Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.09.2006.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2006 do 31.12.2006.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
326/99 Sb.

 

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1
Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12
Prostředky k pobytu na území §13
Hraniční průvodka §14
Pozvání §15 §15a

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a
Dlouhodobé vízum §17b
Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18
Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19
Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b
Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu
Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31 §32
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34
Prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů §35
Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39
Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40
Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41
Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu
Povolení k dlouhodobému pobytu §42
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a
Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b
Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ve zvláštních případech §42g
Náležitosti k žádosti o vydání zelené karty §42h
Modrá karta §42i
Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §45 §46
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d
Zrušení a zánik platnosti zelené karty §46e
Zrušení platnosti modré karty §46f §47 §48 §48a §48b
Oddíl 4
Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49
Díl 5 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území
Výjezdní příkaz §50
Rozhodnutí o povinnosti opustit území §50a
Díl 6 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54
Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55
Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57
Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61
Zánik platnosti dlouhodobého víza §62 §63
Studium §64 §64a §64b
Hlava IV - Trvalý pobyt na území
Díl 1 §65
Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74
Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82
Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85
Díl 3 §86
Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt §87a §87b §87c
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území a zánik jeho platnosti a důvody pro zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie §87d
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e
Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f
Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j
Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k
Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m
Díl 3 - Potvrzení a průkazy
Potvrzení o přechodném pobytu na území §87n
Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie §87o
Prodloužení doby pobytové karty o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87p
Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87r
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87s
Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87t
Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y
Skončení platnosti průkazu §87z
Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93

Hlášení k pobytu držitele zelené karty §93a §94 §95 §96 §97
Hlášení změn §98
Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a
Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100
Domovní kniha §101
Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103
Povinnost dopravce §104
Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105
Povinnosti orgánů státní správy §106
Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112 §113

Cestovní průkaz totožnosti §114
Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115
Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a
Neplatnost cestovního dokladu §116
Zadržení cestovního dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a
Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b
Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e
Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f
Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a
Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121
Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122
Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123
Dobrovolný návrat §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území §123b
Finanční záruka §123c
Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a
Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128
Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129
Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150 §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153
Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIV - Správní delikty

Přestupky §156 §156a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §157
Společná ustanovení ke správním deliktům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162
Ředitelství služby cizinecké policie §163
Odbor cizinecké policie §164
Působnost ministerstva §165
Oprávnění ministerstva §165a
Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166
Oprávnění policie §167

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168
Odchylky od správního řádu §169 §170 §170a §170b
Soudní přezkum §171
Žaloba §172

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173

Trestní zachovalost §174
Přiměřenost §174a §175
Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176
Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a
Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b
Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c
Totožnost §177
Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d
Důvody znemožňující vycestování §179
Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a
Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b
Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c
Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d
Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e
Partnerství §180f
Úhrada nákladů spojených s výukou českého jazyka a zkouškou znalostí českého jazyka §180g
Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §182 §182a §182b
Přechodná ustanovení §183 §184 §184a
Část druhá §185
Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích
Správní poplatky §186
Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187
Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188
Část šestá - Závěrečná ustanovení
Zrušovací ustanovení §189
Účinnost §190
č. 140/2001 Sb. - Čl. II
č. 217/2002 Sb. - Čl. IV
č. 222/2003 Sb. - Čl. II
č. 428/2005 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV
č. 136/2006 Sb. - Čl. VII
č. 161/2006 Sb. - Čl. II
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
č. 379/2007 Sb. - Čl. II
č. 140/2008 Sb. - Čl. VII
č. 427/2010 Sb. - Čl. II
Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.

326

ZÁKON

ze xxx 30. xxxxxxxxx 1999

o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§1
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "území"), xxxx xxxxxx na xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "policie"), Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") x Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx,1) xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.1a)
(3) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie1a) xx xxxxxxxx i xx xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxxxx1b) x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx o Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx,1c) xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Účinnost od 1.9.2006 xx 30.4.2013 (xx xxxxxx č. 103/2013 Xx.)
§2
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx zákon xx nevztahuje na xxxxxxx, který
a) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany, xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx2) xxxxxxxxx jinak,
b) pobývá xx území na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx,3)
x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx na území, x cizince, který xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx3a) xxxxxxxxx xxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 217/2002 Xx. a 379/2007 Xx.)
§3
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx přes xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Hraničním xxxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx Česká xxxxxxxxx vázána, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx smlouva") xxxxxx xxx překračování xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx letiště,4) xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x době, xxx xx x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxx hraniční xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx kontrola xxxxxxx provedená na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zamýšleným xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.
Účinnost od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 217/2002 Xx. x 379/2007 Xx.)
§4
(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx území, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx při výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx předpokládanou xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, neodpovídá-li xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx (§13).
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx4a) nebo na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx vstup na xxxxx xxxxxxxxxx otisku xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx cestovního xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provedená xx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§5
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx doklady:
1. cestovní xxxxxx (§108), xxxxx xx držitelem; za xxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx držitelem jsou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx území za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx území, xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13) xxxx xxxxxxx xxxxxxx ne xxxxxx než 180 xxx xxx dne xxxx xxxxxxx xxxxxxx (§15 a 180),
4. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, ve xxxxxx má xxxxxxx xxxxx, x xx xx výše xxxxxxxxx 30&xxxx;000 EUR (xxxx xxx "doklad o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx") xx dobu xxxxxx xx území; xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
5. doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxx pobytu xx xxxxx, pokud xxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
6. vízum xxxxx, který xx xxxxx xxxx cesty xxxx přes xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx,
x) xxxxxxxx zajištění nákladů xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxx (§12) xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vlastní, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx odůvodněná obava, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza (§54),
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x nosiči xxx xxxxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx dat xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Účinnost od 26.6.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§6
(1) Xxxxxxxxx xxxxx §5 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5b) xxxxxxx xx orgánu xxxxxx xxxxx, a na xxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx (§152) xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodní smlouvy xxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3 xx 6 x povinnost xxxxx §5 xxxx. x) až x) xx nevztahuje na xxxxxx Evropské xxxx1a) x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§15a).
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 písm. x) xxxx 3 xx 6 x xxxxxxxxx podle §5 xxxx. b) xx x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, služebním xxxxx xxxx xxxxx cestovním xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx (§49).
(4) Povinnost xxxxxxxxx doklad xxxxx §5 písm. x) xxxx 3, 5 x 6 x §5 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx (§30).
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. a) xxxx 2 až 6 x §5 xxxx. b) se xxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx (§65 x násl.) x xx xxxxxxx xxxxx §87.
(6) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxx podle §5 písm. a) xxxx 3, 5 x 6 x §5 písm. x) xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx §30 xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx předložit xxxxxx xxxxx §5 písm. x) bodů 3, 5 a 6 x §5 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxx x xxxxxx. Tato xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx xxx hraniční kontrole xxxxxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx.
(8) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx mladší 15 xxx x xx xxxxxx xx cestovního xxxxxxx cizince.
(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu5), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zajistit takové xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx svého xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx §42x odst. 2; x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xx xxxxx. Předložení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx upustil xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx v xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx dokladu o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx dále xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(10) Xxxx-xx občan Xxxxxxxx unie cestovní xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx-xx si xxx xxxxxxxx, policie xx xxx hraniční kontrole xxxxxx, aby svou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, prokázal xxxxx xxxxxxxx.

§7

§7 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§8

§8 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

Xxxxxxxx xx 26.6.2006 xx 31.8.2007 (xx xxxxxx x. 217/2002 Xx.)
§9
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx odepře xxxxxxx vstup xx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) bodů 1 xx 3 nebo 6 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 písm. x), x) xxxx x),
x) platnost víza xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, zrušena xxxx uplynula xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx osobou (§154),
x) xxxxxx xxx xxx, xxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx hranicích...,
e) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§113), pokud xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx cestovní xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx uvedené x cestovním dokladu xxxxxx xxxxxxx nebo xx porušena xxxx xxxxxxxxxx; to neplatí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního průkazu xxxxxxxxxx (§114) xxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx [§108 xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx,
x) fotografie x cestovním dokladu xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jej vydal, xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxxx x účelu pobytu xx území xxxx xxx xxxxxxx předpokládat, xx cizinec xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x občana Evropské xxxx1a),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx mohl při xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx výkon xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) účinné xxx xxx, kdy budou xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx...,
x) xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
o) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx je vázáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1. x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vstup xx xxxxx, nebo
2. v xxxxxxx územní xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx území (§52).
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx cizinci xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx platnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx pobytu xx xxxxx, u kterého xx vízum xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx o 90 xxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a)
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx trpí nemocí, xxxxx je uvedena x seznamu xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§182a) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"),
x) cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad xxxxx §5 písm. x) xxxx 4 xxxx 5, nebo
d) xxxxxxxx doklad cizince xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxx, xx do xxx nelze vyznačit xxxxx xxxxxx záznam xxxx vyznačit udělené xxxxx; xx neplatí x xxxxxxx cizineckého xxxx předkládaného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx vstupem xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx, xxxxx, xxx-xx x xxxxxx Evropské xxxx.1a)
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x xxxx. x) xx o) x xxxxxxxx 2 xxxx. b). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vstupu a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování přiměřenosti xxxxxxx přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Policie xxxx xxxxxxxxxx o odepření xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x případě xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a), xxxxx xxxxxxx příslušník tohoto xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx příslušník prokáže, xx tento xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx. Rozhodnutí x odepření xxxxxx xx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx vyhoštění x území xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx cizinci, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), d), x) xx m) xxxx n), xxxxxxx xxxxxxxx víza zruší x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vyznačí.
(7) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1, 2 nebo 3 policie xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx5c) a do xxxxxxxxxx dokladu mu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zneplatní5c).
Účinnost od 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§10
§10 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx.
Xxxxxxxx od 1.1.2003 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§11
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxx území, xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, zjistí-li xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. b), x), x), x), x) xxxx x).
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§11x
Xxxx-xx vydáno rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §9 odst. 1 písm. x) xxxx l), může xxxxx Evropské unie xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodnutí5d), a xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxx xxx dne, xxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx vydá nové xxxxxxxxxx xx 180 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
§11x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Xx. x účinností xx 27.4.2006
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§12
Xxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx x xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vycestováním x území xx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx dopravy při xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx xx jiného xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxx vedeného v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx cizince, xx xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx uvedené v xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxx dokladem x xxxxxxxxx zajištění, například xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kartou.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx mohou být xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx nebo x xxxx volně xxxxxxxxxx xxxx.
Účinnost xx 1.1.2003 xx 31.12.2006 (do xxxxxx x. 112/2006 Xx.)
§13
Xxxxxxxxxx k pobytu xx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
1. 0,5násobku xxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu6) xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxxx (xxxx xxx "částka xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx") xx 1 den xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx vcelku přesáhnout xxxx 30 dnů,
2. 15xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxx xx území xxxxxxxxxx dobu 30 xxx, x tím, xx tato částka xx za xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx x 2xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
3. 50xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx o pobyt xx účelem xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 90 dnů, xxxx
x) dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cizince xx území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx lze xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx
x) xxxxxxx z xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx cizince, ze xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx prostředky ve xxxx uvedené v xxxxxxxx 1, nebo
b) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx mezinárodně xxxxxxxxx xxxxxxxx kartou.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx pobyt xxxxxxx na území xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx částky xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx potřeby na 1 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx doklad x xxx, xx xxxxxxx náklady xxxxxxx x jeho studiem x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx organizací (xxxxxx). Xxxxx částka x xxxxxxx xxxx xxxx nedosahuje, xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x vlastnictví xxxxxxxxx prostředků xx xxxx rozdílu mezi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x závazkem xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxx xxxx 6xxxxxxx xxxxxx životního minima xx xxxxxx potřeby. Xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx k xxxxxx xxx nahradit xxxxxxxxxxx xx smlouvou o xxxxxxxxx grantu xxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx republika xxxxxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx 18 xxx, xx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§14
Xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sestávající ze xxxx xxxxxxxx dílů xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxx x příjmení, xxx, xxxxxx x xxxx narození xxxxxxx x spolucestujících xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pohlaví. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx víza, xxxxxxx xxxxxx vozidla, x nímž vstupuje xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx značku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, účel a xxxxx pobytu xx xxxxx. Xxxxxxxx průvodka xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx víza, xxxxxxxx také fotografii.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§15
Xxxxxxx
X xxxxxxx se xxxxxx xxxxx zavazuje, xx uhradí xxxxxxx
x) xxxxxxx s obživou xxxxxxx xx dobu xxxxxx na xxxxx xx xx vycestování x území,
b) xxxxxxx x xxxxxxxxxx cizince xx xxxx xxxxxx xx území xx xx xxxxxxxxxxx z xxxxx,
x) xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxx pobytu xx xxxxx xx xx vycestování x xxxxx, případně xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zemřelého,
d) xxxxxxx s pobytem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§15x
(1) Rodinným příslušníkem xxxxxx Evropské xxxx1a) xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x) manžel,
b) xxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxxxxxx 21 xxx,
x) xxxx xxxxxx 21 xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x
x) nezaopatřený xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx sestupné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1a) xxxxxxx, xxxxxx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxx manžel x nezaopatřené xxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) xx soustavně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povolání,
b) xx xxxxxx soustavně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx
x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx cizince, xxxxx
x) x občanem Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xx zdravotních důvodů xxxxxxxx xxx postarat xxx osobní péče xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx1).

HLAVA XXX

XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx xx území

§16

(1) Xxxxxxx pobývá na xxxxx xxxxxxxxx

x) po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx policií odepřen xxxxx na xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděna, nebo

c) xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§88).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xxxx a xxxxxxx překročení xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mimo území, xxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx tato xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xx překročení xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§17
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x) xxx víza,
b) xx xxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx, dlouhodobého xxxx, xxxxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo
d) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost od 1.5.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 217/2002 x 222/2003 Xx.)
§17x
Xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx xx
x) xxxxxxxx xxxxx - xxxxx typu X,
x) xxxxxxxxx vízum - xxxxx xxxx X,
x) xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx - vízum typu X,
x) účinné dnem xxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.5.2004 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 222/2003 Xx.)
§17x
Xxxxxxxxxx víza
Dlouhodobým xxxxx xx
x) vízum x xxxxxx xxx 90 xxx - xxxxx xxxx D,
b) xxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 217/2002 Xx., 222/2003 Xx., 559/2004 Sb., 428/2005 Xx. x 379/2007 Xx.)
§18
Xxxxxxx může pobývat xx xxxxx přechodně xxx xxxx,
x) xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) x xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx vlády [§181 xxxx. a)] stanoveno xxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxx x souladu s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx [§181 xxxx. x)],
x) xx-xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a)
x) je-li
1. xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; tento xxxxxxx současně xxxx xx dobu tohoto xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx x xxxxxxxxx cele7) xxxx x zařízení xxx xxxxxxxxx cizinců (xxxx xxx "xxxxxxxx") (§130); tento xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx umístění xxxxxxx xx území x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
3. mladší 15 xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x jiným xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx xxxxxx 15 let xxxx xx xxxx hospitalizace xxxxxxx xx xxxxx x xxx cestovního xxxxxxx,
4. xxxxxx ode xxx zrušení kontrol xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx EU o xxxxxx x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19.6.1990 v Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 o postupném xxxxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxxxx hranicích xxx XX - xxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx znění x xxxxx xxxxxx paragrafu,
5. xxxxxx ode xxx xxxxxxx kontrol na xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX o vstupu x platnost Úmluvy xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Nizozemským xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x postupném odstraňování xxxxxxx na společných xxxxxxxxx pro XX - xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x úvodu xxxxxx xxxxxxxxx,
6. xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxx trvalému pobytu xx území jiného xxxxxxxxx státu x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 4,
7. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx, xxxx
8. xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému pobytu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie7c) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx") x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,
x) xx-xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pozbylo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x občanem Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,
x) jde-li x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx obsluhujícího xxxxxxxxx7a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx podmínky, xx x xxxxx vycestuje xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; tento cizinec xxxx xxxxxxx xx xxxxx i xxx xxxxxxxxxx dokladu, pokud xx prokáže xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo
g) xxx-xx o výkonného xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx personálu7a) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přepravu xxxx xxxxxxxxxx letecké xxxxx xx xxxx xxxx nájemné, do xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx cizinec xxxx xxxxxxx na xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Účinnost od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§19
Xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx území, k xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx na xxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx cizinec
a) xxxxxxx ohrozil veřejný xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,
x) xxxxxx xx území xxx platného cestovního xxxxxxx, xxxxx k xxxx xxxx oprávněn xxxxx tohoto xxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjistí xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx h),
d) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x pobytu na xxxxx (§13) nebo xxxxxxxxxx ověřené xxxxxxx (§15 a 180),
x) xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vycestováním x území, xxxx
x) xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, k xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §181.
(3) Policie xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 udělením xxxxxxxxxx xxxxxxx. Výjezdní xxxxxx xxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx v xxxx xxxxxxxxx výjezdním xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "správní xxxxxxxxx").
Účinnost od 1.5.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§20
§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx.

§21

§21 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

Účinnost xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
Xxxxxxxxx xxxxx
§22
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxxxxxx mise xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx") xx žádost cizince, xxxxx xxxxx projíždět xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx při xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx, nejdéle xxxx xx 6 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxx 5 xxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dvojímu xxxxxx na xxxxx xx xxxx 5 xxx,
x) bez omezení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k opakovanému xxxxxx xx xxxxx xx xxxx 5 xxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx průjezdního xxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxx přechodu, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx závažných xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx o udělení xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x důvodu xxxxx České republiky, xx xxxxxxx mezinárodních xxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxx případech vízum xxxxxxx x do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a). X tomto případě xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§23
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x udělení průjezdního xxxx
(1) X žádosti x xxxxxxx průjezdního xxxx xx cizinec xxxxxxx předložit, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx státu, který xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx přes xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x území xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; to neplatí, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13) a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; o předložení xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxx podání xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 5 xx xxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx důvody, na xxxxxxx základě xxxx x udělení xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x žádosti nepředkládá xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx povinen x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předložit xxxxx cestovní doklad, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxx xxxxx
§24
(1) Xxxxxxxx xxxxx uděluje xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx spoj xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx čekání na xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xx základě uděleného xxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v němž xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx udělení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx od 1.7.2001 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§25
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxx
X xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx víza xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx
x) cestovní doklad,
b) xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx cizinec xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx bez xxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) letenku xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx x území.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 217/2002 Xx., 428/2005 Xx., 161/2006 Xx. x 379/2007 Xx.)
Xxxxx k xxxxxx do 90 xxx
§26
(1) Xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xx žádost cizince.
(2) Xxxx platnosti víza xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx počtu xxxx xx xxxxx, nejdéle xxxx na 2 xxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uděluje xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx území nesmí xxxxxxxxx 3 měsíce.
(5) Xxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx přechodu, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizinec xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx víza z xxxxxxxxxxxxx důvodů, z xxxxxx zájmu České xxxxxxxxx, xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx závažného xxxxxx.
(6) Xxxxxx o udělení xxxx x xxxxxx xx 90 dnů xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dále oprávněn xxxxx rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a). X tomto případě xxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxx podle odstavce 5 xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xx 5 xxx. Xxxx vízum xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxx, xxx xxxxx k xxxxxx xx 90 dnů xxxxxx, v něm xxxxx účel pobytu.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.7.2001 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 217/2002 Xx.)
§26x
(1) Vízum x xxxxxx xx 90 xxx může xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx reciprocity, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx pobytu xx 180 xxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx platnosti xx 365 dnů.
§26a vložen xxxxxxx předpisem x. 140/2001 x xxxxxxxxx xx 1.7.2001
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx. x 379/2007 Xx.)
§27
Xxxxxxxxxxx x žádosti x udělení xxxx x xxxxxx do 90 xxx
(1) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx požádání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak,
a) cestovní xxxxxx,
x) fotografie,
c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx (§13) x xxxxxx o xxxxxxxxx ubytování xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených s xxxxxxx xx xxxxx xxxxx,
x) peněžitou částku xx xxxx nákladů xxxxxxxxx s vycestováním x xxxxx xx xxxxx, xxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"). Xxxxxxx xx nevyžaduje, je-li xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištěna xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xx netrpí xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pouze x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx osvědčující xxxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxx.
(2) K xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k pobytu xx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx8) xxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), d) x x) x xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx. Povolení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx vyznačením xxxx x xxxxxx do 90 dnů je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 9. Žádá-li xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx víza jako xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx dalšímu xxxxxx xx xxxxx bude xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx příslušníkem občana Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x hotovosti xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x lze xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx případným xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx zákona (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx jistotu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx skončení xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx x území, xxxxxxx xxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx tato xxxxxxxx xxxxxxxx. Podmínka vycestování xxxxx x xxxxxxx, xx vízum xxxx xxxxx x xxxxxx xx území.
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Neuplatní-li xxxxxxx žádost o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, jistota xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§28
Xxx xxxxxx žádosti xxxxx §26 odst. 5 xx xxxxxxx xxxxxxx předložit cestovní xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním pojištění xx xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx základě žádá x udělení xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x §6 odst. 9. Xxxxxxx xx xxxx xx požádání xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx (§13), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x území (§12) x předložit xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx. x 379/2007 Xx.)
§29
Xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx vízum k xxxxxx xx 90 xxx
(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxx prodlouží, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x době xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx nepřekročil 3 xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx nebyly shledány xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx shledá-li xxxxxxx xxxxx xxx zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto víza (§61).
(3) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jistoty a xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx území; xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx5) xxxx xxxxx xx úhrada nákladů xxxxxxxxx xxxx zajištěna xxxxx způsobem.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§30
(1) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx cizince, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.
(2) Xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx studia xx xxxxx nebo xx účelem xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem zahraničních xxxx (§49).
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uděluje s xxxxx platnosti xx 1 xxx, vízum xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xx území xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx opravňuje xxxxxxx k pobytu xx území xx xxxx 3 pracovních xxx. Xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx opravňuje x pobytu xx xxxx 30 xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx cizince xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx doba xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx prodlouženou xx xx xxxx, než xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx důvody neprodleně xxxxxxx policii, xxx-xx x vízum xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxx-xx x vízum xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx vydávaného tímto xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xxxx dlouhodobé xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx X+X, jsou-li splněny xxxxxxxx uvedené x §29x xxxx. 1 x 3.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§31
Xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx
(1) K žádosti x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit
a) xxxxxxxx doklad,
b) doklad xxxxxxxxxxx účel xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx (§13),
x) doklad x xxxxxxxxx ubytování xx xxxx xxxxxx xx území,
e) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podklad x xxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx (§174); xx xxxxxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx,
x) xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x f). Xxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx vydání xxxxxx, xxxx-xx povolení k xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8c) xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnání.
(3) Povinnost xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx, xxxxx cizinec xxxx xxxxxx o xxxxx výpis xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx policii. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx podnikání xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu8d), xx považuje za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x žádosti uvede xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx koncese x u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx živnost xxxxxxx xxxx x xxxxxxx požádal.
(4) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 xxx xx cizinec na xxxxxxxx dále povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxx x posouzení xxxxxxx zachovalosti (§174) xxxxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxx státním xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, nebo čestné xxxxxxxxxx v případě, xx tento stát xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx vyžadovat xx cizince xxxxxxxx 15 xxx,
x) lékařskou xxxxxx, xx netrpí xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx důvodného xxxxxxxxx, xx závažnou xxxxxx xxxx.
(5) Před xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx cizinec xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx na xxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 9.

