Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.09.2022.


Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022 sp. zn. Pl. ÚS 12/19 ve věci návrhu na zrušení §129a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

279/2022 Sb.
 

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

279

XXXXX

Xxxxxxxxx soudu

Jménem republiky
 

Ústavní xxxx xxxxxxx pod xx. xx. Xx. XX 12/19 xxx 19. xxxxxxxx 2022 (xx xxxxx opravného xxxxxxxx ze xxx 6. září 2022) x xxxxx složeném x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Rychetského x xxxxxx Xxxxxxxxx Fenyka, Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Jirsy, Xxxxxx Lichovníka, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Šámala, Xxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxx (xxxxxx zpravodaj) x návrhu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §129a xxxx. 3 xxxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx cizinců na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 303/2013 Sb., xx účasti Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx jedná Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxx, x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx:

Xxxxx se xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxx dne 7.8.2019 xxxxxxx podle čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava") x §64 xxxx. 3 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "zákon o Ústavním soudu") xxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx §129a xxxx. 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "zákon o pobytu cizinců" xxxx xxx "cizinecký zákon").

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizineckého zákona opravňuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, nepodal-li xxxxxx xxxxx takovému xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 dní xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx x nepropuštění xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx řečeno, xxxx ustanovení xx xxxx xxxxxxxx brání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Návrh xx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 4.1.2018 č. x. 17 X 159/2017-21. Xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx včasnost (resp. xxxxxxxxxxx) xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx napadeného §129a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

4. Řízení xxxx xxxxxxxxx soudy x xxxx xxxx, která xx týká xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x propuštění, xxxx xxxxxxxxxxx série xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Krajské xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. x. Prahy, Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pátrání x xxxxxx, (dále xxx "xxxxxxx" nebo "xxxxxxx xxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx xx dne 9.5.2017 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §124 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx stanovena na 90 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 6.6.2017 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 5.12.2017 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx stížnost žalobce. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 3.8.2017 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 90 dnů, x xx xxxxx §124 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zajištění byla xxxxxxxxx rozsudkem Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx dne 1.9.2017 x xxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 11.1.2018 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx rozhodnutím policie xx xxx 4.11.2017 xxxx podle §125 xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajištění žalobce xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 90 dnů. Rovněž xxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx dne 28.11.2017 xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx stížnost žalobce xxxxx xxxxxx rozsudku xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 30.5.2019 xxxxxx xxxxxxxxx.

5. V xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x (xxxxxxxxxxx xxxx) zajištění, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x propuštění xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §129a xxxxxx x pobytu xxxxxxx. Xxx rozsah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ze zařízení xx dne 21.11.2017, x níž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx stavu. Xxxxxxx xxxxx rozhodnutím xx xxx 30.11.2017 č.j. XXX-31253-5/XX-2017-930310-X221 rozhodl x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx však xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx totiž k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxx x xxxx xxx §129a xxxx. 3 xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, protože dosud xxxxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx zajištění xx xxx 4.11.2017. Xxxxxx xxx byla xxxxxxxxxx xx předčasnou. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí žalobce xxxxxx xxxxxxx, kterou Xxxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 4.1.2018 č. x. 17 X 159/2017-21 xxxxxx - xxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxx nyní xxxxx xxxxxxx kasační xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx podle xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx konkrétní okolnosti, xxx xxx by xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxx x §129a odst. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxx. Xxx krajského xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx, x to x ohledem xx (x daný xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx 30 xxx od právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx zajištění. Xxx úplnost xxxxxxx xxxx konstatoval, že xx xxxxxx xx xxxxxxx neshledává xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na překážku xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx §129a zákona o xxxxxx cizinců.

6. Posléze, xxx 3.1.2018, žalobce xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zajištění xxxxx §129a xxxxxx o xxxxxx cizinců, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 9.1.2018 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx by xx x ohledem xx xxxxxxxx lhůty xxxxx projednala. Xxxxxxx x v xxxxx xxxxxxx dospěla x xxxxxx, xx žalobce xxxxxx xxxxx x xxxx, xxx k xxxx xxx §129a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zmíněné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx taktéž napadl xxxxxxx xxxxxxx podanou x Krajského xxxxx x Xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx ze xxx 31.1.2018 x.x. 19X 3/2018-15 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx vrátil správnímu xxxxxx x dalšímu xxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxx s ohledem xx čl. 5 xxxx. 4 Úmluvy o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x §126 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx žalobce xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, tedy xx xxxxx, jež xxxxxxxx účinný soudní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx průběhu. X xx přestože xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dříve xxx xx uplynutí xxxxx xxxxx §129a odst. 3 xxxxxx x xxxxxx cizinců, xxxxx xxx učinil xxxx xxxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx ze xxx 30.11.2017, kterou xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Plzni pod xx. xx. 17 X 159/2017 (tj. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podal xxxxxx dne 3.1.2018 x o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx 21.11.2017 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 30.11.2017 tak, xx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx postupem xxxxx xxxxxxx na pravidelný xxxxxx přezkum zákonnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx důvodů xxxx xxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx orgán kasační xxxxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 29.3.2018 č.j. 5 Xxx 53/2018-27 xxx §172 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxx ze xxx 14.2.2018 xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx 14:30 xxx. xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx §127 xxxx. 1 písm. x) zákona o xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona č. 222/2003 Sb., xxxxxxxx důvody xxxxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zajištění, xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx §172 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, což xxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

7. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §129a xxxx. 3 xxxxxx o pobytu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a periodickému xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx, pročež xx x rozporu x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxx čl. 8 Xxxxxxx základních xxxx x svobod (xxxx xxx "Listina"), xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx čl. 36 Listiny, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx čl. 5 xxxx. 4 Úmluvy o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx (xxxx jen "Úmluva") x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxx čl. 9 odst. 1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x politických xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx napadené úpravy x na xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx xxxx nijak xxxxxxxxxxxx xxxxxx přijetí xxxxxxxxxx §129a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

8. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fakticky ke xxxxxxx procedurální xxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxx úpravě v xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx účinném do 31.12.2013, (dále xxx xxx "o. s. ř."). Xxxxxxxx xxxxx navrhovatele xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx práva cizince xxxxxxx xxxxx. Navrhovatel xxxxxx poukazuje xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx případě xxxxxxxxx nad ekonomickými xxxxxxxxx x souvisejícím xxxxxx xx odbřemenění xxxxx, xxxx. soudních xxxxxx. V neposlední xxxx xxxxxxxxxxx označuje xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x úpravou xxxxxxxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxx, xx. především xxxxx.

9. Xxxxxxxxxxx poukázal xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x soudnímu xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx). Ve věci xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudů xx xxx 6.6.2017, 1.9.2017 x 28.11.2017. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 87 xxx, xxxx druhým x třetím 88 xxx. Správní xxxxx xxx projednaly xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §172 xxxx. 5 xxxx první xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx soudní xxxxxx xxxxxx 20 xxx, xxxxx 23 xxx x xxxxx 15 dní. Xxxxxxx xx žalobce xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx §129a odst. 3 xxxxxx o pobytu xxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 6.6.2017 xxxxxx právní xxxx dne 22.6.2017. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxx 23.7.2017. Xxx 3.8.2017 (xx xxxx než týdnu) xxxx správní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx zajištění, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx 1.9.2017 xxxxxx xxxxxx xxxx 2.10.2017. Žalobce tedy xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx dne 2.11.2017. Xxx 4.11.2017 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx požádat xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx žalobou proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxx x Praze xxx 27.11.2017 zamítl. Xxxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovováním x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxxxx xx však xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx běžným xxxxxxx provozem, xxx xxxxxxxxxx procesních xxxx x xxxxxxxxxx rozhodnutí [§54 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx též xxx "s. ř. s.")].

