Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
31994R3385 Nařízení Komise (ES) č. 3385/94 ze dne 21.prosince 1994 o formě, obsahu a jiných podrobnostech žádostí a oznámení uvedených v nařízení Rady č. 17 (Text s významem pro EHP) R P
31994R3378 Nařízení Evropského parlamentu A Rady (ES) č. 3378/94 ze dne 22.prosince 1994, kterým se v důsledku výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání mění nařízení (EHS) č. 1576/89, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin, a nařízení (EHS) č. 1601/91, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů R P
31994R3330 Nařízení Komise (ES) č. 3330/94 ze dne 21.prosince 1994 o sazebním zařazení některého děleného drůbežího masa a o změně nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku R P
31994R3317 Nařízení Rady (ES) č. 3317/94 ze dne 22.prosince 1994, kterým se stanoví obecná ustanovení týkající se oprávnění k rybolovu ve vodách třetí země v rámci dohody o rybolovu R P
31994R3315 Nařízení Rady (ES) č. 3315/94 ze dne 22.prosince 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3118/93, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu zboží uvnitř členského státu R P
31994R3295 Nařízení Rady (ES) č. 3295/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví opatření s cílem zakázat propouštění padělků a nedovolených napodobenin do volného oběhu, režimu vývozu, zpětného vývozu nebo do některého režimu s podmíněným osvobozením od cla R P
31994R3294 Nařízení Rady (ES) č. 3294/94 ze dne 22.prosince 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 302/93 o zřízení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost R P
31994R3290 Nařízení Rady (ES) č. 3290/94 ze dne 22. prosince 1994 o úpravách a přechodných opatřeních nezbytných v odvětví zemědělství k provádění dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání R P
31994R3288 Nařízení Rady (ES) č. 3288/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se mění nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství za účelem provedení dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola R P
31994R3285 Nařízení rady (ES) č. 3285/94 ze dne 22.prosince 1994 o společných pravidlech dovozu a o zrušení nařízení (ES) č. 518/94 R P
31994R3272 Nařízení Komise (ES) č. 3272/94 ze dne 27.prosince 1994 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
31994R3259 Nařízení Rady (ES) č. 3259/94 ze dne 22.prosince 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2930/86 o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel R P
31994R3254 Nařízení Komise (ES) č. 3254/94 ze dne 19.prosince 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství R P
31994R3223 Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21.prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu R P
31994R3176 Nařízení Komise (ES) č. 3176/94 ze dne 21.prosince 1994 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
31994R3163 Nařízení Rady (ESUO, ES, Euratom) č. 3163/94 ze dne 19.prosince 1994, kterým se mění nařízení (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69, kterým se stanoví kategorie úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství, na které se vztahují ustanovení článku 12, čl. 13 druhého pododstavce a článku 14 Protokolu o výsadách a imunitách Společenství R P
31994R3162 Nařízení Rady (ESUO, ES, Euratom) č. 3162/94 ze dne 19.prosince 1994, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství R P
31994R3127 Nařízení Komise (ES) č. 3127/94 ze dne 20.prosince 1994, kterým se mění nařízení (ES) č. 2967/85, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla prasat R P
31994R3115 Nařízení Komise (ES) č. 3115/94 ze dne 20.prosince 1994 kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku R P
31994R3057 Nařízení Komise (ES) č. 3057/94 ze dne 14.prosince 1994 o zařazení určitého zboží do Taricu R P