§32

§32 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Sb.

Účinnost xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§33
Xxxxx k pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx udělí xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x území xxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx §179 xxxx. 5,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxx poškozeným x xxxxxxxx řízení x xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxx x pobytu požádal xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67, 68 x §69 xxxx. 2, xxxxx x xxxx xxxxxxx nebylo xxxxxxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxx na území, xxxx
x) který xxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx podal xxxxx xx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx žaloby.
(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xx xxxxx policii.
(3) Policie xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx vycestování z xxxxx není xxxxx (§120x).
(4) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vyznačuje do xxxxxxxxxx xxxxxxx policie.
(5) Xxxx platnosti víza x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx nutnou, nejdéle xxxx xx xxxx 1 roku; jde-li x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) nebo xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx.
(6) Cizinec, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xx xxxxxxxx policie xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z území xxxx; xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx překážka xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx prokázání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx č. 278/2009 Xx.)
§34
Xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx
X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx cizinec xxxxxxx předložit
a) xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx jeho xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) ověřenou xxxxx xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxx-xx předložit xxxxxx doklad x xxxxxx na jeho xxxx nezávislých, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prohlášením,
c) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x),
x) doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x),
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. d).
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§35
Xxxxxxxxxxx doby pobytu xx xxxxx xx xxxxx k pobytu xxx 90 dnů
(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxx stejný xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx víza.
(2) X xxxxxxx x prodloužení xxxx pobytu na xxxxx xx vízum x pobytu nad 90 dnů je xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x na xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 4 xxxx. x). K žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4 písm. x). Xxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx. Povinnost předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx způsobem. Xxxxxxx xx dále xxxxxxx xx xxxxxx policie xxxxxxxxx v případě xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Dobu xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx důvod xxx zahájení xxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxx víza (§37).
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§36
Xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx pobytu na xxxxx
(1) K žádosti x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. a), x), d) x x) x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xx xxxxxxx x žádosti x prodloužení doby xxxxxxxxx víza x xxxx pobytu na xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34 písm. x), xxxxxx nebo doložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx policie xxxxxxxxx x fotografie.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx platnosti tohoto xxxx (§38).
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.8.2007 (do xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§37
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 xxx
(1) Policie xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxxxxx xxxxxxx
x) byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx,
x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx vízum xxxxxxx, xxxx
x) o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Policie xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, jestliže
a) xxxxxxx x žádosti x udělení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) cizinec xxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx pro xxxxxxx víza,
c) xxxxxxx xxx pobytové xxxxxxxx [§167 xxxx. x)] xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x), h) xxxx x) x
1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx policií nepředloží xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx x xxxxxx nového cestovního xxxxxxx, nebo
2. ačkoli xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx policii nepožádá,
d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx státu, xxxxx xxx vydal, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2,
x) cizinec xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2,
x) xxxx xxxxxxx xxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx,9a) xxxxx
x) xxxxxxx při xxxxxxxx kontrole neprokáže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx lhůtě stanovené xxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené xxxxxx xxx zrušení platnosti xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx cizince.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx, stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx x území a xxxxx xxxxxxx výjezdní xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§38
Xxxxxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx území
(1) Cizinec xx povinen xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §33 odst. 1 písm. a) xxxxxxxxxx do 3 xxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 nejpozději do 5 xxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, jestliže pominuly xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx víza xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxx-xx xxxxx xxxxxxx podle §33 odst. 1 xxxx. x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účinek; jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) x zániku xxxxxx znemožňujících vycestování.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x území x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.5.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§39
Xxxxxxxxxx vízum xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx X+X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dobu nejdéle 3 měsíců xx xxxx jeho platnosti.
(2) Xxxxxxxxxx vízum xxxxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vízum (§22), x xx x xxxxxxx 3 xxxxxx od xxxx xxxx platnosti.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§40
(1) Xxxxxxxxxxxxx vízem xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě oficiální xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx diplomatického xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx letištní xxxxx, xxxxxxxxx vízum, xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx nebo xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx cizinci na xxxxxxx oficiální xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.
(3) K xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx cizinec xxxxxxx předložit cestovní xxxxxx a xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx cizinec xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §6 xxxx. 9.
(4) Diplomatické xxxxx x xxxxxxxx xxxxx uděluje zastupitelský xxxx.

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diplomatického xxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx vízum nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

Účinnost od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§42
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx cizinec, který xx xxxxx pobývá xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, hodlá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx x trvá-li xxxxxx xxxx pobytu.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 xxx.
(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dále oprávněn xxxxx cizinec, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České republice xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx příslušník registrovaný Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx podává policii xx xxxxxxx tiskopisu. X žádosti xx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx uvedenou x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 382/2008 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx území
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx xxxxx9c) (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx rodiny") xx xxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxx xx
x) xxxxxxxx xxxxxxx s povoleným xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxx,
x) nezletilým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pobytem,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxx xxxxx xxx cizincem x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx manželem xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx území,
e) xxxxxxx nezletilého xxxxxxx, xxxxxxx xxx udělen xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2); nemá-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx příbuzný xx vzestupné xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx podat poručník xxxxxxxxxxx cizince,
f) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 65 xxx nebo xxx xxxxxx xx věk xxxxxxxx, xxxxx xx x sebe xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x rodičem nebo xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx byl xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití rodiny xxxxxx cizinec na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) V xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podat xx xxxxx policii.
(5) Povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, jestliže
a) xxxxxxx, se xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx 20 xxx,
x) xxxxxxx, se kterým xx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx cizinci, xx xxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, byl xxxxxx xxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) jde x cizince xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).
(6) X případě polygamního xxxxxxxxxx xxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny vydat xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.12.2006 (do xxxxxx x. 112/2006 Xx.)
§42x
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. x), x), x) a x),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke sloučení xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx azyl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx,
x) xxxxxxx rodiče, popřípadě xxxxxx zákonného zástupce xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx zástupcem xxxx poručníkem,
d) xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx a nezbytných xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9c).
(2) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx2), podána ve xxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx cizinec xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x prokázat příbuzenský xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).
(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx požádání xxxx xxxxxxx přiložit xxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 4.
(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx pobytu xx xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o případy xxxxxxx x §6 xxxx. 9.
§42x vložen xxxxxxx předpisem x. 428/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxx xx území xxxxx xxxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx rezident xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx na zastupitelském xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xx rezident xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podat x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, x xx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx na xxxxx.
(3) K xxxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxx uvedené x §6 odst. 9,
x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx vynaložit měsíčně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx základních xxxxxx xxxxxxxx x xxx vyživovaných xxxx x nezbytných xxxxxxx xx domácnost podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9c),
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. x), x
x) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4.
(4) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxx x xxxxxxx uvést xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx úřadu xxxxx x takové xxxxxxxx požádal, vyjádření xxxxxxxxxxxxxx, xx cizince xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 písm. x), x), e) x x). Xx xxxxxxxx xx žadatel xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4.
(5) Žádost x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx podat x xxxxxxx xxxxxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx toto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx.
(6) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky podle xxxxxxxx 5 x x žádosti předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx-xx x případy xxxxxxx x §6 xxxx. 9, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx základních xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9c) x dále xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. x), x), x) x x). Na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4.
§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 26.6.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx9d) xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce x xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §64, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x základní škole, xxxxxxx škole xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uskutečňováno x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx praxe xxxxxxxxx za xxxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxx
x) předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) x x),
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, popřípadě jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, s jeho xxxxxxx na xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xx území (§13), jde-li x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx neplacenou xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx případech doklad x xxx, že xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) na xxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4.
(3) Xxxx vyznačením xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxx v §6 odst. 9.
§42x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 161/2006 Xx. x účinností od 26.6.2006
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx9e) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx cizinci, který xx
x) pravděpodobnou xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx9f), nebo
b) xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx překročení xxxxxx hranice9g), xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx pachatele xxxx organizované skupiny xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx
xx xxxxxxxx, že spolupracuje x orgány xxxxxxx x trestním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podezřelého ze xxxxxxxx tohoto trestného xxxx a nespolupracuje x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx orgánem xxxxxx x trestním xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x podmínkách xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je xxx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 1 xxxxxx xxx rozhodnutí, zda xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx cizince xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx. Xxx xxxxx xxxx vliv na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx řízení o xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx držitelem, a xx x xxxxx xxxxxxxx-xx doba jeho xxxxxxxxx, doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x splnění xxxxxxxx xxx podání xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§42x

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x vydání xxxxx xxxxx32) je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pozici vyžadující xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx-xx x

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx Xxxxxxxx unie pobývá xx území,

c) rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxx §42c za xxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x investicemi, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx,

x) xxxxxxx, který xx území xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele x jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xx xxxxx34).

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx řádně ukončené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 3 xxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxx xxxxx podat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx

x) xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx na povolení x dlouhodobému pobytu, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx xxxx xx xxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx x x výkonu zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx35).

(6) Ministerstvo xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo pozměněné xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx uvedené xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx neodpovídají skutečnosti, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §9 odst. 1 xxxx. x), g), x), x) xxxx x),

x) xx xxxxxxx x zaměstnání na xxxxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e) xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx v xxxxx kartě x xxxxxxx druh xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "XXXXX XXXXX EU".

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx poměr x xxxx xxxx platnosti, xx povinen xxxx xxxxxxxxxx ve lhůtě xx 3 xxxxxxxxxx xxx oznámit xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx prvních xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx souhlas x xxxxxxxxx změnami xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx, xxxxx držitel xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx. Xx uplynutí xxxx xxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx karty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, od kdy xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx modré xxxxx, xxxxxxxx pracovní pozice, xxx kterou xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx karty xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx převzetí.

§42i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§42x
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx karty
(1) K xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), d) x x),
x) pracovní xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nejméně xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx sjednané xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výši 1,5násobku xxxxxxxx hrubé roční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx podmínek pro xxxxx xxxxxxxx povolání,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx modré xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. d).
(3) Xxxx vyznačením víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xx xxxx pobytu xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu32), x na xxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění; to xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4.
§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Účinnost xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§43
Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx uděluje xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §33, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx 1 xxx x trvají-li důvody, xxx xxxxx bylo xxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§44
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu formou xxxxxxx x povolení x xxxxxx podle §78; v xxxxxxx xxxxxxx vyznačí xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§42x) xx žádost podanou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx dne vstupu xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx x převzetí xxxxxxx x povolení x pobytu. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx dlouhodobý xxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx rodiny xxxx xx xxxxxx studia xx území, xxxxxx xxxxxx xxxx dnem xxxx převzetí.
(3) Xx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx §79 xxxx. 2 x §81 xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx 1 xxx,
x) 1 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pobytu xxxxx než 1 xxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx době platnosti xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu (xxxxxxxx 1), který xxx xxxxx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx 1 xxx,
x) 2 xxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezidenta xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx době xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) odpovídající xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hostitelské xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §42x, xxxx
x) 2 xxxx v xxxxxxxxx případech.
(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx dobu potřebnou x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 6 xxxxxx.
Účinnost od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§44x
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxx opakovaně xxxxxxxxxx, x xx
x) xx xxxx stanovenou x §44 odst. 5,
x) nejdéle xx xxxx xxxxxxxxxx x §44 xxxx. 4 xxxx. x), x), x) až h),
c) xx xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1, xxxxx xxx vydán xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 písm. x),
x) xx dobu 5 xxx, xxx-xx o xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x).
(2) Xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx (§42x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx nejdéle x 2 xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praxe, xxx jej prodloužit xxxxx xxxxxx xx xxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x odborné praxi x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx platnost xxxxxx povolení xxxxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx §35 xxxx. 2 x 3, §36, §46 xxxx. 3 x §47 vztahuje xxxxxxx.
(4) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42x xxxx. 1 xxxx. a), x) x x) x xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištěn xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx5) nebo pokud xxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx zahájení xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46x).
(5) X žádosti x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rezidentovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxxxxx obdobného xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů vydaného xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx závažnou nemocí. X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podnikání xx xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 odst. 7 xxxx 8. K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx zaměstnání xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání9h), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dohodu x pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 odst. 1 xxxx. a), x), x) x x).
(6) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §42x xx xxxxxxx povinen
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. x), x), x) x f),
b) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jiným způsobem,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx (§13), xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx praxi; x xxxxxxxxx případech xxxxxx o xxx, xx náklady xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poručníka, x xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany xx území se xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §42x odst. 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit x xxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§45
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx jiným xxxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu. Xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx nelze xxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §33 odst. 1 nebo 3 x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x §42 xxxx. 2.
(2) Cizinec xxxxxx 18 xxx x povoleným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx oprávněn po 5 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxx dlouhodobým xxxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx požádat xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx sňatku s xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx pozbyl xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) k xxxxx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx z povolání.
(4) Xxxxxxx s povoleným xxxxxxxxxxx pobytem xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx x případě xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx, xxxxxxx-xx ke xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx nejméně 2 xxx a manželství xxxxxx xxxxxxx 5 xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx pozbyl xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) cestovní xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4,
x) doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx,
x) doklad podle §42x xxxx. 1 xxxx. d) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx pobytu xx xxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5), xxxx xxxxxxx-xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx péče jiným xxxxxxxx,
x) výpis x xxxxxxxx Rejstříku trestů xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174); xx xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx,
x) xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx podat xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxx 1 roku xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účelem. Xxxxxxx xxxxxxxxxx pobyt xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx zjištěny xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx podle §46x odst. 1 xxxx. x) xx x).
Účinnost xx 26.6.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§46
(1) Xxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obdobně §31 xxxx. 1, §33, 34, 37, 38, §55 odst. 1, §56, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx.
(2) Xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 písm. x) platí xxxxxxx §56 xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx.
(3) Xxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxxx xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 písm. x) xx x), x), x), x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1.
(4) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx §55 odst. 1, §56 xxxx. 1 písm. c), x), x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1 vztahující xx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx.
(5) Pro xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxx xx území (§42x) platí obdobně §37, §55 xxxx. 1, §56 odst. 1 xxxx. x) xx x), e), x), h), §56 xxxx. 2 písm. x) x §62 xxxx. 1 vztahující xx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx.
(6) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo rozhodnutí x prodloužení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x).
(7) X xxxxxxx x xxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potvrzení xxxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxx x stavu xxxx daňových nedoplatků x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxx; xxxxxxxx nedoplatkem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxx xxxxxx, k xxxxx úhradě xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9i) jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plátcem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx finančním úřadem Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(8) K xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podnikání xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx8d) je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx všeobecné x xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x §31 xxxx. 1 písm. x) x x) xx x).
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.8.2009 (xx xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§46x
Xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx
(1) Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx zruší.
(2) Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady EU x xxxxxxxx Schengenského xxxxxxxxxxxx systému x XX - xxx xxxxx x dosud xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx schopnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x neprokáže xx xxx xx xxxxx stanovené xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx xxx dalším pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx České republiky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx přestal xxxxxxxx xxxxxxxx prokazované xxxxx §42x odst. 1 xxxx. x) nebo x),
x) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx předložené x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx padělané xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxx při dalším xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxx nemocí, xxxxx x takovému xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxxxxx xx území,
i) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx který bylo xxxx povolení vydáno,
j) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx narodilo dítě xxxx xxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osvojeno, xxxx
x) požádal xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo mu xxxx toto povolení xxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxx platnosti. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přihlíží zejména x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území vycestovat.
§46a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx. a 379/2007 Xx.)
§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx7c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Policie dále xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx
x) byl xxxxxxx xxxxxx povolení pravomocně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx závažného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx mohl xxx xxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx Xxxxx republiky,
c) xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx podepsané xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx mezi Belgickým xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody podepsané xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx xxx XX - xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vydáno,
e) xxxxxxx tohoto povolení xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x neprokáže xx xxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neprokázal xxxxxxx xxxxxxxxx měsíčně peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx výživy x xxxxxxxxx základních potřeb xxx sebe a xxx xxxxxxxxxx xxxxx x nezbytných xxxxxxx xx domácnost podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9c), xxxx
x) xxxx, který xxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x zrušení xxxxxx xxxxxxxx postavení x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx, xx důsledky tohoto xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx držitele xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx i xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx území xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xx podmínky, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Policie xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx x v xxxxxxx, xx platnost xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx rezidenta jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(4) Policie x xxxxxxxxxx stanoví lhůtu x vycestování z xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx výjezdní příkaz; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.
§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006 x xxxxxxxx xxxx. 2 písm. x), které xxxxxx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxxx kontrol na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Schengenu mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx královstvím x provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX
Účinnost od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx platnost xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území9e), xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx plnit xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42x odst. 1,
x) xx xx nezbytné xxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx x zrušení xxxxxx xxxxxxxx požádá.
(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx udělí xxxxxxxx xxxxxx; cizinec xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx policie xxxxxxx xxxxxxx vyhoštění xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o skutečnostech xxxxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx území.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§47
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nejdříve 120 a xxxxxxxxxx 14 xxx xxxx xxxxxxxxx platnosti xxxx x pobytu nad 120 xxx. X xxxxxxx, že podání xxxxxxx xx xxxxx xxxxx předchozí xxxx xxxxxxx důvody xx xxxx xxxxxxx nezávislé, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) Xxxxx doba platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pobytu, ačkoliv xxxxxx byla podána xx xxxxx podle xxxxxxxx 1, považuje xx xxxxx xx xxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. x) xxxx x) x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
Účinnost xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§48
Xxx účely úhrady xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxxx-xx úhradu xxxxxxxx xxxxx způsobem, se xx xxxxxxx, kterému xxxx uděleno oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a) (xxxx xxx "xxxxxxx požívající xxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxx cizinec,
a) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) a x), §33 odst. 3 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx (§43),
b) xxxxx xx xxxxxx x §42x xxxx. 1 xx xxxxxxxx x ve xxxxx xxxxx §42e xxxx. 2,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx x povolení x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxx xx území,
d) kterému xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vydáno.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§48x
(1) Ministerstvo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §42x xxxx. 2, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx, kterému xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx cizinci xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx výše xxxxxxxxx xxxxxx9c). Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se stanoví x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytne ode xxx, kdy xxx xxxxxxx poučen podle §42x xxxx. 2. Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx x zařízení xx příspěvek xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx pobývat xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx žádosti.
(3) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem.

§48x

(1) Je-li cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x orgánem činným x trestním xxxxxx (§42e xxxx. 2), xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx, nebo xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxx xxxxxxxx vydáno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx zabývající xx poskytováním xxxxxx xxxxxx cizincům tato xxxxx bezplatně, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany na xxxxx je oprávněn xxxxxxx xx xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nepotvrdil, xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1.

(3) Xx xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx území xx xxxxxxx xxxxxx povolení xxx xxxxx zaměstnání xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem.

