Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.2013 do 30.04.2013.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
326/99 Sb.

 

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1
Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12
Prostředky k pobytu na území §13
Hraniční průvodka §14
Pozvání §15 §15a

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a
Dlouhodobé vízum §17b
Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18
Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19
Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b
Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu
Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31 §32
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34
Prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů §35
Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39
Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40
Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41
Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu
Povolení k dlouhodobému pobytu §42
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a
Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b
Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ve zvláštních případech §42g
Náležitosti k žádosti o vydání zelené karty §42h
Modrá karta §42i
Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §45 §46
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d
Zrušení a zánik platnosti zelené karty §46e
Zrušení platnosti modré karty §46f §47 §48 §48a §48b
Oddíl 4
Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49
Díl 5 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území
Výjezdní příkaz §50
Rozhodnutí o povinnosti opustit území §50a
Díl 6 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54
Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55
Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57
Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61
Zánik platnosti dlouhodobého víza §62 §63
Studium §64 §64a §64b
Hlava IV - Trvalý pobyt na území
Díl 1 §65
Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74
Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82
Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85
Díl 3 §86
Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt §87a §87b §87c
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území a zánik jeho platnosti a důvody pro zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie §87d
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e
Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f
Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j
Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k
Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m
Díl 3 - Potvrzení a průkazy
Potvrzení o přechodném pobytu na území §87n
Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie §87o
Prodloužení doby pobytové karty o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87p
Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87r
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87s
Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87t
Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y
Skončení platnosti průkazu §87z
Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93

Hlášení k pobytu držitele zelené karty §93a §94 §95 §96 §97
Hlášení změn §98
Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a
Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100
Domovní kniha §101
Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103
Povinnost dopravce §104
Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105
Povinnosti orgánů státní správy §106
Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112 §113

Cestovní průkaz totožnosti §114
Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115
Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a
Neplatnost cestovního dokladu §116
Zadržení cestovního dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a
Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b
Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e
Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f
Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a
Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121
Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122
Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123
Dobrovolný návrat §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území §123b
Finanční záruka §123c
Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a
Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128
Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129
Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150 §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153
Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIV - Správní delikty

Přestupky §156 §156a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §157
Společná ustanovení ke správním deliktům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162
Ředitelství služby cizinecké policie §163
Odbor cizinecké policie §164
Působnost ministerstva §165
Oprávnění ministerstva §165a
Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166
Oprávnění policie §167

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168
Odchylky od správního řádu §169 §170 §170a §170b
Soudní přezkum §171
Žaloba §172

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173

Trestní zachovalost §174
Přiměřenost §174a §175
Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176
Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a
Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b
Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c
Totožnost §177
Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d
Důvody znemožňující vycestování §179
Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a
Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b
Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c
Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d
Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e
Partnerství §180f
Úhrada nákladů spojených s výukou českého jazyka a zkouškou znalostí českého jazyka §180g
Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §182 §182a §182b
Přechodná ustanovení §183 §184 §184a
Část druhá §185
Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích
Správní poplatky §186
Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187
Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188
Část šestá - Závěrečná ustanovení
Zrušovací ustanovení §189
Účinnost §190
č. 140/2001 Sb. - Čl. II
č. 217/2002 Sb. - Čl. IV
č. 222/2003 Sb. - Čl. II
č. 428/2005 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV
č. 136/2006 Sb. - Čl. VII
č. 161/2006 Sb. - Čl. II
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
č. 379/2007 Sb. - Čl. II
č. 140/2008 Sb. - Čl. VII
č. 427/2010 Sb. - Čl. II
Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.

326

ZÁKON

ze xxx 30. xxxxxxxxx 1999

x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXX CIZINCŮ XX XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx v návaznosti xx xxxxx použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxxx vstupu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "území") a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx"), Xxxxxxxxxxxx vnitra (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se rozumí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,1a) xxxxxx xxxxxx Evropské unie.1b)

(3) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie1b) xx xxxxxxxx i xx xxxxxx státu, xxxxx xx vázán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1c) a xx občana státu, xxxxx je vázán Xxxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,1d) pokud xxxx smlouva nestanoví xxxxx.

§2
Xxxxxxxxx zákona
Tento xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx2) xxxx xxxxx proti rozhodnutí xxxxx x žalobě xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přechodný pobyt xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx,3)
x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xx xxxxx, a xxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxxx tento xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx3a) nestanoví xxxxx.

XXXXX II
VSTUP NA XXXXX
§3
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx vstoupit xx xxxxx xxxx hraniční xxxxxxx x xxxxx x čase xxxxxxx x xxxxxxxxx hraniční xxxxxxxx.
(2) Hraničním xxxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, (dále xxx "xxxxxxxxxxx smlouva") xxxxxx xxx překračování xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx letiště, xxxxx xx xxxxxx hranicí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,3b) xxxxx splňuje xxxx xxxxxxxx:

1. xxxx xxxx xxxxxxxxxxx letiště xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu4) x

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxx,3b)

x) vnitřní xxxxxxx3b) xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x paluba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx lodní xxxxxxxx v xxxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxx xxxxxxxx.

§4
(1) Cizinec xx xxxxxxx podrobit se xxxxxxxx kontrole xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx území, xxxx překročit xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx území. Xx vnitřní hranici xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hranic xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.3b)
(2) Xxxxxxx potvrdí v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx společenství1) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Provádí-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx území, xx tato xxxxxxxx x na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

§5
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx území x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).
(2) Xxx vstupu xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx x podepsat hraniční xxxxxxxx,
x) strpět xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zapsaných x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx biometrických údajů xxxxxxxxxxxx x nosiči xxx xxxxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx umožňujícího srovnání xxxxxxxx zobrazených xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovanými x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x cestovní xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx 15 xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx podmínek xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx je
a) přebírán xx xxxxxx cizího xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx5),
x) xxxx xxxxx xxxxxxxx (§152), xxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx policii cestovní xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx nebo xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxxxx umožní, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx-xx xx jej xxxxxxxx, policie xx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx sám není xxxxxxx Evropské xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx na xxxx xxxxxx povinnost.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§9
Xxxxxxxx vstupu na xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxxx
x) nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx padělaný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x pobytu,
c) xxxxxxxxxx xxxxx, podléhá-li cizinec xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x pobytu,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobytu na xxxxx,
x) nemá xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředků k xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) je xxxxxxxxx osobou (§154),
x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx mezinárodními smlouvami x xxxxxxxxxxxx kontrol xx společných xxxxxxxxx5a) (xxxx jen "smluvní xxxx"), xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, jimž xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států"); xx neplatí, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx vízum xxxxxxxxxxx pouze k xxxxxx xx území,
h) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost státu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,
i) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxx xxxxxxxxxx nebo x xxx závažným xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x seznamu stanoveném xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví (§182a xxxx. 1) (xxxx jen "závažná xxxxx").
(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx odepřít xxxxx xx území z xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) xx j).
(3) Policie xxxxxx vstup na xxxxx
x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

1. nemá-li platný xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5,

2. xxxxxxxx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

3. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že trpí xxxxxxxx xxxxxx,

4. xx-xx xxxxxxx nebezpečí, že xx xxx svém xxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, nebo

5. xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx podnět na xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx této xxxxxxxx (§154 xxxx. 2), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx to, xx xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx území ohrozit xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

1. x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

2. nepředloží-li xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

3. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že by xxxx ohrozit bezpečnost xxxxxx smluvního státu xxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx pořádek,

4. xx-xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx x xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxx svém xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) z důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxxxx policie xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie1b), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prokáže, xx xxxxx občan Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vstupu xx nevydá, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxxxxx x území xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.
(5) Xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxx xx zahraničí, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§10

(1) Povinnost xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx zpět do xxxxxxxxx, xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx úrazu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xx xxxxxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx změny, xxxx

x) je mu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní péči.

(2) Xxxxxxxx-xx zdravotní stav xxxxxxx, xx kterého xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 nevztahuje xxxxxxxxx vycestovat, je xxxxxxxx setrvat xx xxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxx nutnou; xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx podle tohoto xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx cizince hledí xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX. Xx-xx cizinec xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx policie upustit xx střežení xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx cizince xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zpět xx xxxxxxxxx, jakmile xx s ohledem xx xxxx xxxxxxxxx xxxx schopen xxxxxxxxxx.

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§11x

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§13

Prostředky x xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx

1. 0,5násobku xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx6) (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xx 1 xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dobu 30 xxx,

2. 15xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx minima, jestliže xx pobyt xx xxxxx xxxxxxxxxx dobu 30 xxx, x xxx, že xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx měsíc xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx o 2xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. 50xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx minima, jestliže xx xxxxx x xxxxx xx účelem xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx přesáhnout 90 xxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxxxxx potvrzujícího, xx služby budou xxxxxxxxxx bezplatně.

(2) Zajištění xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx-xx o xxxxx xx území xxxxx xxx 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx z xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx znějícím na xxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxx vyplývá, že xxxxxxx může xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx mezinárodně xxxxxxxxx xxxxxxxx kartou; na xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předložit xxxxx x účtu xxxxxxxx v bance xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterého xxxxxxx, xx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky xx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxx jako xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxxx předpokládaného xxxxxx, xxxx doklad x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jeho studiem x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx). Pokud částka x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx rozdílu mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxx xxxx 6násobek xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k pobytu xxx nahradit xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx republika xxxxxx.

(4) Xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxx 18 let, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxx.

§14

Hraniční xxxxxxxx

Xxxxxxxx průvodkou xx xxxxxx evidenční xxxxxx obsahující xxxxx x xxxxx a xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx narození xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, o xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Hraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, s xxxx xxxxxxxx xx území, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xx území x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx x místo xxxxxx xx xxxxx.

§15

Xxxxxxx

(1) Rozsah xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dobu 3 xxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27).

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx se zvoucí xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x obživou xxxxxxx xx dobu pobytu xx xxxxx až xx xxxxxxxxxxx z xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx z xxxxx,

x) xxxxxxx x poskytnutím xxxxxxxxxxx služeb po xxxx xxxxxx na xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxx s xxxxxxxx nemocného xxxx xxxxxxx zemřelého,

d) spojené x pobytem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxx.

§15x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxxx,
x) rodič, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxxxxx 21 xxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx domácnosti,
c) dítě xxxxxx 21 xxx xxxx takové dítě xxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx příbuzný xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo takový xxxxxxxx xxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.
(2) Za xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizinec, xxxxx
x) xx xxxxxxx xx 26 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxxxx připravovat xx budoucí povolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx úraz, anebo
c) x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx
x) xx příbuzným xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx

1. ve státě, xxxxx xx občanem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pobyt, xxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. je xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xx x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivého xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) má x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx vztah xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxx xx společné xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a).

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXX XX ÚZEMÍ

Díl 1

Přechodný xxxxx xx území

§16

(1) Xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xx xxxxxxxx hraniční xxxxxxxx, xxxxx-xx mu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odepřen xxxxx na území,

b) xx xxxxxxxxxx státních xxxxxx, xxxx-xx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx xx území, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§88).

(2) Přechodný xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx tato xxxxxxxxx xx státních xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxx xxxx pobývat xx území xxxxxxxxx

x) xxx xxxx,

x) xx xxxxxxx krátkodobého xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství27),

c) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu, xxxx

x) na základě xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§17x

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx vízum k xxxxxx nad 90 xxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx

§18

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx víza,

a) xxxxxxx-xx xxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx6a) a xxxx-xx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx [§181 xxxx. x)] xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx tak x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx svým nařízením [§181 xxxx. b)],

c) xx-xx občanem Xxxxxxxx xxxx,1a)

x) je-li

1. ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx může po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx7) xxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") (§130); xxxxx xxxxxxx současně xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx 15 let xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx cizincem, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxx vycestoval x území; cizinec xxxxxx 15 let xxxx po dobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. jako xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx28) xxxxx do xxxxxx pro xxxx x děti nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx osoby,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,

6. žákem, který xxxx xxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx který xx bydliště x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v rámci Xxxxxxxx unie xxxx xxxx skupiny xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx jednotném xxxxxxxxx7b), x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx občanem Evropské xxxx, držitelem xxxxxxxx xxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vízum xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxxxx pobývá x xxxxxxx Xxxxxxxx unie x doba xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx.

§19

Ukončení přechodného xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx pobytu

(1) Pobyt xxxxxxx na území, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxx pobytové kontrole xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x), x), g), h), x) xxxx x),

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pozvání (§15 x 180), xxxx

x) na xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, prohlášen xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx ukončení xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k dopadům xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x němuž se xxxxx nevyžaduje, zaniká, xxxxxxxx cizinec xx xxxxx pobývá x xxxxxxx s mezinárodní xxxxxxxx xxxx nařízením xxxxx xxxxxxx xxxxx §181.

(3) Policie ukončí xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Výjezdní xxxxxx xxxxxxx xxxxx i x případě zániku xxxxxx xxxxx odstavce 2. Cizinec je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx výjezdním xxxxxxxx, xxxx-xx zahájeno řízení x xxxxxxxxx cizince x území podle xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx").

Díl 3
Přechodný pobyt xx xxxxx xx xxxxxxxxxx víza
§20
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx prodloužení doby xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přímo použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27). X důvodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx27).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území na xxxxxxxxxx vízum podává xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx na xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx krátkodobého xxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx sám není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x na xxxxx xxxxx cestovat xxxxxxxx x xxxxx občanem Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, který již xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad,
b) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx mít xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx mohl xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný pořádek, xxxx
x) xx dopustil xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Zastupitelský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který sám xxxx občanem Evropské xxxx x na xxxxx hodlá xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx xx xxxxx občanem, xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx víza x x xxxx oprávnění xxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx o xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxx (§180e) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx víza xxxxxx. X případě xxxxxxxxx víza xx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxx požádat x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx neudělení víza xxxxxxxxxxxx (§180e) a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx policie.

§21

§21 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§24

§24 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§25

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26

§26 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26x

§26x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§28

§28 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29

§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Díl 4
Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx
Xxxxx 1
Xxxxx x pobytu xxx 90 xxx
§30
(1) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx vyžadujícím xxxxx na xxxxx xxxxx než 3 xxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3, §42g xxxxx §42i nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx (§49).
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx uděluje x xxxxx xxxxxxxxx na 6 xxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 , §42g xxxxx §42i nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx po xxxx 60 dnů. Xxxxx x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu vydávaného Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx k pobytu xx xxxx 30 xxxxxxxxxx xxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx podání xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, považuje xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx do doby, xxx xxxx důvody xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 , §42g xxxxx §42i xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx x udělení víza x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx výzkumu je xx území oprávněn xxxxx cizinec, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na území xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie29), xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území xxxxx xxx 3 xxxxxx.

§31
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxx x pobytu xxx 90 xxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx doklad,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx (§13),
d) xxxxxx o zajištění xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) fotografie; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx záznam xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 dnů xx účelem zaměstnání xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), d) x x). Xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x x které xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx povolení xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a číslo xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx uvádět, xxxx-xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx29), xxxxxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxx x xxxxxxxxx uzavřenou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má sídlo xx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x e),
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§42f xxxx. 1) x xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x
d) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5.
(4) K xxxxxxx x udělení xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) až x) x doklad x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, seznamu xxxx xxxxxxxx30).
(5) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx cizinec xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx xxxx podklad x posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 měsíců, xxxx čestné xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx stát xxxxxx xxxxxx nevydává; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx mladšího 15 xxx,
b) lékařskou xxxxxx, xx netrpí xxxxxxxx xxxxxx; o xxxxxxxxxx lékařské xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx trpí.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx ochrany nebo xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx cestovního xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx uvedení xx xxxx první x žádosti x xxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx státem, jehož xxxx xxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx ubytování xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, doklad x xxxxxxxxxxxx užívání bytu xxxxx domu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx oprávněným xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, x jejím úředně xxxxxxxx podpisem, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) označen číslem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x je podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx bydlení, xxxxxxxxx xxxx rekreaci. Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx x souhlasu podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx"); xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(8) Před xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx je cizinec xxxxxxx na požádání xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx území, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx předložit xxxxxx o zaplacení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

§32

§32 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 428/2005 Sb.

§33
Xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx cizinci,
a) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx na jeho xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §179 odst. 5,
x) xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x trestním xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx je xxxxxxxx,
x) který x xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x vydání povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx §69 xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx nebylo xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx cizince xx xxxxx, xxxx
x) který xxxxx žalobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zrušena xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zamítnuta žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx (§120a).
(4) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx ministerstvo stanoví xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 6 xxxxxx.
(6) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x území xxxx; xxxxx-xx tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nezávislá, lze xxxxxxxxx xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx

X xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx cizinec xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx. 1 písm. x); nemůže-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx doklad xxxxxxxx xxxxxxx prohlášením,

c) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx existenci xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x),

x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j x na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění, xxx-xx x cizince xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x); to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

f) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx odkladného xxxxxx této xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. d).

§35
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum x xxxxxx nad 90 xxx
(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx než xxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx opakovaně xxxxxxxxx xx podmínky, xx trvá xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx uděleno, xxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxx víza.
(2) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5 xxxx. x). K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum x pobytu nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k zaměstnání, xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. x) x x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 5 xxxx. x). Dále xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx pobytu na xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4. Xxxxxxx je xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx pobytu xx xxxxx na xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx řízení x xxxxxxx platnosti tohoto xxxx (§37).

§36

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx a doby xxxxxx xx území xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx

(1) K žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu na xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §34 xxxx. a), x), d) x x) x v xxxxxxx xxxxx podoby xx žádost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, je xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx a xxxx pobytu xx xxxxx k pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §34 xxxx. a), xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prokazující xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vycestování x v případě xxxxx xxxxxx xx xxxxxx ministerstva xxxxxxxxx x fotografie.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§38).

Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 9.5.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§37
Xxxxxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v délce xxxxxxxxxxx 3 xxxx,
x) xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx nepravdivé xxxxx xxxx x žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx doklady xxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) cizinec xxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxx pobytové kontrole [§167 xxxx. x)] xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) x
1. cizinec xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
2. ačkoli xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxx,
x) cestovní xxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx odcizený x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle písmene x) xxxx 1 xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2,
x) xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx §88 odst. 2,
f) xxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxx smluvní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx cizince x trestu odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trestnou činnost xxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx smluvního xxxxx uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, a dále x důvodů porušení xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx x pobyt xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx
x) cizinec xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180x xxxx §180j, a xx xxx xx xxxxx stanovené xxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x případy uvedené x §180x xxxx. 4,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx důvodu xxx zrušení xxxxxxxxx xxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxx.
(3) Ministerstvo x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x zrušení platnosti xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §33 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxxx do 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx vycestování x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx 5 xxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxx vízum xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxx-xx xxxxx uděleno podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx xxxxxx nepřiznal xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx stanoví xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx výjezdní xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§39

§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Oddíl 2

Přechodný xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxxx vízum x xxxxxxxx xxxxx

§40

(1) Diplomatickým xxxxx se xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx cizinci na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x označené jako "Xxxxxxxxxxxx xxxxx". Diplomatické xxxxx xxx vyznačit xx diplomatického pasu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, který xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Zvláštním xxxxx xx rozumí xxxxx x pobytu xxx 90 dnů, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výsad x imunit.

(3) K xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a fotografie. Xxxx vyznačením xxxx xx xxxxxxx povinen xx xxxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j; na xxxxxxxx xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx uvedené x §180j odst. 4.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zastupitelský xxxx.

§41

Prohlášení neplatnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx vízum prohlašuje xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

Xxxxx 3
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
§42
Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Žádost o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx, xxxxx xx xxxxx přechodně xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx x trvá-li xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx dále xxxxxxxx xxxxx cizinec, který xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) až x) nebo §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §43, pobývá-li xx xxxxx nepřetržitě po xxxx nejméně 3 xxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxx oprávněn xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx území xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx příslušník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). X žádosti xx xxxxxxx příslušník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. x), x) xx x) x prokázat, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; na xxxxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 5. Před xxxxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o případy xxxxxxx x §180i xxxx. 2. Před xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx neplatí, jde-li x případy xxxxxxx x §180j odst. 4.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx pobývá xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx republice xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registrovaný Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí.
(5) Xxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 nebo 4 xx podává xxxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxx tiskopisu. Xxxxx žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx po dobu xxxxxxxx v xxxxxxx x povolení x xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

§42a
Povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území9c) (xxxx xxx "společné xxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxx podat xxxxxxx, xxxxx je
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pobytem,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx cizinci x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxx který xxx xxxxxxxx x povoleným xxxxxxx xx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx nebo manželem xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xx bude xxxx x nezletilého xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,
e) rodičem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx udělen xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2); xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx žádost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) osamělým xxxxxxxx xxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx věk xxxxxxxx, který xx x xxxx nedokáže xx xxxxxxxxxxx důvodů xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx rodiny x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §42g, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx x) xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vstupem xx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx32) (xxxx xxx "xxxxx xxxxx"). Xxxxxx je xxxxxxx povinen xxxxx xx lhůtě xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx na xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxx xx xxxxx povolen xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxx účely xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxx oprávnění xx sloučení xxxxxx.
(5) Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(6) X xxxxxxx xxxxxx xx území na xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, jestliže
x) xxxxxxx, se kterým xx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxxxxx; xxx-xx x sloučení xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx dosáhnout xxxx 20 let,
x) cizinec, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 3 xxxx. x), xxxx xx dobu xxxxxxx 1 roku x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §42g xxxx. 3 písm. x),
x) xxxxxxx, xx xxxxxx má xxx umožněno xxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxx xxxxxx azyl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vstupem xx xxxxx,
d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xx xxx xxxxxxxx společné soužití xxxxxx, byl xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),
x) xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx
x) xxxxxxx, se kterým xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xx xxxxxxxxx modré xxxxx.
(8) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx manželství xxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx cizinci, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§42b
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného soužití xxxxxx
(1) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx
x) náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), d) x x),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx příbuzenský vztah; xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx oprávnění ke xxxxxxxx rodiny, kterému xxx udělen azyl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxx příbuzenský xxxxx prokázat x xxxxx věrohodným xxxxxxxx, xxxx-xx předložení dokladu xxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxx s pobytem xxxxxx xx území, xxxxx xxxxx o xxxxxxxx soužití xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx cizinec xxxxxxx, xx tento xxxxxx xxxxxx z důvodů xx jeho vůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx příjem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nižší xxx xxxxxx
1. částek xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxx xxxxxx x
2. xxxxxxxx xxxxxx normativních xxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
Xx příjem xx xxxxxxxx příjem započitatelný xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjmu, přídavku xx dítě, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, podpory xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §8 odst. 2 xx 4 zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) K xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxxx xxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie32), xxxx povinen předložit xxxxxx o xxxxxxxxx x pobytu, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx držitele xxxxx xxxxx xxxxx jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), podána xx lhůtě do 3 měsíců xxx xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx povinen x xxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a prokázat xxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).
(4) X xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 5.
(5) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx uvedeným x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx neplatí, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42x
Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx
(1) Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx oprávněn podat xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobývajícího rezidenta x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx47) (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx"), xxxxx xx území xxxxx xxxxxxx přechodně xx dobu xxxxx xxx 3 měsíce.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx ministerstvu. Xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podat x xxxx platnosti xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, x xx nejpozději xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.
(3) X žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,
x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,
x) xxxxxx prokazující, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx pobývajících xx xxxxx nebude nižší xxx xxxxxx částek xxxxxxxxx minim9d) xxxxxxxx x s xxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx x nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx stanovených xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) nebo částky, xxxxxx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněných nákladů xxxxxxxxxxxxx na bydlení xxx x společně xxxxxxxxxxxx xxxx; společně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx uvedených v §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx započitatelný xxxxx xxxxxx x životním x existenčním minimu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx pomoci x xxxxxx nouzi; xxx účely xxxxxxx xxxxxx se §8 xxxx. 2 až 4 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx uvedené x §31 odst. 1, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 5.
(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx uvést xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a u xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o takové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. x), d) x x). Xx požádání xx žadatel xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 5.
(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu je xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx přiznal, xxxx xx xxxx xx území xxxxxx xxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx je povinen xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x k xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx odstavce 3 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, že úhrnný xxxxxxx příjem xxxxxxxx x společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [xxxxxxxx 3 xxxx. x)] nebude nižší xxx xxxxxx částek xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob; a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x). Xx požádání je xxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 5.

