Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXXX

xx dne 1.&xxxx;xxxxx 2022,

xxxxxx se xxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx alokačních xxxxxxx Česka, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Polska, Xxxxxxxx, Finska x&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(2022/X 217/03)

EVROPSKÁ XXXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx na Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Evropské xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/1122 xx xxx 12.&xxxx;xxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2003/87/XX, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx registru Xxxx&xxxx;(1), x&xxxx;xxxxxxx xx xx.&xxxx;46 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx svém xxxxx xxxxx čl. 11 xxxx.&xxxx;1 směrnice 2003/87/XX&xxxx;(2).

(2)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/355&xxxx;(3) xxxxxxxxx Komise xxxxxxx xxxxx seznamům xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx směrnice 2003/87/XX, xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Bulharskem, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Slovinskem, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;1 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí.

(3)

Členské xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx předběžné xxxxx xxxxxxxx bezplatných xxxxxxxxx na xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2021/447 (4) xxxxx xx.&xxxx;14 xxxx.&xxxx;5 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/331&xxxx;(5).

(4)

X&xxxx;xxxxxx&xxxx;1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise (EU) 2021/927&xxxx;(6) xxxx stanoveno, xx xx předběžné xxxxx množství bezplatných xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;10x xxxx.&xxxx;5 směrnice 2003/87/XX xxxx třeba uplatnit xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nepřekročila maximální xxxxxxxx.

(5)

Xxxxxxx ze xxx 7.&xxxx;xxxxxx 2022 xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx tabulky. Xxxxxxxx XX-116 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z konečných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezahrnovala nejnovější xxxxx údajů xxx xxxxxxxx CZ-238, xxxxx xxxx opraveny.

(6)

Dopisem xx xxx 8. března 2022 xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxx národní alokační xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx XX-279 a DK-282 xxx xxxxxxx na „xxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx úroveň xxxxxxxx dílčího zařízení xxx dálkové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx XX-291.

(7)

Xxxxxx xx xxx 16.&xxxx;xxxxx 2022 x&xxxx;7.&xxxx;xxxxxx 2022 oznámilo Xxxxxxx xxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx XX-485, DE-486, XX-202664, XX-202665 x&xxxx;XX-202667 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx XX-410. V rámci xxxxxxxx DE-410 došlo xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx u zařízení XX-485, XX-486, XX-202664, XX-202665 x&xxxx;XX-202667 xxxx xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xx výpočtu xxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx XX-460 x&xxxx;XX-461. Xxxxxxxx XX-1726 prošlo změnou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx ke xxxxxxx úrovně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx zařízení DE-1126 xxx opraven xx „xxxxxxx xxxxxxxxx“. X&xxxx;xxxxxxxx XX-3597 xxx opraven xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(8)

Xxxxxxx xx xxx 22.&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx národní xxxxxxxx xxxxxxx. Zařízení XX-205354 xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tabulce xxxxxxxx s chybným identifikačním xxxxxx účtu x&xxxx;xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX-64 xxxx nahrazeno novým xxxxxx číslem.

(9)

Dopisem ze xxx 10.&xxxx;xxxxxx 2022 xxxxxxxx Xxxxxxx změny xxx národní xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx XX-205923 xx xxxxxxxx se xxxxxxxxx XX-206056. V rámci xxxxxxxx XX-206056 xxxxx xx sloučení xxxxxxxx, xxxxxxx u zařízení FR-205923 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Zařízení XX-216100 xxxx v původní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s provizorním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx účtu x&xxxx;xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx nové xxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx XX-475 a FR-67 byly xxxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxxxx verzemi xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx rozdělení xxxxxxxx FR-205864 xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx snížila úroveň xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx zařízení. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyvezeného xxxxxxxxx XX-111 xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilé.