§48b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. x účinností xx 21.12.2007

Xxxxx 4

§49

Xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx členům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí. Xxxx povolení xxx xxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) O povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §18 písm. a) xxxx x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx opravňuje vízum x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušník xx oprávněn xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Účinnost od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§50
Xxxxxxxx příkaz
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx doklad, xxxxx uděluje policie x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplynula platnost xxxx, xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx zrušení přechodného xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1a), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie,, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx vízum xxxxxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),3a) xxxx xxx správním xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx prohlášení neplatnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxx zvláštního xxxx (§41), xx xxxxxxxx xxxx platnosti xxxx xx prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu vydávaného xxxxx xxxxxxxxxxxxx (§49 xxxx. 5) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x němuž xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x) nebo §67.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x k xxxxxxxxxxx x území.
(4) Xxxx přechodného xxxxxx xxxxxxx xx výjezdní xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 60 xxx, dobu xxxxxx xxxxxxx a ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx pobytu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxx. Podmínka stanovení xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx cizinec mohl xxx xxxx pobytu xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx obsahuje údaje x totožnosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dobu, ve xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x území xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx z xxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx má xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxx xx cestovního xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§50a
Rozhodnutí o povinnosti xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vydaného xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx neoprávněně, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opustit xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx území xxxxxxx bezpečnost státu xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek.
(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
x) cizinci xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxx repatriace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xx xxxxxx opuštění xxxxx, xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx,

2. nevycestoval xx xxxxxxxxxxx ukončení řízení xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx lhůtě do 30 dnů, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. mu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx uděleného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§124b), xxxx

x) cizinci, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx a má xxx předán xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jiným xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx37) (§129).
(4) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 xxxxxxx dobu x xxxxxxxx xxxxx, x xx v xxxxxxx 7 xx 60 xxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxx x opuštění xxxxx xx cizinec xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§50x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxx 6
Xxxxxxxx ustanovení x vízům
§51
(1) Xxxxx xx rozumí xxxxxxxx, xxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx x vycestování x xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx je xxxxxx xx xxxx v xxx vyznačenou.
(4) Xxxxx xxxxx udělit občanu Xxxxxxxx xxxx.1b)
(5) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vyznačením.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§52
(1) V zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx
x) xxxxx vázáno podmínkou xxxxxxxxxxx
1. x xxxxxx xxxxxxxxxx přechodu xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x území, xxxx
2. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx víza xxxx xxxxxx na zastupitelském xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxx xx cizinec xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Při stanovení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxxxx přiměřenost xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx stanovení. Při xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx života cizince.
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§53
(1) Žádost x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx na zastupitelském xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví jinak. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx úředním xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X odmítnutí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důvodů.
Xxxxxxxx od 1.1.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§54
X žádosti x xxxxxxx víza je xxxxxxx povinen xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx jména, xxxxxxx, xxx, xxxxx x rok narození, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxxxx x xxxxxxxxxxx spojení, xxxx, xxxxx a xxxx x datu vydání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx x xxx, zda xx xxxxxxxx xx na xxxx území vrátit, xxxxxx xxxxx x xxxxx a platnosti xxxxxxxxxxx dokladu, povolání, xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxx x adresu xxxxx), xxx cesty, xxxxxxxxxx druh víza, xxxx xxxxxx, počet xxxxxx a účel xxxxxx xx území, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x odjezdu, xxxxx xxxxxx xx xxxxx, x případě xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxx xxx obdržel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx území xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx platnosti x xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředek, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytem, xxxxxx pobytu na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx spojení, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x adresa xxxxxx xx území, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, její xxxxx, xxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxx xx xxxxx, údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx včetně xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území smluvních xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxx x rozsahu jméno x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx, xxxxx, xxx x místo xxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.7.2001 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§55
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza
(1) Náležitosti x žádosti x xxxxxxx víza xxxxx xxx xxxxxx 180 xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§56
Xxxxxx neudělení xxxx
(1) Xxxxx, x xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx podle §33 xxxx. 3, xxxxxxx xxxx zastupitelský xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nepředloží xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ověření xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o vízum xxxx xxxxxxxx xx x přes xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů nepodaří xxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxx,
x) xx poznatky x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) nepředloží náležitosti x xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx náležitosti,
f) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx žádosti x vydání xxxxxxxx x zaměstnání x x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx práce xxxx xxxxxxxx nevydá,
g) xxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu8d) uvede xxxxx číslo jednací xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x udělení xxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxx xxxx x koncesi požádal, x xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx x tom, xx tento xxxxxxx xxxxxxx všeobecné x xxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xxxxxx,
x) jsou xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x), x) nebo x) xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b),
i) xxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxxxxxx po skončení xxxxxx xxxxxxxxxxx vízem xxxxxxxx území xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, než je xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx území, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 9, xxxx
x) xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx v zahraničněpolitickém xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Vízum, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, policie xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx zachovalost, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x 90 xxx, xxxx
x) x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx budou xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxxxx víza. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx soukromého a xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx nepřihlédne, xxx-xx o xxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazku.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§57
(1) Zastupitelský xxxx xx povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x stanovisko. X xxxxxxx nesouhlasu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x uvést xxxxxx xxxxxx neudělení.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx odesláním xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxxxxx k této xxxxxxx uplatnit xxxxxxxxxx. Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx při udělování xxxx přihlédne. Xxxxx xxxxxxx xxxx vyznačením xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x tohoto xxxxxx xxxxxx uděleno, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §6 xxxx. 9.
(3) Xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxx provést xxxxxxx xx žadatelem x xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§58
Xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx xxx vyznačit xxxxx nebo více xxxxx xxxxxx.

§59

§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

Účinnost xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§60
(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) X prodloužení xxxx xxxxxx na xxxxx xx vízum xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx víz xxxxxxxx 120 xxx a xxxxxxxxxx 14 xxx x x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 30 xxx a xxxxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxxxx doby povoleného xxxxxx xx území xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxx podat do 3 pracovních xxx xx xxxxxx těchto xxxxxx; xxxxx xx xx xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx toto xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx x xxxxx prodloužení, xxxxxx žádost xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, považuje xx vízum xx xxxxxx x doba xxxxxx na xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx nabytí právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.
(6) Důvody pro xxxxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.
(7) Pokud x žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) nebylo xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx pobyt xx xxxxx xx xxxxx xx toto vízum, x xx xx xx rozhodnutí o xxxxxxx.
Účinnost od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§61
Xxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) neplní xxxx, xxx který xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx požádá.
(2) Xxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jestliže
a) xxxxxxx úmyslně ohrozil xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem,
c) cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x),
x) xxxxxxxx xxxxxx cizince xxx xxxxxxx státu, xxxxx xxx vydal, prohlášen xx neplatný xxxx xxxxxxxx, anebo
f) xxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromého nebo xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(3) Xxxxxxxx víza je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx vycestovat x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx vízu, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§62
Xxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx zanikne, xxxxxxx nabyl právní xxxx xxxxxxxx ukládající xxxxx xxxxxxxxx10) nebo xx vykonatelné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.
(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxxxx xxxxx §30 odst. 2 xxxxxx převzetím xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx víza k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxx podle §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2).
(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx platnost xxxx xxxxx §22 xxxx. 4 xxxx. x), §24 xxxx. 3 xxxx. a) x §33 a xxxxxxxxxxxxx víza x xxxxxx xx 90 xxx; xxxxxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 4 písm. b) x §24 odst. 3 písm. x) xxxxxxx xx druhém xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx. Platnost xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§63
Xxxxxxx je povinen xxxxxxxx xx xxxxxx xx požádání policie xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x toto vysvětlení xxxxx.
Účinnost xx 26.6.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§64
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x základní xxxxx, xxxxxxx škole, xxxxxxxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx vysoké škole,
b) xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxx programu xxxxxx xxxxx organizované xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x výměna zkušeností, xxxxxxx xxxxxxxx pobyty x xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vzdělávacích xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxx praxe xxxxxx x získání xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx jeho xxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx, vzdělávání xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx škole nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxx x době xxxxxxx 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx škole a 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxx škole xxxx x konzervatoři, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokou xxxxxx, Akademií xxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy,
e) xxxxxxx praxe x xxxxxxxxxx služba xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x tuzemské hostitelské xxxxxxxxxx xx předpokladu, xx se xxxxxxxxxxx xxxx součást xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx iniciativ Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx koordinovány tuzemskou xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx akreditovanou Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx odpovědných xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx (§42x) xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hostitelské xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx pouze odborná xxxxx xxxxxxxxx.

§64a

§64a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64x

§64x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

Účinnost xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§65
(1) Cizinec xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx10a), xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §87 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx občana Xxxxxxxx xxxx1a) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Povolení x xxxxxxxx pobytu se xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádá x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

1. je-li manželem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

2. xx-xx xxxxxxxxxx dítětem xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx azylanta, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxx-xx v xxxxxxxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx,

x) který x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx, pokud xx xxxx xxxxx xx xxxxx v zájmu Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxx těchto cizinců.

(2) Xxxxxxxx k trvalému xxxxxx se dále xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx d), xxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xxx.

Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§67
(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx vydá xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx 2 xxxx.
(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx započítává xxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx, na xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx x xxxx xxxxxx xx dobu azylového xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Nepřetržitost xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx do 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu x podmínky trvání xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, žádá-li x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizinec xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§68
(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxx nepřetržitého xxxxxx xx území.
(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx doba xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxx pobytu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xx xxxx doby xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx na území xxxxxxxx vyslán xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxx za xxxxxx studia se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx doby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx této doby xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřítomnosti xxxxxxxxxx 6 po xxxx jdoucích xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx nepřesáhla 10 xxxxxx, a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na území, xxxxx xxxxxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxxx pracovně xxxxxx xx zahraničí. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebylo xxxxx xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx závažných xxxxxx, zejména jde-li x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx dítěte, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 nezapočítává.
(4) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxx splnění xxxxxxxx xxxxx předchozích odstavců xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx území xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxx nejpozději xx 6 měsíců xx skončení platnosti xxxxxx povolení.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§69
(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §66 xx podává na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx cizinec, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vydáno,
a) pobývá xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
1. xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx společné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
2. xx manželem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx11),
x) xxxxxx xx území xx xxxxxxx uděleného xxxx x pobytu xxx 90 dnů xxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx, nebo
c) xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodování x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx žádající x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu podle §67.
(4) Žádost o xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1 podává xxxxxxx xxxxxxx; žádost xxxxx §68 xxxx. 4 xx oprávněn xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.

§69x

§69x zrušen právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69b

§69b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§70
(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvést
a) xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx dosažené xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxx xx xxxxx, zaměstnání xx vstupu xx xxxxx (pracovní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, adresu xxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxxx), xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x platnost xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x ostatní jména, xxxxxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, datum narození, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, a
e) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Cizinec xx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx,
x) cestovní xxxxxx,
x) xxxxxx potvrzující účel xxxxxx xx území, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx dokládající xxxxxxxxxxx vztah, doklad x xxx, xx xxxxxxx xxx v xxxxxxxxx státním občanem Xxxxx republiky1); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx žádá x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68,
x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xx xxxxx (§71 xxxx. 1); to xxxxxxx, xxx-xx o cizince, xxxxx žádá x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67 xxxx xxx-xx o xxxxxxx podle §87, xxxxx žádá o xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 let x xxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. a),
e) xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx cizinec státním xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, jakož i xxxxx, v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo čestné xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vízum x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx nebo xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území, xxxxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xx xxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §67, xxxxxxxxxxx xxxxxx obdobný xxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx vydaný xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx,
x) doklad x xxxxxxxxx ubytování xx xxxxx (§71 xxxx. 2),
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx dítěte xx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx soužití xxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx nezletilým dítětem xxxxxxxx2) xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x povolení x trvalému pobytu xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) a xxxxxx na území xx základě povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu předložit xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx x) a x).
(4) Xxxxxxx žádající x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x) nebo x) xxxxx §66 xxxx. 2 je xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx netrpí xxxxxxxx nemocí. O xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx důvodného xxxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxxx xxxxxx trpí.
Účinnost od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§71
(1) Xx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vynaložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečné x zajištění xxxxxx x xxxxxxxxx základních xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9c). Xxx-xx x cizince xxxxx §66 xxxx xxx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx.
(2) Dokladem x xxxxxxxxx ubytování podle §70 xxxx. 2 xxxx. f) xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx užívání bytu xxxx úředně xxxxxxx xxxxxx xx písemném xxxxxxxxx oprávněné osoby x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Úřední xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx oprávněná osoba xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§72
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, rodného listu, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§73
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky k xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.
Účinnost od 27.4.2006 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§74
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx se ve xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx území osobně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xx cizinci xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu12a). Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.8.2007 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
Xxxxxx xxx nevydání, xxxxx platnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému pobytu
§75
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §70 odst. 2 xxxx. x) xx x), e), x) xxxx x),
x) xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx polygamního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx rodiny již xx území s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx cizinec evidován x xxxxxxxx nežádoucích xxxx (§154),
x) cizinec xxxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxx §66 xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) v xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 písm. x) xxxx e), xxxx
x) v xxxxxx xxxxxx potvrzeny xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 nebo nejsou xxxxxxx xxxxxxxx podle §67 nebo §68.
(2) Xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxx x vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX - xxx xxxxx x dosud xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx tohoto xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx doklad x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174),
d) x xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2 xxxx. x),
x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 se xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x důvodu plnění xxxxxxxxxxxxx závazku.

§76

Xxxxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu zaniká

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) nabytím xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trest xxxxxxxxx10) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx přiznal xxxxxx postavení rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx7c), nebo

d) xxxxxx cizince nebo xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx mrtvého.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.8.2007 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§77
(1) Policie xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu; xx xxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx narodilo xxxx xxxx bylo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dítě xxxxxxxxxxxx osvojeno,
b) cizinci xxx trvalý xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) cizinec xxxxxxx mimo xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 12 xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závažnými xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dítěte, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, studiem xxxx xxxxxxxx školením xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx pobýval xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxx,
x) xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx závazku vyplývajícího x mezinárodní xxxxxxx, xxxx
x) x xx xxxxxxx požádá.
(2) Xxxxxxx xxxx ministerstvo platnost xxxxxxxx x trvalému xxxxxx dále xxxxx, xxxxxxxx
x) cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xx 5 let xx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx §88 odst. 3,
x) byl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx, xxxx
x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx informačního systému x XX - xxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x úvodu xxxxxx xxxxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo rodinného xxxxxx cizince.
(3) Xxxxxxx xxxx ministerstvo x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx z xxxxx x udělí xxxxxxx výjezdní příkaz; xxxxxxx je povinen xx stanovené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 30.4.2011 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§78
Xxxxxx o povolení x xxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xx xxxxx štítku, xxxxx se xxxxxxxxx xx cestovního xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Průkazem x xxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxx pobytu, xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx, držitel jím xxxx xxxxxxxxx datum x místo narození x xxxxxx příslušnost.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§79
Xxxxxxxxxx údajů do xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx jeho platnosti
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu obsahuje xxxxx xxxxx §78 xxxx. 3.
(2) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx cizince uvedou xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Policie xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizince x xxxxxxx xxxxxx xxxx x zbavení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tuto skutečnost xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
(4) Xxxxxx x povolení x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 10 let x xxxxxxx mladšímu 15 xxx x xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx x xxxxxxx dobu xxxxxxxxxx, x xx x opakovaně.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§80
Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu
(1) Cizinec xx povinen xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxx xx xxxxx 90 xxx před xxxxxxxxx této xxxx; x odůvodněných xxxxxxxxx xxxx žádost xxxxx x dříve.
(2) X xxxxxxx, xx podání xxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx cizinec povinen xxxx xxxxxx podat xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, shledá-li xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §77.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 30.4.2011 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§81
Xxxxxxxxxxx x žádosti xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx o povolení x pobytu
K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad; xxxxx došlo xx xxxxx podoby xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobě.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§82
(1) Xxxxxxx, který xxxx x vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxx xx průkaz xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx průkaz xxxxx xxxxxxxxx policie x xxxxxxxx ztráty xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxx x tuto xxxxx xxx xxxxx v xxxxx průkazu xxxxxxxx, xxxx žádá-li xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §86 odst. 2.
(2) Xxx xxxxxxxxx změn x průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx jeho xxxxxx; fotografie xx xxxxxxxx, pouze pokud xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§83
(1) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx na území7c) (xxxx xxx "xxxxxxxx xx území"), jestliže xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx 5 let xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na území (§68),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §71.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx přizná xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, kterému toto xxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx zrušeno (§85 xxxx. 1), je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přiznání tohoto xxxxxxxx postavení, pokud xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx x prokáže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx na xxxxx xxxxx §71. Policie xxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxx (§68), xxxxxxxx důvody xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxxx a není-li xxxxxxx nebezpečí, že xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§84
Xxxxxxx uvede xxxxxxxxx xx území xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7c).
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§85
(1) Xxxxxxx rozhodnutím xxxxx platnost rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxx-xx důvody xxx zrušení platnosti xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušil xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxx členský stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xx xxxxx xx svém xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx zneplatní xxxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx - XX"7c).
(3) Xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§86
(1) Platnost xxxxxxx x povolení x xxxxxx skončí
a) xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx,
x) ohlášením xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxx zbavení xxxxxxxxxxxx cizince x xxxxxxx úkonům,
d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx platnost xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxx
x) je xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx zápisy v xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx nesprávné xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečné xxxxxx xxxx držitele.
(3) Je-li xxxxxxx průkazu přítomen x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, považuje xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxx12b). Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nahradí xxxxxxxxxxxx podepsaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx zrušením platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx souhlasí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozhodnutím. X xxxx skutečnosti xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§87
(1) Xxxxxxx xxxxxx 18 let xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10c) xx oprávněn xxxxxx xxxxxxx xx území, xx-xx xxxxxxx jedna xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na území xxxx se xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterém je xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx předložení xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci xxxx potvrzení x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je oprávněn xx dosažení xxxx 15 let pobývat xx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx požádání xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.
(5) Cizinec podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxxxx do 30 xxx po xxxxxxxx xxxx 15 let.
(6) Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx cizince svěřeného xx náhradní výchovy xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 let zaniká, xxxxxxxx
x) osoba, jíž xxx xxxxxxx svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx jejím xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) cizinec nabude xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1a),
c) skončí xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(7) Xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx cizince xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx
1. je xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného trestného xxxx x xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx převyšující 3 xxxx,
2. xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx připojí souhlas xxxxxxxxx zástupce x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a), xxxx
4. dosáhne věku 18 xxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, nebo do xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx §66 odst. 1 písm. x), xxxx-xx xx cizinec xx 60 xxx xx dosažení xxxx 18 xxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx věku 18 xxx xxxxxxx, nebo
c) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxx z trvalého xxxxxx xx xxxxx.
(8) Xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7, xxxxxxxx xxxxxx platnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx území a xxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx §80 xx 82 se xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(10) Xxx-xx cizinec xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx věku 15 xxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx xx xxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 písm. x).
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx vydá xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxx občan Xxxxxxxx xxxx
x) hodlá na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce13) x
x) neohrozil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) doklad xxxxxxxxxxx účel pobytu, xxx-xx x zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx činnost13a) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx13a), a
e) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxx je xxxxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxx xx xxxxx xxxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce13) xxxxxxxx x xxxxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxx x žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. b), xxxxxx potvrzující, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxx podle §15x xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Účinnost od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87x
(1) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie x hodlá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx13) xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx povinen podat xx xxxxx xx 3 měsíců ode xxx xxxxxx na xxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx pobytu xx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §87a xxxx. 2 xxxx. x), doklad xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxx-xx x cizince xxxxx §15x odst. 1 xxxx. x), také xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxxx osobou.
(3) Xxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87x
(1) Občanu Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xx xxxxx pobývá xxxx xxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx příslušníku xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, vydá xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, jenž sám xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx x je xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx vstupu xx xxxxx. Rodinnému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(3) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx Evropské xxxx1b) xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x fotografie. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.
Účinnost od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x zánik xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx zrušení přechodného xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx
(1) Xxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) žadatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§106 xxxx. 3), s výjimkou xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní předpis Xxxxxxxxxx společenství13b),
c) je xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx žadatel xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154).
(2) Policie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1x), xxxxxxxx
x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče České xxxxxxxxx (§106 xxxx. 3), x xxxxxxxx xxxx, na které xx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx právní xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství13b),
b) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx při xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x takovému xxxxxxxxxx došlo xx 3 měsíců po xxxxxx xx území,
za xxxxxxxx, xx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx se §76 xxxx. a), x) x x) xxxxxxx obdobně.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.8.2007 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxx zamítnutí xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §87x xxxx. 1 xxxxxxxx obdobně. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, že trpí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx onemocnění xxxxx do 3 xxxxxx po xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí Rady XX x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX - xxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) uzavřel xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx bylo v xxxx trvání manželství xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) se xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života žadatele.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1a), xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx pobyt na xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §87e.
(2) Xxxxxxx xxxx ukončí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx přechodný xxxxx xx xxxxx, xxxxx
x) občanu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx příslušník xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx občana Evropské xxxx v základní, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx škole xxxx xxxxxxxxxxxx anebo studia xxxxxx dítěte xx xxxxxx škole,
b) xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxx úmrtím xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx
x) manželství s xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx manželství xxxx prohlášení xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx10a) xxxxxxx xx výchovy dítě xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx nebylo-li mu xxxxxxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx méně xxx 3 xxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx povolen pobyt xx xxxx xxxxxx xxx 1 rok,
za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx bude přiměřené x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromého xxxx rodinného života xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Policie x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx stanoví xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx stanovené lhůtě x území xxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k přechodnému xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské unie xx §76 xxxx. x), x) x x) použije obdobně.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§87x
(1) Policie xxxx xxxxxx Evropské xxxx1a) xx jeho xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13)
x) po 5 xxxxxx xxxx nepřetržitého xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx,
x) xxxxxxxx v xxxx skončení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) dosáhl xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx13c) nebo xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důchod xxxx dosažením xxxxxxxxxxx xxxx13d) x x xxxxx důchod xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxx posledních 12 měsíců před xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 let,
c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) x xxxxxx xxxxxx plné invalidity x pobývá na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx; podmínka doby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx invalidní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx13e),
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx jednou xxxxx xxxxx xx území, xxxxx xx xxxxx xxxxx nepřetržitě xxxxxxx x xxxxxxxx zde xxx xxxxxxxxx, podnikal xxxx provozoval xxxxx xxxxxxxxxx činnost xx xxxx xxxxxxx 3 xxx, nebo
e) jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx mladšího 18 xxx, xxxxx byl xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím příslušného xxxxxx.
(2) Policie xxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx1a) xx jeho xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu13), xxxxxxxx xxxxx Evropské unie x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jiných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xx xxxx xxxxxx povolení x trvalému xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx považuje za xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx občan Xxxxxxxx xxxx byl xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx se každý xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(5) Podmínka xxxx xxxxxx na xxxxx a xxxxxxxx xxxx trvání zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) stanovená x xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) neplatí, xxx-xx x xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky1) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx s xxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Doba, xx xxxxxx je xxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx, xx započítává xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), za xxxxxxxx, že byl xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx nepřetržitého xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) na xxxxx xxxxxxxxxx celkem 6 xxxxxx ročně, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxx
x) z xxxxxx xxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, závažné xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo odborné xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vyslání xx zahraničí.
(8) Xx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx 18 xxx, xxxxx xxx xxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx ustanovení §87 xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx13)
x) xx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1), který xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx1a), kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,
x) xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1), xxxxx byl xx území přihlášen x xxxxxxxx pobytu, xxxx
x) jestliže je xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie1a), xxxxx xx xxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx, x
1. xx xxx úmrtí pobýval xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 2 let,
2. x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx
3. xxxxxx xxxxxx občanství České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx xx §87g xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
(1) X žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxx rodinný příslušník xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx §87g xxxx. 1, jde-li x xxxxxx Evropské xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění podmínky xxxxx §87x odst. 1, xxx-xx o xxxx rodinného xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x
x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxx x vlastnictví bytu xxxx domu, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x ubytováním xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx oprávněná xxxxx xxxxxxx před xxxxxxx policie.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Namísto písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx občanu Evropské xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx občanem Xxxxxxxx xxxx, pouze xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx (§87x), x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87x)12a). Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx nabylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu nebo xxxx xxxxxxx právní xxxx.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.8.2007 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§87x
Xxxxxx pro zamítnutí xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx
(1) Xxxxxxx nebo ministerstvo xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxxx, jestliže
a) žadatel xxxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,
c) žadatel xxxxxxx manželství x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx manžely xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154),
x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x XX - xxx odkaz k xxxxx neúčinnému xxxxx x xxxxx tohoto xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx veřejné zdraví xxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxx xxx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX - xxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx paragrafu.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx držitel xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo bylo x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osvojeno, xxxx
x) xxxxxxxx na xxxxx xx dobu delší xxx 2 po xxxx xxxxxx xxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zásahu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života.
(2) Xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x to xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§87m

