Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.09.2007.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2007 do 19.12.2007.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
326/99 Sb.

 

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1
Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12
Prostředky k pobytu na území §13
Hraniční průvodka §14
Pozvání §15 §15a

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a
Dlouhodobé vízum §17b
Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18
Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19
Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b
Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu
Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31 §32
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34
Prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů §35
Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39
Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40
Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41
Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu
Povolení k dlouhodobému pobytu §42
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a
Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b
Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ve zvláštních případech §42g
Náležitosti k žádosti o vydání zelené karty §42h
Modrá karta §42i
Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §45 §46
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d
Zrušení a zánik platnosti zelené karty §46e
Zrušení platnosti modré karty §46f §47 §48 §48a §48b
Oddíl 4
Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49
Díl 5 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území
Výjezdní příkaz §50
Rozhodnutí o povinnosti opustit území §50a
Díl 6 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54
Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55
Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57
Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61
Zánik platnosti dlouhodobého víza §62 §63
Studium §64 §64a §64b
Hlava IV - Trvalý pobyt na území
Díl 1 §65
Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74
Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82
Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85
Díl 3 §86
Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt §87a §87b §87c
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území a zánik jeho platnosti a důvody pro zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie §87d
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e
Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f
Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j
Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k
Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m
Díl 3 - Potvrzení a průkazy
Potvrzení o přechodném pobytu na území §87n
Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie §87o
Prodloužení doby pobytové karty o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87p
Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87r
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87s
Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87t
Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y
Skončení platnosti průkazu §87z
Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93

Hlášení k pobytu držitele zelené karty §93a §94 §95 §96 §97
Hlášení změn §98
Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a
Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100
Domovní kniha §101
Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103
Povinnost dopravce §104
Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105
Povinnosti orgánů státní správy §106
Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112 §113

Cestovní průkaz totožnosti §114
Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115
Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a
Neplatnost cestovního dokladu §116
Zadržení cestovního dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a
Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b
Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e
Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f
Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a
Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121
Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122
Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123
Dobrovolný návrat §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území §123b
Finanční záruka §123c
Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a
Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128
Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129
Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150 §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153
Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIV - Správní delikty

Přestupky §156 §156a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §157
Společná ustanovení ke správním deliktům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162
Ředitelství služby cizinecké policie §163
Odbor cizinecké policie §164
Působnost ministerstva §165
Oprávnění ministerstva §165a
Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166
Oprávnění policie §167

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168
Odchylky od správního řádu §169 §170 §170a §170b
Soudní přezkum §171
Žaloba §172

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173

Trestní zachovalost §174
Přiměřenost §174a §175
Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176
Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a
Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b
Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c
Totožnost §177
Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d
Důvody znemožňující vycestování §179
Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a
Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b
Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c
Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d
Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e
Partnerství §180f
Úhrada nákladů spojených s výukou českého jazyka a zkouškou znalostí českého jazyka §180g
Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §182 §182a §182b
Přechodná ustanovení §183 §184 §184a
Část druhá §185
Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích
Správní poplatky §186
Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187
Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188
Část šestá - Závěrečná ustanovení
Zrušovací ustanovení §189
Účinnost §190
č. 140/2001 Sb. - Čl. II
č. 217/2002 Sb. - Čl. IV
č. 222/2003 Sb. - Čl. II
č. 428/2005 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV
č. 136/2006 Sb. - Čl. VII
č. 161/2006 Sb. - Čl. II
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
č. 379/2007 Sb. - Čl. II
č. 140/2008 Sb. - Čl. VII
č. 427/2010 Sb. - Čl. II
Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.

326

ZÁKON

ze xxx 30. xxxxxxxxx 1999

x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§1
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Tento xxxxx stanoví podmínky xxxxxx cizince xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "území"), xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") a Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx oblasti xxxxxx xxxxxx.
(2) Cizincem xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky,1) xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.1a)
(3) Úprava xxxxxx, xxxxxx x vycestování xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xx xxxxxxxx i xx xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou sjednanou x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1b) x na občana xxxxx, který xx xxxxx Smlouvou x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru,1c) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Účinnost xx 1.9.2006 xx 30.4.2013 (xx xxxxxx č. 103/2013 Xx.)
§2
Xxxxxxxxx zákona
Tento zákon xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, který
a) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxx xxxx doplňkové xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany, pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx2) xxxxxxxxx jinak,
b) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx,3)
x) xxxxxxx Xxxxxx republiku x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na území xx xxxxxxx uděleného xxxxxxxxx x xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis3a) xxxxxxxxx xxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 217/2002 Xx. x 379/2007 Xx.)
§3
(1) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx přes xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
x) místo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, xxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "mezinárodní xxxxxxx") xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx letiště,4) xxxx
x) xxxxxxx mezistátního xxxxx x paluba lodě xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx přepravy x xxxx, xxx xx x tomto xxxxxxxx prováděna xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx kontrolou xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx provedená xx xxxxxxxxx přechodu x xxxxxxxxxxx se zamýšleným xxxx již xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hranic Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 217/2002 Xx. x 379/2007 Xx.)
§4
(1) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic, xxxxx xx hraniční kontrola xxxxxxxxx na xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx ukončení hraniční xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx prostředkům x xxxxxx xx xxxxx (§13).
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx, stanoví-li xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx4a) xxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx vyznačením otisku xxxxxxxxx razítka xx xxxx cestovního dokladu.
(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx hraniční xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxx, xx tato xxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxx provedené xxxxx stejné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx.
Účinnost od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§5
Xxxxxxx je povinen xxx hraniční xxxxxxxx xx xxxxxxxx policie
a) xxxxxxxxx, pokud není xxxx stanoveno xxxxx, xxxx xxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxxxxx (§108), xxxxx xx xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx vstupují xx xxxxx za xxxxxx přechodného pobytu xx území,
2. vízum xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxx xxxxxx povinnost,
3. xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx (§13) xxxx xxxxxxx pozvání xx xxxxxx než 180 xxx ode dne xxxx xxxxxxx xxxxxxx (§15 x 180),
4. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx náklady xxxxxx x xxxxxxxxxxx x úrazem xxxx xxxxxx onemocněním na xxxxx, xxxxxx nákladů xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx, xxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má povolen xxxxx, a xx xx xxxx minimálně 30&xxxx;000 XXX (dále xxx "xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění") xx xxxx pobytu xx území; xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx,
5. xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx ubytování xxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx, který xx xxxxx jeho cesty xxxx xxxx xxxxx xxxxxx hranice xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx státu xxxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx v uvedeném xxxxx bez víza,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxx (§12) xx xxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx jiného xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx hradit Xxxxx xxxxxxxxx,
x) vyplnit a xxxxxxxx xxxxxxxx průvodku,
d) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§54),
e) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dat xxxxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx dat xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x cestovní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Účinnost od 26.6.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§6
(1) Xxxxxxxxx podle §5 xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5b) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx (§152) xxxx xx xx území xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. a) xxxx 3 xx 6 a xxxxxxxxx xxxxx §5 písm. x) xx x) xx nevztahuje xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) x na jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§15x).
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3 xx 6 x xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. b) až x) se nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, služebním pasem xxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx x diplomatickým xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§49).
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 písm. x) xxxx 3, 5 x 6 a §5 písm. b) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx (§30).
(5) Povinnost xxxxxxxxx doklad xxxxx §5 písm. x) xxxx 2 xx 6 x §5 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx cizince x době xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx nebo povolení x xxxxxxxx pobytu (§65 x násl.) x xx xxxxxxx xxxxx §87.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3, 5 x 6 x §5 xxxx. b) xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, který při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx §30 udělené xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx předložit xxxxxx xxxxx §5 písm. x) xxxx 3, 5 x 6 x §5 písm. x) xx nevztahuje xx xxxxxxx, který xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxx vízum xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxx povinnost xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(8) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. a) xxxx 1 xx xx xxxxxxx nevztahuje, pokud xx xxxxxx 15 xxx a xx xxxxxx do cestovního xxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xx cizince xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazeny xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx prokáže, že xx zdravotní xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevyžaduje xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x objektivních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 2; v takovém xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx pojištění sjednat xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx xx xxxxx, nejpozději do 3 pracovních dnů xxx xxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx vyžádání při xxxxxxx diplomatického nebo xxxxxxxxxx víza xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(10) Xxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx jej xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx občanem xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx jiným xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad xxxx xxxxxx-xx xx jej xxxxxxxx, xxxxxxx mu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx svou xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§7

§7 zrušen právním xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

Xxxxxxxx xx 1.9.2007 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§9
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx odepře xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 1 xx 3 nebo 6 anebo xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x), c) xxxx x),
x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, zrušena xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxx platnosti xx víza xxxxxxx,
x) xx nežádoucí xxxxxx (§154),
x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vázány mezinárodními xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,5a) (xxxx jen "xxxxxxx xxxx") za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx území smluvních xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxx"); xx xxxxxxx, xx-xx cizinci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x pobytu xx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cestovního dokladu; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu (§113), xxxxx trvají xxxxxx, xxx xxxxx xxx cestovní doklad xxxxx,
x) územní platnost xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, nezahrnuje xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxxx průkazu totožnosti (§114) nebo cestovního xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§108 xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepravdivé údaje xxxx xxxxxxxxxxx provedené xxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx státu, který xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx unie1a),
l) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxx výkon xxxxxxxx xx správních xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx nebezpečí, xx by xxxxxxx xxxx xxx svém xxxxxx na xxxxx xxxxxx smluvního státu xxxxxxx xxxx bezpečnost xxxx v něm xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxxx ohrozit xxxxxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxx,
x) xx vstupem xxxxxxx xx území byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx neopravňuje xx xxxxxx x xxxxx prováděné hraniční xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxx podmínkou spočívající
1. x xxxxxx hraničního xxxxxxxx pro vstup xx xxxxx, xxxx
2. x omezení územní xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxx (§52).
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx
x) doba xxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x 90 xxx dobu xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx území, u xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 90 xxx; to xxxxxxx, jde-li x xxxxxx Evropské unie,1a)
b) xx důvodné podezření, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x seznamu xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx (§182x) (xxxx jen "xxxxxxx nemoc"),
c) xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. a) xxxx 4 nebo 5, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je zaplněn xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx tak, že xx něj nelze xxxxxxxx xxxxx úřední xxxxxx xxxx vyznačit xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předkládaného xxxxxxxx xxx hraniční xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx vydaného Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx trvají důvody, xxx které xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, anebo, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1a)
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx převzetí xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xx x) a xxxx. x) xx x) x xxxxxxxx 2 písm. x). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxx xxxxxxxxx přiměřenost mezi xxxxxxx xxxxxxxx vstupu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx vstupu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a). Xxxxxxx policie xxxxxxxxx i v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a), xxxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx doprovází xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxx na xxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x území xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx policie xxxxx xx území xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, z xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. c), x), x) xx x) xxxx n), xxxxxxx xxxxxxxx víza xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(7) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx5c) x xx xxxxxxxxxx dokladu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx5c).
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§10
§10 zrušen právním xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx.
Xxxxxxxx od 1.1.2003 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§11
Xxxxxxxx diplomatického xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, odepře xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx j).
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§11x
Xxxx-xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vstupu x xxxxxx uvedeného x §9 odst. 1 xxxx. x) xxxx l), xxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx5d), x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxx xxx xxx, xxx xx xxx xxxxx xx xxxxx odepřen. Xxxxxxx xxxx nové xxxxxxxxxx xx 180 xxx xx zahájení xxxxxx.
§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. s účinností xx 27.4.2006
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§12
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x území xx xxxxxxxxx
x) dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx xx jiného xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxx vedeného v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uznávanou xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx měně xxxx x cizí xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§13
Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
1. 0,5xxxxxxx xxxxxx existenčního minima xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx6) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xx 1 xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx,
2. 15násobku xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima, xxxxxxxx xx pobyt na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 dnů, x xxx, že tato xxxxxx xx za xxxxx celý měsíc xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 2xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
3. 50xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx přesáhnout 90 xxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaplacení xxxxxx xxxxxxxxx x pobytem xxxxxxx xx xxxxx xxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx, xx služby xxxxx xxxxxxxxxx bezplatně.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx lze xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 prokázat
a) xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx znějícím xx xxxxx cizince, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uvedené x odstavci 1, xxxx
x) jiným xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx poskytnutím peněžních xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx existenčního minima xx 1 měsíc xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx x tom, xx veškeré xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x pobytem xxxxx xxxxxxxx přijímací xxxxxxxxxx (školou). Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx částkou existenčního xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx 6xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxx nahradit xxxxxxxxxxx či xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx věku 18 xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx zajištění prostředků x pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx výši.
Xxxxxxxx od 1.7.2001 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§14
Xxxxxxxx průvodka
Hraniční průvodkou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx a xxxxxxxx, xxx, měsíci x xxxx narození cizince x spolucestujících xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, x xxxxx a xxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxx, jeho státním xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx území, mezinárodní xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx značku xxxxxx vozidla a xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx vstupu xx území a xxxxx vycestování x xxxxx, xxxx x xxxxx pobytu na xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx bez víza, xxxxxxxx také xxxxxxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§15
Xxxxxxx
X xxxxxxx xx xxxxxx osoba xxxxxxxx, xx uhradí náklady
a) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxx na xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxx x ubytováním xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx až xx xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx vycestování x xxxxx, případně xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ostatků xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx z území.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§15x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx
x) xxxxxx,
x) xxxxx, xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxxxxxx 21 xxx,
x) xxxx xxxxxx 21 xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx příbuzný xx xxxxxxxxx nebo sestupné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1a) studium, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx manžel x xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xx xxxxxxxx cizinec, xxxxx
x) xx xxxxxxxxx připravuje xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx úraz, xxxxx
x) z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Ustanovení tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vztahují i xx xxxxxxx, který
a) x xxxxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx o sebe xx zdravotních důvodů xxxxxxxx xxx postarat xxx xxxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1).

XXXXX XXX

XXXXXXXXX POBYT XX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx

§16

(1) Xxxxxxx pobývá na xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xx xxxxxxxx hraniční xxxxxxxx, nebyl-li mu x xxxxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, není-li hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx dne xxxxxxxx xx xxxxx, za xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (§88).

(2) Přechodný xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Účinnost od 1.5.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§17
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x) xxx víza,
b) na xxxxxxx uděleného krátkodobého xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx
x) xx základě výjezdního xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 217/2002 x 222/2003 Sb.)
§17a
Krátkodobá xxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx je
a) xxxxxxxx vízum - xxxxx xxxx A,
b) xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx typu B,
c) xxxxx k pobytu xx 90 xxx - xxxxx typu X,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxx hranicích.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 222/2003 Xx.)
§17x
Xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx xx
x) xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx - xxxxx xxxx X,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 217/2002 Xx., 222/2003 Xx., 559/2004 Sb., 428/2005 Xx. x 379/2007 Xx.)
§18
Xxxxxxx může xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx,
x) xxxxxxx-xx xxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) x xxxx-xx x souladu s xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx [§181 xxxx. x)] xxxxxxxxx xxxxx,
x) stanoví-li xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nařízením [§181 xxxx. x)],
x) xx-xx xxxxxxx Evropské xxxx,1a)
x) je-li
1. xx xxxxxx vazby xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx x policejní xxxx7) xxxx v xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx (xxxx xxx "zařízení") (§130); xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na území x bez cestovního xxxxxxx, xxxx
3. xxxxxx 15 let xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, v jehož xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x tento xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx mladší 15 let xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxx xxx xxx xxxxxxx kontrol xx státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 v Xxxxxxxxx xxxx Belgickým královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx republikou, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx hranicích xxx XX - viz xxxxx x dosud xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
5. xxxxxx xxx dne xxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX x xxxxxx x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Schengenu mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Lucemburským velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx xxx ČR - viz odkaz x dosud xxxxxxxxxx xxxxx x úvodu xxxxxx paragrafu,
6. držitelem xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxx trvalému xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §22 odst. 4,
7. xxxxxxxxx průkazu x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx průkazu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx, xxxx
8. xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na území xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx7c) (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx") x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,
x) xx-xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Evropské unie, xxxxx vízum k xxxxxx xx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx s občanem Xxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,
x) xxx-xx x xxxxxxxxx letce xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx7a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx podmínky, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxxx personálu7a) letadla, xxxxx xxxxxxx přepravu xxxx pravidelné xxxxxxx xxxxx xx mzdu xxxx xxxxxxx, do xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx území x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx osvědčením xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, a zánik xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx na území, x xxxxx xx xxxxx nevyžaduje, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx cizinec
a) xxxxxxx ohrozil veřejný xxxxxxx,
x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem,
c) xxxxxx na xxxxx xxx platného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxx pobytové xxxxxxxx policie xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x), x), x), x) xxxx x),
x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xx xxxxx (§13) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§15 x 180),
e) xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxx, nebo
f) xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx doklad, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx na xxxxx, k xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, jestliže cizinec xx xxxxx pobývá x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxxx vlády vydaným xxxxx §181.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xx xxxxxxx vycestovat x xxxxx x xxxx stanovené výjezdním xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x území xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx").
Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§20
§20 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Xx.

§21

§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

Účinnost od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
Xxxxxxxxx xxxxx
§22
(1) Průjezdní xxxxx uděluje, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "zastupitelský úřad") xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Průjezdní xxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxx územím xxx xxxx xxxxx x xxxxx jednoho státu xx xxxxx jiného xxxxx.
(3) Doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxx xxxxx předpokládaného xxxxx xxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xx xxxx 5 xxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxx 5 xxx,
x) xxx xxxxxxx xxxxx cest xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx dobu 5 xxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx víza xxx xxxxx xx xxxxxxxxx přechodu, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nemohl xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx důvodu. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyznačuje xxxxxxx.
(6) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx víza xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dále oprávněn xxxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a). X xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxx policie.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§23
Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx průjezdního xxxx
(1) K xxxxxxx x xxxxxxx průjezdního xxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx doklad,
b) xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx cílem xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx hranice xxxxx z území xx cílového státu xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx oprávněn x pobytu x xxxxxxxx xxxxx bez xxxx,
x) xxxxxxxxxx k xxxxxx xx území (§13) a prokázat xxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx z xxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx lékařskou zprávu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; o předložení xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx podle §22 xxxx. 5 je xxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx důvody, xx xxxxxxx základě xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx letadla xx xxxxx, xxxxxxx x žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Evropské xxxx xx povinen k xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxx xxxxx
§24
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxx pobývat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se stanoví xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xx území, xxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx.
(3) Letištní vízum
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxx,
x) obousměrné xxxxxxxxx cizince ke xxxxxxx pobytu po xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x letence.
(4) Xxxxxxx, xxxxx je uveden x právním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. x), může v xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx pobývat xxxxx xx xxxxxxx uděleného xxxxxxxxxx víza.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo cestovního xxxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizince, xx xxx účely udělení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§25
Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
X žádosti x xxxxxxx letištního xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx státu, xxxxx xx cílem jeho xxxxx; to xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx oprávněn x pobytu v xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) letenku xx letecký spoj, xxxxx zajistí jeho xxxxxxxxxxx x xxxxx.
Účinnost od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 217/2002 Xx., 428/2005 Xx., 161/2006 Xx. x 379/2007 Xx.)
Xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx
§26
(1) Vízum x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx platnosti xxxx xxxxx odstavce 1 xx stanoví xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx počtu xxxx xx území, xxxxxxx xxxx xx 2 xxxx.
(3) Xxxxx k xxxxxx xx 90 xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zastupitelský xxxx xxxx jednorázové xxxx vícenásobné.
(4) Vízum x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xx dobu x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 3 měsíce.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xx 90 xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx z nepředvídatelných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podat xx zastupitelském úřadu x žádá x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx důvodu.
(6) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a). X xxxxx xxxxxxx xxxxx uděluje x xx cestovního dokladu xxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 opravňuje x xxxxxx xx území xxxxxxx na 5 xxx. Xxxx vízum xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxx, xxx xxxxx k pobytu xx 90 xxx xxxxxx, x xxx xxxxx účel xxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 217/2002 Xx.)
§26x
(1) Vízum x xxxxxx xx 90 xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 180 dnů.
(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxx platnosti xx 365 dnů.
§26a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2001 s xxxxxxxxx xx 1.7.2001
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx. x 379/2007 Xx.)
§27
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx xx 90 xxx
(1) X xxxxxxx x udělení xxxx k xxxxxx xx 90 xxx xx cizinec povinen xx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx toto xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak,
a) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území (§13) x doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx nedoloží xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx území xxxxx,
x) peněžitou částku xx výši xxxxxxx xxxxxxxxx x vycestováním x území xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Jistota xx nevyžaduje, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištěna xxxxx způsobem,
e) xxxxxxxxx xxxxxx, že netrpí xxxxxxxx nemocí; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávy xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že závažnou xxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v žádosti x xxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx8) xxxxxx Xxxxxx xxxxx České republiky, xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a), x), x) x x) x xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování xxxxxxx po xxxx xxxx pobytu xx xxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx xx 90 dnů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění po xxxx xxxxxx xx xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 9. Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx víza xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx povinen x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, doklad xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx skládá xxxxxxx v hotovosti xx zastupitelském úřadu xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu x lze xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx případným xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "správní xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jistotu, xxxxx xxxxxx použita k xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx podat xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x území, xxxxxxx xxxx xx 1 xxxx ode xxx, xxx tato xxxxxxxx xxxxxxxx. Podmínka xxxxxxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxx bylo xxxxx x xxxxxx xx xxxxx.
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jistoty ve xxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxx propadá xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§28
Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 5 xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx území a xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx žádá x xxxxxxx xxxx xx hraničním xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx případy uvedené x §6 odst. 9. Xxxxxxx je xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx (§13), xxxxxxxx zajištění nákladů xxxxxxxxx x vycestováním x xxxxx (§12) x předložit xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx. a 379/2007 Xx.)
§29
Xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx vízum x xxxxxx xx 90 xxx
(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx x pobytu xx 90 dnů xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx prodlouží, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x době xxxxxxxxx víza x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Doba xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nepřekročil 3 xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hodné xxxxxxx xxxx je-li důvodem xxxxxxx změna účelu xxxxxx xx území xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx víza (§61).
(3) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx předložit náležitosti xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jistoty x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zdravotně xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5) nebo pokud xx úhrada nákladů xxxxxxxxx xxxx zajištěna xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§30
(1) Xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx uděluje policie xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx pobývat xx území xx xxxxxx vyžadujícím xxxxx xx území xxxxx xxx 3 xxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx dále uděluje xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx rodiny xxxx xx xxxxxx studia xx území xxxx xx xxxxxx podání xxxxxxx x povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx (§49).
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxx xxxxxxxxx xx 6 měsíců.
(4) Xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xx území xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx opravňuje xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx po xxxx 3 pracovních xxx. Vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx vydávaného Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxx 30 xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxx, xx převzetí xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx podání žádosti xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxx na území xx prodlouženou xx xx doby, xxx xxxx důvody pominou. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxx policii, jde-li x vízum xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx dlouhodobé xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx X+X, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §29x xxxx. 1 x 3.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§31
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) prostředky x xxxxxx xx xxxxx (§13),
d) xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování xx xxxx pobytu xx xxxxx,
x) výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx jako podklad x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174); xx xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx,
x) xxxxxxxxxx.
(2) K xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx zaměstnání xx cizinec povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), d), x) x x). Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx uvést číslo xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx úřadu práce x takové povolení xxxxxxx. Povolení k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu8c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Povinnost xxxxxxxxx výpis z xxxxxxxx Rejstříku trestů xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx výpis xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx zasláním xxxxxx výpisu policii. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx účel pobytu xx xxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8d), xx xxxxxxxx za xxxxxxxx, pokud cizinec x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x kterého xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxx nebo o xxxxxxx xxxxxxx.
(4) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx cizinec na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx obdobný xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) xxxxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxx, x nichž xxxxxxx pobýval x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx cizince xxxxxxxx 15 xxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx požádat xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx závažnou xxxxxx xxxx.
(5) Před xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx území; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §6 xxxx. 9.

