Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2010.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 31.12.2010.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
326/99 Sb.

 

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1
Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12
Prostředky k pobytu na území §13
Hraniční průvodka §14
Pozvání §15 §15a

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a
Dlouhodobé vízum §17b
Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18
Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19
Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b
Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu
Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31 §32
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34
Prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů §35
Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39
Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40
Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41
Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu
Povolení k dlouhodobému pobytu §42
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a
Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b
Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ve zvláštních případech §42g
Náležitosti k žádosti o vydání zelené karty §42h
Modrá karta §42i
Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §45 §46
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d
Zrušení a zánik platnosti zelené karty §46e
Zrušení platnosti modré karty §46f §47 §48 §48a §48b
Oddíl 4
Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49
Díl 5 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území
Výjezdní příkaz §50
Rozhodnutí o povinnosti opustit území §50a
Díl 6 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54
Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55
Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57
Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61
Zánik platnosti dlouhodobého víza §62 §63
Studium §64 §64a §64b
Hlava IV - Trvalý pobyt na území
Díl 1 §65
Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74
Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82
Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85
Díl 3 §86
Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt §87a §87b §87c
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území a zánik jeho platnosti a důvody pro zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie §87d
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e
Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f
Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j
Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k
Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m
Díl 3 - Potvrzení a průkazy
Potvrzení o přechodném pobytu na území §87n
Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie §87o
Prodloužení doby pobytové karty o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87p
Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87r
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87s
Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87t
Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y
Skončení platnosti průkazu §87z
Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93

Hlášení k pobytu držitele zelené karty §93a §94 §95 §96 §97
Hlášení změn §98
Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a
Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100
Domovní kniha §101
Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103
Povinnost dopravce §104
Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105
Povinnosti orgánů státní správy §106
Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112 §113

Cestovní průkaz totožnosti §114
Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115
Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a
Neplatnost cestovního dokladu §116
Zadržení cestovního dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a
Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b
Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e
Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f
Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a
Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121
Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122
Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123
Dobrovolný návrat §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území §123b
Finanční záruka §123c
Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a
Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128
Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129
Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150 §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153
Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIV - Správní delikty

Přestupky §156 §156a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §157
Společná ustanovení ke správním deliktům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162
Ředitelství služby cizinecké policie §163
Odbor cizinecké policie §164
Působnost ministerstva §165
Oprávnění ministerstva §165a
Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166
Oprávnění policie §167

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168
Odchylky od správního řádu §169 §170 §170a §170b
Soudní přezkum §171
Žaloba §172

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173

Trestní zachovalost §174
Přiměřenost §174a §175
Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176
Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a
Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b
Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c
Totožnost §177
Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d
Důvody znemožňující vycestování §179
Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a
Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b
Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c
Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d
Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e
Partnerství §180f
Úhrada nákladů spojených s výukou českého jazyka a zkouškou znalostí českého jazyka §180g
Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §182 §182a §182b
Přechodná ustanovení §183 §184 §184a
Část druhá §185
Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích
Správní poplatky §186
Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187
Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188
Část šestá - Závěrečná ustanovení
Zrušovací ustanovení §189
Účinnost §190
č. 140/2001 Sb. - Čl. II
č. 217/2002 Sb. - Čl. IV
č. 222/2003 Sb. - Čl. II
č. 428/2005 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV
č. 136/2006 Sb. - Čl. VII
č. 161/2006 Sb. - Čl. II
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
č. 379/2007 Sb. - Čl. II
č. 140/2008 Sb. - Čl. VII
č. 427/2010 Sb. - Čl. II
Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.

326

ZÁKON

ze xxx 30. xxxxxxxxx 1999

o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXX CIZINCŮ XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx v návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) podmínky xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x Ministerstva zahraničních xxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxx správy.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,1a) xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.1b)

(3) Xxxxxx xxxxxx, pobytu x xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxxxxx x xx xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx společenstvím1c) x xx xxxxxx státu, xxxxx xx vázán Xxxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru,1d) xxxxx xxxx smlouva nestanoví xxxxx.

Účinnost xx 1.9.2006 xx 30.4.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§2
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, který
a) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx2) xxxxxxxxx xxxxx,
x) pobývá xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přechodný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx na xxxxx,3)
x) xxxxxxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x cizince, xxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis3a) xxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX
XXXXX XX XXXXX
§3
(1) Cizinec je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx hraniční xxxxxxx v xxxxx x xxxx určeném x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx mezinárodní smlouvou, xxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx smlouva") xxxxxx xxx překračování xxxxxxxx hranic Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,3b) pokud splňuje xxxx xxxxxxxx:

1. bylo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) x

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx,3b)

x) xxxxxxx xxxxxxx3b) xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a paluba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx lodní xxxxxxxx x xxxx, xxx xx x xxxxx prostoru xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§4
(1) Cizinec je xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx území, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx ukončení hraniční xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx vnitřní hranici xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxx hranic xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3b)
(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství1) xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxxx vstupního xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Provádí-li xxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xx základě mezinárodní xxxxxxx mimo xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úkony xxxxxx právní účinky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

§5
(1) Podmínky xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).
(2) Xxx vstupu xx xxxxx xx xxxxxxx xxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) a xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx dokladu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx předložit xxxxxxxx doklad xx xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx je xxxxxx 15 xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx
x) přebírán xx xxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx5),
x) přes xxxxx xxxxxxxx (§152), xxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Nemá-li občan Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx mu při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx svou xxxxxxxxx x skutečnost, xx xx občanem xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx jej xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx hraniční kontrole xxxxxx, xxx svou xxxxxxxxx x skutečnost, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, prokázal xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské unie, xx xxxx povinen xxx hraniční kontrole xxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx území, vztahuje-li xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§6

§6 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§8

§8 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§9
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
x) nepředloží xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx k xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) je xxxxxxxxx osobou (§154),
x) xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytvořeného xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontrol xx společných xxxxxxxxx5a) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"), xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx nelze xxxxxxx xxxxx xx xxxxx smluvních xxxxx (xxxx xxx "informační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"); xx xxxxxxx, je-li xxxxxxx uděleno xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx na xxxxx,
x) xx důvodné nebezpečí, xx xx cizinec xxxx při xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx bezpečnost státu, xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx svém pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx bezpečnost nebo x xxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví (§182a xxxx. 1) (xxxx xxx "závažná xxxxx").
(2) Xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), b), x) xx x).
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx
x) občanu Xxxxxxxx xxxx,

1. xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx podle §5 odst. 5,

2. xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení k xxxxxx,

3. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx nemocí,

4. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, nebo

5. xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx této xxxxxxxx (§154 odst. 2), xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxx xx to, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx občanem Evropské xxxx,

1. x xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x),

2. xxxxxxxxxx-xx vízum, xxxxxxx-xx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

3. je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x něm xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

4. je-li xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xx xxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Policie xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxx na xxxxx občanu Evropské xxxx1b) x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x). Xxxxxxx xxxxxxx postupuje x x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxxxxxx příslušník tohoto xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo pokud xxxxxxx příslušník xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xx území. Rozhodnutí x odepření xxxxxx xx nevydá, je-li xxxxxxx xxxxxxxx vstupu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx, xxxxxxx xxx odepřen xxxxx xx území, xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§10
§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx.

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§11x

§11x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§12

§12 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§13

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx

(1) Zajištění xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, předložením

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši

1. 0,5násobku xxxxxx existenčního minima xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx6) (dále jen "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xx 1 xxx xxxxxx, xxxxxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx,

2. 15xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx pobyt xx xxxxx přesáhnout dobu 30 xxx, s xxx, že xxxx xxxxxx se xx xxxxx celý xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx zvyšuje x 2xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. 50xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx jedná x xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaplacení služeb xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bezplatně.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), xxx-xx o xxxxx xx xxxxx xxxxx než 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx xxxx během xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterého xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx disponovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx má xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x jeho pobytem xx území, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kartou; xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z účtu xxxxxxxx x bance xxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xx kterého xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Cizinec, xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx, xx zajistí xxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx výši xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima xx 1 xxxxx předpokládaného xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxx studiem x pobytem budou xxxxxxxx xxxxxxxxx organizací (xxxxxx). Xxxxx xxxxxx x závazku xxxx xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx rozdílu xxxx xxxxxxx existenčního xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však 6násobek xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx získaného xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou je Xxxxx xxxxxxxxx vázána.

(4) Xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxx 18 let, xx povinen prokázat xxxxxxxxx prostředků k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxx xxxx.

§14

Hraniční průvodka

Hraniční průvodkou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxx, měsíci x roku narození xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, o sérii x číslu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx značku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx x xxxx barvu, xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx vycestování x území, xxxx x xxxxx xxxxxx xx území.

Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§15
Xxxxxxx
X xxxxxxx xx xxxxxx osoba xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx s obživou xxxxxxx po dobu xxxxxx xx xxxxx xx do xxxxxxxxxxx x území,
b) spojené x ubytováním cizince xx dobu xxxxxx xx území xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) spojené s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxx x převozem xxxxxxxxx xxxx ostatků zemřelého,
d) xxxxxxx x pobytem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx.

§15x
(1) Rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxxx,
x) xxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) mladšího 21 let, xxxxxxx xxxxxxxx x se xxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) dítě xxxxxx 21 xxx xxxx takové xxxx xxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx a
d) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx takový xxxxxxxx manžela xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxxxx do 26 let xxxx xxxxxxxxx připravuje xx xxxxxxx povolání,
b) se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx budoucí povolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx úraz, xxxxx
x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx i na xxxxxxx, xxxxx hodnověrným xxxxxxxx xxxxxx, xx
x) xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx

1. xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx, xxxx ve xxxxx, xx kterém xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, žil x xxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. je xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. se x xxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx osobní xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) má x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx vztah xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxx xx společné xxxxxxxxxx.
(4) Ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a).

HLAVA III

PŘECHODNÝ POBYT XX ÚZEMÍ

Díl 1

Přechodný xxxxx xx území

§16

(1) Xxxxxxx pobývá xx xxxxx přechodně

a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx mu x rámci hraniční xxxxxxxx xxxxxxx odepřen xxxxx xx xxxxx,

x) xx překročení státních xxxxxx, není-li hraniční xxxxxxxx prováděna, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx (§88).

(2) Přechodný xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx dnem x xxxxxxx překročení xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx kontrola xxxxxxxxx mimo xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx ukončení hraniční xxxxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxx xxxx pobývat xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxx,

x) xx xxxxxxx krátkodobého xxxx xxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx právního předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27),

x) na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) na xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu.

§17x

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§17x

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx vízem xx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx.

Účinnost xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§18
Xxxxxxx může pobývat xx území přechodně xxx xxxx,
x) xxxxxxx-xx xxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx6a) x není-li x xxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx [§181 xxxx. x)] stanoveno xxxxx,
x) xxxxxxx-xx tak x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx svým xxxxxxxxx [§181 xxxx. x)],
x) xx-xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a)
x) xx-xx
1. ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx; xxxxx cizinec xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx7) nebo x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") (§130); xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pobývat xx území i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxxx 15 let xx dobu xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx cestovním dokladu xx zapsán, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx; cizinec xxxxxx 15 let xxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx dokladu,
4. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx trvalého xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,
5. xxxxx, xxxxx xxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, ale xxxxx má xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx x cestuje xx xxxxxx výlet v xxxxx Evropské xxxx xxxx člen xxxxxxx xxxx, doprovázené učitelem, x xx uveden xx xxxxxxx žáků xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx formuláři7b), v xxxx xx uvede xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, který xxx xxxx občanem Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx nepřekročí 3 xxxxxx, xxxx
7. xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie7c) (xxxx jen "rezident xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie") x xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx, nebo
e) je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá x občanem Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx se vízum xxxxxxxxxx, a zánik xxxxxx pobytu

(1) Xxxxx xxxxxxx na území, x němuž xx xxxxx nevyžaduje, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

c) pobývá xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx oprávněn podle xxxxxx zákona xxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxx xxxxxx skutečnost xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x), x), g), x), x) nebo j),

d) xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx (§13) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§15 x 180), xxxx

x) xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx státu, který xxx vydal, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Při posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx cizinec xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §181.

(3) Xxxxxxx ukončí xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2. Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx v době xxxxxxxxx výjezdním xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x vyhoštění xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx").

Xxx 3
Xxxxxxxxx pobyt xx území xx xxxxxxxxxx xxxx
§20
(1) Podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx prodloužení doby xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27). X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zrušení xxxx xxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx27).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx hraničním xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Žádost o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tímto xxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxx občanem, xxxxx xxx na xxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Rodinnému příslušníkovi xxxxxx Evropské xxxx1b), xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx tímto xxxxxxx, xxxxx již xx území xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx podezření, xx xxxx závažnou nemocí,
c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx při xxxxxx xx xxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) se xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx získat xxxxx x xxxxxx xx území, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tímto xxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxx občanem, xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§180e) x xxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx víza xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx víza na xxxxxxxxx xxxxxxxx informace x oprávnění xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx víza xxxxxxxxxxxx (§180e) a xxxxxxxx xxxxxxxx přezkoumání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§21

§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§22

§22 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§24

§24 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§25

§25 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26x

§26x zrušen právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§28

§28 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29x

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29b

§29b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Díl 4
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx nebo na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx 1
Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx
§30
(1) Vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxx xx území xx xxxxxx vyžadujícím xxxxx na xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.
(2) Vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3, §42g xxxxx §42i nebo xx účelem xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem zahraničních xxxx (§49).
(3) Xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx x xxxxx platnosti xx 6 xxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 , §42g xxxxx §42i nebo xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx dobu 60 xxx. Xxxxx x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx dobu 30 xxxxxxxxxx dnů. V xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx brání důvody xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx prodlouženou xx xx doby, xxx xxxx důvody xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, studia xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxxxxx podle §42 xxxx. 3 , §42g anebo §42i xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, nebo Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, xxx-xx x vízum xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx území oprávněn xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx29), xxxxx xxxxxx účelu tohoto xxxxxx xxxxxxxx pobyt xxxxxxx xx území xxxxx xxx 3 xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2010 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§31
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx
(1) K žádosti x xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 dnů je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx doklad,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxx účel pobytu xx území,
c) xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13),
d) xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování xx xxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), d) x x). Xxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předkládat x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.
(3) X žádosti x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx výzkumu xx xxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx8a), xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má sídlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) náležitosti xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x),
x) písemné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§42f xxxx. 1) x xxxxx xxxx pobytu xx xxxxx x
x) xx požádání doklady xxxxxxx x xxxxxxxx 5.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx jako odstavce 4 až 6.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8f), xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx uvede xxxxx xxxxxxx ohlášení xxxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx živnost xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx o udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx cizinec na xxxxxxxx dále povinen xxxxxxxxx
x) doklad xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx státním xxxxxxx, jakož x xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx doklad nevydává; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx,
x) lékařskou xxxxxx, xx netrpí xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx požádat xxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že závažnou xxxxxx xxxx.
(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit doklad x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j xxxx. 1. Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx o zaplacení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx uvedené v §180x xxxx. 2.

§32

§32 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 428/2005 Sb.

§33
Xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx vízum x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xx vycestování x území brání xxxxxxxx na xxxx xxxx nezávislá xxxx xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx §179 xxxx. 5,
x) xxxxx je xxxxxxx nebo poškozeným x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx účast xx xxxxxx xx xxxxxxxx,
x) který x xxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx území x xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxx je x xxxx xxxxx §69 xxxxxxxx x x xxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx cizince xx xxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx ministerstva, xxxxxx xxxx zrušena xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zamítnuta žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxx žaloby.
(2) Žádost x xxxxxxx víza x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx na území xxxxxxxxxxxx.
(3) Ministerstvo dále xxxxx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx cizinci, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx (§120a).
(4) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx dobu 6 xxxxxx.
(6) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno vízum x pobytu nad 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xx povinen na xxxxxxxx ministerstva prokázat, xx xxxxxxxx vycestování x xxxxx xxxx; xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx

X žádosti x xxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxx-xx předložit xxxxxx doklad z xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx doklad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) fotografie,

d) xxxxxx potvrzující xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x),

x) doklad o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x cizince xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. c); to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této žaloby, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x).

§35
Prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx na vízum x xxxxxx xxx 90 xxx
(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx víza k xxxxxx nad 90 xxx, xxxxxxxxxxxx na xxxxxx cizince xxxxxxxxx xxxxxxxxx za podmínky, xx trvá xxxxxx xxxx, xxx který xxxx vízum xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxx víza.
(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5 xxxx. x). K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx zaměstnání xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xx požádání xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5 xxxx. x). Xxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j. Xxxxxxxx xx xx požádání povinen xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x fotografie.
(3) Xxxx pobytu na xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx platnosti tohoto xxxx (§37).

§36

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x doby xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §34 písm. x), x), x) a x) x x xxxxxxx změny xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle §33 xxxx. 3, xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx na xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §34 písm. a), xxxxxx nebo doložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx znemožňujících xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx víza x xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx x pobytu nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§38).

Účinnost xx 1.1.2010 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§37
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů
(1) Policie xxxxx platnost xxxx x pobytu nad 90 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxx pravomocně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu,
b) xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx vízum xxxxxxx, nebo
c) x xxxxxxx platnosti xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx, jestliže
a) xxxxxxx v xxxxxxx x udělení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx doklady,
b) cizinec xxxxxxx splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§167 xxxx. x)] xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 odst. 1 xxxx. a) xxxx x) x
1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx x vydání xxxxxx cestovního dokladu, xxxx
2. xxxxxx xx xxxxx pro vydání xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) cestovní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, který xxx vydal, prohlášen xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 2,
e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2,
x) jiný xxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx závažnou trestnou xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx vyhošťování, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx cizinců xx xxxxxx xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cestovním zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným v §180x xxxx. 1, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx dokladu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu8c), x xx xxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxx k dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx cizince.
(3) Policie x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 dnů, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx cizinci xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx z území xxxxxxxxxx.

§38

Zrušení platnosti xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx do 3 xxx po xxxxxx xxxxxxxx vycestování x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx 5 dnů xx xxxxxx důvodů znemožňujících xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx toto xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx víza xx xxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx anebo xxxx-xx xxxxx uděleno xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x) x xxxx žalobě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx strpění pobytu xx území stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; cizinec je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.

§39

§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx vízum x xxxxxxxx xxxxx

§40

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jako "Xxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx cizinci na xxxxxxx oficiální xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx vízum". Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, který xxxxxx xxxxxxxxxxx výsad x imunit.

(3) X xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx a fotografie. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j; xx xxxxxxxx xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Věta druhá xx xxxxxxxxx, jde-li x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zastupitelský xxxx.

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diplomatického xxxx a xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx vízum nebo xxxxxxxx vízum prohlašuje xx neplatné Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx 3
Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx
§42
Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu delší xxx 6 xxxxxx x trvá-li stejný xxxx pobytu.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx vydaného xxxxx §43, pobývá-li xx xxxxx nepřetržitě po xxxx nejméně 3 xxx.
(3) Žádost x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nezletilé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx tímto xxxxxx na xxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). K xxxxxxx xx rodinný příslušník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. a), x) až x) x prokázat, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; na xxxxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 5. Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx pobytu xx xxxxx; xx neplatí, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180i xxxx. 2. Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným v §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx pojistného uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx podat xxxxxxx, který na xxxxx pobývá xxxx xxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx mezinárodní vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx registrovaný Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx. X xxxxxxx je xxxxxxx povinen uvést xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.
(6) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx v průkazu x povolení x xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

§42x
Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx9c) (xxxx jen "společné xxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxx podat cizinec, xxxxx xx
x) xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nebo zletilým xxxxxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx x povoleným pobytem,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx nezaopatřeným dítětem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxxxxxxx cizincem, xxxxx xxx cizinci x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx poručníka xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx se bude xxxx x nezletilého xxxxxxx vykonávat xx xxxxx,
x) rodičem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2); xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx žádost xxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx linii, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx na věk xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx zdravotních xxxxxx xxx postarat, xxx-xx x sloučení rodiny x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx x cizincem, xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxx xxxxx §42g, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) až x) nebo xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x sebe x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx samo postarat.
(3) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx32) (xxxx xxx "xxxxx xxxxx"). Žádost xx xxxxxxx povinen xxxxx xx lhůtě xx 1 měsíce xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.
(4) Cizinec xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxx xx xxxxx povolen pobyt xxxx xxxxxx azyl, xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx o xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.
(6) X xxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx může cizinec xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx podat xx xxxxx ministerstvu.
(7) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx držitelem povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx území xx xxxx nejméně 15 xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx manželů, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx dosáhnout xxxx 20 let,
x) cizinec, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx dobu xxxxxxx 6 měsíců x je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 3 xxxx. x), xxxx xx dobu xxxxxxx 1 roku a xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 3 xxxx. x),
x) manželu, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx azyl podle xxxxxxxxxx právního předpisu2), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx území,
x) xxxxxxxxxxx cizinci, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx udělen xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) nebo x), nebo
f) xxxxxxx, xx xxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(8) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxx cizinci, xxxxx manžel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2010 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§42x
Xxxxxxxxxxx x žádosti x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) K xxxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx uvedené x §31 odst. 1 písm. x), x) a e),
b) xxxxxx potvrzující xxxxxxxxxxx xxxxx; jde-li x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2), lze xxxxxxxxxxx vztah prokázat x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx předložení xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prokáže, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x důvodů xx jeho vůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nebude xxxxx xxx xxxxxx
1. částek xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxx xxxxxx a
2. xxxxxxxx xxxxxx normativních xxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rodiny.
(2) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nositelem oprávnění xx sloučení rodiny, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxxxx xx xxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx azylu, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doklad a xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b).
(3) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx soužití rodiny xx cizinec xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x §31 odst. 5.
(4) Před vyznačením xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180x odst. 1. Xxxxxxxx xx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180x xxxx. 2.
Xxxxxxxx od 1.7.2008 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xx oprávněn podat xxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx pobývat přechodně xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx zastupitelském xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx je rezident xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxx podat x xxxx xxxxxxxxx oprávnění x přechodnému pobytu xx xxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx.
(3) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, nejde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180x xxxx. 2,
x) xxxxxx prokazující, xx úhrnný xxxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxxx s ním xxxxxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxx než součet xxxxxx životních minim9d) xxxxxxxx x s xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x nejvyšší xxxxxx normativních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely příspěvku xx xxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx své x xxxxxxxx posuzovaných xxxx; xxxxxxxx posuzovanými xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 odst. 1 xxxx. x) až x) zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxx a existenčním xxxxxx,
x) náležitosti uvedené x §31 odst. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 5.
(4) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx x zaměstnání xxxx x žádosti xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x kterého xxxxx práce x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zaměstnavatele, xx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. a), x) x x). Xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx dále předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(5) Žádost x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podat x xxxxxxx příslušník rezidenta xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x ním xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx mu xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(6) Rodinný příslušník xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x x žádosti předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180x xxxx. 2, doklad prokazující, xx xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [xxxxxxxx 3 xxxx. x)] xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prokáže xxxx částku skutečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx bydlení xxx x xxxxxxxx posuzovaných xxxx; a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. a), x) x x). Xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 xxxx. 5.