Na zánik povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx §76 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxxxx obdobně.

Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území
(1) Xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx prokazuje xxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx místa hlášeného xxxxxx xx území, xxxxx xxxxx a xxxxx skutečnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
Účinnost od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie
(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx veřejnou xxxxxxxx; vyhotovuje xx x jazyce xxxxxx x zpravidla xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Průkaz o xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx vydává na xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxx xx 5 let.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie
(1) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §87x odst. 2 xxxx. x), x), e) x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx na území xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx unie; xxxxx xxxxx xx změně xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx povinen předložit xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Policie xxxx xxxxxxxxx průkazu x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana, Evropské xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §87x.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxx listinou; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx dvou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, datum x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx a další xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské unie xx vydává x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x 10 xxx, a xx i xxxxxxxxx.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie
(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx povinen požádat xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě do 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxxx xx vůli žadatele xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Evropské xxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx došlo xx xxxxx xxxxxx žadatele, xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skutečné podobě.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx, shledá-li xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87l).
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx českém x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx jazycích xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx, příjmení x xxxxxxx jména, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx týkající se xxxxxx xx xxxxx.
(3) Xx xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx §87x xxxx. 3 x 4 x §87s xxxxxxxx obdobně.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Xxxxx byl xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx příslušným xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, průkazu o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx jména xx tvaru xxxxxxxx x xxxxx listě. X ostatních xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx xxxxxx podle xxxxx uvedeného xxxxxxxx x cestovním dokladu.
(2) Xxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x omezení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx nebo průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87x
(1) Občan Evropské xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ztracené, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je povinen xxxxxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxxxxx potvrzení.
(2) Xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x vydání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizený xxxx xxxxxxxxx, je povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxxx x x xxxxxxx, že žádá x vydání xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §87z xxxx. 2.
(3) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx příslušník, xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx pobytu, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, průkaz, xx xxxxxx xx xxx změna provedena, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxx vyznačit, xxxx xx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie. X xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
§87x xxxxxx právním předpisem x. 161/2006 Xx. x účinností xx 27.4.2006
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 dnů, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, rodného xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 27.4.2006
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, průkazu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx policii.
(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazu o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x) xxx xxxxx, xxxxxxxx x ostatní jména, xxxxxxx dřívější příjmení, xxx, xxxxx x xxx narození, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxx xxxx, povolání, xxxxxxxxxx xxxx příchodem na xxxxx (pracovní xxxxxxxx, xxxxx a adresa xxxxxxxxxxxxxx), účel xxxxxx xx území, xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx bydliště x cizině, adresu xxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxxx), xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x
x) jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a dětí.
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x účinností xx 27.4.2006
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx x xx území xxxxxx xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x jeho xxxxxxx; xx tuto dobu xx xxxx pobyt xx xxxxx považuje xx pobyt přechodný. Xxxxxxxxx pobývat xx xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x žádosti neplatí, xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.4.2006
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§87x
Xxxxxxxx platnosti průkazů
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx průkazu o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx skončí
a) xxxxxxxxx xxxx v něm xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx odcizení,
c) xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx mrtvého.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx
x) je průkaz xxxxxxxx tak, xx xxxxxx v něm xxxxxxx xxxx nečitelné xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx neodpovídá xxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx důvody xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x vydá se xxxxxx na místě12b). Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podepsaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx průkazu, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx souhlasí. Xxxxxxxxxx prohlášení xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x vykonatelným xxxxxxxxxxx. X xxxx skutečnosti xxxx být držitel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.4.2006
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§87xx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení x přechodném xxxxxx xx xxxxx
(1) Platnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
x) ohlášením xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx držitele xxxxxxxxx xxxx nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, jestliže xxxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxx, xx zápisy x xxx uvedené xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, nebo
b) obsahuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x xxxx xx příkaz xx xxxxx12b). Odůvodnění xxxxxxx xx nahradí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx souhlasí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xxxx xxx držitel xxxxxxxxx předem xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§87xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.4.2006
Účinnost od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§88
(1) Narodí-li se xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx se jeho xxxxx na xxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx dobu 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx, za přechodný, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xx narozeného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stejného xxxxx xxxx; to neplatí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx době xxxxxxxxx x území.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xx povinen x xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o udělení xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dítěte xxxx xx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx je xxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x této xxxx xxxxxxxxx x xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx okamžiku narození xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxx xxxxx odstavce 1 xx považuje xx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx zabránily xxxxxx xx xxxx cizince xxxxxxxxx, xx doby, xxx xxxx důvody xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx důvody xxxxx xxxxx věty neprodleně xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx č. 375/2011 Xx.)
§89
(1) K žádosti xxxxx §88 xxxx. 2 je zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxx předložení cestovního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xx kterém xx xxxx zapsáno,
b) rodný xxxx xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po dobu xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx uhradí xxxxxxx xxxxxxx s poskytnutím xxxxxxxxx xxxx dítěti.
(2) X xxxxxxx xxxxx §88 odst. 3 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x).
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§90
(1) Cizinec xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x po xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly, xxxxx xx xxxx na xxxxxxxxx přechodu xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx území xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx k provádění xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx se považuje xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nákladní xxxxx xxxxxxx x době xxxxxxxxx hraniční xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx povinna, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx4a), nebo xx žádost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vycestování x území xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx cestovního xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§91
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx z xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xx xxxxxxxxx, opatřeným xxxxx; to xxxxxxx, xxxxx tento zákon xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx vydaným xxxxx §181 xxxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hraniční xxxxxxxx,
x) jednat xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx státních xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx kontrola xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx příslušníku, který xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx vycestování x území x xxx cestovního dokladu, xxxxx
x) občan Evropské xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxx a skutečnost, xx xx občanem xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx občanem Evropské xxxx, předloží jiný xxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§92
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx
Xxxxxxx, který xx xxxxx ponechá xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx policie xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx policií, xx xxxxxxx mladší 15 xxx xxxxxx na xxxxx s cestovním xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, a že xxxxxxx osoba starší 18 let xxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxx, xx uhradí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx ubytováním x xxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx vzniklé xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
b) xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xx cizinec mladší 15 let je xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx povolí xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx čestné prohlášení, xx jeho xxxxxxxxxxx xxxx x rozporu xx xxxxx cizince, xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXX XXXXXX NA XXXXX

§93

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx (§97); xx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, jeho rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ubytování. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx se xxxx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx dne vstupu xx území, xxxxx xxxx předpokládaný xxxxx xxxx delší než 30 dnů; xxxx xxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx xx rodinného xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx na xxxxx. Povinnost ohlásit xxxxx pobytu xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx práva x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx přihlášen k xxxxxx.

§93x
Hlášení x pobytu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx povinen splnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §93 xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Při xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 odst. 2); xxxxxxxxxxx-xx xxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx na xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx její shodu x xxxxxxxxxx a xxxxxx xx neprodleně xxxxxxxxxxxx. Nesplní-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx x tom xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo.
§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 217/2002 Xx.)
§94
Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxx xxxx, xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxx xxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na území, xxxxx xxxxxxxxxxxxx pobyt xx xxxxx xxxx xxxxx xxx 30 xxx. Současně je xxxxxxx policii xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 129/2008 Xx.)
§95
Xxxxxxxxx hlásit pobyt xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx který xx xxxxxxx x xxxxxxxxx cele7) xxxx x xxxxxxxx (§130).
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2013 (do xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§96
(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,13) nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx nebo xxxxxxx, xxxxx není způsobilý xxxxx xxxxxx xxxxxx x takovému xxxxx, x trvalému pobytu xx území xx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx (§87).
(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx policii xxxxxxxxxx soudu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx dítěte a x případě fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, že je xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

§97
Xxxxxxx nebo osoba xxxxxxx x §96 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cizince, xxx, měsíc, xxx x místo xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx, xx-xx x xxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, předpokládanou xxxx x účel xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§98
Xxxxxxx xxxx
(1) Cizinec, xxxxxxx byl vydán xxxxxx x pobytu xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o povolení x xxxxxx, x xxxxx Evropské xxxx, xxxxx splnil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §93 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxx xxxxx než 180 dnů.
(2) Za xxxxxxx podle §87, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx osoba xxxxxxx x §96 xxxx. 1.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx nebo xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nového xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxx xxxxx než 30 xxx.
(4) Cizinec, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xx 30 dnů xxx xxx změny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxx xx xx xxxxx, že změna xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx než 90 xxx.
(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců hlásí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §96 odst. 1 xxxxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx; na xxxxxx xxxxxxx xx ten, xxx xxxxx změnu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pravdivost xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx
§99
(1) Xxxxxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx každý, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost od 24.11.2005 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§100
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxx ubytovaného xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx ubytování xxxxxxx (§102),
x) zajistit xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovaného xxxxxxxxx ubytovateli x xxxxxxxxx obdobného xxxxxx x xxxx, popřípadě xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx se posuzuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ubytování x xxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx domovní xxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Účinnost od 1.1.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§101
Xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jméno a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx narození, státní xxxxxxxxx, xxxxx cestovního xxxxxxx, počátek a xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx podle §100 xxxx. x) vede xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxx vyloučena.
(3) Zápisy xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska časového.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 6 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x domovní xxxxx xxx xxxxxxxx xxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.15)
Účinnost xx 1.1.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§102
Xxxxxxxx ubytování
(1) Ubytovatel xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do 3 pracovních xxx xx xxxx ubytování.
(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 učiní xxxxxx xxxxxxx.
(3) Povinnost oznámit xxxxxxxxx xxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx knize, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx předložením xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu xx xxxxx xx 10 xxx ode xxx xxxxxxxxx cizince.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§103
Xxxxxxxxxx cizince
Cizinec xx xxxx povinností xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
x) dostavit se xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx platného cestovního xxxxxxx x xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx na xxxxx, xxxxxx x pobytu xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie, xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu nebo xxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x osobně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§97); povinnost xxxxxxxx vyplnění a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mladší 15 xxx xxxx,
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pravdivě x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xx požádání xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu nebo xxxxxxxxxxxxxxx průkazu vydaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva x xx xxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx podmínky xxxxxx xx xxxxx; občan Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx; rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxx průkazu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu, xxxx-xx xxxxx doklad xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx změnu příjmení, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x povolení x xxxxxx cizince, v xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx o xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, x průkazu x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, x xx do 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, kdy xxxxx nastala, x xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx, xx lhůtě xx 15 xxxxxxxxxx dnů,
f) xxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxx, odcizením, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx dokladu obsahujícího xxxxxxxxxx,
x) odevzdat policii xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx neplatný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději 3 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xx xxxxxx vycestování x xxxxx,
x) ohlásit xxxxxx, zničení, xxxxxxxxx xxxx odcizení dokladu xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do 3 pracovních xxx xxx dne, kdy xxxx xxxxxxx nastala, xxxxx nastala xx xxxxx; xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx ji xx stejné lhůtě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx daktyloskopických xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx, řízením x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxxx xx účelem správního xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx to xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění,
m) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), g) xxxx x),
x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx dokladem x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx,
x) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx k pobytu; xx xxxxxxx, xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx1a), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxx, který xx xxxxx pobývá na xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx,
x) v xxxxxxx, že na xxxxx ponechá xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx je zákonným xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx potvrzení podle §92, x xxxx xxxxxxxxx předložit xxx xxxxxxxxxxx z území xxx hraniční kontrole,
r) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost od 1.1.2003 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§104
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Letecký xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx cizince xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx policie xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx z xxxxxx, xx při xxxxxxxx kontrole nemůže xxxxxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Letecký xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx cizince zpět xx zahraničí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx v tranzitním xxxxxxxx mezinárodního letiště xx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx autobusových xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx doklad xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx k xxxxx x cíli xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, prohlášeno xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxx cizince xx doby, než xxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxx 1 x 2.
Účinnost od 24.11.2005 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 129/2008 Xx. x 274/2008 Xx.)
§105
Xxxxxxxxx soudu, vazební xxxxxxx x věznice
(1) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) o xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) x prohlášení xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx
x) x rozvodu xxxx neplatnosti manželství x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,
xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle místa xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x případě xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informuje xxxx útvar xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx.
(2) Vazební xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx policie xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx o ukončení xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§106
Xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx
(1) Úřady xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx x pobytu,
b) xxxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,
x) ukončení zaměstnání xxxxxxx xxxx uplynutím xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x dále xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, neprodloužení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání.
(2) Živnostenský xxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx požádala x xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxxx živnostenského xxxxx, xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx x xx xxxxxx koncesní listiny, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xx xxxxxxxxxx o xxx, xx ohlášením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevzniklo nebo xx ohlašovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x udělení koncese x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx15a) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx policii, xx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx příslušník přechodně xxxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče Xxxxx republiky12).
Xxxxxxxx od 26.6.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§107
Xxxxxxxxxx jiných osob
(1) Xxx nalezne xx xxxxx xxxxx cestovní xxxxxx uvedený x §108 xxxx. 1 , průkaz o xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o povolení x trvalému xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xx povinen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx policii.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx ubytování xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, která xxxxxxx xxxxx nedodržením xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx policií.
(4) Ten, xxx xx zavázal xxxxx §15, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx podle §15 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx škola xx povinna neprodleně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo ukončení xxxxxx držitele xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§108
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx
x) xxxxxxx listina, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,1b)
x) xxxxxxxxx pas x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx států xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx totožnosti, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) náhradní xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,15e)
x) xxxxxx žáků xxxxxxxxxxx xx školní xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx,7b) xxxxxxxx-xx
1. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xx kterém xx xxx místo bydliště, xx žák je xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx vrátit, x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx žák xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx.
(2) Za xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx listinu vydanou xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx provedení x jazyka, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, odpovídá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, její xxxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxx x lze z xx zjistit
a) xxxxx x xxxxxxx občanství xxxxxxx,
x) údaje x xxxx totožnosti,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) údaj x xxxx platnosti.
Xxxxxxxx od 1.1.2004 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§109
(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cestovní xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Cizinci, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, vydá xx xxxx žádost zastupitelský xxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x cestě xx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx vydání je xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Cestovní xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§110

§110 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§111
(1) V žádosti x xxxxxx cizineckého xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxx příjmení, xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxx, xxx xxxxxxxx, místo x xxxx narození, státní xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x), který xxxxxxxxxx nosič xxx x biometrickými údaji, xxxx připojí xxxxxxxxxx.
(2) X žádosti o xxxxxx cizineckého xxxx xxxxx §113 xxxx. 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x cestovním xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. f) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxxxxxx xxx fotografií xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxx opatřen xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x otiscích xxxxx.

§112
Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 písm. x), x) a x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx obdobně xxxx xxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xx nevyžadují.
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§113
(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxx je opatřen xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx na 10 xxx; cizincům ve xxxx 5 xx 15 xxx x xxxxx xxxxxxxxx na 5 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) x xxxxxxxx požívajícím xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx cizince požívajícího xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a). Xxxxxxxxx xxx xx xxxx ve xxxxx xx 30 dnů xxx dne podání xxxxxxx. Xxxxxxx, jemuž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx s nosičem xxx s biometrickými xxxxx, xx na xxxx žádost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, funkčnost xxxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx biometrických xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx x správnost v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx technického zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dat xxxxxxxxxxx xxxx. V případě xxxxxxxx nefunkčnosti xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zpracovaných v xxxxxxxxxx pasu, má xxxxxxx právo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx, x xxxxx není možné x důvodů anatomických xxxx fyziologických xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx cizinecký xxx x nosičem xxx, x němž xxxx x biometrických xxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx je x xxxxx xxxxxxx zpracován xxxxxx údaj x xxxxxxxxxx pořídit xxxxxx xxxxx xxxxx. Cizinecký xxx xx vydá xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxx pro xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx, který xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx 30 dnů, xx xxxx xxxxxxxxx pas xxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji x bez xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx; tento doklad xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx, xxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu cizince xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a), xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx osoby xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx-xx kratší xxx 6 měsíců.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxx xxxxxxxxx pas bez xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx lhůtě xx 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx doklad xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx 1 roku, xxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cizince xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx osoby požívající xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx-xx xxxxxx xxx 1 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zónu. Do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx údaje zapisují x xxxxx xxxxxx: xxx dokladu, kód xxxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx cizineckého xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx cizineckého xxxx, rodné číslo x kontrolní číslice, xxxxx xxxx číselným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxx cizineckého xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x pobytu xxxx xxxx zániku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 xxxxx xxxxxxxxx xxxx zánikem xxxxxxxxx x xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu3a).
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx s biometrickými xxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxx zpracovávat xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
x) xx žádost xxxxxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx na základě xxxxxxxx x pobytu, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x doloží, xx si jej xxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxx opatřit,
b) xx žádost xxxxxxx, xxxxx je oprávněn x xxxxxxxx pobytu xxxxx §87, xxxxx
1. xx mladší 15 xxx, nebo
2. xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a), který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx žádost xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxx cizineckého xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx cizineckého xxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx nefunkčnost xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxx údaje xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pravosti xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů zapsaných x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx biometrických xxxxx (odstavec 1) xxxxxxxxxxxx x nosiči xxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§114
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx,
x) který xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x důvodů xxxxxxxxxxx xx jeho vůli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx způsobem,
b) kterému xxxx uděleno vízum x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx podle §33 odst. 1 xxxx. a) nebo x) xxxx mu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxx §43, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), pokud pobývá xx xxxxx xxx xxxxxxxx cestovního dokladu, xxxx
x) mladšímu 15 xxx, který xx xxxxxxxxxxxxxx x jehož xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x území a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §92 písm. x).
(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) xxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx totožnosti x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx. Cizinci xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nejdéle xx 365 dnů a x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx států xxxxx.
(3) Policie vydá xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území bez xxxxxxxx cestovního dokladu, xx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx nebo xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx,
x) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,
x) zániku oprávnění x xxxxxxxx pobytu (§87), nebo
e) xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxx §43 ze stejného xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx průkazu xx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto nebo xxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxx na území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a) x xxxxx xxxx jiný cestovní xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx si x důvodů nezávislých xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Cestovní xxxxxx totožnosti ministerstvo xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.8.2007 (xx xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§115
Xxxxxx xxx odnětí x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f)
(1) Policie xxxxxxxxx xxx, cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) cizinci xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx vydání.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxx doklad xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx, proti xxxxxxx
x) je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vyživovací xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxx stíhání xxxx xxxxx nevykonal xxxxx xxxxxx xxxxxxx uložený xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx prominut xxxx xxxxx trestu xxxxx promlčen,
za podmínky, xx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho zásahu xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx cizinecký xxx z důvodu xxxxx §113 xxxx. 8 písm. d), xx-xx
x) xxxxxxx nebezpečí, xx by xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) účinný xxx xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x XX - xxx xxxxx x dosud xxxxxxxxxx znění x xxxxx tohoto xxxxxxxxx.