§32

§32 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Sb.

Účinnost od 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§33
Xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na území
(1) Xxxxxxx udělí xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx cizinci,
a) xxxxxxx ve vycestování x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxx §179 xxxx. 5,
x) xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x trestním xxxxxx x xxxx xxxxx xx řízení xx xxxxxxxx,
x) který v xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxx požádal xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §67, 68 x §69 xxxx. 2, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnuto x době platnosti xxxxxxxxx k pobytu xxxxxxx xx území, xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx byla zrušena xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx nebo povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx odkladného xxxxxx této žaloby.
(2) Xxxxxx o udělení xxxx k pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(3) Policie xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území cizinci, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx možné (§120x).
(4) Xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území policie xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 1 roku; xxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) nebo x) xxxx podle xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců.
(6) Xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx; xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.9.2006 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx x. 278/2009 Xx.)
§34
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
X xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx pobytu na xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit
a) xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) ověřenou xxxxx xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x); nemůže-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx nahradit xxxxxxx prohlášením,
c) fotografie,
d) xxxxxx potvrzující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x),
x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o cizince xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x),
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx žaloby, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x).
Účinnost od 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§35
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx
(1) Xxxx pobytu na xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx na xxxxxx cizince opakovaně xxxxxxxxx za podmínky, xx xxxx stejný xxxx, pro který xxxx xxxxx uděleno, xxxxxxx však xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx víza.
(2) X xxxxxxx o prodloužení xxxx pobytu xx xxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx je xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. x) xx x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4 písm. x). X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xx vízum x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 písm. x), x) x e) x xx požádání xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4 písm. x). Xxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx pobytu na xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu na xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zdravotně xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu5) nebo xxxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx dále xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx prodloužit, pokud xxxxxxx shledá xxxxx xxx zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx víza (§37).
Účinnost xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§36
Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) X xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 písm. x), x), x) a x) x x xxxxxxx změny podoby xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx podle §33 xxxx. 3, je xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx náležitost xxxxx §34 xxxx. a), xxxxxx xxxx doložit xxxxxxxxxxx prokazující xxxxxx xxxxxx znemožňujících xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx předložit x xxxxxxxxxx.
(3) Dobu xxxxxxxxx víza x xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx x pobytu nad 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§38).
Xxxxxxxx xx 1.9.2007 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§37
Xxxxxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 dnů
(1) Xxxxxxx xxxxx platnost víza x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx,
x) xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx víza xxxxxx.
(2) Xxxxxxx dále xxxxx platnost xxxx x pobytu xxx 90 xxx, jestliže
a) xxxxxxx v žádosti x xxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx víza,
c) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§167 xxxx. x)] xxxxxx skutečnost xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) x
1. xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx nepředloží xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx, nebo
2. xxxxxx xx důvod pro xxxxxx cizineckého pasu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx policii xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx doklad xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx neplatný xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzení xxxxx písmene x) xxxx 1 xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxx 2,
x) cizinec nesplnil xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2,
f) xxxx xxxx Evropské unie xxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyhoštění xxxxxxx ze xxxxx xxxxx9a) z důvodu xxxxxxxxx cizince k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx nejméně 1 rok anebo xxx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx xxxxxxx připravuje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x pobyt xxxxxxx xx jejich území, xxxxx
x) cizinec při xxxxxxxx kontrole neprokáže xxxxxxxxx uhradit náklady xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené důvodu xxx xxxxxxx platnosti xxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(3) Policie x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; cizinec je xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§38
Xxxxxxx xxxxxxxxx víza x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území
(1) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x víza xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxxxxxxxx do 5 xxx xx xxxxxx důvodů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Policie xxxxx xxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx pominuly xxxxxx, xxx které xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x cizinec xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx víza xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. d) x xxxx žalobě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uděleného xxxxx §33 xxxx. 3, policie xxxxxx xxxxxxxxxxxx o závazné xxxxxxxxxx9b) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x zrušení platnosti xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx x udělí xxxxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§39
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Dlouhodobé vízum xxxxxxxxx xxxxx xxxx X+X opravňuje xxxxxxx x pobytu xx xxxxx České republiky xx dobu xxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx typu D xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22), x xx x průběhu 3 xxxxxx od xxxx xxxx platnosti.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§40
(1) Diplomatickým vízem xx rozumí letištní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx cizinci xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x označené xxxx "Diplomatické vízum". Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx diplomatického xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a imunit.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx letištní vízum, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx do 90 dnů xxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx služebního xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.
(3) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x fotografie; xxxx xxxxxxxxxx víza xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 9.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx uděluje zastupitelský xxxx.

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx vízum nebo xxxxxxxx vízum xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Účinnost xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§42
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněn xxxxx cizinec, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx x trvá-li xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 x následně xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.
(3) Xxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx nebo mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxx x povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvést xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx na xxxxx xx xxxx uvedenou x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 382/2008 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx území
(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx9c) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx rodiny") xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx
x) xxxxxxxx xxxxxxx s povoleným xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx byl xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx péče x xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxx na území,
e) xxxxxxx nezletilého xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2); xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx oprávněn xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx takového xxxxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxx podat poručník xxxxxxxxxxx cizince,
f) osamělým xxxxxxxx xxxxxxx 65 xxx nebo xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx se x sebe nedokáže xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx území.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, kterému xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx udělen xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Žádost x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx nebo xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu vydané xx xxxxx účelem xxxx cizinec xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx policii.
(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx udělí, xxxxxxxx
x) xxxxxxx, xx xxxxxx xx být umožněno xxxxxxxx soužití xxxxxx, xx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx povolení k xxxxxxxx pobytu x xxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x nich xxxxxxxxx xxxx 20 let,
b) xxxxxxx, se xxxxxx xx xxx umožněno xxxxxxxx soužití rodiny, xxx udělen azyl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxx xxxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx udělen xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) jde x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo f).
(6) X xxxxxxx polygamního xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxx xx nositelem oprávnění xx sloučení xxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2007 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§42x
Xxxxxxxxxxx k žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) X xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxxx
x) náležitosti uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. a), x), x) a x),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztah; xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx azyl podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx rodiče, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dítěte xx xxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x tímto xxxxxxx, zákonným xxxxxxxxx xxxx poručníkem,
d) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx úhrnný xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx nebude nižší xxx xxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxxxx minim9c) xxxxx xxxxxx x
2. nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely příspěvku xx bydlení zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9i) xxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx skutečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Byla-li xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nositelem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), podána xx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x prokázat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).
(3) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx cizinec xx xxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 4.
(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx území; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx uvedené x §6 xxxx. 9.
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx
(1) Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx podat xxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce.
(2) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx. Na xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx nejpozději do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.
(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právního postavení xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx uvedené x §6 odst. 9,
x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx vynaložit měsíčně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxx vyživovaných xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9c),
d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. c), x
x) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 4.
(4) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx uvést xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x x xxxxxxx úřadu xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx požádal, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, že cizince xxxxxxxx, a náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), d), x) x x). Xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx předložit xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 4.
(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud xx x xxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie toto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x případy xxxxxxx x §6 xxxx. 9, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečné x xxxxxxxxx výživy x xxxxxxxxx základních xxxxxx žadatele a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9c) x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), d), e) x x). Na xxxxxxxx xx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 odst. 4.
§42c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006
Původní znění - xxxxxxxx xx 26.6.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx9d) je xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx x xxx-xx x xxxxxxx podle §64, x výjimkou vzdělávání x základní škole, xxxxxxx xxxxx xxxx x konzervatoři, které xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx výměnného xxxxxxxx xxxx odborné praxe xxxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxx
x) předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) x x),
x) předložit xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, s xxxx xxxxxxx xx území, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx na území (§13), xxx-xx x xxxxxxx na vysoké xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxxxx případech xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xx pobyt xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace,
d) xx xxxxxxxx předložit náležitosti xxxxx §31 xxxx. 4.
(3) Xxxx vyznačením xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx v §6 xxxx. 9.
§42x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 161/2006 Xx. x účinností xx 26.6.2006
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území9e) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu obchodování x lidmi9f), nebo
b) xxxxxx, pro kterou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx překročení xxxxxx hranice9g), jejíž xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx
xx xxxxxxxx, xx spolupracuje x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xx trestním stíhání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx schopen xx xxxxxxxxx, xxxxxx orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x právu xxxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx a x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxx, kdy xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 1 měsíce xxx rozhodnutí, xxx xxxx spolupracovat x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx této xxxxx xxxxx xxxxxxx vyhostit xx jinak ukončit xxxx xxxxx xx xxxxx. Běh xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xx řízení x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx České republiky.
(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx podává xxxxxxx ministerstvu.
(4) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx, x xx i xxxxx xxxxxxxx-xx doba jeho xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§42i

Modrá xxxxx

(1) Xxxxxx x vydání modré xxxxx32) je oprávněn xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 3 xxxxxx x xxxx zaměstnán xx xxxxxxxx xxxxxx vyžadující xxxxxxx kvalifikaci, xxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx8e) může být xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx-xx x

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxxxx výzkumu,

b) rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx §42c za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x dočasný xxxxx xxxxxxxxx kategorií xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x investicemi, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xx základě oprávnění x xxxxxx za xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx34).

(2) Za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx řádně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxx xxxxx odborné vzdělání, xxxxx studium xxxxxx xxxxx 3 roky.

(3) Xxxxxx x vydání xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x vydání modré xxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx

x) xx xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xxxx na povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx karty xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxxx xxxx xx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx území.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k pobytu xx xxxxx x x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jedná se x xxxxxxxxxx povolání, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx karty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx35).

(6) Ministerstvo xxxxxx x vydání xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx uvedené údaje xxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx uvedené v §9 odst. 1 xxxx. f), x), x), i) nebo x),

x) xx nejedná x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx8e) může být xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx povolení xxxxxxx záznam "MODRÁ XXXXX XX".

(8) Skončí-li xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx platnosti, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xx 3 pracovních xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx prvních xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx souhlas x xxxxxxxxx změnami xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx splňuje. Xx uplynutí xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx držitel xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx změny oznámit xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 pracovních xxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx splnil xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx kterou bude xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx převzetí.

§42i xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§42j
Náležitosti x xxxxxxx o xxxxxx xxxxx karty
(1) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x), d) x x),
x) xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxx výši sjednané xxxxx měsíční nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1,5násobku xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx sdělením Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx,
d) xxx-xx x výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx podmínek xxx xxxxx takového xxxxxxxx,
x) xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxx, xxxxx před xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx pobýval xxxx xxxxxxx modré xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, je xxxx xxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx měsíční xxxxxx rodiny xxxxx §42b odst. 1 xxxx. x).
(3) Xxxx vyznačením víza x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx xx cizinec xxxxxxx předložit xxxxxx x cestovním zdravotním xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, x xx xx dobu xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx území do xxxx, než xx xx xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx32), x xx xxxxxxxx xxxxxx o zaplacení xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4.
§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§43
Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx žádost cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území xxxxx §33, pokud xxxxx xxxxxxx xx xxxxx bude xxxxx xxx 1 xxx x xxxxxx-xx xxxxxx, xxx které bylo xxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§44
(1) Xxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu formou xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §78; v xxxxxxx xxxxxxx vyznačí xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx účelem studia xx xxxxx (§42x) xx žádost xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx povinen xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xx xxxxx dostavit xx xxxxxx xx xxxxxxx x převzetí xxxxxxx o povolení x xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xx účelem studia xx xxxxx, nabývá xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx §79 odst. 2 x §81 xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx s dobou xxxxxxxxx
x) potřebnou x xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxx než 1 rok,
b) 1 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx pobyt za xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 1 xxx nebo povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx (xxxxxxxx 1), který byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1 rok,
d) 2 xxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx nositeli xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,
x) odpovídající xxxx uvedené v xxxxxxxx x zaměstnání,
f) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx době xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx rezidentovi,
g) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §42x, xxxx
x) 2 roky v xxxxxxxxx případech.
(5) Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území ministerstvo xxxxxx x platností xx xxxx xxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 6 xxxxxx.
Účinnost xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§44x
(1) Xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to
a) xx xxxx xxxxxxxxxx x §44 xxxx. 5,
x) xxxxxxx na xxxx stanovenou v §44 xxxx. 4 xxxx. a), b), x) až x),
x) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1, xxxxx xxx xxxxx nositeli xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x),
x) xx dobu 5 xxx, jde-li x xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x).
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§42x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x 2 xxxx, pokud xxxx vydáno za xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx studia xx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx odborné praxe, xxx xxx prodloužit xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x odborné xxxxx x tuzemské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx platnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx §35 xxxx. 2 a 3, §36, §46 xxxx. 3 a §47 vztahuje obdobně.
(4) X žádosti o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti podle §42x xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) x xxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu pobytu xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištěn xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx5) nebo xxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx doklad. Xxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxx prodloužit, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46x).
(5) X žádosti x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rezidentovi xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42c xxxx. 3, s xxxxxxxx dokladu obdobného xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jehož je xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 odst. 7 xxxx 8. K xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení x zaměstnání9h), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dohodu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x).
(6) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §42d xx xxxxxxx povinen
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), d) x f),
b) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx na xxxxx; povinnost předložit xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxxx xxxxx úhradu xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13), jde-li x studium xx xxxxxx škole nebo xxxxxxxxxx odbornou xxxxx; x xxxxxxxxx případech xxxxxx o tom, xx xxxxxxx xx xxxxx cizince přebírá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx souhlas xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x jeho xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 4, x výjimkou xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§45
(1) Cizinec, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx jiným xxxxxx, xxx xxxxx xx xxx povolen, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x případech xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxx 3 x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x §42 xxxx. 2.
(2) Xxxxxxx xxxxxx 18 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití rodiny xx xxxxxxxx xx 5 xxxxxx pobytu xx území xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytem xx účelem společného xxxxxxx rodiny, který xx pozůstalou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) ke xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 2 xxx; xxxxxxxx nepřetržitého xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pozbyl xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo
b) k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu nebo xxxxxx x xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx je oprávněn xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za jiným xxxxxx v případě xxxxxxx x nositelem xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxx rozvodu xx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 2 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 5 xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x doby xxxxxx manželství xxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxx x důsledku uzavření xxxxxx s nositelem xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) cestovní xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4,
x) xxxxxx o xxxxxxxxx ubytování xx xxxxx,
x) doklad xxxxx §42x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx zdravotně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu5), xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx péče jiným xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx (§174); xx xxxxxxx x xxxxxxx cizince xxxxxxxx 15 xxx,
x) xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx, kdy xxxxx xxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx je oprávněn xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx účelem. Policie xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx účelem nepovolí, xxxx-xx zjištěny xxxxxx xxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem ochrany xx území podle §46x xxxx. 1 xxxx. x) až x).
Xxxxxxxx xx 26.6.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§46
(1) Xxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxx obdobně §31 xxxx. 1, §33, 34, 37, 38, §55 odst. 1, §56, §58 odst. 3 a §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx na xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx.
(2) Pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx §56 vztahující xx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx.
(3) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxx §55 odst. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. a) xx c), e), x), h), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1.
(4) Xxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx příslušníka, který xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny x rezidentem, xxxxx xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 písm. c), x), x), §56 xxxx. 2 písm. x) x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx.
(5) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§42x) xxxxx obdobně §37, §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), x), x), x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx na xxxxx x pobytu nad 90 xxx.
(6) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx je cizinec xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x prodloužení povolení x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x).
(7) X žádosti x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx penále, k xxxxx úhradě xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu9i) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, předloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadem Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(8) X žádosti x xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx podnikání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8d) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx živnostenský xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínky provozování xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x §31 odst. 1 xxxx. x) x c) až x).
Xxxxxxxx od 1.9.2007 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny
(1) Na xxxxxx xxxxxxx policie xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití rodiny, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx,
x) jiný xxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyhoštění xxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx x xxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vstup x xxxxx cizinců na xxxxxx xxxxx,
x) cizinec xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx ji xxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx, xx by xxxxxxx mohl při xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx splňovat podmínky xxxxxxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 1 písm. x) nebo x),
x) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx x vydání xxxx xxxxxxxxxxx platnosti povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx by mohl xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území,
i) xxxxxxx xxxxxx účel, xxx xxxxx bylo xxxx xxxxxxxx vydáno,
j) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx toto povolení; xx neplatí, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dítě xxxx xxxx v xxxx xxxxxx manželství dítě xxxxxxxxxxxx osvojeno, xxxx
x) xxxxxxx nositel xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny x zrušení xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxx xx bylo xxxx xxxxxxxx zrušeno,
za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti policie xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x území x xxxxxxx udělí xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vycestovat.
Původní znění - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx. a 379/2007 Xx.)
§46x
Xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie
(1) Xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx7c) policie xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx
x) xxx držitel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxx závažného úmyslného xxxxxxxxx xxxx,
x) xx-xx xxxxxxx nebezpečí, že xx držitel xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx dne zrušení xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady EU x vstupu x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Belgickým xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ČR - xxx odkaz x xxxxx xxxxxxxxxx znění x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx který bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxx schopnost uhradit xxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx ji xxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx povolení nemá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neprokázal xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeb xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9c), xxxx
x) xxxx, který xxxxxxxx tohoto povolení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x zrušení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu na xxxx území
za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přihlíží xxxxxxx k dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx držitele xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie policie xxxxx x povolení x dlouhodobému pobytu xx území xxxxxxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx zanikla xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanoví lhůtu x vycestování x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx rodinnému příslušníkovi xxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je povinen xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vycestovat.
§46b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 27.4.2006 x výjimkou xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx nabývá xxxxxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským velkovévodstvím x Nizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX
Účinnost xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§46x
Xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx9e), xxxxxxxx
x) xxxxxxx přestal xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42x odst. 1,
x) xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx o zrušení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx v rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx x cizinci udělí xxxxxxxx xxxxxx; cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx území odložen xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění cizince xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dokončí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx předání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§47
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 120 x nejpozději 14 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu nad 120 dnů. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx předchozí xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx cizince xxxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxx důvodů; vízum xx xx doby xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx.
(2) Xxxxx doba platnosti xxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1, považuje xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §42 xxxx. 3 xx xxxxxxx povinen xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx vydaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. x) nebo x) x ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx xxxxxxx žádosti xx xxxxxxx vztahuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§48
Xxx xxxxx úhrady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx cizince, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a) (dále xxx "xxxxxxx požívající dočasné xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx podle §33 xxxx. 1 písm. x) x b), §33 xxxx. 3 xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx strpění pobytu xx území (§43),
x) xxxxx xx xxxxxx x §42e odst. 1 xx podmínek x xx xxxxx xxxxx §42x odst. 2,
x) xxxxx podal xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) kterému xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§48x
(1) Ministerstvo xx xxxxxx xxxxxxx podanou xx xxxxx xxxxx §42x xxxx. 2, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx, kterému bylo xxxx xxxxxxxx vydáno, xxxxxxxx xxxxxx cizinci xxxxxxxx xxxxxxxxx až xx výše životního xxxxxx9c). Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Finanční příspěvek xx xxxxxxxx ode xxx, xxx xxx xxxxxxx poučen xxxxx §42x odst. 2. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx pobývat xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x jeho žádosti.
(3) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§48b

(1) Je-li xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení (§42e xxxx. 2), xxxxxxx, který podal xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx území, xxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx cizincům tato xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx žádosti; to xxxxxxx, pokud orgán xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxx podle §42e xxxx. 1.