§42d
Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem studia xx území
(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx9f) xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxx xx území xxxxx pobývat xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx x xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §64, x výjimkou xxxxxxxxxx x základní xxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uskutečňováno v xxxxx xxxxxxxxx programu xxxx odborné praxe xxxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx cizinec povinen
x) xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x), b), x) x e),
b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx nebo poručníka, x jeho xxxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na území (§13), jde-li o xxxxxxx na vysoké xxxxx xxxx neplacenou xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxx, že xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxx převzetí povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem studia xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx na požádání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním pojištění. Xx xxxxxxx, xxx-xx x případy uvedené x §180j odst. 4.
Účinnost od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx9f) xxxx ministerstvo xx xxxxxx cizinci, který xx
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x lidmi9g), xxxx
x) xxxxxx, pro kterou xxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice9i), xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx9i), xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxx napomáháním x neoprávněnému xxxxxx xx území
za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxx x podezření ze xxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx a xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx orgánem xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x o xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxx, kdy xxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxxxx lhůta 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxx nebo bezpečnosti xxxxx xxxxx cizinec x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty požádá. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx a xxx s xxx xxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx2). Běh xxxxx xxxx xxxx na xxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx o vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx2).
(4) X xxxxxxx x povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx doklad, je-li xxxx xxxxxxxxx, x xx i tehdy xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx x fotografie.
(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, který je
a) xxxxxxxx,
x) nezletilým nebo xxxxxxxx nezaopatřeným xxxxxxx, xxxx
x) z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x důvodem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x), x) xxxx c), xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx.
(6) Nemůže-li xx xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy přispět xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx nákladů spojených x ubytováním xxxxxxx.
Účinnost od 1.1.2010 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx8a) xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx organizací xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxx9k) xxxx xxxx výzkumná xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze třetích xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j). Xxxxxxxxx činností se xxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výzkumné xxxxxxxxx xxxx xxxx výzkumné xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9j).
(2) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxx výzkumu xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xx xxxxxxxx pracovník xxxxxxx předložit
a) xxxxxx x hostování9j),
b) náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x),
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spojené x pobytem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vznikly xx 6 měsíců xxx xxx skončení xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx9j) x xxxx hrazeny x xxxxxxxxx prostředků, x
x) na požádání xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 5.
(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180x xxxx. 1, a xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8c). Xxxxxxxx xx povinen předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180x odst. 2.
(5) Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povolení xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x povoleným trvalým xxxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx případech (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předpisu vydaném xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. x), xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx jedné x pracovních xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx9l), xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání.
(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx území xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxxx, který xxxxxx xx území
a) na xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §46x xxxx. 3,
x) xx xxxxxxx kartu nejméně 1 xxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx; xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na vízum x pobytu xxx 90 xxx x xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxx-xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx9x) - xxx "X",
x) xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyučen - xxx "X",
x) pro xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx "X".
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx karty na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadů, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx zelené xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx stanovisko a xxxxxx x xxxxxxxx, xxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zasílá ministerstvu xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxx stanoviska zasílají xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, kdy jsou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx, nepřihlédne-li k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx nebo xxxxxx xxxxx k vydání xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nezpřístupňují.
(8) Xxxxxxxxxxxx x zelené xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx záznam "XXXXXX XXXXX - X, B nebo X".
(9) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx na území x x xxxxxx xxxxxxxxxx po dobu x ní uvedenou.
(10) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxx nevydá x xxxxxx uvedených x §56 x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v právním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. x), nebo xxxxx žádost x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uvedena v xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx míst obsaditelných xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxx evidenci xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx vydána, xxxx xxxxxxx neprokázal xxxxxxx xxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pracovní pozici.
(11) Xxxxxxxxxxxx po posouzení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx písemně informuje xxxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x státní příslušnost xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx bude xxxxxx xxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx vydané xxxxxxx x x xxxx jejího xxxxxxxx.
(12) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobně převzít xx xxxxxxxxxxxx zelenou xxxxx, a xx xx lhůtě do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.
§42x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 382/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§42h
Xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxx xxxxx
(1) X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. x) x x),
x) xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5 xxxx. x),
x) doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx pozici xxxxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxx zařadit.
(2) X žádosti xxxx xx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 5 xxxx. a).
(3) Xxxx vyznačením xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, a xx xx xxxx pobytu xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, než se xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu, x xx požádání xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxx x §180i odst. 4.

§42i

Modrá karta

(1) Žádost x xxxxxx xxxxx xxxxx32) je oprávněn xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx hodlá xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce x xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e) může být xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx-xx x

x) xxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxx §42c xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx některých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, který xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání, xxxx

x) cizince, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx poskytování služeb xx xxxxx34).

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx ukončené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx odborné vzdělání, xxxxx studium xxxxxx xxxxx 3 roky.

(3) Xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx podává xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxx xx oprávněn žádost x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxx

x) xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxx

x) xxxx držitel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx na xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx území x x xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx vysokou kvalifikaci x xxxxx se x regulované xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rozhodne o xxxxxx xxxxx karty xx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx35).

(6) Ministerstvo xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) jsou zjištěny xxxxxxxxxxx uvedené x §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x),

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vyžadující xxxxxxx kvalifikaci, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx občanem Evropské xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx záznam "MODRÁ XXXXX XX".

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxx modré xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx oznámit ministerstvu.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxx karty podléhá xxxxx xxxxxxx dvou xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x nadále splňuje. Xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx povinen xxxx změny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve lhůtě xx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(10) Ministerstvo xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx karty xxxxxxx informuje zaměstnavatele x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx občanství xxxxxxx, xxxxx, od xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx karty, xxxxxxxx xxxxxxxx pozice, xxx xxxxxx bude xxxxx xxxxx vydána, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx jejího převzetí.

§42i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§42x
Náležitosti x xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x), d) x x),
b) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx, která xxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1,5násobku xxxxxxxx hrubé xxxxx xxxx vyhlášené xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx,
x) jde-li x xxxxx regulovaného xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx karty xx xxxxx xxxxxxx xxxx držitel xxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx předložit doklad xxxxxxxxxxx xxxxxx měsíční xxxxxx rodiny xxxxx §42b odst. 1 xxxx. d).
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, které odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xx xxxx pobytu xxx xxx vstupu xx xxxxx do xxxx, xxx xx xx něho xxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32), x xx xxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.
§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§43

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx

(1) Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx se xxxx udělí xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany xx xxxxx nebo xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§44
(1) Policie vydá xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx podle §78; v průkazu xxxxxxx vyznačí účel xxxxxx.
(2) Cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxx xx účelem studia xx xxxxx (§42d) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§42f) xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx vstupu na xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx policii x převzetí průkazu x povolení x xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výzkumu xx xxxxx, xxxxxx právní xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Na xxxxxx x povolení x xxxxxx se §79 xxxx. 2 x §81 vztahují obdobně.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxx x dobou xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx k dosažení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxx než 1 xxx,
x) 1 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 1 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění pobytu,
c) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx (§44 xxxxxxxx 1), xxxxx byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx, xxxxxxx však xx 1 xxx,
x) 2 xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx rodiny xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu,
e) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) odpovídající xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx mládeže x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxx xxxxx §42d,
h) xxxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx výzkumnému xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) 2 roky x ostatních případech.
(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 6 xxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx
x) na 3 xxxx, xxx-xx x typ "A",
b) xx 2 xxxx, xxx-xx x xxx "X",
x) na 2 xxxx, xxx-xx x xxx "X".
Xxxxxxxx xx 1.1.2010 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§44x
(1) Dobu platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to
a) xx dobu stanovenou x §44 xxxx. 5,
x) xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx x §44 xxxx. 4 xxxx. x), b), x) až i),
c) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §44 xxxx. 1, který xxx vydán xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx, xxx-xx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. c),
d) xx dobu 5 xxx, xxx-xx x xxxx platnosti povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 odst. 4 xxxx. d),
e) xx xxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 3 roky, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx x).
(2) Xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx na xxxxx (§42d) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx nejdéle x 2 roky, pokud xxxx xxxxxx za xxxxxx vzdělávání xx xxxxx xxxxxxx škole xxxx studia na xxxxxx škole. Xxxxx xxxx xxxx povolení xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praxe, xxx jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx době xxxxxxxxx xx smlouvě x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx se platnost xxxxxx povolení xxxxxxxxxxxx.
(3) Xx prodloužení platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx §35 xxxx. 2 x 3, §36, §46 xxxx. 3 x 7 x §47 xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) K xxxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 1 xxxx. x), c) x x) a xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180x xxxx. 1. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx zdravotně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8c). Xxxxxxxx byl xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx cizinec xxxxxxx předložit pouze xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx policie shledá xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46x).
(5) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného rezidentovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 3, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx zprávy, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xx xxxx povinen xxxxxxxxx náležitost xxxxx §46 odst. 7 xxxx 8. K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zaměstnání je xxxxxxx povinen v xxxxxxxxx, kdy se xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx9l), předložit xxxxxxxx xxxxxxx, dohodu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. a), d) x x).
(6) K xxxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx §42x xx cizinec xxxxxxx
x) xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), d) x x),
x) předložit xxxxxx x cestovním zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180x xxxx. 1, a xxxxxxxx xxxxxxxxx doklad x zaplacení pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx pojištěn podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8c),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13), jde-li x xxxxxxx na xxxxxx škole nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x ostatních případech xxxxxx x tom, xx xxxxxxx na xxxxx cizince xxxxxxx xxxxxxxx hostitelská organizace,
d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §42e odst. 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinen na xxxxxxxx předložit x xxxxxxxxxx.
(8) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx výzkumu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §42x xxxx. 3 xxxx. a) x c) a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx nemocí. Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx řízení o xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx (§46x). Xxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx x) x prokázat, že xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(9) Žádost x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxx karty xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. K xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x v xxxxxxx xxxxx podoby x fotografie. Na xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx ubytování xx xxxxx a lékařskou xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxxx karty xxxx "X" xx neprodlužuje.

§45
(1) Xxxxxxx, xxxxx hodlá xx území xxxxxxx xx jiným xxxxxx, xxx xxxxx mu xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx uvedených v §33 odst. 1 xxxx 3 x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §42 xxxx. 2. Xxxxxxx, xxxxx xxxxx na území xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx požádat, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx pobývá xx xxxx xxxxx xxx 2 xxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx 1 roce xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(4) Cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití rodiny, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx účelem, xxxxxxxx
x) xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx xxxxxxx na území xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx
b) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx z xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytem xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 xxx; podmínka xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx manželství xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx
a) cestovní xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx 5,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx §42b odst. 1 xxxx. d) xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx dobu pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j a xx xxxxxxxx xxxxxx x zaplacení pojistného xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4,
x) xxxxxxxxxx.
(7) Oprávnění xxxxx žádost o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nebo 5 xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx dne, xxx xxxxx důvod xxxxxx.
(8) Xxxxxxx x povoleným xxxxxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxx na území xx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx 1 xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx jiným xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx zjištěny xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx §46c xxxx. 1 písm. x) xx x).
Účinnost xx 1.1.2010 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§46
(1) Xxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxx obdobně §31 xxxx. 1, §33, 34, 37, 38, §55 xxxx. 1, §56, §58 odst. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx. K xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xx xxxxxxx dále xxxxxxx předložit xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180x xxxx. 1. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, pokud xx cizinec zdravotně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu8c).
(2) Xxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 písm. x) xxxxx xxxxxxx §56 xxxxxxxxxx xx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx.
(3) Xxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny nebo xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. a) až x), x), x) x x), §56 xxxx. 2 písm. x) a §62 xxxx. 1.
(4) Xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx příslušníka, který xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx povolen xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 odst. 1 xxxx. x), x), h), §56 xxxx. 2 písm. x) x §62 xxxx. 1 vztahující xx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx.
(5) Pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx území (§42x) xxxxx xxxxxxx §37, §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), x), x) x x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 odst. 1 xxxxxxxxxx xx na xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů.
(6) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zaměstnání xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x prodloužení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. x), x) x e).
(7) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx předložit xxxxxxxxx finančního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x potvrzení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx nemá splatné xxxxxxxxxx xx pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx penále, x xxxxx xxxxxx xxxx povoleno xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9n) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxxx.
(8) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8f) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx list xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 a §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx x).
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x povolením k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e), xxxxx xxxxxxxx poměr skončil x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx důvodů xxxxx okamžitým zrušením xxxxx §56 zákoníku xxxxx, x cizinec xx xxx skončení xxxxxxxxxx poměru na xxxxx pobýval xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x) xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx, xxxxx tato xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xx dobu xxxxxx xxx 1 xxx, pokud xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 3 let; xx doby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxx případy xxxxxxxxxx xxxx pobytu na xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů x na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xx lhůtě 60 xxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx pracovního poměru xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§46a
Zrušení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx zruší.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx,
x) xxxx stát Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxx uplatňující xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nepředloží xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x xx xxx ve xxxxx xxxxxxxxx policií; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,
x) xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),
x) xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxx prodloužení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,
x) cizinec xxxx xx území zajištěno xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx pobytu xx xxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x takovému xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx cizince xx xxxxx,
i) cizinec xxxxxx xxxx, pro xxxxx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx, xx xx xxxxxxx dopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx získat xxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx,
k) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx požádal x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx zelené xxxxx xxxxxxx, nebo
m) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx platnost xxxxx xxxxx zrušena anebo xx nebyla xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o vydání xxxxx xxxxx a xxxxxxxx modré xxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro zrušení xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(3) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx x cizinci udělí xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.
Účinnost od 1.1.2010 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§46x
Xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xx xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx7c) xxxxxxx xxxxxxxx jeho povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx
x) byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xx spáchání xxxxxx závažného xxxxxxx,
x) xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxx stát Evropské xxxx nebo xxxxxxx xxxx uplatňující společný xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx držitele xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx anebo pro xxxxxxx podezření, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx takovou xxxxxxx připravuje na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx,
x) držitel xxxxxx povolení xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxx povolení xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §46 xxxx. 9,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx ji xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx povolení xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) úhrnný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxx x ním posuzovaných xxxx [§42x odst. 3 písm. x)] xxxxxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob9o), xxxx
x) stát, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxxx x současně o xxxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx
xx podmínky, xx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx vydaného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx podmínky, že xxxx rozhodnutí bude xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Policie xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx zanikla na xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vycestování z xxxxx a rezidentovi xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx9g), xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42e odst. 1,

b) xx to xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx státu, xxxx

x) xxxxxxx x zrušení xxxxxx povolení xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx, byl-li x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odloženo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx policie xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zrušení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1 současně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 5; o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxx, kterému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx ochrany na xxxxx xxxxx odstavce 5; cizinec xx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46d
Zrušení xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxxxx výzkumu, jestliže
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx stát Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxx9a) x důvodu xxxx odsouzení x xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx nejméně 1 rok xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx vyhošťování, x dále z xxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x pobyt xxxxxxx xx xxxxxx území,
c) xxxx zjištěno, xx xx xxxxxxxx pracovník xxxx při dalším xxxxxx na území xxxxxxx bezpečnost Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) výzkumná organizace, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j), byla xxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j); xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hostování9j) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx x xxxxx seznamu xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splňovat podmínky xxxxxxxxxxx podle §42f xxxx. 3,
x) zjistí, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx padělané xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro zrušení xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx pracovník xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§46x
Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxx karty, xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného činu xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxx xxxxx 6 xxxxxx,
x) je xx nezbytné k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx byla zelená xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3,
d) xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx uvedl nepravdivé xxxxx xxxx k xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx padělané xxxx pozměněné xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §93x xxxx. 1 nebo 2,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x požadované lhůtě xxxxxxx vyžadované podle §42x xxxx. 2,
x) xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x takovému xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) policie xxx xxxxxxxx kontrole [§167 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 písm. x) xxxx x) x
1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
2. xxxxxxx xx důvod pro xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx, cizinec x xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxx státu, který xxx vydal, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 1 xxxx 2,
x) xxxx stát Evropské xxxx xxxx smluvní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx odsouzení xxxxxxx x trestu odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 rok xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, že spáchal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx takovou činnost xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx, x dále x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x pobyt xxxxxxx xx jejich xxxxx, nebo
k) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx karty xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zelené xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3, xxxx
x) xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náklady zdravotní xxxx x neprokáže xx xxx ve xxxxx stanovené policií,
za xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxx rozhodnutí budou xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx platnosti zelené xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vydané xxxxxxx, jehož pracovní xxxxx skončil výpovědí x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §52 xxxx. a) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 zákoníku xxxxx, xxxxxxxxxxxx zruší, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě 60 xxx xxx dne xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxx xxxx zelená xxxxx.
(4) Ministerstvo x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zelené xxxxx, xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx x udělí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Platnost xxxxxx karty zaniká xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §42x.
§46x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§47
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 90 a xxxxxxxxxx 14 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů. X xxxxxxx, xx podání xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xxxxxxx důvody xx xxxx cizince xxxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 pracovních xxx xx zániku xxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xx xxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx byla podána xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 4 je xxxxxxx povinen xxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx vydaného Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí xxxx x xxxx přechodného xxxxxx podle §18 xxxx. a) nebo x) a xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Na xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§48
Xxx účely úhrady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx úhradu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a) (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx"), považuje xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) x b), §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území (§43),
x) xxxxx je xxxxxx x §42x odst. 1 xx podmínek x xx lhůtě xxxxx §42e xxxx. 2,
x) který xxxxx xxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území,
d) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vydáno.

§48a

(1) Ministerstvo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §42e xxxx. 2, xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx, x xxxxxxx, kterému xxxx xxxx povolení xxxxxx, xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx příspěvku xx xx xxxx

x) 1,6xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem9d), xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob [§42c xxxx. 3 xxxx. x)],

x) 1,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxx x společně x xxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxx-xx xxxxxxxx posuzovány 2 až 3 xxxxx,

x) 1,4xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima žadatele x společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx společně xxxxxxxxxx 4 xxxxx,

x) 1,3xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 a xxxx osob.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx x xxxxxxx xx majetkové xxxxxx xxxxxxx. Finanční xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42e xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu 1 měsíce. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx zahájeno xxxxxx x xxxx poskytnutí. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx i xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je povinen xxxxx xxx finanční x xxxxxxxxx poměry, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x doložit xx xxxxx dostupnými xxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) odpovědnost xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nese xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§15 a 180),

b) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x svých xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx své rodiny, xxxx

x) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§48b

(1) Xx-xx cizinci, xxxxxxx xxxx poskytnuta xxxxx xx rozhodnutí, xxx bude xxxxxxxxxxxxx x orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§42e xxxx. 2), xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx území, xxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizincům tato xxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nepotvrdil, xx xxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1.

(3) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zaměstnání xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem.

§48b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 21.12.2007

Xxxxx 4

§49

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxxxx zastupitelského úřadu xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx registrovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nejdéle xx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx člen personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx území podle §18 xxxx. a) xxxx x), povinen xxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx vízum x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxx rodinný příslušník xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Dobu platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu prohlašuje xx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx 5
Výjezdní xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
§50
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx doklad, xxxxx x xxxx úřední xxxxxxx
x) policie po xxxxxxx xxxx uplynutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx se xxxxx nevyžaduje, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx platnost xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xx zrušení přechodného xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a).
(2) Xxxxxxxx příkaz xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx po xxxxxxxx xxxx platnosti nebo xx prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx (§41), xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx po prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného xxxxx xxxxxxxxxxxxx (§49 xxxx. 5) xxxxx xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx na území, x němuž se xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Výjezdní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx po xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úkonů, x x vycestování x xxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx příkaz xxxxx xxx delší xxx 60 dnů, dobu xxxxxx stanoví a xx výjezdním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxx občanu Evropské xxxx1b) nebo xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx výjezdní xxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxx. Podmínka stanovení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx pobytu xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx nemocí.
(6) Výjezdní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x totožnosti cizince, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxx, ve xxxxx xx cizinec xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx; v zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x určení xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx štítku, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx cestovní doklad.

§50x
Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vydaného xxxxx členským státem Xxxxxxxx unie, na xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, pokud by xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxxxxx xxxx dále
a) xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xx účelem xxxxxxxx xxxxx, jestliže

1. xxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx byl xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem xxxx xx xxxxx do 30 dnů, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

3. mu xxxxxxxx doba oprávnění x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx (§124b), xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vstoupil xxxx pobýval na xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem 13. xxxxx 2009 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx37) (§129).
(4) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxx dobu x xxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx 7 až 60 xxx. Pokud by xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 měla doba x xxxxxxxx xxxxx xxxxx běžet x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, začíná tato xxxx xxxxx ode xxx ukončení xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxx x opuštění xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xx zajištěním xxxxxxxxx.
§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s účinností xx 1.1.2011

Díl 6

Xxxxxxxx ustanovení x dlouhodobému xxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx platnosti xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nárok.

(3) Xxxxxxxxxx vízum je xxxxxx po xxxx x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1b)

(5) Xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxxxx za xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx.

§52

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, udržení xxxxxxxxx pořádku xxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx x zájmu xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx být

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podmínkou xxxxxxxxxxx x určení xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§53
(1) Xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx víza se xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx cizinec xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zastupitelském xxxxx xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vydal xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ve xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx uveden x xxxxxxx xxxxxxxx vydaném xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. x).
(2) Xxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xx xxxxxx na xxxxxxx tiskopisu.
(3) Xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx víza se xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) k xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx záznamu,
x) xxxxxx xxxxxx xx úředním xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxx xx příslušném xxxxxxxxxxxxxx úřadu.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx cizinci, xxxxx xxxxx nepřípustnou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, vrátí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x důvodech nepřípustnosti xxxxxxx.
(5) Zastupitelský xxxx je oprávněn x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx žádosti cizince x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx otisky xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§54

X xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, ostatní xxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, místo a xxxx narození, státní xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx otce x xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, číslo x xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxx vydal, a xxx-xx x xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xx území jiného xxxxx, i xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx se xx jeho xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x čísle x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx), xxx xxxxx, dobu pobytu, xxxxx vstupů a xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx den xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx jeho trasu, x xxx již xxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxx vstup na xxxxx xxxxxxxx státu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx vydal, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, adresu xxxxxx xx území včetně xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx osobě, x rozsahu xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx území, xxxx jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, upřesňující xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx k xxxxx xxxxxxxx x posledních 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x předchozím xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x manželu a xxxxx x rozsahu xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx jména, xxx, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx.

§55

Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx dlouhodobého víza

(1) Xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 dnů, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, matričních xxxxxxx x fotografie cizince, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x žádosti x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx dlouhodobého víza x zájmu České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pořízení xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.7.2008 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§56
Xxxxxx neudělení víza
(1) Xxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx podle §33 xxxx. 3, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xx xxxxxx ověření xxxxx uvedených x xxxxxxx x xxxxx xxxx jestliže se x přes xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx vyplní xxxxxx x xxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxx,
x) xx xxxxxxxx x xxx, xx by xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx nesla Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx náležitosti x žádosti x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx-xx padělané nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) cizinec x žádosti x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8f) uvede xxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxx x x xxxxxxx živnostenského xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx požádal, x xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx cizinec xxxxxxx všeobecné a xxxxxxxx podmínky provozování xxxxxxxx, xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. xxxx. x), x), g), x), x) xxxx x),
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx území xxxx že xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx účelu, xxx xx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxx,
x) xxxx vyznačením xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180x xxxx. 2,
k) xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zjištěna xxxx závažná překážka xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
m) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona.
(2) Xxxxx, x výjimkou xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xxxxxxx xxxx zastupitelský xxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174),
x) xxxx xxxxxxxxx jeho cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dobu xxxxxx xx území xxxxx požadovaného xxxx xxxxxxx x 90 xxx, xxxx
x) x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem,
za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx neudělení xxxx budou přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přihlíží xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xx nepřihlédne, xxx-xx x xxxxxxx xxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx plnění mezinárodního xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx příslušníku xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx neudělí x xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), l) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 1, 3 xxxx 4.
(5) Xxxxxxxxxxxxx úřad písemně xxxxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám není xxxxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxx požádat xx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x neudělení xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx být xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx činí, x xx v xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx o tom, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxxx důvodu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x důvody xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4. O xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx volby xxxxxxx x jazyce xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx španělském xx xxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§57

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přihlédne. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §108j xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x dlouhodobé xxxxx; xxx-xx x žadatele x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx, zastupitelský xxxx provede pohovor xxxx, a xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx bližší xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pobytu na xxxxx. X provedeném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pohovor x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx o xxxxx ani jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§58

Vyznačování dlouhodobého xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vízum xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad.

(3) X xxxxxxxxxxx vízu xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx více účelů xxxxxx.

