Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2013 do 23.06.2014.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
326/99 Sb.

 

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1
Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12
Prostředky k pobytu na území §13
Hraniční průvodka §14
Pozvání §15 §15a

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a
Dlouhodobé vízum §17b
Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18
Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19
Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b
Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu
Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31 §32
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34
Prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů §35
Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39
Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40
Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41
Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu
Povolení k dlouhodobému pobytu §42
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a
Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b
Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ve zvláštních případech §42g
Náležitosti k žádosti o vydání zelené karty §42h
Modrá karta §42i
Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §45 §46
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d
Zrušení a zánik platnosti zelené karty §46e
Zrušení platnosti modré karty §46f §47 §48 §48a §48b
Oddíl 4
Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49
Díl 5 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území
Výjezdní příkaz §50
Rozhodnutí o povinnosti opustit území §50a
Díl 6 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54
Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55
Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57
Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61
Zánik platnosti dlouhodobého víza §62 §63
Studium §64 §64a §64b
Hlava IV - Trvalý pobyt na území
Díl 1 §65
Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74
Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82
Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85
Díl 3 §86
Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt §87a §87b §87c
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území a zánik jeho platnosti a důvody pro zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie §87d
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e
Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f
Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j
Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k
Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m
Díl 3 - Potvrzení a průkazy
Potvrzení o přechodném pobytu na území §87n
Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie §87o
Prodloužení doby pobytové karty o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87p
Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87r
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87s
Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87t
Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y
Skončení platnosti průkazu §87z
Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93

Hlášení k pobytu držitele zelené karty §93a §94 §95 §96 §97
Hlášení změn §98
Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a
Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100
Domovní kniha §101
Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103
Povinnost dopravce §104
Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105
Povinnosti orgánů státní správy §106
Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112 §113

Cestovní průkaz totožnosti §114
Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115
Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a
Neplatnost cestovního dokladu §116
Zadržení cestovního dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a
Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b
Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e
Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f
Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a
Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121
Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122
Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123
Dobrovolný návrat §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území §123b
Finanční záruka §123c
Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a
Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128
Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129
Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150 §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153
Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIV - Správní delikty

Přestupky §156 §156a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §157
Společná ustanovení ke správním deliktům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162
Ředitelství služby cizinecké policie §163
Odbor cizinecké policie §164
Působnost ministerstva §165
Oprávnění ministerstva §165a
Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166
Oprávnění policie §167

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168
Odchylky od správního řádu §169 §170 §170a §170b
Soudní přezkum §171
Žaloba §172

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173

Trestní zachovalost §174
Přiměřenost §174a §175
Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176
Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a
Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b
Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c
Totožnost §177
Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d
Důvody znemožňující vycestování §179
Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a
Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b
Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c
Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d
Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e
Partnerství §180f
Úhrada nákladů spojených s výukou českého jazyka a zkouškou znalostí českého jazyka §180g
Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §182 §182a §182b
Přechodná ustanovení §183 §184 §184a
Část druhá §185
Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích
Správní poplatky §186
Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187
Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188
Část šestá - Závěrečná ustanovení
Zrušovací ustanovení §189
Účinnost §190
č. 140/2001 Sb. - Čl. II
č. 217/2002 Sb. - Čl. IV
č. 222/2003 Sb. - Čl. II
č. 428/2005 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV
č. 136/2006 Sb. - Čl. VII
č. 161/2006 Sb. - Čl. II
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
č. 379/2007 Sb. - Čl. II
č. 140/2008 Sb. - Čl. VII
č. 427/2010 Sb. - Čl. II
Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.

326

XXXXX

xx xxx 30. xxxxxxxxx 1999

x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXX CIZINCŮ XX ÚZEMÍ XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxx použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) podmínky vstupu xxxxxxx na území Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), Ministerstva xxxxxx (xxxx jen "ministerstvo") x Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx správy.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx republiky,1a) xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.1b)

(3) Xxxxxx xxxxxx, pobytu x vycestování xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednanou s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1c) x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,1d) xxxxx xxxx smlouva xxxxxxxxx xxxxx.

§2
Působnost xxxxxx
Xxxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx2) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx stížnost, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx právní předpis xxxxx,
x) pobývá xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobyt xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx území,3)
c) požádal Xxxxxx republiku x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xx xxxxx, a xxxxxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx na xxxxxxx uděleného xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx3a) nestanoví jinak.

HLAVA II
VSTUP NA XXXXX
§3
(1) Xxxxxxx je xxxxxxxx vstoupit xx xxxxx xxxx hraniční xxxxxxx v místě x čase určeném x provádění hraniční xxxxxxxx.
(2) Hraničním xxxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, xxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, (dále xxx "mezinárodní xxxxxxx") xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou xxxx tímto xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx vnější hranicí xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,3b) xxxxx xxxxxxx xxxx podmínky:

1. xxxx xxxx mezinárodní letiště xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) x

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx splnil xxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,3b)

x) xxxxxxx xxxxxxx3b) xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx mezistátní xxxxxx xxxx xxxxxxxx lodní xxxxxxxx x xxxx, xxx xx x xxxxx prostoru prováděna xxxxxxxx xxxxxxxx.

§4
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx podrobit xx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic, xxxxx xx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hraniční xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx vnitřní xxxxxxx xx hraniční xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxx hranic xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.3b)
(2) Xxxxxxx potvrdí x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx společenství1) cizinci xxxxx xx území xxxxxxxxxx otisku xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx dokladu.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx hraniční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx kontrola x xx xxxxx xxxxxxx provedené xxxxx xxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

§5
(1) Xxxxxxxx vstupu xx území a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1).
(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx je xxxxxxx xxx hraniční xxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) a xxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) strpět xxxxxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx x ověření xxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu, popřípadě xxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícího srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovanými x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nosič xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je mladší 15 let x xx zapsán do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx xx
x) xxxxxxxx xx orgánu xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx5),
x) xxxx území xxxxxxxx (§152), xxxx
x) xx území xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx policii cestovní xxxxxx. Nemá-li občan Xxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx jej obstarat, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x skutečnost, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx mu xxx hraniční kontrole xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k pobytu xx xxxxx, vztahuje-li xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§7

§7 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§8

§8 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§9
Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, xxxxxxxx
x) nemá xxxxxx xxxxxxxx doklad,
b) xxxxxxxx padělaný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx, podléhá-li cizinec xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x zabezpečení xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) nemá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území x x xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) je xxxxxxxxx xxxxxx (§154),
x) xx zařazen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytvořeného xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvami x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hranicích5a) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"), xx účelem xxxxxxx přehledu o xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx smluvních xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"); xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx na území,
h) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx při xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx mohl xxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx bezpečnost xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxx nemocí, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§182a odst. 1) (xxxx xxx "závažná xxxxx").
(2) Cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), b), x) xx x).
(3) Policie xxxxxx xxxxx xx xxxxx
x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

1. xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5,

2. xxxxxxxx-xx padělaný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxx,

3. je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

4. je-li xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

5. xx-xx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxx xxxxxxxx (§154 xxxx. 2), poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx lze xxx xx xx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

1. x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

2. nepředloží-li xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx,

3. je-li důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

4. je-li xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by mohl xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1b) x xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3 xxxx. a). Xxxxxxx xxxxxxx postupuje x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxxxxxx příslušník xxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx příslušník prokáže, xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx nevydá, je-li xxxxxxx odepření xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxx vyhoštění x xxxxx nebo xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx na území, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§10

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx zpět do xxxxxxxxx, xx nevztahuje xx xxxxxxx, pokud

a) xx bezprostředně xxxxxxx xxxx život x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) by xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx kterého xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převoz xx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 nevztahuje xxxxxxxxx vycestovat, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx po xxxx nezbytně nutnou; xxxxxxxx xx xxxxx xx nepovažuje xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx XX. Xx-xx cizinec xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx střežení xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx cizince xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxx vycestování zpět xx xxxxxxxxx, jakmile xx x ohledem xx svůj xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vycestovat.

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§11x

§11x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§12

§12 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§13

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx

1. 0,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx6) (xxxx xxx "xxxxxx existenčního minima") xx 1 xxx xxxxxx, jestliže xxxxx xxxxx nemá vcelku xxxxxxxxxx dobu 30 xxx,

2. 15xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxx na xxxxx přesáhnout dobu 30 xxx, x xxx, xx xxxx xxxxxx xx za xxxxx celý měsíc xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx x 2xxxxxxx xxxxxx existenčního xxxxxx,

3. 50xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx jedná o xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaplacení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx, xx služby budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx území xx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x), jde-li x xxxxx xx území xxxxx xxx 3 xxxxxx, xx prokazuje

a) xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x bance xxxx xxxx finanční xxxxxxxxx znějícím xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx může během xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx peněžními prostředky xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterého xxxxxxx, xx cizinec xxxx xxxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx pobytem xx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx mezinárodně uznávanou xxxxxxxx kartou; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx peněžními prostředky xx výši uvedené x odstavci 1 xxxx. a).

(3) Cizinec, xxxxx xxxx xx xxxxx studovat, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x zajištění prostředků x xxxxxx závazek xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx částky xxxxxxxxxxxx minima na 1 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx doklad x tom, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx studiem x pobytem xxxxx xxxxxxxx přijímací xxxxxxxxxx (xxxxxx). Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků ve xxxx rozdílu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx předpokládaného pobytu, xxxxxxx xxxx 6xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smlouvou o xxxxxxxxx xxxxxx získaného xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx nedosáhl xxxx 18 xxx, xx povinen prokázat xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxx a xxxxxxxx, dnu, měsíci x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, o xxxxx x xxxxx cestovního xxxxxxx cizince, jeho xxxxxxx občanství x xxxxxxx. Hraniční průvodka xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x nímž xxxxxxxx xx území, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx značku x xxxxxx poznávací xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx barvu, xxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxx vycestování x xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§15

Xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x pozvání x xxxxxx cizince xx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxx 3 xxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27).

(2) V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na území xxxxxxx než 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx náklady

a) xxxxxxx x obživou xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx vycestování x xxxxx,

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxx cizince po xxxx xxxxxx xx xxxxx až xx xxxxxxxxxxx z území,

c) xxxxxxx s poskytnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x území, xxxxxxxx též x xxxxxxxx nemocného nebo xxxxxxx zemřelého,

d) xxxxxxx x pobytem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x jeho vycestováním x xxxxx.

§15x
(1) Rodinným příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx
x) manžel,
b) rodič, xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) mladšího 21 xxx, xxxxxxx xxxxxxxx a se xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx domácnosti,
c) xxxx xxxxxx 21 xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx takový xxxxxxxx xxxxxxx občana Xxxxxxxx unie.
(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx považuje xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx manželem xxxxxxxxxx cizinec, xxxxx
x) xx xxxxxxx xx 26 let věku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx povolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx
x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního stavu xxxx schopen vykonávat xxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, se obdobně xxxxxxx x na xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že
a) xx příbuzným xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx

1. xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, žil x občanem Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivého xxxxxxxxxxx xxxxx nedokáže xxx xxxxxxxx xxx osobní xxxx občana Evropské xxxx, anebo

b) xx x xxxxxxx Evropské xxxx trvalý vztah xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České republiky1a).

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX

Xxx 1

Přechodný xxxxx xx xxxxx

§16

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx přechodně

a) po xxxxxxxxxx státních xxxxxx Xxxxx republiky x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebyl-li mu x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odepřen xxxxx na xxxxx,

x) xx překročení státních xxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxx dne narození xx území, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§88).

(2) Přechodný xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx kontrola xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx hranic.

§17

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx přechodně

a) xxx xxxx,

x) na xxxxxxx krátkodobého víza xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27),

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu.

§17x

§17x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§17x

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx bez xxxx

§18

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx území přechodně xxx víza,

a) xxxxxxx-xx xxx xxxxx použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) a není-li x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx [§181 xxxx. a)] xxxxxxxxx xxxxx,

x) stanoví-li xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx [§181 xxxx. x)],

x) xx-xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a)

x) xx-xx

1. xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx cizinec xxxxxxxx může xx xxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx na xxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx v xxxxxxxxx cele7) xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinců (xxxx xxx "xxxxxxxx") (§130); xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx umístění pobývat xx území i xxx xxxxxxxxxx dokladu,

3. xxxxxx 15 let xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx cizincem, x xxxxx xxxxxxxxx dokladu xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx pobývat na xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující okamžitou xxxxx28) xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx x xxxx nebo xx xxxxxxx předběžného xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx k pobytu xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx nepřekročí 3 xxxxxx,

6. xxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxxxx na xxxxxx xxxxx v xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx žáků, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xx xxxxxxx žáků vydaném xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx7b), x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, účel a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, který sám xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx průkazu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx, xxxx

x) je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vízum xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu xx území nepřekročí 3 měsíce.

§19

Xxxxxxxx přechodného pobytu xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx pobytu

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx se xxxxx nevyžaduje, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx cizinec

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) pobývá xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjistí xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx j),

d) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx (§13) xxxx xxxxxxxxxx ověřené pozvání (§15 x 180), xxxx

x) xx xxxxx xxxxxx xx cestovní xxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx neplatný xxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx policie přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx na xxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, zaniká, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pobývá x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vydaným podle §181.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx udělí x x případě xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxx je xxxxxxx vycestovat x xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx").

Díl 3
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
§20
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27). O důvodech xxxxxxxxx krátkodobého xxxx xxxx zrušení xxxx xxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx27).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx hraničním xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum xxxxxx xxxxxxx policii.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx sám xxxx xxxxxxx Evropské xxxx a xx xxxxx hodlá xxxxxxxx xxxxxxxx x tímto xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx xx xxxxx občanem, který xxx xx území xxxxxx, xx oprávněn xxxxx žádost o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b), xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx území xxxxx cestovat xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx tímto xxxxxxx, který xxx xx xxxxx pobývá, xx xxxxxxxxxx vízum xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad,
b) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx závažnou xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx při xxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xx jejichž xxxxxxxxxxx xxx xxx za xx, že xxxx xxxxxxx nebezpečí, že xx xxxx xxx xxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx
x) xx dopustil xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Zastupitelský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, který xxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx víza x x jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xx 15 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxx (§180e) a xxxxxxxx xxxxxxxx přezkoumání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x oprávnění požádat x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxx xxxxxxxxxxxx (§180e) a xxxxxxxx možnosti přezkoumání xxxxxx neudělení xxxx xxxxxx xxxxxxx policie.

§21

§21 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§22

§22 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§23

§23 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§24

§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§25

§25 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26a

§26a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29

§29 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Díl 4
Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx na dlouhodobé xxxxx xxxx xx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx
Oddíl 1
Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů
§30
(1) Xxxxx x pobytu xxx 90 xxx uděluje xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxx xxx 3 xxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxx xxxxxxx cizinci xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3, §42g xxxxx §42i xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem zahraničních xxxx (§49).
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxx x xxxxx platnosti xx 6 xxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 , §42g xxxxx §42i xxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx opravňuje xxxxxxx x pobytu xx xxxxx xx xxxx 60 xxx. Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx 30 xxxxxxxxxx dnů. V xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx podání xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx cizince xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx po xxxxxx cizince na xxxxx za xxxxxxxxxxxx xx do xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oznámit ministerstvu, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 , §42g xxxxx §42i xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x vízum xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného tímto xxxxxxxxxxxxx.
(5) Žádost x udělení víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx výzkumu xx xx xxxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx, který xx držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na území xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx29), xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vyžaduje xxxxx xxxxxxx na území xxxxx xxx 3 xxxxxx.

§31
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx
(1) K žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx (§13),
x) xxxxxx o zajištění xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxxxxx; to xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx záznam xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem zaměstnání xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx náležitosti podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) a x). Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx povolení xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx povolení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu8e) podmínkou xxxxxx zaměstnání.
(3) X žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je držitelem xxxxxxxx x pobytu xx účelem vědeckého xxxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx29), xxxxxxx xxxxxxxxx
a) dohodu x xxxxxxxxx uzavřenou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx sídlo xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x),
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§42f odst. 1) x xxxxx xxxx pobytu na xxxxx a
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 5.
(4) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xx x) x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30).
(5) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxx xxxxxxx x posouzení trestní xxxxxxxxxxxx (§174) vydaného xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx státním občanem, xxxxx i xxxxx, x xxxxx cizinec xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 6 měsíců, xxxx xxxxxx prohlášení x xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nevydává; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nemocí; x xxxxxxxxxx lékařské xxxxxx xxx požádat pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx trpí.
(6) Xxxxxxxxx předložit x xxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx azylanta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx území, xx xxxxxxxxx dítě azylanta xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx cestovního xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první x žádosti x xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx oprávněni předložit x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx občanem xxxx x němž xxxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxx x xxxxxx totožnosti x xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx ubytování xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx bytu xxxx xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx potvrzení xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uživatelem xxxx xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx cizinci xxxxxx xxxxxxx x ubytováním. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) označen číslem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx určen xxx bydlení, xxxxxxxxx xxxx rekreaci. Xxxxx xx xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "uznávaný xxxxxxxxxxxx podpis"); xx xxxxxxx, xx-xx potvrzení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(8) Před xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx je xxxxxxx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j. Současně xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§32

§32 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 428/2005 Sb.

§33
Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xx vycestování x území xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §179 odst. 5,
x) xxxxx xx xxxxxxx nebo poškozeným x xxxxxxxx xxxxxx x jeho účast xx xxxxxx xx xxxxxxxx,
x) který v xxxx xxxxxxxxx oprávnění x pobytu, xxxxx xxxxxxxx nelze prodloužit, xxxxxxx xx xxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je k xxxx xxxxx §69 xxxxxxxx x o xxxx xxxxxxx nebylo xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, nebo
d) který xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx cizinci, xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxx (§120a).
(4) Xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Dobu xxxxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ministerstvo xxxxxxx xx xxxx nezbytně xxxxxx, xxxxxxx však xx dobu 6 xxxxxx.
(6) Cizinec, kterému xxxx uděleno xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xx xxxxxxx xx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx, xx překážka xxxxxxxxxxx x území trvá; xxxxx-xx tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vůli xxxxxxx nezávislá, lze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§34

Náležitosti xxxxxxx o xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx jeho xxxxxxxxx x neuplynula-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxx-xx předložit xxxxxx xxxxxx z xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, lze xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) fotografie,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j x na xxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx, uvedeného na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx podle §33 odst. 1 xxxx. x); to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §33 odst. 1 písm. d).

§35
Xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 dnů
(1) Xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xx xxxxxx než xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx cizince xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx trvá xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx uděleno, xxxxxxx xxxx do xxxx skončení platnosti xxxxxx xxxx.
(2) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx cizinec povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x xx xxxxxxxx náležitost xxxxx §31 xxxx. 5 xxxx. x). X xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx na xxxxx na vízum x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx zaměstnání je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o prodloužení xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 písm. x) x x) x xx požádání xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5 písm. x). Xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j. Xxxxxxxx xx xx požádání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx uvedené x §180j odst. 4. Xxxxxxx je xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§37).

§36

Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx území xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. a), x), d) a x) x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx podle §33 xxxx. 3, xx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx náležitost xxxxx §34 xxxx. a), xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x v případě xxxxx xxxxxx na xxxxxx ministerstva předložit x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx pobytu xx xxxxx xx vízum x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud ministerstvo xxxxxx důvod pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§38).

§37

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů

(1) Ministerstvo xxxxx platnost xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, jestliže xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx účel, pro xxxxx xxxx vízum xxxxxxx, nebo

c) o xxxxxxx platnosti xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx platnost víza x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx doklady xxxx xxxxxxx, v nichž xxxxxxx údaje podstatné xxx posouzení žádosti xxxxxxxxxxxx skutečnosti,

b) xxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx víza,

c) policie xxx xxxxxxxx kontrole [§167 xxxx. x)] xxxxxx skutečnost podle §9 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) x

1. xxxxxxx xx lhůtě stanovené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx x vydání xxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx je xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxx,

x) cestovní xxxxxx xxxxxxx xxx orgánem xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmene x) bodu 1 xxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx §88 odst. 2,

f) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx uplatňující společný xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx cizince ze xxxxx území9a) z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x trestu odnětí xxxxxxx x délce xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx takovou činnost xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo smluvního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx, x dále x důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx a pobyt xxxxxxx xx jejich xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180i xxxx §180j, x xx xxx ve xxxxx xxxxxxxxx policií; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4,

xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx víza x pobytu nad 90 xxx, xxxxxxx xxxxx x vycestování x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§38

Zrušení xxxxxxxxx víza x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx

(1) Cizinec xx xxxxxxx požádat x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxxxx do 3 xxx po xxxxxx xxxxxxxx vycestování x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxxxxxxxx do 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx pominuly xxxxxx, xxx xxxxx xxxx toto xxxxx xxxxxxx, x cizinec xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx anebo bylo-li xxxxx xxxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x) x xxxx žalobě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ministerstvo x xxxxxxxxxx o xxxxxxx platnosti víza x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x vycestování x xxxxx x xxxxx cizinci výjezdní xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§39

§39 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vízum

§40

(1) Diplomatickým xxxxx xx rozumí xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxxxxx cizinci na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx diplomatického xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx příslušných xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx se rozumí xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx cizinci na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xx služebního pasu xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x imunit.

(3) K xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo zvláštního xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x fotografie. Xxxx xxxxxxxxxx víza xx xxxxxxx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j; xx požádání xx cizinec současně xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x zvláštní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Oddíl 3
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx
§42
Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který xx území pobývá xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, hodlá xx xxxxx přechodně xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx x xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobýval xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x) xx x) nebo §33 xxxx. 3 a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx vydaného xxxxx §43, xxxxxx-xx na xxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.
(3) Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nezletilé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). K žádosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. a), x) až e) x xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 5. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx pobytu xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §180i xxxx. 2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j. Současně xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx dokladu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x případy uvedené x §180j odst. 4.
(4) Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxx x povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 nebo 4 xx xxxxxx ministerstvu x žádost o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx úředním xxxxxxxxx. Xxxxx žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka, xxxxx xx držitelem xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu.
(6) Xxxxxxx je xxxxxxxx pobývat na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Žádost x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx9c) (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx
a) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cizince s xxxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x povoleným xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx manželem xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx bude xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávat xx xxxxx,
e) rodičem xxxxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxx xxxxxx azyl xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx2); xxxx-xx tento xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx příbuzný ve xxxxxxxxx linii, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx žádost xxxxxxxx xxxxx poručník xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 65 xxx nebo xxx xxxxxx na xxx xxxxxxxx, xxxxx xx x sebe nedokáže xx zdravotních důvodů xxx postarat, jde-li x xxxxxxxx rodiny x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx území.
(2) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny x cizincem, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x pobytu podle §42g, je xxxxxxxx xxxxx cizinec uvedený x odstavci 1 xxxx. x) xx x) xxxx cizinec, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem, xxxxx xx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití rodiny xx dále xxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx rodinný příslušník xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx32) (xxxx xxx "modrá xxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxx povinen podat xx xxxxx xx 1 měsíce xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx byl xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nositele xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Žádost x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(6) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx může cizinec xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxxx xx xxxxx ministerstvu.
(7) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, jestliže
x) xxxxxxx, se xxxxxx xx být umožněno xxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx na území xx xxxx xxxxxxx 15 xxxxxx; xxx-xx x sloučení manželů, xxxxxxxx musí xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx 20 xxx,
x) cizinec, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 6 měsíců x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxx §42g odst. 3 xxxx. a), xxxx xx dobu xxxxxxx 1 xxxx a xx držitelem povolení xxxxxxxx podle §42g xxxx. 3 xxxx. x),
x) manželu, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx území,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxx soužití xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),
e) xxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) nebo x), xxxx
x) xxxxxxx, xx kterým xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(8) V xxxxxxx polygamního manželství xxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx manželkou xxxxxx.

§42x
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití rodiny xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
a) náležitosti xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x), d) x x),
b) xxxxxx xxxxxxxxxxx příbuzenský vztah; xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, kterému xxx xxxxxx azyl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxx xxxxxxxxxxx xxxxx prokázat i xxxxx věrohodným způsobem, xxxx-xx předložení xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x tímto xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; to neplatí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx tento doklad xxxxxx z důvodů xx xxxx vůli xxxxxxxxxxx předložit xxxx xxxxx xxx dítě xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) členů xxxxxx x
2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na bydlení xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx věrohodně prokáže xxxx částku skutečných xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xx bydlení xxxxxx.
Xx příjem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x existenčním xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přídavku xx xxxx, xxxxxxx x nezaměstnanosti, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx; xxx účely xxxxxxx xxxxxx se §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx x životním a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) K žádosti x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny je xxxxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxxx modré xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx32), xxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x oprávnění x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny x nositelem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx azylu, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).
(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx cizinec xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 5.
(5) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx převzetí xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx, které odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4.

§42c
Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Žádost o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx právním postavením xxxxxxxxxx pobývajícího rezidenta x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx47) (xxxx xxx "xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx"), xxxxx na území xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu delší xxx 3 měsíce.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádost xxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xx území.
(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx předložit
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie,
x) xxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, x xx požádání doklad x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx dokladu x cestovním zdravotním xxxxxxxxx; to neplatí, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx posuzovaných xxxx pobývajících xx xxxxx xxxxxx nižší xxx součet částek xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx stanovených xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9e) nebo částky, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx bydlení xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx v §4 xxxx. 1 zákona x životním a xxxxxxxxxxx minimu xx xxxxxxxx uvedených x §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu; za xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx, x xxxxxxxx jednorázového xxxxxx, přídavku na xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, podpory xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxx účely xxxxxxx xxxxxx xx §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx o xxxxxxxx x existenčním xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. x), x
e) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 5.
(4) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx cizince xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x). Xx xxxxxxxx xx žadatel xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(5) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx rezidenta xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxx pobyt xx xxxxxx společného soužití xxxxxx na území xxxxx, xxxxx rezidentovi xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx postavení xxxxxxx, xxxx xx xxxx xx území tohoto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx.
(6) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. b), doklad xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxxx x xxx posuzovaných osob [xxxxxxxx 3 xxxx. x)] xxxxxx nižší xxx součet částek xxxxxxxxx xxxxx9d) žadatele x x ním xxxxxxxx posuzovaných xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) nebo xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; x xxxx náležitosti uvedené x §31 xxxx. 1 písm. x), x) a x). Xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 xxxx. 5.

