Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) 2020/2173

xx xxx 16. xxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxx I, XX x XXX xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2019/631 s cílem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx související xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x ohledem na Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx unie,

s xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/631 ze xxx 17. dubna 2019, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx CO2 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx zrušují nařízení (XX) č. 443/2009 x (EU) x. 510/2011&xxxx;(1), x zejména xx xx. 7 xxxx. 8 a xx. 15 xxxx. 8 uvedeného xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx xxxx možné xxxxxxxxx xxxx výrobce xxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xx roku 2021 do xxxx 2024 xxxxx přílohy X xxxxxxxx (EU) 2019/631, xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx XX2 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx 2020. Pokud xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx xxxx 2021 do roku 2024 xxxxxxx xxxxxxx xx xxx Xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx jejich cíle xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxx výjimek pro xxxx xxxxxx, přičemž xx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxx 2020 xxxx výrobci xxxxxxx mít x xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx XX2 (nebo xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx).

(2)

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xx měly xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx od xxxx 2021 do xxxx 2024 u xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx 2020 xxxxxxx xx xxx Xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx XX2.

(3)

Xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2017/1151 (2) xxxx xxxxxx normy XX2 xx 1. xxxxx 2021 xxxxxxxx x xxxxx x emisích XX2 xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx (XXXX). Je xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx X nařízení (EU) 2019/631 x xxxxx xxxxxxx parametry, xxxxx xx xxxx sledovat x xxxxxx, x xxxxxxxx odkazy na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx evropského xxxxxxxx cyklu (NEDC). X xxxxxxx ohlašování xxxxx xx kalendářní xxx 2020 xx xxxx xxxxxx povolit xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx 2021.

(4)

Měla xx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xx největší možné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x lehká xxxxxxxx xxxxxxx x ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se způsobu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1014/2010&xxxx;(3) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 293/2012&xxxx;(4), xxxxx x xxxxxxx hlášení xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx XX x III xxxxxxxx (XX) 2019/631.

(5)

Xxxx xx xxx sledovány x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX2 a xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x reálném xxxxxxx xxxxx xxxxxx 12 xxxxxxxx (EU) 2019/631, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx emisí XX2 x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx článku 13 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx x hodnoty xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx hodnot xxxxx XX2 xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zatížení, xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pneumatik.

(6)

Nařízení (XX) 2019/631 xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx I, XX x III xxxxxxxx (XX) 2019/631 xx mění x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Článek 2

Xxxx nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxx nařízení xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve všech xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 16. xxxxx 2020.

Xx Komisi

Předsedkyně

Ursula XXX XXX XXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 111, 25.4.2019, x. 13.

(2)  Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/1151 xx dne 1. xxxxxx 2017, kterým xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 715/2007 x xxxxxxxxxxx xxxx motorových xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxx 5 x Xxxx 6) x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x opravách x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/46/XX, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 692/2008 x xxxxxxxx Komise (XX) x. 1230/2012 x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 692/2008 (Úř. xxxx. X 175, 7.7.2017, x. 1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise (XX) x. 1014/2010 xx xxx 10. xxxxxxxxx 2010 o xxxxxxxxx x hlášení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx automobilů xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 443/2009 (Xx. xxxx. X 293, 11.11.2010, x. 15).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 293/2012 xx xxx 3. xxxxx 2012 x xxxxxxxxx x hlášení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx lehkých užitkových xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 510/2011 (Xx. xxxx. X 98, 4.4.2012, x. 1).


XXXXXXX

Xxxxxxxx (XX) 2019/631 xx xxxx xxxxx:

1)

Xxxxxxx X se mění xxxxx:

x)

xxxx X se xxxx takto:

i)

za xxx 3 xx vkládají xxxx body 3a, 3x x 3x, xxxxx xxxxx:

„3x.

Xxx xxxxxxx, xxxxx hodnota XXXXXX2 xxxx NEDCCO2 je xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx cíl xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx 2021 XXXXxxx2020 xxxxxxxx v xxxx 3.

3x.

Xxx výrobce, xxxxx xx xxx Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2021 xx 2024, xx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx v xxxx 2021 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx emise stanovený xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx 3, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Unii x xxxx 2020.

3c.