(3) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx cizince s xxxxxxxxx trvalým pobytem.

§48b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

Oddíl 4

§49

Přechodný pobyt xx území na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušníkům xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx povolení xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx člen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované x České xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx registrovaný Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §18 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx oprávněn pobývat xx území xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx xx neplatné Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§50
Xxxxxxxx příkaz
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx doklad, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx platnosti xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplynula xxxxxxxx xxxx, po zrušení xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1a), xxxxxxx platnosti xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,, xx xxxxxxxx přechodného pobytu xx xxxxx, x xxxxx se vízum xxxxxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx (§41), xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx po prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx xxxxx ministerstvem (§49 xxxx. 5) xxxxx xx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x) xxxx §67.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx po xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladných xxxxx, a x xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxx xxx 60 xxx, xxxx pobytu xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx podle odstavce 2 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo ministerstvo.
(5) Xxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx pobytu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxx. Podmínka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pobytu xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx cizinec xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo je xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx nemocí.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje x totožnosti cizince, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x území xxxxxxxxxx; v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx přechodu xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx má xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx příkaz xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad.

§50x
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx platného oprávnění x pobytu vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx policie xxxx dále
a) cizinci xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

1. nepodal xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x tomu byl xxxxxx,

2. nevycestoval po xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem nebo xx xxxxx xx 30 xxx, nebyl-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

3. mu xxxxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxx uděleného osobě xxxxxxxxxx doplňkové ochrany (§124b), nebo

b) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy sjednané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx dnem 13. xxxxx 2009 nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx37) (§129).
(4) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, a xx v rozmezí 7 až 60 xxx. Xxxxx xx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxx doba x xxxxxxxx území xxxxx xxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx, začíná xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx této xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxx 6
Společná xxxxxxxxxx x xxxxx
§51
(1) Xxxxx xx xxxxxx povolení, xxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx je xxxxxx xx dobu v xxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx občanu Xxxxxxxx unie.1b)
(5) Vízum xx xxxxxxxx xx xxxxxxx jeho vyznačením.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§52
(1) X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx
x) xxxxx vázáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1. v určení xxxxxxxxxx přechodu xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, nebo
2. x xxxxxxx územní xxxxxxxxx xxxx na xxxxx nebo xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxx žádost x xxxxxxx víza byla xxxxxx xx zastupitelském xxxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jenž xxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ve xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx či dlouhodobý xxxxx.
(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx x důsledky xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§53
(1) Xxxxxx x xxxxxxx víza xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x udělení xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx tiskopisu.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx. X odmítnutí xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§54
X žádosti x xxxxxxx víza xx xxxxxxx xxxxxxx uvést xxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, den, xxxxx x rok xxxxxxxx, xxxxx a stát xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxx, jméno x xxxxxxxx otce x xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx trvalého pobytu x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, druh, xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx pobytem na xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx o xxx, xxx je xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx x platnosti xxxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx), cíl xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx a účel xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx xxx příjezdu x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx území xxxxxxxx xxxxx včetně xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, způsob xxxxxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytem, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x adresa pobytu xx území, nebo xxx-xx x právnickou xxxxx, xxxx název, xxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx včetně xxxx xxxxxx platnosti, údaje x předchozím xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx jméno x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx, xxxxx, xxx a místo xxxxxxxx.
Účinnost xx 1.7.2001 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§55
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx starší 180 xxx, x výjimkou xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx náležitostí k xxxxxxx o xxxxxxx xxxx se s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx víza x xxxxx České xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§56
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx, x výjimkou xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 odst. 3, xxxxxxx xxxx zastupitelský xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zastupitelského úřadu xxxxxxxxx x pohovoru xxxx nepředloží ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo vyhodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx vyplní xxxxxx x xxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx nepravdivě,
c) je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xx poznatky o xxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx náležitosti x xxxxxxx x xxxxxxx víza xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) cizinec x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx uvede pouze xxxxx jednací žádosti x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxx,
x) cizinec x žádosti o xxxxxxx víza k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu8d) xxxxx xxxxx číslo jednací xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxx a u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxx xxxx x koncesi xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx všeobecné x xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx skutečnosti uvedené x §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x), x) nebo n) xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x),
x) xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxxx území xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx víza,
j) xxxx vyznačením víza xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx uvedené x §6 odst. 9, xxxx
x) xxxxx xxxxxxx xx území xxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zjištěna xxxx xxxxxxx překážka xxxxxx cizince na xxxxx.
(2) Vízum, s xxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 odst. 3, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) neprokáže xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx požadovaného xxxx xxxxxxx o 90 xxx, xxxx
x) x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,
xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti policie xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto neudělení xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(3) X důvodu podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x udělení xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazku.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§57
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx udělením xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Jestliže zastupitelský xxxx x přes xxxxxxx policie xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxx skutečnost bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx neudělení.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x tohoto xxxxxx nebude uděleno, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 9.
(3) Zastupitelský xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x vízum.
Xxxxxxxx od 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§58
Xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx zastupitelský xxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx vízum xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx vízu k xxxxxx xxx 90 xxx lze vyznačit xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§59

§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§60
(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx policii.
(2) X xxxxxxxxxxx doby xxxxxx na území xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 120 dnů x xxxxxxxxxx 14 dnů x u xxxxxxxxxxxx xxx nejdříve 30 xxx a xxxxxxxxxx 3 xxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx doby platnosti xxxx.
(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx nezávislé, xx xxxxxxx oprávněn tuto xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xx doby zániku xxxxxxxxx podle předchozí xxxx považuje xx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého víza xxxx doba xxxxxx xx toto vízum xxxxxx xxxx rozhodnutím x jejím prodloužení, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, považuje xx xxxxx za xxxxxx x doba xxxxxx na toto xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx tohoto xxxxxxxxxx.
(5) Xxxx platnosti víza xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Důvody pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xx xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx víza.
(7) Xxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx rozhodnuto x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx na území, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xx pobyt xx toto xxxxx, x to až xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§61
Xxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx
(1) Policie xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxx, xxx který xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x zrušení xxxxxxxxx víza xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx víza,
d) policie xxx pobytové kontrole xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x), h) xxxx x),
x) cestovní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, který xxx vydal, xxxxxxxxx xx neplatný xxxx xxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx xxx pobytové kontrole xxxxxxxxx schopnost xxxxxxx xxxxxxx zdravotní péče x neprokáže ji xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx zásahu xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx oprávněna xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Účinnost od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§62
Xxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx víza zanikne, xxxxxxx nabyl xxxxxx xxxx xxxxxxxx ukládající xxxxx xxxxxxxxx10) nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx uděleného xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx uděleného podle §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).
(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 4 xxxx. x), §24 xxxx. 3 písm. x) x §33 a xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 90 xxx; xxxxxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 4 písm. b) x §24 xxxx. 3 xxxx. b) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx. Platnost xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z území xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§63
Xxxxxxx je povinen xxxxxxxx xx xxxxxx xx požádání policie xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu x podání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx vysvětlení xxxxx.
Účinnost xx 26.6.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§64
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx
x) vzdělávání x základní škole, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx škole,
b) xxxxx xx jazykové x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx zkušeností, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx, odborných zkušeností xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxx xxxxx, vzdělávání xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx anebo x xxxx nejvýše 5 let xx xxxxxxxx studia na xxxxxx škole x 3 xxx xx xxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx škole nebo x konzervatoři, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokou xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx praxe x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx předpokladu, xx xx uskutečňují xxxx součást xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx akreditovanou Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobyty xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rozvoj xxxxxxxx zdrojů, pokud xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx studia xx xxxxx (§42x) xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x tuzemské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§64x

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64x

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

Účinnost od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§65
(1) Cizinec je xxxxxxxx pobývat xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx
x) povolení x xxxxxxxx pobytu, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x svěření tohoto xxxxxxx xx náhradní xxxxxxx10a), xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx hlavy xx xxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) a xxxx xxxxxxxxx příslušníka.

Xxxxxxxx k trvalému xxxxxx

§66

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu se xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení xxxx x xxxxxxxxxxxxx důvodů, xxxxxxx

1. je-li xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

2. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx závislé xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx azylu, xxxx

3. xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx tohoto povolení xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) na xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádá xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nezaopatřené xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xxx.

Účinnost od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§67
(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx se xx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx řízení, a
b) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, trvalo xxxxxxx 2 xxxx.
(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum k xxxxxx nad 90 xxx, xx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx případného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Nepřetržitost xxxxxx xx území xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx do 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx vízum xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu svěřen xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§68
(1) Povolení x xxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů x xx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxx doba xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2). Xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx studia xx xxxxxxxxxx xxxxxx polovinou.
(3) Xx doby pobytu xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx v xxxxxxx xxxx doby xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx období nepřítomnosti xxxxxxxxxx 6 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx souhrnu xxxxxxxxxx 10 xxxxxx, a xxxx xxxxxx nepřítomnosti xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx než 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xx závažných xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, závažné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxx xx do doby xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx.
(4) Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx podat x xxxxxxx, xxxxx x xxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mimo území. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx být xxxxxx podána xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§69
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx stanoveno xxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxx též xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
1. xx nezletilým xxxx zletilým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jenž xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, x důvodem xxxxxxx xx společné xxxxxxx xxxxxx cizinců, nebo
2. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, xxxxx byl xxxxxx xxxx x důvodů xxxxxxxxx ve zvláštním xxxxxxx předpise11),
b) xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx víza x pobytu xxx 90 dnů xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xxxx
x) pobývá xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx činným x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx x prokázání xxxxxxxxx xxxx obchodování s xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx překročení státní xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx podává xxxxxx xxxxxx xxxxxxx žádající x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §67.
(4) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; žádost xxxxx §68 odst. 4 xx oprávněn xxxxx též xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.

§69a

§69a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69b

§69b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§70
(1) Žádost x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x) xxx xxxxx, příjmení x ostatní xxxxx, xxxxxxx dřívější příjmení, xxx, měsíc x xxx narození, xxxxx x stát xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx příchodem na xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxx pobytu xx xxxxx, zaměstnání xx xxxxxx na xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxxxx), poslední xxxxxxxx x xxxxxx, adresu xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxxx a místo xxxxxx), den vstupu xx xxxxx, xxxxx x platnost xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx manžele xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx rodičů,
d) jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, x
x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx jména, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx potvrzující účel xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx list xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, doklad x tom, xx xxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx1); xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu podle §68,
x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§71 xxxx. 1); to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx žádá o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §67 xxxx xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx žádá o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx po dosažení xxxx 18 xxx x xxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. a),
e) výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx státním xxxxxxx nebo x xxxx má xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxx, v xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx doklad xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxxxx xxxxxx 15 xxx, jemuž bylo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx2), je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67, nepředkládá xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx pobýval,
f) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území (§71 xxxx. 2),
x) souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x trvalým xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, pokud nejde x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Cizinec, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx nezletilým xxxxxxx xxxxxxxx2) nebo dítětem, xxxxx je xxxxxxx xx xxxx azylanta, xxxxx cizinec, xxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b) x xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xx xxxxx, je xxxxxxx x žádosti x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xx x) x x).
(4) Xxxxxxx žádající x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) anebo §66 xxxx. 2 xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu nebo xxxxxxx xxxxxxxxx lékařskou xxxxxx, xx netrpí xxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxxxx lékařské xxxxxx xxx xxxxxxx pouze x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxxx nemocí trpí.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§71
(1) Za xxxxxx x zajištění prostředků x trvalému xxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx prokazující xxxxxxx vynaložit měsíčně xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cizince x xxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9c). Xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §66 může xxx tento doklad xxxxxxxx dokladem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §70 odst. 2 xxxx. f) se xxxxxx doklad x xxxxxxxxxxx bytu xxxx xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx užívání xxxx xxxx xxxxxx ověřený xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněné xxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxx cizince. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx orgánem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstva.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§72
Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx nesmí xxx xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§73
Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx pojišťovně Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, kdy xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx jeho zrušení xxxxxx právní moci.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 30.4.2011 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§74
(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xx vstupu xx území osobně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx cizinci xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx12a). Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xx cizinci xxxx x potvrzení x xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx.
Účinnost od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
Xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx platnosti x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu
§75
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zamítne, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 xxxx. x) xx c), x), x) xxxx x),
x) xxxxxxx k žádosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny již xx území s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxx (§154),
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx e), xxxx
x) x řízení xxxxxx potvrzeny xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu podle §66 xxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky podle §67 xxxx §68.
(2) Xxxxxxx nebo ministerstvo xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx nepředloží xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx (§174),
x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §77 xxxx. 2 xxxx. x),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,
za xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(3) X důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx nepřihlédne, xxx-xx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx zařadil do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x v xxxxxx přihlédne ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx cizince xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§76

Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx republiky,

b) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trest xxxxxxxxx10) xxxx vykonatelností xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx,

x) jestliže jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx cizinci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx7c), xxxx

x) xxxxxx cizince xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§77
(1) Policie nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxxx
x) zjistí, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu; to xxxxxxx, pokud xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxx dítě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxx pobyt xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx padělaných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 let,
e) xx to xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) o xx xxxxxxx požádá.
(2) Xxxxxxx xxxx ministerstvo platnost xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pořádek nebo xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx nebezpečí, že xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xx 5 let xx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxx §66 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vydáno,
c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxx, držitele xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3,
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx, nebo
f) jiný xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxx9a) z xxxxxx odsouzení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx pro důvodné xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxx,
xx podmínky, že xxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vycestovat.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§78
Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xx xxxxx štítku, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Průkazem x xxxxxxxx x pobytu xxxx držitel prokazuje xxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxx pobytu, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx; je-li průkaz xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, držitel xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx narození x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Účinnost od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§79
Xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx o povolení x pobytu xxxxxxxx xxxxx podle §78 xxxx. 3.
(2) Xxxxx xxx cizinci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx rodný nebo xxxxxx list, uvede xx xxxxx x xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx. V ostatních xxxxxxxxx se jméno, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx cizince xxxxxx xxxxx tvaru xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Policie xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x právním xxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tuto skutečnost xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
(4) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx x xxxxxxx mladšímu 15 let s xxxxx platnosti 5 xxx. Xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx x opakovaně.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§80
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx ve xxxxx 90 dnů před xxxxxxxxx této xxxx; x odůvodněných xxxxxxxxx xxxx žádost xxxxx x xxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx cizinec povinen xxxx xxxxxx podat xx 3 pracovních xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §77.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§81
Xxxxxxxxxxx k žádosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu
K xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad; xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§82
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, poškozený xxxxxx xxxxx potvrzení policie x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx i v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx cizinec x xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §86 xxxx. 2.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxx xxx xxxx xxxxxx; fotografie xx xxxxxxxx, xxxxx pokud xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§83
(1) Policie v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx7c) (xxxx jen "xxxxxxxx xx xxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx podmínku 5 let xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území (§68),
x) nenarušil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx neohrozil bezpečnost xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx a
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxx §71.
(2) Xxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx na území xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu na xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx postavení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x to cizinec xxxxxxx požádá a xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Cizinec, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx zrušeno (§85 xxxx. 1), je xxxxxxxx požádat o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx pravomocného xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx postavení rezidenta xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §71. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území cizinci xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nepřetržitě (§68), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxxx x není-li xxxxxxx nebezpečí, že xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§84
Xxxxxxx uvede xxxxxxxxx xx území xx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu záznam "xxxxxxxx x xxxxxx xxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7c).
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§85
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiznání právního xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx, xxxxxx-xx důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxx xx území závažným xxxxxxxx narušil veřejný xxxxxxx nebo ohrozil xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx unie rozhodl x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xx xxxxx na svém xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Policie xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7c).
(3) Xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§86
(1) Platnost xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx,
x) ohlášením xxxx xxxxxx nebo odcizení,
c) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizince x xxxxxxx úkonům,
d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) úmrtím xxxxxxx xxxx xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx mrtvého.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx, xxxxxxxx
x) je xxxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxxx v xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx celistvost,
b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečné podobě xxxx držitele.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx uzná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xx stav xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx místě12b). Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podepsaným prohlášením xxxxxxxx xxxxxxx, že xx zrušením platnosti xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx prohlášení xx xxxxxx stává pravomocným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx předem prokazatelně xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§87
(1) Xxxxxxx xxxxxx 18 xxx svěřený xx xxxxxxxx výchovy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10c) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx cizinec xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci xxxx potvrzení x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxx podle odstavce 1 je oprávněn xx xxxxxxxx xxxx 15 let xxxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxx vydá xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxx.
(5) Cizinec xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxx 15 let.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx cizince svěřeného xx náhradní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 let xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxx, xxx xxx xxxxxxx svěřen xx náhradní xxxxxxx, xxxxxxx oznámí xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vzdává; xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a),
x) xxxxxx xxxxxxxx výchova xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxxxx osoba podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(7) Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxxx xxxxxxx xx dosažení věku 15 xxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) cizinec
1. xx xxxxxxxxxx odsouzen xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx převyšující 3 xxxx,
2. xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx ověřeným xxxxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1a), xxxx
4. dosáhne xxxx 18 xxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. a), xxxx-xx ji xxxxxxx xx 60 xxx xx dosažení věku 18 xxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx věku 18 xxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx z trvalého xxxxxx xx xxxxx.
(8) Xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7, xxxxxxxx xxxxxx platnost xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx §80 xx 82 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x oprávněním k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(10) Xxx-xx cizinec svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 let, xxxxxxxx xx xxxx pobyt xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx xx xxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 písm. x).
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx vydá xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx jeho žádost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxx občan Evropské xxxx
x) xxxxx na xxxxx pobývat xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx13) x
x) neohrozil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) X žádosti x vydání xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx13a), x
x) xxxxxx o zajištění xxxxxxxxx xx území.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx občanem Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx13) xxxxxxxx x občanem Evropské xxxx, je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, s výjimkou xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x jde-li x xxxxxxx xxxxx §15x xxxx. 1 xxxx. x), také xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxxx osobou.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87x
(1) Rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx x xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx13) xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx požádat xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx povinen podat xx xxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx vstupu xx xxxxx.
(2) K žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému pobytu xx xxxxxxx příslušník xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87x xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87x xxxx. 2 písm. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, a xxx-xx x cizince xxxxx §15x xxxx. 1 xxxx. x), také xxxxxx potvrzující, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx vydá rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), který xx xxxxx pobývá xxxx xxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx cizího státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx příslušníku xxxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Ministerstvo zahraničních xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, jenž xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, je xxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx na xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxx o pobytu xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie.
(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxx x fotografie. Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxx xxx zrušení přechodného xxxxxx občanu Evropské xxxx
(1) Policie xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx nepředloží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxxxxx péče České xxxxxxxxx (§106 xxxx. 3), x xxxxxxxx xxxx, na xxxxx xx vztahuje přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx13b),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost státu xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154).
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxxx Evropské xxxx1x), xxxxxxxx
x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx (§106 xxxx. 3), s výjimkou xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství13b),
b) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxx závažnou xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x zrušení přechodného xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území a xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx výjezdní xxxxxx; xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Na xxxxx platnosti xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx xx §76 xxxx. x), x) x x) xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x zánik xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zamítne, xxxxxxxx
x) xxxxxxx nepředloží xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx,
x) xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§106 odst. 3), s xxxxxxxx xxxx, xx které xx vztahuje přímo xxxxxxxxxx právní xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství13b),
c) xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx žadatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx (§154).
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zruší přechodný xxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1x), xxxxxxxx
x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží systému xxxxxxxx péče Xxxxx xxxxxxxxx (§106 xxxx. 3), s xxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx právní xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství13b),
b) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo xx 3 měsíců xx xxxxxx na xxxxx,
xx xxxxxxxx, že rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx Evropské xxxx výjezdní xxxxxx; xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx vycestovat.
(4) Xx xxxxx platnosti xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx xx §76 písm. x), x) x d) xxxxxxx obdobně.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Evropské xxxx1a), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §87e.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx
x) občanu Evropské xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx, a xx xx xxxx vzdělávání xxxxxx občana Evropské xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx,
x) občan Xxxxxxxx unie v xxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx území xxxxxx; xx xxxxxxx, zdržoval-li xx xxxxxxx příslušník xxxxxx Evropské unie xx xxxxx po xxxx xxxxxxx 1 xxxx před úmrtím xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx příslušníku občana Xxxxxxxx unie rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx10a) xxxxxxx xx výchovy xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styku x xxxxxxx xxxxxxx pouze xx území xxxxx xxxxxxxx před zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx méně xxx 3 xxxx x v době xxxxxx manželství měl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie na xxxxx povolen xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 1 rok,
za xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx vycestovat.
(4) Xx xxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx §76 xxxx. x), b) a x) použije xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx13)
x) xx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti13a) xxxxxx xxxx stanoveného xxx xxxxx nároku na xxxxxxxx důchod13c) xxxx xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dosažením xxxxxxxxxxx xxxx13d) a x xxxxx xxxxxx přiznávaný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vykonával xx xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x nepřetržitě xx území xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, podnikání xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 2 xxx; xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx důchod x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo nemoci x povolání13e),
d) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx provozuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx jednou xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, podnikal xxxx provozoval xxxxx xxxxxxxxxx činnost po xxxx xxxxxxx 3 xxx, nebo
e) jde-li x občana Evropské xxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxx byl xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xx jeho xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx13), jestliže xxxxx Xxxxxxxx unie x vydání xxxxxx xxxxxxxx žádá z xxxxxxxxxxxxx důvodů xxxx x xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) na xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Pro účely xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xx xxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx13a) xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx považuje za xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xx xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx byl xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xx každý xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx území.
(5) Podmínka xxxx xxxxxx xx xxxxx a podmínka xxxx trvání xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) neplatí, jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1) xxxx xxxxx manžel xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx x ním xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.
(6) Doba, xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxxx v evidenci xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) xxxx d), za xxxxxxxx, že xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x důvodů xx xxxx vůli xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx nepřetržitého xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1a) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx xxxxx, xxxx přesáhne-li tuto xxxx
x) z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebude xxxxx než 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx důvodů, xxxxxxx jde-li o xxxxxxxxxxx x narození xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(8) Xx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxx xxx xxxxxx xx náhradní výchovy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §87 xxxxxxx obdobně.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx vydá xxxxxxxxx příslušníkovi občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13)
x) xx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přechodného xxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx1), který xx na xxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx, nebo rodinným xxxxxxxxxxxx občana xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx1a), xxxxxxx bylo xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx1), který byl xx xxxxx přihlášen x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie1a), xxxxx xx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x
1. ke xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 2 xxx,
2. x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, nebo
3. pozbyl xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx v důsledku xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.
(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, pokud je xxxx xxxxx na xxxxx x xxxxx Xxxxx republiky.
(3) Xx xxxxxxxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx xx §87x xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§87x
(1) K xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87x xxxx. 1, jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87x xxxx. 1, jde-li x xxxx rodinného příslušníka,
c) xxxxxxxxxx x
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxx doklad x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, doklad x xxxxxxxxxxxx užívání xxxx xxxx úředně xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka. Xxxxxx ověření xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx souhlas xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx občanu Evropské xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx (§87x), x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který není xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87x)12a). Xxxxx x xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.
(2) Xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zrušení xxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2007 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxx zamítnutí xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že by xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx manželství x xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu; xx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nezrušitelně xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx (§154),
e) xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, jde-li o xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a), xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx tím, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx území x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx vstupu xx území.
(2) X xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. e) xx nepřihlédne, xxx-xx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, a v xxxxxx přihlédne xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vedly x tomuto xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxx zrušení x zánik platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx
(1) Policie xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu; to xxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx manžely xxxx xxxxxxxxxxxx osvojeno, nebo
c) xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx delší xxx 2 xx xxxx jdoucí xxxx,
xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx přiměřené z xxxxxxxx zásahu do xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života.
(2) Xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxx zruší povolení x trvalému pobytu, xxxxxxxx o to xxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxx.

