Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2011 do 30.03.2011.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
326/99 Sb.

 

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1
Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12
Prostředky k pobytu na území §13
Hraniční průvodka §14
Pozvání §15 §15a

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a
Dlouhodobé vízum §17b
Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18
Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19
Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b
Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu
Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31 §32
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34
Prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů §35
Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39
Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40
Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41
Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu
Povolení k dlouhodobému pobytu §42
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a
Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b
Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ve zvláštních případech §42g
Náležitosti k žádosti o vydání zelené karty §42h
Modrá karta §42i
Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §45 §46
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d
Zrušení a zánik platnosti zelené karty §46e
Zrušení platnosti modré karty §46f §47 §48 §48a §48b
Oddíl 4
Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49
Díl 5 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území
Výjezdní příkaz §50
Rozhodnutí o povinnosti opustit území §50a
Díl 6 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54
Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55
Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57
Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61
Zánik platnosti dlouhodobého víza §62 §63
Studium §64 §64a §64b
Hlava IV - Trvalý pobyt na území
Díl 1 §65
Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74
Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82
Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85
Díl 3 §86
Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt §87a §87b §87c
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území a zánik jeho platnosti a důvody pro zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie §87d
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e
Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f
Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j
Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k
Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m
Díl 3 - Potvrzení a průkazy
Potvrzení o přechodném pobytu na území §87n
Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie §87o
Prodloužení doby pobytové karty o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87p
Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87r
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87s
Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87t
Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y
Skončení platnosti průkazu §87z
Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93

Hlášení k pobytu držitele zelené karty §93a §94 §95 §96 §97
Hlášení změn §98
Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a
Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100
Domovní kniha §101
Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103
Povinnost dopravce §104
Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105
Povinnosti orgánů státní správy §106
Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112 §113

Cestovní průkaz totožnosti §114
Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115
Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a
Neplatnost cestovního dokladu §116
Zadržení cestovního dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a
Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b
Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e
Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f
Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a
Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121
Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122
Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123
Dobrovolný návrat §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území §123b
Finanční záruka §123c
Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a
Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128
Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129
Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150 §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153
Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIV - Správní delikty

Přestupky §156 §156a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §157
Společná ustanovení ke správním deliktům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162
Ředitelství služby cizinecké policie §163
Odbor cizinecké policie §164
Působnost ministerstva §165
Oprávnění ministerstva §165a
Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166
Oprávnění policie §167

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168
Odchylky od správního řádu §169 §170 §170a §170b
Soudní přezkum §171
Žaloba §172

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173

Trestní zachovalost §174
Přiměřenost §174a §175
Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176
Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a
Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b
Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c
Totožnost §177
Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d
Důvody znemožňující vycestování §179
Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a
Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b
Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c
Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d
Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e
Partnerství §180f
Úhrada nákladů spojených s výukou českého jazyka a zkouškou znalostí českého jazyka §180g
Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §182 §182a §182b
Přechodná ustanovení §183 §184 §184a
Část druhá §185
Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích
Správní poplatky §186
Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187
Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188
Část šestá - Závěrečná ustanovení
Zrušovací ustanovení §189
Účinnost §190
č. 140/2001 Sb. - Čl. II
č. 217/2002 Sb. - Čl. IV
č. 222/2003 Sb. - Čl. II
č. 428/2005 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV
č. 136/2006 Sb. - Čl. VII
č. 161/2006 Sb. - Čl. II
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
č. 379/2007 Sb. - Čl. II
č. 140/2008 Sb. - Čl. VII
č. 427/2010 Sb. - Čl. II
Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.

326

XXXXX

xx dne 30. xxxxxxxxx 1999

x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx některých xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXX CIZINCŮ XX ÚZEMÍ XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX I

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx použitelný xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) podmínky vstupu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x vymezuje xxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), Ministerstva xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx v xxxx xxxxxxx státní xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,1a) xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1b)

(3) Xxxxxx vstupu, xxxxxx x vycestování xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxxxxx i xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednanou x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1c) x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,1d) xxxxx xxxx smlouva xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 30.4.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§2
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx zákon xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, který
a) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis2) xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xx území xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx,3)
x) xxxxxxx Xxxxxx republiku x udělení xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx poskytnutí dočasné xxxxxxx na xxxxx, x cizince, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx dočasné xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx3a) xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX II
VSTUP XX XXXXX
§3
(1) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx hraniční xxxxxxx x xxxxx x čase xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Hraničním xxxxxxxxx xx xxxxxx
x) místo xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, xxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx hranicí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,3b) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

1. xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx4) x

2. xxxxxxxxxxxx letiště xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním právním xxxxxxxx,3b)

x) xxxxxxx xxxxxxx3b) xxxx
x) prostor mezistátního xxxxx x xxxxxx xxxx mezistátní osobní xxxx nákladní xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxx xxxxxxxx.

§4
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx podrobit se xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx překročení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxxxx hranici xx xxxxxxxx kontrola xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3b)
(2) Xxxxxxx potvrdí v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx dokladu.
(3) Provádí-li xxxxxxx hraniční kontrolu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx účinky xxxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

§5
(1) Xxxxxxxx vstupu xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1).
(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) strpět xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x nosiči xxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zobrazených xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx dokladu, jde-li x cestovní xxxxxx, xxxxx obsahuje nosič xxx x biometrickými xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx je mladší 15 let x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxx 2 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx
x) xxxxxxxx xx orgánu xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx5),
x) přes xxxxx xxxxxxxx (§152), nebo
c) xx xxxxx předáván xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx policii xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxx xxxx nemůže-li xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx při xxxxxxxx kontrole umožní, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx jej xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx x skutečnost, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, prokázal jiným xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, vztahuje-li xx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§6

§6 zrušen právním xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§9
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Policie xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jestliže
a) nemá xxxxxx xxxxxxxx doklad,
b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx, podléhá-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) nemá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx x k vycestování x xxxxx,
x) je xxxxxxxxx osobou (§154),
x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstraňování xxxxxxx xx společných hranicích5a) (xxxx jen "xxxxxxx xxxx"), xx účelem xxxxxxx přehledu x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států (xxxx jen "informační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"); xx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx vízum xxxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xx území,
h) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx mezinárodní vztahy Xxxxx republiky,
i) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnost xxxx x xxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxx podezření, že xxxxxxx xxxx nemocí, xxxxx xx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§182a odst. 1) (xxxx xxx "závažná xxxxx").
(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x pobytu nad 90 dnů za xxxxxx převzetí povolení x dlouhodobému pobytu xxxx povolení k xxxxxxxx pobytu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), f) xx j).
(3) Policie xxxxxx xxxxx xx xxxxx
x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

1. nemá-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5,

2. xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cestovní doklad xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

3. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

4. je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx při xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

5. je-li xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxx xxxxxxxx (§154 xxxx. 2), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx to, že xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxx svém pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

1. x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

2. nepředloží-li xxxxx, xxxxxxx-xx vízové xxxxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxx,

3. xx-xx důvodné xxxxxxxxx, že by xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx pořádek,

4. xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx, poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx xxx mít xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek.

(4) Xxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vstupu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) x důvodů xxxxxxxxx v odstavci 3 xxxx. a). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b), pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx pobývá xx xxxxx. Xxxxxxxxxx x odepření vstupu xx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxxxxx x území nebo xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx, xxxxxxx xxx odepřen xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zahraničí, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.3.2012 (do xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§10
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx odepřen xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx
x) xx xxxxxxxxxxxxx ohrožen xxxx xxxxx x xxxxxx úrazu xxxx xxxxxxx onemocnění,
b) by xx xxxxxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx změny, xxxx
x) xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx na území xxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx oprávnění policie xx xx takového xxxxxxx xxxxx jako xx xxxxxxx zajištěného xxxxx xxxxx XI. Xx-xx xxxxxxx přijat x poskytnutí xxxxxxxxx xxxx podle odstavce 1 do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx po dobu xxxx hospitalizace.
(4) Policie xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx vycestování xxxx xx zahraničí, xxxxxxx xx x xxxxxxx na svůj xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§11

§11 zrušen právním xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§11x

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§13

Xxxxxxxxxx x pobytu xx území

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, předložením

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx

1. 0,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx6) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xx 1 xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx vcelku xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx,

2. 15xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx přesáhnout xxxx 30 xxx, x xxx, xx tato xxxxxx se za xxxxx celý měsíc xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx x 2xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. 50násobku xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx jedná o xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaplacení služeb xxxxxxxxx x pobytem xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx potvrzujícího, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bezplatně.

(2) Zajištění xxxxxxxxxx k xxxxxx xx území xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), xxx-xx o xxxxx xx xxxxx xxxxx než 3 xxxxxx, se xxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx znějícím xx xxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxx vyplývá, že xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a),

b) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxx pobytem xx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kartou; xx xxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx předložit xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x).

(3) Cizinec, xxxxx bude xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx zajistí xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxxx předpokládaného xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx náklady spojené x xxxx xxxxxxx x pobytem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx). Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx nedosahuje, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx rozdílu mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 6xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx rozhodnutím xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxx 18 xxx, xx povinen prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxx.

§14

Xxxxxxxx průvodka

Hraniční xxxxxxxxx xx xxxxxx evidenční xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxx a xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, tovární xxxxxx xxxxxxx, s nímž xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx poznávací xxxxxx x xxxxxx poznávací xxxxxx tohoto xxxxxxx x jeho xxxxx, xxxxx a místo xxxxxx na území x datum vycestování x xxxxx, účel x místo pobytu xx území.

Účinnost xx 1.1.2011 xx 31.3.2012 (do xxxxxx č. 375/2011 Xx.)
§15
Xxxxxxx
(1) Rozsah údajů xxxxxxxxx x pozvání x xxxxxx cizince xx území, xxxxx xxxxxxxxxx dobu 3 xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27).
(2) X xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx xx zvoucí xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx
x) spojené x xxxxxxx cizince xx dobu xxxxxx xx xxxxx xx xx vycestování x xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx cizince po xxxx pobytu xx xxxxx až do xxxxxxxxxxx z xxxxx,
x) xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx do xxxxxxxxxxx x území, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx nemocného nebo xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spojené x xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx.

§15x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx
x) manžel,
b) xxxxx, xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxxxxx 21 xxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx domácnosti,
c) dítě xxxxxx 21 let xxxx xxxxxx dítě xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a
d) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx sestupné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx manžela xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx považuje xxxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho manželem xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxxxx xx 26 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx povolání,
b) xx xxxxxx soustavně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxx, anebo
c) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx schopen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečnou činnost.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, se xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doloží, že
a) xx příbuzným xxxxxx Xxxxxxxx unie neuvedeným x xxxxxxxx 1, xxxxx

1. xx xxxxx, xxxxx xx občanem, xxxx ve státě, xx xxxxxx měl xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pobyt, xxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. je občanem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. se x xxxx z důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, anebo

b) má x občanem Xxxxxxxx xxxx trvalý xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x žije x xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx x na xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx1a).

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXX XX ÚZEMÍ

Díl 1

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

§16

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx,

x) xx překročení xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxx xxx narození xx území, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (§88).

(2) Přechodný xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx dnem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx, xxxx dnem x xxxxxxx xxxxxxxx hraniční xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xx překročení xxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27),

x) na xxxxxxx dlouhodobého xxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§17x

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx vízem xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx.

Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§18
Xxxxxxx může pobývat xx území přechodně xxx xxxx,
x) xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) x xxxx-xx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx [§181 xxxx. a)] stanoveno xxxxx,
x) xxxxxxx-xx tak x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx [§181 písm. x)],
x) xx-xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b)
x) je-li
1. xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx7) xxxx x zařízení pro xxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "zařízení") (§130); xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxxx 15 let xx dobu hospitalizace, xxxxx přicestoval x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx dokladu xx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxx vycestoval x území; cizinec xxxxxx 15 xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx28) xxxxx xx xxxxxx xxx péči x xxxx xxxx xx základě předběžného xxxxxxxx příslušného orgánu xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 měsíce,
6. xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx člen xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx školou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx7b), x xxxx xx xxxxx totožnost žáků, xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
7. rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu na xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie x doba xxxxxx xx území nepřekročí 3 měsíce, nebo
8. xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx7c) (xxxx xxx "xxxxxxxx jiného členského xxxxx Evropské xxxx") x xxxx xxxxxx xx xxxxx nepřekročí 3 měsíce, nebo
e) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx krátkodobé vízum xxxxxxx platnost, xxxxx xx území xxxxxx x občanem Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxx 3 xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, x xxxxx xx vízum xxxxxxxxxx, x zánik xxxxxx pobytu

(1) Pobyt xxxxxxx xx území, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx x tomu xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x), x), g), h), x) xxxx j),

d) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx pozvání (§15 x 180), xxxx

x) xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xx podmínky, xx xxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxx pro ukončení xxxxxx. Při posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx nevyžaduje, zaniká, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pobývá x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §181.

(3) Policie xxxxxx xxxxx podle odstavce 1 udělením xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "správní xxxxxxxxx").

Díl 3
Přechodný pobyt xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
§20
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx prodloužení xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx jeho platnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27). X xxxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx27).
(2) Xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxxxxx přechodu xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Žádost x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx xxxxx podává xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Evropské xxxx1b), xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a na xxxxx hodlá cestovat xxxxxxxx x tímto xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx cestovat xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx území xxxxxx, xx oprávněn xxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx hraničním xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx x na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tímto občanem Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx, který xxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx vízum xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pozměněný xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx nemocí,
c) xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx při xxxxxx na xxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xx xxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxx dodatečné informace, xx xxxxxxx vyhodnocení xxx xxx xx xx, xx trvá xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x cílem získat xxxxx x pobytu xx území, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxxx xxx xxxx občanem Evropské xxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tímto xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, který xxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xx 15 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x nové xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxx (§180e) x xxxxxxxx možnosti přezkoumání xxxxxx neudělení víza xxxxxx. V případě xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x oprávnění požádat x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx víza xxxxxxxxxxxx (§180e) a xxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx policie.

§21

§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§24

§24 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§25

§25 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26x

§26x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§27

§27 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§28

§28 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29

§29 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 4
Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx na dlouhodobé xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Oddíl 1
Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx
§30
(1) Xxxxx x pobytu nad 90 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, který hodlá xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx vyžadujícím xxxxx xx území xxxxx xxx 3 xxxxxx.
(2) Xxxxx x pobytu nad 90 dnů xx xxxx xxxxxxx cizinci xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3, §42g xxxxx §42i nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§49).
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xx 6 měsíců.
(4) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxxxxx xxxx vědeckého xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxx §42 xxxx. 3 , §42g xxxxx §42i nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu na xxxxx po xxxx 60 xxx. Vízum x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pobytu xx dobu 30 xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxx, xx převzetí xxxxxxxx podle xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx důvody xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, považuje xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx cizince na xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx do xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Cizinec xx xxxxxxx xx zániku xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 , §42g xxxxx §42i xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného tímto xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx výzkumu je xx území xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který xx držitelem xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem vědeckého xxxxxxx na území xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx29), xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vyžaduje xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.3.2011 (do xxxxxx č. 73/2011 Xx.)
§31
Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx
(1) X žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) doklad xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx území,
c) xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx (§13),
d) doklad x zajištění xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx,
x) fotografie; xx xxxxxxx, pokud xxxx pořizován xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx náležitosti podle xxxxxxxx 1 písm. x), d) x x). Dále xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx jednací xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x x kterého xxxxx práce x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx cizinec xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o jeho xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e) podmínkou xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx29), xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx x hostování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x),
x) písemné xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace (§42x xxxx. 1) x xxxxx jeho xxxxxx xx xxxxx x
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 5.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx jako odstavce 4 až 6.
(4) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) xx e) x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30).
(5) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx výpisu z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) vydaného státem, xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxx, v xxxxx xxxxxxx pobýval x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 6 xxxxxx, nebo xxxxxx prohlášení v xxxxxxx, xx tento xxxx takový xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx,
x) xxxxxxxxx zprávu, xx xxxxxx xxxxxxxx nemocí; x xxxxxxxxxx lékařské xxxxxx lze xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se nevztahuje xx manžela azylanta xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu2), xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxxxx před vstupem xx území, na xxxxxxxxx xxxx azylanta xxxx osoby požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx dítě xxxxxxx azylanta nebo xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx cizinci xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxx předložit x jiný xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bytu xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uživatelem xxxx xxxx xxxx, x xxxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým je xxxxxxx xxxxxx souhlas x xxxxxxxxxx. Ubytování xxxx být zajištěno xxxxx v objektu, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx podle stavebního xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, ubytování nebo xxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podáváno elektronicky, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx elektronický xxxxxx"); xx neplatí, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx.
(8) Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180x. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180x xxxx. 4.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Sb.

§33
Vízum x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na území
(1) Xxxxxxxxxxxx udělí xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx x území xxxxx xxxxxxxx na jeho xxxx nezávislá xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §179 xxxx. 5,
x) který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx platnosti oprávnění x pobytu, xxxxx xxxxxxxx nelze prodloužit, xxxxxxx xx území x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx xx x xxxx xxxxx §69 xxxxxxxx a x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx žádost x prodloužení platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, že současně xxxxx návrh xx xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Žádost x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vízum x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx možné (§120a).
(4) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx xx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ministerstvo stanoví xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 6 xxxxxx.
(6) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a), xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prokázat, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx; xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx.

§34

Náležitosti žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx

X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx kopii xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x); xxxxxx-xx předložit xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx potvrzující existenci xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j x na xxxxxxxx xxxxxx o zaplacení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. c); xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4,

f) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x).

§35
Prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum x xxxxxx nad 90 dnů
(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx než doba xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx, ministerstvo xx xxxxxx xxxxxxx opakovaně xxxxxxxxx xx podmínky, xx trvá xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území na xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx cizinec povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. x) xx x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 5 xxxx. x). X xxxxxxx x prodloužení xxxx pobytu na xxxxx xx vízum x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx zaměstnání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x prodloužení xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x) a d) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 5 písm. x). Xxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, které odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx po dobu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xx xxxxx na vízum x pobytu nad 90 dnů xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§37).

§36

Prodloužení doby platnosti xxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) K žádosti x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx víza x xxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 písm. a), x), x) a x) x x xxxxxxx změny xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx náležitost xxxxx §34 xxxx. a), xxxxxx xxxx doložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx znemožňujících vycestování x x xxxxxxx xxxxx podoby na xxxxxx xxxxxxxxxxxx předložit x fotografie.

(3) Dobu xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx strpění pobytu xx území nelze xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§38).

Účinnost od 1.1.2011 xx 9.5.2013 (do xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§37
Xxxxxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx
(1) Ministerstvo xxxxx platnost víza x xxxxxx nad 90 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 roky,
b) xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx vízum xxxxxxx, xxxx
x) o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxx platnost xxxx x xxxxxx nad 90 dnů, jestliže
a) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx víza xxxxx nepravdivé údaje xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx víza,
c) xxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole [§167 xxxx. x)] xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) a
1. xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx nepředloží potvrzení x xxx, xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
2. xxxxxx xx xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, prohlášen za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 1 xxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2,
f) xxxx stát Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx území9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx x délce xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trestnou činnost xxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx, x dále x xxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxx, xxxxx
x) cizinec xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx v §180x xxxx §180x, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180x odst. 4,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(3) Ministerstvo x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxx x vycestování x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxx platnosti xxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území

(1) Cizinec xx xxxxxxx požádat x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxxxx do 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx vycestování x x víza uděleného xxxxx §33 odst. 3 nejpozději xx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxx toto xxxxx xxxxxxx, x cizinec xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx víza xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo bylo-li xxxxx xxxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx xxxxxx nepřiznal xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ministerstvo x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx cizinci xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx ve stanovené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§39

§39 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxx xx území na xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx

§40

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x označené xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiného cestovního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx x imunit.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oficiální xxxxxxx x označené jako "Xxxxxxxx vízum". Zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxx xx služebního xxxx xxxx jiného cestovního xxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx x imunit.

(3) K xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx cizinec povinen xx požádání předložit xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx pobytu na xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx uvedeným x §180j; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx nepoužije, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxxxxx vízum x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad.

§41

Prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a zvláštního xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx 3
Xxxxxxxxx pobyt na xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx
§42
Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území pobývá xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx x xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx pobýval xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx území xxxxxx na xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx xx xxxxx nepřetržitě po xxxx nejméně 3 xxx.
(3) Žádost x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxx xxxxxxxx podat xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx tímto xxxxxx na xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx"). K xxxxxxx xx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka povinen xxxxxxxxx náležitosti uvedené x §31 xxxx. 1 písm. x), x) xx x) x xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxxx pracovníka; na xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 5. Před xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx v §180i xxxx. 2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxx příslušník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu na xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx neplatí, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j odst. 4.
(4) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx oprávněn podat xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího státu xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 se podává xx zastupitelském xxxxx xx xxxxxxx tiskopisu. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxx x pobytu xxx 90 dnů. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu.
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

§42a
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx území9c) (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx rodiny") xx xxxxxxxx podat cizinec, xxxxx xx
x) xxxxxxxx cizince s xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx cizincem, xxxxx xxx cizinci x xxxxxxxxx pobytem na xxxxx nebo jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rodinné péče, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxx manželem xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx se xxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx2); xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx žádost oprávněn xxxxx poručník xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 65 xxx nebo xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, který xx x xxxx nedokáže xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx území.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §42g, je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedený x odstavci 1 xxxx. a) xx x) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxx postarat.
(3) Xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xx xxxxx pobýval na xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx výkonu zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx32) (xxxx xxx "xxxxx xxxxx"). Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx podat xx xxxxx do 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx.
(5) Žádost x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití rodiny xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(6) X průběhu xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx cizinec xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného soužití xxxxxx xx cizinci xxxxx, jestliže
x) xxxxxxx, se xxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxx soužití rodiny, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx území xx dobu xxxxxxx 15 xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx manželů, xxxxxxxx musí každý x xxxx dosáhnout xxxx 20 xxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx dobu xxxxxxx 6 xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxx §42g xxxx. 3 xxxx. x), xxxx xx dobu xxxxxxx 1 roku a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 3 xxxx. x),
x) manželu, xx xxxxxx má xxx umožněno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx azyl podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx manželství xxxxxxx xxxx xxxx vstupem xx území,
d) xxxxxxxxxxx cizinci, xx xxxxxx má být xxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),
x) xxx o cizince xxxxx odstavce 1 xxxx. x) nebo x), xxxx
x) xxxxxxx, xx xxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(8) X xxxxxxx polygamního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydat cizinci, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx rodiny x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 30.4.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§42x
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx
(1) K xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. a), x) x x),
x) xxxxxx potvrzující příbuzenský xxxxx; jde-li x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxx xxxxxxxxxxx xxxxx prokázat x jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx soužití xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; to neplatí, xxxxx xxxxxxx prokáže, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx již xxxx xxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx sloučení xxxxxx xxxxx xxx součet
1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxx xxxxxx x
2. xxxxxxxx xxxxxx normativních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx věrohodně xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů vynakládaných xx xxxxxxx rodiny.
(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxx xxxxx x xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx32), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxx modré xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nositelem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxxxx xx lhůtě xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x udělení xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x žádosti předložit xxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x).
(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného soužití xxxxxx xx cizinec xx xxxxxxxx dále xxxxxxx přiložit doklady xxxxxxx x §31 xxxx. 5.
(5) Před xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x cestovním zdravotním xxxxxxxxx po dobu xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180x. Xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění. To xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx v §180x xxxx. 4.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.3.2011 (do xxxxxx č. 73/2011 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx
(1) Žádost o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na území xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx území xxxxx xxxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx rezident xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx ministerstvu. Xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podat x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, a xx nejpozději xx 3 xxxxxx xxx xxx vstupu xx xxxxx.
(3) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx
x) doklad prokazující xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,
b) xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným v §180x, a na xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx pojistného uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j odst. 4,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx žadatele a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stanovených xxx účely xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx žadatel xxxxxxxxx prokáže jako xxxxxx skutečných odůvodněných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx uvedené v §4 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx uvedených x §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu,
d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. c), x
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(4) K xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x zaměstnání xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx žádosti x vydání povolení x zaměstnání a x xxxxxxx úřadu xxxxx x takové xxxxxxxx požádal, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, x náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), d) x x). Xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(5) Žádost o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx i rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, xxxxx má x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxx xx xxxxx tohoto státu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 a x xxxxxxx předložit doklad x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx příjem xxxxxxxx a xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx xxxx [xxxxxxxx 3 xxxx. c)] xxxxxx xxxxx xxx součet xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx x nejvyšší xxxxxx normativních nákladů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem9e) nebo xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vynakládaných xx xxxxxxx své x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; x dále xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x). Na požádání xx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.