§59

§59 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§60
(1) Žádost o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvu.
(2) O xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx požádat x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 90 xxx x xxxxxxxxxx 14 xxx xxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo doby xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx.
(3) X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx žádost xxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxx důvodů; xxxxxxxxxx vízum xx xx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
(4) Pokud doba xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx toto dlouhodobé xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxx podle odstavce 2 nebo 3, xxxxxxxx xx dlouhodobé xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx prodlouženou xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx doby xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx neprodloužení xxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx důvody xxx xxxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) nebylo xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k pobytu xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx pobyt xx toto xxxxx, x xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§61

§61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§62
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jakmile xxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) nebo je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx studia nebo xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí.
(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx uděleného xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx zaniká xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o udělení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).
(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx dotčena.

§63

§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§64
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x vyšší xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, konzervatoři xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, zapsané xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx10a), a xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx9k),
x) xxxxx xx jazykové x xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké školy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysokou xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx programu Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx pobyt xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, stipendijního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx k získání xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizincem, xxxxxxxxxxxxx x tuzemské hostitelské xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx studia xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školou, Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo k xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx akreditovanou xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx území xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx mimo území, xxxxx xx xx xxxxx organizační xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx služba xxxxxxx xx xxxx od 18 do 25 xxx, určená k xxxxxxx xxxxxxxxxxx, odborných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x tomuto účelu Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou se xxxxxx na území xxxx právnickou xxxxxx xx xxxxxx mimo xxxxx, která xx xx xxxxx organizační xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx odpovědných xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdrojů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxx iniciativ Xxxxxxxx xxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Pro xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx studia xx xxxxx (§42d) xx xxxxxxxxxxx xx střední xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňovaného x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§64a

§64a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64b

§64b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXX XX XXXXX

Xxx 1

§65

(1) Xxxxxxx je oprávněn xxxxxxx xx území x rámci xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx10c), xx-xx splněna xxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Evropské xxxx1b) x x xxxxxxxx §8385 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu se xxx podmínky předchozího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

1. je-li xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vstupem xxxxxxxx na území,

2. xx-xx nezletilým xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxx-xx x minulosti xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) který x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx z jiných xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx,

x) xx jeho xxxxxx, pokud xx xxxx pobyt xx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nezletilé nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jenž xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx společné xxxxxxx těchto cizinců.

(2) Xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx zrušeno x xxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 písm. x) nebo x), xxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xxx.

§67
(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx se xx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx vydá xx xxxxxx cizinci, který xx území xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud tato xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xx xxxx pobytu xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxx doba xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx po xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stížnosti. Nepřetržitost xxxxxx xx území xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx žádost x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 7 dnů xx xxxxxxxx přechodného pobytu xx xxxxxxxxxx vízum xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zrušena.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxxx 18 xxx,
x) xx xxxx xxxxxxx x sebe xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivého xxxxxxxxxxx stavu, xxxx
x) xx osamělý x xxxxxx 65 let.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx splnění podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xx-xx žadatelem cizinec,
a) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx b),
b) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x) xxxxxx xx péče, xxxx
x) xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx sestupné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx jehož xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v odstavci 2 xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx podat x cizinec, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxx xxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxx bylo-li toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.
(7) Xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx případného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx prominout z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nastal xx xxxxxx xx xxxxx.
(8) Xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 měsíců xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§68
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx doba pobytu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a), xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Do xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx cizinec na xxxxx xxxxxxxx vyslán xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx pobýval za xxxxxx sezónního zaměstnání xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx určené x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; doba xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx studia xx započítává xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na území x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx nepřesáhla 6 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 měsíců, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nepřítomnosti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx delší xxx 12 po sobě xxxxxxxx měsíců ze xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dítěte, xxxxxxx onemocnění xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx se xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx oprávněn podat x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx území, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení.

§69
(1) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Žádost o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxx podat též xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x je xxxxxxxx xxxx nezletilým dítětem xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx azyl x xxxxxx uvedených xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx11),
x) xxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo
c) xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx vydaného xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodování x lidmi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx cizinec xxxxxxxx o povolení x trvalému xxxxxx xxxxx §67.
(4) Žádost x povolení x xxxxxxxx xxxxxx podle §66 odst. 1 xxxx. x) xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, jemuž xx xxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pobývá xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pobytu.
(5) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxx §68 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2),3a); xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 5 xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx zastupitelském xxxxx.

§69x

§69x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69b

§69b zrušen právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§70
(1) Žádost o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvést
a) xxx xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, rodinný xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, zaměstnání xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx zařazení, xxxxx a adresa xxxxxxxxxxxxxx), účel xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx bydliště x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx delší xxx 3 xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxxx), xxx xxxxxx xx xxxxx, číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) jméno, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx příjmení, státní xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, příjmení x ostatní xxxxx, xxxxx narození, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, bydliště a xxxxxxxx xxxx, x
x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, datum xxxxxxxx, státní občanství, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Cizinec xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx předložit
a) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx nebo xxxxx listinu dokládající xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx1a); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu podle §68,
x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu na xxxxx (§71 xxxx. 1); xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67 xxxx jde-li o xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 let x xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxx xxxxxxx výpisu z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxx podklad k xxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx (§174) xxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx občanem nebo x xxxx má xxxxxx bydliště, jakož x státy, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 6 xxxxxx, nebo xxxxxx prohlášení v xxxxxxx, xx tento xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje na xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, jemuž xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx udělena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxx který xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §67; cizinec, xxxxx xxxx o povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx §68 xxxx. 1, xxxx, xxx-xx x xxxxxxx podle §87, xxxxx žádá x povolení k xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x), xx povinen předložit xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx x xx požádán,
f) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (§71 xxxx. 2),
x) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě jiného xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, zákonným xxxxxxxxx xxxx poručníkem; xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx na xxxx xxxx nezávislých předložit xxxx xxxxx již xxxx xxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx uvedena x seznamu xxxx xxxxxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§182a xxxx. 2), xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Cizinec, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx nezletilým xxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx závislé xx péči xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) x xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. a) xx x) a x).
(4) Xxxxxxx žádající x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu, xx netrpí xxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx důvodného xxxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxxx xxxxxx trpí.
(5) Doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalost xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) se nevyžaduje xx cizince, xxxxx
x) xxxxxxxx xxxx 15 xxx,
x) prokáže, xx x xxxxxxx 20 xxx xxxxxxxxxxxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 1 školní xxx nepřetržitě žákem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vysokou xxxxx x českým vyučovacím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx jazyk xx xxxxxx xxxxx,
x) prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx náročností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx [§182a odst. 2 xxxx. a)], xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §66 xxxx 67 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §87 xxxx. 7 písm. x) xxxx 4,
e) xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx postižení, xxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxx 60 xxx.
(6) Ministerstvo xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx má požadovanou xxxxxxx xxxxxxx jazyka x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx [§182a xxxx. 2 xxxx. x)], oprávněno xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nehradí. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x tomto případě xxxxxxx vydá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§71
(1) Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx prokazující, xx xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx xxxx [§42x xxxx. 3 písm. x)] xxxxxx nižší xxx součet částek xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxx x x ním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů na xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx příspěvku xx xxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx9e) nebo xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx věrohodně xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx bydlení xxx x společně xxxxxxxxxxxx osob. Jde-li x cizince xxxxx §66 může být xxxxx doklad xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx ověřený xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x ubytováním xxxxxxx, objekt ubytování xxxx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx evidenčním, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx určen pro xxxxxxx nebo individuální xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx souhlas xxxx xxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§72

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx listu, xxxxxxxx listu, dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx cizince, pokud xxxxxxxx jeho skutečné xxxxxx.

§73

Xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x zařazení xx xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§74
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx od vstupu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vydá xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx12a). Xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxx vydá x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx.

Xxxxxx xxx nevydání, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu
§75
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) cizinec x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx polygamního xxxxxxxxxx xxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x jinou manželkou xxxxxx,
x) je cizinec xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154),
x) xx cizinec xxx xxxxxxx důvodu xxxxxxxxx x výslechu (§169 xxxx. 2), odmítne xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx uvede nepravdivé xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx e), xxxx
x) x xxxxxx nejsou xxxxxxxxx důvody xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx nejsou splněny xxxxxxxx xxxxx §67 xxxx §68.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx nepředloží doklad x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174),
x) cizinec xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2 xxxx. x),
x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx ohrozil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(3) X důvodům podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxxxx nemusí xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxx mezinárodního xxxxxxx.
(4) X xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) se nepřihlédne, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštního zřetele.
(5) Xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxx povolení se xxxxxxxx státem, který xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxx přihlédne xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxx smluvnímu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§76

Platnost povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx,

x) nabytím xxxxxx xxxx rozsudku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trest xxxxxxxxx10) nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx jiný xxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx7c), nebo

d) xxxxxx cizince xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx za xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§77
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx, jestliže
a) xxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx získat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx účelově xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx účelově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxx pobyt povolen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo pozměněných xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx pobýval xxxx xxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 12 měsíců, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvody, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pracovním xxxxxxxx xx zahraničí,
d) xxxxxxx pobýval mimo xxxxx nepřetržitě po xxxx delší xxx 6 xxx,
x) je xx xxxxxxxxxx plněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx
x) x xx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dále xxxxx, xxxxxxxx
x) cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem naruší xxxxxxx pořádek xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu,
b) xxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx §66 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tomu, kdo x xxxxxxx, držitele xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3,
x) xxx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx, xxxx
x) xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxx smluvní xxxx uplatňující společný xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx území9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v délce xxxxxxx 1 xxx xxxxx pro důvodné xxxxxxxxx, že spáchal xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,
xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo rodinného xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x trvalému xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx xxxxx k vycestování x území x xxxxx xxxxxxx výjezdní xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 30.4.2011 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§78
Xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu
(1) Xxxxxx x povolení k xxxxxx je veřejnou xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx k pobytu xx vydává jako
a) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxx pobytu, xxxxx xxxxx a další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx; xx-xx průkaz xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx datum x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx příslušnost.
Účinnost od 1.1.2009 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§79
Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx platnosti
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxxx §78 xxxx. 3.
(2) Xxxxx xxx xxxxxxx vydán xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx cizince xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x zbavení xxxxxxx této způsobilosti xxxxxxx xxxx skutečnost xx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx 10 let x xxxxxxx mladšímu 15 let x xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx. Dobu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx x stejnou dobu xxxxxxxxxx, x xx x opakovaně.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 30.4.2011 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§80
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu
(1) Cizinec xx xxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx o prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx doby; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x dříve.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx důvody xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx cizinec povinen xxxx žádost xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx neprodlouží, xxxxxx-xx xxxxx xxx zrušení xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §77.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§81
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad; xxxxx došlo ke xxxxx podoby žadatele, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 30.4.2011 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§82
(1) Xxxxxxx, který xxxx o xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xx xxxxxx ztracený, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx odcizení xxxxxx xxxxxxx. Obdobně se xxxxxxxxx i x xxxxxxx, že cizinec xxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x tuto změnu xxx nelze x xxxxx xxxxxxx vyznačit, xxxx xxxx-xx xxxxxxx x vydání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx po skončení xxxx xxxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 2.
(2) Xxx xxxxxxxxx změn x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, pouze pokud xxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §86 odst. 1 písm. x), xx povinen předložit xxxxxxxxxx, xxxxxxxx doklad, xxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx

§83

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizinci xxxxxx postavení dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx společenství na xxxxx7c) (xxxx xxx "xxxxxxxx na území"), xxxxxxxx xxxxxxx

x) splnil xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx (§68),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx §71.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta na xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx postavení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vydáním xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx písemně xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 5 xxx nepřetržitého pobytu xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a po xxxx xxxx xxx xxxx držitel modré xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území. Xx xxxxxxxxxx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx nezapočítává xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx území xxxxxxx modré karty xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 18 xxxxxx. Xxxx ustanovení xx obdobně xxxxxxx x xx rodinné xxxxxxxxxxx držitele xxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx společné soužití xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx (§85 odst. 1), xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx ode xxx pravomocného xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx alespoň 5 let x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx území xxxxx §71. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx přizná, xxxxx xx území xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§68), xxxxxxxx xxxxxx zrušení xxxxxx právního xxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx.

Účinnost xx 1.1.2009 xx 30.4.2013 (do xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§84
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxx "xxxxxxxx x pobytu xxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - ES"7c).

§85

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx platnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, nebo

b) xxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xx svém xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxx záznam "xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7c).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx zrušením platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Účinnost xx 1.1.2009 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
Xxx 3
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx
§86
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx,
x) ohlášením xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,
x) nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti cizince x právním xxxxxx,
x) xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx za xxxxxxx,
x) xxxxxxxx údaje x xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu, xxxxxxxx
x) xx xxxxxx poškozen xxx, xx xxxxxx x něm xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,
x) průkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx na místě12b). Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx průkazu, xx xx zrušením xxxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx stává xxxxxxxxxxx x vykonatelným xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx musí být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx poučen.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 30.4.2011 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87
(1) Xxxxxxx xxxxxx 18 xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu10c) xx oprávněn trvale xxxxxxx xx území, xx-xx alespoň xxxxx xxxxxxx osoba, xxx xx cizinec xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx umístěn.
(2) Oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x svěření xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci xxxx potvrzení o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx dosažení xxxx 15 xxx pobývat xx území xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
(5) Cizinec xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx.
(6) Xxxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosažením xxxx 15 xxx zaniká, xxxxxxxx
x) xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výchovy, xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx oprávnění vzdává; xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx jejím xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx občanství České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1a),
c) xxxxxx xxxxxxxx výchova podle xxxxxxxx 1, nebo
d) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.
(7) Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx náhradní xxxxxxx xx dosažení xxxx 15 let xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx
1. je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx,
2. xxxxxx ministerstvu, xx xx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx připojí souhlas xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a), xxxx
4. dosáhne xxxx 18 xxx; xx xxxxxxx, xx-xx cizinec xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx-xx ji cizinec xx 60 xxx xx dosažení xxxx 18 let,
b) xxxxxx xxxxxxxx výchova podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx, nebo
c) xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx x trvalého xxxxxx xx území.
(8) Xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 nebo 7, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx území x xxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxx.
(9) Ustanovení §80 xx 82 xx xxxxxxxx na xxxxxxx x oprávněním k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(10) Xxx-xx xxxxxxx svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx, xxxxxxxx xx jeho xxxxx xx xxxxx po xxxxxxxx xxxx 15 xxx xx xxxxx xxxxx §65 odst. 1 xxxx. x).

HLAVA XXx
XXXXX OBČANA XXXXXXXX XXXX X XXXX RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ XX ÚZEMÍ
Díl 1
Přechodný xxxxx
§87x
(1) Ministerstvo vydá xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx Evropské xxxx
x) hodlá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce13) x
x) xxxxxxxxx bezpečnost xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx nenarušil xxxxxxx xxxxxxx.
(2) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx občan Xxxxxxxx xxxx předloží
a) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x zdravotním xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxx13a), x
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie, který xxx xx občanem Xxxxxxxx unie a xxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx13) xxxxxxxx x xxxxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxx x žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx. x), také doklad xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§87x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce13) xxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx. Žádost xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 3 měsíců ode xxx vstupu na xxxxx.
(2) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xx xxxxxxx příslušník xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §87a odst. 2, s výjimkou xxxxxxxxxxx podle §87a xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxx potvrzující, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxx-xx x cizince xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx. x), také xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx nezaopatřenou xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.

§87x

(1) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xx xxxxx pobývá xxxx xxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice, x xxxx xxxxxxxxx příslušníku xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, který xxx xx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx jako člen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx vládní organizace xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, jenž xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx x xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xx xxxxx do 3 měsíců ode xxx vstupu xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.

(3) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) nebo xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxx cestovní doklad x fotografie. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxx x přechodném pobytu xx xxxxx zamítne, xxxxxxxx
x) žadatel nepředloží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx péči xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§106 xxxx. 3), x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství13b),
c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx žadatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx (§154).
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobyt na xxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1x), xxxxxxxx
x) se xxxx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče, xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx České xxxxxxxxx (§106 odst. 3), x výjimkou xxxx, xx které xx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx13b),
x) je důvodné xxxxxxxxx, že xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud x takovému onemocnění xxxxx xx 3 xxxxxx po vstupu xx xxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx příkaz; občan Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx ve stanovené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xx §76 xxxx. a), x) x x) použije xxxxxxx.

§87x
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Na xxxxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxx k přechodnému xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §87d odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx žadatel
a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx po vstupu xx xxxxx,
x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx zařadil, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo
c) se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx uzavřel manželství xxxx jeho účelově xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx otcovství,
d) xx xxx vážného důvodu xxxxxxxxx k výslechu (§169 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti.
(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx přihlédne xxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxxx.
(3) X důvodu xxxxx odstavce 1 xxxx. x) se xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx do informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států, x v řízení xxxxxxxxx xx skutečnostem, xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo oznámí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx xxxxxxx.

§87x
Xxxxxx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, přechodný pobyt xx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxx z důvodů xxxxxxxxx x §87e.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxxx xx území, xxxxx
x) občanu Xxxxxxxx xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx pečuje o xxxx, a xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx anebo studia xxxxxx dítěte xx xxxxxx škole,
b) xxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx zemřel; xx neplatí, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx po xxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxx úmrtím xxxxxx Evropské xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx; xx neplatí xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu10c) xxxx xxxxxxx manželů xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx přiznáno xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx pouze xx území, xxxx

2. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx o prohlášení xxxxxxxxxx za neplatné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 roky x x xxxx xxxxxx manželství měl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx povolen xxxxx xxxxxxx 1 rok,

za xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxx jeho xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxxxx příslušníka.
(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx přechodného pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k vycestování x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; rodinný xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xx zánik xxxxxxxxx xxxxxxxx k přechodnému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx §76 xxxx. x), x) a x) xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2010 xx 31.3.2011 (do xxxxxx x. 73/2011 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx jeho žádost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13)
x) xx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxx v xxxx skončení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxx xxxxxx13c) xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx13d) x x xxxxx důchod přiznávaný xxxx xxxxxxxxx důchodového xxxx požádal, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx a xxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území neplatí, xxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx vznikl xxxxx xx xxxxxxxxx důchod xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx13e),
x) xxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx výdělečnou činnost xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx den xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx na xxxxx dříve xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx byl zaměstnán, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx xx dobu nejméně 3 xxx, nebo
e) xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx mladšího 18 xxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx orgánu.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1b) na xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu13), xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx vydá občanu Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Pro xxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo c) xx xxxx výkonu xxxxxxxxxx, podnikání xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx13a) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxxxx, xx občan Xxxxxxxx xxxx byl xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx alespoň xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(5) Podmínka xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) stanovená x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx, jde-li x občana Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx republiky1a) nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v důsledku xxxxxx x xxx xxxx nabytím jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxx, xx kterou xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xx xxxxxxxx, že xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxxxx xxxxxxxx poměr x xxxxxx xx xxxx vůli nezávislých.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx nepřítomnost xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxx xxxxxxxxxx celkem 6 měsíců ročně, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxx
x) z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebude xxxxx xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a to xx závažných xxxxxx, xxxxxxx jde-li x xxxxxxxxxxx a narození xxxxxx, závažné xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx pracovního vyslání xx zahraničí.
(8) Na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 let, xxxxx xxx svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xx ustanovení §87 xxxxxxx xxxxxxx.

§87h
(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie na xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13)
x) xx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na území,
b) xx 2 letech xxxx nepřetržitého xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státního občana Xxxxx republiky1a), xxxxx xx na území xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx občanu České xxxxxxxxx1a), xxxxx xxx xx území xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxx
x) jestliže je xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxx na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

1. xx xxx xxxxx pobýval xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 2 xxx,

2. x xxxxx občana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx nemoci x xxxxxxxx, xxxx

3. pozbyl xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx občanství.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx
x) pokud xx xxxx xxxxx na xxxxx v zájmu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) x humanitárních xxxxxx, xxxxxxx

1. x xxxxxx xxxx o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivého zdravotního xxxxx xxxxxxxx xxx x sebe xxxxxxxx, xxxx

2. xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nezaopatřené xxxx xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zletilé xxxxxxxxxxxx xxxx občana xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx1b), xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xx §87g xxxx. 7 xxxxxxxx obdobně. Xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx započítává x xxxx pobytu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a), xxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx tento xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§87x
(1) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) cestovní xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §87g xxxx. 1, xxx-xx x občana Evropské xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §87h xxxx. 1, jde-li o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x
x) xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx užívání xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx potvrzení xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, x xxxxx xxxxxx ověřeným xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníku xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx. Ubytování xxxx xxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro bydlení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, podepíše-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx souhlas před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstva. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x souhlasu xxxxx věty první xxxxxxxx elektronicky, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx.

§87j

(1) Xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x povolení k xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx (§87r), x xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx průkaz o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87t)12a). Xxxxx x průkazem podle xxxx xxxxx se xxxxxx Evropské unie xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydá i xxxxxxxxx o povoleném xxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§87k
Důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx zamítne, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx s cílem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxx účelově uzavřel xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx prohlášeným xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxx (§154) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xx zařazen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxx občanem Xxxxxxxx unie1b) a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, poskytne xxxxxxxxx informace, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxx xx xx, xx xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx při xxxx xxxxxx xx území xxxxxx smluvního státu xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx ohrožuje xxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxx xxxxxxxx nemocí, xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území x x takovému xxxxxxxxxx xxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx,
x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx (§169 xxxx. 2), odmítne xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx nepravdivé skutečnosti, xxxx
x) v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87g xxxx 87h.
(2) X xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) se xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x tomuto zařazení. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx smluvnímu xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§87x
Xxxxxx pro xxxxxxx x zánik xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx závažným způsobem xxxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxx-xx zahájeno řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx rodinným příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx1b), x je zařazen xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx států, a xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dodatečné informace, xx xxxxxxx vyhodnocení xxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx získat xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxx pokud xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem bylo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx na území xx xxxx xxxxx xxx 2 xx xxxx xxxxxx xxxx,
xx xxxxxxxx, xx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx.

§87x

Xx xxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu xx §76 písm. x), b) nebo x) xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxx x xxxxxxx

§87x

Xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx listinou.

(2) Xxxxxxxxxx x přechodném xxxxxx na území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxx číslo x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pobytu xx území.

§87x

Xxxxxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx

(1) Pobytová xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx listinou; vyhotovuje xx v xxxxxx xxxxxx x zpravidla xx xxxx cizích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pobytová karta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxx prokazuje své xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x místo narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xx xxxxx, rodné xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na dobu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nejvýše xxxx xx 5 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx. X prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx.

§87x
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx karty rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) K žádosti x prodloužení doby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2 xxxx. x), d), x) x xxxxxx potvrzující, xx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Evropské unie; xxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx povinen xxxxxxxxx fotografie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobě.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana, Evropské xxxx neprodlouží, shledá-li xxxxx pro ukončení xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx podle §87f.

§87x

Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx se v xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx jazycích xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, příjmení a xxxxxxx jména, datum x místo narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xx xxxxx, rodné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx území.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx. Xxxxxxxx průkazu xxx xxxxxxxxxx o 10 xxx, x xx x xxxxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx

(1) Xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie nejpozději xx xxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 zabrání xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx těchto xxxxxx.

(3) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad; xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx žadatele, xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx důvod xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87l).

§87x

Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx listinou; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx dvou xxxxxx jazycích podle xxxxxxxxxxxxx zvyklostí.

(2) Průkaz x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx samostatný xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x místo narození, xxxxxx příslušnost, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území, rodné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xx území.

(3) Xx xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx §87r xxxx. 3 x §87s xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87x
(1) Pokud xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx jména xx xxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedou xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx x cestovním xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x ministerstvo xx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Evropské xxxx xxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx.

§87v

(1) Xxxxx Evropské xxxx, xxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx náhradou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizené xxxx xxxxxxxxx, je povinen xxxxxxxxx cestovní xxxxxx x poškozené xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho rodinný xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx náhradou za xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx poškozený, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx průkaz; xxxxxxx xx xxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx §87z odst. 2. Xxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx skončení xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §87z xxxx. 1 písm. x), xx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx, xxxxxxxx doklad x doklad o xxxxxxxxx ubytování.

