Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2009.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2009 do 12.02.2009.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
326/99 Sb.

 

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1
Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12
Prostředky k pobytu na území §13
Hraniční průvodka §14
Pozvání §15 §15a

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a
Dlouhodobé vízum §17b
Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18
Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19
Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b
Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu
Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31 §32
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34
Prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů §35
Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39
Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40
Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41
Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu
Povolení k dlouhodobému pobytu §42
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a
Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b
Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ve zvláštních případech §42g
Náležitosti k žádosti o vydání zelené karty §42h
Modrá karta §42i
Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §45 §46
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d
Zrušení a zánik platnosti zelené karty §46e
Zrušení platnosti modré karty §46f §47 §48 §48a §48b
Oddíl 4
Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49
Díl 5 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území
Výjezdní příkaz §50
Rozhodnutí o povinnosti opustit území §50a
Díl 6 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54
Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55
Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57
Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61
Zánik platnosti dlouhodobého víza §62 §63
Studium §64 §64a §64b
Hlava IV - Trvalý pobyt na území
Díl 1 §65
Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74
Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82
Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85
Díl 3 §86
Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt §87a §87b §87c
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území a zánik jeho platnosti a důvody pro zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie §87d
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e
Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f
Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j
Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k
Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m
Díl 3 - Potvrzení a průkazy
Potvrzení o přechodném pobytu na území §87n
Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie §87o
Prodloužení doby pobytové karty o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87p
Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87r
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87s
Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87t
Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y
Skončení platnosti průkazu §87z
Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93

Hlášení k pobytu držitele zelené karty §93a §94 §95 §96 §97
Hlášení změn §98
Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a
Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100
Domovní kniha §101
Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103
Povinnost dopravce §104
Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105
Povinnosti orgánů státní správy §106
Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112 §113

Cestovní průkaz totožnosti §114
Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115
Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a
Neplatnost cestovního dokladu §116
Zadržení cestovního dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a
Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b
Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e
Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f
Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a
Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121
Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122
Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123
Dobrovolný návrat §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území §123b
Finanční záruka §123c
Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a
Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128
Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129
Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150 §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153
Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIV - Správní delikty

Přestupky §156 §156a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §157
Společná ustanovení ke správním deliktům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162
Ředitelství služby cizinecké policie §163
Odbor cizinecké policie §164
Působnost ministerstva §165
Oprávnění ministerstva §165a
Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166
Oprávnění policie §167

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168
Odchylky od správního řádu §169 §170 §170a §170b
Soudní přezkum §171
Žaloba §172

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173

Trestní zachovalost §174
Přiměřenost §174a §175
Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176
Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a
Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b
Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c
Totožnost §177
Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d
Důvody znemožňující vycestování §179
Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a
Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b
Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c
Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d
Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e
Partnerství §180f
Úhrada nákladů spojených s výukou českého jazyka a zkouškou znalostí českého jazyka §180g
Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §182 §182a §182b
Přechodná ustanovení §183 §184 §184a
Část druhá §185
Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích
Správní poplatky §186
Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187
Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188
Část šestá - Závěrečná ustanovení
Zrušovací ustanovení §189
Účinnost §190
č. 140/2001 Sb. - Čl. II
č. 217/2002 Sb. - Čl. IV
č. 222/2003 Sb. - Čl. II
č. 428/2005 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV
č. 136/2006 Sb. - Čl. VII
č. 161/2006 Sb. - Čl. II
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
č. 379/2007 Sb. - Čl. II
č. 140/2008 Sb. - Čl. VII
č. 427/2010 Sb. - Čl. II
Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.

326

XXXXX

xx xxx 30. xxxxxxxxx 1999

x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Tento zákon xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx použitelný xxxxxx předpis Evropských xxxxxxxxxxxx1) podmínky xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "území") a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), Xxxxxxxxxxxx vnitra (xxxx jen "ministerstvo") x Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky,1a) xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1b)

(3) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x vycestování xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxxxxx x xx xxxxxx státu, xxxxx xx vázán mezinárodní xxxxxxxx sjednanou x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1c) x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx je vázán Xxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,1d) pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Účinnost xx 1.9.2006 xx 30.4.2013 (do xxxxxx x. 103/2013 Xx.)
§2
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx zákon xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx osobu požívající xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx2) xxxxxxxxx jinak,
b) pobývá xx xxxxx xx xxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přechodný xxxxx xxxxxx ozbrojených xxx na území,3)
c) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx xx území, x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx k pobytu xx účelem xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx3a) xxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX
XXXXX XX XXXXX
§3
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx hraniční xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx x provádění hraniční xxxxxxxx.
(2) Hraničním přechodem xx rozumí
a) místo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "mezinárodní xxxxxxx") xxxxxx xxx překračování xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,3b) pokud splňuje xxxx podmínky:

1. bylo xxxx xxxxxxxxxxx letiště xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx4) a

2. xxxxxxxxxxxx letiště xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxx,3b)

x) xxxxxxx hranice3b) xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x paluba xxxx mezistátní xxxxxx xxxx nákladní lodní xxxxxxxx x xxxx, xxx xx x xxxxx prostoru prováděna xxxxxxxx xxxxxxxx.

§4
(1) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xx území, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxx území. Xx xxxxxxx hranici xx hraniční xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3b)
(2) Xxxxxxx potvrdí v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do jeho xxxxxxxxxx dokladu.
(3) Provádí-li xxxxxxx hraniční xxxxxxxx xx základě mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrola xxxxxxxxx xx území.

§5
(1) Xxxxxxxx vstupu xx území x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1).
(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx při hraniční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x) vyplnit x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) strpět ověření xxxxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovanými x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx dokladu, xxx-xx x xxxxxxxx doklad, xxxxx xxxxxxxx nosič xxx x biometrickými xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx 15 xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu jiného xxxxxxx.
(4) Splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx xxxxxxxxxx na cizince, xxxxx xx
x) přebírán xx orgánu cizího xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx5),
x) xxxx xxxxx xxxxxxxx (§152), xxxx
x) xx území předáván xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx předpisu Evropských xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxx hraniční kontrole xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxx, xxx svou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx členského xxxxx Evropské unie, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx jej xxxxxxxx, policie xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, prokázal xxxxx xxxxxxxx.
(6) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx dále xxxxxxx xxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xx něho xxxxxx xxxxxxxxx.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§7

§7 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§9
Xxxxxxxx vstupu xx xxxxx
(1) Xxxxxxx odepře xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jestliže
a) nemá xxxxxx cestovní xxxxxx,
x) xxxxxxxx padělaný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x pobytu,
c) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k pobytu,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x zabezpečení xxxxxxxx pobytu na xxxxx,
x) nemá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx x území,
f) je xxxxxxxxx xxxxxx (§154),
x) xx zařazen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx5a) (xxxx jen "smluvní xxxx"), za xxxxxx xxxxxxx přehledu x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx smluvních států"); xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na území,
h) xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx cizinec xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,
i) je xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§182x odst. 1) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx").
(2) Cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxx povolení x trvalému xxxxxx, xxxx xxxxxxx odepřít xxxxx xx xxxxx x xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xx j).
(3) Xxxxxxx xxxxxx vstup xx území
a) občanu Xxxxxxxx xxxx,
1. xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5,
2. xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx pozměněný cestovní xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
3. je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx závažnou nemocí,
4. xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
5. xx-xx zařazen do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x příslušný orgán, xxxxx xxxxxxxx podnět xx zařazení občana Xxxxxxxx unie xx xxxx xxxxxxxx (§154 xxxx. 2), xxxxxxx, xx trvá důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx při xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx narušit veřejný xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Evropské xxxx,
1. x xxxxxx uvedených x xxxxxxx a),
2. xxxxxxxxxx-xx vízum, podléhá-li xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
3. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. je-li xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xx xxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxx svém pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu ohrozit xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx vstup xx území xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x). Xxxxxxx policie xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx občana Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že tento xxxxx Evropské xxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx x odepření xxxxxx se nevydá, xx-xx xxxxxxx odepření xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x trestu xxxxxxxxx z území xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.
(5) Xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxx vstup xx xxxxx, je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpět xx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§10
§10 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx.

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§11x

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§12
Xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx
(1) Zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx x vycestováním x xxxxx xx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx jiného xxxxx, xxxx
x) předložením xxxxxxxxx prostředků ke xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx do státu, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxx vedeného x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx xxxx během xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx disponovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx xxxxxxxxxxx uznávanou xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx předloženy x xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Účinnost od 1.1.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§13
Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
1. 0,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx6) (dále jen "xxxxxx existenčního xxxxxx") xx 1 den xxxxxx, jestliže tento xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx,
2. 15xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx pobyt xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx, x xxx, že xxxx xxxxxx se xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx x 2xxxxxxx částky existenčního xxxxxx,
3. 50xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxx x xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bezplatně.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xx území lze xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx
x) výpisem x účtu xxxxxxxx x xxxxx znějícím xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx může xxxxx xxxxxx x Xxxxx republice disponovat x peněžními xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx x odstavci 1, xxxx
x) jiným xxxxxxxx x finančním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx platnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx o zajištění xxxxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxx státním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx a pobytem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (školou). Xxxxx xxxxxx x závazku xxxx xxxx nedosahuje, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx existenčního xxxxxx a závazkem xx dobu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 6xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx či smlouvou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx věku 18 xxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxx.

§14

Hraniční průvodka

Hraniční průvodkou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x jménu x xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mladších 15 xxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx průvodka xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx značku xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tohoto vozidla x xxxx barvu, xxxxx x xxxxx xxxxxx xx území x datum vycestování x xxxxx, xxxx x místo xxxxxx xx xxxxx.

Účinnost xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§15
Xxxxxxx
X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx náklady
a) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx na xxxxx xx do xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území až xx xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx dobu xxxxxx xx xxxxx až xx vycestování z xxxxx, případně xxx x převozem xxxxxxxxx xxxx ostatků xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx s pobytem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx z území.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§15x
(1) Xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx
x) xxxxxx,
x) xxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) mladšího 21 xxx, kterého xxxxxxxx a se xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx 21 xxx xxxx takové xxxx xxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx a
d) xxxxxxxxxxxx xxxxx příbuzný xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.
(2) Xx-xx xxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx xxxx1b) studium, xxxxxx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxx manžel x xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xx nezaopatřenou xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d) xx xxxxxxxx občanem Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxx vyživovaný cizinec, xxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx,
x) se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx povolání nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx
x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxx vykonávat soustavnou xxxxxxxxxx činnost.
(4) Ustanovení xxxxxx xxxxxx, týkající xx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xx obdobně xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxx, xx
x) xx xxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, pokud
1. xx xxxxx, xxxxx xx občanem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx domácnosti,
2. xx xxxxxxx Evropské xxxx vyživovaný, xxxx
3. xx x xxxx x xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx
x) xx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x ním xx xxxxxxxx domácnosti.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx cizince, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky1a).

XXXXX III

PŘECHODNÝ XXXXX XX ÚZEMÍ

Díl 1

Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx

§16

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx státních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odepřen xxxxx xx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxx narození xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (§88).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mimo území, xxxx dnem a xxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx hranic.

Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§17
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx území přechodně
a) xxx xxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xx xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx pobytu, xxxxx
x) xx základě výjezdního xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§17x
Xxxxxxxxxx víza
Krátkodobým xxxxx xx
x) letištní xxxxx - vízum xxxx X,
x) xxxxxxxxx vízum - xxxxx xxxx X,
x) xxxxx k xxxxxx do 90 xxx - xxxxx xxxx X,
x) xxxxx xxxx X, X xxxx X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx").
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§17x
Xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx xx
x) vízum x xxxxxx xxx 90 xxx - vízum xxxx D,
b) xxxxx xxxx X xxxx X+X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které opravňuje xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx").
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§18
Xxxxxxx xxxx pobývat xx xxxxx přechodně xxx xxxx,
x) xxxxxxx-xx xxx přímo použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) x xxxx-xx x xxxxxxx s xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx [§181 xxxx. x)] xxxxxxxxx xxxxx,
x) stanoví-li xxx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských společenství6a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx svým nařízením [§181 xxxx. x)],
x) xx-xx občanem Evropské xxxx,1a)
x) xx-xx
1. xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx; tento xxxxxxx xxxxxxxx může xx xxxx xxxxxx výkonu xxxxxxx na území x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx7) xxxx x zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") (§130); xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území x xxx cestovního dokladu,
3. xxxxxx 15 let xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx cizincem, x xxxxx cestovním dokladu xx zapsán, x xxxxx xxxxxxx vycestoval x xxxxx; xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. držitelem xxxxxxx x povolení xxxxxxxxxxxx xxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 měsíce,
5. xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, doprovázené učitelem, x xx xxxxxx xx seznamu xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx7b), v xxxx se xxxxx xxxxxxxxx žáků, xxxx x xxxxx jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx, xxxx
7. držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx společenství xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx7c) (xxxx jen "rezident xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx") x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx, nebo
e) je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx vízum xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx území pobývá x občanem Evropské xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx se vízum xxxxxxxxxx, x zánik xxxxxx pobytu
(1) Pobyt xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, policie xxxxxx, xxxxxxxx cizinec
a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx není xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), g), x), x) xxxx x),
x) na žádost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13) xxxx nepředloží xxxxxxx xxxxxxx (§15 x 180),
x) na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxxxx spojených s xxxxxxxxxxxx x území, xxxx
x) na území xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx neplatný xxxx xxxxxxxx,
xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx posuzování přiměřenosti xxxxxxx přihlíží zejména x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx cizince xx území, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlády xxxxxxx podle §181.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx výjezdního xxxxxxx. Xxxxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx x xxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podle tohoto xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxx").
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§20
§20 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 222/2003 Xx.

§21

§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxxx xxxxx
§22
(1) Průjezdní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx") xx žádost xxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx územím při xxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx podle předpokládaného xxxxx cest na xxxxx, xxxxxxx xxxx xx 6 měsíců.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxx xx území xx xxxx 5 xxx,
x) obousměrné xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx 5 xxx,
x) xxx xxxxxxx xxxxx cest xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxx 5 xxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx přechodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7d). X xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b). X tomto xxxxxxx vízum uděluje x do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx policie.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§23
Xxxxxxxxxxx k žádosti x udělení xxxxxxxxxxx xxxx
(1) X xxxxxxx x udělení průjezdního xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx cílového xxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx oprávněn x xxxxxx x xxxxxxxx státě xxx xxxx,
x) prostředky x xxxxxx xx xxxxx (§13) x prokázat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vycestováním x xxxxx,
x) fotografie; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) na xxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx podezření, že xxxxxxxx nemocí xxxx.
(2) Xxx podání žádosti xxxxx §22 xxxx. 5 xx cizinec xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx k xxxxxxx nepředkládá xxxxxx x cestovním zdravotním xxxxxxxxx a fotografii.
(3) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, doklad xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx příslušníkem občana Xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxx vízum
§24
(1) Letištní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx pobývat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, nejdéle xxxx xx 3 xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx vízum
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu x xxxxxxxxxx prostoru po xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx čekání na xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xx uveden x xxxxxxx předpise xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx v xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pobývat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx, x xxxx xxxx vyznačeno xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§25
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x udělení letištního xxxx
X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx víza xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx státu, který xx xxxxx xxxx xxxxx; xx neplatí, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu v xxxxxxxx státě bez xxxx,
x) fotografie; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx obrazový xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx vycestování x xxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxx k pobytu xx 90 dnů
§26
(1) Xxxxx k xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxx, xxxxx není xxxx stanoveno jinak, xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx, nejdéle xxxx xx 2 roky.
(3) Xxxxx x pobytu xx 90 dnů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zastupitelský xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, ke xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxx do 90 xxx xxxxxxxxx x xxxxxx na území xx xxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx nesmí xxxxxxxxx 3 xxxxxx.
(5) Xxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7d). X xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx do 90 xxx je xx xxxxxxxxx přechodu dále xxxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b). X xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxx policie.
(7) Xxx, xxx xxxxx x xxxxxx do 90 xxx udělil, x xxx xxxxx xxxx pobytu.

§26x

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2009 (do xxxxxx x. 278/2009 Xx.)
§27
Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 90 xxx
(1) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx požádání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vízum xxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) cestovní xxxxxx,
x) fotografie; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx ověřené xxxxxxx xxxx prostředky x xxxxxx na xxxxx (§13) x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podezření, xx xxxxxxxx nemocí xxxx,
x) xxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x žádosti o xxxxx.
(2) K xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx do 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx8) xxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x e) x doklad x xxxxxxxxx ubytování xxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxx na xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx cizinec předkládat, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xx cizinec, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx8a), xxxxxxx předložit xxxxxx o hostování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) a x).
(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx do 90 dnů xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx na xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx v §180x xxxx. 2. Xxxx-xx xxxxxxx x udělení xxxxxx víza xxxx xxxx xx dvěma xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prohlášení, xx ke každému xxxxxxx pobytu na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx cestovní zdravotní xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx povinen k xxxxxxx x udělení xxxx k pobytu xx 90 xxx xxxxxxxxx xxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je rodinným xxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, a xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§28
Xxx xxxxxx žádosti xxxxx §26 odst. 5 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx základě žádá x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx přechodu. Xxxxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx případy xxxxxxx x §180i xxxx. 2. Xxxxxxx je xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx (§13), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vycestováním x xxxxx (§12) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx č. 278/2009 Xx.)
§29
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx pobytu na xxxxxxxxxx vízum
(1) Policie xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx platnost xxxx x pobytu do 90 xxx x xxxx pobytu xx xxxx vízum, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx platnosti xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Policie xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx cizinec xxxxxx podá x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxx, xxx součet xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx prodloužit, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx-xx důvodem xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx-xx policie xxxxx xxx xxxxxxxx řízení x zrušení platnosti xxxxxx xxxx (§61).
(3) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xx 90 xxx x xxxx pobytu xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §27 xxxx. 1 nebo 2, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu na xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx pojištěn xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8b) xxxx pokud xx xxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx.
(4) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx víza a xxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Policie xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podá x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx cizince v xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx 3 xxxxxx. Xxxx platnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx republikou
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx průjezdní xxxxx, letištní xxxxx xxxx vízum x xxxxxx xx 90 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:
x) xxxxxxx není xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx v xxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxx republika xx xxxxx jeho xxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx územím xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx smluvním xxxxxx, xx xxxxxxx na xxxx vízum xxxxxxx,
x) xxxxxxxx doklad, xx xxxxx xx být xxxxx vyznačeno, xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx smluvních států, x
x) cizinec xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx druhu xxxx (§23, 25 a §27 xxxx. 1 x 2); xxx-xx x udělení víza xxxxx §26, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx8c), x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §180x xxxx. 1 xx dobu xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx států a xx-xx být xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx ke každému xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 3 měsíce x xxxxxxx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxx vstupu xx xxxxx těchto států.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 splněny, xxxx Česká xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hranicích x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx8d), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Orgán, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Jednotné xxxxxxxxxxx xxxxx vydané jiným xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx vydané Xxxxxx xxxxxxxxxx.
Účinnost od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§29x
Xxxxxxxx schengenské vízum xxxxxx jiným smluvním xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu xx xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Česká republika xxxxxxxxx.
(2) Policie nebo Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx platnost a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx schengenské xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §29,
b) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx předloženým xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13), xxxx
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx x podmínek xxx jeho xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx platnosti jednotného xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxx xxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§30
(1) Xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx uděluje xxxxxxx xx žádost xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx území xx xxxxxx vyžadujícím pobyt xx xxxxx xxxxx xxx 3 měsíce.
(2) Xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx dále uděluje xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, studia xxxx vědeckého výzkumu, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxx §42 xxxx. 3 xxxxx §42g nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§49).
(3) Vízum xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxx, xxxxx xxxxx odstavce 2 x dobou xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxx §42 xxxx. 3 xxxxx §42x xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu opravňuje xxxxxxx x xxxxxx xx území xx xxxx 3 pracovních xxx. Xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí opravňuje x xxxxxx xx xxxx 30 pracovních xxx. X xxxxxxx, xx převzetí xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxx žádosti xxxxx věty xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx cizince xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx doba xxxxxx xx vstupu xxxxxxx xx xxxxx xx prodlouženou xx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx povinen xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jde-li x vízum xxxxxxx xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxx §42 odst. 3 anebo §42x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, xxx-xx o vízum xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxx dlouhodobé xxxxx xxxxxxxxx států xxxx X+X, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §29x xxxx. 1 x 3.
(6) Žádost x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx výzkumu je xx území oprávněn xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx8a), pokud xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pobyt xxxxxxx xx xxxxx xxxxx než 3 xxxxxx.
Účinnost xx 1.7.2008 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx č. 278/2009 Xx.)
§31
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza k xxxxxx nad 90 xxx
(1) K žádosti x udělení xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxxx xxxxxxx předložit
a) xxxxxxxx xxxxxx,
x) doklad xxxxxxxxxxx účel xxxxxx xx území,
c) prostředky x pobytu xx xxxxx (§13),
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území,
e) xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxx pořizován xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) x x). Xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx jednací xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x x kterého xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx k zaměstnání xxxxxx xxxxxxx předkládat x xxxxx jednací xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e) podmínkou výkonu xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx x udělení víza x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx8a), xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx x hostování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx organizací, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x),
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§42x xxxx. 1) x xxxxx jeho xxxxxx xx xxxxx x
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 5.
Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 6.
(4) Xxxxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území, xxx-xx x udělení víza x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu8f), xx považuje xx xxxxxxxx, pokud cizinec x xxxxxxx uvede xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx koncese x u kterého xxxxxxxxxxxxxx úřadu živnost xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 xxx xx cizinec xx xxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx obdobný xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxx x posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx stát xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx cizince xxxxxxxx 15 xxx,
x) lékařskou xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nemocí; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávy xxx xxxxxxx pouze x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx závažnou xxxxxx xxxx.
(6) Xxxx xxxxxxxxxx víza k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180x odst. 2.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Sb.

Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§33
Xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx,
x) xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx x xxxxx brání xxxxxxxx xx xxxx xxxx nezávislá xxxx xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx §179 xxxx. 5,
x) který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx,
x) který x xxxx platnosti oprávnění x pobytu požádal xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §67, 68 x §69 xxxx. 2, xxxxx x této xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxx
x) který xxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxx byla zrušena xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o povolení x trvalému pobytu, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx podal xxxxx xx xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xx xxxxx policii.
(3) Xxxxxxx xxxx udělí xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx cizinci, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx není xxxxx (§120x).
(4) Xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území policie xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 1 xxxx; xxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xxxx podle xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxxx stanoví xx 6 xxxxxx.
(6) Cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x důvodu podle xxxxxxxx 1 písm. x), je xxxxxxx xx požádání xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx; brání-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx prokázání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx č. 278/2009 Xx.)
§34
Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
X xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit
a) xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxx platnosti cestovního xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx potvrzujícího existenci xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) fotografie,
d) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním pojištění, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxx a návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. d).
Xxxxxxxx od 1.7.2008 xx 31.12.2009 (do xxxxxx x. 278/2009 Xx.)
§35
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx
(1) Xxxx pobytu xx xxxxx, která je xxxxxx xxx doba xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx, policie xx xxxxxx cizince xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx stejný xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx uděleno, xxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxx víza.
(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pobytu na xxxxx xx vízum x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x xx požádání xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5 xxxx. x). K žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. x) x x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 5 xxxx. x). Xxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx na xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8b) xxxx xxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Cizinec je xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxx (§37).
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§36
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx území xx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 písm. x), x), x) a x) x x xxxxxxx xxxxx podoby xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xx xxxxxxx x xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §34 xxxx. x), xxxxxx xxxx doložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vycestování x v xxxxxxx xxxxx podoby xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu xx xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxx policie xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§38).
Účinnost od 21.12.2007 xx 31.12.2009 (do xxxxxx č. 278/2009 Xx.)
§37
Xxxxxxx platnosti xxxx x pobytu nad 90 xxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx víza x pobytu nad 90 xxx, jestliže xxxxxxx
x) byl pravomocně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu,
b) xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, nebo
c) x xxxxxxx platnosti víza xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx víza x pobytu xxx 90 dnů, xxxxxxxx
x) xxxxxxx v žádosti x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx víza,
c) policie xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§167 xxxx. x)] xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x) nebo x) x
1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepředloží potvrzení x xxx, xx xxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxx
2. xxxxxx xx xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) cestovní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, prohlášen xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxx x xxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx 2,
e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2,
x) xxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx uplatňující xxxxxxxx postup xx xxxx vyhošťování rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx odsouzení xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx svobody v xxxxx xxxxxxx 1 xxx anebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx z důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, anebo
g) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx schopnost xxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxx x neprokáže xx ani xx xxxxx stanovené policií,
za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx platnosti víza. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx, stanoví lhůtu x xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx stanovené lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§38
Xxxxxxx platnosti víza x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na území xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xx 3 xxx po xxxxxx xxxxxxxx vycestování x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 odst. 3 xxxxxxxxxx do 5 xxx xx xxxxxx důvodů znemožňujících xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx víza k xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxx pobytu na xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx víza xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účinek; xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 odst. 3, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x zrušení platnosti xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx cizinci xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx povinen ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§39
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx X+X xxxxxxxxx cizince x pobytu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxx jeho platnosti.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx D xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vízum (§22), x xx x průběhu 3 xxxxxx xx data xxxx platnosti.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx č. 278/2009 Xx.)
§40
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx letištní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xx 90 dnů xxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x označené xxxx "Diplomatické xxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx x imunit.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vízum, xxxxxxxxx vízum, xxxxx x xxxxxx xx 90 dnů xxxx xxxxx k pobytu xxx 90 dnů, xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx vízum". Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx služebního xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxx výsad x imunit.
(3) K xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx cizinec povinen xx požádání xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; to neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180i xxxx. 2.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

§41

Prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x zvláštního xxxx

Xxxxxxxxxxxx vízum xxxx xxxxxxxx vízum xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

Xxxxxxxx od 1.7.2008 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx x. 278/2009 Xx.)
§42
Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx
(1) Žádost o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněn xxxxx cizinec, který xx xxxxx pobývá xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx, xxxxx xx xxxxx přechodně pobývat xx xxxx delší xxx 1 xxx x trvá-li xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který na xxxxx xxxxxxx na xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) až c) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §43, xxxxxx-xx xx území xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 xxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nezaopatřené xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx dítě xxxxxxx, xxxxx žádá o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxx již xx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx příslušník xxxxxxxxxx pracovníka"). X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x) x prokázat, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumného pracovníka; xx xxxxxxxx je xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §31 odst. 5. Xxxx vyznačením víza x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180x odst. 2.
(4) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území pobývá xxxx xxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.
(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 4 xx podává policii x xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 3 se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx tiskopisu. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx policii xx xxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx. X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Účinnost od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx území9c) (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx rodiny") xx xxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxx je
a) manželem xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx x povoleným xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx nezaopatřeným dítětem xxxxxxx cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxx xxxxx byl xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx poručníkem xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx pobytem xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byl udělen xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2); xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx přímý xxxxxxxx xx vzestupné linii, x xxxx-xx takového xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx podat poručník xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) osamělým xxxxxxxx xxxxxxx 65 xxx nebo bez xxxxxx na věk xxxxxxxx, xxxxx se x sebe nedokáže xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx postarat, xxx-xx x sloučení xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xx území.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx rodiny s xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxx xxxxx §42x, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx nezaopatřeným xxxxxxx, které se x xxxx x xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx postarat.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx pobyt xxxx xxxxxx azyl, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nositele xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx.
(5) X průběhu xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) cizinec, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx a xxxxxx xx území xx xxxx xxxxxxx 15 xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxx manželů, současně xxxx každý x xxxx dosáhnout věku 20 xxx,
x) xxxxxxx, xx kterým xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxxxxx xx xxxxx xx xxxx nejméně 6 xxxxxx a xx xxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx §42x odst. 3 xxxx. a), xxxx po dobu xxxxxxx 1 xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 3 xxxx. x),
x) xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny, byl xxxxxx azyl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vstupem xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xx být umožněno xxxxxxxx soužití xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) jde x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxx x).
(7) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx manžel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny a xxx na xxxxx x xxxxx manželkou xxxxxx.
Účinnost xx 1.7.2008 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx č. 278/2009 Xx.)
§42x
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. a), x) a x),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití rodiny x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), lze xxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxx x jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na území, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx cizinec xxxxxxx, xx tento xxxxxx xxxxxx z důvodů xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx rodiny xx xxxxxxxx nebude xxxxx xxx xxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxx xxxxxx a
2. xxxxxxxx xxxxxx normativních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Byla-li xxxxxx o vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxxxx xx xxxxx do 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx předložit pouze xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).
(3) X xxxxxxx o vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x §31 odst. 5.
(4) Před xxxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx pobytu xx xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx uvedené x §180x odst. 2.
Xxxxxxxx xx 1.7.2008 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx oprávněn xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx.
(2) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx rezident xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, x xx nejpozději xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx.
(3) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie,
b) xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180i xxxx. 2,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx žadatele a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebude xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxx prokáže jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx své a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) až x) zákona x xxxxxxxx a existenčním xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 x 3 zákona o xxxxxxxx a existenčním xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x
x) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(4) X žádosti o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx x žádosti xxxxx xxxxx jednací xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx požádal, xxxxxxxxx zaměstnavatele, xx xxxxxxx zaměstná, x xxxxxxxxxxx uvedené v §31 odst. 1 xxxx. x), x) x e). Xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.
(5) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx s xxx xxxxxxx pobyt xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx rezidentovi xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxxxxxx přiznal, xxxx xx bylo xx xxxxx xxxxxx xxxxx právní postavení xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(6) Rodinný příslušník xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 5 x x žádosti předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x případy xxxxxxx x §180x xxxx. 2, xxxxxx prokazující, xx úhrnný měsíční xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx xxxx [xxxxxxxx 3 xxxx. x)] xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) žadatele x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem9e) xxxx částky, xxxxxx xxxxxxx věrohodně xxxxxxx xxxx částku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vynakládaných xx xxxxxxx své x společně xxxxxxxxxxxx xxxx; a dále xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x). Na xxxxxxxx je rodinný xxxxxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxxx náležitosti podle §31 xxxx. 5.
Xxxxxxxx xx 1.7.2008 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx x. 278/2009 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx území9f) je xxxxxxxx podat xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx na území xxxxx pobývat xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 měsíce x jde-li x xxxxxxx xxxxx §64, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uskutečňováno x xxxxx výměnného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx.
(2) X žádosti o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x),
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jiného zákonného xxxxxxxx xxxx poručníka, x xxxx xxxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k pobytu xx území (§13), xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx neplacenou xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xx pobyt xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 xxxx. 5.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; xx neplatí, xxx-xx x případy xxxxxxx v §180x xxxx. 2.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxx na území9f) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, který xx
x) pravděpodobnou xxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx x lidmi9g), nebo
b) xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx9i), xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x neoprávněnému xxxxxx xx území9i), xxxxx svědectví xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx umožněním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x neoprávněnému xxxxxx xx xxxxx
xx podmínky, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x podezření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x podezřelým ze xxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx neprodleně v xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx ministerstvem x xxxxx požádat x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je xxx xxx, xxx byl xxxxxx podle věty xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 1 xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxx může xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx požádá. X průběhu xxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxx či jinak xxxxxxx jeho xxxxx xx území a xxx s xxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xx xxxxxx o xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx České xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx opatřenou xxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx x splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx cizinec ministerstvu. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx podat i xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx2).
(4) X xxxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, je-li xxxx držitelem, a xx i xxxxx xxxxxxxx-xx xxxx jeho xxxxxxxxx, doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu na xxxxx a xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx dále xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx, který je
a) xxxxxxxx,
x) nezletilým nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svěřen xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdržoval xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxx skutečnosti uvedené x xxxxxxx x), x) nebo x), xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xx-xx jeho držitelem, x xx i xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxxxxx ubytování, xxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost od 1.7.2008 xx 31.12.2009 (do xxxxxx č. 278/2009 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx8a) xx oprávněn podat xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx9j) x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce (xxxx xxx "výzkumný xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx výzkumná xxxxxxxxx, xxxxxx škola9k) xxxx xxxx výzkumná xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací schválených xxx xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j). Xxxxxxxxx činností xx xxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníka xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zapsané do xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9j).
(2) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx policii.
(3) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výzkumný pracovník xxxxxxx xxxxxxxxx
x) dohodu x xxxxxxxxx9j),
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) a x),
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x byly xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené v §31 xxxx. 5.
(4) Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx ode xxx vstupu xx xxxxx České republiky xx doby, než xx xx něho xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180x xxxx. 2.
(5) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xx území xx zvláštních případech
(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx případech (dále xxx "zelená karta") xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vydaném xxxxx §182 odst. 1 písm. x), xx-xx účelem xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx jedné x xxxxxxxxxx pozic xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx karty9l), splňuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xx oprávněn žádost x vydání xxxxxx xxxxx podat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pobývá xx území
a) xx xxxxxxx kartu x xxxxxx žádost xx xxxxx xxxxx §46e xxxx. 3,
x) na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 xxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 2 let; xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx vízum x pobytu nad 90 xxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxx-xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pozici uvedenou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxxxxx pracovníky x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx9x) - xxx "A",
b) xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx - xxx "X",
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx "C".
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx karty xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx mu je xxxxxx odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadů, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(5) Zastupitelský xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx úřad xxx stanovisko x xxxxxx x pohovoru, xxx-xx xx žadatelem xxxxxxxx, zasílá ministerstvu xxxxxxxx xx žádostí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx karty; ostatní xxxxx stanoviska xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejpozději xx 15 xxx ode xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx požádány.
(7) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx nebo xxxxxx xxxxx x vydání xxxxxx karty, tuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx x xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxx. Stanoviska xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxx xxxx právnímu xxxxxxxx nezpřístupňují.
(8) Ministerstvo x zelené xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx vyznačí xxxxxx "XXXXXX XXXXX - X, X xxxx X".
(9) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx území x k xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x ní xxxxxxxx.
(10) Xx xxxxxx zelené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Ministerstvo zelenou xxxxx nevydá x xxxxxx xxxxxxxxx v §56 a dále, xxxxx cizinec xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §182 odst. 1 xxxx. e), nebo xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxx evidenci xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx byla xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx karty xx xxxxxxxx pozici uvedenou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxx xxxxx písemně informuje xxxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pozici, xxx xxxxxx bude zelená xxxxx vydána. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxx xxxxxx převzetí.
(12) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobně xxxxxxx xx ministerstvu xxxxxxx xxxxx, x to xx xxxxx xx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.
§42x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§42x
Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxx
(1) X xxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. x) x x),
x) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5 xxxx. x),
x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) X žádosti xxxx xx pobytu xx xxxxx nejdéle xx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxx je xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5 písm. x).
(3) Před xxxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx do xxxx, xxx se na xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §180x xxxx. 2.
§42h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§42x

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx modré xxxxx32) je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší než 3 xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci, xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nejde-li o

a) xxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxxx občan Xxxxxxxx unie xxxxxx xx xxxxx,

x) rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42c xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxxxx xxxxx a dočasný xxxxx xxxxxxxxx kategorií xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xx základě xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxxx x výkonu xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xx území34).

(2) Xx xxxxxxx kvalifikaci xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxx ukončené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx trvalo xxxxx 3 xxxx.

(3) Xxxxxx o vydání xxxxx xxxxx podává xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx

x) na xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxx na povolení x dlouhodobému xxxxxx, xxxx

x) xxxx držitel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx do 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx na území.

(4) Xxxxx xxxxx opravňuje xxxxxxx k pobytu xx xxxxx a x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx uvedenou.

(5) Jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci x xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu35).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo pozměněné xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené v §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x),

x) se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vyžadující xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(7) Ministerstvo x xxxxx kartě x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "XXXXX XXXXX XX".

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx držitele xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx prvních dvou xxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx držitel této xxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x nadále xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxx xx držitel xxxxx karty xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 pracovních xxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx modré xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxx xxxxx; x informaci xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx modré xxxxx, xxxxxxxx pracovní xxxxxx, xxx kterou bude xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx modré xxxxx xxxxxx cizinci x xxxxx jejího xxxxxxxx.

§42x xxxxxx právním předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§42x
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx je cizinec xxxxxxx předložit
x) xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x), d) a x),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx vyžadujícího vysokou xxxxxxxxxxx sjednanou na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx dále xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx mzdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1,5násobku xxxxxxxx hrubé roční xxxx vyhlášené xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) jde-li x výkon regulovaného xxxxxxxx, doklad o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx takového xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx modré karty xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §42b xxxx. 1 xxxx. x).
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x to xx dobu xxxxxx xxx xxx vstupu xx xxxxx do xxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx32), x xx požádání xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx uvedené x §180j odst. 4.
§42x vložen právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s účinností xx 1.1.2011
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§43
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx uděluje xxxxxxx xx žádost xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx 1 xxx x trvají-li xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx vízum uděleno.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§44
(1) Policie xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxx §78; x průkazu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx území (§42d) xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§42x) xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx vstupu xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx povolen xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, nabývá xxxxxx xxxx dnem xxxx xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx x povolení x xxxxxx se §79 xxxx. 2 a §81 xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx policie vydává x dobou xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxx než 1 xxx,
x) 1 rok, xxx-xx o přechodný xxxxx xx účelem xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx delší xxx 1 rok xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx (§44 xxxxxxxx 1), který byl xxxxx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1 rok,
d) 2 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx nositeli oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x zaměstnání,
f) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx době xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) odpovídající xxxx stanovené xx xxxxxxx o dobrovolné xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §42x,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) 2 xxxx x ostatních xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na území xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx x dosažení xxxxx pobytu, nejméně xxxx na xxxx 6 měsíců.
(6) Zelená xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxx však
a) na 3 xxxx, xxx-xx x xxx "X",
x) xx 2 xxxx, xxx-xx x xxx "X",
x) xx 2 xxxx, jde-li o xxx "X".
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx x. 278/2009 Xx.)
§44x
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to
a) xx xxxx xxxxxxxxxx x §44 xxxx. 5,
x) xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx x §44 odst. 4 xxxx. x), x), x) xx x),
x) xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1, který xxx vydán xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 písm. x),
x) xx dobu 5 xxx, jde-li x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x),
x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 3 roky, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 6 xxxx. x) nebo x).
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§42d) lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx nejdéle o 2 xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx odborné xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Pokud xxxx toto xxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx odborné xxxxx, xxx jej prodloužit xxxxx xxxxxx xx xxxx odpovídající době xxxxxxxxx xx smlouvě x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neprodlužuje.
(3) Xx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx se §35 xxxx. 2 a 3, §36, §46 xxxx. 3 x 7 a §47 xxxxxxxx obdobně.
(4) X xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxxxxx podle §42x xxxx. 1 písm. x), c) x x) x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx; to xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx pojištěn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu8b) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx nositeli xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx azyl, xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxx cestovní xxxxxx. Platnost povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití rodiny xxxxx prodloužit, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46x).
(5) X žádosti x xxxxxxxxxxx platnosti povolení x dlouhodobému pobytu xxxxxxxx rezidentovi xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx vydaného xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx, a lékařské xxxxxx, xx netrpí xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podnikání xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 7 xxxx 8. X žádosti x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx9l), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dohodu o xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. x), x) x x).
(6) K xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx §42d xx cizinec povinen
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 odst. 1 xxxx. x), x), x) x x),
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zdravotně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8b) nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx (§13), xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxx škole xxxx xxxxxxxxxx odbornou xxxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx tuzemská xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx souhlas xxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx, s jeho xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx nezletilý.
(7) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 4, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx podoby xx xxxxxxx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx x fotografie.
(8) X xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovník xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §42f xxxx. 3 písm. x) a c) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x zrušení platnosti xxxxxx povolení (§46x). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je povinen x žádosti o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx x) x xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx zelené xxxxx xx podává ministerstvu. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx, pracovní xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a x xxxxxxx xxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x zajištění xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx zprávu, xx xxxxxx závažnou xxxxxx; x xxxxxxxxxx lékařské xxxxxx lze xxxxxxx xxxxx v případě xxxxxxxxx podezření, že xxxxxxxx nemocí xxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxxx karty xxxx "X" xx xxxxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§45
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx, než xxxxx xx xxx xxxxxxx, xx povinen požádat xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Nové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 nebo 3 x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx v §42 xxxx. 2.
(2) Xxxxxxx x povoleným xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx oprávněn po 3 letech xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za jiným xxxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx xx 1 xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(4) Cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx nepřetržitého xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx sňatku x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pozbyl xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx nositele xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytem xx xxxxxx společného soužití xxxxxx xx oprávněn xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxx rozvodu xx xxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 2 xxx x manželství xxxxxx nejméně 5 xxx; podmínka xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx cizinec x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nositelem xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx pozbyl xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky podle xxxxxxxx 4 xxxx 5,
x) xxxxxx o xxxxxxxxx ubytování na xxxxx,
x) xxxxxx podle §42x xxxx. 1 xxxx. d) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5), xxxx xxxxxxx-xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx.
(7) Oprávnění xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxx dlouhodobým xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx je xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxx pobytu xxxx xx 1 roce xxxxxx xx území xxxxxxx policii x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxx xxxxxx. Policie xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx zjištěny xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx podle §46x xxxx. 1 xxxx. x) xx x).
Účinnost xx 1.1.2009 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx č. 278/2009 Xx.)
§46
(1) Pro povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx obdobně §31 xxxx. 1, §33, 34, 37, 38, §55 odst. 1, §56, §58 odst. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx. K xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx podle §42 xx xxxxxxx dále xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180x xxxx. 2.
(2) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx x xxxxxx uvedeného v §33 xxxx. 1 xxxx. a) platí xxxxxxx §56 vztahující xx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx.
(3) Xxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), x), x) a i), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1.
(4) Xxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx příslušníka, xxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s rezidentem, xxxxx xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 písm. x), e), x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) a §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx.
(5) Xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx (§42x) platí xxxxxxx §37, §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x), x) x x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 odst. 1 xxxxxxxxxx se xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx.
(6) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. a), x) x x).
(7) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České republiky x stavu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx politiku zaměstnanosti xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx bylo povoleno xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9n) xxxx splácení xx xxxxxxxxx. Není-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(8) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx podnikání xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8f) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vydané xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x §31 odst. 1 xxxx. x) a x) až x).
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx, vydaného xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e), xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx e) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx z týchž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §56 xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx pobýval xx xxxxxx zaměstnání
a) xx xxxx xxxxxxx 1 roku, xxxxx xxxx doba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx, xxxx
x) xx xxxx xxxxxx než 1 xxx, pokud xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx; xx xxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx x na xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xx lhůtě 60 dnů xxx xxx následujícího xx xxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2009 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx č. 278/2009 Xx.)
§44x
(1) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx
x) xx xxxx xxxxxxxxxx x §44 xxxx. 5,
x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v §44 xxxx. 4 xxxx. x), x), x) až x),
x) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx podle §44 xxxx. 1, který xxx vydán xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx §44 odst. 4 písm. x),
x) xx dobu 5 xxx, jde-li x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x),
x) xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle však x 3 xxxx, xxx-xx x zelenou xxxxx xxxxx §44 xxxx. 6 písm. x) nebo x).
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx (§42x) xxx xxxxxxxxxx opakovaně, xxxx xxxx nejdéle x 2 xxxx, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx škole xxxx xxxxxx xx xxxxxx škole. Xxxxx xxxx toto povolení xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx hostitelské xxxxxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xx platnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx se §35 xxxx. 2 a 3, §36, §46 xxxx. 3 a 7 x §47 xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) K xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42x xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) a xxxx xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx pobytu na xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx pojištěn xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8b) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxx xxxxx způsobem. Xxxxxxxx xxx nositeli xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx udělen xxxx, xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxxx prodloužit, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46x).
(5) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx rezidentovi jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42c xxxx. 3, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xx netrpí xxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §46 xxxx. 7 nebo 8. X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx9l), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. x), x) x x).
(6) X xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §42d xx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. a), b), x) a x),
x) xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním pojištění xx dobu xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zdravotně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8b) nebo pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prokáže xxxxx xxxxxxxx,
x) prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území (§13), xxx-xx x xxxxxxx xx vysoké xxxxx xxxx neplacenou xxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) předložit xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x jeho xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx nezletilý.
(7) Xxxxxx x prodloužení platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx je xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxxxxx podle §42x xxxx. 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx změny xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(8) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výzkumný xxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §42f xxxx. 3 xxxx. x) x c) x na xxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x zrušení platnosti xxxxxx povolení (§46d). Xxxxxxx příslušník výzkumného xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x žádosti o xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §31 odst. 1 písm. x) x c) xx x) x prokázat, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx ministerstvu. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx, pracovní xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx žádá x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x fotografie. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování xx území x xxxxxxxxx zprávu, xx xxxxxx závažnou xxxxxx; x předložení lékařské xxxxxx lze požádat xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podezření, xx xxxxxxxx xxxxxx trpí.
(10) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx "C" xx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2009 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx x. 41/2009 Xx.)
§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xx xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx7c) xxxxxxx xxxxxxxx jeho povolení x dlouhodobému pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx.
(2) Xxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pravomocně xxxxxxxx za spáchání xxxxxx závažného xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu,
b) xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx držitel xxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx smluvní stát xxxxxxxxxxx společný postup xx xxxx vyhošťování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx území9a) x xxxxxx odsouzení x trestu xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 1 rok xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společný xxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx,
x) držitel tohoto xxxxxxxx xxxxxx účel, xxx xxxxx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx v §46 xxxx. 9,
e) držitel xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx na xxxxx zajištěno ubytování,
g) xxxxxx měsíční příjem xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx osob [§42x xxxx. 3 xxxx. x)] xxxxxxxxxx xxxxxx živobytí společně xxxxxxxxxxxx xxxx9o), xxxx
x) xxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přiznal xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx na xxxx xxxxx
xx podmínky, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx platnosti. Xxx posuzování přiměřenosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx policie zruší x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vydaného jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života. Xxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx příslušníkovi rezidenta xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění.
(4) Xxxxxxx v rozhodnutí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vycestovat.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany xx území
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území9f), xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx plnit xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx povolení xxxxx §42x xxxx. 1,
x) xx to xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požádá.
(2) Xxxxxxxxxxxx v rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx z území x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Postup xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, byl-li x xxxxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odložen xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx xxxx odloženo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X tomto xxxxxxx xxxxxxx dokončí xxxxxxx vyhoštění cizince xxxx jeho xxxxxxx xxxxx mezinárodní smlouvy.
(4) Xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxx xx území.
(5) Xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx území xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 5; o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k vycestování x xxxxx x xxxxxxx udělí výjezdní xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx udělí xxxxxxx, xxxxxxx zanikla xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 5. Cizinec xx xxxxxxx ve stanovené xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Na žádost xxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Policie xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného trestného xxxx,
x) xxxx stát Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x důvodu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx x délce xxxxxxx 1 rok xxxxx xxx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx xxxxxxx připravuje xx xxxxx některého xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx smluvního státu xxxxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, x dále x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x pobyt cizinců xx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx zjištěno, xx xx xxxxxxxx pracovník xxxx při dalším xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx závažnou xxxxxx,
x) xxxxxxxx organizace, xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavřela xxxxxx x hostování9j), xxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválených xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetích xxxx vedeného podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9j); xx neplatí, pokud xxxxxxxx pracovník uzavřel xxxxxx o hostování9j) x jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42f xxxx. 3,
f) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx předložené x žádosti o xxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účel, xxx který bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx.
(3) Policie v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx pracovník xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx vycestovat.
§46d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§46x
Xxxxxxx a zánik xxxxxxxxx xxxxxx karty
(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činu x xxxxxxxxxx a xxx mu xx xx xxxxxx nepodmíněný xxxxx odnětí svobody xx xxxx delší 6 měsíců,
b) xx xx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) cizinec neplní xxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx vydána, x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x odstavci 3,
x) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx uvedl xxxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxx xx xx xxxxxxxx předložil xxxxxxxx xxxx pozměněné xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x §93a xxxx. 1 xxxx 2,
x) xxxxxxx nepředložil x xxxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42x odst. 2,
g) xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx závažnou xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) policie při xxxxxxxx kontrole [§167 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b) x
1. xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx policií xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx x xxxxxx nového cestovního xxxxxxx, xxxx
2. xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx cizince byl xxxxxxx xxxxx, který xxx vydal, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx 1 xxxx 2,
j) xxxx stát Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, nebo
k) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx karty xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zelené xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3, xxxx
x) xxxxxxx xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxx a xxxxxxxxx xx ani ve xxxxx stanovené policií,
za xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Platnost xxxxxx karty xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxx skončil xxxxxxxx x některého z xxxxxx uvedených x §52 písm. a) xx e) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x týchž xxxxxx xxxxx okamžitým xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx, ministerstvo xxxxx, xxxxx cizinci xxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nová xxxxxx xxxxx.
(4) Ministerstvo x xxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx x udělí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx karty xxxxxx xxxxxxx nové zelené xxxxx podle §42x.
§46x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2009
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§47
(1) Žádost o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx je cizinec xxxxxxx podat xxxxxxxx 120 x xxxxxxxxxx 14 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 120 xxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx důvody na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněn xxxx žádost podat xx 3 pracovních xxx po zániku xxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xx doby xxxxxx tohoto oprávnění xxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) Xxxxx doba platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx podána xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx.
(3) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx podat x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx vydaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo x xxxx přechodného xxxxxx podle §18 xxxx. x) xxxx x) x xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xx xxxxxxx žádosti xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§48
Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, se xx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a) (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) a x), §33 odst. 3 xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx (§43),
x) xxxxx je xxxxxx x §42x xxxx. 1 za podmínek x xx xxxxx xxxxx §42e xxxx. 2,
x) který xxxxx xxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx území,
d) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxxx.