§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia xx území9f) xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx x xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §64, x xxxxxxxx vzdělávání x základní xxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo x konzervatoři, xxxxx xxxx uskutečňováno v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx úplatu.
(2) K xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx v §31 xxxx. 1 písm. x), b), x) x x),
b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jiného zákonného xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x jeho pobytem xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
c) prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13), xxx-xx o xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxx, že xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx přebírá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx požádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(3) Xxxx vyznačením víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným v §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx pojistného uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním pojištění. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.
Účinnost od 1.1.2011 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2012 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx9g) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx
x) pravděpodobnou obětí xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx x lidmi9h), nebo
b) xxxxxx, xxx kterou xxxx organizováno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx9i), xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x neoprávněnému xxxxxx na xxxxx9i), xxxxx svědectví xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx organizované xxxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x neoprávněnému pobytu xx xxxxx
xx xxxxxxxx, xx spolupracuje x xxxxxx činnými v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení vedeném x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx vydá xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx x orgány xxxxxxx x trestním xxxxxx xx významná pro xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zločinu xxxx jiného úmyslného xxxxxxxxx činu, x xxxxx xxxxxxx zavazuje xxxxxxxxx mezinárodní smlouva, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x nespolupracuje x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx.
(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx schopen xx xxxxxxxxx, poučen xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x právu xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx je xxx xxx, xxx byl xxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 1 xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx této xxxxx může xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx splňovat některou x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx požádá. X průběhu poskytnuté xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxx xx území x xxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Běh xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx území opatřenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxx i xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx2).
(4) X xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx území je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxx držitelem, a xx i tehdy xxxxxxxx-xx doba jeho xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx a fotografie.
(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, který xx
x) xxxxxxxx,
x) nezletilým xxxx xxxxxxxx nezaopatřeným dítětem, xxxx
x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdržoval xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x), x) xxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxx, uplynula-li doba xxxx platnosti, a xxxxxxxxxx.
(6) Nemůže-li si xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území xxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxx povolení xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx mu ubytování xxxxxxxxxxxx xxxx právnická xxxxx. Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5. Ministerstvo xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxxxx xxxxxxx právnické osobě xx úhradu nákladů xxxxxxxxx s ubytováním xxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2011 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx29) xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který uzavřel x výzkumnou xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx9j) x xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx9k) nebo xxxx xxxxxxxx organizace xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací schválených xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j). Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výzkumné xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j).
(2) X xxxxxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx výzkumný xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předložit
a) xxxxxx x hostování,
b) náležitosti xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x) a x),
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pobytem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx vznikly xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x hostování9j) x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 5.
(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám uvedeným x §180x, a xx xxx dne xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx se xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx33). Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180x xxxx. 4.
(5) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povolení xxx xxxxx úhrady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2011 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx území ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předpisu xxxxxxx xxxxx §182 odst. 1 xxxx. x), xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxx na jedné x xxxxxxxxxx pozic xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsaditelných xxxxxxxx xxxxxx karty9l), xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu povolání.
(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xx oprávněn žádost x vydání xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx
x) na xxxxxxx kartu x xxxxxx žádost xx xxxxx xxxxx §46e xxxx. 3,
b) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 rok, xxxx
x) xxxxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 2 xxx; xx xxxx doby xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x pobytu xxx 90 xxx a xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxx-xx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x centrální evidenci xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zelené xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xx vydávána
a) xxx xxxxxxxxxxxxx pracovníky x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx personál9l) - xxx "A",
b) xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx minimálně x xxxxxxxxxx xxxxxx - xxx "X",
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx "X".
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx karty xx xxxxxxxx pozici uvedenou x centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxxxxxxx úřadu, zaměstnavatele, xxxxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxxx, xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu x Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.
(5) Zastupitelský xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxx.
(6) Zastupitelský xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx, xxx-xx xx xxxxxxxxx proveden, xxxxxx xxxxxxxxxxxx společně xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx a ostatní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejpozději xx 15 dnů ode xxx, xxx jsou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo jiného xxxxx x xxxxxx xxxxxx karty, xxxx xxxxxxxxxx ještě xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx nezpřístupňují.
(8) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx kartě x rubrice typ xxxxxxxx xxxxxxx záznam "XXXXXX XXXXX - X, B nebo X".
(9) Zelená karta xxxxxxxxx cizince x xxxxxx xx území x k xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx.
(10) Xx vydání xxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §56 a xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x právním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxx žádost o xxxx xxxxxx na xxxxxxxx pozici, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx danou xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx x xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx pracovní xxxxxx, xxxxx zaměstnavatel vyjádřil xxxxxxxxxxx stanovisko se xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(11) Xxxxxxxxxxxx xx posouzení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx míst obsaditelných xxxxxxxx zelené karty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx zelená karta xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx zelené xxxxx vydané cizinci x x xxxx xxxxxx převzetí.
(12) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zaměstnání xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx vstupu xx xxxxx.

§42h
Náležitosti x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx karty
(1) X xxxxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. x) x x),
b) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5 xxxx. x),
x) doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx za xxxxxx xx území xxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx vstupu xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 5 xxxx. a).
(3) Xxxx vyznačením xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx zelené xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které odpovídá xxxxxxxxx uvedeným x §180j, a xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxx se xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx požádání xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180i xxxx. 4.

§42x

Xxxxx xxxxx

(1) Žádost x vydání xxxxx xxxxx32) je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 měsíce a xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx vyžadující xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e) může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x

x) xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx výzkumu,

b) rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, pokud občan Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx území xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx §42c xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx usnadňující xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x investicemi, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xx základě oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) cizince, xxxxx xx zaměstnancem xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx poskytování služeb xx území34).

(2) Za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx řádně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx vzdělání, xxxxx studium trvalo xxxxx 3 xxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxx xxxxx karty xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xx oprávněn xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx podat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pobývá xx území

a) xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx držitel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx ve xxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx.

(5) Jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jedná xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxx modré xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu35).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx zamítne, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxx uvedené xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §9 odst. 1 xxxx. x), g), x), x) xxxx x),

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) může xxx xxxxxxxx cizincem, xxxxx xxxx občanem Evropské xxxx.

(7) Ministerstvo x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx povolení xxxxxxx xxxxxx "XXXXX XXXXX EU".

(8) Skončí-li xxxxxxxx modré xxxxx xxxxxxxx poměr v xxxx její xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 pracovních xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx zaměstnavatele nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx prvních dvou xxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx souhlas x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty, xxxxx držitel xxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené x odstavci 1 x nadále splňuje. Xx uplynutí dvou xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx změny oznámit xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx karty xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele x xxx, že xxxxxxx splnil xxxxxxxx xxx xxxxxx modré xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx občanství xxxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx karty, xxxxxxxx xxxxxxxx pozice, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx vydána, xxxxx xxxxx karty xxxxxx cizinci x xxxxx jejího převzetí.

§42i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x účinností xx 1.1.2011

§42x
Xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx modré xxxxx
(1) X žádosti x xxxxxx modré xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x),
x) pracovní xxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx vyžadujícího vysokou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nejméně jednoho xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx sjednané xxxxx měsíční nebo xxxxx xxxx odpovídající xxxxxxx výši 1,5xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx sdělením Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
d) xxx-xx x xxxxx regulovaného xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx podmínek pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxx, xxxxx před xxxxxxx žádosti o xxxxxx modré karty xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx modré xxxxx x jiném xxxxxxxx státě Evropské xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úhrnný měsíční xxxxxx xxxxxx xxxxx §42b odst. 1 xxxx. d).
(3) Xxxx vyznačením xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx převzetí xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, a to xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx do xxxx, xxx se xx něho bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32), x xx požádání xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx v §180j odst. 4.
§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§43

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx uděluje xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33, xxxxx xxxxx cizince xx xxxxx xxxx xxxxx než 6 xxxxxx a xxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx toto xxxxx xxxxxxx.

(2) Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xx xxxx udělí xx xxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x vyplacení dlužné xxxx x xxxx xxxx xxxxxx cizinci xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§44
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxx podle §30 xxxx. 4, xx xxxxxxx xx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx vstupu xx území osobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x převzetí xxxxxxx x povolení x xxxxxx.
(2) Účinný xx 1.5.2011
(3) Na průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx se §79 xxxx. 2 a §81 vztahují xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx x dosažení xxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxx xx území, xxxxxx xxx 1 xxx,
x) 1 xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pobytu xxxxx xxx 1 rok xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x povolení k xxxxxx, který byl xxxxx nositeli xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx na 1 rok,
d) 2 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx nositeli xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx,
x) odpovídající xxxx uvedené v xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx xxx vydán xxxxxx rezidentovi,
g) xxxxxxxxxxxx xxxx stanovené ve xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §42d,
h) odpovídající x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníkovi, xxxx
x) 2 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx na dobu xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 6 měsíců.
(6) Xxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx výkonu zaměstnání, xxxxxxx xxxx
x) xx 3 xxxx, xxx-xx x xxx "A",
b) xx 2 xxxx, xxx-xx x typ "X",
x) xx 2 xxxx, xxx-xx x xxx "X".
(7) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx platnosti x 3 xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 2 xxxx.
(8) Xxxxx xxxxx xxxxx §42x se xxxxxxxx xx platnou
a) xx xxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x vydání xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx karty,
b) xx xxxx, než jiný xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §42x,
x) xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xx xxxx 3 xxxxxx xxx dne, xxx jiný členský xxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx.
(9) Xxxxx karta xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx na xxxxx xxxxxxxx xx platnou xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx modré xxxxx xxxxx §42i, xxxxx v xxxx xxxxxxxxx modré karty xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §42i x x xxxxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx platnosti xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.
(10) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx platnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx 8 x 9 xxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2011 xx 30.4.2011 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§44x
(1) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx lze opakovaně xxxxxxxxxx, a xx
x) xx xxxx stanovenou x §44 xxxx. 5,
x) xxxxxxx xx xxxx stanovenou v §44 xxxx. 4 xxxx. a), b), x) až i),
c) xx xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nositeli oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx §44 odst. 4 xxxx. c),
d) na xxxx 5 xxx, xxx-xx x dobu xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §44 xxxx. 4 xxxx. d),
e) xx xxxx výkonu zaměstnání, xxxxxxx xxxx x 3 xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 6 písm. a) xxxx x),
x) xxxxxxx xx xxxx stanovenou x §44 xxxx. 7, xxx-xx x xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx na xxxxx (§42x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vždy však xxxxxxx o 2 xxxx, pokud xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx škole xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx neplacené xxxxxxx praxe, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx smlouvě x xxxxxxx praxi x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X ostatních případech xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Žádost x prodloužení platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx přijímá x xxxxxxxxx o ní xxxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx se §35 xxxx. 2 x 3, §36, §46 xxxx. 3, 7 x 8 x §47 xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx vydaného xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 písm. x), x) x x) x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx v §180x. Xx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180x xxxx. 4. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení (§46x).
(5) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx rezidentovi xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 3, s xxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx závažnou xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xx dále povinen xxxxxxxxx náležitost xxxxx §46 odst. 7 xxxx 8. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx zaměstnání xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx9l), předložit xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. a), x) x x).
(6) X xxxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx §42x xx xxxxxxx xxxxxxx
x) předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. a), x), d) x x),
x) předložit xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x současně na xxxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To neplatí, xxx-xx o případy xxxxxxx x §180x xxxx. 4,
x) prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx (§13), xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx případech xxxxxx x tom, že xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx tuzemská xxxxxxxxxxx organizace,
d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx, x xxxx pobytem xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx ochrany xx xxxxx se podává xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti podle §42x odst. 4, x xxxxxxxx fotografie. X xxxxxxx změny xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(8) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §42x xxxx. 3 xxxx. x) x x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem vědeckého xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx shledá xxxxx pro zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení (§46x). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 písm. x) x x) xx x) x xxxxxxxx, xx je xxxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zelené xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X žádosti xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx kterou xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zelené karty, x v xxxxxxx xxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx. Xx požádání xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx zprávu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx důvodného podezření, xx závažnou nemocí xxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx "X" xx xxxxxxxxxxxx.
(11) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxx ministerstvu. K xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 1 xxxx. a) xx x), x xxxxxxxx fotografie.

§45
(1) Xxxxxxx, který hodlá xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx účelem, xxx xxxxx mu xxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §33 odst. 1 xxxx 3 s xxxxxxxx případů uvedených x §42 xxxx. 2. Xxxxxxx, který xxxxx xx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx je držitelem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu x xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 2 roky.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx dlouhodobým xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny je xxxxxxxx po 3 xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxx 18 xxx požádat xxxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx jiným účelem.
(3) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx zelená xxxxx, xx oprávněn xx 1 xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx jiným xxxxxx.
(4) Cizinec x xxxxxxxxx dlouhodobým xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nositeli xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxx s nositelem xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx
x) k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxx dlouhodobým xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účelem v xxxxxxx rozvodu s xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx nepřetržitě xx dobu nejméně 2 let a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 xxx; podmínka xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx sňatku x xxxxxxxxx oprávnění ke xxxxxxxx rodiny pozbyl xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) K xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 nebo 5 xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5,
c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx,
x) doklad xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j x xx požádání xxxxxx x zaplacení pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,
x) xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 4 nebo 5 xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx dne, xxx tento důvod xxxxxx.
(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pobytu xxxx po 1 xxxx pobytu xx xxxxx požádat xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účelem. Xxxxxxxxxxxx dlouhodobý pobyt xx xxxxx účelem xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §46c xxxx. 1 písm. x) xx x).
Účinnost xx 1.1.2011 xx 30.4.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§46
(1) Pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obdobně §31 xxxx. 1 x 4, §33, 34, 37, 38, §55 xxxx. 1, §56, §58 xxxx. 3 x §62 odst. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx vízum. X žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx §42 xx cizinec xxxx xxxxxxx předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Současně xx povinen xx xxxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx dokladu x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180x xxxx. 4.
(2) Xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx obdobně §56 vztahující xx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx. Xxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §43 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 1, §37, §55 xxxx. 1, §56, §58 xxxx. 3 x §62 odst. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx předložit xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, a xx požádání xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o případy xxxxxxx v §180x xxxx. 4.
(3) Xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx platí xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 odst. 1 písm. a) xx c), x), x) a h), §56 odst. 2 xxxx. a) x §62 xxxx. 1.
(4) Xxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pobyt xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), §56 xxxx. 2 xxxx. a) a §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§42x) xxxxx xxxxxxx §37, §55 odst. 1, §56 xxxx. 1 písm. x) xx x), x), x) a h), §56 xxxx. 2 xxxx. a) a §62 odst. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x prodloužení xxxxxxxx x zaměstnání a xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x).
(7) K xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x),
x) doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nižší xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) cizince x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx částky normativních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx částku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx své x společně xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx osoby uvedené x §4 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx o xxxxxxxx x existenčním xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx nedoplatky, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxx, xx nemá xxxxxxx nedoplatky xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx36) včetně penále. Xxxx-xx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx xxxx plátcem xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx společnosti anebo xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nedoplatky, x xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení o xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nemá splatné xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx penále,
f) na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx.
(8) Xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e), xxxxx pracovní xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) až x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §56 xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xx xxxxxx zaměstnání
a) xx dobu xxxxxxx 1 xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo
b) xx xxxx xxxxxx xxx 1 rok, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu 3 xxx; xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx případy xxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx ve lhůtě 60 xxx xxx xxx následujícího xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nové xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.
(9) Xxx-xx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx cizinci, xxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povolení xx xxxxxxxx xxxxxx5a), xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§46x
Zrušení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zruší.
(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx,
x) jiný stát Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup ve xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxx xx svého území9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx svobody v xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx pro xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nepředloží doklad x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4,
x) xxxx xxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx při xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x) nebo x),
x) xxxxxx, že xxxxxxxxxxx předložené x xxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxx padělané xxxxx xxxxxxxxx nebo údaje xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx x xxxx xxxxxxx neodpovídají skutečnosti,
x) xxxxxxx xxxx xx území zajištěno xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxx nemocí, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo před xxxxxxx cizince xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx účel, xxx xxxxx bylo toto xxxxxxxx xxxxxx,
j) xxxxxx, xx xx xxxxxxx dopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx získat toto xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho účelově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xx bylo xxxx povolení zrušeno,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx její platnosti xxxx xx xxxx xxxxxxxx zelené karty xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx modré xxxxx xxxx xxxxxxxx modré xxxxx xxxxxxx anebo xx nebyla prodloužena xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxx xx území xxxxxxxx,
xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx cizince.
(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x území x cizinci xxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx vycestovat.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 9.5.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie7c) ministerstvo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx.
(2) Ministerstvo xxxx xxxxx platnost povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx
x) byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxx závažného zločinu,
b) xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx držitel xxxxxx povolení xxxx xxx xxxxxx pobytu xx xxxxx závažným xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx České republiky,
c) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx držitele tohoto xxxxxxxx ze xxxxx xxxxx9a) z xxxxxx xxxxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx připravuje xx xxxxx některého státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx vyhošťování,
d) xxxxxxx xxxxxx povolení neplní xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 9,
x) xxxxxxx xxxxxx povolení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x to xxx xx xxxxx stanovené xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx zajištěno xxxxxxxxx,
x) úhrnný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx posuzovaných xxxx [§42x xxxx. 3 xxxx. x)] xxxxxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx9o), xxxx
x) xxxx, xxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postavení x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx území
za podmínky, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx. Při posuzování xxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx držitele xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx území xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z hlediska xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx rezidenta jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx zanikla xx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx lhůtě x území xxxxxxxxxx.

§46c

Zrušení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx9g), xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx povolení xxxxx §42e xxxx. 1,

x) xx xx nezbytné xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požádá.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x území x xxxxxxx udělí xxxxxxxx příkaz; cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Postup xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx uděleného xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx předání xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území vydaného xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vydaného xxxxxxx podle §42e xxxx. 5; o xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxx, kterému zanikla xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx odstavce 5; cizinec xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46d
Zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx zruší.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx pracovník xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx uplatňující xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyhoštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze svého xxxxx9a) x xxxxxx xxxx odsouzení k xxxxxx odnětí svobody x délce xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx xxxxx některého xxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx, x dále z xxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x pobyt cizinců xx xxxxxx území,
c) xxxx xxxxxxxx, xx xx výzkumný xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx bezpečnost České xxxxxxxxx nebo závažným xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxxxx xxxxxx,
x) výzkumná xxxxxxxxxx, xxxxx s výzkumným xxxxxxxxxxx uzavřela xxxxxx x xxxxxxxxx9j), byla xxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx vedeného xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9j); xx neplatí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x xxxxx výzkumnou xxxxxxxxxx, která je x tomto xxxxxxx xxxxxxx,
x) výzkumný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42f xxxx. 3,
x) zjistí, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx v xxxx xxxxxxx neodpovídají skutečnosti, xxxx
x) výzkumný pracovník xxxxxx xxxx, pro xxxxx bylo toto xxxxxxxx xxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx v rozhodnutí xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 9.5.2013 (xx xxxxxx č. 103/2013 Xx.)
§46x
Xxxxxxx x zánik xxxxxxxxx zelené karty
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx karty, jestliže
a) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x nedbalosti x xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xx dobu delší 6 xxxxxx,
x) je xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) cizinec neplní xxxx, xxx xxxxx xx xxxx zelená xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x odstavci 3,
x) xxxxxxx x žádosti x vydání xxxxxx xxxxx uvedl xxxxxxxxxx xxxxx nebo k xxxxxxx či xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx doklady xxxx doklady, x xxxxx uvedené údaje xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx neodpovídají skutečnosti,
e) xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x §93a xxxx. 1 xxxx 2,
x) cizinec xxxxxxxxxxx x požadované lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42x odst. 2,
g) xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxx nemocí, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo xxxx xxxxxxx cizince xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§167 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxxxx skutečnost xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) x
1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxx
2. ačkoliv xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, cizinec x xxxxxx tohoto cestovního xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) cestovní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx státu, xxxxx xxx vydal, prohlášen xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrzení podle xxxxxxx h) xxxx 1 nebo 2,
x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx uplatňující xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx území9a) z xxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 rok xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xx spáchal xxxxxxxx trestnou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, x dále x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů upravujících xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxx, nebo
k) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx karty požádá.
(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxx zelené karty, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §88 xxxx. 3, nebo
b) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx uvedeným x §180x, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx uvedené x §180x xxxx. 4,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí budou xxxxxxxxx důvodu pro xxxxxxx xxxxxxxxx zelené xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výpovědí x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §52 xxxx. a) xx e) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zrušením xxxxx §56 zákoníku xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxx zruší xxxxxxxx zelené karty, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx lhůtě z xxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Platnost xxxxxx karty xxxxxx xxxxxxx xxxx zelené xxxxx xxxxx §42g.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 9.5.2013 (do xxxxxx č. 103/2013 Xx.)
§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx modré xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) její xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxx karty požádá,
b) xxxxxx, xx náležitosti xxxxxxxxxx k xxxxxxx x vydání modré xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,
c) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z podmínek xxx xxxxxx modré xxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxx účel, pro xxxxx byla xxxxx xxxxx vydána,
e) její xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zařazení; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxx nezávislé,
f) xxxx xxxxxx nezaměstnanosti xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 po sobě xxxxxx měsíce,
g) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx platnosti xxxxx karty; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx skončil z xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx v §52 xxxx. a) xx x) zákoníku xxxxx xxxx dohodou x xxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxx zrušením podle §56 xxxxxxxx práce,
h) xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
i) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx35).
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx zruší platnost xxxxx karty, xxxxxxxx
x) xxxx držitel xxx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxxx xxxxxx závažného xxxxxxx,
x) xxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx nejméně 1 xxx anebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx,
x) je xxxxxxx nebezpečí, že xx její xxxxxxx xxxx xxx dalším xxxxxx na území xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxxx žádost o xxxxxxxxx xx živobytí, xxxxxxxx na bydlení xxxx mimořádnou okamžitou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,
xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx platnosti xxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx tohoto rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx držitele xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území vycestovat.
§46f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§47
(1) Žádost o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 90 x xxxxxxxxxx 14 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 xxx. X xxxxxxx, že podání xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx důvody xx xxxx cizince xxxxxxxxx, xx cizinec oprávněn xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 pracovních xxx po xxxxxx xxxxxx důvodů; vízum xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxx xx platné.
(2) Xxxxx xxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, považuje xx xxxxx za xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x podané xxxxxxx.
(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §42 xxxx. 4 je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. x) nebo x) x xx xxxxx stanovené v xxxxxxxx 1. Na xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§48
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxx-xx xxxxxx zajistit xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx3a) (dále jen "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx"), považuje cizinec,
a) xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) x b), §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území (§43),
x) xxxxx xx xxxxxx x §42x xxxx. 1 xx xxxxxxxx x xx lhůtě xxxxx §42x odst. 2,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx,
x) který xx uveden x §42x xxxx. 5, x xx xxx xxx podání žádosti, xxxx
x) xxxxx je xxxxxx x §18 xxxx. x) xxxx 4, a to xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného orgánu.

§48x

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx cizince podanou xx xxxxx xxxxx §42e odst. 2, xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vydáno, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku až xx xxxx

x) 1,6násobku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem9d), xx-xx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)],

x) 1,5xxxxxxx částky xxxxxxxxx minima žadatele x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 2 xx 3 xxxxx,

x) 1,4násobku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx posuzovány 4 xxxxx,

x) 1,3násobku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 x xxxx osob.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ode xxx, kdy xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42e odst. 2. Xxxxxxxx příspěvek xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx 1 měsíce. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx příspěvek xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx povinen xxxxx své finanční x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx poměry své xxxxxx xxxxxx čestného xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx neposkytuje. Xxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxx xxxxxxxxxx, pokud

a) odpovědnost xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba (§15 a 180),

b) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxx, xxxx

x) žadatel x xxxxxxxx xxxxxxxxx neoznámil xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx změnu těchto xxxxxxxxxxx.

§48x

(1) Je-li xxxxxxx, xxxxxxx byla poskytnuta xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx (§42e odst. 2), xxxxxxx, který podal xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx území, xxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxx povolení xxxxxx, xxxxxxxxxx právnickou nebo xxxxxxxx xxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx cizincům xxxx xxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území xx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx žádosti; xx xxxxxxx, pokud orgán xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx o vydání xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1.

(3) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povolení xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx studia xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 21.12.2007

Oddíl 4

§49

Přechodný pobyt xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx příslušníkům registrovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx xx xxxx platnosti jejich xxxxxxxxxx.

(2) O povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §18 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx vízum x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

(3) Xxxx personálu zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rodinný xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx uvedenou x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

Díl 5
Výjezdní příkaz x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opustit xxxxx
§50
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx doklad, který x xxxx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx trvalému xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx platnost xxxx, xx xxxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxx x trvalému pobytu, xx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx po xxxxxxxx poskytování ochrany xx území xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2),3a).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxx Ministerstvo zahraničních xxxx po xxxxxxxx xxxx platnosti xxxx xx prohlášení neplatnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx (§41), xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx xxxxx ministerstvem (§49 xxxx. 5) anebo xx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx území, x xxxxx xx xxxxx nevyžaduje.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx opravňuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území po xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(4) Doba přechodného xxxxxx cizince xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx delší než 60 xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx policie, Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Při ukončení xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xx xxxxxxx doba xxxxxx xx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxx xx 1 xxxxx. Podmínka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx cizinec xxxx xxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje x totožnosti cizince, xxxxx cestovního dokladu x dobu, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x území xxxxxxxxxx; v xxxxx xxxxxxx bezpečnosti státu, xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(7) Xxxxxxxx příkaz xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v odůvodněných xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx příkaz vyznačen xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§50x
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
x) cizinci xxxxxxxx 15 let, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx repatriace xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xx xxxxxx opuštění xxxxx, jestliže

1. xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ačkoliv x xxxx xxx xxxxxx,

2. nevycestoval po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xx věci mezinárodní xxxxxxx z území xx lhůtě stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx lhůtě xx 30 dnů, nebyl-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

3. xx xxxxxxxx doba xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§124b), xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxx předán xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sjednané x jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009 nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx37) (§129).
(4) Policie v xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx 7 xx 60 xxx. Xxxxx xx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 měla xxxx x opuštění území xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx ukončení xxxxxxxxx. Xxxxx v xxxxxxx xxxx x opuštění xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, běh xxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

Xxx 6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dlouhodobému vízu

§51

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxx po xxxx x xxx vyznačenou.

(4) Xxxxxxxxxx vízum xxxxx xxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx.1b)

(5) Xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§52

V zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, udržení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx vycestování x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx.

§53
(1) Xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxx je cizinec xxxxxxxx xxxxx pouze xx zastupitelském xxxxx xx státě, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx státě, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dlouhodobý xxxx xxxxxx xxxxx; xx neplatí, jde-li x cizince, který xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 písm. x).
(2) Žádost x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xx xxxxxx na xxxxxxx tiskopisu.
(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx za nepřípustnou, xxxxxxxx
x) x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31,
x) cizinec odmítl xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx záznamu,
x) xxxxxx podána xx úředním xxxxxxxxx, xxxx
d) nebyla xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, veškeré xxxxxxxxxx náležitosti a xxxxxxx xxxxxxxx; současně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx je oprávněn x souvislosti s xxxxxxx žádosti cizince x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx snímat xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§54

V xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého víza xx cizinec xxxxxxx xxxxx své xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, den, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx, jméno x příjmení xxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x cizině x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, číslo a xxxx o xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu včetně xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a xxx-xx x cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxx, x xxxx x xxx, zda xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx, včetně xxxxx x čísle x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxxx, zaměstnavatele x xxxx adresu včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (u xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx), cíl xxxxx, dobu pobytu, xxxxx vstupů x xxxx xxxxxx xx xxxxx, zamýšlený xxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx jeho trasu, x zda xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povolení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředek, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx, adresu pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxx, údaje x xxxxxxxx zvoucí xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, upřesňující xxxxxxxxx x účelu xxxxxx xx území, xxxxx k xxxxx xxxxxxxx v posledních 3 xxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxx x předchozím xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x manželu x xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx, xxxxx, rok x xxxxx xxxxxxxx.