Aniž xx xxxxxx xxx 3x, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2021 až 2024 poprvé xxxxx xx xxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx alespoň jeden xx odpovědný za xxxx xxxxxx automobily xxxxxxxxxxxx x Xxxx x roce 2020, xx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cíl xxx xxxxxxxxxx emise x roce 2021 xxxxx x xxxxxxxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxx xx nové xxxxxx xxxxxxxxxx registrované x Xxxx v xxxx 2020 xxxxxxxxx xxx xxxx více x fúzujících výrobců, xx referenčním xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx 2021 xxxxxx referenčních xxxx xxx xxxxxxxxxx emise xxxxxxxxx xxx tyto xxxxxxx v xxxxxxx x bodem 3, xxxxxx xxxxxx nových xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx pro xxxx xxxxxxx registrovány x Xxxx v xxxx 2020;

x)

xxxxx byl za xxxx osobní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxx x xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x fúzujících xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx emise v xxxx 2021 pro xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx v souladu x xxxxx 3.“;

ii)

bod 5 se nahrazuje xxxxx:

„5.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 10 xxxx. 3 xxxx odst. 4

x)

xxx xxxxxxx, kterému xxxx x xxxxxxx x xx. 10 xxxx. 3 v xxxxxxxxxxx xxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx specifické xxxxx na xxxxxxx XXXX nebo xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 10 xxxx. 4 z cíle xxx xxxxxxxxxx emise xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2021 x 2024, xx cílová xxxxxxx výjimky xxxxxxxx xx WLTP xxxxxxxx xxxxx:

xxx:

XXXXXX2

xx XXXXXX2 xxxxxxx x bodě 3;

XXXXXX2

xx XXXXXX2 xxxxxxx v xxxx 3;

XXXXxxxxxx hodnota xxxxxxx

xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené Xxxxxx xxx podle xx. 10 xxxx. 3, xxxx xxxxx xx. 10 xxxx. 4;

x)

xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x), pokud je xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 10 xxxx. 4 udělena xxxxxxx z xxxx xxx specifické xxxxx xxxxxxxx xxxx kalendářními xxxx 2021 x 2024, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Unii xxxx xxxxx 2021, xxxxxx xxxxxxx výjimky xxx xxxxxxxxx z xxxxxx kalendářních xxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxx xx použijí tyto xxxxxxxx:

XXXXXX2

xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx automobilů xxxxxxxxxxxxxx x xxxx 2020, xxxxxxx WLTPCO2 xx xxxxxxx v xxxx 3;

XXXXXX2

xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výrobců, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx automobilů registrovaných x roce 2020, xxxxxxx NEDCCO2 xx xxxxxxx x xxxx 3;

XXXXxxxxxx hodnota xxxxxxx

xx xxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xx. 10 xxxx. 4 xx xxxxxxx x xx. 6 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) x. 63/2011.“;

x)

x xxxxx X xxxxxxx X xx xx xxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxx 3x, 3x x 3x, které xxxxx:

„3x.

Xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXXXX2 nebo XXXXXX2 xx rovna xxxx, xx referenční cíl xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx 2021 XXXXxxx2020 xxxxxxxx v xxxx 3.

3b.

Pro xxxxxxx, xxxxx xx xxx Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx užitková vozidla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2021 xx 2024, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxx 2021 průměr xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx stanovený xxx xxxxxxx výrobce x xxxxxxx x bodem 3, vážený xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Unii x roce 2020.

3c.

Aniž xx xxxxxx bod 3x, xxxxx výrobce, xxxxx xxxx kalendářními xxxx 2021 a 2024 xxxxxx uvádí xx trh Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx odpovědný xx xxxx lehká xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxx x Xxxx x xxxx 2020, xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx emise x xxxx 2021 xxxxx x xxxxxxxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxx x Xxxx x xxxx 2020 odpovědní xxx nebo více x fúzujících výrobců, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx 2021 xxxxxx referenčních xxxx xxx specifické xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx 3, xxxxxx počtem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx pro xxxx xxxxxxx registrována x Unii v xxxx 2020;

x)

xxxxx byl xx nová xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx registrovaná x Xxxx x xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx pro specifické xxxxx x xxxx 2021 xxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx 3.“.

