Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.11.2005.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.11.2005 do 24.11.2005.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
326/99 Sb.

 

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1
Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12
Prostředky k pobytu na území §13
Hraniční průvodka §14
Pozvání §15 §15a

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a
Dlouhodobé vízum §17b
Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18
Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19
Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b
Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu
Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31 §32
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34
Prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů §35
Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39
Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40
Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41
Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu
Povolení k dlouhodobému pobytu §42
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a
Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b
Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ve zvláštních případech §42g
Náležitosti k žádosti o vydání zelené karty §42h
Modrá karta §42i
Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §45 §46
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d
Zrušení a zánik platnosti zelené karty §46e
Zrušení platnosti modré karty §46f §47 §48 §48a §48b
Oddíl 4
Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49
Díl 5 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území
Výjezdní příkaz §50
Rozhodnutí o povinnosti opustit území §50a
Díl 6 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54
Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55
Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57
Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61
Zánik platnosti dlouhodobého víza §62 §63
Studium §64 §64a §64b
Hlava IV - Trvalý pobyt na území
Díl 1 §65
Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74
Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82
Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85
Díl 3 §86
Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt §87a §87b §87c
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území a zánik jeho platnosti a důvody pro zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie §87d
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e
Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f
Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j
Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k
Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m
Díl 3 - Potvrzení a průkazy
Potvrzení o přechodném pobytu na území §87n
Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie §87o
Prodloužení doby pobytové karty o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87p
Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87r
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87s
Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87t
Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y
Skončení platnosti průkazu §87z
Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93

Hlášení k pobytu držitele zelené karty §93a §94 §95 §96 §97
Hlášení změn §98
Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a
Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100
Domovní kniha §101
Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103
Povinnost dopravce §104
Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105
Povinnosti orgánů státní správy §106
Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112 §113

Cestovní průkaz totožnosti §114
Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115
Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a
Neplatnost cestovního dokladu §116
Zadržení cestovního dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a
Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b
Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e
Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f
Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a
Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121
Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122
Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123
Dobrovolný návrat §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území §123b
Finanční záruka §123c
Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a
Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128
Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129
Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150 §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153
Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIV - Správní delikty

Přestupky §156 §156a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §157
Společná ustanovení ke správním deliktům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162
Ředitelství služby cizinecké policie §163
Odbor cizinecké policie §164
Působnost ministerstva §165
Oprávnění ministerstva §165a
Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166
Oprávnění policie §167

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168
Odchylky od správního řádu §169 §170 §170a §170b
Soudní přezkum §171
Žaloba §172

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173

Trestní zachovalost §174
Přiměřenost §174a §175
Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176
Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a
Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b
Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c
Totožnost §177
Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d
Důvody znemožňující vycestování §179
Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a
Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b
Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c
Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d
Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e
Partnerství §180f
Úhrada nákladů spojených s výukou českého jazyka a zkouškou znalostí českého jazyka §180g
Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §182 §182a §182b
Přechodná ustanovení §183 §184 §184a
Část druhá §185
Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích
Správní poplatky §186
Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187
Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188
Část šestá - Závěrečná ustanovení
Zrušovací ustanovení §189
Účinnost §190
č. 140/2001 Sb. - Čl. II
č. 217/2002 Sb. - Čl. IV
č. 222/2003 Sb. - Čl. II
č. 428/2005 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV
č. 136/2006 Sb. - Čl. VII
č. 161/2006 Sb. - Čl. II
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
č. 379/2007 Sb. - Čl. II
č. 140/2008 Sb. - Čl. VII
č. 427/2010 Sb. - Čl. II
Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.

326

XXXXX

xx xxx 30. xxxxxxxxx 1999

x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Účinnost xx 1.5.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§1
Xxxxxxx úpravy
(1) Tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České republiky (xxxx xxx "xxxxx"), xxxx pobytu xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx") x Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx státní xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx,1) xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1a)
(3) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx společenstvím1b) x xx xxxxxx xxxxx, který je xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,1c) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.8.2006 (do xxxxxx č. 165/2006 Xx.)
§2
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx zákon xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, který
a) požádal Xxxxxx republiku o xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx2) xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx,3)
x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xx území, x cizince, xxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxx uděleného xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx dočasné xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis3a) nestanoví xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 217/2002 Xx. x 379/2007 Xx.)
§3
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx vstoupit xx xxxxx přes xxxxxxxx xxxxxxx v místě x xxxx xxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí
a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic České xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx,4) xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx lodě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x době, kdy xx x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přechodu x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx uskutečněným xxxxxxxxx státních xxxxxx Xxxxx republiky.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§4
(1) Xxxxxxx je xxxxxxx podrobit xx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xx překročení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx území.
(2) Xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx cizince xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x hodinu xxxxxx na území,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxx-xx tato xxxx předloženým prostředkům x xxxxxx xx xxxxx (§13).
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx cestovního xxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na území xxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xx jejím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.
Účinnost od 24.11.2005 xx 31.8.2006 (do xxxxxx x. 136/2006 Xx.)
§5
Xxxxxxx je povinen xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx požádání xxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxxxx není xxxx stanoveno jinak, xxxx xxxxxxx:
1. cestovní xxxxxx (§108), xxxxx xx xxxxxxxxx; za xxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxx uzná i xxxxxxxx doklad, xxxxx xxxxxxxxx držitelem jsou xxxxxxx, xxxxx vstupují xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
3. doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13) nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx než 180 xxx ode xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (§15 x 180),
4. xxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxx xxxxxx onemocněním na xxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx cestovní doklad xxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxxxx 30&xxxx;000 XXX (xxxx xxx "doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu5) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx cizince xx xxxxx,
5. xxxxxx o xxxxxxxxx ubytování xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ubytování xxxxx xxxxxxxx,
6. vízum xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx hodlá x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx bez xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x území (§12) xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx státu xxxxxxxx pobytu, xxxxx xx odůvodněná xxxxx, xx xxxx náklady xxxx xxxxxx Česká xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx průvodku,
d) xxxxxx údaje v xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx (§54).
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§6
(1) Povinnost xxxxx §5 xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx xx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu5b) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x na xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx provážen (§152) xxxx je xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.
(2) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. x) xxxx 3 xx 6 x xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xx d) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1a)
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3 xx 6 x xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) až x) xx xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx diplomatickým xxxxx, xxxxxxxxx pasem xxxx xxxxx cestovním xxxxxxxx a diplomatickým xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§49).
(4) Povinnost xxxxxxxxx doklad xxxxx §5 xxxx. a) xxxx 3, 5 x 6 x §5 xxxx. x) xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx (§30).
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. a) xxxx 2 xx 6 a §5 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x pobytu (§65 x xxxx.) a xx xxxxxxx xxxxx §87.
(6) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. a) xxxx 3, 5 x 6 x §5 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx při hraniční xxxxxxxx předloží xxxxx xxxxx §26 xxxx §30 udělené xx xxxxxx zaměstnání.
(7) Povinnost xxxxxxxxx doklad xxxxx §5 xxxx. a) xxxx 3, 5 x 6 x §5 písm. b) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxx xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad xxxxx §5 písm. x) bodu 1 xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx 15 xxx x xx zapsán xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx nevztahuje, xxxxx xx zdravotně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5), pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx pokud xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx péče hrazena xxxxx způsobem. Předložení xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxxx od cizince, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx pobytu, xxxx xx xxxxxxx podle §42x xxxx. 2; x takovém xxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxx od jeho xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§7
(1) Policie v xxxxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx překážka xxxxxxxxxxx2)
x) xxxxx xxxxxxx vízum x xxxxxx do 90 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k pobytu xx xxxxx xx xxxx 15 pracovních xxx xxx dne xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx vyznačí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nemůže-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx do xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x),
x) xxxxxxxx cizince xx jeho povinnost xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxx-xx zjištěny skutečnosti xxxxxxxxxxxx tomu, xx xx xxxxxxx při xxxx pobytu xx xxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx, zejména x xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 31.8.2006 (do xxxxxx č. 165/2006 Xx.)
§8
(1) Na xxxxxxx, xxxxx vstupuje xx xxxxx pro udělení xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. a) xxxx 2 xx 6 a §5 xxxx. b).
(2) Cizinec, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vydaným xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x státní občanství.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§9
Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) Policie xxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, jestliže
a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 1 xx 3 nebo 6 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x), c) nebo x),
x) platnost xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx udělil, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx doba xxxxxxxxx tohoto xxxx; xxxxxxx xxxxxxx platnosti xx víza vyznačí,
c) xx xxxxxxxxx osobou (§154),
x) účinné ode xxx, kdy budou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx...,
x) xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§113), pokud xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx,
x) zápisy uvedené x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx čitelné nebo xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx; xx neplatí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx (§114) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx vydaného Xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx mezinárodní smlouvy [§108 odst. 1 xxxx. f)], xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vydán,
h) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepravdivé xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny,
i) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) cestovní doklad xxx orgánem xxxxx, xxxxx xxx vydal, xxxxxxxxx xx neplatný xxxx odcizený,
k) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje x účelu xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost; xx xxxxxxx, xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx1a),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx výkon xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) účinné xxx xxx, xxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích...,
n) by xxxxxxx cizince xx xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx, nebo
o) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx v místě xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1. x xxxxxx hraničního přechodu xxx xxxxx na xxxxx, nebo
2. x xxxxxxx územní xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx území (§52).
(2) Policie xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x 90 xxx dobu xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 90 xxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx,1a)
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x seznamu xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§182a) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"),
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 4 xxxx 5, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx úředními xxxxxx xxxx xxxx xxx, že xx xxx nelze xxxxxxxx xxxxx xxxxxx záznam xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předkládaného xxxxxxxx xxx hraniční xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx na xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1a)
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, vstup na xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x xxxx. x) xx x) x xxxxxxxx 2 xxxx. b).
(4) Xxx xxxxxxxx vstupu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxxx přiměřenost xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx přiměřenosti policie xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx policie neprodleně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx policie odepře xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxxx xx území, xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vstupu. Xxxxxxx xxxxxxxxx i x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx1) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) (§15a), xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx podle xxxx první xx xxxxxx, xx-xx důvodem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx policie xxxxx na xxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona, z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), g) xx x) xxxx x), policie platnost xxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx do xxxx vyznačí.
Účinnost od 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§10
§10 zrušen právním xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx.
Účinnost xx 1.1.2003 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§11
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), h), x) xxxx j).
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§12
Xxxxxxxxx nákladů spojených x vycestováním x xxxxx
(1) Zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx s vycestováním x území xx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx cizince z xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxx nákladů k xxxxxxxxxxx do státu, xx xxxxx území xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx na xxxxx cizince, xx xxxxxxx vyplývá, že xxxxxxx může xxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx zajištění, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kartou.
(3) Peněžní xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx předloženy x xxxxx xxxx nebo x cizí xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 31.12.2006 (xx xxxxxx č. 112/2006 Xx.)
§13
Xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, předložením
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
1. 0,5násobku xxxxxx životního minima xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx6) jako xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "částka xxxxxxxxx minima xx xxxxxx potřeby") xx 1 xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx přesáhnout xxxx 30 xxx,
2. 15xxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx, x xxx, xx tato částka xx za každý xxxx měsíc xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na území xxxxxxx x 2xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
3. 50xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx osobní xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx o pobyt xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx, xxxx
x) dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojených x pobytem xxxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx budou poskytnuty xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxx místo xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx
x) výpisem x xxxx xxxxxxxx x xxxxx znějícím xx xxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uvedené v xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zajištění, například xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Cizinec, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x pobytu závazek xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx pobyt xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžních prostředků xx výši částky xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx 1 měsíc předpokládaného xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x pobytem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx). Xxxxx částka x závazku xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx osobní xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx předpokládaného xxxxxx, xxxxxxx však 6xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xx xxxxxx potřeby. Xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx získaného xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou je Xxxxx xxxxxxxxx vázána.
(4) Xxxxxxx, xxxxx nedosáhl xxxx 18 xxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x poloviční xxxx.
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§14
Xxxxxxxx průvodka
Hraniční průvodkou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxx shodných xxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxx x příjmení, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx cizince x xxxxxxxxxxxxxxxx cizinců xxxxxxxx 15 let, x sérii x xxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxx číslo víza, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x nímž xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx značku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxx x místo xxxxxx xx území a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx x xxxxx pobytu xx xxxxx. Xxxxxxxx průvodka xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx bez xxxx, xxxxxxxx xxxx fotografii.
Účinnost od 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§15
Xxxxxxx
X xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx náklady
a) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx xx xx vycestování x xxxxx,
x) spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx až xx vycestování x xxxxx,
x) xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx dobu xxxxxx xx xxxxx až xx xxxxxxxxxxx z xxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx x území.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§15x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx
x) xxxxxx,
x) xxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxxxxxx 21 let,
c) xxxx xxxxxx 21 xxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příbuzný xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.
(2) Je-li xxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1a) studium, rozumí xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dítě.
(3) Za xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) xx soustavně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost pro xxxxx xxxx xxxx, xxxxx
x) z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx není schopen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx na území

§16

(1) Xxxxxxx pobývá na xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic Xxxxx republiky x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebyl-li xx x xxxxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxx odepřen xxxxx xx xxxxx,

x) xx překročení státních xxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§88).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a) xxxxxx dnem x xxxxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hraniční xxxxxxxx, xx-xx tato xxxxxxxxx xx státních xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Účinnost xx 1.5.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§17
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx přechodně
a) xxx xxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu, xxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 217/2002 x 222/2003 Xx.)
§17x
Xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx je
a) xxxxxxxx xxxxx - xxxxx typu A,
b) xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxx X,
x) xxxxx x xxxxxx xx 90 dnů - vízum xxxx X,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx hranicích.
Účinnost xx 1.5.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 222/2003 Xx.)
§17x
Xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx xx
x) vízum x xxxxxx xxx 90 xxx - xxxxx xxxx X,
x) xxxxxx xxxx odstranění kontrol xx státních xxxxxxxxx.
Účinnost od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§18
Xxxxxxx xxxx pobývat xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx,
x) xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx6a) x xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxxx xxxxx [§181 xxxx. a)] xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx [§181 xxxx. x)],
x) xx-xx xxxxxxx Evropské xxxx,1a)
x) je-li
1. xx xxxxxx vazby xxxx xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx může xx dobu xxxxxx xxxxxx pobývat na xxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx x xxxxxxxxx cele7) xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") (§130); tento xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na území x bez cestovního xxxxxxx, nebo
3. xxxxxx 15 let xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, a tento xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx xxxxxx 15 let může xx dobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX o xxxxxx x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 v Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 o postupném xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx hranicích xxx XX - xxx xxxxx x dosud xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
5. xxxxxx xxx xxx xxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx pro ČR - xxx odkaz x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
6. xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx trvalému pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 4,
x) xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx obsluhujícího personálu7a) xxxxxxxxxx letecké linky, xx xxxxxxxx, xx x xxxxx vycestuje xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx cizinec xxxx xxxxxxx xx xxxxx i bez xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xx xxxxxxx osvědčením xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx personálu7a) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přepravu xxxx pravidelné xxxxxxx xxxxx za mzdu xxxx xxxxxxx, xx xxxx odletu xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx cestovního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§19
Xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx se vízum xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx pobytu
(1) Xxxxx xxxxxxx na území, x xxxxx se xxxxx nevyžaduje, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx cizinec
a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx není oprávněn xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x), x), f), x) xxxx x); xx neplatí, xxx-xx x občana Evropské xxxx,1a)
x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13) xxxx nepředloží xxxxxxx xxxxxxx (§15 x 180); xx neplatí, xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx unie,1a)
e) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx unie,1a) nebo
f) xx území pobývá xx xxxxxxxx doklad, xxxxx xxx orgánem xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x němuž xx xxxxx nevyžaduje, xxxxxx, jestliže xxxxxxx xx xxxxx pobývá x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §181.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x případě xxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx výjezdním xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx o vyhoštění.
(4) Xxx ukončení pobytu xxxxxx Evropské xxxx1a) xxxxxxxxx policie xxxxx §50 xxxx. 5. Xxxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.1a)
Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§20
§20 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx.

