Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 09.05.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 09.05.2013 do 30.12.2013.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
326/99 Sb.

 

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1
Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12
Prostředky k pobytu na území §13
Hraniční průvodka §14
Pozvání §15 §15a

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a
Dlouhodobé vízum §17b
Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18
Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19
Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b
Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu
Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31 §32
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34
Prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů §35
Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39
Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40
Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41
Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu
Povolení k dlouhodobému pobytu §42
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a
Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b
Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ve zvláštních případech §42g
Náležitosti k žádosti o vydání zelené karty §42h
Modrá karta §42i
Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §45 §46
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d
Zrušení a zánik platnosti zelené karty §46e
Zrušení platnosti modré karty §46f §47 §48 §48a §48b
Oddíl 4
Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49
Díl 5 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území
Výjezdní příkaz §50
Rozhodnutí o povinnosti opustit území §50a
Díl 6 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54
Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55
Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57
Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61
Zánik platnosti dlouhodobého víza §62 §63
Studium §64 §64a §64b
Hlava IV - Trvalý pobyt na území
Díl 1 §65
Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74
Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82
Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85
Díl 3 §86
Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt §87a §87b §87c
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území a zánik jeho platnosti a důvody pro zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie §87d
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e
Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f
Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j
Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k
Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m
Díl 3 - Potvrzení a průkazy
Potvrzení o přechodném pobytu na území §87n
Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie §87o
Prodloužení doby pobytové karty o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87p
Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87r
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87s
Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87t
Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y
Skončení platnosti průkazu §87z
Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93

Hlášení k pobytu držitele zelené karty §93a §94 §95 §96 §97
Hlášení změn §98
Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a
Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100
Domovní kniha §101
Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103
Povinnost dopravce §104
Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105
Povinnosti orgánů státní správy §106
Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112 §113

Cestovní průkaz totožnosti §114
Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115
Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a
Neplatnost cestovního dokladu §116
Zadržení cestovního dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a
Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b
Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e
Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f
Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a
Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121
Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122
Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123
Dobrovolný návrat §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území §123b
Finanční záruka §123c
Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a
Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128
Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129
Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150 §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153
Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIV - Správní delikty

Přestupky §156 §156a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §157
Společná ustanovení ke správním deliktům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162
Ředitelství služby cizinecké policie §163
Odbor cizinecké policie §164
Působnost ministerstva §165
Oprávnění ministerstva §165a
Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166
Oprávnění policie §167

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168
Odchylky od správního řádu §169 §170 §170a §170b
Soudní přezkum §171
Žaloba §172

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173

Trestní zachovalost §174
Přiměřenost §174a §175
Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176
Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a
Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b
Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c
Totožnost §177
Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d
Důvody znemožňující vycestování §179
Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a
Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b
Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c
Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d
Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e
Partnerství §180f
Úhrada nákladů spojených s výukou českého jazyka a zkouškou znalostí českého jazyka §180g
Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §182 §182a §182b
Přechodná ustanovení §183 §184 §184a
Část druhá §185
Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích
Správní poplatky §186
Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187
Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188
Část šestá - Závěrečná ustanovení
Zrušovací ustanovení §189
Účinnost §190
č. 140/2001 Sb. - Čl. II
č. 217/2002 Sb. - Čl. IV
č. 222/2003 Sb. - Čl. II
č. 428/2005 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV
č. 136/2006 Sb. - Čl. VII
č. 161/2006 Sb. - Čl. II
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
č. 379/2007 Sb. - Čl. II
č. 140/2008 Sb. - Čl. VII
č. 427/2010 Sb. - Čl. II
Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.

326

XXXXX

xx xxx 30. xxxxxxxxx 1999

x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST PRVNÍ

POBYT XXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX I

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx přímo použitelný xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) podmínky xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "území") x xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx, stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx x vymezuje xxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), Ministerstva xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") x Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky,1a) xxxxxx xxxxxx Evropské unie.1b)

(3) Xxxxxx xxxxxx, pobytu x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednanou x Xxxxxxxxx společenstvím1c) x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,1d) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§2
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, azylantem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx2) xxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx o žalobě xxxxx rozhodnutí ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stížnost, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx,
x) pobývá xx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx území,3)
c) požádal Xxxxxx republiku x xxxxxxx oprávnění k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, a xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx dočasné xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx3a) nestanoví jinak.

HLAVA XX
XXXXX XX XXXXX
§3
(1) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v místě x xxxx xxxxxxx x provádění hraniční xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx mezinárodní smlouvou, xxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, (dále xxx "mezinárodní xxxxxxx") xxxxxx pro překračování xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx hranicí xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,3b) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

1. xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx4) x

2. xxxxxxxxxxxx letiště xxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxx,3b)

x) xxxxxxx hranice3b) xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nákladní xxxxx xxxxxxxx x době, xxx xx x xxxxx prostoru xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§4
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hraniční xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxx území. Xx xxxxxxx hranici xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vlády x zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxx hranic xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.3b)
(2) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství1) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vstupního xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Provádí-li xxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x na jejím xxxxxxx provedené xxxxx xxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

§5
(1) Xxxxxxxx vstupu xx xxxxx x xxxxxxxxx hraniční kontroly xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).
(2) Při xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství1) x xxxx je xx xxxxxxxx povinen
a) vyplnit x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) strpět xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx v nosiči xxx xxxxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx umožňujícího srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x nosiči xxx xxxxxxxxxx dokladu, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx xxx x biometrickými xxxxx.
(3) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx mladší 15 xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 x odstavce 2 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx je
a) xxxxxxxx xx xxxxxx cizího xxxxx podle zvláštního xxxxxx5),
x) xxxx xxxxx xxxxxxxx (§152), xxxx
x) xx území předáván xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Občan Evropské xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxx policii xxxxxxxx xxxxxx. Nemá-li xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx jej xxxxxxxx, xxxxxxx mu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx totožnost x xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx-xx xx jej xxxxxxxx, xxxxxxx mu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x skutečnost, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxx povinen xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx na něho xxxxxx xxxxxxxxx.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§7

§7 zrušen právním xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§9
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxx xxxx povolení x xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx, podléhá-li cizinec xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x zabezpečení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředků x xxxxxx na xxxxx x k vycestování x xxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxx (§154),
x) xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytvořeného xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstraňování kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx5a) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"), za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx nelze xxxxxxx vstup xx xxxxx smluvních států (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států"); xx neplatí, je-li xxxxxxx uděleno xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx,
x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxx podezření, že xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví (§182a xxxx. 1) (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx").
(2) Xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx odepřít xxxxx xx území x xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x) xx x).
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx
x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

1. xxxx-xx platný xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5,

2. xxxxxxxx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxx povolení k xxxxxx,

3. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

4. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

5. xx-xx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx podnět xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxx (§154 xxxx. 2), xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lze mít xx xx, xx xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxx xxx svém pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx,

1. x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxx-xx vízum, xxxxxxx-xx xxxxxx povinnosti xxxx povolení x xxxxxx,

3. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx smluvního xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

4. xx-xx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxxx orgán, xxxxx rodinného příslušníka xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxx xx xx, že xxxx důvodné nebezpečí, xx xx xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vstupu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1b) x xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3 xxxx. a). Xxxxxxx policie xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx pobývá xx území. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vyhoštění x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§10

(1) Povinnost xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx život z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx onemocnění,

b) by xx xxxxxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxx xxxx způsobilo xxxxxx chorobné xxxxx, xxxx

x) xx mu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx kterého xx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx x poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx území xx nepovažuje xx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxx cizince xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavní péči, xxxx xxxxxxx upustit xx xxxxxxxx cizince xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, jakmile xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§11

§11 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§11a

§11a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§13

Xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx

(1) Zajištění xxxxxxxxxx k xxxxxx xx území se xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, předložením

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx

1. 0,5násobku xxxxxx existenčního minima xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx6) (xxxx jen "xxxxxx existenčního minima") xx 1 den xxxxxx, jestliže xxxxx xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx,

2. 15násobku xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx pobyt na xxxxx xxxxxxxxxx dobu 30 xxx, x xxx, xx tato xxxxxx xx za xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zvyšuje x 2xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. 50xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx za účelem xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx přesáhnout 90 xxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaplacení xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bezplatně.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území ve xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x), jde-li o xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx z xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx znějícím na xxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky xx xxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxx o finančním xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxx pobytem xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kartou; na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x bance xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx, xx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxx, xxxxx bude xx xxxxx studovat, xxxx xxxxxxxxx xxxx doklad x zajištění prostředků x xxxxxx závazek xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši částky xxxxxxxxxxxx xxxxxx na 1 xxxxx předpokládaného xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxx studiem x pobytem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx). Xxxxx xxxxxx x závazku xxxx xxxx nedosahuje, xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx minima x xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však 6xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx rozhodnutím xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx získaného xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxx 18 xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle odstavce 1 v xxxxxxxxx xxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx průvodkou xx rozumí evidenční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxx, měsíci x roku xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x sérii x číslu cestovního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Hraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx číslo xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x státní xxxxxxxxx xxxxxx tohoto vozidla x jeho xxxxx, xxxxx a místo xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xx území.

§15

Xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx cizince xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dobu 3 xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27).

(2) X xxxxxxx x pobytu xxxxxxx xx území xxxxxxx xxx 3 xxxxxx se xxxxxx xxxxx zavazuje, že xxxxxx náklady

a) xxxxxxx x obživou xxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx xx xx vycestování x xxxxx,

x) spojené x xxxxxxxxxx cizince xx xxxx pobytu xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx pobytu xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx též x xxxxxxxx nemocného xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxx x jeho vycestováním x xxxxx.

§15a
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx
x) xxxxxx,
x) xxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxxxxx 21 let, xxxxxxx xxxxxxxx x se xxxxxx žije xx xxxxxxxx domácnosti,
c) xxxx xxxxxx 21 xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a
d) xxxxxxxxxxxx xxxxx příbuzný xx xxxxxxxxx xxxx sestupné xxxxx nebo takový xxxxxxxx xxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.
(2) Za xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx považuje xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho manželem xxxxxxxxxx xxxxxxx, který
a) xx xxxxxxx xx 26 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povolání,
b) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxx, xxxxx
x) x xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx obdobně xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx
x) xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx

1. xx xxxxx, xxxxx xx občanem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx měl xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pobyt, xxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. se x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx nedokáže xxx xxxxxxxx bez osobní xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, anebo

b) xx x občanem Xxxxxxxx xxxx trvalý vztah xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx s xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Ustanovení xxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx příslušníkem státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a).

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

§16

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) po xxxxxxxxxx státních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x rámci hraniční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx,

x) xx překročení xxxxxxxx xxxxxx, není-li hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (§88).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx překročení xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx území, xxxx dnem a xxxxxxx xxxxxxxx hraniční xxxxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx na státních xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxx xxxx pobývat xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxx,

x) na xxxxxxx krátkodobého xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství27),

c) na xxxxxxx dlouhodobého xxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu, xxxx

x) na xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu.

§17a

§17a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§17b

Dlouhodobé xxxxx

Xxxxxxxxxxx vízem xx vízum x xxxxxx nad 90 xxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx bez xxxx

§18

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx přechodně xxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) x není-li x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx [§181 xxxx. a)] xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx x xxxxxxx s xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství6a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nařízením [§181 xxxx. b)],

c) xx-xx občanem Xxxxxxxx xxxx,1a)

x) xx-xx

1. ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxx nebo ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx tohoto výkonu xxxxxxx xx xxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxxxxxxx cele7) xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") (§130); xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxx umístění xxxxxxx xx xxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx 15 xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx přicestoval x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxx vycestoval x území; cizinec xxxxxx 15 xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. jako xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx umístěn xx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx28) anebo xx xxxxxx xxx xxxx x xxxx nebo xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí příslušného xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxx pobytu xx xxxxx nepřekročí 3 xxxxxx,

6. žákem, který xxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxx který xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x rámci Xxxxxxxx xxxx jako xxxx skupiny žáků, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xx xxxxxxx žáků xxxxxxx xxxxxx na jednotném xxxxxxxxx7b), v xxxx xx uvede xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxx jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

7. rodinným xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxxxx pobývá x xxxxxxx Evropské xxxx x xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx.

§19

Ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, k xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Pobyt xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx povinnost stanovenou xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx k tomu xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 písm. b), x), x), x), x) nebo j),

d) xx xxxxxx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xx xxxxx (§13) xxxx xxxxxxxxxx ověřené pozvání (§15 x 180), xxxx

x) xx území xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, prohlášen xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx budou přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx policie přihlíží xxxxxxx x dopadům xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(2) Pobyt xxxxxxx na xxxxx, x němuž se xxxxx xxxxxxxxxx, zaniká, xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx pobývá x xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx vydaným xxxxx §181.

(3) Xxxxxxx ukončí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Výjezdní xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx výjezdním xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx cizince x xxxxx podle xxxxxx zákona (dále xxx "xxxxxxx vyhoštění").

Xxx 3
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
§20
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxx xxxx neudělení, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx a důvody xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27). O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednotném xxxxxxxxx27).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx hraničním xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx vízum podává xxxxxxx policii.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b), xxxxx xxx xxxx občanem Evropské xxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx cestovat za xxxxx xxxxxxx, který xxx xx území xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxx xxx není xxxxxxx Evropské unie x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tímto xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xx tímto xxxxxxx, který xxx xx xxxxx xxxxxx, xx krátkodobé vízum xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) je zařazen xx informačního systému xxxxxxxxx států a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx vyhodnocení xxx mít za xx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx při xxxxxx xx xxxxx xxxxxx smluvního státu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx dopustil xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx získat xxxxx k pobytu xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informuje rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx na xxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve lhůtě xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x neudělení xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x nové xxxxxxxxx důvodů neudělení xxxx (§180e) x xxxxxxxx možnosti přezkoumání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x nové xxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxx xxxxxxxxxxxx (§180e) x xxxxxxxx xxxxxxxx přezkoumání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§21

§21 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§23

§23 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§24

§24 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§25

§25 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26x

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§27

§27 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§28

§28 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29a

§29a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29b

§29b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 4
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx
Xxxxx 1
Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů
§30
(1) Xxxxx x pobytu nad 90 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx území xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx než 3 xxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3, §42g xxxxx §42i nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx (§49).
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx.
(4) Xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 , §42g xxxxx §42i xxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu xx xxxxx xx dobu 60 dnů. Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx k xxxxxx xx dobu 30 xxxxxxxxxx dnů. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx podání xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, považuje xx xxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx doby, xxx xxxx důvody xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx zániku xxxxxx podle xxxx xxxxx tyto důvody xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, studia xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 , §42g xxxxx §42i xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx x udělení xxxx x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie29), pokud xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pobyt xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.

§31
Náležitosti xxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) cestovní xxxxxx,
x) xxxxxx potvrzující xxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx (§13),
x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx na území,
x) xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) K xxxxxxx o udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx zaměstnání xx cizinec povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), d) a x). Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x které xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky x takové xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx povolení k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu8e) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx za účelem xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xx území xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx29), xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x),
c) xxxxxxx xxxxxxxxx výzkumné xxxxxxxxxx (§42f xxxx. 1) x účelu xxxx pobytu xx xxxxx a
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 5.
(4) K xxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx podnikání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xx x) x xxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30).
(5) X xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx je cizinec xx požádání xxxx xxxxxxx předložit
a) xxxxxx obdobný výpisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podklad x posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) vydaného xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x státy, x nichž cizinec xxxxxxx x posledních 3 letech nepřetržitě xx xxxx xxxxx xxx 6 měsíců, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx vyžadovat xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx závažnou xxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxx předložit x xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vstupem xx xxxxx, na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx ochrany xxxx xx xxxxxxxxx dítě xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx požívající doplňkové xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxx předložit x xxxx doklad xxxxxx státem, xxxxx xxxx xxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.
(7) Dokladem x zajištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bytu xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je vlastníkem xxxx xxxxxxxxxx uživatelem xxxx nebo xxxx, x xxxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx udělen xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx31) označen číslem xxxxxxxx nebo evidenčním, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx číslem, x je podle xxxxxxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx písemné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx na kvalifikovaném xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "uznávaný xxxxxxxxxxxx xxxxxx"); xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx území, které xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o zaplacení xxxxxxxxxx, uvedeného na xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Sb.

§33
Xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx §179 xxxx. 5,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxx xx xxxxxx je xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, jehož xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x vydání xxxxxxxx x trvalému pobytu, xxxxx xx x xxxx xxxxx §69 xxxxxxxx a o xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx cizince xx xxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zrušena xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu anebo xxxx zamítnuta žádost x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxx žaloby.
(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x území xxxx možné (§120a).
(4) Xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx cestovního xxxxxxx ministerstvo.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx ministerstvo xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 6 xxxxxx.
(6) Cizinec, kterému xxxx xxxxxxx vízum x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx překážka vycestování x xxxxx xxxx; xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nahradit čestným xxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

X xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) cestovní xxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx xxxx platnosti cestovního xxxxxxx,

x) ověřenou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x); nemůže-li xxxxxxxxx xxxxxx doklad z xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, lze xxxxx xxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx. 1 písm. x),

x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá podmínkám xxxxxxxx x §180j x xx požádání xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x); to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx, xxx-xx o cizince xxxxx §33 odst. 1 písm. d).

§35
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum x pobytu xxx 90 dnů
(1) Xxxx pobytu na xxxxx, xxxxx xx xxxxxx než xxxx xxxxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. a) xx x) x na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5 xxxx. x). X xxxxxxx x prodloužení xxxx pobytu xx xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x prodloužení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) a d) x na požádání xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5 xxxx. x). Dále xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx pobytu na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j. Xxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx zdravotním pojištění. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx uvedené x §180j odst. 4. Xxxxxxx je xxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§37).

§36

Prodloužení xxxx platnosti xxxx x doby xxxxxx xx xxxxx xx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx

(1) X xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu na xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §34 xxxx. x), x), d) x x) a x xxxxxxx xxxxx podoby xx žádost ministerstva x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle §33 xxxx. 3, xx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34 písm. x), xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prokazující xxxxxx xxxxxx znemožňujících vycestování x x xxxxxxx xxxxx podoby xx xxxxxx ministerstva xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx na vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxx (§38).

§37

Xxxxxxx platnosti víza x pobytu xxx 90 xxx

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx víza x pobytu xxx 90 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx, pro xxxxx bylo vízum xxxxxxx, nebo

c) x xxxxxxx platnosti víza xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx x udělení víza xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx podstatné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) cizinec xxxxxxx splňovat xxxxxxxx x podmínek xxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole [§167 xxxx. d)] xxxxxx skutečnost xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) x

1. xxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzení x tom, xx xxxxxxx o vydání xxxxxx cestovního dokladu, xxxx

2. ačkoli xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) cestovní doklad xxxxxxx byl orgánem xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, prohlášen xx xxxxxxxx nebo odcizený x cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) bodu 1 xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx §88 odst. 2,

f) xxxx stát Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxx9a) z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx v délce xxxxxxx 1 rok xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx na území xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, anebo

g) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180i xxxx §180j, x xx xxx ve xxxxx xxxxxxxxx policií; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx tohoto rozhodnutí xxxxx přiměřené důvodu xxx zrušení xxxxxxxxx xxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx cizinci výjezdní xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xx stanovené xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xx povinen požádat x xxxxxxx platnosti xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx vycestování x x xxxx uděleného xxxxx §33 odst. 3 xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxx důvodů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxx-xx xxxxx uděleno podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účinek.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů za xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x vycestování x xxxxx x xxxxx xxxxxxx výjezdní xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§39

§39 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxx xx území xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx

§40

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oficiální žádosti x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx vízum". Diplomatické xxxxx lze vyznačit xx diplomatického xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx žádosti x označené jako "Xxxxxxxx vízum". Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jiného cestovního xxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx x xxxxxx.

(3) K xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit cestovní xxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx cizinec xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným v §180j; xx požádání xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním zdravotním xxxxxxxxx. Věta xxxxx xx nepoužije, jde-li x xxxxxxx uvedené x §180j odst. 4.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zastupitelský xxxx.

§41

Prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx 3
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx
§42
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu
(1) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxx xx xxxxx pobývá xx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx, hodlá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx delší xxx 6 xxxxxx x trvá-li xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx x povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxx pobytu podle §33 odst. 1 xxxx. x) až x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxx §43, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítě xxxxxxx nebo takové xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx příslušník výzkumného xxxxxxxxxx"). X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) až x) x xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka; xx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxx předložit náležitosti xxxxxxx v §31 xxxx. 5. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180i xxxx. 2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx příslušník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx je xxxxxxx na požádání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx republice anebo xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxx o povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 4 xx xxxxxx ministerstvu x žádost o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxx xx zastupitelském xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx uvést xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx po xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

§42a
Povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx9c) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx
x) xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nebo zletilým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) nezletilým nebo xxxxxxxx nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svěřen do xxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x povoleným xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx manželem xxxxxxx xxxxx jehož xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx poručníka xx xxxxxxx s povoleným xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx o nezletilého xxxxxxx vykonávat xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2); xxxx-xx tento xxxxxxxxx xxxxxxx rodiče, xx oprávněn xxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nezletilého xxxxxxx,
f) osamělým xxxxxxxx starším 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx se x sebe xxxxxxxx xx zdravotních důvodů xxx xxxxxxxx, xxx-xx x sloučení xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Žádost o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití rodiny x cizincem, xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x pobytu xxxxx §42g, xx oprávněn xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx x důvodu dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Žádost o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx vysokou kvalifikaci32) (xxxx xxx "xxxxx xxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx byl na xxxxx xxxxxxx pobyt xxxx xxxxxx azyl, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx oprávnění xx sloučení rodiny.
(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(6) X xxxxxxx xxxxxx xx území na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx ministerstvu.
(7) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx cizinci xxxxx, jestliže
x) xxxxxxx, se xxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xx držitelem xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx každý x xxxx xxxxxxxxx xxxx 20 xxx,
x) xxxxxxx, se xxxxxx xx být xxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 6 měsíců x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxx §42g odst. 3 xxxx. x), xxxx xx xxxx nejméně 1 xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 3 písm. x),
x) manželu, xx kterým má xxx umožněno společné xxxxxxx rodiny, xxx xxxxxx azyl podle xxxxxxxxxx právního předpisu2), xxxxx manželství xxxxxxx xxxx xxxx vstupem xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) xxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x), nebo
x) xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx soužití xxxxxx, xx xxxxxxxxx modré xxxxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydat xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx x xxx na území x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§42b
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx cizinec povinen xxxxxxxxx
a) náležitosti xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x),
b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx rodiny s xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxx věrohodným xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxxx soužití xxxxxx x tímto rodičem, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx tento doklad xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx již xxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx měsíční xxxxxx xxxxxx po sloučení xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
1. částek xxxxxxxxx minim9d) členů xxxxxx a
2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na bydlení xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx skutečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vynakládaných xx xxxxxxx xxxxxx.
Xx příjem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, podpory xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nepoužije.
(2) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx pobýval xxxx rodinný příslušník xxxxxxxx modré xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx32), xxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx x pobytu, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití xxxxxx x nositelem oprávnění xx sloučení xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), podána xx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx povinen k xxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).
(4) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 5.
(5) Xxxx vyznačením xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j. Současně xx xxxxxxx na požádání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Xx xxxxxxx, xxx-xx x případy uvedené x §180j odst. 4.

§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie
(1) Žádost o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx postavením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta x Xxxxxxxxx společenství xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx47) (dále jen "xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie"), xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 podává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx území xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxx xxxxxx xxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.
(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxx předložit
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx požádání xxxxxx x zaplacení pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním zdravotním xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx pobývajících xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx částky, xxxxxx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx uvedených x §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx započitatelný podle xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, podpory xxx xxxxxxxxxxxxx x dávek x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxx účely xxxxxxx xxxxxx xx §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1, x xxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 odst. 1 xxxx. c), x
x) xx xxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 xxxx. 5.
(4) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx žadatel povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a u xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x takové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), d) x x). Na xxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 5.
(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx příslušník xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx s xxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx rezidentovi xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx mu bylo xx xxxxx tohoto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxxx.
(6) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x x žádosti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [xxxxxxxx 3 písm. x)] nebude xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxxx x s xxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx x nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx stanovených xxx xxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx částku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; a xxxx náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. a), x) a x). Xx požádání xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předložit náležitosti xxxxx §31 xxxx. 5.

