Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021R0979 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/979 ze dne 17. června 2021, kterým se mění přílohy VII až XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) R P
32021L0884 SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/884 ze dne 8. března 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o dobu platnosti výjimky pro použití rtuti v otáčecích elektrických konektorech používaných v systémech intravaskulárního ultrazvukového obrazového snímání R P
32021L0647 SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/647 ze dne 15. ledna 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití některých sloučenin olova a šestimocného chromu v elektrických a elektronických iniciátorech výbušnin pro civilní (profesionální) použití R P
32021R0115 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/115, ze dne 27. listopadu 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o perfluoroktanovou kyselinu (PFOA), její soli a sloučeniny příbuzné PFOA R P
32021R0057 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/57, ze dne 25. ledna 2021, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o olovo v brocích v mokřadech nebo v jejich okolí R P
32020D2182 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/2182, ze dne 18. prosince 2020, kterým se stanoví konečná odpověď o dovozu jménem Unie týkající se budoucího dovozu některých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 a kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 15. května 2014, kterým se přijímají rozhodnutí Unie o dovozu určitých chemických látek podle uvedeného nařízení R P
32020R1204 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1204 ze dne 9. června 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o zařazení dikofolu R P
32020R1203 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1203 ze dne 9. června 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o položku týkající se kyseliny perfluoroktansulfonové a jejích derivátů (PFOS) R P
32020R1068 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1068 ze dne 15. května 2020, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek R P
32020R0784 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/784 ze dne 8. dubna 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o zařazení perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA R P
32020L0366 SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/366 ze dne 17. prosince 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako tepelného stabilizátoru v polyvinylchloridu používaném v některých diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro pro rozbor krve a jiných tělních tekutin a tělních plynů R P
32020L0365 MĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/365 ze dne 17. prosince 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách a povrchové úpravě vývodů používaných v některých ručně držených spalovacích motorech R P
32020D0095 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/95 ze dne 22. ledna 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2323 o vytvoření evropského seznamu zařízení na recyklaci lodí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 R P
32019D1904 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1904 ze dne 8. listopadu 2019, jímž se Komise žádá o předložení studie s ohledem na rozsudek Soudního dvora ve věci C-528/16, pokud jde o status nových genomických technik podle práva Unie, a s ohledem na výsledky studie případně o předložení návrhu R P
32019L1846 SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1846 ze dne 8. srpna 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách používaných v některých spalovacích motorech R P
32019L1845 SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1845 ze dne 8. srpna 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) v některých pryžových dílech používaných v motorech R P
32019R1021 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách R P
32019R0330 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/330 ze dne 11. prosince 2018, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Text s významem pro EHP) R P
32019L0178 SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/178 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v ložiscích a pouzdrech používaných v nesilničních zařízeních určených k profesionálnímu využití (Text s významem pro EHP) R P
32019L0177 SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/177 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jakožto aktivátoru ve fluorescenčním prášku výbojek obsahujících luminofory (Text s významem pro EHP) R P