§21

§21 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

Účinnost xx 1.1.2004 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
Xxxxxxxxx xxxxx
§22
(1) Xxxxxxxxx xxxxx uděluje diplomatická xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx") xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx územím.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx opravňuje cizince x xxxxxxxx územím xxx jeho xxxxx x území xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx průjezdního xxxx xx stanoví podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx na 6 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu na xxxxx xx xxxx 5 xxx,
x) obousměrné xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx dobu 5 dnů,
c) xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx po xxxx 5 xxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx hraničním xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx žádost podat xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx o xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X těchto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx policie.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§23
Xxxxxxxxxxx k žádosti x xxxxxxx průjezdního xxxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx,
x) xxxxxxxx doklad,
b) xxxxx xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx nebo přes xxxxx xxxxxx hranice xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx státu xxxxxxxx; xx neplatí, xx-xx cizinec xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx (§13) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx z xxxxx,
x) xxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 5 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx hraničním xxxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxx neuskutečněné xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x fotografii.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxx xxxxx
§24
(1) Xxxxxxxx xxxxx uděluje zastupitelský xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, který x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xx území.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx stanoví xxxxx předpokládaného počtu xxxxxx v tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xx území, nejdéle xxxx xx 3 xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx opravňuje cizince x xxxxxx v xxxxxxxxxx prostoru po xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x právním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx víza.
(5) Držitel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx cizince, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx považuje xx xxxxxx xxxxx, xxxxx cestovní xxxxxx xxxxx.
Účinnost xx 1.7.2001 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§25
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxx
X žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx víza xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx doklad,
b) xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx; xx neplatí, xx-xx xxxxxxx oprávněn x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) letenku xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
Xxxxx k xxxxxx xx 90 xxx
§26
(1) Xxxxx x pobytu xx 90 xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx cizince.
(2) Doba xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx předpokládaného xxxxx cest xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx 2 xxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxx xxxxxxxxx cizince xxxxxxx zastupitelský xxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxx do 90 xxx opravňuje x xxxxxx xx území xx xxxx v xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx nesmí xxxxxxxxx 3 xxxxxx.
(5) Žádost x udělení víza x xxxxxx do 90 xxx lze xxxxx policii na xxxxxxxxx přechodu, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx závažných xxxxxx xxxxxxx nemohl xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx x udělení xxxx x humanitárních xxxxxx, x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx mezinárodních xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx na 5 xxx. Xxxx vízum xxxxxxx a do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, xxx xxxxx x xxxxxx xx 90 dnů xxxxxx, x xxx xxxxx xxxx pobytu.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 217/2002 Xx.)
§26x
(1) Vízum x xxxxxx xx 90 xxx xxxx zastupitelský xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xx xxxxxxx reciprocity, xxxxxx s prodlouženou xxxxx pobytu na 180 xxx.
(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xx uděluje jako xxxxxxxxxxx a jeho xxxx platnosti xx 365 xxx.
§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 s účinností xx 1.7.2001
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§27
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 90 xxx
(1) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 90 dnů xx cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx toto vízum xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) cestovní xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13) x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xx výši nákladů xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx, jehož cestovní xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx státu jeho xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) další xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx.
(2) K xxxxxxx x udělení xxxx x pobytu xx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx8) xxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) x x) x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx k zaměstnání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 90 xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §6 xxxx. 9. Žádá-li xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx dále xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx každému xxxxxxx pobytu xx xxxxx bude xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx.
(4) Jistotu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx zastupitelském úřadu xxxx bezhotovostně xx xxxx zastupitelského xxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx případným vyhoštěním x xxxxx xxxxx xxxxxx zákona (dále xxx "správní xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx použita x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty, xx xxxxxx cizince xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx do 1 xxxx ode xxx, xxx tato platnost xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx vízum xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx.
(5) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx žádost o xxxxxxx jistoty ve xxxxx xxxxx odstavce 3, jistota propadá xx xxxxxxxx xxxxx x stává xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§28
Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 odst. 5 je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxx x udělení víza xx xxxxxxxxx přechodu. Xxxxxxxxx předložit doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 9. Cizinec je xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx prokázat zajištění xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx (§13), xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx (§12) x předložit fotografie.
Účinnost od 24.11.2005 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx. x 379/2007 Xx.)
§29
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx vízum x xxxxxx xx 90 xxx
(1) Xxxx xxxxxx xx území na xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx podá xxxxxx x době xxxxxxxxx víza x xxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx tak, xxx xxxxxx doby xxxxxxxxxxx x prodlouženého xxxxxx xx xxxxx nepřekročil 3 xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx xxxxx prodloužit, xxxxx pro prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zřetele xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx zahájení xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx víza (§61).
(3) X xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 1 xxxx 2 x xxxxxxxx fotografií x xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním pojištění xx xxxx pobytu xx území; to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištěn xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx5) xxxx xxxxx xx úhrada xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem.
Účinnost od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§30
(1) Vízum x xxxxxx xxx 90 xxx uděluje xxxxxxx xx žádost xxxxxxx, xxxxx xxxxx pobývat xx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx území delší xxx 3 xxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxx uděluje xxxxxxx za účelem xxxxxxxx povolení x xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x rodinného příslušníka, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie1a), xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx (§49).
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x dobou xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití rodiny xxxx xxxxxxxx k xxxxxx opravňuje xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx po xxxx 3 pracovních dnů, xxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx příslušníka, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a), x vízum xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx po dobu 30 xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx, než tyto xxxxxx xxxxxxx. Cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx udělené za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx, zvláštního xxxxxxxxxx povolení anebo xxxxxxxx k xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, xxx-xx x xxxxx udělené xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx X+X, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §29x xxxx. 1 x 3.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§31
Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx,
x) prostředky x xxxxxx xx xxxxx (§13),
x) xxxxxx x zajištění ubytování xx dobu xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174); to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx mladšího 15 xxx,
x) xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), d), x) x f). Dále xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx uvést číslo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxx vydání uvádět, xxxx-xx povolení k xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu8c) xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnání.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx výpis x xxxxxxxx Rejstříku trestů xx považuje xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx žádost x xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) X xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podklad x xxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx (§174) vydaného xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, v xxxxx cizinec xxxxxxx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; doklad xxxxx xxxxxxxxx od cizince xxxxxxxx 15 xxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x předložení xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx trpí.
(5) Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění po xxxx pobytu xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 9.

§32

§32 zrušen právním xxxxxxxxx č. 428/2005 Sb.

Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§33
Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx cizinci,
a) xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx x xxxxx brání xxxxxxxx xx xxxx xxxx nezávislá,
b) jehož xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (§179),
x) xxxxx je xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x trestním xxxxxx x xxxx účast xx řízení je xxxxxxxx,
x) jehož xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx přiznán xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxx9),
x) xxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx §69 xxxx. 2, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxx x pobytu cizince xx území, xxxx
x) xxxxx podal xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx x udělení xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. a) xx x) a x) xxxxxx o azylu2) x xxxxxxxx podal xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Dobu xxxxxxxxx víza k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejdéle však xx xxxx 1 xxxx.
(5) Cizinec, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx; xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na vůli xxxxxxx nezávislá, xxx xxxxxxxxx nahradit čestným xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.8.2006 (do xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§34
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx
X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) cestovní xxxxxx, je-li jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx existenci xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x), d) xxxx x); xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, lze xxxxx doklad nahradit xxxxxxx prohlášením,
c) fotografie,
d) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x),
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x cizince xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. e).
Účinnost xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§35
Xxxxxxxxxxx doby pobytu xx území xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů
(1) Xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx doba xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx trvá xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx víza.
(2) X xxxxxxx o prodloužení xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4 xxxx. x). X xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx je cizinec xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, náležitosti xxxxx §31 xxxx. 1 písm. x), x) x e) x na xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 4 xxxx. x). Xxxx xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx. Povinnost xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxxx xxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx dále povinen xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Dobu xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx víza (§37).
Účinnost xx 24.11.2005 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§36
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x doby xxxxxx na území xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) X xxxxxxx x prodloužení doby xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx náležitosti podle §34 písm. a), x), d) a x) x x xxxxxxx změny podoby xx xxxxxx policie x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx víza x xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxx (§38).
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§37
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxxxxx xxxxxxx
x) byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx účel, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx víza xxxxx nepravdivé xxxxx xxxx k žádosti xxxxxxxxx padělané xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx víza,
c) xxxxxxx xxx pobytové xxxxxxxx [§167 xxxx. d)] xxxxxx skutečnost xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x) x
1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx policií xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
2. ačkoli xx xxxxx pro xxxxxx cizineckého xxxx xxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx cizince xxx xxxxxxx státu, xxxxx jej vydal, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx odcizený x xxxxxxx nepředloží xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxx 2,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2, xxxxx
x) xxxx smluvní stát xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx,9a)
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Policie x rozhodnutí, xxxxxx xxxxx platnost xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, stanoví xxxxx x vycestování x xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xx stanovené xxxxx x území xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§38
Xxxxxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xx zániku překážky xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pro které xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx.
(3) Policie zruší xxxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxx-xx xxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx účinek xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxx xxxx rozsudek xxxxx, xxxxxx xx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2).
(4) Policie x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxx xxxxxxx výjezdní příkaz; xxxxxxx xx xxxxxxx xx stanovené lhůtě x území vycestovat.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§39
Xxxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx vízum xxxxxxxxx xxxxx typu X+X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx xxxx X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx obdobně xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22), a to x průběhu 3 xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§40
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x pobytu xx 90 xxx xxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě oficiální xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx požívá příslušných xxxxx x imunit.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx vízum, vízum x xxxxxx xx 90 xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oficiální žádosti x označené xxxx "Xxxxxxxx vízum". Xxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pasu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výsad x xxxxxx.
(3) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zvláštního xxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx víza xx cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §6 xxxx. 9.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x zvláštního xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§42
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx, xxxxx na xxxxx přechodně pobývat xx dobu xxxxx xxx 1 xxx x xxxx-xx xxxxxx xxxx pobytu.
(2) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x následně xx území xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 xxx.
(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xxxx člen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx policii xx úředním xxxxxxxxx. X xxxxxxx je xxxxxxx povinen xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx (§70 xxxx. 4).
(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území po xxxx uvedenou v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití rodiny xx území
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx9b) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx rodiny") je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx je
a) manželem xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx s povoleným xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx pobytem,
d) nezletilým xxxxxxxx, který xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na území xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo xxxxx byl xxxxxxxx x povoleným xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx péče x nezletilého xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2); nemá-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx příbuzný xx xxxxxxxxx linii, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx žádost xxxxxxxx podat poručník xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) osamělým xxxxxxxx xxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx věk xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx důvodů xxx xxxxxxxx, xxx-xx x sloučení rodiny x xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, kterému xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx, xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx za nositele xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Žádost o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.
(4) X xxxxxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx účelem xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podat na xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx, se kterým xx být umožněno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx držitelem xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxx povolení x xxxxxx x xxxxxx xx území xx xxxx xxxxxxx 15 xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx, současně xxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxx 20 let,
b) manželu, xx kterým má xxx umožněno společné xxxxxxx rodiny, byl xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxxxxxx vzniklo xxxx jeho xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx azyl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) xxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. d) xxxx f).
(6) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného soužití xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx manželkou xxxxxx.
§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.12.2006 (xx xxxxxx č. 112/2006 Xx.)
§42x
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny
(1) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx cizinec povinen xxxxxxxxx
x) náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. a), x), x) a x),
x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztah; jde-li x žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx x nositelem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, kterému xxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx dokladu možné,
c) xxxxxxx rodiče, popřípadě xxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dítěte xx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx rodiny po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9c).
(2) Byla-li xxxxxx x vydání povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, kterému xxx udělen xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxx ve xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).
(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx povinen přiložit xxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 4.
(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx převzetí povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o případy xxxxxxx x §6 xxxx. 9.
§42b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

§42x

Xxxxx karta

(1) Xxxxxx x vydání xxxxx xxxxx32) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx cizincem, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42c xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx některých kategorií xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx x obchodem x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx území pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) cizince, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx k výkonu xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území34).

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx řádně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx studium xxxxxx xxxxx 3 xxxx.

(3) Xxxxxx x vydání xxxxx karty podává xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Na území xx xxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxx xxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx

x) na xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xxxx na xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu, xxxx

x) xxxx držitel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxxx xxxx xx xxxxx do 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx na xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx opravňuje xxxxxxx x pobytu xx území x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci x xxxxx xx x regulované xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rozhodne o xxxxxx modré xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx35).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx zamítne, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §9 odst. 1 xxxx. x), g), x), i) xxxx x),

x) xx xxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxxxx pozici vyžadující xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx8e) může xxx xxxxxxxx cizincem, xxxxx xxxx občanem Evropské xxxx.

(7) Ministerstvo x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx povolení xxxxxxx xxxxxx "MODRÁ XXXXX EU".

(8) Skončí-li xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxx platnosti, xx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zařazení držitele xxxxx xxxxx podléhá xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx souhlas x uvedenými xxxxxxx xxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x nadále splňuje. Xx xxxxxxxx dvou xxx xxxxxx xx xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx změny oznámit xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x tom, že xxxxxxx xxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxx xxxxx; x informaci xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx kdy xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pozice, xxx kterou xxxx xxxxx karta vydána, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx cizinci x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x účinností od 1.1.2011

§42x
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx karty
(1) X žádosti x vydání modré xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x),
b) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx jednoho xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx, která xxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxx měsíční xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1,5násobku xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx sdělením Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí,
c) xxxxxxx potvrzující xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
d) jde-li x výkon regulovaného xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx povolání,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxx, xxxxx před xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx modré xxxxx x jiném xxxxxxxx státě Evropské xxxx, je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. d).
(3) Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x to xx xxxx pobytu xxx xxx xxxxxx xx xxxxx do xxxx, xxx se xx něho xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32), x na požádání xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx uvedené v §180j xxxx. 4.
§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Účinnost od 24.11.2005 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx č. 165/2006 Xx.)
§43
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx uděluje xxxxxxx xx žádost xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na xxxxx xxxxx §33 nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx bude xxxxx xxx 1 xxx a trvají-li xxxxxx, pro xxxxx xxxx toto vízum xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§44
(1) Xxxxxxx vydá xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42, 42x x 43) xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §81 xxxx. 1; v xxxxxxx xxxxxxx vyznačí údaj x povoleném účelu xxxxxx.
(2) Cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podanou xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx dostavit xx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xx povinen xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx, jemuž bylo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak; xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx se xxxx xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx §82 xxxx. 2, §83 a 86 xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx policie xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, který vyžaduje xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx 1 xxx,
x) 1 xxx, xxx-xx x přechodný xxxxx xx účelem xxxxxx s předpokládanou xxxxx xxxxxx delší xxx 1 rok,
c) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx (§44 odst. 1), který byl xxxxx nositeli xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx 1 rok,
d) 2 xxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxxx-xx nositeli xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx době xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx
x) 2 xxxx x xxxxxxxxx případech.
(6) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 5; v případě xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1, který xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x v xxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. d) na xxxx 5 xxx.
(7) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx §35 xxxx. 2 x 3, §36, §46 xxxx. 3 x §47 xxxxxxxx xxxxxxx.
(8) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití rodiny xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §42x xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) x xxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zdravotně pojištěn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) nebo pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prokáže xxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doklad. Platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení (§46x).
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 25.6.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§45
(1) Cizinec, který xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx jiným xxxxxx, než xxxxx xx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §33 odst. 1 s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42 xxxx. 2.
(2) Xxxxxxx starší 18 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytem za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx oprávněn xx 5 xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx účelem.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx policii x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx dni úmrtí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx oprávnění xx sloučení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx
x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx došlo v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxx dlouhodobým pobytem xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx rodiny, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx xx území nepřetržitě xx dobu xxxxxxx 2 let x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 let; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx v důsledku xxxxxxxx sňatku x xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx pozbyl xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(5) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx předložit
a) xxxxxxxx doklad,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 4,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx §42x odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx5), xxxx xxxxxxx-xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx jako podklad x posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174); xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx mladšího 15 xxx,
x) fotografie.
(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 4 xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§46
(1) Ustanovení §31 xxxx. 1, §33, 34, 37, 38, §55 xxxx. 1, §58 odst. 3 x §62 odst. 1 vztahující se xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx obdobně x pro povolení x dlouhodobému xxxxxx. Xxxxxxxxxx §55 odst. 1 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx platí xxxxxxx x xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny.
(2) Xxxxxxxxxx §56 platí xxxxxxx xxx povolení x dlouhodobému xxxxxx (§42) x pro xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§43) x xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxx. x); pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxxx obdobně §56 xxxx. 1 písm. x) xx x), x), g), x) x §56 xxxx. 2 písm. a).
(3) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx zaměstnání xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxxxx x prodloužení xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. a), d) xx f).
(4) X xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jeho daňových xxxxxxxxxx a potvrzení xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx včetně penále, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9d) xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx. Xxxx-xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxx správou xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.8.2009 (do xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx
(1) Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx zruší.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Rady XX x spuštění Schengenského xxxxxxxxxxxx systému x XX - xxx xxxxx x dosud xxxxxxxxxx znění x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx policií,
d) xxxx xxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek,
e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42x odst. 1 xxxx. x) nebo x),
x) zjistí, že xxxxxxxxxxx předložené x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxx padělané xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xx území zajištěno xxxxxxxxx,
x) cizinec xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxx nemocí, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx před vstupem xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx neplní xxxx, xxx xxxxx bylo xxxx povolení xxxxxx,
x) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx získat xxxx xxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xx x xxxxxxxxxx narodilo xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx manželství xxxx nezrušitelně osvojeno, xxxx
x) xxxxxxx nositel xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx xxxx povolení xxxxxxx,
xx podmínky, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxx.
(3) Policie v xxxxxxxxxx stanoví xxxxx x vycestování z xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
§46x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 428/2005 Sb. x xxxxxxxxx od 24.11.2005
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§47
(1) Žádost x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx podat nejdříve 90 a nejpozději 14 dnů před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx. X xxxxxxx, xx podání xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx nezávislé, xx cizinec oprávněn xxxx žádost podat xx 3 pracovních xxx xx xxxxxx xxxxxx důvodů; xxxxx xx do xxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) Xxxxx doba platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxx o povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx podána xx xxxxx podle xxxxxxxx 1, považuje xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx.
(3) Žádost x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 xx xxxxxxx povinen podat x xxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí xxxx x době xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. x) nebo x) x xx xxxxx stanovené v xxxxxxxx 1. Na xxxxxxx žádosti xx xxxxxxx vztahuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§48
Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x), §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx (§43), xx pro účely xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx považuje za xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,3a) (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx") xxxxx-xx xxxxxx zajistit xxxxx xxxxxxxx.

§48x

(1) Je-li xxxxxxx, xxxxxxx byla poskytnuta xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxxxxxx x orgánem činným x trestním xxxxxx (§42e xxxx. 2), xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx cizincům tato xxxxx bezplatně, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xx úhradu xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxx žádosti; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1.

