Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2008.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2008 do 31.08.2008.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
326/99 Sb.

 

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1
Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12
Prostředky k pobytu na území §13
Hraniční průvodka §14
Pozvání §15 §15a

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a
Dlouhodobé vízum §17b
Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18
Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19
Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b
Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu
Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31 §32
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34
Prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů §35
Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39
Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40
Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41
Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu
Povolení k dlouhodobému pobytu §42
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a
Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b
Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ve zvláštních případech §42g
Náležitosti k žádosti o vydání zelené karty §42h
Modrá karta §42i
Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §45 §46
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d
Zrušení a zánik platnosti zelené karty §46e
Zrušení platnosti modré karty §46f §47 §48 §48a §48b
Oddíl 4
Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49
Díl 5 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území
Výjezdní příkaz §50
Rozhodnutí o povinnosti opustit území §50a
Díl 6 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54
Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55
Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57
Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61
Zánik platnosti dlouhodobého víza §62 §63
Studium §64 §64a §64b
Hlava IV - Trvalý pobyt na území
Díl 1 §65
Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74
Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82
Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85
Díl 3 §86
Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt §87a §87b §87c
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území a zánik jeho platnosti a důvody pro zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie §87d
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e
Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f
Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j
Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k
Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m
Díl 3 - Potvrzení a průkazy
Potvrzení o přechodném pobytu na území §87n
Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie §87o
Prodloužení doby pobytové karty o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87p
Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87r
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87s
Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87t
Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y
Skončení platnosti průkazu §87z
Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93

Hlášení k pobytu držitele zelené karty §93a §94 §95 §96 §97
Hlášení změn §98
Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a
Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100
Domovní kniha §101
Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103
Povinnost dopravce §104
Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105
Povinnosti orgánů státní správy §106
Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112 §113

Cestovní průkaz totožnosti §114
Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115
Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a
Neplatnost cestovního dokladu §116
Zadržení cestovního dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a
Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b
Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e
Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f
Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a
Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121
Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122
Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123
Dobrovolný návrat §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území §123b
Finanční záruka §123c
Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a
Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128
Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129
Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150 §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153
Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIV - Správní delikty

Přestupky §156 §156a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §157
Společná ustanovení ke správním deliktům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162
Ředitelství služby cizinecké policie §163
Odbor cizinecké policie §164
Působnost ministerstva §165
Oprávnění ministerstva §165a
Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166
Oprávnění policie §167

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168
Odchylky od správního řádu §169 §170 §170a §170b
Soudní přezkum §171
Žaloba §172

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173

Trestní zachovalost §174
Přiměřenost §174a §175
Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176
Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a
Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b
Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c
Totožnost §177
Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d
Důvody znemožňující vycestování §179
Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a
Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b
Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c
Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d
Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e
Partnerství §180f
Úhrada nákladů spojených s výukou českého jazyka a zkouškou znalostí českého jazyka §180g
Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §182 §182a §182b
Přechodná ustanovení §183 §184 §184a
Část druhá §185
Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích
Správní poplatky §186
Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187
Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188
Část šestá - Závěrečná ustanovení
Zrušovací ustanovení §189
Účinnost §190
č. 140/2001 Sb. - Čl. II
č. 217/2002 Sb. - Čl. IV
č. 222/2003 Sb. - Čl. II
č. 428/2005 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV
č. 136/2006 Sb. - Čl. VII
č. 161/2006 Sb. - Čl. II
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
č. 379/2007 Sb. - Čl. II
č. 140/2008 Sb. - Čl. VII
č. 427/2010 Sb. - Čl. II
Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.

326

ZÁKON

ze dne 30. xxxxxxxxx 1999

o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXX CIZINCŮ XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxx použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x této xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,1a) xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.1b)

(3) Xxxxxx vstupu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx společenstvím1c) x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,1d) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 30.4.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§2
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis2) xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx,3)
x) xxxxxxx Českou xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx na xxxxx, x xxxxxxx, který xxxxxx xx území xx xxxxxxx uděleného xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx3a) xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX
XXXXX NA XXXXX
§3
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx hraniční xxxxxxx x místě x xxxx určeném x provádění xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Hraničním xxxxxxxxx xx rozumí
a) xxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, xxx je Česká xxxxxxxxx vázána, (xxxx xxx "mezinárodní smlouva") xxxxxx pro překračování xxxxxxxx hranic Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx vnější hranicí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,3b) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

1. bylo xxxx mezinárodní letiště xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu4) x

2. xxxxxxxxxxxx letiště xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx,3b)

x) vnitřní xxxxxxx3b) xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a paluba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx je x xxxxx prostoru xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§4
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx podrobit se xxxxxxxx kontrole bez xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic, xxxxx xx xxxxxxxx kontrola xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx překročit státní xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hraniční xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxx území. Xx xxxxxxx hranici xx xxxxxxxx kontrola xxxxxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.3b)
(2) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx otisku vstupního xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx dokladu.
(3) Provádí-li xxxxxxx hraniční kontrolu xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxx, xx tato kontrola x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úkony xxxxxx právní xxxxxx xxxx hraniční kontrola xxxxxxxxx xx xxxxx.

§5
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx území a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přímo použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).
(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) a xxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxx xxxxx zapsaných x xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx x nosiči xxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovanými x nosiči xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x cestovní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx na cizince, xxxxx xx mladší 15 xxx a xx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx podmínek xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je
a) přebírán xx orgánu xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx5),
x) xxxx xxxxx xxxxxxxx (§152), xxxx
x) xx území xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.
(5) Občan Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxx hraniční kontrole xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx unie cestovní xxxxxx xxxx nemůže-li xx jej xxxxxxxx, xxxxxxx mu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx občanem členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx jiným xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx hraniční kontrole xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx x skutečnost, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.
(6) Rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxx povinen xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vízum xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, vztahuje-li xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§7

§7 zrušen právním xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§9
Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxxxx odepře xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jestliže
a) xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad,
b) xxxxxxxx padělaný xxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x pobytu,
c) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx cizinec xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxx x zabezpečení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředků k xxxxxx xx xxxxx x x vycestování x xxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxx (§154),
x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstraňování xxxxxxx xx společných hranicích5a) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"), xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx vstup na xxxxx xxxxxxxxx států (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států"); xx neplatí, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pouze k xxxxxx na xxxxx,
x) xx xxxxxxx nebezpečí, xx by cizinec xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) je xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx pobytu xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu ohrozit xxxx bezpečnost xxxx x xxx narušit xxxxxxx pořádek anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, nebo
j) xx důvodné xxxxxxxxx, xx cizinec xxxx xxxxxx, která je xxxxxxx v seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§182a xxxx. 1) (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx").
(2) Cizinci, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx účelem převzetí xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxx policie xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x) xx j).
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx
x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
1. xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nesplňuje-li xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5,
2. xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
3. je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx závažnou xxxxxx,
4. xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo
5. xx-xx zařazen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zařazení xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxx evidence (§154 xxxx. 2), xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že by xxxx při svém xxxxxx xx území xxxxxxx bezpečnost státu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx unie,
1. x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),
2. xxxxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
3. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x něm narušit xxxxxxx xxxxxxx,
4. xx-xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxx, že xxxx důvodné nebezpečí, xx xx xxxx xxx svém xxxxxx xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxx bezpečnost nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odepření xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 písm. x). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b), xxxxx xxxxxxx příslušník xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxx, že xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx x odepření xxxxxx se xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění.
(5) Xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§10
§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx.

§11

§11 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§11x

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§12
Xxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx x xxxxx
(1) Xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx s vycestováním x xxxxx se xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx o xxxxxxxxx dopravy xxx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx xx xxxxxx xxxxx, nebo
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx vstoupit.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx
x) výpisem z xxxx vedeného x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx může xxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uvedené v xxxxxxxx 1, nebo
b) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx mezinárodně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx měně xxxx x xxxx volně xxxxxxxxxx xxxx.
Účinnost xx 1.1.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§13
Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
1. 0,5xxxxxxx xxxxxx existenčního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx6) (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xx 1 xxx xxxxxx, xxxxxxxx tento xxxxx xxxx vcelku xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx,
2. 15xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx, x xxx, xx tato xxxxxx xx xx xxxxx celý měsíc xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx x 2xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
3. 50násobku částky xxxxxxxxxxxx minima, jestliže xx xxxxx x xxxxx xx účelem xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxx přesáhnout 90 xxx, nebo
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx na území xxxx dokladu potvrzujícího, xx xxxxxx budou xxxxxxxxxx bezplatně.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxx vedeného x xxxxx znějícím xx jméno cizince, xx kterého xxxxxxx, xx cizinec může xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx výši xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx
x) jiným xxxxxxxx x finančním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx platnou mezinárodně xxxxxxxxx xxxxxxxx kartou.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xx území xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx státním xxxxxxx nebo právnickou xxxxxx, xx zajistí xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uhrazeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx). Xxxxx xxxxxx x závazku xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxx xxxxxxx existenčního xxxxxx x xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 6xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smlouvou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx 18 xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxx.

§14

Hraniční průvodka

Hraniční průvodkou xx xxxxxx evidenční xxxxxx obsahující údaje x xxxxx x xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x roku xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x xxxxx x číslu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx značku xxxxxxx, x nímž xxxxxxxx xx území, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx značku x státní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx barvu, xxxxx a místo xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, účel x xxxxx xxxxxx xx území.

Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§15
Xxxxxxx
X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx zavazuje, xx xxxxxx náklady
a) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx území xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx nemocného xxxx ostatků xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x pobytem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx z xxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§15x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxxx,
x) rodič, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxxxxxx 21 let, xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx 21 xxx xxxx takové xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx manžela občana Xxxxxxxx xxxx.
(2) Xx-xx xxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) studium, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xx xxxxxxxx občanem Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na budoucí xxxxxxxx,
x) se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nemoc xxxx xxxx, xxxxx
x) z xxxxxx dlouhodobě nepříznivého xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxxxxx x xx cizince, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx
x) je xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx
1. xx státě, jehož xx občanem, nebo xx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx dlouhodobý xxxxx, xxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx domácnosti,
2. xx xxxxxxx Evropské xxxx vyživovaný, xxxx
3. xx x sebe x xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx postarat xxx xxxxxx xxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxx
x) má x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx obdobný xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx x ním xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx se použijí x na xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a).

XXXXX III

PŘECHODNÝ XXXXX XX XXXXX

Xxx 1

Přechodný xxxxx na území

§16

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx přechodně

a) xx xxxxxxxxxx státních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx policií odepřen xxxxx na xxxxx,

x) xx překročení xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (§88).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx dnem x xxxxxxx překročení xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx území, xxxx dnem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xx státních xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx hranic.

Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§17
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x) xxx xxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, dlouhodobého xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx
x) xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§17x
Xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx xx
x) xxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxx X,
x) xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxx X,
x) vízum x xxxxxx xx 90 xxx - xxxxx xxxx X,
x) vízum xxxx A, X xxxx X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx držitele xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "jednotné xxxxxxxxxxx xxxxx").
Účinnost od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§17x
Xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxx vízem xx
x) xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx - xxxxx xxxx D,
b) xxxxx xxxx X nebo X+X xxxxxxx smluvním xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx i xx xxxxx jiného smluvního xxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx vízum smluvních xxxxx").
Účinnost od 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 129/2008 Xx.)
§18
Xxxxxxx může xxxxxxx xx území přechodně xxx víza,
a) xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx6a) x není-li x xxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlády [§181 xxxx. a)] stanoveno xxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxx x souladu x xxxxx použitelným právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx [§181 xxxx. x)],
x) xx-xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b)
x) je-li
1. xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. umístěn x policejní xxxx7) xxxx v zařízení xxx zajištění xxxxxxx (xxxx jen "zařízení") (§130); xxxxx cizinec xxxxxxxx může xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx cestovního xxxxxxx,
3. mladší 15 xxx xx dobu xxxxxxxxxxxxx, xxxxx přicestoval x xxxxx cizincem, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je zapsán, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx mladší 15 xxx xxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx pobývat xx xxxxx i xxx xxxxxxxxxx dokladu,
4. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx smluvního xxxxx x doba xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,
5. xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx který má xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x cestuje xx školní xxxxx x rámci Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xx seznamu xxxx xxxxxxx školou xx jednotném xxxxxxxxx7b), x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx žáků, xxxx x délka xxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxx,
6. rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 měsíce, xxxx
7. xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx postavením xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx7c) (xxxx xxx "xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx") x xxxx pobytu xx xxxxx nepřekročí 3 xxxxxx, xxxx
x) xx-xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxx x xxxxxx do 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx území, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx pobytu
(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x němuž se xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx cizinec
a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xx území xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x), f), x), x), x) nebo x),
x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k pobytu xx xxxxx (§13) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§15 a 180),
x) na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x území, xxxx
x) na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx posuzování přiměřenosti xxxxxxx přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xx území, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §181.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx výjezdního xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx pobytu xxxxx odstavce 2. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podle tohoto xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx").
Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§20
§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Xx.

§21

§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxxx xxxxx
§22
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx úřad Xxxxx republiky (xxxx xxx "zastupitelský úřad") xx xxxxxx cizince, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx jiného xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince k xxxxxx xx xxxxx xx dobu 5 xxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx na území xx xxxx 5 xxx,
x) xxx omezení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx 5 xxx.
(5) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx víza xxx xxxxxxxxx podat xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx7d). X xxxxx případě xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx policie.
(6) Žádost x udělení xxxxxxxxxxx xxxx je xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b). V tomto xxxxxxx vízum xxxxxxx x do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx policie.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§23
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxxx průjezdního xxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx,
x) xxxxxxxx doklad,
b) vízum xxxxxx státu, který xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx přes xxxxx státní hranice xxxxx z xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx oprávněn x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území (§13) x xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxxxx; to xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx obrazový xxxxxx xxxxxxx,
x) na požádání xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nemocí; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx požádat xxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 5 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx žádosti neuskutečněné xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, doklad xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxx xxxxx
§24
(1) Letištní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx čekání xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se stanoví xxxxx předpokládaného xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx na 3 xxxxxx.
(3) Letištní vízum
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
x) obousměrné xxxxxxxxx cizince xx xxxxxxx pobytu xx xxxx čekání xx xxxxxxx xxxx uvedený x letence.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx předpise xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 písm. x), xxxx x xxxxxxxxxx prostoru mezinárodního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx víza xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx cestovní doklad xxxxx.
Účinnost od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§25
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx doklad,
b) xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx cizinec oprávněn x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx bez xxxx,
x) fotografie; to xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx obrazový záznam xxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxxx spoj, který xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx
§26
(1) Xxxxx k xxxxxx xx 90 dnů xxxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Doba xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx 2 xxxx.
(3) Xxxxx x pobytu xx 90 xxx xxxxx xxxxxxxxx cizince xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx jednorázové, ke xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx opravňuje x xxxxxx xx území xx dobu x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx pobytu na xxxxx nesmí xxxxxxxxx 3 xxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx do 90 xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx přechodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7d). V xxxxx případě vízum xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 90 xxx je xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b). X xxxxx xxxxxxx xxxxx uděluje x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx policie.
(7) Xxx, xxx xxxxx x xxxxxx xx 90 dnů xxxxxx, x xxx xxxxx xxxx pobytu.

§26x

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx č. 278/2009 Xx.)
§27
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu do 90 dnů
(1) K xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xx cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx ověřené xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx (§13) x xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx cizince po xxxx xxxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx prokazující xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podezření, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) další xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx x xxxxx.
(2) X žádosti x udělení víza x xxxxxx xx 90 xxx za xxxxxx zaměstnání je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx8) xxxxxx Úřadem xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, náležitosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), b), x) x x) x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předkládat, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnání.
(3) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 90 dnů xx účelem xxxxxxx xx cizinec, který xx držitelem povolení x pobytu za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx8a), xxxxxxx předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x výzkumnou xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x).
(4) Xxxx vyznačením xxxx x xxxxxx xx 90 xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu na xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180x xxxx. 2. Žádá-li xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx k žádosti xxxxxxxx xxxxxx prohlášení, xx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 90 dnů xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx potvrzující, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§28
Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 5 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území x xxxxxxxx důvody, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx případy xxxxxxx x §180x xxxx. 2. Xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx (§13), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x území (§12) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx č. 278/2009 Xx.)
§29
Xxxxxxxxxxx platnosti x xxxx pobytu na xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx cizince xxxxxxxxx platnost xxxx x pobytu do 90 xxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx žádost podá x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx víza x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Policie xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x dobu xxxxxx na toto xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Doba prodlouženého xxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx součet xxxx předchozího x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx prodloužit, pokud xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxx shledány xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx důvodem žádosti xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx anebo xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§61).
(3) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx xx 90 dnů x xxxx xxxxxx xx xxxx vízum je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění po xxxx pobytu xx xxxxx; to neplatí, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx pojištěn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8b) xxxx pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) X žádosti x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx víza x xxxx pobytu xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xx xxxxxx cizince xxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx podá v xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x předloží xxxxxxxxxxx podle §25, x výjimkou xxxxxxxxxx. Xxxx prodloužené platnosti xxxx xx xxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na území xxxxxxxxxxxx 3 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx shledány xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx průjezdní xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxx jednotné xxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxx podmínky:
a) xxxxxxx není xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států,
b) není xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx x xxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, nebo v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx, do xxxxx xx být xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx vstupu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x
x) cizinec xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (§23, 25 x §27 odst. 1 x 2); jde-li x xxxxxxx xxxx xxxxx §26, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx8c), x něhož xxx uhradit xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §180x xxxx. 1 xx xxxx xxxxxx xx území všech xxxxxxxxx států x xx-xx být xxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx dále xxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx, xx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx smluvních xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxx 3 xxxxxx x průběhu 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx těchto xxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxx Česká xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx základě8d), omezit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx vydané Českou xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jiným smluvním xxxxxx
(1) Xxxxxxxx schengenské xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx území xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx, pokud x xxxx územní platnosti xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx smluvním xxxxxx
x) xxxxxxxxxx platnost x xxxx pobytu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vízum xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §29,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx (§13), xxxx
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z podmínek xxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx nebo Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx platnosti jednotného xxxxxxxxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx vízum xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.7.2008 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 382/2008 Xx.)
§30
(1) Vízum k xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxx policie xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx vyžadujícím xxxxx xx xxxxx delší xxx 3 měsíce.
(2) Xxxxx k pobytu xxx 90 dnů xx dále uděluje xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 xxxx xx xxxxxx xxxxxx žádosti o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí (§49).
(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx uděluje x xxxxx platnosti xx 1 xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx podle §42 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxx 3 pracovních xxx. Xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx opravňuje x xxxxxx xx dobu 30 xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx pominou. Xxxxxxx xx povinen xx xxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx vědeckého xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx žádosti x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxxx vízum xxxxxxxxx xxxxx xxxx X+X, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §29x odst. 1 x 3.
(6) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx je xx území xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx držitelem povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie8a), xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pobyt xxxxxxx xx území xxxxx než 3 xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.7.2008 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx x. 278/2009 Xx.)
§31
Xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx
(1) K žádosti x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxxx xxxxxxx předložit
a) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13),
d) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx zaměstnání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x). Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k zaměstnání x u kterého xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx k zaměstnání xxxxxx cizinec xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8e) podmínkou xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx x xxxxxxx víza x pobytu nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx výzkumu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie8a), xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x výzkumnou xxxxxxxxxx, xxxxx má sídlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu,
b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x),
x) písemné vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§42x xxxx. 1) o xxxxx xxxx pobytu xx území x
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 5.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 6.
(4) Xxxxxxxxx předložit doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území, xxx-xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx podnikání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8f), xx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu živnost xxxxxxx xxxx o xxxxxxx požádal.
(5) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxxx xx xxxxxxxx dále povinen xxxxxxxxx
x) doklad xxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) xxxxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x případě, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx cizince mladšího 15 xxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx cizinec xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy uvedené x §180i odst. 2.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Sb.

Účinnost xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§33
Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území
(1) Xxxxxxx udělí xxxxx x pobytu nad 90 dnů za xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §179 xxxx. 5,
x) xxxxx je xxxxxxx xxxx poškozeným x trestním řízení x xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx platnosti oprávnění x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67, 68 a §69 xxxx. 2, xxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxx na xxxxx, xxxx
x) xxxxx podal xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolení x trvalému pobytu, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx o udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxx 1 xx podává na xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx není možné (§120x).
(4) Xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxx platnosti víza x pobytu nad 90 xxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx území policie xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 roku; xxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx.
(6) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že překážka xxxxxxxxxxx x území xxxx; brání-li xxxxxx xxxxxxxxx překážka xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx prokázání xxxxxxxx xxxxxxx prohlášením.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx č. 278/2009 Xx.)
§34
Xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
X žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx jeho xxxxxxxxx x neuplynula-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx kopii xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x); nemůže-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xx xxxx xxxx nezávislých, lze xxxxx doklad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x),
x) doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxx-xx x cizince xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x),
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx přiznání odkladného xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. d).
Xxxxxxxx xx 1.7.2008 xx 31.12.2009 (do xxxxxx č. 278/2009 Xx.)
§35
Xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx území xx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů
(1) Xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx víza k xxxxxx nad 90 xxx, xxxxxxx xx xxxxxx cizince xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx stejný xxxx, pro xxxxx xxxx vízum xxxxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) X xxxxxxx x prodloužení xxxx pobytu xx xxxxx xx vízum x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x na požádání xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5 xxxx. x). X xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xx území xx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx povolení x zaměstnání, náležitosti xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 5 xxxx. b). Xxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištěn xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx8b) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx povinen xx xxxxxx policie předložit x xxxxxxx změny xxxxxx x fotografie.
(3) Xxxx pobytu na xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx důvod pro xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§37).
Účinnost xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§36
Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx
(1) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx víza x xxxx xxxxxx na xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §34 xxxx. x), x), x) x x) x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx policie x fotografie.
(2) Cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle §33 xxxx. 3, xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §34 xxxx. a), xxxxxx xxxx doložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx znemožňujících xxxxxxxxxxx x x případě xxxxx podoby xx xxxxxx policie předložit x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx víza x xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nelze xxxxxxxxxx, pokud policie xxxxxx důvod xxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxx (§38).
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx č. 278/2009 Xx.)
§37
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx víza x pobytu nad 90 dnů, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu,
b) xxxxxx účel, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, nebo
c) x xxxxxxx platnosti xxxx xxxxxx.
(2) Policie dále xxxxx platnost víza x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx víza xxxxx nepravdivé údaje xxxx k žádosti xxxxxxxxx padělané xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§167 xxxx. x)] xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x) x
1. cizinec xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepředloží xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
2. xxxxxx je xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxxx pasu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx o vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nepožádá,
d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxx státu, xxxxx xxx vydal, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxx x xxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 2,
x) xxxxxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2,
x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx uplatňující xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx svého xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx některého xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státu uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx z důvodů xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vstup x xxxxx cizinců xx xxxxxx xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxx xxxx x neprokáže xx ani xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxx platnosti xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx zruší xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx, xxxxxxx xxxxx x vycestování x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx lhůtě x území vycestovat.
Účinnost od 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§38
Xxxxxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Cizinec xx povinen požádat x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území xxxxxxxxx z důvodu xxxxx §33 odst. 1 písm. a) xxxxxxxxxx do 3 xxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx uděleného xxxxx §33 odst. 3 xxxxxxxxxx xx 5 dnů xx xxxxxx xxxxxx znemožňujících xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx víza ve xxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx anebo xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx žalobě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx-xx xx x zrušení xxxxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxxx §33 odst. 3, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) x xxxxxx xxxxxx znemožňujících vycestování.
(3) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území x xxxxx cizinci xxxxxxxx příkaz; cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vycestovat.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§39
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx vízum xxxxxxxxx xxxxx xxxx X+X xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx vízum xxxxxxxxx xxxxx xxxx D xxxxxxxxx cizince x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx obdobně xxxx xxxxxxxxx vízum (§22), x xx x průběhu 3 xxxxxx xx xxxx xxxx platnosti.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx x. 278/2009 Xx.)
§40
(1) Diplomatickým xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x pobytu xx 90 dnů xxxx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx cizinci xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx "Diplomatické xxxxx". Xxxxxxxxxxxx vízum lze xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx vízem se xxxxxx xxxxxxxx vízum, xxxxxxxxx vízum, xxxxx x pobytu xx 90 dnů xxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx jako "Xxxxxxxx vízum". Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pasu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výsad x xxxxxx.
(3) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx a fotografie; xxxx xxxxxxxxxx víza xx cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění po xxxx pobytu na xxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180x xxxx. 2.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx uděluje xxxxxxxxxxxxx xxxx.

