Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

350/2011 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - CHEMICKÉ LÁTKY A CHEMICKÉ SMĚSI

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

HLAVA II §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16

HLAVA III - SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE A ZKOUŠENÍ LÁTKY A SMĚSI

Správná laboratorní praxe §17
Osvědčení o dodržování zásad §18 §19 §20
Zkoušení látky a směsi §21

HLAVA IV - POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Oznamovací povinnost §22

HLAVA V - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Orgány státní správy §23

Ministerstvo životního prostředí §24

Ministerstvo zdravotnictví §25

Ministerstvo průmyslu a obchodu §26

Ministerstvo obrany §26a

Česká inspekce životního prostředí §27

Krajská hygienická stanice §28

Státní úřad inspekce práce §29

Celní úřad §30

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský §31 §32

HLAVA VI - NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ A PŘESTUPKY

Nápravná opatření §33

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §34

Společná ustanovení k přestupkům §35

HLAVA VII - PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §36

Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů §37

Zrušovací ustanovení §38

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o inspekci práce §39

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o požární ochraně §40

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích §41

ČÁST PÁTÁ - Změna živnostenského zákona §42

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky §43

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony §44

ČÁST OSMÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony §45

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech §46

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu §47

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů §48

ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST §49

Příloha č. 1 - Minimální koncentrace nebezpečných látek obsažených ve směsi, které se berou v úvahu při klasifikaci směsí

Příloha č. 2 - Limitní koncentrace nebezpečných látek pro změnu klasifikace nebezpečných směsí

č. 279/2013 Sb. - Čl. XI

č. 61/2014 Sb. - Čl. II

č. 543/2020 Sb. - Čl. XIII

INFORMACE

350

ZÁKON

ze xxx 27. xxxxx 2011

x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx se xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento xxxxx zapracovává příslušné xxxxxxxx Evropské xxxx1), xxxxxxxx na přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxxxx

x) xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob (xxxx xxx "osoba") xxx

1. výrobě, klasifikaci, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx trh, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx látek3) (dále xxx "xxxxx") xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x uvádění xx xxx xxxxxxxxxx směsí4) (xxxx xxx "směs") xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) správnou xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx před škodlivými xxxxxx xxxxx x xxxxx.

§2

Působnost xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx se vztahuje xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx.

(2) X evidenci xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ochranu rostlin xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin x xxxxxxxxx prostředků xx ochranu xxxxxxx xx xxx5). Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vztahuje xxxxxx xx povolené xxxxxxxx přípravky podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx6).

XXXXX XX

§3

§3 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 350/2011 Xx.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 350/2011 Xx.

§5

§5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 350/2011 Xx.

§6

§6 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 350/2011 Xx.

§7

§7 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 350/2011 Xx.

§8

§8 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 350/2011 Xx.

§9

§9 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 350/2011 Xx.

§10

§10 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 350/2011 Xx.

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 350/2011 Xx.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 350/2011 Xx.

§13

§13 zrušen právním xxxxxxxxx x. 350/2011 Xx.

§14

§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 350/2011 Xx.

§15

§15 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 350/2011 Xx.

§16

§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 350/2011 Xx.

XXXXX III

SPRÁVNÁ XXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXX A SMĚSI

§17

Správná xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxí se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx organizačního procesu x podmínek, xx xxxxxxx xx plánují, xxxxxxxxx, sledují, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis stanoví xxxxxx správné laboratorní xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx").

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

§18

(1) Xxx účely xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx20),21) provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x rozsahu nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx 3 x 4 xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/200821) xxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx").

(2) Xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx22).

(3) Za rovnocenné xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie.

§19

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxx zkoušení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) číslo xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx správné xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx za zavedení xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx x průběhu xxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právnická xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxx kontrola xxxxxxx, že xxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx případě vydá xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx budou xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx výsledků xxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxx směsi, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx k xxxxxx odstranění.

§20

(1) Průběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právnická xxxxx xxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxx auditů xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx požádala x xxxxxx osvědčení, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx ověřování xxxxx xxx vstupní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx kontrolách x xxxxxxxx studií xxxxx na pozemky, xx objektů a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x dodržování xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx kontrole x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx názvu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx kontroly, se xxxxxxxx za důvěrné x mohou být xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost, Xxxxxxxxxxxxx životního prostředí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx kontrola xxxx xxxxx studie přímo xxxx.

