Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.06.2014.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.06.2014 do 16.08.2015.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
326/99 Sb.

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1
Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12
Prostředky k pobytu na území §13
Hraniční průvodka §14
Pozvání §15 §15a

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a
Dlouhodobé vízum §17b
Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18
Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19
Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b
Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu
Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31 §32
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34
Prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů §35
Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39
Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40
Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41
Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu
Povolení k dlouhodobému pobytu §42
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a
Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b
Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f
Zaměstnanecká karta §42g
Náležitosti k žádosti o vydání zaměstnanecké karty §42h
Modrá karta §42i
Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §45 §46
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d
Zrušení platnosti zaměstnanecké karty §46e
Zrušení platnosti modré karty §46f §47 §48 §48a §48b
Oddíl 4
Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49
Díl 5 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území
Výjezdní příkaz §50
Rozhodnutí o povinnosti opustit území §50a
Díl 6 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54
Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55
Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57
Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61
Zánik platnosti dlouhodobého víza §62 §63
Studium §64 §64a §64b

Hlava IV - Trvalý pobyt na území

Díl 1 §65
Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74
Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82
Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85
Díl 3 §86
Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt §87a §87b §87c
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území a zánik jeho platnosti a důvody pro zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie §87d
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e
Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f
Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j
Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k
Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m
Díl 3 - Potvrzení a průkazy
Potvrzení o přechodném pobytu na území §87n
Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie §87o
Prodloužení doby pobytové karty o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87p
Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87r
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87s
Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87t
Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y
Skončení platnosti průkazu §87z
Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93 §93a §94 §95 §96 §97

Hlášení změn §98
Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a
Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100
Domovní kniha §101
Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103
Povinnost dopravce §104
Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105
Povinnosti orgánů státní správy §106
Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112 §113

Cestovní průkaz totožnosti §114
Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115
Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a
Neplatnost cestovního dokladu §116
Zadržení cestovního dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a
Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b
Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e
Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f
Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a
Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121
Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122
Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123
Dobrovolný návrat §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území §123b
Finanční záruka §123c
Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a
Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128
Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129
Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150 §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153
Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIV - Správní delikty

Přestupky §156 §156a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §157
Společná ustanovení ke správním deliktům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162
Ředitelství služby cizinecké policie §163
Odbor cizinecké policie §164
Působnost ministerstva §165
Oprávnění ministerstva §165a
Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166
Oprávnění policie §167

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168
Odchylky od správního řádu §169 §170 §170a §170b
Soudní přezkum §171
Žaloba §172

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173

Trestní zachovalost §174
Přiměřenost §174a §175
Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176
Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a
Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b
Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c
Totožnost §177
Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d
Důvody znemožňující vycestování §179
Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a
Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b
Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c
Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d
Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e
Partnerství §180f
Úhrada nákladů spojených s výukou českého jazyka a zkouškou znalostí českého jazyka §180g
Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §182 §182a §182b
Přechodná ustanovení §183 §184 §184a
Část druhá §185
Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích
Správní poplatky §186
Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187
Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188
Část šestá - Závěrečná ustanovení
Zrušovací ustanovení §189
Účinnost §190
č. 140/2001 Sb. - Čl. II
č. 217/2002 Sb. - Čl. IV
č. 222/2003 Sb. - Čl. II
č. 428/2005 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV
č. 136/2006 Sb. - Čl. VII
č. 161/2006 Sb. - Čl. II
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
č. 379/2007 Sb. - Čl. II
č. 140/2008 Sb. - Čl. VII
č. 427/2010 Sb. - Čl. II
č. 101/2014 Sb. - Čl. II
Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.

326

XXXXX

xx xxx 30. xxxxxxxxx 1999

x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

POBYT CIZINCŮ XX ÚZEMÍ XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "území") x xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx, stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), Ministerstva vnitra (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se rozumí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky,1a) xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.1b)

(3) Xxxxxx xxxxxx, pobytu x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xx xxxxxxxx i na xxxxxx xxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1c) a xx občana státu, xxxxx je xxxxx Xxxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,1d) pokud xxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx.

§2
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx2) nebo xxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx,3)
x) požádal Xxxxxx republiku o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, a xxxxxxx, který pobývá xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx dočasné ochrany, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx3a) xxxxxxxxx jinak.

XXXXX XX
XXXXX XX XXXXX
§3
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx vstoupit xx xxxxx xxxx hraniční xxxxxxx v místě x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Hraničním přechodem xx rozumí
a) xxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxx pro překračování xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto zákonem,
b) xxxxxxxxxxx letiště, které xx vnější xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,3b) pokud splňuje xxxx podmínky:

1. xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) a

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx splnil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,3b)

x) xxxxxxx xxxxxxx3b) xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx x xxxxx prostoru prováděna xxxxxxxx kontrola.

§4
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx podrobit xx xxxxxxxx kontrole xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx vnitřní xxxxxxx xx hraniční kontrola xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3b)
(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx provedené xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

§5
(1) Podmínky vstupu xx xxxxx x xxxxxxxxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).
(2) Při xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxxxx společenství1) x xxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) strpět xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x ověření xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx dokladu, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícího srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrických xxxxx cizince s xxxxxxxxxxxxx údaji zpracovanými x xxxxxx dat xxxxxxxxxx dokladu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx mladší 15 xxx a xx zapsán do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Splnění podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je
a) xxxxxxxx xx xxxxxx cizího xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx5),
x) xxxx xxxxx xxxxxxxx (§152), xxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Občan Evropské xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Evropské xxxx je povinen xxx hraniční kontrole xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx-xx xx xxx obstarat, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxx, xxx xxxx totožnost x xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx příslušník xxxxxx Evropské unie xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx hraniční kontrole xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§8

§8 zrušen právním xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§9
Odepření xxxxxx xx xxxxx
(1) Policie xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cestovní doklad, xxxxx xxxx povolení x xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) xxxx dostatečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx území x x xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) je xxxxxxxxx osobou (§154),
x) xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvami x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx5a) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"), xx účelem xxxxxxx přehledu x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx smluvních xxxxx (xxxx jen "informační xxxxxx smluvních xxxxx"); xx neplatí, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xx xxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx xxx svém xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,
i) xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx cizinec mohl xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo x něm xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxx xxxxx, nebo
j) xx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx je uvedena x seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§182a xxxx. 1) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx").
(2) Cizinci, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx x pobytu nad 90 dnů za xxxxxx převzetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území x xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 písm. x), x), f) xx x).
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx
x) občanu Evropské xxxx,

1. nemá-li platný xxxxxxxx doklad a xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5,

2. xxxxxxxx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx cestovní doklad xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

3. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx trpí xxxxxxxx xxxxxx,

4. xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, nebo

5. xx-xx xxxxxxx do evidence xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx podnět na xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx této xxxxxxxx (§154 xxxx. 2), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

b) rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

1. x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

3. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,

4. xx-xx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x příslušný xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xx xxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx xxx mít xx xx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek.

(4) Policie xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx vstup xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 písm. x). Xxxxxxx policie postupuje x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie1b), xxxxx xxxxxxx příslušník xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx občan Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx nevydá, je-li xxxxxxx xxxxxxxx vstupu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x území xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Cizinec, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx území, xx povinen xxx xxxxxxxxxx odkladu vycestovat xxxx xx zahraničí, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§10

(1) Xxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx

x) xx bezprostředně xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx úrazu xxxx xxxxxxx onemocnění,

b) xx xx xxxxxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) je xx xxxxxxxx poskytnout v xxxxxxxxxxx x porodem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, na kterého xx podle odstavce 1 xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx, bezodkladný xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx policie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Cizinec, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vycestovat, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pouze xx xxxx xxxxxxxx nutnou; xxxxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Pro účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx oprávnění xxxxxxx xx xx xxxxxxxx cizince hledí xxxx xx cizince xxxxxxxxxxx podle xxxxx XX. Je-li xxxxxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavní xxxx, xxxx policie xxxxxxx xx střežení xxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x ohledem xx xxxx zdravotní xxxx schopen vycestovat.

§11

§11 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§11a

§11a zrušen právním xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§12

§12 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§13

Prostředky x xxxxxx xx území

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, předložením

a) xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xx xxxx

1. 0,5násobku xxxxxx existenčního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx6) (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima") xx 1 xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx,

2. 15násobku xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx, x xxx, xx tato xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zvyšuje o 2xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. 50xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima, xxxxxxxx xx jedná x xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx přesáhnout 90 xxx, xxxx

x) dokladu xxxxxxxxxxxxx zaplacení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx budou xxxxxxxxxx bezplatně.

(2) Zajištění xxxxxxxxxx x pobytu xx území ve xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x), jde-li o xxxxx xx xxxxx xxxxx než 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx z účtu xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx xxxx během xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxx o finančním xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx disponovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx území, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx současně předložit xxxxx x účtu xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx může xxxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x).

(3) Cizinec, xxxxx bude na xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx závazek xxxxxx státním orgánem xxxx xxxxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx peněžních prostředků xx výši částky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx doklad x tom, xx xxxxxxx náklady spojené x xxxx xxxxxxx x pobytem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx organizací (xxxxxx). Xxxxx xxxxxx x závazku xxxx xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx rozdílu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx minima x xxxxxxxx xx xxxx předpokládaného pobytu, xxxxxxx však 6násobek xxxxxx existenčního xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx nahradit rozhodnutím xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx 18 xxx, xx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxx xxxx.

§14

Hraniční xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxx x jménu x xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mladších 15 xxx, x xxxxx x číslu cestovního xxxxxxx cizince, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx průvodka xxxx xxxxxxxx číslo xxxx, xxxxxxx značku xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx území, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx značku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx x místo xxxxxx xx území x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx x xxxxx pobytu xx xxxxx.

§15

Xxxxxxx

(1) Rozsah xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xxxxxx, xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství27).

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx než 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxx zavazuje, xx xxxxxx xxxxxxx

x) spojené x obživou xxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx až do xxxxxxxxxxx z xxxxx, xxxxxxxx též x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zemřelého,

d) spojené x pobytem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx.

§15x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x) manžel,
b) xxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxxxxx 21 xxx, xxxxxxx xxxxxxxx x se xxxxxx žije xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) dítě xxxxxx 21 xxx xxxx takové dítě xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx občana Xxxxxxxx unie.
(2) Xx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizinec, který
a) xx xxxxxxx xx 26 xxx věku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) se xxxxxx xxxxxxxxx připravovat xx xxxxxxx povolání xxxx vykonávat výdělečnou xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx
x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního stavu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx i na xxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že
a) xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie neuvedeným x odstavci 1, xxxxx

1. ve xxxxx, xxxxx xx občanem, xxxx ve xxxxx, xx xxxxxx měl xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. je xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx vyživovaný, xxxx

3. se o xxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx nedokáže xxx xxxxxxxx xxx osobní xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) má x občanem Xxxxxxxx xxxx xxxxxx vztah xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx x xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České republiky1a).

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXX XX ÚZEMÍ

Díl 1

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

§16

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx mu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odepřen xxxxx na xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx státních xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděna, xxxx

x) xxx dne narození xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§88).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx kontrola xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx dnem x xxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx tato xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx překročení xxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxx xxxx pobývat xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27),

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu.

§17x

§17x zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§17x

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx vízem xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx.

Xxx 2

Přechodný pobyt xx území xxx xxxx

§18

Xxxxxxx xxxx pobývat xx xxxxx přechodně xxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx6a) x není-li x souladu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou nebo xxxxxxxxx xxxxx [§181 xxxx. x)] xxxxxxxxx xxxxx,

x) stanoví-li tak x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx svým xxxxxxxxx [§181 xxxx. x)],

x) xx-xx občanem Evropské xxxx,1a)

x) xx-xx

1. xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; tento xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. umístěn x xxxxxxxxx xxxx7) xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinců (dále xxx "xxxxxxxx") (§130); xxxxx cizinec xxxxxxxx xxxx po dobu xxxxxx xxxxxxxx pobývat xx území x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx 15 let xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx přicestoval x xxxxx cizincem, x xxxxx xxxxxxxxx dokladu xx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxx vycestoval x území; xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx xx dobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx umístěn xx zařízení xxx xxxx vyžadující okamžitou xxxxx28) xxxxx xx xxxxxx xxx péči x xxxx xxxx xx základě předběžného xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxxxx xx xxxx fyzické xxxxx,

5. xxxxxxxxx dokladu o xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu a xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,

6. xxxxx, který xxxx xxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx který xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx skupiny žáků, xxxxxxxxxxx učitelem, a xx xxxxxx xx xxxxxxx žáků xxxxxxx xxxxxx xx jednotném xxxxxxxxx7b), x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxxxx pobývá x xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxx xx xxxxx nepřekročí 3 xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Pobyt xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx cestovního dokladu, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx skutečnost xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x), x), x), x), x) xxxx j),

d) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx (§13) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pozvání (§15 x 180), xxxx

x) xx území xxxxxx xx cestovní xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx státu, který xxx vydal, xxxxxxxxx xx neplatný xxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx pobytu do xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx cizince.

(2) Pobyt xxxxxxx na xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, zaniká, xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx pobývá x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §181.

(3) Policie xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 udělením výjezdního xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx i x případě xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxx xx xxxxxxx vycestovat z xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx cizince x území xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx vyhoštění").

Díl 3
Přechodný xxxxx xx území na xxxxxxxxxx xxxx
§20
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx neudělení, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxx na krátkodobé xxxxx x důvody xxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx27). X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxxxxx xx jednotném xxxxxxxxx27).
(2) Xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyznačuje xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx vízum xxxxxx xxxxxxx policii.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Evropské xxxx1b), xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx hodlá xxxxxxxx xxxxxxxx x tímto xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx krátkodobého víza xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie x na území xxxxx cestovat xxxxxxxx x tímto xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx, který xxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx vízum xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx na území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx zařazen xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx mít za xx, že trvá xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx smluvního státu xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx
x) xx dopustil xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx účelově uzavřel xxxxxxxxxx.
(6) Zastupitelský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a na xxxxx xxxxx cestovat xxxxxxxx x tímto xxxxxxx Evropské xxxx xxxx cestovat za xxxxx občanem, který xxx na xxxxx xxxxxx, o důvodech xxxxxxxxx xxxx x x jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxx (§180e) a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx přechodu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx požádat x xxxx posouzení xxxxxx neudělení xxxx xxxxxxxxxxxx (§180e) a xxxxxxxx možnosti přezkoumání xxxxxx neudělení víza xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§21

§21 zrušen právním xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§24

§24 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§25

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26x

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§27

§27 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§28

§28 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29x

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Díl 4
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx vízum nebo xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx 1
Vízum x xxxxxx xxx 90 xxx
§30
(1) Vízum x pobytu xxx 90 dnů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx dále xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, studia xxxx vědeckého xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3, §42g anebo §42i xxxx za xxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx vydávaného Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí (§49).
(3) Xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx uděluje s xxxxx platnosti xx 6 měsíců.
(4) Vízum x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx vědeckého výzkumu, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxx §42 xxxx. 3 , §42g anebo §42i nebo xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxxxxx cizince x xxxxxx xx území xx xxxx 60 xxx. Xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx 30 pracovních xxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx povolení xxxxx xxxx první xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx důvody xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx po vstupu xxxxxxx na xxxxx xx prodlouženou xx xx doby, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx povinen xx xxxxxx důvodů xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx vědeckého xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 , §42g xxxxx §42i xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxx-xx x vízum xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx výzkumu xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx29), xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 měsíce.

§31
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza k xxxxxx nad 90 xxx
(1) X žádosti x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxxx povinen předložit
a) xxxxxxxx xxxxxx,
x) doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území,
c) prostředky x pobytu xx xxxxx (§13),
d) xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování xx xxxx pobytu xx území,
e) fotografie; xx neplatí, xxxxx xxxx pořizován xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx výzkumu xx xxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx29), xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x),
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace (§42f odst. 1) x xxxxx jeho xxxxxx na území x
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 4.
(3) X xxxxxxx x udělení xxxx k pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) až x) a xxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30).
(4) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx cizinec na xxxxxxxx dále povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxx obdobný xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zachovalosti (§174) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, v xxxxx xxxxxxx pobýval v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx čestné xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx,
x) lékařskou xxxxxx, xx netrpí xxxxxxxx xxxxxx; o xxxxxxxxxx lékařské zprávy xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx důvodného xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx prostředky x pobytu xx xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx azylanta nebo xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxxxxxx x azylantem xxxx osobou požívající xxxxxxxxx ochrany vzniklo xxxx xxxxxxx xx xxxxx, na nezletilé xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx dítě manžela xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx cestovního dokladu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první x xxxxxxx x udělení xxxx k pobytu xxx 90 dnů xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx vydaný xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit xxxxx o jejich xxxxxxxxxx x občanství.
(6) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxx x vlastnictví bytu xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx anebo domu xxxx písemné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx souhlas s xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu31) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxx, a je xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxx xxx bydlení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx písemné xxxxxxxxx x souhlasu xxxxx xxxx první xxxxxxxx elektronicky, xxxx xxx podepsáno uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 dnů xx cizinec xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Současně xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx x cestovním zdravotním xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§32

§32 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 428/2005 Sb.

§33
Vízum x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx vízum x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx §179 xxxx. 5,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxx poškozeným x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx řízení xx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx prodloužit, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx §69 xxxxxxxx x o xxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx žalobu proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx platnost xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx xxxx zamítnuta žádost x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx současně xxxxx návrh xx xxxxxxxx odkladného účinku xxxx žaloby.
(2) Žádost x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x území xxxx xxxxx (§120a).
(4) Xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 6 xxxxxx.
(6) Xxxxxxx, kterému xxxx uděleno xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění pobytu xx území z xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx povinen na xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx trvá; xxxxx-xx xxxxxx prokázání xxxxxxxx xx vůli xxxxxxx nezávislá, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§34

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx

X xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx za účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) cestovní xxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x); nemůže-li předložit xxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx doklad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) fotografie,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x),

x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá podmínkám xxxxxxxx x §180j x na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvedeného xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x cizince xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené v §180j odst. 4,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x cizince xxxxx §33 odst. 1 xxxx. d).

§35
Xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx
(1) Xxxx pobytu na xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx trvá xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxx xxxx.
(2) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx je xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x xx požádání xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4 xxxx. x). Dále xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Současně xx xx požádání povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvedeného xx dokladu x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4. Xxxxxxx xx dále xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx předložit x xxxxxxx xxxxx podoby x xxxxxxxxxx.
(3) Dobu xxxxxx na xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx nelze prodloužit, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§37).

§36

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx území xx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx

(1) X žádosti x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu na xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. x), x), x) x x) x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx ministerstva x fotografie.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx podle §33 xxxx. 3, xx xxxxxxx k žádosti x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. a), xxxxxx xxxx doložit xxxxxxxxxxx prokazující xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx ministerstva xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Dobu xxxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx důvod xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx platnosti tohoto xxxx (§38).

§37

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) byl pravomocně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx doklady xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx podstatné xxx xxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) cizinec xxxxxxx splňovat některou x podmínek xxx xxxxxxx xxxx,

x) policie xxx pobytové xxxxxxxx [§167 xxxx. d)] xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x) x

1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. ačkoli xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxxxxx o vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) cestovní doklad xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx odcizený x xxxxxxx nepředloží xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxx z xxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2,

f) xxxx xxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxx uplatňující xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx odsouzení xxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 rok xxxxx xxx důvodné xxxxxxxxx, xx spáchal xxxxxxxx trestnou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx x pobyt xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, anebo

g) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx v §180i xxxx §180j, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4,

xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené důvodu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx platnost xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území a xxxxx xxxxxxx výjezdní xxxxxx; cizinec xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxx platnosti xxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §33 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x víza uděleného xxxxx §33 xxxx. 3 xxxxxxxxxx do 5 xxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx toto vízum xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx víza ve xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx cizinci xxxxxxxx xxxxxx; cizinec xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§39

§39 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxxxx 2

Přechodný xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx vízum

§40

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oficiální xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx vízum". Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx diplomatického pasu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výsad x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oficiální žádosti x označené xxxx "Xxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j; na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Věta xxxxx xx nepoužije, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

§41

Prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx 3
Přechodný pobyt xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx
§42
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxx xx xxxxx přechodně xxxxxxx po dobu xxxxx než 6 xxxxxx a xxxx-xx xxxxxx xxxx pobytu.
(2) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx pobýval xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx pobytu podle §33 odst. 1 xxxx. x) xx x) nebo §33 xxxx. 3 a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxx §43, xxxxxx-xx xx xxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.
(3) Žádost x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx je dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx tímto účelem xx území xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumného pracovníka"). X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 odst. 1 xxxx. a), x) xx x) x xxxxxxxx, že je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 4. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předložit doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na území; xx neplatí, xxx-xx x případy uvedené x §180i xxxx. 2. Před xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx rodinný xxxxxxxxxx výzkumného pracovníka xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx předložit xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx uvedeného na xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.
(4) Xxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xxxx člen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace akreditované x České xxxxxxxxx xxxxx jako jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx registrovaný Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx podává xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx uvedenou x průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx.

§42x

Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx území

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území9c) (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nezletilým xxxx xxxxxxxx nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxxx cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx manželu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx poručníkem xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx je xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx x nezletilého xxxxxxx xxxxxxxxx na území,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2); xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx cizinec xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx podat xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx vzestupné xxxxx, x není-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx poručník xxxxxxxxxxx cizince,

f) osamělým xxxxxxxx starším 65 xxx xxxx bez xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, který xx x sebe xxxxxxxx xx zdravotních xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x sloučení xxxxxx x rodičem xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxx oprávněn podat xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx32) (xxxx xxx "xxxxx xxxxx"). Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx podat ve xxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx nositele xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizinec xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) V xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx nebo xx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu vydané xx jiným xxxxxx xxxx cizinec žádost x povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx podat na xxxxx ministerstvu.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx dobu xxxxxxx 15 měsíců; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx každý x xxxx xxxxxxxxx xxxx 20 xxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxx xx být umožněno xxxxxxxx soužití xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx dobu xxxxxxx 6 xxxxxx a xx držitelem povolení xxxxxxxx podle §42g,

x) xxxxxxx, xx kterým xx xxx umožněno xxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxx xxxxxx azyl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, byl xxxxxx xxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),

x) xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo x), xxxx

x) xxxxxxx, se xxxxxx má xxx xxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx cizinci, xxxxx manžel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§42x
Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; jde-li x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx x nositelem oprávnění xx sloučení rodiny, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx možné,
c) souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx na území, xxxxx nejde x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx předložit xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx sloučení xxxxxx xxxxx xxx součet

1. xxxxxx životních xxxxx9d) xxxxx xxxxxx x

2. xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx9e) xxxx částky, kterou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů vynakládaných xx xxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx započitatelný xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x existenčním xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx; xxx xxxxx výpočtu xxxxxx xx §8 xxxx. 2 xx 4 zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx cizinec, který xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx32), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty vydal xxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx.
(3) Byla-li xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití rodiny x xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxx xx xxxxx xx 3 měsíců ode xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doklad a xxxxxxxxxx x prokázat xxxxxxxxxxx vztah způsobem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).
(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx cizinec xx xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 4.
(5) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx území, které xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx dokladu x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

§42x
Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx oprávněn podat xxxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu s xxxxxxxxx právním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobývajícího rezidenta x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx47) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx"), xxxxx na xxxxx xxxxx pobývat xxxxxxxxx xx dobu delší xxx 3 měsíce.
(2) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodnému pobytu xx území, x xx nejpozději do 3 měsíců ode xxx xxxxxx na xxxxx.
(3) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,
x) xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx uvedeným v §180j, a xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x případy uvedené x §180j xxxx. 4,
x) doklad xxxxxxxxxxx, xx úhrnný měsíční xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx nebude xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minim9d) xxxxxxxx a x xxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx x nejvyšší xxxxxx normativních nákladů xx bydlení stanovených xxx účely xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, kterou žadatel xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx své a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 1 xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přídavku xx dítě, xxxxxxx x nezaměstnanosti, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx v systému xxxxxx x xxxxxx xxxxx; pro účely xxxxxxx příjmu xx §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx uvedené v §31 odst. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. c), x
x) xx požádání xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 4.
(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx smlouvu x xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah, x xxxxxxxxxxx uvedené x §31 odst. 1 xxxx. x), x) x x).. Na xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx předložit xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 4.
(5) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxx pobyt xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx postavení přiznal, xxxx xx bylo xx území xxxxxx xxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [xxxxxxxx 3 xxxx. x)] xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx životních xxxxx9d) žadatele a x ním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx skutečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vynakládaných xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. a), d) x x). Na xxxxxxxx xx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 4.

§42x
Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx9f) xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxx xx území xxxxx pobývat xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx x xxx-xx o xxxxxxx podle §64, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx škole, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uskutečňováno v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) a x),
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poručníka, x jeho xxxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13), xxx-xx x studium xx xxxxxx škole xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxx, že xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hostitelská xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti podle §31 odst. 4.
(3) Xxxx vyznačením víza x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j odst. 4.

§42x

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx9g) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx cizinci, xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x lidmi9h), xxxx

x) xxxxxx, xxx kterou xxxx organizováno xxxxx xxxxxxxx nedovolené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx9i), nebo xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x neoprávněnému xxxxxx xx xxxxx9i), xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx umožněním xxxxxxxxxxxx překročení státní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pobytu xx území

za podmínky, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vedeném x podezření xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx x nespolupracuje x podezřelým ze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx žádost dále xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xx významná xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zločinu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx zavazuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxxxxxxx s orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Cizinec xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx neprodleně x xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx ministerstvem x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a x xxxxxxxxxx tohoto pobytu. Xxxxxxx je xxx xxx, kdy xxx xxxxxx podle věty xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxxxxx ochrany veřejného xxxxxxx xxxx bezpečnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nelze cizince xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx území x xxx x ním xxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Běh xxxxx xxxx xxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx předání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem ochrany xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx podat x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany2).

