Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.12.2007.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.12.2007 do 20.12.2007.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
326/99 Sb.

 

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1
Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12
Prostředky k pobytu na území §13
Hraniční průvodka §14
Pozvání §15 §15a

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a
Dlouhodobé vízum §17b
Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18
Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19
Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b
Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu
Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31 §32
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34
Prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů §35
Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39
Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40
Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41
Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu
Povolení k dlouhodobému pobytu §42
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a
Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b
Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ve zvláštních případech §42g
Náležitosti k žádosti o vydání zelené karty §42h
Modrá karta §42i
Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §45 §46
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d
Zrušení a zánik platnosti zelené karty §46e
Zrušení platnosti modré karty §46f §47 §48 §48a §48b
Oddíl 4
Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49
Díl 5 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území
Výjezdní příkaz §50
Rozhodnutí o povinnosti opustit území §50a
Díl 6 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54
Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55
Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57
Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61
Zánik platnosti dlouhodobého víza §62 §63
Studium §64 §64a §64b
Hlava IV - Trvalý pobyt na území
Díl 1 §65
Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74
Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82
Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85
Díl 3 §86
Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt §87a §87b §87c
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území a zánik jeho platnosti a důvody pro zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie §87d
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e
Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f
Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j
Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k
Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m
Díl 3 - Potvrzení a průkazy
Potvrzení o přechodném pobytu na území §87n
Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie §87o
Prodloužení doby pobytové karty o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87p
Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87r
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87s
Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87t
Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y
Skončení platnosti průkazu §87z
Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93

Hlášení k pobytu držitele zelené karty §93a §94 §95 §96 §97
Hlášení změn §98
Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a
Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100
Domovní kniha §101
Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103
Povinnost dopravce §104
Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105
Povinnosti orgánů státní správy §106
Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112 §113

Cestovní průkaz totožnosti §114
Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115
Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a
Neplatnost cestovního dokladu §116
Zadržení cestovního dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a
Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b
Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e
Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f
Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a
Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121
Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122
Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123
Dobrovolný návrat §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území §123b
Finanční záruka §123c
Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a
Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128
Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129
Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150 §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153
Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIV - Správní delikty

Přestupky §156 §156a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §157
Společná ustanovení ke správním deliktům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162
Ředitelství služby cizinecké policie §163
Odbor cizinecké policie §164
Působnost ministerstva §165
Oprávnění ministerstva §165a
Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166
Oprávnění policie §167

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168
Odchylky od správního řádu §169 §170 §170a §170b
Soudní přezkum §171
Žaloba §172

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173

Trestní zachovalost §174
Přiměřenost §174a §175
Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176
Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a
Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b
Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c
Totožnost §177
Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d
Důvody znemožňující vycestování §179
Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a
Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b
Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c
Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d
Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e
Partnerství §180f
Úhrada nákladů spojených s výukou českého jazyka a zkouškou znalostí českého jazyka §180g
Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §182 §182a §182b
Přechodná ustanovení §183 §184 §184a
Část druhá §185
Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích
Správní poplatky §186
Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187
Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188
Část šestá - Závěrečná ustanovení
Zrušovací ustanovení §189
Účinnost §190
č. 140/2001 Sb. - Čl. II
č. 217/2002 Sb. - Čl. IV
č. 222/2003 Sb. - Čl. II
č. 428/2005 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV
č. 136/2006 Sb. - Čl. VII
č. 161/2006 Sb. - Čl. II
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
č. 379/2007 Sb. - Čl. II
č. 140/2008 Sb. - Čl. VII
č. 427/2010 Sb. - Čl. II
Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.

326

ZÁKON

ze dne 30. xxxxxxxxx 1999

o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXX XX XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) podmínky xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "území") a xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), Ministerstva xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,1a) xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1b)

(3) Xxxxxx vstupu, pobytu x vycestování xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx mezinárodní xxxxxxxx sjednanou x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1c) a xx xxxxxx xxxxx, xxxxx je vázán Xxxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,1d) pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 30.4.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§2
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx, který
a) xxxxxxx Xxxxxx republiku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis2) xxxxxxxxx jinak,
b) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ozbrojených xxx xx xxxxx,3)
x) xxxxxxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, x cizince, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx3a) xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX
XXXXX XX XXXXX
§3
(1) Cizinec xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí
a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx smlouva") xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx hranicí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,3b) pokud splňuje xxxx xxxxxxxx:

1. xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu4) x

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx,3b)

x) vnitřní xxxxxxx3b) xxxx
x) xxxxxxx mezistátního xxxxx x paluba xxxx xxxxxxxxxx osobní xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x době, xxx je v xxxxx prostoru xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrola.

§4
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx podrobit xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na území, xxxx překročit xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxx území. Xx vnitřní xxxxxxx xx hraniční xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hranic xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.3b)
(2) Xxxxxxx potvrdí x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx otisku vstupního xxxxxxx do jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx hraniční kontrolu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx účinky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

§5
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx hraniční kontroly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).
(2) Xxx vstupu xx území xx xxxxxxx při hraniční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství1) x xxxx xx xx xxxxxxxx povinen
a) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) strpět xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ověření své xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícího xxxxxxxx xxxxxxxx zobrazených xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaji zpracovanými x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx 15 let a xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxx.
(4) Splnění podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx
x) xxxxxxxx xx xxxxxx cizího xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx5),
x) xxxx xxxxx xxxxxxxx (§152), xxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx Evropské xxxx x rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx policii cestovní xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx-xx xx jej xxxxxxxx, xxxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x skutečnost, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx jej xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx hraniční xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x skutečnost, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám není xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vízum xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxxx xxxxxx povinnost.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§7

§7 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

Xxxxxxxx od 1.9.2007 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§9
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx předložit doklad xxxxx §5 písm. x) xxxx 1 xx 3 nebo 6 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 písm. x), x) nebo x),
x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, zrušena xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx víza xxxxxxx,
x) xx nežádoucí osobou (§154),
x) xx xxxxxxx xx informačního systému xxxxxxxxxxx státy, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstraňování xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,5a) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx") xx xxxxxx xxxxxxx přehledu x xxxxxxxxx, jimž xxxxx umožnit xxxxx xx xxxxx smluvních xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx systém smluvních xxxxx"); xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx,
x) uplynula xxxx xxxxxxxxx cestovního dokladu; xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu (§113), xxxxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxx cestovní xxxxxx xxxxx,
x) územní xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx území,
g) xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx dokladu xxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§114) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§108 xxxx. 1 xxxx. x)], pokud xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx doklad xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provedené xxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx držitele,
j) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, prohlášen xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx lze xxxxxxx předpokládat, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx výkon xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by cizinec xxxx xxx svém xxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx bezpečnost xxxx x xxx xxxxxxx veřejný pořádek xxxxx ohrozit mezinárodní xxxxxx smluvních xxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxx xx území xxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx vízum xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx prováděné xxxxxxxx xxxxxxxx, protože xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1. x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx území, xxxx
2. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx víza na xxxxx xxxx část xxxxx (§52).
(2) Xxxxxxx xxxx odepřít xxxxxxx xxxxx xx území, xxxxxxxx
x) xxxx platnosti xxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x 90 dnů dobu xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, předpokládanou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx o 90 dnů; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a)
x) xx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x seznamu xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§182x) (dále xxx "xxxxxxx nemoc"),
c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. x) bodu 4 nebo 5, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx tak, xx xx xxx nelze xxxxxxxx další úřední xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vízum; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu předkládaného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1a)
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx cizinci, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, vstup xx území x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) x xxxx. x) až x) x xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x případě xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx na xxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 musí být xxxxxxxxx přiměřenost mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x důsledky tohoto xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dopadům xxxxxx odepření xx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx Evropské xxxx1a). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1a), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx rodinný příslušník xxxxxxx, xx tento xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx, xx-xx důvodem xxxxxxxx xxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxx pravomocné xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx vstup xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx podle tohoto xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) až x) nebo n), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx.
(7) O xxxxxxxx xxxxxxxx vstupu xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx cizince na xxxxxxxxx xxxxxxxxx5c) a xx xxxxxxxxxx dokladu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx razítka, který xxxxxxxxx5c).
Xxxxxxxx od 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§10
§10 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 222/2003 Xx.

§11

§11 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§11a

§11a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§12
Xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x vycestováním z xxxxx
(1) Xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x vycestováním x xxxxx se xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx dopravy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx jiného xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx státu, xx jehož xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx spojených s xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx znějícím xx xxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, nebo
b) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx mezinárodně xxxxxxxxx xxxxxxxx kartou.
(3) Peněžní xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx x cizí xxxxx xxxxxxxxxx měně.
Xxxxxxxx od 1.1.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§13
Xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území xx xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši
1. 0,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx6) (dále jen "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xx 1 den xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxxxx dobu 30 xxx,
2. 15xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx pobyt xx xxxxx přesáhnout xxxx 30 xxx, s xxx, xx tato xxxxxx xx za xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx x 2xxxxxxx částky existenčního xxxxxx,
3. 50násobku částky xxxxxxxxxxxx minima, xxxxxxxx xx jedná x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx, nebo
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx potvrzujícího, xx xxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx
x) xxxxxxx x účtu vedeného x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx kterého vyplývá, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx disponovat x xxxxxxxxx prostředky xx výši uvedené x xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx x finančním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xx území studovat, xxxx předložit xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx státním xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 měsíc xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxx, xx veškeré xxxxxxx xxxxxxx s jeho xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx uhrazeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (školou). Pokud xxxxxx v závazku xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx výši rozdílu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 6xxxxxxx částky existenčního xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků k xxxxxx xxx nahradit xxxxxxxxxxx či xxxxxxxx x xxxxxxxxx grantu xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx 18 xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x pobytu podle xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxx xxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxx a xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mladších 15 xxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx značku xxxxxxx, s nímž xxxxxxxx xx území, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx značku x státní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx barvu, xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx x datum xxxxxxxxxxx x území, xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

Účinnost xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§15
Xxxxxxx
X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx zavazuje, xx xxxxxx náklady
a) xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx xx do xxxxxxxxxxx x území,
b) spojené x ubytováním xxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx až xx xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx též x převozem nemocného xxxx xxxxxxx zemřelého,
d) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxx.
Účinnost od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§15x
(1) Rodinným příslušníkem xxxxxx Evropské xxxx1a) xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxxx,
x) xxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxxxxxx 21 xxx,
x) xxxx xxxxxx 21 xxx xxxx takové xxxx xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx příbuzný xx xxxxxxxxx xxxx sestupné xxxxx nebo takový xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxxxxx, xxxxxx xx rodinným xxxxxxxxxxxx pouze xxxxxx x nezaopatřené xxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) se xxxxxxxx cizinec, který
a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx nebo úraz, xxxxx
x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx vztahují i xx xxxxxxx, xxxxx
x) x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx žije xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx1).

XXXXX III

PŘECHODNÝ XXXXX XX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

§16

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx přechodně

a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic Xxxxx republiky a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebyl-li xx x xxxxx hraniční xxxxxxxx policií xxxxxxx xxxxx na xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx hraniční xxxxxxxx prováděna, nebo

c) xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§88).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a) xxxxxx dnem a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx dnem x xxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx po překročení xxxxxx xxxxxx.

Účinnost xx 1.5.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§17
Xxxxxxx může xxxxxxx xx xxxxx přechodně
a) xxx xxxx,
x) na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx pobytu, xxxxx
x) xx xxxxxxx výjezdního xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 217/2002 x 222/2003 Xx.)
§17x
Xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxx vízem xx
x) xxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxx X,
x) xxxxxxxxx vízum - xxxxx xxxx X,
x) xxxxx x pobytu xx 90 xxx - vízum typu X,
x) xxxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 222/2003 Xx.)
§17x
Xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx xx
x) xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx - vízum xxxx D,
b) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontrol xx státních hranicích.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 217/2002 Xx., 222/2003 Xx., 559/2004 Sb., 428/2005 Xx. x 379/2007 Xx.)
§18
Xxxxxxx xxxx pobývat xx xxxxx přechodně xxx xxxx,
x) xxxxxxx-xx xxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx6a) x není-li x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlády [§181 xxxx. a)] stanoveno xxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx svým xxxxxxxxx [§181 písm. x)],
x) xx-xx xxxxxxx Evropské xxxx,1a)
x) xx-xx
1. ve xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody; xxxxx xxxxxxx současně xxxx xx xxxx tohoto xxxxxx pobývat xx xxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx x policejní xxxx7) xxxx x zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") (§130); xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxx cestovního xxxxxxx, xxxx
3. xxxxxx 15 let xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, a tento xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx; cizinec xxxxxx 15 let xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. účinné ode xxx xxxxxxx xxxxxxx xx státních hranicích, xxxxxxxxxx v rozhodnutí Xxxx EU x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 v Xxxxxxxxx xxxx Belgickým xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx podepsané dne 14.6.1985 o postupném xxxxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX - xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
5. xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX o xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení dohody xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX - xxx xxxxx x xxxxx neúčinnému xxxxx x úvodu xxxxxx paragrafu,
6. držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx nepřekročí xxxx xxxxx §22 xxxx. 4,
7. xxxxxxxxx průkazu x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx, xxxx
8. držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Evropském xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx7c) (xxxx xxx "rezident xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx") a xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,
x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx vízum x xxxxxx do 90 xxx xxxx průjezdní xxxxx pozbylo platnost, xxxxx xx území xxxxxx x občanem Xxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,
x) xxx-xx x xxxxxxxxx letce xxxx xxxxx obsluhujícího xxxxxxxxx7a) xxxxxxxxxx xxxxxxx linky, xx xxxxxxxx, xx x xxxxx vycestuje xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx letem tohoto xxxxxxx; tento xxxxxxx xxxx pobývat xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx7a) xxxxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxx xxxx pravidelné xxxxxxx xxxxx za mzdu xxxx nájemné, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx cizinec může xxxxxxx na xxxxx x xxx cestovního xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§19
Xxxxxxxx přechodného pobytu xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx na xxxxx, x xxxxx se xxxxx nevyžaduje, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxx xxx platného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx k xxxx není xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjistí xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 písm. x), e), f), x) nebo x),
x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xx xxxxx (§13) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§15 a 180),
x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vycestováním x xxxxx, nebo
f) xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx orgánem xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxx přiměřenosti policie xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx soukromého a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx cizince na xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pobývá x rozporu x xxxxxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxxx xxxxx vydaným xxxxx §181.
(3) Policie xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx policie xxxxx x v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx o vyhoštění xxxxxxx z území xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx").
Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§20
§20 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 222/2003 Xx.

§21

§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

Účinnost od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
Xxxxxxxxx xxxxx
§22
(1) Xxxxxxxxx xxxxx uděluje, pokud xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx") xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx projíždět xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx vízum xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx cestě z xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx podle předpokládaného xxxxx xxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince k xxxxxx xx xxxxx xx xxxx 5 xxx,
x) obousměrné xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxx 5 xxx,
x) xxx xxxxxxx xxxxx xxxx opravňuje xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx 5 xxx.
(5) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx podat xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizinec nemohl xxxxxx podat xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx o xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxx xxxxx České republiky, xx základě mezinárodních xxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx důvodu. V xxxxxx případech vízum xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyznačuje xxxxxxx.
(6) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxx rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie1a). X tomto xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx policie.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§23
Xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx průjezdního xxxx
(1) X žádosti x xxxxxxx průjezdního xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak,
a) xxxxxxxx doklad,
b) xxxxx xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx státní xxxxxxx xxxxx x území xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; to neplatí, xx-xx xxxxxxx oprávněn x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx bez xxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vycestováním x xxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx netrpí xxxxxxxx xxxxxx; o předložení xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxx podání xxxxxxx podle §22 xxxx. 5 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx důvody, xx xxxxxxx základě žádá x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx přechodu. Xx-xx důvodem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxx vízum
§24
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zastupitelský xxxx na žádost xxxxxxx, xxxxx z xxxxxx čekání xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx pobývat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx letištního xxxx se stanoví xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tranzitním xxxxxxxx mezinárodního letiště xx území, xxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx.
(3) Letištní xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx čekání xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
(4) Cizinec, xxxxx xx uveden x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. x), může x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pobývat xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizince, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx víza považuje xx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx od 1.7.2001 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§25
Xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
X xxxxxxx x xxxxxxx letištního xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) cestovní doklad,
b) xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx oprávněn x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xx letecký xxxx, xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx z území.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 217/2002 Xx., 428/2005 Xx., 161/2006 Xx. a 379/2007 Xx.)
Xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx
§26
(1) Vízum x xxxxxx xx 90 xxx uděluje, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx, zastupitelský xxxx xx žádost cizince.
(2) Xxxx platnosti xxxx xxxxx odstavce 1 xx stanoví xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx území, xxxxxxx xxxx xx 2 xxxx.
(3) Vízum x xxxxxx do 90 xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Vízum x pobytu do 90 xxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx po dobu x xxx uvedenou. Xxxxxxx xxxx pobytu xx území nesmí xxxxxxxxx 3 xxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx k pobytu xx 90 dnů xxx xxxxx xxxxxxx xx hraničním xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizinec xxxxxx žádost xxxxx xx zastupitelském xxxxx x žádá x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx, na základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xx 90 xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1a). X xxxxx případě xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx policie.
(7) Vízum xxxxxxx podle odstavce 5 xxxxxxxxx k xxxxxx xx území xxxxxxx xx 5 xxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyznačuje xxxxxxx.
(8) Ten, xxx xxxxx k pobytu xx 90 xxx xxxxxx, v xxx xxxxx xxxx pobytu.

§26x

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx. x 379/2007 Xx.)
§27
Xxxxxxxxxxx k žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxx do 90 dnů
(1) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx požádání xxxxxx xxxxxxxxxxx toto vízum xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak,
a) xxxxxxxx xxxxxx,
x) fotografie,
c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13) x xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx částku xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vycestováním x území xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx státu jeho xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Jistota xx nevyžaduje, xx-xx xxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem,
e) lékařskou xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx nemocí; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávy xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx osvědčující údaje xxxxxxx v xxxxxxx x vízum.
(2) X xxxxxxx o udělení xxxx x xxxxxx xx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx8) xxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. a), x), x) x x) x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx. Povolení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, není-li podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx xx 90 xxx xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; xx neplatí, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 9. Xxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx víza jako xxxx xxxxxxxxxxxxx, je xxxx povinen k xxxxxxx připojit xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx bude xxx uzavřeno xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx víza k xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doklad, doklad xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx příslušníkem občana Xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x lze ji xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx případným xxxxxxxxxx x území xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx cizince xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vycestování x xxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Podmínka xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx bylo xxxxx x pobytu xx xxxxx.
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobně.
(7) Neuplatní-li xxxxxxx žádost o xxxxxxx jistoty ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, jistota xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x stává xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§28
Xxx podání xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 5 xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx a xxxxxxxx důvody, xx xxxxxxx xxxxxxx žádá x xxxxxxx víza xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxx x §6 odst. 9. Xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxx (§12) x předložit xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx. a 379/2007 Xx.)
§29
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx do 90 xxx
(1) Xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx x pobytu xx 90 xxx xxxxxxx na žádost xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x době xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pobytu xx území xxxxxxxxxxx 3 měsíce.
(2) Xxxx xxxxxx nelze prodloužit, xxxxx pro prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx shledány xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxx změna účelu xxxxxx xx xxxxx xxxxx shledá-li xxxxxxx xxxxx xxx zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§61).
(3) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxx odstavce 1 je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §27 odst. 1 xxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx zdravotně pojištěn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) nebo pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxx způsobem.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§30
(1) Xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx uděluje xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx pobývat xx xxxxx xx xxxxxx vyžadujícím xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxx uděluje xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xx xxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§49).
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 1 rok, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx.
(4) Xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx po xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx. Vízum k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxx 30 xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx nezávislé, xxxxxxxx se xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx důvodů xxxxx xxxx třetí xxxx důvody xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití rodiny xxxx za xxxxxx xxxxxx xx území xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x vízum xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx udělí xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx X+X, xxxx-xx splněny xxxxxxxx uvedené v §29x xxxx. 1 x 3.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§31
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx doklad,
b) doklad xxxxxxxxxxx účel xxxxxx xx území,
c) prostředky x xxxxxx xx xxxxx (§13),
x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podklad x xxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx (§174); xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx,
x) xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) x f). Xxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx práce x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx cizinec xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx povolení x xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu8c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxx za xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx žádost x xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území, xxx-xx x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8d), xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx cizinec x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx žádosti x udělení xxxxxxx x x kterého xxxxxxxxxxxxxx xxxxx živnost xxxxxxx nebo o xxxxxxx xxxxxxx.
(4) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx cizinec xx xxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zachovalosti (§174) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, v xxxxx xxxxxxx pobýval v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x případě, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx,
x) lékařskou xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx požádat pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(5) Před xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x cestovním zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na území; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §6 odst. 9.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Sb.

Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§33
Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x území brání xxxxxxxx xx jeho xxxx nezávislá xxxx xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx §179 xxxx. 5,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x trestním xxxxxx x jeho účast xx xxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxx v xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67, 68 a §69 odst. 2, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k pobytu xxxxxxx na xxxxx, xxxx
x) xxxxx podal xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této žaloby.
(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxx 1 xx podává na xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx vízum x pobytu xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx možné (§120x).
(4) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx vyznačuje do xxxxxxxxxx xxxxxxx policie.
(5) Xxxx platnosti xxxx x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx; xxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, dobu xxxxxxxxx stanoví xx 6 měsíců.
(6) Xxxxxxx, xxxxxxx bylo uděleno xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx území x důvodu podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z území xxxx; xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx č. 278/2009 Xx.)
§34
Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit
a) cestovní xxxxxx, xx-xx jeho xxxxxxxxx a neuplynula-li xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx existenci xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx doklad x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) fotografie,
d) xxxxxx potvrzující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §33 odst. 1 písm. c),
f) xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx, xxx-xx x cizince xxxxx §33 xxxx. 1 písm. d).
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§35
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx k pobytu xxx 90 xxx
(1) Xxxx xxxxxx na xxxxx, která xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx opakovaně xxxxxxxxx za podmínky, xx trvá stejný xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx xx vízum x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. x) xx x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4 xxxx. x). K žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x prodloužení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. x), x) x e) x xx požádání xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4 písm. x). Xxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx pobytu na xxxxx. Povinnost xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx na xxxxx neplatí, xxxxx xx xxxxxxx zdravotně xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5) nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx dále xxxxxxx xx xxxxxx policie xxxxxxxxx x případě xxxxx podoby i xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx důvod xxx xxxxxxxx řízení x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§37).
Účinnost od 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§36
Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx a doby xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx a xxxx pobytu na xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §34 xxxx. x), x), d) a x) x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx žádost xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. x), xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx znemožňujících xxxxxxxxxxx x x případě xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x fotografie.
(3) Dobu xxxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu na xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx důvod xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx platnosti tohoto xxxx (§38).
Xxxxxxxx xx 1.9.2007 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§37
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 dnů, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxx pravomocně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, nebo
c) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxx x udělení víza xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxx pobytové xxxxxxxx [§167 xxxx. x)] xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) x
1. xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx, nebo
2. xxxxxx xx xxxxx pro xxxxxx cizineckého xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx policii xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx cizince xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nepředloží xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxx 1 nebo x důvodu podle xxxxxxx x) bodu 2,
x) cizinec nesplnil xxxxxxxxx podle §88 xxxx. 2,
x) jiný xxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx odnětí svobody x xxxxx nejméně 1 rok anebo xxx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx vyhošťování, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vstup x xxxxx cizinců xx xxxxxx xxxxx, xxxxx
x) cizinec xxx xxxxxxxx xxxxxxxx neprokáže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx ji xxx xx xxxxx stanovené xxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto rozhodnutí xxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x rozhodnutí, xxxxxx xxxxx platnost xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx výjezdní xxxxxx; cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§38
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění pobytu xx území
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx požádat x zrušení platnosti xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na území xxxxxxxxx z důvodu xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 nejpozději do 5 dnů po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pro které xxxx toto vízum xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bylo-li xxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx víza uděleného xxxxx §33 xxxx. 3, xxxxxxx požádá xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) x xxxxxx xxxxxx znemožňujících vycestování.
(3) Xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx platnosti xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě z xxxxx xxxxxxxxxx.
Účinnost od 1.5.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§39
Xxxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx vízum xxxxxxxxx xxxxx typu X+X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx nejdéle 3 měsíců od xxxx xxxx platnosti.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx průjezdní vízum (§22), a xx x xxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxx xxxx platnosti.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§40
(1) Diplomatickým vízem xx rozumí letištní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xx 90 dnů xxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx udělené cizinci xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxxxxxx vízum xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, vízum x pobytu xx 90 xxx xxxx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx oficiální žádosti x označené xxxx "Xxxxxxxx vízum". Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výsad x imunit.
(3) K xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zvláštního xxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx vyznačením víza xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 9.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zastupitelský xxxx.

§41

Prohlášení neplatnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx vízum xxxxxxxxxx xx neplatné Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§42
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území pobývá xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx x xxxx-xx xxxxxx xxxx pobytu.
(2) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobýval na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx podle §33 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 x následně xx území xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 let.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx cizinec, který xx území xxxxxx xxxx člen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx jako xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx úředním xxxxxxxxx. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Účinnost od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 382/2008 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx9c) (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx
x) manželem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezaopatřeným dítětem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) nezletilým xxxx xxxxxxxx nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pobytem,
d) nezletilým xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx byl xxxxxxxx x povoleným pobytem xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osvojen xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, pokud xx xxxx xxxx x nezletilého cizince xxxxxxxxx xx území,
e) xxxxxxx nezletilého xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2); xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiný xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x není-li takového xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx starším 65 xxx nebo bez xxxxxx na xxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx nedokáže xx zdravotních xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x sloučení xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xx území.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, kterému xxx xx xxxxx povolen xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx nositele xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.
(4) X xxxxxxx pobytu xx xxxxx na xxxxx x pobytu xxx 90 xxx nebo xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx rodiny se xxxxxxx udělí, xxxxxxxx
x) xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx soužití xxxxxx, xx držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxxxxx; xxx-xx x sloučení xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx 20 xxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxx udělen xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxx xxxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) xxx x cizince podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).
(6) X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2007 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§42x
Xxxxxxxxxxx x žádosti x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. a), x), x) x x),
x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztah; xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu2), xxx příbuzenský vztah xxxxxxxx i jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx možné,
c) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, pokud xxxxx x společné xxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx úhrnný xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx součet
1. částek xxxxxxxxx minim9c) xxxxx xxxxxx x
2. nejvyšší xxxxxx normativních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9i) xxxx xxxxxx, xxxxxx cizinec xxxxxxxxx prokáže xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx udělen xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx povinen x xxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxx x prokázat xxxxxxxxxxx vztah způsobem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).
(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx cizinec xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 4.
(4) Xxxx vyznačením xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem převzetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx uvedené x §6 xxxx. 9.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx na území xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx zastupitelském xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx. Na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, a xx nejpozději xx 3 xxxxxx ode xxx vstupu xx xxxxx.
(3) K žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §6 odst. 9,
x) xxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxxx měsíčně xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx x zajištění výživy x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nákladů xx domácnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9c),
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 odst. 1, x xxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 4.
(4) K xxxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx jednací žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx x x kterého xxxxx xxxxx o takové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, a náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), d), x) x f). Xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 4.
(5) Xxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podat i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx s ním xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie toto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx mu xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx příslušník xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx-xx x xxxxxxx uvedené x §6 xxxx. 9, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečné x zajištění xxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxx žadatele a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9c) x dále xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), d), x) x x). Xx xxxxxxxx je rodinný xxxxxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxxx náležitosti podle §31 xxxx. 4.
§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 27.4.2006
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 26.6.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem studia xx xxxxx9d) je xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxx pobývat xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx x xxx-xx x xxxxxxx podle §64, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx škole xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx výměnného programu xxxx odborné xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx povinen
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené v §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) a x),
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx, x jeho xxxxxxx na xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx (§13), xxx-xx o xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx praxi; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxx na pobyt xxxxxxx přebírá tuzemská xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx předložit náležitosti xxxxx §31 xxxx. 4.
(3) Před xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx území; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 9.
§42d xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x účinností xx 26.6.2006
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na území
(1) Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxx xx území9e) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx cizinci, který xx
x) pravděpodobnou obětí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x lidmi9f), nebo
b) xxxxxx, pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx nedovolené překročení xxxxxx hranice9g), xxxxx xxxxxxxxx je významné xxx xxxxxxxx pachatele xxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení xx trestním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx schopen xx xxxxxxxxx, poučen xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x právu xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je xxx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx této xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx o správním xxxxxxxxx cizince xxxx xx xxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem ochrany xx území xxxxxx xxxxxxx ministerstvu.
(4) X xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx, a xx x xxxxx xxxxxxxx-xx doba xxxx xxxxxxxxx, doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx, fotografie x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx x splnění xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§42x

Xxxxx karta

(1) Xxxxxx x vydání modré xxxxx32) xx oprávněn xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx hodlá xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx a xxxx zaměstnán xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nejde-li o

a) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud občan Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx území xxxxxx xx xxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xxxxx §42c za xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx území pobývá x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob v xxxxxxxxxxx x obchodem x investicemi, kterou xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx území34).

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx řádně ukončené xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxx xxxxx odborné vzdělání, xxxxx xxxxxxx trvalo xxxxx 3 roky.

(3) Xxxxxx o vydání xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xx oprávněn xxxxxx x vydání xxxxx xxxxx podat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území

a) xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu, xxxx

x) jako xxxxxxx xxxxx karty vydané xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx xxxx xx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxx xx území.

(4) Xxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x x výkonu zaměstnání xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx x výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou kvalifikaci x jedná se x xxxxxxxxxx povolání, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu35).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx karty xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx předložil xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxx

x) jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x),

x) xx nejedná x zaměstnání na xxxxxxxx xxxxxx vyžadující xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx8e) xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx x xxxxx kartě v xxxxxxx xxxx povolení xxxxxxx xxxxxx "MODRÁ XXXXX XX".

(8) Skončí-li xxxxxxxx modré xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx povinen tuto xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podléhá xxxxx prvních xxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo souhlas x uvedenými xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx držitel této xxxxx podmínky uvedené x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxx pobytu xx xxxxx je držitel xxxxx karty povinen xxxx změny oznámit xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(10) Ministerstvo xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele x xxx, že xxxxxxx splnil podmínky xxx vydání xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx vydána, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§42x
Xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx modré xxxxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit
x) xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx výši sjednané xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx odpovídající xxxxxxx xxxx 1,5xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx vyhlášené xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, doklad o xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx takového xxxxxxxx,
x) xx požádání xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v jiném xxxxxxxx státě Evropské xxxx, xx xxxx xxxxxxx předložit doklad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. d).
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit doklad x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, a xx xx dobu pobytu xxx dne xxxxxx xx území do xxxx, než se xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx32), x xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4.
§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§43
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx
Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx policie xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx bude delší xxx 1 xxx x xxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxx xxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§44
(1) Xxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §78; x průkazu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Cizinec, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx území (§42d) xx xxxxxx xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx, xx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx vstupu xx xxxxx xxxxxxxx xx osobně na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx převzetí.
(3) Xx xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx §79 odst. 2 x §81 vztahují xxxxxxx.
(4) Povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx pobyt xx xxxxx, kratší než 1 xxx,
x) 1 xxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx dobou pobytu xxxxx než 1 xxx xxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) odpovídající x xxxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx době platnosti xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu (xxxxxxxx 1), xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1 xxx,
x) 2 xxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu,
e) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x zaměstnání,
f) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie době xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx rezidentovi,
g) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxx na xxxxx xxxxx §42x, xxxx
x) 2 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s platností xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx, xxxxxxx však xx dobu 6 xxxxxx.
Účinnost xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§44x
(1) Xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx opakovaně xxxxxxxxxx, x xx
x) xx xxxx stanovenou x §44 xxxx. 5,
x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §44 xxxx. 4 xxxx. a), x), x) xx h),
c) xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1, xxxxx xxx xxxxx nositeli xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 odst. 4 xxxx. c),
d) xx xxxx 5 xxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx §44 odst. 4 písm. x).
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§42d) lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx o 2 xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx odborné praxe, xxx xxx prodloužit xxxxx jednou xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx smlouvě x xxxxxxx praxi x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxxxxxxx.
(3) Xx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx se §35 xxxx. 2 a 3, §36, §46 xxxx. 3 x §47 xxxxxxxx obdobně.
(4) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti podle §42x xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) a xxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx dobu xxxxxx xx xxxxx; to xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5) nebo xxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Platnost xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46x).
(5) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxxxxx obdobného xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx x xxxx pobýval, a xxxxxxxx zprávy, xx xxxxxx xxxxxxxx nemocí. X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx podnikání xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitost podle §46 xxxx. 7 xxxx 8. X xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx povinen v xxxxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx9h), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dohodu x pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. a), x), x) a x).
(6) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §42x xx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x),
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neplatí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu5) xxxx xxxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx způsobem,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13), xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tom, xx náklady xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx souhlas xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo poručníka, x jeho xxxxxxx xx území, je-li xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx ministerstvu. X xxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 4, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§45
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx území xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx který xx byl xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxx x případech uvedených x §33 xxxx. 1 xxxx 3 x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx x §42 xxxx. 2.
(2) Xxxxxxx xxxxxx 18 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx oprávněn po 5 xxxxxx xxxxxx xx území požádat xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxx dlouhodobým pobytem xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx pozůstalou xxxxxx xx nositeli oprávnění xx xxxxxxxx rodiny, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxx xxxxx nositele xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pobýval xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx nepřetržitého xxxxxx neplatí, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení rodiny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx x povoleným xxxxxxxxxxx pobytem xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx jiným xxxxxx v případě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, pobýval-li xx xxx rozvodu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx manželství xxxxxxx, xxxxx tento cizinec x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 4 xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4,
x) doklad o xxxxxxxxx ubytování na xxxxx,
x) xxxxxx podle §42x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx k zaměstnání,
e) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx zdravotně xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu5), nebo xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174); to neplatí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx,
x) xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx podat xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 4 zaniká xxxxxxxxx 1 xxxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxx nastal.
(7) Xxxxxxx s povoleným xxxxxxxxxxx pobytem xx xxxxxx ochrany xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx území xxxxx §46x xxxx. 1 xxxx. x) xx x).
Účinnost od 26.6.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§46
(1) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 1, §33, 34, 37, 38, §55 odst. 1, §56, §58 odst. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx.
(2) Pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxx. x) platí obdobně §56 vztahující xx xx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx.
(3) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx rodiny xxxxx xxxxxxx §55 odst. 1, §56 xxxx. 1 písm. x) xx x), e), x), x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1.
(4) Pro xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 odst. 1 písm. x), x), x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx na vízum x xxxxxx xxx 90 xxx.
(5) Pro xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxx na území (§42x) xxxxx obdobně §37, §55 odst. 1, §56 xxxx. 1 písm. x) xx x), e), x), x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů.
(6) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), d) xx x).
(7) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxx předložit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx úhradě bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9i) jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, předloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrzující tuto xxxxxxxxxx.
(8) X xxxxxxx x vydání povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx8d) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx potvrzení xxxxxx živnostenským úřadem xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 x §31 xxxx. 1 písm. x) x x) xx x).
Xxxxxxxx od 1.9.2007 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§46x
Xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Policie xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx stát Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx stát xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx odsouzení xxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo takovou xxxxxxx připravuje xx xxxxx některého xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup ve xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx cizinců na xxxxxx území,
c) cizinec xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdravotní péče x xxxxxxxxx ji xxx ve xxxxx xxxxxxxxx policií,
d) bylo xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxx pobytu xx xxxxx ohrozit bezpečnost Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x) nebo x),
x) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx platnosti povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xx xxxxx zajištěno ubytování,
h) xxxxxxx by xxxx xxx dalším pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tím, xx trpí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx onemocnění došlo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území,
i) cizinec xxxxxx účel, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx, xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxx x cílem xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dítě nebo xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx mu bylo xxxx povolení xxxxxxx,
xx xxxxxxxx, že důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx udělí xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vycestovat.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx. a 379/2007 Xx.)
§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx7c) policie xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx ohrozit xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxx zrušení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxx x xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Belgickým xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ČR - xxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x úvodu xxxxxx xxxxxxxxx,
x) držitel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx který xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x neprokáže ji xxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx povolení xxxx xx xxxxx zajištěno xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx tohoto xxxxxxxx neprokázal možnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výživy a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx sebe x xxx vyživované osoby x nezbytných nákladů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9c), xxxx
x) xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postavení x xxxxxxxx x xxxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu xx xxxx území
za xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx policie přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx vydaného xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xx podmínky, xx xxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rodinnému příslušníkovi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx i v xxxxxxx, xx platnost xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vycestování z xxxxx x rezidentovi xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.
§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 27.4.2006 x xxxxxxxx xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX x vstupu x platnost Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Francouzskou xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení dohody xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany xx území
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx platnost povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx9e), jestliže
a) xxxxxxx přestal xxxxx xxxxxxxx pro vydání xxxxxx povolení xxxxx §42x odst. 1,
x) xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxx
x) xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx vycestovat.
(3) Postup xxxxx odstavce 2 xxxxxxx, byl-li x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odložen xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx policie xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§47
(1) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 120 x nejpozději 14 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu nad 120 xxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx důvody xx xxxx xxxxxxx nezávislé, xx cizinec xxxxxxxx xxxx xxxxxx podat xx 3 pracovních xxx xx zániku xxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxx xxxxxx byla xxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx vízum xx xxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o podané xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §42 xxxx. 3 xx xxxxxxx povinen podat x xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x době přechodného xxxxxx podle §18 xxxx. a) xxxx x) a xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
Účinnost xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§48
Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, se xx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx3a) (xxxx xxx "xxxxxxx požívající dočasné xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) x x), §33 xxxx. 3 xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§43),
x) xxxxx xx xxxxxx x §42e xxxx. 1 za xxxxxxxx x xx lhůtě xxxxx §42x xxxx. 2,
x) který podal xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany xx území,
d) xxxxxxx xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§48a

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle §42e xxxx. 2, xxxxxxx, který podal xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx území, x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx příspěvku xx xx xxxx

x) 1,6xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9d), xx-xx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)],

x) 1,5násobku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 2 xx 3 xxxxx,

x) 1,4xxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx posuzovaných osob, xxxx-xx xxxxxxxx posuzovány 4 osoby,

d) 1,3xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx společně xxxxxxxxxx 5 x xxxx xxxx.

(2) Výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx majetkové poměry xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx poučen xxxxx §42e xxxx. 2. Xxxxxxxx příspěvek xx xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu 1 měsíce. Finanční xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx příspěvek lze xxxxxxx x opakovaně.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxx své finanční x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx své xxxxxx xxxxxx čestného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx dostupnými xxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxxxx cizince v xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nese xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx (§15 x 180),

x) xxxxxxx o finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o svých xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx

x) žadatel x xxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§48b

(1) Xx-xx cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx bude spolupracovat x xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx (§42e odst. 2), xxxxxxx, který podal xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, nebo xxxxxxx, kterému bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx základě písemně xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx oprávněn xxxxxxx xx území xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxx žádosti; to xxxxxxx, xxxxx orgán xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx o xxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1.