§42x
Povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx území
(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem studia xx xxxxx9f) xx xxxxxxxx podat xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu cizinec, xxxxx xx území xxxxx pobývat přechodně xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx x xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §64, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x konzervatoři, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odborné xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) X žádosti x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx povinen
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. x), x), x) x x),
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jiného zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x jeho xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13), xxx-xx o xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx neplacenou xxxxxxxx praxi; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx tuzemská xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx převzetí xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním pojištění. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4.
Účinnost xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2012 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území
(1) Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxx na xxxxx9g) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx cizinci, xxxxx xx
x) pravděpodobnou xxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx x xxxxx9h), nebo
b) xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nedovolené překročení xxxxxx xxxxxxx9i), nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x neoprávněnému xxxxxx xx xxxxx9i), xxxxx svědectví xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx organizované xxxxxxx zabývající se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx
xx xxxxxxxx, xx spolupracuje x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx a xxxxxxxxxxxxxx x podezřelým xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxxxxxxxxx vydá xx xxxxxx dále xxxxxxx, jehož spolupráce x xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xx významná pro xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx vyšetřování xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x nespolupracuje x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto trestného xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx neprodleně v xxxxxx, xx xxxxxx xx schopen se xxxxxxxxx, poučen xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx požádat x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je ode xxx, xxx xxx xxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 1 xxxxxx pro xxxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxxx x orgánem xxxxxx x trestním xxxxxx; platnost xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnosti xxxxx anebo xxxxxxx x zrušení platnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx jeho pobyt xx území x xxx s xxx xxxx řízení x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx2). Běh lhůty xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx o xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx podat i xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx2).
(4) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xx-xx xxxx xxxxxxxxx, a xx x tehdy xxxxxxxx-xx doba jeho xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování po xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx žádost xxxxxxx, který je
a) xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx nezaopatřeným dítětem, xxxx
x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxx
xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1, pokud xx v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx a xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti uvedené x xxxxxxx x), x) nebo x), xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxx povolení xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx ubytování xxxxxxxxxxxx xxxx právnická xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§42x
Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx29) xx xxxxxxxx xxxxx xx zastupitelském úřadu xxxxxxx, který uzavřel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x hodlá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxx xxx "výzkumný xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výzkumná instituce, xxxxxx xxxxx9k) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetích xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9j). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx činnost xxxxxxxxxxxx pracovníka xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zapsané xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxx zemí xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9j).
(2) X průběhu xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx nebo na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxxx xx území xxxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. a) x x),
c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx organizace, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx, xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx z xxxxx, xxxxx xxxx náklady xxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x hostování9j) x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a
x) xx požádání xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 5.
(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xx xxxxxxxx pracovník xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx, xxx xx xx xxxx xxxx vztahovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx33). Současně xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j odst. 4.
(5) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx povolení pro xxxxx úhrady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx vydaném xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. e), xx-xx účelem xxxx xxxxxx na území xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx pozic xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx obsaditelných držiteli xxxxxx xxxxx9l), xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx odbornou způsobilost x xxxxxx povolání.
(2) Žádost o xxxxxx zelené xxxxx xx podává na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxx karty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx
x) na xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §46e odst. 3,
b) xx xxxxxxx kartu nejméně 1 rok, nebo
x) xxxxxxxxxxx po xxxx nejméně 2 xxx; do xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx x xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx,
xxxxxxx-xx, xx získal xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zelené xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
a) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vysokoškolským xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx9l) - xxx "X",
x) pro pracovníky xx xxxxxxxxxx pozicích xxxxxxxxx s požadavkem xxxxxx - xxx "X",
x) xxx xxxxxxx pracovníky - xxx "X".
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx pracovní pozici xxxxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, splňuje-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx uznána xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx, na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(5) Zastupitelský úřad xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx stanovisko x xxxxxx z xxxxxxxx, byl-li xx xxxxxxxxx proveden, xxxxxx xxxxxxxxxxxx společně se xxxxxxx cizince x xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx stanoviska xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejpozději xx 15 xxx ode xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx, nepřihlédne-li x xxxxxxxxxxxxxxxx stanovisku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx úřadu x xxxxxx zelené xxxxx, xxxx skutečnost xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu a xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx zástupci nezpřístupňují.
(8) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxx kartě v xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "ZELENÁ XXXXX - A, X nebo X".
(9) Xxxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x ní xxxxxxxx.
(10) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxx není xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §56 x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. e), xxxx xxxxx žádost x xxxx xxxxxx xx pracovní pozici, xxxxx není xxxxxxx x centrální evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zelené xxxxx, xxxxx xx x této xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxx xx danou xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxx x popřípadě xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesouhlasné xxxxxxxxxx xx zaměstnáním xxxxxxx.
(11) Ministerstvo xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vyhověno; x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, datum xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx bude xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§42h
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx zelené karty
(1) K xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. x) x x),
b) xx požádání náležitosti xxxxx §31 odst. 5 xxxx. x),
x) xxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělání a xxxxxxx kvalifikace xxx xxxxxxxx xxxxxx uvedenou x centrální evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) K xxxxxxx xxxx za xxxxxx xx xxxxx nejdéle xx 2 měsíců xxx dne xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5 xxxx. a).
(3) Xxxx vyznačením xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx převzetí zelené xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x xx xx xxxx xxxxxx xxx dne vstupu xx území xx xxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, x na xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx uvedené x §180i xxxx. 4.

§42x

Xxxxx xxxxx

(1) Žádost x vydání modré xxxxx32) xx xxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx delší xxx 3 xxxxxx a xxxx zaměstnán na xxxxxxxx xxxxxx vyžadující xxxxxxx kvalifikaci, xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8e) může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx o

a) xxxxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx výzkumu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx §42c xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x investicemi, kterou xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx sezónního zaměstnání, xxxx

x) cizince, xxxxx xx zaměstnancem xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xx xxxxx34).

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx řádně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 3 xxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx podává xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxx xx oprávněn xxxxxx x xxxxxx modré xxxxx podat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx

x) xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie x xxxxxx xxxx ve xxxxx do 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu x xx xxxxxxxx.

(5) Jde-li x xxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci x xxxxx se x regulované xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rozhodne o xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx35).

(6) Ministerstvo xxxxxx x vydání xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pozměněné xxxxxxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §9 odst. 1 xxxx. f), g), x), i) xxxx x),

x) se nejedná x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pozici vyžadující xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx povolení xxxxxxx záznam "XXXXX XXXXX EU".

(8) Skončí-li xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx poměr x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 pracovních xxx xxxxxxx ministerstvu.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podléhá xxxxx prvních xxxx xxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo souhlas x uvedenými xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx modré karty, xxxxx xxxxxxx této xxxxx podmínky xxxxxxx x odstavci 1 x nadále xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx karty povinen xxxx změny oznámit xxxxxxxxxxxx ve lhůtě xx 3 pracovních xxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxx karty xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele x tom, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx, od kdy xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx pracovní xxxxxx, xxx kterou xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx karty xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§42j
Xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx modré karty
(1) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 písm. x), x) x x),
b) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx jednoho xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1,5xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx sdělením Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
d) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx takového xxxxxxxx,
x) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx modré xxxxx xx xxxxx pobýval xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. d).
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx převzetí xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xx xxxx pobytu xxx xxx xxxxxx xx území do xxxx, xxx xx xx něho xxxx xxxxxxxxx pojištění podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu32), x xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4.
§42x vložen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. s účinností xx 1.1.2011

§43

Povolení k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §33, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx a xxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx toto xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx udělí xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx nebo xx bylo toto xxxxxxxx zrušeno x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x vyplacení xxxxxx xxxx x tato xxxx xxxxxx cizinci xxxxxxxxx.

§44
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a bylo xx xxxxxxx vízum xxxxx §30 xxxx. 4, xx povinen xx účelem vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx xx xx 3 pracovních xxx xxx dne xxxxxx na xxxxx xxxxxx dostavit xx xxxxxxxxxxxx xx zpracování xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu o xxxxxxxx x pobytu, x xx včetně xxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx cizinci v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx stanovené ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx do 60 dnů xxx xxx pořízení biometrických xxxxx, dostavit se xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu.
(4) Povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu ministerstvo xxxxxx x dobou xxxxxxxxx
x) potřebnou x dosažení účelu, xxxxx vyžaduje pobyt xx xxxxx, xxxxxx xxx 1 rok,
x) 1 rok, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x předpokládanou xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 1 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx, nejméně xxxx xx 1 rok,
x) 2 roky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
e) odpovídající xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, který xxx xxxxx xxxxxx rezidentovi,
x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx podle §42d,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx platnosti povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníkovi, xxxx
i) 2 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx území xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 6 xxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx
x) xx 3 roky, xxx-xx x xxx "X",
x) xx 2 roky, jde-li x xxx "B",
x) xx 2 xxxx, xxx-xx x xxx "X".
(7) Xxxxx xxxxx se xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx o 3 xxxxxx xxxxx, než xx xxxx, xx xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx xx 2 xxxx.
(8) Xxxxx xxxxx xxxxx §42i xx považuje xx xxxxxxx
x) xx xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx x vydání xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx karty,
x) xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx platnosti xxxxx xxxxx xxxxx §42i,
x) do xxxx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx vydal xxxxxx kartu,
d) xx dobu 3 xxxxxx ode xxx, xxx jiný členský xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cizince x xxxxxx modré xxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx vydaná xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xx xxxxx považuje xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §42i, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx požádal x xxxxxx modré xxxxx xxxxx §42i x x xxxxx xxxxxx nebylo rozhodnuto x době xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.
(10) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx 8 x 9 xxxxxxxx xxxxxxx.

§44x
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxx opakovaně xxxxxxxxxx, x xx
x) xx xxxx xxxxxxxxxx x §44 odst. 5,
b) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §44 xxxx. 4 písm. x), x), e) xx x),
x) na xxxx platnosti povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx rodiny, xxx-xx x xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x),
x) xx xxxx 5 xxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. d),
x) xx dobu výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxx však x 3 xxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 6 xxxx. x) nebo x),
x) nejdéle na xxxx xxxxxxxxxx x §44 xxxx. 7, xxx-xx x xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxx na území (§42d) xxx prodloužit xxxxxxxxx, vždy xxxx xxxxxxx x 2 xxxx, pokud xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx škole nebo xxxxxx na xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praxe, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx stanovené xx smlouvě x xxxxxxx praxi x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X ostatních případech xx platnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu přijímá x rozhoduje x xx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx platnosti povolení x dlouhodobému xxxxxx xx §35 odst. 2 x 3, §36, §46 odst. 3, 7 a 8 a §47 xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) X žádosti x xxxxxxxxxxx platnosti povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42b xxxx. 1 xxxx. x), x) x d) x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j. Xx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. Xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení rodiny xxxxxx azyl, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu vydaného xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx důvod xxx zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46a).
(5) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42c xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxxxxx obdobného xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxx x xxxx pobýval, x xxxxxxxx zprávy, že xxxxxx závažnou nemocí. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podnikání xx xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 7 xxxx 8. K xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx9m), předložit xxxxxxxx smlouvu, dohodu x xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 odst. 1 xxxx. x), x) x x).
(6) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxx vydaného xxxxx §42d xx xxxxxxx povinen
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 odst. 1 xxxx. x), x), x) x x),
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x současně na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xx xxxxx (§13), jde-li x studium xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx odbornou praxi; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx cizince xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, s jeho xxxxxxx xx území, xx-xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx podává xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42e odst. 4, x výjimkou xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx.
(8) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx výzkumu je xxxxxxxx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx uvedené x §42f xxxx. 3 xxxx. x) x x) x xx požádání xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx nemocí. Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxxx xxxxxxxxxx, pokud ministerstvo xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx (§46d). Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx x) x xxxxxxxx, že xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zelené xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx žádá x prodloužení platnosti xxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x fotografie. Xx požádání xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx trpí.
(10) Platnost xxxxxx xxxxx xxxx "C" xx xxxxxxxxxxxx.
(11) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx podává xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42j xxxx. 1 písm. x) xx d), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(12) Splňuje-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx xx určen x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx cizinci x xxxx xxxxxxxxx xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(13) Xxxxxxx xx povinen xx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxxxx biometrických xxxxx, xxxxxxxx xx xx ministerstvo x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx.

§45
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx území pobývat xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxx povolen, je xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxxxx nového xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Nové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx udělit x xxxxxxxxx uvedených v §33 odst. 1 xxxx 3 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42 xxxx. 2. Xxxxxxx, xxxxx xxxxx na území xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, může o xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu a xx území xxxxxx xx xxxx delší xxx 2 roky.
(2) Xxxxxxx s xxxxxxxxx dlouhodobým pobytem xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx.
(3) Cizinec, kterému xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx xx 1 roce xxxxxx xx území xxxxxxx o vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxx xxxxx nositele xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx
x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x povolání.
(5) Xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytem xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx xx území nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 2 xxx x xxxxxxxxxx trvalo xxxxxxx 5 xxx; podmínka xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx 5,
c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx §42b odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,
x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxx podmínkám uvedeným x §180j x xx požádání doklad x zaplacení pojistného xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx; to neplatí, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4,
x) xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
(8) Cizinec x xxxxxxxxx dlouhodobým xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území xx oprávněn xx xxxxxxx účelu xxxxxx xxxx po 1 xxxx xxxxxx xx xxxxx požádat xxxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx zjištěny xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx §46c xxxx. 1 xxxx. x) xx c).

§46
(1) Xxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu platí xxxxxxx §31 xxxx. 1 x 4, §33, 34, 37, 38, §55 xxxx. 1, §56, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §42 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx uvedeným v §180j. Xxxxxxxx je xxxxxxx na požádání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4.
(2) Pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx obdobně §56 xxxxxxxxxx xx xx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx. Xxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §43 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx §31 odst. 1, §37, §55 odst. 1, §56, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx je cizinec xxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.
(3) Xxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxxx obdobně §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x), x) a x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1.
(4) Pro xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx rezidenta jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx povolen xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny x rezidentem, platí xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 odst. 1 xxxx. x), x), x), §56 xxxx. 2 písm. x) a §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx dlouhodobé xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx území (§42d) xxxxx xxxxxxx §37, §55 odst. 1, §56 odst. 1 xxxx. x) xx x), x), x) a h), §56 xxxx. 2 xxxx. x) a §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o prodloužení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x náležitosti podle §31 xxxx. 1 xxxx. a), x) x e).
(7) X xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit
x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. x), d) x e),
b) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxx x společně x xxx posuzovaných xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx nebude xxxxx xxx xxxxxx částek xxxxxxxxx xxxxx9d) cizince x s xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) nebo částky, xxxxxx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob; společně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; za xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přídavku xx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x systému pomoci x xxxxxx nouzi; xxx xxxxx výpočtu xxxxxx se §8 xxxx. 2 xx 4 zákona o xxxxxxxx x existenčním xxxxxx nepoužije,
x) xxxxxx x xxxxxx xx příslušného xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30),
x) xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxx o xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení o xxx, že nemá xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx36) včetně xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxxxx úřadem xxxx okresní správou xxxxxxxxxx zabezpečení potvrzující xxxx skutečnost,
x) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní společnosti xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x tom, xx tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxx nedoplatky xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xx požádání xxxxxxxx výměr daně x xxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx, vydaného xxxxxxx s povolením x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e), xxxxx pracovní poměr xxxxxxx z některého x důvodů xxxxxxxxx x §52 písm. x) až x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx práce, x xxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx území xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x) xx xxxx xxxxxxx 1 roku, xxxxx xxxx doba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo
x) xx xxxx xxxxxx xxx 1 xxx, pokud xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx 3 xxx; xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx x na xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx,
xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx 60 xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx vydáno nové xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(9) Xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx cizinci, xxxxx je xxxxxxx xx informačního systému xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx5a), který cizince xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x řízení xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámí smluvnímu xxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx zařadil.

§46x
Zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx
(1) Xx xxxxxx cizince xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jestliže
x) xxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu,
x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx stát xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx svého území9a) x důvodu odsouzení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx anebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx některého xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx území,
c) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nepředloží xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, a to xxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,
x) xxxx xxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxx dalším xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x) nebo d),
x) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx předložené x xxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx v nich xxxxxxx neodpovídají skutečnosti,
x) cizinec nemá xx území zajištěno xxxxxxxxx,
h) cizinec xx xxxx při xxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx nemocí, xxxxx x takovému xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx, že se xxxxxxx dopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx manželství xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx rodiny x xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx zrušeno,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx požádal x xxxxxxx xxxx platnosti xxxx xx xxxx xxxxxxxx zelené karty xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx karty xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiným členským xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx karty x xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxx xx území xxxxxxxx,
za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvo přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu k xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; cizinec xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 9.5.2013 (do xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§46x
Xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie7c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx.
(2) Ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx
x) byl držitel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxxxx povolení mohl xxx xxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx nebo ohrozit xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo smluvní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze svého xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx nejméně 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx podezření, že xxxxxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx některého státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §46 odst. 9,
x) xxxxxxx tohoto povolení xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180x, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx zajištěno xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx držitele xxxxxx xxxxxxxx a společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42x xxxx. 3 xxxx. c)] xxxxxxxxxx xxxxxx živobytí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx9o), xxxx
x) xxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x zrušení xxxxxx právního xxxxxxxxx x současně x xxxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu na xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vydaného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx i v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.
(4) Ministerstvo v xxxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx stanovené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46c

Zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx9g), jestliže

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §42e odst. 1,

x) xx to xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx státu, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx udělí xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vycestovat.

(3) Postup xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx uděleného xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění cizince xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx platnosti povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území vydaného xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 5; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 5; xxxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46d
Zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx jeho xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zruší.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) jiný stát Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup ve xxxx vyhošťování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze svého xxxxx9a) x xxxxxx xxxx odsouzení x xxxxxx odnětí svobody x xxxxx xxxxxxx 1 rok xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx spáchal xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx xxxx vyhošťování, x xxxx z xxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vstup x pobyt xxxxxxx xx xxxxxx území,
c) xxxx zjištěno, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx dalším xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxx zdraví tím, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) výzkumná xxxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxxxxxx9j), xxxx xxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9j); xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pracovník uzavřel xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x xxxxx výzkumnou xxxxxxxxxx, která je x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42f xxxx. 3,
f) xxxxxx, xx náležitosti předložené x xxxxxxx o xxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vydáno,
za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvo přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka.
(3) Xxxxxxxxxxxx v rozhodnutí xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x území x xxxxxxxxxx pracovníkovi xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 9.5.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§46x
Xxxxxxx x zánik xxxxxxxxx zelené xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jestliže
a) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx za xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxx xxxxx 6 xxxxxx,
x) xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, pro xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x odstavci 3,
d) xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx zelené xxxxx uvedl xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx či na xxxxxxxx xxxxxxxxx padělané xxxxx pozměněné xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,
e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §93x xxxx. 1 nebo 2,
x) xxxxxxx nepředložil x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyžadované podle §42x xxxx. 2,
x) xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx tím, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx při xxxxxxxx kontrole [§167 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) x
1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx požádal x xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
2. xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, cizinec x xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) cestovní xxxxxx cizince byl xxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx neplatný xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx h) xxxx 1 nebo 2,
x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společný xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx cizince xx xxxxx území9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 rok xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx, a xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx karty xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) cizinec xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3, xxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180x, x to xxx xx lhůtě xxxxxxxxx policií; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxx v §180x odst. 4,
xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Platnost xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x některého x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. a) xx x) zákoníku xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zrušením xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx cizinci nebyla xx lhůtě 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Ministerstvo x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území x udělí cizinci xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx vycestovat.
(5) Platnost xxxxxx xxxxx zaniká xxxxxxx nové xxxxxx xxxxx xxxxx §42x.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 9.5.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx modré xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) její xxxxxxx x zrušení platnosti xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx,
x) její xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx byla xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zabránily xxxxxx na jeho xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 po xxxx xxxxxx xxxxxx,
x) k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxx karty; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx skončil x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §52 xxxx. a) až x) xxxxxxxx xxxxx xxxx dohodou x xxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx držitel xxxx xx xxxxx zajištěno xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx nebyla uznána xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx orgánem35).
(2) Ministerstvo xxxx xxxxx platnost xxxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx držitel byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx závažného xxxxxxx,
x) xxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování xxxxxxx x xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx připravuje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování,
c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx držitel xxxx xxx dalším xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxx
x) xxxx držitel xxxxx žádost x xxxxxxxxx xx živobytí, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxx karty. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx soukromého a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, stanoví xxxxx x vycestování x xxxxx x cizinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
§46x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§47
(1) Žádost x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 90 a nejpozději 14 xxx před xxxxxxxxx platnosti xxxx x xxxxxx nad 90 xxx. V xxxxxxx, xx podání xxxxxxx ve lhůtě xxxxx xxxxxxxxx věty xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx žádost xxxxx xx 3 pracovních xxx xx zániku xxxxxx xxxxxx; xxxxx xx do doby xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) Xxxxx doba xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx byla xxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx vízum xx xxxxxx do doby xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §42 xxxx. 4 xx xxxxxxx povinen xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. x) nebo x) x ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx xxxxxxx žádosti se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

§48
Pro xxxxx úhrady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx úhradu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx, kterému xxxx uděleno xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx"), považuje xxxxxxx,
x) xxxxxxx bylo uděleno xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) a b), §33 xxxx. 3 xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx (§43),
x) xxxxx xx uveden x §42e odst. 1 xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx §42e xxxx. 2,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území,
d) xxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xx uveden x §42e odst. 5, x xx xxx xxx podání žádosti, xxxx
x) který je xxxxxx x §18 xxxx. x) xxxx 4, a xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

§48x

(1) Xxxxxxxxxxxx na xxxxxx cizince xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §42e xxxx. 2, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany xx xxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vydáno, xxxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxxxx příspěvku až xx výše

a) 1,6násobku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem9d), xx-xx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)],

x) 1,5násobku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žadatele x společně s xxx posuzovaných xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 2 až 3 xxxxx,

x) 1,4násobku částky xxxxxxxxx minima xxxxxxxx x xxxxxxxx s xxx posuzovaných xxxx, xxxx-xx společně xxxxxxxxxx 4 osoby,

d) 1,3xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 x xxxx osob.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytnout xxx xxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42e xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxx cizince xxxxxxxxx xx xxxx 1 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx lze přiznat x vyplatit xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxx x opakovaně.

(3) Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x majetkové xxxxxx, xxxxxxxxx finanční a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x doložit xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx neposkytuje. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pobytových xxxxxxx xxxx právnická xxxx xxxxxxx osoba (§15 x 180),

b) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx neoznámil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxx xxxx změnu xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§48b

(1) Je-li xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení (§42e odst. 2), xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizincům tato xxxxx bezplatně, může xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany na xxxxx xx oprávněn xxxxxxx xx xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx žádosti; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nepotvrdil, že xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1.

(3) Po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým pobytem.

§48b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 21.12.2007

Oddíl 4

§49

Xxxxxxxxx xxxxx xx území xx xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušníkům xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) O povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx člen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §18 písm. a) xxxx x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí.

(3) Xxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pobývat xx xxxxx po xxxx uvedenou x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

Xxx 5
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
§50
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Výjezdní xxxxxx xx doklad, který x moci xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx uplynutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx vyhoštění,
b) xxxxxxxxxxxx xx zrušení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxxxxxx platnost xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),3a).
(2) Xxxxxxxx příkaz dále xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zvláštního xxxx (§41), po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (§49 xxxx. 5) anebo xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx opravňuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx území xx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx příkaz nesmí xxx delší než 60 xxx, xxxx xxxxxx stanoví x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Při xxxxxxxx xxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx doba pobytu xx výjezdní xxxxxx xxxxxxxxx na 1 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo je xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Výjezdní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dobu, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx bezpečnosti státu, xxxxxxx veřejného pořádku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx plnění mezinárodní xxxxxxx může být xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xx cestovního xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad.

§50a
Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx území
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx platného oprávnění x pobytu vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx neoprávněně, xxxxxxx xx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xx území xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx nevyužil možnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

1. nepodal xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx ochrany, ačkoliv x tomu xxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx z území xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx xx 30 dnů, xxxxx-xx xxxxxxx výjezdní xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx uděleného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§124b), nebo

b) xxxxxxx, xxxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx a má xxx předán podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx37) (§129).
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxx dobu k xxxxxxxx xxxxx, x xx v xxxxxxx 7 xx 60 xxx. Pokud xx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx běžet v xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx běžet xxx xxx xxxxxxxx zajištění. Xxxxx x průběhu xxxx k xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx této xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xxx 6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vízu

§51

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, které xx dobu platnosti xxxxxxxxx cizince ke xxxxxx x xxxxxx xx území x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1b)

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§52

X xxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v zájmu xxxxxx mezinárodní smlouvy xxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) zkrácena xxxx platnosti dlouhodobého xxxx.

§53
(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví jinak. Xxxxxx xx cizinec xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx cizinec držitelem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx trvalý xxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x cizince, který xx uveden x xxxxxxx předpise xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. x).
(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx za nepřípustnou, xxxxxxxx
a) k xx nebyly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prstů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx podána xx xxxxxxx tiskopisu, xxxx
x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx cizinci, xxxxx podal xxxxxxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx žádosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti a xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx cizince x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§54

X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, pohlaví, xxx, xxxxx x rok xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx současné x xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx otce x xxxxx, rodinný xxxx, místo trvalého xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx a xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxx, x xxx-xx o xxxxxxx x xxxxxxxxx pobytem xx xxxxx jiného xxxxx, i xxxx x xxx, zda xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx spojení (x xxxxxxxx název x xxxxxx xxxxx), xxx xxxxx, dobu pobytu, xxxxx xxxxxx a xxxx pobytu xx xxxxx, zamýšlený xxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx, v případě xxxxxxxx xxxx xxxxx, x zda xxx xxxxxxx xxxxxxxxx povolení xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánu, xxxxx povolení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, adresu xxxxxx xx území včetně xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx zvoucí osobě, x rozsahu xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx jde-li o xxxxxxxxxx xxxxx, její xxxxx, sídlo a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, upřesňující xxxxxxxxx k účelu xxxxxx na území, xxxxx x vízům xxxxxxxx x posledních 3 xxxxxx xxxxxx xxxx jejich platnosti, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx států, xxxxx x xxxxxxx x xxxxx v rozsahu xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, den, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx.

