Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2010.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2010 do 30.06.2010.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
326/99 Sb.

 

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1
Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12
Prostředky k pobytu na území §13
Hraniční průvodka §14
Pozvání §15 §15a

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a
Dlouhodobé vízum §17b
Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18
Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19
Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b
Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu
Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31 §32
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34
Prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů §35
Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39
Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40
Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41
Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu
Povolení k dlouhodobému pobytu §42
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a
Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b
Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ve zvláštních případech §42g
Náležitosti k žádosti o vydání zelené karty §42h
Modrá karta §42i
Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §45 §46
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d
Zrušení a zánik platnosti zelené karty §46e
Zrušení platnosti modré karty §46f §47 §48 §48a §48b
Oddíl 4
Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49
Díl 5 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území
Výjezdní příkaz §50
Rozhodnutí o povinnosti opustit území §50a
Díl 6 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54
Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55
Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57
Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61
Zánik platnosti dlouhodobého víza §62 §63
Studium §64 §64a §64b
Hlava IV - Trvalý pobyt na území
Díl 1 §65
Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74
Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82
Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85
Díl 3 §86
Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt §87a §87b §87c
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území a zánik jeho platnosti a důvody pro zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie §87d
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e
Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f
Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j
Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k
Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m
Díl 3 - Potvrzení a průkazy
Potvrzení o přechodném pobytu na území §87n
Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie §87o
Prodloužení doby pobytové karty o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87p
Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87r
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87s
Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87t
Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y
Skončení platnosti průkazu §87z
Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93

Hlášení k pobytu držitele zelené karty §93a §94 §95 §96 §97
Hlášení změn §98
Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a
Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100
Domovní kniha §101
Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103
Povinnost dopravce §104
Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105
Povinnosti orgánů státní správy §106
Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112 §113

Cestovní průkaz totožnosti §114
Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115
Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a
Neplatnost cestovního dokladu §116
Zadržení cestovního dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a
Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b
Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e
Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f
Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a
Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121
Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122
Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123
Dobrovolný návrat §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území §123b
Finanční záruka §123c
Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a
Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128
Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129
Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150 §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153
Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIV - Správní delikty

Přestupky §156 §156a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §157
Společná ustanovení ke správním deliktům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162
Ředitelství služby cizinecké policie §163
Odbor cizinecké policie §164
Působnost ministerstva §165
Oprávnění ministerstva §165a
Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166
Oprávnění policie §167

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168
Odchylky od správního řádu §169 §170 §170a §170b
Soudní přezkum §171
Žaloba §172

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173

Trestní zachovalost §174
Přiměřenost §174a §175
Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176
Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a
Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b
Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c
Totožnost §177
Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d
Důvody znemožňující vycestování §179
Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a
Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b
Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c
Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d
Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e
Partnerství §180f
Úhrada nákladů spojených s výukou českého jazyka a zkouškou znalostí českého jazyka §180g
Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §182 §182a §182b
Přechodná ustanovení §183 §184 §184a
Část druhá §185
Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích
Správní poplatky §186
Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187
Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188
Část šestá - Závěrečná ustanovení
Zrušovací ustanovení §189
Účinnost §190
č. 140/2001 Sb. - Čl. II
č. 217/2002 Sb. - Čl. IV
č. 222/2003 Sb. - Čl. II
č. 428/2005 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV
č. 136/2006 Sb. - Čl. VII
č. 161/2006 Sb. - Čl. II
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
č. 379/2007 Sb. - Čl. II
č. 140/2008 Sb. - Čl. VII
č. 427/2010 Sb. - Čl. II
Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.

326

XXXXX

xx xxx 30. xxxxxxxxx 1999

x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxx použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) podmínky vstupu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x vymezuje xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx x této xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,1a) včetně xxxxxx Evropské unie.1b)

(3) Xxxxxx vstupu, xxxxxx x vycestování xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxx, xxxxx xx vázán mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx společenstvím1c) x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx vázán Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru,1d) xxxxx xxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx.

Účinnost od 1.9.2006 xx 30.4.2013 (do xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§2
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x azylanta xxxx osobu požívající xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx2) xxxxxxxxx jinak,
b) pobývá xx území xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přechodný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx,3)
x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na území xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nebo zvláštní xxxxxx xxxxxxx3a) nestanoví xxxxx.

HLAVA XX
XXXXX XX XXXXX
§3
(1) Cizinec je xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx přes hraniční xxxxxxx v xxxxx x čase xxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Hraničním xxxxxxxxx xx rozumí
a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, xxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxxxx smlouva") xxxxxx xxx překračování xxxxxxxx hranic České xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vnější xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,3b) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

1. xxxx xxxx xxxxxxxxxxx letiště xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx4) x

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxx,3b)

x) vnitřní hranice3b) xxxx
x) prostor xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx mezistátní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x době, xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrola.

§4
(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xx xxxxxxxx hraniční xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx mimo xxxxx. Xx xxxxxxx hranici xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3b)
(2) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx otisku vstupního xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx hraniční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx kontrola x xx xxxxx xxxxxxx provedené xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

§5
(1) Xxxxxxxx vstupu xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).
(2) Xxx vstupu xx xxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinen prokázat xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) a xxxx xx xx xxxxxxxx povinen
a) xxxxxxx x xxxxxxxx hraniční xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x ověření své xxxxxxxxxx pomocí osobních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxxxxx x nosiči xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx mladší 15 let x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx na cizince, xxxxx xx
x) xxxxxxxx xx xxxxxx cizího xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx5),
x) xxxx xxxxx xxxxxxxx (§152), xxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Občan Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nemůže-li xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx jiným xxxxxxxx. Xxxx-xx rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx-xx si jej xxxxxxxx, policie xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx je rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx území, xxxxxxxx-xx xx xx xxxx xxxxxx povinnost.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§8

§8 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§9
Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) Policie xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, jestliže
a) xxxx xxxxxx cestovní doklad,
b) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x pobytu,
c) xxxxxxxxxx xxxxx, podléhá-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x pobytu,
d) xxxxxxxxxx doklady prokazující xxxx x zabezpečení xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na území x x vycestování x xxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxx (§154),
g) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému vytvořeného xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx mezinárodními xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných hranicích5a) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"), za účelem xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, jimž xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"); xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx uděleno xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xx xxxxx,
x) xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx při xxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahy Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx bezpečnost nebo x xxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo
j) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§182x xxxx. 1) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx").
(2) Cizinci, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x trvalému xxxxxx, xxxx xxxxxxx odepřít xxxxx xx území x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xx j).
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx
x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
1. xxxx-xx xxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5,
2. xxxxxxxx-xx padělaný xxxx pozměněný xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
3. je-li xxxxxxx podezření, že xxxx xxxxxxxx nemocí,
4. xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, nebo
5. xx-xx zařazen xx xxxxxxxx nežádoucích osob x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podnět xx zařazení xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx (§154 xxxx. 2), potvrdí, xx trvá xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx bezpečnost státu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám není xxxxxxx Xxxxxxxx unie,
1. x xxxxxx uvedených x xxxxxxx a),
2. xxxxxxxxxx-xx vízum, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx x pobytu,
3. xx-xx důvodné nebezpečí, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,
4. je-li xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x příslušný xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xx xxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx důvodné nebezpečí, xx xx xxxx xxx svém pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxx bezpečnost xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx odepře xxxxx xx území xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x). Xxxxxxx policie xxxxxxxxx x v xxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx tento xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území. Xxxxxxxxxx x odepření xxxxxx xx nevydá, xx-xx důvodem xxxxxxxx xxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx x trestu xxxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx, kterému xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpět do xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§10
§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx.

§11

§11 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§11x

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§12
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx z xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x území se xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx do xxxxxx xxxxx, nebo
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxxxxxx
x) výpisem x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx na xxxxx cizince, xx xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxx dokladem o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx měně nebo x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx měně.
Účinnost xx 1.1.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§13
Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území xx xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši
1. 0,5násobku xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx6) (dále xxx "xxxxxx existenčního xxxxxx") xx 1 xxx xxxxxx, jestliže tento xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx,
2. 15násobku xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxx přesáhnout dobu 30 dnů, s xxx, xx tato xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx zvyšuje o 2xxxxxxx částky existenčního xxxxxx,
3. 50xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima, jestliže xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx, nebo
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bezplatně.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k pobytu xx xxxxx xxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxx vedeného x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx cizince, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx cizinec xxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uvedené x odstavci 1, xxxx
x) xxxxx dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx platnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kreditní xxxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx předložit jako xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, že zajistí xxxxx cizince na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxx existenčního xxxxxx xx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx o tom, xx veškeré xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx). Xxxxx xxxxxx v závazku xxxx výše xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx částkou existenčního xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx předpokládaného xxxxxx, xxxxxxx však 6xxxxxxx xxxxxx existenčního xxxxxx. Doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smlouvou x xxxxxxxxx grantu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Cizinec, xxxxx xxxxxxxx věku 18 xxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxx.

§14

Hraniční průvodka

Hraniční průvodkou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxx x xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mladších 15 xxx, o xxxxx x číslu xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obsahuje xxxxx xxxx, tovární značku xxxxxxx, s nímž xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx značku x státní xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xx území x datum vycestování x území, účel x xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§15
Xxxxxxx
X pozvání xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx náklady
a) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxx na xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx cizince xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx vycestování x xxxxx,
x) spojené s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx území až xx vycestování z xxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zemřelého,
d) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx z xxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§15x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxxx,
x) xxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) mladšího 21 let, xxxxxxx xxxxxxxx a se xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx domácnosti,
c) xxxx xxxxxx 21 let xxxx takové xxxx xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x
x) nezaopatřený xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nebo takový xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(2) Je-li xxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze manžel x xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx občanem Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) se xxxxxx xxxxxxxxx připravovat xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx
x) z xxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivého xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xx obdobně použijí x xx xxxxxxx, xxxxx hodnověrným způsobem xxxxxx, xx
x) je xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx
1. xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, xxxx xx státě, xx xxxxxx měl xxxxxxx xxxxxx xx dlouhodobý xxxxx, xxx s xxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx domácnosti,
2. xx občanem Evropské xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
3. xx x xxxx x xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx péče xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx
x) xx x xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx rodinnému x xxxx s xxx xx společné xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx použijí x xx cizince, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a).

XXXXX XXX

XXXXXXXXX POBYT XX XXXXX

Xxx 1

Přechodný xxxxx xx xxxxx

§16

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx přechodně

a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx ukončení hraniční xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx,

x) xx překročení státních xxxxxx, není-li hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§88).

(2) Přechodný xxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx dnem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx, xxxx xxxx a xxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx na státních xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§17
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x) xxx xxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xx xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§17x
Xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxx vízem xx
x) xxxxxxxx vízum - vízum typu X,
x) xxxxxxxxx vízum - xxxxx typu X,
x) xxxxx k xxxxxx xx 90 xxx - vízum xxxx X,
x) xxxxx xxxx X, B xxxx X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx držitele xxxxxxxxx x xxxxxx i xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx").
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§17x
Xxxxxxxxxx víza
Dlouhodobým xxxxx xx
x) xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx - xxxxx xxxx D,
b) xxxxx xxxx X xxxx X+X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx držitele x xxxxxx x na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx vízum xxxxxxxxx xxxxx").
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§18
Xxxxxxx může xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx,
x) stanoví-li xxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx6a) x xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxxx xxxxx [§181 xxxx. x)] xxxxxxxxx xxxxx,
x) stanoví-li xxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských společenství6a) xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxx svým nařízením [§181 písm. x)],
x) xx-xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a)
x) je-li
1. xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx v xxxxxxxxx cele7) nebo x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") (§130); xxxxx cizinec současně xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx cestovního xxxxxxx,
3. xxxxxx 15 xxx xx dobu xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx cestovním xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx vycestoval x území; xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx pobývat na xxxxx i bez xxxxxxxxxx dokladu,
4. držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 měsíce,
5. žákem, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx má bydliště x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx výlet x xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx uveden xx seznamu xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx formuláři7b), v xxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxx, účel x xxxxx jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxx občanem Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxxxxx nebo trvalého xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx nepřekročí 3 xxxxxx, xxxx
7. xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx s přiznaným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx7c) (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie") x xxxx pobytu xx xxxxx nepřekročí 3 xxxxxx, xxxx
x) xx-xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x pobytu xx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá x xxxxxxx Evropské xxxx x doba xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§19
Xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx, k xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, a zánik xxxxxx pobytu
(1) Pobyt xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx nevyžaduje, xxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem,
c) xxxxxx na území xxx platného cestovního xxxxxxx, pokud x xxxx xxxx oprávněn xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 písm. x), f), g), x), x) xxxx x),
x) na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§15 x 180),
x) na žádost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx
x) xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxx, který xxx vydal, xxxxxxxxx xx neplatný xxxx xxxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx posuzování přiměřenosti xxxxxxx přihlíží xxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Pobyt xxxxxxx xx xxxxx, k xxxxx xx vízum xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlády xxxxxxx xxxxx §181.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx zániku xxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem, není-li xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx cizince x xxxxx podle xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx").
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§20
§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Xx.

§21

§21 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxxx xxxxx
§22
(1) Průjezdní xxxxx uděluje, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, diplomatická xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx") xx žádost xxxxxxx, xxxxx xxxxx projíždět xxxxxx.
(2) Průjezdní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx cestě z xxxxx xxxxxxx státu xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxx xx xxxxx xx xxxx 5 xxx,
x) xxxxxxxxxx opravňuje xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx 5 xxx,
x) xxx omezení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k opakovanému xxxxxx xx xxxxx xx dobu 5 xxx.
(5) Žádost o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx podat xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx7d). X xxxxx xxxxxxx xxxxx uděluje x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx policie.
(6) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b). X xxxxx xxxxxxx vízum uděluje x do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§23
Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
(1) K xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx cílem jeho xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx neplatí, xx-xx cizinec oprávněn x pobytu x xxxxxxxx státě xxx xxxx,
x) prostředky k xxxxxx na xxxxx (§13) a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx obrazový záznam xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx závažnou xxxxxx; x předložení lékařské xxxxxx xxx požádat xxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx trpí.
(2) Xxx podání žádosti xxxxx §22 xxxx. 5 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx žádá x xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx žádosti neuskutečněné xxxxxxxx letadla xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx x xxxxxxx x udělení průjezdního xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, že je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx.
Účinnost od 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxx xxxxx
§24
(1) Xxxxxxxx xxxxx uděluje zastupitelský xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx čekání xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx na xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru po xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxx,
x) obousměrné xxxxxxxxx cizince xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xx uveden x xxxxxxx předpise xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx uděleného xxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§25
Xxxxxxxxxxx k žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx státu, který xx xxxxx xxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) letenku na xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx jeho vycestování x xxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxx k xxxxxx xx 90 dnů
§26
(1) Xxxxx k pobytu xx 90 xxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx úřad na xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx, nejdéle xxxx xx 2 xxxx.
(3) Xxxxx x pobytu xx 90 dnů xxxxx xxxxxxxxx cizince xxxxxxx zastupitelský xxxx xxxx jednorázové, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx opravňuje k xxxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxx. Celková xxxx xxxxxx xx xxxxx nesmí překročit 3 xxxxxx.
(5) Žádost x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství7d). X xxxxx xxxxxxx vízum xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyznačuje xxxxxxx.
(6) Žádost o xxxxxxx xxxx k xxxxxx xx 90 xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b). X xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, xxx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxx, x xxx xxxxx xxxx pobytu.

§26a

§26a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

Xxxxxxxx xx 1.1.2010 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§27
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xx 90 xxx
(1) K xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xx 90 dnů xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx obrazový záznam xxxxxxx,
x) policií ověřené xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13) a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, pokud xxxxxxxx zabezpečení nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx zprávu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; o xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávy lze xxxxxxx pouze v xxxxxxx xxxxxxxxx podezření, xx závažnou xxxxxx xxxx,
x) další doklady xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx.
(2) K žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 90 dnů xx xxxxxx zaměstnání je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx8) xxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x x) x doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx cizinec xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xx 90 xxx xx xxxxxx výzkumu xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx8a), xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která má xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, x xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) x x).
(4) Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx do 90 xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180x odst. 1, x současně předložit xxxxxx o zaplacení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180x xxxx. 2. Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx víza xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx pobytu xx území bude xxx uzavřeno xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx je povinen x žádosti x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doklad, doklad xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§28
Xxx podání žádosti xxxxx §26 xxxx. 5 je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území a xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx x udělení xxxx xx xxxxxxxxx přechodu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx případy xxxxxxx x §180i xxxx. 2. Xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx prokázat zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxx (§12) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2010 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§29
Xxxxxxxxxxx platnosti x xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx víza x pobytu xx 90 xxx a xxxx pobytu xx xxxx vízum, xxxxxxxx xxxxxxx žádost xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxxx xxxx x dobu xxxxxx xx toto xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nepřekročil 3 xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx prodloužit, pokud xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxx důvod xxx zahájení řízení x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx víza (§61).
(3) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 90 xxx a xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 nebo 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx v §180x xxxx. 1, a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8b) nebo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1, x výjimkou xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxx žádost xxxx x době xxxxxxxxx xxxxxx víza x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §25, x výjimkou xxxxxxxxxx. Doba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx víza se xxxxxxx tak, aby xxxx pobytu cizince x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx xxxxxxxxxxxx 3 xxxxxx. Xxxx platnosti xxxx xxxxx prodloužit, xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zřetele.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx vízum xxxx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vízum, jsou-li xxxxxxx xxxx podmínky:
a) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx v xxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států je xxxxxx xxxxxxxx státem, xx xxxxxxx xx xxxx vízum xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx, do xxxxx xx být xxxxx vyznačeno, xxxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx států, x
x) xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx víza (§23, 25 a §27 xxxx. 1 x 2); jde-li x xxxxxxx xxxx xxxxx §26, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx8c), z xxxxx xxx uhradit xxxxxxx x xxxxxxx podle §180x xxxx. 1 xx dobu pobytu xx xxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx x xx-xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx každému xxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotní pojištění.
(2) Xxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 3 měsíce x průběhu 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxx na xxxxx těchto států.
(3) Xxxxxx-xx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 splněny, xxxx Česká republika x souladu x xxxxxxxxxxxxx úmluvami x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx8d), xxxxxx xxxxxx platnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxx vízum xxxxxx, oznámí xxxx xxxxxxxxxx ostatním xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem x xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx schengenské xxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xx xxxx x něm xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx územní xxxxxxxxx xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx víza vydaného xxxxx smluvním státem
a) xxxxxxxxxx platnost x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jiným smluvním xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §29,
x) omezit xxxx xxxxxxxx xx xxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx (§13), xxxx
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx jeho udělení.
(3) Xxxxxxx nebo Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx změny nebo xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.
Účinnost od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§30
(1) Xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx hodlá pobývat xx území xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 měsíce.
(2) Xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxx uděluje xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx vědeckého výzkumu, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx vydaného xxxxx §42 xxxx. 3 xxxxx §42g xxxx xx účelem podání xxxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx (§49).
(3) Vízum xxxxx xxxxxxxx 1 xx uděluje s xxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxx, vízum xxxxx xxxxxxxx 2 x dobou xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxxxxx nebo vědeckého xxxxxxx, povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxx §42 xxxx. 3 xxxxx §42x xxxx povolení k xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx po xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za účelem xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí opravňuje x xxxxxx po xxxx 30 xxxxxxxxxx xxx. V xxxxxxx, xx převzetí povolení xxxxx věty xxxxx xxxx podání xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx nezávislé, xxxxxxxx se doba xxxxxx po vstupu xxxxxxx xx xxxxx xx prodlouženou xx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx pominou. Xxxxxxx xx povinen xx zániku xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx policii, xxx-xx x xxxxx udělené xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42 odst. 3 xxxxx §42g xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(5) Policie xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xxxxxxxxxx vízum xxxxxxxxx xxxxx typu X+X, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §29x odst. 1 x 3.
(6) Xxxxxx x udělení víza x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx8a), xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2010 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§31
Xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx účel xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx (§13),
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx,
x) fotografie; xx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx zaměstnání xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) a x). Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxx k zaměstnání x x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx požádal. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x číslo jednací xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8e) podmínkou xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx x xxxxxxx víza x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx výzkumu na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx8a), xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxxxxx uzavřenou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x),
x) písemné vyjádření xxxxxxxx organizace (§42x xxxx. 1) o xxxxx jeho xxxxxx xx území x
x) xx požádání doklady xxxxxxx x xxxxxxxx 5.
Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx území, jde-li x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8f), xx považuje za xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x žádosti xxxxx xxxxx jednací xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x udělení koncese x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx živnost xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx.
(5) K xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxx
x) doklad xxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx tento stát xxxxxx xxxxxx nevydává; xxxxxx xxxxx vyžadovat xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx,
x) lékařskou xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx požádat xxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx závažnou xxxxxx trpí.
(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x cestovním zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j xxxx. 1. Xxxxxxxx xx povinen předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxx x §180x odst. 2.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Sb.

Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§33
Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx udělí xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území cizinci,
a) xxxxxxx ve vycestování x území xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §179 odst. 5,
x) který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67, 68 x §69 xxxx. 2, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnuto x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxx
x) který xxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zrušena xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx podal xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx žaloby.
(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx na xxxxx policii.
(3) Policie xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx není xxxxx (§120x).
(4) Xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx policie xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 1 roku; xxx-xx x udělení xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) nebo x) xxxx podle xxxxxxxx 3, dobu xxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx.
(6) Xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx k pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx na xxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že překážka xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx; xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nezávislá, xxx xxxxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2010 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§34
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx
X žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx existenci xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x); xxxxxx-xx předložit xxxxxx doklad x xxxxxx na jeho xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx doklad nahradit xxxxxxx prohlášením,
c) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx. 1 písm. x),
x) xxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá podmínkám xxxxxxxx v §180j xxxx. 1, a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvedeného xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění, jde-li x xxxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x),
x) doklad x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. d).
Xxxxxxxx xx 1.1.2010 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§35
Xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx
(1) Xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx stejný xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxx xxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx xx vízum x pobytu xxx 90 xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5 písm. x). X xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx na území xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x prodloužení povolení x zaměstnání, xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) x d) x xx požádání xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5 písm. b). Xxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180x xxxx. 1. Xxxxxxxx xx povinen předložit xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx, uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Povinnost xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx neplatí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištěn xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu8b) xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx jiným způsobem. Xxxxxxx je xxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxx předložit v xxxxxxx xxxxx podoby x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§37).
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§36
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx a doby xxxxxx na xxxxx xx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) X žádosti x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. a), x), x) x x) x v xxxxxxx xxxxx podoby xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle §33 xxxx. 3, xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu na xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §34 xxxx. a), xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvání xxxxxx znemožňujících vycestování x v případě xxxxx podoby na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Dobu xxxxxxxxx víza a xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx, pokud policie xxxxxx důvod xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§38).
Xxxxxxxx od 1.1.2010 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§37
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu,
b) xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) o xxxxxxx platnosti xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů, jestliže
a) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx padělané xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxx pobytové kontrole [§167 xxxx. x)] xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. a) xxxx x) a
1. cizinec xx lhůtě stanovené xxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzení x xxx, že xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
2. ačkoli xx xxxxx pro vydání xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx cizince xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x cizinec xxxxxxxxxx potvrzení xxxxx xxxxxxx x) bodu 1 nebo x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2,
e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2,
x) jiný stát Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx svého území9a) x xxxxxx odsouzení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx nejméně 1 xxx anebo pro xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx závažnou trestnou xxxxxxx xxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx z důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx vstup a xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, anebo
g) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx uvedeným x §180x odst. 1, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného, uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8c), x to xxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx,
xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx cizince.
(3) Xxxxxxx x rozhodnutí, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§38
Xxxxxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na území xxxxxxxxx x důvodu xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx zániku xxxxxxxx vycestování a x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 nejpozději xx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. d) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx-xx xx x zrušení xxxxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxxx §33 odst. 3, policie xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x zrušení platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx z území x udělí cizinci xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vycestovat.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§39
Xxxxxxxxxx vízum xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx X+X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx od xxxx xxxx platnosti.
(2) Xxxxxxxxxx vízum smluvních xxxxx xxxx D xxxxxxxxx cizince x xxxxxx xx území Xxxxx republiky obdobně xxxx průjezdní xxxxx (§22), x xx x xxxxxxx 3 xxxxxx od xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2010 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§40
(1) Diplomatickým xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx vízum, xxxxx k xxxxxx xx 90 dnů xxxx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx udělené xxxxxxx xx xxxxxxx oficiální xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx diplomatického xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx vízem se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx vízum, xxxxx x xxxxxx do 90 xxx xxxx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x označené jako "Xxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx cizince, který xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x imunit.
(3) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx pojištění po xxxx pobytu na xxxxx, které v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxxxx xx 90 dnů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180x xxxx. 1 x x xxxxxxx pobytu nad 90 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180x xxxx. 1. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zaplacení pojistného xxxxxxxxx na dokladu x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 2.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

§41

Xxxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

Účinnost xx 1.1.2010 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§42
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněn xxxxx cizinec, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx x xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx pobýval xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) xxxx §33 xxxx. 3 x následně xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xxxxxxxx podle §43, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xxx.
(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nezletilé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx manžela xxxx xxxxxx dítě xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxx xxx za xxxxx xxxxxx xx xxxxx pobývá (dále xxx "xxxxxxx příslušník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). K xxxxxxx xx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x), c) xx x) x prokázat, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka; xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 5. Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxx příslušník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180x xxxx. 2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rodinný příslušník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx dobu xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j xxxx. 1. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180x xxxx. 2.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podat xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx jako xxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx republice xxxxx xxxx jeho rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 4 se xxxxxx policii x xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx odstavce 3 xx podává na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx tiskopisu. Xxxxx xxxxxx x povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu.
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného soužití xxxxxx xx xxxxx9c) (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxx podat cizinec, xxxxx je
a) xxxxxxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxx,
x) nezletilým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) nezletilým xxxxxxxx, který xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxx xxxxx xxx cizincem x povoleným pobytem xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxx manželem xxxx xxxxxxxxx xx cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx péče x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2); xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx cizinec xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx příbuzný xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx žádost xxxxxxxx podat poručník xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx na věk xxxxxxxx, xxxxx xx x sebe xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx postarat, xxx-xx x sloučení xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx s povoleným xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podle §42g, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxx cizinec, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx postarat.
(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxx xx xxxxx povolen pobyt xxxx udělen azyl, xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny.
(4) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx xxxx na xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx účelem může xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) cizinec, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx společné xxxxxxx rodiny, je xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x pobývá xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxxxxx; jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx, současně xxxx každý x xxxx xxxxxxxxx xxxx 20 let,
b) xxxxxxx, xx xxxxxx má xxx umožněno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pobývá xx xxxxx xx xxxx nejméně 6 xxxxxx x je xxxxxxxxx povolení vydaného xxxxx §42x odst. 3 xxxx. a), xxxx xx dobu xxxxxxx 1 xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42x odst. 3 xxxx. x),
x) manželu, xx xxxxxx xx xxx umožněno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xx území,
d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterým xx být umožněno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. d) xxxx f).
(7) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx vydat xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx území x jinou manželkou xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2010 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§42x
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx
(1) K xxxxxxx o vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx
x) náležitosti uvedené x §31 odst. 1 xxxx. x), x) a e),
b) xxxxxx potvrzující xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nositelem xxxxxxxxx xx sloučení rodiny, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx předložení xxxxxxx možné,
c) souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxx x pobytem xxxxxx xx xxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx rodičem, xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx tento doklad xxxxxx z xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) doklad xxxxxxxxxxx, xx měsíční xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) členů xxxxxx a
2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely příspěvku xx bydlení zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx.
(2) Byla-li xxxxxx o vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), podána xx lhůtě xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).
(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 5.
(4) Před xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem převzetí xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití rodiny xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180x xxxx. 1. Současně xx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180x xxxx. 2.
Účinnost od 1.7.2008 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Žádost x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.
(2) Xxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx zastupitelském xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx vstupu xx xxxxx.
(3) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx,
x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180i xxxx. 2,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx úhrnný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx součet xxxxxx životních xxxxx9d) xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) nebo xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx skutečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vynakládaných xx xxxxxxx své a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob; xxxxxxxx posuzovanými osobami xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. a) až x) xxxxxx o xxxxxxxx x existenčním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. x), x
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(4) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx k zaměstnání xxxx x žádosti xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x x kterého xxxxx práce x xxxxxx xxxxxxxx požádal, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. a), x) x e). Na xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx dále předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(5) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu je xxxxxxxx podat x xxxxxxx příslušník xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, pokud xx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx bylo xx xxxxx tohoto xxxxx právní postavení xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx příslušník xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x x xxxxxxx předložit xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180x xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [xxxxxxxx 3 písm. c)] xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) žadatele a x xxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxx prokáže xxxx částku skutečných xxxxxxxxxxxx nákladů vynakládaných xx bydlení své x společně posuzovaných xxxx; x dále xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. a), d) x x). Na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 odst. 5.
Xxxxxxxx xx 1.1.2010 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx území9f) je xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxx xx xxxxx xxxxx pobývat přechodně xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx x jde-li x xxxxxxx podle §64, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uskutečňováno x xxxxx xxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx úplatu.
(2) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x), b), x) x x),
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x jeho xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx území (§13), xxx-xx x xxxxxxx xx vysoké škole xxxx xxxxxxxxxx odbornou xxxxx; x ostatních xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx požádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180x xxxx. 1. Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180x xxxx. 2.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx9f) xxxx ministerstvo na xxxxxx cizinci, který xx
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx9g), xxxx
x) xxxxxx, xxx kterou xxxx organizováno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice9i), xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx9i), xxxxx svědectví xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo napomáháním x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území
za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x podezření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a nespolupracuje x podezřelým ze xxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx.
(2) Cizinec podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx orgánem xxxxxx v trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x právu xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xx ode xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 1 měsíce xxx xxxxxxxxxx, zda bude xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx; xxxxxxxx této xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx cizinec x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx poskytnuté xxxxx xxxxx cizince xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx jeho xxxxx xx xxxxx a xxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx řízení x xxxx předání podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx České xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx opatřenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx2).
(4) X xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany xx území xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxxx-xx doba xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx a xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na žádost xxxxxxx, xxxxx xx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx nezaopatřeným xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx rozhodnutím příslušného xxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1, xxxxx xx v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x důvodem xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti uvedené x písmenu x), x) xxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx jeho xxxxxxxxx, x to x xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxx žadatel x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo právnická xxxxx. Ministerstvo xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2010 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého výzkumu8a) xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x výzkumnou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx výzkumná instituce, xxxxxx škola9k) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválených xxx přijímání výzkumných xxxxxxxxxx xx třetích xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výzkumné xxxxxxxxx xxxx xxxx výzkumné xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j).
(2) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podat xx xxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovník xxxxxxx předložit
a) xxxxxx x hostování9j),
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. x) x x),
x) xxxxxxx závazek xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxx x pobytem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vznikly do 6 měsíců ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x hostování9j) x xxxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx, x
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 5.
(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xx výzkumný xxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180x xxxx. 1, a xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do xxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8c). Současně xx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180x xxxx. 2.
(5) Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx případech
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. e), xx-xx účelem xxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx pozic xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx volných pracovních xxxx obsaditelných xxxxxxxx xxxxxx karty9l), xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx
x) xx xxxxxxx kartu a xxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §46e xxxx. 3,
x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 xxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx; xx xxxx doby xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x xx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxx-xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xx vydávána
a) pro xxxxxxxxxxxxx pracovníky x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním x xxxxxxx xxxxxxxx9x) - xxx "X",
x) xxx xxxxxxxxxx xx pracovních xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx vyučen - xxx "X",
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx "C".
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx je xxxxxx xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx, xx základě stanoviska xxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadů, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a tělovýchovy, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx stanovisko a xxxxxx x xxxxxxxx, xxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádostí xxxxxxx o vydání xxxxxx karty; xxxxxxx xxxxx stanoviska xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxx x stanovisko xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx, nepřihlédne-li x xxxxxxxxxxxxxxxx stanovisku zastupitelského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x vydání xxxxxx xxxxx, tuto xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxx xx věci x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx jeho právnímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(8) Ministerstvo x xxxxxx xxxxx x rubrice xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "XXXXXX KARTA - X, B xxxx X".
(9) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx x k výkonu xxxxxxxxxx xx xxxx x ní xxxxxxxx.
(10) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §56 x xxxx, xxxxx cizinec xxxx xxxxxx x právním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. x), nebo xxxxx žádost x xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx obsaditelných xxxxxxxx zelené xxxxx, xxxxx je x xxxx xxxxxxxx záznam, xx zelená karta xx xxxxx pozici xxx byla vydána, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x popřípadě odborné xxxxxxxxxxxx požadované xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pozici.
(11) Xxxxxxxxxxxx xx posouzení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zelené xxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vyhověno; v xxxxxxxxx uvede xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxx bude xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx vydané xxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(12) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nástupem do xxxxxxxxxx xxxxxx převzít xx xxxxxxxxxxxx zelenou xxxxx, x xx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.
§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§42x
Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx zelené xxxxx
(1) X žádosti xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. a) a x),
x) xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5 písm. x),
x) doklady k xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxxx žádá xxxxxxx.
(2) X žádosti xxxx xx pobytu xx xxxxx xxxxxxx do 2 měsíců ode xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5 xxxx. x).
(3) Před vyznačením xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem převzetí xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx pobytu xxx xxx vstupu xx xxxxx xx xxxx, xxx se na xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180x odst. 2.
§42h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2008 Xx. x účinností od 1.1.2009

§42i

Modrá karta

(1) Xxxxxx x vydání xxxxx xxxxx32) je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e) může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, nejde-li x

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx občan Xxxxxxxx unie xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42c xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, který xx xxxxx pobývá x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx některých kategorií xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx x obchodem x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) cizince, který xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx, xxxx

x) cizince, který xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území34).

(2) Za xxxxxxx kvalifikaci podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx trvalo xxxxx 3 roky.

(3) Xxxxxx o vydání xxxxx karty xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx území xx xxxxxxxx žádost x vydání xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxx

x) xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) jako držitel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx podá xx xxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx xx území.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx x x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx x výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jedná se x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu35).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxx uvedené xxxxx xxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) jsou zjištěny xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 odst. 1 xxxx. x), g), x), x) nebo x),

x) xx nejedná x zaměstnání na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx v xxxxxxx druh xxxxxxxx xxxxxxx záznam "MODRÁ XXXXX XX".

(8) Skončí-li xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx prvních xxxx xxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx. Xx uplynutí xxxx xxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(10) Ministerstvo po xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx splnil xxxxxxxx xxx vydání modré xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx modré xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx bude xxxxx karta vydána, xxxxx xxxxx karty xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx převzetí.

§42i xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností od 1.1.2011

§42j
Náležitosti x žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxx
(1) K žádosti x xxxxxx modré xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), d) x x),
b) pracovní xxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx sjednanou na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1,5násobku xxxxxxxx hrubé xxxxx xxxx vyhlášené xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx potvrzující xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx žádosti o xxxxxx modré xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx, xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §42b xxxx. 1 xxxx. d).
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, a xx xx dobu xxxxxx xxx xxx vstupu xx xxxxx xx xxxx, než se xx xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx32), x na xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4.
§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§43
Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx uděluje policie xx xxxxxx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §33, xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxx xxx 1 xxx x xxxxxx-xx xxxxxx, xxx které bylo xxxx vízum uděleno.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§44
(1) Policie vydá xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxx o povolení x pobytu podle §78; x průkazu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx účelem studia xx xxxxx (§42x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx (§42x) xx xxxxxx podanou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx cizinci povolen xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, studia nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx §79 xxxx. 2 x §81 xxxxxxxx obdobně.
(4) Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dobou platnosti
a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který vyžaduje xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx 1 xxx,
x) 1 xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pobytu xxxxx xxx 1 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x povolení x xxxxxx (§44 odstavec 1), xxxxx byl xxxxx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však na 1 xxx,
x) 2 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxxx-xx nositeli oprávnění xx sloučení xxxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx době xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx vydán xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxx stanovené xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx hostitelské organizaci, xxx-xx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxx xxxxx §42d,
h) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx xxxx platnosti povolení x dlouhodobému pobytu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) 2 roky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx vydává s xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx na dobu 6 měsíců.
(6) Zelená xxxxx se xxxxxx x platností xx xxxx výkonu zaměstnání, xxxxxxx xxxx
x) na 3 xxxx, xxx-xx x xxx "X",
x) xx 2 roky, xxx-xx x xxx "X",
x) na 2 xxxx, xxx-xx o xxx "C".
Účinnost xx 1.1.2010 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§44x
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to
a) xx xxxx xxxxxxxxxx x §44 odst. 5,
x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §44 odst. 4 xxxx. x), x), x) xx x),
x) xx xxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke sloučení xxxxxx, jde-li o xxxx platnosti povolení x dlouhodobému pobytu xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x),
x) xx xxxx 5 xxx, xxx-xx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x),
x) xx dobu výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 3 xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx podle §44 xxxx. 6 písm. x) xxxx x).
(2) Xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx studia xx xxxxx (§42x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vždy xxxx xxxxxxx o 2 xxxx, pokud xxxx vydáno za xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx škole xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx. Pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx jej prodloužit xxxxx xxxxxx na xxxx odpovídající době xxxxxxxxx xx smlouvě x xxxxxxx praxi x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neprodlužuje.
(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx §35 xxxx. 2 x 3, §36, §46 xxxx. 3 a 7 a §47 xxxxxxxx obdobně.
(4) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx podle §42x xxxx. 1 písm. x), c) a x) a xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180x odst. 1. Xx požádání xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zdravotně xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8c). Xxxxxxxx byl xxxxxxxx oprávnění ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doklad. Platnost xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného za xxxxxx společného soužití xxxxxx nelze prodloužit, xxxxx policie xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx povolení (§46x).
(5) X xxxxxxx x prodloužení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx podle §42c xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxxxxx obdobného xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx zprávy, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 odst. 7 xxxx 8. K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx zaměstnání xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx nevyžaduje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx9l), xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu, xxxxxx x pracovní činnosti xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. x), d) x e).
(6) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §42x je cizinec xxxxxxx
x) xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), d) x x),
x) předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180x xxxx. 1, a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To neplatí, xxxxx xx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8c),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13), xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hostitelská xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx souhlas xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx.
(7) Žádost o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území se xxxxxx ministerstvu. K xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §42e xxxx. 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(8) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovník xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x náležitosti xxxxxxx x §42f odst. 3 písm. a) x c) a xx požádání xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx policie xxxxxx důvod xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46x). Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx x) x prokázat, xx xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxxx pracovníka.
(9) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx ministerstvu. X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, na xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx změny xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, že netrpí xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pouze x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že závažnou xxxxxx trpí.
(10) Xxxxxxxx xxxxxx karty typu "X" xx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§45
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx jiným xxxxxx, xxx xxxxx xx byl xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx nelze xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 nebo 3 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42 xxxx. 2.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx dlouhodobým xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxxx po 3 xxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za jiným xxxxxx.
(3) Xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx zelená xxxxx, je xxxxxxxx xx 1 roce xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 2 xxx; podmínka xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny pozbyl xxxxxx občanství České xxxxxxxxx, xxxx
x) k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny xxxxx x důsledku xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x povolání.
(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytem xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx oprávněn xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx x případě xxxxxxx x nositelem xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 2 xxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nositelem xxxxxxxxx ke sloučení xxxxxx pozbyl xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) doklad potvrzující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5,
x) doklad x xxxxxxxxx ubytování xx xxxxx,
x) doklad podle §42x xxxx. 1 xxxx. d) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx; to xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5), nebo xxxxxxx-xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx péče jiným xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xxxxxx uplynutím 1 xxxx xxx xxx, xxx tento xxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytem xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx 1 roce xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx účelem. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx účelem xxxxxxxx, xxxx-xx zjištěny xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území podle §46x odst. 1 xxxx. x) až x).
Xxxxxxxx xx 1.1.2010 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§46
(1) Xxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 1, §33, 34, 37, 38, §55 xxxx. 1, §56, §58 odst. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx na xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů. K xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xx cizinec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180x odst. 1. Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx zdravotním pojištění. Xx neplatí, xxxxx xx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8c).
(2) Pro xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 písm. x) xxxxx obdobně §56 xxxxxxxxxx xx xx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx.
(3) Pro povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx platí xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x), h) x x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1.
(4) Pro xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rezidentem, xxxxx xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 odst. 1 písm. x), x), x), §56 xxxx. 2 písm. x) a §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx na xxxxx x pobytu nad 90 dnů.
(5) Xxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxx xx území (§42x) xxxxx obdobně §37, §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x), x) x x), §56 xxxx. 2 xxxx. a) a §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx.
(6) X xxxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxxxx x povolení x zaměstnání nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x náležitosti podle §31 odst. 1 xxxx. x), d) x e).
(7) K xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx předložit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu Xxxxx republiky x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx nemá xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx povoleno xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9n) xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx subjektem nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrzující xxxx skutečnost.
(8) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8f) je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx listinu anebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 a §31 xxxx. 1 písm. x) x x) xx x).
(9) Platnost xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx cizinci x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8e), xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx okamžitým zrušením xxxxx §56 zákoníku xxxxx, x xxxxxxx xx dni skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x) xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx, pokud tato xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru, xxxx
x) xx dobu xxxxxx než 1 xxx, pokud xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx 3 let; xx xxxx nepřetržitého xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx x xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx,
xxxxxxx xxxxx, nebylo-li cizinci xx xxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2010 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§46x
Xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny
(1) Na xxxxxx xxxxxxx policie xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Policie xxxx xxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) cizinec xxx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) jiný xxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx závažnou trestnou xxxxxxx nebo takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx z důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá podmínkám xxxxxxxx v §180x xxxx. 1, doklad x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8c), x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx policií,
d) bylo xxxxxxxx, že by xxxxxxx mohl xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 1 písm. x) nebo x),
x) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxx xxxxxxxx nebo pozměněné,
g) xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx by xxxx xxx dalším xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxxx onemocnění xxxxx xxxx xxxxxxx cizince xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vydáno,
j) xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx toto xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx manželství xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo určeno xxxxxxxxx,
x) požádal xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o zrušení xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx požádal x zrušení xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zrušena,
za xxxxxxxx, xx důsledky tohoto xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené xxxxxx pro zrušení xxxxxxxxx. Při posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx cizince.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanoví xxxxx x vycestování x xxxxx a xxxxxxx xxxxx výjezdní xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xx stanovené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2010 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§46x
Xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx7c) policie xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx
x) byl držitel xxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxx závažného xxxxxxx,
x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx povolení xxxx xxx dalším pobytu xx území xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky,
c) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx uplatňující xxxxxxxx xxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxx9a) z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx nejméně 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx připravuje na xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státu uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx,
x) držitel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, pro který xxxx xxxx povolení xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 9,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxxxxxx péče x neprokáže xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) držitel xxxxxx xxxxxxxx nemá xx území zajištěno xxxxxxxxx,
x) úhrnný xxxxxxx xxxxxx držitele xxxxxx xxxxxxxx x společně x xxx posuzovaných xxxx [§42c odst. 3 písm. c)] xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx9o), xxxx
x) xxxx, xxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Evropské unie, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx území
za xxxxxxxx, xx důsledky tohoto xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx držitele tohoto xxxxxxxx.
(3) Xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx policie xxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území vydaného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, že platnost xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx rezidenta jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx stanovené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xx území
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx území9f), xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx povolení xxxxx §42x xxxx. 1,
x) xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx o zrušení xxxxxx xxxxxxxx požádá.
(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.
(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx platnost xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx území vydaného xxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 5; o xxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx příkaz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx ochrany xx xxxxx podle odstavce 5. Cizinec je xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem vědeckého xxxxxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Policie xxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx pracovník xxx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx,
x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování xxxxxxx x vyhoštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxx9a) z xxxxxx xxxx odsouzení k xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx anebo xxx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, x dále x xxxxxx porušení právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx území,
c) xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx pracovník xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx anebo ohrozit xxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx organizace, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j), xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválených xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetích xxxx vedeného podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9j); xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o hostování9j) x jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) výzkumný xxxxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42f xxxx. 3,
x) xxxxxx, xx náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo
g) xxxxxxxx xxxxxxxxx neplní xxxx, xxx který xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx.
(3) Policie x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx pracovník xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.
§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 21.12.2007
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§46x
Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx platnost xxxxxx karty, xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx trestného xxxx x nedbalosti x xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx delší 6 měsíců,
b) je xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnosti xxxxx,
x) cizinec neplní xxxx, pro xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx vydána, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3,
x) xxxxxxx x xxxxxxx x vydání zelené xxxxx uvedl xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx předložil xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §93x xxxx. 1 xxxx 2,
x) cizinec xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx vyžadované podle §42x odst. 2,
x) xxxxxxx xx mohl xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tím, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§167 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxxxx skutečnost xxxxx §9 odst. 1 písm. x) xxxx b) x
1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx x xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
2. xxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) cestovní xxxxxx cizince xxx xxxxxxx státu, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx neplatný xxxx xxxxxxxx x cizinec xxxxxxxxxxx potvrzení podle xxxxxxx h) xxxx 1 xxxx 2,
j) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx odsouzení xxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx x délce xxxxxxx 1 rok xxxxx xxx důvodné xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx xxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společný xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx, x dále x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx karty xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx dále zruší xxxxxxxx zelené karty, xxxxxxxx
x) cizinec nesplnil xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3, nebo
b) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zelené xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pracovní xxxxx skončil xxxxxxxx x některého z xxxxxx uvedených v §52 písm. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x týchž důvodů xxxxx okamžitým xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx, ministerstvo xxxxx, xxxxx cizinci xxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nová xxxxxx xxxxx.
(4) Ministerstvo x xxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx lhůtu k xxxxxxxxxxx z xxxxx x udělí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vycestovat.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §42x.
§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2009
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§47
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nejdříve 120 x nejpozději 14 dnů před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 120 xxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxxx xxxx žádost xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx zániku xxxxxx xxxxxx; xxxxx xx do xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 dnů xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx lhůtě podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx vízum xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(3) Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §42 xxxx. 4 je xxxxxxx xxxxxxx podat x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. x) nebo x) a ve xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§48
Xxx xxxxx úhrady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, se xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno oprávnění x pobytu xx xxxxxx poskytnutí dočasné xxxxxxx na území xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx3a) (dále xxx "xxxxxxx požívající dočasné xxxxxxx"), xxxxxxxx cizinec,
a) xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) a x), §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx (§43),
x) xxxxx xx uveden x §42x xxxx. 1 za podmínek x xx lhůtě xxxxx §42e odst. 2,
x) xxxxx podal xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území,
d) kterému xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§48a

(1) Xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx podanou xx xxxxx podle §42e xxxx. 2, xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xx xxxxx, a xxxxxxx, kterému xxxx xxxx povolení xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxx

x) 1,6xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem9d), xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 písm. x)],

x) 1,5násobku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s xxx posuzovaných xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 2 xx 3 xxxxx,

x) 1,4násobku částky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx posuzovaných xxxx, xxxx-xx společně xxxxxxxxxx 4 osoby,

d) 1,3násobku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a společně x ním xxxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 x xxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx poměry xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytnout ode xxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42e odst. 2. Xxxxxxxx příspěvek xx xx xxxxxx cizince xxxxxxxxx za xxxx 1 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxx xxxxxxxx řízení x jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x opakovaně.

