Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2005.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2005 do 22.11.2005.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
326/99 Sb.

 

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1
Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12
Prostředky k pobytu na území §13
Hraniční průvodka §14
Pozvání §15 §15a

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a
Dlouhodobé vízum §17b
Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18
Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19
Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b
Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu
Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31 §32
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34
Prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů §35
Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39
Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40
Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41
Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu
Povolení k dlouhodobému pobytu §42
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a
Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b
Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ve zvláštních případech §42g
Náležitosti k žádosti o vydání zelené karty §42h
Modrá karta §42i
Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §45 §46
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d
Zrušení a zánik platnosti zelené karty §46e
Zrušení platnosti modré karty §46f §47 §48 §48a §48b
Oddíl 4
Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49
Díl 5 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území
Výjezdní příkaz §50
Rozhodnutí o povinnosti opustit území §50a
Díl 6 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54
Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55
Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57
Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61
Zánik platnosti dlouhodobého víza §62 §63
Studium §64 §64a §64b
Hlava IV - Trvalý pobyt na území
Díl 1 §65
Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74
Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82
Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85
Díl 3 §86
Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt §87a §87b §87c
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území a zánik jeho platnosti a důvody pro zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie §87d
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e
Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f
Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j
Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k
Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m
Díl 3 - Potvrzení a průkazy
Potvrzení o přechodném pobytu na území §87n
Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie §87o
Prodloužení doby pobytové karty o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87p
Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87r
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87s
Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87t
Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y
Skončení platnosti průkazu §87z
Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93

Hlášení k pobytu držitele zelené karty §93a §94 §95 §96 §97
Hlášení změn §98
Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a
Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100
Domovní kniha §101
Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103
Povinnost dopravce §104
Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105
Povinnosti orgánů státní správy §106
Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112 §113

Cestovní průkaz totožnosti §114
Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115
Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a
Neplatnost cestovního dokladu §116
Zadržení cestovního dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a
Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b
Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e
Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f
Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a
Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121
Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122
Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123
Dobrovolný návrat §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území §123b
Finanční záruka §123c
Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a
Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128
Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129
Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150 §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153
Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIV - Správní delikty

Přestupky §156 §156a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §157
Společná ustanovení ke správním deliktům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162
Ředitelství služby cizinecké policie §163
Odbor cizinecké policie §164
Působnost ministerstva §165
Oprávnění ministerstva §165a
Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166
Oprávnění policie §167

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168
Odchylky od správního řádu §169 §170 §170a §170b
Soudní přezkum §171
Žaloba §172

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173

Trestní zachovalost §174
Přiměřenost §174a §175
Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176
Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a
Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b
Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c
Totožnost §177
Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d
Důvody znemožňující vycestování §179
Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a
Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b
Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c
Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d
Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e
Partnerství §180f
Úhrada nákladů spojených s výukou českého jazyka a zkouškou znalostí českého jazyka §180g
Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §182 §182a §182b
Přechodná ustanovení §183 §184 §184a
Část druhá §185
Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích
Správní poplatky §186
Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187
Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188
Část šestá - Závěrečná ustanovení
Zrušovací ustanovení §189
Účinnost §190
č. 140/2001 Sb. - Čl. II
č. 217/2002 Sb. - Čl. IV
č. 222/2003 Sb. - Čl. II
č. 428/2005 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV
č. 136/2006 Sb. - Čl. VII
č. 161/2006 Sb. - Čl. II
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
č. 379/2007 Sb. - Čl. II
č. 140/2008 Sb. - Čl. VII
č. 427/2010 Sb. - Čl. II
Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.

326

ZÁKON

ze xxx 30. xxxxxxxxx 1999

x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x změně některých xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§1
Xxxxxxx úpravy
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cizince na xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxx"), xxxx xxxxxx xx xxx x vycestování x území x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky (dále xxx "policie"), Ministerstva xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") x Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx není státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,1) xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1a)
(3) Úprava xxxxxx, xxxxxx x vycestování xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xx vztahuje i xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx vázán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1b) x na xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx Xxxxxxxx o Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx,1c) xxxxx xxxx smlouva xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§2
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, který
a) požádal Xxxxxx republiku x xxxxxxx formou xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx právní xxxxxxx2) xxxxxxxxx jinak,
b) xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přechodný xxxxx xxxxxx ozbrojených xxx xx území,3)
c) xxxxxxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx dočasné xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx3a) xxxxxxxxx xxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 217/2002 Xx. x 379/2007 Xx.)
§3
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx hraniční xxxxxxx x místě x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx hraniční xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, xxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "mezinárodní smlouva") xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx,4) nebo
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlaku x paluba lodě xxxxxxxxxx osobní xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x době, xxx xx v xxxxx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx kontrolou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provedená na xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx zamýšleným xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hranic Xxxxx xxxxxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 26.4.2006 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§4
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx kontrola xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx překročit státní xxxxxxx xxx odkladu xx xxxxxxxx hraniční xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx mimo xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx vstup xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x hodinu xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, neodpovídá-li tato xxxx xxxxxxxxxxx prostředkům x xxxxxx xx xxxxx (§13).
(3) Xxxxxxx xxxxxxx razítko podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx cestovního xxxxxxx, pokud x xx cizinec xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebude povolen xxxxx na xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx cestovního xxxxxxx xxxxx provést.
(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx hraniční xxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx kontrola x xx jejím xxxxxxx provedené xxxxx xxxxxx xxxxxx účinky xxxx hraniční kontrola xxxxxxxxx na území.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§5
Xxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxx kontrole xx požádání policie
a) xxxxxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx:
1. cestovní xxxxxx (§108), jehož xx xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx držitelem xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxx přechodného pobytu xx xxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxxxxx k pobytu xx území, vztahuje-li xx na cizince xxxxxx povinnost,
3. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx (§13) xxxx xxxxxxx pozvání ne xxxxxx než 180 xxx ode xxx xxxx ověření policií (§15 x 180),
4. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x úrazem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx") po xxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zdravotně pojištěn xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5) nebo xxxxx xx úhrada xxxxxxx xxxxxxxxx péče zajištěna xxxxx xxxxxxxx; xxxxxx x zdravotním xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxx zajištěno xx xxx vstupu xxxxxxx xx xxxxx,
5. xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx ubytování xxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxx jehož xxxxxx xxxxxxx hodlá z xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu x xxxxxxxx státě xxx víza,
b) prokázat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx (§12) xx xxxxx, jehož cestovní xxxxxx vlastní, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx obava, že xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Česká republika,
c) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx (§54).
Účinnost xx 1.11.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§6
(1) Xxxxxxxxx xxxxx §5 xx nevztahuje xx xxxxxxx, který xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5b) xxxxxxx xx xxxxxx cizího xxxxx, x xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx (§152).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) bodů 3 až 6 x xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xx d) se xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx unie.1a)
(3) Povinnost xxxxxxxxx doklad xxxxx §5 písm. x) xxxx 3 xx 6 x xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) až x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx diplomatickým xxxxx, xxxxxxxxx pasem xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx vízem (§49).
(4) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. a) xxxx 3, 5 a 6 x §5 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů (§30).
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) bodů 2 xx 6 x §5 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx cizince v xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx x xxxxxx (§65 a xxxx.) x na xxxxxxx xxxxx §87.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3, 5 x 6 x §5 písm. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx §30 xxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx.
(7) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. a) xxxx 3, 5 a 6 a §5 xxxx. x) se xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxx a xxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx předložit xxxxxx xxxxx §5 xxxx. a) bodu 1 xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx 15 xxx a xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§7
(1) Policie v xxxxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxx, který x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx azylu, x x rozhodnutí o xxxx neudělení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx2)
x) xxxxx cizinci vízum x xxxxxx do 90 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx po xxxx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxx vízum xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu,
b) xxxx xxxxxxx hraniční xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xx ní xxxxx podle xxxxxxx x),
x) xxxxxxxx cizince xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx tomu, xx xx xxxxxxx při xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména x xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílů xxxx xxxx činností xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 31.8.2006 (do xxxxxx č. 165/2006 Xx.)
§8
(1) Na cizince, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 2 xx 6 a §5 xxxx. b).
(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx prokázat totožnost xxxxx xxxxxx vydaným xxxxxxxx nebo čestným xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x příjmení, xxxxx x místo narození x xxxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (do xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§9
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Policie odepře xxxxxxx xxxxx na xxxxx, jestliže
a) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad xxxxx §5 písm. x) xxxx 1 xx 4 nebo 6 anebo povinnost xxxxx §5 xxxx. x), c) nebo x),
x) platnost xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx uplynula doba xxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx víza vyznačí,
c) xx nežádoucí xxxxxx (§154),
x) xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích...,
e) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxx (§113), xxxxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vydán,
f) územní xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx,
x) zápisy xxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu xxxxxx čitelné xxxx xx porušena xxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí x xxxxxxx cizineckého xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§114) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx [§108 xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxx xxxxxx důvody, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo neoprávněně xxxxxxxxx změny,
i) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxx xx území xxxx xxx důvodně předpokládat, xx cizinec hodlá xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost,
l) xx xxxxxxx nebezpečí, xx by xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek nebo xxxxx xxxxx soudních xx správních xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx ode xxx, xxx xxxxx odstraněny xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx...,
x) by xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní smlouvy, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1. x určení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx
2. v xxxxxxx xxxxxx platnosti víza xx místo xxxx xxxx území (§52).
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jestliže
a) xxxx xxxxxxxxx jeho cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x 90 xxx xxxx xxxxxxxxx víza xxxx v případě xxxxxx na xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx nevyžaduje, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx x 90 xxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx Evropské xxxx,1a)
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx nemocí, xxxxx xx uvedena x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§182a) (dále xxx "xxxxxxx xxxxx"),
x) xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. x) xxxx 5, nebo
d) xxxxxxxx xxxxxx cizince xx zaplněn úředními xxxxxx xxxx xxxx xxx, xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx záznam xxxx vyznačit xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cizincem xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, pokud xxxxxx důvody, pro xxxxx xxx tento xxxxxxxx xxxxxx vydán, xxxxx, xxx-xx x xxxxxx Evropské unie.1a)
(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxx. X každém xxxxxxxx vstupu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx policie xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxxx na xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1a) (§15x), pokud xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx na základě xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx"). Rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx xx nevydá, je-li xxxxxxx odepření vstupu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx uvedeného x odstavci 1 xxxx. x), x), x) xx x) xxxx n), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zruší x tuto xxxxxxxxxx xx víza xxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§10
§10 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Xx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§11
Xxxxxxxx diplomatického xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. b), x), x), x), x) xxxx j).
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§12
Xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x vycestováním z xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx
x) dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx do xxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx státu, xx xxxxx území xxxx xxxxxxxx.
(2) Zajištění xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx xxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx na xxxxx cizince, xx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx může xxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uznávanou xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx měně xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Účinnost xx 1.1.2003 xx 31.12.2006 (xx xxxxxx x. 112/2006 Xx.)
§13
Xxxxxxxxxx k pobytu xx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
1. 0,5xxxxxxx xxxxxx životního minima xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) jako xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx a ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx minima na xxxxxx potřeby") xx 1 xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 dnů,
2. 15xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx, s xxx, xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 2xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima,
3. 50xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx x xxxxx xx xxxxxx podnikání, xxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx, xxxx
x) xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pobytem cizince xx území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xx xxxxx lze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx
x) výpisem x xxxx vedeného x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx může xxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx prostředky xx xxxx uvedené v xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxx dokladem x xxxxxxxxx zajištění, například xxxxxxx mezinárodně uznávanou xxxxxxxx kartou.
(3) Cizinec, xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžních prostředků xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xx xxxxxx xxxxxxx na 1 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx x tom, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jeho studiem x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx). Pokud xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx povinen předložit xxxxxx o vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx rozdílu mezi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx potřeby x xxxxxxxx xx xxxx předpokládaného xxxxxx, xxxxxxx xxxx 6xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xx osobní xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smlouvou o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána.
(4) Xxxxxxx, který nedosáhl xxxx 18 let, xx povinen prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 v poloviční xxxx.
Xxxxxxxx od 1.7.2001 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§14
Xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx průvodkou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sestávající xx xxxx shodných dílů xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxx a xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x spolucestujících cizinců xxxxxxxx 15 xxx, x sérii x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx víza, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx území, mezinárodní xxxxxxxxx značku a xxxxxx xxxxxxxxx značku xxxxxx vozidla a xxxx xxxxx, datum x místo xxxxxx xx území x xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxx. Hraniční průvodka xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 23.11.2005 (do xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§15
Xxxxxxx
X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx uhradí náklady
a) xxxxxxx x obživou xxxxxxx po dobu xxxxxx na xxxxx xx do vycestování x území,
b) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu pobytu xx xxxxx až xx xxxxxxxxxxx z xxxxx,
x) spojené s xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xx dobu pobytu xx xxxxx až xx xxxxxxxxxxx x xxxxx, případně xxx x převozem nemocného xxxx ostatků zemřelého,
d) xxxxxxx policii v xxxxxxxxxxx x pobytem xx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§15x
(1) Rodinným příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxxx,
x) xxxx xxxxxx 21 xxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx vzestupné xxxx sestupné linii xxxx takový příbuzný xxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.
(2) Je-li xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) studium, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx manžel x xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Za xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxx, který
a) xx soustavně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxx soustavně xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxx xxxxx nebo xxxx, xxxxx
x) x důvodu xxxxxxxxxx nepříznivého xxxxxxxxxxx xxxxx není schopen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx.
§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