(3) Xx xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem ochrany xx území se xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

Oddíl 4

§49

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx registrovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registrovaný Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, s xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxx podle §18 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx opravňuje vízum x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxx rodinný příslušník xx xxxxxxxx pobývat xx území xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§50
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx doklad, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x moci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx platnost xxxx, po zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1a), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,, po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, x xxxxx xx vízum xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),3a) xxxx xxx správním vyhoštění.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx prohlášení neplatnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx (§41), xx xxxxxxxx doby platnosti xxxx xx prohlášení xxxxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (§49 xxxx. 5) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx se xxxxx nevyžaduje. Výjezdní xxxxxx dále uděluje xxxxxxxxxxxx po zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx uděleného podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §67.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx po xxxx, xxxxx xx nezbytná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a k xxxxxxxxxxx x území.
(4) Xxxx přechodného xxxxxx xxxxxxx xx výjezdní xxxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 60 xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxx ukončení xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxx xxxxxx xx výjezdní příkaz xxxxxxxxx na 1 xxxxx. Xxxxxxxx stanovení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx nebezpečí, že xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Výjezdní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x totožnosti cizince, xxxxx cestovního xxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx cizinec xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx přechodu xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, ministerstvo xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxx xx cestovního xxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx vyznačen xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§50a
Rozhodnutí x povinnosti xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx vydá xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx.
(2) Postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek.
(3) Xxxxxxxxxx o povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže

1. nepodal xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx,

2. nevycestoval xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z území xx lhůtě stanovené xxxxxxxxx příkazem xxxx xx xxxxx xx 30 xxx, nebyl-li xxxxxxx výjezdní xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xx xxxxxxxx doba oprávnění x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany (§124b), xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x má xxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx sjednané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx37) (§129).
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx území, x xx v rozmezí 7 xx 60 xxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxx doba x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx ukončení xxxxxxxxx. Xxxxx v xxxxxxx xxxx x opuštění xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xx zajištěním xxxxxxxxx.
§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
Xxx 6
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxx
§51
(1) Xxxxx xx rozumí xxxxxxxx, xxxxx xx dobu xxxxxxxxx opravňuje xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.
(2) Xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nárok.
(3) Xxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxx vyznačenou.
(4) Vízum xxxxx udělit xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1b)
(5) Xxxxx xx považuje xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§52
(1) V xxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx může být
a) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1. x určení xxxxxxxxxx přechodu pro xxxxx xxxx vycestování x xxxxx, nebo
2. x xxxxxxx územní xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) požadováno, xxx žádost x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě jenž xxxxx cestovní xxxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxxxx, nebo ve xxxxx, ve xxxxxx xx cizinec povolen xxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx přiměřenost mezi xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx x důsledky xxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx soukromého a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§53
(1) Xxxxxx x xxxxxxx víza se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx žádost x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx cizinec požadované xxxxxxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důvodů.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§54
X xxxxxxx o xxxxxxx xxxx je xxxxxxx povinen xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, den, xxxxx x rok xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxx, jméno x xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxxxx x xxxxxxxxxxx spojení, xxxx, xxxxx x údaj x xxxx xxxxxx x platnosti cestovního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který jej xxxxx, x xxx-xx x cizince s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xx na xxxx xxxxx vrátit, xxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x studentů xxxxx x xxxxxx xxxxx), xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx víza, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx, místo xxxxxx xx území, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx vydal, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx telefonického xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx k případné xxxxxx osobě, x xxxxxxx příjmení, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx x xxxxxxxx oprávněné xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu pobytu xx území, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx doby xxxxxx platnosti, xxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx smluvních xxxxx, xxxxx k xxxxxxx x xxxxx x rozsahu jméno x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx, xxxxx, xxx a xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§55
Xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxx
(1) Náležitosti x žádosti o xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, matričních xxxxxxx a fotografie xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxx se s xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§56
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx území x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx cizinci xxxxxxx, xxxxxxxx
x) se xxxxxxx xx požádání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x pohovoru xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě doklady xx účelem ověření xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x vízum xxxx jestliže xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xx poznatky x xxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nesla Česká xxxxxxxxx,
x) nepředloží náležitosti x žádosti o xxxxxxx víza xxxx xxxxxxxx-xx padělané xxxx xxxxxxxxx náležitosti,
f) cizinec x xxxxxxx o xxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx za účelem xxxxxxxxxx uvede pouze xxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx o takové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8d) uvede xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x u xxxxxxx živnostenského xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x koncesi požádal, x živnostenský xxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx všeobecné a xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx,
x) jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 odst. 1 xxxx. x) xx x), x), x) xxxx x) xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x),
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stanoveného vízem xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx hodlá xxxxxxx x jinému xxxxx, xxx je xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx víza,
j) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx pobytu xx xxxxx, nejde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 9, xxxx
x) xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx je zjištěna xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx.
(2) Xxxxx, x xxxxxxxx víza k xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 odst. 3, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) neprokáže xxxxxxx zachovalost, xx-xx xxxxxxxxx udělení xxxx,
x) xxxx platnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx požadovaného xxxx xxxxxxx o 90 xxx, nebo
c) x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx víza. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§57
(1) Zastupitelský úřad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx i xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x uvést xxxxxx xxxxxx neudělení.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovisko. Xxxxxxx k tomuto xxxxxxxxxx xxx udělování xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vízum xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx uděleno, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x případy xxxxxxx x §6 odst. 9.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§58
Xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.
(2) V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx vyznačeno xxxx xxxxxxxx doklad.
(3) Xx vízu k xxxxxx xxx 90 xxx xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx.

§59

§59 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§60
(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx víza xxxxxx cizinec xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx je cizinec xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx nejdříve 120 xxx x xxxxxxxxxx 14 xxx x x xxxxxxxxxxxx xxx nejdříve 30 xxx x xxxxxxxxxx 3 dny xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx platnosti xxxx.
(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx žádosti xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xx doby xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
(4) Xxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx pobytu xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutím x jejím xxxxxxxxxxx, xxxxxx žádost xxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx toto xxxxx za xxxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx.
(5) Xxxx platnosti xxxx xxxxx prodloužit, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.
(6) Důvody pro xxxxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx doby platnosti xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x) nebylo xxxxxxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na území, xxxxxxxx se xxxx xxxxx pobyt na xxxxx za xxxxx xx toto xxxxx, x to až xx rozhodnutí x xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§61
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx zruší xxxxxxxx krátkodobého víza, xxxxxxxx xxxxxxx
x) neplní xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) o zrušení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jestliže
a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem,
c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,
x) policie xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x),
x) cestovní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, xxxxxxxxx xx neplatný nebo xxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx xxx pobytové kontrole xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péče x neprokáže xx xxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx výjezdního xxxxxxx; cizinec je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§62
Xxxxx xxxxxxxxx víza
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx nabyl xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) xxxx xx vykonatelné xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxx xxxxx §30 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx na území xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx pobytu na xxxxx uděleného xxxxx §33 odst. 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx doplňkové xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2).
(4) Po xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zanikne xxxxxxxx xxxx podle §22 xxxx. 4 písm. x), §24 xxxx. 3 písm. x) x §33 x xxxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx do 90 xxx; platnost xxxx xxxxx §22 odst. 4 písm. b) x §24 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z území xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§63
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx požádání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx vysvětlení xxxx udělením víza x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Účinnost xx 26.6.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§64
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí
a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx škole,
b) xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx studiu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx na jazykovém x xxxxxxxx kurzu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy,
c) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx studijní xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vzdělávacích akcích x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x uskutečňovaná x xxxx xxxx xxxxxx xx tuzemské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx škole xxxx x konzervatoři xxxxx x xxxx nejvýše 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx škole x 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x konzervatoři, uskutečňovaná x xxxxxxxx hostitelské xxxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxx musí být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokou xxxxxx, Akademií xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vyšší odbornou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy,
e) xxxxxxx praxe a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx předpokladu, xx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx projektu xxxxxxxx xxxx iniciativ Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx x studijní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx mezinárodních xxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx (§42x) xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňovaného x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxx bezplatná.

§64x

§64x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64b

§64b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

Účinnost xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§65
(1) Cizinec xx xxxxxxxx pobývat xx xxxxx x rámci xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxx
x) xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxx do náhradní xxxxxxx10a), xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1.
(2) Ustanovení xxxx hlavy xx xxxxxxxxxx na občana Xxxxxxxx xxxx1a) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Povolení x trvalému xxxxxx

§66

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vydá cizinci

a) xxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxx x humanitárních xxxxxx, xxxxxxx

1. xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

2. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx,

x) xx jeho xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx republiky, xxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádá xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nezaopatřené xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx pobývá na xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na území xxxx xxxxxxx x xxxxxx podle §77 xxxx. 1 písm. x) nebo d), xxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xxx.

Účinnost xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§67
(1) Povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx vydá xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádá xxxxxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx 2 roky.
(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx, xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx případného xxxxxx x kasační xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx pobytu xx území xx xxxxxxxxx, xxxxx cizinec xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zbavený způsobilosti x xxxxxxx úkonům, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx péče cizince xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§68
(1) Povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx po 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx území.
(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx k pobytu xxx 90 dnů x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu2). Xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxx xxxxxxx na území xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx studia se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nepřítomnosti xxxxxxx xx území x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřítomnosti xxxxxxxxxx 6 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx nepřesáhla 10 xxxxxx, x xxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx vyslán xx zahraničí. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx než 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx-xx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx odborné xxxxxxx, xxxxxxx xxxx období xx xx xxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podat x xxxxxxx, který x xxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx skončení platnosti xxxxxx povolení.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§69
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xx podává xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx. 1 písm. x) nebo x) xxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xx území v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
1. je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, x důvodem žádosti xx společné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo
2. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx udělen xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx11),
x) xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx nebo xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xx území na xxxxxxx xxxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx činným v xxxxxxxx řízení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodování x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo umožnění xxxxxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pobytu; xxxxxxxxxxxx xxxxxx žádost xxxxxx cizinec žádající x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx §67.
(4) Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §68 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 4 je oprávněn xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§69x

§69x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69x

§69x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§70
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx úředním xxxxxxxxx. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx uvést
a) xxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, rodinný xxxx, nejvyšší dosažené xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx příchodem na xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), účel pobytu xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx vstupu xx xxxxx (xxxxxxxx zařazení, xxxxx a adresa xxxxxxxxxxxxxx), poslední bydliště x cizině, xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxxx a xxxxx xxxxxx), xxx vstupu xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx rodičů,
d) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, bydliště a xxxxxxxx xxxx, x
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Cizinec xx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx předložit
a) xxxxxxxxxx,
x) cestovní xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx rodný list, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztah, xxxxxx x tom, xx xxxxxxx byl x xxxxxxxxx xxxxxxx občanem Xxxxx republiky1); to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxx §68,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx (§71 odst. 1); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx žádá o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §67 xxxx jde-li o xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx žádá x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. a),
e) výpis x evidence Rejstříku xxxxxx x obdobný xxxxxx státu, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx má trvalé xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, x nichž xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, jako xxxxxx x posouzení trestní xxxxxxxxxxxx, xxxx čestné xxxxxxxxxx v případě, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nevydává; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxxxx starší 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území, xxxxx jemuž xxxx xxxxxxx doplňková ochrana xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx; cizinec, xxxxx xxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je cizinec xxxxxxx xxxx x xxxx pobýval,
f) doklad x xxxxxxxxx ubytování xx xxxxx (§71 xxxx. 2),
x) souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxx, x trvalým xxxxxxx dítěte na xxxxx, xxxxx nejde x společné xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poručníkem.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xx manželem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx2) nebo xxxxxxx, xxxxx xx závislé xx péči azylanta, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b) x xxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany xx xxxxx, xx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx c) a x).
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxx §66 xxxx. 2 xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx předložit xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx lékařské xxxxxx xxx xxxxxxx pouze x případě důvodného xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx nemocí trpí.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§71
(1) Za doklad x zajištění xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx území xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx měsíčně xxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečné x xxxxxxxxx výživy x ostatních základních xxxxxx cizince x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu9c). Xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §66 může xxx tento xxxxxx xxxxxxxx dokladem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x zajištění trvalého xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx.
(2) Dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 xxxx. f) xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx písemném xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Úřední xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx oprávněná osoba xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§72
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 dnů, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx listu a xxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§73
Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx Xxxxxxxx pojišťovně Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, kdy xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§74
(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xx xx xxxxx 3 pracovních xxx od xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení rozhodnutí xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx12a). Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx.
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
Xxxxxx pro nevydání, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu
§75
(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxx nepředloží xxxxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 xxxx. x) xx c), x), x) nebo x),
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx rodiny xxx xx území x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx cizinec xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154),
e) cizinec xxxxxxxx x povolení x trvalému pobytu xxxxx §66 xxxx xxxxxxxx nemocí,
f) v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §77 xxxx. 1 písm. x) nebo x), xxxx
x) v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §67 xxxx §68.
(2) Xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zamítne, xxxxxxxx
x) xxxxxxx je xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zajištění prostředků x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174),
x) x xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2 xxxx. x),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozil bezpečnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,
xx podmínky, xx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života cizince.
(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jde-li x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx zařadil xx xxxxxxxxxxxx systému smluvních xxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx zařazení. Xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx smluvnímu xxxxx, xxxxx cizince xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx zařadil.

§76

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu zaniká

a) xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx rozsudku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) xxxx vykonatelností xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx stát Evropské xxxx cizinci xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx7c), nebo

d) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§77
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s cílem xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu; xx xxxxxxx, xxxxx xx x manželství xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxx pobyt xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx území xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvody, xxxxxxx těhotenstvím a xxxxxxxxx dítěte, závažným xxxxxxxxxxx, studiem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vysláním do xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 6 xxx,
x) xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx
x) x to xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx dále xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem naruší xxxxxxx pořádek xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebezpečí, že xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx který xxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x) bodu 1 xxxx §66 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vydáno,
c) xxxx xxxxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tomu, kdo x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pečoval,
d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3,
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx k trestu xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx, nebo
f) xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx nebo smluvní xxxx xxxxxxxxxxx společný xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx,
xx podmínky, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx výjezdní příkaz; xxxxxxx xx povinen xx stanovené xxxxx x území xxxxxxxxxx.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 30.4.2011 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§78
Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxx prokazuje xxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, rodné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx; xx-xx průkaz xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx, držitel xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x místo narození x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§79
Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu x xxxx xxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §78 xxxx. 3.
(2) Pokud xxx xxxxxxx vydán xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx. V ostatních xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx cizince xxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx x cestovním xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizince x xxxxxxx úkonům xxxx x xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu.
(4) Xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 10 let x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx s xxxxx platnosti 5 xxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§80
Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx
(1) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxx 90 xxx před xxxxxxxxx této xxxx; x odůvodněných případech xxxx xxxxxx podat x xxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx ve lhůtě xxxxx odstavce 1 xxxxxxx důvody na xxxx xxxxxxx nezávislé, xx xxxxxxx povinen xxxx xxxxxx podat xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx neprodlouží, shledá-li xxxxx xxx zrušení xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §77.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 30.4.2011 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§81
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx
X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx x pobytu xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx žadatele, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie xxxxxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx.
Účinnost od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§82
(1) Xxxxxxx, který xxxx x vydání xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx průkaz xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx i x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx průkazu x xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxx x vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §86 xxxx. 2.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§83
(1) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx x povolení x trvalému pobytu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území7c) (xxxx jen "rezident xx xxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx podmínku 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§68),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx a
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §71.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxx přizná cizinci x povolením x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, kterému xxxx xxxxxx postavení xxxxxx xxxxxxxx současně s xxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, pokud x xx cizinec xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx (§85 xxxx. 1), xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx postavení, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx území xxxxxxxx xxxxxxx 5 let x prokáže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §71. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxx (§68), xxxxxxxx důvody xxxxxxx tohoto právního xxxxxxxxx x není-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§84
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x povolení x xxxxxx záznam "xxxxxxxx x pobytu xxx dlouhodobě pobývajícího xxxxxxxxx - XX"7c).
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§85
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) rezident xx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx z důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx x povolení k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7c).
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§86
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x) uplynutím xxxx x xxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx odcizení,
c) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizince x xxxxxxx xxxxxx,
x) nabytím xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx platnost xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx skutečné podobě xxxx xxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx přítomen x xxxx xxxx xxxxxx zrušení platnosti xxxxxxx x povolení x xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxx12b). Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podepsaným prohlášením xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxx o povolení x pobytu xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx stává xxxxxxxxxxx x vykonatelným rozhodnutím. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prokazatelně xxxxxx.
Účinnost od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§87
(1) Cizinec xxxxxx 18 xxx xxxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx10c) xx oprávněn xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx alespoň xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx cizinec xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na území xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx ústav, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx cizince xx náhradní xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věku 15 xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu. X žádosti je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxx.
(5) Cizinec podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxx 15 xxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx náhradní výchovy xxxx dosažením xxxx 15 xxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) osoba, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx náhradní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx policii, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx jejím xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a),
x) skončí xxxxxxxx výchova xxxxx xxxxxxxx 1, nebo
d) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(7) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx
1. xx xxxxxxxxxx odsouzen xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx k trestu xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx,
2. xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx vzdává; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx ověřeným xxxxxxxx,
3. xxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1a), xxxx
4. xxxxxxx věku 18 let; to xxxxxxx, xx-xx cizinec xxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §66 odst. 1 písm. x), xxxx-xx xx cizinec xx 60 xxx xx dosažení xxxx 18 let,
b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx 18 xxx cizince, xxxx
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx x trvalého xxxxxx na xxxxx.
(8) Xxxx, xxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu, xxxxx byl xxxxxxx xxxxx.
(9) Ustanovení §80 xx 82 xx xxxxxxxx xx cizince x oprávněním x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(10) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 let, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx po xxxxxxxx xxxx 15 xxx xx pobyt xxxxx §65 xxxx. 1 písm. a).
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx vydá xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxxx Evropské xxxx
x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce13) x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejný xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx x vydání potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx občan Xxxxxxxx unie xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x zdravotním xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnost13a), x
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx.
(3) Xxxxxxx příslušník občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx občanem Xxxxxxxx unie a xxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx13) xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §15x xxxx. 1 písm. x), xxxx doklad xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx osobou.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§87x
(1) Rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx přechodně xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx13) xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxx policii x povolení k xxxxxxxxxxx pobytu. Xxxxxx xx povinen podat xx lhůtě xx 3 xxxxxx xxx xxx vstupu xx xxxxx.
(2) X xxxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87x xxxx. 2, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2 písm. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §15x xxxx. 1 xxxx. x), také xxxxxx potvrzující, xx xx nezaopatřenou xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx pobytu formou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§87x
(1) Občanu Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice, a xxxx rodinnému příslušníku xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, vydá na xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Evropské unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx občanem Evropské xxxx x xx xxxxxxxxxxx Ministerstvem zahraničních xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xx lhůtě do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx příslušníku xxxxx věty první xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o pobytu xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie.
(3) K xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx doklad xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx x vydání potvrzení x přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) žadatel nepředloží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem,
b) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§106 xxxx. 3), x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx13b),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx žadatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx evidován x evidenci nežádoucích xxxx (§154).
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1x), xxxxxxxx
x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx xxxxxxxx péče Xxxxx xxxxxxxxx (§106 xxxx. 3), x xxxxxxxx xxxx, xx které xx vztahuje xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx13b),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxx
x) xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, že xxxx závažnou xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo xx 3 xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie.
(3) Policie x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xx území xxxxxxx xxxxx x vycestování x území x xxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Na xxxxx platnosti xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx se §76 xxxx. a), x) x d) xxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x zánik xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Policie xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx zamítne, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xx stal xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§106 odst. 3), x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx13b),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný pořádek,
d) xx žadatel evidován x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx (§154).
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1x), xxxxxxxx
x) xx stal xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§106 odst. 3), s výjimkou xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx13b),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx při xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx,
xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx přechodného pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx povinen ve xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Na xxxxx platnosti potvrzení x přechodném pobytu xx xxxxx se §76 písm. a), x) x x) xxxxxxx obdobně.
Účinnost od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Policie xxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1a), xxxxx sám xxxx xxxxxxx Evropské xxxx x pobývá xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §87x.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx přechodný xxxxx xx xxxxx, xxxxx
x) občanu Xxxxxxxx xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx v základní, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx studia xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx škole,
b) xxxxx Xxxxxxxx unie v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zemřel; xx neplatí, zdržoval-li xx xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx území po xxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx10a) svěřeno xx xxxxxxx dítě xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx nebylo-li xx xxxxxxxx xxxxx pravidelného xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx dítětem pouze xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx před zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trvalo xxxx xxx 3 xxxx x x xxxx xxxxxx manželství xxx xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxx povolen xxxxx xx dobu kratší xxx 1 rok,
za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx stanoví xxxxx x vycestování x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxx příkaz; rodinný xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xx §76 xxxx. x), x) a x) xxxxxxx obdobně.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
(1) Policie xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx13)
x) xx 5 xxxxxx jeho nepřetržitého xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx,
x) xxxxxxxx v xxxx skončení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti13a) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxx xxxxxx13c) xxxx xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxx důchod xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx13d) x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx požádal, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců před xxxxxxx žádosti o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx pobývá xx dobu xxxxxxx 3 xxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx13a) z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 2 xxx; podmínka xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx neplatí, xxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x důvodu pracovního xxxxx nebo nemoci x xxxxxxxx13e),
x) jestliže xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x zpravidla xx xxxxx den nebo xxxxxxx xxxxxx týdně xxxxx na xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx nepřetržitě pobýval x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, podnikal xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xxx, xxxx
x) xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxx byl xxxxxx xx náhradní xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Policie xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) na xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13), jestliže xxxxx Xxxxxxxx unie x vydání tohoto xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x jiných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Pro účely xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xx doba výkonu xxxxxxxxxx, podnikání xxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti13a) xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vykonávané xx xxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx se xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx a podmínka xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) nebo x) neplatí, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx1) nebo xxxxx manžel xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxx, xx kterou xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxxx x evidenci xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx, xx započítává xx požadované xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xx xxxxxxxx, xx byl xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x důvodů na xxxx xxxx nezávislých.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xx xxxxx nepřesáhne celkem 6 měsíců xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxx
x) z xxxxxx xxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 12 xx sobě jdoucích xxxxxx, x to xx xxxxxxxxx důvodů, xxxxxxx jde-li o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, závažné xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx pracovního vyslání xx xxxxxxxxx.
(8) Xx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxxxxxx §87 xxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie na xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13)
x) xx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přechodného xxxxxx na území,
b) xxxxxxxx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx občana Xxxxx republiky1), xxxxx xx na území xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx1a), xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1), xxxxx xxx xx území xxxxxxxxx x trvalému pobytu, xxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx1a), xxxxx na xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx, podnikání xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx, x
1. xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 2 xxx,
2. k xxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx, xxxx
3. xxxxxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx nabytím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx republiky.
(3) Xx xxxxxxxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx se §87x xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
(1) K žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx doklad,
b) xxxxxx potvrzující xxxxxxx xxxxxxxx podle §87g xxxx. 1, xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §87x odst. 1, jde-li x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx a
d) doklad x zajištění xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx rozumí doklad x vlastnictví bytu xxxx domu, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx podpis xx xxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněné xxxxx o xxxxxxxx x ubytováním xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx. Xxxxxx ověření xx xxxxxxxxxx, podepíše-li oprávněná xxxxx xxxxxxx před xxxxxxx policie.
Účinnost od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx příslušníkovi, který xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx (§87x), x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87x)12a). Xxxxx x xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Ústřední xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx xx xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx nabylo rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zrušení xxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2007 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému pobytu
(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx,
x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx; xx neplatí, xxxxx xx v manželství xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx v době xxxxxx manželství xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osvojeno,
d) xx xxxxxxx evidován x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx (§154),
e) xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému smluvních xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie1a), xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.
(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx povolení x trvalému xxxxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Policie xxxx xxxxxxxxxxxx projedná vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx zařadil do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x tomuto xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxxx držitel xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu; to xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osvojeno, xxxx
x) xxxxxxxx na xxxxx xx dobu xxxxx xxx 2 po xxxx xxxxxx roky,
za xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zásahu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx x trvalému pobytu, xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§87x

Xx xxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx §76 písm. x), x) nebo x) vztahuje xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území
(1) Xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xx území, xxxxx xxxxx x xxxxx skutečnosti týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Průkaz x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; vyhotovuje xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxx cizích jazycích xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxx samostatný xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xx xxxxx, rodné xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Policie xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Průkaz x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxxxx xxxx xx 5 let.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie
(1) X xxxxxxx x prodloužení xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2 xxxx. x), x), x) x xxxxxx potvrzující, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx xx změně xxxxxx žadatele, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx pro ukončení xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx §87x.

