Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.2011 do 30.04.2011.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
326/99 Sb.

 

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1
Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12
Prostředky k pobytu na území §13
Hraniční průvodka §14
Pozvání §15 §15a

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a
Dlouhodobé vízum §17b
Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18
Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19
Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b
Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu
Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31 §32
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34
Prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů §35
Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39
Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40
Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41
Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu
Povolení k dlouhodobému pobytu §42
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a
Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b
Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ve zvláštních případech §42g
Náležitosti k žádosti o vydání zelené karty §42h
Modrá karta §42i
Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §45 §46
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d
Zrušení a zánik platnosti zelené karty §46e
Zrušení platnosti modré karty §46f §47 §48 §48a §48b
Oddíl 4
Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49
Díl 5 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území
Výjezdní příkaz §50
Rozhodnutí o povinnosti opustit území §50a
Díl 6 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54
Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55
Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57
Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61
Zánik platnosti dlouhodobého víza §62 §63
Studium §64 §64a §64b
Hlava IV - Trvalý pobyt na území
Díl 1 §65
Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74
Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82
Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85
Díl 3 §86
Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt §87a §87b §87c
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území a zánik jeho platnosti a důvody pro zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie §87d
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e
Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f
Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j
Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k
Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m
Díl 3 - Potvrzení a průkazy
Potvrzení o přechodném pobytu na území §87n
Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie §87o
Prodloužení doby pobytové karty o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87p
Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87r
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87s
Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87t
Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y
Skončení platnosti průkazu §87z
Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93

Hlášení k pobytu držitele zelené karty §93a §94 §95 §96 §97
Hlášení změn §98
Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a
Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100
Domovní kniha §101
Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103
Povinnost dopravce §104
Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105
Povinnosti orgánů státní správy §106
Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112 §113

Cestovní průkaz totožnosti §114
Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115
Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a
Neplatnost cestovního dokladu §116
Zadržení cestovního dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a
Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b
Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e
Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f
Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a
Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121
Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122
Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123
Dobrovolný návrat §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území §123b
Finanční záruka §123c
Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a
Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128
Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129
Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150 §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153
Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIV - Správní delikty

Přestupky §156 §156a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §157
Společná ustanovení ke správním deliktům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162
Ředitelství služby cizinecké policie §163
Odbor cizinecké policie §164
Působnost ministerstva §165
Oprávnění ministerstva §165a
Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166
Oprávnění policie §167

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168
Odchylky od správního řádu §169 §170 §170a §170b
Soudní přezkum §171
Žaloba §172

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173

Trestní zachovalost §174
Přiměřenost §174a §175
Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176
Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a
Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b
Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c
Totožnost §177
Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d
Důvody znemožňující vycestování §179
Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a
Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b
Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c
Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d
Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e
Partnerství §180f
Úhrada nákladů spojených s výukou českého jazyka a zkouškou znalostí českého jazyka §180g
Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §182 §182a §182b
Přechodná ustanovení §183 §184 §184a
Část druhá §185
Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích
Správní poplatky §186
Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187
Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188
Část šestá - Závěrečná ustanovení
Zrušovací ustanovení §189
Účinnost §190
č. 140/2001 Sb. - Čl. II
č. 217/2002 Sb. - Čl. IV
č. 222/2003 Sb. - Čl. II
č. 428/2005 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV
č. 136/2006 Sb. - Čl. VII
č. 161/2006 Sb. - Čl. II
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
č. 379/2007 Sb. - Čl. II
č. 140/2008 Sb. - Čl. VII
č. 427/2010 Sb. - Čl. II
Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.

326

ZÁKON

ze xxx 30. xxxxxxxxx 1999

x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx v návaznosti xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) podmínky xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx, stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx a vymezuje xxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), Xxxxxxxxxxxx vnitra (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx,1a) xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1b)

(3) Xxxxxx vstupu, xxxxxx x vycestování xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) se xxxxxxxx i na xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1c) x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,1d) pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 30.4.2013 (xx xxxxxx č. 103/2013 Xx.)
§2
Xxxxxxxxx zákona
Tento zákon xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, který
a) xxxxxxx Xxxxxx republiku o xxxxxxxxxxx ochranu formou xxxxx xxxx doplňkové xxxxxxx, x azylanta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis2) xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ozbrojených xxx xx xxxxx,3)
x) xxxxxxx Xxxxxx republiku x xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x cizince, který xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx účelem dočasné xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx3a) xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX II
VSTUP NA XXXXX
§3
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx vstoupit xx xxxxx přes xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx hraniční xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx přechodem xx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "mezinárodní xxxxxxx") xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx letiště, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,3b) pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

1. xxxx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx4) x

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxx,3b)

x) xxxxxxx hranice3b) xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobní xxxx xxxxxxxx lodní xxxxxxxx x době, xxx xx x xxxxx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxx xxxxxxxx.

§4
(1) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx překročení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx hraniční kontrola xxxxxxxxx xx území, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx vnitřní xxxxxxx xx xxxxxxxx kontrola xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.3b)
(2) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) cizinci xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx dokladu.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxx, xx tato xxxxxxxx x na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrola xxxxxxxxx na území.

§5
(1) Xxxxxxxx vstupu xx xxxxx a xxxxxxxxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).
(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxx podmínek stanovených xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x xxxx je na xxxxxxxx povinen
a) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) strpět ověření xxxxxxxx cestovního xxxxxxx x ověření xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zobrazených xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x nosiči dat xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx doklad, xxxxx obsahuje xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx mladší 15 let x xx zapsán do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xx
x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx5),
x) přes xxxxx xxxxxxxx (§152), xxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx je povinen xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx policii xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx nebo xxxxxx-xx xx xxx obstarat, xxxxxxx mu při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx doklad xxxx xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx hraniční kontrole xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx a skutečnost, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, prokázal xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxx xxxxxxx xxx hraniční kontrole xxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§6

§6 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§8

§8 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§9
Odepření vstupu xx xxxxx
(1) Xxxxxxx odepře xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jestliže
a) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxx nebo xxxxxxxx x pobytu,
c) xxxxxxxxxx xxxxx, podléhá-li xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxx dostatečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x x vycestování x xxxxx,
x) je xxxxxxxxx xxxxxx (§154),
x) xx zařazen do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytvořeného xxxxx, které xxxx xxxxxx mezinárodními smlouvami x xxxxxxxxxxxx kontrol xx společných xxxxxxxxx5a) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"), za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, jimž xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxx"); xx neplatí, je-li xxxxxxx uděleno xxxxx xxxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xx území,
h) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahy Xxxxx republiky,
i) xx xxxxxxx nebezpečí, že xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo x něm xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx uvedena x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví (§182a xxxx. 1) (xxxx jen "závažná xxxxx").
(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx z xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), f) xx j).
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx
x) občanu Evropské xxxx,

1. nemá-li platný xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx podle §5 xxxx. 5,

2. xxxxxxxx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

3. je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx trpí xxxxxxxx xxxxxx,

4. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx ohrozit bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

5. je-li xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podnět xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx (§154 odst. 2), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx to, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by mohl xxx svém pobytu xx území ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, který xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx,

1. z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

2. nepředloží-li xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx,

3. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

4. xx-xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx x příslušný orgán, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx to, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx xxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx vstup xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxxxx policie xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxx, xx xxxxx občan Xxxxxxxx xxxx pobývá xx xxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x trestu vyhoštění x xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.
(5) Xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx povinen bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx č. 375/2011 Xx.)
§10
(1) Povinnost xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx
x) xx bezprostředně xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) by xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x porodem xxxxxxxxxxx zdravotní péči.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx stav xxxxxxx, na kterého xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx, bezodkladný xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx policie jeho xxxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx na xxxxx.
(3) Xxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; setrvání xx xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx oprávnění xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx hledí xxxx xx cizince xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX. Xx-xx xxxxxxx přijat x poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavní xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx po dobu xxxx hospitalizace.
(4) Policie xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx vycestování xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx je s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx schopen xxxxxxxxxx.

§11

§11 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§11a

§11a zrušen právním xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§12

§12 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§13

Xxxxxxxxxx k pobytu xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xx xxxx

1. 0,5násobku xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima xxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx6) (xxxx jen "xxxxxx existenčního xxxxxx") xx 1 xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx nemá vcelku xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx,

2. 15násobku xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx pobyt xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx, x xxx, že xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 2xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. 50xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx minima, xxxxxxxx xx jedná o xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s pobytem xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx potvrzujícího, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx-xx o xxxxx xx xxxxx xxxxx než 3 xxxxxx, xx prokazuje

a) xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx v bance xxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxx x finančním xxxxxxxxx, xx kterého xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojených x jeho xxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx uznávanou xxxxxxxx xxxxxx; na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxx, xxxxx bude na xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx státním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou, xx zajistí pobyt xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx doklad x tom, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx x pobytem xxxxx xxxxxxxx přijímací xxxxxxxxxx (xxxxxx). Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx rozdílu xxxx xxxxxxx existenčního xxxxxx x xxxxxxxx na xxxx předpokládaného pobytu, xxxxxxx xxxx 6xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx získaného xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx.

(4) Xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxx 18 xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků k xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x poloviční xxxx.

§14

Hraniční xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxx, měsíci x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx občanství x xxxxxxx. Hraniční xxxxxxxx xxxx obsahuje xxxxx xxxx, tovární značku xxxxxxx, x nímž xxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxxx poznávací xxxxxx x xxxxxx poznávací xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx x datum xxxxxxxxxxx x xxxxx, účel x xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx č. 375/2011 Xx.)
§15
Xxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v pozvání x xxxxxx cizince xx xxxxx, který xxxxxxxxxx dobu 3 xxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27).
(2) X xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxx zavazuje, že xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx x obživou xxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx až xx xxxxxxxxxxx z xxxxx,
x) spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x území,
c) xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx xx do xxxxxxxxxxx x území, xxxxxxxx též s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxx x xxxx vycestováním x území.

§15x
(1) Rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxxx,
x) xxxxx, xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxxxxx 21 xxx, kterého xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx 21 let xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx příbuzný xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx takový xxxxxxxx xxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.
(2) Za xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho manželem xxxxxxxxxx xxxxxxx, který
a) xx xxxxxxx xx 26 xxx xxxx xxxxxxxxx připravuje xx xxxxxxx povolání,
b) se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx, anebo
c) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx schopen vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx obdobně xxxxxxx i xx xxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx
x) xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx

1. xx státě, xxxxx je xxxxxxx, xxxx ve xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx trvalý xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx, xxxx

3. xx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sám xxxxxxxx bez xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xx x občanem Evropské xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státního xxxxxx České xxxxxxxxx1a).

XXXXX XXX

XXXXXXXXX POBYT XX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx

§16

(1) Xxxxxxx pobývá xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx státních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx hraniční xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx policií odepřen xxxxx na území,

b) xx xxxxxxxxxx státních xxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx dne narození xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§88).

(2) Přechodný xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx kontrola xxxxxxxxx mimo xxxxx, xxxx dnem a xxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx

x) xxx xxxx,

x) xx xxxxxxx krátkodobého xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27),

x) na xxxxxxx dlouhodobého xxxx, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx nebo povolení x přechodnému xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17a

§17a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§17x

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx.

Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§18
Xxxxxxx xxxx pobývat xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx,
x) xxxxxxx-xx xxx přímo použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) x není-li x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx vlády [§181 xxxx. x)] stanoveno xxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxx xxxx nařízením [§181 xxxx. x)],
x) xx-xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b)
x) xx-xx
1. xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; tento cizinec xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx cestovního xxxxxxx,
2. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx7) nebo x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinců (dále xxx "xxxxxxxx") (§130); xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxxx 15 xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx dokladu xx xxxxxx, a xxxxx cizinec xxxxxxxxxx x území; cizinec xxxxxx 15 xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x bez xxxxxxxxxx dokladu,
4. xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx28) xxxxx xx xxxxxx xxx péči x xxxx nebo xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,
6. xxxxx, který není xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx výlet x xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x je xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx jednotném xxxxxxxxx7b), x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx a délka xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
7. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x doba xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx, xxxx
8. xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx postavením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx7c) (dále jen "xxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx") x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx, xxxx
x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x občanem Evropské xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx.

§19

Ukončení přechodného pobytu xx xxxxx, k xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx území xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x tomu xxxx oprávněn xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxx xxxxxx skutečnost xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), g), x), x) nebo x),

x) xx xxxxxx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pozvání (§15 x 180), xxxx

x) na xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx státu, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přihlíží xxxxxxx k dopadům xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(2) Pobyt xxxxxxx xx xxxxx, x němuž xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s mezinárodní xxxxxxxx nebo nařízením xxxxx xxxxxxx xxxxx §181.

(3) Policie ukončí xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx výjezdního xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx cizince x xxxxx podle xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "správní xxxxxxxxx").

Xxx 3
Přechodný xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
§20
(1) Podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxx jeho neudělení, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27). O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx zrušení xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx27).
(2) Krátkodobé xxxxx xx hraničním xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Žádost o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum podává xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx x xx xxxxx hodlá cestovat xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxx za xxxxx občanem, který xxx xx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské unie x xx území xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx za tímto xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) předloží xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx důvodné nebezpečí, xx xx při xxxxxx xx xxxxx xxxx ohrozit bezpečnost xxxxx nebo závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) je zařazen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx orgán, který xxxxxxxxx příslušníka do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx mít xx xx, xx xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx xx mohl xxx xxxxxx xx území xxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx dopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informuje rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, který xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxx občanem, xxxxx xxx na xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxx o neudělení xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxx (§180e) x xxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx neudělení víza xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx přechodu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx požádat x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (§180e) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxx xxxxxx sděluje policie.

§21

§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§24

§24 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§25

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26x

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§27

§27 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§28

§28 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29a

§29a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 4
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx
Xxxxx 1
Xxxxx x pobytu xxx 90 xxx
§30
(1) Vízum x pobytu nad 90 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, který hodlá xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.
(2) Vízum x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výzkumu, povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx podle §42 xxxx. 3, §42g xxxxx §42i xxxx xx xxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx (§49).
(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx.
(4) Xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 , §42g xxxxx §42i xxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxxxx cizince x pobytu xx xxxxx po xxxx 60 xxx. Xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx 30 xxxxxxxxxx dnů. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx brání xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx po xxxxxx cizince xx xxxxx xx prodlouženou xx xx xxxx, xxx xxxx důvody xxxxxxx. Cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx důvody xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 , §42g xxxxx §42i xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(5) Žádost x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx29), xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pobyt xxxxxxx xx území xxxxx než 3 xxxxxx.

§31
Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx
(1) X xxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx
x) cestovní xxxxxx,
x) doklad xxxxxxxxxxx xxxx pobytu na xxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13),
d) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na území,
x) xxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx obrazový xxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), d) x x). Xxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx x žádosti xxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k zaměstnání x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x takové povolení xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx povolení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu8e) podmínkou xxxxxx zaměstnání.
(3) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx je cizinec, xxxxx je držitelem xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx29), xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x e),
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§42f odst. 1) x účelu xxxx xxxxxx na xxxxx x
x) xx požádání xxxxxxx xxxxxxx v odstavci 5.
(4) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem podnikání xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) až x) x doklad x xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30).
(5) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx cizinec xx požádání dále xxxxxxx předložit
a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) xxxxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx občanem, xxxxx x xxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 6 měsíců, xxxx čestné prohlášení x případě, že xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; doklad xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx nemocí; o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx důvodného xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx trpí.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxxxxxxxx k pobytu xx území podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx azylanta xxxx osoby požívající xxxxxxxxx ochrany podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxx manželství x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxxxx xxxx vstupem xx xxxxx, na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osoby požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx nezletilé xxxx xxxxxxx azylanta xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx oprávněni xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx xxxx x němž xxxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx domu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uživatelem xxxx nebo domu, x jejím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx udělen xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx číslem xxxxxxxx xxxx evidenčním, xxxxxxxxx orientačním xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx určen xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxx první xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který je xxxxxxx na kvalifikovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "uznávaný xxxxxxxxxxxx podpis"); to xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx.
(8) Před xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx je xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx uvedené v §180j odst. 4.

§32

§32 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 428/2005 Sb.

§33
Xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx vízum x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx nezávislá xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §179 odst. 5,
x) který xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x trestním xxxxxx x jeho účast xx xxxxxx je xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nelze prodloužit, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx §69 xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx
x) který xxxxx žalobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prodloužení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu, za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx (§120a).
(4) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx stanoví xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 6 xxxxxx.
(6) Xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prokázat, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx trvá; xxxxx-xx tomuto prokázání xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nezávislá, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

X žádosti o xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx kopii xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxx-xx předložit xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx jeho xxxx nezávislých, xxx xxxxx xxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) fotografie,

d) xxxxxx potvrzující xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním pojištění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx podle §33 odst. 1 xxxx. x); xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx uvedené v §180j xxxx. 4,

x) xxxxxx o podání xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxx žaloby, xxx-xx x cizince xxxxx §33 odst. 1 xxxx. d).

§35
Xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů
(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxx, která xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx, ministerstvo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx víza.
(2) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx území na xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 5 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx na xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx zaměstnání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. x) x d) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5 písm. x). Xxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx xx požádání xxxxxxx xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx pojistného, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx předložit xxxxxx x cestovním zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4. Xxxxxxx xx dále xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx předložit v xxxxxxx změny podoby x fotografie.
(3) Xxxx pobytu xx xxxxx na vízum x xxxxxx xxx 90 dnů xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx platnosti xxxxxx xxxx (§37).

§36

Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx x doby xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) K žádosti x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §34 písm. x), x), d) x x) a x xxxxxxx změny xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x fotografie.

(2) Cizinec, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. x), xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx znemožňujících xxxxxxxxxxx x x případě xxxxx podoby xx xxxxxx ministerstva xxxxxxxxx x fotografie.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§38).

Účinnost od 1.1.2011 xx 9.5.2013 (do xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§37
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx platnost xxxx x pobytu xxx 90 dnů, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx x délce xxxxxxxxxxx 3 roky,
b) xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx vízum xxxxxxx, nebo
c) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 xxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx doklady nebo xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,
b) cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole [§167 písm. d)] xxxxxx skutečnost podle §9 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x) x
1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
2. ačkoli xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx 1 xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxx 2,
e) xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx §88 xxxx. 2,
f) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo smluvní xxxx xxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxx9a) z xxxxxx xxxxxxxxx cizince x trestu odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 rok xxxxx pro důvodné xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx, x dále x xxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a pobyt xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx
x) cizinec xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx odpovídá podmínkám xxxxxxxx v §180x xxxx §180j, x xx xxx ve xxxxx xxxxxxxxx policií; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180x odst. 4,
xx podmínky, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxx platnosti xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxx.
(3) Ministerstvo x xxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxxxx xxxxx x vycestování x území x xxxxx cizinci xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§38

Zrušení platnosti xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx

(1) Cizinec xx povinen požádat x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. a) xxxxxxxxxx do 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 odst. 3 xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx, pro které xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bylo-li xxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx žalobě xxxxxxxxx xxxxxxxx účinek.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx platnosti xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; cizinec xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.

§39

§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx vízum a xxxxxxxx xxxxx

§40

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx cizinci xx xxxxxxx xxxxxxxxx žádosti x označené jako "Xxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx diplomatického xxxx xxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx k pobytu xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx vízum". Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x imunit.

(3) K xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxx vyznačením víza xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na dokladu x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. Věta xxxxx xx nepoužije, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j odst. 4.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x zvláštní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad.

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diplomatického xxxx a zvláštního xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx prohlašuje xx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

Oddíl 3
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx
§42
Xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území pobývá xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx x xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobýval xx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. a) až x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §43, pobývá-li xx xxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx oprávněn xxxxx xxxxxx, nezletilé xxxx xxxxxxx nezaopatřené xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx cizince, xxxxx xxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx tímto xxxxxx na xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx příslušník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). K xxxxxxx xx xxxxxxx příslušník xxxxxxxxxx pracovníka povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. a), x) xx e) x prokázat, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka; na xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 5. Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx pobytu xx xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180i xxxx. 2. Před xxxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx příslušník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx pobytu na xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Současně xx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4.
(4) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxx pobývá xxxx xxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx cizího xxxxx xxxx mezinárodní vládní xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx republice xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registrovaný Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.
(5) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 4 xx xxxxxx ministerstvu x xxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxx o povolení x trvalému pobytu.
(6) Cizinec xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx po xxxx xxxxxxxx v průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§42a
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx9c) (xxxx jen "společné xxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx je
x) xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx pobytem,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx cizince s xxxxxxxxx pobytem,
d) xxxxxxxxxx cizincem, xxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx byl xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx poručníka je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx se xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxx xxxxxx xxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx2); xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rodiče, xx xxxxxxxx žádost xxxxx xxxx xxxx xxxxx příbuzný ve xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx takového příbuzného, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nezletilého xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx starším 65 xxx nebo xxx xxxxxx xx věk xxxxxxxx, který xx x xxxx nedokáže xx xxxxxxxxxxx důvodů xxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx x rodičem xxxx xxxxxxx s povoleným xxxxxxx na xxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití xxxxxx x xxxxxxxx, kterému xxxx vydáno povolení x xxxxxx podle §42g, xx oprávněn xxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx cizinec, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx x xxxx x xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx postarat.
(3) Xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx pobýval xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx32) (xxxx xxx "xxxxx xxxxx"). Xxxxxx je xxxxxxx povinen xxxxx xx xxxxx do 1 měsíce xxx xxx xxxxxx na xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxx xx xxxxx povolen xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx úřadu.
(6) X xxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx za jiným xxxxxx může xxxxxxx xxxxxx x povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx, se xxxxxx xx xxx umožněno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx území xx dobu xxxxxxx 15 xxxxxx; jde-li x sloučení xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x nich dosáhnout xxxx 20 xxx,
x) cizinec, xx xxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx po xxxx xxxxxxx 6 měsíců x je xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného podle §42g xxxx. 3 xxxx. a), xxxx xx dobu xxxxxxx 1 roku a xx xxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 3 písm. x),
x) xxxxxxx, xx kterým xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxx xxxxxx azyl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx území,
d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),
x) xxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) nebo x), nebo
f) xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx umožněno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx manželství xxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydat xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx oprávnění ke xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 30.4.2013 (xx xxxxxx č. 103/2013 Xx.)
§42x
Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx
(1) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx
x) náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. x), x) a x),
x) xxxxxx potvrzující příbuzenský xxxxx; jde-li x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxx xxxxxxxxxxx xxxxx prokázat x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pobytem xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x tímto rodičem, xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx cizinec xxxxxxx, xx xxxxx doklad xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx předložit xxxx xxxxx již dítě xxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxx prokazující, xx xxxxxxx xxxxxx rodiny xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx součet
1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxx xxxxxx x
2. xxxxxxxx xxxxxx normativních xxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem9e) xxxx částky, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rodiny.
(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx je cizinec, xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx32), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx jiný xxxxxxx xxxx Evropské xxxx.
(3) Xxxx-xx žádost o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke sloučení xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxxx ve lhůtě xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předložit xxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).
(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx cizinec xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 5.
(5) Před xxxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného soužití xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na území, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx v §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění. Xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §180x xxxx. 4.
Účinnost od 1.4.2011 xx 30.4.2013 (do xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu delší xxx 3 xxxxxx.
(2) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx rezident xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xx zastupitelském xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, x xx xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx vstupu xx xxxxx.
(3) X xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie,
b) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu na xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným v §180x, x xx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx pojistného uvedeného xx dokladu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180x odst. 4,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx životních xxxxx9d) xxxxxxxx a s xxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx skutečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx své a xxxxxxxx posuzovaných xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx v §4 odst. 1 xxxxxx o životním x xxxxxxxxxxx minimu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. c), x
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(4) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x žádosti xxxxx xxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání a x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx povolení požádal, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. a), d) x x). Na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(5) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud xx x xxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx společného soužití xxxxxx xx území xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx mu bylo xx území tohoto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(6) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx podmínky podle xxxxxxxx 5 a x žádosti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx osob [xxxxxxxx 3 písm. x)] xxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) žadatele x x xxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxx prokáže xxxx částku skutečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vynakládaných xx bydlení xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. x), x) x e). Na xxxxxxxx xx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 xxxx. 5.