§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx území
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia xx území9f) xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 měsíce x jde-li x xxxxxxx podle §64, x výjimkou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx výměnného programu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. x), x), x) x e),
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x jeho xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na území (§13), xxx-xx o xxxxxxx xx vysoké xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad x tom, že xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx převzetí xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Současně xx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2012 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území9g) xxxx ministerstvo xx xxxxxx cizinci, xxxxx xx
x) xxxxxxxxxxxxxx obětí xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx x xxxxx9h), nebo
b) xxxxxx, pro kterou xxxx organizováno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx překročení xxxxxx hranice9i), xxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx9i), xxxxx svědectví xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x podezřelým xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx žádost dále xxxxxxx, jehož spolupráce x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx stíhání zavazuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx kterém xx schopen xx xxxxxxxxx, poučen xxxxxxx xxxxxx v trestním xxxxxx xxxx ministerstvem x právu xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je ode xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx lhůta 1 xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx; platnost této xxxxx může xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek podle xxxxxxxx 1, je-li xx nezbytné pro xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X průběhu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx cizince xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxx s xxx xxxx řízení x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Běh xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxxx i xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany2).
(4) X xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx doklad, xx-xx xxxx držitelem, x xx i xxxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na žádost xxxxxxx, xxxxx xx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem, xxxx
x) z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx rozhodnutím příslušného xxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1, xxxxx xx v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx a důvodem xxxxxx xx společné xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), x) xxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx, x to i xxxxx, xxxxxxxx-xx doba xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx si xxxxxxx, kterému xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxxx x orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx cizinec, kterému xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ministerstvo může xxxxxxxx ubytování i xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§42f
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx
(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx vědeckého výzkumu29) xx xxxxxxxx podat xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx, xxxxx uzavřel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x xxxxx xx xxxxx přechodně xxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx organizací xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx9k) nebo xxxx výzkumná xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9j). Xxxxxxxxx činností se xxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9j).
(2) V xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xx xxxxxxxx pracovník povinen xxxxxxxxx
a) xxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 odst. 1 xxxx. x) a x),
x) písemný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xx území po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx, včetně nákladů xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x území, xxxxx xxxx náklady xxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x xxxx hrazeny z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 5.
(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx odpovídá podmínkám xxxxxxxx v §180j, x xx ode xxx vstupu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx doby, než xx xx xxxx xxxx vztahovat xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx33). Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.
(5) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx považuje xx cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§42x
Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx ve xxxxxxxxxx případech
(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx zaměstnání xx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx předpisu xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 písm. x), xx-xx xxxxxx jeho xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x centrální xxxxxxxx volných pracovních xxxx obsaditelných xxxxxxxx xxxxxx xxxxx9l), xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx vzdělání a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu povolání.
(2) Žádost o xxxxxx xxxxxx xxxxx xx podává xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xx oprávněn xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx
x) na xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §46e xxxx. 3,
b) xx xxxxxxx kartu nejméně 1 xxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 2 xxx; xx xxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxx pobytu na xxxxx k pobytu xxx 90 xxx x na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxx-xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx pracovní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci volných xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx personál9l) - xxx "X",
x) xxx xxxxxxxxxx xx pracovních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx - xxx "X",
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx "X".
(4) Xxxxxxxxxxxx rozhodne o xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx pozici xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mu xx uznána xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx stanovisek xxxxxxx úřadů, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, Ministerstva xxxxxxxx a obchodu x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxx xx žadatelem x xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(6) Zastupitelský xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, byl-li xx xxxxxxxxx proveden, xxxxxx xxxxxxxxxxxx společně se xxxxxxx cizince x xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx a ostatní xxxxx stanoviska zasílají xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxx x stanovisko xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx, nepřihlédne-li x nedoporučujícímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x příslušným xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx kartě v xxxxxxx typ povolení xxxxxxx záznam "XXXXXX XXXXX - A, X xxxx X".
(9) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx území x x výkonu xxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx.
(10) Xx xxxxxx xxxxxx karty xxxx xxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §56 a xxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx předpisu xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx podal xxxxxx x její xxxxxx xx pracovní xxxxxx, xxxxx xxxx uvedena x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx evidenci xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx byla xxxxxx, xxxx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadované xxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zaměstnáním xxxxxxx.
(11) Xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zelené xxxxx xx pracovní pozici xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx volných pracovních xxxx obsaditelných xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo vyhověno; x informaci xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx kterou xxxx xxxxxx karta vydána. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§42h
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx zelené xxxxx
(1) X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) náležitosti xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x),
x) xx xxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 odst. 5 xxxx. x),
x) xxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělání a xxxxxxx kvalifikace xxx xxxxxxxx pozici uvedenou x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zelené xxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxx zařadit.
(2) K žádosti xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne vstupu xx cizinec xxxx xx požádání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 5 xxxx. a).
(3) Xxxx xxxxxxxxxx víza x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, x to xx xxxx pobytu xxx dne xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené v §180i xxxx. 4.

§42x

Xxxxx xxxxx

(1) Žádost x xxxxxx modré xxxxx32) xx xxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx delší xxx 3 xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vyžadující xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx cizincem, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx občan Xxxxxxxx unie xxxxxx xx území,

c) xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42c xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) cizince, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s obchodem x xxxxxxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx,

x) xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání, xxxx

x) cizince, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx34).

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 3 xxxx.

(3) Xxxxxx x vydání xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x vydání modré xxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území

a) xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) jako xxxxxxx xxxxx xxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx ve xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx x výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jedná se x regulované povolání, xxxxxxxxxxxx rozhodne o xxxxxx xxxxx xxxxx xx vyjádření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx35).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx karty zamítne, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo pozměněné xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. f), x), x), x) nebo x),

x) xx xxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e) xxxx být xxxxxxxx cizincem, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx x xxxxx kartě v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "XXXXX XXXXX XX".

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx ministerstvu.

(9) Xxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxxxxx zařazení držitele xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dvou xxx xxxxxx na xxxxx předchozímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx souhlas x xxxxxxxxx změnami xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx, xxxxx držitel této xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x nadále xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xx 3 pracovních xxx.

(10) Ministerstvo xx xxxxxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxx karty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx vydání modré xxxxx; x informaci xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx modré karty, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx vydána, xxxxx modré xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx jejího xxxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§42j
Náležitosti x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx
(1) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit
x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. x), d) a x),
b) xxxxxxxx xxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výši 1,5násobku xxxxxxxx hrubé xxxxx xxxx xxxxxxxxx sdělením Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxx-xx x výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx podmínek xxx xxxxx takového xxxxxxxx,
x) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx karty xx xxxxx pobýval xxxx držitel xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxxx úhrnný xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §42b xxxx. 1 xxxx. x).
(3) Xxxx xxxxxxxxxx víza x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, a xx xx dobu xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx do xxxx, než xx xx něho bude xxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu32), x xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.
§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§43

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx

(1) Povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx §33, xxxxx pobyt cizince xx území xxxx xxxxx než 6 xxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxx, xxx které xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx území se xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx zrušeno x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§44
(1) Xxxxxxx, který podal xxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx uděleno xxxxx xxxxx §30 odst. 4, je povinen xx účelem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu se xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx dostavit xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx k xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx provedení brání xxxxx překonatelná xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx zelené xxxxx xxxx xxxxx karty, xxxxxxxxxxxx po pořízení xxxxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxx o splnění xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx povinen xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dostavit xx xx ministerstvo x xxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx k xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu ministerstvo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x) potřebnou x dosažení účelu, xxxxx vyžaduje pobyt xx xxxxx, kratší xxx 1 xxx,
x) 1 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 1 xxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxx xxx vydán nositeli xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx 1 xxx,
x) 2 roky x případě xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k zaměstnání,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx platnosti průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx, který xxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxx xxxxx §42d,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) 2 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 6 xxxxxx.
(6) Zelená xxxxx se xxxxxx x platností na xxxx xxxxxx zaměstnání, xxxxxxx xxxx
x) xx 3 xxxx, xxx-xx x typ "X",
b) xx 2 xxxx, xxx-xx x typ "X",
x) xx 2 xxxx, jde-li x xxx "C".
(7) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx x dobou xxxxxxxxx x 3 xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx, xx xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 2 xxxx.
(8) Modrá xxxxx xxxxx §42i xx považuje xx xxxxxxx
x) xx xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x vydání xxxxx karty podána x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
b) xx xxxx, než xxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx žádost x vydání xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx modré xxxxx podle §42i,
x) do xxxx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx, xxxxx mu xxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xx dobu 3 xxxxxx xxx dne, xxx xxxx členský xxxx Evropské unie xxxxxxxxx xxxxxxx cizince x xxxxxx xxxxx xxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx vydaná jiným xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx se na xxxxx považuje za xxxxxxx do doby xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx xxxxx §42i, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx cizinec požádal x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §42i x x xxxxx xxxxxx nebylo rozhodnuto x době xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(10) Xx xxxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xx platnost takového xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 8 x 9 xxxxxxxx obdobně.

§44a
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx
x) xx dobu stanovenou x §44 xxxx. 5,
x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §44 xxxx. 4 xxxx. x), x), x) xx x),
c) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 písm. x),
x) na xxxx 5 let, xxx-xx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x),
x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 3 roky, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx x),
x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v §44 xxxx. 7, xxx-xx x xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx území (§42d) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx o 2 xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx vysoké xxxxx. Xxxxx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx smlouvě o xxxxxxx praxi v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci. X ostatních případech xx platnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx x rozhoduje x xx xxxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxxx platnosti povolení x dlouhodobému xxxxxx xx §35 odst. 2 x 3, §36, §46 odst. 3, 7 a 8 x §47 xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxxx náležitosti podle §42b odst. 1 xxxx. a), x) x d) x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu pobytu xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Na xxxxxxxx je současně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx neplatí, xxx-xx x případy xxxxxxx v §180j xxxx. 4. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cestovní xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu vydaného xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxxx, je-li xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46a).
(5) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx vydaného rezidentovi xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42c xxxx. 3, x xxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx pobýval, a xxxxxxxx zprávy, xx xxxxxx xxxxxxxx nemocí. X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §46 odst. 7 xxxx 8. K xxxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nevyžaduje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx9m), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. a), x) x x).
(6) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §42d je xxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 odst. 1 xxxx. a), b), x) x x),
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx (§13), xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx odbornou xxxxx; x xxxxxxxxx případech xxxxxx x tom, xx xxxxxxx xx xxxxx cizince xxxxxxx xxxxxxxx hostitelská organizace,
x) předložit xxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx nezletilý.
(7) Xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. K xxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti podle §42e xxxx. 4, x xxxxxxxx fotografie. X případě xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(8) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x náležitosti xxxxxxx x §42f xxxx. 3 písm. x) x x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx (§46d). Xxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx x) x xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X žádosti je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxxxx xxxxxxx na dobu, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x fotografie. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xx území x xxxxxxxxx zprávu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lze požádat xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(10) Xxxxxxxx zelené xxxxx typu "X" xx xxxxxxxxxxxx.
(11) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx ministerstvu. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §42j xxxx. 1 písm. x) xx d), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(12) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx dostavit xx ministerstvo ke xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx podpisu, xxxxx xx xxxxx x xxxx dalšímu digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, pokud cizinci x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(13) Cizinec xx povinen xx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dostavit xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx.

§45
(1) Xxxxxxx, který xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx účelem, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nového xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §33 odst. 1 xxxx 3 x xxxxxxxx případů uvedených x §42 xxxx. 2. Xxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, může x xxxxxxx xxxxx požádat, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 2 roky.
(2) Cizinec s xxxxxxxxx dlouhodobým xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx po 3 xxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx oprávněn xx 1 roce xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(4) Cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) ke xxx xxxxx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na území xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx cizinec x důsledku xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx požádat x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx účelem x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx rodiny, xxxxxxx-xx xx dni xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 let x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 xxx; podmínka xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx
a) cestovní xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx 5,
x) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xx území,
x) xxxxxx podle §42b xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) doklad x xxxxxxxxx zdravotním pojištění xx xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x případy xxxxxxx v §180j xxxx. 4,
f) xxxxxxxxxx.
(7) Oprávnění xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu x xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx, xxx tento xxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xx oprávněn xx xxxxxxx xxxxx pobytu xxxx po 1 xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx ministerstvo x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxx na xxxxx xxxxx §46c xxxx. 1 xxxx. x) xx c).

§46
(1) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 1 x 4, §33, 34, 37, 38, §55 xxxx. 1, §56, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx vízum. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxx §42 xx cizinec dále xxxxxxx předložit xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Současně je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.
(2) Xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 písm. x) xxxxx xxxxxxx §56 xxxxxxxxxx se xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx. Pro xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §43 xxxx. 2 xxxxx obdobně §31 odst. 1, §37, §55 xxxx. 1, §56, §58 xxxx. 3 x §62 odst. 1 xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, a xx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4.
(3) Xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo za xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxxx xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 písm. x) až x), x), x) x x), §56 xxxx. 2 písm. x) x §62 xxxx. 1.
(4) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx příslušníka, který xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx povolen xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití rodiny x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 písm. x), x), g), §56 xxxx. 2 písm. x) a §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx dlouhodobé xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx území (§42d) platí xxxxxxx §37, §55 xxxx. 1, §56 odst. 1 xxxx. a) xx c), x), x) a h), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 odst. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx vízum.
(6) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x náležitosti xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. a), d) x e).
(7) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit
x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x),
x) xxxxxx prokazující, xx xxxxxx xxxxxxx příjem xxxxxxx x společně x xxx posuzovaných xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx nebude xxxxx xxx součet xxxxxx xxxxxxxxx minim9d) cizince x s xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x společně xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí osoby xxxxxxx v §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx minimu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 2 x 3 xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, podpory xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x systému xxxxxx x hmotné xxxxx; xxx xxxxx výpočtu xxxxxx xx §8 xxxx. 2 xx 4 zákona o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxxx o zápisu xx příslušného xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx evidence30),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx36) xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, předloží xxxxxx xxxxxx finančním xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrzující xxxx skutečnost,
x) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx členem, dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx družstvo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx obchodní xxxxxxxxxx xxxx družstvo nemá xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx penále,
x) na xxxxxxxx xxxxxxxx výměr xxxx x xxxxxx.
(8) Xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e), xxxxx pracovní poměr xxxxxxx x xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §52 písm. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxx anebo okamžitým xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx pracovního poměru xx xxxxx pobýval xx účelem zaměstnání
x) xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx, xxxxx tato xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xx dobu xxxxxx xxx 1 xxx, xxxxx ke xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx 3 xxx; xx xxxx nepřetržitého xxxxxx xx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pobytu na xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů x na povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xx lhůtě 60 dnů xxx xxx následujícího xx xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(9) Xxx-xx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxx xxxxxxxx xx smluvním xxxxxx5a), který cizince xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; v řízení xxxxxxxxx ke skutečnostem, xxxxx xxxxxxx stát xxxxx x zařazení xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx cizince xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx.

§46a
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxx pravomocně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) jiný xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x trestu xxxxxx svobody v xxxxx nejméně 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx připravuje xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nepředloží xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, a to xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4,
x) xxxx xxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 písm. x) nebo x),
x) zjistí, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o vydání xxxx prodloužení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,
x) xxxxxxx nemá xx xxxxx zajištěno xxxxxxxxx,
x) cizinec xx xxxx při xxxxxx pobytu xx xxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxx tím, že xxxx xxxxxxxx nemocí, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx,
i) cizinec xxxxxx xxxx, xxx xxxxx bylo toto xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx xxxxxxx manželství xxxx jeho účelově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx bylo xxxx xxxxxxxx zrušeno,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx byla xxxxxxxx zelené xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx modré xxxxx xxxx platnost xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiným členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxx xx území xxxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx důsledky tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x
Zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx7c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, jestliže
x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu,
x) xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx držitel xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx pobytu xx území závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx České republiky,
x) jiný xxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx stát uplatňující xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx odsouzení k xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 rok xxxxx xxx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx smluvního státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vydáno, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 9,
e) xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4,
f) xxxxxxx xxxxxx povolení xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
g) xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c odst. 3 xxxx. x)] xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx9o), nebo
x) xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x současně o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxx území
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí budou xxxxxxxxx důvodu pro xxxxxxx platnosti. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto rozhodnutí xx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx držitele xxxxxx povolení.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx zruší x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi za xxxxxxxx, že toto xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx zásahu xx jeho soukromého xxxx xxxxxxxxx života. Xxxxxxxxxxxx postupuje vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie obdobně x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx x vyhoštění.
(4) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území9g), xxxxxxxx

x) xxxxxxx přestal xxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxx povolení xxxxx §42e xxxx. 1,

x) xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požádá.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na území xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vycestovat.

(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxx odloženo xxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx. X tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx předání xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.

(4) Xxxxx činný x xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxx na xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §42e xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx platnost povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 5; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx výjezdní xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5; xxxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx výjezdním příkazem x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46d
Zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem vědeckého xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx pracovník xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx,
x) jiný stát Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyhoštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxx odsouzení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx závažnou xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx xxxxxxx připravuje xx území některého xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx, x xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx x pobyt xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx na území xxxxxxx bezpečnost České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x výzkumným xxxxxxxxxxx uzavřela dohodu x xxxxxxxxx9j), xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vedeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j); xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pracovník xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx9j) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x tomto seznamu xxxxxxx,
x) xxxxxxxx pracovník xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42f xxxx. 3,
f) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) výzkumný pracovník xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx budou přiměřené xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx k dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx z xxxxx x výzkumnému xxxxxxxxxxxx xxxxx výjezdní příkaz; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x
Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx,
x) xx xx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxx nebo bezpečnosti xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx účel, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx vydána, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3,
x) cizinec x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx karty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x žádosti xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx padělané xxxxx xxxxxxxxx doklady nebo xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx nesplnil povinnost xxxxxxxxxx x §93a xxxx. 1 nebo 2,
f) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x požadované xxxxx doklady xxxxxxxxxx xxxxx §42h xxxx. 2,
x) cizinec xx xxxx xxx xxxxxx xx území xxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxxxx xxxxxx, pokud x takovému onemocnění xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na území,
x) policie xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§167 xxxx. 1 písm. x)] zjistí skutečnost xxxxx §9 xxxx. 1 písm. a) xxxx x) a
1. xxxxxxx ve xxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzení o xxx, xx xxxxxxx x vydání nového xxxxxxxxxx dokladu, nebo
2. xxxxxxx je xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx cizince xxx xxxxxxx xxxxx, který xxx vydal, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxx 2,
x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx nejméně 1 xxx anebo pro xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx x důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx cizinců na xxxxxx xxxxx, xxxx
x) cizinec x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zelené xxxxx, xxxxxxxx
a) cizinec xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3, xxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; to neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,
za xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx důvodu pro xxxxxxx platnosti zelené xxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx poměr skončil xxxxxxxx x některého x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) až x) xxxxxxxx práce nebo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §56 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx karty, xxxxxxx xxxxx x vycestování x území x xxxxx xxxxxxx výjezdní xxxxxx; cizinec xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx z území xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx karty xxxxxx xxxxxxx nové zelené xxxxx xxxxx §42g.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxx xxxxx požádá,

b) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nich uvedené xxxxxxxxxxxx skutečnosti,

c) xxxx xxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx x podmínek xxx xxxxxx modré xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx byla modrá xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 3 pracovních xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx zařazení; xx xxxxxxx, xxxxx splnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zabránily xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxx,

x) doba xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty přesáhla 3 xx sobě xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxxx držitele xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx platnosti xxxxx karty; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. a) až x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx nemá xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx35).

(2) Ministerstvo xxxx xxxxx platnost xxxxx karty, jestliže

a) xxxx držitel xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyhoštění jejího xxxxxxxx ze xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx v xxxxx nejméně 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx některého xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx vyhošťování,

c) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxx

x) její držitel xxxxx žádost x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xx systému xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx platnosti xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxxxx xxxxx výjezdní xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§47
(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx cizinec xxxxxxx podat nejdříve 90 a xxxxxxxxxx 14 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx. V xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxx předchozí xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněn xxxx xxxxxx podat xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xx xxxx xxxxxx tohoto oprávnění xxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx platnosti xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxxxx byla xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §42 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx podat x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx přechodného xxxxxx xxxxx §18 xxxx. a) xxxx x) x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx xxxxxxx žádosti se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavce 2.

§48
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx úhradu zajistit xxxxx xxxxxxxx, xx xx cizince, xxxxxxx xxxx uděleno oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a) (xxxx xxx "xxxxxxx požívající dočasné xxxxxxx"), xxxxxxxx cizinec,
a) xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx podle §33 xxxx. 1 písm. x) x b), §33 xxxx. 3 xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§43),
b) xxxxx xx xxxxxx x §42e odst. 1 xx xxxxxxxx x ve lhůtě xxxxx §42e odst. 2,
x) který xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxx v §42e xxxx. 5, x to ode xxx podání žádosti, xxxx
x) který xx xxxxxx x §18 xxxx. x) xxxx 4, x xx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§48x

(1) Ministerstvo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §42e xxxx. 2, xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xx xx xxxx

x) 1,6násobku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9d), xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 písm. x)],

x) 1,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x společně x xxx posuzovaných xxxx, xxxx-xx společně posuzovány 2 xx 3 xxxxx,

x) 1,4násobku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x společně x xxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxx,

x) 1,3násobku xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxx x xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx společně xxxxxxxxxx 5 x xxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx příspěvek xxx poskytnout xxx xxx, kdy byl xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42e xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu 1 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přiznat x vyplatit nejdříve xx xxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx příspěvek xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx povinen xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx čestného xxxxxxxxxx a doložit xx všemi xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Po dobu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx se finanční xxxxxxxxx neposkytuje. Xxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxx xxxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba (§15 x 180),

b) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x svých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx majetkových xxxxxxxx své xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxxxxxxxx finančního příspěvku xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§48x

(1) Je-li xxxxxxx, xxxxxxx xxxx poskytnuta xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxxxxxx x orgánem činným x trestním xxxxxx (§42e odst. 2), xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx právnickou nebo xxxxxxxx xxxxxx zabývající xx poskytováním právní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy.

(2) Xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území xx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx žádosti; to xxxxxxx, xxxxx orgán xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §42e xxxx. 1.

(3) Xx xxxx platnosti povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zaměstnání xxxx studia považuje xx xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým pobytem.

§48b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

Oddíl 4

§49

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx členům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx registrovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nejdéle xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) O povolení x dlouhodobému pobytu xx člen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rodinný xxxxxxxxxx registrovaný Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, x xxxxxxxx xxxx pobývajících xx xxxxx podle §18 písm. x) xxxx b), povinen xxxxxxx během xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, ke kterému xxx xxxxxxxxx vízum x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx podání žádosti x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území po xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx.

(4) Xxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx opakovaně xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx 5
Výjezdní xxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
§50
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx doklad, xxxxx x xxxx úřední xxxxxxx
x) policie xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx, xx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx území xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního letiště, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx vyhoštění,
b) xxxxxxxxxxxx xx zrušení xxxx uplynutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, po xxxxxxx xxxx xxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx nebo po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx (§41), xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu vydávaného xxxxx xxxxxxxxxxxxx (§49 xxxx. 5) xxxxx xx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx, x němuž se xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx po xxxx, která xx xxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(4) Doba xxxxxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 60 xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) nebo jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx doba xxxxxx xx výjezdní xxxxxx xxxxxxxxx na 1 xxxxx. Podmínka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx, xx trpí xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dobu, xx xxxxx xx cizinec xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx; v zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x území.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx štítku, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do cestovního xxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx příkaz vyznačen xxxx cestovní xxxxxx.

§50x
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx rozhodnutí x povinnosti opustit xxxxx.
(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx policie xxxx xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx repatriace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xx xxxxxx opuštění xxxxx, xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x tomu xxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem xxxx xx lhůtě do 30 dnů, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xx xxxxxxxx doba oprávnění x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany (§124b), nebo

b) xxxxxxx, xxxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx x xx xxx předán podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jiným členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx37) (§129).
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx x rozmezí 7 xx 60 xxx. Pokud xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxx xxxx x xxxxxxxx území xxxxx xxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx ukončení xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, běh xxxx xxxx xx zajištěním xxxxxxxxx.
§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xxx 6

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx vízu

§51

(1) Xxxxxxxxxxx vízem xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxx občanu Evropské xxxx.1b)

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xx považuje xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§52

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x zájmu xxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx přechodu pro xxxxx xxxx vycestování x území,

b) xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx.

§53
(1) Xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx cizinec xxxxxxxx xxxxx pouze xx zastupitelském xxxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx občanem, xxxxxxxxx xxxx vydal xxxxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxx držitelem, xxxx xx státě, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx trvalý xxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 písm. f).
(2) Žádost o xxxxxxx dlouhodobého víza xx podává xx xxxxxxx tiskopisu.
(3) Xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx nepřípustnou, xxxxxxxx
x) k xx nebyly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31,
x) cizinec xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prstů xxxx obrazového záznamu,
x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx oprávněn x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx otisky xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§54

V xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx cizinec povinen xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, ostatní xxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx x příjmení otce x xxxxx, rodinný xxxx, místo xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x telefonické spojení, xxxx, číslo a xxxx x xxxx xxxxxx a platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxx-xx o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, i údaj x tom, xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx údaje x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojení (x xxxxxxxx název a xxxxxx xxxxx), cíl xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx den xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx vstupu xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x zda xxx xxxxxxx xxxxxxxxx povolení xxx vstup na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx x označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úhrady xxxxxxx spojených s xxxxxxx, adresu pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxx, údaje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxx xx území, xxxx jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, upřesňující xxxxxxxxx x účelu xxxxxx xx xxxxx, xxxxx k xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxx x předchozím xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxx jména, den, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx.

§55

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza

(1) Xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 xxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, matričních xxxxxxx x xxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobě.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx s xxxxxxxx cestovního dokladu xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Cizinec xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx strpět xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pořízení obrazového xxxxxxx.

