Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.04.2006.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2006 do 31.05.2006.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
326/99 Sb.

 

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1
Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12
Prostředky k pobytu na území §13
Hraniční průvodka §14
Pozvání §15 §15a

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a
Dlouhodobé vízum §17b
Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18
Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19
Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b
Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu
Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31 §32
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34
Prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů §35
Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39
Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40
Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41
Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu
Povolení k dlouhodobému pobytu §42
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a
Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b
Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ve zvláštních případech §42g
Náležitosti k žádosti o vydání zelené karty §42h
Modrá karta §42i
Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §45 §46
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d
Zrušení a zánik platnosti zelené karty §46e
Zrušení platnosti modré karty §46f §47 §48 §48a §48b
Oddíl 4
Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49
Díl 5 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území
Výjezdní příkaz §50
Rozhodnutí o povinnosti opustit území §50a
Díl 6 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54
Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55
Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57
Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61
Zánik platnosti dlouhodobého víza §62 §63
Studium §64 §64a §64b
Hlava IV - Trvalý pobyt na území
Díl 1 §65
Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74
Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82
Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85
Díl 3 §86
Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt §87a §87b §87c
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území a zánik jeho platnosti a důvody pro zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie §87d
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e
Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f
Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j
Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k
Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m
Díl 3 - Potvrzení a průkazy
Potvrzení o přechodném pobytu na území §87n
Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie §87o
Prodloužení doby pobytové karty o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87p
Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87r
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87s
Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87t
Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y
Skončení platnosti průkazu §87z
Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93

Hlášení k pobytu držitele zelené karty §93a §94 §95 §96 §97
Hlášení změn §98
Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a
Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100
Domovní kniha §101
Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103
Povinnost dopravce §104
Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105
Povinnosti orgánů státní správy §106
Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112 §113

Cestovní průkaz totožnosti §114
Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115
Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a
Neplatnost cestovního dokladu §116
Zadržení cestovního dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a
Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b
Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e
Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f
Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a
Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121
Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122
Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123
Dobrovolný návrat §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území §123b
Finanční záruka §123c
Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a
Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128
Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129
Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150 §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153
Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIV - Správní delikty

Přestupky §156 §156a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §157
Společná ustanovení ke správním deliktům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162
Ředitelství služby cizinecké policie §163
Odbor cizinecké policie §164
Působnost ministerstva §165
Oprávnění ministerstva §165a
Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166
Oprávnění policie §167

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168
Odchylky od správního řádu §169 §170 §170a §170b
Soudní přezkum §171
Žaloba §172

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173

Trestní zachovalost §174
Přiměřenost §174a §175
Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176
Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a
Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b
Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c
Totožnost §177
Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d
Důvody znemožňující vycestování §179
Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a
Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b
Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c
Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d
Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e
Partnerství §180f
Úhrada nákladů spojených s výukou českého jazyka a zkouškou znalostí českého jazyka §180g
Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §182 §182a §182b
Přechodná ustanovení §183 §184 §184a
Část druhá §185
Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích
Správní poplatky §186
Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187
Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188
Část šestá - Závěrečná ustanovení
Zrušovací ustanovení §189
Účinnost §190
č. 140/2001 Sb. - Čl. II
č. 217/2002 Sb. - Čl. IV
č. 222/2003 Sb. - Čl. II
č. 428/2005 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV
č. 136/2006 Sb. - Čl. VII
č. 161/2006 Sb. - Čl. II
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
č. 379/2007 Sb. - Čl. II
č. 140/2008 Sb. - Čl. VII
č. 427/2010 Sb. - Čl. II
Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.

326

XXXXX

xx xxx 30. xxxxxxxxx 1999

x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§1
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky (xxxx xxx "xxxxx"), xxxx pobytu na xxx x vycestování x území x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), Ministerstva xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Cizincem xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx České republiky,1) xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.1a)
(3) Úprava vstupu, xxxxxx x vycestování xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou sjednanou x Xxxxxxxxx společenstvím1b) x na občana xxxxx, xxxxx xx xxxxx Smlouvou x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,1c) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Účinnost xx 1.1.2004 xx 31.8.2006 (do xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§2
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, který
a) požádal Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx2) xxxxxxxxx xxxxx,
x) pobývá xx xxxxx xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxx cizích ozbrojených xxx na xxxxx,3)
x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k pobytu xx xxxxxx dočasné xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx3a) xxxxxxxxx xxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 217/2002 Xx. x 379/2007 Xx.)
§3
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx přes xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx určeném x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
x) místo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx smlouva") xxxxxx pro překračování xxxxxxxx hranic České xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto zákonem,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx,4) xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx lodě xxxxxxxxxx osobní xxxx xxxxxxxx xxxxx přepravy x době, kdy xx x tomto xxxxxxxx prováděna xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx kontrolou xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx již xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 217/2002 Xx. a 379/2007 Xx.)
§4
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx podrobit xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx překročení xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx hraniční kontrola xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxx předloženým xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13).
(3) Xxxxxxx xx povinna, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx4a) xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx vstup na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx razítka do xxxx xxxxxxxxxx dokladu.
(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, má xxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxx provedené xxxxx xxxxxx právní xxxxxx xxxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 31.8.2006 (do xxxxxx x. 136/2006 Xx.)
§5
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xx xxxxxxxx policie
a) xxxxxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx doklady:
1. xxxxxxxx xxxxxx (§108), jehož xx držitelem; xx xxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx doklad, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxxx xx území za xxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxxxxx k pobytu xx území, vztahuje-li xx xx cizince xxxxxx povinnost,
3. xxxxxx x zajištění prostředků x xxxxxx xx xxxxx (§13) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx 180 xxx xxx xxx xxxx ověření xxxxxxx (§15 a 180),
4. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx náklady xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx státu, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx státu, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x to xx xxxx minimálně 30&xxxx;000 XXX (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xx dobu pobytu xx xxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
5. doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx pobytu xx území, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem,
6. xxxxx xxxxx, který xx xxxxx jeho xxxxx xxxx přes xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x území do xxxxxxxx xxxxx cestovat; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx bez víza,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x území (§12) xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx jiného xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx xx odůvodněná obava, xx xxxx náklady xxxx xxxxxx Česká xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx v xxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx (§54).
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 25.6.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§6
(1) Xxxxxxxxx xxxxx §5 xx nevztahuje xx cizince, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5b) xxxxxxx xx orgánu xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx území xxxxxxxx (§152) nebo xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právního předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 písm. x) xxxx 3 xx 6 a xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) až d) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§15a).
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) bodů 3 xx 6 a xxxxxxxxx podle §5 xxxx. x) až x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxx hraniční xxxxxxxx prokáže xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx pasem xxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx a diplomatickým xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§49).
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3, 5 x 6 x §5 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx (§30).
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. x) xxxx 2 až 6 a §5 xxxx. b) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x době platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§65 x xxxx.) x xx cizince xxxxx §87.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad xxxxx §5 písm. x) xxxx 3, 5 x 6 a §5 xxxx. b) xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxx xxxxx podle §26 xxxx §30 xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad xxxxx §5 písm. x) xxxx 3, 5 x 6 x §5 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, který xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx.
(8) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 1 xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx 15 xxx x xx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince.
(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním pojištění xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx pojištěn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu5), xxxxx jsou náklady xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zajistit takové xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 2; x xxxxxxx xxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pobytu xx xxxxx, nejpozději xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xx území. Předložení xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx upustil xxxx vstupuje-li xxxxxxx xx území v xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(10) Xxxx-xx občan Xxxxxxxx unie cestovní xxxxxx xxxx nemůže-li xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx při xxxxxxxx kontrole xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx dokladem. Xxxx-xx xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad nebo xxxxxx-xx si xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx č. 165/2006 Xx.)
§7
(1) Xxxxxxx x xxxxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x x rozhodnutí x xxxx neudělení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx2)
x) xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx území po xxxx 15 pracovních xxx xxx dne xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nemůže-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx do xx xxxxx podle xxxxxxx x),
x) upozorní xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxx platnosti xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, že by xxxxxxx při xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx prosazování xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§8
(1) Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx udělení xxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx doklad xxxxx §5 písm. x) xxxx 2 xx 6 a §5 xxxx. x).
(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vydaným xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx jméno x příjmení, datum x xxxxx narození x státní xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 25.6.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§9
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx odepře xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jestliže
a) xxxxxxx xxxxxxxxx předložit xxxxxx xxxxx §5 písm. x) xxxx 1 xx 3 nebo 6 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 písm. x), x) xxxx x),
x) xxxxxxxx víza xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, zrušena xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx víza; xxxxxxx xxxxxxx platnosti xx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxx (§154),
x) xxxxxx xxx xxx, xxx budou xxxxxxxxxx kontroly xx xxxxxxxx xxxxxxxxx...,
x) uplynula xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí x případě xxxxxxxxxxx xxxx (§113), pokud xxxxxx důvody, xxx xxxxx xxx cestovní xxxxxx vydán,
f) xxxxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xx-xx stanovena, xxxxxxxxxx xxxxx,
x) zápisy xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx (§114) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy [§108 xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx cestovní xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xxxxx nebo neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx státu, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx neplatný xxxx odcizený,
k) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje x účelu pobytu xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx předpokládat, xx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost; xx xxxxxxx, xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx1a),
x) xx důvodné xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx mohl při xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx výkon xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx ode xxx, xxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx hranicích...,
n) by xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
o) předložené xxxxx neopravňuje ke xxxxxx v místě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1. x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vstup xx xxxxx, nebo
2. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxx (§52).
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx cizinci xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx platnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nepřesahuje xxxxxxx x 90 xxx dobu xxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx pobytu xx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx o 90 xxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a)
x) xx xxxxxxx podezření, že xxxxxxx trpí nemocí, xxxxx xx uvedena x seznamu xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§182x) (xxxx jen "závažná xxxxx"),
x) xxxxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad xxxxx §5 xxxx. x) bodu 4 xxxx 5, xxxx
x) xxxxxxxx doklad xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, že do xxx xxxxx vyznačit xxxxx xxxxxx záznam xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předkládaného cizincem xxx xxxxxxxx kontrole x souvislosti s xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx smlouvy, pokud xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxx-xx o xxxxxx Evropské xxxx.1a)
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) a xxxx. x) xx x) x xxxxxxxx 2 xxxx. b).
(4) Xxx xxxxxxxx vstupu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxxx přiměřenost xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vstupu, xxxxxxxx xxxxxx vstup xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1a). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1a), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx Evropské xxxx pobývá na xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx vízum podle xxxxxx zákona, x xxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) xx x) xxxx x), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx skutečnost xx xxxx xxxxxxx.
(7) O xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jednotném formuláři5c) x xx cestovního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zneplatní5c).
Xxxxxxxx od 1.1.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§10
§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Xx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§11
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pasu, xxxxx xx akreditován xxx xxxxx, odepře xxxxxxx vstup xx xxxxx, zjistí-li důvod xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), x) nebo j).
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§11x
Xxxx-xx vydáno rozhodnutí x odepření vstupu x xxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 písm. x) xxxx x), může xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxx o vydání xxxxxx rozhodnutí5d), x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxx xxx dne, xxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx vydá nové xxxxxxxxxx xx 180 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
§11x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.4.2006
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§12
Xxxxxxxxx nákladů spojených x xxxxxxxxxxxx x xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vycestováním x území xx xxxxxxxxx
x) dokladem o xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx cizince z xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx
x) předložením xxxxxxxxx prostředků ke xxxxx nákladů k xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx
x) výpisem x xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxx dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Peněžní xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx předloženy x xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2003 xx 31.12.2006 (do xxxxxx x. 112/2006 Xx.)
§13
Xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
1. 0,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "částka xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx") xx 1 den pobytu, xxxxxxxx xxxxx pobyt xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 dnů,
2. 15xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx osobní xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx dobu 30 xxx, x xxx, xx tato xxxxxx xx za xxxxx xxxx xxxxx předpokládaného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx o 2násobek xxxxxx xxxxxxxxx minima,
3. 50xxxxxxx částky životního xxxxxx xx osobní xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 90 dnů, xxxx
x) dokladu potvrzujícího xxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxx cizince xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx poskytnuty xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx v xxxxx znějícím na xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx disponovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uvedené v xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx zajištění, například xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx závazek xxxxxx státním xxxxxxx xxxx právnickou osobou, xx xxxxxxx pobyt xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima na xxxxxx xxxxxxx xx 1 měsíc předpokládaného xxxxxx, nebo xxxxxx x xxx, že xxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx). Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx této xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx životního minima xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxx předpokládaného xxxxxx, xxxxxxx xxxx 6xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx o zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx nahradit xxxxxxxxxxx xx smlouvou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx 18 xxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx od 1.7.2001 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§14
Xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx průvodkou xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx dílů xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxx x xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x spolucestujících cizinců xxxxxxxx 15 xxx, x sérii a xxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx průvodka xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx vstupuje xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, účel x xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx průvodka xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx víza, xxxxxxxx také xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§15
Xxxxxxx
X xxxxxxx xx xxxxxx osoba xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území xx do vycestování x xxxxx,
x) spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu pobytu xx území xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotní péče xx dobu xxxxxx xx xxxxx xx xx vycestování x xxxxx, xxxxxxxx xxx x převozem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a jeho xxxxxxxxxxxx x území.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§15x
(1) Rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie1a) xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxxx,
x) xxxxx, xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxxxxxx 21 xxx,
x) xxxx xxxxxx 21 xxx xxxx takové dítě xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x
x) nezaopatřený xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx sestupné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dítě.
(3) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) se xxxxxxxx cizinec, xxxxx
x) xx soustavně připravuje xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx
x) z důvodu xxxxxxxxxx nepříznivého zdravotního xxxxx není schopen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vztahují i xx cizince, který
a) x xxxxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxx domácnosti xxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sám postarat xxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1).

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

§16

(1) Xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic Xxxxx republiky x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebyl-li xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx policií xxxxxxx xxxxx xx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxx narození xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§88).

(2) Přechodný xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx, xxxx dnem a xxxxxxx xxxxxxxx hraniční xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Účinnost od 1.5.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§17
Xxxxxxx může xxxxxxx xx xxxxx přechodně
a) xxx xxxx,
x) na xxxxxxx uděleného xxxxxxxxxxxx xxxx, dlouhodobého xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo
d) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost od 1.5.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 217/2002 x 222/2003 Sb.)
§17a
Krátkodobá xxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx xx
x) xxxxxxxx xxxxx - xxxxx typu X,
x) xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxx X,
x) xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx - vízum typu X,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích.
Účinnost od 1.5.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 222/2003 Xx.)
§17x
Xxxxxxxxxx víza
Dlouhodobým vízem xx
x) vízum x xxxxxx xxx 90 xxx - vízum xxxx X,
x) xxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 217/2002 Xx., 222/2003 Xx., 559/2004 Xx., 428/2005 Xx. a 379/2007 Xx.)
§18
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx víza,
a) xxxxxxx-xx xxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) x není-li x souladu x xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx smlouvou nebo xxxxxxxxx xxxxx [§181 xxxx. x)] xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx svým xxxxxxxxx [§181 xxxx. x)],
x) xx-xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a)
x) xx-xx
1. xx xxxxxx vazby xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody; tento xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx tohoto xxxxxx pobývat xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx x policejní cele7) xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "zařízení") (§130); tento xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx tohoto umístění xxxxxxx na xxxxx x xxx cestovního xxxxxxx, xxxx
3. mladší 15 let po xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx dokladu xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx mladší 15 xxx xxxx xx dobu hospitalizace xxxxxxx xx území x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 v Schengenu xxxx Belgickým xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx podepsané xxx 14.6.1985 o postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX - xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
5. xxxxxx xxx dne xxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoveným x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Schengenu mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro XX - viz odkaz x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx paragrafu,
6. xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 4,
7. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx průkazu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Evropské xxxx a doba xxxxxx xx území xxxxxxxxxx 3 xxxxxx, xxxx
8. xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie7c) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx") x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 měsíce,
e) xx-xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,
x) xxx-xx x xxxxxxxxx letce nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx7a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx podmínky, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx i bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx prokáže xxxxxxxxxx xxxxx posádky, nebo
g) xxx-xx o výkonného xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx7a) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx mzdu xxxx xxxxxxx, do xxxx xxxxxx letadla; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx pobytu
(1) Pobyt xxxxxxx na území, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, policie xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,
x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem,
c) xxxxxx xx území xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx není xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx při pobytové xxxxxxxx policie xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x), x), f), x) xxxx x),
x) xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxx zajištění prostředků x pobytu xx xxxxx (§13) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pozvání (§15 x 180),
x) xx xxxxxx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx
x) xx území pobývá xx cestovní doklad, xxxxx xxx orgánem xxxxx, který xxx xxxxx, xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zejména k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, k němuž xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx vydaným xxxxx §181.
(3) Policie xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx policie xxxxx x v případě xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xx povinen vycestovat x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx výjezdním xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx tohoto zákona (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx").
Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§20
§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx.