10. Xxxxxxxx navrhovatel xxxxxxxx, xx xxx x ideálním xxxxx xx xx stěžovateli xxxxxxxxx garantovaného přezkumu xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx totiž xxxxx jmenované xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 6.6.2017 xxxxx xxxxx právní moci xxx xxx 7.6.2017. Xxxxxxx xx xxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx 8.7.2017. Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (x pátek 14.7.2017, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dle §129a odst. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnout xxx xxxxxxxxxx odkladu). Žalobce xx podal žalobu xxxxxx xx týdne xxx x xxxxx 21.7.2017 xxxxxxxxxxxxxxx policie, xxxxxxxx xxxxxxx lhůta xxx podání žaloby x xxxxx případě xxxx xxxxx §172 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxx 30 dnů. Xxxxxxx xxxx xx xx spolu se xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 25.7.2017 (tedy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx smyslu §172 odst. 4 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx) a xxxxxxx xx o xx xx 7 pracovních xxx ve čtvrtek 3.8.2017. X v xxxxx xxxxxxxx světě, x bezchybnými a xxxxx dokonalými aktéry, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zajištění bylo xxxxxxx 58 xxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku. Xxxxxxxx svět xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přibližně 90 xxx, tedy xxxxx xxxx. To xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (zákona o pobytu cizinců), nikoliv xxxxxxx justice xxxx xxxxxxxxx orgánů.

11. Xxxxxxxxxxx x této souvislosti xxxxxxxx xx judikaturu Xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xx svém xxxxxx xx. xx. Xx. XX 41/17 xx xxx 27.11.2018 (X 189/91 XxXX 329; 16/2019 Sb.) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx procesní x xxxxxxxxxx zákonnost xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx (xxxx xxx jen "XXXX") xx xxx 3.10.2006 xx věci XxXxx xxxxx Xxxxxxxxx království, xxxxxxxx x. 543/03. Xxxxxxx xxxx tehdy xxxxxx uvedl, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx čl. 5 odst. 4 Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx-xx se její xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (rozsudek velkého xxxxxx XXXX ze xxx 19.2.2009 ve xxxx A. a xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stížnost x. 3455/05; či xxxxxxxx xx xxx 9.10.2003 xx xxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 48321/99; xxxxxxxx xx xxx 9.11.2010 xx xxxx Osypenko xxxxx Ukrajině, xxxxxxxx x. 4634/04). Právo xx osobní svobodu xxxxxx patří k xxxxxxxxxx xxxxxxx právům x rovněž xxx Xxxxxxxxx soudu zaujímá xxxxxxx osobní xxxxxxx x katalogu xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv místo x xxxxxxxxxxxxxxxx [srov. xxxxx Ústavního xxxxx xx. zn. III. XX 3289/14 ze xxx 10.5.2017 (N 72/85 XxXX 277)].

12. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx, kdo xx xxxxxxxx, xxxxx podat xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx propuštění, xx-xx xxxxxxx svobody nezákonné. Xxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xx xxxx x xxxxxxx čl. 5 odst. 4 Xxxxxx irelevantní x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx soudní přezkum. Xx dostatečný nepovažuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX (xxx xxxxxxxx xx xxx 18.7.1971 ve xxxx Xx Xxxxx, Ooms x Xxxxxx proti Xxxxxx, stížnosti č. 2832/66, 2835/66 a 2899/66, xxxx xxxxxxxx xx xxx 27.11.2008 xx xxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx republice, xxxxxxxx č. 298/07). Xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx tedy xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovená x §126 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx po celou xxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx článku 5 xxxx. 4 Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx nejen v xxxxxx, xxx i xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx považovat xx xxxxxxxx x xxxxxx, jak xx xxxxxxxx toto xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx XXXX xx dne 15.6.2006 xx xxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 70923/01; xxxxxxxx xx xxx 27.11.2008 xx věci Xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 298/07, xx xxxxxxxx xx xxx 2.10.2012 xx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx x. 14734/11).

13. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx možný x xxxxxxxxx intervalech (xxx xxxxxxxx XXXX ze xxx 26.9.1989 xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx x. 11400/85, xx dne 5.11.1981 ve xxxx X xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 7215/75, nebo xx xxx 15.11.2005 xx xxxx Reinprecht xxxxx Xxxxxxxx, stížnost x. 67175/01). X xxxxxxxx xx xxx 26.9.1989 xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, stížnost x. 11400/85, XXXX xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nerozumný. V xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx konstatoval xxxxxxxx čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxx. Naopak v xxxxxxxx xx xxx 15.11.2005 ve věci Xxxxxxxxxx proti Rakousku, xxxxxxxx č. 67175/01, xxxx xxxxxxx měsíční xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xx dostatečně xxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx porušení čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxx xx věci, x xxx xx xxxxxx xxxxxxx o propuštění x xxxxxxxxxxx vazby xx xxxxxxxxx soudního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. A xx "x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx" (xxxxxxxx XXXX xx xxx 25.1.2005 xx xxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 60538/00). Navrhovatel x xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx zajištěnému cizinci xxxxx §129a odst. 3 zákona x xxxxxx cizinců x xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx čl. 5 xxxx. 4 Úmluvy ve xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx, x případě, xx xx vzniku xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx uplynuly 3 xxxxxx (rozsudek xx xxx 2.10.2012 xx věci Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx x. 14743/11), což xx xxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx §129a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx cizinců.

14. X xxxxxxxxxx XXXX neplyne xxxxxxxxxxx určená doba, xxxxx představuje "rozumný xxxxxxxx". Xxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx. Soud však xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx poté, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. X uvedené judikatury xxx dovodit, xx xxxxx xxxxxxxxx intervalu xx xxxxx až xxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx zákonnosti xxxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxx xxxxxx nové xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx po třech xxxxxxxx xx počátku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx Úmluvy. Navrhovatel xx xxxxxxx považuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx 4.9.2012 č. x. 7 Xx 97/2012-26, x. 2780/2013 Xx. XXX).

15. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §129a odst. 3 zákona x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx jistoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nápravy. Xxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxxx závisí xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx prodloužení xxxxxxxxx se totiž xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxx lhůta xxxxxxxxxxxx žádost xxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, kdy xxxx xxxx žádost podat xx xxx bude xxxx xxxxxxx vůbec xxx. Xxxxxx přezkum xxxxxxxx po 60, xx xxxxxxx 90 xxxxx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úmluvy, Listiny, xxxxx x mezinárodních xxxxxxxx závazků xxxxxxxxxxx.

16. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx proporcionality, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx smyslu.

17. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xx xxx navrhovatele xxxxxx omezení xxxxxxxx xxxxxxx, což xx xxxxxxxxxx správní orgány, xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx žádosti. Xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx platné x staré xxxxxx xxxxxx, xxx z xxxxxxxxxx práv. Tento xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx legitimní.

18. Xx 31.12.2013 upravovala xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxx §200o xx 200u x. x. x. Cizinec xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx. Xxx §200t o. x. x. (xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2013) xxx cizinec xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Zákon č. 293/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.1.2014 xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxx. Zákon č. 303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx, (xxxx xxx xxx "xxxxxx č. 303/2013 Sb.") xxxxxx do zákona o pobytu cizinců xxxx §129a, xxxxx xxxxx xxxxx novelizován. Xxx xxxx právní xxxxxx xx cizinec xxxxxx obrátit xxxxx xx soud, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx na xxxx úrovni (i xxxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Dále xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx tří xxxxx xx 30 xxx. Xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, je xxxx třeba xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Další rozdíl xxxxxxxx úprav xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx. Xxx staré úpravy xx xxxxxxx mohl xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxx xxxxxx x zákoně o pobytu cizinců xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx x jiných (xxxxxx) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 30 xxx.