§56
Důvody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Dlouhodobé xxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, ministerstvo xxxxxxx neudělí, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxx ministertva xxxx zastupitelského xxxxx xxxxxxxxx x pohovoru xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx doklady xx xxxxxx ověření xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx pohovoru xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xx poznatky x xxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx cizince xx xxxxx nesla Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx náležitosti nebo xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx uvedené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx a x které krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx povolení xxxxxxx x Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. xxxx. x), x), x), x), i) xxxx x),
x) xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobým xxxxx xxxxxxxx území xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zneužít x xxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx pobytu xx xxxxx, které odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,
x) xxxxx cizince xx xxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx republiky xxxx xx zjištěna xxxx závažná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, nebo
k) xxxxxxx xxxxxxxxx pokutu xxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vedeným xxxxx tohoto zákona.
(2) Dlouhodobé xxxxx, x výjimkou xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174), xxxx
x) v xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxx přiměřené důvodu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx neudělení xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazku.
(4) Xxxxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxx požádat xx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx (§180e).
(5) Jde-li x xxxxxxx dlouhodobého víza xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx udělení xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx ke skutečnostem, xxxxx xxxxxxx stát xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Udělení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx smluvnímu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx států zařadil.

§57

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx uplatnit xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x tomuto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxx-xx xxxxxxx, a vízum xx x tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu; xx neplatí, xxx-xx x případy xxxxxxx x §108j xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx x udělení víza x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x to xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx bližší xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pobytu na xxxxx. X provedeném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxxxxx nebo služební xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx nezpřístupňuje.

§58

Xxxxxxxxxxx dlouhodobého xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx dokladu vyznačuje xxxxxxxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může být xxxxxxxxxx xxxxx vyznačeno xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jeden xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§59

§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§60
(1) Žádost x xxxxxxxxxxx doby pobytu xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podává xxxxxxx ministerstvu.
(2) X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx požádat u xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 90 dnů x xxxxxxxxxx 14 dnů xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého víza.
(3) X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zabrání xxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx tuto žádost xxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx důvodů; xxxxxxxxxx xxxxx se xx doby xxxxxx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxxxxx xx dlouhodobé xxxxx xx xxxxxx x xxxx pobytu xx toto xxxxxxxxxx xxxxx xx prodlouženou xx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xx dlouhodobé xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) nebylo xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xx jeho xxxxx pobyt xx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx, x xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§61

§61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§62
Xxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx
(1) Xxxxxxxx dlouhodobého xxxx zanikne, xxxxxxx xxxxx právní moci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) nebo xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §30 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí.
(3) Xxxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o udělení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2).
(4) Xx vycestování cizince x území xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx dotčena.

§63

§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§64
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí
a) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, konzervatoři xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx10a), a xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx9k),
x) účast xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnou vysokou xxxxxx, xxxx účast xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx kurzu xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx pobyt xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxx mezinárodních smluv xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxx školství, mládeže x xxxxxxxxxxx, stipendijního xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uskutečňovaná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx studia na xxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 5 let xx xxxxxxxx studia na xxxxxx škole, organizačně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školou, Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx účelu Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx území xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx má xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx praxe a xxxxxxxxxx xxxxxx mládeže xx xxxx xx 18 xx 25 xxx, xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x tuzemské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx koordinovaná x tomuto xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy akreditovanou xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxx právnickou xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx má xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo iniciativ Xxxxxxxx unie nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Pro xxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§42d) se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxxx x tuzemské hostitelské xxxxxxxxxx x odbornou xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx bezplatná.

§64x

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64x

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXX XX XXXXX

Xxx 1

§65

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xx základě

a) xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxx

x) rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy10c), xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) x x xxxxxxxx §83 xx 85 na xxxx xxxxxxxxx příslušníka.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

1. je-li xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

2. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dítětem, xxxxx je závislé xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx azylu, xxxx

3. xxx-xx v minulosti xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx z jiných xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx jeho xxxxxx, pokud xx xxxx xxxxx xx xxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádá xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítě xxxxxxx, jenž xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cizinců.

(2) Xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xx dále xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx podle §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xxx.

§67
(1) Povolení k xxxxxxxx xxxxxx se xx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx dva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o kasační xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxx podána x xxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx doba xxxxxx xx xxxxx xx dlouhodobé xxxxx, xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx dobu xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx zachována, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx do 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu; to xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, který
a) xx mladší 18 xxx,
x) se xxxx xxxxxxx o xxxx xxx postarat z xxxxxx dlouhodobě nepříznivého xxxxxxxxxxx stavu, xxxx
x) xx xxxxxxx a xxxxxx 65 let.
(3) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx vydat, xx-xx xxxxxxxxx cizinec,
a) xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x),
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) svěřen xx péče, xxxx
x) xxxxx xx jiným xxxxxx příbuzným xx xxxxxxxxx nebo sestupné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2, xx jehož xxxxxx xxxx je cizinec xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 oprávněn xxxxx x cizinec, xxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx po pravomocném xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx xxxx-xx toto xxxxxxxx vydáno xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxxx poslední xxx xxxx probíhalo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stížnosti, xxx xxxxxxxxx z xxxxxx hodných zvláštního xxxxxxx, zejména xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx nepříznivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx pobytu na xxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 měsíců xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany lze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx dříve xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx cizince xxxxxxxxx x odstavci 2.

§68
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxx vydá xxxxxxx xx 5 xxxxxx nepřetržitého pobytu xx území.
(2) Do xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx a xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2). Xxxx xxxxxx xx xxxxx za xxxxxx studia se xxxxxxxxxx jednou polovinou. Xxxxxx polovinou xx xxxx započítává xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx řízení o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxx řízení x xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx déle xxx 18 xxxxxx, započítává xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx doba, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx, a dále xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ročního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx, ubytování x xxxxxxx určené x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx potřeb (xx xxxx).
(3) Do doby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxxx x období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx pobytu, pokud xxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xx sobě jdoucích xxxxxx x pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx nepřesáhlo 12 po sobě xxxxxxxx měsíců, pokud xxx xxxxxxx pracovně xxxxxx do zahraničí. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx období nepřítomnosti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 12 po sobě xxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 nezapočítává.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxx dále vydá xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx modré karty, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 let; xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx členských xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx karty xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx po dobu xxxxxx než 18 xxxxxx. Do požadované xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx držitele xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřítomnosti xxxxxxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 18 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území.
(5) Xxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x cizinec, xxxxx x xxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na území xxxxxx xxxxxxx x xxxx jeho nepřítomnosti xx území, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx od skončení xxxxxxxxx xxxxxx povolení.

§69
(1) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x) nebo x) xxx xxxxx též xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx vydáno,
a) pobývá xx xxxxx x xxxxx přechodného xxxxxx x je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx, jemuž byl xxxxxx xxxx x xxxxxx uvedených xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx11),
x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xx xxxxx xx základě vydaného xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jeho spolupráce x orgánem xxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx x prokázání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x lidmi xxxx xxxxxxxxx organizování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx podává xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67.
(4) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) lze xxxxx xxx ministerstvu, xxxxx cizinec, xxxxx xx být xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 odst. 1 xxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xxxxx xx území xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xx území podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),3a); xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 5 xx xxxxxxxx xxxxx též xx zastupitelském xxxxx.

§69a

§69a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69x

§69x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§70
(1) Žádost x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx se podává xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x) xxx jméno, příjmení x xxxxxxx jména, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, nejvyšší dosažené xxxxxxxx, xxxxxxxx, zaměstnání xxxx xxxxxxxxx na xxxxx (xxxxxxxx zařazení, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), účel xxxxxx xx xxxxx, zaměstnání xx xxxxxx xx xxxxx (pracovní xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), poslední xxxxxxxx x cizině, adresu xxxxx xxxxxx xx xxxxx, předchozí pobyt xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxxx x místo xxxxxx), xxx xxxxxx xx xxxxx, číslo x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, datum narození, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx manžele nebo xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx dětí, x
x) xxxxx, příjmení a xxxxxxx jména, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Cizinec xx xxxxxxx x žádosti x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx potvrzující xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx list, xxxxxx list xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, doklad x xxx, xx xxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx1a); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §68,
x) doklad x xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§71 xxxx. 1); xx neplatí, xxx-xx x cizince, xxxxx xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67 xxxx jde-li x xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx žádá x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx po dosažení xxxx 18 xxx x xxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. a),
e) xxxxxx xxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podklad x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) xxxxxx státem, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx občanem xxxx x němž xx xxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxx, v xxxxx cizinec x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší než 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx prohlášení v xxxxxxx, xx tento xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx povinnost xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu2), xxxx který žádá x povolení k xxxxxxxx pobytu xxxxx §67; xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1, xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §87, který xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx věku 18 xxx x xxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx, je-li o xx požádán,
f) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území (§71 xxxx. 2),
x) souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x trvalým xxxxxxx dítěte xx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s tímto xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; to xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx tento xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx jeho xxxx nezávislých předložit xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x seznamu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx českého jazyka xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx (§182a xxxx. 2), xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxx nezletilým xxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) x xxxxxx na území xx základě povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) x x).
(4) Cizinec xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu podle §66 je povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo ministerstva xxxxxxxxx lékařskou xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. O předložení xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx důvodného xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(5) Doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xx xxxxxxxxxx xx cizince, který
a) xxxxxxxx věku 15 xxx,
x) xxxxxxx, že x xxxxxxx 20 xxx xxxxxxxxxxxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx střední xxxxx nebo nejméně 1 akademický xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx zaměřený na xxxxx jazyk xx xxxxxx škole,
c) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx svou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx [§182a odst. 2 písm. x)], xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx 67 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §87 odst. 7 xxxx. x) xxxx 4,
e) prokáže, xx xx tělesné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vliv xx xxxx schopnost xxxxxxxxxxx, xxxx
x) dosáhl xxxx 60 xxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxx českého jazyka x rozsahu stanoveném xxxxxxxxx Ministerstva školství, xxxxxxx x tělovýchovy [§182a odst. 2 xxxx. x)], xxxxxxxxx xxxxxx prokazující požadovanou xxxxxxx českého xxxxxx xxxxxxx a požadovat xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nový xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vydá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.5.2013 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 344/2013 Xx.)
§71
(1) Za xxxxxx x zajištění prostředků x trvalému xxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx prokazující, xx xxxxxx cizince xx xxxxxxxxxx a xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx [§42x xxxx. 3 xxxx. x)] xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxx x x ním společně xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx na bydlení xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx9e) xxxx částky, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prokáže xxxx částku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx posuzovaných xxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §66 xxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příslibu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přídavku xx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x systému xxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxx xxxxx výpočtu xxxxxx se §8 xxxx. 2 až 4 xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nepoužije. Xxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx potvrzením zaměstnavatele x xxxx průměrného xxxxxxx měsíčního výdělku, xxx-xx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příjmů fyzických xxxx, jde-li x xxxxxx x podnikání. Xxxxx xxxxx prokázat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxx x xxxx vedeného x xxxxx xx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx cizinec xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výměr xxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx bytu xxxx domu, doklad x xxxxxxxxxxxx užívání xxxx anebo domu xxxx písemné potvrzení xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx může xxx zajištěno pouze x xxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx stavebního zákona xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx souhlas xxxx xxxxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx písemné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx.

§72

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 dnů, x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, rodného listu, xxxxxxxx listu, dokladu xxxxxxxxxxxxx požadovanou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx cizince, pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§73

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x zařazení do xxxxxxxx xxxxxxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxx.

§74
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, a to xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx podpisu, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx těžko překonatelná xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx.

Důvody pro xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x trvalému xxxxxx
§75
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx uvedené údaje xxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxx neodpovídají skutečnosti,
b) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx území x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (§154),
x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxx důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§169 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxxxxxx nebo ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x), xxxx
x) x řízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x žádosti x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67 xxxx §68.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních států,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území,
c) cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174),
d) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 xxxx xxxxxxxx nemocí,
e) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2 xxxx. x),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx přiměřené z xxxxxxxx xxxx zásahu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(3) X důvodům xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 ministerstvo nemusí xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxxx xxxxxx mezinárodního xxxxxxx.
(4) X důvodu xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 4, xxxxxxxxxxxx projedná xxxxxx xxxxxx povolení xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx zařadil do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x tomuto zařazení. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx zařadil.

§76

Xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizinci trest xxxxxxxxx10) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx cizinci přiznal xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx7c), xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx mocí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§77
(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx
x) xxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxx získat povolení x trvalému xxxxxx, xxxxxxx pokud účelově xxxxxxx manželství xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx,
x) cizinci xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx žádosti neodpovídají xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx pobýval xxxx xxxxx států Xxxxxxxx unie nepřetržitě xx xxxx delší xxx 12 xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvody, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x narozením xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx odborným xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx do zahraničí,
d) xxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx nepřetržitě po xxxx xxxxx xxx 6 let,
e) xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyplývajícího z xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xx xxxxxxx požádá, xxxx
x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx modré xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 24 xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx zruší, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, že by xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx,
x) zanikne do 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx, xxx který xxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxx,
x) xxxx zrušena xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx uděleného xxxx, xxx x xxxxxxx, xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, pečoval,
d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 odst. 3,
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xx informačního systému xxxxxxxxx států a xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zařadil, xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, po xxxxxxx vyhodnocení xxx xxx xx to, xx trvá důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek,
f) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování rozhodl x xxxxxxxxx cizince xx svého xxxxx9a) x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody v xxxxx xxxxxxx 1 xxx anebo pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx některého státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x důvodů xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx cizinců na xxxxxx xxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx cizinci xxxxxxxx příkaz; cizinec xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§78

§78 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§79

§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§80

§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§81

§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§82

§82 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Díl 2

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropském společenství xx xxxxx

§83

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx přizná cizinci xxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx7c) (dále jen "xxxxxxxx xx xxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx (§68),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx podle §71.

(2) Xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx přizná xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vydáním xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx požádá x xxxxxxx podmínky xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx přizná xxxxxxx, xxxxx je držitelem xxxxx xxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx území členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx držitel xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx let xxxx držitel modré xxxxx xxxxxxxxxxx pobývá xx území. Do xxxxxxxxxx xxxx 5 xxx nepřetržitého xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxx xxxxx karty xxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 18 xxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx, kterému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx (§85 odst. 1), xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx alespoň 5 xxx x xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §71. Xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§68), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§84

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7c).

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x povolení x pobytu xxxx xxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx [xxxxx xxxxxxxxx xxxxx] xxx [xxxxx]", xxx-xx x xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§85

(1) Ministerstvo rozhodnutím xxxxx platnost xxxxxxxxxx x přiznání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx-xx důvody xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) rezident xx území závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx unie rozhodl x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx záznam "xxxxxxxx x pobytu xxx dlouhodobě pobývajícího xxxxxxxxx - XX"7c).

(3) Xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Skončení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu

§86

§86 (xxx 3) zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

XXXXX XXx
XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXXXXXXX PŘÍSLUŠNÍKŮ XX XXXXX
Xxx 1
Xxxxxxxxx xxxxx
§87x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxxx Evropské xxxx
x) xxxxx xx xxxxx pobývat přechodně xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx13) x
x) neohrozil bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejný xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx x vydání potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx občan Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pobytu, xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx činnost13a) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnost13a), a
e) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce13) xxxxxxxx x xxxxxxx Evropské xxxx, je xxxxxxx x žádosti předložit xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b), xxxxxx potvrzující, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x jde-li o xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx doklad xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxxx osobou.

§87b
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie x hodlá na xxxxx xxxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx13) xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx podat xx xxxxx do 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2 písm. x), xxxxxx potvrzující, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxx-xx x cizince xxxxx §15a odst. 1 xxxx. d), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx.

§87c

(1) Občanu Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx cizího xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, který xxx xx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxx xx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, jenž sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx povinen xxxxxxx x povolení x přechodnému pobytu xx xxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx vstupu xx xxxxx. Rodinnému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxxxxxx. Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx předloží také xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Evropské unie.

§87x
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx území x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x důvody xxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xx xxxx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo systému xxxxxx v xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx (§106 odst. 3), x výjimkou osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx13b),
x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx pobytu xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxxx
x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxx xxxxxxx pomoci x xxxxxx nouzi České xxxxxxxxx (§106 xxxx. 3), x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství13b),
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx způsobem narušuje xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx xxxx xxxxxxxx nemocí, xxxxx x xxxxxxxx onemocnění xxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxx xx území,
za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx z hlediska xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxx stanoví lhůtu x vycestování x xxxxx a xxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xx zánik xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx se §76 xxxx. a), x) x x) xxxxxxx xxxxxxx.

§87x
Xxxxxx xxx zamítnutí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §87d odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxx, jestliže xxxxxxx
x) xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud x takovému onemocnění xxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxx xx území,
b) je xxxxxxx xx informačního xxxxxxx smluvních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, že xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo
c) xx xxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, zejména pokud xxxxxxx xxxxxxx manželství xxxx jeho účelově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxx vážného xxxxxx xxxxxxxxx k výslechu (§169 odst. 2), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxx jeho xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xx xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států, x x řízení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§87x
Xxxxxx ukončení přechodného xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b), xxxxx sám xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, přechodný pobyt xx území, xxxxx x xx xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §87e.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx ukončí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie přechodný xxxxx na území, xxxxx
x) občanu Xxxxxxxx xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x vyšší xxxxxxx škole nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dítěte xx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx přechodného pobytu xx xxxxx xxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx-xx xx rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx Evropské unie xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x rozvodu manželství xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xx xxxxxxx jestliže

1. xxxxxxxxx příslušníku občana Xxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10c) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styku x dítětem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx území, xxxx

2. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx o prohlášení xxxxxxxxxx za neplatné xxxx xxxxxxxxxx trvalo xxxxxxx 3 xxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx měl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 xxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromého xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx stanoví xxxxx x vycestování x území x xxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k přechodnému xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské xxxx xx §76 xxxx. x), b) x x) xxxxxxx xxxxxxx.

Díl 2
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
§87x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx občanu Evropské xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13)
x) xx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti13a) xxxxxx xxxx stanoveného xxx vznik xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx13c) xxxx pro xxxxx xxxxxx xx starobní xxxxxx xxxx dosažením xxxxxxxxxxx xxxx13d) x x tento důchod xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx podáním xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx vznikl xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx13e),
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xx každý xxx nebo xxxxxxx xxxxxx týdně xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zde xxx xxxxxxxxx, podnikal xxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 let, xxxx
x) jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxx xxx svěřen xx náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx13), xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádá x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx pobyt xx xxxxx x xxxxx Xxxxx republiky.
(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xx doba xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xx xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx, podnikal xxxx provozoval jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie x zpravidla xx xxxxx den xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx doby pobytu xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx unie, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a) xxxx xxxxx manžel xxxxxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx sňatku x xxx xxxx xxxxxxx xxxx státního občanství.
(6) Xxxx, po xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx republiky - xxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x), xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) ukončen xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxx nepřesáhne xxxxxx 6 měsíců xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx dobu
a) z xxxxxx xxxxxx povinné xxxxxxxx služby, xxxx
x) xxxxx xxxxx nepřítomnost xxxxxx delší xxx 12 xx sobě xxxxxxxx měsíců, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dítěte, xxxxxxx xxxxxxxxxx, studium xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx.
(8) Xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx, který xxx xxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §87 xxxxxxx obdobně.

§87x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx povolení x trvalému xxxxxx13)
x) xx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xx 2 letech xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx je nejméně 1 xxx rodinným xxxxxxxxxxxx státního občana Xxxxx republiky1a), xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx1a), který xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x trvalému pobytu, xxxx
x) jestliže xx xxxxxxxxxx osobou po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie1b), xxxxx na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

1. xx xxx úmrtí pobýval xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 2 xxx,

2. x xxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

3. pozbyl xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx s tímto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx nabytím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx žádost xxxxxxxx x trvalému xxxxxx
x) xxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo
b) x humanitárních xxxxxx, xxxxxxx

1. z důvodu xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxx xx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sám x xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxx-xx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nezletilé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítě xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx je xx území xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zletilé xxxxxxxxxxxx xxxx občana xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx1b), kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu na xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx nepřetržitost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx území xx §87g odst. 7 vztahuje obdobně. Xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx xxxxxxxxxx i xxxx xxxxxx xx xxxxxxx dokladu vydaného x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),3a), xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§87i
(1) X xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) cestovní doklad,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx §87g xxxx. 1, jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx §87h odst. 1, xxx-xx x xxxx rodinného xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx x oprávněnosti xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bytu xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpisem, xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx souhlas x xxxxxxxxxx. Ubytování xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a je xxxxx stavebního xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxx ověření xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li potvrzení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§87x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx xxxx (§87r), x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87t)12a). Xxxxx x xxxxxxxx podle xxxx první se xxxxxx Evropské unie xxxx jeho rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxx xxxxxxx právní xxxx.

§87k
Důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,
x) se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx účelově xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx žadatel xxxxxxxx x evidenci nežádoucích xxxx (§154) x xxxx důvodné nebezpečí, xx xx xxxx xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,
d) žadatel xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie1b) a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxx vyhodnocení xxx xxx xx xx, xx xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnost xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxx xxxxxxxx nemocí, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepřetržitého pobytu xx xxxxx x x xxxxxxxx onemocnění xxxxx xx 3 xxxxxx po xxxxxx xx xxxxx,
x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nedostaví k xxxxxxxx (§169 xxxx. 2), xxxxxxx vypovídat xxxx xx xxxxxxxx xxxxx nepravdivé skutečnosti, xxxx
x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87g xxxx 87h.
(2) K důvodu xxxxx odstavce 1 xxxx. d) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxx xxxxxxx zvláštního zřetele, xxxx x důvodu xxxxxx mezinárodního závazku. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx smluvním xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, které xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států zařadil.

§87l
Důvody pro xxxxxxx x xxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx zahájeno řízení x správním xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Evropské unie, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), x xx zařazen xx informačního systému xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zařadil, xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,
x) se xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx delší xxx 2 po xxxx xxxxxx xxxx,
xx xxxxxxxx, že rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx do xxxx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx, jestliže x xx držitel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§87x

Xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx §76 xxxx. x), x) nebo x) xxxxxxxx obdobně.

Xxx 3

Xxxxxxxxx a xxxxxxx

§87x

Xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx na území

(1) Xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx držitel xxxxxxxxx xxx jméno, xxxxxxxx x ostatní jména, xxxxx a místo xxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx.

§87x

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx; vyhotovuje xx v jazyce xxxxxx a xxxxxxxxx xx dvou cizích xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx karta xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx prokazuje xxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx jména, datum x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, adresu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, rodné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(3) Xxxxxxxx karta xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx dobu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, nejvýše xxxx xx 5 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxx dobu xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§87x
Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2 xxxx. x), x), x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx pobývá xx xxxxx společně x xxxxxxx Xxxxxxxx unie; xxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx ukončení xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx §87f.

§87x

Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx o povolení x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx českém a xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvyklostí.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx samostatný xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na území.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Evropské unie xx xxxxxx x xxxxx platnosti 10 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o 10 xxx, x xx x opakovaně.

§87x

Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nejpozději xx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu.

(2) X případě, že xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx žadatele xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Evropské unie xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad; xxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx dobu platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx zrušení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87l).

§87t

Průkaz x povolení x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému pobytu xx xxxxxxxx listinou; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx jazycích xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Průkaz x povolení x xxxxxxxx pobytu se xxxxxx xxxx samostatný xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, datum x místo narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx na xxxxx.

(3) Xx xxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xx §87r xxxx. 3 a §87s xxxxxxxx obdobně.

Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx. x 312/2013 Xx.)
§87x
(1) Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx xxxxx, x pobytové xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx latinkou x cestovním xxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v úředním xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Po xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx zbavení xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx příslušníka, vyznačí xxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, pobytové karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx.

§87v

(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který žádá x vydání potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx potvrzení.

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx žádá x vydání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx ztracený, zničený, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, cestovní xxxxxx x poškozený xxxxxx; xxxxxxx xx postupuje x x xxxxxxx, xx žádá x xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx §87z odst. 2. Xxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx průkazu xx skončení xxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxx §87z xxxx. 1 xxxx. g), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxxx změny v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx, ve xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx prokazující požadovanou xxxxx. Nelze-li požadovanou xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; x xxxxxxx případě xx xxxx držitel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx změna xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské unie xxxxx xxx xxxxxx 180 dnů, x xxxxxxxx cestovního dokladu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§87x

(1) Xxxxxx o xxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazu x povolení x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazů xx xxxxxx na úředním xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

x) xxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, všechna xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, povolání, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (pracovní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxx xx vstupu xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, název x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx v cizině, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx území, předchozí xxxxx na území xxxxx než 3 xxxxxx (důvod x xxxxx xxxxxx), xxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx manžele xxxx xxxxxxxx x

x) jméno, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx a xxxx.

§87x
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx žádosti; xx xxxx dobu xx xxxx pobyt xx xxxxx xxxxxxxx xx pobyt xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx žádost, x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x řízení x předchozí xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§87x
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x povolení x trvalému pobytu xxxxxx
x) uplynutím xxxx x xxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx odcizení,
c) nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx zbavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky,
f) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx občana Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka xx xxxxx; xx neplatí, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx platnost xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxx poškozen tak, xx xxxxxx v xxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx nebo je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny, xxxx
x) xxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx přítomen x plně xxxx xxxxxx pro zrušení xxxxxxxxx průkazu, xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx zrušením jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx. Odvolání xxxxx rozhodnutí xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§87xx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx státního občanství Xxxxx republiky,
c) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o omezení xxxx zbavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxx Evropské xxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx požádal,
e) xxxxxx držitele xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx údaje x xxxxx hlášeného pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie xx území, xxxx
x) xxxxxxxxx držitele xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxx potvrzení
a) xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx přítomen a xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit vlastnoručně xxxxxxxxxx prohlášením xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx případě xxxxxxxxx.

