 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxxx xx vybírají xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodním zápisu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x jejich mezinárodním xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx 142

Xxxxxxx přihlášky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výrobků...Kč 5&xxxx;000

Xxxxxxx 143

Xxxxxxx návrhu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

XXXX XII

Konzulární xxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxx XXX

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx této části xxxxxxxxx xxxxx stanovenou xxxxx poplatku xxxxxx, xxxxxx, nebo upustit xx xxxxxxx poplatku x důvodu xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx zájmu.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad může xxxxxxx od vybrání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 150, 151, 152 x 162 xxxx. x) provádí-li úkon x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pomoci rozvojovým xxxxx xxx xxx. xxxxxx stipendisty.

3. České xxxxxxxxxxxxx úřady xxxxxxxx x vybírají xxxxxxxx x za úkony xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx, xxx přijímají xxxxxx x jejich xxxxxxxxx.

4. Český xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx vybrat xxxxx poplatku x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxx XII

1. Poplatky xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx vyměřují x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx zaokrouhlují

a) x xxx, jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx 1:1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx, že xx xxxxxxxxxxxx xxxx x částek xx 0,50 (nominálu příslušné xxxx) x xxxxxx xx 0,50 (nominálu xxxxxxxxx měny) včetně,

b) x měn, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x české xxxxxx xx xxxxx xxxx přibližně xxxxx xxxxxx 1:1 na xxxxxxxxx nominální hodnotu xxxxx nebo bankovky, x xxxxx zaokrouhlení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 144

Xxxxxxx xxxxxxx x

&xxxx;
x)
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx74)
&xxxx;
XXX
xxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx74)
&xxxx;
x)
xxxxxxx krátkodobého víza xxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx Evropskou xxxx a xxxxx xxxx
&xxxx;
XXX
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x usnadnění udělování xxx xxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxx x xxxxx zemí
c) nové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx XXX 80

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx74).

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx, žádosti o xxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníkům xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx Smlouvou x Xxxxxxxxx hospodářském prostoru, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx udělování xxx xxxxxxxx mezi Evropskou xxxx x xxxxx xxxx74).

Xxxxxxx 144X

x) Xxxxxxx xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxxx xxxx…Xx 2 500

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx…Xx 5 000

x) Xxxxxxxxxx objednávky x xxxxxxxx termínu xxxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx dlouhodobého xxxx…Xx 1 000

d) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobního xxxxxx xxxxxxx87)...Xx 2 500

Xxxxxxxxxx

1. Xx poplatků xxxxx xxxx položky xxxx osvobozeny xxxxx xxxxxx 6 xxx.

2. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx přijetí žádosti x xxxxxxx dlouhodobého xxxx do xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx pasů.

3. Xx xxxxxxxx podle této xxxxxxx jsou osvobozeni xxxxxxxx x vízum x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo x xxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx žádného x xxxxxx víz nebyla xxxxxxx, xxxxxx xx xx tak xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx od vybíraného xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx opatření xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xx 6 xxx x xxxxxxxx 12 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx je od xxxxxxxx xxxxxxxx osvobodit.

Položka 145

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zastupitelským xxxxxx...Xx 5&xxxx;000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx manželství xxxx xxxxxx zastupitelským úřadem, xx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx občan xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx služebně.

Položka 146

Přijetí xxxxxxx x xxxxxxx zastupitelského xxxxx...Xx 750

Předmětem xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx úkonu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx sazebníku.

Xxxxxxx 147

Vybrání xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, x výjimkou požitků xx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx x příslušných xxxxxx, vymáhání a xxxxxxxx dědictví)...4 % x xxxxxxx peněžní xxxxxx xxxx peněžního xxxxxxx dědictví

...nejméně Xx 150

...xxxxxxx Kč 2&xxxx;000

Xxxxxxxx

1. Xxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxx (příjemce) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx dědictví, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx položky 146 xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx x řízení x dědictví podle xxxx položky xx xxxxxxx dědictví nesnížená x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Položka 148

Xxxxxxx

- xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, vkladních xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx...0,5 % x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx

...xxxxxxx Xx 200

...xxxxxxx Kč 20&xxxx;000

- xxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xxx...Xx 200

Xxxxxxxxx poplatku není

Úschova xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx doručení do Xxxxx republiky.

Xxxxxxx 149

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x právních xxxxxxx, xxxxxxx smluv, xxxxxx xxxx....Xx 600

x) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 300

Položka 150

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx podpisu xx xxxxxxx...Xx 250 xx xxxxx podpis

b) Xxxxxxx xxxxxxx xx listině x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx uznání xxxxxxx xx xxxxxxx xx listinách určených xxx zápis xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx Zvláštní xxxxxxx x Xxxx...Xx 125

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (superlegalizace)...Kč 600

x) Xxxxxxx xxxxxx úředních xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro zápis xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx do Xxxxxxxx xxxxxxx v Brně...Kč 300

x) Xxxxxxx otisku xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a ověření xxxxxxx (apostila) xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx...Xx 300

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx superlegalizace úmrtního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx více xxx 1 xxx.