(4) X případě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrole xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím zrušit xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxx.

(6) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx a periodické xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx osvědčení, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx kontroly x xxxxxx studie a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx průběhu.

Zkoušení látky x xxxxx

§21

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxx.

(2) Xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných vlastností xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxxxx potvrdit, xx zkoušky xxxx xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§22

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Dovozce xxxx xxxxxxxx uživatel23), xxxxx xxxx první uvádí xx trh Xxxxxxxx xxxx xx území Xxxxx republiky xxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ovlivňující xxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxx uvedením xxxx směsi xx xxx poskytnout Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx agenturou xxx xxxxxxxx látky xxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným x xxxxxxx XXXX přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxx x označování xxxxx x xxxxx21).

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx na xxx xxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx vlastnosti xxxx nebezpečné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdraví, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx této xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx informace x xxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxx x xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx, balení x xxxxxxxxxx látek x xxxxx21), xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx poskytnuty xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx může xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxxx distributor.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx Evropské xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx 45 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví informace xxxxxxxx x datovém xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx24) x xxxxxxxxxxxx podobě.

(4) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, je povinen xx 45 xxx xxx xxx, xxx xxxxx detergent xxxxxx xxxxx na trh, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx24) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx x případě, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx 4.1 xxxxx X xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x směsí21), xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxxxxxx a xxxxxxxx stanoveným x xxxx příloze. Xxxxxxx xxxx distributor xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 je povinen xxxxxx změnu informací xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 45 xxx od xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 4.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx trh xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx chemických xxxxx29) xx databáze xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx látky30).

XXXXX V

VÝKON STÁTNÍ XXXXXX

§23

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx x x xxxxxxxxxx na xxx xxxx jejich používání x v xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx

x) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví,

c) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx úřady,

h) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ochrany životního xxxxxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxx, směsí xxxx xxxxx obsažených xx směsích x xxxxxxxxxx,

x) xx ústředním xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx20),21) za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobcům, xxxxxxxx, xxxxxxxxx uživatelům x xxxxxx zúčastněným xxxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx státní xxxxx x oblasti ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na trh xxxx používaných,

d) vydává x xxxxxxx xxxxxxxxx x dodržování zásad xxxxx §19 odst. 1 a §20 xxxx. 4,

x) vede xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x dodržování zásad x zveřejňuje xxx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxx příslušného xxxxxx x souladu x xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) a xxxxxxxxx Českou republiku x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1907/200620) xxxx xx. 1 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1272/200821),

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx20).

(2) Poskytuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 x §15 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx Evropské unie x Evropské agentuře xxx xxxxxxxx xxxxx x rámci své xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx látek nebo xxxxx obsažených xx xxxxxxx x předmětech x xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušnými orgány Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro chemické xxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx ochrany životního xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx látek xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx a předmětech x směsí.

(5) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2017/852, xxxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 4 tohoto xxxxxxxx; x xxxxx hodnocení xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x čl. 8 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/852, xxxx je xxxxxxxx x doplňující xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 5, xxxxx oznamovatele k xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mu x xxxx přiměřenou xxxxx. Xxxxx oznamovatel xx xxxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x), x) a x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852, xxxxx xx xx toto xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x oznámení xxxxxx, že xxxx xxxxxxx kritéria xxxxx xx. 8 odst. 6 xxxxxxx pododstavce xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/852. X opačném xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x téže xxxxx xxxxx x xxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§25

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxx, xxxxx nebo látek xxxxxxxxxx xx směsích x předmětech,

b) xxxxxxx x shromažďuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 až 5 a čl. 45 xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx21) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x nim Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxx republiku v xxxxxxxx Evropské agentury xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnost x xxxxxxxx látek xxxx látek xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx nebezpečných xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x rozsahu, podobě x xxxxxxxx intervalech x xxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx látek, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx směsích x xxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie x příslušnými orgány xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti Ministerstva xxxxxxxxx prostředí podle §24 odst. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) 2017/852. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xx. 8 xxxx. 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2017/852 x xxxxxxxx přínosů xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx rtutí xx xxxxxx výrobního procesu xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x existence xxxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx, xxxxx by poskytly xxx xxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxxxxx. Lhůta xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx x ve xxxxxxx xxxxxxxxx případech 7 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx doplňující informace, xxxxxx Ministerstvo životního xxxxxxxxx, aby xx xx xx oznamovatele xxxxxxxx. Do xxxx, xxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx. 10 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2017/852.

