Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

NAŘÍZENÍ XXXXXXXXXX PARLAMENTU X XXXX (XX) 2019/1021

xx xxx 20. června 2019

x xxxxxxxxxxxxxx organických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(xxxxxxxxxxxx znění)

(Text x xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX PARLAMENT X XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx&xxxx;Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xx.&xxxx;192 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxxxx,

xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského x sociálního xxxxxx&xxxx;(1),

xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxx xxxxxxx,

x souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(2),

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 850/2004&xxxx;(3) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx změny by xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx v zájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2)

Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx pokračujícími úniky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(xxxx xxx „XXX“) xx životního xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daleko xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx prostřednictvím potravního xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx riziko xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx prostředí. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx další opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látkami.

(3)

S xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;Xxxx xxx&xxxx;19.&xxxx;xxxxx 2004 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxx 1979 x xxxxxxxx znečišťování xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxx hranice xxxxx&xxxx;(4) (xxxx jen „protokol“) x xxx&xxxx;14.&xxxx;xxxxx 2004 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;(5) (xxxx xxx „xxxxxx“).

(4)

Xxx xx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx závazků Unie xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sloužící xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, uvádění na xxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;XXX. Xxxxx xxxx xx měly xxx xxxxxxxxxx&xxxx;XXX xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;Xxxx xxx xxxxxxxxxx x povolování látek.

(5)

Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx&xxxx;Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro určité xxxxxxxxxx chemické xxxxx x pesticidy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx dne 19.&xxxx;xxxxxxxx 2002&xxxx;(6), x x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx zneškodňování, xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx dne 1.&xxxx;xxxxx 1993 (7), a Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, kterou Xxxx xxxxxxxxx xxx 11. května 2017&xxxx;(8). Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx (SAICM), xxxxxxxxx xxx 6.&xxxx;xxxxx 2006 xx 1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx s chemickými xxxxxxx v Dubaji, x řádného xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx roce 2020 x rámci Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx.

(6)

Xxxxx x xxxxxxx toho, xx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx se opírají x zásadu předběžné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“), x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zásadě 15 Xxxxxxxxx x&xxxx;Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x s xxxxxxx na xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxx;XXX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx případech xxxxxxxx kontrolní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxx.

(7)

Xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;XXX xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx stanovených mimo xxxx v nařízeních Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1907/2006&xxxx;(9), (XX) č. 1107/2009&xxxx;(10) x (EU) x.&xxxx;528/2012&xxxx;(11). Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;Xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx účelem xxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxx&xxxx;XXX xx však xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a omezit xxxxxxx na xxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zvláštním použití.

(8)

Z xxxxxx jasnosti a xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními předpisy Xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx měly xxxxxxxx x terminologie xx xx měla xxxxxxxxx x terminologií xxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1907/2006 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/XX&xxxx;(12).

(9)

Xxxxxx xxxxx, na něž xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx upraveny xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 649/2012&xxxx;(13), x xxxx xxxxx xx jimi xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx zabývat.

(10)

Zastarale xxxx nedbale xxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx tedy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx látek xx xxxx xxx nakládáno xxxx s xxxxxx, xxxxxxx zásoby látek, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx, xx měly xxx oznámeny xxxxxxx x měl xx xxx xxx nimi xxxxxxxxx řádný dozor. Xxxx x xxxxxx xx xx xxxx xx nejdříve xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx zakázanými POP xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Budou-li x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxx, xxxx xx xxx xxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxx zničeny x&xxxx;xxxxxx xx se vytvářet xxxxx nové zásoby.

(11)

V xxxxxxx x protokolem x xxxxxxx by xxxxx&xxxx;XXX, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx vedlejšími xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx je xxxxx možno xxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a hospodárného xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx být vypracovány, xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx&xxxx;Xxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(12)

Xxxxxx k nejlepším xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pokynům xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxx jsou relevantní xxx xxxxxx 5 x přílohu X Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx používajících xxxxxxx, xxxxx vedou k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XXX xxxxxx nařízení.

(13)

Měly xx xxx xxxxxxxxx&xxxx;xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx udržovány xxxxxx xxxxxxxx a mechanismy, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxx A xxxxxxx III x xxxxxxxx prostředí. Xx xxxx nezbytné xxxxxxxx, xxx byly x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x mohly být xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx únosných xxxxxxxx.

(14)

Xxxxx xxxxxx xxxx xxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx z hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx Xxxx xxxxxxx svým xxxxxxxxxxx podle xxxxxx, xx nezbytné xxx xxxxxxx látky stanovit xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx vysoká xxxxxx xxxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x prosazovány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxx v xxxxxxxx.

(15)

Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXXX)xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dekaBDE), xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx látek x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx xx 1&xxxx;000 xx/xx. Vzhledem x rychlému xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx pokroku xx Xxxxxx měla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 500 xx/xx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;x xxxxxx xxxxxxx xx 16.&xxxx;xxxxxxxx 2021.

(16)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x separovat xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx XXX, xxxxxxxx xx nebo xxxx xxxx kontaminovány, u xxxxxx, aby se xxxxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 2008/98/XX xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx nakládání s nebezpečnými xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx zařízení x xxxxxxx, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx různé xxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(17)

Xxx xx podpořila xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx ustanovení xxxxxxx xxxxxxx vedení záznamů xxxxxxxxx xxxxx článku 17 směrnice 2008/98/XX xxxxxxxxxx také xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX, xxxxx není xxxxx rozhodnutí Komise 2014/955/XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpad (14).

(18)

Je nutné xxxxxxxx účinnou koordinaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hledisek xxxxxx nařízení na xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx pro chemické xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“), xxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 1907/2006, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a má x xxxx oblasti xxxxxx xxxxxxxxxx. Členské xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, technických x xxxxxxxxx hledisek xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx informací. Agentura xx xxxx xxx xxxx jiné xx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xx zúčastněnými xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx Xxxxxx využít xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx zařazení xxxxxx látky xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx POP. Xxxxx xxxx xx Komise, xxxxxxx státy x xxxxxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx mezinárodních xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(19)

Xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x aktualizovala xxxx xxx provádění xxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x úmluvy, x xxxxx již plán xxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxxx xxxxx umožnit xxxxx veřejnosti. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx&xxxx;Xxxx a členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxx vypracovávány x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxx na vnitrostátní xxxxxx, xxx xx xxxxxx&xxxx;Xxxx. Xx třeba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX, xxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(20)

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx I xxxx xxxxx A přílohy XX xxxxxx nařízení xx mělo xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxx výslovná xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx danému xxxxxxxxx xxxxx prokáže, xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(21)

X souladu x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx o XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx dohod. Xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, které nejsou xxxxxxxxx stranami xxxxxx xxxxx, by xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména v xxxxxxxxxxx zemích, si xxxxx xxxxxxxxxxx nebezpečí, xxx xxxxxxxxxxx&xxxx;XXX pro xxxxxx současných x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx životní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx&xxxx;xxxxxxxxx xxxx porozuměla důvodům xxx xxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx x úmluvou xx xxxx xxx podporovány x xxxxxxxxx zprostředkovány xxxxxxx vzdělávací programy xxxxxxxx xx uvedené xxxxx, xxxxx xxx x jejich xxxxx xx zdraví x xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejnosti, a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Unie xx xxxx zajistit přístup x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x.&xxxx;1049/2001&xxxx;(15) x&xxxx;1367/2006&xxxx;(16) x směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2003/4/XX&xxxx;(17).

(23)

X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx chemickým látkám x&xxxx;xxxxxx toxicitě, v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx životní xxxxxxxxx xx xxxxxx do xxxx 2020 „Spokojený xxxxx x xxxxxx xxxx planety“ (7. xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx prostředí) (18), xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(24)

Xx xxxxxxxx x x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xx měly Xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x včasné technické xxxxxx zaměřené zejména xx posilování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zemí a xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úmluvu. Xxxxxxxxx xxxxx xx měla xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx alternativních xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx XXX se xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bezpečné, účinné x xxxxxx přijatelné xxxxxxxxxxx.

(25)

Xxxxxxxx opatření přijatých x cílem xxxxxx xxxxx POP xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za tím xxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx standardizované xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zásoby x&xxxx;xxxxxx látek, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx na trh.

