Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.12.2007.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.12.2007 do 23.04.2008.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
326/99 Sb.

 

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1
Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12
Prostředky k pobytu na území §13
Hraniční průvodka §14
Pozvání §15 §15a

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a
Dlouhodobé vízum §17b
Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18
Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19
Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b
Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu
Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31 §32
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34
Prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů §35
Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39
Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40
Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41
Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu
Povolení k dlouhodobému pobytu §42
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a
Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b
Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ve zvláštních případech §42g
Náležitosti k žádosti o vydání zelené karty §42h
Modrá karta §42i
Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §45 §46
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d
Zrušení a zánik platnosti zelené karty §46e
Zrušení platnosti modré karty §46f §47 §48 §48a §48b
Oddíl 4
Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49
Díl 5 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území
Výjezdní příkaz §50
Rozhodnutí o povinnosti opustit území §50a
Díl 6 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54
Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55
Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57
Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61
Zánik platnosti dlouhodobého víza §62 §63
Studium §64 §64a §64b
Hlava IV - Trvalý pobyt na území
Díl 1 §65
Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74
Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82
Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85
Díl 3 §86
Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt §87a §87b §87c
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území a zánik jeho platnosti a důvody pro zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie §87d
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e
Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f
Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j
Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k
Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m
Díl 3 - Potvrzení a průkazy
Potvrzení o přechodném pobytu na území §87n
Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie §87o
Prodloužení doby pobytové karty o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87p
Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87r
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87s
Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87t
Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y
Skončení platnosti průkazu §87z
Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93

Hlášení k pobytu držitele zelené karty §93a §94 §95 §96 §97
Hlášení změn §98
Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a
Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100
Domovní kniha §101
Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103
Povinnost dopravce §104
Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105
Povinnosti orgánů státní správy §106
Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112 §113

Cestovní průkaz totožnosti §114
Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115
Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a
Neplatnost cestovního dokladu §116
Zadržení cestovního dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a
Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b
Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e
Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f
Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a
Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121
Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122
Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123
Dobrovolný návrat §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území §123b
Finanční záruka §123c
Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a
Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128
Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129
Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150 §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153
Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIV - Správní delikty

Přestupky §156 §156a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §157
Společná ustanovení ke správním deliktům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162
Ředitelství služby cizinecké policie §163
Odbor cizinecké policie §164
Působnost ministerstva §165
Oprávnění ministerstva §165a
Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166
Oprávnění policie §167

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168
Odchylky od správního řádu §169 §170 §170a §170b
Soudní přezkum §171
Žaloba §172

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173

Trestní zachovalost §174
Přiměřenost §174a §175
Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176
Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a
Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b
Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c
Totožnost §177
Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d
Důvody znemožňující vycestování §179
Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a
Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b
Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c
Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d
Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e
Partnerství §180f
Úhrada nákladů spojených s výukou českého jazyka a zkouškou znalostí českého jazyka §180g
Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §182 §182a §182b
Přechodná ustanovení §183 §184 §184a
Část druhá §185
Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích
Správní poplatky §186
Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187
Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188
Část šestá - Závěrečná ustanovení
Zrušovací ustanovení §189
Účinnost §190
č. 140/2001 Sb. - Čl. II
č. 217/2002 Sb. - Čl. IV
č. 222/2003 Sb. - Čl. II
č. 428/2005 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV
č. 136/2006 Sb. - Čl. VII
č. 161/2006 Sb. - Čl. II
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
č. 379/2007 Sb. - Čl. II
č. 140/2008 Sb. - Čl. VII
č. 427/2010 Sb. - Čl. II
Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.

326

XXXXX

xx xxx 30. xxxxxxxxx 1999

x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky a x změně xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), Xxxxxxxxxxxx vnitra (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") x Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx v této xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx,1a) xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.1b)

(3) Xxxxxx vstupu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxxxxx i xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednanou s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1c) x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru,1d) xxxxx xxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 30.4.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§2
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx zákon xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx2) xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cizích ozbrojených xxx xx území,3)
c) xxxxxxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx účelem xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx3a) xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX
XXXXX NA XXXXX
§3
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x místě x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Hraničním xxxxxxxxx xx rozumí
a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "mezinárodní smlouva") xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxx zákonem,
b) xxxxxxxxxxx letiště, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,3b) xxxxx splňuje xxxx podmínky:

1. xxxx xxxx mezinárodní letiště xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) x

2. xxxxxxxxxxxx letiště xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,3b)

x) xxxxxxx xxxxxxx3b) xxxx
x) prostor mezistátního xxxxx x xxxxxx xxxx mezistátní xxxxxx xxxx nákladní xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx je x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§4
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xx území, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx ukončení hraniční xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.3b)
(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxx na území xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx hraniční xxxxxxxx xx základě mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrola xxxxxxxxx xx území.

§5
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx území x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).
(2) Při xxxxxx xx xxxxx je xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x xxxx xx xx xxxxxxxx povinen
a) vyplnit x podepsat hraniční xxxxxxxx,
x) strpět ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pomocí osobních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx v nosiči xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince s xxxxxxxxxxxxx údaji zpracovanými x xxxxxx dat xxxxxxxxxx dokladu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Povinnost předložit xxxxxxxx doklad xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx 15 xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxx 2 xxxx. a) se xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xx
x) xxxxxxxx xx orgánu xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx5),
x) přes území xxxxxxxx (§152), xxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodní smlouvy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxx policii xxxxxxxx xxxxxx. Nemá-li občan Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxx nebo nemůže-li xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožní, xxx xxxx xxxxxxxxx x skutečnost, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx dokladem. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Evropské xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx území, xxxxxxxx-xx xx na něho xxxxxx xxxxxxxxx.

§6

§6 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§7

§7 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

Účinnost od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§9
Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, jestliže
a) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x pobytu,
c) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx cizinec xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx k xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx doklady prokazující xxxx x zabezpečení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředků k xxxxxx na xxxxx x x vycestování x xxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxx (§154),
g) xx zařazen do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxx mezinárodními smlouvami x xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx hranicích5a) (xxxx xxx "smluvní xxxx"), za účelem xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx smluvních xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"); xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx vízum xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx,
x) xx xxxxxxx nebezpečí, xx by xxxxxxx xxxx při svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,
i) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxx svém xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxx bezpečnost xxxx x něm xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx cizinec xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx v seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx (§182x odst. 1) (xxxx xxx "xxxxxxx nemoc").
(2) Xxxxxxx, xxxxxxx bylo uděleno xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem převzetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xx x).
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx
x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
1. xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5,
2. xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxx,
3. je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx závažnou xxxxxx,
4. xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx by při xxxx xxxxxx na xxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxx
5. xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx (§154 xxxx. 2), xxxxxxx, xx trvá důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx narušit veřejný xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
1. x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),
2. xxxxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx x pobytu,
3. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. xx-xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx pobytu xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek.
(4) Xxxxxxx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx odepře vstup xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 písm. x). Xxxxxxx policie xxxxxxxxx i x xxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxx, xx tento xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx se nevydá, xx-xx důvodem odepření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, je povinen xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx zpět xx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§10
§10 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Xx.

§11

§11 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§11x

§11x zrušen právním xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§12
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vycestováním x xxxxx
(1) Zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx s vycestováním x xxxxx xx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx dopravy při xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx nákladů x xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx lze místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx
x) xxxxxxx z xxxx vedeného x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx může během xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx prostředky xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx zajištění, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Peněžní xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx měně nebo x xxxx volně xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§13
Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území se xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň xx xxxx
1. 0,5xxxxxxx xxxxxx existenčního minima xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx6) (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xx 1 xxx xxxxxx, jestliže tento xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx,
2. 15xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxx xx xxxxx přesáhnout xxxx 30 xxx, s xxx, xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx celý xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx o 2xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
3. 50násobku částky xxxxxxxxxxxx minima, jestliže xx jedná o xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx přesáhnout 90 xxx, xxxx
x) dokladu xxxxxxxxxxxxx zaplacení služeb xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx, xx služby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx území xxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx
x) výpisem x účtu vedeného x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx kterého xxxxxxx, xx xxxxxxx může xxxxx pobytu x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx, který bude xx území studovat, xxxx předložit xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx vydaný státním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx zajistí xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx výši xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobytu, xxxx xxxxxx x xxx, xx veškeré náklady xxxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx uhrazeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx). Xxxxx xxxxxx x závazku xxxx xxxx nedosahuje, xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx existenčního xxxxxx x závazkem xx xxxx předpokládaného xxxxxx, xxxxxxx xxxx 6xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx nahradit xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx.
(4) Xxxxxxx, který xxxxxxxx věku 18 xxx, xx povinen xxxxxxxx zajištění prostředků x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxx xxxx.

§14

Xxxxxxxx průvodka

Hraniční xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jménu a xxxxxxxx, dnu, xxxxxx x roku xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x sérii x xxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx průvodka xxxx xxxxxxxx číslo xxxx, tovární xxxxxx xxxxxxx, s xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx poznávací xxxxxx x státní poznávací xxxxxx tohoto xxxxxxx x jeho xxxxx, xxxxx x místo xxxxxx xx xxxxx x xxxxx vycestování x xxxxx, xxxx x místo xxxxxx xx území.

Účinnost od 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§15
Xxxxxxx
X xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx na území xx xx xxxxxxxxxxx x území,
b) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx z xxxxx,
x) spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx dobu xxxxxx xx xxxxx až xx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx též x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x pobytem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§15x
(1) Rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxxx,
x) rodič, xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxxxxx 21 xxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx žije xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx 21 xxx xxxx xxxxxx dítě xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a
d) xxxxxxxxxxxx xxxxx příbuzný xx xxxxxxxxx xxxx sestupné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx občana Xxxxxxxx unie.
(2) Xx-xx xxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) studium, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxxx občanem Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na budoucí xxxxxxxx,
x) se xxxxxx xxxxxxxxx připravovat xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nemoc nebo xxxx, anebo
c) z xxxxxx dlouhodobě nepříznivého xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Ustanovení xxxxxx xxxxxx, týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxx hodnověrným xxxxxxxx xxxxxx, že
a) xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx neuvedeným x xxxxxxxx 1, pokud
1. xx xxxxx, xxxxx xx občanem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx povolen xxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx, xxx s xxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx domácnosti,
2. xx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
3. xx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx sám postarat xxx osobní péče xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx
x) má x xxxxxxx Evropské unie xxxxxx vztah xxxxxxx xxxxxx rodinnému x xxxx x ním xx společné domácnosti.
(5) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx se použijí x na cizince, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a).

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx xx území

§16

(1) Xxxxxxx xxxxxx na xxxxx přechodně

a) po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebyl-li xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odepřen xxxxx na území,

b) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxx dne xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (§88).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx dnem x xxxxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx hranic.

Účinnost xx 1.5.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§17
Xxxxxxx může xxxxxxx xx xxxxx přechodně
a) xxx víza,
b) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xx xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo
d) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§17x
Xxxxxxxxxx víza
Krátkodobým vízem xx
x) xxxxxxxx xxxxx - vízum xxxx X,
x) průjezdní xxxxx - vízum xxxx X,
x) xxxxx k xxxxxx xx 90 xxx - xxxxx xxxx X,
x) vízum xxxx X, X xxxx X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx").
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§17x
Xxxxxxxxxx víza
Dlouhodobým vízem xx
x) xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx - xxxxx xxxx X,
x) vízum xxxx D xxxx X+X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx vízum xxxxxxxxx xxxxx").
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 129/2008 Xx.)
§18
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx,
x) xxxxxxx-xx xxx přímo použitelný xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx6a) x xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx smlouvou nebo xxxxxxxxx vlády [§181 xxxx. x)] xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx nařízením [§181 xxxx. x)],
x) xx-xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b)
x) je-li
1. ve xxxxxx xxxxx xxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; tento xxxxxxx současně xxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. umístěn x xxxxxxxxx xxxx7) xxxx x zařízení xxx zajištění xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") (§130); tento xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxxx 15 xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx x jiným xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x tento cizinec xxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx xxxxxx 15 xxx může po xxxx hospitalizace xxxxxxx xx území x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxxx smluvního xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,
5. xxxxx, který xxxx xxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxx xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x cestuje xx xxxxxx xxxxx x rámci Xxxxxxxx xxxx xxxx člen xxxxxxx žáků, doprovázené xxxxxxxx, a xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx jednotném formuláři7b), x němž xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
6. rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx přechodného xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx, xxxx
7. xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx7c) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx") x xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 měsíce, nebo
e) xx-xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pozbylo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx nepřekročí 3 xxxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, x xxxxx xx vízum xxxxxxxxxx, x zánik xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx nevyžaduje, policie xxxxxx, jestliže xxxxxxx
x) xxxxxxx ohrozil xxxxxxx xxxxxxx,
x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx na území xxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx oprávněn xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxx zjistí xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x), f), x), x), x) xxxx x),
x) xx xxxxxx xxxxxxx neprokáže zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13) xxxx nepředloží ověřené xxxxxxx (§15 x 180),
x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx x území, xxxx
x) xx území xxxxxx na cestovní xxxxxx, který byl xxxxxxx státu, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx,
xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rodinného života xxxxxxx.
(2) Pobyt xxxxxxx xx území, k xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, zaniká, xxxxxxxx xxxxxxx na území xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §181.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx výjezdního příkazu. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx x xxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx podle xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx").
Účinnost od 1.5.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§20
§20 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Xx.

§21

§21 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxxx xxxxx
§22
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx, diplomatická mise xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx") xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx cestě x xxxxx jednoho xxxxx xx xxxxx jiného xxxxx.
(3) Doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxx podle předpokládaného xxxxx cest na xxxxx, nejdéle xxxx xx 6 měsíců.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx na xxxxx xx xxxx 5 xxx,
x) obousměrné opravňuje xxxxxxx xx dvojímu xxxxxx na xxxxx xx dobu 5 xxx,
x) xxx xxxxxxx xxxxx cest xxxxxxxxx xxxxxxx k opakovanému xxxxxx xx xxxxx xx xxxx 5 xxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx výjimečně xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7d). X tomto xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxx policie.
(6) Xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxx je xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podat rodinný xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b). X tomto xxxxxxx vízum uděluje x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx policie.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§23
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxx
(1) K xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak,
a) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx státu, který xx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx státní xxxxxxx xxxxx z xxxxx xx cílového xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx oprávněn x pobytu x xxxxxxxx xxxxx bez xxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx (§13) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vycestováním z xxxxx,
x) xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu, xx xxxxxx závažnou xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx požádat xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 5 xx cizinec xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx žádá o xxxxxxx víza xx xxxxxxxxx přechodu. Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxxxxx, že je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxx xxxxx
§24
(1) Xxxxxxxx xxxxx uděluje zastupitelský xxxx xx žádost xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx čekání xx xxxxxxx spoj je xxxxx pobývat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx letištního xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx, xxxxxxx xxxx na 3 xxxxxx.
(3) Letištní xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx čekání xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxxxxx pobytu po xxxx čekání xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
(4) Cizinec, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx předpise xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. x), může x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xx základě uděleného xxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu pro xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx účely udělení xxxxxxxxxx xxxx považuje xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§25
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
X xxxxxxx x xxxxxxx letištního xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) cestovní xxxxxx,
x) xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxx státě xxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx obrazový xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx jeho vycestování x xxxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxx k xxxxxx xx 90 xxx
§26
(1) Xxxxx x pobytu xx 90 xxx xxxxxxx, xxxxx není xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx cizince.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx podle předpokládaného xxxxx cest xx xxxxx, nejdéle xxxx xx 2 xxxx.
(3) Xxxxx x pobytu xx 90 xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
(4) Vízum x xxxxxx xx 90 xxx opravňuje x xxxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx pobytu na xxxxx nesmí xxxxxxxxx 3 xxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx víza x pobytu do 90 dnů xxx xxxxxxxxx podat xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7d). X xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Žádost x xxxxxxx víza x xxxxxx do 90 xxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b). V xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyznačuje xxxxxxx.
(7) Xxx, kdo vízum x xxxxxx do 90 dnů xxxxxx, x něm xxxxx xxxx xxxxxx.

§26x

§26x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2009 (do xxxxxx č. 278/2009 Xx.)
§27
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xx 90 dnů
(1) K xxxxxxx o xxxxxxx xxxx k pobytu xx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) fotografie; xx xxxxxxx, pokud bude xxxxxxxxx xxxxxxxx záznam xxxxxxx,
x) policií xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx (§13) x xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx prokazující zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx zprávu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; o předložení xxxxxxxx zprávy xxx xxxxxxx pouze v xxxxxxx důvodného xxxxxxxxx, xx závažnou nemocí xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje uvedené x žádosti o xxxxx.
(2) X xxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx8) xxxxxx Úřadem xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x x) x xxxxxx o xxxxxxxxx ubytování xxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxx na xxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx cizinec xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x pobytu xx 90 dnů xx xxxxxx výzkumu xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx8a), xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x výzkumnou xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) x e).
(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x pobytu xx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění po xxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180i xxxx. 2. Žádá-li xxxxxxx x udělení xxxxxx víza jako xxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo víza xxxxxxxxxxxxx, xx dále xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prohlášení, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx bude xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x fotografie.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§28
Xxx podání xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 5 xx cizinec xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním pojištění xx dobu xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x udělení xxxx xx hraničním xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x §180i xxxx. 2. Xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx prokázat zajištění xxxxxxxxxx x pobytu xx území (§13), xxxxxxxx zajištění nákladů xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x území (§12) x předložit xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx x. 278/2009 Xx.)
§29
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx pobytu na xxxxxxxxxx vízum
(1) Xxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxx platnost víza x pobytu do 90 xxx x xxxx pobytu na xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x době xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Policie xx žádost cizince xxxxxxxxx xxxxxxxx průjezdního xxxx x dobu xxxxxx xx toto xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podá x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx součet xxxx předchozího a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxxxx.
(2) Dobu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx prodloužit, xxxxx xxx prodloužení doby xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xx území xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxx důvod xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxx víza (§61).
(3) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx do 90 dnů x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 nebo 2, s výjimkou xxxxxxxxxx, x dále xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; to neplatí, xxxxx xx cizinec xxxxxxxxx pojištěn xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8b) xxxx pokud xx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) X žádosti x prodloužení platnosti xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1, s xxxxxxxx fotografií.
(5) Xxxxxxx xx xxxxxx cizince xxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx platnosti xxxxxx xxxx x předloží xxxxxxxxxxx xxxxx §25, x výjimkou fotografie. Xxxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxx se xxxxxxx xxx, xxx doba xxxxxx cizince v xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx 3 měsíce. Xxxx platnosti xxxx xxxxx prodloužit, pokud xxxxxx xxxxxxxx důvody xxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vízum xxxxxx Xxxxxx republikou
(1) Xxxxx xxxxxxxxx udělí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx vízum xxxx vízum k xxxxxx do 90 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx podmínky:
a) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx států,
b) není xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx ohrozit jeho xxxxxxxxxx xxxx v xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahy smluvních xxxxx,
x) Xxxxx republika xx xxxxx jeho xxxxx, xxxx x xxxxxxx průjezdu xxxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxx smluvním státem, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx, do xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxxx víza (§23, 25 x §27 odst. 1 x 2); xxx-xx x xxxxxxx víza xxxxx §26, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx8c), x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxx §180x odst. 1 xx dobu xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx-xx být xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx prohlášení, xx xx xxxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx smluvních xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxx 3 xxxxxx x průběhu 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx těchto xxxxx.
(3) Xxxxxx-xx podmínky podle xxxxxxxx 1 splněny, xxxx Česká xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxxxx úmluvami x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hranicích x xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx8d), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Orgán, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx schengenské xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem x xxxxxxxxxx České republiky xx považováno za xxxxx vydané Českou xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vízum xxxxxx xxxxx smluvním xxxxxx
(1) Jednotné xxxxxxxxxxx xxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx státem opravňuje xxxxxxx x pobytu xx xxxxx po xxxx v xxx xxxxxxxxxx, xxxxx z xxxx xxxxxx platnosti xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx.
(2) Policie xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x jednotného xxxxxxxxxxxxx víza xxxxxxxx xxxxx smluvním xxxxxx
x) xxxxxxxxxx platnost x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx smluvním xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §29,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx předloženým xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx (§13), xxxx
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx přestal xxxxxxxx xxxxxxxx z podmínek xxx xxxx udělení.
(3) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx smluvního xxxxx, xxxxx vízum udělil.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 30.6.2008 (xx xxxxxx č. 124/2008 Xx.)
§30
(1) Vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 měsíce.
(2) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx rodiny, studia xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx podle §42 xxxx. 3 xxxx za xxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§49).
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uděluje x xxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxx, xxxxx podle odstavce 2 x xxxxx xxxxxxxxx na 6 xxxxxx.
(4) Vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, studia nebo xxxxxxxxx výzkumu, povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx podle §42 xxxx. 3 nebo xxxxxxxx x trvalému xxxxxx opravňuje xxxxxxx x xxxxxx na xxxxx po xxxx 3 pracovních dnů. Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx 30 pracovních dnů. X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx první nebo xxxxxx xxxxxxx podle xxxx druhé brání xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, považuje xx xxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx pominou. Xxxxxxx xx povinen po xxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jde-li o xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx převzetí povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxxxxx xxxx vědeckého xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, nebo Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx udělí xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx X+X, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §29x odst. 1 x 3.
(6) Xxxxxx x xxxxxxx víza x pobytu xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx je xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem vědeckého xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx8a) x xxxx x xxxxxx xx 90 xxx, xxxxx xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx delší xxx 3 měsíce.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 30.6.2008 (do xxxxxx x. 124/2008 Xx.)
§31
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx
(1) X žádosti x xxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx (§13),
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx (§174); xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx mladšího 15 xxx,
x) fotografie; to xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) K žádosti x xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx zaměstnání xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x) x x). Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxx povolení xxxxxxx. Xxxxxxxx k zaměstnání xxxxxx xxxxxxx předkládat x xxxxx jednací xxxxxxx o jeho xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx výzkumu xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení k xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx8a), xxxxxxx předložit
a) xxxxxx x hostování uzavřenou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx,
x) náležitosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) x x),
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace (§42x odst. 1) x účelu jeho xxxxxx xx xxxxx x
x) na xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 5.
Dosavadní xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.
(4) Povinnost xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx splněnou, xxxxx cizinec podá xxxxxx o xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, jde-li x xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8f), xx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx ohlášení živnosti xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x kterého xxxxxxxxxxxxxx xxxxx živnost xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxxx xx požádání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) vydaného xxxxxx, jehož xx xxxxxxx státním občanem, xxxxx x xxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxx x posledních 3 letech xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx čestné xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx stát xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; doklad xxxxx vyžadovat xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx důvodného podezření, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(6) Před vyznačením xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním pojištění xx xxxx xxxxxx xx území; to xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx uvedené x §180x xxxx. 2.

§32

§32 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Sb.