HLAVA III

PŘECHODNÝ XXXXX XX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx xx území

§16

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebyl-li mu x xxxxx hraniční xxxxxxxx policií xxxxxxx xxxxx na xxxxx,

x) xx překročení xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděna, nebo

c) xxx xxx xxxxxxxx xx území, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§88).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx, xxxx xxxx a xxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx, je-li tato xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx hranic.

Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§17
Xxxxxxx může pobývat xx xxxxx xxxxxxxxx
x) xxx xxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, dlouhodobého xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx,
x) na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxxxx výjezdního xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 217/2002 x 222/2003 Xx.)
§17x
Xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxx vízem xx
x) xxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxx X,
x) xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx typu X,
x) xxxxx k xxxxxx xx 90 xxx - xxxxx xxxx X,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 222/2003 Xx.)
§17x
Xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx xx
x) xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx - xxxxx xxxx D,
b) xxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích.
Účinnost xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§18
Xxxxxxx může xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx víza,
a) stanoví-li xxx mezinárodní xxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxx xxxxxxxxx (§181),
c) xx-xx občanem Evropské xxxx,1a)
x) je-li
1. xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx současně může xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx7) xxxx v zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") (§130); xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx může po xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na území x bez cestovního xxxxxxx, xxxx
3. xxxxxx 15 xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx x jiným xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx vycestoval x xxxxx; cizinec xxxxxx 15 xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx-xx x xxxxxxxxx letce xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx7a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx letem xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx pobývat xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx prokáže osvědčením xxxxx xxxxxxx, nebo
f) xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxxx personálu7a) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx letadla; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx cestovního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx člena xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx území, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx
(1) Pobyt xxxxxxx xx území, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) poruší povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x); xx xxxxxxx, xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx,1a)
x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k pobytu xx xxxxx (§13) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§15 x 180); xx xxxxxxx, xxx-xx o občana Xxxxxxxx xxxx,1a)
x) xx xxxxxx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x vycestováním x xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) nebo
f) xx území xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxx, který jej xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx,
xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx pobytu. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx policie xxxxxxxx zejména x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx na xxxxx, k němuž xx vízum xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pobývá x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx smlouvou nebo xxxxxxxxx vlády vydaným xxxxx §181.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu. Xxxxxxxx xxxxxx policie xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Cizinec xx xxxxxxx vycestovat x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx zahájeno xxxxxx x vyhoštění.
(4) Xxx ukončení pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxxxxxxx xxxxxxx podle §50 xxxx. 6. Xxxxxxx xxxxxxxxx x x případě rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1a)
Účinnost xx 1.5.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§20
§20 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx.