(10)

Dopisem xx xxx 4.&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx národní xxxxxxxx xxxxxxx. Byly xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dílčího xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xx zvlněnou xxxxxx, xxxxx i dílčího xxxxxxxx xxx buničinu xx xxxxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx nesprávné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx NL-83. Xxxx xxxxxxxx chyby ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx NL-86.

(11)

Dopisem xx xxx 20. ledna 2022 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx národní xxxxxxxx tabulky. Status xxxxxxxx AT-60 byl xxxxxxx na „xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx“.

(12)

Xxxxxxx ze xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2022 oznámilo Xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx tepla x&xxxx;xxxxxxxxxx PL-31, PL-861 x&xxxx;XX-203089. U zařízení XX-203089 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dílčí zařízení xxx referenční úroveň xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx XX-31 xxxx xxxxxxxx chybějící xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxx xx xxx 4. března 2022 xxxxxxxx Rumunsko xxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx RO-9 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyrobeného xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx riziku xxxxx xxxxxx, a dílčí zařízení, xxxxx tomuto xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(14)

Xxxxxxx xx xxx 2.&xxxx;xxxxxx 2022 xxxxxxxx Xxxxxx změny xxx xxxxxxx alokační xxxxxxx. Xxxx zjištěna x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx historické xxxxxx xxxxxxxx dílčího xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx FI-496. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx FI-407.

(15)

Dopisem ze xxx 22. listopadu 2021 xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Opravy x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XX-350 se xxxxxx xxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxx xxxxxxxxxx energie, které xx používají xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Opravy x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx zařízením XX-426 xx týkají xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX pro xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxx XX-428, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nenatíraný karton x&xxxx;xxxxxxxxxx tun xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (6 % xxxxxx xxxx) x&xxxx;xxxxx toho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1,2 xx 1,4&xxxx;%. Xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxx XX-812, xxxxxxxx xxxx výroby xxxxxxxxx xxx chybně xxxxxx xxxx „Xxxxx“, xxxxxxx xx měl být xxxxxx xxxx „True“.

(16)

Oznámené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx 2003/87/XX, nařízením x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/331 x&xxxx;xxxxxxxxxxx (XX) 2021/355,

XXXXXXXX XXXXX:

Jediný xxxxxx

Xxxxxxxxxx správci xxxxxxxxx transakcí Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx opravené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Česka, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Nizozemska, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx spolu s konečnými xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx přidělování bezplatných xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx 2021–2025, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 1. dubnem 2022.

Xx Komisi

Frans XXXXXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X&xxxx;177, 2.7.2019, s. 3.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2003/87/XX xx xxx 13.&xxxx;xxxxx&xxxx;2003 o vytvoření xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s povolenkami xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Rady 96/61/XX (Úř. věst. X&xxxx;275, 25.10.2003, x.&xxxx;32).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/355 xx xxx 25.&xxxx;xxxxx 2021 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxxxx bezplatné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;11 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2003/87/ES (Úř. xxxx. X&xxxx;68, 26.2.2021, x. 221).

(4)  Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2021/447 xx xxx 12.&xxxx;xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx úrovně pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolenek xx xxxxx xx xxxxxx 2021 až 2025 xxxxx čl. 10a xxxx.&xxxx;2 směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2003/87/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;87, 15.3.2021, x. 29).

(5)  Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/331 ze xxx 19.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolenek xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx Xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;10x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2003/87/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;59, 27.2.2019, x.&xxxx;8).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx (XX) 2021/927 ze xxx 31.&xxxx;xxxxxx 2021, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxx 2021 xx 2025 (Xx. věst. X&xxxx;203, 9.6.2021, x.&xxxx;14).

XXXXXXX I

Národní xxxxxxxx xxxxxxx xx období 2021–2025 podle článku 10a xxxxxxxx 2003/87/XX

Xxxxxxx stát: Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx Xxxx)

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxx

2021

2022

2023

2024

2025

XX000000000000116

116

Xxxx energocentrum

OP xxxxxxx, x.x.x.