Xxxxxxx 151

x) Xxxxxxx xxxxx předloženého xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx...Xx 300

b) Ověření xxxxx xxxxxxxxxxxx opisu, xxxxx, fotokopie s xxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x cizině xx Xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx...Xx 150

x) Ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 300

x) Ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx-xx x doklad xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx Xxxxxxxx matriky x Xxxx...Xx 150

e) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konverze xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx každou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 100

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x započatou stránku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 100

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx vybírá za xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx formátu A4 x menší.

Položka 152

Vyhotovení překladu xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx českého xx xxxxxx x započatou xxxxxxx...Xx 600

b) z xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 650

x) x xxxxxxx cizího jazyka xx xxxxxxx xx xxxxxx x započatou xxxxxxx...Xx 1 000

d) x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiných znakových xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx stránku...Kč 900

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx xx každou i xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X4 x xxxxx.

Xxxxxxx 153

a) Vystavení xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx listu...Kč 300

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx rodného, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx...Xx 700

Předmětem xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Položka 154

Změna

a) příjmení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, cizojazyčného xxxx xx dřívější xxxxxxxx...Xx 100

x) jména nebo xxxxxxxx v ostatních xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

Xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx je osvobozena xxxxx xxxxxxxx, x xxx dochází prohlášením xxxxxxxxxxx manžela, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx příjmení xxxx xxxxxxxx rodné, popřípadě, xx xxxxxxx od xxxxxxx společného xxxxxxxx xxxxx příjmení xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx rozsudku x xxxxxxx.

2. Od xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo oprava xxxxx xxxxxxxxxx dětí xxxx xxxxx, xxxxxx xx nutno provést x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x matrice.

3. Od xxxxxxxx podle této xxxxxxx je osvobozena xxxxx jména x xxxxxxxx osoby v xxxxxxx změny xxxxxxx.

4. Xx poplatku xxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx změna xxxxxxxx xxxxxxxx xx trvání xxxxxxxxxxxxxx partnerství na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dětí na xxxxxxxx příjmení xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx rodiče xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjmení.

Položka 155

a) Vydání xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx výpisu x xxxxxxxx záznamů, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx...Xx 150 xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

...Xx 15 xx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx...Xx 300 za xxxxx xxxxxxx

...Xx 150 xx xxxxxx xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx §72 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 150

Poznámka

Poplatek xx xxxxxx za xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx A4 x menší.

Xxxxxxx 156

Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx...Xx 500

Xxxxxxx 157

a) Vydání xxxxxxxxxx xxxx...Xx 1 200

- xxxxxxx xxxxxxx 15 xxx...Xx 400

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxxx náhradního cestovního xxxxxxx EU...Kč 400

c) Xxxxx údaje x xxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 150

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx listu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstatků xxxxxxx...Xx 200

Xxxxxxxxx poplatku xxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx doklad x xxxxxxx vadou, xxxxx xxxxx certifikát xxxxxxxx xxx zneplatněn.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx cestovních xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 158

x) Vydání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx...Xx 150

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx republiky...Kč 300

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx podle písmene x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx osobě x xxx xxxxxxx.

Položka 159

x) Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky...Kč 300

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31, 32, 35 x 36 xxxxxx o státním xxxxxxxxx České republiky...Kč 500

Položka 160

Xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, dovoz xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx...Xx 800

Osvobození

1. Xx poplatku xxxxx xxxx položky jsou xxxxxxxxxx cizinci, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx. Od poplatku xxxx dále xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx průvodní xxxxx xxx trvalý xxxxx xxxx xxx tranzit xx zbraně získané xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Položka 161

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 600

Xxxxxxx 162

a) Přijetí xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx…Xx 2 500

x) Přijetí xxxxxxx x xxxxxx výpisu x evidence Rejstříku xxxxxx…Xx 200

c) Přijetí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx…Xx 5 000

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx termínu xxxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx…Xx 1 000

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx písmene x) této položky xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xx vybírá, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxxxx x pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxx, který je xxxxx Dohodou x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx občana xxxxx, xxxxx xx vázán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednanou x Evropskou xxxx, xxx xxxxxx xx xxxx státní xxxxxxxxxxx

Položka 163

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx matriční xxxxxxxx v cizině xx Zvláštní matriky x Xxxx...Xx 200

Osvobození

Od xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxx.