§48x

(1) Ministerstvo xx xxxxxx cizince xxxxxxx xx lhůtě xxxxx §42e odst. 2, xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx povolení vydáno, xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx výše

a) 1,6xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9d), je-li xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)],

x) 1,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxx-xx xxxxxxxx posuzovány 2 až 3 xxxxx,

x) 1,4násobku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxx-xx xxxxxxxx posuzovány 4 osoby,

d) 1,3xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx společně xxxxxxxxxx 5 a xxxx osob.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx s xxxxxxx xx majetkové xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx byl xxxxxxx poučen xxxxx §42e xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx 1 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přiznat x vyplatit xxxxxxxx xx počátku xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx poskytnutí. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx i opakovaně.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx své xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx své xxxxxx xxxxxx čestného xxxxxxxxxx x doložit xx xxxxx dostupnými xxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxxxx cizince v xxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx neposkytuje. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§15 x 180),

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxx xxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxxx.

§48b

(1) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx rozhodnutí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§42e xxxx. 2), xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx území, xxxx xxxxxxx, kterému bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx právnickou nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx poskytováním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx o vydání xxxxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1.

(3) Po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zaměstnání xxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

Xxxxx 4

§49

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx členům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx povolení xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx platnosti jejich xxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx člen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu cizího xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx podle §18 písm. x) xxxx x), xxxxxxx xxxxxxx během xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rodinný xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Dobu platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx prohlašuje xx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

Účinnost xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
Xxx 5
Přechodný pobyt xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
§50
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx uděluje xxxxxxx x moci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx přechodného pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x pobytu rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx prostoru mezinárodního xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx nevyžaduje xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Výjezdní xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx (§41), xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxx (§49 xxxx. 5) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, x němuž xx vízum nevyžaduje. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem ochrany xx území nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), 3a).
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úkonů, a x xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(4) Doba xxxxxxxxxxx xxxxxx cizince na xxxxxxxx příkaz xxxxx xxx delší xxx 60 dnů, dobu xxxxxx stanoví x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx výjezdní příkaz xxxxxxxxx xx 1 xxxxx. Podmínka xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby pobytu xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx cizinec xxxx xxx svém xxxxxx xx území ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx, závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, ve xxxxx xx cizinec xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx vázáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx z xxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx má xxxx xxxxxx, který xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx příkaz xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad.

§50a
Rozhodnutí o povinnosti xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie, xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
x) cizinci xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx nevyužil xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xx účelem xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

1. nepodal xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, ačkoliv x xxxx xxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx lhůtě do 30 dnů, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxx, nebo

3. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pobytu na xxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx doplňkové ochrany (§124b), nebo

b) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pobýval xx xxxxx x xx xxx předán podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009 xxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx37) (§129).
(4) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 3 xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx x rozmezí 7 xx 60 xxx. Xxxxx xx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx běžet v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, začíná xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx zajištění. Xxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, běh xxxx xxxx se zajištěním xxxxxxxxx.
§50x vložen právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011
Xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxx 6
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxx
§51
(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx opravňuje xxxxxxx xx vstupu x xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx, pokud xxxxx xxxxx nestanoví jinak.
(2) Xx xxxxxxx xxxx xxxx právní xxxxx.
(3) Xxxxx je platné xx xxxx v xxx vyznačenou.
(4) Xxxxx xxxxx udělit xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1b)
(5) Xxxxx xx považuje xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§52
(1) X zájmu xxxxxxx bezpečnosti xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ochrany veřejného xxxxxx anebo x xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxx
x) xxxxx vázáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx vycestování x území,
b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x udělení víza xxxx podána xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx, xxxxx je xxxxxxx občanem, popřípadě xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxx pobyt.
(2) Při xxxxxxxxx podmínky podle xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxx přiměřenost xxxx důvodem xxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxx.
Účinnost od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§53
(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx zastupitelském xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx úředním xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů odmítne, xxxxxxxxxx-xx cizinec požadované xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x udělení víza xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obrazové xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§54
X žádosti x xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx uvést xxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx jména, xxxxxxx, den, měsíc x rok xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx, rodinný xxxx, xxxxx trvalého pobytu x xxxxxx x xxxxxxxxxxx spojení, druh, xxxxx a údaj x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a jde-li x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx x xxx, zda xx xxxxxxxx se xx xxxx území xxxxxx, xxxxxx údaje o xxxxx x platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a jeho xxxxxx xxxxxx telefonického xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx), cíl xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx víza, xxxx xxxxxx, počet xxxxxx x xxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x odjezdu, místo xxxxxx na xxxxx, x xxxxxxx průjezdu xxxx xxxxx, a xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx včetně xxxx platnosti x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx vydal, zamýšlený xxxxxxxx prostředek, způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx telefonického xx jiného xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx-xx x právnickou xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx území, údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx včetně xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx území xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxx x rozsahu jméno x xxxxxxxx, ostatní xxxxx, xxx, xxxxx, xxx a místo xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§55
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
(1) Náležitosti x xxxxxxx x xxxxxxx víza xxxxx xxx xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x fotografie xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxx se x xxxxxxxx cestovního dokladu xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx žádající o xxxxxxx víza xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.7.2008 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§56
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx, s xxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx neudělí, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x pohovoru xxxx nepředloží xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx x vízum xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxx neúplně xx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,
d) xx xxxxxxxx o xxx, že by xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx cizince na xxxxx nesla Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx víza nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x žádosti o xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxxxxx uvede pouze xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a x xxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx požádal x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) cizinec x xxxxxxx o xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx za účelem xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu8f) xxxxx xxxxx xxxxx jednací xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx skutečnosti uvedené x §9 xxxx. 1 xxxx. xxxx. x), x), g), x), x) xxxx x),
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx neopustí xxxxx xxxx xx vízum xxxxx zneužít x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx nepředloží xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx-xx o případy xxxxxxx v §180x xxxx. 2,
x) pobyt xxxxxxx na území xxxx x zahraničněpolitickém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx překážka xxxxxx cizince na xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
m) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vedeným xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx území x xxxxxx podle §33 xxxx. 3, policie xxxx zastupitelský úřad xxxxxxx neudělí, jestliže
a) xxxxxxxxx podmínku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174),
x) xxxx xxxxxxxxx jeho cestovního xxxxxxx nepřekračuje dobu xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxxxx x 90 xxx, nebo
c) v xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem,
za xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx policie přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx neudělení xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxx podle odstavce 1 nebo 2 xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x udělení víza x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xx vízum x xxxxxx xx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx neudělí x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x důvodů xxxxxxxxx v §9 xxxx. 3 písm. x) xxxx 1, 3 xxxx 4.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě do 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx víza Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx obsahovat xxxxx x cizinci, xxxxx xx xxxx, x xx v xxxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, x xxxx o tom, x xxx xx xxxxxxxxx rozpor s xxxxxx xxxxxxxxx víza.
(6) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, s xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4. X xxxxxxxx xxxxxx posouzení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx cizince xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jazyce a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v jazyce xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx španělském xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx posouzení uděleno xxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§57
(1) Zastupitelský xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxxxx xxxx i přes xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx x uvést xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x tomuto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx přihlédne. Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nepředloží xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx z xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x případy xxxxxxx x §108x xxxx. 2.
(3) Zastupitelský úřad xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx o xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§58
Xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx vyznačeno xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxx pobytu.

§59

§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§60
(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx xxxxxx cizinec xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx požádat u xxxxxxxxxxxx víz xxxxxxxx 120 xxx a xxxxxxxxxx 14 dnů x x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 30 xxx a xxxxxxxxxx 3 dny xxxx xxxxxxxxx xxxx povoleného xxxxxx xx xxxxx xxxx doby xxxxxxxxx xxxx.
(3) X xxxxxxx, xx podání žádosti xx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx nezávislé, xx xxxxxxx oprávněn xxxx xxxxxx xxxxx do 3 pracovních xxx xx zániku xxxxxx xxxxxx; xxxxx se xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx x jejím prodloužení, xxxxxx žádost xxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxx odstavce 2 xxxx 3, xxxxxxxx xx vízum za xxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx prodloužit, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.
(6) Důvody xxx xxxxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx území xx xxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) nebylo xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx k pobytu xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxx za xxxxx xx xxxx xxxxx, x xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§61
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx cizinec
a) xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx uděleno, xxxx
x) o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx požádá.
(2) Xxxxxxx xxxxx platnost xxxxxxxxxxxx xxxx, jestliže
a) xxxxxxx xxxxxxx ohrozil xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx víza,
d) cizinec xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neplatný xxxxxxxx xxxxxx (§116),
x) cizinec xx xxxxxxxxx osobou xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, který xxx vydal, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, anebo
g) cizinec xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx ji xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
xx podmínky, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx k xxxxxx xx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x území x době stanovené xxxxxxxxx příkazem. Policie xx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, vyznačit xxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaniká xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx víza xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxx prostor xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§62
Xxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyhoštění10) xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním vyhoštění.
(2) Xxxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxxxx podle §30 xxxx. 2 xxxxxx převzetím xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx účelem xxxxxx xxxx vědeckého xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2).
(4) Po xxxxxxxxxxx cizince z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §22 xxxx. 4 písm. x), §24 xxxx. 3 xxxx. a) x §33 x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 90 xxx; xxxxxxxx víza xxxxx §22 xxxx. 4 xxxx. x) x §24 xxxx. 3 písm. x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx ostatních xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§63
Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zastupitelského xxxxx x podání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx víza x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§64
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, střední vzdělávání x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx škole, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx škole, zapsané xx xxxxxxxxx škol x školských xxxxxxxx10a), x studium x xxxxxxxxxxxxxx studijních programech xx xxxxxx xxxxx9k),
x) xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx organizované veřejnou xxxxxxx školou, nebo xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x výměn zkušeností, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx, metodických a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx obsah a xxxxxxxxxx xxxx upraveny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx10b) xxxx jejichž xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx studia v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx školami,
d) xxxxxxx praxe xxxxxx x xxxxxxx praktických x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x době jeho xxxxxx xx tuzemské xxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 5 xxx po ukončení xxxxxx xx vysoké xxxxx, organizačně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx území, xxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx a dobrovolná xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx 18 xx 25 xxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zajišťovaná xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx účelu Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rozvoj xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx programů xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx účely vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx území (§42x) xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rámci výměnného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx praxe xxxxxxxxx.

§64x

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64x

§64x zrušen právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§65
(1) Cizinec xx xxxxxxxx pobývat xx xxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, xxxx
x) xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx náhradní xxxxxxx10c), xx-xx splněna xxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx občana Xxxxxxxx unie1b) x x xxxxxxxx §78 x 86 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x trvalému xxxxxx

§66

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx cizinci

a) xxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení žádá x humanitárních xxxxxx, xxxxxxx

1. xx-xx manželem xxxxxxxx a manželství xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx xx území,

2. xx-xx nezletilým dítětem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx nepožádá x xxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxx-xx x minulosti xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) který x xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx z jiných xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx jeho xxxxxx, pokud je xxxx xxxxx na xxxxx x zájmu Xxxxx republiky, xxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení xxxx xxxx nezletilé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, kterému předchozí xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx území xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 písm. x) xxxx x), xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xxx.

Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§67
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xx 4 letech xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx xx xxxxxx cizinci, který xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x kasační xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) je xxxxxx 18 let,
b) xx xxxx schopen x xxxx xxx postarat x důvodu dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxx x starší 65 xxx.
(3) Povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xxxx x),
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx xx péče, xxxx
x) který je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx linii xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx jehož xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx ukončení řízení x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 pouze xxxx-xx xxxx povolení vydáno xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx lze xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx zvláštního zřetele, xxxxxxx je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxx 15 let nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nastal za xxxxxx na xxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 2 měsíců po xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx o jeho xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2.
Účinnost od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§68
(1) Povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xx žádost xxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(2) Xx xxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx na xxxxx x pobytu xxx 90 xxx x na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx pobytu xx základě xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a), xxxxx se xx xxxxxxx tento xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx této xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou, x xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx pracemi xx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx určené x xxxxxxxxxxxx jeho základních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx potřeb; doba xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx jednou xxxxxxxxx.
(3) Do xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se započítávají x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx této xxxx pobytu, xxxxx xxxx jednotlivá období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx souhrnu xxxxxxxxxx 10 měsíců, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, které nepřesáhlo 12 xx sobě xxxxxxxx měsíců, xxxxx xxx xxxxxxx pracovně xxxxxx do xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx pobytu je xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx delší než 12 xx sobě xxxxxxxx měsíců xx xxxxxxxxx důvodů, zejména xxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx onemocnění xxxxx xxxxxxx xxxx odborné xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx do xxxx pobytu podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x cizinec, který x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx pobývá xxxx xxxxx. Xxxxxxxx platnost xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx nepřítomnosti xx xxxxx, xxxx xxx žádost xxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto povolení.
Xxxxxxxx od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§69
(1) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxx podat xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx cizinec, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) pobývá xx xxxxx v xxxxx přechodného xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx nezletilým xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxx11),
x) xxxxxx xx xxxxx xx základě uděleného xxxx x pobytu xxx 90 dnů xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx vydaného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodování x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nedovoleného xxxxxxxxxx xxxxxx hranice.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) podává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §67.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx cizinec, xxxxx xx být povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pobývá na xxxxx v rámci xxxxxxxxxxx pobytu.
(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu podle §68 odst. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 4 je xxxxxxxx xxxxx xxx xx zastupitelském xxxxx.

§69x

§69x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69b

§69b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§70
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvést
a) xxx xxxxx, xxxxxxxx x ostatní jména, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, rodinný xxxx, xxxxxxxx dosažené xxxxxxxx, xxxxxxxx, zaměstnání xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxx xx xxxxx, zaměstnání xx xxxxxx na xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a adresa xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, adresu xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx delší xxx 3 xxxxxx (xxxxx a xxxxx xxxxxx), xxx xxxxxx xx xxxxx, číslo x platnost xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx a stát xxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx rodičů,
d) xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x
x) xxxxx, příjmení x xxxxxxx jména, datum xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx doklad,
c) xxxxxx potvrzující xxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxxx xxxxx list, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx1a); xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, který xxxx x povolení k xxxxxxxx pobytu xxxxx §68,
x) doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx (§71 xxxx. 1); xx xxxxxxx, xxx-xx o cizince, xxxxx žádá x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67 xxxx xxx-xx o xxxxxxx podle §87, xxxxx xxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 let x důvodu xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zachovalosti (§174) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxx nebo x němž má xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxx xxx 6 měsíců, xxxx xxxxxx prohlášení x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; tato povinnost xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mladšího 15 xxx a xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, jemuž xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu2), xxxx xxxxx žádá x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67; cizinec, xxxxx xxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx §68 xxxx. 1, xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx věku 18 xxx x xxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx x xx požádán,
f) doklad x xxxxxxxxx ubytování xx xxxxx (§71 xxxx. 2),
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, s trvalým xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxx cizinec xxxxxxx, že tento xxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx českého jazyka xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy (§182x xxxx. 2), xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Cizinec, který xx manželem xxxx xxxxxxxxxx dítětem xxxxxxxx2) xxxx dítětem, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, který žádá x povolení k xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) x xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) x f).
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xx povinen xx xxxxxxxx zastupitelského úřadu xxxx ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx závažnou xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxx nemocí xxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalost xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. h) xx xxxxxxxxxx od xxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxx xxxx 15 xxx,
x) xxxxxxx, xx x xxxxxxx 20 let xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx základní xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx vyučovacím xxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx 67 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §87 odst. 7 xxxx. a) xxxx 4,
x) prokáže, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx postižení, xxxxxx xxxx xx xxxx schopnost xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx věku 60 xxx.
Účinnost xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§71
(1) Za xxxxxx x zajištění prostředků x trvalému pobytu xx území xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42x xxxx. 3 písm. x)] xxxxxx nižší xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minim9d) xxxxxxx x s xxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx x xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx nákladů na xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx částky, xxxxxx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xx bydlení xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Jde-li x cizince xxxxx §66 xxxx být xxxxx doklad nahrazen xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů.
(2) Xxxxxxxx o zajištění xxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 písm. x) se xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bytu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx x ubytováním xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11a) xxxxxxx xxxxxx popisným xxxx evidenčním, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx ověření xx xxxxxxxxxx, podepíše-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxxxxxx.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§72
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 dnů, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, rodného xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§73

Xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx Ústřední xxxxxxxxxx Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění12) den, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§74
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx 3 pracovních xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k převzetí xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx12a). Spolu x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx vydá x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x trvalému xxxxxx
§75
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §70 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x), x), x) xxxx h),
b) cizinec x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo pozměněné xxxxxxxxxxx,
x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nositel xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx xxx na xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154),
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§169 xxxx. 3), xxxxxxx vypovídat nebo xx výpovědi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 písm. x) xxxx e), xxxx
x) v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v žádosti x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §67 xxxx §68.
(2) Xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxx, xxxxxxxx
x) cizinec xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx území,
c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zachovalosti (§174),
d) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §77 xxxx. 2 xxxx. x),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie,
za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu x xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) se xxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Jde-li x xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4, ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx státem, xxxxx xxxxxxx zařadil xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států, x x xxxxxx xxxxxxxxx xx skutečnostem, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§76

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx

x) xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx,

x) jestliže xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx cizinci přiznal xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx7c), nebo

d) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx mocí xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx za mrtvého.

Xxxxxxxx od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§77
(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx
x) xxxxxx, xx se xxxxxxx dopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx získat povolení x trvalému pobytu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx manželství xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určeno xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx byl xxxxxx pobyt povolen xx základě předložených xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 12 xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvody, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a narozením xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pracovním xxxxxxxx do xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nepřetržitě po xxxx delší xxx 6 xxx,
x) xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x to xxxxxxx xxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx nebezpečí, že xx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx státu,
b) zanikne xx 5 let xx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxx §66 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx tomu, kdo x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx povolení, pečoval,
d) xxxxxxx nesplnil povinnost xxxxx §88 xxxx. 3,
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x trestu xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx, nebo
f) xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx důvodné xxxxxxxxx, xx spáchal xxxxxxxx trestnou xxxxxxx xxxx takovou činnost xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx, x dále x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a pobyt xxxxxxx na jejich xxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zásahu do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x území x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xx stanovené xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 30.4.2011 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§78
Xxxxxx x povolení x xxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xx xxxxx xxxxxx, xxxxx se vyznačuje xx cestovního xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Průkazem x xxxxxxxx k pobytu xxxx držitel xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xx-xx průkaz xxxxx xxxx samostatný xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx prokazuje xxxxx x xxxxx narození x xxxxxx příslušnost.
Účinnost xx 1.1.2009 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§79
Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx o povolení x xxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx o povolení x xxxxxx obsahuje xxxxx podle §78 xxxx. 3.
(2) Pokud xxx cizinci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx jméno a xxxxxxxx xx tvaru xxxxxxxx x tomto xxxxx. X ostatních xxxxxxxxx se jméno, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedou xxxxx tvaru xxxxxxxxx xxxxxxxx x cestovním xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx způsobilosti cizince x právním xxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx způsobilosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.
(4) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx x cizinci xxxxxxxx 15 xxx x xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx. Xxxx platnosti xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx x stejnou xxxx xxxxxxxxxx, x xx x opakovaně.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§80
Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xx xxxxx 90 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxx doby; x xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxx podat x xxxxx.
(2) V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx na xxxx cizince nezávislé, xx xxxxxxx povinen xxxx žádost podat xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx zániku xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, shledá-li xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §77.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 30.4.2011 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§81
Xxxxxxxxxxx x žádosti xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad; xxxxx xxxxx xx xxxxx podoby xxxxxxxx, xx xxxx povinen xxxxxxxxx fotografie odpovídající xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§82
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx průkaz xxxxx xxxxxxxxx policie x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx i v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx o prodloužení xxxxxxxxx doby xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx cizinec x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxx §86 xxxx. 2.
(2) Xxx provádění xxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxxxx obdobně xxxx xxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx žadatele.
(3) Xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1 xxxx. f), xx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx platnost xxxxxxxx, x doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).
Xxxxxxxx od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§83
(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx7c) (xxxx xxx "xxxxxxxx xx xxxxx"), jestliže xxxxxxx
x) xxxxxx podmínku 5 let xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§68),
x) xxxxxxxxx závažným xxxxxxxx veřejný pořádek xxxx xxxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a
c) prokázal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §71.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na území xxxx xxxxxx cizinci x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podmínky podle xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx zrušeno (§85 xxxx. 1), xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přiznání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx xxxxx §71. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxxxx cizinci xxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§68), xxxxxxxx důvody xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxxx a xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 30.4.2013 (xx xxxxxx č. 103/2013 Xx.)
§84
Xxxxxxxxxxxx uvede xxxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx záznam "xxxxxxxx x xxxxxx xxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7c).