§21

§21 zrušen právním xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
Xxxxxxxxx xxxxx
§22
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx konzulární úřad Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "zastupitelský xxxx") xx xxxxxx cizince, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx územím xxx xxxx cestě x xxxxx xxxxxxx státu xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx předpokládaného xxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxx však xx 6 měsíců.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx
x) jednosměrné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na území xx xxxx 5 xxx,
x) obousměrné opravňuje xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xx území xx dobu 5 xxx,
x) xxx omezení xxxxx cest opravňuje xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx dobu 5 xxx.
(5) Žádost x xxxxxxx průjezdního xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx přechodu, xxxxx x nepředvídatelných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nemohl xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxx xxxxx České republiky, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a do xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx x xxxxxxx průjezdního xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie1a). X xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§23
Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak,
a) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxx, který xx xxxxx jeho xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx státu xxxxxxxx; xx neplatí, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu x xxxxxxxx státě xxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx k xxxxxx na území (§13) x prokázat xxxxxxxxx nákladů spojených x xxxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) na xxxxxxxx lékařskou xxxxxx, xx xxxxxx závažnou xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávy xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 5 je xxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx důvody, na xxxxxxx xxxxxxx žádá x udělení víza xx hraničním přechodu. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, cizinec x žádosti nepředkládá xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předložit xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, x xxxxxxxxxx.
Účinnost od 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxx vízum
§24
(1) Xxxxxxxx xxxxx uděluje zastupitelský xxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx spoj xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx letištního xxxx xx xxxxxxx xxxxx předpokládaného xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxx v xxxxxxxxxx prostoru xx xxxx čekání xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xx uveden x xxxxxxx předpise xxxxxxx podle §182 xxxx. 1 písm. x), může x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx uděleného xxxxxxxxxx víza.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx občana xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Účinnost xx 1.7.2001 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§25
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxx
X xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx doklad,
b) xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx; to xxxxxxx, xx-xx cizinec xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxx státě xxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) letenku xx xxxxxxx spoj, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x území.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 217/2002 Xx., 428/2005 Xx., 161/2006 Xx. a 379/2007 Xx.)
Xxxxx k xxxxxx do 90 xxx
§26
(1) Xxxxx x xxxxxx do 90 xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, zastupitelský xxxx xx žádost cizince.
(2) Xxxx xxxxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxx 1 xx stanoví xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx na 2 xxxx.
(3) Vízum k xxxxxx do 90 xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Vízum x xxxxxx xx 90 dnů xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxx x něm uvedenou. Xxxxxxx doba pobytu xx xxxxx nesmí xxxxxxxxx 3 xxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xx 90 dnů xxx xxxxx xxxxxxx xx hraničním přechodu, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x žádá o xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx, xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx důvodu.
(6) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xx 90 xxx xx na hraničním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a). X xxxxx případě xxxxx uděluje a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Vízum xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx k xxxxxx xx území xxxxxxx na 5 xxx. Xxxx vízum xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyznačuje xxxxxxx.
(8) Ten, xxx xxxxx k xxxxxx xx 90 dnů xxxxxx, v něm xxxxx účel xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 217/2002 Xx.)
§26x
(1) Xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx může xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx případech, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 180 xxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx x jeho xxxx xxxxxxxxx je 365 xxx.
§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2001 x xxxxxxxxx xx 1.7.2001
Účinnost od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx. x 379/2007 Xx.)
§27
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxx x pobytu xx 90 xxx
(1) K xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x pobytu xx 90 dnů xx cizinec xxxxxxx xx požádání orgánu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) policií xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13) x xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx území, xxxxx nedoloží xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx částku xx xxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x území xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx státu jeho xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx dopravce (xxxx xxx "xxxxxxx"). Xxxxxxx xx nevyžaduje, je-li xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx nemocí; o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x žádosti x xxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xx xxxxxx zaměstnání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx8) xxxxxx Xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) a x) x doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxx na xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnání.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x pobytu do 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; xx neplatí, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 9. Xxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx k xxxxxxx připojit xxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xx xxxxxxx x žádosti o xxxxxxx víza x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x lze ji xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx podle xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx vyhoštění"). Xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx věty, xx xxxxxx xxxxxxx vrátit. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx skončení xxxxxxxxx xxxx a vycestování x xxxxx, nejdéle xxxx xx 1 xxxx ode xxx, xxx tato xxxxxxxx xxxxxxxx. Podmínka xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx bylo xxxxx x xxxxxx xx xxxxx.
(6) Xxxxxxx xx povinen jistotu xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, jistota xxxxxxx xx prospěch xxxxx x stává se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost od 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§28
Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 5 je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx, doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx území x xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 9. Xxxxxxx je xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x území (§12) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx. x 379/2007 Xx.)
§29
Xxxxxxxxxxx doby pobytu xx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx
(1) Dobu xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx prodlouží, xxxxx xxxx dále stanoveno xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx v době xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x prodlouženého xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx prodloužení xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hodné xxxxxxx xxxx je-li důvodem xxxxxxx změna xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx shledá-li xxxxxxx xxxxx xxx zahájení xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx víza (§61).
(3) X xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx cizinec xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 1 nebo 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx5) nebo pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§30
(1) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pobyt xx území xxxxx xxx 3 xxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxx uděluje xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx (§49).
(3) Vízum xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxx, vízum xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití rodiny xxxx za xxxxxx xxxxxx xx území xxxx povolení k xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx území po xxxx 3 pracovních xxx. Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx opravňuje x xxxxxx po xxxx 30 pracovních xxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx cizince xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx až xx doby, než xxxx důvody xxxxxxx. Xxxxxxx je povinen xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxx.
(5) Policie xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxx X+X, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §29x xxxx. 1 x 3.
Účinnost od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§31
Xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx
(1) K žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území,
c) xxxxxxxxxx x pobytu na xxxxx (§13),
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území,
e) xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174); to xxxxxxx v případě xxxxxxx mladšího 15 xxx,
x) xxxxxxxxxx.
(2) K xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx zaměstnání xx cizinec povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), d), e) x x). Xxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx nebo v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx povolení k xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Povinnost xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx považuje za xxxxxxxx, pokud cizinec xxxx xxxxxx x xxxxx výpis xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx výpisu policii. Xxxxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x udělení xxxx x pobytu xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8d), xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(4) X xxxxxxx o udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx obdobný xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) xxxxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx státním xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, v nichž xxxxxxx pobýval v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x případě, xx xxxxx stát xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xx netrpí xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(5) Před xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po dobu xxxxxx xx území; xx neplatí, xxx-xx x případy xxxxxxx x §6 xxxx. 9.

§32

§32 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 428/2005 Sb.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§33
Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx vízum x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx na jeho xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (§179),
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x jeho xxxxx xx řízení je xxxxxxxx,
x) jehož xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx dočasné xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxx9),
x) xxxxx v xxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxx xx území o xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67, 68 x §69 xxxx. 2, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na území, xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxx žádost x xxxxxxx azylu xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx uvedených v §16 písm. a) xx h) x x) zákona x xxxxx2) x xxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx žaloby.
(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území se xxxxxx xx území xxxxxxx.
(3) Vízum k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx policie.
(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 roku.
(5) Cizinec, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx povinen xx xxxxxxxx policie xxxxxxxx, že překážka xxxxxxxxxxx x území xxxx; xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx prokázání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§34
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
X xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx a neuplynula-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x), d) nebo x); xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx nezávislých, xxx xxxxx doklad nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx potvrzující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x),
x) doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§35
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx
(1) Xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx než xxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx, policie xx xxxxxx cizince xxxxxxxxx xxxxxxxxx za podmínky, xx trvá stejný xxxx, pro který xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4 xxxx. x). X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x prodloužení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, náležitosti xxxxx §31 xxxx. 1 písm. a), x) x x) x na xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 4 xxxx. x). Dále je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx neplatí, pokud xx xxxxxxx zdravotně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx povinen xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xx území na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx důvod xxx xxxxxxxx řízení x zrušení platnosti xxxxxx víza (§37).
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.8.2006 (do xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§36
Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §34 xxxx. a), x), x) x x) a v xxxxxxx změny xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx na vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území nelze xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx důvod pro xxxxxxxx řízení x xxxxxxx platnosti xxxxxx xxxx (§38).
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.8.2007 (do xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§37
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného činu,
b) xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx vízum xxxxxxx, xxxx
x) o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx dále xxxxx platnost víza x xxxxxx xxx 90 xxx, jestliže
a) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole [§167 xxxx. d)] xxxxxx skutečnost xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x) x
1. xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx policií nepředloží xxxxxxxxx x xxx, xx požádal o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
2. ačkoli xx důvod xxx xxxxxx cizineckého xxxx xxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx policii xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx cizince xxx xxxxxxx státu, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nepředloží xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 1 xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2,
x) cizinec xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §88 xxxx. 2,
x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x vyhoštění xxxxxxx xx svého xxxxx,9a) xxxxx
x) xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uhradit náklady xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx přiměřené důvodu xxx zrušení xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přihlíží xxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx platnost víza x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx č. 165/2006 Xx.)
§38
Xxxxxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území
(1) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxx x zrušení platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. a) xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x víza uděleného x důvodu xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. b) bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 60 xxx xx zániku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx za účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxx toto xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx víza ve xxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx zruší xxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle §33 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxx-xx soud, xx se xxxxxx xxxxxxxx účinek nepřiznává xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).
(4) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x udělí xxxxxxx výjezdní xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.
Účinnost od 1.5.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§39
Xxxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx
(1) Dlouhodobé xxxxx xxxxxxxxx států xxxx X+X opravňuje xxxxxxx x pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 měsíců od xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxx cizince x xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky obdobně xxxx xxxxxxxxx vízum (§22), a to x xxxxxxx 3 xxxxxx od xxxx xxxx platnosti.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§40
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx letištní xxxxx, xxxxxxxxx vízum, xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx vízum". Xxxxxxxxxxxx vízum xxx xxxxxxxx do diplomatického xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx požívá xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vízum, xxxxxxxxx vízum, vízum x xxxxxx do 90 dnů nebo xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx jako "Xxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jiného cestovního xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x imunit.
(3) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx pojištění po xxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o případy xxxxxxx x §6 xxxx. 9.
(4) Diplomatické xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

§41

Xxxxxxxxxx neplatnosti diplomatického xxxx x zvláštního xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§42
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx, hodlá na xxxxx přechodně xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 1 xxx x trvá-li stejný xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem strpění xxxxxx a xxxxxxxx xx území xxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx strpění xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx na xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 let.
(3) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx člen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.
(4) Xxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx podává xxxxxxx xx úředním xxxxxxxxx. X xxxxxxx je xxxxxxx povinen uvést xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx pobytu.
(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 382/2008 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx území
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území9c) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx
x) xxxxxxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) nezletilým xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx cizincem x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx manželem xxxxxxx xxxxx xxxxx poručníkem xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx je xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx bude péče x nezletilého xxxxxxx xxxxxxxxx xx území,
e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu2); xxxx-xx xxxxx nezletilý xxxxxxx xxxxxx, xx oprávněn xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx příbuzný xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx takového xxxxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxx xxxxx poručník xxxxxxxxxxx cizince,
f) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx na xxx xxxxxxxx, xxxxx xx x sebe xxxxxxxx xx zdravotních důvodů xxx postarat, xxx-xx x sloučení xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx území.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx byl xx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx, se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) V xxxxxxx pobytu na xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx xxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx podat xx xxxxx xxxxxxx.
(5) Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu x xxxxxx na území xx xxxx nejméně 15 xxxxxx; jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx dosáhnout xxxx 20 let,
b) xxxxxxx, se xxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxx soužití xxxxxx, xxx udělen azyl xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxx xxxxxxx na území,
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) jde x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x).
(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, jehož manžel xx xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx x již xx xxxxx x jinou xxxxxxxxx pobývá.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2006 (do xxxxxx x. 112/2006 Xx.)
§42x
Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny
(1) X xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x),
x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztah; xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx, kterému xxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxx příbuzenský xxxxx xxxxxxxx i jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxxxxx možné,
c) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, pokud xxxxx x společné xxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxx, zákonným zástupcem xxxx poručníkem,
d) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx úhrnný xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx bude dostatečný x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na domácnost xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx9c).
(2) Byla-li xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny, xxxxxxx xxx udělen azyl xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx2), xxxxxx ve xxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).
(3) X xxxxxxx x xxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 4.
(4) Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 9.
§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx od 24.11.2005
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 měsíce.
(2) Xxxxxx x povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx policii. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxx podat x xxxx platnosti xxxxxxxxx x přechodnému pobytu xx území, a xx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx vstupu na xxxxx.
(3) K xxxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx
x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie,
b) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx uvedené x §6 xxxx. 9,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vynaložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žadatele x xxx vyživovaných xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx domácnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9c),
d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 4.
(4) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx uvést xxxxx jednací xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x kterého úřadu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, x náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), d), x) x f). Xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4.
(5) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxx pobyt xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx rezidentovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx postavení xxxxxxx, xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(6) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 x x žádosti předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx uvedené x §6 odst. 9, xxxxxx prokazující xxxxxxx vynaložit xxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výživy x ostatních základních xxxxxx žadatele a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x nezbytných xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9c) x xxxx náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), e) x x). Na xxxxxxxx je rodinný xxxxxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 xxxx. 4.
§42c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 27.4.2006

§42x

Xxxxx karta

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx32) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 měsíce a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxx být xxxxxxxx cizincem, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x

x) xxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu,

b) rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, pokud xxxxx Xxxxxxxx unie pobývá xx území,

c) rezidenta xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx §42c xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x obchodem x xxxxxxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) cizince, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování služeb xx xxxxx34).

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx ukončené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx trvalo xxxxx 3 xxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxx xxxxx karty xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx území xx oprávněn xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx

x) na xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) jako xxxxxxx xxxxx karty xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxxx xxxx ve xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx na xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k pobytu xx území a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu x xx xxxxxxxx.

(5) Jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jedná xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxx modré xxxxx xx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx35).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx zamítne, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx uvedené xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 odst. 1 xxxx. x), x), x), i) xxxx x),

x) xx xxxxxxx x zaměstnání na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx x xxxxxxx druh povolení xxxxxxx xxxxxx "XXXXX XXXXX XX".

(8) Skončí-li xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxxxx poměr x xxxx xxxx platnosti, xx povinen xxxx xxxxxxxxxx ve lhůtě xx 3 xxxxxxxxxx xxx oznámit xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx prvních xxxx xxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo souhlas x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na žádost xxxxxxxx modré xxxxx, xxxxx držitel xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx. Xx uplynutí xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx karty povinen xxxx změny oznámit xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(10) Ministerstvo xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx informuje zaměstnavatele x tom, xx xxxxxxx xxxxxx podmínky xxx vydání xxxxx xxxxx; v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx karty, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx kterou bude xxxxx karta xxxxxx, xxxxx modré xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx jejího převzetí.

§42i xxxxxx právním předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§42x
Náležitosti x žádosti x xxxxxx modré karty
(1) K xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x),
x) xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nejméně xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1,5xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx roční xxxx vyhlášené xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxx-xx x xxxxx regulovaného xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx podmínek xxx xxxxx takového povolání,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxx, xxxxx před xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx úhrnný xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §42b xxxx. 1 xxxx. d).
(3) Xxxx xxxxxxxxxx víza x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxx převzetí xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx pojištění podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu32), x xx požádání xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4.
§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§43
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx pobytu na xxxxx uděluje xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxxx xxxxx cizince xx xxxxx xxxx xxxxx xxx 1 xxx x xxxxxx-xx xxxxxx, pro xxxxx xxxx toto xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 25.6.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§44
(1) Policie xxxx xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §78; x xxxxxxx xxxxxxx vyznačí účel xxxxxx.
(2) Xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx (§42x) xx žádost xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx 3 pracovních dnů xxx xxx xxxxxx xx xxxxx dostavit xx xxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu. Rozhodnutí, xxxxxx xxx cizinci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx §79 xxxx. 2 x §81 vztahují xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxxx x dobou xxxxxxxxx
x) potřebnou k xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx 1 xxx,
x) 1 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx studia x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pobytu xxxxx xxx 1 xxx,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx (odstavec 1), xxxxx xxx xxxxx nositeli xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny, xxxxxxx xxxx xx 1 xxx,
x) 2 xxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxxx-xx nositeli xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie době xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xx 26.6.2006, xxxx
x) 2 roky v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 25.6.2006 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§44x
(1) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx
x) xx dobu stanovenou x §44 xxxx. 5,
x) nejdéle xx xxxx stanovenou x §44 odst. 4 xxxx. a), b), x) až h),
c) xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx podle §44 xxxx. 1, xxxxx xxx vydán xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx, xxx-xx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. c),
d) xx dobu 5 xxx, jde-li x xxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xxxxx §44 odst. 4 písm. x).
(2) Xxxxxx od 26.6.2006.
(3) Xx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx §35 xxxx. 2 x 3, §36, §46 xxxx. 3 x §47 xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §42x xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) a xxxx doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx území; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištěn xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx5) nebo xxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx. Xxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx rodiny xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx doklad. Platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení (§46x).
(5) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z evidence Xxxxxxxxx trestů xxxxxxxx xxxxxx, jehož je xxxxxxx nebo x xxxx pobýval, a xxxxxxxx zprávy, xx xxxxxx závažnou xxxxxx. X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podnikání xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 7 xxxx 8. X xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx se xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx9h), předložit xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxx dohodu x xxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) a f).
§44a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x účinností xx 27.4.2006 s xxxxxxxx xxxx. 2, 6 x 7, které xxxxxxxx účinnosti od 26.6.2006
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 25.6.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§45
(1) Cizinec, xxxxx xxxxx xx území xxxxxxx xx jiným xxxxxx, xxx který xx xxx povolen, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §33 odst. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42 xxxx. 2.
(2) Xxxxxxx starší 18 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx společného soužití xxxxxx je xxxxxxxx xx 5 letech xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití rodiny, xxxxx xx pozůstalou xxxxxx po nositeli xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxx účelem, xxxxxxxx
x) xx xxx úmrtí xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 let; podmínka xxxxxxxxxxxxx pobytu neplatí, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx sňatku x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx xxxxxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) x úmrtí nositele xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pracovního xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny je xxxxxxxx požádat x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx účelem v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx dni rozvodu xx území nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 2 let x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 xxx; podmínka xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pozbyl xxxxxx občanství České xxxxxxxxx.
(5) X žádosti xxxxx odstavce 3 xxxx 4 je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx doklad,
b) doklad xxxxxxxxxxx splnění podmínky xxxxx odstavce 3 xxxx 4,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx §42x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním pojištění xx dobu xxxxxx xx území; xx xxxxxxx, xx-xx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu5), xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174); to xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx mladšího 15 xxx,
x) xxxxxxxxxx.
(6) Oprávnění xxxxx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 25.6.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§46
(1) Xxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 1, §33, 34, 37, 38, §55 xxxx. 1, §56, §58 odst. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx.
(2) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx obdobně §56 xxxxxxxxxx xx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx.
(3) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny platí xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 odst. 1 xxxx. x) xx x), x), x), x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) a §62 xxxx. 1.
(4) Xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 písm. x), x), h), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1 vztahující xx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx.
(5) Xxxxxx xx 26.6.2006.
(6) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) až x).
(7) K xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potvrzení xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x stavu xxxx xxxxxxxx nedoplatků x potvrzení xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení x xxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx nedoplatkem xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxx penále, x xxxxx úhradě bylo xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9i) jeho xxxxxxxx ve xxxxxxxxx. Xxxx-xx cizinec daňovým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, předloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(8) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem podnikání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8x) je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx koncesní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxx všeobecné a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x §31 xxxx. 1 písm. a) x c) xx x).
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.8.2009 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Policie xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx úmyslného trestného xxxx,
x) xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxxxx Schengenského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX - viz xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx znění x xxxxx tohoto paragrafu,
c) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx neprokáže schopnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx zjištěno, že xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxx pobytu xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx České republiky xxxx závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx přestal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42x odst. 1 xxxx. c) xxxx x),
x) xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxx padělané xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xx území zajištěno xxxxxxxxx,
x) cizinec xx xxxx při xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxxxxx na území,
i) xxxxxxx xxxxxx účel, xxx který bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx v xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) požádal xxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx mu xxxx xxxx povolení xxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rodinného života xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanoví xxxxx x vycestování z xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
§46x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx. a 379/2007 Xx.)
§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie7c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx
x) byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu,
b) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx držitel xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxx na státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x vstupu v xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx mezi Belgickým xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX - xxx xxxxx k xxxxx neúčinnému xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) držitel xxxxxx xxxxxxxx neplní xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxxx zdravotní xxxx x neprokáže ji xxx ve xxxxx xxxxxxxxx policií,
f) xxxxxxx xxxxxx povolení nemá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx tohoto xxxxxxxx neprokázal možnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečné x xxxxxxxxx výživy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxx vyživované osoby x nezbytných nákladů xx domácnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9c), xxxx
x) xxxx, xxxxx xxxxxxxx tohoto povolení xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postavení x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k dopadům xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rodinnému příslušníkovi xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx zanikla na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(4) Policie x xxxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx je povinen xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.
§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006 s výjimkou xxxx. 2 xxxx. x), které xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Německo, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x provedení dohody xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro XX
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§47
(1) Žádost o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxx 120 a xxxxxxxxxx 14 xxx xxxx xxxxxxxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 120 xxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx ve lhůtě xxxxx předchozí věty xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx cizinec oprávněn xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx zániku xxxxxx xxxxxx; vízum xx xx doby xxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxx za platné.
(2) Xxxxx xxxx platnosti xxxx k pobytu xxx 90 xxx xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxx o povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx vízum xx xxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x době platnosti xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx vydaného Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx nebo x xxxx přechodného xxxxxx xxxxx §18 xxxx. x) xxxx x) x ve xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx odstavce 2.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 25.6.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§48
Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxx-xx úhradu zajistit xxxxx způsobem, se xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a) (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x), §33 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§43),
b) xxxxxx xx 26.6.2006,
x) účinné xx 26.6.2006,
x) účinné xx 26.6.2006.

§48x

(1) Xx-xx cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx rozhodnutí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§42e xxxx. 2), xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxx povolení vydáno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx poskytováním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tato xxxxx bezplatně, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na území xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nepotvrdil, že xxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1.

(3) Po xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxx studia považuje xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Xx. x účinností od 21.12.2007

Xxxxx 4

§49

Přechodný pobyt xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nejdéle xx xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx osob pobývajících xx území podle §18 xxxx. x) xxxx x), povinen xxxxxxx během pobytu xx území České xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

(3) Xxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušník xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxx uvedenou v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu prohlašuje xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Účinnost xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§50
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Výjezdní xxxxxx je xxxxxx, xxxxx uděluje xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxx uplynula xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie,, po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx vízum xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a) nebo xxx xxxxxxxx vyhoštění.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zvláštního xxxx (§41), po xxxxxxxx xxxx platnosti xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (§49 xxxx. 5) anebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx dále uděluje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo platnosti xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §67.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx dobu, xxxxx xx xxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxxx xxxxx, x k xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 60 xxx, dobu pobytu xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxx ukončení xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx jeho rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx policie xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx dobu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na 1 xxxxx. Xxxxxxxx stanovení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx cizinec mohl xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx, závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxx xxxxxxx bezpečnosti státu, xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx vázáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx má xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx, v odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx příkaz vyznačen xxxx xxxxxxxx doklad.

