Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

350/2011 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - CHEMICKÉ LÁTKY A CHEMICKÉ SMĚSI

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

HLAVA II §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16

HLAVA III - SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE A ZKOUŠENÍ LÁTKY A SMĚSI

Správná laboratorní praxe §17
Osvědčení o dodržování zásad §18 §19 §20
Zkoušení látky a směsi §21

HLAVA IV - POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Oznamovací povinnost §22

HLAVA V - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Orgány státní správy §23

Ministerstvo životního prostředí §24

Ministerstvo zdravotnictví §25

Ministerstvo průmyslu a obchodu §26

Ministerstvo obrany §26a

Česká inspekce životního prostředí §27

Krajská hygienická stanice §28

Státní úřad inspekce práce §29

Celní úřad §30

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský §31 §32

HLAVA VI - NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ A PŘESTUPKY

Nápravná opatření §33

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §34

Společná ustanovení k přestupkům §35

HLAVA VII - PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §36

Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů §37

Zrušovací ustanovení §38

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o inspekci práce §39

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o požární ochraně §40

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích §41

ČÁST PÁTÁ - Změna živnostenského zákona §42

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky §43

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony §44

ČÁST OSMÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony §45

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech §46

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu §47

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů §48

ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST §49

Příloha č. 1 - Minimální koncentrace nebezpečných látek obsažených ve směsi, které se berou v úvahu při klasifikaci směsí

Příloha č. 2 - Limitní koncentrace nebezpečných látek pro změnu klasifikace nebezpečných směsí

č. 279/2013 Sb. - Čl. XI

č. 61/2014 Sb. - Čl. II

č. 543/2020 Sb. - Čl. XIII

INFORMACE

350

XXXXX

xx xxx 27. xxxxx 2011

o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon)

Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

CHEMICKÉ XXXXX X XXXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět úpravy

Tento xxxxx zapracovává příslušné xxxxxxxx Evropské xxxx1), xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob (xxxx xxx "xxxxx") xxx

1. výrobě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností, xxxxxx, označování, uvádění xx trh, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx3) (xxxx xxx "xxxxx") xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx, balení, xxxxxxxxxx x uvádění xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx4) (xxxx xxx "xxxx") xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx správních xxxxxx xxx zajišťování xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx vztahuje xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx předmětu x xxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxxx přípravky xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx prostředky xx ochranu rostlin xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin x xxxxxxxxx prostředků xx ochranu xxxxxxx xx xxx5). Oznamovací xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx povolené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx6).

XXXXX II

§3

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 350/2011 Xx.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 350/2011 Xx.

§5

§5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 350/2011 Xx.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 350/2011 Xx.

§7

§7 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 350/2011 Xx.

§8

§8 zrušen právním xxxxxxxxx x. 350/2011 Xx.

§9

§9 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 350/2011 Xx.

§10

§10 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 350/2011 Xx.

§11

§11 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 350/2011 Xx.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 350/2011 Xx.

§13

§13 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 350/2011 Xx.

§14

§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 350/2011 Xx.

§15

§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 350/2011 Xx.

§16

§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 350/2011 Xx.

HLAVA XXX

XXXXXXX LABORATORNÍ XXXXX X XXXXXXXX XXXXX A XXXXX

§17

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Správnou xxxxxxxxxxx praxí xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí systém xxxxxxxxxxxxx jakosti týkající xx xxxxxxxxxxxxx procesu x podmínek, xx xxxxxxx xx plánují, xxxxxxxxx, sledují, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x oznamují xxxxxxxxxx studie xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx zdraví x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx správné laboratorní xxxxx (dále jen "xxxxxx").

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

§18

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx20),21) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxx nebo směsi x xxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx stanovených v xxxxxxx 3 x 4 xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1272/200821) xxxxx osoba, xxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zásad (xxxx jen "xxxxxxxxx").

(2) Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx22).

(3) Xx xxxxxxxxxx xx považuje osvědčení xxxxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx.