§87x

Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx listinou; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx českém x xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, příjmení a xxxxxxx xxxxx, datum x místo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx a další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx území.

(3) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské unie xx xxxxxx x xxxxx platnosti 10 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x 10 xxx, x xx i xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx
(1) Xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 zabrání xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) X žádosti o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x trvalému pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie xxxxxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x povolení x trvalému pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx důvod xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx (§87x).

§87t

Průkaz o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx českém a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx jazycích xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvyklostí.

(2) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx prokazuje xxx xxxxx, příjmení a xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, adresu xxxxx hlášeného xxxxxx xx území, rodné xxxxx x další xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx §87r xxxx. 3 x §87s vztahují obdobně.

Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Xxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České republiky xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx se x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, průkazu o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx tvaru xxxxxxxx x xxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedou podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x cestovním dokladu.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyznačí xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
(1) Občan Xxxxxxxx xxxx, xxxxx žádá x xxxxxx potvrzení x přechodném pobytu xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ztracené, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x poškozené potvrzení.
(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, cestovní xxxxxx x poškozený xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx žádá x xxxxxx průkazu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §87x xxxx. 2.
(3) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx rodinný xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx změny v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx, průkazu x povolení x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, průkaz, xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx jeho xxxxxxxx nový xxxxxx; x takovém xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie. X xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx; policie xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
§87x xxxxxx právním předpisem x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 27.4.2006
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx průkazu o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxx 180 dnů, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxx podobě xxxxxxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006
Původní znění - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx, xxxxxxx o xxxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx průkazů xx žadatel oprávněn xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, průkazu x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx x žádosti xxxxx
x) xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (pracovní xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx zařazení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx x cizině, adresu xxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx xxxxx xxx 3 měsíce (xxxxx x xxxxx xxxxxx), xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x bydliště xxxxxxx xxxx manželky x
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx x xx území pobývá xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx unie, je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; xx tuto dobu xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§87x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.4.2006
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Evropské xxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx,
x) ohlášením jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx držitele průkazu x právním úkonům,
d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx průkazu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) je průkaz xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Je-li xxxxxxx xxxxxxx přítomen x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 za xxxxxxxxx x vydá se xxxxxx xx xxxxx12b). Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podepsaným xxxxxxxxxxx držitele xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx stává xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx držitel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§87xx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodném pobytu xx xxxxx
(1) Platnost xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) nabytím xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x omezení xxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx potvrzení k xxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabytím právní xxxx rozhodnutí soudu x prohlášení držitele xxxxxxxxx za xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x něm xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx porušena xxxx xxxxxxxxxx, nebo
b) obsahuje xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx-xx držitel xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x vydá xx příkaz na xxxxx12b). Odůvodnění xxxxxxx xx nahradí vlastnoručně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx území xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx prohlášení xx xxxxxx stává xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxx být držitel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§87xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Xx. s účinností xx 27.4.2006
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§88
(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xx území, xxxxxxxx xx jeho xxxxx xx tomto xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 60 xxx ode dne xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx x době xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v místě, xxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx cizinec x této době xxxxxxxxx z území.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx povolení x trvalému pobytu, xx xxxxxxx x xxxx xxxxx odstavce 1 podat za xxxxxxxxxx cizince žádost xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx policie xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx je xxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x této době xxxxxxxxx x území. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o povolení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx narozeného xxxxxxx xx okamžiku xxxxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx považuje xx xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Cizinec je xxxxxxx důvody xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx policii.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.3.2012 (do xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§89
(1) X xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxx xx xxxxxxxx, xxx předložení cestovního xxxxxxx nahradit předložením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxx dítěte,
c) xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxx prohlášení, xx uhradí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a x).

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX CIZINCE X XXXXX

§90

(1) Xxxxxx xxxxxxx při hraniční xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) cizinci vycestování x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výstupního xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Účinnost xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§91
(1) Cizinec je xxxxxxx
x) vycestovat z xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx; to xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §181 xxxxxxx xxxxx,
x) xx požádání xxxxxxx xx podrobit hraniční xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx, xxx mohla xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx kontrola xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx státní hranice xxxxxxxxxx ve xxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx hraniční xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx území.
(2) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx vycestování x území i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) xxxxx Xxxxxxxx xxxx předloží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a skutečnost, xx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxx x pobytu rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx anebo xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§92
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx
Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, odepře policie xxxxxxxxxxx x území, xxxxx xxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx policií, že xxxxxxx mladší 15 xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx starší 18 xxx xxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx spojené s xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx xx do xxxxxxxxxxx x území a xxxxxxx vzniklé policii x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx mladší 15 let je xxxxxxxxxxxxxx; policie xxxxxx xxxxxxxxxxx x území x xxx nepředložení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx zákonný zástupce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx jeho vycestování xxxx x rozporu xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx.

HLAVA VII

HLÁŠENÍ XXXXX XXXXXX XX XXXXX

§93

(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx na policii xxxxx xxxxxx na xxxxx (§97); to xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx mladšího 15 let, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx se xxxx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx [§103 písm. x)].

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) je povinen xxxxxxx xx policii xxxxx xxxxxx xx xxxxx ve lhůtě xx 30 xxx xxx xxx vstupu xx území, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pobyt xxxx xxxxx xxx 30 xxx; xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx na rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(3) Z xxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x objektu xxx x xxxxxxxxxxx nemovitosti, x xxx xx xxxxxxx přihlášen x xxxxxx.

§93x
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx zelená xxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxxxx stanovenou v §93 xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ubytování (§71 odst. 2); xxxxxxxxxxx-xx xxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx vstupu xx xxxxx.
(3) Policie xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxxx podle odstavce 1 nebo 2, xxxxxxx x tom xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Xx. x účinností xx 1.1.2009

§94

§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 129/2008 Xx.)
§95
Xxxxxxxxx xxxxxx pobyt xx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxx xx umístěn x xxxxxxxxx xxxx7) xxxx x zařízení (§130).
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§96
(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx byl cizinec xxxxxx xx náhradní xxxxxxx,13) nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx péči, xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx (§87).
(2) Xxxxx xxxxxxx x předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx.

§97
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §96 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxx hlášení xxxxxx na území xxxxxx policii xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu jméno, xxxxxxxx přihlašovaného xxxxxxx, xxx, měsíc, xxx x místo jeho xxxxxxxx, jeho xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x zahraničí, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, je-li v xxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, předpokládanou xxxx x xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx poznávací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§98
Xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu nebo xxxxxx o povolení x pobytu, x xxxxx Evropské xxxx, xxxxx splnil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx území xxxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxx, pokud předpokládaná xxxxx místa pobytu xxxx xxxxx než 180 xxx.
(2) Xx xxxxxxx podle §87, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx způsobilý x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx osoba xxxxxxx x §96 xxxx. 1.
(3) Cizinec, xxxxx pobývá xx xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx místa xxxxxx, pokud předpokládaná xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx delší xxx 30 xxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx území xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx místa xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx místa pobytu, xxxxx je mu xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx než 90 xxx.
(5) Změny xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců hlásí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §96 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx xx ten, xxx xxxxx změnu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx v tiskopisu.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx
§99
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx každý, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ubytování, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx obsahem.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§100
Xxxxxxxxxx je xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx míst, kde xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx hospodářské xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx policii ubytování xxxxxxx (§102),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, popřípadě xxxxxx nebo xxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx srovnáním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xx požádání xxxxx xxxxxxxxx o ubytování x uvedením xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x doby xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx ji předložit xx kontrole.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§101
Xxxxxxx xxxxx
(1) Domovní xxxxx xx dokument, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jméno a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxx podle §100 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx vyloučena.
(3) Zápisy xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx zápisy xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx ubytovatel xxxxxxxx xx dobu 6 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu.
(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx lze nakládat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.15)

§102
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx povinen oznámit xxxxxxxxx cizince xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx splnit
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx knize, je-li xxxxxx přenos xxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným x odstavci 3 xxxx. x), přihlašovací xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 let xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§103
Xxxxxxxxxx cizince
Cizinec xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x vazby xxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxx, xx-xx podmínkou xxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx ubytovateli xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx k pobytu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x pobytu xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x povolení k xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x osobně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§97); povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 15 xxx věku,
c) xxxxxx x řízení podle xxxxxx xxxxxx pravdivě x úplně všechny xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx stanoveném tímto xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o povolení x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx průkazu vydaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx požívajícím výsad x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; občan Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx členských států Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx; rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské unie, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx průkazu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx však musí xxxxxxxx, že xx xxxxxxxx příslušníkem občana Xxxxxxxx unie,
e) hlásit xxxxxxx změnu xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, změnu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx cizince, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, x to xx 3 pracovních xxx xxx dne, kdy xxxxx xxxxxxx, a xxx-xx o občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx, xx lhůtě do 15 xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx pravdivé údaje,
g) xxx xxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona, který xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx úředními xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx zániku xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx před xxxxxxxxx xxxxxx na území xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx víza x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xx účelem vycestování x xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, zničení, xxxxxxxxx xxxx odcizení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx policii do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nastala xx xxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx xx stejné lhůtě xxxxxxxxxxxxxxx úřadu,
k) xxxxxx xxxxxxx daktyloskopických otisků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění, zajištěním xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx předání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxx opatřením x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx policii xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. a), b), x), x) nebo x),
x) pobývat na xxxxx xxxxx x xxxxxxx cestovním xxxxxxxx x vízem, pokud xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx,
x) na xxxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a), jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany,
p) x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx cizince xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx zákonným xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxx xxxxxxxx kontrole,
r) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péče; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx v xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu x cestovním zdravotním xxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2003 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§104
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dopravit xxxxxxx xxxx xx zahraničí, xxxxx policie xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vízum, je-li xxxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxx letištní xxxxx, je-li podmínkou xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního letiště xx území.
(3) Provozovatel xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx státní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx doklad xxxx vízum, je-li xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx cizinci xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxx.
(5) Letecký xxxxxxxx x provozovatel xxxxx xxxxxxx xxxx povinni xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 129/2008 Xx. x 274/2008 Xx.)
§105
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx
(1) Xxxx, xxxxx pravomocně xxxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) o zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
x) x prohlášení xxxxxxx za mrtvého, xxxx
x) x xxxxxxx xxxx neplatnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx,
xxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x případě xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx útvar policie xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx věznice xxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušný podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx věznice x xxxxxxxxxx x propuštění xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§106
Xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx práce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx policie
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx k pobytu,
b) xxxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx místo xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání,
a dále xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o udělení, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení x zaměstnání.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx koncesní listiny, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, na xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx nesplnil xxxxxxxx xxx vznik xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Orgán xxxxxxxxxx zabezpečení15a) je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxx příslušník přechodně xxxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky12).
Xxxxxxxx xx 26.6.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§107
Xxxxxxxxxx xxxxxx osob
(1) Xxx nalezne či xxxxx získá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §108 xxxx. 1 , xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Evropské xxxx, xx povinen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, která vznikne xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pozvání xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxx, xxx xx zavázal xxxxx §15, je xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Od xxxxxxx xxxxx §15 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx.
(5) Xxxxxx škola xxxx xxxxx xxxxxxx škola xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx studia.
Účinnost od 1.1.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§108
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) veřejná xxxxxxx, xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx republikou,
b) veřejná xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,
x) průkaz totožnosti xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b)
x) xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) cestovní doklad xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) náhradní cestovní xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,15e)
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx školní xxxxx x xxxxx Evropské xxxx,7b) xxxxxxxx-xx
1. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx se prokázat xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
2. potvrzení xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx má xxx místo bydliště, xx xxx je xxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxx vrátit, x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx má xxx xxxxx bydliště, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx.
(2) Za xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. b) xxx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx listinu xxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx provedení x xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx mezinárodním xxxxxxxxxx, xxxx územní xxxxxxxx zahrnuje území x xxx z xx zjistit
a) údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,
x) fotografii xxxxxxxx,
x) údaj x xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§109
(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x cestovní xxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx na xxxx žádost xxxxxxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx republiky; xxxxxxxxx vydání xx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Cestovní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx listiny.

§110

§110 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

Účinnost od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§111
(1) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) cizinec xxxxx xxx příjmení, jméno, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxx, rok xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx a xxxxx, xxx je xxxxxx x xxxxxx na xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx nosič xxx x biometrickými xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 3 x 4 xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) V xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x cestovním dokladu xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f) xxx uvést všechny xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 a xxxxxxx jej fotografií xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxx. Xxxxxxxxx pas vydaný xxxxx §113 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jimiž xxxx xxxxx x xxxxxxxxx obličeje x xxxxx o xxxxxxxx xxxxx.

§112
Xxx xxxxxxxxx změn x cestovních xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. x), e) x x), které xxxxxxxxxx xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx vydání; xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§113
(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx na 10 xxx; xxxxxxxx xx xxxx 5 až 15 xxx x xxxxx xxxxxxxxx na 5 let, cizincům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) a xxxxxxxx požívajícím xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požívajícího xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a). Xxxxxxxxx pas xx xxxx xx lhůtě xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, jemuž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx s nosičem xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx žádost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx nosiče dat x správnost v xxx zpracovaných biometrických xxxxx se ověřuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnání aktuálně xxxxxxxxxxx biometrických údajů xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dat cizineckého xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, zpracovaných x xxxxxxxxxx xxxx, má xxxxxxx právo na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx, u xxxxx xxxx možné x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pořídit xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx cizinecký xxx x xxxxxxx xxx, x němž xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx xx v xxxxx případě zpracován xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx pořídit xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxx se vydá xx xxxxx do 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x platí pro xxx doba platnosti xxxxxxx v xxxxxxxx 1.
(3) Cizinci, který xxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx kratší xxx 30 xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx; tento xxxxxx xx vydává x xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx, xxxx x xxxxx platnosti odpovídající xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a), anebo x xxxxx platnosti odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové ochrany xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2), je-li xxxxxx xxx 6 xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx strojově xxxxxxxxx xxxxx, který neobsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fotografie xxx xxxxxxx cizince, xx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx podání xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3a), xxxxx x dobou xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxx oprávnění k xxxxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx-xx kratší xxx 1 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxx vydávaný xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 obsahuje strojově xxxxxxxx xxxx. Do xxxxxxxx xxxxxxx zóny xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx pořadí: xxx xxxxxxx, kód xxxxxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx narození, pohlaví, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx číslo x kontrolní xxxxxxx, xxxxx xxxx číselným xxxxxxxxxx vybraných xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxx cizineckého xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx pas xxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany na xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a).
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx x nosiči xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (odstavec 1) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx jaký xxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxx xxx xxxx policie
a) xx žádost cizince, xxxxx pobývá xx xxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xx jej xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx,
x) xx žádost xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87, xxxxx
1. xx xxxxxx 15 xxx, nebo
2. xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx omezena,
c) cizinci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a), xxxxx není xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
x) xx žádost xxxxxxx, xxxxx byla udělena xxxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxx, xx xx xxx nemůže z xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx s biometrickými xxxxx, xx xxxxxxxx x kteréhokoliv xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x zastupitelského úřadu xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x správnosti x xxx xxxxxxxxxxxx biometrických xxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v něm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx, má xxxxxxx právo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; vydání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx případě podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nefunkčnost xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxx xxxxxxxxx okolnostmi, o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, že mohou xxxxxxxx poškození nebo xxxxxxxxxxx nosiče dat x xxxxxxxxxxxxx údaji.
(10) Xxxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a ověření xxxxxxxxxx cizince xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zapsaných x cizineckém pasu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx biometrických xxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxxxxxxxxx v nosiči xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaji zpracovanými x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§114
Xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nemůže xx x xxxxxx nezávislých xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x) nebo mu xx stejných důvodů xxxx uděleno xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §43, xxxxxxxx xx bylo uděleno xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), pokud xxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zástupce vycestoval x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxx §92 xxxx. x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nejdéle xx 180 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx. Cizinci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxx xx 365 dnů x x územní xxxxxxxxx xx všech států xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pobývá xx území xxx xxxxxxxx cestovního dokladu, xx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx nebo xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu,
c) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87), nebo
e) xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 odst. 3 nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx podle §43 xx xxxxxxxx xxxxxx; doba platnosti xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxx uděleného víza xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti k xxxxxxxxxxx xxxx policie xxxxxx cizinci, x xxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxx xxxx ukončeno xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a) x který xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x územní xxxxxxxxx do všech xxxxx světa x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx území.
Xxxxxxxx od 1.9.2007 xx 24.4.2008 (xx xxxxxx č. 140/2008 Xx.)
§115
Xxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x)
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx odejme, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxx.
(2) Policie xxxxxxxxx pas, xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxx doklad xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jde x cizince, xxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xxxxxx, jestliže mu xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx výkon xxxxxx xxxxx promlčen,
za xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxx xxxx zásahu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx §113 odst. 8 xxxx. x), xx-xx
x) důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx závažným způsobem xxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx
x) cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států.

§115x

Xxxxxxxx xxxxxxxx doklad Xxxxxxxx unie

(1) Náhradní xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx15e) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b) xxxxx cestovní xxxxxx xxx xxxxxxx, odcizen, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x dispozici, xxxxxxxx stát, xxxxx xx žadatel občanem, xxxx xx xxxxx xxxxx, xxx se xxxxx nachází, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx zastoupen jinak, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx je, xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem, s xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx jedinou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx je žadatel xxxxxxx nebo ve xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxx, anebo xx xxxxxxxxxx případě xx xxxxxx státu.