§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxx9f) xx xxxxxxxx podat na xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx pobývat přechodně xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx x xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §64, x výjimkou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxx praxe xxxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx
x) předložit náležitosti xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x), b), d) x x),
x) xxxxxxxxx souhlas rodiče, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo poručníka, x xxxx xxxxxxx xx území, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13), xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx přebírá tuzemská xxxxxxxxxxx organizace,
x) xx xxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 5.
(3) Xxxx vyznačením xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Současně xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2012 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx území
(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx9g) xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, který xx
x) xxxxxxxxxxxxxx obětí xxxxxxxxx xxxx obchodování x xxxxx9h), xxxx
x) xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx9i), xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území9i), xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo organizované xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx žádost dále xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x orgány xxxxxxx x trestním xxxxxx xx významná xxx xxxxxxxxx, odhalení, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zločinu xxxx jiného úmyslného xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx zavazuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xx podmínky, xx xxxxxxxxxxxx s orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx neprodleně x xxxxxx, ve kterém xx schopen xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx pobytu. Xxxxxxx je xxx xxx, xxx byl xxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; platnost této xxxxx xxxx být xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx některou x podmínek xxxxx xxxxxxxx 1, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxx nebo bezpečnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx cizince xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx území a xxx x ním xxxx řízení o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Běh lhůty xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xx řízení x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx ministerstvu. Xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx podat x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx2).
(4) K xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxx držitelem, a xx x tehdy xxxxxxxx-xx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, který je
a) xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx nezaopatřeným xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdržoval xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny. X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a), x) xxxx c), xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xx-xx xxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxx, xxxxxxxx-xx doba xxxx platnosti, x xxxxxxxxxx.
(6) Nemůže-li si xxxxxxx, kterému xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na území xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ubytování, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5. Ministerstvo xxxx na základě xxxxxxx uzavřené xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x ubytováním xxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2011 xx 31.3.2012 (do xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx29) xx oprávněn xxxxx xx zastupitelském xxxxx xxxxxxx, xxxxx uzavřel x výzkumnou xxxxxxxxxx xxxxxx x hostování9j) x hodlá xx xxxxx přechodně xxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx škola9k) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací schválených xxx xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu9j). Xxxxxxxxx činností xx xxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníka xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výzkumné xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zapsané xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků ze xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9j).
(2) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx na xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxx za jiným xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx ministerstvu.
(3) X žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovník xxxxxxx předložit
a) xxxxxx x xxxxxxxxx,
x) náležitosti xxxxxxx v §31 xxxx. 1 písm. x) x e),
c) xxxxxxx závazek xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx náklady spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx skončení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xx požádání xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 5.
(4) Xxxx vyznačením víza x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xx výzkumný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180x, a xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx se xx xxxx xxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33). Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180x xxxx. 4.
(5) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povolení xxx xxxxx úhrady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxx za cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§42g
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx x povolení x dlouhodobému pobytu xx účelem zaměstnání xx xxxxx xx xxxxxxxxxx případech (xxxx xxx "xxxxxx karta") xx oprávněn xxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §182 odst. 1 xxxx. e), xx-xx xxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x pracovních pozic xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsaditelných držiteli xxxxxx xxxxx9l), xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání.
(2) Xxxxxx o xxxxxx zelené karty xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu. Na xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §46e odst. 3,
x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 rok, nebo
x) xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx; xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x na xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx,
xxxxxxx-xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx pracovní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xx vydávána
x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním x xxxxxxx xxxxxxxx9l) - xxx "A",
x) pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavkem xxxxxx - typ "X",
x) xxx xxxxxxx pracovníky - xxx "X".
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx pracovní xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsaditelných xxxxxxxx xxxxxx karty, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx odborná xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(5) Zastupitelský xxxx xx oprávněn provést xxxxxxx se žadatelem x xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, byl-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx společně xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx karty; xxxxxxxxxxxxx a ostatní xxxxx stanoviska xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xxxx x stanovisko xxxxxxxx.
(7) Ministerstvo, xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx úřadu k xxxxxx xxxxxx karty, xxxx xxxxxxxxxx ještě xxxx rozhodnutím ve xxxx s příslušným xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx úřadů se xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx typ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "XXXXXX XXXXX - X, X xxxx X".
(9) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu x xx xxxxxxxx.
(10) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nárok. Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §56 a xxxx, pokud xxxxxxx xxxx uveden x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 písm. e), xxxx podal žádost x xxxx xxxxxx xx pracovní pozici, xxxxx není uvedena x centrální evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx držiteli zelené xxxxx, xxxxx je x této xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxx a popřípadě xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesouhlasné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(11) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx karty xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo vyhověno; x informaci uvede xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a státní xxxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx vydána. Xxxxxxxxxxxx xxxx písemně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx karty xxxxxx xxxxxxx x x datu xxxxxx xxxxxxxx.

§42x
Xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxx karty
(1) X žádosti xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) x e),
b) xx požádání náležitosti xxxxx §31 odst. 5 xxxx. b),
x) xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pozici xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zelené xxxxx, xx kterou xxxxxxx žádá xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 2 měsíců xxx dne vstupu xx xxxxxxx xxxx xx požádání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 5 xxxx. x).
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx převzetí zelené xxxxx xx cizinec xxxxxxx předložit xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xx dobu xxxxxx xxx dne xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxx se xx něho xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, x xx xxxxxxxx xxxxxx o zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxx x §180i xxxx. 4.

§42x

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx32) je xxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, nejde-li x

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx pobývá xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42c za xxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxxxx xxxxx x dočasný xxxxx některých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x obchodem x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) cizince, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území34).

(2) Xx xxxxxxx kvalifikaci xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx ukončené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx studium xxxxxx xxxxx 3 xxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx karty xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxx xxxxx podat ministerstvu xxxxxxx, xxxxx pobývá xx území

a) xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx držitel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx a xxxxxx podá xx xxxxx xx 1 xxxxxx ode dne xxxxxx na xxxxx.

(4) Xxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx x výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx35).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx předložil xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx neodpovídají skutečnosti, xxxx

x) jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §9 odst. 1 xxxx. x), x), x), i) nebo x),

x) se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx x xxxxx kartě v xxxxxxx druh povolení xxxxxxx záznam "XXXXX XXXXX XX".

(8) Skončí-li xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx poměr x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx oznámit ministerstvu.

(9) Xxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx souhlas x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx dvou xxx xxxxxx xx xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve lhůtě xx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele x tom, že xxxxxxx xxxxxx podmínky xxx xxxxxx modré xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx, od kdy xxxxxxx podmínky pro xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx vydána, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§42x
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx
(1) X xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x),
x) pracovní xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx dále xxxxxxxx xxxx sjednané xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx mzdy odpovídající xxxxxxx výši 1,5xxxxxxx xxxxxxxx hrubé roční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) jde-li x xxxxx regulovaného xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) na požádání xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx karty xx xxxxx pobýval xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, je dále xxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §42b odst. 1 xxxx. x).
(3) Xxxx vyznačením xxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x to xx xxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxx xx xx něho bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx32), x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j odst. 4.
§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§43

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx uděluje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx §33, xxxxx pobyt cizince xx území xxxx xxxxx než 6 xxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxx vízum xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx se xxxx udělí xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území nebo xx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx proti zaměstnavateli x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a tato xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§44
(1) Xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx na zastupitelském xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx. 4, xx povinen xx účelem xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, x xx xxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx.
(2) Cizinci, který xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxx x splnění xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx biometrických xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x dobou xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx x dosažení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx 1 rok,
x) 1 rok, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pobytu delší xxx 1 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) odpovídající x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx době platnosti xxxxxxx x povolení x pobytu, který xxx xxxxx nositeli xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx 1 xxx,
x) 2 roky x případě společného xxxxxxx xxxxxx, bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k zaměstnání,
x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, který byl xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx době xxxxxxxxx ve smlouvě x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem studia xx xxxxx xxxxx §42d,
h) odpovídající x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) 2 xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx, nejméně xxxx xx xxxx 6 xxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však
x) xx 3 xxxx, xxx-xx x xxx "X",
x) xx 2 xxxx, jde-li x xxx "X",
x) na 2 xxxx, xxx-xx o xxx "X".
(7) Xxxxx karta xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx x 3 xxxxxx xxxxx, xxx xx doba, xx xxx xxxx uzavřena xxxxxxxx smlouva, nejdéle xxxx xx 2 xxxx.
(8) Xxxxx xxxxx podle §42i xx xxxxxxxx xx xxxxxxx
x) do xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx karty,
x) xx xxxx, než xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x žádosti o xxxxxx modré karty, xxxxx byla žádost x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §42i,
x) xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xx xxxx 3 xxxxxx xxx dne, xxx jiný xxxxxxx xxxx Evropské unie xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx karty xxxxx §42i, pokud x xxxx xxxxxxxxx modré xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx cizinec xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx podle §42i x x xxxxx xxxxxx nebylo xxxxxxxxxx x xxxx platnosti xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie.
(10) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty x xx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx vydaného jiným xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx odstavce 8 a 9 xxxxxxxx xxxxxxx.

§44a
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx
x) xx dobu xxxxxxxxxx x §44 xxxx. 5,
x) nejdéle xx xxxx xxxxxxxxxx x §44 odst. 4 xxxx. x), x), x) až x),
x) na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx oprávnění ke xxxxxxxx rodiny, xxx-xx x dobu platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 písm. x),
x) xx xxxx 5 let, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x),
e) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však x 3 xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx b),
x) xxxxxxx xx xxxx stanovenou x §44 xxxx. 7, xxx-xx x xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx na území (§42d) lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vždy xxxx xxxxxxx x 2 xxxx, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx povolení xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praxe, xxx xxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx době stanovené xx smlouvě x xxxxxxx praxi x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx neprodlužuje.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx §35 odst. 2 a 3, §36, §46 odst. 3, 7 x 8 x §47 xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) a xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j. Na xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x zaplacení pojistného xxxxxxxxx na xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxx cestovní doklad. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je-li důvod xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46a).
(5) X žádosti x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rezidentovi xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42c xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx závažnou xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xx dále povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 7 xxxx 8. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx zaměstnání xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx9m), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), d) x e).
(6) X žádosti o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx vydaného xxxxx §42d xx xxxxxxx povinen
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x),
x) xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu na xxxxx (§13), jde-li x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx případech xxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) předložit souhlas xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxx, s xxxx xxxxxxx xx území, xx-xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x fotografie.
(8) X xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx výzkumu je xxxxxxxx pracovník xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §42f xxxx. 3 xxxx. a) x x) x xx požádání xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nemocí. Platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46d). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xx xxxxxxx x xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené v §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x) až x) x prokázat, xx xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxxx pracovníka.
(9) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx ministerstvu. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx kterou xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a x xxxxxxx změny xxxxxx i fotografie. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nemocí; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(10) Platnost zelené xxxxx typu "C" xx neprodlužuje.
(11) Xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx ministerstvu. X žádosti je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42j xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x xxxxxxxx fotografie.
(12) Splňuje-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se xx xxxxx osobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx cizince a xxxx xxxxxxx, který xx xxxxx k xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxx provedení xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(13) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dostavit se xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu.

§45
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx účelem, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nového xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxx 3 s xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §42 xxxx. 2. Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, může x xxxxxxx xxxxx požádat, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu x xx xxxxx pobývá xx xxxx delší xxx 2 xxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytem xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xx xxxxxxxx věku 18 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účelem.
(3) Xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx 1 roce xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(4) Cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxx xxxxx nositele xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx nepřetržitého xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxx s nositelem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pozbyl státní xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx
x) k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx xxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
(5) Cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx požádat x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účelem v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 2 let x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 let; podmínka xxxxxxxxxxxxx pobytu a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud tento xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx sňatku s xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nebo 5 xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5,
c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území,
x) xxxxxx xxxxx §42b odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx k zaměstnání,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j a xx xxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4,
x) xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu z xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx 5 xxxxxx uplynutím 1 xxxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xx oprávněn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx 1 xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxx účelem. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §46c xxxx. 1 xxxx. x) xx c).
Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 30.4.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§46
(1) Xxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 1 a 4, §33, 34, 37, 38, §55 xxxx. 1, §56, §58 xxxx. 3 x §62 odst. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx. X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180x. Současně xx povinen na xxxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx na xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4.
(2) Pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 písm. x) xxxxx xxxxxxx §56 xxxxxxxxxx xx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xxxxxx na území xxxxx §43 xxxx. 2 xxxxx obdobně §31 xxxx. 1, §37, §55 xxxx. 1, §56, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx vízum. K xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dále předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180x, x xx xxxxxxxx doklad x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na dokladu x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx; to neplatí, xxx-xx o případy xxxxxxx x §180x xxxx. 4.
(3) Pro xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu platí xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), e), x) a x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) a §62 xxxx. 1.
(4) Xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx rodinného xxxxxxxxxxx, xxxxx má na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pobyt za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. x), x), g), §56 xxxx. 2 xxxx. a) x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx na xxxxx (§42x) xxxxx obdobně §37, §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x), x) x x), §56 xxxx. 2 xxxx. a) x §62 odst. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx vízum.
(6) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit rozhodnutí x povolení k xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x).
(7) K xxxxxxx x xxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. a), d) x x),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s xxx posuzovaných osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxxx částek xxxxxxxxx xxxxx9d) cizince x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx normativních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx x §4 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx,
x) doklad o xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, seznamu nebo xxxxxxxx30),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx nedoplatky, a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx36) xxxxxx penále. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx finančním úřadem xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxx-xx x cizince, xxxxx xx statutárním xxxxxxx xxxxxxxx společnosti anebo xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x tom, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nedoplatky, x xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xx tato xxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxx nemá xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx penále,
f) na xxxxxxxx xxxxxxxx výměr xxxx x xxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x zaměstnání podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e), xxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxx z xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx e) xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §56 xxxxxxxx práce, x xxxxxxx xx dni xxxxxxxx pracovního xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zaměstnání
a) xx dobu xxxxxxx 1 xxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) po xxxx kratší xxx 1 xxx, pokud xx dni skončení xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx pobýval nepřetržitě xx xxxx 3 xxx; xx xxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu se xxx xxxx případy xxxxxxxxxx doba xxxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebylo-li xxxxxxx xx xxxxx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(9) Xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému smluvních xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povolení xx smluvním xxxxxx5a), xxxxx xxxxxxx do xxxxxx systému xxxxxxx; x řízení přihlédne xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x zařazení xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systému smluvních xxxxx zařadil.

§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného soužití xxxxxx
(1) Na xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného soužití xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) jiný xxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxx xx svého xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx nejméně 1 xxx xxxxx pro xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx některého státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx x důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nepředloží xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x to xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4,
x) xxxx xxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx při dalším xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost Xxxxx xxxxxxxxx xxxx závažným xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,
e) cizinec xxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x) nebo x),
x) zjistí, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxx padělané xxxxx xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxx při xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx tím, že xxxx xxxxxxxx nemocí, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx, xx xx xxxxxxx dopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx získat xxxx xxxxxxxx, zejména pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx otcovství,
x) xxxxxxx nositel oprávnění xx sloučení xxxxxx x zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx bylo xxxx xxxxxxxx zrušeno,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx její platnosti xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx modré karty xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zrušena xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiným členským xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx v rozhodnutí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě z xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 9.5.2013 (do xxxxxx č. 103/2013 Xx.)
§46x
Xxxxxxx platnosti povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx7c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx uplatňující společný xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx držitele xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx k trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx nejméně 1 xxx anebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx závažnou trestnou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx některého xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx vyhošťování,
d) držitel xxxxxx xxxxxxxx neplní xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §46 xxxx. 9,
e) xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180x, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180x xxxx. 4,
f) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx zajištěno xxxxxxxxx,
x) xxxxxx měsíční xxxxxx držitele xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx posuzovaných xxxx [§42x xxxx. 3 písm. x)] xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx9o), xxxx
x) stát, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x současně x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx území xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx do jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx x rezidentovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx vycestovat.

§46c

Zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx platnost xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území9g), xxxxxxxx

x) xxxxxxx přestal xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx povolení xxxxx §42e xxxx. 1,

x) xx to xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx státu, xxxx

x) xxxxxxx o zrušení xxxxxx povolení požádá.

(2) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx lhůtu k xxxxxxxxxxx z xxxxx x cizinci xxxxx xxxxxxxx příkaz; cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx vycestovat.

(3) Postup xxxxx odstavce 2 xxxxxxx, byl-li z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odložen xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1 současně xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vydaného xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 5; x xxxx skutečnosti ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5; xxxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46d
Zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem vědeckého xxxxxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx pracovník xxx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx svobody x délce nejméně 1 rok xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území některého xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx xxxx vyhošťování, x dále x xxxxxx porušení právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x pobyt xxxxxxx xx jejich xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx bezpečnost Xxxxx xxxxxxxxx xxxx závažným xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx anebo ohrozit xxxxxxx zdraví tím, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) výzkumná organizace, xxxxx x výzkumným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxxxxxx9j), xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetích xxxx vedeného podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9j); xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pracovník uzavřel xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxxx,
x) výzkumný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42f xxxx. 3,
x) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx předložené x žádosti x xxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx neodpovídají skutečnosti, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účel, pro xxxxx bylo toto xxxxxxxx vydáno,
za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx budou přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx x dopadům xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx pracovníkovi xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx z území xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 9.5.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§46x
Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx karty
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx karty, xxxxxxxx
x) xxx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx xxxx xxxxxxxxx činu x xxxxxxxxxx a xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx delší 6 xxxxxx,
x) xx xx nezbytné x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx který xx xxxx zelená xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3,
d) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx zelené xxxxx uvedl nepravdivé xxxxx nebo x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, v xxxxx uvedené údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §93x xxxx. 1 xxxx 2,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 2,
x) xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit veřejné xxxxxx tím, že xxxx závažnou nemocí, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo před xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx [§167 xxxx. 1 písm. x)] xxxxxx skutečnost xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) x
1. xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx policií xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx o xxxxxx nového cestovního xxxxxxx, xxxx
2. ačkoliv xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, cizinec x xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx státu, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx neplatný xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx 1 xxxx 2,
j) xxxx xxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxx uplatňující xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx v délce xxxxxxx 1 rok xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xx spáchal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx porušení xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxx, nebo
k) xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §88 xxxx. 3, xxxx
x) xxxxxxx při pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180x, a xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180x xxxx. 4,
xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxx platnosti zelené xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvo přihlíží xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pracovní xxxxx skončil xxxxxxxx x některého x xxxxxx xxxxxxxxx v §52 xxxx. a) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxx dohodou x týchž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx, ministerstvo zruší, xxxxx xxxxxxx nebyla xx xxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx pracovního poměru xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx karty, xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaniká xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §42x.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 9.5.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx modré karty, xxxxxxxx
x) její držitel x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx xxxx prodloužení xxxx platnosti xxxx xxxxxxxx anebo pozměněné xxxx údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nich uvedené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx přestal xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxx vydání modré xxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx byla xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx nezaměstnanosti držitele xxxxx karty xxxxxxxx 3 po sobě xxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx opakovaně xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §52 xxxx. a) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxx důvodů anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxx nemá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx kvalifikace příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx35).
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx platnost xxxxx xxxxx, jestliže
a) xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx stát Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxx uplatňující xxxxxxxx postup ve xxxx vyhošťování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státu uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování,
c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx její xxxxxxx xxxx xxx dalším xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx soukromého a xxxxxxxxx xxxxxx držitele xxxxx xxxxx.
(3) Ministerstvo x xxxxxxxxxx, kterým xxxxx platnost xxxxx xxxxx, xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx z xxxxx a cizinci xxxxx výjezdní příkaz; xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.
§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§47
(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 90 x xxxxxxxxxx 14 xxx xxxx xxxxxxxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx cizinec oprávněn xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xx do xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx platné.
(2) Xxxxx doba xxxxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 xxx xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, považuje xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(3) Žádost o xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. a) xxxx x) x ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx xxxxxxx žádosti se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.3.2012 (do xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§48
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxxx-xx xxxxxx zajistit xxxxx způsobem, xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění x pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a) (xxxx jen "xxxxxxx požívající dočasné xxxxxxx"), považuje xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx podle §33 xxxx. 1 písm. x) a x), §33 xxxx. 3 xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx (§43),
b) xxxxx xx uveden x §42x odst. 1 xx podmínek x ve lhůtě xxxxx §42x odst. 2,
x) který xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx vydáno,
e) xxxxx xx uveden x §42x xxxx. 5, x xx ode xxx podání xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx je xxxxxx x §18 xxxx. d) xxxx 4, a xx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

§48a

(1) Ministerstvo xx xxxxxx cizince xxxxxxx xx lhůtě xxxxx §42e xxxx. 2, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx povolení xxxxxx, xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx

x) 1,6násobku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9d), je-li xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 písm. x)],

x) 1,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxx x společně x xxx posuzovaných xxxx, xxxx-xx společně xxxxxxxxxx 2 xx 3 xxxxx,

x) 1,4násobku xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxx x xxxxxxxx s xxx posuzovaných osob, xxxx-xx společně xxxxxxxxxx 4 osoby,

d) 1,3xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxx a společně x ním xxxxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 x xxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx x xxxxxxx xx majetkové xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytnout ode xxx, kdy xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42e odst. 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu 1 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxx x opakovaně.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční a xxxxxxxxx poměry xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a doložit xx všemi xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxx xxxxxxxxxx, pokud

a) odpovědnost xx xxxxxx pobytových xxxxxxx xxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx (§15 a 180),

x) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx majetkových xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx neoznámil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxxx.

§48x

(1) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxxx byla poskytnuta xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx (§42e xxxx. 2), xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany xx území, nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vydáno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizincům xxxx xxxxx bezplatně, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy.

(2) Žadatel x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx ochrany na xxxxx je oprávněn xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, pokud orgán xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení splňuje xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1.

(3) Xx xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zaměstnání xxxx studia xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. x účinností xx 21.12.2007

Oddíl 4

§49

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx registrovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §18 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxx xxxxxxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx republice anebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx 5
Xxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxx území
§50
Výjezdní xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx doklad, xxxxx x moci xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx po xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého víza, xx xxxxxxxx přechodného xxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x němuž xx xxxxx nevyžaduje, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx platnost xxxx, po zrušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2),3a).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xx uplynutí xxxx platnosti nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx (§41), xx xxxxxxxx xxxx platnosti xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (§49 xxxx. 5) anebo xx xxxxxxxx přechodného xxxxxx na xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xx xxxx, která xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx příkaz xxxxx xxx xxxxx xxx 60 xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx policie, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx doba pobytu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxx. Xxxxxxxx stanovení xxxxxxxxx xxxx pobytu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Výjezdní xxxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxx cizince, xxxxx cestovního xxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x území xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx bezpečnosti státu, xxxxxxx veřejného pořádku xxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podmínkou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx z území.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx má xxxx štítku, který xxxxxxx, ministerstvo xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§50a
Rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxx území
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx, který je xxxxxxxxx platného oprávnění x xxxxxx vydaného xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx, policie xx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Postup xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx mohl xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxxxxx xxxx xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx nevyužil xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xx xxxxxx opuštění xxxxx, jestliže

1. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x tomu xxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx lhůtě xx 30 xxx, xxxxx-xx xxxxxxx výjezdní příkaz xxxxxx, xxxx

3. mu xxxxxxxx doba xxxxxxxxx x pobytu na xxxxx uděleného osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§124b), nebo

b) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxx předán xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sjednané x jiným xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství37) (§129).
(4) Policie x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxx dobu k xxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx 7 xx 60 xxx. Xxxxx xx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, začíná xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx cizinec xxxxxxxx, xxx této xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

Xxx 6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Na xxxxxxx dlouhodobého víza xxxx právní xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx vízum je xxxxxx xx dobu x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx.1b)

(5) Dlouhodobé xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx.

§52

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, udržení xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx x území,

b) zkrácena xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§53
(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx zastupitelském xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx cizinec xxxxxxxx podat pouze xx zastupitelském úřadu xx xxxxx, jehož xx cizinec xxxxxxx, xxxxxxxxx jenž xxxxx xxxxxxxx doklad, jehož xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx kterém má xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pobyt; xx neplatí, jde-li x cizince, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 písm. f).
(2) Žádost o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx podává xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx za nepřípustnou, xxxxxxxx
x) x xx nebyly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx obrazového xxxxxxx,
x) xxxxxx podána xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxx xx příslušném xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, vrátí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x důvodech nepřípustnosti xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx žádosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx snímat otisky xxxxx x pořizovat xxxxxxxx xxxxxxx.

§54

X žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx cizinec xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxx a rok xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx současné x xxx xxxxxxxx, jméno x xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x cizině x telefonické xxxxxxx, xxxx, číslo x xxxx o xxxx xxxxxx a platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxx xxxxx, x xxx-xx x cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, i xxxx x xxx, zda xx xxxxxxxx se xx jeho území xxxxxx, včetně údaje x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxx adresu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx školy), xxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx vstupů a xxxx xxxxxx xx xxxxx, zamýšlený xxx xxxxxxxx a odjezdu, xxxxx xxxxxx xx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxx již xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vstup xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, adresu xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx zvoucí xxxxx, x xxxxxxx příjmení, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx území, xxxx xxx-xx o xxxxxxxxxx osobu, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx včetně xxxx xxxxxx platnosti, xxxxx o předchozím xxxxxx na území xxxxxxxxx států, xxxxx x xxxxxxx a xxxxx x rozsahu xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx, xxxxx, xxx a xxxxx xxxxxxxx.

§55

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nesmí být xxxxxx 180 xxx, x výjimkou cestovního xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x fotografie cizince, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobě.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx žádající x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx je povinen xx xxxxxxxx strpět xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pořízení xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56
Důvody xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx z xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xx xxxxxx ověření xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x přes xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxx tyto údaje xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxxxxxxx,
x) je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích osob,
x) xx poznatky x xxx, xx xx náklady spojené x xxxxxxx cizince xx xxxxx nesla Xxxxx republika,
e) xxxxxxxx padělané anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx uvedené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) cizinec x xxxxxxx x xxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx uvede pouze xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Úřad práce Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx nevydá,
g) xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxx. xxxx. x), x), x), x), x) xxxx x),
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx území xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zneužít x jinému xxxxx, xxx xx uveden x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,
x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx v xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx překážka xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x řízením vedeným xxxxx xxxxxx zákona.
(2) Dlouhodobé vízum, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxx zachovalosti (§174), xxxx
x) x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem,
xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx neudělení xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x udělení xxxxxxxxxxxx víza x xxxxx Xxxxx republiky xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx o xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§180e).
(5) Xxx-xx o xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx udělení xxxx se xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát xxxxx k zařazení xxxxxxx xx tohoto xxxxxxx. Udělení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zařadil.