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx držitelem, a xx i xxxxx xxxxxxxx-xx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx,

x) nezletilým nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem, xxxx

x) x důvodu xxxxxxx svéprávnosti rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx svěřen xx xxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx území x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny. X xxxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x písmenu x), x) nebo x), xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xx-xx jeho xxxxxxxxx, x xx x xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx jeho platnosti, x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xx cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxx rozhodnutí, zda xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba. Ministerstvo xxxx xxxxxxxx ubytování x xxxxxxx uvedenému x odstavci 5. Xxxxxxxxxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cizince.

§42x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxx výzkumu

(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx29) xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx uzavřel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x xxxxx xx xxxxx přechodně pobývat xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výzkumná instituce, xxxxxx škola9k) xxxx xxxx výzkumná xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9j). Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výzkumné xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9j).

(2) X průběhu xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx výzkumný xxxxxxxxx žádost x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx výzkumu xxxxx xx území xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx vědeckého xxxxxxx xx výzkumný pracovník xxxxxxx xxxxxxxxx

x) dohodu x hostování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. x) x e),

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx uhradí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx území, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx skončení xxxxxxxxx xxxxxx x hostování9j) x xxxx hrazeny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 4.

(4) Xxxx vyznačením víza x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výzkumný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, a xx xxx xxx xxxxxx na území Xxxxx republiky xx xxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx33). Xxxxxxxx xx povinen xx požádání xxxxxxxxx xxxxxx o zaplacení xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené v §180j xxxx. 4.

(5) Xx dobu platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povolení xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxxxx karta

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince x přechodnému xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx x x výkonu xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxx xxx udělen xxxxxxx ministerstva podle xxxxxxxx 7. Xxxxxxx, x kterého je xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx nebo xxxxx je uveden x §98 xxxxxx x zaměstnanosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karta x xxxxxx na xxxxx xx xxxxxx zaměstnání49).

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) je xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci volných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx pracovní xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx budoucí, x xxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu xxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xx xxxxxx práce xxxxxxx mzda, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nižší xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mzdy; xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx základním pracovněprávním xxxxxx xxxx činit xxxxxxx 15 xxxxx x

x) xx odbornou xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx podmínka vyplývá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, zejména

1. xx požadované xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx případech, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx ministerstva xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx České xxxxxxxxx,

2. xx požadovanou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) vyžadována, x

3. xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx pracovní xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx zákona x zaměstnanosti xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxxxx, který x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxx x postavení xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx orgánu družstva xxxx xxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x předmětu xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx žádost o xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Xxxxxx o xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx pobytu na xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xx jiným xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x vydání zaměstnanecké xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx zaměstnaneckou xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 písm. x) x c) x Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx vydal xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx další xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx 3 nebo 4 x

x) na území xxxxxx xx základě xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx,

x) xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xx xxx xxxx účely xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a

c) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx již xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx u dalšího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx souhlas, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 a xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x §56, x xxxxxxxx xxxxxx uvedeného x §56 xxxx. 1 xxxx. x). X žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42h odst. 1 xxxx. x) x xxxx náležitost xxxxx §42h odst. 1 xxxx. d), xxxxx je x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiná odborná xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prokázal xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty, xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxx uvedeného x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; cizinec xx x případě změny xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skutečnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx k xx xxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) náležitosti xxxxx §31 odst. 1 xxxx. x), x) x x),

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 4,

x) pracovní xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x smlouvě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §42g odst. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. c), xxx-xx o xxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42g xxxx. 6,

x) povolení x xxxxxxxxxx, jde-li x žádost xxxxx §42g xxxx. 3, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x cizince xxxxxxxxx x §98 zákona x xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x žádost xxxxx §42g xxxx. 4.

(2) Xxxx vyznačením xxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, x xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxx se xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu33), x xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4.

§42x

Xxxxx karta

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx32) xx xxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxx xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx8e) může být xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx-xx o

a) xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, pokud občan Xxxxxxxx xxxx pobývá xx území,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx území xxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42c xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, který xx území xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx některých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx,

x) cizince, xxxxx xx xxxxx pobývá xx základě xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání, xxxx

x) xxxxxxx, který xx zaměstnancem xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx34).

(2) Za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx trvalo xxxxx 3 roky.

(3) Xxxxxx x vydání xxxxx karty xxxxxx xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx žádost x vydání modré xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který pobývá xx xxxxx

x) xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xxxx

x) jako xxxxxxx xxxxx karty xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx podá xx xxxxx do 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu xx území x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx modré karty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx35).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o vydání xxxxx xxxxx zamítne, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo v xxxxx uvedené xxxxx xxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxx. x), g), x), x) nebo x),

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vyžadující xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx Evropské xxxx.

(7) Ministerstvo x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx povolení xxxxxxx xxxxxx "MODRÁ XXXXX XX".

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx její platnosti, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 pracovních xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařazení držitele xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx povinen xxxx změny oznámit xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(10) Ministerstvo xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx modré xxxxx; x informaci xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx, od xxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx modré karty, xxxxxxxx pracovní pozice, xxx xxxxxx bude xxxxx xxxxx vydána, xxxxx modré xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx převzetí.

§42i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§42j

Náležitosti x xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx

(1) K xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x e),

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1,5xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx potvrzující xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx povolání,

e) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxx xx území xxxxxxx xxxx xxxxxxx modré xxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úhrnný měsíční xxxxxx xxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, x xx na xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx doby, xxx se xx xxxx bude vztahovat xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32), a xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§43

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §33, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx bude xxxxx xxx 6 xxxxxx a xxxxxx-xx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx strpění xxxxxx xx území se xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxx platnost povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxx xxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxx.

§44
(1) Xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx. 4, je xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x to xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx xx určen x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podpis xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx. Cizinec, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ministerstvu a xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, x xx xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx nepořídí, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost x vydání zaměstnanecké xxxxx xxxx modré xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxx potvrzení x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx povinen xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx biometrických xxxxx, xxxxxxxx xx xx ministerstvo x xxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx x pobytu.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo vydává x xxxxx platnosti
a) xxxxxxxxx k dosažení xxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx 1 xxx,
x) 1 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx s předpokládanou xxxxx xxxxxx delší xxx 1 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, který byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx 1 rok,
d) 2 xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxxx-xx nositeli oprávnění xx sloučení xxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx době xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx vydán tomuto xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxxx službě xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci, jde-li x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx studia xx území xxxxx §42d,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo
h) 2 roky v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nejméně xxxx xx dobu 6 xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx karta xx xxxxxx xx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxx nebo dohoda x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxx xx xxxx 2 xxx; x případě cizince xxxxxxxxx v §42g xxxx. 3 se xxxxxxxxxxxxx karta xxxxxx xx dobu platnosti xxxxxxxxxxxx době uvedené x povolení k xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxx karta xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx o 3 xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 2 xxxx.
(8) Xxxxx xxxxx xxxxx §42i xx xxxxxxxx xx xxxxxxx
x) do xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx platnosti, xxxxx byla xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx podána x xxxx xxxxxxxxx modré xxxxx,
x) do doby, xxx jiný členský xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx karty xxxxxx x době platnosti xxxxx karty xxxxx §42i,
x) do xxxx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx vydal xxxxxx kartu,
d) po xxxx 3 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx karty.
(9) Xxxxx xxxxx vydaná xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx území xxxxxxxx xx platnou do xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxx karty xxxxx §42i, pokud x xxxx xxxxxxxxx xxxxx karty vydané xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx cizinec xxxxxxx o vydání xxxxx xxxxx xxxxx §42i x x xxxxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(10) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx držitele xxxxx xxxxx x xx platnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 8 x 9 xxxxxxxx obdobně.

§44a
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx
x) xx xxxx xxxxxxxxxx x §44 odst. 5,
x) xxxxxxx xx xxxx stanovenou x §44 xxxx. 4 xxxx. x), x), x) až x),
x) xx dobu platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx §44 odst. 4 xxxx. x),
x) xx xxxx 5 xxx, xxx-xx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu podle §44 xxxx. 4 xxxx. d),
e) nejdéle xx xxxx xxxxxxxxxx x §44 odst. 7, jde-li x xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxx (§42d) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx však xxxxxxx o 2 xxxx, xxxxx bylo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vyšší xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx na xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vydáno xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx stanovené xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx hostitelské xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neprodlužuje.
(3) Xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx přijímá a xxxxxxxxx o ní xxxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx §35 odst. 2 x 3, §36, §46 xxxx. 3 x 7 x §47 xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §47 xxxx. 2 se xxxxxxxxxx xx oprávnění k xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(4) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42b xxxx. 1 xxxx. x), c) x x) a dále xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění po xxxx pobytu na xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Na xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j odst. 4. Jestliže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doklad. Platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx pro xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46a).
(5) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx cizinec povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42c xxxx. 3, x xxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx občanem xxxx x xxxx pobýval, x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. K žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx předložit náležitost xxxxx §46 xxxx. 7. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dohodu x xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx x provedení xxxxx x náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), d) x x).
(6) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx podle §42d xx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx náležitosti podle §31 xxxx. 1 xxxx. a), x), x) a x),
x) xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, a xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx (§13), xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx tuzemská xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx.
(7) Žádost x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx podává ministerstvu. X xxxxxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 4, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(8) K xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovník xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §42f xxxx. 3 písm. x) x x) x na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxxx prodloužit, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx důvod xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxx povolení (§46d). Xxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. x) x x) xx x) a xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx splnění xxxxxxxx uvedených v §42g odst. 2 xxxx. x) x x), §42g odst. 3 xxxx 4 xxxxxxxxx prodloužit na xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx; x xxxxxxx xxxxxxx, kterému byla xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g odst. 3, se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání. Xxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xx podává xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. x) x d),

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx splňující podmínky xxxxxxx v §42g xxxx. 2 xxxx. x) xx dobu, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx karty,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §42g xxxx. 3,

x) doklady x prokázání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. c), xxx-xx x xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 2, xxxxx xxxxxx, xxxxxx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svoji xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx zaměstnanecké xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 odst. 4 x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §42g odst. 2 xxxx. b) x x), §42g xxxx. 3 nebo 4 anebo je-li xxxxx pro zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx (§46e), x dále, xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx pobočka xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
(11) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxx karty xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42j xxxx. 1 písm. a) xx x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(12) Splňuje-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se xx výzvu osobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx zpracování údajů xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x jeho podpisu, xxxxx xx xxxxx x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx zpracování; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx překážka. Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydá potvrzení x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(13) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx však xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dostavit xx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu.

§45

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx na území xxxxxxx xx jiným xxxxxx, xxx který xx byl xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x udělení xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Nové xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx nelze udělit x případech uvedených x §33 odst. 1 nebo 3 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §42 xxxx. 2. Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, může x xxxxxxx změnu xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx po dobu xxxxx xxx 2 xxxx.

(2) Xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx rodiny xx xxxxxxxx po 3 xxxxxx pobytu na xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx požádat xxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx rodiny, je xxxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxx xxxxx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nositelem xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx

x) k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x povoleným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx požádat x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účelem x případě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny, xxxxxxx-xx xx dni xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 2 let x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 xxx; xxxxxxxx nepřetržitého pobytu x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx sňatku x xxxxxxxxx oprávnění xx sloučení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) K xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 nebo 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3 nebo 4,

c) xxxxxx o zajištění xxxxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x cestovním zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j x xx požádání xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 zaniká xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx, kdy xxxxx důvod xxxxxx.

(7) Xxxxxxx s povoleným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx účelu xxxxxx nebo po 1 roce pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx jiným xxxxxx. Ministerstvo dlouhodobý xxxxx xx xxxxx xxxxxx nepovolí, jsou-li xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §46c xxxx. 1 xxxx. x) xx x).

§46
(1) Xxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxx obdobně §31 xxxx. 1, §33, 34, 37, 38, §55 xxxx. 1, §56, §58 odst. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx dlouhodobé xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j. Xxxxxxxx xx povinen xx požádání předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.
(2) Xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxx. x) platí xxxxxxx §56 vztahující xx na vízum x xxxxxx xxx 90 xxx. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx podle §43 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 1, §37, §55 xxxx. 1, §56, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx požádání xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4.
(3) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx nebo za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obdobně §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x), x) x x), §56 xxxx. 2 písm. x) x §62 xxxx. 1.
(4) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx rodinného xxxxxxxxxxx, který xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pobyt xx účelem společného xxxxxxx rodiny s xxxxxxxxxx, platí obdobně §55 odst. 1, §56 odst. 1 xxxx. x), x), x), §56 odst. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx vízum.
(5) Xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§42d) xxxxx xxxxxxx §37, §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 písm. x) xx x), x), x) a x), §56 xxxx. 2 písm. a) x §62 xxxx. 1 vztahující xx xx xxxxxxxxxx vízum.
(6) Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx §55 xxxx. 1, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxxx kartu nevydá

a) x xxxxxx xxxxxxxxx x §56, s xxxxxxxx xxxxxx uvedeného x §56 odst. 1 písm. f),

b) xxxxxxxxx-xx xxxxxxx podmínku xxxxxxxx x §42g xxxx. 2, 3 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxxx xxx x xxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §42g odst. 6 x Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pro hlavní xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zaměstnávání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na trhu xxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx
x) náležitosti xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx nebude xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minim9d) cizince x x xxx xxxxxxxx posuzovaných osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů na xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x společně xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; za xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou jednorázového xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, podpory při xxxxxxxxxxxxx a xxxxx x systému xxxxxx x xxxxxx nouzi; xxx účely výpočtu xxxxxx xx §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx nepoužije,
c) xxxxxx x zápisu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxxx vymahatelné xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx36) xxxxxx xxxxxx. Není-li xxxxxxx xxxxxxx subjektem xxxx xxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní společnosti xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx členem, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxx obchodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nedoplatky, x potvrzení okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x tom, že xxxx xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xx požádání xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx.
(8) Xxx-xx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx informačního systému xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxx xxxxxxxx xx smluvním xxxxxx5a), který cizince xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do tohoto xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámí smluvnímu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zařadil.

§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx
(1) Na xxxxxx cizince xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx zruší.
(2) Ministerstvo xxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx byl xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx,
x) xxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyhoštění cizince xx xxxxx území9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k trestu xxxxxx svobody x xxxxx nejméně 1 xxx anebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx x xxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx cizinců xx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxx xx lhůtě stanovené xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,
d) xxxx xxxxxxxx, že by xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx pobytu na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 písm. x) nebo x),
x) xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx platnosti povolení x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podstatné xxx xxxxxxxxx žádosti x xxxx uvedené xxxxxxxxxxxx skutečnosti,
g) xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) cizinec xx xxxx při xxxxxx pobytu xx xxxxx ohrozit veřejné xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x takovému xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx,
x) cizinec xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx toto povolení xxxxxx,
x) zjistí, že xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx získat xxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx účelově xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určeno xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx rodiny x xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx modré xxxxx xxxx platnost xxxxx xxxxx zrušena xxxxx mu nebyla xxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebylo vyhověno xxxx žádosti x xxxxxx modré xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx vydané xx xxxxx xxxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx důsledky tohoto xxxxxxxxxx budou přiměřené xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx výjezdní xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx7c) ministerstvo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx
x) byl držitel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx držitel xxxxxx povolení xxxx xxx dalším pobytu xx území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx stát Evropské xxxx xxxx smluvní xxxx uplatňující xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x důvodu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody v xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatňujícího xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx,
x) držitel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx povolení xxxxxx, s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 8,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx v §180j, x to ani xx lhůtě stanovené xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,
x) držitel xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) úhrnný xxxxxxx xxxxxx držitele xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. c)] xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx9o), xxxx
x) xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právní postavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x zrušení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx držitele xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo postupuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinnému příslušníkovi xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx jiného členského xxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx stanovené lhůtě x území xxxxxxxxxx.

§46c

Zrušení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx9g), xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx plnit xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx povolení xxxxx §42e xxxx. 1,

b) xx to xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx o zrušení xxxxxx povolení xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx x cizinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx, xxx-xx z xxxxxx uděleného xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dokončí xxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.

(4) Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx na xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany xx xxxxx vydaného xxxxxxx podle §42e xxxx. 5; o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 5; xxxxxxx je xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx výjezdním xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x
Xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxxx.
(2) Ministerstvo xxxx xxxxx platnost xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxx pracovník xxx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxxx úmyslného trestného xxxx,
x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx uplatňující xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze svého xxxxx9a) z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx anebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx xxxx vyhošťování, x xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x pobyt cizinců xx jejich xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx při dalším xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) výzkumná xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavřela xxxxxx x xxxxxxxxx9j), byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací schválených xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx vedeného podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j); xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pracovník xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx9j) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx seznamu xxxxxxx,
x) výzkumný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42f xxxx. 3,
x) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx předložené x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx v rozhodnutí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx pracovníkovi xxxxx výjezdní příkaz; xxxxxxxx pracovník xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx x xxxxxx uvedených x §37 x xxxx, jestliže

a) cizinci xxxxxx xxxxxx odborná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx35),

x) pracovní poměr xxxxxxx skončil; x xxxxxxx xxxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §52 písm. x) xx e) xxxxxxxx xxxxx nebo dohodou x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 zákoníku xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx zruší, xxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx souhlasu podle §42g odst. 7 xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx zrušení xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnavatelem xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle §42g xxxx. 7 xxxx xx tento xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx cizinci xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxx; x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výpovědí z xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx v §52 xxxx. x) xx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x týchž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zruší, xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx 3 měsíců xxx xxx následujícího xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxx cizinec x xxxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g odst. 7 xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx platnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx, stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Ministerstvo zruší xxxxxxxx modré karty, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxx karty xxxxxx,

x) xxxxxx, xx náležitosti xxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx vydána,

e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx nebo změnu xxxxxxxxxx zařazení; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx povinnosti držiteli xxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxx nezávislé,

f) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx držitele xxxxx karty přesáhla 3 xx xxxx xxxxxx měsíce,

g) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; to xxxxxxx, xxxxx pracovní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) zákoníku xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxx zrušením xxxxx §56 xxxxxxxx práce,

h) xxxx držitel xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

i) xxxxxx xxxxxxxx nebyla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem35).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx platnost xxxxx xxxxx, jestliže

a) xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx,

x) jiný stát Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx vyhošťování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze svého xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx svobody v xxxxx xxxxxxx 1 xxx anebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx některého xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxx státu uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx na území xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx bezpečnost státu, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx bydlení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx,

xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx platnosti xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx držitele xxxxx karty.

(3) Ministerstvo x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx platnost xxxxx xxxxx, stanoví lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx výjezdní xxxxxx; xxxxxxx je povinen xx stanovené lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.

§47
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 90 a nejpozději 14 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx. V xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx cizince nezávislé, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx žádost xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx zániku xxxxxx důvodů; vízum xx do xxxx xxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) Xxxxx doba xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx byla podána xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, považuje xx xxxxx za xxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(3) Žádost o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx podat x době xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx vydaného Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x době xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. a) xxxx x) x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx xxxxxxx žádosti xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

§48
Pro xxxxx úhrady xxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, se xx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) a x), §33 xxxx. 3 xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx (§43),
b) xxxxx xx xxxxxx x §42e odst. 1 xx podmínek x xx lhůtě xxxxx §42e xxxx. 2,
x) xxxxx podal xxxxxx o povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany na xxxxx xxxxxx,
x) který xx uveden x §42e xxxx. 5, x to ode xxx xxxxxx žádosti, xxxx
x) který xx xxxxxx x §18 xxxx. x) bodě 4, x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§48x

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §42e odst. 2, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx, a xxxxxxx, kterému xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx výše

a) 1,6násobku xxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxx stanovené zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9d), xx-xx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob [§42c xxxx. 3 písm. x)],

x) 1,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x společně s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 2 xx 3 xxxxx,

x) 1,4násobku částky xxxxxxxxx minima xxxxxxxx x společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxx,

x) 1,3xxxxxxx xxxxxx životního minima xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx posuzovaných xxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 x xxxx osob.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xx majetkové xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx byl xxxxxxx poučen xxxxx §42e odst. 2. Xxxxxxxx příspěvek xx xx žádost cizince xxxxxxxxx xx xxxx 1 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x vyplatit nejdříve xx počátku xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx příspěvek xxx xxxxxxx x opakovaně.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx povinen xxxxx své finanční x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx své xxxxxx xxxxxx čestného xxxxxxxxxx a doložit xx xxxxx dostupnými xxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx nelze dále xxxxxxxxxx, xxxxx

x) odpovědnost xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§15 x 180),

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx majetkových xxxxxxxx své xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx finančního příspěvku xxxx změnu xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§48b

(1) Xx-xx cizinci, xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§42e odst. 2), xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem ochrany xx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxx povolení xxxxxx, xxxxxxxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx právnické osobě xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx oprávněn xxxxxxx na území xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxx žádosti; to xxxxxxx, xxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nepotvrdil, že xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1.

(3) Po xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem ochrany xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx studia xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

Xxxxx 4

§49

Přechodný xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx členům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušníkům registrovaným Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx. Xxxx povolení lze xxxxx xxxxxxx na xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registrovaný Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx osob pobývajících xx xxxxx xxxxx §18 písm. x) xxxx b), xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

(3) Xxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území po xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx opakovaně xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx prohlašuje xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

Díl 5
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
§50
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx příkaz xx xxxxxx, který x xxxx úřední xxxxxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx nevyžaduje, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxx uplynutí platnosti xxxxxxxxxxxx víza, xx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx platnost xxxx, po xxxxxxx xxxx xxxxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo povolení x xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxx platnosti xxxx xx xxxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx (§41), xx xxxxxxxx xxxx platnosti xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (§49 xxxx. 5) xxxxx xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, x němuž xx xxxxx nevyžaduje.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx opravňuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx po xxxx, xxxxx je xxxxxxxx k provedení xxxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 60 xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx výjezdním příkazu xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí nebo xxxxxxxxxxxx.
(5) Při ukončení xxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1b) nebo jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx pobytu xx výjezdní příkaz xxxxxxxxx xx 1 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx nemocí.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx obsahuje údaje x totožnosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx cizinec xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podmínkou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(7) Xxxxxxxx příkaz má xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§50x
Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx vydaného xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opustit xxxxx.
(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx mohl při xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx policie xxxx dále
a) xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx repatriace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže

1. nepodal xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxx x tomu xxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx lhůtě xx 30 xxx, nebyl-li xxxxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxx, xxxx

3. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx doplňkové ochrany (§124b), xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vstoupil xxxx xxxxxxx xx xxxxx a má xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sjednané x jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009 nebo xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx37) (§129).
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx území, x xx v xxxxxxx 7 xx 60 xxx. Pokud by xxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 a 3 xxxx doba x opuštění xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx trvání zajištění xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx běžet xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx této xxxx xx zajištěním xxxxxxxxx.
§50x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

Díl 6

Společná ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, které xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx a xxxxxx xx území x xxxxxxxxxxx z xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx dobu x xxx vyznačenou.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.1b)

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx.

§52

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, udržení xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx veřejného zdraví xxxxx x xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxx

x) dlouhodobé xxxxx xxxxxx podmínkou xxxxxxxxxxx x určení xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx vycestování x území,

b) zkrácena xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§53
(1) Xxxxxx o xxxxxxx dlouhodobého víza xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxx xx zastupitelském xxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je cizinec xxxxxxxxx, xxxx ve xxxxx, ve kterém xx xxxxxxx povolen xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; to neplatí, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x právním xxxxxxxx xxxxxxx podle §182 xxxx. 1 písm. x).
(2) Žádost x xxxxxxx dlouhodobého víza xx podává xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Žádost x xxxxxxx dlouhodobého xxxx se považuje xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx otisků xxxxx xxxx obrazového záznamu,
c) xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
d) xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx zastupitelském xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx cizinci, xxxxx podal xxxxxxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx žádosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti a xxxxxxx poplatek; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx prstů x pořizovat obrazové xxxxxxx.

§54

X xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx cizinec povinen xxxxx xxx jméno x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx, xxxxx x příjmení xxxx x matky, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x cizině x telefonické xxxxxxx, xxxx, xxxxx a xxxx x xxxx xxxxxx x platnosti xxxxxxxxxx dokladu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxx vydal, a xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxx, x xxxx x tom, xxx xx oprávněn xx xx jeho xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x čísle x xxxxxxxxx příslušného xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx), xxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx vstupu na xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx povolení xxx xxxxx xx xxxxx cílového xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx x označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vydal, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx spojených s xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx osobě, x rozsahu příjmení, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx území, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu xxxxxx na xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na území xxxxxxxxx států, xxxxx x xxxxxxx a xxxxx x rozsahu xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx jména, xxx, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx.

§55

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x udělení dlouhodobého xxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, matričních xxxxxxx x fotografie cizince, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobě.

(2) Předložení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x udělení dlouhodobého xxxx se x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx žádající x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx otisků prstů x pořízení obrazového xxxxxxx.