(3) Xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx poměry, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx poměry své xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx všemi dostupnými xxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxx xxxxxxxxxx, pokud

a) odpovědnost xx xxxxxx pobytových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§15 x 180),

x) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedl nepravdivé xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rodiny, xxxx

x) žadatel x xxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxx změnu těchto xxxxxxxxxxx.

§48b

(1) Xx-xx cizinci, xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx xx rozhodnutí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§42e xxxx. 2), xxxxxxx, který podal xxxxxx x povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx, kterému bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx právnickou nebo xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1.

(3) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx povolení xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx.

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

Xxxxx 4

§49

Xxxxxxxxx xxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxx nejdéle xx xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx člen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu cizího xxxxx nebo mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, x xxxxxxxx xxxx pobývajících xx xxxxx xxxxx §18 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxx xxxxxxx během xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx podání xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice anebo xxxxxx rodinný xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xx území xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
Xxx 5
Xxxxxxxxx xxxxx xx území na xxxxxxxx xxxxxx
§50
Xxxxxxxx příkaz
(1) Xxxxxxxx příkaz xx xxxxxx, xxxxx uděluje xxxxxxx z moci xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx víza, po xxxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x němuž xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Výjezdní xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxxx xxxx platnosti xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx (§41), xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (§49 xxxx. 5) xxxxx xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, k němuž xx vízum xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), 3a).
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a x vycestování x xxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 60 dnů, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx výjezdním xxxxxxx xxxxxxxxx policie, Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1b) nebo jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na 1 xxxxx. Podmínka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx trpí xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx obsahuje údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx cestovního dokladu x xxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x území.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx má xxxx xxxxxx, který xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§50a
Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx území
(1) Pobývá-li xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opustit xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný pořádek.
(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx policie xxxx xxxx
x) cizinci xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xx účelem xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx,

2. nevycestoval xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx lhůtě xx 30 dnů, nebyl-li xxxxxxx výjezdní xxxxxx xxxxxx, nebo

3. mu xxxxxxxx doba xxxxxxxxx x pobytu na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany (§124b), xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vstoupil xxxx pobýval xx xxxxx a xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx37) (§129).
(4) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx 7 xx 60 xxx. Xxxxx xx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xxxx xxxx x opuštění xxxxx xxxxx xxxxx v xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx tato xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx zajištění. Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx cizinec xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
Xxx 6
Společná ustanovení x xxxxx
§51
(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.
(2) Xx xxxxxxx víza xxxx právní xxxxx.
(3) Xxxxx xx platné xx dobu x xxx vyznačenou.
(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx občanu Xxxxxxxx unie.1b)
(5) Vízum xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§52
(1) X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v určení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) zkrácena xxxx xxxxxxxxx víza,
c) xxxxxxxxxx, aby žádost x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx státě, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pobyt.
(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx přiměřenost xxxx důvodem xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§53
(1) Žádost o xxxxxxx víza xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud tento xxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxx o udělení xxxx xx xxxxxx xx úředním xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx žádost x udělení víza x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx cizinec požadované xxxxxxxxxxx. O odmítnutí xxxxxx záznam x xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Zastupitelský xxxx xx oprávněn x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx prstů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§54
X xxxxxxx x xxxxxxx víza xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx jméno x xxxxxxxx, ostatní jména, xxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx, státní občanství xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx stav, xxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, druh, xxxxx x údaj x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx jiného státu, x údaj x xxx, xxx xx xxxxxxxx xx na xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx údaje o xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladu, povolání, xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx), cíl xxxxx, xxxxxxxxxx druh xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx den příjezdu x xxxxxxx, místo xxxxxx na území, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx povolení pro xxxxx na xxxxx xxxxxxxx státu xxxxxx xxxx platnosti x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředek, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx pobytu xx xxxxx, nebo xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx název, xxxxx x xxxxx x příjmení xxxxxxxxx xxxxx, upřesňující xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx území, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, údaje x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxx x rozsahu jméno x příjmení, ostatní xxxxx, xxx, xxxxx, xxx x místo xxxxxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§55
Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud odpovídá xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx otisků xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost od 1.7.2008 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§56
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx, x xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x důvodu podle §33 xxxx. 3, xxxxxxx xxxx zastupitelský xxxx xxxxxxx neudělí, xxxxxxxx
x) se cizinec xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zastupitelského xxxxx xxxxxxxxx x pohovoru xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxx jestliže xx x přes xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx ověřit,
b) xxxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx evidován x xxxxxxxx nežádoucích osob,
d) xx xxxxxxxx o xxx, xx by xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx-xx padělané xxxx xxxxxxxxx náležitosti,
f) xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání a x xxxxxxx úřadu xxxxx x takové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx toto xxxxxxxx nevydá,
g) cizinec x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8f) uvede xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxx a u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx požádal, x živnostenský úřad xxxxxxxxx o tom, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínky provozování xxxxxxxx, nevydá,
h) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 odst. 1 xxxx. xxxx. x), b), g), x), x) xxxx x),
x) jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující tomu, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx neopustí území xxxx že xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx účelu, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxx,
x) před xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx-xx o případy xxxxxxx x §180x xxxx. 2,
x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx závažná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx pořízení xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
m) cizinec xxxxxxxxx pokutu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx vedeným podle xxxxxx zákona.
(2) Vízum, x výjimkou xxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx podle §33 xxxx. 3, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174),
x) xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx nepřekračuje dobu xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o 90 xxx, xxxx
x) x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přihlíží xxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx víza x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Rodinnému xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx vízum k xxxxxx do 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx neudělí z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 3 xxxx. x) bodu 1, 3 xxxx 4.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Evropské unie, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx obsahovat xxxxx x cizinci, xxxxx xx činí, x to x xxxxxxx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x stát narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx dokladu, x xxxx x tom, x xxx xx xxxxxxxxx rozpor x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxx soulad důvodu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který sám xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jazyce x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, německém, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti; xx neplatí, je-li xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§57
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx povinen požádat xxxx udělením xxxx xxxxxxx x stanovisko. X xxxxxxx nesouhlasu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx zastupitelský xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx neudělení.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx přihlédne. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nepředloží xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx x tohoto xxxxxx xxxxxx uděleno, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x případy xxxxxxx x §108x xxxx. 2.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu nebo xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§58
Xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx xx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx cestovní doklad.
(3) Xx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§59

§59 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

Účinnost xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§60
(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xx vízum xxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxx nejdříve 120 xxx x xxxxxxxxxx 14 xxx x x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 30 xxx x xxxxxxxxxx 3 dny xxxx xxxxxxxxx xxxx povoleného xxxxxx xx xxxxx xxxx doby xxxxxxxxx xxxx.
(3) X případě, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zabrání xxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněn xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 pracovních xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx se xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle předchozí xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx pobytu xx xxxx xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx byla xxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx víza xxxxx prodloužit, pokud xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Důvody pro xxxxxxxxxxxxx doby pobytu xx xxxxx xx xxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx jsou xxxxxxx xxxx důvody xxx xxxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx rozhodnuto x xxxx platnosti xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx za xxxxx xx xxxx xxxxx, x xx xx xx rozhodnutí x xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§61
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx uděleno, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx víza požádá.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx ohrozil xxxxxxx xxxxxxx,
x) cizinec xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx zákonem,
c) cizinec xxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxx xxxxxxx víza,
d) cizinec xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxx (§116),
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států,
f) cestovní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx neplatný xxxx xxxxxxxx, xxxxx
x) cizinec xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx průjezdního xxxx x xxxx k xxxxxx xx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu; xxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx z xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx oprávněna xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx zrušena, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx výjezdního xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu opustit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a vycestovat xxxx do zahraničí.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§62
Xxxxx xxxxxxxxx víza
(1) Xxxxxxxx víza xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx právní xxxx rozsudek ukládající xxxxx xxxxxxxxx10) xxxx xx vykonatelné rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění.
(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxxxx xxxxx §30 odst. 2 xxxxxx převzetím povolení x trvalému xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xx xxxxxx xxxxxx xxxx vědeckého výzkumu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.
(3) Xxxxxxxx víza k xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx uděleného xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu2).
(4) Po xxxxxxxxxxx cizince z xxxxx zanikne xxxxxxxx xxxx podle §22 xxxx. 4 písm. x), §24 xxxx. 3 xxxx. x) x §33 a xxxxxxxxxxxxx víza x xxxxxx xx 90 xxx; platnost xxxx xxxxx §22 xxxx. 4 xxxx. x) x §24 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxx xx druhém xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§63
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zastupitelského úřadu x podání vysvětlení xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§64
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí
a) základní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v základní xxxxx, střední škole, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx, zapsané xx rejstříku xxxx x xxxxxxxxx zařízení10a), x studium x xxxxxxxxxxxxxx studijních programech xx xxxxxx xxxxx9k),
x) xxxxx xx jazykové x xxxxxxx přípravě xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxx xxxxx organizované xxxxxxxx xxxxxxx školou, xxxx xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxx, metodických x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx10b) xxxx xxxxxxx uskutečňování xx upraveno mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci x oblasti xxxxxxxx, xxxxxx studia x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx praktických x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx hostitelské organizaci x xxxx jeho xxxxxx xx tuzemské xxxx zahraniční xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, organizačně zajišťovaná xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Akademií xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnickou osobou xx xxxxxx xx xxxxx xxxx právnickou xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx, která xx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) odborná xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxx od 18 xx 25 let, xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx projektu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxxx xx sídlem xx území nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx mimo xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x rozvoj lidských xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv.
(2) Xxx xxxxx vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§42x) xx vzděláváním xx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx výměnného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci x xxxxxxxx praxí xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§64a

§64a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64x

§64x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§65
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx pobývat na xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx
x) xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx10c), xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §87 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx hlavy xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) x x výjimkou §78 x 86 xx xxxx rodinného příslušníka.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx cizinci

a) xxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx žádá x humanitárních xxxxxx, xxxxxxx

1. xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx,

2. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo dítětem, xxxxx je závislé xx péči xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxx-xx x minulosti xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxx tohoto povolení xxxx z jiných xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx republiky, xxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení xxxx xxxx nezletilé xxxx xxxxxxx nezaopatřené dítě xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx společné xxxxxxx těchto cizinců.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx vydá xxxxxxx, xxxxxxx předchozí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx zrušeno x xxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xxx.

Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§67
(1) Povolení x xxxxxxxx xxxxxx se xx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vydá xx xxxxxx xxxxxxx, který xx území xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx případného řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxx, xx-xx žadatelem xxxxxxx, xxxxx
x) je xxxxxx 18 xxx,
x) xx xxxx xxxxxxx x xxxx sám postarat x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxx
x) xx xxxxxxx x xxxxxx 65 xxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx cizince xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx x),
x) xxxxxxx byl xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx b) xxxxxx xx xxxx, xxxx
x) xxxxx je xxxxx xxxxxx příbuzným xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx cizince xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx uvedený v xxxxxxxx 2 závislý.
(4) Xxxxxx xx xxx xxxxxxx podmínek x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxx, xxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx žádá x jiných xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx.
(5) Xxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději do 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx vydáno cizinci xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxx xxxx-xx xxxx povolení xxxxxx xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 2.
(7) Splnění xxxxxxxx nepřetržitého xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zvláštního zřetele, xxxxxxx xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mladší 15 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na území.
(8) Xxxxxxx podmínky podat xxxxxx nejpozději xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 3, pokud xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§68
(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xx žádost xxxx xxxxxxx po 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx doba xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx doba xxxxxx xx xxxxxxx dokladu xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2),3a), xxxxx se xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx této xxxx xx nezapočítává xxxx, xx kterou xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx, xx xxxxxx cizinec xx xxxxx pobýval xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx pracemi xx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxx xx účelem studia xx započítává xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Do xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx x období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x průběhu této xxxx pobytu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nepřesáhla 6 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a pokud xx svém xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 měsíců, x xxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx měsíců, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx zachována, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx-xx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, přičemž toto xxxxxx xx do xxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 nezapočítává.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, který x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobývá xxxx xxxxx. Xxxxxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx žádost podána xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx od skončení xxxxxxxxx tohoto povolení.
Účinnost od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§69
(1) Xxxxxx o xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxx §66 xx podává xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xxx podat též xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx vydáno,
a) pobývá xx xxxxx x xxxxx přechodného xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx azyl z xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx11),
x) xxxxxx xx území xx základě uděleného xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo
c) xxxxxx xx xxxxx xx základě vydaného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx x lidmi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx xxxxxxx ministerstvu, pokud xxxxxx xx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx xxxxx §67.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. d) xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx, xxxxxx na xxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §68 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx podle §68 xxxx. 4 xx xxxxxxxx xxxxx též xx zastupitelském xxxxx.

§69x

§69x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69x

§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

Účinnost xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§70
(1) Xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx úředním xxxxxxxxx. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x) xxx xxxxx, příjmení x ostatní jména, xxxxxxx dřívější xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxxxx), xxxx pobytu xx území, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxxxx), poslední xxxxxxxx x cizině, xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxxx x místo xxxxxx), xxx vstupu xx xxxxx, xxxxx x platnost xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx a stát xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx manžele xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxx a ostatní xxxxx, xxxxx a xxxxx narození, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, a
e) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx jména, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x povolání xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx,
x) cestovní xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x tom, xx xxxxxxx byl v xxxxxxxxx xxxxxxx občanem Xxxxx republiky1a); xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§71 xxxx. 1); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §67 xxxx xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx po xxxxxxxx xxxx 18 xxx x důvodu xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podklad k xxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx (§174) xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx občanem xxxx x xxxx xx xxxxxx bydliště, jakož x xxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx prohlášení x xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx povinnost xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx pobytu na xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxx xxxxx žádá x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §67; cizinec, xxxxx xxxx o povolení x trvalému xxxxxx xxxxx §68 odst. 1, xxxx, xxx-xx x xxxxxxx podle §87, xxxxx žádá x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x), xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx obdobný xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, je-li x xx xxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (§71 xxxx. 2),
x) souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, s trvalým xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, pokud nejde x společné xxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx zástupcem xxxx poručníkem; xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nemůže x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxxxx českého jazyka xxxxxx školou, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx škol oprávněných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§182x odst. 2), xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dítětem xxxxxxxx2) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx závislé na xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) a x).
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nemocí. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lze požádat xxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(5) Doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx nevyžaduje od xxxxxxx, který
a) xxxxxxxx xxxx 15 xxx,
x) xxxxxxx, xx x xxxxxxx 20 let xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxx 1 školní xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx vyučovacím xxxxxxx,
x) žádá o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx 67 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxx §87 odst. 7 xxxx. x) xxxx 4,
d) xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxx schopnost xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxx 60 xxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§71
(1) Za doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx území xx xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s ním xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 písm. x)] xxxxxx xxxxx xxx součet částek xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx stanovených xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx částky, xxxxxx xxxxxxx věrohodně xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx bydlení xxx x společně xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx-xx x cizince xxxxx §66 může být xxxxx doklad nahrazen xxxxxxxx x příslibu xxxxxxxxxx prostředků k xxxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §70 xxxx. 2 xxxx. x) se rozumí xxxxxx x vlastnictví xxxx nebo xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, objekt xxxxxxxxx xxxx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx číslem a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx určen pro xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, podepíše-li xxxxxxxxx osoba souhlas xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§72
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§73

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) den, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§74
(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xx vstupu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx12a). Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxx vydá x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pobytu na xxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu
§75
(1) Xxxxxxxxxxxx žádost o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §70 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x), x), x) xxxx x),
x) xxxxxxx x žádosti předloží xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) v případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nositel xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx již xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154),
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) se cizinec xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§169 odst. 3), xxxxxxx vypovídat xxxx xx výpovědi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxx jsou zjištěny xxxxxxxxxxx podle §77 xxxx. 1 xxxx. x) nebo e), xxxx
x) x xxxxxx xxxxxx potvrzeny důvody xxxxxxx v žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §67 xxxx §68.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému smluvních xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zachovalosti (§174),
d) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 odst. 2 xxxx. x),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) cizinec xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie,
za xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromého xxxx rodinného života xxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 se xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazku.
(4) X důvodu podle xxxxxxxx 2 písm. x) xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx.
(5) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 4, xxxxxxxxxxxx projedná xxxxxx tohoto xxxxxxxx xx smluvním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx zařadil xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx států, x x řízení přihlédne xx xxxxxxxxxxxx, které xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Vydání povolení x trvalému xxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámí smluvnímu xxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§76

Xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx rozsudku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx cizinci přiznal xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie7c), xxxx

x) xxxxxx cizince xxxx xxxxxx mocí rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§77
(1) Ministerstvo zruší xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, jestliže
a) xxxxxx, xx se xxxxxxx dopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx získat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pokud xxxxxxx xxxxxxx manželství xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx území xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 12 xxxxxx, xxxxx nebyla odůvodněna xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo odborným xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 6 xxx,
x) xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx
x) x xx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dále xxxxx, xxxxxxxx
x) cizinec opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pořádek nebo xxxxx x svobody xxxxxxx anebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx §66 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx x trvalému xxxxxx vydáno,
c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povolení x trvalému xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx x cizince, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx,
x) xxxxxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3,
x) xxx cizinec xxxxxxxxxx odsouzen xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx převyšující 3 xxxx, xxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx smluvní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx území9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx v délce xxxxxxx 1 xxx xxxxx pro důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trestnou činnost xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx a xxxxx xxxxxxx na jejich xxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x hlediska xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Ministerstvo x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxx k vycestování x xxxxx a xxxxx cizinci xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§78
Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
(1) Průkaz x povolení k xxxxxx xx veřejnou xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx jako
a) xxxxxxxxxx doklad, xxxx
x) xx xxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx cestovního dokladu xxxxxxx.
(3) Průkazem x xxxxxxxx x pobytu xxxx držitel xxxxxxxxx xxx xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxx pobytu, rodné xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx; je-li průkaz xxxxx xxxx samostatný xxxxxx, xxxxxxx jím xxxx xxxxxxxxx datum x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2009 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§79
Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x povolení x pobytu a xxxx xxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxxx §78 xxxx. 3.
(2) Xxxxx xxx cizinci vydán xxxxxxxxxx orgánem Xxxxx xxxxxxxxx rodný xxxx xxxxxx list, xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx se jméno, xxxxxxxx x ostatní xxxxx cizince uvedou xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost xx průkazu x xxxxxxxx x pobytu.
(4) Xxxxxx o povolení x xxxxxx xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 let s xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a to x xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 30.4.2011 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§80
Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu
(1) Cizinec xx xxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x povolení k xxxxxx xx xxxxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx této xxxx; x odůvodněných xxxxxxxxx xxxx žádost podat x xxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx ve lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxx žádost xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx důvodů.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §77.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§81
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu
K žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§82
(1) Cizinec, který xxxx x vydání xxxxxxx o povolení x pobytu xxxxxxxx xx xxxxxx ztracený, xxxxxxx, odcizený xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, cestovní xxxxxx, xxxxxxxxx průkaz xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ohlášení xxxxxx xxxx odcizení xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx x v xxxxxxx, že cizinec xxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xx skončení xxxx xxxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 2.
(2) Xxx xxxxxxxxx změn x xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx postupuje obdobně xxxx xxx xxxx xxxxxx; fotografie xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx žadatele.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z důvodu xxxxx §86 odst. 1 xxxx. x), xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, cestovní xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).
Účinnost xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§83
(1) Ministerstvo x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx cizinci právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx7c) (xxxx jen "xxxxxxxx xx území"), jestliže xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx 5 xxx nepřetržitého xxxxxx xx území (§68),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x
x) prokázal xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx §71.
(2) Xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxx cizinci x xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx x to xxxxxxx xxxxxxx požádá x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Cizinec, xxxxxxx právní postavení xxxxxxxxx na xxxxx xxxx zrušeno (§85 xxxx. 1), xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přiznání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx dne pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na území xxxxx §71. Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx cizinci xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dobu nepřetržitě (§68), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx x není-li xxxxxxx nebezpečí, xx xx mohl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 30.4.2013 (xx xxxxxx č. 103/2013 Xx.)
§84
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx - XX"7c).