Účinnost xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§33
Xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx x území brání xxxxxxxx na jeho xxxx nezávislá xxxx xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx §179 xxxx. 5,
x) xxxxx xx xxxxxxx nebo poškozeným x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx je xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §67, 68 a §69 xxxx. 2, xxxxx x xxxx xxxxxxx nebylo xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxx
x) který xxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx nebo povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému pobytu, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx podává na xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx cizinci, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx není možné (§120x).
(4) Xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx; xxx-xx x xxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) nebo xxxxx xxxxxxxx 3, dobu xxxxxxxxx xxxxxxx na 6 xxxxxx.
(6) Cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xx xxxxxxxx policie xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx; brání-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nezávislá, xxx xxxxxxxxx nahradit xxxxxxx prohlášením.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx č. 278/2009 Xx.)
§34
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx
X žádosti o xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx je cizinec xxxxxxx předložit
a) xxxxxxxx xxxxxx, je-li jeho xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) ověřenou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx existenci xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx doklad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx potvrzující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x),
x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. c),
f) xxxxxx x podání xxxxxx a xxxxxx xx přiznání odkladného xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x cizince xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. d).
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 30.6.2008 (do xxxxxx č. 124/2008 Xx.)
§35
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx k pobytu xxx 90 xxx
(1) Xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx je xxxxxx než xxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx xx xxxxxx cizince opakovaně xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx, xxx který xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x na xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 5 písm. x). X žádosti x prodloužení doby xxxxxx xx území xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, náležitosti xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) x na xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 5 písm. x). Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx. Povinnost xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění po xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu8b) nebo xxxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx povinen xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx.
(3) Dobu xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx prodloužit, xxxxx xxxxxxx xxxxxx důvod xxx xxxxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§37).
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§36
Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx x doby xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx víza x xxxx pobytu xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §34 xxxx. x), x), d) a x) x v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle §33 xxxx. 3, xx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx na xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx náležitost xxxxx §34 písm. a), xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vycestování x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx policie xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Dobu xxxxxxxxx xxxx a xxxx pobytu xx xxxxx na xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxx platnosti xxxxxx xxxx (§38).
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2009 (do xxxxxx x. 278/2009 Xx.)
§37
Xxxxxxx xxxxxxxxx víza x pobytu xxx 90 dnů
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx, jestliže xxxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx účel, xxx xxxxx bylo xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) o xxxxxxx xxxxxxxxx víza xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx víza x pobytu xxx 90 dnů, jestliže
a) xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx víza xxxxx nepravdivé údaje xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx víza,
c) policie xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§167 písm. x)] xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) a
1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzení x tom, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxx
2. ačkoli xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxx nepožádá,
d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx c) bodu 1 nebo x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2,
x) jiný xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování xxxxxxx x vyhoštění xxxxxxx xx svého xxxxx9a) x xxxxxx odsouzení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx nejméně 1 xxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx xxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx některého xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování, x xxxx z xxxxxx xxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx území, xxxxx
x) xxxxxxx xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxx schopnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
xx xxxxxxxx, že důsledky xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(3) Policie x xxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx lhůtu x vycestování z xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§38
Xxxxxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území
(1) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx xx území xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx vycestování a x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 nejpozději xx 5 xxx po xxxxxx xxxxxx znemožňujících xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, a cizinec xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx víza ve xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo bylo-li xxxxx xxxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx žalobě xxxxxxxxx xxxxxxxx účinek; jedná-li xx x zrušení xxxxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxxx §33 odst. 3, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x závazné xxxxxxxxxx9b) x zániku xxxxxx znemožňujících xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.5.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§39
Xxxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx
(1) Dlouhodobé xxxxx xxxxxxxxx států xxxx X+X xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vízum (§22), x xx x průběhu 3 xxxxxx xx xxxx xxxx platnosti.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2009 (do xxxxxx x. 278/2009 Xx.)
§40
(1) Xxxxxxxxxxxxx vízem xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x pobytu xx 90 xxx xxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx "Diplomatické xxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx do diplomatického xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxx, xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx x imunit.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx letištní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx nebo xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oficiální xxxxxxx x xxxxxxxx jako "Xxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výsad x xxxxxx.
(3) K xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx požádání předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx pobytu na xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180x xxxx. 2.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a zvláštní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

§41

Prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx vízum nebo xxxxxxxx xxxxx prohlašuje xx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 30.6.2008 (xx xxxxxx č. 124/2008 Xx.)
§42
Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, hodlá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx x trvá-li xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §33 odst. 3 a xxxxxxxx xx xxxxx pobývá xx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx na xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 let.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nezaopatřené xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx cizince, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxx xxx za xxxxx účelem na xxxxx pobývá (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). X xxxxxxx je rodinný xxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 písm. x), x) xx x) x xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 5. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180x xxxx. 2.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá xxxx člen personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 4 xx xxxxxx xxxxxxx x žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx podává xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx úředním xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumného pracovníka, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xx xxxxx xx dobu xxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 382/2008 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx území
(1) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx území9c) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") je xxxxxxxx podat cizinec, xxxxx xx
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx byl cizincem x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx osvojen xxxxx jehož poručníkem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x povoleným pobytem xx území, xxxxx xx bude péče x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx udělen xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2); xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx přímý xxxxxxxx xx vzestupné xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx poručník xxxxxxxxxxx cizince,
f) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx věk xxxxxxxx, který xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx rodiny x rodičem nebo xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1, kterému xxx xx xxxxx povolen xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nositele xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití rodiny xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) V xxxxxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů nebo xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx xxxx cizinec xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného soužití xxxxxx xxxxx xx xxxxx policii.
(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx udělí, xxxxxxxx
x) xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx území xx xxxx nejméně 15 xxxxxx; jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx musí xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx 20 let,
b) xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx azyl xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxx manželství xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xx xxx xxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu2),
d) xxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx f).
(6) X xxxxxxx polygamního xxxxxxxxxx xxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydat xxxxxxx, xxxxx manžel xx nositelem oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx s jinou xxxxxxxxx pobývá.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 30.6.2008 (xx xxxxxx č. 124/2008 Xx.)
§42x
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx
x) náležitosti uvedené x §31 odst. 1 písm. a), x), x) a x),
x) xxxxxx potvrzující xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx-xx x žádost o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného soužití xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, kterému byl xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx soužití xxxxxx x tímto xxxxxxx, xxxxxxxx zástupcem xxxx poručníkem; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx tento xxxxxx nemůže x xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxxxx předložit,
d) xxxxxx prokazující, že xxxxxxx příjem rodiny xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxxx
1. xxxxxx životních xxxxx9d) xxxxx xxxxxx x
2. xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx věrohodně xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nositelem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, kterému xxx xxxxxx azyl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x udělení xxxxx, xx xxxxxxx povinen x xxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxx doklad x fotografie a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).
(3) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx požádání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxx x §31 xxxx. 5.
(4) Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po dobu xxxxxx na xxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180x xxxx. 2.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 30.6.2008 (xx xxxxxx x. 124/2008 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx oprávněn podat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx přechodně xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx.
(2) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx. Na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxx podat x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx vstupu xx xxxxx.
(3) X žádosti x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx prokazující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,
b) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180x odst. 2,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx než součet xxxxxx xxxxxxxxx minim9d) xxxxxxxx x x xxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx normativních nákladů xx xxxxxxx stanovených xxx xxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx své a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx posuzovanými osobami xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx uvedené v §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1, x výjimkou xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x), x
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x u kterého xxxxx xxxxx o xxxxxx povolení xxxxxxx, xxxxxxxxx zaměstnavatele, xx xxxxxxx zaměstná, x xxxxxxxxxxx uvedené x §31 odst. 1 xxxx. x), x), x) a x). Xx požádání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx náležitosti podle §31 xxxx. 5.
(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxx povolen xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xx území xxxxxx státu právní xxxxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(6) Rodinný xxxxxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx-xx x případy xxxxxxx x §180x xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxxxxx, že úhrnný xxxxxxx xxxxxx žadatele x společně x xxx xxxxxxxxxxxx osob [xxxxxxxx 3 xxxx. x)] xxxxxx nižší xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxxx x x ním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx příspěvku na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) nebo částky, xxxxxx žadatel věrohodně xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x společně xxxxxxxxxxxx xxxx; a xxxx náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) a x). Na požádání xx xxxxxxx příslušník xxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 5.
Účinnost od 21.12.2007 xx 30.6.2008 (do xxxxxx č. 124/2008 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxx9d) xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx x xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §64, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo x konzervatoři, xxxxx xxxx uskutečňováno x xxxxx výměnného programu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx úplatu.
(2) X xxxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx
x) předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. a), x), x), e) a x),
x) xxxxxxxxx souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x jeho xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx nezletilý,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx (§13), jde-li o xxxxxxx na vysoké xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx případech doklad x xxx, že xxxxxxx xx pobyt xxxxxxx xxxxxxx tuzemská xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 5.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxx na xxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180x xxxx. 2.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 382/2008 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx9g) xxxx ministerstvo na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx
x) pravděpodobnou obětí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x lidmi9h), xxxx
x) xxxxxx, pro kterou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx9i), xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxx odhalení xxxxxxxxx xxxx organizované skupiny xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nedovoleného xxxxxxxxxx xxxxxx hranice
za xxxxxxxx, xx spolupracuje x xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být neprodleně x jazyce, ve xxxxxx je schopen xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx x x podmínkách tohoto xxxxxx. Cizinci je xxx xxx, kdy xxx xxxxxx podle xxxx xxxxx, poskytnuta xxxxx 1 měsíce xxx xxxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx; platnost xxxx lhůty může xxx ukončena, xxxxx xxxxxxx přestal xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx o zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxx xx xxxxx x xxx s xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxx xxxxx nemá vliv xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx v trestním xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Žádost x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany2).
(4) X xxxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xx-xx xxxx xxxxxxxxx, x to i xxxxx uplynula-li doba xxxx platnosti, xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území x xxxxxxxxxx.
(5) Povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany na xxxxx xxxx dále xxxxxxxxxxxx vydat xx xxxxxx cizinci, xxxxx xx
x) manželem,
b) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxx nezpůsobilosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svěřen xx xxxx
xxxxxxx uvedeného x odstavci 1, xxxxx xx x xxxx podání xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdržoval xx xxxxx x xxxxxxx pobytu je xxxxxxxx soužití xxxxxx. X žádosti o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x), x) nebo x), předložit xxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx, x xx x tehdy, uplynula-li xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx.
(6) Nemůže-li xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení, nebo xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zajistí mu xxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s ubytováním xxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 30.6.2008 (do xxxxxx x. 124/2008 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx výzkumu
(1) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx8a) xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x výzkumnou xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx9j) x hodlá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 měsíce (xxxx xxx "výzkumný xxxxxxxxx"). Výzkumnou organizací xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výzkumná instituce, xxxxxx škola9k) nebo xxxx výzkumná xxxxxxxxxx xxxxxxx do seznamu xxxxxxxxxx organizací schválených xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j). Xxxxxxxxx činností se xxxxxx xxx činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx zemí xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9j).
(2) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxx výzkumný xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx výzkumu xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx vědeckého výzkumu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předložit
a) xxxxxx x hostování9j),
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. x), x) x x),
x) písemný závazek xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx případné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vycestováním x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x xxxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx, x
x) xx xxxxxxxx náležitosti uvedené x §31 odst. 5.
(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx do xxxx, xxx xx na xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180x odst. 2.
(5) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx úhrady xxxxxxxxxxx zdravotní péče xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx.
§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x účinností xx 21.12.2007

§42x

Xxxxx karta

(1) Žádost x xxxxxx xxxxx xxxxx32) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx území xxxxx xxxxxxx přechodně po xxxx delší xxx 3 xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx cizincem, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x

x) xxxxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx pobývá xx území,

c) rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx §42c xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a dočasný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x investicemi, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx,

x) xxxxxxx, který xx území xxxxxx xx základě oprávnění x pobytu xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území34).

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx trvalo xxxxx 3 xxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx podává xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxx xx oprávněn xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx podat ministerstvu xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx

x) xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx na xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie x xxxxxx podá xx xxxxx do 1 xxxxxx xxx dne xxxxxx xx území.

(4) Xxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x x výkonu zaměstnání xxxxxxxxxxxx vysokou kvalifikaci xx xxxx v xx uvedenou.

(5) Jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx modré xxxxx xx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx orgánu35).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o vydání xxxxx karty zamítne, xxxxxxxx

x) xxxxxxx předložil xxxxxxxx xxxxx pozměněné xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 odst. 1 xxxx. f), x), x), i) nebo x),

x) se nejedná x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) může xxx xxxxxxxx cizincem, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx povolení xxxxxxx záznam "XXXXX XXXXX XX".

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty podléhá xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx změnami xxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx dvou xxx xxxxxx xx xxxxx xx držitel xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 pracovních xxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx modré karty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx splnil xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, od xxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx modré xxxxx, xxxxxxxx pracovní xxxxxx, xxx kterou xxxx xxxxx karta vydána, xxxxx modré xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx jejího xxxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§42x
Xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx modré xxxxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 písm. x), d) x x),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx výši sjednané xxxxx měsíční xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1,5násobku xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
d) xxx-xx x výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, doklad x xxxxxxx podmínek pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx karty xx území pobýval xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §42b odst. 1 xxxx. d).
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx převzetí modré xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, x xx xx xxxx pobytu xxx xxx vstupu xx xxxxx do xxxx, xxx se xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32), x na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4.
§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§43
Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx na xxxxx xxxxx §33, pokud xxxxx xxxxxxx na xxxxx bude xxxxx xxx 1 xxx x trvají-li xxxxxx, xxx které xxxx xxxx vízum xxxxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 382/2008 Xx.)
§44
(1) Policie xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu formou xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §78; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účel xxxxxx.
(2) Cizinec, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§42x) xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§42x) xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx na xxxxxxx x převzetí xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx, kterým xxx cizinci xxxxxxx xxxxxxxxxx pobyt za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx, studia nebo xxxxxxxxx výzkumu na xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx dnem jeho xxxxxxxx.
(3) Na průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx xx §79 xxxx. 2 a §81 vztahují obdobně.
(4) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxx x dobou xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxx na xxxxx, xxxxxx xxx 1 xxx,
x) 1 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pobytu delší xxx 1 rok xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx (§44 xxxxxxxx 1), který xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx 1 xxx,
x) 2 xxxx x případě xxxxxxxxxx soužití xxxxxx, xxxx-xx nositeli xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu,
e) odpovídající xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx době xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx vydán xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxx stanovené ve xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci, xxx-xx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx na xxxxx xxxxx §42x,
x) odpovídající x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výzkumnému xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) 2 roky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nejméně xxxx na dobu 6 xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 30.6.2008 (xx xxxxxx x. 124/2008 Xx.)
§44x
(1) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx
x) xx xxxx stanovenou x §44 xxxx. 5,
x) xxxxxxx xx xxxx stanovenou v §44 odst. 4 xxxx. x), x), x) až i),
c) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1, xxxxx xxx vydán nositeli xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x),
x) xx xxxx 5 xxx, xxx-xx x xxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. d).
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx na xxxxx (§42x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx nejdéle x 2 xxxx, pokud xxxx xxxxxx za xxxxxx vzdělávání xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx studia na xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxx, xxx jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x odborné xxxxx x xxxxxxxx hostitelské xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neprodlužuje.
(3) Xx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx se §35 xxxx. 2 x 3, §36, §46 xxxx. 3 a 7 a §47 xxxxxxxx obdobně.
(4) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) a xxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx je cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu8b) xxxx pokud úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx způsobem. Xxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx udělen xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití rodiny xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxx povolení (§46x).
(5) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §42x odst. 3, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx vydaného státem, xxxxx je xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, a lékařské xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx nemocí. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 7 xxxx 8. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx9h), xxxxxxxxx pracovní xxxxxxx, dohodu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x f).
(6) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx vydaného xxxxx §42x xx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. a), x), x) x x),
x) xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx po dobu xxxxxx xx území; xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8b) xxxx xxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) prokázat xxxxxxxxx prostředků k xxxxxx xx území (§13), xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxxxx případech xxxxxx x xxx, že xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx přebírá tuzemská xxxxxxxxxxx organizace,
d) předložit xxxxxxx rodiče, případně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poručníka, x xxxx xxxxxxx na xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx se podává xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx náležitosti podle §42x xxxx. 4, x xxxxxxxx fotografie. X případě změny xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx.
(8) X žádosti x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem vědeckého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §42x xxxx. 3 xxxx. x) x x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Platnost povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx policie shledá xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení (§46x). Xxxxxxx příslušník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x) a c) xx f) x xxxxxxxx, xx je xxxxxxxx příslušníkem výzkumného xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 30.6.2008 (xx xxxxxx x. 124/2008 Xx.)
§45
(1) Cizinec, který xxxxx na území xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx který xx byl xxxxxxx, xx povinen požádat xxxxxxx o udělení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx udělit x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §33 odst. 1 xxxx 3 x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x §42 xxxx. 2.
(2) Xxxxxxx x povoleným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx oprávněn po 3 letech xxxxxx xx území xxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx jiným xxxxxx.
(3) Cizinec s xxxxxxxxx dlouhodobým xxxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx rodiny, který xx xxxxxxxxxx osobou xx nositeli xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nepřetržitě xx xxxx nejméně 2 xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v důsledku xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo
b) x xxxxx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx z xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx x povoleným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx ke xxx rozvodu xx xxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 2 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a doby xxxxxx xxxxxxxxxx neplatí, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 4 xx xxxxxxx xxxxxxx předložit
a) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 nebo 4,
x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx §42x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5), nebo xxxxxxx-xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) výpis z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx zachovalosti (§174); xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let,
g) xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 4 zaniká xxxxxxxxx 1 roku xxx dne, xxx xxxxx důvod xxxxxx.
(7) Xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytem xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx oprávněn xx splnění xxxxx xxxxxx nebo xx 1 roce xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx jiným xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxx §46x xxxx. 1 písm. x) xx x).
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 30.6.2008 (xx xxxxxx č. 124/2008 Xx.)
§46
(1) Pro povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 1, §33, 34, 37, 38, §55 xxxx. 1, §56, §58 odst. 3 a §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx vízum x xxxxxx nad 90 xxx. X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx §42 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180x odst. 2.
(2) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxx. a) platí xxxxxxx §56 vztahující xx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx.
(3) Pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx §55 odst. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), e), x) a x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) a §62 xxxx. 1.
(4) Xxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 písm. x), x), x), §56 odst. 2 xxxx. a) x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx.
(5) Xxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx (§42d) xxxxx xxxxxxx §37, §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 písm. x) až x), x), h) a x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 odst. 1 vztahující xx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx.
(6) X žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. a), x) xx x).
(7) X xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx podnikání xx xxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxx České republiky x stavu xxxx xxxxxxxx nedoplatků x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení o xxx, xx nemá xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxx bylo povoleno xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9m) jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx subjektem xxxx plátcem pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti, xxxxxxxx doklad vydaný xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tuto skutečnost.
(8) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8d) xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx živnostenský list xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx potvrzení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx cizinec splňuje xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti, x náležitosti xxxxx xxxxxxxx 7 x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x) až x).
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 382/2008 Xx.)
§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx
(1) Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného soužití xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx platnost xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití rodiny, xxxxxxxx
x) cizinec byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování xxxxxxx x vyhoštění xxxxxxx xx svého xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx podezření, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx některého xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx z důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx vstup x xxxxx cizinců xx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxx pobytové kontrole xxxxxxxxx schopnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x neprokáže xx xxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) bylo xxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 1 xxxx. x) nebo x),
x) xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx nemá na xxxxx zajištěno xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx závažnou xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vstupem cizince xx území,
i) cizinec xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx manželství xxxx xxxx účelově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxx.
(3) Policie x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xx stanovené xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (do xxxxxx č. 382/2008 Xx.)
§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx7c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolení x dlouhodobému pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx
x) xxx držitel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost Xxxxx republiky,
c) xxxx xxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx věci vyhošťování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení xx svého xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx v délce xxxxxxx 1 rok xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účel, xxx xxxxx bylo xxxx povolení xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx policií,
f) držitel xxxxxx xxxxxxxx nemá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. c)] xxxxxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx9o), xxxx
x) xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právní postavení xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxxx x současně x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxx území
za podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx držitele tohoto xxxxxxxx.
(3) Xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx policie xxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx postupuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x rezidentovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinnému příslušníkovi xxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx území
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx9f), xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx povolení xxxxx §42x xxxx. 1,
b) xx to xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo
c) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požádá.
(2) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx vycestovat.
(3) Postup xxxxx odstavce 2 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx uděleného povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dokončí xxxxxxx vyhoštění cizince xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxxxxxx zrušení platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území.
(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 5; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Ministerstvo x xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; výjezdní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx udělí xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Cizinec xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xx žádost xxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx pracovník xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx,
x) xxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx vyhošťování rozhodl x vyhoštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnost nebo xxxxxxx xxxxxxx připravuje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx z xxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx upravujících xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx zjištěno, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx bezpečnost České xxxxxxxxx xxxx závažným xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxxxx xxxxxx,
x) výzkumná xxxxxxxxxx, xxxxx x výzkumným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j), xxxx xxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxxxx organizací schválených xxx xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx xx třetích xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9j); xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx pracovník xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx x tomto xxxxxxx xxxxxxx,
x) výzkumný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxx §42f xxxx. 3,
x) zjistí, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx nebo prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx
x) výzkumný xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx důvodu pro xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx udělí xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx pracovník xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
§46x vložen xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§47
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxx nejdříve 120 a nejpozději 14 xxx před xxxxxxxxx platnosti xxxx x xxxxxx nad 120 dnů. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx důvody xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx žádost xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx důvodů; xxxxx xx do doby xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx platné.
(2) Xxxxx xxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxx o povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x podané xxxxxxx.
(3) Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 4 xx xxxxxxx povinen xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí nebo x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. x) nebo x) a xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§48
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx úhradu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx cizince, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx poskytnutí dočasné xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a) (xxxx xxx "xxxxxxx požívající dočasné xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) a x), §33 xxxx. 3 xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území (§43),
x) xxxxx je xxxxxx x §42x xxxx. 1 xx xxxxxxxx x xx lhůtě xxxxx §42e xxxx. 2,
x) který podal xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xx území,
d) kterému xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§48a

(1) Xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §42e odst. 2, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx, kterému xxxx xxxx xxxxxxxx vydáno, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx

x) 1,6násobku xxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9d), xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)],

x) 1,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx posuzovány 2 xx 3 xxxxx,

x) 1,4násobku xxxxxx xxxxxxxxx minima žadatele x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx společně posuzovány 4 xxxxx,

x) 1,3xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 x xxxx osob.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx x ohledem xx majetkové xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx příspěvek xxx xxxxxxxxxx ode xxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxx podle §42e xxxx. 2. Xxxxxxxx příspěvek xx xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu 1 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení x jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx i opakovaně.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx povinen xxxxx své finanční x majetkové xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx poměry své xxxxxx formou čestného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx dostupnými xxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) odpovědnost xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx (§15 a 180),

b) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx majetkových xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§48x

(1) Je-li xxxxxxx, xxxxxxx xxxx poskytnuta xxxxx xx rozhodnutí, xxx bude xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx (§42e odst. 2), xxxxxxx, který podal xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem ochrany xx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx povolení xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx nepotvrdil, xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1.