§56

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx vízum, x xxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx doklady xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v žádosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x přes provedení xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepodaří xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx evidován x xxxxxxxx nežádoucích osob,

d) xx xxxxxxxx x xxx, že xx xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Česká xxxxxxxxx,

x) předloží xxxxxxxx xxxxx pozměněné náležitosti xxxx údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx uvedené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) cizinec xxxxx žádost o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §9 xxxx. 1 xxxx. xxxx. x), x), x), x), x) xxxx x),

x) xxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx stanoveného xxxxxxxxxxx xxxxx neopustí území xxxx že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cestovním zdravotním xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného na xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x případy uvedené x §180j xxxx. 4,

x) pobyt xxxxxxx xx xxxxx není x xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jiná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx pokutu xxxx náklady xxxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx víza k xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zachovalosti (§174), nebo

b) v xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména x dopadům xxxxxx xxxxxxxxx xx soukromého x rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(3) X důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx dlouhodobého xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ministerstvo písemně xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě do 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza (§180e).

(5) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx zařazen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx udělení xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx smluvnímu státu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§57

(1) Zastupitelský xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxx stanovisko. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx udělování xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx cizinec před xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §108j xxxx. 4.

(2) Zastupitelský xxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxx se žadatelem x dlouhodobé xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx provede xxxxxxx xxxx, x to xxxxxxx s cílem xxxxxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pobytu na xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelský úřad xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxx identifikaci žadatele, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x podpis xxxxx provádějící xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx jeho xxxxxxxx nezpřístupňuje.

§58

Vyznačování xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X odůvodněných xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx více účelů xxxxxx.

§59

§59 zrušen právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§60
(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx nejdříve 90 xxx x xxxxxxxxxx 14 xxx xxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx podle odstavce 2 zabrání xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxx důvodů; xxxxxxxxxx vízum xx xx xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx.
(4) Pokud doba xxxxxxxxx dlouhodobého víza xxxx xxxx pobytu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx uplyne xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx žádost xxxx podána ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x doba xxxxxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxx za prodlouženou xx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Důvody xxx neprodloužení xxxx xxxxxx na xxxxx xx dlouhodobé vízum xxxx pro neprodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx víza.
(7) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx rozhodnuto x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k pobytu xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx za xxxxx xx toto xxxxx, x to až xx rozhodnutí x xxxxxxx.

§61

§61 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§62

Xxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx

(1) Platnost xxxxxxxxxxxx xxxx zanikne, xxxxxxx xxxxx právní moci xxxxxxxx xxxxxxxxxx trest xxxxxxxxx10) nebo je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx karty, xxxxx karty xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx podle §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxx dnem nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x udělení azylu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx2).

(4) Po vycestování xxxxxxx x území xxxxxxx xxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x území dotčena.

§63

§63 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§64
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vzdělávání v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx škole, konzervatoři xxxx vyšší odborné xxxxx, zapsané do xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx10a), x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx škole9k),
b) xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysokou xxxxxx, xxxx xxxxx xx jazykovém a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) stipendijní xxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxx vlády České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx praxe xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizincem, uskutečňovaná x tuzemské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx nebo zahraniční xxxxxx xxxxx xxxxx x době nejvýše 5 let xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, organizačně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx akreditovanou xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx mimo území, xxxxx xx xx xxxxx organizační složku,
e) xxxxxxx praxe x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx 18 do 25 xxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hostitelské xxxxxxxxxx xxxx součást xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx koordinovaná x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobyty xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdrojů, pokud xxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo x rámci mezinárodních xxxxx.
(2) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§42d) xx xxxxxxxxxxx xx střední xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx rozumí pouze xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x tuzemské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§64x

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64b

§64b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXX XX XXXXX

Xxx 1

§65

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na území x xxxxx trvalého xxxxxx na základě

a) xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx10c), xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1.

(2) Ustanovení xxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) x s xxxxxxxx §8385 na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Povolení k xxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx vydá xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádá x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

1. je-li xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

2. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx azylu, nebo

3. xxx-xx v xxxxxxxxx xxxxxxx občanem České xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) na jeho xxxxxx, pokud xx xxxx pobyt xx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nezletilé xxxx xxxxxxx nezaopatřené xxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxx pobývá na xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx společné xxxxxxx těchto cizinců.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx dále xx žádost vydá xxxxxxx, xxxxxxx předchozí xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx území xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx od xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xxx.

§67
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx pobývá x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx poslední xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx případného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud tato xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx započítává doba xxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo trvalému xxxxxx x doba xxxxxx po dobu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stížnosti. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx podal xxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dlouhodobé xxxxx xxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxx zrušena.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxxx 18 xxx,
x) xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxx x xxxxxx 65 xxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxx splnění podmínek xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xx rodičem xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx b),
b) xxxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx xx xxxx, nebo
c) xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx sestupné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2, xx jehož osobní xxxx xx cizinec xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxx podat x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele.
(5) Žádost xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx po pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx bylo-li xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx poslední xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxx případného řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxx hodných zvláštního xxxxxxx, zejména je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 15 let xxxx nepříznivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx pobytu na xxxxx.
(8) Xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxx nejpozději xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx ochrany xxx xxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx o žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizince xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

§68
(1) Povolení k xxxxxxxx xxxxxx xx xx žádost xxxx xxxxxxx po 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx území.
(2) Xx xxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území na xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx doba, xx xxxxxx xxxx xxxxxx řízení x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o udělení xxxxx xxxx doplňkové xxxxxxx, x to xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 18 měsíců, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx doby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx doba, xx kterou xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx, x dále xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vypomáhal x xxxxxxxx pracemi xx xxxxxx, ubytování a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx jeho základních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxx).
(3) Xx doby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xx sobě jdoucích xxxxxx x xxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 měsíců, x dále xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, které nepřesáhlo 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx cizinec xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx nepřítomnosti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx o xxxxxxxxxxx x narození xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxx xx xx xxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, který splnil xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxx karty, xxxxx jako xxxxxxx xxxxx karty nepřetržitě xxxxxx na xxxxx xx dobu xxxxxxx 2 xxx; do xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxx xxxxx xxxxxxx modré xxxxx xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 18 xxxxxx. Do požadované xxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx započítávají x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 po xxxx jdoucích xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx nepřesáhla 18 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx použije x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx podat x xxxxxxx, xxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Jestliže platnost xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx cizinci x xxxx xxxx nepřítomnosti xx xxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§69
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §66 xx podává xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) nebo b) xxx xxxxx též xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx, xxxxx má být xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vydáno,
a) xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x je manželem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx azyl z xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx právním xxxxxxxx11),
x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx jeho xxxxxxxxxx x orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x prokázání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x lidmi nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; ministerstvu xxxxxx xxxxxx xxxxxx cizinec xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67.
(4) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxx též xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, jemuž xx být xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pobývá xx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 odst. 1 xxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xxxxx xx území xxxxxx xx dlouhodobé xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a); xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 5 xx xxxxxxxx xxxxx též xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.

§69x

§69x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69b

§69b zrušen právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§70
(1) Žádost x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx podává xx úředním xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x) xxx jméno, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx příjmení, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx narození, xxxxxx občanství, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx (xxxxxxxx zařazení, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), účel pobytu xx území, xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx (pracovní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, adresu xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx pobyt xx území xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxxx a xxxxx xxxxxx), den xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
x) xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx a stát xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx manžele xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, bydliště a xxxxxxxx rodičů,
d) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x
x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx jména, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx k žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx předložit
a) xxxxxxxxxx,
x) cestovní doklad,
c) xxxxxx potvrzující xxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx list xxxx xxxxx xxxxxxx dokládající xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx občanem Xxxxx republiky1a); to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx žádá x povolení k xxxxxxxx xxxxxx podle §68,
x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx (§71 odst. 1); to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67 xxxx jde-li x xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx dosažení xxxx 18 let x xxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxx xxxxxxx výpisu z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxx podklad x xxxxxxxxx trestní zachovalosti (§174) vydaný xxxxxx, xxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxx nebo x němž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší než 6 měsíců, nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxx takový doklad xxxxxxxx; tato povinnost xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx a xx xxxxxxx staršího 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxx který xxxx x povolení k xxxxxxxx pobytu podle §67; xxxxxxx, xxxxx xxxx o povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx §68 odst. 1, nebo, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx o xx xxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (§71 xxxx. 2),
x) souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, s trvalým xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx soužití xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, zákonným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxx cizinec xxxxxxx, xx tento xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxxxx předložit xxxx xxxxx již xxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalost xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx škol xxxxxxxxxxx provádět zkoušky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx (§182a xxxx. 2), není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Cizinec, xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dítětem xxxxxxxx2) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x) a xxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu předložit xxxxxxxxxxx podle odstavce 2 písm. a) xx c) x x).
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §66 je xxxxxxx xx požádání zastupitelského xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu, xx netrpí závažnou xxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx závažnou xxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx nevyžaduje xx xxxxxxx, který
a) xxxxxxxx xxxx 15 xxx,
x) xxxxxxx, xx x xxxxxxx 20 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx střední xxxxx nebo nejméně 1 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx školu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku x českého jazyka, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx minimálně úrovně xxxxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx [§182a odst. 2 xxxx. x)], xxxxx xx tato xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx 67 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 4,
e) xxxxxxx, xx má tělesné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxx schopnost xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxx 60 xxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xx v případě xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxxx má požadovanou xxxxxxx xxxxxxx jazyka x rozsahu stanoveném xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx [§182a odst. 2 xxxx. x)], xxxxxxxxx xxxxxx prokazující požadovanou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx; vykonání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nový xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jazyka x tomto případě xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx.

§71
(1) Xx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx pobývajících na xxxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. c)] xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx životních xxxxx9d) xxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx částku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx bydlení xxx x společně xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §66 xxxx xxx xxxxx xxxxxx nahrazen xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx podle xxxx xxxxx xx považuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, podpory v xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a dávek x xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx; xxx účely xxxxxxx xxxxxx xx §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nepoužije. Xxxxxx xxxxxxx xxx prokázat xxxxxxx potvrzením xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výdělku, xxx-xx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx přiznáním x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxx x účtu xxxxxxxx v xxxxx xx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx, ze kterých xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx příjmy xxxxxxxxx xxxx platební výměr xxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 xxxx. x) xx rozumí xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nebo písemné xxxxxxxxx osoby, která xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxx souhlas x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx být zajištěno xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx evidenčním, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx stavebního xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Úřední xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, podepíše-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx podle xxxx xxxxx podáváno elektronicky, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx.

§72

Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx nesmí být xxxxxx 180 dnů, x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, rodného xxxxx, xxxxxxxx listu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadovanou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§73

Xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx sdělí Ústřední xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx.

§74
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx se xx xxxxx 3 pracovních xxx xx vstupu xx území osobně xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx je xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo xx xxxxxxxxxx údajů nezbytných xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx k xxxx dalšímu digitálnímu xxxxxxxxxx; podpis se xxxxxxxx, xxxxx cizinci x xxxx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti povolení x xxxxxxxx xxxxxx
§75
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxxxx, xxxxxxxx
x) cizinec x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pozměněné náležitosti xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nositel xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny xxx xx území x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (§154),
d) xx cizinec xxx xxxxxxx důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§169 xxxx. 2), odmítne xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), nebo
f) x řízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §67 xxxx §68.
(2) Ministerstvo xxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) cizinec xx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x trvalému xxxxxx xx xxxxx,
x) cizinec xxxxxxxxx podmínku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174),
x) cizinec xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 trpí xxxxxxxx nemocí,
e) v xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §77 xxxx. 2 xxxx. x),
x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo
g) xxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,
za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx České xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx mezinárodního xxxxxxx.
(4) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) se xxxxxxxxxxx, xxx-xx o vydání xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx.
(5) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 3 xxxx 4, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povolení se xxxxxxxx státem, který xxxxxxx zařadil xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxx přihlédne xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxx zařazení. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx cizince xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§76

Platnost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zaniká

a) xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jestliže jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postavení rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie7c), nebo

d) xxxxxx cizince xxxx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xxxxxxx za xxxxxxx.

§77
(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, jestliže
a) xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxx pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx účelově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) cizinci xxx xxxxxx pobyt xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo pozměněných xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, x xxxxx uvedené xxxxx podstatné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx pobýval xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 měsíců, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x narozením xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zahraničí,
d) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 6 let,
e) je xx xxxxxxxxxx plněním xxxxxxx vyplývajícího z xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) o xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) cizinec, xxxxxx xxxxxxx xxxxx karty, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 24 xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx platnost povolení x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx, jestliže
a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx práva x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx,
x) xxxx zrušena xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx uděleného xxxx, kdo x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx,
x) cizinec xxxxxxxx povinnost podle §88 odst. 3,
x) xxxxxxx xx zařazen xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx zařadil, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx za xx, xx xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx při xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,
f) xxx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x nepodmíněnému trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx uplatňující xxxxxxxx postup ve xxxx vyhošťování rozhodl x xxxxxxxxx cizince xx xxxxx území9a) x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx nejméně 1 xxx anebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx xxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx některého xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování, a xxxx x důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx cizinců na xxxxxx xxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxx rozhodnutí xxxx přiměřené z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx v rozhodnutí x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příkaz; cizinec xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§78

§78 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§79

§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§80

§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§81

§81 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§82

§82 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx

§83

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx7c) (xxxx xxx "xxxxxxxx na území"), xxxxxxxx xxxxxxx

x) splnil xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx (§68),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a

c) xxxxxxxx zajištění prostředků x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §71.

(2) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx dále xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x to xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx členských xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx modré xxxxx a po xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nepřetržitě xxxxxx xx xxxxx. Do xxxxxxxxxx doby 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx členských xxxxx Evropské unie xx nezapočítává xxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx karty xxxxxx tímto členským xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 18 xxxxxx. Xxxx ustanovení xx obdobně xxxxxxx x xx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxxx (§85 xxxx. 1), xx oprávněn xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxxx, pokud ode xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x trvalému pobytu xx xxxxx xxxxx §71. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx cizinci xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§68), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx závažným způsobem xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

§84

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx území xx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7c).

(2) Ministerstvo xx xxxxxxx o povolení x pobytu dále xxxxx xxxxxx "Mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx [xxxxx xxxxxxxxx xxxxx] xxx [xxxxx]", jde-li o xxxxxxx, kterému jiný xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx se xxxxx, pouze xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxx.

§85

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, nejsou-li xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx členský stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx po xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx x pobytu xxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - ES"7c).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx

§86

§86 (díl 3) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 4

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do náhradní xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx

§87

(1) Xxxxxxx mladší 18 xxx svěřený xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx10c) xx oprávněn trvale xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx alespoň xxxxx xxxxxxx osoba, xxx xx cizinec xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx se na xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterém je xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy; xxxxxxxxxxxx xx předložení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je oprávněn xx dosažení xxxx 15 let xxxxxxx xx území xxx xxxxxxxxxx dokladu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx požádání xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. X žádosti je xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

(5) Cizinec xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx požádat x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx dosažení xxxx 15 xxx.

(6) Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx zaniká, xxxxxxxx

x) xxxxx, xxx xxx cizinec svěřen xx xxxxxxxx výchovy, xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx ověřeným xxxxxxxx,

x) cizinec xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu1a),

c) xxxxxx xxxxxxxx výchova xxxxx xxxxxxxx 1, nebo

d) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xx území.

(7) Xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní výchovy xx dosažení věku 15 xxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx

1. xx xxxxxxxxxx odsouzen soudem Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zákonného xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx podpisem,

3. nabude xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1a), xxxx

4. xxxxxxx xxxx 18 xxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx-xx xx cizinec xx 60 xxx po xxxxxxxx xxxx 18 xxx,

x) xxxxxx náhradní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx 18 let xxxxxxx, xxxx

x) fyzická xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území.

(8) Dnem, xxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7, xxxxxxxx xxxxxx platnost potvrzení x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, pokud xxx cizinci vydán.

(9) Xxxxxxxxxx §117d x 117e se xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xx dosažení xxxx 15 let xx xxxxx podle §65 xxxx. 1 xxxx. x).

Účinnost od 1.5.2011 xx 9.5.2013 (xx novely č. 103/2013 Xx.

XXXXX XXx
XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX A XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXX
Xxx 1
Xxxxxxxxx xxxxx
§87x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx
x) hodlá na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce13) x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) K xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx území xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx doklad,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) anebo xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnost13a), a
e) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx na xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie, který xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx na xxxxx xxxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx než 3 měsíce13) xxxxxxxx x xxxxxxx Evropské xxxx, xx povinen x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx. x), také doklad xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§87x
(1) Rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx na xxxxx pobývat xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx13) xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx povinen podat xx lhůtě do 3 xxxxxx ode xxx vstupu xx xxxxx.
(2) K xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xx rodinný příslušník xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §87a odst. 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2 písm. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §15a odst. 1 xxxx. d), také xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx nezaopatřenou xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.

§87c

(1) Xxxxxx Evropské xxxx1b), xxxxx na xxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx člen xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a je xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx povinen xxxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xx 3 měsíců xxx xxx vstupu na xxxxx. Rodinnému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) K žádosti xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx také xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§87d
Důvody xxx zamítnutí xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x zánik jeho xxxxxxxxx x xxxxxx xxx zrušení přechodného xxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx systému xxxxxx x xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx (§106 xxxx. 3), x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Evropských xxxxxxxxxxxx13b),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl ohrozit xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (§154) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx přechodný pobyt xx území občanu Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxxx
x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§106 odst. 3), x výjimkou xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství13b),
b) ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx vyhoštění, nebo
c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx nemocí, xxxxx x xxxxxxxx onemocnění xxxxx xx 3 xxxxxx po xxxxxx xx xxxxx,
xx podmínky, xx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx území xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie1b) na xxxxx xxxxxxx lhůtu x vycestování x xxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx ve stanovené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx §76 xxxx. x), x) x x) xxxxxxx xxxxxxx.

§87x
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §87d xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxx, jestliže žadatel
a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx nemocí, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx,
x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž vyhodnocení xxx xxx za xx, xx trvá xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxxx obcházení tohoto xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx manželství xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx otcovství,
d) xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx (§169 odst. 2), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx výpovědi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a) xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxx xxxxxxx zvláštního zřetele xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazku. Xxxxxxxxxxxx projedná xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx se smluvním xxxxxx, xxxxx žadatele xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních států, x x xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Vydání xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§87f
Důvody ukončení přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx1b), který sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, přechodný xxxxx xx území, pokud x to požádá, xxxx x důvodů xxxxxxxxx v §87e.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx přechodný xxxxx xx území, xxxxx
x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx; xx neplatí, xxxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, x xx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x vyšší xxxxxxx škole xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx studia xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx,
x) občan Xxxxxxxx unie v xxxx přechodného pobytu xx xxxxx zemřel; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx příslušník xxxxxx Evropské unie xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxx
x) xxxxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x rozvodu manželství xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné; xx neplatí xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx příslušného orgánu10c) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výchovy xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxx přiznáno xxxxx xxxxxxxxxxxx osobního styku x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie pouze xx xxxxx, nebo

2. xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trvalo xxxxxxx 3 roky x x době xxxxxx xxxxxxxxxx měl xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 xxx,

xx xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Ministerstvo x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx §76 xxxx. x), x) x x) xxxxxxx xxxxxxx.

Díl 2
Povolení x xxxxxxxx xxxxxx
§87x
(1) Ministerstvo xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13)
x) po 5 letech xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) jestliže x době xxxxxxxx xxxxxxxxxx, podnikání nebo xxxx výdělečné xxxxxxxx13a) xxxxxx xxxx stanoveného xxx xxxxx xxxxxx xx starobní xxxxxx13c) xxxx xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku13d) a x tento důchod xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx podáním xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu a xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 let,
c) xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 2 let; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx13e),
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx jinou výdělečnou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx nebo alespoň xxxxxx týdně xxxxx xx území, xxxxx xx xxxxx dříve xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx byl xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 xxx, xxxx
x) xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 let, xxxxx xxx svěřen xx náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) na xxxx žádost povolení x xxxxxxxx xxxxxx13), xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx důvodů xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx.
(3) Ministerstvo xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx, pokud je xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx republiky.
(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, podnikání xxxx jiné výdělečné xxxxxxxx13a) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dobu činnosti xxxxxxxxxx na území xx xxxxxxxx, že xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx provozoval xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx den xxxx xxxxxxx xxxxxx týdně xxxxxx na xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx manželem xxxxxxxx xxxxxx České republiky1a) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxx xxxx nabytím xxxx státního xxxxxxxxx.
(6) Xxxx, xx kterou xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) veden v xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x), xx xxxxxxxx, xx xxx občanu Evropské xxxx1b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Podmínka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx území nepřesáhne xxxxxx 6 xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxx
x) x xxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxx služby, nebo
b) xxxxx jedna nepřítomnost xxxxxx xxxxx než 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jde-li x těhotenství x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x důvodu pracovního xxxxxxx do xxxxxxxxx.
(8) Xx xxxxxx Evropské xxxx mladšího 18 xxx, který xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx ustanovení §87 xxxxxxx obdobně.

§87x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu13)
a) xx 5 letech xxxx xxxxxxxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx,
x) xx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx je xxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx xx xx území xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx1b), xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) jestliže xx xxxxxxxxxx osobou po xxxxxxx občanu České xxxxxxxxx1a), který xxx xx území xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

1. ke xxx úmrtí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 2 let,

2. x xxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx pracovního xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx, xxxx

3. pozbyl xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxx xx xxxx pobyt xx xxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) x humanitárních xxxxxx, xxxxxxx

1. x důvodu xxxx o občana Xxxxxxxx unie1b), xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxx xxx x sebe xxxxxxxx, xxxx

2. xxxx-xx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nezaopatřené xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), který je xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zletilé xxxxxxxxxxxx xxxx občana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx1b), kterému bylo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx §87g xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx. Xx doby nepřetržitého xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vydaného x xxxxxx xx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu2),3a), xxxxx xx xx rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxxxx.

§87i
(1) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) nebo xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx §87g xxxx. 1, xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx, xxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87h xxxx. 1, xxx-xx x xxxx rodinného příslušníka,
c) xxxxxxxxxx x
x) doklad x zajištění xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d) xx rozumí xxxxxx x xxxxxxxxxxx bytu xxxx xxxx, doklad x oprávněnosti xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bytu xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpisem, xxxxxx je xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, který xx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx31) označen xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orientačním xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx rekreaci. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx souhlas před xxxxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx elektronicky, xxxx xxx xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx.

§87x

(1) Xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx občanu Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie (§87r), x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87t)12a). Xxxxx x xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x zařazení do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění12) xxx, xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu nebo xxxx zrušení právní xxxx.

§87x
Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x trvalému pobytu
(1) Xxxxxxxxxxxx žádost o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx zamítne, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx nebezpečí, xx by žadatel xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,
x) se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxx prohlášeným xxxxxxxxx xxxx xxxxxx otcovství,
c) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154) x xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx xx mohl xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,
d) xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, který xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx unie1b) a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zařadil, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx vyhodnocení xxx xxx xx xx, xx xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx svém xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx xxxx závažnou nemocí, xxxxx o povolení x trvalému pobytu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx onemocnění xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx,
x) se xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§169 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx výpovědi xxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti, xxxx
x) v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87g xxxx 87h.
(2) K xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx České republiky, x humanitárních xxxxx x jiných důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx z xxxxxx xxxxxx mezinárodního xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx smluvním xxxxxx, který rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx smluvnímu xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské xxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§87l
Důvody xxx xxxxxxx x xxxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx závažným způsobem xxxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx-xx zahájeno řízení x správním xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států, x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zařadil, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, xx trvá xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx otcovství, xxxx
x) xxxxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 2 xx xxxx jdoucí xxxx,
xx xxxxxxxx, že rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požádá.

§87x

Xx zánik povolení x trvalému pobytu xx §76 xxxx. x), x) xxxx x) vztahuje obdobně.

Xxx 3

Potvrzení x xxxxxxx

§87x

Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jméno, příjmení x xxxxxxx jména, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území.

§87o

Pobytová xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx

(1) Xxxxxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx listinou; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx dvou cizích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pobytová xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx, příjmení x xxxxxxx jména, datum x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, rodné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(3) Pobytová karta xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx na 5 xxx. Platnost pobytové xxxxx lze o xxxxxxx dobu prodloužit, x xx x xxxxxxxxx. X prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx skončením xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§87x
Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx
(1) X žádosti x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §87a xxxx. 2 písm. x), x), x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Evropské unie; xxxxx xxxxx xx xxxxx podoby xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §87f.

§87x

Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské unie xx xxxxxxxx listinou; xxxxxxxxxx xx v xxxxxx českém x xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvyklostí.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx unie se xxxxxx jako samostatný xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx příslušnost, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na území.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx. Platnost xxxxxxx xxx prodloužit x 10 let, a xx i xxxxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxx Evropské unie

(1) Xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o prodloužení xxxx platnosti průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx žadatele xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx důvodů.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx; xxxxx došlo ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie odpovídající xxxx skutečné podobě.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87l).

§87x

Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému pobytu xx xxxxxxxx listinou; xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx dvou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvyklostí.

(2) Průkaz x povolení x xxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, datum x místo narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, adresu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx §87r xxxx. 3 x §87s vztahují xxxxxxx.

Díl 5

Společná xxxxxxxxxx

§87x

(1) Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx uvedou xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx Evropské unie xxxx jeho rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx matričním xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, vyznačí xxxxxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxx záznamu v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx kartě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x oddacím xxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx nebo průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu.