§85

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiznání právního xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx, nejsou-li xxxxxx xxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx porušení veřejného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx x pobytu xxx dlouhodobě pobývajícího xxxxxxxxx - XX"7c).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Účinnost xx 1.1.2009 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxx 3
Skončení platnosti xxxxxxx x povolení x xxxxxx
§86
(1) Platnost xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx skončí
a) xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizince x právním xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky,
e) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx,
x) xxxxxxxx údaje o xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx zruší platnost xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx uvedené xxxx nečitelné nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xx-xx držitel průkazu xxxxxxxx a xxxx xxxx důvody xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 za xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxx12b). Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx průkazu, xx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. O xxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx průkazu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2009 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§87
(1) Xxxxxxx mladší 18 xxx xxxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu10c) xx xxxxxxxx trvale xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, jíž xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx území.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx oprávněn xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx dokladu.
(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx. X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx požádat x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx dosažení xxxx 15 xxx.
(6) Xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx zaniká, xxxxxxxx
x) xxxxx, xxx xxx xxxxxxx svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxx oprávnění vzdává; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a),
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxx z trvalého xxxxxx xx xxxxx.
(7) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx náhradní xxxxxxx xx xxxxxxxx věku 15 let zaniká, xxxxxxxx
x) xxxxxxx
1. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx,
2. oznámí xxxxxxxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx připojí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1a), xxxx
4. xxxxxxx xxxx 18 let; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxx do xxxxxxxxxx x žádosti xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. a), xxxx-xx xx xxxxxxx xx 60 dnů xx dosažení xxxx 18 xxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx výchova podle xxxxxxxx 1 před xxxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území.
(8) Xxxx, kdy xxxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx §80 xx 82 xx xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(10) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx náhradní výchovy xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx, xxxxxxxx xx jeho pobyt xx xxxxx xx xxxxxxxx věku 15 xxx xx pobyt xxxxx §65 odst. 1 písm. x).
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Policie xxxx xxxxxx Evropské unie1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx
x) xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx13) x
x) neohrozil bezpečnost xxxxx nebo závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území občan Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) doklad xxxxxxxxxxx xxxx pobytu, xxx-xx o zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) doklad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx činnost13a), a
e) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx je občanem Xxxxxxxx unie a xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 3 xxxxxx13) xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx povinen x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxx podle §15x xxxx. 1 xxxx. x), také doklad xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§87x
(1) Rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx na xxxxx pobývat přechodně xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx13) xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx unie, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx pobytu. Xxxxxx xx xxxxxxx podat xx xxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx vstupu xx xxxxx.
(2) K žádosti x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx příslušník xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2 xxxx. x), doklad potvrzující, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §15x odst. 1 xxxx. d), také xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87x
(1) Občanu Evropské xxxx1b), xxxxx xx xxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, který xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, vydá na xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Ministerstvo zahraničních xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx území xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, je xxxxxxx xxxxxxx x povolení x přechodnému xxxxxx xx lhůtě xx 3 xxxxxx xxx xxx vstupu xx xxxxx. Rodinnému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie.
(3) X xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx Evropské xxxx1b) xxxx jeho rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx doklad potvrzující, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem,
b) xxxxxxx se stal xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží systému xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx systému xxxxxx x xxxxxx nouzi Xxxxx xxxxxxxxx (§106 xxxx. 3), x xxxxxxxx osob, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských společenství13b),
c) xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154).
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1x), jestliže
a) xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sociální xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxx systému xxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky (§106 odst. 3), x xxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx13b),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx při xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo
c) xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, že xxxx xxxxxxxx nemocí, pokud x takovému xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx,
xx podmínky, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx zásahu xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.
(3) Policie x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x vycestování x xxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxx; občan Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.
(4) Xx zánik xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx §76 xxxx. x), x) x x) použije xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxx zamítnutí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §87d xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx žádost xxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxx nemocí, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx vstupu xx území,
b) xx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxxx účelově xxxxxxx manželství xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx bez xxxxxxx xxxxxx nedostaví x xxxxxxxx (§169 xxxx. 3), odmítne xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přiměřené z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx nepřihlédne, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx v zájmu Xxxxx xxxxxxxxx, nebo x důvodu plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx státem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x řízení xxxxxxxxx xx skutečnostem, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx informačního systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 2742008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx unie
(1) Policie xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx sám není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x pobývá xx xxxxx společně x xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx pokud x xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §87x.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx pobyt xx území, pokud
a) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, x to xx xxxx xxxxxxxxxx dítěte xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, střední x xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx studia tohoto xxxxxx xx vysoké xxxxx,
x) občan Evropské xxxx x době xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, zdržoval-li xx xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxx úmrtím xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx zaniklo xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10c) xxxxxxx xx xxxxxxx dítě xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pouze na xxxxx anebo xxxxxxxx xxxx zahájením rozvodového xxxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 3 xxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx měl xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx pobyt po xxxx kratší xxx 1 xxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Policie x xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx stanoví lhůtu x vycestování x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx příslušník xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vycestovat.
(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx §76 xxxx. a), x) a x) xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2010 xx 31.3.2011 (do xxxxxx x. 73/2011 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx jeho xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13)
x) xx 5 xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxx skončení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xxxxxx xxxx stanoveného xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx13c) xxxx xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxx důchod xxxx dosažením xxxxxxxxxxx xxxx13d) x x xxxxx důchod xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xx xxxx nejméně 3 let,
c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) z xxxxxx xxxxxx invalidity xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 2 xxx; podmínka xxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxx xx invalidní xxxxxx xxx invaliditu třetího xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x povolání13e),
d) xxxxxxxx xx zaměstnán, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx výdělečnou činnost xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a zpravidla xx xxxxx xxx xxxx alespoň jednou xxxxx vrací xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx dříve xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx, nebo
e) xxx-xx o občana Xxxxxxxx unie mladšího 18 xxx, xxxxx xxx svěřen xx xxxxxxxx výchovy rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx13), xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jiných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je jeho xxxxx xx xxxxx x zájmu České xxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xx xxxx výkonu xxxxxxxxxx, podnikání nebo xxxx xxxxxxxxx činnosti13a) xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx byl xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx se xxxxx xxx nebo alespoň xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx činnosti13a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx x) neplatí, xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a) xxxx xxxxx manžel pozbyl xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx nabytím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Doba, xx xxxxxx je xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxx x), xx xxxxxxxx, že xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxx
x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vojenské xxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx důvodů, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx onemocnění, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx z xxxxxx pracovního vyslání xx xxxxxxxxx.
(8) Na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxx xxx svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxxxxxx §87 xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xx xxxx žádost xxxxxxxx x trvalému xxxxxx13)
x) xx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx,
x) xx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na území, xxxxx xx xxxxxxx 1 xxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx občana jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx1a), xxxxx byl xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie1b), xxxxx na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx, x
1. xx xxx úmrtí xxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xx území nepřetržitě xx xxxx nejméně 2 xxx,
2. x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx
3. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx nabytím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxx je xxxx pobyt xx xxxxx x xxxxx Xxxxx republiky, xxxx
x) x humanitárních xxxxxx, xxxxxxx
1. z xxxxxx xxxx o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sám x xxxx postarat, xxxx
2. xxxx-xx o xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx1a), který xx xx území xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nezaopatřené xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx1b), kterému xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx důvodem xxxxxxx jejich společné xxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxx xx §87x xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§87x
(1) X xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87x xxxx. 1, jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §87x xxxx. 1, jde-li x xxxx rodinného příslušníka,
c) xxxxxxxxxx x
x) doklad x zajištění ubytování.
(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx doklad x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podpis xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx rodinného příslušníka; xxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu11a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orientačním xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx individuální xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§87x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx příslušníkovi, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx (§87r), x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx průkaz o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx (§87t)12a). Spolu x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx Evropské unie xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydá x xxxxxxxxx x povoleném xxxxxx na území.

(2) Xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zamítne, jestliže
a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx žadatel mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx žadatel dopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx získat xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pokud xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx otcovství,
d) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxx (§154),
x) žadatel xx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx smluvních xxxxx, xxx-xx x rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Evropské xxxx1b),
x) xxxxxxx ohrožuje xxxxxxx xxxxxx tím, xx trpí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx,
x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxx důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§169 xxxx. 3), odmítne xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxxxxxxxxx, nebo
h) x xxxxxx xxxxxx potvrzeny xxxxxx xxxxx §87x xxxx 87x.
(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo projedná xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie zařadil xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států, a x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx do informačního xxxxxxx smluvních států xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxx xxxxx účelově xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 2 xx xxxx xxxxxx xxxx,
xx podmínky, xx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Ministerstvo rozhodnutím xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x to xxxxxxx tohoto povolení xxxxxx.

§87x

Xx zánik xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx §76 písm. x), x) nebo x) vztahuje obdobně.

Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx území
(1) Xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx držitel xxxxxxxxx xxx xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx a místo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx místa hlášeného xxxxxx xx xxxxx, xxxxx číslo a xxxxx skutečnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie
(1) Průkaz x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx veřejnou xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx x jazyce xxxxxx x zpravidla ve xxxx cizích xxxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx prokazuje své xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx příslušnost, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xx xxxxx, rodné xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx vydává xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx však xx 5 let. Platnost xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx prodloužit, x xx x xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxxx xxxx skončením xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx
(1) K xxxxxxx x prodloužení xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87x xxxx. 2 xxxx. a), x), x) x xxxxxx potvrzující, že xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx ke změně xxxxxx xxxxxxxx, je xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající jeho xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx platnosti průkazu x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx §87x.

§87x

Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx listinou; xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Průkaz x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx jako samostatný xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxx x xxxxx platnosti 10 xxx. Platnost xxxxxxx xxx prodloužit x 10 let, a xx i xxxxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx

(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx povinen požádat xxxxxxxxxxxx x prodloužení xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nejpozději xx lhůtě xx 15 dnů xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx důvody xx vůli xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx žadatel xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X žádosti x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní doklad; xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, shledá-li xxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx (§87l).

§87x

Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx

(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx veřejnou listinou; xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx dvou xxxxxx jazycích xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Průkaz x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx jako samostatný xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx prokazuje své xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, datum x místo narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx území, xxxxx xxxxx x další xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se §87r xxxx. 3 x §87s xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87x
(1) Xxxxx xxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx příslušným xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jméno, xxxxxxxx x ostatní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx listě. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedou xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx xx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x pobytu rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xx průkazu x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87x
(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxx x vydání xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx náhradou xx potvrzení xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x poškozené xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx, který xxxx x xxxxxx xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xx průkaz ztracený, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx fotografie, xxxxxxxx xxxxxx x poškozený xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxx x vydání průkazu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §87x xxxx. 2. Žádá-li xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jeho rodinný xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle §87x xxxx. 1 xxxx. x), je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování.
(3) Xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx změny x průkazu o xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx průkazu xxx xxxxxxxx, xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, průkazu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo prodloužení xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx nesmí být xxxxxx 180 dnů, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, rodného xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, pokud odpovídá xxxxxxxx podobě xxxxxxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 161/2006 Xx. x účinností xx 27.4.2006
Účinnost xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§87x
(1) Žádost x xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx průkazu x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, průkazu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx podává xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x) své xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx x rok xxxxxxxx, místo a xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stav, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx na území (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx po xxxxxx xx území (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x adresa zaměstnavatele), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, adresu místa xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xxx 3 měsíce (důvod x místo xxxxxx), xxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, dřívější xxxxxxxx, státní občanství, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx manželky x
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx x xxxxxxxx rodičů x dětí.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xx území xxxxxx xxxxxxxx s občanem Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x jeho žádosti; xx tuto dobu xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx pobyt xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.4.2006
Účinnost od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxxx platnosti xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx průkazu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx skončí
a) xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x právním xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, nebo
f) xxxxxxxx údaje o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x něm xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx celistvost,
b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx.
(3) Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx uzná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x xxxx se xxxxxx xx místě12b). Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx držitele xxxxxxx, xx xx zrušením xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx stává xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozhodnutím. X této skutečnosti xxxx být držitel xxxxxxx předem xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§87xx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx republiky,
c) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx zbavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx potvrzení k xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx tak, že xxxxxx v xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx je porušena xxxx xxxxxxxxxx, nebo
b) xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx prokázaný x xxxx xx xxxxxx xx xxxxx12b). Xxxxxxxxxx xxxxxxx se nahradí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx potvrzení, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x vykonatelným xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§88
(1) Narodí-li se xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxx xxxxx po xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Pobývá-li zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxxx, je xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xxxxx xxxxxxx v místě, xxx xx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx, za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx stejného xxxxx xxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x této xxxx xxxxxxxxx x xxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxx xx základě xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx za xxxxxxxxxx cizince xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxx x udělení xxxxxxxx x trvalému xxxxxx. X případě xxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx okamžiku xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx žádosti xxxxxxxx xx pobyt xxxxxx.
(4) Xxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxx xx prodlouženou, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx době zabránily xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx, než tyto xxxxxx xxxxxxx. Cizinec xx povinen důvody xxxxx věty první xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xx vízum xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx ministerstvu, xxxxxx-xx xx xxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx č. 375/2011 Xx.)
§89
(1) X xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 je zákonný xxxxxxxx narozeného cizince xxxxxxx xxxxxxxxx
x) cestovní xxxxxx dítěte; x xxxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxx xx cizincem, xxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx nahradit předložením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx je xxxx zapsáno,
b) rodný xxxx xxxxxx,
x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po dobu xxxxxx xx území xxxx xxxxxx prohlášení, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxx §88 odst. 3 xx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx cizince povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

XXXXX VI

VYCESTOVÁNÍ XXXXXXX X XXXXX

§90

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství1).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x přímo použitelným xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxx vycestování x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výstupního xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§91
Xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx vycestování x území x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, nebo xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx sám xxxx občanem Evropské xxxx, xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§92
Xxxxxxxx vycestování x xxxxx
Xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxx cizince xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx policie xxxxxxxxxxx z xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nepředloží
a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx mladší 15 xxx xxxxxx xx xxxxx x cestovním xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, a xx xxxxxxx osoba xxxxxx 18 let xxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx po dobu xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x území a xxxxxxx xxxxxxx policii x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xx xxxxxxx mladší 15 let xx xxxxxxxxxxxxxx; policie povolí xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx nepředložení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zákonný zástupce xxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxx cizince, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXX

§93

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx (§97); xx xxxxxxx, pokud jde x xxxxxxx mladšího 15 xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, jeho rodinného xxxxxxxxxxx registrovaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx místo pobytu xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx povinen xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xx xxxxx, pokud xxxx předpokládaný pobyt xxxx xxxxx xxx 30 xxx; xxxx xxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx xxxx xxxxxxxxx splnil x ubytovatele [§103 xxxx. x)].

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxx práva x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx je xxxxxxx přihlášen k xxxxxx.

§93a
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx karty
(1) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx zelená xxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §93 odst. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx místa xxxxxx xx vstupu na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zajištěném xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2); xxxxxxxxxxx-xx xxx, xx xxx xxxxxxx učinit xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx vstupu na xxxxx.
(3) Policie xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx neprodleně xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo.
§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2008 Xx. s účinností xx 1.1.2009

§94

§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§95

Xxxxxxxxx xxxxxx pobyt xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxx, ve výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxx je xxxxxxx v policejní xxxx7) nebo v xxxxxxxx (§130).

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§96
(1) Fyzická xxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,13) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx ústavní xxxx, xx xxxxxxx přihlásit xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x takovému xxxxx, x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx vzniku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87).
(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx i doklad xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx.

§97
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §96 xxxx. 1 jsou xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx policii xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxx, rok x místo xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx bydliště x xxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x místo xxxxxx, předpokládanou xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx na území xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§98
Xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxx Evropské unie, xxxxx splnil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §93 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx, xx povinen hlásit xxxxx pobytu xx xxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxxxx změnu xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxx ministerstvu. Xxxxxxxxx xx xx cizince xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx delší než 180 dnů. Xxxxxxxxxxxx x změně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx policii.
(2) Xx xxxxxxx xxxxx §87, který není xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx x takovému xxxxx, xxxxx změnu xxxxx uvedená x §96 odst. 1.
(3) Xxxxxxx, xxxxx pobývá xx území na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx na povolení x dlouhodobému xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xx území xx 30 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx bude delší xxx 30 dnů.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxx policii xxxxxxxxx xxxxx nového xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxx místa pobytu xxxx xxxxx xxx 90 dnů.
(5) Xxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxx cizinec nebo xxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 vyplněním xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu; na xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§98x
Xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx zruší xxxx x místu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx povolen xxxxxx pobyt xx xxxxx,
x) byl-li zápis xxxxxx xxxxx proveden xx xxxxxxx pozměněných, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepravdivě xxxx nesprávně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxx-xx objekt, xx jehož xxxxxx xx xxxxxxx hlášen x xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §100 xxxx. x), xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxx užívat xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx území, x xxxxxxx-xx tento objekt xxxx jeho xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx údaj x xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx vlastníka xxxx xxxxx xxxxxxxxx x užívání xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; existenci uvedeného xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Místem xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx údaje o xxxxx hlášeného xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx správního orgánu, xxxxx xxxxx údaj xxxxxx xxxxxx. Policie x xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx informuje xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx
§99
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, nájemní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx obsahem.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§100
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxx xxxxxxxxxxx cizince,
b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx míst, xxx xx xxxx cizinec xxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx hospodářské xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx rodinný život,
c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§102),
x) xxxxxxxx xxxxxxx ubytování, které xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx osob,
e) cizinci xx xxxxxxxx vydat xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x doby xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxx x na požádání xxxxxxx ji xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§101
Xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx kterého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx ubytovaného cizince, xxx, xxxxx a xxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx ubytování.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. e) vede xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; digitalizovaná xxxxxx xx pro účely xxxxxxxx vyloučena.
(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx být provedeny xxxxxxxxx a srozumitelně. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx knihu ubytovatel xxxxxxxx xx xxxx 6 let xx xxxxxxxxx posledního xxxxxx.
(5) X osobními xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx nakládat xxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.15)

§102
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Ubytovatel xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vedených v xxxxxxx knize, je-li xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx ubytovatel ubytování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxx xx ubytování xxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§103
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x vazby xxxx xxxxxx trestu xxxxxx svobody xx xxxxxxx, pokud není xxxxxxxxx platného xxxxxxxxxx xxxxxxx x víza, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§97); xxxxxxxxx xxxxxxxx vyplnění a xxxxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx xx nevztahuje na xxxxxxx mladší 15 xxx xxxx,
x) xxxxxx x řízení podle xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,
x) xx požádání xxxxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxx požívajícím xxxxx x imunit xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva x xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx; xxxxx Xxxxxxxx unie je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxx jiného dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx některého x xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx předložením xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dokladem, xxxxxxxx však musí xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx unie,
e) xxxxxx xxxxx příjmení, osobního xxxxx, xxxxx údajů x xxxxxxxxx dokladu, xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx doklad xxxxxxxxxxx k pobytu xx xxxxx, x xx xx 3 xxxxxxxxxx dnů ode xxx, kdy změna xxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx příslušníka, ve xxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx,
x) chránit xxxxxxx vydané podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, poškozením xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx požádat x vydání nového xxxxxxx obsahujícího xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx doklad vydaný xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx je neplatný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu; xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx před xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xx účelem vycestování x xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx tento xxxxxx xxxxx,
x) ohlásit ztrátu, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dokladu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 3 pracovních xxx xxx dne, xxx xxxx událost xxxxxxx; nastala-li xxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tato xxxxxxx x xxxxxxxxx, ohlásí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) strpět xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamů xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x prohlášením xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, zjišťováním xxxxxxxxxx, xxxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských společenství x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daktyloskopických xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamů xxx xxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxx x xxx ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxx víza,
l) podrobit xx x xxxxxxxxx, xxx to xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx vzniku a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx ohlásit policii xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x), b), x), x) xxxx x),
x) pobývat na xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx,
x) xx požádání xxxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx k pobytu; xx neplatí, xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx1b), jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx, že na xxxxx xxxxxxx cizince xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx pobytové xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx úhrada xxxxxxx xxxxxxxxx péče; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§104
Povinnost xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx nesmí xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxx x provozovatel xx pravidelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx dopravit xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx x cíli xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx15a) xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15b) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx cizinci odepřen xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxx vztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx letiště na xxxxx,
x) dopravil na xxxxx a xxxxx xxxx xxxx dopravce xx xxxxxx xxxxxxxx xx cílového státu, xxxx
x) xxxxxxxxxxx přes xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx odepřen xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx do xxxxxxxxx xx dopravce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx policie, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pozemní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx 7 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx xx xxxxx po xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2).
(4) Letecký xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx dopravil, xx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) byla-li xxxxxxx xxxxxxx platnost xxxxxxxxxx víza a xxxxxxx odmítá pokračovat x xxxxx xx xxxxxx státu, nebo
b) xxx-xx o cizince xxxxxxxxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx pokračovat x cestě xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxx. x), g), x) xxxx i).
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx15c) spojené x xxxxxxx cizince xx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxx, než xxxx v souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15b) xxxxxxxx do xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2009 xx 29.12.2010 (do xxxxxx x. 424/2010 Xx.)
§105
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx rozhodl
a) x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizince x právním xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, nebo
d) x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx manželství v xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx,
xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sídla xxxxx.
(2) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx věznice xxxx věznice x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zabezpečovací xxxxxxx, x xxxxx xxxx x ukončení xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx cizince.
(3) Policie xxxxxxxxx obdržené podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 neprodleně postoupí xxxxxxxxxxxx, týkají-li xx xxxxxxx, kterému xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Účinnost xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§106
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx práce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zelené karty,
c) xxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx xxxx uplynutím doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo zelená xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxx dohodou z xxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §56 xxxxxxxx práce, x důvod xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x dále xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaslat xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx x xxxxxxx, neudělení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx písemně oznámí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx listu, xxxxxxxxxx x xxxxxxx koncese x xx xxxxxx xxxxxxxx listiny, xxxxxxxxxxx x zrušení živnostenského xxxxxxxxx, xx rozhodnutí x tom, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vznik xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx koncese a xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxx neodůvodnitelnou zátěží xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx příspěvku xx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx. Působnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x pověřeným obecním xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx9n) je povinen xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx příjem xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a společně x ním xxxxxxxxxxxx xxxx [§42x xxxx. 3 xxxx. x)], xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob.
(5) Xxxxxx xx 1.1.2013.
(6) Xx-xx cizinci xxxxxx xxxxxx karta, jsou Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx věcí, Ministerstvo xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx být xxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§107
Xxxxxxxxxx xxxxxx osob
(1) Xxx xxxxxxx či xxxxx získá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §108 xxxx. 1 , xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na území, xxxxxx x povolení x trvalému pobytu, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxx žádost xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Zvoucí osoba xx povinna uhradit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, která vznikne xxxxx nedodržením xxxxxxx xxxxxxxxx v pozvání xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Ten, xxx xx xxxxxxx xxxxx §15, xx xxxxxxx neprodleně oznámit xxxxxxxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxxx. Od xxxxxxx podle §15 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx škola xx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit policii xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx9j), xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxx xxxxxxxx platnosti xxxx dohody nebo xxxxx skutečnosti, které xxxxx dalšímu pokračování xxxxxx x xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx xx třetích zemí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9j).
Účinnost xx 1.1.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§108
(1) Za xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx listina, xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxx uznaná Xxxxxx republikou,
b) veřejná xxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,
x) průkaz totožnosti xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b)
x) xxxxxxxxx pas x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx průkaz totožnosti, xxxx
x) xxxxxxxx doklad xxxxxx Českou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx cestovní xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,15e)
x) xxxxxx žáků xxxxxxxxxxx xx xxxxxx výlet x xxxxx Xxxxxxxx xxxx,7b) obsahuje-li
1. xxxxxxxxxx xxxx, kteří nejsou xxxxxxx se prokázat xxxxxxxx totožnosti obsahujícím xxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx má xxx místo xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx žák xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx uznat xxxxxxxx listinu xxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jazyka, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, odpovídá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, její územní xxxxxxxx zahrnuje území x xxx x xx zjistit
a) údaje x xxxxxxx občanství xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx totožnosti,
c) fotografii xxxxxxxx,
x) údaj o xxxx platnosti.

§109

(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x cestovní doklad xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Cizinci, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx k cestě xx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx vydal.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§110

§110 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

§111
(1) V xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx nebo cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) cizinec uvede xxx příjmení, xxxxx, xxxxxxx xxxxx, pohlaví, xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxx xxxxxxxxx, den, xxxxx, xxx narození, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, státní občanství x xxxxx, xxx xx xxxxxx k xxxxxx na xxxxx. X žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), který xxxxxxxxxx xxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 odst. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x cestovním dokladu xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 x xxxxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1 a 2 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, jimiž xxxx údaje x xxxxxxxxx obličeje x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§112
Při provádění xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. x), e) a x), které xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xx nevyžadují.
Xxxxxxxx xx 29.6.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§113
(1) Cizinecký xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji, xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx na 10 xxx; cizincům mladšímu 15 xxx x xxxxx xxxxxxxxx na 5 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) x xxxxxxxx požívajícím dočasné xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3a). Xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx lhůtě xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, jemuž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx na xxxx žádost ověří xxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, funkčnost xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxx zpracovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx se ověřuje xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktuálně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s biometrickými xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx cizineckého xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v něm xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasu, xx xxxxxxx právo xx xxxxxx xxxxxx cizineckého xxxx.
(2) Cizinci xxxxxxxx 6 xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx Evropských společenství15f) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx fyziologických xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rukou, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx pas x xxxxxxx xxx, x xxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovány xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obličeje. X xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, že xxxxx dat neobsahuje xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxx cizineckého xxxx ve xxxxx xxxxxx než 30 xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx bez xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx neobsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podpisu cizince, xx lhůtě do 15 dnů xxx xxx xxxxxx žádosti; xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx, xxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu3a), xxxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx-xx xxxxxx xxx 6 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxx vydávaný xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Do xxxxxxxx xxxxxxx zóny xx údaje zapisují x tomto xxxxxx: xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx státu, příjmení, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, číslo xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx narození, pohlaví, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, rodné xxxxx x kontrolní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx čitelné xxxx.
(5) Platnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx prodloužit. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti povolení x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 xxxxx odejmutím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3a).
(6) Xxxxx zpracované v xxxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx údaji (xxxxxxxx 1) xxxxx zpracovávat xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxx vydá xxxxxxxxxxxx
x) na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx své xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxx cizince, xxxxx xx oprávněn x xxxxxxxx pobytu xxxxx §87, xxxxx
1. xx xxxxxx 15 let, xxxx
2. xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu2), který xxxx platný cestovní xxxxxx x xxxxxx, xx xx jej xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx opatřit.
(8) Držitel xxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx, xx oprávněn x xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušného x vydání tohoto xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx požádat x xxxxxxx funkčnosti xxxxxx dat a xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zjištění nesprávnosti x něm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x případě zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, má xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx cizineckého pasu; xxxxxx nového cizineckého xxxx v tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx s biometrickými xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx prokazatelně věděl, xx xxxxx způsobit xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(9) Biometrické xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizineckého xxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx biometrických údajů (xxxxxxxx 1) zpracovaných x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovanými v xxxxxx xxx cizineckého xxxx.
Účinnost xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§114
Xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxx si x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx uděleno vízum x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxxx §43, xxxxxxxx xx xxxx uděleno xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx pobývá xx území xxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxx
x) mladšímu 15 xxx, který je xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. x).
(2) Cizinci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxx policie xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx platnosti xxxxxxx xx 180 dnů x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x dobou xxxxxxxxx nejdéle xx 365 dnů x x xxxxxx xxxxxxxxx xx všech států xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx neplatné,
b) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxx
x) xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území podle §33 xxxx. 3 xxxx po udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx §43 xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Cestovní průkaz xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx policie xxxxxx xxxxxxx, x jehož xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a) x který xxxx xxxx cestovní xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxx xx x xxxxxx nezávislých xx xxxx vůli opatřit xxxxxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx. Cestovní průkaz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x územní xxxxxxxxx xx všech států xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx cestovní průkaz xxxxxxxxxx cizinci, xxxxx xxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, po
a) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx oprávnění x trvalému xxxxxx (§87), xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x důvodů nezávislých xx jeho xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx světa a xxxxx platnosti xxxxxxx x dobou platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx.

