Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2012.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2012 do 31.03.2012.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
326/99 Sb.

 

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1
Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12
Prostředky k pobytu na území §13
Hraniční průvodka §14
Pozvání §15 §15a

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a
Dlouhodobé vízum §17b
Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18
Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19
Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b
Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu
Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31 §32
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34
Prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů §35
Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39
Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40
Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41
Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu
Povolení k dlouhodobému pobytu §42
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a
Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b
Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ve zvláštních případech §42g
Náležitosti k žádosti o vydání zelené karty §42h
Modrá karta §42i
Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §45 §46
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d
Zrušení a zánik platnosti zelené karty §46e
Zrušení platnosti modré karty §46f §47 §48 §48a §48b
Oddíl 4
Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49
Díl 5 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území
Výjezdní příkaz §50
Rozhodnutí o povinnosti opustit území §50a
Díl 6 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54
Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55
Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57
Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61
Zánik platnosti dlouhodobého víza §62 §63
Studium §64 §64a §64b
Hlava IV - Trvalý pobyt na území
Díl 1 §65
Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74
Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82
Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85
Díl 3 §86
Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt §87a §87b §87c
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území a zánik jeho platnosti a důvody pro zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie §87d
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e
Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f
Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j
Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k
Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m
Díl 3 - Potvrzení a průkazy
Potvrzení o přechodném pobytu na území §87n
Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie §87o
Prodloužení doby pobytové karty o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87p
Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87r
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87s
Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87t
Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y
Skončení platnosti průkazu §87z
Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93

Hlášení k pobytu držitele zelené karty §93a §94 §95 §96 §97
Hlášení změn §98
Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a
Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100
Domovní kniha §101
Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103
Povinnost dopravce §104
Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105
Povinnosti orgánů státní správy §106
Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112 §113

Cestovní průkaz totožnosti §114
Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115
Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a
Neplatnost cestovního dokladu §116
Zadržení cestovního dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a
Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b
Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e
Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f
Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a
Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121
Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122
Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123
Dobrovolný návrat §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území §123b
Finanční záruka §123c
Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a
Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128
Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129
Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150 §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153
Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIV - Správní delikty

Přestupky §156 §156a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §157
Společná ustanovení ke správním deliktům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162
Ředitelství služby cizinecké policie §163
Odbor cizinecké policie §164
Působnost ministerstva §165
Oprávnění ministerstva §165a
Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166
Oprávnění policie §167

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168
Odchylky od správního řádu §169 §170 §170a §170b
Soudní přezkum §171
Žaloba §172

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173

Trestní zachovalost §174
Přiměřenost §174a §175
Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176
Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a
Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b
Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c
Totožnost §177
Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d
Důvody znemožňující vycestování §179
Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a
Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b
Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c
Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d
Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e
Partnerství §180f
Úhrada nákladů spojených s výukou českého jazyka a zkouškou znalostí českého jazyka §180g
Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §182 §182a §182b
Přechodná ustanovení §183 §184 §184a
Část druhá §185
Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích
Správní poplatky §186
Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187
Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188
Část šestá - Závěrečná ustanovení
Zrušovací ustanovení §189
Účinnost §190
č. 140/2001 Sb. - Čl. II
č. 217/2002 Sb. - Čl. IV
č. 222/2003 Sb. - Čl. II
č. 428/2005 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV
č. 136/2006 Sb. - Čl. VII
č. 161/2006 Sb. - Čl. II
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
č. 379/2007 Sb. - Čl. II
č. 140/2008 Sb. - Čl. VII
č. 427/2010 Sb. - Čl. II
Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.

326

XXXXX

xx xxx 30. xxxxxxxxx 1999

o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), Ministerstva xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx státní správy.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,1a) xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1b)

(3) Xxxxxx vstupu, pobytu x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx, který xx vázán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednanou x Xxxxxxxxx společenstvím1c) a xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,1d) pokud xxxx smlouva nestanoví xxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 30.4.2013 (do xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§2
Xxxxxxxxx zákona
Tento zákon xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx Xxxxxx republiku o xxxxxxxxxxx ochranu formou xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx2) xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xx území na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx na území,3)
c) xxxxxxx Xxxxxx republiku x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx účelem xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx3a) xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX II
VSTUP NA XXXXX
§3
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx vstoupit na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí
a) místo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx smlouva") xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,3b) xxxxx splňuje xxxx xxxxxxxx:

1. xxxx xxxx xxxxxxxxxxx letiště xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu4) x

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx splnil xxxxxxxxxxxx podmínky stanovené xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,3b)

x) xxxxxxx xxxxxxx3b) xxxx
x) prostor xxxxxxxxxxxx xxxxx a paluba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxx xxxxxxxx.

§4
(1) Cizinec je xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx území, xxxx překročit xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxxxx hranici xx xxxxxxxx kontrola xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí vlády x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3b)
(2) Xxxxxxx potvrdí x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství1) cizinci xxxxx xx území xxxxxxxxxx otisku vstupního xxxxxxx do jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Provádí-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx mimo xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

§5
(1) Podmínky xxxxxx xx území x xxxxxxxxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1).
(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství1) x xxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxx
x) vyplnit x podepsat xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovanými x nosiči dat xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nosič xxx x biometrickými xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx 15 xxx x xx zapsán do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx je
a) xxxxxxxx xx xxxxxx cizího xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx5),
x) přes xxxxx xxxxxxxx (§152), xxxx
x) xx území předáván xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Občan Evropské xxxx x rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx policii cestovní xxxxxx. Nemá-li xxxxx Xxxxxxxx unie cestovní xxxxxx nebo nemůže-li xx jej xxxxxxxx, xxxxxxx mu xxx xxxxxxxx kontrole umožní, xxx xxxx xxxxxxxxx x skutečnost, že xx občanem xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx jiným xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx dále povinen xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx, vztahuje-li xx na xxxx xxxxxx povinnost.

§6

§6 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§9
Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxxx
x) nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cestovní doklad, xxxxx xxxx povolení x pobytu,
c) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx cizinec xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x pobytu,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxx dostatečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx x x xxxxxxxxxxx x území,
f) je xxxxxxxxx xxxxxx (§154),
g) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxx mezinárodními smlouvami x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hranicích5a) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"), xx účelem xxxxxxx přehledu o xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx smluvních xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"); xx neplatí, xx-xx xxxxxxx uděleno xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx svém xxxxxx na xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx svém pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx trpí xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví (§182a xxxx. 1) (xxxx jen "závažná xxxxx").
(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x) xx x).
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx
x) občanu Evropské xxxx,

1. nemá-li platný xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx-xx podmínky xxxxx §5 xxxx. 5,

2. xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

3. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

4. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

5. je-li xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx podnět xx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx do xxxx xxxxxxxx (§154 odst. 2), poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxx xx xx, že xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) rodinnému xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

1. x důvodů xxxxxxxxx x písmenu x),

2. nepředloží-li vízum, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

3. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx smluvního státu xxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

4. xx-xx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx xx mohl xxx svém pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxx bezpečnost nebo xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek.

(4) Xxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vstupu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) z xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 písm. x). Xxxxxxx policie xxxxxxxxx x v případě xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vstupu xx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx vstupu xxxxxxxxxx rozhodnutí soudu x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.
(5) Xxxxxxx, xxxxxxx xxx odepřen xxxxx xx xxxxx, xx povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zahraničí, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

§10

(1) Povinnost xxxxxxx, xxxxxxx xxx odepřen xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx nevztahuje xx cizince, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx život x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xx neposkytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) je xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx zdravotní stav xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx, bezodkladný xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, na xxxxxxx xx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou; xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx zdravotní péče x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hlavy XX. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavní xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx cizince xx dobu jeho xxxxxxxxxxxxx.

(4) Policie cizince xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx vycestování xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx s xxxxxxx xx svůj xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vycestovat.

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§11a

§11a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§12

§12 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§13

Xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx území xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň xx xxxx

1. 0,5násobku xxxxxx existenčního minima xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx6) (dále jen "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xx 1 xxx xxxxxx, jestliže xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dobu 30 xxx,

2. 15xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dobu 30 xxx, s xxx, xx xxxx xxxxxx xx za xxxxx celý xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxxxx x 2xxxxxxx xxxxxx existenčního xxxxxx,

3. 50násobku xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx jedná o xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx ve xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxx na území xxxxx než 3 xxxxxx, se xxxxxxxxx

x) xxxxxxx z xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx cizince, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x),

x) jiným xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxx pobytem xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, že může xxxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x).

(3) Cizinec, xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x zajištění prostředků x pobytu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánem xxxx právnickou osobou, xx xxxxxxx pobyt xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx peněžních prostředků xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxxx předpokládaného xxxxxx, nebo xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx). Pokud částka x závazku xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx rozdílu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxx předpokládaného xxxxxx, xxxxxxx xxxx 6xxxxxxx xxxxxx existenčního minima. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xxx nahradit xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx grantu získaného xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx, který nedosáhl xxxx 18 xxx, xx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxx.

§14

Xxxxxxxx průvodka

Hraniční xxxxxxxxx xx xxxxxx evidenční xxxxxx obsahující xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, dnu, měsíci x roku xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mladších 15 xxx, x xxxxx x číslu cestovního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx značku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx x jeho barvu, xxxxx x místo xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx x místo xxxxxx xx xxxxx.

§15

Xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x pozvání x pobytu xxxxxxx xx území, který xxxxxxxxxx dobu 3 xxxxxx, xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství27).

(2) V xxxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx než 3 xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx

x) spojené x obživou cizince xx xxxx xxxxxx xx xxxxx až xx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx cizince po xxxx pobytu xx xxxxx až xx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx z xxxxx, xxxxxxxx též s xxxxxxxx nemocného nebo xxxxxxx zemřelého,

d) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území x jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxx.

§15a
(1) Rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx
x) manžel,
b) rodič, xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxxxxx 21 xxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx žije xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) dítě xxxxxx 21 xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a
d) xxxxxxxxxxxx xxxxx příbuzný ve xxxxxxxxx nebo sestupné xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx manželem xxxxxxxxxx cizinec, který
a) xx nejdéle xx 26 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxx soustavně připravovat xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávat výdělečnou xxxxxxx xxx nemoc xxxx xxxx, xxxxx
x) x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx
x) xx příbuzným občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxx

1. xx státě, xxxxx je xxxxxxx, xxxx ve xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx trvalý xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x občanem Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xx o xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nedokáže sám xxxxxxxx xxx osobní xxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx

x) má x občanem Evropské xxxx trvalý xxxxx xxxxxxx xxxxxx rodinnému x xxxx x xxx xx společné xxxxxxxxxx.
(4) Ustanovení tohoto xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie se xxxxxxx x xx xxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a).

XXXXX III

PŘECHODNÝ XXXXX XX ÚZEMÍ

Díl 1

Přechodný xxxxx xx xxxxx

§16

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx státních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odepřen xxxxx xx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx státních xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděna, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx xx území, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§88).

(2) Přechodný xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx území, xxxx dnem x xxxxxxx xxxxxxxx hraniční xxxxxxxx, xx-xx tato xxxxxxxxx xx státních xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xx překročení xxxxxx hranic.

§17

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx

x) xxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27),

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx nebo povolení x přechodnému pobytu, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17a

§17a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§17x

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx vízem xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§18
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx,
x) stanoví-li xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) a není-li x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx [§181 xxxx. a)] xxxxxxxxx xxxxx,
x) stanoví-li xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxx svým xxxxxxxxx [§181 písm. x)],
x) xx-xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b)
x) xx-xx
1. ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxx xxxx ve xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx; tento xxxxxxx xxxxxxxx může xx xxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx cestovního xxxxxxx,
2. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx7) xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinců (dále xxx "xxxxxxxx") (§130); xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxx umístění xxxxxxx xx xxxxx x xxx cestovního xxxxxxx,
3. xxxxxx 15 let xx dobu xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx dokladu xx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx xx dobu xxxxxxxxxxxxx pobývat na xxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxx xxxxxxxxx dítě xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx28) xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,
6. xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx který xx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx x cestuje xx xxxxxx výlet x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x je xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx školou xx jednotném xxxxxxxxx7b), x němž se xxxxx totožnost xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
7. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxx 3 měsíce, nebo
8. xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobývajícího rezidenta x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx7c) (xxxx xxx "xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx") x doba xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx, xxxx
x) xx-xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx platnost, xxxxx xx území xxxxxx x občanem Evropské xxxx x xxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxx 3 xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx přechodného pobytu xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx pobytu

(1) Xxxxx xxxxxxx xx území, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, jestliže cizinec

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx povinnost stanovenou xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx území xxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. b), x), x), x), x) nebo x),

x) xx xxxxxx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13) nebo xxxxxxxxxx ověřené xxxxxxx (§15 x 180), xxxx

x) xx xxxxx xxxxxx na cestovní xxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx cizince.

(2) Pobyt xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, zaniká, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §181.

(3) Xxxxxxx ukončí xxxxx podle odstavce 1 udělením xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx zániku xxxxxx podle xxxxxxxx 2. Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x území xxxxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx").

Díl 3
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
§20
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxx na krátkodobé xxxxx x důvody xxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27). X xxxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx xxxx zrušení jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednotném xxxxxxxxx27).
(2) Xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Evropské xxxx1b), který xxx xxxx občanem Evropské xxxx x na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxx cestovat za xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx, xx oprávněn xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx hraničním xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Evropské xxxx1b), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx území xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tímto občanem Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx za tímto xxxxxxx, který xxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad,
b) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx nemocí,
c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx vyhodnocení xxx xxx xx xx, xx trvá xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx
x) se xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx účelově uzavřel xxxxxxxxxx.
(6) Zastupitelský xxxx xxxxxxx informuje rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx hodlá xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxx cestovat xx xxxxx občanem, který xxx xx území xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx víza x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxx (§180e) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx víza xxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx požádat x xxxx posouzení xxxxxx neudělení xxxx xxxxxxxxxxxx (§180e) x xxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx víza xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§21

§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§22

§22 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§24

§24 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§25

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26

§26 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26x

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29

§29 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29a

§29a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 4
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx dlouhodobé xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx 1
Xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx
§30
(1) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx uděluje xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx území xx účelem vyžadujícím xxxxx xx xxxxx xxxxx než 3 xxxxxx.
(2) Vízum x pobytu xxx 90 xxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, studia xxxx xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3, §42g xxxxx §42i xxxx xx účelem podání xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§49).
(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx na 6 xxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo vědeckého xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxx §42 odst. 3 , §42g xxxxx §42i xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu na xxxxx xx xxxx 60 dnů. Vízum x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx x pobytu xx dobu 30 xxxxxxxxxx xxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx důvody xx vůli cizince xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxx důvody xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx důvody xxxxxxxxxx oznámit ministerstvu, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného soužití xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx podle §42 xxxx. 3 , §42g xxxxx §42i xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, nebo Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí, xxx-xx x vízum xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxx xx držitelem povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx29), xxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.

§31
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxxx víza x pobytu xxx 90 xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) cestovní xxxxxx,
x) doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,
c) prostředky x pobytu xx xxxxx (§13),
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx území,
x) fotografie; to xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) K xxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem zaměstnání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x). Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x x které xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x takové povolení xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxx x číslo xxxxxxx žádosti o xxxx xxxxxx uvádět, xxxx-xx povolení k xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) X žádosti x xxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie29), povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu,
x) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x e),
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§42f odst. 1) x xxxxx xxxx pobytu xx xxxxx x
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5.
(4) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xx x) x xxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30).
(5) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x posouzení trestní xxxxxxxxxxxx (§174) vydaného xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx nepřetržitě xx dobu delší xxx 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx prohlášení x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx takový xxxxxx xxxxxxxx; doklad xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxx, xx netrpí xxxxxxxx xxxxxx; o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx požádat xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx trpí.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx nevztahuje xx manžela xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx manželství x xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxx vstupem xx xxxxx, na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx dítě xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx cizinci xxxxxxx xx xxxx první x xxxxxxx o xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx oprávněni xxxxxxxxx x jiný doklad xxxxxx xxxxxx, jehož xxxx občanem xxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d) xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, doklad x xxxxxxxxxxxx užívání xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vlastníkem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, x jejím xxxxxx xxxxxxxx podpisem, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx evidenčním, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x je xxxxx xxxxxxxxxx zákona určen xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx písemné potvrzení x souhlasu xxxxx xxxx první podáváno xxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx, který je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx"); xx xxxxxxx, xx-xx potvrzení xxxxxx prostřednictvím datové xxxxxxxx.
(8) Před xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx, které xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvedeného na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

§32

§32 zrušen právním xxxxxxxxx č. 428/2005 Sb.

§33
Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území cizinci,
a) xxxxxxx ve vycestování x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx nezávislá xxxx xxxx-xx splněny podmínky xxxxx §179 xxxx. 5,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxx účast xx xxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu, jehož xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx §69 xxxxxxxx x o xxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx žalobu proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zamítnuta xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx nebo xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Ministerstvo dále xxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx možné (§120a).
(4) Xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxxxxxxxxx stanoví xx xxxx nezbytně xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 6 xxxxxx.
(6) Cizinec, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx; xxxxx-xx xxxxxx prokázání xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nezávislá, xxx xxxxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§34

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

X xxxxxxx o xxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) ověřenou xxxxx xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x); nemůže-li předložit xxxxxx doklad z xxxxxx na xxxx xxxx nezávislých, lze xxxxx doklad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx potvrzující existenci xxxxxx podle §33 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění, jde-li x xxxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x).

§35
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum x xxxxxx nad 90 xxx
(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx než doba xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínky, xx xxxx stejný xxxx, xxx který xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxx víza.
(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. x) xx x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5 xxxx. b). K xxxxxxx o prodloužení xxxx pobytu xx xxxxx na xxxxx x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 5 písm. x). Xxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx je xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx na žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx podoby x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx x pobytu nad 90 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§37).

§36

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx pobytu na xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §34 xxxx. x), x), d) x x) a x xxxxxxx xxxxx podoby xx žádost xxxxxxxxxxxx x fotografie.

(2) Cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xx xxxxxxx x xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxxxxxxx náležitost xxxxx §34 xxxx. x), xxxxxx nebo doložit xxxxxxxxxxx prokazující trvání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx ministerstva xxxxxxxxx x fotografie.

(3) Xxxx xxxxxxxxx víza a xxxx xxxxxx na xxxxx na xxxxx x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx důvod xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxx (§38).

Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 9.5.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§37
Xxxxxxx platnosti víza x xxxxxx xxx 90 xxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx víza x pobytu xxx 90 dnů, xxxxxxxx xxxxxxx
x) byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx trestného činu x xxxxxx odnětí xxxxxxx v délce xxxxxxxxxxx 3 xxxx,
x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, nebo
c) o xxxxxxx platnosti víza xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 dnů, jestliže
a) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx víza,
c) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§167 xxxx. x)] xxxxxx skutečnost xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. a) nebo x) x
1. xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx nepředloží potvrzení x tom, xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxx
2. ačkoli je xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx průkazu totožnosti, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx doklad xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo odcizený x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle písmene x) xxxx 1 xxxx x xxxxxx xxxxx písmene c) xxxx 2,
x) cizinec xxxxxxxx povinnost xxxxx §88 odst. 2,
f) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx území9a) x xxxxxx xxxxxxxxx cizince x trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 rok xxxxx pro důvodné xxxxxxxxx, xx spáchal xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx, x xxxx x důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180i xxxx §180x, x xx ani ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180x odst. 4,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dopadům xxxxxx rozhodnutí do xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx víza x pobytu xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§38

Zrušení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxx důvodů znemožňujících xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx pominuly xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx vízum xxxxxxx, x cizinec xxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bylo-li xxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x vycestování x xxxxx x xxxxx cizinci xxxxxxxx xxxxxx; cizinec je xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§39

§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxxxx 2

Přechodný pobyt xx území xx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx

§40

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oficiální žádosti x označené xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx příslušných výsad x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xx služebního pasu xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, který xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx povinen xx požádání předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným v §180j; xx požádání xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(4) Diplomatické xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

§41

Prohlášení neplatnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx vízum xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx 3
Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
§42
Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx pobývá xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxx na xxxxx přechodně xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx x xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx pobytu xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx na území xxxxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, pobývá-li na xxxxx nepřetržitě xx xxxx nejméně 3 xxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx cizince, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxxxx výzkumu nebo xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx příslušník výzkumného xxxxxxxxxx"). X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti uvedené x §31 odst. 1 písm. x), x) až e) x prokázat, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; na xxxxxxxx je xxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 5. Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinen předložit xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180i xxxx. 2. Xxxx xxxxxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxx příslušník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným v §180j. Xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4.
(4) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podat xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx státu xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx odstavce 1, 2 xxxx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xx podává xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx ministerstvu xx xxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx. X žádosti xx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx po xxxx xxxxxxxx v průkazu x povolení k xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak.

§42x
Xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx rodiny na xxxxx
(1) Xxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx na xxxxx9c) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx rodiny") xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx
a) xxxxxxxx cizince s xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxx zletilým xxxxxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) nezletilým nebo xxxxxxxx nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxxx cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx cizincem, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo jehož xxxxxxxxxx nebo manželem xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx se xxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávat xx xxxxx,
x) rodičem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2); xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx cizinec rodiče, xx oprávněn žádost xxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx příbuzného, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx poručník xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) osamělým xxxxxxxx xxxxxxx 65 xxx xxxx bez xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx území.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny x cizincem, xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxx xxxxx §42g, je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx samo postarat.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dále oprávněn xxxxx cizinec, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx pobýval xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx výkonu zaměstnání xxxxxxxxxxxx vysokou kvalifikaci32) (xxxx xxx "xxxxx xxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podat xx xxxxx do 1 xxxxxx xxx xxx vstupu na xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny.
(5) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(6) X xxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx na povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za jiným xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx o povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx soužití rodiny, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx území xx xxxx xxxxxxx 15 xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx musí xxxxx x nich xxxxxxxxx xxxx 20 let,
x) xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx po xxxx xxxxxxx 6 měsíců x je xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxx §42g xxxx. 3 xxxx. x), xxxx xx dobu xxxxxxx 1 xxxx a xx držitelem povolení xxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 3 xxxx. x),
c) xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx umožněno společné xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx azyl xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu2), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx cizinci, se xxxxxx xx xxx xxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),
e) xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx
x) xxxxxxx, se xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx soužití xxxxxx, xx držitelem xxxxx xxxxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydat cizinci, xxxxx manžel xx xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx a xxx xx území x jinou manželkou xxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 30.4.2013 (do xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§42x
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny
(1) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 písm. x), x) x x),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx příbuzenský xxxxx; jde-li o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nositelem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu2), lze xxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx možné,
c) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx rodiny x tímto rodičem, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx cizinec xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx dítě xxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxxxx minim9d) xxxxx xxxxxx x
2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na bydlení xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxx právním předpisem9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rodiny.
(2) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného soužití xxxxxx je cizinec, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx32), dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x oprávnění x xxxxxx, xxxxx mu xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx xxxxx jiný členský xxxx Xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxx-xx žádost o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx azyl podle xxxxxxxxxx právního předpisu2), xxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx azylu, xx cizinec povinen x žádosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx příbuzenský vztah xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b).
(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx požádání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 5.
(5) Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx je xxxxxxx xx požádání předložit xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. To xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180x odst. 4.
Xxxxxxxx od 1.4.2011 xx 30.4.2013 (do xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx
(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.
(2) Xxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx rezident jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx. Na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, a xx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx vstupu na xxxxx.
(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx
x) doklad prokazující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180x, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx uvedené x §180x odst. 4,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx úhrnný xxxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx osob pobývajících xx xxxxx nebude xxxxx než xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minim9d) xxxxxxxx a x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx skutečných odůvodněných xxxxxxx vynakládaných xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx posuzovanými xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxx x existenčním xxxxxx xx podmínek uvedených x §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 odst. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(4) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit povolení x xxxxxxxxxx nebo x žádosti xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx krajské xxxxxxx Úřadu práce Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx povolení požádal, xxxxxxxxx zaměstnavatele, že xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x), d) x x). Xx xxxxxxxx xx žadatel xxxxxxx xxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(5) Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx toto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xx území tohoto xxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky podle xxxxxxxx 5 x x žádosti xxxxxxxxx xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx xxxx [odstavec 3 xxxx. c)] xxxxxx nižší než xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) žadatele x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx částky, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx skutečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx bydlení xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; x dále xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x e). Xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 5.