(26)

Aby xx řešila xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx by xxx zaveden xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x výsledkům xxxxxx Xxxxxx „Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podávání xxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ a x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účelnosti. Xxxxxxx xxxxx xx zejména xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx se mělo xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx všechny xxxxxxxx zůstane x xxxxxx co xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx, xxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx šíření xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2003/4/XX x 2007/2/ES (19), xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xx členské xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx data xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2007/2/XX.

(27)

Xxxxx xxxxxx x protokolu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x důsledku xxxx xxxxx xxx xxxxxxx v těchto xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(28)

Xx xxxxxx změny xxxxxx než xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xx měla xxx xx Komisi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akty x xxxxxxx x xxxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxx x náležitých xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx látky xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx X přílohy X xxxx xxxxx X xxxxxxx II xxxxxx nařízení jako xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx systému, a xxxxx lhůt x xxxxxxxx vložené pro xxxxx xxxx do xxxxxxxxx přílohy, x xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx přesunout určitou xxxxx z xxxxx X xx xxxxx X xxxxxxx xxxxxxx x x&xxxx;xxxxx xxxxxx X, XX x XXX tohoto xxxxxxxx x cílem xxxxxxxxxxx xx změnám xxxxxxx xxxxx obsaženého x xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx x x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx položek x&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X x XX tohoto xxxxxxxx s cílem xxxxxxxxxxx xx vědeckému x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx důležité, xxx Xxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x na xxxxxxx xxxxxx, x xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohodě xx xxx 13. dubna 2016 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů (20). Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx veškeré xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx automaticky xxxxxxx xx zasedání xxxxxx xxxxxxxxx Komise, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(29)

Xxx provádění xxxx příloh xxxxxx xxxxxxxx v důsledku xxxxxxxx xxxxx záměrně xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx XX xxxxxxx xx xxxxxxx X xxxxx xx výjimečných x xxxxx odůvodněných xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxx zajištění jednotných xxxxxxxx k provádění xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx Komisi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx s odpady x minimálních xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx poskytnout x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx toho, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.&xxxx;Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x.&xxxx;182/2011&xxxx;(21).

(31)

Xxx se zajistily xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxx opatření, členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx tohoto nařízení x xxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx být xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx nedodržení xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx koordinovat xxxxxxxxx xxxxxxxx x vyměňovat xx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx pro výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1907/2006. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx by xxx být xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx týkající se xxxxxx, xxxxxxxxx výbor xxxxxxx nařízením (XX) x.&xxxx;1907/2006 x xxxxx xxxxxxxx jednotný xxxxxxx x xxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(33)

Xxxxxx xx xxx xxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2008/98/XX s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Unie x xxxxxxx odpadů.

(34)

Jelikož xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zdraví xxxx&xxxx;XXX, nemůže xxx xxxxxxxx uspokojivě xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek xxxxxxxxx xxxxxxx států, xxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx&xxxx;Xxxx, xxxx&xxxx;Xxxx přijmout opatření x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx&xxxx;x Evropské xxxx. X&xxxx;xxxxxxx se zásadou xxxxxxxxxxxxxxx stanovenou v uvedeném xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx xxxxx toho, xx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:

Xxxxxx 1

Cíl a xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je cílem xxxxxx nařízení chránit xxxxxx zdraví x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX xxx, xx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, uvádění xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx něž xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx“), xxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx x roku 1979 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (dále xxx „protokol“), xxx, xx xx minimalizují xxxxx xxxxxx látek, x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, uvedené xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx případně xxxxxxxxxx v souladu xx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx EU xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Článek 2

Xxxxxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx:

1)

„xxxxxxxx xx xxx“ xxxxxxx xx xxx xx smyslu x xx. 3 xxxx 12 xxxxxxxx (ES) x. 1907/2006;

2)

„xxxxxxxxx“ xxxxxxx xx xxxxxx čl. 3 xxxx 3 xxxxxxxx (XX) č. 1907/2006;

3)

„xxxxxx“ xxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 1 nařízení (XX) x. 1907/2006;

4)

„xxxxx“ xxxx ve xxxxxx xx. 3 xxxx 2 xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006;

5)

„výrobou“ xxxxxx xx xxxxxx čl. 3 xxxx 8 xxxxxxxx (ES) x. 1907/2006;

6)

„xxxxxxxx“ xxxxxxx ve xxxxxx xx. 3 xxxx 24 xxxxxxxx (XX) č. 1907/2006;

7)

„xxxxxxx“ xxxxx ve xxxxxx xx. 3 xxxx 10 nařízení (XX) x. 1907/2006;

8)

„odpadem“ xxxxx xx xxxxxx čl. 3 xxxx&xxxx;1 xxxxxxxx 2008/98/ES;

9)

„odstraněním“ xxxxxxxxxx ve xxxxxx xx.&xxxx;3 xxxx&xxxx;19 xxxxxxxx 2008/98/XX;

10)

„xxxxxxxx“ xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;3 xxxx&xxxx;15 xxxxxxxx 2008/98/ES;

11)

„meziproduktem xx xxxxxxx místě v xxxxx xxxxxxxxxx systému“ xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x spotřebovávána xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx byla xxxxxxxxx xx xxxxx látku (xxxx jen „xxxxxxx“), xxx xxxxxx meziproduktu x syntéza xxxxx xxxx xxxx látek x xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx na témže xxxxx jedním xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

12)

„xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx látkou“ xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pod xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx detekce stávajících xxxxxxxxxx metod, aby xx xxx umožnila xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx;

13)

„xxxxxxxx“ látky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X xxxx II, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Článek 3

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxx x používání x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, xxxxxxx xx xxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X, x xx xxx xxxxxxxxx, xxx ve xxxxx&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx 4 zakazují.

2.   Výroba, xxxxxxx xx trh x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XX, x to xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx s xxxxxxxx xxxxxx 4 omezují.

3.   Členské xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx x programech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxx příslušných právních xxxxxxxx&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx X úmluvy x xxxxxxx vhodná xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx výrobě, xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;XXX.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xx. 218 xxxx. 9 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx. 8 odst. 1 xxxx. x) Evropská xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx („xxxx xxx xxxxxxxx“) xxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1907/2006. Příslušné xxxxxx členských xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx postupu zařazení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komisi x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx členských států xxxxxxx v souladu s xx. 8 xxxx. 1 písm. x).

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx fázích postupu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 a 4 xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxxx je.

6.   Odpad, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x látek xxxxxxxxx x příloze XX, xxxx látky xxxxxxxx xxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx 7.

Článek 4

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření

1.   Článek 3 xx xxxxxxxxx v xxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x laboratorním xxxxxxx nebo jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x)

xxxxx xxxxxxxx xxxx nezáměrná stopová xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx v příslušných xxxxxxxxx přílohy X xxxx XX, v xxxxxxx,&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx látky xxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx XX xx 15.&xxxx;xxxxxxxx 2019 xx xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx uvedená látka xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vyrobených xxxxx xxxx xxxx x xxx, xxx xx xxx danou xxxxx stalo xxxx xxxxxxxx použitelné.

Článek 3 xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přítomné x předmětech, xxxxx xxx byly xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxx, kdy xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nařízení xxxx xxxxxxxx (XX) x. 850/2004 xxxxx xxxx, xxxxx xxx nastal xxxxx.

Xxxxx-xx xx členský xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx pododstavce, xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx x agentuře.

Kdykoliv Komise xxxxxx takovou xxxxxxxxx xxxx xx jinak xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxx v xxxxx X přílohy X nebo x xxxxx X xxxxxxx XX x xxxxx xx členský xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx stanovené x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx meziproduktu xx určitém místě x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx oznámení xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x)

xx žádost členského xxxxx nebo z xxxxxxxxx xxxxxxx Komise xx x odpovídající xxxxxxx prostřednictvím xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vložena xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx usazen xxxxxxx, xx při xxxxxxxx procesu xxxx xxxxx přeměněna v xxxxx xxxx více xxxxxx látek, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX, x že je xxxxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxx životního xxxxx látky xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důsledně xxxxxxx xxxxxx šíření;

c)

výrobce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx, xx&xxxx;xx xxx lidé, xxxx životní prostředí xxxx vystaveni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx látky xxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o podrobnostech x xxxxxxxxx nebo odhadovaném xxxxxxxx rozsahu xxxxxx x používání xxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxx, místně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx množství nepřeměněné x xxxxxxxxx stopové xxxxxxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přítomné x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx předmětu.