§115
Xxxxxx xxx xxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x)
(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vydaný xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx.
(2) Cizinecký xxx, xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxx xxxxxx doklad xxxxxx, pokud jde x cizince, proti xxxxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžitých xxxxxxx, xxxx
x) xx vedeno xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx výkon xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxx rozhodnutí xxxx přiměřené z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx pas xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §113 odst. 7 písm. d), xx-xx
x) xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx
x) cizinec xxxxxxx xx informačního systému xxxxxxxxx států.

§115x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx doklad Xxxxxxxx xxxx15e) xxxx zastupitelský xxxx xx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,1b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x dispozici, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem, xxxx xx území xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx konzulární xxxxxxxxxx, není x xxx zastoupen xxxxx, xxxxx jeho zastoupení xxxx dosažitelné. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx, xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx vyslovil xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx cestovní doklad Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xx trvalé xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx státu.

(3) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx cestovního dokladu Xxxxxxxx xxxx uvede xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, tělesnou výšku, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jemu xxxxxxxx dokumenty, prokazující xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, uvede xxxx, xx něhož xxxxx xxxxxxxx, x připojí xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx cestovní xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxx xx náhradní xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx zašle xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx.

§115x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 559/2004 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2005

§116

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) uplynula xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx,

x) xxx poškozen xxx, že zápisy x xxx uvedené xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx jeho celistvost,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečné xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx nebo byl xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§117
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole nebo xxxxxxxx kontrole
a) xxxxxxxx xxxxxx, pokud nebyl xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
1. xxxxxxx xx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo
2. cizinec xxxxxxxxxx nezdůvodní, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx podle §108 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxx xxx xxx považovat xx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona,
c) xxxxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 1 písm. x), b), x), x) xxxx x), xxxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx nebo xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), x) nebo x) potvrzení x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx bezodkladně xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx-xx x cestovní průkaz xxxxxxxxxx vydaný podle §114 xxxx. 5 x 6 nebo x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 8, ministerstvu, x uvedením xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxx x xxxx vrácení xx 15 dnů xxxx, co xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 60 xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Policie xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) nebo x) xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx x doklad xxxxxxxx, pozměněný nebo x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§117c

Doba xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xx 7 nebo §44a odst. 1 x 2.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxxx x xxxxx platnosti 10 xxx, x xxx-xx x xxxxxxx mladšího 15 xxx, x xxxxx platnosti 5 xxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x
Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu cizince x povoleným trvalým xxxxxxx lze xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, o 10 xxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x 5 xxx.
(2) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xx lhůtě 90 xxx před xxxxxxxxx xxxx xxxx.
(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx žádosti xx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů po xxxxxx těchto xxxxxx.
(4) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx doklad.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, shledá-li xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxx §77.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx se na xxxxx xxxxxx dostavit xx ministerstvo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, x xx xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince a xxxx podpisu, xxxxx xx určen x xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx cizinci x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Cizinec xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx do 60 xxx xxx dne xxxxxxxx biometrických xxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
§117x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117e

(1) Cizinec, xxxxx xxxx x vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx náhradou xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx náhradou xx průkaz o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx nosič dat x xxxxxxxxxxxxx údaji xx xxxxxxxxx, je xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx a poškozený xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx i v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §117f.

(2) Xxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, který xxxx o xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxx podle §117f odst. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xx xxxxxxx xx xxx xxxxx vydání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, a to xxxxxx pořízení biometrických xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x jeho provedení xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx od 1.5.2011

§117x

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx vydávat xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, xxxxxxxx

x) xxxxx k technické xxxxxx xx zařízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx zabezpečujícím xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výrobu xxxxxxx x povolení x xxxxxx obsahujícího xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx technická xxxxxx xxxx xxxx než 7 xxxxxxxxxxxx dnů, xxxx

x) v xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx události xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx, x to xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx vyznačuje do xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx poté, xxx xxx vydání xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu obsahujícího xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx již xxxx pořízeny xxxxxxxxxxx xxxxx cizince a xxxx podpis xxxxxx x digitálnímu zpracování, xxxxx se tyto xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158a odst. 4 x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pominou, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxx vydán xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji, xx xxxxxxx xx xx xxxxx osobně dostavit xx ministerstvo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, a xx xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx podpisu, který xx xxxxx x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx k vydání xxxxxxx o povolení x xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx obsahující xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji. Xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxx xxxxx nepodléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx nosič dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx namísto průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx neprodleně xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dokladu. Xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první zaniká xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.

§117g xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Sb. x účinností od 1.5.2011

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§118
(1) Správním xxxxxxxxxx xx xxxxxx ukončení xxxxxx cizince xx xxxxx, které xx xxxxxxx xx stanovením xxxx vycestování z xxxxx a doby, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx cizinci xxxxx xx xxxxx. Doba xxxxxxxxxxx x xxxxx xx nestanoví, xxxxx xx xxxxxxx zajištěn xx účelem správního xxxxxxxxx. Xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxx policie x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X odůvodněných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx stanovit xxxxxxxx přechod xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx. Xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx cizince x skutečnosti, xx xxxxxx o zařazení xxxxxxx k xxxx xxxxx do informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx tohoto xxxxxxx o důsledcích xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx letiště, anebo xxxxx xx vízum xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx2) xxxx pobyt xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xx xxxxx3a) xxxx xxxxx o xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nebude-li x xxxxxxx případě xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx důsledkem tohoto xxxxxxxxxx by byl xxxxxxxxxxx zásah do xxxxxxxxxx nebo rodinného xxxxxx cizince, policie xxxxxxx udělí xxxxxxxx xxxxxx. Cizinec je xxxxxxx vycestovat z xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§119
Xxxxxxx vyhoštění z xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x dobou, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx xx xxxxx,
x) xx xx 10 let,
1. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx při xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu užitím xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území anebo xxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxx
2. xx-xx důvodné xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo
3. xxxxxxxx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx soudních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xx 5 let,
1. xxxxxxx-xx xx cizinec xxx hraniční nebo xxxxxxxx kontrole dokladem, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vycestování x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §116 xxxx. x), b), x) xxxx x),
3. je-li xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ačkoli xx xxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnání, xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx podléhající xxxxxxxxxx činnost xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu16) xxxxx xxx povolení x xxxxxxxxxx cizince zaměstnal xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx za xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx xxx povolení x zaměstnání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
5. nepodrobí-li xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
6. překročí-li cizinec xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xx x takové jednání xxxxxx,
7. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx hranice mimo xxxxxxxx přechod, xxxx
8. xxxxxxxxx-xx cizinec věrohodným xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxx, xx kterou xx xx tomto území xxxxxxxx xxxxxxx přechodně xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx vízum,
c) xx na 3 xxxx,
1. xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxx není xxxxxxxx,
2. xxxxxx-xx cizinec xx xxxxx xxx xxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx platného xxxxxxxxx x pobytu, xxxx
3. xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úmyslem xxxxxxxx rozhodování xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) nebo xxxx rodinného xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx přechodně, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx unie1b) nebo xxxx rodinný xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx bezpečnost xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pořádek; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx onemocnění xxxxx xx 3 xxxxxx xx vstupu xx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na území xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití rodiny, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxxx bezpečnost státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxxx ohrožuje veřejné xxxxxx xxx, že xxxx závažnou nemocí, x s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx však xxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx cizince xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny nebo xx xxxxxx xxxxxx xx území.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxx nebo závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a s xxxxxxx na závažnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou vázány xxxxxxxxx právním předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7c).
(5) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx zastavuje, xxxx
x) xxxx xxxx doplňková xxxxxxx odnímá,
jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx jestliže podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx soud na xxxxxx cizince xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lhůta xxx podání xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx věci dočasné xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxxxx xx xxxx dočasné ochrany xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 247/2010 Xx.)
§119x
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 6 x 7 xx xxxxxx, jestliže xxxxxxx žádající x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xx xxxxx přichází xxxxx xx státu, xxx mu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx16a), a na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx povolení x sám xx xxx prodlení přihlásí xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx závažný xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 xxxxx vydat, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx soukromého xxxx rodinného života xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §119 lze xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxx, xxxx je-li xx v xxxx xxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x správním vyhoštění xxxxx §119 xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vydáno; xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx přispěla x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx být xx vycestování z xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§120
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu x xxxxx, po xxxxxx xxxxx cizinci umožnit xxxxx xx xxxxx, xx xx
x) 10 xxx, xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx politických xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx demokratického xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) 10 let, xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx
x) 3 xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §77 xxxx. 3.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému bylo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx pouze x xxxxxxx, že ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x ohledem xx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x vyhoštění nelze xxxxx, jestliže jeho xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx nebo rodinného xxxxxx cizince.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§120x
(1) Xxxxxxx x xxxxx rozhodování x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 x 120 xx povinna si xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, xxx vycestování xxxxxxx xx xxxxx (§179); to xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx jeho xxxxxxxxxxx xx možné.
(2) Vzniknou-li xxxxxx znemožňující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5d) xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Není-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx, policie xxxx skutečnost uvede x rozhodnutí o xxxxxxxx vyhoštění x xxxxxxx udělí xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx strpění pobytu xx území (§33 xxxx. 3).
(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5d). Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx víza uděleného xxxxx §33 odst. 3; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příkaz x stanoví lhůtu, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.
(6) Cizinec, xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx možné, xx xxxxxxxx neprodleně xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxxxxxxx-xx cizinec xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dvou měsíců xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx požádat xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx žádost xxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx důvodů.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx azyl nebo xxxxxxxxx ochrana, xxxxxx xx dobu
a) rovnající xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx podle §119 odst. 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxx podle §120 odst. 1 xxxx. x) xxxx x),
x) rovnající xx xxxxxxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx cizince xx území, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §120 odst. 1 xxxx. c).
(8) Xxxx xxxxxxxxx x odstavci 7 xxxxxx xxxxx xxxx nabytí právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění.

§121

Xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může být xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§122
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) X době, po xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx cizinci xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx cizinci udělí xxxxx xxxx povolí xxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx nepovolení xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(2) X xxxx, xx kterou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx umožnit vstup xx území, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxx xxxxxxx z xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx stanovit xxxxxxx xx 30 xxx.
(4) Po xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sepíše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx vydat nové xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx důvody jeho xxxxxx x uplynula xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, nebo
b) se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx věku 18 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx tento xxxxxxx projevuje xxxxx x integraci xx xxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, jestliže
a) pominuly xxxxxx xxxx vydání x uplynula polovina xxxx xxxxxxx 3 xxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, nebo
b) xx jedná o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxx cizinec projevuje xxxxx x xxxxxxxxx xx území.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§123
Xxxxxx nákladů spojených xx xxxxxxxx vyhoštěním
(1) Xxxxxxx spojené se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx xx základě rozhodnutí x správním xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx uhradit náklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx se k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ověřeném policií, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx organizace xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx správním vyhoštěním xxxxxxx xx 6 xxxxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j).
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx náklady xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx tyto náklady xxxxxxx plně xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxx, xxx zaměstnání xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx §104.
(4) Nelze-li xxxxxxx spojené se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx, xxxx tyto xxxxxxx
x) xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx zajištěného xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu16a),
b) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se zahrnují xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince, xxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím, xxx x x xxxx xxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§123x
Xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx nést, xx-xx xx xx veřejném xxxxx, náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůta x xxxxxxxxxxx x území x xxxxx nemá xxxxxx cestovní doklad,
do xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx státu, který xxxxxxx xxxxxx vstup xx xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatečně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; do xxxx uhrazení bude xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob [§154 odst. 4 xxxx. b)].
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx cizinec xxxxxxxx xxxxx policii
a) x xxxx svého zajištění x xxxxxxxx, nebo
b) xx xxxxx xxxxxxxxx x vycestování x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.
(4) X xxxxxxx cizince o xxxxxxxxxx návrat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§123x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x účinností xx 21.12.2007

XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX VYCESTOVÁNÍ XXXXXXX X ÚZEMÍ X ZAJIŠTĚNÍ CIZINCE
§123b
Zvláštní xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx
(1) Xxxxxxxxx opatřením xx účelem vycestování xxxxxxx z xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx") je
a) povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx místa pobytu, xxxxxxxx xx xxx, xxxxxx jeho xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx policii xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx volně xxxxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se správním xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx") cizincem, xxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx složit xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx cizinec x xxxxxxxxx dlouhodobým anebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxx opatření xx účelem vycestování xxx uložit, je-li xxxxxxx nebezpečí, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) O xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx účelem vycestování xxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxx, zda jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx k dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxx.
(4) Policie xxxxxxxx opatření za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x nezletilého xxxxxxx xxx doprovodu.
(5) Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním vyhoštění. Xxxxxxxx xxxxx výroku x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx stanovené x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxx mu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxx neprodleně xx xxxxxx těchto xxxxxx.
§123x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x účinností xx 1.1.2011

§123c

Finanční xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx vratná xx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx nebo xxxx, co xx xxx povolen xxxxxxxxxx xxxxx trvalý pobyt xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx záruky nese xxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx 5 xxx xxx dne složení xxxxxxxx záruky policii xxxxxxx o vrácení xxxxxxxx záruky.

(3) X xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx osobně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx pobyt, nebo xx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx5a). Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx cizinec, xx xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, povinen xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx pobyt; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx cizince xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vrácení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec x xxxxx nevycestoval x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a),

x) xxxxxxx xxxxxx nepodal osobně,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, nebo xx xxxxx, ve xxxxxx xx povolen xxxxx, nebo

d) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, xxxx xx státě, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx je xxxxxxxxx finanční záruku xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx spojených se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nevycestuje xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx na území xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx složitel xx xxxxx xx 5 let xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxx vrácení nebo xxxxxx x této xxxx splněny xxxxxxxx xxx její xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx, pro xxxxx finanční xxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx připadnout xxxxx, musí být xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx před xxxxx xxxxxxxx.

§123x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
XXXXX XI
ZAJIŠTĚNÍ XXXXXXX
§124
Xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx staršího 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx sdělení o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jehož xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx anebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxx je-li zjištěno, xx xxxxxxx
x) se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxx. x) xxxx 6 xxxxx 7,
x) xx evidován x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154), xxxx
x) xx nežádoucí xxxxxx xxxxxxxxx do informačního xxxxxxx smluvních xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx, co mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx odůvodněním, xxxx xxxx, co takové xxxxxxxxxx odmítne xxxxxxx; x odmítnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx doručením xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx cizince staršího 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxx xx ukončení poskytování xxxxxxx ochrany na xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu3a) xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xx-xx opožděné xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§180x), xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Policie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezletilého xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxx zajištěného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,17) v němž xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx propuštění, jestliže xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pominuly.

§124x
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajistit cizince, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxx podal xxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu, xxxxxxxx xxx xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění zahájeno x xxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 6 xxxx 7.
§124x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 165/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2006
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§124x
Xxxxxxxxx cizince za xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou cizince xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx nevyužil možnosti xxxxxxxxxx repatriace podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xx účelem jeho xxxxxxxxxxx z území, xxxxxxxx
x) nepodal žádost x xxxxxxxxxxx ochranu, xxxxxxx x tomu xxx xxxxxx,
x) nevycestoval xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 30 xxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X zajištění xxxxxxx xx xxxxxx vycestování xxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, datu, xxxx x místu xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xx 48 xxxxx, xxxxxxx vydá xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x cizince xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx 180 xxx x počítá xx xx okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xx ustanovení §123, 123a x xxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije,
a) xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx z území, xxxx
x) xx-xx cizinec xxxxxxxxx doklad xxx xxxxxxxxxxx z xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx), xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. b) x xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x účinností xx 21.12.2007
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§125
(1) Xxxx zajištění xxxxx překročit 180 xxx a xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx osobní svobody. X případě cizince xxxxxxxx 18 xxx xxxxx doba zajištění xxxxxxxxx 90 dnů.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho příbuzného x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx; je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinec xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dítěte. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxxxxxxx diplomatickou xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, pokud xx sídlo xx xxxxx a xxxxx x to xxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxx xxxxxxxxxxx nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; to neplatí, xxx-xx x zajištění xxxxxxx, který xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu2).
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§126
Xxxxxxx xx xxxxxxx
x) xx celou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zkoumat, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) neprodleně xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx schopen xx xxxxxxxxx, x možnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxx vyhotoveného xxxxxxx policie xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§126x
(1) Xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx
x) xxxxxxx, kterému byla xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v trestním xxxxxx, (§42x odst. 2), xxxx
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany na xxxxx,
xx mohl xxx xxx dalším xxxxxx x zařízení ohrožen xx životě xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx činným v xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx §125 xxxx. 1.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx zajištění, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx přerušení zajištění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx.
§126x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx č. 375/2011 Xx.)
§126x
(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx přijat xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péči x xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxx §176 xxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx-xx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx charakteru xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxxxxx, xx jeho xxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx než xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx 180 xxx xxx dne zajištění, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxx cizinci xxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x důvodu xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx vycestování; xxxxxxxx xxxx stanoví na xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx, nejdéle xx xxxx 1 roku.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxxxx.
§126x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007
Účinnost xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§127
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) po xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx x řízení podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince17) ,
x) xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,2) xxxx
x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxx xx území.
(2) Xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx zajištění.
Účinnost od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§128
(1) Zajištěného cizince, xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx hraniční xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x území; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxx x podání xxxxxx. Xxxxxxx rovněž dopraví xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124b.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx dobu nezbytně xxxxxx, než zajistí xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§129
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx průvozu
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vstoupil xxxx xxxxxxx na xxxxx, za xxxxxx xxxx předání podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství17a); xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx zajistí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx nelze x xxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) O zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahující xxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, čase x místu xxxxxxxxx x důvod xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) V xxxxxxxxx, xxx předání xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xx 48 xxxxx, x xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 xx xxxxx xx 72 xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx zařízení. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx překročit 180 xxx x xxxxxx xx xx okamžiku xxxxxxx xxxxxx svobody.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx průvoz xxxxxxx územím xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx.

§129x

Xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxxxx žádost o xxxxxxxxxx ze zařízení, xx xxxxx xx xxxxxxx uvést veškeré xxxxxxxx skutečnosti, xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx důkazy. Xxxxxxx xxxxxxx nevyzývá k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxx důvody, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx prodloužena, nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro uložení xxxxxxxxxx opatření za xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx poučí x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx soudnictví xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx; jde-li o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, poučí o xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejdříve xx uplynutí 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x zajištění, xxxxxxxxxx x prodloužení doby xxxxxxxxx cizince nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx proti takovému xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho žalobě xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx zařízení.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x důsledcích xxxxxxxxx výpovědi x xxxxxxxxxx nebo neúplné xxxxxxxx.

(5) X výslechu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx zástupce xxxxxx nevyrozumívá. Cizinec xxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx svědka. Xxxxxxx je oprávněna xxxxxxx od provedení xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx svědka x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx, xxxxx xxxx za účelem xxxxxxxx skutečného stavu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxxx x xxxx xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Policie xxxxxxx cizince s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poté, xx byl proveden xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nahlížení xx spisu.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx přezkumné řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

§129x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

XXXXX XXX

XXXXXXXX

§130

(1) Rozhodnutí x xxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Zařízení xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxxxx xxx zřízené xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "provozovatel").

(3) Xxxxxxxx xx dělí na xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxx x xxxxxx xxxxxxx") x xxxx s přísným xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx x xxxxxxx xxxxxxx"). Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xx kterých xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx neprodleně xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§131
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při jeho xxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxx, s právy x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, x x xxxxxxxx řádem zařízení. Xxxxxxxxx se xxxxxxx x mateřském xxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx schopen xx xxxxxxxxx.

§132

(1) Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx volně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxx režimem xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx režimem x tvoří xx xxxxxxxxx místnost x xxxxxxx určený xxx xxxxxxxx.

§132a

Provozovatel xx oprávněn x xxxxxxx x xxxxxx zařízení a x zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizinců x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zařízení, s xxxxxxxx ubytovacích xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§132x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 379/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§133

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ubytovaných xxxxxxx.

(2) Ubytovací xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízením xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neprůhlednou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xx uzamykatelná pouze x xxxxxx xxxxxx.

Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§134
(1) Xxxxxxxxxxxx zajištěnému xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx lůžko, xxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez omezení,
c) xxxxxx přijímat xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx práv x xxxx neprodleně odešle,
f) xx jeho xxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx rozmluvu x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spánek x xxxx nočního klidu,
h) xxxxxx xxxxx pohyb x rámci části x xxxxxx režimem x xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx umístěnými x xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lékařskou xxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, xxxxx nezbytná diagnostická x laboratorní vyšetření x očkování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx zajištěnému xxxxxxx umístěnému x xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx umožní x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x trvání xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vycházku xx xxxxxxxxx důvodu xxxxxx xxxx zrušit. O xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x další služby x věci nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§135
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx části x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvýšený xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxxxxx řád xxxxxxxx, xxxx
x) opakovaně závažným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákaz podle xxxxxx zákona.
(2) Zajištěného xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx lze do xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x).
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx části x xxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx a x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxx x možnosti xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ministerstvu (§148 odst. 2). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx seznámí. Xxxxxx xxxxxxxxx zajištěným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx záznam xxxxxxxx, policie xx xx záznamu xxxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 48 hodin, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx však xx 30 xxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zkoumá xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx se xxxxxxx v xxxx xxxxx věty první xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx trvá-li xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, policie xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx režimem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 30 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx části s xxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx převzít.