§87x

Xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx §76 xxxx. x), b) nebo x) xxxxxxxx xxxxxxx.

Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx listinou.
(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, státní příslušnost, xxxxx cestovního dokladu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie
(1) Xxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; vyhotovuje xx x jazyce xxxxxx x zpravidla xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x pobytu xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx prokazuje xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx příslušnost, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, adresu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, rodné xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Policie vydá xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Průkaz x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx vydává xx xxxx shodnou x xxxxxxxxxxxxxx dobou pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxx na 5 let.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie
(1) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §87a xxxx. 2 xxxx. x), x), e) x xxxxxx potvrzující, xx xxxxxx xx území xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx; pokud xxxxx ke xxxxx xxxxxx žadatele, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Policie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx pro ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx podle §87x.
Účinnost od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx veřejnou xxxxxxxx; xxxxxxxxxx se x xxxxxx českém x xxxxxxxxx xx dvou xxxxxx jazycích podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie se xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx.
(3) Xxxxxxx vydá průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx trvalého xxxxxx.
(4) Xxxxxx o povolení x trvalému xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx. Platnost xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x 10 let, a xx x xxxxxxxxx.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx
(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nejpozději xx lhůtě xx 15 dnů xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxx žádosti ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx žadatele xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx těchto důvodů.
(3) X žádosti x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx; xxxxx došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx.
(4) Xxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx (§87x).
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx veřejnou listinou; xxxxxxxxxx se v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx jazycích podle xxxxxxxxxxxxx zvyklostí.
(2) Xxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx samostatný xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx příslušnost, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, adresu xxxxx hlášeného pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se §87x xxxx. 3 a 4 x §87x xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Xxxxx byl xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydán xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx nebo oddací xxxx, xxxxx se x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, průkazu o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxxx jména xx xxxxx uvedeném x xxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx případech xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx a ostatní xxxxx uvedou xxxxx xxxxx xxxxxxxxx latinkou x xxxxxxxxx dokladu.
(2) Xxxxxxx xx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o xxxxxxx xxxx zbavení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx území, xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
(1) Občan Xxxxxxxx xxxx, xxxxx žádá x xxxxxx potvrzení x přechodném xxxxxx xx xxxxx náhradou xx xxxxxxxxx ztracené, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx x xxxxxx průkazu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xx průkaz xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizený xxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; obdobně se xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx podle §87x xxxx. 2.
(3) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx změna provedena, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Nelze-li xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; x xxxxxxx případě xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx předložit fotografie. X potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx se změna xxxxxxxxx; xxxxxxx vydá xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na území.
§87v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x účinností xx 27.4.2006
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x pobytu rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxx 180 xxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podobě xxxxxxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 161/2006 Sb. x účinností xx 27.4.2006
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxx o xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazů xx xxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx.
(2) Žádost x vydání xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx území, xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx podává xx úředním tiskopisu. Xxxxxxx je povinen x žádosti xxxxx
x) xxx xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx příjmení, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx x stát narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, povolání, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx (pracovní zařazení, xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxxxx), xxxx pobytu xx xxxxx, zaměstnání xx xxxxxx xx xxxxx (pracovní zařazení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx bydliště x cizině, adresu xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 měsíce (xxxxx x xxxxx xxxxxx), xxx vstupu xx xxxxx, číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx x stát xxxxxxxx x bydliště xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x
x) jméno, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x bydliště xxxxxx x xxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xx území xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx pobyt xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x žádosti xxxxxxx, xxxxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxxxx platnosti xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx průkazu x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx skončí
a) xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxx zbavení xxxxxxxxxxxx držitele průkazu x xxxxxxx úkonům,
d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxx x něm xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xx porušena xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Je-li držitel xxxxxxx přítomen a xxxx uzná důvody xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx místě12b). Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx průkazu, xx xx zrušením xxxxxxxxx průkazu souhlasí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx pravomocným x xxxxxxxxxxxx rozhodnutím. X této xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.4.2006
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§87xx
Xxxxxxxx platnosti potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx území xxxxxx
x) ohlášením jeho xxxxxx xxxx odcizení,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o omezení xxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxx xxxxxx, nebo
d) xxxxxx držitele xxxxxxxxx xxxx nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx rozhodne o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx území, jestliže xxxxxxxxx
x) je xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x něm uvedené xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, nebo
b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a plně xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx, považuje se xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx na xxxxx12b). Odůvodnění xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením držitele xxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx souhlasí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx pravomocným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X této skutečnosti xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§87xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.4.2006
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§88
(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx tomto xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v místě, xxx je xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, za narozeného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stejného xxxxx xxxx; to neplatí, xxxxx xxxxxxxx cizinec x této xxxx xxxxxxxxx x území.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xx xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxxxxx cizince xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 xxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx do cestovního xxxxxxx dítěte nebo xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx zástupce, x xxxx je dítě xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx narozený xxxxxxx x této době xxxxxxxxx x území. X případě xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx narození xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx považuje xx xxxxx xxxxxx.
(4) Doba xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x této xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vůli cizince xxxxxxxxx, xx doby, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx důvody xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§89
(1) X xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx dítěte; x xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxx je xxxxxxxx, xxx předložení cestovního xxxxxxx xxxxxxxx předložením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xx xxxx zapsáno,
b) rodný xxxx xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx prohlášení, xx xxxxxx náklady xxxxxxx x poskytnutím xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) X žádosti podle §88 odst. 3 xx zákonný zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x).
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§90
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx státních hranic x xx provedení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly. Za xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx mezistátního xxxxx a xxxxxx xxxx mezistátní xxxxxx xxxx xxxxxxxx lodní xxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx4a), nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cizinci xxxxxxxxxxx x území xxxxxxxxxx xxxxxx výstupního xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§91
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxx v době xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, opatřeným xxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §181 stanoví xxxxx,
x) xx xxxxxxxx policie xx xxxxxxxx hraniční xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx, xxx mohla xxx xxxxxxxx kontrola xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xx 1 hodiny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx kontrola xxxxxxxxx xxxx území, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx hranice xxxxxxxxxx xx lhůtě xx 1 hodiny xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx na xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, umožní xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx
x) xxxxx Evropské xxxx předloží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x skutečnost, xx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, který xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo průkaz x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx anebo xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§92
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx
Xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxx cizince xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx zákonným xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx, xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx nepředloží
a) potvrzení xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx pobývá xx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x má xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, x xx xxxxxxx osoba xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx ubytováním x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx do xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, nebo
b) xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xx xxxxxxxxxxxxxx; policie xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxx nepředložení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zákonný zástupce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx jeho vycestování xxxx v rozporu xx zájmy xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXX

§93

(1) Xxxxxxx xx povinen xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pobytu na xxxxx (§97); xx xxxxxxx, pokud jde x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, člena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxx splnil u xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(2) Občan Xxxxxxxx xxxx1b) je xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx předpokládaný xxxxx xxxx xxxxx xxx 30 xxx; xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx na xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x objektu ani x vlastníkovi xxxxxxxxxxx, x xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

§93x
Xxxxxxx x xxxxxx držitele xxxxxx karty
(1) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx zelená xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §93 xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx místa pobytu xx vstupu xx xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ubytování (§71 xxxx. 2); xxxxxxxxxxx-xx xxx, xx xxx xxxxxxx učinit xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ubytování, xxxxx její xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 217/2002 Xx.)
§94
Xxxxxxx, který je xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx na xxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx policii místo xxxxxx na území, xxxxx xxxxxxxxxxxxx pobyt xx xxxxx bude xxxxx než 30 xxx. Současně je xxxxxxx policii sdělit xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx přechodného pobytu xx xxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 129/2008 Xx.)
§95
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx vazby, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx7) xxxx x xxxxxxxx (§130).
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§96
(1) Fyzická osoba, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx,13) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx péči, xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxx cizince, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x trvalému xxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne vzniku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87).
(2) Osoba xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předloží policii xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx dítěte a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území.

§97
Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x §96 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx při hlášení xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu jméno, xxxxxxxx přihlašovaného xxxxxxx, xxx, xxxxx, xxx x místo xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, trvalé xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, je-li v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x místo xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx dobu x xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§98
Xxxxxxx xxxx
(1) Cizinec, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkaz x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x povolení x pobytu, a xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, je povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 pracovních xxx xxx dne xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxx xxxxx xxx 180 dnů.
(2) Xx xxxxxxx podle §87, xxxxx není xxxxx xxxxxx zákona způsobilý x xxxxxxxx úkonu, xxxxx xxxxx osoba xxxxxxx x §96 xxxx. 1.
(3) Cizinec, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx nebo xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu, je xxxxxxx hlásit xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx delší než 30 dnů.
(4) Cizinec, xxxxx xx xxxxxxxx x přechodnému pobytu xx xxxxx bez xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx místa xxxxxx na území xx 30 dnů xxx dne xxxxx xxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 90 xxx.
(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hlásí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §96 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx změnu, xxxxxxx předložit xxxxxxx xxxxxxxxxxx pravdivost údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx
§99
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx ubytování xx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, podnájemní smlouvou xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx obsahem.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§100
Xxxxxxxxxx xx povinen
a) xxxxxxxxxx policii oznámit xxxxx ubytovaného cizince,
b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx tímto vstupem xxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxx na soukromí xxxx xxxxxxx život,
c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§102),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zjevně nepřiměřené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx obdobného xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx se posuzuje xxxxxxx srovnáním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) cizinci xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o ubytování x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx ubytování,
f) xxxx xxxxxxx xxxxx x xx požádání xxxxxxx ji předložit xx xxxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§101
Xxxxxxx kniha
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx narození, státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, počátek x xxxxx ubytování.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. x) vede xxxxxxxxxx x písemné xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx podoba xx pro účely xxxxxxxx vyloučena.
(3) Zápisy xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx zápisy xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx knihu xxxxxxxxxx xxxxxxxx po dobu 6 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu.
(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem.15)
Účinnost od 1.1.2004 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§102
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cizince do 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxx ubytování.
(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 učiní útvaru xxxxxxx.
(3) Povinnost oznámit xxxxxxxxx lze splnit
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nosičů dat x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx knize, je-li xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxxx cizince.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§103
Xxxxxxxxxx cizince
Cizinec je xxxx xxxxxxxxxx stanovených x xxxxxx ustanoveních xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx den xxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody na xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx-xx podmínkou xxxx xxxxxx xx území,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxx, průkaz o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Evropské xxxx x osobně xxxxxxx x podepsat přihlašovací xxxxxxxx (§97); xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx přihlašovacího tiskopisu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mladší 15 xxx xxxx,
x) xxxxxx x řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úplně xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xx požádání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva a xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; občan Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx prokázat totožnost xxxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx některého x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx předložením cestovního xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, nemá-li xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, může totožnost xxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx unie,
e) hlásit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, změnu xxxxx x cestovním xxxxxxx x xxxxxxx x povolení k xxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx, x průkazu o xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské xxxx, x průkazu o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo v xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x to xx 3 pracovních xxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx 15 pracovních xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ztrátou, odcizením, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx pravdivé xxxxx,
x) xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx policii xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, který xx neplatný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx doklad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo zániku xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději 3 xxx před xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x území,
j) ohlásit xxxxxx, xxxxxxx, poškození xxxx odcizení dokladu xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx policii xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx; pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, řízením x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx totožnosti,
l) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xx odůvodňuje xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx ohlásit xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x),
x) xxxxxxx xx xxxxx pouze s xxxxxxx cestovním dokladem x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) na požádání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Evropské xxxx1a), jeho rodinného xxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxx, xxxxx na xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx ochrany,
p) x xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92, a xxxx xxxxxxxxx předložit xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx kontrole,
r) xxxxxxxx xxx pobytové xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx péče; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx v zájmu Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2003 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§104
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx policie xxxxxx xxxxxxx odepře xxxxx xx území z xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vízum, xx-xx xxxxxxxx k účelu xxxxx potřebné.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx cizince xxxx xx zahraničí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx v tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx.
(3) Provozovatel xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx linkách xxxxx xxxx státní xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx x účelu x xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xx xxxxxxxx nevztahuje, xxxxx xxxxx xxxxxxx cizinci xxxx orgánem, xxxxx xxx udělil nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx povinni xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx cizince xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2008 (do xxxxxx č. 129/2008 Xx. x 274/2008 Xx.)
§105
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxx, xxxxx pravomocně xxxxxxx
x) o xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x zbavení xxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx
x) o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,
xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxx cizince; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle sídla xxxxx.
(2) Vazební věznice xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx věznice x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§106
Xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx
(1) Xxxxx práce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) ukončení zaměstnání xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx vydáno povolení x xxxxxxxxxx,
x xxxx xxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, neprodloužení xxxx xxxxxxxx povolení x zaměstnání.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx x zvláštních xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx x xx xxxxxx živnostenského xxxxx, xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx nevzniklo xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro vznik xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx15a) je xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx neodůvodnitelnou zátěží xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx12).
Xxxxxxxx xx 26.6.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§107
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
(1) Xxx nalezne xx xxxxx xxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxx x §108 xxxx. 1 , xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx ubytování xxxxxxx, je xxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx ubytování xxxxxxxxx.
(3) Zvoucí xxxxx xx xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxx x nemajetkovou xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx policií.
(4) Ten, xxx xx xxxxxxx xxxxx §15, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx §15 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxx xx území.
(5) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx škola xx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxx držitele xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem studia.
Xxxxxxxx od 1.1.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§108
(1) Xx cestovní xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx doklad xxxxxx Xxxxxx republikou,
b) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2,
x) průkaz xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b)
x) xxxxxxxxx xxx x xxxxxx platností xx xxxxx xxxxx světa,
e) xxxxxxxx průkaz totožnosti, xxxx
x) xxxxxxxx doklad xxxxxx Xxxxxx republikou xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx cestovní xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,15e)
x) xxxxxx žáků xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx,7b) xxxxxxxx-xx
1. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
2. potvrzení xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxx má xxx xxxxx bydliště, xx žák je xxxxxxxx se xx xxxxxx státu xxxxxx, x za předpokladu, xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx má žák xxxxx xxxxxxxx, oznámil Xxxxx xxxxxxxxx, že xx seznam xxxx xxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx.
(2) Za xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx pro účely xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx jsou xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xx xxxxxxx
x) údaje x xxxxxxx občanství xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxx xxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2004 xx 31.12.2008 (do xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§109
(1) Cizinecký xxx, xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx policie xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Cizinci, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, vydá xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx listiny.

§110

§110 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

Účinnost xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§111
(1) X xxxxxxx x xxxxxx cizineckého xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxx příjmení, jméno, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx je hlášen x xxxxxx xx xxxxx. K xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx připojí fotografie.
(2) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 3 x 4 xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx xxxx, cestovním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 odst. 1 písm. f) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádajícího x xxxxxx tohoto dokladu. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2 xxxx dále opatřen xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx obličeje a xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§112
Při xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxx obdobně xxxx xxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§113
(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx na 10 xxx; xxxxxxxx xx xxxx 5 xx 15 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 5 let, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxx požívajícího xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu3a). Xxxxxxxxx pas xx xxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Cizinci, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx s xxxxxxx xxx x biometrickými xxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx biometrických xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx cizineckého xxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě zjištění xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti xxxxxxxx xxxxx, zpracovaných v xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx právo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Cizinci, x xxxxx není xxxxx x xxxxxx anatomických xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxx rukou, xxxxxxx xxxxxx prstů rukou, xx xxxx xxxxxxxxx xxx s xxxxxxx xxx, x xxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovány xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X nosiči xxx je v xxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx lhůtě xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx x platí xxx xxx doba xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu ve xxxxx xxxxxx xxx 30 xxx, xx xxxx cizinecký xxx xxx xxxxxx dat x biometrickými údaji x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxxxx digitální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; tento xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx platnosti 6 xxxxxx, nebo x xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx2), xx-xx kratší xxx 6 xxxxxx.
(4) Xxxxxxx mladšímu 5 xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx bez xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji a xxx xxxxxxxx čitelných xxxxx, který neobsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podpisu xxxxxxx, xx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxx s dobou xxxxxxxxx 1 roku, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx odpovídající platnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3a), xxxxx s dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xx-xx xxxxxx než 1 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx strojově xxxxxxxx zónu. Do xxxxxxxx čitelné zóny xx údaje xxxxxxxx x tomto pořadí: xxx xxxxxxx, kód xxxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx občanství, xxxxx xxxxxxxx, pohlaví, xxxx xxxxxxxxx cizineckého xxxx, rodné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(6) Platnost cizineckého xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx pas xxxxxx xxxxxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx účelem poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a).
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx x nosiči xxx x biometrickými xxxxx (odstavec 1) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, než xxxx xxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxx xxx vydá xxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87, xxxxx
1. xx xxxxxx 15 xxx, xxxx
2. xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx žádost cizince, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochrana podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxx x xxx zpracovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx pase, má xxxxxxx právo xx xxxxxx xxxxxx cizineckého xxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nefunkčnost xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxx výlučně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizineckého xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x cizineckém pasu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx prostřednictvím technického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zobrazených xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovanými x nosiči xxx xxxxxxxxxxx pasu.
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§114
Xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx způsobem,
b) xxxxxxx xxxx xxxxxxx vízum x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxx mu xx xxxxxxxx důvodů xxxx uděleno xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §43, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) mladšímu 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x jehož xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x území a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §92 písm. x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx x dobou xxxxxxxxx nejdéle xx 365 xxx a x územní xxxxxxxxx xx všech xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) zániku xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx (§87), xxxx
x) xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx na xxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §43 xx stejného xxxxxx; doba platnosti xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxx xxxx ukončeno xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx2),3a) a xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx průkaz totožnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx nemá xxxxxx cestovní doklad x xxxxxx xx x důvodů xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx do všech xxxxx světa x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dobou platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2007 xx 24.4.2008 (xx xxxxxx x. 140/2008 Xx.)
§115
Xxxxxx xxx xxxxxx x xxx nevydání xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. f)
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx pas, cestovní xxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) cizinci xxxxxx xxxx vydaný xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx vydání.
(2) Policie xxxxxxxxx pas, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f) nevydá xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx, proti xxxxxxx
x) je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vyživovací xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxx stíhání xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zásahu xx soukromého nebo xxxxxxxxx života cizince.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx §113 odst. 8 písm. x), xx-xx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by tím xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx zařazen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§115x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx15e) vydá xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx Evropské unie,1b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx ztracen, xxxxxxx, xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, stálé xxxxxxxxxxxx nebo konzulární xxxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zastoupení xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx je, xxx xxxx, jehož je xxxxxxx xxxxxxx, s xxx xxxxxxxx souhlas.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx xx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx žadatel xxxxxxx nebo xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, anebo ve xxxxxxxxxx případě do xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, adresu místa xxxxxxxx bydliště, xxxxxxxxx xxxxxx a odůvodnění xxxxxxx. K xxxxxxx xxxx předloží jemu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxx hodlá xxxxxxxx, x připojí xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x dobou platnosti xxxxxxxxxx době nezbytně xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx.