Do jednoho xxxxxx po předložení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státy, Komisi a xxxxxxxx x sdělí xxx podrobnosti x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x o povaze xxxxxxxxxx, místně xxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž uvede xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx kontaminace POP, xxxxxxx jako výchozí xxxxxxxx a přítomné x konečné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v přenesené xxxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 18 x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx X a XX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx látky uvedené x&xxxx;xxxxx A xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx určitém místě x xxxxx uzavřeného xxxxxxx, a změnit xxxxx&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx je xx opakovaném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx XX, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jimi xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx 7.

Xxxxxx 5

Xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx zásob, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxx XX, xxx xxxxx xxxx povoleno xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx látky xxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxx zásobami xxxx x odpadem a x souladu s xxxxxxx 7.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx více xxx 50 xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx látkami xxxxxxxxx x xxxxxxx I xxxx XX, xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx se zásoby xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx takových xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx 12 měsíců xx&xxxx;xxxx, xxx xx pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxx;(XX) č. 850/2004&xxxx;xxxxx xxxx, které xxxxx nastalo xxx xxxxxxxx dříve, x xx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx X x II x poté každoročně xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze X xxxx II.

Držitel nakládá xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/18/XX&xxxx;(22), x učiní xxxxxxx vhodná opatření, xxx xxxxxxxx, xx xx zásobami xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx zdraví xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásob x xxxxxxxxx x nimi.

Xxxxxx 6

Snižování, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx do dvou xxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX) č. 850/2004 v platnost xxxxx xxxx, xxxxx datum xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x protokolu vypracují xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx XXX, xxxxx unikly xx ovzduší, xxx x xx xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx udržují.

2.   Členské xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 9 Xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx členským xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx III, jež xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx vypracovaných x xxxxxxx se závazky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx co nejdříve xx vyloučit.

Uvedené xxxxx xxxxx xxxxxxxx opatření xxx podporu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, předmětů x postupů, aby xx zabránilo vytváření x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX, a pokud xx to xxxxxxxxxx xx xxxxxx, vyžadují xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx posuzování xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx významnou xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxx postupy, xxx xxxxx unikají xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX, členské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x vytváření x xxxxxx xxxxx uvedených x příloze III, xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2010/75/EU (23).

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxxx úsilí, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedenými x xxxxxxx XX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/59/XX&xxxx;(24), xxxx být xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx IV tohoto xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxx 1 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx nařízení, x xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nevratná xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxx;XXX x xxxxxxxxx odpad x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;XXX.

Xxx takovém odstraňování xxxx využívání xxxx xxx jakákoliv xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX x odpadu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx mohou xxxx x využití, xxxxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxx takových, se xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx od odstavce 2:

x)

xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx způsobem x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Unie, xxxxx x xxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx XX;

x)

xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx jmenovaný xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx výjimečných xxxxxxxxx povolit, aby x xxxxxx uvedenými x xxxxx 2 xxxxxxx V, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx uvedených x xxxxxxx XX xxxx xxxx xx kontaminovány xx výše xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx 2 přílohy X, xxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x části 2 xxxxxxx X, x to xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prokázal xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx o látky xxxxxxx x xxxxxxx XX, xxxx proveditelná x xx zničení xxxx xxxxxxxx přeměna xxxxxxxxxx POP provedená x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx možnost x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxx náhradní xxxxxx,

xx)

xxxxxxx držitel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XXX x xxxxxx,

xxx)

xxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x s podmínkami stanovenými x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 a

iv)

příslušný xxxxxxx stát xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxx o xxxx xxxxxxxx x x jeho důvodech.

5.   Komise xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx článku, xxxxxxx xxxxxxxxx k technickému xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pokynům a xxxxxxxxxxx x xxxxxx x povolením uděleným xxxxx odstavce 4 x xxxxxxx X xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xxxxxx&xxxx;xxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx formát xxxxxxxxx,&xxxx;xxxxx xxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 4 xxxx. x) xxxx xx). Xxxx prováděcí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 20 xxxx. 3.

6.   Členské xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s článkem 17 xxxxxxxx 2008/98/ES xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx odpadu obsahujícího xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx xxxx kontaminovaného xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxx agentury x fórum

1.   Agentura plní xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx článků 9, 10, 11, 13 x 17, tyto xxxxx:

x)

xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx jmenovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států x členům xxxx xxx výměnu informací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (ES) x. 1907/2006 (dále xxx „xxxxx“) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stranám pomoc x xxxxxxxxx a vědecké xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xx požádání xxxxxxxxx Xxxxxx technické x vědecké informace x pomoc, aby xxxx zajištěno xxxxxx xxxxxxxxx tohoto nařízení;

c)

poskytuje Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx podporu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x výsledkům existujících xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xx. 3 xxxx. 3;

d)

zveřejňuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, vyzve xxxxxxx xxxxxxxxxx strany, aby xx osmi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx přípravě a xxxxxxxx profilu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x látky, x xxx xx zvažuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx předložily xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a zveřejní xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách;

f)

na xxxxxxxx poskytuje Komisi xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx provádění x&xxxx;xxxxxx rozvíjení xxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx k Xxxxxx xxx hodnocení XXX;

x)

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zpracovává x xxxxxxxxxxxx Komisi x příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx podle xx. 4 odst. 2 x 3, xx. 7 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx xx), čl. 9 xxxx. 2 x xx. 13 xxxx. 1. Pokud xxxx xxxxxxxxx nejsou důvěrné, xxxxxxxx xx zveřejní xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platformami, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 13 xxxx. 2;

x)

xx svých internetových xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provádění xxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tohoto nařízení xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxxxx náležitou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx fóra x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxx otázek xxxxxxxxxxxxx x odpady xxxxxx xxxxx donucovací xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xx xxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tímto nařízením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx agentury.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx prováděcích xxxxx xxxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx svůj xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx se svými xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxxx Xxxxxx, agentuře x ostatním xxxxxxxx xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxxxxxx xxxxxxx xx Komise xxxxxxxxxxx agenturou x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx vyměňují xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx úrovni pro xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;Xxxx xxxxxxxxxxxxx z úmluvy a xxxxx xxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx, přezkoumá x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x členské xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx v příslušných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a mechanismy, odpovídající xxxxx nejnovějších xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedených x části X xxxxxxx XXX, x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxx xx udržování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zohlední xxxxx, ke kterému xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a úmluvy.

2.   Komise xxxxxxxxxx xxxxxxxx možnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx X xxxxxxx XXX. X xxxxxxx na xxxx posouzení x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx poskytnou xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci x souladu x xxxxxxx 18, xxxxx xxx x změnu xxxxxxx XXX x xxxxx přesunout xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxx X xxxxxxx III xx xxxxx A xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxx xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxx a xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a uskutečňují xxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, minimalizace xxxx pokud xxxxx xxxxxxxxx výroby, používání x úniků XXX x informací týkajících xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxx x rizicích x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náhradami.

2.   Komise, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x&xxxx;XXX xxxxxxxxx a zprostředkují:

a)

vzdělávací xxxxxxxx, včetně programů xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx a životní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx:

x)

xxxxxx xxxxxxx x osoby, xxxxx přijímají rozhodnutí;

ii)

zvláště xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx pracovníků, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1049/2001 x (XX) x.&xxxx;1367/2006 x xxxxxxxx 2003/4/XX, xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx státy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x třetí zemí, xxxxxx xxxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Unie.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxxx pomoc

V xxxxxxx s články 12 x 13 xxxxxx xxxxxxxxxxxx Komise x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x včasné technické x finanční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx s xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xx požádání, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx potřebám, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxxx může xxx xxxx uskutečněna prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Článek 13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx dotčeny xxxxxxxx 2003/4/XX x 2007/2/ES, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zprávu xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx x uplatňování xxxxxx nařízení, včetně xxxxxxxxx o jeho xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx&xxxx;xx. 4 xxxx. 2 x 3, xx. 5 odst. 2&xxxx;x čl. 7 xxxx. 4 písm. x) xxxx xx);

x)

xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx podle čl. 6 odst. 1;

d)

informace x xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vypracovanými xxxxx čl. 9 xxxx. 2;

x)

xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx 10, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx XXX, x životním xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxx o monitorování x xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx výrobě xxxxx látek xxxxxxxxx x příloze I xxxx XX x x jejich uvádění xx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přehledových xxx x zpráv.