§19

(1) Xxxxxxxxx vydává Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx látky xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx x zavedení správné xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx pro xxxxxx osvědčení xx xxxxxx x průběhu xxxxxxx kontroly testovacího xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým žádost xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x dodržování xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§20

(1) Průběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx ověřování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx zařízení (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx požádala x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx ověřování xxxxx xxx vstupní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx kontrolách x xxxxxxxx studií xxxxx na xxxxxxx, xx objektů x xxxxxxxxx užívaných xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx kontrole x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, kromě názvu xxxxxxxxxx, xxxxxxx dodržování xxxxx a xxxx xxxxxxxxx kontroly, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x mohou xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost, Xxxxxxxxxxxxx životního prostředí xxxxxxx právnické xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, jichž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxx xxx periodické xxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx držitele xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxx prohlášením xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx.

(6) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozsah xxxxxxxxx x dodržování xxxxx, xxxxx xxxx xxx poskytnuty xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, vzor xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zprávy o xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx

§21

(1) Zkoušení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x látky x xxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx trh.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxx xxxx xxxxx, xx povinna xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potvrdit, xx zkoušky xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§22

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx23), který xxxx xxxxx uvádí xx xxx Xxxxxxxx xxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx uvedením xxxx xxxxx na xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portálu xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx látky xxxxxxxxx o jejím xxxxx xx zdraví x rozsahu x xxxxxxxx stanoveným v xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x označování xxxxx a směsí21).

(2) Xxxxxxxxxxx, který xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx na xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx fyzikálně-chemické vlastnosti xxxx nebezpečné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdraví, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx poskytnout Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spravovaného Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vlivu xx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným x příloze XXXX xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxxx, balení a xxxxxxxxxx látek x xxxxx21), xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebyly xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx mění xxxxxxxx xxxx směsi. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx může xx xxxxxxxxxxxx splnit xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, který xxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky detergent, xx xxxxxxx do 45 dnů xxx xxx, kdy tento xxxxxxxxx uvedl xx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x detergentech24) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx na trh xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xx 45 xxx xxx xxx, xxx xxxxx detergent xxxxxx xxxxx xx xxx, xxxxxxxxxx Ministerstvu zdravotnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx24) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Dovozce, xxxxxxxx uživatel nebo xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx v xxxxxxx, xx dojde ke xxxxx xxxxx xxxxxx 4.1 xxxxx X xxxxxxx VIII přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x směsí21), xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx na xxx aktualizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle odstavce 1 nebo 2 x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným v xxxx xxxxxxx. Výrobce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx povinen xxxxxx změnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 45 xxx od xxxxx informací.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 4.

(7) Dodavatel xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx předmětu xx xxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, hodnocení, povolování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx29) do xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx agenturou xxx xxxxxxxx xxxxx30).

XXXXX V

VÝKON XXXXXX XXXXXX

§23

Xxxxxx státní xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx látek xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx na xxx xxxx jejich xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxx na trh xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx,

x) Ministerstvo obrany,

e) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) celní xxxxx,

x) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) Ústřední xxxxxxxxx x xxxxxxxx ústav xxxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx ústředním xxxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx látek xxxxxxxxxx xx směsích x xxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx20),21) za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobcům, xxxxxxxx, následným xxxxxxxxxx x xxxxxx zúčastněným xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x zrušuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 x §20 xxxx. 4,

e) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxx příslušného xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxxxxx Xxxxxx republiku x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx,

x) povoluje xxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1907/200620) xxxx xx. 1 xxxx. 4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1272/200821),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx20).

(2) Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výjimky xxxxx §14 xxxx. 1 x §15 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytuje příslušným xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxx x rozsahu, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx x předmětech x xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx látek xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x předmětech x xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx působnosti xxxxx odstavce 1 xxxx. f) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2017/852, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x něm xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 8 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/852, xxxx xx xxxxxxxx x doplňující xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §25 odst. 5, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx lhůtu. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx uvedené v xx. 8 odst. 3 písm. x), x) x x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/852, xxxxx se xx toto oznámení, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx ve lhůtě 30 xxx xxx xxx obdržení xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx byla xxxxxxx kritéria xxxxx xx. 8 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/852. V opačném xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxx sdělí x xxxxxxxx důvodů oznamovateli, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§25

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xx ústředním xxxxxxx státní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) přijímá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §22 xxxx. 1 xx 5 x čl. 45 xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx látek x xxxxx21) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zastupuje Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx látky,

d) x xxxxx xxx xxxxxxxxxx informuje veřejnost x rizicích xxxxx xxxx látek obsažených xx směsích x xxxxxxxxxx nebezpečných xxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo zdravotnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx x xxxxxxxxxx x rozsahu, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx látek, směsí xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo zdravotnictví xxxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx Xxxxxxxx unie x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx obsažených xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx podle čl. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 8 xxxx. 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rtutí xx xxxxxx výrobního xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x existence xxxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx přínos. Xxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx případech 7 xxxxxx xxx xxx obdržení xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx si xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Do doby, xxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx národní xxxx podle čl. 10 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2017/852.