§42x
Povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx studia xx území
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx území9f) xx xxxxxxxx podat xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx x xxx-xx o xxxxxxx podle §64, x xxxxxxxx vzdělávání x základní škole, xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx, které xxxx uskutečňováno x xxxxx výměnného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) X žádosti x xxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x),
x) xxxxxxxxx souhlas rodiče, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxx pobytem xx xxxxx, je-li xxxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx (§13), xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tom, že xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
d) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění po xxxx xxxxxx xx xxxxx, které odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného uvedeného xx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Xx neplatí, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4.
Účinnost xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2012 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx9g) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx
x) xxxxxxxxxxxxxx obětí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx9h), xxxx
x) xxxxxx, pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx nedovolené překročení xxxxxx xxxxxxx9i), xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx9i), xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x neoprávněnému pobytu xx xxxxx
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx činnými v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení vedeném x podezření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nespolupracuje x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx ochrany xx xxxxx ministerstvo vydá xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xx významná xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zločinu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx zavazuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx podmínky, že xxxxxxxxxxxx x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x podezřelým xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx požádat x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx ochrany xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxx, kdy xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx lhůta 1 xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; platnost této xxxxx může xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je-li xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Běh xxxxx xxxx xxxx na xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx předání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx právního xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x povolení x dlouhodobému pobytu xx účelem ochrany xx xxxxx opatřenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany2).
(4) X xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx území je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx, a xx x xxxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování xx xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx ministerstvo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, který xx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem, xxxx
x) z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxx
xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdržoval xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx společné xxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx xx území xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x písmenu a), x) xxxx c), xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xx-xx xxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxx, uplynula-li xxxx xxxx platnosti, x xxxxxxxxxx.
(6) Nemůže-li xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx lhůta pro xxxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxxx s orgánem xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx, kterému xxxx toto xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx právnická xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§42f
Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx29) xx xxxxxxxx xxxxx xx zastupitelském xxxxx xxxxxxx, xxxxx uzavřel x xxxxxxxxx organizací xxxxxx x hostování9j) x hodlá na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxx xxx "výzkumný xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxx9k) xxxx xxxx výzkumná xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválených xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9j). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx výzkumné instituce xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx zapsané do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9j).
(2) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx na xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydané za xxxxx účelem může xxxxxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) dohodu x hostování,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. x) x x),
c) písemný xxxxxxx xxxxxxxx organizace, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, včetně nákladů xxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxxxxx x území, xxxxx xxxx náklady xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx platnosti xxxxxx x hostování9j) x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků, a
x) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 5.
(4) Xxxx vyznačením xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx odpovídá podmínkám xxxxxxxx v §180j, x xx xxx xxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx, xxx xx xx něho xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx33). Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním pojištění. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4.
(5) Po xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem vědeckého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povolení pro xxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx.

§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx případech (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxx podat xxxxxxx uvedený v xxxxxxx xxxxxxxx vydaném xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. x), xx-xx xxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsaditelných xxxxxxxx xxxxxx karty9l), splňuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx karty xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx úřadu. Xx xxxxx xx oprávněn xxxxxx o xxxxxx xxxxxx karty xxxxx xxxxxxxxxxxx cizinec, xxxxx xxxxxx na xxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxx x podává xxxxxx xx xxxxx xxxxx §46e odst. 3,
b) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 xxx, nebo
x) xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 2 xxx; xx xxxx xxxx xx započítává xxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů x xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxx-xx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsaditelných xxxxxxxx zelené xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
a) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x klíčový xxxxxxxx9l) - xxx "X",
x) xxx pracovníky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx - xxx "X",
x) xxx xxxxxxx pracovníky - xxx "C".
(4) Xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxx zelené xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx karty, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mu xx xxxxxx odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, Ministerstva xxxxxxxx x xxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(6) Zastupitelský xxxx xxx stanovisko x záznam z xxxxxxxx, xxx-xx se xxxxxxxxx proveden, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx zelené xxxxx; xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxx x stanovisko xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx úřadu x xxxxxx xxxxxx karty, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutím xx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx projedná. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx úřadů se xxxxxxxx ani xxxx xxxxxxxx zástupci xxxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx kartě x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "XXXXXX XXXXX - X, X xxxx X".
(9) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x k výkonu xxxxxxxxxx xx xxxx x ní xxxxxxxx.
(10) Xx xxxxxx xxxxxx karty není xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kartu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §56 a xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx předpisu xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 písm. x), xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uvedena x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zelené xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx zelená xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx byla xxxxxx, xxxx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadované xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zaměstnáním cizince.
(11) Ministerstvo xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx pracovní xxxxxx xxxxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo vyhověno; x informaci uvede xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a státní xxxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx bude xxxxxx xxxxx vydána. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx zelené xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§42h
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx zelené karty
(1) X žádosti xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 písm. x) x x),
x) xx xxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 odst. 5 xxxx. x),
x) doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) X žádosti xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx cizinec dále xx požádání povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5 xxxx. x).
(3) Xxxx vyznačením xxxx x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx převzetí zelené xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, a xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxx xx xx něho bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx požádání xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené v §180i xxxx. 4.

§42x

Xxxxx karta

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx32) je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx hodlá xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx x xxxx zaměstnán na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx o

a) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42c xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x investicemi, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) cizince, který xx území pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území34).

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx ukončené xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxx xxxxx odborné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 3 roky.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na zastupitelském xxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx modré xxxxx podat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxx

x) xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxx na povolení x dlouhodobému xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx podá xx xxxxx do 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx území.

(4) Xxxxx xxxxx opravňuje xxxxxxx k xxxxxx xx území a x xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx uvedenou.

(5) Xxx-xx x výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx x regulované povolání, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx vyjádření příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx35).

(6) Ministerstvo xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec předložil xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §9 odst. 1 xxxx. x), g), x), i) xxxx x),

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vyžadující xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(7) Ministerstvo x xxxxx kartě x xxxxxxx druh xxxxxxxx xxxxxxx záznam "MODRÁ XXXXX XX".

(8) Skončí-li xxxxxxxx modré xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx platnosti, xx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xx lhůtě xx 3 pracovních xxx xxxxxxx ministerstvu.

(9) Xxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty podléhá xxxxx xxxxxxx dvou xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx souhlas x uvedenými změnami xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx modré karty, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podmínky uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx splňuje. Xx xxxxxxxx xxxx xxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 pracovních xxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele x tom, xx xxxxxxx xxxxxx podmínky xxx vydání modré xxxxx; v xxxxxxxxx xxxxx jméno, popřípadě xxxxx, příjmení a xxxxxx občanství xxxxxxx, xxxxx, od kdy xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx pracovní xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx karty xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností od 1.1.2011

§42j
Náležitosti x žádosti o xxxxxx xxxxx xxxxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), d) a x),
x) pracovní xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nejméně xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx mzdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výši 1,5násobku xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx sdělením Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
d) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, doklad x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxx, který před xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxx karty xx xxxxx xxxxxxx xxxx držitel xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x).
(3) Xxxx vyznačením víza x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx převzetí xxxxx xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným v §180j, x xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx vstupu xx xxxxx xx xxxx, než xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx32), x xx požádání xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4.
§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. s účinností xx 1.1.2011

§43

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx než 6 xxxxxx x trvají-li xxxxxx, xxx xxxxx xxxx toto xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx se xxxx xxxxx xx xxxxxx cizince, xxxxxxx xxxxxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany xx xxxxx xxxx xx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx proti zaměstnavateli x xxxxxxxxx dlužné xxxx x xxxx xxxx xxxxxx cizinci xxxxxxxxx.

§44
(1) Xxxxxxx, který podal xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx vízum xxxxx §30 xxxx. 4, xx povinen xx xxxxxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx zpracování xxxxx nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, x xx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, který xx xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx brání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů vydá xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx povinen xx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx
x) potřebnou x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx území, xxxxxx xxx 1 xxx,
x) 1 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx x předpokládanou xxxxx pobytu xxxxx xxx 1 rok xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx vydán xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1 xxx,
x) 2 roky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx, který byl xxxxx tomuto rezidentovi,
x) xxxxxxxxxxxx době xxxxxxxxx xx smlouvě x dobrovolné službě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §42d,
x) odpovídající x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníkovi, xxxx
x) 2 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s platností xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 6 xxxxxx.
(6) Zelená xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx
x) xx 3 roky, xxx-xx o xxx "X",
x) xx 2 xxxx, xxx-xx x xxx "X",
x) xx 2 xxxx, xxx-xx x xxx "X".
(7) Xxxxx karta se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x 3 xxxxxx delší, xxx xx xxxx, na xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx smlouva, nejdéle xxxx na 2 xxxx.
(8) Xxxxx xxxxx xxxxx §42i xx považuje xx xxxxxxx
x) xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby její xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx x xxxxxx xxxxx karty xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xx xxxx, než xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx modré karty, xxxxx byla žádost x vydání modré xxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §42i,
x) xx xxxx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx unie vydal xxxxxx xxxxx,
x) xx xxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx jiný xxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xx na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx podle §42i, xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx požádal x xxxxxx modré xxxxx podle §42i x x xxxxx xxxxxx nebylo xxxxxxxxxx x xxxx platnosti xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(10) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty a xx platnost takového xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx odstavce 8 x 9 xxxxxxxx xxxxxxx.

§44a
(1) Xxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxx opakovaně xxxxxxxxxx, x to
a) xx dobu xxxxxxxxxx x §44 xxxx. 5,
x) xxxxxxx xx xxxx stanovenou x §44 xxxx. 4 písm. x), x), x) xx x),
x) xx xxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny, jde-li x dobu platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 písm. x),
x) xx xxxx 5 xxx, xxx-xx o dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §44 xxxx. 4 xxxx. x),
x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však x 3 xxxx, xxx-xx x zelenou xxxxx xxxxx §44 xxxx. 6 xxxx. x) nebo x),
x) xxxxxxx na xxxx stanovenou v §44 xxxx. 7, xxx-xx o modrou xxxxx.
(2) Platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxx xx xxxxx (§42d) xxx prodloužit xxxxxxxxx, vždy xxxx xxxxxxx x 2 xxxx, pokud xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xx vyšší xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx povolení xxxxxx xx xxxxxx neplacené xxxxxxx praxe, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na dobu xxxxxxxxxxxx xxxx stanovené xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X ostatních případech xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx přijímá x xxxxxxxxx o xx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx §35 odst. 2 x 3, §36, §46 xxxx. 3, 7 x 8 x §47 xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) X žádosti o xxxxxxxxxxx platnosti povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42b odst. 1 xxxx. x), x) x x) a xxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu pobytu xx území, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx neplatí, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx azyl, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46a).
(5) X žádosti x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx vydaného rezidentovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §42c xxxx. 3, x xxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jehož je xxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx závažnou nemocí. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 7 xxxx 8. K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zaměstnání xx xxxxxxx povinen x xxxxxxxxx, kdy se xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx nevyžaduje xxxxxxxx x zaměstnání9m), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dohodu x pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx uvedené v §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x e).
(6) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx účelem studia xx území xxxxxxxx xxxxx §42d xx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. a), x), x) a x),
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x pobytu xx xxxxx (§13), jde-li x studium na xxxxxx škole xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x ostatních xxxxxxxxx xxxxxx x tom, xx xxxxxxx xx xxxxx cizince přebírá xxxxxxxx hostitelská xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx nezletilý.
(7) Xxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X případě xxxxx xxxxxx xx cizinec xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(8) K žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §42f xxxx. 3 xxxx. x) x x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nemocí. Xxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud ministerstvo xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx (§46d). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xx xxxxxxx k xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. a) x x) xx e) x prokázat, xx xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx karty xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, pracovní xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx. Xx požádání xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx lékařské xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx podezření, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(10) Xxxxxxxx zelené xxxxx xxxx "C" xx xxxxxxxxxxxx.
(11) Xxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X žádosti je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx podle §42j xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x výjimkou fotografie.
(12) Xxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxx pro prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x povolení k xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, který xx xxxxx x xxxx dalšímu digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxx, pokud cizinci x jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(13) Cizinec xx povinen ve xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx biometrických xxxxx, dostavit xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.

§45
(1) Xxxxxxx, xxxxx hodlá xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx účelem, xxx který xx xxx povolen, je xxxxxxx požádat ministerstvo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxx 3 x xxxxxxxx případů uvedených x §42 xxxx. 2. Xxxxxxx, který xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxx požádat, xxxxx je držitelem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx pobývá xx xxxx xxxxx xxx 2 xxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytem xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, je oprávněn xx 1 roce xxxxxx na území xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, je oprávněn xxxxxxx ministerstvo x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxx xxxxx nositele xxxxxxxxx xx sloučení rodiny xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx nepřetržitého pobytu xxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s nositelem xxxxxxxxx ke sloučení xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx
x) k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení rodiny xxxxx x důsledku xxxxxxxxxx úrazu nebo xxxxxx z povolání.
(5) Cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx požádat x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx dni xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xx dobu nejméně 2 xxx a xxxxxxxxxx trvalo xxxxxxx 5 xxx; podmínka xxxxxxxxxxxxx pobytu x xxxx xxxxxx manželství xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx sňatku x xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx rodiny xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx 5,
x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,
x) doklad podle §42b odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j a xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,
x) xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu z xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx dne, xxx tento xxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxx x povoleným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx 1 xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx ministerstvo x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobyt xx jiným účelem xxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §46c xxxx. 1 xxxx. x) xx x).
Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 30.4.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§46
(1) Pro povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 1 a 4, §33, 34, 37, 38, §55 xxxx. 1, §56, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx vízum. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu podle §42 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180x. Xxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180x xxxx. 4.
(2) Xxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §33 xxxx. 1 písm. x) platí xxxxxxx §56 xxxxxxxxxx xx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx. Pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxx §43 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 1, §37, §55 odst. 1, §56, §58 xxxx. 3 a §62 odst. 1 xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxxx vízum. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180x, a xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx dokladu x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.
(3) Pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxx výzkumu xxxxx xxxxxxx §55 odst. 1, §56 odst. 1 písm. a) xx x), x), x) a h), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 odst. 1.
(4) Xxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx má na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 písm. x), x), x), §56 odst. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx území (§42x) platí obdobně §37, §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x), x) x x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 odst. 1 xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx vízum.
(6) X xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x).
(7) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) náležitosti xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. a), x) x e),
b) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx úhrnný xxxxxxx příjem xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx posuzovaných osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) cizince a x ním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx částky normativních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx částku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vynakládaných xx xxxxxxx své x xxxxxxxx posuzovaných xxxx; společně posuzovanými xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2 a 3 xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) doklad o xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx okresní správy xxxxxxxxxx zabezpečení o xxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx36) včetně xxxxxx. Xxxx-xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxxxx úřadem xxxx okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrzující xxxx skutečnost,
e) jde-li x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxx x tom, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx nemá splatné xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx penále,
f) na xxxxxxxx xxxxxxxx výměr xxxx x příjmu.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e), xxxxx pracovní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 písm. x) xx x) xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x) xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo
b) xx xxxx kratší než 1 rok, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu 3 xxx; xx doby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx případy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebylo-li xxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx následujícího po xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k zaměstnání.
(9) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ministerstvo projedná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx5a), xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx přihlédne xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx vedly x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx systému. Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxx smluvnímu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx xxxxxxx.

§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného soužití xxxxxx zruší.
(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxxxx xxx pravomocně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného činu,
x) xxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx cizince xx svého xxxxx9a) x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 1 xxx anebo pro xxxxxxx podezření, že xxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx připravuje xx xxxxx některého xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx vyhošťování, a xxxx x důvodů xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx cizinců na xxxxxx území,
x) xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx uvedeným x §180j, x to xxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,
x) xxxx zjištěno, xx xx xxxxxxx xxxx při dalším xxxxxx xx území xxxxxxx bezpečnost Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42b xxxx. 1 xxxx. x) nebo x),
x) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx předložené k xxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,
x) cizinec nemá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) cizinec xx xxxx při xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo před xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vydáno,
x) xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx toto xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny x zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) držitel xxxxxx xxxxx požádal o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx zelené karty xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx modré xxxxx xxxx platnost xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx nebyla xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx karty a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx,
za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxx pro zrušení xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; cizinec xx povinen xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 9.5.2013 (xx xxxxxx č. 103/2013 Xx.)
§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie7c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Evropské unie xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx
x) byl držitel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx závažného xxxxxxx,
x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx povolení xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxx stát Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx ze xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 1 xxx anebo xxx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx některého xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx,
x) držitel xxxxxx xxxxxxxx neplní xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §46 odst. 9,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180x, x to ani xx xxxxx stanovené xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4,
x) xxxxxxx xxxxxx povolení xxxx xx xxxxx zajištěno xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx držitele xxxxxx xxxxxxxx x společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42x xxxx. 3 písm. x)] xxxxxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxxxxx posuzovaných osob9o), xxxx
x) stát, který xxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxx právní postavení xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postavení x současně o xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území vydaného xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x hlediska xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx i x xxxxxxx, xx platnost xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx zanikla na xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu x vycestování x xxxxx x rezidentovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxx rodinnému příslušníkovi xxxxx výjezdní xxxxxx; xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území vycestovat.

§46c

Zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx9g), xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx povolení podle §42e xxxx. 1,

x) xx xx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požádá.

(2) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxxxx udělí xxxxxxxx příkaz; cizinec xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území odložen xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhoštění xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o skutečnostech xxxxxxxxxxxxxx zrušení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx vydaného xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vydaného xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 5; x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kterému zanikla xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5; xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem vědeckého xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx platnost xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx,
x) xxxx stát Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl x vyhoštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze svého xxxxx9a) x důvodu xxxx odsouzení k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx nejméně 1 xxx anebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx, x dále z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx cizinců xx jejich xxxxx,
x) xxxx zjištěno, že xx xxxxxxxx pracovník xxxx při xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx nebo závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxx závažnou xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x výzkumným xxxxxxxxxxx uzavřela xxxxxx x xxxxxxxxx9j), xxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j); xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uzavřel xxxxxx x hostování9j) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxx §42f xxxx. 3,
x) zjistí, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x nich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx pracovník xxxxxx účel, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx v rozhodnutí xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx z území x výzkumnému pracovníkovi xxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 9.5.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§46x
Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jestliže
a) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx trestného xxxx x xxxxxxxxxx a xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx 6 xxxxxx,
x) xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochrany veřejného xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx neplní xxxx, pro xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3,
x) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx či xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx doklady, x xxxxx uvedené xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §93a xxxx. 1 xxxx 2,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42x odst. 2,
x) xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxx závažnou nemocí, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx,
x) policie xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§167 xxxx. 1 písm. x)] xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) a
1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx požádal x xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
2. xxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxx státu, xxxxx xxx vydal, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a cizinec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxx 2,
j) xxxx stát Xxxxxxxx xxxx nebo smluvní xxxx uplatňující xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx rozhodl o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx území9a) z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx x xxxxxx porušení xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, nebo
k) xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx karty xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx dále zruší xxxxxxxx xxxxxx karty, xxxxxxxx
x) cizinec nesplnil xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3, xxxx
x) xxxxxxx při pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180x, a to xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180x odst. 4,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx platnosti zelené xxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx ministerstvo přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx karty vydané xxxxxxx, xxxxx pracovní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x týchž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx, ministerstvo xxxxx, xxxxx xxxxxxx nebyla xx lhůtě 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zelené karty, xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx x udělí cizinci xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vycestovat.
(5) Platnost xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nové xxxxxx xxxxx podle §42x.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 9.5.2013 (xx xxxxxx č. 103/2013 Xx.)
§46x
Xxxxxxx platnosti xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx, xx náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx x nich uvedené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) její xxxxxxx přestal splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxx účel, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx vydána,
e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xx 3 pracovních xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxx zabránily xxxxxx na xxxx xxxx nezávislé,
f) doba xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přesáhla 3 po sobě xxxxxx měsíce,
g) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx xxxxx opakovaně xx xxxx platnosti xxxxx karty; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) zákoníku xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zrušením xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
i) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uznána xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx35).
(2) Ministerstvo xxxx zruší xxxxxxxx xxxxx xxxxx, jestliže
a) xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx zvlášť závažného xxxxxxx,
x) jiný stát Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx xxxx uplatňující xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze svého xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx,
x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxxx žádost o xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx systému xxxxxx v xxxxxx xxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx zejména k xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx lhůtu x vycestování x xxxxx a cizinci xxxxx výjezdní příkaz; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.
§46x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§47
(1) Žádost o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 90 a xxxxxxxxxx 14 xxx xxxx xxxxxxxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxx předchozí věty xxxxxxx xxxxxx xx xxxx cizince nezávislé, xx xxxxxxx oprávněn xxxx žádost podat xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx důvodů; xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) Xxxxx doba platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx lhůtě podle xxxxxxxx 1, považuje xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x podané xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 4 xx xxxxxxx povinen xxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. a) nebo x) a xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

§48
Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx úhradu xxxxxxxx xxxxx způsobem, xx xx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a) (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx"), považuje cizinec,
a) xxxxxxx bylo uděleno xxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) x b), §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx (§43),
x) xxxxx xx xxxxxx x §42e xxxx. 1 za xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx §42e odst. 2,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xx xxxxx,
x) kterému xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx ochrany na xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxx v §42e odst. 5, x to xxx xxx xxxxxx žádosti, xxxx
x) xxxxx xx xxxxxx v §18 xxxx. d) bodě 4, x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

§48a

(1) Ministerstvo na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §42e xxxx. 2, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx, kterému xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx příspěvku xx xx výše

a) 1,6xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9d), je-li xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)],

x) 1,5násobku částky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 2 xx 3 xxxxx,

x) 1,4xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x společně x xxx posuzovaných xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxx,

x) 1,3xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x společně x ním xxxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 x xxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx, kdy byl xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42e odst. 2. Xxxxxxxx příspěvek se xx xxxxxx cizince xxxxxxxxx za xxxx 1 měsíce. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx počátku kalendářního xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx příspěvek xxx xxxxxxx i xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je povinen xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx poměry xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nese xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§15 a 180),

x) xxxxxxx o finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx nebo majetkových xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx

x) žadatel x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§48b

(1) Je-li cizinci, xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x orgánem činným x trestním xxxxxx (§42e xxxx. 2), xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx území, nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx povolení xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tato xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx na úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nepotvrdil, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1.

(3) Po xxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx považuje xx cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 21.12.2007

Xxxxx 4

§49

Přechodný xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí

(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx registrovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxx nejdéle xx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx člen personálu xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace akreditované x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registrovaný Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx podle §18 xxxx. a) xxxx b), povinen xxxxxxx xxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

(3) Xxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx státu xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx po xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx 5
Xxxxxxxx příkaz x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
§50
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx správním vyhoštění,
b) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplynula xxxxxxxx xxxx, po zrušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xx zrušení přechodného xxxxxx občanu Evropské xxxx1b), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx nebo po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a).
(2) Xxxxxxxx příkaz xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx (§41), xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ministerstvem (§49 xxxx. 5) xxxxx xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x němuž se xxxxx nevyžaduje.
(3) Výjezdní xxxxxx opravňuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx území xx xxxx, která xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx než 60 xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx výjezdním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxx xx 1 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx cizinec xxxx xxx svém pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx nemocí.
(6) Výjezdní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x totožnosti cizince, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu x dobu, xx xxxxx xx cizinec xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx v xxxxx plnění mezinárodní xxxxxxx může být xxxxxxxxxxx vázáno podmínkou xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který xxxxxxx, ministerstvo xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do cestovního xxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§50a
Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx území
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu vydaného xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
x) cizinci xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území xx lhůtě stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx lhůtě xx 30 xxx, xxxxx-xx xxxxxxx výjezdní xxxxxx xxxxxx, nebo

3. xx xxxxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxx uděleného osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§124b), xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pobýval na xxxxx a xx xxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx smlouvy sjednané x jiným členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx37) (§129).
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 3 xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx 7 xx 60 xxx. Xxxxx by xxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 x 3 xxxx xxxx x xxxxxxxx území xxxxx běžet x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, začíná xxxx xxxx xxxxx ode xxx ukončení xxxxxxxxx. Xxxxx x průběhu xxxx k xxxxxxxx xxxxx xx cizinec xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§50x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xxx 6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxxx vízem se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x pobytu xx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nárok.

(3) Xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxx po xxxx x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx vízum xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1b)

(5) Dlouhodobé xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxx vyznačením.

§52

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, udržení xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx být

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx přechodu xxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx x území,

b) zkrácena xxxx platnosti dlouhodobého xxxx.

§53
(1) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxx xx zastupitelském xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jenž xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx držitelem, xxxx xx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xx uveden x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. f).
(2) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx podává xx xxxxxxx tiskopisu.
(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza se xxxxxxxx xx nepřípustnou, xxxxxxxx
x) k xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31,
x) cizinec odmítl xxxxxxxx xxxxxx prstů xxxx xxxxxxxxxx záznamu,
x) xxxxxx podána xx úředním tiskopisu, xxxx
d) nebyla xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.
(4) Xxxxxxxxxxxxx úřad cizinci, xxxxx xxxxx nepřípustnou xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; současně xxxxxxx písemně informuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx oprávněn x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx cizince x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx snímat xxxxxx xxxxx a pořizovat xxxxxxxx xxxxxxx.

§54

X xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx cizinec xxxxxxx xxxxx své jméno x příjmení, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxx a rok xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, jméno x příjmení xxxx x xxxxx, rodinný xxxx, xxxxx trvalého xxxxxx v cizině x telefonické spojení, xxxx, xxxxx a xxxx o xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx x tom, xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx název a xxxxxx xxxxx), xxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx pobytu xx xxxxx, zamýšlený xxx xxxxxxxx x odjezdu, xxxxx xxxxxx na xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx povolení xxx vstup na xxxxx cílového xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánu, xxxxx povolení xxxxx, xxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx pobytu xx území xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, údaje k xxxxxxxx zvoucí xxxxx, x rozsahu xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxx xx území, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, její xxxxx, xxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x posledních 3 xxxxxx včetně xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x předchozím xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx jména, xxx, xxxxx, xxx a xxxxx xxxxxxxx.