Členské xxxxx zprávu xxxxxxxxxxx xxxxx rok, pokud xxxx k xxxxxxxxx xxxx údaje či xxxxxxxxx, a jinak xxxxxxx xxxxx tři xxxx.

Xxxxxxx státy umožní Xxxxxx a agentuře xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx. 1 xxxx. x) na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx ve xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx agentuře, xxxxxxxx použije informační xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, uložení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx&xxxx;x xxxxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xx informacích xxxxxxxxxxxx členskými státy agentuře xxxxx xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxx xx sekretariátu xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx Xxxx. Přehled x Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx o Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x Unii xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx žádosti Xxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx ukazatelů, xxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x odst. 1 xxxx. x). Xxxx prováděcí xxxx xx přijímají přezkumným xxxxxxxx xxxxx xx. 20 odst. 3.

Xxxxxx 14

Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx sankce xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx 16. xxxxxxxx 2020 x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jejich pozdější xxxxx.

Xxxxxx 15

Změny příloh

1.   Komise xx zmocněna xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x článkem 18, xxxxxxx změní přílohy X, XX x XXX xxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx k xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx toho, xx Xxxx podpořila xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 218 odst. 9 Xxxxxxx x fungování XX, xxxx x xxxxx upravit stávající xxxxxxx xx ustanovení x xxxxxxxxx X x XX xxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxxx vědeckému a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx X, II xx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Komise xxxxxxxxxx akt x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxx látky.

2.   Komise soustavně xxxxxxxxxxx xxxxxxx IV x X x xx vhodných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx změnám xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby je xxxxxxxxxxxx vědeckému x xxxxxxxxxxx pokroku.

Článek 16

Xxxxxxxx agentury

1.   Pro xxxxx tohoto nařízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x:

x)

xxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (xxxxx Xxxxxx);

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

2.   Příjmy x výdaje xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxxxx s xxxxxx x výdaji xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 649/2012 a x xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xx provádění xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 17

Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x členskými státy xxxxxxxxxxx formáty x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx zveřejňování xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nařízení, x bezplatně xx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx směrnice 2007/2/ES. Členské xxxxx a ostatní xxxxxx, xx něž xx toto xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a jejich xxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx 18

Xxxxx přenesené xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxx xx svěřena Xxxxxx xx podmínek stanovených x xxxxx xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx akty v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 3, xx. 10 odst. 2 x xx. 15 xxxx. 1 xx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx xxx 15.&xxxx;xxxxxxxx 2019. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pravomoci nejpozději xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx automaticky prodlužuje x&xxxx;xxxxxx dlouhá xxxxxx, xxxxx Evropský xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx tomuto prodloužení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxx z těchto období.

3.   Evropský xxxxxxxxx nebo Rada xxxxx přenesení pravomoci xxxxxxx x&xxxx;xx. 4 xxxx. 3, xx. 10 odst. 2 x xx. 15 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci x xxx blíže určené. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxx je x něm xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxx platných xxxx x přenesené pravomoci.

4.   Před xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x interinstitucionální xxxxxx ze dne 13.&xxxx;xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx aktu v xxxxxxxxx pravomoci Xxxxxx xxxxxxxxxx oznámí současně Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx x přenesené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 3, xx. 10 xxxx. 2 x xx. 15 xxxx. 1 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx parlament xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve lhůtě xxxx xxxxxx ode xxx, xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxx xxxxx prodlouží x&xxxx;xxx xxxxxx.

Xxxxxx 19

Příslušné xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx jmenuje xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxx odpovědné xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx požadované v xxxxx nařízení. Xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx uvědomí Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx vstupu xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx tak xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx informuje Komisi x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 20

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xxxxxxxx 2 je Xxxxxx nápomocen xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 133 xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006. Tento xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx jde x záležitosti týkající xx&xxxx;xxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;39 xxxxxxxx 2008/98/XX.&xxxx;Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

3.   Odkazuje-li xx xx xxxxx xxxxxxxx, použije xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;182/2011.

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx stanovisko, Xxxxxx xxxxxxxxxx prováděcí xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xx. 5 xxxx. 4 xxxxx pododstavec nařízení (XX) č. 182/2011.

Xxxxxx 21

Xxxxxxx

Nařízení (XX) x. 850/2004 xx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx nařízení x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx tabulkou xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX.

Xxxxxx 22

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx nařízení vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Toto nařízení xx xxxxxxx x xxxxx rozsahu x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

V Xxxxxxx xxx 20. června 2019.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;367, 10.10.2018, x.&xxxx;93.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 18.&xxxx;xxxxx 2019 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx Rady xx xxx 13.&xxxx;xxxxxx 2019.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 850/2004 xx xxx 29.&xxxx;xxxxx 2004 o perzistentních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx 79/117/XXX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;158, 30.4.2004, s. 7).

(4)  Úř. věst. L 81, 19.3.2004, x.&xxxx;37.

(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;209, 31.7.2006, s. 3.

(6)  Úř. věst. L 63, 6.3.2003, x.&xxxx;29.

(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;39, 16.2.1993, x.&xxxx;3.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;142, 2.6.2017, x.&xxxx;4.

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x.&xxxx;1907/2006 xx xxx 18. prosince 2006 x&xxxx;xxxxxxxxxx, hodnocení, povolování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, o změně xxxxxxxx 1999/45/XX a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 793/93, xxxxxxxx Komise (XX) x. 1488/94, xxxxxxxx Rady 76/769/EHS x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx 91/155/XXX, 93/67/XXX, 93/105/XX a 2000/21/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;396, 30.12.2006, x.&xxxx;1).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1107/2009 ze xxx 21.&xxxx;xxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 79/117/XXX a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(11)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 528/2012 xx dne 22.&xxxx;xxxxxx 2012 x&xxxx;xxxxxxxx biocidních xxxxxxxxx xx xxx x jejich používání (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;167, 27.6.2012, s. 1).

(12)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/ES xx xxx 19.&xxxx;xxxxxxxxx 2008 x&xxxx;xxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;312, 22.11.2008, x.&xxxx;3).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 649/2012 ze xxx 4. července 2012 o vývozu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx chemických xxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;201, 27.7.2012, x.&xxxx;60).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2014/955/XX xx dne 18.&xxxx;xxxxxxxx 2014, kterým xx xxxx xxxxxxxxxx 2000/532/XX x xxxxxxx odpadů xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/98/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;370, 30.12.2014, x.&xxxx;44).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1049/2001 xx xxx 30. května 2001 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx a Komise (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;145, 31.5.2001, x.&xxxx;43).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1367/2006 ze xxx 6.&xxxx;xxxx 2006 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx rozhodování x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;264, 25.9.2006, x.&xxxx;13).

(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2003/4/XX xx dne 28. ledna 2003 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/313/XXX (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26).

(18)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, x.&xxxx;171.

(19)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2007/2/XX xx xxx 14.&xxxx;xxxxxx 2007 x&xxxx;xxxxxxx Infrastruktury xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, x.&xxxx;1).

(20)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;123, 12.5.2016, x.&xxxx;1.

(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16.&xxxx;xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x obecné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxx Xxxxxx při výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;55, 28.2.2011, s. 13).

(22)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2012/18/XX ze xxx 4.&xxxx;xxxxxxxx 2012 o kontrole xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx a následném zrušení xxxxxxxx Xxxx 96/82/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;197, 24.7.2012, s. 1).

(23)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2010/75/EU xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;334, 17.12.2010, x.&xxxx;17).

(24)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady 96/59/XX xx dne 16.&xxxx;xxxx 1996 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (PCB/PCT) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;243, 24.9.1996, x.&xxxx;31).


XXXXXXX X

Xxxx X

Xxxxx xxxxxxx v xxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxx x látky xxxxxxx xxxxx x xxxxxx

Xxxxx

Xxxxx XXX

Xxxxx XX

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx použití xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx specifikace

Tetrabromdifenylether

C12H6Br4O

40088-47-9 x xxxxx

254-787-2 a další

1.

