Animace načítání

Stránka se připravuje...


32019R0330
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/330 ze dne 11. prosince 2018, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Text s významem pro EHP)
2019
330
11.12.2018
Nařízení
3
R
Obecný režim dovozu (11.60.30.20), Obecný režim vývozu (11.60.30.30), Chemické látky, průmyslová rizika a biotechnologie (15.10.20.50)