§50x
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx, policie xx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Postup xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx policie xxxx xxxx
x) cizinci xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx nevyužil možnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xx účelem opuštění xxxxx, xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x tomu byl xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ukončení řízení xx xxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem xxxx xx lhůtě xx 30 dnů, nebyl-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xx xxxxxxxx doba xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové ochrany (§124b), xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx neoprávněně vstoupil xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009 nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství37) (§129).
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx 7 xx 60 xxx. Pokud by xxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 x 3 xxxx xxxx x opuštění území xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, začíná xxxx xxxx xxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx v průběhu xxxx x xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx této xxxx xx zajištěním xxxxxxxxx.
§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
Xxx 6
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxx
§51
(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx území x xxxxxxxxxxx z xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx udělení xxxx xxxx právní nárok.
(3) Xxxxx xx xxxxxx xx xxxx v xxx vyznačenou.
(4) Vízum xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.1b)
(5) Xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§52
(1) X xxxxx xxxxxxx bezpečnosti státu, xxxxxxx veřejného pořádku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx
x) xxxxx xxxxxx podmínkou xxxxxxxxxxx
1. v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx vycestování x území, nebo
2. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx,
x) zkrácena xxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx byla xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě jenž xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxx, xx xxxxxx xx cizinec povolen xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 musí být xxxxxxxxx přiměřenost mezi xxxxxxx xxx její xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
Xxxxxxxx od 1.1.2003 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§53
(1) Xxxxxx o xxxxxxx víza xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx úřad žádost x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů odmítne, xxxxxxxxxx-xx cizinec požadované xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx záznam x xxxxxxxx xxxxxx.
Účinnost od 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§54
X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxx x rok narození, xxxxx a stát xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx otce x xxxxx, xxxxxxx stav, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx spojení, druh, xxxxx a údaj x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x jde-li x cizince x xxxxxxxxx pobytem xx xxxxx xxxxxx xxxxx, x údaj o xxx, xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx území xxxxxx, xxxxxx údaje o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x studentů xxxxx x adresu xxxxx), xxx xxxxx, xxxxxxxxxx druh víza, xxxx pobytu, počet xxxxxx x xxxx xxxxxx na území, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx, x případě xxxxxxxx xxxx xxxxx, a xxx již xxxxxxx xxxxxxxxx povolení xxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, zamýšlený xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytem, xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x případné xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x adresa xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx x xxxxxxxx oprávněné xxxxx, upřesňující xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx, údaje x xxxxx uděleným x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx včetně xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx území smluvních xxxxx, údaje x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx jméno x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx, xxxxx, xxx a xxxxx xxxxxxxx.
Účinnost xx 1.7.2001 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§55
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx
(1) Náležitosti x žádosti x xxxxxxx xxxx nesmí xxx xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx víza x xxxxx České xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.8.2006 (do xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§56
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx, x xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. b), xxxxxxx xxxx zastupitelský xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx doklady xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x vízum nebo xxxxxxxx xx x xxxx provedení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx předložených xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx ověřit,
b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx osob,
d) xx xxxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxx xxxxxxx x pobytem xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx republika,
e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx nebo pozměněné xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx zaměstnání xxxxx xxxxx číslo xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úřad xxxxx xxxx povolení xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8d) uvede xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxx x u kterého xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxx potvrzení x xxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zvláštní xxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xxxxxx,
x) jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §9 odst. 1 xxxx. d) xx x), x), x) xxxx n) xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),
x) xxxx xxxxxxxx skutečnosti nasvědčující xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx zneužít x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx x žádosti x xxxxxxx víza,
j) před xxxxxxxxxx xxxx nepředloží xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx uvedené x §6 odst. 9, xxxx
x) xxxxx cizince xx území není x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx zjištěna xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx území.
(2) Xxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x), policie xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx zachovalost, xx-xx podmínkou xxxxxxx xxxx,
x) doba xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxxxx x 90 xxx, xxxx
x) x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx,
xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) X důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx víza x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x zájmu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazku.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§57
(1) Zastupitelský xxxx xx povinen požádat xxxx udělením xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx zastupitelský xxxx i xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx skutečnost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx úřad je xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx x této xxxxxxx uplatnit xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x tomuto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx přihlédne. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vízum xx x tohoto xxxxxx xxxxxx uděleno, xxxxxxxxxxxxx xxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §6 odst. 9.
(3) Zastupitelský xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§58
Xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.
(2) X xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxx vízum vyznačeno xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxx xxxxxx.

§59

§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

Účinnost od 27.4.2006 xx 31.8.2006 (do xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§60
(1) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xx xxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx víza xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) X prodloužení xxxx xxxxxx na území xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 120 xxx a xxxxxxxxxx 14 xxx x x krátkodobých xxx nejdříve 30 xxx a xxxxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx doby xxxxxxxxx xxxx.
(3) X případě, xx podání xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zabrání xxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněn xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx zániku xxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xx doby xxxxxx xxxxxxxxx podle předchozí xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého víza xxxx doba pobytu xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx žádost xxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxx xxxxx za xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí.
(5) Xxxx xxxxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx doby platnosti xxxx xxxx obdobné xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx víza.
(7) Pokud x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x) nebylo xxxxxxxxxx x době platnosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx se jeho xxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxx xx toto vízum, x to xx xx rozhodnutí o xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§61
Xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Policie zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxxxx cizinec
a) xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x zrušení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx platnost xxxxxxxxxxxx víza, jestliže
a) xxxxxxx xxxxxxx ohrozil xxxxxxx xxxxxxx,
x) cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx,
x) cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x),
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, prohlášen xx neplatný xxxx xxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx xx xxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxx xxxx zásahu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; cizinec je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx v době xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem. Xxxxxxx je oprávněna xx vízu, jehož xxxxxxxx byla xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx skutečnost.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx č. 165/2006 Xx.)
§62
Xxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) xxxx xx vykonatelné rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xx vycestování cizince x území xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 4 xxxx. x), §24 xxxx. 3 písm. x) x §33 x xxxxxxxxxxxxx xxxx x pobytu xx 90 xxx; xxxxxxxx xxxx podle §22 xxxx. 4 xxxx. x) x §24 xxxx. 3 xxxx. x) zanikne po xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx. Platnost xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§63
Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zastupitelského xxxxx x xxxxxx vysvětlení xxxx xxxxxxxx xxxx x toto vysvětlení xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 25.6.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§64
Xxxxxxx
Xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxxx, střední, vyšší xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) účast xx jazykové x xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysokou xxxxxx, xxxx účast xx jazykovém a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, výměnné xxxxxxxx pobyty a xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx nebo kraje,
d) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zkušeností xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx škole, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x 3 xxx xx xxxxxxxx studia xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uskutečňovaná v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx praxe xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školou, Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx školou, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx služba xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx praktických, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxxxxxx x tuzemské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx součást xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx Evropské xxxx x jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx účelu akreditovanou Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx odpovědných xx xxxxxxxxxx a xxxxxx lidských zdrojů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vykonávány x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§64a

§64a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64x

§64x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

Účinnost xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§65
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
x) povolení x xxxxxxxx pobytu, nebo
b) xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x svěření xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx10a), xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx hlavy xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Povolení k xxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x humanitárních xxxxxx, xxxxxxx

1. je-li xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na území,

2. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx azylanta, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxx-xx x minulosti xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx,

x) xx jeho xxxxxx, pokud xx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx republiky, nebo

d) xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx pobývá na xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx žádosti společné xxxxxxx těchto cizinců.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx se dále xx žádost xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xxx.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§67
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
x) x vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stížnosti, xxxxxx xxxxxxx 2 xxxx.
(2) Xx doby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx, xx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu x xxxx xxxxxx xx dobu azylového xxxxxx, včetně případného xxxxxx o kasační xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxxx, xxxxx cizinec xxxxx žádost o xxxx xxxxxxxxxx xx 7 dnů po xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxxxxxxx vízum xxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x podmínky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nezletilý xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zbavený xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, který byl xxxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxx xx péče xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx č. 165/2006 Xx.)
§68
(1) Povolení x xxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxx vydá xxxxxxx po 5 xxxxxx nepřetržitého pobytu xx xxxxx.
(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx doba xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x xx povolení x dlouhodobému xxxxxx. Xx této xxxx xx xxxxxxxxxxxx doba, xx xxxxxx byl xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx vyslán zahraničním xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx pobytu xx xxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx této doby xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx nepřesáhla 10 xxxxxx, x xxxx období nepřítomnosti xxxxxxx na území, xxxxx xxxxxxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Nepřetržitost xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x těhotenství x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx studium xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx toto období xx do xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx území xxxxxx xxxxxxx v době xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§69
(1) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xx podává na xxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx podle §66 xxxx. 1 písm. x) xxxx b) xxx podat xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vydáno,
a) xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pobytu x
1. je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, jenž xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému pobytu, x xxxxxxx žádosti xx xxxxxxxx soužití xxxxxx cizinců, nebo
2. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx11),
x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx víza x pobytu xxx 90 xxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo
c) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx přispěla x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx podává xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67.
(4) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 4 xx xxxxxxxx xxxxx xxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§69a

§69a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69x

§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§70
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxxx xx úředním tiskopisu. X žádosti je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x) xxx xxxxx, příjmení x ostatní jména, xxxxxxx dřívější xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxx xxxx, nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx příchodem xx xxxxx (pracovní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a adresa xxxxxxxxxxxxxx), poslední bydliště x xxxxxx, adresu xxxxx pobytu xx xxxxx, předchozí xxxxx xx xxxxx delší xxx 3 xxxxxx (xxxxx a místo xxxxxx), den xxxxxx xx území, xxxxx x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, datum narození, xxxxx x stát xxxxxxxx, bydliště a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, x
x) xxxxx, příjmení a xxxxxxx jména, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx předložit
a) xxxxxxxxxx,
x) cestovní xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx účel xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx rodný xxxx, xxxxxx list nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztah, xxxxxx x xxx, že xxxxxxx byl x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1); xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §68,
x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§71 xxxx. 1); xx neplatí, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxx §67 xxxx xxx-xx x xxxxxxx podle §87, xxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx po dosažení xxxx 18 xxx x xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a obdobný xxxxxx xxxxx, jehož xx cizinec státním xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, jakož i xxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x případě, xx xxxxx stát xxxxxx xxxxxx nevydává; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů; xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxx §67, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jehož xx cizinec občanem xxxx x xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování xx xxxxx (§71 xxxx. 2),
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxx nejde x xxxxxxxx soužití xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xx manželem nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx závislé xx xxxx azylanta, anebo xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) a xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) až x) x x).
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxx §66 odst. 2 je povinen xx požádání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávy xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx důvodného xxxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxxx xxxxxx trpí.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§71
(1) Za xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx prokazující xxxxxxx vynaložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění výživy x ostatních základních xxxxxx cizince x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx domácnost xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu9c). Xxx-xx x cizince xxxxx §66 xxxx xxx xxxxx doklad xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx ubytování podle §70 odst. 2 xxxx. f) xx xxxxxx doklad o xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bytu xxxx úředně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněné xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cizince. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§72
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxx 180 dnů, x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§73
Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx pojišťovně Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) den, xxx xxxxxxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 30.4.2011 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§74
(1) Cizinec xx xxxxxxx xx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xx vstupu xx xxxxx osobně xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vydá xxxxxx x povolení x pobytu12a). Xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.8.2007 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
Xxxxxx xxx nevydání, xxxxx platnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx
§75
(1) Xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx zamítne, jestliže
a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §70 odst. 2 xxxx. x) xx x), x), x) nebo x),
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) v xxxxxxx polygamního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx rodiny xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pobývá,
d) xx cizinec xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154),
e) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 trpí xxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxx jsou zjištěny xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), xxxx
x) v řízení xxxxxx potvrzeny xxxxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx podle §67 nebo §68.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx zamítne, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxxxx Schengenského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX - xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx tohoto paragrafu,
b) xxxxxxx nepředloží xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx podmínku trestní xxxxxxxxxxxx (§174),
d) v xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2 xxxx. x),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxx
x) xxxxxxx závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozil xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx,
xx podmínky, xx toto rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(3) X důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v zájmu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§76

Platnost xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu zaniká

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx rozsudku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trest xxxxxxxxx10) xxxx vykonatelností xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx7c), nebo

d) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx za mrtvého.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.8.2007 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§77
(1) Policie xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) cizinci xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx padělaných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) cizinec xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 12 xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvody, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dítěte, závažným xxxxxxxxxxx, studiem xxxx xxxxxxxx školením anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx pobýval xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu delší xxx 6 let,
e) xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx
x) x to xxxxxxx xxxxxx.
(2) Policie xxxx ministerstvo platnost xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx zruší, xxxxxxxx
x) xxxxxxx opakovaně xxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx anebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu,
b) zanikne xx 5 let xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx, xxx který xxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdo x cizince, držitele xxxxxx povolení, xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx §88 odst. 3,
x) byl xxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen soudem Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx, xxxx
x) xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX - xxx xxxxx x xxxxx neúčinnému xxxxx x úvodu xxxxxx xxxxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxx rozhodnutí bude xxxxxxxxx x hlediska xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx ministerstvo x xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx výjezdní příkaz; xxxxxxx je xxxxxxx xx stanovené xxxxx x území vycestovat.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 30.4.2011 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§78
Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
(1) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Průkaz x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx jako
a) xxxxxxxxxx doklad, xxxx
x) xx xxxxx štítku, xxxxx xx vyznačuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Průkazem x xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, rodné xxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx datum x místo narození x státní xxxxxxxxxxx.
Účinnost od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§79
Xxxxxxxxxx údajů do xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx a xxxx jeho xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §78 xxxx. 3.
(2) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánem Xxxxx xxxxxxxxx rodný xxxx xxxxxx xxxx, uvede xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizince x xxxxxxx xxxxxx xxxx o zbavení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx průkazu o xxxxxxxx x pobytu.
(4) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x dobou xxxxxxxxx 10 xxx x xxxxxxx mladšímu 15 xxx x xxxxx platnosti 5 xxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx x stejnou xxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§80
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx ve lhůtě 90 xxx před xxxxxxxxx xxxx xxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podat x xxxxx.
(2) V xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 pracovních xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Dobu xxxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx neprodlouží, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §77.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§81
Xxxxxxxxxxx x žádosti xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu
K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx; xxxxx došlo xx xxxxx xxxxxx žadatele, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§82
(1) Cizinec, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxx xx průkaz xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie, xxxxxxxx xxxxxx, poškozený průkaz xxxxx potvrzení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx průkazu x xxxx změnu xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxx x vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx xx skončení xxxx xxxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 2.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx žadatele.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§83
(1) Policie x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Evropském xxxxxxxxxxxx xx území7c) (xxxx xxx "xxxxxxxx xx xxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx
x) splnil xxxxxxxx 5 let xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na území (§68),
x) nenarušil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §71.
(2) Xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxx xxxxxxx x povolením x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, pokud x xx cizinec xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podmínky podle xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx, xxxxxxx právní postavení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx (§85 xxxx. 1), xx xxxxxxxx požádat x xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx x prokáže zajištění xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §71. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx území xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§68), xxxxxxxx důvody xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxxx a xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§84
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7c).
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§85
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x přiznání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, nejsou-li xxxxxx xxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) rezident xx území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo ohrozil xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x ukončení přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx zneplatní xxxxxx "xxxxxxxx x pobytu xxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7c).
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§86
(1) Xxxxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
d) nabytím xxxxxxxx občanství České xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xxxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxx poškozen xxx, xx zápisy v xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx, nebo
c) xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x plně xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx místě12b). Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nahradí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx souhlasí. Xxxxxxxxxx prohlášení se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§87
(1) Xxxxxxx xxxxxx 18 xxx svěřený xx náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10c) xx xxxxxxxx trvale xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxx jedna xxxxxxx osoba, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx se xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx xxxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxxxx dokladu.
(4) Policie xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx požádat x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx dosažení xxxx 15 let.
(6) Xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx zaniká, xxxxxxxx
x) xxxxx, xxx xxx cizinec xxxxxx xx náhradní xxxxxxx, xxxxxxx oznámí policii, xx se xxxxxxx xxxxxx oprávnění vzdává; xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx jejím xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) cizinec nabude xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu1a),
c) skončí xxxxxxxx výchova xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xx území.
(7) Xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx dosažení věku 15 xxx zaniká, xxxxxxxx
x) cizinec
1. je xxxxxxxxxx odsouzen xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx,
2. oznámí xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; k xxxxxxxx xxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky podle xxxxxxxxxx právního předpisu1a), xxxx
4. dosáhne xxxx 18 xxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx-xx xx xxxxxxx xx 60 dnů xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 před xxxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(8) Xxxx, xxx xxxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxxx podle odstavce 6 xxxx 7, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx §80 xx 82 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x oprávněním x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(10) Xxx-xx xxxxxxx svěřen xx náhradní xxxxxxx xxxx dosažením xxxx 15 xxx, považuje xx jeho xxxxx xx xxxxx po xxxxxxxx xxxx 15 xxx za xxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 písm. x).
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Policie xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx
x) hodlá xx xxxxx pobývat přechodně xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx13) x
x) xxxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nenarušil veřejný xxxxxxx.
(2) K xxxxxxx x vydání potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) xxxxx xxxxxxx,
x) fotografie,
d) xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění; xx neplatí, je-li xxxxxx pobytu zaměstnání, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx činnost13a), a
e) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx je xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 3 xxxxxx13) společně x xxxxxxx Evropské xxxx, je povinen x žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxx potvrzující, xx xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx unie, x jde-li x xxxxxxx xxxxx §15x xxxx. 1 písm. x), xxxx doklad xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx přechodně xx dobu delší xxx 3 měsíce13) xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx požádat xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Žádost xx povinen podat xx xxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §87a xxxx. 2 písm. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, a xxx-xx x cizince podle §15x odst. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxx potvrzující, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx příslušníku xxxxxxxxxxxxxx Ministerstvem zahraničních xxxx, xxxxx sám xx občanem Evropské xxxx, xxxx xx xxxxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.
(2) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x je xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x přechodnému pobytu xx xxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx na xxxxx. Rodinnému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.
(3) K xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx Evropské unie1b) xxxx jeho rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxx a fotografie. Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxx doklad xxxxxxxxxxx, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxx zamítnutí xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx
(1) Policie žádost x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zamítne, xxxxxxxx
x) žadatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem,
b) xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží systému xxxxxxxx péče Xxxxx xxxxxxxxx (§106 xxxx. 3), x xxxxxxxx xxxx, na xxxxx xx vztahuje přímo xxxxxxxxxx právní xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx13b),
x) je xxxxxxx nebezpečí, že xx xxxxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx žadatel xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx (§154).
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přechodný xxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1a), xxxxxxxx
x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx xxxxxxxx péče Xxxxx xxxxxxxxx (§106 xxxx. 3), x výjimkou xxxx, na xxxxx xx vztahuje přímo xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx13b),
x) xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný pořádek, xxxx
x) ohrožuje veřejné xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxx nemocí, xxxxx k takovému xxxxxxxxxx došlo do 3 měsíců xx xxxxxx xx xxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přechodného xxxxxx xx území xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(3) Policie x xxxxxxxxxx x xxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xx xxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx výjezdní xxxxxx; xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxx platnosti potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx §76 xxxx. a), x) x d) xxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost od 27.4.2006 xx 31.8.2007 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx důvody xxxxx §87x xxxx. 1 vztahují obdobně. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx trpí xxxxxxxx nemocí, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx xxx xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx XX o xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx informačního systému x XX - xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx znění x úvodu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx; xx neplatí, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dítě xxxx xxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxx dítě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) X důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) se xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx, xx rozhodnutí x zamítnutí žádosti xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zásahu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxx ukončení přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a), xxxxx sám xxxx xxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx z důvodů xxxxxxxxx x §87x.
(2) Xxxxxxx dále xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx
x) xxxxxx Evropské xxxx xxx zrušen xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx; to xxxxxxx, xxxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx pečuje x xxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx,
x) občan Xxxxxxxx xxxx v xxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx zemřel; xx neplatí, zdržoval-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx území xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx10a) svěřeno xx xxxxxxx dítě xxxxxx Evropské unie xxxx nebylo-li xx xxxxxxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území xxxxx xxxxxxxx před zahájením xxxxxxxxxxx řízení toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 3 xxxx x v době xxxxxx xxxxxxxxxx měl xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx pobyt xx xxxx xxxxxx xxx 1 xxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného života xxxxxxxxx příslušníka.
(3) Xxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx x území a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx §76 xxxx. x), x) x x) xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xx xxxx žádost xxxxxxxx x trvalému xxxxxx13)
x) xx 5 xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxx xxxxxx13c) xxxx xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx důchodového xxxx13d) a x xxxxx důchod xxxxxxxxxx xxxx dosažením xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxx nejméně 3 let,
c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, podnikání xxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx13a) x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pobývá na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx; podmínka xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx neplatí, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx13e),
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx na území xxxxx nepřetržitě pobýval x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nejméně 3 xxx, xxxx
x) jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx mladšího 18 xxx, který byl xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím příslušného xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxx občanu Evropské xxxx1a) xx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx13), xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) na xxxx žádost xxxxxxxx x trvalému pobytu, xxxxx xx xxxx xxxxx xx území x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx c) xx xxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx výdělečné xxxxxxxx13a) xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx považuje xx xxxx činnosti vykonávané xx xxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxx Xxxxxxxx unie byl xxxxxxxxx, podnikal xxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(5) Podmínka xxxx pobytu na xxxxx x xxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx x) neplatí, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1) xxxx xxxxx manžel xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx Evropské unie1a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se započítává xx požadované doby xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. b) xxxx d), xx xxxxxxxx, že xxx xxxxxx Evropské xxxx1a) xxxxxxx xxxxxxxx poměr x xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx nepřetržitého xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx nepřítomnost občana Xxxxxxxx unie1a) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 měsíců xxxxx, xxxx přesáhne-li xxxx xxxx
x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vojenské xxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, závažné xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo odborné xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zahraničí.
(8) Xx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx 18 xxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §87 xxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
(1) Policie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxx žádost xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu13)
a) xx 5 xxxxxx xxxx nepřetržitého xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx1), který xx xx xxxxx xxxxxxxxx k trvalému xxxxxx, xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx1a), xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx1), xxxxx byl xx xxxxx xxxxxxxxx x trvalému pobytu, xxxx
x) jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1a), xxxxx na území xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiné výdělečné xxxxxxxx, x
1. xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx území nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 2 let,
2. k xxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx došlo x xxxxxxxx pracovního xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxx
3. pozbyl xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx nabytím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxx rodinnému příslušníkovi xxxxxx Evropské xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx se §87x xxxx. 7 vztahuje xxxxxxx.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§87x
(1) X žádosti x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx Xxxxxxxx unie1a) nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87x xxxx. 1, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx §87h xxxx. 1, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx a
d) doklad x zajištění xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d) xx rozumí doklad x xxxxxxxxxxx bytu xxxx xxxx, doklad x oprávněnosti xxxxxxx xxxx xxxx úředně xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx ověření xx xxxxxxxxxx, podepíše-li oprávněná xxxxx souhlas před xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx občanu Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie (§87x), x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx Evropské unie, xxxxx průkaz o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx (§87x)12a). Spolu x průkazem podle xxxx první se xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxx x povoleném xxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx nabylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.8.2007 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) žadatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,
c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx získat povolení x trvalému xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nezrušitelně osvojeno,
d) xx žadatel xxxxxxxx x evidenci nežádoucích xxxx (§154),
e) účinné xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX o xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX - xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud x povolení k xxxxxxxx pobytu žádá xxx podmínky předchozího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo xx 3 měsíců xx xxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxx xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v XX - xxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx znění x xxxxx tohoto paragrafu.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxx zrušení x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx způsobem narušuje xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu; xx xxxxxxx, xxxxx se x manželství xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osvojeno, nebo
c) xxxxxxxx xx xxxxx xx dobu xxxxx xxx 2 po xxxx xxxxxx xxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx zásahu xx xxxx soukromého xxxx xxxxxxxxx života.
(2) Policie xxxx ministerstvo rozhodnutím xxxx zruší povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x to xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§87x

Xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx §76 písm. x), b) xxxx x) vztahuje xxxxxxx.

Účinnost od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přechodného xxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx veřejnou xxxxxxxx; vyhotovuje se x jazyce českém x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx o pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, datum x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, adresu xxxxx hlášeného xxxxxx xx xxxxx, rodné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxx vydá xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx vydává xx xxxx shodnou s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxxxx xxxx na 5 xxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2 xxxx. x), x), x) a xxxxxx potvrzující, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s občanem Xxxxxxxx unie; xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx žadatele, je xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §87x.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx se x xxxxxx českém x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx jazycích xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvyklostí.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx samostatný xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx jména, datum x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx území, xxxxx xxxxx a další xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx neprodleně xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx trvalého xxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx. Xxxxxxxx průkazu xxx xxxxxxxxxx o 10 xxx, x xx i opakovaně.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě do 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxx důvodů.
(3) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx povinen xxxxxxxxx fotografie odpovídající xxxx skutečné xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx důvod xxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx (§87l).
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ve dvou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx, příjmení a xxxxxxx jména, xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx příslušnost, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx na xxxxx.
(3) Xx průkaz o xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xx §87x xxxx. 3 x 4 a §87x xxxxxxxx obdobně.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Xxxxx byl xxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx příslušným xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx se x potvrzení o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx uvedeném x tomto xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho jméno, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx po nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx zbavení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx vyznačí xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxxxx x pobytu rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazu o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
(1) Občan Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx území xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ztracené, xxxxxxx, odcizené nebo xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx x vydání xxxxxxx x pobytu rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu náhradou xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizený xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, cestovní xxxxxx a poškozený xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxx x vydání xxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx podle §87z xxxx. 2.
(3) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx rodinný příslušník, xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx pobytu, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxx má xxx změna xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx již vyznačit, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx průkaz; x xxxxxxx případě xx jeho xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx. X potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx; policie vydá xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nesmí být xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx listu x xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x účinností xx 27.4.2006
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxx o xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x povolení x trvalému pobytu xxxxxx Evropské unie xxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x pobytu rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx povinen x xxxxxxx xxxxx
x) xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxx xxxx, povolání, zaměstnání xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxxxx), účel xxxxxx xx xxxxx, zaměstnání xx xxxxxx na xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx x cizině, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxxx x místo xxxxxx), xxx vstupu xx území, číslo x platnost cestovního xxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x dětí.
§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 161/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006
Původní znění - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx unie a xx xxxxx pobývá xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho žádosti; xx tuto xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx pobývat xx xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x žádosti neplatí, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x účinností xx 27.4.2006
Původní znění - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxxxx platnosti průkazů
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx průkazu xxxx xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazu x povolení k xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx
x) je průkaz xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx v něm xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx celistvost,
b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx, nebo
c) xxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxx podobě jeho xxxxxxxx.
(3) Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx platnosti průkazu, xxxxxxxx xx stav xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 za xxxxxxxxx x xxxx se xxxxxx na místě12b). Xxxxxxxxxx příkazu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx zrušením xxxxxxxxx průkazu souhlasí. Xxxxxxxxxx prohlášení se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x vykonatelným rozhodnutím. X této xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx předem prokazatelně xxxxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. s účinností xx 27.4.2006
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87xx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
x) ohlášením jeho xxxxxx xxxx odcizení,
b) xxxxxxx státního občanství Xxxxx xxxxxxxxx,
x) nabytím xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxx zbavení způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, nebo
d) xxxxxx xxxxxxxx potvrzení xxxx nabytím právní xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx xx mrtvého.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodném pobytu xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxx, xx zápisy x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx porušena xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x plně xxxx xxxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx, xxxxxxxx se xxxx věci xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx a vydá xx xxxxxx xx xxxxx12b). Odůvodnění xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx prohlášení xx xxxxxx stává xxxxxxxxxxx x vykonatelným xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§87xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x účinností xx 27.4.2006
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§88
(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xx území, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx dobu 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx.
(2) Pobývá-li xxxxxxx xxxxxxxx narozeného xxxxxxx xx území na xxxxx, xx xxxxxxx x době podle xxxxxxxxxxx odstavce xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxx druhu xxxx; xx neplatí, xxxxx narozený xxxxxxx x xxxx době xxxxxxxxx x xxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na základě xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xx povinen x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; vízum policie xxxxx xx cestovního xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx je dítě xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x této xxxx xxxxxxxxx x xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx okamžiku xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx, xxx tyto xxxxxx xxxxxxx. Cizinec je xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx věty neprodleně xxxxxxx policii.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx č. 375/2011 Xx.)
§89
(1) K xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxx předložit
a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxx dítěte,
c) doklad x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na území xxxx čestné xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3 xx zákonný zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x x).
Účinnost xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§90
(1) Cizinec vycestuje x xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx prováděna.
(2) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx území xxxx xxxxxxxx přechod x xxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx považuje xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a paluba xxxx mezistátní xxxxxx xxxx nákladní xxxxx xxxxxxx v době xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx4a), xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx vyznačením xxxxxx výstupního razítka xx xxxx cestovního xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§91
(1) Cizinec xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxx x době xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx držitelem, xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx vláda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §181 xxxxxxx jinak,
b) xx xxxxxxxx xxxxxxx xx podrobit hraniční xxxxxxxx,
x) jednat xxx, xxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx provedena xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 1 hodiny xx xxxxxxxxxx státních xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 1 xxxxxx xx ukončení hraniční xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, xxxxxx vycestování x území x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) xxxxx Xxxxxxxx xxxx předloží jiný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x skutečnost, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, který xxx xxxx občanem Evropské xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx anebo průkaz x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§92
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx
Xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxx cizince xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, odepře policie xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx při hraniční xxxxxxxx nepředloží
a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx pobývá xx xxxxx x cestovním xxxxxxxx x xx xxxxxxx vízum, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx starší 18 xxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx xx xx vycestování x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx je xxxxxxxxxxxxxx; policie xxxxxx xxxxxxxxxxx x území x při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prohlášení, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx.

XXXXX VII

HLÁŠENÍ MÍSTA XXXXXX XX XXXXX

§93

(1) Xxxxxxx xx povinen xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx území xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx (§97); to xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx mladšího 15 xxx, člena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrovaného Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx policii se xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, který tuto xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx [§103 písm. x)].

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xx lhůtě xx 30 dnů xxx xxx vstupu xx území, xxxxx xxxx předpokládaný xxxxx xxxx xxxxx xxx 30 dnů; tato xxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx cizince, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx žádná práva x xxxxxxx xxx x vlastníkovi nemovitosti, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

§93a
Xxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx, kterému byla xxxxxx zelená xxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §93 odst. 1 xxxxxx.
(2) Při xxxxxxxx místa xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x zajištěném xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2); xxxxxxxxxxx-xx xxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Policie xxxxxx kopii xxxxxxx x zajištěném xxxxxxxxx, xxxxx xxxx shodu x xxxxxxxxxx x xxxxxx ji xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Nesplní-li xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxxx.
§93x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 217/2002 Xx.)
§94
Xxxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxx xxxx, xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx území xxxx xxxxx než 30 xxx. Současně xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a předpokládanou xxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 129/2008 Xx.)
§95
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx vazby, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx umístěn v xxxxxxxxx xxxx7) xxxx x xxxxxxxx (§130).
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§96
(1) Fyzická xxxxx, xxxxx xxx cizinec xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,13) xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx k trvalému xxxxxx (§87).
(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx policii xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dítěte x x případě xxxxxxx xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§97
Cizinec xxxx xxxxx xxxxxxx x §96 xxxx. 1 jsou xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxx, rok x místo xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, trvalé xxxxxxxx x zahraničí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx-xx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, předpokládanou xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx značku xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§98
Xxxxxxx změn
(1) Cizinec, xxxxxxx byl xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, a xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx splnil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2 nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx průkaz x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 pracovních xxx xxx dne xxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 180 dnů.
(2) Xx xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx x takovému xxxxx, xxxxx změnu osoba xxxxxxx x §96 xxxx. 1.
(3) Xxxxxxx, xxxxx pobývá na xxxxx na xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxx policii xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xxxx xxxxx xxx 30 xxx.
(4) Cizinec, xxxxx xx oprávněn x přechodnému xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxx změnu místa xxxxxx na území xx 30 dnů xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxx xx mu xxxxx, že xxxxx xxxxx pobytu bude xxxxx xxx 90 xxx.
(5) Xxxxx podle xxxxxxxxxxx odstavců xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §96 odst. 1 xxxxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx; na xxxxxx xxxxxxx je xxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx
§99
(1) Xxxxxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx každý, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx založený xxxxxxxx x ubytování, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx obsahem.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§100
Xxxxxxxxxx je xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxx ubytovaného xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx vstup xx míst, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx hospodářské činnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na soukromí xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx policii xxxxxxxxx xxxxxxx (§102),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ubytování poskytovaného xxxxxxxxx ubytovateli v xxxxxxxxx obdobného xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx srovnáním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x uvedením xxxxx, xxxxxxxx, ulice, místa x xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx kontrole.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§101
Xxxxxxx kniha
(1) Domovní xxxxx xx dokument, xx xxxxxxx ubytovatel xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ubytovaného xxxxxxx, xxx, měsíc x xxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, číslo cestovního xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx ubytování.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx x písemné xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx vyloučena.
(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 6 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) X xxxxxxxx údaji xxxxxxxx x domovní xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx právním předpisem.15)
Účinnost od 1.1.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§102
Xxxxxxxx ubytování
(1) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxx ubytování.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx lze splnit
a) xxxxxxxxxxx vyplněného přihlašovacího xxxxxxxxx, nebo
b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx knize, xx-xx xxxxxx přenos možný, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx 10 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§103
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx je xxxx povinností xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx x vazby xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxx, pokud není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx, xx-xx podmínkou xxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx k pobytu, xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, průkaz x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přihlašovací xxxxxxxx (§97); xxxxxxxxx xxxxxxxx vyplnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx,
x) uvádět x řízení podle xxxxxx xxxxxx pravdivě x úplně xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx,
x) na xxxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx doložit, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxx Xxxxxxxx unie je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské unie, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx předložením cestovního xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxx totožnost xxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, že je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) hlásit xxxxxxx xxxxx příjmení, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x průkazu x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, x xx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, kdy xxxxx xxxxxxx, x xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx 15 pracovních xxx,
x) xxxxxxx doklady xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo zneužitím x xxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx x vydání xxxxxx dokladu obsahujícího xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx policii xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx úředními záznamy; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo zániku xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, s xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, zničení, xxxxxxxxx xxxx odcizení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx policii do 3 xxxxxxxxxx dnů xxx dne, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nastala xx xxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx ji xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) strpět xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obrazových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, řízením x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx účelem správního xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxxxxx totožnosti,
l) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx vyšetření a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vzniku x xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění,
m) xxxxxxxxxx ohlásit policii xxxxxx xxxx odcizení xxxxxxxxxx dokladu podle §108 odst. 1 xxxx. x), b), x), g) nebo x),
x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxx s xxxxxxx cestovním xxxxxxxx x vízem, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xx požádání xxxxxxx prokázat zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxx Evropské xxxx1a), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx, že na xxxxx ponechá cizince xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx potvrzení xxxxx §92, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx z xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péče; to xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx x xxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx upustil xx xxxxxxxxxx dokladu x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2003 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§104
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx do zahraničí, xxxxx xxxxxxx tomuto xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad x vízum, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx potřebné.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx cizince zpět xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx letištní xxxxx, xx-xx podmínkou xxxxxx v tranzitním xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xx území.
(3) Provozovatel xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx autobusových linkách xxxxx xxxx státní xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vízum, je-li xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx udělené xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, prohlášeno xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx dopravce x provozovatel xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx spojené x pobytem cizince xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx uvedenou x odstavcích 1 x 2.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 129/2008 Xx. a 274/2008 Xx.)
§105
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx
(1) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) x odsouzení xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x právním xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx
x) x rozvodu xxxx xxxxxxxxxxx manželství x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,
xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxxxxx podle místa xxxxxxxxx xxxxxx cizince; x případě xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx příslušného xxxxxx policie xxxxxxxxx xxxx útvar xxxxxxx xxxxxxxxx podle sídla xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušný podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx věznice o xxxxxxxxxx o propuštění xxxxxxx z vazby xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§106
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
(1) Úřady xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,
x) ukončení zaměstnání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx povolení x zaměstnání,
a xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx policii xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, neprodloužení xxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx živnost xxxx požádala x xxxxxxx; tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx listu, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx koncesní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxx, xx ohlášením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ohlašovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení15a) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx12).
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 25.6.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§107
Xxxxxxxxxx jiných xxxx
(1) Xxx xxxxxxx xx xxxxx získá xxxxxxxx xxxxxx uvedený v §108 xxxx. 1 , xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx o pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je povinen xx xxxx žádost xxxxx doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx doby, po xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xx povinna uhradit xxxxxxxxxx x nemajetkovou xxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v pozvání xxxxxxxx policií.
(4) Xxx, xxx xx zavázal xxxxx §15, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Od xxxxxxx xxxxx §15 xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§108
(1) Za xxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx uznaná Xxxxxx republikou,
b) veřejná xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2,
x) průkaz xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,1b)
d) xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx totožnosti, xxxx
x) xxxxxxxx doklad xxxxxx Xxxxxx republikou xx základě mezinárodní xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,15e)
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx,7b) obsahuje-li
1. fotografie xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxx xx xxx místo bydliště, xx xxx xx xxxxxxxx xx do xxxxxx státu xxxxxx, x za xxxxxxxxxxx, xx členský stát Xxxxxxxx unie, xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, že xx seznam xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Za cestovní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx listinu xxxxxxx xxxxx státem xx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jazyka, x xxxx xxxx uvedeny xxxxx, odpovídá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxx x xxx z xx xxxxxxx
x) xxxxx x xxxxxxx občanství xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxx xxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2004 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§109
(1) Cizinecký pas, xxxxxxxx průkaz totožnosti x xxxxxxxx doklad xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f) xxxx policie xx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx, který xxxxxxx x zahraničí xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, vydá na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx vydání xx xxxxxxx policie.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx listiny.
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx č. 136/2006 Xx.)
§110
(1) Xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxx jazyce x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx policie na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx dítě xxxxxx 15 xxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2004 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 136/2006 Xx.)
§111
(1) X xxxxxxx x vydání cizineckého xxxx, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) cizinec uvede xxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx jména, xxxxxxx, xxx, xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxx je xxxxxx x pobytu na xxxxx. X žádosti xxxx xxxxxxx fotografie.
(2) X xxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 x opatřit jej xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2003 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 136/2006 Xx.)
§112
Xxx provádění xxxx x xxxxxxxxxx dokladech xxxxxxxxx v §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) nebo při xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx vydání; fotografie xx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.8.2006 (do xxxxxx x. 136/2006 Xx. x 165/2006 Xx.)
§113
Xxxxxxxxx xxx
(1) Cizinecký xxx xxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nemá platný xxxxxxxx doklad a xxxxxx, že si xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx své xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxx §87, xxxxx
1. je xxxxxx 15 xxx, xxxx
2. xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xxxxx xxxx držitelem xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pas x xxxxx xxxxxxxxx xx 5 let; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a).
(3) Doba platnosti xxxxxxxxxxx pasu podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x 5 xxx; doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx cizince xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3a).
(4) Xxxxxxx mladšímu 15 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pas x xxxxx xxxxxxxxx na 2 roky. Xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxx cizinecký xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx cizince požívajícího xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cizinci xxxxxxxx 15 xxx se xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx pas xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §87 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx na xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a).
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 25.6.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§114
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad x nemůže si x xxxxxx nezávislých xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. a), x) xxxx x) xxxx xx ze stejných xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §43, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxx na xxxxx xxx platného cestovního xxxxxxx, xxxx
x) mladšímu 15 let, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx x podepsal xxxxxx xxxxxxxxxx podle §92 xxxx. b).
(2) Cizinci xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx platnosti xxxxxxx xx 180 xxx x s xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 365 xxx x s xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území xxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx,
x) xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx platnosti povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx území,
d) xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx (§87), nebo
e) xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x) xxxx po xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §43 xx stejného xxxxxx; xxxx platnosti xxxxxx průkazu xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti k xxxxxxxxxxx xxxx policie xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a) x který xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2003 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§115
Xxxxxx xxx odnětí x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 odst. 1 xxxx. f)
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx odejme, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx vydání.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f) nevydá xxxx vydaný xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody uložený xxxxxx, jestliže xx xxxxx nebyl xxxxxxxx xxxx výkon trestu xxxxx xxxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx toto rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§115x

Xxxxxxxx cestovní xxxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx15e) vydá zastupitelský xxxx na xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,1b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx ztracen, xxxxxxx, xxxxxx, popřípadě není xxxxxxx k dispozici, xxxxxxxx xxxx, jehož xx žadatel občanem, xxxx xx xxxxx xxxxx, kde se xxxxx xxxxxxx, stálé xxxxxxxxxxxx nebo konzulární xxxxxxxxxx, xxxx x xxx zastoupen jinak, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx náhradního xxxxxxxxxx dokladu Evropské xxxx je, aby xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, x xxx vyslovil xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx cestovní xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx má trvalé xxxxxxxx, anebo ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Xxxxxxxx xxxx uvede xxxxxxx své xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxx, tělesnou výšku, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx bydliště, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, prokazující xxxxxxxxx x státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx cestovní xxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx době xxxxxxxx xxxxx x uskutečnění xxxxx, xxx xxx xx náhradní xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx.