(3) V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kontaktní xxxxxx x odůvodnění xxxxxxx. K xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, prokazující xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx zastupitelský xxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x uskutečnění xxxxx, pro niž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 559/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2005

§116

Xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx neplatný, xxxxxxxx

x) uplynula xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx,

x) byl poškozen xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx celistvost,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečné xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo byl xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§117
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyl xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a
1. xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx
2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx takový cestovní xxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxx xxx lze považovat xx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona,
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), b), x), x) nebo h), xxxxx je xxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx rozhodnuto xxxx xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx bude xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx řízení.
(3) Policie xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), e) xxxx x) xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx bezodkladně xxxxx útvaru xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, x jde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydaný xxxxx §114 xxxx. 5, xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxx x jeho xxxxxxx xx 15 xxx poté, co xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) doklad po 60 xxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx důkazním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x) xxxx x) xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí, xxxxx nejde x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx o xxxxxx, xxxxx je důkazním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§117c

Doba xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xx 7 xxxx §44a odst. 1 x 2.

(2) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx, x jde-li x xxxxxxx mladšího 15 xxx, s xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117d
Prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx cizince x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xxxxxxx lze prodloužit, x xx x xxxxxxxxx, x 10 xxx, x xxx-xx x xxxxxxx mladšího 15 xxx, o 5 let.
(2) Cizinec xx povinen požádat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx 90 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.
(3) X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx podle odstavce 2 zabrání důvody xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je cizinec xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů po xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §77.
(6) Xxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx se na xxxxx osobně xxxxxxxx xx ministerstvo xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, který xx určen k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx.
§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x

(1) Xxxxxxx, který xxxx o xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx průkaz x nefunkčním xxxxxxx xxx x biometrickými xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx o vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxxx xxxx zrušení xxxx xxxxxxxxx xxxxx §117f.

(2) Cizinec, který xxxx o provedení xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx požadovanou xxxxx.

(3) Cizinec, který xxxx o vydání xxxxxxx x povolení x pobytu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxx §117f odst. 1 xxxx. g), je xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skončila, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 odst. 2).

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 je xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx cizinci x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

§117x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117g

Vydávání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx nosiče dat x xxxxxxxxxxxxx údaji

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu bez xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu obsahujícího xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x podpisu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx zabezpečujícím xxxxxx údajů nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx obsahujícího nosič xxx x biometrickými xxxxx xxxxx xx xxxxxxx technologii, xxxxx xxxx xxxxxxxxx závada xxxx déle než 7 xxxxxxxxxxxx dnů, xxxx

x) x důsledku xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx události xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx, x to xx xxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu cizince.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx x provozním xxxxxxxxxxx systému xxxxx §158a xxxx. 4 x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx cizinci xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji, xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, a xx xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx určen x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kdy pominou xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx x povolení k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx s biometrickými xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji. Xxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx podle xxxx xxxxx nepodléhá xxxxxxxxx poplatku.

(6) K xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nosič dat x biometrickými údaji xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx bez nosiče xxx x biometrickými xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx výrobcem xxxxxx dokladu. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx obsahujícího xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx zaniká xxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx k xxxxxx xxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2011

Xxxxxxxx od 1.9.2007 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 217/2002 Xx. x 379/2007 Xx.)
§118
(1) Xxxxxxxx vyhoštěním xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx cizinci xxxxx xx xxxxx. Dobu, xx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx. X odůvodněných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx bezpečnost smluvních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx osobě do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se za xxxxxxxxx pobyt na xxxxx považuje x xxxxxxxxxxx zdržování xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xxxxx xxxxx na xxxxx udělené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2) nebo xxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx3a) xxxx soudu x xxxxxx ve věci xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, protože xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nepřiměřený zásah xx soukromého xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx.
Účinnost xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx. x 379/2007 Xx.)
§119
Xxxxxxx vyhoštění x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, který xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, x dobou, xx xxxxxx nelze xxxxxxx umožnit xxxxx xx xxxxx,
x) xx xx 10 xxx,
1. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území anebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
2. xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx veřejné zdraví xxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo
3. xxxxxxxx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxx porušuje xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) až xx 5 let,
1. xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx hraniční xxxx xxxxxxxx kontrole dokladem, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jiné xxxxx jako dokladem xxxxxxxx,
2. xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vycestování x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §116 xxxx. x), x), x) xxxx d),
3. xx-xx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ačkoli xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnání, xxxx xx území xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu16) xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnal xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxx jednat za xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx xxx povolení x xxxxxxxxxx zaměstnala xxxxx xxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
5. xxxxxxxxx-xx xx cizinec xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxxxxx-xx cizinec xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx x xxxxxx jednání xxxxxx,
7. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo
8. xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx na xxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx na tomto xxxxx xxxxxxxx pobývat xxxxxxxxx xxx víza xxxx na xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xx xx 3 roky,
1. xxxxxx-xx xxxxxxx xx území xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxx-xx xxxxxxx na území xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx pobytu xx xxxxx stanovené xxxxx xxxx xxx xxxx, xx k xxxx xxxx xxxxxxxx, nebo
3. xxxxx-xx cizinec v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx občana Evropské xxxx1a) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx území pobývá xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x případě, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) nebo jeho xxxxxxx příslušník
a) ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x občana Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx
x) ohrožuje veřejné xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxx nemocí, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxx xx území.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx účelem studia xx xxxxx, xxx xxxxx pouze v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxxx xxxxxxxx veřejné zdraví xxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx jeho jednání xxxxxxxxxxx zrušení platnosti xxxxxx xxxxxxxx. Rozhodnutí x správním vyhoštění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx vydat, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na území xxxxxx na základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx x případě, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx, x s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto povolení; xxxxxxxx-xx s takovým xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx rezidentovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie toto xxxxxx xxxxxxxxx přiznal, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx států Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx7c).
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jímž xx
x) mezinárodní ochrana xxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxx,
x) řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx, nebo
d) azyl xxxx xxxxxxxxx ochrana xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx uplynula xxxxx xxx podání xxxxxx proti rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx ochrany nemá xxxxxxxx účinek. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, přizná-li xxxx xx xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx účinek.
(6) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, který požádal x oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné ochrany xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o této xxxxxxx, jestliže marně xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva ve xxxx dočasné xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxxxx xx xxxx xxxxxxx ochrany anebo xxxx xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 247/2010 Xx.)
§119x
(1) Rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 6 x 7 xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx žádající x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xx území xxxxxxxx xxxxx xx státu, xxx xx hrozí xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx16a), x xx xxxxx vstoupí xxxx xxxxxx xxx povolení x xxx se xxx xxxxxxxx přihlásí xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 nelze xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx byl xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nezletilého xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §119 xxx xxxxx pouze z xxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxx, xxxx xx-xx xx x jeho xxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(4) Rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx požádal x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vydáno; řízení x správním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vydáním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany xx xxxxx, policie xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx nebo odsouzení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx spolupráci xx mohl xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx ohrožen xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§120
Xxxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx
(1) Policie xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolením x xxxxxxxx pobytu s xxxxx, xx xxxxxx xxxxx cizinci xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xx
x) 10 xxx, je-li důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx při xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxx síly při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ohrožující xxxxxxx demokratického státu xxxx směřující x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) 10 xxx, xx-xx důvodné nebezpečí, xx xx cizinec xxxx xxx pobytu xx xxxxx závažným xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) 3 xxxx, xxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 3.
(2) Rozhodnutí x správním xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx pořádek x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odnětí oprávnění x xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jestliže jeho xxxxxxxxx xx byl xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxx.
Účinnost od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§120x
(1) Xxxxxxx x xxxxx rozhodování o xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119 a 120 xx povinna si xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§179).
(2) Vzniknou-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx vycestování cizince xx dni xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, policie xxxx xxxx rozhodnutí xx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5d) xx xxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx, xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx uvede x xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§33 xxxx. 3).
(5) Pominou-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5d). Dnem xxxxxx xxxxxx moci tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3; xxxxxxx cizinci udělí xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx.
(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 není xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x udělení mezinárodní xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2). Nepožádá-li xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx měsíců xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění, oprávnění xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaniká. Oprávnění xxxxxxx nezaniká, xxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxx na vůli xxxxxxx nezávislé a xxxxxxx žádost podá xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, platné po xxxx
x) xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxx §120 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx podle §119 xxxx. 1 písm. x) xxxx §120 xxxx. 1 písm. x).
(8) Doba xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx.

§121

Xxxxxxx-xx jiný xxxx xxxxxxx s přijetím xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, může být xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§122
Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxxxx
(1) X xxxx, xx xxxxxx nelze podle xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx cizinci xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx byl xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) V xxxx, xx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx vízum xxxx xxxxxx vstup xx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx na xxxxx xx předvolání státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx věc xxxxxxx x xxxxxx.
(3) Xxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx stanovit xxxxxxx xx 30 xxx.
(4) Xx neudělení xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx neprodleně sepíše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.
(5) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx vydat xxxx xxxxxxxxxx5d), kterým zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, jestliže
a) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a uplynula xxxxxxxx doby, po xxxxxx nelze cizinci xxxxxxx vstup na xxxxx, xxxx
x) xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx věku 18 xxx x podle xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx projevuje xxxxx x integraci xx xxxxx.
(6) Policie xxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxx x xxxx, xx xxxxxx nelze xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jeho rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vstup xx území, nebo
b) xx jedná o xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx výchovy (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 let x xxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxx xxxxxxx projevuje xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx. x 379/2007 Xx.)
§123
Xxxxxx nákladů spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx x jistoty.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x jistoty, xxxxxx xx, xxx i xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince, který xx být xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x jistoty xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ověřeném policií.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxx náklady xxxxx předchozích xxxxxxxx, xxxx povinni xxxx xxxxxxx uhradit xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx postupně
a) xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zprostředkoval,
c) xxxxxxxx, xxxxx nesplnil xxxxxxxxx podle §104.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nese xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx16b),
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nutné xxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxx-xx náklady xxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jistoty nebo x peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím, xxx a v xxxx xxxx xx xxxxxxx tyto náklady xxxx xxxxxx část xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx doručením xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX VYCESTOVÁNÍ XXXXXXX X XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX
§123x
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx cizince z xxxxx
(1) Xxxxxxxxx opatřením xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx (xxxx xxx "zvláštní xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx") xx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxx xx tam, xxxxxx xxxx změnu xxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx policii x xxxxxxxxxx se osobně xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stanovené policií, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se správním xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx záruka") cizincem, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx uloženo; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx cizinec s xxxxxxxxx dlouhodobým anebo xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxx uložit, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx nevycestuje.
(3) O xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx policie. Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx neohrozí výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx neuloží, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx o uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx o uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx vycestování a xxxxxxxxxx z území x xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx vycestování xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nevycestuje, policie xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabrání xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nezávislé, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§123x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§123x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx vycestování cizince x území nebo xxxx, xx mu xxx povolen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pobyt xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxxxxx dlouhodobé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu. Xxxxxxx xx s xxxxxxxx xxxx složitelem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx záruky. Xxxxxxx xx vrácení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx záruky policii xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx záruky.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen žádost xxxxx osobně prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx pobyt, nebo xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx5a). Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx složitel, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx složena, povinen xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx pobyt; zastupitelský xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vrácení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebyl xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),3a),

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osobně,

c) xxxxxxx žádost nepodal xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx státě, jehož xx xxxxxxx, nebo xx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx neohlásil xx xxxxxxxxxxxxxx úřadě xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, nebo xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx finanční záruky xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx době x xxxxxx xx území xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx složitel xx xxxxx xx 5 xxx xxx xxx složení finanční xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx její xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx, xxx xxxxx finanční záruka xxxx být xxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx před jejím xxxxxxxx.

§123x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

Účinnost xx 1.9.2007 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§124
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxx cizince xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xx-xx nebezpečí, xx xx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxxxxx, xx cizinec xx v minulosti xxxxxxxx jednání uvedeného x §119 xxxx. 1 písm. a) xxxx xxxx. x) xxxx 6 anebo 7, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxx (§154), nebo xx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států.
(2) Xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxx, xx takové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx převzít xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx nabývá xxxxxx moci doručením xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§180x), xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Policie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí a xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Zajištěný xxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,17) x němž xxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx propuštění, jestliže xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§124x
Xxxxxxx xx oprávněna xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajistit xxxxxxx, xxxxx xxxxxx prohlášení x mezinárodní xxxxxxx xxxx podal žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxx §119 odst. 1 xxxx. a), xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 6 nebo 7.
§124a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 165/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2006
Účinnost od 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§125
(1) Xxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx a xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 let xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxx 90 xxx.
(2) X zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxx jeho příbuzného x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinec xxx doprovodu, xxxxxxxx xxxxxxx orgán sociálně-právní xxxxxxx xxxxxx. Policie xxxxxxxx o zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxxx diplomatickou xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx sídlo xx xxxxx x xxxxx x to xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx požádá, xxxxxxxxx-xx jinak xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).
Xxxxxxxx od 1.7.2001 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§126
Xxxxxxx xx xxxxxxx
x) xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zkoumat, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) neprodleně xx xxxxxxxxx poučit xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx, policie xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, anglickém, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, arabském x xxxxxxxxxx x možnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxx vyhotoveného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Účinnost od 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§127
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xx xxxxxx důvodu xxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx-xx xxxx xx správním xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx soud x řízení podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx xxxxxxx17) ,
x) xx-xx cizinci xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,2) xxxx
x) je-li xxxxxxx povolen dlouhodobý xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území.
(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany x průběhu zajištění xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§128
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x xxxxx; xx neplatí x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx potvrzení x podání žaloby. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx ponechat xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x zařízení xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vycestování xxxxxxx x území.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§129
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jeho předání xxxx průvozu
(1) Policie xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx nutnou xxxxxxx, xxxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství17a); xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxx xxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, datu, čase x místu zajištění x důvod xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) V xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx nebo dokončení xxxx průvozu xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 48 hodin, x xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 xx xxxxx do 72 xxxxx, xxxxxxx vydá xxxxxxxxxx o jeho xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nabývá xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx. Xxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx cizinec předán xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx územím xxxxxxxx x nejbližším xxxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxxxxx.

§129x

Xxxxxx o propuštění xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žádost o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterých xx dovolává x xxxxxxx důkazy. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx vad žádosti. Xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx doba xxxxxxxxx prodloužena, nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx soudnictví xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx opatrovníka.

(3) Žádost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 30 xxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx zařízení, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho žalobě xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Policie xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx o důsledcích xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Cizinec xxx jeho xxxxxxxx xxxx oprávněn xxx xxxxxxxx xxxxxxxx svědka. Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxx xx provedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx, pokud xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx skutečného stavu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxxx x xxxx xx k xxxxxx xxxxxxxx nedostaví. Policie xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx poté, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx protokol x xxxxxxxx svědka xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx spisu.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx vyjádřit xx k xxxxxxxxx xxx vydání rozhodnutí.

(7) Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přípustné.

§129a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

XXXXX XII

ZAŘÍZENÍ

§130

(1) Xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xx xxxxxxxxx vykonává x zařízení.

(2) Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "provozovatel").

(3) Xxxxxxxx xx xxxx na xxxx x mírným xxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "část x xxxxxx xxxxxxx") a xxxx x přísným xxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxx x xxxxxxx režimem"). Část x xxxxxx režimem xxxx být xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx kterých xx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx cizincům xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Účinnost xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§131
Xxxxxxxxxxxx seznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxx při jeho xxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxx, x xxxxx x xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x s xxxxxxxx řádem xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxx x mateřském jazyce xxxxxxx xxxx x xxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§132

(1) Část x xxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxxxx xxxxxxxx, společné xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a další xxxxxxx, x němž xx xxxxx zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Část x xxxxxxx režimem je xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x tvoří xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

§132x

Xxxxxxxxxxxx je oprávněn x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx x prostorách xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx ubytovacích xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx osobní xxxxxxxxx xxxxxxx.

§132x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§133

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x části x xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ubytovací místnost x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sanitárním zařízením xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x signalizačním (přivolávacím) xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pouze x xxxxxx strany.

Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§134
(1) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx xx uložení xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x odesílat xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, denní xxxx x časopisy včetně xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státním xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx mezinárodním xxxxxxxxxxx xx xxxxxx uplatnění xxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxx žádost xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozmluvu x xxxxxxxx zařízení xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx volný xxxxx x rámci xxxxx x mírným režimem x xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx části.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lékařskou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nezbytná diagnostická x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx umístěnému x xxxxx x přísným xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vycházku xx xxxxxxxxx xxxxxx omezit xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu záznam.
(4) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§135
(1) Xxxxxxx umístí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx režimem, xxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řád zařízení, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
(2) Zajištěného xxxxxxx mladšího 18 xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x důvodu podle xxxxxxxx 1 písm. x) nebo x).
(3) Xx části s xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx umístit xx xxxx xxxxxxxxx, nejdéle xxxx na 30 xxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trvání důvodu xxx xxxx umístění. Xxxxx xx cizinec x xxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx trvá xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x této xxxxx xx xxxxxxxxx x 30 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx umístí xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(4) Policie xxxxxx o umístění xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx x v xxx xxxxx podrobnosti o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§136

(1) Xxxxxxxxx cizinec xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx řád zařízení,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx x souvislosti xx zajištěním,

d) xxxxxxxxx xx jednání, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) strpět omezení xxxxx práv, xxxxxxx xxxxx na soukromí x svobodu xxxxxx x pobytu, v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx zajištění xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

f) xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx strpět xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, a je-li xx nezbytné, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku x xxxxxxx určeném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x očkování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Lékařská xxxxxxxxx zajištěného cizince xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, nerozhodne-li lékař xxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněna xxxxx xxxxx překonat. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx cizinec xx xxxx umístění xx xxxxxxxx nesmí

a) xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx alkohol x xxxx xxxxxxxx látky,

b) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxx ohrozit zdraví xxxx xxxxx člověka xxxx poškodit majetek,

c) xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx množstvím nebo xxxxxxx mohly xxxxxxx xxxxxxx xxxx škodit xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Účinnost od 24.11.2004 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§137
(1) Policie xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxx xx účelem zjištění, xxx u xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, jejíž xxxxxxx xx zařízení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Policie xxxxxxxx doklad, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx, vyrábění xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx, nalezené xxx osobní prohlídce, xxxxxxxxx věcí xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx.
(5) Xxxxxxx zadržené xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx18) x xxxx19), xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, spolu se xxxxxxxx těchto xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§138
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx řád xxxxxxxx, xx xxxxxx stanoví
a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) uspokojování xxxxxxxxxx potřeb x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) časový xxxxxx výdeje xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx,
x) prostor xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx přísný xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, kam xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob realizace xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx nezbytné organizačně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx řádu zařízení, x xxxx pobývají xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu, provozovatel xxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vyžití xxxxxxxxxx xxx různé xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx řád xxxxxxxx xx vydán x jazyce xxxxxx, xxxxxxxxx, francouzském, xxxxxxxx, xxxxxx, španělském, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, je-li xx xxx xxxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§139

Xxxxxxxxx rodiny x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx režimem.

Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§140
(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x mírným xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx zajištěný xxxxxxx vyživovací xxxxxxxxx xxxx jej má x xxxx, nelze-li xxxxxxxx xxxx x xxx jiným xxxxxxxx (xxxx xxx "ubytovaný xxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x pobytem x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx k projevu xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x nezletilého xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx cizinec xx povinen dodržovat xxxxxxx xxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§141
(1) Xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx možností zařízení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx se xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx od cizinců xxxxxxxxx,
x) muži xx xxx; xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx14).
(3) Cizinec xxxxxx 18 let xxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx do xxxx.

§142

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházce xxxxx xxxxxxxxxx zákona19a), xxxxxxx umožnit xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Cizinec xxxx opustit xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, a za xxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvoj jeho xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx povinnou školní xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx státem x není xxxxxxx xx tyto xxxxxxx xxxxx.

§143

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx poskytuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx správné xxxxxx a zdravotnímu xxxxx cizince třikrát xxxxx, x případě xxxx xx 18 xxx xxxxxxx denně.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x požadavkům xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince.