26&xxxx;940

26&xxxx;940

26&xxxx;940

26&xxxx;940

26&xxxx;940

134&xxxx;700

XX000000000000238

238

xxxxx Xxxx

X-X Czech Xxxxxxxx, a.s.

17 636

17 636

17 636

17 636

17 636

88 180

CELKEM

44 576

44 576

44 576

44 576

44 576

222 880

XXXXXXX XX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx období 2021–2025 xxxxx xxxxxx&xxxx;10x xxxxxxxx 2003/87/XX

Xxxxxxx xxxx: Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx Xxxx)

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2021

2022

2023

2024

2025

XX000000000000282

282

Xxxx Foods Xxxxxx X/X, Xxx. HOCO

Arla Xxxxx Xxxxxx X/X

17&xxxx;418

17&xxxx;418

17&xxxx;418

17&xxxx;418

17&xxxx;418

87&xxxx;090

XX000000000000279

279

Xxxx Xxxxx Xxxxxx X/X. Xxx XXXXX

Xxxx Xxxxx Xxxxxx X/X

21&xxxx;113

21&xxxx;113

21&xxxx;113

21&xxxx;113

21&xxxx;113

105&xxxx;565

XX000000000000291

291

XX XXXXX XxX

XX XXXXX ApS

14 556

14 556

14 556

14 556

14 556

72 780

CELKEM

53 087

53 087

53 087

53 087

53 087

265 435

XXXXXXX XXX

Xxxxxxx alokační xxxxxxx xx xxxxxx 2021–2025 xxxxx xxxxxx&xxxx;10x xxxxxxxx 2003/87/XX

Xxxxxxx xxxx: Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení (registr Xxxx)

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, které má xxx přiděleno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2021

2022

2023

2024

2025

XX000000000000410

410

Xxxx 1/2/2x/3/4/5

Xxxxxxxxxx XxxX

25&xxxx;051

25&xxxx;051

25&xxxx;051

25&xxxx;051

25&xxxx;051

125&xxxx;255

XX000000000000485

485

Xxxx 3 - Klinker

Girnghuber XxxX

0

XX000000000000486

486

Xxxx 4 Klinker/HMz

Girnghuber XxxX

0

XX000000000202664

202664

Xxxx 2x - Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx XxxX

0

XX000000000202665

202665

Xxxx 5 Xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx XxxX

0

XX000000000202667

202667

Xxxx 2 Xxxxxxxxxx Xxxxxöx

Xxxxxxxxxx XxxX

0

XX000000000000460

460

Xxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx GmbH

7 977

7 977

7 977

7 977

7 977

39 885

DE000000000000461

461

Werk Xöxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx GmbH

7 636

7 636

7 636

7 636

7 636

38 180

DE000000000001726

1726

Energiezentrale

Universität Xxxxxxxxxx

3&xxxx;257

3&xxxx;173

3&xxxx;090

3&xxxx;006

2&xxxx;922

15&xxxx;448

XX000000000001126

1126

Xxxxxxxx_Xxxxxxxxxxx

xxxx XxxX

624

608

592

576

560

2&xxxx;960

XX000000000003597

3597

Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx Furnaceruß

KG Xxxxxxxx Xxxxxßxxxxx XxxX &xxx; Co.

183 274

183 274

183 274

183 274

183 274

916 370

CELKEM

227 819

227 719

227 620

227 520

227 420

1 138 098

XXXXXXX XX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx 2021–2025 xxxxx článku 10a xxxxxxxx 2003/87/XX

Xxxxxxx xxxx: Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx zařízení

Identifikační xxxxx xxxxxxxx (registr Xxxx)

Xxxxx zařízení

Název provozovatele

Množství, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx má xxx přiděleno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2021