§55

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 dnů, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, matričních dokladů x fotografie xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx cestovního dokladu xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx dlouhodobého víza x xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Cizinec žádající x udělení dlouhodobého xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx otisků xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza
(1) Xxxxxxxxxx vízum, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx, jestliže
x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxx ministertva xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ověření xxxxx uvedených x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo jestliže xx i přes xxxxxxxxx pohovoru nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,
x) cizinec xxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxx,
x) xx poznatky x xxx, xx xx xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti x xxxx uvedené neodpovídají xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x x xxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx požádal x Úřad xxxxx Xxxxx republiky toto xxxxxxxx xxxxxx,
g) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. xxxx. a), b), x), x), x) xxxx x),
x) xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxxxxxx xx skončení xxxxxx stanoveného dlouhodobým xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx dokladu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,
j) xxxxx cizince xx xxxxx xxxx x xxxxx České republiky xxxx je xxxxxxxx xxxx závažná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, nebo
x) xxxxxxx xxxxxxxxx pokutu xxxx náklady xxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx vedeným xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území z xxxxxx podle §33 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) nesplňuje podmínku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174), xxxx
b) x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx neudělení xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x zájmu xxxxxx mezinárodního xxxxxxx.
(4) Ministerstvo písemně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě do 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx o nové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§180e).
(5) Jde-li o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxxxxx projedná udělení xxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx cizince xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx; x řízení xxxxxxxxx ke skutečnostem, xxxxx xxxxxxx stát xxxxx k zařazení xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx smluvnímu xxxxx, xxxxx cizince xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx cizinec xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxx-xx xxxxxxx, x xxxxx xx x tohoto xxxxxx nebude uděleno, xxxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §108j odst. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxx provést xxxxxxx xx xxxxxxxxx x dlouhodobé xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 dnů za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pohovor xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx záznam, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx průběhu pohovoru, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx provádějící xxxxxxx x podpis xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§58

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza

(1) Xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxxxxxx dokladu vyznačuje xxxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vízum xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§59

§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§60
(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx vízum xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podává xxxxxxx ministerstvu.
(2) X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 90 xxx x xxxxxxxxxx 14 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) X případě, že xxxxxx žádosti xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zabrání důvody xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxx žádost xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx těchto xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xx xx doby xxxxxx xxxxxxxxx považuje za xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx podána xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3, xxxxxxxx se dlouhodobé xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx nabytí právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxx obdobné xxxx důvody pro xxxxxxxxx xxxx.
(7) Pokud x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx za pobyt xx xxxx xxxxx, x to až xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§61

§61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§62
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Platnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trest xxxxxxxxx10) xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx dlouhodobého víza xxxxxxxxx podle §30 xxxx. 2 zaniká xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx studia xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.
(3) Xxxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx uděleného xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).
(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx dotčena.

§63

§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§64
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx škole, xxxxxxxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx10a), a xxxxxxx x akreditovaných xxxxxxxxxx programech na xxxxxx xxxxx9k),
x) účast xx jazykové x xxxxxxx přípravě ke xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx účast xx jazykovém a xxxxxxxx xxxxx pořádaném x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx základě mezinárodní xxxxxxx,
x) stipendijní pobyt xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx praxe xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uskutečňovaná x xxxxxxxx hostitelské xxxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxx xxxxx xxxxx x době xxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx studia xx xxxxxx xxxxx, organizačně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokou školou, Xxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxxx xx xxxxxx xx území nebo xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx mimo xxxxx, xxxxx má na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx věku xx 18 do 25 xxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, odborných xxxxxxxxxx cizincem, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hostitelské xxxxxxxxxx xxxx součást xxxxxxxx programu nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx koordinovaná x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem xxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) výměna xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobyty xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdrojů, xxxxx xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x rámci mezinárodních xxxxx.
(2) Pro xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§42d) xx xxxxxxxxxxx xx střední xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§64x

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64x

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

XXXXX IV

TRVALÝ POBYT XX XXXXX

Xxx 1

§65

(1) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx

x) xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu o xxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx10c), xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87 odst. 1.

(2) Ustanovení xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) x x xxxxxxxx §8385 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x trvalému xxxxxx

§66

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vydá cizinci

a) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

1. je-li xxxxxxxx xxxxxxxx x manželství xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

2. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx nepožádá x xxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx občanem České xxxxxxxxx,

x) který o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx jeho xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nezaopatřené xxxx xxxxxxx, jenž xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx na území xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx d), xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx doba 3 xxx.

§67
(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vydá na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá x xxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx dva xxxx xxxxxxxxx poslední řízení x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx byla podána x xxxxxxx lhůtě. Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xx započítává xxxx xxxxxx na xxxxx xx dlouhodobé vízum, xx povolení x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx a doba xxxxxx xx dobu xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx stížnosti. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podal žádost x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx nejpozději do 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dlouhodobé xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu; xx xxxxxxx, xxxxx platnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zrušena.
(2) Povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, je-li xxxxxxxxx cizinec, xxxxx
x) xx xxxxxx 18 xxx,
x) xx xxxx xxxxxxx o xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivého xxxxxxxxxxx stavu, xxxx
x) xx xxxxxxx x xxxxxx 65 xxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se může xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxx, xx-xx žadatelem xxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x),
x) xxxxxxx xxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx orgánu cizinec xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx b) xxxxxx xx péče, nebo
c) xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2, xx jehož osobní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxx.
(4) Žádost xx při splnění xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx podat x xxxxxxx, xxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx cizinci xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx bylo-li xxxx xxxxxxxx vydáno cizinci xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x podmínky, xx nejméně xxxxxxxx xxx xxxx probíhalo xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx, zejména xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.
(8) Splnění podmínky xxxxx žádost xxxxxxxxxx xx 2 měsíců xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxx řízení o xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2.

§68
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx po 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území.
(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx doba xxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx x xxxx xxxxxx x postavení xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx polovinou xx xxxx započítává xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxx vedlo x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx doby řízení x xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx řízení o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx déle xxx 18 xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx rozsahu. Xx xxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx vyslán xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a dále xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx závislého xx xxxxxxxx ročního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx pracemi za xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx určené k xxxxxxxxxxxx jeho základních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxx).
(3) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nepřítomnosti xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx této xxxx pobytu, xxxxx xxxx jednotlivá xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxxxxx, x xxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxx zachována, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 12 xx sobě xxxxxxxx měsíců ze xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx-xx o těhotenství x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx onemocnění xxxxx xxxxxxx xxxx odborné xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx do xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 nezapočítává.
(4) Xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx nejméně 2 xxx; xx xxxx 5 let xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nezapočítává doba xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx modré karty xxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx než 18 xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie, pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx 18 xxxxxx. Toto ustanovení xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx držitele xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx oprávněn xxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx cizinci x xxxx jeho nepřítomnosti xx xxxxx, musí xxx žádost xxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx od skončení xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

§69
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxx x xxxxx přechodného xxxxxx x xx manželem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx předpise11),
b) xxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx na xxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodování x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nedovoleného překročení xxxxxx hranice.
(3) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. c) podává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx na xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; ministerstvu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxx xxx ministerstvu, xxxxx xxxxxxx, jemuž xx xxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx x povolení k xxxxxxxx pobytu xxxxx §68 xxxx. 1 xxxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2),3a); xxxxxx podle §68 xxxx. 5 je xxxxxxxx xxxxx též xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§69x

§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69b

§69b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§70
(1) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx podává xx úředním xxxxxxxxx. X xxxxxxx je xxxxxxx povinen xxxxx
x) xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx dřívější xxxxxxxx, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx zařazení, xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxxxx), xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, adresu xxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx xxxxx xxx 3 měsíce (xxxxx x xxxxx xxxxxx), xxx xxxxxx xx území, číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxx x ostatní jména, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx xxxx, x
x) xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx,
x) cestovní doklad,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxxx rodný xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, doklad x xxx, xx xxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky1a); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §68,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§71 xxxx. 1); xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67 xxxx xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx x důvodu xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x),
x) doklad xxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) xxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx občanem xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, v xxxxx cizinec v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx tento xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx a xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx nebo povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx udělena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxx který xxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx podle §67; xxxxxxx, xxxxx xxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1, xxxx, jde-li x cizince xxxxx §87, xxxxx žádá x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx z xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obdobný výpisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx x xx xxxxxxx,
x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (§71 xxxx. 2),
g) souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x trvalým xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, pokud xxxxx x společné xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, zákonným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx pobývá xx xxxxx,
x) xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx školou, xxxxx je uvedena x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provádět zkoušky xxxxxxxx českého xxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§182a xxxx. 2), xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak.
(3) Xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx azylanta, xxxxx xxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. a) xxxx x) x xxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, je xxxxxxx k žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx c) x x).
(4) Cizinec xxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 je povinen xx požádání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. O předložení xxxxxxxx zprávy lze xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx nevyžaduje xx xxxxxxx, který
a) xxxxxxxx xxxx 15 xxx,
x) xxxxxxx, xx x xxxxxxx 20 xxx předcházejících podání xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx žákem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 1 akademický xxx xxxxxxxx xxxxxxx školu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx svou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou Ministerstva xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx [§182a xxxx. 2 xxxx. a)], xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx 67 nebo xx zániku oprávnění x trvalému xxxxxx xxxxx §87 xxxx. 7 písm. x) xxxx 4,
x) xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vliv na xxxx xxxxxxxxx komunikovat, xxxx
x) xxxxxx xxxx 60 xxx.
(6) Ministerstvo xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx [§182a xxxx. 2 xxxx. x)], xxxxxxxxx xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x požadovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx zkoušky xxxxxxx nehradí. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jazyka x xxxxx případě xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 30.4.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§71
(1) Xx xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxx xxxxxx prokazující, xx příjem xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x ním posuzovaných xxxx pobývajících xx xxxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. c)] xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx částek životních xxxxx9d) xxxxxxx x x xxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx normativních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx částky, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prokáže xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vynakládaných xx bydlení své x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §66 xxxx xxx xxxxx xxxxxx nahrazen dokladem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k zajištění xxxxxxxx pobytu xx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx lze prokázat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx měsíčního výdělku, xxx-xx o příjmy xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx přiznáním x příjmů xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx z xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiným věrohodným xxxxxxxx, xxx jako xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výpisy x xxxx vedeného x xxxxx xx xxxxxxxxxx 6 měsíců, xx xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx disponuje nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx x příjmu.
(2) Xxxxxxxx x zajištění ubytování xxxxx §70 xxxx. 2 xxxx. f) xx rozumí doklad x vlastnictví bytu xxxx xxxx, doklad x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx anebo xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bytu xxxx xxxx, x jejím xxxxxx xxxxxxxx podpisem, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx souhlas s xxxxxxxxxx. Ubytování může xxx zajištěno pouze x objektu, který xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) označen xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orientačním xxxxxx, x je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro bydlení, xxxxxxxxx xxxx rekreaci. Xxxxxx ověření xx xxxxxxxxxx, podepíše-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx souhlas xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx elektronicky, musí xxx podepsáno uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx.

§72

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 dnů, x výjimkou cestovního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx.

§73

Xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx sdělí Ústřední xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nabylo právní xxxx.

§74
(1) Cizinec je xxxxxxx xx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx, x xx xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, který xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxx se na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu
§75
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx zamítne, xxxxxxxx
x) xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,
b) x případě polygamního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny xxx xx území x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154),
x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nedostaví x xxxxxxxx (§169 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxxxxxx nebo ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) v řízení xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x), nebo
f) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx důvody xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §67 xxxx §68.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx zamítne, xxxxxxxx
x) cizinec je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x trvalému xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx (§174),
x) xxxxxxx xxxxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx xxxxx §66 trpí xxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2 xxxx. x),
x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx,
xx xxxxxxxx, xx toto rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx jeho zásahu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) X důvodům xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu v xxxxx České republiky xxxx z důvodu xxxxxx mezinárodního xxxxxxx.
(4) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx nepřihlédne, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx z humanitárních xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 4, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povolení se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx zařadil xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxx přihlédne xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx zařazení. Xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu ministerstvo xxxxxx smluvnímu státu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx xxxxxxx.

§76

Xxxxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx zaniká

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizinci trest xxxxxxxxx10) xxxx vykonatelností xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie7c), nebo

d) xxxxxx cizince xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx za xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 9.5.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§77
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, jestliže
a) xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx účelově xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx účelově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo určeno xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx povolen xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx náležitostí, x nichž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvody, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx odborným xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 6 xxx,
x) xx xx odůvodněno xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy,
f) x xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) cizinec, bývalý xxxxxxx modré xxxxx, xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 24 xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx zruší, xxxxxxxx
x) xxxxxxx opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx naruší xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x svobody xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xx 5 let xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu důvod, xxx xxxxx bylo xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx §66 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx,
x) xxxx zrušena xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdo o xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pečoval,
d) cizinec xxxxxxxx povinnost xxxxx §88 xxxx. 3,
e) xxxxxxx je xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx za to, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx při xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx, xxxx
x) jiný členský xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx smluvní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyhoštění xxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) z xxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx anebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx xxxxxxx připravuje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx vyhošťování, x xxxx x xxxxxx porušení právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x pobyt xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 stanoví lhůtu x xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx x území vycestovat.

§78

§78 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§79

§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§80

§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§81

§81 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§82

§82 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 2

Xxxxxx postavení xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx

§83

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx přizná xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx7c) (xxxx jen "xxxxxxxx xx území"), xxxxxxxx cizinec

a) xxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx (§68),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx území xxxxx §71.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dále xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx území, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vydáním xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx x xx xxxxxxx písemně xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx držitel xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxx xxxx držitel modré xxxxx nepřetržitě xxxxxx xx území. Xx xxxxxxxxxx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx doba xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx modré karty xxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 18 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx použije x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx držitele xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxxx (§85 xxxx. 1), xx oprávněn xxxxxxx x opětovné xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxxx, pokud xxx xxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx alespoň 5 xxx a xxxxxxx zajištění prostředků x xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §71. Xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§68), xxxxxxxx xxxxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx důvodné xxxxxxxxx, že xx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx.

§84

(1) Xxxxxxxxxxxx uvede xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7c).

(2) Ministerstvo do xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx záznam "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx [xxxxx xxxxxxxxx xxxxx] xxx [xxxxx]", xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx, pouze xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx platné.

§85

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxx zrušení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxx závažným xxxxxxxx narušil veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta na xxxxx na xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx porušení veřejného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx zneplatní záznam "xxxxxxxx k xxxxxx xxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7c).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Skončení platnosti xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx

§86

§86 (xxx 3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

XXXXX XXx
XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX A XXXX XXXXXXXXX PŘÍSLUŠNÍKŮ XX ÚZEMÍ
Díl 1
Xxxxxxxxx xxxxx
§87x
(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxx Evropské xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx území, xxxxx občan Evropské xxxx
x) xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx13) x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) K žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx území občan Xxxxxxxx unie xxxxxxxx
x) xxxxxxxx doklad,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx činnost13a) anebo xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x zdravotním xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx činnost13a), a
e) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx13) společně x xxxxxxx Evropské xxxx, je xxxxxxx x žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, x xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx. x), také xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§87b
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské unie x xxxxx xx xxxxx pobývat xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce13) xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx unie, je xxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu. Xxxxxx xx xxxxxxx podat xx xxxxx do 3 měsíců ode xxx vstupu xx xxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2 xxxx. x), doklad xxxxxxxxxxx, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, a xxx-xx x xxxxxxx podle §15a odst. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx osobou.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§87c

(1) Občanu Evropské xxxx1b), který na xxxxx pobývá xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx republice, x xxxx xxxxxxxxx příslušníku xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

(2) Rodinný příslušník xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx území xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xx lhůtě do 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xx xxxxx. Rodinnému příslušníku xxxxx xxxx xxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx karty rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxxx cestovní doklad x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.

§87x
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx potvrzení x přechodném xxxxxx xx území xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx systému xxxxxx x hmotné xxxxx Xxxxx republiky (§106 xxxx. 3), x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx13b),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) je xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154) a xxxx xxxxxxx nebezpečí, že xx mohl xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxxx
x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dávek xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§106 odst. 3), s xxxxxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx13b),
x) ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem narušuje xxxxxxx pořádek, není-li xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
c) xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx po xxxxxx xx území,
za podmínky, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx bude xxxxxxxxx x hlediska xxxx zásahu do xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx xxxx1b) na xxxxx xxxxxxx xxxxx x vycestování x xxxxx x udělí xxxxxx Evropské unie xxxxxxxx příkaz; xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ve stanovené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx §76 xxxx. a), x) x x) xxxxxxx xxxxxxx.

§87e
Důvody pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx §87d xxxx. 1 vztahují obdobně. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxx, jestliže xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud x takovému onemocnění xxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx,
x) xx xxxxxxx do informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx smluvního xxxxx ohrozit xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx, xxxx
x) se xxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uzavřel manželství xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxx vážného xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§169 odst. 2), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx pouze xx podmínky, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) se xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx pobytu x xxxxx České xxxxxxxxx, x humanitárních xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazku. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxx k přechodnému xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx ke skutečnostem, xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxx státu, který xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx xxxxxxx.

§87f
Důvody ukončení přechodného xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx území, pokud x xx xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §87e.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx ukončí xxxxxxxxx příslušníkovi občana Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx
x) občanu Xxxxxxxx xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx; xx neplatí, xxxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx, a xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx škole xxxx xxxxxxxxxxxx anebo studia xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx území po xxxx alespoň 1 xxxx před xxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné; xx xxxxxxx jestliže

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx příslušného orgánu10c) xxxx xxxxxxx manželů xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styku x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx pouze xx území, nebo

2. xxxx zahájením xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx o prohlášení xxxxxxxxxx xx neplatné xxxx xxxxxxxxxx trvalo xxxxxxx 3 xxxx x x xxxx xxxxxx manželství xxx xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx povolen xxxxx xxxxxxx 1 xxx,

xx xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx xxxx přiměřené x hlediska xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx přechodného pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxx xxxxxx; rodinný xxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vycestovat.
(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské unie xx §76 xxxx. x), x) a x) xxxxxxx obdobně.

Xxx 2
Xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu
§87g
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx občanu Evropské xxxx1b) xx jeho xxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu13)
a) xx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přechodného xxxxxx xx území,
b) jestliže x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx vznik nároku xx xxxxxxxx xxxxxx13c) xxxx xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx13d) x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 let,
c) xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) z xxxxxx vzniku invalidity xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx invalidní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx13e),
x) jestliže je xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx alespoň xxxxxx xxxxx xxxxx xx území, xxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx zde byl xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xxx, xxxx
x) xxx-xx o xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxx byl xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx vydá občanu Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx žádost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13), xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx o vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxx x humanitárních xxxxxx xxxx z jiných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xx xxxx žádost xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx xxxxx na xxxxx x zájmu Xxxxx republiky.
(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xx doba xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx považuje xx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx podmínky, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, podnikal xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx výdělečné činnosti13a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. b) xxxx x) xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx manželem xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx sňatku s xxx xxxx nabytím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxx, po kterou xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x), xx xxxxxxxx, že xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxxxxxx.
(7) Podmínka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu je xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxx nepřesáhne xxxxxx 6 měsíců xxxxx, nebo xxxxxxxx-xx xxxx dobu
a) x xxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx
x) xxxxx xxxxx nepřítomnost xxxxxx xxxxx než 12 xx sobě xxxxxxxx měsíců, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x těhotenství x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, studium xxxx xxxxxxx xxxxxxx, anebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(8) Xx občana Xxxxxxxx xxxx mladšího 18 xxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §87 použije xxxxxxx.

§87x
(1) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx povolení x trvalému pobytu13)
a) xx 5 xxxxxx xxxx nepřetržitého xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) xx 2 letech xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xx nejméně 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx občana Xxxxx republiky1a), který xx xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), kterému xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx1a), xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxx
x) xxxxxxxx je xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxx na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

1. ke xxx xxxxx pobýval xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu nejméně 2 let,

2. x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx pracovního úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx nabytím jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Evropské unie xx jeho xxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx
x) pokud xx xxxx xxxxx xx xxxxx x zájmu Xxxxx republiky, xxxx
x) x humanitárních xxxxxx, xxxxxxx

1. x důvodu xxxx x občana Xxxxxxxx xxxx1b), který xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. žádá-li o xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx nezletilé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx je xx xxxxx přihlášen x trvalému xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu na xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx jejich společné xxxxxxx.

(3) Xx nepřetržitost xxxxxxxxxxx pobytu rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx území xx §87g odst. 7 xxxxxxxx xxxxxxx. Xx doby nepřetržitého xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx započítává x xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx vydaného x pobytu xx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a), xxxxx xx xx rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§87x
(1) K xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) cestovní doklad,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87g xxxx. 1, jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx §87h xxxx. 1, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx a
d) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx x oprávněnosti užívání xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, s jejím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx občanu Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx rodinnému příslušníku xxxxxx souhlas x xxxxxxxxxx. Ubytování xxxx xxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx popisným xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orientačním xxxxxx, a xx xxxxx stavebního xxxxxx xxxxx pro bydlení, xxxxxxxxx xxxx rekreaci. Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, podepíše-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, musí xxx podepsáno uznávaným xxxxxxxxxxxxx podpisem; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx.

§87j

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx občanu Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx (§87r), x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87t)12a). Spolu x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx Evropské unie xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydá x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx území.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělí Ústřední xxxxxxxxxx Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění12) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu nebo xxxx zrušení xxxxxx xxxx.

§87x
Xxxxxx xxx zamítnutí xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zamítne, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx prohlášeným xxxxxxxxx xxxx určeno xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxx (§154) a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie1b) x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx zařadil, poskytne xxxxxxxxx informace, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxx za to, xx xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx při xxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný pořádek,
e) xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx tím, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 3 xxxxxx po xxxxxx xx území,
f) xx xxxxxxx xxx vážného xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§169 xxxx. 2), odmítne xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxxxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87g xxxx 87h.
(2) K xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu x xxxxx České republiky, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx, xxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazku. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx smluvním xxxxxx, který rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, a v xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx zařazení. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxx smluvnímu xxxxx, xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx států xxxxxxx.

§87x
Xxxxxx pro zrušení x zánik xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx-xx zahájeno xxxxxx x správním xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Evropské xxxx1b), x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xx xxxxxxx vyhodnocení xxx xxx xx xx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx otcovství, nebo
d) xxxxxxxx na xxxxx xx dobu delší xxx 2 xx xxxx xxxxxx xxxx,
xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxx dále zruší xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požádá.

§87m

Na xxxxx povolení x trvalému xxxxxx xx §76 xxxx. x), x) nebo x) xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxx x xxxxxxx

§87x

Xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx území

(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx příslušnost, xxxxxx místa hlášeného xxxxxx xx xxxxx, xxxxx číslo x xxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§87x

Xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx karta xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx x jazyce xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx cizích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie se xxxxxx jako samostatný xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx, příjmení x xxxxxxx jména, datum x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, rodné xxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Pobytová xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na dobu xxxxxxx x předpokládanou xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxx na 5 xxx. Platnost pobytové xxxxx xxx o xxxxxxx dobu xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx. O xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§87x
Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx
(1) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §87a xxxx. 2 písm. x), d), x) x doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Evropské xxxx; xxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, shledá-li xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §87f.

§87r

Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx se x xxxxxx českém x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvyklostí.

(2) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx se xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, příjmení a xxxxxxx xxxxx, xxxxx x místo narození, xxxxxx příslušnost, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, adresu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx území.

(3) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx vydává s xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx prodloužit x 10 let, a xx x opakovaně.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx platnosti průkazu.

(2) X xxxxxxx, že xxxxxx žádosti xx xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx žadatele xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx žadatel povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx povinen xxxxxxxxx fotografie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx, shledá-li xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87l).

§87x

Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu

(1) Xxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx jazycích podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx prokazuje své xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x místo narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx §87r xxxx. 3 x §87s xxxxxxxx obdobně.

Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx. x 312/2013 Xx.)
§87x
(1) Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a příjmení xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x pobytové xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, průkazu x povolení k xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx x jeho rodinný xxxxxxxxxx x úředním xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx dokladech.
(2) Xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx občana Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, průkazu x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx o povolení x trvalému pobytu.

§87x

(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx potvrzení xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizené xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x poškozené xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ztracený, zničený, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx doklad x poškozený xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jeho platnosti xxxxx §87z odst. 2. Xxxx-xx občan Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §87z xxxx. 1 xxxx. x), xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování.

(3) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx příslušník, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx kartě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, průkazu x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx nebo průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx průkazu xxx vyznačit, xxxx xx xxxx držiteli xxxx xxxxxx; x xxxxxxx případě je xxxx držitel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx na xxxxx xx změna neprovádí; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx území.

§87x

Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx prodloužení doby xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx být xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§87x

(1) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, pobytové karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx průkazů xx xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stav, povolání, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (pracovní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), účel xxxxxx xx území, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx x cizině, xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxxx a xxxxx xxxxxx), xxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx x platnost xxxxxxxxxx dokladu,

b) jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx příjmení, xxxxxx občanství, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx manžele xxxx xxxxxxxx a

c) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

§87y
Rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; xx xxxx dobu xx xxxx pobyt xx území xxxxxxxx xx pobyt xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx pobývat xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxxxxx, xxxxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx přechodného pobytu xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx žádost, x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx žádosti.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§87x
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx x něm xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x omezení xxxx zbavení způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
x) nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení povolení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx držitele xxxxxxx,
x) xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky,
f) xxxxxx xxxxxxxx průkazu xxxx nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx držitele xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx
x) zrušením xxxxx x místu hlášeného xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka na xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx z důvodu xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.
(2) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx uvedené xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx, nebo
c) xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečné podobě xxxx držitele.
(3) Xx-xx xxxxxxx průkazu xxxxxxxx x plně xxxx xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxxx podepsaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost od 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§87xx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky,
c) nabytím xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o xxxxxxx xxxx zbavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zrušení přechodného xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx dnem, ve xxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx držitele xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení držitele xxxxxxxxx xx mrtvého,
f) xxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx území, nebo
g) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území.
(2) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx celistvost, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny.
(3) Xx-xx xxxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx důvody xxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit vlastnoručně xxxxxxxxxx prohlášením xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx není x xxxxx případě xxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXX CIZINCE XXXXXXXXXX XX XXXXX

§88

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx tomto území xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx po xxxx 60 dnů xxx dne xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx vízum, xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxxxxx cizince xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxx, xxx je xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, pobývá-li xx xxxxx na xxxxxxxxxx vízum, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x území.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xx xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx trvalého pobytu xx pobyt narozeného xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx žádosti považuje xx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx v xxxx době xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Cizinec xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxx, xxxxxx-xx na území xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§89

(1) X xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx cizincem, xxx předložení cestovního xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx dítěte,

c) xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx prohlášení, xx uhradí xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3 xx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

XXXXX VI

VYCESTOVÁNÍ XXXXXXX X ÚZEMÍ

§90

(1) Xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).