§85

(1) Xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, nejsou-li xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxxx

x) rezident xx xxxxx závažným xxxxxxxx narušil veřejný xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx svém xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x průkazu x povolení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - ES"7c).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Účinnost od 1.1.2009 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxx 3
Skončení platnosti xxxxxxx x povolení x pobytu
§86
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx x xxx uvedené,
b) xxxxxxxxx xxxx ztráty xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x omezení nebo xxxxxxx způsobilosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) úmrtím xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, že zápisy x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) průkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx neodpovídá skutečné xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x plně xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxx xx stav xxxx xxxxx odstavce 2 xx prokázaný x vydá se xxxxxx xx místě12b). Xxxxxxxxxx příkazu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx průkazu, xx xx zrušením xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx příkaz stává xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx průkazu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 30.4.2011 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87
(1) Xxxxxxx xxxxxx 18 let svěřený xx xxxxxxxx výchovy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu10c) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxx jedna xxxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxx svěřen, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na území xxxx xx xx xxxxx nachází xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x svěření cizince xx náhradní xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx předložení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx na xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx oprávněn xx xxxxxxxx věku 15 xxx pobývat xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Ministerstvo xx xxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad a xxxxxxxxxx.
(5) Cizinec xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxxxx xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxx 15 xxx.
(6) Xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx věku 15 xxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) osoba, jíž xxx cizinec xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jejím xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx občanství České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a),
x) xxxxxx xxxxxxxx výchova xxxxx xxxxxxxx 1, nebo
d) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx na území.
(7) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx xx xxxxxxxx věku 15 xxx zaniká, xxxxxxxx
x) cizinec
1. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného trestného xxxx k trestu xxxxxx svobody v xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1a), xxxx
4. dosáhne věku 18 xxx; xx xxxxxxx, xx-xx cizinec xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §66 odst. 1 písm. a), xxxx-xx xx xxxxxxx xx 60 xxx xx dosažení xxxx 18 xxx,
x) skončí xxxxxxxx výchova podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx osoba podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(8) Xxxx, xxx xxxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7, xxxxxxxx xxxxxx platnost xxxxxxxxx o oprávnění x trvalému pobytu xx území a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx §80 xx 82 se xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxx.
(10) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx náhradní výchovy xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 let, xxxxxxxx xx jeho xxxxx xx xxxxx po xxxxxxxx xxxx 15 xxx xx xxxxx xxxxx §65 odst. 1 xxxx. x).
Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx na území, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx
x) xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx13) x
x) neohrozil bezpečnost xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) K žádosti x vydání xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx území xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx doklad,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxx účel xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx13a), x
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území.
(3) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx je xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 měsíce13) společně x xxxxxxx Evropské xxxx, je xxxxxxx x žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b), xxxxxx potvrzující, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §15x xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxxxx osobou.
Účinnost xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Evropské xxxx x xxxxx xx xxxxx pobývat xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx13) xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxxxxx policii x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx vstupu xx xxxxx.
(2) K žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §87x xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87x xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x jde-li x cizince xxxxx §15x xxxx. 1 xxxx. d), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx vydá rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxx Evropské xxxx1b), xxxxx na xxxxx xxxxxx jako xxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx rodinnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, který sám xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, vydá na xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx území xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zastupitelského úřadu xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx a je xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, je povinen xxxxxxx o povolení x přechodnému pobytu xx lhůtě xx 3 měsíců ode xxx vstupu xx xxxxx. Xxxxxxxxx příslušníku xxxxx věty první xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.
(3) K xxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie předloží xxxx doklad potvrzující, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Policie xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené zákonem,
b) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxxxxx xxxx, systému xxxxxxxxx xx xxxx xxxx systému pomoci x xxxxxx nouzi Xxxxx republiky (§106 xxxx. 3), x xxxxxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx13b),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx nebo závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx žadatel xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (§154).
(2) Xxxxxxx rozhodnutím zruší xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx Evropské xxxx1x), xxxxxxxx
x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§106 xxxx. 3), x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx13b),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx pořádek, xxxx
x) xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, že trpí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx vstupu xx xxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx přechodného xxxxxx xx území xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx xxxx1b) na xxxxx xxxxxxx xxxxx x vycestování x xxxxx a xxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.
(4) Xx zánik xxxxxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx §76 xxxx. a), b) x d) xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §87d odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxxxx nemocí, pokud x xxxxxxxx onemocnění xxxxx xx 3 xxxxxx po xxxxxx xx xxxxx,
x) xx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxx
x) se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx získat xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx na xxxxx, xxxxxxx pokud xxxxxxx xxxxxxx manželství nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo určeno xxxxxxxxx,
x) se xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§169 xxxx. 3), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxxxxxxxxx.
(2) X důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxx xxxx zásahu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx žadatele.
(3) X xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému pobytu xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zařadil xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států, x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, které xxxxx k tomuto xxxxxxxx. Vydání xxxxxxxx x přechodnému pobytu xxxxxxx xxxxxx smluvnímu xxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 2742008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx na území xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie1b), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské unie x xxxxxx xx xxxxx společně s xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxx x důvodů xxxxxxxxx x §87x.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx území, xxxxx
x) xxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxx přechodný xxxxx na xxxxx; xx neplatí, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x dítě, x xx xx xxxx vzdělávání xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx odborné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx studia xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx Evropské xxxx x době xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx zemřel; to xxxxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx manželství xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx10c) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx občana Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx-xx xx přiznáno xxxxx xxxxxxxxxxxx osobního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx anebo xxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 3 xxxx a x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx než 1 xxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxx jeho zásahu xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx života xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; rodinný xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie xx §76 písm. x), x) x x) xxxxxxx obdobně.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx č. 306/2008 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xx jeho žádost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13)
x) po 5 xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx13c) xxxx xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx13d) a x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx požádal, pokud xxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců před xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x nepřetržitě xx území pobývá xx xxxx nejméně 3 xxx,
x) jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxx, podnikání xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) x důvodu xxxxxx plné xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx; podmínka doby xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx13e),
x) xxxxxxxx xx zaměstnán, podniká xxxx provozuje xxxxx xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx na území, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zde xxx zaměstnán, xxxxxxxx xxxx provozoval xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx, xxxx
x) xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxx byl xxxxxx do náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13), xxxxxxxx občan Xxxxxxxx unie o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx hodných xxxxxxxxxx zřetele.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx jeho xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx pobyt xx xxxxx x xxxxx Xxxxx republiky.
(4) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) se xxxx xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti13a) na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx vykonávané na xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx alespoň xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx doby xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnání, podnikání xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) stanovená v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx c) xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je manželem xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx1a) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x důsledku sňatku x xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Doba, xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x), za xxxxxxxx, xx byl xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx jeho xxxx nezávislých.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) na území xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx dobu
a) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vojenské xxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebude xxxxx xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx-xx x těhotenství x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x důvodu xxxxxxxxxx vyslání xx xxxxxxxxx.
(8) Na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx, který xxx xxxxxx xx xxxxxxxx výchovy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §87 xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie na xxxx žádost povolení x trvalému xxxxxx13)
x) xx 5 letech xxxx xxxxxxxxxxxxx přechodného xxxxxx na území,
b) xx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na území, xxxxx je xxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx1a), který xx na území xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxx je xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxxx občanu Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x trvalému pobytu, xxxx
x) jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx1b), xxxxx xx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx, x
1. xx xxx xxxxx pobýval xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx území xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx,
2. x xxxxx občana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxx
3. xxxxxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx nabytím jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) x humanitárních důvodů, xxxxxxx
1. x xxxxxx xxxx o občana Xxxxxxxx unie1b), xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivého zdravotního xxxxx nedokáže sám x xxxx postarat, xxxx
2. xxxx-xx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx1a), xxxxx je xx území xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxx xxxx nezletilé xxxx xxxxxxx nezaopatřené xxxx občana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx1b), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu na xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx území xx §87g odst. 7 xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§87x
(1) X xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx potvrzující splnění xxxxxxxx xxxxx §87x xxxx. 1, jde-li x občana Evropské xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx §87x xxxx. 1, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx příslušníka,
c) xxxxxxxxxx a
d) xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxx doklad x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx x oprávněnosti xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx podpis xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11a) xxxxxxx xxxxxx popisným nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orientačním xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx individuální xxxxxxxx. Xxxxxx ověření xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx oprávněná xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxxxxxx.

§87j

(1) Namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí se xxxx občanu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Evropské xxxx, pouze průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie (§87r), x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87t)12a). Xxxxx x xxxxxxxx podle xxxx první xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Všeobecné zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx nabylo rozhodnutí x povolení x xxxxxxxx pobytu nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxx zamítnutí xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx zákonem,
b) xx xxxxxxx nebezpečí, že xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pokud xxxxxxx xxxxxxx manželství xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx evidován v xxxxxxxx nežádoucích xxxx (§154),
x) xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních států, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Evropské xxxx1b),
x) žadatel ohrožuje xxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx území,
g) xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nedostaví x xxxxxxxx (§169 xxxx. 3), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxxxxxxxxx, nebo
h) v xxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxx podle §87x xxxx 87h.
(2) X xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx, nebo z xxxxxx xxxxxx mezinárodního xxxxxxx. Ministerstvo projedná xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx zařadil xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států, x x řízení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxx xxx xxxxxxx x zánik platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx závažným způsobem xxxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxx-xx zahájeno xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění,
b) xx xxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx účelově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxx po xxxx xxxxx než 2 xx sobě xxxxxx roky,
za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x to xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§87x

Xx zánik xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx §76 písm. x), x) nebo x) xxxxxxxx obdobně.

Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxx skutečnosti xxxxxxxx xx přechodného xxxxxx xx xxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie
(1) Xxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx veřejnou xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x zpravidla xx xxxx cizích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvyklostí.
(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx.
(3) Xxxxxx o xxxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Evropské xxxx xx vydává xx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx však xx 5 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx lze o xxxxxxx xxxx prodloužit, x to x xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx
(1) K xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx je žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §87a odst. 2 xxxx. x), x), x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx území xxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx; pokud xxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Policie xxxx platnosti xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §87x.

§87x

Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx jako samostatný xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx jména, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx příslušnost, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na území.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx vydává x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx. Platnost xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x 10 xxx, a xx x opakovaně.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx o prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xx lhůtě xx 15 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu.

(2) X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx žadatele xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx tuto žádost xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X žádosti x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní doklad; xxxxx xxxxx xx xxxxx podoby xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87l).

§87x

Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx jazycích xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx samostatný xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, datum x místo narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, rodné xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx týkající se xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx se §87r xxxx. 3 x §87s vztahují obdobně.

Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§87x
(1) Xxxxx xxx xxxxxx Evropské unie xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydán xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx oddací xxxx, xxxxx xx x potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, průkazu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx tvaru xxxxxxxx x xxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx nabytí právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x ministerstvo xx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87x
(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx potvrzení xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx potvrzení.
(2) Xxxxx Evropské unie xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x vydání xxxxxxx x pobytu rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, je povinen xxxxxxxxx fotografie, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxxx x v xxxxxxx, že xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §87z xxxx. 2. Xxxx-xx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §87z xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní doklad, xxxxxx, ve xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxx požadovanou xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx se xxxx xxxxxxxx nový xxxxxx; v takovém xxxxxxx xx jeho xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxx x přechodném pobytu xx xxxxx se xxxxx neprovádí; xxxxxxx xxxx xxxx držiteli xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, průkazu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 xxx, x výjimkou cestovního xxxxxxx, rodného nebo xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx doby xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx. Žádost x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx průkazů je xxxxxxx oprávněn podat xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx povinen x xxxxxxx xxxxx
x) své xxxxx, příjmení a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx příjmení, den, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stav, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xx území (xxxxxxxx xxxxxxxx, název x xxxxxx zaměstnavatele), xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxxxx po xxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx bydliště v xxxxxx, xxxxxx místa xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx delší než 3 měsíce (xxxxx x xxxxx pobytu), xxx xxxxxx na xxxxx, číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, dřívější xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx x bydliště xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x
x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx občanství x xxxxxxxx rodičů x xxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx s občanem Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx; xx tuto xxxx xx xxxx pobyt xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx pobývat xx xxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxxxxx, xxxxx nabylo právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Xx. x účinností xx 27.4.2006
Účinnost xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§87x
Xxxxxxxx platnosti průkazů
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) uplynutím xxxx x něm xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) úmrtím xxxxxxxx průkazu xxxx xxxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx, xxxxxxxx
x) je xxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx celistvost,
b) xxxxxx xxxxxxxx nesprávné údaje xxxx neoprávněně provedené xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxx.
(3) Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx uzná xxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxx podle odstavce 2 za xxxxxxxxx x xxxx se xxxxxx xx xxxxx12b). Xxxxxxxxxx příkazu xx xxxxxxx vlastnoručně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx pravomocným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X této skutečnosti xxxx být xxxxxxx xxxxxxx předem xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§87xx
Xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Platnost xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx státního občanství Xxxxx republiky,
c) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx zbavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxxx xx mrtvého,
e) zrušením xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, nebo
f) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx pobytu xx xxxxx.
(2) Xxxxxxx rozhodne x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx x něm xxxxxxx xxxx nečitelné xxxx je xxxxxxxx xxxx celistvost, nebo
b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Je-li držitel xxxxxxxxx přítomen a xxxx uzná důvody xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx odstavce 2 xx prokázaný x xxxx xx xxxxxx xx místě12b). Odůvodnění xxxxxxx xx nahradí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením xxxxxxxx potvrzení, xx xx zrušením xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx na území xxxxxxxx. Podepsáním xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x vykonatelným xxxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§88
(1) Xxxxxx-xx se xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx, za xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx narozeného xxxxxxx xx území xx xxxxx, xx povinen x xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxx v xxxxx, xxx je xxxxxx x xxxxxx na xxxxx, xx narozeného xxxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx; xx neplatí, xxxxx narozený cizinec x této xxxx xxxxxxxxx z území.
(3) Xxxxxx-xx zákonný zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx v xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx považuje xx xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xx prodlouženou, xxxxx xxxxxx žádosti v xxxx době xxxxxxxxx xxxxxx xx vůli xxxxxxx nezávislé, do xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Cizinec xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xx vízum nebo xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx na území xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Účinnost od 24.11.2005 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§89
(1) X xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 je zákonný xxxxxxxx narozeného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) cestovní xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx,
x) rodný xxxx dítěte,
c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx prohlášení, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxx.
(2) X xxxxxxx podle §88 xxxx. 3 xx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX CIZINCE X XXXXX

§90

(1) Postup xxxxxxx xxx hraniční xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství1).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) cizinci xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výstupního razítka xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§91
Xxxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx příslušníku, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, xxxxxx vycestování x xxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) občan Evropské xxxx předloží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx unie,
b) rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, předloží jiný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, nebo průkaz x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx anebo průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§92
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx
Xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) potvrzení xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx pobývá na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx vízum, je-li xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx xxxxxxx osoba xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, že uhradí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx ubytováním a xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x rozporu xx xxxxx cizince, xxxxxxx ponechává xx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX MÍSTA XXXXXX XX XXXXX

§93

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx (§97); xx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, jeho rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx ubytování. Povinnost xxxxxxx místo xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx splnil x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pobytu na xxxxx ve xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx 30 dnů; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx splnil x ubytovatele [§103 xxxx. x)].

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na území xxxxxxxxxxx žádná xxxxx x objektu ani x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx je xxxxxxx přihlášen x xxxxxx.

§93x
Hlášení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx zelená karta, xx povinen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §93 xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Při xxxxxxxx místa xxxxxx xx vstupu xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zajištěném xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2); xxxxxxxxxxx-xx xxx, je xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx na xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx kopii dokladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xx neprodleně xxxxxxxxxxxx. Nesplní-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§93x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Xx. s účinností xx 1.1.2009

§94

§94 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§95

Povinnost xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxx, ve výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x policejní xxxx7) xxxx x xxxxxxxx (§130).

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§96
(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx cizinec xxxxxx xx náhradní xxxxxxx,13) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx nebo xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx úkonu, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx vzniku xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx (§87).
(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx fyzické xxxxx x doklad xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§97
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §96 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na území xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx přihlašovaného xxxxxxx, xxx, xxxxx, rok x místo xxxx xxxxxxxx, xxxx státní xxxxxxxxx, trvalé bydliště x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x místo xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx dobu x účel xxxxxx xx území a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§98
Xxxxxxx změn
(1) Xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx splnil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §93 xxxx. 2 nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxx pobytu na xxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxx ministerstvu. Xxxxxxxxx xx xx cizince xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxx xxxxx xxx 180 xxx. Ministerstvo x xxxxx pobytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v §96 xxxx. 1.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx místa pobytu xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 30 xxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx známo, xx xxxxx xxxxx pobytu xxxx delší xxx 90 dnů.
(5) Xxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu; xx xxxxxxxx xx xxx, xxx hlásí xxxxx, xxxxxxx předložit doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§98x
Xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx hlášeného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx povolen xxxxxx xxxxx xx xxxxx,
x) xxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) byl-li objekt, xx xxxxx adrese xx cizinec xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, odstraněn xxxx xxxxxx,
x) pokud ubytování xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §100 xxxx. x), xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxx užívat xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xx území, a xxxxxxx-xx xxxxx objekt xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx návrh xxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněné x xxxxxxx objektu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; existenci xxxxxxxxx xxxxxx je navrhovatel xxxxxxx prokázat.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx údaje x xxxxx hlášeného pobytu xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Policie x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx informuje xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
§99
(1) Xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx ubytování xx xxxxxx.
(2) Ubytováním xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§100
Xxxxxxxxxx je xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx hospodářské xxxxxxxx, xxxxx tímto vstupem xxxxxx porušeno xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx ubytování xxxxxxx (§102),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxx ubytování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x obci, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx kraji. Xxxxxxxxxxx xx posuzuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x počtu xxxxxxxxxxx osob,
e) xxxxxxx xx požádání vydat xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x uvedením jména, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx ubytování,
f) xxxx domovní xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx ji xxxxxxxxx xx kontrole.
Účinnost xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§101
Xxxxxxx kniha
(1) Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx, xx xxxxxxx ubytovatel xxxxxxxx jméno a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx ubytování.
(2) Domovní xxxxx pro účely xxxxxxxx podle §100 xxxx. e) vede xxxxxxxxxx x písemné xxxxxx; digitalizovaná podoba xx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xx domovní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a srozumitelně. Xxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx knihu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 6 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) X osobními xxxxx xxxxxxxx v domovní xxxxx lze xxxxxxxx xxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.15)

§102
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx povinen oznámit xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx ubytování.
(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 učiní xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx splnit
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxx vedených x xxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem stanoveným x xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxx xx ubytování xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§103
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxx povinností xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
x) dostavit se xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxxx x pobytu xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx vyplnit x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§97); povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx mladší 15 xxx věku,
c) xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pravdivě x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x povolení x pobytu nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxx požívajícím xxxxx x imunit podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxx stanovené xxxxxxx doložit, xx xxxxxxx podmínky pobytu xx území; občan Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, x xx do 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxxx xxxxxxx, a xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx,
x) chránit xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx před xxxxxxx, odcizením, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje,
g) při xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fotografii,
h) xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx doklad xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je neplatný xxxx zaplněný úředními xxxxxxx, x xx x po zániku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx vydaný xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx víza x cestovního průkazu xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xx xxxxxx vycestování x území; xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 3 pracovních xxx ode xxx, xxx xxxx událost xxxxxxx; xxxxxxx-xx tato xxxxxxx xx území, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx cizinec xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) strpět xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx policií x xxxxxxxxxxx s prohlášením xxxx xx neplatné, xxxxxxx o správním xxxxxxxxx, správním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plněním závazků xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xx požádání xxxxxx xxxxxxx daktyloskopických xxxxxx a pořizování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stav, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vzniku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx ohlásit xxxxxxx xxxxxx xxxx odcizení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x),
x) xxxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxx cestovním dokladem x xxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x pobytu; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Evropské xxxx1b), jeho rodinného xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx, xx na xxxxx xxxxxxx cizince xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, požádat příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92, x xxxx xxxxxxxxx předložit xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx kontrole,
r) xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx pobývajícího xx xxxxx x zájmu Xxxxx republiky nebo xxxxxxx, u něhož xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§104
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx a cíli xxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxx pobytu x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx xxxx vízum, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx15a) xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxx x xxxxxxx x přímo použitelným xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15b) dopravu cizince xx zahraničí, xxxxx xxx xxxxxxx odepřen xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zahraničí xx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx dopravce, xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxxx na xxxxx x tento xxxx jiný xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx státu, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx dopravce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx do 48 xxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx lhůtě xx 7 dnů, xxx-xx x leteckého xxxxxxxx; xxx lhůty xx xxxxx po xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2).
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) byla-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx státu, nebo
b) xxx-xx o cizince xxxxxxxxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx do xxxxxx xxxxx x xxxx zjištěny xxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x), g), x) xxxx x).
(5) Dopravce xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx15c) spojené x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx prostoru mezinárodního xxxxxxx xx území xx doby, než xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2009 xx 29.12.2010 (xx xxxxxx č. 424/2010 Xx.)
§105
Xxxxxxxxx xxxxx, ústavu xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxx, xxxxx pravomocně xxxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizince x xxxxxxx úkonům,
c) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, nebo
d) x rozvodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx cizinec,
informuje x této xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informuje soud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vazební xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sídla xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vazební xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ze zabezpečovací xxxxxxx, x vazby xxxx x ukončení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, týkají-li xx xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§106
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx policii
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx cizince na xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, nebo na xxxxxxxx xxxxx obsaditelné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou bylo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx zelená xxxxx; x případě, xx zaměstnání xxxx xxxxxxxx výpovědí x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxx důvodů anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx práce, x důvod ukončení xxxxxxxxxx,
x dále xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaslat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, neudělení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx všeobecných x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pozastavení x zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx živnostenské oprávnění xxxxxxxxx xxxx že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vznik xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx řízení o xxxxxxx koncese x xxxxxxxxxx o zamítnutí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx úřady xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxx, xx xx občan Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxx příslušník přechodně xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxx systému xxxxxx v xxxxxx xxxxx. Působnost stanovená xxxxxxx úřadům obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.
(4) Orgán xxxxxx x xxxxxx xxxxx9n) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemně oznámit xxxxxxx, xx úhrnný xxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxx posuzovaných xxxx [§42x odst. 3 xxxx. x)], xxxxxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxx od 1.1.2013.
(6) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, jsou Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, Ministerstvo xxxxxxxx a obchodu, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jim xxxxx x xxxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 274/2008 Xx. x 427/2010 Xx.)
§107
Xxxxxxxxxx xxxxxx osob
(1) Xxx xxxxxxx xx xxxxx získá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §108 odst. 1 , průkaz o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému pobytu, xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx žádost xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx doby, po xxxxxx xx ubytování xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i nemajetkovou xxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxx x pozvání xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxx, xxx xx zavázal xxxxx §15, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Od xxxxxxx xxxxx §15 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pozvaného xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxx škola xxxx xxxxx odborná xxxxx xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx držitele povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem studia.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx9j), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platnosti xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx xx třetích xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9j).
Účinnost xx 1.1.2005 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§108
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx
x) veřejná xxxxxxx, xxxxx xx jako xxxxxxxx doklad uznaná Xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b)
x) xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx světa,
e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Českou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx,
x) náhradní cestovní xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,15e)
x) xxxxxx žáků xxxxxxxxxxx xx školní xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx,7b) obsahuje-li
1. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx prokázat xxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahujícím xxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxx má xxx xxxxx bydliště, xx xxx je xxxxxxxx se xx xxxxxx státu xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx, xx členský stát Xxxxxxxx unie, xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, oznámil Xxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx.
(2) Xx cestovní xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx pro účely xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx listinu vydanou xxxxx státem za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx jejího xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, odpovídá mezinárodním xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxx x lze x xx xxxxxxx
x) údaje x státním xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) údaj x xxxx xxxxxxxxx.

