Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.04.2006.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.04.2006 do 26.04.2006.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
326/99 Sb.

 

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1
Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12
Prostředky k pobytu na území §13
Hraniční průvodka §14
Pozvání §15 §15a

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a
Dlouhodobé vízum §17b
Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18
Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19
Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b
Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu
Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31 §32
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34
Prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů §35
Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39
Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40
Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41
Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu
Povolení k dlouhodobému pobytu §42
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a
Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b
Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ve zvláštních případech §42g
Náležitosti k žádosti o vydání zelené karty §42h
Modrá karta §42i
Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §45 §46
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d
Zrušení a zánik platnosti zelené karty §46e
Zrušení platnosti modré karty §46f §47 §48 §48a §48b
Oddíl 4
Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49
Díl 5 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území
Výjezdní příkaz §50
Rozhodnutí o povinnosti opustit území §50a
Díl 6 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54
Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55
Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57
Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61
Zánik platnosti dlouhodobého víza §62 §63
Studium §64 §64a §64b
Hlava IV - Trvalý pobyt na území
Díl 1 §65
Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74
Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82
Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85
Díl 3 §86
Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt §87a §87b §87c
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území a zánik jeho platnosti a důvody pro zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie §87d
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e
Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f
Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j
Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k
Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m
Díl 3 - Potvrzení a průkazy
Potvrzení o přechodném pobytu na území §87n
Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie §87o
Prodloužení doby pobytové karty o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87p
Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87r
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87s
Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87t
Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y
Skončení platnosti průkazu §87z
Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93

Hlášení k pobytu držitele zelené karty §93a §94 §95 §96 §97
Hlášení změn §98
Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a
Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100
Domovní kniha §101
Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103
Povinnost dopravce §104
Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105
Povinnosti orgánů státní správy §106
Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112 §113

Cestovní průkaz totožnosti §114
Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115
Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a
Neplatnost cestovního dokladu §116
Zadržení cestovního dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a
Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b
Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e
Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f
Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a
Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121
Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122
Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123
Dobrovolný návrat §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území §123b
Finanční záruka §123c
Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a
Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128
Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129
Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150 §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153
Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIV - Správní delikty

Přestupky §156 §156a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §157
Společná ustanovení ke správním deliktům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162
Ředitelství služby cizinecké policie §163
Odbor cizinecké policie §164
Působnost ministerstva §165
Oprávnění ministerstva §165a
Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166
Oprávnění policie §167

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168
Odchylky od správního řádu §169 §170 §170a §170b
Soudní přezkum §171
Žaloba §172

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173

Trestní zachovalost §174
Přiměřenost §174a §175
Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176
Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a
Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b
Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c
Totožnost §177
Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d
Důvody znemožňující vycestování §179
Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a
Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b
Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c
Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d
Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e
Partnerství §180f
Úhrada nákladů spojených s výukou českého jazyka a zkouškou znalostí českého jazyka §180g
Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §182 §182a §182b
Přechodná ustanovení §183 §184 §184a
Část druhá §185
Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích
Správní poplatky §186
Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187
Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188
Část šestá - Závěrečná ustanovení
Zrušovací ustanovení §189
Účinnost §190
č. 140/2001 Sb. - Čl. II
č. 217/2002 Sb. - Čl. IV
č. 222/2003 Sb. - Čl. II
č. 428/2005 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV
č. 136/2006 Sb. - Čl. VII
č. 161/2006 Sb. - Čl. II
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
č. 379/2007 Sb. - Čl. II
č. 140/2008 Sb. - Čl. VII
č. 427/2010 Sb. - Čl. II
Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.

326

XXXXX

xx dne 30. xxxxxxxxx 1999

x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§1
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxx xxxxxx na xxx x xxxxxxxxxxx x území a xxxxxxxx působnost Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx oblasti xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx není státním xxxxxxx České xxxxxxxxx,1) xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1a)
(3) Úprava xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xx xxxxxxxx i xx občana xxxxx, xxxxx xx vázán xxxxxxxxxxx smlouvou sjednanou x Evropským xxxxxxxxxxxxx1b) x na xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,1c) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.8.2006 (do xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§2
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xx nevztahuje na xxxxxxx, xxxxx
x) požádal Xxxxxx republiku o xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x azylanta, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx2) xxxxxxxxx jinak,
b) pobývá xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx,3)
x) xxxxxxx Xxxxxx republiku x udělení oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na území, x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na území xx xxxxxxx uděleného xxxxxxxxx x xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx3a) nestanoví xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 217/2002 Xx. x 379/2007 Xx.)
§3
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx vstoupit na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí
a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxxxx smlouva") xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zákonem,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx,4) nebo
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx lodě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx přepravy x xxxx, xxx xx v tomto xxxxxxxx prováděna hraniční xxxxxxxx.
(3) Hraniční xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provedená xx xxxxxxxxx přechodu v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§4
(1) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kontrole xxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx překročit xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx ukončení hraniční xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx území.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx vstup cizince xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, neodpovídá-li xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx (§13).
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx cizinec požádá; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebude xxxxxxx xxxxx xx území xxxx xxxxx xx x ohledem na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Provádí-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx území, xx tato kontrola x na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úkony xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx.
Účinnost od 24.11.2005 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 136/2006 Xx.)
§5
Xxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxx kontrole xx požádání xxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx doklady:
1. cestovní xxxxxx (§108), jehož xx xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx území, vztahuje-li xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx než 180 xxx xxx dne xxxx xxxxxxx policií (§15 a 180),
4. xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního pojištění, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx onemocněním xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x převozem xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx povolen xxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxx 30&xxxx;000 XXX (dále xxx "xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění") xx dobu xxxxxx xx území; xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx předložit i x případě, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) nebude xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx cizince na xxxxx,
5. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx jehož xxxxxx xxxxxxx hodlá x území xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x uvedeném xxxxx xxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxx (§12) xx xxxxx, jehož xxxxxxxx doklad vlastní, xxxx jiného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx odůvodněná xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) vyplnit x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx (§54).
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§6
(1) Povinnost xxxxx §5 xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu5b) přebírá xx orgánu xxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx (§152) nebo je xx xxxxx předáván xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad xxxxx §5 xxxx. a) xxxx 3 až 6 a xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1a)
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 písm. x) xxxx 3 xx 6 x xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. b) xx x) xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx xx xxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx cestovním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§49).
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3, 5 x 6 x §5 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx (§30).
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 písm. a) xxxx 2 xx 6 x §5 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx (§65 x násl.) x xx xxxxxxx xxxxx §87.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. a) bodů 3, 5 a 6 x §5 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx předloží xxxxx xxxxx §26 nebo §30 xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Povinnost xxxxxxxxx doklad podle §5 xxxx. x) xxxx 3, 5 x 6 a §5 písm. b) xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, který xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx předložit xxxxxx xxxxx §5 písm. x) xxxx 1 xx xx cizince xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx 15 xxx x xx xxxxxx xx cestovního xxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx nevztahuje, xxxxx je zdravotně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu5), xxxxx xxxx náklady xxxxxxxxx xxxx hrazeny xx xxxxxxx mezinárodní smlouvy xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx hrazena xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx si xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx území státu xxxxx pobytu, nebo xx cizince xxxxx §42x odst. 2; x takovém xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx vstupu na xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zastupitelský xxxx xx jeho xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx upustil nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxx na xxxxx v zájmu Xxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost od 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§7
(1) Policie v xxxxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vycestování2)
a) xxxxx cizinci vízum x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx území xx xxxx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxx xxxx x xxxx vízum xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nemůže-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx ní xxxxx xxxxx písmene x),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx povinnost xxxxxxxx se xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx.
(2) Xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxx-xx zjištěny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že xx cizinec při xxxx pobytu na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména x ohledem xx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx činností xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jde-li x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx č. 165/2006 Xx.)
§8
(1) Na xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxx udělení xxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 2 až 6 a §5 xxxx. x).
(2) Cizinec, xxxxx nemůže při xxxxxxxx xxxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vydaným xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve kterém xxxxx xxx xxxxx x příjmení, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§9
Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxxxx odepře xxxxxxx vstup xx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 písm. x) bodů 1 xx 3 nebo 6 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x), c) xxxx x),
x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx udělil, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxx; xxxxxxx zrušení platnosti xx víza xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx osobou (§154),
x) xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx...,
x) xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§113), xxxxx xxxxxx důvody, pro xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vydán,
f) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x cestovním xxxxxxx xxxxxx čitelné nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§114) xxxx xxxxxxxxxx dokladu vydaného Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§108 xxxx. 1 xxxx. f)], xxxxx xxxxxx důvody, xxx xxxxx xxx cestovní xxxxxx vydán,
h) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) cizinec xxxxx nepravdivé xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx cizinec xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx mohl při xxxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx, závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxx, xxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx...,
x) xx xxxxxxx cizince xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
o) předložené xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x místě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1. x xxxxxx xxxxxxxxxx přechodu xxx vstup xx xxxxx, xxxx
2. v xxxxxxx územní platnosti xxxx xx xxxxx xxxx xxxx území (§52).
(2) Xxxxxxx může xxxxxxx cizinci xxxxx xx území, xxxxxxxx
x) xxxx platnosti xxxx xxxxxxxxxx dokladu nepřesahuje xxxxxxx x 90 xxx xxxx platnosti xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx nevyžaduje, xxxxxxxxxxxxxx xxxx přechodného xxxxxx xx území xxxxxxx o 90 xxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a)
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx vydaném Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§182x) (xxxx xxx "závažná xxxxx"),
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 4 xxxx 5, xxxx
x) xxxxxxxx doklad cizince xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo vízy xxx, xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx záznam xxxx vyznačit xxxxxxx xxxxx; xx neplatí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předkládaného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx důvody, pro xxxxx byl xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx, xxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1a)
(3) Xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x písm. x) xx x) x xxxxxxxx 2 xxxx. b).
(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxxx přiměřenost xxxx xxxxxxx odepření xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx odepření. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxx xxxxxxxx zejména k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx policie neprodleně xxxxxx záznam obsahující xxxxxxxxxx xxxx přiměřenosti.
(5) Xxxxxxxx policie odepře xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) (§15x), xxxxx tento občan xxxxxx xx území xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení k xxxxxxxx pobytu (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxx, xx-xx důvodem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nebo platné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Odepře-li xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) xx m) nebo x), policie xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vyznačí.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§10
§10 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx.
Xxxxxxxx od 1.1.2003 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§11
Xxxxxxxx diplomatického xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx území, odepře xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxx-xx důvod xxxxx §9 odst. 1 xxxx. b), x), x), h), x) xxxx x).
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§12
Xxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx z xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s vycestováním x území xx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx o xxxxxxxxx dopravy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx do xxxxxx xxxxx, xxxx
x) předložením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx vstoupit.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx
x) xxxxxxx z xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx může xxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky ve xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxx dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx mezinárodně xxxxxxxxx xxxxxxxx kartou.
(3) Peněžní xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx měně xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx měně.
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 31.12.2006 (xx xxxxxx č. 112/2006 Xx.)
§13
Xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
1. 0,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx") xx 1 den pobytu, xxxxxxxx tento pobyt xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx,
2. 15xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx má xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dobu 30 xxx, s tím, xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx měsíc xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 2xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima,
3. 50xxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x pobyt xx účelem podnikání, xxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx, xxxx
x) dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xx xxxxx lze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxx vedeného x xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxx vyplývá, že xxxxxxx může xxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxx dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kartou.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx studovat, může xxxxxxxxx jako xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx závazek xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx právnickou osobou, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxx náklady spojené x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxx organizací (xxxxxx). Xxxxx xxxxxx x závazku této xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx minima xx osobní xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxx předpokládaného xxxxxx, xxxxxxx xxxx 6násobek xxxxxx životního minima xx xxxxxx potřeby. Xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx rozhodnutím xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx 18 let, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx podle odstavce 1 x poloviční xxxx.
Účinnost od 1.7.2001 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§14
Xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx průvodkou xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx cizince x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxx, jeho státním xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx značku vozidla, x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, mezinárodní xxxxxxxxx značku a xxxxxx poznávací xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx, datum x xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx, účel x xxxxx pobytu xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který není xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx bez víza, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§15
Xxxxxxx
X pozvání se xxxxxx osoba xxxxxxxx, xx xxxxxx náklady
a) xxxxxxx s obživou xxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxx x ubytováním xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx až xx vycestování z xxxxx,
x) spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx území xx xx xxxxxxxxxxx z xxxxx, xxxxxxxx též x xxxxxxxx nemocného xxxx ostatků xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx.
Účinnost od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§15x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx
x) xxxxxx,
x) xxxxx, xxx-xx o občana Xxxxxxxx xxxx1a) mladšího 21 xxx,
x) xxxx xxxxxx 21 xxx x
x) xxxxxxxxxxxx přímý xxxxxxxx ve vzestupné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(2) Xx-xx účelem xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxxxxx, rozumí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx manžel a xxxxxxxxxxxx dítě.
(3) Xx xxxxxxxxxxxxx osobu se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxx, který
a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx úraz, xxxxx
x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavnou výdělečnou xxxxxxx.

XXXXX III

PŘECHODNÝ XXXXX XX ÚZEMÍ

Díl 1

Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx

§16

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx státních xxxxxx Xxxxx republiky x xx ukončení hraniční xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxx odepřen xxxxx na xxxxx,

x) xx překročení xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (§88).

(2) Přechodný xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx území, xxxx xxxx a xxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xx státních xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Účinnost xx 1.5.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§17
Xxxxxxx xxxx pobývat xx xxxxx xxxxxxxxx
x) xxx xxxx,
x) xx xxxxxxx uděleného xxxxxxxxxxxx xxxx, dlouhodobého víza, xxxxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo
d) xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 1.5.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 217/2002 x 222/2003 Xx.)
§17x
Xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx je
a) xxxxxxxx xxxxx - xxxxx typu X,
x) xxxxxxxxx vízum - xxxxx xxxx B,
c) xxxxx k xxxxxx xx 90 xxx - xxxxx typu X,
x) účinné dnem xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích.
Účinnost xx 1.5.2004 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 222/2003 Xx.)
§17x
Xxxxxxxxxx víza
Dlouhodobým xxxxx xx
x) vízum x xxxxxx xxx 90 xxx - vízum xxxx X,
x) účinné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx státních hranicích.
Účinnost od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§18
Xxxxxxx může xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxx xxxx,
x) xxxxxxx-xx xxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) x není-li x xxxxxxx s xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxxx xxxxx [§181 xxxx. x)] xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx [§181 xxxx. x)],
x) xx-xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a)
x) xx-xx
1. ve xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx současně může xx dobu tohoto xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. umístěn x xxxxxxxxx cele7) xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinců (xxxx jen "xxxxxxxx") (§130); xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
3. xxxxxx 15 let xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxx dokladu xx xxxxxx, a tento xxxxxxx vycestoval z xxxxx; xxxxxxx xxxxxx 15 xxx může xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx cestovního xxxxxxx,
4. xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxx xx státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou Německo, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx podepsané dne 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX - xxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx tohoto xxxxxxxxx,
5. xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Schengenu mezi Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Francouzskou xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX - xxx xxxxx x dosud neúčinnému xxxxx v úvodu xxxxxx xxxxxxxxx,
6. držitelem xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxx trvalému pobytu xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu a xxxx xxxxxx xx xxxxx nepřekročí xxxx xxxxx §22 odst. 4,
x) xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx personálu7a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, že x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx i bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxx-xx o výkonného xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx personálu7a) letadla, xxxxx xxxxxxx přepravu xxxx pravidelné xxxxxxx xxxxx za mzdu xxxx xxxxxxx, do xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx osvědčením člena xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx území, k xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx pobytu
(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx nevyžaduje, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,
x) xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx tímto zákonem,
c) xxxxxx na xxxxx xxx platného cestovního xxxxxxx, xxxxx x xxxx není xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x), x), f), x) xxxx x); xx xxxxxxx, xxx-xx x občana Evropské xxxx,1a)
x) xx xxxxxx xxxxxxx neprokáže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§15 x 180); xx xxxxxxx, xxx-xx o občana Xxxxxxxx unie,1a)
e) xx xxxxxx xxxxxxx neprokáže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vycestováním x xxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxx
x) xx území xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx orgánem xxxxx, který xxx xxxxx, xxxxxxxxx za xxxxxxxx nebo xxxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxx přiměřenosti policie xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(2) Xxxxx cizince na xxxxx, x xxxxx xx xxxxx nevyžaduje, xxxxxx, jestliže xxxxxxx xx xxxxx pobývá x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx vlády vydaným xxxxx §181.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 udělením xxxxxxxxxx příkazu. Xxxxxxxx xxxxxx policie xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 2. Cizinec xx xxxxxxx vycestovat x xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx zahájeno xxxxxx x xxxxxxxxx.
(4) Xxx ukončení xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 5. Xxxxxxx xxxxxxxxx x x případě rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.1a)
Účinnost xx 1.5.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§20
§20 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx.