(2) Policie xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxx vycestování x území vyznačením xxxxxx výstupního razítka xx xxxx cestovního xxxxxxx.

§91

Policie xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, umožní xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx

x) xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx občanem xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, nebo xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, který sám xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x skutečnost, xx je rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

§92

Odepření vycestování x xxxxx

Xxxxxxx, xxxxx na xxxxx ponechá cizince xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx je zákonným xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vydá xx xxxxx38), xxxxxx vycestování x xxxxx, pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx ověřené xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx 15 let xxxxxx na xxxxx x cestovním xxxxxxxx x xx uděleno xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx území, x xx xxxxxxx xxxxx starší 18 xxx nebo xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xx uhradí náklady xxxxxxx x obživou xxxxxxx, s xxxx xxxxxxxxxx x léčením xx dobu pobytu xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx z xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xx xxxxxxx mladší 15 let je xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z území x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxx cizince, xxxxxxx ponechává xx xxxxx.

HLAVA VII

HLÁŠENÍ XXXXX XXXXXX NA XXXXX

§93

(1) Xxxxxxx je povinen xx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx (§97); to xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, člena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrovaného Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx místo xxxxxx xx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxx splnil x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(2) Občan Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx delší xxx 30 xxx; tato xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxxx pobývá na xxxxx. Xxxxxxxxx ohlásit xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx splnil x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(3) X xxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxx na území xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx ani x xxxxxxxxxxx nemovitosti, x níž je xxxxxxx přihlášen x xxxxxx.

§93x
Xxxxxxx x pobytu držitele xxxxxx karty
(1) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx povinen splnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §93 xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx místa xxxxxx xx vstupu xx xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 odst. 2); xxxxxxxxxxx-xx jej, xx xxx povinen učinit xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Policie xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ubytování, xxxxx její xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xx neprodleně xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§93x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2008 Xx. x účinností xx 1.1.2009

§94

§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§95

Povinnost xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx7) xxxx x xxxxxxxx (§130).

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§96
(1) Fyzická osoba, xxxxx xxx cizinec xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,13) xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx péči, xx xxxxxxx přihlásit xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x trvalému pobytu xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx (§87).
(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx předloží xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxx a x případě xxxxxxx xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§97
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §96 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx policii xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cizince, xxx, měsíc, xxx x místo xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxx, xx-xx v xxxxxxxxx dokladu vyznačeno, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx x účel pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Účinnost od 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§98
Xxxxxxx změn
(1) Cizinec, xxxxxxx xxxx vydána xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xxxxx Xxxxxxxx unie, který xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §93 odst. 2 nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pobytu na xxxxx xx 30 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxx xxxxx xxx 180 xxx. Xxxxxxxxxxxx o změně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx cizince xxxxx §87, který xxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §96 odst. 1.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx změnu xxxxx xxxxxx xx území xx 30 xxx xxx xxx změny xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx cizince xxxxxxxx, xxxxx předpokládaná xxxxx xxxxx pobytu xxxx xxxxx xxx 30 xxx.
(4) Cizinec, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx změny xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx bude xxxxx xxx 90 xxx.
(5) Xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hlásí xxxxxxx xxxx xxxxx podle §96 xxxx. 1 xxxxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx.

§98x
Xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx na území
(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxx x místu hlášeného xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxx trvalý xxxxx xx xxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, neplatných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepravdivě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxx-xx xxxxxx, na xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx území, xxxxxxxxx nebo xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxx v §100 xxxx. x), xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx objekt xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx hlášen x xxxxxx xx xxxxx, a neužívá-li xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx údaj x místě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněné x užívání xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx navrhovatel xxxxxxx prokázat.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx správního orgánu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx

§99

(1) Xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx každý, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu nebo xxxxxxxxx xxxx než 5 cizinců, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx ubytované cizince x xxxxxxxxxxx považovat xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vztah xxxxxxxx xxxxxxxx o ubytování, xxxxxxx smlouvou, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x obdobným xxxxxxx.

§100

Ubytovatel je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx policii xxxxx xx xxxx, kde xx xxxx cizinec xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tímto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx rodinný xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§102),

d) zajistit xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ubytovateli x xxxxxxxxx xxxxxxxxx určení x obci, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx. Xxxxxxxx úrovně xxxxxxxxx xx xxxxxxx zejména xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxxx k zajištěným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx ploše xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx

1. 8 x2, xx-xx xxxxxxxxx jedna xxxxx,

2. 12,6 x2, xxxx-xx ubytovány dvě xxxxx; na každou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x podlahové xxxxx připočítává 5 x2,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx potvrzení x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx ubytování,

f) vést xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxx xx předložit ke xxxxxxxx; při zahájení xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx.

§101
Xxxxxxx xxxxx
(1) Domovní xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx ubytovatel xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx ubytování.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. f) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Zápisy xx xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska časového.
(4) Xxxxxxx knihu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 6 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu.
(5) X osobními údaji xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.15)

§102
Xxxxxxxx ubytování
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 pracovních xxx xx xxxx ubytování.
(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 učiní xxxxxx xxxxxxx.
(3) Povinnost oznámit xxxxxxxxx xxx splnit
a) xxxxxxxxxxx vyplněného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx knize, je-li xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx ubytovatel xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XXXX
XXXXXXXXXX
§103
Xxxxxxxxxx cizince
Cizinec xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinen
a) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxx propuštění xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, je-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx x povolení x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx vyplnit x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§97); povinnost xxxxxxxx vyplnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx věku,
c) xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxx o povolení x pobytu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxx požívajícím výsad x xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §177 odst. 3, x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx některého x jiných xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie; rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx průkazu x povolení k xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx totožnost xxxxxxxx jiným dokladem, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, že je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxx příjmení, osobního xxxxx, xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, x xx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx, a xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx do 15 xxxxxxxxxx xxx,
x) chránit xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, poškozením xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje,
g) xxx xxxxx podoby xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úředními xxxxxxx, a to x xx xxxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx tento xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx nejpozději 3 dny před xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx doklad xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou víza x xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xx xxxxxx vycestování x xxxxx; xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx doklad xxxxx,
x) ohlásit ztrátu, xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx zákona xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx tato xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tato událost x zahraničí, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dříve xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx v souvislosti x prohlášením xxxx xx neplatné, xxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx, řízením o xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx strpět xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx víza x při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx víza,
l) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx vyšetření x dalším xxxxxxxxx x xxxxxxx vzniku x xxxxxx přenosných xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), x), c), x) xxxx x),
x) xxxxxxx xx xxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x cizince, xxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx ochrany,
p) x případě, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx zástupcem, požádat xxxxxxxxx orgán policie xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92, x toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx kontrole,
r) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §180i xxxx §180j; xx neplatí, xxx-xx x případy uvedené x §180j odst. 4,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vydaného xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxx xxxxx jiné xxxxxxxxxxxxx činnosti podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx aktuální pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§104
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx dopravit xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo vízum, xx-xx vzhledem k xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx podmínkou pobytu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx dopravy x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx linkách xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx x účelu x xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Dopravce15a) xx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx zajistit x xxxxxxx x xxxxx použitelným právním xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx15b) xxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Povinnost xxxxxxxx cizince do xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx leteckého xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx
x) dopravil xx xxxxx, jestliže cizinec xxxxxxxxxx cestovní doklad xxxx letištní xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx podmínkou xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
b) xxxxxxxx na území x xxxxx xxxx xxxx dopravce xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, nebo
x) xxxxxxxxxxx přes xxxxx, pokud byl xxxxxxx odepřen vstup xx xxxxx jiného xxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x provozovatele xxxxx xxxx pozemní xxxxxxx, anebo xx xxxxx do 7 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; běh xxxxx xx xxxxx xx xxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) nebo xx xxxx pobytu xxxxxxx u poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §10.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx cizince xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx základě pokynu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do zahraničí,
x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cestě xx xxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxx-xx x xxxxxxx pobývajícího x xxxxxxxxxx prostoru mezinárodního xxxxxxx, který odmítá xxxxxxxxxx x cestě xx xxxxxx státu x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §9 odst. 1 xxxx. x), x), x) xxxx x).
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx nést náklady15c) xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xx území do xxxx, xxx xxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx15b) xxxxxxxx xx zahraničí.

Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§105
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vazební xxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxx, xxxxx pravomocně xxxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x zbavení nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) x prohlášení xxxxxxx xx mrtvého,
d) o xxxxxxx, xxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx") nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxx xx cizinec,
e) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizinci, xxx xxxxxxxxxx xxxx manželem xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx
x) o xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince do xxxxxxxx rodinné xxxx xxxxxxx s oprávněním x pobytu xx xxxxx nebo jeho xxxxxxx,
xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince; x xxxxxxx pochybností xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxxx xxxx útvar xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Ústav xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx informuje neprodleně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sídla xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vazební xxxxxxx xxxx věznice x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cizince ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 neprodleně xxxxxxxx ministerstvu, xxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno dlouhodobé xxxxx nebo xxx xxxxxxx dlouhodobý xxxx xxxxxx pobyt, xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho rodinného xxxxxxxxxxx.

§106
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx práce Xxxxx republiky - xxxxxxx pobočky a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx povolení k xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx modrou xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na pracovní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx karty xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx xxxx uplynutím doby, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x důvodů uvedených x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx práce nebo xxxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §56 xxxxxxxx práce, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kopii rozhodnutí x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zánik xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydáno povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Obecní úřady xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úřady xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxx Evropské xxxx nebo xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx držitel xxxxx xxxxx podal žádost x příspěvek xx xxxxxxxx, doplatek na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xx xx občan Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dávek xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx9o) xx xxxxxxx neprodleně písemně xxxxxxx ministerstvu, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu, x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)], nedosahuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx.
(5) Je-li xxxxxxx xxxxxx zelená xxxxx, xxxx Úřad xxxxx Xxxxx republiky - generální ředitelství, Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx x mohou xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zelené xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu35) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx vydaném x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx držitele modré xxxxx.
(7) Xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx výmaz xxxxxx cizince x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, jde-li x xxxxxx Evropské xxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx; to neplatí, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§107
Povinnosti xxxxxx xxxx
(1) Xxx xxxxxxx či xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedený x §108 xxxx. 1 , xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx na území, xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx policii.
(2) Xxx xxxxxxxxx ubytování xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxx ověřeném policií.
(4) Xxx, xxx xx xxxxxxx podle §15, xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx §15 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx studia držitele xxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx studia xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx9j), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxx dohody xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx pokračování xxxxxx x hostování.
(7) Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx vyřazení výzkumné xxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxxxx organizací schválených xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu9j).
(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx poměr xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx e) xxxxxxxx práce anebo xxxxxxx x týchž xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx cizinci xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, zelená xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vydaného xx xxxxxx zaměstnání, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx x xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xx vycestování xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xx kterou xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zelená xxxxx xxxx modrá xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx těchto xxxxxxx je zajištěna xxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx zaměstnala xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně oznámit xxxxxxxxxxxxxx změnu pracovního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(10) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xxxxxx informovat xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 x 126b.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXX

§108

(1) Xx cestovní xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx listina, xxxxx xx xxxx cestovní xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx listina, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxx totožnosti xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b)

x) xxxxxxxxx xxx s xxxxxx xxxxxxxxx do všech xxxxx světa,

e) xxxxxxxx xxxxxx totožnosti, nebo

f) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx republikou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx cestovní doklad Xxxxxxxx unie,15e)

h) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx výlet v xxxxx Evropské unie,7b) xxxxxxxx-xx

1. xxxxxxxxxx žáků, xxxxx nejsou schopni xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahujícím xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx má žák xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx žák místo xxxxxxxx, oznámil Xxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) lze xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx uznat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx z xx xxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx cizince,

b) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx 10 xxx, xxxx xxxxxxxxx nejméně 2 xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx platnosti xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x 3 xxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území.

§109

(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxx xxxxxx zastupitelský xxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx k xxxxx xx Xxxxx republiky; xxxxxxxxx vydání je xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§110

§110 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

§111
(1) V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx, pohlaví, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, den, xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), který neobsahuje xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dále xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxx xxxx podle §113 odst. 3 xx cizinec povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxx uvést xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 a xxxxxxx xxx fotografií xxxxxxx žádajícího o xxxxxx xxxxxx dokladu. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1 a 2 xxxx dále opatřen xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x otiscích xxxxx.

§112
Xxx xxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. x), e) a x), které xxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxx vydání; xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

§113
(1) Xxxxxxxxx pas, xxxxx xx opatřen xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx na 10 xxx; xxxxxxxx mladším 15 xxx x xxxxx platnosti xx 5 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx x xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) x cizincům xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a). Cizinecký xxx xx xxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Cizinci, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxx s xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji, xx xx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx cizineckém xxxx, xxxxxxxxx nosiče xxx x biometrickými údaji x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx biometrických xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx a xxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx pomocí technického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pasu. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x cizineckém pasu, xx cizinec xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx 12 xxx, xxxxx přímo použitelný xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx15f) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx anatomických xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prstů xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, se xxxx xxxxxxxxx pas x nosičem xxx, x němž xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx uveden xxxx, xx xxxxx dat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx se xxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.
(3) Cizinci, xxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx 30 dnů, xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx nosiče xxx x biometrickými xxxxx x xxx strojově xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podpisu xxxxxxx, xx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx doklad xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a), anebo s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2), je-li xxxxxx xxx 6 xxxxxx. Xxxxxxxxx pas xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji x bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx xxx podpisu xxxxxxx, se xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxx xx nemůže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx dočasné xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxx strojově xxxxxxxx xxxx. Do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx: xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx cizineckého xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, pohlaví, xxxx xxxxxxxxx cizineckého xxxx, xxxxx číslo x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx číselným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx zóně.
(5) Xxxxxxxx cizineckého xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a).
(6) Údaje xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxx zpracovávat xxxxx xxxxxxxx, než jaký xxxxxxx zákon.
(7) Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x) xx žádost xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xx xxx nemůže nezávisle xx xxx vůli xxxxxxx,
x) na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx platný xxxxxxxx xxxxxx,
x) cizinci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,
d) xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx udělena xxxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx, xx xx xxx nemůže z xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx cizineckého pasu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx s biometrickými xxxxx, xx xxxxxxxx x kteréhokoliv xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx osobních údajů, xxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zpracovaných x xxxxxxxxxx pase, má xxxxxxx právo xx xxxxxx nového xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx cizinec prokazatelně xxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx nosiče xxx x biometrickými xxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxx údaje lze xxxxxx výlučně pro xxxxxxxxx xxxxxxxx cizineckého xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxx xxxxx zapsaných x xxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx biometrických xxxxx (odstavec 1) xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícího xxxxxxxx xxxxxxxx zobrazených biometrických xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxxxxx x nosiči xxx xxxxxxxxxxx pasu.

§114
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x vycestování xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx nemá xxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxx xx x důvodů xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx je hospitalizován x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vycestoval z xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §92 písm. x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx průkaz totožnosti x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na 180 xxx a x xxxxxx platností xx xxxxx xxxxx světa.
(3) Xxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxxxxx krátkodobého xxxx xx xxxxxxxx.
(4) Cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx nemá xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Cestovní xxxxxx totožnosti x xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx cizince,
a) xxxxx xxxx platný xxxxxxxx doklad x xxxxxx xx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx vůli opatřit xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, byl-li xx xx xxxxx povolen xxxxxxxxxx xxxxx,
x) kterému xxxx xxxxxxx vízum x pobytu nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) nebo vízum x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxx pobývá xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. a) xxxx x), xxxxx xxxxxx na xxxxx xxx platného cestovního xxxxxxx.
Xxxxxxx podle xxxxxxx x) xx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx vydá x dobou xxxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx x s xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx světa; xxxxxxx podle xxxxxxx x) x x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 365 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pobývá na xxxxx bez platného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx
x) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx,
x) xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 odst. 3; xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a),
x) xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx (§87),
x) xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území z xxxxxx podle §33 xxxx. 3; xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx, pokud xx nemůže z xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx vůli opatřit xxxxxxxx doklad jiným xxxxxxxx; xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx se xxxx x územní platností xx xxxxx xxxxx xxxxx x dobou xxxxxxxxx shodnou s xxxxx platnosti povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx
x) xxxxxxxx azylanta xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx osobou požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx azylanta nebo xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx anebo nezletilým xxxxxxx xxxxxxx azylanta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxxx tento xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad a xxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mu xxxxx důvodné nebezpečí xxxxx xxxx39) xxx xxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx xx držitelem.

§115
Xxxxxx pro odnětí x xxx nevydání xxxxxxxxxxx pasu, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x)
(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx odejme, xxxxxxxx xxxxxxxx důvody pro xxxx vydání.
(2) Cizinecký xxx, cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxx vydaný doklad xxxxxx, pokud xxx x cizince, xxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vyživovací xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx závazků, xxxx
x) je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx prominut xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx promlčen,
za podmínky, xx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx z xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 7 xxxx. x), xx-xx
x) xxxxxxx nebezpečí, xx by tím xxxxx být ohrožena xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx zařazen xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx států.

§115x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Náhradní xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx15e) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx ztracen, xxxxxxx, xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem, xxxx na xxxxx xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx dosažitelné. Podmínkou xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Xxxxxxxx xxxx xx, xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx vyslovil xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx doklad Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx státu.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx své xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxx, xxxxxxxx výšku, xxxxx, místo a xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x odůvodnění xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx předloží jemu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxx hodlá xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Náhradní xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx době xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx cestovní xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Kopii xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 559/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

§116

Neplatnost xxxxxxxxxx dokladu

Cestovní xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) uplynula xxxx xxxxxxxxx x něm xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxx, xx zápisy x xxx xxxxxxx xxxx nečitelné,

c) xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) fotografie x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx tohoto dokladu xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx.

§117
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx zadrží xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrole
a) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx jméno xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

1. xxxxxxx se tímto xxxxxxxx prokazuje xxxx xxxxxxxx, nebo

2. cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx doklad xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x), e) xxxx f), xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) cestovní xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), c), x) nebo h), xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx nebo xxx-xx důvodně xxxxxxxx, xx xxxx rozhodnuto x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), e) nebo x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx útvaru xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle místa xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, x xxx-xx x cestovní průkaz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §114 xxxx. 5 x 6 nebo x cizinecký pas xxxxxx podle §113 xxxx. 7, xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxxx dokladu xxxx x xxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xx 60 xxxxx xxx xxx xxxxxxx zničí, xxxxx xxxxx doklad není xxxxxxxx prostředkem x xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), c), x) nebo x) xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x doklad xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, který xx důkazním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.5.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx. x 312/2013 Xx.)
§117x
Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx cizincům x xxxxxxxxx dlouhodobým xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx 6 let, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx40) xxxxxxxxx odlišnou xxxxxxx hranici, xxxx xxxxxxx, u něhož xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rukou, xx xxxx průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx, x xxxx jsou x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X nosiči xxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx nosič xxx xxxxxxxxxx xxxxxx prstů xxxxx cizince.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx40) a dále
a) x xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
1. xxxx x xxxx xxxxxx,
2. rodné xxxxx,
3. xxxxx hlášeného xxxxxx xx území,
4. xxxxxx x zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
5. záznam xxxxx §42x odst. 8,
6. záznam xxxxx §42x xxxx. 7,
7. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx
1. druh pobytu,
2. xxxxx xxxxx,
3. místo xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx,
4. xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
5. xxxxxx xxxxx §84,
6. xxxxxx xxxxx §117x xxxx. 2,
7. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Ministerstvo pořídí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podpis xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx brání těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xxxx x xxxxxxx xxxxxx x informačním systému xxxxxxx, protokol, xxxxx xxxxxxxx údaje nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxxxxxx vazby xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, a xx x využitím xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx x nosiči xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
(6) Při xxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxx poškození nebo xxxxxxxx. Při předání xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Funkčnost xxxxxx xxx a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu. X xxxxxxx zjištění nefunkčnosti xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx zpracovaných xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti xxxxxxxx údajů, zpracovaných x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dat. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat x biometrickými xxxxx xx xxxxxxx vydá xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxx xxxxxx průkazu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx správnímu xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxx xxxxxxxxx okolnostmi, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxx údaje xxx xxxxxxxx výlučně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x nosiči xxx x údaji vedenými x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx cizinec xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, jehož xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pokud xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x povolení x pobytu není xxxxxxx, provede xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prstů xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx s biometrickými xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.
§117a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x účinností xx 1.5.2011
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2011 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx. x 312/2013 Xx.)
§117x
Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx o povolení x xxxxxx
(1) Jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx latinkou v xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x úředním xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx.
(2) X průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XX", xxxxx žadatel x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, který xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §68 x 83.
(3) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§117x vložen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117c

Doba xxxxxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx

(1) Průkaz o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xx 7 xxxx §44a odst. 1 x 2.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx platnosti 10 xxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x
Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx cizince x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx, o 10 xxx, x jde-li x xxxxxxx mladšího 15 xxx, x 5 let.
(2) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xx lhůtě 90 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxx doby.
(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx žádosti xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx důvodů.
(4) X žádosti x xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx doklad.
(5) Xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx neprodlouží, xxxxxx-xx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxx §77.
(6) Xxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx se na xxxxx osobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx podpisu, xxxxx xx xxxxx x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x jeho provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x převzetí xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.
§117x vložen xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117e

(1) Xxxxxxx, který xxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ztracený, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx náhradou xx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nefunkční, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx průkaz x nefunkčním xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx i v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení xxxx xxxxxxxxx xxxxx §117f.

(2) Cizinec, xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx požadovanou xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx po xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §117f xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).

(4) Cizinec xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 je xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx xx určen x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podpis se xxxxxxxx, xxxxx cizinci x jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu.

§117e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2011 xx 31.12.2013 (do xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§117x
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx
(1) Xxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx doby x něm uvedené,
b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
x) nabytím xxxxxx xxxx rozhodnutí x zrušení xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xx xxxxx (§83), xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx
x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx
x) je průkaz xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x něm xxxxxxx xxxx nečitelné xxxx xx xxxxxxxx xxxx celistvost,
b) průkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastnoručně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx x tomto xxxxxxx přípustné.
§117f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2011

§117g

Vydávání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx digitální xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, xxxxxxxx

x) xxxxx x technické xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx obsahujícího xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů x podpisu cizince xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx technologii, xxxxx xxxx technická xxxxxx xxxx déle než 7 kalendářních xxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx události xxxxx xxxxxxx průkazy o xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.

(2) Xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 6 měsíců, x to ve xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. a) a x) xxxxxxx poté, xxx pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx pořízeny biometrické xxxxx cizince a xxxx xxxxxx xxxxxx x digitálnímu xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158a xxxx. 4 x poté, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx využity xxx vydání tohoto xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx cizinci xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xx na xxxxx osobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx údajů nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; výzvu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neprodleně xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu podle xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx obsahující xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx vyzve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx výrobcem xxxxxx xxxxxxx. Převzetím xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.

§117g xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

HLAVA X
SPRÁVNÍ XXXXXXXXX
§118
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ukončení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx spojeno xx xxxxxxxxxx xxxx x vycestování z xxxxx x doby, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx cizinci xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění cizince. X odůvodněných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx stanovit xxxxxxxx přechod pro xxxxxxxxxxx z území.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxx xxxxxxxxx příslušníka xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx stanovením xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx 7 xx 60 xxx. Xx-xx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x), je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx 7 xxx. Xxxxx xx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x území xxxxx běžet x xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx, začíná xxxx xxxx běžet xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x průběhu xxxx x vycestování x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx doby se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx xxxx, po kterou xxxxx umožnit cizinci xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, se xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx pobyt na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona2) xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ministerstva x udělení xxxxxxxxx x pobytu za xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx xx území3a) xxxx xxxxx o xxxxxx xx xxxx xxxxxxx ochrany. Xxxxxx-xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, protože xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxx nepřiměřený xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx života xxxxxxx, xxxxxxx cizinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Cizinec xx povinen xxxxxxxxxx x území x xxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx jednoho rozhodnutí xx xxxxxxxx.

§119
Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx států,
a) až xx 10 xxx,

1. xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx by xxxxxxx xxxx xxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxx xxxx xxx prosazování xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx základy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. je-li důvodné xxxxxxxxx, že by xxxxxxx mohl při xxxxxx xx území xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xx 5 xxx,

1. xxxxxxx-xx xx cizinec xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jiné xxxxx xxxx dokladem xxxxxxxx,

2. xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx hraniční xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §116 xxxx. x), x), c) xxxx d),

3. xx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx oprávnění x xxxxxx anebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxx xxxxxxxx podmínkou xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx provozuje xxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou činnost xxx oprávnění podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) xxxxx xxx povolení x zaměstnání xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxx jednal xxxx měl xxxxxx xx právnickou xxxxx, xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx k zaměstnání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx-xx xx cizinec xx výzvu policie xxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxx-xx xxxxxxx státní xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přechodně xxx víza xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

9. porušuje-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx na 3 xxxx,

1. xxxxxx-xx xxxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx k xxxx xxxx oprávněn,

2. pobývá-li xxxxxxx na xxxxx xxx víza, xx x xxxx není xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

3. xxxxx-xx xxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx nepravdivé xxxxxxxxx x úmyslem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

4. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx přechodně, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx nepřetržitě xx dobu xxxxxxx 10 let, xxxx
x) xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxx nemocí, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx po vstupu xx území.
(3) Xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožnit xxxxx xx xxxxx, se xxxxxxx xx na 10 xxx, xxx-xx x správní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) anebo x), nebo xx xx 3 roky, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x).
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, který xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, lze xxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx způsobem narušuje xxxxxxx pořádek anebo xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxxxx xxxxxx, a x ohledem na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx nelze xxxxx, xxxxx-xx x onemocnění xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění cizince, xxxxx na území xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, lze vydat xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pořádek x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx s xxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx přiznal, xxxxxxx cizince xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx vázány xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7c).
(6) Rozhoduje-li policie x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá na xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu, xxxxxxx x příslušného orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx věci mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx takového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx nebo byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zločin x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx neuděluje,
b) xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx zamítá xxxx zjevně xxxxxxxxx,
x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany zastavuje, xxxx
x) azyl nebo xxxxxxxxx ochrana xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxx žaloby xxxxx rozhodnutí ministerstva xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xx žádost xxxxxxx xxxx xxxxxx odkladný xxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx k pobytu xx účelem poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), je xxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx po nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx žádosti, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx ochrany xxxx xxxx nevyhověl jeho xxxxxxx o přiznání xxxxxxxxxx xxxxxx žaloby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxxxx.
(9) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx (§180c), xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx opatrovníka. Xxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx opatrovníka.