§26

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx uživatelům x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x odpovědnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx20),21),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 123 xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x registraci, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx20).

§26x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx Xxxxxx republiku x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx chemických xxxxx xx xxxxxx zajišťování xxxxxx xxxxx,

x) spolupracuje x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx výrobcům x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx povinností a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx látek a xxxxx21) x

x) xxxxxx xx žádost Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1907/200620), x xx ve xxxxx 20 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxx posouzení, xxx xx xxxxxxxxxx výjimka xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx.

§26x xxxxxx právním předpisem x. 45/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2019

§27

Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx inspekce životního xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx předmětů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx2) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§28

Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice

Krajská xxxxxxxxxx stanice

a) xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx uživateli, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodržována ustanovení xxxxxx xxxxxx, právních xxxxxxxx vydaných k xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Evropské xxxx2) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydaná xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x předmětech xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, výrobcích xxx xxxx ve xxxx xx 3 xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, odběru, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona, právních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx2) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§29

Státní xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx uživateli, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k jeho xxxxxxxxx, xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) ukládá xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§30

Celní xxxx

Xxxxx úřad

a) xxxx xxxxxxxx všech xxxxx x směsí xxxxxxxxxx z xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky. Xx xxxx evidence xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x krajských xxxxxxxxxxxx xxxxxx nahlížet, xxxxxxxxx xx x xx výpisy, popřípadě xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, jak xxxx vývozci x xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx2) x rozhodnutí xxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, právních předpisů xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx.

§31

Xxxxxxxx kontrolní x xxxxxxxx ústav xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x zkušební xxxxx xxxxxxxxxx

x) kontroluje, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x směsí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, právních předpisů xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud se xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin,

b) xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx2) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými účinky xxxxxxxxxx, uváděných xx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 61/2014 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX

§33

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §23 xxxx. x) xx i) xxxx oprávněny xxxxxxx

x) xxxxx, která uvedla xx trh xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x požadavky xx xxxxxx klasifikaci, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x klasifikaci, balení x xxxxxxxxxx21), xxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx, než xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx a označování xx souladu s xxxxxx xxxxxxxxx,

x) osobě, xxxxx uvedla xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx nebo předmětu xx trh, xxxx xxxxxxx povinnost registrace xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek20), xxxx xxxxxxx z xxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XXX a XXXX xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x registraci, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx20), její xxxxxxx x xxxx,

x) x xxxxxxxxxx protiprávního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, směsí xxxx xxxxxxxx xx xxx zneškodnění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xx náklady xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxx již x xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavu x oblasti xxxxxx x vývozu xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebezpečné látky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jestliže xxx k xxxx xxxxx,

x) k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx přípravků xx ochranu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xx trh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx poškození xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx k xxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx uvedla xx xxx xxxxx xxxx xxxx v rozporu x požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx označování stanovenými x xxxxx II, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uvádění na xxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, balení a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x těmito xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxx xx trh xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povrchově xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x detergentech28), xxxxxx stažení x xxxx,

x) xxxxx, která xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, který nesplňuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných sloučenin xxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx o detergentech28), xxxx xxxxxxx x xxxx, nebo

i) osobě, xxxxx x rozporu x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 uvedla xx xxx nový xxxxxxx s přidanou xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx látky, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx směsí xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxx prostředí xxx xxxxx xxxxxx zákona xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx20),21) bez osvědčení xxxxx §18 xxxx. 1, nebo

b) v xxxxxxx x §21 xxxx. 2 písemně xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami.

(2) Výrobce xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) vyrobí xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx oznámení xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx20), xxxx

x) x xxxxxxx x xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, označování a xxxxxx xxxxx x xxxxx21) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx28) xxxxx xx xxx xx území České xxxxxxxxx

x) povrchově xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povrchově xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx biologické xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx28), nebo

b) xxxxx prostředek xxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxx xxx automatické xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Výrobce, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, povolování x xxxxxxxxx chemických xxxxx20) xxxxx na trh xxxx xxxxxxx xxxxx xxx povolení,

b) x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látkách25) xxxxxx, uvede xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx a směsí21) xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx jejich xxxxxxxx na xxx xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx předpis.