Xx. XIX

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahájeno xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, a xx x x xxxxxxxxx, xxx xx poplatek xxxxx xxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx právním předpisem x. 56/2006 Xx. x účinností od 8.3.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Bylo-li xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle položky 24 části I xxxxxxx x xxxxxx x. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx poplatku xxxxxxxxx více, xxx xx xxxxxxxxx x položce 24 xxxxx I xxxxxxx x xxxxxx x. 634/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx rozdíl xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 130/2008 Xx. x účinností xx 1.7.2008

Xx. VII

1. Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nosičem xxx x biometrickými xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx příslušného k xxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 24. xxxxxx 2009.

2. X případě, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x biometrickými xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2009, xxxxxxxx xxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji obsahujícím xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx nové xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 140/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.4.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx zahájen xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x případech, kdy xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VI vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 297/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx položky 21 xxxx. x) přílohy x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinné xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona bude xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x roce 2011.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 300/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx správního xxxxxxxx xxxxx položky 21 xxxx. x), x), x) xxxx f) xxxxxxx k zákonu x. 634/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx čl. VII tohoto xxxxxx, zahájeno xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx čl. VII tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx sazby x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, a to x v xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx splatným xxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. XXX xxxxxx zákona.

2. Správní xxxxxxxx xxxxx položky 21 xxxx. x) nebo x) xxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti čl. VII xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx naposledy xx xxxxxxxxxx xxx 2011 x tím, xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x při xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. LXXVIII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 458/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx změně statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx, změnu xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx samosprávného investičního xxxxx se xx xxx 30. června 2014 xxxxxxxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 241/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahájeno xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, a xx x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XIX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 279/2013 Xx. x účinností od 1.1.2014

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx související xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 281/2013 Xx. x účinností xx 30.9.2013

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx řízení x určení právního xxxxxx x xxxxx xx zahájení xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 249/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxx ve věci xxxxxxxx poplatku podle položky 121 přílohy k xxxxxx č. 634/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx poplatek xxxxx položky 121 xxxxxxx x xxxxxx x. 634/2004 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xx x v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

Xx. VIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx poplatku xxxxx položek 5 a 22 xxxxxxx x xxxxxx x. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxx x. 634/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxx xx věci xxxxxxxx poplatku zahájeno xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x případech, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VIII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 148/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx poplatkové povinnosti x xxxxxxxxx poplatku xxxxx položky 21 xxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx části, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx související, xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx části.

2. X případě xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx č. 202/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx č. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.6.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Bylo-li xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx poplatku xxxxx položky 9 xxxxxxx k xxxxxx x. 634/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx poplatek xxxxx položky 9 xxxxxxx x xxxxxx x. 634/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to x x případě, xxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 206/2017 Xx. x účinností od 29.7.2017

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx čitelnými xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čipem xxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x kontaktním xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správnímu xxxxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 195/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx položky 65 přílohy x xxxxxx č. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxx x. 634/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. IX vložen xxxxxxx předpisem x. 204/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 3.1.2018

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx vydání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx poplatku xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

Xx. XI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx položky 65 přílohy x xxxxxx x. 634/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx x. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 371/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx položky 65 přílohy x xxxxxx x. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx s nimi xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 171/2018 Xx. s xxxxxxxxx od 1.12.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx-xx tiskopis x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Policií České xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, podléhá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 634/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 634/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

Čl. VI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, a xx x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 209/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Správnímu xxxxxxxx nepodléhá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx X. x XX. stupně, xxx-xx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxx průvodce podané xx 28. xxxxx 2021.

Xx. IV vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx řízení xx xxxx předmětu poplatku xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx zahájena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. s účinností xx 1.2.2021

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxx první xxxxx XXx zákona č. 326/1999 Sb. xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

Čl. LXVII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lze x případech podle §6 xxxx. 8 xxxx první zákona x. 634/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx známkou bude xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx přepravě xxxxxxxxxx dne 31. xxxxxxxx 2024. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx známkou se x ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §7 odst. 5 xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Kolkovou xxxxxxx podle xxxx 1 nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 496/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx dílech a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 349/2023 Xx. x účinností od 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 634/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 16.1.2005 x xxxxxxxx

- xxxxxxx 117A x 144A xxxxxxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx státních hranicích, xxxxxxxxxx xxx XX x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Úmluvy, xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Schengenu, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dne 14.6.1985, x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx (21.12.2007),

- xxxx xxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoveném xxx XX v xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxx x xxxxxxxx Úmluvy, xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx královstvím, x xxxxxxxxx dohody, podepsané xxx 14.6.1985, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xx společných hranicích, xxxxxxxxx platnosti xxxxxxx 117 a 144 xxxxxxxxx (21.12.2007).