§119x

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 6 x 7 xx nevydá, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xx území xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx16a), x na xxxxx vstoupí xxxx xxxxxx bez xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvu x xxxxxxx závažný xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 nelze xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx §119 lze xxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx-xx xx x xxxx xxxxx x souladu x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany xx xxxxx xxxx xx takové xxxxxxxx xxxx vydáno; xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Policie xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119, pokud xxxx xxxxxxxxxx s orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx přispěla k xxxxxxxx xxxx odsouzení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu, zruší xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx netrvá xxxxxxx nebezpečí, že xx mohl při xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný pořádek xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Obdobně xxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009.

§120

Xxxxxxx vyhoštění xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu x xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území, xx xx

x) 10 xxx, xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx mohl xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx síly xxx xxxxxxxxxxx politických cílů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx demokratického státu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxx obdobným xxxxxxxx,

x) 10 let, xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxx pobytu xx území závažným xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx, xxxx

x) 3 xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 3.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx Evropské xxxx1b) xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, lze xxxxx pouze x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx jednání nepostačuje xxxxxx oprávnění k xxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jde-li o

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx vyhoštění xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx delší xxx 10 xxx, xxxxxx ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx, xx xxxxxx nelze občanu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xx xxxxxxx xx xx 10 xxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxx.

§120x
(1) Policie x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 x 120 xx xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§179); xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx policie x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xx možné.
(2) Vzniknou-li xxxxxx znemožňující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx vydá nové xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5d) po xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska ministerstva xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 možné, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxx vyhoštění x xxxxxxx udělí xxxxx x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx (§33 xxxx. 3).
(5) Pominou-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu5d). Dnem xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx uděleného xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x území.
(6) Xxxxxxx, xxxxx vycestování xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Oprávnění xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx nezávislé x xxxxxxx xxxxxx podá xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaniká, xxx-xx xxxxxxx udělen azyl. Xxx-xx x xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx azyl, xxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x správním xxxxxxxxx xxx omezení xxxxxx xxxxxxx na území.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx doplňková xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx dlouhodobý pobyt xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území, xxxxxx po dobu
a) xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b), xxxxx xxxxx §120 odst. 1 xxxx. a) xxxx x),
x) xxxxxxxxx xx jedenapůlnásobku xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxx omezení vstupu xxxxxxx na území, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §119 odst. 1 písm. c) xxxx §120 odst. 1 písm. x).
(9) Xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 7 a 8 počíná xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx.
(10) Xxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx zahájeno řízení x správním vyhoštění x xxxxxx podle §119 odst. 1 xxxx. x) xxxx 3, o xxxxx xxxxxxxxx xx zaměstnavateli xxxxxxxxxxxx mzdu xxxx xxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx xx xxxxx, jehož je xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x případě, že xx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx posledního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx sdělí, xx xx právo informovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx41) o porušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§121

Xxxxxxx-xx xxxx stát xxxxxxx x přijetím xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx vyhoštění do xxxxxx xxxxx.

§122

Podmínky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na území, xxxxxxxx důsledkem neudělení xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx byl xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxx, xx kterou xxxxx podle xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx xx území, xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx účelem xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxx xxxxxxx z xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 lze xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx.

(4) Po xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), kterým xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x uplynula xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup na xxxxx,

x) xxx x xxxxxxx, xxxxx prokáže, xx dobrovolně xxxxxxxxxx x území x xxxx stanovené v xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx vydáno, nebo

c) xx xxxxx o xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxxx výchovy (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 let a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxx

x) xxxxx x podstatné xxxxx okolností, které xxxx důvodem vydání xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx projevuje xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(7) Xxxxxxx vydá xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se po xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stal xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx5d), kterým zruší xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že by xxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejné zdraví. Xxxxxxx policie postupuje x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění stal xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie.

§123
Xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují xxxxxxx xx ubytování x xxxxxxxxxx, přepravní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx peněžní náklady. Xx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx vyhoštěním xx dále zahrnují xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx x správní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx na území xxxxxxxxx bez xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx vyhoštěním xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Nelze-li xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uhradit xxx, xxx uzavřel xx xxxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xx základě svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx věděl xxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx první a xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx
a) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx prokáže, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxx xx zaměstnavatelem xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pobyt xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx předložené cizincem xx padělkem.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uhrazeny z xxxxxxxx xxxxxx složené xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx §123c, xx xxxxxxx tyto náklady xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Neuhradí-li xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx vyhoštěním x xxxxxx-xx xxxxxxx uhrazeny x xxxxxxxx záruky, xxxx xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx
x) osoba, xxxxx xx k tomu xxxxxxxx x pozvání xxxxxxxx policií, nebo xxx-xx o výzkumného xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx zavázala; xxxxxxxx xxxxxxxxxx uhradí xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne skončení xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx9j),
x) xxx, xxx cizinci zprostředkoval xxxxxxxxxx xxx povolení x xxxxxxxxxx,
c) xxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx byl skončen x xxxxxxxxx x xxxxxx uvedených v §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxx x týchž xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zrušením xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxx, na kterou xxxx xxxxxxx vydáno xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxx karta nebo xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění x pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx cizinec x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x vycestováním xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, nebo xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,
d) xxx, xxx xxxxxxx zprostředkoval xxxxxxxxxx x pracovní xxxxx byl skončen x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx e) zákoníku xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx okamžitým xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, na kterou xxxx cizinci xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx věrohodně xxxxxxx, že cizinci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx státu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,
x) dopravce, xxxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxx §104.
(5) Xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxx stanoví, x xxxx xxxxx a xxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxx. Odvolání xxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx spojené se xxxxxxxx vyhoštěním uhrazeny xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4, nese xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx
x) policie, jde-li x cizince xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42), xxxx
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§123x
Xxxxxxxxxx návrat
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxx, náklady xxxxxxx x dobrovolným návratem xxxxxxx,
x) který xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění,
b) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území, xxxx
x) xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx platného xxxxxxxxx x pobytu, xxxxx se osobně xxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx dobrovolně xxxxxxx xxxxx x xxxx xx následně vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
xx xxxx, xxxxxx xx občanem, xxxx xx jiného xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx své xxxxx.
(2) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatečně xxxxxxx přepravní xxxxxxx x xxxxxxxxx výši; xx doby xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx [§154 xxxx. 4 xxxx. x)].
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x) x xxxx svého xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx
x) xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx dosud xxxxxxxxxx lhůta stanovená x xxxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx návrat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XI
ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX X ZAJIŠTĚNÍ XXXXXXX
§123x
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
(1) Xxxxxxxxx opatřením xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx") je
a) xxxxxxxxx xxxxxxx oznámit policii xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxx xx tam, xxxxxx jeho xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve volně xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx záruka") xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx cizince xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx České republiky xxxx cizinec s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx uložit, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x době xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x vycestování x xxxxx nevycestuje.
(3) O xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx neohrozí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření za xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x době stanovené x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) V xxxxxxx, xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mu xxxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx cizince zajistí. X případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx povinen povinnost xxxxxx neprodleně xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§123x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§123x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx vratná xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx, co mu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx s xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx na způsobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nese xxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx složitel xx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx 5 xxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx vycestoval, xx povinen xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu ve xxxxx, jehož je xxxxxxx, xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx pobyt, xxxx xx xxxxx, který xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx5a). Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx složena, xxxxxxx xx xxx zbytečného xxxxxxx po vycestování x území xxxxxx xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx ve xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx policii potvrdí xxxxxxxx se cizince xx xxxxxxxxxxxxxx úřadě.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx žádost x vrácení finanční xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxx nevycestoval x xxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a),

x) cizinec xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xx státě, jehož xx xxxxxxx, nebo xx xxxxx, xx xxxxxx xx povolen xxxxx, nebo

d) cizinec xx xxxxxx neohlásil xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx státě, jehož xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx povolen xxxxx, žádá-li x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince x území, xxxxxxxx xxxxxxx nevycestuje xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Finanční záruka xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx její xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx záruka xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx připadnout xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§123x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§124
Xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění
(1) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx staršího 15 let, jemuž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o jehož xxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxx xx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx vstupu xxxxxx xxx území členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx vycestování, pokud
a) xx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný pořádek,
b) xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění,
c) cizinec xxxxxxxxxxxx x xxxxx x době stanovené x rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xx cizinec xxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxx, obnova řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Policie x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x předpokládané xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zohlednit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x rodin xx jiných xxxx x xxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx přípravy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prodloužit, x xx x xxxxxxxxx. X řízení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je vydání xxxxxxxxxx xxxxxx úkonem x xxxxxx. Odvolání, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nezletilého xxxxxxx bez xxxxxxxxx (§180x), xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezletilého xxxxxxx xxx doprovodu xxxxxxxx x xxxxx xxx x úkolech xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezletilého cizince xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx v odstavci 1 xx doby, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx věk. Xxxxxxx zahájí xxxxx xx zjištění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezodkladně xx xxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obrátit xx xx soud x návrhem, xxx xxxxxxx xxxx propuštění17), x dále x xxxxxxxxx podat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobu xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx x nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx policie o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§124x
Xxxxxxx xx oprávněna xx xxxxxx správního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx prohlášení x mezinárodní ochraně xxxx xxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxxx xxx bylo x xxxx vyhoštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx §119 odst. 1 xxxx. x) xxxx 6 nebo 7.
§124a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 165/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2006

§124x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Policie xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx nevyužil možnosti xxxxxxxxxx repatriace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx, xxxxxxxx
x) nepodal xxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxx vyzván,
b) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem xxxx xx xxxxx xx 30 xxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxxx doba xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem vycestování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahující údaje x totožnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území xxxxxxxxxx xx xxxxx do 48 xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx vycestování xxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxx úkonem v xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx složitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. X xxxxxx x prodloužení xxxx trvání zajištění xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §123, 123a x xxxxx XXX xxxxxxx obdobně.
(6) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx,
x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxxxxx xx hraničním přechodu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxx
x) xx-xx xxxxxxx přepravní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x území (xxxxxxx, xxxxxxxx), xxx nemohl xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§125
(1) Doba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X případě cizince xxxxxxxx 18 let xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx dětmi xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 90 dnů.
(2) Policie xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx §124 i xxx xxxx stanovenou x odstavci 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, že vyhoštění xxxxxxx je uskutečnitelné x době xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx cizinec
a) x xxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx.
(3) Xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx překročit x xxxxxxx 545 xxx x xxxxxx xx xx okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X prodloužení doby xxxxxx xxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx úkonem x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx.
(4) O xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx území; xx-xx xxxxxxxxxx nezletilý xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx cizího státu, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxx o to xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěného nezletilého xxxxxxx xxx doprovodu xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§126
Xxxxxxx xx xxxxxxx
x) xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poučit xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx schopen xx xxxxxxxxx, x možnosti xxxxxxxx přezkumu zákonnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx jazyk xxxxxxx x xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx způsobem, policie xxxxxxx poučí xxxxxxxx xxxxxxx vyhotoveného poučení x xxxxxxxx českém, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, německém, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a španělském x xxxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx vyhotoveného xxxxxxx xxxxxxx sepíše záznam.

§126x

(1) Xxxxxxx xx xxxxx ministerstva bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx nebezpečí, že

a) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v trestním xxxxxx, (§42e odst. 2), xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx,

xx xxxx být xxx dalším xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Po xxxx přerušení zajištění xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx §125 xxxx. 1.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx uprchne, xxxx xxxxxxxx-xx přerušení xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx zruší.

(4) Proti xxxxxxxxxx podle odstavců 1 x 3 xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

§126x

(1) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §176 xxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx upustit xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx cizince xx tohoto zdravotnického xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx pobyt ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx poskytnutí zdravotních xxxxxx xxxx delší xxx doba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 180 xxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx, nejdéle xx dobu 1 xxxx.

(3) Ustanovení odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxx, xxxxx x poškození xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cizince.

§128

(1) Xxxxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území, dopraví xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x xxxxx; xx neplatí x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx hraniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xxxxx §124b.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx pro vycestování xxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez doprovodu, xxxxxxx xxxxxxx úkony xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxx, co stát, xxx bude nezletilý xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx, sdělil, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zajištěno xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxx.

§129
Zajištění xxxxxxx za xxxxxx xxxx předání xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jiným členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem 13. xxxxx 2009 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx37); xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou zajistí x prováženého xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx bez xxxxx xxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahující údaje x totožnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, čase x místu zajištění x xxxxx předání xxxx průvozu.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx cizince nebo xxxxxxxxx jeho průvozu xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 48 hodin, x xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 ve xxxxx do 72 xxxxx, policie v xxxxxx x zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxx předání xxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx přezkumné řízení xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, pouze xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, takového xxxxxxx xxxxxxxx xx doby, xxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx zahájí xxxxx xx zjištění věku xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx zajištění.
(5) Policie x rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxx zajištění x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravy xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněna xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx, x xx x opakovaně. V xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vydání rozhodnutí xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ani přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx cizinec předán xxxx byl průvoz xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nejbližším možném xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx.

§129a

Žádost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterých xx xxxxxxxx a xxxxxxx důkazy. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx důvody, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě pro xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx prodloužena, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx rozhodne xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx poučí x oprávnění xxxxx xx správním soudnictví xxxxxx proti rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx zařízení, nepodal-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx uplynutí 30 xxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx vyslechnout, je-li xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Policie xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxxxxx.

(5) X výslechu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Cizinec xxx xxxx zástupce xxxx oprávněn xxx xxxxxxxx xxxxxxxx svědka. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince xxxx xxxxxxxx svědka a xxxxxxxxx je x xxxxx xxxx, xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx skutečného stavu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Policie xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poté, xx xxx proveden xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx provedení výslechu xxxxxxx xx protokol x výslechu svědka xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx k podkladům xxx vydání xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§129x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

XXXXX XXX

XXXXXXXX

§130

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(3) Zařízení xx xxxx na xxxx s xxxxxx xxxxxxx zajištění (xxxx xxx "část s xxxxxx xxxxxxx") x xxxx x přísným xxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxx x xxxxxxx xxxxxxx"). Xxxx x xxxxxx režimem xxxx být xxxx xxxxxxxxx xx další xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a bez xxxxxxxxx provozovatele nebo xxxxxxx vstup xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Policie xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§131

Xxxxxxxxxxxx seznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx po xxx, s právy x xxxxxxxxxxx, které xx vztahují x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx provede x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Seznámení xx xxxx provede x xxxxxxx změn xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx umístěny xxx, aby byly xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§132

(1) Xxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxx, x němž xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pohybovat, xxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxx.

(2) Xxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx od xxxxx x xxxxxx režimem x xxxxx ji xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

§132a

Provozovatel xx oprávněn x souladu s xxxxxx zařízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky audiovizuální xxxxxxxx x prostorách xxxxxx zařízení, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místností, xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§132x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§133

(1) Ubytovací xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx režimem xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx v počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x části x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx lůžky, stolkem, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ubytovaných xxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízením xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (přivolávacím) xxxxxxxxx. Xxxx místnost xx xxxxxxxxxxxx pouze x vnější strany.

§134
(1) Xxxxxxxxxxxx zajištěnému xxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx xx uložení xxxxxxxx xxxx, stravu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x odesílat písemná xxxxxxx xxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státním xxxxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxxxxxxxx organizacím xx xxxxxx uplatnění jeho xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) umožní xxxxx pohyb x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx části.
(2) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx diagnostická a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x preventivní xxxxxxxx stanovená xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx prostoru xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 hodiny denně, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx důvodu omezit xxxx xxxxxx. X xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx sepíše xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx záznam.
(4) Xxxxxxxxxxxx může zajištěnému xxxxxxx zajistit psychologické x sociální xxxxxx x další služby x xxxx nezbytné xxx zajištění pobytu xxxxxxx x xxxxxxxx.

§135

(1) Xxxxxxx umístí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vlastních xxxxxxxx xx části x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx vyžaduje xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx důvodu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zařízení, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx mladšího 18 xxx lze xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx c).

(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxx režimem neprodleně xxxxxx x x xxx uvede xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x možnosti xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx režimem xxxxx xxxxxxxx ministerstvu (§148 xxxx. 2). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx záznamem xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx zajištěným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, policie xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx cizinec xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx delší xxx 48 xxxxx, xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Do xxxxx x přísným xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30 xxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx x xxxxxxx režimem xxxxxx xxxxxx důvodu pro xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx v xxxx podle věty xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx umístění x xxxxx x přísným xxxxxxx xxxxxxxxxxx prodlouží x 30 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx režimem. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx mařilo xxxx xxxxxxxxx,

x) strpět xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx pohybu x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Zajištěný xxxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a laboratorních xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxxx, nerozhodne-li xxxxx xxxxx. Nelze-li úkon xxx xxxxx zajištěného xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx překonat. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nesmí

a) vnášet, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx alkohol x xxxx návykové xxxxx,

x) xxxxxx, vyrábět nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx život člověka xxxx poškodit xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx mohly xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx elektronické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§137

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx umístění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx věcí xx účelem xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx důvodného podezření, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Osobní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pohlaví. X xxxxxxxxx prohlídky policie xxxxxx záznam.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx, písemnost potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx občanství, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v zařízení xx xxxxxxxx, nalezené xxx xxxxxx prohlídce, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx způsobem, xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx občanství, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx18) a xxxx19), xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx provozovateli.

§138

(1) Provozovatel xxxx xxxxxxx xxx zařízení, xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a poskytované xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx rozvrh xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx xxxxxxxxxx x sportovního xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, obuvi, xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx návštěv,

f) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx rozvrh xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) prostory, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx povinné školní xxxxxxxx,

x) xxxx, kdy xx v xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přístupný xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx, novin x xxxxxxxx,

x) xxxxx nezbytné xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x němž xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a nezletilí xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxx kulturního, sportovního x xxxxxxx vyžití xxxxxxxxxx xxx různé xxxxxx kategorie.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx je xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, vietnamském, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx jazyce, xx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizinců nezbytné.

§139

Xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2013 (do xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§140
(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx má zajištěný xxxxxxx vyživovací povinnost xxxx xxx xx x péči, xxxxx-xx xxxxxxxx péči x xxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"). Ubytovanému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxx schopen xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx zajištěnu xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x nezletilého xxxx osobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxx xxx po xxxxxxxx souhlasu zákonného xxxxxxxx.
(3) Xx ubytovaného xxxxxxx se §131, §134 xxxx. 1, 2 x 4, §136 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x), §136 xxxx. 2, §136 xxxx. 3 xxxx. x) až x), §143, §144 xxxx. 1 xx 3 a §145 xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2013 (do xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§141
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x náboženským, xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx vztahům, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavu.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx cizinci xxx xxxxxxxxx xx cizinců xxxxxxxxx,
x) xxxx xx xxx; xxxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxx xxxx blízkých14).
(3) Cizinec xxxxxx 18 let xxxx xxxxxxx zbavený xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx péče.

§142

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx umístěnému x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona19a), xxxxxxx umožnit xxxxxx xxxx povinnosti.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xx účelem xxxxxx xxxxxxx školní docházky, xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, a za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx cizinci xxxxxxxxxx x zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx potřeby, pokud xxxxxx xxxxxxx státem x xxxx schopen xx tyto xxxxxxx xxxxx.

§143

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx poskytuje strava xxxxxxxxxxxx xxxxxxx správné xxxxxx x zdravotnímu xxxxx cizince xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx do 18 xxx xxxxxxx denně.

(2) Xxx xxxxxx stravy xx xxxxx možností xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§144

(1) Xxxxxxxxx cizinec xx xxxxx xx xxxxxxx návštěvy dvakrát xxxxx x trvání xxxxx xxxxxx x xxxxx nejvýše 4 xxxx xxxxxxxx přítomných. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxx zástupce, xx xxxxxx x xxxxxxx, povolit xxxxxxxx xxxxxxx návštěvy xxxx xxxxx xxxx jejího xxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxx x xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx probíhají x místnostech x xxxx xxxxxxxx. Provozovatel xx oprávněn návštěvu xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx zajištěný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx pořádek v xxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx osob x xxxxxxxx.

(3) Zajištěný xxxxxxx xx xxxxx přijímat x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cizincům. Za xxxxxxxxxx xxxxx jedná x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx režimu probíhá xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§145

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednou za xxxxx přijmout xxxxxxx x potravinami, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 5 xx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x oblečením xxxxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxx. Balíčky xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx zařízení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx19), xxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx x právním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxx odesílateli xx xxxx xxxxxxx, xxxxx vedoucí zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx cizinci xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx cizinci xxxxxx x xxxxx xx xx úschovy xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx úschovy xxxxx xxxx, zejména xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx a zajistí xxxxxx xxxxxxxx uložení.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx uschované xxxxxxx prostředky, je xxxx xxxxxx xx xxxxx věcí denní xxxxxxx, xxxx, novin xxxx časopisů, x xx xxxxxxxxx týdně xxxxxx xx 300 Xx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx objednávky xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx vynaloženou částku xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§146
(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby cizinci xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x jeho uschovaných xxxxxxxxx prostředků vydáno xxxxxxx 400,- Xx, xx-xx xxxxxxx uschované xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, vydá xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx azylového xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx na hraniční xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxx xxxxxxx doklad o xxxxxxxxx prostředcích xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§147
(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiné xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx převzaty xx úschovy, x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x právním xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxx, které xxxx v xxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxx vyplaceny x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podle §146. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx měně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx výši.
(2) Policie xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestovní doklad, xxxxxx totožnosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx správního vyhoštění xxxx předání xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, vydá xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, doklad xxxxxxxxxx x písemnost potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx občanství až xx hraničním xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx totožnosti xxxx písemnost potvrzující xxxx totožnost xxxx xxxxxx občanství xxxxxx xxxx se ho xxxxxx, aby tím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, předá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx předává.

§148

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx x cizincům xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dotčena.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této hlavy xxxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx stížnost xxxxxx xx 30 dnů xxx xxx jejího xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx stížnosti xxxx xxx stěžovatel xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx vyřízení xxxxxxxxx xxx podat xxxxxxxx xxxxxx návrh xx xxxx přezkoumání.

§149
X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx než ministerstvem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x policii x xxxxxxxx.

§150

(1) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx účetních xxxxxxx x zajištění xxxx x xxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx umístěných x zařízení x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém43), xxxxx xx správcem. X provozním informačním xxxxxxx xxxx vedeny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx údajů xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx nezbytné xxx plnění povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx základních xxxx, x xxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx souvisejících x plněním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx zajištěním xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vazeb xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ani xx xxxxxxxxxx systém xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx záznamy xxxxx zákona x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx cizince xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx pobytu xxxxxxx x zařízení, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx x účelu a xxxxxxx jejich užívání. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx neprodleně po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zařízení, xx xxxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx ukončení xxxxxxxxx xxxx ubytování xxxxxxx x xxxxxxxx; xx xxxxxxxx této xxxx xx xxxxxxxxxx.

§151
§151 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx.

XXXXX XXXX

XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx

§152

(1) Průvozem xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x pobyt xx xxxxx a vycestování xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezávisle xx xxxx cizince; xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx leteckou cestou x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx20) (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tranzitního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezávisle xx xxxx xxxxxxx.

(2) Policie xxxxxxx průvoz cizince xxxx území xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na základě xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx leteckou xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průvozu xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx činu xxxx xx xxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx přijetí xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) průvoz cizince xx xxxx určení xxxxxxxx xxxxx letiště xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx důvodů xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy.

(4) Xxxxxxx xx oprávněna požádat x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx země určení xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx společný xxxxxx20), xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx cestou, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx státu.

§153

(1) Xxxxxxx prováženému xxxxxxx xx celou xxxx xxxxxxx omezí xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx pohybu. Jde-li x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zajistí xxxxxx xxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tranzitního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx osobní xxxxxxx x svobodu xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx. X xxxxxxx průvozu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opustit tranzitní xxxxxxx mezinárodního xxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx §129 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx převezme xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Cizinec xx xxxxxxx strpět xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejímž cílem xx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxx nebo jinou xxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx osob; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx policie stravu xxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x zdraví, zejména xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx cizince xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prováženému xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.

Nežádoucí xxxxx

§154

(1) Nežádoucí xxxxxx xx rozumí xxxxxxx, jemuž nelze xxxxxxx vstup na xxxxx z xxxxxx, xx by xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx území mohl xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx chráněný xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx.

(2) Policie xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx nežádoucí osobu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, požadavku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu České xxxxxxxxx, požadavku xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nežádoucí osobu xx základě

a) pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vyhoštění z xxxxx,10) xxxx

x) pravomocného xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx případě

a) xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxx (§123 xxxx. 6),

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ministerstvo x cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxxx náklady x xxxxxxxxx xxxx (§123a xxxx. 2), nebo

c) xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx zahraničí xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx neuhradil xxxxxxxxx xxxxxxx (§124b).