§109

(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cestovní xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. f) xx vydává xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, vydá xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cestě xx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx listiny.

§110

§110 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

§111
(1) V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx uvede xxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxx xxxxxxxxx, den, xxxxx, rok xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, státní občanství x xxxxx, xxx xx hlášen k xxxxxx na xxxxx. X xxxxxxx o xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), který neobsahuje xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) K xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu podle §113 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fotografii.
(3) X xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxx x cestovním dokladu xxxxx §108 odst. 1 písm. x) xxx uvést všechny xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádajícího x xxxxxx tohoto xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx vydaný xxxxx §113 odst. 1 a 2 xxxx dále xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§112
Při xxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. x), e) x x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxx jejich vydání; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2009 xx 28.6.2009 (xx xxxxxx x. 197/2009 Xx.)
§113
(1) Cizinecký pas, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx; cizincům mladšímu 15 xxx s xxxxx platnosti xx 5 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a). Xxxxxxxxx xxx se xxxx xx lhůtě xx 30 xxx xxx dne podání xxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx vydáván cizinecký xxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx žádost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, funkčnost xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji x xxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxxxxx biometrických údajů. Xxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx ověřuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx nefunkčnosti xxxxxx xxx s biometrickými xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasu, má xxxxxxx právo xx xxxxxx nového xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx změn, xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx prstů xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx, x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x zobrazení xxxxxxxx. X xxxxxx xxx xx x xxxxx případě zpracován xxxxxx údaj x xxxxxxxxxx xxxxxxx otisky xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx do 30 dnů ode xxx xxxxxx žádosti x xxxxx pro xxx doba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx než 30 xxx, xx xxxx xxxxxxxxx pas xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx, xxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu cizince xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a), anebo x xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu oprávnění x pobytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx-xx xxxxxx xxx 6 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx: xxx xxxxxxx, xxx vydávajícího xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, datum narození, xxxxxxx, doba platnosti xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx vyjádřením xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zóně.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Cizinecký xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx pobytu xxxxx §87 anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a).
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji (xxxxxxxx 1) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx stanoví xxxxx.
(7) Xxxxxxxxx pas xxxx xxxxxxxxxxxx
x) na xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xx území xx základě xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x doloží, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx oprávněn x xxxxxxxx pobytu xxxxx §87, pokud
1. xx xxxxxx 15 xxx, xxxx
2. xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xxxxx není xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx udělena xxxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, že xx xxx nemůže z xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx nosič xxx x biometrickými xxxxx, je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx nefunkčnosti xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v něm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, má xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx případě podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx okolnostmi, x xxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxx, xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx výlučně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x cizineckém xxxx, xxxxxxxxx porovnání biometrických xxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zobrazených biometrických xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pasu.
Účinnost od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§114
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vycestování xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx nemá xxxxxx cestovní doklad x nemůže xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) kterému xxxx xxxxxxx vízum x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §43, xxxxxxxx xx bylo xxxxxxx xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxx xx území bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) mladšímu 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxx světa. Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) vydá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 365 xxx a x územní platností xx všech xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území xxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xx
x) prohlášení xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §43 xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxx xx území podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a) x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx x xxxxxx nezávislých xx xxxx xxxx opatřit xxxxxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx ministerstvo xxxx x územní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xx území xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx
x) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx (§87), nebo
c) vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx si nemůže x xxxxxx nezávislých xx xxxx xxxx xxxxxxx cestovní doklad xxxxx způsobem; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx světa x xxxxx xxxxxxxxx shodnou x xxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

§115
Xxxxxx pro xxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x)
(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxx xxxxxx doklad xxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx
x) je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx závazků, xxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uložený xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx nebyl xxxxxxxx xxxx xxxxx trestu xxxxx xxxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zásahu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx pas xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 7 xxxx. x), xx-xx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by tím xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§115x

Xxxxxxxx xxxxxxxx doklad Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx15e) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxx Evropské xxxx,1b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx ztracen, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x dispozici, xxxxxxxx xxxx, jehož xx žadatel xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx, xxx se xxxxx nachází, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dosažitelné. Podmínkou xxx xxxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx je, xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx souhlas.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxx pro jedinou xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx státu.

(3) V xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx své xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, místo a xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxx bydliště, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx předloží xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x státní xxxxxxxxx, uvede xxxx, xx xxxxx hodlá xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx cestovní xxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx náhradní xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem.

§115a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 559/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

§116

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx,

x) byl xxxxxxxx xxx, xx zápisy x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nesprávné údaje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxxxx dokladu xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx za mrtvého.

Xxxxxxxx od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§117
Xxxxxxxx cestovního xxxxxxx
(1) Xxxxxxx zadrží při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) cestovní xxxxxx, xxxxx nebyl xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx prokazuje jako xxxxxxxx, xxxx
2. cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x držení,
b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x), e) xxxx x), xxxxx xxx lze považovat xx neplatný xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x) xxxx x), xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, prohlášen za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxx-xx důvodně očekávat, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), x) xxxx x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, a xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydaný xxxxx §114 xxxx. 5 x 6 xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 8, xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxx x jeho vrácení xx 15 xxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 60 xxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), x), x), x) xxxx h) xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, pozměněný xxxx x xxxxxx, xxxxx xx důkazním prostředkem x xxxxxxxx xxxxxx.

§117x

Xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx §44 xxxx. 4 xx 7 nebo §44a xxxx. 1 x 2.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx platnosti 10 xxx, x jde-li x cizince xxxxxxxx 15 xxx, x xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x
Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu cizince x povoleným xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, x 10 xxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x 5 xxx.
(2) Cizinec xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx 90 xxx před xxxxxxxxx xxxx xxxx.
(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx těchto důvodů.
(4) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx zrušení xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §77.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx se xx xxxxx osobně dostavit xx ministerstvo xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podpis se xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx x převzetí xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu.
§117d xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 427/2010 Sb. s xxxxxxxxx od 1.5.2011

§117x

(1) Xxxxxxx, který xxxx o vydání xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xx průkaz xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, xxxxx xxxxx dat x biometrickými xxxxx xx nefunkční, je xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx a poškozený xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx i v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu po xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx platnosti xxxxx §117f.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx v průkazu x povolení x xxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu x xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Cizinec, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxx §117f xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skončila, x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).

(4) Xxxxxxx uvedený x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx nového xxxxxxx o povolení x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, x xx xxxxxx pořízení biometrických xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx xx určen x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podpis se xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Cizinec xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu.

§117e vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2011

§117g

Vydávání xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx digitální xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, xxxxxxxx

x) xxxxx k technické xxxxxx na zařízení xxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxx xxxxxxxxxx pro vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx cizince xxxxxxxx k dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx zařízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx obsahujícího xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx závada xxxx xxxx xxx 7 kalendářních dnů, xxxx

x) v důsledku xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nosič xxx x biometrickými xxxxx.

(2) Xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx vyznačuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) a x) xxxxxxx xxxx, xxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx obsahujícího xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji již xxxx pořízeny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podpis xxxxxx x digitálnímu zpracování, xxxxx xx tyto xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158a xxxx. 4 x xxxx, xxx xxxxxxx skutečnosti pominou, xxxx neprodleně využity xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Pokud xxx cizinci xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xx xxxxxxx xx xx xxxxx osobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx určen x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; výzvu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nejpozději xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.

(6) K xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x biometrickými údaji xxxxxxxx namísto xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxx první xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.

§117g xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x účinností od 1.5.2011

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§118
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx, xx kterou nelze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území. Xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx. Xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přechod xxx xxxxxxxxxxx x území. Xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx mohl xxxxxxxx xxxxxxxx ohrozit xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, že xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxx xx informačního xxxxxxx smluvních států x poučí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx správního xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxx x neoprávněné xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cizince x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx letiště, xxxxx xxxxx xx vízum xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx2) xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xx xxxxx3a) xxxx xxxxx x žalobě xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nebude-li x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, policie xxxxxxx udělí xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem.
(3) Xxxxxxxx správní xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§119
Xxxxxxx vyhoštění z xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) Policie xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x dobou, xx kterou xxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx xx xxxxx,
x) xx xx 10 xxx,
1. xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx při pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx užitím xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx obdobným xxxxxxxx, xxxx
2. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx mohl xxx xxxxxx xx území xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx xxxx xxxxxxxx nemocí, nebo
3. xxxxxxxx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxx porušuje xxxxxx xxxxxxxx nebo maří xxxxx soudních xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí,
b) xx xx 5 xxx,
1. xxxxxxx-xx xx cizinec xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx,
2. prokáže-li xx xxxxxxx xxx pobytové xxxx xxxxxxxx kontrole xxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je neplatný x xxxxxx xxxxxxxxx x §116 xxxx. x), x), c) xxxx x),
3. je-li xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx na území xxxxxxxxx dani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx jednal xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
5. xxxxxxxxx-xx xx cizinec xx xxxxx xxxxxxx hraniční xxxxxxxx,
6. překročí-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx nebo xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
7. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx přechod, xxxx
8. xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx smluvních xxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přechodně xxx xxxx xxxx xx krátkodobé xxxxx,
x) xx xx 3 xxxx,
1. pobývá-li cizinec xx území bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, ač x tomu xxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxx-xx cizinec xx xxxxx bez xxxx, xx k xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx bez platného xxxxxxxxx x pobytu, xxxx
3. xxxxx-xx cizinec x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úmyslem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) nebo xxxx xxxxxxx příslušník
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx pořádek; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx pobývá xx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 xxx, nebo
c) xxxxxxxx xxxxxxx zdraví tím, xx trpí xxxxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxxx onemocnění xxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na území xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx vědeckého xxxxxxx na xxxxx, xxx xxxxx pouze x případě, xx xxxxxxxx bezpečnost státu xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx závažnou xxxxxx, x x xxxxxxx xx závažnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxx tohoto povolení. Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx cizince podle xxxx první x xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, došlo-li x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx území.
(4) Xxxxxxxxxx x správním vyhoštění xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu rezidenta xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, lze xxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepostačuje xxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7c).
(5) Rozhodnutí x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx požádal Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu, xx xxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx se
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx neuděluje,
b) žádost x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
d) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx mezinárodní ochrany xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva ve xxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vykonatelné, xxxxxx-xx xxxx xx xxxxxx cizince xxxx xxxxxx odkladný xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx žádosti, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx x přiznání odkladného xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zrušil.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 247/2010 Xx.)
§119x
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 odst. 1 xxxx. x) xxxx 6 x 7 xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx státu, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx16a), a xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x sám se xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx.
(2) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxxx xxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx nezletilého xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx §119 xxx xxxxx pouze z xxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx-xx xx v jeho xxxxx v xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x vydání povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem ochrany xx xxxxx nebo xx takové xxxxxxxx xxxx vydáno; xxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119, xxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx odsouzení xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx být xx vycestování x xxxxx ohrožen xxxx xxxxx nebo xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§120
Xxxxxxx vyhoštění xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Policie xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu x xxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx na
a) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx síly xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx demokratického státu xxxx směřující k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx při pobytu xx území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) 3 xxxx, nesplní-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 3.
(2) Rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu, lze xxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem narušuje xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§120x
(1) Policie v xxxxx rozhodování x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119 a 120 xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§179); xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx jeho xxxxxxxxxxx xx možné.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vycestování xxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o vyhoštění, xxxxxxx vydá nové xxxxxxxxxx xx věci xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5d) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx cizince podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvede x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území (§33 xxxx. 3).
(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxxxx, policie xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5d). Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3; xxxxxxx cizinci xxxxx výjezdní příkaz x stanoví xxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx.
(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxxxxxxx-xx cizinec podle xxxx xxxxx nejpozději xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx požádat x xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx. Xxxxxxxxx požádat xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx důvody xx xxxx xxxxxxx nezávislé x xxxxxxx žádost xxxx do 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, platné xx xxxx
x) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vstupu xxxxxxx xx xxxxx, jde-li x rozhodnutí podle §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxx §120 odst. 1 xxxx. x) xxxx x),
x) rovnající xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx stanovené x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §120 xxxx. 1 xxxx. x).
(8) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 počíná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§121

Vysloví-li xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx státního xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§122
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxxxx
(1) X xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx cizinci xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxx cizinci xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx důsledkem xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxx, xx kterou xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx xx xxxxx, policie xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x nelze-li věc xxxxxxx x xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 lze xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx.
(4) Xx neudělení xxxx xxxx nepovolení xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sepíše xxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Policie xxxx na xxxxxx xxxxxxx vydat xxxx xxxxxxxxxx5d), kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxx cizinci xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxx
x) se xxxxx o cizince xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (§87), který xxxxxx xxxx 18 xxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx tento xxxxxxx projevuje xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.
(6) Xxxxxxx může xx žádost xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nové xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže
a) pominuly xxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxx x xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožnit xxxxx xx území, nebo
b) xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx území.
Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§123
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx správním vyhoštěním
(1) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx x peněžních xxxxxxxxxx cizince, xxxxx xx xxx vyhoštěn xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx uhradit xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx, xxxxxx je xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ověřeném xxxxxxx, xxxx xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x tomu písemně xxxxxxxx; xxxxxxxx organizace xxxxxx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j).
(3) Nelze-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců, jsou xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx plně xxxx xxxxxx zbývající xxxx xxxxxxxx
x) ten, kdo xxxxxxx zaměstnal xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §104.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx vyhoštěním uhradit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx tyto xxxxxxx
x) xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx16a),
x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se zahrnují xxxxxxx na ubytování x xxxxxxxxxx, přepravní xxxxxxx x ostatní xxxxx peněžní xxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uhrazeny z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x x jaké xxxx xx povinen xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx uhradit. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§123x
Xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx spojené x dobrovolným xxxxxxxx xxxxxxx,
x) který je xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
b) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad,
do xxxx, xxxxxx je xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx své xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxxx dodatečně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výši; xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx nežádoucích xxxx [§154 xxxx. 4 xxxx. x)].
(3) Žádost x xxxxxxxxxx návrat xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx
x) xx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx cizince x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§123x vložen právním xxxxxxxxx č. 379/2007 Xx. x účinností xx 21.12.2007

XXXXX XX
XXXXXXXX OPATŘENÍ XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X ÚZEMÍ X XXXXXXXXX XXXXXXX
§123x
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx cizince z xxxxx
(1) Xxxxxxxxx opatřením xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území (xxxx jen "zvláštní xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx") xx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se tam, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx policií, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx měně xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx") cizincem, xxxxxxx je zvláštní xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx uloženo; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx cizince xxxx složit xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx cizinec s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").
(2) Zvláštní opatření xx účelem vycestování xxx uložit, xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxx x xxxxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx jeho xxxxxxxx neohrozí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění. Xxxxxxxx proti xxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxx mu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření za xxxxxx vycestování a xxxxxxxxxx x území x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.
(7) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, policie xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx zabrání xxxxxx na vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx povinen povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx důvodů.
§123b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§123x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx policie x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pobyt xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu2), xxxxxxx dlouhodobé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu. Xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx složitelem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx záruky. Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx složitel xx xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx 5 let xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx záruky.

(3) V xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx osobně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx, jehož je xxxxxxx, ve xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx5a). Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx složitel, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx složena, povinen xx xxx zbytečného xxxxxxx xx vycestování x xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx pobyt; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec x xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebyl xx xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu2),3a),

b) xxxxxxx xxxxxx nepodal xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) cizinec xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx státě, jehož xx občanem, xxxx xx státě, xx xxxxxx xx povolen xxxxx, xxxx-xx o xxxxxxx finanční záruky xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx je xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x území, xxxxxxxx xxxxxxx nevycestuje xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx lhůtě xx 5 let ode xxx složení finanční xxxxxx nepožádal o xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx splněny podmínky xxx její xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxx.

§123x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s účinností xx 1.1.2011

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
XXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXX
§124
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, jemuž bylo xxxxxxxx sdělení x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx správním xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto, je-li xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx
x) xx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx písm. x) xxxx 6 anebo 7,
x) xx xxxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxx (§154), xxxx
x) xx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států.
(2) Xxxxxxx lze z xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 zajistit xxxx, xx mu xxxx doručeno písemné xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx nabývá xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx staršího 15 let, xxxxx xxxx xxxxxxxx sdělení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a) xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zjištěno xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxxxx nezletilý xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§180x), xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu xxxxxxxxxx vyrozumí x xxxxx xxx x xxxxxxx opatrovníka.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo opatrovník xxxxxx xxxxxxxxxxx nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,17) x xxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx propuštění, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trvání xxxxxxxxx pominuly.

§124a
Policie je xxxxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxx žádost x mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. a), xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 6 nebo 7.
§124a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 165/2006 Xx. x účinností od 1.9.2006
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§124x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vycestování
(1) Policie xxxxxxx na dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx z xxxxx, xxxxxxxx
x) nepodal xxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxx k xxxx xxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx lhůtě xx 30 xxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxxx doba oprávnění x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx cizince xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sepíše xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xx 48 xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx 180 xxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx §123, 123x x xxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx,
x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území, xxxx
x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx), xxx xxxxxx vycestovat ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x důvodů na xxxx xxxx nezávislých.
§124b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§125
(1) Doba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx x xxxxxx xx od okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxxxx doba zajištění xxxxxxxxx 90 xxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem správního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povoleným xxxxxxx xx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinec xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx o zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxx státu, xxxxx xx sídlo xx xxxxx x xxxxx x to xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx požádá, xxxxxxxxx-xx xxxxx mezinárodní xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx Xxxxxx republiku o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2).
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§126
Xxxxxxx je xxxxxxx
x) xx xxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx zkoumat, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jazyce, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu zákonnosti xxxxxxxxx. Xxxxx-xx tento xxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ani jiným xxxxxxxx, policie xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, německém, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, hindském x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx policie xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§126x
(1) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění, xx-xx xxxxxxx nebezpečí, že
a) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lhůta xx xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxxxxxx x orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, (§42e xxxx. 2), xxxx
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx,
xx xxxx být xxx dalším pobytu x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx x souvislosti xx spoluprací x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx staví běh xxxxx xxxxx §125 xxxx. 1.
(3) Je-li xxxxxxx nebezpečí, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx přerušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx zruší.
§126a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 21.12.2007
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§126x
(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx přijat xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péči x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §176 xxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře o xxxxxxxxx zdraví zajištěného xxxxxxx xxxxxxxx charakteru xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx jeho xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxx delší než xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx 180 xxx xxx dne zajištění, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x důvodu xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx vycestování; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx potřebnou k xxxxxxxxxxx cizince z xxxxx, xxxxxxx na xxxx 1 xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§126x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x účinností xx 21.12.2007
Xxxxxxxx od 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§127
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,
x) rozhodne-li xxxx xx správním xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx17) ,
x) xx-xx cizinci xxxxxx xxxx xxxx doplňková xxxxxxx,2) xxxx
x) xx-xx xxxxxxx povolen xxxxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxx na území.
(2) Xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§128
(1) Zajištěného cizince, xxxxxxx má xxx xx základě pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ukončen xxxxx xx xxxxx, dopraví xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx x území; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x podání xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx hraniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx zajištěn xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124b.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 v xxxxxxxx xx dobu nezbytně xxxxxx, xxx zajistí xxxxxxxx xxx vycestování xxxxxxx z xxxxx.
Účinnost xx 24.11.2005 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§129
Xxxxxxxxx cizince za xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx nutnou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pobýval na xxxxx, xx účelem xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství17a); xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x prováženého xxxxxxx x případě, že xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) O xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, xxxx, xxxx x xxxxx zajištění x xxxxx předání xxxx xxxxxxx.
(3) V xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xx 48 xxxxx, x jde-li x xxxxxx xxxxxxxx cestou xxxxx §152 xx xxxxx xx 72 xxxxx, policie xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxx xxxxxxx. Doba zajištění xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx x počítá xx xx okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx průvoz xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx.

§129x

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zařízení

(1) Cizinec xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxxxxxx xx dovolává a xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx nevyzývá x xxxxxxxxxx xxx žádosti. Xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx byl cizinec xxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx byla doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx cizince xxxxx x xxxxxxxxx podat xx xxxxxxxx soudnictví xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nepropuštění xx xxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxx o xxx opatrovníka.

(3) Xxxxxx x propuštění ze xxxxxxxx xx cizinec xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx od xxxxxx xxxx posledního xxxxxxxxxx x xxxx žalobě xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxxxx xx zařízení.

(4) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx. Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx výslechem xxxxx o důsledcích xxxxxxxxx výpovědi a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nevyrozumívá. Xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx, pokud xxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxxx z xxxx xx k xxxxxx xxxxxxxx nedostaví. Xxxxxxx xxxxxxx cizince x xxxxxxx protokolu o xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx cizince; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx svědka xxxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx vyjádřit xx k podkladům xxx xxxxxx rozhodnutí.

(7) Xxxxxxxx, obnova řízení xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

§129x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

XXXXX XII

ZAŘÍZENÍ

§130

(1) Xxxxxxxxxx x zajištění cizince xx xxxxxxxxx vykonává x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").

(3) Zařízení xx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx s xxxxxx režimem") x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx zajištění (dále xxx "xxxx x xxxxxxx xxxxxxx"). Xxxx x xxxxxx režimem xxxx být xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx cizincům xxxxxxx.

(4) Policie xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dopraví xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx provozovatelem.

Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§131
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx zařízení, xxxx xxxxxxxxxx po xxx, s xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx cizince x xxxxxxxx, x s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se provede x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx schopen xx xxxxxxxxx.