(3) Občan Xxxxxxxx unie nebo xxxx rodinný xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazu o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, průkaz, ve xxxxxx má xxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx požadovanou xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, vydá xx xxxx držiteli xxxx průkaz; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx držitel xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie. V xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx území.

§87w

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, pobytové karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxx být starší 180 dnů, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxx xxxx oddacího xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxx xxxxxxxx.

§87x

(1) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx průkazů xx xxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxxxx dřívější xxxxxxxx, xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, název a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx území (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zaměstnavatele), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx než 3 xxxxxx (xxxxx a xxxxx xxxxxx), den xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x platnost xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx příjmení, xxxxxx občanství, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx a xxxx.

§87x
Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx pobývat na xxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx považuje xx xxxxx přechodný. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx do nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxxxxx, xxxxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx xx xxxxx x opakovaně xxxxxxx xxxxxx, v xxx nejsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx příslušník občana Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazů
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Evropské unie, xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx skončí
a) xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx jeho xxxxxx nebo xxxxxxxx,
x) xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx průkazu x právním úkonům,
d) xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, nebo
f) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho rodinného xxxxxxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx platnost xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) je průkaz xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x něm xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx nesprávné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx důvody xxxxxxx platnosti xxxxxxx, xxxxxxxx xx stav xxxx podle odstavce 2 xx xxxxxxxxx x xxxx se xxxxxx xx xxxxx12b). Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu souhlasí. Xxxxxxxxxx prohlášení xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X této skutečnosti xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prokazatelně xxxxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87xx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
x) ohlášením jeho xxxxxx nebo odcizení,
b) xxxxxxx státního občanství Xxxxx xxxxxxxxx,
x) nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o omezení xxxx zbavení způsobilosti xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx potvrzení xxxx xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie xx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx potvrzení o xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx potvrzení
a) xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx porušena xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx nesprávné údaje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Je-li držitel xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx uzná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx, považuje xx xxxx xxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxx a xxxx xx xxxxxx xx xxxxx12b). Odůvodnění xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podepsaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Podepsáním xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx poučen.

XXXXX X

XXXXX CIZINCE XXXXXXXXXX XX XXXXX

§88

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xx území, xxxxxxxx xx xxxx pobyt xx tomto xxxxx xx dobu pobytu xxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx po xxxx 60 xxx xxx dne narození, xx přechodný, xxxx-xx xxxx stanoveno jinak.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xx xxxxxxxxxx cizince xxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxx víza, x xx policii x xxxxx, xxx xx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, pobývá-li xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x době xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx x xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xx xxxxxxxxxx cizince xxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx žádosti xxxxxxxx xx xxxxx trvalý.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx prodlouženou, xxxxx xxxxxx žádosti v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx, xxx tyto xxxxxx xxxxxxx. Cizinec xx xxxxxxx důvody xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx policii, xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, pobývá-li xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum, xxxxxxxx x dlouhodobému nebo xxxxxxxx pobytu.

Účinnost xx 24.11.2005 xx 31.3.2012 (do xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§89
(1) X xxxxxxx xxxxx §88 odst. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předložit
a) cestovní xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx uhradí xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutím xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxx §88 odst. 3 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b).

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX X ÚZEMÍ

§90

(1) Postup xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a při xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Evropských xxxxxxxxxxxx1) cizinci vycestování x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§91

Xxxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, umožní xxxxxxxxxxx x území x xxx cestovního dokladu, xxxxx

x) xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§92
Xxxxxxxx vycestování z xxxxx
Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx nepředloží
a) xxxxxxxxx xxxxxxx policií, xx xxxxxxx mladší 15 xxx xxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx starší 18 xxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, s xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x území x xxxxxxx vzniklé xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx mladší 15 xxx xx xxxxxxxxxxxxxx; policie xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxx čestné prohlášení, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

HLAVA VII

HLÁŠENÍ MÍSTA XXXXXX NA XXXXX

§93

(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx na policii xxxxx pobytu xx xxxxx (§97); xx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí nebo xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Povinnost xxxxxxx xxxxx pobytu xx policii xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) je xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx ve lhůtě xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx 30 dnů; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pobytu na xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ubytovatele [§103 xxxx. b)].

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na území xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx ani x vlastníkovi xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx přihlášen x xxxxxx.

§93x
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxx zelená karta, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovenou x §93 odst. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vstupu na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2); xxxxxxxxxxx-xx jej, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx na xxxxx.
(3) Policie xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx neprodleně xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 nebo 2, xxxxxxx o xxx xxxxxxxxxx vyrozumí ministerstvo.
§93x vložen právním xxxxxxxxx č. 382/2008 Xx. s účinností xx 1.1.2009

§94

§94 zrušen právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§95

Povinnost xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx je ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxx, xx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx7) xxxx x xxxxxxxx (§130).

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§96
(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,13) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ústavní xxxx, xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxx mladšího 15 xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx není způsobilý xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx území xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx k trvalému xxxxxx (§87).
(2) Osoba xxxxxxx x předchozím xxxxxxxx předloží policii xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dítěte a x případě xxxxxxx xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxx k trvalému xxxxxx xx území.

§97
Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx v §96 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu jméno, xxxxxxxx přihlašovaného xxxxxxx, xxx, měsíc, xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx bydliště x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§98
Xxxxxxx změn
(1) Xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie x xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2 nebo xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xx 30 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx průkaz o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxx xxxxxxxxxxxx. Povinnost xx xx cizince xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxx xxxxx xxx 180 dnů. Xxxxxxxxxxxx x xxxxx pobytu xxxxxxxxxx informuje xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx podle §87, xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx uvedená x §96 xxxx. 1.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx místa pobytu xx xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx bude xxxxx xxx 30 dnů.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxx víza, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxx xxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxx místa xxxxxx, xxxxx je xx známo, xx xxxxx místa xxxxxx xxxx xxxxx než 90 xxx.
(5) Xxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 vyplněním xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu; xx xxxxxxxx xx ten, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§98a
Zrušení xxxxx o xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx údaj x xxxxx hlášeného xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, nebo x dokladu vydaném xxxxx tohoto zákona xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k přechodnému xxxxxx xx území,
a) xxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx pozměněných, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepravdivě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxx-xx objekt, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx hlášen x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §100 xxxx. d), xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx jehož adrese xx cizinec xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx vymezenou část.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x užívání objektu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx uvedeného xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Ubytovatel a xxxx xxxxxxxxxx

§99

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu nebo xxxxxxxxx xxxx než 5 xxxxxxx, x xxxxxxxx případu, xxx xxx xxxxxxxxx cizince x ubytovatele xxxxxxxxx xx xxxxx blízké.

(2) Xxxxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, podnájemní xxxxxxxx xxxx smlouvou x obdobným obsahem.

§100

Ubytovatel xx povinen

a) xxxxxxxxxx policii xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx policii vstup xx xxxx, kde xx může xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx hospodářské xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na soukromí xxxx rodinný xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§102),

x) zajistit xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x podlahové xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx

1. 8 x2, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

2. 12,6 x2, xxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx; xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 5 x2,

x) cizinci xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx knihu x xx požádání policie xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx domovní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xx době.

§101
Xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx kterého xxxxxxxxxx xxxxxxxx jméno a xxxxxxxx ubytovaného xxxxxxx, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx podle §100 xxxx. f) xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx; digitalizovaná podoba xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx provedeny xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx ubytovatel xxxxxxxx po dobu 6 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.15)

§102
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Ubytovatel xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 pracovních dnů xx xxxx ubytování.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 učiní xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxx splnit
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx, nebo
b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx možný.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 let xx ubytování xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§103
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxx povinností xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dále xxxxxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxx pracovní xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx-xx podmínkou xxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx k pobytu, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx xxxxxx Evropské unie x xxxxxx xxxxxxx x podepsat přihlašovací xxxxxxxx (§97); xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx,
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx všechny xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx stanoveném tímto xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxx xxxxxxxxxxx výsad x imunit podle xxxxxxxxxxxxx práva a xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území; občan Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxxxxxx cestovního dokladu xxxx xxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx předložením xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx pobytu, nemá-li xxxxx doklad xxxx xxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx však xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie,
e) xxxxxx xxxxx příjmení, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx údajů x cestovním dokladu, xxxxx údajů v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; změnu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx území, x xx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx změna xxxxxxx, x xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxxx, odcizením, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxx, xxx obsahovaly xxxxxxxx údaje,
g) xxx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx požádat x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úředními xxxxxxx, x xx x po zániku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxx doklad xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx vydaný xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx víza x cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x území; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx doklad xxxxx,
x) ohlásit xxxxxx, xxxxxxx, poškození xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx událost xxxxxxx; nastala-li xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xx cizinec xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx událost x zahraničí, ohlásí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx otisků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx neplatné, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vyhoštěním, xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx z mezinárodní xxxxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamů při xxxxxx žádosti x xxxxxxx víza a xxx ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxx víza,
l) xxxxxxxx xx v případech, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vzniku x xxxxxx přenosných onemocnění,
m) xxxxxxxxxx xxxxxxx policii xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 odst. 1 xxxx. a), x), x), x) xxxx x),
x) pobývat na xxxxx xxxxx x xxxxxxx cestovním dokladem x xxxxx, pokud xxxxx zákon nestanoví xxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxx cizince xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx zařízení o xxxxxx xxxxxxxxx podle §92, x xxxx xxxxxxxxx předložit při xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx kontrole,
r) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx úhrada xxxxxxx xxxxxxxxx péče; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx.

§104
Xxxxxxxxx dopravce
(1) Letecký xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx k xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx pravidelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxx potřebné.
(3) Dopravce15a) xx povinen na xxxxxxx pokynu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15b) xxxxxxx xxxxxxx xx zahraničí, pokud xxx cizinci xxxxxxx xxxxx na území. Xxxxxxxxx dopravit xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx
x) dopravil na xxxxx, jestliže cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx letištní vízum, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx cílového xxxxx, xxxx
x) přepravoval xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx odepřen xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx do 48 xxxxx xx obdržení xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pozemní dopravy, xxxxx xx lhůtě xx 7 dnů, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx xx xxxxx po xxxx xxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx2).
(4) Letecký dopravce, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxx-xx xxxxxxx zrušena platnost xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx pokračovat x cestě do xxxxxx státu, xxxx
x) xxx-xx x cizince xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odmítá pokračovat x xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx zjištěny xxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxx. x), g), x) xxxx i).
(5) Dopravce xx povinen xxxx xxxxxxx15c) xxxxxxx s xxxxxxx cizince xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15b) dopraven xx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 30.12.2010 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§105
Xxxxxxxxx soudu, ústavu xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
(1) Soud, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
c) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx
x) x svěření xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x oprávněním x pobytu na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,
xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxxxxx podle místa xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx pochybností xxx xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx informuje xxxx útvar xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx informuje neprodleně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sídla xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx cizince, xxxxxxx xxx povolen xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§106
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx práce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit policii
a) xxxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxx k pobytu,
b) xxxxxxxxxxxx cizince na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx obsaditelné xxxxxxxxx zelené karty,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo zelená xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx výpovědí x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) až x) xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx x xxxxx důvodů anebo xxxxxxxxx zrušením xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x dále xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x udělení, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, neprodloužení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.
(2) Živnostenský xxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx splnění všeobecných x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx živnost xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx listiny, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx koncese x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pověřené xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx občan Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx přechodně xxxxxxxxxx na území xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sociální xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nebo systému xxxxxx v xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadům xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pověřeným xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx9n) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx úhrnný xxxxxxx příjem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x společně x xxx posuzovaných xxxx [§42x xxxx. 3 písm. x)], xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxx xx 1.1.2013.
(6) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx karta, jsou Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx další úřady, xxxxxxx xxxxxxxxxx hlásit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx známy x xxxxx xxx xxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx zelené karty.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§107
Xxxxxxxxxx xxxxxx osob
(1) Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxx x §108 xxxx. 1 , xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na území, xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxx o pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx povinen je xxxxxxxxxx xxxxxxxx policii.
(2) Xxx zajišťuje ubytování xxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxx x nemajetkovou xxxx, která vznikne xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx policií.
(4) Xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx §15, je xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxx policii. Od xxxxxxx podle §15 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pozvaného xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxx škola xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit policii xxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx uzavřela xxxxxx o xxxxxxxxx9j), xxxxxxxxxx písemně oznámí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dalšímu pokračování xxxxxx x hostování.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx policii xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9j).

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXX

§108

(1) Xx cestovní doklad xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx, která xx jako cestovní xxxxxx uznaná Xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,1b)

d) xxxxxxxxx xxx s územní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) cestovní xxxxxx totožnosti, nebo

f) xxxxxxxx xxxxxx vydaný Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx cestovní xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,15e)

x) xxxxxx xxxx cestujících xx xxxxxx výlet x xxxxx Evropské xxxx,7b) xxxxxxxx-xx

1. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx schopni xx prokázat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx bydliště, že xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx žák xxxxx xxxxxxxx, oznámil Xxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx cestovní doklad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx uznat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxx do zahraničí, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx údaje, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx území x xxx x ní xxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) fotografii xxxxxxxx,

x) xxxx o xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx doklad xxxxx odstavce 1 xxxx. a) a x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxx 10 let, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx x xxxx jeho platnosti xxxx xxx delší xxxxxxx o 3 xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§109

(1) Cizinecký pas, xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 odst. 1 písm. f) xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Cizinci, který xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, vydá xx xxxx žádost xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx orgánu, který xxxxxx vydal.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§110

§110 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

§111
(1) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) cizinec xxxxx xxx xxxxxxxx, jméno, xxxxxxx jména, xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx přiděleno, xxx, xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, státní občanství x xxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx xx území. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), který neobsahuje xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dále xxxxxxx fotografie.
(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fotografii.
(3) X xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxx fotografií xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx tohoto dokladu. Xxxxxxxxx xxx vydaný xxxxx §113 xxxx. 1 a 2 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx o xxxxxxxx xxxxx.

§112
Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. x), e) x x), xxxxx neobsahují xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx obdobně xxxx xxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx se nevyžadují.

§113
(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxx je opatřen xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji, se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx; xxxxxxxx xxxxxxx 15 let x xxxxx xxxxxxxxx na 5 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) x cizincům xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a). Xxxxxxxxx pas xx xxxx ve xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx. Cizinci, xxxxx xx vydáván xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji, xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx uvedených xx xxxxxxxxx cizineckém pasu, xxxxxxxxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx biometrických xxxxx. Funkčnost xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů se xxxxxxx xxxxxx technického xxxxxxxx umožňujícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x nosiči xxx xxxxxxxxxxx pasu. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxx x xxxxxxx zjištění nesprávnosti xxxxxxxx xxxxx, zpracovaných x xxxxxxxxxx pasu, xx cizinec xxxxx xx xxxxxx nového xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx 12 let, xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx15f) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pořídit xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx cizinecký xxx x xxxxxxx xxx, x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x zobrazení obličeje. X xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx prstů xxxxx cizince. Xxxxxxxxx xxx se vydá xx lhůtě do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx pro xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx, který xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx kratší než 30 dnů, se xxxx xxxxxxxxx xxx xxx nosiče xxx x biometrickými xxxxx x bez strojově xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx xxx podpisu xxxxxxx, ve lhůtě xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx doklad xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx, nebo s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx3a), xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx-xx xxxxxx než 6 xxxxxx. Xxxxxxxxx pas xxx nosiče xxx x biometrickými xxxxx x xxx strojově xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, se xxxx xxxx xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 7 xxxx. x), pokud xxxxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx cestovní doklad, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx strojově xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx: xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména cizince, xxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxx občanství, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx platnost xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx pobytu xxxxx §87 xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a).
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxx zpracovávat xxxxx xxxxxxxx, xxx jaký xxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxx vydá xxxxxxxxxxxx
x) xx žádost xxxxxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx xx základě xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxx platný xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xx si xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx své xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx podle §87, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xxxxx xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
x) xx žádost xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad, a xxxxxx, že xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx, je oprávněn x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k vydání xxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx nefunkčnosti xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v něm xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx cizineckého xxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu x xxxxx xxxxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx poškození xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx výlučně pro xxxxxxxxx xxxxxxxx cizineckého xxxx a ověření xxxxxxxxxx cizince xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zapsaných x cizineckém xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxxxxxxxxx x nosiči xxx xxxxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxx zobrazených xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince s xxxxxxxxxxxxx údaji zpracovanými x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pasu.

§114
Cestovní xxxxxx totožnosti
(1) Xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x vycestování xxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxx
x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx si x důvodů xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx 15 let, xxxxx xx hospitalizován x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §92 písm. x).
(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx průkaz totožnosti x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx x x xxxxxx platností do xxxxx xxxxx světa.
(3) Xxxxxxx vydá cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx neplatné.
(4) Cestovní xxxxxx totožnosti k xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxx cizinci, x xxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx nemá xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx ministerstvo xx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx si x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xx xx xxxxx povolen xxxxxxxxxx pobyt,
b) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x) nebo x) nebo vízum x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx platného xxxxxxxxxx dokladu, nebo
c) xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx z důvodů xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxxx na území xxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti vydá x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na 180 xxx a s xxxxxx platností xx xxxxx států světa; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 365 xxx x s xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx států světa.
(6) Xxxxxxxxxxxx vydá cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci, xxxxx xxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, po
a) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx,
x) xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx §33 odst. 3; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx víza,
c) xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx pobytu,
d) xxxxxxxx poskytování xxxxxxx xx území podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a),
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu (§87),
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx průkazu xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území, xxxxx xx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx; cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx platností xx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx shodnou x xxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx území.
(7) Zastupitelský xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxxx xxxxx x xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x azylantem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzniklo xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx platný xxxxxxxx doklad x xxxxxx si xx x xxxxxx na xxxx xxxx nezávislých xxxxxxx xxxx xx xxxxx důvodné nebezpečí xxxxx újmy39) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xx xxxxxxxxx.

§115
Důvody xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 odst. 1 xxxx. x)
(1) Cizinecký xxx, xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx odejme, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 1 písm. x) se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x cizince, proti xxxxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vyživovací povinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uložený xxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx promlčen,
za podmínky, xx xxxx rozhodnutí xxxx přiměřené x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(3) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x důvodu xxxxx §113 xxxx. 7 písm. d), xx-xx
x) xxxxxxx nebezpečí, xx by tím xxxxx xxx ohrožena xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxx
x) cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§115x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx15e) xxxx zastupitelský xxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b) xxxxx xxxxxxxx doklad xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx není xxxxxxx k dispozici, xxxxxxxx xxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx, stálé xxxxxxxxxxxx xxxx konzulární xxxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zastoupení xxxx xxxxxxxxxxx. Podmínkou xxx vydání náhradního xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx je, aby xxxx, jehož je xxxxxxx občanem, x xxx vyslovil xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xx trvalé xxxxxxxx, anebo ve xxxxxxxxxx případě do xxxxxx státu.

(3) V xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Xxxxxxxx unie uvede xxxxxxx své jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxx, tělesnou xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kontaktní xxxxxx a odůvodnění xxxxxxx. K xxxxxxx xxxx předloží jemu xxxxxxxx dokumenty, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Náhradní xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx zastupitelský xxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nezbytně xxxxx x uskutečnění xxxxx, pro xxx xx xxxxxxxx cestovní xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Kopii xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 559/2004 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2005

§116

Neplatnost xxxxxxxxxx dokladu

Cestovní xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxx, xx zápisy x něm uvedené xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx celistvost,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx tohoto dokladu xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx.

§117
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a

1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx prokazuje xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. cizinec xxxxxxxxxx nezdůvodní, xxxx xx takový cestovní xxxxxx x držení,

b) xxxxxxxx doklad xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x), pokud xxx lze xxxxxxxxx xx neplatný xxxxx xxxxxx zákona,
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x) xxxx x), xxxxx xx orgánem xxxxx, který xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxx-xx důvodně xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, může tento xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), x) xxxx x) xxxxxxxxx o xxxx zadržení x xxxxxxxx xxxxxx bezodkladně xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle místa xxxxxx držitele xx xxxxx, a xxx-xx x cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx vydaný podle §114 odst. 5 x 6 xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 7, ministerstvu, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxx xx 15 xxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx po 60 xxxxx ode dne xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx doklad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Policie xxxx držiteli xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x tento xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx předá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, pozměněný xxxx x xxxxxx, xxxxx xx důkazním xxxxxxxxxxx x trestním xxxxxx.

§117x

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §44 xxxx. 4 xx 7 nebo §44a xxxx. 1 x 2.

(2) Xxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým pobytem xx xxxxxx s xxxxx platnosti 10 xxx, x jde-li x cizince xxxxxxxx 15 let, s xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x
Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx, o 10 xxx, x jde-li x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x 5 xxx.
(2) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xx xxxxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.
(3) X případě, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle odstavce 2 xxxxxxx xxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx těchto xxxxxx.
(4) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §77.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx x povolení x pobytu, xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, který xx určen x xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; podpis xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu.
§117d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.5.2011

§117x

(1) Xxxxxxx, který xxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ztracený, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nefunkční, xx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx x poškozený xxxxxx xxxx průkaz x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §117f.

(2) Cizinec, xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x povolení k xxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx požadovanou xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx o vydání xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §117f xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, průkaz, xxxxx xxxxxxxx skončila, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xx xxxxxxx xx xxx xxxxx vydání xxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx cizince x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117g

Vydávání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx vydávat xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx cizince, xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx cizince xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování, nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx xxxxx xx xxxxxxx technologii, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx déle xxx 7 kalendářních xxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxx průkazy o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x dobou xxxxxxxxx 6 xxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince.

(3) Xxxxx skutečnosti xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) x x) xxxxxxx poté, xxx pro vydání xxxxxxx o povolení x pobytu obsahujícího xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx již xxxx pořízeny biometrické xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxx x provozním xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §158a odst. 4 x poté, xxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx cizinci xxxxx xxxxxx o povolení x pobytu bez xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo ke xxxxxxxxxx údajů nezbytných xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, který xx xxxxx x xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu podle xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx x povolení k xxxxxx obsahující nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx je cizinci xxxxx nejpozději xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx podle xxxx xxxxx nepodléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx dodání xxxxxxxx xxxxxx dokladu. Xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx.

§117x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§118
(1) Správním xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx stanovením xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx. Doba xxxxxxxxxxx x území xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zajištěn xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, stanoví policie x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X odůvodněných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x území. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x skutečnosti, xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx k jeho xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx x poučí tohoto xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx přechodný xxxxx na xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx cizince xx území xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxx xx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx2) xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území3a) xxxx xxxxx o žalobě xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx v xxxxxxx případě xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx by byl xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, policie xxxxxxx xxxxx výjezdní xxxxxx. Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí se xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§119
Xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx
(1) Xxxxxxx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, který xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx xx území,
a) až xx 10 xxx,
1. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx při xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx při prosazování xxxxxxxxxxx xxxx, prováděním xxxxxxxx ohrožující základy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxx
2. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xx území xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx nemocí, xxxx
3. xxxxxxxx xxxxxxx opakovaně xxxxxxx porušuje xxxxxx xxxxxxxx xxxx maří xxxxx soudních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) až xx 5 xxx,
1. xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxx hraniční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dokladem, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx dokladem jiné xxxxx xxxx dokladem xxxxxxxx,
2. prokáže-li xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx dokladem, xxxx xx neplatný x xxxxxx xxxxxxxxx x §116 písm. x), b), x) xxxx x),
3. je-li xxxxxxx xx území xxxxxxxxx bez xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnání, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu16) anebo xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx která takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
5. nepodrobí-li xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx hraniční xxxxxxxx,
6. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx hranice v xxxxxx nebo xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
7. xxxxxxxx-xx cizinec xxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx přechod, xxxx
8. xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx smluvních xxxxx xxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx víza xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xx xx 3 xxxx,
1. pobývá-li xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx dokladu, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx, ač x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu, xxxx
3. uvedl-li cizinec x řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s úmyslem xxxxxxxx rozhodování xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, nebo
c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxxx onemocnění došlo xx 3 měsíců xx vstupu xx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxxxxx xxxx vědeckého xxxxxxx na xxxxx, xxx xxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ohrožuje veřejné xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x s ohledem xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx z xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx však nelze xxxxx, došlo-li x xxxxxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx rodiny nebo xx účelem studia xx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx; souhlasí-li x xxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, který xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, policie xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxx vázány xxxxxxxxx právním předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7c).
(5) Xxxxxxxxxx x správním vyhoštění xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx se
a) mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx odkladný účinek. Xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx účinek.
(6) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), je vykonatelné xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx podání žaloby xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zrušil.