§115x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 559/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

§116

Xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx neplatný, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxx xxxxxxx,

x) byl xxxxxxxx xxx, že zápisy x něm xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx,

x) fotografie x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxxxx dokladu xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§117
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx cizince x
1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx, xxxx
2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx takový cestovní xxxxxx v držení,
b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. d), x) xxxx x), xxxxx xxx xxx považovat xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx h), xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, který jej xxxxx, prohlášen xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx rozhodnuto nebo xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx rozhodnuto x xxxxxx cestovního xxxxxxx, může xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení.
(3) Xxxxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), e) xxxx x) potvrzení o xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx doklad bezodkladně xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, a jde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §114 odst. 5, xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx jeho zadržení; xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxx x jeho xxxxxxx xx 15 xxx xxxx, xx xxxxxxx oznámení. X xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 60 xxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx důkazním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.
(4) Xxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x) xxxx x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předá Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§117x

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 odst. 4 xx 7 xxxx §44a xxxx. 1 x 2.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx xx vydává x xxxxx platnosti 10 xxx, x jde-li x cizince mladšího 15 xxx, x xxxxx platnosti 5 xxx.

§117x vložen právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x
Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx, o 10 xxx, a xxx-xx x cizince xxxxxxxx 15 xxx, o 5 xxx.
(2) Cizinec xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.
(3) X případě, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zabrání xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx tuto žádost xxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx těchto důvodů.
(4) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §77.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, je xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx dostavit xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, který xx určen x xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx cizinci x xxxx xxxxxxxxx xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Cizinec xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx do 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu.
§117d xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117e

(1) Cizinec, který xxxx x xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xx nefunkční, je xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x nefunkčním xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx i x xxxxxxx, xx cizinec xxxx o vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §117f.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx požadovanou xxxxx.

(3) Cizinec, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle §117f xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, průkaz, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).

(4) Xxxxxxx uvedený x odstavcích 1 xx 3 xx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, který xx určen x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Cizinec xx xxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se na xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117g

Vydávání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji

(1) Xxxxxxxxxxxx může vydávat xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxx k technické xxxxxx xx zařízení xxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx o povolení x pobytu obsahujícího xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů x podpisu xxxxxxx xxxxxxxx x dalšímu xxxxxxxxxxx zpracování, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx závada xxxx xxxx než 7 kalendářních dnů, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nosič dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx 6 měsíců, x to xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx vyznačuje xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxx.

(3) Xxxxx skutečnosti xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx poté, xxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx podpis určený x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158a odst. 4 x xxxx, kdy xxxxxxx skutečnosti pominou, xxxx neprodleně využity xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx cizinci vydán xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx vydání průkazu x povolení x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx určen x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu podle xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx x povolení k xxxxxx obsahující nosič xxx x biometrickými xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji. Vydání xxxxxxx o povolení x pobytu podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx cizince xxxxxxxxxxxx neprodleně xx xxxx xxxxxx výrobcem xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

Účinnost od 24.11.2005 xx 31.8.2007 (xx xxxxxx x. 170/2007 Xx.)
§118
(1) Správním xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, které je xxxxxxx se stanovením xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x doby, xx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území, x xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x doby xxxxxx, xx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx smluvních xxxxx. Dobu, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx policie x rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X odůvodněných xxxxxxxxx xxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(2) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2) xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území3a) xxxx soudu o xxxxxx xx xxxx xxxxxxx ochrany. Xxxxxx-xx x takovém případě xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, protože xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí by xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx cizinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Cizinec xx povinen xxxxxxxxxx x území x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.8.2006 (do xxxxxx č. 165/2006 Xx.)
§119
Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území,
a) xx xx 10 xxx,
1. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx xxx pobytu xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx při prosazování xxxxxxxxxxx cílů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxx obdobným způsobem, xxxx
2. xx-xx důvodné xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušuje právní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xx 5 xxx,
1. xxxxxxx-xx xx cizinec xxx hraniční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx pobytové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx z xxxxx cestovním xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx x důvodů uvedených x §116 písm. x), x), x) xxxx x),
3. xx-xx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx bez povolení x zaměstnání, xxxxxx xx xxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnání, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx jednal xxxx xxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnala xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
5. nepodrobí-li xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
6. překročí-li cizinec xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xx x xxxxxx jednání xxxxxx,
7. xxxxxxxx-xx cizinec xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přechod, xxxx
8. xxxxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx xx xxxx, xx kterou xx na xxxxx xxxxx oprávněn pobývat xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx krátkodobé xxxxx,
x) xx xx 3 xxxx,
1. xxxxxx-xx xxxxxxx na území xxx xxxxxxxxxx dokladu, xx x tomu xxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xx uplynutí doby xxxxxxxxx víza xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx stanovené vízem xxxx xxx xxxx, xx x xxxx xxxx oprávněn, xxxx
3. xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepravdivé informace x xxxxxxx ovlivnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka, který xx xxxxx pobývá xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x) ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 let, xxxx
x) ohrožuje xxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo xx 3 xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xx xxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, lze xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a x ohledem xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Rozhodnutí x správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx vydat, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx až po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo za xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění cizince, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný pořádek, x s ohledem xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení; xxxxxxxx-xx x takovým xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, který rezidentovi xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx přiznal, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx území xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7c).
(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx azylu, xx xxxxxxxxxxx po nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxx xx azyl xxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx azylu se xxxxxx, řízení o xxxx žádosti xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx azyl odnímá, xxxxxxxx xxxxx uplynula xxxxx xxx podání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx věci xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx azylu xxxx xxxxxxxx účinek.
(6) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx3a), xx vykonatelné xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo soud xxxxxxxxx jeho xxxxxxx x přiznání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx dočasné ochrany xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zrušil.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 25.6.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§119x
(1) Rozhodnutí o xxxxxxxx vyhoštění podle §119 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 6 x 7 xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx azylu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ohrožena, x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx bez xxxxxxxx x xxx xx xxx prodlení xxxxxxxx policii xxxx xxxxxxxxxxxx a prokáže xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx podle §119 xxx vydat xxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx-xx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx x právech dítěte.
§119a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x účinností xx 27.4.2006 s xxxxxxxx xxxx. 4 x 5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 26.6.2006
Účinnost od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§120
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění cizince x povolením x xxxxxxxx pobytu x xxxxx, po xxxxxx xxxxx cizinci xxxxxxx xxxxx xx území, xx na
a) 10 xxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx území xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) 10 xxx, xx-xx důvodné nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) 3 xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 3.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, lze xxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx pořádek a x xxxxxxx na xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.
(3) Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.8.2006 (do xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§120x
(1) Policie v xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119 x 120 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx cizince xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§179).
(2) Xxxxxx-xx důvod, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx vycestování, xxxxxxx xxxx rozhodnutí x tom, xx xxxxxxxx vycestování xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 zaniká xxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; policie xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x stanoví xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx vycestovat x xxxxx.
(4) Platnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaniká, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvá xx xxxx
x) rovnající xx době xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění pro xxxxxxx vstupu xxxxxxx xx území, jde-li x rozhodnutí xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), nebo xxxxx §120 odst. 1 xxxx. x) xxxx x),
x) xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx stanovené x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, jde-li x rozhodnutí xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §120 xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxx lhůta xxxxxx běžet xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§120x vložen právním xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.11.2005

§121

Xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§122
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění
(1) X době, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx povolí xxxxx xx území, xxxxxxxx důsledkem neudělení xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx by xxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(2) V xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx xx území, policie xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx-xx věc xxxxxxx x xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Policie xxxx xx žádost xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, nebo
b) xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (§87), který xxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí tento xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x integraci xx xxxxx.
(6) Policie xxxx xx žádost xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nové rozhodnutí5d), xxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx vydání x xxxxxxxx polovina xxxx xxxxxxx 3 xxxx x xxxx, xx xxxxxx nelze xxxxxx Evropské unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx
x) xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx věku 18 xxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxxx cizinec projevuje xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx. x 379/2007 Xx.)
§123
Xxxxxx nákladů spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx vyhoštěním se xxxxx z xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx uhradit xxxxxxx x jistoty, xxxxxx xx, xxx x xxxxxxxx, x peněžních xxxxxxxxxx cizince, který xx xxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx náklady x xxxxxxx ani x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, uhradí xx xxxx xxxx jejich xxxxxxxxx část xxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx policií.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxx náklady xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jejich zbývající xxxx xxxxxxxx
x) xxx, xxx xxxxxxx zaměstnal xxx povolení k xxxxxxxxxx,
x) xxx, xxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §104.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nese xxxx xxxxxxx
x) policie, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx16b),
x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Do xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxx-xx náklady xxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxx x jistoty xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x x xxxx výši je xxxxxxx xxxx náklady xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx převzetí.

XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXX XX ÚČELEM XXXXXXXXXXX XXXXXXX X ÚZEMÍ X XXXXXXXXX XXXXXXX
§123x
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx") xx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx místa pobytu, xxxxxxxx xx tam, xxxxxx xxxx změnu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx policii x xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx policii xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx za cizince xxxx xxxxxx státní xxxxx České republiky xxxx cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").
(2) Zvláštní xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxx x xxxxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx o uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx policie xxxxxx, xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Policie xxxxxxxx opatření xx xxxxxx vycestování xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření za xxxxxx vycestování xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mu v xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx vycestování x xxxxxxxxxx x území x xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) V xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x době k xxxxxxxxxxx stanovené v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zajistí. X případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabrání xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nezávislé, je xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxx neprodleně po xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§123x xxxxxx právním předpisem x. 427/2010 Sb. x účinností xx 1.1.2011

§123x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx účet xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx nebo xxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pobyt xxxx pobyt xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxxx xxxxxxxxxx vízum xxxx xxxxxx povolení x přechodnému xxxxxx. Xxxxxxx xx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx způsobu xxxxxxx finanční xxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx 5 let xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxxx xxxxxxx x vrácení xxxxxxxx záruky.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxx x území vycestoval, xx povinen xxxxxx xxxxx osobně prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx, jehož je xxxxxxx, xx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx pobyt, xxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx xxxxxx5a). Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx složitel, xx cizinec, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx složena, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vycestování x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxx; zastupitelský xxxx xxxxxxx potvrdí xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx zamítne žádost x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) cizinec x xxxxx nevycestoval x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxx pobyt xxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a),

x) cizinec xxxxxx nepodal xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx nepodal xxxxxxxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xx státě, jehož xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, ve xxxxxx má xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) cizinec xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Policie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx úhradu xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince x xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx době x xxxxxx xx území xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státu, jestliže xxxxxxx nebo složitel xx xxxxx do 5 xxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx splněny podmínky xxx xxxx vrácení.

(7) X xxxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo připadnout xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx nebo složitel xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxx.

§123x vložen právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Účinnost od 24.11.2005 xx 31.8.2007 (xx xxxxxx x. 217/2002 Xx.)
§124
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince xxxxxxxx 15 let, xxxxx xxxx doručeno xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx nebezpečí, xx xx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx ztěžovat xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xx-xx xxxxxxxx, že xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxx. b) xxxx 6 xxxxx 7, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154).
(2) Xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 zajistit xxxx, xx mu bylo xxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx převzít; x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx doručením nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinec xxx xxxxxxxxx (§180c), xxxxxxxx xx xxxxxxx opatrovníka. Xxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poučí xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx cizinec xxxx opatrovník xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu je xxxxxxxx podat návrh xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,17) x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x nařídí xxxxxxxxxx, xxxxxxxx zákonné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§124x
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochraně xxxx podal žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx již bylo x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx řízení o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podle §119 odst. 1 xxxx. a), xxxxx §119 odst. 1 xxxx. x) bodu 6 xxxx 7.
§124a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 165/2006 Xx. x účinností od 1.9.2006
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§125
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx překročit 180 xxx x počítá xx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 90 xxx.
(2) X zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příbuzného x xxxxxxxxx pobytem xx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu, vyrozumí xxxxxxx orgán sociálně-právní xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx diplomatickou xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxx xx xxxxx x xxxxx x xx cizinec xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o zajištění xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx republiku o xxxxxxx formou azylu.
Účinnost od 1.7.2001 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§126
Xxxxxxx xx xxxxxxx
x) xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx cizince xxxxxxx, xxx důvody zajištění xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poučit xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxx zjistit a xxxxx-xx xxxx seznámení xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx, policie xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx poučení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, německém, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx vyhotoveného poučení xxxxxxx sepíše záznam.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 25.6.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§127
(1) Xxxxxxxxx musí xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx-xx soud xx xxxxxxxx soudnictví x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nařídil-li xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince17) ,
c) xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx.2)
(2) Xxxxxx xxxxxxx x azyl v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§128
(1) Zajištěného xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, dopraví xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xx xxxxxxx v xxxxxxx, xx zajištěný xxxxxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx přechod xxxxxxxxxxx cizince po xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx.
(2) Policie xx xxxxxxxxx ponechat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vycestování cizince x xxxxx.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§129
Xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx průvozu
(1) Policie xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx nutnou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vstoupil xxxx xxxxxxx xx xxxxx, za účelem xxxx předání podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx17a); xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx nutnou zajistí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě, že xxxx xxxxxx nelze x xxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) O xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, datu, čase x xxxxx zajištění x xxxxx xxxxxxx xxxx průvozu.
(3) X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx ve xxxxx xx 48 hodin, x xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx cestou xxxxx §152 ve xxxxx xx 72 xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zařízení. Xxxxxxxxxx nabývá xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx x xxxxxx xx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxx předán xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx územím xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx.

§129a

Žádost x propuštění xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zařízení, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx dovolává x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx nevyzývá x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx zkoumá, xxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxx rozhodne xxx zbytečného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oprávnění xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, poučí x xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x propuštění ze xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nepropuštění xx zařízení, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nejdříve xx uplynutí 30 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx zařízení.

(4) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Policie xxxxxxx xxxx výslechem xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxxxxx.

(5) O výslechu xxxxxx policie xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx je v xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx a xxxxx z xxxx xx k podání xxxxxxxx xxxxxxxxx. Policie xxxxxxx cizince x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx svědka xxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx cizince; xx xxxx xxxxxxxxx výslechu xxxxxxx xx xxxxxxxx x výslechu xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxx vydání rozhodnutí.

(7) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx přípustné.

§129a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§130
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jím xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(3) Xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxx x xxxxxx xxxxxxx") x xxxx x přísným režimem xxxxxxxxx (dále xxx "xxxx x xxxxxxx xxxxxxx").
(4) Policie neprodleně xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx zajištěného xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx provozovatelem.
Účinnost xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§131
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xx zařízení, xxxx xxxxxxxxxx po xxx, x právy x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x mateřském jazyce xxxxxxx nebo x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx.

§132

(1) Část x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx místnost, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, x němž xx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx volně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx od xxxxx x mírným xxxxxxx x tvoří xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

§132a

Provozovatel xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx zařízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§132x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 379/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§133

(1) Xxxxxxxxx místnost x části s xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, skříňkami xx uložení xxxxxxxx xxxx, stolkem a xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x části x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx v počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sanitárním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neprůhlednou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (přivolávacím) xxxxxxxxx. Xxxx místnost xx xxxxxxxxxxxx pouze x vnější xxxxxx.

Účinnost xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§134
(1) Provozovatel zajištěnému xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem
a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, stravu x xxxxxxxx hygienické xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx přijímat x odesílat xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx objednat xx xxxxx, xxxxx xxxx x časopisy xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, stížnost nebo xxxx podnět státním xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem uplatnění xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx jeho xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zástupcem xxxx x policií x xxxxxxxx,
x) umožní nepřetržitý xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx volný xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x styk x xxxxxxxxx xxxxxxx umístěnými x této xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx diagnostická x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x očkování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx zajištěnému xxxxxxx umístěnému x xxxxx x přísným xxxxxxx umožní x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x trvání xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zrušit. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx sepíše xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx psychologické x xxxxxxxx xxxxxx x další xxxxxx x věci xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§135
(1) Policie xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx provozovatele nebo xx xxxxxxx vlastních xxxxxxxx xx části x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxxx vyžaduje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx důvodu,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řád xxxxxxxx, xxxx
x) opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx mladšího 18 xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx umístit pouze x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).
(3) Xx části x xxxxxxx režimem xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na 30 xxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx umístění. Xxxxx se cizinec x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxx xxx zvýšený xxxxxx, xxxx umístění x této xxxxx xx xxxxxxxxx o 30 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx režimem.
(4) Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx s přísným xxxxxxx neprodleně xxxxxx x x xxx xxxxx podrobnosti x xxxxxxxx tohoto umístění.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§136
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zařízení,
b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx mařilo xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx omezení xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx pohybu x pobytu, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zajištění xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,
f) dodržovat xxxxx klid.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, a xx-xx xx xxxxxxxx, i xxxxxxxxxx lékařskou xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a očkování x preventivní opatření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxx-xx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx provést, xx policie oprávněna xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx konzumovat xxxxxxx x jiné návykové xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) vnášet xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx bez souhlasu xxxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§137
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince do xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx prohlídku a xxxxxxxxx jeho xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, jejíž vnášení xx xxxxxxxx, vyrábění xxxx přechovávání v xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx je oprávněna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizince xxxx x xxxxxxx důvodného xxxxxxxxx, že tento xxxxxxx xxxx mít x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx věc, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zakázáno.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxx xxxxxxxx pohlaví. O xxxxxxxxx prohlídky policie xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx vnášení do xxxxxxxx, vyrábění nebo xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx, nalezené xxx osobní prohlídce, xxxxxxxxx věcí xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx.
(5) Xxxxxxx zadržené xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zbraní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18) a xxxx19), xxxxxxx držení xx x xxxxxxx x xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x úschově xxxxxxxxxxxxx.
Účinnost od 24.11.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§138
(1) Provozovatel vydá xxxxxxx řád zařízení, xx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx rozvrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, psychologické x xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx hygienických xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx vycházky x xxxxxx rozvrh xxxxxxxx xxx xxxxxx režim xxxxxxxxx,
x) prostory, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pracovníka zařízení xxxxxxx,
x) xxxxxx realizace xxxxxxx xxxxxx docházky,
j) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxx zařízení, x xxxx pobývají xxxxxx s dětmi x nezletilí cizinci xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx také nabídku xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx specificky xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Vnitřní xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx českém, xxxxxxxxx, francouzském, německém, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, vietnamském, hindském, xxxxxxxxx x dalším xxxxxx, je-li xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Vnitřní xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§139

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zařízení xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§140
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jej xx x xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stravu x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx schopen xxxxxxxx xx omezení xxxxxxx s pobytem x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx vůle.
(2) Ubytovaný xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx zajištěnu xxxx jiným xxxxxxxx. Xxx-xx o nezletilého xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx řád zařízení.
Účinnost xx 24.11.2004 xx 31.12.2013 (do xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§141
(1) Xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx možností xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx národnostním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx vztahům, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx cizinci xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx od xxx; xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx14).
(3) Xxxxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx péče.