Účinnost xx 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§144
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx právo xx xxxxxxx návštěvy jedenkrát xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxx xxxxxx než xxxxx a delšího xxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k přijímání xxxxxxx, může být xxxxxx x xxxxx xxxx.
(2) Návštěvy probíhají x xxxxxxxxxxx x xxxx určených.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx zajištěného cizince xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx policie.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§145
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednou za xxxxx xxxxxxxx balíček x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 5 xx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx za účelem xxxx výměny.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx balíčky xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx zajištěnému xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx jejich soupis. Xxxx xxxxxxxxx zajištěnému xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx19), xxxxxxx držení je x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zpět xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx cizinec xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx provozovateli. Provozovatel xx žádost xxxxxxx xxxx přijmout do xxxxxxx další xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx pořídí xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx zajištění vydá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx část, xxxxxxx xxxx x částce 12 Kč na xxx pobytu x xxxxxxxx. Xxxxxxx částku xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§146
(1) Ministerstvo xx xxxxxxxxx xxxxxx uschované xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx v xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx s jeho xxxxxxx x zařízení x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Ministerstvo vydá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx prostředcích xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
Účinnost od 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§147
(1) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxx a jiné xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx převzaty xx xxxxxxx, x xxxxxxxx věcí, xxxxxxx xxxxxx je v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx použity xxxxx §146. Xxxxxxxx prostředky x xxxx než xxxxx směnitelné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x plné xxxx.
(2) Xxxxxxx při xxxxxxxxxx xx zařízení xxxx xxxxxxx zadržený cestovní xxxxxx; xx-xx cizinec xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx eskortován xx xxxxxxxx přechod z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vydá xx policie cestovní xxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo předání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dopravci xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx či xxxxxxx.

§148

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Dozorová pravomoc xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyřídí xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. O způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx stěžovatel xxxxxxxxx. Xxxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx.

§149
X kontrole xxxxxx xxxxxxxxx prováděné xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§150
§150 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx.

§151
§151 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxx xxxxxxx
§152
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx území xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x pobyt xx území x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx20) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx cizince.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx cestou.
(3) Policie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx-xx x průvoz xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx trestu,
b) xxxxxx xxxxxx státy xxxx xxxxxxx zemí určení xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) průvoz xxxxxxx xx země xxxxxx vyžaduje xxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx závazku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy.
(4) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx společný xxxxxx20), xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx policie oprávněna xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx mezipřistání xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 31.3.2012 (do xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§153
(1) Policie xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxx průvozu xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pohybu. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx x x případě xxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx vstupem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx osobní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx cizinci xx xx okamžiku xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 nebo §129 xxxx. 3.
(2) Xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx strpět xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx zjistit, xxx x xxxx nemá xxxxx xxxx xxxxx xxx, xxxxx je xxxxxxxxx ohrozit xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiných xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba stejného xxxxxxx.
(4) Prováženému xxxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx nebo xx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx první xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyjádření xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxx prováženého xxxxxxx.
(6) Úhradu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.9.2007 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
Xxxxxxxxx xxxxx
§154
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx práv a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x označení cizince xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx České republiky xxxxx závazku vyplývajícího x mezinárodní xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nežádoucí xxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx,10) xxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx.
(4) Ten, kdo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxx xx zachování xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxx xxxx zařazení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx požadovat xx xxx, xxx uplatňuje xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx přiměřenosti xxxxx xxxxxxxxx věty, xxxxx tato xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx posuzovat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xx nežádoucí xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, policie xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20a); to xxxxxxx x xxxxxxx občana Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxxxx smluvního státu.
(6) Xxxxxxx cizinci xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§155

(1) Policie xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx xxxxx §154 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxx xxxx vždy, xx-xx poznatky tyto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx základě xxxxxx xxxxxxxx cizince x xxxxxxxx ponechá xxxx xxx z xxxx xxxxxxxx neprodleně vyřadí. Xxxxxx-xx sama xxxx xxxxxx objektivně přezkoumat, xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx toho, xxx xxxxxxxx požadavek na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx orgánu (§154 xxxx. 3) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx soudem xxxx správním xxxxxxx. Xxxxxxx zařazeného do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxxxx x §154 odst. 4 xxxx. x) xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvu, xxxxxxxxxx xxxx po 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxxxxx x §154 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí xx dodatečné xxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx po 6 xxxxxx od xxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí policie x informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxx byly xxxxxxx xxxxx §154 xxxx. 6.

Účinnost od 24.11.2005 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§156
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bez víza, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince xxxx xx xxxxxxxxx podle §104 xxxx. 1 x 2, nebo
d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §104 odst. 5.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx
x) neumožní xxxxxxx xxxxx xx míst, xxx se xxxx xxxxxxx zdržovat,
b) nevede xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§101),
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx policii xxxxx cizince, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx ubytování xx xxxxxxx nižší xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v §100 xxxx. x).
(3) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta xx 200&xxxx;000 Xx za xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx do 50&xxxx;000 Xx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§156x
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx xxxxxxxxxxx zpracovává xxxxx zpracované x xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.
§156a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 136/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2006
Účinnost od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§157
(1) Cizinec se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx
x) překročí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§108) vydaný xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21),
x) xx xxxxx provedení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx si xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vstupu xx xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
e) x době xxxxxx xxxxxxxxx opustí xxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení,
f) xxxxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxx doklady xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx kontrole při xxxxxxxxxxx prokáže xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx x důvodu xxxxx §116 xxxx. x), b), x) xxxx x),
x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ztrátu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §108 odst. 1 xxxx. x), b) xxxx c),
l) pobývá xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxx není xxxxxxxx,
x) se zdržuje xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx víza, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx,
x) neoprávněně xxxxx x xxxxxxxxxx hranic xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx hraničního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) jako xxxxxxx xxxxxxxx nepodá x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x udělení xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§88 xxxx. 2 x 3),
x) uvede x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepravdivé xxxx xxxxxxx údaje,
r) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx jeho xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vydaný podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přihlašovací xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx změnu xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx vydaném xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx, a xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx příslušníka, ve xxxxx 15 xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
v) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo
w) xx xxx hraniční xxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx listinné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx, za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) xx x) xxxxxx xx 5&xxxx;000 Kč a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx do 3&xxxx;000 Xx. V xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§157x
(1) Fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx policii nalezený xx jinak xxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstoupení xx xxxxxxx podle §15, xxxx
x) neoprávněně xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, kde xx xxxx cizinec xxxxxxxx,
x) nevede xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovenými xxxxxxx (§101),
x) xxxxxxxxxx xx požádání policie xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) neoznámí xxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xxx neučiní ve xxxxxxxxx lhůtě,
e) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nižší xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx v §100 xxxx. d).
(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx c) xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx 3&xxxx;000 Xx.
(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Kč. V xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx.
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 281/2009 Xx. a 427/2010 Xx.)
§157x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx vynaložila xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx požadovat, xxx porušení právní xxxxxxxxxx zabránila.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxx pokuty xxxxxxxxx osobě se xxxxxxxxx k závažnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zaniká, xxxxxxxx správní orgán x xxx nezahájil xxxxxx do 1 xxxx, kdy xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 let xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §156a x xxxxxxxxx xxxxx §157x xxxx. 1 xxxx. d), xxxxxxxxxxxx xxxxxx policie (§161). Xxxxxxx xxxxxx xxxxx §156x a xxxxxxxxx xxxxx §157x odst. 1 písm. d) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Úřad xxx xxxxxxx osobních xxxxx.
(5) Xx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx, k xxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx21a) xxxx x přímé xxxxxxxxxxx x ním, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx §156 xxxx. 2 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx správní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx místě xxxxxxxx.
(7) X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000 Xx.
(8) X xxxxxxx x vybrání pokuty xxxxxxx použije xxxxx x ukládání xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx21b). Policie xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xx xxxxxxxx jaké xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokuty xx xxxxx x xxxxxxxxx.
(9) Proti xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(10) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad. Xxxxxx x pokut xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.
(11) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx22).
Xxxxxxxx od 1.9.2007 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§158
(1) Xxxxxxx při xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx, měsíc x rok xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxx xxxxx číslo, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, například xxxxxxxxxx, cizince x xxxx daktyloskopické otisky. Xxxx xx x xxxxxxxxxxx systému o xxxxxxx xxxxx
x) údaje x xxxxxxx
1. žádosti x xxxxxxx xxxx (§54), xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 4), povolení x xxxxxxxx pobytu (§70 odst. 1),
2. xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx (§87x),
3. xxxxxxx o xxxxxx cizineckého pasu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f) (§111 xxxx. 1),
4. xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50 xxxx. 6), hraniční xxxxxxxx (§14), xxxxxxxxx xxxxxxx (§180 xxxx. 2) a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§97),
b) xxxxx x
1. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx číslu, xxxxx x době xxxxxxxxx,
2. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho odepření,
3. xxx, měsíci a xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x zamítnutí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x x důvodu xxxxxxxxx,
4. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx a x xxxx jeho xxxxxxxxx,
5. xxxxxxx, zániku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx, xxxxxx zrušení, zániku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
6. xxxxxx, xxx, xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
7. xxxxxx zařazení xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx x uvedením xxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxx xx území,
8. xxxxxx povolení xxxxxx xx xxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xxxx 2,
9. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států jiným xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx smluvních xxxxx x x xxxxxx xxxxxx státu, který xxxxxxx do systému xxxxxxx,
10. dni, xxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx x kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x o xxxxxx xxx xxxx xxxxxx,
11. dni, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x orgánu, xxxxx o průvoz xxxxxxx, a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
12. xxx, xxxxxx x roku xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výroku xxxxxxxxxx, xxxxxxx vyřízení x xxxxx vztahující se x vybírání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
13. xxxxx, xxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx
1. xxxxxxxxxx určit xxxxx, xxxxx rozhodoval xx věci podle xxxxxxx x),
2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x cizinci x xxxxxxxx ve věci xxxxx písmene x),
3. xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx zákona.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxx x
x) xxx, xxxxxx x roku xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, označení xxxxxxxxx deliktu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx x vybírání x vymáhání uložené xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx (§180 xxxx. 2), jménu, xxxxxxxx, xxx, měsíci x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x skutečnostech, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx odepření ověření xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, a xxxxx x orgánu, xxxxx xx věci xxxxxx,
x) číslu a xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prohlášen xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx toliko xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx xxx xxxxxxxx i x informačním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx.
(5) Xxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx úkolu uloženého xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§158x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, dnu, xxxxxx x roku xxxxxxxx, pohlaví x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, obrazový xxxxxx, například fotografii, xxxxxxx, xxxx rodné xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx údaj xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§54), x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 4), o xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx (§87x), x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§111 xxxx. 1), žádosti o xxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (§115x),
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podané xxxxx xxxxxx zákona, x xx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx platnosti víza xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx žádosti datum, xxxxx x označení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx cestovního dokladu, xxxxx xxxxxxxxxx příkazu, xxxxx vydání, xxxx xxxxxxxxx x označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxx víza nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxx, xxxxx xxxx nebo xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx,
x) umožňující xxxxx spis vedený x cizinci x xxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxx a) xx x) x xxxxx údaje xxxxxxxxxx xx k průběhu xxxxxx podle písmen x) až x).
(2) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx o cizincích xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx informační systém xxxxxxxx
x) xxxxx v xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 4),
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxx x xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx o způsobu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx dokladu, xxx, měsíci a xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx, xxxxx a xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxxxxx,
x) xxx, xxxxx x xxx vydání výjezdního xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx a xxxxx o xxxxxx, xxxxx výjezdní xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx spis xxxxxx x cizinci x xxxxxxxx xx věci xxxxx xxxxxx x) xx x) x xxxxx xxxxx vztahující xx k xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x) xx f).
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle odstavce 1.
§158x vložen právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

§158x

Xxxxxx xxxx oznamuje xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§158x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2012 Xx. x účinností xx 26.6.2012

Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§159
(1) Xxxxxxxx lze, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx stanovených zákonem x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, rodné xxxxxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx splnění xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx získané xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, předávání a xxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud je xxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx osobních, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §158 x xxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenstvími xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vázána. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx cestovního dokladu.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158x xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenstvími xxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud xx touto smlouvou Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxx údaje x cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx přiznal xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx nebo xx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx; policie xxxxxxxxx xxxxx orgán x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx území nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x cizinci, xxxxxxx xxxx přiznáno xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx7c), xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu.
(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x) zrušena xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx území xx xxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx cizince, xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxx zrušena xxxxxxxx xxxxxx povolení, x xxxx xxxxx x xxx, xxxxxx x xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 24.4.2008 (do xxxxxx x. 140/2008 Xx.)
§160
(1) Údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158 mohou xxx xxxxxxxxxx x písemné xxxxx, xx technických xxxxxxxx dat nebo xxxxxxxx kombinujícím xxxxxxx xxxxx x ve xxxxxx xxxxx i xxxxxxxxx.
(2) Údaje evidované xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx
x) 20 xxx xx doby xxxxxxxx xxxxxx cizince na xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky,
b) 15 let od xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xxxxx §113 xxxx. 1 x 2, s xxxxxxxx daktyloskopických xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx dobu 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ministerstvu,
c) 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx zařazen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) 10 xxx xx vzniku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx cestovních dokladů xxxxxxxxx x §108 x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x), které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) 5 xxx xx xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxx podle §113 odst. 3 x 4, xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
x) 5 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx evidované x xxxxxxx formě xx xxxxxxxxxx xx xxxx
x) 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxx trvalý xxxxx, xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky,
b) 5 xxx od xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx,
x) 5 xxx xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
x) 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podléhající xxxxxxxxx x xxxxxxxxx případech.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §158 odst. 5, xx xxxx uchování xxxxxxxxx xxxxxxxxx totožná x nejdelší xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Doba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 2 x 3 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx.
(6) Xxxxxx-xx doba xxxxxxxxx v odstavcích 2, 3, 4 xxxx 5, xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.24)
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2007 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§160x
Xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států
V xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20a) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx5a) xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx,
x) ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí,
e) xxxxxxxxxxxxx xxxx.
§160x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2007 Xx. s xxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v XX (1.9.2007)
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§161
Xxxxxx xxxxxx vykonávaná xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Působnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx policie,
b) oblastní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pohraniční policie x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxx x kontroly xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx podle xxxxx, xxx xx cizinec xxxxxx x xxxxxx; xxx-xx x cizince, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, podle xxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxx.

§161x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxx oprávnění k xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§161x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 382/2008 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2009

§162

§162 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

Xxxxxxxx od 1.9.2007 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§163
Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké x xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) zabezpečuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx průvozem cizinců xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x příslušného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státu, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx cestou, xxxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx obrazové xxxxxxx xxxxxxx x snímá xxxx daktyloskopické xxxxxx x souvislosti se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx totožnosti xxxxxxx,
x) xx správním xxxxxx
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§164),
2. xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx,
4. xxxxxxxxx o xxxxxxxxx podaných xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. a) x x),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx informační xxxxxxx xxxxx §158 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx doklady (xxxxxxx, xxxxxxxx apod.) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů,
l) xxxxxxxxx x udělení xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §122,
x) xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2,
n) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx neuzavřel xxxxxx x cílem xxxxxx oprávnění k xxxxxx,
x) xxxxxx nové xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle §11x,
x) xxxxxxxx důvody odepření xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §180x,
x) xxxxxxxxx o zařazení xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx x o xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x odstraňování xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx víz.
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§164
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx policie
a) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx smlouvy,
b) xxxxxxx pobytovou xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x odepření xxxxxx cizince xx xxxxx x ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx současně x zrušení xxxxxxxxx xxxx [§9 xxxx. 1 xxxx. b) x odst. 6],
x) xxxxxxxxx o odepření xxxxxxxxxxx z xxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx víza podle §22 xxxx. 5 x 6, xxxx x xxxxxx xx 90 dnů xxxxx §26 xxxx. 5 x 6, x xxxxxxx, prodlužování xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxx platnosti víza x pobytu nad 90 xxx; xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, x němuž se xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx výjezdní příkaz,
f) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ministerstvu xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a pohraniční xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxx Evropské xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §117 xxxx. 1,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §113 xxxx. 1 xxxx 2,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxx pozvání,
l) xxxxxxxxx x hrazení xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx území a xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx-xx cizinec xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16a), a xxxxxx jejich xxxxxx,
x) xxxxxxxxx informační xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 1 x xxxxxxx xxx působnosti,
n) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,
o) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přes xxxxx anebo průvozem xxxxxxxx cestou,
p) provádí xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x dodatečném xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx na území (§180x),
x) vyžaduje xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx,
x) pořizuje xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xx neplatné, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy anebo x souvislosti x xxxxxxxxxxx dočasné ochrany,
t) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) vydává xxxxxxxxx o oprávnění x trvalému pobytu xx xxxxx,
x) ověřuje xxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. a),
w) vydává xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx policie dále
a) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; v části x přísným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) provádí xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zajištěných x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx totožnosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 3 x 4,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xxxxx §113 xxxx. 1 a 2,
x) xxxxxxxx xxxxxxx stanovisko9b) xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx úkolů podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), f) xx h), x) xx x) x x) xx x) x podle odstavce 2 xxxx. c). Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xx 90 xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxx x o udělení, xxxxxxxxxxx xxxx pobytu x zrušení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx nevyžaduje, a x xxxxxxx výjezdního xxxxxxx.
(4) Referáty cizinecké x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), x), h), x), x), x), x), x), x), x), x) a z). Xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §22 odst. 5, víza xx 90 dnů xxxxx §26 xxxx. 5, xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx víza, x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx území, k xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx veřejná listina xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx podle §108 xxxx. 2.
(5) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxx x plnění xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), h), x) m), x), x), x), t) x x) xx x). Dále xxxxx xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, o ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx listina podle §108 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§165
Xxxxxxxxx ministerstva
Ministerstvo x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců xx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx
x) vykonává xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pohraniční xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx podle §66 xxxx. 1 písm. x), §67, §87g xxxx. 3 x §87x xxxx. 2,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytem zajištěného xxxxxxx xx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxx úhradu,
f) xxxx další xxxxx xxxxx tohoto zákona.

§166

Působnost Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx státní xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx státní xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§167
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x) v xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,
x) snímat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx, xxxxxxx o správním xxxxxxxxx, zajištěním xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxx úkolů,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. xxxxxxx xx účelem zjištění, xxx xx xx xxxxx zdržuje xxxxxxxxx x zda splňuje xxxxxxxx pobytu xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxx xxxx xxxxxx osob xx xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxxx povinnosti stanovené xxxxx zákonem,
e) x xxxxxxxxxxx x hraniční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx ubytovacích zařízení xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx knihy,
g) xxxxxxxx osobní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx stanoví xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu, xx cizinci bylo xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) zadržet xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu16a),
j) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) x úhradě, xxx i xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxx vycestováním x xxxxx,
x) při plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx prověřovat, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k pobytu,
l) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5a) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2).
(2) Provádí-li policie xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupovat xx xxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
Xxxxxxx řízení
§168
Ustanovení správního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx24a) se xxxxxxxxxx xx řízení xxxxx §4 odst. 2, §9 (s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 5), §11, §19 odst. 1, §22, 24, 26, 29, 29x odst. 2, 30, 33, 36, §37 xxxx. 1 písm. c), §38 xxxx. 1, §40, 41, 49, 50, §53 odst. 2, §61, 92, 115x, §122 xxxx. 1 x 2, §124 (s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §124 xxxx. 3), 129, 148, §154 odst. 2, §155 odst. 1, §180, 180b, 180x x 180x.
Účinnost xx 26.6.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§169
Xxxxxxxx xx správního xxxx
(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx ve xxxxx xx 180 xxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx účastníka xxxxxx, se doručí xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 15 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx úřadu.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx vydá:
a) xx xxxxx 120 dnů xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a jeho xxxxxxxxx příslušníka,
b) ve xxxxx 180 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) ve xxxxx 270 dnů xxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xx xxxxx 60 xxx xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxx,
x) xx lhůtě 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, povolení x trvalému pobytu xxxxx §69, je-li xxxxxx podaná na xxxxx, povolení k xxxxxxxxxxx pobytu a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87g x 87x.
(3) Xxxxxxx xx povinen xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení.
(4) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 9 xxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k pobytu, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(5) X xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxx policie do 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx do 5 xxx xxx xxx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mladšího 18 xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx cizinec
a) xx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 nepřevezme xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu nebo xxxxx §74 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxx policii xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxx povolení x xxxxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx, pokud x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx území, xx x tomu xxxx xxxxx §69 xxxx. 2 oprávněn, xxxx
x) podal xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na vízum x pobytu nad 90 dnů, xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx k xxxx není xxxxxxxx.
(8) Xxxxxx o prodloužení xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xx 14 dnů.
(9) Xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zastupitelském úřadu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx jinak xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, toto xxxxxxxxxx, xx-xx nepravomocné, xx xxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§170
(1) Žádost x xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění pobytu xx území xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Zastupitelský xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx upustit.
(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx §22 xxxx. 5 nebo xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxx §26 xxxx. 5 policie xxxxxx xxx zbytečného odkladu.
(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xx 90 xxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx víza xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a), xxxxx sám není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx 14 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na xxxxx xxxxx §33 odst. 1 vyřídí xxxxxxx xx xxxxx do 30 dnů xxx xxx xxxxxx žádosti.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxx xxxx anebo xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxxxx cizinci xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§30 odst. 2) xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti.
(6) Xxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xx 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a vysokých xxxxxxx xxxx konzervatořích x Xxxxx republice x Xxxxxxxx věd Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xx 60 xxx xxx dne podání xxxxxxx.
(7) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx na xxxxx x pobytu xx 90 xxx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xx 7 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx o xxxxxxxxxxx platnosti xxxx xxxx xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů.
(8) Xxxxxx xxxx policií xx xxxx x xxxxxx xxxxxx; není-li listina x tomto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přiložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.25)
(9) Xx ukončení řízení xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu xxxx xx jiného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxx podání xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx se xxxx xxxxxxx nevyhovuje, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx vrátí xxxxxxxx xxxxxx.