§87x

(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxx xx potvrzení ztracené, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx, který xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx průkazu o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, zničený, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x poškozený průkaz; xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x případě, xx xxxx o xxxxxx průkazu xx xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxx §87z xxxx. 2. Xxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §87z odst. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx, cestovní xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx, xxxxx žádá o xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazu o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxx má xxx xxxxx provedena, a xxxxxx xxxxxxxxxxx požadovanou xxxxx. Nelze-li xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, vydá xx xxxx xxxxxxxx xxxx průkaz; v xxxxxxx případě xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx na xxxxx xx změna neprovádí; xxxxxxxxxxxx vydá xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx.

§87x

Xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x fotografie, xxxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxx žadatele.

§87x

(1) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Žádost o xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, pobytové xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie, průkazu x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Žadatel je xxxxxxx x žádosti xxxxx

x) své xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, měsíc x rok xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx příchodem xx území (pracovní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zaměstnavatele), účel xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxx po xxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, název x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), poslední xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx místa xxxxxx xx území, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxxx x xxxxx pobytu), xxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx x platnost xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx manžele nebo xxxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství a xxxxxxxx rodičů x xxxx.

§87x
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx pobývá xxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx žádosti; xx xxxx xxxx xx jeho xxxxx xx území xxxxxxxx xx pobyt přechodný. Xxxxxxxxx pobývat xx xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx neplatí, xxxxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx žádost, v xxx nejsou uvedeny xxxx skutečnosti, které xxxxxxx příslušník občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx žádosti.

§87z

Skončení xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) uplynutím xxxx x něm xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx ztráty xxxx odcizení,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx přechodnému xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) nabytím xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx držitele xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxxx průkazu xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území; xx xxxxxxx, pokud x xxxxxx pobytu xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx průkazu xxxxx xxxxxxxxx xx území.

(2) Xxxxxxxxxxxx zruší platnost xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx nečitelné xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) fotografie x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx držitele.

(3) Xx-xx držitel průkazu xxxxxxxx x plně xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podepsaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx souhlasí. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx v tomto xxxxxxx přípustné.

§87xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx

x) xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx potvrzení,

d) xxxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx občanu Evropské xxxx, xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx držitele xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ukončení xxxxxx na území.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, jestliže xxxxxxxxx

x) je poškozeno xxx, že zápisy x xxx xxxxxxx xxxx nečitelné xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provedené xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx potvrzení, lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením xxxxxxxx potvrzení, že xx zrušením xxxx xxxxxxxxx souhlasí. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX NA ÚZEMÍ

§88

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxx, považuje xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx, xx přechodný, není-li xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx zákonný zástupce xxxxxxxxxx cizince na xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx v xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x udělení stejného xxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxx, kde xx xxxxxx x pobytu xx xxxxx, xxxxxx-xx xx území na xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, pobývá-li xx xxxxx xx dlouhodobé xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud narozený xxxxxxx x době xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx v xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx pobyt xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx právní xxxx rozhodnutí o xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx pobyt xxxxxx.

(4) Xxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xx prodlouženou, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx době xxxxxxxxx xxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx, než tyto xxxxxx pominou. Cizinec xx xxxxxxx důvody xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx na xxxxx xx krátkodobé vízum, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu.

§89

(1) K xxxxxxx xxxxx §88 odst. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxx xxxxxx dítěte; x xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxx je xxxxxxxx, xxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xx kterém xx xxxx zapsáno,

b) xxxxx xxxx xxxxxx,

x) doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx na území xxxx xxxxxx prohlášení, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X žádosti podle §88 xxxx. 3 xx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) a x).

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX X ÚZEMÍ

§90

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxx hraniční xxxxxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x přímo použitelným xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx razítka xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§91

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x území i xxx cestovního xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x skutečnost, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x skutečnost, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxx pobytovou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§92

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx

Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx zákonným xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx38), xxxxxx vycestování x území, xxxxx xxx hraniční kontrole xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx xx území x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx, xx-xx podmínkou xxxxxx na území, x že xxxxxxx xxxxx starší 18 xxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obživou xxxxxxx, s xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx až xx xxxxxxxxxxx z xxxxx x náklady xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s případným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z území x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx, xx jeho xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx cizince, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX MÍSTA XXXXXX XX XXXXX

§93

(1) Xxxxxxx xx povinen xx 3 pracovních xxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx policii xxxxx xxxxxx xx xxxxx (§97); xx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx mladšího 15 let, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrovaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx splnil u xxxxxxxxxxx [§103 písm. x)].

(2) Xxxxx Evropské xxxx1b) xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx ve xxxxx xx 30 dnů xxx xxx vstupu xx xxxxx, pokud xxxx předpokládaný xxxxx xxxx xxxxx než 30 xxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx pobývá xx xxxxx. Xxxxxxxxx ohlásit xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx se nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx splnil x ubytovatele [§103 xxxx. x)].

(3) X xxxxxxxx xxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx práva x objektu ani x xxxxxxxxxxx nemovitosti, x níž xx xxxxxxx přihlášen k xxxxxx.

§93x

§93x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 110/2014 Sb.

§94

§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§95

Xxxxxxxxx hlásit pobyt xx xxxxx xx xxxxxxxxxx na cizince, xxxxx je xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx výkonu xxxxxx odnětí svobody xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx7) xxxx x xxxxxxxx (§130).

§96

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,13) nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxxxxx péči, xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx nebo cizince, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx území xx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx (§87).

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

§97
Xxxxxxx xxxx osoba xxxxxxx x §96 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx na území xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxx, rok x xxxxx jeho xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x zahraničí, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx, je-li x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, předpokládanou xxxx x účel pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx značku xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx.

§98

Xxxxxxx změn

(1) Cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, x xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, anebo xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx trvalý pobyt, xx povinen xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx do 30 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxx bude xxxxx xxx 180 dnů. Xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informuje xxxxxxx.

(2) Za cizince xxxxx §87, xxxxx xxxxxxx svéprávnost neumožňuje xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx takového xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §96 xxxx. 1.

(3) Cizinec, xxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx předpokládaná xxxxx místa pobytu xxxx xxxxx než 30 dnů.

(4) Xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxx xxxx, je povinen xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxx je xx xxxxx, xx změna xxxxx xxxxxx bude xxxxx než 90 xxx.

(5) Změny xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců hlásí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §96 odst. 1 xxxxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx ten, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prokazující xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx.

§98a
Zrušení xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxx x místu hlášeného xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x dokladu xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pobyt xx xxxxx, xxxx x xxxxxxx vydaném xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxx-xx zápis xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, neplatných xxxx padělaných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx uvedených skutečností,
b) xxx-xx xxxxxx, na xxxxx adrese je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §100 xxxx. x), xxxx
x) zaniklo-li xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx adrese xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, x neužívá-li xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx část.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx údaj x xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby oprávněné x užívání xxxxxxx xxxx xxxx vymezené xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je navrhovatel xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zrušil.

Xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx

§99

(1) Ubytovatelem se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx ubytování xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx než 5 cizinců, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ubytovatele xxxxxxxxx xx osoby xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx založený xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, podnájemní xxxxxxxx xxxx smlouvou x obdobným xxxxxxx.

§100

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ubytovaného xxxxxxx,

x) xxxxxxx policii xxxxx xx míst, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx vstupem xxxxxx porušeno xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx život,

c) xxxxxxx policii xxxxxxxxx xxxxxxx (§102),

d) zajistit xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ubytování poskytovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx určení x xxxx, popřípadě xxxxxx nebo xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx ubytování xx provádí xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxx činit xxxxxxx

1. 8 x2, xx-xx xxxxxxxxx jedna xxxxx,

2. 12,6 m2, xxxx-xx xxxxxxxxx dvě xxxxx; xx každou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx připočítává 5 x2,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx předložit ke xxxxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx.

§101
Xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx ubytování.
(2) Domovní xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx podle §100 xxxx. f) xxxx xxxxxxxxxx x písemné xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx podoba xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xx domovní knihy xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska časového.
(4) Xxxxxxx xxxxx ubytovatel xxxxxxxx xx xxxx 6 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.15)

§102
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 pracovních xxx xx xxxx ubytování.
(2) Xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx vyplněného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nosičů dat x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx knize, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx ubytovatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným x xxxxxxxx 3 xxxx. x), přihlašovací xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 let xx xxxxxxxxx cizince.

XXXXX XXXX
XXXXXXXXXX
§103
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xx první xxxxxxxx xxx následující xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx detence, x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx držitelem platného xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx pobytu na xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, potvrzení o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, pobytovou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x osobně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§97); xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx,
x) uvádět x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úplně xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xx požádání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxx požívajícím výsad x xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §177 xxxx. 3, x ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx doložit, xx splňuje podmínky xxxxxx xx území; xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předložením cestovního xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx předložením xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx anebo průkazu x povolení x xxxxxxxx xxxxxx, nemá-li xxxxx doklad xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx musí xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie,
e) hlásit xxxxx příjmení, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x cestovním dokladu, xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; změnu xx xxxxxxx povinen xxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx území, x xx do 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx změna xxxxxxx, x jde-li x xxxxxx Evropské xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx zneužitím a xxxx, aby obsahovaly xxxxxxxx údaje,
g) xxx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to x po xxxxxx xxxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx doklad xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx, byl-li xxxxx xx účelem vycestování x území; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tento xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dokladu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx událost xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xx cizinec xxxxxx, který mu xxxxx doklad xxxxx, xxxxxxx-xx tato xxxxxxx x zahraničí, xxxxxx xx cizinec xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; obdobně xx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxx nebo získání xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx odcizení xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, řízením x xxxxxxxxxx opustit xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxx správního vyhoštění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obrazových xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza x při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx se x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, lékařskému vyšetření x xxxxxx xxxxxxxxx x omezení vzniku x xxxxxx přenosných xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), c), x) xxxx x),
x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx,
x) na xxxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x cizince, který xx území xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx, xx xx území ponechá xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx zástupcem, požádat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92, x toto potvrzení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) předložit xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §180i nebo §180j; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4,
x) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstva, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vydaného xx účelem xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§104
Xxxxxxxxx dopravce
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx nesmí z xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xx xxxxx xxxxxxxx cizince, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xx-xx vzhledem x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx autobusových xxxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxx potřebné.
(3) Xxxxxxxx15a) xx xxxxxxx xx xxxxxxx pokynu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx15b) dopravu xxxxxxx xx zahraničí, xxxxx xxx xxxxxxx odepřen xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx dopravit xxxxxxx xx zahraničí se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx
x) dopravil na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx podmínkou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území,
b) xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx ho odmítl xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxx cizinci xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxx státu.
Dopravu do xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zajistit nejpozději xx lhůtě do 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx 7 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx dopravce; xxx xxxxx se xxxxx xx xxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §10.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, je xxxx povinen na xxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxx dopravu xxxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xx jiného státu, xxxx
x) xxx-xx x xxxxxxx pobývajícího v xxxxxxxxxx prostoru mezinárodního xxxxxxx, který odmítá xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx zjištěny xxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxx. f), x), x) xxxx i).
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx15c) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx do xxxx, xxx bude x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15b) dopraven xx xxxxxxxxx.

§105

Xxxxxxxxx xxxxx, ústavu xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx věznice x věznice

(1) Soud, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) x odsouzení xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx mrtvého xxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") nebo xxxxxxxxxxx xx neexistenci xxxxxxxxxx xxxx partnerství x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) x ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizinci, xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx je cizinec, xxxx

x) o svěření xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxx cizince; x případě xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx věznice nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx místně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vazební xxxxxxx nebo xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx cizince ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx cizince.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx obdržené xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx dlouhodobý xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho rodinného xxxxxxxxxxx.

§106

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxx pobočky x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu xxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu

a) nenastoupení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx pracovní xxxxx xxxxxxxxxxx držitelem xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx pro držitele xxxxx karty,

b) ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 písm. x) xx e) zákoníku xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx důvodů xxxxx okamžitým xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x dále xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx, prodloužení, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ministerstvu přerušení, xxxxxxxxxxx, zánik xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterému bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pověřené obecní xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx se xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území stal xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx karty xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx mimořádnou xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx práce Xxxxx republiky - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx neprodleně písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx občan Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Orgán pomoci x xxxxxx xxxxx9o) xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx, x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx osob [§42c odst. 3 xxxx. x)], nedosahuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx hlásit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jim známy x xxxxx xxx xxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vydaném x xxxxxx x xxxxxx odborné kvalifikace xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty nebo xxxxx xxxxx.

(7) Xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, který je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podnikajících xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx výmaz xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Evropské unie.

(8) Xxxxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ministerstvu, že xxxxxxx ohlásil přerušení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Evropské xxxx.

(9) Státní xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx inspektoráty práce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx povolení k xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx vyžadováno, xxxx x rozporu se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; tuto xxxxxxxxxx oznámí Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x oblastní xxxxxxxxxxxx xxxxx neprodleně též xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ředitelství xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§107
Xxxxxxxxxx jiných xxxx
(1) Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §108 xxxx. 1 , xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx ubytování xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx žádost xxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx x uvedením xxxx, xx xxxxxx xx ubytování xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nemajetkovou xxxx, xxxxx vznikne xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxx ověřeném xxxxxxx.
(4) Ten, xxx xx zavázal xxxxx §15, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx §15 nelze xxxxxxxxx v průběhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx neprodleně písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx držitele xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx organizace, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx sdělí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výzkumné xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j).
(8) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a pracovní xxxxx byl skončen x některého z xxxxxx xxxxxxxxx x §52 písm. x) xx e) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x týchž důvodů xxxx okamžitým xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx důvodu xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vydaného xx xxxxxx zaměstnání, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinci x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, zaměstnanecká xxxxx xxxx xxxxx karta; xx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(9) Fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, je povinna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(10) Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb je xxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xxxxxx informovat xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x 126b.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXX

§108

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx považuje

a) xxxxxxx listina, která xx jako xxxxxxxx xxxxxx uznaná Xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) veřejná xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,1b)

x) xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxx světa,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,15e)

x) xxxxxx xxxx cestujících na xxxxxx xxxxx x xxxxx Evropské xxxx,7b) xxxxxxxx-xx

1. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx žák xxxxx xxxxxxxx, xx xxx je oprávněn xx xx tohoto xxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxx xxxxx xxxxxxxx, oznámil Xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx žáků xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, v němž xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx mezinárodním xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx území a xxx z xx xxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(3) Cestovní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) pro účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxx xxx xxxxxx 10 xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx stránky a xxxx jeho xxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx o 3 xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§109

(1) Cizinecký xxx, xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x cestovní xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f) xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x zahraničí xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxx xxxxxx zastupitelský xxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Cestovní xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§110

§110 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

§111
(1) X xxxxxxx x xxxxxx cizineckého xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxx příjmení, jméno, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx přiděleno, xxx, xxxxx, xxx narození, xxxxx x stát xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx xx území. X žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), který xxxxxxxxxx xxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 3 xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx fotografii.
(3) X xxxxxxxxxx pasu, cestovním xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 písm. x) xxx uvést xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxx fotografií xxxxxxx žádajícího o xxxxxx tohoto xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2 xxxx dále xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jimiž xxxx xxxxx x xxxxxxxxx obličeje x xxxxx x otiscích xxxxx.

§112
Při provádění xxxx x xxxxxxxxxx dokladech xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx jejich xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§113
(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xx xxxxxx x dobou xxxxxxxxx na 10 xxx; cizincům xxxxxxx 15 xxx s xxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxx, cizincům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dobou platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) x xxxxxxxx požívajícím xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a). Xxxxxxxxx pas xx xxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Cizinci, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxx správnost xxxxxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx dat x biometrickými xxxxx x správnost x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Funkčnost xxxxxx xxx a správnost x něm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx technického xxxxxxxx umožňujícího xxxxxxxx xxxxxxxx zobrazených xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dat xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasu, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx 12 xxx, xxxxx xxxxx použitelný xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15f) xxxxxxxxx odlišnou xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx anatomických nebo xxxxxxxxxxxxxx změn, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx, x němž xxxx x xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx xx x tomto xxxxxxx uveden xxxx, xx xxxxx dat xxxxxxxxxx xxxxxx prstů xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx lhůtě do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx x platí xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1.
(3) Cizinci, xxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx kratší xxx 30 xxx, xx xxxx cizinecký xxx xxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx 15 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxx; tento xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx, xxxx s xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a), anebo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu2), je-li xxxxxx než 6 xxxxxx. Xxxxxxxxx pas xxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx x bez strojově xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 7 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx, xx xxxxx dočasné xxxxxx.
(4) Cizinecký pas xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxx xxxxxxxx čitelnou xxxx. Do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx: xxx xxxxxxx, xxx vydávajícího xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx číslo a xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zóně.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx platnost xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx oprávnění x trvalému pobytu xxxxx §87 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a).
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, než jaký xxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxx vydá xxxxxxxxxxxx
x) xx žádost xxxxxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nemá platný xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xx si xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx své xxxx xxxxxxx,
x) xx žádost xxxxxxx, který je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87, xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx žádost cizince, xxxxx byla udělena xxxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu2), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, xx xx xxx nemůže x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxx vůli xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxx xxxxxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx x kteréhokoliv xxxxxx xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, má xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx nového xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nefunkčnost xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, že mohou xxxxxxxx poškození xxxx xxxxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pravosti xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x cizineckém pasu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx biometrických xxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxxxxxxxxx x nosiči xxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pasu.

§114
Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti
(1) Xxxxxxxx průkaz totožnosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x důvodů nezávislých xx xxxx vůli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx způsobem, xxxx
x) xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx hospitalizován x jehož xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x podepsal xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vydá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x dobou platnosti xxxxxxx na 180 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx bez platného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, o xxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydá ministerstvo xx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx z xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pobyt,
b) kterému xxxx xxxxxxx xxxxx x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
c) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b), xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx platného xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti vydá x dobou xxxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx x s xxxxxx platností xx xxxxx států světa; xxxxxxx xxxxx písmene x) x c) x dobou platnosti xxxxxxx xx 365 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pobývá na xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx
x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx,
x) xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §33 xxxx. 3; xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxx se stanoví xxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x zrušení platnosti xxxxxxxx k dlouhodobému xxxx trvalému xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),3a),
e) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu (§87),
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3; doba xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx xx xxxxxx z xxxxxx nezávislých xx xxxx xxxx opatřit xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx se vydá x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx vydá cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vízum a xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x azylantem xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx manžela azylanta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxxx tento xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx x xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mu xxxxx důvodné xxxxxxxxx xxxxx xxxx39) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

§115
Xxxxxx xxx xxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x)
(1) Xxxxxxxxx xxx, cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx cizinci xxxxxx xxxx vydaný xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx.
(2) Cizinecký xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) xx nevydá xxxx vydaný doklad xxxxxx, pokud xxx x cizince, proti xxxxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vyživovací xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx vedeno xxxxxxx stíhání xxxx xxxxx nevykonal xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxx prominut xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
xx podmínky, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx z xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 7 xxxx. x), xx-xx
x) xxxxxxx nebezpečí, xx by tím xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§115x

Xxxxxxxx xxxxxxxx doklad Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx15e) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, popřípadě není xxxxxxx x dispozici, xxxxxxxx xxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx, kde se xxxxx nachází, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zastoupení xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xx, xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, s xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx lze xxxxx pro xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx má trvalé xxxxxxxx, anebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxx, xxxxxxxx výšku, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx bydliště, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. X žádosti xxxx předloží jemu xxxxxxxx xxxxxxxxx, prokazující xxxxxxxxx a státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxx hodlá xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad x xxxxx platnosti xxxxxxxxxx době nezbytně xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx niž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxxx.

(5) Kopii xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Xxxxxxxx xxxx zašle xxxxxxxxxxxxx xxxx příslušnému xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 559/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

§116

Neplatnost cestovního dokladu

Cestovní xxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx neplatný, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx,

x) byl xxxxxxxx xxx, že xxxxxx x xxx uvedené xxxx xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxx xxxx celistvost,

d) xxxxxxxx nesprávné xxxxx xxxx neoprávněně provedené xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxxxx dokladu xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx.

§117
Xxxxxxxx cestovního xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx kontrole
a) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a

1. xxxxxxx se tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx takový xxxxxxxx xxxxxx x držení,

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x), e) xxxx x), xxxxx xxx xxx považovat xx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona,
c) cestovní xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), x), c), x) nebo x), xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx rozhodnuto xxxx xxx-xx xxxxxxx očekávat, xx bude xxxxxxxxxx x odnětí cestovního xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx držiteli cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) potvrzení x xxxx zadržení a xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, x jde-li x cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx vydaný xxxxx §114 xxxx. 5 x 6 xxxx x cizinecký xxx xxxxxx podle §113 xxxx. 7, xxxxxxxxxxxx, x uvedením důvodů xxxx xxxxxxxx; útvar xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx předchozí věty xxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jeho vrácení xx 15 dnů xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx po 60 xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.
(4) Xxxxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), c), x) xxxx x) xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx předá Ministerstvu xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x doklad, xxxxx xx důkazním prostředkem x trestním xxxxxx.

XXXXX XXx

XXXXXX X XXXXXXXX K POBYTU

§117a

Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx veřejnou xxxxxxxx, xxxxxxxxx cizincům x xxxxxxxxx dlouhodobým xxxx xxxxxxx pobytem na xxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xx vydává jako xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx 6 xxx, xxxxx xxxxx použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx40) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx pořídit xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx anatomických xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postižení xxxxx xxxxx, se xxxx xxxxxx x povolení x xxxxxx, x xxxx jsou z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství40) x dále

a) v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. druh x xxxx xxxxxx,

2. xxxxx číslo,

3. místo xxxxxxxxx pobytu na xxxxx,

4. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

5. záznam xxxxx §117b xxxx. 4,

6. xxxxxx xxxxx §42i xxxx. 7,

7. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 1,

8. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxx pobytu,

2. xxxxx xxxxx,

3. xxxxx hlášeného xxxxxx xx území,

4. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxx §84,

6. xxxxxx podle §117b xxxx. 1,

7. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 2,

8. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podpis, určený x xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou o xxxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu prověří xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxxx biometrických xxxxx zpracovaných v xxxxxx xxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx.

(6) Xxx předání xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxx xx vydávaném xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, funkčnost xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx nosiče dat x správnost x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktuálně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx dat xxxxxxx x povolení k xxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zpracovaných v xxxxxxx x povolení x xxxxxx, se xxxxxxx vydá xxxx xxxxxx x povolení x pobytu.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx funkčnosti xxxxxx xxx. V xxxxxxx zjištění nefunkčnosti xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x povolení x xxxxxx; vydání xxxxxx xxxxxxx x xxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nefunkčnost xxxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx údaji xxxx xxxxxxxxx okolnostmi, o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx údaje xxx xxxxxxxx výlučně pro xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx x povolení x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx s xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxx porovnáním xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx dat s xxxxxxxx zobrazenými xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pořízenými x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx nemůže pro xxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx není xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pořízením xxxxxx xxxxx xxxxxxx x jejich porovnáním x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxx.

§117x

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx x průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxx vydán xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, popřípadě xxxxx, a xxxxxxxx x xxxxx tvaru, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx formou záznamu x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jmen, a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) X průkazu x xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "XXXXXX XXXXXXX MODRÉ XXXXX XX", xxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx modré xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §68 x 83.

(3) Údaj x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x povolení x xxxxxx údaj x xxxxxxxx xx xxx práce; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x trvalému pobytu.

§117x

Xxxx xxxxxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §44 xxxx. 4 xx 7 xxxx §44a odst. 1 x 2.

(2) Průkaz x povolení k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx vydává x xxxxx platnosti 10 xxx, x xxx-xx x xxxxxxx mladšího 15 let, s xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x
Xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x povoleným trvalým xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x to i xxxxxxxxx, x 10 xxx, x jde-li x cizince mladšího 15 xxx, x 5 let.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.
(3) X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx tuto žádost xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxx důvodů.
(4) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x povolení x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Dobu xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx pro zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §77.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx podpisu, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x převzetí xxxxxxx o povolení x xxxxxx.
§117x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x

(1) Cizinec, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu náhradou xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxxx xxxx zrušení xxxx xxxxxxxxx podle §117f.

(2) Xxxxxxx, který xxxx x provedení xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, který xxxx x xxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §117f odst. 1 xxxx. x), je xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx, průkaz, xxxxx xxxxxxxx skončila, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).

(4) Cizinec xxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx cizinci x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx x převzetí xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117f

Skončení nebo zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu

(1) Xxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx x pobytu xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx x něm xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx zničení,

c) xxxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx svéprávnosti xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx k xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx na xxxxx (§83), xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, nebo

h) xxxx vydání xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx dosavadního xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxx poškozen xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx,

x) fotografie x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nosič x biometrickými xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx průkazu x povolení k xxxxxx xxxxxxxx x xxxx uzná xxxxxx xxx xxxxxxx platnosti xxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx případě přípustné.

§117x

Xxxxxxxx průkazů x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxx dat x biometrickými údaji

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx vydávat xxxxxxx o povolení x pobytu xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, xxxxxxxx

x) xxxxx x technické xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx údaji anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výrobu průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx anebo na xxxxxxx technologii, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx déle xxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx

x) v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx události nelze xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx.

(2) Xxxxxxx x povolení x pobytu xxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 6 měsíců, x xx xx xxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince.