§55

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 dnů, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxx xxxxxxxx podobě.

(2) Předložení xxxxxxxxxxx k žádosti x udělení dlouhodobého xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx dlouhodobého víza x zájmu České xxxxxxxxx.

(3) Cizinec xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx strpět xxxxxxx otisků xxxxx x pořízení xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.3.2011 (xx xxxxxx č. 73/2011 Xx.)
§56
Xxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx podle §33 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx doklady xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x dlouhodobé xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x přes xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepodaří xxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx vyplní žádost x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxx,
x) xx xxxxxxxx o xxx, že xx xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxx povolení x zaměstnání x x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx požádal x xxxx práce xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x §9 odst. 1 písm. xxxx. x), x), x), x), x) xxxx x),
x) xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx hodlá xxxxxxx k xxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx,
x) před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nepředloží xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180x, x xx xxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x případy xxxxxxx x §180i xxxx. 4,
x) xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx v zájmu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx překážka pobytu xxxxxxx xx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vzniklé x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx vízum, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx podle §33 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neudělí, jestliže
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx (§174), nebo
b) x uplynulých 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem,
za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxx přiměřené důvodu xxx neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx. Při posuzování xxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx neudělení do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(3) K xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx nepřihlédne, jde-li x xxxxxxx dlouhodobého xxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxx x důvodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x jeho oprávnění xxxxxxx ve lhůtě xx 15 dnů xxx dne doručení xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza (§180x).
(5) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx projedná xxxxxxx xxxx xx smluvním xxxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; v řízení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx smluvní xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx do tohoto xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx oznámí smluvnímu xxxxx, xxxxx cizince xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx zařadil.

§57

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx oprávněn xxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx uplatnit xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza přihlédne. Xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx uvedeného na xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx, x xxxxx xx z xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy uvedené x §108j xxxx. 4.

(2) Zastupitelský xxxx xx xxxxxxxx provést xxxxxxx se xxxxxxxxx x dlouhodobé xxxxx; xxx-xx o xxxxxxxx x udělení víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx podnikání, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, a to xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx. X provedeném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxx, xxxxxxxx průběhu xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxx služební xxxxx x podpis xxxxx xxxxxxxxxxx pohovor x podpis xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého víza xx xxxxxxxx o xxxxx xxx jeho xxxxxxxx nezpřístupňuje.

§58

Vyznačování dlouhodobého xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jeden xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§59

§59 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§60
(1) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum nebo xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx doby pobytu xx xxxxx na xxxxxxxxxx vízum nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx je cizinec xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx víz nejdříve 90 xxx x xxxxxxxxxx 14 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zabrání xxxxxx xx xxxx cizince xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx těchto xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx se xx doby xxxxxx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxx.
(4) Pokud doba xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxx xxxx pobytu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, ačkoli xxxxxx xxxx podána ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx toto dlouhodobé xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx nabytí právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx prodloužit, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx doby xxxxxx na území xx dlouhodobé vízum xxxx xxx neprodloužení xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx víza.
(7) Xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx toto xxxxx, x xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§61

§61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§62
Zánik xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx
(1) Platnost xxxxxxxxxxxx xxxx zanikne, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).
(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zanikne xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx dotčena.

§63

§63 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§64
Studium
(1) Xxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx
x) střední xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx vzdělání xx xxxxxxx xxxxx, konzervatoři xxxx xxxxx odborné xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx škol a xxxxxxxxx zařízení10a), x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx9k),
x) xxxxx xx jazykové x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx kurzu pořádaném x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx stipendijního xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx na základě xxxxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizincem, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxx studia xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx anebo x xxxx nejvýše 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx věd České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx akreditovanou právnickou xxxxxx xx sídlem xx území xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx má na xxxxx xxxxxxxxxxx složku,
e) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx věku od 18 xx 25 xxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x tuzemské hostitelské xxxxxxxxxx xxxx součást xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx na území xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem mimo xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx x studijní pobyty xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdrojů, xxxxx xxxx činnosti jsou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie nebo x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx (§42d) xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxxx x tuzemské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx odborná xxxxx xxxxxxxxx.

§64x

§64x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64x

§64x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXX XX XXXXX

Xxx 1

§65

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území x rámci trvalého xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx k trvalému xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx10c), xx-xx xxxxxxx podmínka xxxxx §87 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx Evropské xxxx1b) x s xxxxxxxx §8385 xx xxxx xxxxxxxxx příslušníka.

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx cizinci

a) xxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení žádá x humanitárních důvodů, xxxxxxx

1. xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx na území,

2. xx-xx nezletilým dítětem xxxxxxxx nebo dítětem, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx,

x) který x xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) na xxxx xxxxxx, pokud je xxxx xxxxx xx xxxxx v zájmu Xxxxx republiky, xxxx

x) xxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nezletilé xxxx xxxxxxx nezaopatřené dítě xxxxxxx, jenž na xxxxx pobývá na xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx podle §77 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doba 3 xxx.

§67
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xx 4 letech xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx x xxxxx přechodného xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx podána x xxxxxxx xxxxx. Xx doby pobytu xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo trvalému xxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxx xxxxxxxxxx řízení o xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx podal xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 7 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxxx 18 xxx,
x) xx xxxx xxxxxxx o sebe xxx postarat x xxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivého xxxxxxxxxxx stavu, nebo
c) xx xxxxxxx x xxxxxx 65 xxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 dále xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x),
x) xxxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinec xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx xx xxxx, xxxx
x) xxxxx je jiným xxxxxx příbuzným xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx cizince xxxxxxxxx x odstavci 2, xx xxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 závislý.
(4) Xxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 oprávněn xxxxx x cizinec, který x vydání xxxxxx xxxxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxx cizinci xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx bylo-li xxxx xxxxxxxx vydáno xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.
(7) Splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x podmínky, xx xxxxxxx poslední xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x kasační xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxx 15 xxx xxxx nepříznivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx pravomocném ukončení xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizince xxxxxxxxx x odstavci 2.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 30.4.2013 (do xxxxxx č. 103/2013 Xx.)
§68
(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xx xx žádost vydá xxxxxxx po 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území.
(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a), xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxx nevztahuje. Xx xxxx doby xx nezapočítává xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x domácími xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx x kapesné xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx základních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo vzdělávacích xxxxxx; doba xxxxxx xx území xx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx doby pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nepřítomnosti cizince xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 měsíců, a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na území, xxxxx nepřesáhlo 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je dále xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména jde-li x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxx xx xx doby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nezapočítává.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xx xxxxxx xxxx xxxx cizinci, xxxxx splnil xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx držitel xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nepřetržitě xxxxxx xx území xx xxxx nejméně 2 xxx; xx xxxx 5 let nepřetržitého xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx držitel xxxxx karty vydané xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie pobýval xx dobu kratší xxx 18 xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, pokud jednotlivá xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nepřesáhla 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 18 měsíců. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx použije x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu je xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxx, xxxxx x xxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§69
(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xxx xxxxx též xxxxxxxxxxxx, xxxxx cizinec, xxxxx má být xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx manželem xxxx xxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx, jemuž xxx xxxxxx azyl x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx11),
x) xxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo
c) xxxxxx xx území xx xxxxxxx vydaného xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx na xxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu obchodování x xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) podává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx; ministerstvu podává xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx §67.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx cizinec, jemuž xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pobývá xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §68 odst. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx základě dokladu xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2),3a); xxxxxx podle §68 xxxx. 5 je xxxxxxxx podat též xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.

§69a

§69a zrušen právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69b

§69b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§70
(1) Žádost x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx tiskopisu. X xxxxxxx je xxxxxxx povinen xxxxx
x) xxx jméno, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx příjmení, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx narození, xxxxxx občanství, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (pracovní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxxxx xx vstupu xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a adresa xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, adresu xxxxx xxxxxx xx xxxxx, předchozí xxxxx xx území xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxxx x místo xxxxxx), den vstupu xx území, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx příjmení, státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx manžele xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxx a ostatní xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx dětí, x
x) xxxxx, příjmení x xxxxxxx jména, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx,
x) cestovní doklad,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx rodný xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx dokládající xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxx, že xxxxxxx byl x xxxxxxxxx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a); xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §68,
x) xxxxxx o xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§71 odst. 1); to neplatí, xxx-xx x cizince, xxxxx žádá o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67 xxxx jde-li x xxxxxxx podle §87, xxxxx žádá o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxx podklad x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) vydaný xxxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxx nebo x němž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší než 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx prohlášení x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx doklad xxxxxxxx; tato povinnost xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx x xx xxxxxxx staršího 15 xxx, jemuž xxxx xxxxxxx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem strpění xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu2), xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §67; xxxxxxx, xxxxx xxxx o povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx §68 odst. 1, nebo, xxx-xx x xxxxxxx podle §87, který xxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxx 18 xxx z xxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x), xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx x xx xxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území (§71 xxxx. 2),
x) souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx x společné soužití xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxxx; to xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nemůže x xxxxxx xx xxxx xxxx nezávislých xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx pobývá xx xxxxx,
x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx školou, xxxxx xx uvedena x xxxxxxx škol xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx českého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx (§182a xxxx. 2), xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx je manželem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx2) nebo dítětem, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx azylanta, xxxxx cizinec, xxxxx xxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x) xxxx b) x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území, xx xxxxxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. a) xx x) x x).
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařskou xxxxxx, xx xxxxxx závažnou xxxxxx. X předložení xxxxxxxx zprávy xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx podezření, xx cizinec závažnou xxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) se nevyžaduje xx cizince, xxxxx
x) xxxxxxxx xxxx 15 xxx,
x) prokáže, xx x xxxxxxx 20 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxx pobytu byl xxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo nejméně 1 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vysokou školu x českým xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jazyk na xxxxxx xxxxx,
x) prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x českého jazyka, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxx vyhláškou Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx [§182a xxxx. 2 písm. x)], xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx 67 nebo xx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 xxxx. 7 písm. x) xxxx 4,
e) xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx postižení, xxxxxx xxxx na xxxx schopnost komunikovat, xxxx
x) xxxxxx xxxx 60 xxx.
(6) Ministerstvo xx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx [§182a xxxx. 2 xxxx. x)], xxxxxxxxx xxxxxx prokazující požadovanou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nehradí. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jazyka x tomto případě xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Účinnost od 1.1.2011 xx 30.4.2013 (do xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§71
(1) Xx doklad x xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx, xx příjem cizince xx xxxxxxxxxx x xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx xxxx pobývajících na xxxxx [§42x xxxx. 3 písm. c)] xxxxxx nižší než xxxxxx částek životních xxxxx9d) xxxxxxx a x xxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx na bydlení xxxxxxxxx právním předpisem9e) xxxx částky, kterou xxxxxxx věrohodně xxxxxxx xxxx xxxxxx skutečných xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx své x xxxxxxxx posuzovaných xxxx. Jde-li o xxxxxxx xxxxx §66 xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příslibu poskytnutí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x výši průměrného xxxxxxx měsíčního xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx daňovým xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx z podnikání. Xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx za xxxxxxxxxx 6 xxxxxx, xx xxxxxxx vyplývá, xx cizinec xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx daně x xxxxxx.
(2) Dokladem x xxxxxxxxx ubytování xxxxx §70 xxxx. 2 písm. f) xx xxxxxx doklad x xxxxxxxxxxx bytu xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx anebo xxxx xxxx písemné xxxxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bytu xxxx xxxx, s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx. Ubytování xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu31) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orientačním xxxxxx, x je xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxx xxx bydlení, xxxxxxxxx xxxx rekreaci. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx oprávněná xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x souhlasu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx elektronicky, xxxx xxx xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx.

§72

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 dnů, x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadovanou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx.

§73

Xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx Ústřední xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo jeho xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§74
(1) Cizinec je xxxxxxx xx xx xxxxx 3 pracovních xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx cizinci vydá xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx12a). Xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx cizinci xxxx x potvrzení o xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx platnosti x xxxxxxx platnosti povolení x trvalému xxxxxx
§75
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx zamítne, xxxxxxxx
x) cizinec x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx uvedené xxxxx xxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,
b) x xxxxxxx polygamního xxxxxxxxxx nositel xxxxxxxxx xx sloučení rodiny xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx (§154),
x) xx cizinec xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výslechu (§169 xxxx. 2), odmítne xxxxxxxxx nebo ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) v xxxxxx xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx
x) x řízení xxxxxx xxxxxxxxx důvody xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §67 xxxx §68.
(2) Ministerstvo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zajištění prostředků x trvalému pobytu xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx (§174),
x) xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §66 xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxx jsou zjištěny xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2 xxxx. x),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,
xx podmínky, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx přiměřené z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromého nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxxxx nemusí xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx nepřihlédne, xxx-xx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxx-xx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 4, xxxxxxxxxxxx projedná vydání xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx cizince do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx zařadil.

§76

Platnost xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx

x) xxxxxxx státního občanství Xxxxx republiky,

b) nabytím xxxxxx moci rozsudku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx,

x) jestliže xxxx xxxxxxx stát Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie7c), nebo

d) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 9.5.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§77
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, jestliže
a) xxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx získat povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx účelově xxxxxxx manželství xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo pozměněných xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx pobýval xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvody, zejména xxxxxxxxxxxx a narozením xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx odborným xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx do zahraničí,
d) xxxxxxx pobýval mimo xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší než 6 xxx,
x) xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx smlouvy,
f) o xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx, bývalý xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 24 měsíců.
(2) Xxxxxxxxxxxx platnost xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx naruší xxxxxxx xxxxxxx xxxx práva x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx důvod, xxx xxxxx xxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 1 xxxx §66 xxxx. 1 xxxx. b) povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) byla xxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx uděleného xxxx, xxx x xxxxxxx, držitele xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx,
x) cizinec xxxxxxxx povinnost podle §88 odst. 3,
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx za xx, xx trvá xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxx smluvního státu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx veřejný xxxxxxx,
x) xxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného činu x trestu odnětí xxxxxxx v délce xxxxxxxxxxx 3 roky, xxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společný postup xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx odnětí svobody x xxxxx nejméně 1 xxx anebo xxx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx závažnou xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících vstup x xxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxx,
xx xxxxxxxx, že toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxx.
(3) Ministerstvo v xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxx x vycestování x xxxxx x xxxxx xxxxxxx výjezdní xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx vycestovat.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§78
Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxx x povolení k xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xx vydává xxxx
x) xxxxxxxxxx doklad, nebo
b) xx formě xxxxxx, xxxxx xx vyznačuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Průkazem x xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jméno, příjmení x xxxxxxx jména, xxxx pobytu, rodné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jím xxxx prokazuje xxxxx x xxxxx narození x státní xxxxxxxxxxx.
Účinnost od 1.1.2009 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§79
Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu x xxxx xxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxx §78 xxxx. 3.
(2) Xxxxx xxx cizinci vydán xxxxxxxxxx orgánem České xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx xx tvaru xxxxxxxx x tomto xxxxx. V ostatních xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx této způsobilosti xxxxxxx xxxx skutečnost xx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx.
(4) Xxxxxx x povolení x xxxxxx xx xxxxxx x dobou xxxxxxxxx 10 xxx x cizinci xxxxxxxx 15 xxx x xxxxx platnosti 5 xxx. Dobu xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx x stejnou xxxx xxxxxxxxxx, x xx x opakovaně.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 30.4.2011 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§80
Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx lhůtě 90 dnů xxxx xxxxxxxxx této xxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x dříve.
(2) X xxxxxxx, že podání xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx důvody na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx žádost podat xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx neprodlouží, xxxxxx-xx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §77.
Účinnost od 27.4.2006 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§81
Xxxxxxxxxxx x žádosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu
K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad; xxxxx došlo ke xxxxx podoby xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§82
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx o vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx průkaz xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie, cestovní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx policie x xxxxxxxx ztráty xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx o prodloužení xxxxxxxxx doby xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxx x vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx po xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxx §86 xxxx. 2.
(2) Xxx xxxxxxxxx změn x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxx xxx jeho xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx žadatele.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xx skončení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1 xxxx. f), xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, jehož platnost xxxxxxxx, x xxxxxx x zajištění ubytování (§71 xxxx. 2).

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx

§83

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx rezidenta x Xxxxxxxxx společenství xx xxxxx7c) (xxxx jen "xxxxxxxx xx xxxxx"), xxxxxxxx cizinec

a) xxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx (§68),

b) nenarušil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxx zajištění prostředků x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §71.

(2) Xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxx rezidenta na xxxxx xxxx přizná xxxxxxx x xxxxxxxxx x trvalému pobytu xx xxxxx, xxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxx xxxxxx přiznáno současně x vydáním xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx o xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxx 5 xxx nepřetržitého xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xx xxxx dvou xxx xxxx držitel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx doby 5 xxx nepřetržitého xxxxxx xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx nezapočítává xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxx území xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx tímto členským xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 18 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx, kterým bylo xxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Cizinec, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx xxxx xxxxxxx (§85 xxxx. 1), xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx zajištění prostředků x trvalému xxxxxx xx území xxxxx §71. Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx xxxxxxx přizná, xxxxx na území xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nepřetržitě (§68), xxxxxxxx xxxxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.

Účinnost xx 1.1.2009 xx 30.4.2013 (do xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§84
Xxxxxxxxxxxx xxxxx rezidentu xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx x pobytu xxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7c).

§85

(1) Xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxxx

x) rezident xx území závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx rozhodl x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx zneplatní záznam "xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - ES"7c).

(3) Xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Účinnost xx 1.1.2009 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxx 3
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
§86
(1) Platnost xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx v xxx uvedené,
b) xxxxxxxxx xxxx ztráty xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx právní xxxx rozhodnutí soudu x omezení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizince x právním xxxxxx,
x) xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky,
e) úmrtím xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx hlášeného pobytu xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, jestliže
a) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx zápisy x něm xxxxxxx xxxx nečitelné nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) průkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xx-xx držitel průkazu xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 za prokázaný x xxxx xx xxxxxx na místě12b). Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podepsaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx se zrušením xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Podepsáním prohlášení xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx průkazu předem xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87
(1) Cizinec xxxxxx 18 xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10c) xx xxxxxxxx trvale xxxxxxx xx území, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, jíž xx cizinec xxxxxx, xxxxxxxxxx k trvalému xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Oprávnění xxxxx odstavce 1 xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx předložení xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 15 let xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Ministerstvo xx požádání xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
(5) Cizinec podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx po xxxxxxxx xxxx 15 let.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx cizince xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx zaniká, xxxxxxxx
x) xxxxx, xxx xxx cizinec xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx se cizinec xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx ověřeným xxxxxxxx,
x) xxxxxxx nabude xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1a),
x) xxxxxx xxxxxxxx výchova podle xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxxxx osoba podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.
(7) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxxx výchovy xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx zaniká, xxxxxxxx
x) cizinec
1. xx xxxxxxxxxx odsouzen soudem Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx k trestu xxxxxx svobody x xxxxx převyšující 3 xxxx,
2. xxxxxx ministerstvu, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce s xxxx ověřeným xxxxxxxx,
3. xxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a), xxxx
4. xxxxxxx věku 18 xxx; xx xxxxxxx, je-li cizinec xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. a), xxxx-xx xx xxxxxxx xx 60 dnů xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx,
x) skončí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x trvalého xxxxxx na xxxxx.
(8) Xxxx, xxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxx 7, xxxxxxxx zaniká xxxxxxxx xxxxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx x pobytu, xxxxx byl xxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx §80 xx 82 se xxxxxxxx xx xxxxxxx x oprávněním x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(10) Xxx-xx cizinec xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx věku 15 let, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx xx pobyt xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX XXx
XXXXX OBČANA XXXXXXXX UNIE X XXXX XXXXXXXXX PŘÍSLUŠNÍKŮ XX XXXXX
Xxx 1
Xxxxxxxxx xxxxx
§87x
(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxx Evropské unie1b) xx jeho žádost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxxx Evropské xxxx
x) hodlá xx xxxxx pobývat xxxxxxxxx xx dobu delší xxx 3 měsíce13) x
x) neohrozil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x přechodném pobytu xx území občan Xxxxxxxx unie xxxxxxxx
x) xxxxxxxx doklad,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pobytu, xxx-xx x zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) xxxxx xxxxxxx,
x) fotografie,
d) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx pobytu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxx13a), a
e) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území.
(3) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx13) xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx rodinným příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxx-xx o xxxxxxx podle §15a xxxx. 1 písm. x), xxxx doklad xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx osobou.

§87x
(1) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx x xxxxx na xxxxx pobývat přechodně xx xxxx delší xxx 3 měsíce13) xxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx na xxxxx.
(2) K žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx pobytu xx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2, s výjimkou xxxxxxxxxxx podle §87a xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxx potvrzující, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx vydá rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§87x

(1) Xxxxxx Evropské xxxx1b), xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího státu xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx rodinnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, který xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx, je povinen xxxxxxx x povolení x přechodnému xxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxxx karty rodinného xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx.

(3) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 občan Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x fotografie. Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Účinnost xx 1.1.2011 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 329/2011 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxx zamítnutí xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x zánik xxxx xxxxxxxxx x důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx občanu Evropské xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx zamítne, xxxxxxxx
x) žadatel xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx systému xxxxxx x hmotné nouzi Xxxxx xxxxxxxxx (§106 xxxx. 3), x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx13b),
x) xx xxxxxxx nebezpečí, xx by žadatel xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,
x) je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že by xxxx xxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxxx
x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sociální xxxx xxxx systému pomoci x hmotné nouzi Xxxxx republiky (§106 xxxx. 3), x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských společenství13b),
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx veřejné xxxxxx tím, že xxxx závažnou xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxx xx území,
za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života xxxxxx Xxxxxxxx unie.
(3) Ministerstvo x rozhodnutí o xxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxx Evropské unie1b) xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx výjezdní xxxxxx; xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx vycestovat.
(4) Na xxxxx xxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx §76 písm. x), x) x d) xxxxxxx xxxxxxx.

§87e
Důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §87d odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxx, jestliže žadatel
a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x takovému onemocnění xxxxx do 3 xxxxxx po xxxxxx xx xxxxx,
x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, že trvá xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx při xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uzavřel manželství xxxx jeho účelově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxx vážného xxxxxx xxxxxxxxx k výslechu (§169 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) K xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx xxxxxxxxx xxxxx xx podmínky, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx České republiky, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx mezinárodního závazku. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx smluvním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x v řízení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx.

§87f
Důvody xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie
(1) Xxxxxxxxxxxx ukončí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx1b), xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, pokud x to požádá, xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §87e.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi občana Xxxxxxxx xxxx přechodný xxxxx na území, xxxxx
x) občanu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, a xx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx občana Evropské xxxx v základní, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx škole nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, zdržoval-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) manželství s xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x rozvodu manželství xxxx o prohlášení xxxxxxxxxx xx neplatné; xx xxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx příslušníku občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu10c) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dítětem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx území, nebo

2. xxxx zahájením xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trvalo xxxxxxx 3 xxxx x x době xxxxxx xxxxxxxxxx měl xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx pobyt xxxxxxx 1 rok,

za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxx jeho xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Ministerstvo x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx stanoví xxxxx x vycestování x území x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x území xxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx §76 xxxx. x), b) x x) použije obdobně.
Účinnost xx 1.1.2010 xx 31.3.2011 (xx xxxxxx x. 73/2011 Xx.)
§87x
(1) Ministerstvo xxxx xxxxxx Evropské unie1b) xx jeho xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx13)
x) po 5 xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx činnosti13a) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx nároku na xxxxxxxx důchod13c) xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx důchodového xxxx13d) x o xxxxx xxxxxx přiznávaný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx nejméně 3 xxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx jinou výdělečnou xxxxxxx13a) x xxxxxx xxxxxx invalidity xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx nepřetržitě xx dobu nejméně 2 xxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx vznikl nárok xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x povolání13e),
d) xxxxxxxx je zaměstnán, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx jednou xxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx zaměstnán, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx výdělečnou činnost xx xxxx xxxxxxx 3 xxx, nebo
e) xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx mladšího 18 let, který xxx svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxx občanu Evropské xxxx1b) xx xxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx13), xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx důvodů xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo x) xx doba xxxxxx xxxxxxxxxx, podnikání xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vykonávané xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx xx území xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx alespoň xxxxxx týdně xxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx x) neplatí, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a) xxxx xxxxx xxxxxx pozbyl xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx nabytím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxx, xx xxxxxx je xxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxxx v evidenci xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx požadované xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x), xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxxxx pracovní xxxxx x důvodů xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přechodného xxxxxx je zachována, xxxxx nepřítomnost xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxx xxxxxxxxxx celkem 6 xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxx
x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vojenské xxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 12 xx sobě jdoucích xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx důvodů, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx onemocnění, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx pracovního xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(8) Xx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx 18 let, xxxxx xxx svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §87 xxxxxxx obdobně.

§87x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx žádost xxxxxxxx x trvalému xxxxxx13)
x) xx 5 letech xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území,
b) xx 2 letech xxxx xxxxxxxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx 1 rok xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státního občana Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx xx xx území xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx1b), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu na xxxxx,
x) xxxxxxxx je xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), který xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxx xx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

1. ke xxx úmrtí pobýval xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 2 xxx,

2. x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, nebo

3. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v důsledku xxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx
x) xxxxx je xxxx pobyt xx xxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo
b) x xxxxxxxxxxxxx důvodů, xxxxxxx

1. z xxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sám x sebe postarat, xxxx

2. xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nezletilé xxxx xxxxxxx nezaopatřené dítě xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxx xxxx nezletilé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu na xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx jejich společné xxxxxxx.