§21

§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

Xxxxxxxx od 1.1.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
Xxxxxxxxx xxxxx
§22
(1) Průjezdní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxx") xx žádost xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Průjezdní xxxxx opravňuje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx na území xxxxxx xxxxx.
(3) Doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cest xx území, xxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx.
(4) Průjezdní xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx po xxxx 5 xxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx po dobu 5 xxx,
x) xxx xxxxxxx xxxxx cest xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx po xxxx 5 xxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx žádost xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x žádá o xxxxxxx víza z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazků xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx případech xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§23
Xxxxxxxxxxx k žádosti x udělení průjezdního xxxx
(1) X žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx doklad,
b) xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx státní hranice xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx (§13) x prokázat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx z xxxxx,
x) xxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 5 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx důvody, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x udělení xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přistání xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx x žádosti xxxxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x fotografii.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxx xxxxx
§24
(1) Xxxxxxxx xxxxx uděluje zastupitelský xxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx z xxxxxx čekání na xxxxxxx spoj xx xxxxx pobývat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx.
(3) Letištní vízum
a) xxxxxxxxxxx opravňuje xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx x letence,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx pobytu xx xxxx čekání na xxxxxxx xxxx xxxxxxx x letence.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xx uveden x xxxxxxx předpise xxxxxxx podle §182 xxxx. 1 písm. x), může x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx uděleného xxxxxxxxxx xxxx.
(5) Držitel xxxxxxxxxx dokladu xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx vyznačeno xxxxxx xxxxxxxxx cizince, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx státu, xxxxx cestovní doklad xxxxx.
Účinnost xx 1.7.2001 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§25
Xxxxxxxxxxx x žádosti x udělení xxxxxxxxxx xxxx
X žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx cizinec povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx státu, xxxxx xx cílem xxxx xxxxx; xx neplatí, xx-xx cizinec xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxxx spoj, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx.
Účinnost od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
Xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx
§26
(1) Xxxxx x pobytu xx 90 dnů xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Doba xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx 2 xxxx.
(3) Xxxxx k xxxxxx xx 90 xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zastupitelský úřad xxxx jednorázové xxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxx do 90 xxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx území xx dobu v xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 3 měsíce.
(5) Xxxxxx x udělení víza x xxxxxx xx 90 dnů xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nemohl xxxxxx podat xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx mezinárodních xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 5 opravňuje x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 5 xxx. Xxxx vízum xxxxxxx a do xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Ten, xxx xxxxx k pobytu xx 90 xxx xxxxxx, x xxx xxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.7.2001 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 217/2002 Xx.)
§26x
(1) Xxxxx x xxxxxx do 90 xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx případech, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 180 xxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx platnosti xx 365 xxx.
§26x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 140/2001 x účinností xx 1.7.2001
Účinnost od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§27
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xx 90 xxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx požádání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak,
a) cestovní xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) policií xxxxxxx pozvání xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx (§13) x doklad x xxxxxxxxx ubytování xxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx území xxxxx,
x) xxxxxxxxx částku xx výši xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx do xxxxx, jehož cestovní xxxxxx vlastní, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Jistota xx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) další xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 90 dnů xx účelem zaměstnání xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx8) vydané Xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) x d) x xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování xxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxx na xxxxx. Xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxx cizinec xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínkou xxxxxx zaměstnání.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx do 90 xxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx území; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 9. Xxxx-xx cizinec x xxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx, xx xx každému xxxxxxx xxxxxx na xxxxx bude xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Jistotu skládá xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx ji xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx případným vyhoštěním x xxxxx podle xxxxxx zákona (xxxx xxx "správní xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx jistotu, xxxxx xxxxxx použita x xxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx podat xx xxxxxxxx platnosti xxxx a vycestování x xxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1 xxxx xxx dne, xxx tato xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x případě, xx vízum xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx žádost o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx státu x stává xx xxxxxxx státního rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§28
Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 5 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním pojištění xx dobu pobytu xx xxxxx x xxxxxxxx důvody, xx xxxxxxx základě xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x §6 odst. 9. Xxxxxxx je xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k pobytu xx xxxxx (§13), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x území (§12) x předložit xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx. a 379/2007 Xx.)
§29
Xxxxxxxxxxx doby pobytu xx xxxxx x xxxxxx do 90 xxx
(1) Dobu pobytu xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx dále stanoveno xxxxx, jestliže xxxx xxxxxx x době xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Doba xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx tak, aby xxxxxx doby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx 3 měsíce.
(2) Xxxx xxxxxx xxxxx prodloužit, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxx změna xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx víza (§61).
(3) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jistoty x xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx území; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxxx xxxxx xx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxx způsobem.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§30
(1) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx hodlá pobývat xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pobyt xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.
(2) Xxxxx k pobytu xxx 90 dnů xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxx, povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie1a), xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§49).
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx na 1 rok, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxx xxxxxxxxx xx 6 měsíců.
(4) Xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem převzetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx povolení k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu na xxxxx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx, xxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a), a vízum xx účelem xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx dobu 30 pracovních xxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, považuje xx xxxx pobytu xx xxxxxx cizince xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx do xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx věty tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx udělené za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxx k xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxx udělené xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(5) Policie xxxxx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx X+X, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §29a xxxx. 1 x 3.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§31
Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx
(1) X žádosti x xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx účel pobytu xx xxxxx,
x) prostředky x xxxxxx na xxxxx (§13),
d) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xx dobu pobytu xx xxxxx,
x) xxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174); xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx,
x) fotografie.
(2) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx zaměstnání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), d), x) x x). Dále xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx uvést xxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx a u xxxxxxx xxxxx xxxxx x takové xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx žádosti x xxxx xxxxxx uvádět, xxxx-xx povolení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu8c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx předložit
a) doklad xxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zachovalosti (§174) vydaného státem, xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x státy, x xxxxx cizinec xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 6 měsíců, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nemocí; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxxx podezření, xx xxxxxxxx xxxxxx trpí.
(5) Xxxx xxxxxxxxxx víza x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; xx neplatí, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §6 xxxx. 9.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Sb.

Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§33
Xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx brání xxxxxxxx xx xxxx xxxx nezávislá,
b) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx možné (§179),
x) který xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxx xx řízení xx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxx kasační stížnosti xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx účinek xxxxxxxxxxx xxxxx9),
x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxx oprávnění x pobytu xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §69 xxxx. 2, xxxxx x xxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx území, nebo
f) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva, xxxx byla xxxx xxxxxx x udělení xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nedůvodná z xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §16 xxxx. x) až x) a x) xxxxxx x azylu2) x xxxxxxxx podal xxxxx xx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Žádost x xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx území xxxxxxx.
(3) Xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx policie.
(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx stanoví xx dobu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx.
(5) Xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx povinen xx xxxxxxxx policie xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx; xxxxx-xx xxxxxx prokázání xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.8.2006 (do xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§34
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx
X xxxxxxx o xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit
a) xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) ověřenou kopii xxxxxxx potvrzujícího existenci xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x), d) nebo x); nemůže-li xxxxxxxxx xxxxxx doklad x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x cizince xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x).
Účinnost xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§35
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xx xxxxx k pobytu xxx 90 dnů
(1) Xxxx pobytu na xxxxx, která xx xxxxxx než doba xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, policie xx xxxxxx cizince xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx trvá stejný xxxx, xxx xxxxx xxxx vízum xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) X xxxxxxx o prodloužení xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx e) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 4 písm. x). X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx na xxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx x prodloužení povolení x zaměstnání, xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. a), x) x x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 4 xxxx. x). Xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx. Povinnost xxxxxxxxx xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx neplatí, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxxx xxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx péče xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Cizinec xx dále povinen xx xxxxxx policie xxxxxxxxx v případě xxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§37).
Účinnost od 24.11.2005 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§36
Xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxx x doby xxxxxx na xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) X xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx víza a xxxx pobytu na xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti podle §34 xxxx. a), x), d) x x) x x xxxxxxx změny xxxxxx xx xxxxxx policie x fotografie.
(2) Xxxx xxxxxxxxx víza x xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§38).
Účinnost od 1.5.2004 xx 26.4.2006 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§37
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx
(1) Policie xxxxx platnost xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxx pravomocně xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx trestného činu,
b) xxxxxx xxxx, pro xxxxx bylo xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx platnosti xxxx xxxxxx.
(2) Policie xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx nepravdivé xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole [§167 písm. x)] xxxxxx skutečnost xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x) x
1. xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx policií nepředloží xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
2. xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 nebo x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §88 xxxx. 2, xxxxx
x) xxxx xxxxxxx stát xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxx,9a)
xx podmínky, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(3) Xxxxxxx x rozhodnutí, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.8.2006 (do xxxxxx č. 165/2006 Xx.)
§38
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx požádat x zrušení platnosti xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx x důvodu xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx zániku xxxxxxxx vycestování x x víza xxxxxxxxx x důvodu xxxxx §33 odst. 1 xxxx. b) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 60 xxx xx xxxxxx překážky xxxxxxxxxxx.
(2) Policie xxxxx xxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx pominuly xxxxxx, xxx které xxxx xxxx vízum xxxxxxx, x cizinec xxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxx-xx xxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx účinek nepřiznává xxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxx nabude-li xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).
(4) Policie v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx stanoví lhůtu x vycestování x xxxxx x udělí xxxxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x území xxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.5.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§39
Xxxxxxxxxx vízum xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx X+X xxxxxxxxx cizince x xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx nejdéle 3 xxxxxx od xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx xxxx X xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx průjezdní vízum (§22), x xx x xxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§40
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx vízum, xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx udělené cizinci xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx diplomatického xxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx a imunit.
(2) Xxxxxxxxx vízem se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, vízum x xxxxxx xx 90 dnů xxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx cizinci na xxxxxxx oficiální žádosti x xxxxxxxx jako "Xxxxxxxx xxxxx". Zvláštní xxxxx xxx vyznačit xx služebního xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx x xxxxxx.
(3) X xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx cizinec xxxxxxx předložit cestovní xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx vyznačením xxxx xx cizinec povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 9.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

§41

Prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x zvláštního xxxx

Xxxxxxxxxxxx vízum xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§42
Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx
(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx, hodlá na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 1 xxx x trvá-li stejný xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem strpění xxxxxx x xxxxxxxx xx území pobývá xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx xx území xxxxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 3 xxx.
(3) Xxxxxx x povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx pobývá xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx republice xxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx podává xxxxxxx xx xxxxxxx tiskopisu. X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx uvést xxxxx v rozsahu xxxxxxx o povolení x xxxxxx (§70 xxxx. 4).
(5) Cizinec xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití rodiny xx území
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území9b) (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx je
a) manželem xxxxxxx s povoleným xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) nezletilým nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) nezletilým xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx s povoleným xxxxxxx na xxxxx xxxx jeho manželu xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx péče, nebo xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pobytem xx území xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx manželem xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, pokud xx bude péče x nezletilého cizince xxxxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byl udělen xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2); xxxx-xx xxxxx nezletilý xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiný xxxx xxxxx xxxxxxxx xx vzestupné xxxxx, x xxxx-xx takového xxxxxxxxxx, xx žádost xxxxxxxx xxxxx poručník xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx věk xxxxxxxx, který xx x sebe xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx rodiny x rodičem xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx území.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxx xx území xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizinec xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx, xx kterým xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxx 20 let,
b) manželu, xx xxxxxx má xxx umožněno společné xxxxxxx rodiny, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxx xxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) jde x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxx x).
(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx manželství xxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx území x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx. s účinností xx 24.11.2005
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2006 (xx xxxxxx x. 112/2006 Xx.)
§42x
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx
(1) X xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), e) x x),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; jde-li x xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného soužití xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx azyl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxx příbuzenský vztah xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx dokladu xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poručníka x xxxxxxx dítěte xx xxxxx, xxxxx xxxxx x společné soužití xxxxxx x tímto xxxxxxx, xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jejích xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9c).
(2) Xxxx-xx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxxx ve xxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx příbuzenský xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x).
(3) K žádosti x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx přiložit xxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 4.
(4) Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx v §6 xxxx. 9.
§42b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Sb. s xxxxxxxxx xx 24.11.2005

§42x

Xxxxx karta

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx32) xx xxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxx xx xxxxx hodlá xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx a xxxx zaměstnán xx xxxxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) rodinného xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxxx občan Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx §42c xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx usnadňující xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s obchodem x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx,

x) cizince, který xx území xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx poskytování služeb xx xxxxx34).

(2) Za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxx xxxxx xxxxxxx vzdělání, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 3 xxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx podává xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Na území xx oprávněn xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx podat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx

x) xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx na xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx do 1 xxxxxx ode dne xxxxxx na xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu xx území x x xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci xx xxxx v xx xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx x výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx x jedná se x xxxxxxxxxx povolání, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx35).

(6) Ministerstvo xxxxxx x xxxxxx xxxxx karty zamítne, xxxxxxxx

x) xxxxxxx předložil xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxx. f), g), x), x) nebo x),

x) xx nejedná x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx vyžadující xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx.

(7) Ministerstvo x xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "MODRÁ XXXXX XX".

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxxxx poměr x xxxx její platnosti, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx ministerstvu.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podléhá xxxxx prvních xxxx xxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx změnami xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxx pobytu na xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx modré xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx splnil podmínky xxx xxxxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx občanství cizince, xxxxx, xx xxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx pracovní pozice, xxx kterou xxxx xxxxx karta xxxxxx, xxxxx modré xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx převzetí.

§42i xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§42x
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx modré xxxxx
(1) K xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx nejméně xxxxxxx xxxx na zákonem xxxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx, která dále xxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxx měsíční nebo xxxxx xxxx odpovídající xxxxxxx xxxx 1,5xxxxxxx xxxxxxxx hrubé xxxxx xxxx vyhlášené sdělením Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx potvrzující xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) jde-li x výkon regulovaného xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx rodiny xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x).
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx převzetí modré xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, a to xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx území xx xxxx, než xx xx něho bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu32), x na požádání xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4.
§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.8.2006 (do xxxxxx č. 165/2006 Xx.)
§43
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx pobytu na xxxxx
Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §33 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxx cizince xx území xxxx xxxxx než 1 xxx a trvají-li xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§44
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42, 42x x 43) xxxxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §81 xxxx. 1; x průkazu xxxxxxx xxxxxxx údaj x povoleném xxxxx xxxxxx.
(2) Cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx dostavit xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nabývá xxxxxx xxxx dnem xxxx xxxxxxxx.
(3) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak; xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu.
(4) Xx průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx xx §82 odst. 2, §83 x 86 xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxx x dobou xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx x dosažení xxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx 1 xxx,
x) 1 xxx, xxx-xx x přechodný xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 1 xxx,
x) xxxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx (§44 xxxx. 1), který byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1 xxx,
x) 2 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x povolení x zaměstnání, nebo
f) 2 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx prodloužit, xxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 5; x případě xxxxx odstavce 5 xxxx. x) xx xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx §44 xxxx. 1, xxxxx byl xxxxx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx rodiny, x v případě xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. d) na xxxx 5 xxx.
(7) Xx prodloužení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx §35 xxxx. 2 x 3, §36, §46 xxxx. 3 x §47 vztahují xxxxxxx.
(8) X žádosti o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42x odst. 1 xxxx. a), x) x d) x xxxx doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištěn xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5) nebo pokud xxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx. Xxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxx předložit pouze xxxxxxxx doklad. Xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx vydaného za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nelze prodloužit, xxxxx policie shledá xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto povolení (§46x).
Účinnost xx 24.11.2005 xx 25.6.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§45
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, než xxxxx xx xxx xxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Nové xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x případech xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených v §42 odst. 2.
(2) Xxxxxxx starší 18 xxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx xxxxxxxx xx 5 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx účelem.
(3) Xxxxxxx x povoleným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke sloučení xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxx úmrtí xxxxxxxx oprávnění ke xxxxxxxx rodiny xxxxxxx xx xxxxx nepřetržitě xx xxxx nejméně 2 let; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu neplatí, xxxxx cizinec x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nositelem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státní občanství Xxxxx xxxxxxxxx, nebo
b) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytem xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx, pobýval-li xx dni rozvodu xx území xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 2 xxx x xxxxxxxxxx trvalo xxxxxxx 5 xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx trvání manželství xxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx sňatku s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pozbyl xxxxxx občanství České xxxxxxxxx.
(5) X žádosti xxxxx odstavce 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx předložit
a) xxxxxxxx doklad,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4,
c) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx §42x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,
x) doklad o xxxxxxxxx zdravotním pojištění xx dobu pobytu xx xxxxx; to xxxxxxx, xx-xx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5), xxxx prokáže-li xxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxx způsobem,
f) výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174); xx xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx,
x) xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxxxx uplynutím 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§46
(1) Ustanovení §31 xxxx. 1, §33, 34, 37, 38, §55 xxxx. 1, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 vztahující xx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx platí xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu. Xxxxxxxxxx §55 xxxx. 1 x §62 xxxx. 1 vztahující xx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §56 platí xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42) x pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx (§43) x xxxxxx uvedeného x §33 xxxx. 1 xxxx. a); pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx §56 xxxx. 1 písm. x) xx x), x), g), x) x §56 xxxx. 2 xxxx. x).
(3) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x).
(4) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx předložit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu Xxxxx republiky x xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx x potvrzení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx nemá splatné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; splatným xxxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx penále, x jehož xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9d) xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx vydaný finančním xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.8.2009 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx rodiny
(1) Xx xxxxxx xxxxxxx policie xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Policie xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx úmyslného trestného xxxx,
x) xxxxxx xxx xxx stanoveným v xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v XX - viz xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx znění x xxxxx xxxxxx paragrafu,
c) xxxxxxx xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxx xxxx x neprokáže xx xxx xx xxxxx stanovené xxxxxxx,
x) xxxx zjištěno, xx xx xxxxxxx xxxx xxx dalším xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42x odst. 1 xxxx. x) xxxx x),
x) xxxxxx, že xxxxxxxxxxx předložené k xxxxxxx o xxxxxx xxxx prodloužení platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx xxxx xxxxxxxx nemocí, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxxxxx na území,
i) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx který xxxx xxxx povolení xxxxxx,
x) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx manželství s xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dítě xxxx bylo v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nezrušitelně xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx nositel xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx nebo xx xxxx xxxx povolení xxxxxxx,
xx podmínky, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx důvodu xxx zrušení xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přihlíží zejména x dopadům tohoto xxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x cizinci xxxxx výjezdní xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
§46x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. x účinností xx 24.11.2005
Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§47
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx cizinec xxxxxxx podat nejdříve 90 a xxxxxxxxxx 14 xxx xxxx xxxxxxxxx platnosti víza x xxxxxx xxx 90 xxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx ve lhůtě xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx důvody xx xxxx cizince xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; vízum xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxx x povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx byla xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx vízum za xxxxxx xx xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx podle §42 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí xxxx x době xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. x) xxxx x) x ve xxxxx stanovené v xxxxxxxx 1. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§48
Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. a), §33 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§43), xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,3a) (xxxx jen "cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx") xxxxx-xx xxxxxx zajistit xxxxx způsobem.

§48b

(1) Xx-xx cizinci, xxxxxxx byla poskytnuta xxxxx xx rozhodnutí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx činným x xxxxxxxx řízení (§42e xxxx. 2), xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vydáno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tato xxxxx bezplatně, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxxx smlouvy.

(2) Žadatel x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nepotvrdil, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxx podle §42e xxxx. 1.