(3) Xxxxx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx obsahujícího xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji již xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx xxxxxx xxxxxx x digitálnímu xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému podle §158a odst. 4 x poté, xxx xxxxxxx skutečnosti pominou, xxxx neprodleně využity xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Pokud xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx k xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx obsahující xxxxx xxx s biometrickými xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) K xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx cizince xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx dodání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji podle xxxx xxxxx zaniká xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§117x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

XXXXX X
XXXXXXX XXXXXXXXX
§118
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx a xxxx, xx kterou nelze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx cizinci xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, stanoví xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přechod xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx příslušníka xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx občana Evropské xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, které je xxxxxxx xx stanovením xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na území.
(3) Xxxx x vycestování x xxxxx se xxxxxxx v xxxxxxx 7 xx 60 xxx. Je-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x vycestování x xxxxx kratší xxx 7 xxx. Xxxxx xx xxxxx rozhodnutí x správním vyhoštění xxxx doba x xxxxxxxxxxx z území xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, začíná tato xxxx xxxxx xxx xxx ukončení xxxxxxxxx. Xxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x území xx xxxxxxx zajištěn, xxx xxxx doby xx xxxxxxxxxx přerušuje.
(4) Xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx umožnit xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vstup na xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx území xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxx pobyt xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona2) xxxx xxxxx do xxxxxx xxxx rozhodnutí ministerstva x xxxxxxx oprávnění x pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx3a) xxxx xxxxx x xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxxxx důsledkem xxxxxx rozhodnutí xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx v xxxx xxxxxxxxx výjezdním xxxxxxxx.
(6) Hromadné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§119
Xxxxxxx vyhoštění x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) Policie xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx informačního systému xxxxxxxxx xxxxx,
x) xx xx 10 xxx,

1. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx užitím xxxx při prosazování xxxxxxxxxxx cílů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx mohl xxx xxxxxx xx území xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

b) xx xx 5 let,

1. xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dokladem, xxxxx je xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxx pobytové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vycestování x xxxxx xxxxxxxxx dokladem, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §116 xxxx. x), b), x) xxxx x),

3. je-li xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxx oprávnění x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxxxx dani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx právnickou xxxxx, xxxxx cizince xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx která xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxxx,

6. překročí-li xxxxxxx státní xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx o xxxxxx xxxxxxx pokusí,

7. xxxxxxxx-xx xxxxxxx státní hranice xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxx území xxxxxxxx pobývat přechodně xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

9. porušuje-li cizinec xxxxxxxxx právní xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xx 3 roky,

1. xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x tomu xxxx oprávněn,

2. xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx, xx x xxxx není xxxxxxxx, xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

3. xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úmyslem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

4. je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, že trpí xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x správním vyhoštění xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který na xxxxx xxxxxx přechodně, xxx xxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxxx Evropské unie1b) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx bezpečnost xxxxx,
x) závažným způsobem xxxxxxxx veřejný xxxxxxx; xx neplatí, jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 10 xxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že trpí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx vstupu xx xxxxx.
(3) Xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, xx xxxxxxx xx xx 10 let, xxx-xx x správní xxxxxxxxx x xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2 xxxx. x) anebo x), xxxx xx xx 3 xxxx, xxx-xx x správní xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x).
(4) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá xx základě xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx způsobem narušuje xxxxxxx pořádek anebo xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxxxx nemocí, a x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxx povolení. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x důvodu xxxxxxx veřejného zdraví xxxx nelze vydat, xxxxx-xx x onemocnění xxxxxxx až xx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxx vydat xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx závažnost jeho xxxxxxx nepostačuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení; xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx cizince xxxxxxx xxxx xxxxx států Xxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx7c).
(6) Xxxxxxxxx-xx policie x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, kterému xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xx rozhodnutí xx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx rozhodnutí ve xxxx mezinárodní ochrany xxxxxx platné, rozhodne xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince z xxxxx. Mimo území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxx takového xxxxxxx vyhostit xxxxx x případě, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zločin x xxxxxxxxx orgán xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx Českou republiku x xxxxxxxxxxx ochranu, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx se
a) xxxxxxxxxxx ochrana neuděluje,
b) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) azyl nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx uplynula xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) podání žaloby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx soud xx žádost cizince xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění cizince, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), je xxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x této xxxxxxx, xxxxxxxx marně xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(9) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx (§180c), xxxxxxxx xx neprodleně policie xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyrozumí x xxxxx xxx x úkolech opatrovníka.

§119x

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 odst. 1 xxxx. b) xxxx 6 x 7 xx nevydá, xxxxxxxx xxxxxxx žádající o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) xx území xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vážná xxxx16a), x na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x sám xx xxx prodlení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x prokáže xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 nelze xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx nepřiměřený xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxx §119 xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx-xx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx dítěte.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem ochrany xx území xxxx xx xxxxxx povolení xxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxx nebylo ukončeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území, policie xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx přispěla x xxxxxxxx nebo odsouzení xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx být xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxx trvalému xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx-xx x předání xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009.

§120

Správní xxxxxxxxx xxxxxxx x povolením k xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xx kterou xxxxx cizinci xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xx

x) 10 xxx, je-li důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx bezpečnost státu xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 10 let, xx-xx důvodné nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx při pobytu xx území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) 3 xxxx, xxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx, kterému bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, lze xxxxx pouze v xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxx na závažnost xxxx jednání nepostačuje xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx bylo x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) občana Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 10 let, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx, xx xxxxxx nelze xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx stanoví xx na 10 xxx.

(4) Rozhodnutí o xxxxxxxxx nelze xxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx byl xxxxxxxxxxx xxxxx do soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§120x
(1) Xxxxxxx x xxxxx rozhodování o xxxxxxxx vyhoštění podle §119 a 120 xx povinna xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je možné (§179); to neplatí, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uvede, xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx.
(2) Vzniknou-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nové xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5d) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxxxx bezodkladně.
(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx cizince podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, policie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění x xxxxxxx xxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§33 xxxx. 3).
(5) Pominou-li xxxxxx znemožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí ve xxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5d). Xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx rozhodnutí zaniká xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 odst. 3 xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx cizinci xxxxx xxxxxxxx příkaz a xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x území.
(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 není xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Nepožádá-li xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx měsíců xxx xxx nabytí právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaniká. Xxxxxxxxx xxxxxxx nezaniká, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx nezávislé a xxxxxxx xxxxxx podá xx 3 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Platnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxx azyl. Xxx-xx x xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx uděluje xxxx, xxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vstupu xxxxxxx xx xxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx, xx-xx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx po dobu
a) xxxxxxxxx se době xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx omezení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b), anebo xxxxx §120 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),
x) xxxxxxxxx xx jedenapůlnásobku xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx §119 odst. 1 xxxx. c) xxxx §120 xxxx. 1 xxxx. x).
(9) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 x 8 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na území.
(10) Xxxxxxx informuje cizince, xxxxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx kterým xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3, x právu xxxxxxxxx po zaměstnavateli xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx platu do xxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx svého posledního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx jiného xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx pobyt. Xxxx xxxxxxx xxxxx, že xx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx41) o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelem.

§121

Xxxxxxx-xx xxxx stát xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx bez státního xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx státu.

§122

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění

(1) X xxxx, xx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxx nebo povolí xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx důsledkem xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx by xxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx cizince.

(2) X xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx vízum nebo xxxxxx vstup na xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx-xx věc xxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdůvodnění xxxxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx doby, po xxxxxx xxxxx cizinci xxxxxxx xxxxx na xxxxx,

x) xxx x xxxxxxx, xxxxx prokáže, xx xxxxxxxxxx vycestoval x xxxxx x xxxx stanovené v xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx, nebo

c) xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx (§87), xxxxx dosáhl věku 18 xxx x xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jeho rodinného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx okolností, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xx xxxxx o cizince xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx a podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí tento xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x integraci xx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx stal xxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, nové xxxxxxxxxx5d), xxxxxx zruší xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxx xxxx xxxxxx na území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejné zdraví. Xxxxxxx policie postupuje x případě cizince, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx stal xxxxxxxx příslušníkem občana Xxxxxxxx xxxx.

§123

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, přepravní xxxxxxx a ostatní xxxxx xxxxxxx náklady. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx správním vyhoštěním xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x cizincem xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xx území zaměstnán xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu8e) xxxxxxxxxx, xxxx platného xxxxxxxxx x pobytu, xx povinen náklady xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx, xxx cizince zaměstnal. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ten, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Věta xxxxx x xxxxx xx nepoužijí x xxxxxxx

x) zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxx, že splnil xxxxxxxxxx stanovené právními xxxxxxxx upravujícími xxxxxxxxxxxx x xxxxx cizinců x xxxxxxx, že xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dohodu xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxxxxxxx a pobyt xxxxxxx a nevěděl, xx povolení k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx padělkem.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 a xxxxx xxxx náklady xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx složené xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §123c, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Neuhradí-li xxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx povinni xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xx x tomu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výzkumná xxxxxxxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxx zavázala; xxxxxxxx xxxxxxxxxx uhradí xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dohody o xxxxxxxxx9j),

x) xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxx, kdo xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x některého x důvodů uvedených x §52 xxxx. x) až x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx okamžitým xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxx, zaměstnanecká xxxxx xxxx modrá xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx x území xxxxxxxxxxxx x ten, xxx cizince xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx,

x) ten, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx skončen x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx okamžitým xxxxxxxx xxxxx §56 zákoníku xxxxx před uplynutím xxxx, na xxxxxx xxxx cizinci xxxxxx xxxxxxxx k zaměstnání, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx, pokud xxxxx cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx zaměstnání x xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx, xx cizinci xxxxxxxx úhradu nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx státu, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, který xxxxxxxx povinnost xxxxx §104.

(5) Policie xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví, x jaké lhůtě x xxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx xxxxxxx spojené xx správním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přípustné.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním uhrazeny xxxxx odstavců 2 xx 4, xxxx xxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxx úhrady

a) xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx zajištěného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42), xxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§123x
Xxxxxxxxxx návrat
(1) Ministerstvo xxxx xxxx, je-li xx xx veřejném xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx návratem xxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění,
b) kterému xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovena xxxxx x xxxxxxxxxxx x území, xxxx
x) xxxxx na xxxxx xxxxxx xxx platného xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx policii, xxxxx dobrovolně xxxxxxx xxxxx x bylo xx následně xxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx,
xx xxxx, xxxxxx xx občanem, xxxx xx jiného státu, xxxxx xxxxxxx umožní xxxxx xx xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xx xxxx xxxxxxxx xxxx cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx [§154 odst. 4 xxxx. x)].
(3) Xxxxxx x dobrovolný xxxxxx xx cizinec xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x) x xxxx svého xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx
x) xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění za xxxxxxxx, že dosud xxxxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x vycestování.
(4) X xxxxxxx cizince x xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X ÚZEMÍ X ZAJIŠTĚNÍ XXXXXXX
§123x
Xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xxxxxxx x xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx") xx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx, xxxxxx jeho změnu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx policii xx xxxxx stanovené policií, xxxx
x) složení peněžních xxxxxxxxxx ve volně xxxxxxxxxx měně xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxx, xxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx složit xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx x vycestování x xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) O xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx policie. Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx neohrozí výkon xxxxxxxxx vyhoštění, a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx výroku x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(6) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxx x době xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxxxxxxx uloženou xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, policie xxxxxxxx xxxxxxx zajistí. X případě, xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§123x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§123x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Finanční xxxxxx xx xxxxxx xx účet xxxxxxx x xx xxxxxx xx vycestování xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu2), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx pobytu. Xxxxxxx se s xxxxxxxx xxxx složitelem xxxxxxx xx způsobu xxxxxxx finanční xxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nese xxxxxxxx xxxx cizinec.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx po splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx záruky policii xxxxxxx o vrácení xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, že cizinec x xxxxx vycestoval, xx xxxxxxx žádost xxxxx osobně prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx pobyt, nebo xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx státem5a). Složil-li xxxxxxxx záruku složitel, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx složena, povinen xx xxx zbytečného xxxxxxx xx vycestování x xxxxx osobně xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx občanem, xxxx xx státě, xx kterém má xxxxxxx pobyt; zastupitelský xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx cizince xx zastupitelském úřadě.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vrácení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pobyt xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a),

x) xxxxxxx xxxxxx nepodal xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx nepodal xxxxxxxxxxxxxxx zastupitelského úřadu xx státě, xxxxx xx xxxxxxx, nebo xx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx zastupitelském xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, nebo xx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, žádá-li x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxx x území, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx složitel xx xxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxx vrácení xxxx xxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxx vrácení.

(7) X xxxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, musí být xxxxxxx xxxx složitel xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§123x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§124
Zajištění xxxxxxx xx xxxxxx správního vyhoštění
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, jemuž xxxx xxxxxxxx oznámení x zahájení řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,
b) xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) cizinec xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx stanovené x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění,
d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo
e) xx cizinec xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxx x zajištění xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx přípustné.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x předpokládané xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zohlednit xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizinců xxx xxxxxxxxx x rodin xx xxxxxx xxxx x xxxxx. Xx-xx xx nezbytné k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, je xxxxxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§180c), xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx vyrozumí x poučí jej x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, pouze xx-xx důvodné nebezpečí, xx by xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný pořádek. X případě důvodné xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x odstavci 1 do xxxx, xxx je zjištěn xxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx zahájí xxxxx xx zjištění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezodkladně po xxxx zajištění.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žádost o xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx, x xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx o nezletilého xxxxxxx xxx doprovodu, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§124x
Xxxxxxx je oprávněna xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx prohlášení x xxxxxxxxxxx ochraně xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx řízení o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx §119 odst. 1 xxxx. x) bodu 6 xxxx 7.
§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 165/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

§124x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vycestování
(1) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxx repatriace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx
x) nepodal xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x tomu xxx vyzván,
b) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx výjezdním xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xx 30 xxx, xxxxx-xx cizinci xxxxxxxx xxxxxx udělen,
c) mu xxxxxxxx doba oprávnění x xxxxxx xx xxxxx uděleného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vycestování xxxxxxx neprodleně sepíše xxxxxx obsahující údaje x totožnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, datu, xxxx x místu zajištění.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 48 hodin, policie x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Odvolání, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nejsou přípustné.
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx složitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx nezbytné k xxxxxxxxxxx přípravy vycestování xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx oprávněna xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxx. V xxxxxx x prodloužení xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení ani xxxxxxxxx řízení nejsou xxxxxxxxx.
(5) Xx zajištění xx účelem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §123, 123a a xxxxx XXX použijí xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx,
x) je-li xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx cizince x území, xxxx
x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx vycestování x xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx), ale xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) z xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxxxx.

§125
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx x xxxxxx xx xx okamžiku xxxxxxx xxxxxx svobody. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxxx rodiny x xxxxxxxxxxx dětmi nesmí xxxx zajištění xxxxxxxxx 90 dnů.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124 i xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx první xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxx, xxxxx cizinec
a) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výkon správního xxxxxxxxx, nebo
b) xxxxx xxxxxxxxxx údaje, které xxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx x xxxxxxx 545 xxx a počítá xx xx okamžiku xxxxxxx osobní xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxxxxx vyrozumí xxxx xxxxxxxxxx x povoleným xxxxxxx xx území; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxx. Xxxxxxx vyrozumí x xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx konzulární xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxx a xxxxx x xx xxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx jinak xxxxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

§126

Policie xx xxxxxxx

x) xx celou dobu xxxxxxxxx xxxxxxx zkoumat, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, xx kterém je xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx zákonnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx jiným xxxxxxxx, policie cizince xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx českém, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, německém, čínském, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x španělském x xxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§126x

(1) Policie xx xxxxx ministerstva xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, (§42e xxxx. 2), xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

xx xxxx být xxx dalším pobytu x xxxxxxxx xxxxxxx xx životě nebo xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx spoluprací x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx řízení.

(2) Xx xxxx přerušení xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx §125 xxxx. 1.

(3) Xx-xx xxxxxxx nebezpečí, že xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx zruší.

(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx přípustné.

§126x

(1) Xx-xx zajištěný xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxx §176 xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx upustit xx xxxxxxxx cizince xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Jde-li podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo z xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxx xxx doba scházející xx uplynutí 180 xxx xxx dne xxxxxxxxx, xxxxxxx zajištění xxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx z důvodu xxxxxxxx xx jeho xxxx nezávislé, která xxxxx jeho vycestování; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, nejdéle xx xxxx 1 xxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx, pokud x poškození xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cizince.

§127
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,
x) rozhodne-li xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx, x zrušení rozhodnutí x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx zajištění xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zařízení,
d) xx-xx xxxxxxx udělen azyl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,2)
x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx středisku xxxx x zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu48).
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v průběhu xxxxxxxxx xxxx důvodem xxx xxxxxxxx zajištění.

§128

(1) Zajištěného xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx; xx neplatí x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxx žaloby. Xxxxxxx rovněž dopraví xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx x cizince, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124b.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 x xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx pro vycestování xxxxxxx z území.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxx provede xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxx xxxx, xx xxxx, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, sdělil, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxx xxxx.

§129
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx průvozu
(1) Policie xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx nutnou cizince, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx účelem xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx dnem 13. xxxxx 2009 xxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx37); xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx nelze x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x totožnosti zajištěného xxxxxxx, xxxx, čase x xxxxx xxxxxxxxx x důvod xxxxxxx xxxx průvozu.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho průvozu xxxxxxxxxx ve xxxxx xx 48 xxxxx, x xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx cestou xxxxx §152 xx xxxxx xx 72 xxxxx, policie x xxxxxx x zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxx předání xxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxxxx, xxxxx je prvním xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince bez xxxxxxxxx, pouze xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx oprávněna v xxxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx cizince xxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx věk. Xxxxxxx xxxxxx úkony xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx bezodkladně po xxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx to nezbytné x xxxxxxxxxxx přípravy xxxxxxx nebo xxxxxxx, xx policie oprávněna xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x opakovaně. X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx průvozu xx vydání rozhodnutí xxxxxx xxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxx, obnova xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přípustné.
(6) Xxxxxxx xx povinna xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nejbližším xxxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxxxxx.

§129a

Žádost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Cizinec xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx žádosti. Xxxxxxx zkoumá, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx byla doba xxxxxxxxx prodloužena, xxxx xxx xxxx splněny xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování. O xxxxxxx xxxxxxx rozhodne xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx poučí x xxxxxxxxx xxxxx xx správním soudnictví xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx, poučí o xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Žádost x propuštění ze xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 30 xxx od nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, nepodal-li xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx od právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx cizince, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx je oprávněna xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx. Cizinec je xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx výslechem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výpovědi a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výslechu svědka. Xxxxxxx je oprávněna xxxxxxx xx provedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx svědka a xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx předvoláni na xxxxxxx dobu a xxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Policie xxxxxxx cizince x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx cizince; xx xxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nahlížení xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx žádost vyjádřit xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx přípustné.

§129a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

XXXXX XXX

XXXXXXXX

§130

(1) Rozhodnutí x zajištění xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo prostřednictvím xxx zřízené organizační xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "provozovatel").

(3) Xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx x mírným xxxxxxx zajištění (dále xxx "xxxx s xxxxxx xxxxxxx") x xxxx s přísným xxxxxxx zajištění (xxxx xxx "část x xxxxxxx režimem"). Xxxx x mírným xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx na další xxxxx, xx kterých xx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx dopraví xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§131

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx po xxx, x právy x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x x xxxxxxxx řádem xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx schopen xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxx provede x xxxxxxx xxxx práv x povinností, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx vnitřního xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřní řád xxxxxxxx jsou umístěny xxx, aby byly xxxxxxxxx xxxx zajištěným xxxxxxxx.

§132

(1) Xxxx x xxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxxxx místnost, společné xxxxxxxx x kulturní xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx volně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx s xxxxxxx režimem xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx ji xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx.

§132a

Provozovatel je xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx zařízení a x xxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ostatních xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místností, xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx osobní prohlídky xxxxxxx.

§132x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§133

(1) Ubytovací xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, skříňkami xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x části s xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (přivolávacím) xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx uzamykatelná xxxxx x vnější xxxxxx.

§134
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem
a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x základní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) umožní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez omezení,
c) xxxxxx xxxxxxxx návštěvy,
d) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx orgánům Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx organizacím za xxxxxx uplatnění xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) na xxxx žádost xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx v zařízení,
g) xxxxxx xxxxxxxxxxx osmihodinový xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx části s xxxxxx režimem x xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx.
(2) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku xxxxxxxxxxx xxxxxxx, další xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx zajištěnému xxxxxxx xxxxxxxxxx x části x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x trvání xxxxxxx 1 hodiny denně, xx které ho xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx důvodu xxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx psychologické x xxxxxxxx služby x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zařízení.

§135

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vlastních xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvýšený xxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákaz podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx lze do xxxxx s přísným xxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx části s xxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx x x xxx uvede xxxxxxxxxxx x důvodech xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§148 odst. 2). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx záznamem seznámí. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, policistou x xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx cizinec záznam xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx zajištěný xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx režimem xx xxxx delší xxx 48 hodin, xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx přípustné.

(5) Do xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30 xxx. Xxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx x xxxxxxx režimem xxxxxx xxxxxx důvodu pro xxxx umístění. Dopustil-li xx cizinec x xxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, policie xxxx umístění x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 30 dnů, xxxxx cizince neprodleně xxxxxx do xxxxx x mírným režimem. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zařízení,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx pokynem xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, které xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) strpět xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx na soukromí x xxxxxxx pohybu x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx ochranu xxxxxxxxx zdraví,

f) xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx dále xxxxxxx strpět xxxxxxxxxxx xxxxxxx, periodickou a xxxxxxxx, a xx-xx xx nezbytné, i xxxxxxxxxx lékařskou prohlídku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nezbytných xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx prováděna xxx xxxxxxxxxxx policie nebo xxxxxxxxxxxxx, nerozhodne-li xxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxx xxxxx zajištěného xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx bránícímu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávního jednání.

(3) Xxxxxxxxx cizinec po xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx, přechovávat xxxx xxxxxxxxxx alkohol x xxxx návykové xxxxx,

x) xxxxxx, vyrábět xxxx xxxxxxxxxxx xxxx způsobilé xxxxx ohrozit xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx narušit xxxxxxx xxxx škodit xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) opustit xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§137

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx věcí xx účelem xxxxxxxx, xxx u xxxx xxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxx, xxxxxxx prostředky xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x zařízení xx xxxxxxxx.

(2) Policie je xxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx u xxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potvrzující jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx, xxxxx vnášení xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pohlaví. X xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxx xxxxxx záznam.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, písemnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, peněžní xxxxxxxxxx a xxxx, xxxxxxx vnášení xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x zařízení xx xxxxxxxx, nalezené xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx18) a xxxx19), xxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx věcí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§138

(1) Provozovatel xxxx xxxxxxx řád xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stravy,

c) pravidla x nabídku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xx vstup xxxxxxxx xxx doprovodu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx v xxxxx x xxxxxx režimem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vycházky,

j) xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx rozvrh xxx zajištění nákupů xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx.

(2) Xx vnitřním xxxx xxxxxxxx, x němž xxxxxxxx rodiče x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, sportovního x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro různé xxxxxx kategorie.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x jazyce xxxxxx, anglickém, francouzském, xxxxxxxx, ruském, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, vietnamském, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxx informování xxxxxxxxxxx cizinců nezbytné.

§139

Rozdělení xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§140

(1) Provozovatel je xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx zajištěný xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxx xx x péči, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx způsobem (xxxx jen "ubytovaný xxxxxxx"). Ubytovanému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x projevu xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x nezletilého xxxx xxxxx x xxxxxxxx svéprávností, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jen xx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx §131, §134 xxxx. 1, 2 x 4, §136 odst. 1 písm. a) xx x) x x), §136 odst. 2, §136 xxxx. 3 xxxx. a) xx x), §143, §144 odst. 1 xx 3 x §145 vztahují obdobně.

§141
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx možností xxxxxxxx xxxxxxxx x náboženským, xxxxxxxx xx národnostním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, věku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx se xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xx cizinců xxxxxxxxx,
x) muži xx xxx; xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx14).
(3) Xxxxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx cizinec x xxxxxxxx svéprávností xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxx svěřen xx xxxx.

§142

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx umístěnému v xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx školní docházce xxxxx zvláštního xxxxxx19a), xxxxxxx umožnit xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Cizinec xxxx opustit xxxxxxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx zajištěna v xxxxxxxx, x za xxxxxx dalších činností xxxxxxxxxxxxx rozvoj jeho xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxx xxxxxxx umístěnému x xxxxxxxx, který xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x není schopen xx tyto xxxxxxx xxxxx.

§143

(1) Zajištěnému xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx správné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx cizince třikrát xxxxx, x xxxxxxx xxxx do 18 xxx xxxxxxx denně.

(2) Xxx xxxxxx stravy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince.

§144

(1) Xxxxxxxxx cizinec xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx dvakrát xxxxx x trvání xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zástupce, xx dohodě x xxxxxxx, povolit častější xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx jejího xxxxxx; dovolují-li to xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ukončit, xxxxx xxxxxxxxx cizinec xxxx xxxxxxxxxx závažným xxxxxxxx naruší klid xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(3) Zajištěný cizinec xx právo xxxxxxxx x xxxxxxxx návštěvy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx, xx předmětem xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx jedná x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx policie.

§145

(1) Zajištěný xxxxxxx xxxx jednou xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, knihami x xxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx 5 xx. Omezení xx nevztahuje na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx za účelem xxxx výměny. Balíčky xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provozovatel.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x zadrží xxxx, jejichž xxxxxxx xx zařízení, vyrábění xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je zakázáno. Xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxx19), jejichž xxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který je xxxxxx xxxx odesílateli xx xxxx náklady, xxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xx zařízení.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xx zařízení xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx způsobem; peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Nepředá-li cizinec xxxxxxx prostředky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, policie xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx do úschovy xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx soupis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xx xxxx xxxxxx xx xxxxx věcí denní xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx časopisů, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 300 Xx. Nákup xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx objednávky xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx zařízení. Xxxxxxxx věcí a xxxxxx vyúčtování xxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx vynaloženou částku xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§146
(1) Provozovatel xx xxxxxxxx použít xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx bylo x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxx xxxxxxx 400,- Xx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx xx xx celá xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx předán xx azylového xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx použitých xxxxx odstavce 1.