2022

2023

2024

2025

XX000000000205354

205354

ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε. Αφοι Ανεζουλάκη

ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε. Αφοι Ανεζουλάκη

6&xxxx;246

6&xxxx;246

6&xxxx;246

6&xxxx;246

6&xxxx;246

31&xxxx;230

XX000000000000064

64

ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε. Αφοι Ανεζουλάκη

ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε. Αφοι Ανεζουλάκη

0

XXXXXX

6&xxxx;246

6&xxxx;246

6&xxxx;246

6&xxxx;246

6&xxxx;246

31&xxxx;230

XXXXXXX X

Xxxxxxx alokační xxxxxxx na období 2021–2025 podle xxxxxx&xxxx;10x xxxxxxxx 2003/87/XX

Xxxxxxx xxxx: Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx Xxxx)

Xxxxx zařízení

Název provozovatele

Množství, xxxxx xx být xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxx

2021

2022

2023

2024

2025

XX000000000206056

206056

XXXXX Xxxxxxxxxxx Xxxxxx XXX (XXX)

XXXXX Xxxxxxxxxxx Xxxxxx XXX (XXX)

155&xxxx;807

155&xxxx;807

155&xxxx;807

155&xxxx;807

155&xxxx;807

779&xxxx;035

XX000000000205923

205923

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

0

XX000000000216100

216100

XXXXXX - XXXX Xxxxxxxxxx XXXXXX

XXXX (Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx Urbain de Xxxxxxx)

654

654

654

654

654

3&xxxx;270

XX000000000205864

205864

XXXXXX

XXXXXX

4&xxxx;846

4&xxxx;846

4&xxxx;846

4&xxxx;846

4&xxxx;846

24&xxxx;230

XX000000000000475

475

XXXXXXXX XXXXXXÖ STENAY XXX

XXXXXXXX MUNKSJÖ STENAY

32 391

32 391

32 391

32 391

32 391

161 955

FR000000000000111

111

PERIGORD XXXXXXXX

XXXXXXXX ENERGIES

0

FR000000000000067

67

EURENCO

EURENCO

6 540

6 372

6 205

6 036

5 868

31 021

CELKEM

200 238

200 070

199 903

199 734

199 566

999 511

XXXXXXX XX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na období 2021–2025 xxxxx xxxxxx&xxxx;10x xxxxxxxx 2003/87/ES

Členský xxxx: Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (registr Xxxx)

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, které xx xxx přiděleno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2021

2022

2023

2024

2025

XX000000000000086

86

Xxxx-Xxxxxxx Xxxxxxx X.X.

Xxxx-Xxxxxxx Xxxxxxx bv

31 160

31 160

31 160

31 160

31 160

155 800

NL000000000000083

83

Smurfit Xxxxx Xxxxxxxx Papier XX

Xxxxxxx Xxxxx Roermond Xxxxxx XX

128&xxxx;647

128&xxxx;647

128&xxxx;647

128&xxxx;647

128&xxxx;647

643&xxxx;235

XXXXXX

159&xxxx;807

159&xxxx;807

159&xxxx;807

159&xxxx;807

159&xxxx;807

799&xxxx;035

PŘÍLOHA XXX

Xxxxxxx alokační xxxxxxx na období 2021–2025 xxxxx xxxxxx&xxxx;10x xxxxxxxx 2003/87/XX

Xxxxxxx xxxx: Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (registr Xxxx)

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx má xxx přiděleno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2021

2022

2023

2024

2025

XX000000000000060

60

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx - XXXX Graz

Energie Xxxxxxxxxx Xäxxx XxxX

9&xxxx;820

9&xxxx;820

9&xxxx;820

9&xxxx;820

9&xxxx;820

49&xxxx;100

XXXXXX

9&xxxx;820,0

9&xxxx;820

9&xxxx;820

9&xxxx;820

9&xxxx;820

49&xxxx;100

PŘÍLOHA XXXX

Xxxxxxx alokační xxxxxxx xx xxxxxx 2021–2025 xxxxx článku 10a xxxxxxxx 2003/87/XX

Xxxxxxx xxxx: Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx zařízení

Identifikační xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx Xxxx)

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx provozovatele

Množství, xxxxx xx být xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx má xxx přiděleno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2021

2022

2023

2024

2025

XX000000000000861

861

Xxxłxxxxx „Xxxxxłxx“

Xxxłxxx Górniczo-Hutnicze „Xxxxxłxx“ X.X.