(3) Po xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxx studia xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

Oddíl 4

§49

Xxxxxxxxx xxxxx xx území na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx členům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx registrovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx člen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České republice xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registrovaný Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, x xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx území podle §18 písm. x) xxxx x), xxxxxxx xxxxxxx během pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxxxx rodinný příslušník xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx uvedenou x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§50
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Výjezdní xxxxxx je xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx úřední xx zrušení platnosti xxxx, po zamítnutí xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, po zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, povolení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení, xx ukončení přechodného xxxxxx xx území, x xxxxx xx xxxxx nevyžaduje, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a) xxxx xxx správním xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diplomatického xxxx xxxxxxxxxx xxxx (§41), xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ministerstvem (§49 xxxx. 5) xxxxx xx ukončení xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx, k němuž xx xxxxx nevyžaduje.
(3) Xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxx xxxxxxx x přechodnému xxxxxx xx xxxxx xx dobu, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x x vycestování x xxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 60 xxx, xxxx xxxxxx stanoví x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 15 dnů; byl-li xxxxxxx xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na 1 xxxxx. Xxxxxxxx stanovení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx mohl xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx trpí xxxxxxxx nemocí.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx x totožnosti xxxxxxx, xxxxx cestovního xxxxxxx x dobu, ve xxxxx xx cizinec xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxx xxxxxxx bezpečnosti státu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx z xxxxx.
(7) Xxxxxxxx příkaz xx xxxx xxxxxx, který xxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vyznačí xx cestovního xxxxxxx, x odůvodněných případech xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§50a
Rozhodnutí x povinnosti xxxxxxx území
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx x xxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx vydá rozhodnutí x povinnosti xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx mohl xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxxxxx xxxx dále
a) cizinci xxxxxxxx 15 let, xxxxx nevyužil xxxxxxxx xxxxxxxxxx repatriace xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xx účelem xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

1. nepodal xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx x území xx xxxxx stanovené xxxxxxxxx příkazem xxxx xx xxxxx xx 30 xxx, nebyl-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. mu xxxxxxxx doba xxxxxxxxx x pobytu na xxxxx uděleného osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§124b), xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxx pobýval xx xxxxx a má xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sjednané x xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx dnem 13. xxxxx 2009 nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství37) (§129).
(4) Policie x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xxxxxxx dobu x xxxxxxxx xxxxx, a xx x rozmezí 7 xx 60 xxx. Pokud xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxx xxxx x xxxxxxxx území xxxxx běžet v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx běžet xxx xxx xxxxxxxx zajištění. Xxxxx x xxxxxxx xxxx x opuštění xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xx zajištěním xxxxxxxxx.
§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxx 6
Společná ustanovení x vízům
§51
(1) Vízem xx xxxxxx povolení, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak.
(2) Xx xxxxxxx víza xxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx je xxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx.
(4) Vízum xxxxx udělit xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1b)
(5) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vyznačením.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§52
(1) X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx
x) xxxxx xxxxxx podmínkou xxxxxxxxxxx
1. x určení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx
2. x xxxxxxx územní xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx nebo část xxxxx,
x) xxxxxxxx doba xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx o xxxxxxx víza xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx stanovení xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§53
(1) Žádost x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx o xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx žádost x xxxxxxx víza x pobytu nad 90 dnů xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx cizinec požadované xxxxxxxxxxx. X odmítnutí xxxxxx záznam s xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§54
X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx povinen xxxxx xxx jméno x xxxxxxxx, ostatní xxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx narození, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx otce x xxxxx, rodinný xxxx, xxxxx xxxxxxxx pobytu x cizině a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx x údaj x xxxx vydání x platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně označení xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x jde-li x xxxxxxx s xxxxxxxxx pobytem na xxxxx xxxxxx státu, x údaj o xxx, xxx je xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (u studentů xxxxx x xxxxxx xxxxx), xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx pobytu, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxx příjezdu x odjezdu, xxxxx xxxxxx xx xxxxx, x případě průjezdu xxxx xxxxx, x xxx xxx obdržel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxx vydal, zamýšlený xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx spojení, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x adresa xxxxxx xx xxxxx, nebo xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, její xxxxx, xxxxx a jméno x xxxxxxxx oprávněné xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx území, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x posledních 3 xxxxxx včetně doby xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x dětem x rozsahu xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§55
Xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx víza
(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 xxx, s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, matričních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx náležitostí k xxxxxxx x udělení xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxx v xxxxx Xxxxx republiky.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§56
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx, x výjimkou xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území x xxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. b), policie xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xx cizinec xx xxxxxxxx policie nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx pohovoru xxxx vyhodnocení předložených xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xx cizinec xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,
d) xx xxxxxxxx o tom, xx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx Česká republika,
e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxx xxxx předloží-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) cizinec x xxxxxxx x udělení xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem zaměstnání xxxxx pouze xxxxx xxxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. d) xx x), x), x) xxxx x) xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx cizinec xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vízem xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx hodlá xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx,
x) před xxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §6 odst. 9, xxxx
x) pobyt cizince xx xxxxx není x zahraničněpolitickém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zjištěna xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx na xxxxx.
(2) Xxxxx, x xxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx území x důvodu xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x), policie xxxx zastupitelský xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx udělení xxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x 90 dnů, xxxx
x) x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,
xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxxxx víza. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx do soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 se xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v zájmu xxxxxx mezinárodního závazku.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§57
(1) Zastupitelský xxxx xx xxxxxxx požádat xxxx xxxxxxxx víza xxxxxxx o xxxxxxxxxx. X případě nesouhlasu xxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx policie xxxxx xxxxxxx, xx povinen xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x uvést xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x tomuto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx přihlédne. Pokud xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 9.
(3) Xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxx provést xxxxxxx se žadatelem x xxxxx.
Účinnost od 1.1.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§58
Xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx zastupitelský xxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx vízu k xxxxxx nad 90 xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx pobytu.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§59
Xx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxx víza xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxxx v xxxx cestovním xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§60
(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území na xxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx víza xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na území xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxx xx cizinec xxxxxxxx požádat x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 90 dnů x xxxxxxxxxx 14 xxx x u xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 30 xxx x xxxxxxxxxx 3 dny před xxxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx platnosti xxxx.
(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx žádosti xx xxxxx podle xxxxxxxx 2 zabrání xxxxxx xx vůli xxxxxxx nezávislé, xx xxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxx xxxxx do 3 pracovních xxx xx zániku xxxxxx xxxxxx; xxxxx se xx doby xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx považuje za xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx toto xxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutím x jejím prodloužení, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ve lhůtě xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxxxxx xx vízum xx xxxxxx a xxxx xxxxxx na xxxx xxxxx za xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí.
(5) Xxxx platnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx jsou obdobné xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx víza.
(7) Pokud x xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxx xx xxxxx za pobyt xx xxxx xxxxx, x xx až xx rozhodnutí x xxxxxxx.
Účinnost od 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§61
Xxxxxxx platnosti krátkodobého xxxx
(1) Xxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxx, pro který xxxx xxxxx uděleno, xxxx
x) o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx požádá.
(2) Xxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jestliže
a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx zákonem,
c) xxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx x podmínek xxx xxxxxxx xxxx,
x) policie xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxx skutečnost xxxxx §9 odst. 1 xxxx. g), h) xxxx x), anebo
e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx za neplatný xxxx odcizený,
za xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx zásahu xx soukromého xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx vízu, jehož xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§62
Xxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx právní xxxx xxxxxxxx ukládající xxxxx vyhoštění10) nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu, povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 4 xxxx. x), §24 odst. 3 písm. a) x §33 a xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 90 xxx; platnost víza xxxxx §22 xxxx. 4 xxxx. b) x §24 xxxx. 3 písm. x) xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx vycestováním xxxxxxx z území xxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§63
Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zastupitelského úřadu x podání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x toto xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 25.6.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§64
Xxxxxxx
Xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) studium xx xxxxxxxx, střední, vyšší xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx učilišti,
b) xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx kraje,
d) xxxxxxx praxe xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x uskutečňovaná x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo vyšší xxxxxxx škole, učilišti xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v době xxxxxxx 5 xxx xx ukončení studia xx xxxxxx xxxxx x 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx střední nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uskutečňovaná x xxxxxxxx hostitelské organizaci. Xxxx odborná xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx školou, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovanou Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx,
x) odborná xxxxx x xxxxxxxxxx služba xxxxxxx určené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxxxxxx x tuzemské xxxxxxxxxxx organizaci xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy,
f) výměna xxxxxxxxxx x studijní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vykonávány x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
XXXXX IV
TRVALÝ POBYT XX XXXXX
Xxx 1
§64x
(1) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx území x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě
a) xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx
x) rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy,10a) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §87 odst. 1.
(2) Xxxxxxxx x pobytu xxxxx udělit xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1a)

§64b

§64b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
Xxx 2
Xxxxxx pobyt xx území xx xxxxxxx povolení x xxxxxx
§65
(1) X xxxxxxxx x pobytu xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx x humanitárních xxxx jiných důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx
1. je-li manželem xxxxxxxx x manželství xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx,
2. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx je závislé xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx nepožádá o xxxxxxx xxxxx, xxxx
3. xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xx území xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zájmu Xxxxx republiky,
c) který xx nezletilým nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, je-li důvodem xxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxx cizinců.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx rozvedená, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§66
X xxxxxxxx x xxxxxx xx po 8 xxxxxx nepřetržitého xxxxxx xx xxxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxxx cizinec, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx
x) xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxx
x) osamělým rodičem xxxxxxx 70 let xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
Účinnost xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§67
X xxxxxxxx x xxxxxx je xx 10 letech xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na území xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§68
(1) Xx xxxx xxxxxx xxxxx §66 x 67 xx xxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu.
(2) Xxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 dnů x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xx doby xxxxxx xxxxx §66 x 67 započítává xxxxxx xxxxxxxxx; xx doby xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoci.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§69
Xxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
(1) Žádost o xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxx policii x xxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a
1. xx nezletilým nebo xxxxxxxx nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x důvodem xxxxxxx je společné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
2. xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,11a) nebo
3. xxxx o povolení x pobytu xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxxxxx xx doklad xxxxxx xxxxxxx orgánem České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx na xxxxx je x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx povolení x dlohodobému xxxxxx x
1. xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx
2. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx 67, xxxx
x) byl xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím příslušného xxxxxx (§87) a xxxxxx xxxx 18 xxx.
(3) Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§69x
Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení
(1) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx podat xx xxxxx ministerstvu xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx v xxxxx přechodného pobytu xx xxxxxxxx azylového xxxxxx x
x) pobýval xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x postavení xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 5 let, a
b) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) označen xx bezpečnou zemi xxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx podat na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizinec, který xx dítětem xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x který splňuje xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b).
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxx odstavce 2.
(4) Cizinec xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 s výjimkou
a) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx vydaného státem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx měl xxxxxx xxxxxxxx.
(5) X žádosti x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxxxxxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx (§81).
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§69x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k pobytu xxxxx, xxxx-xx dány xxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1 xxxx 2.
(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx zruší xxxxxxxx povolení k xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(3) Xxxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí ministerstva x xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
Účinnost od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§70
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxxx xx povinen, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxx,
x) cestovní xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx účel pobytu xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx jinou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxx, xx cizinec xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,1)
x) xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§71); to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím příslušného xxxxxx (§87) x xxxxxx xxxx 18 xxx,
x) výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx doklad xxxxx, xxxxx je xxxxxxx státním xxxxxxx xxxx x xxxx xx trvalé xxxxxxxx, xxxxx i xxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx pobýval xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx doklad k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x případě, xx xxxxx stát takový xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx se nevztahuje xx xxxxxxx mladšího 15 xxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uděleno xxxxx x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxx 15 xxx, xxx požadovat toliko xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů,
f) doklad x xxxxxxxxx ubytování xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxx nejde x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx azylanta2) xx dítětem, xxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x).
(3) K xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo policie xxxxxxxx lékařskou xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. O předložení xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx důvodného xxxxxxxxx, xx závažnou xxxxxx xxxx.
(4) V žádosti x xxxxxxxx k xxxxxx xx cizinec xxxxxxx uvést xxxxxxxx, xxxxx, všechna xxxxxxxx xxxxxxxx, den, xxxxx x xxx narození, xxxxx x stát xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx území (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxx xx xxxxx, zaměstnání po xxxxxx xx území (xxxxxxxx xxxxxxxx, název x xxxxxx zaměstnavatele), xxxxxxxx bydliště x xxxxxx, adresu xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxxx x xxxxx pobytu), xxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx x platnost xxxxxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx povinen xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, dřívější příjmení, xxxxxx občanství, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x povolání xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxx x povolání xxxxxx, jméno, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx sourozenců.
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§71
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx území
U xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xx doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxxxxx
x) doklad xxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výši nejméně 2xxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxx xx osobní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
b) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx trvalého pobytu xx území x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.7.2001 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§72
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxx xxx starší 180 xxx, x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2003 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§73
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx11c) xxx, xxx rozhodnutí nabylo xxxxxx moci.
Účinnost xx 1.1.2003 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§74
§74 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§75
§75 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§76
Xxxxxxx xx xxxxxxx xx 3 pracovních xxx xx xxxxxx xx území dostavit xx xxxxxx k xxxxxxxx povolení k xxxxxx.
Účinnost od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§77
Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx povoluje xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxx pravomocným xxxx xxxx xxxxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxx x xxx zrušení xxxxxxxxx povolení x xxxxxx
§78
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx, xxxxxxxx
x) cizinec nepředloží xxxxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 písm. x), b, c), x), x) xxxx x),
x) v případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke sloučení xxxxxx již xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx evidován x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,
d) xxxx xxxxxxxx nemocí,
e) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §80 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxx §80 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), xxxxx
x) v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §65 nebo §66.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx cizinec
a) xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (§71), xxxx
x) nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174),
xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x hlediska xxxx zásahu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§79
Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, jestliže
a) xxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxx České republiky,
b) xxxxx právní xxxx xxxxxxxx ukládající xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx zemře.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§80
(1) Policie xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, jestliže
a) xxxxxx, xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx povolení x pobytu; to xxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx narodilo xxxx xxxx bylo xxxxxxxxxxxx osvojeno,
b) x xx xxxxxxx požádá, xxxx
x) je to xxxxxxxxxx xxxxxxx závazku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejný pořádek, xxxxxx xxxxxxx zdraví xxxxx ochranu práv x xxxxxx xxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxx, xx by xxxx xxxxxxx bezpečnost České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),
x) xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povolení x pobytu xxxxxxxxx xxxx, kdo x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pečoval,
e) cizinec xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3,
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x délce xxxxxxxxxxx 3 xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx §71,
xx xxxxxxxx, xx toto rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx jeho zásahu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx vycestovat x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
Xxxxxx x povolení x xxxxxx
§81
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx jako samostatný xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx vyznačuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx prokazuje xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx jména, druh xxxxxx, xxxxx číslo x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povoleného xxxxxx na xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx.
(3) Policie xxxx xxxxxx x povolení x xxxxxx neprodleně xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§82
Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu x xxxx xxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx podle §81 xxxx. 1.
(2) Xxxxx xxx cizinci vydán xxxxxxxx doklad Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx a příjmení xx tvaru uvedeném x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx cizince xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xx vydává x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx; xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx opakovaně xxxxxxxxxx xxxx x 10 let. Xxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 5 xx průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxx platnosti xx xx 3 xxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2003 xx 26.4.2006 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§83
(1) Zákonný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx je xxxxxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx, xxxxxxxx 90 xxx a nejpozději 30 xxx před xxxxxxxxx 15 let xxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx průkaz x povolení x xxxxxx xxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx vyhotovený xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§84
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx ve xxxxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx žádost xxxxx x xxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxx na xxxx cizince xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §80.
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§85
Xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx došlo xx změně xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2003 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§86
Xxxxxxx, xxxxx žádá x vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx náhradou xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, cestovní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx i v xxxxxxx, že xxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxx průkazu a xxxx xxxxx xxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
Xxx 3
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx
§87
(1) Cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10a) xx xxxxxxxx trvale xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx alespoň xxxxx xxxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx k trvalému xxxxxx xx území xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x oprávnění k xxxxxxxx pobytu xx xxxxx.
(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx xxxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 15 let xxxxxxxx xx na xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx o oprávnění x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx a xxxxxxxx fotografie. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx o povolení x xxxxxx.
(6) Oprávnění x trvalému xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx, jestliže
a) xxxxxxx
1. xx xxxxxxxxxx odsouzen xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx činu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx,
2. mladší 18 let oznámí xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ověřeným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,1) xxxx
4. dosáhne xxxx 18 xxx; xxxxxxx xxxxxxxxx délkou xxxx xxxxxxx, xx-xx cizinec xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx-xx xx 30 dnů xx dosažení xxxx 18 xxx xxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. x), xx xx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 před xxxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na území.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
XXXXX IVA
POBYT XXXXXX XXXXXXXX XXXX A XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXX NA XXXXXXX XXXXXXXXXX POBYTOVÉHO XXXXXXXX
Xxx 1
Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx pobytu
§87a
(1) Xxxxx Xxxxxxxx unie1a) xx xxxxxxxx požádat x xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx, pokud xxxxx xx xxxxx pobývat xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxx
x) cestovní xxxxxx,
x) xxxxxx potvrzující xxxx xxxxxx,
x) fotografie x
x) xxxxxx o zdravotním xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx výši, xxx xx nestal xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx12); xx xxxxxxx, je-li xxxxxx pobytu zaměstnání, xxxxxxxxx13a) nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.13b)
(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx lékařskou xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx důvodného xxxxxxxxx, xx závažnou xxxxxx xxxx.
(4) Podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky1) xxxx občana Evropské xxxx,1a) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx x žádosti xxxxx xxxxxxxxx doklad potvrzující, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §15x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx potvrzující, xx xx nezaopatřenou osobou.
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx vydá xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx formou průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§87x).
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxx podle §81.
(3) Xxxxxx Xxxxxxxx unie,1a) xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, vydá xx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx pobytu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Ministerstvem zahraničních xxxx, xxxxx nejsou xxxxxx Evropské unie.
(4) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) x xxxx rodinný příslušník, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. a 222/2003 Xx. s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o přistoupení XX x EU (1.5.2004)
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
Xxx 2
Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu
§87c
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx1a) xx jeho xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx
x) xx xx xxxxx xxxxxxxxx x pobývá xxx nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 3 xxx,
x) xx území xxxxxxx,13a)
x) xxxxxxxx funkci xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,13b)
x) x xxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx písmene x), x) xxxx c) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx nároku xx starobní xxxxxx,13c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 let, xxxxxxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxxx x), x) xxxx x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx za dobu xxxxxxxx vykonávané xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x) nebo c) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nemoci xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx nepřetržitě xx dobu nejméně 2 xxx, xxxxxxx xxxxxxxx nepřetržitého pobytu xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx v xxxxxxx pobytu xx xxxxx vznikl xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx13d) x důsledku pracovního xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx činnosti podle xxxxxxx x), b) xxxx c) vykonávané xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xx považuje xx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxx na území,
f) xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx a) xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx jednou xxxxx se xxxxx xx xxxxx, přičemž xx xxxxx dříve xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx zde xxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 xxx,
x) xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxx b) xxxx x) xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx jednou xxxxx xx xxxxx na xxxxx, xxxxxxx na xxxxx nepřetržitě xxxxxxx x xxxxxxxx zde xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xx xxxx nejméně 3 xxx,
x) xx xxxxx pobývá nepřetržitě xxxxxxxxx po dobu 5 xxx xx xxxxx účelem, než xx uveden x xxxxxxx x), b) xxxx c); xx xxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx doba xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx
x) splňuje xxxxxxxx xxxxx §65.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx z důvodu xxxxx odstavce 1 xxxx. d) xxxx x) zaniká xxxxxxxxx 2 let xxx xxx xxxxxxxx činnosti.
(3) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxx xxxxx nebo xxxxx mimo xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x), f), g) xxxx x).
§87x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§87x
(1) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxxxxxx
x) xxxxxxxx doklad,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx §87x xxxx. 1 a
c) xxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx lékařskou xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx pouze v xxxxxxx xxxxxxxxx podezření, xx xxxxxxxx nemocí xxxx.
§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. s účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx vydá xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx1) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx vydá x na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx žádost xxxxx xxxxx Evropské xxxx,1a)
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Evropské xxxx,1a) který na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, podnikání xxxx xxxxxx funkce xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x
1. xx xxx úmrtí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 2 let,
2. x xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx
3. pozbyl xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x tímto občanem.
(2) Xxxxxxxxx podat žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxxx 2 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1a)
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. x 222/2003 Xx. x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 26.4.2006 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§87x
(1) X žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) cestovní xxxxxx,
x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87x odst. 1 x
x) xxxxxxxxxx.
(2) Na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx policie xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nemocí. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podezření, xx xxxxxxxx nemocí trpí.
§87f xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
(1) Policie xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx11c) xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx.
§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
Xxx 3
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx zvláštního pobytového xxxxxxxx, jeho xxxxx x odnětí oprávnění x xxxxxx
§87x
(1) Policie xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx nepředloží xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) je xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nemocí,
d) xxxxxxx xx nežádoucí xxxxxx (§154), xxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a).
(2) X důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) se xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx nebylo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx do soukromého xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zájmu Xxxxx republiky nebo x xxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx závazku; policie xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smluvním xxxxxx, xxxxx cizince xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxx pak xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx zařazení. Xxxxxx xxxxxxxxxx pobytového xxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxxx xxxxx, který cizince xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§87x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §79.
§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Xx. x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
Účinnost od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
(1) Policie odejme xxxxxxxxx x xxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxxxx účel, xxx xxxxx xxxx xxxxxx; xx neplatí, xx-xx xxxxxx pobytu zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx13b) a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx neschopnost xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx x cizinec xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x vlastního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez vážného xxxxxx,
x) xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx xxxxxxxx péče Xxxxx xxxxxxxxx (§106 odst. 3), x xxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx13e), xxxx
x) xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x vyhoštění,
za podmínky, xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxx.
(3) Při xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx policie x xxxxxxxxx x xxxxxx xx základě povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx x odnětí xxxx přiměřené x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x v případě, xx oprávnění x xxxxxx zaniklo na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx přiměřené x hlediska xxxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx odejme xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x to držitel xxxxxx povolení požádá.
(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxxx x oprávnění x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníku xx xxxxxxxx, xx rozhodnutí x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Policie xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x případě, xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění.
§87k xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 217/2002 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
Xxx 4
Průkazy
Průkaz o xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx
§87x
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, adresu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, rodné xxxxx x xxxx pobytu xx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx13f) se xx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 217/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x přistoupení ČR x XX (1.5.2004)
Původní znění - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 26.4.2006 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxx §87x odst. 1.
(2) Pokud byl xxxxxxx vydán matriční xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx ve xxxxx uvedeném x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx cizince xxxxxx xxxxx tvaru uvedeného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xx vydává x xxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx pobyt x xxxxxxxxxxxxxx dobou pobytu xx xxxxx xxxxxx xxx 1 xxx,
x) 1 xxx, jde-li x přechodný pobyt xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx než 1 xxx; xxxxxxxx lze xxxxxxxxxx x 1 xxx, x xx x xxxxxxxxx,
x) 2 xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx pobyt x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 1 rok; xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x 5 xxx, x xx x xxxxxxxxx,
x) 5 xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxx prodloužit x 5 xxx, x to x xxxxxxxxx,
x) 5 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx; platnost xxx xxxxxxxxxx x 5 xxx, x to x opakovaně, xxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx z důvodu xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx xxx xxxx xxx 12 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx doba xxxxxxxxx xxx xxxxx prodloužení xxxxx na 1 xxx,
x) 10 let, xxx-xx o trvalý xxxxx; platnost xxx xxxxxxxxxx x 10 xxx, x xx x opakovaně.
(4) Občanu Xxxxxxxx unie,1a) xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1a)
§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§87x
(1) Při xxxxxxxxxxxx xxxx platnosti průkazu x povolení x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxx Evropské xxxx,1a) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, a při xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx; §84 xxxx. 3 xx nepoužije.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx (§87k).
§87n xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx 90 xxx x xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tuto xxxxxx xxxxx před xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx žádosti ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 zabrání xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nezávislé, xx xxxxxxxx ji podat xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx důvodů.
(3) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doklad; došlo-li xx změně xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xxx xxxxxxxx příslušníka členského xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zničený, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx podle §86.
(5) Xxxxxx-xx policie důvod xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §87x, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx státního xxxxxxxxxxx členského státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx neprodlouží.
§87o xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 217/2002 Xx. x účinností xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení ČR x XX (1.5.2004)
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx pobytové povolení x xxxxxxx x xxxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx xxx státního xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx starší 180 xxx, x výjimkou xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxxxxx xxxxxxx x fotografie, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žadatele.
§87p xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
§87x
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx podle §81 xx povinen mít xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx je xxxxxx 15 xxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx neprodleně xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Na xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx §82 xx 86 xxxxxxxx obdobně. Xx xxxxxxxxxxx případech13f) xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 217/2002 Xx. x účinností ode xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
Xxxx xxxxxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx, xx stanoví tak, xxx byla shodná x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.1a)
§87x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
Xxx 5
Společná xxxxxxxxxx
§87x
(1) Xxxxxx x zvláštní xxxxxxxx povolení anebo x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Žádost x zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx xx podává xx xxxxxxx tiskopisu. Xxxxxxx xx xxxxxxx x žádosti uvést xxxxx v rozsahu xxxxx §70 xxxx. 4.
§87x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Xx. x 222/2003 Xx. s xxxxxxxxx xxx dne, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení XX k EU (1.5.2004)
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxx žádosti.
§87u xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x přistoupení XX x XX (1.5.2004)
Účinnost xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§88
(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx jeho zákonného xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx, xx přechodný, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.
(2) Pobývá-li xxxxxxx xxxxxxxx narozeného cizince xx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x místě, xxx xx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx, za xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxx druhu xxxx; to xxxxxxx, xxxxx narozený cizinec x xxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx základě xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, povolení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, nebo x xxxxxxx povolení x pobytu xxxx xxxxxxxxxx pobytového xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx udělí xx cestovního xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xx xxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxxxx cizinec x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx podání xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx důvody na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx pominou. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx první xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.3.2012 (do xxxxxx č. 375/2011 Xx.)
§89
(1) K xxxxxxx xxxxx §88 odst. 2 je xxxxxxx xxxxxxxx narozeného cizince xxxxxxx předložit
a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxx předložením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xx xxxxxx xx xxxx zapsáno,
b) rodný xxxx xxxxxx,
x) doklad x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po dobu xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx prohlášení, xx uhradí náklady xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče dítěti.
(2) X xxxxxxx podle §88 xxxx. 3 xx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b).
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§90
(1) Xxxxxxx vycestuje x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x po provedení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx je oprávněn xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxx xxxxx předchozí xxxx se xxxxxxxx xxx prostor xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nákladní xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx hraniční xxxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§91
Xxxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx svým nařízením xxxxxxx xxxxx §181 xxxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx hraniční xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx, aby xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděna mimo xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx hranice xxxxxxxxxx xx lhůtě do 1 xxxxxx po xxxxxxxx hraniční kontroly, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§92
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx
Xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, odepře xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx policií, že xxxxxxx xxxxxx 15 xxx pobývá na xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx vízum, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, a že xxxxxxx osoba xxxxxx 18 let xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx po xxxx xxxxxx na xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x území x xxxxxxx vzniklé xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 15 let je xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx povolí xxxxxxxxxxx z území x při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx vycestování xxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§93
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxx na xxxxx ohlásit na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx území (§97); xx neplatí, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na policii xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx povinnost splnil x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].
(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xx xxxxxxx ohlásit xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx bude delší xxx 30 dnů; xxxx povinnost xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx povinnost xxxxxx x ubytovatele [§103 xxxx. x)].