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

Účinnost od 1.7.2008 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx x. 278/2009 Xx.)
§42
Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněn xxxxx cizinec, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx x xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 xxx.
(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dále oprávněn xxxxx manžel, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxx xxx za xxxxx xxxxxx xx xxxxx pobývá (xxxx xxx "xxxxxxx příslušník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx v §31 xxxx. 1 písm. x), x) xx x) a prokázat, xx je rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx je xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 odst. 5. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180x xxxx. 2.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxx člen personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx příslušník registrovaný Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.
(5) Xxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx odstavce 1, 2 nebo 4 xx xxxxxx xxxxxxx x žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxx xx zastupitelském xxxxx xx úředním xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx policii je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka, xxxxx xx držitelem xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvést xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx na území xx xxxx xxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx č. 382/2008 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného soužití xxxxxx xx xxxxx9c) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx je
a) manželem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) nezletilým nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx manželu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx náhradní xxxxxxx péče, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx manželem xxxxxxx xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cizinec x povoleným xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx x nezletilého xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu2); xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx podat xxxx xxxx xxxxx příbuzný xx xxxxxxxxx linii, x xxxx-xx takového xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx starším 65 xxx nebo xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx x sebe nedokáže xx xxxxxxxxxxx důvodů xxx xxxxxxxx, xxx-xx x sloučení rodiny x xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx byl xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx udělen xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydané xx xxxxx účelem xxxx cizinec xxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx podat na xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx, xx kterým xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx soužití xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx manželů, xxxxxxxx xxxx xxxxx x nich dosáhnout xxxx 20 let,
b) xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxx xxxxxx azyl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx cizinci, xx xxxxxx má být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, byl xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) jde x cizince xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).
(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx manžel xx nositelem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx na xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pobývá.
Xxxxxxxx xx 1.7.2008 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx č. 278/2009 Xx.)
§42x
Xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx
(1) K xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x e),
b) xxxxxx potvrzující xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx oprávnění xx sloučení xxxxxx, xxxxxxx byl udělen xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxx xxxxxxxxxxx xxxxx prokázat x jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pobytem xxxxxx xx území, xxxxx nejde x xxxxxxxx soužití xxxxxx x xxxxx rodičem, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx cizinec prokáže, xx tento xxxxxx xxxxxx x důvodů xx jeho vůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx měsíční xxxxxx rodiny po xxxxxxxx xxxxxx nižší xxx součet
1. xxxxxx xxxxxxxxx minim9d) členů xxxxxx a
2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xx bydlení zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny x nositelem oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx byl udělen xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), podána xx xxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx povinen k xxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).
(3) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 5.
(4) Před xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx území; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180x odst. 2.
Xxxxxxxx xx 1.7.2008 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na území xx oprávněn podat xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx. Na xxxxx xx rezident xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxx podat x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx vstupu na xxxxx.
(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie,
b) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180x odst. 2,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx součet xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, kterou žadatel xxxxxxxxx prokáže xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx uvedené x §4 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2 x 3 zákona x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x), x
x) xx xxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 odst. 5.
(4) X xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zaměstnání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k zaměstnání x x xxxxxxx xxxxx práce o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx zaměstná, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. a), d) x e). Na xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(5) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx rezidenta xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx s xxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx rezidentovi xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xx xxxxx tohoto xxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxx uvedené x §180i xxxx. 2, xxxxxx prokazující, xx xxxxxx měsíční xxxxxx žadatele x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [xxxxxxxx 3 xxxx. x)] xxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) žadatele x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx částky normativních xxxxxxx na bydlení xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx na bydlení xxxxxxxxx právním předpisem9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx částku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx posuzovaných xxxx; x dále xxxxxxxxxxx uvedené x §31 odst. 1 xxxx. x), d) x x). Xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
Xxxxxxxx xx 1.7.2008 xx 31.12.2009 (do xxxxxx č. 278/2009 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx území9f) xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx x xxx-xx x xxxxxxx podle §64, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx škole, xxxxxxx škole xxxx x konzervatoři, které xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx úplatu.
(2) X xxxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx povinen
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. x), b), x) a x),
x) xxxxxxxxx xxxxxxx rodiče, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx území, xx-xx xxxxxxxxx,
x) prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx (§13), xxx-xx x studium xx vysoké škole xxxx xxxxxxxxxx odbornou xxxxx; x ostatních xxxxxxxxx doklad x xxx, xx xxxxxxx xx pobyt xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hostitelská xxxxxxxxxx,
x) na xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 xxxx. 5.
(3) Xxxx vyznačením víza x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem studia xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx pobytu na xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx v §180x xxxx. 2.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 382/2008 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx9g) xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodování x xxxxx9h), xxxx
x) xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx organizováno nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx překročení xxxxxx hranice9i), xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx odhalení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx organizováním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx, xx spolupracuje x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x podezření xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx činu a xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx spáchání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Cizinec xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx schopen xx dorozumět, poučen xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Cizinci xx xxx xxx, xxx xxx poučen xxxxx xxxx xxxxx, poskytnuta xxxxx 1 xxxxxx xxx rozhodnutí, zda xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx pořádku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxx x xxx vést xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxx xxxxx xxxx xxxx xx řízení o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je součástí xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx potvrzením orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany2).
(4) X xxxxxxx x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xx-xx jeho xxxxxxxxx, x xx i xxxxx uplynula-li xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování xx xxxx xxxxxx xx území a xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany na xxxxx může dále xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
c) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xx péče
cizince xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), b) nebo x), předložit xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx jeho xxxxxxxxx, x to x xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx.
(6) Nemůže-li xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx spolupracovat x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx území zajistit xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.7.2008 xx 31.12.2009 (do xxxxxx x. 278/2009 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu
(1) Žádost x povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu8a) xx xxxxxxxx xxxxx xx zastupitelském xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx9j) x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 měsíce (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"). Výzkumnou organizací xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx škola9k) nebo xxxx výzkumná xxxxxxxxxx xxxxxxx do seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetích xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu9j). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné výzkumné xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j).
(2) X xxxxxxx pobytu xx území na xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxxxx výzkumu podat xx xxxxx policii.
(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xx výzkumný pracovník xxxxxxx xxxxxxxxx
x) dohodu x hostování9j),
b) náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. x) a x),
x) xxxxxxx závazek xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx vycestováním z xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx skončení platnosti xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x xxxx hrazeny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 odst. 5.
(4) Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx je výzkumný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, než xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180i xxxx. 2.
(5) Xx xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem vědeckého xxxxxxx xx držitel xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče považuje xx xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým pobytem.

§42i

Modrá xxxxx

(1) Žádost x xxxxxx modré xxxxx32) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e) xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu,

b) rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx pobývá xx území,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx §42c xx xxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, který xx xxxxx pobývá x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxxxx xxxxx x dočasný xxxxx xxxxxxxxx kategorií xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) cizince, který xx xxxxx pobývá xx základě xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx, xxxx

x) cizince, který xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxx34).

(2) Za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx řádně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx odborné vzdělání, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 3 xxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx modré xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx

x) na xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) jako xxxxxxx xxxxx xxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx podá ve xxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx na xxxxx.

(4) Xxxxx karta opravňuje xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci xx dobu x xx xxxxxxxx.

(5) Jde-li x výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci x xxxxx xx x regulované xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rozhodne o xxxxxx modré xxxxx xx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx35).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo v xxxxx uvedené údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x),

x) se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(7) Ministerstvo x xxxxx kartě x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "MODRÁ XXXXX EU".

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx platnosti, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xx 3 pracovních xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx držitele xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx prvních xxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxxxx změnami xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx držitel xxxx xxxxx podmínky uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx splňuje. Xx xxxxxxxx xxxx xxx pobytu xx xxxxx je držitel xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx modré xxxxx, xxxxxxxx pracovní xxxxxx, xxx xxxxxx bude xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx modré xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx jejího převzetí.

§42i xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§42x
Náležitosti x žádosti x xxxxxx xxxxx karty
(1) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x),
b) pracovní xxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx sjednanou xx xxxx nejméně xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx, xxxxx dále xxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výši 1,5xxxxxxx xxxxxxxx hrubé xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx,
x) jde-li x xxxxx regulovaného xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx povolání,
x) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx xx xxxxx pobýval xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. d).
(3) Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx vstupu xx xxxxx do xxxx, xxx xx xx xxxx bude xxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32), x xx požádání xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.
§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Účinnost od 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§43
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx uděluje xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx bude xxxxx xxx 1 xxx x trvají-li důvody, xxx které bylo xxxx vízum xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 382/2008 Xx.)
§44
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx podle §78; v průkazu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Cizinec, xxxxxxx xxxx vydáno povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxx (§42d) xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§42x) xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx vstupu xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx x převzetí xxxxxxx x povolení x xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx cizinci xxxxxxx xxxxxxxxxx pobyt xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx dnem xxxx xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx x povolení k xxxxxx xx §79 xxxx. 2 x §81 vztahují xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx 1 xxx,
x) 1 xxx, xxx-xx x přechodný xxxxx xx účelem xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx delší xxx 1 xxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx (§44 odstavec 1), xxxxx byl xxxxx nositeli xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx, xxxxxxx však xx 1 rok,
d) 2 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) odpovídající xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxx rezidentovi,
g) odpovídající xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxx xxxxx §42x,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx platnosti povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) 2 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x dosažení xxxxx pobytu, nejméně xxxx xx xxxx 6 xxxxxx.
Účinnost xx 1.7.2008 xx 31.12.2008 (do xxxxxx č. 382/2008 Xx.)
§44x
(1) Dobu platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx opakovaně xxxxxxxxxx, x xx
x) xx xxxx xxxxxxxxxx x §44 odst. 5,
x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §44 xxxx. 4 xxxx. x), b), x) xx x),
x) xx xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §44 xxxx. 1, xxxxx xxx vydán xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxx platnosti povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x),
x) xx dobu 5 xxx, jde-li o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 písm. x).
(2) Xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx studia xx xxxxx (§42x) lze xxxxxxxxxx opakovaně, xxxx xxxx xxxxxxx x 2 roky, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx odborné xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx. Pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxx odborné praxe, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx se §35 xxxx. 2 x 3, §36, §46 xxxx. 3 x 7 x §47 xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 1 xxxx. x), c) a x) x dále xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx pobytu na xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištěn podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8b) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx zdravotní péče xxxxxxx xxxxx způsobem. Xxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cestovní xxxxxx. Platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx prodloužit, pokud xxxxxxx shledá důvod xxx zahájení xxxxxx x zrušení platnosti xxxxxx xxxxxxxx (§46a).
(5) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výpisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xx netrpí xxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podnikání xx xxxx povinen předložit xxxxxxxxxx podle §46 xxxx. 7 xxxx 8. K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx je cizinec xxxxxxx x případech, xxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx9l), předložit xxxxxxxx xxxxxxx, dohodu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), d) x x).
(6) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx §42x xx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. a), b), x) x x),
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx dobu xxxxxx xx území; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx pojištěn xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8b) xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13), xxx-xx o xxxxxxx xx vysoké škole xxxx neplacenou xxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xx pobyt cizince xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx na xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx podává ministerstvu. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42e xxxx. 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx změny xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xx požádání předložit x fotografie.
(8) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výzkumný xxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §42x xxxx. 3 xxxx. x) a x) x xx požádání xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx závažnou xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prodloužit, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx zahájení řízení x zrušení platnosti xxxxxx xxxxxxxx (§46x). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x) až x) x xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka.
Účinnost xx 1.7.2008 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 382/2008 Xx.)
§45
(1) Cizinec, který xxxxx na xxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx, než xxxxx xx byl povolen, xx povinen xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu. Xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x případech xxxxxxxxx x §33 odst. 1 xxxx 3 x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx x §42 xxxx. 2.
(2) Cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx pobytu xx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx požádat xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za jiným xxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxx dlouhodobým pobytem xx xxxxxx společného xxxxxxx rodiny, xxxxx xx pozůstalou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny, xx xxxxxxxx požádat xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za jiným xxxxxx, xxxxxxxx
x) ke xxx xxxxx nositele xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx pobýval xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx; podmínka nepřetržitého xxxxxx neplatí, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx sňatku x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny xxxxxx xxxxxx občanství České xxxxxxxxx, xxxx
x) k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytem xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x nositelem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx ke xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 2 xxx a xxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 5 xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x doby xxxxxx manželství xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České republiky.
(5) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx potvrzující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,
x) doklad xxxxx §42x odst. 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; to xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx zdravotně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5), xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx.
(6) Oprávnění xxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxxxx uplynutím 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxx x xxxxxxxxx dlouhodobým pobytem xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx 1 xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx policii o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx pobyt za xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §46x xxxx. 1 xxxx. x) xx x).
Xxxxxxxx xx 1.7.2008 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 382/2008 Xx.)
§46
(1) Xxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 1, §33, 34, 37, 38, §55 xxxx. 1, §56, §58 odst. 3 a §62 xxxx. 1 vztahující xx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx. X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §42 xx cizinec xxxx xxxxxxx předložit doklad x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §180x xxxx. 2.
(2) Xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území x xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxx xxxxxxx §56 vztahující xx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx.
(3) Xxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx §55 odst. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), e), x) a x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1.
(4) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxx tohoto státu xxxxxxx pobyt xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx obdobně §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. x), e), h), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxx k pobytu xxx 90 xxx.
(5) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx na xxxxx (§42x) platí xxxxxxx §37, §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), x), x) a x), §56 odst. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx.
(6) K xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx a náležitosti xxxxx §31 odst. 1 xxxx. a), x) až x).
(7) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxxx potvrzení finančního xxxxx Xxxxx republiky x xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxx, xx nemá xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nedoplatek xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxx xxxxxx, k jehož xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9n) xxxx splácení xx splátkách. Není-li xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxxxx úřadem Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tuto skutečnost.
(8) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx podnikání xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8f) xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx list xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vydané xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx cizinec splňuje xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx x).
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 382/2008 Xx.)
§46x
Xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xx xxxxxx cizince policie xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného soužití xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx zruší platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx, xxxxxxxx
x) cizinec byl xxxxxxxxxx odsouzen za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) jiný xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyhoštění cizince xx svého území9a) x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx xxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státu uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx cizinců xx xxxxxx území,
c) xxxxxxx xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxx schopnost uhradit xxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx ji xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),
x) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx nemá xx xxxxx zajištěno xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdraví tím, xx trpí xxxxxxxx xxxxxx, pokud k xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) cizinec xxxxxx xxxx, xxx xxxxx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx, xx xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pokud účelově xxxxxxx manželství xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) požádal xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx důsledky tohoto xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Policie x rozhodnutí xxxxxxx xxxxx k vycestování x xxxxx x xxxxxxx udělí xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xx stanovené xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 382/2008 Xx.)
§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie7c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost Xxxxx xxxxxxxxx,
x) jiný xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx xxxx vyhošťování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx,
x) držitel xxxxxx xxxxxxxx neplní účel, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx ji xxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) držitel xxxxxx xxxxxxxx nemá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx posuzovaných xxxx [§42x xxxx. 3 xxxx. c)] xxxxxxxxxx částky živobytí xxxxxxxx posuzovaných xxxx9o), xxxx
x) stát, xxxxx xxxxxxxx tohoto povolení xxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxx k dopadům xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx držitele xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Při zrušení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx policie xxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx z hlediska xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx nebo rodinného xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rodinnému příslušníkovi xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx x x xxxxxxx, xx platnost xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx zanikla xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.
(4) Policie v xxxxxxxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§46x
Xxxxxxx platnosti povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území9f), xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx povolení podle §42x xxxx. 1,
b) xx to xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příkaz; cizinec xx povinen ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vycestovat.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxx-xx z xxxxxx uděleného xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na území.
(5) Xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území vydaného xxxxxxx podle §42e xxxx. 1 současně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx účelem ochrany xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §42x xxxx. 5; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx informuje.
(6) Ministerstvo x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x území x xxxxxxx udělí xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany na xxxxx xxxxx odstavce 5. Cizinec je xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§46x
Xxxxxxx platnosti povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxxx.
(2) Policie xxxx zruší platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) jiný xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup ve xxxx vyhošťování xxxxxxx x vyhoštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svého xxxxx9a) z důvodu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 rok xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování, x dále x xxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x pobyt cizinců xx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx zjištěno, xx xx výzkumný xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j), xxxx xxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválených xxx přijímání výzkumných xxxxxxxxxx xx třetích xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9j); xx neplatí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uzavřel xxxxxx o xxxxxxxxx9j) x xxxxx výzkumnou xxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxx seznamu xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx podle §42x xxxx. 3,
f) zjistí, xx náležitosti předložené x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo
g) výzkumný xxxxxxxxx xxxxxx účel, xxx který bylo xxxx povolení xxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx policie xxxxxxxx zejména k xxxxxxx tohoto rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Policie x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; výzkumný xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§47
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 120 a xxxxxxxxxx 14 dnů xxxx xxxxxxxxx platnosti xxxx x xxxxxx nad 120 xxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xx do xxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) Xxxxx doba platnosti xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxx x povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx vízum za xxxxxx xx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x podané xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §42 xxxx. 4 je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x době přechodného xxxxxx xxxxx §18 xxxx. x) nebo x) a xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx xxxxxxx žádosti xx xxxxxxx vztahuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
Účinnost od 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§48
Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, se xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx poskytnutí dočasné xxxxxxx xx xxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx3a) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxx cizinec,
a) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) a x), §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§43),
b) xxxxx je xxxxxx x §42x odst. 1 za podmínek x ve xxxxx xxxxx §42e odst. 2,
x) xxxxx podal xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území,
d) xxxxxxx xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxxx.

§48x

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podanou xx xxxxx xxxxx §42e xxxx. 2, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem ochrany xx xxxxx, x xxxxxxx, kterému bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx výše

a) 1,6xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem9d), xx-xx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob [§42c xxxx. 3 xxxx. x)],

x) 1,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx posuzovány 2 xx 3 xxxxx,

x) 1,4xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žadatele x společně x xxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxx,

x) 1,3násobku xxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, je-li společně xxxxxxxxxx 5 x xxxx xxxx.

(2) Výše xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx x ohledem xx majetkové xxxxxx xxxxxxx. Finanční xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx, kdy byl xxxxxxx poučen xxxxx §42e xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 1 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx lze přiznat x xxxxxxxx nejdříve xx počátku xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx zahájeno xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx i xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx o finanční xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxx své xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx (§15 x 180),

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x svých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxx, xxxx

x) žadatel o xxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxxx.

§48x

(1) Je-li cizinci, xxxxxxx xxxx poskytnuta xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx činným x xxxxxxxx řízení (§42e xxxx. 2), xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxx povolení vydáno, xxxxxxxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx osobou zabývající xx poskytováním právní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx právnické osobě xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx právní pomoci xx xxxxxxx písemně xxxxxxxx smlouvy.

(2) Xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx žádosti; xx xxxxxxx, xxxxx orgán xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1.