Pro xxxxx xxxx položky xx xx. 4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx menší xxx 10 xx/xx (0,001 % xxxxxxxxxxxx).

2.

Xxx xxxxx xxxxxxx tetra-, xxxxx-, hexa-, xxxxx- x xxxxXXX se xx. 4 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxx pro jejich xxxxxxxx koncentraci xx 500 xx/xx, xxxxx xxxx přítomny xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx podléhá xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx Xxxxxx provede xx 16. xxxxxxxx 2021. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dopady na xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

3.

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx:

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/65/XX&xxxx;(1).

4.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tetrabromdifenylether, které xxxx v Unii xxxxxxxxx xxxx 25. xxxxxx 2010, je xxxxxxxx. Xx takovéto xxxxxxx xx vztahují xxxxxxxxxx čl. 4 xxxx. 2 xxxxxxx x xxxxxxxx pododstavce.

Pentabromdifenylether

C12H5Br5O

32534-81-9 x další

251-084-2 x xxxxx

1.

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx. 4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxx koncentraci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxx xxxxx než 10 xx/xx (0,001 % xxxxxxxxxxxx).

2.

Xxx účely xxxxxxx xxxxx-, xxxxx-, hexa-, xxxxx- x xxxxXXX xx xx. 4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxx xxxxxx celkovou koncentraci xx 500 xx/xx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx směsích nebo xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx Xxxxxx provede xx 16. xxxxxxxx 2021. Xxxxx přezkum xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

3.

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx x použití:

elektrických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx daném xxxxxxxx 2011/65/XX.

4.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, které xxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxx 25. xxxxxx 2010, xx xxxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 4 xxxx. 2 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

X12X4Xx6X

36483-60-0 x xxxxx

253-058-6 x xxxxx

1.

Xxx účely xxxx xxxxxxx se čl. 4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx hexabromdifenyletheru x xxxxxxx, pokud xx rovna xxxx xxxxx xxx 10 xx/xx (0,001 % xxxxxxxxxxxx).

2.

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx-, penta-, hexa-, xxxxx- x dekaBDE xx čl. 4 xxxx. 1 písm. x) použije xxx xxxxxx xxxxxxxx koncentraci xx 500 xx/xx, xxxxx jsou přítomny xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, což xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx Komise xxxxxxx xx 16. xxxxxxxx 2021. Tento přezkum xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dopady xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

3.

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx povolena xxxxxx, xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx:

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx daném xxxxxxxx 2011/65/ES.

4.

Používání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v Xxxx xxxxxxxxx xxxx 25. xxxxxx 2010, xx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 4 xxxx. 2 třetího x xxxxxxxx pododstavce.

Heptabromdifenylether

C12H3Br7O

68928-80-3 x xxxxx

273-031-2 a xxxxx

1.

Xxx xxxxx této xxxxxxx xx čl. 4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx heptabromdifenyletheru x xxxxxxx, pokud xx xxxxx nebo xxxxx xxx 10 xx/xx (0,001 % xxxxxxxxxxxx).

2.

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx-, xxxxx-, xxxx-, xxxxx- a xxxxXXX xx xx. 4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 500 mg/kg, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxx xx 16. xxxxxxxx 2021. Xxxxx xxxxxxx xxxx jiné vyhodnotí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.

3.

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx a použití:

elektrických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2011/65/XX.

4.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, které xxxx v Xxxx xxxxxxxxx před 25. xxxxxx 2010, xx xxxxxxxx. Xx takovéto xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 4 xxxx. 2 xxxxxxx x xxxxxxxx pododstavce.

Bis(pentabromfenyl)ether (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxXXX)

1163-19-5

214-604-9

1.

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx. 4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx pro koncentraci xxxxXXX x xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx xxxxx než 10 mg/kg (0,001 % hmotnostních).

2.

Pro xxxxx xxxxxxx xxxxx-, xxxxx-, xxxx-, hepta- a xxxxXXX xx xx. 4 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 500 xx/xx, pokud xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxx do 16. xxxxxxxx 2021. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x životní xxxxxxxxx.

3.

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, uvedení xx xxx x xxxxxxx xxxxXXX xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx 2019 xxxxxx Xxxxxx příslušnou xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx:

x)

xxx výrobě letadla, x xxxx byla xxxxxx žádost x xxxxxxxxx typu xxxx 2. xxxxxxx 2019 x této xxxxxxx xxxx vyhověno xx xxxxxxxx 2022, xxxxxxxxxx xxxxx 18. xxxxxxxx 2023, xxxx xxxxx x nadále xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx potřeba, xxxxxxxxxx xx 2. xxxxxx 2027;

x)

xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x schválení xxxx xxxx 2. xxxxxxx 2019 x xxxx xxxxxxx xxxx vyhověno xxxx xxxxxxxxx 2022, x vyrobeného buď xxxx 18. xxxxxxxxx 2023, xxxx pokud x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxxx 2027, a xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx;

xx)

xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2007/46/ES (2), xxxxxxxx před 15. xxxxxxxxx 2019, xxx xx xxxx 2036, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x uvedených xxx nastane dříve;

c)

elektrické x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2011/65/XX.

4.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx náhradní xxxx x použití v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xx) xx použijí x xxxxxxx výroby x xxxxxxx komerčního xxxxXXX v xxxxx xxxxx xx xxxx x následujících xxxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, hnací xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx kapotou, kabely x řemeny xxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxx.), snímače xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx větrání x xxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nádrže umístěné xx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx kabely xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx/xxxxx xxxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx) x airbagy (xxxxxx x xxxxx).

5.

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxx 15. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxx xxxxXXX, je xxxxxxxx. Xx takovéto xxxxxxx se vztahují xxxxxxxxxx xx. 4 xxxx. 2 xxxxxxx x xxxxxxxx pododstavce.

6.

Aniž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x klasifikaci, xxxxxx x označování látek x xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx, v xxxx xxxx použity xxxxXXX, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx cyklu.

7.

Uvádění xx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxXXX a xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2, xx povoleno xx xx xxxx, kdy xxxxxx platnost příslušné xxxxxxx. Xxx 6 xx xx xxxx xxxxxxx použije, jako xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x výjimkou x xxxx 2. Xxxxxx xxxxxxx, které xxx byly x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výjimky xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

8.

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx se „xxxxxxxx“ xxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx osvědčením xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 216/2008 (3) xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx civilní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxxxxx organizace pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy 8 Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx letectví;

b)

vojenské letadlo.

Kyselina xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a její xxxxxxxx (PFOS)

C8F17SO2X

(X = XX, kovová sůl (X-X+), xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 x xxxxx

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 x xxxxx

1.

Xxx xxxxx xxxx položky xx xx. 4 xxxx. 1 xxxx. x) použije pro xxxxxxxxxxx XXXX v xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx menší xxx 10 xx/xx (0,001 % xxxxxxxxxxxx).

2.

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx. 4 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXXX x polotovarech xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx částech, xxxxx je koncentrace XXXX xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx PFOS, xxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo mikrostruktury xxxxxxxxxx, xxxxx xxx 0,1 % xxxxxxxxxxxx, xxxx, x případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx XXXX xxxxx xxx 1 μx/x2 povlakovaného xxxxxxxxx.

3.

Xxxxxxxxx xxxxxxx obsahujících XXXX, které xxx xxxx v Xxxx xxxxxxxxx před 25. xxxxxx 2010, je xxxxxxxx. Xx takovéto xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 4 xxxx. 2 xxxxxxx x čtvrtého xxxxxxxxxxx.

4.

Xxxxx xx minimalizováno xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x odstraňování XXXX:

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nedekorativním tvrdém xxxxxxxxxxxx (VI) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/1/ES (4), musí xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx techniky x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Komisí xxxxx xx. 17 xxxx. 2 xxxxxxx pododstavce xxxxxxxx 2008/1/ES.

Jakmile xxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x bezpečnějších xxxxxxxxxxxxxx látkách xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx uvedenou x xxxxxx xxxxxxxxxxx tak, xxx:

x)

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX, xxxxxxx xxxx použití xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technicky a xxxxxxxxxx uskutečnitelné,

b)

mohla xxxxxxx xxxxxx platit xxxxx xxx nezbytná xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx předložena xxxxxx o xxx, xxxx kroky xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x)

xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx techniky.