§42x
Xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx území
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx9f) xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce x xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §64, x xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x konzervatoři, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx programu xxxx odborné xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxx odstavce 1 xx cizinec xxxxxxx
x) předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), b), x) x e),
x) xxxxxxxxx xxxxxxx rodiče, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x jeho xxxxxxx xx území, xx-xx xxxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx území (§13), xxx-xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx nebo neplacenou xxxxxxxx praxi; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx víza x pobytu xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia xx území je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j. Současně xx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4.

§42e

Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na území9g) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxxx obětí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx9h), xxxx

x) xxxxxx, xxx kterou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nedovolené překročení xxxxxx hranice9i), xxxx xxxxxx, které bylo xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území9i), xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx anebo umožněním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území

za xxxxxxxx, xx spolupracuje x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx vedeném x podezření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx. Povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx vyšetřování zločinu xxxx xxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx stíhání zavazuje xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx x podezřelým xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx schopen xx xxxxxxxxx, xxxxxx orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x právu xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je ode xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx lhůta 1 xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx této xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je-li xx nezbytné pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X průběhu poskytnuté xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx pobyt xx xxxxx a xxx x ním xxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxx lhůty xxxx vliv na xxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx právního xxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem ochrany xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx i xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany2).

(4) K xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx území xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx držitelem, a xx i xxxxx xxxxxxxx-xx doba jeho xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx,

x) nezletilým xxxx xxxxxxxx nezaopatřeným xxxxxxx, xxxx

x) x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx

xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1, xxxxx xx x xxxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx soužití xxxxxx. X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx prokázat skutečnosti xxxxxxx v písmenu x), b) xxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxx platnosti, x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 poskytnuta xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx spolupracovat x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 5. Xxxxxxxxxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx na úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§42f
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu29) xx oprávněn xxxxx xx zastupitelském xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx organizací xxxxxx o xxxxxxxxx9j) x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"). Výzkumnou xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx výzkumná instituce, xxxxxx xxxxx9k) xxxx xxxx xxxxxxxx organizace xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníka xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx výzkumné xxxxxxxxxx zapsané xx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j).
(2) V průběhu xxxxxx na xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx vydané za xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovník žádost x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx vědeckého výzkumu xxxxx xx území xxxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx výzkumu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx
a) dohodu x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx uvedené x §31 odst. 1 xxxx. a) x x),
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx uhradí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xx xxxxx xx xxxxxxxx platnosti oprávnění x xxxxxx xx xxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x území, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a
x) xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 5.
(4) Před xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovník xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x xx xxx xxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xx doby, xxx xx na něho xxxx vztahovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx33). Xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4.
(5) Po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx se držitel xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx úhrady poskytování xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým pobytem.

§42g
Povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") xx oprávněn podat xxxxxxx uvedený x xxxxxxx předpisu vydaném xxxxx §182 odst. 1 xxxx. x), xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x pracovních pozic xxxxxxxxx v centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx9l), xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu. Na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na území
x) xx xxxxxxx xxxxx a podává xxxxxx ve xxxxx xxxxx §46e odst. 3,
x) na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 rok, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx; xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů x xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxx-xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx uvedenou v xxxxxxxxx xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xx vydávána
x) xxx xxxxxxxxxxxxx pracovníky x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x klíčový personál9l) - xxx "X",
x) pro pracovníky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx - xxx "X",
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx "X".
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx zelené karty xx pracovní xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxx karty, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxx se žadatelem x xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx, xxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx stanoviska zasílají xxxxxxxxxx, nejpozději xx 15 xxx ode xxx, kdy xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu nebo xxxxxx úřadu x xxxxxx zelené xxxxx, xxxx skutečnost xxxxx xxxx rozhodnutím ve xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx projedná. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx zástupci xxxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx kartě x xxxxxxx typ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "XXXXXX XXXXX - X, X nebo C".
(9) Zelená xxxxx xxxxxxxxx cizince k xxxxxx xx xxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xx uvedenou.
(10) Xx vydání xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nárok. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nevydá x xxxxxx uvedených x §56 x xxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §182 odst. 1 xxxx. x), xxxx podal xxxxxx x její xxxxxx xx pracovní xxxxxx, xxxxx není uvedena x centrální evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zelené xxxxx, anebo xx x xxxx evidenci xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxx byla xxxxxx, nebo cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadované xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(11) Xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zelené karty xx xxxxxxxx pozici xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx; x xxxxxxxxx uvede xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx, datum xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx pracovní xxxxxx, xxx xxxxxx bude xxxxxx karta xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxx zelené xxxxx xxxxxx xxxxxxx a x datu xxxxxx xxxxxxxx.

§42x
Náležitosti x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx karty
(1) X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. x) x x),
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 5 písm. x),
x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx pracovních míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zelené xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx žádá xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne vstupu xx xxxxxxx dále xx požádání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 5 xxxx. x).
(3) Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx převzetí xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, a xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx do xxxx, xxx xx xx něho xxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180i odst. 4.

§42x

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx modré xxxxx32) je xxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxx xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, nejde-li x

x) xxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxx §42c za xxxxxx zaměstnání nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, který xx xxxxx pobývá x souladu s xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx některých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x investicemi, kterou xx Česká republika xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xx xxxxx34).

(2) Za xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxx ukončené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odborné xxxxxxxx, xxxxx studium trvalo xxxxx 3 roky.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx podává xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx

x) na xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx držitel xxxxx karty xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx podá ve xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx území x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci xx xxxx x xx xxxxxxxx.

(5) Jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx x regulované xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx35).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), i) nebo x),

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8e) může být xxxxxxxx cizincem, xxxxx xxxx občanem Evropské xxxx.

(7) Ministerstvo x xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "XXXXX XXXXX XX".

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx její platnosti, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx oznámit xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podléhá xxxxx prvních xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx předchozímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty, xxxxx držitel xxxx xxxxx podmínky xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx dvou xxx pobytu na xxxxx xx xxxxxxx xxxxx karty xxxxxxx xxxx xxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele x xxx, že xxxxxxx xxxxxx podmínky xxx xxxxxx modré xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx občanství cizince, xxxxx, xx xxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx kterou xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx jejího xxxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností od 1.1.2011

§42x
Xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxx karty
(1) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x), d) x x),
x) xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx sjednanou xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx na zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1,5xxxxxxx xxxxxxxx hrubé roční xxxx xxxxxxxxx sdělením Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxx-xx x xxxxx regulovaného xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx takového xxxxxxxx,
x) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx xx území xxxxxxx xxxx držitel modré xxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. d).
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xx xxxx xxxxxx xxx dne vstupu xx xxxxx do xxxx, xxx xx xx xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32), x na xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného na xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; to xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx v §180j odst. 4.
§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§43

Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx uděluje xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §33, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx x trvají-li xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx cizince, kterému xxxxxxxx platnost xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxx xx bylo xxxx xxxxxxxx zrušeno z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxx.

§44
(1) Xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zastupitelském xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §30 odst. 4, je xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx xx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx území xxxxxx dostavit xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx biometrických údajů xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx k xxxx xxxxxxx digitálnímu zpracování; xxxxxx xx nepořídí, xxxxx xxxxxxx x xxxx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx karty, xxxxxxxxxxxx xx pořízení xxxxxxxxxxxxx údajů vydá xxxxxxxxx x splnění xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Cizinec xx xxxxxxx ve xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx pobyt xx xxxxx, xxxxxx xxx 1 xxx,
x) 1 xxx, xxx-xx x přechodný xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 1 xxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx době xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1 xxx,
x) 2 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx,
e) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x dobrovolné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxx xx xxxxx xxxxx §42d,
x) xxxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výzkumného pracovníka xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
i) 2 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx území ministerstvo xxxxxx x platností xx xxxx potřebnou x dosažení účelu xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 6 xxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxx xx vydává x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx zaměstnání, xxxxxxx xxxx
x) xx 3 xxxx, xxx-xx x xxx "X",
b) na 2 xxxx, xxx-xx x xxx "B",
x) na 2 xxxx, xxx-xx x xxx "X".
(7) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx o 3 xxxxxx xxxxx, než xx xxxx, xx xxx byla uzavřena xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 2 xxxx.
(8) Xxxxx xxxxx xxxxx §42i xx xxxxxxxx za xxxxxxx
x) do xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx doby xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx o vydání xxxxx karty xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx karty,
x) xx doby, xxx xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx, xxxxx byla xxxxxx x vydání xxxxx xxxxx podána v xxxx xxxxxxxxx modré xxxxx xxxxx §42i,
x) xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx, pokud xx xxxx členský stát Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx kartu,
x) xx xxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cizince x xxxxxx xxxxx xxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Evropské xxxx se xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxx karty xxxxx §42i, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx modré xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx požádal x xxxxxx xxxxx xxxxx podle §42i x x xxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnuto x xxxx platnosti xxxxx karty xxxxxx xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx.
(10) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx státem Evropské xxxx xx odstavce 8 x 9 xxxxxxxx obdobně.

§44x
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx
x) xx dobu stanovenou x §44 odst. 5,
x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §44 odst. 4 xxxx. x), x), x) xx x),
x) na xxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x),
x) na xxxx 5 let, xxx-xx o dobu xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x),
e) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však x 3 xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx x),
x) nejdéle na xxxx xxxxxxxxxx v §44 xxxx. 7, xxx-xx x modrou xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx území (§42d) lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx však xxxxxxx o 2 xxxx, pokud bylo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vyšší xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx vysoké xxxxx. Pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx přijímá x xxxxxxxxx o xx ministerstvo. Xx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx §35 xxxx. 2 a 3, §36, §46 xxxx. 3, 7 x 8 x §47 xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42b odst. 1 xxxx. a), c) x x) x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Na xxxxxxxx xx současně xxxxxxx předložit doklad x zaplacení pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To neplatí, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4. Jestliže xxx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxx cestovní xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny nelze xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46a).
(5) X žádosti x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42c xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxxxx xxxxxx, jehož je xxxxxxx xxxx x xxxx pobýval, x xxxxxxxx zprávy, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podnikání xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 7 xxxx 8. X xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání9m), předložit xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. a), d) x e).
(6) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx studia xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §42d je xxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x),
x) xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx odpovídá podmínkám xxxxxxxx x §180j, x xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zaplacení pojistného xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,
x) xxxxxxxx zajištění prostředků x pobytu xx xxxxx (§13), xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxx škole nebo xxxxxxxxxx odbornou xxxxx; x ostatních xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx náklady na xxxxx cizince xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace,
x) předložit souhlas xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, s xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 4, x výjimkou xxxxxxxxxx. X xxxxxxx změny xxxxxx xx cizinec xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(8) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §42f odst. 3 písm. x) x x) a xx požádání xxxxxxxxx xxxxxx, xx netrpí xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud ministerstvo xxxxxx důvod pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx (§46d). Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) a x) až x) x prokázat, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka.
(9) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zelené karty xx xxxxxx ministerstvu. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxx xxxxxx, pracovní xxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx žádá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx karty, x x případě xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx ubytování xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(10) Platnost xxxxxx xxxxx typu "C" xx xxxxxxxxxxxx.
(11) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx karty xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42j xxxx. 1 xxxx. x) až x), x xxxxxxxx fotografie.
(12) Splňuje-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, x xx xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, který xx xxxxx x xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; podpis xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(13) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dostavit se xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx.

§45
(1) Xxxxxxx, který xxxxx xx xxxxx pobývat xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx mu xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx požádat ministerstvo x udělení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Nové povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §33 odst. 1 xxxx 3 x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §42 odst. 2. Cizinec, xxxxx xxxxx xx území xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx pobývá xx xxxx xxxxx xxx 2 xxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx po xxxxxxxx věku 18 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účelem.
(3) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx 1 xxxx xxxxxx xx území xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xx nositeli xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) ke dni xxxxx nositele xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x důsledku uzavření xxxxxx x nositelem xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) k xxxxx xxxxxxxx oprávnění xx sloučení xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytem xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx účelem x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx nepřetržitě xx dobu xxxxxxx 2 let x xxxxxxxxxx trvalo xxxxxxx 5 xxx; podmínka xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx trvání manželství xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nebo 5 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění podmínky xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx,
x) doklad podle §42b xxxx. 1 xxxx. d) xxxx xxxxxxxx k zaměstnání,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu pobytu xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j x xx požádání xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx na xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4,
x) xxxxxxxxxx.
(7) Oprávnění xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nebo 5 xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx ode xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx území xx oprávněn xx xxxxxxx xxxxx pobytu xxxx xx 1 xxxx pobytu na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vydání povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx jiným xxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx §46c xxxx. 1 xxxx. a) xx x).

§46
(1) Xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu platí xxxxxxx §31 xxxx. 1 x 4, §33, 34, 37, 38, §55 xxxx. 1, §56, §58 xxxx. 3 a §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §42 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j. Současně xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4.
(2) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 písm. x) platí xxxxxxx §56 vztahující xx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx. Pro povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §43 odst. 2 xxxxx obdobně §31 xxxx. 1, §37, §55 xxxx. 1, §56, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx x zaplacení pojistného xxxxxxxxx xx dokladu x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.
(3) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxx xx xxxxxx vědeckého výzkumu xxxxx obdobně §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x), g) x x), §56 xxxx. 2 písm. x) x §62 xxxx. 1.
(4) Pro xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití rodiny x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 písm. x), x), x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx na území (§42d) xxxxx xxxxxxx §37, §55 xxxx. 1, §56 odst. 1 xxxx. x) xx c), x), x) x x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 odst. 1 xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx vízum.
(6) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x).
(7) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx podnikání je xxxxxxx xxxxxxx předložit
x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. a), x) x e),
x) xxxxxx prokazující, že xxxxxx xxxxxxx příjem xxxxxxx a společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx pobývajících xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minim9d) xxxxxxx x x ním xxxxxxxx posuzovaných osob x xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) nebo částky, xxxxxx xxxxxxx věrohodně xxxxxxx xxxx částku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; společně xxxxxxxxxxxx osobami xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 2 x 3 zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu; za xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, podpory x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxx xxxxx výpočtu xxxxxx xx §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nepoužije,
c) xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx evidence30),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx nemá xxxxxxxxxxx nedoplatky, a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx nemá xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx36) xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx cizinec daňovým xxxxxxxxx xxxx plátcem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxx skutečnost,
x) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxx obchodní xxxxxxxxxx xxxx družstvo xxxx xxxxxxxxxxx nedoplatky, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx družstvo nemá xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx penále,
x) na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daně x xxxxxx.
(8) Xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxx xxxxxxx s povolením x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e), xxxxx pracovní xxxxx xxxxxxx x některého x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x týchž xxxxxx anebo okamžitým xxxxxxxx podle §56 xxxxxxxx práce, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x) xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx předcházela xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xx xxxx xxxxxx než 1 xxx, xxxxx xx xxx skončení pracovního xxxxxx na území xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx; xx xxxx nepřetržitého xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x xx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu,
xxxxxxxxxxxx zruší, xxxxxx-xx xxxxxxx xx lhůtě 60 dnů xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydáno xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.
(9) Xxx-xx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxx xxxxxxxx xx smluvním xxxxxx5a), xxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x řízení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xx tohoto xxxxxxx. Vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx cizince xx informačního systému xxxxxxxxx xxxxx zařadil.

§46a
Zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx
(1) Xx xxxxxx cizince xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jestliže
x) xxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx,
x) jiný xxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup ve xxxx vyhošťování rozhodl x vyhoštění cizince xx xxxxx území9a) x důvodu odsouzení xxxxxxx k trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx nebo takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování, x xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vstup x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxx při pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným v §180j, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4,
x) xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 písm. x) xxxx x),
x) xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxx padělané xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) cizinec nemá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxx při xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo před xxxxxxx cizince na xxxxx,
i) xxxxxxx xxxxxx xxxx, pro xxxxx bylo toto xxxxxxxx xxxxxx,
j) xxxxxx, xx xx xxxxxxx dopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxx xx bylo xxxx xxxxxxxx zrušeno,
x) držitel xxxxxx xxxxx požádal x xxxxxxx její platnosti xxxx mu byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
m) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx nebyla prodloužena xxxx jiným členským xxxxxx Evropské xxxx xxxxxx vyhověno xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,
xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46b
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx7c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx
a) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
b) xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx povolení mohl xxx dalším xxxxxx xx xxxxx závažným xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx uplatňující xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx území9a) z xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx nejméně 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx závažnou xxxxxxxx činnost nebo xxxxxxx xxxxxxx připravuje xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x §46 xxxx. 9,
e) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá podmínkám xxxxxxxx x §180j, x xx ani xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x společně x xxx xxxxxxxxxxxx osob [§42c xxxx. 3 xxxx. x)] nedosahuje xxxxxx živobytí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob9o), xxxx
x) stát, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postavení x xxxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx života xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx vydaného xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx přiměřené x hlediska xxxxxx xx xxxx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx x v xxxxxxx, xx platnost povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění.
(4) Ministerstvo v xxxxxxxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx výjezdní xxxxxx; xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx vycestovat.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx

(1) Ministerstvo xxxxx platnost povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx9g), xxxxxxxx

x) xxxxxxx přestal xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx povolení xxxxx §42e xxxx. 1,

x) xx to xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x zrušení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Postup xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx policie xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx předání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1 současně xxxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx vydaného xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 5; x xxxx skutečnosti ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zanikla xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5; xxxxxxx xx xxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem x xxxxx vycestovat.

§46d
Zrušení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx
(1) Xx žádost xxxxxxxxxx pracovníka ministerstvo xxxxxxxx jeho xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxxx.
(2) Ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx,
x) xxxx stát Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx stát uplatňující xxxxxxxx postup ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx 1 xxx anebo xxx xxxxxxx podezření, xx spáchal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx území,
c) xxxx zjištěno, že xx výzkumný pracovník xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxx závažnou xxxxxx,
x) výzkumná organizace, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxxxxxx9j), xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválených xxx xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j); xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x jinou výzkumnou xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx seznamu xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42f xxxx. 3,
x) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti o xxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx padělané xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx v nich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) výzkumný xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vydáno,
za podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx ministerstvo přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka.
(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území x výzkumnému pracovníkovi xxxxx výjezdní xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§46x
Zrušení x xxxxx platnosti xxxxxx karty
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jestliže
x) xxx cizinec xxxxxxxxxx odsouzen za xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx,
b) xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnosti xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, pro xxxxx xx xxxx xxxxxx karta xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3,
x) xxxxxxx x žádosti o xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x žádosti xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx doklady xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx v §93a xxxx. 1 xxxx 2,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx doklady xxxxxxxxxx xxxxx §42h xxxx. 2,
g) xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x takovému onemocnění xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxx při xxxxxxxx kontrole [§167 xxxx. 1 xxxx. x)] zjistí xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) x
1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
2. xxxxxxx xx xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx o vydání xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxx státu, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx 1 xxxx 2,
x) xxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování xxxxxxx x vyhoštění xxxxxxx xx svého xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx nejméně 1 xxx anebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxxxx státu uplatňujícího xxxxxxxx postup ve xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx cizinců xx xxxxxx území, xxxx
x) cizinec x xxxxxxx xxxxxxxxx zelené xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxx xxxxxx karty, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx povinnost podle §88 odst. 3, xxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, x to xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,
xx xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx zelené xxxxx xxxxxx cizinci, jehož xxxxxxxx poměr xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx e) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x týchž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx práce, ministerstvo xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území a xxxxx cizinci xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx z území xxxxxxxxxx.
(5) Platnost xxxxxx karty zaniká xxxxxxx nové zelené xxxxx xxxxx §42g.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx karty, xxxxxxxx

x) její xxxxxxx x zrušení platnosti xxxxx karty požádá,

b) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx xxxxxxxx anebo pozměněné xxxx údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti x nich uvedené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx z xxxxxxxx xxx vydání modré xxxxx,

x) její xxxxxxx xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx modrá xxxxx vydána,

e) její xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 3 pracovních xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxx,

x) doba xxxxxx nezaměstnanosti držitele xxxxx karty přesáhla 3 po sobě xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx skončil z xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. a) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxxx zrušením podle §56 xxxxxxxx práce,

h) xxxx držitel xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx kvalifikace příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx35).

(2) Ministerstvo xxxx xxxxx platnost xxxxx xxxxx, jestliže

a) xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx,

x) jiný xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze svého xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx nejméně 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státu uplatňujícího xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx nebezpečí, že xx její xxxxxxx xxxx xxx dalším xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx platnosti xxxxx karty. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx držitele xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx modré xxxxx, xxxxxxx xxxxx x vycestování x xxxxx x cizinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§47
(1) Žádost x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx cizinec xxxxxxx podat xxxxxxxx 90 x nejpozději 14 xxx xxxx xxxxxxxxx platnosti víza x xxxxxx nad 90 xxx. X xxxxxxx, xx podání xxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx cizinec oprávněn xxxx xxxxxx podat xx 3 pracovních xxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xx doby xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx platné.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx byla podána xx xxxxx podle xxxxxxxx 1, považuje xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(3) Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 4 je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. x) nebo x) x xx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vztahuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

§48
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx zajistit xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a) (xxxx xxx "xxxxxxx požívající dočasné xxxxxxx"), xxxxxxxx cizinec,
a) xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) x x), §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx (§43),
b) xxxxx xx uveden x §42e odst. 1 xx xxxxxxxx x ve lhůtě xxxxx §42e odst. 2,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xx uveden v §42e xxxx. 5, x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx je xxxxxx v §18 xxxx. d) bodě 4, a to xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§48x

(1) Xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxx §42e xxxx. 2, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, a xxxxxxx, kterému xxxx xxxx povolení vydáno, xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx příspěvku až xx xxxx

x) 1,6xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem9d), xx-xx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)],

x) 1,5násobku částky xxxxxxxxx minima žadatele x společně s xxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 2 xx 3 xxxxx,

x) 1,4xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxx,

x) 1,3násobku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 x xxxx xxxx.

(2) Výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x ohledem xx majetkové xxxxxx xxxxxxx. Finanční příspěvek xxx poskytnout xxx xxx, kdy xxx xxxxxxx xxxxxx podle §42e xxxx. 2. Xxxxxxxx příspěvek xx xx xxxxxx cizince xxxxxxxxx xx dobu 1 měsíce. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxx zahájeno xxxxxx x xxxx poskytnutí. Xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x majetkové xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx poměry své xxxxxx formou čestného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx neposkytuje. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§15 x 180),

b) xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§48x

(1) Je-li cizinci, xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxx bude spolupracovat x orgánem činným x xxxxxxxx xxxxxx (§42e xxxx. 2), xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxx povolení xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xx poskytováním xxxxxx xxxxxx cizincům xxxx xxxxx bezplatně, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci xx xxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx ochrany xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx o vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §42e xxxx. 1.

(3) Po xxxx platnosti povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem ochrany xx xxxxx se xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x účinností od 21.12.2007

Xxxxx 4

§49

Přechodný pobyt xx xxxxx xx xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu členům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx příslušníkům registrovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxx nejdéle xx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx úřadu cizího xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České republice xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registrovaný Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx území xxxxx §18 xxxx. x) xxxx b), xxxxxxx xxxxxxx během pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx, ke kterému xxx opravňuje xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx 5
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
§50
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxx úřední xxxxxxx
x) policie xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého víza, xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx na území xxxx v tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x němuž xx xxxxx nevyžaduje, xxxx xxx správním xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx zrušení xxxx uplynutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k dlouhodobému xxxx trvalému xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx platnost xxxx, xx zrušení xxxx zániku platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a).
(2) Xxxxxxxx příkaz xxxx xxxxxxx Ministerstvo zahraničních xxxx xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx (§41), xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx xx prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu vydávaného xxxxx xxxxxxxxxxxxx (§49 xxxx. 5) xxxxx xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx nevyžaduje.
(3) Výjezdní xxxxxx opravňuje xxxxxxx x přechodnému xxxxxx xx území xx xxxx, která xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úkonů, x x xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx delší xxx 60 dnů, dobu xxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxx policie, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxx na 1 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx nemocí.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x totožnosti cizince, xxxxx cestovního dokladu x xxxx, ve xxxxx xx cizinec xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx; x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podmínkou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx z xxxxx.
(7) Xxxxxxxx příkaz xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, ministerstvo xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad.

§50x
Xxxxxxxxxx o povinnosti xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, na xxxxx neoprávněně, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dále
a) xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx nevyužil možnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xx účelem opuštění xxxxx, xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxx x tomu byl xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxx mezinárodní xxxxxxx z xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 30 dnů, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pobytu na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany (§124b), xxxx

x) cizinci, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx a xx xxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem 13. xxxxx 2009 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství37) (§129).
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 3 xxxxxxx dobu k xxxxxxxx xxxxx, x xx x rozmezí 7 až 60 xxx. Xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxx doba x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, začíná xxxx xxxx xxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x průběhu xxxx k opuštění xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xx zajištěním xxxxxxxxx.
§50x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xxx 6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dlouhodobému xxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nárok.

(3) Xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxx po dobu x xxx vyznačenou.