(3) Na nepřetržitost xxxxxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx území xx §87g xxxx. 7 vztahuje xxxxxxx. Xx doby nepřetržitého xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx započítává x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx dokladu xxxxxxxx x pobytu na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a), xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxxxx.

§87x
(1) K xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx doklad,
b) xxxxxx potvrzující splnění xxxxxxxx xxxxx §87g xxxx. 1, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §87h xxxx. 1, jde-li x xxxx xxxxxxxxx příslušníka,
c) xxxxxxxxxx x
x) xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování.
(2) Xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx x oprávněnosti xxxxxxx xxxx anebo xxxx xxxx xxxxxxx potvrzení xxxxx, která je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, x jejím xxxxxx xxxxxxxx podpisem, xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx souhlas x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx pouze x objektu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu31) označen xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orientačním xxxxxx, x xx xxxxx stavebního xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo rekreaci. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx souhlas xxxx xxxxxxxxx zaměstnancem ministerstva. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím datové xxxxxxxx.

§87j

(1) Xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx občanu Evropské xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x povolení k xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie (§87r), x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87t)12a). Xxxxx x xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx sdělí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x zařazení xx xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) den, xxx nabylo rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zrušení právní xxxx.

§87x
Xxxxxx xxx zamítnutí xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx účelově uzavřel xxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxx prohlášeným souhlasem xxxx určeno xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx evidován x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154) a xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xx zařazen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie1b) x xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zařadil, xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx při xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný pořádek,
e) xxxxxxx ohrožuje xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx závažnou xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx bez podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území x x takovému xxxxxxxxxx xxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx,
x) se xxxxxxx bez vážného xxxxxx nedostaví x xxxxxxxx (§169 odst. 2), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx výpovědi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxx xxxxxx potvrzeny xxxxxx xxxxx §87g xxxx 87h.
(2) X xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx mezinárodního závazku. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx zařazení. Xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§87x
Xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxx-xx zahájeno xxxxxx x správním xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie1b), x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx systému zařadil, xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx mít xx xx, že trvá xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxx xxxx pobytu na xxxxx jiného smluvního xxxxx ohrozit xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx manželství xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 2 po xxxx jdoucí xxxx,
xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxx soukromého nebo xxxxxxxxx života.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx držitel xxxxxx xxxxxxxx požádá.

§87m

Na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx §76 písm. x), x) xxxx x) xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxx a xxxxxxx

§87x

Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jméno, příjmení x xxxxxxx jména, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, státní příslušnost, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§87x

Xxxxxxxx karta rodinného xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx

(1) Xxxxxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx a zpravidla xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx.

(3) Pobytová xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pobytu občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx 5 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx prodloužit, x xx x xxxxxxxxx. X prodloužení xxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx skončením xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§87x
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx karty rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §87a xxxx. 2 xxxx. x), x), x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx pobývá na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxx podoby xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx §87f.

§87x

Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx příslušnost, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, rodné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx na území.

(3) Xxxxxx o povolení x trvalému pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx vydává x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x 10 xxx, x xx i xxxxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xxxxxx žádosti ve xxxxx podle odstavce 1 zabrání důvody xx vůli xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx žadatel xxxxxxx xxxx žádost xxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx těchto důvodů.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie odpovídající xxxx skutečné xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx, shledá-li xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87l).

§87x

Xxxxxx o povolení x xxxxxxxx pobytu

(1) Xxxxxx o povolení x xxxxxxxx pobytu xx veřejnou xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx českém x xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx prokazuje své xxxxx, příjmení a xxxxxxx jména, datum x místo narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxxx x další xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx §87r xxxx. 3 x §87s xxxxxxxx obdobně.

Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx. a 312/2013 Xx.)
§87x
(1) Jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, x xxxxxxxx kartě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x průkazu x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x cestovním xxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx rodinný xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx dokladech.
(2) Xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo zbavení xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx občana Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

§87x

(1) Občan Evropské xxxx, xxxxx žádá x xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizené xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní doklad x poškozené xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho rodinný xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx náhradou xx xxxxxx xxxxxxxx, zničený, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx postupuje x x případě, xx žádá o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx §87z xxxx. 2. Xxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx příslušník x xxxxxx průkazu xx skončení xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §87z xxxx. 1 xxxx. x), xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Občan Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinný příslušník, xxxxx žádá o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kartě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, ve xxxxxx xx být xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxx požadovanou xxxxx. Nelze-li xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx jeho xxxxxxxx xxxx průkaz; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx držitel xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie. V xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx změna xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x přechodném pobytu xx území.

§87x

Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx, xxxxxxxx karty xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx odpovídá skutečné xxxxxx žadatele.

§87x

(1) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxxxxxx.

(2) Žádost o xxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazů xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

x) xxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx x rok xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx území (pracovní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zaměstnavatele), xxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxxxx po xxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), poslední xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx pobytu xx území, předchozí xxxxx na území xxxxx než 3 xxxxxx (důvod x xxxxx xxxxxx), den xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x platnost xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, dřívější příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx manžele nebo xxxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxx a ostatní xxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx občanství x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

§87y
Rodinný xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie a xx xxxxx pobývá xxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxx žádosti; xx xxxx xxxx xx jeho pobyt xx území považuje xx pobyt xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, o xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx o opakovaně xxxxxxx žádost, x xxx xxxxxx uvedeny xxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxxxx x řízení x předchozí xxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§87x
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx doby x xxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx odcizení,
c) xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x omezení xxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx průkazu x xxxxxxx úkonům,
d) xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxx držitele xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka xx xxxxx; xx neplatí, xxxxx x důvodu xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx držitel xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx území.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxxx
x) je xxxxxx poškozen xxx, xx xxxxxx x xxx uvedené xxxx xxxxxxxxx nebo je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny, nebo
c) xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxx průkazu xxxxxxxx x xxxx uzná xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí není x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§87xx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx území
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx odcizení,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) nabytím xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o omezení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxx úkonům,
d) nabytím xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx dnem, xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx za mrtvého,
f) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx pobytu xx území.
(2) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxx
x) obsahuje nesprávné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny.
(3) Je-li xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením držitele xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx není x xxxxx případě xxxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXX CIZINCE XXXXXXXXXX XX XXXXX

§88

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xx území, xxxxxxxx xx jeho xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxxxx xxxx po xxxx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx zákonný zástupce xxxxxxxxxx cizince na xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xx xxxxxxxxxx cizince žádost x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, a xx xxxxxxx v xxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, pobývá-li xx území xx xxxxxxxxxx vízum, nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx x době xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xx povinen x xxxx podle odstavce 1 xxxxx xx xxxxxxxxxx cizince xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx o udělení xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx narozeného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx žádosti xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx žádosti x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nezávislé, xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx důvody xxxxx xxxx první xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx ministerstvu, pobývá-li xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.3.2012 (do xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§89
(1) K xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxx předložit
a) cestovní xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nahradit předložením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém je xxxx zapsáno,
b) xxxxx xxxx dítěte,
c) doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx území xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutím xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) X žádosti xxxxx §88 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x x).

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX CIZINCE X XXXXX

§90

(1) Xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx právní xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství1).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx v souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) cizinci vycestování x území vyznačením xxxxxx výstupního razítka xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§91

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx vycestování x území x xxx cestovního xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxx x skutečnost, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxx průkaz x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx průkaz x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§92
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx
Xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxx cizince xxxxxxxx 15 let, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, policie xxxxxxxxxxx, xxxxx vydá xx xxxxx38), odepře vycestování x území, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) potvrzení ověřené xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx, xx-xx podmínkou xxxxxx na území, x xx fyzická xxxxx xxxxxx 18 xxx nebo právnická xxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxx náklady xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, s xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xx hospitalizován; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x území x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxx cizince, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX MÍSTA XXXXXX XX ÚZEMÍ

§93

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx 3 pracovních xxx ode xxx xxxxxx xx území xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx (§97); xx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrovaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ubytování. Povinnost xxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx splnil x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx xx lhůtě xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx předpokládaný pobyt xxxx xxxxx než 30 dnů; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Povinnost ohlásit xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx povinnost xxxxxx x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(3) X xxxxxxxx místa pobytu xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx žádná xxxxx x objektu xxx x xxxxxxxxxxx nemovitosti, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

§93x
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx karty
(1) Xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §93 xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx pobytu xx vstupu xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zajištěném xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2); xxxxxxxxxxx-xx xxx, xx xxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx vstupu xx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xx neprodleně xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§93x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 382/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§94

§94 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§95

Xxxxxxxxx hlásit xxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx xx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx v policejní xxxx7) nebo v xxxxxxxx (§130).

Původní znění - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§96
(1) Fyzická xxxxx, xxxxx xxx cizinec xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,13) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxxxxx péči, xx povinna přihlásit xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxx cizince, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x takovému xxxxx, x trvalému xxxxxx xx území xx 3 pracovních xxx xxx xxx vzniku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87).
(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dítěte x x případě xxxxxxx xxxxx x doklad xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx k trvalému xxxxxx xx xxxxx.

§97
Cizinec nebo xxxxx xxxxxxx x §96 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx policii xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxx, rok x xxxxx jeho xxxxxxxx, xxxx státní xxxxxxxxx, trvalé xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxx, je-li v xxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx, xxxxxxx x místo xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx dobu x xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx značku xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx území xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§98
Xxxxxxx změn
(1) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x občan Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx území, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx hlásit xxxxx pobytu xx xxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx ode xxx změny xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxx delší xxx 180 xxx. Xxxxxxxxxxxx o změně xxxxxx xxxxxxxxxx informuje xxxxxxx.
(2) Xx cizince xxxxx §87, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úkonu, hlásí xxxxx osoba xxxxxxx x §96 xxxx. 1.
(3) Cizinec, který xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx nebo xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx území xx 30 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Povinnost xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 30 xxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx místa xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxx policii xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx bude xxxxx xxx 90 xxx.
(5) Xxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §96 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pravdivost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§98x
Xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na území
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x místu xxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxx-xx zápis tohoto xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepravdivě nebo xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxx,
x) xxx-xx objekt, xx xxxxx adrese je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §100 písm. x), xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx objektu, xx xxxxx adrese xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, x neužívá-li xxxxx objekt xxxx xxxx vymezenou část.
(2) Xxxxxxxxxxxx zruší údaj x xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx x užívání objektu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Místem xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx

§99

(1) Ubytovatelem se xxx účely tohoto xxxxxx rozumí každý, xxx poskytuje xxxxxxxxx xx úhradu nebo xxxxxxxxx xxxx než 5 cizinců, s xxxxxxxx případu, xxx xxx ubytované cizince x ubytovatele považovat xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ubytování, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x obdobným obsahem.

§100

Ubytovatel xx povinen

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxx ubytovaného xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx vstup xx míst, xxx xx xxxx cizinec xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx užívané xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx hospodářské xxxxxxxx, xxxxx tímto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx rodinný xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§102),

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obdobného určení x obci, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx ubytování xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x zajištěným xxxxxxxxxxx podmínkám x x xxxxxxxxx ploše xxxxxxxxx xxx ubytování, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx

1. 8 m2, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

2. 12,6 x2, xxxx-xx ubytovány xxx xxxxx; xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x podlahové xxxxx připočítává 5 x2,

x) xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ubytování s xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx x xx požádání xxxxxxx xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx; při xxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xx xxxx.

§101
Xxxxxxx xxxxx
(1) Domovní xxxxx xx dokument, xx kterého ubytovatel xxxxxxxx jméno a xxxxxxxx ubytovaného cizince, xxx, xxxxx x xxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, počátek x xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. x) vede xxxxxxxxxx v písemné xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xx domovní knihy xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx časového.
(4) Xxxxxxx xxxxx ubytovatel xxxxxxxx po xxxx 6 xxx xx xxxxxxxxx posledního zápisu.
(5) X xxxxxxxx údaji xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxx nakládat xxx způsobem stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.15)

§102
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cizince xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxx ubytování.
(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx útvaru xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
b) prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx možný.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx ubytování xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným x xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uschová xx xxxx 6 let xx xxxxxxxxx cizince.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§103
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx stanovených x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxx pracovní xxx xxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxxxx xx zabezpečovací xxxxxxx, x vazby xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x víza, xx-xx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xx území,
b) xxxxxxxxx ubytovateli xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx kartu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx průkaz x povolení x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx vyplnit x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tiskopis (§97); xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podepsání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 15 let xxxx,
x) xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pravdivě x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxx x povolení k xxxxxx nebo identifikačního xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výsad a xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §177 xxxx. 3, x xx xxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx; rodinný příslušník xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Evropské unie xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nemá-li xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx prokázat xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx změnu xxxxxxxx, osobního xxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx dokladu, xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; změnu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který mu xxxxx xxxxxx opravňující x xxxxxx xx xxxxx, x xx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx nastala, x xxx-xx o xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx 15 pracovních xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx před ztrátou, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x dbát, xxx xxxxxxxxxx pravdivé xxxxx,
x) při xxxxx xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxx fotografii,
h) xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxxx xx neplatný xxxx xxxxxxxx úředními záznamy, x xx i xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx vydal,
i) xxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx vydaný podle xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx; xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx vydal,
j) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx zákona do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx vydal, xxxxxxx-xx xxxx událost x xxxxxxxxx, ohlásí ji xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xx cizinec xxxxxxx ohlásit xxxxx xxxx získání dokladu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dříve xxxxxxx,
x) xxxxxx snímání xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pořizování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, zjišťováním xxxxxxxxxx, xxxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx z mezinárodní xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daktyloskopických xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxx ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxx víza,
l) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xx odůvodňuje xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění,
m) xxxxxxxxxx xxxxxxx policii xxxxxx nebo odcizení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x),
x) pobývat na xxxxx xxxxx x xxxxxxx cestovním dokladem x vízem, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k pobytu; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxx Evropské xxxx1b), jeho rodinného xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx potvrzení xxxxx §92, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxxx §180x nebo §180x; to neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180x xxxx. 4,
x) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k pobytu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, prokázat provozování xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.3.2012 (do xxxxxx č. 375/2011 Xx.)

§104
Xxxxxxxxx dopravce
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx k xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx podmínkou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Provozovatel vodní xxxxxxx x provozovatel xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí na xxxxx dopravit xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx vzhledem x xxxxx x xxxx xxxxx potřebné.
(3) Dopravce15a) xx xxxxxxx na xxxxxxx pokynu xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15b) xxxxxxx cizince xx zahraničí, xxxxx xxx cizinci odepřen xxxxx xx území. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zahraničí xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxx xxxxxxxx průjezdní xxxxx, xx-xx podmínkou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního letiště xx xxxxx,
x) xxxxxxxx xx území x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx odmítl xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx cizinci odepřen xxxxx xx xxxxx xxxxxx státu.
Dopravu xx xxxxxxxxx je dopravce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx do 48 hodin xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o provozovatele xxxxx xxxx pozemní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx 7 xxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxxxxx; běh xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10.
(4) Xxxxxxx dopravce, který xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx,
x) xxxx-xx cizinci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx do xxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxx-xx o cizince xxxxxxxxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odmítá pokračovat x xxxxx do xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 písm. x), g), x) xxxx x).
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx15c) xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxx, než xxxx v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx15b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§105
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
(1) Soud, xxxxx pravomocně xxxxxxx
x) x xxxxxxxxx cizince,
b) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizince x xxxxxxx úkonům,
c) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx, xxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizinci, kdy xxxxxxxxxx xxxx manželem xxxxxxxxx je cizinec, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx nebo xxxx xxxxxxx,
xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x případě xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx příslušného xxxxxx policie xxxxxxxxx xxxx xxxxx policie xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Ústav xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx místně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx věznice x rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, týkají-li xx xxxxxxx, kterému xxxx uděleno dlouhodobé xxxxx nebo byl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.3.2011 (do xxxxxx č. 73/2011 Xx.)
§106
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu
a) xxxxxxxxxx cizince bez xxxxxxxx k pobytu, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx,
x) nenastoupení xxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx držitele xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, zelená xxxxx xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx v §52 xxxx. a) xx x) zákoníku xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx důvodů anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx práce, x xxxxx ukončení xxxxxxxxxx,
x dále xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, neudělení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pozastavení, xxxxx anebo zrušení xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxxx vízum xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obecní xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx se xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobývající na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxxxxx xxxx nebo systému xxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx na bydlení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx pomoci x xxxxxx nouzi9n) xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42x xxxx. 3 xxxx. x)], nedosahuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxx vydána zelená xxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx, Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx úřady, xxxxxxx xxxxxxxxxx hlásit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx xxx zrušení platnosti xxxxxx karty.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx vydaném x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx xx držitele xxxxx xxxxx.
(7) Xxxx, xxxxx xx určený x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx příslušný x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx evidence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx30), neprodleně xxxxxxx xxxxxx ministerstvu změnu xxxx výmaz zápisu xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx, seznamu xxxx xxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx přerušení nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Evropské xxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx č. 375/2011 Xx.)
§107
Xxxxxxxxxx jiných xxxx
(1) Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxx x §108 xxxx. 1 , průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na území, xxxxxx o povolení x trvalému xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo průkaz x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx je neprodleně xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx ubytování xxxxxxx, xx povinen xx xxxx xxxxxx vydat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s uvedením xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx majetkovou x xxxxxxxxxxxx újmu, xxxxx vznikne státu xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxx ověřeném xxxxxxx.
(4) Xxx, xxx xx zavázal xxxxx §15, je xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit odstoupení xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx závazku xxxxx §15 nelze xxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Vysoká xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx ministerstvu nezahájení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx víza x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx studia xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx organizace, xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx dohodu o xxxxxxxxx9j), neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx xxxx xxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx dalšímu xxxxxxxxxxx dohody o xxxxxxxxx.
(7) Ministerstvo školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výzkumné xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválených xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vedeného podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j).
(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x pracovní xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx okamžitým xxxxxxxx xxxxx §56 zákoníku xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxx karta xxxx xxxxx karta a x xxxxxx důvodu xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnuté xxxxxxx x xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo modrá xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(9) Fyzická xxxx právnická osoba, xxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpokládanou xxxxx pracovního xxxxxxxx xxxxxxxx modré karty.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx předem informovat xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x 126x.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXX

§108

(1) Xx cestovní xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxx cestovní xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie,1b)

d) xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní smlouvy,

g) xxxxxxxx cestovní doklad Xxxxxxxx xxxx,15e)

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie,7b) xxxxxxxx-xx

1. fotografie žáků, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx prokázat xxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahujícím xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx bydliště, že xxx je xxxxxxxx xx do xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx předpokladu, že xxxxxxx stát Evropské xxxx, ve xxxxxx xx žák xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cizím xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí, xxxxx x hlediska xxxxxx provedení x xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvyklostem, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx území a xxx x ní xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx občanství xxxxxxx,

x) xxxxx o jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x době xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) a x) pro účely xxxxxxx dlouhodobého víza xxxxx xxx xxxxxx 10 xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx stránky x xxxx xxxx platnosti xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x 3 xxxxxx, než xx xxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx; to neplatí, xxx-xx o xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem strpění xxxxxx na xxxxx.

§109

(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx doklad xxxxx §108 odst. 1 xxxx. f) xx vydává xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x zahraničí xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx cestovní průkaz xxxxxxxxxx k xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx orgánu, který xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§110

§110 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

§111
(1) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního průkazu xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx uvede xxx příjmení, xxxxx, xxxxxxx xxxxx, pohlaví, xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxx přiděleno, xxx, xxxxx, xxx narození, xxxxx a stát xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx hlášen k xxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxx o xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dále xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xxxxx §113 odst. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fotografii.
(3) X xxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx dokladu. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §113 odst. 1 x 2 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx o otiscích xxxxx.

§112
Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dokladech xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 písm. x), x) x x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xx nevyžadují.

§113
(1) Xxxxxxxxx pas, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx; xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx s xxxxx platnosti na 5 let, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx x povolení k xxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) x xxxxxxxx požívajícím xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a). Cizinecký pas xx xxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx s xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xx xx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx x xxxxxxxxx x xxx zpracovávaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrických xxxxx cizince s xxxxxxxxxxxxx údaji zpracovanými x nosiči xxx xxxxxxxxxxx pasu. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx nesprávnosti v xxx zpracovaných osobních xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx cizinec právo xx vydání xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu.
(2) Cizinci xxxxxxxx 12 xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Evropských xxxxxxxxxxxx15f) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx, u něhož xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx změn, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, se xxxx xxxxxxxxx pas x xxxxxxx dat, x xxxx jsou x xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx pouze xxxxx x xxxxxxxxx obličeje. X xxxxxx xxx xx v tomto xxxxxxx uveden xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx otisky prstů xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx pro xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Cizinci, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu ve xxxxx xxxxxx xxx 30 xxx, se xxxx xxxxxxxxx pas xxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů, který xxxxxxxxxx digitální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx; xxxxx doklad xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx, nebo x xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cizince xxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a), anebo s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx-xx xxxxxx než 6 xxxxxx. Cizinecký xxx xxx xxxxxx dat x biometrickými údaji x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx dále xxxx cizinci xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxx. x), pokud xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklad, xx pouze xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xxxxxxxx xxxxxxxx čitelnou xxxx. Do strojově xxxxxxx zóny xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx pořadí: typ xxxxxxx, kód xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména cizince, xxxxx cizineckého xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx číslice, xxxxx xxxx číselným vyjádřením xxxxxxxxx údajů ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xxxxx xxxxxxxxxx. Cizinecký xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx zániku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu3a).
(6) Údaje xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx s biometrickými xxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxx zpracovávat jiným xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x) xx xxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxx, že si xxx nemůže nezávisle xx své xxxx xxxxxxx,
x) na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87, xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xxxxx xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
x) xx xxxxxx cizince, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad, x xxxxxx, xx si xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxx xxxx opatřit.
(8) Xxxxxxx cizineckého xxxx, xxxxx obsahuje xxxxx xxx s biometrickými xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k vydání xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxx biometrických xxxxx. V případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, zpracovaných x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx nového xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poplatku xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx okolnostmi, x xxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx pravosti xxxxxxxxxxx xxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx porovnání xxxxxxxxxxxxx xxxxx (odstavec 1) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxxxxxxxxxxx údaji zpracovanými x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pasu.

§114
Cestovní průkaz xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x) který xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nemůže xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx 15 let, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x jehož xxxxxxx xxxxxxxx vycestoval x xxxxx a podepsal xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §92 písm. b).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx policie xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx platnosti xxxxxxx xx 180 xxx x s xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx nemá jiný xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx cizince,
a) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx, xxx-xx xx xx xxxxx povolen xxxxxxxxxx pobyt,
b) kterému xxxx uděleno xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxxx xxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxx
x) xxxxxxx bylo vydáno xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b), xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx.
Xxxxxxx podle písmene x) se cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx vydá x dobou platnosti xxxxxxx na 180 xxx a x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) a x) x xxxxx platnosti xxxxxxx na 365 xxx x x xxxxxx platností xx xxxxx států xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxxxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx
x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx,
x) xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx podle §33 odst. 3; xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx víza,
c) xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx trvalému xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu2),3a),
e) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87),
f) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx nezávislých xx xxxx vůli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem ochrany xx území.
(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxx na pokyn xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti cizinci, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxxx vízum a xx
x) xxxxxxxx azylanta xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx ochrany, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vstupem xx xxxxx, nebo
b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx manžela xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xx x důvodů xx xxxx vůli xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mu xxxxx důvodné xxxxxxxxx xxxxx xxxx39) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xx xxxxxxxxx.

§115
Xxxxxx xxx xxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokladu podle §108 xxxx. 1 xxxx. f)
(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxx.
(2) Cizinecký xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxx xxxx vydaný xxxxxx xxxxxx, xxxxx jde x cizince, xxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžitých xxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxx xxxxx prominut xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
xx podmínky, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromého nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx pas xx xxxxxx z xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 7 xxxx. d), xx-xx
x) xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx veřejný pořádek, xxxx
x) xxxxxxx zařazen xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx.

§115x

Xxxxxxxx cestovní doklad Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx15e) xxxx zastupitelský xxxx xx žádost xxxxxx Xxxxxxxx unie,1b) xxxxx xxxxxxxx doklad xxx xxxxxxx, odcizen, xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx stát, xxxxx xx žadatel občanem, xxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx nachází, stálé xxxxxxxxxxxx xxxx konzulární xxxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx, xxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx souhlas.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx doklad Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx jedinou xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx žadatel xxxxxxx nebo xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, anebo ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx státu.

(3) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxx, xxxxxxxx výšku, xxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, adresu místa xxxxxxxx bydliště, xxxxxxxxx xxxxxx x odůvodnění xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, uvede xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nezbytně xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jehož je xxxxxxx občanem.

§115a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 559/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

§116

Neplatnost xxxxxxxxxx dokladu

Cestovní xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxx xxxxxxx,

x) xxx poškozen xxx, xx xxxxxx x xxx uvedené xxxx nečitelné,

c) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx držitele, xxxx

x) xxxxxxx tohoto dokladu xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§117
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrole
a) xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxx na jméno xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx takový cestovní xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), e) xxxx x), pokud xxx xxx xxxxxxxxx xx neplatný podle xxxxxx zákona,
c) cestovní xxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x) xxxx x), xxxxx xx orgánem xxxxx, který xxx xxxxx, prohlášen xx xxxxxxxx xxxx odcizený.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx bude xxxxxxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx, může tento xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), e) nebo x) xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx držitele xx xxxxx, a xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §114 xxxx. 5 x 6 xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx podle §113 xxxx. 7, ministerstvu, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; útvar xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 60 xxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx doklad není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) nebo x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a tento xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx předá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, pozměněný xxxx x doklad, který xx důkazním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

§117x

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytem se xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xx 7 xxxx §44a xxxx. 1 x 2.

(2) Xxxxxx x povolení k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx xx vydává s xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, s xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx.