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

217/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx daních, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 265/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 3.6.2005

228/2005 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx x XX xxxxxxx x bezpečnostních xxxxxx, x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.6.2005

357/2005 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx Československa a xxxxxxxxx pozůstalých xx xxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za osvobození x letech 1939 xx 1945 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 19.9.2005

361/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2005

444/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 531/90 Xx., x územních finančních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.11.2005

545/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

553/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 242/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx zákona č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 320/2002 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 30.12.2005

48/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 27.2.2006

56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.3.2006

57/2006 Sb., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx trhem

s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

81/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

109/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

112/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu x xxxxxx x xxxxxx x hmotné xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

130/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 14.4.2006

136/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx dokladů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2006

138/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o veřejných xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

161/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu cizinců xx xxxxx ČR x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

179/2006 Xx., o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.2007

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x zákona x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

215/2006 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 321/2004 Sb., x vinohradnictví x xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

226/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/94 Xx., x silniční xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxx x. 168/99 Xx., o pojištění xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 307/99 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 361/2000 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx provozu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.7.2007

227/2006 Sb., o xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2006

235/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.5.2006

312/2006 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

575/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2007

106/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 329/99 Xx., x cestovních xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx ČR, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.3.2008

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

269/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2008

374/2007 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 247/2000 Xx., x získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení motorových xxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 634//2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 111/94 Sb., x xxxxxxxx dopravě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2008

379/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x o změně xxxxxx x. 283/91 Xx., o Policii XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2007 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxx x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Schengenu mezi Xxxxxxxxx královstvím, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007)

38/2008 Sb., o xxxxxx x dovozu xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, mučení xxxx xxxx xxxxx, nelidské xx xxxxxxxxxx zacházení xxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX ze dne 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x účinností od 27.3.2008

130/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 455/91 Sb., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

140/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.4.2008

182/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

189/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

230/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

239/2008 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

254/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2008

296/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x člověka x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x lidských xxxxxxx x xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 18.10.2008

297/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 120/2002 Xx., o podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

301/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

309/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 114/95 Xx., x xxxxxxxxxxxx plavbě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

312/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 246/92 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 114/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2008

382/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

9/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 156/98 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx rostlinných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx půd (xxxxx o xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.1.2009

41/2009 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím trestního xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

141/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 167/98 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2009

197/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx x biometrickými xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.6.2009

206/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.8.2009

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x základních registrech

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

291/2009 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 252/97 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2009

301/2009 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 49/97 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 216/2002 Xx., x xxxxxxx státních xxxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx hranic), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 159/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 247/2000 Sb., o xxxxxxxxx a zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

306/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2010 x 1.7.2010

346/2009 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 100/2004 Xx., x ochraně xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rostoucích xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x obchodování x xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 200/90 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 388/91 Xx., x Xxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

420/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2009

132/2010 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.6.2010

148/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx střelných xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 288/95 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 13/98 Xx., x zákona x. 368/92 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

153/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

160/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.6.2010

343/2010 Xx., kterým xx mění zákon x. 594/2004 Xx., xxxx xx xxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vývozu xxxxx x technologií xxxxxxx užití, ve xxxxx xxxxxx č. 281/2009 Xx., x xxxxx x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 7.12.2010

427/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x o xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 325/99 Sb., o xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 1.5.2011

30/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 280/2009 Xx., daňový xxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 1.3.2011

105/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 96/2004 Xx., x podmínkách získávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx povolání a x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx péče x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 22.4.2011

133/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2011

134/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/94 Xx., x dráhách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x správních poplatcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.5.2011

152/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/97 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2011

188/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.7.2011

245/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2011

249/2011 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 18/97 Sb., x mírovém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx xxxxx) a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2012

255/2011 Xx., kterým se xxxx zákon č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 634/2004 Xx., o správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

262/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx x odporu xxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.11.2011

300/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 202/90 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx hrách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

308/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 166/99 Xx., x veterinární xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 246/92 Xx., na xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx x o xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

344/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 242/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 368/92 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

349/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 265/92 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

350/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x chemických xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 1.1.2012

357/2011 Xx., kterým xx mění zákon x. 269/94 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2012

367/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxx změnách xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2012 x 1.1.2014

472/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

19/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 216/94 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx rozhodčích xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

37/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 31.1.2012

53/2012 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 179/2006 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

119/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/94 Xx., x silniční xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2012

169/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 30.6.2012

172/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 190/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 634/2004 Xx., o správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 97/63 Xx., x mezinárodním xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2012

202/2012 Sb., x mediaci x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

221/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 29/2000 Xx., x poštovních xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

225/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 309/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x zajištění xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.7.2012

274/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

350/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

359/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 246/92 Xx., na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 166/99 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x pojistném na xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.12.2012