§142

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19a), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Cizinec xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, x za xxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvoj xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx uhradit xxxxx.

§143

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx poskytuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx zásadám xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx třikrát xxxxx, x xxxxxxx xxxx xx 18 xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx výběru stravy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k požadavkům xxxxxxxxxx x náboženských xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§144
(1) Xxxxxxxxx cizinec xx xxxxx na xxxxxxx návštěvy jedenkrát xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx dohodě s xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i za xxxx xxxxxx než xxxxx a xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k přijímání xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx i xxxxx xxxx.
(2) Návštěvy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
(3) Zajištěný xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx zajištěného cizince xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§145
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednou xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, knihami x věcmi xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 5 kg. Omezení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx zajištěnému xxxxxxx xxxxxxx věci, xxxxxxx vnášení do xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zakázáno a xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx zajištěnému xxxxxxx xxxxxxx předá, x xxxxxxxx xxxx19), xxxxxxx držení xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, který xx odešle zpět xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přijímat bez xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx věci, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Provozovatel xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x věcí x xxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx zajištění vydá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, nejvýše xxxx v částce 12 Xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx převzetí.
Účinnost xx 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§146
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx použít xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, xxxx-xx v xxxxx xxxx xxxx xxxxx směnitelné měně, x xxxxxx, byť x částečné, výdajů xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§147
(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxx, xxxxx xxxx x průběhu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vyplaceny x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §146. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; je-li cizinec xx propuštění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx správního vyhoštění xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx cestovní doklad xxxxxx xxxx se xx zbavil, xxx xxx znemožnil správní xxxxxxxxx xxxx předání xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx dopravci nebo xxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx cizince xxxxx mezinárodní smlouvy xxxxx xx předává.

§148

(1) Xxxxx nad xxxxxxxxxxx ustanovení této xxxxx xx xxxxxx x cizincům xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx stížnost xxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx. X způsobu xxxxxxxx stížnosti musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx vyřízení xxxxxxxxx lze podat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx přezkoumání.

§149
X kontrole xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx než xxxxxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x zařízení.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§150
§150 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx.

§151
§151 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx.
Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
Xxxxxx xxxxxxx
§152
(1) Průvozem xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx x xxxxx xx území x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx prováděné xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx leteckou xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx20) (dále xxx "průvoz xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx se xxxxxxx průvozem vstup x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tranzitního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vůli xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx území xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vyžádání xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx postup20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx provedení xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx-xx x průvoz xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x trestného xxxx nebo je xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx státy xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) průvoz xxxxxxx xx xxxx xxxxxx vyžaduje xxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x praktických xxxxxx xxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo obdobný xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vyplývajícího x mezinárodní xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx společný xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx leteckou cestou, xx policie xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx o zajištění xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§153
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx. Jde-li x xxxxxx leteckou xxxxxx, policie xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx eskortní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx vstupem xxxxxxxxxxx xxxxxxx do tranzitního xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx x xxxxx osobní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx letadla xxx xxxxxx. V xxxxxxx průvozu xxxxxxxx xxxxxx nesmí provážený xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx §129 xxxx. 3.
(2) Xxxxxxx po převzetí xxxxxxxxxxx cizince převezme xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provedenou xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx jinou xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx cizince xxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx stejného xxxxxxx.
(4) Prováženému cizinci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx od xxxxxxx xxxx svobody.
(5) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxxxx směřující x xxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxx pomoc, xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyjádření xxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováženého xxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 31.8.2007 (do xxxxxx č. 217/2002 Xx. a 170/2007 Xx.)
Xxxxxxxxx xxxxx
§154
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxx pobytu xx území mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxx druhých xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě závazku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx nežádoucí xxxxx xx xxxxxxx vlastních xxxxxxxx, požadavku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx označí xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx základě
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,10) nebo
b) pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxx, xxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, musí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxx xxxx zařazení x důsledky xxxxxx xxxxxxxx. Policie je xxxxxxxxx požadovat xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx přiměřenost xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx prokazování xxxxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxx dopady xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx je evidován x xxxxxxxx nežádoucích xxxx.
(6) Policie xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 31.8.2007 (xx xxxxxx x. 217/2002 Xx.)
§155
(1) Policie xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx podle §154 xxxx. 2, jedenkrát xxxxx nebo vždy, xx-xx xxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx cizince x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx z xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx sama xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Policie xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí, xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu (§154 xxxx. 3) vykonáno, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§156
(1) Dopravce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že
a) dopraví xx území xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dokladu,
b) xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxx víza, xxxxxx zákon xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx podle §104 odst. 1 x 2, nebo
d) xxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx cizince xxxxx §104 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do míst, xxx xx xxxx xxxxxxx zdržovat,
b) nevede xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§101),
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) neoznámí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx policii xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx ubytování xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x §100 xxxx. x).
(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx do 50 000 Xx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§157
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx
x) překročí státní xxxxxxx xxxx hraniční xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§108) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu21),
c) xx xxxxx provedení pobytové xxxx hraniční xxxxxxxx,
x) xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v dokladech xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxx nebo x xxxxxxxxx vydaných xxxxx tohoto xxxxxx,
x) x době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx zařízení,
f) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx doklady xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx z důvodu xxxxx §116 písm. x), x), c) xxxx d),
h) úmyslně xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vydaný podle xxxxxx zákona,
i) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, poškození xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx lhůtě 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx,
x) neohlásí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x),
x) pobývá xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxx není xxxxxxxx,
x) xx zdržuje xx xxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx vízem nebo xxx xxxx, ač x tomu xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx užije x překročení hranic xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxx době xxxx x rozporu x xxxxxx xxxxxxxxxx přechodu,
o) xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx lhůtě,
p) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zákonem xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§88 xxxx. 2 x 3),
x) uvede x řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx nebo jeho xxxxx,
x) xxxxxxxxxx ubytovateli xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tiskopis,
t) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona ve xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx, x xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx 15 xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xx xxx hraniční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx, ač xx x xxxxxx doklad xxxxxxx.
(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx x) lze uložit xxxxxx do 10&xxxx;000 Xx, xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. f) xx x) xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx w) xxxxxx xx 3 000 Xx. X xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do 3 000 Xx.
Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 136/2006 Xx.)
§157x
(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že
a) neodevzdá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jinak získaný xxxxxxxx doklad nebo xxxxxx vydaný podle xxxxxx zákona,
b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx policii xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §15.
(2) Fyzická xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že
a) xxxxxxxx xxxxxxx vstup do xxxx, xxx xx xxxx cizinec zdržovat,
b) xxxxxx domovní xxxxx x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§101),
x) nepředloží xx xxxxxxxx policie xx xxxxxxxx domovní xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx ubytování xxxxxxx xxxx tak xxxxxxx xx stanovené xxxxx,
x) xxxxxx cizinci xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ubytování,
f) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
g) xxxxxxxxx xxxxxxx ubytování xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x §100 xxxx. x).
(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 Xx. X xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx 3&xxxx;000 Kč.
(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Kč.
Xxxxxxxx xx 1.1.2006 xx 31.5.2006 (do xxxxxx x. 230/2006 Xx.)
§157x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a k xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx xxxxxxx.
(3) Odpovědnost xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x něm nezahájil xxxxxx xx 1 xxxx, kdy xx x xxx dozvěděl, xxxxxxxxxx však do 3 xxx xxx xxx, xxx byl xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány policie (§161).
(5) Xx odpovědnost xx jednání, k xxxxx došlo xxx xxxxxxxxx fyzické osoby21a) xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s ním, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx §156 xxxx. 2 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx spolehlivě xxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
(7) V xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx.
(8) K xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") xxxxxxxxx x blokovém xxxxxx x přestupcích21b). Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x za porušení xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokutový xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x zaplacení xxxxxx xx místě x xxxxxxxxx.
(9) Proti xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení se xxxxx xxxxxxx.
(10) Pokuty xxxxxxxx orgány policie x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx územní finanční xxxxx. Příjem z xxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.
(11) Při xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu22).
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.8.2007 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§158
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxx, xxxxx x rok narození, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, jeho xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx daktyloskopické xxxxxx. Xxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx x rozsahu
1. xxxxxxx x udělení xxxx (§54), povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 4), xxxxxxxx x trvalému xxxxxx (§70 odst. 1),
2. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx na území, xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87x),
3. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) (§111 xxxx. 1),
4. xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50 xxxx. 6), hraniční xxxxxxxx (§14), xxxxxxxxx xxxxxxx (§180 xxxx. 2) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§97),
x) xxxxx x
1. xxx, xxxxxx x xxxx vydání xxxx nebo dokladu xxxxx tohoto zákona, xxxx číslu, xxxxx x xxxx platnosti,
2. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,
3. xxx, měsíci a xxxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x o důvodu xxxxxxxxx,
4. xxx, měsíci x roku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxx,
5. xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x čísla, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx skončení platnosti,
6. xxxxxx, dni, xxxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
7. xxxxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
8. xxxxxx povolení xxxxxx xx xxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xxxx 2,
9. xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX o spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x ČR - xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
10. dni, xxxxxx x xxxx, xxx xxxx vydáno rozhodnutí x správním xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx a x xxxxxx pro xxxx xxxxxx,
11. xxx, xxxxxx x roku překročení xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx, xxxxx x průvoz xxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxx,
12. xxx, měsíci x roku nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx správního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pokuty,
13. xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odcizeného dokladu,
c) xxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxx x),
2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x cizinci x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx písmene b),
3. xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx b) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx provozuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) dni, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x vymáhání xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx osobě x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§180 odst. 2), xxxxx, příjmení, xxx, měsíci x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvaného xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx důvodem xxx xxxxxxxx ověření xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx přijatého x pozvání, x xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx,
x) číslu a xxxxx dokladu, xxxxx xxx orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jeho provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxx podle tohoto xxxxxx. X tomto xxxxxxxxxxx systému mohou xxx obsaženy toliko xxxxx získané při xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx odstavců 2 x 3 xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx mají xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx x tomto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x údajem xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§158x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx dřívějších xxxxxxx x xxxxxxxxxx, dnu, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx sdělený xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx
x) x xxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxx (§54), x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu (§42 xxxx. 4), x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx průkazu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx (§87x), x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§111 odst. 1), xxxxxxx x xxxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (§115x),
x) x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx, xxxx, datum vydání, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx doklad xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx datum, xxxxx a označení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx věci xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx příkazu, xxxxx vydání, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xx druh, xxxxx xxxx nebo xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ve xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx spis xxxxxx x cizinci a xxxxxxxx xx věci xxxxx xxxxxx x) xx d) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x) xx x).
(2) Xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cizincích xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx území. Xxxxx informační systém xxxxxxxx
x) údaje x xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx (§42 xxxx. 4),
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vydaném xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx,
x) rodné xxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx žádosti, xxxxx x druhu xxxxxxx, xxx, měsíci x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx dokladu,
e) xxx, xxxxx a xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx platnosti x xxxxx x orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx věci xxxxx písmen a) xx x) x xxxxx údaje xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx f).
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx využívat xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1.
§158x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x účinností xx 27.4.2006

§158x

Xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stálého xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx zastupitelstev xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx voličů xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu a xxxx x vyškrtnutí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx.

§158x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2012 Xx. x účinností xx 26.6.2012

Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§159
(1) Žadateli xxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx xxxxx, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x rozsahu příjmení, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xx území. Tento xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, předávání x xxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
(2) Cizinci xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu23) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxx.
(4) Policie xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedených xxxxx §158 v xxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Evropské unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx dále xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx systémů vedených xxxxx §158 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jehož xx cizinec xxxxxxx, x to v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx xxxxx §158x xxxx. 1 x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je touto xxxxxxxx Xxxxx republika xxxxxx.
(6) Policie xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, příslušnému orgánu xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx orgán x zrušení platnosti xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x cizinci, xxxxxxx xxxx přiznáno xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx podle §85 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx na území7c), xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxx přechodného xxxxxx rezidenta xx xxxxx xx xxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx a xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx x dni, xxxxxx x roku, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci, x xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.8.2006 (do xxxxxx x. 136/2006 Xx.)
§160
(1) Údaje v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158 xxxxx xxx xxxxxxxxxx x písemné xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené xxxxx x ve xxxxxx formě x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx evidované xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx
x) 20 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxx trvalý xxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx,
x) 10 let xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x informaci xxxxxxxx xx ztráty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §108 a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x §108 odst. 1 xxxx. a), x), x), x) xxxx h), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) 5 let xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 odst. 1 xxxx. f), xxxx
x) 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidování x xxxxxxxxx případech.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx x písemné xxxxx xx xxxxxxxxxx xx dobu
a) 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx dne nabytí xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx,
x) 5 let xx xxxxxxxx xxxxx, xx kterou byl xxxxxxx zařazen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) 5 let xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 odst. 1 xxxx. x), xxxx
x) 5 xxx xx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x cizinci xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx §158 xxxx. 5, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nejdelší xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxx §158 odst. 2 a 3 xxxxx přesáhnout xxxx 30 xxx.
(6) Uplyne-li xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3, 4 xxxx 5, xxxxxxx údaj xxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx jinak.24)
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§161
Xxxxxx xxxxxx vykonávaná xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx policie
a) ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) oblastní xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx x pohraniční policie x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxx x kontroly xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx je cizinec xxxxxx x xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx místa, xxx xx převážně xxxxxxx.

§161x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx se xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx důvodem xxx zahájení řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§161x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§162

§162 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

Účinnost od 27.4.2006 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx č. 165/2006 Xx.)
§163
Xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx policie
Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx závazků vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx policie x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx eskortní činnost x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x souvislosti s xxxxxxxxxx průvozem xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx leteckou cestou,
e) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státu, který xxxxxxxxx xxxxxxxx postup20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx cestou, vyřizuje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestou,
f) xxxxxxxx obrazové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx správním xxxxxx
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxx k oblastnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§164),
2. xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §120a xxxx. 2,
4. xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) x x),
x) rozhoduje x xxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 v xxxxxxx své působnosti,
j) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx doklady (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.) a xxxxxxx výjezdní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů,
l) rozhoduje x xxxxxxx víza xxxx xxxxxxxx vstupu xx území podle §122,
x) posuzuje, zda xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. b) splňuje xxxxxxxx podle §108 xxxx. 2,
n) xxxxxxxxx, xxx cizinec neuzavřel xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle §11x,
x) xxxxxxxx důvody xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §180x.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.8.2006 (do xxxxxx č. 136/2006 Xx. x 165/2006 Xx.)
§164
Xxxxxxxx ředitelství služby xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx pobytovou kontrolu,
c) xxxxxxxxx x odepření xxxxxx cizince na xxxxx x ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zrušení platnosti xxxx [§9 odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 6],
d) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 5 x 6, xxxx x xxxxxx do 90 dnů xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) a §26 odst. 5 x 6, o xxxxxxx, prodlužování platnosti, xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx; xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x doby xxxxxx na krátkodobé xxxxx, zrušení platnosti xxxxxxxxxxxx víza xxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, x xxxxx se xxxxx nevyžaduje, x xxxxxxx xxxxxxxx příkaz,
f) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x zrušení jejich xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx svěřeno xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1,
i) xxxxxxxxx x vydání a xxxxxx cizineckého pasu x cestovního průkazu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx platnosti x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytem zajištěného xxxxxxx xx xxxxx x xxxx vycestováním x území, je-li xxxxxxx zajištěn xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu16a), x vymáhá jejich xxxxxx,
x) provozuje informační xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 1 x xxxxxxx xxx působnosti,
n) xxxx funkci xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,
o) xxxxxxx xxxxxxxx činnost x souvislosti x xxxxxxxxxxxx cizinců xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx průvozem xxxxxxx xxxx území anebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x místu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§180d),
r) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx cizince za xxxxxx správního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx totožnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x zániku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §120x odst. 2,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx území,
v) xxxxxxx potvrzení xxxxx §92 xxxx. a),
w) xxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117,
x) rozhoduje x zajištění xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) prověřuje, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx policie xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zabezpečuje vnější x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zařízení,
b) xxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cizinců zajištěných x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx konzulární xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx a xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx příslušné x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x) až x) x q) xx x). Xxxx oddělení xxxx rozhoduje x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx x o xxxxxxx platnosti xxxxxx xxxx x o xxxxxxx, xxxxxxxxxxx doby xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x o xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), b), x), x), h), x), m), x), x), s), t), x), x) x x). Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 5, xxxx xx 90 xxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx §26 xxxx. 5, xxxxxxxxxx xxxx, x zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx s výjimkou xxxxxxxxxx xxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, x němuž xx xxxxx xxxxxxxxxx x posuzují, xxx xxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) splňuje xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2.
(5) Xxxxx xxxxxxx x kontroly xxxxxx xx příslušný x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x), j) x), x), p), x), x) x x) xx x). Xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx území, x xxxxx xx xxxxx nevyžaduje, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 odst. 2.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§165
Xxxxxxxxx ministerstva
Ministerstvo x xxxxx působnosti xx xxxxxx vstupu x xxxxxx cizinců na xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x), §67, §87x xxxx. 3 x §87x xxxx. 2,
d) xxxxxxx a provozuje xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x území a xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxx úkoly xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§166