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx majetek zařízení,

c) xxxxx xx pokynem xxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxx při plnění xxxxx v xxxxxxxxxxx xx zajištěním,

d) xxxxxxxxx xx jednání, xxxxx xx xxxxxx účel xxxxxxxxx,

x) strpět omezení xxxxx xxxx, zejména xxxxx xx soukromí x svobodu xxxxxx x xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

f) dodržovat xxxxx klid.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxx včetně nezbytných xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, nerozhodne-li xxxxx xxxxx. Xxxxx-xx úkon xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonat. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx umístění do xxxxxxxx nesmí

a) xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci způsobilé xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx poškodit xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxx množstvím xxxx xxxxxxx mohly narušit xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx elektronické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) opustit xxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxx.

Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§137
(1) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx u xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx totožnosti nebo xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx přechovávání x zařízení je xxxxxxxx.
(2) Policie xx xxxxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxxxx x prohlídku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx věc, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxxx policie sepíše xxxxxx.
(4) Policie xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx totožnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x věci, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx přechovávání x xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, zadrží.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx totožnosti, xxxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18) x věcí19), xxxxxxx xxxxxx je v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx seznamem xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§138
(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxx zařízení, xx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx péče,
b) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) časový xxxxxx výdeje hygienických xxxxxx, xxxxx, xxxxx x prádla,
f) režim xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx vycházky a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx režim xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxx xx vstup xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx realizace xxxxxxx školní xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti.
(2) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx pobývají xxxxxx x xxxxx x nezletilí xxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nabídku xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx je xxxxx x xxxxxx českém, xxxxxxxxx, francouzském, německém, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx v dalším xxxxxx, xx-xx to xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nezbytné.
(4) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§139

Xxxxxxxxx rodiny v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x přísným xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§140
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ubytovat v xxxxx s xxxxxx xxxxxxx cizince, vůči xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx péči x xxx jiným xxxxxxxx (xxxx xxx "ubytovaný xxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x pobytem x xxxxxxxx, přihlíží xx x projevu xxxx xxxx.
(2) Ubytovaný xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx, má-li xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx. Xxx-xx o nezletilého xxxx osobu zbavenou xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se §131, §134 odst. 1, 2 x 4, §136 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x), §136 xxxx. 2, §136 xxxx. 3 xxxx. a) xx x), §143, §144 xxxx. 1 xx 3 x §145 xxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost od 24.11.2004 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)
§141
(1) Xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx možností xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx se xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx cizinců xxxxxxxxx,
x) xxxx xx xxx; xxxxxxx lze xxxxxx v případě xxxx blízkých14).
(3) Cizinec xxxxxx 18 let xxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xx umístěn xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx péče.

§142

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19a), xxxxxxx umožnit xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Cizinec xxxx xxxxxxx zařízení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X odůvodněných xxxxxxxxx dopravu zajišťuje xxxxxxxxxxxx zařízení.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx cizinci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxxx povinnou školní xxxxxxxx, učebnice x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§143

(1) Zajištěnému xxxxxxx xx poskytuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xx 18 xxx pětkrát xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx stravy xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x náboženských xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§144
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech xxxx vedoucí xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx dohodě x xxxxxxx, xxxxxxx přijetí xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx x delšího xxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxx x počet xxxx.
(2) Návštěvy probíhají x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v zařízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx právnické osoby, xxxxx prokáže, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cizincům. Xx xxxxxxxxxx osobu xxxxx x tomu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx vysokoškolské právnické xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyžadováno xxx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince umístěného x přísném xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§145
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x potravinami, knihami x xxxxx osobní xxxxxxx xx xxxxxxxxx 5 xx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx s oblečením xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx výměny. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provozovatel.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkontroluje. Policie xxxxx a xxxxxx xxxx, jejichž vnášení xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zakázáno. Xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxx19), xxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x jejich xxxxxxxx předá neprodleně xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx omezení xxxxxx, xxxxx xx xxxx do zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx úschovy xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx provozovateli, xxxxxxx xxxx xxxxxx cizinci xxxxxx x předá xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a dokumenty. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx, který má x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxxxx x intervalech xxxxxxxxxxx vnitřním xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx potvrdí xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uschovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§146
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx použít uschované xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx x zařízení x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx xxx xxxx propuštění xx xxxxxxxx xxxx z xxxx uschovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx alespoň 400,- Xx, má-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v nižší xxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; to neplatí, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx propuštění xx xxxxxxxx předán xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx dopraven policií xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx použitých podle xxxxxxxx 1.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§147
(1) Ministerstvo xxx xxxxxxxxxx xx zařízení xxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxx x jiné xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx věcí, xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx v průběhu xxxxxx x zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo byly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §146. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiné xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx občanství; je-li xxxxxxx po xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x důvodu správního xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx mu xxxxxxx xxxxxxxx doklad, doklad xxxxxxxxxx a písemnost xxxxxxxxxxx xxxx totožnost xxxx státní občanství xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li nebezpečí, xx xx cizinec xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx totožnost xxxx xxxxxx občanství xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx, xxx xxx znemožnil xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předání xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx policie xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx občanství xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx či xxxxxxx.

§148

(1) Dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zařízení provádí xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx pravomoc xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pro porušení xxxxxxxxxx této hlavy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyřídí xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx stěžovatel xxxxxxxxx. Xxxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

§149
O xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x policii x xxxxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§150
§150 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx.

§151
§151 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx.
Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxx xxxxxxx
§152
(1) Průvozem xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxx a pobyt xx xxxxx x xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx uskutečňovaný xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xx území20) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx xx xxxxxxx průvozem vstup x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tranzitního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xxxxxxxxx xxxxxxx nezávisle xx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx cestou.
(3) Policie xxxx provedení xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx dán xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx je xxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxx,
x) průvoz xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx proveditelné,
c) xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx
x) by xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, veřejný xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obdobný xxxxx chráněný na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní smlouvy.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx do xxxx xxxxxx mezipřistání xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx společný xxxxxx20), jde-li x xxxxxx xxxxxxxx cestou, xx policie xxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 31.3.2012 (do xxxxxx č. 375/2011 Xx.)
§153
(1) Policie prováženému xxxxxxx po celou xxxx průvozu omezí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Jde-li x průvoz xxxxxxxx xxxxxx, policie zajistí xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx mezipřistání x x případě xxxxxxx xxxxxxx eskortní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště x xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx okamžiku jeho xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tranzitní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xx nezbytné x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx §129 odst. 3.
(2) Xxxxxxx xx převzetí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad.
(3) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prohlídku provedenou xxxxxxx, jejímž xxxxx xx zjistit, xxx x xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zdraví cizince xxxx xxxxxx osob; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stravu xxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx cizinec xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx se xxxxxx o sebevraždu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx první pomoc, xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx včetně vyjádření xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průvozu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnuté prováženému xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxxx xxxxx
§154
(1) Nežádoucí xxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx xxxxx xx xxxxx z xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pořádek, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx druhých nebo xxxxxxx zájem xxxxxxxx xx xxxxxxx závazku xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Policie xxxxxxxx x označení xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy.
(3) Xxxxxxx označí xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,10) xxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Policie xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx cizince, x xxxxx xxxxxxx
x) náklady xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxx (§123 xxxx. 4),
x) xxxxxxx xxxxxxx x dobrovolným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx neuhradil xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (§123x xxxx. 2), nebo
c) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do zahraničí xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§124x).
(5) Xxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxx pro toto xxxxxxxx a důsledky xxxxxx zařazení. Policie xx oprávněna xxxxxxxxx xx tom, xxx xxxxxxxxx požadavek podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20a); to xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xxxx občana smluvního xxxxx.
(7) Xxxxxxx cizinci xxxx zařazení do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §154 xxxx. 2, jedenkrát xxxxx nebo vždy, xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zpochybňující, x xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx cizince v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x této xxxxxxxx neprodleně xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx objektivně xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx požadavek xx xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxx, xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§154 xxxx. 3) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx trestu xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxxxxx x §154 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplynutí xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx. Cizince xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §154 xxxx. 4 písm. x) xxxx x) xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí xx dodatečné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx od xxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(3) Xxx xxxxxxxx cizince x xxxxxxxx nežádoucích xxxx vyřadí policie x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx §154 xxxx. 6.

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§156
(1) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že
a) xxxxxxx xx území cizince xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx na území xxxxxxx xxx víza, xxxxxx xxxxx vízum xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravu cizince xx xxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 3 x 4, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx nést xxxxxxx spojené x xxxxxxx cizince xxxxx §104 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx knihu x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem (§101),
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx kontrole xxxxxxx knihu,
d) neoznámí xxxxxxx ubytování cizince xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx,
x) neoznámí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo
g) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x §100 xxxx. x),
x) neuchovává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §102 xxxx. 4.
(3) Výzkumná xxxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx uzavřela dohodu x hostování9j), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx neoznámí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx brání xxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxx pokuta xx xxxx 100&xxxx;000 xx 500&xxxx;000 Xx za xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 pokuta xx 50 000 Xx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§156x
(1) Právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zpracované x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Za xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
§156x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 136/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2006
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§157
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx
x) překročí státní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§108) xxxxxx xxxxxx cizinci xxxx xxxxxxxx cestovní doklad xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21),
x) xx xxxxx xxxxxxxxx pobytové xxxx xxxxxxxx kontroly,
d) xxxxxxx xxxx xx xxxxx provést neoprávněné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vstupu xx xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxx zdravotnické zařízení xxxxxxxxxxx ústavní xxxx, xx kterého xxx xx zdravotních xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo doklady xxxxxxxxx jiné xxxxx,
x) xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx prokáže xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §116 xxxx. x), b), x) nebo x),
x) xxxxxxx zničí xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona ve xxxxx 3 pracovních xxx ode xxx, xxx xx xxxxxx,
x) xxxxxxxx neprodleně policii xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 písm. x), x) nebo c),
l) xxxxxx na území xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx k xxxx xxxx xxxxxxxx,
x) se xxxxxxx xx území xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxx xxxx xxx víza, xx x xxxx xxxx oprávněn,
n) neoprávněně xxxxx x překročení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jiné než xxxxxxxxx xxxxxxxx době xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) nepožádá x xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxx o povolení x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx o xxxxxxx víza, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu (§88 xxxx. 2 x 3),
x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepravdivé nebo xxxxxxx údaje,
r) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx jeho změnu,
s) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tiskopis,
t) xxxxxxxx xxxxx příjmení, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x dokladu xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx dnů, x xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve lhůtě 15 pracovních xxx,
x) xxxxxxx povinnost prokázat xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) neprokáže xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) se xxx xxxxxxxx nebo pobytové xxxxxxxx prokáže předmětem xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxx nejedná,
x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx odepření vstupu xx území xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx podle §87x xxxx. 1.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx, xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xx 5 000 Xx x za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) pokutu xx 3 000 Kč. X xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§157x
(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) neodevzdá xxxxxxxxxx xxxxxxx nalezený xx jinak xxxxxxx xxxxxxxx doklad nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) uvede xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinci,
c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §15, nebo
d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x biometrickými údaji.
(2) Xxxxxxx osoba se xxxx ubytovatel dopustí xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) nevede domovní xxxxx x souladu x xxxxxxxxx stanovenými xxxxxxx (§101),
x) nepředloží xx požádání xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx policii xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx neučiní xx xxxxxxxxx lhůtě,
e) nevydá xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x ubytování,
f) xxxxxxxx policii úmrtí xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx xx xxxxxxx nižší xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v §100 xxxx. d),
h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §102 xxxx. 4.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxx xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxx řízení xxx xxxxxx xxxxxx do 3&xxxx;000 Kč.
(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. d) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Kč.
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 281/2009 Xx. x 427/2010 Xx.)
§157x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx neodpovídá, jestliže xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, zejména xx způsobu xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx spáchán.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx delikt zaniká, xxxxxxxx xxxxxxx orgán x xxx xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx, xxx se x xxx dozvěděl, xxxxxxxxxx však do 3 let ode xxx, xxx xxx xxxxxxx.
(4) Správní delikty xxxxx tohoto zákona, x xxxxxxxx správního xxxxxxx xxxxx §156x x xxxxxxxxx xxxxx §157x xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxxx xxxxxx policie (§161). Xxxxxxx xxxxxx podle §156x a xxxxxxxxx xxxxx §157x xxxx. 1 písm. d) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx osobních údajů.
(5) Xx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx, k xxxxx xxxxx při podnikání xxxxxxx osoby21a) xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x ním, xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx o odpovědnosti x xxxxxxx právnické xxxxx.
(6) Správní xxxxxx xxxxx §156 odst. 2 lze projednat xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zjištěn a xxxxxxxxxx je ochoten xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx.
(7) X xxxxxxxx xxxxxx o správním xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx.
(8) X xxxxxxx x xxxxxxx pokuty xxxxxxx xxxxxxx bloky x xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") používané x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx21b). Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, kdy x xx xxxxxxxx jaké xxxxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxx. Pokutový xxxx xxxxx jako stvrzenka x xxxxxxxxx xxxxxx xx místě x xxxxxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx.
(10) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x vymáhá xxxxxxxxx xxxxx úřad. Xxxxxx x pokut xx příjmem státního xxxxxxxx.
(11) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uložených xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22).
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 30.6.2010 (xx xxxxxx x. 227/2009 Xx.)
§158
(1) Policie xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx jmen x xxxxxxxx, xxx, měsíc x rok xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, cizince x xxxx daktyloskopické xxxxxx. Xxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx vedou
a) xxxxx x rozsahu
1. xxxxxxx x udělení víza (§54), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu (§42 xxxx. 5), xxxxxxxx x trvalému pobytu (§70 xxxx. 1),
2. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx (§87x),
3. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) (§111 xxxx. 1),
4. xxxxxxxxxx příkazu (§50 xxxx. 6), hraniční xxxxxxxx (§14), xxxxxxxxx xxxxxxx (§180 xxxx. 2) x přihlašovacího xxxxxxxxx (§97),
x) údaje x
1. dni, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx číslu, xxxxx x době platnosti,
2. xxx, měsíci x xxxx xxxxxxx pozvání xxxx jeho xxxxxxxx,
3. xxx, měsíci x xxxx, xxx nabylo xxxxxx xxxx rozhodnutí x zamítnutí xxxxxxx x xxxxxx dokladu xxxxx tohoto xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx,
4. dni, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x x xxxx xxxx platnosti,
5. xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x čísla, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx platnosti,
6. xxxxxx, xxx, měsíci, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x o odepření xxxxxx nebo odepření xxxxxxxxxxx,
7. důvodu zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s uvedením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území,
8. xxxxxx povolení xxxxxx xx území podle §122 odst. 1 xxxx 2,
9. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx vstupu xx xxxxx smluvních xxxxx x x xxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx,
10. xxx, xxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx nabylo právní xxxx a x xxxxxx pro xxxx xxxxxx,
11. xxx, xxxxxx x xxxx překročení xxxxxxxx hranic při xxxxxxx přes xxxxx x x xxxxxx, xxxxx x průvoz xxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
12. xxx, xxxxxx x xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx správního xxxxxxx xxxxx zákonného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx x xxxxxxxx uložené pokuty,
13. xxxxx, číslu x xxxx platnosti ztraceného xxxx xxxxxxxxxx dokladu x x xxxx xxxxxxxx ztráty nebo xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx
1. xxxxxxxxxx určit xxxxx, xxxxx rozhodoval ve xxxx xxxxx xxxxxxx x),
2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vedený x xxxxxxx x založený xx xxxx xxxxx xxxxxxx x),
3. vztahující xx x průběhu xxxxxx xxxxx písmene x) x výkonu xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje o
a) xxx, měsíci x xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákonného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxx vztahující xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx tiskopisu xxxxxxx (§180 xxxx. 2), xxxxx, příjmení, dni, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx zvaného xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx důvodem xxx xxxxxxxx xxxxxxx pozvání x o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, a xxxxx x orgánu, xxxxx xx xxxx jednal,
c) xxxxx a druhu xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx neplatnosti.
(3) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxxx informační xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxx xxxxxx úkolu xxxxx tohoto xxxxxx. X xxxxx informačním xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx toliko údaje xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx úkolu.
(4) Údaje xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 mohou být xxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxx vztah k xxxxxxx, xxxxx je x tomto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx informačním xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu, xxxxx xx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx v xxxxx xxx působnosti stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 a odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx vkládat do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx policie xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxx 2 xxxx. x) informace xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx ministerstva x informace z xxxxxxxxxxxx systémů xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxx pro xxxx činnost.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§157x
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nalezený xx xxxxx získaný xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstoupení xx závazku xxxxx §15, xxxx
x) neoprávněně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.
(2) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx míst, kde xx může cizinec xxxxxxxx,
x) xxxxxx domovní xxxxx v souladu x požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§101),
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx domovní xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
g) xxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, než xx xxxxxxxxx v §100 xxxx. d),
h) neuchovává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §102 xxxx. 4.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx c) xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxx řízení lze xxxxxx pokutu do 3&xxxx;000 Xx.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Kč. X xxxxxxxx řízení xxx xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000 Xx.

§158x

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaj x xxxxxx cizince xx xxxxxxx xxxxxxx seznamu xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x vyškrtnutí xxxxxxx x dodatku xxxxxxx xxxxxxx voličů xxx volby do xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx seznamu voličů xxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§158x xxxxxx právním předpisem x. 222/2012 Xx. x účinností xx 26.6.2012

Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 30.6.2010 (xx xxxxxx č. 227/2009 Xx.)
§159
(1) Xxxxxxxx xxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx xxxxx, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx údaje, které xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx příjmení, xxxxx, xxxxx příjmení, xxxxx x místo xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx pobytu xx území. Tento xxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxx xxxxx způsobem. Xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, předávání a xxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu23) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedeném v xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxxx podle §158 x §158a xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx úkolů. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx23a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx údajů xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepřetržitý x xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx údaje x informačních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx smlouvou Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx podle §158 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxxx podle §158x odst. 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx cizinci xxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny; xxxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, xxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který dříve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.
(8) Ministerstvo xxxxx údaje o xxxxxxx, kterému xxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiznání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx7c), příslušnému orgánu xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx území na xxxx území z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předá xxxxxxx xxxxx x jménu x příjmení, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxxx zamítnuta xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx platnost xxxxxx povolení, x xxxx xxxxx x xxx, měsíci x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci, x xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předá xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §182x.
(10) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx vlastníkovi xxxx xxxxx xxxxxxxxx x užívání xxxxxxx xxxx vymezené xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx vede údaj x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající adrese xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vymezené xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 30.6.2010 (xx xxxxxx č. 227/2009 Xx.)
§160
(1) Xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §158 mohou xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat xxxx xxxxxxxx kombinujícím xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nosiči xxx xx xxxxxxxxxx po xxxx
x) 20 let xx doby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxx trvalý xxxxx, xxxx ode xxx nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky,
b) 15 xxx od xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §113 odst. 1 x 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ministerstvem o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx tohoto xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx dobu 60 xxx ode xxx xxxxxx vyrobeného xxxxxxxxxxx xxxx ministerstvu,
c) 10 xxx xx uplynutí xxxxx, xx xxxxxx xxx cizinec zařazen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) 10 xxx xx vzniku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ztráty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §108 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §108 odst. 1 xxxx. a), x), x), g) nebo x), xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) 5 xxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. f), xxxx
x) 5 let xx vzniku skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Údaje xxxxxxxxx v písemné xxxxx xx xxxxxxxxxx xx dobu
a) 10 xxx xx doby xxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, jde-li x přechodný xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx,
x) 5 let xx uplynutí xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) 5 xxx od xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f), xxxx
x) 5 let xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podléhající xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Tvoří-li evidenční xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx sdružené xx xxxxxx §158 xxxx. 5, xx doba xxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxx x nejdelší xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x částí xxxxxxxx informace.
(5) Xxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx §158 odst. 2 x 3 xxxxx přesáhnout dobu 30 let.
(6) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3, 4 nebo 5, xx údaj xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.24)
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§160x
Xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států
V xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20a) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx5a) mají xxxxxxx x údajům xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx policie a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx dislokovaná xxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx úřad.
Xxxxxxxx od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§161
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx správních xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx policie
a) xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx policie xx mezinárodním xxxxxxx,
x) xxxxxxxx ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dislokovaná pracoviště, xxxxxxx xxxx
1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx policie,
2. odbor xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) odbor xxxxxxxxxxxxxxxx činností.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx správního orgánu xxxxx xxxxxxxx 1 xx stanoví xxxxx xxxxx, kde je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§161x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxx xxx zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§161x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 382/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

§162

§162 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

Účinnost od 1.7.2008 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§163
Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx
(1) Ředitelství služby xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx a x xxxx vyřazení z xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxx §158 x rozsahu xxx xxxxxxxxxx,
x) řídí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx policie x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) ve xxxxxxxx řízení
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx ve vztahu x oblastnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx policie (§164),
2. xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx žádosti o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) provádí xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx průvozem xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) zabezpečuje xxxxxxxx x přepravní xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124x,
x) vyžaduje xxxxx xxxx opis z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); xxxxxx a výpis xxxx xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, a xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx, xxx ověřování totožnosti xxxxxxxx víza, v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x přímo použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) provádí xxxxxxxx kontrolu,
m) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 5 x 6 a víza x pobytu xx 90 xxx xxxxx §26 xxxx. 5 x 6,
x) xxxxxxxxx x odepření xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) v xxxxxxxxxxx s rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úkony x xxxxx xxxxxxxx, xxx cizinec bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxx do zahraničí,
p) xxxxxxxxx x odepření xxxxxxxxxxx x území,
q) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §117 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx platnost xxxxxxxx xxxxx §86, 87x xxxx 87aa,
s) xxxxxxxxx o přestupcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
t) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §122,
x) xxxxxxx x souladu xx xxxxxxx České republiky xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konzultace xxx xxxxxxxxx víz,
v) xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) splňuje xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx získat xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxx účelově xxxxxxxxx manželství xxxx xxx xxxx účelově xxxxxxxxxxx souhlasem xxxxxx xxxxxx otcovství,
x) xxxxxxxxx x správním vyhoštění xxxxxxx,
x) vydává xxxxxxxxx x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx podle §117,
z) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravu xxxxxxx xx zahraničí xxxxx §104 xxxx. 3 x 4; xxxxx xxxxxxxx xxxx povinnost xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cestou jiného xxxxxxxx x uhradí xxxxxxx x xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dále
a) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zajištění xxxxx §124b xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx cizince xx zařízení,
c) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx-xx cizinec xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx16b), x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx policie xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx 3, h), x) xx x), u), x), x) až x) a xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x). Xxxx rozhoduje x xxxxxxx výjezdního příkazu, x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx cestovního průkazu xxxxxxxxxx, o ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, k xxxxx xx vízum nevyžaduje, x o ukončení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§164
Xxxxxxxx ředitelství služby xxxxxxxxx policie
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxx §158 odst. 1 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) provádí xxxxxxxxx kontrolu,
d) xxxxxxxx xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a odnětí xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxxxx platnosti x xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x doby xxxxxx xx krátkodobé xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx výjezdní xxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx x zrušení xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx průkazů xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území (§180x),
x) xxxxxxxxx x hrazení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxx x xxxx vycestováním x xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu16b), a xxxxxx jejich xxxxxx,
x) xxxxxxx zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 nebo x xxxxxxx své xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xxxxxxxx skončila xxxxx §86, 87x xxxx 87xx,
x) ověřuje pozvání,
p) xxxx funkci ohlašovacího xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx cizinců xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx obrazové xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem správního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany,
s) xxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §98x,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) ministerstva, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117,
v) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. x),
x) xxxxxxxxx, zda se xxxxxxx nedopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx získat xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxx účelově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určeno xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké policie xxxx
x) xxxxxxx hraniční xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §124b xxxx za xxxxxx xxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy,
c) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx části x xxxxxx xxxxxxx; x části s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,
x) provádí xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v zařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnického zařízení, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k provedení xxxxx x trestním xxxxxx, x provedení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zajištění, xxxxx x soudu x xxxx.
(3) Inspektorát xxxxxxxxx policie je xxxxxxxxx k plnění xxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx c). Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx veřejná xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 odst. 2.
(4) Xxxxx specializovaných činností xx xxxxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x), x), x), x), q), r), x) x x) x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx c). Xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x němuž se xxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx x posuzuje, xxx xxxxxxx listina xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxxx podle §108 xxxx. 2.
Účinnost xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§165
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx v xxxxx působnosti xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx dozor xxx xxxxxxx při xxxxxx státní xxxxxx,
x) xxxx úkoly nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) rozhoduje o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxx xx xxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx cizineckého xxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2,
x) xxxxxxxxx o xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxx x odnětí cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) vydává xxxxxxxxx x oprávnění x trvalému xxxxxx xx území,
j) účinné xx 1.1.2013,
k) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta xx území,
l) xxxxxxxxx x přestupcích xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx předkládaných xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx podkladem pro xxxxxx xx rozhodování xxxxx písmen c), x), x), x), x) x x),
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx karty, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 1 vkládat xxxxx x v xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158,
x) je oprávněno x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zelené xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxx,
x) xxxx další xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 30.6.2010 (xx xxxxxx x. 227/2009 Xx.)
§165x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Ministerstvo xx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky x xxxxxxxxx obrazové záznamy xx základě přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx společenství5a) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů,
c) xxxxxxxxx xx xxxxxxx prověření xxxxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxxx cizinci xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx s plněním xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) požadovat xx xxxxxxx prokázání totožnosti x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx policií,
f) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadům x xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xx dále xxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx požadovat xxxxxx výpisu xxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů24a). X xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxx xxxx opis z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a) x xxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, a to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§165x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§166