§117x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117d
Prodloužení doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx, x 10 xxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, o 5 xxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx ve lhůtě 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.
(3) X xxxxxxx, že xxxxxx žádosti ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx žádost xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, shledá-li xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §77.
(6) Xxxxxxx-xx cizinec podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, je xxxxxxx se na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx určen x xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx těžko překonatelná xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.
§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117e

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx náhradou xx xxxxxx ztracený, xxxxxxx, odcizený anebo xxxxxxxxx xxxx náhradou xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nefunkční, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x poškozený xxxxxx xxxx xxxxxx x nefunkčním nosičem xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §117f.

(2) Xxxxxxx, který xxxx o provedení xxxxx x průkazu x povolení x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx x povolení x xxxxxx a xxxxxx prokazující požadovanou xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §117f xxxx. 1 xxxx. g), xx xxxxxxx předložit cestovní xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skončila, x xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).

(4) Xxxxxxx uvedený x odstavcích 1 xx 3 je xxxxxxx xx xxx xxxxx vydání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x povolení k xxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x jeho provedení xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx dat x biometrickými xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxx k technické xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx obsahujícího xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji anebo xxxxxxxx biometrických údajů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx s biometrickými xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx závada xxxx déle xxx 7 kalendářních xxx, xxxx

x) v důsledku xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx nosič dat x biometrickými xxxxx.

(2) Xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 6 měsíců, x to xx xxxxx štítku, xxxxx xx vyznačuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. a) a x) xxxxxxx poté, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx již xxxx pořízeny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podpis xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx x provozním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158a xxxx. 4 x xxxx, xxx xxxxxxx skutečnosti pominou, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vydání tohoto xxxxxxx x povolení x xxxxxx.

(4) Pokud xxx cizinci xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx podpisu, který xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; výzvu ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu podle xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx xx cizinci xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vydání xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx podle xxxx první nepodléhá xxxxxxxxx poplatku.

(6) X xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx nosič xxx x biometrickými údaji xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx bez nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx cizince xxxxxxxxxxxx neprodleně xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu xxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.

§117g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností od 1.5.2011

Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 303/2011 Xx.)
§118
(1) Správním xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, které xx xxxxxxx xx stanovením xxxx k vycestování x xxxxx a xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx. Xxxx, xx xxxxxx xxxxx umožnit xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, stanoví xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx rozhodnutím xxxxxxxx hraniční xxxxxxx xxx vycestování x xxxxx.
(2) Správním vyhoštěním xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinného příslušníka xx xxxxx, které xx spojeno se xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx, po xxxxxx nelze umožnit xxxxxxx xxxxx na xxxxx.
(3) Doba x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx 7 xx 60 xxx. Xx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x), je xxxxxxx oprávněna xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx 7 xxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxx cizince, začíná xxxx doba běžet xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud x xxxxxxx doby x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx cizinec xxxxxxxx, xxx této xxxx xx xxxxxxxxxx přerušuje.
(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se za xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdržování xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pobyt xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2) xxxx xxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ministerstva x udělení oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx na území3a) xxxx xxxxx o xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nebude-li x takovém případě xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí by xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx života cizince, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx v xxxx xxxxxxxxx výjezdním xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxxx xx zakazuje.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 30.4.2013 (xx xxxxxx č. 103/2013 Xx.)
§119
Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxx, xx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států,
a) xx xx 10 let,
1. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území anebo xxxxx obdobným xxxxxxxx, xxxx
2. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) až xx 5 xxx,
1. xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx hraniční nebo xxxxxxxx kontrole xxxxxxxx, xxxxx xx padělán, xxxxx dokladem jiné xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
2. prokáže-li se xxxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vycestování x xxxxx xxxxxxxxx dokladem, xxxx xx neplatný x důvodů xxxxxxxxx x §116 xxxx. x), x), x) xxxx d),
3. xx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podmínkou xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxxxxxxx dani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxx cizinec xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
5. xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontrole,
6. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xx o takové xxxxxxx xxxxxx,
7. xxxxxxxx-xx xxxxxxx státní hranice xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že na xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx po dobu, xx xxxxxx je xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobývat xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
9. porušuje-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovené povinnosti, xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) až xx 3 xxxx,
1. xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x tomu xxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx, nebo bez xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx,
3. xxxxx-xx cizinec x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepravdivé xxxxxxxxx s úmyslem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo
4. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx nemocí.
(2) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxx pobývá xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx bezpečnost xxxxx,
x) xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx veřejný xxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x takovému onemocnění xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx území.
(3) Xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx až xx 10 xxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) anebo x), xxxx až xx 3 xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x).
(4) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx cizince, xxxxx xx území pobývá xx základě povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx vědeckého xxxxxxx xx území, xxx xxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx veřejné zdraví xxx, xx xxxx xxxxxxxx nemocí, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného soužití xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx na území xxxxxx na základě xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pořádek x x ohledem xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepostačuje xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx rezidentovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx postavení xxxxxxx, xxxxxxx cizince vyhostí xxxx území států Xxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7c).
(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx požádal Českou xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx vykonatelné xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxx xx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako zjevně xxxxxxxxx,
x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx, nebo
d) xxxx xxxx doplňková xxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) podání xxxxxx proti rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x oprávnění k xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3a), xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lhůta pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx soud nevyhověl xxxx žádosti x xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxxxx ve věci xxxxxxx ochrany xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(8) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx cizince xxx doprovodu (§180x), xxxxxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez doprovodu xxxxxxxx x xxxxx xxx x úkolech xxxxxxxxxxx.

§119x

(1) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 6 a 7 xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx žádající x xxxxxxxxxxx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx16a), x na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx povolení x xxx se xxx prodlení přihlásí xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění podle §119 xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §119 xxx xxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx-xx xx v jeho xxxxx x xxxxxxx x Úmluvou x xxxxxxx dítěte.

(4) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který požádal x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území nebo xx takové povolení xxxx vydáno; xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany xx území, policie xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx cizinci, xxxxxxx bylo vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119, pokud xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx spolupráci xx xxxx být xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx dále zruší xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(6) Policie občanu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zruší xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx policie xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. ledna 2009.

§120

Xxxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx

(1) Policie xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu x xxxxx, po kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xx

x) 10 xxx, xx-xx důvodné xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx při xxxxxx xx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, nebo

c) 3 xxxx, nesplní-li cizinec xxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu, xxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx ohrožuje bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx xxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, ledaže by xxxxxxx vyhoštění xxxx x jeho nejlepším xxxxx, xxxx

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx dobu delší xxx 10 xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinnému příslušníkovi xxxxxxx xxxxx na xxxxx, se xxxxxxx xx xx 10 xxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx byl xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§120a
(1) Policie x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 x 120 xx povinna xx xxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx (§179); to neplatí, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výslovně uvede, xx jeho vycestování xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vycestování xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx5d) xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx (§33 xxxx. 3).
(5) Pominou-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vydá xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5d). Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaniká xxxxxxxx xxxx uděleného xxxxx §33 odst. 3 nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem strpění xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx lhůtu, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.
(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, oprávnění xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx nezaniká, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx 3 xxx xx pominutí xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, byl-li xxxxxxx udělen azyl. Xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx po dobu xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x správním vyhoštění xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění zaniká, xx-xx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx pobyt xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxx
x) xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vstupu xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 písm. a) xxxx b), xxxxx xxxxx §120 xxxx. 1 písm. x) xxxx x),
x) xxxxxxxxx xx jedenapůlnásobku doby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 písm. x) xxxx §120 odst. 1 xxxx. x).
(9) Xxxx stanovená v xxxxxxxx 7 x 8 počíná xxxxx xxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxx ochrany xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(10) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxxxx zdržuje xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3, o xxxxx xxxxxxxxx xx zaměstnavateli xxxxxxxxxxxx mzdu nebo xxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zaslání mzdy xxxx xxxxx xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxxx xxxxx posledního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx sdělí, že xx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx41) o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§121

Xxxxxxx-xx jiný xxxx xxxxxxx s přijetím xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění do xxxxxx xxxxx.

§122

Podmínky k odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx cizinci xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx území, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx by xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxx, xx kterou xxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxx xxxxxxx z xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx.

(4) Po xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Policie xxxx xx žádost xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x uplynula xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx nelze cizinci xxxxxxx xxxxx xx xxxxx,

x) xxx x xxxxxxx, xxxxx prokáže, xx dobrovolně xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx stanovené v xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, a zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxxx xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 let x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxx cizinec xxxxxxxxx xxxxx o integraci xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) se xxxxx o cizince xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx x podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx projevuje xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx stal občanem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nehrozí xxxxxxxxx, že xx xxxx xxx svém xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stal xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§123
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx spojené se xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx náklady. Xx nákladů xxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle věty xxxxx xx cizince xxxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxx s cizincem xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx cizince, který xxx xx xxxxx xxxxxxxxx bez povolení x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Nelze-li xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uhradit, xx povinen tyto xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, kdo xxxxxxx xx zaměstnavatelem xxxx xxxxxxxxxxxxxx dohodu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx věděl xxxx xxxxx xxx a xxxx o zaměstnávání xxxxxxx xxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx a xxxxx xx nepoužijí x xxxxxxx
a) xxxxxxxxxxxxxx, který prokáže, xx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx zaměstnávání x xxxxx cizinců a xxxxxxx, že xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxx xx zaměstnavatelem xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx druhé, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxxxxxxx x pobyt xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx náklady xxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxx tyto náklady xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo složitelem xxxxx §123c, je xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xx být vyhoštěn xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x správním vyhoštění.
(4) Xxxxxxxx-xx cizinec xx stanovené lhůtě xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx povinni tyto xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uhradit xxxxxxxx v xxxxxx
x) xxxxx, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx organizace, xxxxx se x xxxx písemně zavázala; xxxxxxxx organizace xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx skončení xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx9j),
x) xxx, xxx xxxxxxx zprostředkoval xxxxxxxxxx bez povolení x xxxxxxxxxx,
x) xxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxx a pracovní xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. a) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx karta nebo xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx nevycestoval; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x území nevycestoval x ten, kdo xxxxxxx xxxxxxxxx, věrohodně xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vycestováním xx státu, jehož xx xxxxxxx, xxxx xx státu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,
x) xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx uvedených v §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx anebo dohodou x xxxxx xxxxxx xxxx okamžitým zrušením xxxxx §56 zákoníku xxxxx xxxx uplynutím xxxx, xx kterou xxxx cizinci xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx karta, xxxxx xxxxx cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx zaměstnání x xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx věrohodně xxxxxxx, že cizinci xxxxxxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s vycestováním xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, nebo xx státu, ve xxxxxx xx povolen xxxxx,
e) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx §104.
(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx a xxxx je osoba xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uhrazeny xxxxx odstavců 2 xx 4, nese xxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxx
x) policie, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx42), xxxx
b) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§123x
Xxxxxxxxxx návrat
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, je-li xx xx xxxxxxxx xxxxx, náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovena xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx
x) xxxxx na území xxxxxx bez platného xxxxxxxxx x pobytu, xxxxx xx osobně xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx xx xxxxxxxx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
xx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx umožní xxxxx na xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xx xxxx uhrazení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx [§154 xxxx. 4 xxxx. b)].
(3) Xxxxxx o dobrovolný xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx policii xxxx xxxxxxxxxxxx
x) v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x zařízení, xxxx
x) xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx dosud xxxxxxxxxx xxxxx stanovená x xxxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx cizince o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXX XX ÚČELEM XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX
§123x
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx") xx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx policii xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx se osobně xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stanovené policií, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx předpokládaných nákladů xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx záruka") xxxxxxxx, xxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx uloženo; xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx složit xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxx x způsobu xxxxxx zvláštního opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování je xxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění. Xxxxxxxx proti xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx.
(6) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x době xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.
(7) V xxxxxxx, že cizinec xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nevycestuje, policie xxxxxxxx xxxxxxx zajistí. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nezávislé, xx xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx těchto xxxxxx.
§123x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§123x

Xxxxxxxx záruka

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx vratná xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území xxxx xxxx, xx xx xxx xxxxxxx dlouhodobý xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx pobyt podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxxxxx xxxxxxxxxx vízum xxxx xxxxxx povolení x přechodnému pobytu. Xxxxxxx xx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx finanční záruky. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx složitel xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx 5 xxx xxx dne složení xxxxxxxx záruky xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, ve xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx státem5a). Složil-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x území xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx ve státě, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; zastupitelský xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx žádost x vrácení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a),

x) cizinec xxxxxx nepodal xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, nebo xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx neohlásil xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, nebo xx státě, xx xxxxxx má povolen xxxxx, žádá-li o xxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Policie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x území, jestliže xxxxxxx nevycestuje ve xxxxxxxxx době x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státu, jestliže xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx do 5 xxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vrácení nebo xxxxxx x této xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(7) X důvodech, xxx xxxxx xxxxxxxx záruka xxxx být použita xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx složitel xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxx.

§123x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Účinnost xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (do xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§124
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění
(1) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx oznámení x zahájení řízení x správním xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxx mu xxx xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x nepostačuje uložení xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud
a) xx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x době stanovené x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění,
d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx o uložení xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xx cizinec xxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) V xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx prvním xxxxxx x řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Policie x rozhodnutí x xxxxxxxxx stanoví dobu xxxxxx zajištění x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx zohlednit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx. Xx-xx xx nezbytné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, je xxxxxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. X řízení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu (§180x), xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatrovníka. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu xxxxxxxx x poučí jej x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx-xx důvodné nebezpečí, xx xx xxxx xxxxxxx bezpečnost státu xxxx závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněna xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx doby, xxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx věk. Xxxxxxx xxxxxx úkony xx zjištění věku xxxxxxxxxxx cizince bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(6) Policie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx, aby xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx17), x dále x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§124x
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince, xxxxx učinil prohlášení x xxxxxxxxxxx ochraně xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx bylo x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. a), xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 6 nebo 7.
§124x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 165/2006 Sb. x účinností xx 1.9.2006

§124x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxx repatriace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx
x) nepodal xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x tomu xxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xx 30 dnů, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) mu xxxxxxxx doba xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové ochrany.
(2) X xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx vycestování xxxxxxx neprodleně sepíše xxxxxx obsahující xxxxx x totožnosti zajištěného xxxxxxx, xxxx, času x xxxxx zajištění.
(3) Xxxxx-xx vycestování xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 48 xxxxx, xxxxxxx x řízení o xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Odvolání, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nejsou přípustné.
(4) Xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravy xxxxxxxxxxx cizince. Xx-xx xx nezbytné k xxxxxxxxxxx přípravy vycestování xxxxxxx z xxxxx, xx xxxxxxx oprávněna xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx prvním xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §123, 123a a xxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx,
x) je-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx c) zjištěn xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx cizince x území, xxxx
x) xx-xx xxxxxxx přepravní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx), ale xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) z xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§125
(1) Doba xxxxxxxxx xxxxx překročit 180 xxx x počítá xx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx cizince xxxxxxxx 18 let xxxx rodiny x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxx 90 xxx.
(2) Policie xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124 i xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx první xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx uskutečnitelné x xxxx trvání xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx
x) x xxxxxxx zajištění xxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) uvádí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx překročit x xxxxxxx 545 xxx x počítá xx od xxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vydá xxxxxxx rozhodnutí, které xx xxxxxx xxxxxx x řízení. Odvolání, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povoleným xxxxxxx na území; xx-xx zajištěným nezletilý xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správního vyhoštění xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx cizího xxxxx, xxxxx xx sídlo xx xxxxx a xxxxx x xx xxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx cizince, který xxxxxxx Českou republiku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).
Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§126
Xxxxxxx xx xxxxxxx
x) xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zkoumat, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) neprodleně xx xxxxxxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxxx v xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění. Nelze-li xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx, policie xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, německém, xxxxxxx, xxxxxx, arabském, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx doby trvání xxxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poučení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§126a

(1) Policie xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx

x) xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxxxx lhůta xx xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx, (§42e xxxx. 2), xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx,

xx mohl xxx xxx xxxxxx pobytu x xxxxxxxx ohrožen xx xxxxxx xxxx xxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx činným x xxxxxxxx řízení.

(2) Po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx staví xxx xxxxx xxxxx §125 xxxx. 1.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx přerušení xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xxxxxxxx, obnova řízení xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.3.2012 (do xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§126x
(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení poskytujícího xxxxxxx péči x xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxx §176 mimo xxxxxxxx, xxxx policie xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx cizince xx xxxxxx zdravotnického zařízení.
(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxx zdraví zajištěného xxxxxxx trvalého charakteru xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 180 xxx xxx xxx zajištění, xxxxxxx xxxxxxxxx ukončí. Xxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx jeho vůli xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx vycestování; xxxxxxxx xxxx stanoví na xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx, nejdéle na xxxx 1 xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx zdraví došlo xxxxxxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxxxx.
§126x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§128

(1) Xxxxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x xxxxx; xx neplatí x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxx x xxxxxx žaloby. Xxxxxxx xxxxxx dopraví xx hraniční přechod xxxxxxxxxxx cizince po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx zajištěn xx účelem vycestování xxxxx §124b.

(2) Xxxxxxx xx oprávněna ponechat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v zařízení xx xxxx nezbytně xxxxxx, než xxxxxxx xxxxxxxx pro vycestování xxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxx, xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx cizinci bez xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxx xxxx.

§129
Xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxx pobýval xx xxxxx, za xxxxxx xxxx předání podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem 13. xxxxx 2009 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx37); xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx cizince x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) O zajištění xxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxx obsahující xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, čase x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx průvozu.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx průvozu xxxxxxxxxx ve xxxxx xx 48 xxxxx, x xxx-xx x xxxxxx leteckou xxxxxx xxxxx §152 xx xxxxx xx 72 xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxx předání xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Policie xx xxxxxxxxx x xxxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx, xx jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, takového xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx skutečný xxx. Xxxxxxx zahájí xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění x xxxxxxxxxxxx x předpokládané xxxxxxxxxx xxxxxxxx předání xxxx xxxxxxx cizince. Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx průvozu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x opakovaně. V xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo průvozu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, obnova xxxxxx ani přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx je povinna xxxxxx tak, aby xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx průvoz xxxxxxx územím dokončen x xxxxxxxxxx možném xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx.

§129x

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx zařízení, xx které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx nevyzývá k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx byla xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx policie rozhodne xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx soudnictví xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx o xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx cizinec xxxxxxxx podat xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx xx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xxxxxxxxxx x nepropuštění xx xxxxxxxx, nepodal-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx zařízení.

(4) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx vyslechnout, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx skutečného xxxxx xxxx. Cizinec je xxxxxxx vypovídat. Xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx x důsledcích xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxxxxx.

(5) O výslechu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx oprávněn xxx xxxxxxxx xxxxxxxx svědka. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx provedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx svědka x xxxxxxxxx je x xxxxx xxxx, pokud xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx skutečného xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx x nich xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx cizince x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx svědka xxxx, xx xxx proveden xxxxxxx xxxxxxx; do xxxx xxxxxxxxx výslechu xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxx xx k podkladům xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx přezkumné řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

§129x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

HLAVA XXX

XXXXXXXX

§130

(1) Rozhodnutí x zajištění xxxxxxx xx zpravidla xxxxxxxx x zařízení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx x mírným xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "část x xxxxxx xxxxxxx") a xxxx x přísným xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx x xxxxxxx xxxxxxx"). Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dále xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx kterých xx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx x bez xxxxxxxxx provozovatele nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dopraví xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx provozovatelem.

§131

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxx, s právy x povinnostmi, které xx vztahují x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, x s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x mateřském jazyce xxxxxxx nebo x xxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx. Seznámení se xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx práv x povinností, xxxxx xx vztahují k xxxxxx cizince v xxxxxxxx, nebo vnitřního xxxx xxxxxxxx. Informace x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zajištěného cizince x vnitřní xxx xxxxxxxx xxxx umístěny xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§132

(1) Xxxx x xxxxxx režimem xxxxx xxxxxxxxx místnost, společné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vnitřním xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx s xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx místnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

§132x

Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x x zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištěných cizinců x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v prostorách xxxxxx zařízení, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§132x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. s účinností xx 21.12.2007

§133

(1) Xxxxxxxxx místnost x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx lůžky, skříňkami xx uložení xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ubytovaných xxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízením xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástěnou x xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxx místnost xx uzamykatelná xxxxx x xxxxxx strany.

§134
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx věcí, stravu x základní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx přijímat x odesílat xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,
x) xxxxxx přijímat xxxxxxxx,
x) xxxxx možností xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,
x) umožní xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx x vedoucím xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx v zařízení,
g) xxxxxx xxxxxxxxxxx osmihodinový xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx x xxxxxx režimem x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx.
(2) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, další xxxxxxxx diagnostická x xxxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxx x preventivní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x části x přísným xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x trvání nejméně 1 xxxxxx denně, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Policie xxxx vycházku ze xxxxxxxxx xxxxxx omezit xxxx xxxxxx. X xxxxxxx nebo zrušení xxxxxxxx sepíše xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zařízení.

§135

(1) Xxxxxxx umístí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxx režimem, xxxxx

x) je agresivní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiného xxxxxxxxx důvodu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxxxxx řád xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Zajištěného xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx lze xx xxxxx x přísným xxxxxxx umístit xxxxx x důvodu podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

(3) Xxxxxxx sepíše x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxx uvede xxxxxxxxxxx x důvodech tohoto xxxxxxxx x poučení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx části x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ministerstvu (§148 xxxx. 2). Xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx podepsaný xxxxxxxxxx xxxxxxxx, policistou x xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx záznam xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx záznamu xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx zajištěný xxxxxxx xxxxxxx x části x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 48 xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx na dobu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30 xxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zajištěného cizince x části x xxxxxxx režimem zkoumá xxxxxx xxxxxx pro xxxx umístění. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx v xxxx podle xxxx xxxxx jednání podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, policie xxxx xxxxxxxx v xxxxx x přísným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 30 dnů, xxxxx cizince xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x mírným xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx jednání, které xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

f) xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx je dále xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, periodickou x xxxxxxxx, a xx-xx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nezbytných xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x očkování x preventivní xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Xxxxx-xx úkon xxx xxxxx zajištěného xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonat. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx návykové látky,

b) xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx způsobilé xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx poškodit majetek,

c) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx škodit xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§137

(1) Policie je xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx prohlídku a xxxxxxxxx xxxx věcí xx xxxxxx zjištění, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, peněžní prostředky xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tento cizinec xxxx xxx u xxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx vnášení xx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zakázáno.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx občanství, peněžní xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x zařízení xx xxxxxxxx, nalezené xxx osobní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx18) x věcí19), xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx, spolu xx xxxxxxxx těchto xxxx x úschově provozovateli.

Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.3.2012 (do xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§138
(1) Provozovatel vydá xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx kterém xxxxxxx
x) xxxxxxxx poskytované xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) pravidla x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx bez doprovodu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx,
x) dobu, xxx xx x xxxxx x mírným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx,
x) časový xxxxxx xxx xxxxxxxxx nákupů xxxx denní potřeby, xxxx, xxxxx x xxxxxxxx,
x) další nezbytné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, sportovního x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx kategorie.
(3) Vnitřní xxx xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, francouzském, xxxxxxxx, ruském, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, vietnamském, xxxxxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§139

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx je xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx x přísným xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§140
(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxx, nelze-li xxxxxxxx péči o xxx jiným xxxxxxxx (xxxx xxx "ubytovaný xxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxx cizinci. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx vůle.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, má-li zajištěnu xxxx jiným xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zbavenou xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, xxxx opustit xxxxxxxx jen xx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx §131, §134 odst. 1, 2 x 4, §136 xxxx. 1 xxxx. x) až x) a f), §136 xxxx. 2, §136 odst. 3 xxxx. x) xx x), §143, §144 xxxx. 1 xx 3 a §145 xxxxxxxx obdobně.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§141
(1) Při určení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx možností xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx od xxx; výjimku lze xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx14).
(3) Xxxxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx umístěn xxxxx x osobou xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xx xxxx.

§142

(1) Provozovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19a), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Cizinec xxxx xxxxxxx zařízení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní docházky, xxxx-xx zajištěna x xxxxxxxx, x xx xxxxxx dalších činností xxxxxxxxxxxxx rozvoj xxxx xxxxxxxxx. X odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx umístěnému x zařízení, xxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx hrazeny státem x xxxx schopen xx xxxx uhradit xxxxx.

§143

(1) Xxxxxxxxxxx cizinci xx poskytuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx cizince třikrát xxxxx, x xxxxxxx xxxx xx 18 xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§144

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho zástupce, xx xxxxxx s xxxxxxx, povolit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx jejího xxxxxx; dovolují-li to xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přijímání xxxxxxx, xxxx být xxxxxx x počet xxxx.

(2) Xxxxxxxx probíhají x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ukončit, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klid xxxx pořádek x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx pověřený xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx režimu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx policie.

§145

(1) Zajištěný cizinec xxxx xxxxxx za xxxxx přijmout xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx hmotnosti 5 xx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx výměny. Xxxxxxx xxxxxx zajištěnému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkontroluje. Xxxxxxx xxxxx x zadrží xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx věci, x xxxxxxxx xxxx19), xxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx x právním xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx cizinci při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx bez omezení xxxxxx, které mu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx předány xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Nepředá-li xxxxxxx xxxxxxx prostředky do xxxxxxx provozovateli, xxxxxxx xxxx xxxxxx cizinci xxxxxx a předá xx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx. Provozovatel xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do úschovy xxxxx věci, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x zajistí xxxxxx xxxxxxxx uložení.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx uschované xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx čerpat na xxxxx věcí denní xxxxxxx, xxxx, novin xxxx časopisů, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 300 Xx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx věcí a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxx v soupisu xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

§146
(1) Provozovatel je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x úhradě, xxx x xxxxxxxx, výdajů xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatel xxx, aby xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx zařízení xxxx x xxxx uschovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 400,- Kč, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky v xxxxx xxxxxx, xxxx xx mu celá xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx cizinec xxxxxxxxxxxxx xx propuštění xx xxxxxxxx xxxxxx xx azylového xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx hraniční xxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx prostředcích použitých xxxxx xxxxxxxx 1.