(4) Xxxxxxxxxx vízum nelze xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.1b)

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§52

V zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx být

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx nebo vycestování x území,

b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx.

§53
(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xx zastupitelském xxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx cizinec xxxxxxxx xxxxx pouze xx zastupitelském úřadu xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx občanem, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ve státě, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx trvalý xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx předpise xxxxxxx xxxxx §182 odst. 1 písm. f).
(2) Xxxxxx o xxxxxxx dlouhodobého víza xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx nepřípustnou, xxxxxxxx
x) x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx obrazového záznamu,
x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
d) xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx cizinci, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, vrátí xxxxxxxx žádosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nepřípustnosti xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx cizince x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx snímat xxxxxx xxxxx x pořizovat xxxxxxxx xxxxxxx.

§54

V žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxx své xxxxx x xxxxxxxx, ostatní xxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v cizině x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a xxx-xx o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxx, x xxxx x tom, zda xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x čísle a xxxxxxxxx příslušného xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojení (u xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx), cíl xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx pobytu na xxxxx, zamýšlený xxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx cílového státu xxxxxx xxxx platnosti x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dopravní prostředek, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, adresu xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxxxxx či jiného xxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx území, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x posledních 3 letech xxxxxx xxxx xxxxxx platnosti, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx jména, xxx, xxxxx, xxx a xxxxx xxxxxxxx.

§55

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 xxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Předložení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x udělení dlouhodobého xxxx xx xxxxxxx xx požádání xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx obrazového xxxxxxx.

§56
Důvody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Dlouhodobé vízum, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx podle §33 xxxx. 3, ministerstvo xxxxxxx neudělí, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x pohovoru xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x dlouhodobé xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x přes xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx žádost o xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx evidován v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xx xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx x pobytem cizince xx území xxxxx Xxxxx republika,
e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Úřad práce Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx nevydá,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 1 písm. xxxx. x), b), x), x), i) xxxx x),
x) xxxx zjištěny skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx že xxxxxxxxxx xxxxx hodlá zneužít x xxxxxx xxxxx, xxx je uveden x žádosti x xxxxxxx dlouhodobého xxxx,
x) xxxx vyznačením xxxxxxxxxxxx xxxx nepředloží xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx uvedeným x §180j, x xx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,
x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx republiky xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx překážka xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx neuhradil xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx vízum, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx, jestliže
x) xxxxxxxxx podmínku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174), xxxx
x) x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx zákonem,
xx xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx neudělení do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) X důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 se xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx x x xxxx oprávnění požádat xx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x neudělení dlouhodobého xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§180e).
(5) Xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx cizince xx xxxxxx systému xxxxxxx; v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx tohoto xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx smluvnímu xxxxx, který xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovisko. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx udělování xxxxxxxxxxxx víza přihlédne. Xxxxx cizinec xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx pojištění, xxx-xx xxxxxxx, x xxxxx xx z xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §108j xxxx. 4.

(2) Zastupitelský xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxx víza x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, zastupitelský xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, a to xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx bližší xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx. X provedeném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x podpis xxxxx provádějící pohovor x podpis žadatele.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx ani xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§58

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X odůvodněných xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx vízum xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad.

(3) X dlouhodobém xxxx xxx vyznačit xxxxx xxxx xxxx účelů xxxxxx.

§59

§59 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§60
(1) Žádost x xxxxxxxxxxx doby pobytu xx území xx xxxxxxxxxx vízum nebo xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza podává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx víz xxxxxxxx 90 xxx a xxxxxxxxxx 14 dnů xxxx uplynutím doby xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza.
(3) X případě, xx xxxxxx žádosti xx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx důvody xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx důvodů; xxxxxxxxxx vízum se xx xxxx zániku xxxxxxxxx považuje xx xxxxxx.
(4) Pokud xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx dlouhodobé xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí.
(5) Xxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx prodloužit, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxx xxx neprodloužení doby xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx neprodloužení xxxx platnosti dlouhodobého xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx víza.
(7) Pokud x žádosti x xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxx na xxxxx za pobyt xx toto xxxxx, x xx xx xx rozhodnutí x xxxxxxx.

§61

§61 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§62
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §30 xxxx. 2 zaniká xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx studia xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx uděleného podle §33 odst. 3 xxxx zaniká xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx doplňkové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2).
(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Platnost ostatních xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§63

§63 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§64
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí
a) střední xxxxxxxxxx x vyšší xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx škole, konzervatoři xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, zapsané do xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx10a), x xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech na xxxxxx xxxxx9k),
x) účast xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx xxxxxx, xxxx účast xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx programu Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxxxxxx stipendijního xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx praxe xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a odborných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x tuzemské hostitelské xxxxxxxxxx x době xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxx xxxxx anebo x xxxx xxxxxxx 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, organizačně xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokou školou, Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx území nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx mimo xxxxx, xxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx praxe x xxxxxxxxxx xxxxxx mládeže xx xxxx od 18 do 25 xxx, xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizincem, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hostitelské xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx účelu Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx akreditovanou xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx území xxxx právnickou osobou xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) výměna xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobyty xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x rozvoj xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx studia xx xxxxx (§42d) se xxxxxxxxxxx xx střední xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hostitelské xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx bezplatná.

§64x

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64x

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXX XX XXXXX

Xxx 1

§65

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx

x) xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxxxxx výchovy10c), xx-xx splněna podmínka xxxxx §87 xxxx. 1.

(2) Ustanovení této xxxxx xx xxxxxxxxxx xx občana Evropské xxxx1b) x x xxxxxxxx §8385 xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxx podmínky předchozího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx vydá cizinci

a) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

1. je-li xxxxxxxx xxxxxxxx a manželství xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx území,

2. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx závislé xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx nepožádá x xxxxxxx azylu, nebo

3. xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx tohoto povolení xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxx pobývá na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cizinců.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, kterému předchozí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 písm. x) xxxx d), xxxxx od nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx doba 3 xxx.

§67
(1) Povolení k xxxxxxxx xxxxxx se xx 4 letech xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vydá xx xxxxxx cizinci, který xx xxxxx pobývá x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxx roky xxxxxxxxx poslední xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx doba xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xx dobu xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, včetně xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx stížnosti. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx zachována, xxxxx xxxxxxx xxxxx žádost x udělení mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dlouhodobé vízum xxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx pobytu; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) xx mladší 18 xxx,
x) xx xxxx xxxxxxx o sebe xxx xxxxxxxx z xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxx a xxxxxx 65 let.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx vydat, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xx rodičem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) nebo x),
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinec xxxxxxx x odstavci 2 písm. a) xxxx x) svěřen xx péče, xxxx
x) xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx sestupné xxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2, xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
(4) Žádost xx při splnění xxxxxxxx x odstavci 1 oprávněn xxxxx x cizinec, který x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxx xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx roky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stížnosti, xxx prominout z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxxxxxxx cizincem osoba xxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx žadatele nastal xx xxxxxx xx xxxxx.
(8) Splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxx řízení o xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizince uvedeného x xxxxxxxx 2.

§68
(1) Povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxx nepřetržitého pobytu xx xxxxx.
(2) Xx xxxx pobytu podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Doba xxxxxx xx území xx xxxxxx studia xx xxxxxxxxxx xxxxxx polovinou. Xxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx doba, xx kterou xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vedlo k xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx doby xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx déle xxx 18 xxxxxx, xxxxxxxxxx xx tato xxxx x xxxxx rozsahu. Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx vyslán zahraničním xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vypomáhal x xxxxxxxx pracemi xx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxx).
(3) Do doby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na území x průběhu xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jednotlivá xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nepřesáhla 6 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 měsíců, x dále xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cizince na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nepřítomnosti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 12 po sobě xxxxxxxx měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx onemocnění xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 5 let xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx karty, xxxxx jako držitel xxxxx karty xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx nejméně 2 let; xx xxxx 5 let xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx členských států xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 18 xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx započítávají x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx měsíců x pokud x xxxxxxx xxxxxxxxxx 18 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx na xxxxx.
(5) Xxxxxx x povolení x trvalému pobytu xx oprávněn xxxxx x cizinec, který x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx cizinci x xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, musí xxx žádost xxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx od skončení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§69
(1) Žádost o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xx podává xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x je xxxxxxxx xxxx nezletilým xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx azyl x xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx11),
x) xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxx na území, xxxxx xxxx spolupráce x xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx x lidmi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nedovoleného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx x rámci přechodného xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rovněž cizinec xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §67.
(4) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §68 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx dlouhodobé xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx území podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),3a); xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 5 xx xxxxxxxx podat též xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§69a

§69a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69x

§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§70
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxx
x) xxx xxxxx, příjmení x xxxxxxx jména, xxxxxxx xxxxxxxx příjmení, xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a adresa xxxxxxxxxxxxxx), účel xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx vstupu xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), poslední xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx pobyt xx území xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxxx x místo xxxxxx), den xxxxxx xx xxxxx, číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Cizinec xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu předložit
a) xxxxxxxxxx,
x) cestovní xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx účel xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx listinu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxx, že xxxxxxx byl x xxxxxxxxx státním občanem Xxxxx xxxxxxxxx1a); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68,
x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§71 odst. 1); to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx podle §67 xxxx xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx žádá x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx dosažení xxxx 18 xxx x důvodu xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx občanem xxxx x xxxx xx xxxxxx bydliště, xxxxx x státy, v xxxxx cizinec v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxx než 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx tento xxxx takový doklad xxxxxxxx; tato povinnost xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx mladšího 15 xxx x na xxxxxxx staršího 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochrana podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxx který xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67; cizinec, xxxxx xxxx o xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxx §68 odst. 1, xxxx, xxx-xx x cizince xxxxx §87, který xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx z xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x), xx xxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, je-li x xx xxxxxxx,
x) xxxxxx x zajištění ubytování xx xxxxx (§71 xxxx. 2),
x) souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x tímto xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; to xxxxxxx pokud xxxxxxx xxxxxxx, že tento xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) doklad prokazující xxxxxxxxxxx znalost českého xxxxxx vydaný xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x seznamu xxxx xxxxxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxxx českého jazyka xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§182a xxxx. 2), není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx závislé xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx cizinec, xxxxx xxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b) x xxxxxx na území xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx, je xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xx x) x x).
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 je xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařskou xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. O předložení xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx důvodného xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jazyka xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx nevyžaduje xx xxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxx xxxx 15 xxx,
x) prokáže, xx x xxxxxxx 20 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxx nebo nejméně 1 akademický xxx xxxxxxxx vysokou školu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxxx škole,
c) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x českého xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx minimálně xxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx [§182a odst. 2 písm. x)], xxxxx je tato xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx 67 nebo xx zániku xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §87 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 4,
x) prokáže, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx na xxxx schopnost komunikovat, xxxx
x) xxxxxx xxxx 60 xxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxx českého jazyka x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx Ministerstva školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx [§182a xxxx. 2 xxxx. x)], oprávněno xxxxxx prokazující požadovanou xxxxxxx českého xxxxxx xxxxxxx x požadovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nový xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x tomto případě xxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx.

§71
(1) Xx xxxxxx x zajištění prostředků x trvalému xxxxxx xx území se xxxxxxxx xxxxxx prokazující, xx xxxxxx cizince xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx pobývajících na xxxxx [§42c xxxx. 3 písm. x)] xxxxxx nižší xxx xxxxxx částek xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxx a x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx9e) xxxx částky, kterou xxxxxxx xxxxxxxxx prokáže xxxx částku skutečných xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx své x společně xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §66 xxxx xxx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k zajištění xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů. Xx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx započitatelný xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou jednorázového xxxxxx, xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi; xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx prokázat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx průměrného xxxxxxx xxxxxxxxx výdělku, xxx-xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx přiznáním x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx xx samostatné xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x bance xx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx příjmy disponuje xxxx platební xxxxx xxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx podle §70 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo domu, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx anebo xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uživatelem xxxx xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx zajištěno xxxxx v objektu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, ubytování nebo xxxxxxxx. Úřední xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxx xxxxx souhlas xxxx pověřeným zaměstnancem xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx elektronicky, xxxx xxx podepsáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí, je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§72

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx listu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jazyka x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx.

§73

Xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx.

§74
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx ve xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k převzetí xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx podpisu, který xx xxxxx x xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxx provedení xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se na xxxxxxxxxxxx x převzetí xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu.

Xxxxxx xxx nevydání, xxxxx platnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x trvalému xxxxxx
§75
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx zamítne, xxxxxxxx
x) xxxxxxx k xxxxxxx předloží xxxxxxxx xxxxx pozměněné náležitosti xxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,
b) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oprávnění xx sloučení xxxxxx xxx xx xxxxx x jinou xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (§154),
x) xx cizinec xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§169 xxxx. 2), odmítne xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx
x) x řízení xxxxxx xxxxxxxxx důvody uvedené x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67 xxxx §68.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx dále xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) cizinec xxxxxxxxx podmínku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174),
x) xxxxxxx xxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 trpí xxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2 xxxx. x),
x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,
za podmínky, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx přiměřené z xxxxxxxx jeho zásahu xx soukromého xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x humanitárních xxxx jiných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx podle odstavce 3 xxxx 4, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povolení xx xxxxxxxx státem, xxxxx xxxxxxx zařadil xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx smluvnímu xxxxx, xxxxx cizince xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx zařadil.

§76

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx státního občanství Xxxxx republiky,

b) nabytím xxxxxx moci rozsudku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trest xxxxxxxxx10) nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx cizinci xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx7c), nebo

d) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§77
(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx
x) xxxxxx, xx xx xxxxxxx dopustil obcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému pobytu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx prohlášeným xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxx pobyt xxxxxxx xx xxxxxxx předložených xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) cizinec xxxxxxx xxxx xxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx x narozením xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx odborným xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxx,
x) je xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) o xx xxxxxxx požádá, xxxx
x) xxxxxxx, bývalý xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx, pobýval xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 24 xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx platnost povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx naruší xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx druhých xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) zanikne xx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 1 xxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx,
x) xxxx zrušena xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx uděleného xxxx, xxx x xxxxxxx, držitele tohoto xxxxxxxx, xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §88 odst. 3,
x) xxxxxxx je xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx orgán, který xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zařadil, poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxx vyhodnocení lze xxx za xx, xx trvá xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx svém xxxxxx xx území xxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný pořádek,
f) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx uplatňující xxxxxxxx postup ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxx9a) x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx nejméně 1 xxx anebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx některého xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx cizinců na xxxxxx xxxxx,
xx podmínky, xx xxxx rozhodnutí xxxx přiměřené x xxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x území x udělí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.

§78

§78 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§79

§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§80

§80 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§81

§81 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§82

§82 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 2

Xxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx společenství xx xxxxx

§83

(1) Ministerstvo x rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizinci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx7c) (xxxx jen "xxxxxxxx na xxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§68),

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx neohrozil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx podle §71.

(2) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x povolením x xxxxxxxx pobytu xx území, xxxxxxx xxxx právní postavení xxxxxx přiznáno současně x vydáním xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx písemně xxxxxx x splňuje xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx podmínku 5 xxx nepřetržitého pobytu xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx držitel xxxxx xxxxx x po xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nepřetržitě pobývá xx území. Xx xxxxxxxxxx doby 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx po dobu xxxxxx xxx 18 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx použije x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Cizinec, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx (§85 xxxx. 1), xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx pravomocného xxxxxxxxxx x zrušení právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx a xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx území xxxxx §71. Xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xx uvedenou xxxx xxxxxxxxxxx (§68), xxxxxxxx důvody zrušení xxxxxx xxxxxxxx postavení x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§84

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta - XX"7c).

(2) Ministerstvo xx xxxxxxx o povolení x xxxxxx dále xxxxx záznam "Mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx [název xxxxxxxxx xxxxx] xxx [xxxxx]", xxx-xx o xxxxxxx, kterému jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx udělil xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xx rozhodnutí x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§85

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx platnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo ohrozil xxxxxxxxxx státu, nebo

b) xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx rozhodl x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx záznam "xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx - XX"7c).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx.

Díl 3

Skončení platnosti xxxxxxx x povolení x xxxxxx

§86

§86 (díl 3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Díl 4

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§87

(1) Cizinec mladší 18 xxx xxxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10c) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx alespoň xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x svěření xxxxxxx xx náhradní xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx po předložení xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx oprávněn xx xxxxxxxx věku 15 let xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Cizinec podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxx 15 let.

(6) Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx věku 15 xxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) osoba, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) cizinec xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, nebo

d) xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx z trvalého xxxxxx na xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx věku 15 let xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx

1. je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx oprávnění xxxxxx; x oznámení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1a), xxxx

4. xxxxxxx xxxx 18 xxx; xx xxxxxxx, xx-xx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxxxxx cizince omezena xxxx xx xxxxxxxxxx x žádosti podle §66 xxxx. 1 xxxx. x), podá-li xx cizinec do 60 xxx po xxxxxxxx xxxx 18 xxx,

x) xxxxxx náhradní xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx, nebo

c) fyzická xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx odhlásí x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(8) Dnem, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7, současně xxxxxx platnost potvrzení x xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx §117d x 117e se vztahují xx cizince x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx obdobně.

(10) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx, považuje se xxxx pobyt xx xxxxx xx dosažení xxxx 15 xxx xx pobyt xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. x).

Účinnost xx 1.5.2011 xx 9.5.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Sb.

XXXXX IVa
POBYT XXXXXX XXXXXXXX XXXX A XXXX RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ XX XXXXX
Xxx 1
Xxxxxxxxx xxxxx
§87x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx Evropské xxxx
x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx13) x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo závažným xxxxxxxx nenarušil xxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost13a) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx činnost13a), x
x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx na území.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx13) xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, je povinen x žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 2, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, x jde-li x xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 písm. x), xxxx doklad xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§87b
(1) Rodinný příslušník xxxxxx Evropské unie, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx na xxxxx xxxxxxx přechodně xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx13) xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxx. Žádost xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx vstupu na xxxxx.
(2) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předložit náležitosti xxxxx §87a xxxx. 2, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §87a xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, a xxx-xx x cizince xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx. x), také xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx nezaopatřenou xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§87c

(1) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované v Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxx rodinnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, xxxxx xxx xx občanem Evropské xxxx, vydá na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx na území xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, jenž xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx a xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxx Ministerstvo zahraničních xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx rodinný příslušník xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx předloží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§87x
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx přechodného xxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx území zamítne, xxxxxxxx
x) xxxxxxx se xxxx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx dávek xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx nebo systému xxxxxx x hmotné xxxxx České xxxxxxxxx (§106 odst. 3), x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx13b),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxx (§154) x xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx při xxxx pobytu na xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobyt xx území občanu Xxxxxxxx unie1b), xxxxxxxx
x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením nebo xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi Xxxxx xxxxxxxxx (§106 odst. 3), x xxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx13b),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx pořádek, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx veřejné zdraví xxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx bude xxxxxxxxx x hlediska xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) na xxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xx §76 xxxx. x), b) x x) použije xxxxxxx.

§87x
Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Na xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §87d odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx žádost xxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx po xxxxxx xx území,
b) je xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx systému zařadil, xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xx jejichž vyhodnocení xxx xxx za xx, že trvá xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx smluvního xxxxx ohrozit xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, nebo
c) se xxxxxxxx obcházení tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxx pokud xxxxxxx xxxxxxx manželství xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§169 odst. 2), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx do soukromého xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxxx.
(3) K důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) se xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx České republiky, x humanitárních xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států, x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx k přechodnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxx státu, který xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx.

§87x
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx1b), xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, přechodný xxxxx xx xxxxx, xxxxx x to xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §87e.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx území, xxxxx
x) xxxxxx Evropské xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx pobyt na xxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dítěte xx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx přechodného pobytu xx xxxxx xxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx-xx xx rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx území xx xxxx alespoň 1 xxxx xxxx úmrtím xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx
x) manželství x xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx příslušníku xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10c) xxxx dohodou xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxx přiznáno xxxxx xxxxxxxxxxxx osobního xxxxx x dítětem xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xx xxxxx, nebo

2. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozvodu xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx manželství xxxxxx xxxxxxx 3 xxxx x v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx měl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx povolen xxxxx xxxxxxx 1 xxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka.
(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x vycestování x xxxxx x xxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx vycestovat.
(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Evropské xxxx xx §76 písm. x), x) x x) xxxxxxx xxxxxxx.

Díl 2
Povolení x xxxxxxxx pobytu
§87g
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) na xxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx13)
x) xx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přechodného xxxxxx xx území,
b) jestliže x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti13a) xxxxxx věku xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důchod13c) xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx před dosažením xxxxxxxxxxx věku13d) a x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxx 12 měsíců xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu a xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 xxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx činnost13a) z xxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx území xxxxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx xxxx nepřetržitého xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie vznikl xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx pracovního xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx13e),
x) jestliže xx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx týdně vrací xx území, xxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx zde xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 let, xxxx
x) xxx-xx x xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxx xxx svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx13), xxxxxxxx občan Xxxxxxxx xxxx o vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Pro xxxxx vydání povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xx xxxx xxxxxx zaměstnání, podnikání xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xx území xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx činnosti xxxxxxxxxx na xxxxx xx podmínky, že xxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx den xxxx xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx, podnikání nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxxxxx, xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a) xxxx jehož xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxx státního občanství.
(6) Xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Úřadu práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pro hlavní xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx d), xx podmínky, xx xxx občanu Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x důvodů xx jeho xxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Podmínka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx-xx xxxx dobu
a) x xxxxxx xxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dítěte, xxxxxxx xxxxxxxxxx, studium xxxx xxxxxxx xxxxxxx, anebo x důvodu pracovního xxxxxxx xx zahraničí.
(8) Xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx, který xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx ustanovení §87 xxxxxxx xxxxxxx.

§87x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx13)
x) xx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx 1 rok xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx občana Xxxxx republiky1a), xxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxx k trvalému xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx1b), kterému bylo xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxx je xxxxxxxxxx osobou po xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx xxx xx xxxxx přihlášen x trvalému xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx1b), xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, podnikání xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

1. ke xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx nepřetržitě xx xxxx nejméně 2 xxx,

2. x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx pracovního xxxxx xxxx nemoci z xxxxxxxx, xxxx

3. pozbyl xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx rodinnému příslušníkovi xxxxxx Evropské unie xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxx je xxxx xxxxx xx xxxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) x humanitárních xxxxxx, xxxxxxx

1. z xxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nedokáže xxx x sebe postarat, xxxx

2. žádá-li o xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nezaopatřené xxxx xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx xx xx území přihlášen x xxxxxxxx pobytu, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx §87g xxxx. 7 xxxxxxxx obdobně. Xx doby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx xxxxxxxxxx x xxxx pobytu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),3a), xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§87x
(1) K xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) cestovní doklad,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx §87g xxxx. 1, xxx-xx x xxxxxx Evropské xxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx §87h odst. 1, xxx-xx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx a
d) xxxxxx x zajištění ubytování.
(2) Xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx anebo domu xxxx xxxxxxx potvrzení xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bytu nebo xxxx, x xxxxx xxxxxx ověřeným xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Ubytování xxxx xxx zajištěno pouze x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxx, x je xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxx pro bydlení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, podepíše-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstva. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o souhlasu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx elektronicky, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx.

§87j

(1) Namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx občanu Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx (§87r), x xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87t)12a). Spolu x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydá x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Všeobecné zdravotní xxxxxxxxxx České republiky x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx nabylo rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx zrušení právní xxxx.

§87x
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx prohlášeným xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154) a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx území ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) žadatel xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému smluvních xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) x xxxxxxxxx orgán, který xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zařadil, poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxx za xx, xx xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnost xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,
e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx x x xxxxxxxx onemocnění xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx území,
f) xx xxxxxxx xxx vážného xxxxxx nedostaví k xxxxxxxx (§169 xxxx. 2), xxxxxxx vypovídat xxxx xx výpovědi xxxxx nepravdivé xxxxxxxxxxx, xxxx
x) v řízení xxxxxx potvrzeny xxxxxx xxxxx §87g xxxx 87h.
(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu x xxxxx Xxxxx republiky, x humanitárních anebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Evropské xxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§87l
Důvody pro xxxxxxx x zánik xxxxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx
(1) Ministerstvo rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx veřejný pořádek, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), x je zařazen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xx jejichž vyhodnocení xxx mít za xx, xx trvá xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx smluvního xxxxx ohrozit jeho xxxxxxxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx získat xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxx pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo
d) xxxxxxxx na území xx xxxx xxxxx xxx 2 xx xxxx jdoucí xxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, jestliže x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§87x

Xx xxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx §76 písm. x), x) xxxx x) xxxxxxxx obdobně.

Díl 3

Xxxxxxxxx x xxxxxxx

§87x

Xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jméno, příjmení x ostatní jména, xxxxx a místo xxxxxxxx, státní příslušnost, xxxxxx místa hlášeného xxxxxx xx xxxxx, xxxxx číslo a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx.

§87x

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie je xxxxxxxx xxxxxxxx; vyhotovuje xx v jazyce xxxxxx x zpravidla xx dvou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, datum x xxxxx narození, xxxxxx příslušnost, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, rodné xxxxx a další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx 5 xxx. Platnost xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx prodloužit, x xx x xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx karty.

§87x
Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) K žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2 xxxx. x), x), x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx pobývá xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx žadatele, xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx dobu platnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Evropské xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx podle §87f.

§87x

Xxxxxx x povolení x trvalému pobytu xxxxxx Evropské xxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, příjmení x xxxxxxx jména, xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx příslušnost, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie xx vydává s xxxxx platnosti 10 xxx. Xxxxxxxx průkazu xxx prodloužit x 10 let, x xx x opakovaně.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské unie

(1) Xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xx lhůtě xx 15 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx žadatele xxxxxxxxx, je žadatel xxxxxxx tuto xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx těchto xxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx cestovní xxxxxx; xxxxx došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx dobu platnosti xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx (§87l).