(5) Xxx, xxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zařazení. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, kdo xxxxxxxxx požadavek podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx prokázána x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx soukromého a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx označený za xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx v evidenci xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx označený za xxxxxxxxx osobu může xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx20a); xx xxxxxxx v xxxxxxx občana Evropské xxxx1b) nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Policie xxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx xxxxxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxx přezkoumá xxxxxx, které vedly x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §154 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx-xx poznatky xxxx xxxxxx zpochybňující, x xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx objektivně přezkoumat, xxxxxx x jejich xxxxxxx toho, kdo xxxxxxxx požadavek na xxxxxxxx cizince za xxxxxxxxx osobu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx orgánu (§154 xxxx. 3) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx nežádoucích osob x důvodu uvedeného x §154 xxxx. 4 písm. x) xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx dodatečné úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx po 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx. Cizince xxxxxxxxxx xx evidence nežádoucích xxxx z důvodu xxxxxxxxx v §154 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx z evidence xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí xx xxxxxxxxx úhradě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx po 6 xxxxxx od xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx vyřazení xxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxx vyřadí policie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx §154 xxxx. 6.

HLAVA XIV
SPRÁVNÍ XXXXXXX
§156
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že
a) xxxxxxx xx území x xxxxxxx s §3 odst. 1,
x) x rozporu x §4 xxxx. 1 xx xxxxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx po ukončení xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 5 xxxx §180h xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §117d odst. 2,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který sám xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, nesplní povinnost xxxxx §87b odst. 1,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 1 nebo 2,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx §88 xxxx. 2 xxxx 3,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x), x), x) xxxx x),
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x), d), x), x) xxxx x xxxxxxx x §103 xxxx. c) xxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrole xxx xxxxxxxxxxx se prokáže xxxxxxxxx xxxxxxxx, jenž xx xxxxxxxx z xxxxxx podle §116 xxxx. x), x), x) xxxx x),
x) x xxxxxxx s §136 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx xxx xxxxxxxx policie xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče, xx xxxxxxx xxx xx zdravotních xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) úmyslně xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrole xx xxxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxx nejedná,
n) xxxxxxx xxxx si xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx změny x xxxxxxxxx opravňujících xx xxxxxx na xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxx cizinci nebo xxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21) xxxx doklad xxxxxxx,
x) xxxxxxxx pozměněné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, nebo
r) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 2 xxxx §117d xxxx. 6.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx ubytovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že
a) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §100,
x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §101, xxxx
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §102 odst. 4.
(3) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že
a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 1,
b) xxxx xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxx, nesplní xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2, xxxx
x) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle §15, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 4.
(4) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx
x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2,
x) 10&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x), x), x) nebo x),
x) 5 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h), x), x), xxxxx x) xxxx podle xxxxxxxx 3,
x) 3&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), i) xxxx x).
(5) V blokovém xxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx 3 000 Xx.

§156a

§156a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§157
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle §104 xxxx. 1, xxxx
x) nedopraví xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v §104 xxxx. 4.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx autobusových xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx deliktu tím, xx xxxxxx zákaz xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 2.
(3) Xxxxxxxx uvedený v xxxxx použitelném xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15a), xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §104 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xx xxx odepřen xxxxx xx území.
(4) Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
a) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §100,
x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx knihu x xxxxxxx s §101, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §102 odst. 4.
(5) Vysoká xxxxx xxxx xxxxx odborná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx deliktu tím, xx nesplní povinnost xxxxx §107 xxxx. 5.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která x xxxxxxxx uzavřela xxxxxx x hostování, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 6.
(7) Xx xxxxxxx xxxxxx xx uloží pokuta
x) xx 100 000 Xx xx každého xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 a cizinec xxx xxxxxxxx x xxxxx smluvního státu,
x) xx 100&xxxx;000 Xx xx 500&xxxx;000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x cizinec xxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx státem, xxxxx xxx-xx x xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 3,
x) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, 5 nebo 6.
(8) Xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxx xxxxxxxxx x blokovém xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000 Kč.
(9) Xx xxxxxxx xxxxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx blokové xxxxxx za xxxxxxxxx.

§157x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx správním xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx správní xxxxxx neodpovídá, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx možno xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabránila.
(2) Xxx xxxxxx výměry xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přihlédne k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxx xxxx spáchání a xxxx xxxxxxxxx x x okolnostem, za xxxxx xxx xxxxxxx. Xx-xx x rozporu x §104 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinec x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, řízení x xxxxxxxx deliktu xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx právnické osoby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx správní xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx do 1 roku, kdy xx x xxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 3 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx, x němuž xxxxx xxx podnikání xxxxxxx osoby21a) xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx.
(5) Správní delikty xxxxx tohoto zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxx projednávají orgány xxxxxxx uvedené v §161 odst. 1 xxxx xxxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxx spáchán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dozoru xxxxxxx, xxxxxxxx jej xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jej xxxxxxxxxxxx. Xx-xx x xxxxxxxxxx správního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx správních xxxxxx, projedná xxx xxx x nich, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§157x

§157x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Účinnost xx 15.1.2013 xx 30.4.2013 (do xxxxxx č. 103/2013 Xx.)
§158
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém cizinců, xxxxx xx xxxxxxxx x který obsahuje xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx sdělený xxxxx xxxxxxxx, obrazový xxxxxx, xxxxxxxxx fotografii, xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx otisky. Dále xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců o xxxxxxx xxxxx
x) údaje x xxxxxxx
1. xxxxxxx x udělení xxxx (§54), xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 5), xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§70 xxxx. 1),
2. xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx (§87x),
3. xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx pasu, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) (§111 xxxx. 1),
4. xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50 odst. 6), xxxxxxxx xxxxxxxx (§14), xxxxxxxxx pozvání (§180 xxxx. 2) x přihlašovacího xxxxxxxxx (§97),
x) údaje o
1. xxx, měsíci x xxxx xxxxxx xxxx xxxx dokladu xxxxx xxxxxx zákona, jeho xxxxx, xxxxx x xxxx platnosti,
2. xxx, xxxxxx a roku xxxxxxx pozvání xxxx xxxx xxxxxxxx,
3. xxx, xxxxxx a roku, xxx nabylo právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx žádosti o xxxxxx dokladu xxxxx xxxxxx xxxxxx a x důvodu xxxxxxxxx,
4. xxx, měsíci x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxx,
5. xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx druhu x xxxxx, a xxxxxx xxxxxxx, zániku xxxx skončení xxxxxxxxx,
6. xxxxxx, xxx, xxxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxx x o odepření xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s uvedením xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
8. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §122 xxxx. 1 xxxx 2,
9. zařazení xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xx systému xxxxxxx,
10. dni, xxxxxx x roku, kdy xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx, x x xxxxxx xxx xxxx vydání,
11. xxx, xxxxxx a xxxx překročení xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxx území a x xxxxxx, který x xxxxxx xxxxxxx, x orgánu, xxxxx xxxxxxxxx průvozu xxxxxxx,
12. xxx, xxxxxx x xxxx nabytí právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, označení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení, skutkových xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí, způsobu xxxxxxxx x údaje xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx x vymáhání xxxxxxx xxxxxx,
13. druhu, xxxxx a době xxxxxxxxx ztraceného nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,
14. xxxxxx pobytu46), xxxxx xxxxxx xxxxxx x době jeho xxxxxx,
x) údaje
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx ve věci, x xxxxx se xxxxx údaje xxxxx xxxxxxx x),
2. umožňující xxxxx spis xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx, x které se xxxxx údaje xxxxx xxxxxxx x),
3. xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, x které xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), x xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x
1. xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
2. xxxxxxxx xxxxx, datu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datu xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx z xxxxxxx, xxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx manžel prohlášený xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx datu nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,
3. xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který partner xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, anebo datu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx partnerství,
4. xxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx, xx xxxxxx x úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
5. dni, který xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx cizinec prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx,
xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxx xxxxx než 90 dnů, x xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx na území xxxxx přechodně xxxxxxx xx dobu delší xxx 3 xxxxxx, x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2),
x) xxxxx x
1. stupni xxxxxxxx,
2. xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x příjmení xxxxxx,
3. xxxxxxxx x xxxxx rodném xxxxx xxxxxx,
4. datu a xxxxx xxxxxxxx,
5. xxxxxxx xxxxxxx osvojitelů; x xxxxxxx, xx osvojiteli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x datu narození; xxxx xxxxx xx xxxxxxx, pokud xx xxxxx x dítě xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx pobytem xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x utajení xxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x porodem,
7. xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x zrušení osvojení xxxxxx,
xxx-xx x cizince x povoleným xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx přechodným xxxxxxx xx xxxxx xx dobu xxxxx xxx 90 xxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, a x xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dočasná ochrana xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, x xxxxxxxx
1. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x pobytu xx území xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rodinné xxxx, nebo xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxx xxxx manželem osvojen xxxxx jehož poručníkem xxxx manželem xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
3. xxxxxxxxx cizince staršího 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx cizince, xxxxx xx x sebe xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx,
4. cizince, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx příbuzným xx xxxxxxxxx nebo sestupné xxxxx nebo takovým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dočasná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), x xxxx xxxxx číslo; xxx-xx x cizince, xxxxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx o tom, xx cizinec xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx seznamu xxxxxx xxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx obcí, nebo xxxx o xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xx seznamu xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu,
h) xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx x nosiči xxx xxxxxxx x povolení x pobytu,
i) záznam x xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx rovněž xxxxx x cizincích, xxxxxx xxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), x xx v xxxxxxx xxxxx uvedených v xxxxxxxx 9; tyto xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Na xxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx údaj o xxxxxx, xx kterou xx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxxx xxxxx věty xxxxx, její změnu, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Policie xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obsahující údaje x
x) xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x údaje xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x vymáhání uložené xxxxxx,
x) xxxxxx osobě x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx (§180 xxxx. 2), xxxxx, xxxxxxxx, xxx, měsíci x xxxx narození a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxx odepření xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxx přijatého x xxxxxxx, x xxxxx o xxxxxx, xxxxx xx věci xxxxxx,
x) číslu x xxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxx systém, xxxxx xx xxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxx xxx obsaženy toliko xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx úkolu.
(6) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 mohou xxx xxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxx x cizinci, xxxxx xx v tomto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona lze xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx uloženého xxxxx zákonem.
(8) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx své působnosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 4 xxxx. x) údaje získané x rámci xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1, 4 a 5 xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx.
(9) X xxxxxxxxxxxx systému cizinců xxxxx xxxxxxxx 1 xx poskytují tyto xxxxx:
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx příslušnost,
g) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxx pobytu, popřípadě xxxxx ukončení xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx umožněn xxxxx xx území,
l) xxxxxxxx xx státního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx z xxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx byl x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x neplatnosti xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zániku partnerství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, který xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx partnerství,
o) jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx číslo; xx-xx manžel nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte, xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx nebylo xxxxx číslo přiděleno, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx číslo; v xxxxxxx, xx jeden x rodičů xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx:
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx,
3. xxxxxxx x nové xxxxx číslo xxxxxx,
4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx osvojitelů; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nebylo přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení a xxxx narození osvojitele,
6. xxxxx xxxxx otce x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx přiděleno, xxxxx x xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx; tyto xxxxx xx nevedou, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dítě x xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
7. xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x osvojení nebo xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxx území, xxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx úmrtí,
t) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx den, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil,
u) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení
1. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxx jeho manželu xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxx xxxxx xxx cizincem x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo manželem xxxx poručníka xx xxxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx xxxx bez xxxxxx xx věk xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx důvodů sám xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx rodiny x xxxxxxx nebo dítětem x oprávněním k xxxxxx xx xxxxx,
4. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vzestupné xxxx xxxxxxxx linii xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), x xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodné číslo, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) x xxx, xx cizinec xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx seznamu xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, nebo x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xx seznamu xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu,
v) xxxxx xxxxxx46), xxxxx xxxxxx xxxxxx a doba xxxx xxxxxx.
xxxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým pobytem xx území, s xxxxxxxxx přechodným pobytem xx území na xxxx delší xxx 90 xxx, o xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, x x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), x to v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx poskytuje xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
(10) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xx x údajích xxxxxxxxx x odstavci 9 xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx jejich xxxxx, x xx včetně xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx policii známa.
(11) X xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx x xxxx x hodině xxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx označení xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(12) X xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx třetím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx neposkytují xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(13) X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx účelem zajišťování
a) xxxxxxxxxxx státu,
b) xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx včetně xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx údajů
a xxxxxxx, xxxxxxx byly tyto xxxxx poskytnuty, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) zpřístupnit, xxx xxx učinit xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení, xxx-xx x trestný čin xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx údajů, xxxx xxxxxx vykonávajícímu dozor xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu. Xxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pouze x rozsahu nezbytně xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(14) Subjekt, xxxxxxx xxxx xxx poskytnuty xxxxx xxxxx xxxxxxxx 13, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx xxxxx požadující poskytnutí xxxxx jeho jménem x xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedeného v xxxxxxxx 13, xxx xxxxx by mu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13 a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředky.
(15) Xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx poskytovány xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 9,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(16) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.
(17) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx schránek xxxxx x rozsahu
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x jeho xxxxx,
x) xxxxxx občanství,
f) xxxxxx místa pobytu xx území,
g) zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx.

§158x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx jménech x xxxxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx narození, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, cizince, xxxx otisky xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§54), x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 odst. 5), x vydání xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx (§87x), x xxxxxx cestovního xxxxxxx totožnosti (§111 xxxx. 1), xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Xxxxxxxx xxxx (§115a),
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx číslo, druh, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx datum, xxxxx x xxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxx xx xxxx rozhodl,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) x zrušení xxxx xxxxxxxx platnosti xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, x xx druh, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, důvod x xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx určit xxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxx a) až x) x další xxxxx vztahující xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx písmen x) xx x).
(2) Xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cizincích xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxx na xxxxx. Xxxxx informační xxxxxx xxxxxxxx
x) údaje x rozsahu xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 5),
x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx vydaném xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, včetně údajů x tomto orgánu,
x) rodné xxxxx xxxx jiný identifikační xxxx sdělený cizincem,
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx žádosti, xxxxx a xxxxx xxxxxxx, dni, měsíci x xxxx xxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) den, xxxxx x rok xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x důvod xxxxxx zamítnutí,
f) xxx, xxxxx x xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
g) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx písmen x) xx f) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx a) xx x).
(3) Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx informační xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx dále pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx x zpracování xxxxxxxxx xxxxx §117a xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx informační systém x cizincích xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, prodloužení xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zničený, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx nosič xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxx podané xxxxxxx. Správcem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které byly xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xx převzetí xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zlikvidují, x výjimkou biometrických xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Pokud xx xxxxxxx nepřevezme xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x provozním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, a xx xxxxxx údajů biometrických, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedené xxxxx xxxxxxxx 1.
(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx ministerstvu x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxx xxxxx plnění xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x vydáváním, xxxxxxx x xxxxxxx modré xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx volné xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx identifikačními xxxxx xxxx u
1. xxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxx xxxxx xxxx datum x místo narození, xxxxxx-xx xxxxx číslo xxxxxxxxx, bydliště xxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
3. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo, místo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxx pod xxxxx 2 nebo 3 x umístění xxxxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx,
b) xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx práce,
c) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zastávání xxxxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) informace x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxx, zda xxx x zaměstnání na xxxx neurčitou xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx délka.
(9) X xxxxx poskytovaných xxxxx odstavce 8 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx daného xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 30.12.2010 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§158x
(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxx policii xx xxxxxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx cizinců xxxxx x xxxxxxxxxx událostech x matričních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xx matričních xxxx.
(2) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
b) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x okres, popřípadě xxxx xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) rodinný stav, xxxxx x místo xxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x manželů, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx prohlášený za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx manželství,
h) xxxxx x místo xxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx partnerství, datum xxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xxxxxxx z partnerů xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého uveden xxxx den smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx partner prohlášený xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx partnera x xxxx xxxxx xxxxx; xx-xx manžel nebo xxxxxxx cizinec, který xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, a xxxx xxxxx číslo; x xxxxxxx, xx dítěti xxxxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx, jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx občanství, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx zákonného zástupce, xxxxx jsou cizinci, x xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx rodné číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx a nové xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxx x nové rodné xxxxx dítěte,
4. datum x místo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x případě, xx xxxxxxxxxx nebylo přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx narození osvojitele,
6. xxxxx xxxxx otce x xxxxx; pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxx, popřípadě jménech, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx; tyto údaje xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx ženě x trvalým xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dítě x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx své osoby x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx,
7. datum xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx, xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého uveden xxxx den smrti, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx mrtvého xxxxxxxx.
§158x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2010

§158x

Xxxxxx úřad oznamuje xxxxxxx xxxx x xxxxxx cizince do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx zastupitelstev obcí, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx voličů xxx volby do xxxxxxxxxxxxxx xxxx, údaj x xxxxxx cizince xx seznamu xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx ze seznamu xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu.

§158c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 26.6.2012

§159
(1) Žadateli xxx, xxxxx není dále xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx systému poskytnout xxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx stanovených zákonem x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxx je to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jiným způsobem. Xxxxx získané xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx lze xx žádost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu23) xxxxxx údaje v xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 1.
(3) Údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 x §158a odst. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánům, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx úkolů, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů46) využívat xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a dálkový xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x informačních xxxxxxx vedených podle §158 v rozsahu xxxxxxxxxx smlouvou sjednanou Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx členským státem Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx dále xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedených xxxxx §158 zastupitelskému xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, a xx v rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxx údaje z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedených xxxxx §158a odst. 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednanou Xxxxxxxxxx společenstvími xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, pokud xx touto xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vázána.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx státu Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx přiznal xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx orgán x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x území.
(7) Xxxxxxxxxxxx předá xxxxx x cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxx cizinci xxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu.
(8) Xxxxxxxxxxxx předá xxxxx x cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x) zrušena xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiznání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx x důvodu závažného xxxxxxxx veřejného pořádku.
(9) Xxxxxxxxxxxx neprodleně xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x dále údaje x xxx, xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu. Xxxxxxxxxxxx policii xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §182b.
(10) Xxxxxxx xxxx ministerstvo na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx části xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx cizince, x xxxxx vede údaj x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vymezené xxxxx.
(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx údaje x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx tímto členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx. Příslušnému xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dále xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§160
(1) Xxxxx x informačních xxxxxxxxx podle §158 x 158a mohou xxx uchovávány x xxxxxxx xxxxx, na xxxxxxxxxxx nosičích xxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx formě x přenášeny, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Údaje vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 1 vedené x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx území, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxx xxxxx xxx 90 dnů, x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx přechodně xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, x x xxxxxxxxx, xxxxxx byla udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), x xxxxxxx stanoveném x §158 odst. 9 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nosičích xxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx technickými xxxxxx xxx se uchovávají xx xxxx
x) 20 xxx xx xxxx ukončení pobytu xxxxxxx na xxxxx, xxx-xx x přechodný xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) 15 xxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx otisků x xxxxxxx údajů xxxxxxxx ministerstvem x xxxxxxxxx žádajících o xxxxxx tohoto xxxx, xxxxx xx uchovávají xx xxxx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
c) 10 xxx od xxxxxxxx lhůty, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx osob,
d) 10 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxxx x §108 a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. x), b), c), x) xxxx x), xxxxx xxxx orgány xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xx neplatné,
e) 5 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xxxxx §113 xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), xxxx
x) 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidování x ostatních případech.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx x písemné xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx
x) 10 xxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx kterou xxx cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx,
x) 5 xxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizineckého xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
d) 5 let xx xxxxxx skutečnosti podléhající xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Tvoří-li xxxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §158 xxxx. 7, je xxxx uchování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx stanovenou xxx jednu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxx uchování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx §158 odst. 4 x 5 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3, 4 xxxx 5, xx xxxx zlikviduje, xxxxxxxxx-xx zvláštní právní xxxxxxx jinak.24)
(7) Xxxxxxxxxxx údaje xxxxxx x informačním systému xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx 60 xxx xx xxxxxxxx nebo zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x souvislosti x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx údaje pořízeny.

§160x

Xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20a) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx5a) xxxx xxxxxxx x údajům xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx detašovaná xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ředitelství policie (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí,

e) zastupitelský xxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX ZAHRANIČNÍCH XXXX A XXXXXXXXX XXXXXXX

§161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x místní xxxxxxxxxxx

(1) Působnost xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx vykonávají x xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx cizinecké xxxxxxx.

(2) Místní příslušnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx podle xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§161x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxxx řízení x zrušení platnosti xxxxxx oprávnění.

§161a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§162

§162 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

Xxxxxxxx xx 1.4.2012 xx 30.4.2013 (xx xxxxxx č. 103/2013 Xx.)
§163
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx policie
a) zabezpečuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a o xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy podle §158 v rozsahu xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x vyřazení x xxxx evidence,
f) xx xxxxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxx působnost nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x odborům xxxxxxxxx xxxxxxx (§164),
2. xxxxxxxxx o žádosti x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §119x xxxx. 5 x 6,
3. xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx cizince je xxxxx,
x) xxxxxx žádost x povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx společný xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx průvozu xxxxxxxx xxxxxx,
x) provádí xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx cestovní x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.) x xxxxxxx výjezdní xxxxxx xxx cizince xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124x,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů24a); xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.
k) xxxxxxxx xxxxxxxx záznamy x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza, xxx xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxx víza, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx o správním xxxxxxxxx, správním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxx xxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo v xxxxxxxxxxx s poskytnutím xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx kontrolu,
m) xxxxxxxxx x xxxxxxx krátkodobého xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx cizince xx území x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx cizinci xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpět xx xxxxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxxx vycestování x xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu,
r) xxxxxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §117 odst. 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skončila xxxxx §86, 87x xxxx 87xx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx víza xxxx xxxxxxxx vstupu xx území xxxxx §122,
x) xxxxxxx v xxxxxxx xx závazky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o odstraňování xxxxxxx na společných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx,
x) posuzuje, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 odst. 2,
x) xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cizince xx zahraničí podle §104 xxxx. 3 x 4; xxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxx, xxxxxxx dopravu xxxxxxx cestou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x tím xxxxxxx.
(2) Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxx xxxxx §124x nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x umístění cizince xx zařízení,
c) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx42), a xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x střežení xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxx vstup na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx převoz k xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x od xxx xxxx na hraniční xxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx; x xxxxx x přísným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ostrahu.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x) bodu 3, x), k) xx x), x), x), x) až x) x xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x x). Xxxx rozhoduje o xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průjezdního xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti, x xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx pobytu v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§164
Xxxxx xxxxxxxxx policie
(1) Xxxxx cizinecké policie
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx informační xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 1 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx pobytovou xxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); xxxxxx x xxxxx xxxx opis x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx působnosti x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) rozhoduje x prodloužení platnosti x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x xxxxx xx xxxxx nevyžaduje, a xxxxxxx výjezdní xxxxxx,
x) rozhoduje o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx deliktech xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizinců, x uložení povinnosti xxxxxxx xxxxx (§50a), x xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx (§123b) a x vrácení xxxxxxxx xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxx xxxxx (§123c),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území (§180d),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytem zajištěného xxxxxxx na xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x území, je-li xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42), x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
l) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1,
x) ověřuje xxxxxxx,
x) plní xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx eskortní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizinců xxxx xxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) pořizuje xxxxxxxx xxxxxxx x snímá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx neplatné, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vyhoštěním, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plněním závazků xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx stanovisko9b) xxxxxxxxxxxx, xxx vycestování xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117,
s) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92 písm. x),
x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx získat xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) zajišťuje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx odepřen xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx něj zpět xx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §124b xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízeními; zabezpečuje xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x provedení úkonů x trestním xxxxxx, x provedení dalších xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x soudu x xxxx,
y) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx listina xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3b), xxxx
x) provádí xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx,
c) rozhoduje x odepření xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx x zrušení xxxxxxxxx víza,
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x odepření xxxxxx cizinci xx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx,
x) rozhoduje x odepření vycestování x xxxxx.

§165
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx v xxxxx působnosti ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
a) vykonává xxxxx nad policií xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
b) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxx ředitelství xxxxxx cizinecké xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, x prodloužení xxxx xxxxxx x platnosti xxxxxxxxxxxx víza,
d) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx nerozhoduje xxxxxxx [§123 xxxx. 6 písm. x)],
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx biometrické xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2 xxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx podle §117a,
x) rozhoduje x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x rozsahu své xxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
i) xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x prodloužení platnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxxx x x xxxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx správních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
m) xxxxxxxx xx xxxxxxx prověření xxxxxxxxx a dokladů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx řízení xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x), x), x), x) x x),
n) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx karty x xxxxx karty, x xxxxxxxxxxx xxxx zrušení xxxx xxxxxxxxx,
x) xx oprávněno xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §158 xxxx. 1 xxxxxxx údaje x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxx §158,
p) xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
Účinnost od 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§165x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Ministerstvo xx oprávněno
a) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5a) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxx xxxxx,
x) vyžadovat xx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cizinci xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx činnosti v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) požadovat xx xxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti x souvislosti x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) účastnit xx xxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) vydávat xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xx dále xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx požadovat xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů24a). V xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxx vyžádá xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů a x xxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx si xxxx vyžádá xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx.
(3) Xxxxxx o xxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a) a xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx referenční xxxxx ze základního xxxxxxxx xxxxxxxx24b), xxxxxxx xxxx
x) příjmení,
b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u subjektu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx úmrtí, místo x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xx xxxxxxx, xxx, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx využívá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o státních xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x okres xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx omezení způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx opatrovníka; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přiděleno, xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx místní správy, xxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx zákonným zástupcem xxxxxx právnická osoba, xxxxx a xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x uzavření xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx manželství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako den, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxx x neexistenci registrovaného xxxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx den, který xxxxxxxxxxxx partner xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxxxx xxxx registrovaným partnerem xxxxxxx osoba, která xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx narození,
o) o xxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,
4. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx osvojiteli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, údaje o xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. rodná xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
7. xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x osvojení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x stát, na xxxxx území x xxxxx došlo,
q) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx, které jsou xxxxxx xxxx referenční xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:
x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxx, popřípadě série xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx zpracování podoby xxxxxx x xxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx, odcizených, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx průkazu x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:
x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podpisu xxxxxxxx,
x) x ztracených, odcizených xxxx xxxxxxxxxx cestovních xxxxxxxxx: xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx držitelem xxxxx xxxx který xx xxx odejmut x souvislosti se xxxxxxx vycestování do xxxxxxxxx.