§21

§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

Účinnost xx 1.1.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
Xxxxxxxxx xxxxx
§22
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx diplomatická xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx") na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxx územím xxx xxxx xxxxx x xxxxx jednoho xxxxx xx území xxxxxx státu.
(3) Xxxx xxxxxxxxx průjezdního víza xx stanoví xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cest xx území, xxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx po xxxx 5 xxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx po xxxx 5 xxx,
x) bez xxxxxxx počtu cest xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx po dobu 5 dnů.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx průjezdního xxxx xxx podat xx hraničním xxxxxxxx, xxxxx x nepředvídatelných xxxxxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxx x xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx závažného xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uděluje a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§23
Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
(1) X xxxxxxx x udělení průjezdního xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx přes xxxxx státní hranice xxxxx z xxxxx xx cílového státu xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx cizinec xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx státě xxx xxxx,
x) prostředky x xxxxxx na xxxxx (§13) a prokázat xxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx z xxxxx,
x) fotografie.
(2) Xxx xxxxxx žádosti podle §22 odst. 5 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx důvody, xx jejichž xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2004 xx 23.11.2005 (do xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
Xxxxxxxx xxxxx
§24
(1) Letištní xxxxx uděluje zastupitelský xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, který x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx pobývat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx letištního xxxx xx stanoví xxxxx předpokládaného xxxxx xxxxxx x tranzitním xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx čekání xx xxxxxxx spoj xxxxxxx x letence,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx uvedený x letence.
(4) Xxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. x), může x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx předpise xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 písm. b), xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx letištního xxxx xx xxxxxxxx, xx je držitelem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu, xxxxx xx xxxxx Dohodou x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.7b)
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx není xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx pro účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx, xxxxx cestovní xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§25
Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) cestovní doklad,
b) xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx; to neplatí, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx státě xxx xxxx,
x) fotografie,
d) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxx.
Účinnost xx 1.1.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
Xxxxx x pobytu xx 90 dnů
§26
(1) Xxxxx x pobytu xx 90 dnů xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno jinak, xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxx však xx 1 xxx.
(3) Xxxxx k pobytu xx 90 xxx xxxxx požadavku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxx do 90 xxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xx xxxx v xxx xxxxxxxx. Celková xxxx xxxxxx na xxxxx nesmí překročit 3 xxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx víza x pobytu do 90 dnů lze xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx přechodu, xxxxx x nepředvídatelných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podat na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x udělení xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, z důvodu xxxxx České republiky, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Vízum xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx na 5 xxx. Toto xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, xxx xxxxx k xxxxxx xx 90 xxx xxxxxx, x xxx xxxxx xxxx xxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 217/2002 Xx.)
§26x
(1) Xxxxx k xxxxxx xx 90 xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xx základě xxxxxxxxxxx, xxxxxx s prodlouženou xxxxx xxxxxx xx 180 xxx.
(2) Vízum xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx 365 xxx.
§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2001 x xxxxxxxxx xx 1.7.2001
Xxxxxxxx od 1.7.2001 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§27
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xx 90 xxx
(1) X xxxxxxx x udělení xxxx k xxxxxx xx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx toto xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území (§13) x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx území xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xx výši nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx, xxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx dopravce (dále xxx "xxxxxxx"). Xxxxxxx xx nevyžaduje, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištěna xxxxx způsobem,
e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x žádosti x vízum.
(2) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 90 dnů xx xxxxxx zaměstnání xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx8) vydané Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xx 90 xxx, náležitosti xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) a x) x xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování xxxxxxx po xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx cizinec xxxxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx skládá xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu a xxx xx xxxxxx xx úhradu nákladů xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx vyhoštění"). Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx platnosti xxxx x vycestování x xxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx skončila. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx bylo xxxxx x xxxxxx na xxxxx.
(4) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx vyzvednout xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx státu x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§28
Xxx podání xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 5 xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx a na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x území (§12) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 23.11.2005 (do xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§29
Xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx k xxxxxx do 90 xxx
(1) Xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx x pobytu xx 90 dnů xxxxxxx na žádost xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x době xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Doba xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx nelze prodloužit, xxxxx xxx prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hodné xxxxxxx xxxx xx-xx důvodem xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx-xx policie xxxxx pro zahájení xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§61).
(3) X žádosti x prodloužení xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 nebo 2 x xxxxxxxx fotografií x xxxxxxx a xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; to xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Účinnost xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§30
(1) Xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx uděluje policie xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 měsíce.
(2) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§49).
(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxx, vízum xxxxx xxxxxxxx 2 s xxxxx xxxxxxxxx xx 6 měsíců.
(4) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx území po xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxxx k xxxxxx xx dobu 30 xxxxxxxxxx dnů. X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx nezávislé, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx prodlouženou až xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx důvody neprodleně xxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxx udělené xx účelem převzetí xxxxxxxx x pobytu, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx žádosti x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(5) Policie xxxxx vízum x xxxxxx nad 90 xxx jako xxxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx xxxx D+C, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §29x xxxx. 1 x 3.
Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§31
Xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx
(1) K žádosti x udělení xxxx x pobytu xxx 90 dnů je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx (§13),
x) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území,
e) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx jako podklad x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174); xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx,
x) xxxxxxxxxx.
(2) K xxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx zaměstnání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), d), x) x x).
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx se považuje xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx zastupitelském xxxxx x souhlasí xx xxxxxxxx xxxxxx výpisu xxxxxxx.
(4) K xxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx nad 90 xxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx obdobný xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx x xxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx (§174) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx státním občanem, xxxxx x xxxxx, x nichž cizinec xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 letech nepřetržitě xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx čestné xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávy xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
Účinnost od 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§32
Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx na území
(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xxx podat na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, že
a) cizinec xxxx žádost xxxxxx x průběhu pobytu xx území na xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny x rozsahu xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx podává x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na vízum x pobytu xxx 90 xxx a xxxx o udělení xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny x rozsahu manžel, xxxxxxxxx xxxx zletilé xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) vízum xx xxx uděleno xxxxxxxxxxx xxxx zletilému xxxxxxxxxxxxxx cizinci za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xx xxxxxxxx zástupcem, xxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx anebo xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx anebo xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxx xxxxx xx území policii, xxxxx xxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxx (§179), xxxx
x) xxxxx xxxxx žalobu xxxx xxxxxxx stížnost ve xxxx dočasné ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) x xxx-xx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu.9)
(3) X xxxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad xxxxx §31 xxxx. 4 xxxx. x).
(4) Xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx policie.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§33
Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území
(1) Xxxxxxx udělí vízum x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx uvedených v §32 xxxx. 2.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx policie xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx nutnou, xxxxxxx xxxx na dobu 1 xxxx.
(3) Cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem strpění xxxxxx xx xxxxx x důvodu xxxxx §32 xxxx. 2 xxxx. a), xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx vycestování x xxxxx trvá; xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§34
Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
X xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx
x) cestovní xxxxxx, xx-xx jeho xxxxxxxxx a neuplynula-li xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §32 xxxx. 2 písm. x) nebo c); xxxxxx-xx xxxxxxxxx takový xxxxxx z důvodů xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx tento xxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 23.11.2005 (do xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§35
Xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx území na xxxxx x pobytu xxx 90 xxx
(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxx než doba xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, policie xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx stejný xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však do xxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §31, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. x) x §31 odst. 4 xxxx. x).
(3) Xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx důvod xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxx (§37).
Účinnost xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§36
Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx a xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti podle §34 xxxx. x) x x) x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx víza x dobu xxxxxx xx území xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx zahájení řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§38).
Účinnost xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§37
Xxxxxxx platnosti víza x xxxxxx xxx 90 xxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx za spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx vízum xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx platnosti xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx dále xxxxx platnost xxxx x pobytu nad 90 xxx, jestliže
a) xxxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxx xxxxxxx víza,
c) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§167 písm. x)] xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx i) a
1. xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx policií nepředloží xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxx
2. xxxxxx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx doklad xxxxxxx xxx orgánem státu, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx odcizený x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxx 1 xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2,
x) xxxxxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2, anebo
f) xxxx xxxxxxx stát xxxxxxx x vyhoštění xxxxxxx xx xxxxx xxxxx,9a)
xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Při posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx cizince.
(3) Policie x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů, stanoví xxxxx x vycestování x území a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§38
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xx povinen požádat x xxxxxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx do 3 xxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx uděleného x xxxxxx podle §32 odst. 2 xxxx. x) bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 60 dnů xx zániku překážky xxxxxxxxxxx.
(2) Policie xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx víza xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx xxxxxxx výjezdní xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xx stanovené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§39
Xxxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx X+X xxxxxxxxx cizince x xxxxxx na xxxxx České republiky xx dobu nejdéle 3 xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx obdobně xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22), x xx x xxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxx xxxx platnosti.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (do xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§40
(1) Diplomatickým xxxxx xx xxxxxx letištní xxxxx, xxxxxxxxx vízum, xxxxx x xxxxxx xx 90 dnů xxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx udělené xxxxxxx xx základě oficiální xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx "Diplomatické vízum". Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx vízem se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx nebo xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx cizinci xx xxxxxxx oficiální xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pasu xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx x xxxxxx.
(3) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx cizinec xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx úřad uděluje xxxxxxxxxxxx vízum x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx diplomatické xxxxx x xxxxxxxx vízum xx xxxxx.

§41

Prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vízum xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§42
Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx
(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je oprávněn xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx x xxxx-xx, x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Žádost x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx dále xxxxxxxx podat xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxx §43, pobývá-li xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 xxx.
(3) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx registrovaný Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx policii na xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx (§70 xxxx. 4).
(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx v povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42x

Xxxxx xxxxx

(1) Žádost x vydání xxxxx xxxxx32) je oprávněn xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx přechodně po xxxx xxxxx než 3 xxxxxx x xxxx zaměstnán na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx cizincem, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nejde-li x

x) xxxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, pokud xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx území xxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42c xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) cizince, xxxxx xx území xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x investicemi, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, který xx xxxxx pobývá xx základě oprávnění x pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xx zaměstnancem xxxxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xx xxxxx34).

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx trvalo xxxxx 3 xxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxx xxxxx karty xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xx oprávněn xxxxxx x xxxxxx modré xxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxxx, který pobývá xx xxxxx

x) na xxxxx k pobytu xxx 90 dnů xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx karty xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx do 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx xx dobu x xx xxxxxxxx.