5.

Jakmile budou Xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx (XXX) xxxxxxx xxxxx, použijí xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x výrobků s xxxx 1 x 2. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx schopen xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx rovnocenná xxxxxx XXX.

XXX (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan)

50-29-3

200-024-3

Chlordan

57-74-9

200-349-0

Hexachlorcyklohexany xxxxxx lindanu

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

Endrin

72-20-8

200-775-7

Heptachlor

76-44-8

200-962-3

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

1.

Uvádění na xxx x používání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxxxxx xx xxx 10. července 2012, xx povoleno.

2.

Na xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx 1 se xxxxxxxx ustanovení xx. 4 odst. 2 xxxxxxx x čtvrtého xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

118-74-1

204-273-9

Xxxxxxxxxx

143-50-0

205-601-3

Xxxxxx

309-00-2

206-215-8

Xxxxxxxxxxxxxxxx

608-93-5

210-172-0

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX)

1336-36-3 x další

215-648-1 a xxxxx

Xxxx xx tím xxxx xxxxxxx směrnice 96/59/XX, xxxxx být xxxxxxx, které jsou xxx xxxxxxxxx ke xxx vstupu xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxx používány.

Členské státy xxxx x odstraní x užívání zařízení (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kondenzátory x další nádrže xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 0,005 % PCB a xxxx objem xxxxx xxx 0,05 xx3, x xx co xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2025.

Xxxxx

2385-85-5

219-196-6

Xxxxxxx

8001-35-2

232-283-3

Xxxxxxxxxxxxxxx

36355-01-8

252-994-2

1 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

„Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxx: hexabromocyklododekan, 1,2,5,6,9,10-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx: α-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; β-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx γ-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.

Xxx xxxxx xxxx položky a x xxxxxxxx přezkumu xx xxxxxx Xxxxxx xx 22. března 2019 xx xx. 4 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx hexabromcyklododekanu xxxxxx 100 mg/kg (0,01 % xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx, výrobcích xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx polystyrenu obsahující xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 21. xxxxxx 2018 v xxxxxxx x nařízením Xxxxxx (XX) 2016/293&xxxx;(5) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x. 2016/X 12/06&xxxx;(6), x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx x budovách xxxx 23. xxxxxxx 2016, mohou xxx x xxxxxx používány. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 4 xxxx. 2 třetího x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3.

Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx látek x xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx polystyren, xxxxx xxx xxxxxx xx xxx po 23. xxxxxx 2016 x x xxxx byl xxxxxx hexabromcyklododekan, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx cyklu.

Hexachlorbutadien

87-68-3

201-765-5

1.

Uvádění xx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxx obsahujících xxxx složku xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxx 10. xxxxxxxx 2012, je xxxxxxxx.

2.

Xx výrobky xxxxxxx xxxx x bodě 1 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 4 xxxx. 2 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx

87-86-5 x xxxxx

201-778-6 a xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;(7)

70776-03-3 x xxxxx

274-864-4 x xxxxx

1.

Xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 10. červencem 2012 xxxx k xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx.

2.

Xx výrobky xxxxxxx xxxx x bodě 1 se vztahují xxxxxxxxxx xx. 4 xxxx. 2 xxxxxxx x čtvrtého xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx, X10–X13 (xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx) (XXXX)

85535-84-8 a xxxxx

287-476-5

1.

Xxxxxxxx xx povolena xxxxxx, xxxxxxx na xxx x používání xxxxx xxxx směsí xxxxxxxxxxxx SCCP v xxxxxxxxxxxxx nižších xxx 1 % xxxxxxxxxxxx xxxx výrobků xxxxxxxxxxxx XXXX x koncentracích xxxxxxx než 0,15 % xxxxxxxxxxxx.

2.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx materiály xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx již xxxx xxxxxxxxx před 4. xxxxxxxxx 2015 xxxx x xxxxxxxxx xxx, x

x)

xxxxxxx obsahující XXXX xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxx se xxxxxxxxx před 10. xxxxxxxxx 2012 xxxx x xxxxxxxxx xxx.

3.

Xx xxxxxxx uvedené x xxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 4 xxxx. 2 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx B

Látky xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxx XXX

Xxxxx XX

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/EU xx xxx 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxx používání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx a elektronických xxxxxxxxxx (Xx. věst. X 174, 1.7.2011, x. 88).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/46/XX ze xxx 5. xxxx 2007, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx přípojných xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx (rámcová xxxxxxxx) (Xx. věst. X 263, 9.10.2007, x. 1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 216/2008 xx xxx 20. xxxxx 2008 x společných xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx Evropské xxxxxxxx xxx bezpečnost xxxxxxxx, xxxxxx se xxxx směrnice Rady 91/670/XXX, nařízení (ES) x. 1592/2002 a xxxxxxxx 2004/36/XX (Xx. xxxx. X 79, 19.3.2008, x. 1).

(4)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/1/XX ze xxx 15. xxxxx 2008 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;24, 29.1.2008, x.&xxxx;8).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2016/293 xx xxx 1. xxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx I xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 850/2004 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látkách (Xx. xxxx. X 55, 2.3.2016, x. 4).

(6)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 10, 13.1.2016, x. 3.

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx atomem xxxxxx.


XXXXXXX XX

XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxx X

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxx XXX

Xxxxx XX

Xxxxxxxx omezení

Část X

Xxxxx xxxxxxx xxxxx x protokolu

Látka

Číslo CAS

Číslo XX

Xxxxxxxx xxxxxxx


XXXXXXX XXX

XXXXXX XXXXX, XX NĚŽ XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX O XXXXXXX XXXXX

XXXX X

Xxxxx (xxxxx XXX)

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-x-xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (XXXX/XXXX)

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX)

XXXX B

Hexachlorbenzen (XXX) (xxxxx XXX: 118-74-1) 118-74-1)

Xxxxxxxxxxxx aromatické xxxxxxxxxx (XXX)&xxxx;(1)

Xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxx XXX 608-93-5)

Xxxxxxxxxxxxxxxxx (číslo XXX 87-68-3)

Polychlorované naftaleny (x.&xxxx;XXX 70776–03–3 x&xxxx;xxxxx)


(1)&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxx[x]xxxxx, xxxxx[x]xxxxxxxxxxx, xxxxx[x]xxxxxxxxxxx x xxxxxx[1,2,3-xx]xxxxx.


XXXXXXX IV

Seznam xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 7 o xxxxxxxxx x odpady

Látka

Číslo CAS

Číslo XX

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 7 xxxx. 4 xxxx. a)

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

50 xx/xx

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

87-68-3

201-765-5

100 xx/xx

Xxxxxxxxxxxxxx naftaleny (1)

10 xx/xx

Xxxxxxxxxx xxxxxx, X10-X13 (xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řetězcem) (XXXX)

85535-84-8

287-476-5

10&xxxx;000 xx/xx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C12H6Br4O

40088-47-9 a xxxxx

254-787-2 x xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, heptabromdifenyletheru a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 1&xxxx;000 xx/xx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x v souladu xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh na xxxxxxx xxxx hodnoty xx 500 xx/xx. Xxxxxx vypracuje xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 16. xxxxxxxx 2021.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X12X5Xx5X

32534-81-9 x další

251-084-2 x xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X12X4Xx6X

36483-60-0 x xxxxx

253-058-6 x xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X12X3Xx7X

68928-80-3 x xxxxx

273-031-2 x xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X12Xx10X

1163-19-5 x xxxxx

214-604-9 a xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxx deriváty (XXXX) X8X17XX2X

(X = XX, xxxxxx sůl (X-X+), xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 x další

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 x xxxxx

50 xx/xx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-x-xxxxxxx x dibenzofurany (XXXX/XXXX)

15 μx/xx&xxxx;(2)

XXX (1,1,1-xxxxxxxx-2,2-xxx(4-xxxxxxxxxx)xxxxx):