(5) Kopii xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 559/2004 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2005

§116

Neplatnost xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) uplynula xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxx, že zápisy x xxx uvedené xxxx xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečné xxxxxx držitele, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§117
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx zadrží xxx xxxxxxxx kontrole xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
1. xxxxxxx xx tímto xxxxxxxx prokazuje xxxx xxxxxxxx, xxxx
2. xxxxxxx xxxxxxxxxx nezdůvodní, proč xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx podle §108 odst. 1 xxxx. d), e) xxxx f), xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx neplatný xxxxx xxxxxx zákona,
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) nebo h), xxxxx xx orgánem xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, prohlášen xx xxxxxxxx xxxx odcizený.
(2) Xxxx-xx rozhodnuto nebo xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx, může xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx útvaru policie xxxxxxxxxxx podle místa xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, a jde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §114 xxxx. 5, xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx do 15 xxx xxxx, co xxxxxxx oznámení. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 60 xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) nebo x) potvrzení o xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx o doklad, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x trestním xxxxxx.

§117x

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxxxxxx pobytem se xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 odst. 4 xx 7 xxxx §44a xxxx. 1 x 2.

(2) Xxxxxx x povolení x xxxxxx cizince x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx platnosti 10 xxx, x xxx-xx x xxxxxxx mladšího 15 xxx, x xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx.

§117x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xxxxxxx lze prodloužit, x xx i xxxxxxxxx, x 10 xxx, x jde-li x cizince xxxxxxxx 15 xxx, x 5 xxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx o prodloužení xxxx platnosti průkazu x povolení x xxxxxx ve lhůtě 90 xxx xxxx xxxxxxxxx této doby.
(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx žádost xxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxx důvodů.
(4) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad.
(5) Dobu xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx zrušení xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §77.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx se na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo ke xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, který xx xxxxx k xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se na xxxxxxxxxxxx k převzetí xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117e

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu náhradou xx průkaz ztracený, xxxxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx k pobytu, xxxxx nosič xxx x biometrickými xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx platnosti xxxxx §117f.

(2) Xxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x povolení k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Cizinec, který xxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle §117f xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, průkaz, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).

(4) Cizinec xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xx pro xxxxx vydání nového xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx podpisu, který xx xxxxx x xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; podpis se xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x jeho provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx ministerstvem, nejpozději xxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxx se na xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu.

§117e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117g

Vydávání průkazů x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu bez xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx k technické xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x podpisu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx zabezpečujícím xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xx xxxxxxx technologii, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx déle než 7 xxxxxxxxxxxx dnů, xxxx

x) x důsledku xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx, x xx xx xxxxx štítku, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxx.

(3) Xxxxx skutečnosti uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zpracování, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158a odst. 4 x xxxx, xxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vydání tohoto xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Pokud xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo xx xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx podpisu, který xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kdy pominou xxxxxx k vydání xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji. Xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx nosič dat x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxx namísto xxxxxxx x povolení x xxxxxx bez nosiče xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx neprodleně xx xxxx dodání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx zaniká xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx dat x biometrickými xxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2011

Účinnost od 1.9.2007 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 217/2002 Xx. a 379/2007 Xx.)
§118
(1) Správním vyhoštěním xx xxxxxx ukončení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx stanovením xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx x doby, xx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území. Xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, stanoví xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx z xxxxx. Je-li důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx bezpečnost smluvních xxxxx, xxxxxxxxx policie xxxxxxx x skutečnosti, xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx osobě xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a poučí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx správního xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx považuje i xxxxxxxxxxx zdržování se xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xxxxx pobyt xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2) xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx3a) xxxx soudu o xxxxxx xx xxxx xxxxxxx ochrany. Xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxxxx důsledkem xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nepřiměřený zásah xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx správní xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zakazuje.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx. x 379/2007 Xx.)
§119
Xxxxxxx vyhoštění x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) Policie vydá xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx na území xxxxxxxxx, x xxxxx, xx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx,
x) xx xx 10 let,
1. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx při pobytu xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx státu xxxxxx xxxx při prosazování xxxxxxxxxxx cílů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx základy xxxxxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxx
2. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek nebo xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
3. xxxxxxxx cizinec opakovaně xxxxxxx porušuje xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx soudních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xx 5 xxx,
1. xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jiné xxxxx xxxx dokladem xxxxxxxx,
2. xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx cestovním xxxxxxxx, xxxx xx neplatný x xxxxxx uvedených x §116 xxxx. x), b), c) xxxx d),
3. xx-xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx bez povolení x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) anebo xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx za xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
5. xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xx x xxxxxx jednání xxxxxx,
7. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
8. xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx, xx kterou xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx víza xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xx na 3 xxxx,
1. xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx,
2. pobývá-li xxxxxxx na území xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx víza xxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx bez víza, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx
3. xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx ovlivnit xxxxxxxxxxx správního xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze vydat xxxxx x případě, xx občan Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxx xxxxxxx příslušník
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje veřejný xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx
x) ohrožuje xxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 3 měsíců po xxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx rodiny xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx veřejné zdraví xxx, xx trpí xxxxxxxx nemocí, a x xxxxxxx na xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení. Rozhodnutí x správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x důvodu xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx nelze xxxxx, xxxxx-xx k xxxxxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, lze xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx závažným způsobem xxxxxxxx veřejný xxxxxxx, x s ohledem xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepostačuje xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který rezidentovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx postavení xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7c).
(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) žádost o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx, xxxx
x) azyl xxxx xxxxxxxxx ochrana xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xx žádost xxxxxxx xxxx žalobě xxxxxxxx účinek.
(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který požádal x xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xx území podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3a), xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx o této xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxx žaloby proti xxxxxxxxxx ministerstva ve xxxx dočasné xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 247/2010 Xx.)
§119x
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. b) bodů 6 x 7 xx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx ochranu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) xx xxxxx přichází xxxxx xx státu, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vážná xxxx16a), x na xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx se xxx prodlení xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx svůj xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx důsledkem xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx do soukromého xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §119 xxx xxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo je-li xx x jeho xxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx účelem ochrany xx území xxxx xx takové xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxx xxxxxx ukončeno xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území, policie xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx cizinci, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx na xxxxx, xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxx.
Účinnost od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§120
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu s xxxxx, po xxxxxx xxxxx cizinci xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xx xx
x) 10 xxx, xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx síly při xxxxxxxxxxx politických xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx obdobným xxxxxxxx,
x) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx při xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, nebo
c) 3 xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 3.
(2) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x ohledem xx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx odnětí oprávnění x xxxxxx.
(3) Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§120x
(1) Policie v xxxxx rozhodování o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 a 120 xx xxxxxxx xx xxxxxxx závazné stanovisko9b) xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§179).
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vycestování cizince xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, policie xxxx xxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5d) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx vycestování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx (§33 xxxx. 3).
(5) Pominou-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx5d). Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §33 odst. 3; xxxxxxx cizinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x území.
(6) Xxxxxxx, xxxxx vycestování xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxx, xx oprávněn xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2). Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, oprávnění xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx zaniká. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx nezávislé x xxxxxxx xxxxxx podá xx 3 xxx xx xxxxxxxx takových xxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx doplňková xxxxxxx, platné xx xxxx
x) xxxxxxxxx xx xxxx stanovené x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxx §120 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx stanovené x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx omezení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §120 xxxx. 1 xxxx. x).
(8) Xxxx stanovená x xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§121

Xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx x přijetím xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx státu.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§122
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) X xxxx, po xxxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxx xxxx povolí xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx důsledkem xxxxxxxxx xxxx xxxx nepovolení xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxx, xx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx vízum nebo xxxxxx vstup xx xxxxx, xxxxx účelem xxxxxx xx území xx předvolání xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxx xxxxxxx z xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx.
(4) Xx neudělení xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.
(5) Xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxx vydat xxxx xxxxxxxxxx5d), kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, jestliže
a) xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx x uplynula xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx cizinci xxxxxxx vstup na xxxxx, xxxx
x) xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx x podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx snahu x integraci xx xxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxx xxxxxx xxxx vydání x uplynula polovina xxxx xxxxxxx 3 xxxx z doby, xx kterou xxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx
x) xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx věku 18 let a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx. x 379/2007 Xx.)
§123
Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxx náklady x jistoty, xxxxxx xx, byť i xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince, xxxxx xx být xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění.
(3) Xxxxx-xx uhradit xxxxxxx x jistoty xxx x peněžních prostředků xxxxxxx, xxxxxx je xxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ověřeném xxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxx náklady xxxxx předchozích odstavců, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx postupně
a) xxx, xxx cizince zaměstnal xxx povolení x xxxxxxxxxx,
x) ten, kdo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §104.
(5) Xxxxx-xx náklady spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nese xxxx xxxxxxx
x) policie, jde-li x cizince zajištěného xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx16b),
x) ministerstvo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Do xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx vyhoštěním xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx a stravování, xxxxxxxxx náklady x xxxxxxx nutné xxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jistoty xxxx x peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x v xxxx výši je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci doručením xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX VYCESTOVÁNÍ XXXXXXX Z ÚZEMÍ X ZAJIŠTĚNÍ XXXXXXX
§123x
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
(1) Xxxxxxxxx opatřením xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxx jen "zvláštní xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx") xx
x) povinnost xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se tam, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx policii ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx volně xxxxxxxxxx měně ve xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx státní xxxxx České republiky xxxx cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření policie xxxxxx, xxx jeho xxxxxxxx neohrozí xxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx neuloží, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx vycestování je xxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxx x správním vyhoštění. Xxxxxxxx proti výroku x uložení zvláštního xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x území x xxxx stanovené x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření za xxxxxx vycestování xxxx x době x xxxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nevycestuje, policie xxxxxxxx xxxxxxx zajistí. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx neprodleně xx xxxxxx těchto xxxxxx.
§123x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Sb. x účinností xx 1.1.2011

§123x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx skládá xx xxxx policie x je xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pobyt xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxxxx xxxxxxxxxx vízum xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx po splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 oprávněn xx 5 xxx xxx xxx složení xxxxxxxx záruky xxxxxxx xxxxxxx x vrácení xxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxx, že cizinec x území xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx5a). Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx složena, xxxxxxx xx bez zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx ve xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx policii xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx mu xxxxxxx dlouhodobý xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osobně,

c) xxxxxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, nebo

d) cizinec xx osobně xxxxxxxxx xx zastupitelském xxxxx xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, xxxx xx státě, ve xxxxxx xx povolen xxxxx, žádá-li o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Policie je xxxxxxxxx finanční záruku xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx záruka xxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx 5 xxx ode xxx složení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x této xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx záruka xxxx xxx použita xx úhradu nákladů xxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx nebo složitel xxxxxx před jejím xxxxxxxx.

§123x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xxxxxxxx xx 1.9.2007 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§124
Xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxx cizince xxxxxxxx 15 let, jemuž xxxx xxxxxxxx sdělení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx je-li xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x §119 xxxx. 1 písm. a) xxxx xxxx. b) xxxx 6 anebo 7, xx evidován x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154), xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do informačního xxxxxxx smluvních států.
(2) Xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx, co mu xxxx doručeno písemné xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, co xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x odmítnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx pořídí xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx nabývá xxxxxx xxxx doručením xxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinec xxx xxxxxxxxx (§180x), xxxxxxxx xx policie xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezletilého xxxxxxx xxx doprovodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jej x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nezletilého xxxxxxx bez doprovodu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,17) x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx zajištění a xxxxxx propuštění, jestliže xxxxxxx důvody xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§124x
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajistit xxxxxxx, xxxxx xxxxxx prohlášení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x), anebo §119 odst. 1 xxxx. b) xxxx 6 nebo 7.
§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 165/2006 Xx. x účinností xx 1.9.2006
Účinnost xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§125
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx x xxxxxx xx od okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 let xxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxx 90 xxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxx příbuzného x xxxxxxxxx pobytem xx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Policie xxxxxxxx o zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx misi xxxx konzulární úřad xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x pokud x to xxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxx xxxxxxxxxxx nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx jinak mezinárodní xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx požádal Xxxxxx republiku o xxxxxxxxxxx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu2).
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§126
Xxxxxxx je xxxxxxx
x) xx xxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx zkoumat, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) neprodleně xx xxxxxxxxx poučit zajištěného xxxxxxx v jazyce, xx kterém je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nelze-li xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx toto seznámení xxxxxxx xxx jiným xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx předáním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx českém, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, německém, čínském, xxxxxx, arabském x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. O předání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Účinnost od 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§127
(1) Xxxxxxxxx musí xxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx,
x) rozhodne-li xxxx xx xxxxxxxx soudnictví x zrušení xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxx nařídil-li xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince17) ,
x) xx-xx xxxxxxx udělen xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,2) xxxx
x) xx-xx xxxxxxx povolen dlouhodobý xxxxx xx účelem xxxxxxx na xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x průběhu zajištění xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§128
(1) Xxxxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xx xxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx zajištěný xxxxxxx předloží xxxxxxxxx x podání xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx.
(2) Policie je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxx nezbytně xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§129
Xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx průvozu
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou cizince, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pobýval xx xxxxx, za xxxxxx xxxx předání xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství17a); xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx nutnou xxxxxxx x prováženého cizince x xxxxxxx, xx xxxx průvoz nelze x xxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx bez nutné xxxxxxxxx.
(2) O xxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxx obsahující údaje x totožnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, čase x xxxxx zajištění x důvod předání xxxx průvozu.
(3) V xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo dokončení xxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx ve xxxxx xx 48 xxxxx, x xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 xx xxxxx xx 72 xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx překročit 180 xxx x počítá xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx povinna xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx byl xxxxxx xxxxxxx územím xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx.

§129x

Xxxxxx x propuštění xx xxxxxxxx

(1) Cizinec xx oprávněn xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx uvést xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti, kterých xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Policie xxxxxxx nevyzývá x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx pro uložení xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. O xxxxxxx policie rozhodne xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oprávnění xxxxx xx správním soudnictví xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx cizince bez xxxxxxxxx, poučí x xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx proti takovému xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx xx právní xxxx posledního rozhodnutí x jeho xxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo neúplné xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nevyrozumívá. Xxxxxxx xxx jeho zástupce xxxx oprávněn xxx xxxxxxxx výslechu svědka. Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince xxxx xxxxxxxx svědka x xxxxxxxxx xx x xxxxx dobu, xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx a xxxxx z nich xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poté, xx byl proveden xxxxxxx cizince; xx xxxx provedení výslechu xxxxxxx xx protokol x xxxxxxxx svědka xxxxxxxx x nahlížení xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx k podkladům xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§129x vložen xxxxxxx předpisem x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Účinnost od 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§130
(1) Rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vykonává x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").
(3) Zařízení xx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxx x mírným xxxxxxx") x xxxx x přísným xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx x xxxxxxx xxxxxxx").
(4) Policie xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx provozovatelem.
Účinnost xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§131
Xxxxxxxxxxxx seznámí zajištěného xxxxxxx při xxxx xxxxxxxx xx zařízení, xxxx xxxxxxxxxx xx xxx, x xxxxx x povinnostmi, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx provede x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§132

(1) Xxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx místnost, xxxxxxxx xxxxxxxx x kulturní xxxxxxxx x další xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vnitřním xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx části x mírným režimem x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx.

§132x

Xxxxxxxxxxxx xx oprávněn x xxxxxxx s xxxxxx zařízení x x zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v zařízení xxxxxxxxxx prostředky audiovizuální xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx ubytovacích místností, xxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx osobní xxxxxxxxx xxxxxxx.

§132x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. s účinností xx 21.12.2007

§133

(1) Ubytovací místnost x xxxxx s xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx uložení osobních xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx lůžky, xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od zbývajícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástěnou x signalizačním (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx uzamykatelná pouze x vnější strany.

Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§134
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem
a) xxxxxxxx lůžko, xxxxx, xxxxxxx xx uložení xxxxxxxx věcí, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) umožní přijímat x odesílat písemná xxxxxxx xxx xxxxxxx,
x) xxxxxx přijímat návštěvy,
d) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx x časopisy xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx uplatnění xxxx xxxx x xxxx neprodleně odešle,
f) xx jeho xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zařízení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx v xxxxxxxx,
x) xxxxxx nepřetržitý xxxxxxxxxxxx spánek x xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx volný xxxxx x rámci části x xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx části.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lékařskou xxxxxxxxx zajištěného cizince, xxxxx xxxxxxxx diagnostická x laboratorní vyšetření x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatření stanovená xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx určeného xxxxxxxx xxxxxxxx x trvání xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit psychologické x sociální služby x xxxxx služby x xxxx nezbytné xxx zajištění pobytu xxxxxxx x xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§135
(1) Policie umístí xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx provozovatele nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx x přísným xxxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxxx vyžaduje xxxxxxx xxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řád xxxxxxxx, xxxx
x) opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxx zákaz podle xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx umístit pouze x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx c).
(3) Xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, nejdéle xxxx xx 30 xxx. Xxxxxxx x xxxxxxx umístění zajištěného xxxxxxx v xxxxx x přísným režimem xxxxxx xxxxxx důvodu xxx toto umístění. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx trvá xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx prodlouží x 30 dnů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx umístí xx části s xxxxxx xxxxxxx.
(4) Policie xxxxxx x umístění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x v xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§136
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen
a) dodržovat xxxxxxx xxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo provozovatele xxxxxxx xxx plnění xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) vyvarovat xx jednání, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) strpět xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x svobodu xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx-xx xx nezbytné, i xxxxxxxxxx lékařskou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odpor xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zajištěnému cizinci xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx závažnosti protiprávního xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu umístění xx zařízení nesmí
a) xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx konzumovat xxxxxxx x xxxx návykové xxxxx,
x) vnášet, xxxxxxx xxxx přechovávat věci xxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxxxx nebo život xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) vnášet xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx povahou mohly xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zdraví,
d) opustit xxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxx.
Účinnost od 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§137
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx jeho věcí xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx vnášení xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx přechovávání v xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxx osobní prohlídku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx mít x xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx, xxxxx vnášení do xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x zařízení xx xxxxxxxx.
(3) Osobní xxxxxxxxx provádí osoba xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxx záznam.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx, xxxxxxx vnášení xx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx v zařízení xx zakázáno, nalezené xxx osobní prohlídce, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx způsobem, xxxxxx.
(5) Xxxxxxx zadržené xxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18) x xxxx19), xxxxxxx držení je x rozporu s xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx těchto xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Účinnost od 24.11.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§138
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx zařízení, xx xxxxxx stanoví
a) xxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx péče,
b) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx hygienických xxxxxx, obuvi, xxxxx x xxxxxx,
x) režim xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx rozvrh xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxx xx vstup xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pracovníka zařízení xxxxxxx,
x) xxxxxx realizace xxxxxxx školní xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti.
(2) Ve xxxxxxxx řádu xxxxxxxx, x xxxx pobývají xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx různé věkové xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx řád xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx českém, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, německém, xxxxxx, španělském, xxxxxxx, xxxxxxxx, vietnamském, hindském, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxx nezbytné.
(4) Vnitřní xxx zařízení xx xxxxxxx xxx, xxx xxx přístupný všem xxxxxxxxxx cizincům.

§139

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx je xxxxx x případě xxxxxxxx některého xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§140
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ubytovat v xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyživovací xxxxxxxxx xxxx xxx má x xxxx, nelze-li xxxxxxxx xxxx o xxx jiným xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci. Je-li xxxxxxxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxx xxxx.
(2) Ubytovaný xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx zajištěnu xxxx xxxxx způsobem. Xxx-xx x nezletilého xxxx xxxxx zbavenou xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxx jen po xxxxxxxx souhlasu zákonného xxxxxxxx.
(3) Ubytovaný cizinec xx xxxxxxx dodržovat xxxxxxx řád xxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 31.12.2013 (do xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§141
(1) Při xxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx umisťují
a) xxxxxxxxx cizinci xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) muži xx xxx; xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx14).
(3) Cizinec xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xx xxxx.

§142

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxx školní docházce xxxxx zvláštního xxxxxx19a), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx povinnosti.