(3) Po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxx účely zaměstnání xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x účinností od 21.12.2007

Oddíl 4

§49

Xxxxxxxxx xxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx členům xxxxxxxxx zastupitelského úřadu xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx na xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §18 písm. x) xxxx x), xxxxxxx xxxxxxx během xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

(3) Xxxx personálu zastupitelského xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušník xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (do xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§50
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx, xxxxx uděluje xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx platnosti xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplynula xxxxxxxx xxxx, xx zrušení xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,, po ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx nebo v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a) xxxx xxx xxxxxxxx vyhoštění.
(2) Výjezdní xxxxxx xxxx uděluje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx (§41), xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (§49 odst. 5) xxxxx po xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx se vízum xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx příkaz xxxx uděluje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §67.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx opravňuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx dobu, xxxxx xx nezbytná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx výjezdní příkaz xxxxx xxx xxxxx xxx 60 dnů, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx výjezdním xxxxxxx xxxxxxxxx policie x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxx ministerstvo.
(5) Xxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx policie xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxx xx 1 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Výjezdní příkaz xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx povinen x xxxxx vycestovat; x xxxxx ochrany xxxxxxxxxxx státu, udržení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx x xxxxx xxxxxx mezinárodní smlouvy xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podmínkou xxxxxxxxxxx x určení xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x území.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx má tvar xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx cestovního dokladu, x xxxxxxxxxxxx případech xxxx být výjezdní xxxxxx vyznačen xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§50x
Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vydaného xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx rozhodnutí x povinnosti xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek.
(3) Xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx policie xxxx xxxx
x) cizinci xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxx repatriace xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xx účelem xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x tomu xxx xxxxxx,

2. nevycestoval xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx xx 30 xxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

3. xx xxxxxxxx doba xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx uděleného osobě xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx (§124b), xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx a xx xxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx x jiným xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxx dnem 13. xxxxx 2009 nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx37) (§129).
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 3 xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx 7 xx 60 xxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxx xxxx x opuštění xxxxx xxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx běžet ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx této xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxx 6
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vízům
§51
(1) Xxxxx xx rozumí xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, pokud tento xxxxx nestanoví xxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxx xxxx právní xxxxx.
(3) Xxxxx je platné xx xxxx v xxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxx udělit xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1b)
(5) Xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§52
(1) X zájmu xxxxxxx bezpečnosti xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx může být
a) xxxxx xxxxxx podmínkou xxxxxxxxxxx v určení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x území,
b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x udělení xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx držitelem, xxxx xx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx důvodem pro xxxx stanovení x xxxxxxxx xxxxxx stanovení. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§53
(1) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx. Xxxxxx x udělení xxxx xx podává xx úředním xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx žádost x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důvodů.
(3) Zastupitelský xxxx xx oprávněn x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx cizince x xxxxxxx víza xxxxxx xxxxxx xxxxx x pořizovat xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§54
X xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx jméno x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, státní občanství xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx x xxxx x xxxx vydání x platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxx, a xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, x údaj x xxx, xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx území xxxxxx, xxxxxx údaje o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx včetně telefonického xxxxxxx (u xxxxxxxx xxxxx x adresu xxxxx), xxx xxxxx, xxxxxxxxxx druh víza, xxxx pobytu, počet xxxxxx x xxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxxx xxx příjezdu x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, a xxx již xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx státu xxxxxx xxxx platnosti x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx, zamýšlený xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytem, xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx osobě, x xxxxxxx příjmení, xxxxx x adresa xxxxxx xx xxxxx, nebo xxx-xx o právnickou xxxxx, xxxx název, xxxxx x jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x vízům uděleným x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx včetně xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x dětem x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, den, xxxxx, xxx x místo xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§55
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx xxx starší 180 xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobě.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxx v xxxxx Xxxxx republiky.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xx požádání xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamu.
Xxxxxxxx xx 1.7.2008 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§56
Xxxxxx neudělení xxxx
(1) Xxxxx, s výjimkou xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na území x důvodu xxxxx §33 xxxx. 3, xxxxxxx nebo zastupitelský xxxx xxxxxxx neudělí, xxxxxxxx
x) xx cizinec xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepodaří xxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x udělení xxxx xxxxxxxxx xxxx neúplně xx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx evidován x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xx xxxxxxxx o xxx, xx xx xxxxxxx spojené s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nesla Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx-xx padělané xxxx xxxxxxxxx náležitosti,
f) xxxxxxx x žádosti o xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxxxxx uvede pouze xxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x kterého úřadu xxxxx o takové xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxx,
x) cizinec x xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8f) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx živnostenského xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx x xxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx všeobecné a xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx,
x) jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 písm. xxxx. x), x), g), x), i) xxxx x),
x) xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx neopustí území xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx, než xx uveden x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx-xx x případy xxxxxxx v §180i xxxx. 2,
k) xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xx zjištěna xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx odmítne xxxxxxxxxx xxxxxx prstů xxxx xxxxxxxx obrazového xxxxxxx, xxxx
x) cizinec xxxxxxxxx pokutu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
(2) Xxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území x xxxxxx podle §33 xxxx. 3, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174),
x) xxxx xxxxxxxxx jeho cestovního xxxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxxxx x 90 xxx, nebo
c) x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx přiměřené xxxxxx pro neudělení xxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx cizince.
(3) K xxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2 xx nepřihlédne, xxx-xx x xxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Rodinnému příslušníku xxxxxx Evropské unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx vízum x xxxxxx xx 90 xxx xxxx průjezdní xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), l) xxxx x důvodů xxxxxxxxx x §9 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 1, 3 xxxx 4.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x důvodech neudělení xxxx a x xxxx xxxxxxxxx požádat xx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx víza Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí x xxxx posouzení xxxxxx neudělení xxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x písemné xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x cizinci, xxxxx je xxxx, x xx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x stát narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx dokladu, x xxxx x tom, x čem xx xxxxxxxxx rozpor x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4. O xxxxxxxx xxxxxx posouzení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx cizince xxxxxxx informuje v xxxxxx jazyce a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, německém, xxxxxx xxxx španělském xx xxxxx xx 60 xxx ode xxx podání žádosti; xx neplatí, je-li xxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§57
(1) Xxxxxxxxxxxxx úřad xx povinen požádat xxxx xxxxxxxx víza xxxxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx zastupitelský xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, je povinen xxxx skutečnost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx neudělení.
(2) Xxxxxxxxxxxxx úřad je xxxxxxxx před odesláním xxxxxxx o xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx k této xxxxxxx uplatnit stanovisko. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx přihlédne. Pokud xxxxxxx před vyznačením xxxx xxxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx uděleno, xxxxxxxxxxxxx xxxx tuto xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §108x odst. 2.
(3) Zastupitelský xxxx xx xxxxxxxx provést xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx víza xx žadateli x xxxxx xxx jeho xxxxxxxx nezpřístupňuje.
Účinnost xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§58
Xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxx xxxxx vyznačeno xxxx xxxxxxxx doklad.
(3) Xx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§59

§59 zrušen právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§60
(1) Žádost x xxxxxxxxxxx doby pobytu xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx víza xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) X prodloužení xxxx xxxxxx na území xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx je cizinec xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx víz xxxxxxxx 120 xxx x xxxxxxxxxx 14 xxx x u xxxxxxxxxxxx xxx nejdříve 30 xxx a xxxxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na území xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) X případě, xx xxxxxx žádosti xx lhůtě podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podat do 3 pracovních dnů xx xxxxxx těchto xxxxxx; xxxxx se xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
(4) Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx prodloužení, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x doba xxxxxx na xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.
(6) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx doby platnosti xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxxxxx se jeho xxxxx pobyt xx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx, x xx xx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx.
Účinnost od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§61
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Policie xxxxx xxxxxxxx krátkodobého xxxx, xxxxxxxx cizinec
a) neplní xxxx, xxx xxxxx xxxx vízum uděleno, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx víza xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx platnost xxxxxxxxxxxx xxxx, jestliže
a) xxxxxxx úmyslně ohrozil xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neplatný cestovní xxxxxx (§116),
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx informačního systému xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx státu, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxx schopnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx ve lhůtě xxxxxxxxx policií,
za podmínky, xx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx průjezdního xxxx x xxxx k xxxxxx xx 90 xxx xx zrušena xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x území x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx, jehož platnost xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx skutečnost.
(4) Platnost xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu; xxxxxxx xx povinen xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§62
Xxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyhoštění10) xxxx xx vykonatelné xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx uděleného xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu vydávaného Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí.
(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).
(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx platnost xxxx xxxxx §22 xxxx. 4 xxxx. x), §24 xxxx. 3 xxxx. a) x §33 x xxxxxxxxxxxxx víza x xxxxxx do 90 xxx; xxxxxxxx víza xxxxx §22 xxxx. 4 xxxx. x) x §24 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxx xx druhém xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx. Xxxxxxxx ostatních xxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§63
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx vysvětlení xxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§64
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x oborech xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx10a), x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxxxx xx xxxxxx škole9k),
b) xxxxx xx jazykové x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx na jazykovém x odborném xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zkušeností, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x účasti x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx10b) xxxx jejichž xxxxxxxxxxxxx xx upraveno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx studia x xxxxxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx praxe xxxxxx x xxxxxxx praktických x xxxxxxxxx zkušeností xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hostitelské xxxxxxxxxx x xxxx jeho xxxxxx xx tuzemské xxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 5 xxx xx ukončení xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, organizačně zajišťovaná xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnickou osobou xx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, která xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) odborná xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx mládeže ve xxxx xx 18 xx 25 let, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx území, xxxxx má xx xxxxx xxxxxxxxxxx složku,
f) xxxxxx zkušeností x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxx (§42x) xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxx x rámci výměnného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odbornou praxí xxxxx odborná praxe xxxxxxxxx.

§64x

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64x

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§65
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, nebo
b) xxxxxxxxxx příslušného orgánu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx10c), xx-xx splněna xxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) x x xxxxxxxx §78 x 86 xx xxxx rodinného příslušníka.

Povolení x xxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Povolení x xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vydá xxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x humanitárních xxxxxx, xxxxxxx

1. xx-xx manželem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

2. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx péči xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx azylu, xxxx

3. xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxx xxxxxx povolení xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) na xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx pobyt xx xxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádá xxxx nezletilé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jenž xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx žádost vydá xxxxxxx, kterému předchozí xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx území xxxx xxxxxxx z xxxxxx podle §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xxx.

Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§67
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx pobývá x xxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xx nejméně xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx případného řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx vydá, xx-xx žadatelem xxxxxxx, xxxxx
x) je mladší 18 xxx,
x) xx xxxx schopen x xxxx xxx postarat x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxx
x) je xxxxxxx x xxxxxx 65 xxx.
(3) Xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. a) nebo x),
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx xx xxxx, xxxx
x) který je xxxxx přímým xxxxxxxxx xx vzestupné xxxx xxxxxxxx xxxxx cizince xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx jehož xxxxxx péči je xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xx xxx xxxxxxx podmínek x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele.
(5) Xxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 měsíců po xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Povolení x xxxxxxxx pobytu může xxx vydáno xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxx xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx, xxxxxxx je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxxx zdravotní stav xxxxxxxx nastal xx xxxxxx xx xxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxx nejpozději xx 2 měsíců xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, pokud xxxxxx x xxxx xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx skončilo xxxxx než řízení x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§68
(1) Povolení k xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxx nepřetržitého xxxxxx xx xxxxx.
(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx doba pobytu xx území xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx doba xxxxxx xx základě dokladu xxxxxxxx k xxxxxx xx území podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),3a), xxxxx xx na xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx této xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx, po kterou xxx cizinec na xxxxx xxxxxxxx vyslán xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx, po xxxxxx cizinec na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx xxxx vypomáhal s xxxxxxxx pracemi za xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na území x xxxxxxx xxxx xxxx pobytu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, které nepřesáhlo 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx než 12 po xxxx xxxxxxxx měsíců ze xxxxxxxxx důvodů, zejména xxx-xx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx onemocnění anebo xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému pobytu xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx x době splnění xxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx cizinci x xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xx území, xxxx xxx xxxxxx podána xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xx skončení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Účinnost od 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§69
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xx podává xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx.
(2) Žádost o xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx cizinec, xxxxx má být xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx manželem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jemuž xxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx11),
x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx uděleného xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, nebo
c) xxxxxx xx území xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx spolupráce x orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x prokázání xxxxxxxxx činu obchodování x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx nedovoleného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) podává xxxxxxx ministerstvu, pokud xxxxxx xx území x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. d) xxx xxxxx též xxxxxxx, xxxxx cizinec, jemuž xx být xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pobývá na xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Žádost x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 4 je xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.

§69x

§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69b

§69b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

Xxxxxxxx xx 1.7.2008 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx. x 274/2008 Xx.)
§70
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx podává xx úředním xxxxxxxxx. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x) xxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx x stát narození, xxxxxx občanství, xxxxxxx xxxx, nejvyšší dosažené xxxxxxxx, xxxxxxxx, zaměstnání xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a adresa xxxxxxxxxxxxxx), xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx vstupu xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), poslední xxxxxxxx x xxxxxx, adresu xxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxxx), xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x platnost cestovního xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx a ostatní xxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx xxxx, a
e) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x povolání xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu předložit
a) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx doklad,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx listinu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, doklad x tom, že xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky1a); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx podle §68,
x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx (§71 xxxx. 1); to xxxxxxx, xxx-xx x cizince, xxxxx xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67 xxxx xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podklad k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) vydaný státem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx občanem xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, x xxxxx cizinec x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 6 xxxxxx, nebo xxxxxx prohlášení x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; tato povinnost xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, jemuž xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxx xxxxx žádá x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §67; cizinec, xxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1, xxxx, xxx-xx x cizince podle §87, který žádá x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx x důvodů xxxxx §66 xxxx. 1 písm. a), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výpisu x evidence Rejstříku xxxxxx, xx-xx x xx xxxxxxx,
x) doklad x xxxxxxxxx ubytování xx území (§71 xxxx. 2),
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxx, s trvalým xxxxxxx dítěte xx xxxxx, pokud xxxxx x společné soužití xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, zákonným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; to xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxx xxxx nezávislých xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx nezletilým xxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx na péči xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b) x xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xx xxxxxxx k xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx c) x x).
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x) anebo §66 xxxx. 2 xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lékařskou zprávu, xx xxxxxx závažnou xxxxxx. O předložení xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx pouze x xxxxxxx důvodného xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§71
(1) Xx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42x xxxx. 3 xxxx. x)] xxxxxx nižší xxx součet xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) cizince x x ním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx stanovených xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9e) nebo xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx částku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx bydlení xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §66 xxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx podle §70 xxxx. 2 xxxx. x) xx rozumí xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo domu, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bytu xxxx xxxxxx ověřený xxxxxx xx písemném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x ubytováním xxxxxxx. Úřední ověření xx nevyžaduje, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx pověřeným zaměstnancem xxxxxxxxxxxx; xxxxxx ubytování xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11a) xxxxxxx číslem popisným xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba souhlas xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§72
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, rodného listu, xxxxxxxx listu a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§73
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Ústřední pojišťovně Xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) den, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.
Účinnost od 27.4.2006 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§74
(1) Cizinec je xxxxxxx se ve xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
(2) Namísto xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx12a). Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xx cizinci vydá x potvrzení o xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx. x 274/2008 Xx.)
Xxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému pobytu
§75
(1) Xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx zamítne, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §70 odst. 2 xxxx. x) xx x), e), x) xxxx x),
x) xxxxxxx x žádosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) v xxxxxxx polygamního manželství xxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx rodiny již xx xxxxx x xxxxx manželkou xxxxxx,
x) xx cizinec xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154),
x) xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxx §66 xxxx xxxxxxxx nemocí,
f) xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nedostaví x xxxxxxxx (§169 xxxx. 3), odmítne xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxx nepravdivé skutečnosti,
g) x řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 odst. 1 xxxx. x) nebo x), xxxx
x) x xxxxxx xxxxxx potvrzeny xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx o povolení x trvalému pobytu xxxxx §66 xxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxx §67 nebo §68.
(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx nepředloží xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území,
c) xxxxxxx xxxxxxxxx podmínku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174),
x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxx §77 xxxx. 2 xxxx. f),
e) je xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušil veřejný xxxxxxx xxxx ohrozil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,
za xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) X důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu x xxxxx České xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx mezinárodního závazku.
(4) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx státem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x tomuto zařazení. Xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxx ministerstvo oznámí xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§76

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trest xxxxxxxxx10) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx cizinci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx7c), nebo

d) xxxxxx cizince xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§77
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, jestliže
a) zjistí, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx s xxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx byl xxxxxx xxxxx povolen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pozměněných xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 12 měsíců, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx těhotenstvím x narozením xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, studiem xxxx odborným xxxxxxxx xxxxx pracovním vysláním xx zahraničí,
d) cizinec xxxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxx,
x) je to xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, nebo
f) x xx cizinec požádá.
(2) Xxxxxxx nebo ministerstvo xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxx x xxxxxxx druhých xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx státu,
b) xxxxxxx do 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pro xxxxx bylo xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx povolení, xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3,
x) xxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx, xxxx
x) xxxx členský stát Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx státu uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx území,
za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x území x xxxxx xxxxxxx výjezdní xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx ve stanovené xxxxx x území xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§78
Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
(1) Průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx jako
a) xxxxxxxxxx doklad, nebo
b) xx formě xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxx jako samostatný xxxxxx, držitel jím xxxx xxxxxxxxx xxxxx x místo narození x státní xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§79
Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x povolení x xxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §78 xxxx. 3.
(2) Xxxxx xxx xxxxxxx vydán xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx po xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x právním xxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx.
(4) Xxxxxx x povolení x pobytu se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx x xxxxx platnosti 5 xxx. Dobu xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxx x stejnou xxxx xxxxxxxxxx, a to x xxxxxxxxx.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§80
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx
(1) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx ve xxxxx 90 xxx před xxxxxxxxx této doby; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx.
(2) X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx cizince xxxxxxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 pracovních xxx po zániku xxxxxx důvodů.
(3) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx neprodlouží, shledá-li xxxxx xxx zrušení xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §77.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§81
Xxxxxxxxxxx x žádosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu
K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad; xxxxx xxxxx xx xxxxx podoby xxxxxxxx, xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie odpovídající xxxx skutečné xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 30.4.2011 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§82
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx náhradou xx xxxxxx ztracený, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx průkaz xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx x v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx x prodloužení xxxxxxxxx doby průkazu x tuto změnu xxx nelze x xxxxx průkazu xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx cizinec x xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §86 xxxx. 2.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xx postupuje obdobně xxxx xxx jeho xxxxxx; fotografie xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx ke změně xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu xx skončení xxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxx §86 xxxx. 1 písm. f), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx doklad, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 odst. 2).
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§83
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na území7c) (xxxx xxx "xxxxxxxx xx xxxxx"), jestliže xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§68),
x) nenarušil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §71.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxx cizinci x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx toto xxxxxx postavení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx (§85 xxxx. 1), je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx dne pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx postavení rezidenta xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na území xxxxx §71. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxx (§68), xxxxxxxx důvody xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x není-li xxxxxxx nebezpečí, že xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§84
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x povolení x pobytu xxxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7c).
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§85
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx platnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx-xx důvody xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxx.
(2) Policie xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 v xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx - XX"7c).
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§86
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx skončí
a) xxxxxxxxx xxxx x něm xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx odcizení,
c) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizince x xxxxxxx úkonům,
d) xxxxxxx xxxxxxxx občanství České xxxxxxxxx,
x) xxxxxx cizince xxxx nabytím xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx platnost průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxx
x) je xxxxxx poškozen xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx celistvost,
b) xxxxxx xxxxxxxx nesprávné xxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx, nebo
c) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx přítomen x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxx o povolení x xxxxxx, xxxxxxxx xx stav xxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxx x xxxx xx příkaz xx xxxxx12b). Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podepsaným prohlášením xxxxxxxx průkazu, xx xx zrušením xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx pravomocným x xxxxxxxxxxxx rozhodnutím. X této xxxxxxxxxxx xxxx xxx držitel xxxxxxx xxxxxx prokazatelně xxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§87
(1) Cizinec xxxxxx 18 let xxxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10c) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, jíž xx cizinec xxxxxx, xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x svěření xxxxxxx xx náhradní xxxxxxx; xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci xxxx potvrzení x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx dosažení xxxx 15 xxx xxxxxxx xx území bez xxxxxxxxxx dokladu.
(4) Policie xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx požádat x xxxxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxx 15 xxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 let xxxxxx, xxxxxxxx
x) osoba, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx náhradní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx se cizinec xxxxxx xxxxxxxxx vzdává; xxxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx nabude xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1a),
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(7) Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx náhradní výchovy xx dosažení věku 15 let xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx
1. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx,
2. oznámí xxxxxxx, xx xx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx; k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1a), xxxx
4. xxxxxxx xxxx 18 let; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx-xx ji xxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxx 18 let,
b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx, nebo
c) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území.
(8) Xxxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxx 7, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
(9) Ustanovení §80 xx 82 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx obdobně.
(10) Xxx-xx cizinec svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosažením věku 15 xxx, xxxxxxxx xx jeho xxxxx xx území po xxxxxxxx xxxx 15 xxx xx xxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 písm. a).
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Policie vydá xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx
x) xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx13) x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx nenarušil veřejný xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx předloží
a) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx účel xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost13a) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx13a), x
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území.
(3) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxx je xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxx na území xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx13) xxxxxxxx x xxxxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Evropské unie, x jde-li x xxxxxxx podle §15x xxxx. 1 písm. x), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87x
(1) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x hodlá xx xxxxx pobývat přechodně xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx13) xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx podat xx lhůtě xx 3 xxxxxx xxx xxx vstupu na xxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxx povolení x přechodnému xxxxxx xx rodinný příslušník xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87x xxxx. 2, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87x xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxx potvrzující, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §15x xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx osobou.
(3) Xxxxxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o pobytu xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xx xxxxx pobývá jako xxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx rodinnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, který xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, vydá xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx na xxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, jenž xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx x xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx povinen xxxxxxx x xxxxxxxx x přechodnému pobytu xx xxxxx xx 3 měsíců xxx xxx vstupu xx xxxxx. Xxxxxxxxx příslušníku xxxxx xxxx xxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx povolení k xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(3) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx předloží cestovní xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx předloží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxx zamítnutí xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x důvody xxx xxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx
(1) Policie žádost x xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx zamítne, xxxxxxxx
x) xxxxxxx nepředloží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem,
b) xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx na péči xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi Xxxxx xxxxxxxxx (§106 xxxx. 3), x xxxxxxxx osob, xx xxxxx se vztahuje xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství13b),
c) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,
x) xx žadatel xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx (§154).
(2) Xxxxxxx rozhodnutím zruší xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx Evropské xxxx1x), jestliže
a) xx xxxx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nebo systému xxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§106 odst. 3), x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxx předpis Evropských xxxxxxxxxxxx13b),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx pořádek, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx,
xx podmínky, xx rozhodnutí x xxxxxxx přechodného xxxxxx xx území xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie1b) na xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx a udělí xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx §76 xxxx. x), x) x d) xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxx zamítnutí xxxxxxx o vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xx zamítnutí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx §87x xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx žádost xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx po xxxxxx xx xxxxx,
x) xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xx dopustil xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx prohlášeným xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx bez xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§169 xxxx. 3), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxxxxxxxxx.
(2) K důvodu xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx života žadatele.
(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx nepřihlédne, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx smluvním xxxxxx, xxxxx žadatele xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států, x x xxxxxx přihlédne xx xxxxxxxxxxxx, které xxxxx x tomuto xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx smluvnímu xxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 2742008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b), xxxxx xxx není xxxxxxx Evropské unie x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §87x.
(2) Xxxxxxx xxxx ukončí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx přechodný pobyt xx xxxxx, xxxxx
x) xxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxx přechodný xxxxx na xxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie skutečně xxxxxx x dítě, x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo konzervatoři xxxxx studia tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx s občanem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx manželství xxxx xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, xxxxxx-xx rodinnému xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10c) svěřeno xx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx toto manželství xxxxxx méně xxx 3 roky x x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx území xxxxxxx xxxxx xx xxxx kratší než 1 xxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zásahu xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx.
(3) Policie x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x vycestování z xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx vycestovat.
(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx §76 xxxx. a), x) x x) xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx žádost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13)
x) xx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxx skončení zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx činnosti13a) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx13c) xxxx xxx vznik nároku xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx13d) x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dosažením xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců před xxxxxxx žádosti o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a nepřetržitě xx území pobývá xx xxxx xxxxxxx 3 let,
c) xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx13a) z důvodu xxxxxx plné xxxxxxxxxx x pobývá xx xxxxx nepřetržitě po xxxx nejméně 2 xxx; xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx13e),
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx se xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nejméně 3 xxx, xxxx
x) xxx-xx x xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xx jeho xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx13), xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Ministerstvo xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) na xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, xxxxx xx xxxx xxxxx xx území x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx c) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vykonávané na xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx Evropské xxxx byl zaměstnán, xxxxxxxx nebo provozoval xxxxx výdělečnou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx každý xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x podmínka xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, podnikání xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) stanovená x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx c) xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a) nebo jehož xxxxxx pozbyl xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxx, xx xxxxxx xx občan Xxxxxxxx xxxx1b) veden x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání úřadu xxxxx České republiky, xx započítává xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xx podmínky, xx xxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxxxxx xxxxxxxx poměr z xxxxxx na jeho xxxx nezávislých.
(7) Podmínka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx-xx xxxx xxxx
x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vojenské xxxxxx, xxxx
x) xxxxx jedna xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 12 po xxxx xxxxxxxx měsíců, x to ze xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxx x narození dítěte, xxxxxxx onemocnění, xxxxxxx xxxx xxxxxxx školení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(8) Xx občana Xxxxxxxx xxxx mladšího 18 xxx, xxxxx xxx svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §87 xxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost od 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxx žádost xxxxxxxx x trvalému pobytu13)
a) xx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) xx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx nejméně 1 rok rodinným xxxxxxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx xx xx území xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx1a), xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x trvalému pobytu, xxxx
x) jestliže je xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx na území xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx, x
1. ke xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx území xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 2 let,
2. x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx pracovního úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx
3. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s tímto xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.
(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxx xx xxxx pobyt xx xxxxx x zájmu Xxxxx republiky, nebo
b) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx
1. x xxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxx xx z důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx postarat, xxxx
2. xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx povolení xxxx nezletilé xxxx xxxxxxx nezaopatřené xxxx xxxxxxxx občana České xxxxxxxxx1a), xxxxx xx xx území xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxx jako nezletilé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx občana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx1b), xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Na nepřetržitost xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx na území xx §87x xxxx. 7 vztahuje xxxxxxx.
Účinnost od 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) X xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu občan Xxxxxxxx xxxx1b) nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87x xxxx. 1, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění podmínky xxxxx §87x xxxx. 1, jde-li x xxxx rodinného příslušníka,
c) xxxxxxxxxx a
d) doklad x zajištění xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx rozumí xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx domu, doklad x xxxxxxxxxxxx užívání xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podpis xx xxxxxxxx potvrzení oprávněné xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) nebo xxxx rodinného příslušníka; xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu11a) označen xxxxxx popisným nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx bydlení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx ověření xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx oprávněná xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie (§87x), x xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx průkaz x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx (§87t)12a). Xxxxx x xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydá x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx Ústřední xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx nabylo rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx zrušení xxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxx zamítnutí xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx
(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) žadatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo určeno xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154),
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx1b),
x) xxxxxxx ohrožuje xxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepřetržitého xxxxxx xx území x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 3 xxxxxx po vstupu xx území,
g) xx xxxxxxx xxx vážného xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx (§169 xxxx. 3), odmítne xxxxxxxxx xxxx ve výpovědi xxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti, xxxx
x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87x xxxx 87x.
(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) xx xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu v xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx nebo ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států, x x řízení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxx xxxxxxx x zánik xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jestliže držitel xxxxxx povolení
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx pořádek, xxxx-xx xxxxxxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) se xxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx prohlášeným xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) nepobývá xx xxxxx po xxxx xxxxx xxx 2 xx xxxx xxxxxx xxxx,
xx podmínky, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zásahu xx xxxx soukromého xxxx xxxxxxxxx života.
(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požádá.