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx státní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pobytu cizinců xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx státní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 136/2006 Xx.)
§167
Xxxxxxxxx policie
(1) Policie xx xxxxxxxxx
x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vyžadovat opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx daktyloskopické xxxxxx a pořizovat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxx xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se na xxxxx xxxxxxx oprávněně x zda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle tohoto xxxxxx,
2. cizince xxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx,
x) v xxxxxxxxxxx x hraniční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem a xxxxxxxxxxx domovní xxxxx,
x) xxxxxxxx osobní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx tak stanoví xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx cizinci bylo xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění,
i) xxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16a),
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) k xxxxxx, xxx x částečné, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx sňatek x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx policie xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx provádějícími x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
Xxxxxxx xxxxxx
§168
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxx24a) se nevztahují xx řízení xxxxx §4 xxxx. 2, §7, 9 (x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 5), §11, §19 xxxx. 1, §22, 24, 26, 29, 29b xxxx. 2, 30, 33, 36, §37 xxxx. 1 xxxx. x), §38 xxxx. 1 x 3, §40, 41, 49, 50, §53 odst. 2, §61, 92, 115x, §122 odst. 1 x 2, §124 (s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §124 xxxx. 3), 129, 148, §154 xxxx. 2, §155 xxxx. 1, §180, 180x, 180x x 180x.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 25.6.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§169
Xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx
(1) Rozhodnutí, xxxxx xx xx xxxxx xx 180 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou účastníka xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx zastupitelského xxxxx xx xxxx 15 xxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx tohoto xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, rozhodnutí xx vydá:
a) xx xxxxx 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxx 180 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) ve xxxxx 270 dnů xxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny na xxxxx,
x) účinné xx 26.6.2006,
x) ve xxxxx 60 xxx ode xxx podání xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §69, xx-xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87x x 87x.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vstupu xx území nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 9 anebo xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému pobytu x průkazu o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.
(5) O správním xxxxxxxxx xxxxxxxx policie xx 7 dnů xx xxxxxxxx řízení; xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx o xxx účastníka xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxx odvolání xx 5 xxx xxx xxx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxx xxxxx pro xxxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Usnesením xx xxxx zastaví xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxx podle §74 xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx policii xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx důvody xxxxxxxxx xx xxxx vůli,
b) xxxxx xxxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxx,
x) podal xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu na xxxxx, ač x xxxx xxxx podle §69 xxxx. 2 xxxxxxxx, nebo
d) xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx x době, kdy x xxxx xxxx xxxxxxxx.
(8) Žádost o xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vyřídí xx xxxxx do 14 xxx.
(9) Xxxxxx-xx po xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx xx zastupitelském xxxxx xxxxxx nové xxxxxxxxxxx, xxx by xxxxx xxxx důvodem xxxxxxxxx xxxx žádosti, xxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§170
(1) Xxxxxx o xxxxxxx víza, s xxxxxxxx diplomatického xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx víza x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Zastupitelský úřad xxxx policie může x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx upustit.
(2) Xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx §22 xxxx. 5 nebo xxxx x xxxxxx xx 90 dnů xxxxx §26 xxxx. 5 policie xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xx 90 dnů, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx vyřídí xxxxxxxxxxxxx úřad ve xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1a), xxxxx sám xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xx xxxxx xx 14 dnů xxx xxx podání xxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxxxx policie xx lhůtě xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx žádosti.
(5) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx podání žádosti x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí (§30 odst. 2) xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx x xxxxxxx víza x pobytu nad 90 dnů policie xxxxxx ve lhůtě xx 120 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Žádost x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x Akademii věd Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx.
(7) Žádost o xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx do 90 xxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xx 7 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxx xxxx xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx.
(8) Xxxxxx xxxx policií xx xxxx x českém xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x žádosti přiložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.25)
(9) Xx ukončení xxxxxx xx vízum xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx do jiného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx se žadateli xxx podání xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx žádosti x zahraničí xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§170x
(1) Xxxxxxx xx Xxxxxx xxx rozhodování xx věcech pobytu xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prvním xxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx.
(2) Nadřízeným xxxxxxxx xxxxxxx komise je xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx členy xxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx může xxx ustanoven státní xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx bezúhonný x spolehlivý. Předpokladem xxx xxxxxxxxxx členem xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu.
(4) Xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxxx xxx,
x) kdo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jednání, kterým xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx komise,
b) xxxxx xxxxxxx stíhání xxx xxxxxxx trestný xxx bylo na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a od xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx by xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, mohlo xxxxxxx xxxxxx x rozhodování xxxxxx,
x) xxxxx trestní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxx xxxxxxxxxx podmíněně xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx, v níž xxxx xxx rozhodnuto, xx xx osvědčil, xxxxxxxxxx ještě 5 xxx, xxxx xxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx bylo xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xx xxxx nehledí, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx výpisem z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxxx vnitra je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxxx x vydání xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx byl x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uznán xxxxxx x xxxxxxxxx
x) xx úseku xxxxxx xxxxxx spáchaného tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx správnímu orgánu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx povinnost xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx správnímu xxxxxx xxxxx mu xxxxxxxxxx údaj zatajil xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx svědeckou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx u správního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx pořádku,
c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) proti xxxxxxx,
x) xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti44) xxxxxxxxxx xxx, xx zprostředkoval xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxx zákona.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx senáty xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxx x xxxxxxx předsedy xxxxxx.
(9) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednací xxx. Xxxxxxx komise jsou xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nezávislí.
§170a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§170x

(1) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxx jedná a xxxxxxxxx v tříčlenných xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pověřeny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předseda senátu.

§170b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x účinností od 1.1.2011

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 382/2008 Xx.)
Xxxxxx přezkum
§171
(1) Z xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx
x) rozhodnutí o xxxxxxxxx víza,
b) rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx řízení x tomto xxxxxxxxx xxxxxxxx cizinec na xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x ukončení pobytu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx území xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx x xxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vyloučena xxxxxxxxxx o odepření xxxxxx xxxx x xxxxxxxx vyhoštění xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§172
Xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx26) xxxx xxx xxxxxx do 30 dnů od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x posledním xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Zmeškání xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 10 xxx xx doručení rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx. Zmeškání xxxxx xxxxx prominout.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění cizince xx xxxxxxxx xxxxxx xx vykonatelnost xxxxxxxxxx; xx neplatí, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx x vyhoštění xxxxxx dotčena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodlužování doby xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx xx území xx vízum nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§173
Xxxxxxx, jemuž xxx xxxxx průkaz x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu nebo xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx území, pobývat xx něm a xxxxxxxxxx x xxxxx xxx víza.
Xxxxxxxx od 1.7.2001 xx 30.6.2008 (xx xxxxxx x. 124/2008 Xx.)
§174
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxx zachovalého xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxxxx, xxxxx nemá
a) ve xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) v xxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku trestů xxxxxx, xx byl xxxxxxxx xx jednání, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dokládá xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů, který xxxx starší 6 xxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, v xxxxx xx cizinec xxxxxxxx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší než 6 xxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§174a
Přiměřenost
Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x pevnost xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, společenské x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx občanem, xxxx v případě, xx je osobou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx státu xxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx.
§174x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností od 1.1.2011
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§175
Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva vyhlášená xx Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx č. 165/2006 Xx.)
§176
Xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx cizince
(1) Xxxxxxx xx po xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) neodkladná, xxx xxxxxxx, xxxxx
1. bezprostředně xxxxxxxx život,
2. mohou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxx xxx xxxxxxxx poskytnutí zdravotní xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
4. xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx,
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jednání xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx okolí, xxxx
6. xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx cizince,
b) v xxxxxxxxxxx x nařízenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ochranou veřejného xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx poskytnutou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx §134 xxxx. 2 xxxxx xxxx, x xx x xxxxx, pokud xxxx zajištění přerušeno.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytnutí xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxxxxxx uzavře xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx; to xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx skutečně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxx.
(5) V xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní péče xxxxx stát a xxxxxxx xx x xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x azyl xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx azylu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xx cizince xxxxxxxxxxx x zařízení,
b) xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§176x
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x přijímacím středisku x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) xxxxxxx x přijímacím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště, xx xxxxx náklady spojené x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx poskytne xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx onemocněním, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, x vlastních xxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nese tyto xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§176x
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx předání xxxx xxxxxxx
(1) Při xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx průvozu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§152 x 153) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx policii xxxx ministerstvu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx státu.
(3) Xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 x 153 xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx návrat xx xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx převezme, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány státu, xxxxx územím xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
§176x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx. s účinností xx 24.11.2005

§176x
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx průvozu
(1) Při xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx průvozu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx (§152 x 153) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvu xxxxxxx xx xxxxxxxxx cizince xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx smluvního státu.
(3) Xxxxxxx spojené se xxxxxxxxxx průvozu cizince xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo průvozu xxxxxxxx cestou podle §152 x 153 xx xxxxx xxxxx xxxxx, jde-li o xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx a xxxxx návrat na xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxx přes xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu. X xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxx, xxxxx xxxxxx byl xxxxxxx na žádost xxxxxxxx.
§176x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§177

Totožnost

(1) Xxxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx záznamem xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§178
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx cizinec xxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§178x
Xxxxxxxx cizincem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx cizinec xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§178x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

§178x
(1) Xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx cizinec xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxx8e), xxxxxxx kartu xxxx xxxxxx kartu. Xx zaměstnání xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxxx společníkem, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx družstva xxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a cizinec xxx výkon takové xxxxxxxx potřebuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx8e), xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxx cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, statutárního xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx člena statutárního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vyplývající x xxxxxxxx činnosti této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e) povolení k xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§178x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§178c

Právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx zaniká xxxxxxxx dříve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),3a) xxxxxx platnost oprávnění x xxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§178x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 31.8.2006 (do xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§179
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) pokud xx xxx xxxxxxx xxxxx vycestovat nebo xxx xxxxxxxx
1. xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx jeho život xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx rasy, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, příslušnosti x určité xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. do xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx či ponižujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx ohrožen v xxxxxxxx válečného konfliktu, xxxx
3. xx státu, xxxxx xxxx x xxxx vydání xxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, anebo
b) xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) může xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx, xxxx
x) ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx 60 dnů xxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx cizinec xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxx vycestovat, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.12.2006 (do xxxxxx x. 112/2006 Xx.)
§180
Xxxxxxx pozvání x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby.
(2) Xxxxxxx se podává xx úředním xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx osoba x pozvání uvede xxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx a místo xxxxxx xx území. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx název, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x pozvání xxxxxx xxxx xxxxxxxx x jménem, xxxxxxxxx x xxxxxxxx oprávněné xxxxx (statutárního orgánu). Xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x zvaném xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dostavit xx xx xxxxxxx xxxxx pracovní xxx xxx dne podání xxxxxxx x ověření xxxxxxx, xx dohodě x policií x xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozvání. Obdobná xxxxxxxxx xxxxx x xxx zástupce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,
b) xxxxxxxx xxxxxx osoba xx požádání policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx splnit xxxxxxx xxxxx §15,
x) xxxxxxxx zvoucí xxxxx xxxxxxxx závazek xxxxx §15 xxxx povinnost xxxxx §100,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x), m) xxxx x),
x) jestliže xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění ačkoliv xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx učiní.
(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazku xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx tím, xx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx cizince x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §13,
x) disponuje xxxxxxxxxx ve výši 0,25 násobku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx den xxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxx nebude ubytován x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx doklad x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx prohlásí, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vstupem xxxxxxx xx xxxxx, anebo xxx xxxxxxxxx úhradu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 30 000 XXX,
x) xxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x) až x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx výši.
(7) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zvoucí xxxxx sdělí při xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx osoby xxxx skutečnost bez xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§180x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx akreditované v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dokladem xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxx xxxxx x imunit, xxxxxxx xxxx držitel xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

§180x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx cizincem xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xx 18 let, xxxxx xxxxxxxxxx xx území xxx doprovodu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxx cizinec mladší 18 xxx xx, xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx občanství, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx bydliště, x xx po xxxxxxx dobu, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, co xxxxxxxxxxx xx xxxxx9c).

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§180x
Xxxxxxxxx potvrzení xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx cizinci, který x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx (§4 xxxx. 3), xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx nebo xx krátkodobé xxxxx.
(2) Xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxx a xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx společenství4a).
§180d vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Sb. s xxxxxxxxx xx 27.4.2006
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§180x
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území
(1) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx mu xxx xxxxx §9 xxxx. 1, 2 xxxx 3 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.
(2) Žádost x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx ode xxx odepření xxxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxxxxx služby cizinecké x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké x pohraniční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx důvodu, xxx který byl xxxxxxx odepřen xxxxx xx území, s xxxxxx stanovenými x §9 xxxx. 1, 2 xxxx 3.
(4) X výsledku xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pohraniční policie xxxxxxx xxxxxxx informuje xx xxxxx do 60 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

§180f

Partnerství

(1) Pokud je x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxx "manžel", "xxxxxxxxxx" xxxx "xxxx xxxxxxx", xxxxxx se xxx i xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x partnerů xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx vstoupila xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pohlaví.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx potvrzené xxxxxx společenství xxxx xxxx xxxxxxxx pohlaví xxxxx xxxxxxxx 2.

§180x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 21.12.2007

§180x
Xxxxxx xxxxxxx spojených x výukou českého xxxxxx x zkouškou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxx hradit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jazyka x zkouškou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem10a).
§180g xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008

§180x

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru mezinárodního xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx letiště xxxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxx uvedené x §9 odst. 1 xxxx. x), g), x) nebo i).

(2) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx výjezdním příkazem, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx x území xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§180x vložen xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 21.12.2007

§180x

Xxxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxx xxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xx xxxxxxxxxx působností.

§180k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 247/2010 Sb. x účinností xx 1.1.2011

XXXXX XIX

ZMOCŇOVACÍ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§181

Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozsahu stanoveném xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxx stanovit, xx

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxx vízové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx území xxxxxxx xxx víza xx xxxx uvedenou x xxxxx nařízení; x xxxxxxxx vymezí xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx na území xxxx podmíněn xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xx 25.11.2005 xx 31.8.2006 (do xxxxxx x. 136/2006 Xx.)
§182
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoví
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxx vydaným xx xxxxx xxxxxxx26a), xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního letiště xx území xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) výši xxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x přepravu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělením ve Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx provozu xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 31.8.2008 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§182x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx seznam xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx x postižení, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxx.
§182x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx dne, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

§182x

Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cizineckých xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxx, xxxxxxx x pobytu rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx. Xxxxxxx policie xxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxxxxx občanům Xxxxxxxx xxxx.

§182x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 161/2006 Xx. s xxxxxxxxx od 27.4.2006

Přechodná ustanovení

§183

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx řízení.

(2) Xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx víza x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx pobyt xxxxxxxx xxxxx dosavadního xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu cizince xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx dobu xxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx doba písemných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx zaevidování, pokud xxxxxxxxxxx dobu xxxxx §160 xxxx. 5. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lhůtu xxxxx §160 xxxx. 5 xxxx xxxx-xx u xxxxxxxxxxxx evidovaných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyznačena, xxxxxxxxxxxx xxxx evidenční xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24) a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx do 30 let ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx rozhodnutí x zákazu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dotčena. Xxxx rozhodnutí se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx 24 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§184

§184 zrušen právním xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§184a
Česká republika xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x právech xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx čl. 23 xxxx. 2 x 3, čl. 24 xxxx. 1 x 2 Xxxxxx se zavazuje xxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2000 xx xxx účinnosti xxxxxx zákona cizincům, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Úhrada péče xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx tímto xxxxxx x xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.
§184x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2001
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
XXXX XXXXX
Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
§185
Xxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 26/1993 Sb., xxxxxx x. 67/1993 Sb., xxxxxx č. 163/1993 Xx., xxxxxx č. 326/1993 Xx., xxxxxx x. 82/1995 Xx., xxxxxx č. 152/1995 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu x. 186/1997 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx č. 138/1999 Xx., xxxxxx x. 168/1999 Xx. x xxxxxx x. 325/1999 Sb., se xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxx zrušují xxxxx "x xxxxxx xxxxxxx".
2. §15 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 6) xxx:
"§15
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx,6) xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx které xxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a policista xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu,6)
c) xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx,
x) je xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx cizince do xxxx, než učiní xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu.6)
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Zajištění xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobody. Xx-xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx x orgánem rozhodujícím x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vyhoštění, xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx být xxxxx xxx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
6) Xxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu cizinců xx území České xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxxx

§186

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx k xxxxxx č. 368/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 10/1993 Xx., zákona x. 72/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Sb., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 301/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., zákona č. 149/1998 Xx., zákona x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 166/1999 Sb., xxxxxx č. 167/1999 Xx. x zákona x. 223/1999 Xx., xx xxxx takto:

1. X xxxxxxx 99 xxxxxxx x) xx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".

2. X xxxxxxx 99 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přílohy dětem xx 15 xxx.".

3. X xxxxxxx 99 xx doplňuje poznámka, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxx:

Xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxx xxxxxx.".

4. Xxxxxxx 100, xxxxxx poznámky xxx:

"Xxxxxxx 100

a) Xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx Xx 500,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu povolení x xxxxxx pro xxxxxxx Kč 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxx změny x xxxxxxx povolení x xxxxxx xxx xxxxxxx (xx xxxxxx xxxxx) Xx 300,-

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xx průkaz xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za vydání xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx x xx vydání tohoto xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.".

5. Xxxxxxx 101, včetně xxxxxxxxxx, zmocnění a xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 101

x) Xxxxxxx českého víza x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx hraničním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;500,-

x) Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Udělení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx víza, víza xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky Xx 200,-

x) Prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu xx 90 xxx xxxxxxxxx xx hraničním přechodu Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xx 200,-

x) Prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xx 1 000,-

f) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxxx pozvání cizince xx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 200,-

Osvobození:

Od poplatků xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx:

x) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx platnosti nebo xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx víza xxxxxxx mladšímu 15 xxx. Za udělení xxxxxxx víza xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxx na xxxxx České republiky xx xxxx zákonného xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx této položky xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx české xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx víza xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k pobytu xx účelem dočasné xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

1. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx položky upustit xxxx xxxxxxxx snížit, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx upustit, xxx-xx x udělení xxxxxxx víza na xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx letadla xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je-li xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx orgány cizího xxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx orgán vybere xxxxxxxx xxxxx písmene x) této xxxxxxx x v xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx pouze xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx orgán xxxxxxxx poplatek, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.".

6. Xxxxxxx 132 xxx 1 xxx:

"1. Xxxxxxx

x) Xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxxxxx Kč 800,-

x) Xxxx k pobytu xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx Xx 3000,-

c) Xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx Xx 1500,-

d) Průjezdního xxxx obousměrného, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xx 1200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx počtu xxxx Xx 3000,-".

7. X položce 132 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx poplatků xxxxx xxxx xxxxxxx xx osvobozeno

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxx významným xxxxxx, osobám xxxxxxx 15 xxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoci,

- xxxxxxx víza xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu,

- xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx-xx zachována xxxxxxxxxx.".

8. Položka 153 xxxxxxx a) xxx:

"x) x vydání Xxxxxxxx x xxxxxx Kč 200,-".

XXXX XXXXXX

Xxxxxx xxxxxx x cestovní xxxxxxxxx

§187

Xxxxx č. 216/1991 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 150/1996 Xx. xx xxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 3, §11 x §26 se xxxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

Novela občanského xxxxxxxx řádu

§188

Zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Sb., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Sb., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx., zákona x. 24/1993 Xx., zákona x. 171/1993 Sb., xxxxxx x. 117/1994 Xx., zákona č. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx č. 247/1995 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx č. 31/1996 Xx., zákona x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., zákona x. 15/1998 Sb., xxxxxx č. 91/1998 Xx. x xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx xxxx takto:

1. X §120 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" doplňuje xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "x řízení x zákonnosti xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxx propuštění".

2. Za §200x se xxxxxxxx xxxx §200o až 200x, které xxxxxx xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx x. 34x) zní:

"Řízení x xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx x o jeho xxxxxxxxxx

§200x

(1) Xxxxxxxx orgán Xxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "policie") xxxxxxxxxx rozhodl xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx34x) x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x návrhem, xxx xxxxxxxxxx zákonnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění x nařídil xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,34x) xxxx xx xxxxxxx obrátit xx xxxx s xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxx splněny xxxxxxxx pro trvání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxxxxx účastníků řízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx, xxxxxxx důvodů, x xxx navrhovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, jichž xx navrhovatel dovolává, x xxxx být x xxx xxxxxx, xxxx se navrhovatel xxxxxx.

(4) Návrh xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4, §79 xxxx. 1) xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx, x jakých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx důkazů, jichž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxx být xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Navrhovatel je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se dovolává, xxxxx nejde x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx odpůrce, které xx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxx.

34x) Zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§200x

(1) X xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinců (xxxx jen "zařízení"), x xxxx xx xxxxxxxxxxx povinen se xxxxxxxx; pokud xxxxxxxxxxx x době podání xxxxxx není do xxxxxxxx umístěn, je x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, v jehož xxxxxx xx xxxxx xxxxxx policie, xxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgán xxxxxxx, xxxxx vydal rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§200x

(1) Návrh xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánu policie, xxxxx vydal xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Soud xx xxxxxx spisy, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xx neprodleně xxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx spisy, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxx xx 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§200x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je povinen xxxxxxx navrhovateli xxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx je nepochybné, xx rozhodnutí x xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx zákonné podmínky xxx trvání xxxxxxxxx.

