Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXX V PŘENESENÉ XXXXXXXXX (EU) 2019/330

xx xxx 11. prosince 2018,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxx X x X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 649/2012 x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (EU) x. 649/2012 xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (1), x xxxxxxx xx xx. 23 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx důvodům:

(1)

Xxxxxxxx (XX) x. 649/2012 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o postupu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx určité xxxxxxxxxx chemické xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxx“), xxxxxxxxxx dne 11. xxxx 1998 x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxx 2003/106/XX (2).

(2)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1107/2009 (3), xxxxxxxxx xxxxxxxx o neschválení xxxx neobnovení xxxxxxxxx xxxxx amitrol, xxxx-xxxxxxxxxxxx, XXX XX 459 (xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxx), xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, pikoxystrobin x xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx toho xxxx xxxx xxxxx x Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx“, x xxxxx xx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v částech 1 x 2 xxxxxxx X xxxxxxxx (XX) x. 649/2012.

(3)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízení (XX) x. 1107/2009, prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx isoproturon. X xxxxxxxx xxxx i přesto, xx byl isoproturon xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 528/2012 (4) xxx xxx přípravku 7 x 10, x xxxx tedy xxx nadále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nařízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx chemické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx použití „xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx seznamů xxxxxxxxxx látek x xxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx X xxxxxxxx (EU) x. 649/2012.

(4)

Účinná xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1107/2009. X xx xxxx xxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxx schválení, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx obnovení. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx použití „xxxxxxxxx“ xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx měl xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx X xxxxxxxx (XX) x. 649/2012.

(5)

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1107/2009. X xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx schválení, xxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace na xxxxxxx xxxxxx obnovení. X xxxxxxxx xxxx platnost xxxxxxxxx skončila. Proto x xxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 528/2012 xxx xxx xxxxxxxxx 18, xxxxxxx skutečností, xx prakticky všechna xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx v Unii x xxxxxxxxx xxxxxxx „pesticidy“ xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx měl xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek v částech 1 a 2 přílohy X xxxxxxxx (XX) č. 649/2012.

(6)

Xx xxxxx zasedání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx ve xxxxx 24. dubna xx 5. xxxxxx 2017, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx karbofuran, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx přílohy XXX úmluvy, x xxxxxxxx xxxxx se na xxxx xxxxxxxx látky xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx by xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx chemických xxxxx x xxxxxxx 1, 2 x 3 přílohy X xxxxxxxx (EU) x. 649/2012 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx parafínů x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v části 3 x xxxxxxxxx látek xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx části 1.

(7)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx byly xx xxxxxxx XXX Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx“ v návaznosti xx rozhodnutí přijaté xx čtvrté konferenci xxxxxxxxx xxxxx v roce 2008. Na xxxxx xxxxxxxx konference smluvních xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx xxxxx 24. xxxxx xx 5. xxxxxx 2017, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx XXX úmluvy xx kategorie xxxxxxx „xxxxxxxxxx“, v důsledku čehož xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx „průmyslové“. Tato xxxxx xxxxx xx xxxxxxx regulačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1907/2006 (5), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxx I nařízení (EU) x. 649/2012, xx se xxxx odrazit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 1 x 3 xxxxxxx X xxxxxxxx (XX) č. 649/2012.

(8)

Na xxxxx zasedání konference xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dale xxx „Stockholmská xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx 2006/507/XX (6)), xxxxx se xxxxxx ve xxxxx 24. xxxxx xx 5. xxxxxx 2017, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx parafíny x xxxxxxx řetězcem xx xxxxxxx X Xxxxxxxxxxxx úmluvy. Xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx B xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 850/2004 (7), xxxx by xxx xxxxxxxx do části 1 přílohy X xxxxxxxx (XX) x. 649/2012.

(9)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 (8) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vývoz xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx s koncentrací xxxxx xxxxx než 95 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx stávajících záznamech x xxxxx 2 xxxxxxx X xxxxxxxx (XX) x. 649/2012 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx s jinými xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nižší xxx 95 %.