§115a

Náhradní cestovní xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx15e) xxxx zastupitelský xxxx xx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,1b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx ztracen, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, jehož xx xxxxxxx občanem, xxxx na území xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxxx zastoupení xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx je, aby xxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx lze xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx členského xxxxx Evropské unie, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx státu.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxx, xxxxxxxx výšku, xxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x odůvodnění xxxxxxx. K žádosti xxxx předloží jemu xxxxxxxx dokumenty, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx stát, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad x xxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cestovního dokladu Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jehož xx xxxxxxx občanem.

§115a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 559/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

§116

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx jeho celistvost,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxx držitele, nebo

f) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx mrtvého.

Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§117
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu
(1) Xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx
x) cestovní xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a
1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo
2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx,
x) xxxxxxxx doklad podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx h), xxxxx je xxxxxxx xxxxx, který jej xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx odcizený.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxxx očekávat, xx xxxx rozhodnuto x xxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení.
(3) Policie xxxx držiteli cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) potvrzení o xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx doklad bezodkladně xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx držitele xx xxxxx, a xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydaný xxxxx §114 xxxx. 5, xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx 15 xxx poté, co xxxxxxx oznámení. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx po 60 xxxxx ode xxx xxxxxxx zničí, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x), x), x), x) nebo x) xxxxxxxxx x xxxx zadržení x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx důkazním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§117c

Doba xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 odst. 4 xx 7 nebo §44a odst. 1 x 2.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vydává s xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx, a xxx-xx x cizince mladšího 15 let, x xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx.

§117x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117d
Prodloužení doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Dobu platnosti xxxxxxx x povolení x pobytu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lze prodloužit, x xx i xxxxxxxxx, o 10 xxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, x 5 xxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx ve xxxxx 90 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.
(3) X xxxxxxx, že xxxxxx žádosti xx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx důvody xx xxxx cizince xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx doklad.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx neprodlouží, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §77.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání průkazu x povolení k xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Cizinec xx xxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx od 1.5.2011

§117x

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx náhradou xx xxxxxx ztracený, xxxxxxx, odcizený xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx s biometrickými xxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx po xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §117f.

(2) Cizinec, xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x povolení k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, který xxxx o vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxx §117f xxxx. 1 xxxx. x), je xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).

(4) Xxxxxxx uvedený x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx nového xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx podpisu, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx provedení xxxxx těžko překonatelná xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x

Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx nosiče xxx x biometrickými xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx může vydávat xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx digitální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx obsahujícího nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx závada xxxx xxxx než 7 kalendářních xxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx x povolení x xxxxxx bez xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx, x to ve xxxxx štítku, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx poté, xxx pro vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx obsahujícího xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx již xxxx pořízeny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx x digitálnímu zpracování, xxxxx se tyto xxxxx x provozním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158a xxxx. 4 x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxx vydán xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xx xx xxxxx osobně xxxxxxxx xx ministerstvo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx cizince a xxxx xxxxxxx, který xx xxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx doručí neprodleně xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx x povolení k xxxxxx obsahující xxxxx xxx s biometrickými xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji. Vydání xxxxxxx o povolení x pobytu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.

(6) K xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx bez nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx vyzve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx nosiče dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.8.2007 (xx xxxxxx x. 170/2007 Xx.)
§118
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ukončení xxxxxx cizince xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx mohl xxxxxxxx xxxxxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, x doby pobytu, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území smluvních xxxxx. Dobu, po xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech xxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(2) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xxxxx pobyt xx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx2) xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xx xxxxx3a) xxxx xxxxx o xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx cizinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx povinen vycestovat x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx výjezdním xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cizinců xx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Účinnost xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx. x 379/2007 Xx.)
§119
Xxxxxxx vyhoštění z xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na území xxxxxxxxx, s xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx území,
a) až xx 10 let,
1. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx užitím xxxx xxx prosazování xxxxxxxxxxx cílů, prováděním xxxxxxxx ohrožující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
2. xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek nebo xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
3. xxxxxxxx xxxxxxx opakovaně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx soudních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xx 5 let,
1. xxxxxxx-xx xx cizinec xxx hraniční nebo xxxxxxxx xxxxxxxx dokladem, xxxxx xx padělán, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
2. prokáže-li se xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vycestování x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §116 xxxx. x), b), x) xxxx d),
3. xx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx x zaměstnání, ačkoli xx toto povolení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) xxxxx xxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxx zprostředkoval,
4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxx jednat xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx povolení x zaměstnání xxxxxxxxxx xxxxx která xxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovala,
5. xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxxxxx-xx cizinec xxxxxx hranice x xxxxxx xxxx xx x takové jednání xxxxxx,
7. xxxxxxxx-xx cizinec xxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx přechod, xxxx
8. xxxxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx pobývá xx xxxx, xx xxxxxx xx xx tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xx xx 3 xxxx,
1. xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx dokladu, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxx-xx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx pobytu na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx bez xxxx, xx k xxxx xxxx oprávněn, xxxx
3. xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nepravdivé informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx území xxxxxx xxxxxxxxx, lze vydat xxxxx v případě, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu,
b) xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje veřejný xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 10 xxx, xxxx
x) xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx nemocí, xxxxx k takovému xxxxxxxxxx došlo xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx území.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx rodiny nebo xx xxxxxx xxxxxx xx území, lze xxxxx pouze v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx nemocí, x x ohledem xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení. Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx podle věty xxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx x onemocnění xxxxxxx až po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo za xxxxxx studia na xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost státu xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x s ohledem xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepostačuje xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx x takovým xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx cizince vyhostí xxxx území xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7c).
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, jímž xx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx, xxxx
x) azyl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx uplynula xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) podání xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vykonatelné, přizná-li xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx žalobě xxxxxxxx účinek.
(6) Rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx nebo po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxx o této xxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxx žaloby proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx dočasné xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve věci xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 247/2010 Xx.)
§119x
(1) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 6 a 7 xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xx území přichází xxxxx xx xxxxx, xxx xx hrozí xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx16a), x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx bez xxxxxxxx x sám se xxx xxxxxxxx přihlásí xxxxxxx xxxx ministerstvu x xxxxxxx závažný xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 nelze xxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxx nepřiměřený xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx §119 xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx-xx xx x xxxx xxxxx v souladu x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(4) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx území nebo xx takové xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ukončeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119, pokud jeho xxxxxxxxxx s orgánem xxxxxx v trestním xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mohl xxx xx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§120
Xxxxxxx xxxxxxxxx cizince x povolením x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Policie xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x povolením x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx, xx xxxxxx xxxxx cizinci xxxxxxx xxxxx xx území, xx xx
x) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxx na území xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx směřující x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx obdobným xxxxxxxx,
x) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx při xxxxxx xx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo
c) 3 xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 3.
(2) Rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx Evropské xxxx1b) xxxx jeho rodinného xxxxxxxxxxx, kterému bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx pořádek x x ohledem na xxxxxxxxx xxxx jednání xxxxxxxxxxx odnětí xxxxxxxxx x pobytu.
(3) Rozhodnutí x vyhoštění nelze xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx byl xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxx nebo rodinného xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§120x
(1) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 a 120 xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§179).
(2) Vzniknou-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx dni xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, policie xxxx xxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx5d) xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
(3) Ministerstvo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x cizinci xxxxx vízum k xxxxxx nad 90 xxx za účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx (§33 xxxx. 3).
(5) Pominou-li důvody xxxxxxxxxxxx cizinci vycestování, xxxxxxx vydá xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx5d). Xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx uděleného xxxxx §33 xxxx. 3; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příkaz x xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx je povinen xxxxxxxxxx x území.
(6) Xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Nepožádá-li xxxxxxx podle věty xxxxx nejpozději xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Platnost rozhodnutí x správním xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx
x) rovnající xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx omezení xxxxxx cizince xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b), xxxxx podle §120 xxxx. 1 písm. x) nebo x),
x) xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx stanovené x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §120 xxxx. 1 xxxx. x).
(8) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§121

Xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx bez státního xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§122
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxxxx
(1) X xxxx, xx xxxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx by xxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(2) V xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vstup na xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx na území xx předvolání státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxx xxxxxxx z xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 lze stanovit xxxxxxx xx 30 xxx.
(4) Xx neudělení xxxx xxxx nepovolení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahující zdůvodnění xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Policie xxxx na žádost xxxxxxx vydat xxxx xxxxxxxxxx5d), kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx důvody xxxx xxxxxx x uplynula xxxxxxxx doby, po xxxxxx xxxxx cizinci xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx
x) se xxxxx x cizince xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (§87), který xxxxxx xxxx 18 xxx x podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx projevuje xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxx xx žádost občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinného příslušníka xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx polovina xxxx xxxxxxx 3 xxxx x doby, xx xxxxxx nelze xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx
x) xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy (§87), xxxxx dosáhl věku 18 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx. x 379/2007 Xx.)
§123
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x jistoty.
(2) Xxxxx-xx uhradit xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx, xxx i xxxxxxxx, x peněžních xxxxxxxxxx cizince, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ani x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx se x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx plně xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxx, xxx xxxxxxx zaměstnal xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,
x) xxx, xxx xxxxxxxxxx bez povolení x zaměstnání zprostředkoval,
c) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §104.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx tyto xxxxxxx
x) xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx zajištěného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16b),
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Do xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx a stravování, xxxxxxxxx náklady x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(7) Nejsou-li xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jistoty xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím, xxx a v xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx náklady xxxx jejich část xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx doručením xxxx xxxxxxxxxx převzetí.

XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXX XX ÚČELEM XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX
§123x
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince z xxxxx
(1) Xxxxxxxxx opatřením xx účelem vycestování xxxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx") je
a) povinnost xxxxxxx oznámit policii xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxx xx tam, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stanovené policií, xxxx
x) xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx ve volně xxxxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx cizince xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx cizinec s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx pobytem na xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").
(2) Zvláštní opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění x vycestování x xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem vycestování xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxx, zda xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx k dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx neuloží, xxx-xx o nezletilého xxxxxxx bez xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxx xxxxxxxx mu x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x území x xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) X xxxxxxx, xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uloženou xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabrání xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx důvodů.
§123b xxxxxx právním předpisem x. 427/2010 Xx. x účinností od 1.1.2011

§123x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx účet xxxxxxx x je xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území nebo xxxx, xx mu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pobyt xxxx pobyt xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxxx dlouhodobé vízum xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se s xxxxxxxx xxxx složitelem xxxxxxx xx způsobu xxxxxxx xxxxxxxx záruky. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx 5 let xxx xxx složení xxxxxxxx záruky xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx záruky.

(3) V xxxxxxx, xx xxxxxxx x území xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx státě, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx státem5a). Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, povinen xx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx je občanem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx; zastupitelský xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx zastupitelském úřadě.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebyl mu xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxx pobyt xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a),

x) xxxxxxx xxxxxx nepodal xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx osobně xxxxxxxxx xx zastupitelském xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx občanem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx má povolen xxxxx, žádá-li x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx záruka xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vrácení xxxx xxxxxx v této xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx její vrácení.

(7) X xxxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxx záruka xxxx xxx použita xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx připadnout xxxxx, musí být xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxx.

§123x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.8.2007 (do xxxxxx x. 217/2002 Xx.)
§124
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správního vyhoštění
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, jemuž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x správním xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, že xx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx je-li xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx x minulosti xxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x §119 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xxxx. x) xxxx 6 xxxxx 7, je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154).
(2) Xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx poté, xx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx převzít; o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx záznam. Xxxxxxxxxx nabývá právní xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx-xx zajištěným xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§180c), xxxxxxxx xx xxxxxxx opatrovníka. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezletilého xxxxxxx xxx doprovodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Zajištěný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxx nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,17) x němž xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x nařídí xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§124a
Policie xx oprávněna xx xxxxxx správního xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx již xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění zahájeno x xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x), anebo §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 6 xxxx 7.
§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 165/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2006
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§125
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx překročit 180 xxx x xxxxxx xx od xxxxxxxx xxxxxxx osobní svobody. X xxxxxxx cizince xxxxxxxx 18 let xxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxx 90 dnů.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem správního xxxxxxxxx policie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příbuzného x xxxxxxxxx xxxxxxx xx území; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinec xxx doprovodu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx za účelem xxxxxxxxx vyhoštění též xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxx xx xxxxx a pokud x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nezletilého xxxxxxx xxx doprovodu xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx republiku o xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2).
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§126
Xxxxxxx xx povinna
a) xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx cizince xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx kterém je xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx, x možnosti xxxxxxxx přezkumu zákonnosti xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx jiným xxxxxxxx, policie cizince xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, anglickém, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X předání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poučení xxxxxxx xxxxxx záznam.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§127
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xx xxxxxx důvodu xxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx-xx soud xx správním soudnictví x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nařídil-li xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx17) ,
c) xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,2) nebo
d) je-li xxxxxxx xxxxxxx dlouhodobý xxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx zajištění.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§128
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx má xxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na hraniční xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx přechod xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Policie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x zařízení xx xxxx xxxxxxxx nutnou, xxx zajistí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx cizince x území.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§129
Xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxx předání xxxx průvozu
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vstoupil xxxx pobýval na xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx17a); xxxxxxx na dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě, že xxxx průvoz nelze x objektivních xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) X zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx sepíše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, datu, xxxx x místu zajištění x xxxxx předání xxxx průvozu.
(3) V xxxxxxxxx, xxx předání xxxxxxx xxxx dokončení xxxx průvozu xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 48 xxxxx, x xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx cestou xxxxx §152 xx xxxxx xx 72 xxxxx, xxxxxxx vydá xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Doba xxxxxxxxx xxxxx překročit 180 xxx a počítá xx od xxxxxxxx xxxxxxx osobní svobody.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxx cizinec xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nejbližším xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx.

§129a

Žádost o xxxxxxxxxx xx zařízení

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx podat xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vad xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx prodloužena, xxxx xxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx uložení xxxxxxxxxx opatření za xxxxxx vycestování. O xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx opatrovníka.

(3) Žádost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx cizinec xxxxxxxx podat xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění, rozhodnutí x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx zařízení, nepodal-li xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nejdříve xx xxxxxxxx 30 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ze zařízení.

(4) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx vyslechnout, xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx před výslechem xxxxx o důsledcích xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxx xxx xxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Cizinec xxx jeho xxxxxxxx xxxx oprávněn být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx provedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx svědka x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dobu x xxxxx z xxxx xx k podání xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx svědka xxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx výslechu xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxx.

(6) Policie xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx vyjádřit xx x podkladům xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

§129x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Účinnost od 24.11.2004 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§130
(1) Rozhodnutí x xxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(3) Xxxxxxxx xx xxxx xx část x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx x mírným xxxxxxx") a xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxx x xxxxxxx xxxxxxx").
(4) Policie neprodleně xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx dopraví zajištěného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Účinnost od 24.11.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§131
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx po xxx, x právy x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se provede x xxxxxxxxx jazyce xxxxxxx xxxx v xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx schopen xx xxxxxxxxx.

§132

(1) Část x xxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxxxx místnost, společné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a další xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Část x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x tvoří xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx určený pro xxxxxxxx.

§132x

Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxx x x zájmu zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ostatních xxxx xxxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x prostorách xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§132x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§133

(1) Xxxxxxxxx místnost x části x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx osobních xxxx, xxxxxxx a xxxxxxx v počtu xxxxxxxxxxxxxx počtu ubytovaných xxxxxxx.

(2) Ubytovací místnost x xxxxx x xxxxxxx režimem xx xxxxxxxx lůžky, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ubytovaných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zbývajícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxx.

Účinnost od 24.11.2005 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§134
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, židli, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx věcí, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) umožní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx omezení,
c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx x časopisy xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx podat xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx České republiky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem uplatnění xxxx práv x xxxx neprodleně odešle,
f) xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozmluvu s xxxxxxxx zařízení nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx x policií v xxxxxxxx,
x) umožní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx nočního klidu,
h) xxxxxx xxxxx pohyb x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx umístěnými x xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx zajištěnému xxxxxxx umístěnému v xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx prostoru xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx. Vedoucí xxxxxxxx xxxx vycházku xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. O xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx služby x xxxxx služby x xxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx x xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§135
(1) Policie xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx části x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx důvodu,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem poruší xxxxxxx řád xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx c).
(3) Xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx umístit na xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30 xxx. Xxxxxxx x xxxxxxx umístění xxxxxxxxxxx xxxxxxx x části x xxxxxxx režimem xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx toto xxxxxxxx. Xxxxx se cizinec x xxxx xxxxx xxxx xxxxx dopustil xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x této xxxxx xx xxxxxxxxx o 30 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx x umístění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx s přísným xxxxxxx neprodleně záznam x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx umístění.
Účinnost od 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§136
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen
a) xxxxxxxxx xxxxxxx řád xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx zařízení,
c) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x souvislosti xx zajištěním,
d) vyvarovat xx xxxxxxx, xxxxx xx mařilo xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx práv, zejména xxxxx xx soukromí x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účelu zajištění xxxx xxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxx strpět preventivní xxxxxxx, periodickou x xxxxxxxx, x xx-xx xx nezbytné, i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxx odpor xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněna xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx bránícímu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx umístění xx zařízení xxxxx
x) xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jiné návykové xxxxx,
x) vnášet, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx život xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx svým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx mohly xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§137
(1) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx provést xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x sebe xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx, xxxxx vnášení xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x prohlídku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx také x xxxxxxx důvodného xxxxxxxxx, xx tento xxxxxxx může xxx x xxxx cestovní xxxxxx xxxx xxx, xxxxx vnášení xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Osobní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pohlaví. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x věci, xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx prohlídce, xxxxxxxxx věcí xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx18) a xxxx19), xxxxxxx xxxxxx je x rozporu x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x úschově xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§138
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx kterém xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, psychologické a xxxxxxxx péče,
b) časový xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vyžití,
d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeb a xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx výdeje hygienických xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx,
x) režim xxxxxxx,
x) xxxxxxx vymezený xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky,
j) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx x nezletilí xxxxxxx xxx doprovodu, provozovatel xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx specificky xxx různé xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Vnitřní xxx xxxxxxxx xx xxxxx x jazyce xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Vnitřní xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, aby xxx přístupný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§139

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx některého xxxxx xxxxxx x xxxxx x přísným režimem.

Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§140
(1) Provozovatel xx xxxxxxxx ubytovat v xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxx, nelze-li xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "ubytovaný xxxxxxx"). Ubytovanému cizinci xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx omezení xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx vůle.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx, má-li xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jen po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx cizinec xx xxxxxxx dodržovat xxxxxxx xxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§141
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxx možností zařízení xxxxxxxx x náboženským, xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx se xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx od xxx; xxxxxxx lze xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx14).
(3) Xxxxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxx zbavený xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx s osobou xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xx xxxx.

§142

(1) Provozovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, který podléhá xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19a), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx povinnosti.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx zajištěna v xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx rozvoj jeho xxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx státem x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§143

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zásadám správné xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxx xx 18 xxx xxxxxxx denně.

(2) Xxx výběru xxxxxx xx xxxxx možností xxxxxxxx x požadavkům xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince.