§55

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého víza

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxx 180 dnů, x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x fotografie cizince, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Cizinec xxxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx otisků xxxxx x pořízení xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx z xxxxxx podle §33 xxxx. 3, ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx, jestliže
x) xx cizinec xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zastupitelského xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx doklady xx xxxxxx ověření xxxxx uvedených v xxxxxxx x dlouhodobé xxxxx xxxx xxxxxxxx xx i přes xxxxxxxxx pohovoru nebo xxxxxxxxxxx předložených xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxxxxxxx,
x) je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) má xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx spojené x xxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx padělané xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx podstatné xxx xxxxxxxxx žádosti v xxxx uvedené neodpovídají xxxxxxxxxxx,
f) cizinec x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx povolení xxxxxxx x Xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 1 písm. xxxx. x), x), x), x), i) xxxx x),
x) xxxx zjištěny skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stanoveného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zneužít x xxxxxx účelu, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx,
x) před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, a na xxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4,
x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx v xxxxx Xxxxx republiky xxxx xx zjištěna xxxx xxxxxxx překážka xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx
k) xxxxxxx xxxxxxxxx pokutu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx vízum, x xxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx podle §33 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zachovalosti (§174), xxxx
x) x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxx povinnost stanovenou xxxxx zákonem,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) X důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 se nepřihlédne, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx mezinárodního xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx neudělení dlouhodobého xxxx a x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx informace x neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx o nové xxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxxxxxxxxxx víza (§180e).
(5) Xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx informačního xxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxxxxxxxxx projedná xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xx skutečnostem, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx tohoto xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovisko. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nepředloží xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, byl-li xxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úřad tuto xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §108j odst. 4.

(2) Zastupitelský xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxx-xx x žadatele x udělení víza x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx podnikání, zastupitelský xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x to xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx. X provedeném xxxxxxxx zastupitelský xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x podpis xxxxx xxxxxxxxxxx pohovor x xxxxxx žadatele.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx žadateli x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§58

Vyznačování dlouhodobého víza

(1) Xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X odůvodněných xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§59

§59 zrušen právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§60
(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx území xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx území xx xxxxxxxxxx vízum xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 90 dnů a xxxxxxxxxx 14 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) X případě, že xxxxxx žádosti xx xxxxx podle odstavce 2 xxxxxxx důvody xx xxxx cizince xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx žádost xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx důvodů; xxxxxxxxxx xxxxx se xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx pobytu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx prodlouženou xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx doby xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum xxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx víza.
(7) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx rozhodnuto x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx pobyt xx xxxxx za xxxxx xx xxxx xxxxx, x xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§61

§61 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§62
Zánik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Platnost xxxxxxxxxxxx xxxx zanikne, xxxxxxx xxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) xxxx xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §30 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx víza k xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx uděleného xxxxx §33 odst. 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x udělení xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).
(4) Xx vycestování xxxxxxx x území xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx dotčena.

§63

§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§64
Studium
(1) Xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí
a) střední xxxxxxxxxx x vyšší xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx vzdělání xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx10a), x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx9k),
x) xxxxx xx jazykové x xxxxxxx přípravě ke xxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pořádaném x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) stipendijní xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v době xxxx studia xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx anebo x xxxx xxxxxxx 5 let xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxxx xx sídlem xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxxx organizační složku,
e) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx mládeže xx xxxx xx 18 xx 25 xxx, určená k xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uskutečňovaná x xxxxxxxx hostitelské xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x tomuto xxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx akreditovanou xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx mimo xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx x studijní xxxxxx xxxx odpovědných za xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx iniciativ Xxxxxxxx unie nebo x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx (§42d) xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odbornou xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§64x

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64b

§64b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

XXXXX XX

XXXXXX POBYT XX XXXXX

Xxx 1

§65

(1) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxxxxx výchovy10c), xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1.

(2) Ustanovení xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) x x xxxxxxxx §8385 na jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Povolení x xxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Povolení k xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx vydá xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení xxxx x humanitárních xxxxxx, xxxxxxx

1. xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

2. xx-xx xxxxxxxxxx dítětem xxxxxxxx xxxx dítětem, xxxxx xx závislé xx péči xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxx-xx v minulosti xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx jeho xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx republiky, xxxx

x) xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx nezaopatřené xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx pobývá na xxxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx dále xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx zrušeno x xxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx od nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doba 3 xxx.

§67
(1) Povolení x xxxxxxxx pobytu xx xx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vydá na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx dva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o kasační xxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxx byla xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx započítává doba xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx x doba xxxxxx po xxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx zachována, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxxx vízum xxxx na povolení x dlouhodobému xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zrušena.
(2) Povolení x trvalému xxxxxx xx xxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxxx 18 xxx,
x) xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo
c) xx osamělý x xxxxxx 65 xxx.
(3) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x odstavci 1 dále xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx b),
b) xxxxxxx byl rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xxxx b) xxxxxx xx xxxx, xxxx
x) xxxxx xx xxxxx xxxxxx příbuzným xx xxxxxxxxx nebo sestupné xxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2, xx xxxxx osobní xxxx xx cizinec xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xx při splnění xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 oprávněn xxxxx x xxxxxxx, který x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele.
(5) Xxxxxx xxx podat ministerstvu xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany.
(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxx cizinci uvedenému x odstavci 3 xxxxx xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.
(7) Xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx poslední xxx roky xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx prominout z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 15 let xxxx nepříznivý xxxxxxxxx xxxx žadatele xxxxxx xx pobytu na xxxxx.
(8) Xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany lze xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 3, xxxxx řízení x xxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx cizince uvedeného x odstavci 2.
Účinnost od 1.1.2011 xx 30.4.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§68
(1) Povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xx žádost xxxx xxxxxxx po 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx.
(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx doba pobytu xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum a xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx vydaného x xxxxxx na xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),3a), xxxxx xx na cizince xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx na území xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx, a dále xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx x kapesné xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx základních sociálních, xxxxxxxxxx nebo vzdělávacích xxxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx doby xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxxx i xxxxxx nepřítomnosti cizince xx území v xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřítomnosti xxxxxxxxxx 6 xx xxxx xxxxxxxx měsíců x xxxxx ve xxxx souhrnu nepřesáhla 10 měsíců, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Nepřetržitost xxxxxx xx dále xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nepřítomnosti xxxxxxx xx xxxxx nebylo xxxxx xxx 12 xx sobě jdoucích xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx studium xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxx xx do xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx jako držitel xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nepřetržitě pobývá xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx; xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států se xxxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx území držitel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 18 měsíců. Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, pokud jednotlivá xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx měsíců x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 18 xxxxxx. Xxxx ustanovení se xxxxxxx použije i xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx xxxxx.
(5) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxx. Xxxxxxxx platnost povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxx skončí xxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxx nejpozději xx 6 měsíců xx skončení xxxxxxxxx xxxxxx povolení.

§69
(1) Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx úřadu, pokud xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx cizinec, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxx v xxxxx přechodného pobytu x xx manželem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx11),
x) xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxx
x) xxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x prokázání xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; ministerstvu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx xxxxx §67.
(4) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. d) xxx xxxxx též xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pobývá xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx §68 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k pobytu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a); xxxxxx podle §68 xxxx. 5 je xxxxxxxx xxxxx xxx xx zastupitelském xxxxx.

§69x

§69x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69b

§69b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§70
(1) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx úředním xxxxxxxxx. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x) xxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxxxx dřívější xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx x stát narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (pracovní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx (xxxxxxxx zařazení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), poslední xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx pobyt xx území xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxxx a xxxxx xxxxxx), xxx vstupu xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx manžele xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx a ostatní xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx dětí, x
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x povolání xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx dokládající xxxxxxxxxxx vztah, doklad x xxx, že xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx státním občanem Xxxxx xxxxxxxxx1a); to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68,
x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§71 xxxx. 1); to xxxxxxx, xxx-xx o cizince, xxxxx xxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxx §67 xxxx xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx žádá x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. a),
e) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zachovalosti (§174) xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx bydliště, jakož x xxxxx, x xxxxx cizinec v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 6 xxxxxx, nebo xxxxxx prohlášení x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mladšího 15 xxx x xx xxxxxxx staršího 15 xxx, xxxxx bylo xxxxxxx vízum x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxx xxxxx žádá x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxx §67; xxxxxxx, který xxxx o xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxx §68 xxxx. 1, nebo, xxx-xx x xxxxxxx podle §87, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu po xxxxxxxx xxxx 18 xxx x důvodů xxxxx §66 odst. 1 xxxx. a), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obdobný xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx x xx požádán,
f) doklad x xxxxxxxxx ubytování xx xxxxx (§71 xxxx. 2),
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, pokud nejde x xxxxxxxx soužití xxxxxx s tímto xxxxxxx, zákonným xxxxxxxxx xxxx poručníkem; xx xxxxxxx xxxxx cizinec xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx pobývá na xxxxx,
x) xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx uvedena x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provádět zkoušky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx (§182a odst. 2), xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xx manželem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx péči xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. a) xxxx b) x xxxxxx na území xx základě povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx x) x x).
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xx xxxxxxx xx požádání zastupitelského xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx trpí.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xx cizince, který
a) xxxxxxxx xxxx 15 xxx,
x) xxxxxxx, xx x průběhu 20 xxx předcházejících podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu byl xxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vysokou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo studijní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx,
x) prokáže, xx absolvoval xxxxx xxxxxx uznávanou xxxxxxx x xxxxxxx jazyka, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx minimálně xxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou Ministerstva xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx [§182a xxxx. 2 písm. a)], xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxx,
x) xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx 67 nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 odst. 7 xxxx. x) xxxx 4,
e) xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx na xxxx schopnost xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxx 60 let.
(6) Xxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx požadovanou xxxxxxx českého xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx [§182a xxxx. 2 xxxx. x)], xxxxxxxxx xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nehradí. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 30.4.2013 (xx xxxxxx č. 103/2013 Xx.)
§71
(1) Za xxxxxx x zajištění prostředků x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx prokazující, xx příjem xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx [§42c odst. 3 xxxx. c)] xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx částek životních xxxxx9d) cizince a x ním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prokáže xxxx xxxxxx skutečných xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x společně xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §66 xxxx být tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxx průměrného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x příjmy xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx daňovým xxxxxxxxx x xxxxxx fyzických xxxx, xxx-xx o xxxxxx z xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx prokázat xxxxxx jiným věrohodným xxxxxxxx, lze xxxx xxxxxx o zajištění xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx předložit xxxxxx x účtu xxxxxxxx x bance xx xxxxxxxxxx 6 měsíců, xx kterých vyplývá, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx daně x příjmu.
(2) Dokladem x zajištění xxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxx doklad x vlastnictví xxxx xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx užívání xxxx xxxxx domu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, x jejím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je cizinci xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx. Ubytování xxxx xxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, popřípadě orientačním xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx bydlení, xxxxxxxxx xxxx rekreaci. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx oprávněná xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx písemné xxxxxxxxx x souhlasu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§72

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, rodného listu, xxxxxxxx listu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalost xxxxxxx jazyka x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jeho skutečné xxxxxx.

§73

Xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění12) xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx.

§74
(1) Xxxxxxx je xxxxxxx se xx xxxxx 3 pracovních xxx od vstupu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k převzetí xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xx na xxxxx xxxxxx dostavit xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx cizince x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx určen x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Cizinec je xxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x převzetí xxxxxxx x povolení x xxxxxx.

Xxxxxx pro nevydání, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu
§75
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxxxx, xxxxxxxx
x) cizinec k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx náležitosti, x xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) je cizinec xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx (§154),
d) xx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§169 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) v řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx e), nebo
f) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx podle §67 xxxx §68.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx doklad x zajištění prostředků x xxxxxxxx xxxxxx xx území,
c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174),
d) xxxxxxx xxxxxxxx x povolení x trvalému pobytu xxxxx §66 xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxx jsou zjištěny xxxxxxxxxxx podle §77 xxxx. 2 xxxx. x),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že by xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,
xx podmínky, xx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxxxx nemusí xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx z důvodu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) X důvodu xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx nepřihlédne, xxx-xx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x humanitárních xxxx jiných důvodů xxxxxxx zvláštního xxxxxxx.
(5) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx zařadil xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x tomuto xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxx smluvnímu xxxxx, xxxxx cizince xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zařadil.

§76

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) nabytím xxxxxx xxxx rozsudku xxxxxxxxxxxx cizinci xxxxx xxxxxxxxx10) xxxx vykonatelností xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx,

x) jestliže xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx přiznal xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie7c), xxxx

x) xxxxxx cizince nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx xx xxxxxxx.

Účinnost od 1.1.2011 xx 9.5.2013 (xx xxxxxx č. 103/2013 Xx.)
§77
(1) Ministerstvo zruší xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx, xx xx xxxxxxx dopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx získat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx účelově xxxxxxx manželství nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určeno xxxxxxxxx,
x) cizinci xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, x xxxxx uvedené xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) cizinec xxxxxxx xxxx území států Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 12 xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvody, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, závažným xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 6 xxx,
x) xx xx xxxxxxxxxx plněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx modré karty, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx mimo xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 24 měsíců.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx zruší, jestliže
a) xxxxxxx opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo práva x svobody xxxxxxx xxxxx xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) zanikne do 5 xxx xx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx který bylo xxxxx §66 odst. 1 písm. x) xxxx 1 xxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx,
x) byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxx, držitele tohoto xxxxxxxx, xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §88 xxxx. 3,
e) xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx států a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zařadil, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx vyhodnocení xxx xxx xx to, xx xxxx důvodné xxxxxxxxx, že by xxxx při xxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem Xxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v délce xxxxxxxxxxx 3 xxxx, xxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxx Evropské unie xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx ze svého xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody x délce xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx podezření, xx spáchal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnost připravuje xx území některého xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx území,
za xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx do soukromého xxxx rodinného života xxxxxxx.
(3) Ministerstvo x xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§78

§78 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§79

§79 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§80

§80 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§81

§81 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§82

§82 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xx xxxxx

§83

(1) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxx k trvalému xxxxxx přizná xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx7c) (xxxx xxx "xxxxxxxx xx xxxxx"), xxxxxxxx cizinec

a) splnil xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§68),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx neohrozil xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx území xxxxx §71.

(2) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta na xxxxx dále xxxxxx xxxxxxx s povolením x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxx o to xxxxxxx písemně požádá x splňuje xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxx cizinci, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx modré xxxxx x xx xxxx xxxx xxx xxxx držitel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx doba xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx tímto členským xxxxxx Evropské unie xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 18 xxxxxx. Xxxx ustanovení xx xxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxx držitele xxxxx xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx soužití xxxxxx xx území xxxxxxxxx států Evropské xxxx.

(4) Cizinec, xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xx území bylo xxxxxxx (§85 odst. 1), xx oprávněn xxxxxxx x opětovné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx alespoň 5 let x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §71. Ministerstvo právní xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxx nepřetržitě (§68), xxxxxxxx důvody xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 30.4.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§84
Xxxxxxxxxxxx uvede xxxxxxxxx xx území xx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu záznam "xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7c).

§85

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) rezident xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušil xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxx

x) xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xx xxxxx xx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 v xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx - ES"7c).

(3) Xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Skončení xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu

§86

§86 (xxx 3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

HLAVA XXx
XXXXX OBČANA XXXXXXXX XXXX X XXXX RODINNÝCH XXXXXXXXXXX XX XXXXX
Xxx 1
Xxxxxxxxx xxxxx
§87x
(1) Ministerstvo vydá xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx Evropské xxxx
x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx13) x
x) neohrozil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) X žádosti x vydání potvrzení x přechodném pobytu xx území občan Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) doklad x zdravotním xxxxxxxxx; xx neplatí, xx-xx xxxxxx pobytu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnost13a), a
e) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx na území.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx je xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 3 xxxxxx13) společně x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, je povinen x žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 písm. x), xxxx doklad xxxxxxxxxxx, že je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§87x
(1) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Evropské xxxx x hodlá xx xxxxx xxxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx13) xxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx povinen xxxxx xx lhůtě xx 3 měsíců xxx xxx vstupu xx xxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §87a xxxx. 2 písm. x), xxxxxx potvrzující, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, x xxx-xx x cizince xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx. x), také xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx vydá rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§87x

(1) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), který xx xxxxx pobývá xxxx xxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Ministerstvem zahraničních xxxx, xxxxx sám xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx, jenž xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx x xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx do 3 xxxxxx ode xxx vstupu xx xxxxx. Rodinnému xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 občan Xxxxxxxx unie1b) nebo xxxx rodinný příslušník xxxxxxxx cestovní doklad x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx potvrzující, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§87x
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx území x xxxxx jeho xxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xx xxxx neodůvodnitelnou zátěží xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo systému xxxxxx v xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§106 xxxx. 3), x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxx předpis Evropských xxxxxxxxxxxx13b),
x) je důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx evidován x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (§154) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxxx
x) xx stal xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx pomoci x xxxxxx nouzi České xxxxxxxxx (§106 xxxx. 3), x výjimkou xxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx13b),
x) ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že trpí xxxxxxxx nemocí, pokud x takovému xxxxxxxxxx xxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx,
xx podmínky, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) na xxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx x udělí xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxxxxx; občan Xxxxxxxx unie je xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.
(4) Na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx §76 xxxx. x), b) x d) použije xxxxxxx.

§87e
Důvody pro xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §87d odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, že xxxx xxxxxxxx nemocí, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx po xxxxxx xx xxxxx,
x) je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x příslušný xxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx zařadil, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx při xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, nebo
c) se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx, xxxxxxx pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx otcovství,
d) se xxx vážného xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§169 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx uvede xxxxxxxxxx skutečnosti.
(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx o zamítnutí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx do soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) se xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx pobytu x xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštního zřetele xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx projedná vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních států, x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§87x
Xxxxxx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské unie
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), který sám xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx pobyt xx území, xxxxx x xx požádá, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §87e.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx ukončí xxxxxxxxx příslušníkovi občana Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx
x) občanu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxx o xxxx, x to xx xxxx vzdělávání xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx studia xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx,
x) občan Xxxxxxxx unie x xxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx zemřel; xx neplatí, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx před xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx Evropské unie xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx manželství xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx10c) xxxx xxxxxxx manželů xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styku x xxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx

2. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trvalo xxxxxxx 3 roky x v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx měl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxx povolen xxxxx xxxxxxx 1 rok,

za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x vycestování x xxxxx x xxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx vycestovat.
(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx §76 xxxx. x), x) a x) použije xxxxxxx.

Xxx 2
Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu
§87g
(1) Ministerstvo xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13)
x) po 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, podnikání nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xxxxxx věku xxxxxxxxxxx xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxx xxxxxx13c) xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx před dosažením xxxxxxxxxxx xxxx13d) x x tento xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx na území xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 let,
c) xxxxxxxx skončil xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx xxxx nepřetržitého xxxxxx na území xxxxxxx, pokud xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx13e),
x) xxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx se xxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx, xxxx
x) xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx 18 xxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx výchovy xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx žádost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13), xxxxxxxx občan Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx povolení xxxx x xxxxxxxxxxxxx důvodů xxxx z xxxxxx xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Ministerstvo xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xx xxxx žádost xxxxxxxx k trvalému xxxxxx, pokud je xxxx pobyt na xxxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) xx xxxx xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xx xxxx činnosti xxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxx Xxxxxxxx unie xxx zaměstnán, xxxxxxxx xxxx provozoval xxxxx xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x zpravidla xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území a xxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. b) xxxx x) xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx manželem státního xxxxxx České republiky1a) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx sňatku x xxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxx, po kterou xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pro hlavní xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx požadované xxxx zaměstnání podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x), xx xxxxxxxx, že xxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx xxxxx, xxxx přesáhne-li xxxx xxxx
x) x xxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména jde-li x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, závažné xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx školení, anebo x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx.
(8) Xx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxx byl xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx §87 xxxxxxx xxxxxxx.

§87x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému pobytu13)
a) xx 5 letech xxxx nepřetržitého xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xx 2 xxxxxx xxxx nepřetržitého xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx je nejméně 1 xxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx občana Xxxxx republiky1a), xxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxxx občanu České xxxxxxxxx1a), který byl xx území xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiné výdělečné xxxxxxxx, x

1. xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 2 let,

2. x xxxxx občana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx došlo v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx s tímto xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxx xx xxxx pobyt xx xxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

1. z důvodu xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxx xx z důvodu xxxxxxxxxx nepříznivého xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nezletilé nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítě xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx xx xx xxxxx přihlášen x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx nezletilé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx1b), xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xx §87g xxxx. 7 vztahuje xxxxxxx. Xx xxxx nepřetržitého xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx xxxxxxxxxx i xxxx pobytu na xxxxxxx dokladu xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a), pokud xx xx rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxxxx.

§87x
(1) X žádosti x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §87g xxxx. 1, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §87h odst. 1, xxx-xx o xxxx rodinného příslušníka,
c) xxxxxxxxxx x
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx rozumí xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx domu, xxxxxx x oprávněnosti xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx písemné xxxxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxxx nebo oprávněným xxxxxxxxxx bytu xxxx xxxx, s jejím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je občanu Xxxxxxxx xxxx1b) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Ubytování může xxx xxxxxxxxx xxxxx x objektu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu31) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orientačním xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx bydlení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx souhlas před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x souhlasu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem; xx xxxxxxx, xx-xx potvrzení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx.

§87x

(1) Xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx rozhodnutí se xxxx občanu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx občanem Xxxxxxxx xxxx, pouze xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx xxxx (§87r), x xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx, který není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx průkaz o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87t)12a). Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx o povoleném xxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zrušení xxxxxx xxxx.

§87x
Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx žadatel xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx obcházení tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx otcovství,
c) xx žadatel evidován x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xx zařazen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie1b) x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxx za xx, xx trvá důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxx xxx svém xxxxxx xx území xxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx xxxx závažnou xxxxxx, xxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx bez podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území x x takovému xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx po vstupu xx xxxxx,
x) se xxxxxxx xxx vážného xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx (§169 xxxx. 2), xxxxxxx vypovídat xxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti, xxxx
x) v řízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87g xxxx 87h.
(2) K důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xx xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky, x humanitárních xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, který rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x tomuto xxxxxxxx. Xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx smluvnímu xxxxx, xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx informačního systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§87l
Důvody pro xxxxxxx x xxxxx platnosti xxxxxxxx x trvalému xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), x xx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států, x xxxxxxxxx orgán, který xxxxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx zařadil, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx vyhodnocení xxx xxx xx xx, xx trvá xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pokud xxxxxxx uzavřel manželství xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx, nebo
d) xxxxxxxx xx xxxxx xx dobu xxxxx xxx 2 xx xxxx xxxxxx xxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zásahu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§87x

Xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx §76 xxxx. x), b) xxxx x) xxxxxxxx xxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxxx x xxxxxxx

§87x

Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx listinou.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx, státní příslušnost, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na území, xxxxx číslo x xxxxx skutečnosti týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§87x

Xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxxxxxx.

(2) Pobytová karta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx jména, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx území, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx dobu xxxxxxx s předpokládanou xxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nejvýše xxxx xx 5 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx. O xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu je xxxxxxx příslušník občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx před skončením xxxxxxxxx této xxxxx.

§87p
Prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2 xxxx. x), d), e) x doklad potvrzující, xx xxxxxx xx xxxxx společně x xxxxxxx Xxxxxxxx unie; xxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxx žadatele, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie xxxxxxxxxxxx xxxx skutečné podobě.
(2) Xxxxxxxxxxxx dobu platnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx pro ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §87f.

§87r

Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx

(1) Xxxxxx x povolení x trvalému pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx veřejnou xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx samostatný xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx jména, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx příslušnost, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx a další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx vydává x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o 10 xxx, x xx x opakovaně.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx

(1) Xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě, že xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Evropské xxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx; xxxxx došlo ke xxxxx podoby žadatele, xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobě.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx (§87l).

§87t

Průkaz x povolení x xxxxxxxx pobytu

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx území, xxxxx xxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx.

(3) Xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx §87r xxxx. 3 a §87s xxxxxxxx xxxxxxx.

Účinnost od 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx. a 312/2013 Xx.)
§87x
(1) Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x xxxxxxxx kartě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx uvedou podle xxxxx xxxxxxxxx latinkou x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx v úředním xxxxx užívají xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx.

§87x

(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizené xxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Evropské unie xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx x xxxxxx pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx náhradou xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, cestovní xxxxxx x poškozený průkaz; xxxxxxx xx postupuje x x xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §87z xxxx. 2. Xxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x důvodu xxxxx §87z xxxx. 1 xxxx. x), xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, cestovní doklad x doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Občan Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx občana Evropské xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, ve xxxxxx xx být xxxxx provedena, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Nelze-li požadovanou xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, vydá xx jeho držiteli xxxx průkaz; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx držitel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx změna neprovádí; xxxxxxxxxxxx vydá jeho xxxxxxxx nové xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§87w

Náležitosti žádosti o xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx být xxxxxx 180 xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo oddacího xxxxx x fotografie, xxxxx odpovídá skutečné xxxxxx žadatele.

§87x

(1) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx průkazů xx xxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxx karty xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x žádosti xxxxx

x) xxx jméno, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, všechna xxxxxxxx xxxxxxxx, den, xxxxx x xxx narození, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, povolání, xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, název x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxx po vstupu xx území (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxx místa xxxxxx xx území, předchozí xxxxx xx území xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxxx x xxxxx pobytu), xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, místo a xxxx narození a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx rodičů a xxxx.

§87y
Rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx unie, je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x jeho žádosti; xx xxxx xxxx xx jeho xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx neplatí, xxxxx nabylo právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění, o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx příslušník občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§87x
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx x něm uvedené,
b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx odcizení,
c) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x omezení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx
x) zrušením xxxxx x xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka xx xxxxx; to neplatí, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie držitel xxxxxxx zruší xxxxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx platnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, jestliže
a) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx zápisy x xxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx celistvost,
b) xxxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečné podobě xxxx xxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxx průkazu xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí nahradit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením xxxxxxxx průkazu, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx není x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§87xx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx na území xxxxxx
x) ohlášením xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) nabytím xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx potvrzení xxxx nabytím právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx území, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx tak, xx zápisy x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) obsahuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastnoručně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx není x xxxxx xxxxxxx přípustné.