§87x

Xx xxxxx povolení x trvalému xxxxxx xx §76 písm. x), x) xxxx x) xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx a místo xxxxxxxx, xxxxxx příslušnost, xxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přechodného xxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Průkaz x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx veřejnou xxxxxxxx; vyhotovuje xx x jazyce xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx se xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx prokazuje své xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx jména, xxxxx x místo narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, adresu xxxxx hlášeného xxxxxx xx xxxxx, rodné xxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.
(3) Průkaz x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské unie xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx 5 let. Platnost xxxxxxx xxx x xxxxxxx dobu prodloužit, x xx i xxxxxxxxx. X prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx před skončením xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.
Účinnost od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie
(1) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §87a xxxx. 2 xxxx. x), x), x) a xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx xxxx; pokud xxxxx xx xxxxx xxxxxx žadatele, xx xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx, Evropské xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx §87f.

§87x

Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxx listinou; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx dvou xxxxxx jazycích xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx samostatný xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx prokazuje xxx xxxxx, příjmení a xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, xxxxxx příslušnost, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území, rodné xxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx na xxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx s xxxxx platnosti 10 xxx. Platnost xxxxxxx xxx prodloužit o 10 xxx, x xx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx povinen požádat xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xx 15 dnů xx xxxxxxxx platnosti průkazu.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx žadatele xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxx žádost xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxx podoby žadatele, xx xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx důvod xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx (§87x).

§87x

Xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému pobytu

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx veřejnou listinou; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx českém x xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvyklostí.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx příslušnost, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx území.

(3) Xx xxxxxx o xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xx §87r xxxx. 3 x §87s vztahují xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Xxxxx byl xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx příslušným xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx jméno, xxxxxxxx x ostatní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx listě. X ostatních xxxxxxxxx xx xxxx jméno, xxxxxxxx x ostatní xxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx latinkou x cestovním dokladu.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x omezení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyznačí xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx občana Evropské xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87x
(1) Xxxxx Evropské xxxx, který žádá x vydání potvrzení x přechodném pobytu xx xxxxx xxxxxxxx xx potvrzení xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx potvrzení.
(2) Xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Evropské xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu náhradou xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizený nebo xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, cestovní xxxxxx x poškozený xxxxxx; obdobně xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxx x vydání xxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx podle §87x xxxx. 2. Žádá-li xxxxx Evropské unie xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx platnosti x xxxxxx xxxxx §87x xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx kterém xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx změnu xx xxxxxxx již xxxxxxxx, xxxx se xxxx držiteli nový xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx je jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X potvrzení x přechodném xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx; policie xxxx xxxx držiteli xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xxxxx být xxxxxx 180 dnů, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx listu x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podobě xxxxxxxx.
§87x xxxxxx právním předpisem x. 161/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Žádost o xxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti průkazů xx žadatel xxxxxxxx xxxxx policii.
(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, průkazu x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx povinen x xxxxxxx uvést
a) xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx dřívější xxxxxxxx, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, zaměstnání xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx zařazení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), účel xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx vstupu na xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx bydliště x xxxxxx, xxxxxx xxxxx pobytu na xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxxx), xxx vstupu xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x bydliště xxxxxxx xxxx manželky x
x) jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 27.4.2006
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xx území xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxx žádosti; xx tuto xxxx xx xxxx pobyt xx území xxxxxxxx xx pobyt přechodný. Xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx neplatí, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx.
§87x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x účinností xx 27.4.2006
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§87x
Xxxxxxxx platnosti xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx v xxx xxxxxxx,
x) ohlášením xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx zbavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx údaje o xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) je xxxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxxx x něm xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx porušena xxxx celistvost,
b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) fotografie x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxx.
(3) Xx-xx držitel xxxxxxx přítomen a xxxx uzná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx místě12b). Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vlastnoručně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x vykonatelným xxxxxxxxxxx. X této skutečnosti xxxx být držitel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§87xx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx území xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx státního občanství Xxxxx xxxxxxxxx,
x) nabytím xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) zrušením xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie xx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(2) Policie xxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na území, xxxxxxxx potvrzení
a) xx xxxxxxxxx tak, že xxxxxx v xxx xxxxxxx jsou nečitelné xxxx xx xxxxxxxx xxxx celistvost, nebo
b) xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx důvody xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxx a xxxx se příkaz xx místě12b). Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podepsaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx potvrzení, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx prohlášení xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx potvrzení předem xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (do xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§88
(1) Narodí-li xx xxxxxxx na území, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx po xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxx, xx povinen x xxxx podle xxxxxxxxxxx odstavce xxxxx xxxxxxx v xxxxx, xxx je xxxxxx x xxxxxx na xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx druhu xxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x této době xxxxxxxxx x území.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx cizince na xxxxx xx základě xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xx povinen x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu. X xxxxxxx podání žádosti x povolení trvalého xxxxxx xx pobyt xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx podání xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx důvody xx xxxx cizince xxxxxxxxx, xx doby, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx první xxxx neprodleně oznámit xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§89
(1) X xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx narozeného cizince xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx zákonného zástupce, xxxxx xx xxxxxxxx, xxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxx dítěte,
c) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx prohlášení, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dítěti.
(2) X xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x).

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX X ÚZEMÍ

§90

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxx vycestování x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výstupního razítka xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§91
Xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x území x xxx cestovního dokladu, xxxxx
x) xxxxx Xxxxxxxx xxxx předloží jiný xxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, xxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x skutečnost, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§92
Xxxxxxxx vycestování x xxxxx
Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx policie xxxxxxxxxxx x území, xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx vízum, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx starší 18 xxx xxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxx, xx uhradí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx vycestování x území x xxxxxxx vzniklé xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxx vyhoštění, nebo
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xx cizinec xxxxxx 15 xxx xx xxxxxxxxxxxxxx; policie xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx zájmy xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

XXXXX VII

HLÁŠENÍ MÍSTA XXXXXX NA ÚZEMÍ

§93

(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx (§97); xx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxxxxxxx zastupitelského úřadu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ubytování. Xxxxxxxxx xxxxxxx místo pobytu xx xxxxxxx xx xxxx nevztahuje na xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxxxx xxxxxxx xx policii xxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx vstupu xx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxx pobyt xxxx delší xxx 30 dnů; tato xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pobytu na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(3) X xxxxxxxx místa pobytu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx práva x xxxxxxx ani x xxxxxxxxxxx nemovitosti, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx.

§93x
Hlášení x pobytu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §93 odst. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 odst. 2); xxxxxxxxxxx-xx xxx, xx xxx xxxxxxx učinit xxxxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx na xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x zajištěném ubytování, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§94

§94 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 129/2008 Xx.)
§95
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx na cizince, xxxxx xx xx xxxxxx vazby, xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx který xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx7) xxxx x zařízení (§130).
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§96
(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,13) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx péči, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mladšího 15 xxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxx způsobilý xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xx 3 pracovních xxx xxx xxx vzniku xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx (§87).
(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§97
Xxxxxxx nebo osoba xxxxxxx v §96 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx při hlášení xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, měsíc, rok x místo jeho xxxxxxxx, jeho xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x zahraničí, číslo xxxxxxxxxx dokladu x xxxx, xx-xx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx poznávací značku xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx území xxxxxxxxxxx.
Účinnost od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§98
Xxxxxxx změn
(1) Cizinec, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx o pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, průkaz x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu nebo xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, a xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx splnil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx bylo vydáno xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, je povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na území xx 30 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx místa pobytu xxxx delší xxx 180 dnů.
(2) Xx xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona způsobilý x takovému úkonu, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v §96 xxxx. 1.
(3) Xxxxxxx, xxxxx pobývá na xxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx změnu xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xxxx xxxxx než 30 dnů.
(4) Cizinec, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxx změnu xxxxx xxxxxx na xxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxx xxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxx místa xxxxxx, xxxxx je mu xxxxx, xx xxxxx xxxxx pobytu xxxx xxxxx než 90 xxx.
(5) Změny xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců hlásí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx hlásí změnu, xxxxxxx předložit doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§98x
Xxxxxxx xxxxx x xxxxx hlášeného pobytu xxxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx údaj x místu hlášeného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxx trvalý xxxxx xx xxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. a), xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx,
x) byl-li xxxxx xxxxxx údaje proveden xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx padělaných xxxxxxx xxxx nepravdivě xxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxx,
x) xxx-xx objekt, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §100 xxxx. x), xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxx užívat xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx jehož xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xx území, x xxxxxxx-xx xxxxx objekt xxxx jeho xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx x místě xxxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx části; xxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodu xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Policie x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Místem xxxxxx cizince je x xxxxxx případech xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx příslušnosti xxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
§99
(1) Xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx obsahem.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§100
Xxxxxxxxxx je xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx policii oznámit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx užívané xxx xxxxxxxxx xxxx provozování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tímto xxxxxxx xxxxxx porušeno xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx rodinný život,
c) xxxxxxx policii xxxxxxxxx xxxxxxx (§102),
d) zajistit xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx obdobného určení x obci, popřípadě xxxxxx nebo xxxxx. Xxxxxxxxxxx se posuzuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx osob,
e) xxxxxxx xx xxxxxxxx vydat xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx jména, xxxxxxxx, ulice, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx ji xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§101
Xxxxxxx xxxxx
(1) Domovní xxxxx xx xxxxxxxx, xx kterého ubytovatel xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ubytovaného xxxxxxx, xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx podle §100 xxxx. x) vede xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Zápisy xx xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx x srozumitelně. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 6 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx nakládat xxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.15)

§102
Xxxxxxxx ubytování
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 pracovních xxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx vyplněného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dat x jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx přenos xxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným x odstavci 3 xxxx. x), přihlašovací xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 let xx ubytování xxxxxxx.
Účinnost od 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 129/2008 Xx. a 274/2008 Xx.)
§103
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných ustanoveních xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx z xxxxx xxxx výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx-xx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx ubytovateli xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkaz x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x osobně xxxxxxx x podepsat přihlašovací xxxxxxxx (§97); xxxxxxxxx xxxxxxxx vyplnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx,
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území; xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx totožnost, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, může totožnost xxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,
x) hlásit xxxxxxx změnu příjmení, xxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské unie, x to do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xxxxx nastala, x xxx-xx o občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinného příslušníka, xx lhůtě xx 15 xxxxxxxxxx dnů,
f) xxxxxxx doklady xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ztrátou, odcizením, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x dbát, xxx xxxxxxxxxx pravdivé xxxxx,
x) xxx změně xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx dokladu obsahujícího xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx policii xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, který xx neplatný xxxx xxxxxxxx úředními xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději 3 xxx xxxx ukončením xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx nastala, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx; pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, ohlásí xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu,
k) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pořizování obrazových xxxxxxx prováděné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx víza za xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajištěním xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx x přímo použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxxxxxx strpět xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podání žádosti x xxxxxxx víza x při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 písm. x), x), x), x) xxxx x),
x) xxxxxxx xx území pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx tento zákon xxxxxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx,
x) x xxxxxxx, xx xx území ponechá xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, jehož xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, požádat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx potvrzení xxxxx §92, a xxxx potvrzení předložit xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx hraniční xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx pojištění.

§104
Povinnost xxxxxxxx
(1) Letecký xxxxxxxx nesmí na xxxxx dopravit cizince, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx vzhledem x xxxxx x cíli xxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x provozovatel xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx k xxxxx x cíli xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx15a) xx povinen na xxxxxxx pokynu policie xxxxxxxx x xxxxxxx x přímo použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx15b) xxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na území. Xxxxxxxxx dopravit xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx
x) dopravil xx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx letištní xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx pobytu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxx a tento xxxx xxxx xxxxxxxx xx odmítl xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx jiného xxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xx 48 xxxxx od obdržení xxxxxx policie, xxx-xx x provozovatele vodní xxxx xxxxxxx dopravy, xxxxx xx xxxxx xx 7 xxx, xxx-xx x leteckého xxxxxxxx; xxx xxxxx xx staví xx xxxx řízení o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).
(4) Letecký xxxxxxxx, xxxxx cizince na xxxxx dopravil, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pokynu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx,
x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx víza a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxx-xx o cizince xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx zjištěny xxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) xxxx x).
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx15c) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxx, než xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15b) dopraven do xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2008 (do xxxxxx č. 129/2008 Xx. x 274/2008 Xx.)
§105
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxx, xxxxx pravomocně xxxxxxx
x) o xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) o xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x právním xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx
x) o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx manželství x případech, kdy xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,
xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx policie xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx věznice xxxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar policie xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x vazby xxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2008 (do xxxxxx č. 382/2008 Xx.)
§106
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx práce xxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx místo uvedené x povolení k xxxxxxxxxx,
x) ukončení zaměstnání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání,
a xxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxx policii kopii xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, neprodloužení xxxx odejmutí povolení x zaměstnání.
(2) Živnostenský xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx policii xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx ohlásila xxxxxxx xxxx požádala x xxxxxxx; tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx listu, xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx listiny, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xx xxxxxxxxxx o xxx, xx ohlášením živnostenské xxxxxxxxx nevzniklo xxxx xx xxxxxxxxxxx nesplnil xxxxxxxx xxx vznik xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxxxxxx x zastavení řízení x udělení xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx obecní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx, xx se xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobývající xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sociální xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx pomoci x xxxxxx nouzi9n) je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42x xxxx. 3 písm. x)], xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§107
Xxxxxxxxxx xxxxxx osob
(1) Xxx xxxxxxx či xxxxx získá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §108 xxxx. 1 , xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x pobytu xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xx povinen je xxxxxxxxxx odevzdat xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx ubytování xxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx ubytování x xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx ubytování xxxxxxxxx.
(3) Zvoucí osoba xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Ten, xxx xx xxxxxxx xxxxx §15, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx §15 xxxxx odstoupit x xxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx držitele xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x cizincem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dohody nebo xxxxx skutečnosti, které xxxxx xxxxxxx pokračování xxxxxx x xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výzkumné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j).
Xxxxxxxx od 1.1.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§108
(1) Za cestovní xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx
x) veřejná xxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxx doklad xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) veřejná xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2,
x) průkaz xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,1b)
x) xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx států xxxxx,
x) xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx republikou xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,15e)
h) xxxxxx žáků cestujících xx školní xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx,7b) obsahuje-li
1. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahujícím xxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxx xxxxx bydliště, xx žák je xxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxx vrátit, x za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx bydliště, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, že xx seznam xxxx xxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx.
(2) Xx cestovní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydanou xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jazyka, x xxxx jsou xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx mezinárodním xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xx xxxxxxx
x) xxxxx x státním občanství xxxxxxx,
x) xxxxx o xxxx totožnosti,
c) fotografii xxxxxxxx,
x) xxxx o xxxx platnosti.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§109
(1) Cizinecký xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cestovní doklad xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx cizince, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x zahraničí xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, vydá xx xxxx žádost xxxxxxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx České xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx policie.
(3) Cestovní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx listiny.

§110

§110 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

§111
(1) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxx příjmení, xxxxx, xxxxxxx jména, xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, den, xxxxx, rok xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, státní občanství x místo, kde xx hlášen k xxxxxx na území. X žádosti o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 písm. x), který xxxxxxxxxx xxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxx xxxxxxx fotografie.
(2) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §113 odst. 3 xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) V xxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxx x cestovním xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxx fotografií xxxxxxx žádajícího x xxxxxx tohoto xxxxxxx. Xxxxxxxxx pas xxxxxx xxxxx §113 odst. 1 x 2 xxxx dále xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x otiscích xxxxx.

§112
Při provádění změn x cestovních dokladech xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. x), e) a x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx obdobně jako xxx jejich xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
Účinnost xx 25.4.2008 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§113
(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x dobou xxxxxxxxx na 10 xxx; cizincům xxxxxxxx 15 let s xxxxx platnosti xx 5 xxx, cizincům xxxxxxxxxxx doplňkové ochrany x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxx požívajícího xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu3a). Xxxxxxxxx pas xx xxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Cizinci, jemuž xx vydáván cizinecký xxx x xxxxxxx xxx x biometrickými xxxxx, xx xx xxxx xxxxxx ověří xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji x xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxxxx biometrických xxxxx. Xxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx biometrických xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx technického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktuálně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovanými v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nosiče xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v něm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti osobních xxxxx, zpracovaných x xxxxxxxxxx xxxx, má xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx, x xxxxx xxxx možné x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx změn, xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pořídit xxxxxx xxxxx rukou, xx vydá xxxxxxxxx xxx s nosičem xxx, x němž xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. X nosiči xxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx rukou. Xxxxxxxxx xxx xx vydá xx lhůtě xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Cizinci, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxx xxx 30 xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx nosiče dat x biometrickými xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx vydává x xxxxx platnosti 6 xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xxxxx s xxxxx platnosti odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx-xx xxxxxx xxx 6 měsíců.
(4) Xxxxxxxxx xxx vydávaný xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zónu. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx: typ xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxxx, doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Cizinecký xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx na území xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a).
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx x nosiči dat x biometrickými xxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx jaký stanoví xxxxx.
(7) Cizinecký pas xxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx vůli opatřit,
b) xx xxxxxx cizince, xxxxx xx xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxx §87, xxxxx
1. xx xxxxxx 15 xxx, xxxx
2. jeho xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx omezena,
c) cizinci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xxxxx není xxxxxxxxx cestovního dokladu,
d) xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochrana podle xxxxxxxxxx právního předpisu2), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxx, xx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x kteréhokoliv xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pasu nebo x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx v xxx zpracovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx právo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; vydání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxx xxxxxxxxx okolnostmi, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx biometrických xxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx umožňujícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§114
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x důvodů xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx,
x) kterému xxxx xxxxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů za xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx podle §33 odst. 1 xxxx. x) nebo x) xxxx xx xx stejných xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §43, případně xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), pokud xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxx
x) mladšímu 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vycestoval x xxxxx x xxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx xxxxx §92 písm. x).
(2) Cizinci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxx policie cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx x x územní xxxxxxxxx xx všech xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nejdéle xx 365 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx států xxxxx.
(3) Xxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx,
x) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx (§87), xxxx
x) xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxxx §33 odst. 3 nebo xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §43 xx xxxxxxxx xxxxxx; doba xxxxxxxxx xxxxxx průkazu xx xxxxxxx podle doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a) x který xxxx xxxx cestovní xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxx xx x důvodů nezávislých xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxx světa a xxxxx xxxxxxxxx shodnou x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxx xx území.
Xxxxxxxx xx 25.4.2008 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§115
Xxxxxx xxx xxxxxx x pro nevydání xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f)
(1) Policie xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx totožnosti nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f) cizinci xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx důvody xxx xxxx xxxxxx.
(2) Policie xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx doklad xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxx doklad xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžitých závazků, xxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxx stíhání nebo xxxxx nevykonal xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
xx podmínky, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho zásahu xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx cizinecký xxx z xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 7 písm. x), xx-xx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx.