Xxxxxxxxx Ministerstva zahraničních xxxx

(1) Ministerstvo zahraničních xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx státní xxxxxx xx xxxxxx udělování xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 29.12.2010 (xx xxxxxx x. 424/2010 Xx.)
§167
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x) vyžadovat xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a); xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx předávají x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pořizovat xxxxxxxx xxxxxxx při podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, při ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x souvislosti x xxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx, řízením x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství,
c) při xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) provádět xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. xxxxxxx xx xxxxxx zjištění, xxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx splňuje xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
2. cizince xxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem,
e) x xxxxxxxxxxx x hraniční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx cizinci xxxxxxxxx totožnosti,
f) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxxx domovní xxxxx,
x) xxxxxxxx osobní prohlídku x prohlídku věcí, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) zapsat xx cestovního dokladu, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx16a),
x) xxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) k xxxxxx, xxx i xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx zajištěného cizince xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx získat xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxxx otcovství,
l) snímat xxxxxxxxxxxxxxx otisky x xxxxxxxxx xxxxxxxx záznamy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství5a) v xxxxxxxxxxx x vydáním xxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) xxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx podle §86, 87x xxxx 87xx; o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx a provést xxxxxxxx úkony s xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x součinnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx policie oprávněna xxxxxxxxx xx xxxxxxx x zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, v xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a).
(4) Xxxxxx x xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a) x výpis nebo xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 247/2010 Xx.)
Xxxxxxx xxxxxx
§168
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x správním xxxxxx24c) se xxxxxxxxxx xx řízení xxxxx §9 (s xxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 4), §19 xxxx. 1, §22, 24, 26, 29, §29x xxxx. 1 x 3, §29x xxxx. 2, §30, 33, 36, §37 xxxx. 1 xxxx. x), §38 xxxx. 1,§40, 41, 42x, 49, 50, §53 xxxx. 2, §56 xxxx. 5 x 6, §61, 92, 98x, 115x, §122 xxxx. 1 x 2, §123x, §124 (x výjimkou xxxxxx xxxxx §124 odst. 4, §124x, §126a, 129, §135 xxxx. 3 až 5, §148, §154 xxxx. 2, §155 odst. 1, §180, 180b, 180x, 180e x 180x.
Účinnost od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§169
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
(1) Rozhodnutí, které xx ve xxxxx xx 180 dnů xxxxxxxx doručit xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx na úřední xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 15 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx:
x) xx xxxxx 120 dnů xxx xxx podání xxxxxxx x vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxx 180 dnů xxx xxx podání xxxxxxx o vydání xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,
x) ve xxxxx 270 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xx xxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,
x) xx lhůtě 60 xxx xxx xxx podání žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §69, xx-xx xxxxxx podaná xx xxxxx, xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu podle §87x x 87h.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx se na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx, xxxxxxx xxx posouzení, xxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx cizincem s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, zejména xxx xxxxxxx neuzavřel manželství xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravdivě x xxxxx nic xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx x důsledcích xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x odepření xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx cizineckého xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 odst. 1 xxxx. f), xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) O správním xxxxxxxxx rozhodne xxxxxxx xx 7 xxx xx zahájení řízení; xxxxxx-xx policie v xxxx lhůtě rozhodnout, xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x uvedením důvodů xxxxxxxx.
(6) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí; xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxxxxxx 18 xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.
(7) Xxxxxxxxx xx také xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx cizinec
a) xx lhůtě xxxxx §44 odst. 2 xxxxxxxxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx podle §74 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nezávislé xx xxxx xxxx,
x) který xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx nesdělí, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xx x xxxx není xxxxx §69 xxxx. 2 oprávněn, nebo
d) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x prodloužení platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx k xxxx xxxx xxxxxxxx.
(8) Žádost x prodloužení doby xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů nebo xxxxxx x prodloužení xxxx platnosti xxxxxx xxxx policie xxxxxx xx lhůtě do 14 xxx.
(9) Vyjdou-li xx xxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podané xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx najevo xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx jinak xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx rozhodnutí, xx-xx xxxxxxxxxxxx, se xxxxx.
(10) Řízení o xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42x, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx, xxxx zahájeno x xxxxxxxxxxxx věc xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.
(11) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx jinými vadami, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx nedostatky odstranit xx xxxxx nebo xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx lhůty podle xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pro vyřízení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx pokyn xxxxxxx xxxx ministerstva je xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx, xx-xx to xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§170
(1) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx území xx xxxxxxxxxx vízum nebo xxxx platnosti víza x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění pobytu xx území xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 5 xxxx víza k xxxxxx do 90 xxx xxxxx §26 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.
(3) Žádost x xxxxxxx xxxx x xxxxxx do 90 xxx, xxxxxxxxxx xxxx x průjezdního xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo o xxxxxxx víza xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx 14 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx víza x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §33 odst. 1 xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx víza x xxxxxx nad 90 dnů udělovaného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§30 xxxx. 2) xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xx 60 xxx xxx xxx podání xxxxxxx.
(6) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx policie vyřídí xx lhůtě xx 90 dnů, ve xxxxxx složitých případech xx 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx podání žádosti.
(7) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx dne
a) xxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxx xx zastupitelském xxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(8) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx do 7 xxx ode dne xxxxxx žádosti; žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo doby xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx policie xx 30 dnů.
(9) Xxxxxx před policií xx vede v xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.25)
(10) Po ukončení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxx podání xxxxxxx xx policii xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx zastupitelský xxxx xxxxx cestovní doklad.
(11) Xxxx-xx xxxxxx o xxxxxxx víza xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx vadami, vyzve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx žadatele x xxxxxxx víza k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx mu k xxxx přiměřenou lhůtu. Xx xxxx odstranění xxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx.

§170a
(1) Xxxxxxx xx Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx"). Komise je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x spolehlivý. Předpokladem xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx právnického xxxxx získané xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním programu.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesplňuje xxx,
x) xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx trestný čin, xxxx byl v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx komise,
b) xxxxx xxxxxxx stíhání xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x od xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, mohlo ohrozit xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) jehož xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx podmíněně xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx ještě 5 xxx, nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo proti xxxx xxxxxx, rozhodnuto x xxxxxxxxxx odložení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x od xxxxxx rozhodnutí ještě xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx spáchal xxxxxxx xxx, xxxxx ohrozit xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xx něho xxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx vnitra xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
(6) Podmínku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ten, xxx xxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx spáchaného tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx neúplný xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx povinnost takový xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mu xxxxxxxxxx údaj xxxxxxx xx xxxxxx získání xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx svědeckou xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxxxxxx uvedl xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx osoba,
b) xxxxx xxxxxxxxx pořádku,
c) proti xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx44) spáchaného xxx, xx zprostředkoval xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx umožnil výkon xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(8) Předseda xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx mezi xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxx x xxxxxxx předsedy xxxxxx.
(9) Xxxxxx schvaluje xxxx xxxxxxx řád. Xxxxxxx komise xxxx xx svém xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§170x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§170x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; většina členů xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, kteří nejsou xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pověřeny úřední xxxxx zaměstnané x xxxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu.

§170b xxxxxx právním předpisem x. 427/2010 Xx. x účinností od 1.1.2011

Xxxxxxxx xx 13.2.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxx přezkum
§171
(1) X xxxxxxxxxxx soudem xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vstupu,
c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2009 Sb.,
d) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx neoprávněně,
e) rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxx-xx o xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o odepření xxxxxx nebo x xxxxxxxx vyhoštění xx xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§172
Xxxxxx
(1) Xxxxxx proti xxxxxxxxx rozhodnutí26) musí xxx xxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx x posledním xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx prominout.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx podána xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx stupni. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxx, doby xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxx x pobytu rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§173
Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx o povolení x pobytu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxxx vstupovat xx území, xxxxxxx xx xxx a xxxxxxxxxx x území xxx víza.

§174

Trestní zachovalost

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemá

a) ve xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx byl pravomocně xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx naplňuje znaky xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx24a). Xxxxxx x xxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dokládá xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx 6 xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx cizinec občanem, xxxxx x xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx po dobu xxxxx než 6 xxxxxx; x xxxxxxx, xx stát xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, lze xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§174x
Xxxxxxxxxxx
Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx, xxxxxxxxx stav, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, společenské a xxxxxxxx vazby xxxxxxxx xx území a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx státním xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx občanství, xx státu jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště.
§174a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností od 1.1.2011
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§175
Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx použijí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx mezinárodních xxxxx nestanoví xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§176
Xxxxxxxxx péče po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xx xxxx zajištění na xxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxx
x) neodkladná, při xxxxxxx, xxxxx
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx život,
2. xxxxx xxxx prohlubováním chorobných xxxx x xxxxxxx xxxxx,
3. způsobí xxx xxxxxxxx poskytnutí zdravotní xxxx xxxxxx chorobné xxxxx,
4. působí náhlé xxxxxxx a xxxxxx,
5. xxxxxxxxx změny xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx
6. xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těhotenství na xxxxxx cizince,
b) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejného xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx §134 xxxx. 2 hradí xxxx, x to x xxxxx, xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx si xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxxx, včetně skutečně xxxxxxxxxxxx nákladů na xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx.
(5) X xxxxxxx, xxx náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx se x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nákladů
a) ministerstvo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§176x
Xxxxxx pobytu cizince x přijímacím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx letišti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany
(1) Xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx nabytí právní xxxx rozhodnutí podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxxx mimo xxxxx x vlastních prostředků.
(2) Xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxxxxxx péče x souvislosti s xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotní péče xx xxxxx xxxxxxx x vlastních xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 hradit, xxx i částečně, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx náklady xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§176x
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx předání xxxx xxxxxxx
(1) Při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx průvozu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cizince za xxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx (§152 x 153) xx xxxxxxxxx xxxxxxx jako při xxxxxx nákladů spojených xx zajištěním xxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx.
(2) Do nákladů xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které policii xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx.
(3) Xxxxxxx spojené se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 x 153 xx hradí xxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, který na xxxxx xxxxxx a xxxxx návrat na xxxxx státu xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zajištění jeho xxxxxxx přes xxxxx xxxxxx státu za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxx zahrnou x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx provedeným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxx.
§176x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. x účinností xx 24.11.2005

§176x
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Při xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§152 a 153) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem správního xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxx za účelem xxxxxxx podle mezinárodní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě mezinárodní xxxxxxx nebo průvozu xxxxxxxx cestou podle §152 x 153 xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx jiného státu, xxxxx cizince xxxxxxxx, xxxxxxxx zajištění jeho xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu. V xxxxxxx případě xx xx xxxxxxx zahrnou x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx provedeným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxx.
§176x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§177

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště mimo xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x údaji, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§178
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx, který xx xxxxxxx projevit xxxx xxxx x xxxxxxxxxx jednat.
Původní znění - xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§178x
Xxxxxxxx cizincem se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§178x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

§178x
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx činnosti, xx xxxxx cizinec xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx8e), zelenou xxxxx xxxx modrou xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx považuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti právnické xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a cizinec xxx výkon takové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání8e), xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xx zaměstnavatele xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx cizinec v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx družstva xxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx družstva xxxx xxxxx vyplývající x xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§178x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§178x

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dříve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Udělením xxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2),3a) xxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§178x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§179

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx cizince není xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo x případě, xx xx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx posledního xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xx nemůže xxxx není xxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxx využít xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx vážnou xxxx se podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx ohrožení xxxxxx xxxx lidské xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx násilí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu, xxxx

x) pokud xx xxxxxxxxxxx cizince xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx závazky České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 neplatí, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu proti xxxx, xxxxxxxxx trestného xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx xx xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx činů, které xxxx v rozporu xx xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) představuje xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxxxx xxxx se xx xxxxxx spáchání xxxxxxx, nebo

b) xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxxxxx-xx xxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx osoby bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx x cílem xxxxxxx se trestnímu xxxxxxx za xx, xx předpokladu, že xxx x xxxxxx, xx xxx xxx x České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) X případě xxxxx odstavce 3 xxxx 4 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx 60 xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxx cizinec xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx státě xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx žádost o xxxxxxx víza [§33 xxxx. 1 xxxx. x)].

Účinnost xx 21.12.2007 xx 30.6.2010 (xx xxxxxx č. 227/2009 Xx.)
§180
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xx úředním tiskopise. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx x místo xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx svůj xxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx a pozvání xxxxxx svým razítkem x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx oprávněné xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx uvede xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x zahraničí, xxxxx cestovního xxxxxxx, xxxx xxxxx a xxxx, xx kterou xxxxxxx xxx na xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 7 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x ověření pozvání.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dostavit xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx, x vyzvednutí xxxxxxxxx xxxxxxx. Obdobná xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby.
(5) Policie xxxxxx ověření xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx cizinec xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,
b) xxxxxxxx xxxxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx splnit xxxxxxx xxxxx §15,
x) xxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx xxxxxxxxx xxxxx §100,
d) při xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),
x) xxxxxxxx zvoucí xxxxx xxxxxx tiskopis xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nepravdivě, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ačkoliv xxxxxx xxxxxxxxxx, že tak xxxxx.
(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx povinna schopnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x pozvání xxxxxxxx xxx, že:
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §13,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši 0,25 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx6) xx každý xxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zvaného xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx takové xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, anebo xxx xxxxxxxxx úhradu nákladů x rozsahu xxxxxxxxxx x §180x xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 30&xxxx;000,- EUR,
d) xxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vycestováním xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx odpovídající xxxx letenky do xxxxx, xxxxx cestovní xxxxxx vlastní, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu.
Prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x) nezbavuje xxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxx xxxxx sdělí při xxxxx dostavení se xx xxxxxxx. Xx xxxxxx zvoucí osoby xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx potvrdí.
(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§180x
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx oprávněn, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx schengenské vízum x zastoupení jiného xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx ověřuje, zda xxxxx, která xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx takový doklad xxxxxxx.

§180b

Identifikační xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxx xxxxxx rodinným příslušníkům xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Identifikační xxxxxx xx dokladem totožnosti, xxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxx o xxxxxxx xxxxx a imunit, xxxxxxx xxxx držitel xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

(3) Identifikační xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx. s účinností xx 1.1.2004

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 15 xx 18 let, xxxxx xxxxxxxxxx xx území xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 18 xxx xx, xxxx x případě, xx xx osobou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx dobu, xx xxxxxx xx skutečně xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxx 18 xxx, který xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx, co xxxxxxxxxxx xx území9c).

§180c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, který x xxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) tyto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§180x
Xxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území
(1) Cizinec xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx posouzení xxxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx důvodu odepření xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xx 15 xxx xxx xxx odepření xxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx který xxx cizinci odepřen xxxxx xx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 nebo 2.
(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx cizince.

§180f

Partnerství

(1) Xxxxx xx x tomto xxxxxx xxxxxx pojem "xxxxxx", "xxxxxxxxxx" xxxx "xxxx xxxxxxx", xxxxxx xx xxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx jednoho x xxxxxxxx xxxx xxxx svěřené xx xxxx partnera.

(2) Xx xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx, xx vstoupila xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx úředně xxxxxxxxx xxxxxx společenství dvou xxxx xxxxxxxx pohlaví xxxxx odstavce 2.

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x účinností xx 21.12.2007

§180g
Úhrada xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zkouškou xxxxxxxx českého jazyka
Cizinec xx povinen hradit xxxxxxx spojené s xxxxxx českého xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jazyka v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx10a).
§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

§180x

Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jsou-li zjištěny xxxxxx xxxxxxx x §9 odst. 1 xxxx. x), x), x) nebo i).

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx výjezdním příkazem, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx cizince x xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§180h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb. s xxxxxxxxx xx 21.12.2007

Xxxxxxxx od 1.1.2010 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§180x
Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx 90 xxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxxx do 90 xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x úrazem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pojištěného xxxx, x xxxxxxx jeho xxxxx, spojených x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx cestovní doklad xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx státu, xx xxxxxx xx povolen xxxxx, a xx xx výše xxxxxxxxx 30&xxxx;000 XXX, xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx xxx spoluúčasti xxxxxxxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx cizinec uzavřít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx státě, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxx, xxxxxxxxx v jiném xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx pobyt, xxxx v České xxxxxxxxx.
(2) Doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx od cizince xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx pojištěn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8b), xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx péče hrazeny xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pokud xxxxxxx prokáže, že xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jiným způsobem. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevyžaduje xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx zajistit takové xxxxxxxxx xx území xxxxx svého xxxxxx xxxx xx cizince xxxxxxxxx x §42x xxxx. 2; x xxxxxxx případě je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, nejpozději xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nevyžaduje, xxxxx zastupitelský xxxx xx jeho vyžádání xxx xxxxxxx diplomatického xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pobývá-li xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx republiky xxxx jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2010 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§180x
Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx nad 90 xxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxxx xxx 90 dnů xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8g) xxxxxxxxx provozovat toto xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Tímto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úhrady nákladů xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx onemocněním xx xxxxx, včetně nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vlastní, xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx, ve kterém xx xxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx minimálně 30&xxxx;000 XXX, po dobu xxxxxx xx xxxxx, x to xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxxx nevyžaduje, xxxxx xx zdravotně xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8c), nebo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazeny xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxx metodickým xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxx zemí XXXX, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jedná-li xx x občana xxxxxxx xxxx Evropské unie xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx.
§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

§180k

Působnost stanovená podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obecnímu úřadu xx přenesenou xxxxxxxxxx.

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 247/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

XXXXX XIX

ZMOCŇOVACÍ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Zmocňovací xxxxxxxxxx

§181

Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx

x) xx cizince xx xxxxxxx vízové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx podmíněn xxxxxxxx víza,

b) cizinec xxxx xx xxxxx xxxxxxx bez xxxx xx xxxx uvedenou x tomto xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx udělením xxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§182
(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xx projednání x Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x souladu x mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx xx xxxxx základě26b), xxxxx cizinci mohou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx víza,
c) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx cizince xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) po xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx biometrických xxxxx, xxxxxx postupu xxx xxxxxxxxxx biometrických xxxxx x cizinců x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pořízení xxxxxx xxxxx xx pravé x levé xxxx,
x) xxxxxx zemí, jejichž xxxxxx příslušníci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xx projednání x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jenž xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxxxx, nebo xx xxxxx, xx xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxx a rozsah xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§182x
(1) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které by xxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx x postižení, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx x dohodě x ministerstvem xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx
x) rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jazyka,
b) xxxxxx škol xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx českého xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxx.

§182x

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cizineckých xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx odcizení xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vydaných xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§182x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§183

(1) Xxxxxxx xxxxxx zahájená přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx povolení x pobytu.

(4) Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx krátkodobému xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx podle xxxxxx zákona.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti a xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx cizince xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx předpisy xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §160 odst. 5. Xxxxxxxxx-xx vyznačená uchovávací xxxxx xxxxx xxxxx §160 xxxx. 5 xxxx není-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx evidenční xxxxxxxxx posoudí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24) a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zničí.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx do 30 let xxx xxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pobytů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vízové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx po xxxx 24 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§184

§184 zrušen právním xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§184a
Česká republika na xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x lidských xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx xx ustanovení čl. 23 xxxx. 2 x 3, čl. 24 xxxx. 1 a 2 Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx od 1. xxxxx 2000 xx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxxx mají právo xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx na základě xxxxxxxx k xxxxxx xx podmínky, xx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxx. Úhrada xxxx xx provede xx xxxxxxxxxx účtu, který xx tímto účelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.
§184x vložen právním xxxxxxxxx x. 140/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

ČÁST DRUHÁ

§185

§185 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2008 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poplatcích

§186

Správní xxxxxxxx

Xxxxxxx k zákonu č. 368/1992 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 301/1995 Xx., zákona x. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx č. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., zákona x. 166/1999 Xx., xxxxxx x. 167/1999 Xx. x zákona x. 223/1999 Xx., xx xxxx takto:

1. X položce 99 xxxxxxx x) xx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".

2. X xxxxxxx 99 xxxxxxxxxx zní:

"Osvobození:

Od xxxxxxxx xx osvobozeno vydání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 15 xxx.".

3. X xxxxxxx 99 xx doplňuje xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx nevybere xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx.".

4. Položka 100, xxxxxx xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 100

a) Povolení x xxxxxx xxxxxxx Xx 1 000,-

b) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx Xx 500,-

c) Prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx povolení x xxxxxx xxx xxxxxxx Kč 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxx změny v xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxx cizince (xx každou xxxxx) Xx 300,-

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, ztracený xxxx odcizený Xx 1&xxxx;000,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vydání xxxxxxx povolení x xxxxxx náhradou xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx náhradou xx xxxxxxxxx o oprávnění x xxxxxxxx pobytu.".

5. Xxxxxxx 101, xxxxxx xxxxxxxxxx, zmocnění x xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 101

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky Xx 1&xxxx;500,-

x) Xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Udělení xxxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx víza, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na vízum x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přechodu Xxxxx republiky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xx 200,-

x) Prodloužení xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xx 1 000,-

f) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx České xxxxxxxxx Xx 200,-

Osvobození:

Od xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx osvobozeno:

a) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx platnosti xxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx českého víza xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx. Za xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Od xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxx víza na xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx x dočasnou xxxxxxx, x udělení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx dočasné xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

1. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx poplatku xxxxx xxxx položky xxxxxxx xxxx poplatek snížit, xx-xx zachována xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx orgán xxxx xx poplatku podle xxxx položky xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx víza xx xxxxxxxxx přechodu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx letecké xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nezaviněných xxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle písmene x) této xxxxxxx x x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pobytu.

Správní orgán xxxxxxxx poplatek, xxxxx xxxxxxx zpoplatňovaný xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x moci xxxxxx.".