50-29-3

200-024-3

50 xx/xx

Xxxxxxxx

57-74-9

200-349-0

50 xx/xx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

58-89-9

319-84-6

319-85-7

608-73-1

210-168-9

200-401-2

206-270-8

206-271-3

50 mg/kg

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 xx/xx

Xxxxxxxxxx

76-44-8

200-962-3

50 xx/xx

Xxxxxxxxxxxxxxx

118-74-1

204-273-9

50 xx/xx

Xxxxxxxxxx

143-50-0

205-601-3

50 xx/xx

Xxxxxx

309-00-2

206-215-8

50 xx/xx

Xxxxxxxxxxxxxxxx

608-93-5

210-172-0

50 xx/xx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX)

1336-36-3 x xxxxx

215-648-1

50 xx/xx&xxxx;(3)

Xxxxx

2385-85-5

219-196-6

50 xx/xx

Xxxxxxx

8001-35-2

232-283-3

50 xx/xx

Xxxxxxxxxxxxxxx

36355-01-8

252-994-2

50 xx/xx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;(4)

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4

221-695-9

1&xxxx;000 xx/xx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xx 20.4.2019


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx chemické látky, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látka s xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxx se xxxxxxxx jako XXXX x PCDF x xxxxxxx x těmito xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX):

XXXX

XXX

XXXX

XXX

XXXX

XXX

2,3,7,8-XxXXX

1

2,3,7,8-XxXXX

0,1

1,2,3,6,7,8-XxXXX

0,1

1,2,3,7,8-XxXXX

1

1,2,3,7,8-XxXXX

0,03

1,2,3,7,8,9-XxXXX

0,1

1,2,3,4,7,8-XxXXX

0,1

2,3,4,7,8-XxXXX

0,3

2,3,4,6,7,8-XxXXX

0,1

1,2,3,6,7,8-XxXXX

0,1

1,2,3,4,7,8-XxXXX

0,1

1,2,3,4,6,7,8-XxXXX

0,01

1,2,3,7,8,9-XxXXX

0,1

1,2,3,4,7,8,9-XxXXX

0,01

1,2,3,4,6,7,8-XxXXX

0,01

XXXX

0,0003

XXXX

0,0003

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx XX 12766-1 a XX 12766-2.

(4)&xxxx;&xxxx;„Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx“ znamená hexabromcyklododekan, 1,2,5,6,9,10-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx diastereoizomery: α-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, β-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a γ-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.


XXXXXXX X

XXXXXXXXX X XXXXXX

Xxxx 1

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle čl. 7 xxxx. 2

Xxx xxxxx čl. 7 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx I x XX směrnice 2008/98/XX, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx:

X9

Xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx.

X10

Xxxxxxxxx xx pevnině.

R1

Použití xxxx paliva xxxx xxxxx způsobem x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx obsahujícího XXX.

X4

Xxxxxxxxx / zpětné xxxxxxxxx kovů x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx podmínek: Xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx z procesů xxxxxxxx železa a xxxxx, jako xxxx xxxxx xxxx xxxx xx zpracování xxxxx xxxx okuje x xxxxxxxxx xxxx ocelárenský xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, prach xx zařízení na xxxxxxx xxxxx na xxxx měděné tavicí xxxx x xxxxxxx xxxxx x olovo xxxxxxxxxx vylouhovaná rezidua x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx PCB. Xxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x směsí xxxxxx (vysoká xxx, xxxxxxxx xxx, siemenská-martinská xxx) x neželezných xxxx (xxxxxx produkce x xxxxxxxxx vypalovacích xxxxxx, xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vodorovné xxxx) xx podmínky, xx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanoveným xxx XXXX x XXXX x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2010/75/XX&xxxx;(1), xxxxxxxxx xx xxx, zda xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxx nevratnou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx IV, která xx xxxxx předběžné xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x touto xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx část xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;Xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx zničením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx části této xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2

Xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xx. 7 xxxx. 4 písm. x)

Xxx účely xx. 7 xxxx. 4 xxxx. b) xxxx x uvedených xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kódem xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2000/532/XX, xxxxxxxx tyto xxxxxxxx&xxxx;(2).

Xxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxx trvalým xxxxxxxxx xxxxx této části xxxx přílohy xxxxx xxx provedeny za xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x odpadu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx 1 xxxx xxxxxxx. Xxxxx toho xxxxx být xxxx xxxxxxx předběžnou úpravou xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx přebalení x xxxxxxxxx uložení.

Odpady xxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutí 2000/532/XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX&xxxx;(3)

Xxxxxxx

10

XXXXXX X TEPELNÝCH XXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxx, C10-C13 (xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx) (SCCP): 10&xxxx;000 xx/xx;

Xxxxxx: 5 000 xx/xx;

Xxxxxxxx: 5&xxxx;000 xx/xx;

Xxxxxxxxxx: 5&xxxx;000 xx/xx;

XXX (1,1,1-xxxxxxxx-2,2- bis(4-chlorfenyl)ethan): 5&xxxx;000 mg/kg;

Dieldrin: 5&xxxx;000 xx/xx;

Xxxxxxxxxx: 5 000 xx/xx;

Xxxxxx: 5&xxxx;000 xx/xx;

Xxxxxxxxxx: 5&xxxx;000 xx/xx;

Xxxxxxxxxxxxxxx: 5&xxxx;000 mg/kg;

Hexabromcyklododekan (5): 1&xxxx;000 xx/xx;

Xxxxxxxxxxxxxxx: 5&xxxx;000 xx/xx;

Xxxxxxxxxxxxxxxxx: 1 000 xx/xx;

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:5&xxxx;000 xx/xx;

Xxxxx: 5&xxxx;000 mg/kg;

Pentachlorbenzen: 5 000 xx/xx;

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx (XXXX) (X8X17XX2X) (X = XX, kovová sůl (X-X+), xxxxxxxxx, xxxx x xxxx deriváty, xxxxxx polymerů) 50 xx/xx;

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX)&xxxx;(8): 50 xx/xx;

Xxxxxxxxxxxxxx dibenzo-p-dioxiny x xxxxxxxxxxxxx: 5 xx/xx;

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (*): 1&xxxx;000 mg/kg;

Suma xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (X12X6Xx4X), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (X12X5Xx5X), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (X12X4Xx6X) x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (X12X3Xx7X): 10&xxxx;000 xx/xx; 10&xxxx;000 xx/xx;

Xxxxxxx: 5 000 xx/xx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1)

xxxxxx xx xxxxx v některé x xxxxxxxxxxxxx lokalit:

v xxxxxxxxxx, xxxxxxx uložených xxxxxxxxxx skalních xxxxxxxxx,

x xxxxxxx dolech,

na skládkách xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx solidifikované xxxx xxxxxxxx stabilizované, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx 19 03 xxxxxxxxxx 2000/532/ES;

2)

byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 1999/31/XX&xxxx;(6) a xxxxxxxxxx Xxxx 2003/33/XX&xxxx;(7);

3)

xxxx xxxxxxxxx, xx vybrané xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

10 01

Xxxxxx z xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx 19)

10 01 14 *&xxxx;(4)

Xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx prach xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

10 01 16 *

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

10 02

Odpady z xxxxxxxx železa a xxxxx

10 02 07 *

Xxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

10 03

Xxxxxx x xxxxxxx metalurgie xxxxxxx

10 03 04 *

Xxxxxxx x prvního xxxxxx

10 03 08 *

Xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx

10 03 09 *

Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

10 03 19 *

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné látky

10 03 21 *

Xxxxxxx xxxxxxx x prach (xxxxxx prachu z xxxxxxxx xxxxx) obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

10 03 29 *

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

10 04

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

10 04 01 *

Strusky x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

10 04 02 *

Xxxx a xxxxx x prvního x xxxxxxx tavení

10 04 04 *

Xxxxx x xxxxxxx spalin

10 04 05 *

Ostatní xxxxxxx x xxxxx

10 04 06 *

Xxxx odpady x xxxxxxx plynu

10 05

Xxxxxx x tepelné xxxxxxxxxx zinku

10 05 03 *

Xxxxx x xxxxxxx spalin

10 05 05 *

Xxxx odpady x čištění plynu

10 06

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx mědi

10 06 03 *

Xxxxx x xxxxxxx spalin

10 06 06 *

Xxxx xxxxxx x čištění xxxxx

10 08

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neželezných xxxx

10 08 08 *

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

10 08 15 *

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

10 09

Odpad ze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

10 09 09 *

Prach x xxxxxxx spalin xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

16

XXXXXX XXXXX V XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

16 11

Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

16 11 01 *

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

16 11 03 *

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx materiály x xxxxxxxxxxxxxx procesů obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