§26

Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x orgánech Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobcům, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zúčastněným xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx20),21),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rizicích xxxxx xxxxx xx. 123 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, hodnocení, xxxxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx xxxxx20).

§26x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx Xxxxxx republiku x orgánu Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, povolování x xxxxxxxxx chemických xxxxx xx xxxxxx zajišťování xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx povinností a xxxxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx, označování x xxxxxx látek a xxxxx21) a

c) xxxxxx xx žádost Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1907/200620), x xx ve lhůtě 20 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení, xxx xx požadovaná xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2019

§27

Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxx, dovozci, xxxxxxxxxx uživateli, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx, xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx, přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie2) x xxxxxxxxxx správních xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných x jeho provedení, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§28

Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) kontroluje, xxx jsou xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, právních předpisů xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx, xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxxxxxx správních xxxxx vydaná xxxxx xxxxxx zákona, pokud xxxxxxxx obsah xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx styk s xxxxxxxxxxx, hračkách, kosmetických xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xx 3 xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x pitnou, xxxxxx nebo surovou xxxxx při xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, rozvodu, shromažďování, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx obdobných xxxxxxx,

x) xxxxxx pokuty za xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provedení, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§29

Xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx výrobci, dovozci, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x dodavateli xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx, xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx unie2) x xxxxxxxxxx správních xxxxxx podle tohoto xxxxxx, z hlediska xxxxxxxxxxx práce,

b) xxxxxx xxxxxx za porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie2) x xxxxxxxxxx správních xxxxxx podle tohoto xxxxxx.

§30

Xxxxx xxxx

Xxxxx úřad

a) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Do xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx si z xx výpisy, xxxxxxxxx xxxxx,

x) kontroluje, xxx xxxx vývozci a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných x xxxx xxxxxxxxx, přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x rozhodnutí xxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, právních xxxxxxxx xxxxxxxx k jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx2) x rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxxxx kontrolní a xxxxxxxx ústav xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zemědělský

a) xxxxxxxxxx, xxx xxxx dodavateli xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x označování xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin,

b) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, právních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx podněty x xxxxxx státního dozoru xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 61/2014 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXX OPATŘENÍ X XXXXXXXXX

§33

Xxxxxxxx opatření

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx orgány xxxxx §23 xxxx. x) až i) xxxx oprávněny xxxxxxx

x) xxxxx, která xxxxxx xx trh látku xxxx xxxx v xxxxxxx x požadavky xx xxxxxx klasifikaci, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, balení x xxxxxxxxxx21), aby xxxxxxxxxxx jejich další xxxxxxx xx xxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx klasifikaci, xxxxxx a xxxxxxxxxx xx souladu s xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx předmětu xx trh, aniž xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, hodnocení, xxxxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx xxxxx20), xxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx předmětu xxxxx xxxx XXX a XXXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxx, hodnocení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx20), xxxx xxxxxxx x xxxx,

x) x odstranění xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx látek, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vlastníka, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx prostředí anebo xxxxxxxx již x xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx protiprávního xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebezpečné látky, xxxxx nebo xxxxxxxx xx náklady xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jestliže xxx x xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx přípravků xx ochranu rostlin xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xx xxx zneškodnění xxxxxxxxxxxx přípravku na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx držitele, není-li xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx lidí nebo xxxxxx xxxx poškození xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx označování stanovenými x hlavě XX, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxx, xxx uvede xxxxxx xxxxxxxxxxx, balení x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, která xxxxxx xx xxx povrchově xxxxxxx látku nebo xxxxxxxxx obsahující povrchově xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx28), xxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx28), xxxx xxxxxxx x xxxx, xxxx

x) osobě, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/852 xxxxxx xx xxx nový xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx x trhu.