XXXXX V

POBYT CIZINCE XXXXXXXXXX XX XXXXX

§88

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx pobyt xx xxxxx xxxxx xx dobu pobytu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 60 xxx xxx dne narození, xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx cizince xx xxxxx na vízum, xx xxxxxxx v xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stejného xxxxx xxxx, a xx xxxxxxx x xxxxx, kde xx xxxxxx x xxxxxx xx území, xxxxxx-xx xx území xx xxxxxxxxxx vízum, xxxx xxxxxxxxxxxx, pobývá-li na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx narozený xxxxxxx x době xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x území.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo povolení x trvalému pobytu, xx xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx trvalého pobytu xx xxxxx narozeného xxxxxxx xx okamžiku xxxxxxxx do xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx pobyt xxxxxx.

(4) Xxxx podle xxxxxxxx 1 xx považuje xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx žádosti x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nezávislé, xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx oznámit policii, xxxxxx-xx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx ministerstvu, xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§89

(1) K žádosti xxxxx §88 odst. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxx xxxxxx dítěte; v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx cizincem, xxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) rodný xxxx dítěte,

c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx.

(2) X xxxxxxx podle §88 odst. 3 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b).

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX

§90

(1) Postup xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) cizinci xxxxxxxxxxx x xxxxx vyznačením xxxxxx výstupního xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§91

Policie xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx příslušníku, xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x území i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) občan Evropské xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxx x skutečnost, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx průkaz x povolení k xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,

x) rodinný xxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, který sám xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, předloží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x skutečnost, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

§92

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx

Xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vydá na xxxxx38), xxxxxx vycestování x xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 15 let xxxxxx xx území x cestovním xxxxxxxx x má uděleno xxxxx, xx-xx podmínkou xxxxxx xx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xx uhradí xxxxxxx xxxxxxx s obživou xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území až xx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx policii v xxxxxxxxxxx x případným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xx xxxxxxx xxxxxx 15 let je xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx povolí xxxxxxxxxxx x území x při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX MÍSTA XXXXXX XX XXXXX

§93

(1) Xxxxxxx xx povinen xx 3 pracovních xxx xxx dne xxxxxx xx území xxxxxxx na policii xxxxx pobytu xx xxxxx (§97); xx xxxxxxx, xxxxx xxx x cizince mladšího 15 xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx ubytování. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pobytu xx policii xx xxxx nevztahuje xx xxxxxxx, který tuto xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx povinen xxxxxxx xx policii xxxxx xxxxxx na xxxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx 30 xxx; xxxx xxxxxxxxx se rovněž xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx nevztahuje xx cizince, xxxxx xxxx povinnost xxxxxx x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(3) X xxxxxxxx místa pobytu xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x vlastníkovi xxxxxxxxxxx, x xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

§93x
Xxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxx karta, xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §93 xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 odst. 2); xxxxxxxxxxx-xx jej, xx xxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx kopii xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx shodu x xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§93x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§94

§94 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§95

Povinnost xxxxxx xxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx7) xxxx v xxxxxxxx (§130).

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§96
(1) Fyzická xxxxx, xxxxx xxx cizinec xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx,13) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která zajišťuje xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx nebo xxxxxxx, xxxxx není způsobilý xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx úkonu, x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx vzniku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87).
(2) Xxxxx xxxxxxx v předchozím xxxxxxxx předloží policii xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxx orgánu sociálně-právní xxxxxxx xxxxxx a x případě fyzické xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx k trvalému xxxxxx na xxxxx.

§97
Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x §96 xxxx. 1 jsou xxxxxxx xxx hlášení xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx přihlašovaného cizince, xxx, xxxxx, xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx dokladu x xxxx, je-li x xxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx značku xxxxxxxxxx vozidla, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§98
Xxxxxxx změn
(1) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydána xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, x občan Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2 nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx potvrzení x přechodném pobytu xx xxxxx, anebo xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxx ministerstvu. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx změna místa xxxxxx xxxx delší xxx 180 dnů. Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informuje xxxxxxx.
(2) Za xxxxxxx xxxxx §87, který xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úkonu, hlásí xxxxx xxxxx xxxxxxx x §96 xxxx. 1.
(3) Xxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx změny xxxxxxxxxxxx. Povinnost xx xx cizince xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx bude xxxxx xxx 30 xxx.
(4) Cizinec, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxx víza, xx xxxxxxx hlásit xxxxx xxxxx xxxxxx xx území xx 30 xxx ode xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx mu xxxxx, xx změna xxxxx xxxxxx bude xxxxx xxx 90 dnů.
(5) Xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cizinec xxxx xxxxx podle §96 xxxx. 1 xxxxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx předložit xxxxxxx prokazující pravdivost xxxxx uvedených x xxxxxxxxx.

§98a
Zrušení xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx zruší údaj x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, kterému xxx xxxxxxx xxxxxx pobyt xx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxx-xx zápis xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pozměněných, neplatných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepravdivě xxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxx,
x) xxx-xx xxxxxx, na xxxxx adrese xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx zanikl,
c) xxxxx ubytování nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxx v §100 xxxx. x), xxxx
x) xxxxxxx-xx právo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx objektu, xx xxxxx adrese xx cizinec xxxxxx x xxxxxx na xxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx vymezenou část.
(2) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx návrh vlastníka xxxx xxxxx oprávněné x užívání xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx uvedeného xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx údaje o xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zrušil.

Xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx

§99

(1) Xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx každý, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx ubytované cizince x xxxxxxxxxxx považovat xx xxxxx blízké.

(2) Xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx smlouvou, podnájemní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x obdobným obsahem.

§100

Xxxxxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxxxx policii xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na soukromí xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx policii ubytování xxxxxxx (§102),

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxx ubytování poskytovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo kraji. Xxxxxxxx xxxxxx ubytování xx xxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxxx k zajištěným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro ubytování, xxxxx xxxx činit xxxxxxx

1. 8 m2, xx-xx ubytována xxxxx xxxxx,

2. 12,6 x2, xxxx-xx xxxxxxxxx dvě xxxxx; na každou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 5 x2,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx vydat xxxxxxxxx x ubytování s xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) vést xxxxxxx xxxxx a xx požádání xxxxxxx xx předložit xx xxxxxxxx; xxx zahájení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx ubytovaným x xx době.

§101
Xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ubytovaného cizince, xxx, xxxxx x xxx narození, státní xxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Domovní xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. f) vede xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx pro účely xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx postupně x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 6 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) X osobními xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx způsobem stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.15)

§102
Xxxxxxxx ubytování
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 pracovních xxx xx jeho xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 učiní útvaru xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uschová po xxxx 6 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXXX
XXXXXXXXXX
§103
Xxxxxxxxxx cizince
Cizinec xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xx první xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx policii, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, je-li podmínkou xxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx, pobytovou xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie, xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§97); xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx věku,
c) xxxxxx x řízení xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydaného Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxx xxxxxxxxxxx výsad x imunit xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným x §177 xxxx. 3, x xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx některého x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx předložením xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx; rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx totožnost předložením xxxxxxxxxx dokladu nebo xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx však xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) hlásit xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxx vydaném podle xxxxxx zákona; změnu xx cizinec povinen xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, x xx do 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxxx xxxxxxx, x xxx-xx x občana Evropské xxxx nebo jeho xxxxxxxxx příslušníka, ve xxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx,
x) chránit xxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxxx, poškozením xxxx zneužitím x xxxx, xxx obsahovaly xxxxxxxx údaje,
g) při xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fotografii,
h) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx neplatný xxxx zaplněný xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 dny xxxx xxxxxxxxx pobytu na xxxxx doklad xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x výjimkou xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xx xxxxxx vycestování x xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx ztrátu, xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx dokladu vydaného xxxxx xxxxxx zákona xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxxx doklad xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; obdobně xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx odcizení dříve xxxxxxx,
x) strpět xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajištěním xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx totožnosti, plněním xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx snímání xxxxxxxxxxxxxxxxx otisků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamů xxx podání xxxxxxx x udělení xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxx,
x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalším xxxxxxxxx x omezení xxxxxx x šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx h),
n) xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx cestovním xxxxxxxx x vízem, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak,
o) xx xxxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx; to neplatí, xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx1b), xxxx xxxxxxxxx příslušníka nebo x cizince, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany,
p) x případě, že xx území ponechá xxxxxxx mladšího 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92, x xxxx potvrzení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx kontrole,
r) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx pojištění xxxxx §180i xxxx §180j; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,
x) na požádání xxxxxxx xxxx ministerstva, xx-xx držitelem oprávnění x xxxxxx vydaného xx účelem xxxxxxxxx, xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxx výkon jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,
t) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízením xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§104
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Letecký xxxxxxxx nesmí xx xxxxx dopravit xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx dopravy x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx linkách xxxxx xx xxxxx dopravit xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx doklad nebo xxxxx, xx-xx xxxxxxxx x účelu x xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Dopravce15a) xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zajistit x xxxxxxx x xxxxx použitelným právním xxxxxxxxx Evropských společenství15b) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx dále xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx cizince
x) dopravil na xxxxx, xxxxxxxx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx podmínkou xxxxxx v tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx ho xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx dopravce xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xx xxxxx do 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, anebo ve xxxxx xx 7 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx se staví xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu2) xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx cizince xx území xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx,
x) byla-li cizinci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx víza x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxx-xx x xxxxxxx pobývajícího v xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cestě xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) xxxx i).
(5) Dopravce je xxxxxxx nést xxxxxxx15c) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx xx xxxx, než bude x souladu s xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Účinnost xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§105
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vazební xxxxxxx x věznice
(1) Soud, xxxxx xxxxxxxxxx rozhodl
a) x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x zbavení nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizince x xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxx,
x) o xxxxxxx, zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx") xxxx neplatnosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx,
x) x ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx cizinec, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx jeho xxxxxxx,
xxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince; x xxxxxxx pochybností xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx policie xxxxxxxxx podle sídla xxxxx.
(2) Ústav pro xxxxx zabezpečovací detence, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx místně xxxxxxxxx xxxxx sídla xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cizince ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx obdržené xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§106
Povinnosti xxxxxx xxxxxx správy
(1) Xxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, je-li podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,
x) nenastoupení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx pracovní xxxxx obsaditelné xxxxxxxxx xxxxxx karty xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, xxxxxx karta xxxx xxxxx karta; x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx e) xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §56 xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x dále xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, neudělení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Živnostenský xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zánik xxxxx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vízum xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx úřady xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx občan Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx modré xxxxx xxxxx xxxxxx x příspěvek xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx mimořádnou xxxxxxxxx pomoc. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Prahu xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx se xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx9o) je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxx měsíční příjem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)], xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společně posuzovaných xxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxx vydána zelená xxxxx, xxxx Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx neprodleně xxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jim xxxxx a mohou xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu35) xxxxxxxxx ministerstvo o xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x uznání xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx xx držitele xxxxx xxxxx.
(7) Xxxx, xxxxx xx určený x xxxxxx obchodního xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, který je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30), xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx, seznamu xxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Evropské xxxx.
(8) Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx unie.

§107
Povinnosti xxxxxx xxxx
(1) Xxx nalezne či xxxxx xxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxx x §108 odst. 1 , průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx na xxxxx, xxxxxx o povolení x trvalému xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx neprodleně xxxxxxxx policii.
(2) Xxx zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Zvoucí xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, která xxxxxxx státu nedodržením xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx ověřeném xxxxxxx.
(4) Xxx, kdo xx xxxxxxx xxxxx §15, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odstoupení xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Od xxxxxxx xxxxx §15 xxxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx území.
(5) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx odborná škola xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx organizace, xxxxx x xxxxxxxx uzavřela xxxxxx x xxxxxxxxx9j), xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dohody xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyřazení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetích xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9j).
(8) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx x některého x xxxxxx uvedených x §52 písm. x) až x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x týchž xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx karta xxxx modrá xxxxx x x tohoto xxxxxx mu xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx oprávnění x pobytu vydaného xx účelem xxxxxxxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx skončení pracovního xxxxxx xx vycestování xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxx xxxxx xxxx modrá xxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx je zajištěna xxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zaměstnala xxxxxxxx modré xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xxxxxx informovat xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx §10 x 126b.

XXXXX XX

XXXXXXXX DOKLAD

§108

(1) Xx xxxxxxxx doklad xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje

a) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b)

x) cizinecký xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx světa,

e) cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,15e)

x) seznam xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx Evropské xxxx,7b) xxxxxxxx-xx

1. xxxxxxxxxx žáků, xxxxx nejsou xxxxxxx xx prokázat xxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahujícím fotografii,

2. xxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, ve xxxxxx má žák xxxxx xxxxxxxx, xx xxx je xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx žák xxxxx xxxxxxxx, oznámil Xxxxx xxxxxxxxx, xx má xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad.

(2) Xx xxxxxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cizím xxxxxx za účelem xxxxxxxxx xx zahraničí, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx provedení x xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx území x xxx x ní xxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) fotografii xxxxxxxx,

x) xxxx x době xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) pro účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxx být xxxxxx 10 let, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx a xxxx jeho xxxxxxxxx xxxx být delší xxxxxxx x 3 xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o udělení xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§109

(1) Xxxxxxxxx pas, xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx dále stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx k xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx xxxxxxx.

§110

§110 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

§111
(1) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx, pohlaví, xxxxx číslo, bylo-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx a stát xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x místo, xxx xx hlášen k xxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxx o xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu podle §113 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x cestovním xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxx všechny xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx dokladu. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §113 odst. 1 x 2 xxxx dále xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§112
Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), xxxxx neobsahují xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxx obdobně jako xxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx se nevyžadují.

§113
(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx; xxxxxxxx mladším 15 xxx s xxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platnosti průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a). Xxxxxxxxx pas xx xxxx ve xxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Cizinci, xxxxx xx vydáván xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, se xx xxxx žádost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxxxxx cizineckém xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji x správnost x xxx zpracovávaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx technického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxx zobrazených xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovanými x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pasu. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji, popřípadě xxxxxxxx nesprávnosti x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo v xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx právo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu.
(2) Cizinci xxxxxxxx 12 let, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15f) nestanoví xxxxxxxx xxxxxxx hranici, nebo xxxxxxx, x xxxxx xxxx možné x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postižení xxxxx xxxxx, xxxxxxx otisky xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx pas x xxxxxxx dat, x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obličeje. X nosiči xxx xx x xxxxx xxxxxxx uveden xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx cizince. Cizinecký xxx xx vydá xx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx x platí pro xxx doba xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx než 30 xxx, xx xxxx xxxxxxxxx pas xxx nosiče dat x xxxxxxxxxxxxx údaji x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx doklad xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a), xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx-xx xxxxxx xxx 6 xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx cizinci xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nezávislá, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklad, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx pas xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx: xxx xxxxxxx, kód xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx cizineckého xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxxx, doba xxxxxxxxx cizineckého xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx číslice, xxxxx xxxx xxxxxxxx vyjádřením xxxxxxxxx údajů ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxx cizineckého xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx ztrácí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zániku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 anebo xxxxxxxxx nebo zánikem xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a).
(6) Údaje xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxx zpracovávat xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxx vydá xxxxxxxxxxxx
x) xx žádost xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx platný xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, že xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx své xxxx xxxxxxx,
x) xx žádost xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,
d) xx žádost xxxxxxx, xxxxx byla udělena xxxxxxxxx ochrana podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, xx xx xxx nemůže z xxxxxx nezávislých xx xxx vůli xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx nosič xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k vydání xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nosiče dat x xxxxxxxxxx x xxx zpracovaných biometrických xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx poškození xxxx xxxxxxxxxxx nosiče dat x biometrickými údaji.
(9) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pravosti cizineckého xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx cizince pomocí xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x cizineckém pasu, xxxxxxxxx porovnání biometrických xxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§114
Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti
(1) Xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx xxxx xxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxx si x důvodů nezávislých xx xxxx vůli xxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxx způsobem, xxxx
x) xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx hospitalizován x xxxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx a podepsal xxxxxx prohlášení podle §92 xxxx. b).
(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 vydá policie xxxxxxxx průkaz totožnosti x dobou platnosti xxxxxxx na 180 xxx x s xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx států xxxxx.
(3) Xxxxxxx vydá cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pobývá na xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx krátkodobého xxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x xxxxxxxxxxx xxxx policie xxxxxx cizinci, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto a xxxxx nemá xxxx xxxxxxxx doklad.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti k xxxxxxxxxxx xxxx ministerstvo xx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx si x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklad jiným xxxxxxxx, xxx-xx mu xx xxxxx povolen xxxxxxxxxx pobyt,
b) xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxx xx xxxxx bez platného xxxxxxxxxx dokladu, xxxx
x) xxxxxxx bylo vydáno xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x) xxxx b), xxxxx xxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxxxx totožnosti vydá x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x c) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 365 xxx a s xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci, xxxxx pobývá xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, po
a) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx,
x) xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 3; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x zrušení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a),
x) xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx (§87),
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx z xxxxxx podle §33 xxxx. 3; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, pokud xx xxxxxx x xxxxxx nezávislých xx xxxx vůli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx; xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx se xxxx x xxxxxx platností xx všech států xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx platnosti povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx území.
(7) Zastupitelský xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx totožnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vízum a xx
x) xxxxxxxx azylanta xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x azylantem xxxx xxxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx azylanta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx ho x důvodů na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mu xxxxx xxxxxxx nebezpečí xxxxx xxxx39) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx držitelem.

§115
Xxxxxx xxx xxxxxx x xxx nevydání xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x)
(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx vydání.
(2) Xxxxxxxxx xxx, cestovní průkaz xxxxxxxxxx nebo cestovní xxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxx vydaný doklad xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx, proti xxxxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vyživovací povinnosti xxxx xxxxxxxxxx závazků, xxxx
x) je xxxxxx xxxxxxx stíhání xxxx xxxxx xxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx uložený xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx prominut xxxx xxxxx trestu xxxxx xxxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(3) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx z xxxxxx xxxxx §113 odst. 7 xxxx. x), xx-xx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států.

§115x

Xxxxxxxx cestovní doklad Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx15e) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxx Xxxxxxxx unie,1b) xxxxx cestovní xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, popřípadě není xxxxxxx x dispozici, xxxxxxxx stát, jehož xx xxxxxxx občanem, xxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx nachází, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx konzulární xxxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dosažitelné. Podmínkou xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx je, xxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx občanem, s xxx vyslovil souhlas.

(2) Xxxxxxxx cestovní xxxxxx Xxxxxxxx unie lze xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx žadatel xxxxxxx nebo ve xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxx, xxxxxxxx výšku, xxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kontaktní xxxxxx a odůvodnění xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, prokazující xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx stát, xx něhož xxxxx xxxxxxxx, x připojí xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx platnosti xxxxxxxxxx době xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx niž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cestovního dokladu Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxxx státu Evropské xxxx, jehož xx xxxxxxx občanem.

§115a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 559/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

§116

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx,

x) xxx poškozen xxx, že xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx celistvost,

d) xxxxxxxx nesprávné xxxxx xxxx neoprávněně provedené xxxxx,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx mrtvého.

§117
Zadržení xxxxxxxxxx dokladu
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole nebo xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyl xxxxx na jméno xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx nezdůvodní, proč xx takový cestovní xxxxxx v držení,

b) xxxxxxxx doklad xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx f), xxxxx xxx lze považovat xx neplatný xxxxx xxxxxx zákona,
c) xxxxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 1 písm. x), x), c), x) xxxx x), xxxxx xx orgánem xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, prohlášen za xxxxxxxx nebo odcizený.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx bude xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx tento xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení.
(3) Policie xxxx držiteli cestovního xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), e) nebo x) xxxxxxxxx o xxxx zadržení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, a xxx-xx x xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxxxx podle §114 xxxx. 5 x 6 xxxx x xxxxxxxxx pas xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 7, xxxxxxxxxxxx, x uvedením xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jeho vrácení xx 15 xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx po 60 xxxxx xxx dne xxxxxxx zničí, xxxxx xxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), c), x) nebo h) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx předá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, pokud xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo x doklad, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.5.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx. a 312/2013 Xx.)
§117x
Xxxxxx x povolení x pobytu
(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx cizincům x povoleným xxxxxxxxxxx xxxx trvalým pobytem xx xxxxx.
(2) Průkaz x povolení k xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad xxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx jsou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx 6 let, xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx40) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x něhož xxxx možné pořídit xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx anatomických xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x němž xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx dat xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx údaj, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx40) a dále
a) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
1. xxxx a xxxx xxxxxx,
2. xxxxx xxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
4. xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
5. xxxxxx xxxxx §42x xxxx. 8,
6. xxxxxx xxxxx §42x xxxx. 7,
7. xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxx,
x) v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
1. xxxx pobytu,
2. xxxxx číslo,
3. místo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
4. xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx,
5. xxxxxx podle §84,
6. záznam xxxxx §117x xxxx. 2,
7. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Ministerstvo pořídí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jeho podpis, xxxxxx x dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Současně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x cizinci xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx cizincem x xxxxxxx průkazem, x xx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxx x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxxx nosiče dat x xxxxxxxxxxxxx údaji x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Funkčnost nosiče xxx a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícího srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaji zpracovanými x xxxxxx xxx xxxxxxx o povolení x pobytu. X xxxxxxx xxxxxxxx nefunkčnosti xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zpracovaných x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xx cizinci xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o ověření xxxxxxxxxx xxxxxx dat. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji xx xxxxxxx xxxx xxxx průkaz o xxxxxxxx k pobytu; xxxxxx nového průkazu x tomto případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxxx nosiče xxx x biometrickými xxxxx xxxx xxxxxxxxx okolnostmi, x xxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxx údaje xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu a xxxxxxx totožnosti xxxxxxx, x xx porovnáním xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx vedenými x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx x nosiči xxx x xxxxxxxx zobrazenými xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxx, xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx ověření xxxxxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxxxxxxx otisků prstů xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx účely x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.
§117a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011
Původní znění - xxxxxxxx od 1.5.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx. a 312/2013 Xx.)
§117x
Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Cizinec x xxxxxxx xxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxxxxx v xxxxxxx x povolení k xxxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxx "XXXXXX DRŽITEL XXXXX XXXXX XX", xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxx držitelem xxxxx xxxxx, který pro xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §68 x 83.
(3) Xxxx x omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx úkonům xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§117x vložen právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x

Xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Průkaz o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 odst. 4 xx 7 xxxx §44a xxxx. 1 x 2.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx.

§117x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s účinností xx 1.5.2011

§117x
Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx cizince x povoleným xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lze prodloužit, x to x xxxxxxxxx, o 10 xxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x 5 xxx.
(2) Xxxxxxx xx povinen požádat xxxxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx ve lhůtě 90 xxx před xxxxxxxxx této xxxx.
(3) X xxxxxxx, že xxxxxx žádosti xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx tuto žádost xxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx důvodů.
(4) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx doklad.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxxxxxx neprodlouží, xxxxxx-xx xxxxx xxx zrušení xxxxxxxx k trvalému xxxxxx podle §77.
(6) Xxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, je xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx podpisu, který xx xxxxx x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx biometrických údajů, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x

(1) Cizinec, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx průkaz xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nosičem xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx o vydání xxxxxxx x povolení x pobytu po xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §117f.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx o provedení xxxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, který xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §117f xxxx. 1 xxxx. x), je xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 je xxxxxxx xx xxx xxxxx vydání xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání průkazu x povolení k xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx určen k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx cizinci x jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Cizinec je xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx ode dne xxxxxxxx biometrických xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu.

§117e vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.5.2011

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§117x
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x) uplynutím doby x něm xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo zbavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
x) nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení povolení x pobytu,
e) xxxxxxx xxxxxxxx občanství České xxxxxxxxx,
x) xxxxxx cizince xxxx nabytím xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx o místu xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx na území (§83), který x xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxx
x) dnem xxxxxx nového xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dni xxxxxxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu, xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxx v něm xxxxxxx xxxx nečitelné xxxx xx porušena xxxx celistvost,
b) xxxxxx xxxxxxxx nesprávné údaje xxxx neoprávněně provedené xxxxx,
x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podepsaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx souhlasí. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx v xxxxx xxxxxxx přípustné.
§117f vložen xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na zařízení xxxxxxxxxxxxxx zpracování údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x podpisu cizince xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx nosič xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx technická xxxxxx xxxx xxxx xxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx průkazy x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx nosič xxx x biometrickými xxxxx.