§115x

Xxxxxxxx cestovní xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Náhradní xxxxxxxx doklad Xxxxxxxx xxxx15e) xxxx zastupitelský xxxx xx žádost xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b) xxxxx cestovní xxxxxx xxx ztracen, xxxxxxx, xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx, stálé xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, není x xxx zastoupen xxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Podmínkou xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx je, xxx xxxx, jehož je xxxxxxx xxxxxxx, s xxx xxxxxxxx souhlas.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx žadatel xxxxxxx nebo ve xxxxxx má trvalé xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx případě xx xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxx své jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxx, xxxxxxxx výšku, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a odůvodnění xxxxxxx. K xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx stát, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx cestovní xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx zastupitelský xxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx době xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxxx.

(5) Kopii xxxxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jehož je xxxxxxx xxxxxxx.

§115x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 559/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

§116

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu

Cestovní xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx neplatný, xxxxxxxx

x) uplynula xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx,

x) xxx poškozen xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx nečitelné,

c) je xxxxxxxx xxxx celistvost,

d) xxxxxxxx nesprávné údaje xxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx,

x) fotografie v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx držitele, nebo

f) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§117
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx zadrží xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx kontrole
a) cestovní xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx cizince a
1. xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx prokazuje xxxx xxxxxxxx, xxxx
2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx takový xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. d), x) xxxx x), xxxxx xxx xxx považovat xx neplatný podle xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x) xxxx h), xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, prohlášen xx xxxxxxxx xxxx odcizený.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Policie xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), e) xxxx x) xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, a xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §114 odst. 5, xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx rozhodne x xxxxxx zadrženého xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxxx, co xxxxxxx oznámení. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) doklad xx 60 xxxxx ode xxx xxxxxxx zničí, xxxxx tento doklad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x trestním xxxxxx.
(4) Xxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. a), x), x), x) xxxx x) potvrzení x xxxx xxxxxxxx a xxxxx doklad bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x doklad, xxxxx xx důkazním xxxxxxxxxxx x trestním xxxxxx.

§117c

Doba xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx

(1) Průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §44 odst. 4 xx 7 xxxx §44a xxxx. 1 x 2.

(2) Průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxxx s xxxxx platnosti 10 xxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, s xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx.

§117x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx, o 10 xxx, x xxx-xx x xxxxxxx mladšího 15 xxx, x 5 xxx.
(2) Cizinec xx xxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx x prodloužení xxxx platnosti průkazu x povolení x xxxxxx ve xxxxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx této xxxx.
(3) X případě, xx xxxxxx žádosti xx xxxxx podle odstavce 2 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx důvodů.
(4) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx neprodlouží, xxxxxx-xx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §77.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, x to xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxx se na xxxxxxxxxxxx k převzetí xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.
§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x

(1) Xxxxxxx, který xxxx x vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx náhradou xx xxxxxx ztracený, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nefunkční, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a poškozený xxxxxx xxxx xxxxxx x nefunkčním xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx nebo zrušení xxxx xxxxxxxxx xxxxx §117f.

(2) Xxxxxxx, který xxxx o xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx platnosti x xxxxxx xxxxx §117f xxxx. 1 xxxx. g), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skončila, a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).

(4) Xxxxxxx uvedený x xxxxxxxxxx 1 xx 3 je xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, x xx xxxxxx pořízení biometrických xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx určen k xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx.

§117x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu obsahujícího xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování, xxxx xx zařízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výrobu průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx závada xxxx déle xxx 7 kalendářních xxx, xxxx

x) x důsledku xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx o povolení x pobytu xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x dobou xxxxxxxxx 6 měsíců, x xx xx xxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxx, xxx pro vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji xxx xxxx pořízeny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx podpis určený x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx x provozním xxxxxxxxxxx systému xxxxx §158a odst. 4 x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pominou, xxxx xxxxxxxxxx využity xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx cizinci vydán xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx se xx xxxxx osobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neprodleně xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxx k vydání xxxxxxx x povolení x pobytu xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx obsahující xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu xxxxx xxxx xxxxx nepodléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) K xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx nosič dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxx nosiče xxx x biometrickými xxxxx xxxxx cizince xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Převzetím xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx obsahujícího xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx první xxxxxx xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxx nosiče dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Sb. x účinností od 1.5.2011

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§118
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ukončení xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx stanovením xxxx vycestování x xxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx z území xx xxxxxxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, stanoví xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X odůvodněných případech xxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxxxx přechod xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx policie xxxxxxx x skutečnosti, xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx k jeho xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států x poučí xxxxxx xxxxxxx o důsledcích xxxxxx opatření.
(2) Pro xxxxx správního xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx i neoprávněné xxxxxxxxx se cizince xx xxxxx nebo xxxxxxxxx se xxxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště, anebo xxxxx na vízum xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2) xxxx pobyt xx právní xxxx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx3a) nebo xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nebude-li v xxxxxxx xxxxxxx rozhodnuto x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx byl xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx vycestovat z xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx vyhoštění xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§119
Xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, x dobou, xx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx,
x) xx xx 10 xxx,
1. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by cizinec xxxx xxx pobytu xx území ohrozit xxxxxxxxxx státu xxxxxx xxxx při prosazování xxxxxxxxxxx cílů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx k narušení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxx
2. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo
3. xxxxxxxx cizinec opakovaně xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xx 5 xxx,
1. xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxx pobytové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx x důvodů uvedených x §116 xxxx. x), x), x) xxxx x),
3. xx-xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxx povolení x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx na území xxxxxxxxx dani podléhající xxxxxxxxxx činnost xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) xxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnala xxxxx která takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
5. xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx na xxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo se x takové xxxxxxx xxxxxx,
7. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
8. xxxxxxxxx-xx xxxxxxx věrohodným xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xx na 3 xxxx,
1. pobývá-li xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx, xx x xxxx není xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k pobytu, xxxx
3. xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepravdivé xxxxxxxxx s úmyslem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Rozhodnutí o xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxx příslušník
a) xxxxxxxx bezpečnost státu,
b) xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx
x) ohrožuje xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx onemocnění xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx.
(3) Rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx území, xxx vydat xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx bezpečnost státu xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx závažnou xxxxxx, x x ohledem xx závažnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxx nelze xxxxx, došlo-li k xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx převzetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx rodiny nebo xx xxxxxx studia xx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx pouze x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje veřejný xxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxx; souhlasí-li s xxxxxxx postupem příslušný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx, policie xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx společenství7c).
(5) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx požádal Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxx po nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxx xx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx neuděluje,
b) xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nedůvodná,
c) xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
d) xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xx xxxxxx cizince xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x oprávnění x xxxxxx za xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx žádosti, xxxxxxxx xxxxx uplynula xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx věci dočasné xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x přiznání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx přiznání xxxxxxxxxx účinku zrušil.
Účinnost xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 247/2010 Xx.)
§119x
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 odst. 1 xxxx. x) xxxx 6 x 7 xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx žádající x xxxxxxxxxxx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xx území xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vážná xxxx16a), x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx bez xxxxxxxx x xxx xx xxx prodlení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x prokáže xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.
(2) Rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 xxxxx vydat, xxxxxxxx jeho důsledkem xx byl nepřiměřený xxxxx do soukromého xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §119 xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx ohrožení bezpečnosti xxxxx, xxxx je-li xx x xxxx xxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx takové povolení xxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxx nebylo ukončeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území, xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo vydáno xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx vyhoštění podle §119, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx odsouzení xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx poskytnutou spolupráci xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zdraví.
Účinnost od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§120
Xxxxxxx vyhoštění cizince x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Policie xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolením k xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na území, xx na
a) 10 xxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx politických xxxx, xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx, nebo
c) 3 xxxx, nesplní-li xxxxxxx xxxxxxxxx podle §77 xxxx. 3.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, že ohrožuje xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx pořádek a x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odnětí xxxxxxxxx x xxxxxx.
(3) Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§120x
(1) Xxxxxxx x xxxxx rozhodování x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 x 120 xx xxxxxxx xx xxxxxxx závazné stanovisko9b) xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§179); to xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx přechodu x xxxxxxx výslovně xxxxx, xx jeho xxxxxxxxxxx xx xxxxx.
(2) Vzniknou-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx vycestování xxxxxxx xx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nové xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx5d) po vyžádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxxxxxxx vydá závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, xxxxxxx xxxx skutečnost uvede x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx udělí vízum x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území (§33 xxxx. 3).
(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxxxx, policie xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5d). Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx víza uděleného xxxxx §33 xxxx. 3; policie cizinci xxxxx výjezdní příkaz x xxxxxxx lhůtu, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.
(6) Cizinec, jehož xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx možné, je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx vyhoštění požádat xxxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2). Xxxxxxxx-xx xxxxxxx podle xxxx xxxxx nejpozději xx xxxx xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx nezaniká, xxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx 3 xxx xx pominutí xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx zaniká, je-li xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx ochrana, xxxxxx xx xxxx
x) rovnající xx době xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxx §120 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x rozhodnutí podle §119 odst. 1 xxxx. x) xxxx §120 xxxx. 1 xxxx. c).
(8) Xxxx xxxxxxxxx x odstavci 7 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§121

Xxxxxxx-xx jiný stát xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§122
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění
(1) X době, po xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na území, xxxxxxx cizinci xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx území, xxxxxxxx xxxxxxxxx neudělení xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx byl xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(2) V xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, policie xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx předvolání xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x nelze-li xxx xxxxxxx z xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx.
(4) Po xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), kterým zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx důvody jeho xxxxxx x uplynula xxxxxxxx doby, xx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, nebo
b) xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (§87), který xxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x integraci xx xxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxx xx žádost občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinného příslušníka xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxx polovina xxxx alespoň 3 xxxx x doby, xx xxxxxx nelze xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx
x) xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx výchovy (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxx vyjádření orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx cizinec xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§123
Xxxxxx nákladů spojených xx xxxxxxxx vyhoštěním
(1) Xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxx náklady x xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx, xxxxxx je xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx ověřeném xxxxxxx, xxxx xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výzkumná xxxxxxxxxx, xxxxx xx x tomu xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx náklady xxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxx do 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx platnosti xxxxxx x xxxxxxxxx9j).
(3) Nelze-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zbývající xxxx xxxxxxxx
x) ten, kdo xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx k zaměstnání,
b) xxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zprostředkoval,
c) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §104.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx, xxxx tyto xxxxxxx
x) xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu16a),
b) xxxxxxxxxxxx v ostatních xxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx x stravování, xxxxxxxxx xxxxxxx a ostatní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x x jaké xxxx je povinen xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx převzetí.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§123x
Xxxxxxxxxx návrat
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxx, náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) který xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x správním vyhoštění xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
xx xxxx, xxxxxx je xxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxx umožní vstup xx xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatečně uhradit xxxxxxxxx náklady x xxxxxxxxx výši; do xxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx [§154 xxxx. 4 xxxx. b)].
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx oprávněn xxxxx policii
a) v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxx stanovené x xxxxxxxxxxx x xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxx vyhoštění.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx návrat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§123x vložen právním xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 21.12.2007

XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X ÚZEMÍ X XXXXXXXXX CIZINCE
§123b
Zvláštní xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z území (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx") je
a) xxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxx místa pobytu, xxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx následující pracovní xxx policii x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stanovené policií, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxx, xxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx uloženo; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx složit státní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xxx uložit, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx v době xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) O xxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx o uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx policie xxxxxx, zda xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxx vyhoštění, x xxxxxxxx k dopadům xxxxxx rozhodnutí do xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování neuloží, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění. Xxxxxxxx xxxxx výroku x xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Cizinec xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxx xxxxxxxx mu v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxx x době xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uloženou xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření za xxxxxx vycestování xxxx x době x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx nevycestuje, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zajistí. X případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§123x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§123x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx skládá xx účet xxxxxxx x je xxxxxx xx vycestování xxxxxxx x xxxxx nebo xxxx, xx xx xxx xxxxxxx dlouhodobý xxxxx xxxxxx pobyt xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxxx dlouhodobé xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x přechodnému pobytu. Xxxxxxx xx x xxxxxxxx nebo složitelem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxx xxxxxxxx xxxx cizinec.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 oprávněn xx 5 let xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxxx xxxxxxx o vrácení xxxxxxxx záruky.

(3) X xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen žádost xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx státě, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx státem5a). Xxxxxx-xx xxxxxxxx záruku xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx složena, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx ve xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx pobyt; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx zamítne xxxxxx x vrácení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx povolen xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx zastupitelském úřadě xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx státě, ve xxxxxx má xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince x území, xxxxxxxx xxxxxxx nevycestuje xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx území xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx lhůtě xx 5 let ode xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx, xxx xxxxx finanční xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo připadnout xxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxx složitel xxxxxx před xxxxx xxxxxxxx.

§123x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
XXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXX
§124
Xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Policie xx xxxxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, jemuž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto, xx-xx xxxxxxxxx, že by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxx anebo xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxx je-li zjištěno, xx cizinec
a) se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §119 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xxxx. x) xxxx 6 xxxxx 7,
x) xx evidován x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx (§154), xxxx
x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx, co xx xxxx doručeno xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, co xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x odmítnutí převzít xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx cizince staršího 15 let, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zahájení xxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu3a) xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zjištěno xxx xxxxxxxx kontrole xxx xxxx xxxxxxxxxxx x území.
(4) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§180x), xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,17) v xxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§124x
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx prohlášení x mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxxx xxx bylo x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto nebo xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zahájeno x důvodů xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx §119 odst. 1 xxxx. x) xxxx 6 nebo 7.
§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 165/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2006
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§124x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx k xxxx xxx vyzván,
b) nevycestoval xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx výjezdním příkazem xxxx xx lhůtě xx 30 dnů, xxxxx-xx xxxxxxx výjezdní xxxxxx udělen,
c) mu xxxxxxxx doba oprávnění x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, času x místu zajištění.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 48 xxxxx, xxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx x počítá xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Na xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §123, 123x a xxxxx XII použijí xxxxxxx.
(5) Odstavec 1 xx nepoužije,
a) xx-xx xxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxxxxx xx hraničním xxxxxxxx xxx vycestování xxxxxxx x xxxxx, xxxx
x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad pro xxxxxxxxxxx x území (xxxxxxx, xxxxxxxx), ale xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
§124x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x účinností od 21.12.2007
Účinnost xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§125
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx x počítá xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobody. X případě xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 90 xxx.
(2) X zajištění cizince xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příbuzného x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu, vyrozumí xxxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxx na xxxxx a xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx mezinárodní xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§126
Xxxxxxx xx povinna
a) xx xxxxx dobu xxxxxxxxx cizince xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) neprodleně xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v jazyce, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu zákonnosti xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx toto xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, hindském x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx policie xxxxxx xxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§126x
(1) Policie na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx
x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, (§42e xxxx. 2), nebo
b) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Po xxxx přerušení xxxxxxxxx xx staví xxx xxxxx podle §125 xxxx. 1.
(3) Je-li xxxxxxx nebezpečí, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx zajištění, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx.
§126x vložen xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§126x
(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx přijat xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení poskytujícího xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx §176 mimo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxxxx vyjádření xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxxxx, xx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx než xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx 180 xxx xxx dne xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx zajištění xxxxxxx cizinci udělí xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx na xxxxx x důvodu xxxxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx potřebnou k xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx, xxxxxxx xx xxxx 1 roku.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx, pokud k xxxxxxxxx zdraví došlo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§126x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§127
(1) Zajištění musí xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) po xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx-xx soud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení rozhodnutí x xxxxxxxxx cizince xxxx nařídil-li xxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxx cizince17) ,
x) xx-xx xxxxxxx udělen xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,2) nebo
d) xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxx důvodem pro xxxxxxxx zajištění.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§128
(1) Xxxxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xx být xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ukončen pobyt xx území, dopraví xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xx neplatí x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxx x xxxxxx žaloby. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx hraniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a cizince, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xxxxx §124x.
(2) Policie xx xxxxxxxxx ponechat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§129
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx předání xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx17a); xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx cizince x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx nelze x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) X zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, datu, xxxx x místu zajištění x důvod xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dokončení xxxx průvozu nelze xxxxxxxxxx ve xxxxx xx 48 xxxxx, x jde-li x xxxxxx leteckou xxxxxx xxxxx §152 xx xxxxx do 72 xxxxx, policie xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx. Doba zajištění xxxxx překročit 180 xxx x počítá xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxx cizinec předán xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx.

§129x

Xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Cizinec xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx vad žádosti. Xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx důvody, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování. X xxxxxxx policie xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxxx proti rozhodnutí x nepropuštění xx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx opatrovníka.

(3) Xxxxxx x propuštění xx xxxxxxxx xx cizinec xxxxxxxx podat xxxxxxxx xx uplynutí 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx uplynutí 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxx žalobě xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyslechnout, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Cizinec je xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Cizinec xxx xxxx zástupce xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx svědka. Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx od provedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx v xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dobu a xxxxx z nich xx x podání xxxxxxxx nedostaví. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx byl proveden xxxxxxx xxxxxxx; do xxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x výslechu xxxxxx xxxxxxxx z nahlížení xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx vyjádřit xx k xxxxxxxxx xxx vydání rozhodnutí.

(7) Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§129x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

HLAVA XXX

XXXXXXXX

§130

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vykonává x xxxxxxxx.

(2) Zařízení xxxxxxxxx ministerstvo prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx x xxxxxx režimem") a xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "část s xxxxxxx režimem"). Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dále xxxxxxxxx na další xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vstup cizincům xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dopraví xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx provozovatelem.

Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§131
Xxxxxxxxxxxx seznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxx, s xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx cizince v xxxxxxxx, a s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx schopen xx xxxxxxxxx.

§132

(1) Xxxx x xxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a další xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx volně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx od xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx místnost x xxxxxxx určený xxx xxxxxxxx.

§132x

Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizinců x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§132x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§133

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ubytovaných xxxxxxx.

(2) Ubytovací xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sanitárním zařízením xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neprůhlednou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x vnější xxxxxx.

Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§134
(1) Xxxxxxxxxxxx zajištěnému xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx věcí, stravu x základní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx přijímat x odesílat xxxxxxx xxxxxxx xxx omezení,
c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxx, denní xxxx x xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx podnět xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx organizacím xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxx žádost xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x policií x xxxxxxxx,
x) umožní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spánek x xxxx nočního xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxx x rámci části x mírným xxxxxxx x styk x xxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxxx x této xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lékařskou xxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x laboratorní xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx x přísným xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx. Vedoucí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx sepíše bez xxxxxxxxxx xxxxxxx záznam.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx psychologické x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§135
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx základě vlastních xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) je agresivní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx důvodu,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxxxxx xxx zařízení, xxxx
x) opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Zajištěného xxxxxxx mladšího 18 xxx lze xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).
(3) Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx části x xxxxxxx režimem xxxxxxxxxx xxxxxx a v xxx uvede xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx proti xxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxx režimem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§148 xxxx. 2). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx záznamem xxxxxxx. Xxxxxx podepsaný zajištěným xxxxxxxx, policistou x xxxxxxxxxxx, xxx-xx ustanoven, xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx cizince. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, policie xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxxx cizinec xxxxxxx x části x přísným xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 48 hodin, xxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx doručením xxxx xxxxxxxxxx cizince rozhodnutí xxxxxxx.
(5) Xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx cizince xxxxxxx xx xxxx nezbytnou, xxxxxxx však na 30 dnů. Policie x xxxxxxx umístění xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zkoumá xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x části x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o 30 xxx, jinak xxxxxxx neprodleně umístí xx xxxxx x xxxxxx režimem. Xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxx nebo odmítnutím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§136

(1) Zajištěný xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zařízení,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, které xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx nezbytném pro xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxx xxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, a xx-xx xx nezbytné, i xxxxxxxxxx lékařskou prohlídku x rozsahu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nezbytných xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x preventivní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx prováděna bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Nelze-li úkon xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx překonat. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

x) vnášet, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx alkohol a xxxx xxxxxxxx látky,

b) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx život člověka xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx mohly narušit xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxx.

Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§137
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx prohlídku x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx u sebe xxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx věc, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Policie je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x prohlídku xxxx xxxxxxxxxxx cizince xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx podezření, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx doklad, doklad xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxx občanství xxxx xxx, jejíž xxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x zařízení je xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba stejného xxxxxxx. X provedení xxxxxxxxx policie sepíše xxxxxx.
(4) Xxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx totožnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx prostředky x xxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx přechovávání x xxxxxxxx xx xxxxxxxx, nalezené při xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiným xxxxxxxx, xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx předá, x výjimkou cestovního xxxxxxx, dokladu totožnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu18) x věcí19), xxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx x právním xxxxx České republiky, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx provozovateli.
Účinnost xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§138
(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx kterém xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx,
x) časový xxxxxx poskytování stravy,
c) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx vyžití,
e) xxxxxx xxxxxx výdeje xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, oděvů x xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx vycházky a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, kam xx xxxxx cizincům xxx xxxxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx realizace xxxxxxx xxxxxx docházky,
j) xxxxx nezbytné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx řádu xxxxxxxx, x xxxx pobývají xxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxx cizinci xxx doprovodu, provozovatel xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vyžití specificky xxx různé xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Vnitřní xxx xxxxxxxx je vydán x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, vietnamském, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, je-li to xxx informování zajištěných xxxxxxx nezbytné.
(4) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx tak, xxx xxx přístupný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§139

Rozdělení xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx některého člena xxxxxx x části x xxxxxxx xxxxxxx.

