Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32020R2173 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/2173 ze dne 16. října 2020, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 s cílem aktualizovat parametry sledování a objasnit některé aspekty související se změnou v regulačním zkušebním postupu R P
32017D1020 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1020 ze dne 8. června 2017 o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Chorvatsku R P
32017H0948 DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2017/948 ze dne 31. května 2017 týkající se používání hodnot spotřeby paliva a emisí CO2 schválených pro daný typ a měřených v souladu s celosvětově harmonizovaným zkušebním postupem pro lehká vozidla při zpřístupňování informací pro spotřebitele podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 3525) R P
32016R0403 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES (Text s významem pro EHP) R P
32014R0361R(02) Oprava nařízení Komise (EU) č. 361/2014 ze dne 9. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ohledně dokladů pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2121/98 ( Úřední věstník Evropské unie L 107 ze dne 10. dubna 2014 ) R P
32014R0361 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 361/2014 ze dne 9. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ohledně dokladů pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2121/98 (Text s významem pro EHP) R P
32012R0623 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 623/2012 ze dne 11. července 2012, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací (Text s významem pro EHP) R P
32012R0623 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 623/2012 ze dne 11. července 2012, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací (Text s významem pro EHP) R P
32009R1071 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Text s významem pro EHP) R P
32006L0023 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/23/ES ze dne 5. dubna 2006 o licenci řídícího letového provozu Společenství (Text s významem pro EHP) R P
31998R2121 Nařízení Komise (ES) č. 2121/98 ze dne 2. října 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 684/92 a (ES) č. 12/98 ohledně dokladů pro přepravu cestujících autokary a autobusy (Text s významem pro EHP) R P
31998L0076 Směrnice Rady 98/76/Es ze dne 1. října 1998, kterou se mění směrnice 96/26/ES o přístupu k povolání provozovatele silniční přepravy zboží a provozovatele silniční přepravy osob, jakož i o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci, s cílem umožnit účinný výkon svobody usazování těchto dopravců v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy R P
31998R0011 Nařízení Rady (ES) č. 11/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 684/92 o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy R P
31996L0050 SMĚRNICE RADY 96/50/ES ze dne 23. července 1996 o harmonizaci podmínek pro získání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství R P
31996L0026 Směrnice Rady 96/26/ES ze dne 29. dubna 1996 o přístupu k povolání provozovatele silniční přepravy zboží a provozovatele silniční přepravy osob, jakož i o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci, s cílem umožnit účinný výkon svobody usazování těchto dopravců v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy R P
31992R2407 Nařízení Rady (EHS) č. 2407/92 ze dne 23. července 1992 o vydávání licencí leteckým dopravcům R P
31992R0684 Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 ze dne 16. března 1992 o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy R P
31991L0672 Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách (91/672/EHS) R P
31991L0670 Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) R P
31990R3572 Nařízení Rady (EHS) č. 3572/90 ze dne 4. prosince 1990, kterým se v důsledku sjednocení Německa mění některé směrnice, rozhodnutí a nařízení v oblasti silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravy R P