§119x

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 odst. 1 xxxx. x) bodů 6 a 7 xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx žádající o xxxxxxxxxxx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx16a), x xx xxxxx vstoupí xxxx xxxxxx bez povolení x xxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx svůj xxxxxxxxxxx vstup nebo xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119 xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nezletilého xxxxxx Evropské unie xxxxx §119 lze xxxxx xxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo je-li xx v xxxx xxxxx x xxxxxxx x Úmluvou x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxxx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx, který požádal x xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; řízení x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxx xxxxxx ukončeno xxxx vydáním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119, xxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx odsouzení xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx být xx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany na xxxxx.

(6) Policie občanu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx, zruší xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebezpečí, že xx mohl xxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx způsobem xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie, který xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx-xx o předání xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. ledna 2009.

§120

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolením k xxxxxxxx pobytu

(1) Xxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu x xxxxx, po kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území, xx xx

x) 10 xxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx demokratického xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by cizinec xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) 3 xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 3.

(2) Rozhodnutí x správním xxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, xxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx xxxxx, xxx-xx o

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx nejlepším xxxxx, xxxx

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxx xx dobu delší xxx 10 let, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinnému příslušníkovi xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xx xx 10 xxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxxxx nelze xxxxx, xxxxxxxx jeho důsledkem xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§120x
(1) Xxxxxxx v xxxxx rozhodování o xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 a 120 xx povinna si xxxxxxx závazné stanovisko xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je možné (§179); xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výslovně xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xx možné.
(2) Vzniknou-li xxxxxx znemožňující xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5d) po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxx odstavce 1.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 možné, policie xxxx skutečnost xxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx (§33 xxxx. 3).
(5) Pominou-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5d). Xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx xxxx uděleného xxxxx §33 odst. 3 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx.
(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 není xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu2). Nepožádá-li xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nejpozději xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, oprávnění xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxx takových xxxxxx.
(7) Xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaniká, xxx-xx xxxxxxx udělen xxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx uděluje xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx se době xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxx omezení xxxxxx xxxxxxx xx území.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx dlouhodobý pobyt xx účelem strpění xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxx
x) xxxxxxxxx xx době xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 písm. x) xxxx x), xxxxx xxxxx §120 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x),
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 písm. x) xxxx §120 odst. 1 písm. x).
(9) Xxxx stanovená v xxxxxxxx 7 a 8 xxxxxx běžet xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx.
(10) Xxxxxxx informuje xxxxxxx, xxxxx xx na xxxxx xxxxxxx neoprávněně x se xxxxxx xxxx zahájeno řízení x správním xxxxxxxxx x důvodu xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3, x právu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, a xx xxxxxx případných nákladů xx xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx občanem, xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán inspekce xxxxx41) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§121

Xxxxxxx-xx jiný stát xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx státního xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění do xxxxxx xxxxx.

§122

Podmínky k odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění

(1) X xxxx, xx xxxxxx nelze podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizinci xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx území, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx byl xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(2) V xxxx, po xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx umožnit vstup xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xx předvolání xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 lze stanovit xxxxxxx xx 30 xxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxx nebo nepovolení xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx důvody xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx doby, po xxxxxx nelze cizinci xxxxxxx vstup xx xxxxx,

x) jde x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, a zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vzhledem x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx vydáno, xxxx

x) xx jedná o xxxxxxx svěřeného do xxxxxxxx xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx věku 18 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx projevuje xxxxx x integraci xx xxxxx.

(6) Policie xxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydat xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx x podstatné xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) se xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx do náhradní xxxxxxx (§87), který xxxxxx věku 18 xxx a xxxxx xxxxxxxxx orgánu sociálně-právní xxxxxxx dětí tento xxxxxxx projevuje snahu x integraci na xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx stal xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxx nehrozí xxxxxxxxx, xx by xxxx při svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxx, xxxxx se po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§123
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx s cizincem xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxx. Nelze-li xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx takto xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cizince zaměstnával, xxxx xxxxx, xxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx měl x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx povolení x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx a xxxxx xx nepoužijí x případě
a) xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx, xx splnil povinnosti xxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnávání x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx x pobytu předložené xxxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxx prokáže, xx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x nevěděl, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx padělkem.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxx tyto náklady xxxxxx uhrazeny x xxxxxxxx záruky xxxxxxx xxxxxxxx xxxx složitelem xxxxx §123c, xx xxxxxxx tyto náklady xxxxxxx cizinec, xxxxx xx xxx vyhoštěn xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Neuhradí-li xxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx
x) xxxxx, xxxxx xx x tomu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx policií, xxxx xxx-xx x výzkumného xxxxxxxxxx, xxxxxxxx organizace, xxxxx se k xxxx písemně zavázala; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxx9j),
x) xxx, xxx xxxxxxx zprostředkoval xxxxxxxxxx xxx povolení x xxxxxxxxxx,
x) xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x některého x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 písm. a) xx x) xxxxxxxx xxxxx anebo dohodou x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxx, xx kterou xxxx cizinci vydáno xxxxxxxx k zaměstnání, xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx nevycestoval x xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, že cizinci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vycestováním xx xxxxx, jehož xx občanem, nebo xx státu, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx,
x) xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §52 písm. x) xx e) zákoníku xxxxx anebo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx před uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vydáno xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx cizinec xx xxxxxxx platnosti oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx zaměstnání x xxxxx nevycestoval; to xxxxxxx, xxxxx věrohodně xxxxxxx, že cizinci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vycestováním xx státu, xxxxx xx občanem, xxxx xx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,
x) dopravce, xxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx §104.
(5) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxx je osoba xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 povinna xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zbývající část xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4, nese xxxx xxxxxxx xx xxxx jejich xxxxxx
x) xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx zajištěného xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx42), nebo
b) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§123x
Xxxxxxxxxx návrat
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx nést, je-li xx xx xxxxxxxx xxxxx, náklady xxxxxxx x dobrovolným xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx
x) xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx platného xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx osobně xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx dobrovolně xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx,
xx xxxx, jejímž xx xxxxxxx, nebo xx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx.
(2) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náklady x poloviční xxxx; xx xxxx uhrazení xxxx cizinec zařazen xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx [§154 xxxx. 4 písm. b)].
(3) Xxxxxx o dobrovolný xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x) v xxxx xxxxx zajištění x xxxxxxxx, xxxx
x) xx nabytí právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX
§123x
Xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z území (xxxx jen "zvláštní xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx") xx
x) povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx policií, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx volně xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx předpokládaných xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx") cizincem, xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (dále jen "xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx nebezpečí, že xxxxxxx v době xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx nevycestuje.
(3) O xxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx policie xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx neohrozí xxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez doprovodu.
(5) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx proti výroku x xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxx vyhoštění.
(7) X xxxxxxx, xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zajistí. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxx neprodleně xx xxxxxx těchto důvodů.
§123b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§123x

Xxxxxxxx záruka

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx účet xxxxxxx x xx vratná xx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx xxxx xxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxxxxx dlouhodobé vízum xxxx xxxxxx povolení x přechodnému xxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx splnění xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 oprávněn xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxx vycestoval, xx xxxxxxx žádost xxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx, xx kterém má xxxxxxx pobyt, xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx5a). Složil-li xxxxxxxx záruku xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx zbytečného xxxxxxx xx vycestování x xxxxx osobně xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vrácení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osobně,

c) xxxxxxx žádost nepodal xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx povolen xxxxx, nebo

d) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadě xx xxxxx, xxxxx xx občanem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx povolen xxxxx, xxxx-xx o xxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx záruku xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx době x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx v této xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vrácení.

(7) X xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx záruka xxxx být xxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxx.

§123x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

Účinnost od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
XXXXX XX
XXXXXXXXX CIZINCE
§124
Zajištění xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx vyhoštění
(1) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, jemuž bylo xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jehož xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto, je-li xxxxxxxxx, xx xx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx anebo xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx x správním vyhoštění, xxxxxxx xx-xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx
x) xx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x §119 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxx. x) xxxx 6 anebo 7,
x) je evidován x xxxxxxxx nežádoucích xxxx (§154), nebo
c) xx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx lze x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx převzít xxxxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxx. Rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx staršího 15 let, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x správním xxxxxxxxx, xxxxx xx předchozím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxx xx ukončení poskytování xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3a) xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nevycestoval; to xxxxxxx, xx-xx opožděné xxxxxxxxxxx xxxxxxx zjištěno xxx hraniční xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§180x), xxxxxxxx xx policie xxxxxxxxxxx. Policie x xxxxxxxxxx opatrovníka xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu xxxxxxxxxx vyrozumí x xxxxx xxx x xxxxxxx opatrovníka.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,17) x němž xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx důvody xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§124a
Policie je xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx učinil xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podal xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. x), anebo §119 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 6 nebo 7.
§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 165/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

§124x
Xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Policie xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx nevyužil xxxxxxxx xxxxxxxxxx repatriace podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx účelem jeho xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx
x) nepodal žádost x xxxxxxxxxxx ochranu, xxxxxxx x xxxx xxx vyzván,
b) xxxxxxxxxxxx xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx výjezdním xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 30 dnů, xxxxx-xx cizinci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) mu xxxxxxxx doba xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany.
(2) X zajištění xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, xxxx, xxxx x xxxxx zajištění.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xx 48 hodin, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxx úkonem x xxxxxx. Xxxxxxxx, obnova xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx přípravy xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx policie xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to x xxxxxxxxx. X xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx prvním xxxxxx x řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx.
(5) Xx zajištění xx účelem vycestování xx xxxxxxxxxx §123, 123a x xxxxx XXX xxxxxxx obdobně.
(6) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx,
x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) xxxx c) zjištěn xx hraničním xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území, xxxx
x) xx-xx xxxxxxx přepravní xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx (letenku, xxxxxxxx), xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) z xxxxxx xx xxxx xxxx nezávislých.

§125
(1) Xxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx osobní svobody. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxx zajištění xxxxxxxxx 90 dnů.
(2) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124 i xxx dobu stanovenou x odstavci 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, že vyhoštění xxxxxxx xx uskutečnitelné x xxxx trvání xxxxxxxxx, xxxxx cizinec
a) x průběhu zajištění xxxxxx xxxxx správního xxxxxxxxx, xxxx
x) uvádí xxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Doba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 545 xxx a xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx osobní svobody. X prodloužení doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx.
(4) O zajištění xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx nezletilý xxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxx. Xxxxxxx vyrozumí x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxx a xxxxx o xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodní ochranu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§126
Xxxxxxx xx xxxxxxx
x) xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx důvody zajištění xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx tento xxxxx zjistit a xxxxx-xx xxxx seznámení xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx, policie cizince xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poučení v xxxxxxxx českém, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, německém, xxxxxxx, xxxxxx, arabském, xxxxxxxx x španělském o xxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxx zajištění. O xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx policie xxxxxx xxxxxx.

§126a

(1) Policie na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že

a) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lhůta na xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx, (§42e xxxx. 2), nebo

b) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx,

xx xxxx být xxx dalším pobytu x xxxxxxxx ohrožen xx životě nebo xxxxxx x souvislosti xx spoluprací s xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx staví xxx xxxxx podle §125 xxxx. 1.

(3) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§126x
(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxx §176 xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx od střežení xxxxxxx po dobu xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxxxx vyjádření xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxxx trvalého charakteru xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní péče xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 180 xxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxx, xxxxx brání xxxx xxxxxxxxxxx; platnost xxxx stanoví xx xxxx potřebnou k xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx, xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx zdraví došlo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§126x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§127
(1) Zajištění musí xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xx xxxxxx důvodu pro xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx soudnictví x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx soud x řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx xxxxxxx17) ,
c) xx-xx cizinci xxxxxx xxxx nebo doplňková xxxxxxx,2) xxxx
x) je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxx na xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§128

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx být xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx z území; xx neplatí x xxxxxxx, xx zajištěný xxxxxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx dopraví xx hraniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124b.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx ponechat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x zařízení xx dobu nezbytně xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx provede úkony xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxx, xx stát, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx cizinci xxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxx.

§129
Xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxx předání xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx na dobu xxxxxxxx nutnou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členským xxxxxx Evropské unie xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009 nebo xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx37); xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx zajistí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx xxxx průvoz xxxxx x objektivních důvodů xxxxxxxx bez xxxxx xxxxxxxxx.
(2) O xxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, datu, xxxx x místu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx průvozu.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve lhůtě xx 48 xxxxx, x xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx cestou xxxxx §152 xx xxxxx xx 72 xxxxx, policie x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxx xx prvním xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx, xx jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx doby, xxx je zjištěn xxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx zahájí úkony xx zjištění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx stanoví dobu xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x předpokládané xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx průvozu xxxxxxx. Xx-xx xx nezbytné x pokračování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx průvozu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx. V xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx nebo průvozu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Odvolání, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nejbližším xxxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx.

§129x

Xxxxxx x propuštění xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterých xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Policie xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx žádosti. Xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx proti rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; jde-li o xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Žádost x propuštění xx xxxxxxxx xx cizinec xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x zajištění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx takovému xxxxxxxxxx, nebo nejdříve xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxx posledního xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx cizince nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyslechnout, xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx před výslechem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) O výslechu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Cizinec xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx od provedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx je x xxxxx xxxx, pokud xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx dobu x xxxxx x nich xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Policie xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx proveden xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x výslechu svědka xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx spisu.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx k podkladům xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

§129x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

HLAVA XXX

XXXXXXXX

§130

(1) Xxxxxxxxxx x zajištění cizince xx zpravidla xxxxxxxx x zařízení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zřízené xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(3) Zařízení xx dělí xx xxxx x mírným xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx x xxxxxx xxxxxxx") a xxxx s přísným xxxxxxx zajištění (dále xxx "xxxx s xxxxxxx xxxxxxx"). Část x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx další xxxxx, xx xxxxxxx xx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx cizincům xxxxxxx.

(4) Policie xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dopraví zajištěného xxxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§131

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxx xxxxxxxx xx zařízení, xxxx neprodleně po xxx, s právy x povinnostmi, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx cizince v xxxxxxxx, a x xxxxxxxx řádem xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx provede x xxxxxxx xxxx xxxx x povinností, xxxxx xx vztahují x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo vnitřního xxxx zařízení. Xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx řád xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxx zajištěným xxxxxxxx.

§132

(1) Xxxx x xxxxxx režimem tvoří xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x kulturní xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx mohou zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxx.

(2) Část s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx režimem x tvoří xx xxxxxxxxx místnost a xxxxxxx určený xxx xxxxxxxx.

§132a

Provozovatel xx oprávněn x xxxxxxx x xxxxxx zařízení x x xxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v zařízení xxxxxxxxxx prostředky audiovizuální xxxxxxxx v prostorách xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§132x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. s účinností xx 21.12.2007

§133

(1) Xxxxxxxxx místnost x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx lůžky, xxxxxxxxx xx xxxxxxx osobních xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx počtu ubytovaných xxxxxxx.

(2) Ubytovací xxxxxxxx x xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízením xxxxxxxxx xx zbývajícího xxxxxxxx neprůhlednou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxx místnost xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x vnější xxxxxx.

§134
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx tímto zákonem
a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx věcí, xxxxxx x základní hygienické xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x odesílat písemná xxxxxxx xxx omezení,
c) xxxxxx xxxxxxxx návštěvy,
d) xxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxx, denní tisk x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,
x) xxxxxx podat xxxxxx nebo jiný xxxxxx státním orgánům Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s vedoucím xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx v xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) umožní xxxxx pohyb v xxxxx části x xxxxxx režimem x xxxx x ostatními xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lékařskou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená xxxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x trvání xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx, xx xxxxx ho xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zrušit. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx sepíše xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx záznam.
(4) Xxxxxxxxxxxx může zajištěnému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx služby x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§135

(1) Policie xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx provozovatele xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx režimem, xxxxx

x) je xxxxxxxxx xxxx vyžaduje zvýšený xxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxxxxx xxx zařízení, xxxx

x) opakovaně závažným xxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxx zákaz xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx mladšího 18 xxx lze xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze x důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx části s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x poučení x xxxxxxxx proti xxxxxxxx do xxxxx x přísným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§148 odst. 2). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx zajištěného xxxxxxx. Xxxxxxx-xx cizinec xxxxxx xxxxxxxx, policie xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx zajištěný xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x přísným xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 48 xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx, obnova řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx x přísným xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30 xxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx režimem zkoumá xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx cizinec x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxx-xx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, policie xxxx xxxxxxxx x xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím prodlouží x 30 xxx, xxxxx cizince xxxxxxxxxx xxxxxx xx části x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, obnova řízení xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§136

(1) Xxxxxxxxx cizinec xx xxxxxxx

x) dodržovat xxxxxxx řád xxxxxxxx,

x) xxxxxx majetek xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx x souvislosti xx zajištěním,

d) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx mařilo účel xxxxxxxxx,

x) strpět xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx pohybu x pobytu, x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx klid.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x je-li xx nezbytné, i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu určeném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x preventivní opatření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx lékař xxxxx. Nelze-li xxxx xxx xxxxx zajištěného xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx, přechovávat nebo xxxxxxxxxx alkohol x xxxx xxxxxxxx látky,

b) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx život xxxxxxx xxxx poškodit xxxxxxx,

x) xxxxxx nebo přechovávat xxxx, které xx xxxx množstvím nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx škodit xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxx.

§137

(1) Policie je xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx u sebe xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx věc, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x zařízení xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zajištěného cizince xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx důvodného xxxxxxxxx, xx xxxxx cizinec xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, vyrábění nebo xxxxxxxxxxxx x zařízení xx zakázáno.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pohlaví. O xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxx xxxxxx záznam.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, doklad xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx, xxxxxxx vnášení xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zakázáno, nalezené xxx xxxxxx prohlídce, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, zadrží.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx totožnost xxxx xxxxxx občanství, zbraní xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx18) a věcí19), xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx věcí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§138
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx kterém stanoví
a) xxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxx, psychologické a xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx výdeje xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, oděvů x xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx,
x) prostor vymezený xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) prostory, kam xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx,
x) xxxxx nezbytné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx řádu zařízení, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x dětmi x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Vnitřní xxx xxxxxxxx je xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, je-li xx xxx informování zajištěných xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx tak, xxx xxx přístupný všem xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§139

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx některého člena xxxxxx x xxxxx x přísným xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§140
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ubytovat x xxxxx x mírným xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx způsobem (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x pobytem x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxx.
(2) Ubytovaný xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx o nezletilého xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx ubytovaného xxxxxxx xx §131, §134 odst. 1, 2 x 4, §136 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x x), §136 odst. 2, §136 odst. 3 xxxx. x) xx x), §143, §144 xxxx. 1 až 3 x §145 xxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost od 24.11.2004 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§141
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx x náboženským, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx vztahům, věku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx se xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx cizinci xxx xxxxxxxxx xx cizinců xxxxxxxxx,
x) xxxx od xxx; xxxxxxx xxx xxxxxx x případě xxxx xxxxxxxx14).
(3) Xxxxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxx zbavený xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx do péče.

§142

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx školní docházce xxxxx zvláštního xxxxxx19a), xxxxxxx xxxxxxx plnění xxxx povinnosti.

(2) Cizinec xxxx xxxxxxx zařízení xx účelem xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx, xxxx-xx zajištěna x xxxxxxxx, a za xxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvoj xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx cizinci umístěnému x xxxxxxxx, xxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx potřeby, pokud xxxxxx hrazeny xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx uhradit xxxxx.

§143

(1) Xxxxxxxxxxx cizinci xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx správné xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx cizince xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxx do 18 xxx pětkrát xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x požadavkům xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§144

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx návštěvy xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx nejvýše 4 xxxx xxxxxxxx přítomných. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zástupce, xx xxxxxx x xxxxxxx, povolit častější xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx jejího xxxxxx; dovolují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxx místností xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxx i počet xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx oprávněn návštěvu xxxxxxxx xxxx ukončit, xxxxx xxxxxxxxx cizinec xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(3) Zajištěný xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx, xx předmětem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx poskytovat právní xxxxx cizincům. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§145

(1) Zajištěný xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx přijmout xxxxxxx x potravinami, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 5 xx. Omezení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx s oblečením xxxxxxxxx za účelem xxxx výměny. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Policie xxxxxxx na žádost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, jejichž vnášení xx zařízení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx je zakázáno. Xxxxxxxx věci, x xxxxxxxx xxxx19), xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx cizinci xxx xxxxxxxxxx xx zařízení.

(3) Xxxxxxxxx cizinec může xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx předány xxxxx xxxxxxxx; peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx cizinec xxxxxxx prostředky xx xxxxxxx provozovateli, xxxxxxx xxxx peníze xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xx úschovy xxxxx věci, xxxxxxx xxxxxxxx x dokumenty. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx soupis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx bezpečné uložení.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx jedenkrát xxxxx xxxxxx xx 300 Xx. Nákup xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x intervalech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zařízení. Xxxxxxxx věcí a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx vynaloženou xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§146
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou-li x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx, xxx x částečné, xxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx uschovaných peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatel xxx, xxx cizinci xxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx bylo x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 400,- Xx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx částka; xx xxxxxxx, xx-xx cizinec xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zařízení předán xx azylového zařízení xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x území.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§147
(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx zařízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo převzaty xx úschovy, x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx je v xxxxxxx x právním xxxxx České republiky, x xxxxx, xxxxx xxxx x průběhu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx podle §146. Xxxxxxxx prostředky x xxxx než xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxx propuštění ze xxxxxxxx xxxx cizinci xxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přechod x xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxx předání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx policie xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xx hraničním xxxxxxxx. Xx-xx nebezpečí, xx xx cizinec xxxxxxxx xxxxxx, doklad totožnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx ho xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx správní xxxxxxxxx xxxx předání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, předá xxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx totožnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx či xxxxxxx.

§148

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx ustanovení této xxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx porušení xxxxxxxxxx xxxx hlavy xxxxxx xxxxxxx ministerstvu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyřídí xx 30 xxx xxx dne jejího xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx stížnosti xxxx xxx xxxxxxxxxx vyrozuměn. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx.

§149
X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx.

§150

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxx záznamů x xxxxxxxxx xxxx x právem chráněných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx43), xxxxx xx xxxxxxxx. X provozním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx údaje identifikující xxxxxxx, xxxxxx údajů xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nezbytné xxx plnění povinností xxxxxxxxxxxxx k ochraně xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro plnění xxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx povinností x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx informační xxxxxxx xxxxxxx správy xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx zlikvidují xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zařízení, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx cizince xxxxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx cizince x zařízení, xxxxx x finančních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizincem xx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx cizince x zařízení, xx xxxxxxxxxx xx xxxx 5 let xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zařízení; xx xxxxxxxx této xxxx xx xxxxxxxxxx.

§151
§151 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx.