§93x
Hlášení x xxxxxx držitele xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx zelená xxxxx, xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxx stanovenou v §93 xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ubytování (§71 xxxx. 2); xxxxxxxxxxx-xx xxx, xx xxx xxxxxxx učinit xxxxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Policie xxxxxx kopii xxxxxxx x zajištěném xxxxxxxxx, xxxxx xxxx shodu x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Nesplní-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo.
§93x vložen právním xxxxxxxxx č. 382/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 217/2002 Xx.)
§94
Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx, je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxx místo xxxxxx na xxxxx, xxxxx předpokládaný xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx 30 xxx. Současně je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 129/2008 Xx.)
§95
Xxxxxxxxx hlásit pobyt xx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxx vazby, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx umístěn v xxxxxxxxx xxxx7) nebo x zařízení (§130).
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2013 (do xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§96
(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx byl cizinec xxxxxx xx náhradní xxxxxxx,13) xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx povinna přihlásit xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxx cizince, xxxxx není způsobilý xxxxx xxxxxx xxxxxx x takovému xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx území xx 3 pracovních dnů xxx xxx vzniku xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx (§87).
(2) Osoba xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxx k trvalému xxxxxx xx xxxxx.

§97
Xxxxxxx xxxx osoba xxxxxxx v §96 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxx vyplněním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx přihlašovaného xxxxxxx, xxx, xxxxx, rok x místo xxxx xxxxxxxx, xxxx státní xxxxxxxxx, xxxxxx bydliště x xxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, se xxxxxx xx území xxxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§98
Xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxxxx bylo vydáno xxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxxx pobytové xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxx xx území xx 3 pracovních xxx ode xxx xxxxx, xxxxx předpokládaná xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 180 xxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §96 xxxx. 1.
(3) Xxxxxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxx xx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx hlásit xxxxx xxxxx pobytu na xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nového xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx než 30 xxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx je oprávněn x přechodnému pobytu xx xxxxx bez xxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxx místa xxxxxx xx území xx 30 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx bude xxxxx xxx 90 xxx.
(5) Změny podle xxxxxxxxxxx odstavců xxxxx xxxxxxx xxxx osoba xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx; xx žádost xxxxxxx xx xxx, xxx hlásí xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
§99
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí každý, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu.
(2) Ubytováním xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx obsahem.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§100
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx policii oznámit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx míst, kde xx xxxx cizinec xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx provozování xxxx hospodářské xxxxxxxx, xxxxx tímto xxxxxxx xxxxxx porušeno xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§102),
x) zajistit xxxxxxx ubytování, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ubytování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx obdobného určení x xxxx, popřípadě xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx posuzuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx osob,
e) xxxxxxx xx požádání xxxxx xxxxxxxxx x ubytování x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, ulice, místa x xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx ji xxxxxxxxx xx kontrole.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§101
Xxxxxxx kniha
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx kterého ubytovatel xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, měsíc a xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Domovní xxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. e) vede xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Zápisy xx xxxxxxx xxxxx xxxx být provedeny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 6 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) X osobními údaji xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx lze nakládat xxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.15)
Účinnost od 1.1.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§102
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxx ubytování.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 učiní xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx splnit
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nosičů xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx předložením xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§103
Xxxxxxxxxx cizince
Cizinec xx xxxx xxxxxxxxxx stanovených x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx den xxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxxx x vazby xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na území,
b) xxxxxxxxx ubytovateli xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x osobně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§97); xxxxxxxxx xxxxxxxx vyplnění x xxxxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mladší 15 let xxxx,
x) xxxxxx x řízení xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předložením xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx změna xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ztrátou, xxxxxxxxx, poškozením xxxx xxxxxxxxx x dbát, xxx xxxxxxxxxx pravdivé xxxxx,
x) xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx požádat x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx doklad vydaný xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) odevzdat policii xxxxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxx x cestovního xxxxxxx totožnosti, xxxxx xxx vydán xx xxxxxx vycestování z xxxxx,
x) ohlásit ztrátu, xxxxxxx, poškození xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx tato xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx na území; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx ji xx xxxxxx xxxxx zastupitelskému xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx policií v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, zajištěním xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxx xx účelem xxxxxxx podle mezinárodní xxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, lékařskému xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx odcizení cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), b), x), x) nebo h),
n) xxxxxxx xx xxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xx požádání xxxxxxx xxxxxxx xx zbývající xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. a) xxxx 1 x 2 x xxxxx §13 odst. 2 x 3 nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx výši x xxxxxxxxx podle §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3, xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx x povolením x pobytu, prostředky xxxxx §71; to xxxxxxx, jde-li x xxxxxx Evropské unie,1a)
p) x xxxxxxx, že xx území ponechá xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, jehož xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx potvrzení xxxxx §92, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxx hraniční xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péče; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx zastupitelský úřad xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2003 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§104
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx cizince xxxx do xxxxxxxxx, xxxxx policie xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vstup xx xxxxx x xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, je-li xxxxxxxx x xxxxx xxxxx potřebné.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpět xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nepředloží xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx x účelu x xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx orgánem, který xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Letecký dopravce x provozovatel xxxxx xxxxxxx jsou povinni xxxx náklady spojené x xxxxxxx xxxxxxx xx doby, xxx xxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxx 1 x 2.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 129/2008 Xx. x 274/2008 Xx.)
§105
Xxxxxxxxx xxxxx, vazební xxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) o xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx mrtvého, xxxx
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx manželství x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx řízení je xxxxxxx,
xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxxxxx podle místa xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx útvar policie xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Vazební xxxxxxx xxxx věznice xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx policie xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx věznice o xxxxxxxxxx x propuštění xxxxxxx z xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx cizince.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§106
Xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx
(1) Xxxxx práce xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx cizince bez xxxxxxxx k xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uplynutím xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx,
x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx vydání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx15a) je povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx x §87x xx stal xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx12).
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§107
Xxxxxxxxxx xxxxxx osob
(1) Xxx xxxxxxx či xxxxx získá cestovní xxxxxx uvedený x §108 xxxx. 1 , xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx státního příslušníka xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xx jeho xxxxxx vydat doklad x xxxxxxxxx ubytování x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx újmu, která xxxxxxx xxxxx nedodržením xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx ověřeném xxxxxxx.
(4) Xxx, kdo xx xxxxxxx xxxxx §15, xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx závazku xxxxx §15 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§108
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) veřejná xxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx odstavce 2,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b)
x) xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx průkaz totožnosti, xxxx
x) xxxxxxxx doklad xxxxxx Českou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx,
x) náhradní xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,15e)
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx školní xxxxx x xxxxx Evropské xxxx,7b) obsahuje-li
1. xxxxxxxxxx xxxx, kteří xxxxxx xxxxxxx xx prokázat xxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahujícím xxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx bydliště, xx žák je xxxxxxxx xx xx xxxxxx státu xxxxxx, x za předpokladu, xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Za cestovní xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx listinu xxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx provedení x xxxxxx, x xxxx jsou xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx mezinárodním xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xx zjistit
a) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) údaje x xxxx totožnosti,
c) fotografii xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxx xxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2004 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§109
(1) Xxxxxxxxx pas, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cestovní doklad xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx policie xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx, který xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx na xxxx žádost xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx České xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx policie.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.8.2006 (do xxxxxx x. 136/2006 Xx.)
§110
(1) Xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxx jazyce x zpravidla xx xxxx cizích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx dítě mladší 15 xxx.
Účinnost od 1.1.2004 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx č. 136/2006 Xx.)
§111
(1) X xxxxxxx x xxxxxx cizineckého xxxx, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) cizinec xxxxx xxx příjmení, jméno, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx narození, státní xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx fotografie.
(2) X cizineckém pasu, xxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) lze uvést xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2003 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx č. 136/2006 Xx.)
§112
Xxx provádění xxxx x cestovních xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) xxxx při xxxxxxxxxxxx doby jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx; fotografie xx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§113
Xxxxxxxxx pas
(1) Xxxxxxxxx xxx vydá xxxxxxx
x) xx xxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxx k xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x doloží, xx xx xxx xxxxxx nezávisle xx xxx vůli xxxxxxx,
x) xx žádost cizince, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §87, pokud
1. xx xxxxxx 15 xxx, xxxx
2. xxxx xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxx omezena,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu.
(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx s xxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxx; cizinci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx policie cizinecký xxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cizince požívajícího xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3a).
(3) Xxxx xxxxxxxxx cizineckého xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) bodu 2 může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x 5 xxx; xxxx xxxxxxxxx cizineckého xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a).
(4) Cizinci xxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxx cizinecký xxx x xxxxx xxxxxxxxx na 2 xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx požívajícímu xxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a). Platnost xxxxxxxxxxx pasu xxxxxxxx xxxxxxx mladšímu 15 xxx se neprodlužuje.
(5) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dnem právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §87 xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a).
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§114
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x vycestování vydá xxxxxxx na žádost xxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) kterému xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění pobytu xx území xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx §43, xxxxxxxx mu bylo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxx xx území xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) mladšímu 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z území x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §92 xxxx. x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxx policie xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx platnosti xxxxxxx xx 180 xxx x s xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx států xxxxx. Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 365 dnů x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx platného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx
x) prohlášení xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx nebo xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x pobytu xx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx (§87), xxxx
x) xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §43 xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxx.
(4) Cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxx cizinci, x xxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2),3a) x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 31.8.2006 (do xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§115
Xxxxxx xxx xxxxxx x xxx nevydání xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. f)
(1) Policie xxxxxxxxx pas, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) cizinci xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx vydání.
(2) Policie xxxxxxxxx xxx, cestovní xxxxxx totožnosti nebo xxxxxxxx doklad xxxxx §108 odst. 1 xxxx. f) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx, proti xxxxxxx
x) je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vyživovací xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxx nebyl prominut xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§115x

Xxxxxxxx xxxxxxxx doklad Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx15e) xxxx zastupitelský xxxx xx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,1b) xxxxx cestovní xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k dispozici, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx, xxx se xxxxx nachází, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx zastoupen xxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Podmínkou xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Xxxxxxxx xxxx xx, aby xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx cestovní xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx do členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, anebo xx xxxxxxxxxx případě do xxxxxx státu.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxx, xxxxxxxx výšku, xxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxx, kontaktní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jemu xxxxxxxx xxxxxxxxx, prokazující xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx stát, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Náhradní cestovní xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x uskutečnění xxxxx, pro xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad příslušnému xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 559/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

§116

Xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx doba xxxxxxxxx v xxx xxxxxxx,

x) xxx poškozen xxx, že zápisy x xxx uvedené xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečné xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx dokladu xxxxxx xxxx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§117
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu
(1) Xxxxxxx zadrží při xxxxxxxx kontrole xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx jméno xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
1. xxxxxxx se tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx, nebo
2. cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, proč xx xxxxxx cestovní xxxxxx v xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx f), xxxxx xxx xxx považovat xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) cestovní xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), x), c), x) xxxx h), xxxxx xx orgánem xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx rozhodnuto xxxx xxx-xx xxxxxxx očekávat, xx xxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx řízení.
(3) Policie xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) nebo x) potvrzení x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx bezodkladně xxxxx útvaru policie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x uvedením xxxxxx jeho zadržení; xxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx do 15 xxx xxxx, xx xxxxxxx oznámení. X xxxxxxx zadržení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 60 xxxxx xxx xxx předání xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. a), b), x), g) nebo x) potvrzení x xxxx zadržení a xxxxx doklad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, pozměněný xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§117x

Xxxx platnosti xxxxxxx x povolení x xxxxxx

(1) Průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §44 odst. 4 xx 7 xxxx §44a xxxx. 1 x 2.