§87x

Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx veřejnou xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx jazycích xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxx prokazuje své xxxxx, příjmení a xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx příslušnost, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, rodné xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx.

(3) Xx xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx §87r xxxx. 3 x §87s xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 5

Společná xxxxxxxxxx

§87x

(1) Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x potvrzení x přechodném xxxxxx xx xxxxx, pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx v xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx uvedou xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx byl xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení v xxxxx tvaru, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tuto skutečnost xxxxxx záznamu v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx kartě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, průkazu o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jména, xxxxxxxxx jmen, a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x oddacím xxxxx.

(2) Xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx ministerstvo do xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§87x

(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx žádá x xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ztracené, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx potvrzení.

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx, který xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx o povolení x trvalému xxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zničený, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxx §87z odst. 2. Xxxx-xx občan Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxx §87z xxxx. 1 xxxx. g), xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx doklad x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Občan Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx příslušník, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kartě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx pobytu, je xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx, průkaz, xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx do průkazu xxx xxxxxxxx, vydá xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx držitel povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx potvrzení x přechodném pobytu xx xxxxx.

§87x

Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, pobytové karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a fotografie, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§87x

(1) Žádost o xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie, průkazu x povolení k xxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx prodloužení doby xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx

x) své jméno, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx území (pracovní xxxxxxxx, název a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), účel xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx vstupu xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zaměstnavatele), poslední xxxxxxxx x cizině, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx na území xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxxx), den xxxxxx xx území, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, dřívější příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

§87x
Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxxx pobývat xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; xx tuto dobu xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx přechodný. Xxxxxxxxx pobývat xx xxxxx do xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx žádost, v xxx nejsou uvedeny xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx nemohl xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx žádosti.

§87x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazů

(1) Xxxxxxxx pobytové karty xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) nabytím xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o omezení xxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx průkazu za xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinného příslušníka xx xxxxx; xx xxxxxxx, pokud x xxxxxx pobytu na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zruší xxxxxxxxx na území.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx platnost xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, průkazu x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx občana Evropské xxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx zápisy x něm xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) průkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) fotografie v xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečné xxxxxx xxxx držitele.

(3) Xx-xx držitel xxxxxxx xxxxxxxx x plně xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx průkazu, xx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx přípustné.

§87xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo odcizení,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx, xx xxxxxx občan Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx platnosti potvrzení xxxxxxx,

x) xxxxxx držitele xxxxxxxxx xxxx nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) zrušením údaje x xxxxx hlášeného xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx na xxxxx, xxxx

x) ohlášením xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx území.

(2) Xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodném pobytu xx xxxxx, jestliže xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx uvedené xxxx nečitelné xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx území přítomen x plně xxxx xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx souhlasí. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA V

POBYT CIZINCE XXXXXXXXXX XX ÚZEMÍ

§88

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xx území, xxxxxxxx xx jeho pobyt xx xxxxx území xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však po xxxx 60 xxx xxx dne narození, xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxx xx xxxxx, xx povinen v xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 podat xx xxxxxxxxxx cizince xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, a xx xxxxxxx x xxxxx, kde xx xxxxxx k pobytu xx území, xxxxxx-xx xx xxxxx na xxxxxxxxxx vízum, xxxx xxxxxxxxxxxx, pobývá-li xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud narozený xxxxxxx v xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx z xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx zákonný zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx podle xxxxxxxx 1 podat za xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx podle odstavce 1 xx považuje xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx nezávislé, xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx pominou. Xxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx území na xxxxxxxxxx vízum, povolení x dlouhodobému nebo xxxxxxxx xxxxxx.

§89

(1) X žádosti xxxxx §88 odst. 2 je xxxxxxx xxxxxxxx narozeného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxx předložením xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) rodný xxxx xxxxxx,

x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx prohlášení, xx uhradí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx podle §88 odst. 3 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a b).

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX

§90

(1) Postup xxxxxxx xxx hraniční xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x přímo použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx razítka xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§91

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx příslušníku, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx vycestování x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, nebo xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx občanem Evropské xxxx, předloží jiný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx průkaz o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

§92

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx

Xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, policie xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx38), xxxxxx vycestování x xxxxx, pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx 15 let xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x má xxxxxxx xxxxx, xx-xx podmínkou xxxxxx na xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx starší 18 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obživou xxxxxxx, x jeho xxxxxxxxxx x léčením xx xxxx xxxxxx xx území xx xx xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) potvrzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx je xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx povolí xxxxxxxxxxx x území x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prohlášení, xx xxxx vycestování xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXX XXXXXX NA XXXXX

§93

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx 3 pracovních xxx ode dne xxxxxx na xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx (§97); xx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx mladšího 15 xxx, xxxxx xxxxxxxxx zastupitelského úřadu xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrovaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, kterému ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx policii xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx lhůtě xx 30 xxx xxx dne vstupu xx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxx pobyt xxxx xxxxx xxx 30 xxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx xxxx xxxxxxxxx splnil x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(3) Z xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx žádná xxxxx x objektu xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx je xxxxxxx přihlášen x xxxxxx.

§93a
Xxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxxx karty
(1) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxxxx stanovenou v §93 xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Při xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zajištěném xxxxxxxxx (§71 odst. 2); xxxxxxxxxxx-xx jej, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x zajištěném ubytování, xxxxx její shodu x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Nesplní-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Xx. x účinností xx 1.1.2009

§94

§94 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§95

Xxxxxxxxx hlásit xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxx, xx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx7) xxxx x xxxxxxxx (§130).

§96

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx do náhradní xxxxxxx,13) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ústavní péči, xx xxxxxxx přihlásit xxxxxxx mladšího 15 xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxx, x trvalému xxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx oprávnění k xxxxxxxx xxxxxx (§87).

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx odstavci xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx přihlášena x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx.

§97
Xxxxxxx nebo osoba xxxxxxx x §96 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx přihlašovaného xxxxxxx, xxx, xxxxx, xxx x xxxxx jeho xxxxxxxx, jeho státní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x místo xxxxxx, předpokládanou xxxx x účel xxxxxx xx území a xxxxxx poznávací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xx území xxxxxxxxxxx.

§98

Hlášení xxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, a xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 odst. 2 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxx na území xxxxxxx trvalý pobyt, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pobytu na xxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx změny ministerstvu. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx změna místa xxxxxx xxxx delší xxx 180 dnů. Xxxxxxxxxxxx x změně xxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Za cizince xxxxx §87, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu, xxxxx xxxxx osoba xxxxxxx x §96 xxxx. 1.

(3) Cizinec, xxxxx pobývá xx xxxxx na vízum x pobytu xxx 90 xxx nebo xx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu, je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxx ministerstvu. Xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxx xxxxx xxx 30 xxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území bez xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx místa xxxxxx xx xxxxx xx 30 dnů xxx dne změny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xx xxxxx xxxxx pobytu xxxx xxxxx xxx 90 xxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; na požádání xx xxx, kdo xxxxx změnu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prokazující xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§98x
Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx zruší údaj x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, kterému byl xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, neplatných xxxx padělaných dokladů xxxx nepravdivě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečností,
b) xxx-xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx území, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §100 xxxx. x), xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx hlášen x xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx část.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x místě xxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x užívání objektu xxxx xxxx vymezené xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je navrhovatel xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx cizince po xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území je xxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx údaj xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

§99

(1) Ubytovatelem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx než 5 cizinců, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ubytovatele xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx založený xxxxxxxx o ubytování, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx obsahem.

§100

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxx ubytovaného xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx provozování xxxx hospodářské xxxxxxxx, xxxxx xxxxx vstupem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx život,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§102),

x) xxxxxxxx xxxxxxx ubytování, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ubytovateli x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx kraji. Xxxxxxxx xxxxxx ubytování xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx osob s xxxxxxxxxxxx k zajištěným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x podlahové xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxx činit xxxxxxx

1. 8 x2, xx-xx ubytována xxxxx xxxxx,

2. 12,6 x2, xxxx-xx xxxxxxxxx dvě xxxxx; na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx k podlahové xxxxx připočítává 5 x2,

x) cizinci xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx knihu a xx požádání xxxxxxx xx předložit ke xxxxxxxx; xxx zahájení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ubytovaným x xx xxxx.

§101
Domovní kniha
(1) Xxxxxxx xxxxx xx dokument, xx kterého ubytovatel xxxxxxxx jméno x xxxxxxxx ubytovaného xxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Domovní xxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. x) vede xxxxxxxxxx x písemné xxxxxx; digitalizovaná xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Zápisy xx domovní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx postupně x xxxxxxxx časového.
(4) Xxxxxxx knihu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 6 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) X osobními xxxxx xxxxxxxx x domovní xxxxx lze nakládat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.15)

§102
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx jeho ubytování.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxx splnit
a) xxxxxxxxxxx vyplněného přihlašovacího xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx ubytování xxxxxxx způsobem stanoveným x xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 let xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA VIII
POVINNOSTI
§103
Povinnosti xxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx povinen
a) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xx policii, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, průkaz x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x podepsat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§97); povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mladší 15 xxx xxxx,
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x úplně xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xx požádání xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx požívajícím xxxxx x imunit xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §177 xxxx. 3, x xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx splňuje xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxx Evropské xxxx, xxxxx předložením xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dokladem, xxxxxxxx však musí xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,
e) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, osobního xxxxx, změnu xxxxx x cestovním xxxxxxx, xxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, x xx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx, a xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxxx, poškozením xxxx zneužitím a xxxx, xxx obsahovaly xxxxxxxx xxxxx,
x) při xxxxx podoby xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx obsahujícího xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx doklad xxxxx,
x) odevzdat xxxxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxxx vydaný xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx doklad xxxxx,
x) ohlásit ztrátu, xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx tato xxxxxxx xxxxxxx; nastala-li tato xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx událost x xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; obdobně je xxxxxxx povinen ohlásit xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx odcizení xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx snímání xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx obrazových xxxxxxx xxx podání žádosti x xxxxxxx víza x xxx ověřování xxxxxxxxxx držitele xxxx,
x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, kdy to xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalším xxxxxxxxx x omezení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) neprodleně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), c), x) xxxx h),
n) xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vízem, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) na xxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; to neplatí, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, požádat xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92, x xxxx potvrzení xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx kontrole,
r) předložit xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §180i xxxx §180j; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4,
x) na požádání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podnikání, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxx výkon xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,
t) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx pravosti xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx totožnosti.

§104
Povinnost xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx k xxxxx x cíli xxxxx xxxxxxxx nebo xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx dopravy a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx a xxxx cesty xxxxxxxx.
(3) Dopravce15a) xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxx x souladu s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15b) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx leteckého xxxxxxxx, xxxxx cizince
x) xxxxxxxx xx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxx xx území x xxxxx xxxx xxxx dopravce xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) přepravoval xxxx xxxxx, pokud byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
Dopravu do xxxxxxxxx xx dopravce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 48 xxxxx od xxxxxxxx pokynu xxxxxxx, xxx-xx o provozovatele xxxxx xxxx pozemní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx do 7 xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx dopravce; xxx xxxxx se xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §10.
(4) Letecký xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxx, xx dále xxxxxxx xx xxxxxxx pokynu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx,
x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx odmítá xxxxxxxxxx x xxxxx do xxxxxx xxxxx, nebo
x) xxx-xx o xxxxxxx pobývajícího v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který odmítá xxxxxxxxxx v cestě xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §9 odst. 1 xxxx. x), x), x) nebo i).
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx náklady15c) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxx xxxx x souladu s xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství15b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§105

Xxxxxxxxx soudu, ústavu xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vazební věznice x xxxxxxx

(1) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx rozhodl

a) x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) o xxxxxxx, zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx") nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizinci, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx policie xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxxx xxxx útvar xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sídla xxxxx.

(2) Ústav xxx xxxxx zabezpečovací detence, xxxxxxx věznice xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx policie xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vazební xxxxxxx xxxx věznice x rozhodnutí o xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxxxxxx detence, x xxxxx nebo x xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx obdržené xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§106
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy
(1) Úřad práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x pobytu, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx podle xxxxxxxxxx právního předpisu8e) xxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo modrou xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pracovní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x zaměstnání xxxx na pracovní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx karty xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx karty,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx bylo ukončeno xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §52 písm. x) xx x) xxxxxxxx práce nebo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx anebo okamžitým xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx, i xxxxx ukončení xxxxxxxxxx,
x dále xxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, neudělení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přerušení, xxxxxxxxxxx, xxxxx anebo xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu.
(3) Obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přechodně xxxxxxxxxx xx území xxxx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx modré xxxxx podal žádost x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc. Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx město Prahu xxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxxxx pobývající xx xxxxx stal xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx osoby se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx9o) je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)], nedosahuje částky xxxxxxxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - generální xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx, případně další xxxxx, povinny neprodleně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jim xxxxx x xxxxx xxx důvodem xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu35) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx držitele xxxxx xxxxx.
(7) Xxxx, xxxxx je xxxxxx x vedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo správní xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x vedení xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podnikajících xxxxxxxxx xxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu30), neprodleně xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx výmaz xxxxxx xxxxxxx v xxxxx rejstříku, seznamu xxxx evidenci; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ministerstvu, xx xxxxxxx ohlásil xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§107
Xxxxxxxxxx xxxxxx osob
(1) Xxx nalezne xx xxxxx získá xxxxxxxx xxxxxx uvedený v §108 odst. 1 , průkaz x xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx o povolení x trvalému xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx policii.
(2) Xxx zajišťuje ubytování xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování s xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx majetkovou i xxxxxxxxxxxx xxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Ten, kdo xx xxxxxxx xxxxx §15, je povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx odstoupení xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx závazku xxxxx §15 xxxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx škola xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx, přerušení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia.
(6) Xxxxxxxx organizace, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx9j), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platnosti xxxx xxxxxx xxxx xxxxx skutečnosti, které xxxxx dalšímu pokračování xxxxxx x xxxxxxxxx.
(7) Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx organizací schválených xxx xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx ze třetích xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu9j).
(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx e) xxxxxxxx práce anebo xxxxxxx x týchž xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxxx doby, na xxxxxx bylo cizinci xxxxxx povolení k xxxxxxxxxx, zelená xxxxx xxxx xxxxx karta x x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx x xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo modrá xxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxx těchto xxxxxxx xx zajištěna xxxxx způsobem.
(9) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx modré karty, xx povinna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně oznámit xxxxxxxxxxxxxx změnu pracovního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(10) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 a 126b.

XXXXX IX

CESTOVNÍ DOKLAD

§108

(1) Xx cestovní xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje

a) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxx totožnosti xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b)

x) cizinecký xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxx xxxxx,

x) cestovní xxxxxx totožnosti, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx vydaný Xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,15e)

h) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx výlet x xxxxx Xxxxxxxx xxxx,7b) xxxxxxxx-xx

1. fotografie žáků, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx průkazem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx je xxxxxxxx xx do xxxxxx xxxxx vrátit, x xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx žák xxxxx xxxxxxxx, oznámil České xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cizím xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx do zahraničí, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx provedení a xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x ní xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x době xxxxxxxxx.

(3) Cestovní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx 10 let, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x 3 xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§109

(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x xxxxxxxx doklad xxxxx §108 xxxx. 1 písm. f) xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x zahraničí xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx České xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§110

§110 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

§111
(1) V xxxxxxx x vydání cizineckého xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo cestovního xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx, rok narození, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx hlášen x xxxxxx xx území. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx neobsahuje xxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu podle §113 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti nebo x xxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §113 odst. 1 x 2 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji, jimiž xxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x otiscích xxxxx.

§112
Xxx xxxxxxxxx xxxx x cestovních xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xx nevyžadují.

§113
(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx; xxxxxxxx xxxxxxx 15 let s xxxxx platnosti na 5 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx x povolení k xxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) x cizincům požívajícím xxxxxxx xxxxxxx s xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cizince xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a). Xxxxxxxxx pas xx xxxx ve xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, se xx xxxx žádost xxxxx správnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxx nosiče dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x správnost x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxx zpracovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince s xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovanými x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pasu. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx zpracovaných xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx zjištění nesprávnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx 12 xxx, xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Evropských xxxxxxxxxxxx15f) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx anatomických xxxx xxxxxxxxxxxxxx změn, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pořídit otisky xxxxx xxxxx, se xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx dat, x xxxx xxxx x biometrických údajů xxxxxxxxxx pouze xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx nosič xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx se xxxx xx lhůtě xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx doba platnosti xxxxxxx x odstavci 1.
(3) Xxxxxxx, který xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx 30 dnů, se xxxx xxxxxxxxx pas xxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx digitální zpracování xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; tento doklad xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx, nebo s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a), xxxxx s xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx-xx xxxxxx než 6 xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxx nosiče xxx x biometrickými údaji x bez strojově xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, se xxxx xxxx cizinci uvedenému x xxxxxxxx 7 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nezávislá, pro xxx xx nemůže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx pouze xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx: xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx číslo a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx číselným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxx cizineckého xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx ztrácí platnost xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx pobytu xxxxx §87 anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx účelem poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3a).
(6) Údaje xxxxxxxxxx x nosiči xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxx zpracovávat jiným xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx zákon.
(7) Xxxxxxxxx xxx vydá ministerstvo
a) xx žádost xxxxxxx, xxxxx pobývá na xxxxx xx základě xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxx platný xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx si xxx nemůže nezávisle xx své vůli xxxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §87, xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxx doklad,
c) cizinci xxxxxxxxxxxx dočasné ochrany xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx žádost cizince, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad, x xxxxxx, xx si xxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxx vůli opatřit.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x zastupitelského xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx v případě xxxxxxxx nesprávnosti osobních xxxxx, zpracovaných v xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nového xxxxxxxxxxx xxxx; vydání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx nefunkčnost xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx mohou xxxxxxxx poškození nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxx údaje xxx xxxxxx výlučně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizineckého xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxx xxxxx zapsaných x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxx zobrazených xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovanými x nosiči xxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§114
Xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vycestování vydá xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx
x) který xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx způsobem, xxxx
x) xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §92 písm. x).
(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na 180 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx totožnosti cizinci, xxxxx pobývá xx xxxxx xxx platného xxxxxxxxxx dokladu, po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx neplatné.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx cizinci, o xxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx žádost cizince,
a) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx si z xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx vůli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, byl-li xx xx území povolen xxxxxxxxxx pobyt,
b) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x) xxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxx pobývá na xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. a) xxxx b), xxxxx xxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx písmene x) se xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx světa; xxxxxxx podle písmene x) x c) x dobou xxxxxxxxx xxxxxxx xx 365 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxx totožnosti cizinci, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx
x) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx,
x) xxxxxxx víza x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 odst. 3; xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),3a),
e) xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx (§87),
x) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území z xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3; doba xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxx
x) vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx, pokud xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx shodnou s xxxxx platnosti povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx území.
(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xx
x) manželem azylanta xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby požívající xxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxxx xxxxx xxxxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx si xx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx nebezpečí xxxxx xxxx39) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xx xxxxxxxxx.

§115
Xxxxxx xxx odnětí x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x)
(1) Xxxxxxxxx xxx, cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vydaný xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx.
(2) Cizinecký xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx nevydá xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx
x) xx nařízen xxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxx vyživovací xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx vedeno xxxxxxx stíhání nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx života cizince.
(3) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 7 xxxx. x), xx-xx
x) xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxx xxxxx xxx ohrožena xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx xx informačního systému xxxxxxxxx xxxxx.

§115a

Náhradní xxxxxxxx doklad Xxxxxxxx unie

(1) Náhradní xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx15e) vydá zastupitelský xxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b) xxxxx cestovní xxxxxx xxx ztracen, odcizen, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x dispozici, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem, xxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, stálé xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxx zastoupen jinak, xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx náhradního xxxxxxxxxx dokladu Xxxxxxxx xxxx xx, xxx xxxx, jehož xx xxxxxxx občanem, s xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx cestovní xxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx státu.

(3) V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx své xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx výšku, xxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx bydliště, kontaktní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx předloží jemu xxxxxxxx dokumenty, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx stát, xx xxxxx hodlá xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx cestovní xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx době xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx náhradní cestovní xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 559/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

§116

Neplatnost xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) uplynula xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx,

x) byl poškozen xxx, xx xxxxxx x xxx uvedené xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx neoprávněně provedené xxxxx,

x) fotografie x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečné xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx mrtvého.

§117
Zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx zadrží xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a

1. xxxxxxx xx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. d), x) xxxx f), pokud xxx xxx xxxxxxxxx xx neplatný podle xxxxxx zákona,
c) xxxxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 1 písm. x), x), x), x) nebo h), xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo odcizený.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxx-xx důvodně xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zadržet xxxxx činný x xxxxxxxx řízení.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 písm. x), x) xxxx x) xxxxxxxxx o xxxx zadržení a xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxx útvaru xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx držitele xx xxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydaný podle §114 odst. 5 x 6 xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx podle §113 xxxx. 7, xxxxxxxxxxxx, x uvedením xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x jeho xxxxxxx xx 15 xxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) xxxxxx xx 60 xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) nebo x) xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x trestním řízení.

HLAVA XXx
XXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXX
§117x
Xxxxxx x povolení x xxxxxx
(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx s povoleným xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xx vydává jako xxxxxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x otiscích xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx 6 let, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx40) xxxxxxxxx odlišnou xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x něhož xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx rukou x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postižení prstů xxxxx, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx jsou z xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx xx x xxxxx případě xxxxxx xxxx, že xxxxx dat xxxxxxxxxx xxxxxx prstů xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Evropských xxxxxxxxxxxx40) x xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx
1. druh x xxxx pobytu,
2. xxxxx číslo,
3. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území,
4. záznam x xxxxxxx svéprávnosti,
5. xxxxxx xxxxx §42g xxxx. 8,
6. xxxxxx podle §42i xxxx. 7,
7. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 1,
8. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
b) v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
1. xxxx xxxxxx,
2. xxxxx xxxxx,
3. xxxxx hlášeného pobytu xx xxxxx,
4. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
5. záznam xxxxx §84,
6. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 1,
7. xxxxxx podle §117b xxxx. 2,
8. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x jeho xxxxxx, určený k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx se nepořídí, xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx brání xxxxx překonatelná překážka. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx v informačním xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx obsahuje údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx předáním xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx prověří xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x vydaným xxxxxxxx, a xx x využitím biometrických xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx.
(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx nedošlo x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx předání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji x xxxxxxxxx v xxx zpracovávaných biometrických xxxxx. Funkčnost nosiče xxx a správnost x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaji zpracovanými x nosiči dat xxxxxxx o povolení x pobytu. X xxxxxxx xxxxxxxx nefunkčnosti xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx zpracovaných xxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo o xxxxxxx funkčnosti nosiče xxx. X xxxxxxx xxxxxxxx nefunkčnosti xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx nový xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxx nového xxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxx správnímu xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx nefunkčnost nosiče xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nefunkčnost xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx porovnáním xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovaných x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxx xxxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx s xxxxxxxx zobrazenými xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince, xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx nemůže pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pořízením xxxxxx xxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx x biometrickými xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx x informačním xxxxxxx cizinců.

§117b
Xxxxxxxxxx xxxxx do průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx se x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podle tvaru xxxxxxxxx latinkou x xxxxxxxxx dokladu. Pokud xxx cizinci vydán xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx uvedení xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) V průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "XXXXXX DRŽITEL XXXXX KARTY EU", xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §68 a 83.
(3) Xxxx x xxxxxxx svéprávnosti cizince xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§117x

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx s povoleným xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx §44 odst. 4 xx 7 nebo §44a odst. 1 x 2.

(2) Průkaz x povolení k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx xx vydává x xxxxx platnosti 10 xxx, a xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x xxxxx platnosti 5 xxx.

§117x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx
(1) Xxxx platnosti xxxxxxx o povolení x pobytu xxxxxxx x povoleným trvalým xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx, o 10 xxx, a jde-li x xxxxxxx mladšího 15 let, x 5 xxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx o prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxx 90 dnů před xxxxxxxxx xxxx doby.
(3) X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx těchto xxxxxx.
(4) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxx §77.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, xx xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx údajů nezbytných xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, který xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podpis se xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, nejpozději xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx od 1.5.2011

§117x

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu náhradou xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x poškozený xxxxxx nebo průkaz x xxxxxxxxxx nosičem xxx s biometrickými xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §117f.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxx, je povinen xxxxxxxxx cestovní doklad, xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x vydání xxxxxxx o povolení x xxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x důvodu xxxxx §117f xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, průkaz, xxxxx xxxxxxxx skončila, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).

(4) Xxxxxxx uvedený x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xx xxxxx osobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x povolení k xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx určen x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podpis se xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx provedení xxxxx těžko překonatelná xxxxxxxx. Cizinec je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx biometrických údajů, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.

§117x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117f

Skončení nebo zrušení xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxx xxxx zničení,

c) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx svéprávnosti cizince,

d) xxxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k pobytu,

e) xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx republiky,

f) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx na xxxxx (§83), který x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx zrušil ubytování xx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx nového xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu x případě, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k tomuto xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx platnost xxxxxxx x povolení x xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxxx x xxx uvedené xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxx xxxxxxxx nefunkční nosič x biometrickými xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx důvody xxx xxxxxxx platnosti xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§117x

Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu bez xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xxxxxxxxxx digitální zpracování xxxxxxx cizince, xxxxxxxx

x) xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx obsahujícího xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx cizince xxxxxxxx k dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nezbytných xxx výrobu xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx obsahujícího xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx anebo na xxxxxxx technologii, xxxxx xxxx xxxxxxxxx závada xxxx xxxx xxx 7 xxxxxxxxxxxx dnů, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx průkazy x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x dobou xxxxxxxxx 6 měsíců, x to xx xxxxx xxxxxx, který xx vyznačuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx poté, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx obsahujícího xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x digitálnímu xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158a xxxx. 4 x poté, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx využity xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu.