(2) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx předmětu x xxxx xxxx zneškodnění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34

Přestupky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx20),21) bez xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1, xxxx

x) v xxxxxxx s §21 xxxx. 2 písemně xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx směsi bylo xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx xxxx xxxxxx látku xxxxx xxxxx ve xxxxx xxxx předmětu bez xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx, hodnocení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx20), xxxx

x) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, označování x xxxxxx xxxxx x xxxxx21) xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx28) xxxxx na xxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx

x) povrchově xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povrchově xxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx28), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx nádobí xxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx s přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx20) xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx látku xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx25) xxxxxx, xxxxx na xxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx21) xxxxxxxxxxxxx látku nebo xxxx před xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, než stanoví xxxxx předpis.

(5) Výrobce, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a omezování xxxxxxxxxx látek20) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x hlavou VIII xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx20) xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx trh xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a zabalení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x klasifikaci, označování x xxxxxx xxxxx x xxxxx21),

x) v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx21) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x označování xxxxx xxxx xxxxx xx dobu, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx směs xxxxxxx xx xxx, x xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxx uvedení na xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxx21) xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebezpečné xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx směsi, xxxxx xxxxxxxx uzavření xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xx xxxxxx xxxx obalu xxxxx xxxx xxxxx,

x) x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx20) xxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxxx vyžadované pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx je xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx trh, x xx xxxx 10 xxx xx posledního xxxxxxx na xxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxx x dovozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek26) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie x xxxxxx x xxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx26) neposkytne Ministerstvu xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx x dovozu a xxxxxx.

(7) Vývozce se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/852 vyveze xxxx, její xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx rtutí.

(8) Dovozce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/852 xxxxxx rtuť, xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx výrobky x xxxxxxxx rtutí.

(9) Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x rozporu s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/852

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx procesu rtuť xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x přidanou xxxxx xxxx jej uvede xx xxx, nebo

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(10) Následný xxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek20)

a) xxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx chemické xxxxx xxxxxxxxx informace, xxxx

x) xxxxxx xxxx neuplatňuje xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

1. v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,

2. xx xxxx vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti, xxxx

3. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx rizik, xxxxx xx xxxx poskytnuty.

(11) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, povolování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek20)

a) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx agentuře xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nestanoví xxxx neuplatňuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) neuchovává xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ji xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nově xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx chemické látky.

(12) Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx první xxxxx xx xxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx, která má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neposkytne ve xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 nebo 2.

(13) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx jeho označení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx28),

x) xxxxx xx xxx detergent, xxxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxx fosforečnanů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx28), nebo

c) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 nebo 4.

(14) Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx&xxxx;xx stanoveném rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §22 xxxx. 5.

(15) Xxxxx, xxxxx uvedla xx xxx látku xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx21), se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx trh xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x).

(16) Xxxxx, xxxxx uvedla xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx chemických xxxxx20), xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx takovou xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx.

(17) Osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx omezení xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XXX a XXXX xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx20), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxx podle §33 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx z xxxx.

(18) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx látku nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx kritéria biologické xxxxxxxxxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx28), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aktivní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povrchově xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x).

(19) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx detergent, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x detergentech28), xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx nestáhne xxxxxx xxxxxxxxx x trhu xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x).

(20) Xxxxx, která x xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/852 xxxxxx xx trh xxxx výrobek x xxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x rozhodnutím příslušného xxxxxxxxx xxxxx podle §33 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx.

(21) Xxxxxxxxx předmětu xx dopustí přestupku xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx databáze Xxxxxxxx agentury xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxx. 7.

(22) Xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxx zaměstnavatel x xxxxxxx s xx. 35 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x registraci, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek20) neumožní xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx25) neposkytne Ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx X nebo XX tohoto xxxxxxxx.

(24) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) do 5 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. a), xxxxxxxx 4 písm. x) xxxx c), xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx c) xxxx xxxxxxxx 15 xx 17,

x) xx 3 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x), xxxxxxxx 5 xxxx. x), d) až x), odstavce 6 xxxx. x), xxxxxxxx 7 xx 9, xxxxxxxx 10 písm. x), xxxxxxxx 11 xxxx. b), xxxxxxxx 13 xxxx. a) xxxx x) nebo xxxxxxxx 18 až 20,

x) xx 2 500 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx. x) xxxx x),

x) do 1 000 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3, xxxxxxxx 6 písm. b), xxxxxxxx 10 xxxx. x), xxxxxxxx 11 xxxx. x), xxxxxxxx 12 xxxx odstavce 13 písm. x), xxxx

x) do 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 14 xxxx xxxxxxxx 21 xx 23.