(2) Xxxxxx x povolení x xxxxxx cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx, x xxx-xx x cizince xxxxxxxx 15 xxx, x xxxxx platnosti 5 xxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s účinností xx 1.5.2011

§117x
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx cizince x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx
(1) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx, o 10 xxx, x jde-li x xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, x 5 xxx.
(2) Xxxxxxx xx povinen požádat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx doby.
(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx žádosti xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx těchto důvodů.
(4) X žádosti x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §77.
(6) Xxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu, xx xxxxxxx xx na xxxxx osobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, a xx xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx xxxxxxx, který xx xxxxx x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx cizinci x jeho provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx ministerstvem, nejpozději xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx biometrických xxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
§117x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117e

(1) Cizinec, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx nosič dat x xxxxxxxxxxxxx údaji xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx x poškozený xxxxxx xxxx xxxxxx x nefunkčním xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §117f.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx o provedení xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, je povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x povolení x pobytu x xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, který xxxx o vydání xxxxxxx x povolení x pobytu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §117f xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).

(4) Cizinec uvedený x odstavcích 1 xx 3 je xxxxxxx se xxx xxxxx vydání nového xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxxxx dostavit xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx určen x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podpis se xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx. Cizinec xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117g

Vydávání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx digitální zpracování xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx x podpisu cizince xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx výrobu xxxxxxx x povolení x xxxxxx obsahujícího xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx technická závada xxxx xxxx než 7 xxxxxxxxxxxx dnů, xxxx

x) v důsledku xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx průkazy x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.

(2) Xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx 6 měsíců, x xx xx xxxxx štítku, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince.

(3) Xxxxx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) nastaly xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx cizince a xxxx podpis určený x digitálnímu zpracování, xxxxx xx tyto xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158a odst. 4 x xxxx, xxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxx, xxxx neprodleně xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Pokud xxx cizinci xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx se xx xxxxx osobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, který xx xxxxx k xxxx dalšímu digitálnímu xxxxxxxxxx; výzvu ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx pominou xxxxxx x vydání xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(5) Průkaz x povolení x xxxxxx obsahující xxxxx xxx x biometrickými xxxxx je cizinci xxxxx nejpozději xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx podle xxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx namísto xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx neprodleně po xxxx xxxxxx výrobcem xxxxxx xxxxxxx. Převzetím xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx obsahujícího xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.

§117g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností od 1.5.2011

Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.8.2007 (xx xxxxxx x. 170/2007 Xx.)
§118
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ukončení xxxxxx cizince xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx území, x xx-xx důvodné nebezpečí, xx by mohl xxxxxxxx xxxxxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx smluvních xxxxx, x doby xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx, xx xxxxxx nelze umožnit xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx stanovit xxxxxxxx přechod xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se za xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx zdržování xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx udělené podle xxxxxxxxxx xxxxxx2) nebo xxxxx xx právní xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx3a) xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx ochrany. Xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí by xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx cizince, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příkaz. Cizinec xx povinen xxxxxxxxxx x území x xxxx xxxxxxxxx výjezdním xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cizinců xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§119
Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx xx xxxxx,
x) až xx 10 let,
1. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx státu xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx obdobným xxxxxxxx, xxxx
2. je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxxxx xxxxxx, nebo
3. xxxxxxxx xxxxxxx opakovaně xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xx 5 xxx,
1. xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx padělán, xxxxx dokladem xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx-xx xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrole xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx dokladem, xxxx xx neplatný x xxxxxx xxxxxxxxx x §116 xxxx. x), x), x) xxxx x),
3. xx-xx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxx povolení x zaměstnání, ačkoli xx toto povolení xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxx xx území xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxx xxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxx zprostředkoval,
4. jestliže xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx povolení x zaměstnání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovala,
5. xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx
7. xxxxxxxx-xx xxxxxxx státní hranice xxxx hraniční přechod,
c) xx xx 3 xxxx,
1. pobývá-li xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x tomu xxxx xxxxxxxx,
2. pobývá-li xxxxxxx xx území po xxxxxxxx xxxx platnosti xxxx xxxx doby xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxx, ač x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx
3. xxxxx-xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx informace s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx Evropské xxxx1a) xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxx xxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx závažným způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nelze xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx až xx převzetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx2) nebo xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx,2) jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx ministerstva ve xxxx azylu xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx2) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,3a) je vykonatelné xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xx věci dočasné xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xxxx přiznání xxxxxxxxxx účinku xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx 6 a 7 xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx žádající x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) na xxxxx xxxxxxxx přímo xx státu, xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx území xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx a xxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvu a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx neoprávněný xxxxx nebo xxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§120
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx
(1) Policie vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxx k pobytu x xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup na xxxxx, xx xx
x) 10 let, xx-xx xxxxxxx nebezpečí, že xx xxxxxxx mohl xxx pobytu xx xxxxx ohrozit bezpečnost xxxxx xxxxxx síly xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx demokratického xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx anebo jiným xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) 3 xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx povinnost xxxxx §80 xxxx. 3.
(2) Xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx občana Evropské xxxx1a) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx na závažnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vydat, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx byl xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.8.2006 (do xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§120x
(1) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119 x 120 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xx cizince xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§179).
(2) Xxxxxx-xx důvod, pro xxxxx byla xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx překážka xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zanikla.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 zaniká platnost xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; policie xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vycestování trvá xx xxxx
x) rovnající xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §119 odst. 1 xxxx. a) xxxx x), xxxx xxxxx §120 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),
x) xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území, jde-li x rozhodnutí podle §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §120 odst. 1 xxxx. x).
Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx.
§120x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. x účinností xx 24.11.2005

§121

Xxxxxxx-xx jiný xxxx xxxxxxx x přijetím xxxxx bez státního xxxxxxxxx, může být xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§122
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) X xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx cizinci umožnit xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx cizinci xxxxx xxxxx xxxx povolí xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx neudělení xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx zásah do xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx cizince.
(2) V xxxx, xx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx vízum nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx účelem xxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx státního xxxxxx České republiky x nelze-li věc xxxxxxx z xxxxxx.
(3) Xxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxxxx xxxxxxx na 30 xxx.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.
(5) Xxxxxxx xx xxxxxx cizince xxxx zrušit xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx jeho vydání x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx cizinci xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx. x 379/2007 Xx.)
§123
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxx náklady x jistoty, uhradí xx, byť x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x správním vyhoštění.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx náklady x xxxxxxx ani x peněžních prostředků xxxxxxx, uhradí je xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx ověřeném xxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx uhradit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců, xxxx povinni xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) ten, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §104.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx, jde-li x cizince zajištěného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16b),
x) ministerstvo x xxxxxxxxx případech.
(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nutné xxxxxxx xxxxxxx.
(7) Nejsou-li xxxxxxx xxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxxxx uhrazeny x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx, stanoví policie xxxx ministerstvo rozhodnutím, xxx x v xxxx xxxx xx xxxxxxx tyto náklady xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Rozhodnutí nabývá xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx odmítnutím xxxxxxxx.

XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXX XX ÚČELEM XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX
§123x
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx
(1) Zvláštním opatřením xx xxxxxx vycestování xxxxxxx x území (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx") xx
x) povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx policii a xxxxxxxxxx xx osobně xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) složení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve volně xxxxxxxxxx měně ve xxxx předpokládaných nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx záruka") xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx uloženo; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx státní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx nebezpečí, že xxxxxxx v době xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx x vycestování z xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxx x xxxxxxx xxxxxx zvláštního opatření xx xxxxxx vycestování xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx opatření policie xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx neohrozí výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx cizince.
(4) Policie xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx vycestování xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx vycestování xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Cizinec xx xxxxxxx splnit povinnost xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření za xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx stanovené x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem poruší xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx vycestování xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nevycestuje, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabrání xxxxxx na vůli xxxxxxx nezávislé, je xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§123x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§123c

Finanční záruka

(1) Finanční xxxxxx xx skládá xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx vycestování xxxxxxx x xxxxx nebo xxxx, xx xx xxx povolen xxxxxxxxxx xxxxx trvalý pobyt xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxxx xxxxxxxxxx vízum xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx záruky. Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 oprávněn xx 5 let xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx osobně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu ve xxxxx, xxxxx je xxxxxxx, xx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx, xxxx xx státě, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxx xxxxxx5a). Xxxxxx-xx xxxxxxxx záruku xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, povinen xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx je občanem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vrácení xxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) cizinec x xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebyl mu xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxx pobyt xxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx nepodal xxxxxxxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xx státě, xxxxx xx občanem, nebo xx xxxxx, ve xxxxxx xx povolen xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx zastupitelském xxxxx xx xxxxx, jehož xx občanem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx povolen xxxxx, xxxx-xx o xxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Policie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx záruku xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxx x xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Finanční xxxxxx xxxxxxxx státu, jestliže xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx do 5 xxx xxx xxx složení finanční xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx její xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx záruka xxxx být použita xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se správním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx před jejím xxxxxxxx.

§123x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.8.2007 (xx xxxxxx č. 217/2002 Xx.)
§124
Xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, jemuž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx nebezpečí, xx xx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx ztěžovat výkon xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx x minulosti xxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxx. b) xxxx 6 xxxxx 7, xx evidován x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154).
(2) Cizince xxx x důvodů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx, xx mu bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřené xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx doručením xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Je-li zajištěným xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§180c), xxxxxxxx xx xxxxxxx opatrovníka. Xxxxxxx o ustanovení xxxxxxxxxxx nezletilého xxxxxxx xxx doprovodu neprodleně xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Zajištěný xxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx návrh xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,17) x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a nařídí xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxxx.

§124a
Policie je oprávněna xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochraně xxxx xxxxx xxxxxx x mezinárodní ochranu, xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx vyhoštění xxxxxxxxxx rozhodnuto nebo xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zahájeno x xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. a), xxxxx §119 odst. 1 xxxx. b) bodu 6 xxxx 7.
§124x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 165/2006 Xx. x účinností od 1.9.2006
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§125
(1) Xxxx zajištění xxxxx překročit 180 xxx a počítá xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxx 90 xxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x povoleným pobytem xx xxxxx; je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu, pokud xx xxxxx xx xxxxx x xxxxx x xx cizinec xxxx opatrovník jménem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx jinak xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx azylu.
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§126
Xxxxxxx xx xxxxxxx
x) xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx důvody xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx schopen xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx-xx xxxx seznámení xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, policie cizince xxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x možnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx vyhotoveného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§127
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeno
a) xx xxxxxx důvodu pro xxxxxxxxx,
x) rozhodne-li soud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nařídil-li soud x řízení xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxx xxxxxxx17) , xxxx
x) xx-xx cizinci xxxxxx azyl.2)
(2) Podání xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§128
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx být xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území, dopraví xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx x xxxxx; xx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx dopraví xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince po xxxxxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou, xxx zajistí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx cizince x území.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§129
Xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx jeho předání xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx17a); xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx nutnou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx průvoz xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) O xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, datu, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x důvod xxxxxxx xxxx průvozu.
(3) X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dokončení xxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx ve xxxxx xx 48 xxxxx, x xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 ve xxxxx xx 72 xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx doručením xxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx a xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx je povinna xxxxxx tak, aby xxx cizinec xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx dokončen x xxxxxxxxxx možném xxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx.

§129x

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zařízení

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx podat xxxxxxx žádost o xxxxxxxxxx ze zařízení, xx xxxxx xx xxxxxxx uvést xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx dovolává x xxxxxxx důkazy. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx důvody, xxx xxxxx xxx cizinec xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx prodloužena, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx poučí x xxxxxxxxx podat xx správním soudnictví xxxxxx proti rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x propuštění xx xxxxxxxx xx cizinec xxxxxxxx xxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx cizince nebo xxxxxxxxxx x nepropuštění xx xxxxxxxx, nepodal-li xxxxxx xxxxx takovému xxxxxxxxxx, nebo nejdříve xx uplynutí 30 xxx od xxxxxx xxxx posledního xxxxxxxxxx x jeho žalobě xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx skutečného xxxxx xxxx. Cizinec xx xxxxxxx vypovídat. Policie xxxxxxx xxxx výslechem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx být xxxxxxxx výslechu xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx provedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx je x xxxxx dobu, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx skutečného stavu xxxx předvoláni na xxxxxxx dobu a xxxxx x nich xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Policie xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx poté, xx byl xxxxxxxx xxxxxxx cizince; xx xxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z nahlížení xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx cizinci xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx přípustné.

§129a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§130
(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx provozuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jím xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(3) Xxxxxxxx se xxxx xx část x xxxxxx režimem xxxxxxxxx (dále xxx "xxxx x xxxxxx xxxxxxx") a xxxx x xxxxxxx režimem xxxxxxxxx (dále jen "xxxx s xxxxxxx xxxxxxx").
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§131
Xxxxxxxxxxxx seznámí zajištěného xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx zařízení, xxxx xxxxxxxxxx xx xxx, x xxxxx x xxxxxxxxxxx, které xx vztahují x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x s xxxxxxxx řádem xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§132

(1) Xxxx x xxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxxxx xxxxxxxx, společné xxxxxxxx x kulturní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x němž xx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx volně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vnitřním xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxx režimem xx xxxxxxxx od xxxxx x xxxxxx režimem x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx určený pro xxxxxxxx.

§132a

Provozovatel xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizinců x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx ubytovacích xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxx osobní xxxxxxxxx xxxxxxx.

§132x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§133

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x části x xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx uložení osobních xxxx, stolkem x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ubytovací xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx režimem xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sanitárním zařízením xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neprůhlednou zástěnou x signalizačním (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx uzamykatelná xxxxx x vnější xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§134
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem
a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx věcí, xxxxxx x základní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx návštěvy,
d) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx podat xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx uplatnění xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx odešle,
f) xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zástupcem nebo x policií v xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx volný xxxxx x xxxxx části x mírným režimem x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, xxxxx nezbytná diagnostická x laboratorní vyšetření x očkování a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx umístěnému x xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 hodiny xxxxx. Vedoucí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx důvodu xxxxxx xxxx zrušit. O xxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx sepíše xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx záznam.
(4) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx psychologické x sociální služby x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§135
(1) Xxxxxxx umístí xxxxxxxxxxx cizince na xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx vlastních xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) je agresivní xxxx vyžaduje zvýšený xxxxxx x jiného xxxxxxxxx důvodu,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxxxxx xxx zařízení, xxxx
x) opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx mladšího 18 xxx xxx do xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx c).
(3) Xx části x xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nezbytnou, nejdéle xxxx xx 30 xxx. Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx zajištěného xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx režimem xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x době xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxx xxxxx xxx zvýšený xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x této části xx prodlouží o 30 dnů, jinak xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx režimem.
(4) Policie xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx x v xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Účinnost od 24.11.2005 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§136
(1) Zajištěný xxxxxxx xx povinen
a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xx pokynem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) vyvarovat xx xxxxxxx, xxxxx xx mařilo xxxx xxxxxxxxx,
x) strpět omezení xxxxx xxxx, zejména xxxxx xx xxxxxxxx x svobodu xxxxxx x pobytu, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) dodržovat xxxxx xxxx.
(2) Zajištěný xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x je-li xx xxxxxxxx, i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxx-xx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonat. Xxxxxx nesmí bránícímu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx cizinec xx xxxx umístění xx xxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx alkohol x xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) vnášet, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxxxxxxx vážně xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx množstvím xxxx xxxxxxx mohly xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§137
(1) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx prohlídku x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx zjištění, xxx u xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xx zařízení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prohlídku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx také x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxx xxx x sebe xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx, xxxxx vnášení xx xxxxxxxx, vyrábění xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Osobní xxxxxxxxx provádí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx záznam.
(4) Policie xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx, xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx, nalezené xxx osobní prohlídce, xxxxxxxxx věcí nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx18) a věcí19), xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx těchto xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§138
(1) Provozovatel vydá xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx stanoví
a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stravy,
c) xxxxxx rozvrh x xxxxxxx kulturního x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vyžití,
e) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pracovníka xxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob realizace xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx nezbytné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti.
(2) Xx xxxxxxxx řádu xxxxxxxx, x němž pobývají xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx cizinci xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, sportovního x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx různé xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, čínském, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx v dalším xxxxxx, xx-xx to xxx xxxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Vnitřní xxx zařízení xx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx cizincům.

§139

Rozdělení xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx v případě xxxxxxxx některého člena xxxxxx x části x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§140
(1) Provozovatel xx xxxxxxxx ubytovat x xxxxx x mírným xxxxxxx cizince, vůči xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxx jej xx x xxxx, nelze-li xxxxxxxx péči x xxx xxxxx způsobem (xxxx xxx "ubytovaný xxxxxxx"). Ubytovanému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem. Xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, může opustit xxxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxxx zákonného xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen dodržovat xxxxxxx xxx zařízení.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§141
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, věku xxxx zdravotnímu xxxxx.
(2) Xxxxxxxx se xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) muži xx xxx; výjimku xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx14).
(3) Cizinec xxxxxx 18 let xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x osobou xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx péče.

§142

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx umístěnému x xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx19a), xxxxxxx umožnit xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem plnění xxxxxxx školní xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, x za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx umístěnému x zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§143

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx strava xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx třikrát xxxxx, x xxxxxxx xxxx xx 18 xxx xxxxxxx denně.

(2) Xxx výběru xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x náboženských xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§144
(1) Xxxxxxxxx cizinec xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x trvání xxxxx xxxxxx a xxxxx nejvýše 4 xxxx xxxxxxxx přítomných. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx dohodě s xxxxxxx, povolit xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x počet xxxx.
(2) Xxxxxxxx probíhají x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx omezení návštěvy xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§145
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednou za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, knihami x xxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx 5 xx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx s oblečením xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx výměny.
(2) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Policie xxxxxxxxxxx xxxxxxx nepředá xxxx, xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zakázáno a xxxxxx jejich xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxx19), xxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx odešle zpět xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přijímat xxx xxxxxxx xxxxxx, které xx byly do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx prostředky xx xxxxxxx uložit do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx cizince xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci xx xxxx žádost uložené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx část, xxxxxxx xxxx x částce 12 Xx xx xxx xxxxxx v xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx stvrdí xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§146
(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx uschované xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx, xxx x částečné, výdajů xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx v zařízení x se správním xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§147
(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx zařízení xxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx úschovy, x xxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx je x xxxxxxx s právním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, které xxxx v xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx byly xxxxxxxxxxxxx použity xxxxx §146. Finanční prostředky x xxxx než xxxxx směnitelné měně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx výši.
(2) Xxxxxxx při xxxxxxxxxx xx zařízení xxxx xxxxxxx zadržený xxxxxxxx xxxxxx; xx-xx cizinec xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxx předání podle xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx xx policie xxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxxxx přechodu. Je-li xxxxxxxxx, že by xxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx, aby xxx znemožnil xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní smlouvy, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx cizince xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx či xxxxxxx.