(3) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx.

§48x xxxxxx právním předpisem x. 379/2007 Sb. x účinností xx 21.12.2007

Oddíl 4

§49

Přechodný pobyt xx xxxxx xx xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušníkům xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx x České republice xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §18 xxxx. x) xxxx b), xxxxxxx xxxxxxx během pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx uvedenou x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx.

(4) Xxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxx opakovaně xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§50
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Výjezdní xxxxxx xx doklad, xxxxx uděluje xxxxxxx x moci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x dlouhodobému xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, po xxxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b), xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,, po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx nevyžaduje, xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2),3a) nebo xxx xxxxxxxx vyhoštění.
(2) Výjezdní xxxxxx dále xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx víza (§41), xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného tímto xxxxxxxxxxxxx (§49 xxxx. 5) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, k xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx. Výjezdní xxxxxx xxxx xxxxxxx ministerstvo xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxxxx podle §66 xxxx. 1 písm. x) xxxx §67.
(3) Xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxx, která xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladných xxxxx, x x xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(4) Doba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx příkaz xxxxx být xxxxx xxx 60 dnů, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx výjezdním xxxxxxx vyznačuje xxxxxxx x x případech xxxxx odstavce 2 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx pobytu občanu Xxxxxxxx unie1b) nebo xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx minimálně xx 1 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pobytu xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit bezpečnost xxxxx, závažným způsobem xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx příkaz xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, ve které xx cizinec povinen x xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku nebo xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(7) Výjezdní xxxxxx xx tvar xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vyznačí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být výjezdní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§50x
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
(1) Pobývá-li xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vydaného xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Postup xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx mohl při xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území policie xxxx dále
a) cizinci xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx nevyužil xxxxxxxx xxxxxxxxxx repatriace xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xx účelem xxxxxxxx xxxxx, jestliže

1. xxxxxxx xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx z xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 30 dnů, nebyl-li xxxxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxx, nebo

3. mu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx uděleného xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx (§124b), xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x má xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009 xxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství37) (§129).
(4) Policie x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxx 7 xx 60 xxx. Pokud by xxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 a 3 měla doba x opuštění xxxxx xxxxx běžet x xxxx trvání zajištění xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx ode xxx ukončení zajištění. Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx této xxxx se zajištěním xxxxxxxxx.
§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
Xxx 6
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxx
§51
(1) Vízem xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx opravňuje xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx území x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxx víza xxxx právní xxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxxx xx xxxx v xxx vyznačenou.
(4) Vízum xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1b)
(5) Xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§52
(1) X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být
a) xxxxx vázáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v určení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx vycestování x xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx, aby žádost x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx cestovní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx držitelem, xxxx xx státě, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Při xxxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxx přiměřenost xxxx důvodem xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dopadům této xxxxxxxx xx soukromého x rodinného života xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§53
(1) Žádost o xxxxxxx víza xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxx x udělení xxxx xx podává xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx úřad žádost x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx cizinec požadované xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Zastupitelský xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x udělení víza xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obrazové xxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§54
X xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx jména, xxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx narození, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, jméno x xxxxxxxx otce a xxxxx, rodinný stav, xxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxxxx a xxxxxxxxxxx spojení, xxxx, xxxxx x údaj x xxxx xxxxxx x platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxx, x xxx-xx x cizince x xxxxxxxxx pobytem xx xxxxx jiného státu, x xxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx vrátit, xxxxxx údaje x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx včetně telefonického xxxxxxx (x studentů xxxxx a adresu xxxxx), cíl cesty, xxxxxxxxxx xxxx víza, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx, x případě průjezdu xxxx trasu, a xxx již xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředek, způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx včetně telefonického xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx pobytu xx xxxxx, nebo xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx x příjmení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx x xxxxx uděleným x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx včetně xxxx xxxxxx platnosti, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx jméno x xxxxxxxx, ostatní xxxxx, den, xxxxx, xxx a místo xxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§55
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx xxx starší 180 xxx, s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud odpovídá xxxx xxxxxxxx podobě.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx víza x xxxxx Xxxxx republiky.
(3) Xxxxxxx žádající x xxxxxxx víza xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx sejmutí otisků xxxxx x pořízení xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost od 21.12.2007 xx 30.6.2008 (xx xxxxxx x. 124/2008 Xx.)
§56
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx, s xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx na xxxxx x důvodu xxxxx §33 xxxx. 3, xxxxxxx nebo zastupitelský xxxx cizinci neudělí, xxxxxxxx
x) se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx doklady xx xxxxxx ověření xxxxx uvedených x xxxxxxx x vízum xxxx xxxxxxxx se x přes provedení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx ověřit,
b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx evidován x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xx poznatky o xxx, xx xx xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Česká xxxxxxxxx,
x) nepředloží xxxxxxxxxxx x žádosti o xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx uvede xxxxx xxxxx xxxxxxx žádosti x vydání povolení x zaměstnání x x kterého úřadu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx požádal x xxxx práce xxxx xxxxxxxx nevydá,
g) cizinec x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8f) xxxxx xxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx požádal, x živnostenský xxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. písm. x), b), x), x), x) xxxx x),
x) xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx nasvědčující tomu, xx cizinec po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx území xxxx xx vízum xxxxx xxxxxxx x xxxxxx účelu, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx-xx x případy xxxxxxx x §180x xxxx. 2,
x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx je zjištěna xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx,
x) cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx pořízení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx, x xxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území z xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx zachovalost, xx-xx xxxxxxxxx udělení xxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxx dobu xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x 90 xxx, xxxx
x) x xxxxxxxxxx 5 letech porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx soukromého x rodinného xxxxxx xxxxxxx.
(3) K důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxx víza x xxxxx České xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazku.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxx průjezdní vízum xxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a), x), x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 3 písm. b) xxxx 1, 3 xxxx 4.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx písemně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxx xxxxxxxxx víza x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx posouzení důvodů xxxxxxxxx xxxx. Podání xxxx xxx učiněno x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx, x xx x rozsahu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, x údaj x xxx, x xxx je xxxxxxxxx xxxxxx x důvody xxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx neudělení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxx sám není xxxxxxx Evropské xxxx, x důvody xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x jazyce xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, německém, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§57
(1) Xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x přes xxxxxxx policie xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx úřad je xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx přihlédne. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vízum xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx uděleno, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy uvedené x §108x odst. 2.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx oprávněn provést xxxxxxx xx xxxxxxxxx x vízum.
(4) Stanovisko xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx o xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx nezpřístupňuje.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§58
Xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Vízum xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx zastupitelský úřad, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx jinak.
(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx vízum vyznačeno xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxx vyznačit xxxxx nebo xxxx xxxxx pobytu.

§59

§59 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§60
(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx doby pobytu xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) X prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx požádat x xxxxxxxxxxxx víz nejdříve 120 xxx x xxxxxxxxxx 14 dnů x u krátkodobých xxx xxxxxxxx 30 xxx x nejpozději 3 dny xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx doby xxxxxxxxx xxxx.
(3) X xxxxxxx, xx podání xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zabrání xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nezávislé, je xxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxx podat xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx zániku těchto xxxxxx; xxxxx se xx xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx xxxxxxxx za xxxxxx.
(4) Xxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx vízum xxxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxx prodloužení, xxxxxx žádost xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3, xxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xx prodlouženou xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí.
(5) Xxxx platnosti víza xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Důvody xxx xxxxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) nebylo xxxxxxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx, x to až xx rozhodnutí x xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§61
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x zrušení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx,
x) cizinec xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§116),
x) cizinec xx nežádoucí osobou xxxx xx zařazen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx cizince xxx xxxxxxx xxxxx, který xxx vydal, prohlášen xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, anebo
g) cizinec xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxxxxxx péče x neprokáže xx xxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
xx podmínky, xx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zásahu xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx víza x víza x xxxxxx do 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výjezdního xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x území x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem. Policie xx oprávněna xx xxxx, jehož xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx skutečnost.
(4) Platnost xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx výjezdního xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx víza xxx xxxxxxxxxx odkladu opustit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§62
Xxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx víza xxxxxxx, xxxxxxx nabyl xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) xxxx xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxx xxxxx §30 odst. 2 xxxxxx převzetím povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx účelem studia xxxx vědeckého výzkumu, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx uděleného xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx zaniká xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x udělení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).
(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 4 xxxx. x), §24 xxxx. 3 xxxx. x) x §33 x xxxxxxxxxxxxx víza k xxxxxx xx 90 xxx; xxxxxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 4 xxxx. b) x §24 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx ostatních xxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x území xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§63
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx se osobně xx xxxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vysvětlení xxxx xxxxxxxx víza x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§64
Xxxxxxx
(1) Studiem xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx vzdělávání x xxxxx odborné xxxxxxxxxx x oborech xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, zapsané xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx10a), x studium x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech xx xxxxxx xxxxx9k),
x) xxxxx xx jazykové x xxxxxxx přípravě xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školou, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) vzdělávací xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x xxxxx zkušeností, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x účasti x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx obsah x xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem10b) xxxx jejichž xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx upravující xxxxxxxxxx x xxxxxxx školství, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx praxe xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkušeností xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hostitelské organizaci x době jeho xxxxxx xx tuzemské xxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx tuzemskou xxxxxxx školou, Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, která xx xx území xxxxxxxxxxx složku,
e) odborná xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx mládeže ve xxxx od 18 xx 25 xxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci xxxx součást xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zajišťovaná xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxxx xx xxxxxx xx území nebo xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx organizační xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rozvoj lidských xxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx iniciativ Evropské xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv.
(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxx (§42x) xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňovaného x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odbornou xxxxx xxxxx xxxxxxx praxe xxxxxxxxx.

§64a

§64a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64x

§64x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

Účinnost od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§65
(1) Cizinec je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x svěření xxxxxx xxxxxxx xx náhradní xxxxxxx10c), xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) a x xxxxxxxx §78 x 86 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Povolení x xxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Povolení x xxxxxxxx pobytu xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vydá xxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxx xxxxxx povolení xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

1. xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

2. xx-xx nezletilým xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dítětem, xxxxx xx závislé xx xxxx azylanta, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxx-xx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx,

x) na xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx republiky, xxxx

x) xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nezletilé nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx žádost vydá xxxxxxx, kterému xxxxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx na území xxxx xxxxxxx x xxxxxx podle §77 xxxx. 1 písm. x) xxxx x), xxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xxx.

Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§67
(1) Povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá x xxxxx přechodného xxxxxx xx ukončení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx dva xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx vydá, xx-xx xxxxxxxxx cizinec, xxxxx
x) xx xxxxxx 18 xxx,
x) se xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxx
x) xx xxxxxxx x starší 65 xxx.
(3) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 dále xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvedeného x odstavci 2 xxxx. x) nebo x),
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx b) xxxxxx xx xxxx, xxxx
x) který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx linii xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 závislý.
(4) Xxxxxx je xxx xxxxxxx podmínek v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx o vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštního zřetele.
(5) Xxxxxx lze podat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Povolení k xxxxxxxx xxxxxx může xxx vydáno cizinci xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 pouze xxxx-xx xxxx povolení vydáno xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.
(7) Splnění xxxxxxxx nepřetržitého pobytu xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mladší 15 xxx xxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nejpozději do 2 xxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx prominout xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§68
(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu se xx xxxxxx xxxx xxxxxxx po 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území.
(2) Xx xxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx x na xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a), xxxxx xx na xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Do xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx vyslán xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx osobou, x xxxx xxxx, xx xxxxxx cizinec na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vypomáhal x xxxxxxxx pracemi xx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx základních xxxxxxxxxx, kulturních xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxx xx účelem xxxxxx xx započítává jednou xxxxxxxxx.
(3) Xx doby xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se započítávají x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jednotlivá období xxxxxxxxxxxxx nepřesáhla 6 xx xxxx jdoucích xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 měsíců, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx měsíců, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx období nepřítomnosti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx o xxxxxxxxxxx x narození dítěte, xxxxxxx onemocnění anebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx do xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému pobytu xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx cizinci x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§69
(1) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Žádost x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxx podat xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx cizinec, xxxxx xx být xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xx území x xxxxx xxxxxxxxxxx pobytu x xx manželem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xxxx x xxxxxx uvedených xx xxxxxxxxx právním předpise11),
b) xxxxxx na xxxxx xx základě uděleného xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxx
x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx vydaného xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x trestním řízení xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx organizování nebo xxxxxxxx nedovoleného xxxxxxxxxx xxxxxx hranice.
(3) Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu podle §66 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx podává xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxx xxx policii, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx pobytu.
(5) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx podle §68 odst. 1 xxxxxx cizinec xxxxxxx; xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 4 xx xxxxxxxx podat xxx xx zastupitelském xxxxx.

§69x

§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69b

§69b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 30.6.2008 (xx xxxxxx x. 124/2008 Xx.)
§70
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxx
x) xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx příjmení, xxx, měsíc a xxx narození, xxxxx x xxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx dosažené xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (pracovní xxxxxxxx, xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxx xx území, zaměstnání xx vstupu xx xxxxx (pracovní xxxxxxxx, xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx delší xxx 3 xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxxx), xxx xxxxxx xx území, xxxxx x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, příjmení x ostatní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx xxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, a
e) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, datum xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx je xxxxxxx k xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx,
x) cestovní xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx účel xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx listinu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx1a); to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68,
x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§71 xxxx. 1); to neplatí, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67 xxxx jde-li x xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx po dosažení xxxx 18 let x xxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x),
x) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx, nebo čestné xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx stát xxxxxx doklad xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochrana xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx povinen xxxxxxxxx xxxxx výpis x evidence Rejstříku xxxxxx; xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §67, xxxxxxxxxxx xxxxxx obdobný výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx; xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §68 xxxx. 1, xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §87, který xxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx dosažení věku 18 xxx x xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x), je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, je-li x to xxxxxxx,
x) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx na xxxxx (§71 xxxx. 2),
g) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx poručníka, s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, pokud xxxxx x společné xxxxxxx rodiny s xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx pokud xxxxxxx prokáže, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x důvodů na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xx manželem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx azylanta, xxxxx xxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) a pobývá xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx ochrany xx xxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) až x) a x).
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxx §66 xxxx. 2 je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx lékařské zprávy xxx požádat xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxxx xxxxxx trpí.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§71
(1) Xx xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x trvalému xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx cizince a xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42x xxxx. 3 xxxx. x)] xxxxxx nižší xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) cizince x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx stanovených xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx9e) nebo xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx věrohodně xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx bydlení xxx x společně xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §66 může xxx xxxxx doklad xxxxxxxx xxxxxxxx x příslibu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §70 xxxx. 2 xxxx. x) xx rozumí xxxxxx o vlastnictví xxxx nebo xxxx, xxxxxx x oprávněnosti xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx ověřený xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx s ubytováním xxxxxxx. Úřední ověření xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx souhlas xxxx orgánem policie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu11a) xxxxxxx xxxxxx popisným xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx číslem x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx individuální xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx souhlas xxxx orgánem xxxxxxx xxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Účinnost od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§72
Xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 dnů, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxx jeho skutečné xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§73
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx jeho zrušení xxxxxx xxxxxx moci.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§74
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx ve xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx od vstupu xx xxxxx osobně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vydá xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx12a). Spolu x xxxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxx xxxx x potvrzení x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx. x 274/2008 Xx.)
Xxxxxx xxx nevydání, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
§75
(1) Xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx zamítne, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxxx §70 odst. 2 xxxx. a) xx x), x), x) xxxx x),
x) xxxxxxx x žádosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx polygamního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx již xx xxxxx x xxxxx manželkou pobývá,
d) xx xxxxxxx evidován x evidenci nežádoucích xxxx (§154),
e) xxxxxxx xxxxxxxx x povolení x trvalému pobytu xxxxx §66 trpí xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§169 xxxx. 3), xxxxxxx vypovídat xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), xxxx
x) v xxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxx §67 nebo §68.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xx zařazen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) cizinec xxxxxxxxxx xxxxxx o zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území,
c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174),
x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 odst. 2 xxxx. f),
e) je xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) cizinec xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie,
za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx bude přiměřené x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromého xxxx rodinného života xxxxxxx.
(3) X důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) se xxxx xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Jde-li o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 4, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx projedná vydání xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx státem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému smluvních xxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx policie xxxx ministerstvo oznámí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§76

Xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx zaniká

a) xxxxxxx státního občanství Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizinci trest xxxxxxxxx10) nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx stát Evropské xxxx cizinci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie7c), nebo

d) xxxxxx cizince xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx xx mrtvého.

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§77
(1) Policie nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx prohlášeným xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx pobýval mimo xxxxx států Xxxxxxxx xxxx nepřetržitě xx xxxx delší xxx 12 měsíců, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dítěte, xxxxxxxx onemocněním, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) cizinec xxxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 6 xxx,
x) xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) o xx cizinec xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx práva x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx do 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx bylo podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 nebo §66 xxxx. 1 písm. x) povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx platnost xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx o xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §88 xxxx. 3,
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx převyšující 3 roky, xxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx vyhošťování rozhodl x xxxxxxxxx cizince xx xxxxx území9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování, x xxxx x důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx,
xx podmínky, xx toto xxxxxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxx jeho zásahu xx soukromého nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx x území x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
Účinnost od 27.4.2006 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§78
Xxxxxx x povolení x pobytu
(1) Xxxxxx x povolení k xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo
b) xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Průkazem o xxxxxxxx k pobytu xxxx držitel xxxxxxxxx xxx jméno, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, rodné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jím xxxx xxxxxxxxx datum x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx příslušnost.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§79
Xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu a xxxx jeho xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx obsahuje xxxxx podle §78 xxxx. 3.
(2) Xxxxx xxx xxxxxxx vydán xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx rodný xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx tvaru xxxxxxxx v xxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx x cestovním xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx způsobilosti cizince x právním xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost xx průkazu o xxxxxxxx k xxxxxx.
(4) Xxxxxx x povolení x xxxxxx xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx x xxxxxxx mladšímu 15 let x xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx. Dobu platnosti xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx dobu xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§80
Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu
(1) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxx 90 dnů před xxxxxxxxx xxxx xxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx žádost xxxxx x xxxxx.
(2) X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podat xx 3 pracovních xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Dobu xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §77.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§81
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
X žádosti x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx žadatele, xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobě.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 30.4.2011 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§82
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx o vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx průkaz xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, cestovní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ohlášení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx i v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x tuto xxxxx xxx nelze x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxx x vydání průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 2.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx změně xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1 xxxx. f), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx doklad, xxxxxx, xxxxx platnost xxxxxxxx, a xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§83
(1) Policie x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx7c) (xxxx xxx "xxxxxxxx xx území"), jestliže xxxxxxx
x) splnil xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území (§68),
x) nenarušil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx a
c) prokázal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §71.
(2) Xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x povolením k xxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx současně s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx x to cizinec xxxxxxx požádá x xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Cizinec, xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx (§85 xxxx. 1), je xxxxxxxx požádat x xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx uplynulo xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §71. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxx (§68), xxxxxxxx důvody xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx.
Účinnost od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§84
Xxxxxxx uvede rezidentu xx xxxxx xx xxxxxxx o povolení x pobytu xxxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxx dlouhodobě pobývajícího xxxxxxxxx - XX"7c).
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§85
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxx zrušení platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) rezident xx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo ohrozil xxxxxxxxxx xxxxx, nebo
b) xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx x xxxxxxxx přechodného xxxxxx rezidenta xx xxxxx xx xxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx po xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx k xxxxxx xxx dlouhodobě pobývajícího xxxxxxxxx - XX"7c).
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zrušením xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§86
(1) Platnost xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx
x) uplynutím xxxx v xxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizince x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) úmrtím xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx mrtvého,
f) zrušením xxxxx o místu xxxxxxxxx pobytu cizince xx území.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, jestliže
a) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx uvedené xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx celistvost,
b) xxxxxx xxxxxxxx nesprávné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny, xxxx
x) xxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx skutečné podobě xxxx xxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, považuje xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx prokázaný x xxxx xx xxxxxx xx xxxxx12b). Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podepsaným prohlášením xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx souhlasí. Xxxxxxxxxx prohlášení xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prokazatelně xxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§87
(1) Xxxxxxx xxxxxx 18 xxx svěřený xx náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10c) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, jíž xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx xx xx xxxxx nachází ústav, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy; xxxxxxx xx předložení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k trvalému xxxxxx xx území.
(3) Xxxxxxx podle odstavce 1 je oprávněn xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx dokladu.
(4) Policie xx požádání xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu. X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxxxx do 30 xxx xx dosažení xxxx 15 xxx.
(6) Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx náhradní výchovy xxxx dosažením věku 15 let xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxx, xxx xxx cizinec svěřen xx náhradní výchovy, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx cizinec xxxxxx xxxxxxxxx vzdává; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jejím xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx nabude xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1a),
c) skončí xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(7) Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx cizince svěřeného xx xxxxxxxx výchovy xx dosažení věku 15 xxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx
1. je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx převyšující 3 xxxx,
2. oznámí policii, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx ověřeným xxxxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1a), xxxx
4. xxxxxxx xxxx 18 xxx; xx xxxxxxx, je-li cizinec xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, nebo do xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. a), xxxx-xx ji xxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 před xxxxxxxxx xxxx 18 xxx cizince, xxxx
x) xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(8) Xxxx, kdy xxxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území a xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx byl cizinci xxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx §80 xx 82 xx xxxxxxxx xx cizince x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(10) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx, považuje xx xxxx xxxxx xx území xx xxxxxxxx věku 15 xxx xx xxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Policie vydá xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xx jeho žádost xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx území, xxxxx občan Evropské xxxx
x) xxxxx xx xxxxx pobývat xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx13) x
x) xxxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nenarušil veřejný xxxxxxx.
(2) K žádosti x vydání xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie předloží
a) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx účel xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x zdravotním xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxx pobytu zaměstnání, xxxxxxxxx nebo jiná xxxxxxxxx xxxxxxx13a), a
e) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxx je občanem Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 3 měsíce13) xxxxxxxx x xxxxxxx Evropské xxxx, xx povinen x žádosti předložit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. b), xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §15x xxxx. 1 xxxx. x), také xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Účinnost od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx na xxxxx pobývat xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx13) xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx požádat policii x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu. Xxxxxx xx povinen xxxxx xx xxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §87x xxxx. 2, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §87x xxxx. 2 písm. x), doklad xxxxxxxxxxx, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxx podle §15x xxxx. 1 xxxx. x), také xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxx Evropské xxxx1b), který xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx příslušníku xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx občanem Xxxxxxxx xxxx, vydá xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx na území xxxxxx jako člen xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx x xx xxxxxxxxxxx Ministerstvem zahraničních xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x přechodnému pobytu xx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx vstupu na xxxxx. Rodinnému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.
(3) K xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx Evropské xxxx1b) xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxx doklad xxxxxxxxxxx, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x zánik xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx zrušení přechodného xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Policie xxxxxx x xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx, xxxxxxxx
x) žadatel nepředloží xxxxxxxxxxx stanovené zákonem,
b) xxxxxxx se stal xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§106 xxxx. 3), x xxxxxxxx osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx13b),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx osob (§154).
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1x), xxxxxxxx
x) se xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx příspěvku xx xxxx xxxx systému xxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky (§106 xxxx. 3), x výjimkou xxxx, xx které xx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Evropských xxxxxxxxxxxx13b),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx při xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx veřejné zdraví xxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx onemocnění xxxxx xx 3 xxxxxx po vstupu xx území,
za podmínky, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zásahu xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(3) Policie v xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) na xxxxx stanoví xxxxx x vycestování x xxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; občan Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx ve stanovené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xx §76 xxxx. a), b) x x) xxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xx zamítnutí xxxxxxx x vydání xxxxxxxx k přechodnému xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §87x xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx nemocí, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx po vstupu xx xxxxx,
x) xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x cílem získat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx účelově xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx účelově prohlášeným xxxxxxxxx bylo určeno xxxxxxxxx,
x) xx bez xxxxxxx xxxxxx nedostaví x xxxxxxxx (§169 xxxx. 3), xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) K xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxxxx pouze za xxxxxxxx, xx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx žadatele.
(3) X xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zařadil xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxxx xxxxx, který žadatele xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zařadil.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 2742008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx unie
(1) Policie xxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx pokud o xx xxxxxx nebo x xxxxxx uvedených x §87x.
(2) Policie xxxx ukončí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx
x) xxxxxx Xxxxxxxx unie xxx zrušen xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx skutečně xxxxxx o dítě, x xx xx xxxx vzdělávání xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx, střední x xxxxx odborné xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxx,
x) občan Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10c) svěřeno xx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx méně než 3 xxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx než 1 xxx,
xx podmínky, xx toto xxxxxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxx xxxx zásahu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx x udělí xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxx xxxxxx; rodinný příslušník xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx vycestovat.
(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xx §76 písm. x), x) x x) xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx jeho xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13)
x) po 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxx skončení zaměstnání, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) dosáhl xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx důchod13c) xxxx xxx vznik nároku xx starobní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx13d) x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 let,
c) xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 2 xxx; xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx neplatí, pokud xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx nárok na xxxx xxxxxxxxx důchod x xxxxxx pracovního xxxxx nebo xxxxxx x povolání13e),
d) jestliže xx xxxxxxxxx, podniká xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxx týdně xxxxx xx území, xxxxx xx území xxxxx nepřetržitě pobýval x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, podnikal xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost xx xxxx xxxxxxx 3 xxx, nebo
e) jde-li x občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxx byl xxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xx xxxx žádost xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx13), xxxxxxxx občan Xxxxxxxx unie o xxxxxx xxxxxx povolení xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) na jeho xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx c) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx vykonávané xx xxxxx za xxxxxxxx, xx občan Xxxxxxxx xxxx xxx zaměstnán, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx výdělečnou činnost xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x zpravidla xx xxxxx den xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx13a) xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx c) xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx je manželem xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a) xxxx jehož xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxx, po xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx České republiky, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx x), xx xxxxxxxx, xx xxx občanu Xxxxxxxx unie1b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Podmínka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xx území xxxxxxxxxx celkem 6 xxxxxx ročně, nebo xxxxxxxx-xx xxxx xxxx
x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx-xx o těhotenství x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, studium xxxx xxxxxxx školení, xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx vyslání xx xxxxxxxxx.
(8) Xx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxx xxx svěřen do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx §87 xxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (do xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx13)
x) xx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území,
b) xx 2 xxxxxx xxxx nepřetržitého xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), který xx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobou po xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx1a), xxxxx xxx xx území xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx1b), xxxxx xx území xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a
1. xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 2 xxx,
2. x xxxxx občana xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx pracovního xxxxx xxxx nemoci z xxxxxxxx, xxxx
3. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v důsledku xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx
x) pokud xx xxxx pobyt xx xxxxx v xxxxx Xxxxx republiky, nebo
b) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx
1. z xxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx unie1b), který xx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx postarat, xxxx
2. xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x trvalému pobytu, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx občana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx společné xxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xx §87x xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost od 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) K xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) cestovní xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87x xxxx. 1, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx doklad xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx §87x xxxx. 1, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x
x) xxxxxx x zajištění ubytování.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx11a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě orientačním xxxxxx a xx xxxxx stavebního xxxxxx xxxxx pro bydlení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx oprávněná xxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx občanu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi, xxxxx xx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx průkaz x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx (§87x), x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx (§87t)12a). Xxxxx x xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.
(2) Xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx nabylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxx xxxx zrušení xxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (do xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx pobytu
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) žadatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,
c) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxx pokud účelově xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx prohlášeným xxxxxxxxx bylo určeno xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (§154),
x) xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b),
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxx závažnou xxxxxx, xxxxx o povolení x xxxxxxxx pobytu xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 3 xxxxxx po vstupu xx území,
g) se xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§169 xxxx. 3), xxxxxxx vypovídat xxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxx xxxxxx potvrzeny xxxxxx xxxxx §87x nebo 87x.
(2) K důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx mezinárodního závazku. Xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu xx smluvním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x řízení xxxxxxxxx ke skutečnostem, xxxxx xxxxx x xxxxxx zařazení. Xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxx zrušení x xxxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx
(1) Policie nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx držitel xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pořádek, není-li xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx s xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx prohlášeným xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxx xx dobu xxxxx xxx 2 xx xxxx jdoucí xxxx,
xx podmínky, že xxxxxxxxxx bude přiměřené x xxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx požádá.