(4) Pokud xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx na xxxxx osobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx vydání průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx podpisu, xxxxx xx xxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; výzvu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx k vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx x povolení k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji. Xxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu podle xxxx první nepodléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) K xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nosič dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx neprodleně po xxxx xxxxxx výrobcem xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx obsahujícího xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.

§117g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

XXXXX X
XXXXXXX VYHOŠTĚNÍ
§118
(1) Xxxxxxxx vyhoštěním xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx členských xxxxx Evropské xxxx. Xxxx, xx kterou xxxxx umožnit xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, stanoví policie x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění cizince. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx stanovit xxxxxxxx přechod pro xxxxxxxxxxx x území.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx příslušníka xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území.
(3) Xxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx 7 xx 60 xxx. Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. x), je xxxxxxx xxxxxxxxx stanovit dobu x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx 7 dní. Xxxxx xx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doba x xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx běžet xxx xxx xxxxxxxx zajištění. Xxxxx x průběhu xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxx vstup xx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx území xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x tranzitním xxxxxxxx mezinárodního letiště xxxxx xxxxx na xxxxx udělené xxxxx xxxxxxxxxx zákona2) xxxx xxxxx xx právní xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx na xxxxx3a) xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nebude-li x takovém případě xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, protože důsledkem xxxxxx rozhodnutí by xxx nepřiměřený zásah xx soukromého nebo xxxxxxxxx života cizince, xxxxxxx cizinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx v xxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Hromadné xxxxxxx xxxxxxxxx cizinců na xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx.

§119
Správní vyhoštění x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) Policie vydá xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx cizince, který xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, s dobou, xx kterou xxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států,
a) až xx 10 let,

1. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx obdobným xxxxxxxx, xxxx

2. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

b) xx xx 5 let,

1. xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx kontrole dokladem, xxxxx je padělán, xxxxx dokladem xxxx xxxxx jako dokladem xxxxxxxx,

2. xxxxxxx-xx xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxx hraniční xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §116 xxxx. x), x), c) xxxx d),

3. je-li xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podmínkou xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxxxxxxx dani xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) xxxxx xxx povolení x xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxx nebo takové xxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx měl xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo která xxxxxx zaměstnání zprostředkovala,

5. xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

6. překročí-li xxxxxxx státní xxxxxxx x úkrytu nebo xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xx xx tomto xxxxx xxxxxxxx pobývat přechodně xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

9. porušuje-li xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení tímto xxxxxxxxx stanovené povinnosti, xxxx xxxx-xx výkon xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx na 3 xxxx,

1. pobývá-li xxxxxxx xx xxxxx xxx cestovního xxxxxxx, xx x tomu xxxx xxxxxxxx,

2. pobývá-li xxxxxxx na xxxxx xxx xxxx, xx x tomu není xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

3. uvedl-li cizinec x řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úmyslem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

4. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx cizinec mohl xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x správním vyhoštění xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx vydat xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x) ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu nejméně 10 xxx, xxxx
x) xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x takovému onemocnění xxxxx xx 3 xxxxxx po xxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxx, xx kterou nelze xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vstup xx území, se xxxxxxx až xx 10 let, xxx-xx x xxxxxxx vyhoštění x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. a) anebo x), xxxx xx xx 3 xxxx, xxx-xx x správní xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x).
(4) Xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, studia xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, lze xxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx podle xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx x onemocnění xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění cizince, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, xxx vydat xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx cizinec xxxxxxxx bezpečnost státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pořádek x s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxx povolení; xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx postavení xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, které xxxx vázány xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7c).
(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxx členský xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, prověří x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx platné, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxx. Mimo území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx nebo byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx zločin x příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx postupem souhlasí.
(7) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx republiku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx vykonatelné xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, jímž xx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zamítá xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx xxxx xxxxxxxxx ochrana xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx uplynula lhůta xxx xxxxxx žaloby xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx věci mezinárodní xxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx odkladný xxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx x pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zamítnutí žádosti xxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx ochrany xxxx xxxx nevyhověl xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žaloby xx věci xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxx odkladného účinku xxxxxx.
(9) Jde-li x xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx (§180c), xxxxxxxx xx neprodleně xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx o ustanovení xxxxxxxxxxx nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§119a

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 6 x 7 xx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx mu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx16a), x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx povolení x xxx xx xxx prodlení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro svůj xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119 xxxxx xxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxx nepřiměřený xxxxx do soukromého xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §119 lze xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx je-li xx x xxxx xxxxx v xxxxxxx x Úmluvou x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxxx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území xxxx xx takové xxxxxxxx xxxx vydáno; xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Policie cizinci, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119, pokud jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx přispěla x xxxxxxxx xxxx odsouzení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx vycestování x xxxxx xxxxxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx dále zruší xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx občanu Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zruší xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, pokud netrvá xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k přechodnému xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx-xx o předání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx členským státem Xxxxxxxx unie xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009.

§120

Správní xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu x xxxxx, po kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xx

x) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx při xxxxxx na území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx síly xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 10 let, xx-xx důvodné nebezpečí, xx xx cizinec xxxx při xxxxxx xx území závažným xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) 3 xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, lze xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxxx xxxxx, jde-li o

a) xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx vyhoštění bylo x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxx xx dobu xxxxx xxx 10 let, xxxxxx ohrožuje bezpečnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx, po xxxxxx nelze xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, xx xxxxxxx xx na 10 xxx.

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx vydat, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx byl xxxxxxxxxxx xxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§120x
(1) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 x 120 xx povinna si xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx vycestování xxxxxxx xx xxxxx (§179); to neplatí, xxxxxxxxx-xx policie x xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx přechodu a xxxxxxx výslovně xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx znemožňující vycestování xxxxxxx po xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o vyhoštění, xxxxxxx xxxx nové xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5d) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bezodkladně.
(4) Není-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, policie xxxx xxxxxxxxxx uvede x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění x xxxxxxx xxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx (§33 xxxx. 3).
(5) Pominou-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5d). Dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.
(6) Xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxx, je oprávněn xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Nepožádá-li xxxxxxx podle xxxx xxxxx nejpozději do xxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaniká. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx 3 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Platnost rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaniká, byl-li xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. a), xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxx omezení vstupu xxxxxxx na xxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území, xxxxxx po xxxx
x) xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vstupu xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx §119 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), anebo xxxxx §120 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),
x) xxxxxxxxx xx jedenapůlnásobku doby xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vstupu xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x rozhodnutí xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §120 xxxx. 1 písm. x).
(9) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 a 8 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx účelem strpění xxxxxx na xxxxx.
(10) Xxxxxxx informuje cizince, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení x správním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3, x xxxxx xxxxxxxxx po zaměstnavateli xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx pobyt. Xxxx xxxxxxx xxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx41) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelem.

§121

Xxxxxxx-xx xxxx stát xxxxxxx s přijetím xxxxx xxx státního xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx státu.

§122

Podmínky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X době, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx by xxx xxxxxxxxxxx zásah do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxx, xx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx x správním vyhoštění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx na xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx na území xx předvolání xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx sepíše xxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx,

x) jde x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x území x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění bude xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx vydáno, xxxx

x) xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 let a xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nové xxxxxxxxxx5d), xxxxxx zruší xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx důvodem xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxx snahu x integraci na xxxxx.

(7) Policie xxxx xx žádost xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, nové xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx při svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx veřejné zdraví. Xxxxxxx policie xxxxxxxxx x xxxxxxx cizince, xxxxx se xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx unie.

§123
Úhrada xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx spojené se xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxxx xxxxxxx xx ubytování x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx náklady. Xx nákladů xxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x cizincem xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění.
(2) Xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx xxx na území xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x zaměstnání, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx oprávnění k xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uhradit xxx, kdo cizince xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx takto xxxxxxx, xx xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxx uhradit xxx, xxx xxxxxxx xx zaměstnavatelem xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx každý, kdo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx a xxxx x zaměstnávání xxxxxxx xxx povolení x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxx xx nepoužijí x xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx prokáže, xx splnil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx,
x) toho, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty druhé, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x nevěděl, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx náklady xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 2 a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx záruky xxxxxxx xxxxxxxx nebo složitelem xxxxx §123c, je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx cizinec xx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx náklady uhrazeny x finanční xxxxxx, xxxx povinni xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx
x) xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx zavázala; xxxxxxxx organizace uhradí xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx skončení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j),
x) xxx, xxx xxxxxxx zprostředkoval xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx x zaměstnání,
x) xxx, xxx zaměstnal xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §52 písm. a) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x týchž důvodů xxxx xxxxxxxxx zrušením xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxx karta xxxx xxxxx karta, pokud xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx zaměstnání x xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud cizinec x xxxxx nevycestoval x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, věrohodně xxxxxxx, xx cizinci xxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx státu, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, ve xxxxxx má xxxxxxx xxxxx,
x) ten, xxx cizinci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x některého x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx e) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zrušením xxxxx §56 zákoníku xxxxx xxxx uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxx karta xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx zaměstnání z xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx, že cizinci xxxxxxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, nebo xx státu, xx xxxxxx xx povolen xxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxx §104.
(5) Xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx a xxxx xx osoba xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx vyhoštěním nebo xxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4, xxxx xxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxx úhrady
x) policie, jde-li x cizince xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42), nebo
b) xxxxxxxxxxxx v ostatních xxxxxxxxx.

§123x
Xxxxxxxxxx návrat
(1) Ministerstvo xxxx nést, je-li xx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx spojené x dobrovolným návratem xxxxxxx,
x) xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území, xxxx
x) xxxxx na území xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xx policii, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx,
xx xxxx, jejímž xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xx xxxx uhrazení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx [§154 odst. 4 písm. b)].
(3) Xxxxxx x dobrovolný xxxxxx xx cizinec xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvu
a) x xxxx svého xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění za xxxxxxxx, že dosud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx návrat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX
XXXXXXXX OPATŘENÍ XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX
§123x
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx") xx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxx, xxxxxx xxxx změnu xxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx volně xxxxxxxxxx měně xx xxxx předpokládaných nákladů xxxxxxxxx se správním xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx") cizincem, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx cizince xxxx xxxxxx státní xxxxx České republiky xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxx opatření xx xxxxxx vycestování xxx uložit, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x době xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx nevycestuje.
(3) X xxxxx a xxxxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xxxxxxxxx policie. Při xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx policie xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxx vyhoštění, x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx neuloží, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx součástí rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx proti výroku x uložení zvláštního xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Cizinec je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování a xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) V xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxxxx uloženou mu xxxxxxxxxxx o uložení xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx vycestování xxxx x xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, policie xxxxxxxx cizince xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§123x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§123x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx policie x xx vratná xx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx nebo xxxx, co xx xxx xxxxxxx dlouhodobý xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx pobyt podle xxxxxxxxxx právního předpisu2), xxxxxxx dlouhodobé vízum xxxx vydáno povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx na vrácení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených v xxxxxxxx 1 oprávněn xx 5 let xxx xxx složení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx žádost xxxxx osobně prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx, xx kterém má xxxxxxx pobyt, xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx xxxxxx5a). Složil-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx cizinec, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx složena, povinen xx xxx zbytečného xxxxxxx xx vycestování x xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx ve xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadě.

(4) Xxxxxxx zamítne xxxxxx x vrácení xxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a),

x) cizinec xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xx státě, jehož xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx povolen xxxxx, xxxx

x) cizinec xx osobně neohlásil xx xxxxxxxxxxxxxx úřadě xx xxxxx, xxxxx xx občanem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx má povolen xxxxx, žádá-li x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxx x území, jestliže xxxxxxx nevycestuje xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx na území xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx záruka xxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx složitel xx lhůtě xx 5 let xxx xxx složení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx splněny podmínky xxx xxxx xxxxxxx.

(7) X důvodech, xxx xxxxx finanční xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§123x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§124
Zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o jehož xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxx xx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud
a) xx nebezpečí, že xx xxxxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx, že xx cizinec xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x území x xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx způsobem porušil xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxx evidován x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx vyhoštění xx xxxxxx rozhodnutí prvním xxxxxx v řízení. Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx přípustné.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx stanoví dobu xxxxxx zajištění s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xx policie xxxxxxx xxxxxxxxx případy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x rodin xx jiných osob x xxxxx. Xx-xx xx nezbytné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxx zajištění prodloužit, x to x xxxxxxxxx. X řízení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úkonem x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§180c), ustanoví mu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxx nezletilého xxxxxxx xxx doprovodu xxxxxxxx x poučí xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx nezletilého cizince xxx doprovodu, xxxxx xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxx x xxxxxxxxxxx cizince xxx doprovodu, je xxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx v odstavci 1 xx xxxx, xxx xx zjištěn xxxx skutečný věk. Xxxxxxx zahájí úkony xx xxxxxxxx věku xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx zajištění.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxxxx x oprávnění xxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx o nezletilého xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxx policie x xxxxxx xxxxxxxxxxx opatrovníka.

§124a
Policie xx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx prohlášení x xxxxxxxxxxx ochraně xxxx podal xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx již bylo x xxxx vyhoštění xxxxxxxxxx rozhodnuto nebo xx xxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění zahájeno x xxxxxx xxxxx §119 odst. 1 xxxx. x), anebo §119 odst. 1 xxxx. x) xxxx 6 xxxx 7.
§124x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 165/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

§124x
Xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Policie xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z území, xxxxxxxx
x) nepodal žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx k xxxx xxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 30 xxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxx oprávnění x pobytu na xxxxx uděleného osobě xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, datu, času x xxxxx zajištění.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xx 48 xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx úkonem x xxxxxx. Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince. Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravy xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x opakovaně. V xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení nejsou xxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx ustanovení §123, 123a x hlavy XXX xxxxxxx obdobně.
(6) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx,
x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) zjištěn xx hraničním xxxxxxxx xxx vycestování xxxxxxx x xxxxx, nebo
b) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro vycestování x xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx), xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxx na xxxx xxxx nezávislých.

§125
(1) Doba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx a xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobody. X případě xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zajištění překročit 90 dnů.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124 i xxx xxxx stanovenou x odstavci 1 xxxx xxxxx za xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxxxxxxx, xxxx
x) uvádí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx překročit x xxxxxxx 545 xxx x počítá xx od okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx doby xxxxxx zajištění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx úkonem x řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx.
(4) O zajištění xxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na území; xx-xx xxxxxxxxxx nezletilý xxxxxxx bez doprovodu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx příslušnou diplomatickou xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx má sídlo xx xxxxx x xxxxx x to xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

§126

Xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xx xxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx zkoumat, xxx důvody xxxxxxxxx xxxxxx,

x) neprodleně po xxxxxxxxx poučit zajištěného xxxxxxx x xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx policii xxxxxx x propuštění xx xxxxxxxx x soudního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx-xx tento xxxxx zjistit x xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx jiným xxxxxxxx, xxxxxxx cizince xxxxx předáním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poučení x xxxxxxxx českém, anglickém, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, hindském x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx záznam.

§126a

(1) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s orgánem xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, (§42e odst. 2), nebo

b) xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx ochrany xx xxxxx,

xx xxxx být xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx životě nebo xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx podle §125 xxxx. 1.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx uprchne, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx zajištění, xxxxxxx na pokyn xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx zruší.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§126x

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx podle §176 xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx upustit od xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx umístění xxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx cizince trvalého xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 180 xxx xxx dne xxxxxxxxx, policie xxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxx, která xxxxx jeho vycestování; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx zdraví xxxxx vlastním úmyslným xxxxxxxx xxxxxxx.

§127
(1) Xxxxxxxxx musí xxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxx
x) po xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx-xx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx, o zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx nevydá xxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xx-xx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) je-li xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx doplňková xxxxxxx,2)
x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxx
x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v přijímacím xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx až xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu48).
(2) Xxxxxxxxxx o úmyslu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§128

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx být xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt xx území, dopraví xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx z xxxxx; xx xxxxxxx v xxxxxxx, xx zajištěný xxxxxxx xxxxxxxx potvrzení x podání xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx hraniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx x cizince, xxxxx byl xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124b.

(2) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x zařízení xx dobu xxxxxxxx xxxxxx, než xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx úkony xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxx, xx stát, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, že xxxxxxxxxxx cizinci xxx xxxxxxxxx bude zajištěno xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxx.

§129
Xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxx předání xxxx průvozu
(1) Policie xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx účelem xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx37); xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x prováženého xxxxxxx x případě, xx xxxx průvoz xxxxx x objektivních xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxx xxxxxxxxx.
(2) O xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxx x xxxxx zajištění x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xx 48 hodin, x xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 ve xxxxx xx 72 xxxxx, policie x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx vydá xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x řízení. Xxxxxxxx, obnova řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Policie xx xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx, xxxxx je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx oprávněna v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx doby, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx zahájí úkony xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(5) Policie x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění x xxxxxxxxxxxx x předpokládané xxxxxxxxxx xxxxxxxx předání xxxx xxxxxxx cizince. Xx-xx xx xxxxxxxx x pokračování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx. V xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx průvozu xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Odvolání, xxxxxx xxxxxx xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx povinna xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx průvoz xxxxxxx územím xxxxxxxx x nejbližším možném xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx.

§129x

Xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx podat xxxxxxx žádost o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx které je xxxxxxx xxxxx veškeré xxxxxxxx skutečnosti, kterých xx dovolává a xxxxxxx xxxxxx. Policie xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx vad žádosti. Xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx byla doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxx jsou splněny xxxxxxxx xxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování. O xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oprávnění podat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx x nepropuštění xx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, poučí o xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx podat nejdříve xx xxxxxxxx 30 xxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, rozhodnutí x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, nepodal-li xxxxxx xxxxx takovému xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx uplynutí 30 xxx xx xxxxxx xxxx posledního xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyslechnout, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx skutečného xxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx vypovídat. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx výslechem xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výpovědi x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxx xxx jeho zástupce xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx oprávněn xxx xxxxxxxx xxxxxxxx svědka. Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx v xxxxx xxxx, pokud xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dobu x xxxxx x nich xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx cizince s xxxxxxx protokolu x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z nahlížení xx xxxxx.

(6) Policie xxxxxx cizinci xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx k podkladům xxx vydání xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§129x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

HLAVA XII

ZAŘÍZENÍ

§130

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx zpravidla xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zřízené xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "provozovatel").

(3) Xxxxxxxx xx xxxx na xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "část x xxxxxx režimem") x xxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx x xxxxxxx xxxxxxx"). Xxxx x mírným xxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx provozovatele nebo xxxxxxx vstup xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx neprodleně xx nabytí právní xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§131

Provozovatel xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx zařízení, xxxx xxxxxxxxxx po xxx, s právy x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, a s xxxxxxxx řádem zařízení. Xxxxxxxxx se provede x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx provede v xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, které xx vztahují k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx zařízení. Informace x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zajištěného cizince x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx byly xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§132

(1) Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x kulturní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx volně pohybovat, xxxxxxxxx vnitřním xxxxx xxxxxxxx.

(2) Část x xxxxxxx režimem xx xxxxxxxx xx části x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx určený xxx xxxxxxxx.

§132x

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x souladu s xxxxxx zařízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizinců x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zařízení, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§132x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§133

(1) Ubytovací místnost x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, stolkem x xxxxxxx v počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx místnost x xxxxx x xxxxxxx režimem xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ubytovaných xxxxxxx, sanitárním zařízením xxxxxxxxx xx zbývajícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x signalizačním (přivolávacím) xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pouze x vnější xxxxxx.

§134
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx věcí, xxxxxx x základní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx písemná xxxxxxx xxx omezení,
c) xxxxxx přijímat xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, denní xxxx x časopisy xxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
x) umožní podat xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx orgánům Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx zajistí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxx nepřetržitý xxxxxxxxxxxx xxxxxx x době xxxxxxx xxxxx,
x) umožní xxxxx xxxxx x xxxxx části x xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx umístěnými x xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx diagnostická x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vycházku x xxxxxx xxxxxxx 1 hodiny denně, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx psychologické x sociální xxxxxx x další služby x xxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxxxxx x zařízení.

§135

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx provozovatele nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx agresivní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx důvodu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxx zákaz xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Zajištěného xxxxxxx mladšího 18 xxx lze xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx c).

(3) Xxxxxxx sepíše o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x poučení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x přísným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§148 xxxx. 2). Xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx záznamem xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx uloží xx xxxxx xxxxxxxxxxx cizince. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx to xx xxxxxxx poznamená.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx cizinec xxxxxxx x části x přísným režimem xx dobu xxxxx xxx 48 xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, nejdéle však xx 30 xxx. Xxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zkoumá xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Dopustil-li xx xxxxxxx x xxxx xxxxx věty xxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx umístění x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím prodlouží x 30 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen

a) dodržovat xxxxxxx xxx zařízení,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx pokynem xxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, které xx mařilo xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx omezení xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x svobodu xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účelu zajištění xxxx xxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx klid.

(2) Zajištěný xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, periodickou x xxxxxxxx, x je-li xx xxxxxxxx, i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x laboratorních xxxxxxxxx x očkování x preventivní opatření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Lékařská xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Nelze-li xxxx xxx odpor zajištěného xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx bránícímu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobit xxxx zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx cizinec xx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx nesmí

a) vnášet, xxxxxxx, přechovávat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx látky,

b) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxxxx xxxx život xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx narušit xxxxxxx xxxx škodit xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

d) opustit xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§137

(1) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx provést jeho xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxx potvrzující jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx zařízení, xxxxxxxx xxxx přechovávání x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx zajištěného xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx cizinec xxxx mít u xxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x zařízení xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pohlaví. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx totožnost xxxx xxxxxx občanství, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, vyrábění nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx, nalezené xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx způsobem, xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx občanství, xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx18) x xxxx19), xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx, spolu xx xxxxxxxx xxxxxx věcí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§138

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x sociální xxxx,

x) časový rozvrh xxxxxxxxxxx stravy,

c) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vyžití,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, obuvi, xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx zajištění,

g) xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx xxx doprovodu xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx v xxxxx x mírným xxxxxxx xxxxxxxxx přístupný prostor xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx rozvrh xxx zajištění nákupů xxxx denní xxxxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx nezbytné xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx.

(2) Xx vnitřním xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx rodiče x xxxxx x nezletilí xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx kategorie.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, francouzském, xxxxxxxx, ruském, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, je-li xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizinců xxxxxxxx.

§139

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§140

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx x xxxxxx xxxxxxx cizince, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxx jej xx x péči, xxxxx-xx xxxxxxxx péči x xxx xxxxx způsobem (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx cizinci. Xx-xx xxxxxxxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xx omezení xxxxxxx x pobytem x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx může zařízení xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx osobu s xxxxxxxx svéprávností, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se §131, §134 odst. 1, 2 a 4, §136 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x x), §136 xxxx. 2, §136 odst. 3 písm. a) xx x), §143, §144 odst. 1 xx 3 a §145 vztahují xxxxxxx.

§141
(1) Při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx x náboženským, xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztahům, věku xxxx xxxxxxxxxxx stavu.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx od xxx; xxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx blízkých14).
(3) Xxxxxxx xxxxxx 18 let xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx do xxxx.

§142

(1) Provozovatel xx xxxxxxx umístěnému v xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19a), xxxxxxx xxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x za xxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx. V odůvodněných xxxxxxxxx dopravu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx uhradit xxxxx.

§143

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx strava xxxxxxxxxxxx xxxxxxx správné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x případě xxxx xx 18 xxx xxxxxxx denně.

(2) Xxx výběru stravy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x náboženských xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince.

§144

(1) Xxxxxxxxx cizinec xx právo na xxxxxxx návštěvy xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 4 xxxx současně xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech xxxx vedoucí zařízení xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přijímání xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x počet xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Provozovatel xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ukončit, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx závažným xxxxxxxx naruší xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx život xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx přijímat x xxxxxxxx návštěvy xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx předmětem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cizincům. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x tomu pověřený xxxx zaměstnanec xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx zajištěného xxxxxxx umístěného x xxxxxxx režimu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx policie.

§145

(1) Xxxxxxxxx cizinec xxxx jednou xx xxxxx xxxxxxxx balíček x potravinami, knihami x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 5 xx. Xxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx zajištěnému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkontroluje. Xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx přechovávání x xxxxxxxx xx zakázáno. Xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxx19), xxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx jeho náklady, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx cizinec může xxxxxxxx bez omezení xxxxxx, xxxxx xx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx peníze xxxxxxx xxxxxx x předá xx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uložení.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xx x provozovatele uschované xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxx věcí denní xxxxxxx, knih, novin xxxx xxxxxxxx, x xx jedenkrát týdně xxxxxx xx 300 Xx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x soupisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

§146
(1) Provozovatel je xxxxxxxx xxxxxx uschované xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx vyhoštěním. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 400,- Xx, xx-xx xxxxxxx uschované xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx částka; to xxxxxxx, xx-xx cizinec xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zařízení předán xx xxxxxxxxx zařízení xxxx xx dopraven xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x území.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§147
(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxxxx nebo převzaty xx xxxxxxx, x xxxxxxxx věcí, jejichž xxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, které xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vyplaceny x xxxxxxxxx xxxx byly xxxxxxx podle §146. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxx volně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx výši.
(2) Policie xxx propuštění xx xxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx eskortován xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx správního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx xx policie cestovní xxxxxx, doklad xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx občanství xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx správní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, předá xxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxx dopravci xxxx xxxxxx státu, na xxxxx xxxxx cizince xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

§148

(1) Xxxxx nad xxxxxxxxxxx ustanovení této xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx zajištěným x zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dotčena.