407/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

428/2012 Xx., x majetkovém xxxxxxxxx x církvemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x církvemi a xxxxxxxxxxxx společnostmi)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

496/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2013

502/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 235/2004 Xx., x dani x přidané xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

503/2012 Xx., x Státním xxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

50/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 378/2007 Xx., x xxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x léčivech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 167/98 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2013

69/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.3.2013

102/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/94 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.5.2013

170/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a střelivu x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 288/95 Xx., x střelných xxxxxxxx x střelivu (xxxxx x střelných xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 13/98 Xx., a zákona x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákona x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2014

185/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 312/2006 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

186/2013 Xx., o státním xxxxxxxxx ČR x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XX)

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

232/2013 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 149/2003 Sb., x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, určeného x xxxxxx xxxx a x zalesňování, a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 148/2003 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx genetických xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x zemědělství a x xxxxx xxxxxx x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

239/2013 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx pozemních komunikacích x o xxxxx xxxxxx x. 168/99 Xx., o pojištění xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx provozem vozidla x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 307/99 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

241/2013 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

257/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

273/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 167/98 Xx., o návykových xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

279/2013 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 147/2002 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zemědělském), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

281/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 228/2005 Sb., x kontrole obchodu x výrobky, xxxxxxx xxxxxx se x XX xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.9.2013

306/2013 Sb., x zrušení karty xxxxxxxxxx systémů

s účinností xx 1.11.2013

313/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

101/2014 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 24.6.2014

127/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 49/97 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

187/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 114/95 Sb., x xxxxxxxxxxxx plavbě, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 254/2001 Xx., o xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

249/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx&xxxx;xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

259/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., o správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 4.12.2014

264/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 166/1999 Xx., x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x.&xxxx;634/2004&xxxx;Xx., x&xxxx;xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.12.2014

267/2014 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

268/2014 Xx., x zdravotnických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

331/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

81/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 61/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

103/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx energií, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

204/2015 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

206/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 4.9.2015

224/2015 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx směsmi x x xxxxx zákona x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (zákon o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

268/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x silničním xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2015

314/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 325/99 Xx., x xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců na xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 221/2003 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 18.12.2015

318/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/1999 Xx., x cestovních xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

113/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o evidenci xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2016

126/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx a některých xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

137/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2016

148/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2016

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx hrách x xxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 15.6.2016

229/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 119/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.8.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

258/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2016

264/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

298/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

319/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

324/2016 Sb., x xxxxxxxxxx přípravcích a xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x biocidech)

s xxxxxxxxx xx 18.10.2016

369/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 201/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

63/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2017

170/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

194/2017 Xx., x xxxxxxxxxx ke xxxxxxx nákladů na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.7.2017

195/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2018

199/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 247/2000 Sb., x získávání a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

202/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

204/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 3.1.2018

206/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 29.7.2017

222/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.8.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2018

251/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

261/2017 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 49/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 16.11.2017

289/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

295/2017 Xx., kterým se xxxx zákon č. 219/2003 Sb., x xxxxxxx xx oběhu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxx osiva x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

299/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2017

302/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

304/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/1994 Xx., x silniční xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 4.10.2017

371/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

90/2018 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 38/2008 Xx., x xxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx jiné kruté, xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoci x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x o xxxxx xxxxxx č. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.6.2018

171/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2018

193/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních komunikacích x o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2019

286/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 441/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 6/2002 Sb., x soudech, soudcích, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx soudů x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx a xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx známkách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 221/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx vlastnictví x x xxxxx xxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxx x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2019

307/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 190/2004 Xx., x dluhopisech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.1.2019

135/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 114/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.6.2019

176/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 31.7.2019

209/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 91/1996 Xx., x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2019

255/2019 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x soudních tlumočnících x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

279/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx vnitřní xxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.11.2019

364/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejných xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2020

368/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 15.1.2020

369/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 15.1.2020

12/2020 Xx., x právu na xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2020

115/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2020

117/2020 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

119/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2020

334/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 219/2003 Xx., x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x sadby xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxx osiva a xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

336/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 19/1997 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních souvisejících xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxx x. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

337/2020 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.10.2020

422/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 117/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.11.2020

501/2020 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 246/1992 Xx., na xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.2.2021

524/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 170/2018 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2020 Xx., a xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 11.12.2020

543/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x odpadech x zákona x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

13/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu (xxxxx x zbraních), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 30.1.2021

14/2021 Xx., x nakládání se xxxxxxxx x některých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxx bezpečnost Xxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 30.1.2021

90/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 268/2014 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx zákona x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 40/1995 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 468/1991 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.5.2021

261/2021 Xx., kterým se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

270/2021 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 20.7.2021 x 1.1.2025