(5) Výrobce, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx xxxxx20) neposkytne xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x rozporu x xxxxxx XXXX xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx chemických xxxxx20) xxxxxx, xxxxx xx trh xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx směsi xxxx xxxxxxxx,

x) uvede xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, označování x balení látek x xxxxx21),

x) v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx21) xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx směs xxxxxxx na xxx, x xx dobu 10 let od xxxxxxxxxx uvedení na xxx xxxx je xxxxxxxxxx na vyžádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxx21) neuvede příslušné xxxxx xxxx kategorie xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x nebezpečnosti x xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx znalosti xxxxxxxxx uvedených na xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) x rozporu s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx xxxxx20) neuchovává xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xx xxxxx xxxx směs uváděna xx trh, x xx xxxx 10 xxx od posledního xxxxxxx na trh.

(6) Xxxxxxx xxxx dovozce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx26) doveze xxxx vyveze látku, xxxx

x) v rozporu x přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x vývozu x xxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx26) neposkytne Ministerstvu xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx x rozporu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 xxxxxx xxxx, její sloučeniny xxxx směsi xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 xxxxxx xxxx, její xxxxxxxxxx xxxx směsi xxxx xxxxxx xxxxxxx x přidanou xxxxx.

(9) Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/852

x) xxxxxx výrobek x přidanou xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rtuť xxxx xxxx sloučeniny,

c) xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx uvede xx xxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, povolování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx20)

x) xxxxxxxxxx zprávu o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx nebo neuplatňuje xxxxxx opatření k xxxxxxxxxx omezení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

1. v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxx poskytnuty,

2. ve xxxx vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

3. x jakýchkoli informacích x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx poskytnuty.

(11) Xxxxxxx o registraci xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx20)

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx agentuře xxx xxxxxxxx látky xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k náležité xxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx v bezpečnostních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxx xxx chemické látky.

(12) Xxxxxxx, xxxxxxxx uživatel xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx trh xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdraví, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx&xxxx;xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a stanoveným xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx 2.

(13) Výrobce xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxx na trh xxxxxxxxx, aniž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx28),

x) uvede xx trh xxxxxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx fosforu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx28), xxxx

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 3 xxxx 4.

(14) Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, výrobce xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx&xxxx;xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx způsobem xxxxx informací xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 5.

(15) Xxxxx, xxxxx uvedla xx xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, balení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxx21), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx další uvádění xxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x).

(16) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx nebo látku xx směsi nebo xxxxxxxx na xxx, xxxx splnila povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, povolování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx20), xx xxxxxxx přestupku xxx, že v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx nebo xxxxxxx x xxxx.

(17) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx zákaz xxxx omezení xxxxxxx xx trh xxxxx xxxxxxx xxxx obsažené xx xxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxx XXX a XXXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, hodnocení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx chemických xxxxx20), se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx podle §33 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx takovou xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx z xxxx.

(18) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx látku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povrchově xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x detergentech28), xx dopustí přestupku xxx, že nestáhne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. g).

(19) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx detergent, xxxxx nesplňuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx fosforu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx28), se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx nestáhne xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x).

(20) Xxxxx, xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 xxxxxx xx xxx xxxx výrobek s xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx.

(21) Dodavatel xxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx podle §22 xxxx. 7.

(22) Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 35 přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx20) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx přístup ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23) Xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s xx. 5 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx25) neposkytne Ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx X nebo XX tohoto předpisu.

(24) Xx přestupky xxx xxxxxx pokutu

a) do 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a), xxxxxxxx 4 xxxx. x) nebo c), xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx c) xxxx xxxxxxxx 15 xx 17,

x) xx 3 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x), xxxxxxxx 5 písm. x), x) až x), xxxxxxxx 6 xxxx. a), xxxxxxxx 7 xx 9, xxxxxxxx 10 písm. x), odstavce 11 xxxx. b), odstavce 13 xxxx. a) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 18 až 20,

x) xx 2 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx. x) xxxx x),

x) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), odstavce 2 písm. x), xxxxxxxx 3, odstavce 6 xxxx. x), xxxxxxxx 10 písm. x), xxxxxxxx 11 xxxx. x), xxxxxxxx 12 nebo xxxxxxxx 13 xxxx. c), xxxx

x) do 500 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 14 xxxx odstavců 21 xx 23.

§35

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §23 písm. x) až i) xxxxxxxxxx xxx, který xxxxxxxx přestupku zjistil xxxx xxxxx.