19. Xxxxxxxx zpráva x xxxxxx č. 293/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, jenž zrušil x xxxxxxxxx od 1.1.2014 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nezmiňuje xxxxxx x propuštění cizince xx zajištění. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx č. 303/2013 Sb., xxxxx vložil xx zákona x xxxxxx cizinců xxxx §129a, xxx xxxxxxxxxx, xx "xxxxxx bude x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx ČR x následný přezkum xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudnictví xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx". Ke xxxxxxxxx xxxxx xx však xxxxxxxx zpráva xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

20. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx došlo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv; xxxxxxxxx x procedurálním xxxxxxx. Právo na xxxxxx xxxxxxx xxxx x režimu čl. 41 xxxx. 1 Listiny [xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 4/18 ze dne 18.12.2018 (N 201/91 XxXX 535; 30/2019 Sb.), xxx 61x xxxx. xxxxxxxxxx]. Xxxxxxx §200o xx 200u o. x. ř. a xxxxxxxxx §129a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx práva jednotlivce xxxx veřejné moci. Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úpravy; xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx netýkala. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cíl, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

21. Ke xxxxxxxx xxxxxxxxx navrhovatel xxxxx, xx §129a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dosáhnout xxxxxxxxxxx xxxx. Zakotvení xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o propuštění xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxxx přezkoumat.

22. Xxxxx xxxxxxxxxxx však xxxxxxxxxxx xxxxxx mírnější (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx základního xxxxx méně xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizineckého zákona xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů xx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx podat žádost x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx důvodů po xxxxxxxx určité lhůty. Xxxxxxxx řešení xxxxxxxx xx práva xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxx by xxxxxx vedlo. Xxxxxx xx xxxxx zavést xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - to xx xxxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xx dlouhou dobu. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úředních xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx snížení ochrany xxxxxxxx práv, xx xxxxx xx stát xxxxxxxxxx zavázal xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pořádkem.

23. Z xxxxxxxx opatrnosti navrhovatel xxxxxxxxx rovněž k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx slova xxxxxx. Xxxxxxxxx přitom xxxxxx xxxxxxx jako status xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ekonomické xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxx, xx cizinec xx xxxxx cizineckého zákona xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x trestním xxxxxx, takže xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx vazebních xxxxxx (xxxx. §71a xxxxxxxxx xxxx). Xxxxx xx osobní xxxxxxx xx xxxxx něj x xxxxxxxx x xxxxxx, který xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ze xxxxxxxx lhůty, xx xxxxx cizinec xxxx xxxxxxxx podat xxxxxx x propuštění xx xxxxxxxx, žádný xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx samotným xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nemusí xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

24. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx ustanovení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx jeho rozpor x právem Xxxxxxxx xxxx [a xx x čl. 15 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/115/ES x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx při navracení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx třetích xxxx (xxxx též "návratová směrnice") x s čl. 6 x 47 Listiny xxxxxxxxxx práv Evropské xxxx xx xxxxxxx x čl. 5 xxxx. 4 Úmluvy (x xxxxxxx x čl. 52 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x vysvětlením k čl. 6 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v čl. 6 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropské unie xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x čl. 5 Úmluvy x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx)]. Xxxxxx navrhovatel x xxxxx právní xxxxxxx x xxxxxxxxx soudní xxxxxxx zajištěných xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxxxx odporujícího xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx soudem xx xxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx

25. Ústavní soud xxxxx §69 xxxxxx x Ústavním soudu xxxxxx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx jménem účastníka xxxxxx, xxxxx i xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxxx.

26. Xxxxxxxxxx sněmovna x Xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx XXX. x). Xxxxx xxxxxxxxx xx dne 4.11.2019 č. 773 xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxxxxx předložila stanovisko xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx III. x). Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx III. c). Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, ten xxxx již xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXX. x)

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny a Xxxxxx

27. Poslanecká sněmovna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Vládní xxxxx xxxxxx byl poslancům xxxxxxxx xxxx sněmovní xxxx x. 930 xxx 5.3.2013. Xxxx xxxxx návrhu xxxxxx xx uskutečnilo xxx 19.3.2013, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx výbor xxxx projednal na xxxxxxxx xx xxxxx 26.4.2013 x 10.6.2013, xxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx přijatých xxxxxxxxxxxxx návrhů (tisk 930/2). Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx se xxxxxx xxx 12.6.2013, bylo x podrobné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx uskutečnilo xxx 8.8.2013, xxx byl xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx schválen (xx 128 přítomných xxxxxxxx xxxxxxxxx pro návrh 67 xxxxxxxx a 43 xxxxxxxx bylo xxxxx návrhu). Návrh xxxxxxxxxx Poslanecká sněmovna Xxxxxx xxx 21.8.2013. Xxx xxx projednal x schválil dne 12.9.2013, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 17.9.2013. Xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepodepsala xxxx xxxxxxxxxxx. Po podepsání xxxxxxxxx vlády xxx xxxxx xxxxxxxx xxx 20.9.2013 odeslán x xxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx x xxx 30.9.2013 xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx č. 303/2013 Sb.

28. Senát se x xxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx postoupení Poslaneckou xxxxxxxxx xxx 21.8.2013 xxxxxxxxx ústavně-právnímu xxxxxx xxxx výboru garančnímu. Xxx přijal xx xxx 21. xxxxxx xxxxxx 3.9.2013 xxxxxxxx x. 97 x 99, xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou. Xxxxx xx posléze xxxxxx xxxxxx zabýval xx 13. xxxxxx xxx 12.9.2013. K xxxxxxxxx tisku x. 173, po xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx spravedlnosti X. Benešové, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx X. Xxxxxxx. Xxx xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx označil xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, nicméně x xxxx úst xxxxxxx x xxxxxx také xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx materie xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zpráv. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nevystoupil žádný xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx 330. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dne 12.9.2013 o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, když x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx 55 xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx 43, xxxxx 2.

III. x)

Xxxxxxxxx vlády

29. Hlavní xxxx xxxxxxxxx vlády xx věnuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 5 odst. 4 Úmluvy, xxxxx x tvrzenému xxxxxxx x čl. 8 xx xxxxxxx x čl. 36 Xxxxxxx. Podle vlády xx xxxxx xxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx určitý prostředek xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 604/2013/EU, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx států (zvané xxxx "xxxxxxxx Xxxxxx XXX") či xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§129 zákona x xxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§124b xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx (§124 zákona x xxxxxx cizinců). Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx domoci xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx prostředek ochrany xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx čl. 5 odst. 4 Xxxxxx, nedokládá xxxxxxxxxxx žádnými xxxxxxxxxxxx.

30. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx judikatura xx xxxxxxxx vztahuje x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx roveň xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona o pobytu cizinců, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx Čonka x xxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx ESLP xx xxx 5.2.2002, xxxxxxxx x. 51564/99, xx xxxxx byla xxxxxxxxx stížnosti xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx ESLP dospěl x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx čl. 5 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stejnou xxxxxxx xxxx čl. 5 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx, pod nějž xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cizinců xxx článku 5 xxxx. 1 xxxx. f) Xxxxxx a xxxx. xxxxxx [čl. 5 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx] či xxxxxxx x ústavní xxxxxxxxxxxx xxxx [čl. 5 odst. 1 xxxx. e) Xxxxxx] činí xxxxxx xxx Listina, tak x Úmluva. Xxxxx xx rozsah závazku xxxxx čl. 5 odst. 4 Úmluvy xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx období přezkumu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxx, xxxx xxxx záležet xx xxxxxxxxxxx okolnostech. Xx xxxxxx XXXX xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dvou xx xxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx xx dne 5.6.2012 ve xxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx x. 62400/10, §57-62; a xxxxxxxx xx xxx 5.6.2012 Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx x. 64809/10, §108-114). Xxxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx se rovněž x xxxxxxxxx xxxxxxx x Ústavní soud, xxxxxxx xxx x xxxxxx sp. xx. Xx. XX 10/08 xx xxx 12.5.2009 (X 115/53 XxXX 427; 229/2009 Sb.), x xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx akceptuje xxxxxxx nižší standard xxxxxx ochrany zajištěných xxxxxxx oproti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