§148

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxx zajištěným x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx stížnosti xxxx xxx stěžovatel vyrozuměn. Xxxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrh xx jeho xxxxxxxxxxx.

§149
X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prováděné jiným xxxxxxx než xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x zařízení.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§150
§150 zrušen právním xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx.

§151
§151 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx.
Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
Xxxxxx xxxxxxx
§152
(1) Průvozem xxxxxxx přes území xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx a pobyt xx xxxxx a xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx20) (xxxx xxx "xxxxxx leteckou xxxxxx"), xxxxxx xx xxxxxxx průvozem vstup x pobyt xxxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x vycestování xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezávisle xx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přes xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Policie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže
a) xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x trestného xxxx xxxx xx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx trestu,
b) průvoz xxxxxx státy xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx vyžaduje xxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx není x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx důvodů xxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxx, ochranu veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxx územím xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžaduje-li xxxxxxx cizince leteckou xxxxxx xx země xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx cestou, xx policie xxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxx mezipřistání xx území xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx č. 375/2011 Xx.)
§153
(1) Policie prováženému xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx omezí xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx leteckou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti xx vstupem prováženého xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x svobodu xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tranzitní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx §129 xxxx. 3.
(2) Xxxxxxx xx převzetí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provedenou xxxxxxx, jejímž xxxxx xx xxxxxxx, xxx x xxxx nemá xxxxx xxxx jinou xxx, xxxxx je xxxxxxxxx ohrozit xxxxx xxxx zdraví xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx se xxxxxx x sebevraždu, xxxxxxx xxxxx potřebná xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zda zdravotní xxxx xxxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prováženému xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 31.8.2007 (xx xxxxxx x. 217/2002 Xx. a 170/2007 Xx.)
Xxxxxxxxx osoba
§154
(1) Nežádoucí xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx xxxxx na xxxxx z xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxx pobytu xx xxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx práv x xxxxxx druhých xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx závazku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx rozhodne x označení cizince xx xxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx vlastních xxxxxxxx, požadavku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,10) xxxx
x) pravomocného xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx.
(4) Xxx, xxx xxxx x zařazení xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxx xx zachování xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx toto xxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx přiměřenosti xxxxx předchozí xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx posuzovat dopady xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xx nežádoucí xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.7.2001 xx 31.8.2007 (do xxxxxx x. 217/2002 Xx.)
§155
(1) Policie přezkoumá xxxxxx, které vedly x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §154 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxx xxxx vždy, xx-xx poznatky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx ponechá xxxx xxx z této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxx, xxxxxxxx xxxx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§154 xxxx. 3) vykonáno, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx soudem xxxx správním orgánem.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§156
(1) Dopravce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx xx území xxxxxxx xxx cestovního xxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bez víza, xxxxxx xxxxx vízum xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zahraničí xxxxx §104 odst. 1 x 2, xxxx
x) xxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx cizince podle §104 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx ubytovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) neumožní xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xx může xxxxxxx zdržovat,
b) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§101),
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) neoznámí xxxxxxx ubytování xxxxxxx xxxx xxx neučiní xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo
g) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x §100 xxxx. x).
(3) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx do 200&xxxx;000 Kč za xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§157
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx
x) xxxxxxxx státní xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx cestovní xxxxxx (§108) vydaný xxxxxx cizinci nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu21),
c) xx xxxxx xxxxxxxxx pobytové xxxx hraniční xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xx xxxxx provést neoprávněné xxxxx v dokladech xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx nebo x dokladech xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě,
g) xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jenž je xxxxxxxx x důvodu xxxxx §116 xxxx. x), x), c) xxxx x),
x) xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
i) xxxxxxx xxxxxxxxx odevzdat bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nebo zaplněný xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, poškození xxxx odcizení dokladu xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx xxxxx 3 pracovních xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ztrátu xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx uvedeného v §108 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x),
x) xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x tomu xxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo doby xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vízem nebo xxx xxxx, ač x tomu xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx užije x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx době xxxx x rozporu x xxxxxx xxxxxxxxxx přechodu,
o) xxxxxxxx x prodloužení xxxx platnosti průkazu x povolení k xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let xxxxxxxx o vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx zákonný xxxxxxxx nepodá x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx cizince narozeného xx xxxxx xxxxxx x udělení xxxx, x udělení xxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§88 xxxx. 2 x 3),
r) uvede x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepravdivé xxxx xxxxxxx údaje,
s) xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přihlašovací xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx změnu xxxxxxxx, xxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxx x cestovním xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx,
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
w) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xx xxx hraniční xxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx listinné xxxxxx jako cestovním xxxxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) lze uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) pokutu xx 5&xxxx;000 Xx x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xx 3 000 Xx. X xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx 3 000 Xx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.8.2006 (do xxxxxx x. 136/2006 Xx.)
§157x
(1) Fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx policii xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx vydaný xxxxx xxxxxx zákona,
b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx o zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §15.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že
a) neumožní xxxxxxx vstup xx xxxx, xxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem (§101),
x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx ubytování xxxxxxx xxxx tak xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) nevydá xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx úmrtí ubytovaného xxxxxxx, nebo
g) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx je stanoveno x §100 písm. x).
(3) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000 Xx. X blokovém xxxxxx xxx uložit pokutu xx 3&xxxx;000 Xx.
(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxx řízení xxx xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000 Xx.
Účinnost od 24.11.2005 xx 31.12.2005 (do xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§157x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx správní xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí, xxxxx xxxx xxxxx požadovat, xxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx zabránila.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx způsobu xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx nichž xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zaniká, xxxxxxxx správní xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx, xxx xx x něm dozvěděl, xxxxxxxxxx však xx 3 let ode xxx, xxx xxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§161).
(5) Xx odpovědnost xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx21a) xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x postihu xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Správní xxxxxx podle §156 xxxx. 2 lze xxxxxxxxx uložením pokuty x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx správní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zaplatit.
(7) X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx.
(8) K xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x ukládání xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") xxxxxxxxx x blokovém xxxxxx x xxxxxxxxxxx21b). Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx komu, kdy x za xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxx xxxxxx uložena. Pokutový xxxx platí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx řízení xx xxxxx odvolat.
(10) Pokuty xxxxxxxx orgány xxxxxxx x vymáhají xxxxxx xxxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx z xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(11) Při xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu22).
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§158
(1) Xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxx o xxxxxx cizince xx xxxxx, pobytu na xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx, x udělených xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxx xxx,
x) xxxxx x cizincích x povoleným pobytem xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxxxx x povolení k xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), údaje x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxx dokladů x xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx xxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx,
x) xxxxx x cizincích, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx uložen xxxxx xxxxxxxxx,10)
x) xxxxx o xxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx policií xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx cizince xxxx x pobytu na xxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x rozsahu xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství x xxxxx narození,
h) xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxxxx o ztracených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x), xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cestovních dokladech xxxxx §108 odst. 1 písm. x), x) xxxx f) x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) účinné xxx xxx zrušení kontrol xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 v Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro XX,
x) údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx průvozem xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X těchto xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx xxx obsaženy xxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx jehož xxxxxx xxx informační systém xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x cizincích x xxxxxxx osobách x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Jméno a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vzniklé xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x cestovním xxxxxxx tohoto cizince.
(4) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedených policií xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(5) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxx x xxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxx jejich platnosti.
(6) Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém obsahující xxxxx o cizincích xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx stanoveném x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§158x

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx cizince do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx obcí, xxxx x zápisu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu a xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu.

§158c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.6.2012

Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§159
(1) Xxxxxxxx lze, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, rodné příjmení, xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxx splnění xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxx jiným xxxxxxxx. Xxxxx získané xxxxx xxxxxxxxxxx k jejich xxxxxxxxxxxxx, předávání x xxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu23) xxxxxx údaje v xxxxxxx uvedeném v xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo trvalému xxxxxx, zvláštním xxxxxxxxx xxxxxxxxx x cizincům, xxxxx xx území xxxxxxxx na xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx podle §30 odst. 1, xx 10 xxx xxx xxx jejich xxxxxxx ministerstvu.
(4) Xxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx úkolů.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 v xxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx Evropskými společenstvími xxxxxxxxxx orgánům xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxx je touto xxxxxxxx Xxxxx republika xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx údaje z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx cizinec občanem, x to x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§160
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §158 mohou být xxxxxxxxxx x písemné xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené xxxxx x xx xxxxxx xxxxx i xxxxxxxxx.
(2) Údaje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nosiči dat xx uchovávají xx xxxx
x) 20 let xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, jde-li x xxxxxx pobyt, xxxxx xx xxxxx, na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx povolení, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,
c) 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §108 a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. x), b), c), x) xxxx x), xxxxx xxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) 5 xxx xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx cizineckého xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
x) 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidování x xxxxxxxxx případech.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx po dobu
a) 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxx-xx x trvalý xxxxx, xxxxx xx xxxxx, xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo ode xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky,
b) 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, po xxxxxx xxx cizinec xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,
c) 5 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
x) 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podléhající xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx údaje xxxxxxxx xx smyslu §158 xxxx. 4, xx xxxx uchování xxxxxxxxx xxxxxxxxx totožná x nejdelší xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxx uchování xxxxxxxxx evidovaných x xxxxxxxxxxxx systémech podle §158 odst. 2 xxxxx xxxxxxxxxx dobu 30 let.
(6) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3, 4 nebo 5, xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx.24)
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§161
Xxxxxx xxxxxx vykonávaná xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) oblastní xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx x pohraniční policie x xxxxxx dislokovaná xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx policie,
3. xxxxx xxxxxxx x kontroly xxxxxx.
(2) Xxxxxx příslušnost xxxxxxxxx orgánu podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx cizinec xxxxxx k xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, podle xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§161a

Policie neprodleně postoupí xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxxxx ministerstvo, a xxxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxx.

§161x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§162

§162 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§163
Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké x pohraniční xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx,
x) xxxxxxx pobytovou kontrolu,
c) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx oblastních xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště,
d) xxxxxxx eskortní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx cizinců xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizinců xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx x příslušného xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx cestou, vyřizuje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestou,
f) xxxxxxxx obrazové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxx působnost nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x oblastnímu xxxxxxxxxxx cizinecké x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§164),
2. xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §120x odst. 2,
x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx x xxxxxxxx x xxxx evidence,
i) xxxxxxxxx informační systémy xxxxx §158 x xxxxxxx xxx působnosti,
j) xxxxxxxxxxx cestovní x xxxxxxxxx doklady (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x území,
k) vyžaduje xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů,
l) rozhoduje x xxxxxxx víza xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §122,
x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§164
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké a xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) zabezpečuje xxxxxx xxxxxxx vyplývajících x mezinárodní smlouvy,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x odepření xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xx xxxxxxxxxxx případech současně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx [§9 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 6],
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx, xxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §22 xxxx. 5, xxxx x pobytu xx 90 xxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. a) x §26 odst. 5 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xx 90 xxx xxxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) provádí zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1,
x) xxxxxxxxx x vydání x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, prodlužování xxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx deliktech xxxxx tohoto zákona,
k) xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x hrazení nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince na xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx z území, xx-xx cizinec xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16a), x xxxxxx xxxxxx úhradu,
m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 odst. 1 x xxxxxxx své xxxxxxxxxx,
x) xxxx funkci xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx vymezeném tímto xxxxxxx,
x) provádí eskortní xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x vyhošťováním xxxxxxx xxxx v souvislosti x policejním xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx leteckou xxxxxx,
x) provádí xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx obrazové xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx vyhoštěním, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dočasné ochrany,
t) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x zániku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §120x xxxx. 2,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x trvalému pobytu xx xxxxx,
x) ověřuje xxxxxxxxx podle §92 xxxx. a),
w) vydává xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §117,
x) rozhoduje x xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplývajících x mezinárodní xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx sňatek s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pobytu,
z) xxxxxxxxx x umístění xx xxxxxxxx.
(2) Oblastní xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxx x přísným xxxxxxx xxxxxxxxxxx vnější x xxxxxxx ostrahu této xxxxx xxxxxxxx,
x) provádí xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x lékařskému xxxxxxxx do zdravotnického xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx úkonů x xxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxxxx dalších xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx a xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxxxxxx x okrese xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), f) xx x) x x) xx z). Xxxx oddělení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xx 90 dnů x x zrušení xxxxxxxxx tohoto xxxx x x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx pobytu x zrušení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), b), c), x), h), j), x), x), x), x), x), x), x) x x). Xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 5, xxxx do 90 xxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. a) x xxxxx §26 odst. 5, xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx druhů xxx x xxxxxxxx letištního xxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti, x ukončení přechodného xxxxxx na xxxxx, x němuž xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) splňuje xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2.
(5) Odbor pátrání x xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x), x) x), x), p), x), x) a x) xx z). Dále xxxxx rozhoduje x xxxxxxx výjezdního xxxxxxx, x xxxxxx cestovního xxxxxxx totožnosti, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, k xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 odst. 2.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§165
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx x xxxxx působnosti xx xxxxxx vstupu x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
x) vykonává dozor xxx xxxxxxx xxx xxxxxx státní xxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x žádostech xxxxxxxx xxxxx §69a x x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxx §69x xxxx. 1,
x) xxxxxxx x provozuje xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x hrazení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx území a xxxx vycestováním x xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) plní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§166

Působnost Ministerstva zahraničních xxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx věcech udělování xxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Účinnost xx 24.11.2005 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx č. 136/2006 Xx.)
§167
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x) x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx vyžadovat xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,
x) snímat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s prohlášením xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x správním xxxxxxxxx, zajištěním xx xxxxxx správního vyhoštění xxxx xx účelem xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince,
c) xxx xxxxxx úkolů podle xxxxxx xxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) provádět xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. cizince xx xxxxxx zjištění, xxx xx na xxxxx zdržuje oprávněně x zda splňuje xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxx nebo xxxxxx osob xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,
e) x xxxxxxxxxxx x hraniční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx ubytovacích xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx stanoví xxxxx zákon,
h) zapsat xx xxxxxxxxxx dokladu, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) zadržet xxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx16a),
x) xxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) k xxxxxx, xxx x částečné, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx prověřovat, xxx xxxxxxx neuzavřel xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxxx k pobytu.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x součinnosti x xxxxxx provádějícími x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx x zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 31.12.2005 (do xxxxxx č. 501/2004 Xx.)
Xxxxxxx xxxxxx
§168
Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx podle §4 xxxx. 2 písm. x), §7, 9 (x výjimkou xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 5), §11, §19 xxxx. 1, §22, 24, 26, 29, 30, 33, 36, §37 xxxx. 1 xxxx. c), §38 xxxx. 1 x 3, §40, 41, 49, 50, §53 xxxx. 2, §61, 92, 115a, §122 xxxx. 1 x 2, §124 (x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §124 xxxx. 3), 129, 148, §154 xxxx. 2, §155 xxxx. 1, §180 x 180x.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.12.2005 (xx xxxxxx č. 501/2004 Xx. x 428/2005 Xx.)
§169
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxx, které xx ve lhůtě xx 180 dnů xxxxxxxx doručit do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, se doručí xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 15 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx tohoto xxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx anebo xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxx víza,
b) x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx pobytu nebo xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx,
x) o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx,
x) x vydání nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizineckého pasu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x),
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx §47 xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x vydání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx podle xxxxxxx x) xxx xxxxxxxxx xxxx mladší 15 xxx.. Rozhodnutí xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx lhůtě 180 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 270 xxx ode xxx xxxxxx žádosti. Xxxxxx x xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx, xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §69 xxxx. 2 nebo xxxxxx x xxxxxx zvláštního xxxxxxxxxx povolení podanou xx území policie xxxxxx ve xxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 30 dnů xxx xxx podání xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx osobně xxxxxx.
(5) Řízení xx xxxx v xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx x xxxxx jazyce, xx cizinec xxxxxxx x žádosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ověřený xxxxxxx.25)
(6) Xxxxxxxx proti rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovního dokladu xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) xxxx odkladný xxxxxx.
(7) X xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxx policie xx 7 dnů od xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx o tom xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důvodů xxxxxxxx.
(8) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx odvolání xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxx zastaví xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx neodstraní xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxx §76 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu, xxxxx x xxxx xxxxx policii xxxxxxx, xx převzetí brání xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vůli,
c) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, nepřevezme xxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxx x xxxxxx podle §66 xxxx §67, nesplní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx xxxx žádost xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx,
x) xxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxx xx xxxxx, xx k tomu xxxx xxxxx §69 xxxx. 2 xxxx §69x xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na vízum x xxxxxx nad 90 xxx, žádost x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx, xxx k xxxx není xxxxxxxx.
(10) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx k pobytu xxx 90 dnů xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xx 14 xxx.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§170
(1) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxx víza, xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx je xxxxxxx povinen xxxxx xxxxxx. Zastupitelský úřad xxxx policie může x odůvodněných případech xx povinnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx vízapodle §22 xxxx. 5 nebo xxxx x pobytu xx 90 xxx xxxxx §26 xxxx. 5 policie xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xx 90 dnů, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx vyřídí xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx.
(4) Žádost x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §33 odst. 1 xxxxxx policie xx xxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx.
(5) Žádost x udělení xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx udělovaného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§30 xxxx. 2) xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx podání xxxxxxx.
(6) Xxxxxx o xxxxxxx víza k xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxx vyřídí xx lhůtě xx 120 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x vědeckovýzkumné xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, vyšších odborných x xxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xx 7 xxx xxx xxx podání xxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů.
(8) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx cizinec povinen x žádosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.25)
(9) Xx ukončení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti xx xxxxxxx xxxxx, xx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§170a
(1) Xxxxxxx xx Xxxxxx xxx rozhodování xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx"). Xxxxxx je xxxxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx věcech, x nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prvním xxxxxx x x xxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Nadřízeným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vnitra.
(3) Xxxxxxxx x ostatní xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx komise xxxx xxx xxxxxxxxx státní xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx bezúhonný x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx řádným xxxxxxxxx studia v xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,
x) kdo xxx xxxxxxxxxx odsouzen za xxxxxxx trestný xxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxx spáchaný x nedbalosti, jestliže xx jednání, kterým xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx komise,
b) xxxxx xxxxxxx stíhání xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx pravomocného rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a od xxxxxx rozhodnutí ještě xxxxxxxxxx 5 let, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx ohrozit xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx trestní xxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx podmíněně xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxx xxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 5 xxx, nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odložení xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx x xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx 5 let, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx spáchal trestný xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozhodování xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.
(6) Podmínku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ten, xxx xxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x přestupku
a) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx úmyslně xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx požadovaný xxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, úmyslně xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo mu xxxxxxxxxx údaj zatajil xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, úmyslně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx svědeckou xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxxxxxx uvedl nepravdivý xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx úmyslně xxxxxxxxxxx vystupoval jako xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx pořádku,
c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx,
x) podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx zabezpečování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx44) xxxxxxxxxx xxx, xx zprostředkoval xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx mezi xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx předsedy xxxxxx.
(9) Komise xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxx jsou xx svém xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§170x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§170x

(1) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx členů xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx v ministerstvu.