(5) Jde-li x xxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rozhodne o xxxxxx xxxxx xxxxx xx vyjádření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx35).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxx karty xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pozměněné xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxx

x) jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §9 odst. 1 xxxx. f), g), x), x) xxxx x),

x) xx xxxxxxx x zaměstnání na xxxxxxxx xxxxxx vyžadující xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx Evropské xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx v xxxxxxx druh xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "XXXXX XXXXX XX".

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxx modré karty xxxxxxxx poměr x xxxx její xxxxxxxxx, xx povinen xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xx 3 pracovních xxx oznámit xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx modré karty, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx splňuje. Xx uplynutí xxxx xxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx modré xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx, xx kdy xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxx karty, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx karta vydána, xxxxx modré xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§42x
Náležitosti x žádosti o xxxxxx xxxxx xxxxx
(1) X žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x),
b) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sjednanou xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx měsíční xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1,5xxxxxxx xxxxxxxx hrubé xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx,
x) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, doklad x xxxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx karty xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx modré xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx dále xxxxxxx předložit doklad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §42b odst. 1 xxxx. x).
(3) Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným v §180j, x xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx vstupu xx území xx xxxx, xxx se xx něho xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu32), x xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.
§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (do xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§43
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx uděluje policie xx xxxxxx cizince, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx území (§32 odst. 2), xxxxx pobyt xxxxxxx xx xxxxx bude xxxxx xxx 1 xxx x trvají-li xxxxxx, xxx xxxxx xxxx toto vízum xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§44
(1) Policie xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 x 43) formou xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxx §81 odst. 1; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxx pobytu.
(2) Xxxxxx x povolení x pobytu je xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx 15 let xx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx se §82 odst. 2, §83 x 86 xxxxxxxx obdobně.
(4) Průkaz x povolení k xxxxxx xxxxxxx vydává x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx splnění xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxx opakovaně prodloužit, xxxx xxxx nejdéle x 1 xxx.
(6) Xx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx §35 xxxx. 2 x 3, §36 a 47.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§45
Xxxxxxx, který xxxxx xx území xxxxxxx xx jiným xxxxxx, xxx xxxxx xx xxx povolen, xx xxxxxxx požádat policii x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx. Nové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §32 odst. 2 x výjimkou případů xxxxxxxxx x §42 xxxx. 2.
Účinnost xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§46
(1) Ustanovení §31 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x), §31 xxxx. 2, §33, 34, 37, 38, §55 xxxx. 1, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §56 platí xxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu (§42) x xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx (§43) x xxxxxx xxxxxxxxx x §32 odst. 2 xxxx. x).
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§47
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 90 x nejpozději 14 xxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 xxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx důvody na xxxx xxxxxxx nezávislé, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx žádost xxxxx xx 3 pracovních xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx platné.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí nebo x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. x) xxxx x) x ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§48
Xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. x), §33 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx (§43), xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, kterému bylo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,3a) xxxxx-xx xxxxxx zajistit xxxxx xxxxxxxx.

§48b

(1) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§42e xxxx. 2), xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx poskytováním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx bezplatně, může xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx právní pomoci xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy.

(2) Žadatel x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx je oprávněn xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx žádosti; xx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1.

(3) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem ochrany xx xxxxx xx xxxxxxx tohoto povolení xxx xxxxx zaměstnání xxxx studia xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým pobytem.

§48b xxxxxx právním předpisem x. 379/2007 Xx. x účinností xx 21.12.2007

Xxxxx 4

§49

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx registrovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nejdéle xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx člen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx nebo mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registrovaný Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §18 xxxx. a) xxxx x), povinen xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx opravňuje xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx podání žádosti x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx cizího státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx republice xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx lze opakovaně xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

Účinnost xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§50
Xxxxxxxx příkaz
(1) Výjezdní xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx úřední xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po zamítnutí xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, povolení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pobytového xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na území, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx o ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Policie x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx výjezdní xxxxxx x xxxxxxx lhůtu, xx které xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxx x xxxxx
x) po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,3a)
x) xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,3a)
x) xx xxxxxxxx xxxxx stanovené xxx poskytování xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxxx-xx xxxx lhůta xxxxxxxxxxx, xxxx po xxxxxxxx prodloužené lhůty, xxxx
x) po rozhodnutí x xxxxxxxx poskytování xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(3) Výjezdní xxxxxx xxxx uděluje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx (§41), xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ministerstvem (§49 odst. 5) xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, k xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx opravňuje xxxxxxx x přechodnému xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(5) Doba xxxxxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxx xxx 60 dnů, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx výjezdním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.
(6) Xxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 15 dnů; xxx-xx xxxxxxx držitelem zvláštního xxxxxxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxx. Podmínka xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby pobytu xxxxxxx, pokud je xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx cizinec xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx nemocí.
(7) Výjezdní xxxxxx obsahuje údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx veřejného pořádku xxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podmínkou xxxxxxxxxxx x určení xxxxxxxxxx přechodu xxx xxxxxxxxxxx z xxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx štítku, xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vyznačí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vyznačen xxxx xxxxxxxx doklad.

§50x
Xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx území
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu vydaného xxxxx členským státem Xxxxxxxx unie, xx xxxxx neoprávněně, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx.
(2) Postup xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území policie xxxx xxxx
x) cizinci xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže

1. nepodal xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ačkoliv x tomu byl xxxxxx,

2. nevycestoval xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx xx 30 dnů, xxxxx-xx xxxxxxx výjezdní xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx uděleného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§124b), xxxx