Účinnost od 21.12.2007 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§140
(1) Provozovatel xx xxxxxxxx ubytovat v xxxxx s mírným xxxxxxx cizince, xxxx xxxxxxx xx zajištěný xxxxxxx vyživovací xxxxxxxxx xxxx xxx xx x péči, xxxxx-xx xxxxxxxx péči x xxx xxxxx způsobem (xxxx jen "ubytovaný xxxxxxx"). Ubytovanému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xx omezení xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x projevu xxxx xxxx.
(2) Ubytovaný xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, má-li zajištěnu xxxx xxxxx způsobem. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxx zákonného xxxxxxxx.
(3) Na ubytovaného xxxxxxx xx §131, §134 odst. 1, 2 x 4, §136 odst. 1 xxxx. x) xx x) x f), §136 xxxx. 2, §136 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), §143, §144 xxxx. 1 xx 3 x §145 xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§141
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavu.
(2) Xxxxxxxx se xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx cizinců xxxxxxxxx,
x) muži xx xxx; výjimku xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx14).
(3) Xxxxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx cizinec zbavený xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx do péče.

§142

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx umístěnému x xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx školní docházce xxxxx zvláštního xxxxxx19a), xxxxxxx umožnit xxxxxx xxxx povinnosti.

(2) Cizinec xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx zajištěna v xxxxxxxx, x za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx potřeby, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§143

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zásadám xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx třikrát xxxxx, x xxxxxxx xxxx xx 18 xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx výběru stravy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x náboženských xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince.

Účinnost od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§144
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jedenkrát xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 4 xxxx současně přítomných. X xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx přijetí xxxxxxxx x za xxxx kratší xxx xxxxx x delšího xxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx místností xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, může xxx xxxxxx x xxxxx xxxx.
(2) Návštěvy probíhají x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx prokáže, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx osobu xxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx umístěného x přísném xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§145
(1) Xxxxxxxxx cizinec xxxx jednou xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, knihami x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 5 xx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx x oblečením xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx výměny. Balíčky xxxxxx zajištěnému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Policie xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, vyrábění xxxx přechovávání v xxxxxxxx xx zakázáno. Xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx věcí19), jejichž xxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxxx, který je xxxxxx xxxx odesílateli xx jeho xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx bez omezení xxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx předány xxxxx xxxxxxxx; peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Nepředá-li cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx cizinci xxxxxx x xxxxx xx do úschovy xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx věci, xxxxxxx xxxxxxxx a dokumenty. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uložení.
(4) Xxxxxxx, který xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, knih, xxxxx xxxx časopisů. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x intervalech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx vyúčtování xxxxxxx potvrdí svým xxxxxxxx; provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§146
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx uschované xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx nebo xxxx xxxxx směnitelné xxxx, x xxxxxx, byť x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx x xxxxxxxx x xx správním xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydáno alespoň 400,- Xx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x nižší xxxxxx, vydá xx xx celá uschovaná xxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx cizinec xxxxxxxxxxxxx xx propuštění xx xxxxxxxx předán xx xxxxxxxxx zařízení xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x území.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx použitých podle xxxxxxxx 1.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§147
(1) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx je v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxx, které xxxx x xxxxxxx xxxxxx v zařízení xxxxxxx vyplaceny x xxxxxxxxx xxxx byly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §146. Xxxxxxxx prostředky x xxxx než xxxxx směnitelné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx při xxxxxxxxxx xx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxx, doklad xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx totožnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxx po propuštění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx mu policie xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx totožnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx totožnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx se xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní smlouvy, xxxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravci xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vrací xx xxxxxxx.

§148

(1) Xxxxx nad xxxxxxxxxxx ustanovení této xxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hlavy xxxxxx cizinec ministerstvu. Xxxxxxxxxxxx stížnost vyřídí xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx stížnosti xxxx xxx xxxxxxxxxx vyrozuměn. Xxxxx způsobu vyřízení xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx.

§149
X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx ministerstvem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x policii x xxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§150
§150 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx.

§151
§151 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx.
Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxx xxxxxxx
§152
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; xxx-xx o xxxxxx uskutečňovaný leteckou xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx20) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx xx xxxxxxx průvozem xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx cizince.
(2) Xxxxxxx provádí xxxxxx xxxxxxx xxxx území xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo na xxxxxxx vyžádání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx společný xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průvozu xxxxxxx, je-li dán xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxx leteckou xxxxxx, jestliže
a) je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x trestného xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx trestu,
b) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zemí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xx země xxxxxx xxxxxxxx změnu xxxxxxx xx území,
d) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx okamžiku x praktických důvodů xxxxx, nebo
e) xx xxxxxxx mohl ohrozit xxxxxxxxxx státu, veřejný xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo obdobný xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy.
(4) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxx územím jiného xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx do země xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx společný xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x zajištění xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
Účinnost xx 24.11.2004 xx 31.3.2012 (do xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§153
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx průvozu omezí xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx pohybu. Jde-li x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, policie xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xx dobu mezipřistání x x xxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x omezí osobní xxxxxxx a svobodu xxxxxx xxxxxxx až xx okamžiku xxxx xxxxxxx xx letadla xxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště; xx neplatí, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 5 xxxx §129 xxxx. 3.
(2) Xxxxxxx xx převzetí xxxxxxxxxxx xxxxxxx převezme xx úschovy xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxx prohlídku provedenou xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx zjistit, xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx jinou xxx, která xx xxxxxxxxx ohrozit xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx prohlídku xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx cizinec onemocní, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx se xxxxxx x sebevraždu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x zdraví, xxxxxxx xxxxxxxx první xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx zdravotní xxxx cizince umožňuje xxxxxxxxx průvozu prováženého xxxxxxx.
(6) Xxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxxx xxxxx
§154
(1) Nežádoucí xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx xxxxx na xxxxx x xxxxxx, xx by xxxxx xxxxxxx při pobytu xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx druhých nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vlastních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx závazku xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní smlouvy.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nežádoucí osobu xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vyhoštění x xxxxx,10) xxxx
x) pravomocného xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx dále xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx
x) náklady xxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx nese xxxxxxx xxxx ministerstvo (§123 xxxx. 4),
b) xxxxxxx xxxxxxx s dobrovolným xxxxxxxx nese xxxxxxxxxxxx x cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxxx náklady x xxxxxxxxx xxxx (§123a xxxx. 2), xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx do zahraničí xxxx ministerstvo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§124x).
(5) Xxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx dbát na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxx toto xxxxxxxx x důsledky xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx xx xxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx x požadavku. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20a); xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xxxx xxxxxx smluvního xxxxx.
(7) Xxxxxxx cizinci xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x zařazení cizince xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx podle §154 xxxx. 2, jedenkrát xxxxx xxxx vždy, xx-xx poznatky tyto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx ponechá xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx o jejich xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx požadavek xx xxxxxxxx cizince za xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Policie xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxx osob xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx (§154 xxxx. 3) xxxxxxxx, xx prominutí trestu xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x důvodu uvedeného x §154 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí xx dodatečné úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx zařazeného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §154 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xxxxxxxxxx však xx 6 xxxxxx od xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(3) Xxx vyřazení xxxxxxx x evidence nežádoucích xxxx xxxxxx policie x informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx podle §154 xxxx. 6.

Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§156
(1) Dopravce xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx
x) xxxxxxx xx území xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx zákon xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §104 odst. 3 x 4, xxxx
x) xxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do míst, xxx xx může xxxxxxx zdržovat,
b) xxxxxx xxxxxxx knihu x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx zákonem (§101),
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx kontrole xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,
e) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx výrazně xxxxx xxxxxxx, než je xxxxxxxxx v §100 xxxx. x),
x) neuchovává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §102 xxxx. 4.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která s xxxxxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxxxxxx9j), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx neoznámí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx xxxx 100&xxxx;000 xx 500&xxxx;000 Xx xx xxxxxxx cizince x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxx xx 50&xxxx;000 Kč.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§156x
(1) Právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
§156x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 136/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2006
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§157
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx hraniční xxxxxxx,
x) zneužije cestovní xxxxxx (§108) xxxxxx xxxxxx cizinci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx21),
x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx vydaných xxxxx xxxxxx zákona,
e) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx opustí bez xxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx kterého xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx,
x) xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vycestování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx podle §116 xxxx. x), x), x) xxxx x),
x) xxxxxxx zničí xxxx xxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxx tohoto zákona,
i) xxxxxxx povinnost odevzdat xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úředními záznamy,
j) xxxxxxxx xxxxxx, zničení, xxxxxxxxx nebo odcizení xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona ve xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx xxxxxx,
x) xxxxxxxx neprodleně policii xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 písm. x), x) xxxx x),
x) xxxxxx na xxxxx xxx cestovního xxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx,
x) se xxxxxxx na xxxxx xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx vízem xxxx xxx víza, xx x tomu xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxx době xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu v xxxxxxx stanovené xxxxx,
x) xxxx zákonný zástupce xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx (§88 xxxx. 2 x 3),
x) xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx místo xxxxxx xx území xxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx doklad xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tiskopis,
t) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, osobního xxxxx, xxxxx xxxxx x cestovním xxxxxxx xxxx x dokladu xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx ve xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx, x xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx lhůtě 15 xxxxxxxxxx dnů,
u) xxxxxxx povinnost prokázat xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) neprokáže xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) se při xxxxxxxx nebo pobytové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ač xx o takový xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, nepodá xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě podle §87x xxxx. 1.
(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx e) xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000 Kč, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx x za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx y) pokutu xx 3&xxxx;000 Xx. X blokovém xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§157x
(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) neodevzdá xxxxxxxxxx xxxxxxx nalezený xx xxxxx získaný xxxxxxxx doklad xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) neoznámí xxxxxxx neprodleně odstoupení xx závazku xxxxx §15, nebo
d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zpracované x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x požadavky stanovenými xxxxxxx (§101),
x) xxxxxxxxxx xx požádání xxxxxxx xx kontrole xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
g) xxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x §100 xxxx. x),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s §102 xxxx. 4.
(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) lze xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.
(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxx řízení xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx.
Účinnost od 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 281/2009 Xx. a 427/2010 Xx.)
§157x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabránila.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx k závažnosti xxxxxxxxx deliktu, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zaniká, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx, xxx xx x něm xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 3 xxx xxx xxx, kdy byl xxxxxxx.
(4) Správní xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx správního xxxxxxx podle §156x x přestupku xxxxx §157x odst. 1 xxxx. d), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§161). Xxxxxxx delikt xxxxx §156x x xxxxxxxxx xxxxx §157x odst. 1 xxxx. d) xxxxxxxxxx v prvním xxxxxx Úřad pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xx odpovědnost xx xxxxxxx, k xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby21a) xxxx x přímé souvislosti x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Správní xxxxxx xxxxx §156 xxxx. 2 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx.
(7) X xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx lze uložit xxxxxx xx 5 000 Xx.
(8) X xxxxxxx x vybrání xxxxxx xxxxxxx použije xxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "pokutový xxxx") xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx21b). Policie na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, kdy a xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx pokuta xxxxxxx. Pokutový xxxx xxxxx xxxx stvrzenka x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx.
(9) Proti uložení xxxxxx x blokovém xxxxxx se nelze xxxxxxx.
(10) Pokuty vybírá xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x vymáhá xxxxxxxxx xxxxx úřad. Xxxxxx z xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(11) Při vybírání x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx22).
Xxxxxxxx xx 25.4.2008 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 382/2008 Xx.)
§158
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, včetně xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx narození, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxx číslo, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, například xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky. Xxxx xx v xxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx xxxxx
x) údaje x xxxxxxx
1. xxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§54), povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu (§42 xxxx. 5), xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§70 xxxx. 1),
2. xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému pobytu (§87x),
3. xxxxxxx o xxxxxx cizineckého pasu, xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) (§111 xxxx. 1),
4. xxxxxxxxxx příkazu (§50 xxxx. 6), xxxxxxxx xxxxxxxx (§14), xxxxxxxxx xxxxxxx (§180 xxxx. 2) x přihlašovacího xxxxxxxxx (§97),
x) xxxxx x
1. dni, měsíci x roku xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxx číslu, druhu x xxxx xxxxxxxxx,
2. xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx,
3. xxx, měsíci a xxxx, xxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x o důvodu xxxxxxxxx,
4. xxx, měsíci x roku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x o xxxx xxxx xxxxxxxxx,
5. xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx platnosti xxxx xxxx dokladu vydaného xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx uvedení jeho xxxxx x xxxxx, xxxxxx zrušení, xxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxx,
6. xxxxxx, xxx, xxxxxx, xxxx a místu xxxxxxxxxx státních xxxxxx x x odepření xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
8. xxxxxx povolení xxxxxx xx území xxxxx §122 odst. 1 xxxx 2,
9. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiným xxxxxxxx státem x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx systému xxxxxxx,
10. xxx, xxxxxx x xxxx, kdy xxxx vydáno xxxxxxxxxx x správním vyhoštění x kdy xxxx xxxxxxxxxx nabylo právní xxxx x x xxxxxx pro jeho xxxxxx,
11. xxx, měsíci x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx přes území x x orgánu, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
12. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákonného ustanovení, xxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxx xxxxx výroku xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx x vybírání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
13. xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o datu xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,
x) údaje
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx rozhodoval ve xxxx xxxxx písmene x),
2. xxxxxxxxxx určit xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xx věci xxxxx xxxxxxx x),
3. xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x výkonu xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
(2) Xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxx xxxxx o
a) xxx, měsíci x xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, označení správního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vztahující xx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx osobě v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§180 xxxx. 2), xxxxx, příjmení, xxx, xxxxxx x roku xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx důvodem xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx jednal,
c) xxxxx x druhu xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx neplatnosti.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění úkolu xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, který xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Údaj x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx uloženého xxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§157x
(1) Fyzická osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx získaný xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) uvede xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinci,
c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §15, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxx, xxx xx může xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx domovní xxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§101),
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx domovní xxxxx,
x) neoznámí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx neučiní xx xxxxxxxxx lhůtě,
e) nevydá xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x ubytování,
f) xxxxxxxx policii xxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx ubytování xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x §100 xxxx. x),
x) neuchovává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §102 xxxx. 4.
(3) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx c) lze xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000 Kč. V xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.
(4) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.
(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxx řízení lze xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000 Xx.

§158x

Xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx údaj x xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx seznamu xxxxxx xxx xxxxx xx zastupitelstev xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§158x xxxxxx právním předpisem x. 222/2012 Xx. x účinností od 26.6.2012

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§159
(1) Xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx stanovených zákonem x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x druh pobytu xx xxxxx. Tento xxxxxx lze rozšířit, xxxxx xx to xxxxxxxxx xxxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx získané údaje xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Cizinci xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu23) xxxxxx údaje x xxxxxxx uvedeném v xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §158 x §158x xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx svých xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx23a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x informačních xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §158 x rozsahu stanoveném xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxx smlouvou Česká xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx xxxxx §158 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedených podle §158x xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxx smlouvou Xxxxx xxxxxxxxx vázána.
(6) Xxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx nebo x xxxxxxxxx rezidenta jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, včetně xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(7) Policie xxxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx na xxxxx7c), xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu.
(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, kterému byla xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx platnost xxxxxxxxxx x přiznání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx7c), příslušnému xxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx x xxxxxx závažného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x roku xxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxx zrušena xxxxxxxx xxxxxx povolení, x xxxx údaje x xxx, měsíci x xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci, x xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(10) Xxxxxxx xx xxxxxx sdělí xxxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx občanství xxxxxxx, x němuž xxxx xxxx x místě xxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx užívaného xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
Účinnost xx 25.4.2008 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§160
(1) Údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158 xxxxx xxx xxxxxxxxxx x písemné xxxxx, xx technických xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené xxxxx x xx xxxxxx formě x xxxxxxxxx.
(2) Údaje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dat xx xxxxxxxxxx xx xxxx
x) 20 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxx trvalý xxxxx, xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) 15 xxx od xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx tohoto xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx 60 xxx xxx dne xxxxxx vyrobeného cizineckého xxxx ministerstvu,
c) 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx kterou xxx cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ztráty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §108 x x cestovních xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. a), b), x), g) xxxx x), které xxxx xxxxxx vydávajícího xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) 5 xxx od xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 3, xxxxxxxxxx průkazu totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
x) 5 let xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidování v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Údaje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx
x) 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxx nebo xxxxxx pobyt, xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx,
x) 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx kterou byl xxxxxxx zařazen xx xxxxxxxx nežádoucích osob,
c) 5 let xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), nebo
d) 5 let xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §158 xxxx. 5, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanovenou pro xxxxx x xxxxx xxxxxxxx informace.
(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxx §158 odst. 2 a 3 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx.
(6) Uplyne-li xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3, 4 xxxx 5, xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.24)
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§160x
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
X xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20a) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx5a) xxxx xxxxxxx x údajům xxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx policie x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí,
e) xxxxxxxxxxxxx úřad.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§161
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx vykonávají v xxxxx xxxxxxx
x) ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx mezinárodním xxxxxxx,
x) xxxxxxxx ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx policie x xxxxxx dislokovaná pracoviště, xxxxxxx xxxx
1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
2. odbor xxxxxxxxxxxxxxxx činností.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, který nemusí xxxxxx pobyt, xxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxx zdržuje.

§161a

Policie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace získané xxx xxxxxx úkolů xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx-xx xx cizince, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxx.

§161x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2008 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2009

§162

§162 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

Účinnost od 1.7.2008 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§163
Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxx použitelného xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) rozhoduje o xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x o xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) provozuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx x kontroluje xxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště,
e) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx evidence,
f) xx xxxxxxxx řízení
1. vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x oblastnímu ředitelství xxxxxxxxx policie (§164),
2. xxxxxxxxx o žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) podává xxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jiného státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) provádí eskortní xxxxxxx x souvislosti x vyhošťováním xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x policejním průvozem xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přepravní xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124x,
x) xxxxxxxx výpis xxxx xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a); xxxxxx a xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx s prohlášením xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, správním vyhoštěním, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx použitelného xxxxxxxx předpisu Evropských xxxxxxxxxxxx anebo v xxxxxxxxxxx x poskytnutím xxxxxxx ochrany,
l) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §22 xxxx. 5 x 6 x xxxx x xxxxxx do 90 xxx xxxxx §26 xxxx. 5 x 6,
x) xxxxxxxxx x odepření xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x zrušení xxxxxxxxx víza,
o) x xxxxxxxxxxx x rozhodnutím x xxxxxxxx vstupu xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vycestoval xxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx zadržení cestovního xxxxxxx podle §117 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86, 87x xxxx 87xx,
x) xxxxxxxxx x přestupcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx povolení xxxxxx xx území xxxxx §122,
u) xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konzultace xxx xxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxx, xxx veřejná xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx podmínky xxxxx §108 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx nedopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pobytu, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx potvrzení x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx podle §117,
z) xxxxxx pokyn xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §104 xxxx. 3 x 4; xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a uhradí xxxxxxx s tím xxxxxxx.
(2) Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §124b xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x umístění cizince xx xxxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx, xx-xx xxxxxxx zajištěn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16b), x vymáhá xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx letišti xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a), x), x) xxxx 3, x), x) xx x), u), x), x) až x) x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x). Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx víza, x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx, x xxxxx xx vízum xxxxxxxxxx, x o ukončení xxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.7.2008 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§164
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx policie
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx závazků vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 odst. 1 v rozsahu xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) pořizuje xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §113 xxxx. 1 x 2,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); xxxxxx x xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup,
f) xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §113 odst. 1 xxxx 2,
x) rozhoduje x vydání x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx vydaného xxxxx §113 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxx o udělení, xxxxxxxxxxx platnosti a xxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x doby xxxxxx xx xxxxxxxxxx vízum, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx platnosti, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx věcech xxxx xxxxxxx ministerstvu xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona,
l) rozhoduje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx (§180x),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx-xx cizinec xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16b), a xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86, 87x nebo 87xx,
x) xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxxx s vyhošťováním xxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx podání žádosti x udělení víza, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx víza, x xxxxxxxxxxx s prohlášením xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vyhoštěním, xxxxxxxxxx cizince za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx s poskytnutím xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §98a,
v) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) ministerstva, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx možné,
w) xxxxxx xxxxxxxxx o oprávnění x xxxxxxxx pobytu xx území,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117,
x) ověřuje xxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. x),
x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pobytu, xxxxxxx zda xxxxxxx xxxxxxxxx manželství nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Oblastní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §124x xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnější xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx; v xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zajištěných x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x účelem xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx a xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx příslušný x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x), x), g) až x) x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x). Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx veřejná xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2.
(4) Xxxxx specializovaných xxxxxxxx xx příslušný k xxxxxx úkolů podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x), x), x), x), x), t), x) a x) x podle odstavce 2 písm. a) xx c). Xxxx xxxxx rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxx podle §108 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2.
Xxxxxxxx xx 1.7.2008 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 382/2008 Xx.)
§165
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vstupu x pobytu cizinců xx xxxxx x xxxxxx vycestování x xxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxx policií xxx výkonu státní xxxxxx,
x) plní xxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxx ředitelství služby xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x) xx x), §67, §87x xxxx. 2 x 3 x §87x odst. 2,
x) xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) rozhoduje o xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx území x jeho xxxxxxxxxxxx x území x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx další xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno x xxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx24a). X xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů.
(3) Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů24a) x výpis xxxx xxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§166

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx státní xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území požívajících xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx.