HLAVA XIII

PRŮVOZ CIZINCE X XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx

§152

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx území xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x pobyt xx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezávisle xx xxxx xxxxxxx; xxx-xx x průvoz xxxxxxxxxxxxx leteckou cestou x mezipřistáním na xxxxx20) (dále jen "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx se takovým xxxxxxxx xxxxx a xxxxx cizince x xxxxxxxxxx prostoru mezinárodního xxxxxxx xx xxxxx x vycestování cizince x xxxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx letiště xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Policie xxxxxxx xxxxxx cizince xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx na základě xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Policie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxx leteckou cestou, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xx xxxxx obviněn x trestného xxxx xxxx xx xxxxxx x důvodu výkonu xxxxxx,

x) xxxxxx jinými xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx cizince xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území,

d) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx cizinec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx leteckou cestou xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušný xxxxx x xxxxxxxxx průvozu xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Účinnost od 24.11.2004 xx 31.3.2012 (do xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§153
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx celou xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x průvoz leteckou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxx prováženého xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště x xxxxx osobní xxxxxxx x svobodu xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxx xxx odletu. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tranzitní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 5 xxxx §129 xxxx. 3.
(2) Xxxxxxx xx převzetí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx úschovy jeho xxxxxxxx doklad.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx strpět xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zdraví cizince xxxx jiných xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx xxxxxxx stravu xxxxxxxxx každých 6 xxxxx xx omezení xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx cizinec xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx o sebevraždu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směřující x xxxxxxx xxxx xxxxxx x zdraví, xxxxxxx xxxxxxxx první xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxx prováženého xxxxxxx.
(6) Úhradu zdravotní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx osoba

§154

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx z důvodu, xx by xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xx území xxxx xxxxxxx bezpečnost státu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx zájem chráněný xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx osobu xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyplývajícího x mezinárodní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx cizince xx nežádoucí osobu xx xxxxxxx

x) pravomocného xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,10) xxxx

x) pravomocného xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx dále xxxxxx za nežádoucí xxxxx xxxxxxx, x xxxxx případě

a) náklady xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxx (§123 xxxx. 6),

b) xxxxxxx xxxxxxx x dobrovolným xxxxxxxx nese ministerstvo x cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx výši (§123a xxxx. 2), xxxx

x) xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx neuhradil xxxxxxxxx xxxxxxx (§124b).

(5) Xxx, xxx xxxx o xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxx odstavce 1, xxxx dbát xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zařazení. Policie xx oprávněna xxxxxxxxx xx tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx přiměřenosti xx xxxxx xxxxxxx posuzovat xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života cizince.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu xx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zařadí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20a); xx neplatí x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§155

(1) Policie xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx x zařazení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §154 xxxx. 2, jedenkrát xxxxx nebo xxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx cizince x xxxxxxxx ponechá xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx neprodleně vyřadí. Xxxxxx-xx xxxx tyto xxxxxx objektivně xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx požadavek xx xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx osobu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu nebo xxxxxxxxx xxxxxx (§154 xxxx. 3) vykonáno, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx soudem xxxx správním orgánem. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §154 odst. 4 písm. x) xxxxxxx z evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx stanovené k xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx zařazeného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z důvodu xxxxxxxxx x §154 xxxx. 4 písm. x) xxxx c) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 6 xxxxxx xx xxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(3) Xxx xxxxxxxx cizince x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx států xxxxx, xxxxx xxx byly xxxxxxx xxxxx §154 xxxx. 6.

Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§156
(1) Xxxxxxxx se xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx xx xxxxx cizince xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx víza, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravu cizince xx zahraničí xxxxx §104 xxxx. 3 x 4, xxxx
x) xxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx cizince xxxxx §104 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx ubytovatel dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx
x) xxxxxxxx policii xxxxx xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§101),
c) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx kontrole xxxxxxx knihu,
d) xxxxxxxx xxxxxxx ubytování cizince xxxx tak xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,
e) xxxxxx cizinci xx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx,
x) neoznámí policii xxxxx xxxxxxx, nebo
g) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v §100 xxxx. x),
x) neuchovává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §102 xxxx. 4.
(3) Výzkumná xxxxxxxxxx, která s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j), xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx neprodleně xxxxxxx policii neoznámí xxxxxxxx platnosti xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx pokračování xxxxxx x xxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx xxxx 100 000 až 500&xxxx;000 Xx za xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3 pokuta xx 50&xxxx;000 Xx.

§156x

§156x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§157
Xxxxxxx xxxxxxx právnických a xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1, nebo
x) xxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §104 xxxx. 4.
(2) Provozovatel xxxxx xxxxxxx nebo provozovatel xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx cizince xx xxxxx podle §104 xxxx. 2.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15a), xxxx xx stanoví xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx opatření xx xxxxxxx hranic xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx x rozporu x §104 xxxx. 3 xxxxxxxxx dopravu xx xxxxxxxxx cizince, kterému xx byl odepřen xxxxx xx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako ubytovatel xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §100,
x) vede nebo xxxxxxxx domovní xxxxx x xxxxxxx x §101, nebo
x) xxxxxxx povinnost xxxxx §102 xxxx. 4.
(5) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxx povinnost xxxxx §107 odst. 5.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že nesplní xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 6.
(7) Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
x) xx 100&xxxx;000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx státu,
x) xx 100&xxxx;000 Xx xx 500&xxxx;000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 a xxxxxxx xxx dopraven z xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx smluvním státem, xxxxx jde-li x xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 3,
x) xx 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, 5 xxxx 6.
(8) Správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxxxxx x blokovém řízení xxxxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000 Kč.
(9) Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

§157x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx, za xxxxx byl xxxxxxx. Xx-xx x xxxxxxx x §104 odst. 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx smluvního xxxxx xxx víza xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxx x xxxxxxxx deliktu xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxx delikt xxxxxx, xxxxxxxx správní xxxxx o xxx xxxxxxxxx řízení xx 1 xxxx, kdy xx x něm xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 3 let xxx dne, xxx xxx xxxxxxx.
(4) Xx odpovědnost xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby21a) xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti a xxxxxxx právnické osoby.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx projednávají orgány xxxxxxx uvedené v §161 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx delikt spáchán xxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxxxxxxxx podléhá xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jej xxxxx policie, xx-xx xxxxxxx delikt spáchán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jej xxxxxxxxxxxx. Xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx více xxxxxxxxx xxxxxx, projedná jej xxx x nich, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§157b

§157b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Účinnost xx 30.12.2010 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§158
(1) Policie xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x který xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx, pohlaví x státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx údaj xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxxxx otisky. Dále xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců x xxxxxxx vedou
a) xxxxx x xxxxxxx
1. xxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§54), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 5), xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu (§70 xxxx. 1),
2. xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx o pobytu xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87x),
3. xxxxxxx x xxxxxx cizineckého xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f) (§111 xxxx. 1),
4. xxxxxxxxxx příkazu (§50 xxxx. 6), xxxxxxxx xxxxxxxx (§14), xxxxxxxxx xxxxxxx (§180 odst. 2) x přihlašovacího xxxxxxxxx (§97),
x) xxxxx x
1. xxx, xxxxxx x xxxx vydání xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx číslu, druhu x xxxx platnosti,
2. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxx pozvání xxxx xxxx xxxxxxxx,
3. xxx, měsíci x xxxx, xxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti x vydání xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx,
4. dni, měsíci x roku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxx a x xxxx jeho xxxxxxxxx,
5. xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vydaného xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxx x xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo skončení xxxxxxxxx,
6. xxxxxx, xxx, xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
8. důvodu xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §122 xxxx. 1 xxxx 2,
9. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx jiného xxxxx, xxxxx cizince xx xxxxxxx xxxxxxx,
10. xxx, xxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, a x xxxxxx pro xxxx xxxxxx,
11. xxx, xxxxxx x roku překročení xxxxxxxx hranic při xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx, xxxxx x průvoz xxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
12. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx správního deliktu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výroku xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
13. xxxxx, xxxxx x xxxx platnosti ztraceného xxxx odcizeného dokladu x o xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) údaje
1. xxxxxxxxxx určit xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxx xx vedou xxxxx xxxxx xxxxxxx x),
2. xxxxxxxxxx určit xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxx, o které xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx b),
3. xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx řízení xx xxxx, x které xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx b), x výkonu rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o
1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
2. xxxxxxxx stavu, xxxx x místu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxx, xxxx datu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho z xxxxxxx za mrtvého x dni, který xxx v pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, který manžel xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datu xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
3. xxxx x místu vzniku xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x neexistenci xxxxxxxxxxx, datu zániku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxx x dni, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x zrušení xxxxxxxxxxx,
4. xxxx, místu x xxxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx, x xxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxxx,
5. xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx cizinec xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
xxx-xx x cizince x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx na xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx hodlá xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx, x o xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) údaje x
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxxx x novém jménu, xxxxxxxxx jménech, x xxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,
4. xxxx x místu xxxxxxxx,
5. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; x případě, že xxxxxxxxxx nebylo přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxxxx číslech xxxx x matky; xxxxx xxx nebylo přiděleno, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx pobytem xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dítě x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxx x souvislosti s xxxxxxx,
7. datu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx dítěte,
jde-li x xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem na xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x občana Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, x x cizince, xxxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),
f) údaje x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x příjmení
1. xxxxxxxxx cizince, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
2. nezletilého xxxxxxx, xxxxx xxx cizinci x oprávněním k xxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx poručníka je xxxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 65 let xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx důvodů xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x oprávněním k xxxxxx xx xxxxx,
4. xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx přímým xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), x jeho xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx o xxxxxxxxxx údajů.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx cizinců xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dočasná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), a to x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 9; tyto xxxxx xxxxxxxxx do informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxx x adrese, xx xxxxxx mu xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx informační xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx deliktu podle xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, skutkových xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx pokuty,
b) xxxxxx osobě v xxxxxxx tiskopisu pozvání (§180 xxxx. 2), xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvaného cizince, x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx jednal,
c) xxxxx x druhu xxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx další informační xxxxxx, xxxxx xx xxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxx x informačních xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 a 5 xxxxx xxx xxxxxxxx x x informačním xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx vztah k xxxxxxx, xxxxx xx x tomto informačním xxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Údaj x informačního systému xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx lze xxxxxxxxx x xxxxxx obsaženým x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx pro plnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx působnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 4 písm. x) xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxx xxxxxxxx 1, 4 a 5 xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx.
(9) X informačního xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx tyto údaje:
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
b) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; v případě, xx xx xxxxxxx xx xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, popřípadě státní xxxxxxxxxxx,
x) xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, popřípadě xxxxxx, xx kterou xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,
h) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) zbavení xxxx xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxx úkonům,
k) xxxxxxx xxxx soudní xxxxxxxxx x doba, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx,
x) zařazení do xxxxxxxx integračního xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx manželství, datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení za xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, popřípadě xxxx den, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx a místo xxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xx mrtvého x xxx, který byl x pravomocném rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx partner prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxx číslo; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx dítěte, xxxxx xx xxxxxxxx, a xxxx rodné číslo; x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, státní občanství, xxxxxxxxx státní příslušnost xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx, x xxxxxx rodné xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx:
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,
4. xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. rodná xxxxx osvojitelů; v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxx a xxxxx; xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx, údaje x xxxxxx jménu, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx ženě s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx porodila xxxx x písemně xxxxxxxx x xxxxxxx xxx osoby x xxxxxxxxxxx x porodem,
7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx osvojení xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx, stát, xx xxxxxx k xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx,
x) den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx,
x) jméno, popřípadě xxxxx, příjmení
1. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dítětem cizince,
2. xxxxxxxxxxx cizince, který xxx cizinci s xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx manželu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx manželem xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
3. xxxxxxxxx cizince xxxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx na xxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx postarat, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx x rodičem xxxx dítětem x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx,
4. xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo sestupné xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx manžela xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, kterému xxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), x xxxx rodné xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x občanech Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, x x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), a xx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx právním předpisem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xx poskytuje xxxxxx záznam x xxxxxxxxxx údajů.
(10) V xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 9 xxxxxxxxxxxx x xxxxx rovněž jejich xxxxx, x xx xxxxxx xxx, ke xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxx.
(11) O xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx a hodině xxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(12) X informačního xxxxxxx xxxxxxx xx zahraničním xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 9 xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(13) X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx,
x) veřejného pořádku x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, vyšetřování, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx, kterému xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx prohlásí, že xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nelze xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písmen a) xx f) xxxxxxxxxxx, xxx xxx učinit xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x trestný xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx poskytnutí xxxxx, xxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx má x xxxxxx záznamu x xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(14) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 13, xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxx x dále xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx uvedeného x odstavci 13, xxx který xx xx byly xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13 x xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(15) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovány xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 9,
x) xxxxxx xxxxxxxxx k jejich xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx působnost xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx a
b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx před xxxxxxxx xxxx neoprávněným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(16) Policie xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxx.
(17) Policie xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ministerstvu xx xxxxxx správy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, případně jejich xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
c) xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) adresa místa xxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§157x
(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nalezený xx jinak xxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona,
b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstoupení xx xxxxxxx xxxxx §15, xxxx
x) neoprávněně xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx x nosiči xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx domovní xxxxx x souladu x požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§101),
x) nepředloží xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
g) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx výrazně nižší xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x §100 xxxx. x),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §102 xxxx. 4.
(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Kč. X xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. d) xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.
(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Kč. V xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000 Xx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 30.12.2010 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§158x
(1) Matriční xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x matričních skutečnostech xxxxxxx, které xxxxxxxx xx matričních knih.
(2) Xxxxxxxx xxxx poskytuje xxxxx xxxxxxxx 1 x cizincích xxxxx x xxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx příjmení,
b) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) místo x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx stav, xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx manželství za xxxxxxxx, datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neexistenci xxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x manželů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxx x manželů xx xxxxxxx a den, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x místo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx x partnerů xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den smrti, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx rodné xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx cizinec, který xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx občanství, popřípadě xxxx státních xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, a jeho xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx rodné xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) x osvojeném xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx dítěte,
3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx dítěte,
4. xxxxx x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních občanství,
5. xxxxx čísla xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, údaje x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, příjmení a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx; tyto údaje xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx,
7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx, den, který xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx mrtvého xxxxxxxx.
§158x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 424/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2010

§158x

Xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx údaj o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx seznamu xxxxxx xxx xxxxx xx zastupitelstev obcí, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx seznamu xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí, údaj x xxxxxx cizince xx xxxxxxx xxxxxx xxx volby do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx.

§158x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 222/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 26.6.2012

Účinnost od 1.7.2010 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§159
(1) Xxxxxxxx xxx, xxxxx není dále xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx systému poskytnout xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxx příjmení, xxxxx, xxxxx příjmení, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx rozšířit, xxxxx je xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, předávání x xxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxx zvláštních právních xxxxxxxx.
(2) Cizinci xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu23) xxxxxx údaje v xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxxx podle §158 x §158a xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx potřebují x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23a) xxxxxxxx xxxxx vedené x informačních xxxxxxxxx xxxxx věty první, xxxxxx xxxxx osobních, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Policie xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskými společenstvími xxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je touto xxxxxxxx Xxxxx republika xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx státu, jehož xx cizinec xxxxxxx, x xx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158x xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenstvími xxxxxxxxxx orgánům xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxx o cizinci, xxxxxxx bylo vydáno xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, příslušnému xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx rodiny; policie xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx území xxxx o vyhoštění xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx.
(7) Ministerstvo předá xxxxx x cizinci, xxxxxxx xxxx přiznáno xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx7c), příslušnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx dříve xxxxxx xxxxxxx přiznal xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x) zrušena xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx na xxxxx7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx z důvodu xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x jménu x xxxxxxxx, xxx, měsíci x roku xxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxxx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx o xxx, xxxxxx x xxxx, xxx rozhodnutí nabylo xxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §182x.
(10) Xxxxxxx na žádost xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx objektu xxxx xxxxxxxx části xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx údaj x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx objektu xxxx xxxx vymezené xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.7.2010 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§160
(1) Xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158 mohou xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx kombinujícím xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx formě i xxxxxxxxx. Xxxxx vedené x informačním systému xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem xx xxxxx xx xxxx delší než 90 dnů, x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, x x xxxxxxxxx, xxxxxx byla udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana podle xxxxxxxxxx právního předpisu2), x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §158 odst. 9 xx xxxxxxxxxx xx technických nosičích xxx.
(2) Xxxxx evidované xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx po xxxx
x) 20 xxx xx xxxx ukončení xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx trvalý xxxxx, nebo xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) 15 xxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §113 odst. 1 x 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx otisků x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ministerstvem o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx tohoto pasu, xxxxx xx uchovávají xx xxxx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx cizineckého xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) 10 xxx xx uplynutí xxxxx, po xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx evidence nežádoucích xxxx,
x) 10 let xx xxxxxx evidenční xxxxxxxxxxx, jedná-li xx x informaci xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §108 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x §108 xxxx. 1 xxxx. a), x), x), x) xxxx x), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za neplatné,
e) 5 xxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §113 xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 písm. x), xxxx
x) 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx
x) 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, nebo xxx dne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx kterou xxx xxxxxxx zařazen do xxxxxxxx nežádoucích xxxx,
x) 5 xxx xx xxxxxxxx doby platnosti xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f), xxxx
x) 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx.
(4) Tvoří-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx §158 xxxx. 7, je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxx xxxxxxxx informace.
(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informačních systémech xxxxx §158 xxxx. 4 x 5 xxxxx xxxxxxxxxx dobu 30 xxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3, 4 xxxx 5, xx údaj zničí, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.24)

§160x

Xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20a) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxxxx hranicích5a) mají xxxxxxx k údajům xxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx policie x xxxx xxxxxxxxxx pracoviště,

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx policie (xxxx xxx "odbor xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx.

HLAVA XVI

PŮSOBNOST POLICIE X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX

§161

Xxxxxx správa vykonávaná xxxxxxx x místní xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

x) ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx k pobytu; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, podle místa, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§161x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx se cizince, xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxx zahájení řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávnění.

§161a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§162

§162 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

Xxxxxxxx xx 1.7.2008 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§163
Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx policie
a) zabezpečuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxx §158 x rozsahu xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x označení xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx nežádoucích xxxx x xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx,
x) ve xxxxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xx vztahu x oblastnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§164),
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jiného státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), jde-li x xxxxxx leteckou cestou, xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) provádí xxxxxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx leteckou xxxxxx,
x) zabezpečuje cestovní x přepravní doklady (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.) x xxxxxxx výjezdní xxxxxx xxx cizince xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle §124x,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); xxxxxx x výpis xxxx xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
x) xxxxxxxx xxxxxxxx záznamy x xxxxx daktyloskopické xxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx víza, xxx ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, v xxxxxxxxxxx x prohlášením xxxx za xxxxxxxx, xxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxx správního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany,
l) provádí xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §22 xxxx. 5 a 6 a xxxx x xxxxxx xx 90 dnů xxxxx §26 xxxx. 5 x 6,
x) xxxxxxxxx x odepření xxxxxx xxxxxxx xx území x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) v xxxxxxxxxxx s rozhodnutím x odepření vstupu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x cílem xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x odepření xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu,
r) xxxxxxx zadržení cestovního xxxxxxx podle §117 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86, 87x xxxx 87xx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x správních xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona,
t) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxx povolení xxxxxx xx xxxxx xxxxx §122,
x) xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx víz,
v) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 odst. 2,
x) xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxx zda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx účelově xxxxxxxxxxx souhlasem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) rozhoduje x správním vyhoštění xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 3 x 4; xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx, zajistí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx s xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx o zajištění xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §124b xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx,
x) rozhoduje x hrazení xxxxxxx xxxxxxxxx s pobytem xxxxxxxxxxx cizince na xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x území, xx-xx xxxxxxx zajištěn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16b), a xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Inspektorát xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) bodu 3, x), x) xx x), x), x), x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) a b). Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výjezdního xxxxxxx, x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx víza, x xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx, o ukončení xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx v tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§164
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx informační systémy xxxxx §158 odst. 1 v rozsahu xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx24a); xxxxxx a xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,
e) xxxxxxxxx x rozsahu xxx xxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx pobytu na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, x xxxxxxxxxxx platnosti x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx příkaz,
g) xxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx víza,
h) xxxxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) rozhoduje x rozsahu xxx xxxxxxxxxx o prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) rozhoduje v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x přestupcích x xxxxxxxxx deliktech podle xxxxxx zákona,
k) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potvrzení údaje x xxxx x xxxxx vstupu cizince xx území (§180x),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx území x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16b), x xxxxxx jejich xxxxxx,
x) xxxxxxx zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §117 xxxx. 1 xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86, 87x xxxx 87xx,
x) xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,
q) xxxxxxx xxxxxxxx činnost x souvislosti x xxxxxxxxxxxx cizinců nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx území xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx při podání xxxxxxx o udělení xxxx, xxx ověřování xxxxxxxxxx držitele xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajištěním cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zjišťováním xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany,
s) xxxxxxx v rozsahu xxx působnosti xxxxx xxxxx x místu xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx území xxxxx §98x,
x) xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) vydává xxxxxxxxx x zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §117,
x) xxxxxxx potvrzení podle §92 xxxx. x),
x) xxxxxxxxx, zda se xxxxxxx xxxxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxx účelově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxx účelově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebylo určeno xxxxxxxxx.
(2) Oblastní xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké policie xxxx
x) provádí xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle §124x xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o umístění xxxxxxx xx zařízení,
d) x xxxxxxxx zabezpečuje xxxxxx xxxxxxx xxxxx x mírným xxxxxxx; x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vnitřní xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cizinců xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ošetření xx zdravotnického zařízení, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x provedení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x provedení xxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zajištění, xxxxx k xxxxx x xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x). Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx činností xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c), x), x), x), x), x), x), x) x x) x podle xxxxxxxx 2 písm. x) xx x). Dále xxxxx rozhoduje o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx veřejná listina xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx podmínky xxxxx §108 xxxx. 2.
Účinnost od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§165
Xxxxxxxxx ministerstva
Ministerstvo v xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vstupu a xxxxxx cizinců xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx úkoly nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx vycestováním x xxxxx x vymáhá xxxxxx úhradu,
f) rozhoduje x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cizinci, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx biometrické xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx cizineckého xxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2,
x) xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x odnětí cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) vydává xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx xx 1.1.2013,
x) xxxxxxxxx x přiznání x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx předkládaných xx xxxxxxxxxxx cizinci, xxxxx xxxx podkladem xxx xxxxxx xx rozhodování xxxxx xxxxxx x), x), h), j), x) x l),
n) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedené v xxxxxxxxxxxx systémech podle §158,
x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli zelené xxxxx doplňovat xxxxx x vyřízení xxxxxxx x vydání zelené xxxxx,
x) xxxx další xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
Xxxxxxxx od 30.12.2010 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§165x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obrazové xxxxxxx xx základě přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5a) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu,
b) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxxx cizinci xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) požadovat po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) účastnit xx pobytových xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadům k xxxxxxx xxxx.
(2) Ministerstvo xx dále oprávněno x řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a). X xxxxxx x vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx vždy xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx o výpis xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů24a) x xxxxx xxxx xxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx referenční xxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx24b), kterými xxxx
x) xxxxxxxx,
x) jméno, popřípadě xxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, datum, xxxxx x stát, xxx xx narodil,
e) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí subjektu xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx údajů prohlášený xx xxxxxxx nepřežil, x datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxx státní správy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxx občanech Xxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) místo x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
f) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx kterou mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx údaje o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx narození; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy, xxxxx x adresa xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a rodné xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx; x případě, xx xxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx rodné číslo, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx manželství xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden jako xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x místo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxxxxxxxxx partnerů, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x registrovaných xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx nepřežil, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx registrovaného xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx; je-li xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx,
x) x osvojeném xxxxxx údaje x xxxxxxx
1. xxxxxx osvojení,
2. xxxxxxx x nové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
3. původní x nové xxxxx xxxxx xxxxxx,
4. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
5. xxxxx čísla xxxxxxxxxx; v případě, xx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x xxxx narození xxxxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxx x matky; xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození,
7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, místo x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx k xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil.
Údaje, xxxxx jsou xxxxxx xxxx referenční údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx občanských xxxxxxx xxxx údaje:
a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxx,
x) doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx občana x xxxx podpisu,
f) xxxxx, xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx vydaných xxxxxxxxx x občanském xxxxxxx x pro xxxxx potvrzení xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxx výkonu státní xxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxx údaje:
a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxx a xxxx vydaného cestovního xxxxxxx,
x) xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx dokladu,
g) číslo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx mu xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§166