(2) Xxxxxxx xxxx opustit zařízení xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx zajištěna x xxxxxxxx, a xx xxxxxx dalších činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zařízení, xxxxx xxxx povinnou školní xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx potřeby, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§143

(1) Xxxxxxxxxxx cizinci xx xxxxxxxxx strava xxxxxxxxxxxx zásadám xxxxxxx xxxxxx a zdravotnímu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xx 18 xxx pětkrát denně.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx možností xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x náboženských xxxxxx zajištěného cizince.

Účinnost od 24.11.2004 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§144
(1) Xxxxxxxxx cizinec xx právo na xxxxxxx xxxxxxxx jedenkrát xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x za xxxx xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přijímání xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x počet xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx k xxxx určených.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx právo xxxxxxxx v zařízení xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která mu xxxxxxxxx právní xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x přísném xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx policie.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§145
(1) Xxxxxxxxx cizinec xxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx osobní xxxxxxx xx xxxxxxxxx 5 xx. Xxxxxxx xx nevztahuje na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxx výměny.
(2) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Policie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx policie xxxxx, x xxxxxxxx xxxx19), xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx řádem České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx odešle xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(3) Zajištěný xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx prostředky xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx provozovateli. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx přijmout xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx pořídí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x věcí a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx žádost xxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x částce 12 Xx xx xxx pobytu v xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v soupisu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§146
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx použít xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky zajištěného xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx měně, x úhradě, xxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§147
(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxx a xxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx úschovy, s xxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx je v xxxxxxx x právním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x peněz, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx vyplaceny x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx použity xxxxx §146. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx směnitelné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx zařízení xxxx xxxxxxx zadržený xxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx eskortován xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx správního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxx xxxx se xx xxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx správní xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx cizince xxxxx mezinárodní smlouvy xxxxx xx xxxxxxx.

§148

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx zajištěným x zařízení provádí xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyřídí xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lze podat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx.

§149
X kontrole xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxx ministerstvem xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§150
§150 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx.

§151
§151 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
Xxxxxx xxxxxxx
§152
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xx území x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx prováděné xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx20) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx cizince x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx letiště na xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx z tranzitního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx policií xxxxxxxxx xx vůli xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx průvoz xxxxxxx xxxx území xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Policie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx dán xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo jde-li x xxxxxx leteckou xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) průvoz xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx určení xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) průvoz xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx důvodů xxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o zajištění xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxxx smlouvy. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx cizince leteckou xxxxxx xx xxxx xxxxxx mezipřistání xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), jde-li o xxxxxx xxxxxxxx cestou, xx xxxxxxx oprávněna xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 31.3.2012 (do xxxxxx č. 375/2011 Xx.)
§153
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx po celou xxxx průvozu omezí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pohybu. Jde-li x průvoz xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zajistí xxxxxx nad xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx x x případě xxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx vstupem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tranzitního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště x xxxxx xxxxxx xxxxxxx a svobodu xxxxxx cizinci až xx okamžiku jeho xxxxxxx do xxxxxxx xxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tranzitní xxxxxxx mezinárodního xxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx z xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 5 xxxx §129 xxxx. 3.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx převezme xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx povinen strpět xxxxxx prohlídku provedenou xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx x xxxx nemá xxxxx xxxx xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx xxxxxxx stravu xxxxxxxxx každých 6 xxxxx od omezení xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx na xxxxxx xxxx xx xxxxxx o sebevraždu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx první xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxx, xxx zdravotní xxxx cizince umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxx prováženého xxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2007 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
Xxxxxxxxx osoba
§154
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx xxxxx na xxxxx x xxxxxx, xx by xxxxx xxxxxxx xxx pobytu xx xxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx druhých xxxx xxxxxxx xxxxx chráněný xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z mezinárodní xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vlastních xxxxxxxx, požadavku ústředního xxxxxxxxx úřadu České xxxxxxxxx, požadavku xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx základě
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx vyhoštění z xxxxx,10) xxxx
x) pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxx na zachování xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxx toto xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dopady xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx cizince.
(5) Cizinec xxxxxxxx xx nežádoucí xxxxx je evidován x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx důvodné xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xx nežádoucí xxxxx může ohrozit xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20a); xx xxxxxxx x xxxxxxx občana Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx osob nesděluje.
Účinnost od 1.9.2007 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§155
(1) Xxxxxxx přezkoumá xxxxxx, které vedly x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §154 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx-xx poznatky xxxx xxxxxx zpochybňující, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx x xxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumat, xxxxxx x jejich xxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxxx požadavek xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu (§154 xxxx. 3) vykonáno, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx správním xxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxx cizince x evidence nežádoucích xxxx xxxxxx policie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx tam xxxx xxxxxxx xxxxx §154 xxxx. 5.
Účinnost od 24.11.2005 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§156
(1) Dopravce xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx
x) xxxxxxx xx území cizince xxx xxxxxxxxxx dokladu,
b) xxxxxxx xx území xxxxxxx bez xxxx, xxxxxx xxxxx vízum xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 x 2, nebo
d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) nevede xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx zákonem (§101),
c) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ke kontrole xxxxxxx knihu,
d) xxxxxxxx xxxxxxx ubytování xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx stanovené lhůtě,
e) xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo
g) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx v §100 xxxx. d).
(3) Xx xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx za xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§156x
(1) Právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
§156x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 136/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2006
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§157
(1) Cizinec se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) překročí xxxxxx xxxxxxx xxxx hraniční xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§108) vydaný xxxxxx cizinci xxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx21),
x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontroly,
d) xxxxxxx xxxx xx xxxxx provést neoprávněné xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxx xxxx x dokladech xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
e) x době xxxxxx xxxxxxxxx opustí xxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení,
f) xxxxxxxx pozměněné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) se xxx pobytové nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §116 písm. x), b), x) xxxx x),
x) xxxxxxx xxxxx xxxx poškodí xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx odevzdat bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dokladu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx,
x) neohlásí xxxxxxxxxx policii xxxxxx xxxx odcizení xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x §108 xxxx. 1 xxxx. a), x) xxxx x),
x) xxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, ač x xxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx nebo doby xxxxxx xx území xxxxxxxxx vízem nebo xxx xxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx užije x překročení xxxxxx xxxxxxxx přechod v xxxx než stanovené xxxxxxxx xxxx xxxx x rozporu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxx zástupce xxxxxx x xxxxxxx stanovené xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x trvalému pobytu (§88 xxxx. 2 x 3),
x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx povinnost hlásit xxxxx xxxxxx na xxxxx nebo jeho xxxxx,
x) nepředloží ubytovateli xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona nebo xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx přihlašovací xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx změnu xxxxxxxx, xxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx ve xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx, a xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx příslušníka, xx xxxxx 15 pracovních xxx,
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xx při xxxxxxxx xxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx, za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) xx x) xxxxxx xx 5&xxxx;000 Kč x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xx 3 000 Xx. V xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do 3&xxxx;000 Xx.
Účinnost od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§157x
(1) Fyzická osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx policii xxxxxxxx xx xxxxx získaný xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinci,
c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstoupení xx xxxxxxx xxxxx §15, nebo
d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zpracované x nosiči xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.
(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxx vstup xx míst, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§101),
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx policie xx xxxxxxxx domovní xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,
e) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx ubytování xx výrazně xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x §100 xxxx. x).
(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a) xx x) xxx xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000 Kč. X xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.
(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxx uložit pokutu xx 1 000 000 Xx.
(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Kč. X xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx.
Účinnost xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 281/2009 Xx. a 427/2010 Xx.)
§157x
Xxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx správní xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx požadovat, xxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx zabránila.
(2) Xxx xxxxxx výměry xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x k xxxxxxxxxx, xx nichž xxx xxxxxxx.
(3) Odpovědnost xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx orgán x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx, xxx xx x xxx dozvěděl, xxxxxxxxxx však xx 3 xxx ode xxx, xxx xxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx delikty xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx správního xxxxxxx podle §156a x přestupku xxxxx §157x xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§161). Xxxxxxx xxxxxx xxxxx §156x a xxxxxxxxx xxxxx §157x odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Úřad xxx xxxxxxx osobních xxxxx.
(5) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x němuž xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx21a) xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x ním, xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Správní xxxxxx xxxxx §156 odst. 2 lze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx ochoten xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
(7) V blokovém xxxxxx x správním xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do 5 000 Xx.
(8) K uložení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x ukládání pokut (xxxx xxx "pokutový xxxx") xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx21b). Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, kdy a xx porušení jaké xxxxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx stvrzenka x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx nelze xxxxxxx.
(10) Pokuty xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad. Xxxxxx z xxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx.
(11) Xxx xxxxxxxx x vymáhání xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22).
Xxxxxxxx xx 1.9.2007 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§158
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jméno, popřípadě xxxxx, příjmení, včetně xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxx xxxxx, xxxx xxxx identifikační xxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx daktyloskopické xxxxxx. Xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx
x) údaje x xxxxxxx
1. xxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§54), povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 4), povolení x trvalému xxxxxx (§70 odst. 1),
2. xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu (§87x),
3. žádosti o xxxxxx cizineckého pasu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) (§111 xxxx. 1),
4. xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50 xxxx. 6), hraniční xxxxxxxx (§14), xxxxxxxxx xxxxxxx (§180 odst. 2) a přihlašovacího xxxxxxxxx (§97),
x) údaje x
1. xxx, xxxxxx x xxxx vydání xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxx číslu, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,
2. xxx, měsíci x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,
3. xxx, xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x zamítnutí xxxxxxx x xxxxxx dokladu xxxxx xxxxxx zákona x x xxxxxx xxxxxxxxx,
4. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxx x x xxxx jeho platnosti,
5. xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx uvedení jeho xxxxx x xxxxx, xxxxxx zrušení, xxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxx,
6. xxxxxx, xxx, xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx odepření xxxxxxxxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
8. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §122 odst. 1 xxxx 2,
9. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx státem s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států x x xxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx xx systému xxxxxxx,
10. dni, xxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění x kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x o xxxxxx xxx xxxx xxxxxx,
11. xxx, xxxxxx x roku překročení xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx přes xxxxx x x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x orgánu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
12. xxx, xxxxxx x xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx správního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx vyřízení a xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pokuty,
13. xxxxx, číslu x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odcizeného xxxxxxx,
x) xxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx b),
2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx věci xxxxx xxxxxxx x),
3. xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) a xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx provozuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x
x) dni, měsíci x roku xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx pachatelem xx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) zvoucí xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx (§180 xxxx. 2), xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti zvaného xxxxxxx, o skutečnostech, xxxxx byly xxxxxxx xxx odepření xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx závazku xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx o xxxxxx, xxxxx ve věci xxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx dokladu, který xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Policie xx xxxxxxxxx provozovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínkou xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx obsaženy xxxxxx xxxxx získané xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xxxxx xxx obsaženy x x xxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx mají vztah x xxxxxxx, který xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidován.
(5) Xxxx z informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxxx systému vedeném xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx úkolu uloženého xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§158x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx provozuje informační xxxxxx, který obsahuje xxxxx o jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx příslušnosti, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, jeho xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza (§54), x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 4), x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx (§87x), x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx (§111 xxxx. 1), xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie (§115x),
x) x xxxxxxx xxxxxxxx žádosti podané xxxxx xxxxxx zákona, x to xxxxx, xxxx, xxxxx vydání, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx orgánu, který xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; x případě xxxxxxxxx žádosti xxxxx, xxxxx x označení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx příkazu, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x označení xxxxxx, který výjezdní xxxxxx xxxxxx,
x) o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona, x xx druh, číslo xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který ve xxxx xxxxxxx,
x) umožňující xxxxx spis xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ve věci xxxxx xxxxxx x) xx x) x xxxxx xxxxx vztahující xx x průběhu xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).
(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na území. Xxxxx informační systém xxxxxxxx
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 4),
x) důvod xxxxxxx x xxxxxxxxx vydaném xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx řízení, včetně xxxxx x tomto xxxxxx,
x) rodné číslo xxxx xxxx identifikační xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, číslu x druhu dokladu, xxx, měsíci x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx, měsíc x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx zamítnutí,
f) xxx, měsíc a xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx platnosti a xxxxx o xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx spis xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx písmen x) xx x) x xxxxx xxxxx vztahující xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).
(3) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x ministerstvo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle odstavce 1.
§158x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

§158x

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx stálého xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x dodatku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Evropského parlamentu.

§158c xxxxxx právním předpisem x. 222/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.6.2012

Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§159
(1) Xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx číslo, místo x druh xxxxxx xx území. Xxxxx xxxxxx lze rozšířit, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxx xxxxx způsobem. Xxxxx získané xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, předávání a xxxxxxxxx nad rámec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx lze xx žádost xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx23) xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Údaje x informačních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx úkolů. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx23a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, včetně xxxxx osobních, x xx způsobem umožňujícím xxxxxxxxxxx x dálkový xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x informačních xxxxxxx vedených podle §158 x rozsahu xxxxxxxxxx smlouvou sjednanou Xxxxxxxxxx společenstvími příslušným xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vázána. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx občanem, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxx údaje z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedených xxxxx §158x odst. 1 x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, pokud xx touto smlouvou Xxxxx republika vázána.
(6) Xxxxxxx předá xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxx orgánu státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx společného soužití xxxxxx; policie xxxxxxxxx xxxxx orgán x xxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxx rezidenta na xxxxx7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právní postavení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx.
(8) Xxxxxxx předá xxxxx x xxxxxxx, kterému xxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx platnost xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxxxx7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xx území xx xxxx území x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku.
(9) Xxxxxxxxxxxx neprodleně předá xxxxxxx xxxxx x xxxxx a příjmení, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx zamítnuta xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území xxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení, x dále xxxxx x xxx, xxxxxx x roku, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx, x xxxx xxxxxxxxx výjezdního příkazu.
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 24.4.2008 (xx xxxxxx x. 140/2008 Xx.)
§160
(1) Xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §158 xxxxx být xxxxxxxxxx x písemné xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx formě i xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dat xx xxxxxxxxxx xx xxxx
x) 20 xxx xx xxxx ukončení xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, nebo ode xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) 15 xxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 odst. 1 x 2, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žádajících o xxxxxx tohoto pasu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx 60 xxx xxx dne xxxxxx vyrobeného cizineckého xxxx ministerstvu,
c) 10 xxx od uplynutí xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx zařazen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §108 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) nebo x), které byly xxxxxx vydávajícího státu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) 5 xxx od xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §113 xxxx. 3 x 4, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f), xxxx
x) 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx x písemné formě xx xxxxxxxxxx po xxxx
x) 10 xxx xx doby ukončení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky,
b) 5 let od xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx do evidence xxxxxxxxxxx xxxx,
x) 5 xxx xx uplynutí xxxx platnosti cizineckého xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
x) 5 xxx od vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx smyslu §158 odst. 5, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxxx dobou xxxxxxxxxx pro jednu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxx uchování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §158 xxxx. 2 x 3 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x odstavcích 2, 3, 4 xxxx 5, policie xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx.24)
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2007 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§160x
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx
X xxxxxxx s přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx společenství20a) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx5a) xxxx xxxxxxx x údajům xxxxxxx v informačním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pohraniční xxxxxxx,
x) oblastní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí,
e) xxxxxxxxxxxxx úřad.
§160a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2007 Sb. x xxxxxxxxx ode dne xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v ČR (1.9.2007)
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§161
Xxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx policie
a) xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pohraniční xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou
1. xxxxxxxx cizinecké xxxxxxx,
2. xxxxxxxx cizinecké a xxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Místní příslušnost xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx x pobytu; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx nemusí xxxxxx xxxxx, podle xxxxx, xxx xx převážně xxxxxxx.

§161a

Policie neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx cizince, xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx ministerstvo, x xxxxx být xxxxxxx xxx zahájení xxxxxx x zrušení platnosti xxxxxx xxxxxxxxx.

§161x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§162

§162 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

Xxxxxxxx od 1.9.2007 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§163
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx policie
a) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx a kontroluje xxxxxxx oblastních xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dislokovaná pracoviště,
d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx průvozem cizinců xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx průvozu leteckou xxxxxx u příslušného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx společný postup20), xxx-xx o průvoz xxxxxxxx cestou, vyřizuje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx obrazové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx správním xxxxxx
1. xxxxxxxx působnost nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§164),
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
4. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podaných xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. a) a x),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x této evidence,
i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx cestovní a xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx cizince xxxxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů,
l) xxxxxxxxx x udělení xxxx xxxx povolení xxxxxx xx xxxxx xxxxx §122,
x) xxxxxxxx, zda xxxxxxx listina xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2,
x) prověřuje, xxx xxxxxxx neuzavřel xxxxxx x xxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §11a,
p) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §180e,
r) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států x x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx.
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§164
Xxxxxxxx ředitelství služby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Oblastní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) zabezpečuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx,
x) xxxxxxx pobytovou kontrolu,
c) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx cizince na xxxxx x xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxx [§9 xxxx. 1 xxxx. b) x xxxx. 6],
d) xxxxxxxxx x odepření xxxxxxxxxxx z území,
e) xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 5 x 6, víza x xxxxxx do 90 dnů xxxxx §26 odst. 5 x 6, x xxxxxxx, prodlužování platnosti, xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 xxx; dále xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na území, x němuž xx xxxxx nevyžaduje, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx území nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x těchto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Ředitelství služby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx zadržení cestovního xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1,
i) rozhoduje x xxxxxx x xxxxxx cizineckého xxxx xxxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1 nebo 2,
x) rozhoduje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x hrazení xxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, je-li cizinec xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16a), a xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx informační xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 1 x xxxxxxx xxx působnosti,
n) xxxx xxxxxx ohlašovacího xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxxx x vyhošťováním xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x místu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§180x),
x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x snímá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s prohlášením xxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany,
t) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x trvalému pobytu xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. a),
w) vydává xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §117,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx získat xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x umístění do xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx ředitelství xxxxxx cizinecké x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vnější x xxxxxxx ostrahu xxxx xxxxx zařízení,
b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zajištěných x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x uskutečnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxx úkonů x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx dalších úkonů xxxxxxxxxxxxx x účelem xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx o vydání x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx vydaného xxxxx §113 odst. 3 x 4,
x) xxxxxxxx biometrické xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx cizineckého pasu xxxxx §113 xxxx. 1 x 2,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, zda vycestování xxxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx úkolů podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), f) xx h), x) xx x) x x) xx x) x podle odstavce 2 písm. x). Xxxx oddělení dále xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx k xxxxxx xx 90 dnů x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x o xxxxxxx, xxxxxxxxxxx doby xxxxxx x zrušení platnosti xxxx k pobytu xxx 90 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx se xxxxx nevyžaduje, x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Referáty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx úkolů podle xxxxxxxx 1 písm. x), b), x), x), x), x), x), x), p), x), x), x), x) x x). Xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx průjezdního xxxx xxxxx §22 xxxx. 5, xxxx xx 90 xxx podle §26 xxxx. 5, xxxxxxxxxx víza, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx víz x xxxxxxxx xxxxxxxxxx víza, x vydání cestovního xxxxxxx totožnosti, x xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx, k xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2.
(5) Xxxxx pátrání a xxxxxxxx pobytu je xxxxxxxxx x plnění xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x), x) x), x), x), x), t) x x) až x). Xxxx xxxxx xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, x němuž xx vízum xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, zda xxxxxxx listina xxxxx §108 odst. 1 xxxx. b) splňuje xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§165
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vstupu x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
x) vykonává dozor xxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxx nadřízeného xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pohraniční xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx. 1 písm. x), §67, §87g xxxx. 3 a §87x xxxx. 2,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytem zajištěného xxxxxxx xx území x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxx úkoly xxxxx tohoto xxxxxx.

§166

Působnost Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo zahraničních xxxx xxxxxxxx státní xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx pobytu cizinců xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva.