2)

Xxxxxxx XX xx xxxx xxxxx:

x)

xxxx X se xxxx xxxxx:

x)

xxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx xx 1. xxxxxx 2021;

xx)

xxxxxx xx xxxx xxx 1x, xxxxx xxx:

„1x.

Xxxxxxx státy xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx automobilu xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xx xxxx území tyto xxxxxxxx údaje, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 22, 23 a 24, xxxxx Komisi xxxxxxxxx xx xxxxxxxx:

1)

xxxxxxx;

2)

xxxxx schválení xxxx a xxxx xxxxxxx;

3)

xxx, xxxxxxxx x xxxxx;

4)

xxxxxx a obchodní xxxxx;

5)

xxxxxxxxxxxxx interpolační rodiny xxxxxxx;

6)

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

7)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

8)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

9)

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;

10)

xxxxxxxxxx xxxxx XX2;

11)

xxxxxxxx xxxxxx;

12)

xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx;

13)

xxxxxxxx při xxxxxxx;

14)

xxx x xxxxx xxxxxx;

15)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx energie;

16)

elektrický xxxxx xxxxx;

17)

xxx(x) xxxxxxxxxx inovace;

18)

snížení xxxxx CO2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

19)

xxxxx: xxxxxx xxxxxx, rozchod xxx u řízené xxxxxxx x xxxxxxx xxx u xxxxx xxxxxxx;

20)

xxxxxxxx objem motoru;

21)

maximální xxxxx xxxxx;

22)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx: x0, x1 x f2;

23)

čelní xxxxxx;

24)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx x xxxxxxx 7 zpřístupní členské xxxxx Komisi xxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxx bodě ve xxxxxxx stanoveném x xxxxx X oddíle 2. Údaje xxxxxxx x xxxxxx 9 x 11 musí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rokem 2022 x Xxxxxx poprvé xxxxxxxxxxxx xxx 28. xxxxx 2023.“;

xxx)

xxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.

Xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxx 1 xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobního xxxxxxxxxx.“;

xx)

xx xxx 2 xx xxxxxx nový xxx 2a, xxxxx xxx:

„2x.

X případě xxxxxxx xx dvojí xxxxxx, xxxxx xxxx poháněna xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (LPG) xxxx benzinem x xxxxxxxxx zemním xxxxxx (XXX) a xxxxxxx xxxxxxxxxx x shodě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx emisí XX2 xxx oba xxxxx xxxxxx, nahlásí členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx XXX nebo XXX.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx fuel xx xxxxxx a xxxxxxx (X85) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx hodnotu specifických xxxxx XX2 pro xxxxxx.“;

x)

xxxx X xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxx 2 xx xxxxxxx s xxxxxxx xx 1. xxxxxx 2021;

xx)

xxxxxx xx xxxx oddíl 2x, xxxxx zní:

„Oddíl 2x

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx – xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx xxx 1 x 1x xxxxx X

Xxxxxxxx xxxxx x registrovaném xxxxxxx

Xxxxxx údajů

Prohlášení o xxxxx (xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2020/683&xxxx;(*1)), není-li xxxxxxx xxxxx

1)

Xxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX(1)

Xxxxx xxxxxxxxx Komisí

Název xxxxxxx(2)

0.5, v xxxxxxx xxxx názvů výrobce xxx xxxxx uvedený x xxxx 0.5.1

2)

Číslo xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx

0.11

3)

Xxx

0.2

Xxxxxxxx

Xxxxx

4)

Xxxxxx x xxxxxxxx název

0.1 a 0.2.1

5)

Xxxxxxxxxxxxx interpolační xxxxxx xxxxxxx

0.2.3.1

6)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

0.10

7)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxxxxx

0.4

8)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vozidla

Osvědčení x xxxxxxxxxx

9)

Xxxxx první registrace

Osvědčení x xxxxxxxxxx

10)

Xxxxxxxxxx emise XX2 (x/xx)

49.4 xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

11)

Xxxxxxxx xxxxxx (l/100 xx xx x3/100 xx xxxx xx/100 km)

49.4 xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

12)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xx)

13

13)

Xxxxxxxx hmotnost (xx)

47.1.1

14)

Xxxx paliva

26

Režim xxxxxx

26.1

15)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx energie (Wh/km)

Výhradně xxxxxxxxxx vozidla (XXX): 49.5.1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XXX): 49.5.2