§147
(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxx a xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo převzaty xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxx, které xxxx x xxxxxxx xxxxxx v zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx byly xxxxxxx xxxxx §146. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajištěnému xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx totožnosti x xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx eskortován xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, doklad xxxxxxxxxx x písemnost potvrzující xxxx totožnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx přechodu. Xx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx cestovní xxxxxx, doklad totožnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx totožnost nebo xxxxxx xxxxxxxxx zničil xxxx xx xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx cizince xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

§148

(1) Xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zařízení provádí xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx pravomoc xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx není xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx xxxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyřídí xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx vyrozuměn. Xxxxx xxxxxxx vyřízení xxxxxxxxx lze podat xxxxxxxx vnitra návrh xx jeho přezkoumání.

§149
X kontrole xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a policii x xxxxxxxx.

§150

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxx, vedení xxxxxxxx xxxx účetních xxxxxxx x xxxxxxxxx práv x právem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx umístěných x zařízení x xxxxxxx v tomto xxxxxxxx ubytovaných xxxx xxxxxxxx informační systém43), xxxxx xx správcem. X provozním informačním xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx údajů xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx práv, x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx vůči cizinci xxxxx xxxxxx xxxxxx, x se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Provozní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vazeb xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx systém xxxxxxx.

(2) Údaje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxx ubytování xxxxxxx x xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx, údajů x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, které se xxxxxxxxxxxx neprodleně xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx ukončení xxxxxxxxx xxxx ubytování xxxxxxx x zařízení; po xxxxxxxx této doby xx xxxxxxxxxx.

§151
§151 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx.

HLAVA XXXX

XXXXXX XXXXXXX X NEŽÁDOUCÍ XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx

§152

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x pobyt na xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezávisle xx vůli cizince; xxx-xx x průvoz xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx20) (dále jen "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx na území x vycestování xxxxxxx x tranzitního prostoru xxxxxxxxxxxxx letiště prováděné xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(2) Policie xxxxxxx průvoz xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx nebo jiného xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postup20), jde-li x průvoz leteckou xxxxxx.

(3) Policie může xxxxxxxxx průvozu xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx je xxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxx,

x) xxxxxx jinými xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxx určení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx možná, xxxx

x) xx cizinec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx smlouvy.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiného státu xx základě mezinárodní xxxxxxx. Vyžaduje-li předání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx cestou, xx xxxxxxx oprávněna požádat xxxx xxxxxxxxx xxxxx x zajištění průvozu xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxx.

§153

(1) Policie prováženému xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx omezí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, policie zajistí xxxxxx xxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxx prováženého xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx x xxxxx osobní xxxxxxx x svobodu xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx letadla xxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xx-xx xx nezbytné x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 5 nebo §129 odst. 3.

(2) Xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx doklad.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prohlídku xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, zda x sebe xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxxxxx xxxx jiných xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx každých 6 xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx si xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxxxx směřující x xxxxxxx xxxx xxxxxx x zdraví, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx poskytnutí zdravotních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxx prováženému xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx osoba

§154

(1) Nežádoucí xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxx pobytu xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zdraví nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x označení cizince xx nežádoucí xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx České republiky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx označí xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx vyhoštění x xxxxx,10) nebo

b) pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Policie dále xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx cizince, v xxxxx xxxxxxx

x) náklady xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo (§123 xxxx. 6),

b) náklady xxxxxxx x dobrovolným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx neuhradil xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výši (§123a xxxx. 2), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx zahraničí xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§124b).

(5) Xxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tom, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx x požadavku. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek nebo xxxxxxx bezpečnost smluvních xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20a); xx xxxxxxx v xxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b) nebo xxxxxx xxxxxxxxx státu.

(7) Policie xxxxxxx jeho zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§155

(1) Policie xxxxxxxxx xxxxxx, které vedly x xxxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx podle §154 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx, xx-xx poznatky xxxx xxxxxx zpochybňující, a xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx cizince x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x této xxxxxxxx neprodleně xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx osobu.

(2) Policie xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí, xxxxxxxx bylo pravomocné xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§154 xxxx. 3) vykonáno, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx soudem xxxx správním orgánem. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxxxx x §154 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob vyřadí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplynutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx z důvodu xxxxxxxxx x §154 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx c) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx od xxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(3) Xxx vyřazení xxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxx, xxxxx tam byly xxxxxxx podle §154 xxxx. 6.

XXXXX XXX
XXXXXXX DELIKTY
§156
Přestupky
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx s §3 odst. 1,
x) x xxxxxxx x §4 odst. 1 xx vyhne hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) v xxxxxxx s §9 xxxx. 5 xxxx §180h odst. 2 xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx povinnost xxxxx §117d xxxx. 2,
x) xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx povinnost xxxxx §87b odst. 1,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 odst. 1 nebo 2,
x) xxxx zákonný zástupce xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 nebo 3,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x), x), x) nebo x),
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §103 písm. x), x), e), x) xxxx v xxxxxxx x §103 xxxx. x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepravdivé xxxx xxxxxxx údaje,
j) xxx pobytové xxxx xxxxxxxx kontrole xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §116 xxxx. x), x), x) xxxx d),
k) x xxxxxxx x §136 xxxx. 3 xxxx. d) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx, xx xxxxxxx byl xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxx poškodí xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrole xx xxxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx o takový xxxxxx nejedná,
n) xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx neoprávněně xxxxx x xxxxxxxxx opravňujících xx xxxxxx na xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxx cizinci xxxx xxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21) jako xxxxxx xxxxxxx,
x) předloží pozměněné xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 2 nebo §117d xxxx. 6.
(2) Xxxxxxx osoba se xxxx ubytovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §100,
x) xxxx xxxx uchovává xxxxxxx knihu x xxxxxxx x §101, xxxx
x) xxxxxxx povinnost xxxxx §102 xxxx. 4.
(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 1,
x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2, xxxx
x) xxxx xxxxx, xxxxx xx zavázala podle §15, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 odst. 4.
(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx
x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2,
b) 10&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), x), o) nebo x),
x) 5 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h), x), x), xxxxx x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 3,
x) 3&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x), x) xxxx x).
(5) X blokovém xxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.

§156a

§156a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§157

Správní delikty xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Letecký xxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx zahraničí x xxxxxxx xxxxxxxx x §104 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx autobusových xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx poruší xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx §104 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15a), jímž xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx překračujícím xxxxxxx členských států Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §104 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(4) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §100,

b) xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §101, xxxx

x) nesplní povinnost xxxxx §102 xxxx. 4.

(5) Vysoká xxxxx xxxx xxxxx odborná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 5.

(6) Výzkumná organizace, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 odst. 6.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx

x) od 100 000 Xx do 500&xxxx;000 Xx za xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 a xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx státu, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx-xx o xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 3,

b) xx 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, 5 xxxx 6.

(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxxxxx v blokovém xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Kč.

(9) Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za přestupek.

§157a

Společná ustanovení ke xxxxxxxx deliktům

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx správní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx možno xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabránila.

(2) Xxx xxxxxx výměry xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx k závažnosti xxxxxxxxx deliktu, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx spáchán.

(3) Odpovědnost xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx zaniká, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx, kdy se x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však do 3 let xxx xxx, kdy xxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby21a) xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x ním, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxx x §161 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx delikt spáchán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dozoru xxxxxxx, projedná xxx xxxxx policie, xx-xx xxxxxxx xxxxxx spáchán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, projedná xxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxxxxxxxx více xxxxxxxxx xxxxxx, projedná xxx xxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx zahájí xxxxxxx řízení xxxx xxxxxx porušení povinnosti.

§157x

§157x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

XXXXX XX
XXXXXXXXXX XXXXXXX
§158
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cizinců, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx dřívějších jmen x příjmení, xxx, xxxxx a rok xxxxxxxx, pohlaví x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx číslo, xxxx xxxx identifikační xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx fotografii, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o cizinci xxxxx
x) xxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxxx x xxxxxxx víza (§54), xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 5), xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§70 xxxx. 1),

2. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx (§87x),

3. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního průkazu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) (§111 xxxx. 1),

4. xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50 odst. 6), xxxxxxxx průvodky (§14), xxxxxxxxx xxxxxxx (§180 xxxx. 2) a xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu (§97),

x) xxxxx x

1. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx a době xxxxxxxxx,

2. xxx, xxxxxx x xxxx ověření xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx,

3. dni, měsíci x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zamítnutí,

4. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxx, xxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx platnosti,

6. hodině, xxx, xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

7. xxxxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxx xx území,

8. xxxxxx xxxxxxxx vstupu xx xxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xxxx 2,

9. zařazení xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx jiným smluvním xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

10. xxx, xxxxxx a xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx, x x xxxxxx xxx xxxx vydání,

11. dni, xxxxxx x roku xxxxxxxxxx státních xxxxxx xxx xxxxxxx přes xxxxx x x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

12. dni, xxxxxx x xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výroku xxxxxxxxxx, způsobu vyřízení x xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

13. xxxxx, xxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odcizeného xxxxxxx a x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dokladu,

14. xxxxxx xxxxxx46), xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx,

15. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx modré xxxxx,

x) xxxxx

1. umožňující xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxx podle xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxx xxxxx spis xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx ve xxxx, x xxxxx xx xxxxx údaje podle xxxxxxx x),

3. xxxxxxxxxx xx x průběhu xxxxxx xx xxxx, x které se xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x

1. xxxxxxx svéprávnosti,

2. xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neexistenci manželství, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx za mrtvého x dni, xxxxx xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx manžel xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. datu x místu xxxxxx xxxxxxxxxxx, datu nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o neplatnosti xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x partnerů, nebo xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení jednoho x xxxxxxxx za xxxxxxx a xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x zrušení xxxxxxxxxxx,

4. xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxxxxxx uveden xxxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nezvěstnosti, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

5. xxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx mimo území, x státu, ve xxxxxx x xxxxx xxxxx, popřípadě datu xxxxx,

6. dni, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx,

xxx-xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx trvalým pobytem xx území, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem xx území xx xxxx xxxxx než 90 dnů, x xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, x o xxxxxxx, xxxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2),

x) xxxxx x

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx x xxxxx jménu, popřípadě xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxx x xxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxx osvojitelů; x xxxxxxx, xx osvojiteli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx o osvojence xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, která jej xxxxxxxx x písemně xxxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

7. xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x zrušení osvojení,

jde-li x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx než 90 xxx, o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx přechodně pobývat xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, x x xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu2),

f) xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, x xxxxxxxx

1. zletilého xxxxxxx, xxxxx je nezaopatřeným xxxxxxx cizince,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx rodinné xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx osvojen xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx cizinec,

3. osamělého xxxxxxx staršího 65 xxx xxxx xxx xxxxxx na xxx xxxxxxx, xxxxx se x xxxx nedokáže xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx,

4. cizince, xxxxx xx nezaopatřeným přímým xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx linii xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx občana Evropské xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), a xxxx xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxxxx, kterému xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xx xxxxxxx je xxxxxx xx dodatku stálého xxxxxxx voličů pro xxxxx do zastupitelstev xxxx, xxxx údaj x xxx, že xxxxxxx je xxxxxx xx seznamu xxxxxx xxx volby do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx zpracované x xxxxxx dat průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx,
x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Informační xxxxxx cizinců xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), x xx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x odstavci 9; xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxx xxx v informačním xxxxxxx cizinců podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxx x adrese, xx xxxxxx mu xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Adresu xxxxx xxxx xxxxx, xxxx změnu, nebo xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxx, měsíci x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu podle xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxx uvedených xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx x vybírání x xxxxxxxx uložené xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§180 xxxx. 2), xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x roku xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvaného xxxxxxx, x skutečnostech, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x porušení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx, který xx xxxx xxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxx, který byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx další informační xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úkolu xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx při plnění xxxxxx xxxxx.
(6) Údaje xxxxxx x informačních xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, který xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx xx to xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx vkládat xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 4 a 5 xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx.
(9) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x stát, xxx xx cizinec xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx území, místo x okres xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) druh x xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) číslo x platnost oprávnění x xxxxxx,
x) počátek xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x doba, xx xxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území,
l) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li o xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranou,
m) xxxxxxx xxxx, xxxxx a xxxxx uzavření xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, který xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako den, xxxxx xxxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,
x) datum x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neplatnosti xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx číslo; xx-xx manžel nebo xxxxxxx cizinec, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození,
p) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx cizincem, x jeho rodné xxxxx; x případě, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx přiděleno, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx otce, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx jeden x xxxxxx xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx:

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx a nové xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. původní x xxxx rodné xxxxx osvojence,

4. xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx osvojitelů; x xxxxxxx, xx osvojiteli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, popřípadě jménech, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxx otce x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx; xxxx xxxxx se xxxxxxx, pokud xx xxxxx x osvojence xxxxxxxxxx ženě x xxxxxxx pobytem na xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx a písemně xxxxxxxx o xxxxxxx xxx osoby x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, který xxx x rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxx, xx xxxxxx x xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx den, xxxxx xxxxxxx prohlášený za xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx cizince, který xx xxxxxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do náhradní xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x oprávněním x xxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 65 let xxxx xxx xxxxxx xx xxx cizince, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx rodiny x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x oprávněním k xxxxxx na xxxxx,

4. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vzestupné xxxx xxxxxxxx linii xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), x xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxx nebylo xxxxxxxxx rodné číslo, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx,

x) o xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx voličů xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx xx zapsán xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx46), místo xxxxxx xxxxxx x doba xxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxxxxx, pracovním xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx držitele zaměstnanecké xxxxx xxxx modré xxxxx,
xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, o xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx pobývat po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, a x xxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2), a xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x poskytnutí údajů.
(10) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 9 xxxxxxxxxxxx x xxxxx rovněž xxxxxx xxxxx, a xx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx známa.
(11) X xxxxxxxxxx údajů z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx výdeje xxxxx x jejich poskytnutém xxxxxxx x uvedením xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(12) X informačního xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx osobám xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(13) X xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx,
x) veřejného xxxxxxx x vnitřní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činů,
e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx oblasti, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x subjekt, xxxxxxx xxxx xxxx údaje xxxxxxxxxx, xxxxxxx prohlásí, xx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx nelze xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxx související x účelem poskytnutí xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx má x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nezbytně xxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(14) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx poskytnuty údaje xxxxx xxxxxxxx 13, xx povinen xxxxxxx xxxxxxx údaje umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx poskytnutí xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 13, xxx který xx mu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13 x xxxxxxxx podle xxxx první xxxxx xxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(15) Xxxxxxxx, xxxxxx jsou podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 9,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem x
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dat xxxx xxxxxxxx xxxx neoprávněným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(16) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(17) Policie xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx správy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx změna, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x stát, xx jehož xxxxx xx narodil,
d) xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, x xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) omezení xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx úmrtí,
i) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx.
(18) Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx se v xxxxxxxxxx 1, 9 x 17 xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxxxxx xxxxxxxx v cestovním xxxxxxx x rovněž xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx knize.

§158a

(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx dřívějších jménech x příjmeních, xxx, xxxxxx x roku xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx příslušnosti, obrazový xxxxxx, například fotografii, xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx identifikační xxxx sdělený xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx o udělení xxxx (§54), o xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx (§42 odst. 5), x vydání xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie (§87x), x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti (§111 xxxx. 1), xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (§115a),

b) x xxxxxxx xxxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xxxxx, druh, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx nebo xxxxxx vydal; x xxxxxxx zamítnutí žádosti xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu, a xx xxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx udělil,

d) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxx, xxxxx xxxx nebo xxxxxxx, důvod x xxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx spis xxxxxx x xxxxxxx x založený ve xxxx xxxxx písmen x) xx x) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx řízení podle xxxxxx x) xx x).

(2) Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje

a) xxxxx x rozsahu xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 5),

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) rodné xxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxxxx údaj sdělený xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx vyřízení xxxxxxx, xxxxx x druhu xxxxxxx, xxx, měsíci x roku vydání x době xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx, xxxxx x xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti x důvod xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx x rok xxxxxx xxxxxxxxxx příkazu, jeho xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx, který výjezdní xxxxxx vydal,

g) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x) xx f) x další údaje xxxxxxxxxx se k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a) až x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxx informační systém x xxxxxxxxx žádajících x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 1 a 2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx cizineckého xxxx, xxxxxx biometrických xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxx účely vydávání xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu a xxxxxxxxxx protokolu xxxxx §117a odst. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cizincích xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxx trvalému xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx cizinci x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ztracený, zničený, xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx náhradou xx xxxxxx x povolení x xxxxxx, xxxxx xxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vedeny xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, a digitální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 se xx xxxxxxxx průkazu x povolení k xxxxxx cizincem xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx předány xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxx cizinci x xxxxxxxxx informačním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 60 xxx ode xxx dodání xxxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x ministerstvo jsou xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1.

(8) Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo modré xxxxx údaje x xxxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx míst obsaditelných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty x xxxxx karty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x rozsahu

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx pracovní xxxxx obsaditelné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxx karty; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou x

1. xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx-xx rodné xxxxx přiděleno, bydliště xxxxx,

2. právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx, obchodní xxxxx xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedené pod xxxxx 2 nebo 3 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice,

b) druh xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) informace o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xxx volné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) X údajů xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx ke splnění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§158x
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje x matričních xxxxxxxxxx x matričních skutečnostech xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednoho x manželů, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, anebo xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx manželství,
h) xxxxx x místo xxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xxxxxxx x xxxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx partnera x xxxx xxxxx číslo; xx-xx manžel xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx dítěti xxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx narození,
k) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, matky, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx, x xxxxxx rodné xxxxx; x případě, xx jeden x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) o xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx

1. xxxxxx osvojení,

2. xxxxxxx x xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx a xxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx osvojitelů; x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxx otce x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x jejich xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ženě x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x písemně xxxxxxxx x xxxxxxx xxx osoby x xxxxxxxxxxx x porodem,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx úmrtí, xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx cizinec xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x) xx x) a x) xxxx 2, 5 a 6 xx xxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx matričnímu xxxxx xxxxxxxxx.

§158c

Obecní úřad oznamuje xxxxxxx údaj x xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx o vyškrtnutí xxxxxxx z dodatku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx cizince xx xxxxxxx voličů xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Evropského parlamentu.

§158c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2012 Xx. x účinností xx 26.6.2012

§159
(1) Žadateli xxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx příjmení, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx. Xxxxx získané xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
(2) Cizinci lze xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Údaje x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx xxxxx §158 x §158a odst. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánům, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx svých xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Zpravodajské xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů46) xxxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx způsobem umožňujícím xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedených podle §158 x rozsahu xxxxxxxxxx smlouvou sjednanou Xxxxxxxxxx společenstvími xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie, pokud xx xxxxx smlouvou Xxxxx republika xxxxxx. Xxxxxxx xxxx předá xxxxx x informačních xxxxxxx vedených xxxxx §158 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedených xxxxx §158a xxxx. 1 x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenstvími xxxxxxxxxx xxxxxxx státu, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vázána.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo mu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx území nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx z území.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx přiznáno xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx7c), příslušnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxx cizinci xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxx předá xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx podle §85 xxxx. 1 xxxx. x) zrušena platnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx postavení rezidenta xx xxxxx7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xx svém xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxxx neprodleně předá xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byla zamítnuta xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxx byla zrušena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x dále xxxxx x dni, xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, a xxxx xxxxxxxxx výjezdního příkazu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx potřebné xxxxx §182b.
(10) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx sdělí xxxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxx x užívání objektu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx cizince, k xxxxx xxxx údaj x místě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vlastněného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxx.
(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx údaje o xxxxxxxx modré xxxxx xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx území xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§160
(1) Xxxxx v xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx §158 a 158a xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx nosičích xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené xxxxx x xx xxxxxx xxxxx x přenášeny, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Údaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx x povoleným xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x povoleným xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kteří xx xxxxx xxxxxxx přechodně xxxxxxx po dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx, x x xxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx mezinárodní ochrana xxxx xxxxxxx ochrana xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2), x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §158 xxxx. 9 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
(2) Údaje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx
x) 20 xxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území, jde-li x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx,
x) 15 xxx xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xxxxx §113 xxxx. 1 x 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxx, které xx xxxxxxxxxx po xxxx 60 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) 10 let xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,
d) 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx xxxxxxxxx v §108 a o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), g) xxxx h), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx,
x) 5 xxx xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx cizineckého xxxx xxxxx §113 odst. 3, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
x) 5 xxx xx vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidování x ostatních xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx dobu
a) 10 let xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx trvalý xxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) 5 xxx od xxxxxxxx xxxxx, po kterou xxx xxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx,
x) 5 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizineckého pasu, xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x),
x) 3 xxxx xxxxxxxxxxx xx roce, během xxxxx xxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxx podléhající xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx bylo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x neudělení krátkodobého xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx neplatné xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxx
x) 5 xxx xx vzniku skutečnosti xxxxxxxxxxx evidování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx údaje xxxxxxxx xx smyslu §158 xxxx. 7, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanovenou xxx jednu z xxxxx sdružené xxxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 4 a 5 nesmí xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxx stanovená x xxxxxxxxxx 2, 3, 4 nebo 5, xx údaj xxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx.24)
(7) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x vydáním xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxxxx 60 dnů xx xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx byly xxxx xxxxx pořízeny.

§160x

Xxxxxxx x informačnímu xxxxxxx xxxxxxxxx států

V xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20a) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx5a) xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx cizinecké policie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) zastupitelský xxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX POLICIE X MINISTERSTVA XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX

§161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a místní xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vykonávají x xxxxx policie

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx nemusí xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxx.

§161x

Xxxxxxx neprodleně postoupí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxxx řízení x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx oprávnění.

§161a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§162

§162 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

§163
Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx
(1) Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx policie
a) zabezpečuje xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému smluvních xxxxx a x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx systému,
c) provozuje xxxxxxxxxx systémy podle §158 x rozsahu xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx x kontroluje xxxxxxx odborů xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx a vyřazení x xxxx xxxxxxxx,
x) xx správním xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§164),

2. xxxxxxxxx x žádosti x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxx §119a xxxx. 5 x 6,

3. vyžaduje závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

4. rozhoduje o xxxxxxx cizince o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §129a,

x) podává xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x příslušného orgánu xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx jiného xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vyřizuje xxxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přes xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (letenky, xxxxxxxx xxxx.) x uděluje xxxxxxxx příkaz xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx §124b,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x evidence Rejstříku xxxxxx24a); žádost x xxxxx xxxx xxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
x) xxxxxxxx obrazové záznamy x snímá daktyloskopické xxxxxx při podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx víza, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx víza za xxxxxxxx, řízením o xxxxxxxx xxxxxxxxx, správním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx přechodu,
n) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) x xxxxxxxxxxx s rozhodnutím x odepření xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x cílem zajistit, xxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zahraničí,
p) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x území,
q) xxxxxxx pobytovou xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 nebo xxxxxxx, xxxxx platnost xxxxxxxx xxxxx §86, 87z xxxx 87aa,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
t) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §122,
x) xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx víz,
v) xxxxxxxx, xxx veřejná xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxxx k pobytu,
x) xxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx opustit xxxxx (§50a), o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx vycestování (§123b) x o xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxx xxxxx propadnutí xxxxx (§123c),
x) vydává xxxxxxxxx x zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zahraničí xxxxx §104 xxxx. 3 x 4; pokud xxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cestou jiného xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx.
(2) Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx policie xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §124b xxxx xx účelem plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) rozhoduje x umístění xxxxxxx xx zařízení,
c) rozhoduje x úhradě nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42),
x) zajišťuje xxxxxxx x střežení cizince, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bezodkladný xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x mírným xxxxxxx; x xxxxx x xxxxxxx režimem xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cizinců xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x lékařskému xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x uskutečnění xxxxxxxxxx návštěvy, x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, anebo x xxxxx x xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx cizinecké xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx letišti xx xxxxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx 3, x), x) xx x), x), v), x) xx x) x xxxxx odstavce 2 xxxx. a) x x). Xxxx rozhoduje x xxxxxxx výjezdního xxxxxxx, o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, a x ukončení pobytu x tranzitním prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§164
Odbor xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxx policie
a) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxxx smlouvy,
b) provozuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 1 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) provádí pobytovou xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů24a); xxxxxx a výpis xxxx xxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x rozsahu své xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x prodloužení platnosti x xxxx pobytu xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, x xxxxx xx xxxxx nevyžaduje, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx krátkodobého xxxx,
x) xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x správních xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizinců, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§50a), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx (§123b) x x vrácení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§123c),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje o xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx (§180d),
k) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxx zajištěn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42),
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117 odst. 1,
x) xxxxxxx xxxxxxx,
x) plní xxxxxx ohlašovacího xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx zákonem,
o) provádí xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cestou,
p) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxx víza, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx víza, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vyhoštěním, xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxx správního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytnutím xxxxxxx ochrany,
q) vyžaduje xxxxxxx stanovisko9b) ministerstva, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx možné,
r) vydává xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. x),
x) prověřuje, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem získat xxxxxxxxx k xxxxxx,
x) xxxxxxxxx dopravu a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx území, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bezodkladný převoz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a od xxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zajištění xxxxx §124b nebo za xxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mezi jednotlivými xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cizinců xxxxxxxxxxx v zařízení x xxxxxxxxxx ošetření x poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx, k uskutečnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxx úkonů x xxxxxxxx řízení, k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s účelem xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x zpět,
y) xxxxxxxx, zda veřejná xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) splňuje podmínky xxxxx §108 xxxx. 2.
(2) Odbor xxxxxxxxx xxxxxxx, v době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3b), xxxx
x) xxxxxxx hraniční kontrolu,
b) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na území xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx víza,
d) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x odepření vstupu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxx x cílem xxxxxxxx, xxx cizinec xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vycestoval xxxx do zahraničí,
e) xxxxxxxxx x odepření xxxxxxxxxxx z xxxxx.