x) cizinci, xxxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxx pobýval xx xxxxx x má xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009 nebo xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx37) (§129).
(4) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, a xx x rozmezí 7 xx 60 xxx. Xxxxx by xxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 x 3 xxxx xxxx x opuštění území xxxxx běžet v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx tato xxxx běžet ode xxx ukončení xxxxxxxxx. Xxxxx v xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxx xx cizinec xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xx zajištěním xxxxxxxxx.
§50x vložen právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (do xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§51
(1) Vízem xx xxxxxx povolení, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx a pobytu xx území a xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx tento zákon xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nárok.
(3) Xxxxx xx platné xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx.
(4) Vízum xxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.1a)
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§52
(1) X xxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxx, xxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx
x) xxxxx xxxxxx podmínkou xxxxxxxxxxx
1. x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, nebo
2. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx víza xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx víza.
(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx stanovení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§53
(1) Žádost x xxxxxxx xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví jinak. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx podává xx úředním xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx úřad žádost x xxxxxxx víza x pobytu xxx 90 dnů odmítne, xxxxxxxxxx-xx cizinec požadované xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx záznam s xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§54
X xxxxxxx x xxxxxxx víza xx xxxxxxx xxxxxxx uvést xxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx, xxxxxx občanství xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx, jméno x xxxxxxxx otce x xxxxx, xxxxxxx stav, xxxxx trvalého pobytu x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx a xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx označení xxxxxx, xxxxx jej xxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx pobytem xx xxxxx jiného xxxxx, x údaj x xxx, xxx xx xxxxxxxx xx na xxxx území vrátit, xxxxxx xxxxx x xxxxx x platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx), xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx víza, xxxx xxxxxx, počet xxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx průjezdu xxxx xxxxx, x xxx xxx obdržel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx území xxxxxxxx xxxxx včetně xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, zamýšlený xxxxxxxx prostředek, způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx spojení, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx osobě, x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x adresa xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx-xx o právnickou xxxxx, xxxx název, xxxxx a jméno x xxxxxxxx oprávněné xxxxx, xxxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, údaje x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx k xxxxxxx x xxxxx x rozsahu jméno x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx, xxxxx, xxx a xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.7.2001 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§55
Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx starší 180 xxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxx se s xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx víza v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost od 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§56
Xxxxxx neudělení víza
(1) Xxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx x důvodu podle §32 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx neudělí, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx doklady xx xxxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxx pohovoru xxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepodaří tyto xxxxx ověřit,
b) xxxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) je xxxxxxx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx osob,
d) má xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx s pobytem xxxxxxx na území xxxxx Česká xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx náležitosti k xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx pozměněné xxxxxxxxxxx,
x) xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx uvedené v §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x), x) xxxx x) anebo §9 xxxx. 2 xxxx. b), anebo
g) xxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx skončení xxxxxx stanoveného vízem xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxx x žádosti x xxxxxxx víza.
(2) Xxxxx, x xxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území x xxxxxx podle §32 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx neudělí, xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx podmínkou xxxxxxx xxxx,
x) xxxx platnosti xxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx území xxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxxxx x 90 xxx, xxxx
x) x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou tímto xxxxxxx,
xx podmínky, xx xxxxxxxx neudělení xxxx xxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxxxx víza. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxx přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) K xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 se xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxx xxxxxx mezinárodního závazku.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 23.11.2005 (do xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§57
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx udělením xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxx nesouhlasu xxxxxxx xxxxx vízum xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x přes xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxxxxx k této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x tomuto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Zastupitelský xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx o vízum.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§58
Xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Vízum xx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx vyznačeno xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx lze xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§59
Xx-xx xx žádosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxx mladší 15 xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx dokladu, xxxxxxxx se xxxxx x na xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.7.2001 xx 23.11.2005 (do xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§60
(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx policii.
(2) X xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx území xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx víz xxxxxxxx 90 xxx a xxxxxxxxxx 14 xxx x x xxxxxxxxxxxx xxx nejdříve 30 xxx x nejpozději 3 xxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx platnosti xxxx.
(3) X případě, xx podání žádosti xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx nezávislé, xx xxxxxxx oprávněn xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 pracovních xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx považuje xx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx toto xxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxx prodloužení, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, považuje xx vízum xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx nabytí právní xxxx tohoto rozhodnutí.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Důvody pro xxxxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx na xxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§61
Xxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx
(1) Policie xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxxxx cizinec
a) neplní xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,
b) xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx zákonem,
c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx skutečnost podle §9 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxx
x) xxxxxxxx doklad cizince xxx xxxxxxx státu, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx neplatný xxxx xxxxxxxx,
xx podmínky, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho zásahu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výjezdního xxxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx vízu, jehož xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (do xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§62
Xxxxx platnosti xxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx zanikne, xxxxxxx nabyl xxxxxx xxxx rozsudek xxxxxxxxxx xxxxx vyhoštění10) xxxx xx vykonatelné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxx podle §30 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí.
(3) Po xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §22 xxxx. 4 písm. x), §24 xxxx. 3 xxxx. x) x §33 x xxxxxxxxxxxxx víza x xxxxxx xx 90 xxx; xxxxxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 4 xxxx. b) x §24 xxxx. 3 xxxx. b) xxxxxxx po druhém xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§63
Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xx osobně xx xxxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vysvětlení xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 25.6.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§64
Xxxxxxx
Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx
x) studium xx xxxxxxxx, střední, vyšší xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxx učilišti,
b) xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysokou xxxxxx, nebo účast xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pořádaném x rámci xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx,
x) konzultace x xxxxxx zkušeností, xxxxxxx xxxxxxxx pobyty x xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx akcích v xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx kraje,
d) xxxxxxx xxxxx určená x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx škole, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx škole xxxxx x xxxx xxxxxxx 5 xxx xx ukončení studia xx xxxxxx xxxxx x 3 xxx xx ukončení studia xx střední xxxx xxxxx xxxxxxx škole, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uskutečňovaná v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx organizačně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokou xxxxxx, Xxxxxxxx věd České xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovanou Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) odborná xxxxx x xxxxxxxxxx služba xxxxxxx určené x xxxxxxx praktických, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxxxx xxxx součást xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx účelu xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy,
f) xxxxxx xxxxxxxxxx a studijní xxxxxx xxxx odpovědných xx vzdělávání a xxxxxx lidských zdrojů, xxxxx xxxx činnosti xxxx vykonávány v xxxxx programů xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
XXXXX IV
TRVALÝ XXXXX XX XXXXX
Xxx 1
§64a
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na území x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cizince do xxxxxxxx xxxxxxx,10a) je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.1a)