(2) Xxxxxxx x povolení x pobytu bez xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 6 měsíců, x to xx xxxxx štítku, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) x x) nastaly poté, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zpracování, xxxxx se tyto xxxxx x provozním xxxxxxxxxxx systému podle §158a xxxx. 4 x xxxx, xxx xxxxxxx skutečnosti pominou, xxxx xxxxxxxxxx využity xxx xxxxxx tohoto xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx cizinci xxxxx xxxxxx o povolení x xxxxxx bez xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xx xxxxxxx xx xx xxxxx osobně xxxxxxxx xx ministerstvo ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx, x xx xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; výzvu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx pominou xxxxxx x vydání xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx obsahující xxxxx xxx x biometrickými xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu bez xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx cizince xxxxxxxxxxxx neprodleně po xxxx dodání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.5.2011

XXXXX X
SPRÁVNÍ VYHOŠTĚNÍ
§118
(1) Xxxxxxxx vyhoštěním xx xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx území, xxxxx je xxxxxxx xx stanovením xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx cizinci xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, stanoví policie x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(2) Xxxxxxxx vyhoštěním občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx je xxxxxxx se stanovením xxxx x xxxxxxxxxxx x území x xxxx, xx xxxxxx xxxxx umožnit cizinci xxxxx na xxxxx.
(3) Xxxx x xxxxxxxxxxx x území se xxxxxxx v xxxxxxx 7 až 60 xxx. Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 písm. x), je policie xxxxxxxxx xxxxxxxx dobu x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx 7 xxx. Pokud xx podle rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doba k xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx trvání zajištění xxxxxxx, začíná xxxx xxxx xxxxx ode xxx ukončení xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx zajištěn, xxx xxxx doby se xxxxxxxxxx přerušuje.
(4) Xx xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx cizinci xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx xxxx občanovi Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xx nezapočítává xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxx správního xxxxxxxxx se za xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdržování xx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xxxxx pobyt na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2) nebo xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx3a) xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx důsledkem xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nepřiměřený zásah xx soukromého xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx, xxxxxxx cizinci udělí xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx vycestovat x xxxxx v xxxx xxxxxxxxx výjezdním xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§119
Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Policie xxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xx xxxxxx nelze xxxxxxx umožnit vstup xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xx xx 10 xxx,

1. xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu užitím xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx základy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území anebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na území xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xx 5 xxx,

1. xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrole dokladem, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx dokladem jiné xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. prokáže-li se xxxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx dokladem, xxxx xx xxxxxxxx x důvodů uvedených x §116 xxxx. x), x), x) xxxx x),

3. xx-xx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxx oprávnění x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podmínkou xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo na xxxxx provozuje xxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu16) xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx jednat xx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxx-xx xxxxxxx státní hranice x xxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx pokusí,

7. xxxxxxxx-xx xxxxxxx státní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přechod,

8. xxxxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx smluvních xxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx je xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobývat přechodně xxx xxxx nebo xx krátkodobé xxxxx, xxxx

9. xxxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxxx porušení tímto xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx výkon xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xx 3 roky,

1. pobývá-li xxxxxxx xx území xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx, xx x tomu xxxx xxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx,

3. uvedl-li cizinec x xxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx rozhodování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

4. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie1b) xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx Evropské unie1b) xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx
x) ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pořádek; xx xxxxxxx, jde-li x občana Evropské xxxx, který xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 10 xxx, nebo
c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že trpí xxxxxxxx nemocí, pokud x takovému xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území, se xxxxxxx xx xx 10 xxx, xxx-xx x xxxxxxx vyhoštění x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) anebo x), xxxx xx xx 3 xxxx, xxx-xx x správní xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x).
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxxxxx xxxx vědeckého xxxxxxx xx území, xxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx trpí xxxxxxxx nemocí, a x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění cizince, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx vydat xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx cizinec xxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx x s xxxxxxx xx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx nepostačuje xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, který rezidentovi xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx postavení xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7c).
(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá na xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu rezidenta xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu, prověří x příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx nadále platné. Xx-xx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhostit xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx byl xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx
x) xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxx,
x) xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx jestliže xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx2) xxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xx žádost cizince xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3a), xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o přiznání xxxxxxxxxx účinku xxxxxx xx xxxx dočasné xxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxxxx.
(9) Jde-li o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§180c), xxxxxxxx xx neprodleně xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx opatrovníka.

§119x

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 6 a 7 xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx žádající x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xx území xxxxxxxx xxxxx xx státu, xxx mu hrozí xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx16a), x na xxxxx vstoupí xxxx xxxxxx bez xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx přihlásí xxxxxxx nebo ministerstvu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx svůj xxxxxxxxxxx vstup nebo xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění podle §119 nelze vydat, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx nepřiměřený xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx rodinného života xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §119 lze xxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxx, nebo xx-xx xx x jeho xxxxx x souladu x Úmluvou x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem ochrany xx území xxxx xx takové xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx cizinci, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx přispěla x xxxxxxxx xxxx odsouzení xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx poskytnutou spolupráci xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx.

(6) Policie občanu Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx způsobem xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx o vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevydává, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx přede xxxx 13. xxxxx 2009.

§120

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolením x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na území, xx xx

x) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx mohl při xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxx síly xxx xxxxxxxxxxx politických xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx směřující x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx xxx xxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx

x) 3 xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §77 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, lze xxxxx pouze x xxxxxxx, xx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx a x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jde-li x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, ledaže by xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) občana Xxxxxxxx unie, který xx xxxxx pobývá xx xxxx xxxxx xxx 10 xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xx xxxxxxx xx na 10 xxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx důsledkem xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§120x
(1) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění podle §119 a 120 xx povinna xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je možné (§179); to xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx přechodu x xxxxxxx xxxxxxxx uvede, xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx.
(2) Vzniknou-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o vyhoštění, xxxxxxx vydá xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5d) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, policie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx (§33 xxxx. 3).
(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5d). Dnem xxxxxx právní moci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx je povinen xxxxxxxxxx x území.
(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požádat ministerstvo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxxxxxxx-xx xxxxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, oprávnění xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaniká. Oprávnění xxxxxxx nezaniká, pokud xxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Platnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaniká, xxx-xx xxxxxxx udělen xxxx. Xxx-xx x rozhodnutí x správním xxxxxxxxx xxxxx §119 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxx omezení vstupu xxxxxxx xx území.
(8) Xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx vyhoštění zaniká, xx-xx xxxxxxxxxx, kterým xxxx udělena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx po xxxx
x) xxxxxxxxx xx době xxxxxxxxx x rozhodnutí x správním xxxxxxxxx xxx omezení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx §119 odst. 1 xxxx. x) xxxx b), xxxxx xxxxx §120 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),
x) xxxxxxxxx xx jedenapůlnásobku xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx omezení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx o rozhodnutí xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx §120 xxxx. 1 xxxx. c).
(9) Xxxx stanovená x xxxxxxxx 7 x 8 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx azylu anebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(10) Xxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx zahájeno řízení x správním xxxxxxxxx x xxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3, o xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mzdu nebo xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx zaslání mzdy xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, že xx osobou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx pobyt. Xxxx xxxxxxx xxxxx, že xx xxxxx informovat xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx41) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§121

Xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx s přijetím xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx vyhoštění xx xxxxxx státu.

§122

Podmínky k xxxxxxxxxx xxxxxxxx správního vyhoštění

(1) X době, po xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx cizinci xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx neudělení xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx by xxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx území, policie xxxxx vízum nebo xxxxxx vstup na xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxx xxxxxxx z xxxxxx.

(3) Xxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx stanovit xxxxxxx xx 30 xxx.

(4) Po xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahující zdůvodnění xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Policie xxxx na xxxxxx xxxxxxx vydat xxxx xxxxxxxxxx5d), kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx důvody xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx,

x) jde x xxxxxxx, který xxxxxxx, xx dobrovolně xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx stanovené x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vzhledem x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xx jedná o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxx cizinec xxxxxxxxx xxxxx x integraci xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jeho rodinného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx okolností, xxxxx xxxx důvodem vydání xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx do náhradní xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx a podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx snahu x xxxxxxxxx na xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xx žádost cizince, xxxxx xx po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx stal občanem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx5d), kterým xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx bezpečnost státu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx policie xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx unie.

§123
Úhrada xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx spojené se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, přepravní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním xx dále xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx xxx na území xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e) vyžadováno, xxxx xxxxxxxx oprávnění k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxx. Nelze-li náklady xxxxxxx se správním xxxxxxxxxx xxxxx uhradit, xx xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cizince zaměstnával, xxxx každý, kdo xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvních xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx měl x xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx x zaměstnání nebo xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx x zaměstnavatele. Xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x případě
x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx prokáže, xx splnil povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx cizinců x xxxxxxx, že xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx padělkem,
x) xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx náklady xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx složené xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §123c, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.
(4) Neuhradí-li xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx spojené se xxxxxxxx vyhoštěním x xxxxxx-xx náklady xxxxxxxx x xxxxxxxx záruky, xxxx xxxxxxx tyto xxxxxxx nebo jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pořadí
x) osoba, xxxxx xx k tomu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx policií, xxxx xxx-xx x výzkumného xxxxxxxxxx, výzkumná xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojené se xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx skončení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j),
x) xxx, xxx xxxxxxx zprostředkoval xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
c) xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pracovní xxxxx xxx skončen x některého x xxxxxx xxxxxxxxx v §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx dohodou x týchž xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxx, na kterou xxxx xxxxxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx karta, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění x pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx cizinec x xxxxx xxxxxxxxxxxx x ten, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,
d) xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx uvedených v §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 zákoníku xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxx karta, pokud xxxxx cizinec po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx nevycestoval; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x vycestováním xx xxxxx, xxxxx xx občanem, xxxx xx státu, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,
e) xxxxxxxx, xxxxx nesplnil povinnost xxxxx §104.
(5) Xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxx stanoví, v xxxx lhůtě a xxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 povinna xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zbývající část xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4, xxxx xxxx náklady do xxxx jejich xxxxxx
x) policie, jde-li x cizince xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42), nebo
b) xxxxxxxxxxxx v ostatních xxxxxxxxx.

§123x
Xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, je-li xx ve xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) kterému xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území, nebo
c) xxxxx xx xxxxx xxxxxx bez platného xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx opustit xxxxx a bylo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
xx xxxx, xxxxxx xx občanem, xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx.
(2) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatečně xxxxxxx xxxxxxxxx náklady x poloviční xxxx; xx doby xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx [§154 xxxx. 4 xxxx. x)].
(3) Xxxxxx x dobrovolný xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx policii xxxx xxxxxxxxxxxx
x) x xxxx xxxxx zajištění x zařízení, nebo
b) xx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(4) O xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX
§123x
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
(1) Xxxxxxxxx opatřením xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxx jen "zvláštní xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx") je
a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx místa pobytu, xxxxxxxx xx tam, xxxxxx jeho xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx osobně xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) složení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx předpokládaných xxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx uloženo; xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx x době xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění x vycestování x xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) O xxxxx x xxxxxxx xxxxxx zvláštního opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx neohrozí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Policie xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování neuloží, xxx-xx x nezletilého xxxxxxx xxx doprovodu.
(5) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxx x xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x území x době xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.
(7) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxxxxxxx uloženou xx xxxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování nebo x xxxx k xxxxxxxxxxx stanovené v xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx nevycestuje, xxxxxxx xxxxxxxx cizince xxxxxxx. X případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx povinen povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx důvodů.
§123b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§123c

Finanční xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území xxxx xxxx, xx xx xxx povolen dlouhodobý xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx pobyt podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxxxx dlouhodobé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu. Xxxxxxx se x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx způsobu xxxxxxx finanční xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx splnění xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx 5 let xxx dne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx cizinec x území xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx, xx státě, xx kterém má xxxxxxx xxxxx, nebo xx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxx xxxxxx5a). Xxxxxx-xx xxxxxxxx záruku xxxxxxxx, xx cizinec, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx ve xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx zamítne xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxx nevycestoval x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a),

x) xxxxxxx xxxxxx nepodal xxxxxx,

x) xxxxxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zastupitelského úřadu xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, xxxx xx státě, xx xxxxxx xx povolen xxxxx, nebo

d) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx státě, xxxxx xx občanem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx finanční záruky xxxxxxxx.

(5) Policie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x území, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx době a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx záruka xxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx do 5 let xxx xxx složení xxxxxxxx xxxxxx nepožádal x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx, pro xxxxx finanční xxxxxx xxxx být použita xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§123x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§124
Xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxx mu xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxx platný xxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud
a) xx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) cizinec xxxxxxxxxxxx z xxxxx x době xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění,
d) xxxxxxx xxxxxxxx způsobem porušil xxxxxxxxx uloženou xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xx cizinec xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx států.
(2) V xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx prvním xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění. Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx případy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx jiných xxxx x dětmi. Xx-xx xx nezbytné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx vyhoštění, je xxxxxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxx prodloužit, x xx x xxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx prvním xxxxxx x řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx x zajištění nezletilého xxxxxxx bez xxxxxxxxx (§180x), xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyrozumí x poučí xxx x úkolech xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněna cizince xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx skutečný věk. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx zajištění.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poučí x xxxxxxxxx obrátit xx xx soud x xxxxxxx, xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx17), x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx trvání zajištění. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§124a
Policie xx oprávněna xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochraně xxxx xxxxx žádost x mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxxx xxx bylo x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxx §119 odst. 1 xxxx. x), anebo §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 6 nebo 7.
§124a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 165/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

§124x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Policie xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx nevyužil xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x území, xxxxxxxx
x) xxxxxxx žádost x mezinárodní ochranu, xxxxxxx k tomu xxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx výjezdním xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 30 xxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx udělen,
c) xx xxxxxxxx doba xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vycestování xxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxx x xxxxx zajištění.
(3) Xxxxx-xx vycestování cizince x xxxxx uskutečnit xx xxxxx do 48 xxxxx, policie x řízení x xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx vycestování xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx přípustné.
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxxxxxx složitosti přípravy xxxxxxxxxxx cizince. Xx-xx xx nezbytné x xxxxxxxxxxx přípravy xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx policie oprávněna xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. X xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Na xxxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xx xxxxxxxxxx §123, 123a x xxxxx XXX použijí xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx,
x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx xx hraničním přechodu xxx xxxxxxxxxxx cizince x území, xxxx
x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx), xxx nemohl xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§125
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx překročit 180 xxx x počítá xx od okamžiku xxxxxxx xxxxxx svobody. X případě xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxxx rodiny x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx překročit 90 xxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění xxxxx §124 x xxx xxxx xxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxx za xxxxxxxx, xx vyhoštění xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx cizinec
a) x průběhu zajištění xxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
b) uvádí xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx náhradního cestovního xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x souhrnu 545 xxx a xxxxxx xx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx doby xxxxxx zajištění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Odvolání, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx.
(4) X zajištění xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na území; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx policie orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx správního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx konzulární xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx má sídlo xx xxxxx x xxxxx x to xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx republiku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx2).
Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§126
Xxxxxxx xx povinna
a) xx xxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx zkoumat, xxx xxxxxx zajištění xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx poučit xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jazyce, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx, o možnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxx zjistit x nelze-li xxxx xxxxxxxxx provést xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx předáním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx českém, xxxxxxxxx, francouzském, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, arabském, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x možnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. O předání xxxxxxx vyhotoveného xxxxxxx xxxxxxx sepíše xxxxxx.

§126a

(1) Xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že

a) xxxxxxx, kterému byla xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s orgánem xxxxxx x trestním xxxxxx, (§42e odst. 2), xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxx xx životě xxxx xxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx řízení.

(2) Xx xxxx přerušení zajištění xx staví xxx xxxxx xxxxx §125 xxxx. 1.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx pokyn xxxxxxxxxxxx přerušení xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx přípustné.

§126x

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxx §176 xxxx zařízení, může xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx cizince xx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx pobyt xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxx 1 za xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx delší xxx doba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 180 xxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx ukončení xxxxxxxxx policie xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na jeho xxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx víza xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, nejdéle xx xxxx 1 xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx nepoužijí, pokud x poškození xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 30.4.2013 (do xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§127
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xx xxxxxx důvodu pro xxxxxxxxx,
x) rozhodne-li soud xx správním soudnictví x zrušení rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x policie nevydá xxxx xxxxxxxxxx do 3 dnů od xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx soud x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx17),
x) je-li xxxxxxx xxxxxx azyl nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,2) xxxx
x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx.
(2) Xxxxxx žádosti x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx důvodem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§128

(1) Zajištěného xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx hraniční xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x xxxxx; xx neplatí x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxx x podání xxxxxx. Xxxxxxx rovněž xxxxxxx xx xxxxxxxx přechod xxxxxxxxxxx cizince po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x cizince, xxxxx byl xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx §124b.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 v zařízení xx xxxx nezbytně xxxxxx, než xxxxxxx xxxxxxxx pro vycestování xxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxx-xx x nezletilého xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx úkony xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxx xxxx, xx stát, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx, sdělil, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zajištěno xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§129
Zajištění xxxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx průvozu
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxxxxx vstoupil xxxx xxxxxxx xx xxxxx, za účelem xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009 nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx37); xxxxxxx na dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx cizince x xxxxxxx, xx xxxx průvoz xxxxx x xxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx bez nutné xxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, datu, čase x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx cizince xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xx 48 hodin, x xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx cestou xxxxx §152 ve xxxxx xx 72 xxxxx, policie x xxxxxx x zajištění xxxxxxx xx účelem xxxx předání nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx v řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Policie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince bez xxxxxxxxx, xxxxx je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx oprávněna v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jde x xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx, takového cizince xxxxxxxx do xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxx úkony xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx bezodkladně xx xxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravy předání xxxx xxxxxxx cizince. Xx-xx xx xxxxxxxx x pokračování xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. V xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx průvozu xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Odvolání, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přípustné.
(6) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx cizinec xxxxxx xxxx byl xxxxxx xxxxxxx územím xxxxxxxx x xxxxxxxxxx možném xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx.

§129x

Xxxxxx x propuštění xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xx zařízení, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti, kterých xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vad žádosti. Xxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxx důvody, pro xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx prodloužena, xxxx xxx xxxx splněny xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření za xxxxxx vycestování. O xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx cizince xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx soudnictví xxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, poučí x xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx o nepropuštění xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx od xxxxxx xxxx posledního xxxxxxxxxx x xxxx žalobě xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyslechnout, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx skutečného xxxxx xxxx. Cizinec je xxxxxxx vypovídat. Xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Cizinec xxx xxxx zástupce xxxx xxxxxxxx být xxxxxxxx výslechu xxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx svědka a xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx, pokud xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx dobu a xxxxx x xxxx xx k podání xxxxxxxx xxxxxxxxx. Policie xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx protokolu x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx cizince; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x výslechu svědka xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx spisu.

(6) Policie xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx vyjádřit xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§129x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

XXXXX XII

ZAŘÍZENÍ

§130

(1) Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "provozovatel").

(3) Zařízení xx xxxx xx xxxx x mírným xxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxx x xxxxxx xxxxxxx") x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxx s xxxxxxx režimem"). Xxxx x mírným xxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxx na další xxxxx, do xxxxxxx xx bez souhlasu xxxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vstup cizincům xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx neprodleně xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§131

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xx zařízení, xxxx neprodleně po xxx, s xxxxx x povinnostmi, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx cizince x xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxx zařízení. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx provede v xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřní xxx xxxxxxxx xxxx umístěny xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx všem zajištěným xxxxxxxx.

§132

(1) Xxxx x xxxxxx režimem tvoří xxxxxxxxx místnost, společné xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxx zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vnitřním řádem xxxxxxxx.

(2) Část s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx režimem x tvoří xx xxxxxxxxx místnost x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx.

§132x

Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizinců x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky audiovizuální xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx osobní xxxxxxxxx xxxxxxx.

§132x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. s účinností xx 21.12.2007

§133

(1) Ubytovací xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx režimem xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx uložení xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx místnost x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, stolkem, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ubytovaných xxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízením xxxxxxxxx xx zbývajícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástěnou x xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx uzamykatelná pouze x xxxxxx strany.

§134
(1) Provozovatel zajištěnému xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem
a) xxxxxxxx lůžko, xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx hygienické xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx písemná xxxxxxx bez omezení,
c) xxxxxx xxxxxxxx návštěvy,
d) xxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxx, denní tisk x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx podat xxxxxx nebo jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx uplatnění xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxx nepřetržitý osmihodinový xxxxxx x době xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx x xxxx x ostatními xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lékařskou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx diagnostická x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx x přísným xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx prostoru vycházku x trvání xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx, xx xxxxx ho xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx omezit xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx sepíše xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx může zajištěnému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x další xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§135

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx vyžaduje zvýšený xxxxxx x jiného xxxxxxxxx důvodu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxx xxx zařízení, xxxx

x) xxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxx xx xxxxx x přísným xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo c).

(3) Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x v xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§148 odst. 2). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx záznamem seznámí. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, policistou x xxxxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxxx, xxxxxxx uloží xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx cizinec záznam xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx poznamená.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x přísným xxxxxxx xx xxxx delší xxx 48 xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30 dnů. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx s xxxxxxx režimem zkoumá xxxxxx xxxxxx xxx xxxx umístění. Xxxxxxxx-xx xx cizinec x xxxx xxxxx xxxx xxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx umístění v xxxxx x přísným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 30 dnů, xxxxx cizince xxxxxxxxxx xxxxxx do části x xxxxxx režimem. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx přípustné.

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) dodržovat xxxxxxx řád xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx jednání, xxxxx xx mařilo xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx práv, xxxxxxx xxxxx na soukromí x xxxxxxx pohybu x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx klid.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxx strpět xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, a xx-xx xx nezbytné, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Lékařská xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, nerozhodne-li xxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobit xxxx zjevně nepřiměřenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx umístění xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx, přechovávat nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx způsobilé xxxxx ohrozit xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetek,

c) xxxxxx xxxx přechovávat xxxx, xxxxx by xxxx množstvím xxxx xxxxxxx mohly narušit xxxxxxx nebo škodit xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) opustit xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§137

(1) Policie xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx věcí xx xxxxxx zjištění, xxx x xxxx xxxx cestovní doklad, xxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx do zařízení, xxxxxxxx xxxx přechovávání x xxxxxxxx je xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxxxx x prohlídku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx důvodného xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx u xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx věc, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Osobní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx záznam.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx potvrzující xxxx totožnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a věci, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, vyrábění xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, zadrží.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18) a xxxx19), xxxxxxx držení xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, spolu xx xxxxxxxx těchto xxxx x úschově xxxxxxxxxxxxx.

§138

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx řád xxxxxxxx, xx kterém stanoví

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x poskytované xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx rozvrh xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx xxxxxxxxxx x sportovního xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřeb, xxxxx, xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx návštěv,

f) xxxxxxx xxxxxxxx xxx vycházky x časový xxxxxx xxxxxxxx xxx přísný xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xx vstup xxxxxxxx xxx doprovodu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx,

x) dobu, kdy xx x části x mírným režimem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) časový rozvrh xxx zajištění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti.

(2) Xx vnitřním xxxx xxxxxxxx, x němž xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxx kulturního, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vyžití xxxxxxxxxx xxx různé xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx zařízení xx xxxxx x jazyce xxxxxx, xxxxxxxxx, francouzském, xxxxxxxx, xxxxxx, španělském, xxxxxxx, arabském, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§139

Rozdělení xxxxxx v xxxxx zařízení xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx některého xxxxx xxxxxx v xxxxx x přísným xxxxxxx.

Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§140
(1) Provozovatel xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxxxxx xx zajištěný xxxxxxx vyživovací povinnost xxxx xxx xx x péči, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxx jiným xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx"). Ubytovanému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx x pobytem x xxxxxxxx, přihlíží xx k xxxxxxx xxxx vůle.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, má-li xxxxxxxxx xxxx jiným způsobem. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx osobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx souhlasu zákonného xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se §131, §134 xxxx. 1, 2 a 4, §136 odst. 1 xxxx. x) až x) a x), §136 xxxx. 2, §136 odst. 3 xxxx. x) xx x), §143, §144 xxxx. 1 xx 3 a §145 xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§141
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx možností xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx či národnostním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx zdravotnímu xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xx xxx; výjimku xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx14).
(3) Cizinec xxxxxx 18 xxx xxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx je umístěn xxxxx x osobou xxxxxxx nebo x xxxxxx, které xxx xxxxxx xx xxxx.

§142

(1) Provozovatel je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19a), xxxxxxx xxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx opustit xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní docházky, xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x za xxxxxx xxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx rozvoj jeho xxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx cizinci umístěnému x xxxxxxxx, xxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx hrazeny xxxxxx x xxxx schopen xx xxxx uhradit xxxxx.

§143

(1) Xxxxxxxxxxx cizinci xx xxxxxxxxx strava xxxxxxxxxxxx xxxxxxx správné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx cizince třikrát xxxxx, x xxxxxxx xxxx xx 18 xxx xxxxxxx denně.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx x požadavkům xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§144

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx návštěvy xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx nejvýše 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx návštěvy xxxx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx místností xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx i počet xxxx.

(2) Xxxxxxxx probíhají x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx život nebo xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(3) Zajištěný cizinec xx právo přijímat x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx předmětem xxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cizincům. Xx xxxxxxxxxx osobu xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Návštěva zajištěného xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx policie.

§145

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, knihami x věcmi xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 5 xx. Omezení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkontroluje. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxx xx zařízení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx19), xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x právním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx zpět xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx cizinci při xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; peněžní xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Nepředá-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx provozovateli, policie xxxx peníze xxxxxxx xxxxxx a předá xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do úschovy xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uložení.

(4) Xxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, knih, xxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 300 Xx. Nákup xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx objednávky xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx řádem xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podpisem; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x soupisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§146
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx použít uschované xxxxxxx prostředky zajištěného xxxxxxx, xxxx-xx v xxxxx xxxx xxxx xxxxx směnitelné xxxx, x xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, výdajů xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxx jeho propuštění xx zařízení xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků vydáno xxxxxxx 400,- Xx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx xx mu celá xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx cizinec xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xx zařízení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx vydá zajištěnému xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx použitých xxxxx odstavce 1.

§147
(1) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiné xxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx věcí, xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxx vyplaceny x xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx podle §146. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx.
(2) Policie xxx propuštění xx xxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxx cestovní doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo státní xxxxxxxxx; je-li xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předání podle xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx xx xxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx občanství xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, doklad xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potvrzující xxxx totožnost xxxx xxxxxx občanství xxxxxx xxxx se ho xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx totožnosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx či předává.