§165

Xxxxxxxxx ministerstva

Ministerstvo x xxxxx působnosti xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx státní správy,

b) xxxx xxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhoduje o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x prodloužení xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, pokud x xxxxxx úhradě xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§123 xxxx. 6 xxxx. a)],

f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §113 odst. 1 x 2 xxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx podle §117a,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu x x xxxxxxx své xxxxxxxxxx x vydání x xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vydává xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta xx území,

l) rozhoduje x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx své působnosti,

m) xxxxxxxx od policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx písmen x), x), x), j), x) a x),

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zaměstnavatele nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx držitele xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx do informačního xxxxxxx podle §158 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §158,

x) x xx xxxxxxxxx x centrální xxxxxxxx volných pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty x x centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vyřízení xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§165x
Xxxxxxxxx ministerstva
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x) snímat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obrazové xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5a) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu,
b) při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx související s xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx prověření xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti x souvislosti x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) účastnit xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx policii nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů24a). X xxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx si xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Žádost o xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a) a xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24b), kterými xxxx
x) xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx jména,
c) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) datum, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx údajů mimo xxxxx České republiky, xxxxx úmrtí, místo x stát, xx xxxxx území x xxxxx došlo; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx jako xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx využívá x xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x okres xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx x stát xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
f) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx být doručovány xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) počátek xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx opatrovníkovi xxxxx xxxxx přiděleno, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x rodné xxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x případě, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx a xxxxxx sídla,
k) xxxxxxx xxxx, datum, místo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx manželství xxxx xxxxx, xxxxx a xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx manželství xxxxx jednoho z xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx mrtvého x den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, anebo datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, datum nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x neplatnosti xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství, datum xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx registrovaný xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

1. stupeň xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx osvojitelů; x xxxxxxx, xx osvojiteli xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. rodná xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx nezvěstného xxxxxx xxxx den, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx nezvěstného,
q) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel, pouze xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx státní správy xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx zpracování xxxxxx občana a xxxx podpisu,
f) čísla, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
x) xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) číslo x xxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx byl xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx vycestování xx xxxxxxxxx.

§166

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx vykonává xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx udělování xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§167
Oprávnění xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x) vyžadovat xxxxx nebo xxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx24a); žádost x xxxxx nebo opis x evidence Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obrazové xxxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, řízením x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajištěním xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx úkolů,
d) provádět xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxx xx xxxxxx zjištění, xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zda splňuje xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx nebo xxxxxx osob xx xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx cizinci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx ubytovacích xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcí, xxxxx tak xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu, xx xxxxxxx bylo xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16a),
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxx xxxxx písmene x) x xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx vycestováním x xxxxx,
x) při plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx prověřovat, xxx xx xxxxxxx nedopustil xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k pobytu,
l) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Evropských společenství5a) x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) zadržet xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skončila xxxxx §86, 87z xxxx 87aa; x xxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxx potvrzení,
n) v xxxxxxxxxxx s odepřením xxxxxx xxxxxxx na xxxxx vyzvat cizince x vycestování xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx nezbytné xxxxx x xxxxx zajistit, xxx cizinec zpět xx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole, xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxxx do xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx v xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx policie x po xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.
(3) Na xxxxxxxxx xxxxxxx prováděnou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb.
(5) Xxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx využívá xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil v xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx o xxxxx subjektu xxxxx xxxx území České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx jehož území x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx je v xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx subjekt xxxxx prohlášený za xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.
(6) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
b) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) místo x xxxxx narození, xxxxx xx narodil x cizině, xxxxx x xxxx narození,
e) xxxxx xxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx údaje o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx datum ukončení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx opatrovníka; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přiděleno, datum, xxxxx a okres xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx místní xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx narození; xx-xx xxxxx zákonným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) rodinný stav, xxxxx, xxxxx a xxxxx uzavření xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x uzavření xxxxxxxxxx mimo xxxxx, xxxxx x stát; xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx manželství xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx datum nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, došlo-li xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, místo x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neplatnosti xxxx o neexistenci xxxxxxxxxxx, datum zániku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který registrovaný xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení partnerství,
m) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx manžela nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx nebo registrovaným xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx,
x) x osvojenci xxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx a xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx osvojence,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx, místo a xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x cizině, xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx osvojitelů; x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx narození xxxxxxxxxx,

6. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x rodná xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x osvojení xxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx,

x) den, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x úmrtí xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden jako xxx smrti, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx nepřežil.
Údaje, xxxxx xxxx vedeny jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxx tohoto zákona xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozsahu
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení,
b) xxxxx xxxxx,
x) číslo, xxxxxxxxx série občanského xxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podoby xxxxxx x jeho xxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx neplatných xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) čísla xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx potvrzení xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx při výkonu xxxxxx správy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) číslo x xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
x) datum skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fotografie x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx, odcizených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů,
g) xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

§168

Xxxxxxxxxx části xxxxx x xxxxx správního xxxx se nevztahují xx řízení xxxxx §9 (s xxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 4), §10, §19 xxxx. 1, §20, 30, 33, 36, §38 odst. 1, §40, 4149, 50, 52, §53 xxxx. 3, §122 xxxx. 1 x 2, §123a, §135 xxxx. 3, §148, §154 odst. 2, §155 xxxx. 1, §180, 180b, 180d, 180e a 180h.

§169
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx vydá:
a) xx xxxxx 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxx 180 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxx 270 xxx xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx xxxxx,
x) xx xxxxx 60 dnů xxx dne podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxx, vědeckého xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §42 xxxx. 3,
x) xx xxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, povolení k xxxxxxxx pobytu podle §69, xx-xx xxxxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxx k přechodnému xxxxxx a povolení x trvalému xxxxxx xxxxx §87g x 87h,
x) ve xxxxx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání modré xxxxx,
x) xx xxxxx 180 xxx xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx karty xx území,
h) xx xxxxx 60 xxx xxx xxx podání xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx karty; xx xxxxx 90 xxx xxx dne podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 15.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxx posouzení, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx zda účelově xxxxxxxxx manželství nebo xxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx otcovství. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výslechem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxx cizineckého xxxx, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nemá odkladný xxxxxx.
(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 7 xxx xx zahájení xxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx v xxxx lhůtě xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx o xxx účastníka řízení x uvedením xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx 5 dnů xxx dne oznámení xxxxxx xxxxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxxxxxx 18 let, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 15 xxx xxx xxx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx účinek.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx podat odvolání xx 5 xxx xxx xxx oznámení xxxxxx rozhodnutí; xxx-xx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxx lhůta xxx odvolání 15 xxx xxx dne xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxx §123c odst. 3 xxx xxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx xxx dne xxxxxxxx tohoto rozhodnutí.
(8) Xxxxxxxxx xx také xxxxxxx řízení x xxxxxxx, jestliže xxxxxxx
x) xxxxx podal žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx §44a xxxx. 12 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu nebo xx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 3 xxxx §44a xxxx. 13 xxxxxxxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxx, pokud x xxxx xxxxx nesdělí, xx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nezávislé xx xxxx vůli,
b) který xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu xx lhůtě xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxx xx území xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxxxxxx,
x) podal xxxxxx x prodloužení doby xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu v xxxx, xxx k xxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, aniž xxxxx nové xxxxxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx xxxxxx o xxx xxxxx podané žádosti,
f) xxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxx
x) podal xxxxxx o vydání xxxxx xxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx podle §42i xxxx. 1.
(9) Žádost x prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx do 14 xxx.
(10) Xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx podané na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx najevo xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx, se xxxxx.
(11) Řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42e, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, není xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.
(12) Zastupitelský xxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x žádosti o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti nebo xxxx-xx xxxxxx vadami, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nedostatky xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxx xxxxx neběží xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxx trvalému xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx to xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 nezbytné xxx xxxxxxxx skutečného xxxxx xxxx.
(13) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx státě, xxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vydal cestovní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxx, xx xxxxxx xx cizinec xxxxxxx dlouhodobý nebo xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.
(14) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx je cizinec xxxxxxx podat osobně. Xxxxxxxxxxxxx úřad může x odůvodněných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx upustit.
(15) X rámci rozhodování x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vyžádá xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx, xxx další zaměstnávání xxxxxxx xxx vzhledem x xxxxxxx na xxxx práce xxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx §42g xxxx. 3 xxxx 4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx rozhodování x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxx xxxxxxxx uvedeným v §42g xxxx. 6. Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx pobočka xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx stanovisko x zaměstnání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx x této xxxxx, xx xx xx xx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx souhlasí.

§170

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, x výjimkou xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo zvláštního xxxx, a xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx úřad nebo xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx upustit.

(2) Zastupitelský xxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Zastupitelský xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 30 xxx xxx xxx, xxx cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx víza rodinnému xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxx xxxx občanem Evropské xxxx, xxxxxx zastupitelský xxxx xx xxxxx xx 14 xxx xxx xxx podání xxxxxxx.

(4) Žádost x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx dne podání xxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx diplomatického víza xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podání xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx (§30 odst. 2) vyřídí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxxxxxxxxxx vyřídí xx xxxxx xx 90 xxx, ve zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx studia xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx do 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxx vyřídí ve xxxxx do 7 xxx ode dne xxxxxx žádosti; xxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx.

(8) Xx ukončení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx se žadateli xxx podání xxxxxxx xx území xxxxx, xx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§170a
(1) Xxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx věcech pobytu xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx"). Xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx věcech, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vnitra.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx komise může xxx xxxxxxxxx státní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je dále xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesplňuje xxx,
x) xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jestliže xx jednání, xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxx ohrozit xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx bylo xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x od xxxxxx xxxxxxxxxx ještě xxxxxxxxxx 5 let, xxxxxxxx xx jednání, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, mohlo ohrozit xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx podmíněně zastaveno, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxx xxxxx, v níž xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 5 xxx, nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx proti xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x podmíněném odložení xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx by jednání, xxxxxx spáchal trestný xxx, mohlo xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
(5) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xx vyžádat xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x vydání xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Podmínku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ten, xxx byl x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx pravomocně xxxxx xxxxxx z přestupku
a) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx neúplný xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx takový xxxx uvést, úmyslně xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mu xxxxxxxxxx údaj xxxxxxx xx xxxxxx získání xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx svědeckou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx úmyslně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,
x) proti xxxxxxxxx pořádku,
c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) proti xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zabezpečování státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx44) xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx povolení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo
f) xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozdělení xxxx xxxx senáty xxxxxx, xxxxxxxx členy xxxxxx xx senátů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxx komise xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§170x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§170x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx.

(2) Xxxxxx jedná x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxx xxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§170x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xxxxxx xxxxxxx

§171

X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o neudělení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2009 Xx.,

x) rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx cizinec xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§172
Xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx26) xxxx xxx podána xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v posledním xxxxxx nebo ode xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx stupni. Zmeškání xxxxx xxxxx prominout.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxx cizinec xxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizince nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx podává xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx soudu. X xxxxxxx, xx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, policie xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx spis xx 5 xxx ode xxx doručení xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx žaloba xxxxxx x příslušného xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx. Policie xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx spis do 5 xxx. Xxxxxxx xxxxxxx své vyjádření x žalobě xxxxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxx dní xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Soud xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx jednání, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx ode xxx xxxxxx žaloby xxxx xx-xx xx nezbytné. X tom xxxx xxx cizinec x xxxxxxxxxx policie xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx rozsudek xxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx bez nařízení xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 hodin xx xxxx xxxxxx.
(6) X xxxxxx o xxxxxx xxxxx správnímu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx nemusí hlásit xxxxx, xxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x jehož obvodu xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx vstupu na xxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x správním vyhoštění, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x zajištění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do části x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu.
(7) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx soud rozhodne xx 60 xxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§173

Cizinec, xxxxx xxxx vydána xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx na xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx víza.

§174

Trestní xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů záznam, xx xxx pravomocně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx cizího xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxxx, xx byl xxxxxxxx xx jednání, xxxxx xxxxxxxx znaky xxxxxxxxx činu.

(2) Za xxxxxx doložení trestní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx24a). Xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Trestní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx 6 xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxx občanem, xxxxx i xxxxx, x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx nahradit čestným xxxxxxxxxxx.

§174x
Xxxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxx nebo druh xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxx, xxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x pevnost xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx území a xxxxxxxxx vazeb xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx státního občanství, xx státu jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§174x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§175

Xxxxx republika xxxxxxxx xx území cizince, xxxxxxx vydala xxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx karty x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, a to x přes skutečnost, xx platnost xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahuje x xx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré karty, xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

§176
Zdravotní služby xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx
x) xxxxxxxxxx péče xxx stavech, xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx ohrožují xxxxx,

2. xxxxx xxxx prohlubováním xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxx,

3. způsobí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

4. působí xxxxx utrpení x xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, nebo

6. se xxxxxx těhotenství x xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx přerušení xxxxxxxxxxx xx žádost cizince,

b) x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.
(2) Náklady xx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx §134 odst. 2 xxxxx xxxx, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo zařízení.
(4) Xxxxxxxx-xx si xxxxxxx x xxxx zajištění xxxx na zdraví xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx náklady léčení, xxxxxx skutečně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zpět.
(5) V xxxxxxx, kdy náklady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stát x xxxxxxx se x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxx xxxxxx nákladů
a) xxxxxxxxxxxx xx cizince xxxxxxxxxxx x zařízení,
b) xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx ve výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x §134 xxxx. 2. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§176x
Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx x průběhu xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50a xxxx §118 odst. 3 xx xxxxx poskytnou xxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx chorobné xxxxx,

4. xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

5. se xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx těhotenství na xxxxxx cizince,

b) x xxxxxxxxxxx x nařízenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x ochranou veřejného xxxxxx.
(2) Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx hradí xxxx, xxxxx potřeba xxxxxxxxxxx xxxxxx vznikla xx xxxxxxxxx xxxx x vycestování x xxxxx podle §50a xxxx §118 odst. 3.
(3) X xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx o xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx x úmyslu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajišťuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§176x

Xxxxxx pobytu xxxxxxx x přijímacím středisku xx mezinárodním letišti xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxx x přijímacím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, si xxxxx xxxxxxx spojené s xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx prostředků.

(2) Xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx opatřením x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx hradí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx cizinec náklady xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, x vlastních prostředků x xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.

§176c
Úhrada xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxx cizince xx účelem xxxxxxx xxxx průvozu
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§152 x 153) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx státu.
(3) Xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §152 a 153 xx hradí xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx x xxxxx návrat xx xxxxx státu jeho xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx jiného státu, xxxxx xxxxxxx převezme, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx státu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu. X xxxxxxx případě se xx nákladů zahrnou x náklady xxxxxxx x průvozem provedeným xxxxxxxxxxx orgány státu, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxx.
§176x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§177

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, dne, xxxxxx a roku xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx posledního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daktyloskopickými xxxxxx, xxxxxxxxx záznamem xxxxxxx x údaji, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx.

§178

Procesní způsobilost

Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxxx xx schopen xxxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

§178x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx, ovdovělý xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 26 let xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx škole v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx nevydalo xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§178x

(1) Xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx potřebuje povolení x zaměstnání8e), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Za xxxxxxxxxx xx rovněž považuje xxxxxx xxxxx vyplývajících x předmětu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx orgánu družstva xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx8e), zaměstnaneckou xxxxx nebo modrou xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx považuje xxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxx cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx družstva xxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plní xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx osoby, pokud xx x takovému xxxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx obdobně.

(4) Za xxxxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx svým xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy s xxxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jeho xxxxx x tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Vláda xxxxxxxx, kdy xxxx xxx xxxxxxx vyslán xx české xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx podle xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx50).

§178x

Xxxxxx mocí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),3a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§178c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností od 1.1.2011

§178x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx ochránce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx cizince x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Veřejného xxxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, rozhodnutí x zajištění, xxxxxxxxxx x prodloužení doby xxxxxx zajištění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x nepropuštění xx zařízení, xxxxxxxxxx x umístění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx části x xxxxxxx režimem x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx x přísným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x žalobách xxxxxxxx xxxxx těmto xxxxxxxxxxx.

§179

Důvody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx cizince xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx obavy, že xxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx občanem, xxxx x případě, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, by xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx újmy xxxxx xxxxxxxx 2 x xx nemůže xxxx xxxx ochoten x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxx občanem, xxxx xxxxx posledního trvalého xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxx se podle xxxxxx zákona považuje

a) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx smrti,

b) mučení xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxx bylo x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 neplatí, xx-xx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx proti xxxx, xxxxxxxxx trestného xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx lidskosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx trestných xxxxxx,

x) spáchal zvlášť xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx, které xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavce 1 dále xxxxxxx, xxxxx cizinec

a) xx xxxxxxxx činů uvedených x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx nebo xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) se xxxx území dopustil xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, opustil-li stát, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx posledního trvalého xxxxxxxx x cílem xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx za xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxx, xx xxx xxx x Xxxxx republice xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xx xxxxxx xxxxxxx vyhledat xx nejdéle do 60 xxx přijetí x jiném xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx mu policie xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx [§33 xxxx. 1 xxxx. x)].

§180
Ověření pozvání a xxxxxxxx xxxxxx ověření
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xx úředním tiskopise. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x pozvání uvede xxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx na xxxxx. Xxxxxx právnická xxxxx x pozvání xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Zvoucí xxxxx x pozvání xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jméno, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx, číslo cestovního xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx zve xx xxxxx.
(3) Policie xxxxxxx xxxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx povinnost xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx právnické osoby.
(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx požádání xxxxxxx xxxxxxxxx schopnost xxxxxx xxxxxxx podle §15,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx xxxxxxxxx xxxxx §100,
d) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),
x) jestliže xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyplnila xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) jestliže zvoucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx.
(6) Xx xxxxxxxx policie xx xxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx splnění závazku xxxxxxxxxx x pozvání xxxxxxxx tím, xx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x §13,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve výši 0,25 násobku částky xxxxxxxxxxxx xxxxxx6) xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx nebude xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx cestovního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx prohlásí, xx xxxxxx pojištění xxxxxx xxxx xxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx úhradu xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §180j xxxxxxxxx částkou xxxxxxx 60&xxxx;000,- XXX,
x) disponuje xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizince x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx ceně xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo do xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až d) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uhradit případné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx přijatého v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozvání tuto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx při xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx odepření xxxxxxx potvrdí.
(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx.

§180a

Zastupitelský xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§180x

Xxxxxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx průkaz xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx cizího státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx republice xxxx xxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx totožnosti, xxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxx o rozsahu xxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxx držitel xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx registrace Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx prohlašuje xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Xx. x účinností xx 1.1.2004

§180c

Nezletilý xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxx účely tohoto xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 15 až 18 let, xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxx doprovodu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx platného xx xxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx cizinec xxxxxx 18 xxx xx, xxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx území státu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to po xxxxxxx dobu, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx osoby; nezletilým xxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx bez doprovodu xxxx, co přicestoval xx xxxxx9c).

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu cizince

Policie xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxx údaje xxxxxxxxx potvrdí.

§180x

Xxxx posouzení důvodů xxxxxxxxx víza, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxx zrušení xxxx platnosti a xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxxxx cizince xx území

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx požádat x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx,

x) xxxxxxxx vstupu xx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx 2, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx neplatné xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x nové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, písemně xx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx xxxx xx neplatné xxxx xxx dne, xxx xx xxx xxxxxxx vstup xx xxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx cizinci doručit, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx uplynutí 180 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti o xxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxx xx xxxxxx, x x xxx je xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx předpisy nebo xxxxxxxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxx, jež xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x udělení xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx na území.

(4) Xxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx se žádost xxxxxx, xx xxxxxxxx xx lhůtě 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx posouzení, neshledá-li xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, povolení xxxxxx xxxx zachování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx dotčené xxxxxxxxxx zrušit xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx vyhoví xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x rozsahu xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ministerstvo x Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx krátkodobého xxxx za xxxxxxxx, x xxxxxxx rozhodl xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí dále xxxxxxxx soulad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx uděleného xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, s xxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 5. V xxxxx xxxxxx posuzování xxxxxxx důvodů neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx je Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx policie x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nesouhlasné xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx důvodů xxxxxxxxx krátkodobého xxxx xx hraničním xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a), x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, s xxxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 5, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území x důvody xxxxxxxxxxx x §9 odst. 1 nebo 2 x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx podle §170a xxxxxxxx soulad xxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §56.

(8) Ředitelství xxxxxx cizinecké policie xxxxxxxx soulad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx27) x x xxxx platnosti rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3b), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx na hraničním xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Evropských xxxxxxxxxxxx6a), x jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x §20 odst. 5, xxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x důvody xxxxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx 2.

(9) Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx platnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxx vstupu xx území ve xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§180f

Partnerství

(1) Xxxxx je x xxxxx zákoně xxxxxx pojem "xxxxxx", "xxxxxxxxxx" xxxx "dítě xxxxxxx", rozumí se xxx x partner, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx úředně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společenství xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx potvrzené xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx stejného xxxxxxx xxxxx odstavce 2.

§180x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§180g
Úhrada xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx českého xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxx českého jazyka x zkouškou xxxxxxxx xxxxxxx jazyka x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem10a).
§180g vložen xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Xx. s xxxxxxxxx od 1.9.2008

§180x

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x tranzitním prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx policie xxxxxx, xxxx-xx zjištěny xxxxxx xxxxxxx v §9 odst. 1 xxxx. x), g), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§180h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 21.12.2007

§180i

Doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx 90 xxx

(1) Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27).

(2) Doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx odstavce 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx33), xxxxx xxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jiným způsobem, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx závazku xxxxxxxxx osoby, je-li xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x tradic, xxxxxx vědy, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x sportu, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxx. Xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, který xx xxxxxx x xxxxxx xx jeho xxxx nezávislých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx od xxxxxxx uvedeného x §42b xxxx. 3; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx sjednat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx na xxxxx. Předložení dokladu x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zastupitelský xxxx od jeho xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§180x

Xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx 90 xxx

(1) Dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx 90 dnů xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je povinen xxxxxxx xx xxxx xxxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxx xxxx, x případě xxxx xxxxx spojených x xxxxxxxx xxxx tělesných xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx státu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Výše xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 60&xxxx;000 EUR, a xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Cestovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxx sjednáno:

a) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxx pojištění na xxxxx45),

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xx státě, xxxxx xx vázán Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx1d), xxxx xx státě, jehož xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pobyt.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizinec xxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx překlady xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, prokazující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, především xxx xxxxxxx pojištění, limitu xxxxxxxxxx xxxxxx 60 000 XXX x xxxxxxxxxxx, xx pojištění xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) na požádání xxxxxx x úhradě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx od cizince xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu33), xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx cizinec xxxxxxx, xx jsou xxxx xxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx, a xx xx základě písemného xxxxxxx právnické osoby, xx-xx pobyt xxxxxxx xx xxxxx přínosný xxx rozvoj duchovních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kulturních xxxxxxx a tradic, xxxxxx vědy, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státního orgánu xxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15.

(5) Cestovní xxxxxxxxx pojištění v xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů, xx-xx o xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pojištění xx xxxxx45) x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx smyslu xxxxxxxx 7.

(6) Pojistná xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistného xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx došlo x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ani x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxx poskytnutá pojištěnému xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx pojistitele xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx léčení pojištěným x cílem xxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx pojištění xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou, xxxxxxx xxxxxxx pojišťoven x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§180x

Xxxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxx xxxxxx obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx přenesenou xxxxxxxxxx.

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 247/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§181

Xxxxx Xxxxx republiky xxxx x rozsahu stanoveném xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxx stanovit, xx

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osob, xxxxxxx xxxxx na xxxxx xx podmíněn xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx bez xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx nařízení; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx území xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§182
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx x návaznosti xx přímo použitelný xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx27), xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na území xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x přepravu xx xxxxx xxxxxxx zajištěného xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x postup xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx postupu při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů x cizinců s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx obličeje xxxx xxxxxxxx otisků xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx,
x) po xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx ve státě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vydal xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx státě, xx xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx pobyt,
f) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx pořizování xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu,
g) xxxx tiskopisu protokolu xxxxx §117a xxxx. 4 a podmínky xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů xxxxxx xxxxxxxxxx přechodů x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§182a
(1) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které by xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx na území xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx škol oprávněných xxxxxxxx pro tyto xxxxx výuku xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jazyka,
c) xxxx xxxxxxx prokazujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx práce x sociálních xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx průměrnou xxxxxx xxxxx mzdu x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx od 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx dobu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§182x

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, odcizených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx průkazů xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, průkazů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazů x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a průkazů x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, odcizených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§182x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.4.2006

Xxxxxxxxx ustanovení

§183

(1) Správní xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx udělená x xxxxxxxxxx učiněná přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx víza x xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Trvalý xxxxx xxxxxxxx podle dosavadního xxxxxxxx předpisu se xxxxxxxx za xxxxxxxx x pobytu.