(2) Příjem x xxxxx uložených Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA VII

PŘECHODNÁ, XXXXXXXXXX X ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§36

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x nedokončená xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vydaná Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 až 5 x směsích a xxxxxxxxxxxx, které xxxx x xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxx splněna xx 1. xxxxxxxx 2012.

§37

Xxxxxxxx k vydání xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §6 xxxx. 3, §11 xxxx. 3 x §12 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §22 odst. 6.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §14 xxxx. 5, §17 xxxx. 2 x §20 xxxx. 6.

§38

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 356/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx přípravcích a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx č. 345/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 356/2003 Xx., x chemických xxxxxxx a chemických xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 371/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 356/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x chemických xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 219/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 232/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x označování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 234/2004 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku x udělování xxxxxxx xx balení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x chemických xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx č. 279/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 219/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx praxe.

8. Xxxxxxxx č. 369/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 232/2004 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx přípravcích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx klasifikace, balení x označování nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

9. Vyhláška č. 28/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 232/2004 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, balení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 369/2005 Xx.

10. Xxxxxxxx č. 389/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 232/2004 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x chemických xxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx přípravků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx č. 139/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx č. 265/2010 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx práce

§39

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2006 Xx., zákona č. 264/2006 Xx., zákona x. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., zákona č. 294/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx. x xxxxxx x. 73/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 odst. 3 se slova "xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem9)" xxxxxxxxx xxxxx "zvláštními xxxxxxxx předpisy9)".

Poznámka xxx xxxxx č. 9 xxx:

"9) Xxxxx x. 59/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx x. 350/2011 Xx., x xxxxxxxxxx látkách x chemických xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).".

2. V §17 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno xx), které xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 75 xxx:

"xx) xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx75).

75) Xxxxx č. 350/2011 Xx.".

3. V §17 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "o) x x)" xxxxxxxxx slovy "x), u) a xx)".

4. V §30 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx xx), které zní:

"zb) xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx rizik na xxxxxxxxxxxx, stanovená xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x podnikajících xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx75).".

5. X §30 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "x), x) x xx)".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x požární xxxxxxx

§40

Xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 425/1990 Xx., zákona x. 40/1994 Xx., xxxxxx x. 203/1994 Xx., xxxxxx x. 163/1998 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., zákona x. 237/2000 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx. x xxxxxx x. 281/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx klasifikovány xxxx oxidující, extrémně xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx1x), v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000 xx těchto xxxxx a přípravků x pevném xxxxx xxxx 250 litrů xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx x směsi xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx chemických xxxxx1x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx hořlavé x xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2.3; 2.6 x 2.7; 2.8 xxxx X až X; 2.9 až 2.14 a 2.15 xxxx X xx X stanovených x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx13), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 1&xxxx;000 kg x xxxxxx xxxxx xxxx 250 xxxxx x kapalném xxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1x x 13 xxxxx:

"1x) Xxxxx x. 350/2011 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon).

13) Xxxxxxx X nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1272/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxx, x xxxxx x zrušení směrnic 67/548/XXX x 1999/45/ES x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006, x xxxxxxx xxxxx.".

2. V §4 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jako oxidující, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx1x), x celkovém množství xxxxxx xxx 5&xxxx;000 xxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxx chemických xxxxx1x) xxxx oxidující, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx hořlavé x hořlavé, xxxx xxxxx a xxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2.3; 2.6 x 2.7; 2.8 xxxx A až X; 2.9 až 2.14 a 2.15 xxxx A až X xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx13), xxxxx xxxxxxx množství těchto xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 5&xxxx;000 tun".

3. X §4 xxxx. 3 písm. x) xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x přípravků x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx hořlavé x hořlavé, x xxxxxxx x vnitřním xxxxxxx 0,8 m x xxxxxx" nahrazují xxxxx "v potrubí x xxxxxxxx průměru 0,8 m x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx1x) xxxx extrémně xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, anebo kapalných xxxx xxxxxxxx látek x směsí, které xxxxxxx xxxxxxxx tříd x kategorií xxxxxxxxxxxxx 2.2 až 2.4; 2.6; 2.8 xxxx X až X; 2.9; 2.11 xx 2.13 a 2.15 xxxx X xx X stanovených v xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx13)".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxxx

§41

X xxxxxxx k xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona č. 228/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 553/2005 Sb., xxxxxx č. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., zákona č. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 215/2006 Xx., zákona x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., zákona x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Sb., zákona x. 269/2007 Sb., xxxxxx č. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Sb., zákona x. 38/2008 Xx., xxxxxx č. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 182/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Xx., zákona x. 297/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 312/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx č. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 141/2009 Xx., zákona x. 197/2009 Sb., zákona x. 206/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2009 Sb., zákona x. 420/2009 Sb., xxxxxx č. 132/2010 Xx., zákona č. 148/2010 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., zákona x. 343/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 30/2011 Xx., zákona x. 105/2011 Xx., zákona x. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 134/2011 Xx., zákona x. 152/2011 Sb., zákona x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 245/2011 Xx., zákona x. 249/2011 Sb., xxxxxx x. 255/2011 Xx. x xxxxxx x. 262/2011 Xx., se xxxxxxx 102 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 61 zrušuje.

ČÁST XXXX

Xxxxx živnostenského xxxxxx

§42

X xxxxxxx x. 2 XXXXXXXX XXXXXX x xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Sb., xxxxxx x. 147/1996 Xx., xxxxxx č. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Sb., zákona x. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona č. 309/2000 Sb., xxxxxx x. 409/2000 Sb., xxxxxx x. 458/2000 Xx., zákona x. 100/2001 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 164/2001 Xx., xxxxxx č. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx č. 174/2002 Xx., zákona x. 86/2002 Sb., xxxxxx x. 130/2003 Sb., xxxxxx č. 438/2003 Xx., zákona č. 167/2004 Sb., zákona x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 695/2004 Xx., xxxxxx č. 58/2005 Sb., xxxxxx x. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 76/2006 Xx., zákona č. 131/2006 Sb., xxxxxx x. 191/2006 Xx., xxxxxx x. 212/2006 Xx., xxxxxx x. 225/2006 Xx., zákona x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx č. 145/2010 Xx. a xxxxxx x. 155/2010 Xx., se x xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxxx chemických xxxxx x nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vysoce toxické*) x xxxxxxx*)" v xxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "chemických xxxxx", xx druhém xxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx", xx xxxxxx sloupci xx xxxxx "§2 odst. 2 zákona x. 356/2003 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx přípravcích a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "§5 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x. 350/2011 Sb., x chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx směsích x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)", xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" x xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx ", zákona x. 145/2010 Xx. x zákona č. 155/2010 Xx.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§43

X xxxxxx č. 186/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 189/2006 Sb., xx xxxx sedmnáctá xxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

Změna xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxx x. 120/2002 Xx., o podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx látek xx trh x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx č. 186/2004 Xx., a xxxxxxx xxxxx zákony

§44

V xxxxxx č. 125/2005 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 120/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxxxx xx xxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 186/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 76/2002 Xx., o integrované xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

§45

X xxxxxx č. 222/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 76/2002 Xx., x integrované xxxxxxxx a omezování xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona, xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§46

X zákoně č. 227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se část xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§47

X xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 153/2010 Sb., xx xxxx sto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx zákona, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§48

X xxxxxx č. 245/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

§49

1. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx hlavy II x §33 xxxx. 1 písm. x), §34 xxxx. 5, §34 odst. 6 xxxx. x) až x), §34 xxxx. 16, §34 odst. 19 x §34 xxxx. 22 xxxx. x) x e) xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxx 2015.

Xxxxxxx v. r.

Klaus x. x.

Xxxxx v. x.

Příloha x. 1 x xxxxxx č. 350/2011 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, které xx xxxxx x xxxxx xxx klasifikaci xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx látky
Koncentrace, xxxxx se bere x xxxxx xxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
% xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxx
% hmotnostní
Vysoce xxxxxxx
0,02
0,1
Xxxxxxx
0,02
0,1
Xxxxxxxxxxxx, kategorie 1 xxxx 2
0,02
0,1
Xxxxxxxxx, kategorie 1 xxxx 2
0,02
0,1
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx 1 xxxx 2
0,02
0,1
Xxxxxx xxxxxxxx
0,2
1
Xxxxxx
0,02
1
Xxxxxxxx
0,2
1
Xxxxxxxxxxxxxxx
0,2
1
Xxxxxxxxxxxx, kategorie 3
0,2
1
Mutagenní, xxxxxxxxx 3
0,2
1
Toxické pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx 3
0,2
1
Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx prostředí x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx X
0,1
Xxxxxxxxxx xxx ozónovou xxxxxx Xxxx
0,1
0,1
Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx přiřazeného xxxxxxx X
1

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 350/2011 Sb.