Působnost Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx požívajících xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx státní xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx 30.12.2010 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§167
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx oprávněna
a) vyžadovat xxxxx xxxx opis x evidence Rejstříku xxxxxx24a); xxxxxx a xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx daktyloskopické otisky x pořizovat xxxxxxxx xxxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, při ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxx víza, x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, řízením o xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xx zjišťováním xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. cizince xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx na xxxxx xxxxxxx oprávněně x zda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolou xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti,
f) vstupovat xx ubytovacích xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxxx domovní xxxxx,
x) xxxxxxxx osobní xxxxxxxxx x prohlídku xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zákon,
h) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16a),
x) použít xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x) k úhradě, xxx x částečné, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) při xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx získat xxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxx zda účelově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5a) x xxxxxxxxxxx x vydáním xxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu2),
m) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86, 87x nebo 87xx; x zadržení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vstupu xxxxxxx na xxxxx xxxxxx cizince x xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxx zajistit, aby xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Provádí-li xxxxxxx pobytovou xxxxxxxx x součinnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(3) V řízení x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů, v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx policie xxxx xxxxxx výpis z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů24a).
(4) Xxxxxx o xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a) x výpis xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození; x subjektu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx k úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx smrti xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil, x datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) státní občanství, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v rozsahu
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) pohlaví,
d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, včetně předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě též xxxxxx, xx kterou xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) počátek xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého pobytu xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx opatrovníkovi xxxxx xxxxx přiděleno, datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx opatrovníkem xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) jméno, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx otce, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx zástupce; v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození; xx-xx xxxxx zákonným zástupcem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) rodinný xxxx, xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx manželství xxxxx xxxxxxx z manželů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx manžel prohlášený xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx datum nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,
x) datum, xxxxx x okres vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx ke xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, místo x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za mrtvého x den, který xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx partnerství,
m) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx registrovaného xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxx; je-li dítě xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx narození,
o) x osvojeném xxxxxx xxxxx x xxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx,
3. původní x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,
4. datum, xxxxx x xxxxx narození, x xxxxxx, xxxxx xx narodilo x xxxxxx, xxxxx x xxxx narození,
5. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx; pokud xxx nebylo přiděleno, xxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,
7. xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx došlo,
q) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx, které xxxx vedeny jako xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) Policie xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx průkazů xxxxx x xxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx,
x) čísla, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx využívá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) číslo x xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx držitele,
f) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, odcizených xxxx xxxxxxxxxx cestovních dokladů,
g) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

XXXXX XXXX
XXXXXXX XXXXXX A XXXXXX PŘEZKUM
Xxxxxxx xxxxxx
§168
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx řádu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx podle §9 (x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 4), §10, §19 xxxx. 1, §20, 30, 33, 36, §38 xxxx. 1, §40, 41, 42g, 49, 50, 52, §53 xxxx. 3, §122 xxxx. 1 x 2, §123a, §135 xxxx. 3, §148, §154 xxxx. 2, §155 xxxx. 1, §180, 180b, 180d, 180e a 180h.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§169
Xxxxxxxx od správního xxxx
(1) Rozhodnutí, které xx xx xxxxx xx 180 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx účastníka xxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx zastupitelského xxxxx xx dobu 15 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx:
x) ve xxxxx 120 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx příslušníka,
b) ve xxxxx 180 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxx 270 xxx xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxx,
x) xx xxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výzkumného pracovníka xxxxx §42 odst. 3,
x) xx xxxxx 60 dnů ode xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §69, xx-xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, povolení x přechodnému xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87x x 87x.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v řízení. Xxxxxxx orgán xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx věci, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizincem x xxxxx získat xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx neuzavřel xxxxxxxxxx xxxx xxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nic xxxxxxx. Xxxxxxx orgán xxxxxxxxx řízení xxxxx x xxxxxxxxxx odmítnutí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výpovědi.
(4) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území nebo xxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 9 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) O xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne xxxxxxx xx 7 xxx xx zahájení xxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx důvodů xxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx odvolání xx 5 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí; xxx-xx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 let, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xx také xxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx
x) xx lhůtě podle §44 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §74 xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxx, xx převzetí xxxxx xxxxxx nezávislé na xxxx xxxx,
x) který xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx brání xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vůli,
c) podal xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx, ač x xxxx xxxx xxxxx §69 xxxx. 2 xxxxxxxx, nebo
d) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx žádost x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx x xxxx, xxx k xxxx xxxx oprávněn.
(8) Žádost x prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů xxxx xxxxxx x prodloužení xxxx platnosti xxxxxx xxxx policie xxxxxx xx xxxxx do 14 xxx.
(9) Vyjdou-li xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx jinak byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx nepravomocné, xx xxxxx.
(10) Xxxxxx x xxxxxxx podané podle §42x, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx věc xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx spisu.
(11) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx oprávněn xxxxxxx kontrolu žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx zastupitelský úřad xxxxxxx nedostatky xxxxxxxxx xx místě xxxx xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx trvalému xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx úřad oprávněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

§170
(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx diplomatického víza xxxx xxxxxxxxxx víza, x žádost x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx cizinec povinen xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx v odůvodněných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Zastupitelský xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx předem si xxxxxxx xxxxxx podání xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx cizinci xxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxxxxxx příslušníkovi občana Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, vyřídí xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx do 14 xxx ode dne xxxxxx žádosti.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xx 30 xxx ode xxx xxxxxx žádosti.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zvláštního xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx udělovaného xxxxxxx xx účelem podání xxxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx (§30 xxxx. 2) vyřídí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(6) Žádost x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx do 90 xxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx vyřídí ministerstvo xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx podání žádosti.
(7) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx karty xxxxxxxxxxxx vyřídí ve xxxxx xx 30 xxx ode dne
x) doručení xxxxxxx, xx-xx podána xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxx žádosti, xx-xx žádost xxxxxx xx území.
(8) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx.
(9) Po xxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu nebo xx xxxxxx dokladu xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx xx žadateli xxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx sdělí, xx xx jeho žádosti xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx vrátí xxxxxxxx xxxxxx.

§170a
(1) Xxxxxxx xx Xxxxxx pro rozhodování xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxx. Komise je xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise je xxxxxxx vnitra.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx členy xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ministr xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx bezúhonný x spolehlivý. Předpokladem xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx řádným xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxxx xxx,
x) kdo byl xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxx xxx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x nedbalosti, jestliže xx xxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozhodování xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx xxxx xx xxxxxxx pravomocného rozhodnutí x xxxxxxxxx narovnání xxxxxxxxx, x od xxxxxx xxxxxxxxxx ještě xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx by jednání, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx ohrozit xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) jehož xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin bylo xxxxxxxxxx podmíněně xxxxxxxxx, x od uplynutí xxxxxxxx doby xxxx xxxxx, x xxx xxxx být xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 5 xxx, xxxx bylo x trestním řízení, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 let, xxxxxxxx by xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxx ohrozit xxxxxx v rozhodování xxxxxx, pokud xx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx si vyžádat xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx byl v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x) xx xxxxx státní xxxxxx spáchaného xxx, xx úmyslně xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx zatajil, xx xxx povinnost xxxxxx xxxx uvést, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mu xxxxxxxxxx xxxx zatajil xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx nepravdivou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) proti xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) proti xxxxxxx,
x) xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx zaměstnanosti44) spáchaného xxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(8) Předseda xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx senáty xxxxxx, zařazuje členy xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(9) Komise xxxxxxxxx xxxx jednací řád. Xxxxxxx komise xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nezávislí.
§170a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§170b

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx lze podat xxxxxxxx ke xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx členů xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, s výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx, mohou xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx komise.

(4) Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§170x xxxxxx právním předpisem x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

Xxxxxx xxxxxxx
§171
X xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou vyloučena
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) rozhodnutí x xxxxxxxx vstupu; xx xxxxxxx, xxx-xx x odepření xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2009 Xx.,
d) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx x ukončení xxxxxx zdržoval na xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§172
Xxxxxx
(1) Xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx26) musí xxx xxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx prominout.
(3) Xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx cizince xx odkladný xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx dotčena ustanovení xxxxxxxxxx prodlužování xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, průkazu x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§173

Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx na něm x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx.

§174

Trestní xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx

x) ve xxxxxx z evidence Xxxxxxxxx trestů záznam, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx cizího xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že xxx xxxxxxxx xx jednání, xxxxx naplňuje znaky xxxxxxxxx činu.

(2) Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a). Xxxxxx a xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Trestní zachovalost xx xxxxxxx xxxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx 6 xxxxxx, xxxx obdobnými xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxx, xxxxx i xxxxx, x nichž xx xxxxxxx zdržoval x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx; x xxxxxxx, xx stát takový xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§174a
Přiměřenost
Při xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona správní xxxxx zohlední zejména xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx jednání cizince, xxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, jeho xxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, společenské x xxxxxxxx vazby xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx vazeb xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§174x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§175

Xxxxx republika xxxxxxxx xx území xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jeho xxxxxx x xxxxxx xxxxx karty x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie byla xxxxxxxxx, x xx x xxxx skutečnost, xx xxxxxxxx modré xxxxx vydané x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx povinnost xx vztahuje x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx rodiny na xxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§176
Xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx cizince
(1) Xxxxxxx xx xx xxxx zajištění xx xxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxx
x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
2. mohou xxxx prohlubováním chorobných xxxx x xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trvalé chorobné xxxxx,
4. působí xxxxx xxxxxxx a xxxxxx,
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jednání xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxx okolí, xxxx
6. xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx, x xxxxxxxx umělého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx cizince,
b) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Náklady xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx §134 xxxx. 2 xxxxx xxxx, x to x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx uzavře xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.
(4) Způsobil-li si xxxxxxx v době xxxxxxxxx újmu xx xxxxxx svévolně, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů na xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxx.
(5) X xxxxxxx, kdy náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx stát x xxxxxxx xx x xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xx cizince xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§176x
Xxxxxx pobytu xxxxxxx x přijímacím xxxxxxxxx xx mezinárodním letišti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany
(1) Xxxxxxx, xxxxx xx v xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) xxxxxxx x přijímacím xxxxxxxxx xx mezinárodním xxxxxxx, xx hradí xxxxxxx spojené s xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx do xxxxxxxxxxx mimo xxxxx x vlastních prostředků.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx hradí xxxxxxx x vlastních xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx cizinec xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxx, xxx i částečně, x xxxxxxxxx prostředků x není-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx tyto xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§176x
Xxxxxx nákladů spojených xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx nákladů spojených xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§152 a 153) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx spojených xx zajištěním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx započítávají xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx cizince xx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx smluvního xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx průvozu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx průvozu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 x 153 xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx návrat xx xxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx státu, xxxxx cizince xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přes xxxxx xxxxxx státu xx xxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxx státu. X xxxxxxx xxxxxxx se xx nákladů xxxxxxx x náklady spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx územím xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
§176x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

§176x
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx průvozu
(1) Xxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx předání xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§152 x 153) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxx cizince xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx se zajištěním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx započítávají xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx cestou podle §152 a 153 xx xxxxx xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá x xxxxx xxxxxx xx xxxxx státu xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx jiného xxxxx, xxxxx cizince převezme, xxxxxxxx zajištění jeho xxxxxxx přes xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxx státu. X xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x náklady xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxx byl xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
§176x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§177

Totožnost

(1) Totožností xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, dne, xxxxxx x roku xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště xxxx xxxxx.

(2) Pro účely xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx.

Účinnost od 27.4.2006 xx 31.12.2013 (do xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§178
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxxx xx schopen xxxxxxxx xxxx vůli x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§178x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svobodný, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejdéle do 26 let věku, xxxxx xxxxxxxxxxx studuje xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nevydalo xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx školách x Xxxxx xxxxxxxxx.

§178b
(1) Xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx činnosti, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx8e), xxxxxxx kartu xxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx zajišťovaných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x cizinec xxx xxxxx takové xxxxxxxx potřebuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx8e), xxxxxxx xxxxx xxxx modrou xxxxx. Xx zaměstnavatele xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx společníka, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx člena xxxxxxxx xxxx člena statutárního xxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx plní xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x takovému xxxxxx úkolů vyžaduje xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e) xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.
(3) Povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx statutárního orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx vztahují obdobně.
§178x vložen právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§178c

Právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),3a) xxxxxx platnost xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§178c xxxxxx právním předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§179

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, že xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx posledního xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx hrozilo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx újmy xxxxx odstavce 2 x že xxxxxx xxxx xxxx ochoten x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxx, jehož xx xxxxxxx občanem, nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxx xx podle xxxxxx zákona xxxxxxxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx nelidské xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bylo x rozporu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx proti lidskosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujících ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x rozporu xx xxxxxxxx a xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) představuje xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx neplatí, xxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v odstavci 3, xxxxxxx-xx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ně, xx předpokladu, xx xxx o xxxxxx, xx xxx xxx x České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx.

(5) V případě xxxxx odstavce 3 xxxx 4 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx do 60 dnů xxxxxxx x jiném xxxxx. Xxxxx xxxxxxx doloží, xx xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx [§33 xxxx. 1 xxxx. x)].

§180
Ověření xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx ověřuje policie xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx podává xx úředním xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x pozvání xxxxx xxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx číslo, den, xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pozvání dále xxxxx xxxx název, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx svým xxxxxxxx x jménem, xxxxxxxxx a podpisem xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx osoba x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x dobu, xx xxxxxx cizince xxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx podání xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x policií x dříve, x xxxxxxxxxx ověřeného xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx platí x xxx xxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx zvaný xxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx požádání xxxxxxx xxxxxxxxx schopnost xxxxxx xxxxxxx xxxxx §15,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx xxxxxxxxx podle §100,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nečitelně, xxxxxxx xxxx nepravdivě, xxxx
x) jestliže xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ačkoliv xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx.
(6) Na xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazku xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx tím, xx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném x §13,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx 0,25 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima6) za xxxxx xxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxx xxxxxx ubytován x zvoucí xxxxx,
x) xxxxxxxx doklad x xxxxxxxx cestovního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx prohlásí, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx úhradu xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx v §180j xxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 60&xxxx;000,- XXX,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizince x území xx xxxx xxxxxxxxxxxx ceně xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx cestovní doklad xxxxxxx, xxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx schopnosti splnění xxxxxxx xxxxx písmen x) xx d) xxxxxxxxx xxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxx případné xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx přijatého x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx výši.
(7) Policie x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx jejím xxxxxxxxx se na xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx odepření xxxxxxx xxxxxxx.
(8) Ověření xxxxxxx vyznačí na xxxxxxx.

§180x

Xxxxxxxxxxxxx xxxx ověřuje, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§180x

Xxxxxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího státu xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice nebo xxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dokladem xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx a imunit, xxxxxxx xxxx držitel xxxxxx na území Xxxxx republiky po xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Identifikační xxxxxx prohlašuje xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 15 až 18 xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odpovídající xx xxx xxxxx právního xxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 18 xxx xx, xxxx x případě, xx xx xxxxxx xxx státního xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx skutečně xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx; nezletilým xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxx doprovodu xxxx, xx přicestoval xx území9c).

§180c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

§180x

Xxxxxxxxx potvrzení údaje x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, který v xxxxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxxx datum x xxxxx vstupu xx xxxxx, na xxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxxx.

§180e
Nové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx x nové xxxxxxxxx xxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) odepření xxxxxx xx území xxxxx §9 odst. 1 xxxx 2, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx.
(2) Žádost x xxxx posouzení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx cizinec x xxxxxxxxx orgánu, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxxxx ve lhůtě xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x neudělení xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx nebo xxx xxx, xxx xx byl xxxxxxx xxxxx na území; xxxxxx žádosti nemá xxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx doručit, počíná xxxxx xxx podání xxxxxxx běžet dnem, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 180 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vízum.
(3) Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxx xx xxxxxx, x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx. Důvodem xxxxxxx xxxxxxx xxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxx nedoložil xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s odepřením xxxxxx xx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx lhůtě 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jejímu posouzení, xxxxxxxx-xx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dlouhodobého xxxx, xxxxxxxx vstupu xxxx xxxxxxxxx platnosti krátkodobého xxxx. Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx podává, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zrušit xxxx změnit, pokud xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(5) Xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x rozsahu xxx xxxxxxxxxx Ministerstvo zahraničních xxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx posuzuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území požívá xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx víza za xxxxxxxx s důvody xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27), x xxx-xx x xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x důvody xxxxxxxxx x §20 xxxx. 5. X rámci xxxxxx posuzování souladu xxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx policie x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx nevydání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx stanovisko xxxxxxxxxxx.
(7) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx xx xxxxxxxxx přechodu x xxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství6a), x xxx-xx o xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 5, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx stanovenými x §9 odst. 1 nebo 2 x výjimkou xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx podle §170a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §56.
(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx posuzuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx působnost Ministerstva xxxxxxxxxxxx věcí, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx společenství27) x x době platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hranic xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3b), rovněž xxxxxxxx xxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx přechodu s xxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství6a), a xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx v §20 xxxx. 5, soulad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx x §9 odst. 1 xxxx 2.
(9) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx zrušení jeho xxxxxxxxx nebo důvodů xxxxxxxx vstupu xx xxxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx lhůtě xx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§180f

Partnerství

(1) Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx "manžel", "xxxxxxxxxx" xxxx "dítě xxxxxxx", xxxxxx se xxx x partner, xxxxxxxxxxx, dítě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx vstoupila xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx stejného xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx potvrzené xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§180x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§180x
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výukou xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojené s xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx znalostí xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx10a).
§180x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

§180x

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pobyt cizince x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx policie xxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. f), g), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx zpět do xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx výjezdním příkazem, xxxx-xx zahájeno xxxxxx x vyhoštění cizince x území xxxxx xxxxxx zákona.

§180h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

Účinnost od 1.1.2010 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§180x
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxxx do 90 xxx
(1) Dokladem o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxx xxxxxx do 90 xxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx, xxxxxx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx pojistné smlouvy xx zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo, x xxxxxxx xxxx xxxxx, spojených x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx, xx státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxx 30&xxxx;000 EUR, xx xxxx pobytu na xxxxx, x to xxx spoluúčasti xxxxxxxxxxx xx xxxx uvedených xxxxxxxxx. Pojistnou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx oprávněnou xxxxxxxxxx toto xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx povolen xxxxx, xxxx v České xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx od xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx pojištěn podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8b), xxxxx xxxx náklady xxxxxxxxx péče xxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx pokud xxxxxxx xxxxxxx, xx xx zdravotní péče xxxxxxx jiným xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevyžaduje xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxx svého pobytu xxxx xx cizince xxxxxxxxx v §42x xxxx. 2; v xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx území. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dále nevyžaduje, xxxxx zastupitelský xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx diplomatického xxxx zvláštního xxxx xxxxxxx, pobývá-li xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jde-li o xxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.1.2010 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§180x
Xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění při xxxxxx xxx 90 xxx
(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxxx nad 90 xxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx. Tímto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x převozem xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x to xx xxxx minimálně 30 000 XXX, po xxxx xxxxxx xx území, x xx xxx xxxxxxxxxxx pojištěného xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx 1 se xx xxxxxxx nevyžaduje, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu8c), nebo xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx Policie Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxx policie xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx jakých xxxxxxxx je xxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx platností x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx OECD, x xx minimálně x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x občana xxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§180x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 278/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

§180k

Působnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xx xxxxxxxxxx působností.

§180k xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 247/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Zmocňovací xxxxxxxxxx

§181

Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozsahu stanoveném xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství6a) xxxxxxxxx xxxxxxxx, že

a) xx xxxxxxx se xxxxxxx vízové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x nařízení xxxxxxx okruh xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx víza,

b) cizinec xxxx na xxxxx xxxxxxx bez xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x nařízení xxxxxx xxxxx xxxx, jejichž xxxxx xx xxxxx xxxx podmíněn udělením xxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§182
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x xxxxxxx x mezinárodní smlouvou, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx26b), xxxxx cizinci xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x postup xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zpracovávání xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx otisků xxxxx na xxxxx x xxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx příslušníci xxxx xxxxxxxxx požádat x xxxxxx xxxxxx karty,
f) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxx, udržení xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx v xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxxx příslušníci jsou xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx trvalému xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx povolen xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Ministerstvo vyhlašuje xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsah xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§182x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou seznam xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx
x) rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx škol xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx tyto xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x zkoušky xxxxxxxx xxxxxxx jazyka,
c) xxxx dokladu prokazujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx karet xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mzdu x Xxxxx xxxxxxxxx vždy x xxxxxxxxx od 1. května kalendářního xxxx xx dobu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§182b

Policie xx xxxxxxxxx xxx informaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxx xxxxxxxxxx, odcizených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pasů, xxxxxxxxxx průkazů xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, průkazů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx ohlášení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Obdobně xxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, odcizených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vydaných xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§182x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

Přechodná ustanovení

§183

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných v xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx víza x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx.

(3) Xxxxxx pobyt xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů se xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx platnosti x něm vyznačenou.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx písemných xxxxxxxxx evidovaných před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxx podle §160 xxxx. 5. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §160 xxxx. 5 xxxx není-li x xxxxxxxxxxxx evidovaných spisů xxxxxxxxxx xxxxx vyznačena, xxxxxxxxxxxx xxxx evidenční xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx24) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Vytřídění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xx lhůtě do 30 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Platnost xxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dotčena. Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zůstávají v xxxxxxxxx po xxxx 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§184

§184 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§184x
Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx závazků, xxxxx xxxxxxxx ratifikací Xxxxxx x xxxxxxx dítěte, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Ústavy Xxxxx republiky, x x xxxxxxx zejména xx xxxxxxxxxx čl. 23 xxxx. 2 x 3, čl. 24 odst. 1 x 2 Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2000 xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona cizincům, xxxxx xxxx právo xxxxxxxx pobytu xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx k pobytu xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxxx. Úhrada xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx účtu, xxxxx xx tímto xxxxxx x prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§184x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2001 Xx. s účinností xx 1.7.2001

XXXX DRUHÁ

§185

§185 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 274/2008 Sb.

ČÁST TŘETÍ

Novela xxxxxx x xxxxxxxxx poplatcích

§186

Správní xxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., zákona x. 72/1994 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx č. 160/1995 Xx., zákona x. 301/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Sb., zákona x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Sb., zákona x. 166/1999 Xx., xxxxxx č. 167/1999 Xx. x zákona x. 223/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx 99 xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti".

2. X xxxxxxx 99 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx poplatku xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dětem xx 15 xxx.".

3. X xxxxxxx 99 xx doplňuje poznámka, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx.".

4. Xxxxxxx 100, xxxxxx xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 100

x) Xxxxxxxx x xxxxxx cizinci Xx 1&xxxx;000,-

x) Povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let Xx 500,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu povolení x xxxxxx xxx xxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxx změny x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx cizince (xx xxxxxx xxxxx) Xx 300,-

x) Vydání xxxxxxx povolení x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx odcizený Xx 1&xxxx;000,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx o povolení x xxxxxx a xx vydání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x trvalému pobytu.".

5. Xxxxxxx 101, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 101

x) Xxxxxxx českého xxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Kč 1&xxxx;500,-

x) Udělení víza x pobytu nad 90 xxx na xxxxx Xxxxx republiky Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xx 200,-

x) Prodloužení xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx účelem strpění xxxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 200,-

Osvobození:

Od xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx:

x) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx platnosti xxxx xxxx xxxxxx na xxxxx vízum z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx českého xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx. Za udělení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx i zapsání xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx zákonného xxxxxxxx. Od xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx vízum xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx.

x) Udělení xxxxxxx víza na xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx cizinci, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti.

Zmocnění:

1. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx poplatku xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx zachována xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx může xx poplatku xxxxx xxxx položky xxxxxxx, xxx-xx o udělení xxxxxxx víza na xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx letadla xxxx v jiných xxxxxxxxx nouze nezaviněných xxxxxxxx, anebo xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x) této xxxxxxx x v xxxxxxx, xx-xx prodlužována xxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poplatek, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.".