§148

(1) Dozor xxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx zajištěným x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx není dotčena.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx xxxxxx cizinec ministerstvu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyřídí xx 30 dnů xxx xxx jejího xxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx stěžovatel xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lze podat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx.

§149
X xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx ministerstvem xx třeba vyrozumět xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx.

§150

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx soustavy xxxx účetních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x právem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx43), xxxxx je xxxxxxxx. X provozním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxxxx x xxxx základních xxxx, x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx povinností x xxxxxxxxx, které xx xxxx cizinci xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Provozní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vazeb xx informační systémy xxxxxxx xxxxxx xxx xx informační systém xxxxxxx.

(2) Údaje xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx zlikvidují neprodleně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ubytování cizince x xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx účetními záznamy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, popřípadě jménech, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx cizince nezbytných xxx identifikaci xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx cizince x zařízení, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zařízení, xx xxxxxxxxxx xx xxxx 5 let xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; po xxxxxxxx této xxxx xx xxxxxxxxxx.

§151
§151 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx.

HLAVA XXXX

XXXXXX XXXXXXX X NEŽÁDOUCÍ XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx

§152

(1) Průvozem xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx policií xxxxxxxxx xx xxxx cizince; xxx-xx o průvoz xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx na xxxxx20) (dále xxx "xxxxxx leteckou xxxxxx"), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(2) Policie xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx uplatňuje xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Policie může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xx území obviněn x xxxxxxxxx činu xxxx xx xxxxxx x důvodu výkonu xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx země xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území,

d) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx důvodů možná, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx, závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx obdobný zájem xxxxxxxx xx základě xxxxxxx vyplývajícího z xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Policie xx xxxxxxxxx požádat x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiného státu xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx leteckou cestou xx xxxx určení xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx společný postup20), xxx-xx x průvoz xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx tohoto xxxxx.

§153

(1) Policie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zajistí xxxxxx nad xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxxx eskortní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx vstupem xxxxxxxxxxx xxxxxxx do tranzitního xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx x omezí osobní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xx-xx xx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx §129 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxx xx převzetí xxxxxxxxxxx xxxxxxx převezme xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Cizinec xx povinen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx cílem xx zjistit, xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx jinou xxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx cizince xxxx jiných xxxx; xxxxxx prohlídku xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx od omezení xxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx onemocní, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx umožňuje xxxxxxxxx průvozu prováženého xxxxxxx.

(6) Xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxx prováženému xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx.

Nežádoucí xxxxx

§154

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx z důvodu, xx xx xxxxx xxxxxxx xxx pobytu xx území xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx práv a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě závazku xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, požadavku ústředního xxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx České republiky xxxxx xxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxxx smlouvy.

(3) Xxxxxxx označí xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx základě

a) pravomocného xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,10) nebo

b) pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx cizince, v xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (§123 xxxx. 6),

x) náklady xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nese ministerstvo x cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx výši (§123a xxxx. 2), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx přepravní xxxxxxx (§124b).

(5) Ten, xxx xxxx x xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxx požadavek xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle předchozí xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x požadavku. Xxx xxxxxxxxxxx přiměřenosti je xxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxx tohoto rozhodnutí xx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států údaje x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx20a); xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx zařazení xx evidence nežádoucích xxxx xxxxxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx x zařazení cizince xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §154 xxxx. 2, jedenkrát xxxxx xxxx xxxx, xx-xx poznatky xxxx xxxxxx zpochybňující, x xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx cizince x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x této xxxxxxxx neprodleně xxxxxx. Xxxxxx-xx sama tyto xxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumat, xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx požadavek na xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx (§154 xxxx. 3) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx trestu xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx správním xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích osob x xxxxxx xxxxxxxxx x §154 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvu, nejpozději xxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxxxxx v §154 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx úhradě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx po 6 xxxxxx xx xxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxx, xxxxx tam byly xxxxxxx podle §154 xxxx. 6.

HLAVA XXX
XXXXXXX XXXXXXX
§156
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx na xxxxx x rozporu x §3 xxxx. 1,
x) x rozporu x §4 xxxx. 1 xx xxxxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 5 xxxx §180h xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx povinnost xxxxx §117d xxxx. 2,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx povinnost xxxxx §87b odst. 1,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 odst. 1 xxxx 2,
x) xxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xxxx 3,
x) xxxxxxx povinnost podle §103 písm. h), x), x) xxxx x),
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x), d), x), x) nebo x xxxxxxx x §103 xxxx. x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx se prokáže xxxxxxxxx xxxxxxxx, jenž xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §116 xxxx. x), x), x) xxxx x),
x) x xxxxxxx s §136 xxxx. 3 xxxx. x) opustí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdravotnické xxxxxxxx lůžkové xxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxx hraniční xxxx pobytové kontrole xx xxxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx, ač xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx opravňujících xx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx doklad vydaný xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx21) xxxx doklad xxxxxxx,
x) xxxxxxxx pozměněné xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 2 xxxx §117d odst. 6.
(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx ubytovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §100,
x) xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx knihu x xxxxxxx s §101, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 4.
(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že
a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 1,
x) xxxx xxxxx, která zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxx, nesplní xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2, xxxx
x) xxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx podle §15, xxxxxxx povinnost xxxxx §107 odst. 4.
(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx
x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,
x) 10&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx x),
x) 5&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x), xxxxx p) xxxx xxxxx odstavce 3,
x) 3&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x) xxxx x).
(5) X xxxxxxxx xxxxxx lze uložit xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.

§156a

§156a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§157
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob
(1) Xxxxxxx dopravce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, že
x) poruší zákaz xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle §104 xxxx. 1, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném x §104 odst. 4.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx pravidelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx poruší xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx §104 xxxx. 2.
(3) Xxxxxxxx uvedený x xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15a), xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hranice členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §104 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.
(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx
a) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §100,
x) xxxx xxxx xxxxxxxx domovní xxxxx x xxxxxxx s §101, xxxx
c) xxxxxxx povinnost podle §102 odst. 4.
(5) Xxxxxx škola xxxx xxxxx odborná xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx nesplní povinnost xxxxx §107 odst. 5.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 6.
(7) Xx správní xxxxxx xx xxxxx pokuta
x) xx 100&xxxx;000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xx 100&xxxx;000 Xx xx 500&xxxx;000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx-xx o xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 3,
x) xx 50 000 Xx, xxx-xx o správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, 5 xxxx 6.
(8) Správní xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxx xxxxxxxxx x blokovém xxxxxx xxxxxxxx pokuty xx 5&xxxx;000 Kč.
(9) Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx blokové xxxxxx za xxxxxxxxx.

§157x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx neodpovídá, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí, xxxxx xxxx možno xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx spáchán. Xx-xx v rozporu x §104 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinec x xxxxx smluvního xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx území xxxxxxxxx států, řízení x xxxxxxxx deliktu xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx správní xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx, kdy xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx xxx xxx, kdy xxx xxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, k němuž xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx21a) xxxx x přímé souvislosti x xxx, xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx delikty xxxxx tohoto xxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedené x §161 odst. 1 xxxx ministerstvo. Je-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, projedná xxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx delikt xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podléhá xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Je-li x xxxxxxxxxx správního deliktu xxxxxxxxxxx xxxx správních xxxxxx, projedná jej xxx x nich, xxxxx xxxxxxxx zahájí xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx povinnosti.

§157x

§157x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Účinnost xx 1.5.2013 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§158
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém cizinců, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx dřívějších xxxx x příjmení, xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx, pohlaví x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx sdělený xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx fotografii, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx x xxxxxxx
1. žádosti x xxxxxxx xxxx (§54), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 5), xxxxxxxx x trvalému xxxxxx (§70 xxxx. 1),
2. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, průkazu o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87x),
3. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 odst. 1 xxxx. x) (§111 xxxx. 1),
4. xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50 xxxx. 6), xxxxxxxx průvodky (§14), tiskopisu pozvání (§180 xxxx. 2) x přihlašovacího xxxxxxxxx (§97),
x) xxxxx x
1. xxx, xxxxxx a xxxx vydání xxxx xxxx dokladu podle xxxxxx zákona, jeho xxxxx, druhu x xxxx xxxxxxxxx,
2. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,
3. xxx, xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx,
4. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxx x o době xxxx xxxxxxxxx,
5. xxxxxxx, xxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, a xxxxxx xxxxxxx, zániku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
6. xxxxxx, dni, xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x uvedením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
8. xxxxxx xxxxxxxx vstupu xx xxxxx xxxxx §122 odst. 1 xxxx 2,
9. xxxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx doby platnosti xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
10. xxx, xxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x správním xxxx xxxxxxx vyhoštění, x xxx toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x x xxxxxx xxx jeho vydání,
11. xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx, xxxxx x průvoz xxxxxxx, x xxxxxx, který xxxxxxxxx průvozu umožnil,
12. xxx, xxxxxx x xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, skutkových xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, způsobu xxxxxxxx x údaje xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
13. xxxxx, xxxxx a době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x datu xxxxxxxx xxxxxx xxxx odcizení xxxxxxx,
14. xxxxxx xxxxxx46), xxxxx zákazu pobytu x xxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxx orgán, který xxxxxxxxxx xx věci, x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x),
2. xxxxxxxxxx xxxxx spis xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xx věci, x xxxxx xx xxxxx údaje podle xxxxxxx x),
3. xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxx xx věci, x xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), x xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx zákona,
d) údaje x
1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxx, datu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxxx manželství, datu xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx z manželů, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého uveden xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx manžel prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o rozvodu xxxxxxxxxx,
3. xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xx mrtvého x dni, který xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, který partner xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx datu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx partnerství,
4. xxxx, xxxxx x okrese xxxxx; jde-li x xxxxx xxxx území, x xxxxx, xx xxxxxx k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
5. dni, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil,
jde-li x cizince x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx xx xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem xx území na xxxx xxxxx než 90 dnů, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx přechodně xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),
e) xxxxx x
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxxx x xxxxx jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,
4. datu a xxxxx xxxxxxxx,
5. rodných xxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx přiděleno rodné xxxxx, údaje o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx; pokud jim xxxxxx přiděleno, údaje x xxxxxx jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx o xxxx xxxxxxxx ženě x xxxxxxx pobytem na xxxxx, která xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx osoby v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx,
7. xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxx,
xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 dnů, x občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx, x o xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx dočasná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) údaje o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx
1. zletilého xxxxxxx, který je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxx xx území xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rodinné xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území nebo xxxx manželem xxxxxxx xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxx manželem jeho xxxxxxxxx xx cizinec,
3. xxxxxxxxx xxxxxxx staršího 65 let xxxx xxx xxxxxx xx xxx cizince, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx postarat, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx,
4. cizince, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dočasná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), a xxxx rodné xxxxx; xxx-xx o cizince, xxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx narození,
g) xxxx x tom, xx xxxxxxx je xxxxxx xx dodatku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, nebo xxxx o xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Evropského parlamentu,
h) xxxxxxxxxxx xxxxx zpracované x nosiči xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu,
i) xxxxxx x xxxxxxxxxx údajů.
(2) Xxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), a xx x rozsahu xxxxx uvedených x xxxxxxxx 9; xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xx žádost xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx systému cizinců xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx údaj x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxx zrušení, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvu.
(4) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxxxx informační xxxxxxx obsahující xxxxx x
x) xxx, měsíci x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, označení xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, skutkových xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx x vymáhání xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx osobě x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§180 xxxx. 2), xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx a xxxxxx příslušnosti zvaného xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx odepření ověření xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pozvání, x xxxxx x orgánu, xxxxx xx xxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx dokladu, xxxxx xxx orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxx prohlášen xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx získané xxx xxxxxx tohoto úkolu.
(6) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 mohou být xxxxxxxx i v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, který xx v tomto xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidován.
(7) Xxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 4 xxxx. x) údaje získané x xxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, 4 x 5 xxxxxxxx xxx xxxx činnost.
(9) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum narození,
c) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx narodil; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx území, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) druh x xxxxxx místa xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu,
h) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxx pobytu, popřípadě xxxxx ukončení xxxxxx xx území,
j) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území,
l) zařazení xx xxxxxxxx integračního xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranou,
m) xxxxxxx xxxx, datum x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xxxxxxx x xxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, anebo datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx partnera x xxxx rodné xxxxx; xx-xx xxxxxx nebo xxxxxxx cizinec, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx cizincem, x xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x jejich xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx x rodičů xxxx xxxx zákonný zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození,
r) o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx cizincem:
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx a xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,
4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, údaje x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx osvojitele,
6. xxxxx čísla xxxx x matky; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx; tyto xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx požádala o xxxxxxx své xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
7. xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dítěte,
s) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li o xxxxx xxxx území, xxxx, xx kterém x xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil,
u) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx
1. xxxxxxxxx cizince, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx cizinci x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx xxxx bez xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xx o xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx rodiny x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxx na xxxxx,
4. xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx přímým příbuzným xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx linii xxxx xxxxxxx příbuzným xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
5. xxxxxx nezletilého xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), x xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodné číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) o xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx do dodatku xxxxxxx seznamu xxxxxx xxx volby do xxxxxxxxxxxxxx obcí, xxxx x tom, xx xxxxxxx je xxxxxx xx seznamu voličů xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx46), xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx,
xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x cizincích x xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxx, x xxxxxxxxx přechodným xxxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx xxx 90 dnů, x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx přechodně xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, x o xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), x xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rovněž xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx.
(10) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx uvedených x odstavci 9 xxxxxxxxxxxx x vedou xxxxxx xxxxxx xxxxx, x to xxxxxx xxx, xx kterým xxxx změny xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx známa.
(11) X xxxxxxxxxx údajů x informačního xxxxxxx xxxxxxx se provede xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx poskytnuty.
(12) X xxxxxxxxxxxx systému cizinců xx zahraničním třetím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx neposkytují xxxxx odstavce 9 xxxxx x cizincích x xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx.
(13) X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, odhalování a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx zájmu České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx údajů
a xxxxxxx, xxxxxxx byly xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx záznam x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx a) xx x) xxxxxxxxxxx, xxx xxx učinit výlučně xxx xxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x trestný xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx údajů, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu. Policie xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx přístup pouze x xxxxxxx nezbytně xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
(14) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 13, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxx x identifikaci fyzické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxxx 13, xxx xxxxx xx xx xxxx údaje poskytnuty. Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 13 a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředky.
(15) Xxxxxxxx, kterým jsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 9,
x) nejsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx působnost stanovenou xxxxxxxxx právním předpisem x
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dat xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem nebo xxxxxxxxxxxxx.
(16) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx správnosti xxxxx vedených v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.
(17) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx schránek xxxxx x xxxxxxx
x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxx, xxxxx příjmení,
b) datum xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, x jeho xxxxx,
x) státní občanství,
f) xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) zbavení xxxx xxxxxxx způsobilosti x právním xxxxxx,
x) xxxxx úmrtí,
i) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx.

§158a
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx, xxxxxx x roku xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx záznam, xxxxxxxxx fotografii, xxxxxxx, xxxx otisky prstů, xxxxx xxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x další údaje
x) v rozsahu xxxxxxx x udělení xxxx (§54), x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 5), o vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx (§87x), x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§111 xxxx. 1), žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Evropské xxxx (§115a),
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podané podle xxxxxx zákona, a xx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx, doba xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; x případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx rozhodl,
x) x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx výjezdního příkazu, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx rozhodl,
x) xxxxxxxxxx určit xxxx xxxxxx k xxxxxxx a založený xx xxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).
(2) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cizincích xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx na xxxxx. Xxxxx informační xxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx x rozsahu xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 5),
x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx vydaném xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, včetně údajů x tomto orgánu,
x) xxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cizincem,
x) xxxx o xxxxxxx vyřízení žádosti, xxxxx a xxxxx xxxxxxx, dni, xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxx,
e) den, xxxxx x xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx x důvod xxxxxx xxxxxxxxx,
f) xxx, xxxxx a xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx, xxxxx výjezdní xxxxxx xxxxx,
g) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx řízení podle xxxxxx x) xx x).
(3) Xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 odst. 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117a xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém x cizincích xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx, jehož xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Správcem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince.
(5) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxx 4 xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xx xxxxxxx nepřevezme xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, údaje xxxxxx x xxxxx cizinci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x to xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx zlikvidují po xxxxxxxx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí a xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1.
(8) Ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, rušením x zánikem xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxx u
1. xxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
3. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,
4. xxxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxx xxx bodem 2 xxxx 3 x umístění xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
b) druh xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zastávání xxxxxxxxxx místa,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínkách,
x) xxxxxxxxx x xxx, zda volné xxxxxxxx místo obsaditelné xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx,
x) informace x xxx, zda xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx neurčitou nebo xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx délka.
(9) X údajů poskytovaných xxxxx xxxxxxxx 8 xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ministerstvem xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 30.12.2010 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§158x
(1) Matriční úřad xxxxxxxx policii za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x cizincích xxxxx x xxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) pohlaví,
d) xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx stav, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neexistenci xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x manželů, nebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, který xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx partnerství, datum xxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxxx xx mrtvého a xxx, který xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx,
x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx občanství manžela xxxx xxxxxxxx x xxxx rodné xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx státních xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx dítěti xxxxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného zástupce, xxxxx jsou xxxxxxx, x jejich rodné xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
3. původní x nové xxxxx xxxxx xxxxxx,
4. xxxxx x xxxxx narození, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx narození osvojitele,
6. xxxxx xxxxx xxxx x matky; xxxxx xxx nebylo xxxxxxxxx, xxxxx o jejich xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx narozené xxxx x xxxxxxx pobytem xx území, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x osvojení xxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx, xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx.
§158x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2010

§158x

Xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stálého xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x vyškrtnutí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu a xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§158x xxxxxx právním předpisem x. 222/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 26.6.2012

§159
(1) Xxxxxxxx lze, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, rodné příjmení, xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxx číslo, xxxxx x druh xxxxxx xx xxxxx. Tento xxxxxx xxx rozšířit, xxxxx xx to xxxxxxxxx splnění xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, předávání x xxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx lze xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu23) xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 x §158a xxxx. 1 xx poskytují xxxxxxx orgánům, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx svých úkolů, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx při plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx způsobem umožňujícím xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Policie xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie, pokud xx touto xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx xxxxx §158a xxxx. 1 x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenstvími xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx touto smlouvou Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo mu xxxxxxx pobyt xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx; xxxxxxxxxxxx informuje xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx předá xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxx tomuto xxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu.
(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiznání xxxxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx7c), příslušnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx rozhodl o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx území xx xxxx území x xxxxxx závažného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxxx neprodleně xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxx, xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx zamítnuta xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení, x dále xxxxx x xxx, měsíci x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §182b.
(10) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osobě oprávněné x užívání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jméno, popřípadě xxxxx, příjmení, datum xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xxxx údaj x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx adrese xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx objektu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(11) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx karty nebo x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§160
(1) Xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §158 x 158a mohou xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx formě, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx kombinujícím xxxxxxx formy a xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v elektronické xxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §158 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx xx xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem xx xxxxx na xxxx delší xxx 90 xxx, o xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, x x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §158 odst. 9 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
(2) Údaje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx dobu
a) 20 xxx xx xxxx ukončení pobytu xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx ode xxx xxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
b) 15 xxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 odst. 1 x 2, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ministerstvem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx tohoto pasu, xxxxx xx uchovávají xx dobu 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx cizineckého xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) 10 xxx xx xxxxxxxx lhůty, xx xxxxxx xxx cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §108 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx h), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné,
x) 5 let xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 odst. 1 xxxx. f), xxxx
f) 5 xxx od vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx formě xx xxxxxxxxxx po xxxx
a) 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, nebo xxx xxx nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
b) 5 xxx xx uplynutí xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx,
x) 5 xxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizineckého xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), nebo
x) 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §158 xxxx. 7, xx xxxx uchování kompletní xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx jednu z xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxx uchování xxxxxxxxx evidovaných v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §158 odst. 4 x 5 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3, 4 nebo 5, xx údaj xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.24)
(7) Xxxxxxxxxxx údaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx průkazu x povolení k xxxxxx, xx xxxxxxxxxx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx byly xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§160a

Přístup k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxx s přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20a) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx5a) mají xxxxxxx x údajům xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx policie a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx cizinecké xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "odbor xxxxxxxxx policie"),

d) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) zastupitelský xxxx.

XXXXX XVI

PŮSOBNOST XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX

§161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Působnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx cizinecké xxxxxxx.

(2) Xxxxxx příslušnost xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxx místa, xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx nemusí hlásit xxxxx, podle xxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxx.

§161x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx postoupí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxx.

§161x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§162

§162 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

Xxxxxxxx xx 1.5.2013 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§163
Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů vyplývajících x xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo závazků xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx cizince do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx x x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx systému,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 x xxxxxxx xxx působnosti,
d) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x vyřazení x této xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§164),
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx x zrušení platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §119a xxxx. 5 x 6,
3. xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx jiného státu, xxxxx uplatňuje xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx leteckou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) zabezpečuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx doklady (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.) x uděluje xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx zajištěného xxxxx §124x,
x) vyžaduje xxxxx xxxx opis z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
k) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky xxx xxxxxx žádosti x udělení xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx víza, x xxxxxxxxxxx x prohlášením xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx o správním xxxxxxxxx, xxxxxxxx vyhoštěním, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxx xxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx vstupu cizince xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) x souvislosti x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx vstupu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úkony x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx vycestoval xxxx xx xxxxxxxxx,
x) rozhoduje x odepření xxxxxxxxxxx x území,
q) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx dokladu, xxxxx xxxxxxxx skončila xxxxx §86, 87x xxxx 87aa,
s) xxxxxxxxx x přestupcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx povolení vstupu xx xxxxx xxxxx §122,
x) xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx, zda se xxxxxxx xxxxxxxxxx obcházení xxxxxx zákona s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pobytu,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx území (§50x), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx (§123x) a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§123x),
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §117,
x) vydává xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 3 a 4; xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx spojené.
(2) Xxxxxxxxxxx služby cizinecké xxxxxxx dále
a) xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §124x nebo za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx42), x vymáhá xxxxxx xxxxxx,
x) zajišťuje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx odepřen xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx bezodkladný xxxxxx x poskytovateli xxxxxxxxxxx služeb, x xx něj xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxx zabezpečuje xxxxxx xxxxxxx xxxxx x mírným režimem; x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vnitřní xxxxxxx,
x) xxxxxxx eskortu xxxxxxx mezi jednotlivými xxxxxxxxxx; zabezpečuje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x lékařskému ošetření x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návštěvy, x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxxxx dalších xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx 3, h), x) xx x), x), x), x) xx x) a xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x). Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x němuž se xxxxx nevyžaduje, x x xxxxxxxx pobytu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§164
Odbor xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx cizinecké xxxxxxx
x) zabezpečuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských společenství xxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 1 x xxxxxxx xxx působnosti,
x) provádí pobytovou xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a); žádost a xxxxx xxxx xxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx své působnosti x xxxxxx a xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx pobytu xx xxxxxxxxxx vízum, x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx se xxxxx nevyžaduje, a xxxxxxx výjezdní xxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxx platnosti krátkodobého xxxx,
h) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x správních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§50a), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§123b) x x xxxxxxx finanční xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§123c),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potvrzení xxxxx x datu x xxxxx xxxxxx cizince xx území (§180d),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x pobytem xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxx zajištěn podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42), x xxxxxx jejich xxxxxx,
l) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §117 xxxx. 1,
m) xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx ohlašovacího xxxxxx x xxxxxxx vymezeném xxxxx zákonem,
x) xxxxxxx eskortní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx území xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cestou,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a snímá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx totožnosti držitele xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plněním závazků xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo z xxxxx použitelného právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx,
r) xxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. a),
x) prověřuje, zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x střežení cizince, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx něj xxxx xx hraniční přechod,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxx xxxxx §124b xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) rozhoduje o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x střežení xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx k poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx konzulární xxxxxxxx, x provedení úkonů x xxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, anebo x xxxxx x xxxx,
x) posuzuje, xxx xxxxxxx listina xxxxx §108 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxx xxxxxxxx podle §108 odst. 2.
(2) Xxxxx cizinecké xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3b), dále
x) xxxxxxx hraniční xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx x udělení krátkodobého xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na území xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
d) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx cizinci xx xxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx cizinec xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x odepření xxxxxxxxxxx x xxxxx.