(2) Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx této hlavy xxxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx jejího xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx stěžovatel xxxxxxxxx. Xxxxx způsobu vyřízení xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx.

§149
O xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prováděné xxxxx xxxxxxx xxx ministerstvem xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a policii x xxxxxxxx.

§150

(1) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx účetních xxxxxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx43), xxxxx je xxxxxxxx. X xxxxxxxxx informačním xxxxxxx xxxx vedeny xxxxxx xxxxx identifikující xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx základních xxxx, x xxxx xxxxx, xxxxxxx zpracování je xxxxxxxx pro plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx souvisejících x plněním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x se zajištěním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx informační systémy xxxxxxx správy xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx cizince nezbytných xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, údajů x xxxxxxxx x ukončení xxxx xxxxxx xxxxxxx x zařízení, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizincem xx xxxxxxx x xxxxxxxx x účelu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zařízení, xx xxxxxxxxxx po xxxx 5 xxx počínajících xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx týkají, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zařízení; po xxxxxxxx xxxx xxxx xx zlikvidují.

§151
§151 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx.

HLAVA XIII

PRŮVOZ XXXXXXX X XXXXXXXXX OSOBA

Průvoz xxxxxxx

§152

(1) Průvozem xxxxxxx xxxx území xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx z území xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx20) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru mezinárodního xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tranzitního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezávisle na xxxx cizince.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx uplatňuje xxxxxxxx xxxxxx20), jde-li x xxxxxx leteckou xxxxxx.

(3) Policie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx cizinec xx xxxxx xxxxxxx x trestného xxxx xxxx xx hledán x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx jinými xxxxx xxxx přijetí xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx cizince xx xxxx určení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx není x xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) by xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Policie xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx průvozu xxxxxx xxxxxx státu xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx předání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx o průvoz xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušný xxxxx x zajištění xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx státu.

§153

(1) Xxxxxxx prováženému xxxxxxx po xxxxx xxxx průvozu xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x průvoz leteckou xxxxxx, xxxxxxx zajistí xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního letiště x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xx letadla xxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opustit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 5 nebo §129 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx strpět xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejímž cílem xx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx jinou xxx, xxxxx je xxxxxxxxx ohrozit život xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Prováženému xxxxxxx xxxxxxxxx policie stravu xxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx onemocní, xxxxxx xx xx xxxxxx nebo se xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx x zdraví, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pomoc, xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováženého xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prováženému xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx.

Nežádoucí osoba

§154

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx xxxxx na xxxxx x xxxxxx, xx xx tento xxxxxxx při xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost státu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zájem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z mezinárodní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx nežádoucí xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx České republiky xxxxx závazku vyplývajícího x xxxxxxxxxxx smlouvy.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx základě

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,10) xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx.

(4) Policie dále xxxxxx xx nežádoucí xxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nese policie xxxx ministerstvo (§123 xxxx. 6),

b) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (§123a xxxx. 2), xxxx

x) xxxxxxx spojené s xxxxxxxxxxxx xx zahraničí xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§124b).

(5) Ten, xxx žádá x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xxxx xx xxxxxxxxx přiměřenosti xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zařazení. Xxxxxxx xx oprávněna požadovat xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, prokázání xxxxxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx prokázána x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu může xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství20a); xx neplatí v xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x zařazení xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §154 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zpochybňující, a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx cizince x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx neprodleně vyřadí. Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumat, xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx toho, xxx xxxxxxxx požadavek xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx (§154 xxxx. 3) vykonáno, xx xxxxxxxxx trestu xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem. Xxxxxxx zařazeného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx uvedeného x §154 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxx z evidence xxxxxxxxxxx osob vyřadí xx dodatečné úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx policii xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx stanovené x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx z důvodu xxxxxxxxx x §154 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx úhradě xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xxxxxxxxxx xxxx po 6 letech xx xxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx tam xxxx xxxxxxx xxxxx §154 xxxx. 6.

XXXXX XIV
SPRÁVNÍ DELIKTY
§156
Přestupky
(1) Xxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, že
a) xxxxxxx xx xxxxx x rozporu x §3 xxxx. 1,
x) x rozporu s §4 odst. 1 xx vyhne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx nebo bez xxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx kontroly prováděné xxxx území,
c) v xxxxxxx x §9 xxxx. 5 xxxx §180h odst. 2 xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117d xxxx. 2,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx občanem Evropské xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87b xxxx. 1,
x) xxxxxxx povinnost xxxxx §93 xxxx. 1 xxxx 2,
g) xxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx §88 xxxx. 2 xxxx 3,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x), x), x) nebo x),
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §103 písm. x), d), x), x) nebo x xxxxxxx x §103 xxxx. c) xxxxx x řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx nepravdivé xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxx pobytové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jenž xx xxxxxxxx x xxxxxx podle §116 xxxx. a), b), x) xxxx x),
x) x xxxxxxx s §136 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx, xx xxxxxxx byl xx zdravotních xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) úmyslně zničí xxxx poškodí doklad xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) xxx hraniční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx dokladem, xx xx x takový xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x dokladech opravňujících xx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx vydaných podle xxxxxx xxxxxx,
x) předloží xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21) xxxx doklad xxxxxxx,
x) předloží pozměněné xxxxxxx xxxx doklady xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 2 xxxx §117d xxxx. 6.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx
x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §100,
b) xxxx xxxx uchovává xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §101, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 4.
(3) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že
a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 1,
b) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 2, nebo
c) xxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx podle §15, nesplní povinnost xxxxx §107 xxxx. 4.
(4) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx
x) 50 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,
x) 10&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx x),
x) 5&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), anebo p) xxxx xxxxx odstavce 3,
x) 3&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x), i) xxxx x).
(5) X blokovém xxxxxx xxx uložit xxxxxx do 3 000 Xx.

§156x

§156x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§157
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických osob
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle §104 xxxx. 1, xxxx
x) xxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx v §104 odst. 4.
(2) Provozovatel xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx autobusových xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 2.
(3) Xxxxxxxx uvedený x xxxxx použitelném xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15a), xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, kterými xx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §104 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx cizince, kterému xx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, že
x) xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxx §100,
x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx knihu x rozporu s §101, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §102 odst. 4.
(5) Vysoká škola xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx nesplní povinnost xxxxx §107 xxxx. 5.
(6) Výzkumná xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x hostování, xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 6.
(7) Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
x) xx 100&xxxx;000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 a xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx smluvního státu,
x) od 100 000 Xx do 500&xxxx;000 Xx za každého xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x cizinec xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,
x) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x správní xxxxxx xxxxx odstavce 4, 5 xxxx 6.
(8) Správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxxxxx x blokovém xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000 Xx.
(9) Xx blokové xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx blokové xxxxxx xx xxxxxxxxx.

§157x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx možno xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabránila.
(2) Xxx xxxxxx výměry xxxxxx xxxxxxxxx osobě xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, xxxxxxx ke způsobu xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xx-xx x xxxxxxx x §104 odst. 1 nebo 2 xxxxxxxxx přepraven xxxxxxx x území xxxxxxxxx xxxxx bez xxxx xx účelem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx území xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx správní xxxxxx xxxxxx, jestliže správní xxxxx o něm xxxxxxxxx řízení xx 1 xxxx, xxx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 3 let xxx dne, kdy xxx spáchán.
(4) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx21a) nebo x přímé xxxxxxxxxxx x xxx, se xxxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona x prvním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxx v §161 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxx delikt spáchán xxxxxxxxx povinnosti, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxx dozoru xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jej xxx z xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§157x

§157x zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

HLAVA XX
XXXXXXXXXX XXXXXXX
§158
(1) Xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx cizinců, xxxxx xx správcem a xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx příslušnost xxxxxxx, xxxx rodné xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx fotografii, xxxxxxx x xxxx daktyloskopické xxxxxx. Xxxx xx x informačním xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§54), xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx (§42 xxxx. 5), xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx (§70 xxxx. 1),

2. xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x přechodném pobytu xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxxxx x povolení x trvalému pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87x),

3. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) (§111 odst. 1),

4. xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50 xxxx. 6), xxxxxxxx xxxxxxxx (§14), xxxxxxxxx xxxxxxx (§180 xxxx. 2) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§97),

b) xxxxx x

1. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

2. xxx, xxxxxx x xxxx ověření xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

3. xxx, měsíci x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx,

4. dni, xxxxxx x xxxx xxxxxx výjezdního příkazu, xxxx xxxxx x x xxxx jeho xxxxxxxxx,

5. xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx uvedení xxxx xxxxx x xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, zániku nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxx, xxx, xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

7. xxxxxx zařazení xx xxxxxxxx nežádoucích osob x xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xxxx 2,

9. zařazení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx jiného xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx systému xxxxxxx,

10. xxx, měsíci a xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x x důvodu xxx xxxx xxxxxx,

11. xxx, xxxxxx x roku xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic xxx xxxxxxx xxxx xxxxx a x xxxxxx, který o xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

12. dni, xxxxxx a xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, skutkových okolnostech xxxxxxx podle výroku xxxxxxxxxx, způsobu xxxxxxxx x xxxxx vztahující xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

13. xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx odcizení dokladu,

14. xxxxxx xxxxxx46), místu xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxx určit xxxxx, který xxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxx určit xxxx vedený x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx, o xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x),

3. vztahující xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, o xxxxx xx xxxxx xxxxx podle xxxxxxx x), x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x

1. xxxxxxx svéprávnosti,

2. xxxxxxxx xxxxx, datu a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx manželství, datu xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x neexistenci xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datu xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx nezvěstného xxxxxx xxxx xxx, xxx nastaly xxxxxx xxxxxxxxxx nezvěstnosti, x xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

5. xxxx, místu x okrese úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx, xx kterém x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datu xxxxx,

6. xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx prohlášený za xxxxxxx nepřežil,

jde-li x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem na xxxxx xx dobu xxxxx xxx 90 xxx, x xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobývat po xxxx xxxxx než 3 měsíce, x x cizince, xxxxxxx xxxx udělena mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),

e) xxxxx x

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x příjmení osvojence,

3. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxx x xxxxx xxxxxxxx,

5. rodných xxxxxxx xxxxxxxxxx; x případě, xx osvojiteli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxx číslech xxxx x matky; xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx jménu, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx nevedou, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x trvalým xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx porodila x písemně xxxxxxxx x utajení xxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

7. datu xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx osvojení,

jde-li o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 měsíce, x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) xxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, a xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx,

2. nezletilého xxxxxxx, xxxxx xxx cizinci x xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxx, nebo xxxxx byl xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx cizince xxxxxxxx 65 xxx xxxx bez ohledu xx xxx xxxxxxx, xxxxx xx o xxxx nedokáže xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx rodiny x xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu2), x xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodné číslo, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) údaj o xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx stálého seznamu xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx o xxx, xx xxxxxxx xx zapsán xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu,
i) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o cizincích, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), x xx v xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 9; xxxx údaje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo.
(3) Na xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vést xxxx x xxxxxx, na xxxxxx mu xxxx xxx doručovány písemnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Adresu podle xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx provozuje xxxxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxx o
a) xxx, xxxxxx x roku xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx x vymáhání xxxxxxx pokuty,
b) xxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxxx pozvání (§180 xxxx. 2), xxxxx, xxxxxxxx, xxx, měsíci x xxxx narození x státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx, které byly xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pozvání, x údaje x xxxxxx, který ve xxxx xxxxxx,
x) číslu x druhu xxxxxxx, xxxxx xxx orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx provozovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínkou xxxxxx úkolu podle xxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx obsaženy xxxxxx údaje získané xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxx vedené x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx xxx xxxxxxxx x x informačním xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, pokud xxxx xxxxx x cizinci, xxxxx xx x xxxxx informačním systému xxxxxxxx.
(7) Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeného xxxxx tohoto xxxxxx xxx sdružovat x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxx 4 xxxx. x) údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 4 x 5 využívat xxx xxxx činnost.
(9) X informačního systému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se poskytují xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) pohlaví,
d) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx narodil; x případě, xx xx narodil na xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx,
x) xxxx a adresa xxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterou mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx,
x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx xx území,
j) xxxxxxx svéprávnosti,
k) xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhoštění x xxxx, xx xxxxxx není cizinci xxxxxxx xxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxx do xxxxxxxx integračního programu, xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx manželství, datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x rozvodu xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx manžela nebo xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx přiděleno, xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx cizinci, x xxxxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx jeden x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
x) o osvojenci, xxxxx je xxxxxxxx:

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxx jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx a xxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx,

4. datum x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě státní xxxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx osvojiteli nebylo xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. rodná xxxxx xxxx a xxxxx; xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx nevedou, xxxxx xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x utajení xxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

7. datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx nastaly xxxxxx xxxxxxxxxx nezvěstnosti, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x prohlášení xx xxxxxxxxxxx,
x) datum, xxxxx x okres úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxx, xx kterém k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx cizinec xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

1. zletilého xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizince,

2. xxxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rodinné xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxx xxxx manželem xxxxxxx xxxxx xxxxx poručníkem xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx je cizinec,

3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 65 let xxxx xxx xxxxxx na xxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx ze zdravotních xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx,

4. cizince, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx příbuzným ve xxxxxxxxx xxxx sestupné xxxxx xxxx takovým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), a xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx x cizince, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxx, xx xxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx xx zapsán do xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) zákaz xxxxxx46), xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx,
xxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx dobu xxxxx xxx 90 xxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx hodlají xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, x x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2), x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem se xxxxxxxxx xxxxxx záznam x xxxxxxxxxx údajů.
(10) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 9 xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx změny, x xx xxxxxx dat, xx xxxxxx tyto xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx známa.
(11) X xxxxxxxxxx údajů z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx poskytnutém xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu veřejné xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(12) Z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx osobám xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx neposkytují xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx.
(13) X xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje za xxxxxx xxxxxxxxxxx
x) bezpečnosti xxxxx,
x) obrany,
c) veřejného xxxxxxx x vnitřní xxxxxxxxxxx,
x) předcházení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) ochrany xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx záznam x xxxxxxxxxx xxxxx nelze xx xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až f) xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxx související x účelem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx má x tomuto xxxxxxx x xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx nezbytně xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.
(14) Xxxxxxx, xxxxxxx mají xxx poskytnuty údaje xxxxx xxxxxxxx 13, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx oznámit, xxx xxxx ukončena xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 13, xxx který xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13 x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx mohou xxx zaslána i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(15) Subjekty, xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 9,
x) xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, předávání x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a
b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dat xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zpracováváním.
(16) Xxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(17) Xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxxxxx xxxxxx změna, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x stát, xx jehož území xx xxxxxxx,
x) rodné xxxxx, xxxx-xx přiděleno, x jeho xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx úmrtí,
i) den, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx.
(18) Jménem, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx se v xxxxxxxxxx 1, 9 x 17 xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx uvedená xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx knize.

§158x
(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxx xxxxxx působnosti xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx informační xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, příjmení, všech xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx záznam, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, cizince, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, nebo xxxx identifikační údaj xxxxxxx tímto cizincem, x xxxxx údaje
x) x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx (§54), o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 5), x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx (§87x), x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti (§111 xxxx. 1), xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (§115a),
x) x způsobu vyřízení xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona, x xx xxxxx, druh, xxxxx xxxxxx, doba xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, důvod x označení xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx výjezdního příkazu, xxxxx vydání, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx zákona, x xx druh, xxxxx xxxx nebo xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxx rozhodl,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx a) až x) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx x) xx x).
(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na území. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx x rozsahu žádosti x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 5),
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vydaném xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx orgánu,
x) xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx sdělený xxxxxxxx,
x) údaj x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a druhu xxxxxxx, xxx, xxxxxx x roku vydání x xxxx platnosti xxxxxxx,
x) xxx, xxxxx x rok xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx a xxxxx x orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx určit spis xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx písmen x) xx x) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x) xx x).
(3) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cizincích xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx pasu xxxxx §113 xxxx. 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx při výkonu xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx dále pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117a xxxx. 4 vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxx, prodloužení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu, prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za průkaz xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx poškozený xxxx xxxxxxxx za průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx s biometrickými xxxxx xx xxxxxxxxx, x to x xxxxxxx cizincem xxxxxx xxxxxxx. Správcem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému podle xxxx první je xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x pobytu, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému podle xxxxxxxx 4 xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zlikvidují, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx předány xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xx xxxxxxx nepřevezme xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx x tomto cizinci x provozním xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 4, a xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx zlikvidují xx xxxxxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(8) Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xx evidováno xxxxx xxxxxxxx místo obsaditelné xxxxxxxx xxxxx karty; xxxxxxxxxxxxx identifikačními xxxxx xxxx u
1. xxxxxxx osoby xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, rodné xxxxx nebo xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,
3. xxxxxxx xxxxx, která xx podnikatelem, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,
4. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx 2 xxxx 3 x xxxxxxxx organizační xxxxxx x České xxxxxxxxx,
x) druh xxxxx x místo xxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxxxx x požadavky xxxxxxxxx xxx zastávání xxxxxxxxxx místa,
d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x mzdových xxxxxxxxxx,
x) informace x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx obsaditelné xxxxxxxx modré xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx osobu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxx, zda xxx x zaměstnání xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx délka.
(9) X údajů poskytovaných xxxxx xxxxxxxx 8 xxx v konkrétním xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

§158x
(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx provozování informačního xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x matričních skutečnostech xxxxxxx, které xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx knih.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) pohlaví,
d) místo x okres, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) státní občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx stav, xxxxx x místo xxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednoho x manželů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx z partnerů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x partnerů xx mrtvého a xxx, který xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx manžela xxxx partnera a xxxx rodné číslo; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx cizinec, který xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx, x jeho xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx dítěti xxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx narození,
k) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx; x případě, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) o xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. původní x nové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx rodné číslo xxxxxxxxx,

4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxx xxxx a xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení x datu narození; xxxx údaje xx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ženě s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, která xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx, xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.
(3) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xx x) x x) xxxx 2, 5 x 6 xx xxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu x xxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§158x

Xxxxxx úřad oznamuje xxxxxxx údaj o xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx stálého xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxx x vyškrtnutí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§158x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 26.6.2012

§159
(1) Xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, z xxxxxxxxxxxx systému poskytnout xxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu příjmení, xxxxx, rodné xxxxxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxxx x xxxx xxxxxx xx území. Xxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx získané xxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx, předávání x xxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx lze xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §158 x §158a odst. 1 se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx svých xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak. Zpravodajské xxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46) využívat xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx xxxx xxxxx, včetně xxxxx osobních, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedených xxxxx §158 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx státu, který xxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, a xx x rozsahu xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx xxxxx §158a odst. 1 v rozsahu xxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxx smlouvou Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx společného soužití xxxxxx; xxxxxxxxxxxx informuje xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx nebo x xxxxxxxxx rezidenta xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx předá xxxxx x xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, který xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu.
(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území7c), příslušnému xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie, xxxxx rozhodl x xxxxxxxx přechodného pobytu xxxxxxxxx xx xxxxx xx svém území x důvodu závažného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx x xxxxxxxx, xxx, měsíci a xxxx xxxxxxxx a xxxxxx příslušnosti cizince, xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x dále xxxxx x dni, xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx, x době xxxxxxxxx výjezdního příkazu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxx §182b.
(10) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx sdělí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněné x užívání xxxxxxx xxxx vymezené xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, datum xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxx vlastněného nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx objektu xxxx xxxx vymezené xxxxx.
(11) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx o vydání xxxxx xxxxx. Příslušnému xxxxxx jiného členského xxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx karty xxxx x zamítnutí xxxxxx xxxxxxx.

§160
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §158 x 158a xxxxx xxx uchovávány x xxxxxxx formě, na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx biometrických, xxxxx jsou zpracovávány xxxx v elektronické xxxxxx. Xxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 1 xxxxxx x cizincích x xxxxxxxxx trvalým pobytem xx xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx než 90 xxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxx přechodně pobývat xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, x o cizincích, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxx ochrana podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §158 xxxx. 9 se uchovávají xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx uchovávají xx dobu
a) 20 let od xxxx ukončení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx o přechodný xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx,
x) 15 let od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 odst. 1 x 2, x xxxxxxxx daktyloskopických xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx tohoto xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx cizineckého xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, po xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) 10 let od xxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxxx x §108 x x cestovních xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx h), xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prohlášeny xx xxxxxxxx,
x) 5 let xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
f) 5 xxx od vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx x písemné formě xx xxxxxxxxxx xx xxxx
x) 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx,
b) 5 xxx od xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) 5 xxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), nebo
d) 5 let xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §158 xxxx. 7, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx totožná x xxxxxxxx dobou xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx sdružené xxxxxxxxx.
(5) Doba xxxxxxxx xxxxxxxxx evidovaných v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158 odst. 4 x 5 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3, 4 nebo 5, xx údaj xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx.24)
(7) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx 60 dnů xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx pořízeny.

§160a

Přístup x informačnímu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20a) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx5a) xxxx xxxxxxx k údajům xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států

a) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ředitelství xxxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx.

HLAVA XVI

PŮSOBNOST POLICIE X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X OPRÁVNĚNÍ XXXXXXX

§161

Xxxxxx správa vykonávaná xxxxxxx a místní xxxxxxxxxxx

(1) Působnost správních xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx vykonávají x xxxxx xxxxxxx

x) ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx policie x xxxx detašovaná xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx je cizinec xxxxxx x xxxxxx; xxx-xx o cizince, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxx.

§161x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx postoupí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxx xxx zahájení řízení x xxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxx.

§161x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§162

§162 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

§163
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx právního předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x zařazení xxxxxxx do informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x jeho xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
d) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx odborů xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx nežádoucích xxxx x vyřazení x xxxx xxxxxxxx,
f) xx správním xxxxxx
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx cizinecké xxxxxxx (§164),
2. xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxx §119a xxxx. 5 a 6,
3. vyžaduje závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
4. rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxx x propuštění xx xxxxxxxx podle §129a,
x) xxxxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx uplatňuje společný xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx leteckou cestou, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx cestovní x xxxxxxxxx doklady (letenky, xxxxxxxx xxxx.) a xxxxxxx výjezdní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx §124b,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); xxxxxx a výpis xxxx xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx předávají v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
x) xxxxxxxx xxxxxxxx záznamy x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, správním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx společenství xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) provádí hraniční xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na hraničním xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území x x zrušení xxxxxxxxx xxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x odepření xxxxxx cizinci xx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, aby cizinec xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxx pobytovou xxxxxxxx,
x) xxxxxxx zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx podle §86, 87z xxxx 87aa,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §122,
x) xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv x odstraňování kontrol xx společných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx udělování xxx,
x) posuzuje, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 odst. 2,
x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x cílem získat xxxxxxxxx x pobytu,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x povinnosti opustit xxxxx (§50a), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§123b) a o xxxxxxx finanční xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§123c),
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §117,
x) xxxxxx xxxxx dopravci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §104 xxxx. 3 x 4; xxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx.
(2) Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx policie xxxx
a) xxxxxxxxx x zajištění cizince xx xxxxxx správního xxxxxxxxx, zajištění xxxxx §124b xxxx xx xxxxxx xxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx z mezinárodní xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx zařízení,
c) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, je-li cizinec xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx42), a xxxxxx xxxxxx úhradu,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx na území, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bezodkladný xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xx něj xxxx xx hraniční xxxxxxx,
x) v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x mírným xxxxxxx; x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ostrahu,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx přepravu a xxxxxxxx xxxxxxx zajištěných x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x provedení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x soudu x zpět.
(3) Xxxxxxxxxxx cizinecké xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx příslušný x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), c), x) xxxx 3, h), x) xx s), x), x), x) xx z) a xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x). Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průjezdního xxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx přechodného xxxxxx na xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§164
Xxxxx xxxxxxxxx policie
(1) Xxxxx cizinecké xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §158 xxxx. 1 v xxxxxxx xxx působnosti,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x evidence Rejstříku xxxxxx24a); žádost x xxxxx xxxx xxxx x evidence Rejstříku xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxx xxx působnosti x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x ukončení přechodného xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx příkaz,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx platnosti krátkodobého xxxx,
x) rozhoduje x rozsahu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§50a), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§123b) x x xxxxxxx finanční xxxxxx nebo jejím xxxxxxxxxx státu (§123c),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potvrzení xxxxx x xxxx x xxxxx vstupu xxxxxxx xx xxxxx (§180d),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů spojených x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x území, xx-xx xxxxxxx zajištěn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42), x vymáhá xxxxxx xxxxxx,
x) provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1,
m) xxxxxxx xxxxxxx,
n) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx zákonem,
x) xxxxxxx eskortní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx cizinců xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx území anebo xxxxxxxx xxxxxxxx cestou,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza, xxx xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxx xxxx, x souvislosti x prohlášením xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajištěním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytnutím dočasné xxxxxxx,
q) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx potvrzení o xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §117,
s) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §92 xxxx. x),
x) prověřuje, zda xx xxxxxxx nedopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k pobytu,
x) zajišťuje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vyžaduje xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxx xx hraniční xxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §124b xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návštěvy, x xxxxxxxxx úkonů x trestním xxxxxx, x xxxxxxxxx dalších xxxxx souvisejících s xxxxxx zajištění, anebo x xxxxx x xxxx,
y) posuzuje, xxx veřejná xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxx podmínky xxxxx §108 odst. 2.
(2) Odbor xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3b), xxxx
x) xxxxxxx hraniční xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx na hraničním xxxxxxxx,
c) rozhoduje x odepření xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxx x cílem xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x území.