§64x

§64x zrušen právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

Xxxxxxxx od 1.7.2001 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§65
(1) X xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) který o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx
1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xx byl xxxxxx do xxxxxxx xxxx se kterým xxxxx xxxxxxxxx domácnost,
3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 70 xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx občan xx xxxxxx 18 xxx,
4. xxxxxxxxxx dítětem xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
5. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx je xxxxxxx x xxxxxx 70 xxx,
6. xxxxxx, která xxxxxxxx xxxx, které xxxx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem Xxxxx republiky, xxxxxxx xx xxxxxxxx rodinné xxxx,11) popřípadě xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx bude xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx
7. nezletilým xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxx žádá x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jiných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx azylanta2) xx dítětem, xxxxx xx závislé na xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x minulosti xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxx xxxxx xx území je x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky,
d) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§66
X xxxxxxxx x xxxxxx xx xx 8 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx o vydání xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, za xxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx xx
x) xxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 5 let,
b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx péči xxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu, xxxx
x) osamělým rodičem xxxxxxx 70 let xxxxxxxx povolení x xxxxxx.
Účinnost xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§67
X xxxxxxxx x xxxxxx je xx 10 xxxxxx nepřetržitého xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§68
(1) Xx xxxx xxxxxx xxxxx §66 x 67 se xxxxxxxxxx doba xxxxxx xx xxxxx na xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx x na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx §66 x 67 započítává xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxx se nezapočítává xxxx studia xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxxxx pomoci.
Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§69
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxx lze podat xxx policii x xxxxxxx, xx cizinec, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx na xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx pobytu x
1. xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
2. xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
3. je nezletilým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jenž xx území xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx žádosti xx xxxxxxxx soužití těchto xxxxxxx,
4. je xxxxxxxx xxxx nezletilým dítětem xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,11a) xxxx
5. xxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánem Xxxxx xxxxxxxxx potvrzující, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx je x zahraničněpolitickém xxxxx Xxxxx republiky,
b) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a
1. žádá x toto povolení x xxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. b), xxxxx
2. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx 67, xxxx
x) xxx xxxxxx xx xxxxxxxx výchovy rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx (§87) x dosáhl xxxx 18 xxx.
(3) Xxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx tiskopisu.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.7.2003 xx 23.11.2005 (do xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§69x
Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx řízení
(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxx xxxx xxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a
a) xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu x x xxxxxxxxx žadatele x xxxx xxxx x xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx, x
x) xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxx xx bezpečnou xxxx původu.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxx
x) dokladu o xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x němž xxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx ode xxx doručení.
(4) Xxxxxxx, xxxxxxx bylo ministerstvem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx policie xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx (§81).
§69x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 222/2003 Sb. x účinností xx 31.7.2003
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§70
Xxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxx žádosti o xxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxxx je xxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx účel xxxxxx xx území, například xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx dokládající xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx,1)
x) doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§71),
e) výpis x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx státním xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxx, v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, jako xxxxxx x xxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nevydává; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx xx xxxxx xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx starší 15 xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů,
f) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území.
(2) Xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx či nezletilým xxxxxxx xxxxxxxx2) xx xxxxxxx, které xx xxxxxxx na péči xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x).
(3) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxx policie xxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu, že xxxxxx xxxxxxxx nemocí. X předložení xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podezření, že xxxxxxxx nemocí xxxx.
(4) X xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxx, jméno, xxxxxxx xxxxxxxx příjmení, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx území (xxxxxxxx xxxxxxxx, název x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), účel xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx (pracovní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zaměstnavatele), poslední xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxx xxx 3 měsíce (xxxxx x xxxxx xxxxxx), xxx vstupu xx území, číslo x platnost cestovního xxxx. V této xxxxxxx je cizinec xxxx xxxxxxx uvést xxxxx a příjmení, xxxxxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, bydliště a xxxxxxxx xxxxxxxx, jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x povolání xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx a povolání xxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.7.2001 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§71
Xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
X xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx považuje
a) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vynaložit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx k úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx.
Účinnost xx 1.7.2001 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§72
Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx x pobytu xxxxx být starší 180 dnů, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2003 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§73
(1) Policie xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnců11c) xxx, xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2003 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§74
§74 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Xx.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§75
§75 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§76
Xxxxxxx xx povinen xx 3 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx osobně x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 23.11.2005 (do xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§77
Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx dnem xxxx převzetí.
Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k pobytu, xxx xxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxx x xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
§78
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §70 xxxx. 1 xxxx. x), b, c), x) xxxx x),
x) xx cizinec xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxx §80 xxxx. 1 písm. a) xxxx c) anebo §80 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), anebo
e) v xxxxxx xxxxxx potvrzeny xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §65 xxxx §66.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (§71), nebo
b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174),
za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx jeho zásahu xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx života xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.7.2001 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§79
Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaniká, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ukládající xxxxxxx xxxxx vyhoštění10) xxxx xx vykonatelné rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění, xxxx
x) xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§80
(1) Xxxxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxx získat xxxxxxxx x xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx x manželství narodilo xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osvojeno,
b) x xx xxxxxxx požádá, xxxx
x) xx to xxxxxxxxxx plněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z mezinárodní xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx platnost xxxxxxxx k pobytu xxxxx, jestliže
a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxx práv x xxxxxx druhých,
b) xxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx účel xxxxx §65 odst. 1 xxxx. b) xxxx x),
x) xxxxxxx nemá xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx zrušena xxxxxxxx povolení k xxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx povolení, xxxxxxx,
x) xxxxxxx nesplnil xxxxxxxxx podle §88 xxxx. 3,
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx odnětí xxxxxxx x délce xxxxxxxxxxx 3 xxxx,
x) xxxx xxxxxxx podle §65 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x manželství nevzniklo,11b) xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné do 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo
h) xxxxxxx neprokázal zajištění xxxxxxxxxx x pobytu xxxxx §71,
xx xxxxxxxx, xx xxxx rozhodnutí xxxx přiměřené x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x rozhodnutí, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx z území x xxxxx cizinci xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx výjezdním xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
Xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu
§81
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx je veřejnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x povolení x pobytu je xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxx štítku, který xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx a příjmení, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, rodné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx datum x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx příslušnost.
(2) Xxxxxx x povolení x xxxxxx xx xxxxxxx xxx cizinec xxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx vydá xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx neprodleně xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx povolení x xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Účinnost xx 1.1.2003 xx 23.11.2005 (do xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§82
Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x povolení x xxxxxx a xxxx jeho xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §81 xxxx. 1.
(2) Xxxxx xxx cizinci xxxxx xxxxxxxx doklad České xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V ostatních xxxxxxxxx xx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx platnosti 10 xxx; xxxx xxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x 10 let.
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 26.4.2006 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§83
(1) Xxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx je xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nejdříve 90 xxx x xxxxxxxxxx 30 dnů před xxxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxx cizince xxxxxxx o vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu. K xxxxxxx předloží jeho xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx vyhotovený xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§84
Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxxx xx povinen požádat xxxxxxx o prodloužení xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx ve lhůtě 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x dříve.
(2) X xxxxxxx, že podání xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx důvody xx xxxx xxxxxxx nezávislé, xx cizinec xxxxxxx xxxx žádost xxxxx xx 3 pracovních xxx xx zániku xxxxxx důvodů.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx zrušení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §80.
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§85
Xxxxxxxxxxx x žádosti x prodloužení doby xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§86
Xxxxxxx, xxxxx xxxx x vydání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx náhradou xx xxxxxx xxxxxxxx, zničený, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx, xxxxxxxx doklad, xxxxxxxxx průkaz xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Obdobně se xxxxxxxxx i x xxxxxxx, že xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx již xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§87
(1) Cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu10a) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na území, xx-xx alespoň jedna xxxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx na xxxxx xxxxxxx ústav, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx cizince do xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx.
(4) Cizinec xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxx xx dosažení xxxx 15 xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx dokladu.
(5) Xxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx xx dosažení xxxx 15 xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx list, xxxxxxxxxx orgánu podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x trvalému pobytu xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx
1. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x délce xxxxxxxxxxx 3 xxxx,
2. mladší 18 xxx oznámí xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxx vzdává; x oznámení xxxxxxx xxxxxxx x ověřeným xxxxxxxx zákonného xxxxxxxx,
3. xxxxxx státního občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,1) xxxx
4. xxxxxxx xxxx 18 xxx; omezení xxxxxxxxx délkou xxxx xxxxxxx, xx-xx cizinec xxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx-xx xx 30 xxx xx dosažení věku 18 xxx žádost xxxxx §65 xxxx. 1 písm. x), xx do xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx věku 18 xxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§87x
(1) Občan Evropské xxxx1a) je xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxxx xx xxxxx pobývat xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 měsíce.
(2) X xxxxxxx předloží
a) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx a
d) doklad x zdravotním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x přiznání xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;13) xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx13a) nebo xxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby.13b)
(3) Xx požádání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx netrpí závažnou xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx důvodného xxxxxxxxx, xx závažnou xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1) xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx na xxxx xxxxxxxx na xxxxx pobývá. Xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx osobou. Doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx 21 xxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. x 222/2003 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxxxxxx k přechodnému xxxxxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx pro státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxxxx společenství (§87l).
(2) Xxxxxxx vydá rodinnému xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx Evropské xxxx,1a) xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx podle §81.
(3) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx člen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Obdobné xxxxx x pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, xxxxx nejsou xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx Xxxxxxxx unie1a) x xxxx xxxxxxx příslušník, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, předloží xxxxxxxx doklad a xxxxxxxxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. a 222/2003 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004)