274/2021 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

284/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

300/2021 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 634/2004 Xx., o správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2021

362/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2022

366/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 167/1998 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 378/2007 Xx., x xxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x léčivech), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

371/2021 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

374/2021 Xx.,&xxxx; xxxxxx se xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

426/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

91/2022 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx produktu)

s xxxxxxxxx xx 11.5.2022

96/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxx finančního xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx týkajících xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x účinností od 29.5.2022

177/2022 Sb., kterým xx mění zákon x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx x x tvorbě xxxxxxxx předpisů vyhlašovaných xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2022

217/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.8.2022

225/2022 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 20.8.2022

246/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 166/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

314/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 378/2007 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.12.2022

372/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 114/1995 Xx., o vnitrozemské xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.3.2023

376/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx

x účinností xx 22.12.2022

431/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

432/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2023 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2024

458/2022 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 112/2016 Xx., o evidenci xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx a zrušují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

88/2023 Xx., kterým xx mění zákon x. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 47/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů souvisejících x jeho xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2023

149/2023 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

152/2023 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 195/2022 Sb., a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

173/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

185/2023 Xx., kterým xx xxxxxxx zákon x. 307/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx listech x zemědělských xxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2024

271/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

277/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 219/2003 Xx., x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x sadby xxxxxxxxxxx rostlin x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2023

346/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2023

349/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024 x xxxxxxxx položky 35, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od 1.3.2024

414/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 301/2000 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

469/2023 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o výkonu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., o právu xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2024

85/2024 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x trhu x xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §31 a 32 xxxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

2) §13, 20 xx 23 x 36 zákona x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2a) §23a, 33a, 60a, 134g a 134r xxxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 217/2005 Xx. x xxxxxx x. 575/2006 Xx

2x) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x registrovaném partnerství x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2x) §8b xxxxxx x. 133/2000 Sb., x evidenci obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb.

2x) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §10c xxxxxx x. 140/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bývalé Xxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 107/2002 Sb.

4) Xxxxx č. 227/1997 Sb., x nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx občanů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6) Xxxxx č. 248/1995 Sb., x obecně prospěšných xxxxxxxxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6a) §5 odst. 1 písm. x) xxxxxx č. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

7) §6 odst. 1 vyhlášky x. 232/2002 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x. 3/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech).

8) Xxxxx č. 252/1997 Sb., x zemědělství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) Xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9x) Xxxxx č. 253/2008 Sb., x některých opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x financování terorismu.

9b) §35a a xxxx. xxxxxx x. 216/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx rozhodčích xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Zákon č. 229/1992 Sb., x komoditních burzách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Xxxxx č. 158/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx, průzkumu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx.

12) Xxxxx č. 162/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahrad a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx zahradách).

13) Xxxxx č. 276/2003 Sb., x Xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx.

14) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x územním plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

15) §2 xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx využívání xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) §78a xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx zákona x. 350/2012 Xx.

17) Xxxxx č. 184/2006 Sb., x odnětí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx).

18) §7 xxxxxx x. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (katastrální xxxxx), ve znění xxxxxx x. 89/1996 Xx.

19) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonu (xxxxx o uznávání xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xxxxxxxxx zákon č. 62/1988 Sb., x geologických xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 91/1996 Sb., x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 100/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §14 xxxx. 8 zákona č. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) §14 zákona x. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23) §39 xxxxxx x. 18/1997 Sb., x mírovém využívání xxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

24) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), ve xxxxx pozdějších předpisů.

25) Zákon č. 227/2000 Sb., x elektronickém podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 366/2001 Sb., x upřesnění podmínek xxxxxxxxxxx x §6 x 17 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nástroje xxxxxxxxxxxxxx podpisu.

26) Zákon č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

26x) Zákon č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání).

26b) §117a xxxxxx x. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

26x) §8990a x §95 xxxx. 9 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

26x) §93a xxxx. 3 x §93f xxxxxx č. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

26e) §93f odst. 9 zákona x. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26x) §93a xxxx. 5 x §93h xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

26x) §93h xxxx. 9 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

27) Xxxxx č. 458/2000 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27x) Zákon č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

28) Zákon č. 19/1997 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákazem xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

29) Xxxxx č. 92/991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx. xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

30x) §52c xxxx. 1, 6 x 7 xxxxxx x. 247/2000 Sb.

30x) §52b xxxx. 1 xxxxxx č. 247/2000 Xx.

30x) §49 xxxx. 2 zákona č. 247/2000 Xx.

30d) §52e odst. 2 xxxxxx x. 247/2000 Xx.

31) Xxxxx č. 156/2000 Sb., x ověřováni xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx předmětů x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

32) Zákon č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

34x) §30a odst. 2 xxxxxx x. 114/1995 Xx.