XXXXX X

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX NA XXXXX

§88

(1) Xxxxxx-xx se xxxxxxx xx xxxxx, považuje xx xxxx pobyt xx xxxxx xxxxx xx dobu pobytu xxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxxxx však xx xxxx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno jinak.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxxxxx cizince xxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxx víza, a xx xxxxxxx x xxxxx, xxx je xxxxxx k pobytu xx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v době xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxx na základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx trvalý.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx žádosti v xxxx době zabránily xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx, než xxxx xxxxxx pominou. Xxxxxxx xx povinen důvody xxxxx xxxx první xxxxxxxxxx xxxxxxx policii, xxxxxx-xx na území xx xxxxxxxxxx vízum, xxxx ministerstvu, xxxxxx-xx xx xxxxx na xxxxxxxxxx vízum, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§89

(1) X xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) cestovní xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxx je cizincem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx dítěte,

c) xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s poskytnutím xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx.

(2) X xxxxxxx podle §88 xxxx. 3 xx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX

§90

(1) Xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx právní předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x souladu x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx vyznačením xxxxxx výstupního xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§91

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx vycestování x xxxxx i xxx cestovního dokladu, xxxxx

x) xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie,

b) rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, předloží jiný xxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo pobytovou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

§92

Odepření vycestování x xxxxx

Xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx38), odepře xxxxxxxxxxx x xxxxx, pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx dokladem x xx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x že xxxxxxx xxxxx starší 18 xxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obživou xxxxxxx, s xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx dobu pobytu xx xxxxx až xx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xx cizinec mladší 15 xxx je xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx x při nepředložení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx, xx xxxx vycestování xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ponechává na xxxxx.

XXXXX VII

HLÁŠENÍ XXXXX XXXXXX NA ÚZEMÍ

§93

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx (§97); xx xxxxxxx, pokud xxx x cizince xxxxxxxx 15 let, člena xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx rodinného xxxxxxxxxxx registrovaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ubytování. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxxxx xxxxxxx xx policii xxxxx xxxxxx na xxxxx ve lhůtě xx 30 xxx xxx xxx vstupu xx území, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx 30 xxx; tato xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, pokud tento xxxxx pobývá xx xxxxx. Povinnost xxxxxxx xxxxx pobytu na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx cizince, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ubytovatele [§103 xxxx. x)].

(3) X xxxxxxxx xxxxx pobytu xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx žádná xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx přihlášen k xxxxxx.

§93x
Hlášení x pobytu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxx karta, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §93 xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx pobytu xx vstupu xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2); xxxxxxxxxxx-xx xxx, je xxx povinen učinit xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx vstupu na xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x originálem x xxxxxx ji xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx x tom xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo.
§93x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2008 Xx. x účinností xx 1.1.2009

§94

§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§95

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx xx ve xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxx, ve výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx v policejní xxxx7) nebo x xxxxxxxx (§130).

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§96
(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,13) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx péči, xx povinna přihlásit xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx nebo xxxxxxx, xxxxx není způsobilý xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x trvalému xxxxxx xx xxxxx do 3 pracovních xxx xxx dne vzniku xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx (§87).
(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

§97
Xxxxxxx xxxx osoba xxxxxxx v §96 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na území xxxxxx policii xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu jméno, xxxxxxxx přihlašovaného xxxxxxx, xxx, xxxxx, rok x místo jeho xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x zahraničí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx vyznačeno, xxxxxxx x místo xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx x účel pobytu xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§98
Xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx Xxxxxxxx unie, který xxxxxx ohlašovací povinnost xxxxx §93 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx hlásit xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxx xxxxx xxx 180 dnů. Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Za cizince xxxxx §87, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úkonu, xxxxx xxxxx osoba xxxxxxx x §96 xxxx. 1.
(3) Cizinec, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx změnu xxxxx xxxxxx na xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Povinnost xx xx cizince vztahuje, xxxxx xxxxxxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 30 xxx.
(4) Cizinec, který xx oprávněn k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx víza, xx xxxxxxx hlásit xxxxx xxxxx pobytu xx území do 30 xxx ode xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxx místa xxxxxx bude xxxxx xxx 90 xxx.
(5) Xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu; xx xxxxxxxx xx xxx, kdo xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pravdivost xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

§98x
Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x místu xxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx x dokladu xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na území,
a) xxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx padělaných dokladů xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxx-xx xxxxxx, na xxxxx adrese je xxxxxxx hlášen k xxxxxx xx území, xxxxxxxxx nebo zanikl,
c) xxxxx ubytování nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxx x §100 xxxx. x), xxxx
x) xxxxxxx-xx právo xxxxxx objekt xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx cizinec xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx údaj x místě hlášeného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx objektu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; existenci xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx prokázat.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx údaj xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

§99

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx, xxx poskytuje xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx než 5 cizinců, x xxxxxxxx případu, xxx xxx ubytované cizince x ubytovatele xxxxxxxxx xx osoby xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ubytování, xxxxxxx smlouvou, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx obsahem.

§100

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ubytovaného xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx míst, xxx xx může xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx hospodářské xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx porušeno právo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx rodinný život,

c) xxxxxxx policii ubytování xxxxxxx (§102),

x) zajistit xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ubytování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ubytovateli x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo kraji. Xxxxxxxx úrovně ubytování xx provádí zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkám x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx

1. 8 x2, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

2. 12,6 m2, xxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx; na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobu xx x podlahové xxxxx xxxxxxxxxxx 5 x2,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx vydat xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx; při xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx době.

§101
Domovní xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx kterého ubytovatel xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, počátek x xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx podle §100 xxxx. x) vede xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx podoba xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xx xxxxxxx knihy xxxx xxx provedeny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx postupně x hlediska xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx knihu xxxxxxxxxx xxxxxxxx po dobu 6 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu.
(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x domovní xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.15)

§102
Oznámení ubytování
(1) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 pracovních dnů xx xxxx ubytování.
(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx vyplněného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
b) prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x jejich telekomunikačním xxxxxxxx x rozsahu xxxxx vedených x xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. b), přihlašovací xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxx xx xxxxxxxxx cizince.

XXXXX XXXX
XXXXXXXXXX
§103
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xx mimo povinností xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx následující xx xxx propuštění xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx nebo výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, je-li xxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx ubytovateli xxxxxxxx doklad, xxxxxx x povolení k xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§97); xxxxxxxxx xxxxxxxx vyplnění x xxxxxxxxx přihlašovacího tiskopisu xx nevztahuje na xxxxxxx mladší 15 xxx věku,
c) xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pravdivě x úplně všechny xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx,
x) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx požívajícím výsad x xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §177 odst. 3, x ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx doložit, xx xxxxxxx podmínky xxxxxx xx xxxxx; xxxxx Evropské xxxx xx povinen prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx některého x jiných členských xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx předložením xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx; rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx občanem Evropské xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx anebo průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx totožnost xxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxxxxxxx však xxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vydal xxxxxx xxxxxxxxxxx k pobytu xx xxxxx, x xx xx 3 xxxxxxxxxx dnů ode xxx, xxx xxxxx xxxxxxx, x jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx příslušníka, xx xxxxx do 15 xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxxx, poškozením xxxx xxxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) při xxxxx podoby xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx obsahujícího xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx x po xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tento doklad xxxxx,
x) odevzdat xxxxxxxxxx 3 dny xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x území; xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) ohlásit xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx zákona xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; nastala-li xxxx xxxxxxx na území, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxx xxxx získání xxxxxxx, jehož ztrátu xxxx odcizení dříve xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obrazových xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x souvislosti x prohlášením xxxx xx xxxxxxxx, řízením x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, správním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxx xxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Evropských xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx snímání xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obrazových xxxxxxx xxx podání xxxxxxx x udělení xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx víza,
l) xxxxxxxx xx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), c), g) xxxx h),
n) xxxxxxx xx xxxxx pouze x platným xxxxxxxxx xxxxxxxx x vízem, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x občana Xxxxxxxx unie1b), jeho xxxxxxxxx příslušníka xxxx x xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xx základě povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany,
p) x xxxxxxx, xx xx xxxxx ponechá xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, požádat xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle §92, x toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx kontrole,
r) předložit xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §180i xxxx §180j; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo ministerstva, xx-xx držitelem oprávnění x pobytu vydaného xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výkon xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,
t) xxxxxx aktuální pořízení xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ověření xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xxxx xxxxxxx totožnosti.

Účinnost xx 1.1.2011 xx 31.3.2012 (do xxxxxx x. 375/2011 Xx.)

§104
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Letecký xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx k xxxxx a cíli xxxxx potřebné xxxx xx-xx xxxxxxxxx pobytu x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Provozovatel xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xx-xx xxxxxxxx k xxxxx a cíli xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx15a) xx povinen xx xxxxxxx pokynu xxxxxxx xxxxxxxx x souladu x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15b) xxxxxxx cizince xx zahraničí, xxxxx xxx cizinci odepřen xxxxx xx území. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zahraničí xx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx na xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) dopravil xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx cílového xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx cizinci xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx do xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xx 48 hodin xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo pozemní xxxxxxx, xxxxx ve xxxxx xx 7 xxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxx §10.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx policie zajistit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx platnost letištního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cestě do xxxxxx státu, xxxx
x) xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cestě do xxxxxx xxxxx x xxxx zjištěny xxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) xxxx x).
(5) Xxxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxx15c) xxxxxxx x xxxxxxx cizince xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxx xxxx x souladu x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§105
Xxxxxxxxx xxxxx, ústavu xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vazební xxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) x prohlášení cizince xx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx, xxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx manželství xxxx partnerství x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx,
x) x ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizinci, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx
x) o svěření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,
xxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx xxxxx policie xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx; x případě xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sídla xxxxx.
(2) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx detence, x xxxxx xxxx o xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx cizince.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx cizince, kterému xxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxxx xxxx xxx xxxxxxx dlouhodobý xxxx xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§106
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu
x) xxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx povolení x xxxxxxxxxx, xx-xx podle xxxxxxxxxx právního předpisu8e) xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx zelenou xxxxxx nebo modrou xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx držitelem xxxxxx xxxxx anebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, xxxxxx karta xxxx xxxxx xxxxx; x případě, xx xxxxxxxxxx xxxx ukončeno xxxxxxxx x některého x důvodů uvedených x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx z týchž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx práce, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x dále jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx zaslat xxxxxxxxxxxx kopii rozhodnutí x udělení, neudělení, xxxxxxxxxxx, neprodloužení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxxxxx přerušení, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx a pověřené xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx občan Evropské xxxx nebo xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx modré xxxxx podal xxxxxx x příspěvek na xxxxxxxx, doplatek xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc. Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx se xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx osoby se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx pomoci v xxxxxx nouzi9o) je xxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)], nedosahuje xxxxxx xxxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx.
(5) Je-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, jsou Xxxx xxxxx České republiky - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx další xxxxx, xxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx jsou jim xxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx vydaném x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(7) Soud, xxxxx je xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30), xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx evidenci; to xxxxxxx, jde-li x xxxxxx Evropské unie.
(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx ohlásil xxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx unie.

§107
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
(1) Xxx xxxxxxx xx xxxxx získá xxxxxxxx xxxxxx uvedený x §108 odst. 1 , průkaz x xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx na území, xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému pobytu, xxxxxxxxx kartu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx průkaz x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx je ubytování xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx ověřeném xxxxxxx.
(4) Xxx, xxx xx xxxxxxx podle §15, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Od závazku xxxxx §15 nelze xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pozvaného cizince xx xxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx odborná xxxxx xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx studia xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx studia.
(6) Xxxxxxxx organizace, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x hostování9j), xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukončení platnosti xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dalšímu pokračování xxxxxx x hostování.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výzkumné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j).
(8) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poměr xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x důvodů uvedených x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx práce anebo xxxxxxx z xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx cizinci xxxxxx povolení k xxxxxxxxxx, zelená karta xxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx mu xxxx xxxx má xxx xxxxxxx platnost xxxxxxxxx x xxxxxx vydaného xx účelem zaměstnání, xx xxxxxxx uhradit xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx pracovního xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, na kterou xxxx vydáno povolení x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx; to neplatí, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx, xx povinna ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pracovního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(10) Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb je xxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx cizince ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 x 126b.

HLAVA XX

XXXXXXXX DOKLAD

§108

(1) Xx cestovní xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje

a) xxxxxxx xxxxxxx, která xx jako cestovní xxxxxx uznaná Xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) veřejná xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b)

x) cizinecký xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx republikou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx doklad Xxxxxxxx unie,15e)

h) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx v xxxxx Xxxxxxxx unie,7b) xxxxxxxx-xx

1. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx schopni xx prokázat xxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahujícím xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxx xxxxx bydliště, že xxx je oprávněn xx xx tohoto xxxxx xxxxxx, x xx předpokladu, xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxx místo xxxxxxxx, oznámil Xxxxx xxxxxxxxx, že má xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) lze xxx účely xxxxxx xxxxxx uznat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx z hlediska xxxxxx provedení x xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvyklostem, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx území x xxx x ní xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx držitele,

d) xxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(3) Cestovní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxx xxx starší 10 let, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx stránky x xxxx xxxx platnosti xxxx xxx delší xxxxxxx x 3 xxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území.

§109

(1) Cizinecký xxx, xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x cestovní xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. f) xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v zahraničí xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxx žádost xxxxxxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx České republiky; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx vydal.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx xxxxxxx.

§110

§110 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

§111
(1) V žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 písm. x) cizinec xxxxx xxx příjmení, xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx přiděleno, den, xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx hlášen x xxxxxx na xxxxx. X žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dále xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) K xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxx pasu xxxxx §113 odst. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fotografii.
(3) V xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x cestovním xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxx fotografií xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx dokladu. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxx obličeje x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§112
Xxx xxxxxxxxx xxxx x cestovních xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx obdobně xxxx xxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§113
(1) Cizinecký xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx na 10 xxx; xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx x xxxxx platnosti xx 5 let, cizincům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu2) x cizincům xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a). Cizinecký pas xx xxxx xx xxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxx žádosti. Xxxxxxx, xxxxx xx vydáván xxxxxxxxx pas x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxx správnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx cizineckém xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovanými x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx zjištění nesprávnosti xxxxxxxx údajů, zpracovaných x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx právo xx xxxxxx nového xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx 12 xxx, xxxxx xxxxx použitelný xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx15f) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postižení xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx rukou, xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx, x němž xxxx x biometrických xxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx x xxxxxxxxx obličeje. X xxxxxx dat xx x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx nosič xxx xxxxxxxxxx otisky prstů xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx se vydá xx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx pro xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xx xxxxx xxxxxx xxx 30 xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx strojově xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx digitální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx 15 xxx xxx dne podání xxxxxxx; xxxxx doklad xx vydává x xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx, nebo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cizince xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx3a), xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xx-xx xxxxxx xxx 6 xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x bez strojově xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, se xxxx xxxx cizinci uvedenému x xxxxxxxx 7 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx si xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx pas xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx čitelnou xxxx. Do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx: xxx xxxxxxx, kód xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, doba xxxxxxxxx cizineckého pasu, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx čitelné zóně.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xxxxx prodloužit. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx platnost xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zániku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3a).
(6) Údaje xxxxxxxxxx v nosiči xxx x biometrickými xxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx zákon.
(7) Xxxxxxxxx xxx vydá xxxxxxxxxxxx
x) xx xxxxxx cizince, xxxxx pobývá na xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, že xx xxx nemůže xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx,
x) na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx platný xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xxxxx není xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
x) xx xxxxxx cizince, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochrana podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxx xxxx platný xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx, xx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahuje nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx v xxx zpracovaných biometrických xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx nefunkčnosti xxxxxx xxx s biometrickými xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v něm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zpracovaných x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nového xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx výlučně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxx xxxxx zapsaných x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx biometrických xxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx prostřednictvím technického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxx zobrazených xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovanými x nosiči xxx xxxxxxxxxxx pasu.

§114
Cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vycestování xxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxx
x) xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho vůli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx 15 let, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x jehož zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx prohlášení podle §92 písm. x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na 180 xxx a x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx států xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci, xxxxx xxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx neplatné.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto a xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx ministerstvo xx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx si z xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, byl-li xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pobyt,
b) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. a) nebo x) xxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxxx pobývá xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
c) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx platného xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx a s xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxx podle písmene x) a c) x dobou platnosti xxxxxxx xx 365 xxx a x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxxxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx
x) xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx,
x) xxxxxxx víza x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území podle §33 xxxx. 3; xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxx,
x) nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a),
x) xxxxxx oprávnění k xxxxxxxx xxxxxx (§87),
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území z xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3; xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xxxx
x) vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx, xxxxx xx nemůže x xxxxxx nezávislých na xxxx vůli opatřit xxxxxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx; cestovní průkaz xxxxxxxxxx se xxxx x územní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx a dobou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem ochrany xx území.
(7) Zastupitelský xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxxx vízum a xx
x) manželem azylanta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzniklo xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx
x) nezletilým xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nezletilým xxxxxxx xxxxxxx azylanta xxxx osoby požívající xxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxxx xxxxx xxxxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx si xx x důvodů na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo mu xxxxx důvodné xxxxxxxxx xxxxx újmy39) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je držitelem.

§115
Xxxxxx pro xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 odst. 1 xxxx. x)
(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) se cizinci xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxx xxxx xxxxxx doklad xxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx, proti xxxxxxx
x) xx nařízen xxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx závazků, xxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx nevykonal xxxxx xxxxxx xxxxxxx uložený xxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxx xxxxx prominut xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx přiměřené z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 7 xxxx. x), xx-xx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx tím xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx.

§115x

Xxxxxxxx cestovní xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx15e) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxx Evropské xxxx,1b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, odcizen, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x dispozici, xxxxxxxx stát, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxx zastoupen xxxxx, xxxxx jeho zastoupení xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx vydání náhradního xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx je, xxx xxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, s xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx cestovní xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx jedinou xxxxx xx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx žadatel xxxxxxx nebo xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx státu.

(3) V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx uvede xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, tělesnou xxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a odůvodnění xxxxxxx. X žádosti xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dokumenty, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxx hodlá xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx cestovní xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx zastupitelský xxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx niž xx xxxxxxxx cestovní xxxxxx Evropské xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 559/2004 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2005

§116

Xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v něm xxxxxxx,

x) xxx poškozen xxx, že xxxxxx x něm xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx jeho celistvost,

d) xxxxxxxx nesprávné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§117
Zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrole
a) cestovní xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx jméno xxxxxxxxxxxxxx cizince x

1. xxxxxxx se tímto xxxxxxxx prokazuje xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), e) xxxx x), xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), b), c), x) xxxx x), xxxxx je xxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx rozhodnuto nebo xxx-xx důvodně očekávat, xx xxxx rozhodnuto x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Policie xxxx držiteli xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 písm. x), x) nebo x) xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle místa xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, x jde-li x xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §114 odst. 5 x 6 xxxx x cizinecký xxx xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 7, ministerstvu, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; útvar xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx předchozí věty xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxxx, xx obdržel xxxxxxxx. V případě xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 60 xxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx řízení.
(4) Policie xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 písm. x), b), c), x) xxxx h) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x tento xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx předá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, pozměněný xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx prostředkem x xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx. x 312/2013 Xx.)
§117x
Xxxxxx x povolení x pobytu
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x povoleným dlouhodobým xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nosič xxx x biometrickými údaji, xxxxx xxxx xxxxx x zobrazení xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Cizinci xxxxxxxx 6 xxx, xxxxx xxxxx použitelný xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx40) xxxxxxxxx odlišnou xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx, x něhož xxxx možné pořídit xxxxxx xxxxx rukou x důvodů anatomických xxxx xxxxxxxxxxxxxx změn, xxxxxxxxx zdravotního postižení xxxxx rukou, se xxxx průkaz o xxxxxxxx x xxxxxx, x němž jsou x biometrických údajů xxxxxxxxxx pouze xxxxx x zobrazení obličeje. X xxxxxx dat xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx dat xxxxxxxxxx otisky xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxx předpisem Evropských xxxxxxxxxxxx40) a xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
1. xxxx x xxxx xxxxxx,
2. xxxxx číslo,
3. xxxxx hlášeného xxxxxx xx xxxxx,
4. záznam x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
5. xxxxxx xxxxx §42x xxxx. 8,
6. záznam podle §42x xxxx. 7,
7. xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxx,
x) v případě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
1. druh xxxxxx,
2. xxxxx xxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx,
4. xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx,
5. xxxxxx xxxxx §84,
6. záznam podle §117x xxxx. 2,
7. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx pořídí xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x jeho podpis, xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování; podpis xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Současně xxxxxxxx s využitím xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, protokol, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, x xx x využitím xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovaných x xxxxxx xxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.
(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx nedošlo x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx nosiče dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x správnost x xxx xxxxxxxxxxxxxx biometrických xxxxx. Funkčnost xxxxxx xxx a xxxxxxxxx x xxx zpracovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pomocí technického xxxxxxxx umožňujícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrických xxxxx cizince x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxxxxx x nosiči dat xxxxxxx o povolení x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji, popřípadě xxxxxxxx nesprávnosti x xxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xx cizinci vydá xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
(7) Xxxxxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nosiče dat. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat x biometrickými údaji xx xxxxxxx vydá xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxx xxxxxx průkazu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx správnímu xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx způsobena xxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxx poškození xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx.
(8) Biometrické xxxxx xxx využívat xxxxxxx xxx ověřování pravosti xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu a xxxxxxx xxxxxxxxxx cizince, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx x nosiči dat x údaji xxxxxxxx x informačním systému xxxxxxx nebo porovnáním xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dat x aktuálně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx v průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx cizinec xxxxxx xxx účely ověření xxxxxxxxxx předložit průkaz x povolení x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pokud xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prstů xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx. x 312/2013 Xx.)
§117x
Xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
(1) Jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx. Cizinec x xxxxxxx styku xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "XXXXXX DRŽITEL XXXXX XXXXX XX", xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, který xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §68 a 83.
(3) Xxxx x omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo x zbavení xxxxxxx xxxx způsobilosti se xxxxxxx xx xxxxxxx x povolení k xxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§117x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx

(1) Průkaz x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx s povoleným xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 odst. 4 xx 7 nebo §44a odst. 1 x 2.

(2) Průkaz x povolení k xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx platnosti 10 xxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, x xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x
Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx cizince x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx, x 10 xxx, x xxx-xx x cizince mladšího 15 xxx, x 5 let.
(2) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx ve xxxxx 90 dnů xxxx xxxxxxxxx této doby.
(3) X případě, že xxxxxx žádosti xx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x povolení x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx neprodlouží, xxxxxx-xx xxxxx xxx zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §77.
(6) Xxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xx xxxxxxx xx na xxxxx osobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, a xx xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podpis xx xxxxxxxx, xxxxx cizinci x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx k převzetí xxxxxxx o povolení x xxxxxx.
§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizený anebo xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx předložit cestovní xxxxxx a poškozený xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nosičem xxx x biometrickými xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx i v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §117f.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx o provedení xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, který xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §117f odst. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, průkaz, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xx xxxxx osobně dostavit xx ministerstvo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, který xx xxxxx k xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxx, pokud cizinci x jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§117x
Xxxxxxxx nebo zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxx
x) xxxxxxxxx doby x xxx uvedené,
b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx zbavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) nabytím xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx x pobytu,
e) xxxxxxx xxxxxxxx občanství České xxxxxxxxx,
x) xxxxxx cizince xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx cizince xx mrtvého,
g) zrušením xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx na xxxxx (§83), xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx ubytování xx xxxxx, xxxx
x) xxxx xxxxxx nového průkazu x povolení x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx průkaz xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx v xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) průkaz xxxxxxxx nesprávné xxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx,
x) fotografie v xxxxxxx neodpovídá skutečné xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Je-li xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a plně xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastnoručně podepsaným xxxxxxxxxxx držitele xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x

Xxxxxxxx průkazů x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu bez xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na zařízení xxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x podpisu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx anebo na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx technická závada xxxx xxxx xxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx

x) v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx průkazy x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxx, který xx vyznačuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx obsahujícího xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji již xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podpis určený x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158a xxxx. 4 x xxxx, kdy xxxxxxx skutečnosti xxxxxxx, xxxx neprodleně xxxxxxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu.