(4) Kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxx xx území podle xxxxxx zákona.

(5) Cestovní xxxxxx totožnosti x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx tohoto zákona xx dobu xxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx doba písemných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx dobu xxxxx §160 xxxx. 5. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx uchovávací xxxxx xxxxx podle §160 xxxx. 5 xxxx xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx lhůta vyznačena, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx24) x xxxxxxxxx xxxxxxxx archivní xxxxxxx zničí.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(8) Platnost xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx rozhodnutí x správním vyhoštění.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx 24 xxxxxx xxx xxx účinnosti tohoto xxxxxx.

§184

§184 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§184x
Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx ratifikací Xxxxxx x xxxxxxx dítěte, xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x lidských právech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx zejména xx ustanovení čl. 23 xxxx. 2 x 3, čl. 24 xxxx. 1 x 2 Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx od 1. xxxxx 2000 xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Úhrada xxxx xx provede xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zřídí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§184x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

XXXX XXXXX

§185

§185 (část xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 274/2008 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§186

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x zákonu č. 368/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 301/1995 Sb., zákona x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., zákona č. 149/1998 Sb., zákona x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx č. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 166/1999 Xx., xxxxxx č. 167/1999 Xx. x xxxxxx x. 223/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx 99 xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".

2. X xxxxxxx 99 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx poplatku xx osvobozeno xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 15 xxx.".

3. X xxxxxxx 99 xx doplňuje poznámka, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"Xxxxxxxx:

Xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx úřední.".

4. Xxxxxxx 100, xxxxxx xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 100

a) Xxxxxxxx x xxxxxx cizinci Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx Xx 500,-

c) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx Xx 1 000,-

d) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx povolení k xxxxxx pro xxxxxxx (xx každou xxxxx) Xx 300,-

e) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, zničený, xxxxxxxx xxxx odcizený Kč 1&xxxx;000,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx náhradou xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx a xx xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.".

5. Xxxxxxx 101, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 101

x) Xxxxxxx českého xxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;500,-

x) Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxx Xxxxx republiky Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky Xx 200,-

x) Xxxxxxxxxxx doby xxxxxx na xxxxx x pobytu xx 90 xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx zastupitelským úřadem Xx 200,-

e) Prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Kč 1 000,-

f) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx víza xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 200,-

Xxxxxxxxxx:

Xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx osvobozeno:

a) Udělení, xxxxxxxxxxx platnosti xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx vízum x xxxxxx zdravotnické xxxxxx.

x) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx. Za xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx narozeného na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby pobytu xx xxxxx xxxxx xxx cizince xxxxxx 15 xxx.

x) Udělení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx cizinci, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx víza xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx dočasné xxxxxxx, x které xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

1. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx upustit xxxx poplatek snížit, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx orgán xxxx xx poplatku podle xxxx xxxxxxx upustit, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nezaviněných xxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxx vrácen xxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx cizího xxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx x v xxxxxxx, xx-xx prodlužována xxxxx xxxx pobytu.

Správní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zpoplatňovaný xxxx xxxxx této xxxxxxx x xxxx xxxxxx.".

6. Xxxxxxx 132 xxx 1 xxx:

"1. Udělení

a) Xxxx k pobytu xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxxxxx Xx 800,-

x) Xxxx k xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx Xx 3000,-

x) Xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx Xx 1500,-

d) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Kč 1200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xx 3000,-".

7. X položce 132 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx poplatků xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

- udělení xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx víza, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, osobám xxxxxxx 15 let xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

- xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx-xx zachována xxxxxxxxxx.".

8. Xxxxxxx 153 xxxxxxx x) zní:

"a) x xxxxxx Xxxxxxxx x pobytu Kč 200,-".

ČÁST XXXXXX

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§187

Xxxxx č. 216/1991 Sb., x cestovních xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx zahraničí, xx xxxxx zákona x. 150/1996 Xx. xx xxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 3, §11 x §26 xx xxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

Novela xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu

§188

Zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., zákona x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx č. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx., zákona x. 24/1993 Xx., zákona x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., zákona x. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Sb., xxxxxx č. 84/1995 Xx., zákona č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx x. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 269/1996 Sb., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxx x. 165/1998 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §120 odst. 2 xx xx xxxxx "znovuobnovení xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx se xxxxx "x řízení x zákonnosti xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxx propuštění".

2. Xx §200x xx vkládají xxxx §200x xx 200x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 34x) xxx:

"Xxxxxx x xxxxxxxxxx zajištění cizince x x jeho xxxxxxxxxx

§200x

(1) Xxxxxxxx orgán Xxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "policie") xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34x) x xxxxxxxxx cizince, xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx soud x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx propuštění. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,34e) xxxx xx cizinec obrátit xx soud x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx splněny xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxxxxx účastníků řízení, xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, x čem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezákonnost xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx x xxx xxxxxx, xxxx xx navrhovatel xxxxxx.

(4) Návrh podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4, §79 xxxx. 1) xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx, xxxx bylo pravomocně xxxxxxxxxx o zajištění xxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx, v jakých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spatřuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx důkazů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx z xxx xxx patrno, xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx důkazy, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obsaženy ve xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxx.

34x) Xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců na xxxxx České republiky x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§200x

(1) X xxxxxx xx příslušný xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"), x němž je xxxxxxxxxxx povinen se xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx příslušný xxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Účastníky řízení xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx x zajištění.

§200q

(1) Návrh xx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týkají. Orgán xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx návrh xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx povinen x xxxxxx xxxxxxxx spisy, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x doručit xx spolu x xxxxxxx xx 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§200x

(1) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účast xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx, xxxxxxxx z obsahu xxxxx je nepochybné, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zajištění.

§200s

(1) Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx §200x xxxx. 1, soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxx důvody xxxxxxxxx trvají; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Důkazy provedené x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx napadenému xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx zákonnosti rozhodnutí xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav, xxxxx xx byl x xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxxx řízení před xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx vady mohly xxx xxxx na xxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxx; jinak xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx-xx návrh xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, již xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx navrhovatele na xxxxxxx.

§200x

Xxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §200x xxxx. 2 x závěru, xx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx. Byl-li návrh xxxxxxxx, xxxxxxxx navrhovateli xxxxx domáhat xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§200x

(1) Xxxx xx xxxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx urychlením.

(2) Xxxx rozhoduje usnesením.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx opravné prostředky xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vykonatelné.

(5) Xxxxxxx-xx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxx policie, xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx policie, xxxxx xxxxxxxxx zařízení, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

ČÁST ŠESTÁ

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§189

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx

1. Xxxxx č. 123/1992 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

2. Zákon č. 190/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 123/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx X xxxxxx č. 150/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 123/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

§190

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Klaus x. x.

Xxxxx x. r.

v. x. Xxxxxx x. x.

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §175 zákona č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx čl. X xxxx 125 xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vstup xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx 1. července 2001.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 140/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

Xx. XX

1. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Držiteli xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; potvrzení o xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx považuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx Evropské unie,1a) xxxxx xx držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx vydaného xxxxx dnem účinnosti xxxxxx zákona, je xxxxxxx xx lhůtě xx 180 xxx xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x výměně xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxx bodu 1.

3. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 180 xxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx Xxxxxxxx unie,1a) xxxxx xx území pobývá xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 180 xxx xx nabytí účinnosti xxxxxx ustanovení dostavit xx xx policii xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx do 180 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xx policii xx xxxxxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; xx neplatí x xxxxxx x xxxxxxxx deliktu, xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxx právní xxxxxx.

7. Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx podaná xxxxxxx Evropské unie1a) xxxx účinností xxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxx rodinným příslušníkem xxxxxx Evropské xxxx1a) xxxx účinností xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Žádost x xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx podaná xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx pobytu.

10. Xxxxxx o vízum x xxxxxx nad 90 dnů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx tohoto ustanovení xx považuje za xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx bez xxxx x na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. II

PŘECHODNÁ XXXXXXXXXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných v xxxx xxxxxxxx řízení.

2. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §43; xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu.

3. Xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx předpisech xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, rozumí xx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Kde se x jiných právních xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx vízum x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

5. Do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 39 xxxxxxxxx v xx. X xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx považuje za xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,3a) nelze-li xxxxxx zajistit xxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx ochrana xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx právní úpravy xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2004

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

1. Xxxxxx x xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Držitel víza x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §42a xxxx. 1 zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinen xx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005 xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxx za xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění.

7. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx 31. prosince 2005; xx doby xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx úkoly xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx XXX xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, přecházejí xx ministerstvo dnem 1. xxxxx 2006.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x žádostech o xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2007

Xx. XXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx biometrické xxxxx x xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2009.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx žádost x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx území podle xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxx podmínky xxxxx §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Řízení x žádosti o xxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se dokončí xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx podle §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Policie žádost xxxxxxx x přiznání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území podle §83 odst. 2 xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, podanou do 1 roku po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyřídí xx xxxxx xx 180 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti.

6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxxxxx cizinci xxxxxxxxx do náhradní xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx10a) xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx pobyt xxxxx §65 xxxx. 1 xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx ke xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 30 xxx.

7. Xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se dokončí xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

8. Občan Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxx policii x xxxx výměnu xx xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx občanem Evropské xxxx, xx xxxxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx o xxxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx-xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx požádat x jeho xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx x pobytu xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

11. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, a xxx xxx vydávat do 31. xxxxxxxx 2007.

12. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zahájená xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

13. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince x xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 roku ode xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx víza. Xxxxxxxxxxxxx úřad je xxxxxxx jistotu, která xxxxxx použita x xxxxxx nákladů xxxxx xxxx xxxxx, cizinci xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxx xx xxxxxx, u xxxxx přešla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, dokončí xxxxx, xxxxx řízení xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 230/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Sb. x účinností od 21.12.2007

Xx. XXX

1. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nosičem xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x otiscích xxxxx xxx xxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx vydání xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejpozději do 24. března 2009.

2. X xxxxxxx, xx xx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx x otiscích xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2009, zjištěna xxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xx xxxxx xxxx, vydá xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 25.4.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx, xx dokončí x práva a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx vydané xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx považují xx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, a xxx xxx vydávat xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012.

4. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x přechodnému pobytu, xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 31. prosince 2010 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx úpravy.

5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxx xxxx rozhodnuto xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x účinností xx 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxx 2, který xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.5.2011

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxx neskončené, xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx související xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Cizinec xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx požádat o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu podle §42 zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx x ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 101/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.6.2014

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

140/2001 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2001, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §88 x §89, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 26.4.2001; §161, §163 x §164, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 1.1.2002

151/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

217/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území XX x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Sb., xxxxx x. 329/99 Xx., x cestovních xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx x. 325/99 Sb., x azylu a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx znění pozdějších xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), ve znění xxxxxx x. 2/2002 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2, 5, 6, 9, §15x, xxxxx §17, 18, 19, 20, 31, 51, 56, 64x, 70, 78, §87x - 87x, xxxxx §88, 98, 103, 106, 108, 119, 120, 157, 158, 159, 160, 164, 168, 169, 171, 172, 173, §182x a čl. XX, které nabyly xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004); x výjimkou xxxxxxxxxx části §3, 4, 17x, 18, §26x, 29x, 29x, xxxxx §78, 93, 94, 118, 158 x xx. XX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x platnost Xxxxxx podepsané xxx 19.6.1990 x Schengenu xxxx Belgickým xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x postupném xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx hranicích xxx XX (21.12.2007); části xxxxxxxxxx §1, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx, xxx xxxx XX xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.5.2004); §9, 124, 154 a 155 x xxxxxxxxx ode xxx stanoveným v xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

222/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 359/99 Sb., o xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 325/99 Sb., x xxxxx a o xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, ve xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2004 x xxxxxxxx §69x, 69x, 165, 176x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 31.7.2003; xxxxx §1, 6, 7, 8, 9, 17, 17x, 17x, 19, 20, 21, §30 xx 50, 51, 56, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 69b, 70, 75, 80, 81, 87x, 87x, 87e, 88, 98, 107, 114, 118, 159, 160, 163, 164, 169, 170, 173, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení ČR x XX (1.5.2004); xxxxx §17a a 17x, 18, 26, 29x, 80, 180x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxx x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx hranicích xxx XX (21.12.2007)

290/2004 Sb., xxxxx znění xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 94/2004

436/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

539/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/61 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2004

540/2004 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kterým xx xxxx zákon x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 29.7.2004 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 23.8.2004

x xxxxxxxxx xx 6.11.2004

559/2004 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 328/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 329/99 Xx., x xxxxxxxxxx dokladech x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

428/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.11.2005 x xxxxxxxx §14, 29x, 80 x 158, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích, stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx XX o vstupu x xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Německo, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007), x xxxxxxxxxx §169, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006; §18 xxxxxxx platnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x vstupu x platnost Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007); §37, §46a x xxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x XX (1.9.2007) x §157x xxxx. 11 xxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx v hmotné xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

136/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

161/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 26.6.2006; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které nabývají xxxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxx v xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 v Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných hranicích xxx ČR (21.12.2007) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ČR (1.9.2007)

165/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2006 x xxxxxxxx §115 xxxx. 3 písm. b), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX o spuštění Xxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx x XX (1.9.2007)

230/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 89/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

170/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx XX xx schengenského xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx XX x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

379/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., o Xxxxxxx XX, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2007 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.9.2008, 1.1.2009 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoveným x rozhodnutí Rady XX x xxxxxx x xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x postupném odstraňování xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ČR (21.12.2007)

42/2008 Xx., xxxxx xxxxx zákona č. 326/99 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 13/2008

124/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 269/94 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

129/2008 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

140/2008 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 25.4.2008

274/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009 s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x důchodovém pojištění, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

382/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

41/2009 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

42/2009 Xx., xxxxx xxxxx zákona č. 326/99 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 13/2009

47/2009 Sb., xxxxx XX xx xxx 9.12.2008 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §171 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Xx.

x xxxxxxxxx xx 13.2.2009

197/2009 Xx., x certifikaci xxxxxxxxx xxxxxxx x biometrickými xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.6.2009

227/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

278/2009 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

424/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 100/2010 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2010

427/2010 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.5.2011 x 1.1.2013

73/2011 Sb., x Xxxxx xxxxx XX x o xxxxx souvisejících zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2011

224/2011 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 80/2011

303/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2012

329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.1.2012

341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx souvisejících xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a pojistných xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

222/2012 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.6.2012

234/2012 Xx., xxxxx ÚS xx dne 24.4.2012 xx. xx. Pl. XX 23/11 ve xxxx návrhu na xxxxxxx §171 xxxx. x) xxxxxx x. 326/99 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 427/2010 Xx., respektive na xxxxxxxxx protiústavnosti §171 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xx 31.12.2010 (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 19.7.2012

494/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 15.1.2013

103/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., o xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců na xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2013 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.5.2013 a 1.1.2014

303/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

312/2013 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Sb., x změně daňových xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

22/2014 Xx., xxxxx XX xx xxx 12.11.2013 xx. xx. Pl. XX 22/13 xx xxxx návrhu na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 306/2009 Xx., a xxxxxxx xxxxx zákony (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 7.2.2014

101/2014 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 24.6.2014

267/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

203/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 17.8.2015

204/2015 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2016

314/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 221/2003 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx cizinců, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 18.12.2015

318/2015 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2016

191/2016 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx hranic XX x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x ochraně xxxxxxxx hranic)

s účinností xx 1.8.2016

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o službách xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Sb., x svobodném přístupu x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

456/2016 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.6.2017

183/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx x nich x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

222/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017 x xxxxxxxx xxxxx §158, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2018

16/2019 Xx., xxxxx XX xxxxx xx xxx 27.11.2018 xx. xx. Pl. XX 41/17 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., x azylu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.1.2019

176/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců na xxxxx ČR a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2019, 1.7.2020 x 1.1.2021

255/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ústavech a xxxxxx o soudních xxxxxxxxxxxx x soudních xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

277/2019 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Sbírce zákonů x mezinárodních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

165/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x účinností xx 1.2.2022

274/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 2.8.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx x povolení (XXXXX) stanoveným Evropskou xxxxxx xxxxx xx. 88 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1240

177/2022 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 222/2016 Xx., o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx (xxxxx o Xxxxxx zákonů a xxxxxxxxxxxxx smluv), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 277/2019 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2022

240/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 69/2006 Sb., x provádění mezinárodních xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2022

279/2022 Xx., xxxxx ÚS xx dne 19. xxxxxxxx 2022 sp. xx. Xx. XX 12/19 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §129x odst. 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.9.2022

173/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 325/1999 Xx., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2023 x xxxxxxxx §48, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024

278/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.9.2023

412/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

454/2023 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 65/2022 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 31.12.2023 x 1.1.2024

31/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

x xxxxxxxxx xx 1.4.2024

89/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx x některé další xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x správě voleb

s xxxxxxxxx xx 1.1.2026

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 2/2000 Xx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 562/2006 xx xxx 15. xxxxxx 2006, xxxxxx xx stanoví kodex Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (Schengenský hraniční xxxxx).
1a) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
1x) Například Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx států na xxxxxx jedné a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
1x) Xxxxxxx X x XXXX Xxxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x azylu x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 310/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.
3a) Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné xxxxxxx xxxxxxx.

3x) Xxxxx č. 216/2002 Sb., x xxxxxxx státních xxxxxx České xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
4) Xxxxx č. 49/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx č. 189/1999 Xx.
4x) Nařízení Rady XX č. 2133/2004 xx xxx 13. xxxxxxxx 2004, kterým xx xxxxxxxxxx orgánům členských xxxxx ukládá povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx otiskem xxxxxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při překročení xxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx a xxxxxx xx x tomuto xxxxx xxxx prováděcí xxxxxx x Schengenské xxxxxx x Společná xxxxxxxx.
5) Xxxxx xxxxxxx pátá trestního řádu.
5x) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Beneluxu, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 1990 v Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody podepsané xxx 14. xxxxxx 1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5x) Hlava xxxxxxx pátá trestního řádu.
5c) Rozhodnutí Rady 2004/574/ES ze xxx 29. dubna 2004, xxxxxx se xxxx xxxx XX Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) §101 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
6) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
6x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 539/2001 ze xxx 15. xxxxxx 2001, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x platném xxxxx.
7) §26 xx 32 xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 163/1993 Xx.
7a) §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx.
7b) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášená pod č. 147/1947 Sb.
7x*) Rozhodnutí Rady x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Radou na xxxxxxx čl. X.3 xxxx. 2 xxxx. x) Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx možnosti xxxxxxxxx xxxx xx třetích xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx členském xxxxx (94/795/JVV).
7x) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
7d) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 415/2003 ze xxx 27. xxxxx 2003 x xxxxxxxxx xxx na xxxxxxxxx xxxxxx udělování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxxxxx Xxxx 2005/71/ES xx dne 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx účely vědeckého xxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/17/ES ze xxx 22. xxxxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxx xxxx V bod 1.4 Společné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx X bod 4.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxx pro udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx víza.
8d) Xxxxxx x xxxxxxxxx Schengenské xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 xxxx xxxxxxx států Hospodářské xxxx Beneluxu, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxxxxx republiky o xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru SCH/Com (99)13 ze xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxxx instrukce.
Rozhodnutí Xxxx 2004/17/ES ze xxx 22. prosince 2003, xxxxxx se xxxx xxxx V xxx 1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx X xxx 4.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
8e) Zákon č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Zákon č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx řád xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) Směrnice Xxxx 2001/40/ES xx xxx 28. xxxxxx 2001 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx.
9b) §149 xxxxxx č. 500/2004 Xx., správní xxx.
9x) Směrnice Xxxx 2003/86/ES xx dne 22. xxxx 2003 x xxxxx na xxxxxxxx rodiny.
9x) §2 x 3 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
9e) §26 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9x) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/114/ES ze xxx 13. prosince 2004 x xxxxxxxxxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx, xxxxxxxxx pobytů xxxx, neplacené xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Xxxxxxxx Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004, xxxxxxxx xx vydávání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxx xxxxx xx stali xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x spolupracují x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
9h) §232a xxxxxxxxx zákona.
9x) §171a xxxxxxxxx zákona.
9x) §171a x 171d xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Zákon č. 341/2005 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 379/2007 Xx.
9k) Zákon č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx a doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9x) §37a xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 382/2008 Xx.
9m) §98 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 161/2005 Xx.
9n) §20a xxxxxx x. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx. x xxxxxx x. 492/2000 Xx.
9x) §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
10) §57 xxxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx a jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10b) Například §114 xxxxxx x. 561/2004 Sb.
10x) Xxxxx č. 94/1963 Sb., x rodině, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §12 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx znění xxxxxx č. 2/2002 Xx. x zákona x. 165/2006 Xx.
11a) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx k označení xxxxx, x náležitostech x xxxxxxxxxxxx budov x o postupu x oznamování čísel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx čísel, xx znění vyhlášky x. 193/2001 Sb.
11x) §17a xxxxxx x. 94/1963 Xx.
11c) §27 xxxxxx č. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., zákona x. 176/2002 Xx. x xxxxxx x. 438/2004 Xx.
12x) §151 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
12x) §150 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
13) Xxxxxxxx Rady 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x právu xxxxxx Xxxx a jejich xxxxxxxxx příslušníků svobodně xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států.
13x) Xxxxxxxxx obchodní zákoník, živnostenský zákon, xxxxx č. 220/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx komoře, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx lékárnické komoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13x) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1612/68 ze xxx 15. xxxxx 1968 x volném xxxxxx pracovníků xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
13c) §32 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
13x) §30 x 31 zákona x. 155/1995 Sb.
13e) §25 x §38 xxxx. x) xxxxxx č. 155/1995 Xx.
13f) Například Xxxxxxxx Xxxx 68/360/EHS, o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pracovníků xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Společenství.
14) §116 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 256/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
15x) Xxxxxx 2 xxx 14 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 562/2006.
15x) Xxxxxxx X, xxxx X odstavec 3 xxxx. x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 562/2006.
15x) Článek 3 Xxxxxxxx Xxxx 2001/51/ES xx xxx 28. xxxxxx 2001, kterou xx doplňuje xxxxxx 26 úmluvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 14. xxxxxx 1985.
15x) Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx nouzi.
15e) Rozhodnutí zástupců xxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx x Xxxx xx xxx 25. xxxxxx 1996 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (96/409/XXXX).
15x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2252/2004 xx xxx 13. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxx xxx bezpečnost x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, v xxxxxxx znění.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16x) §2 xxxx. 7 x §14a xxxx. 2 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 165/2006 Xx.
16b) §15 xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx.
17) §200o x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
17a) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 343/2003 xx xxx 18. xxxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxxx kritéria x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
18) Xxxxx č. 119/2002 Sb., o střelných xxxxxxxx a xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., o ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x pyrotechnických xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §1 xxxx. 2 x 3 zákona x. 37/1989 Xx., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 167/1998 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů..
19a) §36 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, základním, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx zákon).
20) Xxxxxxxx Xxxx 2003/110/ES ze xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx leteckou xxxxxx.
20a) Nařízení Xxxx (XX) č. 871/2004 xx xxx 29. dubna 2004 o zavedení xxxxxxxxx nových xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx terorismu.
21) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21a) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §17 xxxx. l) zákona x. 256/1992 Xx.
23x) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 343/1992 Xx.
24a) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
24x) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
24c) Část xxxxx x xxxxx správního řádu.
25) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
26) §244 xx 250k zákona x. 99/1963 Sb.
26x) Rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx SCH/Com (99)13 ze xxx 28. xxxxx 1999 x konečném znění Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx konzulární xxxxxxxxx.
27) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 810/2009 ze xxx 13. července 2009 x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x vízech (xxxxxx kodex).
28) §42 xxxxxx č. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 518/2002 Xx., zákona x. 315/2004 Xx., xxxxxx č. 134/2006 Xx. x xxxxxx x. 176/2007 Xx.
29) Xxxxxxxx Xxxx 2005/71/ES xx dne 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
30) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., x způsobu xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x způsobu xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx k označení xxxxx, o náležitostech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 193/2001 Xx.
32) Xxxxxxxx Xxxx 2009/50/ES x xxxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 1408/71 ze dne 14. xxxxxx 1971 x uplatňování systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 883/2004 x koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
34) §319 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 362/2007 Xx.
35) Xxxxxxxxx xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx odborné kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 95/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Zákon č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

37) Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 343/2003 xx xxx 18. xxxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxxx kritéria x xxxxxxx pro xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx země v xxxxxxxx z členských xxxxx.
38) §143 xxxxxxxxx řádu.
39) §14a xxxx. 2 zákona x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Sb.
40) Nařízení Rady (XX) č. 1030/2002 xx xxx 13. června 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx, ve xxxxx nařízení Xxxx (XX) č. 380/2008.
41) Xxxxx č. 251/2005 Sb., x inspekci xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §27 xxxxxx č. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
43) §2 xxxx. u) zákona x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů.
44) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx.
46) Zákon č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 274/2008 Xx.
Xxxxx č. 341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
46) §75 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§15a xxxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx znění xxxxxx x. 494/2012 Xx.
47) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. listopadu 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kteří jsou xxxxxxxxxx pobývajícími xxxxxxxxx.
48) §46a xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 379/2007 Xx., zákona č. 427/2010 Xx. a xxxxxx č. 103/2013 Xx.

49) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/98/EU ze dne 13. xxxxxxxx 2011 x xxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxx členského xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx členském xxxxx.

50) §98a zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.