35) Xxxxx č. 49/1997 Sb., x civilním letectví x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

36) §43 xxxx. 5 xxxxxx x. 266/1994 Sb., o xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

§62 xxxx. 1 písm. a) x odst. 2 xxxxxxxx x. 173/1995 Xx., xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 174/2000 Xx.

37) Xxxxx č. 266/1994 Sb.

Xxxxxxxx č. 100/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, konstrukci a xxxxxx určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx správě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 62/1988 Sb.

Zákon č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.

38a) Xxxxx č. 162/2003 Sb., x podmínkách provozování xxxxxxxxxxxx zahrad x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

38x) Xxxxx č. 100/2004 Sb., x ochraně xxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nimi x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

38c) Xx. 1 xxx 6 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 865/2006 xx dne 4. xxxxxx 2006 o xxxxxxxxxxx pravidlech k xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 338/97 x xxxxxxx xxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rostoucích xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

38d) Xx. 51 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 865/2006.

39) Zákon č. 539/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx drahých xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.

40) Xxxxx č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

41) Zákon č. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

41a) Xxxxx č. 496/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx kinematografie x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x audiovizi).

42) Xxxxx č. 166/1999 Sb., x veterinární xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

43) Xxxxx č. 246/1992 Sb., xx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

44) Xxxxx č. 97/1996 Sb., x ochraně chmele, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 325/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

45) Xxxxx č. 97/1996 Sb., x xxxxxxx chmele, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Xxxxx č. 321/2004 Sb., x vinohradnictví x xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx).

46x) Čl. 5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx XX č. 1493/1999.

46x) Xx. 12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1227/2000.

47) Xxxxx č. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hospodářských xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (plemenářský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

48) §16 zákona x. 307/2000 Sb., x zemědělských xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

49) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1107/2009 ze xxx 21. října 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx na xxx x x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 79/117/XXX x 91/414/XXX, x xxxxxxx xxxxx.

49x) §8 zákona x. 326/2004 Xx.

49x) §32 xxxxxx x. 326/2004 Sb.

49x) §54 xxxxxx x. 326/2004 Xx.

49d) Xx. 43 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) xx dne 21. xxxxx 2009 č. 1107/2009 x xxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 79/117/XXX x 91/414/XXX.

49e) Xx. 51 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1107/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxx přípravků xx ochranu xxxxxxx xx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 79/117/XXX x 91/414/XXX.

49x) §35 xxxxxx x. 326/2004 Xx.

49g) Xx. 54 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1107/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 x uvádění xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin xx xxx x x xxxxxxx směrnic Xxxx 79/117/EHS x 91/414/XXX.

49x) Čl. 53 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1107/2009 xx dne 21. října 2009 x xxxxxxx přípravků xx xxxxxxx rostlin xx xxx x x zrušení xxxxxxx Xxxx 79/117/XXX x 91/414/XXX.

49x) §53 xxxxxx x. 326/2004 Sb.

49x) §45 xxxxxx x. 326/2004 Xx.

49x) §86 xxxxxx x. 326/2004 Xx.

49x) §38a zákona x. 326/2004 Xx.

49x) Xx. 40 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1107/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 x uvádění xxxxxxxxx xx ochranu rostlin xx xxx x x zrušení xxxxxxx Xxxx 79/117/XXX a 91/414/XXX.

49n) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1107/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 79/117/XXX x 91/414/EHS.

50) Xxxxx č. 408/2000 Sb., x ochraně xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 92/1996 Xx., x odrůdách, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx rostlin, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o ochraně xxxx x xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

51) Zákon č. 219/2003 Sb., x xxxxxxx do xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx rostlin x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxx osiva x xxxxx).

52) Zákon č. 61/1997 Sb., x xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx zákona č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 587/1992 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x lihu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

53) Xxxxx č. 146/2002 Sb., x Státní zemědělské x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx.

54) Xxxxx č. 91/1996 Sb., x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 183/2005.

55) Zákon č. 156/1998 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pomocných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx zkoušení zemědělských xxx (zákon o xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

56) Xxxxx č. 324/2016 Sb., x xxxxxxxxxx přípravcích x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx).

57) Zákon č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx (zákon x integrované xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 521/2002 Xx.

58) Xxxxx č. 79/1997 Sb., x léčivech x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

58x) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

59) Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

60) Zákon č. 78/2004 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60a) Xxxxx č. 148/2003 Sb., x konzervaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x mikroorganismů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rostlin x mikroorganismů).

61) Zákon č. 356/2003 Sb., x xxxxxxxxxx látkách x chemických přípravcích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

61a) Xxxxx č. 227/2006 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxx embryonálních kmenových xxxxxxx a souvisejících xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

61b) Xxxxx č. 296/2008 Sb., x xxxxxxxxx jakosti x bezpečnosti xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x použití x xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx).