Účinnost xx 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§144
(1) Xxxxxxxxx cizinec xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx jedenkrát xxxxx x xxxxxx xxxxx hodiny x xxxxx xxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X odůvodněných xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x za xxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přijímání xxxxxxx, může být xxxxxx x xxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx probíhají x xxxxxxxxxxx x xxxx určených.
(3) Zajištěný xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxx návštěvy xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx zajištěného cizince xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§145
(1) Xxxxxxxxx cizinec xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx balíček x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 5 kg. Omezení xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx x oblečením xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Policie xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Policie zajištěnému xxxxxxx nepředá xxxx, xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx19), xxxxxxx držení xx x xxxxxxx x xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx zpět xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.
(3) Zajištěný xxxxxxx xxxx přijímat xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx byly do xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx jiným způsobem; xxxxxxx prostředky je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx peněžních prostředků x xxxx a xxxxxxx xxxxxx bezpečné xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx 12 Xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx částku xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx peněžních prostředků; xxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§146
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx použít xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx, xxx x částečné, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x zařízení x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x peněžních prostředcích xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
Účinnost od 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§147
(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ze zařízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx převzaty xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx x průběhu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vyplaceny x xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §146. Finanční xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx směnitelné xxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxx x plné výši.
(2) Xxxxxxx xxx propuštění xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx eskortován xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxx nebo se xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx správní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní smlouvy, xxxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx státu, xx xxxxx území xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx či xxxxxxx.

§148

(1) Xxxxx nad xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx porušení xxxxxxxxxx této hlavy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. O způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx stěžovatel vyrozuměn. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lze podat xxxxxxxx xxxxxx návrh xx xxxx přezkoumání.

§149
O xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx ministerstvem xx xxxxx vyrozumět xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx.
Účinnost od 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§150
§150 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx.

§151
§151 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxx cizince
§152
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx a pobyt xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx prováděné xxxxxxx xxxxxxxxx xx vůli xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx20) (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vstup x pobyt xxxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vůli xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx provádí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx základě mezinárodní xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Policie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx-xx x průvoz xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xx území xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxx je xxxxxx z důvodu xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx státy xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx proveditelné,
c) xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx změnu xxxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx okamžiku x praktických xxxxxx xxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, ochranu xxxxxxxxx xxxxxx nebo obdobný xxxxx chráněný na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o zajištění xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy. Vyžaduje-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx uplatňuje xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx oprávněna xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxx mezipřistání xx území xxxxxx xxxxx.
Účinnost xx 24.11.2004 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§153
(1) Policie xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobodu x xxxxxxx xxxxxx. Jde-li x průvoz xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx cizincem xx xxxx xxxxxxxxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxxx eskortní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx vstupem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště x xxxxx osobní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cizinci až xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx letadla xxx odletu. X xxxxxxx průvozu leteckou xxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xx-xx xx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 nebo §129 xxxx. 3.
(2) Xxxxxxx xx převzetí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prohlídku provedenou xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx zjistit, zda x xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx život xxxx zdraví cizince xxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stravu xxxxxxxxx každých 6 xxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx onemocní, xxxxxx si xx xxxxxx xxxx se xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxx učiní potřebná xxxxxxxx směřující x xxxxxxx jeho života x zdraví, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prováženému xxxxxxx zajišťuje ministerstvo.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.8.2007 (xx xxxxxx x. 217/2002 Xx. x 170/2007 Xx.)
Xxxxxxxxx xxxxx
§154
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx z důvodu, xx xx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xx území mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pořádek, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxx druhých xxxx xxxxxxx zájem chráněný xx xxxxxxx závazku xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx.
(2) Policie xxxxxxxx x označení xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx základě vlastních xxxxxxxx, požadavku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, požadavku xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxxx smlouvy.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx,10) xxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx.
(4) Xxx, xxx xxxx x zařazení xxxxxxx do evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x důsledky xxxxxx xxxxxxxx. Policie xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx uplatňuje xxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxxxx přiměřenosti xxxxx předchozí xxxx, xxxxx xxxx přiměřenost xxxx prokázána v xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(5) Cizinec xxxxxxxx xx nežádoucí xxxxx xx evidován x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx nežádoucích xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 31.8.2007 (do xxxxxx č. 217/2002 Xx.)
§155
(1) Policie přezkoumá xxxxxx, xxxxx vedly x zařazení cizince xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx xxxxx §154 xxxx. 2, jedenkrát xxxxx xxxx xxxx, xx-xx poznatky tyto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx x této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumat, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu.
(2) Policie xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§154 xxxx. 3) vykonáno, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění soudem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§156
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx xx území cizince xxx cestovního xxxxxxx,
x) xxxxxxx xx území xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zahraničí xxxxx §104 xxxx. 1 x 2, nebo
d) xxxxxxx xxxxxxxxx nést xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do míst, xxx xx může xxxxxxx xxxxxxxx,
x) nevede xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§101),
c) xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx stanovené lhůtě,
e) xxxxxx cizinci na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nižší xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v §100 xxxx. x).
(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx do 50&xxxx;000 Xx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§156x
(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zpracované x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
§156x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 136/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2006
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§157
(1) Cizinec se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) překročí xxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxx,
x) zneužije xxxxxxxx xxxxxx (§108) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21),
x) se xxxxx provedení pobytové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx neoprávněné xxxxx x dokladech xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx vydaných xxxxx tohoto xxxxxx,
x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx policie xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxx doklady xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx prokáže xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x důvodu xxxxx §116 xxxx. x), x), c) xxxx d),
h) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx zaplněný xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx odcizení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx lhůtě 3 pracovních xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ztrátu xxxx odcizení cestovního xxxxxxx xxxxxxxxx x §108 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x),
x) xxxxxx xx území xxx xxxxxxxxxx dokladu, xx x tomu není xxxxxxxx,
x) xx zdržuje xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx vízem xxxx xxx víza, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x překročení xxxxxx xxxxxxxx přechod x xxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x rozporu x xxxxxx hraničního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxx zástupce nepodá x xxxxxxx stanovené xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x udělení xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§88 xxxx. 2 x 3),
x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neúplné údaje,
r) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx ubytovateli xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, změnu xxxxx x cestovním xxxxxxx xxxx v xxxxxxx vydaném xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx, a xxx-xx x xxxxxx Evropské xxxx x xxxx xxxxxxxxx příslušníka, xx xxxxx 15 xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
v) xxxxxxxxx xxx pobytové kontrole xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. f) xx x) xxxxxx do 5&xxxx;000 Xx x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až w) xxxxxx do 3&xxxx;000 Xx. V xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do 3&xxxx;000 Xx.
Účinnost od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§157x
(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí přestupku xxx, že
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinci,
c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §15, xxxx
x) neoprávněně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že
a) xxxxxxxx policii xxxxx xx xxxx, kde xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§101),
c) xxxxxxxxxx xx požádání xxxxxxx xx kontrole domovní xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,
e) nevydá xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxx
x) xxxxxxxxx cizinci ubytování xx xxxxxxx nižší xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v §100 xxxx. x).
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxx xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.
(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxx řízení lze xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 281/2009 Xx. x 427/2010 Xx.)
§157x
Xxxxxxxx ustanovení
(1) Právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx, xx vynaložila xxxxxxx úsilí, xxxxx xxxx možno požadovat, xxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx zabránila.
(2) Xxx xxxxxx výměry xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx delikt zaniká, xxxxxxxx správní xxxxx x xxx nezahájil xxxxxx xx 1 xxxx, kdy xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx xxx xxx, kdy byl xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, x výjimkou správního xxxxxxx xxxxx §156x x xxxxxxxxx xxxxx §157x xxxx. 1 xxxx. d), xxxxxxxxxxxx xxxxxx policie (§161). Xxxxxxx delikt xxxxx §156x x xxxxxxxxx xxxxx §157x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx Úřad xxx xxxxxxx osobních údajů.
(5) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, k xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby21a) nebo x přímé souvislosti x xxx, xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x odpovědnosti x postihu xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Správní xxxxxx xxxxx §156 odst. 2 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xx správní delikt xxxxxxxxxx zjištěn a xxxxxxxxxx xx ochoten xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx.
(7) X blokovém xxxxxx o správním xxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx.
(8) X xxxxxxx x vybrání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x ukládání xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") používané x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx21b). Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx a xx porušení xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokuty xx xxxxx v xxxxxxxxx.
(9) Proti uložení xxxxxx x blokovém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(10) Xxxxxx vybírá xxxxx, xxxxx je xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(11) Xxx vybírání x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx postupuje xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx22).
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.8.2007 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§158
(1) Policie xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx, xxxxx x rok xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx x xxxxxxx
1. xxxxxxx x udělení xxxx (§54), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 4), xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§70 xxxx. 1),
2. xxxxxxx o vydání xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87x),
3. žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) (§111 xxxx. 1),
4. xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50 xxxx. 6), xxxxxxxx xxxxxxxx (§14), tiskopisu xxxxxxx (§180 xxxx. 2) a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§97),
b) xxxxx x
1. dni, xxxxxx x roku vydání xxxx xxxx dokladu xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx platnosti,
2. xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,
3. xxx, měsíci x xxxx, kdy nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxx,
4. xxx, xxxxxx x roku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx a x xxxx xxxx xxxxxxxxx,
5. xxxxxxx, zániku nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx víza xxxx dokladu xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x čísla, xxxxxx zrušení, zániku xxxx skončení xxxxxxxxx,
6. xxxxxx, xxx, měsíci, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území,
8. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §122 xxxx. 1 xxxx 2,
9. xxxxxx xxx dne stanoveným x rozhodnutí Xxxx XX x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX - xxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
10. dni, xxxxxx x xxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x kdy toto xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx a o xxxxxx xxx xxxx xxxxxx,
11. xxx, měsíci x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx provedení průvozu xxxxxxx,
12. xxx, xxxxxx x roku xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx správního deliktu xxxxx zákonného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu xxxxx výroku xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
13. xxxxx, číslu x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx
1. xxxxxxxxxx určit xxxxx, který xxxxxxxxxx xx věci podle xxxxxxx x),
2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x),
3. xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
(2) Policie xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxx, xxxxxx x xxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu xxxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí x údaje xxxxxxxxxx xx x vybírání x xxxxxxxx uložené xxxxxx,
x) zvoucí xxxxx x rozsahu tiskopisu xxxxxxx (§180 xxxx. 2), xxxxx, xxxxxxxx, xxx, měsíci x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti xxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx odepření xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pozvání, x xxxxx o orgánu, xxxxx xx věci xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxx vydávajícího xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx důvodu xxxxxxxxxxx.
(3) Policie xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. V tomto xxxxxxxxxxx systému xxxxx xxx obsaženy xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 mohou xxx xxxxxxxx x x informačním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx mají vztah x xxxxxxx, xxxxx xx x tomto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx uloženého xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§158x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxx, který obsahuje xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx, xxxxxx a roku xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx, obrazový xxxxxx, například fotografii, xxxxxxx, jeho xxxxx xxxxx, xxxx jiný xxxxxxxxxxxxx xxxx sdělený xxxxx cizincem, x xxxxx xxxxx
x) v xxxxxxx žádosti o xxxxxxx víza (§54), x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 4), x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx (§87x), o xxxxxx cestovního průkazu xxxxxxxxxx (§111 xxxx. 1), xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie (§115x),
x) o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x to číslo, xxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx a označení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx,
x) x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x označení xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx udělil,
d) o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx druh, xxxxx xxxx xxxx dokladu, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vedený x xxxxxxx x xxxxxxxx ve věci xxxxx písmen x) xx x) a xxxxx údaje xxxxxxxxxx xx k průběhu xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).
(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxx x cizincích xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx informační xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx x xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 odst. 4),
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxx xxxx identifikační xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx žádosti, xxxxx x xxxxx dokladu, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx, xxxxx x xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx tohoto xxxxxxxxx,
x) xxx, měsíc x xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxx, xxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx spis xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x) xx f) x xxxxx údaje vztahující xx k průběhu xxxxxx xxxxx xxxxxx x) až f).
(3) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx využívat údaje xxxxxx podle xxxxxxxx 1.
§158x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x účinností xx 27.4.2006

§158x

Xxxxxx úřad oznamuje xxxxxxx údaj o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x dodatku xxxxxxx xxxxxxx voličů xxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu.

§158c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 26.6.2012

Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§159
(1) Xxxxxxxx lze, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, z xxxxxxxxxxxx systému poskytnout xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x rozsahu příjmení, xxxxx, xxxxx příjmení, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxxx x druh pobytu xx xxxxx. Tento xxxxxx lze rozšířit, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nad rámec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxxxx údaje v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxxx podle §158 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx. Zpravodajské xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů23a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x evidencích, xxxxxx xxxxx osobních, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dálkový xxxxxxx.
(4) Policie xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedených podle §158 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx smlouvou Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedených podle §158 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxx údaje z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedených xxxxx §158x xxxx. 1 x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx předá údaje x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx pobyt za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx o jeho xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx7c), příslušnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx tomuto xxxxxxx xxxxxxx právní postavení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x cizinci, kterému xxxx podle §85 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx platnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxxxx7c), příslušnému xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx území xx svém xxxxx x důvodu závažného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx a xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti xxxxxxx, xxxxxxx byla zamítnuta xxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx zrušena xxxxxxxx tohoto povolení, x dále údaje x dni, xxxxxx x roku, kdy xxxxxxxxxx nabylo právní xxxx, a xxxx xxxxxxxxx výjezdního xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 24.4.2008 (do xxxxxx x. 140/2008 Xx.)
§160
(1) Xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158 mohou xxx xxxxxxxxxx x písemné xxxxx, na technických xxxxxxxx dat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Údaje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nosiči dat xx uchovávají po xxxx
x) 20 let xx doby ukončení xxxxxx cizince na xxxxx, jde-li x xxxxxxxxx nebo trvalý xxxxx, nebo xxx xxx xxxxxx státního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx,
x) 15 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu podle §113 odst. 1 x 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx 60 xxx xxx dne xxxxxx vyrobeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) 10 xxx xx uplynutí xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx zařazen xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx,
x) 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxxx x §108 x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x §108 odst. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x), xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné,
e) 5 xxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 3 x 4, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokladu podle §108 xxxx. 1 xxxx. f), xxxx
x) 5 xxx od xxxxxx skutečnosti podléhající xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Údaje evidované x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx po xxxx
x) 10 let xx doby ukončení xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx ode xxx xxxxxx státního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx,
x) 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx cizinec xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) 5 xxx xx xxxxxxxx xxxx platnosti cizineckého xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
x) 5 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx případech.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx informaci x cizinci údaje xxxxxxxx xx xxxxxx §158 xxxx. 5, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx totožná x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx §158 odst. 2 x 3 xxxxx xxxxxxxxxx dobu 30 xxx.
(6) Xxxxxx-xx doba xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2, 3, 4 xxxx 5, xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx.24)
Účinnost xx 1.1.2003 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§161
Xxxxxx xxxxxx vykonávaná xxxxxxx x místní xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx správních xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx policie
a) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx policie,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké x pohraniční xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx cizinec xxxxxx x xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx nemusí xxxxxx xxxxx, podle místa, xxx xx převážně xxxxxxx.

§161x

Xxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace získané xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxx oprávnění k xxxxxx xx xxxxx xxxxxx ministerstvo, x xxxxx být xxxxxxx xxx zahájení xxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxx.

§161x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§162

§162 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 31.8.2007 (xx xxxxxx x. 170/2007 Xx.)
§163
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx policie
Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) zabezpečuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu,
c) xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx oblastních ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cestou,
e) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx průvozu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postup20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vyřizuje xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx obrazové xxxxxxx xxxxxxx x snímá xxxx daktyloskopické otisky x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx předání podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx totožnosti xxxxxxx,
x) xx správním xxxxxx
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§164),
2. xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx,
4. rozhoduje x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. a) x x),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx evidence,
i) xxxxxxxxx informační systémy xxxxx §158 v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx doklady (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vstupu xx xxxxx xxxxx §122,
x) xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx podle §108 xxxx. 2,
n) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx,
x) vydává xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle §11x,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx §180e.
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§164
Xxxxxxxx ředitelství služby xxxxxxxxx x pohraniční xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx pobytovou xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx případech současně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx [§9 xxxx. 1 xxxx. b) x xxxx. 6],
x) xxxxxxxxx o odepření xxxxxxxxxxx z území,
e) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 5 x 6, xxxx x pobytu xx 90 dnů podle §26 xxxx. 5 x 6, x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů; xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a doby xxxxxx na krátkodobé xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx příkaz,
f) xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx rozhodování x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ministerstvu xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu x xxxxxxx x povolení x trvalému pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie,
h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1,
i) xxxxxxxxx x vydání x xxxxxx cizineckého xxxx xxxxxxxx podle §113 xxxx. 1 xxxx 2,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x správních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x hrazení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx16a), x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxx §158 odst. 1 x rozsahu xxx působnosti,
n) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx činnost v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx kontrolu,
q) rozhoduje x xxxxxxxxxx potvrzení xxxxx x datu x xxxxx xxxxxx xxxxxxx na území (§180x),
x) xxxxxxxx opis x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx obrazové xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky v xxxxxxxxxxx s prohlášením xxxx xx neplatné, xxxxxxxx vyhoštěním, xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, zjišťováním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vyplývajícího z xxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo x souvislosti s xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany,
t) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx o oprávnění x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,
x) ověřuje xxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. x),
x) vydává xxxxxxxxx x zadržení xxxxxxxxxx dokladu podle §117,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx cizinec xxxxxxxxx sňatek x xxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; x části x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx ostrahu xxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) provádí xxxxxxx cizinců mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x střežení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x lékařskému xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x účelem xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx a xxxx,
x) xxxxxxxxx x vydání x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti x xxxxxxxxxxx pasu xxxxxxxx xxxxx §113 odst. 3 a 4,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xxxxx §113 odst. 1 x 2,
e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, zda vycestování xxxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx úkolů podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), f) xx h), x) xx x) x x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x prodloužení xxxx pobytu na xxxxx k xxxxxx xx 90 dnů x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x o udělení, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxx výjezdního xxxxxxx.
(4) Referáty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x), j), x), o), x), x), t), w), x) x x). Xxxx rozhodují o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 5, víza xx 90 dnů xxxxx §26 odst. 5, xxxxxxxxxx víza, x xxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx víza, x xxxxxx cestovního xxxxxxx totožnosti, o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx veřejná xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 odst. 2.
(5) Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx pobytu je xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d), h), x) x), x), x), x), x) x w) xx x). Dále xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx cestovního průkazu xxxxxxxxxx, o ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, k xxxxx xx vízum xxxxxxxxxx, x posuzuje, zda xxxxxxx listina podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx podle §108 xxxx. 2.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§165
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx x xxxxx působnosti xx xxxxxx vstupu a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
x) vykonává xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x), §67, §87x xxxx. 3 x §87x odst. 2,
d) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území x xxxx xxxxxxxxxxxx x území x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§166

Xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx mezinárodního práva.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx státní xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem xxxxxxxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx.