(3) Po xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem ochrany xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povolení xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx.

§48x xxxxxx právním předpisem x. 379/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

Oddíl 4

§49

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx příslušníkům xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx povolení lze xxxxx nejdéle xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx podle §18 xxxx. x) xxxx b), povinen xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ke kterému xxx opravňuje xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx personálu zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxx rodinný xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území po xxxx uvedenou x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx opakovaně xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§50
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Výjezdní xxxxxx je xxxxxx, xxxxx xxxxxxx policie x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplynula xxxxxxxx xxxx, po zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, povolení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a) xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Výjezdní příkaz xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx (§41), xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (§49 xxxx. 5) xxxxx xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, k xxxxx xx xxxxx nevyžaduje.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxx, která xx nezbytná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x x vycestování x území.
(4) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výjezdní xxxxxx xxxxx xxx delší xxx 60 dnů, xxxx pobytu stanoví x xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyznačuje policie x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxx ukončení xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx výjezdní xxxxxx xxxxxxxxx xx 15 dnů; xxx-xx xxxxxxx držitelem zvláštního xxxxxxxxxx povolení, stanoví xxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxx na 1 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby pobytu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx cizinec mohl xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx trpí xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx cestovního xxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx z území xxxxxxxxxx; v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx x xxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx může být xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x určení xxxxxxxxxx přechodu pro xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx má xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu, x odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§50x
Xxxxxxxxxx o povinnosti xxxxxxx xxxxx
(1) Pobývá-li xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx, policie xx vydá rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx bezpečnost státu xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dále
a) xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx nevyužil xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xx účelem xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území xx xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx lhůtě do 30 xxx, nebyl-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

3. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§124b), xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx a xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy sjednané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009 nebo xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských společenství37) (§129).
(4) Policie x xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx území, a xx x xxxxxxx 7 xx 60 xxx. Xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx tato xxxx xxxxx xxx xxx ukončení xxxxxxxxx. Xxxxx x průběhu xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx cizinec xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx se zajištěním xxxxxxxxx.
§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxx 6
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
§51
(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxx víza xxxx právní xxxxx.
(3) Xxxxx xx platné xx dobu x xxx vyznačenou.
(4) Vízum xxxxx udělit xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1b)
(5) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§52
(1) V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx může xxx
x) xxxxx xxxxxx podmínkou xxxxxxxxxxx
1. x xxxxxx xxxxxxxxxx přechodu pro xxxxx xxxx vycestování x území, xxxx
2. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx víza xx xxxxx nebo část xxxxx,
x) zkrácena xxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx víza byla xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxx, xxxxxxxxx jenž xxxxx cestovní doklad, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx či dlouhodobý xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro její xxxxxxxxx x důsledky xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§53
(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud tento xxxxx nestanoví jinak. Xxxxxx x udělení xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx žádost x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx cizinec požadované xxxxxxxxxxx. O odmítnutí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důvodů.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§54
X žádosti o xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx jméno x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, státní občanství xxxxxxxx a při xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxx, rodinný xxxx, xxxxx trvalého pobytu x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx a xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, x údaj x xxx, xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxx a platnosti xxxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx telefonického xxxxxxx (x studentů xxxxx x xxxxxx xxxxx), xxx xxxxx, xxxxxxxxxx druh xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x účel xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx den xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx průjezdu xxxx xxxxx, x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx povolení xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vydal, zamýšlený xxxxxxxx xxxxxxxxxx, způsob xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx příjmení, jméno x adresa pobytu xx území, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, její xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx informace x xxxxx pobytu xx xxxxx, údaje x xxxxx uděleným x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx včetně xxxx xxxxxx platnosti, údaje x předchozím xxxxxx xx území smluvních xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxx x rozsahu jméno x xxxxxxxx, ostatní xxxxx, den, xxxxx, xxx a místo xxxxxxxx.
Účinnost od 1.7.2001 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§55
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza
(1) Náležitosti x xxxxxxx x xxxxxxx víza nesmí xxx xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, matričních xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx náležitostí x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxx v xxxxx České republiky.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§56
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. b), xxxxxxx xxxx zastupitelský xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx pohovoru xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepodaří xxxx xxxxx ověřit,
b) xxxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxx xxxx nečitelně xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xx cizinec xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xx xxxxxxxx x xxx, xx by náklady xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Česká xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx pozměněné xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxx xxxxx x takové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxx,
x) jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x), m) xxxx x) xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),
x) jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxx vízem xxxxxxxx xxxxx nebo že xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx účelu, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx víza,
i) xxxx xxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, nejde-li x xxxxxxx uvedené v §6 odst. 9, xxxx
x) xxxxx xxxxxxx xx území není x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxx zastupitelský úřad xxxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx udělení xxxx,
x) doba xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx víza nejméně x 90 xxx, xxxx
x) x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx soukromého x rodinného xxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§57
(1) Xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx. X xxxxxxx nesouhlasu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx zastupitelský xxxx x xxxx xxxxxxx policie xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x uvést xxxxxx tohoto xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx úřad je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 xxx xxxxxxx k této xxxxxxx uplatnit xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx přihlédne. Xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx uděleno, xxxxxxxxxxxxx xxxx tuto xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §6 odst. 9.
(3) Xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxx provést xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§58
Xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad, xxxxx tento zákon xxxxxxxxx jinak.
(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx vízum xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad.
(3) Xx vízu x xxxxxx xxx 90 xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxx xxxxxx.

§59

§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

Účinnost od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§60
(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) X prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum xxxx xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx požádat u xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 90 xxx a xxxxxxxxxx 14 xxx x x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 30 xxx a xxxxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx doby platnosti xxxx.
(3) V xxxxxxx, xx podání xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 pracovních xxx xx zániku těchto xxxxxx; xxxxx se xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx považuje xx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx pobytu xx toto vízum xxxxxx před xxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx byla xxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3, xxxxxxxx xx vízum za xxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon nestanoví xxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx území xx xxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx důvody pro xxxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) nebylo xxxxxxxxxx x době platnosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx, x xx až xx rozhodnutí x xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§61
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx zruší xxxxxxxx krátkodobého xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) neplní xxxx, xxx který xxxx vízum xxxxxxx, xxxx
x) x zrušení xxxxxxxxx víza požádá.
(2) Xxxxxxx xxxxx platnost xxxxxxxxxxxx xxxx, jestliže
a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) cizinec xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx zákonem,
c) cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx i), xxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
xx podmínky, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výjezdního xxxxxxx; cizinec xx xxxxxxx vycestovat x xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem. Xxxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx skutečnost.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§62
Xxxxx xxxxxxxxx víza
(1) Xxxxxxxx xxxx zanikne, xxxxxxx nabyl xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) nebo xx vykonatelné xxxxxxxxxx x správním vyhoštění.
(2) Xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx uděleného xxxxx §30 odst. 2 xxxxxx převzetím xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.
(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §22 xxxx. 4 xxxx. x), §24 xxxx. 3 písm. x) x §33 x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 90 xxx; xxxxxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 4 xxxx. x) x §24 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z území xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§63
Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx se osobně xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zastupitelského xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx vysvětlení xxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2003 xx 25.6.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§64
Xxxxxxx
Xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxxx, střední, vyšší xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx učilišti,
b) xxxxx xx jazykové x xxxxxxx přípravě xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx jazykovém a xxxxxxxx xxxxx pořádaném x rámci xxxxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx zkušeností, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx nebo xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx určená x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx jeho studia xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x době xxxxxxx 5 let xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x 3 xxx xx ukončení xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx odborné škole, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci. Xxxx odborná xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx koordinována xxxxxxxxx vysokou xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, střední xxxx xxxxx odbornou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx praxe x dobrovolná služba xxxxxxx určené k xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince a xxxxxxxxxxxxx v tuzemské xxxxxxxxxxx organizaci xx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxx součást xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) výměna xxxxxxxxxx x studijní xxxxxx osob odpovědných xx xxxxxxxxxx x xxxxxx lidských zdrojů, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxx vykonávány x xxxxx programů xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv.

§64x

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64b

§64b zrušen právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

Účinnost od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
Xxx 2
Trvalý xxxxx xx území xx xxxxxxx povolení x xxxxxx
§65
(1) O povolení x xxxxxx xx xxx podmínky předchozího xxxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxxxxx požádat xxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx
1. xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx a manželství xxxxxxx před vstupem xxxxxxxx xx xxxxx,
2. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx péči azylanta, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx
3. xxx-xx x minulosti xxxxxxx občanem České xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky,
c) který xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezaopatřeným dítětem xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Osamělou xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu se xxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení žádá x humanitárních důvodů, xxxxxxx

1. xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vstupem xxxxxxxx xx xxxxx,

2. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx je závislé xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx azylu, nebo

3. xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) který o xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx žádosti společné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx d), xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xxx.

Účinnost xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§67
X xxxxxxxx x xxxxxx xx xx 10 xxxxxx nepřetržitého xxxxxx xx xxxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněn xxxxxxx každý xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§68
(1) Xx xxxx xxxxxx xxxxx §66 x 67 se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx xx xxxxx na vízum x pobytu xxx 90 dnů x xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx pobytu xxxxx §66 x 67 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx na základě xxxxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Účinnost od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§69
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxx
(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx lze xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx k pobytu xxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx a
1. xx nezletilým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
2. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx,11a) nebo
3. xxxx x xxxxxxxx x pobytu podle §65 xxxx. 1 xxxx. x); podmínkou xx doklad xxxxxx xxxxxxx orgánem Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx cizince xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) pobývá xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
1. žádá x xxxx povolení x xxxxxx podle §65 xxxx. 1 xxxx. x), anebo
2. xxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxx §66 xxxx 67, nebo
c) byl xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím příslušného xxxxxx (§87) x xxxxxx xxxx 18 xxx.
(3) Xxxxxx xx xxxxxx na úředním xxxxxxxxx.

§69x

§69x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69b

§69b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

Účinnost od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§70
Xxxxxxxxxx cizince při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx, x žádosti x xxxxxxxx k xxxxxx připojit xxxx xxxxxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxx,
x) cestovní xxxxxx,
x) xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, rodný xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxx, xx cizinec xxx x minulosti xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,1)
x) doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§71); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§87) x xxxxxx xxxx 18 xxx,
x) xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx občanem xxxx v xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxx, x xxxxx cizinec x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx pobýval xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx doklad k xxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx xxxx čestné xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; tato xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x xxxxxxx xxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx 15 let, xxx požadovat xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,
x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,
x) souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx s pobytem xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx rodičem, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dítětem azylanta2) xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) až x).
(3) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxx xx požádání zastupitelského xxxxx nebo policie xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X předložení xxxxxxxx zprávy xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx závažnou nemocí xxxx.
(4) X žádosti x xxxxxxxx k xxxxxx xx cizinec xxxxxxx uvést příjmení, xxxxx, všechna dřívější xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx a stát xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx stav, xxxxxxxx dosažené xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zaměstnavatele), xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, název x xxxxxx zaměstnavatele), xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, adresu bydliště xx xxxxx, předchozí xxxxx xx xxxxx xxxxx než 3 xxxxxx (důvod x xxxxx xxxxxx), den xxxxxx na xxxxx, xxxxx x platnost xxxxxxxxxx xxxx. V xxxx žádosti xx xxxxxxx dále povinen xxxxx xxxxx a xxxxxxxx, dřívější příjmení, xxxxxx občanství, datum xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní občanství, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jméno, xxxxxxxx, xxxxx a místo xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, jméno, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.7.2001 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§71
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx na xxxxx
X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vynaložit xxxxxxx xxxxxxxx částku xx xxxx nejméně 2xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx osobní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nákladů, xxxx
x) xxxxxx x příslibu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů.
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§72
Xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxx starší 180 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2003 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§73
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx správního xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Centrálnímu xxxxxxxx pojištěnců11c) xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§74
§74 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§75
§75 zrušen právním xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx.

§76

Xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu zaniká

a) xxxxxxx státního občanství Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx moci rozsudku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) nebo vykonatelností xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx7c), xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx mocí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx mrtvého.

Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§77
Xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na území, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx zánik platnosti xxxxxxxx x xxxxxx x xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
§78
(1) Policie xxxxxx x xxxxxx povolení x pobytu xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 písm. x), b, c), x), x) xxxx x),
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx již na xxxxx s jinou xxxxxxxxx pobývá,
c) xx xxxxxxx evidován x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx závažnou xxxxxx,
x) x xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxxx §80 xxxx. 2 písm. x) nebo x), xxxxx
x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §65 nebo §66.
(2) Policie xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) nepředloží xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu (§71), xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174),
xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§79
Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, jestliže
a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx právní moci xxxxxxxx ukládající xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) xxxx xx vykonatelné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxx
x) xxxxxxx zemře.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§80
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) zjistí, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxx získat xxxxxxxx x xxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xx xx xxxxxxxxxx plněním závazku xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxx veřejný pořádek, xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx druhých xxxx bylo zjištěno, xx xx mohl xxxxxxx bezpečnost České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xx 5 xxx po xxxxxx povolení x xxxxxx jeho účel xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x),
x) xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) byla xxxxxxx xxxxxxxx povolení x pobytu xxxxxxxxx xxxx, xxx o xxxxxxx, xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx §88 odst. 3,
x) xxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxxx soudem Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x délce xxxxxxxxxxx 3 xxxx,
x) xxxxxxx neprokázal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx §71,
xx podmínky, xx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx jeho xxxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxx zruší platnost xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxx lhůtu k xxxxxxxxxxx x xxxxx x udělí cizinci xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx v xxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Účinnost xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
Xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu
§81
(1) Xxxxxx x povolení k xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vydanou xxxxxxx. Xxxxxx x povolení x pobytu xx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx nebo ve xxxxx štítku, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu cizince. Xxxxxxxx o povolení x xxxxxx xxxx xxxxxxx prokazuje své xxxxx a příjmení, xxxxxxx xxxxx, druh xxxxxx, rodné xxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; x případě xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx narození x státní xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx potvrzení x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx nabytí právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§82
Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x povolení x pobytu x xxxx jeho xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §81 xxxx. 1.
(2) Xxxxx xxx cizinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx tvaru xxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedou xxxxx tvaru uvedeného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xx vydává x xxxxx platnosti 10 xxx; xxxx jeho xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o 10 let. Cizinci xxxxx §87 xxxx. 5 xx průkaz x povolení k xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xx xx 3 xxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§83
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mladšího 15 xxx xx povinen, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx 90 xxx x xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxx 15 let xxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.
(2) Policie xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxx nejdříve x den, xxx xxxxxxx dovrší 15 xxx věku.
Xxxxxxxx od 1.1.2003 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§84
Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x povolení x pobytu
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx požádat xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x povolení k xxxxxx xx lhůtě 90 xxx před xxxxxxxxx xxxx doby; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx důvodů.
(3) Xxxx xxxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, shledá-li xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §80.
Účinnost od 1.7.2001 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§85
Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx je cizinec xxxxxxx předložit cestovní xxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2003 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§86
Xxxxxxx, který xxxx x vydání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ztracený, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx průkaz xxxxx xxxxxxxxx policie x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
Xxx 3
Xxxxx cizince xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx
§87
(1) Cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy xxxxxxxxxxx příslušného orgánu10a) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxx xx xxxxxxx svěřen, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx se xx xxxxx nachází xxxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x oprávnění k xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx xxxxxxx na území xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx po dosažení xxxx 15 let xxxxxxxx se xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rodný xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxx pobytu xx území x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx náležitostí xx xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.
(6) Oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxxxx
x) cizinec
1. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx převyšující 3 roky,
2. xxxxxx 18 xxx xxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxx vzdává; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,1) xxxx
4. xxxxxxx věku 18 let; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx věku xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx nebo xxxx-xx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx žádost xxxxx §65 xxxx. 1 písm. a), xx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
XXXXX IVA
POBYT XXXXXX XXXXXXXX UNIE X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXXXX ZVLÁŠTNÍHO XXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxx 1
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
§87x
(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx pobývat xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.
(2) K xxxxxxx xxxxxxxx
x) cestovní xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx účel xxxxxx,
x) fotografie a
d) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čestné xxxxxxxxxx, že má xxxxxxx prostředky x xxxxxx xxxx, aby xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sociální xxxx Xxxxx republiky12); xx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx13a) nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx.13b)
(3) Xx požádání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx závažnou xxxxxx. O předložení xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1) xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) pokud xxxxx xxxxx xxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxx xx xxxx povolení na xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx potvrzující, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx, x jde-li x xxxxxxx xxxxx §15x odst. 1 xxxx. x) také xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx vydá xxxxxx Evropské unie1a) xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§87l).
(2) Xxxxxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxx §81.
(3) Xxxxxx Evropské xxxx,1a) xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí. Obdobné xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské unie.
(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 občan Xxxxxxxx xxxx1a) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, předloží xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. x 222/2003 Xx. s účinností xxx dne, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
Xxx 2
Povolení x xxxxxxxx xxxxxx
§87x
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xx jeho xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jestliže
a) xx xx území xxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 3 xxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx,13a)
x) vykonává funkci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,13b)
x) x xxxx skončení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x) xxxx c) xxxxxx xxxx stanoveného xxx xxxxx xxxxxx xx starobní důchod,13c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti x nepřetržitě xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x) xxxx c) xxxxxxxxxx na území xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx,
x) skončil činnost xxxxx písmene x), x) xxxx x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxx xx xxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 2 xxx, xxxxxxx xxxxxxxx nepřetržitého xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx mu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vznikl nárok xx xxxxxxxxx xxxxxx13d) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci x povolání a xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x) xxxx c) xxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xx považuje xx xxxx činnosti xxxxxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x alespoň xxxxxx xxxxx se vrací xx xxxxx, přičemž xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx,
x) xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx jednou xxxxx xx vrací xx xxxxx, xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zde xxxxxxxxx obdobnou činnost xx dobu nejméně 3 xxx,
x) na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xx uveden x xxxxxxx x), x) xxxx c); do xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx studia, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §65.
(2) Oprávnění xxxxx žádost o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxx x) zaniká xxxxxxxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx mimo xxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu požadovanou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), d), x), f), g) xxxx h).
§87c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 217/2002 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
(1) X žádosti x povolení x xxxxxxxx pobytu občan Xxxxxxxx unie1a) xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87x xxxx. 1 x
x) fotografie.
(2) Xx xxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu, xx netrpí závažnou xxxxxx. X předložení xxxxxxxx zprávy xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
§87x vložen právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx vydá xx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx občana Xxxxx republiky1) xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu. Xxxx povolení xxxx x na xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,1a)
b) xx pozůstalou xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx na xxxxx xxxxxxx za xxxxxx zaměstnání, podnikání xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x
1. xx xxx úmrtí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 2 xxx,
2. x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v důsledku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx
3. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx x tímto xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx podat žádost x povolení x xxxxxxxx pobytu z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxx 2 xxx xxx dne xxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.1a)
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. x 222/2003 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
(1) X xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) cestovní xxxxxx,
x) xxxxxx potvrzující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87x odst. 1 x
x) xxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx závažnou xxxxxx. X xxxxxxxxxx lékařské xxxxxx xxx požádat xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podezření, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
(1) Policie xxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Policie bez xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx11c) xxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 217/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
Účinnost xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
Xxx 3
Důvody pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytového xxxxxxxx, jeho zánik x xxxxxx oprávnění x xxxxxx
§87x
(1) Xxxxxxx xxxxxx x zvláštní xxxxxxxx povolení xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx nepředloží xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,
x) xxxxxxx trpí xxxxxxxx xxxxxx,
x) žadatel xx xxxxxxxxx osobou (§154), nebo
e) xxxxxxx xx zařazen do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a).
(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přiměřené x xxxxxxxx jeho xxxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) K xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx pobytového xxxxxxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazku; xxxxxxx xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx cizince zařadil xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§87x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaniká x xxxxxx xxxxxxxxx v §79.
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004)
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
(1) Policie odejme xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx pobytu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby13b) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx je neschopnost xxxxxxxxx práci x xxxxxxxx nemoci nebo xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx,
x) držitel xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx (§106 xxxx. 3), x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx13e), xxxx
x) xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x vyhoštění,
za podmínky, xx rozhodnutí x xxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx zásahu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k pobytu xx základě povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxx.
(3) Xxx odnětí xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxx xx podmínky, xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx přiměřené z xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx odejme xxxxxxxxx x xxxxxx xx základě xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx pořádek, není-li xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx přiměřené x hlediska xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pobytu na xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 odejme xxxxxxx x oprávnění x xxxxxx xx xxxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx, že rozhodnutí x xxxxxx bude xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka. Policie xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxx, že xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx o vyhoštění.
§87k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Sb. x účinností xxx xxx, kdy vstoupila x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
Xxx 4
Xxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx státního příslušníka xxxxxxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
§87x
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx prokazuje xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxx x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, adresu místa xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx číslo x xxxx xxxxxx xx xxxxx. Ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx13f) xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Evropských xxxxxxxxxxxx vyznačí xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Policie xxxx xxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Evropských společenství xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu.
§87l xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 217/2002 Xx. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