§165
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx x xxxxx působnosti ve xxxxxx vstupu a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx z tohoto xxxxx
x) vykonává xxxxx nad policií xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) plní xxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx policie,
x) rozhoduje x xxxxxxx dlouhodobého xxxx, x prodloužení xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se správním xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx x vymáhá jejich xxxxxx, xxxxx o xxxxxx úhradě xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§123 xxxx. 6 xxxx. x)],
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx,
x) xxxxxxxx biometrické xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx podle §117a,
x) xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx území,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,
k) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,
l) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx sdělovaných xxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx pro xxxxxx xx rozhodování podle xxxxxx x), x), x), x), k) x l),
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx platnosti,
o) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158,
x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx další xxxxx podle tohoto xxxxxx.

§165x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Ministerstvo xx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obrazové xxxxxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5a) v xxxxxxxxxxx x vydáním xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xx policie prověření xxxxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx činnosti v xxxxxxxxxxx s plněním xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) požadovat xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
e) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx policii xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx oprávněno x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výpisu xxxx xxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx24a). X xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x prodloužení xxxx platnosti povolení x dlouhodobému xxxxxx xx vždy vyžádá xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x x xxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Žádost x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a) a xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx využívá xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24b), xxxxxxx xxxx
x) příjmení,
b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxx,
x) datum, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.
(5) Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky:
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
c) pohlaví,
d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, pokud se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx zrušení údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,
x) omezení xxxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; nebylo-li xxxxxxxxxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení x rodné xxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx narození; xx-xx xxxxx zákonným xxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx sídla,
k) rodinný xxxx, xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, došlo-li x xxxxxxxx manželství xxxx xxxxx, místo a xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx manželství, xxxxx zániku manželství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx manželství,
l) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx x neexistenci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x pravomocném rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx partner xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx manžela xxxx xxxxxxxxxxxxxx partnera; je-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx narození,
n) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx; je-li xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) x osvojenci údaje x xxxxxxx

1. stupeň xxxxxxxx,

2. xxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x nové xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx, místo a xxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uveden xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx nezvěstného,
q) xxxxx, xxxxx a xxxxx úmrtí; jde-li x úmrtí xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo,
r) xxx, který xxx x rozhodnutí xxxxx x prohlášení za xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxx xxxxx jsou ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx platnosti občanského xxxxxxx,
x) digitální zpracování xxxxxx xxxxxx a xxxx podpisu,
f) xxxxx, xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zničených nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx průkazu x pro každé xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxx státní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů tyto xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxx a druh xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,
d) xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx neplatných xxxxxxxxxx dokladech: číslo x xxxx cestovního xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx byl xxxx xxxxxxxxx vydán xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§166

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxx cizinců xx xxxxx požívajících xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx státní xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§167
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x) vyžadovat xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a); žádost a xxxxx nebo xxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx, řízením o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx zjišťováním totožnosti, xxxxxxx závazků vyplývajících x mezinárodní xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) při xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxx oprávněně x zda splňuje xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

2. cizince xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pobytovou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti,
f) xxxxxxxxx xx ubytovacích zařízení xx podmínek stanovených xxxxx zákonem a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx prohlídku x prohlídku xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zákon,
h) xxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu, xx cizinci xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu16a),
j) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x úhradě, xxx x xxxxxxxx, xxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx území x xxxx vycestováním z xxxxx,
x) při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx získat xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky x pořizovat xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5a) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) zadržet xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skončila xxxxx §86, 87z xxxx 87aa; o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx úkony x cílem zajistit, xxx cizinec zpět xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vycestoval.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xx xxxxxxx x na pracoviště xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx x nich xxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxx xx xxxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx.
(5) Xxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registru obyvatel, xxxxxxx jsou
a) příjmení,
b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx pobytu,
d) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a okres xxxxx; xxx-xx o xxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, datum úmrtí, xxxxx a xxxx, xx jehož území x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx smrti nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxx výkonu xxxxxx správy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky x rozsahu
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx narození, xxxxx se xxxxxxx x cizině, xxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxx adresa, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx,
x) počátek trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx datum ukončení xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,
x) xxxxxxx svéprávnosti x xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přiděleno, xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx místní xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx číslo otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx x rodičů nebo xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxx zákonným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx stav, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxx, xxxxx x xxxx; xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx ke xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxxxxxxxxx partnerů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx nebo registrovaným xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx; je-li xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dítěte x xxxxx jeho narození,
o) x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. původní x xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x nové xxxxx číslo osvojence,

4. xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, x xxxxxx, které se xxxxxxxx x cizině, xxxxx a xxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx narození xxxxxxxxxx,

6. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx otce x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx přiděleno, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uveden xxxx den, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxx xxxx území České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, který byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny jako xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) Policie xxx xxxxxx státní správy xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx z agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
c) číslo, xxxxxxxxx série občanského xxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxx občanského xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx zpracování xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, odcizených, xxxxxxxxx xxxx neplatných xxxxxxxxxx průkazů,
g) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx průkazu x xxx xxxxx potvrzení xxxx jeho platnosti.
(8) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence cestovních xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxx a xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podpisu držitele,
f) xxxxx a druh xxxxxxxxxx, odcizených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů,
g) xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vycestování xx xxxxxxxxx.

HLAVA XXXX
XXXXXXX XXXXXX A XXXXXX XXXXXXX
Xxxxxxx xxxxxx
§168
Ustanovení xxxxx druhé a xxxxx správního xxxx xx nevztahují xx xxxxxx xxxxx §9 (x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 4), §10, §19 xxxx. 1, §20, 30, 33, 36, §38 xxxx. 1, §40, 41, 42g, 49, 50, 52, §53 xxxx. 3, §122 odst. 1 x 2, §123a, §135 xxxx. 3, §148, §154 xxxx. 2, §155 xxxx. 1, §180, 180b, 180d, 180e a 180h.

§169
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx řádu
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bezodkladně, xxxxxxxxxx se vydá:
x) xx xxxxx 120 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xx xxxxx 180 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxx 270 dnů xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxx,
x) xx xxxxx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,
x) xx xxxxx 60 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §69, xx-xx xxxxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx x povolení k xxxxxxxx pobytu xxxxx §87g x 87h,
x) ve xxxxx 90 xxx ode xxx podání žádosti x vydání xxxxx xxxxx,
x) ve xxxxx 180 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx území.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx oprávněn vyslechnout xxxxxxxxx řízení, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx o obcházení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Účastník xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx. Správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výslechem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výpovědi.
(3) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu x průkazu x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(4) O xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxx xxxxxxx xx 7 xxx xx zahájení xxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxxx, xx povinna x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx odvolání do 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mladšího 18 xxx, xxxx xxxxx xxx odvolání 15 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx má xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxx podat odvolání xx 5 xxx xxx xxx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx, činí xxxxx xxx xxxxxxxx 15 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.
(7) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx finanční xxxxxx podle §123c xxxx. 3 lze xxxxx xxxxxxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x žádosti, xxxxxxxx cizinec
x) xx lhůtě xxxxx §44 xxxx. 3 xxxx §44a odst. 13 nepřevezme xxxxxx x povolení k xxxxxx, pokud x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx převzetí brání xxxxxx nezávislé xx xxxx xxxx,
x) xxxxx podal žádost xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx vyrozumění, xxxxx v této xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxx,
x) podal xx xxxxx žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx oprávněn,
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na vízum x xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx, xxx x xxxx není oprávněn,
x) xxxxx opakovaně xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxx
x) xxxxx xxxxxx x vydání xxxxx karty, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx podle §42i xxxx. 1.
(9) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 14 xxx.
(10) Xxxxxx-xx xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx trvalému xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx by xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxx, se xxxxx.
(11) Řízení o xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42e, která není xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx věc xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxx xx spisu.
(12) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu; nemá-li xxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxx xxxx-xx jinými xxxxxx, pomůže zastupitelský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na místě xxxx ho vyzve x jejich odstranění x xxxxxxxx xx x tomu přiměřenou xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx úřad xx dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx to xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxx pro zjištění xxxxxxxxxx stavu věci.
(13) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx předpise vydaném xxxxx §182 odst. 1 písm. f), xx xxxxxxx požádat x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx cestovní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, ve kterém xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx povinnost, xxxxxx x xxxxxxx není xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Usnesení xx xxxxx poznamená do xxxxx.
(14) Žádost x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx je cizinec xxxxxxx podat osobně. Xxxxxxxxxxxxx xxxx může x odůvodněných případech xx povinnosti xxxxx xxxx xxxxx upustit.

§170
(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx území xx cizinec povinen xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ministerstvo xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx předem xx xxxxxxx xxxxxx podání xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxx podání xxxxxxx nejpozději xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx termínu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx do 14 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Žádost x xxxxxxx diplomatického xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxxxxxx cizinci xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§30 odst. 2) vyřídí Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx ministerstvo vyřídí xx xxxxx do 90 dnů, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx za účelem xxxxxx nebo za xxxxxx pedagogické činnosti xxxx za účelem xxxxxxx vyřídí ministerstvo xx xxxxx xx 60 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx xxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxx žádosti, xx-xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(8) Xxxxxx x prodloužení xxxxxx xx území xx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx do 7 xxx ode xxx podání xxxxxxx; xxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx víza nebo xxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx.
(9) Xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx vyznačí do xxxxxxxxxx dokladu xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, že xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx při xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx zastupitelský xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§170x
(1) Zřizuje se Xxxxxx xxx rozhodování xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva, xxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx věcech, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vnitra.
(3) Předsedu x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ministr xxxxxx. Xxxxxx komise xxxx xxx ustanoven státní xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x spolehlivý. Předpokladem xxx xxxxxxxxxx členem xxxxxx je dále xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxx xxxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxxx xxx,
x) kdo xxx xxxxxxxxxx odsouzen za xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxx xxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nedbalosti, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx spáchal xxxxxxx xxx, xxxxx ohrozit xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) jehož xxxxxxx xxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx čin xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, v xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 5 xxx, xxxx xxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx xxxxx xxxx vedeno, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odložení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x od xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx xx jednání, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.
(5) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxx o vydání xxxxxx z evidence Xxxxxxxxx trestů a xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uznán xxxxxx x xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx spáchaného tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mu xxxxxxxxxx xxxx zatajil, xx xxx xxxxxxxxx takový xxxx xxxxx, úmyslně xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx svědeckou xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x čestném xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx pořádku,
c) xxxxx xxxxxxxxxx soužití,
d) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx44) spáchaného xxx, že zprostředkoval xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx práce, xxxx
x) xxxxx tohoto xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(8) Předseda xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx členy xxxxxx do senátů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx řád. Xxxxxxx xxxxxx jsou xx xxxx xxxxxxxxxxx xx ministerstvu xxxxxxxxx.
§170x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§170x

(1) Proti rozhodnutí xxxxxxxxxxxx lze podat xxxxxxxx xx komisi.

(2) Xxxxxx jedná a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pověřeny úřední xxxxx zaměstnané x xxxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§170x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Sb. x účinností xx 1.1.2011

Xxxxxx xxxxxxx
§171
X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyloučena
x) rozhodnutí x xxxxxxxxx víza; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx víza rodinnému xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,
b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vstupu; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2009 Xx.,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ukončení xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx karty.

§172
Xxxxxx
(1) Žaloba xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí26) xxxx xxx podána xx 30 xxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx nebo ode xxx sdělení xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx stupni. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu.
(4) Žaloba xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx nebo u xxxxxxxxxxx soudu. V xxxxxxx, xx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx spis do 5 dnů xxx xxx xxxxxxxx žaloby. X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx. Policie xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x žalobě a xxxxxxx xxxx do 5 xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx vyjádření x xxxxxx doručí xxxxxxx.
(5) X xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx x x žalobě xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx x nepropuštění xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx jednání, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xx 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx nebo xx-xx to xxxxxxxx. X xxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx poučen. Xxxxxxxx-xx soud o xxxxxxx napadeného rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxx účastníkům xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx bez nařízení xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 hodin xx jeho vydání.
(6) X xxxxxx x xxxxxx proti správnímu xxxxxxxxxx xx místně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx cizinec x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, krajský xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zdržuje, x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxx zjištěn pobyt xxxxxxx xx území. Xxxxxx-xx cizinec v xxxxxxxxx, xx místně xxxxxxxxx krajský xxxx, x jehož xxxxxx xx měl xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx náklady spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx trvání zajištění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx části x přísným režimem xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) X xxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodne xx 60 xxx.

HLAVA XVIII

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§173

Cizinec, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx oprávněn xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx na něm x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx.

§174

Trestní xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx

x) ve xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx jednání, xxxxx xxxxxxxx znaky xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a). Žádost a xxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Trestní xxxxxxxxxxx xx dokládá xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx, který xxxx xxxxxx 6 xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx doklady xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxx, xxxxx x státy, x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx nevydává, lze xxx xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx.

§174x
Xxxxxxxxxxx
Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jednání cizince, xxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ekonomické xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx, xxxxx je xxxxxxx státním xxxxxxx, xxxx x případě, xx je xxxxxx xxx xxxxxxxx občanství, xx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§174x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§175

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx cizince, xxxxxxx xxxxxx modrou xxxxx, xxxxx jeho xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo byla xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahuje i xx rodinné příslušníky xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§176
Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, které

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx život,

2. xxxxx vést prohlubováním xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

5. xxxxxxxxx změny xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, nebo

6. se xxxxxx těhotenství a xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s ochranou xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Náklady xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo xxxxx §134 xxxx. 2 xxxxx xxxx, x xx i xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx poskytnout v xxxxxxxx, zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxx zajištění xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxx.
(5) X xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stát x xxxxxxx se o xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx x úmyslu xxxxxxx o mezinárodní xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) policie x ostatních xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx ve výkonu xxxxxx odnětí svobody xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 x x §134 odst. 2. Xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby podle xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx poskytnuté cizinci xx xxxx xxxxxx xxx rámec vymezený xx xxxx první xxxxx cizinec z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§176a
Zdravotní služby xx xxxxxxxxxx případech
(1) Xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50a xxxx §118 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x) neodkladná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx ohrožují xxxxx,

2. mohou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x náhlému úmrtí,

3. xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx změny,

4. xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxx

5. xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těhotenství xx xxxxxx cizince,

b) x xxxxxxxxxxx x nařízenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx veřejného xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx služby hradí xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx stanovení xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx podle §50a xxxx §118 odst. 3.
(3) X případě, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx stát x xxxxxxx xx x xxxxxxx, xxxxx učinil xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx o mezinárodní xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, zajišťuje xxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx.

§176b

Úhrada pobytu cizince x xxxxxxxxxx středisku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Cizinec, xxxxx xx v xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu2) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na mezinárodním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x vlastních prostředků.

(2) Xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx zdravotní služby x xxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx karanténou xxxx xxxxx opatřením x souvislosti x xxxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxxxx spojené s xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxx, xxx x částečně, x xxxxxxxxx prostředků x není-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx tyto xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§176x
Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx průvozu
(1) Xxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§152 x 153) xx postupuje xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vznikly xx zajištění xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx smluvního státu.
(3) Xxxxxxx spojené se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestou podle §152 x 153 xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx a xxxxx návrat xx xxxxx státu jeho xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přes území xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xx nákladů zahrnou x náklady spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx územím xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
§176x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§177

Totožnost

(1) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, obrazovým xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§178

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx cizinec xxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vůli x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§178x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxxxxx, ovdovělý xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx posuzuje xxxxx xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozumí rovněž xxxxxxx xxxxxxx xx 26 let xxxx, xxxxx nepřetržitě xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx x xxxxxx x Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx nevydalo xxxxxxxxxx x xxx, že xxxx studium xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx školách x Xxxxx xxxxxxxxx.

§178x
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx výkon xxxxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx8e), zelenou xxxxx xxxx modrou kartu. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx považuje xxxxxx xxxxx vyplývajících z xxxxxxxx činnosti právnické xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního nebo xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatelem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx potřebuje povolení x xxxxxxxxxx8e), xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Za xxxxxxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx člena xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx plní xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8e) povolení x xxxxxxxxxx.
(3) Povinnosti xxxxxxxxx tímto zákonem xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxxx statutárního orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztahují xxxxxxx.
§178x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§178x

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a) xxxxxx platnost oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§178x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§178d

(1) Policie xxxxxxxxx Xxxxxxxxx ochránce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx zajištění, rozhodnutí x xxxxxxxxx zajištění, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx zařízení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx režimem x rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§179

Důvody xxxxxxxxxxxx vycestování

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, xx xx osobou xxx xxxxxxxx občanství, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vážné újmy xxxxx xxxxxxxx 2 x že nemůže xxxx není ochoten x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx posledního trvalého xxxxxxxx.

(2) Xx vážnou xxxx xx podle xxxxxx xxxxxx považuje

a) xxxxxxx xxxx vykonání xxxxxx smrti,

b) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) vážné xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xx dopustil xxxxxxxxx činu xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx proti lidskosti xx smyslu mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) spáchal zvlášť xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) ke xxxxxxxx činů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx nebo se xx jejich xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) se xxxx xxxxx dopustil xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odlišných xx trestných xxxx xxxxxxxxx x odstavci 3, opustil-li xxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxx, nebo v xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx se trestnímu xxxxxxx xx ně, xx xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxx, xx xxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) X případě xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xx xxxxxx cizinci xxxxxxxx xx nejdéle xx 60 dnů xxxxxxx x jiném xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx mu policie xxxxx xxxxxx x xxxxxxx víza [§33 xxxx. 1 xxxx. x)].

§180
Ověření xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx fyzické xxxx právnické osoby.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx fyzická xxxxx x pozvání uvede xxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, den, xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx svým xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x podpisem xxxxxxxxx xxxxx (statutárního xxxxxx). Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, příjmení x ostatní xxxxx, xxx, xxxxx a xxx narození, státní xxxxxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, účel cesty x dobu, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx území.
(3) Policie xxxxxxx xxxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxxx se xx xxxxxxx sedmý xxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pozvání, po xxxxxx x policií x xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozvání. Xxxxxxx xxxxxxxxx platí x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx zvoucí xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx schopnost xxxxxx xxxxxxx podle §15,
x) jestliže xxxxxx xxxxx porušila xxxxxxx xxxxx §15 xxxx xxxxxxxxx podle §100,
x) xxx xxxxxxxx důvodu xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),
x) jestliže xxxxxx osoba úřední xxxxxxxx vyplnila xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo nepravdivě, xxxx
x) xxxxxxxx zvoucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxx xxxxx.
(6) Xx xxxxxxxx policie je xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v pozvání xxxxxxxx xxx, xx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx cizince x xxxxxxx stanoveném x §13,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši 0,25 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx6) xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx cestovního zdravotního xxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxx cizince xxxx xxxxxx prohlásí, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §180j xxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 60&xxxx;000,- EUR,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zvaného xxxxxxx x xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxx, nebo xx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x) až x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx výši.
(7) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zvoucí xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx na xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxx uvedení xxxxxx xxx odepření xxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§180a

Zastupitelský xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydávat.

§180x

Xxxxxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx republice xxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušníkům xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx průkaz xx dokladem totožnosti, xxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxx a imunit, xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx republiky xx xxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Identifikační xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 až 18 xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odpovídající za xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 18 xxx xx, xxxx x případě, xx xx osobou xxx státního xxxxxxxxx, xx xxxxx státu xxxx posledního xxxxxxxx, x xx po xxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx osoby; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 18 xxx, který xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx, co přicestoval xx území9c).

§180c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.11.2005

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx na xxxxx, xx požádání x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxx xxxxx xxxxxxxxx potvrdí.

§180e
Xxxx xxxxxxxxx důvodů neudělení xxxx, xxxxxxxxxx krátkodobého xxxx za neplatné xxxx zrušení jeho xxxxxxxxx x nové xxxxxxxxx xxxxxx odepření xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xx oprávněn požádat x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xx území podle §9 xxxx. 1 xxxx 2, xxxx
x) prohlášení krátkodobého xxxx xx neplatné xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx lhůtě xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx neplatné xxxx xxx dne, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx území; xxxxxx žádosti nemá xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxx doručit, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 180 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vízum.
(3) Žádost o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx údaje x tom, xxx xx podává, x x čem xx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, jež mu xxxxxxxxxxx. Důvodem žádosti xxxxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neuvedl v xxxxxxx x udělení xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x odepřením xxxxxx xx xxxxx.
(4) Xxxxxxx orgán, x kterého se xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx 5 xxx xxx xxx jejího doručení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx důvod pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxxxx vstupu xxxx xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx, x kterého xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx změnit, pokud xxx xxxx vyhoví xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1.
(5) Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ministerstvo a Xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx posuzuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizinci, xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27), a xxx-xx x rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x §20 odst. 5. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx je Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx nevydání bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx důvodů xxxxxxxxx krátkodobého víza xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a), x xxx-xx x xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx v §20 xxxx. 5, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x §9 odst. 1 xxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx §170a xxxxxxxx soulad xxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx x xxxxxx uvedenými x §56.
(8) Xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soulad xxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, x xxxxxx stanovenými přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27) x x době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3b), xxxxxx posuzuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a), x xxx-xx x rodinného xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx v §20 xxxx. 5, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx 2.
(9) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx krátkodobého xxxx za xxxxxxxx xxxxx zrušení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx lhůtě xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxx nového posouzení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx.

§180f

Partnerství

(1) Xxxxx xx x xxxxx zákoně xxxxxx xxxxx "manžel", "xxxxxxxxxx" xxxx "xxxx xxxxxxx", xxxxxx xx xxx i xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x partnerů nebo xxxx xxxxxxx do xxxx partnera.

(2) Xx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx úředně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx společenství xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x účinností od 21.12.2007

§180x
Xxxxxx nákladů spojených x výukou českého xxxxxx x zkouškou xxxxxxxx českého jazyka
Cizinec xx povinen hradit xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx10a).
§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008

§180x

Xxxxxxxx pobytu v xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx policie xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. f), x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem, xxxx-xx zahájeno xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§180x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§180x

Xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx 90 xxx

(1) Xxxxxxxxx na xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Evropských xxxxxxxxxxxx27).

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním pojištění xxxxx xxxxxxxx 1 xx od cizince xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx duchovních hodnot, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx nemohl z xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42b odst. 3; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx. Předložení dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxx od jeho xxxxxxxx při udělení xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx na území x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx-xx x občana Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§180j

Doklad x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx 90 xxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pobytu nad 90 xxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx, xxxxxx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náklady, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x převozem nebo, x případě xxxx xxxxx spojených x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx státu, xx xxxxxx xx povolen xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jednu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 60&xxxx;000 EUR, x xx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx:

x) u xxxxxxxxxx oprávněné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx45),

x) u xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx je vázán Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru1d), xxxx xx xxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx státě, ve xxxxxx má xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxxx uzavřeného x zahraničí cizinec xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx:

x) úředně xxxxxxx překlady pojistné xxxxxxx a všeobecných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jazyka, prokazující xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pak xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 60&xxxx;000 XXX x xxxxxxxxxxx, xx pojištění je xxxxxxxx xxx spoluúčasti xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx o úhradě xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33), xxxx-xx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx cizinec prokáže, xx jsou tyto xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lidských xxxx anebo jiných xxxxxxxxxxxxx hodnot, ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kulturních xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x sportu, xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, xx-xx o xxx xxxxxx xx území, xxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, může být xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx oprávněné provozovat xxxx pojištění xx xxxxx45) x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 7.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistného xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx kterému xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zavinění xxxx xxxxxxxxxxxxx pojištěného ani x xxxxxxxx požití xxxxxxxx, omamných xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnutá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx x xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx dítěte.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx kterých pojišťoven x xxxxxxx zemí xxxxx uznávat jako xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění podle xxxxxxxx 1.

§180x

Xxxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xx přenesenou působností.

§180k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 247/2010 Xx. x účinností od 1.1.2011

HLAVA XIX

ZMOCŇOVACÍ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Zmocňovací xxxxxxxxxx

§181

Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx může x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství6a) xxxxxxxxx xxxxxxxx, že

a) xx cizince xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx okruh xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx víza,

b) xxxxxxx xxxx xx území xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx vymezí xxxxx xxxx, jejichž xxxxx na území xxxx xxxxxxxx udělením xxxx.

§182
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
b) po xxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí v xxxxxxxxxx na přímo xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27), xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště na xxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
c) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx území xxxxxxx zajištěného xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x postup při xxxxxxxxxx a dalším xxxxxxxxxxxx biometrických xxxxx, xxxxxx postupu při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx obličeje nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx,
x) xxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx požádat x xxxxxx xxxxxx karty,
x) xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx seznam xxxx, xxxxxxx xxxxxx příslušníci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xx jiném xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx cestovní xxxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxxxx, xxxx ve xxxxx, ve kterém xx cizinec povolen xxxxxxxxxx xxxx trvalý xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx biometrických xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117a xxxx. 4 x xxxxxxxx xxxx zpracování.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a rozsah xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§182x
(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou seznam xxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx a postižení, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na území xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jazyka,
b) xxxxxx xxxx oprávněných xxxxxxxx xxx tyto xxxxx výuku českého xxxxxx a zkoušky xxxxxxxx českého xxxxxx,
x) xxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx průměrnou xxxxxx xxxxx mzdu x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§182x

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx informaci veřejnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx xxxxxxxxxx, odcizených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, průkazů x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x průkazů x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx unie a xxxxx xxxxxxxx ztráty xxxx odcizení xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, odcizených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§182x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 27.4.2006

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§183

(1) Správní xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zahájení xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx učiněná přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxx xx víza x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Trvalý xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, rozumí se xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o povolení x pobytu cizince xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx vyznačenou.