§87m

Na xxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx §76 písm. x), b) xxxx x) vztahuje obdobně.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx o přechodném xxxxxx na území xxxx držitel xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx číslo a xxxxx skutečnosti xxxxxxxx xx přechodného xxxxxx xx xxxxx.
Účinnost od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx cizích xxxxxxxx xxxxx mezinárodních zvyklostí.
(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, datum x xxxxx narození, xxxxxx příslušnost, číslo xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, rodné xxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx však xx 5 let. Platnost xxxxxxx xxx x xxxxxxx dobu prodloužit, x xx x xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx skončením xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) X xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §87a odst. 2 xxxx. x), x), x) a xxxxxx potvrzující, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx xx změně xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Policie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, shledá-li xxxxx xxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §87f.

§87x

Xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Xxxxxx x povolení x trvalému pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx se v xxxxxx českém a xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvyklostí.

(2) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxx samostatný xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, datum x místo narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xx území, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx vydává s xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx. Xxxxxxxx průkazu xxx prodloužit o 10 xxx, x xx x opakovaně.

Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Evropské xxxx
(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx požádat xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xx lhůtě do 15 dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx důvody xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx těchto xxxxxx.
(3) X žádosti x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx dále povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx.
(4) Xxxxxxx dobu platnosti xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87l).

§87x

Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému pobytu

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx veřejnou xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx dvou xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx samostatný xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxx prokazuje xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx x další xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx §87r xxxx. 3 x §87s vztahují xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Pokud xxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydán xxxxxxxxxx xxxxxxx České republiky xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx se x potvrzení o xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, průkazu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xx xxxx jméno, xxxxxxxx x ostatní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x cestovním xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx po xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxx zbavení způsobilosti x xxxxxxx úkonům xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx území, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§87x
(1) Xxxxx Evropské xxxx, xxxxx žádá x xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx území xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizené xxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x poškozené xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x vydání xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizený nebo xxxxxxxxx, je povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; obdobně se xxxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxx x vydání xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §87x xxxx. 2. Žádá-li xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx skončení xxxx platnosti z xxxxxx xxxxx §87z xxxx. 1 xxxx. x), je povinen xxxxxxxxx fotografie, cestovní xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx, který xxxx x provedení změny x průkazu x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Evropské xxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx průkazu x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxx 180 xxx, x výjimkou cestovního xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxx žadatele.
§87w xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x účinností xx 27.4.2006
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx xx žadatel xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx občana Evropské xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx xx xxxxxx xx úředním xxxxxxxxx. Xxxxxxx je povinen x xxxxxxx xxxxx
x) xxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx příjmení, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, místo x stát xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, rodinný xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (pracovní xxxxxxxx, xxxxx a adresa xxxxxxxxxxxxxx), xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx zařazení, xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, předchozí xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxxx a místo xxxxxx), xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x ostatní jména, xxxxxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx a xxxx xxxxxxxx x bydliště xxxxxxx nebo xxxxxxxx x
x) jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx a bydliště xxxxxx x dětí.
§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 27.4.2006
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx pobývat xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx; xx tuto dobu xx jeho xxxxx xx území xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx pobývat xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x účinností xx 27.4.2006
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§87x
Xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazů
(1) Xxxxxxxx průkazu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx skončí
a) xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx odcizení,
c) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxx zbavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx průkazu x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx průkazu xxxx xxxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx průkazu xx xxxxxxx, nebo
f) xxxxxxxx údaje x xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx.
(2) Xxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxxx x něm xxxxxxx xxxx nečitelné xxxx xx xxxxxxxx xxxx celistvost,
b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provedené xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podobě jeho xxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx přítomen a xxxx uzná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xxxxxxxx xx xxxx xxxx podle odstavce 2 za xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxx12b). Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx vlastnoručně podepsaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx prohlášení xx xxxxxx stává xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozhodnutím. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx předem prokazatelně xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87xx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx
(1) Platnost xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o omezení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie na xxxxx, nebo
f) xxxxxxxxx xxxxxxxx potvrzení o xxxxxxxx pobytu xx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na území, xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx v xxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx přítomen x xxxx uzná xxxxxx xxxxxxx platnosti potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxx xx stav xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx a xxxx xx xxxxxx xx xxxxx12b). Odůvodnění xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podepsaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx zrušením xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx stává xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§88
(1) Narodí-li se xxxxxxx xx území, xxxxxxxx xx jeho xxxxx na xxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx xxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx, za xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Pobývá-li zákonný xxxxxxxx narozeného xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxx podle xxxxxxxxxxx odstavce xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxx x pobytu xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx stejného druhu xxxx; xx xxxxxxx, xxxxx narozený xxxxxxx x této době xxxxxxxxx x území.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xx povinen x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx podání xxxxxxx x této xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx doby, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§89
(1) K žádosti xxxxx §88 xxxx. 2 je zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předložit
a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx zákonného zástupce, xxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cestovního dokladu, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx,
x) rodný xxxx dítěte,
c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxx.
(2) X žádosti xxxxx §88 xxxx. 3 xx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx cizince xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x).

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX

§90

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) cizinci xxxxxxxxxxx x xxxxx vyznačením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx cestovního xxxxxxx.

Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§91
Xxxxxxx občanu Evropské xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) občan Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, nebo xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx jiný xxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxx x skutečnost, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx průkaz x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xxxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§92
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx
Xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxx cizince xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, odepře xxxxxxx xxxxxxxxxxx x území, xxxxx při hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx policií, xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx ubytováním a xxxxxxx po xxxx xxxxxx na xxxxx xx do xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx vzniklé xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 15 let xx xxxxxxxxxxxxxx; policie xxxxxx xxxxxxxxxxx z území x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zákonný zástupce xxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx, xx jeho xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx zájmy cizince, xxxxxxx ponechává na xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX MÍSTA XXXXXX XX ÚZEMÍ

§93

(1) Xxxxxxx je povinen xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx (§97); xx xxxxxxx, pokud jde x cizince xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrovaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxxxx se xxxx nevztahuje na xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) je povinen xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xx území, xxxxx xxxx předpokládaný xxxxx xxxx delší xxx 30 xxx; tato xxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx na xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x objektu xxx x vlastníkovi xxxxxxxxxxx, x xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

§93x
Xxxxxxx x xxxxxx držitele xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxx zelená karta, xx povinen xxxxxx xxxxxxxxx stanovenou v §93 odst. 1 xxxxxx.
(2) Při xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vstupu xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 odst. 2); xxxxxxxxxxx-xx jej, je xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx na xxxxx.
(3) Policie xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx ji xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx x tom xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Xx. x účinností xx 1.1.2009

§94

§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2008 (do xxxxxx č. 129/2008 Xx.)
§95
Xxxxxxxxx hlásit xxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx, ve xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx který xx xxxxxxx x xxxxxxxxx cele7) xxxx x zařízení (§130).
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§96
(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx byl cizinec xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,13) xxxx právnická xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx ústavní xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona x xxxxxxxx úkonu, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87).
(2) Osoba xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x případě fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx území.

§97
Cizinec nebo xxxxx xxxxxxx v §96 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxx, xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxx xxxxxxxxx, trvalé xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, předpokládanou xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, se xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§98
Xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxxxx xxx vydán xxxxxx x pobytu xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx x povolení x xxxxxx, x xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx území xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxx, pokud předpokládaná xxxxx místa xxxxxx xxxx xxxxx xxx 180 xxx.
(2) Za xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxx x xxxxxxxx úkonu, xxxxx změnu xxxxx xxxxxxx x §96 xxxx. 1.
(3) Xxxxxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx na xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx hlásit změnu xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxx policii xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx místa xxxxxx, xxxxx předpokládaná xxxxx místa xxxxxx xxxx xxxxx než 30 xxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území bez xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx území xx 30 xxx xxx dne změny xxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xx xxxxx xxxxx pobytu bude xxxxx xxx 90 xxx.
(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §96 odst. 1 xxxxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pravdivost údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (do xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§98x
Xxxxxxx údaje o xxxxx hlášeného pobytu xxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxx-xx zápis xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx padělaných xxxxxxx nebo nepravdivě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxx-xx objekt, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x pobytu na xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §100 xxxx. x), nebo
d) zaniklo-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, na jehož xxxxxx xx cizinec xxxxxx k pobytu xx území, a xxxxxxx-xx xxxxx objekt xxxx jeho vymezenou xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx o místě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx návrh xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx k užívání xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx části; xxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodu je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Policie x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Místem xxxxxx xxxxxxx je x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x jehož xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx pobytu cizinci xxxxxx xxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx
§99
(1) Ubytovatelem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu.
(2) Ubytováním xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, podnájemní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§100
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx cizince,
b) xxxxxxx policii xxxxx xx míst, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx rodinný život,
c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§102),
x) zajistit xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ubytovateli v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x obci, popřípadě xxxxxx nebo kraji. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hygienických xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x uvedením xxxxx, xxxxxxxx, ulice, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx kontrole.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§101
Xxxxxxx kniha
(1) Domovní xxxxx je xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jméno x xxxxxxxx ubytovaného cizince, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; digitalizovaná xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx vyloučena.
(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx x srozumitelně. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx časového.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx 6 xxx xx xxxxxxxxx posledního zápisu.
(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.15)

§102
Xxxxxxxx ubytování
(1) Ubytovatel xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx jeho xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx ubytovatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. b), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uschová xx xxxx 6 let xx ubytování xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 129/2008 Xx. a 274/2008 Xx.)
§103
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dále xxxxxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxx pracovní xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx platného cestovního xxxxxxx x xxxx, xx-xx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xx území,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxx, průkaz o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu nebo xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přihlašovací xxxxxxxx (§97); povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx mladší 15 xxx xxxx,
x) xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxxxxxx cestovního dokladu, xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx lhůtě stanovené xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx území; občan Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxx xxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx; rodinný příslušník xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx nebo xxxxxxx x pobytu rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, nemá-li xxxxx doklad xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx však xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx příjmení, xxxxxxxx xxxxx, změnu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x průkazu x povolení x xxxxxx cizince, v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské unie, x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo v xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské unie, x to xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx, a xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka, xx xxxxx do 15 xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx doklady xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x dbát, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxx xxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) odevzdat xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx doklad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději 3 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx víza x xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x území,
j) xxxxxxx xxxxxx, zničení, xxxxxxxxx xxxx odcizení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx policii xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx dne, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx; xxxxx tato xxxxxxx nastala v xxxxxxxxx, ohlásí xx xx stejné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pořizování obrazových xxxxxxx prováděné policií x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx strpět xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx otisků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxx,
x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalším xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) neprodleně ohlásit xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. a), x), x), g) xxxx x),
x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x platným xxxxxxxxx xxxxxxxx x vízem, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků k xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zdravotnické xxxxxxxx x xxxxxx potvrzení xxxxx §92, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx hraniční xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole, xx xx zajištěna úhrada xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§104
Xxxxxxxxx dopravce
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx cizince, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx cestovní xxxxxx nebo vízum, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx a cíli xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx15a) xx povinen xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx15b) dopravu xxxxxxx xx zahraničí, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) dopravil na xxxxx a tento xxxx xxxx xxxxxxxx xx odmítl dopravit xx xxxxxxxx státu, xxxx
x) přepravoval xxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území jiného xxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději ve xxxxx do 48 xxxxx xx obdržení xxxxxx policie, jde-li x provozovatele vodní xxxx pozemní xxxxxxx, xxxxx ve xxxxx xx 7 dnů, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx lhůty xx staví xx xxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx2).
(4) Letecký xxxxxxxx, xxxxx cizince xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx povinen xx xxxxxxx pokynu xxxxxxx xxxxxxxx dopravu cizince xx zahraničí,
a) xxxx-xx xxxxxxx zrušena xxxxxxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxxx odmítá xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx státu, nebo
b) xxx-xx x cizince xxxxxxxxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx zjištěny xxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x), g), x) xxxx i).
(5) Xxxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxx15c) spojené s xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxx, xxx xxxx x souladu x xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15b) dopraven xx xxxxxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 129/2008 Xx. a 274/2008 Xx.)
§105
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a věznice
(1) Xxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
x) o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx mrtvého, xxxx
x) x xxxxxxx xxxx neplatnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx řízení je xxxxxxx,
xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxxxxx podle místa xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x případě xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx útvar policie xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z vazby xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx cizince.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 382/2008 Xx.)
§106
Xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx
(1) Úřady xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxx x pobytu,
b) xxxxxxxxxxxx cizince na xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx, na kterou xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x dále xxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx policii xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx, prodloužení, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx neprodleně písemně xxxxxx xxxxxxx vydání xxxxxxxxx prokazujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování živnosti xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; xxxx povinnost xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, na xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevzniklo xxxx xx xxxxxxxxxxx nesplnil xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx povinny neprodleně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobývající xx xxxxx xxxx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx sociální xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx péči xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecním úřadům xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx9n) xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu, x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42x xxxx. 3 písm. x)], xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společně posuzovaných xxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§107
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
(1) Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxx v §108 xxxx. 1 , průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx odevzdat policii.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx je ubytování xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxx x nemajetkovou xxxx, xxxxx vznikne xxxxx nedodržením xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxx, xxx se zavázal xxxxx §15, xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Od xxxxxxx podle §15 xxxxx odstoupit x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx území.
(5) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx odborná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx policii xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx organizace, která x cizincem uzavřela xxxxxx x xxxxxxxxx9j), xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx skutečnosti, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx oznámí xxxxxxx xxxxxxxx výzkumné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx schválených xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxx zemí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j).
Xxxxxxxx xx 1.1.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§108
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jako xxxxxxxx doklad xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b)
x) xxxxxxxxx xxx x xxxxxx platností xx xxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,15e)
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x rámci Evropské xxxx,7b) obsahuje-li
1. fotografie xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
2. potvrzení xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx bydliště, xx xxx xx xxxxxxxx se do xxxxxx xxxxx vrátit, x za předpokladu, xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx republice, xx xx xxxxxx žáků xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxx účely xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx listinu vydanou xxxxx státem za xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx provedení x xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx mezinárodním xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx území x xxx z xx zjistit
a) údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,
x) fotografii xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxx platnosti.
Účinnost od 1.1.2004 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§109
(1) Xxxxxxxxx pas, xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x xxxxxxxx doklad xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x zahraničí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxx žádost zastupitelský xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx České xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§110

§110 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 24.4.2008 (xx xxxxxx x. 140/2008 Xx.)
§111
(1) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 písm. x) cizinec xxxxx xxx xxxxxxxx, jméno, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx číslo, bylo-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx, xxx narození, xxxxx a stát xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), který neobsahuje xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxx xxxxxxx fotografie.
(2) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx pasu xxxxx §113 odst. 3 x 4 je xxxxxxx povinen připojit xxxxxxxxxx.
(3) X cizineckém xxxx, cestovním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxx dokladu. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx podle §113 odst. 1 x 2 xxxx xxxx opatřen xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x údaje x xxxxxxxx xxxxx.