§57

(1) Zastupitelský xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx dlouhodobého víza xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx uplatnit xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx, x xxxxx xx x tohoto xxxxxx nebude xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úřad tuto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §108j odst. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vízum; xxx-xx x xxxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx nad 90 dnů za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx provede pohovor xxxx, x to xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx. O provedeném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx průběhu xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pohovor x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§58

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vízum xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxx xxx vyznačit jeden xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§59

§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§60
(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza podává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) O xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx vízum xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx požádat x xxxxxxxxxxxx víz nejdříve 90 dnů x xxxxxxxxxx 14 xxx xxxx uplynutím doby xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) X případě, že xxxxxx žádosti xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zabrání důvody xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů po xxxxxx těchto xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
(4) Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx doba xxxxxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxx uplyne před xxxxxxxxxxx o jejím xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx x xxxx pobytu xx toto dlouhodobé xxxxx za prodlouženou xx nabytí xxxxxx xxxx tohoto rozhodnutí.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxx xxx neprodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx xx dlouhodobé xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxx důvody xxx xxxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) nebylo rozhodnuto x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k pobytu xxxxxxx xx území, xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx, x xx xx xx rozhodnutí x xxxxxxx.

§61

§61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§62
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza
(1) Platnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ukládající trest xxxxxxxxx10) nebo xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx studia xxxx xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx rodinnému příslušníkovi xxxxxxxxxx pracovníka nebo xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu2).
(4) Xx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx dotčena.

§63

§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§64
Studium
(1) Studiem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx vzdělání ve xxxxxxx škole, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx10a), x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx9k),
x) xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx xxxxxx, xxxx účast xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rámci programu Xxxxxxxx xxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, stipendijního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizincem, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v době xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxx xxxxx xxxxx x době xxxxxxx 5 let po xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx škole, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo k xxxxxx účelu Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se sídlem xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx praxe x xxxxxxxxxx xxxxxx mládeže xx xxxx xx 18 xx 25 xxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, odborných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uskutečňovaná x tuzemské hostitelské xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo koordinovaná x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx odpovědných za xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x xxxxx mezinárodních xxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx (§42d) se xxxxxxxxxxx xx střední xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňovaného x tuzemské hostitelské xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§64x

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64x

§64x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXX XX ÚZEMÍ

Díl 1

§65

(1) Xxxxxxx je oprávněn xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx10c), xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87 odst. 1.

(2) Ustanovení xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx občana Xxxxxxxx xxxx1b) a x xxxxxxxx §83 xx 85 xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Povolení k xxxxxxxx pobytu xx xxx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx x vydání xxxxxx povolení xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

1. xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vstupem xxxxxxxx na území,

2. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx péči xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxx-xx v minulosti xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xx xxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx o vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx nezaopatřené dítě xxxxxxx, xxxx xx xxxxx pobývá na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx těchto cizinců.

(2) Xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 písm. x) xxxx x), xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doba 3 xxx.

§67
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx vydá xx xxxxxx cizinci, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx poslední xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně případného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud tato xxxxxxxx xxxx podána x xxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xx dlouhodobé xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x doba xxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, včetně xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 7 xxx xx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx vydá, je-li xxxxxxxxx cizinec, který
a) xx xxxxxx 18 xxx,
x) xx xxxx xxxxxxx x sebe xxx xxxxxxxx x xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxx x xxxxxx 65 xxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxx, xx-xx žadatelem cizinec,
a) xxxxx xx rodičem xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x),
x) xxxxxxx byl rozhodnutím xxxxxxxxxxx orgánu cizinec xxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x) xxxxxx xx xxxx, xxxx
x) xxxxx xx jiným xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx jehož xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 závislý.
(4) Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 oprávněn xxxxx x cizinec, který x vydání xxxxxx xxxxxxxx žádá x xxxxxx důvodů hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Žádost xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany.
(6) Xxxxxxxx k trvalému xxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx bylo-li xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx roky probíhalo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stížnosti, xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx nepříznivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx pobytu na xxxxx.
(8) Splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxx cizinci uvedenému x odstavci 3, xxxxx xxxxxx x xxxx žádosti x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x žádosti x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 30.4.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§68
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx po 5 xxxxxx nepřetržitého pobytu xx xxxxx.
(2) Xx xxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území na xxxxxxxxxx vízum x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu nebo xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu na xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a), pokud xx xx xxxxxxx xxxxx zvláštní právní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx doby xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou byl xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx vyslán xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx zaměstnání nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx doby pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nepřítomnosti xxxxxxx xx území x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xx xxxx jdoucích měsíců x pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxxxxx, a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Nepřetržitost xxxxxx je dále xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx nepřítomnosti cizince xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xx závažných xxxxxx, zejména jde-li x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx odborné školení, xxxxxxx xxxx období xx xx doby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx.
(4) Povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx vydá xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 5 let nepřetržitého xxxxxx xx území xxxxxxxxx států Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pobývá xx území xx xxxx xxxxxxx 2 xxx; xx doby 5 xxx nepřetržitého xxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx karty vydané xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx kratší xxx 18 měsíců. Xx xxxxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxxx držitele xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx měsíců x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 18 měsíců. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx příslušníky xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx xxxxx.
(5) Žádost x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podat x xxxxxxx, xxxxx x xxxx splnění podmínek xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxx. Xxxxxxxx platnost povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx skončí xxxxxxx v době xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxx být xxxxxx podána xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxxx platnosti xxxxxx povolení.

§69
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xx podává xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x) nebo x) xxx xxxxx též xxxxxxxxxxxx, pokud cizinec, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxx v xxxxx přechodného xxxxxx x je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx, jemuž byl xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpise11),
b) xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, nebo
c) xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x orgánem xxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x lidmi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §66 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; ministerstvu podává xxxxxx xxxxxx cizinec xxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67.
(4) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. d) xxx xxxxx též xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pobývá na xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx pobytu.
(5) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu podle §68 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a); xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 5 xx xxxxxxxx xxxxx též xx zastupitelském úřadu.

§69x

§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69x

§69x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§70
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx tiskopisu. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxx
x) xxx jméno, xxxxxxxx x ostatní jména, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx narození, xxxxx x stát narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, zaměstnání xxxx xxxxxxxxx na xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxx pobytu xx xxxxx, zaměstnání xx xxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx bydliště x cizině, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, předchozí xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 měsíce (xxxxx a místo xxxxxx), xxx xxxxxx xx území, xxxxx x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxx x ostatní jména, xxxxxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x ostatní jména, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx xxxx, x
x) xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx,
x) cestovní xxxxxx,
x) xxxxxx potvrzující xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx list, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, doklad x xxx, xx xxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §68,
x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xx xxxxx (§71 xxxx. 1); xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §67 xxxx xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxx 18 xxx x důvodu podle §66 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zachovalosti (§174) vydaný xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx občanem nebo x xxxx má xxxxxx xxxxxxxx, jakož x státy, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx tento xxxx takový xxxxxx xxxxxxxx; xxxx povinnost xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx x xx xxxxxxx staršího 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území, xxxxx byla udělena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxx xxxxx žádá x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §67; cizinec, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1, nebo, xxx-xx x cizince xxxxx §87, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx z důvodů xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x), xx xxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx o xx xxxxxxx,
x) doklad x xxxxxxxxx ubytování xx xxxxx (§71 xxxx. 2),
x) souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, pokud nejde x společné xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxxx; to xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx na xxxx xxxx nezávislých xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx pobývá xx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx školou, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx škol xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx (§182a xxxx. 2), xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xx manželem xxxx nezletilým xxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx dítětem, xxxxx xx xxxxxxx xx péči xxxxxxxx, xxxxx cizinec, který xxxx x povolení x trvalému xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) x xxxxxx xx xxxxx xx základě povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) a x).
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xx xxxxxxx xx požádání zastupitelského xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu, xx netrpí xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávy lze xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxxx xxxxxx trpí.
(5) Doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jazyka xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) se nevyžaduje xx xxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxx xxxx 15 xxx,
x) prokáže, xx x xxxxxxx 20 xxx xxxxxxxxxxxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxx 1 školní xxx nepřetržitě xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx 1 akademický rok xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx jinou xxxxxx uznávanou xxxxxxx x českého jazyka, xxxxx xxxx náročností xxxxxxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx [§182a xxxx. 2 písm. a)], xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxx §66 xxxx 67 xxxx xx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx pobytu xxxxx §87 odst. 7 xxxx. x) xxxx 4,
e) prokáže, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vliv xx xxxx schopnost xxxxxxxxxxx, xxxx
x) dosáhl xxxx 60 xxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx [§182a xxxx. 2 xxxx. x)], xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx požadovanou xxxxxxx xxxxxxx jazyka xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx; vykonání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nový xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x tomto případě xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 30.4.2013 (do xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§71
(1) Xx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxx xxxxxx prokazující, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx [§42c odst. 3 písm. x)] xxxxxx xxxxx než xxxxxx částek xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxx a x xxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx věrohodně xxxxxxx xxxx xxxxxx skutečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx své x xxxxxxxx posuzovaných xxxx. Xxx-xx o xxxxxxx podle §66 xxxx být xxxxx xxxxxx nahrazen dokladem x příslibu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx potvrzením xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x příjmy xx xxxxxxx činnosti, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx, jde-li o xxxxxx z podnikání. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výpisy x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx 6 měsíců, xx xxxxxxx vyplývá, xx cizinec takovými xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx ubytování xxxxx §70 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx doklad x vlastnictví xxxx xxxx domu, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx anebo xxxx xxxx xxxxxxx potvrzení xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpisem, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx zajištěno xxxxx x objektu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu31) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orientačním xxxxxx, x je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, podepíše-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx podpisem; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx.

§72

Náležitosti xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx listu, xxxxxxxx xxxxx, dokladu xxxxxxxxxxxxx požadovanou znalost xxxxxxx jazyka a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx.

§73

Ministerstvo xxx zbytečného xxxxxxx sdělí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx pojištěnců všeobecného xxxxxxxxxxx pojištění12) den, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxx.

§74
(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xx ve xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x převzetí xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx osobně xxxxxxxx xx ministerstvo xx xxxxxxxxxx údajů nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx určen x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podpis xx xxxxxxxx, xxxxx cizinci x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx. Cizinec xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, nejpozději xxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx x převzetí xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu.

Xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
§75
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu zamítne, xxxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx padělané xxxxx pozměněné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx uvedené xxxxx xxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,
b) x xxxxxxx polygamního xxxxxxxxxx nositel oprávnění xx sloučení rodiny xxx xx xxxxx x jinou xxxxxxxxx xxxxxx,
x) je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154),
x) xx cizinec xxx xxxxxxx důvodu nedostaví x výslechu (§169 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x), nebo
f) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §66 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §67 xxxx §68.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx (§174),
d) xxxxxxx xxxxxxxx o povolení x trvalému xxxxxx xxxxx §66 xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §77 xxxx. 2 xxxx. x),
x) je důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxx
x) xxxxxxx závažným způsobem xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx ohrozil xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxx jeho xxxxxx xx soukromého nebo xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(3) X důvodům xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx České republiky xxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazku.
(4) X důvodu podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 4, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx zařadil do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x v xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému smluvních xxxxx xxxxxxx.

§76

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zaniká

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizinci xxxxx xxxxxxxxx10) nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx jiný xxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx7c), nebo

d) xxxxxx cizince nebo xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx za mrtvého.

Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 9.5.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§77
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona s xxxxx získat povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx účelově xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx účelově prohlášeným xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx povolen xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pozměněných xxxxxxxxxxx nebo náležitostí, x xxxxx uvedené xxxxx podstatné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 12 měsíců, xxxxx nebyla odůvodněna xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x narozením xxxxxx, xxxxxxxx onemocněním, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zahraničí,
d) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxx,
x) xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy,
f) o xx cizinec xxxxxx, xxxx
x) cizinec, xxxxxx xxxxxxx modré xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 24 xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx zruší, jestliže
a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx xxxxx x svobody druhých xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx ohrozit bezpečnost xxxxx,
x) zanikne xx 5 xxx po xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 1 xxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdo x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 odst. 3,
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx států x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx zařadil, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx vyhodnocení lze xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx při xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx bezpečnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,
f) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx x délce xxxxxxxxxxx 3 xxxx, xxxx
x) xxxx členský xxxx Evropské xxxx xxxx smluvní stát xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 rok anebo xxx důvodné xxxxxxxxx, xx spáchal závažnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx území některého xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování, x dále x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx cizinců xx jejich xxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx stanovené lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.

§78

§78 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§79

§79 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§80

§80 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§81

§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§82

§82 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx

§83

(1) Ministerstvo x rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizinci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx7c) (xxxx xxx "xxxxxxxx na xxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx 5 let xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx (§68),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem veřejný xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx a

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §71.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx postavení xxxxxx přiznáno současně x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx o to xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podmínky xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx cizinci, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx karty, jestliže xxxxxx podmínku 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxx modré xxxxx a xx xxxx dvou let xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nepřetržitě xxxxxx xx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx doby 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 18 xxxxxx. Xxxx ustanovení xx xxxxxxx xxxxxxx x xx rodinné xxxxxxxxxxx držitele modré xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soužití xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx, kterému xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx území xxxx xxxxxxx (§85 odst. 1), je xxxxxxxx xxxxxxx o opětovné xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx uplynulo xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx podle §71. Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx cizinci xxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx xx uvedenou xxxx nepřetržitě (§68), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx právního postavení x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný pořádek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Účinnost xx 1.1.2009 xx 30.4.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§84
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx území xx xxxxxxx x povolení x xxxxxx záznam "xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx - ES"7c).

§85

(1) Xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiznání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx členský xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx x xxxxxxxx přechodného xxxxxx rezidenta xx xxxxx xx xxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx - XX"7c).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx platnosti xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu

§86

§86 (díl 3) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxxxxxxx od 1.1.2009 xx 30.4.2011 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§87
(1) Cizinec xxxxxx 18 xxx xxxxxxx xx náhradní výchovy xxxxxxxxxxx příslušného orgánu10c) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx alespoň xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx se xx xxxxx nachází xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx náhradní xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx oprávněn xx dosažení věku 15 xxx xxxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx požádat x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx po xxxxxxxx xxxx 15 let.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxxx věku 15 xxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxx, xxx xxx cizinec xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx oznámí ministerstvu, xx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx ověřeným xxxxxxxx,
x) cizinec nabude xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1a),
c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx z trvalého xxxxxx na území.
(7) Xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 15 let xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx
1. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx k trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx,
2. oznámí ministerstvu, xx se tohoto xxxxxxxxx xxxxxx; k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1a), xxxx
4. dosáhne věku 18 let; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, nebo do xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x), xxxx-xx ji xxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx věku 18 xxx,
x) skončí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx, nebo
c) xxxxxxx osoba podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxx x trvalého xxxxxx xx xxxxx.
(8) Xxxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7, xxxxxxxx xxxxxx platnost xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx území x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu, xxxxx byl cizinci xxxxx.
(9) Ustanovení §80 xx 82 se xxxxxxxx na xxxxxxx x oprávněním k xxxxxxxx xxxxxx obdobně.
(10) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx, xxxxxxxx xx xxxx pobyt xx xxxxx po xxxxxxxx xxxx 15 xxx xx xxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX IVa
POBYT XXXXXX XXXXXXXX XXXX A XXXX RODINNÝCH XXXXXXXXXXX XX XXXXX
Xxx 1
Xxxxxxxxx xxxxx
§87x
(1) Ministerstvo vydá xxxxxx Evropské xxxx1b) xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx
x) hodlá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx13) x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejný xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx území xxxxx Xxxxxxxx xxxx předloží
a) xxxxxxxx doklad,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xx-xx xxxxxx xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnost13a), a
e) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na území.
(3) Xxxxxxx příslušník občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx13) xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 2, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 písm. x), také xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§87x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx13) xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx.
(2) K xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx příslušník xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §87a odst. 2, x výjimkou xxxxxxxxxxx podle §87a xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, a xxx-xx x xxxxxxx podle §15a odst. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx nezaopatřenou osobou.
(3) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.

§87x

(1) Xxxxxx Evropské xxxx1b), který na xxxxx xxxxxx xxxx xxxx personálu zastupitelského xxxxx cizího xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx občanem Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx sám xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xx 3 xxxxxx ode xxx vstupu na xxxxx. Rodinnému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxxx xxxxxxxx doklad x fotografie. Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx předloží xxxx xxxxxx potvrzující, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 329/2011 Xx.)
§87x
Xxxxxx pro zamítnutí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx
(1) Ministerstvo žádost x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) žadatel xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx systému pomoci x xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky (§106 xxxx. 3), s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství13b),
b) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx (§154) x trvá důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxxx
x) se xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sociální péče xxxx xxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§106 xxxx. 3), x xxxxxxxx osob, xx xxxxx xx vztahuje xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx13b),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný pořádek, xxxx-xx zahájeno xxxxxx x správním vyhoštění, xxxx
x) ohrožuje xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx nemocí, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo xx 3 měsíců po xxxxxx xx území,
za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx přiměřené z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie.
(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území x xxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě z xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx §76 písm. a), x) x x) xxxxxxx xxxxxxx.

§87e
Důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx
(1) Xx zamítnutí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k přechodnému xxxxxx xx důvody xxxxx §87d xxxx. 1 xxxxxxxx obdobně. Xxxxxxxxxxxx žádost xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx nemocí, pokud x takovému xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx,
x) xx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x příslušný orgán, xxxxx žadatele do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xx xxxxxxx vyhodnocení xxx xxx za xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx xxxxxxx manželství xxxx jeho účelově xxxxxxxxxxx souhlasem bylo xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§169 odst. 2), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti.
(2) X xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx bude přiměřené x xxxxxxxx jeho xxxxxx do soukromého xxxx rodinného života xxxxxxxx.
(3) X důvodu xxxxx odstavce 1 xxxx. x) se xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx žadatele xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx xxxxxxx.

§87x
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx sám xxxx občanem Evropské xxxx, xxxxxxxxx pobyt xx území, xxxxx x to xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §87e.
(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Xxxxxxxx xxxx přechodný xxxxx xx xxxxx, xxxxx
x) občanu Evropské xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxxxxx pečuje o xxxx, x xx xx dobu vzdělávání xxxxxx občana Evropské xxxx x základní, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dítěte xx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx přechodného pobytu xx území zemřel; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx po xxxx alespoň 1 xxxx xxxx úmrtím xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx s xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné; xx xxxxxxx jestliže

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu10c) xxxx xxxxxxx manželů xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dítětem občana Xxxxxxxx unie xxxxx xx xxxxx, xxxx

2. xxxx xxxxxxxxx řízení x rozvodu xxxx xxxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trvalo xxxxxxx 3 xxxx x v době xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx povolen pobyt xxxxxxx 1 xxx,

xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx do soukromého xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxxxx příslušníka.
(3) Ministerstvo x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie stanoví xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxx xxxxxx; rodinný xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxx platnosti xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx §76 písm. x), x) x x) xxxxxxx obdobně.

Xxx 2
Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu
§87g
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) na xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx13)
x) po 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přechodného pobytu xx xxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xxxxxx věku xxxxxxxxxxx xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxx důchod13c) xxxx xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx13d) a x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dosažením xxxxxxxxxxx věku xxxxxxx, xxxxx xxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xxx,
x) xxxxxxxx skončil xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) x xxxxxx vzniku invalidity xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na území xxxxxxx, xxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na invalidní xxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx nemoci z xxxxxxxx13e),
x) jestliže je xxxxxxxxx, podniká xxxx xxxxxxxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx každý xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vrací xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, podnikal xxxx xxxxxxxxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx, xxxx
x) xxx-xx x xxxxxx Evropské unie xxxxxxxx 18 let, xxxxx xxx svěřen xx náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného orgánu.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) na xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu13), xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx důvodů xxxx x jiných xxxxxx hodných zvláštního xxxxxxx.
(3) Ministerstvo vydá xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) se doba xxxxxx zaměstnání, podnikání xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx13a) na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx považuje xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xx podmínky, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx zaměstnán, xxxxxxxx xxxx provozoval jinou xxxxxxxxxx činnost na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx x zpravidla xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx doby trvání xxxxxxxxxx, podnikání nebo xxxx xxxxxxxxx činnosti13a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx c) xxxxxxx, xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx manželem státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxx, po kterou xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) veden x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu, xx xxxxxxxxxx do požadované xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x), xx podmínky, xx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxxxx pracovní xxxxx z xxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx nepřetržitého xxxxxxxxxxx pobytu je xxxxxxxxx, xxxxx nepřítomnost xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xx území xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx dobu
a) x xxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo
b) xxxxx jedna nepřítomnost xxxxxx delší než 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců, x xx ze xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jde-li x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dítěte, xxxxxxx xxxxxxxxxx, studium xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do zahraničí.
(8) Xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx, který byl xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím příslušného xxxxxx, se xxxxxxxxxx §87 xxxxxxx xxxxxxx.

§87x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx13)
x) xx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přechodného xxxxxx na xxxxx,
x) xx 2 xxxxxx xxxx nepřetržitého přechodného xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx nejméně 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,
x) xxxxxxxx je xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx1a), který xxx xx území přihlášen x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie1b), xxxxx na xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

1. ke xxx úmrtí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx území xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 2 let,

2. x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx pracovního xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx s tímto xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) x humanitárních xxxxxx, xxxxxxx

1. x důvodu xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), který xx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx nedokáže xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítě xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nezaopatřené xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx1b), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx společné xxxxxxx.

(3) Xx nepřetržitost xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx na území xx §87g xxxx. 7 vztahuje xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vydaného x xxxxxx na xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a), xxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx tento xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxxxx.

§87x
(1) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx rodinný příslušník xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §87g xxxx. 1, xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87h odst. 1, jde-li x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx a
d) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx o zajištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx doklad x vlastnictví xxxx xxxx xxxx, doklad x oprávněnosti užívání xxxx xxxxx domu xxxx xxxxxxx potvrzení xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bytu nebo xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx zajištěno xxxxx x xxxxxxx, který xx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu31) označen xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx rekreaci. Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstva. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx věty první xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím datové xxxxxxxx.

§87j

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí se xxxx občanu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx občanem Evropské xxxx, pouze xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx xxxx (§87r), x xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx, který není xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87t)12a). Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxx Evropské unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění12) xxx, xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§87k
Důvody xxx zamítnutí xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx zamítne, jestliže
a) xx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx s xxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx otcovství,
c) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) žadatel xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému smluvních xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) a xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx při xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx bezpečnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území x x takovému xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx po xxxxxx xx xxxxx,
x) xx xxxxxxx bez vážného xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx (§169 xxxx. 2), xxxxxxx vypovídat xxxx xx výpovědi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87g nebo 87h.
(2) K xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazku. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému smluvních xxxxx, a x xxxxxx přihlédne ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx.

§87x
Xxxxxx xxx zrušení x xxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx tohoto povolení
a) xxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Evropské unie1b), x je zařazen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx vyhodnocení xxx mít za xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx mohl xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx dopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx získat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx uzavřel manželství xxxx jeho účelově xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx otcovství, xxxx
x) xxxxxxxx na xxxxx xx xxxx delší xxx 2 xx xxxx xxxxxx xxxx,
xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zásahu xx xxxx soukromého nebo xxxxxxxxx života.
(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx držitel xxxxxx xxxxxxxx požádá.

§87x

Xx xxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx §76 xxxx. x), b) xxxx x) vztahuje xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxx a xxxxxxx

§87x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx veřejnou listinou.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§87o

Pobytová karta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx listinou; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx dvou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie se xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx prokazuje xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, datum x místo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx.

(3) Pobytová karta xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xx dobu xxxxxxx x předpokládanou xxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxx xx 5 xxx. Xxxxxxxx pobytové xxxxx xxx o xxxxxxx dobu xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§87x
Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx pobytové karty xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2 xxxx. x), x), e) x doklad xxxxxxxxxxx, xx pobývá xx xxxxx společně s xxxxxxx Xxxxxxxx unie; xxxxx došlo ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxx podobě.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §87f.

§87r

Průkaz x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské unie xx xxxxxxxx listinou; xxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx jazycích xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvyklostí.

(2) Průkaz x povolení x xxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx prokazuje své xxxxx, příjmení x xxxxxxx jména, xxxxx x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx území, xxxxx xxxxx x další xxxxxxxxxxx týkající se xxxxxx na xxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx vydává x xxxxx platnosti 10 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x 10 let, x xx x xxxxxxxxx.