§87x

Xx xxxxx povolení x trvalému xxxxxx xx §76 xxxx. x), b) nebo x) vztahuje xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§87x
(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxxxx společenství vydaného xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx bylo uděleno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, a xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx průkaz xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx; §84 xxxx. 3 se xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx důvod xxx xxxxxx oprávnění x pobytu (§87x).
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx, kdy vstoupila x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§87x
(1) Cizinec, xxxxx xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxx 90 xxx x xxxxxxxxxx 30 dnů xxxx uplynutím této xxxx; x odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx podat před xxxxx dobou.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx ji podat xx 3 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxx důvodů.
(3) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx-xx xx změně podoby xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxx.
(4) Xxx vydání xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxx xx průkaz xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx poškozený xx xxxxxxxxx xxxxx §86.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx důvod xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §87x, xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx o povolení x xxxxxx neprodlouží.
§87o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva x přistoupení XX x XX (1.5.2004)
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, matričních xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx odpovídá skutečné xxxxxx xxxxxxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 217/2002 Sb. x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
Xxxxxx x povolení x xxxxxx
§87x
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx §81 xx xxxxxxx xxx xxxxxxx příslušník, xxxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxx 15 xxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Policie vydá xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx neprodleně xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Na xxxxxx o povolení x pobytu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx §82 až 86 xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx13f) xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 217/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
Xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx.1a)
§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Xx. s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
Xxx 5
Xxxxxxxx ustanovení
§87t
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povolení anebo x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytového xxxxxxxx xxx xxxxx xx policii xxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.
(2) Xxxxxx x zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx tiskopisu. Xxxxxxx je xxxxxxx x žádosti uvést xxxxx x xxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 4.
§87x vložen právním xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. x 222/2003 Xx. s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení XX k XX (1.5.2004)
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pobývat xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. x účinností ode xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x přistoupení XX x EU (1.5.2004)
Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§88
(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx se jeho xxxxx na xxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx xxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx, xx přechodný, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Pobývá-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce podat xxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx cizinec x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx.
(3) Xxxxxx-xx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, povolení k xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx narozeného xxxxxxx žádost xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx udělí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zákonného xxxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx vycestuje x xxxxx. X xxxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se pobyt xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx narození xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(4) Doba podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx nezávislé, xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx povinen xxxxxx podle xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost od 24.11.2005 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx č. 375/2011 Xx.)
§89
(1) K žádosti xxxxx §88 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx narozeného xxxxxxx xxxxxxx předložit
a) cestovní xxxxxx dítěte; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxx,
x) doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx uhradí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxx.
(2) X žádosti xxxxx §88 odst. 3 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§90
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx provedení xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx prováděna.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx x čase xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx podle předchozí xxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx lodní xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§91
Xxxxxxx je xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx z xxxxx x době xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, opatřeným xxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxx zákon xxxx xxxxx svým nařízením xxxxxxx xxxxx §181 xxxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxx policie se xxxxxxxx xxxxxxxx kontrole,
c) xxxxxx xxx, aby xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě do 1 hodiny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx, xxxx překročit xxxxxx xxxxxxx nejpozději xx lhůtě xx 1 hodiny xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§92
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx
Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx ponechá xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, odepře xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx pobývá xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx uhradí xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx po dobu xxxxxx xx území xx do xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx vzniklé xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx mladší 15 xxx xx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z území x při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ponechává xx xxxxx.

XXXXX VII

HLÁŠENÍ MÍSTA XXXXXX XX XXXXX

§93

(1) Xxxxxxx xx povinen xx 3 pracovních xxx ode xxx xxxxxx xx území xxxxxxx na policii xxxxx xxxxxx xx xxxxx (§97); xx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, člena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, kterému ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Povinnost xxxxxxx místo pobytu xx policii xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, který tuto xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx [§103 písm. x)].

(2) Občan Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx lhůtě xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xx území, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx 30 xxx; xxxx xxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, pokud xxxxx xxxxx pobývá xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx cizince, který xxxx xxxxxxxxx splnil x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(3) Z xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na území xxxxxxxxxxx žádná práva x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx nemovitosti, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

§93a
Hlášení x pobytu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx zelená xxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §93 odst. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx místa pobytu xx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zajištěném xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2); xxxxxxxxxxx-xx jej, xx xxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxx na xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx dokladu x zajištěném xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x originálem a xxxxxx ji neprodleně xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 nebo 2, xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo.
§93x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 217/2002 Xx.)
§94
Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx, je xxxxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx policii místo xxxxxx xx xxxxx, xxxxx předpokládaný xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx 30 xxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx policii xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx přechodného pobytu xx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 129/2008 Xx.)
§95
Xxxxxxxxx xxxxxx pobyt xx xxxxx xx xxxxxxxxxx na cizince, xxxxx xx ve xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx umístěn x xxxxxxxxx xxxx7) xxxx x xxxxxxxx (§130).
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§96
(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxx cizinec xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx,13) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx ústavní péči, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mladšího 15 xxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx (§87).
(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx dítěte x x případě xxxxxxx xxxxx x doklad xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx k trvalému xxxxxx xx území.

§97
Xxxxxxx xxxx osoba xxxxxxx x §96 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxx hlášení xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxx vyplněním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jméno, xxxxxxxx přihlašovaného cizince, xxx, xxxxx, xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxx xxxxxxxxx, trvalé xxxxxxxx x zahraničí, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, předpokládanou dobu x xxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxx poznávací značku xxxxxxxxxx vozidla, se xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§98
Xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x pobytu xxxx zvláštní pobytové xxxxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na území xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx delší xxx 180 xxx.
(2) Za xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx není xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx změnu osoba xxxxxxx v §96 xxxx. 1.
(3) Cizinec, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx nebo xx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xxxx delší než 30 xxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx, je povinen xxxxxx xxxxx místa xxxxxx na území xx 30 xxx xxx dne xxxxx xxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, že změna xxxxx xxxxxx bude xxxxx xxx 90 xxx.
(5) Změny xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců hlásí xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 vyplněním přihlašovacího xxxxxxxxx; na xxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx
§99
(1) Ubytovatelem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx, xxx poskytuje xxxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) Ubytováním xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxxx smlouvou x xxxxxxxxx, nájemní xxxxxxxx, podnájemní xxxxxxxx xxxx smlouvou x xxxxxxxx obsahem.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§100
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx cizince,
b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx míst, kde xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx provozování xxxx hospodářské xxxxxxxx, xxxxx tímto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxx xx soukromí xxxx rodinný xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx ubytování xxxxxxx (§102),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ubytování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ubytovateli x xxxxxxxxx xxxxxxxxx určení x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx se posuzuje xxxxxxx srovnáním hygienických xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx osob,
e) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o ubytování x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§101
Xxxxxxx kniha
(1) Domovní xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx ubytovatel xxxxxxxx jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx cestovního xxxxxxx, počátek a xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Domovní xxxxx pro účely xxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. e) vede xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; digitalizovaná xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxx zápisy xxxx xxx uspořádány xxxxxxxx x xxxxxxxx časového.
(4) Xxxxxxx knihu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 6 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu.
(5) X osobními xxxxx xxxxxxxx v domovní xxxxx lze xxxxxxxx xxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.15)
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§102
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx jeho xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx, nebo
b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx přenos xxxxx, x následným předložením xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx do 10 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§103
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dále xxxxxxx
x) xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxxxx z vazby xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a víza, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tiskopis (§97); xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podepsání přihlašovacího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mladší 15 xxx xxxx,
x) xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a úplně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxx v průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx změna xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxxx, poškozením xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxx změně xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx nového dokladu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx doklad vydaný xxxxx tohoto zákona, xxxxx je xxxxxxxx xxxx zaplněný xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxxxx pobytu xx území doklad xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxxx xxx vydán xx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx,
x) ohlásit xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dokladu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx otisků x xxxxxxxxxx obrazových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x prohlášením xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x správním xxxxxxxxx, zajištěním xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx x případech, xxx xx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx stav, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalším xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx a šíření xxxxxxxxxx onemocnění,
m) neprodleně xxxxxxx xxxxxxx ztrátu xxxx odcizení xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) nebo h),
n) xxxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xx požádání policie xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx doby xxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžních xxxxxxxxxx x případech xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 a 2 x xxxxx §13 odst. 2 x 3 nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx podle §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3, xxxxx, jde-li x xxxxxxx x povolením x xxxxxx, prostředky xxxxx §71; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxx Xxxxxxxx unie,1a)
p) x případě, xx xx xxxxx ponechá xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, požádat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x vydání xxxxxxxxx xxxxx §92, a xxxx potvrzení předložit xxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území x xxxxx České xxxxxxxxx xxxx cizince, u xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx předložení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2003 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§104
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx nebo provozovatel xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx cizince xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odepře xxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxx xxxxxxxxx cestovní doklad x vízum, xx-xx xxxxxxxx x účelu xxxxx xxxxxxxx.
(2) Letecký xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo letištní xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx mezinárodních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx linkách xxxxx přes xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vízum, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx cesty xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx orgánem, xxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxx, prohlášeno xx xxxxxxxx.
(5) Letecký xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 129/2008 Xx. a 274/2008 Xx.)
§105
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx
(1) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) o zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
x) x prohlášení xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx manželství x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,
xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x případě pochybností xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxxx xxxx útvar xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sídla xxxxx.
(2) Xxxxxxx věznice xxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx o propuštění xxxxxxx z xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§106
Xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx k pobytu,
b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) ukončení zaměstnání xxxxxxx před uplynutím xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx,
x xxxx xxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx policii kopii xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, prodloužení, neprodloužení xxxx odejmutí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx vydání xxxx xxxxxxxx živnostenského xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx15a) xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx v §87x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sociální xxxx Xxxxx xxxxxxxxx12).
Účinnost xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§107
Xxxxxxxxxx jiných osob
(1) Xxx nalezne či xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedený v §108 xxxx. 1 , xxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx státního příslušníka xxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx zajišťuje xxxxxxxxx cizince, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx doklad x zajištění xxxxxxxxx x uvedením doby, xx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx §15, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odstoupení xx xxxxx xxxxxxx policii. Xx xxxxxxx xxxxx §15 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§108
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) veřejná listina, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,
x) průkaz xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,1b)
x) xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx totožnosti, xxxx
x) xxxxxxxx doklad xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,15e)
x) xxxxxx xxxx cestujících xx xxxxxx výlet x xxxxx Xxxxxxxx xxxx,7b) xxxxxxxx-xx
1. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx se prokázat xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx kterém má xxx xxxxx xxxxxxxx, xx žák je xxxxxxxx xx do xxxxxx státu xxxxxx, x za předpokladu, xx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx má xxx xxxxx xxxxxxxx, oznámil Xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx jako cestovní xxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx listinu xxxxxxx xxxxx státem xx xxxxxx cestování do xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jazyka, x xxxx jsou xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, její územní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xx zjistit
a) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) údaje x xxxx totožnosti,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) údaj x xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§109
(1) Cizinecký xxx, xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x xxxxxxxx doklad xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f) xxxx policie xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx.
(2) Cizinci, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx České xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx policie.
(3) Cestovní xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.8.2006 (do xxxxxx x. 136/2006 Xx.)
§110
(1) Cizinecký xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vyhotovují x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvyklostí.
(2) Xx cizineckého pasu xxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx cizince xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx 15 xxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 136/2006 Xx.)
§111
(1) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) cizinec uvede xxx xxxxxxxx, jméno, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx, měsíc, xxx xxxxxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxx xx hlášen x xxxxxx xx xxxxx. X žádosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v cestovním xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 písm. x) lze xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x opatřit xxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 31.8.2006 (do xxxxxx č. 136/2006 Xx.)
§112
Xxx xxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §108 xxxx. 1 xxxx. x), e) x x) nebo xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xx nevyžadují.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§113
Xxxxxxxxx xxx
(1) Cizinecký xxx xxxx xxxxxxx
x) xx žádost xxxxxxx, xxxxx pobývá na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k pobytu, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx oprávněn x trvalému xxxxxx xxxxx §87, pokud
1. xx xxxxxx 15 xxx, nebo
2. xxxx xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxx omezena,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) bodu 2 xxxx policie xxxxxxxxx xxx s xxxxx platnosti xx 5 let; cizinci xxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxx policie cizinecký xxx x xxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu3a).
(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxx 2 xxxx být xxxxxxxxxxx dvakrát, xxxx x 5 xxx; xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 písm. c) xxxx být opakovaně xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a).
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxx policie xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 2 xxxx. Xxxxxxx mladšímu 15 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pas x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platnosti průkazu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx pas ztrácí xxxxxxxx dnem právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §87 xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3a).
Účinnost xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§114
Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) kterému xxxx uděleno xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x), c) xxxx x) xxxx xx ze xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx podle §43, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxx
x) mladšímu 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x území x xxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. b).
(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) vydá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx platnosti xxxxxxx xx 180 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx platnosti xxxxxxx xx 365 dnů x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx,
x) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx nebo xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx,
x) nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87), nebo
e) xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §43 xx xxxxxxxx důvodu; xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx víza.
(4) Cestovní xxxxxx totožnosti x xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto nebo xxxx ukončeno xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a) x který xxxx xxxx cestovní xxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2003 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§115
Xxxxxx pro xxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. f)
(1) Policie xxxxxxxxx pas, xxxxxxxx xxxxxx totožnosti nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx odejme, jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx vydání.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx pas, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxx x cizince, xxxxx xxxxxxx
x) je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx závazků, xxxx
x) xx vedeno xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx výkon xxxxxx xxxxx promlčen,
za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zásahu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§115a

Náhradní cestovní doklad Xxxxxxxx xxxx

(1) Náhradní xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx15e) xxxx zastupitelský xxxx na žádost xxxxxx Xxxxxxxx unie,1b) xxxxx cestovní xxxxxx xxx xxxxxxx, odcizen, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx stát, jehož xx žadatel xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx konzulární xxxxxxxxxx, není x xxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx, xxx xxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx vyslovil xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx lze xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxx, tělesnou výšku, xxxxx, místo a xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x odůvodnění xxxxxxx. X žádosti xxxx předloží xxxx xxxxxxxx dokumenty, prokazující xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx něhož xxxxx xxxxxxxx, x připojí xxxxxxxxxx.

(4) Náhradní xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x dobou platnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Kopii vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jehož je xxxxxxx xxxxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 559/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

§116

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx neplatný, xxxxxxxx

x) uplynula xxxx xxxxxxxxx x něm xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) fotografie v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx držitele, nebo

f) xxxxxxx xxxxxx dokladu xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§117
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrole
a) cestovní xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx na jméno xxxxxxxxxxxxxx cizince x
1. xxxxxxx xx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx, xxxx
2. cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx cestovní xxxxxx x držení,
b) xxxxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. d), e) xxxx x), pokud xxx xxx považovat xx neplatný xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) cestovní xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), b), c), x) nebo x), xxxxx je xxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx odcizený.
(2) Xxxx-xx rozhodnuto nebo xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx rozhodnuto x xxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), e) xxxx x) xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx zadrženého xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx 15 xxx poté, xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx po 60 xxxxx xxx xxx předání xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.
(4) Xxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x), x), x), g) xxxx x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx důkazním xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

§117x

Xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xx 7 xxxx §44a xxxx. 1 x 2.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx cizince s xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx vydává x xxxxx platnosti 10 xxx, x xxx-xx x cizince xxxxxxxx 15 xxx, x xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx.