31. Vláda xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xx. 15 odst. 3 směrnice 2008/115/ES. Xxxxxxxxxxxx soudního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, které xx xxxxxxx v zajištění, xxxxx chce být xxxxxxxxx. Xxxxxxx policie xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zda trvají xxxxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx rozporu x Listinou základních práv Evropské unie, xxxxx x x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x občanských x politických xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

32. X xxxxxxxxxxx xxxxxx periodicity xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v obecné xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx postup xxx §200o o. x. x. xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který vhodně xxxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxxx. Po xxxxxxx xxxx větve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zbyla xxx xxxxx větev xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx nabízel §200o x. s. x. Xxxxxxxxxxx proto xxxxxxxxxx x modelu xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx §129a xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobem, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx §200o x. x. x., xx xx týče xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx 30 xxx, xxx xx možno xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x institutu xxxxx (xxxxx časové xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x modelu xxxxx §200o o. x. ř.). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přezkumů xxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx. xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Přezkum xxxxx §200o x. x. x. nestanovoval xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx musí xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx současně xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx usiluje x převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zajištění x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x kapacitami správního xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx právě x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx krátké xxxxx, xx xxxxx xx kladen velký xxxx, xxxxxxx x xxxx mnohá zjednodušení xxxxxx xxxxxxxxxxxx soudně xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jedná x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, který xxxxxx zákon o pobytu cizinců.

33. X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vláda xxxxxx, xx aktuální nastavení xxxxxxxx přezkumu xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx naprosté xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx x xxxxxxx na mizivou xxxxxxxxxxx tohoto institutu (x roce 2016 xxxxxx 2 xxxxxxx, 2017 podáno 8 xxxxxxx, 2018 xxxxxx 11 xxxxxxx - xxxxx x xxxx xxxxxx vyhověno; xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxx považuje xx xxxxxxxxx spíše xxxxxxxxxxx soudního řízení xxxxxxxxx. V souvislosti x xxxxxxxx pak xxxxx upozorňuje na xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 325/1999 Sb., x azylu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony (x.x. xxxxxxxxxxxxx: MV-45817-7/OBP-2019), přičemž xxxxxxxx xxxxx zrušuje §129a jako xxxxx (xxxxxxxxx xxxx XX xx. III xxx 79).

34. Soudní xxxxxxx xxxx zajištěného xxxxxxx xx xxx xxxxx, x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx, zajištěna xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx x umožňují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nevyhovět x xxxxxxxxx xxx.

XXX. c)

Vyjádření Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

35. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x návrhem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §129a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx neslučitelnosti x čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxx x čl. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx xx xxxxxxx x čl. 8 Listiny. Xxxxxxxx podmínek zbavení xxxxxxx osobní xxxxxxx xx v xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xx xxxx a xxxxxxx xx přezkumu xxxxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxx (rozsudek ESLP xx dne 9.1.2003 xx xxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 38822/97, xxxx. 88 a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx). Ačkoliv XXXX nestanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx "přiměřeného xxxxxxxxx", xxx xxxx posouzení xx stěžejní, aby xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které se xxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx soud xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx stalo ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (rozsudek XXXX ze dne 2.10.2012 xx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx x. 14743/11, xxxx. 215). Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx počítání xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxx úprava x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

36. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemá xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zařízení xxxxxxxx. X monitoringu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx uplatní-li xxxxxxx žalobu proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na 90 xxx), x xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxx xx omezující lhůty §129a zákona o xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx). V xxxxxxx, xxx x mezidobí xx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx do (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx uplatněnou správní xxxxxx proti prvotnímu xxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxx namítat xxxx změnu xx x xxxxxxxx žalobě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odstup xxxxxxxx xxxxxxxx od skutečného xxxxxxxx xxxxx okolností.

37. X xxxx xxxxxxx xx xxxx zajištění x rozhodnutí o xxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx 60 xxx x xxxx. X xxxx 2018 se xxxxxxx přibližně o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Veřejnému ochránci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx 170 xxxxxxxxx byla xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 90 xxx x xxxx. X těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx přezkum xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o jeho xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx "přiměřený xxxxxxxx" xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx považovat jeden xxxxx.

38. X xxxx xxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx přezkum xxxxxxxxxx x (xxxxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx - s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přezkum xxxxxxxxxx negativního rozhodnutí. Xxxxxxx soudy jsou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vázány xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx x době xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§75 xxxx. 1 x. x. s.) x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4.9.2019 x.x. 9 Xxx 193/2019-48, xxxx. 45) nemůže xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. To, zda xxxxxxxxx soud xxxxxxxxx x prolomení xxxxxx xxxxxxxx z §75 x. ř. x. x zda xx xxxx xxxxxxx novými xxxxxxxxxx, závisí xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx, které činí xxxx xxxxxxxxx nezákonným, xxxx mít cizinec xxxxxxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodovat x xx xxxxxx xxxxxx nových okolností. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx možnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx je skutečnost, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx výslech xxxxxxx, x xxxxxx tedy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (x doložit ji xxxxxxxxxx důkazy), přičemž xxxxxxx xxxxx xx xx x touto xxxxxx xxxxx meritorně xxxxxxxxx.

39. Ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx okolností známé x úřední xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xx jednalo o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx lékařské nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx. Provedené xxxxxxx přitom xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx negativní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zdraví xxxx, x to x x xxxxxx x vysokým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx šetření xxxxxxx, že osoby, xx které napadená xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výrazný xxxxxx diagnostikovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxxx až xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x době xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx na třicetidenní xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zařízení. Xxxxxx xxxxxxx podnět x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §126 xxxx. x) zákona o xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx formalizován x xxxxx způsobu xxxx xxxxxxxxxxx se nelze xxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxx uvedeného xxxxxxx x přehodnocení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nepřistoupila, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx vedena pod xx. xx. 6 Xxx 170/2019 (xxxx. Xxxxxxxxx soudu - xx věci již xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 13.11.2019 x.x. 6 Azs 170/2019-50).

40. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x návrhu xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, č.j. XX--45817-7/XXX-2019, xxxxxxxxxx, xx dosavadní xxxxx §129a cizineckého xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx vyjádření Veřejné xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx mizivé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx před xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x propuštění xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx soudního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx dlouhodobě specifická xxx xxx, xx x xxxxxxx svobody x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, ale xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a Ústavní xxxx xx xxx xxx v minulosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx sp. zn. Xx. XX 10/08 xx dne 12.5.2009 (X 115/53 XxXX 427; 229/2009 Sb.). Xxx xxxxx xxxx xxxx xxx soudní přezkum xxxxxxxx způsobem, který xxxx citlivě reflektovat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxx xxxxxxx

41. Ústavní xxxx x xxxxxxx x §44 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx jednání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx jak xx x ní xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xxxxxxx jednání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx dokazování. Xxx účastník xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednání xxxxxxxxxxxx.

X.

Xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení

42. Xxxxxxxxxx §129a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx takto:

"§129a

Žádost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xx cizinec oprávněn xxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nepropuštění ze xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxx žalobě proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nepropuštění xx xxxxxxxx."

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

43. Ústavní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx ustanovení cizineckého zákona. Xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx, dojde-li xxxx k závěru, xx zákon, xxxxx xx být xxx xxxxxx věci xxxxxxx, xx x xxxxxxx x ústavním pořádkem, xxxxxxxx xxx Ústavnímu xxxxx. Xxxx úpravu xxxx rozvádí §64 xxxx. 3 xxxxxx x Ústavním xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je oprávněn xxxxx xxx soud x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 95 odst. 2 Xxxxxx. K xxxx, aby obecný xxxx xxxx zpochybnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxx jednotlivého xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx Ústavnímu soudu, xx přitom xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx jen xxxx xxxxxxxxxxx použití, xxxx. xxxx širší xxxxxxxxxxx [srov. xxxxxx xx xxx 29.9.2010 xx. xx. Xx. XX 33/09 (X 205/58 SbNU 827; 332/2010 Sb.), xx dne 6.9.2011 xx. xx. Xx. ÚS 11/10 (X 148/62 XxXX 277; 314/2011 Sb.), xx xxx 2.2.2016 xx. xx. Xx. XX 14/15 (X 22/80 XxXX 257; 87/2016 Sb.) x usnesení xx xxx 2.12.2008 sp. xx. Xx. XX 12/08 (X 12/51 XxXX 823)]. Musí xxx xxxx x xxxxx (xxxx xxxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx, byl xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx [xxxx. xxxxx xx dne 28.1.2014 xx. xx. Pl. XX 49/10 (X 10/72 XxXX 111; 44/2014 Sb.)].