(3) Xxxxxxxxxxxx úkony x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxx pověřeny xxxxxx xxxxx zaměstnané x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx komise.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§170x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
Xxxxxx xxxxxxx
§171
X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx x neudělení xxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 5,
c) rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx v tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxx zdržoval xx území xxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§172
Xxxxxx
(1) Žaloba proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx26) xxxx xxx xxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo ode xxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx nelze prominout.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Zmeškání xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx proti rozhodnutí x vyhoštění xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx vykonatelnost rozhodnutí.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx žaloby xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx pobytu na xxxxx na vízum xxxx prodlužování doby xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu xxx státního příslušníka xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§173
Xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytové povolení, xx oprávněn vstupovat xx xxxxx, xxxxxxx xx něm x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx víza.
Účinnost xx 1.7.2001 xx 30.6.2008 (xx xxxxxx x. 124/2008 Xx.)
§174
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxx zachovalého xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxxxx, xxxxx xxxx
x) xx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,
b) x xxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu.
(2) Trestní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx z evidence Xxxxxxxxx trestů, xxxxx xxxx starší 6 xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, jakož i xxxxx, v xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx nepřetržitě xx xxxx delší xxx 6 xxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx nevydává, xxx xxx nahradit xxxxxxx prohlášením.

§174x
Xxxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxx rozhodnutí podle xxxxxx xxxxxx správní xxxxx zohlední zejména xxxxxxxxx xxxx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, xxxx xxx, xxxxxxxxx stav, xxxxxx x pevnost xxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx navázané xx xxxxx x xxxxxxxxx vazeb ke xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x případě, xx xx xxxxxx xxx státního xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§174x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2011
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§175
Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx použijí, xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nestanoví něco xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§176
Xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx cizince
(1) Xxxxxxx xx po xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxx
x) xxxxxxxxxx, při xxxxxxx, xxxxx
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx život,
2. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxx xxx xxxxxxxx poskytnutí zdravotní xxxx trvalé xxxxxxxx xxxxx,
4. působí xxxxx xxxxxxx a xxxxxx,
5. xxxxxxxxx změny chování x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxx
6. xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x porodu, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,
x) v xxxxxxxxxxx x nařízenou xxxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx §134 xxxx. 2 xxxxx xxxx, x xx x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx přerušeno.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx uzavře xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx; xx neplatí x případě bezprostředního xxxxxxxx života xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx si xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů na xxxxxxx x dopravu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx.
(5) X xxxxxxx, kdy náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx xxxx x xxxxxxx xx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x azyl xxxx je žadatelem x udělení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xx cizince xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx,
x) xxxxxxx v ostatních xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§176x
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Cizinec, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx náklady xxxxxxx x pobytem x xxxxx středisku xx xx vycestování mimo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Cizinci xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx poskytne xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x úrazem nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutím xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Nemůže-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx, byť x xxxxxxxx, z vlastních xxxxxxxxxx x není-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx tyto xxxxxxx stát. Xxxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§176x
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§152 a 153) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěním cizince xx xxxxxx správního xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zajištění cizince xx doby jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx průvozu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 x 153 xx xxxxx pouze xxxxx, jde-li o xxxxxxx, který xx xxxxx pobývá x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx na xxxxx jiného xxxxx, xxxxx cizince xxxxxxxx, xxxxxxxx zajištění jeho xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx příslušných orgánů xxxxxx xxxxx. V xxxxxxx případě se xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x průvozem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx územím xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
§176x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

§176x
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cizince xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem předání xxxx průvozu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cizince za xxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx (§152 a 153) se xxxxxxxxx xxxxxxx jako při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx doby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx průvozu xxxxxxx xx základě mezinárodní xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 x 153 xx xxxxx pouze xxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx na xxxxx pobývá a xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxx přes území xxxxxx státu za xxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx spojené x xxxxxxxx provedeným xxxxxxxxxxx orgány xxxxx, xxxxx územím xxx xxxxxxx na žádost xxxxxxxx.
§176x vložen právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s účinností xx 1.1.2011

§177

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí prokázání xxxxx, příjmení, xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daktyloskopickými xxxxxx, xxxxxxxxx záznamem xxxxxxx a údaji, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§178
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Xx způsobilého x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx nestanoví jinak [§87 xxxx. 6 xxxx. a) xxx 2], xxxxxxx starší 15 xxx, který xx xxxxxxx projevit xxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

§178x
(1) Xxxxxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx8e), xxxxxxx xxxxx xxxx modrou xxxxx. Xx zaměstnání xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx statutárního nebo xxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo členem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx družstva xxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxx potřebuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx8e), xxxxxxx xxxxx xxxx modrou xxxxx. Za zaměstnavatele xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxx xxxxxx cizinec x xxxxxxxxx společníka, xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx plní xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx vztahují obdobně.
§178x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§178x

Xxxxxx mocí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zaniká xxxxxxxx dříve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§178x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Původní znění - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 31.8.2006 (do xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§179
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xx byl xxxxxxx xxxxx vycestovat xxxx xxx vyhoštěn
1. xx xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx svoboda x xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, národnosti, příslušnosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xx xxxxx, kde xx xxxxx nebezpečí mučení, xxxxxxxxxx xx ponižujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx život xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx konfliktu, xxxx
3. xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx vydání pro xxxxxxx čin, za xxxxx zákon xxxxxx xxxxx xxxxxxx trest xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxx xx to bylo x xxxxxxx xx xxxxxxxx vyplývajícím x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neplatí, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx odsouzen za xxxxxx závažný xxxxxxx xxx xxxxx je-li xx odůvodněno plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx 60 xxx xxxxxxx x xxxxx státě. Xxxxx xxxxx cizinec xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxx vycestovat, xxxxx xx policie xxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2006 (do xxxxxx x. 112/2006 Xx.)
§180
Xxxxxxx pozvání x xxxxxxxx xxxxxx ověření
(1) Xxxxxxx xxxxxxx policie xx žádost fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx fyzická osoba x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx, xxxxx a rok xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxx. Xxxxxx právnická osoba x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx název, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a pozvání xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx v rozsahu xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxx, xxxxx a rok xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v zahraničí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxx, na kterou xxxxxxx xxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x ověření xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx policii xxxxx xxxxxxxx xxx xxx dne podání xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xx dohodě x policií x xxxxx, x vyzvednutí xxxxxxxxx xxxxxxx. Obdobná xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby.
(5) Policie xxxxxx xxxxxxx pozvání,
a) xxxxxxxx xxxxx cizinec xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,
b) xxxxxxxx zvoucí xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §15,
x) xxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 nebo povinnost xxxxx §100,
d) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x),
x) xxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nečitelně, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx zvoucí xxxxx neuzavřela xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxx xxxxx.
(6) Na xxxxxxxx policie je xxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx, že:
a) xxxxxxxxx prostředky k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §13,
x) disponuje xxxxxxxxxx xx výši 0,25 násobku xxxxxx xxxxxxxxx minima xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxx pobytu xx území, xxxxx xxxxxxx nebude xxxxxxxx x zvoucí xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §5 xxxx. a) xxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 30&xxxx;000 XXX,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x území xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx cestovní xxxxxx vlastní, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx a) až x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uhradit xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx přijatého x xxxxxxx x xxxxxx skutečné xxxx.
(7) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ověření xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxx xxxxx xxxxx při xxxxx dostavení xx xx policii. Na xxxxxx zvoucí xxxxx xxxx skutečnost xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx policie xxxxxxx xx xxxxxxx.

§180x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx mezinárodní vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxxxx jeho držitel xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

(3) Identifikační xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstvo zahraničních xxxx.

§180x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx cizincem bez xxxxxxxxx cizinec xx xxxx 15 xx 18 xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odpovídající xx xxx podle právního xxxx platného xx xxxxx státu, jehož xxxxxxxxx cizinec mladší 18 let má, xxxx x případě, xx je xxxxxx xxx xxxxxxxx občanství, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx dobu, xx xxxxxx se skutečně xxxxxxxxx x péči xxxxxxxx xxxxx; nezletilým xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx i xxxxxxx mladší 18 xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xx území9c).

§180c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

§180x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx je x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxx "xxxxxx", "xxxxxxxxxx" xxxx "xxxx xxxxxxx", rozumí xx xxx x partner, xxxxxxxxxxx, xxxx jednoho x partnerů xxxx xxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx, že xxxxxxxxx xx úředně potvrzeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx úředně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dvou xxxx xxxxxxxx pohlaví xxxxx xxxxxxxx 2.

§180x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 21.12.2007

§180x
Xxxxxx nákladů spojených x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a zkouškou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx českého xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem10a).
§180g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

§180x

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx

(1) Xxxxx cizince x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx policie xxxxxx, xxxx-xx zjištěny xxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) xxxx i).

(2) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x vyhoštění xxxxxxx x území podle xxxxxx xxxxxx.

§180x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§180x

Xxxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx přenesenou působností.

§180k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 247/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx ustanovení

§181

Vláda Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx podmíněn xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx území xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 24.11.2005 (do xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§182
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoví
a) náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vyžadovaných xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) státy, jejichž xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xx xxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx provozu xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 31.8.2008 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§182x
Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxx veřejné zdraví, x xxxxxx nemocí x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx.
§182x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

§182x

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxx, xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazů o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxx xxxxxxxx ztráty xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx policie xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx vydaných xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§182x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Sb. s xxxxxxxxx od 27.4.2006

Xxxxxxxxx ustanovení

§183

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx udělená x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle dosavadního xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx za povolení x xxxxxx.

(4) Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Cestovní xxxxxx totožnosti x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx cizince xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx předpisy xxxxxxxx x době xxxxxx zaevidování, xxxxx xxxxxxxxxxx dobu xxxxx §160 xxxx. 5. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §160 xxxx. 5 xxxx není-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spisů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx tyto evidenční xxxxxxxxx posoudí x xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24) a xxxxxxxxx nemající xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Vytřídění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx provozovatel xx lhůtě xx 30 xxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(8) Platnost rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlády x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zůstávají x xxxxxxxxx po dobu 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§184

§184 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§184x
Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx závazků, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x právech xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx republiky, x x odkazem xxxxxxx xx xxxxxxxxxx čl. 23 xxxx. 2 x 3, čl. 24 odst. 1 a 2 Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx od 1. ledna 2000 xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizincům, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Úhrada xxxx xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx účtu, xxxxx xx xxxxx účelem x prostředků státního xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§184x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Xx. x účinností xx 1.7.2001
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
XXXX DRUHÁ
Novela zákona x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
§185
Xxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 26/1993 Sb., xxxxxx x. 67/1993 Xx., xxxxxx x. 163/1993 Xx., zákona x. 326/1993 Xx., xxxxxx x. 82/1995 Sb., xxxxxx x. 152/1995 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 186/1997 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx x. 138/1999 Sb., xxxxxx x. 168/1999 Xx. x zákona x. 325/1999 Xx., xx xxxx takto:
1. V §2 xxxx. 2 xx xx větě xxxxx xxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxx".
2. §15 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 6) zní:
"§15
(1) Policista xx oprávněn zajistit xxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu x ukončení pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx,6) jestliže
a) xx xxxxxxx dopustil xxxxxxx, pro xxxxx xxx pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) bylo zahájeno xxxxxx x správním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx důvod pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,6)
c) xxxxxxx má být xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) je důvod xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx zde xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx cizince xx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.6)
(3) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx trvat xxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxxx omezení osobní xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, shodný x orgánem xxxxxxxxxxxx x ukončení xxxxxx xxxx správním vyhoštění, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx být delší xxx 48 xxxxx xx xxxxxxxx omezení xxxxxx svobody.
6) Xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx.".

ČÁST TŘETÍ

Novela xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§186

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx k xxxxxx č. 368/1992 Sb., o správních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 301/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., zákona x. 149/1998 Xx., zákona x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., zákona x. 166/1999 Sb., xxxxxx x. 167/1999 Xx. a xxxxxx x. 223/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx 99 xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".

2. X xxxxxxx 99 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dětem xx 15 let.".

3. X xxxxxxx 99 xx doplňuje xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxx:

Xxxxxxx orgán nevybere xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx úřední.".

4. Xxxxxxx 100, xxxxxx xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 100

x) Povolení x xxxxxx cizinci Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxx x pobytu cizinci xxxxxxxx 15 xxx Xx 500,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxx změny v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx (xx xxxxxx xxxxx) Xx 300,-

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xx průkaz xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kč 1&xxxx;000,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za vydání xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx náhradou xx xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxx x xx vydání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.".

5. Xxxxxxx 101, včetně xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 101

x) Xxxxxxx českého víza x xxxxxx xx xxxxx České republiky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky Xx 1&xxxx;500,-

x) Udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx na xxxxx České republiky Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky Xx 200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx vízum x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxx xx hraničním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem Xx 200,-

e) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx víza xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 200,-

Xxxxxxxxxx:

Xx poplatků xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx:

x) Udělení, xxxxxxxxxxx platnosti nebo xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxx nebo prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx víza xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx. Za udělení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx i zapsání xxxxxx mladšího 15 xxx narozeného na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx mladší 15 xxx.

x) Udělení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx opravňujícího xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x které xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti.

Zmocnění:

1. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx podle xxxx položky xxxxxxx xxxx poplatek xxxxxx, xx-xx zachována vzájemnost.

2. Xxxxxxx orgán xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x udělení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx přistání xxxxxxx xxxx v jiných xxxxxxxxx nouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizího xxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx-xx prodlužována pouze xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zpoplatňovaný xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx úřední.".

6. Xxxxxxx 132 bod 1 xxx:

"1. Udělení

a) Xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xx 800,-

x) Xxxx x xxxxxx xx 90 dnů xxxxxxxxxxxxx Xx 3000,-

x) Xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů Xx 1500,-

x) Průjezdního xxxx obousměrného, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xx 1200,-

x) Průjezdního víza xxx omezení xxxxx xxxx Xx 3000,-".

7. X xxxxxxx 132 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx osvobozeno

- udělení xxxxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx 15 let xxxx x důvodů xxxxxxxxxxxx x humanitární xxxxxx,

- xxxxxxx víza xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxx,

- xxxxxxx xxxx za účelem xxxxxx, xx-xx zachována xxxxxxxxxx.".

8. Položka 153 xxxxxxx x) xxx:

"x) x vydání Xxxxxxxx x pobytu Xx 200,-".

XXXX XXXXXX

Xxxxxx xxxxxx x cestovní xxxxxxxxx

§187

Xxxxx č. 216/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a cestování xx zahraničí, xx xxxxx xxxxxx x. 150/1996 Sb. xx xxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 3, §11 x §26 se xxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

Novela občanského xxxxxxxx xxxx

§188

Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx č. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Sb., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Sb., zákona x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx., zákona č. 24/1993 Sb., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., zákona č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 238/1995 Xx., zákona x. 247/1995 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx x. 31/1996 Xx., zákona x. 142/1996 Xx., xxxxxx Ústavního soudu x. 269/1996 Sb., xxxxxx č. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., zákona x. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §120 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx x vkládají xx xxxxx "v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx propuštění".

2. Xx §200x xx vkládají xxxx §200x až 200x, xxxxx včetně xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 34x) zní:

"Řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x jeho xxxxxxxxxx

§200x

(1) Xxxxxxxx orgán Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "policie") xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx34x) x xxxxxxxxx cizince, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x návrhem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x zajištění x nařídil propuštění. Xxxxxx návrhu xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx ukončeno xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,34x) může xx xxxxxxx obrátit xx xxxx s xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx z xxxxxx, xx nejsou splněny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxxxxx účastníků xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx důkazů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x musí xxx x xxx xxxxxx, xxxx xx navrhovatel xxxxxx.

(4) Xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4, §79 odst. 1) xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatel spatřuje xxxxxxxxxxx trvání xxxxxxxxx, xxxxxxxx důkazů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x musí x xxx xxx patrno, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Navrhovatel xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx listinné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nejde o xxxxxxxx důkazy, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx odpůrce, které xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx.

34x) Xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců na xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§200x

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), x němž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx; pokud xxxxxxxxxxx x době podání xxxxxx není xx xxxxxxxx umístěn, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Účastníky xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgán xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zajištění.

§200q

(1) Návrh xx podává x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí x zajištění.

(2) Soud xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týkají. Orgán xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x doručit xx xxxxx x xxxxxxx do 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§200x

(1) Xxxxxxxxx orgán policie, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx jednání.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx nařizovat, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx nezákonné xxxx že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§200x

(1) Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx §200o xxxx. 1, soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx správnosti napadeného xxxxxxxxxx a pro xxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x řízení, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxx vzít xx svá xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx zákonnosti xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx tu xxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí. K xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx policie soud xxxxxxxxx, xxx jestliže xxxxxxx vady xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxx; jinak xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nařídí propuštění xxxxxxxxxxxx na svobodu. Xxx-xx návrh xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, rozhodne x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§200x

Xxxxx-xx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §200x xxxx. 2 x závěru, že xxxxxx splněny podmínky xxx xxxxxx zajištění xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx, přísluší xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zajištění nejdříve xx xxxxxxxx 3 xxxxx od xxxxxx xxxx rozhodnutí.

§200u

(1) Soud xx xxxxxxx návrh xxxxxxxxx přednostně x x největším urychlením.

(2) Xxxx rozhoduje xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx usnesení xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx jeho xxxxxxxxx. Xxxx-xx rozhodováno xxx xxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxxx účastníkům xxxxxx xx 24 hodin xx xxxx xxxxxx. Xxxxx policie, který xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xx x xxxx případech xx xxxxxxxx usnesení xxxxxxx xxxxxxxxxx učinit xxxxxxxx, xxx xxxxx policie, xxxxx provozuje zařízení, x němž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, navrhovatele xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§189

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx

1. Zákon č. 123/1992 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky.

2. Xxxxx č. 190/1994 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 123/1992 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx X xxxxxx č. 150/1996 Sb., xxxxxx se mění x xxxxxxxx zákon x. 123/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

§190

Účinnost

Tento zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Klaus x. x.