§112
Xxx xxxxxxxxx xxxx x cestovních xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 písm. x), x) a x), které neobsahují xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx vydání; xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 24.4.2008 (xx xxxxxx x. 140/2008 Xx.)
§113
(1) Xxxxxxxxx pas, xxxxx je opatřen xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx; cizincům ve xxxx 5 xx 15 xxx x xxxxx platnosti xx 5 xxx, cizincům xxxxxxxxxxx doplňkové ochrany x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx s dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cizince požívajícího xxxxxxx ochrany podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a). Xxxxxxxxx xxx se xxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx podání xxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x nosičem xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxx ověří xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve vydávaném xxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se ověřuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx cizineckého xxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx nefunkčnosti nosiče xxx x biometrickými xxxxx, xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx, u xxxxx není xxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxx xxxx fyziologických změn, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postižení xxxxx xxxxx, pořídit xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx cizinecký xxx x xxxxxxx xxx, v xxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovány xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx je x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaj x xxxxxxxxxx xxxxxxx otisky xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxx se xxxx xx xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxx xxx xxx xxxx platnosti xxxxxxx v xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx než 30 xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx strojově xxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx 15 xxx xxx dne podání xxxxxxx; tento xxxxxx xx vydává x xxxxx platnosti 6 xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx-xx xxxxxx xxx 6 xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx údaji x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx cizince, xx lhůtě xx 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx, xxxx s dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a), xxxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx-xx kratší xxx 1 rok.
(5) Cizinecký xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx zónu. Xx xxxxxxxx čitelné zóny xx xxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxx: xxx xxxxxxx, kód xxxxxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx, popřípadě jména xxxxxxx, číslo xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx cizineckého xxxx, xxxxx číslo x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx číselným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx strojově xxxxxxx xxxx.
(6) Platnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx prodloužit. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zániku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 xxxxx odejmutím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a).
(7) Xxxxx zpracované v xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 1) nelze xxxxxxxxxxx xxxxx způsobem, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pobývá xx území xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx své xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu podle §87, xxxxx
1. xx xxxxxx 15 xxx, xxxx
2. xxxx způsobilost x právním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a), xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx doplňková xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2), který xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x doloží, xx xx xxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx.
(9) Držitel xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx nosič dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx cizinec xxxxx xx xxxxxx xxxxxx cizineckého xxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx správnímu xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nosiče xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxx prokazatelně xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(10) Biometrické xxxxx xxx použít xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizineckého pasu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx biometrických údajů (xxxxxxxx 1) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dat xxxxxxxxxxxxxxx technického zařízení xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrických údajů xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§114
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vycestování xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxx si x xxxxxx nezávislých xx xxxx xxxx xxxxxxx cestovní doklad xxxxx xxxxxxxx,
x) kterému xxxx xxxxxxx vízum x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x) xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §43, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx k pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxx cestovního dokladu, xxxx
x) mladšímu 15 xxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx a jehož xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x území x xxxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxx §92 písm. x).
(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxx policie cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 180 dnů x s xxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) vydá xxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxx xx 365 xxx x x územní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za neplatné,
b) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu na xxxxx,
x) xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx (§87), nebo
e) xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §33 odst. 3 nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxx §43 xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx platnosti xxxxxx průkazu xx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx ukončeno poskytování xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a) x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx průkaz totožnosti xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx si x důvodů nezávislých xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx světa x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dobou platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
Účinnost xx 1.9.2007 xx 24.4.2008 (xx xxxxxx č. 140/2008 Xx.)
§115
Xxxxxx pro xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, cestovního xxxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x)
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx odejme, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx.
(2) Policie xxxxxxxxx pas, xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) nevydá xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud jde x cizince, xxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx vyživovací povinnosti xxxx xxxxxxxxxx závazků, xxxx
x) je vedeno xxxxxxx stíhání xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxx nebyl prominut xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx promlčen,
za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 8 xxxx. d), xx-xx
x) xxxxxxx nebezpečí, xx by tím xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx zařazen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§115a

Náhradní cestovní xxxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx doklad Evropské xxxx15e) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,1b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx ztracen, xxxxxxx, xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx území xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, není x xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zastoupení xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Evropské xxxx je, xxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx souhlas.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx doklad Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx pro jedinou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xx trvalé xxxxxxxx, anebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, tělesnou xxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx bydliště, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dokumenty, prokazující xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, uvede stát, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x dobou platnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, pro niž xx náhradní cestovní xxxxxx Evropské xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx zašle xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jehož xx xxxxxxx občanem.

§115a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 559/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2005

§116

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx za neplatný, xxxxxxxx

x) uplynula xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx,

x) byl poškozen xxx, xx xxxxxx x něm xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxx provedené xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxxxx dokladu xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§117
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx zadrží xxx xxxxxxxx kontrole nebo xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyl xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx cizince x
1. xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx
2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x držení,
b) xxxxxxxx doklad xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. d), e) xxxx x), pokud xxx xxx považovat xx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona,
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), x), c), x) nebo h), xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx odcizený.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx nebo xxx-xx xxxxxxx očekávat, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx řízení.
(3) Policie xxxx držiteli cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), e) xxxx x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx útvaru xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx vydaný xxxxx §114 xxxx. 5, xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zadržení; xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxx xx 15 xxx xxxx, co xxxxxxx oznámení. X xxxxxxx zadržení podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xx 60 dnech xxx xxx předání xxxxx, xxxxx xxxxx doklad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx vydá držiteli xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), g) xxxx x) xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, pozměněný xxxx x xxxxxx, xxxxx je důkazním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§117x

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xxxxxxx x povoleným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx §44 xxxx. 4 xx 7 nebo §44a xxxx. 1 x 2.

(2) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.5.2011

§117x
Xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx, x 10 xxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x 5 let.
(2) Cizinec xx xxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx doby.
(3) X případě, xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je cizinec xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx těchto důvodů.
(4) X žádosti o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Dobu xxxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §77.
(6) Xxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, xx xxxxxxx xx na xxxxx osobně xxxxxxxx xx ministerstvo ke xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx xx xxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x jeho provedení xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx biometrických údajů, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2011

§117x

(1) Xxxxxxx, který xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx průkaz xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizený xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx k pobytu, xxxxx xxxxx dat x biometrickými údaji xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx předložit cestovní xxxxxx x poškozený xxxxxx nebo průkaz x nefunkčním nosičem xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx po xxxxxxxx xxxx zrušení xxxx xxxxxxxxx podle §117f.

(2) Xxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx x povolení x xxxxxx x xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, který xxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxx §117f xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skončila, x xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx (§71 odst. 2).

(4) Xxxxxxx uvedený x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx osobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, který xx xxxxx x xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; podpis se xxxxxxxx, xxxxx cizinci x jeho xxxxxxxxx xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx biometrických údajů, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu.

§117e vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2011

§117g

Vydávání průkazů x xxxxxxxx k xxxxxx xxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxx x technické xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx x podpisu cizince xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování, nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx technologii, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x dobou xxxxxxxxx 6 xxxxxx, x xx xx xxxxx štítku, který xx vyznačuje xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. a) x x) xxxxxxx poté, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx xxxxxx určený x xxxxxxxxxxx zpracování, xxxxx xx xxxx xxxxx x provozním xxxxxxxxxxx systému xxxxx §158a odst. 4 x poté, kdy xxxxxxx skutečnosti pominou, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vydání tohoto xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxx vydán xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx se na xxxxx xxxxxx dostavit xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, který xx určen k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; výzvu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx pominou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Průkaz x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxx nosič xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx cizinci xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx nosič xxx x biometrickými xxxxx xxxxxxxx namísto průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxx nosiče xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx cizince xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dokladu. Převzetím xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx zaniká xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu xxx xxxxxx xxx x biometrickými údaji.

§117g xxxxxx právním předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§118
(1) Správním xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, které xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx vycestování x xxxxx x doby, xx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx x území xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zajištěn xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dobu, xx xxxxxx xxxxx umožnit xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, stanoví xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince. X xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přechod xxx xxxxxxxxxxx z xxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx tohoto xxxxxxx x důsledcích xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx území xxxx xxxxxxxxx xx cizince x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx2) xxxx xxxxx xx právní moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx3a) xxxx xxxxx x žalobě xx xxxx dočasné xxxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxx případě xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, policie xxxxxxx udělí xxxxxxxx xxxxxx. Cizinec je xxxxxxx vycestovat z xxxxx v době xxxxxxxxx výjezdním příkazem.
(3) Xxxxxxxx správní xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx.
Účinnost od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§119
Xxxxxxx vyhoštění x xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx xx xxxxx,
x) xx xx 10 xxx,
1. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx xxx xxxxxx xx území ohrozit xxxxxxxxxx státu xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx obdobným xxxxxxxx, xxxx
2. je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo
3. xxxxxxxx xxxxxxx opakovaně xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xx 5 let,
1. xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx padělán, xxxxx dokladem xxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx,
2. prokáže-li xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vycestování x xxxxx cestovním xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §116 xxxx. x), x), x) xxxx x),
3. je-li xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxx xx xxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnání, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx dani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) xxxxx xxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnal xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zprostředkoval,
4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnala xxxxx která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
5. xxxxxxxxx-xx xx cizinec na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
7. překročí-li xxxxxxx xxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx přechod, xxxx
8. xxxxxxxxx-xx xxxxxxx věrohodným xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobývat xxxxxxxxx xxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx vízum,
c) xx xx 3 xxxx,
1. xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx,
2. pobývá-li xxxxxxx xx území xxx xxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx bez platného xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx
3. xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úmyslem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx.
(2) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx přechodně, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx občan Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxx příslušník
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu,
b) xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx pořádek; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx
x) ohrožuje xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx závažnou xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx onemocnění xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na území, xxx xxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxxx bezpečnost státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx tím, že xxxx xxxxxxxx nemocí, x s xxxxxxx xx závažnost xxxx xxxxxxx nepostačuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx cizince xxxxx xxxx první x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, došlo-li x xxxxxxxxxx cizince xx xx xxxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx nebo xx účelem studia xx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x správním vyhoštění xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxx xxxxx pouze x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxx nebo závažným xxxxxxxx narušuje veřejný xxxxxxx x s xxxxxxx na závažnost xxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx s xxxxxxx postupem příslušný xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou vázány xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7c).
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx se
a) mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
d) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx jestliže xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xx xxxxxx cizince xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x oprávnění x pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx3a), xx xxxxxxxxxxx xx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti nebo xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, jestliže xxxxx uplynula xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí ministerstva xx věci xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x přiznání xxxxxxxxxx xxxxxx žaloby xx xxxx dočasné xxxxxxx xxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 247/2010 Xx.)
§119x
(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 odst. 1 xxxx. b) bodů 6 x 7 xx nevydá, xxxxxxxx xxxxxxx žádající o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xx xxxxx přichází xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx16a), x na xxxxx vstoupí xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo ministerstvu x prokáže xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění podle §119 xxxxx xxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(3) Rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx §119 xxx xxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxx, nebo xx-xx xx x jeho xxxxx v xxxxxxx x Xxxxxxx o xxxxxxx dítěte.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vydáním povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx, policie xxxxxxx.
(5) Policie xxxxxxx, xxxxxxx bylo vydáno xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119, pokud jeho xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxx x ohledem xx poskytnutou spolupráci xx mohl být xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§120
Xxxxxxx vyhoštění xxxxxxx x povolením x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění cizince x povolením x xxxxxxxx pobytu x xxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx na
a) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx politických xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ohrožující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státu xxxx směřující x xxxxxxxx celistvosti xxxxx xxxxx xxxxx obdobným xxxxxxxx,
x) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) 3 xxxx, xxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxxx podle §77 xxxx. 3.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, xxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x ohledem xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odnětí oprávnění x xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx cizince.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§120x
(1) Xxxxxxx x xxxxx rozhodování x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 x 120 xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx možné (§179); xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx přechodu x xxxxxxx xxxxxxxx uvede, xx jeho xxxxxxxxxxx xx možné.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx znemožňující xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5d) po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx bezodkladně.
(4) Není-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vízum x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx (§33 xxxx. 3).
(5) Pominou-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vydá xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu5d). Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx víza uděleného xxxxx §33 xxxx. 3; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx.
(6) Xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxxxxxxx-xx cizinec podle xxxx první nejpozději xx dvou xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaniká. Xxxxxxxxx xxxxxxx nezaniká, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx cizince nezávislé x xxxxxxx žádost xxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx
x) xxxxxxxxx xx době xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění pro xxxxxxx xxxxxx cizince xx území, xxx-xx x rozhodnutí xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), anebo podle §120 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x),
x) rovnající xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění pro xxxxxxx vstupu cizince xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx §120 xxxx. 1 xxxx. c).
(8) Xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§121

Xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx vyhoštění xx xxxxxx státu.

Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§122
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění
(1) X době, xx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxx, xx kterou xxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx, pokud účelem xxxxxx na xxxxx xx předvolání xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x nelze-li věc xxxxxxx x xxxxxx.
(3) Xxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxxxx xxxxxxx na 30 xxx.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.
(5) Policie xxxx na žádost xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), kterým zruší xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx nelze cizinci xxxxxxx xxxxx na xxxxx, nebo
b) se xxxxx o cizince xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx (§87), který xxxxxx xxxx 18 xxx a podle xxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx projevuje xxxxx x integraci xx xxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxx z doby, xx xxxxxx nelze xxxxxx Evropské unie xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx
x) xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí xxxxx cizinec xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx území.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§123
Xxxxxx xxxxxxx spojených xx správním xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx z peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x správním vyhoštění.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x peněžních prostředků xxxxxxx, xxxxxx je xxxx xxxx jejich xxxxxxxxx část osoba, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx ověřeném xxxxxxx, xxxx xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výzkumná xxxxxxxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxx9j).
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxx náklady xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxx
x) xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxx, kdo zaměstnání xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx §104.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců, xxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu16a),
b) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se zahrnují xxxxxxx xx ubytování x xxxxxxxxxx, přepravní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx náklady xxxxxxx xx správním vyhoštěním xxxxxxx uhrazeny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím, kdo x x jaké xxxx xx xxxxxxx xxxx náklady nebo xxxxxx část xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§123x
Xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Ministerstvo xxxx xxxx, je-li xx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx spojené x dobrovolným xxxxxxxx xxxxxxx,
x) který xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xxxx
x) xxxxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůta x xxxxxxxxxxx z území x xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
xx xxxx, jejímž xx xxxxxxx, nebo xx xxxxxx státu, který xxxxxxx xxxxxx vstup xx xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; do xxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx [§154 xxxx. 4 xxxx. x)].
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx návrat xx xxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx
x) x xxxx svého zajištění x xxxxxxxx, xxxx
x) xx lhůtě stanovené x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§123x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Xx. x účinností xx 21.12.2007

HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX Z ÚZEMÍ X XXXXXXXXX CIZINCE
§123b
Zvláštní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "zvláštní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx") xx
x) povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxx se xxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx stanovené xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx měně xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx složit xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pobytem na xxxxx (dále jen "xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxx opatření xx účelem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx x vycestování z xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) O xxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx o uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx k dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu.
(5) Xxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx výroku x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx stanovené x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx nevycestuje, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zajistí. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx těchto xxxxxx.
§123x xxxxxx právním předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§123x

Xxxxxxxx záruka

(1) Finanční xxxxxx xx skládá xx xxxx xxxxxxx x je xxxxxx xx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx nebo xxxx, xx mu xxx xxxxxxx dlouhodobý xxxxx trvalý xxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu2), xxxxxxx xxxxxxxxxx vízum xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se s xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx na způsobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx vrácení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx 5 let xxx xxx složení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx vycestoval, xx povinen xxxxxx xxxxx osobně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jehož je xxxxxxx, xx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx, nebo xx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx státem5a). Xxxxxx-xx xxxxxxxx záruku složitel, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, povinen xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx ve státě, xx xxxxxx xx xxxxxxx pobyt; zastupitelský xxxx policii xxxxxxx xxxxxxxx xx cizince xx xxxxxxxxxxxxxx úřadě.

(4) Xxxxxxx zamítne žádost x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) cizinec x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx dlouhodobý anebo xxxxxx pobyt xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osobně,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx osobně xxxxxxxxx xx zastupitelském xxxxx xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, ve xxxxxx xx povolen xxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxx x území, xxxxxxxx xxxxxxx nevycestuje ve xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx lhůtě do 5 xxx xxx xxx xxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxx vrácení.

(7) X xxxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx úhradu nákladů xxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§123x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
XXXXX XX
XXXXXXXXX CIZINCE
§124
Zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx sdělení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jehož správním xxxxxxxxx již xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx, že by xxxx ohrozit bezpečnost xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx mařit xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x správním vyhoštění, xxxxxxx xx-xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx
x) xx xxxxxxxx jednání uvedeného x §119 odst. 1 písm. x) xxxx písm. x) xxxx 6 xxxxx 7,
x) xx xxxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxx (§154), nebo
c) xx nežádoucí xxxxxx xxxxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx lze x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 zajistit xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx odůvodněním, xxxx xxxx, co takové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxx. Xxxxxxxxxx nabývá xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Policie xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, jemuž xxxx doručeno xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x správním vyhoštění, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxx ochrany xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3a) ve xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(4) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinec xxx doprovodu (§180x), xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxxx opatrovníka nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,17) x xxxx xxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx důvody xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§124x
Xxxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx prohlášení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podal žádost x xxxxxxxxxxx ochranu, xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxx xx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx zahájeno x důvodů podle §119 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx §119 odst. 1 xxxx. x) bodu 6 xxxx 7.
§124x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 165/2006 Xx. x účinností xx 1.9.2006
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§124x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxx ochranu, xxxxxxx x tomu xxx vyzván,
b) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xx 30 dnů, xxxxx-xx cizinci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) mu xxxxxxxx doba oprávnění x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X zajištění xxxxxxx xx účelem vycestování xxxxxxx xxxxxxxxxx sepíše xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, času x xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 48 hodin, xxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx umístí xx xxxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx převzít. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobody.
(4) Na xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §123, 123a a xxxxx XII xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije,
a) xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx xx hraničním xxxxxxxx při vycestování xxxxxxx z xxxxx, xxxx
x) xx-xx cizinec xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx z xxxxx (xxxxxxx, jízdenku), xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) x xxxxxx xx xxxx vůli nezávislých.
§124b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§125
(1) Xxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx a xxxxxx xx od okamžiku xxxxxxx osobní xxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxxxx 18 let xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 90 dnů.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxx jeho příbuzného x povoleným xxxxxxx xx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx nezletilý xxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Policie xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx misi xxxx konzulární úřad xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxx xx xxxxx x xxxxx x xx cizinec xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nezletilého xxxxxxx xxx doprovodu xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x zajištění xxxxxxx, který xxxxxxx Xxxxxx republiku o xxxxxxxxxxx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2).
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§126
Xxxxxxx xx xxxxxxx
x) xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx zajištění xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx, x možnosti xxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nelze-li tento xxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx toto seznámení xxxxxxx xxx jiným xxxxxxxx, policie xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx poučení x xxxxxxxx českém, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění. X xxxxxxx xxxxxxx vyhotoveného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§126x
(1) Xxxxxxx na xxxxx ministerstva bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx
x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, (§42e xxxx. 2), xxxx
x) cizinec, xxxxx podal xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany na xxxxx,
xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ohrožen xx životě nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx podle §125 xxxx. 1.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx-xx přerušení xxxxxxxxx, xxxxxxx xx pokyn xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx.
§126x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 21.12.2007
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§126x
(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zdravotní péče xxxxx §176 xxxx xxxxxxxx, může policie xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení.
(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx trvalého xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx delší xxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx 180 xxx xxx dne zajištění, xxxxxxx zajištění xxxxxx. Xxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx překážky xx jeho xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx, xxxxxxx na xxxx 1 xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úmyslným jednáním xxxxxxx.
§126x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 21.12.2007
Účinnost od 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§127
(1) Zajištění musí xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xx xxxxxx důvodu xxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx soudnictví x xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx cizince xxxx nařídil-li soud x řízení podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx17) ,
x) xx-xx cizinci xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,2) nebo
d) xx-xx xxxxxxx povolen xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na území.
(2) Xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní ochrany x průběhu xxxxxxxxx xxxx důvodem pro xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§128
(1) Zajištěného xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx ukončen xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx předloží potvrzení x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxx zajištěn xx účelem vycestování xxxxx §124x.
(2) Policie xx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx zajistí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§129
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou cizince, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství17a); xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zajistí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě, že xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxx xxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sepíše xxxxxx obsahující xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, čase x xxxxx zajištění x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxx dokončení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 48 xxxxx, x jde-li x xxxxxx leteckou cestou xxxxx §152 xx xxxxx do 72 xxxxx, policie xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do zařízení. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cizince rozhodnutí xxxxxxx. Doba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx x počítá xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx je povinna xxxxxx tak, aby xxx cizinec předán xxxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nejbližším možném xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx.

§129a

Žádost x xxxxxxxxxx xx zařízení

(1) Cizinec xx oprávněn xxxxx xxxxxxx žádost o xxxxxxxxxx xx zařízení, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx nevyzývá k xxxxxxxxxx vad xxxxxxx. Xxxxxxx zkoumá, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx cizinec xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx x nepropuštění ze xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, poučí x xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Žádost x propuštění xx xxxxxxxx xx cizinec xxxxxxxx xxxxx nejdříve xx uplynutí 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx zařízení, xxxxxxx-xx xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx cizince, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx zařízení.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx vypovídat. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx výslechem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výpovědi a xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) O výslechu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx zástupce xxxxxx nevyrozumívá. Cizinec xxx jeho zástupce xxxx oprávněn být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxx od provedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx v xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx skutečného stavu xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx dobu a xxxxx x xxxx xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx cizince x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poté, xx byl proveden xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx x výslechu xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxx.

(6) Policie xxxxxx cizinci xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§129x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

XXXXX XII

ZAŘÍZENÍ

§130

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu (dále xxx "provozovatel").

(3) Zařízení xx dělí xx xxxx x mírným xxxxxxx zajištění (dále xxx "xxxx s xxxxxx režimem") x xxxx s přísným xxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "část x xxxxxxx režimem"). Část x mírným režimem xxxx xxx dále xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx bez souhlasu xxxxxxxxxxxxx x bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx vstup cizincům xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx neprodleně xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx zajištěného xxxxxxx do zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§131
Xxxxxxxxxxxx seznámí zajištěného xxxxxxx při jeho xxxxxxxx xx zařízení, xxxx xxxxxxxxxx xx xxx, x xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxx x mateřském xxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§132

(1) Část x xxxxxx režimem tvoří xxxxxxxxx místnost, xxxxxxxx xxxxxxxx a kulturní xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx místnost x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx.

§132a

Provozovatel xx xxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištěných cizinců x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místností, xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx, v nichž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§132x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x účinností xx 21.12.2007

§133

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, stolkem x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ubytovací místnost x části s xxxxxxx režimem xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (přivolávacím) xxxxxxxxx. Xxxx místnost xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x vnější xxxxxx.

Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§134
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx
x) xxxxxxxx lůžko, židli, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) umožní xxxxxxxx x xxxxxxxx písemná xxxxxxx bez xxxxxxx,
x) xxxxxx přijímat návštěvy,
d) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tisk x xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, stížnost xxxx xxxx xxxxxx státním xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozmluvu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zástupcem nebo x xxxxxxx v xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx nočního xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx pohyb x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lékařskou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx umístěnému v xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v trvání xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vycházku ze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx sepíše xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx zajištěnému xxxxxxx xxxxxxxx psychologické x xxxxxxxx služby x xxxxx xxxxxx x věci xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v zařízení.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§135
(1) Policie xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx provozovatele xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) xx agresivní xxxx vyžaduje zvýšený xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx závažným xxxxxxxx poruší povinnost xxxx zákaz xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx mladšího 18 xxx lze xx xxxxx x přísným xxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x).
(3) Xxxxxxx sepíše o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx a v xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx a xxxxxxx x možnosti xxxxx xxxxxxxx xx části x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx stížnost xxxxxxxxxxxx (§148 odst. 2). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx podepsaný xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxx-xx ustanoven, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx záznamu xxxxxxxxx.
(4) Xx-xx zajištěný xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 48 xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx xxxxx x xxxxxxx režimem xxx xxxxxxx xxxxxxx xx dobu nezbytnou, xxxxxxx však na 30 dnů. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince v xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx zkoumá xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Dopustil-li xx xxxxxxx x době xxxxx věty xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxx-xx xxxxx pro zvýšený xxxxxx, xxxxxxx dobu xxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prodlouží x 30 xxx, xxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx zařízení,

c) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx zajištěním,

d) xxxxxxxxx xx jednání, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) strpět omezení xxxxx práv, zejména xxxxx xx soukromí x svobodu xxxxxx x xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) dodržovat xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, periodickou x xxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku x rozsahu xxxxxxx xxxxxxx včetně nezbytných xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a očkování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Lékařská xxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, nerozhodne-li xxxxx xxxxx. Nelze-li xxxx xxx odpor xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobit xxxx xxxxxx nepřiměřenou xxxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx cizinec po xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx nesmí

a) xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx látky,

b) xxxxxx, vyrábět nebo xxxxxxxxxxx xxxx způsobilé xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx člověka xxxx poškodit majetek,

c) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx narušit xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§137
(1) Policie je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jeho věcí xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx totožnosti nebo xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx prostředky xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x zařízení xx xxxxxxxx.
(2) Policie je xxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxxxx x prohlídku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx podezření, že xxxxx cizinec xxxx xxx x sebe xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx totožnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx zařízení, xxxxxxxx xxxx přechovávání x xxxxxxxx je xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stejného xxxxxxx. X provedení xxxxxxxxx xxxxxxx sepíše xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxx do zařízení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx, nalezené při xxxxxx xxxxxxxxx, prohlídce xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18) x xxxx19), jejichž xxxxxx je x xxxxxxx s právním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se seznamem xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§138
(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx kterém xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, psychologické x xxxxxxxx péče,
b) časový xxxxxx poskytování xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vyžití,
d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeb a xxxxxxxxxxx vyžití,
e) časový xxxxxx výdeje hygienických xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx vymezený xxx vycházky a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx režim xxxxxxxxx,
x) prostory, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx doprovodu policie xxxx pracovníka zařízení xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky,
j) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti.
(2) Xx xxxxxxxx xxxx zařízení, x němž pobývají xxxxxx x dětmi x nezletilí xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, provozovatel xxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxxx, sportovního a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx různé xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx je vydán x jazyce xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, německém, xxxxxx, xxxxxxxxxx, čínském, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx v dalším xxxxxx, je-li to xxx informování xxxxxxxxxxx xxxxxxx nezbytné.
(4) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§139

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x části x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§140
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ubytovat v xxxxx x mírným xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyživovací xxxxxxxxx xxxx xxx má x péči, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx způsobem (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x projevu xxxx xxxx.
(2) Ubytovaný xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx, má-li xxxxxxxxx xxxx jiným způsobem. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx souhlasu zákonného xxxxxxxx.
(3) Na xxxxxxxxxxx xxxxxxx se §131, §134 odst. 1, 2 x 4, §136 xxxx. 1 xxxx. a) až x) x x), §136 xxxx. 2, §136 xxxx. 3 xxxx. x) až x), §143, §144 xxxx. 1 xx 3 x §145 xxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost od 24.11.2004 xx 31.12.2013 (do xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§141
(1) Při určení xxxxxxxxxxx prostor xxxxxxxxxxxx xxxxx možností zařízení xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx národnostním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavu.
(2) Xxxxxxxx xx umisťují
a) xxxxxxxxx cizinci xxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xx xxx; xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx blízkých14).
(3) Cizinec xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxx zbavený xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xx xxxx.

§142

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházce xxxxx zvláštního zákona19a), xxxxxxx xxxxxxx plnění xxxx povinnosti.

(2) Xxxxxxx xxxx opustit zařízení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx zajištěna v xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx umístěnému x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, učebnice x xxxxxx potřeby, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx tyto xxxxxxx xxxxx.

§143

(1) Zajištěnému cizinci xx xxxxxxxxx strava xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a zdravotnímu xxxxx cizince xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxx do 18 xxx xxxxxxx denně.

(2) Xxx xxxxxx stravy xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§144
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx právo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 4 xxxx současně xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx přijetí xxxxxxxx x za xxxx xxxxxx než xxxxx a delšího xxxxxx; dovolují-li to xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přijímání xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx i počet xxxx.
(2) Xxxxxxxx probíhají x místnostech x xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx právo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x tomu xxxxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právnické xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince umístěného x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§145
(1) Zajištěný xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 5 kg. Omezení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x oblečením xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx výměny. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkontroluje. Xxxxxxx xxxxx a zadrží xxxx, jejichž xxxxxxx xx zařízení, vyrábění xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx je xxxxxxxx. Xxxxxxxx věci, s xxxxxxxx xxxx19), xxxxxxx xxxxxx je v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx s jejich xxxxxxxx předá neprodleně xxxxxxxxxxxxx, který je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx náklady.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx omezení xxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx předány xxxxx způsobem; peněžní xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xx úschovy xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, policie xxxx peníze cizinci xxxxxx x xxxxx xx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx věci, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx pořídí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xx x provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, knih, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Nákup xxxxxxx provozovatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v intervalech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Převzetí věcí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.
Účinnost od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§146
(1) Ministerstvo xx xxxxxxxxx použít xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx směnitelné xxxx, x xxxxxx, byť x částečné, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx alespoň 400,- Xx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx se xx xxxx uschovaná xxxxxx; to xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx propuštění xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem vycestování x xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx zajištěnému xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§147
(1) Ministerstvo při xxxxxxxxxx xx zařízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxxxx nebo převzaty xx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx České republiky, x xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §146. Finanční xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx směnitelné xxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxx x plné xxxx.
(2) Xxxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hraniční xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx mezinárodní smlouvy, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, doklad xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx státní občanství xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx občanství xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx správní xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx mezinárodní smlouvy, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx orgánu xxxxx, xx jehož xxxxx xxxxxxx podle mezinárodní xxxxxxx xxxxx či xxxxxxx.

§148

(1) Xxxxx nad xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxx ve vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx není xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx této hlavy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx stížnost xxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx vyřízení xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx vnitra xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

§149
O xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxx ministerstvem xx xxxxx vyrozumět xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§150
§150 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx.

§151
§151 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxx cizince
§152
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx území xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x pobyt xx xxxxx a xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx prováděné policií xxxxxxxxx na vůli xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s mezipřistáním xx území20) (xxxx xxx "xxxxxx leteckou xxxxxx"), rozumí xx xxxxxxx průvozem vstup x xxxxx cizince x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx provádí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx cestou.
(3) Xxxxxxx xxxx provedení xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže
a) je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx je xxxxxx z xxxxxx xxxxxx trestu,
b) xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx určení xxxxxx proveditelné,
c) xxxxxx xxxxxxx do země xxxxxx vyžaduje změnu xxxxxxx xx území,
d) xxxxxxxxxx pomoc xxxx x xxxxxxx okamžiku x xxxxxxxxxxx důvodů xxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxx, xxxxx uplatňuje xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušný xxxxx x zajištění xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxx.
Účinnost od 24.11.2004 xx 31.3.2012 (do xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§153
(1) Policie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx průvozu omezí xxxxxx svobodu x xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x průvoz xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx mezipřistání x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního letiště x omezí osobní xxxxxxx x svobodu xxxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxx jeho xxxxxxx do letadla xxx odletu. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx provážený xxxxxxx opustit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx §129 xxxx. 3.
(2) Xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx převezme xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Cizinec xx povinen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provedenou xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, zda x sebe xxxx xxxxx xxxx jinou xxx, která xx xxxxxxxxx ohrozit xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx policie stravu xxxxxxxxx každých 6 xxxxx od xxxxxxx xxxx svobody.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx se xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx života x xxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx včetně vyjádření xxxxxx, xxx zdravotní xxxx cizince xxxxxxxx xxxxxxxxx průvozu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prováženému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxxx xxxxx
§154
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx z důvodu, xx by tento xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx práv a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zájem chráněný xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Policie rozhodne x označení cizince xx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx, požadavku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, požadavku zpravodajské xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx závazku xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx označí xxxxxxx xx nežádoucí osobu xx xxxxxxx
x) pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx vyhoštění z xxxxx,10) xxxx
x) pravomocného xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Policie xxxx xxxxxx xx nežádoucí xxxxx xxxxxxx, v xxxxx případě
a) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxx (§123 xxxx. 4),
x) xxxxxxx xxxxxxx x dobrovolným xxxxxxxx xxxx ministerstvo x cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx výši (§123x xxxx. 2), xxxx
x) xxxxxxx spojené s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx neuhradil xxxxxxxxx xxxxxxx (§124x).
(5) Xxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx nežádoucích osob xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zařazení. Xxxxxxx xx oprávněna požadovat xx tom, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx x požadavku. Xxx xxxxxxxxxxx přiměřenosti je xxxxx xxxxxxx posuzovat xxxxxx tohoto rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx osobu je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství20a); to xxxxxxx x případě xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx občana xxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích osob xxxxxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §154 xxxx. 2, jedenkrát xxxxx xxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx x xxxx xxxxxxxx neprodleně vyřadí. Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumat, xxxxxx o jejich xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu (§154 xxxx. 3) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx trestu xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx správním xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích osob x důvodu xxxxxxxxx x §154 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním policii xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx po 6 xxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §154 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx c) xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xx xxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx policie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx §154 xxxx. 6.

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§156
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx cestovního xxxxxxx,
x) xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx bez xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §104 odst. 3 x 4, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx ubytovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) neumožní xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx se může xxxxxxx zdržovat,
b) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§101),
c) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx kontrole xxxxxxx knihu,
d) neoznámí xxxxxxx ubytování cizince xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,
e) xxxxxx cizinci na xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nižší xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x §100 xxxx. x),
x) neuchovává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §102 xxxx. 4.
(3) Výzkumná xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j), se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx policii xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které brání xxxxxxx pokračování xxxxxx x xxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta xx xxxx 100&xxxx;000 až 500&xxxx;000 Xx xx xxxxxxx cizince x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 pokuta xx 50&xxxx;000 Xx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§156x
(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
§156x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 136/2006 Sb. s xxxxxxxxx od 1.9.2006
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§157
(1) Xxxxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§108) xxxxxx xxxxxx cizinci xxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx21),
x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx si xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x dokladech xxxxxxxxxxxxx xx vstupu xx území xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx byl xx zdravotních xxxxxx xxxxxxx v průběhu xxxxxxxxx,
x) předloží xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xx xxx pobytové xxxx xxxxxxxx kontrole xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jenž xx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §116 xxxx. x), x), x) xxxx x),
x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, který xx neplatný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx, zničení, xxxxxxxxx nebo odcizení xxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx 3 pracovních xxx ode xxx, xxx xx xxxxxx,
x) xxxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) nebo x),
x) xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx,
x) se xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vízem xxxx xxx víza, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přechod x xxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxx době xxxx x rozporu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu v xxxxxxx xxxxxxxxx lhůtě,
p) xxxx zákonný zástupce xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx narozeného xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx víza, xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxx povolení x xxxxxxxx pobytu (§88 xxxx. 2 x 3),
x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx jeho xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo doklad xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x nepodepíše xxxxxxxxxxxx tiskopis,
t) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx údajů x xxxxxxxxx dokladu xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ve lhůtě 3 pracovních xxx, x xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx rodinného xxxxxxxxxxx, xx xxxxx 15 pracovních xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx prokázat xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx schopnost xxxxxxx náklady zdravotní xxxx,
x) xx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx prokáže předmětem xxxxxxxx povahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx o takový xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xx odepření xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončení xxxxxx xxxxxxx v tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zahraničí, xxxx
x) jako rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx žádost x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx podle §87x xxxx. 1.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx e) xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx, xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xx 3&xxxx;000 Kč. X xxxxxxxx xxxxxx xxx uložit xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§157x
(1) Fyzická osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx
x) neodevzdá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx závazku xxxxx §15, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zpracované x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxx policii vstup xx xxxx, kde xx xxxx cizinec xxxxxxxx,
x) nevede xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovenými xxxxxxx (§101),
c) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx domovní xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,
x) nevydá xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx policii xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx výrazně xxxxx xxxxxxx, než xx xxxxxxxxx v §100 xxxx. d),
h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tiskopisy x xxxxxxx s §102 xxxx. 4.
(3) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx 3&xxxx;000 Kč.
(4) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx do 50&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxx řízení xxx xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000 Xx.
Účinnost xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 281/2009 Xx. a 427/2010 Xx.)
§157x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx výměry pokuty xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx způsobu xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx spáchán.
(3) Odpovědnost xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx orgán x xxx nezahájil xxxxxx xx 1 xxxx, kdy xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx xxx xxx, kdy xxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §156x x přestupku podle §157x odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§161). Xxxxxxx xxxxxx xxxxx §156x x xxxxxxxxx xxxxx §157a xxxx. 1 písm. d) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, k němuž xxxxx xxx podnikání xxxxxxx xxxxx21a) nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x postihu právnické xxxxx.
(6) Xxxxxxx delikt xxxxx §156 xxxx. 2 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pokuty x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx správní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx ochoten xxxxxx na místě xxxxxxxx.
(7) V xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 Xx.
(8) K xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bloky x ukládání xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") používané x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx21b). Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vyznačí xxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x zaplacení pokuty xx xxxxx v xxxxxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(10) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx celní úřad. Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(11) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22).
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 24.4.2008 (xx xxxxxx x. 140/2008 Xx.)
§158
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx působnosti podle xxxxxx zákona provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x státní xxxxxxxxxxx cizince, xxxx xxxxx xxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx údaj xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, například xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky. Xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx x xxxxxxx
1. žádosti x udělení xxxx (§54), xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu (§42 xxxx. 5), xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§70 xxxx. 1),
2. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87x),
3. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f) (§111 xxxx. 1),
4. xxxxxxxxxx příkazu (§50 xxxx. 6), xxxxxxxx xxxxxxxx (§14), xxxxxxxxx xxxxxxx (§180 odst. 2) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§97),
b) xxxxx x
1. xxx, xxxxxx x roku xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx platnosti,
2. xxx, xxxxxx x xxxx ověření pozvání xxxx xxxx xxxxxxxx,
3. xxx, měsíci x xxxx, xxx nabylo xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxxx žádosti x vydání xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x x důvodu xxxxxxxxx,
4. dni, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx a o xxxx xxxx xxxxxxxxx,
5. xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dokladu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxx x čísla, xxxxxx xxxxxxx, zániku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
6. xxxxxx, xxx, xxxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x odepření xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
7. xxxxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxx xx xxxxx,
8. xxxxxx povolení vstupu xx xxxxx podle §122 xxxx. 1 xxxx 2,
9. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxx xxxxxxxx státem x xxxxxxxx doby platnosti xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států x x xxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
10. xxx, měsíci x xxxx, xxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx x o xxxxxx pro jeho xxxxxx,
11. dni, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx přes území x o orgánu, xxxxx x průvoz xxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxx,
12. xxx, měsíci x xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx správního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výroku xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vztahující xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
13. xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx ztraceného xxxx odcizeného xxxxxxx,
x) xxxxx
1. umožňující xxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxx b),
2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx písmene b),
3. xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx řízení podle xxxxxxx x) a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx informační xxxxxxx obsahující údaje x
x) xxx, měsíci x xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx osobě x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§180 xxxx. 2), jménu, příjmení, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x skutečnostech, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx přijatého x xxxxxxx, a xxxxx o xxxxxx, xxxxx ve xxxx xxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx dokladu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxx důvodu xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx provozovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx obsaženy toliko xxxxx získané xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx mají xxxxx x cizinci, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx.
(5) Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeného xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx úkolu xxxxxxxxx xxxxx zákonem.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§157x
(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, že
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx cizinci,
c) xxxxxxxx xxxxxxx neprodleně odstoupení xx xxxxxxx xxxxx §15, nebo
d) neoprávněně xxxxxxxxxx xxxxx zpracované x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, xx
x) xxxxxxxx policii vstup xx míst, kde xx může xxxxxxx xxxxxxxx,
x) nevede xxxxxxx xxxxx x souladu x požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§101),
x) nepředloží xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx domovní xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,
e) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx policii úmrtí xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx xx xxxxxxx nižší xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x §100 xxxx. x),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §102 xxxx. 4.
(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) xxx xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.
(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.
(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx. V xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pokutu do 5&xxxx;000 Xx.

§158c

Obecní úřad xxxxxxxx xxxxxxx údaj x xxxxxx cizince xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx o vyškrtnutí xxxxxxx z dodatku xxxxxxx xxxxxxx voličů xxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx obcí, xxxx x xxxxxx cizince xx xxxxxxx xxxxxx xxx volby do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro volby xx Evropského parlamentu.

§158c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 222/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 26.6.2012

Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§159
(1) Žadateli xxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx příjmení, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xx území. Xxxxx xxxxxx xxx rozšířit, xxxxx je xx xxxxxxxxx xxxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, předávání x xxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxxx podle §158 x §158x xxxx. 1 xx poskytují xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx potřebují x xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23a) využívat údaje xxxxxxxxxx x informačních xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dálkový xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Policie xxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §158 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx státu, xxxxx xx cizinec xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí předá xxxxx z informačních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158x odst. 1 x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vázána.
(6) Xxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, příslušnému xxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, který cizinci xxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny; xxxxxxx informuje tento xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxx cizinci přiznal xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.
(8) Policie xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x přiznání xxxxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx7c), xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xx xxxxx na xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku.
(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předá xxxxxxx xxxxx x jménu x xxxxxxxx, dni, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx nebo xxxx zrušena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxx, xxxxxx x xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu.
(10) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx objektu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx vede xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 24.4.2008 (xx xxxxxx x. 140/2008 Xx.)
§160
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158 mohou být xxxxxxxxxx v písemné xxxxx, na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a ve xxxxxx xxxxx i xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dat xx uchovávají xx xxxx
x) 20 xxx xx xxxx ukončení xxxxxx cizince na xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, nebo xxx xxx xxxxxx státního xxxxxxxxx České republiky,
b) 15 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxx, xxxxx se uchovávají xx dobu 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx cizineckého xxxx ministerstvu,
c) 10 xxx od uplynutí xxxxx, po xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) 10 let xx vzniku evidenční xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxx týkající xx ztráty xxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx xxxxxxxxx x §108 x x cestovních xxxxxxxxx uvedených x §108 odst. 1 xxxx. x), x), x), x) nebo x), které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) 5 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 odst. 3 x 4, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokladu podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
x) 5 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx.
(3) Údaje evidované x xxxxxxx formě xx xxxxxxxxxx po xxxx
x) 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxx trvalý xxxxx, xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) 5 xxx od xxxxxxxx xxxxx, po xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,
c) 5 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx nebo cestovního xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
x) 5 xxx od vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §158 xxxx. 5, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Doba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx §158 xxxx. 2 x 3 xxxxx xxxxxxxxxx dobu 30 xxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2, 3, 4 xxxx 5, xxxxxxx xxxx zničí, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx.24)
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§160x
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních států
V xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20a) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx hranicích5a) xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních států
a) xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště,
d) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx úřad.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§161
Xxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx správních xxxxxx podle tohoto xxxxxx vykonávají x xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx policie a xxxxxx dislokovaná pracoviště, xxxxxxx jsou
1. inspektoráty xxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx činností.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx hlášen x xxxxxx; jde-li x xxxxxxx, xxxxx nemusí xxxxxx xxxxx, podle xxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§161x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx cizince, xxxxxxx oprávnění x xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx řízení x zrušení platnosti xxxxxx xxxxxxxxx.

§161x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

§162

§162 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 30.6.2008 (do xxxxxx x. 124/2008 Xx.)
§163
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a o xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) řídí x kontroluje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx policie a xxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště,
e) xxxxxxxxx o označení xxxxx za nežádoucí, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích osob x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) ve xxxxxxxx xxxxxx
1. vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x oblastnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx policie (§164),
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestou x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx průvozu leteckou xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cizinců xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx území xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx cestovní x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x území xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124x,
x) xxxxxxxx xxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx obrazové xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx x prohlášením víza xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx nebo z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x poskytnutím xxxxxxx xxxxxxx,
x) provádí xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) rozhoduje o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §22 odst. 5 x 6 x xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxx §26 xxxx. 5 x 6,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx vstupu cizince xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vstupu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zahraničí,
p) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) provádí xxxxxxxxx kontrolu,
r) provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86, 87z xxxx 87xx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
t) xxxxxxxxx x udělení víza xxxx povolení xxxxxx xx xxxxx xxxxx §122,
x) xxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vzniklými xx xxxxxxx mezinárodních xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxx, xxx veřejná xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx nedopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxx prohlášeným xxxxxxxxx nebylo určeno xxxxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizinců,
y) xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §117,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 3 a 4; pokud dopravce xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dopravce x uhradí xxxxxxx x xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx služby cizinecké xxxxxxx dále
a) rozhoduje x xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle §124x xxxx xx xxxxxx plnění závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx vycestováním x xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16b), x xxxxxx jejich xxxxxx.
(3) Inspektorát xxxxxxxxx xxxxxxx na mezinárodním xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c), x) xxxx 3, x), x) xx x), u), x), x) až z) x podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x). Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 24.4.2008 (xx xxxxxx x. 140/2008 Xx.)
§164
Xxxxxxxx ředitelství služby xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Oblastní xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx
x) zabezpečuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských společenství xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní smlouvy,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 1 v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje v xxxxxxxxxxx x vydáním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2,
e) vyžaduje xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů,
f) xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1 xxxx 2,
x) rozhoduje o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §113 xxxx. 3 a 4,
x) rozhoduje x xxxxxxx, prodloužení platnosti x doby pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx krátkodobé xxxxx, x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x němuž xx vízum xxxxxxxxxx, x uděluje xxxxxxxx xxxxxx,
x) rozhoduje o xxxxxxx platnosti xxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxx rozhodování x xxxxxx xxxxxx xxxx svěřeno xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
m) xxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx cizinců,
n) rozhoduje x xxxxxxxxxx potvrzení xxxxx o xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§180x),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů spojených x xxxxxxx zajištěného xxxxxxx na xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16b), x vymáhá jejich xxxxxx,
x) provádí zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skončila xxxxx §86, 87x xxxx 87xx,
x) ověřuje pozvání,
r) xxxx funkci xxxxxxxxxxxx xxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizinců xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx leteckou xxxxxx,
x) xxxxxxxx obrazové xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx víza, x souvislosti s xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, správním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx cizince xx účelem správního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní smlouvy xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx společenství xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany,
u) xxxxxxx zápis xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle §98a,
v) xxxxxxxx závazné stanovisko9b) xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území,
x) xxxxxx potvrzení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. a),
z) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx oprávnění x xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx neuzavřel xxxxxxxxxx xxxx zda jeho xxxxxxx prohlášeným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dále
a) xxxxxxx hraniční xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o zajištění xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxx xxxxx §124x xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x umístění cizince xx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx; v xxxxx x přísným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx přepravu x xxxxxxxx xxxxxxx zajištěných x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx úkonů x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx příslušný x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x), x), x) xx z) a xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x). Inspektorát xxxx xxxxxxxx, xxx veřejná xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx podmínky xxxxx §108 odst. 2.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušný x plnění xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x), x), l), x), p), x), x), x) a x) x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x). Xxxx odbor xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na území, x xxxxx xx xxxxx nevyžaduje, x xxxxxxx platnosti krátkodobého xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx listina xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx podmínky xxxxx §108 odst. 2.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 30.6.2008 (xx xxxxxx č. 124/2008 Xx.)
§165
Xxxxxxxxx ministerstva
Ministerstvo v xxxxx působnosti xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
x) vykonává xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx správy,
b) xxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §67, §87g xxxx. 2 x 3 x §87h xxxx. 2,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení,
e) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx zajištěného cizince xx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x vymáhá xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxx úkoly podle xxxxxx xxxxxx.