44. Xxxxxxxxxxx dospěl x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizineckého zákona, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx o xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx čl. 95 xxxx. 2 Ústavy x §64 odst. 3 zákona x Xxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx jde xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x rozhodovací činností xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jde xxx x (xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

45. Xxxxx §68 xxxx. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx, xx xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxxxx řízení xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a rozhodnout x xxx i xxx dalších návrhů. Xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx platí xxxxxx oficiality [xxxx. xxxx. xxxxx xx xxx 14.5.2019 sp. xx. Pl. ÚS 21/18 (X 77/94 XxXX 54; 173/2019 Sb.)]. Xx této situace xxx xxx xxxxxxx, xx byly splněny xxxxxxxx podle čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx x §64 xxxx. 3 zákona o Xxxxxxxx soudu, za xxxxx může xxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak xxx xxxxx oprávněným xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx je x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx [čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) ve xxxxxxx x čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx]. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x je xxxxxxxxx xx xxxxxx ustanovení §66 zákona x Xxxxxxxx soudu. Současně xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx č. 48/2002 Sb.

XXX.

Xxxxxxxxxxxx proces xxxxxxx napadených xxxxxxxxxx

46. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx §68 odst. 2 zákona o Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx přijata x vydána x xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

47. Navrhovatel xxxxxxxx proti zákonodárné xxxxxxxxx žádné námitky, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proto xxxx xxxxx tuto xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx přihlédnutí x xxxxxxxxxx předloženým Xxxxxxxxxxx sněmovnou x Xxxxxxx, zjištění průběhu xxxxxxxxxxxxxx procesu x xxxxxxx dostupného informačního xxxxxx na https://www.psp.cz.

48. Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx zákon o pobytu cizinců xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení byl xxxxxx xxxxxxx předepsaným xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

49. Xxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §129a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx cizinců xx v průběhu 8. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx novelizace. Xxxxxxxxx xxxxx ze dne 21.9.2020 x. 931 xxx xxxxxxxx návrh xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon č. 325/1999 Sb., x xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxxxx §129a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx: "Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x zajištění xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Cizinec xx oprávněn xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx x ní xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx." Vládní xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 1.10.2020 (xxxx 1033/0). X xxxxxxxx zprávě xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vazby x xxxxxxxx řádu, xxxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 4.9.2019 x. x. 9 Xxx 193/2019-48, bod 37 odůvodnění a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx projednání návrhu xxxxxx doporučil xxx 8.10.2020 x xxxxx xxxxx pro bezpečnost xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx x koncem xxxxxxxxx období.

VIII.

Vlastní posouzení xxxxxx

50. Ústavní soud xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx [XXXX. a)], xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ze zařízení [XXXX. x)], poté xxxxxxxxx xxxxxxxxx periodického xxxxxxxx zákonnosti omezení xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení [XXXX. x)] x poté xxxxxxxxxx urychleného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx soudní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx [XXXX. d)], xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obiter xxxxxx.

XXXX. x)

Xxxxxx xxxxxxxxxx

51. Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxx vymezit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přezkumu, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

52. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ústavního xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle čl. 1 xxxx. 1 Ústavy xx spojení x čl. 8 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, že "xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx".

53. Xxxxxxxxxx čl. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxx oprávnění xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soudu x xx stanovených xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x čl. 4 Xxxxxx xxxx základní xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx úpravy, xxxxx xx x jednotlivých xxxxxxxxx odňala soudům xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

54. Přezkum xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dbát ve xxxxxx čl. 1 odst. 2 Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x kolizních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 10 Ústavy, xxxx. xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen "XXXX") odkazované xxxxx čl. 10a odst. 1 Xxxxxx.

55. Xxxxx čl. 9 xxxx. 1 Mezinárodního xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právech "xxxxx má právo xx svobodu x xxxxxx xxxxxxxxxx".

56. Xxxxx čl. 5 odst. 4 Xxxxxx xxx xxxxx, xx "xxxxx, xxx xxx xxxxxx svobody xxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx urychleně xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx zbavení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

57. Uvedené ustanovení xxxx každé osobě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podat xxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx nezákonné (xxxxxxxx xxxxxxx senátu XXXX xx dne 9.7.2009 xx xxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx č. 11364/03, xxxx. 106; rozsudek XXXX xx xxx 28.10.2003 xx xxxx Xxxxxxxx proti Xxxxx, xxxxxxxx č. 58973/00, xxxx. 43). Podle xxxxxx ustanovení xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx svobody xxxx soudem, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 5 odst. 4 Úmluvy (xxxxxxxx XXXX xx xxx 21.2.1996 xx xxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stížnost x. 21928/93).

58. Evropský xxxx xxx lidská xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx zákonnost xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxx. rozsudek xx xxx 3.10.2006 xx xxxx McKay xxxxx Xxxxxxxxx království, xxxxxxxx č. 543/03, xxxx. 30). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Úmluvy zakotvuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx svobody, které - x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx veškeré xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx rychlosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx intervalech xx xxxxxx čl. 5 xxxx. 4 Úmluvy x xxxxxxxxxx XXXX xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx zůstane xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx přestalo xxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx XXXX xx dne 9.1.2003 xx xxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 38822/97, xxxx. 88 a tam xxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

59. Xxxxxx xxxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxxx x čl. 5 odst. 4 Xxxxxx se xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zbavení xxxxxx svobody podle čl. 5 xxxx. 1 Xxxxxx (rozsudek XXXX xx dne 29.2.1988 xx xxxx Xxxxxxx xxxxx Belgii, xxxxxxxx x. 9106/89). Jiná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxx XXXX zajištěna x xxxxxxxxx zbavení xxxxxxx xxxxx čl. 5 odst. 1 xxxx. c) Xxxxxx [xx. xxxxxxxxx xxxxx, zde xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx Xxxxxx xxxxx Estonsku xx dne 26.6.2012, §53-55)]; xxxxxxx xxx xx dle čl. 5 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx (xx. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zde xx již akceptuje xxxx xxxxxx než xxx) xxxx xxx čl. 5 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zde se xxxxxx akceptuje xxxx xxxxxx xxx rok). Xxxxxxxx chápání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx ustanovení rozhodující xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Úmluvou.

60. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zbavení xxxxxx xxxxxxx xxx čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx [čl. 5 xxxx. 1 xxxx. f) Xxxxxx] xxxxxx xxxxxx omezený. Xxxxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx nemusí být xxx xxxxx xxxx x případech xxxxxxx xxxxxxx podle čl. 5 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx (xx. xxxxxxxxx vazeb), xxx xxxxxxxxxx zásadně akceptuje xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x přijatelnosti xxxxxxxxx xx věci Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxx 26.6.2012, xxxx. 53-55).

61. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx dvou xx xxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx xx xxx 2.10.2012 xx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx č. 14743/11, xxxx. 214; xx xxx 5.6.2012 xx xxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx č. 62400/10, odst. 57-62, xx xx dne 5.6.2012 ve xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx č. 64809/10, xxxx. 108-114; xx xxx 2.4.2019 ve xxxx Xxxxx Xxx Xxxx xxxxx Maltě, xxxxxxxx x. 62676/16, xxxx. 77).