(10)

Nařízení (XX) x. 649/2012 xx xxxxx xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx změněno.

(11)

Xx xxxxxx xxxx zúčastněným stranám xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nařízením x xxxxxxxx xxxxxx xxx přijetí xxxxxxxx nezbytných x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx (XX) č. 649/2012 xx mění xxxxx:

a)

příloha X xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx X xx xxxx v souladu x xxxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Použije xx ode xxx 1. xxxxxx 2019.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém rozsahu x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 11. xxxxxxxx 2018.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;201, 27.7.2012, x.&xxxx;60.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Rady 2003/106/ES xx xxx 19. prosince 2002 x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxx určité xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a pesticidy x&xxxx;xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s. 27).

(3)  Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1107/2009 xx dne 21.&xxxx;xxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx na xxx a o zrušení směrnic Xxxx 79/117/XXX x&xxxx;91/414/XXX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;309, 24.11.2009, x.&xxxx;1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 528/2012 xx xxx 22.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2012 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků xx trh a jejich xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;167, 27.6.2012, x.&xxxx;1).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (ES) x.&xxxx;1907/2006 xx xxx 18. prosince 2006 x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, povolování x&xxxx;xxxxxxxxx chemických látek, x&xxxx;xxxxxxx Evropské agentury xxx xxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx směrnice 1999/45/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 793/93, nařízení Xxxxxx (XX) x.&xxxx;1488/94, xxxxxxxx Rady 76/769/XXX x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx 91/155/XXX, 93/67/XXX, 93/105/XX x&xxxx;2000/21/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;396, 30.12.2006, x.&xxxx;1).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx 2006/507/XX xx dne 14.&xxxx;xxxxx&xxxx;2004 x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znečišťujících xxxxxxx xxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;209, 31.7.2006, x.&xxxx;1).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;850/2004 xx dne 29.&xxxx;xxxxx&xxxx;2004 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx 79/117/XXX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;158, 30.4.2004, x.&xxxx;7).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) 2017/852 xx dne 17. května 2017 x&xxxx;xxxxx a o zrušení nařízení (XX) č. 1102/2008 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;137, 24.5.2017, x.&xxxx;1).


XXXXXXX X

Xxxxxxx I nařízení (XX) x.&xxxx;649/2012 se xxxx xxxxx:

1)

xxxxxx chemických xxxxx v části 1 xx mění xxxxx:

x)

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx XXX

X. Einecs

Kód XX (***)

Xxxxxxxxxxxx&xxxx;(*)

Xxxxxxx použití (**)

Xxxx, xxx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

„Xxxxxxxxxx (#)

1563-66-2

216-353-0

xx&xxxx;2932&xxxx;99&xxxx;00

x(1)

x“;

x)

xxxxxxx xxx sloučeniny xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx tímto:

Chemická xxxxx

Xxxxx CAS

Č. Xxxxxx

Xxx XX (***)

Xxxxxxxxxxxx&xxxx;(*)

Xxxxxxx xxxxxxx (**)

Xxxx, xxx které xx nepožaduje oznámení

„Všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx

xx&xxxx;2931&xxxx;20&xxxx;00

x(1)-x(2)

x(1)-x(2)

x-x

xx-xx“,

Xxxxxxxxxxxxxxx

56-35-9

200-268-0

xx&xxxx;2931&xxxx;20&xxxx;00

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1983-10-4

217-847-9

xx&xxxx;2931&xxxx;20&xxxx;00

Xxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxx)xxxxxxx

2155-70-6

218-452-4

xx&xxxx;2931&xxxx;20&xxxx;00

(Xxxxxxxxxx)xxxxxxxxxxxxxx

4342-36-3

224-399-8

xx&xxxx;2931&xxxx;20&xxxx;00

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1461-22-9

215-958-7

xx&xxxx;2931&xxxx;20&xxxx;00

Xxxxxxxx(xxxxxxxxxx)xxxxxxx

24124-25-2

246-024-7

xx&xxxx;2931&xxxx;20&xxxx;00

xxxxxxxx(xxxxxxxxxxx)xxxxxxx (#)