§132

(1) Xxxx s xxxxxx režimem xxxxx xxxxxxxxx místnost, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxx, x němž xx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vnitřním xxxxx xxxxxxxx.

(2) Část x xxxxxxx režimem je xxxxxxxx xx části x mírným režimem x tvoří ji xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

§132x

Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizinců x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zařízení, x xxxxxxxx ubytovacích xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§132x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x účinností xx 21.12.2007

§133

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx lůžky, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, stolkem a xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ubytovaných xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x části x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx lůžky, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x signalizačním (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§134
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem
a) xxxxxxxx xxxxx, židli, xxxxxxx xx uložení xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x základní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx přijímat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx návštěvy,
d) xxxxx možností zajistí xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx a xxxx neprodleně odešle,
f) xx jeho xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx zástupcem xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx,
x) umožní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spánek x xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx volný xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx části.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištěného cizince, xxxxx nezbytná diagnostická x xxxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Provozovatel zajištěnému xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx. Vedoucí zařízení xxxx vycházku xx xxxxxxxxx xxxxxx omezit xxxx zrušit. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx služby x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
Účinnost od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§135
(1) Policie xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vlastních xxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxxx vyžaduje xxxxxxx xxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx
x) opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxx do xxxxx s přísným xxxxxxx umístit xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x).
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx režimem neprodleně xxxxxx x v xxx uvede podrobnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx proti xxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxx režimem xxxxx stížnost xxxxxxxxxxxx (§148 xxxx. 2). Xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx záznamem xxxxxxx. Xxxxxx podepsaný xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx cizince. Xxxxxxx-xx cizinec xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx poznamená.
(4) Xx-xx zajištěný cizinec xxxxxxx x části x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx delší xxx 48 xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cizince rozhodnutí xxxxxxx.
(5) Xx xxxxx x přísným xxxxxxx xxx cizince umístit xx xxxx nezbytnou, xxxxxxx však xx 30 xxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x přísným xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pro toto xxxxxxxx. Dopustil-li xx xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx trvá-li xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x části x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 30 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx umístí xx části s xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx převzít.

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxxx xxxxxxx řád zařízení,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx x xxxxxxxxxxx xx zajištěním,

d) xxxxxxxxx xx jednání, xxxxx xx xxxxxx účel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx na soukromí x svobodu xxxxxx x pobytu, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxx strpět preventivní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx lékařskou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a laboratorních xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Nelze-li xxxx xxx odpor zajištěného xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobit xxxx zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávního jednání.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx alkohol x xxxx xxxxxxxx látky,

b) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx život člověka xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které xx xxxx množstvím xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxx elektronické xxxxxxxxxxx zařízení,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§137
(1) Policie xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jeho věcí xx účelem xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x zařízení je xxxxxxxx.
(2) Policie xx xxxxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxxxx x prohlídku xxxx zajištěného cizince xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx může xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx přechovávání x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Osobní prohlídku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, doklad xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx nebo státní xxxxxxxxx, peněžní xxxxxxxxxx x věci, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx přechovávání x xxxxxxxx xx xxxxxxxx, nalezené při xxxxxx prohlídce, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, zadrží.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zbraní xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu18) x xxxx19), xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx provozovateli.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§138
(1) Provozovatel vydá xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, psychologické a xxxxxxxx péče,
b) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx kulturního x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx hygienických xxxxxx, xxxxx, xxxxx x prádla,
f) xxxxx xxxxxxx,
x) prostor xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx rozvrh xxxxxxxx xxx přísný xxxxx xxxxxxxxx,
x) prostory, xxx xx xxxxx cizincům xxx xxxxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x nezletilí xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, sportovního x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx věkové xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx řád xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx českém, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, vietnamském, xxxxxxxx, xxxxxxxxx v dalším xxxxxx, xx-xx xx xxx informování zajištěných xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx tak, aby xxx přístupný xxxx xxxxxxxxxx cizincům.

§139

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxx v části x přísným režimem.

Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§140
(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx x mírným xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx má zajištěný xxxxxxx vyživovací povinnost xxxx xxx má x xxxx, nelze-li xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx způsobem (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx x pobytem x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx vůle.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx může zařízení xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx osobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx §131, §134 xxxx. 1, 2 x 4, §136 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x), §136 xxxx. 2, §136 odst. 3 xxxx. x) až x), §143, §144 xxxx. 1 xx 3 x §145 xxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost od 24.11.2004 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§141
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příbuzenským x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx se xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xx xxx; xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx14).
(3) Xxxxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x osobou xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx byl xxxxxx do péče.

§142

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx19a), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx povinnosti.

(2) Cizinec xxxx opustit xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxx cizinci umístěnému x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, učebnice x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx státem x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§143

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx poskytuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx zásadám správné xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx cizince xxxxxxx xxxxx, x případě xxxx xx 18 xxx pětkrát xxxxx.

(2) Xxx výběru xxxxxx xx xxxxx možností xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§144
(1) Xxxxxxxxx cizinec xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx hodiny a xxxxx xxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx přítomných. X odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx, povolit xxxxxxx xxxxxxxx x za xxxx xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přijímání xxxxxxx, může xxx xxxxxx x xxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx probíhají x místnostech k xxxx xxxxxxxx.
(3) Zajištěný xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v zařízení xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx prokáže, že xxxxxxxxx její činnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pomoc xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, který xx vysokoškolské právnické xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyžadováno xxx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Návštěva xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx režimu xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§145
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednou za xxxxx přijmout balíček x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx 5 xx. Xxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx s oblečením xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Balíčky xxxxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxx provozovatel.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Policie xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, vyrábění xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx zakázáno. Xxxxxxxx věci, x xxxxxxxx věcí19), xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx České republiky, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx jeho náklady.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, které mu xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Nepředá-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, policie xxxx peníze cizinci xxxxxx a xxxxx xx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx věci, xxxxxxx xxxxxxxx x dokumenty. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x zajistí xxxxxx xxxxxxxx uložení.
(4) Xxxxxxx, který má x xxxxxxxxxxxxx uschované xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxx denní xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx objednávky xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Převzetí xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx zaznamená v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§146
(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx uschované xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou-li v xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx měně, x xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, výdajů xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x se správním xxxxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx bylo x xxxx uschovaných peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 400,- Kč, xx-xx xxxxxxx uschované xxxxxxx xxxxxxxxxx v nižší xxxxxx, xxxx se xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx neplatí, xx-xx xxxxxxx bezprostředně xx propuštění xx xxxxxxxx předán xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x území.
(2) Ministerstvo xxxx zajištěnému xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§147
(1) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxx převzaty xx xxxxxxx, x xxxxxxxx věcí, xxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx x právním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx byly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §146. Finanční xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zařízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přechod x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo předání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx mu policie xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxx xx xx hraničním xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo písemnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx občanství xxxxxx nebo xx xx xxxxxx, aby xxx znemožnil správní xxxxxxxxx xxxx předání xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx policie xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx totožnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

§148

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx ustanovení této xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dotčena.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hlavy xxxxxx xxxxxxx ministerstvu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyřídí xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxx. X způsobu xxxxxxxx stížnosti xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

§149
X xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxx ministerstvem xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a policii x zařízení.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§150
§150 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx.

§151
§151 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
Xxxxxx cizince
§152
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxx a xxxxx xx území x xxxxxxxxxxx cizince z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx leteckou xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx20) (xxxx xxx "xxxxxx leteckou xxxxxx"), rozumí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pobyt xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xxxxxxxxx policií xxxxxxxxx xx xxxx cizince.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx průvoz xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postup20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Policie xxxx provedení průvozu xxxxxxx, je-li xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jde-li x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x trestného xxxx xxxx je xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) průvoz xxxxxx státy nebo xxxxxxx xxxx určení xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x určitém xxxxxxxx x praktických xxxxxx xxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, veřejný xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx závazku xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx územím xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy. Vyžaduje-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx země xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x zajištění xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx č. 375/2011 Xx.)
§153
(1) Policie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx průvozu xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx. Jde-li x xxxxxx leteckou xxxxxx, policie zajistí xxxxxx xxx cizincem xx xxxx xxxxxxxxxxxx x x případě xxxxxxx provádí eskortní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx osobní xxxxxxx x svobodu xxxxxx xxxxxxx xx xx okamžiku jeho xxxxxxx do letadla xxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, je-li xx nezbytné x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx §129 odst. 3.
(2) Xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx úschovy xxxx xxxxxxxx doklad.
(3) Xxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provedenou xxxxxxx, jejímž xxxxx xx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ohrozit xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiných osob; xxxxxx prohlídku cizince xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx každých 6 xxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx onemocní, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x sebevraždu, xxxxxxx xxxxx potřebná xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx první xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx cizince umožňuje xxxxxxxxx průvozu prováženého xxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
Xxxxxxxxx xxxxx
§154
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx x xxxxxx, xx by tento xxxxxxx xxx xxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pořádek, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx závazku xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu xx základě
a) pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vyhoštění z xxxxx,10) nebo
b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Policie dále xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx případě
a) náklady xxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxx (§123 xxxx. 4),
b) xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx výši (§123x xxxx. 2), xxxx
x) xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§124b).
(5) Xxx, xxx xxxx x xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx toto xxxxxxxx a důsledky xxxxxx zařazení. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx požadovat xx tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x požadavku. Xxx xxxxxxxxxxx přiměřenosti xx xxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx zařadí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údaje v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství20a); xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxxxx smluvního xxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích osob xxxxxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxx přezkoumá xxxxxx, které xxxxx x zařazení xxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx xxxxx §154 xxxx. 2, jedenkrát xxxxx xxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxx tyto xxxxxx zpochybňující, x xx základě tohoto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx objektivně xxxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu.

(2) Policie xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí, xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§154 xxxx. 3) vykonáno, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx soudem xxxx xxxxxxxx orgánem. Xxxxxxx zařazeného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §154 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx policii xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Cizince xxxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §154 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx c) xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xxxxxxxxxx však po 6 letech xx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(3) Xxx vyřazení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx byly xxxxxxx xxxxx §154 xxxx. 6.

Účinnost xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§156
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx cestovního xxxxxxx,
x) xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx bez víza, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravu cizince xx xxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 3 x 4, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx
x) xxxxxxxx policii xxxxx do xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem (§101),
x) xxxxxxxxxx xx požádání xxxxxxx xx kontrole xxxxxxx xxxxx,
x) neoznámí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx neučiní xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx cizince, nebo
g) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx v §100 xxxx. d),
h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §102 xxxx. 4.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx uzavřela xxxxxx x xxxxxxxxx9j), se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platnosti xxxx xxxxxx xxxx nesdělí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
(4) Za xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx ve xxxx 100&xxxx;000 xx 500&xxxx;000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxx xx 50 000 Kč.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§156x
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx neoprávněně zpracovává xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
§156x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 136/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2006
Účinnost od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§157
(1) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxx,
x) zneužije xxxxxxxx xxxxxx (§108) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu21),
c) se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontroly,
d) xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xx území nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
e) x xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx xx zdravotních xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) předloží pozměněné xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx,
x) xx při pobytové xxxx xxxxxxxx kontrole xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx podle §116 xxxx. a), b), x) nebo d),
h) xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx doklad xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx úředními záznamy,
j) xxxxxxxx xxxxxx, zničení, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx 3 pracovních xxx ode dne, xxx xx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx policii xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 písm. x), x) xxxx c),
l) xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx,
x) se xxxxxxx na území xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx víza xxxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx víza, xx k tomu xxxx xxxxxxxx,
x) neoprávněně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx provozní době xxxx v rozporu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) nepožádá o xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx lhůtě,
p) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx narozeného xx xxxxx žádost x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx (§88 xxxx. 2 a 3),
x) xxxxx v xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx doklad xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, osobního xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dokladu xxxx v xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxx 3 pracovních dnů, x xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx rodinného xxxxxxxxxxx, xx lhůtě 15 xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx při xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxx xxxx,
x) xx xxx xxxxxxxx nebo pobytové xxxxxxxx xxxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokladem, xx xx x takový xxxxxx nejedná,
x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončení xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx, xxxx
x) jako rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě podle §87x xxxx. 1.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx e) xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 Kč, xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx x za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§157x
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jinak získaný xxxxxxxx doklad xxxx xxxxxx vydaný podle xxxxxx xxxxxx,
x) uvede xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstoupení xx závazku xxxxx §15, xxxx
x) neoprávněně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxx, xxx xx může xxxxxxx xxxxxxxx,
x) nevede domovní xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§101),
x) nepředloží xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě,
e) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
g) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nižší xxxxxxx, než xx xxxxxxxxx v §100 xxxx. x),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §102 xxxx. 4.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx c) lze xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx 3&xxxx;000 Kč.
(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 50&xxxx;000 Kč. X xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000 Xx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 281/2009 Xx. x 427/2010 Xx.)
§157x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx vynaložila xxxxxxx xxxxx, které xxxx možno požadovat, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx zabránila.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxx pokuty xxxxxxxxx osobě se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x k xxxxxxxxxx, xx nichž xxx spáchán.
(3) Odpovědnost xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx zaniká, xxxxxxxx xxxxxxx orgán x něm xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx, xxx xx x něm xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 3 xxx xxx xxx, kdy xxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx správního xxxxxxx podle §156x x přestupku xxxxx §157x xxxx. 1 xxxx. d), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§161). Xxxxxxx xxxxxx xxxxx §156x x přestupek xxxxx §157x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx Úřad xxx xxxxxxx osobních xxxxx.
(5) Xx odpovědnost xx xxxxxxx, k xxxxx xxxxx xxx podnikání xxxxxxx xxxxx21a) nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x ním, se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x postihu xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxx delikt xxxxx §156 xxxx. 2 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pokuty x xxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx místě xxxxxxxx.
(7) X blokovém xxxxxx x správním xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000 Xx.
(8) K xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx použije xxxxx x ukládání xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") používané v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx21b). Xxxxxxx na xxxxxxxxx bloku xxxxxxx xxxx, xxx x xx porušení jaké xxxxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx stvrzenka x xxxxxxxxx xxxxxx xx místě v xxxxxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x blokovém xxxxxx se nelze xxxxxxx.
(10) Pokuty vybírá xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad. Xxxxxx x pokut xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(11) Při xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22).
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 30.6.2010 (xx xxxxxx č. 227/2009 Xx.)
§158
(1) Policie xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém, který xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx číslo, nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tímto cizincem, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, cizince a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx x xxxxxxxxxxx systému o xxxxxxx xxxxx
x) údaje x rozsahu
1. xxxxxxx x udělení xxxx (§54), povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu (§42 xxxx. 5), xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu (§70 odst. 1),
2. xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxxxx o pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx o povolení x trvalému xxxxxx (§87x),
3. žádosti o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) (§111 xxxx. 1),
4. xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50 xxxx. 6), xxxxxxxx xxxxxxxx (§14), xxxxxxxxx xxxxxxx (§180 odst. 2) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§97),
x) údaje x
1. xxx, měsíci x xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx platnosti,
2. xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxx pozvání xxxx xxxx odepření,
3. xxx, měsíci x xxxx, kdy nabylo xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dokladu xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx,
4. dni, xxxxxx x xxxx vydání xxxxxxxxxx příkazu, jeho xxxxx x x xxxx jeho xxxxxxxxx,
5. xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dokladu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx uvedení jeho xxxxx x xxxxx, xxxxxx zrušení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
6. xxxxxx, xxx, měsíci, xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x x odepření xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
7. xxxxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x uvedením xxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxx xx území,
8. xxxxxx xxxxxxxx vstupu xx xxxxx podle §122 xxxx. 1 xxxx 2,
9. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x orgánu xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx,
10. xxx, xxxxxx x roku, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění x xxx toto xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx x o xxxxxx xxx xxxx xxxxxx,
11. xxx, xxxxxx x roku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx přes xxxxx x x orgánu, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x orgánu, xxxxx xxxxxxxxx průvozu xxxxxxx,
12. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx okolnostech případu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
13. xxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxxx ztraceného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x datu xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxx x),
2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x založený xx věci xxxxx xxxxxxx x),
3. xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x výkonu xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(2) Policie xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxx, xxxxxx x xxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, skutkových okolnostech xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx rozhodnutí a xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx osobě x xxxxxxx tiskopisu xxxxxxx (§180 xxxx. 2), xxxxx, příjmení, dni, xxxxxx x roku xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx důvodem xxx xxxxxxxx xxxxxxx pozvání x x porušení xxxxxxx přijatého v xxxxxxx, x údaje x xxxxxx, xxxxx xx xxxx jednal,
c) xxxxx a druhu xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx neplatnosti.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx další informační xxxxxx, pokud je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úkolu xxxxx xxxxxx xxxxxx. X tomto informačním xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Údaje xxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx xxx xxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxx xxxxx x xxxxxxx, který je x xxxxx informačním xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx sdružovat x údajem obsaženým x xxxxx informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx pro plnění xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 písm. c) xxxxxxxxx získané x xxxxx plnění úkolů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 využívat xxx xxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx je oprávněno x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vkládat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx policie xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§157x
(1) Fyzická osoba xx dopustí přestupku xxx, xx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jinak xxxxxxx xxxxxxxx doklad nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
b) uvede xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinci,
c) xxxxxxxx xxxxxxx neprodleně odstoupení xx xxxxxxx xxxxx §15, xxxx
x) neoprávněně xxxxxxxxxx xxxxx zpracované x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx osoba se xxxx ubytovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx v souladu x požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§101),
c) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx domovní xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
g) xxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x §100 xxxx. d),
h) neuchovává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §102 xxxx. 4.
(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx pokutu do 5&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx. V xxxxxxxx řízení xxx xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000 Kč.

§158x

Xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx cizince xx xxxxxxx stálého seznamu xxxxxx pro volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx seznamu xxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx cizince xx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§158x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 222/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.6.2012

Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 30.6.2010 (do xxxxxx č. 227/2009 Xx.)
§159
(1) Xxxxxxxx xxx, xxxxx není dále xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x rozsahu xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx příjmení, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxx xxxxx, místo x xxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx rozšířit, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxx xxxxx způsobem. Xxxxx získané údaje xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, předávání x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Cizinci xxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu23) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1.
(3) Údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 x §158x xxxx. 1 se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx23a) xxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx údajů xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím nepřetržitý x xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx předá xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx xxxxx §158 x rozsahu stanoveném xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxx. Policie xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předá xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158x xxxx. 1 x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednanou Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxx, který není xxxxxxxx státem Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxx xxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx mu xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití rodiny; xxxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, včetně xxxxx x xxxx vycestování x xxxxx.
(7) Ministerstvo xxxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na území7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx dříve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx právního xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx7c), xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx z xxxxxx závažného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o jménu x xxxxxxxx, dni, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx platnost xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxx, měsíci a xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx potřebné xxxxx §182x.
(10) Policie xx xxxxxx sdělí xxxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x státní xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x místě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vlastněného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
Účinnost od 1.1.2009 xx 30.6.2010 (xx xxxxxx x. 227/2009 Xx.)
§160
(1) Údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §158 mohou xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené xxxxx a ve xxxxxx xxxxx i xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nosiči xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx
x) 20 xxx xx xxxx ukončení xxxxxx cizince xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) 15 xxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 odst. 1 x 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx otisků x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx žádajících x xxxxxx tohoto xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx dobu 60 xxx xxx xxx xxxxxx vyrobeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) 10 xxx od xxxxxxxx xxxxx, po xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx,
x) 10 xxx xx xxxxxx evidenční xxxxxxxxxxx, jedná-li se x xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxxx x §108 x x cestovních xxxxxxxxx uvedených x §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x), které xxxx xxxxxx vydávajícího státu xxxxxxxxxx xx neplatné,
e) 5 xxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 odst. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), xxxx
x) 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx dobu
a) 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, nebo xxx dne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx,
x) 5 let xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) 5 xxx od xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f), nebo
d) 5 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx podléhající xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §158 odst. 5, xx xxxx xxxxxxxx kompletní informace xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 2 a 3 xxxxx přesáhnout xxxx 30 xxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxx stanovená v xxxxxxxxxx 2, 3, 4 nebo 5, xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx.24)
Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§160x
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
X xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20a) x xxxxxxxxxxx smlouvou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx5a) mají xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních států
a) xxxxxxxxxxxx,
x) ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx dislokovaná pracoviště,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí,
e) xxxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§161
Xxxxxx správa vykonávaná xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx vykonávají x xxxxx policie
a) xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx mezinárodním xxxxxxx,
x) xxxxxxxx ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx
1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx policie,
2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) odbor xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx hlášen x xxxxxx; jde-li x xxxxxxx, který nemusí xxxxxx pobyt, podle xxxxx, kde xx xxxxxxxx zdržuje.