(2) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxx státní správu xx věcech xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§167
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx oprávněna
a) v xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pořizovat xxxxxxxx záznamy x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx podle mezinárodní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) při xxxxxx úkolů podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx související s xxxxxxx xxxxx,
x) provádět xxxxxxxxx kontrolu
1. xxxxxxx xx xxxxxx zjištění, xxx xx xx xxxxx zdržuje xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
2. cizince nebo xxxxxx osob za xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem,
e) x xxxxxxxxxxx s hraniční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx cizinci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem x xxxxxxxxxxx domovní xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx tak stanoví xxxxx xxxxx,
x) zapsat xx cestovního dokladu, xx cizinci xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) zadržet xxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16a),
x) použít xxxxxxx prostředky cizince xxxxxxxx xxxxx písmene x) k úhradě, xxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxx a xxxx vycestováním z xxxxx,
x) při xxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx sňatek x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx5a) x souvislosti x xxxxxxx cizineckého xxxx x xxxxxxxxxx dokladu xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx2).
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů, je xxxxxxx xxxxxxxxx vstupovat xx objektů x xxxxxxxx těchto zaměstnavatelů.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
Xxxxxxx xxxxxx
§168
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x správním xxxxxx24a) se nevztahují xx xxxxxx podle §4 xxxx. 2, §9 (s výjimkou xxxxxx podle §9 xxxx. 5), §11, §19 xxxx. 1, §22, 24, 26, 29, 29b xxxx. 2, 30, 33, 36, §37 odst. 1 písm. c), §38 xxxx. 1, §40, 41, 49, 50, §53 odst. 2, §61, 92, 115x, §122 odst. 1 a 2, §124 (x xxxxxxxx xxxxxx podle §124 xxxx. 3), 129, 148, §154 odst. 2, §155 xxxx. 1, §180, 180x, 180x x 180x.
Xxxxxxxx xx 26.6.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§169
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx lhůtě xx 180 xxx xxxxxxxx doručit do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx doručí xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 15 xxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx tohoto xxxxx.
(2) Xxxxx nelze rozhodnutí xxxxx bezodkladně, xxxxxxxxxx xx xxxx:
x) xx xxxxx 120 dnů xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) ve xxxxx 180 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxx 270 dnů xxx xxx podání xxxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xx xxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxx 60 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §69, je-li xxxxxx podaná xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87x x 87x.
(3) Cizinec xx povinen xx xx vyzvání xxxxxxxx xxxxxx řízení.
(4) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního xxxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), proti xxxxxxxxxx podle odstavce 9 xxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) X xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxx xxxxxxx do 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx řízení s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxx xxxxxxxx do 5 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; jde-li o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 let, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 15 dnů ode xxx oznámení tohoto xxxxxxxxxx.
(7) Usnesením xx xxxx zastaví xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) ve xxxxx podle §44 xxxx. 2 nepřevezme xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §74 xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx x této xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx převzetí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx vůli,
b) xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx, pokud x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx převzetí xxxxx xxxxxx nezávislé xx jeho xxxx,
x) xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xx x xxxx xxxx podle §69 xxxx. 2 xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx na vízum x pobytu xxx 90 xxx, žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx, xxx x xxxx není xxxxxxxx.
(8) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx víza xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xx 14 xxx.
(9) Xxxxxx-xx xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podané xx zastupitelském úřadu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx by xxxxx xxxx důvodem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§170
(1) Xxxxxx x xxxxxxx víza, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx vízum xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx může x odůvodněných případech xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx §22 xxxx. 5 xxxx xxxx x pobytu xx 90 xxx xxxxx §26 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.
(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 90 dnů, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx do 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1a), xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx lhůtě do 14 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx x udělení xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 vyřídí policie xx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx víza xxxxx xxxx k pobytu xxx 90 xxx xxxxxxxxxxx cizinci xx xxxxxx podání žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí (§30 xxxx. 2) xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx x xxxxxxx víza x pobytu xxx 90 xxx policie xxxxxx ve xxxxx xx 120 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Žádost o xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx pedagogické a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, vyšších xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x České republice x Xxxxxxxx věd Xxxxx xxxxxxxxx vyřídí xxxxxxx ve lhůtě xx 60 dnů xxx xxx podání xxxxxxx.
(7) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx na xxxxx x pobytu xx 90 dnů xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 7 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx o xxxxxxxxxxx platnosti xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx policie xx 30 dnů.
(8) Xxxxxx xxxx policií xx xxxx x xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx x tomto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přiložit xxxxxxxxxxx ověřený překlad.25)
(9) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx vízum xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx jiného xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx policii xxxxx, xx xx jeho xxxxxxx nevyhovuje, xxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx vrátí xxxxxxxx xxxxxx.

§170x
(1) Xxxxxxx se Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx, x xxxxx ministerstvo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x ostatní xxxxx xxxxxx jmenuje x xxxxxxxx ministr xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx ustanoven státní xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxxxxx x spolehlivý. Xxxxxxxxxxxx xxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx řádným xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním programu.
(4) Xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxxx xxx,
x) xxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nedbalosti, xxxxxxxx xx jednání, kterým xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxx důvěru x xxxxxxxxxxx komise,
b) xxxxx xxxxxxx stíhání xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx rozhodnutí ještě xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx spáchal xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, v níž xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 5 xxx, xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx ještě xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, mohlo xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx byl x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x přestupku
a) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx spáchaného xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx správnímu orgánu xxxxx xx požadovaný xxxx xxxxxxx, ač xxx xxxxxxxxx takový xxxx uvést, úmyslně xxxxx nesprávný xxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxxx xxxxxx anebo mu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, úmyslně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxxxxxx uvedl xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx,
x) podle zákona xxxxxxxxxxxx zabezpečování xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti44) xxxxxxxxxx xxx, že zprostředkoval xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo
f) xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(8) Předseda xxxxxxxxx x rozdělení xxxx mezi senáty xxxxxx, zařazuje xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx předsedy xxxxxx.
(9) Komise xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxx komise xxxx xx xxxx rozhodování xx ministerstvu xxxxxxxxx.
§170x xxxxxx právním předpisem x. 427/2010 Sb. x účinností xx 1.1.2011

§170x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x tříčlenných xxxxxxxx; většina členů xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v ministerstvu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, s výjimkou xxxxxx rozhodnutí, mohou xxx xxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx xxxxxx.

(4) Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§170x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 382/2008 Xx.)
Xxxxxx přezkum
§171
(1) X xxxxxxxxxxx soudem jsou xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx víza,
b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizinec na xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neoprávněně,
d) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou x xxxxxxxxxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx nebo o xxxxxxxx vyhoštění po xxxx xxxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§172
Xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx26) xxxx xxx xxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Zmeškání xxxxx nelze xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx stupni. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx prominout.
(3) Xxxxxx proti rozhodnutí x xxxxxxxxx cizince xx odkladný účinek xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxx cizinec vyhoštěn x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Odkladným xxxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx o vyhoštění xxxxxx dotčena ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, doby xxxxxx na území xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§173
Xxxxxxx, xxxxx byl xxxxx průkaz o xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x povolení x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx oprávněn xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx x území xxx xxxx.
Účinnost xx 1.7.2001 xx 30.6.2008 (xx xxxxxx x. 124/2008 Xx.)
§174
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxxxx, xxxxx xxxx
x) ve xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx záznam, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx činu,
b) x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dokládá xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx starší 6 xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx zdržoval x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx nepřetržitě po xxxx xxxxx xxx 6 měsíců; v xxxxxxx, že stát xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx jej xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§174x
Xxxxxxxxxxx
Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území, jeho xxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x pevnost xxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx občanem, xxxx x případě, xx je osobou xxx státního xxxxxxxxx, xx xxxxx jeho xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx.
§174x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§175
Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx.
Účinnost xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§176
Xxxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx po xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx
1. bezprostředně xxxxxxxx život,
2. mohou xxxx xxxxxxxxxxxxx chorobných xxxx k náhlému xxxxx,
3. xxxxxxx xxx xxxxxxxx poskytnutí zdravotní xxxx trvalé chorobné xxxxx,
4. působí xxxxx xxxxxxx x bolest,
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jednání xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx
6. se xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx cizince,
b) v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx podle §134 xxxx. 2 xxxxx xxxx, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx zdravotní péči xxxxxxxxxx v zařízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx péče ve xxxxxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx smlouvu x poskytování xxxxxxxxx xxxx; to xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(4) Způsobil-li xx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx újmu xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x dopravu xx zdravotnického zařízení x xxxx.
(5) X xxxxxxx, xxx náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úmyslu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xx cizince zajištěného x zařízení,
b) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§176x
Xxxxxx pobytu cizince x přijímacím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x udělení mezinárodní xxxxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxx x xxxxxxxxxx středisku x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx mimo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Cizinci xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxxxxxxxx x úrazem xxxx xxxxxx onemocněním, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxxxx, byť i xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x není-li xxxxxx úhrada zajištěna xxxxx, xxxx tyto xxxxxxx stát. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§176x
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxx xx účelem předání xxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cizince xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx průvozu leteckou xxxxxx (§152 a 153) xx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxx správního xxxxxxxxx.
(2) Do xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx podle mezinárodní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které policii xxxx xxxxxxxxxxxx vznikly xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx cestou xxxxx §152 a 153 xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx jiného xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xx nákladů zahrnou x xxxxxxx spojené x xxxxxxxx provedeným xxxxxxxxxxx orgány xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
§176x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

§176x
Xxxxxx xxxxxxx spojených xx zajištěním cizince xx účelem xxxxxxx xxxx průvozu
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§152 x 153) se xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx započítávají xxxxxxx, xxxxx policii xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu.
(3) Xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxxx průvozu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx cestou xxxxx §152 x 153 xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxx státu xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxx xxxx území xxxxxx státu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx případě se xx nákladů xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x průvozem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx.
§176x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§177

Totožnost

(1) Totožností se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx prokázání xxxxx, příjmení, dne, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, obrazovým xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx policie x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§178
Xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx
Xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxxx jednat.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§178x
Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§178x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.4.2006

§178b
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx8e), xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx kartu. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx družstva xxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, která cizince xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání8e), zelenou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xx rovněž považuje xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx společníka, statutárního xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx člena xxxxxxxx xxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx k takovému xxxxxx xxxxx vyžaduje xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e) xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx orgán nebo xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obdobně.
§178x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§178c

Právní mocí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu zaniká xxxxxxxx dříve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a) xxxxxx platnost xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§178x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx č. 41/2009 Xx.)
§179
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx vycestování
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v případě xxxxxxx xxxxx, že xxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, jehož je xxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxxx svého posledního xxxxxxxx bydliště, xx xx xxxxxxx skutečné xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxx zákona považuje
a) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx násilí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu, xxxx
x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bylo x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx odstavce 1 neplatí, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx
x) se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx trestného xxxx xxxx trestného xxxx proti xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujících xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx trestný xxx,
x) xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx zásadami x xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 dále xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx xxxx území xxxxxxxx jednoho či xxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx uvedených v xxxxxxxx 3, xxxxxxx-xx xxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx osoby xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, za xxxxxxxxxxx, xx jde o xxxxxx, za xxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) V xxxxxxx podle odstavce 3 xxxx 4 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nejdéle xx 60 xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx x xxxxx státě xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxxx xxxx [§33 xxxx. 1 xxxx. x)].
Xxxxxxxx xx 1.1.2007 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§180
Xxxxxxx pozvání a xxxxxxxx xxxxxx ověření
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx právnické osoby.
(2) Xxxxxxx se podává xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvede xxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx číslo, xxx, xxxxx x rok xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx a pozvání xxxxxx xxxx razítkem x jménem, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx orgánu). Xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v zahraničí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx zve xx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx na policii xxxxx xxxxxxxx den xxx xxx podání xxxxxxx x ověření xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx i xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx zvoucí xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Policie xxxxxx ověření xxxxxxx,
x) xxxxxxxx zvaný cizinec xx evidován x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx požádání policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx splnit xxxxxxx podle §15,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx xxxxxxxxx xxxxx §100,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. l), x) xxxx x),
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx úřední xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx zvoucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prohlásila, že xxx xxxxx.
(6) Na xxxxxxxx policie xx xxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxxx splnění závazku xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx:
x) xxxxxxxxx prostředky x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x §13,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 0,25 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima6) za xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx doklad o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx prohlásí, xx xxxxxx xxxxxxxxx uzavře xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 30 000 XXX,
x) xxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vycestováním zvaného xxxxxxx x území xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vlastní, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu.
Prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxx závazku xxxxx xxxxxx x) xx x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uhradit xxxxxxxx náklady v xxxxxxx závazku xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx výši.
(7) Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx ověření xxxxxxx xxxx skutečnost zvoucí xxxxx xxxxx xxx xxxxx dostavení xx xx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx písemně potvrdí.
(8) Xxxxxxx xxxxxxx vyznačí xx xxxxxxx.

§180x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaný Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx platná xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx republice nebo xxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx registrace Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx

Xxx účely tohoto xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx cizinec ve xxxx 15 xx 18 xxx, který xxxxxxxxxx xx území xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 18 xxx xx, xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx území xxxxx xxxx xxxxxxxxxx bydliště, x xx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se skutečně xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx osoby; nezletilým xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xx území9c).

§180c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx od 24.11.2005

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§180x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x vstupu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince
(1) Xxxxxxx xxxxxxx, který x cestovním dokladu xxxx xxxxxxxxx datum x xxxxx xxxxxx xx xxxxx (§4 xxxx. 3), xx xxxxxxxx tyto údaje xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxx pobytu, xx kterou oprávněně xxxxxx xx území xxx víza nebo xx xxxxxxxxxx vízum.
(2) Xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx4a).
§180x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§180x
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx požádat xxxxxxx x nové xxxxxxxxx důvodu, pro xxxxx xx xxx xxxxx §9 xxxx. 1, 2 xxxx 3 odepřen vstup xx xxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vstupu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx území x Xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx x pohraniční xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx soulad xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, s xxxxxx xxxxxxxxxxx x §9 xxxx. 1, 2 xxxx 3.
(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx policie xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx doručení xxxxxxx xxxxxxx.
§180x vložen právním xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

§180x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxx "xxxxxx", "xxxxxxxxxx" nebo "xxxx xxxxxxx", xxxxxx xx xxx i partner, xxxxxxxxxxx, xxxx jednoho x xxxxxxxx xxxx xxxx svěřené xx xxxx partnera.

(2) Xx xxxxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx potvrzeného xxxxxxxx společenství xxxx xxxx xxxxxxxx pohlaví.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx úředně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx stejného xxxxxxx xxxxx odstavce 2.

§180x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§180x
Xxxxxx xxxxxxx spojených x výukou českého xxxxxx x zkouškou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxx hradit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx českého xxxxxx x zkouškou xxxxxxxx xxxxxxx jazyka x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem10a).
§180g xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

§180x

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx policie xxxxxx, jsou-li zjištěny xxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. f), x), x) nebo i).

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x vyhoštění cizince x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§180x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xx přenesenou působností.

§180k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 247/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

HLAVA XIX

ZMOCŇOVACÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§181

Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství6a) xxxxxxxxx xxxxxxxx, že

a) xx xxxxxxx xx xxxxxxx vízové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx na území xxxxxxx xxx xxxx xx dobu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx osob, jejichž xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§182
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoví
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jejím základě26b), xxxxx cizinci xxxxx xxxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pouze xx základě uděleného xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxxxx xx ubytování, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx cizince xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx pořizování a xxxxxx zpracovávání biometrických xxxxx, včetně xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx biometrických xxxxx x cizinců x neobvyklými xxxxxxxxxxxx xxxx fyziologickými xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx obličeje xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx pravé x levé ruce.
(2) Xxxxxxxxxxxx vyhlašuje xxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx přechodech.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 31.8.2008 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§182x
Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví stanoví xxxxxxxxx seznam nemocí, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejné zdraví, x seznam xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§182x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

§182x

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cizineckých pasů, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x povolení x pobytu, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x průkazů x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx odcizení xxxxxx xxxxxxx. Obdobně xxxxxxx xxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§182x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

Přechodná xxxxxxxxxx

§183

(1) Správní xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných v xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx učiněná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx za xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx.

(3) Trvalý xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x pobytu.

(4) Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx pobyt xx území podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vydané xxxxx xxxxxx zákona xx dobu xxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx evidovaných xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v době xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §160 odst. 5. Xxxxxxxxx-xx vyznačená uchovávací xxxxx xxxxx xxxxx §160 xxxx. 5 xxxx xxxx-xx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spisů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx tyto evidenční xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24) x xxxxxxxxx nemající archivní xxxxxxx zničí.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dotčena. Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.

(9) Xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x zrušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxx 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§184

§184 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§184a
Česká xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx ratifikací Úmluvy x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x lidských xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx čl. 23 xxxx. 2 x 3, čl. 24 odst. 1 a 2 Xxxxxx xx zavazuje xxxxxxx zdravotní péči xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2000 xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx na základě xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx účelem x prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§184x vložen právním xxxxxxxxx č. 140/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2001
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
XXXX XXXXX
Xxxxxx xxxxxx x Policii České xxxxxxxxx
§185
Xxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx x. 26/1993 Xx., zákona x. 67/1993 Xx., xxxxxx č. 163/1993 Xx., zákona x. 326/1993 Xx., xxxxxx x. 82/1995 Xx., xxxxxx č. 152/1995 Xx., zákona č. 18/1997 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 186/1997 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx č. 138/1999 Sb., xxxxxx x. 168/1999 Xx. x xxxxxx x. 325/1999 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §2 odst. 2 xx ve xxxx xxxxx zrušují xxxxx "x xxxxxx cizinců".
2. §15 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 6) zní:
"§15
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zajistit xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx vyhoštění,6) xxxxxxxx
x) xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxx, pro které xxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,6)
x) xxxxxxx má být xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx důvod xx domnívat, že xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx pobývá.
(2) Orgán, xxxxx rozhoduje x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, než xxxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.6)
(3) Zajištění xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 může xxxxx xxxxxxx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zajistil xxxxx xxxxxxxx 1, shodný x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx správním vyhoštění, xxxxx zajištění se xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx být xxxxx xxx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
6) Xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.".

ČÁST XXXXX

Xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§186

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x zákonu č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 10/1993 Xx., zákona č. 72/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona x. 301/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx č. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 166/1999 Xx., xxxxxx x. 167/1999 Xx. x xxxxxx x. 223/1999 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X položce 99 xxxxxxx x) se xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".

2. X položce 99 xxxxxxxxxx zní:

"Osvobození:

Od poplatku xx osvobozeno xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dětem xx 15 xxx.".

3. X položce 99 xx doplňuje xxxxxxxx, xxxxx včetně nadpisu xxx:

"Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx.".

4. Položka 100, xxxxxx xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 100

a) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxx x xxxxxx cizinci xxxxxxxx 15 xxx Xx 500,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povolení x pobytu pro xxxxxxx Kč 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxx změny v xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx pro cizince (xx xxxxxx xxxxx) Xx 300,-

e) Vydání xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx průkaz xxxxxxxxx, zničený, xxxxxxxx xxxx odcizený Xx 1&xxxx;000,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx povolení x xxxxxx náhradou za xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxx x xx vydání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx o oprávnění x xxxxxxxx pobytu.".

5. Xxxxxxx 101, xxxxxx xxxxxxxxxx, zmocnění a xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 101

a) Xxxxxxx xxxxxxx víza x xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Kč 1&xxxx;500,-

x) Xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx víza, víza xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx Xx 200,-

x) Prodloužení doby xxxxxx xx xxxxx x pobytu xx 90 xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zastupitelským úřadem Xx 200,-

x) Prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx Kč 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx Kč 200,-

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 200,-

Xxxxxxxxxx:

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxx:

x) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxx nebo prodloužení xxxxxxxxx českého xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx. Xx udělení xxxxxxx víza se xxxxxxxx x zapsání xxxxxx mladšího 15 xxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx zákonného xxxxxxxx. Xx poplatku xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby pobytu xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxx víza na xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

1. Xxxxxxx orgán může xx poplatku xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx poplatek xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx vzájemnost.

2. Xxxxxxx orgán xxxx xx xxxxxxxx podle xxxx položky xxxxxxx, xxx-xx o udělení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx přepravě, xxx xxxxxxxx přistání letadla xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx x v xxxxxxx, xx-xx prodlužována xxxxx xxxx pobytu.

Správní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x moci xxxxxx.".

6. Xxxxxxx 132 xxx 1 xxx:

"1. Udělení

a) Xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxxxxx Xx 800,-

x) Xxxx x xxxxxx xx 90 dnů xxxxxxxxxxxxx Xx 3000,-

c) Xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx Xx 1500,-

d) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, letištního xxxx xxxxxxxxxxxx Kč 1200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx Kč 3000,-".

7. X xxxxxxx 132 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx poplatků xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx víza, xx-xx xxxxxxxxx vzájemnost,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxx významným xxxxxx, osobám xxxxxxx 15 let nebo x xxxxxx zdravotnické x humanitární xxxxxx,

- xxxxxxx xxxx xx xxxxxx převzetí povolení x xxxxxx,

- udělení xxxx za účelem xxxxxx, xx-xx zachována xxxxxxxxxx.".

8. Xxxxxxx 153 xxxxxxx a) xxx:

"x) x xxxxxx Xxxxxxxx x pobytu Xx 200,-".

XXXX XXXXXX

Xxxxxx zákona x cestovní xxxxxxxxx

§187

Xxxxx č. 216/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 150/1996 Xx. xx xxxx takto:

Ustanovení §5 xxxx. 3, §11 x §26 se xxxxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu

§188

Zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Sb., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Sb., xxxxxx x. 133/1982 Sb., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx č. 328/1991 Sb., zákona x. 519/1991 Xx., xxxxxx č. 263/1992 Xx., zákona č. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Sb., zákona x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx č. 247/1995 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu x. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 269/1996 Sb., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx xxxx takto:

1. X §120 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "x řízení x zákonnosti xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx propuštění".

2. Za §200x se xxxxxxxx xxxx §200x až 200x, které včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 34x) xxx:

"Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x x jeho xxxxxxxxxx

§200x

(1) Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxxxxx rozhodl podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34x) x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x návrhem, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx propuštění. Xxxxxx návrhu xxxx xxxxxxxx účinek xx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,34x) xxxx xx cizinec xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx trvání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx podle odstavce 1 xxxx kromě xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx, uvedení xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx x něj xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4, §79 xxxx. 1) xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx, x jakých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spatřuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx důkazů, jichž xx navrhovatel dovolává, x xxxx x xxx být patrno, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx listinné xxxxxx, xxxxx xx dovolává, xxxxx xxxxx o xxxxxxxx důkazy, které xxxx obsaženy xx xxxxxxx odpůrce, xxxxx xx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxx.