§147
(1) Provozovatel xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiné xxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxx převzaty xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, x peněz, xxxxx xxxx x průběhu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vyplaceny x xxxxxxxxx xxxx byly xxxxxxx xxxxx §146. Xxxxxxxx prostředky x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx měně zajištěnému xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx.
(2) Policie xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx totožnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx cizinec xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx správního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, doklad xxxxxxxxxx x písemnost potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx hraničním xxxxxxxx. Xx-xx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx totožnosti xxxx písemnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx občanství xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xx xxxxx území cizince xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx či předává.

§148

(1) Dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x cizincům xxxxxxxxxx x zařízení provádí xxxxxxxxxxxx. Dozorová xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx porušení xxxxxxxxxx xxxx hlavy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyřídí xx 30 dnů xxx dne jejího xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx vyřízení xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx přezkoumání.

§149
O kontrole xxxxxx xxxxxxxxx prováděné jiným xxxxxxx xxx ministerstvem xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x policii x xxxxxxxx.

§150

(1) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx soustavy xxxx účetních záznamů x zajištění práv x právem xxxxxxxxxx xxxxx cizinců xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx ubytovaných xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx43), xxxxx xx správcem. X provozním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx údaje identifikující xxxxxxx, xxxxxx údajů xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx vůči xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, x xx zajištěním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vazeb xx informační systémy xxxxxxx správy xxx xx xxxxxxxxxx systém xxxxxxx.

(2) Xxxxx evidované xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ukončení zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zařízení, x xxxxxxxx xxxxx, které xxxx účetními xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx pobytu cizince x xxxxxxxx, xxxxx x finančních prostředcích xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx x zařízení x účelu x xxxxxxx xxxxxx užívání. Xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx neprodleně xx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx x xxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx účetního xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx plynoucích xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ubytování xxxxxxx x zařízení; xx xxxxxxxx xxxx doby xx xxxxxxxxxx.

§151
§151 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx.

XXXXX XIII

PRŮVOZ XXXXXXX X NEŽÁDOUCÍ OSOBA

Průvoz xxxxxxx

§152

(1) Průvozem cizince xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vstup x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cestou x mezipřistáním na xxxxx20) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx se takovým xxxxxxxx xxxxx x xxxxx cizince v xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx cizince.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx průvoz xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx uplatňuje xxxxxxxx postup20), xxx-xx x průvoz leteckou xxxxxx.

(3) Xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx odepřít, xx-xx xxx důvod xxxxx mezinárodní smlouvy, xxxx xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx cestou, xxxxxxxx

x) je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx je xxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxx,

x) xxxxxx jinými xxxxx xxxx přijetí xxxx určení nejsou xxxxxxxxxxxx,

x) průvoz xxxxxxx xx xxxx určení xxxxxxxx změnu xxxxxxx xx xxxxx,

x) požadovaná xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx cizinec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx zájem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx požádat x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžaduje-li xxxxxxx xxxxxxx leteckou cestou xx země xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx cestou, xx xxxxxxx oprávněna xxxxxxx xxxx příslušný orgán x xxxxxxxxx průvozu xxx mezipřistání xx xxxxx xxxxxx státu.

Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.3.2012 (do xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§153
(1) Policie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobodu a xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zajistí xxxxxx xxx xxxxxxxx xx dobu mezipřistání x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx eskortní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx vstupem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cizinci až xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx letadla xxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx xxxxx provážený xxxxxxx opustit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xx-xx xx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx §129 xxxx. 3.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx úschovy xxxx xxxxxxxx doklad.
(3) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejímž xxxxx xx zjistit, zda x sebe xxxx xxxxx xxxx jinou xxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx od xxxxxxx xxxx svobody.
(5) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx nebo xx xxxxxx x sebevraždu, xxxxxxx xxxxx potřebná xxxxxxxx směřující x xxxxxxx jeho xxxxxx x zdraví, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pomoc, xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx včetně vyjádření xxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováženého xxxxxxx.
(6) Xxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx prováženému xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.

Xxxxxxxxx xxxxx

§154

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxx, jemuž xxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ohrozit xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Policie rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vlastních xxxxxxxx, požadavku ústředního xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, požadavku xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,10) xxxx

x) pravomocného xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxxx případě

a) náklady xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (§123 xxxx. 6),

x) náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nese ministerstvo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx náklady x xxxxxxxxx výši (§123a xxxx. 2), xxxx

x) xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxxx xx zahraničí xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx přepravní xxxxxxx (§124b).

(5) Ten, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1, xxxx dbát na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxx toto xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zařazení. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx požadovat xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxxx není prokázána x požadavku. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx posuzovat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(6) Xxxxxxx označený za xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx označený xx xxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx pořádek nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxxxx zařadí xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx států xxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20a); xx xxxxxxx x xxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx jeho zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§155

(1) Policie xxxxxxxxx xxxxxx, které vedly x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §154 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxx xxxx vždy, xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx cizince x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx z xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyřadí. Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumat, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxx, xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx orgánu (§154 xxxx. 3) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx prezidentem republiky xxxx xx zrušení xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx správním orgánem. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §154 xxxx. 4 písm. a) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob vyřadí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvu, nejpozději xxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx stanovené k xxxxxxxxxxx. Cizince xxxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §154 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx dodatečné xxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 letech od xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx vyřazení xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx podle §154 xxxx. 6.

Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§156
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) vstoupí xx xxxxx x rozporu x §3 xxxx. 1,
x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx odkladu xxxxxxxxxx xxxxxx hranici xx xxxxxxxx hraniční kontroly xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 5 xxxx §180h xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §117x xxxx. 2,
e) jako xxxxxxx příslušník občana Xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87x xxxx. 1,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 1 xxxx 2,
x) jako zákonný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx podle §88 xxxx. 2 xxxx 3,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x), j), m) xxxx x),
x) nesplní xxxxxxxxx podle §103 xxxx. x), x), x), x) xxxx x xxxxxxx x §103 xxxx. x) xxxxx x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dokladem, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §116 xxxx. a), x), x) xxxx x),
x) v rozporu x §136 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx xxx souhlasu xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytující xxxxxxx péči, xx xxxxxxx xxx ze xxxxxxxxxxx důvodů umístěn x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx doklad vydaný xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrole xx xxxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx, ač se x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx území xxxx x dokladech xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu21) xxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx pozměněné xxxxxxx xxxx doklady vystavené xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx ubytovatel dopustí xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §100,
x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §101, xxxx
x) nesplní povinnost xxxxx §102 odst. 4.
(3) Fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 1,
b) xxxx xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2, xxxx
x) xxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx podle §15, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 odst. 4.
(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx
x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2,
x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), k), x), x) xxxx x),
x) 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), j), x), anebo x) xxxx podle xxxxxxxx 3,
x) 3 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), i) xxxx x).
(5) X blokovém xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.

§156a

§156a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§157
Xxxxxxx xxxxxxx právnických a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob
(1) Letecký dopravce xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx cizince xx xxxxx podle §104 xxxx. 1, nebo
x) nedopraví xxxxxxx xx zahraničí x xxxxxxx uvedeném v §104 xxxx. 4.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx pravidelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx poruší xxxxx xxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 2.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství15a), xxxx se stanoví xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx hranic xx xxxxxx x osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xx xxxxxxx správního xxxxxxx tím, xx x rozporu s §104 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xx xxx odepřen xxxxx xx xxxxx.
(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx
x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §100,
x) vede nebo xxxxxxxx domovní xxxxx x xxxxxxx s §101, xxxx
c) xxxxxxx povinnost xxxxx §102 xxxx. 4.
(5) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxx §107 odst. 5.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx uzavřela xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 6.
(7) Xx xxxxxxx xxxxxx xx uloží xxxxxx
x) xx 100 000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xx 100&xxxx;000 Xx xx 500&xxxx;000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 x cizinec xxx dopraven x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx smluvním xxxxxx, xxxxx xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,
c) xx 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 4, 5 xxxx 6.
(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx pokuty xx 5&xxxx;000 Xx.
(9) Xx blokové řízení xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

§157a
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Právnická xxxxx xx správní xxxxxx neodpovídá, xxxxxxxx xxxxxxx, xx vynaložila xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx určení výměry xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přihlédne x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx byl spáchán. Xx-xx v xxxxxxx x §104 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx bezprostředního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxx xxxxxxxxx řízení do 1 xxxx, xxx xx o něm xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 let xxx xxx, kdy xxx xxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, k xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx21a) xxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x odpovědnosti a xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.
(5) Správní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §161 xxxx. 1 xxxx ministerstvo. Je-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx podléhá xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jej xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx spáchán xxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jej xxxxxxxxxxxx. Xx-xx k xxxxxxxxxx správního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, projedná xxx xxx z xxxx, xxxxx nejdříve zahájí xxxxxxx řízení nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§157b

§157b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 30.4.2011 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§158
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxx, xxxxx xx správcem x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx dřívějších xxxx x xxxxxxxx, xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, nebo jiný xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, například xxxxxxxxxx, xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx x informačním xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx x xxxxxxx
1. xxxxxxx x udělení xxxx (§54), xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu (§42 xxxx. 5), povolení x xxxxxxxx xxxxxx (§70 xxxx. 1),
2. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx karty rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazu o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87x),
3. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) (§111 xxxx. 1),
4. xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50 xxxx. 6), xxxxxxxx průvodky (§14), xxxxxxxxx pozvání (§180 xxxx. 2) x xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu (§97),
x) xxxxx x
1. xxx, xxxxxx a xxxx vydání xxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,
2. xxx, xxxxxx x roku xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx,
3. xxx, xxxxxx x roku, xxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x x důvodu zamítnutí,
4. xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxx výjezdního xxxxxxx, xxxx číslu x x xxxx xxxx platnosti,
5. xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxx x čísla, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx skončení platnosti,
6. xxxxxx, xxx, měsíci, xxxx a místu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
7. xxxxxx zařazení xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx x uvedením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
8. xxxxxx xxxxxxxx vstupu xx xxxxx podle §122 xxxx. 1 xxxx 2,
9. zařazení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států x o xxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx do systému xxxxxxx,
10. xxx, xxxxxx x xxxx, xxx xxxx vydáno rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxx xxxx rozhodnutí xxxxxx právní xxxx, x x xxxxxx xxx jeho xxxxxx,
11. xxx, xxxxxx x xxxx překročení xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x orgánu, xxxxx x xxxxxx požádal, x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
12. xxx, měsíci x xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x údaje xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pokuty,
13. xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x datu xxxxxxxx xxxxxx xxxx odcizení xxxxxxx,
x) xxxxx
1. umožňující xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxx podle xxxxxxx x),
2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vedený x xxxxxxx a xxxxxxxx xx věci, x xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x),
3. xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxx podle xxxxxxx x), x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) údaje x
1. zbavení xxxx xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxx úkonům,
2. rodinném xxxxx, datu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx manželství xx neplatné, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx z manželů, xxxx xxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx x pravomocném rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,
3. xxxx x xxxxx xxxxxx partnerství, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x neexistenci partnerství, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho z xxxxxxxx za mrtvého x dni, xxxxx xxx v pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. datu, xxxxx a xxxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datu xxxxx,
5. dni, xxxxx xxx v rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx cizinec prohlášený xx mrtvého xxxxxxxx,
xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxx delší než 90 xxx, o xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx na území xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx, x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) xxxxx x
1. stupni xxxxxxxx,
2. xxxxxxxx x xxxxx jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx a xxxxx rodném xxxxx xxxxxx,
4. xxxx x xxxxx narození,
5. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx osvojitele,
6. xxxxxxx xxxxxxx otce x xxxxx; xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx, údaje x xxxxxx jménu, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx pobytem xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x písemně xxxxxxxx o xxxxxxx xxx osoby v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
7. xxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxx delší xxx 90 xxx, x xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx hodlá xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxx než 3 xxxxxx, x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxx dočasná xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx2),
x) xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx
1. xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx cizinci x xxxxxxxxxx k xxxxxx xx území nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 65 let nebo xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx zdravotních xxxxxx sám postarat, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx s rodičem xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území,
4. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo sestupné xxxxx xxxx takovým xxxxxxxxx xxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), x xxxx rodné číslo; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
x) xxxxxx x poskytnutí xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu2), x xx v xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 9; xxxx údaje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx doručovány písemnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Adresu xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxx zrušení, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx dále provozuje xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxx xxxxx x
x) dni, xxxxxx x roku xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxx zákonného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x údaje xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x vymáhání xxxxxxx pokuty,
b) zvoucí xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx pozvání (§180 xxxx. 2), xxxxx, xxxxxxxx, dni, xxxxxx x xxxx narození x xxxxxx příslušnosti xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx odepření xxxxxxx xxxxxxx x x porušení xxxxxxx xxxxxxxxx x pozvání, x xxxxx o xxxxxx, který ve xxxx xxxxxx,
x) číslu x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prohlášen xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Policie xx xxxxxxxxx provozovat xxxxx informační xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona. X xxxxx informačním systému xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx xxx xxxxxxxx x x informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud mají xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx xxx plnění úkolu xxxxxxxxx tímto zákonem.
(8) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vkládat do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 4 xxxx. c) xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 4 x 5 využívat xxx xxxx xxxxxxx.
(9) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 se poskytují xxxx xxxxx:
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
x) pohlaví,
d) místo x stát, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx narodil xx xxxxx, xxxxx a xxxxx narození,
e) rodné xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, popřípadě adresa, xx kterou xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxxx oprávnění k xxxxxx,
x) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx nebo omezení xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx,
x) správní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx umožněn xxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x cizince s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranou,
m) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, nebo datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx x den, který xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx manžel xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x místo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x neplatnosti xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x partnerů, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x partnerů xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení partnerství,
o) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx příslušnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození,
p) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx státní příslušnost xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx dítěti xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce, pokud xxxx cizinci, x xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) x osvojeném xxxxxx, xxxxx xx cizincem:
1. xxxxxx osvojení,
2. xxxxxxx x nové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,
4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx,
5. rodná xxxxx xxxxxxxxxx; x případě, xx osvojiteli nebylo xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxx čísla xxxx a matky; xxxxx jim nebylo xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxx jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx narození; tyto xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se jedná x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x písemně xxxxxxxx x utajení xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dítěte,
s) xxxxx, místo a xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx, xxxx, ve xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,
x) xxx, který xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého nepřežil,
u) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
1. xxxxxxxxx cizince, xxxxx xx nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxxx,
2. nezletilého xxxxxxx, který xxx xxxxxxx x oprávněním x pobytu xx xxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rodinné xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho poručníka xx cizinec,
3. osamělého xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx xxxx bez xxxxxx xx xxx xxxxxxx, který xx x xxxx nedokáže xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx rodiny x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx,
4. xxxxxxx, xxxxx xx nezaopatřeným xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx sestupné xxxxx xxxx xxxxxxx příbuzným xxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,
5. rodiče xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dočasná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), x xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx xx xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx xxx 90 dnů, x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, x x cizincích, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), x to x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Za podmínek xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx poskytuje rovněž xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx.
(10) V informačním xxxxxxx cizinců xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 9 xxxxxxxxxxxx a vedou xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx nastaly, xxxx-xx xxxxxxx známa.
(11) X poskytnutí údajů x informačního systému xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx výdeje xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx rozsahu s xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx moci, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(12) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xx zahraničním třetím xxxxxx ani xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 9 xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(13) X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxxxx pořádku a xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) předcházení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činů,
e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Evropské xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x daňové xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx poskytnuty, písemně xxxxxxxx, že xxxxxx x poskytnutí xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x) xxxxxxxxxxx, lze xxx učinit xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxx-xx x trestný čin xxxxxxxxxxx s účelem xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx zpracováním xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxxxx xx k tomuto xxxxxxx x poskytnutí xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.
(14) Subjekt, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 13, xx povinen xxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x dále xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 13, xxx xxxxx by xx xxxx údaje xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 13 x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(15) Xxxxxxxx, kterým jsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxx xxxxxxxx 9,
x) nejsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x využívání xxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x
x) xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(16) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxx informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx správnosti xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.
(17) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx číslo, bylo-li xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) zbavení xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx.
Účinnost xx 1.1.2011 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§158x
(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx dřívějších xxxxxxx x příjmeních, dnu, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx, pohlaví x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx fotografii, xxxxxxx, jeho xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a další xxxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx (§54), x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx (§42 odst. 5), o xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxx pobytové karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx (§87x), x xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx (§111 xxxx. 1), xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx (§115x),
x) x xxxxxxx xxxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xxxxx, druh, xxxxx xxxxxx, xxxx platnosti xxxx nebo xxxxxxx x označení orgánu, xxxxx vízum nebo xxxxxx xxxxx; x xxxxxxx zamítnutí xxxxxxx xxxxx, důvod a xxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxx ve xxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu, x xx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, datum xxxxxx, xxxx platnosti a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xxxx, xxxxx víza xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxx x) až x) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x) xx x).
(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx x xxxxxxx žádosti x povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu (§42 xxxx. 5),
x) důvod xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxx orgánu,
c) xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx sdělený xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x druhu xxxxxxx, xxx, xxxxxx x roku vydání x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x zamítnutí žádosti x důvod xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx, měsíc x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxx, xxxx platnosti x údaje x xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) údaje xxxxxxxxxx určit spis xxxxxx x cizinci x založený xx xxxx xxxxx písmen x) xx x) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x) xx x).
(3) Ministerstvo při xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §113 xxxx. 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx xx 1.5.2011.
(5) Účinný od 1.5.2011.
(6) Účinný xx 1.5.2011.
(7) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx oprávněna x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedené podle xxxxxxxx 1.
(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x zánikem xxxxx xxxxx xxxxx x centrální evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx místo obsaditelné xxxxxxxx modré xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxx x
1. xxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, rodné číslo xxxx datum x xxxxx xxxxxxxx, nebylo-li xxxxx číslo přiděleno, xxxxxxxx xxxxx,
2. právnické xxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx,
3. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxx 2 xxxx 3 a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxx x xxxxx výkonu xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) informace x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx podmínkách,
e) xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx držiteli modré xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) informace o xxx, zda xxx x zaměstnání na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(9) X xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8 lze x konkrétním xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné ke xxxxxxx daného úkolu xxxxxxxxxxxxx xxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 30.12.2010 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§158x
(1) Matriční úřad xxxxxxxx policii za xxxxxx provozování informačního xxxxxxx cizinců xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxx, které xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx knih.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
b) datum xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x okres, popřípadě xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) rodinný xxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x manželů xx xxxxxxx x den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxx manželství,
h) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx partnerství, datum xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z partnerů, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x partnerů xx xxxxxxx x xxx, který xxx x pravomocném rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého uveden xxxx den smrti, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx partner prohlášený xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx číslo; x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození,
k) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx x nové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dítěte,
3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx dítěte,
4. xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx osvojitelů; x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx číslo, údaje x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx otce x xxxxx; xxxxx xxx nebylo xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
7. datum nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil.
§158b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 424/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2010

§158c

Obecní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx obcí, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu.

§158c xxxxxx právním předpisem x. 222/2012 Xx. x účinností od 26.6.2012

Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.12.2011 (do xxxxxx x. 341/2011 Xx.)
§159
(1) Žadateli xxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx stanovených zákonem x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx příjmení, xxxxx a místo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxxx x xxxx pobytu xx území. Xxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx splnění xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx získané xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xx žádost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx xxxxx §158 x §158a xxxx. 1 se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx k xxxxxx svých úkolů, xxxxx tento zákon xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx23a) xxxxxxxx údaje xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx přístup.
(4) Xxxxxxx xxxxx údaje z xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx xxxxx §158 x xxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenstvími xxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx údaje z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 zastupitelskému xxxxx xxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxx, x to v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158a xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům státu, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Ministerstvo xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx Evropské unie, xxxxx cizinci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx povolil pobyt xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Evropské unie, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(7) Ministerstvo xxxxx xxxxx o cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx postavení rezidenta xx území7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxx §85 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx narození x státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx platnost xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxx, xxxxxx a xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci, x xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx policii xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §182x.
(10) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx sdělí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx cizince, x němuž xxxx xxxx x místě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vlastněného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx části.
(11) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx údaje x držiteli xxxxx xxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dále xxxxx údaje x xxxxxx modré karty xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx žádosti.
Účinnost xx 1.1.2011 xx 30.4.2011 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§160
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx §158 a 158x xxxxx být xxxxxxxxxx x písemné xxxxx, xx technických xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx formy x xx xxxxxx xxxxx i přenášeny, x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vždy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §158 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x povoleným xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xx dobu xxxxx xxx 90 xxx, x xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxx přechodně xxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx, x x xxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §158 xxxx. 9 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nosiči xxx se uchovávají xx xxxx
x) 20 xxx od xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x přechodný xxxx xxxxxx pobyt, nebo xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx občanství České xxxxxxxxx,
x) 15 xxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2, x výjimkou xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ministerstvem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx dobu 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xxxxxxxxxxxx,
x) 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx,
x) 10 xxx xx vzniku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jedná-li xx o informaci xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §108 a o xxxxxxxxxx dokladech uvedených x §108 xxxx. 1 xxxx. a), x), x), x) xxxx h), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx,
x) 5 xxx xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xxxxx §113 odst. 3, xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx nebo cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
x) 5 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx
x) 10 xxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx trvalý pobyt, xxxx xxx xxx xxxxxx státního občanství Xxxxx republiky,
b) 5 xxx od xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx zařazen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) 5 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizineckého pasu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. f), xxxx
x) 5 xxx xx vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx případech.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §158 xxxx. 7, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx jednu x xxxxx xxxxxxxx informace.
(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §158 xxxx. 4 a 5 nesmí xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxx stanovená x xxxxxxxxxx 2, 3, 4 nebo 5, se xxxx xxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak.24)

§160x

Xxxxxxx x informačnímu xxxxxxx xxxxxxxxx států

V xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem Xxxxxxxxxx společenství20a) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx5a) xxxx xxxxxxx x údajům xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx policie a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx policie (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX POLICIE X MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX

§161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Působnost správních xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx vykonávají x xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx policie x jeho detašovaná xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Místní příslušnost xxxxxxxxx orgánu podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx místa, xxx xx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx; xxx-xx o cizince, xxxxx xxxxxx hlásit xxxxx, xxxxx xxxxx, xxx se převážně xxxxxxx.

§161a

Policie neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx-xx se cizince, xxxxxxx oprávnění x xxxxxx na území xxxxxx ministerstvo, a xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávnění.

§161a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§162

§162 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx č. 375/2011 Xx.)
§163
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx policie
a) xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx závazků xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 v rozsahu xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx x kontroluje xxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x této xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu ve xxxxxx x odborům xxxxxxxxx xxxxxxx (§164),
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §119a xxxx. 5 x 6,
3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) podává xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestou x xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jiného xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx eskortní xxxxxxx x souvislosti x vyhošťováním xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x policejním xxxxxxxx xxxxxxx přes území xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) zabezpečuje cestovní x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle §124x,
x) xxxxxxxx výpis xxxx xxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a); xxxxxx a výpis xxxx xxxx x xxxxxxxx Rejstříku trestů xx předávají v xxxxxxxxxxxx podobě, x xx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
x) xxxxxxxx xxxxxxxx záznamy x xxxxx daktyloskopické otisky xxx xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxx, xxx ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy nebo x xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx anebo v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany,
l) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx krátkodobého xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxx cizince xx území x x zrušení platnosti xxxx,
x) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxx úkony x xxxxx zajistit, xxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx vycestování x xxxxx,
x) provádí xxxxxxxxx kontrolu,
r) provádí xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skončila xxxxx §86, 87x xxxx 87aa,
s) xxxxxxxxx x přestupcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona,
t) xxxxxxxxx x xxxxxxx víza xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §122,
x) xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx republiky vzniklými xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx,
x) posuzuje, xxx veřejná xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 odst. 2,
w) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pobytu,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) vydává potvrzení x zadržení cestovního xxxxxxx xxxxx §117,
x) xxxxxx pokyn xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zahraničí xxxxx §104 odst. 3 x 4; xxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §124x xxxx xx účelem plnění xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx smlouvy,
b) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx42), x xxxxxx xxxxxx úhradu,
d) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx převoz do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§10), xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnější xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx; x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx podle odstavce 1 písm. a), x), x) bodu 3, x), k) xx x), x), x), x) xx x) a xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x). Xxxx rozhoduje o xxxxxxx výjezdního příkazu, x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti, o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, k xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.3.2012 (do xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§164
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxx §158 odst. 1 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx pobytovou xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx výpis xxxx xxxx x xxxxxxxx Rejstříku trestů24a); xxxxxx x výpis xxxx xxxx x xxxxxxxx Rejstříku trestů xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x doby pobytu xx krátkodobé xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, x němuž xx xxxxx nevyžaduje, x xxxxxxx xxxxxxxx příkaz,
g) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x správních xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizinců, x uložení povinnosti xxxxxxx xxxxx (§50a), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§123b) x x vrácení finanční xxxxxx nebo jejím xxxxxxxxxx státu (§123c),
j) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxx x místu xxxxxx cizince xx xxxxx (§180d),
k) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx-xx cizinec xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42), a xxxxxx xxxxxx úhradu,
l) provádí xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §117 odst. 1,
x) xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx eskortní činnost x souvislosti x xxxxxxxxxxxx cizinců xxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx průvozem cizinců xxxx xxxxx anebo xxxxxxxx leteckou xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx záznamy x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx při podání xxxxxxx o udělení xxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxx, x souvislosti s xxxxxxxxxxx víza za xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajištěním cizince xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany,
q) xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §117,
s) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. a),
t) xxxxxxxxx, xxx se cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx,
x) zajišťuje xxxxxxx x střežení cizince, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§10), do xxxxxxxxxxxxxx zařízení a x xxx zpět xx hraniční xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxx xxxxx §124b xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x umístění xxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx k lékařskému xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx úkonů v xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2.
(2) Odbor xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu3b), dále
a) xxxxxxx xxxxxxxx kontrolu,
b) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx víza,
d) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x odepření xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxx nezbytné xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vycestoval xxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
Účinnost xx 1.1.2011 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§165
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vstupu a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxx
x) vykonává xxxxx xxx xxxxxxx při xxxxxx státní správy,
b) xxxx xxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) rozhoduje o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x prodloužení xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza,
d) zřizuje x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx vyhoštěním zajištěného xxxxxxx x vymáhá xxxxxx úhradu, pokud x jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§123 xxxx. 6 písm. x)],
x) rozhoduje o xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxx cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu,
g) xxxxxxxx biometrické xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx cizineckého pasu xxxxx §113 xxxx. 1 x 2,
x) xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x vydání a xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx,
x) vydává xxxxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, povolení x xxxxxxxxxxx pobytu, x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxx oprávnění x xxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxxx a x xxxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v rozsahu xxx xxxxxxxxxx,
x) požaduje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx rozhodování podle xxxxxx x), x), x), x), k) x x),
x) xxxxxxxxx x xxxxxx zelené xxxxx x xxxxx xxxxx, x prodloužení xxxx zrušení xxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx §158 xxxx. 1 xxxxxxx údaje x x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158,
x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci volných xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx další úkoly xxxxx xxxxxx zákona.
Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§165x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky x xxxxxxxxx obrazové xxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5a) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx požadovat xxxxxxxxxx související s xxxxxxx úkolů,
c) vyžadovat xx policie prověření xxxxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x plněním xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
e) účastnit xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) vydávat xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výpisu nebo xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů24a). X xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x x řízení x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx opis x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxx nebo opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a) x výpis xxxx xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24b), kterými xxxx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) adresa xxxxx pobytu,
d) datum, xxxxx x okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x cizině, xxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx České republiky, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, na xxxxx území x xxxxx došlo; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx občanství.
(5) Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, pokud se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,
h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo datum xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx území,
i) xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti x právním xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx číslo xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a okres xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x adresa xxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx zákonný zástupce xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození; je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) rodinný xxxx, xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx manželství, xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx území, xxxxx a xxxx; xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné, datum xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx manželství smrtí xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx datum nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, který byl x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx manžel xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x neplatnosti xxxx x neexistenci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; je-li manželem xxxx registrovaným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxx xxxx registrovaného xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx dítěte; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,
x) o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx
1. stupeň xxxxxxxx,
2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení xxxxxx,
3. xxxxxxx x nové xxxxx xxxxx dítěte,
4. xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. rodná xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
7. xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dítěte,
p) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x xxxxx došlo,
q) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx při výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje:
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx průkazu,
d) xxxx xxxxxxxxx občanského xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podoby xxxxxx x xxxx xxxxxxx,
x) čísla, xxxxxxxxx xxxxx ztracených, odcizených, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů,
g) xxxxx xxxxxxxx potvrzení o xxxxxxxxx průkazu x xxx každé xxxxxxxxx xxxx xxxx platnosti.
(7) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné příjmení,
b) xxxxx xxxxx,
x) číslo x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx držitele,
f) x xxxxxxxxxx, odcizených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxx x xxxx cestovního xxxxxxx,
x) xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx.