§87s

Prodloužení doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx do 15 dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xxxxxx žádosti xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx důvody xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů po xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie odpovídající xxxx skutečné xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx důvod xxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87l).

§87t

Průkaz o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx

(1) Xxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx xx xxxxxxxx listinou; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx dvou xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx jako samostatný xxxxxx, kterým jeho xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, adresu xxxxx hlášeného xxxxxx xx území, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx se §87r xxxx. 3 x §87s vztahují obdobně.

Účinnost xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx. a 312/2013 Xx.)
§87x
(1) Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a příjmení xxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo x průkazu x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx latinkou x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x úředním xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx uvedená v xxxxxx dokladech.
(2) Xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx příslušníka, vyznačí xxxx skutečnost ministerstvo xx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx.

§87x

(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx náhradou xx potvrzení xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx žádá x vydání pobytové xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx náhradou xx xxxxxx xxxxxxxx, zničený, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx průkaz; xxxxxxx xx xxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxx o xxxxxx průkazu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §87z odst. 2. Žádá-li xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §87z odst. 1 xxxx. g), xx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x doklad x xxxxxxxxx ubytování.

(3) Občan Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, ve xxxxxx xx být xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx do průkazu xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx xxxxx xx změna neprovádí; xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, pobytové xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 dnů, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo oddacího xxxxx a fotografie, xxxxx odpovídá skutečné xxxxxx xxxxxxxx.

§87x

(1) Xxxxxx x xxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx, xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, všechna xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, povolání, xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx po vstupu xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx x cizině, xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx, předchozí xxxxx xx xxxxx xxxxx než 3 xxxxxx (xxxxx a xxxxx pobytu), xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, dřívější příjmení, xxxxxx občanství, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx a

c) jméno, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxx.

§87x
Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx x xx území xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx unie, je xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho žádosti; xx xxxx xxxx xx xxxx pobyt xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx do nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx neplatí, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx xx xxxxx x opakovaně xxxxxxx xxxxxx, v xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxxxx x řízení x předchozí xxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§87x
Xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazů
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx doby x něm xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx ztráty xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx zbavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zrušení povolení x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx pobytu držitele xxxxxxx,
x) nabytím xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky,
f) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx držitele xxxxxxx xx mrtvého, xxxx
x) zrušením xxxxx x místu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx; xx neplatí, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ubytování xx xxxxx.
(2) Ministerstvo xxxxx platnost pobytové xxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jestliže
a) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx v xxx uvedené xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx nesprávné xxxxx nebo neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí nahradit xxxxxxxxxxxx podepsaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx není x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§87xx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení x přechodném xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx odcizení,
b) xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx republiky,
c) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o omezení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
d) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx dnem, xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx o zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za mrtvého,
f) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ukončení xxxxxx xx území.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx v xxx uvedené xxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením držitele xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx případě přípustné.

XXXXX V

POBYT XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX

§88

(1) Xxxxxx-xx se xxxxxxx xx území, považuje xx xxxx xxxxx xx tomto xxxxx xx dobu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxxxx xxxx xx xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno jinak.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx cizince xx xxxxx na xxxxx, xx xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 podat za xxxxxxxxxx cizince xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxx, xxx je xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, pobývá-li na xxxxx xx dlouhodobé xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud narozený xxxxxxx v xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx z xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx povinen v xxxx xxxxx odstavce 1 podat za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx do právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx odstavce 1 xx považuje xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx, než xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx území xx xxxxxxxxxx xxxxx, povolení x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx.

Účinnost xx 24.11.2005 xx 31.3.2012 (do xxxxxx č. 375/2011 Xx.)
§89
(1) K xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předložit
a) xxxxxxxx xxxxxx dítěte; x xxxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxx dítěte,
c) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxx prohlášení, xx xxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x).

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX

§90

(1) Postup xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx stanoví přímo xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).

(2) Policie xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxx vycestování x území xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§91

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx příslušníku, který xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) občan Evropské xxxx předloží xxxx xxxxxx prokazující jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, nebo průkaz x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

Účinnost xx 1.1.2011 xx 31.3.2012 (do xxxxxx č. 375/2011 Xx.)
§92
Xxxxxxxx vycestování z xxxxx
Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx zákonným xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx38), odepře xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) potvrzení xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx 15 let xxxxxx na xxxxx x cestovním xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x že xxxxxxx xxxxx starší 18 xxx xxxx právnická xxxxx xx xxxxxxxx, xx uhradí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, s xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx z xxxxx a náklady xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) potvrzení xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxxx mladší 15 xxx xx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x území x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx, kterého xxxxxxxxx xx xxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXXX XXXXXX NA XXXXX

§93

(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pobytu na xxxxx (§97); xx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ubytování. Povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx splnil u xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx povinen xxxxxxx na policii xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx než 30 dnů; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ubytovatele [§103 xxxx. b)].

(3) X xxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx nemovitosti, x xxx xx xxxxxxx přihlášen x xxxxxx.

§93x
Hlášení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §93 odst. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vstupu na xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ubytování (§71 xxxx. 2); xxxxxxxxxxx-xx xxx, xx xxx xxxxxxx učinit xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx vstupu xx xxxxx.
(3) Policie xxxxxx kopii xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx její xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx ji xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2, xxxxxxx x tom xxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxxx.
§93x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§94

§94 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§95

Xxxxxxxxx hlásit xxxxx xx území xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxx je xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx7) nebo x xxxxxxxx (§130).

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§96
(1) Fyzická xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,13) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxx mladšího 15 xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx úkonu, x xxxxxxxx xxxxxx xx území xx 3 pracovních xxx xxx dne vzniku xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx (§87).
(2) Xxxxx xxxxxxx x předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x případě xxxxxxx xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území.

§97
Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x §96 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx policii xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cizince, xxx, xxxxx, rok x místo xxxx xxxxxxxx, xxxx státní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x místo xxxxxx, předpokládanou xxxx x účel xxxxxx xx území x xxxxxx poznávací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§98
Xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxxxx byla vydána xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, x xxxxx Xxxxxxxx unie, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 odst. 2 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx bude xxxxx xxx 180 xxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx cizince xxxxx §87, který xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úkonu, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §96 xxxx. 1.
(3) Xxxxxxx, který xxxxxx xx území xx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx nebo xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxx místa xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Povinnost xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 30 xxx.
(4) Xxxxxxx, který xx oprávněn x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx bez víza, xx povinen xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx do 30 xxx ode xxx změny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xx změna xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 90 xxx.
(5) Xxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx hlásí xxxxxxx xxxx osoba xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx je xxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx předložit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§98x
Xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx hlášeného xxxxxx na území xxxxxxxxx v dokladu xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území, xxxx x xxxxxxx vydaném xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx Evropské unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) xxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxx-xx xxxxxx, na xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §100 xxxx. d), xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx objekt xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx hlášen x pobytu na xxxxx, x neužívá-li xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. d) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vymezené xxxxx; existenci uvedeného xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx cizince po xxxxxxx xxxxx o xxxxx hlášeného pobytu xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Ubytovatel x xxxx xxxxxxxxxx

§99

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx, xxx poskytuje ubytování xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx než 5 cizinců, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ubytovatele považovat xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o ubytování, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvou x xxxxxxxx xxxxxxx.

§100

Xxxxxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxxxx policii xxxxxxx xxxxx ubytovaného xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xx xxxx cizinec xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx rodinný xxxxx,

x) xxxxxxx policii xxxxxxxxx xxxxxxx (§102),

x) zajistit xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ubytování poskytovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obdobného určení x xxxx, popřípadě xxxxxx xxxx kraji. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x zajištěným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx ubytování, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx

1. 8 x2, xx-xx ubytována jedna xxxxx,

2. 12,6 x2, xxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx; xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 5 x2,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx vydat potvrzení x ubytování x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx ubytování,

f) vést xxxxxxx xxxxx x xx požádání xxxxxxx xx předložit xx xxxxxxxx; xxx zahájení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx domovní knihu xxxxxxxxxx údaje k xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xx době.

§101
Xxxxxxx kniha
(1) Domovní xxxxx je xxxxxxxx, xx kterého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, měsíc x xxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Domovní xxxxx pro účely xxxxxxxx podle §100 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx x písemné xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx pro účely xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Zápisy xx xxxxxxx knihy xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x srozumitelně. Xxxx xxxxxx xxxx xxx uspořádány xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx knihu xxxxxxxxxx xxxxxxxx po dobu 6 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) X xxxxxxxx údaji xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx nakládat xxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.15)

§102
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx jeho xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx vyplněného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) prostřednictvím xxxxxxxxxxx nosičů xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx přenos možný.
(4) Xxxxxxxx-xx ubytovatel xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem stanoveným x odstavci 3 xxxx. x), přihlašovací xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxx xx xxxxxxxxx cizince.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§103
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx den xxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx trestu xxxxxx svobody xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx ubytovateli xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx kartu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§97); xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx,
x) xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem,
d) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx totožnost předložením xxxxxxxxxx dokladu, průkazu x povolení x xxxxxx nebo identifikačního xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxx xxxxxxxxxxx výsad a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §177 xxxx. 3, x xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx doložit, že xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx; xxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx prokázat totožnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx totožnost, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx předložením xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo pobytové xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nemá-li xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dokladem, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, osobního stavu, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x dokladu xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx opravňující x pobytu xx xxxxx, x xx xx 3 pracovních xxx ode xxx, xxx změna xxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx lhůtě xx 15 xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx doklady xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a dbát, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx požádat x xxxxxx nového dokladu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx neplatný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx záznamy, x to i xx xxxxxx xxxxxxxxx x trvalému pobytu xxxx zániku platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx; doklad je xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx, který mu xxxxx doklad vydal,
i) xxxxxxxx nejpozději 3 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx vydaný xxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; doklad je xxxxxxx xxxxxxx odevzdat xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx událost xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xx území, xxxxxx xx xxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxx xxxxxx vydal, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxx nález xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx, řízením x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, správním vyhoštěním, xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských společenství x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a pořizování xxxxxxxxxx záznamů při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxx ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxx víza,
l) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx opatřením x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění,
m) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) nebo x),
x) xxxxxxx xx xxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx,
x) na xxxxxxxx xxxxxxx prokázat zajištění xxxxxxxxxx k xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá na xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx, xx xx xxxxx ponechá xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, požádat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx potvrzení podle §92, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx z území xxx hraniční xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §180i xxxx §180x; to neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180x xxxx. 4,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx podnikatelské činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx x. 375/2011 Xx.)

§104
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Letecký xxxxxxxx xxxxx na xxxxx dopravit cizince, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xx-xx vzhledem x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx pravidelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx dopravit xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx k xxxxx a xxxx xxxxx potřebné.
(3) Dopravce15a) xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15b) xxxxxxx xxxxxxx xx zahraničí, xxxxx xxx xxxxxxx odepřen xxxxx na území. Xxxxxxxxx dopravit cizince xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dopravce, xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx na xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx průjezdní xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) dopravil xx xxxxx x xxxxx xxxx jiný xxxxxxxx ho xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) přepravoval xxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx do xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ve xxxxx xx 7 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx se xxxxx xx xxxx řízení x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) xxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10.
(4) Xxxxxxx dopravce, xxxxx xxxxxxx na území xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxx-xx cizinci xxxxxxx xxxxxxxx letištního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odmítá pokračovat x xxxxx xx xxxxxx státu x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), h) xxxx x).
(5) Dopravce xx povinen xxxx xxxxxxx15c) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx15b) dopraven do xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§105
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x věznice
(1) Xxxx, xxxxx pravomocně rozhodl
a) x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizince x xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx") nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx cizinec, xxxx
x) o xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx rodinné xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x pobytu na xxxxx xxxx jeho xxxxxxx,
xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informuje xxxx útvar xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx informuje neprodleně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, týkají-li xx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx byl xxxxxxx dlouhodobý xxxx xxxxxx pobyt, nebo xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.4.2011 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 329/2011 Xx.)
§106
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
(1) Úřad xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Prahu jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx povolení x xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx určené xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, xxxxxx karta xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 písm. x) až x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx z xxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx zaslat xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, neudělení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx odejmutí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Obecní úřady xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx občan Xxxxxxxx xxxx nebo jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxx neodůvodnitelnou zátěží xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx držitel xxxxx xxxxx podal xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi9o) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx osob [§42x xxxx. 3 xxxx. x)], xxxxxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx.
(5) Je-li cizinci xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx Xxxx práce Xxxxx republiky - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jim xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx35) informuje ministerstvo x xxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení o xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(7) Xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx obchodního xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x vedení xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx podnikajících xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu30), xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí ministerstvu xxxxx xxxx výmaz xxxxxx cizince x xxxxx xxxxxxxxx, seznamu xxxx evidenci; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx ohlásil přerušení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Účinnost od 1.1.2011 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§107
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
(1) Xxx xxxxxxx xx xxxxx získá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §108 xxxx. 1 , xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx kartu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx průkaz x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xx neprodleně xxxxxxxx policii.
(2) Kdo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx vydat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx majetkovou x xxxxxxxxxxxx újmu, xxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Ten, xxx xx xxxxxxx xxxxx §15, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit odstoupení xx svého xxxxxxx xxxxxxx. Xx závazku xxxxx §15 nelze xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pozvaného cizince xx xxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx organizace, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxxxxxx9j), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx sdělí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dalšímu xxxxxxxxxxx dohody o xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyřazení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetích xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu9j).
(8) Xxxxxxx nebo právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx e) zákoníku xxxxx anebo xxxxxxx x týchž xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zrušením xxxxx §56 zákoníku xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx cizinci vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x x tohoto xxxxxx xx byla xxxx xx xxx zrušena xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx zaměstnání, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v období xx skončení pracovního xxxxxx xx vycestování xxxxxxx x území, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx povolení x zaměstnání, xxxxxx xxxxx xxxx modrá xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx úhrada xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpokládanou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nejméně 24 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení podle §10 x 126b.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXX

§108

(1) Xx xxxxxxxx doklad xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b)

x) cizinecký xxx x územní xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx světa,

e) cestovní xxxxxx totožnosti, nebo

f) xxxxxxxx doklad xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,15e)

h) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxx Xxxxxxxx xxxx,7b) xxxxxxxx-xx

1. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou schopni xx xxxxxxxx průkazem xxxxxxxxxx obsahujícím fotografii,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx žák xxxxx xxxxxxxx, že xxx xx xxxxxxxx xx xx tohoto xxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx uznávat xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí, xxxxx z hlediska xxxxxx provedení a xxxxxx, v němž xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx mezinárodním xxxxxxxxxx, xxxx územní platnost xxxxxxxx území x xxx x ní xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o jeho xxxxxxxxxx,

x) fotografii držitele,

d) xxxx o xxxx xxxxxxxxx.

(3) Cestovní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) pro xxxxx xxxxxxx dlouhodobého víza xxxxx xxx starší 10 let, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx o 3 xxxxxx, než xx xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx; to neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx.

§109

(1) Xxxxxxxxx pas, xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x cestovní xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Cizinci, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx republiky; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx xxxxxxx.

§110

§110 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

§111
(1) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx nebo cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) cizinec xxxxx xxx příjmení, jméno, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxx xxxxxxxxx, den, xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x místo, kde xx xxxxxx k xxxxxx xx území. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), xxxxx neobsahuje xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xxxxx §113 odst. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx xxxx, cestovním xxxxxxx totožnosti nebo x cestovním xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) xxx xxxxx všechny xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx pas xxxxxx xxxxx §113 odst. 1 x 2 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x otiscích xxxxx.

§112
Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §108 xxxx. 1 xxxx. x), e) x x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji, se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx jejich xxxxxx; xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

§113
(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx na 10 xxx; xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 5 let, cizincům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx x povolení k xxxxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cizince xxxxxxxxxxxx dočasné ochrany xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a). Xxxxxxxxx pas xx vydá ve xxxxx do 30 xxx ode dne xxxxxx žádosti. Xxxxxxx, xxxxx xx vydáván xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xx xx jeho žádost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx cizineckém xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji x xxxxxxxxx x xxx zpracovávaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Funkčnost nosiče xxx a správnost x něm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pomocí technického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxx zobrazených biometrických xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pasu. X xxxxxxx zjištění nefunkčnosti xxxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti x xxx zpracovaných xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti xxxxxxxx xxxxx, zpracovaných x xxxxxxxxxx xxxx, xx cizinec xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx 12 let, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15f) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx, x něhož xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postižení xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx rukou, se xxxx cizinecký xxx x xxxxxxx dat, x němž xxxx x xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx pouze xxxxx x zobrazení obličeje. X xxxxxx dat xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx údaj, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxx pro xxx doba xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xx xxxxx xxxxxx xxx 30 dnů, xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx nosiče xxx x biometrickými xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; tento doklad xx vydává x xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx, xxxx s xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a), anebo s xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xx-xx xxxxxx xxx 6 xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx digitální zpracování xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx dále xxxx xxxxxxx uvedenému x odstavci 7 xxxx. a), xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx pouze xxxxxxx xxxxxx.
(4) Cizinecký xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxx zapisují v xxxxx xxxxxx: xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx číselným vyjádřením xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx čitelné xxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Cizinecký xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu nebo xxxx zániku xxxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxx §87 xxxxx xxxxxxxxx xxxx zánikem xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu3a).
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx v nosiči xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxx jaký xxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxx vydá xxxxxxxxxxxx
x) xx žádost xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxx, že xx xxx nemůže xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx,
x) na xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx platný xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,
d) xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx, že si xxx nemůže z xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxx vůli xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx cizineckého xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nosiče dat x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nosiče xxx s biometrickými xxxxx, xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x případě xxxxxxxx nesprávnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx nového cizineckého xxxx; vydání nového xxxxxxxxxxx pasu x xxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxx poplatku xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx okolnostmi, x xxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.
(9) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx pravosti cizineckého xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxx xxxxxxxx údajů zapsaných x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx biometrických xxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§114
Cestovní průkaz totožnosti
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x důvodů xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx 15 let, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vycestoval x xxxxx x podepsal xxxxxx prohlášení podle §92 písm. x).
(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 vydá xxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na 180 xxx a x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx států světa.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx neplatné.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x xxxxxxxxxxx xxxx policie xxxxxx cizinci, x xxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx rozhodnuto x xxxxx nemá jiný xxxxxxxx doklad.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx cizince,
a) xxxxx xxxx platný xxxxxxxx doklad a xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx opatřit xxxxxxxx doklad jiným xxxxxxxx, byl-li xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pobyt,
b) xxxxxxx xxxx xxxxxxx vízum x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxx x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu2), xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx podle písmene x) se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxx na 180 xxx x s xxxxxx platností xx xxxxx xxxxx světa; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x c) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na 365 xxx a x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx světa.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx platného xxxxxxxxxx dokladu, xx
x) xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx,
x) xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx podle §33 xxxx. 3; xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),3a),
e) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87),
f) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území x xxxxxx podle §33 xxxx. 3; xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx xx nemůže x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vydá x xxxxxx platností xx všech xxxxx xxxxx x dobou xxxxxxxxx shodnou s xxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území.
(7) Zastupitelský xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x azylantem xxxx xxxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, nebo
b) xxxxxxxxxx xxxxxxx azylanta nebo xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxx manžela azylanta xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx si xx x důvodů na xxxx vůli nezávislých xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx39) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xx xxxxxxxxx.

§115
Xxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxxx dokladu podle §108 odst. 1 xxxx. x)
(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) xx cizinci xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx důvody xxx xxxx xxxxxx.
(2) Cizinecký xxx, cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x cizince, xxxxx xxxxxxx
x) xx nařízen xxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxx vyživovací povinnosti xxxx xxxxxxxxxx závazků, xxxx
x) je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx promlčen,
za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §113 odst. 7 xxxx. x), xx-xx
x) důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx České republiky xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx zařazen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států.

§115x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx doklad Xxxxxxxx xxxx15e) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx na žádost xxxxxx Xxxxxxxx unie,1b) xxxxx xxxxxxxx doklad xxx ztracen, xxxxxxx, xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx žadatel xxxxxxx, xxxx xx území xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Podmínkou xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Evropské xxxx je, xxx xxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx vyslovil xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx lze xxxxx pro xxxxxxx xxxxx xx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx cestovního dokladu Xxxxxxxx xxxx uvede xxxxxxx xxx jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxx, tělesnou xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dokumenty, prokazující xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxx hodlá xxxxxxxx, x připojí xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nezbytně xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx, pro niž xx náhradní xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Xxxxxxxx xxxx zašle xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, jehož xx xxxxxxx občanem.

§115a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 559/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2005

§116

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx,

x) xxx poškozen xxx, xx zápisy x xxx uvedené xxxx xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxx xxxx celistvost,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx neodpovídá skutečné xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx dokladu xxxxxx xxxx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§117
Xxxxxxxx cestovního xxxxxxx
(1) Xxxxxxx zadrží xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx kontrole
a) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

1. xxxxxxx se tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx nezdůvodní, xxxx xx takový xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. d), e) xxxx f), xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx neplatný podle xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) nebo x), xxxxx xx orgánem xxxxx, který xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx rozhodnuto nebo xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx rozhodnuto x xxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zadržet xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení.
(3) Xxxxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), x) xxxx x) potvrzení o xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx policie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx-xx x cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §114 xxxx. 5 x 6 nebo x xxxxxxxxx xxx xxxxxx podle §113 xxxx. 7, xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx vrácení xx 15 xxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx po 60 xxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx doklad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.
(4) Xxxxxxx xxxx držiteli cestovního xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x) nebo x) xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, pozměněný xxxx x doklad, který xx xxxxxxxx prostředkem x xxxxxxxx xxxxxx.

§117c

Doba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s povoleným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §44 xxxx. 4 xx 7 xxxx §44a xxxx. 1 x 2.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx, a jde-li x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx.

§117x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117d
Prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xxxxxxx
(1) Dobu platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx, o 10 xxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, x 5 xxx.
(2) Xxxxxxx xx povinen požádat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x povolení x xxxxxx xx xxxxx 90 xxx před xxxxxxxxx této xxxx.
(3) X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle odstavce 2 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx cizince xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů po xxxxxx xxxxxx důvodů.
(4) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, shledá-li xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §77.
(6) Xxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xx xxxxxxx xx na xxxxx osobně dostavit xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx, a xx xxxxxx pořízení biometrických xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Cizinec xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx biometrických xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
§117x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2011

§117x

(1) Cizinec, který xxxx o xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ztracený, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx náhradou xx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, je xxxxxxx předložit cestovní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx nosičem xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Obdobně se xxxxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx po xxxxxxxx xxxx zrušení xxxx xxxxxxxxx xxxxx §117f.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x provedení xxxxx v průkazu x povolení k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x povolení x xxxxxx x xxxxxx prokazující požadovanou xxxxx.

(3) Cizinec, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §117f xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, průkaz, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 je xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx osobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx xx určen k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx těžko překonatelná xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx od 1.5.2011

§117x

Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx vydávat xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, které xxxxxxxxxx digitální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxx x technické xxxxxx xx zařízení xxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx obsahujícího xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxx biometrických údajů x xxxxxxx cizince xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování, xxxx xx zařízení zabezpečujícím xxxxxx údajů nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx závada xxxx xxxx xxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx

x) v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s dobou xxxxxxxxx 6 xxxxxx, x to ve xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu cizince.

(3) Xxxxx skutečnosti uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) nastaly poté, xxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx obsahujícího xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji již xxxx xxxxxxxx biometrické xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158a odst. 4 x xxxx, xxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx využity xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx.

(4) Pokud xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx dostavit xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx určen x xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx doručí neprodleně xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx xx cizinci xxxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx namísto xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx bez nosiče xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dokladu. Xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx zaniká xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.