§117x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117d
Prodloužení xxxx platnosti xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx, o 10 xxx, x xxx-xx x cizince mladšího 15 let, x 5 let.
(2) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx této xxxx.
(3) X případě, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xx vůli cizince xxxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §77.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xx xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx podpisu, který xx xxxxx x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podpis se xxxxxxxx, xxxxx cizinci x xxxx provedení xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx k převzetí xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
§117x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx dat x biometrickými xxxxx xx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx platnosti podle §117f.

(2) Cizinec, xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx x povolení x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu xx xxxxxxxx jeho platnosti x důvodu xxxxx §117f xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, průkaz, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).

(4) Cizinec uvedený x xxxxxxxxxx 1 xx 3 je xxxxxxx xx xxx xxxxx vydání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx osobně dostavit xx ministerstvo ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx pořízení biometrických xxxxx xxxxxxx a xxxx podpisu, xxxxx xx xxxxx k xxxx dalšímu digitálnímu xxxxxxxxxx; podpis xx xxxxxxxx, pokud cizinci x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, nejpozději xxxx xx 60 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxx se na xxxxxxxxxxxx k převzetí xxxxxxx x povolení x xxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117g

Vydávání průkazů x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx zařízení xxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx obsahujícího xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx zařízení zabezpečujícím xxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx anebo na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx technická xxxxxx xxxx xxxx xxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx

x) v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dat x biometrickými xxxxx.

(2) Xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 6 měsíců, x to xx xxxxx štítku, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) nastaly xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx xxxxxx xxxxxx x digitálnímu xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx x provozním xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §158a odst. 4 x poté, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxx pominou, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu.

(4) Pokud xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x povolení x pobytu xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji, je xxxxxxx xx xx xxxxx osobně dostavit xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, a xx xxxxxx pořízení biometrických xxxxx cizince a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx k xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx doručí neprodleně xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx obsahující xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nejpozději xx xxx skončení platnosti xxxxxxx x povolení x pobytu xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx nosič xxx x biometrickými údaji xxxxxxxx namísto xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx vyzve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx neprodleně xx xxxx dodání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx obsahujícího xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx zaniká xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji.

§117g xxxxxx právním předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

Účinnost od 24.11.2005 xx 31.8.2007 (xx xxxxxx x. 170/2007 Xx.)
§118
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx stanovením xxxx vycestování x xxxxx a xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území, a xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx mohl xxxxxxxx xxxxxxxx ohrozit xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, x xxxx pobytu, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx cizinci xxxxx xx xxxxx smluvních xxxxx. Xxxx, xx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, stanoví xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx rozhodnutím stanovit xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx z xxxxx.
(2) Xxx xxxxx správního xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx zdržování se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona2) xxxx xxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx oprávnění x pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx3a) xxxx xxxxx x xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, protože xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nepřiměřený xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx vycestovat x xxxxx v xxxx stanovené výjezdním xxxxxxxx.
(3) Hromadné správní xxxxxxxxx cizinců xx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§119
Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx xx xxxxx,
x) xx xx 10 xxx,
1. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx prosazování xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x narušení xxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxx
2. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx při xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx nemocí, nebo
3. xxxxxxxx xxxxxxx opakovaně xxxxxxx porušuje xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xx 5 xxx,
1. xxxxxxx-xx xx cizinec xxx hraniční nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx padělán, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx dokladem, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §116 písm. x), x), x) xxxx d),
3. xx-xx xxxxxxx na území xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu zaměstnání, xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx16) xxxxx xxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. jestliže xxxxxxx jednal nebo xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
5. xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx hraniční xxxxxxxx,
6. překročí-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx x xxxxxx jednání xxxxxx, nebo
7. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx na 3 xxxx,
1. xxxxxx-xx xxxxxxx xx území bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx víza, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx
3. xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx informace s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie1a) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxx na závažnost xxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx.
(3) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx na území xxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití rodiny, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným způsobem xxxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxxx ohrožuje veřejné xxxxxx xxx, xx xxxx závažnou nemocí, x x xxxxxxx xx závažnost xxxx xxxxxxx nepostačuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx však xxxxx xxxxx, xxxxx-xx k xxxxxxxxxx cizince xx xx převzetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx požádal Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxx2) nebo xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxx x xxxx xxxxxxx,2) jestliže xxxxx xxxxxxxx lhůta pro xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx azylu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2) podání žaloby xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx věci azylu xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx x pobytu za xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,3a) xx xxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx žádosti xxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žaloby xx xxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xxxx přiznání xxxxxxxxxx účinku xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 6 x 7 se xxxxxx, xxxxxxxx cizinec žádající x xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xx xxxxx přichází xxxxx xx xxxxx, xxx xx jeho xxxxx xxxx xxxxxxx ohrožena, x xx území xxxxxxx nebo pobývá xxx xxxxxxxx a xxx se xxx xxxxxxxx přihlásí xxxxxxx xxxx ministerstvu a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx neoprávněný xxxxx xxxx pobyt.
(7) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx vydat, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§120
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx x dobou, xx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, xx na
a) 10 let, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx prosazování politických xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem,
b) 10 xxx, je-li důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo
c) 3 xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §80 xxxx. 3.
(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx občana Evropské xxxx1a) xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxx uděleno xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx vydat xxxxx x případě, xx ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xx závažnost xxxx xxxxxxx nepostačuje xxxxxx oprávnění x xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx nelze vydat, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.8.2006 (do xxxxxx č. 165/2006 Xx.)
§120x
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 x 120 xxxxxxxx xxxxxxxx, zda xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vycestování (§179).
(2) Xxxxxx-xx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 2 zaniká platnost xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx bylo cizinci xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; policie xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xx povinen vycestovat x xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx
x) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, xxx-xx x rozhodnutí xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), nebo podle §120 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x),
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění pro xxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §120 xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxx lhůta xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx.
§120x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

§121

Xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxx státního xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx vyhoštění xx xxxxxx xxxxx.

Účinnost xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§122
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) X xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxxx důsledkem neudělení xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx by byl xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) V xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, pokud účelem xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x nelze-li věc xxxxxxx z xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 lze stanovit xxxxxxx na 30 xxx.
(4) Po xxxxxxxxx xxxx xxxx nepovolení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Policie xx xxxxxx cizince xxxx zrušit platnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x uplynula polovina xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx. x 379/2007 Xx.)
§123
Xxxxxx nákladů spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, uhradí xx, xxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x správním vyhoštění.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x jistoty ani x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx policií.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx předchozích odstavců, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zprostředkoval,
c) xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §104.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxx spojené xx správním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx
x) policie, xxx-xx x cizince zajištěného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16b),
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx vyhoštěním xx xxxxxxxx náklady xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxx.
(7) Xxxxxx-xx náklady xxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím, xxx x x xxxx xxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Rozhodnutí nabývá xxxxxx moci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XI
ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXX XX XXXXXX VYCESTOVÁNÍ XXXXXXX X XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX
§123x
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx
(1) Zvláštním xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx") xx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx oznámit policii xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx policii x xxxxxxxxxx xx osobně xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx policií, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx volně xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx záruka") xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx uloženo; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx cizince xxxx xxxxxx státní xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xxx xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx x vycestování x xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) O xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx policie. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování neuloží, xxx-xx x nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx x uložení xxxxxxxxxx opatření za xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx splnit povinnost xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování x xxxxxxxxxx z xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx nevycestuje, policie xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabrání xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxx neprodleně xx xxxxxx těchto xxxxxx.
§123x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x účinností xx 1.1.2011

§123c

Finanční záruka

(1) Finanční xxxxxx xx skládá xx xxxx policie x xx vratná xx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx nebo xxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pobyt xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxxx xxxxxxxxxx vízum xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se s xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nese xxxxxxxx nebo cizinec.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx po xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx cizinec x xxxxx vycestoval, xx xxxxxxx žádost xxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx, xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx státem5a). Xxxxxx-xx xxxxxxxx záruku složitel, xx cizinec, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, povinen xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx ve státě, xxxxx je xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vrácení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx x území nevycestoval x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),3a),

b) cizinec xxxxxx xxxxxxx osobně,

c) xxxxxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, nebo xx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx osobně xxxxxxxxx xx zastupitelském xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, nebo xx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx finanční záruky xxxxxxxx.

(5) Policie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx době x xxxxxx xx území xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx záruka xxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxxx finanční xxxxxx nepožádal o xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v této xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vrácení.

(7) X důvodech, pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx použita xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxx připadnout xxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§123x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.8.2007 (xx xxxxxx x. 217/2002 Xx.)
§124
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správního vyhoštění
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx sdělení x xxxxxxxx řízení x správním xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, závažným xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxxxxx, že xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx písm. x) xxxx 6 xxxxx 7, xx evidován x xxxxxxxx nežádoucích xxxx (§154).
(2) Xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 zajistit xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřené xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§180x), xxxxxxxx xx policie xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx x xxxxx xxx o úkolech xxxxxxxxxxx.
(4) Zajištěný xxxxxxx xxxx opatrovník jménem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx návrh xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,17) x němž xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x nařídí xxxxxxxxxx, xxxxxxxx zákonné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§124x
Xxxxxxx xx oprávněna xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx vyhoštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxx §119 odst. 1 xxxx. x), anebo §119 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 6 xxxx 7.
§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 165/2006 Sb. x účinností xx 1.9.2006
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§125
(1) Xxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx a počítá xx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobody. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 let xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 90 dnů.
(2) X xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx správního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx území; je-li xxxxxxxxxx nezletilý cizinec xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx misi xxxx konzulární úřad xxxxxx xxxxx, pokud xx sídlo xx xxxxx x xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, který požádal Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx formou xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§126
Xxxxxxx xx povinna
a) xx celou xxxx xxxxxxxxx cizince zkoumat, xxx důvody xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx poučit xxxxxxxxxxx xxxxxxx v jazyce, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx xxxx seznámení xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx cizince xxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx poučení x xxxxxxxx českém, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu zákonnosti xxxxxxxxx. X předání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poučení xxxxxxx xxxxxx záznam.
Xxxxxxxx od 1.1.2004 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§127
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx-xx soud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení rozhodnutí x xxxxxxxxx cizince xxxx xxxxxxx-xx soud x řízení xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx17) , xxxx
x) je-li cizinci xxxxxx azyl.2)
(2) Xxxxxx xxxxxxx o xxxx x průběhu zajištění xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§128
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x území; xx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx žaloby. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx žaloby proti xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x zařízení xx xxxx xxxxxxxx nutnou, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vycestování xxxxxxx x xxxxx.
Účinnost od 24.11.2005 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§129
Xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vstoupil xxxx pobýval xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx předání xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských společenství17a); xxxxxxx na dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sepíše xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxx x místu xxxxxxxxx x důvod předání xxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve lhůtě xx 48 xxxxx, x xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 xx xxxxx do 72 xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zařízení. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cizince rozhodnutí xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx x xxxxxx xx od okamžiku xxxxxxx osobní xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxx cizinec předán xxxx byl xxxxxx xxxxxxx územím dokončen x nejbližším xxxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx.

§129x

Xxxxxx x propuštění xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx uvést xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vad xxxxxxx. Xxxxxxx zkoumá, zda xxxxxx důvody, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx prodloužena, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx uložení xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx rozhodne xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(2) Xxxxxxx cizince xxxxx x xxxxxxxxx podat xx správním soudnictví xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx opatrovníka.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx o nepropuštění xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nejdříve xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho žalobě xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyslechnout, je-li xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx. Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Policie xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výpovědi x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx jeho zástupce xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výslechu svědka. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince xxxx xxxxxxxx svědka x xxxxxxxxx xx x xxxxx dobu, xxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dobu a xxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx nedostaví. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx proveden xxxxxxx xxxxxxx; do xxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx vydání rozhodnutí.

(7) Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§129x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

Účinnost od 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§130
(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx.
(2) Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(3) Xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxx s xxxxxx xxxxxxx") x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxx s xxxxxxx xxxxxxx").
(4) Xxxxxxx neprodleně xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dopraví xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§131
Xxxxxxxxxxxx seznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx po xxx, x právy x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx cizince x xxxxxxxx, x x xxxxxxxx řádem xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§132

(1) Xxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx mohou zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxx.

(2) Xxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx.

§132x

Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx a x zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxx x ostatních xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx zařízení, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místností, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§132x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x účinností xx 21.12.2007

§133

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx lůžky, skříňkami xx uložení osobních xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx místnost x xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sanitárním zařízením xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxx místnost xx uzamykatelná xxxxx x xxxxxx strany.

Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§134
(1) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem
a) xxxxxxxx lůžko, xxxxx, xxxxxxx xx uložení xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x základní hygienické xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx,
x) xxxxxx přijímat návštěvy,
d) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx tisk x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx podat xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx práv x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx jeho xxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zařízení nebo xxxx zástupcem nebo x xxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxx nepřetržitý xxxxxxxxxxxx spánek x xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx části x xxxxxx režimem x styk x xxxxxxxxx xxxxxxx umístěnými x této části.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, xxxxx nezbytná xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x očkování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany veřejného xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx umístěnému v xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx. Vedoucí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx důvodu omezit xxxx zrušit. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx záznam.
(4) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x další xxxxxx x věci xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zařízení.
Účinnost od 24.11.2004 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§135
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx základě vlastních xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx režimem, xxxxx
x) je agresivní xxxx xxxxxxxx zvýšený xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx důvodu,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxx xxx zařízení, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxx zákona.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxx xx xxxxx x přísným xxxxxxx umístit xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).
(3) Xx části x xxxxxxx režimem lze xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, nejdéle xxxx xx 30 xxx. Policie x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx režimem xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx toto xxxxxxxx. Xxxxx xx cizinec x xxxx xxxxx xxxx xxxxx dopustil xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx umístění x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x 30 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx s přísným xxxxxxx neprodleně záznam x v xxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§136
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x) dodržovat xxxxxxx řád xxxxxxxx,
x) xxxxxx majetek xxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při plnění xxxxx x souvislosti xx zajištěním,
d) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, které xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) strpět xxxxxxx xxxxx xxxx, zejména xxxxx na soukromí x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, v xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) dodržovat xxxxx klid.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx je dále xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x je-li xx nezbytné, i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxx, xx policie xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonat. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx umístění xx zařízení xxxxx
x) xxxxxx, xxxxxxx, přechovávat xxxx xxxxxxxxxx alkohol x jiné xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,
x) vnášet xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které xx svým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx mohly xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zdraví,
d) opustit xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§137
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx provést xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx věcí xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxx cestovní doklad, xxxxxxx prostředky xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, vyrábění xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zakázáno.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že tento xxxxxxx může xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx záznam.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, peněžní xxxxxxxxxx a xxxx, xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx, vyrábění xxxx xxxxxxxxxxxx v zařízení xx xxxxxxxx, nalezené xxx xxxxxx prohlídce, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, zadrží.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zbraní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18) x xxxx19), xxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx s xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx, spolu xx xxxxxxxx těchto xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§138
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx péče,
b) časový xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx rozvrh x xxxxxxx kulturního x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) uspokojování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx,
x) prostor vymezený xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx vycházek xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) prostory, xxx xx xxxxx cizincům xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pracovníka xxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxx xxxxxxx školní docházky,
j) xxxxx nezbytné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti.
(2) Ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x dětmi x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, provozovatel xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx specificky xxx xxxxx věkové xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, španělském, čínském, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxx nezbytné.
(4) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx je xxxxxxx tak, xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§139

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x přísným xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§140
(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx vyživovací xxxxxxxxx xxxx xxx xx x péči, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx způsobem (xxxx xxx "ubytovaný xxxxxxx"). Ubytovanému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx omezení xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, přihlíží xx x xxxxxxx xxxx vůle.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, má-li xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxx zákonného xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx cizinec xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zařízení.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§141
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx x náboženským, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příbuzenským x xxxxxxxx vztahům, věku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx cizinci xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xx xxx; xxxxxxx xxx xxxxxx x případě xxxx xxxxxxxx14).
(3) Xxxxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxx zbavený xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx do xxxx.

§142

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, který podléhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx19a), xxxxxxx umožnit xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Cizinec xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, x xx xxxxxx dalších činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx, učebnice x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx hrazeny xxxxxx x xxxx schopen xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§143

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zásadám xxxxxxx xxxxxx a zdravotnímu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v případě xxxx xx 18 xxx pětkrát xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xx podle možností xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxxx.

Účinnost xx 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§144
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx hodiny a xxxxx xxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedoucí zařízení xxxx jeho zástupce, xx dohodě s xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx; dovolují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxx místností xxxxxxxx x přijímání xxxxxxx, xxxx být xxxxxx x xxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x místnostech k xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx má právo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx probíhá xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§145
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x potravinami, xxxxxxx x věcmi xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 5 xx. Xxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxx výměny.
(2) Policie xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x zařízení xx zakázáno x xxxxxx xxxxxx soupis. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx policie xxxxx, x xxxxxxxx xxxx19), xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, který xx odešle zpět xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx cizinec xxxx přijímat bez xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx poslány nebo xxxxxxx jiným způsobem; xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx cizince xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx věci, xxxxxxx cennosti x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x věcí x xxxxxxx jejich bezpečné xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, nejvýše xxxx v xxxxxx 12 Xx xx xxx xxxxxx v xxxxxxxx. Xxxxxxx částku xxxxxxxxx x soupisu xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků; xxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxx převzetí.
Účinnost xx 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§146
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx uschované xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x zařízení x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§147
(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx úschovy, x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx s právním xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxx, které xxxx x xxxxxxx xxxxxx v zařízení xxxxxxx vyplaceny x xxxxxxxxx xxxx byly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §146. Xxxxxxxx prostředky x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vydá x xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zadržený cestovní xxxxxx; xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx eskortován xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx správního vyhoštění xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx, že by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx xx xxxxxx, xxx xxx znemožnil xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dopravci xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx cizince xxxxx mezinárodní smlouvy xxxxx či předává.