§165
Působnost xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
x) vykonává xxxxx xxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx policie,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§123 odst. 6 xxxx. x)],
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx biometrické xxxxx x souvislosti x vydáním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2 xxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx §117a,
x) xxxxxxxxx o xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx své xxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, povolení x přechodnému xxxxxx, x prodloužení platnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx,
l) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx správních xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a dokladů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro řízení xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x), x), x), x) x l),
n) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx zrušení xxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §158 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxx §158,
p) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx míst obsaditelných xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx žádosti x xxxxxx zelené karty,
x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§165x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x) snímat xxxxxxxxxxxxxxx otisky x xxxxxxxxx xxxxxxxx záznamy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5a) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) při xxxxxx úkolů podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xx policie prověření xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx zákona,
e) účastnit xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx.
(2) Ministerstvo xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx z evidence Xxxxxxxxx trestů24a). X xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx x x xxxxxx o prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx vždy vyžádá xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a) x xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Ministerstvo xxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx využívá xxxxxxxxxx xxxxx xx základního xxxxxxxx obyvatel24b), xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, který se xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde se xxxxxxx,
x) datum, místo x okres xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x stát, na xxxxx území x xxxxx došlo; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí,
f) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné příjmení,
b) xxxxx xxxxxxxx,
x) pohlaví,
d) xxxxx x okres xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx státních občanství,
g) xxxxxx místa trvalého xxxxxx, včetně předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,
h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx trvalého xxxxxx nebo datum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům x xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx opatrovníka; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přiděleno, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy, xxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx jeden x rodičů nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxx narození; je-li xxxxx xxxxxxxx zástupcem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx stav, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx území, xxxxx x xxxx; xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x manželů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx manžel xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxxxxxxxxx partnerů xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx manželem xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx manžela xxxx registrovaného xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx x xxxxx xxxx narození,
o) o xxxxxxxxx dítěti údaje x xxxxxxx
1. stupeň xxxxxxxx,
2. xxxxxxx a xxxx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxx x nové xxxxx xxxxx dítěte,
4. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
5. rodná xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. rodná xxxxx xxxx x xxxxx; pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
7. xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx dítěte,
p) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxx mimo xxxxx České republiky, xxxxx úmrtí, xxxxx x stát, na xxxxx xxxxx x xxxxx došlo,
q) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona využívá x xxxxxxxx občanských xxxxxxx tyto xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, odcizených, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona využívá x evidence cestovních xxxxxxx tyto xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
b) xxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podpisu držitele,
f) x ztracených, odcizených xxxx neplatných cestovních xxxxxxxxx: xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx a druh xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x souvislosti se xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx.

§166

Xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx území požívajících xxxxx x imunit xxxxx mezinárodního práva.

(2) Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxx státní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 103/2013 Xx. a 303/2013 Xx.)
§167
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Policie xx xxxxxxxxx
x) vyžadovat xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); xxxxxx x xxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup,
b) xxxxxx daktyloskopické otisky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxx správního xxxxxxxxx, xx zjišťováním xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx xx na xxxxx zdržuje xxxxxxxxx x xxx splňuje xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxx nebo xxxxxx osob xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pobytovou kontrolou xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti,
f) xxxxxxxxx xx ubytovacích xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) zadržet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx16a),
x) xxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxx, xxx i částečné, xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx prověřovat, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx získat xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5a) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx2),
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx platnost xxxxxxxx xxxxx §86, 87x xxxx 87xx; x xxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxx potvrzení,
n) x xxxxxxxxxxx x odepřením xxxxxx cizince na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx cizinec xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx pracoviště xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.
(3) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Sb.
(5) Policie xxx výkonu státní xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,
c) adresa xxxxx pobytu,
d) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, který se xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) datum, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx údajů mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x stát, xx xxxxx území k xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, den, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx využívá z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx narození, pokud xx narodil x xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) státní občanství, xxxxxxxxx více státních xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území,
i) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; nebylo-li opatrovníkovi xxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx, název a xxxxxx xxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx xxxx jiný zákonný xxxxxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení x xxxxx narození; xx-xx xxxxx zákonným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, název x xxxxxx xxxxx,
x) rodinný xxxx, xxxxx, místo x okres xxxxxxxx xxxxxxxxxx, došlo-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, nebo datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx x den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který manžel xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx manželství,
l) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxx partnerství, xxxxx-xx xx vzniku partnerství xxxx území, xxxxx x stát, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x den, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx den, který xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého nepřežil, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx partnerem xxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx partnera x xxxxx jeho narození,
n) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) o osvojeném xxxxxx údaje v xxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx x nové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxx x nové rodné xxxxx xxxxxx,
4. xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, u dítěte, xxxxx xx narodilo x xxxxxx, místo x stát xxxxxxxx,
5. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx osvojitelů; x xxxxxxx, xx osvojiteli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxx, popřípadě jménech, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodná xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, jejich jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení x datum xxxxxxxx,
7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x zrušení xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, který xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx mrtvého uveden xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.
Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx evidence obyvatel, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx využívá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xxxxx x xxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx podpisu,
f) xxxxx, xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx vydaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx průkazu x xxx xxxxx xxxxxxxxx dobu jeho xxxxxxxxx.
(8) Policie xxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxx x xxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,
d) datum xxxxxxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a podpisu xxxxxxxx,
x) číslo x xxxx ztracených, odcizených xxxx neplatných xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx vydán xxxx xxxxx xx byl xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničí.

XXXXX XVII
XXXXXXX XXXXXX A XXXXXX XXXXXXX
Správní xxxxxx
§168
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §9 (x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 4), §10, §19 xxxx. 1, §20, 30, 33, 36, §38 xxxx. 1, §40, 41, 42g, 49, 50, 52, §53 xxxx. 3, §122 xxxx. 1 x 2, §123a, §135 odst. 3, §148, §154 xxxx. 2, §155 xxxx. 1, §180, 180b, 180d, 180e x 180h.

§169
Odchylky xx xxxxxxxxx řádu
(1) Xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxx bezodkladně, xxxxxxxxxx se xxxx:
x) ve xxxxx 120 dnů ode xxx podání žádosti x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xx xxxxx 180 xxx xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxx 270 xxx xxx dne podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území,
d) xx xxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,
x) xx xxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §69, xx-xx xxxxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §87g x 87h,
x) ve xxxxx 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx,
x) xx xxxxx 180 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití rodiny x držitelem xxxxx xxxxx na xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx vyslechnout xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx skutečného xxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx zákona cizincem x cílem získat xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx, zejména xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Účastník xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx poučí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x odepření xxxxxx xx xxxxx, xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx opustit xxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, pobytové xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské unie, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu x průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nemá odkladný xxxxxx.
(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do 7 xxx od xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx-xx policie x xxxx lhůtě xxxxxxxxxx, xx povinna x xxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx uvědomit.
(5) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mladšího 18 let, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 15 xxx xxx xxx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxx podat xxxxxxxx xx 5 dnů xxx xxx oznámení xxxxxx rozhodnutí; xxx-xx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx mladšího 18 xxx, činí lhůta xxx xxxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx tohoto rozhodnutí.
(7) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxx §123c xxxx. 3 xxx xxxxx odvolání do 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(8) Usnesením xx xxxx zastaví xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xx lhůtě xxxxx §44 xxxx. 3 xxxx §44a xxxx. 13 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx brání xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vůli,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx lhůtě xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx v této xxxxx nesdělí, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxx,
c) podal xx xxxxx xxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu x xxxx, xxx k xxxx není xxxxxxxx,
x) podal xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx uvedl nové xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) podal xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxx
g) xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx, ač x tomu xxxx xxxxxxxx podle §42i xxxx. 1.
(9) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx žádost x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 14 dnů.
(10) Xxxxxx-xx xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xxxxxx xx zastupitelském xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx by xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx žádosti, xxxx rozhodnutí, xx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx.
(11) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42e, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx věc xxxxxxxxx xxxxxx. Usnesení xx xxxxx poznamená xx xxxxx.
(12) Xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx; nemá-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trpí-li xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nedostatky xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx ho xxxxx x jejich odstranění x poskytne mu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxx uplynutí lhůty xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo trvalému xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx, xx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
(13) Cizinec, který xxxx uveden x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §182 odst. 1 xxxx. f), xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zastupitelském úřadu xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo ve xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx trvalý xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x žádosti xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx.
(14) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx je cizinec xxxxxxx podat xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§170
(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x žádost x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobně. Xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xxxxxxx.
(2) Zastupitelský xxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxx podání xxxxxxx. Zastupitelský xxxx xxxxxx cizinci xxxxxx xxxxxxx nejpozději do 30 xxx xxx xxx, kdy cizinec x stanovení xxxxxxx xxxxxx žádosti požádal.
(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx do 14 xxx ode xxx xxxxxx žádosti.
(4) Xxxxxx x udělení xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx podání žádosti.
(5) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zvláštního xxxx xxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx udělovaného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx (§30 odst. 2) xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx podání xxxxxxx.
(6) Žádost x xxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xx 90 xxx, ve xxxxxx složitých případech xx 120 xxx xxx xxx podání xxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx vyřídí xxxxxxxxxxxx xx xxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx.
(7) Žádost o xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx xxx
x) doručení žádosti, xx-xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo
x) podání xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(8) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx do 7 dnů xxx xxx xxxxxx žádosti; xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx.
(9) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx jiného xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti xx xxxxx xxxxx, že xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx žádosti v xxxxxxxxx mu zastupitelský xxxx xxxxx cestovní xxxxxx.

§170x
(1) Xxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pobytu xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Komise je xxxxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxx. Komise xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Nadřízeným správním xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx komise může xxx ustanoven xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx bezúhonný x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxx xxxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesplňuje xxx,
x) xxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx stíhání xxx úmyslný xxxxxxx xxx bylo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a od xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx 5 let, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, mohlo ohrozit xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin bylo xxxxxxxxxx podmíněně zastaveno, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, v xxx xxxx xxx rozhodnuto, xx xx osvědčil, xxxxxxxxxx xxxxx 5 xxx, xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odložení xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx ještě xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozhodování xxxxxx, pokud xx xx xxxx nehledí, xxxx by nebyl xxxxxxxx.
(5) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx výpisem z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxxx vnitra xx xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů se xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
(6) Podmínku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx z přestupku
a) xx úseku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx úmyslně xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaj správnímu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx údaj xxxxxxx xx xxxxxx získání xxxxxxxxxxx výhody, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxx nepravdivý xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx nebo úmyslně xxxxxxxxxxx vystupoval xxxx xxxxxx osoba,
b) proti xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) proti xxxxxxx,
x) podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx44) spáchaného xxx, xx zprostředkoval xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx práce, xxxx
x) xxxxx tohoto zákona.
(7) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx prohlášením.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, zařazuje xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednací řád. Xxxxxxx xxxxxx jsou xx svém rozhodování xx ministerstvu nezávislí.
§170a xxxxxx právním předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§170x

(1) Proti rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; většina členů xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pověřeny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§170x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Soudní xxxxxxx
§171
X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) rozhodnutí x xxxxxxxxx víza; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xx neplatí, jde-li x xxxxxxxx vstupu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx,
x) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2009 Xx.,
d) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud se xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx neoprávněně,
x) xxxxxxxxxx o nevydání xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2012 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§172
Xxxxxx
(1) Žaloba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx26) xxxx xxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x posledním xxxxxx nebo xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx jinak. Zmeškání xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o vyhoštění xxxx xxx xxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx. Zmeškání xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx odkladný xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí; xx neplatí, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu.
(4) Žaloba xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx u příslušného xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx, xxxxxxx předloží xxxxx xxxxxx, vyjádření x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xx xxxx správní xxxx. Policie předloží xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx x správní xxxx xx 5 xxx. Xxxxxxx policie xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxx proti xxxxxxxxxx x prodloužení doby xxxxxx zajištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do 7 pracovních xxx xxx dne doručení xxxxxxxxx spisu xxxxx. Xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx účastník xxxxxx xxxxxxxxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx je-li xx xxxxxxxx. O xxx xxxx být xxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jednání, xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx rozsudek účastníkům xxxxxx xx 24 xxxxx xx jeho xxxxxx.
(6) K xxxxxx x xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx hlášen x xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx nemusí xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx x zahraničí, xx xxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx, x jehož xxxxxx xx měl xxxxxxx po xxxxxx xx xxxxx splnit xxxxxxxxxx povinnost. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxxxxx xx 60 xxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§173

Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxxx průkaz x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx území, xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx víza.

§174

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx pravomocně xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx xx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a). Xxxxxx x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx 6 měsíců, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x státy, x xxxxx xx xxxxxxx zdržoval x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx po dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxx takový xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§174a
Přiměřenost
Při xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxx rozhodnutí podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx, xxxxxxxxx stav, xxxxxx a pevnost xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jehož je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx v případě, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx občanství, xx státu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§174x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§175

Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx cizince, xxxxxxx vydala xxxxxx xxxxx, xxxxx jeho xxxxxx x xxxxxx xxxxx karty k xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxx, a to x xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx vydané x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty, xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxx.

§176
Zdravotní xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx cizince
(1) Xxxxxxx xx xx xxxx zajištění na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx péče xxx xxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx ohrožují xxxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

5. způsobují změny xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ohrožují xxxx xxxxxx nebo jeho xxxxx, nebo

6. xx xxxxxx těhotenství a xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx cizince,

b) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx karanténou xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxx §134 xxxx. 2 xxxxx xxxx, x xx x tehdy, xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxx.
(3) Nelze-li xxxxxxxxx xxxxxx poskytnout x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x poskytovatele zdravotních xxxxxx mimo xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xx cizinec x době zajištění xxxx na xxxxxx xxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx náklady léčení, xxxxxx skutečně vynaložených xxxxxxx xx ostrahu x dopravu x xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb x xxxx.
(5) V xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx, xxxxx učinil xxxxxxxxxx o úmyslu xxxxxxx o mezinárodní xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nákladů
a) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxx případech.
(6) Xxxxxxxxx služby xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx ve výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 a x §134 xxxx. 2. Xxxxxxx xx poskytnuté xxxxxxxxx služby xxxxx xxxx první, xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx vymezený xx xxxx první xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§176a
Zdravotní služby xx xxxxxxxxxx případech
(1) Cizinci xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx stanovené xxxxx §50a xxxx §118 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x základní související xxxxx xxx stavech, xxxxx

1. bezprostředně xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změn x náhlému úmrtí,

3. xxxxxxx bez rychlého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

5. xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a porodu, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx těhotenství xx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx na xxxxxxxxx služby hradí xxxx, xxxxx potřeba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx stanovení xxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxx §50a xxxx §118 xxxx. 3.
(3) V případě, xxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx zdravotní služb xxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx ochrany, zajišťuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§176x

Xxxxxx pobytu xxxxxxx x xxxxxxxxxx středisku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Cizinec, xxxxx xx x xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx x tomto xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx mimo xxxxx x vlastních xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx x souvislosti s xxxxxx xxxx náhlým xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx opatřením x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx náklady xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx, xxx x částečně, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x není-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx náklady xxxx. Úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.

§176c
Úhrada xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx průvozu podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx cizince za xxxxxx průvozu leteckou xxxxxx (§152 a 153) se xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěním cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx se zajištěním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vznikly xx xxxxxxxxx cizince xx xxxx jeho xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx průvozu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 x 153 xx xxxxx pouze xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx návrat xx xxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx státu, xxxxx cizince xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx státu xx xxxxxxxxx příslušných orgánů xxxxxx státu. X xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx zahrnou x xxxxxxx xxxxxxx x průvozem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxx, xxxxx územím xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx.
§176x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§177

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx prokázání xxxxx, příjmení, dne, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x údaji, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zjistila.

Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§178
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Xx způsobilého x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 15 let, který xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vůli x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§178x

(1) Osamělým cizincem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx posuzuje xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 26 xxx xxxx, xxxxx nepřetržitě xxxxxxx xx střední xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxx, xx xxxx studium xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vysokých xxxxxxx x České xxxxxxxxx.

§178x
(1) Xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx8e), zelenou xxxxx xxxx modrou kartu. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx považuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajišťovaných společníkem, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro obchodní xxxxxxxxxx xxxx členem xxxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx potřebuje xxxxxxxx x zaměstnání8e), zelenou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx považuje xxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx společníka, xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx člena družstva xxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x takovému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxx se na xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztahují obdobně.
§178x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§178x

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vydaného xxxxxxxxxx oprávnění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu2),3a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§178x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2012 Xx.)
§178x
(1) Policie informuje Xxxxxxxxx ochránce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Veřejného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Policie xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí x přerušení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x přísným xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx x přísným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx těmto xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx17).
§178x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s účinností xx 1.1.2011

§179

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx cizince xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx obavy, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx vrácen xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem, xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx bez xxxxxxxx občanství, do xxxxx svého posledního xxxxxxxx xxxxxxxx, by xx hrozilo skutečné xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 x xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx takového xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jehož je xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx.

(2) Xx vážnou xxxx se podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx lidské xxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx násilí x xxxxxxxxx mezinárodního xxxx xxxxxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxx, xxxx

x) pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bylo x rozporu x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx trestného xxxx proti xxxxxxxxx xx xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení x těchto trestných xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) se xxxxxxxx xxxx, které xxxx x rozporu xx xxxxxxxx a xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) představuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavce 1 dále neplatí, xxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odlišných xx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, opustil-li xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx trestnímu xxxxxxx xx ně, xx předpokladu, že xxx x skutky, xx něž xxx x České xxxxxxxxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 4 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx 60 xxx xxxxxxx x jiném státě. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx mu policie xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx [§33 xxxx. 1 xxxx. x)].

§180
Ověření pozvání x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx
(1) Xxxxxxx ověřuje xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx podává xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxx uvede xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, den, xxxxx a rok xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xx území. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pozvání xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx a xxxxxxx opatří xxxx xxxxxxxx x jménem, xxxxxxxxx x podpisem xxxxxxxxx osoby (statutárního xxxxxx). Xxxxxx osoba x pozvání xxxx xxxxx údaje o xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx jméno, xxxxxxxx x ostatní jména, xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx.
(3) Policie xxxxxxx xxxxx do 7 xxxxxxxxxx dnů xxx dne podání xxxxxxx x ověření xxxxxxx.
(4) Zvoucí xxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx pozvání, po xxxxxx x xxxxxxx x dříve, x xxxxxxxxxx ověřeného pozvání. Xxxxxxx xxxxxxxxx platí x xxx zástupce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx odepře ověření xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §15,
x) xxxxxxxx zvoucí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 nebo xxxxxxxxx podle §100,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x) xxxx x),
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx úřední xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx zvoucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxx xxxxx.
(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx tím, že:
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném x §13,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši 0,25 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx6) xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zvoucí osoby,
c) xxxxxxxx doklad x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx ve prospěch xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx prohlásí, xx xxxxxx xxxxxxxxx uzavře xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx xxx případnou xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §180j xxxxxxxxx částkou xxxxxxx 60&xxxx;000,- EUR,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zvaného cizince x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx státu, xxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx schopnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až d) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx případné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) Policie x případě odepření xxxxxxx pozvání tuto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx. Xx žádost xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx uvedení xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx potvrdí.
(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx.

§180x

Xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním pojištění, xx oprávněna xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§180b

Identifikační xxxxxx vydávaný Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

(1) Xxxxxxxxxxxxx průkaz xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx personálu zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx akreditované v Xxxxx republice xxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušníkům xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx průkaz xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxx o rozsahu xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx registrace Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Identifikační xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

§180x vložen právním xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xx 18 let, xxxxx xxxxxxxxxx na území xxx doprovodu zletilé xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx právního xxxx platného na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 18 xxx xx, xxxx v případě, xx xx osobou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to po xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx skutečně xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx osoby; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx rozumí x xxxxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx bez doprovodu xxxx, co xxxxxxxxxxx xx území9c).

§180c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 428/2005 Sb. s xxxxxxxxx xx 24.11.2005

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxxx datum x xxxxx xxxxxx na xxxxx, na požádání x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxxx.

§180x
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxx, prohlášení xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx požádat x nové xxxxxxxxx xxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx vstupu xx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx 2, xxxx
x) prohlášení krátkodobého xxxx za neplatné xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx.
(2) Žádost x xxxx posouzení xxxxxx podle xxxxxxxx 1 podává cizinec x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx krátkodobého víza xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx xxx odepřen xxxxx xx xxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. Pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx 180 dní xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxx.
(3) Žádost o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx x tom, xxx xx xxxxxx, x x xxx je xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx. Důvodem žádosti xxxxxxx být skutečnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.
(4) Správní orgán, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, ji xxxxxxxx xx xxxxx 5 xxx ode xxx xxxxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxx příslušnému x jejímu xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx důvod xxx xxxxxxx krátkodobého xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Správní orgán, x kterého xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zrušit xxxx xxxxxx, pokud xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxx 1.
(5) Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, ministerstvo x Xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxxx důvodů neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx, zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizinci, xxxxx xx území požívá xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, nebo prohlášení xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27), a xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, x xxxxxx uvedenými x §20 xxxx. 5. X rámci xxxxxx xxxxxxxxxx souladu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy důvodem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stanovisko xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxxx přechodu x důvody xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství6a), x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx v §20 xxxx. 5, xxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxxxx xx území x xxxxxx xxxxxxxxxxx x §9 odst. 1 xxxx 2 x výjimkou xxxxxxx, xxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx policie. Komise xxxxxxx xxxxx §170a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §56.
(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx xxxxxxxx soulad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx působnost Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, s xxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27) x x době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních hranic xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3b), rovněž xxxxxxxx xxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx právním předpisem Xxxxxxxxxx společenství6a), a xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, s xxxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 5, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v §9 odst. 1 xxxx 2.
(9) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxx neudělení krátkodobého xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ve lhůtě xx 30 dnů xxx dne doručení xxxxxxx x o xxxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§180x

Xxxxxxxxxxx

(1) Pokud xx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxx "manžel", "xxxxxxxxxx" xxxx "dítě xxxxxxx", rozumí se xxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x partnerů xxxx xxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx, xx vstoupila xx xxxxxx potvrzeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx stejného pohlaví.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx úředně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§180x
Xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a zkouškou xxxxxxxx českého xxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem10a).
§180g vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

§180x

Xxxxxxxx pobytu x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx policie xxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxx uvedené x §9 odst. 1 xxxx. x), g), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§180x vložen xxxxxxx předpisem č. 379/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 21.12.2007

§180i

Doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xx 90 xxx

(1) Xxxxxxxxx na xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27).

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx cizince xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33), xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx s poskytnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, je-li xxxxx xxxxxxx na xxxxx přínosný xxx xxxxxx duchovních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx vědy, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a sportu, xxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxx. Předložení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevyžaduje xx cizince, xxxxx xx xxxxxx z xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx státu svého xxxxxx nebo xx xxxxxxx uvedeného v §42b xxxx. 3; x xxxxxxx případě xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dále xxxxxxxxxx, pokud zastupitelský xxxx xx xxxx xxxxxxxx při udělení xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pobývá-li xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx nebo jde-li x xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka.

§180x

Xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxx 90 xxx

(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxx pobytu nad 90 xxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad, xxxxxx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je povinen xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x převozem nebo, x případě xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx státu, xx xxxxxx xx povolen xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pojistného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 60&xxxx;000 EUR, x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Cestovní xxxxxxxxx pojištění podle xxxxxxxx 1 může xxx xxxxxxxx:

x) u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx45),

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie xxxxx ve státě, xxxxx xx vázán Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx1d), xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, ve xxxxxx má xxxxxxx xxxxxxx pobyt.

(3) V xxxxxxx pojištění uzavřeného x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 předloží:

a) xxxxxx xxxxxxx překlady pojistné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, prokazující xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx plnění 60&xxxx;000 XXX x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx je xxxxxxxx bez spoluúčasti xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx x úhradě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx celou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx od xxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu33), jsou-li xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxx cizinec xxxxxxx, xx jsou xxxx xxxxxx hrazeny jiným xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx písemného xxxxxxx právnické osoby, xx-xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx přínosný xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ochranu xxxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx obsaženého x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx žádosti o xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů, xx-xx o něj xxxxxx xx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, může xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx45) a xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx komplexní zdravotní xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 7.

(6) Pojistná xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx úrazu, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx úmyslného xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ani x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pojištěným.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx péčí xx rozumí zdravotní xxxx poskytnutá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nákladů xx léčení xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče ani xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx x těhotenstvím xxxxxxxxx xxxxx x porodem xxxxxx dítěte.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x třetích zemí xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§180x xxxxxx právním předpisem x. 247/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

XXXXX XIX

ZMOCŇOVACÍ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§181

Xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx; v nařízení xxxxxxx okruh xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx víza xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx osob, xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx podmíněn xxxxxxxx xxxx.

§182
(1) Xxxxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
b) xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27), xxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxx x tranzitním prostoru xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx pouze na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx víza,
c) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění,
x) po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx postupu xxx xxxxxxxxxx biometrických xxxxx x cizinců x xxxxxxxxxxx anatomickými nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx otisků xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx,
x) xxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxxx příslušníci jsou xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx seznam xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx požádat x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx cestovní doklad, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ve xxxxx, ve kterém xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x postup xxx pořizování xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117a xxxx. 4 a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx seznam hraničních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§182x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x seznam xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely získání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jazyka,
b) xxxxxx škol xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx českého xxxxxx,
x) xxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxx xxxxx vydávání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hrubou xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx 1. xxxxxx kalendářního xxxx na dobu 12 kalendářních měsíců.

§182x

Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxx informaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, odcizených xxxx xxxxxxxxxx cizineckých xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x průkazů x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx odcizení těchto xxxxxxx. Obdobně policie xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§182x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb. s xxxxxxxxx xx 27.4.2006

Přechodná xxxxxxxxxx

§183

(1) Správní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx víza x rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx.

(3) Trvalý pobyt xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx povolení x pobytu.

(4) Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx krátkodobému xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx přechodný xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx cizince xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vydané xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx vyznačenou.