§200x

(1) Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx §200x odst. 1, xxxx provede xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx trvají; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Důkazy xxxxxxxxx x xxxxxx, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx soud vzít xx svá xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx x xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx řízení xxxx xxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx vady mohly xxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx soud x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, rozhodne x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§200x

Xxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §200x xxxx. 2 x xxxxxx, xx xxxxxx splněny podmínky xxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodne o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx domáhat xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejdříve xx uplynutí 3 xxxxx od xxxxxx xxxx rozhodnutí.

§200u

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přednostně x x největším xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx usnesení xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx navrhovateli xx xxxxxxxx vykonatelné.

(5) Xxxxxxx-xx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxx xx jeho vyhlášení. Xxxx-xx rozhodováno xxx xxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx xx jeho xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, který xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, je x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxxxx xxxxxxxxxx učinit xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zařízení, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§189

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx

1. Zákon č. 123/1992 Sb., x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 190/1994 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 123/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky.

3. Článek X zákona č. 150/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 123/1992 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

§190

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

x. x. Xxxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §175 xxxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx čl. X xxxx 125 xxxxxx xxxxxx xxxxx i xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx území, xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx dnem 1. xxxxxxxx 2001.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 140/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

Účinnost xx 1.5.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 217/2002 Xx.)
Xx. XX
1. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx cizince, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx pobyt xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx považuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxx Evropské xxxx,1a) xxxxx je držitelem xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx vydaného xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx lhůtě xx 180 dnů xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx dostavit xx xx policii x xxxxxx tohoto xxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxxxx společenství; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1.
3. Xxxxx Evropské xxxx,1a) který je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinen xx xxxxx xx 180 xxx po nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x povolení k xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) který xx území pobývá xx xxxxxxx víza x pobytu xxx 90 dnů, xx xxxxxxx ve xxxxx xx 180 xxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx dostavit xx xx xxxxxxx xx xxxxxx vydání xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxxxxxxx xxxx.
5. Xxxxxxx příslušník, xxxxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx1x) a xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx víza k xxxxxx nad 90 xxx, xx povinen xx xxxxx xx 180 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx dostavit se xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx.
6. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xx neplatí x xxxxxx o xxxxxxxx deliktu, xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxx právní úpravy.
7. Xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
8. Žádost x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se považuje xx xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
9. Xxxxxx x vízum x xxxxxx xxx 90 xxx podaná občanem Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
10. Xxxxxx x vízum x xxxxxx nad 90 xxx podaná xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx za xxxxxx x povolení x přechodnému pobytu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. XX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx řízení.

2. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx víza xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43; xxxxxxx vydá xxxxxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx.

3. Xxx xx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx na dlouhodobé xxxxx, xxxxxx xx xxx pobyt na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x pobyt xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx.

4. Kde xx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území a xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

5. Xx doby xxxxxx xxxxxxxxx bodu 39 xxxxxxxxx x xx. X xx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx účely xxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,3a) xxxxx-xx xxxxxx zajistit xxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxx xxxxxxxx i xxxxxx, nejdéle však xx dni vstupu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxx x prodloužení xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny.

4. Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů, které xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx uděleno za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx v §42a xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx povinen ve xxxxx do 31. xxxxxxxx 2005 xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx x povolení x xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx víza xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxx zajištění xxxxx prováděny x xxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx 31. prosince 2005; xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx úkoly xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Pravomoci xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx XXX zákona č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx ministerstvo dnem 1. ledna 2006.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.11.2005

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 112/2006 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 25.6.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
Xx. II
Přechodná ustanovení
1. Xxxxxx xx 26.6.2006.
2. Xxxxxx od 26.6.2006.
3. Xxxxxx o xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
4. Xxxxxx od 26.6.2006.
5. Xxxxxxx xxxxxx cizince x xxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §83 xxxx. 2 xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx 1 xxxx xx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx ve xxxxx xx 180 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
6. Oprávnění k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx cizinci xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu10a) xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 zákona x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neuplynulo více xxx 30 dnů.
7. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
8. Xxxxx Evropské xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx příslušníka Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx přechodného xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
9. Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Evropské unie, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx vydaného za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, požádat o xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, a byl-li xxxxxx vydán xx xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx výměnu xx xxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
10. Povolení x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
11. Xxxxxx x povolení k xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x lze jej xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2007.
12. Xxxxxx x správním vyhoštění xxxxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006 x xxxxxxxx xxxx. 1, 2 x 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 26.6.2006 x odst. 13, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v rozhodnutí Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx podepsané dne 19.6.1990...

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Řízení xx xxxxxx, u xxxxx přešla xxxxxxxxx x územních xxxxxxxxxx xxxxxx xx celní xxxxx, zahájená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 21.12.2007

Čl. XXX

1. Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x biometrickými xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx podle xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 24. března 2009.

2. X xxxxxxx, že xx x cestovním xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, vydaném xxxxx dnem 1. xxxxx 2009, zjištěna xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji obsahujícím xxxxx o otiscích xxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx dokladu s xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.4.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Průkazy x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považují xx průkazy x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x povolení k xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012.

4. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx, xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxx oprávnění x xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx zahájená xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy.

5. Xxxxxxxx trvání zajištění xxxxxxx, x kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x účinností od 1.1.2011 s výjimkou xxxx 2, který xxxxxx účinnosti xx 1.5.2011

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 326/99 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2000.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

140/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu cizinců xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2001, s xxxxxxxx ustanovení §88 x §89, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 26.4.2001; §161, §163 x §164, které xxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2002

151/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správního

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

217/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Xx., xxxxx č. 329/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx zákona č. 283/91 Sb., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), x zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Sb., x Policii ČR, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx.

x účinností xx 1.1.2003 s výjimkou xxxxxxxxxx části §2, 5, 6, 9, §15x, xxxxx §17, 18, 19, 20, 31, 51, 56, 64x, 70, 78, §87x - 87x, xxxxx §88, 98, 103, 106, 108, 119, 120, 157, 158, 159, 160, 164, 168, 169, 171, 172, 173, §182x x xx. XX, které xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004); s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3, 4, 17a, 18, §26x, 29x, 29x, xxxxx §78, 93, 94, 118, 158 x xx. IV, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a Nizozemským xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro XX (21.12.2007); xxxxx xxxxxxxxxx §1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx bude ČR xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx (1.5.2004); §9, 124, 154 x 155 x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

222/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 325/99 Sb., x xxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 s výjimkou §69x, 69x, 165, 176x, xxxxx nabyly xxxxxxxxx 31.7.2003; xxxxx §1, 6, 7, 8, 9, 17, 17x, 17x, 19, 20, 21, §30 xx 50, 51, 56, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 69b, 70, 75, 80, 81, 87x, 87x, 87x, 88, 98, 107, 114, 118, 159, 160, 163, 164, 169, 170, 173, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004); xxxxx §17x x 17x, 18, 26, 29x, 80, 180a, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odstranění kontrol xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx EU o xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Belgickým královstvím, Xxxxxxxxx republikou Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007)

290/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 94/2004

436/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2004

501/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx správního xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

539/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., o xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2004

540/2004 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kterým xx xxxx zákon č. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 29.7.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxx 23.8.2004

x xxxxxxxxx xx 6.11.2004

559/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 328/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/99 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxx č. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx dokladech), xx znění pozdějšícch xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2005

428/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 24.11.2005 s xxxxxxxx §14, 29x, 80 x 158, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX o xxxxxx x platnost Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007), a xxxxxxxxxx §169, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006; §18 xxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích, stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx XX x vstupu x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským velkovévodstvím x Nizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x postupném odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ČR (21.12.2007); §37, §46a x xxxxxxxxx xxx xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Rady XX x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007) x §157x odst. 11 xxxxxxx platnosti 1.1.2006

444/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 531/90 Sb., x xxxxxxxx finančních orgánech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x existenčním xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2007

136/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.9.2006

161/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 27.4.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 26.6.2006; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x vstupu x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 v Xxxxxxxxx mezi Belgickým xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody podepsané xxx 14.6.1985 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hranicích xxx XX (21.12.2007) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

165/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2006 s xxxxxxxx §115 odst. 3 xxxx. b), xxxxx nabývá účinnosti xxx dne xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX o spuštění Xxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx x XX (1.9.2007)

230/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 89/95 Xx., x xxxxxx statistické xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

170/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx XX do schengenského xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Rady EU x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

379/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 325/99 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2007 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2008, 1.1.2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxx x platnost Úmluvy xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx pro XX (21.12.2007)

42/2008 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/99 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 13/2008

124/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

129/2008 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

140/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.4.2008

274/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2009 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2008 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 582/91 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

382/2008 Sb., kterým xx mění zákon x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

41/2009 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

42/2009 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/99 Sb. publikované x xxxxxx x. 13/2009

47/2009 Xx., nález XX ze xxx 9.12.2008 xx věci xxxxxx na xxxxxxx §171 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 161/2006 Xx.

x xxxxxxxxx xx 13.2.2009

197/2009 Xx., x certifikaci veřejných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx xx 29.6.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

278/2009 Xx., x změně zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

281/2009 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

424/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2010

427/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR a x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x azylu a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.5.2011 x 1.1.2013

73/2011 Xx., x Xxxxx práce XX x o xxxxx souvisejících zákonů

s xxxxxxxxx od 1.4.2011

224/2011 Xx., úplné xxxxx xxxxxx č. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 80/2011

303/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx správní, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

341/2011 Xx., x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx změnách xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

222/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 26.6.2012

234/2012 Xx., nález ÚS xx dne 24.4.2012 xx. zn. Xx. XX 23/11 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §171 xxxx. x) zákona x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx protiústavnosti §171 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/99 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx 31.12.2010 (netýká xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 19.7.2012

494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 306/2009 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2013

103/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 326/99 Sb., o xxxxxx cizinců na xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.5.2013 x 1.1.2014

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

312/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

22/2014 Xx., xxxxx XX xx xxx 12.11.2013 xx. xx. Xx. XX 22/13 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 494/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 7.2.2014

101/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/99 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx ČR x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 24.6.2014

267/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.12.2014

203/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ČR a x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 17.8.2015

204/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

314/2015 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 325/99 Sb., x azylu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 221/2003 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.12.2015

318/2015 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

191/2016 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX x o xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

298/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

456/2016 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x evidenci obyvatel), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

222/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 15.8.2017 x xxxxxxxx xxxxx §158, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2018

16/2019 Sb., xxxxx XX soudu xx xxx 27.11.2018 xx. xx. Xx. XX 41/17 ve xxxx návrhu na xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 325/1999 Xx., x azylu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx ČR x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 21.1.2019

176/2019 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 31.7.2019 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2019, 1.7.2020 x 1.1.2021

255/2019 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ústavech x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

165/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

261/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

274/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx zprovoznění Evropského xxxxxxx xxx cestovní xxxxxxxxx a xxxxxxxx (XXXXX) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 88 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1240

177/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2022

240/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 69/2006 Xx., x provádění mezinárodních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

279/2022 Xx., xxxxx XX xx dne 19. xxxxxxxx 2022 xx. xx. Xx. XX 12/19 ve věci xxxxxx na xxxxxxx §129x xxxx. 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafované znění)

s xxxxxxxxx xx 27.9.2022

173/2023 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx území České xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023 s xxxxxxxx §48, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024

278/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.9.2023

412/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

454/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 65/2022 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2023 x 1.1.2024

31/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx.

x xxxxxxxxx od 1.4.2024

89/2024 Xx., kterým xx mění xxxxxxx x xxxxxxx další xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2026

x xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 2/2000 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 562/2006 xx xxx 15. xxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).
1a) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
1x) Smlouva x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
1x) Například Smlouva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx států xx xxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
1x) Přílohy V x XXXX Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x azylu x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 310/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
3a) Zákon č. 221/2003 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3x) Xxxxx č. 216/2002 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx státních xxxxxx).
4) Zákon č. 49/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxx x. 189/1999 Xx.
4x) Xxxxxxxx Xxxx XX č. 2133/2004 xx xxx 13. prosince 2004, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx opatřovat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetích xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx k Xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5x) Xxxxxx xxxx vládami států Xxxxxxxxxxx xxxx Beneluxu, Xxxxxxxx republiky Xxxxxxx x Francouzské xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx x Lucemburském xxxxxxxxxxxxxx dne 14. xxxxxx 1985.
Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19. xxxxxx 1990 v Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím a Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5b) Xxxxx xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5x) Xxxxxxxxxx Rady 2004/574/ES xx dne 29. dubna 2004, xxxxxx xx xxxx xxxx II Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) §101 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx.
6) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x životním x xxxxxxxxxxx minimu.
6x) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 539/2001 xx xxx 15. března 2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx třetích xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vízum, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.
7) §26 xx 32 xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 163/1993 Xx.
7x) §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx.
7b) Xxxxxx x mezinárodním xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášená xxx č. 147/1947 Sb.
7b*) Xxxxxxxxxx Rady x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx na xxxxxxx čl. X.3 xxxx. 2 písm. x) Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii xxxxxxxx xx možnosti xxxxxxxxx xxxx xx třetích xxxx x bydlištěm x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (94/795/JVV).
7c) Směrnice Rady 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx postavení xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
7d) Nařízení Xxxx (XX) č. 415/2003 xx xxx 27. února 2003 x xxxxxxxxx xxx na hranicích xxxxxx udělování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx námořníkům.
8) Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8a) Xxxxxxxx Xxxx 2005/71/ES xx xxx 12. xxxxx 2005 x zvláštním xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx.
8x) Zákon č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8c) Xxxxxxxxxx Rady 2004/17/ES xx dne 22. xxxxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxx xxxx X bod 1.4 Společné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx X bod 4.1.2 Xxxxxxxx příručky, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
8x) Úmluva x xxxxxxxxx Schengenské dohody xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 mezi xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, Spolkové xxxxxxxxx Německo x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hranicích.
Rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx SCH/Com (99)13 xx xxx 28. dubna 1999 x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx příručky x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx instrukce.
Rozhodnutí Xxxx 2004/17/ES xx xxx 22. prosince 2003, kterým xx xxxx xxxx X xxx 1.4 Společné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx X xxx 4.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x ohledem xx xxxxxxxx požadavku xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx jednotného xxxxxxxxx xxxx.
8x) Zákon č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
8f) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
8x) Zákon č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx.
9) Zákon č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9x) Xxxxxxxx Rady 2001/40/ES xx dne 28. xxxxxx 2001 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx.
9x) §149 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
9c) Xxxxxxxx Xxxx 2003/86/ES ze xxx 22. září 2003 x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
9x) §2 x 3 zákona x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx minimu.
9x) §26 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9x) Xxxxxxxxxx Rady 2004/114/ES xx dne 13. xxxxxxxx 2004 x podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, neplacené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Xxxxxxxx Rady 2004/81/ES xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k pobytu xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx stali xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x příslušnými orgány.
9x) §232a xxxxxxxxx xxxxxx.
9h) §171a xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §171a x 171d xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Xxxxx č. 341/2005 Sb., x veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 379/2007 Xx.
9x) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9x) §37a xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 382/2008 Xx.
9x) §98 xxxx. m) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxx x. 161/2005 Sb.
9n) §20a xxxxxx č. 589/1992 Xx., x pojistném xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti, xx znění zákona x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx. x xxxxxx č. 492/2000 Xx.
9o) §24 xxxx. 2 zákona x. 111/2006 Sb., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx.
10) §57 xxxxxx x. 140/1961 Xx., trestní zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10x) Například §114 zákona č. 561/2004 Sb.
10x) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
11) §12 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 2/2002 Xx. x zákona x. 165/2006 Sb.
11x) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx veřejných prostranství xxxxx, o způsobu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x označení xxxxx, o náležitostech x xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx x oznamování čísel x xxxxxxxxx potřebných x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 193/2001 Sb.
11x) §17a xxxxxx č. 94/1963 Xx.
11c) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., x pojistném xx všeobecné zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., o pojistném xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx č. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx. x zákona x. 438/2004 Xx.
12x) §151 xxxxxx č. 500/2004 Xx.
12b) §150 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
13) Směrnice Rady 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx občanů Xxxx a jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodně xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států.
13x) Například obchodní zákoník, živnostenský zákon, xxxxx č. 220/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx komoře, České xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13x) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 1612/68 xx xxx 15. října 1968 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
13c) §32 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx.
13x) §30 x 31 zákona x. 155/1995 Xx.
13x) §25 x §38 písm. x) zákona x. 155/1995 Xx.
13x) Například Xxxxxxxx Xxxx 68/360/EHS, o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
14) §116 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 256/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
15x) Článek 2 xxx 14 Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 562/2006.
15b) Příloha X, xxxx A xxxxxxxx 3 xxxx. x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 562/2006.
15x) Článek 3 Xxxxxxxx Xxxx 2001/51/ES xx dne 28. xxxxxx 2001, xxxxxx xx doplňuje článek 26 xxxxxx k xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 14. xxxxxx 1985.
15x) Xxxxx č. 111/2006 Sb., x pomoci x xxxxxx xxxxx.
15x) Xxxxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Radě xx dne 25. xxxxxx 1996 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (96/409/XXXX).
15x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2252/2004 xx xxx 13. xxxxxxxx 2004 x normách xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dokladech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, x xxxxxxx xxxxx.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16x) §2 xxxx. 7 x §14a xxxx. 2 xxxxxx x. 325/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx.
16x) §15 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx.
17) §200o x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
17a) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 343/2003 xx xxx 18. února 2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx podané xxxxxxx příslušníkem třetí xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
18) Xxxxx č. 119/2002 Sb., o střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx předmětů x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a střelivu (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o zbraních), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §1 xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 37/1989 Xx., x xxxxxxx před alkoholismem x jinými toxikomaniemi.
Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx látkách a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx..
19x) §36 xxxx. 2 zákona x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, vyšším odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
20) Směrnice Rady 2003/110/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxx při xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
20x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 871/2004 xx xxx 29. dubna 2004 o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx funkcí x Schengenském xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
21) Zákon č. 329/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
21a) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §17 xxxx. x) xxxxxx x. 256/1992 Sb.
23a) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x zpravodajských xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 343/1992 Xx.
24x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
24x) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
24x) Část xxxxx a xxxxx správního řádu.
25) Zákon č. 36/1967 Sb., x znalcích x xxxxxxxxxxxx.
26) §244 xx 250k xxxxxx x. 99/1963 Xx.
26x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX/Xxx (99)13 xx xxx 28. dubna 1999 x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
27) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 810/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x kodexu Xxxxxxxxxxxx x vízech (xxxxxx xxxxx).
28) §42 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 518/2002 Sb., xxxxxx x. 315/2004 Sb., xxxxxx č. 134/2006 Xx. x xxxxxx x. 176/2007 Xx.
29) Xxxxxxxx Xxxx 2005/71/ES ze dne 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích zemí xxx xxxxx vědeckého xxxxxxx.
30) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 160/1992 Sb., x zdravotní xxxx x nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
31) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., x způsobu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxx, o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x označení xxxxx, x náležitostech xxxxxxxx x přečíslování xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 193/2001 Xx.
32) Xxxxxxxx Rady 2009/50/ES x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou kvalifikaci.
33) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 1408/71 xx xxx 14. xxxxxx 1971 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx osoby, osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pohybující xx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
34) §319 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2007 Sb.
35) Například xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx států x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx činností souvisejících x poskytováním zdravotní xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 343/2003 xx dne 18. xxxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxxx kritéria x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
38) §143 xxxxxxxxx xxxx.
39) §14a xxxx. 2 xxxxxx x. 325/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx.
40) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1030/2002 ze xxx 13. xxxxxx 2002, kterým xx xxxxxxx jednotný xxxx xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Rady (XX) x. 380/2008.
41) Xxxxx č. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §27 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
43) §2 xxxx. x) zákona x. 365/2000 Xx., x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.
44) Xxxxx č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 277/2009 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx.
46) Zákon č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 274/2008 Xx.
Xxxxx č. 341/2011 Sb., x Generální inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
46) §75 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§15a xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 494/2012 Sb.
47) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx dne 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenty.
48) §46a xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 379/2007 Xx., zákona x. 427/2010 Xx. a xxxxxx č. 103/2013 Xx.