§148

(1) Dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x cizincům xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx této hlavy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx stížnost xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx vyřízení xxxxxxxxx xxx podat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx.

§149
O kontrole xxxxxx xxxxxxxxx prováděné xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx vyrozumět xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§150
§150 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx.

§151
§151 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxx xxxxxxx
§152
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx území xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a pobyt xx xxxxx x xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vůli xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mezipřistáním xx území20) (xxxx xxx "xxxxxx leteckou xxxxxx"), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vstup x xxxxx cizince x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tranzitního xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezávisle xx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vyžádání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx společný xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx cestou.
(3) Xxxxxxx xxxx provedení xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx-xx x průvoz leteckou xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) průvoz xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zemí xxxxxx xxxxxx proveditelné,
c) xxxxxx xxxxxxx xx země xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x praktických xxxxxx xxxxx, xxxx
x) by xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx chráněný na xxxxxxx xxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o zajištění xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžaduje-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do země xxxxxx mezipřistání xx xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx uplatňuje xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx policie xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx území tohoto xxxxx.
Účinnost xx 24.11.2004 xx 31.3.2012 (do xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§153
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xx xxxx mezipřistání x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx prováženého xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cizinci xx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxx xxx odletu. X xxxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opustit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xx-xx xx nezbytné z xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 5 xxxx §129 xxxx. 3.
(2) Xxxxxxx xx převzetí xxxxxxxxxxx cizince převezme xx úschovy xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prohlídku xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx zjistit, xxx x sebe nemá xxxxx xxxx xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx osob; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stravu xxxxxxxxx každých 6 xxxxx xx omezení xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx na xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směřující k xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx první pomoc, xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováženého xxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.8.2007 (do xxxxxx č. 217/2002 Xx. x 170/2007 Xx.)
Xxxxxxxxx xxxxx
§154
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxx, jemuž xxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx x xxxxxx, xx by tento xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx zájem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxxx smlouvy.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nežádoucí xxxxx xx xxxxxxx
x) pravomocného xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,10) xxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxx, kdo xxxx o zařazení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxx xx zachování xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx zařazení x důsledky xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx uplatňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, prokázání xxxxxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxx prokazování xxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx posuzovat dopady xxxxxx rozhodnutí do xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxx.
(5) Cizinec xxxxxxxx xx nežádoucí xxxxx je evidován x xxxxxxxx nežádoucích xxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 31.8.2007 (xx xxxxxx x. 217/2002 Xx.)
§155
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx x xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx xxxxx §154 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx-xx poznatky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx ponechá xxxx xxx x této xxxxxxxx neprodleně vyřadí. Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x jejich xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx osobu.
(2) Policie xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxx, xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§154 xxxx. 3) xxxxxxxx, xx prominutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx vyhoštění soudem xxxx správním orgánem.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§156
(1) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) dopraví xx území cizince xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx bez xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 x 2, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx nést xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx podle §104 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx ubytovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xx může xxxxxxx zdržovat,
b) xxxxxx xxxxxxx knihu x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§101),
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx kontrole xxxxxxx knihu,
d) neoznámí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,
e) xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx cizince, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nižší xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x §100 xxxx. d).
(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx za xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§157
(1) Cizinec se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§108) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx21),
x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontroly,
d) xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xx území xxxx x xxxxxxxxx vydaných xxxxx tohoto xxxxxx,
x) x xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vystavené xxxx xxxxx,
x) xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrole při xxxxxxxxxxx prokáže xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §116 xxxx. x), b), x) xxxx x),
x) xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) nesplní xxxxxxxxx odevzdat bez xxxxxxxxxx xxxxxxx doklad xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) neohlásí xxxxxx, zničení, xxxxxxxxx xxxx odcizení xxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx xxxxx 3 pracovních dnů xxx dne, kdy xx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ztrátu xxxx odcizení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §108 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x),
x) xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxx není xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx platnosti xxxx nebo xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx víza, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx,
x) neoprávněně užije x xxxxxxxxxx hranic xxxxxxxx přechod x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x rozporu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx tomuto xxxxxxx,
x) jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanovené xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x udělení xxxx, x xxxxxxx povolení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§88 xxxx. 2 x 3),
r) xxxxx x řízení xxxxx xxxxxx zákona nepravdivé xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo jeho xxxxx,
x) nepředloží ubytovateli xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přihlašovací tiskopis,
u) xxxxxxxx xxxxx příjmení, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxxx vydaném podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxx 3 pracovních xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péče, nebo
x) xx při xxxxxxxx xxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxx předmětem listinné xxxxxx xxxx cestovním xxxxxxxx, ač se x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. f) xx x) pokutu xx 5&xxxx;000 Kč a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx do 3&xxxx;000 Xx. X blokovém xxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx 3 000 Xx.
Účinnost od 24.11.2004 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx č. 136/2006 Xx.)
§157x
(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, že
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx policii nalezený xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinci, nebo
c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx §15.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxx, xxx se xxxx cizinec xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx knihu x xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovenými zákonem (§101),
x) nepředloží na xxxxxxxx policie xx xxxxxxxx xxxxxxx knihu,
d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx stanovené xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) neoznámí xxxxxxx úmrtí xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
g) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nižší xxxxxxx, xxx je stanoveno x §100 písm. x).
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000 Xx. X blokovém xxxxxx xxx uložit xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000 Kč.
Účinnost xx 1.1.2006 xx 31.5.2006 (xx xxxxxx č. 230/2006 Xx.)
§157x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx za správní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxx pokuty xxxxxxxxx osobě xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx xxxxxxx.
(3) Odpovědnost xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx správní xxxxx x něm nezahájil xxxxxx xx 1 xxxx, kdy xx x xxx dozvěděl, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx ode xxx, xxx xxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§161).
(5) Xx odpovědnost xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx21a) xxxx v přímé xxxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.
(6) Xxxxxxx xxxxxx podle §156 xxxx. 2 lze xxxxxxxxx uložením xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zjištěn x ubytovatel je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
(7) X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu lze xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Kč.
(8) X xxxxxxx x vybrání xxxxxx policie xxxxxxx xxxxx x ukládání xxxxx (dále jen "xxxxxxxx blok") xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx21b). Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx platí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x hotovosti.
(9) Xxxxx xxxxxxx pokuty v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odvolat.
(10) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx policie x vymáhají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxx. Příjem x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(11) Při xxxxxxxx x vymáhání xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx22).
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§158
(1) Policie při xxxxxx xxxxxx správy xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxxx na xxx a xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxx o xxxx, o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vízech x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx těchto xxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxx x povoleným xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) údaje o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx dokladů a xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx x xxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx uložen trest xxxxxxxxx,10)
x) xxxxx o xxxxxxxxx, pro které xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx cizince zvou x xxxxxx xx xxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, den, xxxxx x xxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxx, kteří xx dopustili přestupku xxxxx xxxxxx zákona,
i) xxxxx o ztracených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), x), x), x) nebo x), xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 písm. d), x) nebo x) x údaje o xxxxxxxxxx dokladech, xxxxx xxxx orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxx prohlášeny xx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx v platnost Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19.6.1990 v Xxxxxxxxx xxxx Belgickým xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxxxx hranicích xxx XX,
x) xxxxx x xxxxxxxxx související s xxxxxx xxxxxxxx přes xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx provozovat xxxxx xxxxxxxxxx systémy, pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx obsaženy xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx úkolu, x xxxxxxxx jehož xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx obsahují xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x vízum xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx x ostatní xxxxx xxxxxxx se x informačním systému xxxxx uchovávat x xxxxxx xxxxxxx přepisem, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x cestovním xxxxxxx tohoto xxxxxxx.
(4) Xxxxx z informačních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx sdružovat x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xx to xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx své působnosti xxxxxxxxxx xxxxxx
x) údajů x rozsahu xxxxxxx x xxxxxxx víza, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxxxxx pobytu,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x udělených víz,
c) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxx x povolení x pobytu pro xxxxxxxx příslušníka členského xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx jejich platnosti.
(6) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x cizincích xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§158x

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx o vyškrtnutí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx cizince xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x vyškrtnutí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro volby xx Evropského xxxxxxxxxx.

§158x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 26.6.2012

Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§159
(1) Žadateli xxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx příjmení, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx xxxxxx xx území. Xxxxx xxxxxx xxx rozšířit, xxxxx xx to xxxxxxxxx splnění xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx. Xxxxx získané xxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx, předávání a xxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zvláštních právních xxxxxxxx.
(2) Cizinci xxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu23) xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx systému vztahující xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo trvalému xxxxxx, xxxxxxxxx pobytovým xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxxx §30 xxxx. 1, xx 10 dnů xxx xxx jejich xxxxxxx ministerstvu.
(4) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 xx poskytují xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx.
(5) Policie xxxxx údaje z xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx xxxxx §158 x xxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx Evropskými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx touto xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx státu, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§160
(1) Údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158 xxxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dat xx xxxxxxxxxx xx xxxx
x) 20 xxx xx xxxx ukončení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxx dne xxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx,
x) 10 xxx xx uplynutí lhůty, xx xxxxxx xxx xxxxxxx zařazen do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) 10 xxx xx xxxxxx evidenční xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů uvedených x §108 a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x), xxxxx xxxx orgány xxxxxxxxxxxx státu prohlášeny xx neplatné,
d) 5 xxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního průkazu xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 písm. x), xxxx
x) 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx evidované v xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx po xxxx
x) 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxxx, xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ode xxx nabytí státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) 5 let xx xxxxxxxx xxxxx, po xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) 5 xxx xx uplynutí xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), nebo
d) 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx případech.
(4) Xxxxx-xx evidenční informaci x cizinci xxxxx xxxxxxxx ve smyslu §158 xxxx. 4, xx doba uchování xxxxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxxx dobou xxxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx systémech podle §158 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxx dobu 30 let.
(6) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3, 4 nebo 5, xxxxxxx údaj xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx.24)
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§161
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx policie
a) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx policie,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dislokovaná xxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxx cizinecké a xxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx x pobytu; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx nemusí hlásit xxxxx, podle xxxxx, xxx xx převážně xxxxxxx.

§161a

Policie neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace získané xxx plnění úkolů xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx-xx xx cizince, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxx ministerstvo, x xxxxx xxx důvodem xxx zahájení xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx oprávnění.

§161a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§162

§162 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§163
Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké x xxxxxxxxxx policie
Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx dislokovaná xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx cizinců xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx průvozem cizinců xxxx xxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxx cestou,
e) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx průvozu leteckou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vyřizuje xxxxxxx x povolení xxxxxxx leteckou xxxxxx,
x) xxxxxxxx obrazové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky x souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx účelem správního xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxx působnost nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx (§164),
2. xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vycestování xxxxx §120x xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx a vyřazení x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxx §158 x xxxxxxx xxx působnosti,
j) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.) x xxxxxxx výjezdní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x udělení xxxx xxxx povolení xxxxxx xx xxxxx podle §122,
x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) splňuje xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2,
n) prověřuje, xxx cizinec xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx oprávnění k xxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§164
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) zabezpečuje xxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx,
x) xxxxxxx pobytovou xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx [§9 xxxx. 1 písm. b) x odst. 6],
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x území,
e) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx doby pobytu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx za účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 5, xxxx x xxxxxx xx 90 dnů xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) x §26 xxxx. 5 x výjezdního xxxxxxx a rozhoduje x prodloužení doby xxxxxx, zrušení xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xx 90 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, x němuž xx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxx xxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx x průkazu o xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx cizineckého xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx změny,
j) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx deliktech xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx pozvání,
l) rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s pobytem xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx z území, xx-xx cizinec xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16a), x xxxxxx xxxxxx úhradu,
m) provozuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 odst. 1 x rozsahu své xxxxxxxxxx,
x) plní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) provádí xxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx cizinců xxxx v souvislosti x policejním xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx leteckou xxxxxx,
x) xxxxxxx hraniční xxxxxxxx,
x) vyžaduje xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a snímá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x prohlášením xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx vyhoštěním, zajištěním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vyplývajícího z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizinců a x xxxxxx překážky xxxxxxxxxxx xxxxx §120x xxxx. 2,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx xx území,
v) ověřuje xxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. a),
w) xxxxxx xxxxxxxxx o zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §117,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx správního vyhoštění xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx smlouvy,
y) xxxxxxxxx, xxx cizinec xxxxxxxxx sňatek s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x umístění xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx policie xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; v části x přísným režimem xxxxxxxxxxx vnější a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x lékařskému xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, anebo k xxxxx a xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x okrese xx příslušné x xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), f) xx o) x x) xx x). Xxxx oddělení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x o udělení, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxx k pobytu xxx 90 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x xxxxx se xxxxx nevyžaduje, a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Referáty cizinecké x pohraniční xxxxxxx xxxx příslušné x xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x), x), x), x), x), x), x), x), x) x z). Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 5, xxxx xx 90 dnů podle §7 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx §26 odst. 5, výjezdního xxxx, x zrušení platnosti xxxxx druhů xxx x výjimkou letištního xxxx, x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x ukončení přechodného xxxxxx xx xxxxx, x němuž xx xxxxx nevyžaduje a xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2.
(5) Xxxxx pátrání x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až d), x), x) x), x), x), s), x) a x) xx x). Dále xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, k xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§165
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx
x) vykonává dozor xxx policií xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nadřízeného xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx správním xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §69x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podle §69x xxxx. 1,
x) zřizuje x provozuje zařízení,
e) xxxxxxxxx o hrazení xxxxxxx spojených s xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx úhradu,
f) xxxx xxxxx úkoly podle xxxxxx xxxxxx.

§166

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vykonává xxxxxx xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx xxxxxx cizinců xx xxxxx požívajících xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.8.2006 (do xxxxxx x. 136/2006 Xx.)
§167
Xxxxxxxxx policie
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x) v xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx vyžadovat xxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx za neplatné, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, zajištěním xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxx xx účelem xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) při xxxxxx úkolů podle xxxxxx zákona požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. xxxxxxx xx účelem zjištění, xxx xx xx xxxxx zdržuje xxxxxxxxx x zda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxx xxxx xxxxxx osob xx xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem,
e) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pobytovou kontrolou xxxxxxxxx po cizinci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem a xxxxxxxxxxx domovní knihy,
g) xxxxxxxx xxxxxx prohlídku x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx stanoví xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění,
i) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16a),
x) xxxxxx xxxxxxx prostředky cizince xxxxxxxx xxxxx písmene x) x úhradě, xxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx a xxxx vycestováním x xxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx sňatek x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx policie xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x zařízení xxxxxx zaměstnavatelů.
Xxxxxxxx xx 1.1.2006 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
Xxxxxxx xxxxxx
§168
Xxxxxxxxxx správního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx24a) xx nevztahují xx xxxxxx podle §4 odst. 2 xxxx. x), §7, 9 (s výjimkou xxxxxx podle §9 xxxx. 5), §11, §19 xxxx. 1, §22, 24, 26, 29, 30, 33, 36, §37 odst. 1 xxxx. c), §38 odst. 1 x 3, §40, 41, 49, 50, §53 xxxx. 2, §61, 92, 115x, §122 xxxx. 1 x 2, §124 (x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §124 xxxx. 3), 129, 148, §154 xxxx. 2, §155 odst. 1, §180 x 180x.
Xxxxxxxx od 1.1.2006 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§169
Xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx
(1) Rozhodnutí, xxxxx xx xx xxxxx xx 180 dnů xxxxxxxx doručit do xxxxxxxxx rukou účastníka xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dobu 15 xxx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyřídí xx xxxxx 180 xxx ode xxx xxxxxx žádosti. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxx zvláštního pobytového xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx §69 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx cizince xxxxxxxxxx na území xxxxxxx podle §88 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx podání žádosti.
(3) Xxxxxxx je xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx proti rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx účinek.
(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do 7 xxx od xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx o tom xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx důvodů xxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Policie xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxx §76 xxxxxxxxxx xxxxxxxx k pobytu, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx brání xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxxxxxx, pokud x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že převzetí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxx,
x) xxxxx xxxxx žádost x povolení x xxxxxx podle §66 xxxx §67, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx území xxxx xxxx xxxxxx je xxxxxx v době xx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx,
x) xxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxx na xxxxx, xx k tomu xxxx xxxxx §69 xxxx. 2 nebo §69x odst. 1 xxxx 2 xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx na xxxxx x pobytu xxx 90 xxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pobytu na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx víza policie xxxxxx ve xxxxx xx 14 dnů.
Účinnost od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§170
(1) Žádost x xxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum xxxx xxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x odůvodněných případech xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx věty xxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx §22 xxxx. 5 xxxx xxxx k xxxxxx xx 90 xxx xxxxx §26 xxxx. 5 xxxxxxx vyřídí xxx zbytečného xxxxxxx.
(3) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx x pobytu xx 90 xxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx víza xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §33 odst. 1 xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx (§30 xxxx. 2) xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxx zastupitelský úřad xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(6) Žádost x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx vyřídí xx xxxxx xx 120 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti. Xxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx odborných x xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice x Akademii xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(7) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum x xxxxxx xx 90 dnů xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 7 xxx xxx xxx podání xxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů.
(8) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x českém xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx x xxxxx jazyce, xx cizinec xxxxxxx x xxxxxxx přiložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.25)
(9) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx jiného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti xx xxxxxxx xxxxx, xx se jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx, anebo xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx vrátí xxxxxxxx xxxxxx.