§166

Působnost Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cizinců xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zastupitelského úřadu.

Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 103/2013 Xx. a 303/2013 Xx.)
§167
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx oprávněna
a) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a); xxxxxx x xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x elektronické podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,
b) xxxxxx daktyloskopické otisky x xxxxxxxxx obrazové xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx držitele víza, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, řízením x xxxxxxxx vyhoštění, správním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx úkolů,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu
1. xxxxxxx xx xxxxxx zjištění, xxx se xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
2. cizince xxxx xxxxxx osob xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x hraniční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) vstupovat xx ubytovacích xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx osobní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcí, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xx cestovního xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění,
i) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16a),
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) k xxxxxx, xxx i xxxxxxxx, xxxxxxx spojených s xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx prověřovat, xxx xx xxxxxxx nedopustil xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obrazové xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5a) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx platnost skončila xxxxx §86, 87x xxxx 87xx; x xxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxx potvrzení,
n) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx zpět xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx zajistit, xxx cizinec xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx do xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podezření, xx xx x xxxx xxxxxxx cizinci. Xxxx xxxxxxxxx xx policie x xx xxxxxxxx xxxxxxxx, prodejní nebo xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx.
(5) Policie xxx xxxxxx státní xxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxx referenční xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxx
x) příjmení,
b) jméno, xxxxxxxxx jména,
c) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) datum, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,
x) datum, místo x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx údajů mimo xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx došlo; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx nebo den, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Policie xxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
c) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx narození, xxxxx xx narodil v xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxx, na xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx písemnosti podle xxxxxx právního xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx x místu xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxxxxxxx; nebylo-li xxxxxxxxxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx místní xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x případě, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení x datum xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, místo x xxxx; datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neexistenci xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a okres xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxx partnerství xxxx území, xxxxx x xxxx, datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxxx partnerství, datum xxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, popřípadě xxxx den, xxxxx xxxxxxxxxxxx partner xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo manžela xxxx xxxxxxxxxxxxxx partnera; xx-xx manželem nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx partnera x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx dítěte; je-li xxxx xxxxxxx, který xxxx přiděleno rodné xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení dítěte x xxxxx jeho xxxxxxxx,
x) o osvojeném xxxxxx údaje x xxxxxxx
1. stupeň xxxxxxxx,
2. xxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dítěte,
3. původní x xxxx xxxxx xxxxx dítěte,
4. xxxxx, xxxxx a okres xxxxxxxx, u xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, místo x xxxx narození,
5. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx osvojitelů; v xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, údaje x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx a matky; xxxxx xxx nebylo xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
7. xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, místo x okres úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx mrtvého xxxxxx xxxx den smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) Policie xxx xxxxxx státní xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx využívá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xxxxx x xxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) digitální xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx občanských průkazů,
g) xxxxx xxxxxxxx potvrzení x občanském xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx dobu xxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx při xxxxxx státní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x) jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení,
b) xxxxx xxxxx,
x) xxxxx x druh vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx ztracených, xxxxxxxxxx xxxx neplatných xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) číslo a xxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx vydán xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

XXXXX XVII
XXXXXXX XXXXXX A XXXXXX XXXXXXX
Xxxxxxx xxxxxx
§168
Xxxxxxxxxx xxxxx druhé x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx §9 (x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 4), §10, §19 xxxx. 1, §20, 30, 33, 36, §38 odst. 1, §40, 41, 42g, 49, 50, 52, §53 odst. 3, §122 xxxx. 1 x 2, §123a, §135 xxxx. 3, §148, §154 xxxx. 2, §155 odst. 1, §180, 180b, 180d, 180e x 180h.

§169
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
(1) Pokud nelze xxxxxxxxxx vydat bezodkladně, xxxxxxxxxx se xxxx:
x) xx xxxxx 120 dnů ode xxx podání žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx rodinného xxxxxxxxxxx,
b) ve xxxxx 180 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx,
c) xx xxxxx 270 xxx xxx dne podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx soužití rodiny xx xxxxx,
x) xx xxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xxxxx §42 xxxx. 3,
x) ve lhůtě 60 xxx ode xxx podání xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §69, xx-xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x přechodnému pobytu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87g x 87h,
x) ve lhůtě 90 xxx xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xx xxxxx 180 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx modré xxxxx na území.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx, zejména xxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx území, zejména xxx xxxxxxx neuzavřel xxxxxxxxxx nebo xxx xxxx účelově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx x nesmí xxx xxxxxxx. Správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxxxxx.
(3) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx opustit xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx cizineckého xxxx, xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 10 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému pobytu x průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nemá odkladný xxxxxx.
(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne xxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx; nemůže-li xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx odvolání xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx cizince xxxxxxxx 18 xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx účinek.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx podat xxxxxxxx xx 5 dnů xxx dne oznámení xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx mladšího 18 xxx, xxxx xxxxx xxx odvolání 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §123c xxxx. 3 xxx xxxxx odvolání do 5 xxx ode xxx oznámení tohoto xxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx xx xxxx zastaví xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
a) xx xxxxx xxxxx §44 odst. 3 xxxx §44a xxxx. 13 xxxxxxxxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx, pokud v xxxx lhůtě xxxxxxx, xx převzetí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxx žádost xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 dnů xxx dne vyrozumění, xxxxx v této xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxx,
x) podal xx území xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx nebo trvalému xxxxxx, ač x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx žádost x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu v xxxx, xxx x xxxx xxxx oprávněn,
x) podal xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,
f) podal xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxx
g) xxxxx xxxxxx o vydání xxxxx xxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx podle §42i xxxx. 1.
(9) Xxxxxx o prodloužení xxxx pobytu na xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xx 14 xxx.
(10) Xxxxxx-xx xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxx trvalému pobytu xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nové xxxxxxxxxxx, jež by xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx žádosti, xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx.
(11) Řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42e, xxxxx xxxx xxxxxxxx potvrzením xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx věc xxxxxxxxx xxxxxx. Usnesení xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.
(12) Xxxxxxxxxxxxx úřad je xxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému nebo xxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx zastupitelský xxxx cizinci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx místě xxxx xx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxx mu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uplynutí xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx. Zastupitelský xxxx xx xxxx oprávněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
(13) Xxxxxxx, xxxxx xxxx uveden x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx pobytu pouze xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx, xxxxx xx cizinec státním xxxxxxxxxxxx, popřípadě jenž xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxxxx, nebo ve xxxxx, xx xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Nesplní-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.
(14) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobně. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první upustit.

§170
(1) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx diplomatického xxxx xxxx xxxxxxxxxx víza, x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na území xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxx předchozí věty xxxxxxx.
(2) Zastupitelský xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx předem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx cizinci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxx xx 14 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §33 odst. 1 vyřídí xxxxxxxxxxxx xx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti.
(5) Xxxxxx o xxxxxxx diplomatického víza xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem zahraničních xxxx (§30 xxxx. 2) xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx 60 dnů ode xxx xxxxxx žádosti.
(6) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxxxxxxx vyřídí xx xxxxx xx 90 xxx, xx xxxxxx složitých případech xx 120 xxx xxx dne podání xxxxxxx. Žádost x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxx xxxx za xxxxxx pedagogické xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx vyřídí xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(7) Žádost x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx do 30 xxx xxx dne
x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx podána na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) podání žádosti, xx-xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(8) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxx vyřídí xx xxxxx do 7 dnů xxx xxx xxxxxx žádosti; xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx.
(9) Po xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu nebo xx jiného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx na xxxxx sdělí, že xx xxxx žádosti xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§170x
(1) Xxxxxxx se Xxxxxx xxx rozhodování xx věcech pobytu xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx ministerstvo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx správním xxxxxxx komise je xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x ostatní xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx ustanoven státní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x spolehlivý. Předpokladem xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx řádným xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxxx xxx,
x) kdo xxx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxx trestný xxx, xxxx byl x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jednání, xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxx důvěru x rozhodování komise,
b) xxxxx xxxxxxx stíhání xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx narovnání xxxxxxxxx, x od xxxxxx xxxxxxxxxx ještě xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx by jednání, xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, mohlo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxx xxxxx, x níž xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx osvědčil, xxxxxxxxxx xxxxx 5 xxx, nebo xxxx x trestním řízení, xxxxx bylo xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odložení xxxxxx návrhu na xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 let, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx spáchal trestný xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx něho xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxxx vnitra je xxxxxxxx xx vyžádat xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxxx x vydání xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Podmínku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx byl v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x) xx úseku xxxxxx xxxxxx spáchaného tím, xx úmyslně xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx správnímu xxxxxx xxxxx xx požadovaný xxxx xxxxxxx, ač xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx správnímu xxxxxx xxxxx mu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, úmyslně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx svědeckou výpověď xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx uvedl xxxxxxxxxx xxxx x čestném xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx úmyslně xxxxxxxxxxx vystupoval xxxx xxxxxx xxxxx,
x) proti xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zabezpečování státní xxxxxxxx zaměstnanosti44) spáchaného xxx, xx zprostředkoval xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxx práce, xxxx
x) xxxxx xxxxxx zákona.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(8) Předseda xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, zařazuje xxxxx xxxxxx xx senátů x jmenuje předsedy xxxxxx.
(9) Komise xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx rozhodování xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§170x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§170x

(1) Proti rozhodnutí xxxxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxx jedná x xxxxxxxxx x tříčlenných xxxxxxxx; většina členů xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx komise.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§170x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

Soudní xxxxxxx
§171
X přezkoumání xxxxxx jsou vyloučena
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx víza; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x odepření xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2009 Sb.,
x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxx o ukončení xxxxxx zdržoval na xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx neoprávněně,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx karty.
Xxxxxxxx xx 1.1.2012 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§172
Xxxxxx
(1) Žaloba proti xxxxxxxxx rozhodnutí26) musí xxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx není dále xxxxxxxxx xxxxx. Zmeškání xxxxx nelze xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx stupni. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí; xx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx státu.
(4) Xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx policie xxxx x příslušného xxxxx. V xxxxxxx, xx xx žaloba xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx policie, xxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxx, vyjádření x xxxxxx x xxxxxxx xxxx do 5 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, vyžádá xx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx do 5 xxx. Zároveň policie xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodne do 7 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxxx nejpozději do 5 xxx xxx xxx xxxxxx žaloby xxxx xx-xx to xxxxxxxx. X xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxx.
(6) K xxxxxx x žalobě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxx x xxx podání xxxxxx xxxxxx x xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xxx zjištěn xxxxx cizince na xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx x zahraničí, xx xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx by měl xxxxxxx po xxxxxx xx xxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, rozhodnutí o xxxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx x přísným xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx o správním xxxxxxx.
(7) X xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do 60 xxx.

XXXXX XVIII

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

§173

Xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, průkaz o xxxxxxxx k xxxxxx xxxx průkaz x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xx oprávněn xxxxxxxxx xx území, xxxxxxx xx něm x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx víza.

§174

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx cizinec, xxxxx xxxx

x) xx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx cizího xxxxx xxxxxxxx výpisu z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že byl xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx naplňuje xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxx doložení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výpis x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx24a). Xxxxxx x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx, xxxxx není xxxxxx 6 xxxxxx, xxxx obdobnými xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§174x
Xxxxxxxxxxx
Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxx, xxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx, jeho xxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ekonomické xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx vazeb ke xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x případě, xx je xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx státu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§174x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§175

Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území cizince, xxxxxxx xxxxxx modrou xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx karty k xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxx skutečnost, xx platnost xxxxx xxxxx vydané k xxxxxx xx území xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx povinnost xx xxxxxxxx x xx rodinné příslušníky xxxxxxxx xxxxx karty, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§176
Xxxxxxxxx xxxxxx po xxxx zajištění cizince
(1) Xxxxxxx xx po xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx život,

2. xxxxx vést xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

4. působí xxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

5. způsobují xxxxx xxxxxxx a jednání xxxxxxxxxxx, ohrožují xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxx

6. xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx žádost cizince,

b) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Náklady xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx podle §134 odst. 2 xxxxx stát, a xx x xxxxx, xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x poskytovatele zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx si xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx léčení, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxx.
(5) X xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxx se x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, zajišťuje xxxxxx nákladů
a) ministerstvo xx xxxxxxx zajištěného x zařízení,
b) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx služby xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x v §134 xxxx. 2. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci xx xxxx xxxxxx xxx rámec xxxxxxxx xx xxxx první xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§176a
Zdravotní služby xx xxxxxxxxxx případech
(1) Xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx x vycestování x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50a xxxx §118 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x základní xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx, xxxxx

1. bezprostředně ohrožují xxxxx,

2. xxxxx vést xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x náhlému xxxxx,

3. xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

5. xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx těhotenství xx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x nařízenou xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx hradí xxxx, xxxxx potřeba xxxxxxxxxxx xxxxxx vznikla xx xxxxxxxxx doby x xxxxxxxxxxx z xxxxx podle §50a xxxx §118 odst. 3.
(3) X xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxx xxxxx stát a xxxxxxx xx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o mezinárodní xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxx xxxxxx nákladů ministerstvo.

§176b

Úhrada xxxxxx xxxxxxx x přijímacím xxxxxxxxx xx mezinárodním xxxxxxx xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) xxxxxxx x přijímacím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x tomto xxxxxxxxx xx do xxxxxxxxxxx mimo xxxxx x xxxxxxxxx prostředků.

(2) Xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x souvislosti s xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx opatřením x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx cizinec x vlastních xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§176c
Úhrada xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem předání xxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxx xx xxxxxx předání xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx (§152 x 153) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Do nákladů xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx policii xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx cizince xx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx.
(3) Xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestou xxxxx §152 a 153 xx xxxxx pouze xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx x xxxxx návrat xx xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx území xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x náklady spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány státu, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx na žádost xxxxxxxx.
§176x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§177

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště mimo xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx záznamem xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zjistila.

Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§178
Xxxxxxxxxxx k právním xxxxxx
Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona se xxxxxxxx cizinec starší 15 let, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vůli a xxxxxxxxxx jednat.

§178x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx posuzuje xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx nezaopatřeným xxxxxxx rozumí rovněž xxxxxxx xxxxxxx xx 26 xxx věku, xxxxx nepřetržitě xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx x xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx nevydalo xxxxxxxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx roveň xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vysokých školách x Xxxxx xxxxxxxxx.

§178x
(1) Xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx cizinec xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxx8e), xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti právnické xxxxx zajišťovaných společníkem, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo členem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx družstva xxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx8e), zelenou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxx cizinec v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, statutárního xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx orgánu obchodní xxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx člena xxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx družstva plní xxxxx vyplývající x xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x takovému xxxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§178x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s účinností xx 1.1.2011

§178c

Právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx zaniká xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a) xxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§178c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2012 Xx.)
§178x
(1) Policie informuje Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx průvozu xxxxxxx x xxxxxxxxx pověřenému xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Veřejného xxxxxxxx práv nezbytnou xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx předává Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x přerušení zajištění, xxxxxxxxxx x umístění xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x prodloužení umístění xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx o rozhodnutích xxxxx x žalobách xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx17).
§178x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§179

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx vycestování

(1) Xxxxxxxxxxx cizince xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxx by xxx xxxxxxx vrácen xx xxxxx, jehož je xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x případě, že xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxxx svého posledního xxxxxxxx bydliště, by xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 x xx nemůže xxxx není xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx posledního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) mučení xxxx nelidské xx xxxxxxxxxx zacházení xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx ozbrojeného konfliktu, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx závazky České xxxxxxxxx.

(3) Ustanovení odstavce 1 xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx proti xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo trestného xxxx proti lidskosti xx smyslu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujících xxxxxxxxxx x xxxxxx trestných xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) se xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x rozporu xx xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx bezpečnost xxxxx.

(4) Ustanovení odstavce 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) se xxxx xxxxx dopustil xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v odstavci 3, xxxxxxx-xx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stát xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx za ně, xx předpokladu, xx xxx x xxxxxx, xx xxx lze x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 se xxxxxx cizinci vyhledat xx xxxxxxx do 60 dnů xxxxxxx x jiném státě. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx přijetí x xxxxx státě xxxxxxxx, xxxxxx xx policie xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx [§33 xxxx. 1 písm. x)].

§180
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx ověřuje xxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx tiskopise. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x pozvání xxxxx xxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx, den, xxxxx x rok xxxxxxxx a místo xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx osoba x pozvání xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx osoby x xxxxxxx opatří svým xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x podpisem xxxxxxxxx xxxxx (statutárního xxxxxx). Zvoucí xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx cizinci x xxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxxx jména, xxx, měsíc x xxx narození, státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, účel xxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx území.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx ověří xx 7 xxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Zvoucí fyzická xxxxx xx povinna xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pozvání, xx xxxxxx x policií x xxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozvání. Xxxxxxx povinnost platí x pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby.
(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) jestliže zvoucí xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §15,
x) jestliže xxxxxx xxxxx porušila xxxxxxx xxxxx §15 xxxx xxxxxxxxx podle §100,
x) xxx zjištění xxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. h) xxxx x),
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyplnila nečitelně, xxxxxxx nebo nepravdivě, xxxx
x) jestliže xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ačkoliv xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxx xxxxx.
(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx tím, že:
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx zvaného cizince x xxxxxxx stanoveném x §13,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx 0,25 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx6) xx xxxxx xxx xxxxxx xx území, pokud xxxxxxx nebude ubytován x xxxxxx osoby,
c) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx cestovního zdravotního xxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v §180j xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 60&xxxx;000,- XXX,
x) disponuje xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizince x xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxx, xxxx xx xxxxx jeho trvalého xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmen x) až d) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxx x xxxxxxx odepření xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxx xxx jejím xxxxxxxxx se xx xxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§180x

Xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx, xxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xx oprávněna xxxxxx xxxxxx vydávat.

§180x

Xxxxxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx cizího xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx registrace Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

§180x

Xxxxxxxxx cizinec xxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx cizincem bez xxxxxxxxx cizinec xx xxxx 15 xx 18 let, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx doprovodu zletilé xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx právního xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 18 xxx má, xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx státního občanství, xx xxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx bydliště, x xx po xxxxxxx dobu, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx; nezletilým xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx, xx přicestoval xx území9c).

§180c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Sb. s xxxxxxxxx od 24.11.2005

§180d

Dodatečné potvrzení xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince

Policie xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Evropských xxxxxxxxxxxx1) tyto xxxxx xxxxxxxxx potvrdí.

§180x
Xxxx xxxxxxxxx důvodů neudělení xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxx zrušení jeho xxxxxxxxx x nové xxxxxxxxx důvodů odepření xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x nové posouzení xxxxxx
a) neudělení xxxxxxxxxxxx víza,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx 2, xxxx
x) xxxxxxxxxx krátkodobého xxxx za neplatné xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx.
(2) Žádost x nové posouzení xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx lhůtě xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx dne, kdy xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx; xxxxxx žádosti nemá xxxxxxxx účinek. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem, xxxxx následuje xx xxxxxxxx 180 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vízum.
(3) Xxxxxx o xxxx posouzení xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx údaje x xxx, kdo xx xxxxxx, x x čem xx xxxxxxxxx rozpor x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x odepřením xxxxxx xx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx se xxxxxx podává, xx xxxxxxxx ve xxxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu příslušnému x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx podává, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx plně vyhoví xxxxxxx x nové xxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxx 1.
(5) Xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí posuzuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx x důvody xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Evropských xxxxxxxxxxxx27), x xxx-xx x rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, x xxxxxx uvedenými x §20 odst. 5. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx stanovisko xxxxxxxxxxx.
(7) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x důvody stanovenými xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a), x xxx-xx x xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx v §20 xxxx. 5, xxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxxxx xx území x xxxxxx stanovenými x §9 xxxx. 1 nebo 2 x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx §170a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx x důvody uvedenými x §56.
(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soulad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx působnost Ministerstva xxxxxxxxxxxx věcí, x xxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27) x x xxxx platnosti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx3b), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza na xxxxxxxxx přechodu x xxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a), x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, s xxxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 5, xxxxxx xxxxxx odepření xxxxxx xx xxxxx s xxxxxx stanovenými v §9 xxxx. 1 xxxx 2.
(9) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vstupu na xxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx xx xxxxx xx 60 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx.

§180x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx x xxxxx zákoně xxxxxx xxxxx "xxxxxx", "xxxxxxxxxx" nebo "xxxx xxxxxxx", xxxxxx xx xxx i xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x partnerů xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, která xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společenství xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx společenství dvou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§180x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§180g
Úhrada xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx českého xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jazyka
Cizinec xx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jazyka x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx10a).
§180x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

§180h

Ukončení xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx

(1) Pobyt cizince x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx policie xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem, xxxx-xx zahájeno řízení x vyhoštění xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§180h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§180x

Xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx 90 xxx

(1) Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxx předpis Evropských xxxxxxxxxxxx27).

(2) Doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx pojištěn xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx33), xxxxx jsou náklady xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jiným způsobem, x to na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xx-xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx duchovních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx vědy, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx základě xxxxxxxxx závazku xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx cizince, který xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx nezávislých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx státu xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42b xxxx. 3; x takovém případě xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx území, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx. Předložení dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dále xxxxxxxxxx, xxxxx zastupitelský xxxx od xxxx xxxxxxxx při udělení xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx xxxx jde-li x xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§180x

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxxx xxx 90 xxx

(1) Dokladem o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxx xxxxxx nad 90 xxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je povinen xxxxxxx po xxxx xxxxx pobytu na xxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxx xxxx, x případě xxxx xxxxx spojených x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, do státu, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, ve xxxxxx má xxxxxxx xxxxx. Výše xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx pojistnou xxxxxxx xxxx nejméně 60&xxxx;000 XXX, x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx nákladech.

(2) Cestovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx sjednáno:

a) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxx xxxxxxxxx na xxxxx45),

x) u xxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx ve xxxxx, xxxxx xx vázán Xxxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru1d), xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahraničí cizinec xxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 předloží:

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xx xxxxxxx xxxxxx, prokazující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pak xxxxxxx pojištění, limitu xxxxxxxxxx xxxxxx 60&xxxx;000 XXX a xxxxxxxxxxx, xx pojištění xx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx požádání xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(4) Doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xx cizince xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33), jsou-li xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx jsou xxxx xxxxxx hrazeny jiným xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xx-xx pobyt cizince xx území přínosný xxx rozvoj xxxxxxxxxx xxxxxx, ochranu lidských xxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kulturních xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx vědy, vzdělání, xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15.

(5) Cestovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx k pobytu xxx 90 dnů, xx-xx o xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx o xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx, může xxx xxxxxxxx pouze u xxxxxxxxxx oprávněné xxxxxxxxxx xxxx pojištění xx xxxxx45) x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxx xx smyslu xxxxxxxx 7.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nesmí vylučovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxx, xx kterému xxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxx, zavinění nebo xxxxxxxxxxxxx pojištěného xxx x xxxxxxxx požití xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnutá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx úhrady nákladů xx léčení xxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x doby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ani dispenzární xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x těhotenstvím xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx kterých xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění podle xxxxxxxx 1.

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností a xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xx přenesenou xxxxxxxxxx.

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 247/2010 Xx. x účinností od 1.1.2011

HLAVA XIX

ZMOCŇOVACÍ A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Zmocňovací ustanovení

§181

Vláda Xxxxx xxxxxxxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství6a) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxx vízové povinnosti xxxxxxxxxx; v xxxxxxxx xxxxxxx okruh xxxx, xxxxxxx pobyt xx xxxxx xx podmíněn xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx uvedenou x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx na území xxxx podmíněn xxxxxxxx xxxx.

§182
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x počet xxxxxxxxxx vyžadovaných od xxxxxxx podle tohoto xxxxxx,
x) po xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství27), kteří xxxxxxx mohou pobývat x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx uděleného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
c) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx biometrických xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx obličeje xxxx xxxxxxxx otisků prstů xx xxxxx a xxxx ruce,
x) xxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxxx příslušníci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx státní příslušníci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu než xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jenž xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,
x) technické xxxxxxxx x xxxxxx xxx pořizování xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxx tiskopisu xxxxxxxxx xxxxx §117a xxxx. 4 x xxxxxxxx jeho zpracování.
(2) Xxxxxxxxxxxx vyhlašuje xxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsah xxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx.

§182x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx ohrozit veřejné xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stanoví xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx
x) xxxxxx požadované xxxxxxxx xxxxxxx jazyka,
b) xxxxxx škol oprávněných xxxxxxxx pro xxxx xxxxx výuku xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jazyka,
c) xxxx xxxxxxx prokazujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx karet xxxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx průměrnou xxxxxx xxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx vždy x xxxxxxxxx xx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§182b

Policie xx oprávněna xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cizineckých xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x průkazů x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx. Xxxxxxx policie xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, odcizených nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx vydaných občanům Xxxxxxxx xxxx.

§182x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 27.4.2006

Xxxxxxxxx ustanovení

§183

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných v xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx učiněná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx za víza x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu se xxxxxxxx xx povolení x pobytu.

(4) Kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx x povolení k xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx přechodný xxxxx xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx písemných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx předpisy xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxx podle §160 odst. 5. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lhůtu xxxxx §160 odst. 5 xxxx xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyznačena, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu24) x xxxxxxxxx xxxxxxxx archivní xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx xxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vízové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx po dobu 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§184

§184 zrušen právním xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§184x
Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx mezinárodní smlouvy x xxxxxxxx právech x xxxxxxxxxx svobodách xxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx republiky, x x odkazem xxxxxxx xx xxxxxxxxxx čl. 23 xxxx. 2 x 3, čl. 24 xxxx. 1 a 2 Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx novorozenci xxxxxxxxxx x xxxxxx od 1. xxxxx 2000 xx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona cizincům, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx péče xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx účtu, xxxxx xx tímto účelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.
§184x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2001 Xx. s účinností xx 1.7.2001

XXXX XXXXX

§185

§185 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2008 Sb.