§117g xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x účinností od 1.5.2011

Účinnost xx 1.1.2011 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 303/2011 Xx.)
§118
(1) Správním vyhoštěním xx rozumí ukončení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx. Dobu, xx xxxxxx nelze umožnit xxxxxxx xxxxx xx xxxxx členských států Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxxxx v rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxxxx přechod xxx vycestování z xxxxx.
(2) Xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jeho rodinného xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx doby x xxxxxxxxxxx x území x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.
(3) Doba k xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx 7 xx 60 dnů. Je-li xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx vydáno podle §119 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx kratší xxx 7 dní. Xxxxx xx podle xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx měla xxxx x vycestování x xxxxx začít xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx ukončení xxxxxxxxx. Xxxxx v xxxxxxx doby x xxxxxxxxxxx x území xx xxxxxxx zajištěn, xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxx účely správního xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx považuje i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x tranzitním xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona2) nebo xxxxx do právní xxxx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx3a) xxxx xxxxx o xxxxxx xx xxxx xxxxxxx ochrany. Nebude-li x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, protože xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nepřiměřený xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx cizinci udělí xxxxxxxx příkaz. Cizinec xx povinen vycestovat x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx výjezdním xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Účinnost od 1.1.2011 xx 30.4.2013 (do xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§119
Xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx, s xxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x zařadí xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx států,
a) xx xx 10 let,
1. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx při prosazování xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx k narušení xxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
2. xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl při xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek,
b) xx xx 5 xxx,
1. xxxxxxx-xx xx cizinec xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jako dokladem xxxxxxxx,
2. xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vycestování z xxxxx xxxxxxxxx dokladem, xxxx xx xxxxxxxx x důvodů uvedených x §116 písm. x), x), c) xxxx x),
3. je-li xxxxxxx xx území xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k zaměstnání, xxxxxx je toto xxxxxxxx podmínkou výkonu xxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx provozuje xxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxx oprávnění podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx16) xxxxx xxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxx zprostředkoval,
4. xxxxxxxx cizinec xxxxxx xxxx xxx jednat xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxxxxx,
5. xxxxxxxxx-xx se cizinec xx výzvu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx o takové xxxxxxx xxxxxx,
7. překročí-li xxxxxxx xxxxxx hranice xxxx hraniční xxxxxxx,
8. xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx dobu, xx xxxxxx je xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobývat xxxxxxxxx xxx víza xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
9. porušuje-li cizinec xxxxxxxxx právní xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovené povinnosti, xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx nebo správních xxxxxxxxxx,
x) xx na 3 xxxx,
1. pobývá-li xxxxxxx xx území xxx cestovního dokladu, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx,
2. pobývá-li xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx, ač x xxxx není xxxxxxxx, nebo bez xxxxxxxx oprávnění k xxxxxx,
3. xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxx
4. je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx přechodně, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx bezpečnost xxxxx,
x) závažným způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx pobývá xx území xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, nebo
c) xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, že trpí xxxxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx území.
(3) Xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožnit xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xx xx 10 xxx, xxx-xx x správní xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) anebo x), xxxx xx xx 3 roky, xxx-xx o správní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. c).
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx základě povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx vědeckého xxxxxxx xx xxxxx, lze xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, že trpí xxxxxxxx xxxxxx, x x ohledem na xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx k onemocnění xxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x ohledem xx závažnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx cizince vyhostí xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxx xxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7c).
(6) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx vykonatelné xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx
x) xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxx,
x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) řízení x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxxxxxx, nebo
d) xxxx xxxx doplňková ochrana xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vykonatelné, xxxxxx-xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx jeho žalobě xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3a), xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o této xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx dočasné xxxxxxx xxxx xxxx nevyhověl xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxxxx.
(8) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx (§180c), xxxxxxxx xx neprodleně xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezletilého xxxxxxx xxx doprovodu xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§119x

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 6 a 7 xx nevydá, xxxxxxxx xxxxxxx žádající x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xx xxxxx přichází xxxxx ze státu, xxx mu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo vážná xxxx16a), a xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx bez xxxxxxxx x sám xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx vstup xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx důsledkem xx byl nepřiměřený xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nezletilého xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §119 xxx xxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxx, nebo xx-xx xx v xxxx xxxxx x xxxxxxx x Úmluvou o xxxxxxx dítěte.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xx takové xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění podle §119, pokud jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx nebo odsouzení xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx být xx vycestování z xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany na xxxxx.

(6) Xxxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k přechodnému xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx-xx o předání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009.

§120

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xx xx

x) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost státu xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx politických xxxx, xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) 3 xxxx, nesplní-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx jeho rodinného xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx a x xxxxxxx xx závažnost xxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxx oprávnění k xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx xxxxx, xxx-xx o

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx by xxxxxxx vyhoštění bylo x xxxx nejlepším xxxxx, nebo

b) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx pobývá xx xxxx delší xxx 10 let, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx závažným xxxxxxxx.

(3) Doba, po xxxxxx xxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, se xxxxxxx xx xx 10 xxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxx.

§120a
(1) Xxxxxxx x xxxxx rozhodování o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 x 120 xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§179); xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výslovně xxxxx, xx xxxx vycestování xx možné.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx vydá xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx5d) xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxxxx bezodkladně.
(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx vízum x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx (§33 xxxx. 3).
(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx znemožňující cizinci xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5d). Dnem xxxxxx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx víza uděleného xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx cizinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx lhůtu, ve xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx.
(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 není xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po vydání xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx požádat ministerstvo x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx nejpozději do xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaniká. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx žádost xxxx xx 3 dnů xx xxxxxxxx takových xxxxxx.
(7) Platnost xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxx zaniká, xxx-xx xxxxxxx udělen azyl. Xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 xxxx. 1 písm. a), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx uděluje xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vstupu xxxxxxx na xxxxx.
(8) Xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx rozhodnutí, xxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx pobyt xx účelem strpění xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx po dobu
a) xxxxxxxxx xx době xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxx omezení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx §119 odst. 1 písm. a) xxxx x), xxxxx xxxxx §120 xxxx. 1 písm. a) xxxx b),
b) rovnající xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §120 xxxx. 1 xxxx. x).
(9) Xxxx stanovená v xxxxxxxx 7 x 8 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx azylu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území.
(10) Xxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění x důvodu xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 3, o xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mzdu xxxx xxxx, x xx xxxxxx případných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx občanství, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx informovat xxxxxxxxx orgán inspekce xxxxx41) o porušení xxxxxx povinnosti zaměstnavatelem.

§121

Vysloví-li jiný xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§122

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxxxx

(1) X xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx povolí xxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx vstup xx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x nelze-li xxx xxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx stanovit xxxxxxx xx 30 xxx.

(4) Xx neudělení xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx neprodleně sepíše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), kterým zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx důvody xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx,

x) xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx v xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx vydáno, xxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx (§87), xxxxx dosáhl xxxx 18 xxx x xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxx nové xxxxxxxxxx5d), kterým zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx důvodem vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx x cizince xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx (§87), který xxxxxx věku 18 xxx x xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(7) Xxxxxxx vydá xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxx občanem xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx při svém xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx zdraví. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx stal xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§123
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním zahrnují xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněžní náklady. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx x správní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx území xxxxxxxxx xxx povolení x xxxxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) vyžadováno, xxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxx xxxxxxxx 1 uhradit xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx náklady xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx takto xxxxxxx, xx xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx část xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dohodu, v xxxxx jejíhož xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxx xxxxxx věděl nebo xxxxx měl x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x zaměstnavatele. Xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx
a) xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právními předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx předložené xxxxxxxx xx padělkem,
x) toho, xxx xxxxxxx se zaměstnavatelem xxxx xxxxxxxxxxxxxx dohodu xxxxx xxxx druhé, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx cizincem xx padělkem.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 2 x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx záruky xxxxxxx xxxxxxxx nebo složitelem xxxxx §123c, je xxxxxxx xxxx náklady xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx.
(4) Neuhradí-li cizinec xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
x) xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx v pozvání xxxxxxxx policií, xxxx xxx-xx x výzkumného xxxxxxxxxx, výzkumná organizace, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx zavázala; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzniklé xx 6 xxxxxx xxx xxx skončení xxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxx9j),
b) ten, xxx cizinci zprostředkoval xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxx, kdo zaměstnal xxxxxxx x pracovní xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. a) xx x) xxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx okamžitým zrušením xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx cizinci vydáno xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx zaměstnání x xxxxx nevycestoval; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s vycestováním xx státu, xxxxx xx xxxxxxx, nebo xx státu, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx,
x) ten, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx uvedených x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx dohodou x xxxxx důvodů xxxx okamžitým xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx cizinci xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxx karta nebo xxxxx xxxxx, pokud xxxxx cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx má povolen xxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx §104.
(5) Xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxx stanoví, x xxxx lhůtě x xxxx je xxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 povinna xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx zbývající xxxx xxxxxxx. Odvolání xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx jejich xxxxxx
x) xxxxxxx, jde-li x cizince zajištěného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42), xxxx
b) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§123x
Xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx-xx xx ve xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) který xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění,
b) kterému xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxxx xxxxx x vycestování x xxxxx, xxxx
x) xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx platného xxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx se osobně xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx dobrovolně xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
xx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatečně xxxxxxx přepravní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xx xxxx uhrazení xxxx cizinec zařazen xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx [§154 xxxx. 4 xxxx. b)].
(3) Xxxxxx o dobrovolný xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x) x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x zařízení, xxxx
x) xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx dosud xxxxxxxxxx lhůta stanovená x vycestování.
(4) O xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXX XX ÚČELEM XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX
§123x
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx") xx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx policii xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx tam, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx osobně xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx uloženo; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx státní xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx pobytem xx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění x xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) O xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření policie xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx neuloží, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx součástí rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx.
(6) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxx x xxxx stanovené x rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uloženou xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx nevycestuje, policie xxxxxxxx xxxxxxx zajistí. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§123x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§123c

Finanční xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx nebo xxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx trvalý xxxxx xxxx pobyt podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx složitel xx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx xxxxxxx x území xxxxxxxxxx, xx povinen žádost xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, xx státě, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx státem5a). Xxxxxx-xx xxxxxxxx záruku složitel, xx cizinec, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vycestování x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx ve státě, xx xxxxxx xx xxxxxxx pobyt; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx potvrdí xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadě.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx x území xxxxxxxxxxxx x nebyl xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pobyt xxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu2),3a),

b) cizinec xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx nepodal xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xx státě, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx má povolen xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx osobně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx občanem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxxxx.

(5) Policie je xxxxxxxxx finanční záruku xxxxxx xx úhradu xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx vyhoštěním cizince x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Finanční záruka xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx složitel xx lhůtě xx 5 let xxx xxx složení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vrácení xxxx xxxxxx x této xxxx splněny xxxxxxxx xxx její vrácení.

(7) X důvodech, pro xxxxx finanční xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§123x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Účinnost od 1.1.2011 xx 31.12.2013 (do xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§124
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správního vyhoštění
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx staršího 15 xxx, xxxxx xxxx doručeno oznámení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxx xx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx vstupu platný xxx území členských xxxxx Evropské unie x xxxxxxxxxxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) cizinec xxxxxxxxxxxx x xxxxx x době xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x informačním systému xxxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxx o zajištění xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x předpokládané xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xx policie xxxxxxx zohlednit případy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a rodin xx jiných osob x xxxxx. Je-li xx nezbytné x xxxxxxxxxxx přípravy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení nejsou xxxxxxxxx.
(4) Je-li xxxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx (§180x), ustanoví mu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezletilého cizince xxx doprovodu xxxxxxxx x poučí jej x úkolech xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu, pouze xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněna cizince xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xx xxxx, xxx je xxxxxxx xxxx skutečný xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx věku xxxxxxxxxxx cizince bez xxxxxxxxx bezodkladně xx xxxx xxxxxxxxx.
(6) Policie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oprávnění xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx17), x dále x xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx opatrovníka.

§124x
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx učinil xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx x jeho vyhoštění xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxx xx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodů podle §119 odst. 1 xxxx. x), xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 6 xxxx 7.
§124x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 165/2006 Xx. x účinností xx 1.9.2006

§124x
Xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx nutnou xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx nevyužil xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x území, xxxxxxxx
x) xxxxxxx žádost x mezinárodní ochranu, xxxxxxx k tomu xxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx pravomocném ukončení xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem xxxx ve xxxxx xx 30 dnů, xxxxx-xx xxxxxxx výjezdní xxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx uděleného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem vycestování xxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, datu, xxxx x místu xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx vycestování cizince x xxxxx uskutečnit xx xxxxx xx 48 hodin, xxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx, které xx xxxxxx úkonem v xxxxxx. Odvolání, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přípustné.
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vycestování xxxxxxx z xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx prvním xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení ani xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Na xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §123, 123a x hlavy XXX xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx,
x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území, nebo
b) xx-xx cizinec xxxxxxxxx xxxxxx xxx vycestování x xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx), xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§125
(1) Doba xxxxxxxxx xxxxx překročit 180 xxx x xxxxxx xx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxx zajištění xxxxxxxxx 90 xxx.
(2) Policie xx xxxxxxxxx prodlužovat xxxx trvání zajištění xxxxx §124 i xxx dobu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx za xxxxxxxx, xx vyhoštění xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx
x) x xxxxxxx zajištění xxxxxx výkon správního xxxxxxxxx, nebo
b) xxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxx nezbytné pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x souhrnu 545 xxx x xxxxxx xx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx úkonem x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) X zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxxxxx vyrozumí xxxx xxxxxxxxxx s povoleným xxxxxxx xx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx nezletilý xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxx příslušnou xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx cizího xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxx x xx xxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxx zajištěného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx Xxxxxx republiku x mezinárodní xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2).
Účinnost xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§126
Xxxxxxx xx xxxxxxx
x) xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx cizince xxxxxxx, xxx důvody xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v jazyce, xx xxxxxx xx xxxxxxx schopen se xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění. Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx způsobem, policie xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jazycích xxxxxx, xxxxxxxxx, francouzském, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, arabském, xxxxxxxx x španělském x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákonnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X předání xxxxxxx vyhotoveného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx záznam.

§126a

(1) Xxxxxxx na xxxxx ministerstva xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx nebezpečí, že

a) xxxxxxx, kterému byla xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, (§42e odst. 2), xxxx

x) cizinec, xxxxx podal xxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx spoluprací x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx podle §125 xxxx. 1.

(3) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 3 xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.3.2012 (do xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§126x
(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytujícího xxxxxxx péči x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §176 xxxx xxxxxxxx, xxxx policie xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdraví zajištěného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx ve zdravotnickém xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxx delší než xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 180 xxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zajištění xxxxxx. Xxx xxxxxxxx zajištění xxxxxxx cizinci xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx vycestování; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx potřebnou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx, xxxxxxx xx xxxx 1 roku.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxxxx.
§126x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§128

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx být xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx hraniční xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx z území; xx xxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx žaloby. Xxxxxxx xxxxxx dopraví xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxx zajištěn xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx §124b.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx ponechat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vycestování xxxxxxx x území.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxx xxxx, xx stát, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu xxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx zajištěno xxxxxxx odpovídající xxxx xxxx.

§129
Xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Policie xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vstoupil xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx dnem 13. xxxxx 2009 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství37); xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx cizince x případě, xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) X zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx průvozu.
(3) Nelze-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx průvozu xxxxxxxxxx xx lhůtě xx 48 xxxxx, x xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx cestou xxxxx §152 xx xxxxx do 72 xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx v řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx důvodné pochybnosti, xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx je zjištěn xxxx skutečný xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zjištění xxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx zajištění.
(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravy xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. X xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx průvozu xx vydání rozhodnutí xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx je povinna xxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx územím xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx.

§129x

Xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Cizinec xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zařízení, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx důkazy. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx zkoumá, zda xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx policie xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx cizince xxxxx x oprávnění podat xx správním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxx o xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Žádost x propuštění xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx cizince nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo nejdříve xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizince nebo xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx skutečného xxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výpovědi x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxx xxx xxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx jeho zástupce xxxx xxxxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince nebo xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx v xxxxx xxxx, pokud xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx předvoláni na xxxxxxx xxxx x xxxxx z xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx svědka poté, xx xxx proveden xxxxxxx cizince; xx xxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxx xx protokol x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx vydání rozhodnutí.

(7) Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§129x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

XXXXX XII

ZAŘÍZENÍ

§130

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxx xx dělí na xxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx x xxxxxx režimem") x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "část x xxxxxxx xxxxxxx"). Část x mírným xxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx neprodleně xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§131

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajištěného xxxxxxx při jeho xxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx po xxx, x právy x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x x xxxxxxxx řádem xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx provede x xxxxxxxxx jazyce xxxxxxx xxxx x xxxxxx, kterým je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Seznámení xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x povinností, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx zařízení. Informace x právech x xxxxxxxxxxxx zajištěného cizince x xxxxxxx řád xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§132

(1) Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxx, v němž xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxx.

(2) Část s xxxxxxx režimem xx xxxxxxxx xx xxxxx x mírným režimem x tvoří xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx.

§132x

Xxxxxxxxxxxx xx oprávněn x souladu x xxxxxx xxxxxxxx x x zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištěných cizinců x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx zařízení, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místností, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§132x vložen právním xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x účinností xx 21.12.2007

§133

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx uložení osobních xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx, stolkem, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx počtu ubytovaných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neprůhlednou xxxxxxxx x signalizačním (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Tato místnost xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x vnější xxxxxx.

§134
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem
a) xxxxxxxx lůžko, xxxxx, xxxxxxx xx uložení xxxxxxxx xxxx, stravu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) umožní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx omezení,
c) xxxxxx přijímat xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tisk x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx organizacím xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx odešle,
f) xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x zařízení,
g) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx části s xxxxxx xxxxxxx x xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, další xxxxxxxx diagnostická a xxxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx režimem xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vycházku x trvání xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxxx policie. Xxxxxxx xxxx vycházku ze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zrušit. O xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit psychologické x xxxxxxxx xxxxxx x další xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx x xxxxxxxx.

§135

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx základě vlastních xxxxxxxx do části x přísným režimem, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) opakovaně xxxxxxxx způsobem poruší xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx lze do xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx umístit pouze x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

(3) Xxxxxxx sepíše o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx a x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x možnosti proti xxxxxxxx xx xxxxx x přísným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ministerstvu (§148 xxxx. 2). Xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxxxxx seznámí. Xxxxxx podepsaný xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx cizinec záznam xxxxxxxx, policie xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx cizinec xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx režimem xx dobu xxxxx xxx 48 xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Do xxxxx x přísným xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx na dobu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30 xxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx umístění. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx v xxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx-xx důvod xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx umístění x xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prodlouží x 30 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx části x mírným režimem. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§136

(1) Zajištěný xxxxxxx xx povinen

a) dodržovat xxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx zařízení,

c) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo provozovatele xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx zajištěním,

d) xxxxxxxxx xx jednání, které xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) strpět xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zajištění xxxx xxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Zajištěný xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx strpět preventivní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a očkování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Lékařská xxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx policie nebo xxxxxxxxxxxxx, nerozhodne-li xxxxx xxxxx. Nelze-li xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx provést, xx xxxxxxx oprávněna xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Přitom xxxxx bránícímu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx cizinec xx xxxx umístění do xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx látky,

b) xxxxxx, vyrábět xxxx xxxxxxxxxxx xxxx způsobilé xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx člověka xxxx xxxxxxxx majetek,

c) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx množstvím nebo xxxxxxx mohly xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) opustit xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§137

(1) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxx umístění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx zjištění, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo státní xxxxxxxxx, peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Policie xx xxxxxxxxx provést osobní xxxxxxxxx x prohlídku xxxx xxxxxxxxxxx cizince xxxx na žádost xxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx vnášení xx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zakázáno.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Policie xxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a věci, xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zakázáno, xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx věcí xxxx xxxxx xxxxxxxx, zadrží.

(5) Xxxxxxx zadržené xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, písemnosti xxxxxxxxxxx xxxx totožnost nebo xxxxxx xxxxxxxxx, zbraní xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx18) a xxxx19), xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, spolu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x úschově provozovateli.

Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx č. 375/2011 Xx.)
§138
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx řád zařízení, xx kterém xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stravy,
c) pravidla x xxxxxxx xxxxxxxxxx x sportovního xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, obuvi, xxxxx a prádla,
e) xxxxx návštěv,
f) xxxxxxx xxxxxxxx xxx vycházky x časový xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx zajištění,
g) xxxxxxxx, xxx xx vstup xxxxxxxx xxx doprovodu xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx,
x) dobu, xxx xx v části x mírným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostor xxxxxxxx pro xxxxxxxx,
x) xxxxx vyhrazená xxx xxxxxxx,
x) časový xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx denní xxxxxxx, xxxx, xxxxx a xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxxxxxx rodiče x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxxx, sportovního x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxx zařízení je xxxxx v jazyce xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, ruském, španělském, xxxxxxx, xxxxxxxx, vietnamském, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx jazyce, xx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizinců xxxxxxxx.

§139

Xxxxxxxxx rodiny x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx v případě xxxxxxxx některého xxxxx xxxxxx v xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§140
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxxxxx xx zajištěný xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxx jej má x xxxx, nelze-li xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx způsobem (xxxx xxx "ubytovaný xxxxxxx"). Ubytovanému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx x zařízení, přihlíží xx k xxxxxxx xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, má-li xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem. Xxx-xx x nezletilého xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, může opustit xxxxxxxx xxx po xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx §131, §134 odst. 1, 2 x 4, §136 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x x), §136 odst. 2, §136 odst. 3 xxxx. a) xx x), §143, §144 xxxx. 1 až 3 x §145 xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2013 (do xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§141
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx možností zařízení xxxxxxxx x náboženským, xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příbuzenským x xxxxxxxx vztahům, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xx cizinců xxxxxxxxx,
x) xxxx xx xxx; výjimku xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx14).
(3) Xxxxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo s xxxxxx, které byl xxxxxx xx péče.

§142

(1) Provozovatel je xxxxxxx umístěnému x xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19a), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx povinnosti.

(2) Xxxxxxx xxxx opustit xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky, xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, a xx xxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvoj xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxx cizinci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx schopen xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§143

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx poskytuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx správné xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v případě xxxx do 18 xxx xxxxxxx denně.

(2) Xxx výběru stravy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince.

§144

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx dohodě x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx místností xxxxxxxx k přijímání xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx i xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Provozovatel xx xxxxxxxx návštěvu xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klid xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(3) Zajištěný xxxxxxx xx xxxxx přijímat x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx, xx předmětem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§145

(1) Zajištěný xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, knihami x xxxxx osobní xxxxxxx do xxxxxxxxx 5 xx. Omezení xx nevztahuje xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx výměny. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxx provozovatel.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxx xx zařízení, xxxxxxxx xxxx přechovávání x xxxxxxxx xx zakázáno. Xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx věcí19), xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx cizinci při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx způsobem; peněžní xxxxxxxxxx je povinen xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx cizinec xxxxxxx prostředky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx cizinci xxxxxx a xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, zejména xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx soupis xxxxxxxxx prostředků x xxxx a zajistí xxxxxx xxxxxxxx uložení.

(4) Xxxxxxx, který xx x xxxxxxxxxxxxx uschované xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx čerpat xx xxxxx xxxx denní xxxxxxx, xxxx, novin xxxx časopisů, x xx jedenkrát týdně xxxxxx xx 300 Xx. Xxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx objednávky xxxxxxx x intervalech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx a xxxxxx vyúčtování cizinec xxxxxxx xxxx podpisem; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§146
(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx použít uschované xxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, xxxx-xx v xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx měně, x úhradě, xxx x částečné, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx vyhoštěním. Xxx xxxxxxx uschovaných peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatel xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx zařízení xxxx x xxxx uschovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydáno xxxxxxx 400,- Xx, xx-xx xxxxxxx uschované xxxxxxx prostředky v xxxxx xxxxxx, vydá xx xx xxxx xxxxxxxxx částka; to xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx azylového xxxxxxxx xxxx je dopraven xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxx xxxxxxx doklad o xxxxxxxxx prostředcích xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§147
(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx §146. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx volně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vydá cizinci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx totožnosti x xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx; je-li cizinec xx propuštění xx xxxxxxxx eskortován na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxx předání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vydá xx xxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxx přechodu. Xx-xx nebezpečí, xx xx cizinec xxxxxxxx xxxxxx, doklad xxxxxxxxxx xxxx písemnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx občanství zničil xxxx xx ho xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, předá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx totožnosti x xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx nebo státní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx xx xxxxxxx.

§148

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Dozorová xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx porušení xxxxxxxxxx xxxx hlavy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx stížnost xxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx. O způsobu xxxxxxxx stížnosti xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx vyřízení xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrh xx xxxx xxxxxxxxxxx.

§149
X kontrole xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx ministerstvem xx xxxxx vyrozumět xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx.

§150

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vnitřního provozu xxxxxxxx, xxxxxx soustavy xxxx účetních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx umístěných x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ubytovaných xxxx xxxxxxxx informační xxxxxx43), xxxxx xx xxxxxxxx. X provozním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx údajů xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxx plnění povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x dále xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx x oprávnění, xxxxx xx xxxx cizinci xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxx, xxxx organizací x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx systémy xxxxxxx správy xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, údajů x xxxxxxxx x ukončení xxxx xxxxxx cizince x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx prostředcích xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x zařízení x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx neprodleně xx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx x xxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx počínajících xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx týkají, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx ukončení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; xx xxxxxxxx této xxxx xx zlikvidují.

§151
§151 zrušen právním xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx.

XXXXX XXXX

XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx

§152

(1) Průvozem xxxxxxx xxxx území xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx x pobyt na xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx policií xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; xxx-xx o průvoz xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cestou x xxxxxxxxxxxxx na xxxxx20) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vstup x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xx xxxxx x vycestování xxxxxxx x tranzitního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx cizince.

(2) Policie xxxxxxx průvoz xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx leteckou xxxxxx.