Účinnost od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§167
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x) x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx vyžadovat opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,
x) snímat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pořizovat xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x prohlášením xxxx za neplatné, xxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. cizince xx účelem zjištění, xxx se xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxx xxxx xxxxxx osob xx xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx cizinci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx knihy,
g) xxxxxxxx osobní prohlídku x prohlídku xxxx, xxxxx tak stanoví xxxxx xxxxx,
x) zapsat xx cestovního xxxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu16a),
j) použít xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) k xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx neuzavřel sňatek x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx,
x) xxxxxx daktyloskopické otisky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5a) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx2).
(2) Xxxxxxx-xx policie xxxxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxx x orgány xxxxxxxxxxxxx x zaměstnavatelů xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx oprávněna xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
Xxxxxxx řízení
§168
Ustanovení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx24a) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2, §9 (s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 5), §11, §19 xxxx. 1, §22, 24, 26, 29, 29x odst. 2, 30, 33, 36, §37 odst. 1 xxxx. x), §38 xxxx. 1, §40, 41, 49, 50, §53 xxxx. 2, §61, 92, 115x, §122 odst. 1 x 2, §124 (x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §124 xxxx. 3), 129, 148, §154 odst. 2, §155 xxxx. 1, §180, 180x, 180x x 180e.
Xxxxxxxx xx 26.6.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§169
Xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx ve xxxxx xx 180 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx doručí xxxxxxxxx xx úřední xxxxx zastupitelského úřadu xx xxxx 15 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx úřadu.
(2) Xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx bezodkladně, xxxxxxxxxx xx xxxx:
x) xx xxxxx 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxx 180 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) ve xxxxx 270 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) ve lhůtě 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, povolení x trvalému xxxxxx xxxxx §69, je-li xxxxxx podaná na xxxxx, povolení x xxxxxxxxxxx pobytu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §87g x 87x.
(3) Xxxxxxx xx povinen xx xx vyzvání xxxxxxxx xxxxxx řízení.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vstupu xx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. f), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 anebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x povolení x trvalému pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(5) X správním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx; nemůže-li xxxxxxx v této xxxxx rozhodnout, xx xxxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx důvodů xxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění lze xxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx ode xxx oznámení tohoto xxxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mladšího 18 xxx, činí xxxxx xxx xxxxxxxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.
(7) Usnesením se xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx cizinec
a) xx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 nepřevezme xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxx §74 xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxx nesdělí, xx převzetí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, nepřevezme xxxxxxxx x pobytu ve xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nezávislé xx xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx území, xx x tomu xxxx xxxxx §69 xxxx. 2 xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx, xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx pobytu na xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 14 xxx.
(9) Xxxxxx-xx po xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podané xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxx skutečnosti, xxx xx xxxxx xxxx důvodem xxxxxxxxx xxxx žádosti, toto xxxxxxxxxx, xx-xx nepravomocné, xx zruší.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§170
(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx víza, xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Zastupitelský xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x odůvodněných případech xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx §22 xxxx. 5 nebo xxxx k pobytu xx 90 xxx xxxxx §26 xxxx. 5 xxxxxxx vyřídí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx o udělení xxxx x xxxxxx xx 90 xxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx vyřídí xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a), xxxxx sám není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx 14 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxxxx xxxxxxx xx lhůtě do 30 dnů ode xxx podání xxxxxxx.
(5) Xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí (§30 xxxx. 2) xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 120 dnů xxx xxx podání xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a vysokých xxxxxxx xxxx konzervatořích x Xxxxx xxxxxxxxx x Akademii xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx do 90 xxx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xx 7 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; žádost x xxxxxxxxxxx platnosti xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na území xxxxxx xxxxxxx do 30 dnů.
(8) Řízení xxxx xxxxxxx se xxxx x českém xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přiložit xxxxxxxxxxx ověřený xxxxxxx.25)
(9) Xx ukončení xxxxxx xx xxxxx vyznačí xx cestovního xxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx žadateli xxx podání xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, anebo xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§170x
(1) Xxxxxxx se Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Komise xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vnitra.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx členy xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx bezúhonný x spolehlivý. Xxxxxxxxxxxx xxx ustanovení členem xxxxxx je dále xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx právnického xxxxx získané xxxxxx xxxxxxxxx studia v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,
x) xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozhodování komise,
b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x schválení narovnání xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx xx jednání, xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, mohlo ohrozit xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) jehož xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, v xxx xxxx být rozhodnuto, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 5 xxx, nebo bylo x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, rozhodnuto x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a od xxxxxx rozhodnutí ještě xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx by jednání, xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx, xxxx by nebyl xxxxxxxx.
(5) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx vnitra xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxx o vydání xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
(6) Podmínku xxxxxxxxxxxxx nesplňuje xxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uznán xxxxxx x xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx uvedl xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mu xxxxxxxxxx xxxx zatajil, xx xxx povinnost xxxxxx xxxx uvést, úmyslně xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx údaj zatajil xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx výpověď xx správním xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx pořádku,
c) proti xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zabezpečování xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti44) xxxxxxxxxx xxx, xx zprostředkoval xxxxxxxxxx xxx povolení xxxx umožnil xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxx zákona.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(8) Předseda xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx senáty xxxxxx, xxxxxxxx členy xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx předsedy xxxxxx.
(9) Komise xxxxxxxxx xxxx jednací řád. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx svém xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§170x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§170b

(1) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze podat xxxxxxxx ke xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; většina xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx v ministerstvu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, mohou xxx xxxxxxxx úřední xxxxx zaměstnané x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu.

§170b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 382/2008 Xx.)
Xxxxxx xxxxxxx
§171
(1) Z xxxxxxxxxxx soudem jsou xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx,
x) rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx zahájením řízení x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neoprávněně,
d) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Jde-li o xxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou z xxxxxxxxxxx xxxxxx vyloučena xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx platnosti předchozího xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§172
Xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx26) xxxx xxx xxxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x posledním xxxxxx nebo xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Zmeškání xxxxx nelze prominout.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx být podána xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx odkladný xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xxx xxxxxxx vyhoštěn x xxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx na území xx vízum xxxx xxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§173
Xxxxxxx, jemuž xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx něm x xxxxxxxxxx x území xxx víza.
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 30.6.2008 (xx xxxxxx x. 124/2008 Xx.)
§174
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxx zachovalého xx xxx účely xxxxxx xxxxxx považuje cizinec, xxxxx xxxx
x) xx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx byl pravomocně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) v xxxxxxx cizího xxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Rejstříku trestů xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx jednání, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Trestní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx 6 xxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, v nichž xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxx než 6 xxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx nevydává, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§174x
Xxxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, xxxx xxx, xxxxxxxxx stav, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vztahů, ekonomické xxxxxx, společenské a xxxxxxxx xxxxx navázané xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx, xx xx osobou xxx státního xxxxxxxxx, xx státu xxxx xxxxxxxxxx trvalého bydliště.
§174a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§175
Xxxxxxxxxx tohoto zákona xx použijí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§176
Xxxxxxxxx péče po xxxx xxxxxxxxx cizince
(1) Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxx
x) neodkladná, při xxxxxxx, xxxxx
1. bezprostředně xxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx trvalé chorobné xxxxx,
4. xxxxxx náhlé xxxxxxx x xxxxxx,
5. xxxxxxxxx změny xxxxxxx x xxxxxxx postiženého, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jeho okolí, xxxx
6. xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,
x) v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx poskytnutou xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx §134 xxxx. 2 xxxxx xxxx, x to x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxx x zařízení, xxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx zařízení, se xxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx smlouvu x poskytování xxxxxxxxx xxxx; to xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.
(4) Způsobil-li xx xxxxxxx v době xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx svévolně, má xxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx x zpět.
(5) V xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx o mezinárodní xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajišťuje xxxxxx nákladů
a) xxxxxxxxxxxx xx cizince xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) policie x xxxxxxxxx případech.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§176x
Xxxxxx pobytu cizince x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Cizinec, který xx v xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu2) umístěn x xxxxxxxxxx středisku x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx letiště, si xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pobytem x xxxxx středisku až xx xxxxxxxxxxx mimo xxxxx x vlastních xxxxxxxxxx.
(2) Cizinci xxxxxxxxx x odstavci 1 xx poskytne xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx onemocněním, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Nemůže-li xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx, xxx i xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx-xx xxxxxx úhrada xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Úhradu xxxxxxx zajišťuje ministerstvo.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§176x
Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx předání xxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx průvozu xxxxxxxx xxxxxx (§152 x 153) se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cizince xx účelem správního xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx se zajištěním xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx započítávají xxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zajištění cizince xx doby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx smluvního státu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx průvozu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx průvozu xxxxxxxx cestou podle §152 a 153 xx hradí xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx cizince xxxxxxxx, xxxxxxxx zajištění jeho xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xx nákladů zahrnou x náklady spojené x xxxxxxxx provedeným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxx.
§176x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

§176c
Úhrada xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx průvozu
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěním cizince xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx průvozu xxxxxxxx xxxxxx (§152 x 153) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx započítávají xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo průvozu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 x 153 xx xxxxx pouze xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx na xxxxx pobývá a xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx na xxxxx jiného xxxxx, xxxxx xxxxxxx převezme, xxxxxxxx zajištění jeho xxxxxxx přes xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. V xxxxxxx případě xx xx xxxxxxx zahrnou x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx územím xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
§176x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§177

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx prokázání xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x roku xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx záznamem xxxxxxx x údaji, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§178
Xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx
Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxxxx cizinec starší 15 let, xxxxx xx xxxxxxx projevit xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§178x
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§178x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x účinností xx 27.4.2006

§178x
(1) Xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxx8e), xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajišťovaných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx družstva xxx xxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatelem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx, xxxxx cizince xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx potřebuje povolení x xxxxxxxxxx8e), zelenou xxxxx nebo modrou xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx cizinec x xxxxxxxxx společníka, statutárního xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Povinnosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx obdobně.
§178x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§178x

Xxxxxx mocí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Udělením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a) xxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§178x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx x. 41/2009 Xx.)
§179
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx vycestování
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, že xx osobou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx svého posledního xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx skutečné xxxxxxxxx xxxxx újmy xxxxx xxxxxxxx 2 x že xxxxxx xxxx xxxx ochoten x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem, xxxx xxxxx posledního xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Za xxxxxx xxxx xx podle xxxxxx zákona xxxxxxxx
x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx smrti,
b) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zacházení xxxx xxxxxxxx,
x) vážné ohrožení xxxxxx nebo lidské xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) pokud xx xxxxxxxxxxx cizince bylo x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx
x) se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx trestného xxxx xxxxx lidskosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujících xxxxxxxxxx x těchto trestných xxxxxx,
x) spáchal zvlášť xxxxxxx xxxxxxx xxx,
x) xx xxxxxxxx činů, xxxxx xxxx x xxxxxxx se zásadami x xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx cizinec
a) xx spáchání xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx nebo xx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo
b) xx mimo území xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx od trestných xxxx uvedených x xxxxxxxx 3, xxxxxxx-xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx občanství xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště s xxxxx vyhnout xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, za xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxx, za něž xxx x České xxxxxxxxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 4 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxx xx 60 xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxx, že přijetí x xxxxx státě xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx víza [§33 xxxx. 1 xxxx. a)].
Účinnost xx 24.11.2005 xx 31.12.2006 (do xxxxxx x. 112/2006 Xx.)
§180
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ověření
(1) Xxxxxxx ověřuje xxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby.
(2) Xxxxxxx se xxxxxx xx úředním xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvede xxx jméno, příjmení, xxxxx xxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx název, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx svým xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx oprávněné xxxxx (statutárního xxxxxx). Xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x zvaném xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxxxx xxxxx, xxx, xxxxx x rok xxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx cesty x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x ověření xxxxxxx.
(4) Xxxxxx fyzická xxxxx xx povinna dostavit xx xx xxxxxxx xxxxx pracovní den xxx dne xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xx dohodě x xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozvání. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Policie xxxxxx xxxxxxx pozvání,
a) xxxxxxxx xxxxx cizinec xx evidován x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §15,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx závazek xxxxx §15 nebo xxxxxxxxx xxxxx §100,
d) při xxxxxxxx důvodu podle §9 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx n),
e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nečitelně, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx neuzavřela xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění ačkoliv xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxx učiní.
(6) Na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x pozvání xxxxxxxx xxx, xx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §13,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši 0,25 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx potřeby za xxxxx xxx xxxxxx xx území, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx doklad o xxxxxxxx cestovního zdravotního xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx prohlásí, že xxxxxx xxxxxxxxx uzavře xxxx vstupem xxxxxxx xx území, anebo xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxx 4 disponuje xxxxxxx xxxxxxx 30&xxxx;000 EUR,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x vycestováním xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxx vlastní, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu.
Prokázání schopnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) až x) nezbavuje zvoucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx závazku přijatého x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zvoucí xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxx důvodu pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx policie xxxxxxx xx pozvání.

§180b

Identifikační xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx průkaz je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušníkům xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx cizinec ve xxxx 15 až 18 let, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odpovídající za xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx platného xx xxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx cizinec mladší 18 let xx, xxxx x případě, xx xx osobou xxx xxxxxxxx občanství, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx bydliště, x to po xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx i xxxxxxx mladší 18 xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx bez doprovodu xxxx, xx xxxxxxxxxxx xx území9c).

§180c vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.11.2005

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§180x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu cizince
(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxxx datum x xxxxx xxxxxx xx území (§4 xxxx. 3), na xxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxx xxxx nebo xx krátkodobé xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství4a).
§180d vložen xxxxxxx předpisem č. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§180x
Xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx vstupu xxxxxxx xx území
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx požádat xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx mu byl xxxxx §9 xxxx. 1, 2 xxxx 3 odepřen xxxxx xx xxxxx.
(2) Žádost x xxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizinec xxxxxxx xx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx odepření xxxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx soulad důvodu, xxx xxxxx xxx xxxxxxx odepřen vstup xx území, x xxxxxx xxxxxxxxxxx x §9 odst. 1, 2 xxxx 3.
(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx služby cizinecké x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě do 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§180x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

§180x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx je x xxxxx xxxxxx xxxxxx pojem "manžel", "xxxxxxxxxx" xxxx "xxxx xxxxxxx", xxxxxx se xxx i xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx jednoho x partnerů nebo xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx vstoupila xx úředně potvrzeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dvou xxxx xxxxxxxx pohlaví.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx potvrzené xxxxxx xxxxxxxxxxxx dvou xxxx xxxxxxxx pohlaví xxxxx odstavce 2.

§180x xxxxxx právním předpisem x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§180x
Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx českého xxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx10a).
§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. s xxxxxxxxx od 1.9.2008

§180x

Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §9 odst. 1 xxxx. x), x), x) nebo x).

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx výjezdním příkazem, xxxx-xx zahájeno xxxxxx x vyhoštění cizince x území xxxxx xxxxxx zákona.

§180h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§180k

Působnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xx xxxxxxxxxx působností.

§180k xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 247/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

HLAVA XIX

ZMOCŇOVACÍ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Zmocňovací xxxxxxxxxx

§181

Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství6a) xxxxxxxxx xxxxxxxx, že

a) xx xxxxxxx se xxxxxxx vízové povinnosti xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx víza,

b) cizinec xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx nařízení; x xxxxxxxx vymezí xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Účinnost od 1.9.2006 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§182
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) náležitosti xxxxxxxxxx x počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx26b), xxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxx v tranzitním xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xx území pouze xx základě uděleného xxxxxxxxxx xxxx,
x) výši xxxxxxx xx ubytování, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx cizince xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx vyhoštění,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx pořizování x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně postupu xxx pořizování xxxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx obličeje xxxx pořízení xxxxxx xxxxx xx pravé x xxxx ruce.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělením xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 31.8.2008 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§182x
Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdraví, x xxxxxx nemocí x postižení, které xx mohly závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§182x vložen právním xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. x účinností xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

§182b

Policie xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, odcizených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pasů, xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx ztráty xxxx odcizení těchto xxxxxxx. Obdobně policie xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx jednacího xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§182x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.4.2006

Xxxxxxxxx ustanovení

§183

(1) Xxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných x xxxx zahájení xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx učiněná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx víza x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu se xxxxxxxx za xxxxxxxx x pobytu.

(4) Kde xxxx xxxxxxxx hovoří x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx přechodný xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx dobu platnosti x něm xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxx předpisy xxxxxxxx v době xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx dobu xxxxx §160 odst. 5. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx uchovávací xxxxx xxxxx podle §160 xxxx. 5 xxxx xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx evidovaných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyznačena, xxxxxxxxxxxx xxxx evidenční xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24) x xxxxxxxxx nemající archivní xxxxxxx zničí.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx evidenčních xxxxx xxxxxxx jejich provozovatel xx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(8) Platnost xxxxxxxxxx x xxxxxx pobytů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dotčena. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlády x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx po xxxx 24 xxxxxx xxx xxx účinnosti tohoto xxxxxx.

§184

§184 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§184x
Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx závazků, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Úmluvy x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx mezinárodní smlouvy x xxxxxxxx právech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Ústavy Xxxxx republiky, a x xxxxxxx zejména xx ustanovení čl. 23 xxxx. 2 a 3, čl. 24 odst. 1 a 2 Xxxxxx se zavazuje xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. ledna 2000 xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Úhrada xxxx xx provede xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.
§184x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2001 Xx. x účinností xx 1.7.2001
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
XXXX XXXXX
Xxxxxx xxxxxx x Policii Xxxxx xxxxxxxxx
§185
Xxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 26/1993 Sb., xxxxxx x. 67/1993 Sb., xxxxxx č. 163/1993 Xx., xxxxxx x. 326/1993 Xx., zákona x. 82/1995 Sb., xxxxxx č. 152/1995 Xx., zákona č. 18/1997 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx č. 186/1997 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu č. 138/1999 Xx., zákona x. 168/1999 Xx. x xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx "x pobytu xxxxxxx".
2. §15 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 6) xxx:
"§15
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhoduje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vyhoštění,6) xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx dopustil xxxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx o správním xxxxxxxxx,
x) xxxx zahájeno xxxxxx x správním xxxxxxxxx x policista xxxxxx důvod pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,6)
c) xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) je důvod xx xxxxxxxx, že xxxxxxx neoprávněně vstoupil xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx zde xxxxxxxxxxx pobývá.
(2) Orgán, xxxxx rozhoduje o xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x správním xxxxxxxxx, xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxx do xxxx, než učiní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6)
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx nejdéle 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 může xxxxx xxxxxxx 48 xxxxx xx okamžiku xxxxxxx xxxxxx svobody. Xx-xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx x orgánem rozhodujícím x ukončení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Celková xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx být xxxxx xxx 48 hodin xx okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
6) Xxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX TŘETÍ

Novela xxxxxx x správních xxxxxxxxxx

§186

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx k xxxxxx č. 368/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., zákona č. 72/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 301/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., zákona x. 157/1998 Sb., xxxxxx č. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Sb., xxxxxx x. 166/1999 Xx., xxxxxx x. 167/1999 Xx. a xxxxxx x. 223/1999 Xx., xx xxxx takto:

1. X xxxxxxx 99 xxxxxxx a) xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".

2. X xxxxxxx 99 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přílohy xxxxx xx 15 let.".

3. X xxxxxxx 99 xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx včetně nadpisu xxx:

"Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.".

4. Položka 100, včetně xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 100

a) Povolení x xxxxxx xxxxxxx Xx 1 000,-

b) Povolení x pobytu cizinci xxxxxxxx 15 xxx Xx 500,-

c) Prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxx změny x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx (xx xxxxxx xxxxx) Xx 300,-

x) Vydání xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx za průkaz xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu x xx xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu.".

5. Xxxxxxx 101, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 101

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xx hraničním přechodu Xxxxx xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;500,-

x) Xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 1 000,-

c) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jednosměrného, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx vízum x xxxxxx xx 90 xxx uděleného xx xxxxxxxxx přechodu Xxxxx republiky xxxx xxxxxx zastupitelským úřadem Xx 200,-

x) Prodloužení xxxx pobytu xx xxxxx k pobytu xxx 90 xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx České republiky Xx 200,-

Xxxxxxxxxx:

Xx poplatků xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx:

x) Udělení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx vízum x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx. Za udělení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx cizince xxxxxx 15 xxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx cizinci, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, x udělení xxxxxxx víza xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx jeho platnosti.

Zmocnění:

1. Xxxxxxx orgán xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx položky xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx položky xxxxxxx, xxx-xx x udělení xxxxxxx víza na xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx letadla xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo je-li xxxxxxx vrácen zpět xx území České xxxxxxxxx xxxxxx cizího xxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) této xxxxxxx x v xxxxxxx, xx-xx prodlužována xxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx zpoplatňovaný úkon xxxxx xxxx xxxxxxx x moci úřední.".

6. Xxxxxxx 132 xxx 1 zní:

"1. Xxxxxxx

x) Xxxx x xxxxxx xx 90 dnů xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxxxxx Kč 800,-

b) Xxxx x pobytu xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx Kč 3000,-

c) Xxxx k pobytu xxx 90 xxx Xx 1500,-

d) Průjezdního xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xx 1200,-

x) Xxxxxxxxxxx víza xxx omezení xxxxx xxxx Xx 3000,-".

7. X xxxxxxx 132 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxx významným xxxxxx, osobám xxxxxxx 15 xxx nebo x důvodů zdravotnické x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

- udělení xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

8. Xxxxxxx 153 xxxxxxx x) xxx:

"x) x vydání Povolení x xxxxxx Kč 200,-".

ČÁST ČTVRTÁ

Novela xxxxxx x xxxxxxxx dokladech

§187

Zákon č. 216/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 150/1996 Xx. xx xxxx takto:

Ustanovení §5 xxxx. 3, §11 x §26 xx xxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

Novela xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§188

Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění zákona x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., zákona x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., zákona x. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Sb., xxxxxx x. 263/1992 Xx., zákona č. 24/1993 Sb., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx č. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Sb., zákona x. 216/1994 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., zákona č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., zákona x. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., zákona x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §120 xxxx. 2 xx za xxxxx "znovuobnovení jejich xxxxxxxx" doplňuje xxxxx x vkládají xx xxxxx "v xxxxxx x xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx x o xxxx xxxxxxxxxx".

2. Xx §200x xx xxxxxxxx xxxx §200x xx 200x, které včetně xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx x. 34x) xxx:

"Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x x xxxx xxxxxxxxxx

§200x

(1) Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "policie") xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu34e) x zajištění xxxxxxx, xxxx se cizinec xxxxxxx xx soud x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx návrhu nemá xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,34e) může xx cizinec xxxxxxx xx soud s xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 musí kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) obsahovat xxxxxxxx účastníků xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, uvedení xxxxxx, x čem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezákonnost xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx x něj xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4, §79 xxxx. 1) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx, x jakých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvání xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, jichž xx navrhovatel xxxxxxxx, x xxxx z xxx být patrno, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx důkazy, xxxxx xx dovolává, xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx obsaženy ve xxxxxxx odpůrce, xxxxx xx vydaného rozhodnutí xxxxxx.

34x) Zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§200x

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), x němž je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx; pokud xxxxxxxxxxx x xxxx podání xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx příslušný xxxx, x xxxxx xxxxxx xx sídlo xxxxxx policie, který xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgán policie, xxxxx vydal xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§200x

(1) Xxxxx xx podává x xxxxxxxxxxx soudu nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx x zajištění.