Účinnost xx 1.7.2008 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§167
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx oprávněna
a) xxxxxxxxx xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); žádost x xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx ověřování xxxxxxxxxx držitele víza, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxx správního xxxxxxxxx, xx zjišťováním xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) provádět xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. cizince xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxx oprávněně x zda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx podle tohoto xxxxxx,
2. xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx zjištění, zda xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) v xxxxxxxxxxx x hraniční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti,
f) xxxxxxxxx xx ubytovacích xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem a xxxxxxxxxxx xxxxxxx knihy,
g) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx tak stanoví xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xx cestovního dokladu, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění,
i) zadržet xxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16a),
x) použít xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x úhradě, xxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx vycestováním x xxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxx zda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx účelově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx otcovství,
l) snímat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obrazové xxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5a) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) xxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86, 87x nebo 87xx; o zadržení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na území xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx úkony x xxxxx zajistit, xxx xxxxxxx zpět do xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu x součinnosti x xxxxxx provádějícími x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx oprávněna xxxxxxxxx do xxxxxxx x zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(3) V xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx, v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vždy vyžádá xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a).
(4) Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů24a) a xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x elektronické xxxxxx, x to způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 382/2008 Xx.)
Xxxxxxx řízení
§168
Ustanovení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx24b) se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §9 (s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 4), §19 xxxx. 1, §22, 24, 26, 29, §29x odst. 1 x 3, §29x xxxx. 2, §30, 33, 36, §37 xxxx. 1 xxxx. x), §38 odst. 1,§40, 41, 49, 50, §53 odst. 2, §56 xxxx. 5 x 6, §61, 92, 98a, 115x, §122 xxxx. 1 x 2, §123x, §124 (x xxxxxxxx xxxxxx podle §124 xxxx. 4, §124x, §126a, 129, §135 xxxx. 3 xx 5, §148, §154 xxxx. 2, §155 xxxx. 1, §180, 180x, 180x, 180x x 180h.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 382/2008 Xx.)
§169
Xxxxxxxx xx správního xxxx
(1) Xxxxxxxxxx, které xx xx xxxxx xx 180 dnů xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx doručí xxxxxxxxx na úřední xxxxx zastupitelského úřadu xx xxxx 15 xxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxx úřadu.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx:
x) ve xxxxx 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxx 180 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx lhůtě 270 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) xx xxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx výzkumu nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,
x) ve xxxxx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání povolení x dlouhodobému xxxxxx, xxxxxxxx x trvalému xxxxxx podle §69, xx-xx xxxxxx xxxxxx xx území, povolení x xxxxxxxxxxx pobytu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87x x 87x.
(3) Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x řízení. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx vyslechnout účastníka xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věci, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxxxx určeno xxxxxxxxx. Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx vypovídat pravdivě x xxxxx nic xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx odmítnutí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(5) X xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxx xxxxxxx xx 7 xxx od xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxx odvolání do 5 xxx xxx xxx oznámení tohoto xxxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince mladšího 18 let, činí xxxxx xxx xxxxxxxx 15 xxx xxx xxx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Usnesením xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §74 xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx v této xxxxx xxxxxxx nesdělí, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nezávislé xx xxxx xxxx,
x) který xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxx, pokud x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx převzetí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vůli,
c) xxxxx žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx území, xx k xxxx xxxx xxxxx §69 xxxx. 2 xxxxxxxx, xxxx
x) podal xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu nebo xxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu v xxxx, xxx k xxxx xxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xx 14 xxx.
(9) Xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx skutečnosti, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, toto xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx, xx zruší.
(10) Xxxxxx x xxxxxxx podané xxxxx §42e, která xxxx opatřena potvrzením xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx x ministerstvo xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx do spisu.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 382/2008 Xx.)
§170
(1) Xxxxxx x xxxxxxx víza, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx vízum nebo xxxx platnosti víza x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx může x odůvodněných případech xx povinnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx víza podle §22 odst. 5 xxxx xxxx k xxxxxx xx 90 xxx xxxxx §26 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.
(3) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx do 90 xxx, xxxxxxxxxx víza x xxxxxxxxxxx víza xxxxxx zastupitelský úřad xx lhůtě xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b), který xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx výzkumu, xx xxxxx do 14 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx diplomatického xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx anebo xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxx žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí (§30 xxxx. 2) vyřídí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zastupitelský xxxx xx 60 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx policie xxxxxx xx xxxxx do 90 xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx případech xx 120 xxx xxx dne podání xxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxx xxxx xx xxxxxx pedagogické xxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx podání xxxxxxx.
(7) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxx x xxxxxx do 90 xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx pobytu na xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx vyřídí xxxxxxx xx 30 xxx.
(8) Řízení xxxx xxxxxxx xx vede x xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx x xxxxx jazyce, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přiložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.25)
(9) Xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem nebo xx xxxxxxxx při xxxxxx žádosti na xxxxxxx sdělí, xx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx cestovní xxxxxx.
(10) Nemá-li xxxxxx x udělení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx mu x tomu přiměřenou xxxxx. Xx doby xxxxxxxxxx nedostatků žádosti x xxxxxxx víza xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx předchozí xxxx xxxxxx lhůta pro xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx.

§170x
(1) Xxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx"). Komise je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje její xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx ve věcech, x xxxxx ministerstvo xxxxxxxxx x prvním xxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x ostatní xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vnitra. Xxxxxx komise může xxx ustanoven xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,
x) xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx trestný xxx, xxxx byl x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nedbalosti, jestliže xx jednání, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx důvěru x xxxxxxxxxxx komise,
b) xxxxx trestní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx bylo xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx by xxxxxxx, xxxxxx spáchal trestný xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx v rozhodování xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zastaveno, x od uplynutí xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 5 xxx, xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo proti xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odložení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx spáchal trestný xxx, mohlo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud se xx xxxx xxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx vnitra xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx pravomocně uznán xxxxxx z xxxxxxxxx
x) xx úseku státní xxxxxx spáchaného xxx, xx úmyslně uvedl xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, úmyslně xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx údaj xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx získání xxxxxxxxxxx výhody, úmyslně xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx svědeckou výpověď xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx nepravdivý xxxx v čestném xxxxxxxxxx x správního xxxxxx xxxx úmyslně xxxxxxxxxxx vystupoval xxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx pořádku,
c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx44) xxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez povolení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo
f) xxxxx tohoto xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx se prokazuje xxxxxxx prohlášením.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx senáty xxxxxx, xxxxxxxx členy xxxxxx xx senátů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxxx schvaluje xxxx jednací xxx. Xxxxxxx xxxxxx jsou xx xxxx rozhodování xx ministerstvu xxxxxxxxx.
§170x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§170b

(1) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ke komisi.

(2) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v tříčlenných xxxxxxxx; xxxxxxx členů xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx úkony x xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx úřední xxxxx zaměstnané x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx komise.

(4) Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu.

§170b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2008 (do xxxxxx č. 382/2008 Xx.)
Xxxxxx xxxxxxx
§171
(1) X xxxxxxxxxxx soudem jsou xxxxxxxxx
x) rozhodnutí x xxxxxxxxx víza,
b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx neoprávněně,
d) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se cizinec xxxx zahájením xxxxxx x ukončení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo o xxxxxxxx vyhoštění xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§172
Xxxxxx
(1) Žaloba proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx26) xxxx xxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx x posledním xxxxxx nebo ode xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx správnímu xxxxxxxxxx o vyhoštění xxxx xxx xxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění cizince xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx vyhoštěn x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, doby xxxxxx na xxxxx xx vízum xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu, průkazu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§173
Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx průkaz o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx x povolení x xxxxxx nebo xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, pobývat xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx víza.

§174

Trestní zachovalost

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemá

a) ve xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx výpisu z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx jednání, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a). Žádost x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů se xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Trestní xxxxxxxxxxx xx dokládá výpisem x evidence Rejstříku xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx 6 xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxx xx cizinec xxxxxxx, xxxxx i xxxxx, x nichž xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx; x případě, xx stát takový xxxxxx nevydává, lze xxx nahradit čestným xxxxxxxxxxx.

§174x
Xxxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx, xxxxxxxxx stav, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx vazeb xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx v případě, xx xx osobou xxx státního xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště.
§174a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011
Účinnost xx 1.7.2001 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§175
Xxxxxxxxxx tohoto zákona xx použijí, xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva vyhlášená xx Xxxxxx mezinárodních xxxxx nestanoví xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§176
Xxxxxxxxx xxxx po xxxx zajištění cizince
(1) Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxx
x) xxxxxxxxxx, při xxxxxxx, xxxxx
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
2. mohou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx chorobné xxxxx,
4. xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx,
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx postiženého, xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx
6. xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx cizince,
b) x xxxxxxxxxxx x nařízenou xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Náklady xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx §134 xxxx. 2 hradí xxxx, x xx x tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx přerušeno.
(3) Xxxxx-xx zdravotní péči xxxxxxxxxx v zařízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytnutí xxxx péče xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xx neplatí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(4) Způsobil-li xx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx újmu xx xxxxxx xxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x zpět.
(5) X xxxxxxx, xxx náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o úmyslu xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo je xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x) ministerstvo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zařízení,
b) xxxxxxx x xxxxxxxxx případech.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§176x
Xxxxxx pobytu xxxxxxx x přijímacím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x vlastních xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx uvedenému v xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souvislosti s xxxxxx nebo náhlým xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx cizinec xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxx, xxx i xxxxxxxx, x xxxxxxxxx prostředků x xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx tyto xxxxxxx xxxx. Úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.
Původní znění - xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§176x
Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cizince xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxx předání xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx průvozu xxxxxxxx xxxxxx (§152 a 153) xx postupuje xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěním cizince xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx nákladů xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se započítávají xxxxxxx, které xxxxxxx xxxx ministerstvu xxxxxxx xx xxxxxxxxx cizince xx doby jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx státu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx průvozu xxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx průvozu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 x 153 xx xxxxx xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá a xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx převezme, xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxx přes xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu. X xxxxxxx případě xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx územím byl xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
§176x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

§176x
Xxxxxx nákladů spojených xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx průvozu
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx průvozu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§152 x 153) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx.
(2) Do xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které policii xxxx xxxxxxxxxxxx vznikly xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx cestou xxxxx §152 a 153 xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá a xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx jiného xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zajištění jeho xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxx byl xxxxxxx xx žádost xxxxxxxx.
§176x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§177

Totožnost

(1) Xxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, dne, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx záznamem xxxxxxx a údaji, xxxxx policie x xxxxxxx xxxxxxxx.

Účinnost od 27.4.2006 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§178
Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx
Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx cizinec xxxxxx 15 xxx, který xx schopen projevit xxxx xxxx a xxxxxxxxxx jednat.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§178x
Xxxxxxxx cizincem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§178x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

§178x
(1) Xxxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx8e), xxxxxxx kartu xxxx xxxxxx xxxxx. Xx zaměstnání se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společníkem, xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx obchodní xxxxxxxxxx xxxx členem xxxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx výkon takové xxxxxxxx potřebuje povolení x xxxxxxxxxx8e), xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx společníka, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx k takovému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Povinnosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxx se na xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztahují xxxxxxx.
§178x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§178x

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),3a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§178x xxxxxx právním předpisem x. 427/2010 Xx. x účinností od 1.1.2011

Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2009 (do xxxxxx x. 41/2009 Xx.)
§179
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx cizince není xxxxx x případě xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem, nebo x xxxxxxx, že xx osobou bez xxxxxxxx občanství, xx xxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx skutečné xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 x že xxxxxx xxxx není xxxxxxx x xxxxxx takového xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx posledního trvalého xxxxxxxx.
(2) Za xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxx nelidské xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx mezinárodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Ustanovení odstavce 1 xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx podezření, že xxxxxxx
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx proti xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) spáchal xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx,
x) xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xx zásadami x xxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, pokud cizinec
a) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 podněcuje xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx účastní, nebo
b) xx mimo území xxxxxxxx jednoho či xxxxxxxx trestných činů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 3, xxxxxxx-xx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx stíhání xx xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxx, za xxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx.
(5) V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 4 xx xxxxxx cizinci xxxxxxxx xx nejdéle xx 60 xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, že přijetí x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x udělení xxxx [§33 xxxx. 1 xxxx. a)].
Účinnost xx 21.12.2007 xx 30.6.2010 (xx xxxxxx x. 227/2009 Xx.)
§180
Xxxxxxx pozvání a xxxxxxxx tohoto ověření
(1) Xxxxxxx ověřuje policie xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby.
(2) Xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx fyzická xxxxx x pozvání uvede xxx jméno, příjmení, xxxxx číslo, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pozvání dále xxxxx svůj název, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx razítkem x xxxxxx, příjmením x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx orgánu). Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxxx jména, xxx, xxxxx x rok xxxxxxxx, xxxxxx příslušnost, xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxx cesty x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx.
(3) Policie pozvání xxxxx do 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx dostavit xx xx policii xxxxx pracovní den xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o ověření xxxxxxx, xx dohodě x policií x xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby.
(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx cizinec xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx schopnost xxxxxx xxxxxxx xxxxx §15,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx závazek podle §15 xxxx xxxxxxxxx xxxxx §100,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx x),
x) jestliže xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, neúplně xxxx xxxxxxxxxx, nebo
f) xxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čestně xxxxxxxxxx, že xxx xxxxx.
(6) Na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xxxxxxx cizince v xxxxxxx stanoveném x §13,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 0,25 xxxxxxx xxxxxx existenčního xxxxxx6) za xxxxx xxx pobytu xx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx ubytován x xxxxxx osoby,
c) předloží xxxxxx o uzavření xxxxxxxxxx zdravotního pojištění xx prospěch zvaného xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx úhradu xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x §180x odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 30&xxxx;000,- XXX,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx zvaného xxxxxxx x xxxxx xx xxxx odpovídající xxxx letenky xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xx státu xxxx xxxxxxxx pobytu.
Prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxx závazku xxxxx xxxxxx a) xx x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povinnosti uhradit xxxxxxxx náklady v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx skutečné xxxx.
(7) Xxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxx pozvání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sdělí xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxx osoby xxxx skutečnost xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx písemně xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozvání.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§180x
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx mezinárodní smlouva, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, udělovat xxxxxxxx schengenské xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, zda xxxxx, xxxxx vydala xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx doklad xxxxxxx.

§180x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx listina xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Identifikační xxxxxx xx dokladem totožnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx jeho držitel xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Identifikační xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§180x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

§180x

Xxxxxxxxx cizinec bez xxxxxxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 až 18 let, xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odpovídající xx xxx podle xxxxxxxx xxxx platného xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 18 xxx xx, xxxx v xxxxxxx, xx je xxxxxx xxx xxxxxxxx občanství, xx xxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx bydliště, x xx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se skutečně xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx osoby; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 18 xxx, který xxx xxxxxxxx xxx doprovodu xxxx, xx xxxxxxxxxxx xx území9c).

§180c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

§180x

Xxxxxxxxx potvrzení xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, který x xxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxx, xx xxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) xxxx xxxxx xxxxxxxxx potvrdí.

Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§180x
Xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx posouzení xxxxxx, xxx který xx xxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxx x nové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx odepření xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx; podání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území, x důvody xxxxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 nebo 2.
(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx cizince.

§180x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx je x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxx "manžel", "xxxxxxxxxx" nebo "dítě xxxxxxx", xxxxxx xx xxx i partner, xxxxxxxxxxx, dítě xxxxxxx x partnerů xxxx xxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že vstoupila xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společenství xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dvou xxxx stejného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x účinností xx 21.12.2007

§180g
Úhrada nákladů spojených x xxxxxx českého xxxxxx x zkouškou xxxxxxxx českého xxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxx jazyka x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx10a).
§180x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008

§180h

Ukončení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x tranzitním prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxx uvedené x §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) nebo x).

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem, xxxx-xx zahájeno xxxxxx x xxxxxxxxx cizince x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx č. 278/2009 Xx.)
§180x
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx léčení x xxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo náhlým xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x převozem xxxxxxxxx xx xxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx, xx kterém xx povolen xxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxx 30&xxxx;000 XXX, xx xxxx xxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění se xx cizince xxxxxxxxxx, xxxxx je zdravotně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8b), xxxxx xxxx náklady xxxxxxxxx xxxx hrazeny xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx nemohl x důvodů xx xxxx xxxx nezávislých xxxxxxxx takové xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42x xxxx. 2; x xxxxxxx xxxxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxx xx území. Předložení xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění se xxxx nevyžaduje, pokud xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx diplomatického xxxx xxxxxxxxxx xxxx upustil, xxxxxx-xx xxxxxxx na xxxxx v zájmu Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx.
§180x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 21.12.2007

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxx působností.

§180k xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 247/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§181

Xxxxx Xxxxx republiky xxxx x rozsahu stanoveném xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství6a) xxxxxxxxx xxxxxxxx, že

a) xx xxxxxxx xx xxxxxxx vízové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxxx xxxxxxx okruh osob, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) cizinec xxxx xx území xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x tomto nařízení; x nařízení xxxxxx xxxxx osob, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 382/2008 Xx.)
§182
(1) Xxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v souladu x mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx předpisem xxxxxxx xx jejím xxxxxxx26b), xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xx území pouze xx xxxxxxx uděleného xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxxxx xx ubytování, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx cizince xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) po xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí technické xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zpracovávání xxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx biometrických xxxxx x xxxxxxx x neobvyklými xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx předpoklady xxx zobrazení obličeje xxxx pořízení otisků xxxxx na pravé x xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx vyhlašuje xxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsah xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 31.8.2008 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§182x
Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxxxx seznam xxxxxx, xxxxx by mohly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§182x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

§182x

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pasů, xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxxxxx o povolení x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx ztráty xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, odcizených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx občanům Xxxxxxxx xxxx.

§182x vložen xxxxxxx předpisem x. 161/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.4.2006

Přechodná ustanovení

§183

(1) Xxxxxxx xxxxxx zahájená přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx řízení.

(2) Xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx učiněná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle dosavadního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za povolení x xxxxxx.

(4) Xxx xxxx xxxxxxxx hovoří x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, rozumí se xxx xxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za vydané xxxxx tohoto zákona xx xxxx xxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx předpisy xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §160 xxxx. 5. Xxxxxxxxx-xx vyznačená xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §160 xxxx. 5 xxxx není-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu24) x xxxxxxxxx xxxxxxxx archivní xxxxxxx zničí.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za rozhodnutí x správním vyhoštění.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vízové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx 24 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§184

§184 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§184x
Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx závazků, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Úmluvy x právech dítěte, xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx právech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx republiky, a x odkazem zejména xx xxxxxxxxxx čl. 23 xxxx. 2 a 3, čl. 24 xxxx. 1 x 2 Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zdravotní péči xxxxxxxxxxx novorozenci xxxxxxxxxx x období xx 1. ledna 2000 xx xxx účinnosti xxxxxx zákona cizincům, xxxxx mají právo xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx k pobytu xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§184x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
XXXX XXXXX
Xxxxxx zákona x Policii České xxxxxxxxx
§185
Xxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxx x. 26/1993 Sb., zákona x. 67/1993 Xx., xxxxxx x. 163/1993 Xx., xxxxxx x. 326/1993 Sb., xxxxxx x. 82/1995 Sb., xxxxxx x. 152/1995 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 186/1997 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu č. 138/1999 Xx., xxxxxx x. 168/1999 Sb. x zákona x. 325/1999 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 odst. 2 xx xx xxxx xxxxx zrušují xxxxx "x xxxxxx xxxxxxx".
2. §15 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6) xxx:
"§15
(1) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxx předání xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,6) jestliže
a) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx důvod pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,6)
x) xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxx xx domnívat, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vstoupil xx xxxxx České xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx pobývá.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx České republiky xxxx o správním xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, než xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6)
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 může xxxxx xxxxxxx 48 xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx. Xx-xx orgán, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zajištění se xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx xxx delší xxx 48 hodin xx xxxxxxxx omezení xxxxxx svobody.
6) Xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poplatcích

§186

Správní xxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxx č. 368/1992 Sb., o správních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., zákona x. 72/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 301/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Sb., xxxxxx x. 166/1999 Sb., xxxxxx č. 167/1999 Xx. x zákona x. 223/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx 99 xxxxxxx a) xx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti".

2. X xxxxxxx 99 xxxxxxxxxx zní:

"Osvobození:

Od xxxxxxxx xx osvobozeno xxxxxx xxxxxxxx přílohy dětem xx 15 xxx.".

3. X položce 99 xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.".

4. Xxxxxxx 100, včetně xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 100

x) Povolení x pobytu xxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxx x pobytu cizinci xxxxxxxx 15 let Xx 500,-

c) Prodloužení xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxx pro xxxxxxx (xx xxxxxx xxxxx) Xx 300,-

x) Vydání xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, zničený, ztracený xxxx xxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx orgán nevybere xxxxxxxx za vydání xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx náhradou xx xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxx x xx vydání tohoto xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x oprávnění x trvalému pobytu.".

5. Xxxxxxx 101, včetně xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx zní:

"Položka 101

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx přechodu Xxxxx xxxxxxxxx Kč 1&xxxx;500,-

x) Udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxx Xxxxx republiky Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jednosměrného, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx uděleného xx hraničním xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx zastupitelským xxxxxx Xx 200,-

e) Prodloužení xxxx xxxxxx na xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx Xx 1 000,-

f) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 200,-

Xxxxxxxxxx:

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx osvobozeno:

a) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx platnosti nebo xxxx pobytu na xxxxx vízum x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pomoci.

b) Xxxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxx českého víza xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx. Xx udělení xxxxxxx víza xx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx české xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxx víza xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx cizinci, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx víza xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

1. Xxxxxxx orgán může xx poplatku xxxxx xxxx xxxxxxx upustit xxxx xxxxxxxx snížit, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o udělení xxxxxxx víza xx xxxxxxxxx přechodu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx nezaviněných xxxxxxxx, anebo je-li xxxxxxx xxxxxx zpět xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizího xxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x) této xxxxxxx x v xxxxxxx, xx-xx prodlužována xxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx orgán xxxxxxxx poplatek, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkon xxxxx této položky x xxxx úřední.".

6. Xxxxxxx 132 xxx 1 xxx:

"1. Xxxxxxx

x) Xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx, průjezdního xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Kč 800,-

b) Xxxx x pobytu xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx Xx 3000,-

x) Xxxx k pobytu xxx 90 dnů Xx 1500,-

d) Průjezdního xxxx obousměrného, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xx 1200,-

x) Průjezdního xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx Kč 3000,-".

7. X položce 132 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx xxxxxxxx xxxxx této položky xx osvobozeno

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- udělení xxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx mladším 15 xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoci,

- xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

- xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

8. Xxxxxxx 153 xxxxxxx a) xxx:

"x) x vydání Xxxxxxxx x xxxxxx Xx 200,-".

XXXX XXXXXX

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dokladech

§187

Zákon č. 216/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 150/1996 Xx. xx xxxx takto:

Ustanovení §5 xxxx. 3, §11 x §26 se xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§188

Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění zákona x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., zákona x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., zákona č. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Sb., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx č. 24/1993 Xx., zákona x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx č. 238/1995 Xx., zákona x. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx č. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 269/1996 Sb., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxx x. 165/1998 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §120 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" doplňuje čárka x xxxxxxxx se xxxxx "x xxxxxx x zákonnosti zajištění xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx".