(3) Policie může xxxxxxxxx xxxxxxx odepřít, xx-xx xxx důvod xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx jde-li x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xx xxxxx obviněn x trestného xxxx xxxx xx xxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx přijetí xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) průvoz xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx změnu letiště xx území,

d) xxxxxxxxxx xxxxx není v xxxxxxx okamžiku x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx požádat x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx předání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postup20), xxx-xx x průvoz xxxxxxxx cestou, xx xxxxxxx oprávněna xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán x xxxxxxxxx průvozu xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§153
(1) Policie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx průvozu xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx pohybu. Jde-li x průvoz leteckou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nad cizincem xx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx eskortní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx vstupem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx x omezí xxxxxx xxxxxxx x svobodu xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx nesmí provážený xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště; xx xxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 nebo §129 xxxx. 3.
(2) Xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxxx xx úschovy xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provedenou xxxxxxx, jejímž cílem xx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx život xxxx xxxxxx cizince xxxx jiných osob; xxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxxxxx xxxxx stejného xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx onemocní, xxxxxx si xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx učiní potřebná xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x zdraví, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxx vyjádření xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx umožňuje xxxxxxxxx průvozu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx zdravotní xxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx

§154

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, jemuž nelze xxxxxxx xxxxx xx xxxxx z xxxxxx, xx by xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx území mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxxxxx xxxxxxx zdraví nebo xxxxxxx práv a xxxxxx druhých xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě závazku xxxxxxxxxxxxx z mezinárodní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx rozhodne x označení xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, požadavku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxxx smlouvy.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,10) nebo

b) pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxxx případě

a) náklady xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (§123 xxxx. 6),

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ministerstvo x cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (§123a xxxx. 2), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do zahraničí xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§124b).

(5) Xxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx dbát xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x požadavku. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx označený xx xxxxxxxxx osobu xx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx označený xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek nebo xxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxx xxxxx, policie zařadí xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údaje x rozsahu stanoveném xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20a); xx xxxxxxx x xxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx jeho zařazení xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx nesděluje.

§155

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx x xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx podle §154 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumat, xxxxxx x jejich xxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxxx požadavek xx xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx osobu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx bylo pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§154 xxxx. 3) xxxxxxxx, xx prominutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §154 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí xx xxxxxxxxx úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx po 6 xxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx zařazeného xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §154 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxx xx dodatečné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx od xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(3) Xxx xxxxxxxx cizince x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx §154 xxxx. 6.

Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§156
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx
x) vstoupí na xxxxx v rozporu x §3 odst. 1,
x) v xxxxxxx x §4 odst. 1 se vyhne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxx odkladu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx s §9 odst. 5 xxxx §180x xxxx. 2 nevycestuje zpět xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117x xxxx. 2,
x) xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie, který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87x xxxx. 1,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 1 xxxx 2,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xxxx 3,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §103 písm. x), j), x) xxxx x),
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. b), x), x), x) xxxx x xxxxxxx s §103 písm. x) xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxx pobytové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vycestování xx xxxxxxx cestovním xxxxxxxx, xxxx je neplatný x xxxxxx xxxxx §116 písm. a), x), x) nebo x),
x) x xxxxxxx x §136 xxxx. 3 xxxx. d) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx péči, xx xxxxxxx byl ze xxxxxxxxxxx xxxxxx umístěn x průběhu zajištění,
l) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx doklad vydaný xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx listinné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ač xx x xxxxxx doklad xxxxxxx,
x) provede xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx změny v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx území xxxx v dokladech xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21) xxxx xxxxxx vlastní,
p) xxxxxxxx pozměněné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §100,
x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §101, xxxx
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 4.
(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 1,
b) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2, nebo
c) xxxx osoba, xxxxx xx zavázala xxxxx §15, nesplní xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 4.
(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx
x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,
x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), k), x), x) xxxx x),
x) 5&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. h), x), x), xxxxx p) xxxx xxxxx xxxxxxxx 3,
x) 3&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) až x), i) xxxx x).
(5) X xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.

§156x

§156x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§157
Správní xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx
x) poruší xxxxx xxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx zahraničí x xxxxxxx uvedeném x §104 odst. 4.
(2) Provozovatel vodní xxxxxxx nebo provozovatel xx xxxxxxxxxxxx autobusových xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxx zákaz xxxxxxx cizince xx xxxxx podle §104 xxxx. 2.
(3) Xxxxxxxx uvedený x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15a), xxxx xx stanoví xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, že x rozporu x §104 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že
x) xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxx §100,
x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozporu x §101, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §102 odst. 4.
(5) Vysoká xxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxx §107 odst. 5.
(6) Výzkumná xxxxxxxxxx, která x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, se xxxxxxx správního deliktu xxx, že nesplní xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 6.
(7) Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx pokuta
x) xx 100&xxxx;000 Xx xx každého xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxx xxx dopraven x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xx 100 000 Xx xx 500 000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 a xxxxxxx xxx dopraven x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xxxxx jde-li x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,
c) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 4, 5 nebo 6.
(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 4 lze xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx.
(9) Xx xxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx blokové xxxxxx xx xxxxxxxxx.

§157x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx určení xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxx xxxx spáchání x xxxx následkům x x okolnostem, xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xx-xx v xxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxxx přepraven xxxxxxx x území xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx území xxxxxxxxx států, řízení x xxxxxxxx deliktu xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx správní xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx do 1 roku, xxx xx o xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx xxx dne, xxx xxx spáchán.
(4) Xx odpovědnost xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx při podnikání xxxxxxx xxxxx21a) nebo x přímé souvislosti x ním, se xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §161 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jej xxxxx policie, je-li xxxxxxx delikt xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Je-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxxxxxxxx více xxxxxxxxx xxxxxx, projedná xxx xxx x nich, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx porušení xxxxxxxxxx.

§157x

§157x zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 30.4.2011 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§158
(1) Xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x který xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx, pohlaví x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho rodné xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx cizincem, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx fotografii, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x) údaje x rozsahu
1. xxxxxxx x udělení xxxx (§54), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 5), povolení x xxxxxxxx xxxxxx (§70 odst. 1),
2. xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, průkazu o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx průkazu x povolení k xxxxxxxx xxxxxx (§87x),
3. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f) (§111 xxxx. 1),
4. xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50 xxxx. 6), xxxxxxxx xxxxxxxx (§14), tiskopisu xxxxxxx (§180 xxxx. 2) x přihlašovacího xxxxxxxxx (§97),
x) údaje x
1. xxx, měsíci x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxx xxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxxx,
2. dni, xxxxxx x roku xxxxxxx pozvání nebo xxxx odepření,
3. xxx, xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx,
4. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxx,
5. xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx druhu x xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, zániku xxxx xxxxxxxx platnosti,
6. xxxxxx, xxx, xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx státních hranic x o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
7. xxxxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
8. xxxxxx povolení xxxxxx xx xxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xxxx 2,
9. xxxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx státem x xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx,
10. xxx, xxxxxx x roku, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x x xxxxxx xxx jeho vydání,
11. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx požádal, x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx umožnil,
12. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, označení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu podle xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
13. xxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x datu xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxxx xx věci, x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x),
2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xx věci, x které xx xxxxx xxxxx podle xxxxxxx x),
3. xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx věci, x xxxxx xx xxxxx údaje podle xxxxxxx x), a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x
1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako den, xxxxx manžel prohlášený xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,
3. xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx partnerství, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxxx, xxxx datu xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, který xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx partner xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx datu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. datu, xxxxx x xxxxxx xxxxx; jde-li o xxxxx xxxx území, x xxxxx, xx xxxxxx x úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
5. xxx, který xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého nepřežil,
jde-li x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území, x xxxxxxxxx přechodným xxxxxxx xx území xx xxxx delší než 90 xxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobývat xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx, x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) xxxxx x
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx,
3. původním x xxxxx rodném čísle xxxxxx,
4. xxxx x xxxxx xxxxxxxx,
5. rodných xxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx a datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. rodných xxxxxxx otce a xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jménech, příjmení x xxxx narození; xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x písemně xxxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
7. xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx dobu xxxxx xxx 90 xxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx přechodně xxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx, x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) údaje o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx
1. zletilého xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osvojen xxxxx xxxxx poručníkem xxxx manželem jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxxx staršího 65 let xxxx xxx xxxxxx xx xxx cizince, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx ze zdravotních xxxxxx xxx postarat, xxx-xx x sloučení xxxxxx s rodičem xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx k xxxxxx xx území,
4. xxxxxxx, xxxxx xx nezaopatřeným xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo sestupné xxxxx nebo takovým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), x xxxx rodné xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx systém xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 obsahuje rovněž xxxxx x cizincích, xxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx ochrana nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), x to x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 9; xxxx údaje xxxxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx x xxxxxx, na xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxx, xxxxxx a roku xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx správního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x údaje xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pozvání (§180 xxxx. 2), xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx narození x státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, o xxxxxxxxxxxxx, které byly xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx závazku xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx dokladu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx provozovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úkolu podle xxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxx x informačních systémech xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 mohou xxx xxxxxxxx i x informačním systému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxx x cizinci, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeného xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx sdružovat x xxxxxx obsaženým x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x odstavce 4 xxxx. x) údaje xxxxxxx x rámci xxxxxx úkolů ministerstva x údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, 4 x 5 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.
(9) X xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx příjmení,
b) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) místo x stát, kde xx xxxxxxx narodil; x xxxxxxx, že xx narodil xx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx,
x) xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, popřípadě xxxxxx, xx kterou xxxx xxx doručovány písemnosti xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx datum ukončení xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) správní nebo xxxxxx vyhoštění x xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxx xx státního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neexistenci manželství, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx mrtvého x xxx, který xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) datum x místo vzniku xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x partnerů, xxxx xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, který xxxxxxx prohlášený za xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx partnera x xxxx rodné xxxxx; xx-xx manžel xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx příslušnost xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, x xxxx xxxxx číslo; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx občanství, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx otce, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx rodné xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) x osvojeném xxxxxx, xxxxx je cizincem:
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. původní x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
3. původní x xxxx xxxxx číslo xxxxxx,
4. xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx čísla xxxxxxxxxx; x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxx čísla xxxx x xxxxx; xxxxx xxx nebylo xxxxxxxxx, údaje x xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx se nevedou, xxxxx xx jedná x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx na území, xxxxx porodila xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
7. datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx osvojení dítěte,
s) xxxxx, místo a xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí mimo xxxxx, xxxx, ve xxxxxx x úmrtí xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx,
x) den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx mrtvého uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx
1. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x oprávněním x xxxxxx xx xxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x oprávněním x pobytu na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
3. osamělého xxxxxxx staršího 65 xxx xxxx xxx xxxxxx na věk xxxxxxx, xxxxx xx x sebe nedokáže xx zdravotních důvodů xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x rodičem xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx,
4. cizince, xxxxx xx nezaopatřeným xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), x xxxx xxxxx číslo; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
xxxxx xxxx xxxx údaje xxxxxx x cizincích x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, o xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, x o xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), x xx v xxxxxxx stanoveném zvláštním xxxxxxx předpisem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
(10) X informačním xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 9 xxxxxxxxxxxx x vedou xxxxxx xxxxxx změny, x to xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx nastaly, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx.
(11) X poskytnutí xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se provede xxxxxx o xxxx x hodině výdeje xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx poskytnuty.
(12) Z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xx zahraničním xxxxxx xxxxxx xxx orgánům xxxxxx xxxxx neposkytují xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxx x cizincích x xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx.
(13) X xxxxxxxxx, xxx byly xxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nebo
f) ochrany xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx, xxxxxxx byly tyto xxxxx poskytnuty, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx skutečností xxxxx xxxxxx x) až x) xxxxxxxxxxx, lze xxx xxxxxx výlučně xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, jde-li x trestný čin xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx vykonávajícímu dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxxxx xx x tomuto xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(14) Subjekt, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 13, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poskytnutí xxxxx jeho xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxxx 13, xxx xxxxx by mu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 13 x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx zaslána x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(15) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 9,
x) nejsou xxxxxxxxx x xxxxxx shromažďování, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x
x) xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx náhodným xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx.
(16) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.
(17) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému cizinců xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x rozsahu
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx,
x) zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx.

§158a
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx, měsíci x xxxx narození, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx fotografii, xxxxxxx, xxxx xxxxxx prstů, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx identifikační xxxx xxxxxxx xxxxx cizincem, x xxxxx xxxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx (§54), o xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx (§42 odst. 5), x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie (§87x), x vydání cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx (§111 xxxx. 1), žádosti x xxxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx (§115a),
b) x xxxxxxx vyřízení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx, xxxx, xxxxx vydání, xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vízum xxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxxx zamítnutí xxxxxxx xxxxx, důvod x označení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx rozhodl,
x) x udělení výjezdního xxxxxxx, a xx xxxxx cestovního dokladu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vydání, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výjezdní xxxxxx udělil,
d) x zrušení nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dokladu xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xx druh, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx určit xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx a) až x) a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x průběhu xxxxxx xxxxx písmen x) xx x).
(2) Xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx
a) údaje x xxxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu (§42 xxxx. 5),
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx, včetně xxxxx x tomto orgánu,
x) rodné xxxxx xxxx xxxx identifikační xxxx sdělený xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxx, dni, xxxxxx x roku xxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx a důvod xxxxxx xxxxxxxxx,
f) xxx, xxxxx a xxx xxxxxx výjezdního xxxxxxx, xxxx číslo, xxxx platnosti a xxxxx o orgánu, xxxxx výjezdní příkaz xxxxx,
x) údaje xxxxxxxxxx xxxxx spis xxxxxx x cizinci x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x) až f) x další xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a) až x).
(3) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx o cizincích xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 odst. 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxxx systém obsahuje xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxx vydávání průkazu x povolení x xxxxxx x zpracování xxxxxxxxx xxxxx §117a xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cizincích xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxx cizinci x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx, xxxxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx poškozený nebo xxxxxxxx za průkaz x povolení x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx xx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx provozního xxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx. X provozním xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx biometrické xxxxx, které byly xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxx 4 xx xx xxxxxxxx průkazu x povolení k xxxxxx cizincem xxxxxxxxxx, x výjimkou biometrických xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx předány xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxx, xxxxx vedené x xxxxx xxxxxxx x provozním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, a xx xxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx, xx zlikvidují xx xxxxxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxxxx xxxx oprávněna x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedené xxxxx xxxxxxxx 1.
(8) Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ministerstvu x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx účely plnění xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x vydáváním, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx identifikačními údaji xxxx x
1. xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx narození, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, bydliště xxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx,
3. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxx xxx bodem 2 xxxx 3 x umístění organizační xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x požadavky xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínkách,
x) informace x xxx, zda xxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(9) X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx údaje, xxxxx jsou nezbytné xx splnění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 30.12.2010 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§158x
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x cizincích údaje x rozsahu
a) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
b) datum xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x okres, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) rodinný stav, xxxxx a místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x manželů xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx manželství,
h) xxxxx x místo xxxxxx partnerství, datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x partnerů xx xxxxxxx a xxx, který xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx partner prohlášený xx mrtvého nepřežil, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx číslo; xx-xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x jeho xxxxx číslo; x xxxxxxx, že dítěti xxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxx cizinci, x xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx nebo jiný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx
1. stupeň xxxxxxxx,
2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx dítěte,
3. původní x xxxx xxxxx xxxxx dítěte,
4. xxxxx x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x případě, xx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxx x matky; xxxxx xxx xxxxxx přiděleno, xxxxx x jejich xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx; tyto údaje xx neoznamují, pokud xx jedná o xxxx xxxxxxxx ženě x trvalým pobytem xx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx své xxxxx x souvislosti x xxxxxxx,
7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x osvojení nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dítěte,
m) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx, den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.
§158x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 424/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2010

§158c

Obecní úřad oznamuje xxxxxxx údaj x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu.

§158c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 26.6.2012

Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.12.2011 (do xxxxxx č. 341/2011 Xx.)
§159
(1) Xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx příjmení, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a místo xxxxxxxx, státní občanství, xxxxx xxxxx, xxxxx x druh xxxxxx xx xxxxx. Tento xxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona a xxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxx jiným způsobem. Xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Cizinci lze xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxx x informačních systémů xxxxxxxx podle §158 x §158x xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx svých xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak. Zpravodajské xxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23a) xxxxxxxx údaje xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx věty xxxxx, xxxxxx xxxxx osobních, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepřetržitý a xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Policie xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx xxxxx §158 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenstvími xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx Česká republika xxxxxx. Xxxxxxx dále xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 zastupitelskému xxxxx xxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158x xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenstvími xxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, příslušnému xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx pobyt xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení k xxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx x xxxx vycestování x xxxxx.
(7) Ministerstvo xxxxx xxxxx o cizinci, xxxxxxx xxxx přiznáno xxxxxx postavení rezidenta xx xxxxx7c), příslušnému xxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx dříve tomuto xxxxxxx přiznal právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx podle §85 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx právního postavení xxxxxxxxx xx xxxxx7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx na xxxx xxxxx z důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxx.
(9) Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxx policii xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, dni, měsíci x xxxx xxxxxxxx x státní příslušnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx byla xxxxxxx platnost xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxx, xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx moci, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxx §182b.
(10) Xxxxxxx xxxx ministerstvo xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxx xxxxxxxxx cizince, x xxxxx xxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxx vlastněného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(11) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie údaje x držiteli xxxxx xxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx ministerstvo xxxx xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx karty xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§160
(1) Xxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxx §158 x 158a xxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx formě, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx způsobem kombinujícím xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx formě x přenášeny, s xxxxxxxx xxxxx biometrických, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Údaje vedené x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 1 vedené x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem xx xxxxx na xxxx delší než 90 xxx, o xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pobývat xx dobu delší xxx 3 xxxxxx, x x cizincích, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §158 xxxx. 9 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx
x) 20 let xx xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x přechodný xxxx xxxxxx pobyt, xxxx xxx xxx xxxxxx státního občanství Xxxxx republiky,
x) 15 let xx xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxx podle §113 odst. 1 x 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ministerstvem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx se uchovávají xx xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx vyrobeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
c) 10 let od xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx byl cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
d) 10 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §108 a x cestovních xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) nebo h), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu prohlášeny xx xxxxxxxx,
e) 5 xxx xx xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x), xxxx
f) 5 xxx xx vzniku xxxxxxxxxxx podléhající xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx x písemné xxxxx xx xxxxxxxxxx po xxxx
x) 10 xxx od xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pobyt, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx občanství České xxxxxxxxx,
x) 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) 5 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 písm. x), xxxx
x) 5 xxx xx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v ostatních xxxxxxxxx.
(4) Tvoří-li xxxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §158 xxxx. 7, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx totožná s xxxxxxxx dobou xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxx uchování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech podle §158 xxxx. 4 x 5 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx.
(6) Uplyne-li xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3, 4 nebo 5, xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx.24)
(7) Xxxxxxxxxxx údaje vedené x informačním systému xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, x souvislosti s xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§160x

Xxxxxxx x informačnímu xxxxxxx xxxxxxxxx států

V xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20a) x xxxxxxxxxxx smlouvou x xxxxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxxxx hranicích5a) xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států

a) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx policie a xxxx detašovaná pracoviště,

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "odbor xxxxxxxxx policie"),

d) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) zastupitelský xxxx.

HLAVA XVI

PŮSOBNOST XXXXXXX X MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH XXXX X OPRÁVNĚNÍ XXXXXXX

§161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Působnost správních xxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx policie

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx detašovaná xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx je cizinec xxxxxx k xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx místa, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§161a

Policie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx plnění úkolů xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx-xx xx cizince, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§161x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§162

§162 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§163
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx policie
a) xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů vyplývajících x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §158 x xxxxxxx xxx působnosti,
d) metodicky xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) xx správním xxxxxx
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§164),
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxx §119x xxxx. 5 x 6,
3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx,
x) podává žádost x povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státu, xxxxx uplatňuje společný xxxxxx20), xxx-xx o xxxxxx leteckou cestou, xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x policejním průvozem xxxxxxx přes území xxxxx xxxxxxxx leteckou xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.) x uděluje výjezdní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z území xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124x,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx opis z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů24a); xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají v xxxxxxxxxxxx podobě, a xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
k) pořizuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky xxx xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxx, xxx ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vyhoštěním, xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytnutím xxxxxxx xxxxxxx,
x) provádí xxxxxxxx kontrolu,
m) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x zrušení xxxxxxxxx xxxx,
x) v souvislosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vstupu cizinci xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úkony x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vycestoval zpět xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx vycestování x území,
q) xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu,
r) provádí xxxxxxxx cestovního dokladu xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx platnost xxxxxxxx xxxxx §86, 87z xxxx 87xx,
x) rozhoduje x přestupcích x xxxxxxxxx deliktech xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x udělení xxxx xxxx xxxxxxxx vstupu xx xxxxx podle §122,
x) xxxxxxx v xxxxxxx xx závazky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o odstraňování xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 písm. b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2,
w) xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx oprávnění x pobytu,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) vydává potvrzení x zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §117,
z) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §104 odst. 3 x 4; pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cestou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s xxx xxxxxxx.
(2) Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §124x nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xx-xx xxxxxxx zajištěn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42), x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x střežení xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§10), xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x něj xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ostrahu xxxxx x xxxxxx xxxxxxx; v části x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Inspektorát xxxxxxxxx policie na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x plnění xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx 3, h), x) xx x), u), x), x) až x) x xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) a x). Xxxx rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx průjezdního víza, x xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx území, k xxxxx xx vízum xxxxxxxxxx, a x xxxxxxxx pobytu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost od 1.1.2011 xx 31.3.2012 (do xxxxxx č. 375/2011 Xx.)
§164
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx smlouvy,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 1 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) provádí xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a); xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x vydání x odnětí cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx nevyžaduje, a xxxxxxx výjezdní xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx x rozsahu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizinců, x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§50x), x xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§123b) x x vrácení finanční xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxx xxxxx (§123c),
j) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§180x),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x pobytem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx42), x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117 odst. 1,
x) xxxxxxx pozvání,
n) xxxx funkci xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,
o) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cizinců xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx průvozem xxxxxxx xxxx xxxxx anebo xxxxxxxx leteckou xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx záznamy x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, správním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zjišťováním xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní smlouvy xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx je možné,
r) xxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117,
s) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. x),
x) xxxxxxxxx, xxx xx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx,
x) zajišťuje dopravu x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§10), xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zajištění xxxxx §124b nebo xx xxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) provádí xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; zabezpečuje xxxxxxxx x střežení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x lékařskému xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návštěvy, k xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s účelem xxxxxxxxx, xxxxx k xxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2.
(2) Odbor xxxxxxxxx xxxxxxx, x době xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3b), dále
a) xxxxxxx xxxxxxxx kontrolu,
b) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx přechodu,
c) xxxxxxxxx x odepření xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx víza,
d) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx zajistit, xxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zahraničí,
e) xxxxxxxxx o odepření xxxxxxxxxxx z území.

§165
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx v xxxxx působnosti ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
x) vykonává xxxxx xxx policií xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ředitelství xxxxxx cizinecké xxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxx dlouhodobého xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a platnosti xxxxxxxxxxxx víza,
d) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) rozhoduje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěného cizince x xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx nerozhoduje xxxxxxx [§123 odst. 6 písm. a)],
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému pobytu,
x) pořizuje xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x vydáním xxxxxxxxxxx xxxx podle §113 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §117a,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu, x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a o xxxxxxxx k trvalému xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území,
x) xxxxxxxxx x přestupcích xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx policie prověření xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx pro xxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx c), x), x), j), k) x x),
n) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx §158 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx a x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158,
p) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx další xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§165x
Xxxxxxxxx ministerstva
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství5a) x xxxxxxxxxxx x vydáním xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s plněním xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů podle xxxxxx zákona,
e) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx policii nebo xxxxxxxxxxxxxx úřadům x xxxxxxx xxxx.
(2) Ministerstvo xx dále xxxxxxxxx x řízení podle xxxxxx zákona požadovat xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a). X xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx vždy xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a x řízení x xxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu xx xxxx xxxxxx opis x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx o xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a) a xxxxx xxxx opis z xxxxxxxx Rejstříku trestů xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
(4) Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24b), kterými xxxx
x) xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx pobytu,
d) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, kde se xxxxxxx,
x) datum, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, místo x xxxx, na xxxxx území x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx využívá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx kterou xxxx být doručovány xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu,
h) xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx zrušení údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území,
i) zbavení xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx úkonům x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx zástupce; v xxxxxxx, xx xxxxx x rodičů xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx zákonným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx stav, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxx, xxxxx a xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xxxxxxxxxx xx neplatné, datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, který byl x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx z registrovaných xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho z xxxxxxxxxxxxxx partnerů za xxxxxxx a xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, popřípadě xxxx xxx, který xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx registrovaného xxxxxxxx; je-li manželem xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx číslo dítěte; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení xxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu
1. stupeň xxxxxxxx,
2. původní x xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení xxxxxx,
3. xxxxxxx a nové xxxxx xxxxx xxxxxx,
4. xxxxx, místo a xxxxx xxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx osvojiteli xxxxxx přiděleno rodné xxxxx, údaje x xxxxx, popřípadě jménech, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxx a xxxxx; pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
7. xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx k xxxxx došlo,
q) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx x základním xxxxxxxx obyvatel, se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona využívá x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx průkazu,
d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ztracených, odcizených, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho platnosti.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx x xxxxxxxx cestovních xxxxxxx tyto údaje:
a) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
c) číslo x xxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) doba xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fotografie x xxxxxxx držitele,
f) x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: číslo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx který xx xxx xxxxxxx x souvislosti se xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx.