§35

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx x §23 xxxx. x) xx i) xxxxxxxxxx ten, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Příjem x pokut xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je příjmem Xxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA VII

PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ X ZRUŠOVACÍ XXXXXXXXXX

§36

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx x nedokončená do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Povolení x xxxxxxx alternativního xxxxx x označení xxxxx, souhlas s xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxx vydaná Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 xx 5 x směsích a xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxx splněna xx 1. xxxxxxxx 2012.

§37

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vydá xxxxxxxx x provedení §6 xxxx. 3, §11 xxxx. 3 x §12 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §22 xxxx. 6.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx vyhlášku x xxxxxxxxx §14 xxxx. 5, §17 xxxx. 2 a §20 xxxx. 6.

§38

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 356/2003 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Zákon č. 345/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 356/2003 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x chemických xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 371/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 356/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a chemických xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 219/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Vyhláška č. 232/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 234/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx nebezpečných chemických xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx č. 279/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 219/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx laboratorní xxxxx.

8. Xxxxxxxx č. 369/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 232/2004 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení zákona x chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, balení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx č. 28/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 232/2004 Xx., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx látkách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 369/2005 Xx.

10. Xxxxxxxx č. 389/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 232/2004 Xx., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxxx a označování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx č. 139/2009 Sb., x xxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx č. 265/2010 Sb., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

§39

Xxxxx č. 251/2005 Sb., o xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona x. 213/2007 Xx., xxxxxx č. 362/2007 Xx., xxxxxx č. 294/2008 Sb., xxxxxx x. 382/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx. x zákona x. 73/2011 Xx., xx mění takto:

1. X §3 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem9)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9)".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 9 xxx:

"9) Xxxxx x. 59/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx x. 350/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx směsích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).".

2. V §17 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 75 zní:

"zb) xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx75).

75) Xxxxx č. 350/2011 Xx.".

3. X §17 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x) x x)" xxxxxxxxx slovy "x), x) x xx)".

4. X §30 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx písmeno xx), xxxxx zní:

"zb) xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx xxx používání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx obsažených ve xxxxxxx75).".

5. X §30 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "x), x) x xx)".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx ochraně

§40

Zákon č. 133/1985 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Xx., zákona x. 40/1994 Sb., zákona x. 203/1994 Xx., xxxxxx x. 163/1998 Xx., zákona č. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 237/2000 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Sb., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx. x zákona x. 281/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "nebezpečné xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxx oxidující, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x hořlavé1b), v xxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000 xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx stavu xxxx 250 litrů xxxxxx látek x xxxxxxxxx x kapalném xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx x směsi xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxx xxxxxxxxxx látek1b) xxxx xxxxxxxxx, extrémně xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2.3; 2.6 x 2.7; 2.8 xxxx A xx X; 2.9 xx 2.14 x 2.15 xxxx X xx X xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie13), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 1&xxxx;000 xx x pevném xxxxx xxxx 250 xxxxx x xxxxxxxx xxxxx".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 1x a 13 xxxxx:

"1x) Zákon x. 350/2011 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

13) Xxxxxxx I xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008 xx dne 16. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxxxxxx, označování x xxxxxx látek x xxxxx, o xxxxx x zrušení směrnic 67/548/XXX a 1999/45/XX x o změně xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006, x xxxxxxx xxxxx.".

2. V §4 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx látky a xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx1x), x celkovém xxxxxxxx xxxxxx xxx 5 000 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx a směsi xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek1b) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, nebo xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x kategorií xxxxxxxxxxxxx 2.3; 2.6 x 2.7; 2.8 xxxx X xx X; 2.9 xx 2.14 x 2.15 xxxx X až X xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx13), pokud xxxxxxx množství těchto xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 5&xxxx;000 tun".

3. X §4 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x přípravků v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxxx xxxx extrémně xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 0,8 x x větším" xxxxxxxxx xxxxx "x potrubí x xxxxxxxx xxxxxxx 0,8 x x xxxxxx zabezpečuje přeprava xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x směsí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx chemických látek1b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx hořlavé a xxxxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxx plynných xxxxx x xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x kategorií xxxxxxxxxxxxx 2.2 xx 2.4; 2.6; 2.8 xxxx X xx F; 2.9; 2.11 xx 2.13 x 2.15 xxxx A xx X xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx13)".