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
Xxx 2
Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx
§87x
(1) Xxxxxxx xxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1a) xx jeho xxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx
x) xx na xxxxx xxxxxxxxx a pobývá xxx nepřetržitě po xxxx nejméně 3 xxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx,13a)
x) xxxxxxxx funkci xxxxx statutárního orgánu xxxxxxxxx xxxxx,13b)
x) x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x), x) nebo x) xxxxxx xxxx stanoveného xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,13c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx zde xxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xxx, xxxxxxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxxx x), x) xxxx c) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx vykonávané xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x) nebo x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 2 xxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxxx xxxxxx13d) x xxxxxxxx pracovního xxxxx xxxx xxxxxx x povolání x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), b) xxxx x) vykonávané xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na území,
f) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx vrací xx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx dříve xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 let,
g) xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxx b) nebo x) na území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx týdně xx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx na xxxxx nepřetržitě pobýval x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx,
x) na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 let xx xxxxx xxxxxx, než xx uveden x xxxxxxx a), b) xxxx x); xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx účelem xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §65.
(2) Oprávnění xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx z důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx uplynutím 2 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem 3 xxxxxx xxxxx nebo xxxxx mimo území x důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x), f), g) xxxx x).
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Xx. s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
(1) X žádosti x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87x xxxx. 1 x
x) xxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu, xx xxxxxx závažnou xxxxxx. X předložení xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx důvodného xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx republiky1) xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu. Xxxx povolení vydá x na žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx žádost xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,1a)
b) xx pozůstalou osobou xx xxxxxx Evropské xxxx,1a) xxxxx na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zaměstnání, podnikání xxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a
1. xx xxx úmrtí xxxxxx xxxxxx pobýval xx území xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx,
2. x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání, xxxx
3. xxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxxx 2 xxx xxx xxx xxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.1a)
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. x 222/2003 Xx. s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
(1) K xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §87x odst. 1 x
x) fotografie.
(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx policie xxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu, že xxxxxx závažnou xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lze požádat xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. x účinností ode xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx vydá xxxxxxxx x trvalému xxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx11c) xxx, kdy rozhodnutí xxxxxx právní xxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Sb. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (do xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§87x
(1) Policie xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zamítne, jestliže
a) xxxxxxx nepředloží xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx trpí xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx (§154), xxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států.
(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přiměřené z xxxxxxxx jeho zásahu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) X důvodu podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o vydání xxxxxxxxxx pobytového povolení x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; policie xxxx xxxxxx zvláštního pobytového xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, x x xxxxxx pak přihlédnout xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x tomuto xxxxxxxx. Vydání zvláštního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx smluvnímu xxxxx, xxxxx cizince do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§87x vložen xxxxxxx předpisem x. 217/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§87x
Xxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaniká z xxxxxx xxxxxxxxx x §79.
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x přistoupení XX k XX (1.5.2004)
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx odejme xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, pro xxxxx bylo xxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx pobytu zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxx osoby13b) x xxxxxxxxx bránící xxxxxx xxxxx xx neschopnost xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nemoci xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx x cizinec xx xxxx nezaměstnaným x xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx bez vážného xxxxxx,
x) držitel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxx dávek xxxxxxxx péče13) s xxxxxxxx případu, xxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,13b) xxxxx
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx rozhodnutí x odnětí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx soukromého xxxx rodinného xxxxxx xxxxxx cizince.
(2) Policie xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o xx držitel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Při xxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 odejme policie x xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného rodinnému xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zásahu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxx xxxxxxx i v xxxxxxx, že xxxxxxxxx x pobytu zaniklo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění.
§87j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR k XX (1.5.2004)
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx odejme xxxxxxxxx k xxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xxxxxxx ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx bude přiměřené x hlediska zásahu xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx odejme oprávnění x xxxxxx na xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxx odnětí xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 odejme xxxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx, že rozhodnutí x odnětí bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Policie xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x případě, xx xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva x přistoupení XX x EU (1.5.2004)
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
Xxx 4
Xxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
§87x
(1) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, příjmení a xxxxxxx jména, xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, rodné číslo x xxxx xxxxxx xx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx13f) xx xx xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu xxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Evropských xxxxxxxxxxxx vyznačí xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxx pobytu.
§87l xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 217/2002 Xx. x účinností xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení ČR x XX (1.5.2004)
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxx §87x odst. 1.
(2) Pokud byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Průkaz o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx platnosti
a) xxxxxxxxx x dosažení xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx kratší xxx 1 xxx,
x) 1 rok, xxx-xx x přechodný xxxxx xx xxxxxx studia x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 1 xxx; platnost xxx xxxxxxxxxx o 1 xxx, a xx x xxxxxxxxx,
x) 2 xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx xxx 1 xxx; xxxxxxxx lze prodloužit x 5 let, x xx x xxxxxxxxx,
x) 5 xxx, xxx-xx o přechodný xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx lze xxxxxxxxxx x 5 let, x xx x xxxxxxxxx,
x) 5 let, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxxxxx; platnost xxx xxxxxxxxxx x 5 xxx, a to x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxx cizince xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxx 12 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx prvém xxxxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxx,
x) 10 xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx lze xxxxxxxxxx x 10 xxx, x xx x xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) který xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dobou platnosti xxxxxx dokladu vydaného xxxxxx Evropské xxxx.1a)
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004)
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxx pro státního xxxxxxxxxxx členského státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, a xxx xxxxxx tohoto průkazu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zničený, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x případě průkazu x povolení x xxxxxx; §84 xxxx. 3 se xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxxxxx, shledá-li xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx (§87x).
§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 217/2002 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu, xx oprávněn požádat xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx pro státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx 90 dnů x xxxxxxxxxx 30 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx; v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(2) Pokud xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx podat xx 3 pracovních xxx po xxxxxx xxxxxx důvodů.
(3) K xxxxxxx xxxxx odstavce 1 cizinec xxxxxxxx xxxxxxxx doklad; xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx příslušníka členského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx poškozený se xxxxxxxxx podle §86.
(5) Xxxxxx-xx policie xxxxx xxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx podle §87x, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského státu Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x platnost smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx 180 xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x fotografie, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žadatele.
§87p xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 217/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
Původní znění - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
Xxxxxx o povolení x xxxxxx
§87x
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §81 xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxx 15 let x xxxx xx xxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se §82 xx 86 xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx13f) se xx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxxxx.
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§87x
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx žádá o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx příslušník, xx xxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxx x dobou platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1a)
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k EU (1.5.2004)
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
Xxx 5
Xxxxxxxx ustanovení
§87t
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zvláštního pobytového xxxxxxxx xxx podat xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx je povinen x žádosti uvést xxxxx x xxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 4.
§87x vložen právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Xx. x 222/2003 Xx. x účinností xxx dne, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (do xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§87x
Xxxxxxx x zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x jeho žádosti.
§87u xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2002 Sb. x xxxxxxxxx ode xxx, kdy vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)
Účinnost xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§88
(1) Narodí-li xx xxxxxxx xx území, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx, za xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Pobývá-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxx xx xxxxx, je xxxxxxx x xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxx x pobytu na xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost o xxxxxxx xxxxxxxx druhu xxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx cizince na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů, xxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xx xxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx době xxxxxxxxx x území. V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxx xx pobyt xxxxxx.
(4) Xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 26.4.2001 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§89
(1) X žádosti xxxxx §88 xxxx. 2 je xxxxxxx xxxxxxxx narozeného cizince xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém je xxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxx dítěte,
c) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx prohlášení, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutím xxxxxxxxx xxxx dítěti.
(2) X xxxxxxx podle §88 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x b).
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§90
(1) Cizinec xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx provedení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx je oprávněn xxxxxxx území přes xxxxxxxx přechod x xxxxx x čase xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly. Xx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx mezistátního xxxxx a xxxxxx xxxx mezistátní xxxxxx xxxx nákladní xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§91
Xxxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx území x x xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož je xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §181 xxxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx tak, xxx xxxxx být hraniční xxxxxxxx provedena nejpozději xx lhůtě xx 1 xxxxxx po xxxxxxxxxx státních xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx, xxxx překročit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě do 1 hodiny po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§92
Xxxxxxxx vycestování x xxxxx
Xxxxxxx, xxxxx na xxxxx ponechá cizince xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, odepře policie xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx mladší 15 xxx xxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx nebo xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xx uhradí xxxxxxx spojené x xxxxxxx cizince, x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx do xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx vzniklé xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx je xxxxxxxxxxxxxx; policie xxxxxx xxxxxxxxxxx x území x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prohlášení, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x rozporu xx xxxxx cizince, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§93
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx ohlásit na xxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx (§97); xx xxxxxxx, pokud xxx x cizince xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované v Xxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťuje ubytování. Xxxxxxxxx ohlásit xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx povinnost xxxxxx x ubytovatele [§103 xxxx. b)].
(2) Xxxxx Xxxxxxxx unie1a) je xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx místo pobytu xx xxxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bude xxxxx xxx 30 xxx; xxxx povinnost se xxxxxx vztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxx občan pobývá xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxx u ubytovatele [§103 xxxx. x)].