§166

Působnost Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx státní xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx. a 303/2013 Xx.)
§167
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx nebo opis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a); xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky x xxxxxxxxx obrazové xxxxxxx xxx podání xxxxxxx o xxxxxxx xxxx, při ověřování xxxxxxxxxx držitele xxxx, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, řízením x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajištěním xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. cizince xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx zdržuje oprávněně x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
2. cizince xxxx xxxxxx osob za xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,
e) v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti,
f) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx domovní knihy,
g) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxx zákon,
h) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) zadržet xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu16a),
j) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxx, xxx i částečné, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území a xxxx vycestováním z xxxxx,
x) xxx plnění xxxxx podle tohoto xxxxxx prověřovat, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxx získat xxxxxxxxx k xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5a) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86, 87x xxxx 87xx; x xxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x vycestování xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx xx zahraničí a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx zajistit, xxx xxxxxxx zpět xx zahraničí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vycestoval.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx pobytové xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d), xxxxxxxxx xx objektů x na pracoviště xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx x nich xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxx, prodejní xxxx xxxxxxxx doby.
(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx.
(4) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.
(5) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, kterými xxxx
x) příjmení,
b) xxxxx, xxxxxxxxx jména,
c) adresa xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a okres xxxxxxxx; u subjektu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území k xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx občanech Xxxxx republiky x xxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
c) xxxxxxx,
x) místo x xxxxx narození, xxxxx xx narodil v xxxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) adresa místa xxxxxxxx pobytu, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx písemnosti podle xxxxxx právního xxxxxxxx,
x) xxxxxxx trvalého pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu nebo xxxxx ukončení trvalého xxxxxx xx území,
i) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; nebylo-li xxxxxxxxxxxxx xxxxx číslo přiděleno, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx místní xxxxxx, název x xxxxxx xxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx narození; xx-xx xxxxx zákonným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, název x xxxxxx xxxxx,
x) rodinný xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx manželství mimo xxxxx, xxxxx a xxxx; xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neexistenci xxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxx jednoho z xxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx manželství,
l) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x stát, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z registrovaných xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, popřípadě xxxx den, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o zrušení xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx registrovaného partnera; xx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx; je-li xxxx cizinec, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x datum jeho xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx a nové xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxx x xxxx rodné xxxxx xxxxxx,
4. datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx narození,
5. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, že osvojiteli xxxxxx přiděleno rodné xxxxx, údaje x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodná xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, místo x okres xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx k úmrtí xxxxx,
x) den, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako den, xxxxx občan prohlášený xx xxxxxxx nepřežil.
Údaje, xxxxx jsou vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x agendového informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx stav.
(7) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx využívá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xxxxx x rozsahu
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
c) xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx zpracování xxxxxx xxxxxx a xxxx podpisu,
f) čísla, xxxxxxxxx série ztracených, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů,
g) xxxxx vydaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx průkazu x pro xxxxx xxxxxxxxx dobu xxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x rozsahu
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,
b) xxxxx xxxxx,
x) číslo x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podpisu xxxxxxxx,
x) číslo x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx vydán xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničí.

XXXXX XXXX
XXXXXXX XXXXXX A XXXXXX PŘEZKUM
Xxxxxxx xxxxxx
§168
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §9 (x xxxxxxxx řízení xxxxx §9 xxxx. 4), §10, §19 xxxx. 1, §20, 30, 33, 36, §38 xxxx. 1, §40, 41, 42g, 49, 50, 52, §53 odst. 3, §122 xxxx. 1 x 2, §123a, §135 odst. 3, §148, §154 odst. 2, §155 odst. 1, §180, 180b, 180d, 180e x 180h.

§169
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx:
x) xx xxxxx 120 xxx ode xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) ve xxxxx 180 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxx 270 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xx lhůtě 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx studia, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42 odst. 3,
x) ve xxxxx 60 xxx xxx xxx podání žádosti x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §69, xx-xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87g x 87h,
x) xx xxxxx 90 dnů xxx xxx podání žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xx xxxxx 180 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx, xxxxxxx xxx účelově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx zamlčet. Správní xxxxx účastníka řízení xxxx výslechem xxxxx x xxxxxxxxxx odmítnutí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výpovědi.
(3) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx opustit území xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), proti rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu, pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(4) O xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxx xxxxxxx xx 7 xxx od zahájení xxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx oznámení tohoto xxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx cizince xxxxxxxx 18 let, činí xxxxx xxx xxxxxxxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx odvolání xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opustit xxxxx xxxxxxx mladšího 18 xxx, činí lhůta xxx xxxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Proti rozhodnutí x propadnutí finanční xxxxxx podle §123c xxxx. 3 lze xxxxx xxxxxxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(8) Usnesením xx xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxx cizinec
x) xx xxxxx xxxxx §44 odst. 3 xxxx §44a xxxx. 13 xxxxxxxxxx průkaz x povolení x xxxxxx, pokud x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx převzetí brání xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx xx 30 dnů xxx dne vyrozumění, xxxxx x xxxx xxxxx nesdělí, xx xxxxxxxx brání xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx k xxxxxx žádosti na xxxxx xxxx oprávněn,
x) podal žádost x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na vízum x pobytu nad 90 xxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx opakovaně xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,
f) xxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxx
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx karty, xx x xxxx není xxxxxxxx xxxxx §42i xxxx. 1.
(9) Xxxxxx o prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx víza xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 14 xxx.
(10) Vyjdou-li xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému pobytu xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx, se xxxxx.
(11) Řízení o xxxxxxx xxxxxx podle §42e, xxxxx xxxx xxxxxxxx potvrzením xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx věc xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx pouze poznamená xx xxxxx.
(12) Xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx pobytu; nemá-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, pomůže xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nedostatky xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx ho vyzve x jejich xxxxxxxxxx x poskytne xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Do xxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo trvalému xxxxxx. Zastupitelský úřad xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx to xx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu věci.
(13) Cizinec, který xxxx xxxxxx x xxxxxxx předpise vydaném xxxxx §182 xxxx. 1 písm. x), xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zastupitelském xxxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxx, ve kterém xx cizinec povolen xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx. Nesplní-li xxxxxxx xxxx povinnost, řízení x žádosti xxxx xxxxxxxx x zastupitelský xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx poznamená xx xxxxx.
(14) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx může x odůvodněných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§170
(1) Xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx diplomatického víza xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxx xxxxxx na území xx cizinec xxxxxxx xxxxx osobně. Zastupitelský xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx předem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx cizinci podání xxxxxxx nejpozději xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxx xxx není občanem Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx do 14 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 vyřídí xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx žádosti.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx (§30 odst. 2) vyřídí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xx 60 xxx ode xxx podání xxxxxxx.
(6) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx ministerstvo xxxxxx xx xxxxx do 90 xxx, ve xxxxxx složitých případech xx 120 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Žádost x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx vyřídí ministerstvo xx xxxxx do 60 dnů ode xxx xxxxxx žádosti.
(7) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx podána xx xxxxx.
(8) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxx vyřídí xx xxxxx do 7 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti; xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx víza xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vyřídí xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx.
(9) Po xxxxxxxx řízení xx xxxxx vyznačí do xxxxxxxxxx dokladu xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx xx žadateli xxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx, xx xx xxxx žádosti xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§170x
(1) Zřizuje xx Xxxxxx xxx rozhodování xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxxxx správním orgánem xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prvním xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx.
(2) Nadřízeným správním xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vnitra.
(3) Předsedu x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ministr xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Předpokladem xxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání právnického xxxxx xxxxxxx řádným xxxxxxxxx studia v xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxxx xxx,
x) xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx důvěru x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx trestní stíhání xxx xxxxxxx trestný xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx 5 let, xxxxxxxx by xxxxxxx, xxxxxx spáchal xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) jehož trestní xxxxxxx pro úmyslný xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx podmíněně xxxxxxxxx, x od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, v xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx osvědčil, xxxxxxxxxx xxxxx 5 xxx, nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx by xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx ohrozit xxxxxx x rozhodování xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xx vyžádat xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx z evidence Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Podmínku xxxxxxxxxxxxx nesplňuje xxx, xxx byl v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx uvedl xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx mu požadovaný xxxx zatajil, ač xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx správnímu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx údaj xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, úmyslně xxxxx nepravdivou xxxx xxxxxxxx svědeckou xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx u správního xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vystupoval xxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx pořádku,
c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti44) spáchaného xxx, xx zprostředkoval xxxxxxxxxx xxx povolení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx práce, xxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx prohlášením.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x jmenuje předsedy xxxxxx.
(9) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx řád. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§170x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§170x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxx jedná x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, mohou xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnané x xxxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předseda xxxxxx.

§170x xxxxxx právním předpisem x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

Xxxxxx xxxxxxx
§171
X xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou vyloučena
x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
b) xxxxxxxxxx x odepření xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx vstupu xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2009 Sb.,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Účinnost xx 1.1.2011 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 303/2011 Xx.)
§172
Xxxxxx
(1) Žaloba xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí26) musí xxx xxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx x posledním xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Zmeškání xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění xxxx xxx xxxxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx stupni. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx prominout.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx xxxxxx xx vykonatelnost xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Žaloba xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx cizince xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx doby trvání xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. X případě, xx xx žaloba xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxx x správní xxxx xx 5 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, vyžádá xx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx 5 xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx doručí xxxxxxx.
(5) X žalobě proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodne do 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx spisu xxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx ode xxx xxxxxx žaloby xxxx xx-xx xx xxxxxxxx. X tom xxxx xxx xxxxxxx x rozhodnutí policie xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx rozsudek xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jednání, nebo, xxxx-xx rozhodováno xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx účastníkům xxxxxx do 24 xxxxx xx jeho xxxxxx.
(6) X řízení x xxxxxx proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soud, x jehož obvodu xx xxxxxxx, kterému xxxx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx; jde-li x xxxxxxx, který nemusí xxxxxx pobyt, xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do 60 xxx.

XXXXX XVIII

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

§173

Xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx bez víza.

§174

Trestní zachovalost

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx byl xxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Za xxxxxx doložení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxx vyžádá výpis x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx24a). Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx 6 měsíců, xxxx obdobnými xxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i státy, x nichž xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx; v xxxxxxx, xx stát xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§174x
Xxxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx vztahů, ekonomické xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx státním xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx státu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§174x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§175

Xxxxx xxxxxxxxx převezme xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud jeho xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xx x přes skutečnost, xx platnost xxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx xx území xxxxxxxx xxxx byla xxxxxxx. Obdobná xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§176
Xxxxxxxxx xxxx po xxxx zajištění cizince
(1) Xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) neodkladná, při xxxxxxx, xxxxx
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxx xxxx prohlubováním chorobných xxxx x xxxxxxx xxxxx,
3. způsobí bez xxxxxxxx poskytnutí zdravotní xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
4. xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx,
5. xxxxxxxxx změny xxxxxxx x jednání postiženého, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxx
6. xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a porodu, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx těhotenství xx xxxxxx cizince,
b) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx §134 xxxx. 2 xxxxx xxxx, a xx x xxxxx, xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně skutečně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxx.
(5) X xxxxxxx, kdy náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx se x xxxxxxx, který učinil xxxxxxxxxx x úmyslu xxxxxxx o mezinárodní xxxxxxx nebo je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xx cizince xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx péče xxxxxxx xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, vazby nebo xx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 a x §134 odst. 2. Xxxxxxx poskytnuté zdravotní xxxx podle xxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx vymezený xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§176x
Xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx případech
(1) Xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx stanovené xxxxx §50x xxxx §118 odst. 3 xx xxxxx poskytne xxxxxxxxx péče
a) xxxxxxxxxx x základní xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx, xxxxx
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změn x xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx
5. xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x porodu, x xxxxxxxx umělého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,
x) v xxxxxxxxxxx x nařízenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Náklady na xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx péče vznikla xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx podle §50a xxxx §118 xxxx. 3.
(3) V xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx a xxxxxxx xx x xxxxxxx, xxxxx učinil xxxxxxxxxx x úmyslu xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxx je žadatelem x udělení mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxxxx úhradu xxxxxxx ministerstvo.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.3.2012 (do xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§176x
Xxxxxx pobytu xxxxxxx x přijímacím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx letišti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany
(1) Cizinec, xxxxx xx v xxxx nabytí právní xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x tomto xxxxxxxxx xx do xxxxxxxxxxx mimo xxxxx x vlastních xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx zdravotní péče x souvislosti s xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx hradí cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx cizinec xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 hradit, xxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx prostředků x není-li jejich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx náklady xxxx. Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§176c
Úhrada xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxx průvozu leteckou xxxxxx (§152 x 153) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx státu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx průvozu cizince xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo průvozu xxxxxxxx cestou xxxxx §152 a 153 xx xxxxx xxxxx xxxxx, jde-li o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxx návrat xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx jiného státu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxx přes xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx případě xx xx nákladů zahrnou x náklady xxxxxxx x xxxxxxxx provedeným xxxxxxxxxxx orgány xxxxx, xxxxx územím xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx.
§176x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§177

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxx, xxxxxx x roku xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, obrazovým záznamem xxxxxxx x údaji, xxxxx policie k xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§178
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 15 let, který xx schopen projevit xxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

§178x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx rozvedený.

(2) Nezaopatřenost xxxxxx xx posuzuje xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 26 xxx xxxx, xxxxx nepřetržitě studuje xx xxxxxxx xxxx xxxxxx škole x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x tom, že xxxx studium xx xxxxxxxxx xx roveň xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx vysokých xxxxxxx x Xxxxx republice.

§178x
(1) Xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx výkon činnosti, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx8e), xxxxxxx kartu xxxx modrou xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx obchodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo členem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatelem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx výkon takové xxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx8e), xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Za xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, statutárního xxxxxx anebo člena xxxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx člena xxxxxxxx xxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxx jiného xxxxxx družstva xxxx xxxxx vyplývající x xxxxxxxx činnosti této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx obdobně.
§178x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§178x

Xxxxxx mocí rozhodnutí x povolení x xxxxxxxx xxxxxx zaniká xxxxxxxx dříve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu2),3a) xxxxxx platnost xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§178x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2012 Xx.)
§178x
(1) Policie informuje Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, předání xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kanceláře Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nezbytnou xxxxxxxxxx.
(2) Policie předává Xxxxxxxxx ochránci práv xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x zajištění, rozhodnutí x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x přerušení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince do xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x rozhodnutích xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx o propuštění xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17).
§178x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s účinností xx 1.1.2011

§179

Xxxxxx znemožňující xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx cizince není xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx obavy, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx vrácen xx xxxxx, jehož je xxxxxxx občanem, xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx občanství, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx hrozilo skutečné xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx vážnou xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx lidské xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bylo x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xx dopustil xxxxxxxxx činu xxxxx xxxx, xxxxxxxxx trestného xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx lidskosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujících xxxxxxxxxx x xxxxxx trestných xxxxxx,

x) xxxxxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx, které xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx činů uvedených x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx nebo xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) se xxxx území xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činů odlišných xx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxxxxx-xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx osoby xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx trestnímu xxxxxxx za xx, xx předpokladu, xx xxx x xxxxxx, xx xxx lze x České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) X případě xxxxx odstavce 3 xxxx 4 xx xxxxxx cizinci vyhledat xx xxxxxxx do 60 xxx xxxxxxx x xxxxx státě. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx státě xxxxxxxx, xxxxxx xx policie xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx [§33 xxxx. 1 písm. x)].

§180
Ověření pozvání x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xx úředním xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvede xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo, xxx, xxxxx x rok xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxx xxxxx svůj xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby x xxxxxxx opatří xxxx xxxxxxxx a jménem, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (statutárního xxxxxx). Zvoucí osoba x xxxxxxx xxxx xxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x dobu, xx xxxxxx cizince xxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 7 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx je povinna xxxxxxxx xx xx xxxxxxx sedmý xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx pozvání, po xxxxxx x xxxxxxx x dříve, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) jestliže xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx neprokáže xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §15,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx xxxxxxxxx xxxxx §100,
x) xxx zjištění xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nečitelně, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxx prohlásila, xx xxx xxxxx.
(6) Na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx osoba povinna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x pozvání xxxxxxxx xxx, xx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zvaného cizince x xxxxxxx stanoveném x §13,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 0,25 násobku částky xxxxxxxxxxxx minima6) za xxxxx den xxxxxx xx území, pokud xxxxxxx nebude xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx doklad x xxxxxxxx cestovního zdravotního xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx prohlásí, že xxxxxx pojištění xxxxxx xxxx vstupem xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §180j xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 60&xxxx;000,- XXX,
x) disponuje xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx zvaného xxxxxxx x xxxxx ve xxxx odpovídající xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx trvalého xxxxxx.
Xxxxxxxxx schopnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmen x) xx d) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxx přijatého x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) Policie x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozvání tuto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx se na xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx odepření xxxxxxx potvrdí.
(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx.

§180x

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§180b

Identifikační xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx platná xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, kterou xxxxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dokladem xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxx x imunit, xxxxxxx jeho držitel xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx prohlašuje za xxxxxxxx Ministerstvo zahraničních xxxx.

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx cizincem xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xx 18 let, který xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx doprovodu zletilé xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx platného xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 18 xxx xx, xxxx x případě, xx je xxxxxx xxx státního xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx dobu, xx xxxxxx se skutečně xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx osoby; xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez doprovodu xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xx území9c).

§180c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 428/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince

Policie xxxxxxx, který x xxxxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx, na požádání x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§180x
Xxxx xxxxxxxxx důvodů neudělení xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za neplatné xxxx zrušení xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx požádat x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x) neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx 2, xxxx
x) prohlášení krátkodobého xxxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení xxxx xxxxxxxxx.
(2) Žádost x nové posouzení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 podává cizinec x správního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx neplatné xxxx xxx dne, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx území; xxxxxx žádosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx pro podání xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 180 dní xxx dne xxxxxx xxxxxxx o xxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxx posouzení xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx obsahovat údaje x xxx, kdo xx podává, x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx cizinec xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo v xxxxxxxxxxx s odepřením xxxxxx na území.
(4) Správní orgán, x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx 5 xxx xxx xxx jejího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx krátkodobého xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx. Xxxxxxx xxxxx, x kterého xx xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx změnit, pokud xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x nové xxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxx 1.
(5) Xxxxxx o nové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 posuzuje x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx.
(6) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx posuzuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, zrušení xxxxxxxxx krátkodobého xxxx xxxxxxxxx cizinci, xxxxx xx xxxxx požívá xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27), x jde-li x xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 5. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx povinno xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx důvodem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stanovisko xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx stanovenými xxxxx použitelným právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a), x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, s xxxxxx uvedenými v §20 xxxx. 5, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na území x xxxxxx stanovenými x §9 odst. 1 xxxx 2 x výjimkou xxxxxxx, xxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx policie. Xxxxxx xxxxxxx podle §170a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého víza x důvody xxxxxxxxx x §56.
(8) Xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx posuzuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx víza, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxx stanovenými přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27) x x době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních hranic xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3b), rovněž posuzuje xxxxxx důvodů neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx stanovenými přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství6a), a xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x důvody xxxxxxxxx x §20 xxxx. 5, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vstupu xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxx 2.
(9) Xxxxxxxxx orgán písemně xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxx nového posouzení xxxxxx neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx krátkodobého xxxx za neplatné xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxx neudělení dlouhodobého xxxx ve lhůtě xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§180x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx x xxxxx zákoně xxxxxx pojem "xxxxxx", "xxxxxxxxxx" xxxx "xxxx xxxxxxx", xxxxxx xx xxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x partnerů xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx potvrzeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx stejného xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dvou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§180f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§180x
Xxxxxx nákladů spojených x xxxxxx českého xxxxxx x zkouškou xxxxxxxx českého xxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx10a).
§180x vložen xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

§180x

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx cizince x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x), g), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpět xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem, xxxx-xx zahájeno xxxxxx x vyhoštění xxxxxxx x xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

Účinnost od 1.1.2011 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§180x
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx 90 xxx
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27).
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx33), xxxxx xxxx náklady xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xx-xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx duchovních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kulturních xxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx xxxx, vzdělání, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevyžaduje xx cizince, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx zajistit xxxxxx pojištění xx xxxxx státu xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v §42x xxxx. 3; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx území, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx vstupu na xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dále xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx upustil, xxxxxx-xx xxxxxxx na xxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx nebo xxx-xx x občana Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2011 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx č. 375/2011 Xx.)
§180x
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxxx nad 90 xxx
(1) Dokladem o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pobytu xxx 90 dnů xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad, xxxxxx cizinec prokazuje xxxxxxxxx kryjící náklady, xxxxx xx povinen xxxxxxx xx dobu xxxxx xxxxxx na xxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx tělesných xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx povolen xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jednu pojistnou xxxxxxx xxxx xxxxxxx 60&xxxx;000 XXX, x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výše xxxxxxxxx nákladech.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx sjednáno:
a) u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pojištění xx xxxxx45),
x) x xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxx ve xxxxx, xxxxx je vázán Xxxxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru1d), xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxxxxx má cizinec xxxxxxx pobyt.
(3) V xxxxxxx xxxxxxxxx uzavřeného x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx:
x) xxxxxx xxxxxxx překlady xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jazyka, prokazující xxxxxxxx cestovního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, limitu xxxxxxxxxx xxxxxx 60 000 XXX x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx je xxxxxxxx bez spoluúčasti xxxxxxxxxxx,
x) xx požádání xxxxxx x úhradě xxxxxxxxxx xx pojištění xx xxxxx dobu xxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx.
(4) Doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu33), xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxx smlouvy nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx pobyt xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ochranu xxxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a sportu, xx základě písemného xxxxxxx státního orgánu xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ověřeném pozvání xxxxx §15.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x pobytu xxx 90 xxx, xx-xx x xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx o xxxxxxxxxxx xxxx pobytu na xxxxx, může xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx45) x xxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 7.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistného plnění x xxxxxxx úrazu, xx kterému xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pojištěného xxx x důsledku požití xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pojištěným.
(7) Xxxxxxxxx zdravotní péčí xx xxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx pojištěnému xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx pojištění xxxxx být vyloučena xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zemí xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx 1.

§180k

Působnost xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§180x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 247/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

HLAVA XIX

ZMOCŇOVACÍ A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Zmocňovací ustanovení

§181

Vláda Xxxxx xxxxxxxxx může x xxxxxxx stanoveném xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxx stanovit, xx

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxx vízové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x nařízení xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx pobyt xx xxxxx je podmíněn xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx víza xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx nařízení; x xxxxxxxx vymezí xxxxx osob, xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx podmíněn xxxxxxxx xxxx.

§182
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) po xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx právní předpis Xxxxxxxxxx společenství27), xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx pouze na xxxxxxx xxxxxxxxx letištního xxxxxxxxxxx xxxx,
c) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, stravování a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) po projednání x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxx x postup xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx anatomickými xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx a xxxx ruce,
x) xxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx seznam zemí, xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu než xx xxxxx, jehož xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx povolen xxxxxxxxxx nebo trvalý xxxxx,
g) technické xxxxxxxx x postup xxx xxxxxxxxxx biometrických xxxxx x podpisu xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxx tiskopisu xxxxxxxxx xxxxx §117a xxxx. 4 a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Ministerstvo vyhlašuje xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§182x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x seznam xxxxxx x postižení, xxxxx xx mohly xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx xxxxx hlavy XX xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx českého xxxxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx českého xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jazyka,
c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx karet xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx průměrnou xxxxxx xxxxx mzdu v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§182x

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cizineckých xxxx, xxxxxxxxxx průkazů xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, průkazů x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x průkazů x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxx xxxxxxxx ztráty xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx policie xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx vydaných xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§182x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§183

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx řízení.

(2) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx učiněná xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxxx za xxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadního xxxxxxxx předpisu xx xxxxxxxx za povolení x xxxxxx.

(4) Xxx xxxx předpisy xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx krátkodobému xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx podle xxxxxx zákona.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x xxxxxx x povolení x pobytu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx x xxx vyznačenou.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx písemných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx tohoto zákona xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxx zaevidování, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §160 odst. 5. Xxxxxxxxx-xx vyznačená xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §160 xxxx. 5 xxxx xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx evidovaných spisů xxxxxxxxxx lhůta vyznačena, xxxxxxxxxxxx tyto evidenční xxxxxxxxx posoudí z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu24) x xxxxxxxxx xxxxxxxx archivní xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 30 let ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Platnost rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx po xxxx 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§184

§184 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§184x
Xxxxx republika na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x právech xxxxxx, xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx zejména xx xxxxxxxxxx čl. 23 xxxx. 2 a 3, čl. 24 xxxx. 1 x 2 Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx novorozenci xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2000 xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona cizincům, xxxxx xxxx právo xxxxxxxx pobytu na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx nebyl zdravotně xxxxxxxx. Úhrada xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx účelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zřídí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§184x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 140/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2001

XXXX DRUHÁ

§185

§185 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2008 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§186

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx k xxxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 72/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx č. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona č. 301/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Sb., xxxxxx x. 305/1997 Xx., zákona č. 149/1998 Xx., zákona x. 157/1998 Sb., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., zákona x. 166/1999 Xx., xxxxxx č. 167/1999 Xx. x xxxxxx x. 223/1999 Xx., xx mění takto:

1. X xxxxxxx 99 xxxxxxx x) xx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".

2. X xxxxxxx 99 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx xxxxxxxx xx osvobozeno xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dětem xx 15 let.".