6. Xxxxxxx 132 xxx 1 xxx:

"1. Xxxxxxx

x) Xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxxxxx, letištního víza xxxxxxxxxxxxx Xx 800,-

x) Xxxx k xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx Kč 3000,-

x) Xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx Xx 1500,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xx 1200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx omezení počtu xxxx Xx 3000,-".

7. X xxxxxxx 132 xxxxxxxxxx zní:

"Osvobození:

Od xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

- udělení xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- udělení xxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx mladším 15 xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx víza xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu,

- udělení xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx-xx zachována xxxxxxxxxx.".

8. Xxxxxxx 153 xxxxxxx x) xxx:

"x) x xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx Xx 200,-".

XXXX XXXXXX

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§187

Xxxxx č. 216/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx zahraničí, xx xxxxx xxxxxx x. 150/1996 Sb. se xxxx takto:

Ustanovení §5 xxxx. 3, §11 x §26 xx xxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

Novela občanského xxxxxxxx xxxx

§188

Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxx x. 36/1967 Sb., xxxxxx x. 49/1973 Xx., zákona č. 20/1975 Sb., zákona x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., zákona č. 328/1991 Sb., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx č. 24/1993 Sb., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 152/1994 Sb., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 238/1995 Xx., xxxxxx č. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x. 31/1996 Sb., xxxxxx x. 142/1996 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx x. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., zákona č. 227/1997 Xx., zákona x. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 91/1998 Xx. x xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx xxxx takto:

1. X §120 odst. 2 xx xx xxxxx "znovuobnovení xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx čárka x xxxxxxxx xx xxxxx "x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxx xxxxxxxxxx".

2. Xx §200x xx xxxxxxxx xxxx §200o xx 200x, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 34x) xxx:

"Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx

§200x

(1) Jestliže xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu34e) x zajištění cizince, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx soud x návrhem, xxx xxxxxxxxxx zákonnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxxxx účinek xx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu,34e) xxxx xx cizinec obrátit xx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx propuštění na xxxxxxx z xxxxxx, xx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx trvání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxxxxx účastníků xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, uvedení xxxxxx, x čem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezákonnost xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx být x xxx xxxxxx, xxxx xx navrhovatel xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 odst. 4, §79 xxxx. 1) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx, x jakých xxxxxxxxxxxxx navrhovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zajištění, xxxxxxxx xxxxxx, jichž xx xxxxxxxxxxx dovolává, x xxxx x xxx být patrno, xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx listinné důkazy, xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx odpůrce, xxxxx xx vydaného rozhodnutí xxxxxx.

34x) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§200x

(1) X xxxxxx je příslušný xxxx, x jehož xxxxxx je zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx příslušný xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx vydal rozhodnutí x zajištění.

§200q

(1) Návrh xx podává u xxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Soud xx xxxxxx spisy, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týkají. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx neprodleně xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx tento xxxxx povinen x xxxxxx xxxxxxxx spisy, xxxxx se navrhovatele xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§200x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx navrhovateli xxxxx xxx jednání.

(2) Jednání xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x obsahu xxxxx xx nepochybné, xx rozhodnutí x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx že nejsou xxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§200x

(1) Xx-xx podán xxxxx xxxxx §200x xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx x pro xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx trvají; důvod xxxxxxxxx nemůže být xxxxx. Xxxxxx provedené x xxxxxx, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxx soud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx byl x xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx před xxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxx-xx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zákonné, xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx; jinak xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx. Xxx-xx návrh xxxxxxxx, xxxxx důvody, xxx xxx bylo napadené xxxxxxxxxx vydáno, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§200x

Xxxxx-xx soud po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §200x xxxx. 2 x závěru, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx. Xxx-xx návrh xxxxxxxx, přísluší navrhovateli xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 3 xxxxx xx právní xxxx rozhodnutí.

§200u

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Doručením xxxxxxxxxxxx xx usnesení xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxx usnesením xxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxxxxx xxx jednání, xxxxxx toto usnesení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho vyhlášení. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxx, doručí xxxx xxxxxxxx účastníkům xxxxxx xx 24 xxxxx xx jeho xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, je x xxxx případech po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx učinit xxxxxxxx, xxx xxxxx policie, xxxxx provozuje zařízení, x xxxx xx xxxxxxxxxxx zajištěn, navrhovatele xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX ŠESTÁ

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§189

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx

1. Xxxxx č. 123/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 190/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 123/1992 Xx., x pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx X xxxxxx č. 150/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 123/1992 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

§190

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

x. x. Špidla v. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §175 xxxxxx x. 326/1999 Sb., o xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xx. X xxxx 125 xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxx xxxxx xx xxx x vycestování xxxxxxx x území, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx dnem 1. xxxxxxxx 2001.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

Čl. XX

1. Držitel xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx vydaného xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxx policie xxxxxxxxx x xxxxxxxx trvalého xxxxxx, učiní tak xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxx; potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx považuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx xx držitelem xxxxxxx x povolení x xxxxxx vydaného xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx ve lhůtě xx 180 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx na policii x výměně xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx současně xxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 1.

3. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 180 xxx po nabytí xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x povolení x xxxxxx xxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. Občan Xxxxxxxx unie,1a) xxxxx xx xxxxx pobývá xx základě víza x pobytu xxx 90 xxx, je xxxxxxx ve lhůtě xx 180 dnů xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx1a) x xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx, xx povinen xx xxxxx xx 180 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx a zneplatnění xxxx.

6. Řízení zahájená xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx x řízení x xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se považuje xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

8. Žádost x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxx účinností xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

9. Žádost x xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) před xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxx x vízum x pobytu nad 90 dnů podaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxx, xxxxx xx oprávněn x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx bez xxxx x xx území xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.

Čl. XX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

1. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle právních xxxxxxxx platných x xxxx xxxxxxxx řízení.

2. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx víza xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx považuje xx žádost x xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §43; xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

3. Xxx se v xxxxxx právních předpisech xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx na dlouhodobé xxxxx, xxxxxx xx xxx pobyt xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů x pobyt xx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx.

4. Xxx se x xxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, rozumí xx tím xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

5. Xx doby xxxxxx xxxxxxxxx bodu 39 xxxxxxxxx v xx. X se xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx považuje xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx,3a) nelze-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle dosavadní xxxxxx úpravy xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx žádostí o xxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx vstupu xxxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. II

1. Xxxxxx o xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2. Řízení x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného soužití xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxx o prodloužení xxxx pobytu xx xxxxx k pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx společného xxxxxxx rodiny xx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Držitel víza x xxxxxx nad 90 xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v §42a xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx do 31. xxxxxxxx 2005 dostavit xx xx xxxxxxx x výměně xxxxxx xxxx xx průkaz x povolení x xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxxxx dokladu o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prováděny x xxxxxxxxxxxx zařízeních postupně xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx 31. xxxxxxxx 2005; do xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx úkoly xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx a provozování xxxxxxxx podle xxxxx XXX xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2006.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx víza, vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 112/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Čl. VII

1. Xxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Cestovní xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x otiscích xxxxx xx vydávají xxx xxx 1. xxxxx 2009.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx studia xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxx §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxx podaná xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Řízení x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx na vízum x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx podaná xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx území podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Policie žádost xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §83 odst. 2 xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx 1 xxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 180 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxx xxxxxxx cizinci xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx10a) xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §65 odst. 1 xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dosažení xxxx zletilosti xxxxxxxxxx xxxx xxx 30 xxx.

7. Řízení x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxx trvalému pobytu xxxxxx občanem Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxx příslušníkem xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

8. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx státního xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx policii x xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, který xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx výměnu xx průkaz o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxx-xx průkaz xxxxx xx účelem trvalého xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

10. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

11. Xxxxxx o povolení x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx průkaz x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, a xxx xxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007.

12. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

13. Žádost x vrácení xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince x xxxxx, xx cizinec xxxxxxxx podat podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 1 xxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx nákladů xxxxx xxxx xxxxx, cizinci xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxx, xxxxx řízení xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 230/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. x účinností xx 21.12.2007

Xx. XXX

1. Xxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx x nosičem xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx bez údajů x xxxxxxxx prstů xxx xxxxx u xxxxxx příslušného k xxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24. xxxxxx 2009.

2. X xxxxxxx, že xx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx rukou, xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2009, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx po tomto xxxx, xxxx se xxxxxxxx doklad x xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx obsahujícím xxxxx x otiscích xxxxx, x to xx základě nové xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 140/2008 Xx. x účinností od 25.4.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx, xx dokončí x xxxxx a xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx se posuzují xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské unie xxxxx zákona č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, x xxx xxx vydávat xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2012.

4. Xxxxxx x udělení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x doby xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, povolení x xxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxx oprávnění a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k přechodnému xxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2011 s xxxxxxxx xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od 1.5.2011

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 326/99 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2000.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

140/2001 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2001, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §88 x §89, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od 26.4.2001; §161, §163 x §164, xxxxx xxxxxxxx účinnosti od 1.1.2002

151/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2003

217/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 140/2001 Xx., xxxxx č. 329/99 Xx., o cestovních xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx ČR, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), x zákon x. 325/99 Sb., x azylu a x xxxxx zákona x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2, 5, 6, 9, §15x, xxxxx §17, 18, 19, 20, 31, 51, 56, 64x, 70, 78, §87x - 87t, xxxxx §88, 98, 103, 106, 108, 119, 120, 157, 158, 159, 160, 164, 168, 169, 171, 172, 173, §182x a xx. XX, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004); x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3, 4, 17x, 18, §26x, 29x, 29x, xxxxx §78, 93, 94, 118, 158 x xx. XX, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx v platnost Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007); části xxxxxxxxxx §1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx ČR xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru (1.5.2004); §9, 124, 154 x 155 x účinností xxx xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxxxx Schengenského xxxxxxxxxxxx systému x XX (1.9.2007)

222/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 325/99 Xx., o xxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 48/97 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2004 s xxxxxxxx §69x, 69x, 165, 176x, xxxxx nabyly xxxxxxxxx 31.7.2003; xxxxx §1, 6, 7, 8, 9, 17, 17x, 17b, 19, 20, 21, §30 xx 50, 51, 56, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 69x, 70, 75, 80, 81, 87x, 87x, 87x, 88, 98, 107, 114, 118, 159, 160, 163, 164, 169, 170, 173, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004); xxxxx §17a a 17x, 18, 26, 29x, 80, 180a, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxx kontrol xx státních hranicích, xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 v Xxxxxxxxx xxxx Belgickým xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a Nizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podepsané dne 14.6.1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro XX (21.12.2007)

290/2004 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 94/2004

436/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx správního řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

539/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Sb., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx řád), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2004

540/2004 Sb., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/61 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 29.7.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 23.8.2004

x účinností xx 6.11.2004

559/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 328/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 329/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., o Policii XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 326/99 Xx., o pobytu xxxxxxx na xxxxx XX a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

428/2005 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.11.2005 s xxxxxxxx §14, 29x, 80 x 158, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX o xxxxxx x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Lucemburským velkovévodstvím x Nizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007), a xxxxxxxxxx §169, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2006; §18 xxxxxxx platnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoveným x rozhodnutí Xxxx XX o xxxxxx x xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským velkovévodstvím x Nizozemským xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro ČR (21.12.2007); §37, §46x x xxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Rady EU x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007) x §157x xxxx. 11 xxxxxxx platnosti 1.1.2006

444/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu x xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2007

136/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx na úseku xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

161/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.4.2006 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 26.6.2006; některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx podepsané xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou republikou Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 o xxxxxxxxx odstraňování kontrol xx společných xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX o xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

165/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 325/99 Sb., x xxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx ČR, ve xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006 s xxxxxxxx §115 odst. 3 xxxx. b), xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxx dne stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx informačního systému x XX (1.9.2007)

230/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/95 Xx., x xxxxxx statistické službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

170/2007 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx XX do schengenského xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v XX (1.9.2007)

379/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx a o xxxxx xxxxxx č. 283/91 Sb., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s účinností xx 21.12.2007 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2008, 1.1.2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x vstupu x xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Francouzskou xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x provedení dohody xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007)

42/2008 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/99 Xx. publikované x xxxxxx č. 13/2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

129/2008 Xx., x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

140/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.4.2008

274/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Policii XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009 s výjimkou xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

382/2008 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2010

42/2009 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 13/2009

47/2009 Xx., xxxxx XX xx xxx 9.12.2008 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §171 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx ČR x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 161/2006 Xx.

x účinností xx 13.2.2009

197/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx x biometrickými xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.6.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

278/2009 Sb., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

424/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 100/2010 Xx., a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2010

427/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 325/99 Sb., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Policii ČR, xx znění pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.5.2011 x 1.1.2013

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.4.2011

224/2011 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx č. 80/2011

303/2011 Xx., kterým se xxxx zákon x. 150/2002 Sb., soudní xxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx postižením x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx inkasního xxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

222/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx volební xxxxxx a xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 26.6.2012

234/2012 Xx., xxxxx XX xx xxx 24.4.2012 xx. xx. Xx. XX 23/11 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §171 xxxx. x) xxxxxx č. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 427/2010 Xx., respektive xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §171 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců na xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xx 31.12.2010 (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 19.7.2012

494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Sb., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2013

103/2013 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 325/99 Sb., o xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců na xxxxx ČR x x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 359/99 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx dětí, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.5.2013 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 10.5.2013 a 1.1.2014

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

312/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx x příjmení x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x xxxxx daňových xxxxxx x xxxxxxxxxxx x rekodifikací xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

22/2014 Xx., xxxxx XX xx xxx 12.11.2013 xx. zn. Pl. XX 22/13 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx části xxxxx xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 7.2.2014

101/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., o zaměstnanosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.6.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., o daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2014

203/2015 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx cizinců xx xxxxx XX a x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.8.2015

204/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

314/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území XX a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 221/2003 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 18.12.2015

318/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

191/2016 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx hranic)

s účinností xx 1.8.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 19.9.2016

456/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

222/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.8.2017 x xxxxxxxx xxxxx §158, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2018

16/2019 Xx., xxxxx XX xxxxx xx xxx 27.11.2018 xx. xx. Xx. XX 41/17 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx č. 325/1999 Xx., o azylu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx území XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.1.2019

176/2019 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců na xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2019, 1.7.2020 x 1.1.2021

255/2019 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x znalcích, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx o soudních xxxxxxxxxxxx x soudních xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

277/2019 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

165/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

261/2021 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

274/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 2.8.2021 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zprovoznění Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx (XXXXX) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 88 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1240

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx (xxxxx x Xxxxxx zákonů a xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 277/2019 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx zákonů x mezinárodních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

240/2022 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2022

279/2022 Xx., xxxxx XX xx dne 19. xxxxxxxx 2022 xx. xx. Xx. XX 12/19 xx věci xxxxxx xx zrušení §129x odst. 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 27.9.2022

173/2023 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023 x xxxxxxxx §48, který xxxxxx účinnosti 1.1.2024

278/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon č. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.9.2023

412/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2024

454/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 65/2022 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx vyvolaným xxxxxx xxxxx Ruské xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.12.2023 x 1.1.2024

31/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

x xxxxxxxxx xx 1.4.2024

89/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx voleb

s xxxxxxxxx xx 1.1.2026

123/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2025

x xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 2/2000 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 562/2006 xx xxx 15. xxxxxx 2006, kterým xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (Schengenský xxxxxxxx xxxxx).
1x) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
1x) Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.
1x) Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx jedné a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
1x) Přílohy X x XXXX Xxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 310/1999 Sb., x pobytu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
3x) Zákon č. 221/2003 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3x) Xxxxx č. 216/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x ochraně státních xxxxxx).
4) Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 189/1999 Xx.
4x) Xxxxxxxx Xxxx XX č. 2133/2004 xx xxx 13. prosince 2004, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ukládá povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx otiskem xxxxxxx cestovní doklady xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetích xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx prováděcí xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx x Společná xxxxxxxx.
5) Xxxxx xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5x) Dohoda xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x Francouzské xxxxxxxxx x postupném odstraňování xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podepsaná x Xxxxxxxxx x Lucemburském xxxxxxxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. června 1985 o postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5x) Hlava xxxxxxx pátá trestního řádu.
5c) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/574/ES ze xxx 29. dubna 2004, xxxxxx xx xxxx xxxx II Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) §101 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
6) §5 xxxx. 1 zákona x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu.
6x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 539/2001 xx xxx 15. března 2001, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx překračování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.
7) §26 xx 32 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 163/1993 Xx.
7x) §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx č. 147/1947 Sb.
7b*) Xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Radou na xxxxxxx xx. K.3 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx týkající xx možnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (94/795/JVV).
7x) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. listopadu 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx pobývajícími rezidenty.
7x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 415/2003 ze xxx 27. února 2003 x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx projíždějícím xxxxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8a) Xxxxxxxx Rady 2005/71/ES xx xxx 12. října 2005 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx účely vědeckého xxxxxxx.
8b) Xxxxx č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8c) Rozhodnutí Xxxx 2004/17/ES ze xxx 22. xxxxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxx xxxx X xxx 1.4 Xxxxxxxx konzulární xxxxxxxxx x xxxx X xxx 4.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro udělení xxxxxxxxxx vstupního xxxx.
8x) Úmluva x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx dne 14. xxxxxx 1985 xxxx xxxxxxx států Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru SCH/Com (99)13 ze xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx příručky x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/17/ES ze xxx 22. xxxxxxxx 2003, xxxxxx se xxxx část V xxx 1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx instrukce x xxxx I xxx 4.1.2 Společné xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního pojištění xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx jednotného vstupního xxxx.
8x) Zákon č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
8f) Zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8g) Xxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9a) Směrnice Xxxx 2001/40/ES xx xxx 28. května 2001 x vzájemném xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx.
9b) §149 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
9x) Xxxxxxxx Xxxx 2003/86/ES xx xxx 22. září 2003 x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
9d) §2 x 3 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
9e) §26 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) Rozhodnutí Rady 2004/114/ES xx dne 13. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, výměnných pobytů xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES ze xxx 29. dubna 2004, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx třetích zemí, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx kteří xx xxxxx objekty xxxxxxxxxxxx x spolupracují x xxxxxxxxxxx orgány.
9h) §232a xxxxxxxxx xxxxxx.
9h) §171a xxxxxxxxx xxxxxx.
9i) §171a x 171d xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Xxxxx č. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 379/2007 Xx.
9x) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) §37a xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 382/2008 Xx.
9x) §98 xxxx. x) zákona x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx zákona x. 161/2005 Sb.
9n) §20a xxxxxx x. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx. x xxxxxx x. 492/2000 Xx.
9x) §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
10) §57 xxxxxx x. 140/1961 Xx., trestní zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Xxxxxxxxx §114 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
10x) Xxxxx č. 94/1963 Sb., x rodině, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §12 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx. x xxxxxx x. 165/2006 Xx.
11a) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., o způsobu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx veřejných prostranství xxxxx, x způsobu xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x označení xxxxx, o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx budov x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 193/2001 Sb.
11x) §17a xxxxxx č. 94/1963 Xx.
11x) §27 xxxxxx č. 592/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §27 xxxxxx č. 592/1992 Xx., o pojistném xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Sb., xxxxxx x. 176/2002 Xx. x xxxxxx x. 438/2004 Xx.
12a) §151 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
12b) §150 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
13) Směrnice Rady 2004/38/ES ze dne 29. xxxxx 2004 x xxxxx občanů Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodně xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států.
13a) Xxxxxxxxx obchodní zákoník, živnostenský zákon, xxxxx č. 220/1991 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, České xxxxxxxxxxxxxx komoře x Xxxxx xxxxxxxxxx komoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13x) Nařízení Rady (XXX) č. 1612/68 ze xxx 15. října 1968 x volném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
13x) §32 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
13x) §30 x 31 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
13e) §25 x §38 písm. x) xxxxxx x. 155/1995 Sb.
13x) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx 68/360/EHS, x xxxxxxxxxx xxxxxxx pohybu x xxxxxx pracovníků xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
14) §116 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
15a) Článek 2 xxx 14 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 562/2006.
15x) Příloha X, xxxx X odstavec 3 xxxx. x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 562/2006.
15x) Xxxxxx 3 Xxxxxxxx Xxxx 2001/51/ES xx xxx 28. xxxxxx 2001, kterou xx xxxxxxxx xxxxxx 26 xxxxxx x xxxxxxxxx Schengenské xxxxxx xx xxx 14. xxxxxx 1985.
15d) Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
15e) Rozhodnutí xxxxxxxx xxxx členských xxxxx xxxxxxxxxxxx x Radě xx xxx 25. xxxxxx 1996 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (96/409/SZBP).
15f) Nařízení Xxxx (XX) č. 2252/2004 ze xxx 13. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prvky x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dokladech vydávaných xxxxxxxxx státy, x xxxxxxx xxxxx.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16x) §2 xxxx. 7 x §14a odst. 2 xxxxxx č. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx.
16b) §15 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx.
17) §200o x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
17x) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 343/2003 xx xxx 18. února 2003, xxxxxx xx xxxxxxx kritéria x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx státu příslušného x xxxxxxxxxx žádosti x xxxx podané xxxxxxx příslušníkem xxxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx států.
18) Zákon č. 119/2002 Sb., x střelných xxxxxxxx x střelivu x x změně xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx předmětů x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx o střelných xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §1 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 37/1989 Xx., x xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 167/1998 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx..
19x) §36 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
20) Xxxxxxxx Xxxx 2003/110/ES ze dne 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxx při xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
20x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 871/2004 ze xxx 29. dubna 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx informačním xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21a) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §17 xxxx. x) zákona x. 256/1992 Sb.
23a) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x zpravodajských xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x archivnictví, xx xxxxx zákona x. 343/1992 Sb.
24x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24x) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
24x) Část xxxxx x třetí správního řádu.
25) Zákon č. 36/1967 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
26) §244 xx 250k xxxxxx x. 99/1963 Sb.
26x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru XXX/Xxx (99)13 ze dne 28. xxxxx 1999 x konečném xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 810/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxx xxxxx).
28) §42 xxxxxx č. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx zákona x. 518/2002 Xx., zákona x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx. x xxxxxx x. 176/2007 Xx.
29) Směrnice Rady 2005/71/ES ze xxx 12. xxxxx 2005 x zvláštním xxxxxxx xxx přijímání státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx účely vědeckého xxxxxxx.
30) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
31) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čísel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx čísel, ve xxxxx xxxxxxxx x. 193/2001 Sb.
32) Směrnice Rady 2009/50/ES x xxxxxxxxxx xxx vstup a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1408/71 xx xxx 14. xxxxxx 1971 x uplatňování systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činné x xxxxxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
34) §319 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 362/2007 Xx.
35) Například xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx odborné kvalifikace x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x některých xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 95/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x uznávání odborné xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických povoláních), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
36) Zákon č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 343/2003 xx xxx 18. xxxxx 2003, kterým xx xxxxxxx kritéria x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx země x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
38) §143 xxxxxxxxx xxxx.
39) §14a xxxx. 2 zákona x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx.
40) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1030/2002 ze xxx 13. xxxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vzor xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx nařízení Xxxx (XX) č. 380/2008.
41) Xxxxx č. 251/2005 Sb., x inspekci xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §27 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
43) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.
44) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx.
46) Xxxxx č. 153/1994 Sb., o zpravodajských xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 274/2008 Xx.
Xxxxx č. 341/2011 Sb., x Generální inspekci xxxxxxxxxxxxxx sborů x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
46) §75 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§15a xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 494/2012 Sb.
47) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenty.
48) §46a xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 379/2007 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Sb. a xxxxxx x. 103/2013 Xx.