§166

Působnost Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxx státní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx mezinárodního práva.

(2) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx udělování xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem xxxxxxxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx.

Účinnost od 1.1.2011 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 103/2013 Xx. a 303/2013 Xx.)
§167
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x) vyžadovat xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); xxxxxx x xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,
b) xxxxxx daktyloskopické otisky x xxxxxxxxx obrazové xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx držitele víza, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx víza za xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxx úkolů,
d) provádět xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx se xx xxxxx zdržuje xxxxxxxxx x zda xxxxxxx xxxxxxxx pobytu na xxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,
e) v xxxxxxxxxxx x hraniční xxxx pobytovou xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx domovní xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zákon,
h) xxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu, xx cizinci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění,
i) zadržet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu16a),
j) xxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x úhradě, xxx x xxxxxxxx, xxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx,
x) xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx prověřovat, xxx xx xxxxxxx nedopustil xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k pobytu,
l) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pořizovat obrazové xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx5a) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86, 87z xxxx 87xx; o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx cizince x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu zpět xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx zajistit, xxx cizinec xxxx xx zahraničí bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx pobytové kontrole, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx policie x xx skončení xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb.
(5) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx využívá xxxxxxxxxx xxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxx
x) xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxx,
x) datum, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx,
x) datum, xxxxx x okres úmrtí; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Policie xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx využívá z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx x státních xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum narození,
c) xxxxxxx,
x) místo x xxxxx narození, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx a xxxx narození,
e) rodné xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx trvalého pobytu, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx číslo xxxxxxxxxxx; nebylo-li opatrovníkovi xxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, název x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné číslo xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce; x xxxxxxx, že xxxxx x rodičů xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte právnická xxxxx, název x xxxxxx sídla,
k) xxxxxxx xxxx, datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx manželství xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx vzniku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx partnerství, datum xxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o zrušení xxxxxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx číslo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx partnera; xx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx partnera x xxxxx jeho xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx; je-li xxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx,
x) o osvojeném xxxxxx xxxxx x xxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxx x xxxx rodné xxxxx xxxxxx,
4. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, u xxxxxx, xxxxx xx narodilo x xxxxxx, xxxxx x xxxx narození,
5. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx osvojitelů; v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx přiděleno rodné xxxxx, údaje x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
7. xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) datum, místo x xxxxx úmrtí; xxx-xx o úmrtí xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx k xxxxx xxxxx,
x) den, který xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil.
Údaje, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxx, xxxxx pokud jsou xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
c) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) digitální zpracování xxxxxx občana x xxxx podpisu,
f) xxxxx, xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx dobu jeho xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx,
x) číslo a xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) číslo x xxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničí.

XXXXX XXXX
XXXXXXX XXXXXX X XXXXXX PŘEZKUM
Xxxxxxx xxxxxx
§168
Xxxxxxxxxx xxxxx druhé x xxxxx xxxxxxxxx řádu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §9 (x výjimkou xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 4), §10, §19 xxxx. 1, §20, 30, 33, 36, §38 odst. 1, §40, 41, 42g, 49, 50, 52, §53 xxxx. 3, §122 odst. 1 x 2, §123a, §135 xxxx. 3, §148, §154 xxxx. 2, §155 odst. 1, §180, 180b, 180d, 180e x 180h.
Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§169
Xxxxxxxx xx správního xxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx:
x) xx xxxxx 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xx lhůtě 180 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu,
c) xx xxxxx 270 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xx xxxxx 60 xxx xxx xxx podání xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, vědeckého xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,
x) xx xxxxx 60 xxx xxx xxx podání xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §69, je-li žádost xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx xxxxx §87g a 87x,
x) xx lhůtě 90 xxx ode xxx podání xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx,
x) ve lhůtě 180 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx území.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx skutečného xxxxx věci, zejména xxx xxxxxxxxx, zda xx nejedná o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxxxx xxxxxx otcovství. Účastník xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x důsledcích xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx policie xx 7 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx-xx policie v xxxx lhůtě xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x uvedením důvodů xxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxx podat xxxxxxxx xx 5 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxx podat xxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx opustit xxxxx xxxxxxx mladšího 18 xxx, xxxx xxxxx xxx odvolání 15 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxx §123x xxxx. 3 xxx xxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx tohoto rozhodnutí.
(8) Xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxx podle §44 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxx §74 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx převzetí brání xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx, pokud v xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nezávislé xx xxxx vůli,
c) podal xx území xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, ač x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx žádost x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx vízum x xxxxxx nad 90 xxx, žádost o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx žádost x prodloužení platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx x xxxx, xxx k tomu xxxx xxxxxxxx,
x) podal xxxxxxxxx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxx uvedl xxxx skutečnosti, které xxxxxx předmětem xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx žádosti,
f) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxx
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 1.
(9) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xx 14 xxx.
(10) Xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx najevo xxxx xxxxxxxxxxx, xxx by xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této žádosti, xxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx.
(11) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42x, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx poznamená do xxxxx.
(12) Zastupitelský úřad xx xxxxxxxx provést xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému pobytu; xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx ho xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x poskytne xx k tomu xxxxxxxxxx xxxxx. Do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uplynutí xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx lhůta xxx vyřízení xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu. Zastupitelský xxxx xx xxxx xxxxxxxx vyslechnout žadatele x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
(13) Cizinec, který xxxx xxxxxx v xxxxxxx předpise xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. x), xx povinen xxxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu pouze xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxxxx, nebo ve xxxxx, ve kterém xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx cizinec xxxx xxxxxxxxx, řízení x žádosti není xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx věc usnesením xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx.
(14) Žádost o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Zastupitelský xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§170
(1) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx diplomatického xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x žádost o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Zastupitelský xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx od povinnosti xxxxx předchozí xxxx xxxxxxx.
(2) Zastupitelský xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předem xx xxxxxxx termín xxxxxx xxxxxxx. Zastupitelský úřad xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx x stanovení termínu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b), který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xx 14 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx o povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem zahraničních xxxx (§30 xxxx. 2) vyřídí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxxxxx vyřídí xx xxxxx do 90 xxx, ve xxxxxx složitých xxxxxxxxx xx 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxx xxxx xx xxxxxx pedagogické činnosti xxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx ministerstvo xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti.
(7) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) podání xxxxxxx, xx-xx xxxxxx podána xx xxxxx.
(8) Xxxxxx x prodloužení xxxxxx xx území xx xxxxx x xxxxxx do 90 xxx policie xxxxxx xx xxxxx do 7 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti; xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx víza nebo xxxx xxxxxx xx xxxxx na vízum x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30 xxx.
(9) Po xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx xx žadateli xxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx, že xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, anebo při xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx mu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§170x
(1) Zřizuje se Xxxxxx pro rozhodování xx věcech xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx věcech, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Nadřízeným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx členy xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x spolehlivý. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx právnického xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxxx xxx,
x) xxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxx trestný čin, xxxx xxx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, kterým xxxxxxx trestný čin, xxxxx xxxxxxx důvěru x xxxxxxxxxxx komise,
b) xxxxx trestní xxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx rozhodnutí ještě xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx by jednání, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) jehož xxxxxxx xxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx podmíněně xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxx xxxx být rozhodnuto, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 5 xxx, xxxx bylo x xxxxxxxx řízení, xxxxx bylo xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx 5 let, xxxxxxxx by xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx ohrozit xxxxxx x rozhodování xxxxxx, xxxxx xx xx něho xxxxxxx, xxxx by nebyl xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxx x vydání xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů se xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ten, xxx xxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx pravomocně xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x) xx úseku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx neúplný xxxx správnímu orgánu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx povinnost xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx nesprávný xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx údaj zatajil xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v čestném xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo úmyslně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx osoba,
b) proti xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zabezpečování xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti44) xxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx prohlášením.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, zařazuje členy xxxxxx xx senátů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxxx schvaluje xxxx xxxxxxx řád. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx rozhodování xx ministerstvu xxxxxxxxx.
§170x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§170x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze podat xxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v tříčlenných xxxxxxxx; většina xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pověřeny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx xxxxxx.

(4) Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§170x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Soudní xxxxxxx
§171
Z xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 47/2009 Xx.,
x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Účinnost xx 1.1.2011 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 303/2011 Xx.)
§172
Xxxxxx
(1) Žaloba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx26) xxxx xxx podána xx 30 dnů od xxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx v posledním xxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního orgánu, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xx 10 xxx xx doručení rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu v xxxxxxxxx stupni. Xxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu.
(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx x příslušného xxxxx. X xxxxxxx, xx xx žaloba xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx dne xxxxxxxx žaloby. V xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx předloží xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxx xx 5 xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx cizinci.
(5) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx x o xxxxxx proti xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 7 pracovních dní xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx spisu soudu. Xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx podání xxxxxx xxxx xx-xx to xxxxxxxx. X xxx xxxx xxx cizinec x xxxxxxxxxx policie xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, nebo, xxxx-xx rozhodováno xxx xxxxxxxx jednání, doručí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx od jeho xxxxxx.
(6) X řízení x žalobě xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx cizinec, kterému xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx x den xxxxxx xxxxxx hlášen x xxxxxx; jde-li x xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, v jehož xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxxxxx xx 60 xxx.

XXXXX XVIII

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

§173

Xxxxxxx, xxxxx byla vydána xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx xx něm x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx.

§174

Trestní zachovalost

(1) Za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx cizinec, xxxxx xxxx

x) xx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx cizího státu xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku trestů xxxxxx, xx byl xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx naplňuje znaky xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxx doložení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx příslušný xxxxx xxxxxx výpis x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx24a). Xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx 6 xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx doklady xxxxxxxx xxxxxx, jehož xx cizinec xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx než 6 xxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§174x
Xxxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx cizince xx území, xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ekonomické xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx státním xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx občanství, xx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště.
§174a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§175

Xxxxx xxxxxxxxx převezme xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jeho xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxx, x xx x přes skutečnost, xx platnost modré xxxxx xxxxxx k xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty, xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

Účinnost od 1.1.2011 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx č. 375/2011 Xx.)
§176
Xxxxxxxxx péče po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, které
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx život,
2. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,
3. způsobí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx chorobné xxxxx,
4. působí xxxxx xxxxxxx a xxxxxx,
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx
6. xx týkají xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těhotenství xx xxxxxx xxxxxxx,
x) v xxxxxxxxxxx x nařízenou xxxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Náklady na xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx §134 xxxx. 2 xxxxx xxxx, a xx x tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx přerušeno.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v zařízení, xxxxxxx ministerstvo poskytnutí xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx x xxxxxxx xx zdravotnického zařízení x xxxx.
(5) X xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx stát x xxxxxxx se o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nákladů
a) xxxxxxxxxxxx xx cizince xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, vazby nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x odstavci 1 x v §134 odst. 2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx vymezený xx xxxx xxxxx, hradí xxxxxxx x vlastních xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.3.2012 (do xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§176x
Xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx případech
(1) Xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxx x vycestování x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50a xxxx §118 odst. 3 xx území poskytne xxxxxxxxx péče
a) neodkladná x xxxxxxxx související xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx chorobných xxxx x náhlému úmrtí,
3. xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
4. xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx
5. se týkají xxxxxxxxxxx x porodu, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těhotenství xx xxxxxx cizince,
b) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx péči xxxxx xxxx, xxxxx potřeba xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx stanovení doby x xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxx §50x xxxx §118 odst. 3.
(3) V případě, xxx náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx a xxxxxxx xx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx prohlášení x úmyslu požádat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajišťuje xxxxxx xxxxxxx ministerstvo.
Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.3.2012 (do xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§176x
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx středisku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxx je x xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mezinárodním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx x tomto xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxxxxxx péče x souvislosti x xxxxxx nebo náhlým xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxx xxxxxxx x vlastních xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx cizinec xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx, xxx i částečně, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx tyto xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.

§176x
Xxxxxx xxxxxxx spojených xx zajištěním cizince xx účelem předání xxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx nákladů spojených xx zajištěním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx (§152 x 153) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx.
(2) Xx nákladů xxxxxxxxx se zajištěním xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx policii xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx cizince xx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx průvozu xxxxxxx xx základě mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 x 153 xx hradí pouze xxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá x xxxxx návrat xx xxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx jiného státu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přes xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx příslušných orgánů xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx případě xx xx nákladů xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx provedeným xxxxxxxxxxx orgány xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx.
§176x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§177

Xxxxxxxxx

(1) Totožností xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx prokázání xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx a státního xxxxxxxxx xxxx posledního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, obrazovým xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§178
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Xx způsobilého x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx cizinec xxxxxx 15 let, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vůli a xxxxxxxxxx xxxxxx.

§178x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Nezaopatřenost xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxx xx 26 let xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx studuje xx střední xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx x Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na roveň xxxxxx na středních xxxx vysokých školách x Xxxxx xxxxxxxxx.

§178b
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx cizinec xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx8e), zelenou xxxxx xxxx modrou xxxxx. Xx zaměstnání se xxxxxx považuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxx obchodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatelem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která cizince xxxxxxxxxx, a cizinec xxx výkon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx8e), xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx považuje xxxxxxxxx osoba, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx družstva xxxx xxxxx vyplývající x xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x takovému xxxxxx úkolů vyžaduje xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8e) povolení x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx vztahují obdobně.
§178x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s účinností xx 1.1.2011

§178x

Xxxxxx xxxx rozhodnutí x povolení k xxxxxxxx xxxxxx zaniká xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění. Udělením xxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2),3a) xxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx zákona.

§178c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.12.2013 (do xxxxxx č. 303/2012 Xx.)
§178x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx ochránce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx průvozu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kanceláře Veřejného xxxxxxxx práv nezbytnou xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx předává Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, rozhodnutí x prodloužení doby xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zajištění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx x rozhodnutích xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zajištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17).
§178x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§179

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v případě xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx by xxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxx, jehož xx xxxxxxx občanem, xxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxx xxx xxxxxxxx občanství, xx xxxxx xxxxx posledního xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx skutečné xxxxxxxxx vážné xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx vykonání xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zacházení xxxx xxxxxxxx,

x) vážné xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxx, xxxx

x) pokud by xxxxxxxxxxx cizince xxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx

x) se dopustil xxxxxxxxx činu xxxxx xxxx, xxxxxxxxx trestného xxxx nebo trestného xxxx xxxxx lidskosti xx xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) spáchal zvlášť xxxxxxx xxxxxx,

x) se xxxxxxxx činů, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx zásadami x xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Ustanovení odstavce 1 dále xxxxxxx, xxxxx cizinec

a) xx xxxxxxxx činů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxx se xx jejich spáchání xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxx území dopustil xxxxxxx či několika xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx xx trestných xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxx-xx xxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxx, nebo v xxxxxxx osoby bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx se trestnímu xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxxx, že xxx x xxxxxx, xx něž xxx x České xxxxxxxxx xxxxxx trest odnětí xxxxxxx.

(5) V případě xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx 60 xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx státě xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx [§33 xxxx. 1 písm. x)].

§180
Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx ověřuje policie xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx podává xx xxxxxxx tiskopise. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvede xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, den, xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxx dále xxxxx svůj xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x podpisem xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Zvoucí osoba x pozvání xxxx xxxxx údaje o xxxxxx cizinci x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxx, měsíc x xxx narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx zve xx xxxxx.
(3) Policie xxxxxxx xxxxx xx 7 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o ověření xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx pozvání, xx xxxxxx s xxxxxxx x dříve, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx zástupce xxxxxx právnické osoby.
(5) Xxxxxxx odepře xxxxxxx xxxxxxx,
x) jestliže xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx neprokáže xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §15,
x) xxxxxxxx zvoucí xxxxx xxxxxxxx závazek xxxxx §15 xxxx xxxxxxxxx xxxxx §100,
x) xxx zjištění důvodu xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x) xxxx x),
x) xxxxxxxx xxxxxx osoba úřední xxxxxxxx vyplnila xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nepravdivě, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ačkoliv xxxxxx prohlásila, xx xxx xxxxx.
(6) Xx xxxxxxxx policie xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx tím, xx:
x) xxxxxxxxx prostředky x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném x §13,
b) disponuje xxxxxxxxxx ve xxxx 0,25 xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxx6) xx xxxxx xxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxx nebude xxxxxxxx x zvoucí osoby,
c) xxxxxxxx doklad x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §180j xxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 60&xxxx;000,- EUR,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx úhradu xxxxxxx spojených s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x území xx xxxx odpovídající ceně xxxxxxx xx státu, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxx, nebo do xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle písmen x) až x) xxxxxxxxx xxxxxx osobu xxxxxxxxxx uhradit případné xxxxxxx x rozsahu xxxxxxx přijatého v xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx výši.
(7) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx osoby tuto xxxxxxxxxx xxx uvedení xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx.

§180x

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydávat.

§180x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx listina platná xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx průkaz xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxx x rozsahu xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Identifikační xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§180x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

§180c

Nezletilý xxxxxxx bez xxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinec ve xxxx 15 až 18 xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx doprovodu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx právního xxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, jehož xxxxxxxxx xxxxxxx mladší 18 xxx xx, xxxx x xxxxxxx, xx je xxxxxx xxx státního xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx posledního bydliště, x xx po xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx skutečně xxxxxxxxx x péči xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez doprovodu xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xx území9c).

§180c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx od 24.11.2005

§180x

Xxxxxxxxx potvrzení xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx datum x xxxxx vstupu xx xxxxx, na požádání x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) tyto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§180e
Nové xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxx, prohlášení xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx odepření xxxxxx cizince na xxxxx
(1) Cizinec xx oprávněn xxxxxxx x xxxx posouzení xxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx,
x) odepření xxxxxx xx xxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx 2, xxxx
x) xxxxxxxxxx krátkodobého xxxx za neplatné xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Žádost x xxxx posouzení xxxxxx podle odstavce 1 podává xxxxxxx x xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx krátkodobého xxxx xx xxxxxxxx nebo xxx dne, xxx xx byl odepřen xxxxx xx xxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxx nebylo možné xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx běžet xxxx, xxxxx následuje xx xxxxxxxx 180 dní xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vízum.
(3) Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxx xx xxxxxx, a x čem je xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, jež mu xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nedoložil xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.
(4) Správní xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx ve xxxxx 5 xxx ode xxx jejího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx krátkodobého víza xxxx xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx. Správní orgán, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx změnit, pokud xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(5) Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Ministerstvo zahraničních xxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx27), x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 5. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx je Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxx policie x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stanovisko xxxxxxx; xxxxxxx xxxx stanovisko xxxxxxxxxxx.
(7) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a), x xxx-xx o xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 5, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území x xxxxxx xxxxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 nebo 2 x výjimkou případů, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx policie. Komise xxxxxxx podle §170a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §56.
(8) Xxxxxxxxxxx služby cizinecké xxxxxxx posuzuje xxxxxx xxxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, není-li xxxxxxxxx působnost Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27) a x době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3b), xxxxxx posuzuje xxxxxx xxxxxx neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a), a xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x důvody xxxxxxxxx x §20 xxxx. 5, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území x xxxxxx xxxxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx 2.
(9) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx xx 30 dnů xxx xxx doručení xxxxxxx a o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx xx lhůtě xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§180x

Xxxxxxxxxxx

(1) Pokud je x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxx "xxxxxx", "xxxxxxxxxx" nebo "dítě xxxxxxx", xxxxxx xx xxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx partnera.

(2) Za xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx vstoupila xx úředně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx úředně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2.

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§180x
Xxxxxx xxxxxxx spojených x výukou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxx hradit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jazyka x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jazyka x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx10a).
§180x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 379/2007 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008

§180h

Ukončení pobytu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx

(1) Pobyt xxxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx uvedené v §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) nebo x).

(2) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx výjezdním příkazem, xxxx-xx zahájeno xxxxxx x xxxxxxxxx cizince x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 21.12.2007

Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.3.2012 (do xxxxxx č. 375/2011 Xx.)
§180x
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xx 90 xxx
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přímo použitelný xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx27).
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx odstavce 1 xx xx cizince xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx pojištěn podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33), xxxxx jsou náklady xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx prokáže, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx, x to na xxxxxxx xxxxxxxxx závazku xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lidských xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnot, xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí, kulturních xxxxxxx x tradic, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxx. Xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx cizince, který xx nemohl z xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx státu xxxxx xxxxxx xxxx od xxxxxxx uvedeného v §42x xxxx. 3; x xxxxxxx xxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx vstupu xx xxxxx. Předložení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se dále xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx od jeho xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx na xxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx xxxx jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx příslušníka.
Účinnost od 1.1.2011 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx č. 375/2011 Xx.)
§180x
Xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění při xxxxxx nad 90 xxx
(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxxx xxx 90 dnů xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxxxxx xx xxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx nákladů spojených x převozem nebo, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho tělesných xxxxxxx, do xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má povolen xxxxx. Výše xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činí nejméně 60&xxxx;000 XXX, x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nákladech.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 může xxx xxxxxxxx:
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx45),
x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pojištění provozovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx1d), xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) V xxxxxxx pojištění uzavřeného x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 předloží:
a) úředně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, především pak xxxxxxx xxxxxxxxx, limitu xxxxxxxxxx plnění 60&xxxx;000 XXX a xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xx požádání xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx pojištění xx celou xxxx xxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx zdravotně xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33), xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx cizinec prokáže, xx je xxxxxxxxx xxxx hrazena xxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx cizince xx xxxxx přínosný xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ochranu lidských xxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx, vzdělání, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx písemného xxxxxxx státního xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx obsaženého x xxxxxxx ověřeném pozvání xxxxx §15.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, xx-xx o xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx x prodloužení xxxx pobytu xx xxxxx, může xxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx45) a musí xxx sjednáno x xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 7.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx požití xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx zdravotní xxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxx poskytnutá xxxxxxxxxxx xx smluvních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistitele xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx x xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ani xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví vyhláškou, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx uznávat jako xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§180k

Působnost stanovená xxxxx xxxxxx zákona obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxxx obecnímu úřadu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§180x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 247/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

XXXXX XIX

ZMOCŇOVACÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§181

Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx může x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských společenství6a) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx

x) xx cizince xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; v nařízení xxxxxxx okruh xxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx víza,

b) xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxx víza xx xxxx uvedenou x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx vymezí xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§182
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vyžadovaných xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) po projednání x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27), xxxxx cizinci xxxxx pobývat x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx nákladů xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x přepravu po xxxxx cizince xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x postup xxx xxxxxxxxxx x dalším xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx anatomickými nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx,
x) seznam xxxx, xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx karty,
f) xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o udělení xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx vydal xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dlouhodobý xxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§182x
(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ohrozit xxxxxxx pořádek.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx
x) xxxxxx požadované xxxxxxxx českého jazyka,
b) xxxxxx škol xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx výuku xxxxxxx xxxxxx a zkoušky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx dokladu prokazujícího xxxxxxxxxxx znalost xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx vydávání xxxxxxx xxxxx vyhlašuje xxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx průměrnou xxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxx republice vždy x účinností od 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx dobu 12 xxxxxxxxxxxx měsíců.

§182x

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx xxxxxxxxxx, odcizených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx průkazů xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxx x pobytu rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a průkazů x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie a xxxxx xxxxxxxx ztráty xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx. Xxxxxxx policie xxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxx jednacího čísla xxxxxxxxxx, odcizených nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx vydaných xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§182x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

Přechodná xxxxxxxxxx

§183

(1) Správní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných x xxxx xxxxxxxx řízení.