17

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXX (XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX XXXX)

17 01

Xxxxx, xxxxx, tašky a xxxxxxxx

17 01 06 *

Xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

17 05

Xxxxxx (včetně xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxx), kamení x xxxxxxxx hlušina

17 05 03 *

Xxxxxx a xxxxxx obsahující nebezpečné xxxxx

17 09

Xxxxxxx stavební x demoliční xxxxxx

17 09 02 *

Stavební x xxxxxxxxx odpady xxxxxxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX

17 09 03 *

Xxxxxxx xxxxxxxx x demoliční xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

19

XXXXXX ZE ZAŘÍZENÍ XX XXXXXXXXXX XXXXXX, X ČISTÍREN ODPADNÍCH XXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXX XXXX XXXXX JEJICH XXXXXX X X VÝROBY XXXXX XXXX X XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX

19 01

Xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo z xxxxxxxx xxxxxx

19 01 07 *

Xxxx odpady x čištění xxxxx

19 01 11 *

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

19 01 13 *

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

19 01 15 *

Xxxxxxx prach xxxxxxxxxx nebezpečné látky

19 04

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxx

19 04 02 *

Popílek x xxxxxxx odpady x čištění xxxxxx

19 04 03 *

Nevitrifikovaná xxxx xxxx

Xxxxxxxxx koncentrační xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-x-xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (XXXX a PCDF) xx xxxxxxxx podle těchto xxxxxxx toxického xxxxxxxxxxx (XXX):

XXXX

XXX

2,3,7,8-XxXXX

1

1,2,3,7,8-XxXXX

1

1,2,3,4,7,8-XxXXX

0,1

1,2,3,6,7,8-XxXXX

0,1

1,2,3,7,8,9-XxXXX

0,1

1,2,3,4,6,7,8-XxXXX

0,01

XXXX

0,0003

XXXX

XXX

2,3,7,8-XxXXX

0,1

1,2,3,7,8-XxXXX

0,03

2,3,4,7,8-XxXXX

0,3

1,2,3,4,7,8-XxXXX

0,1

1,2,3,6,7,8-XxXXX

0,1

1,2,3,7,8,9-XxXXX

0,1

2,3,4,6,7,8-XxXXX

0,1

1,2,3,4,6,7,8-XxXXX

0,01

1,2,3,4,7,8,9-XxXXX

0,01

XXXX

0,0003


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/75/EU xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxxxxxxx emisích (integrované xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. věst. X 334, 17.12.2010, x. 17).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2000/532/XX xx xxx 3.&xxxx;xxxxxx 2000, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 94/3/XX, xxxxxx se xxxxxxx seznam xxxxxx xxxxx xx. 1 xxxx. a) směrnice Xxxx 75/442/XXX x xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx Xxxx 94/904/ES, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx čl. 1 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxx 91/689/XXX x xxxxxxxxxxxx odpadech (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;226, 6.9.2000, x.&xxxx;3).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxx limity xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx skládky xxxxxxxxxxxx xxxxxx x nevztahují xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx „*“ xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2008/98/XX x xxxxxxxx se xx xx xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx.

(5)&xxxx;&xxxx;„Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 1,2,5,6,9,10-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx diastereoizomery: α-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, β-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x γ-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 1999/31/ES ze xxx 26. dubna 1999 x xxxxxxxxx xxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;182, 16.7.1999, x.&xxxx;1).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx 2003/33/XX xx xxx 19. prosince 2002, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx pro přijímání xxxxxx xx skládky xxxxx xxxxxx 16 x xxxxxxx XX xxxxxxxx 1999/31/ES (Xx. xxxx. L 11, 16.1.2003, x.&xxxx;27).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx metoda xxxxxxx stanovená v xxxxxxxxxx xxxxxxx XX 12766-1 x EN 12766-2.


XXXXXXX XX

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxxx změn

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 850/2004

(Xx. xxxx. L 158, 30.4.2004, x.&xxxx;7.)

Xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1195/2006

(Úř. věst. X 217, 8.8.2006, x. 1)

Nařízení Xxxx (XX) x. 172/2007

(Xx. xxxx. L 55, 23.2.2007, s. 1)

Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 323/2007

(Xx. xxxx. X 85, 27.3.2007, x. 3)

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 219/2009

(Xx. věst. X 87, 31.3.2009, x. 109)

Pouze bod 3.7 přílohy

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 304/2009

(Xx. xxxx. L 96, 15.4.2009, x. 33)

Nařízení Xxxxxx (EU) x. 756/2010

(Xx. xxxx. L 223, 25.8.2010, x. 20)

Xxxxxxxx Komise (EU) x. 757/2010

(Úř. věst. X 223, 25.8.2010, x. 29)

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 519/2012

(Xx. xxxx. L 159, 20.6.2012, x. 1)

Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 1342/2014

(Xx. xxxx. L 363, 18.12.2014, x. 67)

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/2030

(Xx. xxxx. X 298, 14.11.2015, x. 1)

Xxxxxxxx Komise (XX) 2016/293

(Xx. věst. X 55, 2.3.2016, x. 4)

Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2016/460

(Xx. věst. X 80, 31.3.2016, x. 17)


XXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx (XX) č. 850/2004

Toto xxxxxxxx

Xx. 1 xxxx. 1

Xxxxxx 1

Článek 2, xxxxxx

Xxxxxx 2, návětí

Čl. 2 xxxx. x) xx x)

Xx. 2 xxxx 1 xx 4

Xx. 2 xxxx 5 xx 7

Xx. 2 xxxx. e)

Čl. 2 xxx 8

Čl. 2 písm. x)

Xx. 2 xxx 9

Čl. 2 xxxx. x)

Xx. 2 bod 10

Xx. 2 xxxx 11 xx 13

Článek 3

Xx. 3 odst. 1 xx 3

Xx. 3 xxxx. 4 a 5

Xx. 1 odst. 2

Xx. 3 odst. 6

Xx. 4 xxxx. 1 xx 3

Xx. 4 xxxx. 1 xx 3

Xx. 4 xxxx. 3 xxxx. x)

Xx. 1 xxxx. 2

Xx. 4 xxxx. 4

Xxxxxx 5

Článek 5

Článek 6

Xxxxxx 6

Xx. 7 xxxx. 1 xx 4

Xx. 7 odst. 1 xx 4

Čl. 7 xxxx. 6

Xx. 7 odst. 5

Xx. 7 xxxx. 6

Čl. 7 xxxx. 7

Xxxxxx 8

Xxxxxx 8

Xxxxxx 9

Xxxxxx 9

Xxxxxx 10

Xxxxxx 10

Článek 11

Xxxxxx 11

Článek 12

Xx. 12 xxxx. 1

Xx. 13 odst. 1 xxxx. x)

Xx. 12 xxxx. 3 xxxx. x)

Xx. 13 xxxx. 1 písm. x)

Xx. 12 odst. 3 xxxx. x)

Xx. 13 xxxx. 1 písm. x)

Xx. 13 xxxx. 1 písm. d)

Čl. 12 xxxx. 3 xxxx. x)

Xx. 13 xxxx. 1 písm. x)

Xx. 12 xxxx. 2

Xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x)

Xx. 13 xxxx. 2

Xx. 12 xxxx. 4

Xx. 12 xxxx. 5

Xx. 13 odst. 3

Xx. 12 odst. 6

Xx. 13 odst. 4 x 5

Xxxxxx 13

Xxxxxx 14

Xxxxxx 14

Čl. 15 xxxx. 1

Čl. 7 xxxx. 5

Xx. 15 xxxx. 2

Článek 16

Článek 17

Xxxxxx 18

Xxxxxx 15

Xxxxxx 19

Xxxxxx 16 a 17

Xxxxxx 20

Xxxxxx 18

Xxxxxx 21

Xxxxxx 19

Xxxxxx 22

Xxxxxxx X xx X

Xxxxxxx X xx X

Xxxxxxx XX

Xxxxxxx XXX