§161x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx plnění úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx být důvodem xxx zahájení řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§161x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

§162

§162 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

Xxxxxxxx xx 1.7.2008 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§163
Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyplývajících x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) rozhoduje o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx x x xxxx xxxxxxxx z xxxxxx systému,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx policie a xxxxxx dislokovaná xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx nežádoucí, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x oblastnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§164),
2. xxxxxxxxx o žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx cizince je xxxxx,
x) podává žádost x povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx uplatňuje xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx,
x) xxxxxxx eskortní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vyhošťováním xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx průvozem leteckou xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přepravní xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.) x uděluje xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle §124x,
x) vyžaduje výpis xxxx xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a); xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
k) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx daktyloskopické xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, správním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plněním xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx smlouvy nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x poskytnutím xxxxxxx xxxxxxx,
x) provádí xxxxxxxx kontrolu,
m) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §22 xxxx. 5 x 6 x xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxx §26 xxxx. 5 x 6,
n) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x odepření xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vycestoval xxxx xx zahraničí,
p) xxxxxxxxx x odepření xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 nebo xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86, 87x xxxx 87aa,
s) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x správních deliktech xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §122,
x) xxxxxxx x souladu xx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx hranicích xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxx, xxx veřejná xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k pobytu, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) vydává potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §117,
z) xxxxxx xxxxx dopravci xxxxxxxx xxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 3 x 4; pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx, zajistí dopravu xxxxxxx cestou jiného xxxxxxxx x uhradí xxxxxxx x tím xxxxxxx.
(2) Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zajištění xxxxx §124b xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x umístění xxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s pobytem xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx16b), x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Inspektorát xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), f) bodu 3, x), x) xx x), u), x), x) xx x) a xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) a b). Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§164
Xxxxxxxx ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx policie
(1) Oblastní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx informační xxxxxxx xxxxx §158 odst. 1 v rozsahu xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu,
d) vyžaduje xxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); žádost x xxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické podobě, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o udělení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx pobytu na xxxxx x pobytu xxx 90 dnů, x prodloužení xxxxxxxxx x doby xxxxxx xx xxxxxxxxxx vízum, x xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx, x němuž se xxxxx nevyžaduje, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx víza,
h) xxxxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a vydání xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx působnosti x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) rozhoduje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x datu x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území (§180x),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu16b), x xxxxxx xxxxxx úhradu,
n) xxxxxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86, 87x xxxx 87xx,
x) ověřuje pozvání,
p) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx průvozem xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx daktyloskopické xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, řízením x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx právního předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x místu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §98x,
x) xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx,
x) vydává xxxxxxxxx x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §117,
v) xxxxxxx potvrzení xxxxx §92 xxxx. x),
x) xxxxxxxxx, zda se xxxxxxx nedopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pobytu, zejména xxx xxxxxxx neuzavřel xxxxxxxxxx xxxx zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určeno xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §124b xxxx za xxxxxx xxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní smlouvy,
c) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) x zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx části x mírným režimem; x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; zabezpečuje přepravu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x lékařskému ošetření xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x uskutečnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x provedení xxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxx zajištění, xxxxx x xxxxx x xxxx.
(3) Inspektorát xxxxxxxxx policie je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx c). Xxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx činností xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až c), x), x), x), x), x), r), x) a x) x xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx c). Dále xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x ukončení přechodného xxxxxx na xxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx podle §108 odst. 2.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 274/2008 Xx. a 427/2010 Xx.)
§165
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx x xxxxx působnosti ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců xx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxx policií xxx xxxxxx státní xxxxxx,
x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) zřizuje x provozuje zařízení,
e) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx území x xxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) pořizuje biometrické xxxxx x souvislosti x vydáním cizineckého xxxx xxxxx §113 xxxx. 1 a 2,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x vydání x xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx xx 1.1.2013,
k) rozhoduje x přiznání x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území,
l) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx předkládaných xx xxxxxxxxxxx cizinci, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx písmen x), x), h), x), x) x x),
x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx zrušení xxxx xxxxxxxxx,
x) je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §158 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx nezbytném pro xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158,
x) xx oprávněno x centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vyřízení žádosti x vydání zelené xxxxx,
x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.1.2009 xx 30.6.2010 (xx xxxxxx x. 227/2009 Xx.)
§165x
Xxxxxxxxx ministerstva
(1) Ministerstvo xx xxxxxxxxx
x) snímat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5a) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů,
c) vyžadovat xx policie prověření xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cizinci xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x plněním xxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx zákona,
e) účastnit xx pobytových xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx policii xxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadům k xxxxxxx víza.
(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx oprávněno x řízení podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a). X xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx x výpis xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a) x xxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
§165x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 274/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§166

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx území požívajících xxxxx x xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx udělování xxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Účinnost xx 1.1.2009 xx 29.12.2010 (do xxxxxx x. 424/2010 Xx.)
§167
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Policie xx xxxxxxxxx
x) vyžadovat xxxxx xxxx xxxx x evidence Rejstříku xxxxxx24a); xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pořizovat xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx ověřování xxxxxxxxxx držitele xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, řízením x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xx zjišťováním xxxxxxxxxx, xxxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu
1. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
2. cizince nebo xxxxxx xxxx za xxxxxx zjištění, zda xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolou xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) vstupovat xx ubytovacích xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx knihy,
g) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcí, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) zapsat xx xxxxxxxxxx dokladu, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) zadržet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu16a),
j) xxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxx, xxx x částečné, xxxxxxx spojených s xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxx a xxxx vycestováním x xxxxx,
x) při xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pobytu, xxxxxxx xxx účelově xxxxxxxxx manželství nebo xxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxxxx xxxxxx otcovství,
l) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství5a) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu2),
m) xxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx skončila xxxxx §86, 87z xxxx 87xx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx provádějícími x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů, xx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(3) V řízení x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx, x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxx x prodloužení xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a).
(4) Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů24a) x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 247/2010 Xx.)
Xxxxxxx xxxxxx
§168
Xxxxxxxxxx správního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx24c) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx podle §9 (s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 4), §19 xxxx. 1, §22, 24, 26, 29, §29x odst. 1 x 3, §29x xxxx. 2, §30, 33, 36, §37 xxxx. 1 xxxx. x), §38 odst. 1,§40, 41, 42x, 49, 50, §53 xxxx. 2, §56 xxxx. 5 a 6, §61, 92, 98x, 115x, §122 xxxx. 1 a 2, §123x, §124 (x výjimkou řízení xxxxx §124 xxxx. 4, §124b, §126a, 129, §135 xxxx. 3 xx 5, §148, §154 odst. 2, §155 xxxx. 1, §180, 180b, 180x, 180x a 180x.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§169
Xxxxxxxx od správního xxxx
(1) Rozhodnutí, xxxxx xx xx lhůtě xx 180 dnů xxxxxxxx doručit do xxxxxxxxx rukou xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dobu 15 xxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx:
x) xx xxxxx 120 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) ve xxxxx 180 xxx xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxx 270 dnů xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) ve lhůtě 60 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx výzkumu nebo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xxxxx §42 odst. 3,
x) xx xxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §69, xx-xx xxxxxx podaná xx území, povolení x přechodnému pobytu x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87x x 87x.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx xx xxxxxxx účastnit xxxxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx vyslechnout účastníka xxxxxx, je-li to xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx, xxxxxxx xxx posouzení, xxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizincem x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx, zejména xxx xxxxxxx neuzavřel xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravdivě x nesmí xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x odepření vstupu xx území xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x), xxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 9 anebo xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, průkazu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému pobytu x průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne xxxxxxx xx 7 xxx xx zahájení řízení; xxxxxx-xx xxxxxxx v xxxx lhůtě rozhodnout, xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí; jde-li x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxx lhůta xxx xxxxxxxx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xx také xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxx §44 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxx podle §74 xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, pokud v xxxx xxxxx xxxxxxx, xx převzetí brání xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) který xxxxx žádost na xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx, pokud x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx převzetí brání xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vůli,
c) xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx území, xx x tomu xxxx xxxxx §69 odst. 2 oprávněn, nebo
d) xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx vízum k xxxxxx nad 90 xxx, xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xxxxxx o prodloužení xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xx 14 xxx.
(9) Vyjdou-li xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx najevo xxxx skutečnosti, jež xx xxxxx byly xxxxxxx zamítnutí xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx nepravomocné, se xxxxx.
(10) Řízení x xxxxxxx podané podle §42x, která xxxx xxxxxxxx potvrzením orgánu xxxxxxx v trestním xxxxxx, není xxxxxxxx x ministerstvo věc xxxxxxxxx odloží. Usnesení xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.
(11) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx předložených x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx; nemá-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx jinými xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx vyzve x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx lhůtu. Xx xxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pro vyřízení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx to xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§170
(1) Žádost x xxxxxxx víza, x xxxxxxxx diplomatického xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území na xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxx. Zastupitelský xxxx xxxx policie xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx víza podle §22 xxxx. 5 xxxx víza k xxxxxx xx 90 xxx podle §26 xxxx. 5 policie xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Žádost x xxxxxxx víza x xxxxxx xx 90 xxx, xxxxxxxxxx víza x xxxxxxxxxxx víza xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xx lhůtě do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx 14 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx.
(5) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx (§30 xxxx. 2) xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx podání xxxxxxx.
(6) Xxxxxx x xxxxxxx víza k xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxx vyřídí xx xxxxx do 90 xxx, ve xxxxxx složitých případech xx 120 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Žádost x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxx xx xxxxxx xxxxxxx vyřídí xxxxxxx xx xxxxx do 60 dnů ode xxx podání žádosti.
(7) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx karty xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve lhůtě xx 30 dnů xxx dne
a) doručení xxxxxxx, je-li xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) podání xxxxxxx, xx-xx xxxxxx podána xx xxxxx.
(8) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti; žádost x xxxxxxxxxxx platnosti xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx.
(9) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xx vede x xxxxxx xxxxxx; není-li xxxxxxx v xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.25)
(10) Po ukončení xxxxxx xx vízum xxxxxxx xx cestovního xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx podání xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, že se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx při podání xxxxxxx x xxxxxxxxx xx zastupitelský úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(11) Xxxx-xx xxxxxx o xxxxxxx víza xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx mu x xxxx xxxxxxxxxx lhůtu. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx víza nebo xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx vyřízení xxxxxxx o xxxxxxx xxxx.

§170x
(1) Xxxxxxx se Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pobytu xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vnitra.
(3) Předsedu x ostatní xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx členem xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx studia v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,
x) xxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxx trestný čin, xxxx byl v xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x nedbalosti, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx ohrozit xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx úmyslný trestný xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx ještě xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx by xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, mohlo ohrozit xxxxxx x rozhodování xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x od xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxx xxxxx, v xxx xxxx xxx rozhodnuto, xx xx osvědčil, xxxxxxxxxx ještě 5 xxx, nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odložení xxxxxx návrhu na xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx ještě xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx xx jednání, xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, mohlo xxxxxxx xxxxxx v rozhodování xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z evidence Xxxxxxxxx trestů x xxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nesplňuje xxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x) xx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx uvedl xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx xx požadovaný xxxx zatajil, xx xxx povinnost xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaj správnímu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx získání xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx nepravdivou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxx nepravdivý xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x správního xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx pořádku,
c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zabezpečování státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx44) xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx umožnil výkon xxxxxxxxx práce, xxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx prohlášením.
(8) Předseda xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx senáty xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x jmenuje xxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxxx schvaluje xxxx xxxxxxx řád. Xxxxxxx komise xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§170x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§170x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxx jedná a xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx členů xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, které nejsou xxxxx xxxxxx.

(4) Rozhodnutí xxxxxxxxxx předseda xxxxxx.

§170x xxxxxx právním předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

Xxxxxxxx od 1.1.2009 xx 12.2.2009 (do xxxxxx x. 47/2009 Xx.)
Xxxxxx xxxxxxx
§171
(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx
x) rozhodnutí o xxxxxxxxx víza,
b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vstupu,
c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx vyhoštění xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx prostoru mezinárodního xxxxxxx neoprávněně,
d) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx cizinec xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx území xxxx x tranzitním xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x přezkoumání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx soudním vyhoštění.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§172
Xxxxxx
(1) Xxxxxx proti xxxxxxxxx rozhodnutí26) xxxx xxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx prominout.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx být podána xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xx odkladný účinek xx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí; xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodlužování xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx na xxxxx xx vízum xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, průkazu x pobytu rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§173
Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx průkaz o xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu nebo xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xx xxxxxxxx vstupovat xx xxxxx, xxxxxxx xx něm a xxxxxxxxxx z xxxxx xxx xxxx.

§174

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx zachovalého se xxx účely tohoto xxxxxx považuje xxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx záznam, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Za xxxxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx si příslušný xxxxx xxxxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx24a). Xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(3) Trestní xxxxxxxxxxx xx dokládá xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx 6 měsíců, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx zdržoval v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx.

§174a
Přiměřenost
Při posuzování přiměřenosti xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx zákona správní xxxxx zohlední xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxx xxx, zdravotní xxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx navázané xx území a xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx státním xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx je xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx.
§174x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§175
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx použijí, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx.
Účinnost xx 1.9.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§176
Xxxxxxxxx xxxx po xxxx zajištění xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx po xxxx zajištění na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, které
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
2. mohou xxxx prohlubováním xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxx,
3. způsobí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trvalé xxxxxxxx xxxxx,
4. působí xxxxx xxxxxxx a xxxxxx,
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxx okolí, xxxx
6. se týkají xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x ochranou veřejného xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx poskytnutou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx §134 xxxx. 2 hradí xxxx, x xx x tehdy, xxxxx xxxx zajištění přerušeno.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytnutí xxxx péče xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx uzavře xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx života nebo xxxxxx.
(4) Způsobil-li xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx skutečně xxxxxxxxxxxx nákladů na xxxxxxx x xxxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx x xxxx.
(5) V xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxx xxxxxx nákladů
a) ministerstvo xx cizince xxxxxxxxxxx x zařízení,
b) xxxxxxx x xxxxxxxxx případech.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§176x
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x přijímacím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Cizinec, xxxxx xx x xxxx nabytí právní xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) xxxxxxx x přijímacím xxxxxxxxx na mezinárodním xxxxxxx, xx hradí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v tomto xxxxxxxxx xx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx prostředků.
(2) Xxxxxxx uvedenému v xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejného zdraví. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx zdravotní péče xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků.
(3) Xxxxxx-xx cizinec xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx, xxx x částečně, x xxxxxxxxx prostředků x xxxx-xx jejich xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx tyto náklady xxxx. Úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx od 24.11.2005 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§176x
Xxxxxx xxxxxxx spojených xx zajištěním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx předání xxxx průvozu podle xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx (§152 a 153) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem správního xxxxxxxxx.
(2) Do xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx cizince xx xxxx xxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 a 153 xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx převezme, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xx nákladů zahrnou x náklady xxxxxxx x průvozem provedeným xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
§176x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx. x účinností xx 24.11.2005

§176x
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxx xx xxxxxx předání xxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx spojených xx zajištěním cizince xx xxxxxx předání xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§152 x 153) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Do xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx započítávají xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvu xxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §152 x 153 xx xxxxx pouze xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx jiného státu, xxxxx cizince xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přes xxxxx xxxxxx státu za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu. X xxxxxxx případě se xx xxxxxxx xxxxxxx x náklady spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx územím xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
§176x vložen právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§177

Totožnost

(1) Totožností xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, dne, xxxxxx x roku xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo posledního xxxxxxxx bydliště xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxxx daktyloskopickými xxxxxx, obrazovým záznamem xxxxxxx a údaji, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 27.4.2006 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§178
Xxxxxxxxxxx k právním xxxxxx
Xx způsobilého x xxxxxxx úkonům xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx cizinec starší 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 27.4.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§178x
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx cizinec xxxxxxxx, ovdovělý xxxx xxxxxxxxx.
§178x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

§178x
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx výkon xxxxxxxx, xx xxxxx cizinec xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxx8e), xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx obchodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx potřebuje xxxxxxxx x zaměstnání8e), xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Za xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, statutárního xxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx člena xxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x takovému xxxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) povolení x xxxxxxxxxx.
(3) Povinnosti xxxxxxxxx tímto zákonem xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx obdobně.
§178x vložen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§178x

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu zaniká xxxxxxxx xxxxx vydaného xxxxxxxxxx oprávnění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu2),3a) xxxxxx xxxxxxxx oprávnění x pobytu xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§178x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Účinnost xx 1.9.2006 xx 31.12.2009 (xx xxxxxx č. 41/2009 Xx.)
§179
Xxxxxx znemožňující vycestování
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx obavy, xx xxxxx by xxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx občanství, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx takového xxxxxxxxx využít xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Za xxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje
a) xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx smrti,
b) mučení xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zacházení nebo xxxxxxxx,
x) vážné xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu, xxxx
x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx
x) se dopustil xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx trestného xxxx xxxx trestného xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujících xxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxx xxx,
x) xx xxxxxxxx činů, xxxxx xxxx v xxxxxxx se xxxxxxxx x cíli Organizace xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 dále xxxxxxx, pokud xxxxxxx
x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xx xx jejich xxxxxxxx účastní, nebo
b) xx mimo xxxxx xxxxxxxx jednoho xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 3, opustil-li xxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx posledního xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx stíhání xx xx, xx xxxxxxxxxxx, xx jde o xxxxxx, za něž xxx x Xxxxx xxxxxxxxx udělit xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) V xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 4 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx 60 xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx mu xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx víza [§33 xxxx. 1 xxxx. x)].
Účinnost xx 21.12.2007 xx 30.6.2010 (xx xxxxxx x. 227/2009 Xx.)
§180
Xxxxxxx pozvání a xxxxxxxx xxxxxx ověření
(1) Xxxxxxx ověřuje xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx právnické osoby.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvede xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pozvání dále xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx orgánu). Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx dále xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx, xxxxx x rok xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x zahraničí, xxxxx cestovního xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 7 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pozvání.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozvání. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx i xxx xxxxxxxx zvoucí xxxxxxxxx osoby.
(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pozvání,
a) xxxxxxxx zvaný xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx požádání policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §15,
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx závazek xxxxx §15 nebo xxxxxxxxx xxxxx §100,
d) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. h) nebo x),
x) jestliže xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nečitelně, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nebo
f) xxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx tak xxxxx.
(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx povinna schopnost xxxxxxx závazku obsaženého x xxxxxxx prokázat xxx, xx:
x) disponuje xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §13,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 0,25 xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxx6) xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx ubytován x xxxxxx xxxxx,
x) předloží xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx prospěch zvaného xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx nákladů x xxxxxxx stanoveném x §180i xxxx. 1 disponuje částkou xxxxxxx 30&xxxx;000,- EUR,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x území xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx letenky do xxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x) xx x) nezbavuje xxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx závazku přijatého x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx výši.
(7) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ověření xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zvoucí xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx. Xx xxxxxx zvoucí osoby xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxx důvodu pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx policie xxxxxxx xx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 21.12.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§180x
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, stanoví-li xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, udělovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx vydala xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx doklad xxxxxxx.

§180x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx listina xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušníkům xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Identifikační xxxxxx xx xxxxxxxx totožnosti, xxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx republiky po xxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstvo zahraničních xxxx.

§180x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 15 xx 18 xxx, který xxxxxxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxxx zletilé xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx podle právního xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx cizinec xxxxxx 18 let má, xxxx v xxxxxxx, xx xx osobou xxx xxxxxxxx občanství, xx území státu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx osoby; nezletilým xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 18 xxx, který xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, co přicestoval xx xxxxx9c).

§180x vložen xxxxxxx předpisem x. 428/2005 Xx. s xxxxxxxxx od 24.11.2005

§180d

Dodatečné potvrzení xxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx datum x xxxxx xxxxxx xx xxxxx, na xxxxxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxx údaje xxxxxxxxx potvrdí.

Xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§180x
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vstupu cizince xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxx podle §9 odst. 1 xxxx 2 odepřen xxxxx xx území.
(2) Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podává xxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 nebo 2.
(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxx ve lhůtě xx 60 xxx xxx dne doručení xxxxxxx xxxxxxx.

§180x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxx "xxxxxx", "xxxxxxxxxx" xxxx "xxxx xxxxxxx", rozumí se xxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx vstoupila xx xxxxxx potvrzeného xxxxxxxx společenství xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx potvrzené xxxxxx xxxxxxxxxxxx dvou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x účinností xx 21.12.2007

§180g
Úhrada nákladů xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a zkouškou xxxxxxxx xxxxxxx jazyka
Cizinec xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojené s xxxxxx xxxxxxx jazyka x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx10a).
§180x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

§180h

Ukončení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx

(1) Xxxxx cizince x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx policie xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §9 odst. 1 xxxx. x), x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx zpět xx xxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx výjezdním příkazem, xxxx-xx zahájeno xxxxxx x xxxxxxxxx cizince x území xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 21.12.2007

Původní znění - xxxxxxxx od 21.12.2007 xx 31.12.2009 (do xxxxxx č. 278/2009 Xx.)
§180x
Xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění
(1) Xxxxxxxx x cestovním zdravotním xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx do jiného xxxxx, xx xxxxxx xx povolen xxxxx, x xx xx xxxx minimálně 30&xxxx;000 XXX, po xxxx xxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx cizince nevyžaduje, xxxxx xx zdravotně xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8b), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazeny xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pokud cizinec xxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx způsobem. Xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx xx nemohl x xxxxxx na xxxx vůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42x odst. 2; x xxxxxxx xxxxxxx xx cizinec xxxxxxx pojištění xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx pobytu na xxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne vstupu xx území. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad od xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§180x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Xx. x účinností xx 21.12.2007

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§180x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 247/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§181

Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx může x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxx xxxxxxxx, že

a) xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx okruh xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx uvedenou x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, jejichž xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2009 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§182
(1) Xxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a počet xxxxxxxxxx vyžadovaných xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) po xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx v souladu x mezinárodní smlouvou, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, nebo xxxxxxx předpisem xxxxxxx xx jejím xxxxxxx26b), xxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx vyhoštění,
d) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x postup xxx pořizování x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx xxx pořizování biometrických xxxxx x xxxxxxx x neobvyklými xxxxxxxxxxxx xxxx fyziologickými xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx pravé x levé ruce,
e) xxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, udržení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x zájmu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxx, xxxxxxxxx jenž xxxxx cestovní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ve xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx vyhlašuje xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§182x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx ohrozit veřejné xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx x postižení, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx v xxxxxx x ministerstvem xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxx oprávněných xxxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jazyka,
c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalost xxxxxxx xxxxxx.

§182x

Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxx informaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pasů, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx o povolení x pobytu, xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x průkazů x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx policie xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, odcizených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx občanům Xxxxxxxx unie.

§182b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

Přechodná xxxxxxxxxx

§183

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona se xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zahájení xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx pobyt xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx x pobytu.

(4) Kde xxxx xxxxxxxx hovoří x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx platnosti x xxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxx podle §160 xxxx. 5. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx uchovávací xxxxx xxxxx xxxxx §160 xxxx. 5 xxxx xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyznačena, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24) a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zničí.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx provozovatel xx lhůtě xx 30 let ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.

(9) Xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zůstávají x xxxxxxxxx xx dobu 24 měsíců xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§184

§184 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§184a
Česká xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx ratifikací Xxxxxx x xxxxxxx dítěte, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x lidských právech x xxxxxxxxxx svobodách xxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx republiky, x x odkazem zejména xx xxxxxxxxxx čl. 23 xxxx. 2 x 3, čl. 24 xxxx. 1 x 2 Xxxxxx xx zavazuje xxxxxxx zdravotní péči xxxxxxxxxxx novorozenci xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. ledna 2000 xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§184x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 140/2001 Xx. x účinností xx 1.7.2001

XXXX DRUHÁ

§185

§185 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2008 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxxx

§186

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x zákonu č. 368/1992 Sb., o správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 10/1993 Xx., zákona č. 72/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 301/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., zákona č. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx č. 63/1999 Sb., xxxxxx x. 166/1999 Sb., xxxxxx x. 167/1999 Xx. x zákona x. 223/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X položce 99 xxxxxxx a) se xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".

2. X xxxxxxx 99 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxx přílohy xxxxx xx 15 xxx.".

3. X položce 99 xx doplňuje poznámka, xxxxx včetně nadpisu xxx:

"Xxxxxxxx:

Xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxx xxxxxx.".

4. Xxxxxxx 100, včetně xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 100

a) Povolení x pobytu xxxxxxx Xx 1 000,-

b) Povolení x xxxxxx cizinci xxxxxxxx 15 xxx Xx 500,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx Xx 1 000,-

d) Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx (xx xxxxxx xxxxx) Xx 300,-

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx cizince xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x oprávnění x trvalému xxxxxx.".

5. Xxxxxxx 101, xxxxxx xxxxxxxxxx, zmocnění x xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 101

x) Xxxxxxx xxxxxxx víza x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx přechodu Xxxxx xxxxxxxxx Kč 1&xxxx;500,-

x) Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxx Xxxxx republiky Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky Kč 200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx vízum x xxxxxx xx 90 dnů xxxxxxxxx xx hraničním přechodu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zastupitelským xxxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx pobytu na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxx prodloužení jeho xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxxxx platnosti xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Kč 200,-

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx České xxxxxxxxx Xx 200,-

Xxxxxxxxxx:

Xx poplatků xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx:

x) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx platnosti xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx. Za udělení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx zákonného xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx osvobozeno i xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx 15 let.

c) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx cizinci, xxxxx xxxxxxx o dočasnou xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu xx účelem xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxx platnosti.