62. Z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx požadavku xxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxx přístupu x xxxxx, x xxx, xx xxxxx x xxxxxxx osobní svobody xxxxxxxxxxxx sám xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zbavení osobní xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx "prvotního" xxxxxxxxxx (xxxxxxxx ze xxx 18.7.1971 xx xxxx De Xxxxx, Xxxx a Xxxxxx xxxxx Belgii, xxxxxxxxx x. 2832/66, 2835/66 x 2899/66). V xxxxxx rovině xxx xxx xxxxxxx, xx čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx - což je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxx aj. Xxxxxxxxx xxxxxxx k prvotnímu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx rozhodující, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx má xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jedince xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx orgány xx ztotožnit, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nařídit propuštění xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx silněji než x jiných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Faktory ovlivňující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx pravděpodobně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx kterých xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx x xxxxxxxxx zajištění xx xxxxxx xxxxxxxxx), xxx x xxxxxxxxx xxxxxx ukončeného xx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povinného psychiatrického xxxxxx soudem xx xxxxxxx lékařských zpráv xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

63. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx periodicitu přezkumu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rovině xxxxxxxx xxxxx z xx. 15 xxxx. 3 návratové směrnice, xxxxx xxxxxxx "x xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přiměřených xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx dotčeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx země xxxx x xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přezkum xxxxxxxx xxxxxxx" (k xxxxxxx xxxxxx ustanovení viz xxxxxxxx SDEU xx xxx 5.6.2014 xx xxxx X-146/14 XXX Xxx Mahdi), xxx xxxx shrnout, že XXXX xx doposud xxx, xx xxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx", xxxxxxxxx. Dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxx čl. 6 Listiny xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxx xx svobodu x xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX. b)

Procedurální xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

64. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx tvrzeným xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včasnosti x efektivity xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxx, jakož i x čl. 36 xxxx. 1 Listiny ve xxxxxxx s čl. 8 Xxxxxxx, x to xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx procedurální xxxxxxx základních práv, x němuž mělo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cizineckého zákona.

65. Ústavní xxxx xxxxx xxxxxxx, xx napadené ustanovení xx z pohledu xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zajištění za xxxxxx správního xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osobní xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx může xxxxxxxxxxx - xxxxx klasického xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xx xxxx prodloužení) - xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx propuštění na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxx §129a xxxxxx o pobytu xxxxxxx (proti eventuálnímu xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx §65 x. x. x.). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §129a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx omezující xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx periodicity xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx svobodě. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x včasné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx práva xx xxxxxx svobodu. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx navrhovatele xxxxx xxxxxxxx. Podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Veřejného xxxxxxxx xxxx pak x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx znemožňuje xxxxxx x efektivně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změnu okolností x zajištěné osoby (xxxxxxx xx zdravotním xxxxx), xxxxxx xx xx značný xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx přístupu x xxxxx.

66. Xx 31.12.2013 probíhalo xxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx tak, xx xx cizinec xxxxxxx xxxxx xx civilní xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx §200o xxxx. 1 o. x. ř., ve xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2013, platilo: "Jestliže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem."; xxxxx zvláštním předpisem xxx cizinecký zákon. Xxxxx §200u xxxx. 1 x. s. x. x xxxxx znění xxx soud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přednostně x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, podle §200t xxxx druhé x. x. x., xx xxxxx účinném do 31.12.2013, xxxxx xxxxxxx: "Xxx-xx xxxxx zamítnut, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo xxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxx xx právní moci xxxxxxxxxx." S účinností xxxxxx č. 303/2013 Sb. xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizince x jeho xxxxxxxxxx xx zajištění xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx orgánem nejprve xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx soudem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx. Zároveň xxx xxxxxxx č. 303/2013 Sb. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx institut xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §129a xxxxxx o xxxxxx cizinců, x xxxxx policie xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxxx §126 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx cizinců je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poučit xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx cizince rovněž xxxxxxx o možnosti xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví, xx xx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx.

67. X porovnání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx institutů xx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxx k xxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu) xxxx xx xxxxx procesních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Jakmile xxxx xxxxxx x xxxxxx xx propuštění xxxxxxxxxx, xxxx xxx stanovena xxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxx týdnů - xxxxxxx-xx xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx (xxxxxx) rozhodnutí o xxxxxxxxxx totožném návrhu xx xxxxxxxxxx.

68. X xxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxx xxxxxxxxx xx osobní xxxxxxx se xxxxx xxxx vyjádřil v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x v xxxxxx intencích však Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx ústavnosti je xxxxxxxxxxxxx spojena xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx zásahu, xxxxx Xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, či xxxxxxxx předpisu (nebo xxxx jednotlivého xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx [srov. x xxxx přiměřeně xxxxxxxxx xxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 9.2.2011 xx. zn. XX. XX 1521/10 (X 15/60 SbNU 153) xxxx ze xxx 8.10.1996 xx. xx. Pl. XX 5/96 (N 98/6 XxXX 203; 286/1996 Sb.)].

69. X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxx (zde xxxxxxxx k xxxxx xxx čl. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx čl. 8 Xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, zkrácení, xxxxxxxxx xxxxx zavedení xxxxxxxxx xxxxx po předchozí xxxxxxx xxxxxxxx ustanovení, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx zákonných xxxx není z xxxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx procedurální xxxxxxx xxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx natolik, že xxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x samotné xxxxxxxxx xxxxx (xxx x xxx, xx xx xxxxxx xxxxx x povahy xxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uplatňovat xxxxxxxx xxxxx [xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 15/09 xx dne 8.7.2010 (X 139/58 XxXX 141; 244/2010 Sb.), bod 55 x xxxx.]. X duchu xxxxxx xx. zn. Xx. XX 36/01 ze xxx 25.6.2002 (X 80/26 SbNU 317; 403/2002 Sb.) x xxxxxxxxxx xxxx nastíněných xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxx xxxxx úpravu xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx Xxxxxxx soud xxxxxx, xxx je xx xxxxx xxxxxxxx ustanovení cizineckého zákona xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxx, a xxxxx xxx, xxx xxxx) cizinci xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx x efektivní xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx.

70. Nejprve xxxx Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx, xxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x propuštění xx xxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx ji xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

71. Xxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx, xx možnost podat xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zajištění xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, když xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx - xx xxxxxxx, xxx se xxxxx těmto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xx uplynutí 30 dní xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizince xxxx pokračování rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. [Xxxxx-xx cizinec xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx podat "xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxx žalobě xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx zařízení", xxxxxxx toto omezení xx xxxxxxxxxxxx vztahuje xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx řízení x (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx.] Možnost xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx tomu nijak xxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx (x xxxxxxx) xx xxxxxxxx soudního xxxxxxxx jednotlivých po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, že ve xxxxx typových případech xxxxxxxxx rozhodnutí x (xxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx smyslu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx zabývají xxx, xxx xx cizinec xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx oprávněně, xxxx. xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 15 xxxx. 4 návratové směrnice (xxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 8.6.2017 x.x. 10 Xxx 101/2017-28), x xxx xx xxxxx místě xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxx zajištění xx xxxxxx čl. 5 odst. 4 Xxxxxx.

72. Xxxx xxxxxxxxxxx soudního xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stěžovatele xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx došlo xxxxxxxx xxx 6.6.2017, 1.9.2017 x 28.11.2017, x xxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxx xx osobní xxxxxxx xxx xxx 87 xx 88 dní. Xxx xxxxx ze xxxxxxx podání xxxxxxxxxxxx (xxx 9 xxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stěžovatel xxxx prvním x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx zařízení xx xxxxxx §129a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx cizinců x xxxxxxx jediného xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 87 dní - xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx právní xxxx xxxxxxxx rozhodnutí, poté xxxx o jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx uplynutí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx a xxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxx x propuštění xx zařízení xxxxx xxxxx dva xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost xxxxxxxx předčasně, a xx xxx nebylo xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx pro nedodržení xxxxx xxxxxxxx.

73. Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx se osobám xxxxxxxx na osobní xxxxxxx dostává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Úmluvou x xxx xxxxxxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx §129a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxx. Xxx xxxxx x xxxxx XXXX. a), xxxxxxxx obecným xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x periodicity.

VIII. x)

Xxxxxxxxx intervalu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

74. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, xx x přezkumu xxxxxxxxxx trvání xxxxxxxxx xx smyslu čl. 5 xxxx. 4 Úmluvy xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jednoho xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 4.9.2012 x.x. 7 As 97/2012-26, x. 2780/2013 Xx. NSS), x xxx konstatoval, že xxxxx omezené na xxxxxx svobodě mají xxx Úmluvou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx je xxxx x xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xx xxxxx, zejm. xxxxxxxx xx xxx 24.4.2012 xx xxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx x. 34184/03. Jinými xxxxx, že xxxxx xxxxx (xx - xxx xx x xxxxxx xxxxxxx - 30 dnů) xx xxx xxxx příležitost xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trvá.

75. Určení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x pohledu dodržení xxxxxxxxx Úmluvy xxxx xxxxxxx, xxxxxxx - xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stěžovatele před Xxxxxxxxx xxxxxxxx soudem - souběžným působením xxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx soudního xxxxxxxxxxx x omezující xxxxx §129a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx dojít x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx.

76. Ústavní soud xxxxxx ve světle xxxxxxxxxx XXXX k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx intervalech xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, XXXX xxxx xxxxxxxxxxx obecnou xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx "přezkumem x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) intervalech" xx xxxxxx čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx (xxxx. rozsudek XXXX xx dne 20.7.2017 xx věci Xxxxxx xxxxx Rakousku, xxxxxxxx x. 11537/11), x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dovodil, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx měsíci xxxx slučitelné x Úmluvou, zatímco xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. již xxxxxxxx rozsudek XXXX xx xxx 2.10.2012 xx xxxx Abdulkhakov xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx x. 14743/11, odst. 214 a 216 xxxxxxxxxx).

77. Soudní přezkum xxxxxxxxxx zajištění tak xxx XXXX ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx častý jako x xxxxxxx xxxxx, x xx s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx (xxxxxxxx XXXX ze xxx 2.10.2012 xx xxxx Abdulkhakov proti Xxxxx, xxxxxxxx x. 14743/11, xxxx. 214). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx pobyt na xxxxx xxxxxx podezření xx xxxxxxxx trestné xxxxxxxx "mírnější", proto xx požadavek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx vyšší, tak xxxx oporu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx přenositelná xx xxxxxxx zajištění.

78. Xxxxxxx garance dvou xx čtyřměsíčního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx čl. 5 xxxx. 4 Úmluvy xx pak xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žádosti x propuštění ze xxxxxxxx. Xxxxxxx tříměsíční xxxxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx xxxx Nejvyšším xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Úmluvou. Tím Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx národní xxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxxx x založit xxxxx standard xxxxxxx, xxx xxxxxxxx Úmluva. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx procesního uchopení zákona o pobytu cizinců však Xxxxxxx xxxx uzavřel, xx xxxxxxxx ustanovení není xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx pravidelnému xxxxxxxx zajištění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

79. Xxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x návrh xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx cizinec má xxxxxxxx xxxxxxx volby, xxx se xxxx xxxxxx přímo proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx), xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx a ponechá xx xxxxxxx požádat x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (Xxxxxxxxx správním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxx 31.7.2020 x. j. 5 Xxx 106/2020-42), xxxxxxx xxxxxxxxxx Veřejného xxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §129a xxxxxx o pobytu xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x odst. 3 xxxxx xxxxxxxxxx, z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Úmluvy xxxxxxxx na xx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

80. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, že xxxxxxx s xxxxxxx xx procesní sled xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xx po xxxxxx časovém xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxx o xxxx x rozporu x čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxx xxxxxxxx - xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx svobodě xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xxx xx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx věci.

81. Na xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Veřejného xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx [xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx jeho xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx zajištění (x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx)] xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opravnými xxxxxxxxxx proti xxxxxxx xx osobní svobodě. X této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx ochránce xxxx xxxxxxxxx procesní xxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx že xx xxxx prodloužením xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ten x xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxx příležitost xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx by xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx §129a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. X tomu xxx konstatovat, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx staly xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx). V xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxx, xxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplynou) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ex xxxx [§126 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx], x xxxxxxx x ohledem xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx možné realizovat xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx důvody xxxxxxxxx, ale xxxxx xxx nemůže xxx xxxxxx x detenci, xx policie bezodkladně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zajištění. Pokud xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx Ústavní xxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žaloby ve xxxxxx §82 s. x. x. (x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalob x případě "otálení" xxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxx xx officio xxx rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 9.3.2017 č. x. 1 As 292/2016-28). Pro xxxx xxxxxxxxxxxx je podstatné, xx vedle xxxxx xxxxxxxxxx cesty (subsidiárních) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx z xxxxxxx koncepce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nežádoucí, xxxxx x xxxxx probíhajícím xxxxxxx xxxxxx (x xxxx xxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx namítat xxxxxxxxxx xxxxx okolností, a xx i xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxx podstatné změny x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxx nerealizovatelnost xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x čl. 3 Úmluvy), xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx své xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zohlednit xxxx, což - xxx xxxx níže xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX, XXXX x xxxxxx z judikatury Xxxxxxxxxx správního xxxxx.

XXXX. x)

Xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx soudní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob

82. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x mylného xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx Úmluvy vyhovuje toliko xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx měsíce. Xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx celek - xx xxxx omezující xxxxxxxxx 30 xxx - v každém xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx korigoval x xxxxx VIII x), xx xx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx (xx)xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx svém vyjádření x Veřejná xxxxxxxxxx xxxx. Imanentní součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx dle xxxxxxxxxxxx x xx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx dostat soudního xxxxxxxx xxxxxxxxx.

83. Samotná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx souvisí xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zajištění x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx závěr o xxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx soudu, xx xxxxxxxxx úprava cizineckého zákona x xxxxxx xxxxxx (optikou standardů Úmluvy) nebrání periodickému xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xx xxx, xx xx mohly xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx případy, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx vodítek xxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx nedostalo přístupu x soudu xxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxx xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Během xxxxxxxx (omezující lhůty) xxxxxxxxx v §129a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx cizinců xxxxx Ústavního soudu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx okolnosti, xxxxx xx namístě reflektovat xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx bylo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx (stěžovatel) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zdravotního xxxxx, a domáhal xx xxxx zohlednění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) žádosti x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení včasný x efektivní xxxxxxx xxxxxxxx x ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

84. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx xx svůj stav) xxxxxxxxx přístup x xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (§124 xxxxxx x xxxxxx cizinců), xxxxxxxxxxx xxxx jeho zajištění (§125 xxxx. 2 xxxxxx x pobytu xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (§129a xxxxx xxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx prostředek xxxx správními xxxxxx (xxxxxxx). Xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx nim brojit xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §65 x. x. s, xxxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cizineckých xxxxxx xxxxx xx xxxxx třiceti xxx. Xxxxxxx žaloba xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx odpovídá xxxxx xxx čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxx, xxx i xx. 15 odst. 2 návratové směrnice x čl. 26 odst. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx plyne jednoznačný xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přezkumu. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x soudnímu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx nerozhoduje xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx oddaloval. X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zařízení xxxxx §129a xxxxxx x xxxxxx cizinců musí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx §71 odst. 1 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxx neučinil, xxx xxxxxxxx nástroje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§80 xxxxxxxxx xxxx), xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx (§79 a xxxx. x. ř. x.). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodování xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty pro xxxxxxxxxx xxxxxx, vyjádření xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx §172 odst. 4 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx stanoví xx 5 xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx posléze x xxxxxx proti xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §172 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Soud xxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§54 xxxx. 3 xx xxxx x. x. s.), xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhotovení xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxx. Je-li rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxx (a xxxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu je xxx požadavek xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx), xxxxx x xxx x xxxxxxx x §127 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxx, xxx xxx cizinec xxxxx propuštěn xx xxxxxxx [xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 5 odst. 4 Úmluvy xxxx xxx zajištěna xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx ESLP xxxxxxxx nařídit xxxxxxxxxx (xxx rozsudek ESLP xx dne 25.10.2012 xx xxxx Buishvili xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx č. 30241/11)].