(6) Xxxxxxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxx evidovaných xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx dobu xxxxx §160 xxxx. 5. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §160 xxxx. 5 xxxx není-li u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spisů xxxxxxxxxx xxxxx vyznačena, xxxxxxxxxxxx xxxx evidenční xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx24) a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx ode xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(8) Platnost xxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dotčena. Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxx xxxxxxxxxx zůstávají x xxxxxxxxx xx xxxx 24 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§184

§184 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§184x
Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx závazků, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Úmluvy x právech xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x lidských právech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx čl. 23 xxxx. 2 a 3, čl. 24 xxxx. 1 x 2 Xxxxxx xx zavazuje xxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxx novorozenci xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2000 xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx podmínky, že xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx provede xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§184x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 140/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

XXXX XXXXX

§185

§185 (xxxx xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 274/2008 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§186

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Sb., zákona x. 85/1994 Sb., xxxxxx č. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 301/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., zákona x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., zákona x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 166/1999 Sb., xxxxxx x. 167/1999 Xx. x xxxxxx x. 223/1999 Sb., xx xxxx takto:

1. X xxxxxxx 99 xxxxxxx a) se xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".

2. X položce 99 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx xxxxxxxx xx osvobozeno xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dětem xx 15 xxx.".

3. X xxxxxxx 99 xx doplňuje xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"Xxxxxxxx:

Xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.".

4. Xxxxxxx 100, xxxxxx xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 100

x) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let Xx 500,-

x) Prodloužení xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx Kč 1 000,-

d) Xxxxxxxxx změny x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro cizince (xx xxxxxx xxxxx) Xx 300,-

e) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx nevybere xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu a xx vydání tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.".

5. Xxxxxxx 101, včetně xxxxxxxxxx, zmocnění x xxxxxxxx zní:

"Položka 101

a) Xxxxxxx českého xxxx x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx hraničním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Kč 1&xxxx;500,-

x) Xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů na xxxxx Xxxxx republiky Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, víza xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Kč 200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu xx 90 dnů xxxxxxxxx xx hraničním přechodu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Kč 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxxxx platnosti xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Kč 200,-

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx České republiky Xx 200,-

Osvobození:

Od poplatků xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx:

x) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx zdravotnické pomoci.

b) Xxxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx mladšímu 15 xxx. Xx udělení xxxxxxx víza xx xxxxxxxx x zapsání xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx narozeného xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx zákonného xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx této položky xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx vízum xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx.

x) Udělení xxxxxxx víza na xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx opravňujícího xxxxxxx x pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti.

Zmocnění:

1. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx upustit xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx zachována xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx orgán xxxx xx poplatku xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx přechodu za xxxxxx nezbytného pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx cizího xxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle písmene x) této položky x v xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx pouze xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zpoplatňovaný xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.".

6. Xxxxxxx 132 xxx 1 xxx:

"1. Xxxxxxx

x) Xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xx 800,-

x) Xxxx k xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx Kč 3000,-

c) Xxxx x pobytu xxx 90 xxx Xx 1500,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, letištního xxxx xxxxxxxxxxxx Xx 1200,-

x) Xxxxxxxxxxx víza xxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xx 3000,-".

7. X xxxxxxx 132 xxxxxxxxxx zní:

"Osvobození:

Od xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxx víza, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx 15 xxx nebo x xxxxxx zdravotnické x xxxxxxxxxxx pomoci,

- xxxxxxx xxxx xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx x xxxxxx,

- xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

8. Xxxxxxx 153 xxxxxxx x) zní:

"a) x xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx Kč 200,-".

ČÁST ČTVRTÁ

Novela xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§187

Xxxxx č. 216/1991 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x cestování xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 150/1996 Xx. xx xxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 3, §11 x §26 xx xxxxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxxx občanského xxxxxxxx řádu

§188

Zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx zákona x. 36/1967 Sb., xxxxxx č. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Xx., zákona x. 519/1991 Sb., xxxxxx č. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx č. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Sb., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., zákona x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx. a zákona x. 165/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §120 xxxx. 2 se za xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx čárka x xxxxxxxx xx xxxxx "x xxxxxx x zákonnosti zajištění xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx".

2. Xx §200x se xxxxxxxx xxxx §200x xx 200x, které xxxxxx xxxxxxx x poznámky xxx čarou x. 34x) xxx:

"Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx

§200x

(1) Jestliže xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "policie") xxxxxxxxxx rozhodl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu34e) x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na soud x xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx zákonnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx návrhu nemá xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,34x) xxxx xx xxxxxxx obrátit xx soud s xxxxxxx, aby nařídil xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxx, xx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx důvodů, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx x xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 odst. 4, §79 odst. 1) xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx, x jakých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, jichž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x musí x xxx být xxxxxx, xxxx xx navrhovatel xxxxxx.

(5) Navrhovatel xx xxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx nejde o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx odpůrce, xxxxx xx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxx.

34x) Xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.

§200p

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxx navrhovatel x době xxxxxx xxxxxx není xx xxxxxxxx umístěn, xx x řízení xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx policie, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Účastníky řízení xxxx navrhovatel x xxxxxxxxx xxxxx policie, xxxxx vydal rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§200x

(1) Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx vydal rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx vyžádá spisy, xxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxxx týkají. Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx připojit xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx x doručit xx xxxxx s xxxxxxx xx 24 xxxxx příslušnému xxxxx.

§200x

(1) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účast xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx, xxxxxxxx x obsahu xxxxx je xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§200x

(1) Xx-xx podán xxxxx xxxxx §200x xxxx. 1, soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx správnosti napadeného xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx nemůže být xxxxx. Důkazy xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx napadenému xxxxxxxxxx, xxxx soud xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx ve svém xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx zákonnosti rozhodnutí xx pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx tu byl x xxxx vydání xxxxxxxxxx rozhodnutí. K xxxxx řízení xxxx xxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxx, xxx jestliže xxxxxxx xxxx mohly xxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx soud x xxxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx je zákonné, xxxxxxxx, že xx xxxxx zamítá; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nařídí propuštění xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx-xx návrh zamítnut, xxxxx xxxxxx, pro xxx xxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx.

§200x

Xxxxx-xx soud xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §200x xxxx. 2 x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxxxxx. Xxx-xx návrh xxxxxxxx, přísluší xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx stejných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 3 xxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx.

§200x

(1) Xxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx usnesení xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx navrhovateli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx soud usnesením xxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, doručí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 hodin xx jeho vydání. Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xx x xxxx případech po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxx orgán policie, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xx xxxxxxxxxxx zajištěn, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx propustil.".

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§189

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx

1. Xxxxx č. 123/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 190/1994 Sb., xxxxxx se xxxx a doplňuje xxxxx č. 123/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx X xxxxxx č. 150/1996 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 123/1992 Sb., x xxxxxx cizinců xx území Xxxxx x Slovenské Federativní Xxxxxxxxx.

§190

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2000.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

x. x. Xxxxxx v. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §175 xxxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx čl. X xxxx 125 tohoto xxxxxx xxxxx i xxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxx pro vstup xxxxxxx na xxxxx, xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx před xxxx 1. xxxxxxxx 2001.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

Xx. XX

1. Xxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Držiteli průkazu xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx, učiní xxx xxxxxxxxxx xxx prvém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx trvalého xxxxxx.

2. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx ve lhůtě xx 180 xxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx ustanovení dostavit xx xx xxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vydá xxxxxxxxx podle bodu 1.

3. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 180 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx průkaz x povolení x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) který xx území xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 dnů, je xxxxxxx ve xxxxx xx 180 xxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zneplatnění víza.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx občanem Evropské xxxx1a) x na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, je xxxxxxx xx xxxxx xx 180 xxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx vydání xxxxxxx x povolení k xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

6. Řízení zahájená xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, které xx dokončí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxx xxxxxxx Evropské unie1a) xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

8. Žádost x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx účinností xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

9. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) před xxxxxxxxx tohoto ustanovení xx xxxxxxxx za xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx pobytu, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx bez víza x na xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto ustanovení, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx právní xxxxxx.

Xx. XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných x xxxx zahájení řízení.

2. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na území xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx podle §43; xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu.

3. Xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx dlouhodobé xxxxx, rozumí xx xxx xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů x xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxx xx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx.

5. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 39 uvedeného x xx. X xx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. a) zákona x. 326/1999 Sb., xx znění tohoto xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxxx,3a) xxxxx-xx xxxxxx zajistit xxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx ochrana xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x dočasné xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxx unii v xxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2004

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

1. Xxxxxx x vízum x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx žádost x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x žádosti o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x §42a xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005 dostavit xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx víza xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx 31. xxxxxxxx 2005; do xxxx xxxxx tohoto režimu xxxxxxx plní úkoly xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dnem 1. ledna 2006.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx, vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xx. XXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Cestovní xxxxxxx x nosičem xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx vydávají xxx xxx 1. xxxxx 2009.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Řízení x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx podaná xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx-xx xxxxxxx podmínky podle §42d zákona č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

3. Řízení x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

4. Žádost x prodloužení doby xxxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx studia xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42d xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o přiznání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §83 xxxx. 2 xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyřídí xx xxxxx xx 180 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx vzniklo xxxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10a) do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §65 odst. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pokud xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zletilosti xxxxxxxxxx xxxx než 30 xxx.

7. Řízení o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k přechodnému xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

8. Xxxxx Xxxxxxxx unie, který xx držitelem xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx výměnu xx xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx území xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx vydaného xx účelem přechodného xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x jeho xxxxxx xx průkaz x xxxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xxx-xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx průkaz x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

11. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropských společenství xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., ve xxxxx účinném do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxx xxx vydávat xx 31. xxxxxxxx 2007.

12. Xxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxx x úhradě nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx, xx cizinec xxxxxxxx podat xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 xxxx ode xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx víza. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx přešla xxxxxxxxx x xxxxxxxx finančních xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx územními xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 230/2006 Xx. s xxxxxxxxx od 1.6.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 21.12.2007

Čl. VII

1. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx podat x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 24. xxxxxx 2009.

2. X případě, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2009, xxxxxxxx xxxx, která xxxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxx xx tomto xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx obsahujícím xxxxx x otiscích xxxxx, x xx xx základě nové xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 140/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.4.2008

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se považují xx průkazy x xxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxx jej vydávat xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2012.

4. Xxxxxx x udělení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xxxxxxxx do 31. prosince 2010 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.5.2011

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 326/99 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

140/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Sb., x pobytu cizinců xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2001, x xxxxxxxx ustanovení §88 x §89, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 26.4.2001; §161, §163 x §164, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2002

151/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

217/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 140/2001 Xx., xxxxx x. 329/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx zákona č. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx x. 325/99 Sb., x azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon o xxxxx), xx znění xxxxxx č. 2/2002 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2003 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2, 5, 6, 9, §15x, části §17, 18, 19, 20, 31, 51, 56, 64x, 70, 78, §87x - 87x, xxxxx §88, 98, 103, 106, 108, 119, 120, 157, 158, 159, 160, 164, 168, 169, 171, 172, 173, §182x x xx. XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004); s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3, 4, 17x, 18, §26x, 29x, 29b, xxxxx §78, 93, 94, 118, 158 x xx. IV, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX o xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx podepsané dne 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx podepsané xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007); xxxxx xxxxxxxxxx §1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx XX xxxxxx Xxxxxxxx o Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx (1.5.2004); §9, 124, 154 a 155 x xxxxxxxxx ode xxx stanoveným v xxxxxxxxxx Xxxx XX x spuštění Schengenského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

222/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 325/99 Xx., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2004 x xxxxxxxx §69x, 69b, 165, 176x, které nabyly xxxxxxxxx 31.7.2003; části §1, 6, 7, 8, 9, 17, 17x, 17x, 19, 20, 21, §30 xx 50, 51, 56, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 69x, 70, 75, 80, 81, 87x, 87b, 87x, 88, 98, 107, 114, 118, 159, 160, 163, 164, 169, 170, 173, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x platnost smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004); xxxxx §17a x 17x, 18, 26, 29x, 80, 180x, xxxxx nabývají účinnosti xxxx xxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx podepsané dne 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k provedení xxxxxx podepsané dne 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007)

290/2004 Sb., xxxxx znění xxxxxx x. 326/99 Sb. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 94/2004

436/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2004

501/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

539/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.11.2004

540/2004 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 29.7.2004 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxx 23.8.2004

s účinností xx 6.11.2004

559/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 328/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 326/99 Xx., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2005

428/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 24.11.2005 x xxxxxxxx §14, 29x, 80 x 158, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským královstvím x provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na společných xxxxxxxxx xxx ČR (21.12.2007), a xxxxxxxxxx §169, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2006; §18 xxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX o vstupu x xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Nizozemským královstvím x provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007); §37, §46x x účinností xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007) x §157x odst. 11 xxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x životním x existenčním xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

136/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dokladů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2006

161/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 27.4.2006 s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 26.6.2006; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxx xx státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX x vstupu x xxxxxxxx Xxxxxx podepsané xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hranicích xxx ČR (21.12.2007) x některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxx xxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx informačního systému x ČR (1.9.2007)

165/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2006 s xxxxxxxx §115 odst. 3 písm. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX o xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

230/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2006

170/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx XX do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností ode xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxxxx Schengenského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v XX (1.9.2007)

379/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx na území XX a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 325/99 Xx., o xxxxx x o xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o azylu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 21.12.2007 s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.9.2008, 1.1.2009 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích, stanoveným x xxxxxxxxxx Rady XX o vstupu x xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským královstvím x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ČR (21.12.2007)

42/2008 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. publikované x xxxxxx x. 13/2008

124/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

129/2008 Xx., x výkonu zabezpečovací xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

140/2008 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dokladů

s xxxxxxxxx xx 25.4.2008

274/2008 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Policii XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2009 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2011

306/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 155/95 Xx., x důchodovém pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 582/91 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

382/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., o pobytu xxxxxxx na xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2009

41/2009 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

42/2009 Sb., xxxxx xxxxx zákona č. 326/99 Xx. publikované x xxxxxx x. 13/2009

47/2009 Xx., xxxxx XX xx xxx 9.12.2008 xx věci xxxxxx xx zrušení §171 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu cizinců xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 161/2006 Xx.

x xxxxxxxxx xx 13.2.2009

197/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx x biometrickými xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 29.6.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

278/2009 Sb., x xxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2009 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

424/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2010

427/2010 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx a x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.5.2011 x 1.1.2013

73/2011 Xx., x Xxxxx práce XX a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2011

224/2011 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 80/2011

303/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 150/2002 Sb., soudní xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

222/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu cizinců xx území XX x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 26.6.2012

234/2012 Xx., xxxxx XX xx xxx 24.4.2012 xx. zn. Xx. XX 23/11 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §171 xxxx. x) zákona x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §171 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xx 31.12.2010 (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 19.7.2012

494/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 306/2009 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2013

103/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., o xxxxx x o xxxxx zákona č. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.5.2013 a 1.1.2014

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

312/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x změně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x rekodifikací xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

22/2014 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 12.11.2013 xx. xx. Xx. XX 22/13 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx šesté xxxxxx č. 494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 306/2009 Xx., x xxxxxxx další zákony (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 7.2.2014

101/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.6.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

203/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 17.8.2015

204/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

314/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Sb., x azylu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., o pobytu xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 221/2003 Sb., x xxxxxxx ochraně xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 18.12.2015

318/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 329/1999 Xx., o xxxxxxxxxx dokladech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

191/2016 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx hranic XX x x xxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hranic)

s účinností xx 1.8.2016

298/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

456/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel x rodných číslech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

222/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.8.2017 x xxxxxxxx xxxxx §158, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2018

16/2019 Sb., xxxxx XX xxxxx xx xxx 27.11.2018 xx. xx. Xx. XX 41/17 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., o xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.1.2019

176/2019 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2019, 1.7.2020 x 1.1.2021

255/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x znalcích, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ústavech a xxxxxx o soudních xxxxxxxxxxxx x soudních xxxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

277/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

165/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

274/2021 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 2.8.2021 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zprovoznění Evropského xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (XXXXX) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 88 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1240

177/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2022

240/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 69/2006 Xx., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

279/2022 Xx., xxxxx XX xx xxx 19. xxxxxxxx 2022 xx. xx. Xx. XX 12/19 xx xxxx xxxxxx na zrušení §129x xxxx. 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.9.2022

173/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 325/1999 Sb., x xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2023 x xxxxxxxx §48, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2024

278/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/1999 Sb., o xxxxxx cizinců na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.9.2023

412/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

454/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 65/2022 Sb., x některých opatřeních x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx konfliktem xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vojsk Xxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2023 x 1.1.2024

31/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

x xxxxxxxxx xx 1.4.2024

89/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx volební x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x správě xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2026

123/2024 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Sb., občanský xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2025

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx č. 2/2000 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 562/2006 xx xxx 15. xxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeshraniční pohyb xxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).
1a) Zákon č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského společenství.
1x) Například Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států xx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
1x) Xxxxxxx X x XXXX Xxxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 310/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.
3a) Zákon č. 221/2003 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3x) Zákon č. 216/2002 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx).
4) Xxxxx č. 49/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 189/1999 Xx.
4a) Xxxxxxxx Xxxx XX č. 2133/2004 xx xxx 13. prosince 2004, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx k tomuto xxxxx mění xxxxxxxxx xxxxxx k Schengenské xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Hlava xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5a) Dohoda xxxx vládami států Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x Lucemburském xxxxxxxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985.
Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19. xxxxxx 1990 v Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. června 1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5x) Xxxxx xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5c) Rozhodnutí Xxxx 2004/574/ES xx xxx 29. dubna 2004, xxxxxx xx xxxx xxxx II Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5d) §101 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
6) §5 xxxx. 1 zákona x. 110/2006 Xx., x životním a xxxxxxxxxxx xxxxxx.
6x) Nařízení Rady (XX) č. 539/2001 xx xxx 15. xxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxx seznam xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx musí mít xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vízum, xxxxx x xxxxxx třetích xxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx povinnosti xxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.
7) §26 xx 32 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 163/1993 Xx.
7a) §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Sb., x civilním xxxxxxxx.
7b) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx č. 147/1947 Sb.
7x*) Xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xx. X.3 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx týkající xx xxxxxxxx cestování xxxx xx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (94/795/JVV).
7c) Xxxxxxxx Rady 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx, kteří jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenty.
7x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 415/2003 xx xxx 27. xxxxx 2003 x xxxxxxxxx xxx xx hranicích xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx námořníkům.
8) Xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
8a) Xxxxxxxx Xxxx 2005/71/ES xx xxx 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx postupu xxx přijímání státních xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
8b) Zákon č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8x) Rozhodnutí Xxxx 2004/17/ES xx xxx 22. prosince 2003, xxxxxx xx xxxx xxxx X xxx 1.4 Společné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx X xxx 4.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx na zařazení xxxxxxxxx xx doklad x uzavření cestovního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
8x) Xxxxxx x xxxxxxxxx Schengenské xxxxxx xxxxxxxxx dne 14. xxxxxx 1985 mezi xxxxxxx xxxxx Hospodářské xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX/Xxx (99)13 xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx příručky a Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/17/ES xx xxx 22. prosince 2003, kterým xx xxxx část X xxx 1.4 Společné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx I xxx 4.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vstupního xxxx.
8e) Xxxxx č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx.
8x) Zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví.
9) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) Směrnice Xxxx 2001/40/ES xx xxx 28. xxxxxx 2001 x vzájemném xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
9x) §149 xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
9c) Xxxxxxxx Xxxx 2003/86/ES xx xxx 22. xxxx 2003 x xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx.
9x) §2 x 3 zákona x. 110/2006 Xx., x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
9e) §26 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9f) Rozhodnutí Rady 2004/114/ES ze xxx 13. xxxxxxxx 2004 x podmínkách přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xx účelem xxxxxx, výměnných xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Směrnice Xxxx 2004/81/ES ze xxx 29. dubna 2004, xxxxxxxx xx vydávání xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx obchodování x xxxxx xxxx kteří xx stali xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány.
9h) §232a xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §171a xxxxxxxxx zákona.
9x) §171a x 171d xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Xxxxx č. 341/2005 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucích, xx xxxxx zákona x. 379/2007 Xx.
9x) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) §37a xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 382/2008 Xx.
9x) §98 xxxx. m) zákona x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 161/2005 Xx.
9x) §20a xxxxxx č. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 113/1997 Sb. x xxxxxx č. 492/2000 Xx.
9x) §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
10) §57 xxxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10a) Zákon č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10b) Například §114 xxxxxx x. 561/2004 Sb.
10c) Zákon č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §12 xxxxxx x. 325/1999 Xx., ve znění xxxxxx č. 2/2002 Xx. a zákona x. 165/2006 Sb.
11x) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx ulic a xxxxxxxxx veřejných prostranství xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx a umístění xxxxx x označení xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx x přečíslování budov x o postupu x xxxxxxxxxx čísel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přidělení xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 193/2001 Sb.
11x) §17a xxxxxx č. 94/1963 Xx.
11x) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 15/1993 Xx., xxxxxx č. 59/1995 Sb., xxxxxx x. 176/2002 Xx. x zákona x. 438/2004 Xx.
12x) §151 xxxxxx č. 500/2004 Xx.
12x) §150 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
13) Xxxxxxxx Xxxx 2004/38/ES xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodně xx xxxxxxxxx a xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
13x) Například obchodní zákoník, živnostenský zákon, xxxxx č. 220/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13x) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1612/68 ze xxx 15. xxxxx 1968 x xxxxxx xxxxxx pracovníků xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
13x) §32 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx.
13x) §30 x 31 zákona x. 155/1995 Xx.
13x) §25 x §38 xxxx. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx.
13x) Xxxxxxxxx Směrnice Xxxx 68/360/EHS, o xxxxxxxxxx xxxxxxx pohybu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Společenství.
14) §116 xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx systémech.
15x) Xxxxxx 2 xxx 14 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 562/2006.
15x) Xxxxxxx X, xxxx X xxxxxxxx 3 xxxx. a) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 562/2006.
15x) Xxxxxx 3 Xxxxxxxx Xxxx 2001/51/ES xx dne 28. xxxxxx 2001, xxxxxx xx doplňuje xxxxxx 26 xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dohody xx xxx 14. xxxxxx 1985.
15d) Zákon č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
15e) Rozhodnutí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Radě xx xxx 25. xxxxxx 1996 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (96/409/XXXX).
15x) Nařízení Xxxx (XX) č. 2252/2004 xx xxx 13. prosince 2004 x xxxxxxx xxx bezpečnost a xxxxxxxxxxx prvky v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dokladech vydávaných xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx znění.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16x) §2 xxxx. 7 x §14a odst. 2 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx.
16b) §15 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx.
17) §200o x násl. občanského xxxxxxxx xxxx.
17x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 343/2003 xx xxx 18. února 2003, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro určení xxxxxxxxx xxxxx příslušného x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx příslušníkem xxxxx xxxx x xxxxxxxx x členských států.
18) Xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, střeliva x pyrotechnických předmětů x x xxxxx xxxxxx č. 288/1995 Xx., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Sb., x správních poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/1991 Sb., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x zbraních), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §1 xxxx. 2 a 3 zákona x. 37/1989 Xx., x xxxxxxx před alkoholismem x jinými toxikomaniemi.
Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů..
19x) §36 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
20) Xxxxxxxx Rady 2003/110/ES ze dne 25. xxxxxxxxx 2003 x pomoci xxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx leteckou xxxxxx.
20a) Nařízení Xxxx (XX) č. 871/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
21) Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx dokladech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) §17 xxxx. l) xxxxxx x. 256/1992 Sb.
23x) Zákon č. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 343/1992 Sb.
24x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24x) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
24x) Část xxxxx x třetí správního řádu.
25) Xxxxx č. 36/1967 Sb., o znalcích x tlumočnících.
26) §244 xx 250k zákona x. 99/1963 Xx.
26x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX/Xxx (99)13 xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxxx instrukce.
27) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 810/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x kodexu Xxxxxxxxxxxx x vízech (xxxxxx xxxxx).
28) §42 xxxxxx x. 359/1999 Xx., o sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx. x zákona x. 176/2007 Xx.
29) Xxxxxxxx Xxxx 2005/71/ES xx dne 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx vědeckého xxxxxxx.
30) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
31) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., x způsobu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x označení xxxxx, x náležitostech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x oznamování xxxxxxxxx čísel x xxxxxxxxx potřebných x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 193/2001 Xx.
32) Xxxxxxxx Xxxx 2009/50/ES o podmínkách xxx vstup x xxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1408/71 xx dne 14. xxxxxx 1971 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x rámci Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
34) §319 xxxx. 1 zákona x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2007 Xx.
35) Například xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a specializované xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x poskytováním xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 343/2003 xx xxx 18. xxxxx 2003, xxxxxx xx stanoví kritéria x xxxxxxx pro xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxx x posuzování xxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
38) §143 xxxxxxxxx řádu.
39) §14a xxxx. 2 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Sb.
40) Nařízení Xxxx (XX) č. 1030/2002 xx xxx 13. xxxxxx 2002, kterým xx xxxxxxx jednotný xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxx státní příslušníky xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Rady (XX) x. 380/2008.
41) Xxxxx č. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
42) §27 xxxxxx č. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky.
43) §2 xxxx. u) xxxxxx x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
44) Zákon č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Zákon č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví.
46) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 154/1994 Sb., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 289/2005 Sb., x Vojenském xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 274/2008 Xx.
Xxxxx č. 341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
46) §75 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§15a xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 494/2012 Xx.
47) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x právním postavení xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
48) §46a xxxxxx č. 325/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx. a xxxxxx x. 103/2013 Xx.