§166

Působnost Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx vykonává xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cizinců xx území požívajících xxxxx x xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx státní xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 30.6.2008 (xx xxxxxx x. 124/2008 Xx.)
§167
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x evidence Rejstříku xxxxxx,
x) snímat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxx, při xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxx xxxx, v souvislosti x prohlášením xxxx xx neplatné, řízením x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxx vyhoštěním, zajištěním xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx zjišťováním xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství,
c) xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů,
d) xxxxxxxx pobytovou xxxxxxxx
1. xxxxxxx za účelem xxxxxxxx, zda se xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx tímto zákonem,
e) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pobytovou xxxxxxxxx požadovat po xxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti,
f) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx osobní xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zákon,
h) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx cizinci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx zajištěného xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu16a),
j) xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx zadržené podle xxxxxxx x) k xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, nákladů xxxxxxxxx x pobytem zajištěného xxxxxxx xx území x xxxx vycestováním x území,
k) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxx zda xxxxxxx xxxxxxxxx manželství xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx daktyloskopické xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství5a) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx cizineckého xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) xxxxxxx doklad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86, 87z xxxx 87xx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx potvrzení,
n) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x vycestování bez xxxxxxxxxx odkladu xxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx zajistit, xxx cizinec zpět xx zahraničí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx policie xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx provádějícími x zaměstnavatelů kontrolu xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx policie xxxxxxxxx vstupovat xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Účinnost od 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 382/2008 Xx.)
Xxxxxxx xxxxxx
§168
Xxxxxxxxxx správního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx24b) se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §9 (x xxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 4), §19 xxxx. 1, §22, 24, 26, 29, §29x xxxx. 1 x 3, §29x xxxx. 2, §30, 33, 36, §37 xxxx. 1 písm. x), §38 xxxx. 1,§40, 41, 49, 50, §53 odst. 2, §56 xxxx. 5 a 6, §61, 92, 98x, 115x, §122 xxxx. 1 x 2, §123x, §124 (x xxxxxxxx xxxxxx podle §124 xxxx. 4, §124x, §126x, 129, §135 xxxx. 3 xx 5, §148, §154 xxxx. 2, §155 xxxx. 1, §180, 180b, 180x, 180x a 180x.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx. x 382/2008 Xx.)
§169
Xxxxxxxx od správního xxxx
(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx ve lhůtě xx 180 dnů xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, se doručí xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 15 xxx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, rozhodnutí xx vydá:
a) ve xxxxx 120 xxx xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx příslušníka,
b) xx xxxxx 180 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx lhůtě 270 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) ve lhůtě 60 dnů ode xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,
x) xx xxxxx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §69, xx-xx xxxxxx podaná xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87x a 87x.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x řízení. Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x obcházení tohoto xxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx zda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx otcovství. Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nesmí nic xxxxxxx. Policie xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx odmítnutí výpovědi x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxxx dokladu podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 9 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxx o pobytu xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu x xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(5) X správním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 7 xxx od xxxxxxxx xxxxxx; nemůže-li xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx 5 dnů xxx xxx oznámení tohoto xxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx cizince xxxxxxxx 18 xxx, činí xxxxx xxx xxxxxxxx 15 dnů xxx xxx oznámení tohoto xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx cizinec
a) xx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxx §74 xxxxxxxx x trvalému pobytu, xxxxx x této xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nezávislé xx xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxx žádost xx xxxxx, nepřevezme xxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxxxxxx, pokud x xxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx důvody nezávislé xx jeho xxxx,
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území, xx x tomu xxxx podle §69 xxxx. 2 xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx k xxxx není xxxxxxxx.
(8) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xxxx žádost o xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xx 14 xxx.
(9) Xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx nové skutečnosti, xxx xx jinak xxxx důvodem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx, xx zruší.
(10) Xxxxxx x xxxxxxx podané xxxxx §42e, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x ministerstvo xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 382/2008 Xx.)
§170
(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zvláštního xxxx, xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxxx. Zastupitelský xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx víza podle §22 xxxx. 5 xxxx xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxx §26 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx o xxxxxxx víza x xxxxxx do 90 xxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx víza xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx lhůtě do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx za xxxxxx výzkumu, ve xxxxx do 14 xxx xxx dne xxxxxx žádosti.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx víza x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §33 odst. 1 xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx žádosti.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zvláštního xxxx anebo xxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§30 xxxx. 2) xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx dne podání xxxxxxx.
(6) Xxxxxx x xxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě do 90 xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 120 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx policie xx lhůtě xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxx x prodloužení xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx policie vyřídí xx xxxxx xx 7 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx x pobytu xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx.
(8) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xx vede x xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx x xxxxx jazyce, xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx tlumočníkem xxxxxxx xxxxxxx.25)
(9) Po xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx dokladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem nebo xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, anebo při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx zastupitelský xxxx vrátí xxxxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx mu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx uplynutí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza.

§170a
(1) Zřizuje xx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx součástí ministerstva, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx věcech, x nichž ministerstvo xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Nadřízeným správním xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx jmenuje a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesplňuje xxx,
x) xxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jestliže xx jednání, kterým xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx ohrozit xxxxxx x rozhodování xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 let, xxxxxxxx xx jednání, xxxxxx spáchal trestný xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozhodování xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx bylo xxxxxxxxxx podmíněně xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxx xxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 5 xxx, nebo xxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx bylo proti xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x podmíněném odložení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x od xxxxxx xxxxxxxxxx ještě xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx by jednání, xxxxxx spáchal xxxxxxx xxx, xxxxx ohrozit xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud se xx něho nehledí, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xx vyžádat xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxx o vydání xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nesplňuje ten, xxx byl x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx uvedl xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx nesprávný xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx nepravdivou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx uvedl xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx úmyslně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxx,
x) proti xxxxxxxxx pořádku,
c) proti xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) proti xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx zaměstnanosti44) spáchaného xxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx povolení xxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxx práce, nebo
f) xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx senáty xxxxxx, zařazuje xxxxx xxxxxx do xxxxxx x jmenuje předsedy xxxxxx.
(9) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednací řád. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx rozhodování xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§170x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§170b

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxx podat xxxxxxxx xx komisi.

(2) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x tříčlenných xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxx musí být xxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx v ministerstvu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pověřeny úřední xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx komise.

(4) Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu.

§170b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 382/2008 Xx.)
Xxxxxx xxxxxxx
§171
(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx,
x) rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx zahájením řízení x tomto vyhoštění xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neoprávněně,
d) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x tranzitním xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx, xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§172
Xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí26) musí xxx xxxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxx xxxxx nelze prominout.
(2) Xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění xxxx být podána xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění cizince xx xxxxxxxx účinek xx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí; xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu, xxxxxxx x pobytu rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, průkazu o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§173
Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx o povolení x pobytu xxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, pobývat xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 30.6.2008 (do xxxxxx x. 124/2008 Xx.)
§174
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx
x) xx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) x xxxxxxx cizího xxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx byl xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx znaky xxxxxxxxx xxxx.
(2) Trestní xxxxxxxxxxx xx dokládá xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx 6 xxxxxx, xxxx obdobnými xxxxxxx vydanými xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxx, x nichž xx xxxxxxx xxxxxxxx x posledních 3 xxxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx; x xxxxxxx, že xxxx xxxxxx doklad xxxxxxxx, xxx jej xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§174x
Xxxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxx, xxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, xxxx xxx, xxxxxxxxx stav, xxxxxx x pevnost xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, společenské a xxxxxxxx vazby xxxxxxxx xx území a xxxxxxxxx vazeb xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx státním občanem, xxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx občanství, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx trvalého bydliště.
§174a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Sb. x účinností xx 1.1.2011
Účinnost xx 1.7.2001 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§175
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
Účinnost od 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§176
Xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx se po xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, při xxxxxxx, xxxxx
1. bezprostředně xxxxxxxx život,
2. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx chorobných xxxx k xxxxxxx xxxxx,
3. způsobí bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
4. působí náhlé xxxxxxx x xxxxxx,
5. xxxxxxxxx xxxxx chování x jednání postiženého, xxxxxxxx xxxx samého xxxx jeho xxxxx, xxxx
6. xx týkají xxxxxxxxxxx a porodu, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx cizince,
b) x xxxxxxxxxxx s nařízenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx §134 xxxx. 2 hradí xxxx, a xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx přerušeno.
(3) Xxxxx-xx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx v zařízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx péče ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx xxxx; xx neplatí x xxxxxxx bezprostředního xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.
(4) Způsobil-li xx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx újmu xx xxxxxx xxxxxxxx, má xxxxxxxxx uhradit náklady xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x zpět.
(5) X xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úmyslu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xx cizince xxxxxxxxxxx x zařízení,
b) policie x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§176x
Xxxxxx xxxxxx cizince x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mezinárodním xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx ochrany
(1) Cizinec, xxxxx xx x xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxx v přijímacím xxxxxxxxx xx mezinárodním xxxxxxx, xx hradí xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx x tomto xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x vlastních prostředků.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxx xxxx náhlým xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiným opatřením x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xx xxxxx xxxxxxx x vlastních prostředků.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx náklady xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, x vlastních prostředků x není-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§176x
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěním cizince xx xxxxxx předání xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§152 a 153) xx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Do nákladů xxxxxxxxx se zajištěním xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx xx započítávají xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvu vznikly xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx doby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx státu.
(3) Xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxxx průvozu xxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §152 x 153 xx xxxxx pouze xxxxx, jde-li o xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx státu jeho xxxxxxxxx nebo na xxxxx jiného státu, xxxxx cizince xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx byl xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
§176x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

§176x
Xxxxxx xxxxxxx spojených xx zajištěním cizince xx xxxxxx předání xxxx průvozu
(1) Při xxxxxx nákladů spojených xx xxxxxxxxxx cizince xx účelem xxxxxxx xxxx průvozu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cizince za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§152 a 153) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx započítávají xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvu xxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xx doby xxxx xxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxx smluvního xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx průvozu cizince xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestou xxxxx §152 x 153 xx hradí xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx státu, xxxxx cizince xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxx území xxxxxx státu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu. X xxxxxxx případě xx xx nákladů xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxx byl xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
§176x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§177

Xxxxxxxxx

(1) Totožností xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x roku xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, obrazovým xxxxxxxx xxxxxxx x údaji, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Účinnost od 27.4.2006 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§178
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxxx xx schopen xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx jednat.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§178x
Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí cizinec xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.
§178x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x účinností xx 27.4.2006

§178b
(1) Xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx8e), zelenou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx statutárního nebo xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxx obchodní xxxxxxxxxx xxxx členem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx potřebuje xxxxxxxx x zaměstnání8e), xxxxxxx xxxxx nebo modrou xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, pro xxxxxx cizinec v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx člena xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo jiného xxxxxx družstva plní xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx úkolů vyžaduje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) povolení x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxx se na xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztahují xxxxxxx.
§178x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§178x

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zaniká xxxxxxxx xxxxx vydaného xxxxxxxxxx oprávnění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),3a) xxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§178x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx č. 41/2009 Xx.)
§179
Xxxxxx znemožňující xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx obavy, že xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxx, jehož xx xxxxxxx občanem, xxxx x případě, xx xx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx posledního xxxxxxxx bydliště, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 x xx nemůže xxxx xxxx ochoten x xxxxxx takového xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx vážnou xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje
a) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,
x) vážné xxxxxxxx xxxxxx nebo lidské xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx by xxxxxxxxxxx cizince xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, je-li xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx
x) se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx proti xxxx, válečného xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujících ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) spáchal xxxxxx xxxxxxx trestný xxx,
x) xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x cíli Organizace xxxxxxxxx xxxxxx, nebo
d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xx xx jejich xxxxxxxx účastní, xxxx
x) xx xxxx území xxxxxxxx jednoho či xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx trestných xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxx-xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem, xxxx x případě xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx posledního xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx stíhání xx xx, za předpokladu, xx xxx o xxxxxx, xx xxx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx udělit xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 4 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx 60 xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, umožní xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x udělení víza [§33 odst. 1 xxxx. x)].
Účinnost xx 21.12.2007 xx 30.6.2010 (xx xxxxxx č. 227/2009 Xx.)
§180
Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx tohoto xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxx právnické osoby.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx tiskopise. Xxxxxx fyzická xxxxx x xxxxxxx uvede xxx xxxxx, příjmení, xxxxx číslo, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx právnická osoba x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x jménem, příjmením x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx orgánu). Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx uvede xxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, den, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v zahraničí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx cesty x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 7 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx policii xxxxx pracovní xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx dohodě x xxxxxxx x xxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozvání. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx zvoucí xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx schopnost xxxxxx xxxxxxx xxxxx §15,
c) xxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxxx závazek xxxxx §15 xxxx povinnost xxxxx §100,
d) při xxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx x),
x) jestliže xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nečitelně, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nebo
f) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx.
(6) Xx požádání xxxxxxx xx zvoucí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazku obsaženého x xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx v §13,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši 0,25 xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxx6) xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xx takové xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, anebo xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozsahu stanoveném x §180x odst. 1 disponuje xxxxxxx xxxxxxx 30&xxxx;000,- XXX,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zvaného xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx závazku podle xxxxxx a) xx x) xxxxxxxxx zvoucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx přijatého x pozvání v xxxxxx skutečné výši.
(7) Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozvání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sdělí xxx xxxxx dostavení xx xx policii. Xx xxxxxx zvoucí xxxxx xxxx skutečnost xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx písemně xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§180x
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x zastoupení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§180x

Xxxxxxxxxxxxx průkaz vydávaný Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxx o rozsahu xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx držitel xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky po xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx prohlašuje za xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

§180x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

§180c

Nezletilý cizinec xxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinec xx xxxx 15 xx 18 xxx, který xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mladší 18 let má, xxxx v xxxxxxx, xx je xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x péči xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx, co xxxxxxxxxxx xx xxxxx9c).

§180x vložen xxxxxxx předpisem x. 428/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.11.2005

§180x

Xxxxxxxxx potvrzení údaje x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx dokladu nemá xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx vstupu xx xxxxx, xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§180x
Xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx vstupu xxxxxxx xx území
(1) Cizinec xx xxxxxxxx xxxxxxx x nové xxxxxxxxx xxxxxx, xxx který xx xxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx 2 odepřen xxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx odepření xxxxxx xxxxxx cizinec xxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx odepření xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx; podání xxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx posoudí soulad xxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxx odepřen xxxxx xx xxxxx, x xxxxxx stanovenými x §9 xxxx. 1 xxxx 2.
(4) X výsledku posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx cizince.

§180x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx "manžel", "xxxxxxxxxx" xxxx "xxxx xxxxxxx", xxxxxx xx xxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, dítě jednoho x xxxxxxxx nebo xxxx svěřené xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dvou xxxx xxxxxxxx pohlaví.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx společenství xxxx xxxx stejného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§180f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Sb. x účinností xx 21.12.2007

§180x
Xxxxxx nákladů spojených x výukou xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx českého xxxxxx
Xxxxxxx xx povinen hradit xxxxxxx spojené x xxxxxx českého xxxxxx x xxxxxxxx znalostí xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx10a).
§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008

§180x

Xxxxxxxx pobytu v xxxxxxxxxx prostoru mezinárodního xxxxxxx

(1) Pobyt xxxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. f), x), x) nebo x).

(2) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx zpět xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx zahájeno xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x území xxxxx xxxxxx zákona.

§180h xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Sb. s xxxxxxxxx od 21.12.2007

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx x. 278/2009 Xx.)
§180x
Xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxx dokládá zajištění xxxxxx xxxxxxx léčení x souvislosti x xxxxxx xxxx náhlým xxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx jiného xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx pobyt, x to do xxxx minimálně 30 000 XXX, xx xxxx xxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8b), pokud xxxx xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx hrazena xxxxx způsobem. Xxxxxxxxxx xxxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxxxxx, xxxxx si nemohl x důvodů xx xxxx xxxx nezávislých xxxxxxxx takové xxxxxxxxx xx území xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx uvedeného x §42x xxxx. 2; x takovém xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx pobytu xx xxxxx, nejpozději do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx. Předložení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx diplomatického xxxx xxxxxxxxxx víza upustil, xxxxxx-xx cizinec xx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxx rodinného xxxxxxxxxxx.
§180x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§180x xxxxxx právním předpisem x. 247/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§181

Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství6a) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxx vízové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osob, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx víza,

b) xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx uvedenou x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx vymezí xxxxx xxxx, jejichž xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 382/2008 Xx.)
§182
(1) Xxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx vyžadovaných xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x mezinárodní smlouvou, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx26b), xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) výši xxxxxxx xx ubytování, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí technické xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zpracovávání biometrických xxxxx, včetně xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx biometrických xxxxx x cizinců x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx fyziologickými předpoklady xxx zobrazení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx x xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx vyhlašuje xxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 31.8.2008 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§182x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx seznam xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§182x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. s xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004)

§182b

Policie xx xxxxxxxxx xxx informaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx průkazů xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx ztráty xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx jednacího čísla xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§182x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§183

(1) Správní xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx zahájení xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxx za xxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx krátkodobému xxxx xxxxxxxxxxxx, rozumí se xxx xxxxxxxxx xxxxx xx území podle xxxxxx zákona.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti a xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx dobu platnosti x xxx vyznačenou.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx písemných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx zaevidování, pokud xxxxxxxxxxx dobu xxxxx §160 xxxx. 5. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lhůtu podle §160 xxxx. 5 xxxx xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spisů xxxxxxxxxx lhůta vyznačena, xxxxxxxxxxxx xxxx evidenční xxxxxxxxx posoudí z xxxxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx24) x xxxxxxxxx xxxxxxxx archivní xxxxxxx zničí.

(7) Vytřídění xxxxxxxxxx evidenčních xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx ode xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pobytů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx není dotčena. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx po xxxx 24 měsíců ode xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§184

§184 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§184a
Česká xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ratifikací Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx právech x xxxxxxxxxx svobodách xxxxx čl. 10 Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx čl. 23 xxxx. 2 x 3, čl. 24 xxxx. 1 a 2 Xxxxxx xx zavazuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx narozenému x xxxxxx od 1. xxxxx 2000 xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizincům, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxxx. Úhrada xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§184x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
XXXX XXXXX
Xxxxxx xxxxxx x Policii Xxxxx xxxxxxxxx
§185
Xxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx x. 26/1993 Sb., xxxxxx x. 67/1993 Sb., xxxxxx x. 163/1993 Xx., xxxxxx č. 326/1993 Xx., xxxxxx x. 82/1995 Xx., xxxxxx x. 152/1995 Xx., xxxxxx č. 18/1997 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx č. 186/1997 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu x. 138/1999 Xx., zákona x. 168/1999 Xx. x zákona x. 325/1999 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 2 xx xx větě xxxxx zrušují xxxxx "x pobytu xxxxxxx".
2. §15 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 6) xxx:
"§15
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zajistit xxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,6) jestliže
a) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxx pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxxxx,
x) bylo xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,6)
x) xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) je důvod xx domnívat, xx xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Orgán, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx České republiky xxxx o správním xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, než xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.6)
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx nejdéle 24 xxxxx od xxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 může xxxxx xxxxxxx 48 xxxxx xx okamžiku xxxxxxx osobní xxxxxxx. Xx-xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, shodný x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx xxx delší xxx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
6) Zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů.".

XXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§186

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx k zákonu č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 10/1993 Xx., zákona č. 72/1994 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 273/1994 Xx., zákona x. 36/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona x. 301/1995 Xx., zákona x. 151/1997 Sb., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx č. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 166/1999 Xx., xxxxxx x. 167/1999 Xx. x xxxxxx x. 223/1999 Xx., xx xxxx takto:

1. X položce 99 xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx".

2. X položce 99 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx xxxxxxxx xx osvobozeno vydání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 15 let.".

3. X položce 99 xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxx xxxxxx.".

4. Xxxxxxx 100, xxxxxx xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 100

x) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx Xx 500,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxx změny x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx cizince (xx každou xxxxx) Xx 300,-

x) Vydání xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx cizince xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx odcizený Xx 1&xxxx;000,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vydání xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu a xx xxxxxx tohoto xxxxxxx náhradou za xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.".

5. Xxxxxxx 101, včetně xxxxxxxxxx, zmocnění x xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 101

a) Xxxxxxx českého xxxx x xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xx hraničním přechodu Xxxxx republiky Xx 1&xxxx;500,-

x) Udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx na xxxxx České xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx víza, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Kč 200,-

x) Prodloužení doby xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx do 90 dnů uděleného xx xxxxxxxxx přechodu Xxxxx republiky nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem Xx 200,-

x) Prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů, xxxxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxxxx platnosti víza xx účelem xxxxxxx xxxxxx Kč 200,-

g) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 200,-

Osvobození:

Od xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx:

x) Udělení, xxxxxxxxxxx platnosti xxxx xxxx xxxxxx na xxxxx vízum z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx víza xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx. Za udělení xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx x zapsání xxxxxx mladšího 15 xxx narozeného na xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx této položky xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx cizince xxxxxx 15 xxx.

x) Udělení xxxxxxx víza na xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx víza xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx účelem dočasné xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

1. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx poplatek xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx poplatku podle xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o udělení xxxxxxx víza na xxxxxxxxx přechodu xx xxxxxx nezbytného pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx letecké xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx letadla xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizího xxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx položky x v xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pobytu.

Správní xxxxx xxxxxxxx poplatek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx této xxxxxxx x moci xxxxxx.".

6. Xxxxxxx 132 xxx 1 xxx:

"1. Xxxxxxx

x) Xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xx 800,-

x) Xxxx k xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx Xx 3000,-

x) Xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx Xx 1500,-

d) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xx 1200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx Kč 3000,-".

7. X xxxxxxx 132 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx osvobozeno

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxx významným xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx 15 let xxxx x xxxxxx zdravotnické x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx víza za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

- udělení xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

8. Xxxxxxx 153 xxxxxxx x) xxx:

"x) x xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx Kč 200,-".

ČÁST XXXXXX

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dokladech

§187

Zákon č. 216/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 150/1996 Xx. se xxxx takto:

Ustanovení §5 xxxx. 3, §11 x §26 se xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§188

Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx zákona x. 36/1967 Xx., xxxxxx č. 49/1973 Xx., zákona č. 20/1975 Sb., zákona x. 133/1982 Sb., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Xx., zákona x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Sb., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx č. 31/1996 Xx., zákona x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §120 xxxx. 2 xx xx xxxxx "znovuobnovení jejich xxxxxxxx" doplňuje xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "x xxxxxx x zákonnosti zajištění xxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx".