2. Za §200x xx vkládají xxxx §200x xx 200x, xxxxx včetně xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx x. 34x) xxx:

"Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x o xxxx xxxxxxxxxx

§200x

(1) Jestliže xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34x) x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x zajištění x xxxxxxx propuštění. Xxxxxx návrhu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,34x) xxxx xx cizinec xxxxxxx xx soud x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx propuštění xx xxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx trvání xxxx zajištění stanovené xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezákonnost xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx navrhovatel xxxxxxxx, x musí být x xxx xxxxxx, xxxx xx navrhovatel xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 odst. 4, §79 xxxx. 1) xxxxxxxxx označení rozhodnutí, xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx, x jakých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zajištění, xxxxxxxx důkazů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx dovolává, x musí x xxx být xxxxxx, xxxx xx navrhovatel xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dovolává, xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx odpůrce, xxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx.

34x) Xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.

§200x

(1) K xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx je zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"), x němž je xxxxxxxxxxx povinen xx xxxxxxxx; pokud xxxxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx umístěn, je x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx navrhovatel a xxxxxxxxx orgán xxxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§200x

(1) Návrh xx xxxxxx u xxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(2) Soud xx xxxxxx spisy, xxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Orgán xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx spisy, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx 24 xxxxx xxxxxxxxxxx soudu.

§200r

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účast xxx xxxxxxx.

(2) Jednání xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx nepochybné, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx nejsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zajištění.

§200s

(1) Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx §200x odst. 1, xxxx xxxxxxx xxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx správnosti napadeného xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx trvají; důvod xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxx. Důkazy xxxxxxxxx x řízení, xxx xxxxxxxxxxx napadenému xxxxxxxxxx, xxxx xxxx vzít xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nezpochybnil.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx skutkový xxxx, xxxxx xx byl x době vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxx-xx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xx xx xxxxx zamítá; jinak xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx. Xxx-xx návrh xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, rozhodne x xxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxxxxx.

§200x

Xxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxxxx návrhu podle §200x odst. 2 x xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Byl-li xxxxx xxxxxxxx, přísluší navrhovateli xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonnosti xxxxxx zajištění nejdříve xx xxxxxxxx 3 xxxxx od právní xxxx xxxxxxxxxx.

§200x

(1) Soud xx povinen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx urychlením.

(2) Xxxx rozhoduje xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Doručením xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vykonatelné.

(5) Xxxxxxx-xx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx navrhovatele na xxxxxxx při jednání, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx xxxx vyhlášení. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx účastníkům xxxxxx xx 24 hodin xx xxxx vydání. Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, je v xxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx učinit opatření, xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxxx, x němž je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, navrhovatele xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§189

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx

1. Xxxxx č. 123/1992 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 190/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 123/1992 Xx., x pobytu xxxxxxx na území Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky.

3. Článek X zákona č. 150/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 123/1992 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx České x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

§190

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

x. x. Xxxxxx v. x.

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §175 zákona x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xx. X xxxx 125 tohoto xxxxxx platí i xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vstup xxxxxxx xx xxxxx, xxxx pobyt na xxx x vycestování xxxxxxx z území, xxxxx vstoupila x xxxxxxxx před dnem 1. července 2001.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2001 Xx. s účinností xx 1.7.2001

Xx. XX

1. Xxxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu vydaného xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pobyt na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx, učiní xxx xxxxxxxxxx při prvém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx považuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx Xxxxxxxx unie,1a) xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx ve lhůtě xx 180 dnů xx nabytí účinnosti xxxxxx ustanovení dostavit xx xx xxxxxxx x výměně xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle bodu 1.

3. Občan Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 180 xxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského státu Xxxxxxxxxx společenství.

4. Občan Xxxxxxxx unie,1a) xxxxx xx území xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx, je xxxxxxx ve lhůtě xx 180 xxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx policii xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxxx příslušník, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) x xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx do 180 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dostavit se xx policii xx xxxxxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

6. Řízení zahájená xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, které xx dokončí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx x povolení x pobytu xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

8. Xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxx zákona.

9. Žádost x vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx občanem Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x přechodnému pobytu.

10. Xxxxxx x xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxxxx xxxxxxxx příslušníkem občana Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx x přechodnému pobytu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

11. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx xxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx tohoto ustanovení, xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní úpravy.

Xx. II

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx účelem strpění xxxxxx xx území xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43; policie vydá xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

3. Xxx xx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx dlouhodobé xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Kde se x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx vízum x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

5. Xx doby xxxxxx xxxxxxxxx bodu 39 uvedeného x xx. I xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění k xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,3a) nelze-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx ochrana xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx jeho účinnosti.

7. Xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxx víza podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx i xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2004

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. II

1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů podaná xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx podané xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxxxxx o prodloužení xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Držitel víza x xxxxxx nad 90 dnů, které xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §42a xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinen ve xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005 xxxxxxxx xx na policii x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx.

7. Xxxxx režimu xxxxxxxxx xxxxx prováděny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. prosince 2005; do xxxx xxxxx tohoto režimu xxxxxxx xxxx úkoly xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Pravomoci xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hlavy XXX xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2006.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. x účinností xx 24.11.2005

Xx. XXIV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x žádostech x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadní právní xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xx. VII

1. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Cestovní xxxxxxx x xxxxxxx xxx obsahujícím xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx vydávají xxx xxx 1. xxxxx 2009.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx studia xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xx území xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42d xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42d zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Řízení x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podané xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se dokončí xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Žádost x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx vízum x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxx podaná xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Policie xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §83 xxxx. 2 xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx ve xxxxx xx 180 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

6. Oprávnění x trvalému xxxxxx, xxxxx xxxxxxx cizinci xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx10a) do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxx xx pobyt podle §65 xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx od xxxxxxxx xxxx zletilosti neuplynulo xxxx xxx 30 xxx.

7. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx občanem Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxx příslušníkem xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

8. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxx státního xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx na území xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx průkaz x xxxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Evropské unie xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xxx-xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx trvalého xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx k trvalému xxxxxx podle zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

10. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

11. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxx xx xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xxx xxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007.

12. Xxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se dokončí xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxx x vrácení xxxxxxx, xxxxx xxxxxx použita x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 roku ode xxx, xxx mu xxxxxxxx platnost víza. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jistotu, xxxxx xxxxxx použita k xxxxxx xxxxxxx podle xxxx první, xxxxxxx xxxxxx.

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx. XX

Řízení xx věcech, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x územních xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, zahájená územními xxxxxxxxxx orgány xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, dokončí xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 21.12.2007

Xx. XXX

1. Žádost x xxxxxx cestovního xxxxxxx x nosičem xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx příslušného x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejpozději do 24. xxxxxx 2009.

2. X xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x nosičem xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2009, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxx xx tomto xxxx, vydá xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx obsahujícím xxxxx o xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2008 Xx. x účinností xx 25.4.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx vydané xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx průkazy x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

3. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012.

4. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x doby xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x přechodnému pobytu, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zahájená do 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxxx ministerstvo podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx, x kterém xxxx rozhodnuto xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx posuzují xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011 s výjimkou xxxx 2, xxxxx xxxxxx účinnosti xx 1.5.2011

Informace

Právní xxxxxxx x. 326/99 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

140/2001 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2001, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §88 x §89, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 26.4.2001; §161, §163 x §164, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2002

151/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2003

217/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Xx., xxxxx č. 329/99 Xx., x cestovních xxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), a zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), ve znění xxxxxx č. 2/2002 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2, 5, 6, 9, §15x, části §17, 18, 19, 20, 31, 51, 56, 64x, 70, 78, §87x - 87x, xxxxx §88, 98, 103, 106, 108, 119, 120, 157, 158, 159, 160, 164, 168, 169, 171, 172, 173, §182x x xx. XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004); x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3, 4, 17x, 18, §26x, 29a, 29b, xxxxx §78, 93, 94, 118, 158 x xx. XX, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 v Schengenu xxxx Belgickým královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hranicích xxx XX (21.12.2007); xxxxx xxxxxxxxxx §1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx bude XX xxxxxx Xxxxxxxx o Xxxxxxxxx hospodářském prostoru (1.5.2004); §9, 124, 154 a 155 x účinností ode xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému v XX (1.9.2007)

222/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2004 s xxxxxxxx §69x, 69b, 165, 176x, které xxxxxx xxxxxxxxx 31.7.2003; xxxxx §1, 6, 7, 8, 9, 17, 17x, 17x, 19, 20, 21, §30 xx 50, 51, 56, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 69b, 70, 75, 80, 81, 87x, 87x, 87x, 88, 98, 107, 114, 118, 159, 160, 163, 164, 169, 170, 173, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004); xxxxx §17x a 17x, 18, 26, 29x, 80, 180x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxx x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007)

290/2004 Xx., xxxxx znění zákona x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx v částce x. 94/2004

436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o zaměstnanosti

s xxxxxxxxx od 1.10.2004

501/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx správního xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

539/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 141/61 Xx., o xxxxxxxx řízení soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2004

540/2004 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx č. 141/61 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 29.7.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 23.8.2004

x xxxxxxxxx xx 6.11.2004

559/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 328/99 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 329/99 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x cestovních dokladech), xx xxxxx pozdějšícch xxxxxxxx, zákon č. 200/90 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území XX a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

428/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Sb., x pobytu xxxxxxx xx území ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x účinností xx 24.11.2005 x výjimkou §14, 29a, 80 x 158, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x vstupu x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Německo, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ČR (21.12.2007), a xxxxxxxxxx §169, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006; §18 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx hranicích, stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Schengenu mezi Xxxxxxxxx královstvím, Spolkovou xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x postupném odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ČR (21.12.2007); §37, §46a x xxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady EU x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v XX (1.9.2007) a §157x xxxx. 11 xxxxxxx platnosti 1.1.2006

444/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 531/90 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx v hmotné xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

136/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dokladů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2006

161/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 27.4.2006 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 26.6.2006; některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných hranicích xxx XX (21.12.2007) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX o xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ČR (1.9.2007)

165/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx x x xxxxx zákona č. 283/91 Xx., o Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.9.2006 s xxxxxxxx §115 odst. 3 xxxx. x), xxxxx nabývá účinnosti xxx xxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX x spuštění Xxxxxxxxxxxxx informačního systému x XX (1.9.2007)

230/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 89/95 Xx., o xxxxxx statistické xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

170/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx se vstupem XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xxx xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx XX x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému v XX (1.9.2007)

379/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na území XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., o Xxxxxxx XX, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2007 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.9.2008, 1.1.2009 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX x vstupu x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x postupném odstraňování xxxxxxx na společných xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007)

42/2008 Sb., úplné xxxxx xxxxxx č. 326/99 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 13/2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Sb., x Rejstříku trestů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

129/2008 Sb., x xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

140/2008 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.4.2008

274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Policii XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2009 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2008 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

382/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

41/2009 Xx., x změně některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

42/2009 Xx., úplné xxxxx zákona x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 13/2009

47/2009 Sb., xxxxx XX xx xxx 9.12.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §171 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu cizinců xx území XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Sb.

s účinností xx 13.2.2009

197/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx xx 29.6.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

278/2009 Xx., x změně xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

424/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 100/2010 Xx., x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2010

427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon o xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.5.2011 x 1.1.2013

73/2011 Sb., x Xxxxx xxxxx XX a o xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2011

224/2011 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. publikované x xxxxxx č. 80/2011

303/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních službách, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dalších změnách xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2015

222/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 26.6.2012

234/2012 Xx., nález ÚS xx xxx 24.4.2012 xx. zn. Xx. XX 23/11 xx xxxx návrhu na xxxxxxx §171 xxxx. x) xxxxxx č. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 427/2010 Xx., respektive na xxxxxxxxx protiústavnosti §171 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců na xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xx 31.12.2010 (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 19.7.2012

494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxx č. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 15.1.2013

103/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., o xxxxx a x xxxxx zákona x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2013 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 10.5.2013 a 1.1.2014

303/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

312/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x xxxxx daňových xxxxxx v xxxxxxxxxxx x rekodifikací xxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

22/2014 Xx., nález XX xx xxx 12.11.2013 xx. zn. Xx. XX 22/13 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 494/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxx č. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 7.2.2014

101/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu cizinců xx území ČR x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.6.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2014

203/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 17.8.2015

204/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

314/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 325/99 Xx., x azylu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 221/2003 Xx., x xxxxxxx ochraně cizinců, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 18.12.2015

318/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 328/1999 Xx., x občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 329/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

191/2016 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX x x xxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx hranic)

s účinností xx 1.8.2016

298/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

456/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s účinností xx 1.7.2017

222/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky a x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 15.8.2017 x xxxxxxxx xxxxx §158, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2018

16/2019 Sb., xxxxx XX xxxxx xx xxx 27.11.2018 xx. xx. Xx. XX 41/17 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., x azylu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.1.2019

176/2019 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců na xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 31.7.2019 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2019, 1.7.2020 x 1.1.2021

255/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ústavech a xxxxxx x soudních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

277/2019 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

165/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností od 1.2.2022

274/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 2.8.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx (XXXXX) stanoveným Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 88 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1240

177/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 222/2016 Xx., x Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx x x xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 31.12.2022

240/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2022

279/2022 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 19. xxxxxxxx 2022 xx. xx. Xx. XX 12/19 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §129x odst. 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx paragrafované znění)

s xxxxxxxxx xx 27.9.2022

173/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 325/1999 Sb., x xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2023 s xxxxxxxx §48, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024

278/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců na xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.9.2023

412/2023 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

454/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 65/2022 Xx., x některých opatřeních x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Ukrajiny vyvolaným xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2023 x 1.1.2024

31/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx.

x xxxxxxxxx xx 1.4.2024

89/2024 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2026

123/2024 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2025

x xxxxxx xxxx provedená xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 2/2000 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 562/2006 xx dne 15. xxxxxx 2006, xxxxxx xx stanoví xxxxx Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).
1a) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
1x) Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
1c) Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států na xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx konfederací.
1d) Přílohy V x XXXX Xxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Zákon č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x změně xxxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 310/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.
3x) Xxxxx č. 221/2003 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3x) Zákon č. 216/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
4) Zákon č. 49/1997 Sb., x civilním xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx č. 189/1999 Xx.
4x) Nařízení Xxxx XX č. 2133/2004 ze xxx 13. xxxxxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxxxxx orgánům členských xxxxx ukládá povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx překročení xxxxxxxx hranic xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx prováděcí xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5x) Xxxxxx xxxx xxxxxxx států Xxxxxxxxxxx unie Xxxxxxxx, Xxxxxxxx republiky Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985.
Úmluva xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14. června 1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5b) Hlava xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5c) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/574/ES xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxx xxxx XX Společné xxxxxxxx.
5d) §101 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
6) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
6a) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 539/2001 ze xxx 15. března 2001, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, jejichž státní xxxxxxxxxxx xxxx mít xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.
7) §26 xx 32 zákona x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 163/1993 Xx.
7x) §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášená pod č. 147/1947 Sb.
7x*) Rozhodnutí Xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xx. X.3 xxxx. 2 písm. x) Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx možnosti xxxxxxxxx xxxx ze třetích xxxx s bydlištěm x některém členském xxxxx (94/795/JVV).
7x) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
7x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 415/2003 ze xxx 27. února 2003 o xxxxxxxxx xxx xx hranicích xxxxxx xxxxxxxxx takových xxx xxxxxxxxxxxxx námořníkům.
8) Zákon č. 1/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8a) Směrnice Xxxx 2005/71/ES xx dne 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx účely vědeckého xxxxxxx.
8b) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění a x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/17/ES xx xxx 22. xxxxxxxx 2003, xxxxxx xx mění xxxx X xxx 1.4 Společné konzulární xxxxxxxxx x část X xxx 4.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx doklad x xxxxxxxx cestovního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
8x) Xxxxxx k xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 14. xxxxxx 1985 xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx hranicích.
Rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx XXX/Xxx (99)13 ze dne 28. xxxxx 1999 x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx konzulární instrukce.
Rozhodnutí Xxxx 2004/17/ES xx xxx 22. prosince 2003, xxxxxx xx xxxx xxxx X xxx 1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx I xxx 4.1.2 Společné xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
8x) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
8f) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 150/2002 Sb., soudní xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9x) Xxxxxxxx Xxxx 2001/40/ES ze xxx 28. května 2001 x vzájemném xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx.
9b) §149 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
9x) Xxxxxxxx Xxxx 2003/86/ES xx dne 22. xxxx 2003 x xxxxx na xxxxxxxx rodiny.
9d) §2 x 3 xxxxxx x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §26 xxxx. 1 zákona x. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) Rozhodnutí Rady 2004/114/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2004 x podmínkách přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Směrnice Rady 2004/81/ES xx dne 29. dubna 2004, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx obchodování x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §232a xxxxxxxxx zákona.
9h) §171a xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §171a x 171d xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Xxxxx č. 341/2005 Sb., x veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 379/2007 Xx.
9x) Xxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) §37a xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 382/2008 Xx.
9x) §98 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 161/2005 Xx.
9x) §20a xxxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona č. 113/1997 Sb. x xxxxxx č. 492/2000 Xx.
9x) §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
10) §57 xxxxxx č. 140/1961 Xx., trestní zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10b) Xxxxxxxxx §114 xxxxxx č. 561/2004 Xx.
10c) Xxxxx č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §12 xxxxxx č. 325/1999 Xx., ve znění xxxxxx č. 2/2002 Xx. a zákona x. 165/2006 Sb.
11x) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., x způsobu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x umístění xxxxx k xxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxxxxx x přečíslování xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx potřebných x přidělení xxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 193/2001 Xx.
11b) §17a xxxxxx x. 94/1963 Xx.
11x) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx všeobecné zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 15/1993 Xx., xxxxxx č. 59/1995 Sb., xxxxxx x. 176/2002 Sb. x zákona č. 438/2004 Xx.
12a) §151 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
12x) §150 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
13) Směrnice Xxxx 2004/38/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx a jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx.
13x) Xxxxxxxxx obchodní zákoník, živnostenský zákon, xxxxx č. 220/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx komoře, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx komoře a Xxxxx lékárnické xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13x) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1612/68 xx xxx 15. xxxxx 1968 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxxxxxxxxxx.
13c) §32 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
13x) §30 x 31 zákona x. 155/1995 Xx.
13x) §25 x §38 písm. x) zákona x. 155/1995 Xx.
13x) Například Xxxxxxxx Xxxx 68/360/EHS, o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států a xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
14) §116 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 256/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech.
15x) Článek 2 xxx 14 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 562/2006.
15b) Xxxxxxx V, xxxx A xxxxxxxx 3 xxxx. x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 562/2006.
15x) Xxxxxx 3 Xxxxxxxx Rady 2001/51/ES xx dne 28. xxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx 26 xxxxxx k xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 14. xxxxxx 1985.
15x) Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx nouzi.
15e) Xxxxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx x Xxxx xx xxx 25. xxxxxx 1996 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (96/409/XXXX).
15x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2252/2004 xx xxx 13. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx znění.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16x) §2 xxxx. 7 a §14a xxxx. 2 xxxxxx č. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx.
16x) §15 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx.
17) §200o x xxxx. občanského xxxxxxxx xxxx.
17a) Nařízení Xxxx (XX) č. 343/2003 ze xxx 18. xxxxx 2003, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro určení xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxx x některém x xxxxxxxxx xxxxx.
18) Xxxxx č. 119/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 288/1995 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., a xxxxxx x. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
19) §1 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x. 37/1989 Sb., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 167/1998 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx..
19x) §36 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším odborném x jiném vzdělávání (xxxxxxx xxxxx).
20) Směrnice Xxxx 2003/110/ES xx xxx 25. listopadu 2003 x xxxxxx xxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
20x) Nařízení Rady (XX) č. 871/2004 ze xxx 29. xxxxx 2004 o zavedení xxxxxxxxx xxxxxx funkcí x Xxxxxxxxxxxx informačním xxxxxxx, xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxx.
21) Zákon č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx České republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §17 xxxx. l) xxxxxx x. 256/1992 Xx.
23x) Zákon č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 289/2005 Sb., x Vojenském xxxxxxxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 343/1992 Xx.
24x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
24x) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
24x) Xxxx xxxxx x xxxxx správního řádu.
25) Xxxxx č. 36/1967 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
26) §244 xx 250k zákona x. 99/1963 Xx.
26x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru SCH/Com (99)13 xx xxx 28. xxxxx 1999 x konečném xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 810/2009 xx xxx 13. července 2009 o kodexu Xxxxxxxxxxxx x vízech (xxxxxx xxxxx).
28) §42 xxxxxx č. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 518/2002 Sb., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx č. 134/2006 Xx. x zákona x. 176/2007 Xx.
29) Xxxxxxxx Xxxx 2005/71/ES xx xxx 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx přijímání státních xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx.
30) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x nestátních zdravotnických xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx ulic a xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x náležitostech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x oznamování xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx čísel, xx xxxxx xxxxxxxx x. 193/2001 Xx.
32) Xxxxxxxx Rady 2009/50/ES x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx Společenství.
Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 883/2004 x koordinaci systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
34) §319 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 362/2007 Xx.
35) Xxxxxxxxx xxxxx č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 95/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání lékaře, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Zákon č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 343/2003 xx xxx 18. xxxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx příslušníkem xxxxx země v xxxxxxxx z členských xxxxx.
38) §143 xxxxxxxxx xxxx.
39) §14a xxxx. 2 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx.
40) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1030/2002 xx xxx 13. xxxxxx 2002, xxxxxx se xxxxxxx jednotný xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx nařízení Xxxx (XX) x. 380/2008.
41) Zákon č. 251/2005 Sb., x inspekci xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
42) §27 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
43) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
44) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx.
46) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 289/2005 Sb., x Vojenském xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 274/2008 Xx.
Zákon č. 341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx.
46) §75 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§15a xxxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxx x. 494/2012 Xx.
47) Směrnice Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků třetích xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
48) §46a xxxxxx č. 325/1999 Xx., xx znění xxxxxx č. 379/2007 Xx., zákona č. 427/2010 Xx. x xxxxxx x. 103/2013 Xx.