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§41

X xxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona x. 228/2005 Sb., zákona x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Xx., zákona x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx č. 81/2006 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Sb., xxxxxx č. 130/2006 Xx., zákona č. 136/2006 Xx., zákona x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., zákona x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 215/2006 Xx., xxxxxx č. 226/2006 Sb., zákona x. 227/2006 Sb., xxxxxx č. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx č. 106/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Sb., xxxxxx x. 374/2007 Xx., zákona x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 38/2008 Sb., xxxxxx x. 130/2008 Xx., zákona x. 140/2008 Sb., xxxxxx x. 182/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Xx., zákona x. 297/2008 Sb., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Xx., zákona x. 312/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 141/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Sb., xxxxxx x. 301/2009 Xx., zákona x. 346/2009 Xx., zákona x. 420/2009 Xx., xxxxxx x. 132/2010 Xx., zákona č. 148/2010 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Sb., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 343/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 105/2011 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 134/2011 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Sb., zákona x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 245/2011 Xx., xxxxxx x. 249/2011 Sb., xxxxxx x. 255/2011 Xx. x xxxxxx x. 262/2011 Sb., se xxxxxxx 102 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 61 xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx živnostenského xxxxxx

§42

X příloze x. 2 ŽIVNOSTI XXXXXX x xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx č. 200/1994 Sb., xxxxxx x. 286/1995 Sb., xxxxxx x. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., zákona x. 83/1998 Sb., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Sb., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Xx., xxxxxx x. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 309/2000 Xx., zákona x. 409/2000 Sb., xxxxxx x. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2001 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 164/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., zákona x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 174/2002 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 130/2003 Sb., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., zákona x. 326/2004 Xx., xxxxxx č. 695/2004 Xx., zákona č. 58/2005 Xx., xxxxxx x. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 76/2006 Xx., zákona x. 131/2006 Xx., xxxxxx x. 191/2006 Sb., xxxxxx č. 212/2006 Xx., zákona č. 225/2006 Xx., zákona x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 145/2010 Xx. x xxxxxx č. 155/2010 Xx., xx u xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx chemických xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klasifikovaných xxxx xxxxxx xxxxxxx*) x toxické*)" x xxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx směsí", xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx "chemických xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx", ve xxxxxx sloupci se xxxxx "§2 odst. 2 xxxxxx č. 356/2003 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "§5 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 350/2011 Xx., x chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (chemický xxxxx)", xxxxx "chemického xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "chemické xxxxx" x xx xxxxx xxxxx se doplňují xxxxx ", xxxxxx x. 145/2010 Sb. x zákona x. 155/2010 Xx.".

XXXX ŠESTÁ

Změna zákona, xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

§43

V xxxxxx č. 186/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx správě Xxxxx republiky, ve xxxxx zákona x. 189/2006 Xx., xx xxxx sedmnáctá zrušuje.

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 120/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx biocidních xxxxxxxxx x účinných látek xx trh a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 186/2004 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

§44

X xxxxxx č. 125/2005 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 120/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 186/2004 Xx., a xxxxxxx xxxxx zákony, xx xxxx xxxxx zrušuje.

ČÁST OSMÁ

Změna xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

§45

X xxxxxx č. 222/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 76/2002 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xx část xxxxxxxx zrušuje.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§46

X xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

§47

X xxxxxx č. 281/2009 Sb., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 153/2010 Sb., xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§48

X xxxxxx č. 245/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx druhá xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

§49

1. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx dni xxxx xxxxxxxxx.

2. Ustanovení hlavy II x §33 xxxx. 1 xxxx. g), §34 xxxx. 5, §34 odst. 6 xxxx. d) xx x), §34 xxxx. 16, §34 xxxx. 19 x §34 xxxx. 22 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31. května 2015.

Xxxxxxx v. r.

Klaus x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 350/2011 Sb.