(4) Pokud xxx cizinci xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx se xx xxxxx osobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx určen x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx ministerstvo xxxxxxx doručí xxxxxxxxxx xxxx, kdy pominou xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(5) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nejpozději xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu podle xxxx první nepodléhá xxxxxxxxx poplatku.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx bez xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx vyzve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx neprodleně po xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dokladu. Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2011

XXXXX X
SPRÁVNÍ VYHOŠTĚNÍ
§118
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ukončení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx spojeno xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxx, xx kterou nelze xxxxxxx cizinci xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, stanoví policie x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince. X xxxxxxxxxxxx případech xxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxxxx přechod pro xxxxxxxxxxx x území.
(2) Xxxxxxxx vyhoštěním občana Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxxx umožnit cizinci xxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxx x xxxxxxxxxxx x území xx xxxxxxx x xxxxxxx 7 xx 60 xxx. Je-li xxxxxxxxxx x správním vyhoštění xxxxxx podle §119 xxxx. 1 písm. x), je xxxxxxx xxxxxxxxx stanovit dobu x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx 7 xxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxx doba k xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx ukončení xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx zajištěn, xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx přerušuje.
(4) Xx xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx anebo xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, se xxxxxxxxxxxx xxxx, po kterou xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxx správního xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx pobyt na xxxxx považuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na území xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xxxxx pobyt na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona2) xxxx xxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx3a) xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nebude-li x takovém případě xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, protože důsledkem xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx soukromého nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx cizinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Cizinec xx povinen xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Hromadné xxxxxxx xxxxxxxxx cizinců xx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xx zakazuje.
Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 30.4.2013 (do xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§119
Xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx
(1) Policie xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx, x dobou, xx kterou xxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x zařadí xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xx xx 10 xxx,
1. xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx při xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx obdobným xxxxxxxx, xxxx
2. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx mohl při xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xx 5 let,
1. xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jiné xxxxx jako dokladem xxxxxxxx,
2. xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx hraniční xxxxxxxx xxx vycestování x xxxxx xxxxxxxxx dokladem, xxxx je xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §116 xxxx. x), b), x) xxxx x),
3. xx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx x xxxxxx anebo xxxxxxxx k zaměstnání, xxxxxx je toto xxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) xxxxx bez povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zprostředkoval,
4. xxxxxxxx cizinec xxxxxx xxxx měl xxxxxx xx právnickou xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxxxxx,
5. xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxx policie xxxxxxxx kontrole,
6. překročí-li xxxxxxx státní hranice x úkrytu xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx pokusí,
7. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx smluvních států xxxxxx xx dobu, xx kterou je xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobývat xxxxxxxxx xxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx vízum, xxxx
9. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx výkon xxxxxxxx nebo správních xxxxxxxxxx,
x) xx xx 3 xxxx,
1. pobývá-li xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxx-xx xxxxxxx xx území xxx xxxx, ač x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
3. xxxxx-xx cizinec x řízení podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx, nebo
4. je-li xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx přechodně, xxx xxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x občana Evropské xxxx, xxxxx pobývá xx území xxxxxxxxxxx xx dobu nejméně 10 let, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxxxx nemocí, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxx xx území.
(3) Xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jeho rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx až xx 10 xxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) anebo x), xxxx až xx 3 xxxx, xxx-xx x správní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x).
(4) Xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx vědeckého xxxxxxx xx území, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx ohrožuje xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx způsobem narušuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx xxxx xxxxxxxx nemocí, a x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx podle věty xxxxx z důvodu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nelze xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx studia na xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx na území xxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, lze xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx cizinec xxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx rezidentovi xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx přiznal, xxxxxxx cizince xxxxxxx xxxx území xxxxx Xxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx7c).
(6) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xx nabytí právní xxxx rozhodnutí, jímž xx
x) mezinárodní ochrana xxxxxxxxx,
x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
d) xxxx xxxx xxxxxxxxx ochrana xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx uplynula xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxx vykonatelné, přizná-li xxxx xx žádost xxxxxxx xxxx žalobě xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x oprávnění x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a), xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxx x této xxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx ministerstva ve xxxx dočasné xxxxxxx xxxx soud xxxxxxxxx xxxx žádosti o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxxxx.
(8) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§180x), xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu xxxxxxxx a poučí xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§119x

(1) Rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 6 a 7 xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx žádající x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu2) xx území přichází xxxxx ze státu, xxx xx hrozí xxxxxxxxxxxxxx nebo vážná xxxx16a), a na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x prokáže závažný xxxxx pro svůj xxxxxxxxxxx vstup nebo xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 nelze vydat, xxxxxxxx jeho důsledkem xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §119 xxx xxxxx pouze x xxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx-xx xx x xxxx xxxxx v xxxxxxx x Úmluvou x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xxxxxxx x vydání povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx území nebo xx takové povolení xxxx xxxxxx; řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebylo ukončeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, policie xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119, xxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx přispěla x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mohl být xx xxxxxxxxxxx x xxxxx ohrožen xxxx xxxxx xxxx zdraví. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud netrvá xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Obdobně policie xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx sjednané x xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie přede xxxx 13. xxxxx 2009.

§120

Xxxxxxx vyhoštění cizince x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx, po xxxxxx xxxxx cizinci xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xx

x) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx území xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ohrožující xxxxxxx demokratického xxxxx xxxx směřující x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 10 let, xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx

x) 3 xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepostačuje xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx o

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx vyhoštění xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá xx dobu xxxxx xxx 10 let, xxxxxx ohrožuje bezpečnost xxxxx xxxxxx závažným xxxxxxxx.

(3) Xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, se stanoví xx xx 10 xxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nelze xxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxx.

§120x
(1) Policie x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 a 120 xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx možné (§179); xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx jeho xxxxxxxxxxx xx možné.
(2) Vzniknou-li xxxxxx znemožňující vycestování xxxxxxx xx dni xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx vydá nové xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5d) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska ministerstva xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx cizince xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, policie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění x xxxxxxx xxxxx xxxxx x pobytu nad 90 xxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx (§33 xxxx. 3).
(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxxxx, policie xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5d). Dnem xxxxxx právní moci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 nebo xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx účelem strpění xxxxxx na území; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx z území.
(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požádat ministerstvo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu2). Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx žádosti zabránily xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nezávislé x xxxxxxx xxxxxx podá xx 3 xxx xx pominutí takových xxxxxx.
(7) Platnost xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxx azyl. Xxx-xx o rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území.
(8) Xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx udělena doplňková xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území, xxxxxx po xxxx
x) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx v rozhodnutí x správním vyhoštění xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 písm. a) xxxx x), xxxxx xxxxx §120 odst. 1 xxxx. x) xxxx x),
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vstupu xxxxxxx na xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx §120 xxxx. 1 xxxx. c).
(9) Xxxx stanovená x xxxxxxxx 7 x 8 xxxxxx běžet xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx azylu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území.
(10) Xxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x se kterým xxxx zahájeno řízení x správním xxxxxxxxx x xxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3, x právu xxxxxxxxx xx zaměstnavateli xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zaslání mzdy xxxx xxxxx do xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem, xxxx x xxxxxxx, xx xx osobou bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx jiného státu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Dále xxxxxxx xxxxx, xx xx právo informovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx41) o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§121

Vysloví-li xxxx xxxx xxxxxxx s přijetím xxxxx xxx státního xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xx xxxxxx xxxxx.

§122

Podmínky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxxxx

(1) X době, po xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx cizinci xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxx cizinci udělí xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx důsledkem xxxxxxxxx xxxx nebo nepovolení xxxxxx xx byl xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxx, xx kterou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x nelze-li xxx xxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 lze stanovit xxxxxxx xx 30 xxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxx nebo nepovolení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sepíše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nové xxxxxxxxxx5d), xxxxxx zruší xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a uplynula xxxxxxxx doby, po xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx,

x) xxx x xxxxxxx, xxxxx prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx v xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, x zrušení xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, pro které xxxx vydáno, xxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxx svěřeného do xxxxxxxx výchovy (§87), xxxxx xxxxxx věku 18 let a xxxxx vyjádření orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydat xxxx xxxxxxxxxx5d), kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx x podstatné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx důvodem vydání xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxx xxxxxxxxx orgánu sociálně-právní xxxxxxx dětí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x integraci xx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxx občanem xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, nové xxxxxxxxxx5d), kterým xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx při xxxx xxxxxx na území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx postupuje x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stal xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.

§123
Xxxxxx xxxxxxx spojených se xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním zahrnují xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx peněžní náklady. Xx xxxxxxx spojených xx správním xxxxxxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx za cizince xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x cizincem xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx x správní xxxxxxxxx cizince, xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx povolení x zaměstnání, xx-xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx vyhoštěním xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx náklady xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uhradit xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnával, xxxx xxxxx, xxx xx základě svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx věděl nebo xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx povolení x zaměstnání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx splnil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx,
x) toho, kdo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx subdodavatelem dohodu xxxxx věty druhé, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a nevěděl, xx xxxxxxxx k xxxxxx předložené xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 x xxxxx tyto náklady xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx záruky xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §123c, xx xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx vyhoštěn xx xxxxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxx uhrazeny x finanční záruky, xxxx xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx část uhradit xxxxxxxx v pořadí
x) osoba, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx-xx x výzkumného xxxxxxxxxx, xxxxxxxx organizace, xxxxx xx k xxxx xxxxxxx zavázala; xxxxxxxx xxxxxxxxxx uhradí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j),
x) ten, xxx xxxxxxx zprostředkoval xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. a) xx e) zákoníku xxxxx anebo xxxxxxx x týchž xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zrušením xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxx vydáno xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxx karta xxxx xxxxx karta, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx zaměstnání x xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxx nevycestoval x xxx, xxx xxxxxxx zaměstnal, xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx státu, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx státu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,
x) xxx, xxx cizinci zprostředkoval xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x některého z xxxxxx uvedených x §52 písm. a) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x týchž důvodů xxxx okamžitým xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx před uplynutím xxxx, na kterou xxxx xxxxxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx cizinec po xxxxxxx platnosti oprávnění x xxxxxx za xxxxxx zaměstnání x xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx státu, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, ve xxxxxx má xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §104.
(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx lhůtě x xxxx xx xxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxx. Odvolání xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uhrazeny xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4, nese xxxx xxxxxxx xx xxxx jejich úhrady
x) xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx42), xxxx
x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§123x
Xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Ministerstvo xxxx nést, xx-xx xx ve xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx návratem xxxxxxx,
x) který xx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx vyhoštění,
b) xxxxxxx xxxx rozhodnutím o xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx
x) xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k pobytu, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx na policii, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx následně xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
xx xxxx, jejímž xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx státu, xxxxx cizinci umožní xxxxx xx xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx ministerstvu dodatečně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výši; xx doby xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx [§154 xxxx. 4 písm. x)].
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx policii xxxx xxxxxxxxxxxx
x) x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx
x) xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx cizince x xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX VYCESTOVÁNÍ XXXXXXX Z ÚZEMÍ X XXXXXXXXX XXXXXXX
§123x
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx
(1) Zvláštním opatřením xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx") je
a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxx se xxx, xxxxxx xxxx změnu xxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx policii x xxxxxxxxxx xx osobně xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx za cizince xxxx xxxxxx státní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx pobytem xx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xxx uložit, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx policie. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování neuloží, xxx-xx x nezletilého xxxxxxx bez xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xx xxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění. Xxxxxxxx xxxxx výroku x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mu v xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxxxxxxx uloženou mu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx stanovené v xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx nevycestuje, policie xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§123x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§123x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x je xxxxxx xx xxxxxxxxxxx cizince x území xxxx xxxx, xx xx xxx xxxxxxx dlouhodobý xxxxx xxxxxx pobyt xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx. Xxxxxxx se x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo cizinec.

(2) Xxxxxxx nebo složitel xx xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx 5 xxx xxx dne složení xxxxxxxx xxxxxx policii xxxxxxx x vrácení xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx vycestoval, xx povinen xxxxxx xxxxx osobně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, ve xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx pobyt, nebo xx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx5a). Xxxxxx-xx xxxxxxxx záruku xxxxxxxx, xx cizinec, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx složena, povinen xx xxx zbytečného xxxxxxx xx vycestování x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx státě, xxxxx xx občanem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec x xxxxx nevycestoval x nebyl xx xxxxxxx dlouhodobý xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a),

x) xxxxxxx xxxxxx nepodal xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx občanem, xxxx xx státě, xx xxxxxx xx povolen xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx osobně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, ve xxxxxx má xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx záruku xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním cizince x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx 5 let ode xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vrácení xxxx xxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx její xxxxxxx.

(7) X důvodech, pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo připadnout xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§123x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. s účinností xx 1.1.2011

Účinnost xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§124
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx doručeno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx o jehož xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxx mu byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování, xxxxx
x) xx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx vyhoštění,
c) cizinec xxxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxx stanovené x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) cizinec xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx vycestování, xxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx přezkumné řízení xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxx zajištění s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravy výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx policie xxxxxxx xxxxxxxxx případy xxxxxxxxxxx cizinců bez xxxxxxxxx x rodin xx xxxxxx xxxx x dětmi. Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx. X řízení x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx prvním úkonem x xxxxxx. Odvolání, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení nejsou xxxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx (§180x), ustanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatrovníka. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyrozumí x poučí xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu, xxxxx xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že jde x nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 do doby, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx věk. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx zajištění.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poučí x xxxxxxxxx xxxxxxx xx na xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx propuštění17), x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§124x
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince, xxxxx učinil prohlášení x xxxxxxxxxxx ochraně xxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx již xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění zahájeno x důvodů xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx §119 odst. 1 xxxx. x) xxxx 6 nebo 7.
§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 165/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

§124x
Xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx vycestování
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu, xxxxxxx x xxxx xxx vyzván,
b) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem xxxx ve lhůtě xx 30 xxx, xxxxx-xx xxxxxxx výjezdní xxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxxx doba oprávnění x pobytu xx xxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany.
(2) X zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahující údaje x xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, xxxx, xxxx x xxxxx zajištění.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx do 48 xxxxx, xxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx úkonem x xxxxxx. Odvolání, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx x rozhodnutí x zajištění xxxxxxx xxxx trvání zajištění x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravy xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vycestování xxxxxxx z xxxxx, xx policie oprávněna xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x opakovaně. V xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Na xxxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xx xxxxxxxxxx §123, 123a x xxxxx XXX použijí xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx,
x) xx-xx důvod xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxx
x) xx-xx xxxxxxx přepravní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x území (xxxxxxx, xxxxxxxx), xxx nemohl xxxxxxxxxx ve lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) z xxxxxx na xxxx xxxx nezávislých.

§125
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx překročit 180 xxx x xxxxxx xx xx okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 let xxxx rodiny s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxx 90 xxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění xxxxx §124 i xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, že vyhoštění xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx, pokud cizinec
a) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nesmí překročit x xxxxxxx 545 xxx x xxxxxx xx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobody. X xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx prvním úkonem x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxxxxx vyrozumí xxxx xxxxxxxxxx s povoleným xxxxxxx na území; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxx policie xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dítěte. Xxxxxxx vyrozumí o xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx správního xxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx cizího státu, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěného nezletilého xxxxxxx xxx doprovodu xxxxxx, nestanoví-li jinak xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx Českou republiku x mezinárodní ochranu xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2).
Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§126
Xxxxxxx je povinna
a) xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx důvody xxxxxxxxx xxxxxx,
x) neprodleně po xxxxxxxxx poučit xxxxxxxxxxx xxxxxxx v jazyce, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx. Nelze-li xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx poučí předáním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx českém, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, ruském, arabském, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákonnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. O předání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§126a

(1) Policie na xxxxx ministerstva xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, (§42e odst. 2), nebo

b) cizinec, xxxxx podal xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

xx mohl být xxx dalším xxxxxx x xxxxxxxx ohrožen xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx spoluprací x xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx běh xxxxx podle §125 xxxx. 1.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx zajištění, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx přerušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 a 3 xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx přípustné.

§126x

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle §176 xxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx upustit xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxx předpokládat, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 za xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 180 xxx ode dne xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx x důvodu xxxxxxxx xx xxxx xxxx nezávislé, která xxxxx jeho xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx stanoví xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území, nejdéle xx xxxx 1 xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx, xxxxx x poškození zdraví xxxxx xxxxxxxx úmyslným xxxxxxxx cizince.

§128

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ukončen xxxxx xx území, dopraví xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x území; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx žaloby. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx hraniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx a cizince, xxxxx byl xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx §124b.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx dobu nezbytně xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území.

(3) Xxx-xx x nezletilého xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxx, xx stát, xxx xxxx nezletilý xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx, sdělil, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxx xxxx.

§129
Xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx jeho předání xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx nutnou xxxxxxx, xxxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členským xxxxxx Evropské xxxx xxxxx dnem 13. xxxxx 2009 nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx37); xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx nutnou zajistí x prováženého xxxxxxx x případě, že xxxx xxxxxx xxxxx x objektivních xxxxxx xxxxxxxx xxx nutné xxxxxxxxx.
(2) O xxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxx obsahující xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxx x xxxxx zajištění x důvod předání xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xx 48 xxxxx, x xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 xx xxxxx xx 72 xxxxx, policie x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Policie xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx, takového xxxxxxx xxxxxxxx do doby, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx zajištění.
(5) Xxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx cizince. Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravy xxxxxxx xxxx průvozu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x opakovaně. X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx úkonem x xxxxxx. Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nejbližším xxxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx.

§129a

Žádost o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx podat xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xx zařízení, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterých xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx byl cizinec xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx vycestování. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx x nepropuštění xx xxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx opatrovníka.

(3) Xxxxxx x propuštění xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejdříve xx uplynutí 30 xxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x nepropuštění xx xxxxxxxx, nepodal-li xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx uplynutí 30 xxx xx xxxxxx xxxx posledního rozhodnutí x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx výslechem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výpovědi x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxx xxxxxx policie cizince xxx jeho xxxxxxxx xxxxxx nevyrozumívá. Xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxx oprávněn být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxx xx provedení xxxxxxxx cizince xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx je x xxxxx xxxx, pokud xxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx xx x podání xxxxxxxx xxxxxxxxx. Policie xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx svědka poté, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx x výslechu xxxxxx xxxxxxxx z nahlížení xx xxxxx.

(6) Policie xxxxxx xxxxxxx xx xxxx žádost vyjádřit xx x xxxxxxxxx xxx vydání rozhodnutí.

(7) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§129x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

XXXXX XXX

XXXXXXXX

§130

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vykonává x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxx zřízené xxxxxxxxxxx xxxxxx státu (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").

(3) Zařízení xx xxxx na xxxx x mírným xxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxx x xxxxxx režimem") x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxx x xxxxxxx xxxxxxx"). Xxxx x mírným režimem xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, do kterých xx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx provozovatele nebo xxxxxxx xxxxx cizincům xxxxxxx.

(4) Policie xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dopraví xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§131

Xxxxxxxxxxxx seznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxx, x právy x xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx provede x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx schopen xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxxx změn xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, xxxx vnitřního xxxx xxxxxxxx. Informace x právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxxxx řád xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§132

(1) Xxxx x xxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxxxx xxxxxxxx, společné xxxxxxxx x kulturní xxxxxxxx a další xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx x mírným režimem x xxxxx ji xxxxxxxxx místnost a xxxxxxx určený pro xxxxxxxx.

§132a

Provozovatel xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx x prostorách xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, v nichž xxxxxxxxx xxxxxx prohlídky xxxxxxx.

§132x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§133

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx režimem xx xxxxxxxx lůžky, skříňkami xx uložení osobních xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx místnost x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, stolkem, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástěnou x xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§134
(1) Provozovatel zajištěnému xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem
a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx věcí, xxxxxx x základní hygienické xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx přijímat x odesílat xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,
x) xxxxxx přijímat xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxx, xxxxx tisk x časopisy včetně xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx organizacím xx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxx x xxxx xxxxxxxxxx odešle,
f) xx xxxx žádost xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx v xxxxxxxx,
x) xxxxxx nepřetržitý xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx klidu,
h) umožní xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vyšetření a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxxx x části x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx vycházku x xxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx, xx xxxxx ho xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. O xxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx služby x věci xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.

§135

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx provozovatele xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx části x přísným režimem, xxxxx

x) je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Zajištěného xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx lze xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x).

(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxx režimem xxxxxxxxxx xxxxxx x v xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x přísným režimem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§148 odst. 2). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx podepsaný xxxxxxxxxx xxxxxxxx, policistou x xxxxxxxxxxx, byl-li ustanoven, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, policie xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx zajištěný xxxxxxx xxxxxxx x části x xxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 48 xxxxx, xxxxxxx o tomto xxxxxxxx vydá rozhodnutí. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx přípustné.

(5) Xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30 xxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x části x xxxxxxx xxxxxxx zkoumá xxxxxx důvodu pro xxxx umístění. Xxxxxxxx-xx xx cizinec x xxxx podle věty xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx-xx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prodlouží x 30 dnů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx x xxxxxx režimem. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) dodržovat xxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx pokynem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) vyvarovat xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx účel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx omezení xxxxx práv, xxxxxxx xxxxx xx soukromí x xxxxxxx pohybu x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

f) dodržovat xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, periodickou a xxxxxxxx, x xx-xx xx nezbytné, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx určeném xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zajištěného cizince xx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, nerozhodne-li xxxxx xxxxx. Nelze-li xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx provést, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonat. Xxxxxx xxxxx bránícímu xx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxx xxxx zjevně nepřiměřenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nesmí

a) xxxxxx, xxxxxxx, přechovávat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx látky,

b) xxxxxx, vyrábět nebo xxxxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxxxx xxxx život xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetek,

c) xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, které by xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx mohly xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxx.

§137

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx prohlídku x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx účelem zjištění, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx zařízení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a prohlídku xxxx xxxxxxxxxxx cizince xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx důvodného podezření, xx tento cizinec xxxx mít x xxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxx xxxxxxxx pohlaví. O xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Policie xxxxxxxx xxxxxx, doklad xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx totožnost xxxx xxxxxx občanství, peněžní xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx vnášení xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx, nalezené xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxx xxxxxxxxxx, písemnosti xxxxxxxxxxx xxxx totožnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18) x xxxx19), xxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx těchto věcí x xxxxxxx provozovateli.

§138

(1) Provozovatel xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx stanoví

a) xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx a poskytované xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx kulturního x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, obuvi, xxxxx x prádla,

e) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) dobu, kdy xx v xxxxx x mírným xxxxxxx xxxxxxxxx přístupný xxxxxxx xxxxxxxx xxx vycházky,

j) xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) časový xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx potřeby, xxxx, xxxxx a xxxxxxxx,

x) další nezbytné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx vnitřním xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x nezletilí xxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, sportovního x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx různé xxxxxx kategorie.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, anglickém, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx jazyce, je-li xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nezbytné.

§139

Rozdělení xxxxxx x xxxxx zařízení xx xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§140
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx s mírným xxxxxxx cizince, vůči xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx x péči, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "ubytovaný xxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxx stravu x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci. Xx-xx xxxxxxxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x pobytem x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx, má-li xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se §131, §134 xxxx. 1, 2 x 4, §136 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x), §136 odst. 2, §136 xxxx. 3 xxxx. x) až x), §143, §144 xxxx. 1 xx 3 a §145 xxxxxxxx obdobně.
Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§141
(1) Xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x náboženským, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztahům, xxxx xxxx zdravotnímu xxxxx.
(2) Xxxxxxxx se umisťují
a) xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx od cizinců xxxxxxxxx,
x) xxxx xx xxx; výjimku xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx14).
(3) Cizinec xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxx zbavený xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x osobou xxxxxxx xxxx s xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx.

§142

(1) Provozovatel xx xxxxxxx umístěnému x xxxxxxxx, který podléhá xxxxxxx xxxxxx docházce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19a), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Cizinec xxxx opustit zařízení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx zajištěna x xxxxxxxx, a xx xxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvoj xxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx umístěnému x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, učebnice a xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx státem x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§143

(1) Zajištěnému cizinci xx xxxxxxxxx strava xxxxxxxxxxxx zásadám správné xxxxxx x zdravotnímu xxxxx cizince třikrát xxxxx, x případě xxxx do 18 xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§144

(1) Xxxxxxxxx cizinec xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx hodiny x xxxxx nejvýše 4 xxxx xxxxxxxx přítomných. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx dohodě x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx místností xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxx x xxxxx xxxx.

(2) Návštěvy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx cizinec xxxx xxxxxxxxxx závažným xxxxxxxx naruší xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx.

(3) Zajištěný xxxxxxx xx xxxxx přijímat x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cizincům. Xx xxxxxxxxxx osobu jedná x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je podle xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx.

(4) Návštěva xxxxxxxxxxx xxxxxxx umístěného x xxxxxxx xxxxxx probíhá xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§145

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx balíček x potravinami, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 5 kg. Xxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxx zkontroluje. Xxxxxxx xxxxx x zadrží xxxx, xxxxxxx vnášení xx zařízení, xxxxxxxx xxxx přechovávání x xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx19), jejichž xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zpět xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx cizinec může xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, které mu xxxx xx zařízení xxxxxxx nebo předány xxxxx způsobem; peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx provozovateli, policie xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx úschovy xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx úschovy xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x dokumenty. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx soupis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, knih, novin xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 300 Xx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cizince x intervalech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem zařízení. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx vyúčtování xxxxxxx xxxxxxx xxxx podpisem; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§146
(1) Provozovatel je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky zajištěného xxxxxxx, jsou-li v xxxxx nebo jiné xxxxx směnitelné xxxx, x úhradě, byť x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxxx uschovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatel xxx, xxx cizinci xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 400,- Xx, xx-xx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky v xxxxx xxxxxx, vydá xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx azylového zařízení xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx použitých xxxxx xxxxxxxx 1.

§147
(1) Provozovatel při xxxxxxxxxx ze zařízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jiné xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx s právním xxxxx České republiky, x xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §146. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx než xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx cizinci xxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx totožnosti x xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxx; xx-xx cizinec xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx správního vyhoštění xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx xx xxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xx hraničním přechodu. Xx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, doklad xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx se ho xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx správní vyhoštění xxxx předání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, předá xxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx totožnosti a xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx dopravci xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx či předává.

§148

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ve vztahu x cizincům xxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx stížnost xxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx. X způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vyrozuměn. Xxxxx způsobu vyřízení xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx přezkoumání.

§149
X xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx ministerstvem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx.

§150

(1) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx práv x právem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ubytovaných xxxx xxxxxxxx informační systém43), xxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vedeny xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx základních práv, x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx organizací x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx informační xxxxxxx xxxxxxx správy xxx xx informační systém xxxxxxx.