Limitní koncentrace xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx klasifikace nebezpečných xxxxx

Xxxxxxx rozmezí xxxxxxxxxxx (x) látky xxxxxxxx xx směsi
Přípustná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
x ≤ 2,5 %
± 30 %
2,5 % &xx; x ≤ 10 %
± 20 %
10 % &xx; x ≤ 25 %
± 10 %
25 % &xx; x ≤ 100 %
± 5 %

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x správní řízení xx věci uložení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31 xxxxxx x. 350/2011 Xx. zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 279/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 350/2011 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukončena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx xxxxx zákona x. 350/2011 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 61/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.4.2014

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedena xx trh xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, následný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx informace xxxxx §22 xxxx. 1, 2 x 5 xxxxxx x. 350/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xx trh xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx nebo xxxxxx změny xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1, 2 xxxx 5 xxxxxx x. 350/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, poskytnou xxxxxxx, dodavatel nebo xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 1, 2 nebo 5 xxxxxx x. 350/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 45 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxx směsi xxxx xxxxxx xxxxx byly xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 1, 2 xxxx 5 zákona č. 350/2011 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, následný xxxxxxxx xxxx distributor Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx informace xxxxx §22 xxxx. 1, 2 nebo 5 xxxxxx x. 350/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxx 1. xxxxx 2025, xxxxx je xxxx x tomuto datu xxxxx xx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dovozce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 5 zákona x. 350/2011 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 543/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Informace

Právní předpis č. 350/2011 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2012 x xxxxxxxxxx hlavy II x §34 xxxx. 5, §34 xxxx. 6 písm. x) xx x), §34 xxxx. 16, §34 xxxx. 19 x §34 xxxx. 20 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 31.5.2015.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

279/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 147/2002 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o Xxxxxxxxx kontrolním a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

61/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 350/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx č. 279/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.4.2014, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2014

324/2016 Xx., x xxxxxxxxxx přípravcích x xxxxxxxx látkách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 18.10.2016

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

299/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2017

45/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x rtuti

s xxxxxxxxx od 1.3.2019

543/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx a zákona x výrobcích s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxx 67/548/EHS x sbližování xxxxxxxx x správních xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx, balení a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek, x platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 1999/45/ES x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx předpisů členských xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx, balení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2004/9/ES xx xxx 11. února 2004 x xxxxxxxx x ověřování správné xxxxxxxxxxx praxe.
Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/10/ES xx xxx 11. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx se používání xxxxx správné xxxxxxxxxxx xxxxx a ověřování xxxxxx používání při xxxxxxxxx chemických xxxxx.
2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1907/2006 xx xxx 18. xxxxxxxx 2006 o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, povolování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek, x zřízení Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxx 1999/45/ES x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1488/94, xxxxxxxx Rady 76/796/XXX x směrnic Komise 91/155/XXX, 93/67/XXX, 93/105/XX x 2000/21/XX, v xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 649/2012 xx xxx 4. července 2012 x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2004 xx xxx 31. března 2004 x xxxxxxxxxxxx, x platném znění.
Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1021 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxxxx organických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1272/2008 xx xxx 16. prosince 2008 x xxxxxxxxxxx, označování x xxxxxx xxxxx x směsí, o xxxxx a zrušení xxxxxxx 67/548/XXX a 1999/45/XX x o xxxxx nařízení (XX) x. 1907/2006, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 ze xxx 17. xxxxxx 2017 x rtuti x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1102/2008.
Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 440/2008 ze xxx 30. xxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1907/2006 x xxxxxxxxxx, hodnocení, xxxxxxxxxx x omezování chemických xxxxx, x platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 340/2008 xx xxx 16. xxxxx 2008 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx agentuře xxx chemické xxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1907/2006 x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx látek (XXXXX).
3) Xx. 2 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1272/2008 xx dne 16. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxxxxxx, označování a xxxxxx xxxxx x xxxxx, x xxxxx x xxxxxxx směrnic 67/548/XXX a 1999/45/XX x x změně xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006, x xxxxxxx xxxxx.
4) Čl. 2 xxxx. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1272/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxx, označování x xxxxxx xxxxx x xxxxx, x xxxxx x xxxxxxx směrnic 67/548/XXX x 1999/45/XX x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006, x xxxxxxx xxxxx.