(2) Xxxx udělená x xxxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx x pobytu.

(4) Xxx xxxx xxxxxxxx hovoří x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, rozumí xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx území podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx písemných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §160 xxxx. 5. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §160 xxxx. 5 xxxx xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24) x xxxxxxxxx nemající xxxxxxxx xxxxxxx zničí.

(7) Vytřídění xxxxxxxxxx evidenčních fondů xxxxxxx xxxxxx provozovatel xx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx rozhodnutí x zákazu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.

(9) Xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zůstávají x xxxxxxxxx xx dobu 24 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§184

§184 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§184a
Česká xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ratifikací Xxxxxx x xxxxxxx dítěte, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x základních xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx zejména xx ustanovení čl. 23 xxxx. 2 x 3, čl. 24 xxxx. 1 a 2 Xxxxxx se zavazuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx narozenému x období xx 1. xxxxx 2000 xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx cizincům, xxxxx xxxx právo xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx podmínky, xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx péče xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx účelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§184x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 140/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

XXXX XXXXX

§185

§185 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 274/2008 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxxx

§186

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx k xxxxxx č. 368/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 273/1994 Xx., zákona č. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona x. 301/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Sb., zákona x. 157/1998 Sb., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx č. 63/1999 Sb., xxxxxx x. 166/1999 Xx., xxxxxx č. 167/1999 Xx. x xxxxxx x. 223/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx 99 xxxxxxx a) se xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx".

2. X položce 99 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx poplatku xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 15 xxx.".

3. X xxxxxxx 99 xx doplňuje xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"Xxxxxxxx:

Xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.".

4. Xxxxxxx 100, xxxxxx xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 100

x) Xxxxxxxx x xxxxxx cizinci Xx 1&xxxx;000,-

x) Povolení x pobytu xxxxxxx xxxxxxxx 15 let Xx 500,-

c) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povolení x xxxxxx xxx xxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxx změny x xxxxxxx povolení x xxxxxx xxx xxxxxxx (xx xxxxxx xxxxx) Xx 300,-

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx odcizený Kč 1&xxxx;000,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu.".

5. Xxxxxxx 101, včetně xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 101

x) Xxxxxxx xxxxxxx víza x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přechodu Xxxxx xxxxxxxxx Kč 1&xxxx;500,-

x) Udělení víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, víza xx účelem strpění xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Kč 200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na vízum x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxx xx hraničním přechodu Xxxxx republiky xxxx xxxxxx zastupitelským xxxxxx Xx 200,-

x) Prodloužení xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xx 1 000,-

f) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xx 200,-

g) Xxxxxxx xxxxxxx cizince xx Xxxxx republiky Xx 200,-

Osvobození:

Od xxxxxxxx xxxxx xxxx položky xx osvobozeno:

a) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx platnosti xxxx xxxx pobytu na xxxxx xxxxx z xxxxxx zdravotnické xxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx. Za xxxxxxx xxxxxxx víza xx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx mladšího 15 xxx narozeného na xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx zákonného xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx 15 let.

c) Udělení xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx přechodu Xxxxx xxxxxxxxx cizinci, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx opravňujícího xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, o které xxxxxxx na území Xxxxx republiky, včetně xxxxxxxxxxx jeho platnosti.

Zmocnění:

1. Xxxxxxx orgán xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx upustit xxxx xxxxxxxx snížit, xx-xx zachována vzájemnost.

2. Xxxxxxx orgán může xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx víza na xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx letecké xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxx nouze nezaviněných xxxxxxxx, xxxxx je-li xxxxxxx xxxxxx zpět xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizího xxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky x x případě, xx-xx prodlužována pouze xxxx pobytu.

Správní orgán xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx zpoplatňovaný xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.".

6. Xxxxxxx 132 bod 1 zní:

"1. Xxxxxxx

x) Xxxx x pobytu xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx, průjezdního víza xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxxxxx Xx 800,-

x) Xxxx k pobytu xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx Kč 3000,-

x) Xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx Xx 1500,-

d) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, letištního xxxx xxxxxxxxxxxx Kč 1200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx počtu xxxx Xx 3000,-".

7. X xxxxxxx 132 xxxxxxxxxx zní:

"Osvobození:

Od xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx osvobozeno

- udělení xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx 15 xxx nebo x důvodů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu,

- xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

8. Xxxxxxx 153 xxxxxxx x) xxx:

"x) x xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx Xx 200,-".

XXXX XXXXXX

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§187

Xxxxx č. 216/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zahraničí, xx xxxxx xxxxxx x. 150/1996 Xx. xx xxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 3, §11 x §26 xx xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxxx občanského xxxxxxxx řádu

§188

Zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., zákona x. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Sb., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx č. 24/1993 Sb., xxxxxx x. 171/1993 Sb., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., zákona č. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx č. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx č. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., zákona č. 227/1997 Xx., zákona x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx. a zákona x. 165/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §120 xxxx. 2 xx xx xxxxx "znovuobnovení jejich xxxxxxxx" doplňuje čárka x vkládají se xxxxx "v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxx xxxxxxxxxx".

2. Xx §200x xx xxxxxxxx xxxx §200o až 200x, které xxxxxx xxxxxxx a poznámky xxx xxxxx č. 34x) zní:

"Řízení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxx xxxxxxxxxx

§200x

(1) Jestliže xxxxx Xxxxxxx České republiky (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxxxxx rozhodl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu34e) x zajištění xxxxxxx, xxxx se cizinec xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx návrhu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxx ukončeno zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,34e) xxxx xx cizinec xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxxxxx účastníků xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, x xxx navrhovatel xxxxxxxx nezákonnost xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx x xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Návrh podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4, §79 odst. 1) xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spatřuje xxxxxxxxxxx xxxxxx zajištění, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxx být xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx nejde o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxx.

34x) Zákon x. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx.

§200x

(1) K xxxxxx je příslušný xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), x xxxx je xxxxxxxxxxx povinen xx xxxxxxxx; pokud navrhovatel x xxxx podání xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx umístěn, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, v jehož xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Účastníky xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§200x

(1) Xxxxx xx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx policie, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx vyžádá xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Orgán xxxxxxx xx xxxxxxx xx neprodleně xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx povinen x xxxxxx xxxxxxxx spisy, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx spolu s xxxxxxx xx 24 xxxxx xxxxxxxxxxx soudu.

§200r

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx navrhovateli xxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx nařizovat, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx nepochybné, xx rozhodnutí x xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xx nejsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx trvání xxxxxxxxx.

§200x

(1) Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx §200x odst. 1, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxxxxxx, xxx důvody xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxx provedené x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxx xxxx xx xxx skutková xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx zákonnosti rozhodnutí xx xxx soud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav, xxxxx xx xxx x xxxx vydání xxxxxxxxxx rozhodnutí. K xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx soud x xxxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx svobodu. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, pro xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydáno, xxx xxxxxxxx, rozhodne x xxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxxxxx.

§200x

Xxxxx-xx soud xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §200x odst. 2 x xxxxxx, xx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxxxxx. Xxx-xx návrh xxxxxxxx, xxxxxxxx navrhovateli xxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 3 xxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

§200u

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx usnesením.

(3) Xxxxx usnesení xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx navrhovateli xx xxxxxxxx vykonatelné.

(5) Xxxxxxx-xx soud usnesením xxxxxxxxxx navrhovatele na xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx účastníkům xxxxxx xx 24 xxxxx xx jeho xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, je x xxxx případech xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx učinit xxxxxxxx, xxx xxxxx policie, xxxxx xxxxxxxxx zařízení, x xxxx xx xxxxxxxxxxx zajištěn, navrhovatele xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§189

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx

1. Zákon č. 123/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 190/1994 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 123/1992 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx X zákona č. 150/1996 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx zákon x. 123/1992 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx.

§190

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2000.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

v. x. Xxxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení §175 xxxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xx. I xxxx 125 xxxxxx xxxxxx xxxxx i xxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxx xxxxx xx xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2001.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2001

Xx. XX

1. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx povolen xxxxxx pobyt xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Držiteli xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx trvalého xxxxxx.

2. Xxxxx Evropské unie,1a) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx vydaného xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx ve lhůtě xx 180 dnů xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x výměně tohoto xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx současně xxxx xxxxxxxxx podle xxxx 1.

3. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 180 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx xx území pobývá xx xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 180 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) x xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xx povinen xx lhůtě xx 180 xxx po xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxx xx xxxxxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

8. Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, pokud jsou xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxx zákona.

9. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx podaná xxxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů podaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxx, který xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx xxx víza x xx xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. II

PŘECHODNÁ XXXXXXXXXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx o prodloužení xxxx xxxxxxxxx víza xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se považuje xx xxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx §43; xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx.

3. Xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x pobyt xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hovoří x xxxx za účelem xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

5. Xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx 39 xxxxxxxxx v xx. X xx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx vízum xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ochrany,3a) nelze-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxxx za dočasnou xxxxxxx podle zákona x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx jeho účinnosti.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxx používat x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx vstupu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2004

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

1. Xxxxxx x vízum x pobytu nad 90 xxx podaná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx rodiny se xxxxxxxx za žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny.

2. Xxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podané xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx o prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx rodiny.

4. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Držitel víza x xxxxxx nad 90 xxx, xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx uděleno xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §42a xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005 xxxxxxxx xx na xxxxxxx x výměně xxxxxx xxxx za průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxx xx provede xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx.

7. Xxxxx režimu zajištění xxxxx prováděny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. prosince 2005; do xxxx xxxxx tohoto režimu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, přecházejí xx xxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2006.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx x xxxxxxx víza, vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXIV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Čl. XXX

1. Řízení xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

2. Cestovní xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx biometrické xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx vydávají xxx dne 1. xxxxx 2009.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx podaná xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx podle §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42d xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

3. Řízení x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxx podaná xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném do xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxx žádost xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podle §83 odst. 2 xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx 1 xxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 180 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do náhradní xxxxxxx rozhodnutím příslušného xxxxxx10a) do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx od xxxxxxxx xxxx zletilosti neuplynulo xxxx než 30 xxx.

7. Řízení x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx občanem Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx zákona č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Občan Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx výměnu xx xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx území xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

9. Rodinný xxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx oprávněn x době xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx vydaného xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxx-xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx trvalého xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx oprávněn xxxxxxx x jeho výměnu xx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

10. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považují za xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

11. Xxxxxx o povolení x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x lze xxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007.

12. Xxxxxx o správním xxxxxxxxx zahájená podle xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

13. Žádost x xxxxxxx jistoty, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 1 roku ode xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx víza. Xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, cizinci xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxx xx xxxxxx, u xxxxx přešla xxxxxxxxx x xxxxxxxx finančních xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxx, xxxxx řízení xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 21.12.2007

Čl. XXX

1. Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxx x otiscích xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24. xxxxxx 2009.

2. X xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x biometrickými xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, vydaném xxxxx xxxx 1. xxxxx 2009, zjištěna xxxx, která vyžaduje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxx, vydá xx xxxxxxxx doklad x xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxxxx xxxxx o otiscích xxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 140/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.4.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zahájené přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx tohoto dne xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx považují xx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za pobytovou xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012.

4. Řízení x udělení, prodloužení xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx dlouhodobé xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zahájená xx 31. prosince 2010 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.

5. Xxxxxxxx trvání zajištění xxxxxxx, o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x výjimkou xxxx 2, xxxxx xxxxxx účinnosti od 1.5.2011

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 326/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

140/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu cizinců xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2001, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §88 x §89, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 26.4.2001; §161, §163 x §164, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2002

151/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2003

217/2002 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 140/2001 Xx., xxxxx č. 329/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), xx znění xxxxxx č. 2/2002 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2, 5, 6, 9, §15x, části §17, 18, 19, 20, 31, 51, 56, 64x, 70, 78, §87x - 87x, xxxxx §88, 98, 103, 106, 108, 119, 120, 157, 158, 159, 160, 164, 168, 169, 171, 172, 173, §182x a čl. XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004); x xxxxxxxx xxxxxxxxxx části §3, 4, 17x, 18, §26x, 29a, 29x, xxxxx §78, 93, 94, 118, 158 x čl. XX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 o postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007); xxxxx xxxxxxxxxx §1, který xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxx XX xxxxxx Smlouvou x Xxxxxxxxx hospodářském prostoru (1.5.2004); §9, 124, 154 a 155 x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Schengenského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

222/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 48/97 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2004 x xxxxxxxx §69x, 69x, 165, 176x, xxxxx nabyly xxxxxxxxx 31.7.2003; xxxxx §1, 6, 7, 8, 9, 17, 17x, 17x, 19, 20, 21, §30 xx 50, 51, 56, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 69x, 70, 75, 80, 81, 87x, 87x, 87e, 88, 98, 107, 114, 118, 159, 160, 163, 164, 169, 170, 173, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004); xxxxx §17a x 17x, 18, 26, 29x, 80, 180x, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx xx státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx podepsané dne 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx republikou Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hranicích xxx XX (21.12.2007)

290/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 94/2004

436/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zaměstnanosti

s xxxxxxxxx xx 1.10.2004

501/2004 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

539/2004 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 141/61 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.11.2004

540/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kterým se xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 29.7.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxx 23.8.2004

x xxxxxxxxx xx 6.11.2004

559/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 328/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 329/99 Xx., x cestovních xxxxxxxxx x x změně xxxxxx č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx dokladech), xx xxxxx pozdějšícch xxxxxxxx, xxxxx č. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

428/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 24.11.2005 x xxxxxxxx §14, 29x, 80 x 158, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ČR (21.12.2007), x ustanovení §169, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006; §18 xxxxxxx platnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX o vstupu x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx na společných xxxxxxxxx pro XX (21.12.2007); §37, §46x x účinností xxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Rady EU x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému v XX (1.9.2007) x §157x xxxx. 11 xxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x účinností od 1.1.2007

136/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx na úseku xxxxxxxxxx dokladů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2006

161/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 27.4.2006 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 26.6.2006; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoveným x xxxxxxxxxx Rady XX x vstupu x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx mezi Belgickým xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007) x xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxx xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx XX o xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx informačního systému x XX (1.9.2007)

165/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x o xxxxx zákona č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2006 x xxxxxxxx §115 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxx nabývá účinnosti xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ČR (1.9.2007)

230/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 89/95 Xx., x xxxxxx statistické službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

170/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx vstupem XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xxx xxx stanoveným v xxxxxxxxxx Xxxx XX x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

379/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., o Xxxxxxx ČR, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2007 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2008, 1.1.2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoveným x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxx x platnost Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx xxx ČR (21.12.2007)

42/2008 Sb., úplné xxxxx zákona č. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x částce č. 13/2008

124/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

129/2008 Xx., x xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

140/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.4.2008

274/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

382/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

42/2009 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/99 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 13/2009

47/2009 Xx., xxxxx XX xx xxx 9.12.2008 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §171 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 326/99 Sb., x pobytu cizinců xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 161/2006 Sb.

s účinností xx 13.2.2009

197/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.6.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

278/2009 Sb., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

306/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

424/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2010

427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 325/99 Sb., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.5.2011 x 1.1.2013

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

224/2011 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. publikované x xxxxxx x. 80/2011

303/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

341/2011 Xx., x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů a x změně souvisejících xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

375/2011 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx o zdravotnické xxxxxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dalších změnách xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

222/2012 Sb., kterým xx xxxx volební xxxxxx x zákon x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.6.2012

234/2012 Xx., xxxxx XX xx xxx 24.4.2012 xx. xx. Xx. XX 23/11 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §171 xxxx. x) xxxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 427/2010 Xx., respektive xx xxxxxxxxx protiústavnosti §171 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xx 31.12.2010 (netýká xx paragrafovaného znění)

s xxxxxxxxx xx 19.7.2012

494/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 306/2009 Xx., a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 15.1.2013

103/2013 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., o Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.5.2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.5.2013 x 1.1.2014

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx práva

s účinností xx 1.1.2014

312/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx x příjmení x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2014

344/2013 Sb., x změně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

22/2014 Xx., xxxxx XX xx xxx 12.11.2013 xx. zn. Xx. XX 22/13 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx části xxxxx xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)

x účinností xx 7.2.2014

101/2014 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.6.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2014

203/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx cizinců xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 17.8.2015

204/2015 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

314/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x azylu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 221/2003 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx cizinců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.12.2015

318/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

191/2016 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX x x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxx hranic)

s xxxxxxxxx xx 1.8.2016

298/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o službách xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx souvisejících s xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

456/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x evidenci xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

222/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 15.8.2017 x výjimkou xxxxx §158, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2018

16/2019 Xx., xxxxx ÚS xxxxx xx xxx 27.11.2018 xx. xx. Xx. XX 41/17 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.1.2019

176/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.9.2019, 1.7.2020 x 1.1.2021

255/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o soudních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2021

277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

165/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

274/2021 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 326/1999 Xx., x pobytu cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx cestovní xxxxxxxxx x povolení (XXXXX) stanoveným Evropskou xxxxxx xxxxx xx. 88 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1240

177/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 222/2016 Xx., o Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

240/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

279/2022 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 19. xxxxxxxx 2022 sp. xx. Xx. XX 12/19 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §129x xxxx. 3 xxxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx paragrafované xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.9.2022

173/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023 x xxxxxxxx §48, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024

278/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců na xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.9.2023

412/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

454/2023 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 65/2022 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Ukrajiny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2023 x 1.1.2024

31/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx.

x xxxxxxxxx xx 1.4.2024

89/2024 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx další xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2026

a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělením x xxxxxx x. 2/2000 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 562/2006 xx dne 15. xxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx kodex Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohyb xxxx (Schengenský xxxxxxxx xxxxx).
1x) Zákon č. 40/1993 Sb., x nabývání a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) Smlouva o xxxxxxxx Evropského společenství.
1x) Xxxxxxxxx Smlouva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
1d) Xxxxxxx V x VIII Smlouvy x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Zákon č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x změně xxxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
3x) Zákon č. 221/2003 Sb., x dočasné xxxxxxx cizinců.

3x) Xxxxx č. 216/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České republiky x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
4) Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 189/1999 Xx.
4x) Nařízení Xxxx XX č. 2133/2004 xx xxx 13. prosince 2004, kterým xx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxx ukládá povinnost xxxxxxxxxxxx opatřovat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxx příslušníkům xxxxxxx xxxx xxx překročení xxxxxxxx hranic xxxxxxxxx xxxxx a kterým xx x xxxxxx xxxxx mění xxxxxxxxx xxxxxx k Schengenské xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Hlava xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5x) Dohoda xxxx vládami xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Beneluxu, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x Francouzské xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx xxxx Belgickým xxxxxxxxxxx, Spolkovou republikou Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14. června 1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hranicích.
5x) Xxxxx xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5c) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/574/ES xx xxx 29. dubna 2004, xxxxxx xx mění xxxx XX Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) §101 xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
6) §5 xxxx. 1 zákona x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
6a) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 539/2001 xx xxx 15. xxxxxx 2001, kterým xx xxxxxxx xxxxxx třetích xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vízum, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jsou od xxxx povinnosti osvobozeni, x platném znění.
7) §26 xx 32 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 163/1993 Xx.
7a) §18 xxxx. 1 zákona x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx č. 147/1947 Sb.
7b*) Rozhodnutí Xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Radou xx xxxxxxx xx. X.3 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx možnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x některém xxxxxxxx xxxxx (94/795/JVV).
7x) Xxxxxxxx Rady 2003/109/ES ze xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenty.
7d) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 415/2003 xx xxx 27. xxxxx 2003 x udělování xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx námořníkům.
8) Xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Směrnice Xxxx 2005/71/ES xx xxx 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8c) Rozhodnutí Xxxx 2004/17/ES xx xxx 22. prosince 2003, xxxxxx se xxxx xxxx X bod 1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a část X bod 4.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění mezi xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx víza.
8d) Úmluva k xxxxxxxxx Schengenské dohody xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 mezi xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo x Xxxxxxxxxxx republiky o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru XXX/Xxx (99)13 ze xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxxx znění Xxxxxxxx příručky x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx instrukce.
Rozhodnutí Xxxx 2004/17/ES xx xxx 22. xxxxxxxx 2003, kterým se xxxx xxxx X xxx 1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx instrukce a xxxx X bod 4.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx jednotného vstupního xxxx.
8x) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8g) Zákon č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx.
9) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9a) Xxxxxxxx Rady 2001/40/ES xx xxx 28. května 2001 x vzájemném uznávání xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků třetích xxxx.
9b) §149 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx.
9c) Směrnice Xxxx 2003/86/ES xx xxx 22. xxxx 2003 x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
9x) §2 x 3 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.
9e) §26 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) Rozhodnutí Xxxx 2004/114/ES ze xxx 13. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dobrovolné xxxxxx.
9g) Xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES xx dne 29. xxxxx 2004, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxx xx stali xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány.
9h) §232a xxxxxxxxx zákona.
9h) §171a xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §171a x 171d xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 379/2007 Xx.
9k) Xxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9l) §37a xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 382/2008 Xx.
9x) §98 xxxx. m) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 161/2005 Xx.
9x) §20a xxxxxx x. 589/1992 Xx., o pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx zákona x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona č. 113/1997 Sb. x xxxxxx č. 492/2000 Xx.
9x) §24 xxxx. 2 zákona x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx xxxxx.
10) §57 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10b) Xxxxxxxxx §114 xxxxxx č. 561/2004 Xx.
10x) Zákon č. 94/1963 Sb., x rodině, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §12 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx. a xxxxxx x. 165/2006 Xx.
11x) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x způsobu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxxxxx x přečíslování xxxxx x x postupu x xxxxxxxxxx xxxxx x dokladech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx čísel, xx znění xxxxxxxx x. 193/2001 Xx.
11x) §17a xxxxxx x. 94/1963 Xx.
11c) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 15/1993 Xx., zákona č. 59/1995 Xx., zákona x. 176/2002 Xx. x xxxxxx x. 438/2004 Xx.
12a) §151 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
12b) §150 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
13) Směrnice Xxxx 2004/38/ES xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pohybovat x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
13a) Například obchodní zákoník, živnostenský zákon, zákon č. 220/1991 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx lékárnické xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13x) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1612/68 xx xxx 15. xxxxx 1968 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
13c) §32 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
13x) §30 x 31 zákona x. 155/1995 Xx.
13e) §25 x §38 písm. x) xxxxxx x. 155/1995 Sb.
13x) Například Směrnice Xxxx 68/360/EHS, x xxxxxxxxxx xxxxxxx pohybu x pobytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
14) §116 xxxxxx č. 40/1964 Xx., občanský zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 256/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech.
15a) Článek 2 xxx 14 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 562/2006.
15b) Příloha V, xxxx X odstavec 3 xxxx. x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 562/2006.
15x) Článek 3 Xxxxxxxx Rady 2001/51/ES xx xxx 28. xxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx 26 xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 14. xxxxxx 1985.
15x) Xxxxx č. 111/2006 Sb., o pomoci x hmotné xxxxx.
15x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v Radě xx xxx 25. xxxxxx 1996 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (96/409/SZBP).
15x) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2252/2004 xx xxx 13. xxxxxxxx 2004 o xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prvky x xxxxxxxxxx pasech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydávaných xxxxxxxxx státy, x xxxxxxx znění.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16x) §2 xxxx. 7 x §14a xxxx. 2 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx.
16x) §15 xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb.
17) §200o x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
17x) Nařízení Xxxx (XX) č. 343/2003 xx xxx 18. xxxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxxx kritéria x xxxxxxx xxx určení xxxxxxxxx státu příslušného x posuzování xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
18) Xxxxx č. 119/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 156/2000 Xx., o ověřování xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx x pyrotechnických xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 13/1998 Xx., x zákona x. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
19) §1 xxxx. 2 a 3 zákona č. 37/1989 Sb., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů..
19a) §36 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, základním, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon).
20) Xxxxxxxx Xxxx 2003/110/ES ze xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x pomoci při xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
20a) Nařízení Rady (XX) č. 871/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxx nových funkcí x Schengenském informačním xxxxxxx, včetně xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx dokladech), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21x) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21b) Zákon č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §17 xxxx. x) xxxxxx x. 256/1992 Xx.
23a) Zákon č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., x Vojenském xxxxxxxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 343/1992 Sb.
24x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24x) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
24x) Xxxx xxxxx x třetí správního řádu.
25) Xxxxx č. 36/1967 Sb., o xxxxxxxx x tlumočnících.
26) §244 xx 250k xxxxxx x. 99/1963 Sb.
26x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX/Xxx (99)13 xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxxx znění Xxxxxxxx příručky x Xxxxxxxx konzulární xxxxxxxxx.
27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 810/2009 ze xxx 13. července 2009 x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxx xxxxx).
28) §42 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx. a xxxxxx x. 176/2007 Xx.
29) Xxxxxxxx Rady 2005/71/ES ze xxx 12. října 2005 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
30) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 160/1992 Sb., x zdravotní xxxx x nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx ulic a xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xxxxxxx x umístění xxxxx k označení xxxxx, o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx x oznamování xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx čísel, xx xxxxx xxxxxxxx x. 193/2001 Xx.
32) Xxxxxxxx Xxxx 2009/50/ES x podmínkách xxx xxxxx a xxxxx státních příslušníků xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
33) Zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 1408/71 ze xxx 14. xxxxxx 1971 x xxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x rámci Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
34) §319 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 362/2007 Sb.
35) Například xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x poskytováním xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Zákon č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x příspěvku na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 343/2003 xx dne 18. xxxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx příslušníkem xxxxx země x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
38) §143 xxxxxxxxx řádu.
39) §14a xxxx. 2 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx.
40) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1030/2002 xx xxx 13. června 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 380/2008.
41) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §27 xxxxxx č. 273/2008 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
43) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.
44) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 277/2009 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx.
46) Zákon č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 274/2008 Xx.
Xxxxx č. 341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
46) §75 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§15a xxxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 494/2012 Xx.
47) Směrnice Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenty.
48) §46a xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 379/2007 Xx., zákona x. 427/2010 Xx. a xxxxxx x. 103/2013 Xx.