Minimální koncentrace xxxxxxxxxxxx látek obsažených xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
% objemová
směsi xxxx xxx xxxxxx
% hmotnostní
Vysoce xxxxxxx
0,02
0,1
Xxxxxxx
0,02
0,1
Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx 1 xxxx 2
0,02
0,1
Mutagenní, xxxxxxxxx 1 xxxx 2
0,02
0,1
Toxické xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx 1 xxxx 2
0,02
0,1
Zdraví xxxxxxxx
0,2
1
Xxxxxx
0,02
1
Xxxxxxxx
0,2
1
Xxxxxxxxxxxxxxx
0,2
1
Xxxxxxxxxxxx, kategorie 3
0,2
1
Mutagenní, xxxxxxxxx 3
0,2
1
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, kategorie 3
0,2
1
Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx prostředí x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx X
0,1
Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx
0,1
0,1
Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx X
1

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 350/2011 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx klasifikace nebezpečných xxxxx

Xxxxxxx rozmezí xxxxxxxxxxx (x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xx výchozí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx
x ≤ 2,5 %
± 30 %
2,5 % &xx; c ≤ 10 %
± 20 %
10 % &xx; x ≤ 25 %
± 10 %
25 % &xx; x ≤ 100 %
± 5 %

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Kontroly x xxxxxxx xxxxxx xx věci uložení xxxxxxxxxxx pokut xxxxx §31 zákona x. 350/2011 Sb. xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 279/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 350/2011 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 350/2011 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 61/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 7.4.2014

Xx. XIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, následný uživatel xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informace podle §22 xxxx. 1, 2 x 5 xxxxxx č. 350/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. V xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebyly xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1, 2 xxxx 5 xxxxxx x. 350/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uživatel Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informace podle §22 xxxx. 1, 2 xxxx 5 xxxxxx x. 350/2011 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 45 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxx, která byla xxxxxxx xx trh xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x informace o xxxx směsi xxxx xxxxxx xxxxx byly xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1, 2 nebo 5 xxxxxx x. 350/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1, 2 xxxx 5 xxxxxx x. 350/2011 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, do dne 1. xxxxx 2025, xxxxx je směs x tomuto xxxx xxxxx xx trhu. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxx směsi, které xxxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, poskytují xxxxxxx, xxxxxxxx uživatel nebo xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 5 xxxxxx x. 350/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 543/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 350/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2012 x ustanovení hlavy II x §34 xxxx. 5, §34 xxxx. 6 písm. x) xx x), §34 xxxx. 16, §34 xxxx. 19 x §34 xxxx. 20 xxxx. b) x x) pozbývají platnosti xxxxxxxxx dne 31.5.2015.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

279/2013 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 147/2002 Xx., x Xxxxxxxxx kontrolním x xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxxx kontrolním a xxxxxxxxx ústavu zemědělském), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2014

61/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 350/2011 Xx., x chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 279/2013 Sb., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.4.2014, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2014

324/2016 Sb., x xxxxxxxxxx přípravcích x účinných xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 18.10.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

299/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2017

45/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx x xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.2019

543/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxx 67/548/EHS x sbližování xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxx, balení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/45/ES x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2004/9/ES xx xxx 11. xxxxx 2004 x inspekci x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx praxe.
Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2004/10/ES xx dne 11. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx správné xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx používání xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1907/2006 xx xxx 18. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x zřízení Evropské xxxxxxxx pro chemické xxxxx, o změně xxxxxxxx 1999/45/XX x x xxxxxxx nařízení Xxxx (XXX) x. 793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1488/94, xxxxxxxx Rady 76/796/XXX x směrnic Komise 91/155/XXX, 93/67/XXX, 93/105/ES x 2000/21/XX, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 649/2012 ze xxx 4. xxxxxxxx 2012 x vývozu x xxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 648/2004 xx xxx 31. března 2004 x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1021 xx dne 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znečišťujících xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1272/2008 xx dne 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x směsí, o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/XX x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006, v xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 xx xxx 17. května 2017 x rtuti x o zrušení xxxxxxxx (ES) x. 1102/2008.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 440/2008 ze xxx 30. xxxxxx 2008, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1907/2006 x xxxxxxxxxx, hodnocení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 340/2008 xx dne 16. xxxxx 2008 x poplatcích x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1907/2006 x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXXXX).
3) Xx. 2 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008 xx dne 16. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx, x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/XX x x xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1907/2006, x xxxxxxx xxxxx.
4) Xx. 2 xxxx. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1272/2008 xx dne 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx a xxxxx, x xxxxx x zrušení xxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/XX x x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1907/2006, x xxxxxxx xxxxx.

5) Xxxxx č. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1107/2009 xx dne 21. xxxxx 2009 x xxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx a o xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 79/117/XXX x 91/414/EHS, x platném znění.

6) Zákon č. 324/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx látkách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x biocidech), xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx.