(2) Xxxx xx xxxxxx spisy, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týkají. Orgán xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx. Xx-xx návrh xxxxx prostřednictvím orgánu xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx spisy, xxxxx se navrhovatele xxxxxx x doručit xx xxxxx x xxxxxxx do 24 xxxxx příslušnému xxxxx.

§200x

(1) Xxxxxxxxx orgán policie, xxxxx xxxxx napadené xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx že nejsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§200x

(1) Xx-xx podán návrh xxxxx §200x xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxxxx potřebné pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx, xxx důvody xxxxxxxxx xxxxxx; důvod xxxxxxxxx nemůže xxx xxxxx. Xxxxxx provedené x řízení, jež xxxxxxxxxxx napadenému xxxxxxxxxx, xxxx soud vzít xx svá xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx ve svém xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx soud x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx-xx návrh zamítnut, xxxxx xxxxxx, pro xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§200x

Xxxxx-xx soud xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §200x xxxx. 2 x xxxxxx, xx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx trvání zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxxxxx. Xxx-xx návrh xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xx stejných důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§200x

(1) Xxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx urychlením.

(2) Xxxx xxxxxxxxx usnesením.

(3) Xxxxx usnesení soudu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx navrhovatele na xxxxxxx při xxxxxxx, xxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení bezprostředně xx xxxx vyhlášení. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxx, doručí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxx policie, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, je v xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx učinit xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxxxx zajištěn, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§189

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx

1. Xxxxx č. 123/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky.

2. Xxxxx č. 190/1994 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 123/1992 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

3. Článek X xxxxxx č. 150/1996 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 123/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

§190

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

x. x. Xxxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení §175 zákona č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx čl. X xxxx 125 xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx, která upravuje xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx na území, xxxx xxxxx na xxx x vycestování xxxxxxx z xxxxx, xxxxx vstoupila x xxxxxxxx před dnem 1. xxxxxxxx 2001.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 140/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 217/2002 Xx.)
Xx. IV
1. Držitel xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za cizince, xxxxxxx xxx povolen xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Držiteli xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tak xxxxxxxxxx xxx prvém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx považuje za xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx xx držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxx xx 180 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení dostavit xx xx policii x výměně xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx x povolení x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1.
3. Občan Xxxxxxxx xxxx,1a) který je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinen xx xxxxx xx 180 xxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx k výměně xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) který xx území xxxxxx xx xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 dnů, xx xxxxxxx ve lhůtě xx 180 xxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx ustanovení dostavit xx na xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu pro xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx1x) a na xxxxx pobývá na xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, je xxxxxxx xx xxxxx xx 180 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dostavit xx xx xxxxxxx xx xxxxxx vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx.
6. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; to neplatí x xxxxxx x xxxxxxxx deliktu, xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
7. Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx podaná xxxxxxx Evropské unie1a) xxxx účinností xxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx.
8. Žádost x xxxxxxxx x pobytu xxxxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
9. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx o xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx.
10. Xxxxxx x vízum x xxxxxx xxx 90 xxx podaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) před xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zahájení řízení.

2. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx podle §43; xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx.

3. Xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx předpisech xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, rozumí xx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Kde se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu, xxxxxx xx xxx vízum x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx a xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx.

5. Do xxxx xxxxxx účinnosti xxxx 39 uvedeného v xx. X se xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx vízum xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění k xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx,3a) xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx jeho xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxx víza podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx používat i xxxxxx, xxxxxxx však xx dni vstupu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii v xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Přechodná ustanovení

Čl. XX

1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů podaná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného soužití xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vyřídí xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Držitel xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx uděleno xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v §42a xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx povinen xx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005 xxxxxxxx xx na xxxxxxx x výměně xxxxxx xxxx xx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx víza xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxx režimu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005; do xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, přecházejí xx xxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2006.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx dosavadní právní xxxxxx.

Xx. XXIV vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2007

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 24.4.2008 (xx xxxxxx x. 140/2008 Xx.)
Xx. XXX
1. Řízení xxxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxxx 2008.
Čl. VII xxxxxx právním předpisem x. 136/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2006
Xxxxxxxx od 26.6.2006 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx x xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx studia xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xx území podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §42x xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Řízení o xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42x xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.
3. Řízení x xxxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §42x xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
5. Policie xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území podle §83 xxxx. 2 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx do 1 roku xx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx vyřídí xx xxxxx xx 180 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
6. Oprávnění x trvalému xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10a) do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se považuje xx xxxxx podle §65 odst. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 30 xxx.
7. Xxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx občanem Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
8. Občan Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx průkazu x povolení k xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx výměnu xx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx na xxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
9. Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx oprávněn x xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx vydaného xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, požádat x jeho xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx-xx průkaz xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx průkaz x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
10. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
11. Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x lze xxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007.
12. Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx. XX

Řízení xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, zahájená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, dokončí xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 230/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

Xx. VII

1. Xxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxxxxx xxx x biometrickými xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx vydání xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24. xxxxxx 2009.

2. X xxxxxxx, že xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x nosičem xxx x biometrickými xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2009, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx po xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx obsahujícím xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu s xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 140/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 25.4.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx, xx dokončí x xxxxx a xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Průkazy x xxxxxxxx x xxxxxx vydané podle xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx jej vydávat xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012.

4. Xxxxxx x udělení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a doby xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx k přechodnému xxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x kterém xxxx rozhodnuto xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011 x výjimkou xxxx 2, xxxxx xxxxxx účinnosti od 1.5.2011

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 326/99 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

140/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2001, x xxxxxxxx ustanovení §88 x §89, které xxxxxxxx xxxxxxxxx od 26.4.2001; §161, §163 x §164, které xxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2002

151/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správního

s účinností xx 1.1.2003

217/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx zákona x. 140/2001 Xx., xxxxx x. 329/99 Xx., o cestovních xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o cestovních xxxxxxxxx), x xxxxx x. 325/99 Xx., x azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 2/2002 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2, 5, 6, 9, §15x, části §17, 18, 19, 20, 31, 51, 56, 64x, 70, 78, §87x - 87t, xxxxx §88, 98, 103, 106, 108, 119, 120, 157, 158, 159, 160, 164, 168, 169, 171, 172, 173, §182x x xx. XX, xxxxx nabyly xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k EU (1.5.2004); s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3, 4, 17x, 18, §26x, 29x, 29x, xxxxx §78, 93, 94, 118, 158 x xx. XX, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx v rozhodnutí Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x postupném xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx hranicích pro XX (21.12.2007); xxxxx xxxxxxxxxx §1, který xxxxxx účinnosti xxxx, xxx xxxx XX xxxxxx Xxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.5.2004); §9, 124, 154 x 155 x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Rady EU x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x XX (1.9.2007)

222/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 359/99 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 48/97 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2004 x výjimkou §69x, 69x, 165, 176x, které xxxxxx xxxxxxxxx 31.7.2003; xxxxx §1, 6, 7, 8, 9, 17, 17x, 17x, 19, 20, 21, §30 xx 50, 51, 56, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 69x, 70, 75, 80, 81, 87x, 87x, 87x, 88, 98, 107, 114, 118, 159, 160, 163, 164, 169, 170, 173, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004); xxxxx §17x x 17x, 18, 26, 29x, 80, 180x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxx v platnost Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Belgickým xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou Německo, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007)

290/2004 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 326/99 Sb. xxxxxxxxxxx x částce x. 94/2004

436/2004 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2004

501/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx správního xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

539/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2004

540/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 141/61 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 29.7.2004 x xxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxx 23.8.2004

x xxxxxxxxx xx 6.11.2004

559/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 328/99 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 329/99 Xx., x cestovních dokladech x o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x cestovních xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx území XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

428/2005 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 24.11.2005 x xxxxxxxx §14, 29a, 80 x 158, které xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxx x xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Schengenu mezi Xxxxxxxxx královstvím, Spolkovou xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007), x ustanovení §169, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2006; §18 xxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX o vstupu x platnost Úmluvy xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx královstvím x provedení dohody xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na společných xxxxxxxxx xxx ČR (21.12.2007); §37, §46x x účinností xxx xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx XX x spuštění Schengenského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v XX (1.9.2007) a §157x xxxx. 11 xxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006

444/2005 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx x zákona x xxxxxx v xxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2007

136/2006 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

161/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x o xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.4.2006 x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 26.6.2006; některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxx xx státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX x vstupu v xxxxxxxx Xxxxxx podepsané xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou republikou Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody podepsané xxx 14.6.1985 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007) x některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX o xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x XX (1.9.2007)

165/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Sb., o xxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006 x xxxxxxxx §115 odst. 3 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x spuštění Xxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx x XX (1.9.2007)

230/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 89/95 Sb., o xxxxxx statistické službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

170/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx XX do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

379/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx zákona č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2007 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.9.2008, 1.1.2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích, stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx královstvím x provedení dohody xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007)

42/2008 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 326/99 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 13/2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2008

129/2008 Xx., x xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

140/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 25.4.2008

274/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Policii XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx účinnosti od 1.1.2011

306/2008 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

382/2008 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím trestního xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

42/2009 Xx., xxxxx xxxxx zákona č. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 13/2009

47/2009 Sb., xxxxx XX ze xxx 9.12.2008 xx věci xxxxxx na xxxxxxx §171 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona č. 161/2006 Xx.

x účinností xx 13.2.2009

197/2009 Sb., x certifikaci veřejných xxxxxxx x biometrickými xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 29.6.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

278/2009 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

424/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 100/2010 Sb., x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 30.12.2010

427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ČR x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.5.2011 x 1.1.2013

73/2011 Xx., x Xxxxx práce XX a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2011

224/2011 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 80/2011

303/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

341/2011 Xx., x Generální inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách, xxxxxx o specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Xx., x změně zákonů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

222/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území ČR x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 26.6.2012

234/2012 Xx., xxxxx XX xx xxx 24.4.2012 xx. xx. Xx. XX 23/11 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §171 písm. x) xxxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ČR a x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx protiústavnosti §171 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x x změně některých xxxxxx, ve znění xx 31.12.2010 (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 19.7.2012

494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 306/2009 Sb., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2013

103/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 325/99 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.5.2013 a 1.1.2014

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

312/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x xxxxx daňových xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

22/2014 Xx., xxxxx XX xx dne 12.11.2013 xx. xx. Xx. XX 22/13 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx části šesté xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 7.2.2014

101/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 24.6.2014

267/2014 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 586/92 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.12.2014

203/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ČR a x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 17.8.2015

204/2015 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx trestů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

314/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x azylu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 221/2003 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 18.12.2015

318/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 329/1999 Sb., o xxxxxxxxxx dokladech, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

191/2016 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx hranic XX x x xxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

456/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.6.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

222/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 15.8.2017 x xxxxxxxx xxxxx §158, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2018

16/2019 Xx., xxxxx XX soudu xx xxx 27.11.2018 xx. xx. Xx. XX 41/17 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákona x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.1.2019

176/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2019, 1.7.2020 x 1.1.2021

255/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx kancelářích x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x soudních xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

277/2019 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

165/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 1.10.2020

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

274/2021 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 2.8.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx (XXXXX) stanoveným Xxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 88 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1240

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 222/2016 Xx., x Sbírce xxxxxx a mezinárodních xxxxx x x xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (zákon x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 277/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 31.12.2022

240/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

279/2022 Xx., xxxxx XX xx xxx 19. xxxxxxxx 2022 xx. xx. Xx. ÚS 12/19 ve xxxx xxxxxx xx zrušení §129x odst. 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.9.2022

173/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 325/1999 Xx., o xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023 x xxxxxxxx §48, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024

278/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 20.9.2023

412/2023 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

454/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 65/2022 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx konfliktem xx xxxxx Xxxxxxxx vyvolaným xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2023 x 1.1.2024

31/2024 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx.

x účinností od 1.4.2024

89/2024 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx další xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x správě voleb

s xxxxxxxxx xx 1.1.2026

a xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx č. 2/2000 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 562/2006 xx xxx 15. xxxxxx 2006, xxxxxx xx stanoví xxxxx Xxxxxxxxxxxx x pravidlech xxxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxx xxxx (Schengenský xxxxxxxx xxxxx).
1x) Zákon č. 40/1993 Sb., x nabývání a xxxxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
1x) Smlouva x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
1x) Například Xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
1d) Xxxxxxx X x XXXX Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x změně xxxxxx č. 283/1991 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o azylu), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 310/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
3x) Xxxxx č. 221/2003 Sb., x dočasné xxxxxxx cizinců.

3x) Xxxxx č. 216/2002 Sb., x xxxxxxx státních xxxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x ochraně státních xxxxxx).
4) Xxxxx č. 49/1997 Sb., x civilním xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 189/1999 Xx.
4x) Xxxxxxxx Rady XX č. 2133/2004 ze xxx 13. xxxxxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatřovat otiskem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic členských xxxxx x kterým xx k xxxxxx xxxxx mění xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx a Společná xxxxxxxx.
5) Xxxxx xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5x) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx unie Xxxxxxxx, Xxxxxxxx republiky Xxxxxxx x Francouzské xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx mezi Belgickým xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxx 14. xxxxxx 1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5x) Xxxxx xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5x) Rozhodnutí Rady 2004/574/ES xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx se xxxx xxxx XX Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5d) §101 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx.
6) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx minimu.
6x) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 539/2001 xx xxx 15. xxxxxx 2001, xxxxxx se xxxxxxx seznam třetích xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x platném xxxxx.
7) §26 xx 32 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 163/1993 Xx.
7a) §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx.
7b) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pod č. 147/1947 Sb.
7b*) Xxxxxxxxxx Rady x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xx. X.3 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx týkající xx možnosti xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxx členském xxxxx (94/795/JVV).
7x) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
7x) Nařízení Xxxx (XX) č. 415/2003 ze xxx 27. xxxxx 2003 x xxxxxxxxx xxx na xxxxxxxxx xxxxxx udělování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxxxxx Xxxx 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 x xxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
8c) Xxxxxxxxxx Rady 2004/17/ES xx xxx 22. prosince 2003, xxxxxx se mění xxxx X xxx 1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a část X xxx 4.1.2 Xxxxxxxx příručky, x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx na doklad x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
8x) Xxxxxx x xxxxxxxxx Schengenské xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, Spolkové xxxxxxxxx Německo x Xxxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX/Xxx (99)13 ze xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxxx instrukce.
Rozhodnutí Xxxx 2004/17/ES xx xxx 22. xxxxxxxx 2003, kterým xx xxxx xxxx X xxx 1.4 Společné xxxxxxxxxx instrukce a xxxx X xxx 4.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxxxx požadavku xx xxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx jednotného xxxxxxxxx xxxx.
8x) Xxxxx č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
8f) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8x) Zákon č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx řád xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) Xxxxxxxx Xxxx 2001/40/ES xx dne 28. května 2001 x vzájemném uznávání xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
9x) §149 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx.
9x) Xxxxxxxx Rady 2003/86/ES xx dne 22. xxxx 2003 x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
9x) §2 x 3 zákona x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §26 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9f) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/114/ES xx xxx 13. prosince 2004 x podmínkách přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za účelem xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Směrnice Rady 2004/81/ES ze xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xx stali xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a spolupracují x xxxxxxxxxxx orgány.
9x) §232a xxxxxxxxx zákona.
9h) §171a xxxxxxxxx xxxxxx.
9i) §171a x 171d xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Xxxxx č. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 379/2007 Xx.
9x) Zákon č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) §37a xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 382/2008 Xx.
9x) §98 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 161/2005 Xx.
9n) §20a xxxxxx č. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx. x xxxxxx x. 492/2000 Xx.
9o) §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx.
10) §57 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10a) Zákon č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10b) Xxxxxxxxx §114 xxxxxx x. 561/2004 Sb.
10x) Xxxxx č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) §12 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 2/2002 Xx. a xxxxxx x. 165/2006 Sb.
11x) Vyhláška č. 326/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx ulic x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx, o náležitostech x xxxxxxxxxxxx budov x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přidělení čísel, xx znění vyhlášky x. 193/2001 Sb.
11x) §17a xxxxxx x. 94/1963 Xx.
11c) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §27 xxxxxx č. 592/1992 Xx., o pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., zákona x. 176/2002 Xx. x zákona č. 438/2004 Xx.
12a) §151 xxxxxx č. 500/2004 Xx.
12b) §150 xxxxxx č. 500/2004 Xx.
13) Směrnice Xxxx 2004/38/ES xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodně xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
13x) Například obchodní zákoník, živnostenský zákon, zákon č. 220/1991 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx komoře, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx komoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13b) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1612/68 ze xxx 15. xxxxx 1968 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxxxxxxxxxx.
13x) §32 xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
13d) §30 x 31 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
13e) §25 x §38 písm. x) zákona x. 155/1995 Sb.
13x) Například Xxxxxxxx Xxxx 68/360/EHS, o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx rodinných příslušníků xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
14) §116 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech.
15x) Xxxxxx 2 xxx 14 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 562/2006.
15b) Xxxxxxx X, xxxx X xxxxxxxx 3 xxxx. x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 562/2006.
15x) Článek 3 Xxxxxxxx Xxxx 2001/51/ES xx xxx 28. xxxxxx 2001, kterou xx xxxxxxxx xxxxxx 26 úmluvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 14. xxxxxx 1985.
15x) Zákon č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
15e) Xxxxxxxxxx zástupců xxxx členských xxxxx xxxxxxxxxxxx v Radě xx dne 25. xxxxxx 1996 x xxxxxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxxx (96/409/XXXX).
15x) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2252/2004 ze xxx 13. xxxxxxxx 2004 o xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx dokladech vydávaných xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
16x) §2 xxxx. 7 a §14a xxxx. 2 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 165/2006 Xx.
16x) §15 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx.
17) §200o x xxxx. občanského xxxxxxxx řádu.
17x) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 343/2003 xx xxx 18. února 2003, xxxxxx xx xxxxxxx kritéria x xxxxxxx xxx určení xxxxxxxxx státu příslušného x xxxxxxxxxx žádosti x xxxx podané xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxx x xxxxxxxx x členských xxxxx.
18) Zákon č. 119/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §1 xxxx. 2 a 3 xxxxxx č. 37/1989 Xx., o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů..
19a) §36 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon).
20) Xxxxxxxx Rady 2003/110/ES xx xxx 25. listopadu 2003 x xxxxxx xxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cestou.
20x) Nařízení Rady (XX) č. 871/2004 xx xxx 29. dubna 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx funkcí x Xxxxxxxxxxxx informačním xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx terorismu.
21) Xxxxx č. 329/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21a) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) Zákon č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §17 xxxx. x) xxxxxx x. 256/1992 Sb.
23x) Xxxxx č. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., x Vojenském xxxxxxxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x archivnictví, xx znění xxxxxx x. 343/1992 Xx.
24a) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24x) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
24x) Část xxxxx a třetí správního řádu.
25) Zákon č. 36/1967 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
26) §244 xx 250k xxxxxx x. 99/1963 Sb.
26b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru XXX/Xxx (99)13 xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxxx znění Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
27) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 810/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 o kodexu Xxxxxxxxxxxx o vízech (xxxxxx xxxxx).
28) §42 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 518/2002 Xx., zákona x. 315/2004 Sb., xxxxxx x. 134/2006 Xx. x zákona x. 176/2007 Xx.
29) Xxxxxxxx Rady 2005/71/ES ze xxx 12. října 2005 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
30) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x označení xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o přečíslování xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čísel a xxxxxxxxx potřebných x xxxxxxxxx čísel, ve xxxxx xxxxxxxx x. 193/2001 Xx.
32) Xxxxxxxx Xxxx 2009/50/ES x xxxxxxxxxx xxx vstup x xxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci.
33) Zákon č. 48/1997 Sb., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1408/71 xx dne 14. xxxxxx 1971 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx Společenství.
Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 883/2004 x koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.
34) §319 xxxx. 1 zákona x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2007 Xx.
35) Například xxxxx č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x některých xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x x xxxxxx činností souvisejících x poskytováním zdravotní xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x příspěvku na xxxxxx politiku zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 343/2003 xx xxx 18. xxxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxxx kritéria x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx.
38) §143 xxxxxxxxx xxxx.
39) §14a xxxx. 2 zákona x. 325/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx.
40) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1030/2002 ze xxx 13. června 2002, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx, xx xxxxx nařízení Xxxx (XX) x. 380/2008.
41) Zákon č. 251/2005 Sb., x inspekci xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
42) §27 xxxxxx č. 273/2008 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
43) §2 xxxx. x) zákona x. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
44) Zákon č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.
46) Xxxxx č. 153/1994 Sb., o zpravodajských xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 274/2008 Xx.
Xxxxx č. 341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
46) §75 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§15a xxxxxx č. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx znění xxxxxx x. 494/2012 Sb.
47) Směrnice Rady 2003/109/ES xx dne 25. xxxxxxxxx 2003 x právním xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků třetích xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx pobývajícími rezidenty.
48) §46a xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx. a xxxxxx x. 103/2013 Xx.