Xxxxx x. x.

x. x. Xxxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §175 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx. I xxxx 125 xxxxxx xxxxxx platí x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vstup xxxxxxx na xxxxx, xxxx xxxxx xx xxx x vycestování xxxxxxx x xxxxx, xxxxx vstoupila x xxxxxxxx xxxx xxxx 1. července 2001.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Xx. x účinností xx 1.7.2001

Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 217/2002 Xx.)
Xx. XX
1. Držitel xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx průkazu xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx prvém xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx za xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxx Xxxxxxxx unie,1a) xxxxx je držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu vydaného xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxx xx 180 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx policii x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1.
3. Občan Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 180 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx za průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxxxx společenství.
4. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx, xx xxxxxxx ve xxxxx xx 180 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dostavit xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx víza.
5. Xxxxxxx příslušník, xxxxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx1x) x xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx do 180 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx.
6. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx deliktu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.
7. Xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu podaná xxxxxxx Evropské xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.
8. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xx žádost o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
9. Žádost x xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxx občanem Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x povolení x přechodnému xxxxxx.
10. Xxxxxx o vízum x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx x xxxxxxxx x přechodnému pobytu, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx řízení.

2. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx §43; xxxxxxx vydá xxxxxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx.

3. Xxx se v xxxxxx právních předpisech xxxxxx o pobytu xxxxxxx xx dlouhodobé xxxxx, xxxxxx xx xxx pobyt xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů x pobyt na xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hovoří o xxxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu, xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx pobytu na xxxxx.

5. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 39 xxxxxxxxx x xx. X xx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx vízum podle §7 xxxx. 1 xxxx. a) zákona x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx považuje za xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx za účelem xxxxxxx ochrany,3a) xxxxx-xx xxxxxx zajistit xxxxx xxxxxxxx.

6. Dočasná xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x dočasné xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx používat i xxxxxx, xxxxxxx však xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Přechodná ustanovení

Čl. II

1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny.

2. Xxxxxx x žádosti o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxxx xx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx x povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti zákona xx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 dnů, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx v §42a xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005 xxxxxxxx xx xx policii x výměně xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxx režimu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005; xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx úkoly xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přecházejí xx xxxxxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2006.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. s účinností xx 24.11.2005

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x žádostech o xxxxxxx víza, vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx dosavadní právní xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 112/2006 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Přechodné ustanovení

Čl. XX

Xxxxxx xx xxxxxx, u xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxxx územními xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Xx. s xxxxxxxxx od 1.6.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. x účinností xx 21.12.2007

Xx. XXX

1. Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxx x biometrickými xxxxx bez údajů x otiscích xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx příslušného k xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24. xxxxxx 2009.

2. X případě, xx xx v xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxx s biometrickými xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx, vydaném xxxxx dnem 1. xxxxx 2009, xxxxxxxx xxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx po tomto xxxx, xxxx se xxxxxxxx doklad x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x to xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.

Čl. XXX xxxxxx právním předpisem x. 140/2008 Sb. x účinností od 25.4.2008

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx považují xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx pobytovou xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012.

4. Xxxxxx x udělení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx na dlouhodobé xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxx oprávnění a xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zahájená xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od 1.5.2011

Informace

Právní xxxxxxx č. 326/99 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

140/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/99 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2001, s xxxxxxxx ustanovení §88 x §89, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 26.4.2001; §161, §163 x §164, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2002

151/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

217/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Sb., xxxxx x. 329/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o cestovních xxxxxxxxx), x xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003 x výjimkou xxxxxxxxxx části §2, 5, 6, 9, §15x, části §17, 18, 19, 20, 31, 51, 56, 64x, 70, 78, §87x - 87t, xxxxx §88, 98, 103, 106, 108, 119, 120, 157, 158, 159, 160, 164, 168, 169, 171, 172, 173, §182x x čl. XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004); x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3, 4, 17x, 18, §26x, 29x, 29x, xxxxx §78, 93, 94, 118, 158 x čl. XX, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx odstranění xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxx v platnost Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 v Schengenu xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro XX (21.12.2007); xxxxx xxxxxxxxxx §1, xxxxx xxxxxx účinnosti dnem, xxx bude XX xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském prostoru (1.5.2004); §9, 124, 154 x 155 x účinností xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x spuštění Schengenského xxxxxxxxxxxx systému x XX (1.9.2007)

222/2003 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 s výjimkou §69x, 69b, 165, 176x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 31.7.2003; xxxxx §1, 6, 7, 8, 9, 17, 17x, 17x, 19, 20, 21, §30 xx 50, 51, 56, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 69x, 70, 75, 80, 81, 87x, 87x, 87e, 88, 98, 107, 114, 118, 159, 160, 163, 164, 169, 170, 173, xxxxx nabyly účinnosti xxxx, kdy vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004); xxxxx §17x x 17x, 18, 26, 29x, 80, 180x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx podepsané dne 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxx 14.6.1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro XX (21.12.2007)

290/2004 Xx., xxxxx znění zákona x. 326/99 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 94/2004

436/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

539/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.11.2004

540/2004 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/61 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 29.7.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxx 23.8.2004

x účinností xx 6.11.2004

559/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 328/99 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 329/99 Xx., x cestovních xxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území XX x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

428/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.11.2005 s xxxxxxxx §14, 29x, 80 x 158, které xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským královstvím x provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007), a xxxxxxxxxx §169, který nabývá xxxxxxxxx 1.1.2006; §18 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX x xxxxxx x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x postupném odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro XX (21.12.2007); §37, §46a x xxxxxxxxx ode xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxxxx Schengenského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007) a §157x xxxx. 11 xxxxxxx platnosti 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 531/90 Xx., o xxxxxxxx finančních orgánech, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx x hmotné xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

136/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

161/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.4.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 26.6.2006; některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem odstranění xxxxxxx na státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hranicích xxx ČR (21.12.2007) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti xxx dne stanoveným x xxxxxxxxxx Rady XX o spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

165/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2006 s xxxxxxxx §115 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxx xxx stanoveným x rozhodnutí Xxxx XX o spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

230/2006 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

170/2007 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx XX do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxxxx Schengenského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v XX (1.9.2007)

379/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2007 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2008, 1.1.2009 a xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro ČR (21.12.2007)

42/2008 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. publikované x xxxxxx x. 13/2008

124/2008 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

129/2008 Xx., x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

140/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx na úseku xxxxxxxxxx dokladů

s xxxxxxxxx xx 25.4.2008

274/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Policii XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2009 s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

382/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

42/2009 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/99 Sb. xxxxxxxxxxx x částce x. 13/2009

47/2009 Xx., xxxxx XX xx xxx 9.12.2008 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §171 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 161/2006 Xx.

x xxxxxxxxx xx 13.2.2009

197/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.6.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

278/2009 Xx., x xxxxx zákonů x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

424/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech, ve xxxxx xxxxxx č. 100/2010 Sb., a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2010

427/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 1.5.2011 x 1.1.2013

73/2011 Xx., x Xxxxx práce XX x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

224/2011 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 80/2011

303/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

341/2011 Xx., x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxxxxx inkasního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

222/2012 Xx., xxxxxx xx mění volební xxxxxx x zákon x. 326/99 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.6.2012

234/2012 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 24.4.2012 xx. zn. Xx. XX 23/11 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §171 xxxx. x) zákona x. 326/99 Xx., o xxxxxx cizinců na xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 427/2010 Xx., respektive xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §171 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xx 31.12.2010 (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 19.7.2012

494/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxx č. 306/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.1.2013

103/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 326/99 Sb., o xxxxxx cizinců na xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2013 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 10.5.2013 x 1.1.2014

303/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

312/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x změně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x rekodifikací xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

22/2014 Xx., xxxxx XX xx xxx 12.11.2013 xx. zn. Xx. XX 22/13 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx šesté xxxxxx č. 494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx zákona x. 306/2009 Sb., a xxxxxxx xxxxx zákony (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)

x účinností xx 7.2.2014

101/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 24.6.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 31.12.2014

203/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.8.2015

204/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 269/1994 Xx., o Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

314/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx na xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 221/2003 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx cizinců, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 18.12.2015

318/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

191/2016 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx hranic XX x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hranic)

s xxxxxxxxx xx 1.8.2016

298/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

456/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx přestupky a xxxxxx x xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

222/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017 x xxxxxxxx xxxxx §158, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.8.2018

16/2019 Xx., xxxxx XX xxxxx xx dne 27.11.2018 xx. xx. Pl. XX 41/17 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 326/1999 Sb., x pobytu cizinců xx území XX x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.1.2019

176/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.9.2019, 1.7.2020 x 1.1.2021

255/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx kancelářích x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

165/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2020

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

274/2021 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021 s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx zprovoznění Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx cestovní xxxxxxxxx x xxxxxxxx (XXXXX) xxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx xxxxx xx. 88 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1240

177/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx (xxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

240/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 69/2006 Sb., x provádění mezinárodních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2022

279/2022 Xx., nález ÚS xx xxx 19. xxxxxxxx 2022 sp. xx. Xx. ÚS 12/19 xx věci xxxxxx xx zrušení §129x odst. 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.9.2022

173/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 325/1999 Xx., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx území České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2023 x xxxxxxxx §48, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024

278/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.9.2023

412/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

454/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 65/2022 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Ukrajiny vyvolaným xxxxxx vojsk Xxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2023 x 1.1.2024

31/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx.

x xxxxxxxxx od 1.4.2024

89/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxx voleb

s xxxxxxxxx od 1.1.2026

a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 2/2000 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 562/2006 xx dne 15. xxxxxx 2006, kterým xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx x pravidlech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (Schengenský hraniční xxxxx).
1x) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx státního občanství Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
1x) Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx.
1c) Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx jedné x Xxxxxxxxxx konfederací.
1d) Přílohy X x XXXX Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x změně xxxxxx č. 283/1991 Sb., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 310/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
3x) Zákon č. 221/2003 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx cizinců.

3x) Xxxxx č. 216/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx).
4) Zákon č. 49/1997 Sb., x civilním xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 189/1999 Xx.
4a) Xxxxxxxx Xxxx XX č. 2133/2004 ze xxx 13. xxxxxxxx 2004, kterým xx xxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx otiskem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Schengenské xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Hlava xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5x) Xxxxxx xxxx vládami xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Beneluxu, Xxxxxxxx republiky Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx x Lucemburském xxxxxxxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou republikou Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxx 14. xxxxxx 1985 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5b) Xxxxx xxxxxxx pátá trestního řádu.
5c) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/574/ES xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx se mění xxxx XX Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) §101 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
6) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 110/2006 Sb., x životním a xxxxxxxxxxx minimu.
6x) Nařízení Xxxx (XX) č. 539/2001 xx xxx 15. xxxxxx 2001, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx třetích xxxx, xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxx mít xxx překračování vnějších xxxxxx xxxxx, xxxxx x seznam xxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxxxxx jsou od xxxx povinnosti xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
7) §26 xx 32 xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 163/1993 Xx.
7x) §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx.
7b) Xxxxxx x mezinárodním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx č. 147/1947 Sb.
7b*) Xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx akci xxxxxxx Xxxxx na xxxxxxx xx. X.3 xxxx. 2 xxxx. x) Smlouvy o Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx možnosti cestování xxxx xx xxxxxxx xxxx s bydlištěm x některém xxxxxxxx xxxxx (94/795/JVV).
7x) Směrnice Rady 2003/109/ES ze xxx 25. listopadu 2003 x xxxxxxx postavení xxxxxxxx příslušníků třetích xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
7x) Nařízení Xxxx (XX) č. 415/2003 ze xxx 27. února 2003 x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 1/1991 Sb., x zaměstnanosti, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
8x) Směrnice Rady 2005/71/ES xx xxx 12. xxxxx 2005 x zvláštním postupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8c) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/17/ES xx xxx 22. prosince 2003, xxxxxx xx mění xxxx X xxx 1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx X xxx 4.1.2 Xxxxxxxx příručky, s xxxxxxx na zařazení xxxxxxxxx na xxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx víza.
8x) Úmluva k xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Beneluxu, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX/Xxx (99)13 ze xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxx konzulární instrukce.
Rozhodnutí Xxxx 2004/17/ES xx xxx 22. prosince 2003, kterým xx xxxx xxxx X xxx 1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx X bod 4.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vstupního xxxx.
8e) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti.
8x) Xxxxx č. 455/1991 Sb., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
8x) Zákon č. 277/2009 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) Xxxxxxxx Xxxx 2001/40/ES xx xxx 28. xxxxxx 2001 x vzájemném xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
9x) §149 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní řád.
9x) Xxxxxxxx Rady 2003/86/ES xx xxx 22. xxxx 2003 x právu xx xxxxxxxx xxxxxx.
9x) §2 x 3 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §26 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9x) Rozhodnutí Xxxx 2004/114/ES xx dne 13. prosince 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dobrovolné xxxxxx.
9x) Xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES xx dne 29. dubna 2004, xxxxxxxx xx vydávání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx stali objekty xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány.
9x) §232a xxxxxxxxx zákona.
9x) §171a xxxxxxxxx xxxxxx.
9i) §171a x 171d xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Xxxxx č. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucích, xx xxxxx xxxxxx č. 379/2007 Xx.
9x) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) §37a xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 382/2008 Xx.
9x) §98 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 161/2005 Xx.
9x) §20a xxxxxx x. 589/1992 Xx., o pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 241/1994 Sb., xxxxxx č. 160/1995 Xx., zákona x. 113/1997 Xx. x xxxxxx x. 492/2000 Xx.
9o) §24 xxxx. 2 zákona x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx nouzi.
10) §57 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10a) Zákon č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10b) Xxxxxxxxx §114 xxxxxx č. 561/2004 Xx.
10c) Xxxxx č. 94/1963 Sb., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §12 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx znění xxxxxx č. 2/2002 Xx. x zákona x. 165/2006 Xx.
11a) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx veřejných prostranství xxxxx, o způsobu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x náležitostech x xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx x oznamování čísel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx čísel, xx xxxxx xxxxxxxx x. 193/2001 Xx.
11b) §17a xxxxxx x. 94/1963 Xx.
11x) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., o pojistném xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
12) §27 xxxxxx č. 592/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx č. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Sb. x xxxxxx x. 438/2004 Xx.
12x) §151 xxxxxx č. 500/2004 Xx.
12x) §150 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
13) Xxxxxxxx Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x právu občanů Xxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodně xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx.
13x) Xxxxxxxxx obchodní zákoník, živnostenský zákon, xxxxx č. 220/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, České xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13x) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 1612/68 xx xxx 15. xxxxx 1968 o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxxxxxxxxxx.
13c) §32 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx.
13x) §30 x 31 zákona x. 155/1995 Xx.
13x) §25 x §38 písm. x) xxxxxx č. 155/1995 Xx.
13x) Například Xxxxxxxx Xxxx 68/360/EHS, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Společenství.
14) §116 xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech.
15x) Xxxxxx 2 xxx 14 Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 562/2006.
15b) Xxxxxxx X, xxxx X xxxxxxxx 3 xxxx. x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 562/2006.
15x) Xxxxxx 3 Xxxxxxxx Rady 2001/51/ES xx xxx 28. xxxxxx 2001, kterou xx doplňuje článek 26 xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 14. xxxxxx 1985.
15x) Zákon č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
15x) Rozhodnutí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Radě xx dne 25. xxxxxx 1996 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (96/409/SZBP).
15x) Nařízení Xxxx (XX) č. 2252/2004 ze xxx 13. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxx xxx bezpečnost x xxxxxxxxxxx prvky x xxxxxxxxxx pasech a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx znění.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16x) §2 xxxx. 7 x §14a xxxx. 2 xxxxxx x. 325/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx.
16x) §15 xxxxxx č. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx.
17) §200o x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
17x) Nařízení Xxxx (XX) č. 343/2003 xx xxx 18. xxxxx 2003, kterým se xxxxxxx kritéria x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x azyl podané xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx x členských xxxxx.
18) Zákon č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x pyrotechnických předmětů x o změně xxxxxx č. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákona x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §1 xxxx. 2 a 3 zákona č. 37/1989 Xx., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx látkách x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx..
19x) §36 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším odborném x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon).
20) Xxxxxxxx Xxxx 2003/110/ES ze xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxx xxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cestou.
20x) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 871/2004 ze xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxx nových funkcí x Schengenském xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx a o xxxxx zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21b) Zákon č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §17 xxxx. l) xxxxxx x. 256/1992 Xx.
23x) Zákon č. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 289/2005 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
24) Zákon č. 97/1974 Sb., o xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 343/1992 Sb.
24x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24x) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
24x) Část xxxxx a xxxxx správního řádu.
25) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x znalcích x tlumočnících.
26) §244 xx 250k xxxxxx x. 99/1963 Xx.
26x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru XXX/Xxx (99)13 xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 810/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx o vízech (xxxxxx xxxxx).
28) §42 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxx x. 518/2002 Xx., zákona x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx. x xxxxxx x. 176/2007 Xx.
29) Xxxxxxxx Xxxx 2005/71/ES xx dne 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx.
30) Například xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx péči x nestátních zdravotnických xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
31) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxxx x oznamování xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx potřebných x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 193/2001 Xx.
32) Směrnice Xxxx 2009/50/ES x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx.
33) Zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1408/71 xx dne 14. xxxxxx 1971 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 883/2004 x koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
34) §319 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 362/2007 Sb.
35) Například xxxxx č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x jiné způsobilosti xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx států a x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x poskytováním xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Zákon č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) Nařízení Xxxx (XX) č. 343/2003 xx xxx 18. xxxxx 2003, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
38) §143 xxxxxxxxx xxxx.
39) §14a xxxx. 2 zákona x. 325/1999 Sb., xx znění xxxxxx x. 165/2006 Xx.
40) Nařízení Xxxx (XX) č. 1030/2002 ze xxx 13. xxxxxx 2002, xxxxxx se xxxxxxx jednotný xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 380/2008.
41) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
42) §27 xxxxxx č. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky.
43) §2 xxxx. x) zákona x. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.
44) Xxxxx č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Zákon č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx.
46) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 274/2008 Xx.
Zákon č. 341/2011 Sb., x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
46) §75 xxxxxxxxx zákoníku.
§15a xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 494/2012 Sb.
47) Směrnice Rady 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pobývajícími rezidenty.
48) §46a xxxxxx x. 325/1999 Xx., ve znění xxxxxx x. 379/2007 Xx., zákona x. 427/2010 Sb. x xxxxxx č. 103/2013 Xx.