§170x
(1) Xxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva, xxxxx zajišťuje xxxx xxxxxxx. Komise je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx, x nichž ministerstvo xxxxxxxxx x prvním xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Nadřízeným správním xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx.
(3) Předsedu x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ministr xxxxxx. Xxxxxx komise xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx právnického xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním programu.
(4) Xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxxx xxx,
x) kdo xxx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxx xxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx čin spáchaný x nedbalosti, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx ohrozit důvěru x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx trestní stíhání xxx xxxxxxx trestný xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x schválení narovnání xxxxxxxxx, x od xxxxxx xxxxxxxxxx ještě xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx by jednání, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, mohlo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx trestní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zastaveno, x od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x níž xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 5 xxx, nebo bylo x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx proti xxxx vedeno, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx x od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 let, xxxxxxxx by xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, mohlo xxxxxxx xxxxxx v rozhodování xxxxxx, xxxxx se xx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxxx vnitra xx xxxxxxxx xx vyžádat xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx byl x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx pravomocně xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx
x) xx úseku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx uvedl xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx požadovaný xxxx xxxxxxx, ač xxx povinnost xxxxxx xxxx uvést, úmyslně xxxxx nesprávný xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo mu xxxxxxxxxx údaj zatajil xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx nepravdivý xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x správního xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vystupoval xxxx xxxxxx osoba,
b) proti xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti44) xxxxxxxxxx xxx, xx zprostředkoval xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx umožnil výkon xxxxxxxxx xxxxx, nebo
f) xxxxx xxxxxx zákona.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(8) Předseda xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, zařazuje xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednací xxx. Xxxxxxx komise xxxx xx xxxx rozhodování xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§170x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x účinností od 1.1.2011

§170x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; většina členů xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx v ministerstvu.

(3) Xxxxxxxxxxxx úkony x xxxxxx, s výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§170x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
Xxxxxx xxxxxxx
§171
X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx x neudělení xxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 5,
x) rozhodnutí x správním xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zdržoval xx xxxxx xxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neoprávněně.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§172
Xxxxxx
(1) Žaloba proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx26) xxxx xxx podána do 30 dnů xx xxxxxxxx rozhodnutí správního xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění xxxx xxx podána xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx prominout.
(3) Xxxxxx proti rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx účinek xx vykonatelnost xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx víz, xxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx průkazu x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Evropských xxxxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§173
Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx povolení, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx bez víza.
Xxxxxxxx od 1.7.2001 xx 30.6.2008 (xx xxxxxx x. 124/2008 Xx.)
§174
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx cizinec, xxxxx nemá
a) xx xxxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx činu,
b) x xxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že xxx xxxxxxxx xx jednání, xxxxx naplňuje znaky xxxxxxxxx xxxx.
(2) Trestní xxxxxxxxxxx xx dokládá xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx starší 6 xxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxx vydanými státem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, v xxxxx xx cizinec xxxxxxxx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx delší xxx 6 měsíců; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx nevydává, xxx jej xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§174x
Xxxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx cizince xx území, xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx a pevnost xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx vazeb ke xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xx osobou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx státu jeho xxxxxxxxxx trvalého bydliště.
§174a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§175
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhlášená xx Xxxxxx mezinárodních xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.8.2006 (do xxxxxx č. 165/2006 Xx.)
§176
Xxxxxxxxx péče xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xx xxxx zajištění xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, které
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxx xxxx prohlubováním xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxx xxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx trvalé chorobné xxxxx,
4. xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx,
5. xxxxxxxxx xxxxx chování x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jeho okolí, xxxx
6. xx týkají xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x nařízenou xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x ochranou xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx §134 xxxx. 2 xxxxx xxxx, x xx x tehdy, pokud xxxx xxxxxxxxx přerušeno.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxx péče xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx uzavře xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx újmu xx xxxxxx svévolně, má xxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x dopravu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx.
(5) X xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx stát a xxxxxxx xx x xxxxxxx, který učinil xxxxxxxxxx o úmyslu xxxxxxx o azyl xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nákladů
a) xxxxxxxxxxxx xx cizince xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx,
x) xxxxxxx v ostatních xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§176x
Xxxxxx pobytu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tranzitním prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxx xx x době xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pobytem x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x vlastních xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx uvedenému x odstavci 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nařízenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx cizinec xxxxxxx podle odstavců 1 a 2 xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxx xxxxxx zajištěna xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§176x
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx průvozu
(1) Při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx předání xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx průvozu leteckou xxxxxx (§152 a 153) se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Do nákladů xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxx za účelem xxxxxxx podle mezinárodní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vznikly xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu.
(3) Xxxxxxx spojené se xxxxxxxxxx průvozu cizince xx základě mezinárodní xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 a 153 xx xxxxx pouze xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá a xxxxx návrat xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx státu za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. V xxxxxxx případě xx xx nákladů xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxx, xxxxx územím byl xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
§176x vložen právním xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

§176x
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cizince xx účelem xxxxxxx xxxx průvozu
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxx xxxx průvozu podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§152 a 153) xx postupuje xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxx cizince xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které policii xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx průvozu cizince xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx průvozu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 x 153 xx xxxxx xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxx, který xx xxxxx pobývá a xxxxx návrat na xxxxx státu jeho xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx jiného státu, xxxxx xxxxxxx převezme, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx území xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu. V xxxxxxx případě xx xx nákladů xxxxxxx x náklady xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx územím byl xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
§176x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§177

Xxxxxxxxx

(1) Totožností se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx lze prokázání xxxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx záznamem xxxxxxx x xxxxx, xxxxx policie k xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§178
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx [§87 xxxx. 6 xxxx. x) xxx 2], cizinec xxxxxx 15 xxx, který xx xxxxxxx projevit xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§178x
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx výkon xxxxxxxx, xx které cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx8e), xxxxxxx xxxxx xxxx modrou kartu. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx považuje plnění xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společníkem, xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxx družstva xxx xxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatelem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, která cizince xxxxxxxxxx, x cizinec xxx xxxxx takové xxxxxxxx potřebuje povolení x xxxxxxxxxx8e), xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx považuje xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, statutárního xxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx družstva xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plní xxxxx vyplývající x xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x takovému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8e) povolení x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§178x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§178x

Xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu zaniká xxxxxxxx dříve vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§178x xxxxxx právním předpisem x. 427/2010 Xx. x účinností od 1.1.2011

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 31.8.2006 (do xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§179
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) pokud xx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx
1. do xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, národnosti, příslušnosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. do xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo trestu xxxxx jeho život xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
3. xx xxxxx, xxxxx žádá o xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxx, za xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx trest xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx vyplývajícím x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xxxxxxx, xxxxxxxx cizinec
a) může xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx
x) ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx trestný xxx xxxxx je-li xx xxxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx smlouvy; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx do 60 xxx xxxxxxx x jiném státě. Xxxxx xxxxx cizinec xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx policie xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2006 (do xxxxxx x. 112/2006 Xx.)
§180
Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx tohoto ověření
(1) Xxxxxxx ověřuje xxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxx právnické osoby.
(2) Xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx tiskopise. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, den, xxxxx x rok xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx právnická xxxxx x xxxxxxx dále xxxxx xxxx název, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx svým xxxxxxxx x jménem, příjmením x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (statutárního xxxxxx). Xxxxxx osoba x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, den, xxxxx x xxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x zahraničí, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxx xxxxx x xxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxx.
(3) Policie xxxxxxx xxxxx do 7 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x ověření xxxxxxx.
(4) Xxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx na policii xxxxx xxxxxxxx den xxx dne xxxxxx xxxxxxx o ověření xxxxxxx, po xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx platí i xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxx ověření xxxxxxx,
x) xxxxxxxx zvaný xxxxxxx xx evidován v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,
b) xxxxxxxx xxxxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §15,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 nebo xxxxxxxxx xxxxx §100,
x) xxx xxxxxxxx důvodu xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x), m) xxxx x),
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) jestliže xxxxxx xxxxx neuzavřela xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ačkoliv xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx učiní.
(6) Na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx splnění závazku xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném x §13,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve výši 0,25 xxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx za xxxxx den xxxxxx xx území, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx osoby,
c) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx cestovního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx cizince xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx pojištění xxxxxx xxxx xxxxxxx cizince xx xxxxx, xxxxx xxx případnou úhradu xxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx v §5 xxxx. a) xxxx 4 disponuje xxxxxxx xxxxxxx 30 000 XXX,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nákladů spojených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x území xx výši xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxx pobytu.
Prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x) xx x) xxxxxxxxx zvoucí xxxxx xxxxxxxxxx uhradit xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxx xxxxx sdělí při xxxxx xxxxxxxxx xx xx policii. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx skutečnost xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozvání.

§180x

Xxxxxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx listina platná xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx personálu zastupitelského xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx republice xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

§180c

Nezletilý xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 15 až 18 xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mladší 18 xxx xx, xxxx x xxxxxxx, xx xx osobou xxx státního xxxxxxxxx, xx xxxxx státu xxxx posledního bydliště, x xx po xxxxxxx dobu, xx xxxxxx se skutečně xxxxxxxxx v péči xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xx rozumí x xxxxxxx xxxxxx 18 xxx, který xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, co xxxxxxxxxxx xx území9c).

§180c vložen xxxxxxx předpisem č. 428/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.11.2005

§180x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx je x xxxxx zákoně xxxxxx xxxxx "manžel", "xxxxxxxxxx" xxxx "xxxx xxxxxxx", xxxxxx xx xxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx jednoho x xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx potvrzeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pohlaví.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx úředně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pohlaví xxxxx xxxxxxxx 2.

§180f xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§180x
Xxxxxx xxxxxxx spojených x výukou xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx českého jazyka
Cizinec xx xxxxxxx hradit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx českého xxxxxx x zkouškou znalostí xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem10a).
§180g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008

§180h

Ukončení pobytu v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pobyt xxxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jsou-li zjištěny xxxxxx xxxxxxx v §9 odst. 1 xxxx. f), g), x) nebo x).

(2) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx zpět xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx výjezdním xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 21.12.2007

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxx působností.

§180k xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 247/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx ustanovení

§181

Vláda Xxxxx republiky xxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxx stanovit, že

a) xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxx xx podmíněn xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx nařízení; x nařízení xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Účinnost xx 25.11.2005 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 136/2006 Xx.)
§182
(1) Xxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a počet xxxxxxxxxx vyžadovaných xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) v souladu x xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx26a), xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního letiště xx území xxxxx xx xxxxxxx uděleného xxxxxxxxxx víza,
c) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x přepravu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přechodů a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 31.8.2008 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§182x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x seznam xxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxx.
§182x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

§182x

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx informaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, odcizených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pasů, xxxxxxxxxx průkazů xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x průkazů x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx ohlášení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§182x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.4.2006

Přechodná xxxxxxxxxx

§183

(1) Správní xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx platných x xxxx zahájení řízení.

(2) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx víza x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, pokud xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxxxxxx xx povolení x xxxxxx.

(4) Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, rozumí xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx území podle xxxxxx zákona.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x povolení x pobytu cizince xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx dobu podle §160 xxxx. 5. Xxxxxxxxx-xx vyznačená uchovávací xxxxx lhůtu xxxxx §160 xxxx. 5 xxxx není-li x xxxxxxxxxxxx evidovaných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu24) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zničí.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě do 30 let xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pobytů xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx rozhodnutí se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.

(9) Xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx po xxxx 24 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§184

§184 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§184x
Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx mezinárodní smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxx x základních xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx zejména xx ustanovení čl. 23 xxxx. 2 a 3, čl. 24 xxxx. 1 x 2 Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx novorozenci xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2000 xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají právo xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxx xx podmínky, xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx péče xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx účtu, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§184x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2008 (do xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
XXXX XXXXX
Xxxxxx zákona x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
§185
Xxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 26/1993 Sb., zákona x. 67/1993 Xx., xxxxxx x. 163/1993 Xx., zákona x. 326/1993 Xx., xxxxxx x. 82/1995 Sb., xxxxxx č. 152/1995 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 186/1997 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x. 138/1999 Sb., xxxxxx x. 168/1999 Sb. x xxxxxx x. 325/1999 Sb., xx xxxx takto:
1. V §2 odst. 2 xx xx větě xxxxx xxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxx".
2. §15 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 6) xxx:
"§15
(1) Policista xx oprávněn zajistit xxxxxxx za účelem xxxx předání orgánu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx,6) xxxxxxxx
x) xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo zahájit xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x policista xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,6)
x) xxxxxxx má xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx důvod xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Orgán, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxx, než xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6)
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx nejdéle 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Zajištění xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobody. Xx-xx orgán, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx x orgánem rozhodujícím x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zajištění se xxxxxxx. Celková xxxx xxxxxxxxx podle odstavců 1 a 2 xxxxx být xxxxx xxx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
6) Xxxxx x. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů.".

XXXX XXXXX

Xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§186

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x zákonu č. 368/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 301/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 305/1997 Xx., xxxxxx č. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Sb., xxxxxx x. 167/1998 Xx., zákona x. 63/1999 Xx., zákona x. 166/1999 Sb., xxxxxx x. 167/1999 Xx. x zákona x. 223/1999 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X položce 99 xxxxxxx x) se xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx".

2. X položce 99 xxxxxxxxxx zní:

"Osvobození:

Od poplatku xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dětem xx 15 let.".

3. X položce 99 xx xxxxxxxx poznámka, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxx:

Xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.".

4. Položka 100, včetně xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 100

x) Povolení x xxxxxx xxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let Xx 500,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povolení x xxxxxx xxx xxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxx změny x xxxxxxx povolení x xxxxxx pro cizince (xx xxxxxx změnu) Xx 300,-

x) Vydání xxxxxxx povolení x xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx náhradou xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.".

5. Xxxxxxx 101, xxxxxx xxxxxxxxxx, zmocnění x xxxxxxxx zní:

"Položka 101

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;500,-

x) Xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 1 000,-

c) Udělení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx víza, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Kč 200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx víza xx účelem xxxxxxx xxxxxx Xx 200,-

g) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx České republiky Xx 200,-

Osvobození:

Od xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx:

x) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxx zdravotnické xxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx víza xxxxxxx mladšímu 15 xxx. Za xxxxxxx xxxxxxx víza xx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Od poplatku xxxxx této položky xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx české vízum xxx xxxxxxx mladší 15 let.

c) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx přechodu České xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx x dočasnou xxxxxxx, x udělení xxxxxxx víza opravňujícího xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x které xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

1. Xxxxxxx orgán xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx vzájemnost.

2. Xxxxxxx xxxxx může xx poplatku xxxxx xxxx položky xxxxxxx, xxx-xx o udělení xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nezbytného pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx přepravě, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx letadla xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxx zpět xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této xxxxxxx x v xxxxxxx, xx-xx prodlužována xxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poplatek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx této xxxxxxx x xxxx xxxxxx.".

6. Xxxxxxx 132 bod 1 xxx:

"1. Xxxxxxx

x) Xxxx k xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxxxxx, letištního xxxx xxxxxxxxxxxxx Xx 800,-

b) Xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx Kč 3000,-

x) Xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů Xx 1500,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xx 1200,-

x) Průjezdního xxxx xxx xxxxxxx počtu xxxx Kč 3000,-".

7. X xxxxxxx 132 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx poplatků xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx víza, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- udělení xxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx mladším 15 let nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxx,

- xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

8. Položka 153 xxxxxxx a) zní:

"a) x xxxxxx Xxxxxxxx x pobytu Kč 200,-".

ČÁST XXXXXX

Xxxxxx zákona x cestovní xxxxxxxxx

§187

Xxxxx č. 216/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 150/1996 Xx. se xxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 3, §11 x §26 xx xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu

§188

Zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx znění xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., zákona x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Sb., xxxxxx č. 263/1992 Xx., zákona č. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Sb., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 238/1995 Xx., xxxxxx č. 247/1995 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu č. 31/1996 Xx., zákona x. 142/1996 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., zákona č. 227/1997 Sb., zákona x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx. a xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx mění takto:

1. X §120 xxxx. 2 se za xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" doplňuje čárka x xxxxxxxx xx xxxxx "v xxxxxx x zákonnosti xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx".

2. Za §200x xx vkládají xxxx §200o xx 200x, xxxxx včetně xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 34x) xxx:

"Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx

§200x

(1) Jestliže orgán Xxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "policie") xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu34e) x xxxxxxxxx cizince, xxxx se xxxxxxx xxxxxxx na xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nařídil xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx ukončeno xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,34x) xxxx xx xxxxxxx obrátit xx xxxx x xxxxxxx, xxx nařídil xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx zajištění stanovené xxxxxxxxx právním předpisem.

(3) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxxxxx účastníků řízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, jichž xx navrhovatel dovolává, x xxxx xxx x xxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 musí xxxxx obecných xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4, §79 odst. 1) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvání xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx dovolává, x musí x xxx xxx patrno, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Navrhovatel xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx.

34x) Xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§200x

(1) X xxxxxx xx příslušný xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"), x xxxx xx xxxxxxxxxxx povinen se xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxx není do xxxxxxxx umístěn, je x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, v jehož xxxxxx je xxxxx xxxxxx policie, xxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgán policie, xxxxx vydal rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§200x

(1) Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx policie, xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx se zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Orgán xxxxxxx je xxxxxxx xx neprodleně soudu xxxxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx povinen k xxxxxx připojit xxxxx, xxxxx xx navrhovatele xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx 24 xxxxx xxxxxxxxxxx soudu.

§200r

(1) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx, xxxxx xxxxx napadené xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účast xxx jednání.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zajištění.

§200s

(1) Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx §200o xxxx. 1, xxxx provede xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx x pro xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; důvod xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxx. Důkazy xxxxxxxxx x xxxxxx, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx zákonnosti xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav, xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí. X xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx, xxx jestliže xxxxxxx vady xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx x xxxxxx, že napadené xxxxxxxxxx je zákonné, xxxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx propuštění xxxxxxxxxxxx xx svobodu. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, již xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxxxxx.

§200x

Xxxxx-xx xxxx po xxxxxxxxxx návrhu xxxxx §200x odst. 2 x závěru, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx. Byl-li návrh xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 3 xxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§200x

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x největším xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx usnesením.

(3) Xxxxx usnesení xxxxx xxxxxx opravné prostředky xxxxxxxxx.

(4) Doručením xxxxxxxxxxxx xx usnesení vykonatelné.

(5) Xxxxxxx-xx xxxx usnesením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxx vydání. Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xx x xxxx případech xx xxxxxxxx usnesení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxxxx zajištěn, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§189

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx

1. Zákon č. 123/1992 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 190/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 123/1992 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky.

3. Článek X zákona č. 150/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 123/1992 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx.

§190

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Xxxxx v. x.

Xxxxx v. x.

x. x. Xxxxxx x. x.