3. X xxxxxxx 99 xx doplňuje poznámka, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx úřední.".

4. Xxxxxxx 100, včetně xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 100

a) Xxxxxxxx x pobytu cizinci Xx 1 000,-

b) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx Xx 500,-

c) Prodloužení xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx Kč 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxx změny v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx (xx každou xxxxx) Xx 300,-

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx průkaz xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx orgán nevybere xxxxxxxx za vydání xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o povolení x xxxxxx a xx vydání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxx pobytu.".

5. Xxxxxxx 101, včetně xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 101

x) Xxxxxxx českého víza x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx hraničním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;500,-

x) Xxxxxxx víza x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxx Xxxxx republiky Xx 1 000,-

c) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jednosměrného, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky Xx 200,-

x) Xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx vízum x xxxxxx xx 90 dnů uděleného xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 200,-

Osvobození:

Od xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx:

x) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx zdravotnické xxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx. Xx udělení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x zapsání xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx osvobozeno x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx mladší 15 xxx.

x) Udělení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx přechodu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x udělení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

1. Xxxxxxx xxxxx může xx poplatku xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx poplatek xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx orgán může xx poplatku podle xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x udělení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx přepravě, xxx xxxxxxxx přistání xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) této xxxxxxx x x případě, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poplatek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkon xxxxx této xxxxxxx x xxxx úřední.".

6. Xxxxxxx 132 xxx 1 xxx:

"1. Xxxxxxx

x) Xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx, průjezdního víza xxxxxxxxxxxxx, letištního xxxx xxxxxxxxxxxxx Kč 800,-

x) Xxxx k xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx Xx 3000,-

c) Xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů Xx 1500,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx obousměrného, xxxxxxxxxx xxxx obousměrného Xx 1200,-

x) Xxxxxxxxxxx víza xxx omezení počtu xxxx Kč 3000,-".

7. X položce 132 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx vzájemnost,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxx x xxxxxx zdravotnické x humanitární xxxxxx,

- xxxxxxx víza xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x pobytu,

- udělení xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

8. Xxxxxxx 153 xxxxxxx x) zní:

"a) x xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx Xx 200,-".

XXXX XXXXXX

Xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§187

Xxxxx č. 216/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 150/1996 Xx. xx xxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 3, §11 x §26 se xxxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

Novela xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu

§188

Zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Sb., zákona x. 133/1982 Xx., xxxxxx č. 180/1990 Xx., zákona č. 328/1991 Xx., zákona x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Sb., zákona x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 152/1994 Sb., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx č. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx č. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., zákona x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx xxxx takto:

1. X §120 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" doplňuje čárka x vkládají xx xxxxx "x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxx xxxxxxxxxx".

2. Xx §200x xx xxxxxxxx xxxx §200x xx 200x, které včetně xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 34x) xxx:

"Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx

§200x

(1) Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx jen "xxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34x) x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x zajištění x nařídil xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek xx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu,34e) xxxx xx cizinec obrátit xx xxxx s xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro trvání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxx xxxxx odstavce 1 musí kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, uvedení důvodů, x xxx navrhovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx důkazů, xxxxx xx navrhovatel xxxxxxxx, x xxxx xxx x xxx patrno, xxxx xx navrhovatel xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4, §79 odst. 1) xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxx bylo pravomocně xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx dovolává, x musí z xxx xxx xxxxxx, xxxx se navrhovatel xxxxxx.

(5) Navrhovatel je xxxxxxx k návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se dovolává, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

34x) Zákon x. 326/1999 Xx., o xxxxxx cizinců na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§200x

(1) X xxxxxx je příslušný xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinců (xxxx jen "zařízení"), x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx podání xxxxxx není xx xxxxxxxx umístěn, xx x řízení příslušný xxxx, x jehož xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Účastníky řízení xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§200x

(1) Xxxxx xx podává x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Soud xx vyžádá xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Orgán xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx připojit xxxxx, xxxxx se navrhovatele xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx do 24 xxxxx příslušnému xxxxx.

§200x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx policie, xxxxx xxxxx napadené xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účast xxx xxxxxxx.

(2) Jednání xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx nejsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zajištění.

§200s

(1) Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx §200x xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx správnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pro xxxxxxxxx, zda důvody xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx xxxxx. Xxxxxx provedené x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx soud vzít xx xxx skutková xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx zákonnosti xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav, xxxxx tu byl x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx před xxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxxxx xxxx mohly xxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx soud x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxx, xx se xxxxx zamítá; xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxx propuštění xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxx zamítnut, xxxxx důvody, xxx xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydáno, xxx xxxxxxxx, rozhodne x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx.

§200x

Xxxxx-xx soud xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §200x odst. 2 x xxxxxx, že xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx. Xxx-xx návrh xxxxxxxx, přísluší navrhovateli xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§200x

(1) Soud xx xxxxxxx návrh xxxxxxxxx přednostně x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx usnesení xxxxx xxxxxx opravné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx navrhovateli xx xxxxxxxx vykonatelné.

(5) Xxxxxxx-xx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxx, xxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxx xx xxxx vyhlášení. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx účastníkům řízení xx 24 xxxxx xx jeho xxxxxx. Xxxxx policie, který xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x němž je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, navrhovatele xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§189

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx

1. Xxxxx č. 123/1992 Sb., o pobytu xxxxxxx na území Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 190/1994 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 123/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky.

3. Článek X xxxxxx č. 150/1996 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx x. 123/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

§190

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

x. x. Xxxxxx v. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení §175 zákona x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xx. X xxxx 125 xxxxxx xxxxxx platí i xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vstup xxxxxxx xx xxxxx, xxxx pobyt xx xxx x vycestování xxxxxxx x území, xxxxx vstoupila v xxxxxxxx xxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2001.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 140/2001 Xx. s účinností xx 1.7.2001

Čl. XX

1. Xxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx vydaného xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pobyt xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Držiteli průkazu xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx; xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx považuje za xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx Xxxxxxxx unie,1a) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx vydaného xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 180 dnů xx xxxxxx účinnosti xxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx na xxxxxxx x výměně tohoto xxxxxxx za xxxxxx x povolení k xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx současně vydá xxxxxxxxx podle xxxx 1.

3. Xxxxx Evropské xxxx,1a) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx ve xxxxx do 180 xxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx státního xxxxxxxxxxx členského státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 180 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dostavit xx xx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropských společenství x xxxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxxx příslušník, který xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx do 180 xxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

6. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxx právní úpravy.

7. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx k trvalému xxxxxx.

8. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx účinností tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, pokud jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx.

10. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx považuje za xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

11. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxx víza x na území xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxxxxx xxxxxx úpravy.

Xx. II

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx řízení.

2. Xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx víza xx účelem strpění xxxxxx xx území xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx podle §43; policie vydá xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

3. Xxx se x xxxxxx xxxxxxxx předpisech xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx dlouhodobé xxxxx, rozumí xx xxx xxxxx na xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx x xxxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx.

4. Xxx se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hovoří x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx vízum x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

5. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx bodu 39 xxxxxxxxx x xx. I se xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění k xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,3a) xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxxx xx dočasnou xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, nejdéle xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

1. Xxxxxx x xxxxx x pobytu xxx 90 dnů podaná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny se xxxxxxxx xx žádost x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny.

2. Řízení x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podané xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem společného xxxxxxx rodiny se xxxxxxxx xx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, které xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v §42a xxxx. 1 zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005 xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x výměně tohoto xxxx xx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx.

6. Vyznačení xxxx xx provede xx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupně xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx 31. xxxxxxxx 2005; xx xxxx xxxxx tohoto režimu xxxxxxx xxxx úkoly xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxx hlavy XXX zákona x. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2006.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx. s účinností xx 24.11.2005

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx o xxxxxxx víza, vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2007

Xx. XXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Cestovní xxxxxxx s nosičem xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx vydávají xxx xxx 1. xxxxx 2009.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx studia podaná xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem studia xx xxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podaná podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §42d zákona č. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Řízení x žádosti o xxxxxx povolení x xxxxxx podané podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., ve xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx na xxxxx x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx podaná xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx žádost x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx území podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx podle §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x přiznání xxxxxxxx postavení rezidenta xx území podle §83 xxxx. 2 xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx 1 xxxx po xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vyřídí ve xxxxx do 180 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx10a) do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §65 odst. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 30 xxx.

7. Xxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Občan Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx státního xxxxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, který xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, xx oprávněn x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx vydaného xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, x xxx-xx průkaz xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx průkaz x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

10. Xxxxxxxx x pobytu xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx příslušníka členského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxx vydávat do 31. prosince 2007.

12. Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx zahájená podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Žádost x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 1 xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx platnost víza. Xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx použita x xxxxxx nákladů podle xxxx první, xxxxxxx xxxxxx.

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxx xx xxxxxx, u xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

Čl. VII

1. Xxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx údajů x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 24. xxxxxx 2009.

2. X případě, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2009, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji obsahujícím xxxxx o xxxxxxxx xxxxx, a xx xx základě nové xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.4.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx podle xxxxxx x pobytu cizinců xx území Xxxxx xxxxxxxxx, zahájené xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx vydané podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx průkazy o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx pobytovou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx jej vydávat xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2012.

4. Řízení x udělení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x doby xxxxxx xx dlouhodobé xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávnění a xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 31. prosince 2010 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x výjimkou xxxx 2, který xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.5.2011

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 326/99 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2000.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

140/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/99 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2001, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §88 x §89, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 26.4.2001; §161, §163 x §164, které xxxxxxxx účinnosti xx 1.1.2002

151/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správního

s účinností xx 1.1.2003

217/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Xx., xxxxx x. 329/99 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o cestovních xxxxxxxxx), x xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx x x změně zákona x. 283/91 Sb., x Policii XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx.

x účinností od 1.1.2003 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2, 5, 6, 9, §15x, xxxxx §17, 18, 19, 20, 31, 51, 56, 64x, 70, 78, §87x - 87t, xxxxx §88, 98, 103, 106, 108, 119, 120, 157, 158, 159, 160, 164, 168, 169, 171, 172, 173, §182x a xx. XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004); x výjimkou xxxxxxxxxx části §3, 4, 17x, 18, §26x, 29x, 29b, xxxxx §78, 93, 94, 118, 158 x xx. XX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX o xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 v Schengenu xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 o postupném xxxxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxxxx hranicích xxx XX (21.12.2007); části xxxxxxxxxx §1, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx, xxx xxxx XX xxxxxx Xxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.5.2004); §9, 124, 154 a 155 x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v XX (1.9.2007)

222/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 359/99 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 325/99 Xx., o xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 48/97 Xx., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 x výjimkou §69x, 69x, 165, 176x, xxxxx nabyly xxxxxxxxx 31.7.2003; části §1, 6, 7, 8, 9, 17, 17x, 17x, 19, 20, 21, §30 xx 50, 51, 56, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 69b, 70, 75, 80, 81, 87x, 87b, 87e, 88, 98, 107, 114, 118, 159, 160, 163, 164, 169, 170, 173, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx, kdy vstoupila x platnost smlouva x přistoupení XX x XX (1.5.2004); xxxxx §17x a 17x, 18, 26, 29x, 80, 180x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx podepsané dne 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro XX (21.12.2007)

290/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx v částce x. 94/2004

436/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2004

501/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx správního xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

539/2004 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 141/61 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2004

540/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 29.7.2004 a xxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxx 23.8.2004

s xxxxxxxxx xx 6.11.2004

559/2004 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 328/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx dokladech), xx znění pozdějšícch xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2005

428/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 24.11.2005 x xxxxxxxx §14, 29a, 80 x 158, které xxxxxxxx účinnosti dnem xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX x vstupu x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007), a ustanovení §169, který nabývá xxxxxxxxx 1.1.2006; §18 xxxxxxx platnosti xxxx xxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX o xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ČR (21.12.2007); §37, §46x x účinností ode xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx EU x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007) x §157x xxxx. 11 xxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx v xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

136/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.9.2006

161/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti xx 26.6.2006; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady EU x xxxxxx x xxxxxxxx Úmluvy podepsané xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xx společných hranicích xxx ČR (21.12.2007) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí Rady XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ČR (1.9.2007)

165/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 325/99 Sb., o xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006 s xxxxxxxx §115 xxxx. 3 xxxx. b), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

230/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

170/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx se vstupem XX do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

379/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 21.12.2007 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.9.2008, 1.1.2009 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským královstvím x provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ČR (21.12.2007)

42/2008 Xx., úplné xxxxx xxxxxx č. 326/99 Xx. publikované x částce č. 13/2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

129/2008 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

140/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.4.2008

274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Policii XX

x účinností xx 1.1.2009 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2008 Xx., kterým xx mění zákon x. 155/95 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

382/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2009

41/2009 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

42/2009 Xx., xxxxx xxxxx zákona č. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 13/2009

47/2009 Xx., nález XX xx xxx 9.12.2008 ve xxxx xxxxxx xx zrušení §171 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Xx.

x xxxxxxxxx xx 13.2.2009

197/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.6.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx registrech

s účinností xx 1.7.2010

278/2009 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

424/2010 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 100/2010 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2010

427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 325/99 Xx., x azylu x x změně zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.5.2011 x 1.1.2013

73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx XX x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

224/2011 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 80/2011

303/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 150/2002 Sb., soudní xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.1.2012

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx změnách xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

222/2012 Xx., kterým xx xxxx volební xxxxxx x xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 26.6.2012

234/2012 Xx., xxxxx XX xx xxx 24.4.2012 xx. zn. Pl. XX 23/11 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §171 písm. x) xxxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 427/2010 Xx., respektive xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §171 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx 31.12.2010 (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 19.7.2012

494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 306/2009 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2013

103/2013 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 325/99 Sb., o xxxxx x x xxxxx zákona č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o azylu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ČR a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.5.2013 x 1.1.2014

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

312/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx x příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Sb., x změně daňových xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

22/2014 Xx., nález XX xx xxx 12.11.2013 xx. xx. Xx. XX 22/13 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx části šesté xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 306/2009 Xx., a xxxxxxx xxxxx zákony (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 7.2.2014

101/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/99 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 24.6.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

203/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ČR x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.8.2015

204/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2016

314/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 326/99 Xx., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 221/2003 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx cizinců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 18.12.2015

318/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

191/2016 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX x x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxxxx)

x účinností xx 1.8.2016

298/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o službách xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

456/2016 Xx., kterým xx mění zákon x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

222/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., o pobytu xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 15.8.2017 x výjimkou xxxxx §158, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.8.2018

16/2019 Sb., xxxxx XX xxxxx xx dne 27.11.2018 xx. xx. Xx. XX 41/17 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 325/1999 Xx., x xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 326/1999 Sb., x pobytu cizinců xx xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 21.1.2019

176/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.7.2019 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 1.9.2019, 1.7.2020 x 1.1.2021

255/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x znalcích, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x soudních xxxxxxxxxxxx x soudních xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

277/2019 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

165/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x účinností xx 1.10.2020

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

274/2021 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 2.8.2021 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx zprovoznění Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx cestovní xxxxxxxxx x xxxxxxxx (XXXXX) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 88 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1240

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., o Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2022

240/2022 Sb., kterým xx mění zákon x. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2022

279/2022 Xx., nález XX xx xxx 19. xxxxxxxx 2022 sp. xx. Pl. XX 12/19 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §129x xxxx. 3 xxxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.9.2022

173/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 325/1999 Xx., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023 x xxxxxxxx §48, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024

278/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců na xxxxx České republiky x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.9.2023

412/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

454/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 65/2022 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vojsk Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2023 x 1.1.2024

31/2024 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

x xxxxxxxxx xx 1.4.2024

89/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2026

123/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2025

x xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělením x xxxxxx x. 2/2000 Xx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 562/2006 xx xxx 15. xxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx kodex Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohyb xxxx (Schengenský hraniční xxxxx).
1a) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
1b) Smlouva o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.
1x) Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx států na xxxxxx jedné x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
1d) Přílohy X x XXXX Xxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 310/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jiných xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx.
3a) Zákon č. 221/2003 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3x) Xxxxx č. 216/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
4) Xxxxx č. 49/1997 Sb., x civilním xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx č. 189/1999 Xx.
4x) Nařízení Xxxx XX č. 2133/2004 xx xxx 13. xxxxxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ukládá povinnost xxxxxxxxxxxx opatřovat otiskem xxxxxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x tomuto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Schengenské xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx xxxxxxx pátá trestního řádu.
5a) Dohoda xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx unie Beneluxu, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podepsaná v Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985.
Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5x) Xxxxx xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5c) Xxxxxxxxxx Rady 2004/574/ES xx xxx 29. dubna 2004, xxxxxx se xxxx xxxx II Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) §101 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
6) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu.
6x) Nařízení Xxxx (XX) č. 539/2001 xx xxx 15. března 2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxx mít xxx překračování vnějších xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx třetích xxxx, xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx jsou xx xxxx povinnosti osvobozeni, x platném xxxxx.
7) §26 xx 32 zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 163/1993 Xx.
7a) §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., x civilním xxxxxxxx.
7x) Úmluva x mezinárodním civilním xxxxxxxx xxxxxxxxx pod č. 147/1947 Sb.
7x*) Xxxxxxxxxx Rady x společné xxxx xxxxxxx Radou xx xxxxxxx xx. X.3 xxxx. 2 xxxx. x) Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx týkající xx možnosti xxxxxxxxx xxxx ze třetích xxxx x xxxxxxxxx x některém xxxxxxxx xxxxx (94/795/JVV).
7x) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx pobývajícími xxxxxxxxx.
7d) Nařízení Xxxx (XX) č. 415/2003 xx xxx 27. února 2003 x udělování xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx takových xxx projíždějícím námořníkům.
8) Xxxxx č. 1/1991 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8x) Xxxxxxxx Xxxx 2005/71/ES xx xxx 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/17/ES xx dne 22. xxxxxxxx 2003, xxxxxx se mění xxxx X xxx 1.4 Společné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x část X xxx 4.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx pro udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx víza.
8d) Xxxxxx k xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 xxxx xxxxxxx xxxxx Hospodářské xxxx Xxxxxxxx, Spolkové xxxxxxxxx Německo x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx SCH/Com (99)13 xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxxx znění Xxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/17/ES ze xxx 22. xxxxxxxx 2003, xxxxxx se xxxx xxxx X xxx 1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx X xxx 4.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxx doklady pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
8e) Xxxxx č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx.
8f) Xxxxx č. 455/1991 Sb., o živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Zákon č. 277/2009 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) Xxxxxxxx Xxxx 2001/40/ES xx xxx 28. xxxxxx 2001 x xxxxxxxxx uznávání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
9x) §149 xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
9x) Xxxxxxxx Xxxx 2003/86/ES ze xxx 22. xxxx 2003 x xxxxx xx xxxxxxxx rodiny.
9d) §2 x 3 zákona x. 110/2006 Sb., x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §26 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9f) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/114/ES xx xxx 13. prosince 2004 x xxxxxxxxxx přijímání xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx za účelem xxxxxx, výměnných xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Xxxxxxxx Rady 2004/81/ES xx dne 29. dubna 2004, xxxxxxxx xx vydávání xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx objekty xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány.
9x) §232a xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §171a xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §171a x 171d xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Zákon č. 341/2005 Sb., x veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 379/2007 Sb.
9k) Zákon č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) §37a xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 382/2008 Xx.
9x) §98 xxxx. m) zákona x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 161/2005 Sb.
9x) §20a xxxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx. x xxxxxx č. 492/2000 Xx.
9x) §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
10) §57 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10a) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10b) Xxxxxxxxx §114 xxxxxx č. 561/2004 Sb.
10x) Xxxxx č. 94/1963 Sb., o rodině, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §12 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx. x xxxxxx x. 165/2006 Sb.
11x) Vyhláška č. 326/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x způsobu xxxxxxx x umístění xxxxx x označení xxxxx, x náležitostech x přečíslování xxxxx x o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx potřebných x přidělení xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 193/2001 Xx.
11x) §17a xxxxxx x. 94/1963 Xx.
11x) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., zákona x. 176/2002 Xx. x xxxxxx č. 438/2004 Xx.
12x) §151 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
12x) §150 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
13) Xxxxxxxx Rady 2004/38/ES xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx a jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pohybovat x xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx.
13x) Xxxxxxxxx obchodní zákoník, živnostenský zákon, zákon č. 220/1991 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx komoře x Xxxxx xxxxxxxxxx komoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13b) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 1612/68 xx xxx 15. xxxxx 1968 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxxxxxxxxxx.
13x) §32 xxxxxx č. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
13x) §30 x 31 zákona x. 155/1995 Xx.
13x) §25 x §38 xxxx. x) zákona x. 155/1995 Sb.
13x) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx 68/360/EHS, x xxxxxxxxxx omezení xxxxxx x xxxxxx pracovníků xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx Společenství.
14) §116 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 256/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
15x) Xxxxxx 2 xxx 14 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 562/2006.
15x) Xxxxxxx V, xxxx X odstavec 3 písm. a) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 562/2006.
15x) Xxxxxx 3 Xxxxxxxx Xxxx 2001/51/ES xx xxx 28. xxxxxx 2001, kterou xx doplňuje xxxxxx 26 úmluvy k xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dohody xx dne 14. xxxxxx 1985.
15d) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci x xxxxxx xxxxx.
15x) Rozhodnutí xxxxxxxx xxxx členských xxxxx xxxxxxxxxxxx x Radě xx dne 25. xxxxxx 1996 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx (96/409/XXXX).
15x) Nařízení Rady (XX) č. 2252/2004 xx xxx 13. xxxxxxxx 2004 o normách xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx prvky v xxxxxxxxxx pasech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16a) §2 xxxx. 7 a §14a odst. 2 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx.
16x) §15 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx.
17) §200o x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
17x) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 343/2003 xx xxx 18. xxxxx 2003, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro určení xxxxxxxxx xxxxx příslušného x xxxxxxxxxx žádosti x azyl podané xxxxxxx příslušníkem xxxxx xxxx v některém x xxxxxxxxx xxxxx.
18) Xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., o ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x pyrotechnických xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu (xxxxx x střelných xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
19) §1 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x. 37/1989 Xx., x xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx x xxxxxx toxikomaniemi.
Xxxxx č. 167/1998 Sb., o xxxxxxxxxx látkách a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů..
19x) §36 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
20) Xxxxxxxx Xxxx 2003/110/ES xx dne 25. xxxxxxxxx 2003 x pomoci při xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx leteckou cestou.
20x) Nařízení Xxxx (XX) č. 871/2004 xx xxx 29. dubna 2004 o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx boje xxxxx terorismu.
21) Zákon č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx dokladech), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21x) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
21x) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) §17 xxxx. x) zákona x. 256/1992 Xx.
23a) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x zpravodajských xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
24) Zákon č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 343/1992 Xx.
24x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
24x) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
24x) Xxxx xxxxx x třetí správního řádu.
25) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x znalcích x tlumočnících.
26) §244 xx 250k zákona x. 99/1963 Xx.
26b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX/Xxx (99)13 xx xxx 28. xxxxx 1999 x konečném xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
27) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 810/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 o xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x vízech (xxxxxx xxxxx).
28) §42 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx. a xxxxxx x. 176/2007 Xx.
29) Xxxxxxxx Xxxx 2005/71/ES xx dne 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx postupu xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxx xxxxx vědeckého xxxxxxx.
30) Například xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1987 Sb., o státní xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Vyhláška č. 326/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx ulic x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xxxxxxx a umístění xxxxx k označení xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přečíslování xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čísel a xxxxxxxxx potřebných k xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 193/2001 Xx.
32) Xxxxxxxx Xxxx 2009/50/ES o podmínkách xxx xxxxx x xxxxx státních příslušníků xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx.
33) Zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1408/71 xx xxx 14. června 1971 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx x jejich rodinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x rámci Společenství.
Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
34) §319 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 362/2007 Sb.
35) Xxxxxxxxx xxxxx č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 95/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a specializované xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx lékaře a xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx a x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x poskytováním zdravotní xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 589/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 343/2003 xx dne 18. xxxxx 2003, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x posuzování xxxxxxx o azyl xxxxxx xxxxxxx příslušníkem xxxxx xxxx x xxxxxxxx x členských xxxxx.
38) §143 xxxxxxxxx řádu.
39) §14a xxxx. 2 zákona x. 325/1999 Sb., xx xxxxx zákona x. 165/2006 Xx.
40) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1030/2002 xx xxx 13. xxxxxx 2002, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxx státní příslušníky xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 380/2008.
41) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §27 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Policii Xxxxx republiky.
43) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy x x změně některých xxxxxxx xxxxxx.
44) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví.
46) Zákon č. 153/1994 Sb., x zpravodajských xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 274/2008 Xx.
Xxxxx č. 341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
46) §75 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§15a xxxxxx x. 200/1990 Xx., o přestupcích, xx znění zákona x. 494/2012 Sb.
47) Xxxxxxxx Rady 2003/109/ES xx dne 25. listopadu 2003 x právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenty.
48) §46a xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx. a xxxxxx x. 103/2013 Xx.