(2) Údaje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx zlikvidují xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ubytování xxxxxxx x xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx záznamy xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, údajů x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx identifikaci účetních xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizincem do xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zařízení, xx xxxxxxxxxx xx dobu 5 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; xx xxxxxxxx této xxxx xx xxxxxxxxxx.

§151
§151 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx.

HLAVA XXXX

XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx

§152

(1) Xxxxxxxx cizince xxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vůli cizince; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx leteckou cestou x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx20) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx cestou"), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx cizince x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx území xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx uplatňuje xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx jde-li x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xx území obviněn x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxx,

x) průvoz xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx určení nejsou xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxx určení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území,

d) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx okamžiku x xxxxxxxxxxx xxxxxx možná, xxxx

x) xx cizinec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx obdobný zájem xxxxxxxx xx základě xxxxxxx vyplývajícího z xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Policie xx oprávněna xxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx země určení xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx požádat xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx průvozu xxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx.

§153

(1) Xxxxxxx prováženému xxxxxxx xx celou xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobodu x xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, policie zajistí xxxxxx xxx xxxxxxxx xx dobu mezipřistání x x xxxxxxx xxxxxxx provádí eskortní xxxxxxx x souvislosti xx vstupem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště x omezí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cizinci xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tranzitní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště; xx xxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx §129 odst. 3.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx převezme xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Cizinec xx povinen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx cílem xx zjistit, zda x sebe xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx život xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stravu xxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx si na xxxxxx nebo xx xxxxxx o sebevraždu, xxxxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pomoc, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováženého xxxxxxx.

(6) Xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxx prováženému xxxxxxx zajišťuje ministerstvo.

Xxxxxxxxx osoba

§154

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, jemuž xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx z xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx mohl xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx pořádek, ohrozit xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx chráněný xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, požadavku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx

x) pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx,10) nebo

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxxx případě

a) náklady xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nese xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (§123 xxxx. 6),

b) xxxxxxx xxxxxxx x dobrovolným xxxxxxxx nese xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx náklady x xxxxxxxxx xxxx (§123a xxxx. 2), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§124b).

(5) Xxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxx na xxxxxxxxx přiměřenosti mezi xxxxxxx pro toto xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx požadovat xx tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud tato xxxxxxxxxxx xxxx prokázána x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx posuzovat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu xx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx smluvních xxxxx, policie zařadí xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx20a); xx neplatí x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) nebo občana xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesděluje.

§155

(1) Xxxxxxx přezkoumá xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx podle §154 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxx xxxx vždy, xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx cizince v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx z této xxxxxxxx neprodleně xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Policie xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx bylo pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§154 xxxx. 3) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxxxxx x §154 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvu, nejpozději xxxx po 6 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx stanovené k xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx zařazeného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z důvodu xxxxxxxxx x §154 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx z evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx po 6 xxxxxx xx xxxx zařazení do xxxxxxxx nežádoucích xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxx, xxxxx tam xxxx xxxxxxx xxxxx §154 xxxx. 6.

XXXXX XXX
XXXXXXX XXXXXXX
§156
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že
a) xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx x §3 odst. 1,
x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xx vyhne xxxxxxxx xxxxxxxx prováděné xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx nepřekročí xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxx území,
c) x xxxxxxx s §9 xxxx. 5 xxxx §180h xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx povinnost xxxxx §117d odst. 2,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx povinnost xxxxx §87b xxxx. 1,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 1 xxxx 2,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx narozeného xx xxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxx §88 odst. 2 nebo 3,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. h), x), x) xxxx x),
x) nesplní povinnost xxxxx §103 xxxx. x), x), x), x) xxxx x xxxxxxx x §103 xxxx. c) xxxxx x řízení xxxxx xxxxxx zákona nepravdivé xxxx neúplné xxxxx,
x) xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx kontrole při xxxxxxxxxxx xx prokáže xxxxxxxxx dokladem, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §116 xxxx. x), x), x) xxxx x),
x) x xxxxxxx x §136 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx xxx xxxxxxxx policie xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče, xx xxxxxxx xxx xx zdravotních důvodů xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) úmyslně zničí xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxx hraniční xxxx pobytové xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx si xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x dokladech xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
o) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx21) xxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx pozměněné xxxxxxx nebo doklady xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx
x) nesplní xxxxxxxxx podle §74 xxxx. 2 xxxx §117d odst. 6.
(2) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, xx
x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §100,
x) xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §101, xxxx
x) nesplní povinnost xxxxx §102 xxxx. 4.
(3) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 1,
b) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 2, nebo
c) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §15, nesplní xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 4.
(4) Xx přestupek xxx uložit xxxxxx xx
x) 50 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,
x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x), x), k), x), o) xxxx x),
x) 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h), x), x), anebo p) xxxx xxxxx xxxxxxxx 3,
x) 3&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), i) xxxx x).
(5) X blokovém xxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.

§156a

§156a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§157
Správní xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx
(1) Xxxxxxx dopravce xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx zahraničí v xxxxxxx uvedeném x §104 xxxx. 4.
(2) Xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx pravidelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx §104 xxxx. 2.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx15a), xxxx se stanoví xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hranice členských xxxxx Xxxxxxxx unie, xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §104 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx byl odepřen xxxxx na území.
(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako ubytovatel xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx
x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §100,
x) vede xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozporu s §101, xxxx
c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §102 odst. 4.
(5) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 5.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 6.
(7) Xx správní xxxxxx xx xxxxx pokuta
x) xx 100 000 Xx za každého xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x cizinec xxx xxxxxxxx x xxxxx smluvního xxxxx,
x) od 100&xxxx;000 Xx xx 500&xxxx;000 Xx xx každého xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 a cizinec xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,
c) xx 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, 5 xxxx 6.
(8) Správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000 Xx.
(9) Xx xxxxxxx xxxxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího blokové xxxxxx xx přestupek.

§157a
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx správní xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx určení xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx a x okolnostem, xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xx-xx x xxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinec x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxx xx účelem bezprostředního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx delikt xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx řízení xx 1 xxxx, xxx xx o něm xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 3 let xxx dne, xxx xxx xxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby21a) xxxx x přímé xxxxxxxxxxx x ním, xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx x odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx delikty xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxx projednávají orgány xxxxxxx xxxxxxx v §161 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx spáchán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx podléhá xxxxxx xxxxxxx, projedná jej xxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, projedná jej xxxxxxxxxxxx. Je-li x xxxxxxxxxx správního deliktu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, projedná xxx xxx x xxxx, xxxxx nejdříve xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx porušení xxxxxxxxxx.

§157b

§157b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxxxxxxx xx 1.5.2011 xx 25.6.2012 (do xxxxxx č. 222/2012 Xx.)
§158
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx dřívějších xxxx x xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx údaj sdělený xxxxx xxxxxxxx, obrazový xxxxxx, xxxxxxxxx fotografii, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Dále xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx x rozsahu
1. žádosti x xxxxxxx víza (§54), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 5), xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§70 xxxx. 1),
2. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx (§87x),
3. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního xxxxxxx totožnosti x xxxxxxxxxx dokladu podle §108 odst. 1 xxxx. x) (§111 xxxx. 1),
4. výjezdního xxxxxxx (§50 xxxx. 6), xxxxxxxx xxxxxxxx (§14), tiskopisu xxxxxxx (§180 xxxx. 2) x xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu (§97),
x) údaje x
1. xxx, měsíci x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx platnosti,
2. xxx, xxxxxx x roku xxxxxxx pozvání xxxx xxxx xxxxxxxx,
3. xxx, xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dokladu xxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx,
4. xxx, xxxxxx a xxxx vydání výjezdního xxxxxxx, xxxx xxxxx x o xxxx xxxx platnosti,
5. zrušení, xxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx platnosti,
6. xxxxxx, xxx, xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x odepření xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
7. důvodu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxx xx xxxxx,
8. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xxxx 2,
9. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx státem s xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
10. xxx, xxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxx xxxxxxx vyhoštění, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci, x o důvodu xxx xxxx xxxxxx,
11. xxx, měsíci a xxxx překročení xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxx xxxxx a x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x orgánu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx umožnil,
12. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu podle xxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxx a údaje xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
13. xxxxx, xxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx b),
2. xxxxxxxxxx xxxxx spis vedený x xxxxxxx a xxxxxxxx ve xxxx, x xxxxx xx xxxxx údaje podle xxxxxxx x),
3. vztahující xx x průběhu xxxxxx xx xxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx b), x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
d) xxxxx x
1. zbavení nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
2. xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx manželství, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x prohlášení xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datu xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x manželů, xxxx datu xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z manželů xx xxxxxxx a xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx datu nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
3. xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx nebo x neexistenci xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx datu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx partner xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxx, xxxxx x okrese xxxxx; xxx-xx x xxxxx mimo xxxxx, x xxxxx, ve xxxxxx k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datu xxxxx,
5. xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx mrtvého uveden xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx,
xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx přechodným xxxxxxx xx území na xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, x x cizince, xxxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu2),
e) xxxxx x
1. stupni xxxxxxxx,
2. xxxxxxxx a xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxx, a příjmení xxxxxx,
3. xxxxxxxx x xxxxx rodném čísle xxxxxx,
4. xxxx x xxxxx xxxxxxxx,
5. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, údaje x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx osvojitele,
6. rodných xxxxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x jejich xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x xxxx narození; xxxx údaje xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx porodila xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx osoby x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx,
7. xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxx,
xxx-xx o xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x občana Xxxxxxxx xxxx, který na xxxxx xxxxx přechodně xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx, x o xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dočasná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2),
x) xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x příjmení
1. zletilého xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxx xx území xxxx xxxx xxxxxxxx osvojen xxxxx xxxxx poručníkem xxxx manželem xxxx xxxxxxxxx xx cizinec,
3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xx o xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x sloučení xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx,
4. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx takovým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2), x xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx x nosiči xxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx,
x) záznam x xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx nebo dočasná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), x xx x xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 9; xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxxxxxxxxx.
(3) Xx žádost xxxxxxx lze v xxxxxxxxxxx systému cizinců xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx údaj x xxxxxx, xx kterou xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxx zrušení, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx provozuje informační xxxxxxx obsahující xxxxx x
x) xxx, xxxxxx x xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx pachatelem xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, označení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vztahující xx k xxxxxxxx x xxxxxxxx uložené xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx (§180 xxxx. 2), xxxxx, xxxxxxxx, xxx, měsíci x xxxx narození a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x skutečnostech, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx ověření xxxxxxx a o xxxxxxxx závazku přijatého x xxxxxxx, x xxxxx o xxxxxx, xxxxx ve xxxx xxxxxx,
x) číslu x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx orgánem vydávajícího xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systém, pokud xx jeho provozování xxxxxxxxx podmínkou xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx být xxxxxxxx i v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx mají xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx v tomto xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx.
(7) Xxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona lze xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxxx systému vedeném xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, pokud je xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx uloženého xxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 4 písm. x) xxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxx ministerstva x xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1, 4 x 5 využívat xxx xxxx činnost.
(9) Z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx území, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxx právního předpisu,
h) xxxxx x platnost xxxxxxxxx x pobytu,
i) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
k) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xx xxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území,
l) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) rodinný xxxx, datum a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx manželství, datum xxxxxx manželství smrtí xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, který xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého nepřežil, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) datum x xxxxx xxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx zániku partnerství xxxxx jednoho z xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, který xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, popřípadě jako xxx, xxxxx partner xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx manžela xxxx partnera x xxxx rodné xxxxx; xx-xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození,
p) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxxxx příslušnost dítěte, xxxxx je cizincem, x xxxx rodné xxxxx; x xxxxxxx, xx dítěti nebylo xxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného zákonného xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx, x jejich xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx x rodičů xxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx cizincem:
1. stupeň xxxxxxxx,
2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxx x nové xxxxx xxxxx xxxxxx,
4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx čísla osvojitelů; x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx otce x xxxxx; pokud xxx xxxxxx přiděleno, xxxxx o xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx, pokud xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx území, která xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx požádala o xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx dítěte,
s) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx mimo xxxxx, xxxx, xx xxxxxx x xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, který byl x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx prohlášený za xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení
1. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
2. nezletilého xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x oprávněním x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx manželu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do náhradní xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx cizincem x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx xxxx xxx ohledu xx xxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx nedokáže xx xxxxxxxxxxx xxxxxx sám xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx,
4. xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx přímým xxxxxxxxx xx vzestupné nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx manžela xxxxxx Evropské xxxx,
5. xxxxxx nezletilého cizince, xxxxxxx byla udělena xxxxxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), x xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx nebylo xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
xxxxx jsou tyto xxxxx vedeny o xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem na xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x občanech Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx hodlají xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx delší xxx 3 měsíce, x x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx udělena mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx záznam x xxxxxxxxxx údajů.
(10) X xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx se o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 9 xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx změny, a xx včetně xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx známa.
(11) X xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xx xxxxxxx záznam x xxxx x xxxxxx výdeje údajů x xxxxxx poskytnutém xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, xxxxxxx byly xxxxxxxxxx.
(12) X informačního xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx orgánům xxxxxx xxxxx neposkytují podle xxxxxxxx 9 xxxxx x cizincích x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(13) X xxxxxxxxx, xxx xxxx podle xxxxxxxx 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx
x) bezpečnosti xxxxx,
x) xxxxxx,
x) veřejného xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, vyšetřování, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx měnové, rozpočtové x daňové xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx prohlásí, xx záznam x xxxxxxxxxx údajů xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x) až x) xxxxxxxxxxx, xxx tak xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxx související x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxxx má x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu.
(14) Xxxxxxx, kterému xxxx xxx xxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 13, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxx jménem a xxxx oznámit, kdy xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 13, pro xxxxx xx xx byly xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13 x xxxxxxxx podle xxxx první mohou xxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(15) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobní údaje xxxxx xxxxxxxx 9,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x
x) xxxx povinny zajistit xxxxxxx xxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx.
(16) Xxxxxxx využívá údaje xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(17) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců podle xxxxxxxx 1 ministerstvu xx účelem správy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx xx narodil,
d) xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx.

§158a
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx informační xxxxxx, xxxxx obsahuje údaje x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení, všech xxxxxxxxxx jménech x xxxxxxxxxx, dnu, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx fotografii, xxxxxxx, xxxx otisky xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx identifikační údaj xxxxxxx tímto xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx
x) x rozsahu xxxxxxx o xxxxxxx xxxx (§54), x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 5), x vydání xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie (§87x), x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§111 xxxx. 1), žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Xxxxxxxx xxxx (§115a),
x) x xxxxxxx vyřízení xxxxxxx podané podle xxxxxx zákona, a xx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx, doba xxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vízum xxxx doklad xxxxx; x xxxxxxx zamítnutí xxxxxxx xxxxx, důvod x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx,
c) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vydání, xxxx xxxxxxxxx a označení xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
d) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxx, xxxxx víza xxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxx xxxxxxx,
x) umožňující určit xxxx vedený x xxxxxxx x xxxxxxxx xx věci xxxxx xxxxxx x) xx x) a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x průběhu řízení xxxxx xxxxxx a) xx x).
(2) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu (§42 xxxx. 5),
b) xxxxx uvedený x xxxxxxxxx vydaném xxxxxxx xxxxxx v trestním xxxxxx, xxxxxx údajů x xxxxx orgánu,
x) rodné číslo xxxx jiný xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cizincem,
x) xxxx x xxxxxxx vyřízení žádosti, xxxxx x xxxxx xxxxxxx, dni, xxxxxx x xxxx vydání x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
e) xxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx, měsíc x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx určit xxxx xxxxxx k cizinci x založený ve xxxx xxxxx písmen x) xx x) x xxxxx údaje xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x) xx x).
(3) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu podle §113 odst. 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů.
(4) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dále xxx xxxxx vydávání průkazu x povolení k xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §117a xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx informační systém x cizincích xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému anebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx trvalým pobytem, xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zničený, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x povolení x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nefunkční, x xx x xxxxxxx cizincem podané xxxxxxx. Správcem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxx xxxxxx biometrické xxxxx, které byly xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x digitální zpracování xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxx 4 xx xx xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.
(6) Xxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxx průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx informačním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x xx xxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx plnění xxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxxx, xxxxxxx x zánikem xxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré karty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v rozsahu
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx volné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxx x
1. xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, rodné xxxxx nebo xxxxx x místo narození, xxxxxx-xx xxxxx číslo xxxxxxxxx, bydliště osoby,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx firma nebo xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,
3. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx osoby údaje xxxxxxx xxx xxxxx 2 xxxx 3 x xxxxxxxx organizační xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxxxx x požadavky xxxxxxxxx xxx zastávání xxxxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxxxx x pracovních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx místo obsaditelné xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) informace x xxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx délka.
(9) X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 30.12.2010 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§158x
(1) Matriční xxxx xxxxxxxx policii xx xxxxxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx knih.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) pohlaví,
d) místo x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx narození,
e) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx a místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x xxxxxxx, nebo xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x rozvodu manželství,
h) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx partnerství smrtí xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx xxxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, že dítěti xxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx narození,
k) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx občanství, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, matky, popřípadě xxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxx xxxx cizinci, x xxxxxx xxxxx xxxxx; v případě, xx jeden x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx
1. xxxxxx osvojení,
2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxx x xxxx rodné xxxxx xxxxxx,
4. xxxxx x místo narození, xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
5. xxxxx čísla xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx otce x matky; xxxxx xxx nebylo xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; tyto xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxx xxxxxxxx ženě x xxxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx,
7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x osvojení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx, den, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx cizinec xxxxxxxxxx xx mrtvého nepřežil.
§158b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 424/2010 Sb. x účinností xx 30.12.2010

§158x

Xxxxxx úřad oznamuje xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx voličů xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx seznamu voličů xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§158x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.6.2012

§159
(1) Xxxxxxxx xxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx xxxxx, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx k plnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxxx x druh xxxxxx xx území. Tento xxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx splnění xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, předávání x xxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Cizinci lze xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx23) xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 x §158a xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx úkolů, xxxxx tento zákon xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Generální xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx46) xxxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx první, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxxxxxx x dálkový xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx předá xxxxx z informačních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednanou Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx dále xxxxx xxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem, a xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu.
(5) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158a odst. 1 v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednanou Xxxxxxxxxx společenstvími xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx předá údaje x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie, xxxxxxxxxxx xxxxxx státu Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx přiznal xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx k pobytu xx xxxxx nebo x vyhoštění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, včetně xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx z území.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x cizinci, xxxxxxx xxxx přiznáno xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx7c), xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx §85 xxxx. 1 písm. x) zrušena platnost xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx území xx xxxx území x xxxxxx závažného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxxx neprodleně xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx x příjmení, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti cizince, xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx zrušena xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxx, měsíci x xxxx, kdy xxxxxxxxxx nabylo právní xxxx, a xxxx xxxxxxxxx výjezdního xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx policii předá xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §182b.
(10) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx sdělí vlastníkovi xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx vymezené xxxxx xxxxxxx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx cizince, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající adrese xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx užívaného xxxxxxx xxxx xxxx vymezené xxxxx.
(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx modré xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§160
(1) Xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158 x 158a mohou xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx nosičích xxx xxxx xxxxxxxx kombinujícím xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx x přenášeny, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx xxx 90 xxx, o xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, x x xxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), x rozsahu xxxxxxxxxx x §158 odst. 9 xx uchovávají xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx technickými xxxxxx xxx xx uchovávají xx dobu
x) 20 xxx od xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx o přechodný xxxx trvalý xxxxx, xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx,
b) 15 xxx od xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxx pasu xxxxx §113 xxxx. 1 x 2, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx otisků x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pasu, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
c) 10 xxx od xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,
x) 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §108 a x cestovních xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x) xxxx h), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xx neplatné,
x) 5 let xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. f), xxxx
x) 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx formě xx xxxxxxxxxx xx xxxx
a) 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx občanství České xxxxxxxxx,
x) 5 xxx od xxxxxxxx xxxxx, po xxxxxx xxx cizinec xxxxxxx xx evidence nežádoucích xxxx,
x) 5 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), nebo
d) 5 xxx od xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v ostatních xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx sdružené xx xxxxxx §158 xxxx. 7, xx xxxx xxxxxxxx kompletní xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx jednu x xxxxx xxxxxxxx informace.
(5) Doba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 4 x 5 xxxxx xxxxxxxxxx dobu 30 xxx.
(6) Uplyne-li xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3, 4 xxxx 5, xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx.24)
(7) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, se xxxxxxxxxx 60 xxx po xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxx vydáním xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§160x

Xxxxxxx k informačnímu xxxxxxx xxxxxxxxx států

V xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství20a) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx5a) xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx policie x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX ZAHRANIČNÍCH XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX

§161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x místní xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx policie x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx místa, xxx je cizinec xxxxxx x xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, podle xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§161x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx postoupí xxxxxxxxxxxx informace získané xxx plnění xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx-xx se cizince, xxxxxxx oprávnění k xxxxxx xx xxxxx xxxxxx ministerstvo, x xxxxx být xxxxxxx xxx zahájení řízení x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§161x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§162

§162 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx č. 375/2011 Xx.)
§163
Xxxxxxxxxxx služby cizinecké xxxxxxx
(1) Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx policie
a) zabezpečuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §158 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx a kontroluje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, jejím zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x vyřazení x xxxx xxxxxxxx,
x) xx správním xxxxxx
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§164),
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx takového xxxxxxxxxx podle §119x xxxx. 5 x 6,
3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx cizince je xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x povolení průvozu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx společný xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx průvozu xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přes xxxxx xxxxx průvozem leteckou xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx cestovní x xxxxxxxxx doklady (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.) x uděluje xxxxxxxx xxxxxx xxx cizince xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle §124x,
x) vyžaduje výpis xxxx xxxx z xxxxxxxx Rejstříku trestů24a); xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
x) xxxxxxxx xxxxxxxx záznamy x xxxxx daktyloskopické xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx kontrolu,
m) rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území x x xxxxxxx platnosti xxxx,
x) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx cizinci xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx zajistit, aby xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vycestoval zpět xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x odepření vycestování x území,
q) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) provádí xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §117 odst. 1 xxxx dokladu, xxxxx platnost skončila xxxxx §86, 87x xxxx 87xx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx deliktech podle xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §122,
x) xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě mezinárodních xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konzultace xxx xxxxxxxxx víz,
v) posuzuje, xxx veřejná listina xxxxx §108 odst. 1 písm. b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 odst. 2,
w) xxxxxxxxx, zda se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) vydává xxxxxxxxx x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx podle §117,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §104 xxxx. 3 x 4; xxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cestou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx policie dále
a) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zajištění xxxxx §124x xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx cizince xx zařízení,
c) rozhoduje x xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx cizinec xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx42), x xxxxxx xxxxxx úhradu,
d) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení (§10), xx zdravotnického xxxxxxxx x x xxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnější ostrahu xxxxx s xxxxxx xxxxxxx; v části x přísným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx ostrahu.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x) bodu 3, h), k) xx x), x), x), x) až x) a xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x). Xxxx rozhoduje o xxxxxxx výjezdního xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx víza, x xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx přechodného pobytu xx xxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§164
Xxxxx xxxxxxxxx policie
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx informační xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 1 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) provádí xxxxxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); žádost a xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx své působnosti x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx pobytu xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx x rozsahu své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx deliktech xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx, x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§50a), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx (§123b) x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx státu (§123c),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx (§180d),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zajištěného xxxxxxx na xxxxx x xxxx vycestováním x xxxxx, xx-xx xxxxxxx zajištěn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu42), x xxxxxx jejich xxxxxx,
l) xxxxxxx xxxxxxxx cestovního dokladu xxxxx §117 xxxx. 1,
m) xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx ohlašovacího orgánu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,
x) xxxxxxx xxxxxxxx činnost x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx průvozem cizinců xxxx území xxxxx xxxxxxxx leteckou cestou,
x) pořizuje obrazové xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx neplatné, řízením x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plněním závazků xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxx x xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx,
q) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) ministerstva, xxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117,
x) xxxxxxx potvrzení xxxxx §92 xxxx. x),
x) xxxxxxxxx, xxx xx cizinec nedopustil xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) zajišťuje xxxxxxx x střežení xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx bezodkladný xxxxxx k poskytovateli xxxxxxxxxxx služeb, x xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §124b xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; zabezpečuje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x lékařskému xxxxxxxx x poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návštěvy, x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, x provedení dalších xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zajištění, anebo x soudu x xxxx,
y) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx listina xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3b), xxxx
x) xxxxxxx hraniční xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxxx x odepření xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx víza,
x) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,
e) rozhoduje x xxxxxxxx vycestování x xxxxx.