7) Xx. 61 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1272/2008 ze xxx 16. xxxxxxxx 2008 x klasifikaci, xxxxxxxxxx x xxxxxx látek x směsí, o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 67/548/EHS x 1999/45/XX a o xxxxx nařízení (ES) x. 1907/2006, x xxxxxxx xxxxx.

8) Xxxxx č. 123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxxxx 3.2. xxxxx 3 xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1272/2008 ze xxx 16. xxxxxxxx 2008 x klasifikaci, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxx, x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/XX x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006, x xxxxxxx znění.
10) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 440/2008 xx xxx 30. xxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1907/2006 x xxxxxxxxxx, hodnocení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

11) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 194/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

12) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

13) Xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXXX), xxxxxxxxx xxx č. 8/1985 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Xxxxxxxxx zákon č. 111/1994 Sb., x silniční xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, Xxxxxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX), xxxxxxxxx xxx č. 64/1987 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

15) Xxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx plavbě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) Vyhláška č. 17/1966 Sb., x leteckém xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 15/1971 Xx.

17) Xxxxx č. 61/2000 Sb., x námořní plavbě.

18) Xxxxxxxx xxxxx č. 361/2007 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx č. 68/2010 Xx.
19) Xx. 31 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1907/2006 xx dne 18. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Evropské xxxxxxxx xxx chemické xxxxx, x změně směrnice 1999/45/XX a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 1488/94, xxxxxxxx Xxxx 76/769/XXX x xxxxxxx Xxxxxx 91/155/XXX, 93/67/XXX, 93/105/XX a 2000/21/XX, x xxxxxxx xxxxx.
20) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1907/2006 ze xxx 18. prosince 2006 o registraci, xxxxxxxxx, povolování a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Evropské xxxxxxxx pro chemické xxxxx, o xxxxx xxxxxxxx 1999/45/XX a x zrušení nařízení Xxxx (XXX) x. 793/93, nařízení Xxxxxx (XX) č. 1488/94, xxxxxxxx Xxxx 76/796/XXX x xxxxxxx Xxxxxx 91/155/XXX, 93/67/XXX, 93/105/ES x 2000/21/ES, x xxxxxxx znění.
21) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1272/2008 ze xxx 16. prosince 2008 o klasifikaci, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x směsí, x změně x xxxxxxx xxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/XX a x xxxxx nařízení (XX) x. 1907/2006, x xxxxxxx xxxxx.
22) Xxxxxxx XX xxxxxxxxxx Xxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx [X(81)30 v xxxxxxxx xxxxx] ze xxx 12. xxxxxx 1981, xx znění xxxxxxxxxx Xxxx XXXX [X(97)186 x xxxxxxxx znění] xx xxx 26. xxxxxxxxx 1997.
Xxxxxxx X a XX xxxxxxxxxx _ xxxxxxxxxx Xxxx XXXX x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [X(89)87 v xxxxxxxx xxxxx] xx dne 2. xxxxx 1989, xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx OECD [C(95)8 x xxxxxxxx znění] xx xxx 9. xxxxxx 1995.
23) Xx. 45 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1272/2008 xx dne 16. xxxxxxxx 2008 x klasifikaci označování x xxxxxx látek x směsí, x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 67/548/EHS x 1999/45/XX x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006, x xxxxxxx xxxxx.
24) Čl. 9 xxxx. 3 a xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) č. 648/2004 xx xxx 31. xxxxxx 2004 o xxxxxxxxxxxx, v platném xxxxx.
25) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 850/2004 xx xxx 29. dubna 2004 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx 79/117/EHS, x xxxxxxx xxxxx.
26) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 689/2008 xx xxx 17. xxxxxx 2008 x xxxxxx x xxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx látek.
27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1102/2008 xx xxx 22. xxxxx 2008 x zákazu xxxxxx kovové rtuti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x směsí xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rtuti.

28) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2004 ze xxx 31. xxxxxx 2004 o xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

29) Xx. 33 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1907/2006 xx xxx 18. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx, hodnocení, povolování x omezování chemických xxxxx, zřízení Evropské xxxxxxxx xxx chemické xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 1999/45/XX a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 793/93, nařízení Xxxxxx (XX) x. 1488/94, xxxxxxxx Rady 76/769/EHS x směrnic Komise 91/155/XXX, 93/67/XXX, 93/105/XX x 2000/21/ES.

30) Xx. 9 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 98/2008 xx dne 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/851 xx xxx 30. xxxxxx 2018.