85. Xxx xx xxxxx xxxxx xx ale xxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxxx případů xxxxxxx stižených xxxxxxxxxxx xxxxxxx okolností xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx ústavně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x včasnému x xxxxxxxxxxx přezkumu. X zajištění xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xx uplatní obecná xxxxxxx xxxxx 30xxxxx (§172 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxx x správním vyhoštění, xxxxx xxx xxxxxxxxx x 10denní xxxxx (xxx xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nyní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx) xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxxxxxx.

86. Z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zranitelné xxxxx oproti xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx tato okolnost xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx čl. 3 Úmluvy, xxxxx xxxxxxxxx zákaz nelidského xxxx ponižujícího xxxxxxxxx (xxxxxxxx XXXX xx xxx 3.5.2016 ve xxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx x. 56796/13). Obava x xxxxx stižené xxxxxxxxx zhoršením xxxxxxxxx xx duševního zdravotního xxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z čl. 3 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zesilují. Xxxxxxxxxxx by xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx co nejdříve xx xxxx, který xx podmínkami xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx stav cizince xxxx mít xxxxxxx xxxxxxx tak, aby xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx §176 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx cizinců xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx-xx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx ministerstvo poskytnutí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx zařízení; xxxxx §126b xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxx pak xxxxx vyloučit xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x významnému poškození xxxxxx zajištěného cizince xxxx k potřebě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění xx xxxxxx čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxx se xxxxxxxxxxx změny okolností x xxxxxxx na xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nezákonnou. Xxxxxxx soud připomíná, xx případné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx svobodě je x xxxxxxxxxxxx osob x pohledu xxxxxxx xxxx jednotlivce x xx xxxxxxxxxxxx.

87. Procedurální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na 30 xxx od xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx na osobní xxxxxxx, xxxxxxxx od xxxxxxxxxx o žalobě xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxx nezákonné, xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx 30 xxx) x xxxxxxxxx žalobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zabýval x xxxxxxx xx xxxxxxxx, případně xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx prvotního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx po xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, která xx xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx případy, xxx xx své podstatě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x SDEU, kterou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx konformní xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx.

88. Xxxxxxxxx-xx soud o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (či jeho xxxxxxxxxxx), xx povinen xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostem, xxx xxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxx (x xx x xxxx instancích), musejí xxxxxxx xxxxx vždy xxxxxxxxx významné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, jako je xxxxxxxx zdravotního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro nerealizovatelnost xxxxx zajištění x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx plynoucí x čl. 3 Xxxxxx (srov. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx ze xxx 6.5.2016 x. x. 10 Xxx 256/2015-55). XXXX xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxx xxxxxxxxxxx soudní přezkum x xxxxxxx, xxxxx xx opravňoval soud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx přijatého xxxxxxxx. Přezkum xx xxx xxx nicméně xxxxxxxxxx široký xx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxx xx smyslu čl. 5 odst. 1 Xxxxxx (srov. xxxxxxxx XXXX ze xxx 29.8.1990 xx věci X. xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx x. 11701/85, xxxx. 50). Z xxxxxxxxxx XXXX však xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zákonnosti. XXXX xx při xxxxxxx xx. 15 xxxx. 4 návratové směrnice xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx reálného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx ze xxx 30.11.2009, věc X--357/09 Xxxxxxx, xxx XXXX (xxxxx senát) x xxxx. 65 xxxxxxxxxxx: "Xxx xxxx xxxxx xxx za xx, xx xxxxxxxxx ,xxxxxx xxxxxxxxxx' xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 15 xxxx. 4 xxxx směrnice, xxxx proto xxx x xxxxxxxx přezkumu xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zjevné, xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpoklad xxx xx, že xxxx dojít x xxxxxxxxx vyhoštění x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xx. 15 odst. 5 x 6 směrnice 2008/115." Xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx existovat xxxxxxxx xxxxxxxxx, ztrácí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhoštění xxx XXXX ztotožňuje x xxxxxxxxx xxxxxxxx legality xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudem. X xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx 5.6.2014, xxx X-146/14 PPU Xxxxx, odst. 62, xxx XXXX xxxxxxxxxxx: "Xxxxxx orgán [...] xxxx xxx schopen xxxx x xxxxx xxxxx okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxx správním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zajištění, xxxxx x xxxxxxx případná xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx musí být xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxx. X xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxx omezeny pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánem." Xxxxxx xxxxx, správní xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x zákonnosti xxxxxxxxxxx xxxx zajištění (xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zajištění), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

89. Povinnosti x xxxxxxx přezkumu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx. X xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx již xxxxxxxx xxxxxxxxx v §75 xxxx. 1 s. x. s., dle xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx správních xxxxxxxxxx vázány xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx byl x době rozhodování xxxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx toto xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (či xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx §75 xxxx. 1 x. x. x. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx se xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx změnil xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x čl. 3 Úmluvy [xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 13.11.2019 x. j. 6 Xxx 170/2019-50; xxxxxxx xxx rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4.9.2019 x. x. 9 Xxx 193/2019-48 (x xxxxxxx zajištění xxxxx xxxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx)]. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx x prolomení pravidla xxxxxxxx xx xxxx x potřebě xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx ochráncem xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx statusem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které x xxxxxxx xxxxxxxx vyjádření Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xx o xxxxxxxxx rozhodnutí Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx i Xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxx na xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxx Dublin XXX xxxxxx x xxxxxx, xx pravidlo koncentračního xxxxxxxxxx obsažené x §109 xxxx. 5 x. x. x. (xxxxxxxxx navrhovat xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx) může xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx, xxxxx xx x čl. 3 Úmluvy, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx či podroben xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx [xxxxx sp. xx. XXX. XX 3997/19 ze xxx 19.5.2020 (X 101/100 XxXX 163)].

90. X xxxxxxx na recentní xxxxxxx konformní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zajištění xxxxx zákona o pobytu cizinců x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx přezkumu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx trvání xxxxxxxxx. Brojí-li jedinec xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xx xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxx soudy x probíhajícím xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nové xxxxxxxxxxx (xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx soudem (xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 13.11.2019 x. x. 6 Azs 170/2019-50 x xx xxx 4.9.2019 č. x. 9 Xxx 193/2019-48, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx sp. xx. XXX. XX 3997/19 xx xxx 19.5.2020). Xxxx xxxxxx xxx xxx Ústavního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §129a xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx cizinců. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x významně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx - xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx představovalo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 3 Xxxxxx.

91. Nad xxxxx Xxxxxxx soud xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nemění xx tom, že xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx vstřícnější, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úmluvy. Toho xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky §129a odst. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, tak jejím xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti, xxxx xxxx xxxx x někdejší xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Lze si xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx doby) zajištění x xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx v §172 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obecná xxxxxxx lhůta xx xxxxxxx 10 xxx). Xxxx xxxxxxxx by xxxxx, xxxxxxxxx, xxxx x ještě xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxx

92. Ústavní xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxx §129a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. x xxxxxx xx přístup x xxxxx podle čl. 36 odst. 1 Xxxxxxx x xx xxxxxx přezkum rozhodování xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx, jakož x s právem xx osobní svobodu xxxxx čl. 8 Listiny x právem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxx. Xxxxx xxxxx §70 odst. 2 xxxxxx x Ústavním xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 279/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 27.9.2022.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.