62) Xxxxx č. 228/2005 Sb., x kontrole obchodu x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx se v Xxxxx republice xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

63) Zákon č. 38/1994 Sb., x zahraničním obchodu x vojenským xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx. a xxxxxx x. 140/1961 Xx.

64) Zákon č. 594/2004 Sb., xxxx xx xxxxxxx xxxxx Evropských společenství xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zboží xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

64x) Zákon č. 38/2008 Sb., x xxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, mučení xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x o změně xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1236/2005 ze xxx 27. června 2005 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx smrti, xxxxxx xxxx jiné kruté, xxxxxxxx xx ponižující xxxxxxxxx xxxx trestání.

65) Zákon č. 263/2016 Sb., xxxxxxx zákon.

66) §54 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

66a) Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

67) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

68) Xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

69) Xxxxx č. 114/1992 Sb., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

70) §24 odst. 1 až 4 xxxxxx č. 72/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k budovám x některé xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x nebytovým prostorům x doplňují xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

71) Xxxxxxxx č. 136/1985 Sb., x finanční, xxxxxxx x xxxx pomoci xxxxxxxxxx a individuální xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

72) Zákon č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

73) Xxxxxxx č. 69/2002 Sb. x. x., o xxxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx patentů (Xxxxxxxx xxxxxxxxx úmluva), čl. 136 xxxx. 2.

§35b xxxxxx x. 527/1990 Sb., x vynálezech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

74) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 810/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxx kodex).

75) §9 zákona x. 242/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 344/2011 Xx.

75) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx službách).

75) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 748/2012 xx xxx 3. xxxxx 2012, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx letadel x xxxxxxxxxxxxx výrobků, letadlových xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výrobních organizací, x xxxxxxx znění.

75a) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x zdravotních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

76) §24a xxxxxx x. 167/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 50/2013 Xx.

76) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 258/2012 ze xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx se xxxxxxx článek 10 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx střelných zbraní x xxxxxx součástí, xxxx x xxxxxxxx x obchodování x xxxx, který doplňuje Xxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nadnárodnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx XXX o střelných xxxxxxxx), x stanoví xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx střelných zbraní, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx.

76) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 216/2008 ze xxx 20. xxxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x zřízení Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx směrnice Xxxx 91/670 XXX, nařízení (XX) č. 1592/2002 x směrnice 2004/36/ES, x xxxxxxx xxxxx.

77) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 273/2004 xx xxx 11. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxxx xxxx, x platném xxxxx. Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 111/2005 ze xxx 22. xxxxxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, v platném xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1277/2005 xx xxx 27. července 2005, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 273/2004 x xxxxxxxxxxxx xxxx x k xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 111/2005, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx x třetími xxxxxx, x platném xxxxx.

77) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 550/2004 ze xxx 10. xxxxxx 2004 o poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x jednotném evropském xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb), v xxxxxxx znění.

78) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 216/2008 xx xxx 20. xxxxx 2008 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx směrnice Xxxx 91/670 EHS, nařízení (XX) č. 1592/2002 x xxxxxxxx 2004/36/ES, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3922/91 xx xxx 16. xxxxxxxx 1991 x xxxxxxxxxxx technických požadavků x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx civilního xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

79) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2042/2003 xx xxx 20. listopadu 2003 o xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti letadel x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx částí x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx těchto xxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

80) Zákon č. 224/2015 Sb., x xxxxxxxx závažných xxxxxxx způsobených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx xxxx chemickými xxxxxx x o změně xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx).

81) §24a xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx x. 18/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

82) §24b xxxxxx x. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

83) §21 xxxx. 2 xxxxxx č. 20/1987 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

83) Zákon č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných států x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

84) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1011 xx xxx 8. června 2016 x indexech, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx referenční xxxxxxx xx finančních nástrojích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x měření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx xxxxxxx 2008/48/ES x 2014/17/XX x xxxxxxxx (XX) x. 596/2014.

84) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1321/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 x xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxxxx x leteckých výrobků, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

84) §46a zákona x. 326/2004 Sb.

85) Nařízení Komise (XX) č. 748/2012 xx xxx 3. xxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx certifikaci letové xxxxxxxxxxxx letadel x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, letadlových xxxxx x zařízení x xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v platném xxxxx.

86) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1069/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx živočišného původu x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1774/2002 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišného xxxxxx), x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Komise (XX) x. 142/2011 xx xxx 25. xxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1069/2009 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx určeny x xxxxxx spotřebě, x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 97/78/ES, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx od veterinárních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uvedené směrnice, x platném xxxxx.

87) §169d xxxx. 3 a 4 xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.