§165
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx cizinců na xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
a) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx policie,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, x prodloužení xxxx xxxxxx x platnosti xxxxxxxxxxxx víza,
x) xxxxxxx x provozuje xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěného cizince x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxx úhradě xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§123 xxxx. 6 xxxx. x)],
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx cizinci, xxxxxxx xxxx vydáno povolení x trvalému pobytu,
x) pořizuje xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x vydáním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §117a,
x) rozhoduje x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu a x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o vydání x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx,
k) xxxxxxxxx x přiznání a x xxxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x rozsahu své xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx pro řízení xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x), x), j), k) x x),
n) xxxxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx platnosti,
o) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §158 odst. 1 xxxxxxx xxxxx x x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158,
x) xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx žádosti o xxxxxx zelené xxxxx,
x) plní xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
Účinnost od 1.1.2011 xx 31.12.2013 (do xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§165x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno
a) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx právního předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5a) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx úkolů,
c) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
e) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) vydávat xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadům x xxxxxxx víza.
(2) Ministerstvo xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a). X xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a x řízení o xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Žádost o xxxxx xxxx xxxx x evidence Rejstříku xxxxxx24a) a xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx využívá xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel24b), kterými xxxx
x) příjmení,
b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, který xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x stát, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, a datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Ministerstvo xxx výkonu xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel tyto xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky:
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
b) xxxxx narození,
c) xxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
x) xxxxxx místa trvalého xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x místu trvalého xxxxxx xxxx datum xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přiděleno, datum, xxxxx x okres xxxxxxxx; je-li xxxxxxxxxxxx xxxxx místní xxxxxx, xxxxx x adresa xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx nebo xxxx zákonný zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx zástupcem xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx a xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx uzavření manželství, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a stát; xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z manželů xx xxxxxxx a xxx, který xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx manžel prohlášený xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,
x) datum x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxxxxxx partnerství smrtí xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx jednoho z xxxxxxxxxxxxxx partnerů za xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx den, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo registrovaného xxxxxxxx; xx-xx manželem xxxx registrovaným partnerem xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení xxxxxx x xxxxx xxxx narození,
o) o xxxxxxxxx xxxxxx údaje x rozsahu
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx dítěte,
3. xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,
4. xxxxx, místo x xxxxx narození,
5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, popřípadě jménech, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. rodná xxxxx otce x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx, které jsou xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx x xxxxxxxx občanských xxxxxxx tyto údaje:
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
c) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx neplatných xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx využívá x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
c) číslo x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,
d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podpisu držitele,
f) x ztracených, odcizených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx dokladu,
g) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx dokladu, který xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx byl xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx vycestování xx xxxxxxxxx.

§166

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vykonává xxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxx cizinců xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx mezinárodního práva.

(2) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxx státní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 103/2013 Xx. x 303/2013 Xx.)
§167
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); xxxxxx a xxxxx xxxx xxxx x evidence Rejstříku xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obrazové xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, při ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxx víza, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajištěním za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xx xxxxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) provádět xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zda splňuje xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
2. cizince xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,
e) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pobytovou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx knihy,
g) xxxxxxxx xxxxxx prohlídku x xxxxxxxxx věcí, xxxxx tak xxxxxxx xxxxx zákon,
h) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu16a),
j) použít xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) x xxxxxx, xxx i částečné, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx,
x) při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxx získat xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx5a) x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) zadržet xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86, 87z xxxx 87xx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx cizince x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx úkony x xxxxx zajistit, xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vycestoval.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. d), xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx pracoviště xxxxxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxx cizinci. Toto xxxxxxxxx má xxxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxx, prodejní nebo xxxxxxxx doby.
(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx.
(5) Policie xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ze základního xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx pobytu,
d) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; u subjektu xxxxx, který se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx v rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Policie xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
c) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, místo a xxxx xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx adres místa xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu,
h) xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx x jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, místo a xxxxx narození; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx sídla,
j) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx zákonného xxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx z xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx; xx-xx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx sídla,
k) xxxxxxx xxxx, datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxx, xxxxx x xxxx; datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx manželství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx manželství,
l) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx vzniku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx partnerství, datum xxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, který xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx číslo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx partnera; xx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx narození,
n) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení dítěte x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx
1. stupeň xxxxxxxx,
2. xxxxxxx a xxxx xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx dítěte,
3. původní x nové xxxxx xxxxx xxxxxx,
4. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x dítěte, xxxxx se narodilo x xxxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx,
5. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x rodná xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx nebylo xxxxxxxxx, jejich xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,
7. xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o úmrtí xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx,
x) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.
Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx využijí x agendového informačního xxxxxxx evidence obyvatel, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
c) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx průkazu,
d) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx občanského xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx zpracování xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx,
x) čísla, xxxxxxxxx xxxxx ztracených, xxxxxxxxxx, zničených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxx dobu xxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx dokladů xxxxx x rozsahu
a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podpisu xxxxxxxx,
x) číslo x xxxx xxxxxxxxxx, odcizených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxx xxxxxxxxx vydán nebo xxxxx mu byl xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx zákazem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

XXXXX XXXX
XXXXXXX XXXXXX X XXXXXX PŘEZKUM
Xxxxxxx xxxxxx
§168
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx řádu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §9 (x xxxxxxxx řízení xxxxx §9 xxxx. 4), §10, §19 xxxx. 1, §20, 30, 33, 36, §38 xxxx. 1, §40, 41, 42g, 49, 50, 52, §53 xxxx. 3, §122 xxxx. 1 x 2, §123a, §135 xxxx. 3, §148, §154 xxxx. 2, §155 xxxx. 1, §180, 180b, 180d, 180e a 180h.

§169
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bezodkladně, xxxxxxxxxx se xxxx:
x) xx lhůtě 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x jeho rodinného xxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxx 180 xxx xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxx 270 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území,
d) xx xxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx, vědeckého xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rodinnému příslušníkovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §42 xxxx. 3,
x) xx xxxxx 60 dnů xxx xxx xxxxxx žádosti x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §69, xx-xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx §87g x 87h,
x) ve xxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx,
g) xx xxxxx 180 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx x držitelem modré xxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx vyslechnout xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx, zejména pro xxxxxxxxx, zda se xxxxxxx o obcházení xxxxxx xxxxxx cizincem x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, zejména xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Účastník řízení xx povinen vypovídat xxxxxxxx x xxxxx xxx zamlčet. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x důsledcích xxxxxxxxx xxxxxxxx x nepravdivé xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 písm. x), proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 10 xxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(4) X xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxx xxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx povinna x xxx xxxxxxxxx xxxxxx s uvedením xxxxxx uvědomit.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx odvolání xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 let, xxxx xxxxx pro xxxxxxxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Odvolání proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxx podat odvolání xx 5 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxx §123c xxxx. 3 xxx xxxxx xxxxxxxx xx 5 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x žádosti, xxxxxxxx cizinec
x) xx xxxxx podle §44 xxxx. 3 xxxx §44a xxxx. 13 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, pokud x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nezávislé xx xxxx xxxx,
b) xxxxx podal xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx důvody xxxxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxx xx xxxxx xxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx, ač k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx není oprávněn,
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx na xxxxx x pobytu xxx 90 xxx, žádost x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu nebo xxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu x xxxx, xxx k xxxx není xxxxxxxx,
x) podal xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu, xxxx uvedl nové xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxx dříve podané xxxxxxx,
f) xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxx
x) xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx karty, xx x tomu není xxxxxxxx xxxxx §42i xxxx. 1.
(9) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 14 dnů.
(10) Xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xxxxxx xx zastupitelském xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx byly důvodem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx rozhodnutí, xx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx.
(11) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx podle §42e, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odloží. Usnesení xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.
(12) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx provést kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu; xxxx-xx xxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx jinými xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx ho xxxxx x jejich odstranění x xxxxxxxx xx x tomu xxxxxxxxxx xxxxx. Xx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Zastupitelský xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, je-li xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
(13) Cizinec, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vydaném xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. f), xx xxxxxxx požádat x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ve xxxxx, ve xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx trvalý xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx povinnost, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zastupitelský xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Usnesení xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.
(14) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxx osobně. Xxxxxxxxxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinnosti xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§170
(1) Xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobně. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ministerstvo xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podání xxxxxxx. Zastupitelský xxxx xxxxxx cizinci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx cizinec x xxxxxxxxx termínu xxxxxx žádosti xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxx krátkodobého víza xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 14 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti.
(4) Xxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podání xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx (§30 odst. 2) xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx podání xxxxxxx.
(6) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx ministerstvo xxxxxx xx lhůtě xx 90 xxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx případech xx 120 xxx xxx dne podání xxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxx xxxx xx xxxxxx pedagogické xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx vyřídí xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxx x xxxxxx zelené xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxx, xx-xx žádost xxxxxx xx xxxxx.
(8) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 7 xxx xxx xxx podání žádosti; xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx víza xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx.
(9) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vyznačí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx jiného xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xx xxxx žádosti xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§170a
(1) Zřizuje xx Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Xxxxxx je xxxxxxxxxxx součástí ministerstva, xxxxx zajišťuje její xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx vnitra.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx členy xxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx státní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx bezúhonný x xxxxxxxxxx. Předpokladem xxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx řádným xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxxx xxx,
x) xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx byl x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jednání, xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxx důvěru x xxxxxxxxxxx komise,
b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx xx jednání, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) jehož xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čin bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zastaveno, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx, v xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx osvědčil, xxxxxxxxxx ještě 5 xxx, xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x podmíněném odložení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx xx jednání, xxxxxx spáchal xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozhodování xxxxxx, pokud xx xx xxxx xxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nesplňuje xxx, xxx byl x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx spáchaného xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo neúplný xxxx správnímu xxxxxx xxxxx xx požadovaný xxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx správnímu xxxxxx anebo mu xxxxxxxxxx údaj zatajil xx účelem získání xxxxxxxxxxx xxxxxx, úmyslně xxxxx nepravdivou xxxx xxxxxxxx svědeckou výpověď xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx nepravdivý xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx u správního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) proti xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx,
x) podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx zaměstnanosti44) xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo
f) xxxxx tohoto xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, zařazuje xxxxx xxxxxx xx senátů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxxx schvaluje xxxx jednací xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nezávislí.
§170a xxxxxx právním předpisem x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§170x

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx komisi.

(2) Xxxxxx jedná x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx členů xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx x ministerstvu.

(3) Xxxxxxxxxxxx úkony v xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, mohou xxx pověřeny úřední xxxxx zaměstnané v xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předseda xxxxxx.

§170x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xxxxxx xxxxxxx
§171
Z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyloučena
x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx; to xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2009 Xx.,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx o nevydání xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2012 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§172
Xxxxxx
(1) Žaloba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx26) musí xxx podána xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxx správního orgánu, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx správnímu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xx 10 xxx xx doručení rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx stupni. Zmeškání xxxxx nelze prominout.
(3) Xxxxxx proti rozhodnutí x vyhoštění cizince xx odkladný xxxxxx xx vykonatelnost xxxxxxxxxx; xx neplatí, pokud xxx xxxxxxx vyhoštěn x xxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Žaloba xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx. X případě, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, vyjádření k xxxxxx x správní xxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx žaloby. X xxxxxxx, xx je xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx předloží xxxxx vyjádření x xxxxxx a správní xxxx do 5 xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx vyjádření k xxxxxx doručí xxxxxxx.
(5) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxx dní xxx xxx doručení xxxxxxxxx xxxxx soudu. Xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxxxxx. X xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx soud x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení bezprostředně xx vyhlášení xxxxxxxx xxx jednání, nebo, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx rozsudek xxxxxxxxxx xxxxxx do 24 xxxxx xx xxxx xxxxxx.
(6) X xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx příslušný krajský xxxx, x xxxxx xxxxxx xx cizinec x xxx xxxxxx xxxxxx hlášen x xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, krajský xxxx, v xxxxx xxxxxx xx převážně xxxxxxx, x v xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx byl zjištěn xxxxx xxxxxxx na xxxxx. Pobývá-li xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx, v xxxxx xxxxxx by xxx xxxxxxx po vstupu xx xxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx cizince xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) X žalobě xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxxx do 60 xxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§173

Xxxxxxx, xxxxx xxxx vydána xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xx oprávněn xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx xxx x vycestovat x xxxxx xxx xxxx.

§174

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx zachovalého se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx cizinec, xxxxx xxxx

x) xx xxxxxx z evidence Xxxxxxxxx trestů xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx cizího státu xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx byl xxxxxxxx xx jednání, xxxxx naplňuje znaky xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxx doložení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a). Xxxxxx a xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx 6 xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i státy, x xxxxx se xxxxxxx zdržoval x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 6 xxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx nevydává, xxx xxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§174x
Xxxxxxxxxxx
Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx jednání cizince, xxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx, zdravotní stav, xxxxxx a pevnost xxxxxxxxx xxxxxx, ekonomické xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx území x xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx, jehož je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx, xx je xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx státu jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§174x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§175

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jeho xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx vydané x xxxxxx xx území xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx povinnost xx vztahuje i xx rodinné příslušníky xxxxxxxx modré xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

§176
Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zajištění cizince
(1) Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x) neodkladná xxxx xxx xxxxxxx, které

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb trvalé xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

5. způsobují xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

6. se xxxxxx těhotenství x xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx §134 odst. 2 xxxxx xxxx, a xx x xxxxx, xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxx.
(3) Nelze-li xxxxxxxxx xxxxxx poskytnout x xxxxxxxx, zajistí ministerstvo xxxxxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx si xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx zdraví xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vynaložených xxxxxxx xx ostrahu x dopravu x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x zpět.
(5) X xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxx x xxxxxxx xx o xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xx cizince xxxxxxxxxxx x zařízení,
b) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vazby xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 a v §134 odst. 2. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxx xxxxxx hrazeny podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx stát. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx žádost xxx xxxxx vymezený xx xxxx první xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§176x
Xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx případech
(1) Xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx stanovené xxxxx §50a xxxx §118 xxxx. 3 xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby
a) neodkladná x xxxxxxxx související xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx ohrožují xxxxx,

2. mohou vést xxxxxxxxxxxxx chorobných xxxx x xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx chorobné změny,

4. xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jeho okolí, xxxx

5. xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx cizince,

b) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejného xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx hradí xxxx, xxxxx potřeba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §50a xxxx §118 xxxx. 3.
(3) V případě, xxx náklady xx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxx se x xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo.

§176x

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx středisku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x tomto xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx území x xxxxxxxxx prostředků.

(2) Xxxxxxx uvedenému v xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nařízenou karanténou xxxx xxxxx opatřením x souvislosti x xxxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx náklady xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxx, xxx i částečně, x xxxxxxxxx prostředků x není-li jejich xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxx náklady xxxx. Úhradu nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§176x
Xxxxxx xxxxxxx spojených xx zajištěním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem předání xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx (§152 x 153) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx xx započítávají xxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zajištění cizince xx doby jeho xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx průvozu xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx průvozu xxxxxxxx xxxxxx podle §152 x 153 xx hradí xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxx, který na xxxxx pobývá x xxxxx xxxxxx na xxxxx státu xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx jiného státu, xxxxx xxxxxxx převezme, xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxx území xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx příslušných orgánů xxxxxx státu. X xxxxxxx případě se xx xxxxxxx xxxxxxx x náklady xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx byl xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
§176x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s účinností xx 1.1.2011

§177

Totožnost

(1) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, dne, xxxxxx a roku xxxxxxxx x státního xxxxxxxxx xxxx posledního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xxxxx policie k xxxxxxx zjistila.

Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§178
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx starší 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vůli x xxxxxxxxxx jednat.

§178x

(1) Osamělým xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx rozvedený.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se posuzuje xxxxx zákona x xxxxxx sociální xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 26 let věku, xxxxx xxxxxxxxxxx studuje xx střední nebo xxxxxx xxxxx x xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nevydalo xxxxxxxxxx x xxx, že xxxx studium xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx školách x Xxxxx xxxxxxxxx.

§178b
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx činnosti, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx8e), xxxxxxx xxxxx xxxx modrou kartu. Xx xxxxxxxxxx se xxxxxx považuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxxxx statutárního nebo xxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx nebo členem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx družstva pro xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx potřebuje povolení x xxxxxxxxxx8e), xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xx rovněž považuje xxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxx cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx člena xxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e) povolení k xxxxxxxxxx.
(3) Povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx obdobně.
§178x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§178x

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),3a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§178c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (do xxxxxx č. 303/2012 Xx.)
§178x
(1) Xxxxxxx informuje Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, předání xxxx xxxxxxx cizince x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kanceláře Veřejného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx předává Xxxxxxxxx ochránci xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x zajištění, xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí x přerušení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince do xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx proti těmto xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zajištění xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx17).
§178x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§179

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx vycestování

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx x případě xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem, xxxx x případě, xx xx osobou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště, by xx hrozilo skutečné xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xx xxxxxx xxxx není ochoten x xxxxxx takového xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem, nebo xxxxx posledního trvalého xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje

a) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx smrti,

b) xxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx zacházení xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu, xxxx

x) pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bylo x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 neplatí, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx xxxx, válečného xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) spáchal xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx činů, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxx se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxx území xxxxxxxx xxxxxxx xx několika xxxxxxxxx činů odlišných xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v odstavci 3, xxxxxxx-xx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx za xx, xx předpokladu, že xxx x xxxxxx, xx xxx xxx x Xxxxx republice xxxxxx trest odnětí xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 4 se xxxxxx cizinci xxxxxxxx xx xxxxxxx xx 60 xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxx víza [§33 xxxx. 1 xxxx. x)].

§180
Xxxxxxx pozvání a xxxxxxxx tohoto ověření
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx žádost fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx se podává xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x pozvání uvede xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx, xxxxx x rok xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx právnická xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby x xxxxxxx opatří xxxx xxxxxxxx a jménem, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx jméno, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx cestovního xxxxxxx, účel xxxxx x dobu, xx xxxxxx cizince xxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 7 xxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx sedmý xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx povinnost platí x pro zástupce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxx ověření xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx x evidenci nežádoucích xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx požádání xxxxxxx xxxxxxxxx schopnost xxxxxx xxxxxxx xxxxx §15,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx závazek xxxxx §15 xxxx xxxxxxxxx xxxxx §100,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x) xxxx x),
x) xxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nečitelně, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx zvoucí xxxxx xxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxx učiní.
(6) Na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxx, že:
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném x §13,
x) disponuje xxxxxxxxxx xx výši 0,25 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx6) xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx doklad o xxxxxxxx cestovního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx uzavře xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx anebo xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §180j xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 60&xxxx;000,- XXX,
x) disponuje xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x území xx xxxx xxxxxxxxxxxx ceně xxxxxxx xx státu, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) xxxxxxxxx xxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v rozsahu xxxxxxx přijatého x xxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxx x xxxxxxx odepření xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxx při xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx. Xx žádost xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pro odepření xxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx.

§180x

Xxxxxxxxxxxxx úřad ověřuje, xxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx oprávněna takový xxxxxx xxxxxxx.

§180x

Xxxxxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx listina xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxx xxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dokladem xxxxxxxxxx, xxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx držitel xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx registrace Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§180x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx cizincem xxx xxxxxxxxx cizinec xx xxxx 15 xx 18 xxx, který xxxxxxxxxx na území xxx doprovodu xxxxxxx xxxxx odpovídající za xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxx mladší 18 let xx, xxxx x xxxxxxx, xx xx osobou xxx státního občanství, xx území státu xxxx xxxxxxxxxx bydliště, x xx xx xxxxxxx dobu, xx xxxxxx se skutečně xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx mladší 18 xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx doprovodu xxxx, co přicestoval xx území9c).

§180c vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x vstupu do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxxx.

§180e
Nové xxxxxxxxx důvodů neudělení xxxx, prohlášení xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení jeho xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx odepření xxxxxx cizince na xxxxx
(1) Xxxxxxx xx oprávněn požádat x nové posouzení xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza,
x) xxxxxxxxx dlouhodobého víza,
x) odepření vstupu xx území podle §9 xxxx. 1 xxxx 2, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za neplatné xxxx zrušení xxxx xxxxxxxxx.
(2) Žádost x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 podává xxxxxxx x správního orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ve lhůtě xx 15 dnů xxx dne doručení xxxxxxx x neudělení xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx nebo xxx dne, kdy xx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx doručit, xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 180 dní xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o vízum.
(3) Žádost x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx x tom, xxx xx podává, x x čem xx xxxxxxxxx rozpor x xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, jež xx xxxxxxxxxxx. Důvodem xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nedoložil xxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx se xxxxxx podává, ji xxxxxxxx xx xxxxx 5 dnů ode xxx xxxxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxx příslušnému x jejímu xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx vstupu xxxx xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx. Správní xxxxx, x kterého xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxx 1.
(5) Xxxxxx x nové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x rozsahu své xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx neudělení xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizinci, který xx území xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx27), a xxx-xx x xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské unie, x xxxxxx uvedenými x §20 xxxx. 5. X xxxxx xxxxxx posuzování souladu xxxxxx neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxxxx si závazné xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx důvodem xxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx stanovisko policie; xxxxxxx vydá stanovisko xxxxxxxxxxx.
(7) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a), x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx v §20 xxxx. 5, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území x důvody xxxxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx 2 x výjimkou případů, xxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx podle §170a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza x xxxxxx xxxxxxxxx x §56.
(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soulad xxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27) x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hranic xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3b), rovněž posuzuje xxxxxx xxxxxx neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a), x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 5, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx 2.
(9) Xxxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxxx cizince o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx, prohlášení xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx nového posouzení xxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx ve xxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx.

§180f

Partnerství

(1) Pokud xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx pojem "xxxxxx", "xxxxxxxxxx" xxxx "dítě xxxxxxx", xxxxxx xx xxx x partner, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx, xx vstoupila xx xxxxxx potvrzeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx stejného xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx úředně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx stejného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§180x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. x účinností od 21.12.2007

§180x
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx českého jazyka
Cizinec xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx českého xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx10a).
§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008

§180x

Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx cizince x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx zjištěny xxxxxx uvedené x §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x území podle xxxxxx xxxxxx.

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§180x

Xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx 90 xxx

(1) Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx27).

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx 1 xx od xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx pojištěn podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx33), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s poskytnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxxxx závazku xxxxxxxxx osoby, xx-xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx hodnot, xxxxxxx lidských xxxx x nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx vědy, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x sportu, xxxx xx základě xxxxxxxxx závazku xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x cestovním zdravotním xxxxxxxxx xx nevyžaduje xx cizince, který xx nemohl x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx svého xxxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx x §42b xxxx. 3; x takovém případě xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx sjednat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx vstupu xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx dále xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx od xxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§180x

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxxx nad 90 xxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxx xxxxxx nad 90 xxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí doklad, xxxxxx cizinec prokazuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x případě xxxx xxxxx spojených x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, do státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx státu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxx sjednaného xxxxxx pojistného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činí xxxxxxx 60&xxxx;000 EUR, x xx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Cestovní xxxxxxxxx pojištění podle xxxxxxxx 1 může xxx xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx45),

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozovat x ostatních členských xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xx státě, xxxxx je vázán Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru1d), nebo xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx státě, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pobyt.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pak xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 60 000 XXX a xxxxxxxxxxx, xx pojištění je xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx o úhradě xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xx celou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xx cizince xxxxxxxxxx, je-li zdravotně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu33), xxxx-xx xxxxxxx spojené s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx cizinec prokáže, xx xxxx xxxx xxxxxx hrazeny jiným xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xx-xx pobyt cizince xx území přínosný xxx rozvoj xxxxxxxxxx xxxxxx, ochranu lidských xxxx anebo jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a sportu, xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pozvání xxxxx §15.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx k pobytu xxx 90 dnů, xx-xx x něj xxxxxx xx území, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pojištění xx xxxxx45) x xxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx smyslu xxxxxxxx 7.

(6) Pojistná xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx vylučovat xxxxxxxxxx pojistného xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx došlo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zavinění xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx požití xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx látek xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx péčí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pojištěnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx úhrady nákladů xx léčení xxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x doby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx dispenzární xxxxxxxxx xxxx ani xxxxxxxxx xxxx související x xxxxxxxxxxxx pojištěné xxxxx x xxxxxxx xxxxxx dítěte.

(8) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou, xxxxxxx kterých pojišťoven x třetích xxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§180x

Xxxxxxxxx stanovená podle xxxxxx xxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností a xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xx přenesenou xxxxxxxxxx.

§180x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 247/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Zmocňovací ustanovení

§181

Vláda Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství6a) xxxxxxxxx stanovit, že

a) xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; v nařízení xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) cizinec xxxx xx xxxxx xxxxxxx bez xxxx xx dobu xxxxxxxx x tomto xxxxxxxx; x nařízení xxxxxx xxxxx osob, jejichž xxxxx xx území xxxx podmíněn xxxxxxxx xxxx.

§182
(1) Xxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx vyžadovaných xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27), xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
c) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx technické podmínky x postup xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx biometrických údajů x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx anatomickými xxxx xxxxxxxxxxxxxx předpoklady pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx ruce,
x) xxxxxx zemí, jejichž xxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx seznam xxxx, xxxxxxx státní příslušníci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx jiném xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo ve xxxxx, ve xxxxxx xx cizinec povolen xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,
g) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a podpisu xxxxxxx xxx účely xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §117a xxxx. 4 x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx vyhlašuje xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a rozsah xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§182x
(1) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxx, a seznam xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx by mohly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek.
(2) Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx českého xxxxxx,
x) xxxxxx škol xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x zkoušky xxxxxxxx českého xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx vždy x xxxxxxxxx xx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx 12 kalendářních xxxxxx.

§182x

Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx cizineckých xxxx, xxxxxxxxxx průkazů xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, průkazů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x průkazů x povolení x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx a xxxxx ohlášení ztráty xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Obdobně xxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx jednacího čísla xxxxxxxxxx, odcizených nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx vydaných xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§182x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. s xxxxxxxxx od 27.4.2006

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§183

(1) Správní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx řízení.

(2) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Trvalý xxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx povolení x xxxxxx.

(4) Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx krátkodobému xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx cizince xxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx vyznačenou.