5) Xxxxx č. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1107/2009 xx dne 21. xxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 79/117/XXX a 91/414/XXX, x platném xxxxx.

6) Zákon č. 324/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx látkách x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Sb.

7) Xx. 61 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1272/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x směsí, x xxxxx a zrušení xxxxxxx 67/548/XXX a 1999/45/XX a x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006, v xxxxxxx xxxxx.

8) Zákon č. 123/2000 Sb., x zdravotnických prostředcích x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) Xxxxxxx 3.2. xxxxx 3 xxxxxxx XX nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x klasifikaci, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx, x změně a xxxxxxx xxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/XX x x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1907/2006, x platném xxxxx.
10) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 440/2008 ze xxx 30. května 2008, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1907/2006 x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek, x xxxxxxx znění.

11) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 194/2001 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozprašovače, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

12) Zákon č. 634/1992 Sb., x ochraně spotřebitele, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx (XXXXX), xxxxxxxxx xxx č. 8/1985 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Xxxxxxxxx xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Evropská xxxxxx o mezinárodní xxxxxxxx přepravě nebezpečných xxxx (XXX), xxxxxxxxx xxx č. 64/1987 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

15) Zákon č. 114/1995 Sb., x vnitrozemské xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

16) Xxxxxxxx č. 17/1966 Sb., x leteckém xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 15/1971 Xx.

17) Xxxxx č. 61/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx.

18) Xxxxxxxx xxxxx č. 361/2007 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při práci, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 68/2010 Xx.
19) Xx. 31 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1907/2006 ze xxx 18. prosince 2006 x xxxxxxxxxx, hodnocení, xxxxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx Xxxxxxxx agentury xxx xxxxxxxx látky, x změně směrnice 1999/45/XX a x xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XXX) x. 793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1488/94, xxxxxxxx Xxxx 76/769/XXX a xxxxxxx Komise 91/155/XXX, 93/67/XXX, 93/105/ES x 2000/21/XX, v platném xxxxx.
20) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1907/2006 xx xxx 18. prosince 2006 x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx chemických látek, x xxxxxxx Evropské xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 1999/45/XX x x xxxxxxx nařízení Xxxx (EHS) č. 793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1488/94, xxxxxxxx Rady 76/796/EHS x xxxxxxx Komise 91/155/XXX, 93/67/XXX, 93/105/XX x 2000/21/XX, v xxxxxxx xxxxx.
21) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1272/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx, x změně x xxxxxxx xxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/ES x x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1907/2006, x xxxxxxx xxxxx.
22) Xxxxxxx XX xxxxxxxxxx Rady XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx chemických xxxxx [X(81)30 x xxxxxxxx xxxxx] ze xxx 12. xxxxxx 1981, xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx XXXX [X(97)186 x konečném xxxxx] xx dne 26. xxxxxxxxx 1997.
Přílohy X x XX xxxxxxxxxx _ xxxxxxxxxx Xxxx XXXX x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx laboratorní praxe [X(89)87 x xxxxxxxx xxxxx] ze xxx 2. xxxxx 1989, xx znění rozhodnutí Xxxx XXXX [C(95)8 x xxxxxxxx znění] xx dne 9. xxxxxx 1995.
23) Xx. 45 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x balení látek x xxxxx, x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/XX x x xxxxx nařízení (XX) x. 1907/2006, v xxxxxxx znění.
24) Čl. 9 xxxx. 3 a xxxxxxx VII nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 648/2004 xx xxx 31. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 850/2004 ze xxx 29. dubna 2004 x perzistentních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx 79/117/EHS, v xxxxxxx xxxxx.
26) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 689/2008 xx xxx 17. června 2008 o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
27) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1102/2008 ze xxx 22. xxxxx 2008 x xxxxxx xxxxxx kovové rtuti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x směsí xxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kovové xxxxx.

28) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 648/2004 ze xxx 31. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxxxxx, x platném znění.

29) Xx. 33 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1907/2006 xx xxx 18. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zřízení Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 1999/45/XX a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 793/93, xxxxxxxx Komise (XX) x. 1488/94, xxxxxxxx Xxxx 76/769/XXX x xxxxxxx Xxxxxx 91/155/XXX, 93/67/EHS, 93/105/XX x 2000/21/XX.

30) Xx. 9 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 98/2008 xx dne 19. xxxxxxxxx 2008 o xxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/851 xx dne 30. xxxxxx 2018.