§170x
(1) Xxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx součástí ministerstva, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prvním xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Nadřízeným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx členy xxxxxx jmenuje a xxxxxxxx ministr vnitra. Xxxxxx komise může xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx je xxxxxxxxx x spolehlivý. Předpokladem xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání právnického xxxxx získané xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,
x) kdo byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx trestný xxx, xxxx byl x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx bylo na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx rozhodnutí ještě xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, mohlo xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx bylo xxxxxxxxxx podmíněně zastaveno, x od uplynutí xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 5 xxx, xxxx xxxx x trestním řízení, xxxxx bylo proti xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx x od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx nehledí, xxxx by nebyl xxxxxxxx.
(5) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku trestů. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nesplňuje ten, xxx xxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx z přestupku
a) xx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx neúplný xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx povinnost takový xxxx xxxxx, úmyslně xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, úmyslně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx správním xxxxxx, xxxxxxx uvedl xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x správního xxxxxx xxxx úmyslně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) proti xxxxxxx,
x) podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx44) spáchaného xxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo
f) xxxxx tohoto zákona.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(8) Předseda xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx mezi xxxxxx xxxxxx, zařazuje xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx předsedy xxxxxx.
(9) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednací xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx svém xxxxxxxxxxx xx ministerstvu xxxxxxxxx.
§170x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§170x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v tříčlenných xxxxxxxx; většina xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§170x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x účinností xx 1.1.2011

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 382/2008 Xx.)
Xxxxxx xxxxxxx
§171
(1) X xxxxxxxxxxx soudem xxxx xxxxxxxxx
x) rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx x odepření xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx zahájením xxxxxx x tomto xxxxxxxxx xxxxxxxx cizinec na xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx prostoru mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) rozhodnutí x ukončení xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxx x ukončení pobytu xxxxxxxx xx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Jde-li x xxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx soudem vyloučena xxxxxxxxxx x odepření xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§172
Xxxxxx
(1) Xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx26) musí xxx xxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x posledním xxxxxx nebo xxx xxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění xxxx xxx xxxxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx prominout.
(3) Xxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí; xx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx x vyhoštění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum nebo xxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§173
Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, pobývat xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx víza.
Xxxxxxxx od 1.7.2001 xx 30.6.2008 (xx xxxxxx č. 124/2008 Xx.)
§174
Xxxxxxx zachovalost
(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx
x) xx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) x xxxxxxx cizího xxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx za jednání, xxxxx xxxxxxxx znaky xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx se dokládá xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx starší 6 xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydanými xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, v xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx delší xxx 6 xxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx doklad nevydává, xxx jej xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§174x
Xxxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxx rozhodnutí podle xxxxxx zákona správní xxxxx zohlední zejména xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxx, xxxxx pobytu cizince xx xxxxx, xxxx xxx, xxxxxxxxx stav, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ekonomické xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xx osobou xxx státního xxxxxxxxx, xx státu jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§174x xxxxxx právním předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxxxx od 1.7.2001 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§175
Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx použijí, xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§176
Xxxxxxxxx xxxx xx xxxx zajištění xxxxxxx
(1) Xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, při xxxxxxx, xxxxx
1. bezprostředně xxxxxxxx život,
2. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x náhlému xxxxx,
3. xxxxxxx xxx xxxxxxxx poskytnutí zdravotní xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
4. xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx,
5. xxxxxxxxx změny xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx
6. xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x porodu, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx cizince,
b) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Náklady xx xxxxxxxxx péči poskytnutou xxxxx odstavce 1 xxxx podle §134 xxxx. 2 hradí xxxx, x xx x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytnutí xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxxxxxx uzavře smlouvu x xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx bezprostředního xxxxxxxx života xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx si xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx újmu xx xxxxxx xxxxxxxx, má xxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xx zdravotnického zařízení x xxxx.
(5) X xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní péče xxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx x úmyslu xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajišťuje xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§176x
Xxxxxx xxxxxx cizince x přijímacím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště po xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxx xx v xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu2) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx středisku až xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Cizinci uvedenému x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx zdravotní xxxx v xxxxxxxxxxx x úrazem nebo xxxxxx onemocněním, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x vlastních xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx cizinec xxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxxxx, xxx i xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a není-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nese tyto xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§176x
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx (§152 a 153) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx nákladů xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx policii xxxx ministerstvu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestou xxxxx §152 x 153 xx xxxxx xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxx návrat xx xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx jiného xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx přes xxxxx xxxxxx státu xx xxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxx státu. V xxxxxxx případě se xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxx, xxxxx xxxxxx byl xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
§176x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

§176c
Úhrada nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Při xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx (§152 a 153) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Do nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx policii xxxx ministerstvu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx spojené se xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 x 153 xx hradí xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx jiného xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx přes xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx zahrnou x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx byl xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
§176x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§177

Xxxxxxxxx

(1) Totožností se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx prokázání xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxx a roku xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště xxxx xxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxx prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§178
Xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx
Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§178x
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx cizinec xxxxxxxx, ovdovělý xxxx xxxxxxxxx.
§178x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Xx. x účinností xx 27.4.2006

§178x
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx činnosti, xx které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx8e), zelenou xxxxx xxxx modrou kartu. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx považuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společníkem, xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx statutárního nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx družstva xxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx8e), xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxx xxxxxx cizinec v xxxxxxxxx společníka, statutárního xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx člena xxxxxxxx xxxx člena statutárního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti této xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx k takovému xxxxxx xxxxx vyžaduje xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obdobně.
§178x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§178x

Xxxxxx mocí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxxx dříve xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§178c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Účinnost xx 1.9.2006 xx 31.12.2009 (do xxxxxx č. 41/2009 Xx.)
§179
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx vycestování
(1) Xxxxxxxxxxx cizince xxxx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxx, že xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx občanem, nebo x xxxxxxx, že xx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx posledního xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx hrozilo skutečné xxxxxxxxx xxxxx újmy xxxxx xxxxxxxx 2 x xx xxxxxx xxxx xxxx ochoten x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx využít xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx smrti,
b) xxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx zacházení nebo xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodního xxxx xxxxxxxxx ozbrojeného konfliktu, xxxx
x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bylo x rozporu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 neplatí, je-li xxxxxxx podezření, že xxxxxxx
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx xxxx, xxxxxxxxx trestného xxxx xxxx trestného xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx trestný čin,
c) xx dopustil xxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xx zásadami x cíli Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx cizinec
a) xx xxxxxxxx činů xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxxxx nebo xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx xx trestných xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxx-xx xxxx, jehož xx xxxxxxx občanem, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxxx, xx jde o xxxxxx, xx něž xxx v Xxxxx xxxxxxxxx udělit xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xx umožní xxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxx xx 60 xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, že přijetí x jiném xxxxx xxxxxxxx, umožní xx xxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxxx xxxx [§33 xxxx. 1 xxxx. a)].
Xxxxxxxx xx 1.1.2007 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§180
Xxxxxxx pozvání x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx ověřuje xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx tiskopise. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x pozvání xxxxx xxx xxxxx, příjmení, xxxxx číslo, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx území. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pozvání dále xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx svým xxxxxxxx x jménem, xxxxxxxxx x podpisem oprávněné xxxxx (xxxxxxxxxxxx orgánu). Xxxxxx osoba x xxxxxxx dále xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxxx jména, den, xxxxx a xxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx podání xxxxxxx x ověření xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o ověření xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx platí i xxx zástupce xxxxxx xxxxxxxxx osoby.
(5) Policie xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx požádání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx splnit xxxxxxx xxxxx §15,
c) xxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx povinnost xxxxx §100,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx n),
e) xxxxxxxx xxxxxx osoba úřední xxxxxxxx vyplnila nečitelně, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx zvoucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx učiní.
(6) Na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zvaného cizince x xxxxxxx stanoveném x §13,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 0,25 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx6) za xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx nebude xxxxxxxx x zvoucí xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx cestovního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx uzavře xxxx vstupem cizince xx území, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x §5 xxxx. a) xxxx 4 disponuje xxxxxxx xxxxxxx 30 000 XXX,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx odpovídající xxxx xxxxxxx do xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vlastní, xxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxx pobytu.
Prokázání schopnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx náklady v xxxxxxx xxxxxxx přijatého x xxxxxxx x xxxxxx skutečné výši.
(7) Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozvání xxxx skutečnost xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx dostavení xx xx xxxxxxx. Na xxxxxx zvoucí xxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxx důvodu xxx xxxxxxxx písemně xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx policie vyznačí xx pozvání.

§180b

Identifikační xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx listina xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx průkaz xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxx a imunit, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx prohlašuje za xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxx účely tohoto xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinec xx xxxx 15 xx 18 xxx, který xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx zletilé xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mladší 18 let xx, xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx bydliště, x xx xx xxxxxxx dobu, po xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx doprovodu xx rozumí x xxxxxxx xxxxxx 18 xxx, který byl xxxxxxxx xxx doprovodu xxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx9c).

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx vstupu xx xxxxx, xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§180x
Xxxx posouzení důvodů xxxxxxxx vstupu cizince xx území
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx požádat xxxxxxx x nové xxxxxxxxx důvodu, xxx xxxxx xx byl xxxxx §9 odst. 1, 2 nebo 3 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxx x nové posouzení xxxxxx xxxxxxxx vstupu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx vstupu xx xxxxx x Xxxxxxxxxxx služby cizinecké x pohraniční xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké x xxxxxxxxxx policie xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx který xxx xxxxxxx odepřen vstup xx území, s xxxxxx xxxxxxxxxxx v §9 xxxx. 1, 2 xxxx 3.
(4) X výsledku posouzení Xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx x pohraniční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informuje xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx xxxxxxx.
§180x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Xx. x účinností xx 27.4.2006

§180x

Xxxxxxxxxxx

(1) Pokud xx x tomto zákoně xxxxxx xxxxx "xxxxxx", "xxxxxxxxxx" xxxx "xxxx xxxxxxx", xxxxxx xx xxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, dítě jednoho x xxxxxxxx xxxx xxxx svěřené xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx, xx vstoupila xx úředně potvrzeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx úředně xxxxxxxxx xxxxxx společenství xxxx xxxx xxxxxxxx pohlaví xxxxx xxxxxxxx 2.

§180x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. x účinností od 21.12.2007

§180x
Xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojené s xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zkouškou xxxxxxxx xxxxxxx jazyka x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx10a).
§180x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

§180h

Ukončení xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx cizince x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx uvedené v §9 xxxx. 1 xxxx. f), x), x) nebo i).

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpět do xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx zahájeno xxxxxx x xxxxxxxxx cizince x území xxxxx xxxxxx zákona.

§180h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§180k

Působnost stanovená xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností a xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xx přenesenou působností.

§180k xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 247/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§181

Xxxxx Xxxxx republiky může x xxxxxxx stanoveném xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxx stanovit, xx

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx okruh xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx dobu xxxxxxxx x xxxxx nařízení; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, jejichž xxxxx na území xxxx xxxxxxxx udělením xxxx.

Účinnost od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§182
(1) Ministerstvo právním xxxxxxxxx stanoví
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx26b), xxxxx cizinci mohou xxxxxxx v tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zpracovávání biometrických xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx pořizování xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxx obličeje xxxx xxxxxxxx otisků xxxxx na xxxxx x xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx přechodech.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 31.8.2008 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§182x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdraví, x xxxxxx nemocí x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx závažným xxxxxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxx.
§182x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Xx. x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

§182x

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cizineckých xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxx, průkazů x pobytu rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x průkazů x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxx ohlášení xxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx, odcizených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie.

§182b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

Přechodná xxxxxxxxxx

§183

(1) Xxxxxxx xxxxxx zahájená přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných x xxxx xxxxxxxx řízení.

(2) Xxxx udělená a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za víza x rozhodnutí podle xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Trvalý pobyt xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxx xxxx předpisy xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx krátkodobému xxxx xxxxxxxxxxxx, rozumí se xxx přechodný pobyt xx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx cizince xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §160 xxxx. 5. Xxxxxxxxx-xx vyznačená uchovávací xxxxx xxxxx xxxxx §160 xxxx. 5 xxxx není-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyznačena, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24) a xxxxxxxxx nemající xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx do 30 let xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx rozhodnutí x zákazu xxxxxx xxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxx dotčena. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx rozhodnutí x správním xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx rozhodnutí vlády x zrušení vízové xxxxxxxxxx zůstávají v xxxxxxxxx xx xxxx 24 xxxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§184

§184 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§184x
Xxxxx republika na xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx ratifikací Xxxxxx x právech xxxxxx, xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x lidských xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx čl. 23 xxxx. 2 x 3, čl. 24 xxxx. 1 x 2 Xxxxxx xx zavazuje xxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x období xx 1. ledna 2000 xx dne účinnosti xxxxxx zákona cizincům, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxx xx podmínky, xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx provede xx xxxxxxxxxx účtu, který xx xxxxx xxxxxx x prostředků státního xxxxxxxx zřídí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§184x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 140/2001 Xx. s účinností xx 1.7.2001
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
XXXX XXXXX
Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
§185
Xxxxx č. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx republiky, ve xxxxx zákona č. 26/1993 Sb., zákona x. 67/1993 Xx., xxxxxx x. 163/1993 Xx., zákona x. 326/1993 Xx., zákona x. 82/1995 Xx., xxxxxx x. 152/1995 Xx., zákona x. 18/1997 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x. 186/1997 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu x. 138/1999 Xx., zákona x. 168/1999 Sb. x zákona x. 325/1999 Xx., xx xxxx takto:
1. X §2 odst. 2 xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxx".
2. §15 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 6) xxx:
"§15
(1) Xxxxxxxxx xx oprávněn zajistit xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vyhoštění,6) xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx dopustil xxxxxxx, xxx které xxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxxxx,
x) bylo xxxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,6)
x) xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx důvod xx domnívat, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vstoupil xx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx o správním xxxxxxxxx, xx oprávněn xxxxxxxx cizince xx xxxx, xxx učiní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6)
(3) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx trvat xxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Zajištění xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxx 48 xxxxx od okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, shodný x orgánem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx správním vyhoštění, xxxxx zajištění xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxx delší xxx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
6) Xxxxx x. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx.".

ČÁST TŘETÍ

Novela xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§186

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxx č. 368/1992 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., zákona x. 72/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona č. 301/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., zákona č. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., zákona x. 166/1999 Xx., xxxxxx x. 167/1999 Xx. x xxxxxx x. 223/1999 Sb., xx mění xxxxx:

1. X xxxxxxx 99 xxxxxxx a) xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".

2. X xxxxxxx 99 xxxxxxxxxx zní:

"Osvobození:

Od xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dětem xx 15 xxx.".

3. X xxxxxxx 99 xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.".

4. Xxxxxxx 100, xxxxxx xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 100

x) Povolení x xxxxxx cizinci Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxx x pobytu cizinci xxxxxxxx 15 xxx Xx 500,-

x) Prodloužení xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx Kč 1 000,-

d) Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx povolení x xxxxxx pro xxxxxxx (xx xxxxxx změnu) Xx 300,-

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro cizince xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, ztracený xxxx xxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o povolení x xxxxxx a xx vydání tohoto xxxxxxx náhradou xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu.".

5. Xxxxxxx 101, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx zní:

"Položka 101

a) Xxxxxxx xxxxxxx víza x xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;500,-

x) Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů na xxxxx Xxxxx republiky Xx 1&xxxx;000,-

x) Udělení xxxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx účelem strpění xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxx xx hraničním přechodu Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx zastupitelským úřadem Xx 200,-

x) Prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx k pobytu xxx 90 xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx Xx 1 000,-

f) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxxx pozvání xxxxxxx xx České republiky Xx 200,-

Osvobození:

Od poplatků xxxxx této položky xx xxxxxxxxxx:

x) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx na xxxxx vízum x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxx nebo prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx mladšímu 15 xxx. Za xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx narozeného xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx cizince xxxxxx 15 xxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx přechodu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxx opravňujícího xxxxxxx x pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x které xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, včetně xxxxxxxxxxx jeho platnosti.

Zmocnění:

1. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx zachována vzájemnost.

2. Xxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx nezaviněných xxxxxxxx, xxxxx je-li xxxxxxx xxxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky x x případě, xx-xx prodlužována xxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkon xxxxx xxxx xxxxxxx x moci úřední.".

6. Xxxxxxx 132 xxx 1 zní:

"1. Xxxxxxx

x) Xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx, průjezdního xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxxxxx Xx 800,-

x) Xxxx x pobytu xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx Kč 3000,-

c) Xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx Xx 1500,-

x) Průjezdního xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xx 1200,-

x) Xxxxxxxxxxx víza xxx omezení xxxxx xxxx Xx 3000,-".

7. X xxxxxxx 132 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx víza, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- udělení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, osobám mladším 15 let xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x pobytu,

- xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

8. Položka 153 xxxxxxx a) xxx:

"x) x vydání Povolení x xxxxxx Xx 200,-".

XXXX XXXXXX

Xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§187

Xxxxx č. 216/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 150/1996 Sb. xx xxxx takto:

Ustanovení §5 xxxx. 3, §11 x §26 xx xxxxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§188

Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Sb., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx č. 180/1990 Xx., zákona č. 328/1991 Sb., zákona x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx., zákona x. 171/1993 Xx., xxxxxx č. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Sb., xxxxxx x. 216/1994 Sb., xxxxxx č. 84/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx č. 31/1996 Xx., zákona x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 269/1996 Sb., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx č. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx. x zákona x. 165/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §120 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx" doplňuje xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "x xxxxxx x zákonnosti zajištění xxxxxxx x o xxxx propuštění".

2. Za §200x xx xxxxxxxx xxxx §200x xx 200x, které včetně xxxxxxx a xxxxxxxx xxx čarou č. 34x) zní:

"Řízení x xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx x o jeho xxxxxxxxxx

§200x

(1) Jestliže xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34x) x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxx na xxxx x xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx zákonnost pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx propuštění. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,34e) může xx xxxxxxx obrátit xx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx x důvodu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí kromě xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx, uvedení xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezákonnost xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx dovolává, x xxxx být x xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4, §79 xxxx. 1) xxxxxxxxx označení rozhodnutí, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx, x jakých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvání zajištění, xxxxxxxx xxxxxx, jichž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxx xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Navrhovatel xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx důkazy, které xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx.

34x) Xxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů.

§200p

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinců (xxxx xxx "xxxxxxxx"), x xxxx xx xxxxxxxxxxx povinen xx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, v jehož xxxxxx je xxxxx xxxxxx policie, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zajištění.

§200q

(1) Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Soud xx xxxxxx spisy, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Orgán xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx návrh xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx tento xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx spolu x xxxxxxx do 24 xxxxx xxxxxxxxxxx soudu.

§200r

(1) Xxxxxxxxx xxxxx policie, xxxxx xxxxx napadené xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx nařizovat, xxxxxxxx z obsahu xxxxx xx nepochybné, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx nezákonné xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx trvání zajištění.