6. Xxxxxxx 132 bod 1 zní:

"1. Udělení

a) Xxxx x pobytu xx 90 dnů xxxxxxxxxxxxx, průjezdního xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xx 800,-

b) Xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx Xx 3000,-

x) Xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů Xx 1500,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx obousměrného, xxxxxxxxxx xxxx obousměrného Kč 1200,-

x) Průjezdního xxxx xxx omezení počtu xxxx Kč 3000,-".

7. X xxxxxxx 132 xxxxxxxxxx zní:

"Osvobození:

Od poplatků xxxxx xxxx xxxxxxx xx osvobozeno

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- udělení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxx x xxxxxx zdravotnické x xxxxxxxxxxx pomoci,

- xxxxxxx víza xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxx,

- xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

8. Xxxxxxx 153 xxxxxxx a) xxx:

"x) x xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx Xx 200,-".

XXXX XXXXXX

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§187

Xxxxx č. 216/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zahraničí, ve xxxxx xxxxxx x. 150/1996 Xx. xx xxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 3, §11 x §26 xx xxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

Novela občanského xxxxxxxx xxxx

§188

Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx č. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., zákona x. 133/1982 Sb., xxxxxx x. 180/1990 Xx., zákona č. 328/1991 Xx., zákona x. 519/1991 Sb., xxxxxx č. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Sb., xxxxxx x. 117/1994 Xx., zákona x. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 238/1995 Xx., zákona x. 247/1995 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 269/1996 Sb., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx. x zákona x. 165/1998 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §120 xxxx. 2 se za xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx čárka x vkládají xx xxxxx "x řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx".

2. Xx §200x xx vkládají xxxx §200x až 200x, které včetně xxxxxxx a xxxxxxxx xxx čarou x. 34x) zní:

"Řízení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x x jeho xxxxxxxxxx

§200x

(1) Jestliže xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34x) x zajištění xxxxxxx, xxxx xx cizinec xxxxxxx xx soud x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx propuštění. Xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí.

(2) Jestliže xxxxxx ukončeno zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,34e) může xx xxxxxxx obrátit xx xxxx x xxxxxxx, aby nařídil xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx trvání xxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, x čem navrhovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx dovolává, x xxxx být x xxx patrno, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Návrh xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§42 odst. 4, §79 odst. 1) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zajištění, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxx xxx patrno, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxx důkazy, xxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx odpůrce, xxxxx xx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxx.

34x) Xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.

§200p

(1) K xxxxxx je příslušný xxxx, x xxxxx xxxxxx xx zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x řízení příslušný xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§200x

(1) Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Soud xx vyžádá xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx spisy, xxxxx se navrhovatele xxxxxx x xxxxxxx xx spolu x xxxxxxx do 24 xxxxx příslušnému xxxxx.

§200x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx policie, xxxxx vydal xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x obsahu xxxxx je xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx že xxxxxx xxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxx xxxxxx zajištění.

§200s

(1) Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx §200o xxxx. 1, xxxx provede xxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx správnosti napadeného xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxx důvody xxxxxxxxx xxxxxx; důvod xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxx. Důkazy xxxxxxxxx x řízení, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxx vzít xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx ve svém xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nařídí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na svobodu. Xxx-xx xxxxx zamítnut, xxxxx důvody, pro xxx xxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, rozhodne x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§200x

Xxxxx-xx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §200x xxxx. 2 x závěru, xx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx, rozhodne o xxxxxxxxxx navrhovatele na xxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx, přísluší xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 3 xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§200x

(1) Soud xx xxxxxxx návrh xxxxxxxxx přednostně a x největším xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx rozhoduje xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx.

(4) Doručením xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vykonatelné.

(5) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx xx jeho xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, je v xxxx případech po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxx policie, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x němž je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, navrhovatele xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§189

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx

1. Xxxxx č. 123/1992 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 190/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 123/1992 Xx., x pobytu xxxxxxx na území Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

3. Článek X zákona č. 150/1996 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx zákon x. 123/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Slovenské Federativní Xxxxxxxxx.

§190

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Klaus x. x.

Xxxxx v. x.

x. x. Xxxxxx v. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §175 xxxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx. X xxxx 125 tohoto xxxxxx platí x xxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která upravuje xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx z území, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx před xxxx 1. xxxxxxxx 2001.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2001

Čl. XX

1. Držitel xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pobyt na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxx tak xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxx; potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx trvalého xxxxxx.

2. Xxxxx Xxxxxxxx unie,1a) xxxxx je držitelem xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu vydaného xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxx xx 180 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; policie xxxxxxx současně xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1.

3. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx xx xxxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 180 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x povolení x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 dnů, xx xxxxxxx ve xxxxx xx 180 xxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxxxx xx xxxxxx vydání xxxxxxx x povolení x pobytu xxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx víza.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx1a) x na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 180 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dostavit xx xx xxxxxxx xx xxxxxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x zneplatnění xxxx.

6. Řízení zahájená xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; to neplatí x řízení x xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy.

7. Xxxxxx o povolení x xxxxxx podaná xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx účinností xxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xx žádost o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

8. Žádost o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Evropské xxxx1a) xxxx účinností tohoto xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx žádost x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky podle xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie1a) před xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxx o xxxxx x pobytu nad 90 dnů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

11. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx bez xxxx x na xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.

Čl. XX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx řízení.

2. Xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxx xx účelem strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43; xxxxxxx vydá xxxxxxx průkaz o xxxxxxxx x xxxxxx.

3. Xxx se v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, rozumí se xxx pobyt na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x pobyt xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx.

4. Xxx se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu, xxxxxx xx xxx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

5. Xx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 39 xxxxxxxxx x xx. X se xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. a) zákona x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx považuje xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,3a) nelze-li xxxxxx zajistit xxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle dosavadní xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxxx právní úpravy xxx xxxxxxxx i xxxxxx, xxxxxxx však xx dni vstupu xxxxxxx x přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii x xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 222/2003 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2004

Přechodná xxxxxxxxxx

Xx. II

1. Xxxxxx x xxxxx x pobytu xxx 90 xxx podaná xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx podané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx společného xxxxxxx rodiny se xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xx vyřídí podle xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, které xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §42a xxxx. 1 zákona x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005 xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x výměně tohoto xxxx xx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx 31. prosince 2005; xx xxxx xxxxx xxxxxx režimu xxxxxxx plní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxx hlavy XXX xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2006.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx nebo povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXIV vložen xxxxxxx předpisem x. 112/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xx. XXX

1. Řízení xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx x nosičem xxx xxxxxxxxxxx biometrické xxxxx x otiscích xxxxx se vydávají xxx dne 1. xxxxx 2009.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx žádost x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Řízení x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Řízení x žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxx podané xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx x prodloužení doby xxxxxx na xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx studia xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx za žádost x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, jsou-li splněny xxxxxxxx xxxxx §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Policie xxxxxx xxxxxxx x přiznání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podle §83 odst. 2 xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, podanou xx 1 xxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vyřídí xx xxxxx do 180 xxx ode dne xxxxxx žádosti.

6. Oprávnění x xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím příslušného xxxxxx10a) xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx xxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pokud ke xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neuplynulo xxxx než 30 xxx.

7. Řízení x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xxxxxx občanem Evropské xxxx nebo xxxx xxxxxxxx příslušníkem podle xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

8. Xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx platnosti průkazu xxxxxxx policii x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx oprávněn x době platnosti xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, požádat x xxxx výměnu xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xxx-xx xxxxxx xxxxx xx účelem trvalého xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx průkaz x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxxxxxx x pobytu xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx x trvalému xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

11. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxx xxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2007.

12. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zahájená podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Žádost x vrácení xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x úhradě nákladů xxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx cizince z xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 1 xxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx úřad je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxxx xxxxxx.

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxx xx xxxxxx, u xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx finančních xxxxxx xx celní xxxxx, xxxxxxxx územními xxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

Xx. XXX

1. Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24. xxxxxx 2009.

2. X xxxxxxx, xx xx x cestovním xxxxxxx x xxxxxxx xxx x biometrickými xxxxx, xxxxx neobsahuje xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2009, zjištěna xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx po tomto xxxx, xxxx xx xxxxxxxx doklad x xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxxxx xxxxx x otiscích xxxxx, a to xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.4.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx dokončí x xxxxx a xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Průkazy x xxxxxxxx x xxxxxx vydané podle xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2012.

4. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx na dlouhodobé xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx, xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx zahájená xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxxx ministerstvo podle xxxxxxxxx právní xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, o kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x výjimkou xxxx 2, xxxxx xxxxxx účinnosti xx 1.5.2011

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 326/99 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

140/2001 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/99 Sb., x pobytu cizinců xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2001, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §88 x §89, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 26.4.2001; §161, §163 x §164, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 1.1.2002

151/2002 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2003

217/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území XX x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 140/2001 Xx., xxxxx x. 329/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx x. 325/99 Xx., x azylu x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon o xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2003 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2, 5, 6, 9, §15x, xxxxx §17, 18, 19, 20, 31, 51, 56, 64x, 70, 78, §87x - 87x, xxxxx §88, 98, 103, 106, 108, 119, 120, 157, 158, 159, 160, 164, 168, 169, 171, 172, 173, §182x x xx. XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004); s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3, 4, 17x, 18, §26x, 29x, 29x, xxxxx §78, 93, 94, 118, 158 x čl. XX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx v rozhodnutí Xxxx XX o xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx hranicích xxx XX (21.12.2007); xxxxx xxxxxxxxxx §1, xxxxx xxxxxx účinnosti dnem, xxx bude ČR xxxxxx Smlouvou o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.5.2004); §9, 124, 154 x 155 x účinností xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Schengenského xxxxxxxxxxxx systému x XX (1.9.2007)

222/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., o pobytu xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 325/99 Xx., o xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2004 x výjimkou §69x, 69x, 165, 176x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 31.7.2003; části §1, 6, 7, 8, 9, 17, 17x, 17b, 19, 20, 21, §30 xx 50, 51, 56, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 69x, 70, 75, 80, 81, 87x, 87x, 87x, 88, 98, 107, 114, 118, 159, 160, 163, 164, 169, 170, 173, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004); xxxxx §17a a 17x, 18, 26, 29x, 80, 180x, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v rozhodnutí Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republikou, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x postupném xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx hranicích xxx XX (21.12.2007)

290/2004 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 94/2004

436/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o zaměstnanosti

s xxxxxxxxx xx 1.10.2004

501/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

539/2004 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., o xxxxxxxx řízení soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2004

540/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/61 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx řád), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 29.7.2004 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxx 23.8.2004

x xxxxxxxxx xx 6.11.2004

559/2004 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 328/99 Xx., x občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 329/99 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x o změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějšícch xxxxxxxx, zákon č. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx na xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2005

428/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/99 Sb., x pobytu xxxxxxx xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.11.2005 x xxxxxxxx §14, 29x, 80 x 158, které xxxxxxxx účinnosti dnem xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX x vstupu x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Lucemburským velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx královstvím x provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007), x ustanovení §169, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006; §18 xxxxxxx platnosti xxxx xxxxxxx kontrol na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxx x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Francouzskou xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007); §37, §46a x účinností xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x XX (1.9.2007) x §157x xxxx. 11 xxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x účinností od 1.1.2007

136/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

161/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.4.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 26.6.2006; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx xx státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxx x xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Belgickým xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxx 14.6.1985 o xxxxxxxxx odstraňování kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007) x některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxx dne stanoveným x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x XX (1.9.2007)

165/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 325/99 Sb., o xxxxx x x xxxxx zákona č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2006 x xxxxxxxx §115 xxxx. 3 písm. x), xxxxx xxxxxx účinnosti xxx dne xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX o xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

230/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/95 Sb., x xxxxxx statistické xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

170/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx XX xx schengenského xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x XX (1.9.2007)

379/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., o xxxxx a o xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 21.12.2007 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.9.2008, 1.1.2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx XX o xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007)

42/2008 Sb., úplné xxxxx zákona č. 326/99 Xx. publikované x xxxxxx x. 13/2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 269/94 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

129/2008 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

140/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.4.2008

274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Policii XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2009 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2011

306/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

382/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

41/2009 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2010

42/2009 Sb., xxxxx xxxxx zákona č. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x částce č. 13/2009

47/2009 Sb., xxxxx XX ze dne 9.12.2008 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx §171 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 161/2006 Xx.

x xxxxxxxxx xx 13.2.2009

197/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 29.6.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

278/2009 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

306/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

424/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2010

427/2010 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.5.2011 x 1.1.2013

73/2011 Xx., x Úřadu práce XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2011

224/2011 Xx., xxxxx znění xxxxxx č. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx č. 80/2011

303/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx správní, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx dávek osobám xx xxxxxxxxxx postižením x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

341/2011 Sb., x Generální inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x účinností od 1.1.2012

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx inkasního místa x xxxxxxx změnách xxxxxxxx x pojistných xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

222/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.6.2012

234/2012 Xx., nález XX xx xxx 24.4.2012 xx. xx. Pl. XX 23/11 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx §171 xxxx. x) xxxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x změně některých xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 427/2010 Xx., respektive xx xxxxxxxxx protiústavnosti §171 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xx 31.12.2010 (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 19.7.2012

494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2013

103/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., o xxxxx a x xxxxx zákona x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx ČR, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 359/99 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.5.2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.5.2013 a 1.1.2014

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

312/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x změně xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x rekodifikací xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

22/2014 Xx., xxxxx XX xx xxx 12.11.2013 xx. xx. Pl. XX 22/13 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 306/2009 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 7.2.2014

101/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Sb., x pobytu xxxxxxx xx území ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 24.6.2014

267/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.12.2014

203/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.8.2015

204/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

314/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 221/2003 Xx., o xxxxxxx ochraně cizinců, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 18.12.2015

318/2015 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 329/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

191/2016 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hranic)

s xxxxxxxxx xx 1.8.2016

298/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., o xxxxx autorském, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 19.9.2016

456/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

222/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 15.8.2017 x xxxxxxxx xxxxx §158, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2018

16/2019 Sb., xxxxx XX xxxxx xx xxx 27.11.2018 xx. zn. Xx. XX 41/17 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx některých ustanovení xxxxxx č. 325/1999 Xx., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákona x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 21.1.2019

176/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2019, 1.7.2020 x 1.1.2021

255/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x znalcích, xxxxxxxxxx kancelářích a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x soudních xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x Sbírce zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx od 1.1.2024

165/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2020

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

274/2021 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx cestovní xxxxxxxxx a xxxxxxxx (XXXXX) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 88 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1240

177/2022 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 222/2016 Xx., x Sbírce xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx o Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 277/2019 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

240/2022 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 69/2006 Xx., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

279/2022 Xx., nález ÚS xx xxx 19. xxxxxxxx 2022 xx. xx. Xx. XX 12/19 ve věci xxxxxx xx xxxxxxx §129x xxxx. 3 xxxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafované xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.9.2022

173/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 325/1999 Sb., o xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023 x xxxxxxxx §48, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2024

278/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx způsobenou provozem xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti z xxxxxxx vozidla), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.9.2023

412/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

454/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 65/2022 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx vyvolaným xxxxxx vojsk Xxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2023 x 1.1.2024

31/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

x xxxxxxxxx xx 1.4.2024

89/2024 Xx., kterým xx mění volební x xxxxxxx další xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2026

a xxxxxx byla provedená xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 2/2000 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 562/2006 xx dne 15. xxxxxx 2006, kterým xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx o pravidlech xxxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxx xxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).
1x) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
1x) Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
1x) Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství a xxxxxxxxx států na xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
1x) Xxxxxxx V x VIII Xxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o azylu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 310/1999 Sb., x pobytu xxxxxxxxxxx xxx jiných xxxxx xx území Xxxxx republiky.
3a) Xxxxx č. 221/2003 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3x) Zákon č. 216/2002 Sb., x ochraně státních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx státních xxxxxx).
4) Xxxxx č. 49/1997 Sb., x civilním xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 189/1999 Xx.
4a) Xxxxxxxx Xxxx XX č. 2133/2004 ze xxx 13. xxxxxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ukládá povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušníkům xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Schengenské xxxxxx x Společná xxxxxxxx.
5) Hlava xxxxxxx pátá trestního řádu.
5x) Xxxxxx xxxx vládami xxxxx Xxxxxxxxxxx unie Beneluxu, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podepsaná x Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dne 14. xxxxxx 1985.
Úmluva xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 o postupném xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5x) Hlava xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5x) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/574/ES ze xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx se xxxx xxxx XX Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) §101 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
6) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 110/2006 Sb., x životním a xxxxxxxxxxx xxxxxx.
6a) Nařízení Rady (XX) č. 539/2001 xx xxx 15. března 2001, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx vízum, xxxxx x seznam třetích xxxx, xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx osvobozeni, x xxxxxxx znění.
7) §26 xx 32 zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 163/1993 Xx.
7a) §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx letectví.
7x) Úmluva x xxxxxxxxxxxx civilním xxxxxxxx xxxxxxxxx pod č. 147/1947 Sb.
7x*) Xxxxxxxxxx Rady x xxxxxxxx akci xxxxxxx Radou xx xxxxxxx xx. X.3 xxxx. 2 písm. x) Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (94/795/JVV).
7c) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
7x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 415/2003 ze xxx 27. xxxxx 2003 o xxxxxxxxx xxx xx hranicích xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxxxxx Rady 2005/71/ES xx xxx 12. xxxxx 2005 x zvláštním postupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
8b) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Rozhodnutí Xxxx 2004/17/ES xx dne 22. xxxxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxx xxxx X xxx 1.4 Xxxxxxxx konzulární xxxxxxxxx x xxxx X xxx 4.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
8x) Xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 mezi xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Beneluxu, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru SCH/Com (99)13 xx xxx 28. dubna 1999 x konečném xxxxx Xxxxxxxx příručky a Xxxxxxxx xxxxxxxxxx instrukce.
Rozhodnutí Xxxx 2004/17/ES xx xxx 22. xxxxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxx xxxx X xxx 1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx I bod 4.1.2 Xxxxxxxx příručky, x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx o uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx jednotného xxxxxxxxx xxxx.
8x) Zákon č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
8x) Zákon č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví.
9) Zákon č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) Směrnice Xxxx 2001/40/ES ze dne 28. xxxxxx 2001 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
9x) §149 xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
9c) Xxxxxxxx Xxxx 2003/86/ES xx xxx 22. xxxx 2003 x právu xx xxxxxxxx xxxxxx.
9d) §2 x 3 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
9e) §26 xxxx. 1 zákona x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9f) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/114/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, neplacené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dobrovolné xxxxxx.
9x) Xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány.
9x) §232a xxxxxxxxx zákona.
9x) §171a xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §171a x 171d xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Xxxxx č. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucích, ve xxxxx xxxxxx x. 379/2007 Sb.
9x) Zákon č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) §37a xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 382/2008 Xx.
9x) §98 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 161/2005 Sb.
9n) §20a xxxxxx č. 589/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx. a xxxxxx č. 492/2000 Xx.
9o) §24 xxxx. 2 zákona x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx xxxxx.
10) §57 xxxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10x) Xxxxxxxxx §114 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
10x) Zákon č. 94/1963 Sb., x rodině, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) §12 xxxxxx č. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx. a xxxxxx x. 165/2006 Xx.
11a) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxx, o xxxxxxx xxxxxxx x umístění xxxxx k xxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx budov x x postupu x xxxxxxxxxx čísel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přidělení čísel, xx znění xxxxxxxx x. 193/2001 Xx.
11b) §17a xxxxxx x. 94/1963 Xx.
11x) §27 xxxxxx č. 592/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx. x xxxxxx č. 438/2004 Xx.
12x) §151 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
12x) §150 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
13) Xxxxxxxx Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x právu občanů Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodně xx pohybovat a xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států.
13x) Xxxxxxxxx obchodní zákoník, živnostenský zákon, xxxxx č. 220/1991 Sb., x České xxxxxxxx komoře, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx komoře x Xxxxx lékárnické xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13x) Nařízení Xxxx (XXX) č. 1612/68 xx xxx 15. října 1968 o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxxxxxxxxxx.
13x) §32 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
13x) §30 x 31 xxxxxx x. 155/1995 Sb.
13x) §25 x §38 písm. x) zákona x. 155/1995 Xx.
13f) Například Směrnice Xxxx 68/360/EHS, o xxxxxxxxxx omezení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
14) §116 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxx údajů v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
15a) Xxxxxx 2 xxx 14 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 562/2006.
15b) Xxxxxxx X, xxxx X xxxxxxxx 3 xxxx. x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 562/2006.
15x) Článek 3 Xxxxxxxx Xxxx 2001/51/ES xx dne 28. xxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx 26 úmluvy k xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 14. xxxxxx 1985.
15x) Xxxxx č. 111/2006 Sb., x pomoci x xxxxxx xxxxx.
15x) Xxxxxxxxxx zástupců xxxx členských xxxxx xxxxxxxxxxxx v Radě xx xxx 25. xxxxxx 1996 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx (96/409/XXXX).
15x) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2252/2004 ze xxx 13. prosince 2004 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prvky x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16a) §2 xxxx. 7 a §14a xxxx. 2 xxxxxx č. 325/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 165/2006 Xx.
16b) §15 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb.
17) §200o x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
17x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 343/2003 xx xxx 18. xxxxx 2003, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx žádosti x xxxx podané xxxxxxx příslušníkem xxxxx xxxx v xxxxxxxx x členských xxxxx.
18) Xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu x o změně xxxxxx č. 156/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 288/1995 Xx., x střelných xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x zbraních), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
19) §1 xxxx. 2 a 3 xxxxxx č. 37/1989 Xx., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx..
19x) §36 xxxx. 2 zákona x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon).
20) Xxxxxxxx Xxxx 2003/110/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
20x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 871/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x zavedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx informačním xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 329/1999 Sb., o cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21a) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
21b) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §17 xxxx. x) xxxxxx x. 256/1992 Xx.
23x) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
24) Zákon č. 97/1974 Sb., o xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 343/1992 Xx.
24x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24x) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
24x) Xxxx xxxxx x xxxxx správního řádu.
25) Xxxxx č. 36/1967 Sb., o znalcích x xxxxxxxxxxxx.
26) §244 xx 250k xxxxxx x. 99/1963 Xx.
26x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx SCH/Com (99)13 xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxxx instrukce.
27) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 810/2009 ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxx xxxxx).
28) §42 xxxxxx č. 359/1999 Xx., o sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 518/2002 Sb., zákona x. 315/2004 Sb., xxxxxx x. 134/2006 Xx. x zákona x. 176/2007 Xx.
29) Směrnice Rady 2005/71/ES ze xxx 12. xxxxx 2005 x zvláštním xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx.
30) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx ulic x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx k označení xxxxx, o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx čísel, xx xxxxx xxxxxxxx x. 193/2001 Xx.
32) Směrnice Rady 2009/50/ES x podmínkách xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx zemí xx xxxxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1408/71 ze xxx 14. xxxxxx 1971 x uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x rámci Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
34) §319 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 362/2007 Sb.
35) Například xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx států x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 95/2004 Sb., x podmínkách získávání x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x k xxxxxx činností souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Nařízení Xxxx (XX) x. 343/2003 xx dne 18. xxxxx 2003, kterým xx xxxxxxx kritéria x postupy xxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx.
38) §143 xxxxxxxxx řádu.
39) §14a xxxx. 2 zákona x. 325/1999 Xx., xx znění zákona x. 165/2006 Xx.
40) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1030/2002 xx xxx 13. června 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vzor xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 380/2008.
41) Zákon č. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
42) §27 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
43) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
44) Zákon č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx.
46) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 274/2008 Xx.
Zákon č. 341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx souvisejících xxxxxx.
46) §75 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§15a xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 494/2012 Xx.
47) Směrnice Rady 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
48) §46a xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 379/2007 Xx., zákona x. 427/2010 Sb. x xxxxxx x. 103/2013 Xx.