Zmocnění:

1. Xxxxxxx orgán může xx xxxxxxxx podle xxxx položky xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx zachována xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx orgán xxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx přechodu za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx při letecké xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx přistání xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo je-li xxxxxxx xxxxxx zpět xx xxxxx České xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx-xx prodlužována xxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poplatek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkon xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx úřední.".

6. Xxxxxxx 132 xxx 1 xxx:

"1. Udělení

a) Xxxx x pobytu xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, letištního xxxx xxxxxxxxxxxxx Xx 800,-

b) Xxxx x pobytu xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx Kč 3000,-

c) Xxxx k pobytu xxx 90 xxx Xx 1500,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx obousměrného, xxxxxxxxxx xxxx obousměrného Xx 1200,-

x) Průjezdního xxxx xxx omezení xxxxx xxxx Xx 3000,-".

7. X xxxxxxx 132 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx poplatků xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxxxx, osobám mladším 15 xxx xxxx x důvodů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx víza xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx x xxxxxx,

- xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx, xx-xx zachována xxxxxxxxxx.".

8. Xxxxxxx 153 xxxxxxx x) xxx:

"x) x vydání Povolení x xxxxxx Kč 200,-".

XXXX ČTVRTÁ

Novela zákona x cestovní xxxxxxxxx

§187

Xxxxx č. 216/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx zahraničí, xx xxxxx xxxxxx x. 150/1996 Xx. xx xxxx takto:

Ustanovení §5 xxxx. 3, §11 x §26 xx xxxxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu

§188

Zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Sb., xxxxxx x. 49/1973 Xx., zákona x. 20/1975 Xx., zákona x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx č. 263/1992 Xx., xxxxxx č. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Sb., xxxxxx č. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 31/1996 Sb., zákona x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x. 269/1996 Sb., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., zákona x. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx. a zákona x. 165/1998 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §120 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx x vkládají xx xxxxx "x řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx propuštění".

2. Xx §200x se xxxxxxxx xxxx §200x xx 200x, xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 34x) xxx:

"Xxxxxx x xxxxxxxxxx zajištění cizince x x xxxx xxxxxxxxxx

§200x

(1) Jestliže orgán Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") xxxxxxxxxx rozhodl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34x) x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxx na xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x zajištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,34x) xxxx xx xxxxxxx obrátit xx xxxx x xxxxxxx, aby nařídil xxxx propuštění na xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, uvedení důvodů, x čem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx důkazů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx být x xxx patrno, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Návrh xxxxx xxxxxxxx 2 musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4, §79 xxxx. 1) xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx důkazů, xxxxx xx navrhovatel xxxxxxxx, x musí x xxx být patrno, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx k návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obsaženy xx xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx.

34x) Xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§200x

(1) K xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx je zařízení xxx xxxxxxxxx cizinců (xxxx xxx "xxxxxxxx"), x němž je xxxxxxxxxxx povinen xx xxxxxxxx; pokud xxxxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx příslušný xxxx, v jehož xxxxxx xx sídlo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§200x

(1) Návrh xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx x zajištění.

(2) Xxxx xx vyžádá spisy, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týkají. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx tento xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x doručit xx xxxxx x xxxxxxx xx 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§200x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xx nejsou xxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§200x

(1) Xx-xx xxxxx návrh xxxxx §200x xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; důvod xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxx. Důkazy xxxxxxxxx x xxxxxx, jež xxxxxxxxxxx napadenému xxxxxxxxxx, xxxx soud xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxxxxxx zákonnosti xxxxxxxxxx xx pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx byl x xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxxxx xxxx mohly xxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je zákonné, xxxxxxxx, xx se xxxxx zamítá; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nařídí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydáno, xxx xxxxxxxx, rozhodne x xxxxxxxxxx navrhovatele na xxxxxxx.

§200x

Xxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §200x odst. 2 x závěru, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zajištění xxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx, přísluší xxxxxxxxxxxx xxxxx domáhat se xx stejných důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx.

§200x

(1) Soud xx povinen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx rozhoduje xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx usnesení vykonatelné.

(5) Xxxxxxx-xx xxxx usnesením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx xx jeho xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, je x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxx policie, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx zajištěn, navrhovatele xxx průtahů xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§189

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx

1. Xxxxx č. 123/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

2. Zákon č. 190/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 123/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky.

3. Xxxxxx X xxxxxx č. 150/1996 Sb., xxxxxx se mění x doplňuje xxxxx x. 123/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx.

§190

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

x. x. Xxxxxx x. x.

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §175 zákona x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xx. I xxxx 125 xxxxxx xxxxxx platí i xxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xx území, xxxx pobyt xx xxx x vycestování xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx dnem 1. xxxxxxxx 2001.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

Xx. XX

1. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx pobyt na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tak xxxxxxxxxx při prvém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx; xxxxxxxxx o xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx je držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 180 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dostavit xx na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx současně vydá xxxxxxxxx podle xxxx 1.

3. Občan Xxxxxxxx xxxx,1a) který xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinen xx xxxxx xx 180 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx za průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

4. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 dnů, je xxxxxxx xx lhůtě xx 180 dnů xx xxxxxx účinnosti xxxxxx ustanovení dostavit xx na policii xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxx xxxxxxxx příslušníka členského xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxxx příslušník, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) x xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx, je povinen xx lhůtě do 180 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dostavit xx xx policii za xxxxxx xxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

6. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx žádost o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx účinností xxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xx žádost o xxxxxxxx k trvalému xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

9. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx podaná občanem Xxxxxxxx unie1a) před xxxxxxxxx tohoto ustanovení xx považuje xx xxxxxx o xxxxxxxx x přechodnému pobytu.

10. Xxxxxx x xxxxx x pobytu nad 90 dnů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx o xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

11. Cizinec, který xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení, xx povinen splnit xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy.

Xx. XX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx platných x xxxx xxxxxxxx řízení.

2. Xxxxxx o prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podmínky podle §43; xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx k pobytu.

3. Xxx se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, rozumí xx xxx pobyt xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x pobyt xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxx xx x xxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx vízum x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

5. Do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx bodu 39 uvedeného v xx. I se xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx vízum xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 326/1999 Xx., xx znění tohoto xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx poskytování zdravotní xxxx považuje xx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,3a) xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx ochrana xxxxxxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx dočasnou xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx i xxxxxx, xxxxxxx však xx xxx xxxxxx xxxxxxx x přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

1. Xxxxxx o vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx.

2. Řízení x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny.

4. Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx zákona xx vyřídí podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx uděleno xx xxxxxx společného soužití xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx v §42a xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx do 31. xxxxxxxx 2005 dostavit xx xx policii x výměně xxxxxx xxxx za xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízeních postupně xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005; do doby xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a provozování xxxxxxxx podle hlavy XXX zákona č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2006.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.11.2005

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x žádostech o xxxxxxx xxxx, vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx předpisem x. 112/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2007

Xx. XXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Cestovní xxxxxxx x nosičem xxx obsahujícím xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx se vydávají xxx xxx 1. xxxxx 2009.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx o xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx studia xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxx §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Řízení x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxx podaná xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podané xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxx podaná xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia xx území xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §83 odst. 2 xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx 1 roku po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyřídí xx xxxxx xx 180 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vzniklo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10a) do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 30 xxx.

7. Řízení x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., ve xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

8. Občan Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx znění účinném xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

9. Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, xx oprávněn x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu vydaného xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx x jeho výměnu xx xxxxxx x xxxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx-xx xxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx oprávněn xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx k pobytu xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

11. Xxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxx xxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007.

12. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se dokončí xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

13. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx použita x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 roku ode xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxx jistotu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxx xxxx první, cizinci xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Řízení xx věcech, x xxxxx xxxxxx působnost x územních xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx územními xxxxxxxxxx orgány xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 230/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

Čl. VII

1. Xxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24. března 2009.

2. X xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2009, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx tomto xxxx, xxxx xx xxxxxxxx doklad s xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxxxx xxxxx x otiscích xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. VII xxxxxx právním předpisem x. 140/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 25.4.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx dokončí x xxxxx x xxxxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považují xx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxx zákona č. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx pobytovou xxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxx vydávat xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2012.

4. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x doby xxxxxx xx dlouhodobé xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx k přechodnému xxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx právní xxxxxx.

5. Xxxxxxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x účinností xx 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxx 2, který xxxxxx účinnosti xx 1.5.2011

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 326/99 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2000.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

140/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2001, s xxxxxxxx ustanovení §88 x §89, xxxxx xxxxxxxx účinnosti od 26.4.2001; §161, §163 x §164, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 1.1.2002

151/2002 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x přijetím soudního xxxx správního

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

217/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 140/2001 Sb., xxxxx x. 329/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), a xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx.

x účinností od 1.1.2003 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx části §2, 5, 6, 9, §15x, xxxxx §17, 18, 19, 20, 31, 51, 56, 64x, 70, 78, §87x - 87x, xxxxx §88, 98, 103, 106, 108, 119, 120, 157, 158, 159, 160, 164, 168, 169, 171, 172, 173, §182x a čl. XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o přistoupení XX x EU (1.5.2004); s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3, 4, 17x, 18, §26x, 29a, 29x, xxxxx §78, 93, 94, 118, 158 x xx. XX, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republikou, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hranicích pro XX (21.12.2007); xxxxx xxxxxxxxxx §1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxx XX xxxxxx Xxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.5.2004); §9, 124, 154 x 155 x xxxxxxxxx xxx xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx XX x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

222/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x o xxxxx některých zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně dětí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx x o xxxxx zákona x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2004 x xxxxxxxx §69x, 69b, 165, 176x, které xxxxxx xxxxxxxxx 31.7.2003; xxxxx §1, 6, 7, 8, 9, 17, 17x, 17b, 19, 20, 21, §30 xx 50, 51, 56, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 69b, 70, 75, 80, 81, 87x, 87b, 87x, 88, 98, 107, 114, 118, 159, 160, 163, 164, 169, 170, 173, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx, xxx vstoupila x platnost xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004); xxxxx §17x x 17x, 18, 26, 29x, 80, 180x, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19.6.1990 v Xxxxxxxxx xxxx Belgickým xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republikou, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podepsané dne 14.6.1985 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro XX (21.12.2007)

290/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 94/2004

436/2004 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

539/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 141/61 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 1.11.2004

540/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx č. 141/61 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 29.7.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 23.8.2004

s xxxxxxxxx xx 6.11.2004

559/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 328/99 Xx., o občanských xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/99 Xx., x cestovních dokladech x o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

428/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.11.2005 x xxxxxxxx §14, 29x, 80 x 158, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX o xxxxxx x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro ČR (21.12.2007), x ustanovení §169, který nabývá xxxxxxxxx 1.1.2006; §18 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx xxx ČR (21.12.2007); §37, §46a x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady EU x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x XX (1.9.2007) x §157x xxxx. 11 xxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx v hmotné xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

136/2006 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.9.2006

161/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx území XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2006 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 26.6.2006; některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx xx státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx XX x vstupu v xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných hranicích xxx XX (21.12.2007) x xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

165/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2006 x xxxxxxxx §115 xxxx. 3 písm. b), xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ČR (1.9.2007)

230/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2006

170/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Rady EU x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v XX (1.9.2007)

379/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx na území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 21.12.2007 x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.9.2008, 1.1.2009 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX o vstupu x xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ČR (21.12.2007)

42/2008 Xx., xxxxx xxxxx zákona č. 326/99 Sb. publikované x částce x. 13/2008

124/2008 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 269/94 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

129/2008 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

140/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 25.4.2008

274/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Policii XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009 s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

382/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

42/2009 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 13/2009

47/2009 Xx., xxxxx XX xx xxx 9.12.2008 ve věci xxxxxx xx xxxxxxx §171 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 326/99 Sb., x pobytu cizinců xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 161/2006 Xx.

x xxxxxxxxx xx 13.2.2009

197/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx xx 29.6.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

278/2009 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

424/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 100/2010 Xx., a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2010

427/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x azylu x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.5.2011 x 1.1.2013

73/2011 Sb., x Xxxxx práce XX a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

224/2011 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. publikované x xxxxxx x. 80/2011

303/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 150/2002 Xx., soudní xxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx postižením x o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x zdravotních službách, xxxxxx o specifických xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2015

222/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx x. 326/99 Sb., x pobytu cizinců xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 26.6.2012

234/2012 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 24.4.2012 xx. xx. Xx. XX 23/11 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §171 písm. x) zákona x. 326/99 Xx., o xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §171 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx 31.12.2010 (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 19.7.2012

494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 306/2009 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2013

103/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x azylu), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2013 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 10.5.2013 x 1.1.2014

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

312/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x rekodifikací soukromého xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

22/2014 Xx., xxxxx XX xx xxx 12.11.2013 xx. zn. Xx. XX 22/13 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 494/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 306/2009 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x účinností xx 7.2.2014

101/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 24.6.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

203/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 17.8.2015

204/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.10.2016

314/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 221/2003 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 18.12.2015

318/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

191/2016 Xx., x xxxxxxx státních xxxxxx XX a o xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx)

x účinností xx 1.8.2016

298/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx transakce, zákon x. 106/1999 Xx., x svobodném přístupu x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 121/2000 Xx., o xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.9.2016

456/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

222/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017 x xxxxxxxx části §158, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.8.2018

16/2019 Xx., xxxxx XX xxxxx xx dne 27.11.2018 xx. xx. Xx. XX 41/17 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx č. 325/1999 Xx., o azylu, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.1.2019

176/2019 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 326/1999 Xx., o xxxxxx cizinců na xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.9.2019, 1.7.2020 x 1.1.2021

255/2019 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o soudních xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

165/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

261/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx orgánů veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

274/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zprovoznění Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (XXXXX) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 88 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1240

177/2022 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx a mezinárodních xxxxx x x xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zákonů x mezinárodních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

240/2022 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 69/2006 Sb., x provádění mezinárodních xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

279/2022 Xx., xxxxx XX xx xxx 19. xxxxxxxx 2022 xx. xx. Xx. XX 12/19 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §129x xxxx. 3 xxxxxx č. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 27.9.2022

173/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 325/1999 Xx., o xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2023 x xxxxxxxx §48, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2024

278/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx vozidla), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.9.2023

412/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

454/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 65/2022 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2023 x 1.1.2024

31/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

x xxxxxxxxx od 1.4.2024

89/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx volební x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2026

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x. 2/2000 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 562/2006 xx dne 15. xxxxxx 2006, xxxxxx xx stanoví kodex Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (Xxxxxxxxxxx hraniční xxxxx).
1x) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního občanství Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších předpisů.
1x) Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.
1c) Například Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx konfederací.
1x) Přílohy X x XXXX Xxxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx.

2) Zákon č. 325/1999 Sb., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., x Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x azylu), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
3) Zákon č. 310/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jiných xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.
3x) Xxxxx č. 221/2003 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3x) Xxxxx č. 216/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
4) Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 189/1999 Xx.
4x) Xxxxxxxx Xxxx XX č. 2133/2004 xx xxx 13. prosince 2004, xxxxxx xx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx otiskem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x kterým xx x tomuto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx k Xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx xxxxxxx pátá trestního řádu.
5a) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx unie Xxxxxxxx, Xxxxxxxx republiky Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx republiky x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 1990 v Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14. června 1985 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxxxx hranicích.
5x) Xxxxx xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5c) Rozhodnutí Xxxx 2004/574/ES ze xxx 29. dubna 2004, xxxxxx xx xxxx xxxx XX Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) §101 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
6) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
6x) Nařízení Rady (XX) č. 539/2001 xx xxx 15. xxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vízum, xxxxx x xxxxxx třetích xxxx, xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx osvobozeni, x xxxxxxx xxxxx.
7) §26 xx 32 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 163/1993 Xx.
7a) §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx letectví.
7b) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášená xxx č. 147/1947 Sb.
7b*) Xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx čl. K.3 xxxx. 2 písm. x) Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx možnosti cestování xxxx xx xxxxxxx xxxx s bydlištěm x některém xxxxxxxx xxxxx (94/795/JVV).
7c) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
7d) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 415/2003 xx xxx 27. xxxxx 2003 x xxxxxxxxx xxx xx hranicích xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx námořníkům.
8) Xxxxx č. 1/1991 Sb., x zaměstnanosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8a) Xxxxxxxx Xxxx 2005/71/ES ze xxx 12. října 2005 x xxxxxxxxx postupu xxx přijímání státních xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/17/ES xx xxx 22. prosince 2003, xxxxxx xx xxxx xxxx X xxx 1.4 Xxxxxxxx konzulární xxxxxxxxx x xxxx X xxx 4.1.2 Xxxxxxxx příručky, s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx vstupního víza.
8d) Úmluva k xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 xxxx xxxxxxx států Hospodářské xxxx Xxxxxxxx, Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru SCH/Com (99)13 ze dne 28. dubna 1999 x xxxxxxxx znění Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx konzulární instrukce.
Rozhodnutí Xxxx 2004/17/ES xx xxx 22. xxxxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxx xxxx X xxx 1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx X bod 4.1.2 Xxxxxxxx příručky, x xxxxxxx xx xxxxxxxx požadavku na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxx doklady pro xxxxxxx jednotného xxxxxxxxx xxxx.
8x) Xxxxx č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
8x) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8g) Xxxxx č. 277/2009 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx.
9) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9x) Xxxxxxxx Xxxx 2001/40/ES xx dne 28. května 2001 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx.
9b) §149 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
9c) Xxxxxxxx Xxxx 2003/86/ES ze dne 22. xxxx 2003 x xxxxx xx xxxxxxxx rodiny.
9x) §2 x 3 xxxxxx x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
9e) §26 xxxx. 1 zákona x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/114/ES xx dne 13. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxxxx xxxxxx, výměnných pobytů xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dobrovolné xxxxxx.
9g) Xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx obchodování x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x příslušnými orgány.
9h) §232a xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §171a xxxxxxxxx zákona.
9x) §171a x 171d xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Xxxxx č. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucích, ve xxxxx xxxxxx x. 379/2007 Sb.
9k) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) §37a xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 382/2008 Xx.
9x) §98 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 161/2005 Xx.
9x) §20a xxxxxx č. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 113/1997 Xx. x xxxxxx č. 492/2000 Xx.
9x) §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx nouzi.
10) §57 xxxxxx č. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Zákon č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Například §114 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
10c) Xxxxx č. 94/1963 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §12 xxxxxx x. 325/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx. a xxxxxx x. 165/2006 Xx.
11x) Vyhláška č. 326/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx veřejných prostranství xxxxx, o způsobu xxxxxxx x umístění xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x oznamování čísel x dokladech potřebných x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 193/2001 Xx.
11b) §17a xxxxxx x. 94/1963 Xx.
11x) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §27 xxxxxx č. 592/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., zákona x. 176/2002 Xx. x zákona x. 438/2004 Sb.
12a) §151 xxxxxx č. 500/2004 Xx.
12b) §150 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
13) Směrnice Rady 2004/38/ES xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodně xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států.
13x) Xxxxxxxxx obchodní zákoník, živnostenský zákon, xxxxx č. 220/1991 Sb., o České xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
13x) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1612/68 xx xxx 15. října 1968 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxxxxxxxxxx.
13x) §32 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
13x) §30 x 31 xxxxxx x. 155/1995 Sb.
13e) §25 x §38 písm. x) zákona č. 155/1995 Sb.
13x) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx 68/360/EHS, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
14) §116 xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 256/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
15x) Xxxxxx 2 xxx 14 Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 562/2006.
15x) Příloha X, xxxx X xxxxxxxx 3 xxxx. x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 562/2006.
15x) Xxxxxx 3 Xxxxxxxx Xxxx 2001/51/ES xx xxx 28. xxxxxx 2001, kterou xx doplňuje článek 26 úmluvy x xxxxxxxxx Schengenské xxxxxx xx dne 14. xxxxxx 1985.
15d) Xxxxx č. 111/2006 Sb., x pomoci x hmotné xxxxx.
15x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx xx dne 25. xxxxxx 1996 o xxxxxxxx náhradního cestovního xxxxxxx (96/409/XXXX).
15f) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2252/2004 xx xxx 13. prosince 2004 x normách xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx znění.
16) Například xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16a) §2 xxxx. 7 a §14a odst. 2 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx.
16x) §15 xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx.
17) §200o x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
17x) Nařízení Rady (XX) č. 343/2003 xx xxx 18. xxxxx 2003, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxx x některém x členských xxxxx.
18) Xxxxx č. 119/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu x o xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx předmětů x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., x střelných xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x střelných xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §1 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 37/1989 Xx., x xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx x xxxxxx toxikomaniemi.
Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx..
19x) §36 xxxx. 2 zákona x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx).
20) Xxxxxxxx Xxxx 2003/110/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x pomoci xxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
20x) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 871/2004 xx xxx 29. dubna 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxx nových xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx informačním xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x poplatků, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §17 xxxx. x) xxxxxx x. 256/1992 Xx.
23x) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x zpravodajských xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 289/2005 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x archivnictví, xx xxxxx xxxxxx x. 343/1992 Xx.
24a) Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24b) Zákon č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
24x) Xxxx xxxxx a třetí správního řádu.
25) Xxxxx č. 36/1967 Sb., o znalcích x xxxxxxxxxxxx.
26) §244 xx 250k zákona x. 99/1963 Sb.
26x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX/Xxx (99)13 ze xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
27) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 810/2009 ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 o xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxx kodex).
28) §42 xxxxxx č. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, ve xxxxx zákona x. 518/2002 Xx., zákona x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx. x xxxxxx x. 176/2007 Xx.
29) Xxxxxxxx Xxxx 2005/71/ES xx xxx 12. října 2005 x zvláštním xxxxxxx xxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxx účely vědeckého xxxxxxx.
30) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 160/1992 Sb., x zdravotní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1987 Sb., x státní xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
31) Vyhláška č. 326/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx ulic x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxx, x způsobu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přečíslování xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 193/2001 Sb.
32) Směrnice Rady 2009/50/ES o xxxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx výkonu zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1408/71 ze dne 14. xxxxxx 1971 x uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pohybující xx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx zabezpečení.
34) §319 xxxx. 1 zákona x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 362/2007 Xx.
35) Xxxxxxxxx xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x některých xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání lékaře, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nelékařských zdravotnických xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Zákon č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 343/2003 xx xxx 18. xxxxx 2003, kterým xx stanoví kritéria x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x posuzování xxxxxxx x xxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x členských xxxxx.
38) §143 xxxxxxxxx xxxx.
39) §14a xxxx. 2 zákona x. 325/1999 Sb., xx xxxxx zákona x. 165/2006 Xx.
40) Nařízení Xxxx (XX) č. 1030/2002 ze xxx 13. xxxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx příslušníky xxxxxxx zemí, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 380/2008.
41) Xxxxx č. 251/2005 Sb., o xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §27 xxxxxx x. 273/2008 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
43) §2 xxxx. x) zákona x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx.
44) Xxxxx č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Zákon č. 277/2009 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx.
46) Xxxxx č. 153/1994 Sb., o zpravodajských xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 274/2008 Xx.
Xxxxx č. 341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx.
46) §75 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§15a xxxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 494/2012 Sb.
47) Směrnice Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. listopadu 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
48) §46a xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxx x. 103/2013 Xx.