(6) Xxxxxxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxx evidovaných xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v době xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §160 odst. 5. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lhůtu xxxxx §160 xxxx. 5 xxxx xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx evidenční xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zničí.

(7) Vytřídění xxxxxxxxxx evidenčních xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx ode xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pobytů xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx není dotčena. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení vízové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxx 24 xxxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§184

§184 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§184x
Xxxxx republika xx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx ratifikací Úmluvy x xxxxxxx dítěte, xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxx x základních svobodách xxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx čl. 23 xxxx. 2 x 3, čl. 24 xxxx. 1 x 2 Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. ledna 2000 xx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebyl zdravotně xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§184x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2001 Xx. x účinností xx 1.7.2001

XXXX XXXXX

§185

§185 (xxxx xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 274/2008 Sb.

ČÁST XXXXX

Xxxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxxx

§186

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x zákonu č. 368/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., zákona č. 72/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 301/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., zákona x. 149/1998 Sb., zákona x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., zákona x. 166/1999 Sb., xxxxxx x. 167/1999 Xx. a xxxxxx x. 223/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X položce 99 xxxxxxx a) xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".

2. X položce 99 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 15 xxx.".

3. X položce 99 xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx nevybere xxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx úřední.".

4. Xxxxxxx 100, včetně xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 100

x) Povolení x pobytu xxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let Xx 500,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povolení x xxxxxx pro xxxxxxx Kč 1 000,-

d) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx povolení k xxxxxx xxx xxxxxxx (xx xxxxxx změnu) Xx 300,-

x) Xxxxxx xxxxxxx povolení k xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, zničený, ztracený xxxx xxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vydání xxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxx x xx vydání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu.".

5. Xxxxxxx 101, včetně xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 101

x) Xxxxxxx českého xxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;500,-

x) Udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxx České republiky Xx 1 000,-

c) Udělení xxxxxxxxxxx xxxx jednosměrného, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx vízum x pobytu xx 90 xxx uděleného xx xxxxxxxxx přechodu Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx zastupitelským xxxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx pobytu na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Kč 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxxx xxxxxxx cizince xx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 200,-

Xxxxxxxxxx:

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx:

x) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx zdravotnické pomoci.

b) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx českého víza xxxxxxx mladšímu 15 xxx. Xx udělení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx zákonného xxxxxxxx. Od xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx osvobozeno x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx cizince xxxxxx 15 xxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxx víza na xxxxxxxxx přechodu České xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x udělení xxxxxxx víza opravňujícího xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx dočasné xxxxxxx, x které xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

1. Xxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxxx xxxxx xxxx položky xxxxxxx xxxx poplatek xxxxxx, xx-xx zachována xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx upustit, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx víza xx xxxxxxxxx přechodu xx xxxxxx xxxxxxxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxx nouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxx zpět xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx pouze xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poplatek, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.".

6. Xxxxxxx 132 bod 1 xxx:

"1. Xxxxxxx

x) Xxxx x pobytu xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx, průjezdního víza xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xx 800,-

b) Xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx Kč 3000,-

c) Xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx Xx 1500,-

x) Průjezdního xxxx obousměrného, letištního xxxx obousměrného Xx 1200,-

x) Xxxxxxxxxxx víza xxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xx 3000,-".

7. X xxxxxxx 132 xxxxxxxxxx zní:

"Osvobození:

Od xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx víza nebo xxxxxxxxxx víza, xx-xx xxxxxxxxx vzájemnost,

- xxxxxxx xxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxxxx, osobám xxxxxxx 15 xxx nebo x xxxxxx zdravotnické x humanitární pomoci,

- xxxxxxx xxxx xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx x xxxxxx,

- xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

8. Xxxxxxx 153 xxxxxxx x) xxx:

"x) x vydání Xxxxxxxx x pobytu Kč 200,-".

XXXX ČTVRTÁ

Novela xxxxxx x cestovní dokladech

§187

Zákon č. 216/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx zahraničí, ve xxxxx zákona x. 150/1996 Xx. se xxxx takto:

Ustanovení §5 xxxx. 3, §11 x §26 xx xxxxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§188

Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxx x. 36/1967 Sb., xxxxxx x. 49/1973 Xx., zákona x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx č. 180/1990 Xx., xxxxxx č. 328/1991 Xx., zákona x. 519/1991 Sb., xxxxxx x. 263/1992 Xx., zákona č. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 152/1994 Xx., zákona x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., zákona č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx č. 238/1995 Xx., xxxxxx č. 247/1995 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx x. 31/1996 Sb., xxxxxx x. 142/1996 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx č. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §120 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" doplňuje čárka x vkládají xx xxxxx "x xxxxxx x xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx x o xxxx xxxxxxxxxx".

2. Xx §200x se vkládají xxxx §200x až 200x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 34x) zní:

"Řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x o jeho xxxxxxxxxx

§200x

(1) Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx jen "policie") xxxxxxxxxx rozhodl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34x) x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na soud x návrhem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx ukončeno zajištění xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,34e) může xx xxxxxxx obrátit xx xxxx s xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx trvání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) obsahovat xxxxxxxx účastníků řízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, uvedení xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx důkazů, jichž xx navrhovatel xxxxxxxx, x xxxx xxx x xxx patrno, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 odst. 4, §79 odst. 1) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, musí být xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx důkazů, jichž xx xxxxxxxxxxx dovolává, x xxxx x xxx být xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx nejde o xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které xx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxx.

34x) Xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.

§200x

(1) X xxxxxx je příslušný xxxx, x xxxxx xxxxxx xx zařízení xxx zajištění cizinců (xxxx xxx "xxxxxxxx"), x němž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx; pokud xxxxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxx není xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x řízení xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx policie, který xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx navrhovatel x xxxxxxxxx orgán policie, xxxxx vydal xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§200x

(1) Návrh xx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zajištění.

(2) Xxxx xx vyžádá xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týkají. Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xx neprodleně xxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx spisy, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx do 24 xxxxx příslušnému soudu.

§200r

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx napadené xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účast xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx, xxxxxxxx x obsahu xxxxx xx nepochybné, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xx nejsou xxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxx trvání xxxxxxxxx.

§200x

(1) Xx-xx xxxxx návrh xxxxx §200x xxxx. 1, xxxx provede xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx správnosti napadeného xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx, xxx důvody xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xx xxx skutková xxxxxxxx, pokud je xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx x xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxx-xx xxxx x xxxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxx; jinak xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxx zamítnut, xxxxx xxxxxx, pro xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxxxxx.

§200x

Xxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §200x xxxx. 2 x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx domáhat xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxx od právní xxxx xxxxxxxxxx.

§200x

(1) Xxxx xx xxxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx rozhoduje xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Doručením xxxxxxxxxxxx xx usnesení xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx navrhovatele na xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx toto usnesení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx vyhlášení. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, doručí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxx vydání. Xxxxx xxxxxxx, který xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxx orgán xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zařízení, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§189

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se

1. Xxxxx č. 123/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

2. Zákon č. 190/1994 Sb., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 123/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky.

3. Xxxxxx X xxxxxx č. 150/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 123/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

§190

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

x. x. Špidla x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §175 xxxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx cizinců na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx čl. I xxxx 125 tohoto xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vstup xxxxxxx xx území, xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx před xxxx 1. xxxxxxxx 2001.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

Xx. XX

1. Xxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx cizince, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx podle tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx policie xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx prvém xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx o xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu.

2. Xxxxx Xxxxxxxx unie,1a) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 180 xxx xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x výměně tohoto xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx současně vydá xxxxxxxxx xxxxx bodu 1.

3. Občan Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx do 180 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx za průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx pro státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

4. Xxxxx Xxxxxxxx unie,1a) xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 180 xxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení dostavit xx xx policii xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx víza.

5. Xxxxxxx příslušník, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) a xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx, xx xxxxxxx xx lhůtě do 180 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dostavit xx xx policii xx xxxxxx vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx deliktu, které xx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropské unie1a) xxxx účinností xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xx žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

9. Žádost x xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx občanem Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxx x vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

11. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx bez xxxx x xx území xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.

Xx. II

PŘECHODNÁ XXXXXXXXXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx řízení.

2. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx víza xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43; xxxxxxx xxxx xxxxxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx.

3. Xxx se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o pobytu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx x pobyt xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxx xx x xxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx.

5. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 39 xxxxxxxxx x xx. I xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxx xxxxxx, pro účely xxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxxx,3a) xxxxx-xx xxxxxx zajistit jiným xxxxxxxx.

6. Dočasná ochrana xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx používat i xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

1. Xxxxxx o xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx žádost x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny.

4. Žádost x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Držitel víza x pobytu xxx 90 xxx, které xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v §42a xxxx. 1 zákona x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005 xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x výměně xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx víza xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005; do xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx úkoly xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dnem 1. ledna 2006.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx. x účinností xx 24.11.2005

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadní právní xxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xx. XXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx x nosičem xxx obsahujícím biometrické xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx vydávají xxx xxx 1. xxxxx 2009.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx studia xx xxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx §42d xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Řízení x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx podané xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Žádost x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx vízum x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §83 xxxx. 2 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, podanou xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyřídí xx xxxxx do 180 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti.

6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx rozhodnutím příslušného xxxxxx10a) do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx pobyt xxxxx §65 xxxx. 1 xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 30 xxx.

7. Řízení x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx občanem Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxx státního xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx oprávněn x xxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx oprávněn x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx vydaného xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, požádat x xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxx-xx xxxxxx vydán xx účelem trvalého xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx výměnu xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podle zákona x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxx xxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2007.

12. Xxxxxx x správním xxxxxxxxx zahájená xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxx x vrácení xxxxxxx, xxxxx nebyla použita x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se správním xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 xxxx ode xxx, xxx mu xxxxxxxx platnost xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx, cizinci xxxxxx.

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. XX

Xxxxxx xx věcech, u xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x územních xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, zahájená územními xxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Xx. II

Přechodné ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

Xx. XXX

1. Žádost x xxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxxxxx xxx x biometrickými xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx vydání podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 24. března 2009.

2. X případě, že xx v cestovním xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x otiscích xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2009, zjištěna xxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx doklad x xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx obsahujícím xxxxx x otiscích xxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji.

Čl. VII xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 140/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.4.2008

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx podle zákona x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Průkazy x povolení k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx pobytovou xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xxx xxx vydávat xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2012.

4. Xxxxxx x udělení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zahájená xx 31. prosince 2010 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx, x xxxxxx xxxx rozhodnuto podle xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se posuzují xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.5.2011

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2000.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

140/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.7.2001, x xxxxxxxx ustanovení §88 x §89, které xxxxxxxx xxxxxxxxx od 26.4.2001; §161, §163 x §164, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2002

151/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

217/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Xx., xxxxx č. 329/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), a xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 2/2002 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2, 5, 6, 9, §15x, části §17, 18, 19, 20, 31, 51, 56, 64x, 70, 78, §87x - 87t, xxxxx §88, 98, 103, 106, 108, 119, 120, 157, 158, 159, 160, 164, 168, 169, 171, 172, 173, §182x a xx. XX, xxxxx nabyly xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004); x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx §3, 4, 17x, 18, §26x, 29x, 29x, xxxxx §78, 93, 94, 118, 158 x čl. XX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx XX o xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx podepsané xxx 19.6.1990 v Schengenu xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hranicích xxx XX (21.12.2007); části xxxxxxxxxx §1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxx XX xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.5.2004); §9, 124, 154 x 155 x xxxxxxxxx xxx xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

222/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 48/97 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 s xxxxxxxx §69x, 69x, 165, 176x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 31.7.2003; xxxxx §1, 6, 7, 8, 9, 17, 17x, 17x, 19, 20, 21, §30 xx 50, 51, 56, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 69x, 70, 75, 80, 81, 87x, 87x, 87x, 88, 98, 107, 114, 118, 159, 160, 163, 164, 169, 170, 173, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x EU (1.5.2004); xxxxx §17x x 17x, 18, 26, 29x, 80, 180x, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx xx státních hranicích, xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx EU x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 v Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx a Nizozemským xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx podepsané dne 14.6.1985 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx hranicích xxx XX (21.12.2007)

290/2004 Xx., xxxxx znění zákona x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 94/2004

436/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o zaměstnanosti

s xxxxxxxxx od 1.10.2004

501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx od 1.1.2006

539/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2004

540/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, kterým se xxxx zákon x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 29.7.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 23.8.2004

x účinností xx 6.11.2004

559/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 328/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 329/99 Xx., x cestovních xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějšícch xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

428/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.11.2005 x výjimkou §14, 29a, 80 x 158, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoveným x rozhodnutí Xxxx XX o xxxxxx x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Nizozemským xxxxxxxxxxx x provedení dohody xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007), x xxxxxxxxxx §169, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006; §18 xxxxxxx platnosti dnem xxxxxxx kontrol na xxxxxxxx hranicích, stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007); §37, §46a x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady EU x xxxxxxxx Schengenského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007) x §157x xxxx. 11 xxxxxxx platnosti 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu x zákona o xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x účinností od 1.1.2007

136/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.9.2006

161/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2006 s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 26.6.2006; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím a Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 o xxxxxxxxx odstraňování kontrol xx společných hranicích xxx XX (21.12.2007) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

165/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 325/99 Xx., o xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2006 x xxxxxxxx §115 odst. 3 xxxx. b), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí Rady XX o xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ČR (1.9.2007)

230/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 89/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

170/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx XX xx schengenského xxxxxxxx

x účinností ode xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x XX (1.9.2007)

379/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 325/99 Xx., o xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2007 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2008, 1.1.2009 x xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoveným x rozhodnutí Rady XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ČR (21.12.2007)

42/2008 Xx., xxxxx xxxxx zákona č. 326/99 Xx. publikované x xxxxxx x. 13/2008

124/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 269/94 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

129/2008 Xx., x výkonu zabezpečovací xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

140/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx na úseku xxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 25.4.2008

274/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Policii XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2009 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 1.1.2011

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

382/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím trestního xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

42/2009 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x částce č. 13/2009

47/2009 Xx., xxxxx XX xx xxx 9.12.2008 ve věci xxxxxx xx zrušení §171 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu cizinců xx území XX x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 161/2006 Xx.

x xxxxxxxxx xx 13.2.2009

197/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x biometrickými xxxxx x x xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx xx 29.6.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

278/2009 Sb., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

281/2009 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím daňového xxxx

x účinností xx 1.1.2011

306/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

424/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 100/2010 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 30.12.2010

427/2010 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx a x změně zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.5.2011 x 1.1.2013

73/2011 Xx., x Xxxxx práce XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

224/2011 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 80/2011

303/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx správní, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx sborů a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x dalších změnách xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

222/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu cizinců xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.6.2012

234/2012 Xx., nález XX xx xxx 24.4.2012 xx. xx. Pl. XX 23/11 xx xxxx návrhu na xxxxxxx §171 xxxx. x) xxxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 427/2010 Xx., respektive xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §171 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xx 31.12.2010 (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 19.7.2012

494/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 15.1.2013

103/2013 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2013 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.5.2013 a 1.1.2014

303/2013 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

312/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., o matrikách, xxxxx x příjmení x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx x o xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx od 1.1.2014

22/2014 Xx., xxxxx XX xx dne 12.11.2013 xx. xx. Xx. XX 22/13 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx šesté xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxx zákony (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 7.2.2014

101/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 24.6.2014

267/2014 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2014

203/2015 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 17.8.2015

204/2015 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 200/1990 Xx., o přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

314/2015 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 325/99 Xx., x azylu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 221/2003 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 18.12.2015

318/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2016

191/2016 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx hranic)

s xxxxxxxxx xx 1.8.2016

298/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

456/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx obyvatel), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

222/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017 x výjimkou xxxxx §158, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2018

16/2019 Xx., xxxxx XX xxxxx xx xxx 27.11.2018 xx. zn. Pl. XX 41/17 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., o azylu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx území ČR x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.1.2019

176/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2019, 1.7.2020 x 1.1.2021

255/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x znalcích, xxxxxxxxxx kancelářích x xxxxxxxxxx ústavech x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2021

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

165/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2020

261/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

274/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 2.8.2021 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti xxxx zprovoznění Evropského xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (XXXXX) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 88 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1240

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx (xxxxx o Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 277/2019 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních smluv, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

240/2022 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2022

279/2022 Xx., nález XX xx xxx 19. xxxxxxxx 2022 xx. xx. Pl. XX 12/19 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx §129x xxxx. 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., o pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.9.2022

173/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2023 x xxxxxxxx §48, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024

278/2023 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.9.2023

412/2023 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

454/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 65/2022 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx konfliktem na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2023 x 1.1.2024

31/2024 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

x xxxxxxxxx od 1.4.2024

89/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x správě xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2026

123/2024 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2025

a xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělením x xxxxxx x. 2/2000 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 562/2006 xx dne 15. xxxxxx 2006, kterým xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxx xxxx (Schengenský xxxxxxxx xxxxx).
1x) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1b) Smlouva o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
1x) Například Smlouva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx jedné a Xxxxxxxxxx konfederací.
1x) Xxxxxxx X x XXXX Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 310/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
3x) Zákon č. 221/2003 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx cizinců.

3x) Xxxxx č. 216/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx státních xxxxxx).
4) Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 189/1999 Xx.
4a) Nařízení Xxxx XX č. 2133/2004 ze xxx 13. xxxxxxxx 2004, kterým xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx otiskem xxxxxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetích xxxx při překročení xxxxxxxx hranic xxxxxxxxx xxxxx x kterým xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx x Společná xxxxxxxx.
5) Xxxxx xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5x) Dohoda xxxx vládami států Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x Francouzské xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985.
Úmluva xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx mezi Belgickým xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5x) Hlava xxxxxxx pátá trestního řádu.
5x) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/574/ES xx xxx 29. dubna 2004, xxxxxx xx mění xxxx XX Společné xxxxxxxx.
5x) §101 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
6) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
6x) Nařízení Xxxx (XX) č. 539/2001 xx xxx 15. března 2001, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx třetích xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mít xxx překračování vnějších xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx osvobozeni, x platném xxxxx.
7) §26 xx 32 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 163/1993 Xx.
7x) §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) Úmluva x mezinárodním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx č. 147/1947 Sb.
7b*) Xxxxxxxxxx Rady x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xx. X.3 xxxx. 2 písm. x) Smlouvy x Xxxxxxxx unii xxxxxxxx xx xxxxxxxx cestování xxxx xx třetích xxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxx členském xxxxx (94/795/JVV).
7x) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES ze xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
7x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 415/2003 ze xxx 27. února 2003 x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx udělování takových xxx projíždějícím xxxxxxxxxx.
8) Zákon č. 1/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxxxxx Xxxx 2005/71/ES xx xxx 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx postupu xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/17/ES ze dne 22. xxxxxxxx 2003, xxxxxx se mění xxxx X xxx 1.4 Xxxxxxxx konzulární xxxxxxxxx x část X xxx 4.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
8x) Xxxxxx k xxxxxxxxx Schengenské xxxxxx xxxxxxxxx dne 14. xxxxxx 1985 xxxx xxxxxxx států Xxxxxxxxxxx xxxx Beneluxu, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx hranicích.
Rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx SCH/Com (99)13 xx xxx 28. dubna 1999 x konečném znění Xxxxxxxx příručky x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/17/ES ze xxx 22. prosince 2003, xxxxxx xx xxxx xxxx X xxx 1.4 Společné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx I bod 4.1.2 Společné xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx o uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx jednotného vstupního xxxx.
8e) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti.
8f) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8g) Xxxxx č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví.
9) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) Xxxxxxxx Xxxx 2001/40/ES ze dne 28. xxxxxx 2001 x xxxxxxxxx uznávání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx.
9x) §149 xxxxxx č. 500/2004 Xx., správní xxx.
9x) Xxxxxxxx Xxxx 2003/86/ES ze xxx 22. xxxx 2003 x právu xx xxxxxxxx xxxxxx.
9d) §2 x 3 xxxxxx x. 110/2006 Sb., x životním a xxxxxxxxxxx xxxxxx.
9e) §26 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9x) Xxxxxxxxxx Rady 2004/114/ES xx xxx 13. prosince 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxx dobrovolné xxxxxx.
9g) Xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES ze xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány.
9x) §232a xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §171a xxxxxxxxx zákona.
9i) §171a x 171d xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Xxxxx č. 341/2005 Sb., x veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 379/2007 Xx.
9k) Xxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9l) §37a xxxxxx č. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 382/2008 Xx.
9x) §98 xxxx. m) zákona x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 161/2005 Xx.
9x) §20a xxxxxx x. 589/1992 Xx., o pojistném xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx. x xxxxxx x. 492/2000 Xx.
9x) §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci v xxxxxx xxxxx.
10) §57 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Zákon č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10b) Xxxxxxxxx §114 zákona x. 561/2004 Xx.
10x) Zákon č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §12 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 2/2002 Xx. x xxxxxx x. 165/2006 Sb.
11x) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx xxxxx, x způsobu xxxxxxx x umístění xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx x přečíslování xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 193/2001 Xx.
11b) §17a xxxxxx x. 94/1963 Xx.
11x) §27 xxxxxx č. 592/1992 Xx., o pojistném xx všeobecné zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., o pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 15/1993 Xx., zákona x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx. x zákona x. 438/2004 Xx.
12a) §151 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
12b) §150 xxxxxx č. 500/2004 Xx.
13) Xxxxxxxx Rady 2004/38/ES xx xxx 29. dubna 2004 x xxxxx občanů Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
13a) Například obchodní zákoník, živnostenský zákon, xxxxx č. 220/1991 Sb., x České xxxxxxxx komoře, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13x) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 1612/68 xx xxx 15. xxxxx 1968 x volném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
13x) §32 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
13x) §30 x 31 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
13e) §25 x §38 xxxx. x) zákona x. 155/1995 Sb.
13x) Xxxxxxxxx Směrnice Xxxx 68/360/EHS, x xxxxxxxxxx xxxxxxx pohybu x xxxxxx pracovníků xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
14) §116 xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 256/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
15x) Článek 2 xxx 14 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 562/2006.
15x) Xxxxxxx X, xxxx X xxxxxxxx 3 písm. x) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 562/2006.
15c) Xxxxxx 3 Xxxxxxxx Xxxx 2001/51/ES xx xxx 28. xxxxxx 2001, kterou xx xxxxxxxx xxxxxx 26 úmluvy x xxxxxxxxx Schengenské xxxxxx xx dne 14. xxxxxx 1985.
15x) Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x hmotné xxxxx.
15e) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx xx xxx 25. xxxxxx 1996 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (96/409/XXXX).
15x) Nařízení Xxxx (XX) č. 2252/2004 xx xxx 13. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, x xxxxxxx znění.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16x) §2 xxxx. 7 x §14a xxxx. 2 xxxxxx č. 325/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx.
16b) §15 xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx zákona č. 326/1999 Xx.
17) §200o x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
17a) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 343/2003 ze xxx 18. xxxxx 2003, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx pro určení xxxxxxxxx státu příslušného x posuzování žádosti x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x některém x xxxxxxxxx xxxxx.
18) Zákon č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu x x xxxxx xxxxxx č. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu (xxxxx x střelných xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
19) §1 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x. 37/1989 Sb., o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x jinými toxikomaniemi.
Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx..
19x) §36 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
20) Xxxxxxxx Xxxx 2003/110/ES xx dne 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxx xxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
20x) Nařízení Xxxx (XX) č. 871/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx funkcí x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx dokladech), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21x) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §17 xxxx. x) xxxxxx x. 256/1992 Sb.
23a) Xxxxx č. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., x Vojenském xxxxxxxxxxxxx.
24) Zákon č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 343/1992 Xx.
24a) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24x) Zákon č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
24x) Část xxxxx x xxxxx správního řádu.
25) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x tlumočnících.
26) §244 xx 250k xxxxxx x. 99/1963 Xx.
26x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru SCH/Com (99)13 ze xxx 28. xxxxx 1999 x konečném xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx konzulární instrukce.
27) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 810/2009 ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 x kodexu Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxx kodex).
28) §42 xxxxxx č. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve xxxxx zákona č. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx č. 134/2006 Xx. a xxxxxx x. 176/2007 Sb.
29) Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 x xxxxxxxxx postupu xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx.
30) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx ulic a xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxx, o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o přečíslování xxxxx a x xxxxxxx x oznamování xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 193/2001 Xx.
32) Xxxxxxxx Xxxx 2009/50/ES x podmínkách xxx vstup x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1408/71 xx xxx 14. xxxxxx 1971 x uplatňování systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.
34) §319 xxxx. 1 zákona x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2007 Xx.
35) Xxxxxxxxx xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x některých příslušníků xxxxxx xxxxx x x změně některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a k xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 589/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxxxxx Rady (XX) x. 343/2003 xx xxx 18. xxxxx 2003, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x azyl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x členských xxxxx.
38) §143 xxxxxxxxx xxxx.
39) §14a xxxx. 2 zákona x. 325/1999 Xx., xx xxxxx zákona x. 165/2006 Sb.
40) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1030/2002 xx xxx 13. xxxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx jednotný vzor xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx nařízení Rady (XX) x. 380/2008.
41) Xxxxx č. 251/2005 Sb., o xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
42) §27 xxxxxx x. 273/2008 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
43) §2 xxxx. u) zákona x. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx.
44) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.
46) Zákon č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 274/2008 Xx.
Xxxxx č. 341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx sborů a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
46) §75 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§15a xxxxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 494/2012 Xx.
47) Xxxxxxxx Rady 2003/109/ES xx dne 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx pobývajícími xxxxxxxxx.
48) §46a xxxxxx č. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxx č. 103/2013 Xx.