1&xxxx;366

1&xxxx;366

1&xxxx;366

1&xxxx;366

1&xxxx;366

6&xxxx;830

XX000000000203089

203089

Xxxłxxx Xxxxxxxx- Xxxxxxxx „Xxxxxłxx“ S.A.

Zakłady Xxxxxxxx-Xxxxxxxx „Bolesław“ S.A.

147 695

147 695

147 695

147 695

147 695

738 475

PL000000000000031

31

Zakład Xxxxxxxxxxx Xxxx

XXXXX POLKSA xx. z o.o.

125 924

122 687

119 452

116 216

112 981

597 260

CELKEM

274 985

271 748

268 513

265 277

262 042

1 342 565

XXXXXXX IX

Národní xxxxxxxx xxxxxxx na období 2021–2025 podle xxxxxx&xxxx;10x xxxxxxxx 2003/87/XX

Xxxxxxx xxxx: Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení (xxxxxxx Xxxx)

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx provozovatele

Množství, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2021

2022

2023

2024

2025

XX 000000000000009

9

XXX XXXXXX XX - Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx

XXX XXXXXX XX

5&xxxx;291

5&xxxx;291

5&xxxx;291

5&xxxx;291

5&xxxx;291

26&xxxx;455

XXXXXX

5&xxxx;291

5&xxxx;291

5&xxxx;291

5&xxxx;291

5&xxxx;291

26&xxxx;455

PŘÍLOHA X

Xxxxxxx alokační xxxxxxx xx xxxxxx 2021–2025 xxxxx xxxxxx&xxxx;10x xxxxxxxx 2003/87/XX

Xxxxxxx xxxx: Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení (xxxxxxx Xxxx)

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx provozovatele

Množství, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, které xx xxx přiděleno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2021

2022

2023

2024

2025

XX000000000000407

407

Xxxxx Enso Oyj, Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx Xxxx Xxx, Xxxxxxxxx tehdas

130 950

130 950

130 950

130 950

130 950

654 750

FI000000000000496

496

Harjavallan xxxxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx - XXXX Xx

45&xxxx;024

43&xxxx;867

42&xxxx;710

41&xxxx;553

40&xxxx;397

213&xxxx;551

XXXXXX

175&xxxx;974

174&xxxx;817

173&xxxx;660

172&xxxx;503

171&xxxx;347

868&xxxx;301

XXXXXXX XX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 2021–2025 xxxxx článku 10a xxxxxxxx 2003/87/XX

Xxxxxxx xxxx: Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx Xxxx)

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx xx xxx přiděleno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2021

2022

2023

2024

2025

XX000000000000350

350

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX, Site Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX

70&xxxx;608

70&xxxx;608

70&xxxx;608

70&xxxx;608

70&xxxx;608

353&xxxx;040

XX000000000000426

426

Xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxx AB

1 394 301

1 394 301

1 394 301

1 394 301

1 394 301

6 971 505

SE000000000000428

428

ABB XX, Xxxxxxxx

XXX XX, Xxxxxxxx

1&xxxx;879

1&xxxx;879

1&xxxx;879

1&xxxx;879

1&xxxx;879

9&xxxx;395

XX000000000000812

812

X11

Öxxx Xxxxxx XX

2&xxxx;039

1&xxxx;986

1&xxxx;934

1&xxxx;881

1&xxxx;829

9&xxxx;669

XXXXXX

1&xxxx;468&xxxx;827

1&xxxx;468&xxxx;774

1&xxxx;468&xxxx;722

1&xxxx;468&xxxx;669

1&xxxx;468&xxxx;617

7&xxxx;343&xxxx;609