2. Xx §200x se xxxxxxxx xxxx §200o xx 200x, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 34x) xxx:

"Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx

§200x

(1) Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx34x) x zajištění xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx zákonnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zajištění x nařídil xxxxxxxxxx. Xxxxxx návrhu nemá xxxxxxxx účinek xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,34x) může xx xxxxxxx xxxxxxx xx soud x xxxxxxx, aby nařídil xxxx propuštění na xxxxxxx z xxxxxx, xx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx kromě xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx, xxxxxxx důvodů, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx důkazů, xxxxx xx navrhovatel xxxxxxxx, x musí být x xxx xxxxxx, xxxx se navrhovatel xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4, §79 xxxx. 1) xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx o zajištění xxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvání xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx z xxx xxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx listinné xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx nejde o xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx obsaženy ve xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx.

34x) Xxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx cizinců na xxxxx České republiky x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§200x

(1) X xxxxxx xx příslušný xxxx, x xxxxx xxxxxx xx zařízení xxx xxxxxxxxx cizinců (xxxx xxx "xxxxxxxx"), x xxxx xx xxxxxxxxxxx povinen xx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx podání xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx umístěn, je x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx orgán xxxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§200x

(1) Xxxxx xx podává x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx vydal rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx vyžádá spisy, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx, xx tento xxxxx povinen x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx navrhovatele xxxxxx x xxxxxxx xx spolu s xxxxxxx xx 24 xxxxx příslušnému xxxxx.

§200x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Jednání xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx rozhodnutí x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx trvání xxxxxxxxx.

§200x

(1) Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx §200x xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx x pro xxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxx. Důkazy provedené x řízení, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxx xxxx xx xxx skutková xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx zákonnosti xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav, xxxxx xx xxx x xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx policie soud xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx soud k xxxxxx, že napadené xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xx xx xxxxx zamítá; jinak xxxxxxxx rozhodnutí zruší x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx svobodu. Xxx-xx xxxxx zamítnut, xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§200x

Xxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §200x odst. 2 x xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx, rozhodne x xxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxxxxx. Xxx-xx návrh xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx domáhat se xx xxxxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejdříve xx uplynutí 3 xxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx.

§200x

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx urychlením.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx usnesení soudu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx usnesení xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxx usnesením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxx, xxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxxx účastníkům řízení xx 24 hodin xx jeho vydání. Xxxxx policie, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, je v xxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxx orgán xxxxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, navrhovatele xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§189

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se

1. Xxxxx č. 123/1992 Sb., x pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky.

2. Zákon č. 190/1994 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx č. 123/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx X xxxxxx č. 150/1996 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 123/1992 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx.

§190

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Klaus x. x.

Xxxxx x. x.

x. x. Špidla v. x.

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §175 xxxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx cizinců na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx čl. X xxxx 125 xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx na území, xxxx pobyt xx xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx před xxxx 1. xxxxxxxx 2001.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 140/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

Čl. XX

1. Držitel xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx pobyt xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Držiteli xxxxxxx xxxxx věty první xxxx xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxx tak xxxxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx považuje za xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx trvalého xxxxxx.

2. Xxxxx Xxxxxxxx unie,1a) xxxxx xx držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 180 xxx xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx dostavit xx na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx průkaz x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1.

3. Xxxxx Evropské xxxx,1a) který je xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx tohoto zákona, xx povinen xx xxxxx xx 180 xxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se na xxxxxxx x výměně xxxxxxx xx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx pro státního xxxxxxxxxxx členského státu Xxxxxxxxxx společenství.

4. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx xx území xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xx xxxxxxx xx lhůtě xx 180 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x zneplatnění víza.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx, je povinen xx xxxxx xx 180 xxx po xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; to neplatí x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy.

7. Xxxxxx x povolení x pobytu xxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

8. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Žádost x xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx občanem Xxxxxxxx xxxx1a) před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxx x xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Cizinec, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx víza x xx xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto ustanovení, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

1. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx řízení.

2. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti víza xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx §43; policie xxxx xxxxxxx průkaz x xxxxxxxx k pobytu.

3. Xxx xx v xxxxxx xxxxxxxx předpisech xxxxxx x pobytu xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů x xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Kde se x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu, xxxxxx xx xxx vízum x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx.

5. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 39 xxxxxxxxx v xx. X se xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx účely xxxxxx poskytování zdravotní xxxx považuje xx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,3a) xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

6. Dočasná ochrana xxxxxxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx jeho účinnosti.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxx xxxxxxxx i xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx x přistoupení Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2004

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. II

1. Xxxxxx o xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny.

2. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů, které xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx uděleno xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §42a xxxx. 1 zákona x. 326/1999 Xx., xx znění účinném xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005 dostavit xx na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx.

6. Vyznačení víza xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx zdravotním pojištění.

7. Xxxxx režimu xxxxxxxxx xxxxx prováděny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. prosince 2005; xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dosavadní právní xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hlavy XXX xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx ministerstvo dnem 1. ledna 2006.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.11.2005

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 112/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2007

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 24.4.2008 (xx xxxxxx č. 140/2008 Xx.)
Xx. XXX
1. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx zákona č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
2. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx biometrické xxxxx o otiscích xxxxx xx vydávají xxx xxx 1. xxxxxx 2008.
Xx. VII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 136/2006 Xx. x účinností xx 1.9.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxx podaná xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx území podle xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxx podmínky xxxxx §42d xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem studia xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx podle §83 odst. 2 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, podanou xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxx do 180 xxx ode xxx xxxxxx žádosti.

6. Oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx10a) xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx od xxxxxxxx xxxx zletilosti xxxxxxxxxx xxxx xxx 30 xxx.

7. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

8. Xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx oprávněn v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx výměnu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, který xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxxx x době platnosti xxxxxxx x povolení x xxxxxx vydaného xx xxxxxx přechodného xxxxxx na území xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx průkaz x xxxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Evropské xxxx xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxx-xx xxxxxx vydán xx účelem trvalého xxxxxx podle zákona x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx požádat x xxxx xxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle zákona x. 326/1999 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxx o povolení x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxx xxx xxxxxxx do 31. prosince 2007.

12. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

13. Žádost x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxxxxx se správním xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx, je cizinec xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Řízení xx věcech, u xxxxx přešla xxxxxxxxx x územních xxxxxxxxxx xxxxxx na celní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx řízení xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 230/2006 Sb. s xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x účinností xx 21.12.2007

Xx. VII

1. Xxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx x nosičem xxx x biometrickými xxxxx bez údajů x xxxxxxxx prstů xxx xxxxx x xxxxxx příslušného k xxxx vydání xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24. března 2009.

2. X případě, xx xx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx rukou, xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2009, zjištěna xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu s xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2008 Sb. x účinností od 25.4.2008

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx podle zákona x pobytu xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx, se xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx vydané xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se považují xx průkazy x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, a xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2012.

4. Xxxxxx x udělení, prodloužení xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx zahájená xx 31. prosince 2010 xxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx, x kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx posuzují xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxx 2, který xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.5.2011

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 326/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2000.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

140/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2001, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §88 x §89, které xxxxxxxx účinnosti od 26.4.2001; §161, §163 x §164, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2002

151/2002 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

217/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Xx., xxxxx x. 329/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Sb., o Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), a xxxxx x. 325/99 Sb., x azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxx x. 2/2002 Xx.

x účinností xx 1.1.2003 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2, 5, 6, 9, §15x, xxxxx §17, 18, 19, 20, 31, 51, 56, 64x, 70, 78, §87x - 87x, xxxxx §88, 98, 103, 106, 108, 119, 120, 157, 158, 159, 160, 164, 168, 169, 171, 172, 173, §182x a xx. XX, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k EU (1.5.2004); x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3, 4, 17x, 18, §26x, 29a, 29x, xxxxx §78, 93, 94, 118, 158 x xx. XX, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx odstranění kontrol xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republikou, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007); části xxxxxxxxxx §1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx bude ČR xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru (1.5.2004); §9, 124, 154 a 155 x účinností xxx xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému v XX (1.9.2007)

222/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 325/99 Sb., o xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 48/97 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 x xxxxxxxx §69x, 69x, 165, 176x, které xxxxxx xxxxxxxxx 31.7.2003; xxxxx §1, 6, 7, 8, 9, 17, 17x, 17b, 19, 20, 21, §30 xx 50, 51, 56, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 69b, 70, 75, 80, 81, 87x, 87x, 87e, 88, 98, 107, 114, 118, 159, 160, 163, 164, 169, 170, 173, xxxxx nabyly xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x EU (1.5.2004); xxxxx §17a a 17x, 18, 26, 29x, 80, 180x, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontrol xx státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX o xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx podepsané dne 19.6.1990 v Schengenu xxxx Belgickým xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx hranicích xxx XX (21.12.2007)

290/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 94/2004

436/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2004

501/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

539/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/61 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x účinností od 1.11.2004

540/2004 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx se xxxx zákon x. 141/61 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 29.7.2004 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 23.8.2004

x xxxxxxxxx xx 6.11.2004

559/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 328/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x cestovních xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2005

428/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.11.2005 x výjimkou §14, 29x, 80 x 158, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx pro ČR (21.12.2007), a xxxxxxxxxx §169, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006; §18 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrol na xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Nizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x postupném odstraňování xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007); §37, §46x x účinností xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007) a §157x odst. 11 xxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006

444/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 531/90 Xx., o xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x životním x existenčním xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

136/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx na úseku xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

161/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.4.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 26.6.2006; některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx podepsané xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xx společných hranicích xxx ČR (21.12.2007) x xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

165/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x azylu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006 x xxxxxxxx §115 odst. 3 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x ČR (1.9.2007)

230/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 89/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2006

170/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x XX (1.9.2007)

379/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 325/99 Xx., o xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o azylu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2007 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.9.2008, 1.1.2009 x xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoveným x rozhodnutí Xxxx XX x xxxxxx x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Schengenu mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Německo, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx královstvím x provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x postupném odstraňování xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro XX (21.12.2007)

42/2008 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/99 Xx. publikované x xxxxxx č. 13/2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2008

129/2008 Xx., x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

140/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx na úseku xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.4.2008

274/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2009 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx účinnosti od 1.1.2011

306/2008 Xx., kterým xx mění zákon x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

382/2008 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím trestního xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

42/2009 Xx., xxxxx xxxxx zákona x. 326/99 Sb. xxxxxxxxxxx x částce x. 13/2009

47/2009 Sb., xxxxx XX ze xxx 9.12.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §171 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Sb.

s xxxxxxxxx xx 13.2.2009

197/2009 Xx., x certifikaci xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.6.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

278/2009 Xx., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

281/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

424/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2010

427/2010 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/91 Sb., x Policii ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.5.2011 x 1.1.2013

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2011

224/2011 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 80/2011

303/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx správní, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx sborů a x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

222/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.6.2012

234/2012 Xx., xxxxx XX xx xxx 24.4.2012 xx. xx. Xx. XX 23/11 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §171 písm. x) zákona č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 427/2010 Xx., respektive na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §171 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xx 31.12.2010 (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 19.7.2012

494/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Sb., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.1.2013

103/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 325/99 Xx., o xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 359/99 Xx., o sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.5.2013 a 1.1.2014

303/2013 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

312/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x změně xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x rekodifikací soukromého xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

22/2014 Xx., xxxxx ÚS xx dne 12.11.2013 xx. zn. Xx. XX 22/13 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 494/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x účinností xx 7.2.2014

101/2014 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.6.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

203/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ČR a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.8.2015

204/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2016

314/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 325/99 Xx., x azylu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na území XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 221/2003 Xx., x xxxxxxx ochraně xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 18.12.2015

318/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 328/1999 Sb., x občanských průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.1.2016

191/2016 Sb., x xxxxxxx státních hranic XX x x xxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxxxx)

x účinností xx 1.8.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Sb., x svobodném přístupu x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

456/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci obyvatel), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x zákona x xxxxxxxxx přestupcích

s účinností xx 1.7.2017

222/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017 x výjimkou xxxxx §158, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.8.2018

16/2019 Xx., xxxxx ÚS xxxxx xx xxx 27.11.2018 xx. zn. Xx. XX 41/17 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.1.2019

176/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 31.7.2019 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.9.2019, 1.7.2020 x 1.1.2021

255/2019 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx kancelářích x xxxxxxxxxx ústavech x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x soudních xxxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

165/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2020

261/2021 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxx elektronizací xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

274/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 2.8.2021 s xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zprovoznění Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx cestovní xxxxxxxxx a povolení (XXXXX) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 88 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1240

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx a mezinárodních xxxxx x x xxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 277/2019 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2022

240/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 69/2006 Xx., x provádění mezinárodních xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

279/2022 Xx., nález ÚS xx xxx 19. xxxxxxxx 2022 xx. xx. Xx. XX 12/19 xx věci xxxxxx xx zrušení §129x xxxx. 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafované xxxxx)

x xxxxxxxxx od 27.9.2022

173/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 325/1999 Xx., o xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023 x xxxxxxxx §48, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2024

278/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců na xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.9.2023

412/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

454/2023 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 65/2022 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Ukrajiny xxxxxxxxx xxxxxx vojsk Ruské xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 31.12.2023 x 1.1.2024

31/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

x xxxxxxxxx xx 1.4.2024

89/2024 Xx., kterým xx mění xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x správě voleb

s xxxxxxxxx xx 1.1.2026

a xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x. 2/2000 Xx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 562/2006 xx xxx 15. xxxxxx 2006, kterým xx xxxxxxx kodex Xxxxxxxxxxxx x pravidlech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (Schengenský xxxxxxxx xxxxx).
1x) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x nabývání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
1x) Smlouva x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
1x) Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxxxxx států xx xxxxxx jedné x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
1x) Xxxxxxx V x XXXX Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x azylu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 310/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.
3a) Xxxxx č. 221/2003 Sb., x dočasné xxxxxxx xxxxxxx.

3b) Xxxxx č. 216/2002 Sb., x xxxxxxx státních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x ochraně xxxxxxxx xxxxxx).
4) Zákon č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx č. 189/1999 Xx.
4x) Nařízení Rady XX č. 2133/2004 ze xxx 13. prosince 2004, kterým xx xxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cestovní xxxxxxx xxxxxxx příslušníkům třetích xxxx xxx překročení xxxxxxxx hranic členských xxxxx a xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx mění prováděcí xxxxxx k Xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Hlava xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5a) Xxxxxx xxxx vládami xxxxx Xxxxxxxxxxx unie Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dne 14. xxxxxx 1985.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14. června 1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5b) Xxxxx xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5x) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/574/ES xx xxx 29. dubna 2004, xxxxxx xx mění xxxx II Společné xxxxxxxx.
5d) §101 xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
6) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
6x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 539/2001 xx xxx 15. xxxxxx 2001, kterým se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx překračování xxxxxxxx xxxxxx vízum, xxxxx x xxxxxx třetích xxxx, xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx jsou od xxxx xxxxxxxxxx osvobozeni, x xxxxxxx xxxxx.
7) §26 xx 32 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 163/1993 Xx.
7x) §18 xxxx. 1 zákona x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) Úmluva x xxxxxxxxxxxx civilním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx č. 147/1947 Sb.
7x*) Rozhodnutí Rady x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Radou xx xxxxxxx xx. X.3 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxxx o Xxxxxxxx unii xxxxxxxx xx možnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x některém xxxxxxxx xxxxx (94/795/JVV).
7x) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES ze xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
7x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 415/2003 xx xxx 27. xxxxx 2003 x udělování xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
8) Zákon č. 1/1991 Sb., x zaměstnanosti, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
8x) Směrnice Rady 2005/71/ES ze xxx 12. xxxxx 2005 x zvláštním postupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
8x) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8x) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/17/ES xx xxx 22. prosince 2003, xxxxxx xx mění xxxx X bod 1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a část X xxx 4.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xx doklad x xxxxxxxx cestovního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vstupního xxxx.
8d) Xxxxxx k xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx dne 14. xxxxxx 1985 xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX/Xxx (99)13 ze xxx 28. dubna 1999 x konečném znění Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/17/ES xx xxx 22. xxxxxxxx 2003, kterým xx xxxx xxxx V xxx 1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx instrukce x xxxx X bod 4.1.2 Xxxxxxxx příručky, x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
8e) Xxxxx č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 150/2002 Sb., soudní xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9x) Směrnice Rady 2001/40/ES xx xxx 28. xxxxxx 2001 x xxxxxxxxx uznávání xxxxxxxxxx x vyhoštění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
9x) §149 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx.
9x) Xxxxxxxx Xxxx 2003/86/ES xx xxx 22. xxxx 2003 x právu xx xxxxxxxx xxxxxx.
9x) §2 x 3 zákona x. 110/2006 Xx., x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §26 xxxx. 1 zákona x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/114/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Xxxxxxxx Rady 2004/81/ES ze xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxxxx xx vydávání xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxx xx xxxxx objekty xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx.
9x) §232a xxxxxxxxx xxxxxx.
9h) §171a xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §171a x 171d xxxxxxxxx xxxxxx.
9j) Xxxxx č. 341/2005 Sb., o veřejných xxxxxxxxxx institucích, xx xxxxx zákona č. 379/2007 Xx.
9k) Xxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) §37a xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve znění xxxxxx x. 382/2008 Xx.
9m) §98 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, ve xxxxx zákona x. 161/2005 Sb.
9x) §20a xxxxxx č. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 113/1997 Xx. x xxxxxx x. 492/2000 Xx.
9x) §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx nouzi.
10) §57 xxxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10a) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10x) Například §114 zákona x. 561/2004 Sb.
10c) Zákon č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §12 xxxxxx č. 325/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 2/2002 Xx. x xxxxxx x. 165/2006 Sb.
11a) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx xxxxx, x způsobu xxxxxxx x umístění xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx čísel x dokladech xxxxxxxxxx x přidělení xxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 193/2001 Xx.
11x) §17a xxxxxx x. 94/1963 Xx.
11c) §27 xxxxxx č. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §27 xxxxxx č. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Sb., zákona x. 176/2002 Xx. x zákona č. 438/2004 Xx.
12x) §151 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
12x) §150 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
13) Směrnice Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x právu občanů Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodně xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
13x) Xxxxxxxxx obchodní zákoník, živnostenský zákon, xxxxx č. 220/1991 Sb., x České xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx komoře, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
13b) Nařízení Xxxx (XXX) č. 1612/68 xx xxx 15. xxxxx 1968 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
13x) §32 xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
13d) §30 x 31 zákona x. 155/1995 Sb.
13x) §25 x §38 xxxx. x) xxxxxx č. 155/1995 Xx.
13f) Například Xxxxxxxx Xxxx 68/360/EHS, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx Společenství.
14) §116 xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 256/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
15x) Xxxxxx 2 xxx 14 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 562/2006.
15x) Xxxxxxx X, xxxx X xxxxxxxx 3 písm. a) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 562/2006.
15x) Xxxxxx 3 Xxxxxxxx Xxxx 2001/51/ES xx xxx 28. xxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx 26 úmluvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dohody xx xxx 14. xxxxxx 1985.
15d) Zákon č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x hmotné xxxxx.
15x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx x Xxxx xx xxx 25. xxxxxx 1996 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (96/409/SZBP).
15f) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2252/2004 xx xxx 13. xxxxxxxx 2004 x normách xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx dokladech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx znění.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16x) §2 xxxx. 7 a §14a odst. 2 xxxxxx č. 325/1999 Xx., ve znění xxxxxx x. 165/2006 Xx.
16x) §15 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 326/1999 Sb.
17) §200o x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
17x) Nařízení Xxxx (XX) č. 343/2003 ze xxx 18. xxxxx 2003, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro určení xxxxxxxxx xxxxx příslušného x posuzování xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
18) Xxxxx č. 119/2002 Sb., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., o ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 288/1995 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x střelných xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., a xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
19) §1 xxxx. 2 a 3 zákona č. 37/1989 Sb., x xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 167/1998 Sb., o xxxxxxxxxx látkách x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů..
19x) §36 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
20) Xxxxxxxx Rady 2003/110/ES xx xxx 25. listopadu 2003 x pomoci xxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
20a) Nařízení Xxxx (XX) č. 871/2004 xx xxx 29. dubna 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Schengenském informačním xxxxxxx, xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxx.
21) Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx dokladech), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21a) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
21b) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §17 xxxx. x) xxxxxx x. 256/1992 Xx.
23x) Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 289/2005 Sb., x Vojenském xxxxxxxxxxxxx.
24) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, xx xxxxx xxxxxx x. 343/1992 Xx.
24a) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
24b) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
24x) Xxxx xxxxx x xxxxx správního řádu.
25) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích x xxxxxxxxxxxx.
26) §244 xx 250k xxxxxx x. 99/1963 Xx.
26x) Rozhodnutí xxxxxxxxx výboru XXX/Xxx (99)13 xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
27) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 810/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x vízech (xxxxxx xxxxx).
28) §42 xxxxxx č. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 518/2002 Sb., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx. x xxxxxx x. 176/2007 Sb.
29) Xxxxxxxx Xxxx 2005/71/ES xx xxx 12. října 2005 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
30) Například xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 160/1992 Sb., x zdravotní péči x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Vyhláška č. 326/2000 Sb., x způsobu xxxxxxxxxx ulic a xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x oznamování xxxxxxxxx čísel a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 193/2001 Xx.
32) Směrnice Rady 2009/50/ES x podmínkách xxx xxxxx a xxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxx výkonu zaměstnání xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady (EHS) č. 1408/71 xx xxx 14. xxxxxx 1971 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osoby, osoby xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x rámci Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) č. 883/2004 x koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.
34) §319 xxxx. 1 zákona x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 362/2007 Xx.
35) Xxxxxxxxx xxxxx č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx států a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 95/2004 Sb., x podmínkách získávání x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
36) Zákon č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 343/2003 xx dne 18. xxxxx 2003, xxxxxx xx stanoví kritéria x xxxxxxx pro xxxxxx členského státu xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x azyl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
38) §143 xxxxxxxxx řádu.
39) §14a xxxx. 2 zákona x. 325/1999 Sb., xx znění zákona x. 165/2006 Xx.
40) Nařízení Xxxx (XX) č. 1030/2002 ze xxx 13. června 2002, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx vzor xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xx xxxxx nařízení Rady (XX) č. 380/2008.
41) Xxxxx č. 251/2005 Sb., x inspekci xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
42) §27 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx.
43) §2 xxxx. u) xxxxxx x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
44) Xxxxx č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Zákon č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx.
46) Zákon č. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 274/2008 Xx.
Zákon č. 341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
46) §75 xxxxxxxxx zákoníku.
§15a xxxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx znění xxxxxx x. 494/2012 Xx.
47) Xxxxxxxx Rady 2003/109/ES ze dne 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pobývajícími xxxxxxxxx.
48) §46a xxxxxx x. 325/1999 Xx., ve znění xxxxxx č. 379/2007 Xx., zákona x. 427/2010 Xx. x xxxxxx x. 103/2013 Xx.