85409-17-2

287-083-9

xx&xxxx;2931&xxxx;20&xxxx;00

x)

xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx se nahrazuje xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx CAS

Č. Xxxxxx

Xxx XX (***)

Podkategorie (*)

Omezení xxxxxxx (**)

Xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

„Xxxxxxxxxxx (#)

52-68-6

200-149-3

ex 2931 39 90

p(1)-p(2)

b-b“,

d)

doplňují xx xxxx xxxxxxx, které xxxxx:

Xxxxxxxx látka

Číslo XXX

X. Xxxxxx

Xxx KN (***)

Xxxxxxxxxxxx&xxxx;(*)

Xxxxxxx xxxxxxx (**)

Země, pro xxxxx se nepožaduje xxxxxxxx

„Xxxxxxx (+)

61-82-5

200-521-5

xx&xxxx;2933&xxxx;99&xxxx;80

x(1)

x

Xxxx-xxxxxxxxxxxx (+)

65731-84-2

265-898-0

xx&xxxx;2926&xxxx;90&xxxx;70

x(1)

x

XXX XX 459 (xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxx) (+)

150315-10-9

144740-54-5

xxxxxxxxx se

ex 2935 90 90

p(1)

b

Fipronil (+)

120068-37-3

nepoužije xx

xx&xxxx;2933&xxxx;19&xxxx;90

x(1)

x

Xxxxxxxx (+)

36734-19-7

253-178-9

xx&xxxx;2933&xxxx;21&xxxx;00

x(1)

x

Xxxxxxxxxxx (+)

34123-59-6

251-835-4

ex 2924 21 00

p(1)

b

Linuron (+)

330-55-2

206-356-5

xx&xxxx;2928&xxxx;00&xxxx;90

x(1)

x

Xxxxx (+)

12427-38-2

235-654-8

ex 3824 99 93

p(1)-p(2)

b-b

Orthosulfamuron (+)

213464-77-8

xxxxxxxxx xx

xx&xxxx;2933&xxxx;59&xxxx;95

x(1)

x

Xxxxxxxxxxxxx (+)

117428-22-5

nepoužije se

ex 2933 39 99

p(1)

b

Triasulfuron (+)

82097-50-5

xxxxxxxxx xx

xx&xxxx;2935&xxxx;90&xxxx;90

x(1)

x“;

2)

xxxxxx chemických xxxxx v části 2 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxx trichlorfon xx zrušuje;

c)

doplňují xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx CAS

Č. Xxxxxx

Xxx XX (***)

Kategorie (*)

Xxxxxxx použití (**)

„Xxxxxxx

61-82-5

200-521-5

xx&xxxx;2933&xxxx;99&xxxx;80

x

x

Xxxx-xxxxxxxxxxxx

65731-84-2

265-898-0

xx&xxxx;2926&xxxx;90&xxxx;70

x

x

XXX XX 459 (flupyrsulfuron-methyl)

150315-10-9

144740-54-5

nepoužije xx

xx&xxxx;2935&xxxx;90&xxxx;90

x

x

Xxxxxxxx

120068-37-3

xxxxxxxxx se

ex 2933 19 90

p

sr

Iprodion

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p

b

Isoproturon

34123-59-6

251-835-4

ex 2924 21 00

p

sr

Linuron

330-55-2

206-356-5

ex 2928 00 90

p

b

Maneb

12427-38-2

235-654-8

ex 3824 99 93

p

b

Orthosulfamuron

213464-77-8

nepoužije xx

xx&xxxx;2933&xxxx;59&xxxx;95

x

x

Xxxxxxxxxxxxx

117428-22-5

xxxxxxxxx xx

xx&xxxx;2933&xxxx;39&xxxx;99

x

x

Xxxxxxxxxxxx

82097-50-5

xxxxxxxxx se

ex 2935 90 90

p

b“;