34x) Xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§200x

(1) K xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx zařízení xxx zajištění xxxxxxx (xxxx jen "zařízení"), x němž xx xxxxxxxxxxx povinen xx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, je x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx policie, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx policie, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zajištění.

§200q

(1) Xxxxx xx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týkají. Orgán xxxxxxx xx xxxxxxx xx neprodleně xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx připojit spisy, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a doručit xx xxxxx s xxxxxxx xx 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§200x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx vydal napadené xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx navrhovateli účast xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx nařizovat, xxxxxxxx x obsahu xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx rozhodnutí o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§200x

(1) Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx §200x xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx správnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxx důvody xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx nemůže být xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx soud xxxx xx xxx skutková xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx xx svém xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxxxxxx zákonnosti xxxxxxxxxx xx xxx soud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx tu xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxxx řízení xxxx xxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxx, jen jestliže xxxxxxx xxxx mohly xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx soud x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, že se xxxxx zamítá; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxx zamítnut, xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, rozhodne x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§200x

Xxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §200x xxxx. 2 x xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodne o xxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přezkoumání zákonnosti xxxxxx xxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 3 xxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

§200u

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x největším xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx rozhoduje usnesením.

(3) Xxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx navrhovateli xx usnesení vykonatelné.

(5) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx toto usnesení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx 24 hodin xx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx v xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, navrhovatele xxx průtahů xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§189

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se

1. Xxxxx č. 123/1992 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky.

2. Zákon č. 190/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 123/1992 Xx., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

3. Článek X xxxxxx č. 150/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 123/1992 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

§190

Účinnost

Tento zákon nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2000.

Xxxxx v. x.

Xxxxx v. x.

x. x. Xxxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §175 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xx. X xxxx 125 xxxxxx xxxxxx platí i xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vstup xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx na xxx x vycestování xxxxxxx x xxxxx, xxxxx vstoupila v xxxxxxxx xxxx xxxx 1. července 2001.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2001 Xx. x účinností xx 1.7.2001

Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 217/2002 Xx.)
Xx. XX
1. Držitel xxxxxxx x povolení x xxxxxx vydaného xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tak xxxxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxx Evropské xxxx,1a) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx ve xxxxx xx 180 dnů xx xxxxxx účinnosti xxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx xx policii x xxxxxx tohoto xxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx státního xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx společenství; xxxxxxx xxxxxxx současně xxxx xxxxxxxxx podle xxxx 1.
3. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) který je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xx xxxxx do 180 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
4. Občan Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 180 dnů xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx dostavit xx xx xxxxxxx xx xxxxxx vydání xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx příslušníka členského xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxxxxxxx xxxx.
5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1x) x na xxxxx pobývá xx xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 180 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx policii xx xxxxxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
6. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xx neplatí x řízení o xxxxxxxx deliktu, xxxxx xx dokončí podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
7. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx podaná xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.
8. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
9. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxx občanem Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu.
10. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx považuje za xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. XX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

1. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx podle §43; policie xxxx xxxxxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx.

3. Xxx se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx na xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Kde se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hovoří o xxxx za účelem xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx vízum x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území a xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx.

5. Do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 39 xxxxxxxxx x xx. X xx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, pro xxxxx xxxxxx poskytování zdravotní xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx,3a) xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx ochrana xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx ochraně xxxxxxx xxx dne xxxxxx jeho účinnosti.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza podle xxxxxxxxx právní úpravy xxx používat i xxxxxx, nejdéle však xx dni xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 222/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Přechodná ustanovení

Čl. XX

1. Xxxxxx o vízum x xxxxxx nad 90 xxx podaná xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx.

4. Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Držitel xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §42a xxxx. 1 zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005 xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x výměně tohoto xxxx xx xxxxxx x povolení x xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005; xx xxxx xxxxx xxxxxx režimu xxxxxxx xxxx úkoly xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx.

8. Pravomoci xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2006.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 112/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 24.4.2008 (xx xxxxxx x. 140/2008 Xx.)
Xx. VII
1. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx obsahujícím xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxxx 2008.
Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 136/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2006
Účinnost xx 26.6.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx x xxxxx x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném do xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxx §42d xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podaná xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxx podmínky xxxxx §42x zákona x. 326/1999 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx studia podaná xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem studia xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42x xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
5. Policie žádost xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxx §83 odst. 2 xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, podanou xx 1 roku xx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 180 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxxxx x trvalému pobytu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10a) do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx pobyt xxxxx §65 xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neuplynulo xxxx než 30 xxx.
7. Xxxxxx o xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx občanem Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
8. Občan Xxxxxxxx xxxx, který xx držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx oprávněn x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx policii o xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu vydaného xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx x jeho xxxxxx xx průkaz x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské unie xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xxx-xx xxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx oprávněn xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
10. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považují xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
11. Xxxxxx x povolení x pobytu xxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a lze xxx xxxxxxx xx 31. prosince 2007.
12. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Řízení xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx působnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx celní xxxxx, zahájená územními xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se dokončí xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

Čl. VII

1. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nosičem xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x otiscích xxxxx xxx podat x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx vydání xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx nejpozději do 24. xxxxxx 2009.

2. X xxxxxxx, že xx v xxxxxxxxx xxxxxxx x nosičem xxx s biometrickými xxxxx, xxxxx neobsahuje xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2009, xxxxxxxx xxxx, která xxxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, vydá xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx obsahujícím xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x to xx xxxxxxx nové xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 140/2008 Sb. x účinností xx 25.4.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx s ním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxx xxx vydávat xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012.

4. Řízení x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x doby xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxx oprávnění x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xxxxxxxx do 31. prosince 2010 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní úpravy.

5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx rozhodnuto xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.5.2011

Informace

Právní xxxxxxx x. 326/99 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

140/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2001, s xxxxxxxx ustanovení §88 x §89, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 26.4.2001; §161, §163 x §164, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2002

151/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

217/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 140/2001 Xx., xxxxx x. 329/99 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx x. 325/99 Sb., x azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2003 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2, 5, 6, 9, §15x, xxxxx §17, 18, 19, 20, 31, 51, 56, 64x, 70, 78, §87x - 87t, xxxxx §88, 98, 103, 106, 108, 119, 120, 157, 158, 159, 160, 164, 168, 169, 171, 172, 173, §182x x čl. XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004); x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3, 4, 17a, 18, §26x, 29a, 29x, xxxxx §78, 93, 94, 118, 158 x xx. IV, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx EU x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx podepsané xxx 19.6.1990 v Schengenu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro XX (21.12.2007); části xxxxxxxxxx §1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxx XX xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.5.2004); §9, 124, 154 x 155 x xxxxxxxxx xxx xxx stanoveným v xxxxxxxxxx Xxxx XX x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v XX (1.9.2007)

222/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX a o xxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2004 s xxxxxxxx §69x, 69b, 165, 176x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 31.7.2003; xxxxx §1, 6, 7, 8, 9, 17, 17x, 17x, 19, 20, 21, §30 xx 50, 51, 56, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 69x, 70, 75, 80, 81, 87x, 87b, 87x, 88, 98, 107, 114, 118, 159, 160, 163, 164, 169, 170, 173, xxxxx nabyly xxxxxxxxx xxxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004); xxxxx §17x a 17x, 18, 26, 29x, 80, 180a, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontrol xx státních hranicích, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxx 14.6.1985 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro XX (21.12.2007)

290/2004 Sb., xxxxx znění xxxxxx x. 326/99 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 94/2004

436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

501/2004 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx správního xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

539/2004 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 141/61 Xx., o xxxxxxxx řízení soudním (xxxxxxx řád), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.11.2004

540/2004 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 29.7.2004 x xxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxx 23.8.2004

x účinností xx 6.11.2004

559/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 328/99 Xx., x občanských xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 329/99 Xx., x cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 326/99 Xx., o pobytu xxxxxxx xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

428/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 24.11.2005 x xxxxxxxx §14, 29x, 80 x 158, které xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx pro ČR (21.12.2007), x ustanovení §169, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006; §18 xxxxxxx platnosti xxxx xxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX o vstupu x xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Schengenu mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007); §37, §46a x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx EU x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x XX (1.9.2007) x §157x xxxx. 11 xxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx minimu x zákona o xxxxxx v xxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2007

136/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

161/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.4.2006 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 26.6.2006; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem odstranění xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxx v xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou republikou Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx hranicích xxx ČR (21.12.2007) x některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX o xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

165/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 325/99 Sb., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2006 x xxxxxxxx §115 odst. 3 písm. x), xxxxx xxxxxx účinnosti xxx dne xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

230/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 89/95 Sb., x xxxxxx statistické xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

170/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady EU x xxxxxxxx Schengenského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

379/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx území XX a o xxxxx některých zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., o Xxxxxxx XX, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2007 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.9.2008, 1.1.2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX o vstupu x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Nizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007)

42/2008 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 13/2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

129/2008 Xx., x výkonu zabezpečovací xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x účinností od 1.1.2009

140/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dokladů

s xxxxxxxxx xx 25.4.2008

274/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2009 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 1.1.2011

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x důchodovém pojištění, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 582/91 Sb., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

382/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., o pobytu xxxxxxx na xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

41/2009 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

42/2009 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 13/2009

47/2009 Xx., xxxxx XX xx xxx 9.12.2008 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §171 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona č. 161/2006 Sb.

s xxxxxxxxx xx 13.2.2009

197/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.6.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

278/2009 Xx., x xxxxx zákonů x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

424/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2010

427/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Sb., x Policii XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx xx 1.5.2011 x 1.1.2013

73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.4.2011

224/2011 Xx., xxxxx znění xxxxxx č. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 80/2011

303/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2012

329/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx dávek osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

458/2011 Xx., x změně zákonů xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

222/2012 Xx., xxxxxx xx mění volební xxxxxx x xxxxx x. 326/99 Sb., x pobytu xxxxxxx xx území ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 26.6.2012

234/2012 Xx., xxxxx ÚS xx dne 24.4.2012 xx. xx. Pl. XX 23/11 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx §171 písm. x) xxxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 427/2010 Xx., respektive xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §171 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xx 31.12.2010 (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 19.7.2012

494/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 200/90 Sb., o xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx zákona x. 306/2009 Sb., a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2013

103/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx ČR, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR a x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 359/99 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.5.2013 a 1.1.2014

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

312/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x změně daňových xxxxxx v xxxxxxxxxxx x rekodifikací soukromého xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

22/2014 Xx., xxxxx XX xx xxx 12.11.2013 xx. xx. Pl. XX 22/13 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx části xxxxx xxxxxx č. 494/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 7.2.2014

101/2014 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 24.6.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

203/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.8.2015

204/2015 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

314/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 221/2003 Xx., x xxxxxxx ochraně cizinců, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.12.2015

318/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

191/2016 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx hranic XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.9.2016

456/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.6.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s účinností xx 1.7.2017

222/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017 x výjimkou části §158, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.8.2018

16/2019 Sb., xxxxx XX soudu xx dne 27.11.2018 xx. zn. Pl. XX 41/17 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx některých ustanovení xxxxxx č. 325/1999 Xx., x azylu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 21.1.2019

176/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ČR a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.7.2019 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2019, 1.7.2020 x 1.1.2021

255/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx kancelářích a xxxxxxxxxx ústavech x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x soudních xxxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

165/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x účinností xx 1.10.2020

261/2021 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x souvislosti x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů veřejné xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

274/2021 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx zprovoznění Evropského xxxxxxx xxx cestovní xxxxxxxxx x xxxxxxxx (XXXXX) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 88 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1240

177/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx a x xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

240/2022 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

279/2022 Xx., xxxxx XX xx dne 19. xxxxxxxx 2022 sp. xx. Xx. XX 12/19 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §129x xxxx. 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.9.2022

173/2023 Xx., kterým se xxxx zákon x. 325/1999 Sb., o xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023 x xxxxxxxx §48, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024

278/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.9.2023

412/2023 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

454/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 65/2022 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx konfliktem na xxxxx Xxxxxxxx vyvolaným xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2023 x 1.1.2024

31/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

x účinností xx 1.4.2024

89/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x správě voleb

s xxxxxxxxx od 1.1.2026

123/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 89/2012 Sb., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2025

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 2/2000 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 562/2006 xx dne 15. xxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (Xxxxxxxxxxx hraniční xxxxx).
1a) Zákon č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
1x) Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
1c) Xxxxxxxxx Smlouva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států xx xxxxxx jedné a Xxxxxxxxxx konfederací.
1d) Xxxxxxx V x VIII Smlouvy x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 310/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx sil jiných xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.
3x) Zákon č. 221/2003 Sb., x dočasné xxxxxxx cizinců.

3x) Xxxxx č. 216/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
4) Xxxxx č. 49/1997 Sb., x civilním xxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 189/1999 Xx.
4x) Xxxxxxxx Xxxx XX č. 2133/2004 ze xxx 13. prosince 2004, kterým se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx otiskem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušníkům xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx k Xxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5x) Xxxxxx xxxx xxxxxxx států Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx republiky Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x Lucemburském xxxxxxxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985.
Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19. xxxxxx 1990 v Xxxxxxxxx mezi Belgickým xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14. června 1985 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5x) Xxxxx xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5x) Rozhodnutí Xxxx 2004/574/ES ze xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx se xxxx xxxx XX Společné xxxxxxxx.
5x) §101 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
6) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x životním x xxxxxxxxxxx minimu.
6x) Nařízení Xxxx (XX) č. 539/2001 xx xxx 15. března 2001, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, jejichž státní xxxxxxxxxxx musí mít xxx překračování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, jejichž státní xxxxxxxxxxx xxxx od xxxx xxxxxxxxxx osvobozeni, x platném xxxxx.
7) §26 xx 32 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 163/1993 Xx.
7x) §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) Úmluva x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášená pod č. 147/1947 Sb.
7x*) Xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx akci xxxxxxx Radou na xxxxxxx xx. K.3 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ze třetích xxxx x bydlištěm x některém xxxxxxxx xxxxx (94/795/JVV).
7x) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx dne 25. listopadu 2003 x xxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenty.
7x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 415/2003 ze xxx 27. xxxxx 2003 o udělování xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx udělování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxxxxx Rady 2005/71/ES xx dne 12. října 2005 x zvláštním xxxxxxx xxx přijímání státních xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
8x) Zákon č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
8x) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/17/ES xx xxx 22. xxxxxxxx 2003, xxxxxx xx mění xxxx X xxx 1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx X xxx 4.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx doklad x xxxxxxxx cestovního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
8x) Xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 mezi xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Beneluxu, Spolkové xxxxxxxxx Německo x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx SCH/Com (99)13 xx dne 28. dubna 1999 x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/17/ES xx xxx 22. prosince 2003, kterým xx xxxx část X xxx 1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx I xxx 4.1.2 Xxxxxxxx příručky, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx o uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vstupního xxxx.
8e) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
8f) Zákon č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví.
9) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní xxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
9a) Xxxxxxxx Xxxx 2001/40/ES xx dne 28. května 2001 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx.
9x) §149 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
9x) Xxxxxxxx Xxxx 2003/86/ES ze xxx 22. září 2003 x právu na xxxxxxxx rodiny.
9x) §2 x 3 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx minimu.
9x) §26 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) Rozhodnutí Xxxx 2004/114/ES xx dne 13. prosince 2004 x podmínkách přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. xxxxx 2004, xxxxxxxx xx vydávání xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx nebo kteří xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a spolupracují x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
9h) §232a xxxxxxxxx xxxxxx.
9h) §171a xxxxxxxxx zákona.
9x) §171a x 171d trestního xxxxxx.
9j) Xxxxx č. 341/2005 Sb., o veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 379/2007 Sb.
9k) Xxxxx č. 111/1998 Sb., o vysokých xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9l) §37a xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 382/2008 Xx.
9x) §98 xxxx. x) zákona x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 161/2005 Xx.
9n) §20a xxxxxx č. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 113/1997 Xx. a xxxxxx č. 492/2000 Xx.
9x) §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
10) §57 xxxxxx x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10a) Xxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx a jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Například §114 zákona č. 561/2004 Xx.
10x) Xxxxx č. 94/1963 Sb., o rodině, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §12 xxxxxx č. 325/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 2/2002 Xx. a xxxxxx x. 165/2006 Sb.
11a) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx ulic x xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx k označení xxxxx, o xxxxxxxxxxxxx x přečíslování budov x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přidělení xxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 193/2001 Xx.
11x) §17a xxxxxx x. 94/1963 Xx.
11c) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., o pojistném xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., zákona x. 176/2002 Sb. x xxxxxx č. 438/2004 Xx.
12x) §151 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
12x) §150 xxxxxx č. 500/2004 Xx.
13) Xxxxxxxx Xxxx 2004/38/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx občanů Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx.
13a) Například obchodní zákoník, živnostenský zákon, xxxxx č. 220/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx komoře a Xxxxx xxxxxxxxxx komoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
13x) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1612/68 xx xxx 15. října 1968 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
13c) §32 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
13d) §30 x 31 xxxxxx x. 155/1995 Sb.
13x) §25 x §38 xxxx. x) zákona č. 155/1995 Sb.
13x) Například Xxxxxxxx Xxxx 68/360/EHS, x xxxxxxxxxx omezení xxxxxx x xxxxxx pracovníků xxxxxxxxx států a xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
14) §116 xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxx údajů v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
15x) Článek 2 xxx 14 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 562/2006.
15b) Xxxxxxx X, xxxx X xxxxxxxx 3 písm. a) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 562/2006.
15c) Článek 3 Xxxxxxxx Xxxx 2001/51/ES xx xxx 28. xxxxxx 2001, xxxxxx xx doplňuje článek 26 xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dohody xx xxx 14. xxxxxx 1985.
15x) Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
15x) Rozhodnutí xxxxxxxx xxxx členských xxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxx xx dne 25. xxxxxx 1996 x xxxxxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxxx (96/409/XXXX).
15x) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2252/2004 xx xxx 13. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx znění.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16a) §2 xxxx. 7 x §14a xxxx. 2 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx.
16x) §15 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx.
17) §200o x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
17a) Nařízení Xxxx (XX) č. 343/2003 xx xxx 18. xxxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx pro určení xxxxxxxxx xxxxx příslušného x xxxxxxxxxx xxxxxxx x azyl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
18) Zákon č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu x o xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx předmětů x x změně xxxxxx č. 288/1995 Xx., x střelných xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §1 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x. 37/1989 Xx., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 167/1998 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx..
19a) §36 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
20) Směrnice Rady 2003/110/ES xx dne 25. listopadu 2003 x xxxxxx při xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
20a) Nařízení Xxxx (XX) č. 871/2004 ze xxx 29. dubna 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxx nových xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx boje xxxxx terorismu.
21) Xxxxx č. 329/1999 Sb., o cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21a) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
21x) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o správě xxxx x poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) §17 xxxx. l) xxxxxx x. 256/1992 Sb.
23a) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., o Vojenském xxxxxxxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 97/1974 Sb., o xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 343/1992 Xx.
24a) Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24b) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o základních xxxxxxxxxx.
24x) Xxxx xxxxx a xxxxx správního řádu.
25) Xxxxx č. 36/1967 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
26) §244 xx 250k xxxxxx x. 99/1963 Xx.
26x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX/Xxx (99)13 xx xxx 28. dubna 1999 x konečném xxxxx Xxxxxxxx příručky x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx instrukce.
27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 810/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x kodexu Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxx xxxxx).
28) §42 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxx x. 518/2002 Sb., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx. x xxxxxx x. 176/2007 Xx.
29) Xxxxxxxx Xxxx 2005/71/ES xx xxx 12. xxxxx 2005 x zvláštním xxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích zemí xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
30) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
31) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., x způsobu xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxx, x způsobu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x oznamování xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 193/2001 Sb.
32) Směrnice Rady 2009/50/ES x xxxxxxxxxx xxx vstup x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 1408/71 xx xxx 14. xxxxxx 1971 x uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx rodinné xxxxxxxxxxx pohybující xx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.
34) §319 xxxx. 1 zákona x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2007 Xx.
35) Xxxxxxxxx xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx odborné kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx států x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Zákon č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 343/2003 xx dne 18. xxxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx o azyl xxxxxx xxxxxxx příslušníkem xxxxx země x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
38) §143 xxxxxxxxx xxxx.
39) §14a xxxx. 2 zákona x. 325/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx.
40) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1030/2002 xx xxx 13. xxxxxx 2002, kterým xx xxxxxxx jednotný vzor xxxxxxxx x xxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx nařízení Xxxx (XX) x. 380/2008.
41) Xxxxx č. 251/2005 Sb., o inspekci xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
42) §27 xxxxxx č. 273/2008 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
43) §2 xxxx. x) zákona x. 365/2000 Sb., x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
44) Zákon č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 277/2009 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx.
46) Xxxxx č. 153/1994 Sb., o zpravodajských xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 289/2005 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 274/2008 Xx.
Xxxxx č. 341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
46) §75 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§15a xxxxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 494/2012 Xx.
47) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES ze xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx postavení xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx pobývajícími rezidenty.
48) §46a xxxxxx x. 325/1999 Xx., ve znění xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxx x. 103/2013 Xx.