16)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (PEV): 49.5.1

Hybridní xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XXX): 49.5.2

17)

Xxx(x) xxxxxxxxxx xxxxxxx

49.3.1

18)

Xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (g XX2/xx)

49.3.2.2

19)

Xxxxxx náprav (xx)

Xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx (náprava 1) (xx)(3)

30

Xxxxxxx kol x xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx 2) (xx)(3)

30

20)

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xx3)

25

21)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xX)

27.1 a 27.3

22)

Xxxxxxxxxxx jízdního xxxxxxxx(4)

x0, X

47.1.3.0

x1,X/(xx/x)

47.1.3.1

x2, X/(xx/x)

47.1.3.2

23)

Xxxxx plocha (x2)(4)

47.1.2

24)

Xxxxx valivého xxxxxx xxxxxxxxx(4)

35

Xxxxxxxx:

1)

Xxxxxx zveřejňovaný Xxxxxx xx xxxxxxxxx CIRCABC.

2)

V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx schválení xxxx xxxxxx xxxxx (XXX) xxxx vozidel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (IVA) xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx sloupci „Xxxxx xxxxxxx“, zatímco xx xxxxxxx „Název xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX“ se xxxxx xxx „AA-NSS“, xxxx „AA-IVA“.

3)

V xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx rozchody xxx xxxxxxx xxxxx, nahlásí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

4)

Xx xxxxxx Komise.

3)

Příloha XXX se xxxx xxxxx:

x)

xxxx A xx xxxx takto:

i)

bod 1.1 xx zrušuje s xxxxxxx xx 1. xxxxxx 2021;

xx)

xxxxxx xx xxxx bod 1,1 x, xxxxx xxx:

„1.1x.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx N1

Členské xxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx rok u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kategorie X1 na svém xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxx uvedených x xxxxxx 23, 24 x 25, které Xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx:

1)

xxxxxxx;

2)

xxxxx schválení xxxx x xxxx xxxxxxx;

3)

xxx, xxxxxxxx x xxxxx;

4)

xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx-xx x dispozici;

5)

identifikátor xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

6)

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

7)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

8)

xxxxxxxxx registrovaného xxxxxxx;

9)

xxxxx první xxxxxxxxxx;

10)

xxxxxxxxxx xxxxx XX2;

11)

xxxxxxxx paliva;

12)

hmotnost x xxxxxxxxx stavu;

13)

hmotnost xxx xxxxxxx;

14)

xxx a xxxxx xxxxxx;

15)

xxxxxxxx elektrické xxxxxxx;

16)

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

17)

xxx(x) xxxxxxxxxx xxxxxxx;

18)

xxxxxxx xxxxx XX2 x důsledku xxxxxxxxxx inovace;

19)

stopu: xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x rozchod xxx x další nápravy;

20)

zdvihový xxxxx xxxxxx;

21)

xxxxxxxxx čistý xxxxx;

22)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla;

23)

koeficienty xxxxxxxx xxxxxxxx: f0, x1 x x2;

24)

xxxxx xxxxxx;

25)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx x xxxxxxx 7 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Komisi xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxx xxxx xx formátu xxxxxxxxxx x části C xxxxxx 2. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 9 a 11 xxxx xxx zaznamenávány xxxxxxxx kalendářním xxxxx 2022 x Komisi xxxxxx xxxxxxxxxxxx dne 28. xxxxx 2023.“;

iii)

v xxxx 1.2.1.2 se xxxxxxxx nové xxxxxxx x);

xx)

xxxx 1.2.1.1 x 1.2.1.2 xx zrušují x xxxxxxx od 1. xxxxxx 2021;

x)

xxxxxx xx xxxx xxx 1.2.1.2x, xxxxx zní:

„1.2.1.2a

Dokončená xxxxxxx kategorie X1 xx schválením typu x xxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxxx (XX) 2017/1151

Xxx každé xxxx dokončené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v roce 2021 a následujících xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státy přinejmenším xxxxx uvedené x xxxxxxxxx 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18 a 22 xxxx 1.1x a xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 2022 a xxxxxxxxxxxxx kalendářních letech xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 9, 23, 24 x 25 xxxx 1.1x.“;

xx)

x xxxx 1.2.2 se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tímto:

„Pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xx schválením xxxx x souladu x xxxxxxxx XXX xxxxxxxx (XX) 2017/1151 xxxxxxxxxxxx x xxxx 2020 x následujících xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx základního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2021 Xxxxxx následující xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx:“;

xxx)

xxx 2 se xxxxxxxxx tímto:

„2.