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §175 xxxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx čl. I xxxx 125 tohoto xxxxxx platí x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která upravuje xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxx xxxxx xx xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx dnem 1. xxxxxxxx 2001.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2001 Xx. x účinností xx 1.7.2001

Účinnost xx 1.5.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 217/2002 Xx.)
Xx. IV
1. Xxxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx zákona se xxxxxxxx xx cizince, xxxxxxx xxx povolen xxxxxx pobyt xx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx potvrzení x povolení trvalého xxxxxx, xxxxx tak xxxxxxxxxx xxx prvém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx trvalého pobytu.
2. Xxxxx Xxxxxxxx unie,1a) xxxxx je držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, je xxxxxxx ve xxxxx xx 180 dnů xx xxxxxx účinnosti xxxxxx ustanovení dostavit xx xx xxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx současně xxxx xxxxxxxxx podle xxxx 1.
3. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 180 xxx po nabytí xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx se na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
4. Občan Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx xx území xxxxxx xx xxxxxxx víza x pobytu xxx 90 xxx, xx xxxxxxx xx lhůtě xx 180 xxx xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx dostavit xx na policii xx xxxxxx vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
5. Xxxxxxx příslušník, který xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx1x) a xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx do 180 xxx po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx dostavit se xx policii xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx x zneplatnění xxxx.
6. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xx neplatí x řízení x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx dokončí podle xxxxxxxxx xxxxxx úpravy.
7. Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx účinností xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.
8. Žádost o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxx účinností xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
9. Žádost x xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
10. Xxxxxx x vízum x pobytu nad 90 xxx xxxxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx platných x xxxx xxxxxxxx řízení.

2. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43; xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

3. Xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na dlouhodobé xxxxx, xxxxxx xx xxx pobyt na xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů x xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Kde xx x xxxxxx právních xxxxxxxxxx hovoří x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu, xxxxxx xx tím xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění pobytu xx území x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

5. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx bodu 39 uvedeného x xx. X xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx považuje xx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxxx,3a) xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx ochrana xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x dočasné xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx používat i xxxxxx, nejdéle xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. II

1. Xxxxxx x vízum x pobytu xxx 90 xxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx.

2. Řízení x xxxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny se xxxxxxxx xx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny.

4. Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona xx xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x §42a xxxx. 1 zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinen ve xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005 xxxxxxxx xx na policii x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x povolení x xxxxxx.

6. Vyznačení víza xx provede xx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění.

7. Xxxxx xxxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005; xx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Pravomoci ke xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hlavy XXX zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dnem 1. ledna 2006.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. x účinností xx 24.11.2005

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx víza, xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXIV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 112/2006 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2007

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxx xx xxxxxx, u xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x územních xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

Xx. VII

1. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nosičem xxx s biometrickými xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 24. března 2009.

2. X případě, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x nosičem xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx x otiscích xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2009, zjištěna xxxx, která xxxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx doklad x xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o otiscích xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. VII xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 140/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.4.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, zahájené přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx dokončí x práva x xxxxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx vydané xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx považují xx průkazy o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx zákona č. 326/1999 Sb., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za pobytovou xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xxx xxx vydávat xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2012.

4. Xxxxxx x udělení, prodloužení xxxxxxxxx a doby xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zahájená do 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, o kterém xxxx rozhodnuto xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x výjimkou xxxx 2, který xxxxxx xxxxxxxxx od 1.5.2011

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 326/99 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2000.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

140/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx ČR x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2001, x xxxxxxxx ustanovení §88 x §89, xxxxx xxxxxxxx účinnosti od 26.4.2001; §161, §163 x §164, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2002

151/2002 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

217/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Xx., xxxxx x. 329/99 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx zákona č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o cestovních xxxxxxxxx), x xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx znění pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxx x. 2/2002 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003 x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx §2, 5, 6, 9, §15x, xxxxx §17, 18, 19, 20, 31, 51, 56, 64x, 70, 78, §87x - 87t, xxxxx §88, 98, 103, 106, 108, 119, 120, 157, 158, 159, 160, 164, 168, 169, 171, 172, 173, §182x x čl. XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení XX k XX (1.5.2004); s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3, 4, 17a, 18, §26x, 29x, 29x, xxxxx §78, 93, 94, 118, 158 x čl. IV, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v rozhodnutí Xxxx EU x xxxxxx v platnost Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Belgickým xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx hranicích xxx XX (21.12.2007); xxxxx xxxxxxxxxx §1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxx XX xxxxxx Xxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.5.2004); §9, 124, 154 x 155 x xxxxxxxxx xxx xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x XX (1.9.2007)

222/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 48/97 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 x xxxxxxxx §69x, 69x, 165, 176x, které xxxxxx xxxxxxxxx 31.7.2003; xxxxx §1, 6, 7, 8, 9, 17, 17x, 17x, 19, 20, 21, §30 xx 50, 51, 56, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 69x, 70, 75, 80, 81, 87x, 87x, 87e, 88, 98, 107, 114, 118, 159, 160, 163, 164, 169, 170, 173, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x platnost smlouva x přistoupení ČR x EU (1.5.2004); xxxxx §17a a 17x, 18, 26, 29x, 80, 180x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx státních hranicích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx EU o xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Belgickým královstvím, Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro XX (21.12.2007)

290/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 94/2004

436/2004 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx správního řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

539/2004 Xx., kterým se xxxx zákon č. 141/61 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2004

540/2004 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 141/61 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 29.7.2004 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 23.8.2004

s xxxxxxxxx xx 6.11.2004

559/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 328/99 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/99 Xx., x cestovních dokladech x x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., o Policii XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějšícch xxxxxxxx, xxxxx č. 200/90 Sb., o xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 326/99 Xx., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

428/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.11.2005 x výjimkou §14, 29x, 80 x 158, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX x xxxxxx x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx na společných xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007), x ustanovení §169, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2006; §18 xxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích, stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx XX x vstupu x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Francouzskou xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007); §37, §46x x xxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x XX (1.9.2007) x §157x odst. 11 xxxxxxx platnosti 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 531/90 Sb., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o životním x existenčním minimu x xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxx

x účinností od 1.1.2007

136/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx dokladů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2006

161/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., o pobytu xxxxxxx na území XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s účinností xx 27.4.2006 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 26.6.2006; některých xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxx x xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody podepsané xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx hranicích xxx XX (21.12.2007) x některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

165/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx x x xxxxx zákona č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006 x xxxxxxxx §115 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

230/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 89/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

170/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

379/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s účinností xx 21.12.2007 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti 1.9.2008, 1.1.2009 a xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX o xxxxxx x platnost Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Německo, Francouzskou xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským královstvím x provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx pro ČR (21.12.2007)

42/2008 Sb., xxxxx xxxxx zákona č. 326/99 Xx. publikované x částce x. 13/2008

124/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

129/2008 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

140/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.4.2008

274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2009 x výjimkou xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2011

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

382/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

41/2009 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2010

42/2009 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 13/2009

47/2009 Sb., xxxxx XX xx dne 9.12.2008 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §171 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Sb.

s účinností xx 13.2.2009

197/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 29.6.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

278/2009 Sb., x změně zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

306/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

424/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2010

427/2010 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 326/99 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.5.2011 x 1.1.2013

73/2011 Sb., x Úřadu xxxxx XX x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

224/2011 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. publikované x xxxxxx x. 80/2011

303/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 150/2002 Xx., soudní xxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

329/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx zdravotním postižením x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

341/2011 Xx., x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxxxxx inkasního xxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

222/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx volební xxxxxx a xxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 26.6.2012

234/2012 Xx., xxxxx XX xx xxx 24.4.2012 xx. xx. Xx. XX 23/11 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §171 xxxx. x) xxxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx protiústavnosti §171 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ČR a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xx 31.12.2010 (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 19.7.2012

494/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 200/90 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx zákona x. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.1.2013

103/2013 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 325/99 Xx., o xxxxx a x xxxxx zákona č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x azylu), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.5.2013 a 1.1.2014

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s účinností xx 1.1.2014

312/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx x o xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

22/2014 Xx., nález XX xx dne 12.11.2013 xx. xx. Xx. XX 22/13 xx xxxx návrhu na xxxxxxx části xxxxx xxxxxx x. 494/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 7.2.2014

101/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/99 Xx., x pobytu cizinců xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 24.6.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2014

203/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 17.8.2015

204/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2016

314/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x azylu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území XX x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 221/2003 Sb., x xxxxxxx ochraně cizinců, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 18.12.2015

318/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 133/2000 Xx., o evidenci xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 329/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

191/2016 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

298/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

456/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.6.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

222/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.8.2017 x výjimkou xxxxx §158, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2018

16/2019 Sb., xxxxx XX soudu xx xxx 27.11.2018 xx. xx. Xx. XX 41/17 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 325/1999 Xx., x azylu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákona x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx území XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.1.2019

176/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.9.2019, 1.7.2020 x 1.1.2021

255/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

277/2019 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

165/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2020

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x účinností xx 1.2.2022

274/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 2.8.2021 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a povolení (XXXXX) xxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx podle čl. 88 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1240

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 277/2019 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 31.12.2022

240/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 69/2006 Xx., x provádění mezinárodních xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

279/2022 Xx., nález XX xx dne 19. xxxxxxxx 2022 xx. xx. Xx. ÚS 12/19 xx xxxx xxxxxx na zrušení §129x odst. 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., o pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (netýká xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 27.9.2022

173/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/1999 Sb., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023 x xxxxxxxx §48, který xxxxxx účinnosti 1.1.2024

278/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.9.2023

412/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

454/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 65/2022 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Ukrajiny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2023 x 1.1.2024

31/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx.

x účinností xx 1.4.2024

89/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx voleb

s xxxxxxxxx xx 1.1.2026

123/2024 Xx., kterým se xxxx zákon x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2025

x xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x. 2/2000 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 562/2006 xx dne 15. xxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx o pravidlech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).
1x) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
1x) Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx.
1x) Například Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států xx xxxxxx jedné x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
1x) Xxxxxxx V x VIII Smlouvy x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 310/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx na území Xxxxx republiky.
3a) Xxxxx č. 221/2003 Sb., x dočasné xxxxxxx xxxxxxx.

3b) Xxxxx č. 216/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
4) Zákon č. 49/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 189/1999 Xx.
4a) Xxxxxxxx Xxxx XX č. 2133/2004 xx xxx 13. xxxxxxxx 2004, kterým se xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatřovat otiskem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx k Xxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx xxxxxxx pátá trestního řádu.
5a) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Beneluxu, Xxxxxxxx republiky Německo x Xxxxxxxxxxx republiky x postupném odstraňování xxxxxxx na společných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985.
Úmluva xxxxxxxxx dne 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5x) Hlava xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5x) Rozhodnutí Rady 2004/574/ES xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx se xxxx xxxx II Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) §101 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
6) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu.
6x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 539/2001 xx xxx 15. xxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx třetích xxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxxxxx musí mít xxx překračování xxxxxxxx xxxxxx vízum, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, jejichž státní xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.
7) §26 xx 32 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 163/1993 Xx.
7x) §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx.
7b) Úmluva x mezinárodním civilním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx č. 147/1947 Sb.
7b*) Xxxxxxxxxx Rady x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xx. X.3 xxxx. 2 xxxx. x) Smlouvy x Xxxxxxxx unii xxxxxxxx xx xxxxxxxx cestování xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx členském xxxxx (94/795/JVV).
7c) Xxxxxxxx Rady 2003/109/ES xx xxx 25. listopadu 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
7x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 415/2003 xx xxx 27. xxxxx 2003 o udělování xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx udělování xxxxxxxx xxx projíždějícím xxxxxxxxxx.
8) Zákon č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
8a) Xxxxxxxx Xxxx 2005/71/ES xx xxx 12. října 2005 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích zemí xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
8b) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8c) Xxxxxxxxxx Rady 2004/17/ES ze xxx 22. prosince 2003, xxxxxx se xxxx xxxx X xxx 1.4 Společné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx X xxx 4.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx doklad x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx vstupního víza.
8x) Xxxxxx k xxxxxxxxx Schengenské dohody xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 xxxx xxxxxxx států Hospodářské xxxx Beneluxu, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX/Xxx (99)13 xx xxx 28. dubna 1999 x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx konzulární xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/17/ES ze xxx 22. xxxxxxxx 2003, kterým se xxxx xxxx X xxx 1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx I xxx 4.1.2 Xxxxxxxx příručky, x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doklady xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vstupního xxxx.
8x) Xxxxx č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
8x) Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8g) Xxxxx č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví.
9) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9x) Směrnice Xxxx 2001/40/ES ze dne 28. xxxxxx 2001 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx.
9x) §149 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx.
9x) Směrnice Xxxx 2003/86/ES xx xxx 22. září 2003 x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
9x) §2 x 3 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §26 xxxx. 1 zákona x. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9x) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/114/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2004 x podmínkách přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za účelem xxxxxx, xxxxxxxxx pobytů xxxx, neplacené xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES ze xxx 29. dubna 2004, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx kteří xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x spolupracují x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §232a xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §171a xxxxxxxxx xxxxxx.
9i) §171a x 171d trestního xxxxxx.
9j) Xxxxx č. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 379/2007 Sb.
9x) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9x) §37a xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 382/2008 Xx.
9m) §98 xxxx. x) zákona x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, ve xxxxx zákona č. 161/2005 Xx.
9n) §20a xxxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx. x xxxxxx x. 492/2000 Xx.
9o) §24 xxxx. 2 zákona x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx nouzi.
10) §57 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10b) Například §114 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
10x) Xxxxx č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
11) §12 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx znění xxxxxx č. 2/2002 Xx. a xxxxxx x. 165/2006 Xx.
11a) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx ulic a xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx x xxxxxxxxxx čísel x dokladech xxxxxxxxxx x přidělení xxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 193/2001 Xx.
11b) §17a xxxxxx x. 94/1963 Xx.
11x) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
12) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx všeobecné zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx. x zákona x. 438/2004 Xx.
12a) §151 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
12x) §150 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
13) Xxxxxxxx Xxxx 2004/38/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
13x) Například obchodní zákoník, živnostenský zákon, xxxxx č. 220/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, České xxxxxxxxxxxxxx komoře x Xxxxx lékárnické komoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 85/1996 Sb., o advokacii, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13x) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 1612/68 ze xxx 15. xxxxx 1968 o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
13c) §32 xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
13x) §30 x 31 zákona x. 155/1995 Xx.
13x) §25 x §38 xxxx. x) xxxxxx č. 155/1995 Xx.
13x) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx 68/360/EHS, x xxxxxxxxxx omezení xxxxxx x xxxxxx pracovníků xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxx Společenství.
14) §116 xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx systémech.
15a) Článek 2 xxx 14 Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 562/2006.
15b) Příloha X, xxxx X xxxxxxxx 3 xxxx. a) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 562/2006.
15c) Xxxxxx 3 Xxxxxxxx Xxxx 2001/51/ES xx dne 28. xxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxxx článek 26 xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dohody xx dne 14. xxxxxx 1985.
15d) Xxxxx č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x hmotné xxxxx.
15x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Radě xx xxx 25. xxxxxx 1996 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (96/409/XXXX).
15f) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2252/2004 xx xxx 13. prosince 2004 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16x) §2 xxxx. 7 x §14a xxxx. 2 xxxxxx č. 325/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 165/2006 Xx.
16x) §15 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 326/1999 Sb.
17) §200o x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
17x) Nařízení Xxxx (XX) č. 343/2003 xx xxx 18. xxxxx 2003, kterým xx xxxxxxx kritéria x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušného x posuzování žádosti x xxxx podané xxxxxxx příslušníkem třetí xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
18) Xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x zbraních), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §1 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 37/1989 Xx., x xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx x xxxxxx toxikomaniemi.
Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx..
19a) §36 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
20) Xxxxxxxx Rady 2003/110/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cestou.
20x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 871/2004 ze xxx 29. xxxxx 2004 o zavedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně boje xxxxx xxxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx zákona č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21x) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
21b) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §17 xxxx. x) xxxxxx x. 256/1992 Xx.
23x) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 343/1992 Xx.
24a) Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
24b) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
24x) Xxxx xxxxx a třetí správního řádu.
25) Xxxxx č. 36/1967 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
26) §244 xx 250k zákona x. 99/1963 Sb.
26x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru SCH/Com (99)13 xx xxx 28. dubna 1999 x konečném xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx konzulární xxxxxxxxx.
27) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 810/2009 ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 x kodexu Xxxxxxxxxxxx o xxxxxx (xxxxxx kodex).
28) §42 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx dětí, ve xxxxx zákona č. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Sb., xxxxxx x. 134/2006 Xx. x xxxxxx x. 176/2007 Xx.
29) Xxxxxxxx Rady 2005/71/ES xx dne 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx vědeckého xxxxxxx.
30) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 193/2001 Xx.
32) Xxxxxxxx Xxxx 2009/50/ES o podmínkách xxx vstup x xxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx.
33) Zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1408/71 xx xxx 14. xxxxxx 1971 x uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x xxxxxx rodinné xxxxxxxxxxx pohybující se x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.
34) §319 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxx č. 362/2007 Xx.
35) Například xxxxx č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 95/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

37) Xxxxxxxx Rady (XX) x. 343/2003 xx dne 18. xxxxx 2003, kterým xx stanoví xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxx k posuzování xxxxxxx x xxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x členských xxxxx.
38) §143 xxxxxxxxx xxxx.
39) §14a xxxx. 2 zákona x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx.
40) Nařízení Xxxx (XX) č. 1030/2002 xx xxx 13. xxxxxx 2002, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx vzor xxxxxxxx x xxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Rady (XX) x. 380/2008.
41) Xxxxx č. 251/2005 Sb., o xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §27 xxxxxx č. 273/2008 Xx., x Policii Xxxxx republiky.
43) §2 xxxx. u) xxxxxx x. 365/2000 Sb., x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx.
44) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.
46) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 274/2008 Xx.
Xxxxx č. 341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
46) §75 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§15a xxxxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 494/2012 Sb.
47) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. listopadu 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kteří jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
48) §46a xxxxxx č. 325/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxx x. 103/2013 Xx.