3)

seznam chemických xxxxx x&xxxx;xxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx CAS

Kód HS

Čistá xxxxx (**)

Xxx HS

Směsi xxxxxxxxxx xxxxx (**)

Xxxxxxxxx

„Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx

xx&xxxx;xx 2931.20

3808.59

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx“,

Xxxxxxxxxxxxxxx

56-35-9

xx&xxxx;xx 2931.20

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1983-10-4

xx&xxxx;xx 2931.20

Xxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxx)xxxxxxx

2155-70-6

xx&xxxx;xx 2931.20

(Xxxxxxxxxx)xxxxxxxxxxxxxx

4342-36-3

xx&xxxx;xx 2931.20

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1461-22-9

xx&xxxx;xx 2931.20

Xxxxxxxx(xxxxxxxxxx)xxxxxxx

24124-25-2

xx&xxxx;xx 2931.20

xxxxxxxx(xxxxxxxxxxx)xxxxxxx (#)

85409-17-2

xx&xxxx;xx 2931.20

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, které znějí:

Chemická xxxxx

Xxxxxxxxx číslo nebo xxxxx XXX

Xxx HS

Čistá xxxxx (**)

Xxx XX

Xxxxx xxxxxxxxxx látku (**)

Xxxxxxxxx

„Xxxxxxxxxx

1563-66-2

xx&xxxx;xx 2932.99

3808.91

3808.59

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

52-68-6

xx&xxxx;xx 2931.39

3808.91

Pesticid

Chlorované xxxxxxxx x krátkým řetězcem

85535-84-8

ex ex 3824.99

Xxxxxxxxxx“.


XXXXXXX XX

Xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;649/2012 xx xxxx takto:

1)

V seznamu v části 1 xx doplňuje xxxx xxxxxxx, která xxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou důležité (xxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x. XX, x. XXX xxx.)

„Xxxxxxxxxx xxxxxxxx s krátkým xxxxxxxx

x. XX 287-476-5

x. XXX 85535-84-8

kód KN 3824&xxxx;99&xxxx;92 “,

2)

Xxxx 2 xx xxxxxxxxx tímto:

„ČÁST 2

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx A a X Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o perzistentních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látkách xx smyslu ustanovení xxxx úmluvy.

Č.

Popis xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxx xxxx výrobků, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. název xxxxxxxx xxxxx, x. XX, x. XXX xxx.)

1

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

xxxx XX 3401&xxxx;11&xxxx;00 , 3401&xxxx;19&xxxx;00 , 3401&xxxx;20&xxxx;10 , 3401&xxxx;20&xxxx;90 , 3401 30 00

2

Kovová xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx s jinými xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx, s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 95 % xxxxxxxxxxxx

x. CAS 7439-97-6

x. XX 231-106-7

xxx XX 2805&xxxx;40

3

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx vyváženy xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx laboratorní xxxxxxx:

Xxxxxxxxx (xxxxxxx),

Xxxxxxx rtuťný (Xx2Xx2),

Xxxx xxxxxxxx (HgO),

Síran xxxxxxxx (XxX).

x. CAS 10112-91-1, 21908-53-2, 1344-48-5

x. XX 233-307-5, 244-654-7, 215-696-3

xxxx XX ex 2852 10 00 , xx&xxxx;2852&xxxx;90&xxxx;00

4

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 2, x xxxxx xxxxxxxxx rtuti, na xxxxx se nevztahuje xxxxxxx 3, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx nebo sloučeniny xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxx kovové xxxxx

Xxxxxx:

xxxxxx xxxxxxx (Xx2XX4, x. XXX 7783-36-0), thiokyanát xxxxxxxx (Hg(SCN)2, x. XXX 592-85-8), jodid xxxxxxxx (Xx2X2, č. XXX 15385-57-6)

kódy XX xx&xxxx;2852&xxxx;10&xxxx;00 , ex 2852 90 00 “.