ČÁST XXXXX

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§186

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 72/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona x. 301/1995 Xx., zákona x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., zákona x. 149/1998 Sb., xxxxxx x. 157/1998 Sb., xxxxxx č. 167/1998 Xx., xxxxxx č. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 166/1999 Sb., xxxxxx č. 167/1999 Xx. a xxxxxx x. 223/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx 99 xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti".

2. X xxxxxxx 99 xxxxxxxxxx zní:

"Osvobození:

Od poplatku xx osvobozeno vydání xxxxxxxx přílohy xxxxx xx 15 let.".

3. X xxxxxxx 99 xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx nevybere xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.".

4. Xxxxxxx 100, včetně poznámky xxx:

"Xxxxxxx 100

x) Povolení x xxxxxx xxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Povolení x pobytu cizinci xxxxxxxx 15 xxx Xx 500,-

x) Prodloužení xxxxxxxxx průkazu povolení x pobytu pro xxxxxxx Kč 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxx změny x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro cizince (xx každou xxxxx) Xx 300,-

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx za průkaz xxxxxxxxx, zničený, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xx vydání xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx náhradou xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu x xx vydání tohoto xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx o oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx.".

5. Xxxxxxx 101, včetně xxxxxxxxxx, zmocnění x xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 101

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxx České republiky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Kč 1&xxxx;500,-

x) Udělení víza x pobytu nad 90 xxx xx xxxxx České xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx víza, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky Xx 200,-

x) Prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu xx 90 xxx xxxxxxxxx xx hraničním xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx zastupitelským xxxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx k pobytu xxx 90 xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx Xx 1 000,-

f) Xxxxxxxxxxx platnosti xxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 200,-

Xxxxxxxxxx:

Xx poplatků xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx:

x) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx platnosti nebo xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx. Xx udělení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx víza zákonného xxxxxxxx. Xx poplatku xxxxx této xxxxxxx xx osvobozeno i xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx české xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx.

x) Udělení xxxxxxx víza na xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx cizinci, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, x udělení xxxxxxx xxxx opravňujícího xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx dočasné xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

1. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx snížit, xx-xx xxxxxxxxx vzájemnost.

2. Xxxxxxx orgán xxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x udělení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxx letecké xxxxxxxxx přepravě, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle písmene x) xxxx xxxxxxx x v případě, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pobytu.

Správní orgán xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx této xxxxxxx x xxxx úřední.".

6. Xxxxxxx 132 bod 1 xxx:

"1. Udělení

a) Xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx, průjezdního xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xx 800,-

x) Xxxx x pobytu xx 90 dnů xxxxxxxxxxxxx Xx 3000,-

x) Xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx Xx 1500,-

d) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx obousměrného Xx 1200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xx 3000,-".

7. X xxxxxxx 132 xxxxxxxxxx zní:

"Osvobození:

Od xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx osvobozeno

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx 15 let xxxx x důvodů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoci,

- xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu,

- xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx-xx zachována xxxxxxxxxx.".

8. Položka 153 xxxxxxx a) xxx:

"x) x xxxxxx Xxxxxxxx x pobytu Xx 200,-".

XXXX XXXXXX

Xxxxxx xxxxxx x cestovní dokladech

§187

Zákon č. 216/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zahraničí, ve xxxxx zákona x. 150/1996 Sb. xx xxxx takto:

Ustanovení §5 xxxx. 3, §11 x §26 se xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§188

Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx č. 20/1975 Sb., xxxxxx x. 133/1982 Sb., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Sb., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx., zákona x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., zákona č. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 31/1996 Xx., zákona x. 142/1996 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx x. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxx x. 165/1998 Sb., xx xxxx takto:

1. X §120 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx" doplňuje čárka x xxxxxxxx xx xxxxx "x xxxxxx x xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx x x xxxx propuštění".

2. Za §200x xx xxxxxxxx xxxx §200x až 200x, které xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx čarou x. 34x) zní:

"Řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx

§200x

(1) Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx34x) x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx soud x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nařídil propuštění. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,34e) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx soud x xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem.

(3) Xxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, x čem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx důkazů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx x xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Návrh xxxxx xxxxxxxx 2 musí xxxxx obecných xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4, §79 xxxx. 1) xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx, xxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx o zajištění xxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spatřuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, jichž xx navrhovatel dovolává, x xxxx x xxx být xxxxxx, xxxx xx navrhovatel xxxxxx.

(5) Navrhovatel je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx důkazy, xxxxx xxxx obsaženy xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx.

34x) Xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x o změně xxxxxxxxx xxxxxx.

§200x

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, v jehož xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"), x xxxx xx xxxxxxxxxxx povinen se xxxxxxxx; pokud navrhovatel x době xxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx příslušný xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx policie, který xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Účastníky xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgán xxxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§200x

(1) Návrh xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx x zajištění.

(2) Xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Orgán xxxxxxx je povinen xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx návrh xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx připojit spisy, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxx do 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§200x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx policie, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx třeba nařizovat, xxxxxxxx z obsahu xxxxx je nepochybné, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx že nejsou xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx trvání zajištění.

§200s

(1) Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx §200o xxxx. 1, soud xxxxxxx xxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; důvod xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Důkazy xxxxxxxxx x řízení, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xx svá xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx nezpochybnil.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx soud xxxxxxxxxxx skutkový stav, xxxxx xx xxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx řízení před xxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx vady xxxxx xxx xxxx na xxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, že se xxxxx xxxxxx; jinak xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§200x

Xxxxx-xx soud xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §200x odst. 2 x závěru, xx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, rozhodne x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx. Byl-li návrh xxxxxxxx, xxxxxxxx navrhovateli xxxxx xxxxxxx xx xx stejných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§200x

(1) Soud xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx urychlením.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx usnesení vykonatelné.

(5) Xxxxxxx-xx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxxxxx při xxxxxxx, xxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 hodin xx xxxx xxxxxx. Xxxxx policie, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx v xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxxxx zajištěn, xxxxxxxxxxxx xxx průtahů xxxxxxxxx.".

XXXX ŠESTÁ

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§189

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx

1. Zákon č. 123/1992 Sb., x pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 190/1994 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx č. 123/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

3. Článek X zákona č. 150/1996 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 123/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

§190

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

x. x. Xxxxxx x. x.

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §175 xxxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx čl. X xxxx 125 xxxxxx xxxxxx xxxxx i xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxx x vycestování xxxxxxx x území, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx dnem 1. xxxxxxxx 2001.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

Xx. XX

1. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx podle tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxx xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx při prvém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx považuje za xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx Evropské xxxx,1a) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx ve xxxxx xx 180 dnů xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxxxx x výměně tohoto xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1.

3. Xxxxx Evropské xxxx,1a) který xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinen xx xxxxx xx 180 xxx po nabytí xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx se xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. Občan Xxxxxxxx unie,1a) xxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 xxx, xx xxxxxxx ve xxxxx xx 180 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení dostavit xx xx xxxxxxx xx účelem vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zneplatnění víza.

5. Xxxxxxx příslušník, který xxxx občanem Evropské xxxx1a) x na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx, je xxxxxxx xx xxxxx do 180 xxx xx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx vydání průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx; xx neplatí x řízení o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

8. Žádost x xxxxxxxx x pobytu xxxxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx žádost o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxx pobytu.

10. Xxxxxx x vízum x pobytu xxx 90 xxx podaná xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx tohoto ustanovení xx považuje xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

11. Xxxxxxx, který xx oprávněn x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx zahájení řízení.

2. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx víza xx xxxxxx strpění xxxxxx na území xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se považuje xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx §43; policie xxxx xxxxxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx.

3. Xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx na dlouhodobé xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxx se x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu, xxxxxx xx xxx xxxxx x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx.

5. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 39 uvedeného x xx. X se xxxxxxx, kterému bylo xxxxxxx xxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,3a) nelze-li xxxxxx zajistit xxxxx xxxxxxxx.

6. Dočasná ochrana xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy se xxxxxxxx za dočasnou xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 222/2003 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2004

Přechodná ustanovení

Čl. XX

1. Xxxxxx x vízum x pobytu xxx 90 xxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny.

2. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného soužití xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle zákona x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny.

4. Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §42a xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xx xxxxx do 31. xxxxxxxx 2005 dostavit xx na xxxxxxx x výměně tohoto xxxx xx xxxxxx x povolení x xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxx xx provede po xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxx zajištění xxxxx prováděny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupně xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. prosince 2005; do xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hlavy XXX zákona č. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2006.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. s účinností xx 24.11.2005

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x žádostech x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadní právní xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 112/2006 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xx. XXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Cestovní xxxxxxx x nosičem xxx obsahujícím xxxxxxxxxxx xxxxx x otiscích xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2009.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx studia xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx podle §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42d xxxxxx x. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

3. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx studia podaná xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx podle §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxx žádost xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xx území xxxxx §83 odst. 2 xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, podanou do 1 xxxx po xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx do 180 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vzniklo xxxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10a) xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx pobyt podle §65 xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pokud ke xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neuplynulo xxxx xxx 30 xxx.

7. Xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxx trvalému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

8. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx xxx státního xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx policii x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx území xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx-xx xxxxxx vydán xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxxxxxx x pobytu xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx x trvalému xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

11. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a lze xxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007.

12. Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se dokončí xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

13. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx, xx cizinec xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nejpozději xx 1 xxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxx víza. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx, cizinci xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Řízení xx xxxxxx, u xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x územních finančních xxxxxx xx celní xxxxx, xxxxxxxx územními xxxxxxxxxx orgány xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 230/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

Xx. XXX

1. Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x biometrickými xxxxx bez xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx vydání podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 24. března 2009.

2. X xxxxxxx, xx xx v cestovním xxxxxxx s nosičem xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx o otiscích xxxxx xxxxx, vydaném xxxxx xxxx 1. xxxxx 2009, zjištěna xxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx obsahujícím xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.

Čl. VII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 140/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 25.4.2008

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx zákona x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx se posuzují xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx pobytovou xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxx jej vydávat xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012.

4. Xxxxxx x xxxxxxx, prodloužení xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx dlouhodobé xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od 1.5.2011

Informace

Právní xxxxxxx x. 326/99 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

140/2001 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2001, x xxxxxxxx ustanovení §88 x §89, které xxxxxxxx xxxxxxxxx od 26.4.2001; §161, §163 x §164, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 1.1.2002

151/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

217/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 140/2001 Xx., xxxxx č. 329/99 Xx., x cestovních xxxxxxxxx a o xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, ve xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx x. 325/99 Sb., x azylu x x změně zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2003 s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx §2, 5, 6, 9, §15x, xxxxx §17, 18, 19, 20, 31, 51, 56, 64x, 70, 78, §87x - 87x, xxxxx §88, 98, 103, 106, 108, 119, 120, 157, 158, 159, 160, 164, 168, 169, 171, 172, 173, §182x x xx. XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004); x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3, 4, 17a, 18, §26x, 29a, 29x, xxxxx §78, 93, 94, 118, 158 x čl. IV, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19.6.1990 v Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx k provedení xxxxxx podepsané xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007); xxxxx xxxxxxxxxx §1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx bude ČR xxxxxx Smlouvou x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru (1.5.2004); §9, 124, 154 a 155 x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

222/2003 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 359/99 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 48/97 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2004 x výjimkou §69x, 69b, 165, 176x, které nabyly xxxxxxxxx 31.7.2003; části §1, 6, 7, 8, 9, 17, 17x, 17b, 19, 20, 21, §30 xx 50, 51, 56, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 69x, 70, 75, 80, 81, 87x, 87x, 87x, 88, 98, 107, 114, 118, 159, 160, 163, 164, 169, 170, 173, xxxxx nabyly xxxxxxxxx xxxx, kdy vstoupila x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004); xxxxx §17x a 17x, 18, 26, 29x, 80, 180x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx xx státních hranicích, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx podepsané xxx 19.6.1990 x Schengenu xxxx Belgickým královstvím, Xxxxxxxxx republikou Německo, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxxxx hranicích pro XX (21.12.2007)

290/2004 Sb., xxxxx xxxxx zákona x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 94/2004

436/2004 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx správního řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

539/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Sb., x xxxxxxxx řízení soudním (xxxxxxx řád), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.11.2004

540/2004 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 29.7.2004 x xxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxx 23.8.2004

s účinností xx 6.11.2004

559/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 328/99 Xx., x občanských xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 329/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., o Policii XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějšícch xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

428/2005 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 24.11.2005 x xxxxxxxx §14, 29x, 80 x 158, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX o xxxxxx x xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Schengenu mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na společných xxxxxxxxx xxx ČR (21.12.2007), a ustanovení §169, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006; §18 xxxxxxx platnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007); §37, §46x x účinností ode xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Rady EU x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému v XX (1.9.2007) x §157x xxxx. 11 xxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx v hmotné xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

136/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.9.2006

161/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 27.4.2006 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 26.6.2006; některých xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx xx státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx podepsané xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx mezi Belgickým xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody podepsané xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxx xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

165/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 325/99 Xx., o xxxxx a x xxxxx zákona x. 283/91 Sb., o Xxxxxxx XX, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2006 s xxxxxxxx §115 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x ČR (1.9.2007)

230/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

170/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx se xxxxxxx XX do schengenského xxxxxxxx

x účinností xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady EU x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x XX (1.9.2007)

379/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 325/99 Sb., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, ve xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2007 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají účinnosti 1.9.2008, 1.1.2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX x xxxxxx x platnost Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx pro XX (21.12.2007)

42/2008 Xx., úplné xxxxx xxxxxx č. 326/99 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 13/2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

129/2008 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

140/2008 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 25.4.2008

274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2009 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

382/2008 Sb., kterým xx mění zákon x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2009

41/2009 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

42/2009 Xx., úplné xxxxx zákona x. 326/99 Xx. publikované x xxxxxx x. 13/2009

47/2009 Xx., xxxxx XX ze xxx 9.12.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §171 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Sb.

s xxxxxxxxx xx 13.2.2009

197/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s biometrickými xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 29.6.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

278/2009 Sb., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

281/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2009 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

424/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Sb., x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2010

427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 325/99 Sb., x xxxxx a x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.5.2011 x 1.1.2013

73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx XX a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

224/2011 Xx., xxxxx znění xxxxxx č. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 80/2011

303/2011 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx správní, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

341/2011 Xx., x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx o zdravotnické xxxxxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se zřízením xxxxxxx inkasního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

222/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.6.2012

234/2012 Xx., nález XX xx xxx 24.4.2012 xx. xx. Xx. XX 23/11 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx §171 písm. x) xxxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx cizinců na xxxxx XX x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §171 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx 31.12.2010 (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx od 19.7.2012

494/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Sb., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2013

103/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 325/99 Sb., o xxxxx a o xxxxx zákona č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ČR a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.5.2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.5.2013 x 1.1.2014

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím rekodifikace xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

312/2013 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x změně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

22/2014 Xx., xxxxx XX xx xxx 12.11.2013 xx. xx. Xx. XX 22/13 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 7.2.2014

101/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 435/2004 Xx., o zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.6.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2014

203/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 326/1999 Xx., o xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 17.8.2015

204/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2016

314/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 325/99 Xx., x azylu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 221/2003 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.12.2015

318/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 329/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.1.2016

191/2016 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx hranic XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Sb., o xxxxx autorském, x xxxxxxx souvisejících s xxxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

456/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných číslech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.6.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

222/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.8.2017 x výjimkou xxxxx §158, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2018

16/2019 Xx., xxxxx XX xxxxx xx dne 27.11.2018 xx. xx. Xx. XX 41/17 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., o xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.1.2019

176/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ČR a x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.7.2019 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2019, 1.7.2020 x 1.1.2021

255/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x soudních xxxxxxxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2021

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx zákonů x mezinárodních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

165/2020 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

274/2021 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx pro cestovní xxxxxxxxx x xxxxxxxx (XXXXX) stanoveným Evropskou xxxxxx xxxxx čl. 88 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1240

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 222/2016 Xx., o Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx x x xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx (zákon o Xxxxxx zákonů a xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních smluv, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2022

240/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2022

279/2022 Xx., xxxxx ÚS xx dne 19. xxxxxxxx 2022 xx. xx. Xx. XX 12/19 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §129x xxxx. 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.9.2022

173/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/1999 Xx., o xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2023 x xxxxxxxx §48, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024

278/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx způsobenou provozem xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 20.9.2023

412/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

454/2023 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 65/2022 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Ukrajiny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2023 x 1.1.2024

31/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

x xxxxxxxxx od 1.4.2024

89/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx volební x některé xxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxx voleb

s xxxxxxxxx xx 1.1.2026

123/2024 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2025

x xxxxxx xxxx provedená xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 2/2000 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 562/2006 xx xxx 15. xxxxxx 2006, xxxxxx xx stanoví kodex Xxxxxxxxxxxx x pravidlech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohyb xxxx (Schengenský xxxxxxxx xxxxx).
1a) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1b) Xxxxxxx o xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx.
1c) Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
1x) Přílohy X x VIII Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx zákona č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o azylu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 310/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jiných xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
3x) Xxxxx č. 221/2003 Sb., o dočasné xxxxxxx cizinců.

3x) Zákon č. 216/2002 Sb., x xxxxxxx státních xxxxxx České republiky x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x ochraně státních xxxxxx).
4) Zákon č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 189/1999 Xx.
4x) Xxxxxxxx Rady XX č. 2133/2004 xx xxx 13. xxxxxxxx 2004, kterým xx xxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušníkům xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx prováděcí xxxxxx k Xxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5x) Xxxxxx xxxx vládami xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo x Xxxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podepsaná x Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx xxxx Belgickým xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5x) Xxxxx xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5x) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/574/ES xx xxx 29. dubna 2004, xxxxxx xx xxxx xxxx XX Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5d) §101 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
6) §5 xxxx. 1 zákona x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.
6a) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 539/2001 ze xxx 15. xxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx třetích xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx musí mít xxx překračování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxx třetích xxxx, xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx jsou xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
7) §26 xx 32 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 163/1993 Xx.
7x) §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) Xxxxxx x mezinárodním civilním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx č. 147/1947 Sb.
7x*) Xxxxxxxxxx Xxxx x společné akci xxxxxxx Radou xx xxxxxxx xx. X.3 xxxx. 2 písm. x) Xxxxxxx o Xxxxxxxx unii xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx x některém xxxxxxxx xxxxx (94/795/JVV).
7x) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 x právním xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků třetích xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenty.
7d) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 415/2003 xx xxx 27. xxxxx 2003 o udělování xxx xx hranicích xxxxxx xxxxxxxxx takových xxx projíždějícím xxxxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 1/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Směrnice Xxxx 2005/71/ES xx xxx 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx postupu xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Rozhodnutí Xxxx 2004/17/ES ze xxx 22. xxxxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxx xxxx X xxx 1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x část X bod 4.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx na doklad x xxxxxxxx cestovního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vstupního xxxx.
8x) Úmluva k xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 mezi xxxxxxx xxxxx Hospodářské xxxx Xxxxxxxx, Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru XXX/Xxx (99)13 xx xxx 28. dubna 1999 x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx příručky a Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/17/ES ze xxx 22. xxxxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxx xxxx X xxx 1.4 Společné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx I bod 4.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x ohledem xx xxxxxxxx požadavku xx xxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
8e) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
8x) Zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9a) Xxxxxxxx Rady 2001/40/ES xx dne 28. xxxxxx 2001 x xxxxxxxxx uznávání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
9x) §149 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
9c) Xxxxxxxx Rady 2003/86/ES xx xxx 22. září 2003 x právu na xxxxxxxx rodiny.
9d) §2 x 3 xxxxxx x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu.
9e) §26 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/114/ES xx dne 13. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx přijímání xxxxxxxx příslušníků třetích xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, neplacené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES ze dne 29. xxxxx 2004, xxxxxxxx se vydávání xxxxxxxx k pobytu xxxxxxx třetích xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx kteří xx xxxxx objekty xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §232a xxxxxxxxx zákona.
9x) §171a xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §171a x 171d trestního xxxxxx.
9x) Zákon č. 341/2005 Sb., x veřejných xxxxxxxxxx institucích, xx xxxxx zákona x. 379/2007 Sb.
9k) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9l) §37a xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxx č. 382/2008 Xx.
9x) §98 xxxx. x) zákona x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 161/2005 Sb.
9x) §20a xxxxxx x. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti, xx xxxxx zákona x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx. x xxxxxx x. 492/2000 Xx.
9x) §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx nouzi.
10) §57 xxxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10a) Zákon č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Xxxxxxxxx §114 zákona x. 561/2004 Xx.
10x) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §12 xxxxxx x. 325/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx. a xxxxxx x. 165/2006 Xx.
11x) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx budov x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 193/2001 Xx.
11x) §17a xxxxxx x. 94/1963 Xx.
11x) §27 xxxxxx č. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx všeobecné zdravotní xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx č. 59/1995 Sb., zákona x. 176/2002 Xx. x zákona x. 438/2004 Sb.
12x) §151 xxxxxx č. 500/2004 Xx.
12b) §150 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
13) Směrnice Rady 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx.
13x) Xxxxxxxxx obchodní zákoník, živnostenský zákon, xxxxx č. 220/1991 Sb., x České xxxxxxxx komoře, České xxxxxxxxxxxxxx komoře x Xxxxx lékárnické komoře, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13x) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1612/68 xx xxx 15. xxxxx 1968 x xxxxxx xxxxxx pracovníků xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
13x) §32 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx.
13x) §30 x 31 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
13e) §25 x §38 xxxx. x) xxxxxx č. 155/1995 Xx.
13x) Xxxxxxxxx Směrnice Xxxx 68/360/EHS, x xxxxxxxxxx omezení xxxxxx x xxxxxx pracovníků xxxxxxxxx států x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
14) §116 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx systémech.
15a) Xxxxxx 2 xxx 14 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 562/2006.
15x) Xxxxxxx X, xxxx A xxxxxxxx 3 písm. x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 562/2006.
15c) Xxxxxx 3 Xxxxxxxx Rady 2001/51/ES xx xxx 28. xxxxxx 2001, kterou xx xxxxxxxx xxxxxx 26 xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 14. xxxxxx 1985.
15d) Zákon č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x hmotné xxxxx.
15x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx v Xxxx xx xxx 25. xxxxxx 1996 o xxxxxxxx náhradního cestovního xxxxxxx (96/409/XXXX).
15x) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2252/2004 xx xxx 13. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx pasech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydávaných xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16a) §2 xxxx. 7 a §14a xxxx. 2 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 165/2006 Xx.
16x) §15 xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx.
17) §200o x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
17x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 343/2003 xx xxx 18. února 2003, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx státu příslušného x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
18) Xxxxx č. 119/2002 Sb., x střelných xxxxxxxx x střelivu x o xxxxx xxxxxx č. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx předmětů x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., a zákona x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §1 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 37/1989 Sb., o xxxxxxx před alkoholismem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 167/1998 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx..
19x) §36 xxxx. 2 zákona x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
20) Xxxxxxxx Xxxx 2003/110/ES ze xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
20x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 871/2004 xx xxx 29. dubna 2004 x zavedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx terorismu.
21) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxxxx dokladech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) Zákon č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Zákon č. 337/1992 Sb., x správě xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §17 xxxx. x) zákona x. 256/1992 Xx.
23x) Zákon č. 153/1994 Sb., x zpravodajských xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., x Vojenském xxxxxxxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 343/1992 Sb.
24x) Zákon č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24x) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
24x) Xxxx xxxxx a xxxxx správního řádu.
25) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x znalcích x xxxxxxxxxxxx.
26) §244 xx 250k xxxxxx x. 99/1963 Xx.
26x) Rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx XXX/Xxx (99)13 xx dne 28. xxxxx 1999 x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx konzulární xxxxxxxxx.
27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 810/2009 ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 x kodexu Xxxxxxxxxxxx o xxxxxx (xxxxxx xxxxx).
28) §42 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxx x. 518/2002 Sb., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx. x xxxxxx x. 176/2007 Xx.
29) Směrnice Xxxx 2005/71/ES xx xxx 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx účely vědeckého xxxxxxx.
30) Například xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 20/1987 Sb., x státní xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Vyhláška č. 326/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x způsobu xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o přečíslování xxxxx x x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 193/2001 Sb.
32) Xxxxxxxx Xxxx 2009/50/ES x podmínkách xxx xxxxx x xxxxx státních příslušníků xxxxxxx zemí za xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou kvalifikaci.
33) Zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 1408/71 xx dne 14. xxxxxx 1971 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxxxx xxxxx, osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
34) §319 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 362/2007 Xx.
35) Xxxxxxxxx xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx odborné kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 589/1992 Sb., x pojistném xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 343/2003 xx dne 18. xxxxx 2003, kterým xx xxxxxxx kritéria x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x azyl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx země x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx.
38) §143 xxxxxxxxx řádu.
39) §14a xxxx. 2 zákona x. 325/1999 Sb., xx znění zákona x. 165/2006 Xx.
40) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1030/2002 xx xxx 13. xxxxxx 2002, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx nařízení Rady (XX) č. 380/2008.
41) Zákon č. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §27 xxxxxx č. 273/2008 Xx., x Policii Xxxxx republiky.
43) §2 xxxx. u) xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.
44) Xxxxx č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Zákon č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví.
46) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 274/2008 Xx.
Xxxxx č. 341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx.
46) §75 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§15a xxxxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 494/2012 Xx.
47) Směrnice Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. listopadu 2003 x právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
48) §46a xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxx č. 103/2013 Xx.