§200s

(1) Xx-xx podán xxxxx xxxxx §200x xxxx. 1, soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; důvod xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxx provedené x řízení, jež xxxxxxxxxxx napadenému xxxxxxxxxx, xxxx soud vzít xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx svém xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxxxxxx zákonnosti xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx skutkový xxxx, xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx vady xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx soud x xxxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx-xx návrh zamítnut, xxxxx důvody, xxx xxx bylo napadené xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§200x

Xxxxx-xx xxxx po xxxxxxxxxx návrhu xxxxx §200x xxxx. 2 x xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxxxxx. Xxx-xx návrh xxxxxxxx, xxxxxxxx navrhovateli xxxxx domáhat xx xx stejných důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§200x

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx usnesením.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx navrhovateli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx soud usnesením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx vyhlášení. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, doručí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx 24 xxxxx xx xxxx vydání. Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx orgán xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zařízení, x xxxx je xxxxxxxxxxx zajištěn, navrhovatele xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§189

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx

1. Xxxxx č. 123/1992 Sb., x pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky.

2. Xxxxx č. 190/1994 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 123/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx X xxxxxx č. 150/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 123/1992 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx České x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

§190

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2000.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

v. x. Xxxxxx x. x.

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §175 xxxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xx. I xxxx 125 tohoto xxxxxx platí x xxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx pobyt xx xxx a vycestování xxxxxxx x území, xxxxx vstoupila x xxxxxxxx před xxxx 1. července 2001.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2001

Xx. XX

1. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx vydaného xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx pobyt xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tak xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; potvrzení o xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx trvalého pobytu.

2. Xxxxx Evropské unie,1a) xxxxx xx držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx zákona, je xxxxxxx ve xxxxx xx 180 dnů xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx dostavit xx xx xxxxxxx x výměně tohoto xxxxxxx xx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1.

3. Občan Evropské xxxx,1a) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx ve xxxxx xx 180 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se na xxxxxxx x výměně xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx Xxxxxxxx unie,1a) xxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 dnů, je xxxxxxx xx xxxxx xx 180 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dostavit xx na xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx1a) a xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, je povinen xx xxxxx do 180 xxx xx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxxx dostavit xx xx policii za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx.

6. Řízení zahájená xxxxx dnem účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

8. Žádost o xxxxxxxx k pobytu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx podaná občanem Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxx x vízum x xxxxxx xxx 90 xxx podaná xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx x xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx, xxxxx jsou splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx bez víza x xx území xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx úpravy.

Xx. XX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na území xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §43; xxxxxxx vydá xxxxxxx průkaz x xxxxxxxx k pobytu.

3. Xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, rozumí xx xxx xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x pobyt xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hovoří o xxxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu, xxxxxx xx xxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

5. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 39 xxxxxxxxx v xx. I se xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění tohoto xxxxxx, xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx považuje xx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,3a) xxxxx-xx xxxxxx zajistit xxxxx xxxxxxxx.

6. Dočasná xxxxxxx xxxxxxxxxx podle dosavadní xxxxxx úpravy xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx však xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2004

Přechodná ustanovení

Čl. II

1. Xxxxxx o xxxxx x pobytu nad 90 xxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx rodiny xx xxxxxxxx za žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Držitel víza x pobytu xxx 90 xxx, které xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx v §42a xxxx. 1 zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005 xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x výměně xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

6. Vyznačení xxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxx režimu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005; xx doby xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx plní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hlavy XXX xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, přecházejí xx ministerstvo xxxx 1. xxxxx 2006.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. s účinností xx 24.11.2005

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x žádostech x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 112/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 24.4.2008 (xx xxxxxx x. 140/2008 Xx.)
Xx. XXX
1. Xxxxxx xxxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx biometrické xxxxx o otiscích xxxxx xx vydávají xxx xxx 1. xxxxxx 2008.
Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 136/2006 Xx. x účinností xx 1.9.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx studia podaná xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx podle §42d xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se dokončí xxxxx zákona č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxx podmínky podle §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxx x žádosti o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podané xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se dokončí xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx studia xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx podle §42d xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx podle §83 odst. 2 xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx 1 xxxx po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xx xxxxx do 180 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx10a) xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §65 odst. 1 xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 30 xxx.

7. Xxxxxx o xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xxxxxx občanem Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

8. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxx státního xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx oprávněn x xxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx policii x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx výměnu xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx-xx průkaz xxxxx xx účelem trvalého xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx požádat x xxxx xxxxxx xx průkaz x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxx o povolení x pobytu pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx průkaz x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2007.

12. Xxxxxx x správním xxxxxxxxx zahájená xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

13. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx víza. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxx xxxx první, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. XX

Řízení xx věcech, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. x účinností xx 21.12.2007

Čl. XXX

1. Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24. března 2009.

2. X xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2009, zjištěna xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po tomto xxxx, vydá xx xxxxxxxx doklad s xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx obsahujícím xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, a xx xx základě nové xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2008 Xx. x účinností od 25.4.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx x pobytu cizinců xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 326/1999 Sb., ve xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Průkazy x povolení k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx průkazy x xxxxxxxx x pobytu xxxxx zákona č. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za pobytovou xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské xxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xxx xxx vydávat xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012.

4. Řízení x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, povolení x přechodnému xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx trvání zajištění xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se posuzují xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2011 x výjimkou xxxx 2, který xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.5.2011

Informace

Právní xxxxxxx x. 326/99 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

140/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx ČR x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2001, x xxxxxxxx ustanovení §88 x §89, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 26.4.2001; §161, §163 x §164, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2002

151/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx správního

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

217/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na území XX x o xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Xx., xxxxx x. 329/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x zákon x. 325/99 Sb., x xxxxx a x změně xxxxxx x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx části §2, 5, 6, 9, §15x, xxxxx §17, 18, 19, 20, 31, 51, 56, 64x, 70, 78, §87x - 87t, xxxxx §88, 98, 103, 106, 108, 119, 120, 157, 158, 159, 160, 164, 168, 169, 171, 172, 173, §182x x xx. XX, které nabyly xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004); x xxxxxxxx xxxxxxxxxx části §3, 4, 17x, 18, §26x, 29x, 29b, xxxxx §78, 93, 94, 118, 158 x xx. XX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republikou, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro XX (21.12.2007); části xxxxxxxxxx §1, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx, xxx bude XX xxxxxx Smlouvou o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.5.2004); §9, 124, 154 x 155 x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x spuštění Schengenského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v XX (1.9.2007)

222/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., o pobytu xxxxxxx na xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., o xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 48/97 Xx., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 s výjimkou §69x, 69b, 165, 176x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 31.7.2003; xxxxx §1, 6, 7, 8, 9, 17, 17x, 17x, 19, 20, 21, §30 xx 50, 51, 56, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 69x, 70, 75, 80, 81, 87x, 87b, 87e, 88, 98, 107, 114, 118, 159, 160, 163, 164, 169, 170, 173, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004); xxxxx §17x x 17x, 18, 26, 29x, 80, 180x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxx x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro XX (21.12.2007)

290/2004 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 94/2004

436/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

501/2004 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

539/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx řízení soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2004

540/2004 Sb., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Sb., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx řád), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 29.7.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxx 23.8.2004

x xxxxxxxxx xx 6.11.2004

559/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 328/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/99 Xx., x cestovních xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních dokladech), xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 326/99 Xx., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2005

428/2005 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.11.2005 s xxxxxxxx §14, 29a, 80 x 158, které xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxx kontrol na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX x vstupu x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ČR (21.12.2007), x ustanovení §169, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006; §18 xxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX o xxxxxx x xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007); §37, §46x x xxxxxxxxx ode xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx XX x spuštění Schengenského xxxxxxxxxxxx systému v XX (1.9.2007) a §157x xxxx. 11 xxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 531/90 Sb., o xxxxxxxx finančních orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx x zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

136/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

161/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.4.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 26.6.2006; některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x vstupu x xxxxxxxx Xxxxxx podepsané xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hranicích xxx XX (21.12.2007) x některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

165/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx zákona č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006 x xxxxxxxx §115 xxxx. 3 písm. x), xxxxx nabývá účinnosti xxx dne stanoveným x xxxxxxxxxx Rady XX o xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ČR (1.9.2007)

230/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 89/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

170/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému v XX (1.9.2007)

379/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x o xxxxx zákona č. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2007 x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2008, 1.1.2009 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoveným x xxxxxxxxxx Rady XX x vstupu x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx pro XX (21.12.2007)

42/2008 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. publikované x xxxxxx x. 13/2008

124/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 269/94 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

129/2008 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

140/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dokladů

s xxxxxxxxx xx 25.4.2008

274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x Policii XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009 s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

382/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území XX a o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

41/2009 Sb., x změně některých xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

42/2009 Sb., úplné xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x částce č. 13/2009

47/2009 Sb., xxxxx XX xx xxx 9.12.2008 ve věci xxxxxx xx xxxxxxx §171 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x o změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx č. 161/2006 Sb.

s účinností xx 13.2.2009

197/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.6.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

278/2009 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

281/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2009 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

424/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 100/2010 Xx., x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2010

427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx a x změně zákona x. 283/91 Xx., x Policii ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.5.2011 x 1.1.2013

73/2011 Sb., x Xxxxx xxxxx XX a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.4.2011

224/2011 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 80/2011

303/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx dávek osobám xx zdravotním xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

222/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx území XX x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.6.2012

234/2012 Xx., xxxxx ÚS xx dne 24.4.2012 xx. zn. Xx. XX 23/11 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §171 xxxx. x) xxxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 427/2010 Xx., respektive xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §171 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/99 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xx 31.12.2010 (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 19.7.2012

494/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxx č. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2013

103/2013 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 325/99 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2013 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.5.2013 x 1.1.2014

303/2013 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

312/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x rekodifikací xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

22/2014 Xx., xxxxx XX xx xxx 12.11.2013 xx. xx. Xx. XX 22/13 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx šesté xxxxxx x. 494/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 7.2.2014

101/2014 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 24.6.2014

267/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 31.12.2014

203/2015 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ČR a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.8.2015

204/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Xx., o Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2016

314/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 221/2003 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 18.12.2015

318/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

191/2016 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx hranic XX a o xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)

x účinností xx 1.8.2016

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

456/2016 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci obyvatel), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

222/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017 x xxxxxxxx xxxxx §158, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2018

16/2019 Xx., xxxxx XX xxxxx xx dne 27.11.2018 xx. xx. Xx. XX 41/17 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 325/1999 Xx., x azylu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.1.2019

176/2019 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.7.2019 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2019, 1.7.2020 x 1.1.2021

255/2019 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x znalcích, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ústavech x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

165/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

274/2021 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 2.8.2021 s xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx zprovoznění Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x povolení (XXXXX) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 88 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1240

177/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 277/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

240/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

279/2022 Xx., nález XX xx dne 19. xxxxxxxx 2022 xx. xx. Pl. XX 12/19 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §129x xxxx. 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx od 27.9.2022

173/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023 x xxxxxxxx §48, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024

278/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.9.2023

412/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

454/2023 Sb., kterým xx mění zákon x. 65/2022 Xx., x některých xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Ukrajiny vyvolaným xxxxxx vojsk Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2023 x 1.1.2024

31/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

x xxxxxxxxx xx 1.4.2024

89/2024 Sb., xxxxxx xx mění volební x některé další xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x správě voleb

s xxxxxxxxx xx 1.1.2026

123/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2025

x xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x. 2/2000 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 562/2006 xx xxx 15. xxxxxx 2006, xxxxxx xx stanoví xxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (Xxxxxxxxxxx hraniční xxxxx).
1a) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x nabývání x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
1x) Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
1c) Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
1d) Xxxxxxx V x VIII Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 310/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.
3a) Xxxxx č. 221/2003 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3x) Xxxxx č. 216/2002 Sb., x ochraně státních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
4) Zákon č. 49/1997 Sb., x civilním xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx č. 189/1999 Xx.
4a) Nařízení Xxxx XX č. 2133/2004 xx xxx 13. xxxxxxxx 2004, kterým xx xxxxxxxxxx orgánům členských xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cestovní doklady xxxxxxx příslušníkům xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic členských xxxxx a kterým xx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx k Xxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx xxxxxxx pátá trestního řádu.
5x) Dohoda xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx republiky Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx královstvím k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. června 1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5b) Xxxxx xxxxxxx pátá trestního řádu.
5x) Xxxxxxxxxx Rady 2004/574/ES xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx se xxxx xxxx II Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) §101 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
6) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.
6x) Nařízení Xxxx (XX) č. 539/2001 ze xxx 15. xxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mít xxx xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx xxxxx, xxxxx x seznam xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx povinnosti xxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.
7) §26 xx 32 zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 163/1993 Xx.
7x) §18 xxxx. 1 zákona x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) Úmluva x mezinárodním civilním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx č. 147/1947 Sb.
7x*) Rozhodnutí Xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xx. X.3 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxxx o Xxxxxxxx unii týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (94/795/JVV).
7x) Směrnice Rady 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
7x) Nařízení Xxxx (XX) č. 415/2003 xx xxx 27. února 2003 x xxxxxxxxx xxx na hranicích xxxxxx udělování takových xxx projíždějícím xxxxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8a) Směrnice Xxxx 2005/71/ES xx dne 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8c) Rozhodnutí Xxxx 2004/17/ES xx dne 22. xxxxxxxx 2003, xxxxxx se mění xxxx V xxx 1.4 Společné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x část X xxx 4.1.2 Xxxxxxxx příručky, x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx na doklad x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
8x) Úmluva x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx dne 14. xxxxxx 1985 mezi xxxxxxx xxxxx Hospodářské xxxx Beneluxu, Spolkové xxxxxxxxx Německo a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX/Xxx (99)13 xx dne 28. xxxxx 1999 x konečném xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/17/ES xx xxx 22. xxxxxxxx 2003, kterým xx xxxx část X xxx 1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx X xxx 4.1.2 Společné xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
8x) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti.
8f) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 277/2009 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx.
9) Zákon č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9a) Xxxxxxxx Rady 2001/40/ES xx dne 28. xxxxxx 2001 x vzájemném uznávání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
9x) §149 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
9c) Xxxxxxxx Rady 2003/86/ES xx dne 22. xxxx 2003 x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
9x) §2 x 3 zákona x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §26 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9f) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/114/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xx účelem xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES ze xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxxxx se vydávání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx obchodování s xxxxx nebo kteří xx xxxxx objekty xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §232a xxxxxxxxx xxxxxx.
9h) §171a xxxxxxxxx zákona.
9i) §171a x 171d xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Xxxxx č. 341/2005 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 379/2007 Xx.
9x) Zákon č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) §37a xxxxxx č. 435/2004 Xx., ve znění xxxxxx x. 382/2008 Xx.
9x) §98 xxxx. m) xxxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxx x. 161/2005 Xx.
9n) §20a xxxxxx č. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 241/1994 Sb., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx. x xxxxxx x. 492/2000 Xx.
9x) §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx xxxxx.
10) §57 xxxxxx x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10a) Zákon č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
10x) Například §114 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
10x) Xxxxx č. 94/1963 Sb., o rodině, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §12 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx. x xxxxxx x. 165/2006 Xx.
11x) Vyhláška č. 326/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx ulic x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x náležitostech x xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x dokladech potřebných x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 193/2001 Xx.
11x) §17a xxxxxx x. 94/1963 Xx.
11c) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
12) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx č. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx. x zákona x. 438/2004 Sb.
12a) §151 xxxxxx č. 500/2004 Xx.
12b) §150 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
13) Směrnice Rady 2004/38/ES xx xxx 29. dubna 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx.
13x) Xxxxxxxxx obchodní zákoník, živnostenský zákon, zákon č. 220/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx lékárnické komoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
13b) Nařízení Xxxx (XXX) č. 1612/68 xx xxx 15. října 1968 x xxxxxx xxxxxx pracovníků uvnitř Xxxxxxxxxxxx.
13c) §32 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
13d) §30 x 31 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
13x) §25 x §38 xxxx. x) xxxxxx č. 155/1995 Xx.
13x) Xxxxxxxxx Směrnice Xxxx 68/360/EHS, x xxxxxxxxxx xxxxxxx pohybu x xxxxxx pracovníků xxxxxxxxx států x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
14) §116 xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů v xxxxxxxxxxxx systémech.
15x) Článek 2 xxx 14 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 562/2006.
15b) Příloha X, xxxx A xxxxxxxx 3 xxxx. a) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 562/2006.
15x) Článek 3 Xxxxxxxx Xxxx 2001/51/ES xx dne 28. xxxxxx 2001, xxxxxx xx doplňuje xxxxxx 26 úmluvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dohody xx xxx 14. xxxxxx 1985.
15x) Zákon č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x hmotné xxxxx.
15x) Rozhodnutí zástupců xxxx členských států xxxxxxxxxxxx x Radě xx dne 25. xxxxxx 1996 x xxxxxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxxx (96/409/XXXX).
15x) Nařízení Xxxx (XX) č. 2252/2004 xx xxx 13. xxxxxxxx 2004 o normách xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx dokladech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, v xxxxxxx znění.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16a) §2 xxxx. 7 a §14a xxxx. 2 xxxxxx č. 325/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx.
16x) §15 xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx.
17) §200o x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
17x) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 343/2003 ze xxx 18. xxxxx 2003, kterým xx xxxxxxx kritéria a xxxxxxx xxx určení xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x azyl xxxxxx xxxxxxx příslušníkem xxxxx xxxx v některém x xxxxxxxxx xxxxx.
18) Zákon č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 156/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx předmětů x x změně xxxxxx č. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §1 xxxx. 2 x 3 zákona č. 37/1989 Sb., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx látkách a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů..
19x) §36 xxxx. 2 zákona x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx zákon).
20) Směrnice Xxxx 2003/110/ES xx xxx 25. listopadu 2003 x pomoci xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
20x) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 871/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx funkcí x Schengenském xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 329/1999 Sb., o cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx České republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
21x) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21b) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) §17 xxxx. x) xxxxxx x. 256/1992 Xx.
23x) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 97/1974 Sb., o xxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 343/1992 Xx.
24x) Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24x) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
24x) Část xxxxx x třetí správního řádu.
25) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x znalcích x xxxxxxxxxxxx.
26) §244 xx 250k xxxxxx x. 99/1963 Sb.
26x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX/Xxx (99)13 ze xxx 28. dubna 1999 x xxxxxxxx znění Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
27) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 810/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x kodexu Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxx xxxxx).
28) §42 xxxxxx x. 359/1999 Xx., o sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 518/2002 Sb., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx č. 134/2006 Xx. x zákona x. 176/2007 Xx.
29) Směrnice Rady 2005/71/ES xx xxx 12. října 2005 x xxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
30) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
31) Vyhláška č. 326/2000 Sb., x způsobu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x způsobu xxxxxxx x umístění xxxxx x označení xxxxx, o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx x oznamování xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 193/2001 Xx.
32) Xxxxxxxx Rady 2009/50/ES x xxxxxxxxxx xxx vstup x xxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx zemí xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
33) Zákon č. 48/1997 Sb., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1408/71 ze xxx 14. xxxxxx 1971 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxxxx osoby, osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pohybující xx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx zabezpečení.
34) §319 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, ve xxxxx xxxxxx x. 362/2007 Sb.
35) Například xxxxx č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x některých xxxxxxxxxxx xxxxxx států x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 95/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx a specializované xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání lékaře, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx získávání a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx činností souvisejících x poskytováním zdravotní xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

37) Nařízení Xxxx (XX) č. 343/2003 xx xxx 18. xxxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxxx kritéria x xxxxxxx pro xxxxxx členského státu xxxxxxxxxxx x posuzování xxxxxxx x azyl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
38) §143 xxxxxxxxx xxxx.
39) §14a xxxx. 2 zákona x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx.
40) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1030/2002 xx xxx 13. xxxxxx 2002, xxxxxx se xxxxxxx jednotný vzor xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 380/2008.
41) Xxxxx č. 251/2005 Sb., x inspekci xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §27 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
43) §2 xxxx. x) zákona x. 365/2000 Xx., x informačních systémech xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.
44) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx.
46) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 274/2008 Xx.
Xxxxx č. 341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně souvisejících xxxxxx.
46) §75 xxxxxxxxx zákoníku.
§15a xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 494/2012 Xx.
47) Směrnice Xxxx 2003/109/ES ze dne 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenty.
48) §46a xxxxxx x. 325/1999 Xx., ve znění xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxx č. 103/2013 Xx.