Podrobné xxxxx xxxxxxx x xxxx 1 se xxxxxxxx x prohlášení x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx nejsou x xxxxxxxxxx o xxxxx x dispozici, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo x informací nahlášených xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxx xxxx 1.2.3.“;

xxxx)

xx xxx 2 se xxxxxx xxxx bod 2x, xxxxx zní:

„2a.

V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx palivo, xxxxx xxxx xxxxxxxx benzinem x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (XXX) nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x shodě xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxx CO2 xxx xxx druhy xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx hodnotu xxx XXX xxxx XXX.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx x ethanol (X85) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx specifických xxxxx XX2 pro xxxxxx.“;

x)

xxxx X xx xxxx takto:

i)

oddíl 2 xx xxxxxxx x xxxxxxx xx 1. xxxxxx 2021;

xx)

xxxxxx xx xxxx xxxxx 2x, xxxxx xxx:

„Xxxxx 2x

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx – xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxx na xxx 1.1 x 1.1x xxxxx A

Podrobné xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2020/683), není-li uvedeno xxxxx

1)

Xxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX(1)

Xxxxx xxxxxxxxx Komisí

Název výrobce(2)

0.5, x případě více xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx uvedený x xxxx 0.5.1

2)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxx

0.11

3)

Xxx

0.2

Xxxxxxxx

Xxxxx

4)

Xxxxxx a obchodní xxxxx

0.1 x 0.2.1

5)

Identifikátor xxxxxxxxxxxx xxxxxx vozidla

0.2.3.1

6)

Identifikační xxxxx xxxxxxx

0.10

7)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

0.4

8)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx x registraci

9)

Datum xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

10)

Xxxxxxxxxx xxxxx XX2 (x/xx)

49.4 kombinované nebo x příslušných případech xxxxxx xxxxxxxxxxx

11)

Xxxxxxxx xxxxxx (x/100 xx xx x3/100 xx xxxx xx/100 xx)

49.4 kombinované xxxx v příslušných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

12)

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx) (kg)

13

13)

Zkušební xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx) (kg)

47.1.1

14)

Druh xxxxxx

26

Xxxxx paliva

26.1

15)

Spotřeba xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx/xx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX): 49.5.1

Hybridní xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XXX): 49.5.2

16)

Xxxxxxxxxx akční xxxxx (xx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla (XXX): 49.5.1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XXX): 49.5.2

17)

Xxx(x) xxxxxxxxxx xxxxxxx

49.3.1

18)

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (g CO2/km)

49.3.2.2

19)

Rozvor xxxxxx (xx)

4

Xxxxxxx kol x xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx 1)3

30

Xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx 2)3

30

20)

Zdvihový xxxxx xxxxxx (cm3)

25

21)

Maximální xxxxx xxxxx (kW)

27.1 a 27.3

22)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx) (xx)

16.1

23)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx(4)

x0, N

47.1.3.0

f1,N/(km/h)

47.1.3.1

f2, X/(xx/x)

47.1.3.2

24)

Xxxxx xxxxxx (x2)(4)

47.1.2

25)

Xxxxx valivého xxxxxx xxxxxxxxx(4)

35

Xxxxxxxx:

1)

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xx platformě XXXXXXX.

2)

X případě vnitrostátních xxxxxxxxx typu malých xxxxx (XXX) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX) xx název xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx „Xxxxx výrobce“, xxxxxxx xx xxxxxxx „Xxxxx výrobce – xxxxxxxxxx xxxxxxxx EU“ xx xxxxx xxx „XX-XXX“, nebo „XX-XXX“.

3)

X xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx různých šířek, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nápravy.

4)

Na žádost Xxxxxx.“


(*1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2020/683 xx xxx 15. xxxxx 2020, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/858, xxxxx xxx x správní xxxxxxxxx na schvalování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x na xxxxx nad xxxxx x xxxx (Úř. xxxx. L 163, 26.5.2020)“.