Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022R0827 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/827 ze dne 20. května 2022, kterým se opravuje dánské znění prováděcího nařízení (EU) 2019/1842, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o další opatření k úpravám přídělu bezplatných povolenek na emise v důsledku změn úrovní činnosti R P
32022D0601(01) Rozhodnutí Komise ze dne 1. dubna 2022, kterým se ústřední správce protokolu transakcí Evropské unie pověřuje, aby zanesl změny národních alokačních tabulek Česka, Dánska, Německa, Řecka, Francie, Nizozemska, Rakouska, Polska, Rumunska, Finska a Švédska do protokolu transakcí Evropské unie 2022/C 217/03 R P
32020R0735 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/735 ze dne 2. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o používání masokostní moučky jako paliva ve spalovacích zařízeních R P
32019D2031 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/2031 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro průmysl potravin, nápojů a mléka R P
32018D1147 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu (oznámeno pod číslem C(2018) 5070) R P
32012L0002 SMĚRNICE KOMISE 2012/2/EU ze dne 9. února 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky oxidu měďnatého (II), hydroxidu měďnatého (II) a zásaditého uhličitanu měďnatého do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP) R P
32011L0076 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/76/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (Text s významem pro EHP) R P
32010L0075 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) R P
32010L0075R(04) Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) ( Úřední věstník Evropské unie L 334 ze dne 17. prosince 2010 ) R P
32008L0056 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Text s významem pro EHP) R P
32008L0001 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP) R P
32006R0166 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Text s významem pro EHP) R P
32006L0008 SMĚRNICE KOMISE 2006/8/ES ze dne 23. ledna 2006, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III a V směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (Text s významem pro EHP) R P
32004L0035 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí R P
32004L0003 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/3/ES ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS a 80/1268/EHS, pokud jde o měření emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva vozidel kategorie N1 (Text s významem pro EHP) R P
32003L0035 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraně R P
32003L0030 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě R P
32000D0479 Rozhodnutí Komise ze dne 17. července 2000 o vytvoření Evropského registru emisí znečišťujících látek (EPER) podle článku 15 směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) (oznámeno pod číslem K(2000) 2004) (Text s významem pro EHP) (2000/479/ES) R P
31999L0045 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků R P
31996L0061 Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění R P