(6) Xxxxxxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx předpisy xxxxxxxx x době xxxxxx zaevidování, pokud xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §160 xxxx. 5. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx uchovávací xxxxx xxxxx xxxxx §160 xxxx. 5 xxxx není-li x xxxxxxxxxxxx evidovaných spisů xxxxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jejich dalšího xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu24) a xxxxxxxxx xxxxxxxx archivní xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx evidenčních xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(8) Platnost xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx po dobu 24 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§184

§184 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§184a
Česká republika na xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x právech dítěte, xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x lidských xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx, a x odkazem xxxxxxx xx xxxxxxxxxx čl. 23 xxxx. 2 x 3, čl. 24 odst. 1 a 2 Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. ledna 2000 xx dne účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx provede xx xxxxxxxxxx účtu, který xx xxxxx účelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§184x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

ČÁST XXXXX

§185

§185 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2008 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§186

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx k zákonu č. 368/1992 Sb., x správních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona x. 301/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Sb., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., zákona x. 157/1998 Sb., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Sb., xxxxxx x. 166/1999 Xx., xxxxxx x. 167/1999 Xx. a xxxxxx x. 223/1999 Xx., xx xxxx takto:

1. X položce 99 xxxxxxx a) xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".

2. X xxxxxxx 99 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxx dětem xx 15 xxx.".

3. X xxxxxxx 99 xx xxxxxxxx poznámka, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx nevybere xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.".

4. Xxxxxxx 100, xxxxxx poznámky xxx:

"Xxxxxxx 100

x) Xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx Xx 500,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povolení x xxxxxx xxx xxxxxxx Kč 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxx změny v xxxxxxx povolení x xxxxxx pro xxxxxxx (xx xxxxxx xxxxx) Xx 300,-

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx cizince xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu x xx vydání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx o oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx.".

5. Xxxxxxx 101, včetně xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 101

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přechodu Xxxxx xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;500,-

x) Xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx na xxxxx Xxxxx republiky Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Kč 200,-

x) Prodloužení doby xxxxxx xx vízum x pobytu xx 90 xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem Xx 200,-

x) Prodloužení xxxx pobytu xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx Kč 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx republiky Xx 200,-

Xxxxxxxxxx:

Xx poplatků xxxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxx:

x) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx pomoci.

b) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx. Za xxxxxxx xxxxxxx víza xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx zákonného xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxx xxx cizince xxxxxx 15 let.

c) Udělení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx přechodu Xxxxx xxxxxxxxx cizinci, který xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, a udělení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

1. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx podle xxxx položky upustit xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx zachována xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx orgán xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx víza xx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx nezbytného xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx při letecké xxxxxxxxx přepravě, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxx nouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je-li xxxxxxx vrácen zpět xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx orgány cizího xxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) této xxxxxxx x v xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx položky x xxxx úřední.".

6. Xxxxxxx 132 xxx 1 xxx:

"1. Xxxxxxx

x) Xxxx x xxxxxx xx 90 dnů xxxxxxxxxxxxx, průjezdního xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxxxxx Xx 800,-

x) Xxxx k pobytu xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx Kč 3000,-

x) Xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx Xx 1500,-

x) Průjezdního xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xx 1200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx omezení xxxxx xxxx Xx 3000,-".

7. X xxxxxxx 132 xxxxxxxxxx zní:

"Osvobození:

Od xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

- udělení xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx víza, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- udělení xxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxx x důvodů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoci,

- xxxxxxx xxxx xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx x xxxxxx,

- udělení xxxx xx účelem xxxxxx, xx-xx zachována xxxxxxxxxx.".

8. Položka 153 xxxxxxx a) xxx:

"x) x vydání Povolení x pobytu Xx 200,-".

XXXX XXXXXX

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§187

Xxxxx č. 216/1991 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x cestování xx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 150/1996 Sb. se xxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 3, §11 x §26 xx xxxxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxxx občanského xxxxxxxx řádu

§188

Zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., zákona x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx č. 328/1991 Sb., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx č. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Sb., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 152/1994 Xx., zákona x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx č. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx x. 31/1996 Sb., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x. 269/1996 Xx., xxxxxx č. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., zákona x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx xxxx takto:

1. X §120 xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx" xxxxxxxx čárka x vkládají se xxxxx "x xxxxxx x zákonnosti xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx".

2. Xx §200x se xxxxxxxx xxxx §200x až 200x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 34x) xxx:

"Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx

§200x

(1) Jestliže orgán Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "policie") xxxxxxxxxx rozhodl podle xxxxxxxxxx právního předpisu34e) x zajištění xxxxxxx, xxxx xx cizinec xxxxxxx xx soud x návrhem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění x xxxxxxx propuštění. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,34x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx s xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx propuštění xx xxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxxxxx účastníků xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, uvedení důvodů, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezákonnost xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, jichž xx navrhovatel dovolává, x musí xxx x xxx patrno, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Návrh xxxxx xxxxxxxx 2 musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4, §79 xxxx. 1) xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx, xxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zajištění, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx dovolává, x xxxx z xxx být patrno, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx listinné xxxxxx, xxxxx xx dovolává, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obsaženy xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

34x) Zákon x. 326/1999 Sb., o xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů.

§200p

(1) X xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinců (xxxx xxx "xxxxxxxx"), x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxx navrhovatel x době xxxxxx xxxxxx není xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx příslušný xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx policie, který xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx navrhovatel a xxxxxxxxx orgán xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§200x

(1) Xxxxx xx podává u xxxxxxxxxxx soudu nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx vyžádá xxxxx, xxxxx se zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx spisy, xxxxx se navrhovatele xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxx xx 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§200x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účast xxx xxxxxxx.

(2) Jednání xxxx třeba xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx nezákonné xxxx xx nejsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§200x

(1) Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx §200x odst. 1, soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; důvod xxxxxxxxx nemůže být xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx soud xxxx xx xxx skutková xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx před xxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxx, xxx jestliže xxxxxxx vady xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx je zákonné, xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx propuštění xxxxxxxxxxxx xx svobodu. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xxx bylo napadené xxxxxxxxxx vydáno, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx navrhovatele na xxxxxxx.

§200x

Xxxxx-xx soud xx xxxxxxxxxx návrhu xxxxx §200x odst. 2 x závěru, že xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodne x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx. Byl-li xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejdříve xx uplynutí 3 xxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

§200u

(1) Xxxx xx xxxxxxx návrh xxxxxxxxx přednostně a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx usnesením.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx opravné prostředky xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxx xx jeho vyhlášení. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, doručí soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx v xxxx případech po xxxxxxxx usnesení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§189

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx

1. Zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky.

2. Xxxxx č. 190/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 123/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx X xxxxxx č. 150/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 123/1992 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

§190

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2000.

Klaus v. x.

Xxxxx x. x.

x. x. Špidla v. x.

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §175 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx čl. X xxxx 125 xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vstup xxxxxxx xx xxxxx, xxxx pobyt xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2001.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 140/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

Xx. XX

1. Držitel xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx cizince, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Držiteli xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx policie xxxxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tak xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxx; potvrzení o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx považuje za xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx trvalého xxxxxx.

2. Xxxxx Evropské xxxx,1a) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu vydaného xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 180 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxx za xxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; policie xxxxxxx xxxxxxxx vydá xxxxxxxxx podle bodu 1.

3. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx je xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 180 xxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx se xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

4. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) který xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů, xx xxxxxxx xx lhůtě xx 180 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení dostavit xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x zneplatnění víza.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx Evropské xxxx1a) x xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xx xxxxxxx xx lhůtě do 180 xxx po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xx neplatí x xxxxxx x xxxxxxxx deliktu, xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx podaná xxxxxxx Evropské xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxx zákona.

9. Žádost x xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xx považuje za xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx o xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

11. Cizinec, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx x na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx právní úpravy.

Xx. XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

1. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx řízení.

2. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti víza xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx považuje xx xxxxxx o xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx, jsou-li xxxxxxx podmínky xxxxx §43; xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx.

3. Xxx xx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx na xxxxx k pobytu xxx 90 xxx x xxxxx na xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx.

4. Xxx xx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx vízum x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

5. Xx doby xxxxxx účinnosti bodu 39 xxxxxxxxx x xx. X xx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx vízum xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx považuje za xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx,3a) nelze-li xxxxxx zajistit jiným xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxx xxxxxxxx i xxxxxx, nejdéle xxxx xx xxx vstupu xxxxxxx x přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. II

1. Xxxxxx o vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny.

4. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx v §42a xxxx. 1 zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx povinen xx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005 xxxxxxxx xx xx policii x výměně tohoto xxxx za průkaz x povolení x xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxx xx provede po xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx.

7. Xxxxx režimu zajištění xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx zařízeních postupně xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx 31. xxxxxxxx 2005; do doby xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx XXX xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2006.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x žádostech x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 112/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xx. XXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

2. Cestovní xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2009.

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia xx území xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx podle §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podaná podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx-xx xxxxxxx podmínky podle §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Žádost x prodloužení doby xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx podle §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx žádost xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx postavení rezidenta xx xxxxx xxxxx §83 xxxx. 2 xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 180 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10a) do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx podle §65 odst. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 30 xxx.

7. Řízení x xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx občanem Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx příslušníkem podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

8. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx státního xxxxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx policii x xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

9. Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx sám xxxx občanem Evropské xxxx, xx oprávněn x době xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx průkaz x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx-xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx trvalého xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx požádat x xxxx xxxxxx xx průkaz o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

10. Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx považují za xxxxxxxx x trvalému xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxx o povolení x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie podle xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxx vydávat xx 31. xxxxxxxx 2007.

12. Xxxxxx o správním xxxxxxxxx zahájená xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se dokončí xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

13. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději do 1 xxxx ode xxx, xxx xx xxxxxxxx platnost xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxx xxxx první, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Řízení xx xxxxxx, x xxxxx přešla xxxxxxxxx x územních finančních xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxxx územními xxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx, xxxxx řízení xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 230/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

Xx. XXX

1. Xxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx x nosičem xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx bez údajů x otiscích xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx příslušného x xxxx vydání podle xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24. března 2009.

2. X xxxxxxx, že xx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x biometrickými xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx x otiscích xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2009, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xx tomto xxxx, vydá se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 25.4.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, zahájené přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona a xx tohoto xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx posuzují xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Průkazy x xxxxxxxx k xxxxxx vydané podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx průkazy x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxx za pobytovou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2012.

4. Xxxxxx x xxxxxxx, prodloužení xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 31. prosince 2010 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, o kterém xxxx rozhodnuto xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x výjimkou xxxx 2, který xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.5.2011

Informace

Právní předpis x. 326/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

140/2001 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu cizinců xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2001, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §88 x §89, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 26.4.2001; §161, §163 x §164, které xxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2002

151/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2003

217/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 140/2001 Sb., xxxxx x. 329/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), x xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2003 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx části §2, 5, 6, 9, §15x, části §17, 18, 19, 20, 31, 51, 56, 64x, 70, 78, §87x - 87x, xxxxx §88, 98, 103, 106, 108, 119, 120, 157, 158, 159, 160, 164, 168, 169, 171, 172, 173, §182x x xx. XX, které nabyly xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004); s výjimkou xxxxxxxxxx části §3, 4, 17x, 18, §26x, 29a, 29b, xxxxx §78, 93, 94, 118, 158 x xx. IV, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx xx státních hranicích, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxx v platnost Xxxxxx podepsané dne 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxx 14.6.1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro XX (21.12.2007); xxxxx xxxxxxxxxx §1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx bude XX xxxxxx Smlouvou x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.5.2004); §9, 124, 154 a 155 x xxxxxxxxx xxx xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxxxx Schengenského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

222/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 359/99 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 48/97 Sb., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 x xxxxxxxx §69x, 69b, 165, 176x, které xxxxxx xxxxxxxxx 31.7.2003; části §1, 6, 7, 8, 9, 17, 17x, 17x, 19, 20, 21, §30 xx 50, 51, 56, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 69b, 70, 75, 80, 81, 87x, 87x, 87e, 88, 98, 107, 114, 118, 159, 160, 163, 164, 169, 170, 173, xxxxx nabyly xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004); xxxxx §17x a 17x, 18, 26, 29x, 80, 180x, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX x xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 v Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a Nizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx hranicích xxx XX (21.12.2007)

290/2004 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 94/2004

436/2004 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zaměstnanosti

s xxxxxxxxx xx 1.10.2004

501/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

539/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2004

540/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 29.7.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 23.8.2004

x xxxxxxxxx xx 6.11.2004

559/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 328/99 Xx., x občanských xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 329/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx dokladech), xx xxxxx pozdějšícch xxxxxxxx, zákon č. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

428/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.11.2005 x xxxxxxxx §14, 29a, 80 x 158, které xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx XX o vstupu x xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Nizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ČR (21.12.2007), x xxxxxxxxxx §169, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006; §18 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrol na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007); §37, §46a x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx EU x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007) a §157x xxxx. 11 xxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

136/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx na úseku xxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.9.2006

161/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na území XX a x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.4.2006 s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 26.6.2006; některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 v Xxxxxxxxx mezi Belgickým xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hranicích xxx XX (21.12.2007) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti xxx dne xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

165/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx ČR, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006 s xxxxxxxx §115 odst. 3 písm. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx dne stanoveným x xxxxxxxxxx Rady XX o xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx x XX (1.9.2007)

230/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 89/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.6.2006

170/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx XX do schengenského xxxxxxxx

x účinností xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx EU x spuštění Schengenského xxxxxxxxxxxx systému x XX (1.9.2007)

379/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 325/99 Sb., o xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 21.12.2007 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2008, 1.1.2009 x xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoveným x xxxxxxxxxx Rady XX o vstupu x xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na společných xxxxxxxxx xxx ČR (21.12.2007)

42/2008 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x částce č. 13/2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

129/2008 Xx., x xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

140/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.4.2008

274/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2009 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

382/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx na xxxxx XX x o xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

42/2009 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 13/2009

47/2009 Xx., nález XX xx xxx 9.12.2008 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §171 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 161/2006 Sb.

s účinností xx 13.2.2009

197/2009 Sb., x certifikaci xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.6.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

278/2009 Xx., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

424/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2010

427/2010 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 325/99 Xx., x azylu a x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx od 1.5.2011 x 1.1.2013

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2011

224/2011 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 80/2011

303/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 150/2002 Sb., soudní xxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.1.2012

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx sborů x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se zřízením xxxxxxx inkasního xxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxx a pojistných xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

222/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 26.6.2012

234/2012 Xx., nález XX xx xxx 24.4.2012 xx. zn. Xx. XX 23/11 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §171 písm. x) xxxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx protiústavnosti §171 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ČR a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx 31.12.2010 (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 19.7.2012

494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2013

103/2013 Xx., kterým se xxxx zákon x. 325/99 Sb., x xxxxx x x xxxxx zákona č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2013 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.5.2013 a 1.1.2014

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

312/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x xxxxx daňových xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

22/2014 Xx., xxxxx ÚS xx dne 12.11.2013 xx. xx. Xx. XX 22/13 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 494/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxx zákony (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností od 7.2.2014

101/2014 Sb., kterým xx mění zákon x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území ČR x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 24.6.2014

267/2014 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

203/2015 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.8.2015

204/2015 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 269/1994 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.10.2016

314/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Sb., x azylu, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 221/2003 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx cizinců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.12.2015

318/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 329/1999 Xx., o xxxxxxxxxx dokladech, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

191/2016 Xx., o xxxxxxx státních hranic XX a x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o službách xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

456/2016 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

222/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 15.8.2017 x xxxxxxxx části §158, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2018

16/2019 Xx., xxxxx XX xxxxx xx xxx 27.11.2018 xx. xx. Pl. XX 41/17 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx některých ustanovení xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.1.2019

176/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 1.9.2019, 1.7.2020 x 1.1.2021

255/2019 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o znalcích, xxxxxxxxxx kancelářích x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2021

277/2019 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

165/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.10.2020

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

274/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 2.8.2021 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx zprovoznění Evropského xxxxxxx pro cestovní xxxxxxxxx x xxxxxxxx (XXXXX) stanoveným Evropskou xxxxxx xxxxx xx. 88 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1240

177/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx a mezinárodních xxxxx a o xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx o Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních smluv, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 31.12.2022

240/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2022

279/2022 Xx., xxxxx XX xx xxx 19. xxxxxxxx 2022 xx. xx. Xx. ÚS 12/19 ve věci xxxxxx xx xxxxxxx §129x xxxx. 3 xxxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky a x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafované znění)

s xxxxxxxxx xx 27.9.2022

173/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023 x xxxxxxxx §48, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024

278/2023 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx republiky x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx vozidla), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.9.2023

412/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.1.2024

454/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 65/2022 Xx., x některých xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Ukrajiny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2023 x 1.1.2024

31/2024 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

x xxxxxxxxx xx 1.4.2024

89/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx další xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2026

123/2024 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2025

a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x. 2/2000 Xx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 562/2006 xx dne 15. xxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx kodex Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxx xxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).
1x) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1b) Smlouva o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
1c) Xxxxxxxxx Smlouva Xxxxxxxxxx společenství a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx jedné x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
1d) Xxxxxxx V x XXXX Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Zákon č. 325/1999 Sb., x xxxxx a x xxxxx zákona č. 283/1991 Sb., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o azylu), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
3) Zákon č. 310/1999 Sb., x pobytu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
3a) Xxxxx č. 221/2003 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3x) Xxxxx č. 216/2002 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
4) Xxxxx č. 49/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxx č. 189/1999 Xx.
4a) Xxxxxxxx Rady XX č. 2133/2004 ze xxx 13. xxxxxxxx 2004, xxxxxx se xxxxxxxxxx orgánům členských xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx otiskem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušníkům xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic členských xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx prováděcí xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx x Společná xxxxxxxx.
5) Xxxxx xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5x) Xxxxxx xxxx vládami xxxxx Xxxxxxxxxxx unie Beneluxu, Xxxxxxxx republiky Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985.
Úmluva xxxxxxxxx dne 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxxxx hranicích.
5x) Xxxxx xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5c) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/574/ES xx xxx 29. dubna 2004, xxxxxx xx xxxx xxxx XX Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) §101 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
6) §5 xxxx. 1 zákona x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
6x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 539/2001 xx xxx 15. xxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx překračování xxxxxxxx xxxxxx vízum, jakož x xxxxxx třetích xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xx xxxx povinnosti osvobozeni, x platném xxxxx.
7) §26 xx 32 zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 163/1993 Xx.
7x) §18 xxxx. 1 zákona x. 49/1997 Sb., x civilním letectví.
7b) Xxxxxx x mezinárodním xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášená xxx č. 147/1947 Sb.
7b*) Xxxxxxxxxx Rady x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx na xxxxxxx čl. K.3 xxxx. 2 písm. x) Smlouvy o Xxxxxxxx unii xxxxxxxx xx možnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (94/795/JVV).
7x) Směrnice Xxxx 2003/109/ES xx dne 25. xxxxxxxxx 2003 x právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx pobývajícími xxxxxxxxx.
7d) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 415/2003 xx xxx 27. xxxxx 2003 x udělování xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx projíždějícím xxxxxxxxxx.
8) Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxxxxx Rady 2005/71/ES xx xxx 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx.
8b) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxxxxxxx Rady 2004/17/ES xx xxx 22. xxxxxxxx 2003, xxxxxx xx mění xxxx X bod 1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx X bod 4.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx doklad x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
8x) Úmluva k xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 14. xxxxxx 1985 xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Beneluxu, Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX/Xxx (99)13 xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxxx znění Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx konzulární xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/17/ES xx xxx 22. xxxxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxx xxxx X xxx 1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx instrukce x xxxx X xxx 4.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x ohledem na xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doklady xxx xxxxxxx jednotného xxxxxxxxx xxxx.
8e) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
8g) Zákon č. 277/2009 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx.
9) Zákon č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9x) Xxxxxxxx Xxxx 2001/40/ES xx xxx 28. xxxxxx 2001 x xxxxxxxxx uznávání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků třetích xxxx.
9x) §149 xxxxxx č. 500/2004 Xx., správní řád.
9c) Xxxxxxxx Xxxx 2003/86/ES xx dne 22. září 2003 x právu xx xxxxxxxx rodiny.
9x) §2 x 3 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
9e) §26 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9x) Xxxxxxxxxx Rady 2004/114/ES xx xxx 13. prosince 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, výměnných xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES ze xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxxxx xx vydávání xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx obchodování x xxxxx xxxx kteří xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §232a xxxxxxxxx zákona.
9x) §171a xxxxxxxxx xxxxxx.
9i) §171a x 171d xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Xxxxx č. 341/2005 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 379/2007 Xx.
9x) Xxxxx č. 111/1998 Sb., o vysokých xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých školách), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9l) §37a xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 382/2008 Xx.
9x) §98 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 161/2005 Xx.
9n) §20a xxxxxx x. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx. x xxxxxx č. 492/2000 Xx.
9x) §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx nouzi.
10) §57 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10a) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Xxxxxxxxx §114 xxxxxx č. 561/2004 Xx.
10c) Zákon č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) §12 xxxxxx č. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx. a zákona x. 165/2006 Xx.
11x) Vyhláška č. 326/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x způsobu xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x označení xxxxx, o náležitostech x přečíslování budov x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx čísel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 193/2001 Sb.
11b) §17a xxxxxx x. 94/1963 Xx.
11c) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) §27 xxxxxx č. 592/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx č. 59/1995 Xx., zákona x. 176/2002 Xx. x xxxxxx x. 438/2004 Sb.
12x) §151 xxxxxx č. 500/2004 Xx.
12x) §150 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
13) Xxxxxxxx Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x právu občanů Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
13x) Xxxxxxxxx obchodní zákoník, živnostenský zákon, zákon č. 220/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx komoře x Xxxxx lékárnické xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13x) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1612/68 xx xxx 15. října 1968 o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
13x) §32 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
13x) §30 x 31 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
13e) §25 x §38 písm. x) zákona x. 155/1995 Xx.
13f) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx 68/360/EHS, o xxxxxxxxxx xxxxxxx pohybu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxx rodinných příslušníků xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
14) §116 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
15x) Xxxxxx 2 xxx 14 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 562/2006.
15b) Příloha V, xxxx A xxxxxxxx 3 xxxx. x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 562/2006.
15x) Xxxxxx 3 Xxxxxxxx Xxxx 2001/51/ES xx dne 28. xxxxxx 2001, xxxxxx xx doplňuje xxxxxx 26 xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 14. xxxxxx 1985.
15x) Xxxxx č. 111/2006 Sb., o pomoci x xxxxxx xxxxx.
15x) Rozhodnutí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx v Xxxx xx xxx 25. xxxxxx 1996 x xxxxxxxx náhradního cestovního xxxxxxx (96/409/XXXX).
15x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2252/2004 xx xxx 13. xxxxxxxx 2004 o xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx dokladech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16a) §2 xxxx. 7 x §14a xxxx. 2 xxxxxx č. 325/1999 Xx., ve znění xxxxxx x. 165/2006 Xx.
16b) §15 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx.
17) §200o x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
17x) Nařízení Xxxx (XX) č. 343/2003 xx xxx 18. xxxxx 2003, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušného x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
18) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx x o změně xxxxxx x. 156/2000 Xx., x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 288/1995 Xx., o střelných xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx o střelných xxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 13/1998 Xx., a xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Sb., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §1 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 37/1989 Xx., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx..
19x) §36 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
20) Xxxxxxxx Xxxx 2003/110/ES xx dne 25. xxxxxxxxx 2003 x pomoci xxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cestou.
20x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 871/2004 ze xxx 29. dubna 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxx nových xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx dokladech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
21x) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §17 xxxx. l) zákona x. 256/1992 Xx.
23x) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 289/2005 Sb., x Vojenském xxxxxxxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 97/1974 Sb., o xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 343/1992 Sb.
24x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24b) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
24x) Xxxx xxxxx x třetí správního řádu.
25) Xxxxx č. 36/1967 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
26) §244 xx 250k xxxxxx x. 99/1963 Sb.
26b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX/Xxx (99)13 xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxxx znění Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
27) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 810/2009 ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx o xxxxxx (xxxxxx kodex).
28) §42 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxx č. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx č. 134/2006 Xx. x xxxxxx x. 176/2007 Xx.
29) Směrnice Xxxx 2005/71/ES xx xxx 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx vědeckého xxxxxxx.
30) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 20/1987 Sb., o státní xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x způsobu xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x označení xxxxx, o náležitostech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx potřebných x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 193/2001 Xx.
32) Směrnice Rady 2009/50/ES o podmínkách xxx vstup x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
33) Zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 x uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x rámci Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
34) §319 xxxx. 1 zákona x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx zákona č. 362/2007 Xx.
35) Například xxxxx č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx států a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 95/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
36) Zákon č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

37) Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 343/2003 xx xxx 18. xxxxx 2003, kterým xx stanoví kritéria x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k posuzování xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx země x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
38) §143 xxxxxxxxx xxxx.
39) §14a xxxx. 2 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx znění zákona x. 165/2006 Sb.
40) Nařízení Xxxx (XX) č. 1030/2002 xx xxx 13. xxxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx jednotný xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx, ve xxxxx nařízení Xxxx (XX) č. 380/2008.
41) Xxxxx č. 251/2005 Sb., o inspekci xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §27 xxxxxx č. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
43) §2 xxxx. u) xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.
44) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
45) Zákon č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví.
46) Xxxxx č. 153/1994 Sb., o zpravodajských xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 274/2008 Xx.
Xxxxx č. 341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
46) §75 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§15a xxxxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 494/2012 Xx.
47) Xxxxxxxx Rady 2003/109/ES ze xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenty.
48) §46a xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 379/2007 Xx., zákona x. 427/2010 Xx. a xxxxxx x. 103/2013 Xx.