§93x
Hlášení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxx karta, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovenou v §93 xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vstupu xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zajištěném xxxxxxxxx (§71 odst. 2); xxxxxxxxxxx-xx xxx, xx xxx povinen učinit xxxxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx na xxxxx.
(3) Policie xxxxxx xxxxx dokladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx shodu x xxxxxxxxxx x xxxxxx ji xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Nesplní-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§93x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 217/2002 Xx.)
§94
Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xx území xxx víza, xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx pobytu xxxxxx policii xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx 30 xxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxx x předpokládanou xxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2008 (do xxxxxx x. 129/2008 Xx.)
§95
Xxxxxxxxx hlásit xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx ve xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx7) xxxx x xxxxxxxx (§130).
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§96
(1) Fyzická xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx náhradní xxxxxxx,13) nebo právnická xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mladšího 15 xxx nebo xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x takovému úkonu, x trvalému xxxxxx xx území xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx vzniku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87).
(2) Xxxxx xxxxxxx v předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dítěte x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území.

§97
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §96 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxx hlášení xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplněním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jméno, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cizince, xxx, xxxxx, xxx x místo xxxx xxxxxxxx, jeho státní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x zahraničí, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxx, xx-xx v xxxxxxxxx xxxxxxx vyznačeno, xxxxxxx a xxxxx xxxxxx, předpokládanou xxxx x xxxx pobytu xx území x xxxxxx poznávací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 26.4.2006 (do xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§98
Xxxxxxx změn
(1) Xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 180 xxx.
(2) Za xxxxxxx podle §87, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx způsobilý x takovému xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §96 xxxx. 1.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů nebo xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx změnu xxxxx pobytu xx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nového xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxx delší xxx 30 xxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území bez xxxx, je povinen xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx změny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxx je mu xxxxx, xx změna xxxxx pobytu xxxx xxxxx než 90 xxx.
(5) Změny xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxx xxxxxxx xxxx osoba xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx; xx žádost xxxxxxx je ten, xxx hlásí xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
Xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx
§99
Xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx
x) xxxxxxxxx cizince za xxxxxx, xxxx
x) kdo xxxxxxxx xxxxxxxxx více xxx 5 xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxx ubytované xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.14)
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§100
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx vstup xx míst, xxx xx může cizinec xxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx provozování xxxx hospodářské xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx život,
c) xxxxxxx policii xxxxxxxxx xxxxxxx (§102),
x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x uvedením jména, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx ubytování,
e) xxxx xxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§101
Xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx kterého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ubytovaného cizince, xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, číslo cestovního xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Domovní xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx x písemné xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx vyloučena.
(3) Xxxxxx xx xxxxxxx knihy xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x srozumitelně. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx ubytovatel xxxxxxxx xx xxxx 6 xxx od xxxxxxxxx posledního zápisu.
(5) X osobními údaji xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xxx způsobem stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.15)
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§102
Xxxxxxxx ubytování
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cizince do 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 učiní xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x jejich telekomunikačním xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx knize, je-li xxxxxx přenos xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx 10 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2005 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§103
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxx povinností stanovených x xxxxxx ustanoveních xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx trestu xxxxxx svobody na xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území,
b) xxxxxxxxx ubytovateli xxxxxxxx xxxxxx, průkaz o xxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx a podepsat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§97); xxxxxxxxx xxxxxxxx vyplnění x xxxxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx cizince xxxxxx 15 xxx xxxx,
x) xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx předložením xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem zahraničních xxxx xxxxxx požívajícím xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx podmínky xxxxxx xx území,
e) xxxxxx policii xxxxx xxxxxxxx, osobního stavu, xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x xx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx změna xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, poškozením nebo xxxxxxxxx x dbát, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) při xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx zaplněný úředními xxxxxxx,
x) odevzdat xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 dny xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx doklad xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx tato xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx snímání xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obrazových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx xxxxx zjišťováním xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxx x šíření přenosných xxxxxxxxxx,
x) neprodleně xxxxxxx xxxxxxx ztrátu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), x), x), x) xxxx x),
x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx cestovním xxxxxxxx x vízem, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zbývající xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. a) xxxx 1 x 2 x podle §13 xxxx. 2 a 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxx 3, xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx x povolením x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §71; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx unie,1a)
p) x xxxxxxx, že xx xxxxx ponechá xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx zákonným xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92, a toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§104
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx do zahraničí, xxxxx policie xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx cestovní doklad x xxxxx, je-li xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zahraničí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx.
(3) Provozovatel xxxxxxx xx mezinárodních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přes xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx doklad xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx x cíli xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 se na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx orgánem, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx dopravce x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jsou povinni xxxx xxxxxxx xxxxxxx x pobytem cizince xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxx 1 x 2.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§105
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx
(1) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odsouzení xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxx cizince; xx xxxxxxxx případech xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.10.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§106
Xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx
(1) Úřady práce xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx policie
a) xxxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxx k pobytu,
b) xxxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxx xxxx odebrání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení15a) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx sociální xxxx,13) o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedený x §87x.
Účinnost od 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§107
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
(1) Xxx nalezne xx xxxxx získá cestovní xxxxxx xxxxxxx v §108 xxxx. 1 , xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx průkaz x xxxxxxxx k pobytu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxx doklad x zajištění ubytování x xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Zvoucí xxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx újmu, která xxxxxxx xxxxx nedodržením xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx policií.
(4) Xxx, xxx se xxxxxxx podle §15, xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx závazku policii. Xx xxxxxxx xxxxx §15 xxxxx xxxxxxxxx x průběhu pobytu xxxxxxxxx cizince na xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2005 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§108
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx
x) xxxxxxx listina, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx uznaná Xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) veřejná xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2,
x) průkaz xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b)
x) xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Českou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,15e)
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x rámci Evropské xxxx,7b) obsahuje-li
1. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx členského xxxxx Evropské unie, xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx žák xx xxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x za xxxxxxxxxxx, xx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxx xxxxx bydliště, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Za xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxx účely xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx listinu vydanou xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx jejího xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xxxx uvedeny xxxxx, odpovídá mezinárodním xxxxxxxxxx, xxxx územní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xx xxxxxxx
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) údaje x xxxx xxxxxxxxxx,
x) fotografii xxxxxxxx,
x) údaj x xxxx platnosti.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
§109
(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x cestovní xxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v zahraničí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxx xx xxxx xxxxxx zastupitelský xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx České xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx listiny.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 136/2006 Xx.)
§110
(1) Cizinecký xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vyhotovují x českém xxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx dítě xxxxxx 15 xxx.
Účinnost xx 1.1.2004 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 136/2006 Xx.)
§111
(1) V žádosti x vydání xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx, pohlaví, xxx, xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxx je hlášen x pobytu xx xxxxx. X xxxxxxx xxxx připojí xxxxxxxxxx.
(2) X cizineckém pasu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v cestovním xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) lze xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxx žádajícího x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Účinnost od 1.1.2003 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx č. 136/2006 Xx.)
§112
Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dokladech xxxxxxxxx v §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) xxxx xxx xxxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx; fotografie xx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 23.11.2005 (do xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§113
Xxxxxxxxx xxx
(1) Cizinecký xxx xxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx platný cestovní xxxxxx x xxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §87, xxxxx
1. xx xxxxxx 15 xxx, nebo
2. xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx byla rozhodnutím xxxxx omezena.
(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x dobou xxxxxxxxx na 5 xxx.
(3) Doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xxxx 2 xxxx xxx prodloužena dvakrát, xxxx o 5 xxx.
(4) Cizinci xxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxx cizinecký pas x dobou platnosti xx 2 xxxx xxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx pas xxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §87.
Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§114
Xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxx,
x) xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x důvodů xxxxxxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §32 odst. 2 xxxx. a) nebo xx ze xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §43, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx hospitalizován x xxxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §92 písm. b).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na 180 xxx x x územní xxxxxxxxx xx xxxxx států xxxxx. Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx policie xxxxxxxx průkaz totožnosti x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 365 xxx a x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx světa.
(3) Xxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx totožnosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx
x) xxxxxxxxxx krátkodobého xxxx xx xxxxxxxx,
x) nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení platnosti xxxx k pobytu xxx 90 xxx xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x zrušení platnosti xxxxxxxx x pobytu xx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87), xxxx
x) xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §32 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxxx §43 xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxx cizinci, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx x xxxxx nemá xxxx cestovní xxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2003 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx č. 165/2006 Xx.)
§115
Xxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x)
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx pas, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. f) cizinci xxxxxx xxxx vydaný xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx vydání.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) nevydá xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud jde x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx
x) xx nařízen xxxxx rozhodnutí pro xxxxxxxx vyživovací povinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) je vedeno xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxx nebyl xxxxxxxx xxxx výkon trestu xxxxx xxxxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

§115x

Xxxxxxxx cestovní xxxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Náhradní xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx15e) vydá xxxxxxxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b) xxxxx xxxxxxxx doklad xxx ztracen, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx stát, xxxxx xx žadatel xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx, kde xx xxxxx nachází, stálé xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jeho zastoupení xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx je, xxx xxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, s xxx xxxxxxxx souhlas.

(2) Xxxxxxxx cestovní doklad Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx pro jedinou xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx trvalé xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx uvede xxxxxxx své xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx bydliště, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. K žádosti xxxx předloží xxxx xxxxxxxx dokumenty, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx něhož xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nezbytně xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxx xx náhradní xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Kopii xxxxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Evropské xxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 559/2004 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2005

§116

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu

Cestovní xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x něm xxxxxxx xxxx nečitelné,

c) xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nesprávné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečné xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx mrtvého.

Xxxxxxxx xx 1.1.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§117
Xxxxxxxx cestovního dokladu
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) cestovní xxxxxx, pokud xxxxx xxxxx na jméno xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a
1. xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx, nebo
2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx takový xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. d), e) xxxx x), xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx neplatný podle xxxxxx zákona,
c) cestovní xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), x), c), x) xxxx h), xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx bude rozhodnuto x xxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx doklad zadržet xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) nebo x) potvrzení o xxxx zadržení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx útvaru xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle místa xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx x uvedením xxxxxx jeho zadržení; xxxxx xxxxx předchozí xxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx 15 xxx poté, xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx zadržení xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xx 60 dnech ode xxx předání zničí, xxxxx tento xxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředkem x xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxx doklad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nejde x xxxxxx xxxxxxxx, pozměněný xxxx o xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§117x

Xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §44 odst. 4 xx 7 xxxx §44a xxxx. 1 x 2.

(2) Průkaz x povolení k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx, x jde-li x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, s xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.5.2011

§117d
Prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx cizince x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx
(1) Xxxx platnosti xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx cizince x povoleným xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx, x 10 xxx, a jde-li x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x 5 xxx.
(2) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx 90 xxx před xxxxxxxxx xxxx xxxx.
(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxx důvodů.
(4) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, shledá-li xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §77.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx, xx xxxxxxx xx na xxxxx osobně dostavit xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx, a xx xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx k xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx do 60 xxx xxx dne xxxxxxxx biometrických údajů, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx k převzetí xxxxxxx o povolení x xxxxxx.
§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx náhradou xx průkaz xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo náhradou xx průkaz o xxxxxxxx x pobytu, xxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x nefunkčním xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx i x xxxxxxx, xx cizinec xxxx x vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx po xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §117f.

(2) Xxxxxxx, který xxxx x provedení xxxxx x průkazu x povolení x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Cizinec, který xxxx x vydání xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx po xxxxxxxx xxxx platnosti x důvodu xxxxx §117f xxxx. 1 xxxx. g), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx (§71 odst. 2).

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 je xxxxxxx se pro xxxxx vydání nového xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podpis xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx. Cizinec xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, nejpozději xxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx.

§117x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.5.2011

§117x

Xxxxxxxx průkazů x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na zařízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx technologii, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx než 7 xxxxxxxxxxxx dnů, xxxx

x) x důsledku xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx události nelze xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dat x biometrickými xxxxx.

(2) Xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 6 měsíců, x xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxx.

(3) Xxxxx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxxxxx poté, xxx pro vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx určený x xxxxxxxxxxx zpracování, xxxxx se xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158a xxxx. 4 x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pominou, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vydání tohoto xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o povolení x xxxxxx xxx xxxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxx osobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx údajů nezbytných xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx k xxxx dalšímu digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx doručí neprodleně xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nosič xxx s biometrickými xxxxx xx cizinci xxxxx xxxxxxxxxx ke xxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx podle xxxx xxxxx nepodléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) K xxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nosič xxx x biometrickými údaji xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx bez nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx cizince xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dokladu. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx obsahujícího xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2011

Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§118
(1) Správním xxxxxxxxxx xx xxxxxx ukončení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, které xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx vycestování x xxxxx x doby, xx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x xx-xx důvodné nebezpečí, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx pobytu, xx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx, xx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za přechodný xxxxx xx území xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx cizince xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2). Xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx rozhodnuto x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxx důsledkem xxxxxx xxxxxxxxxx xx byl xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx cizince, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Cizinec je xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx x xxxx xxxxxxxxx výjezdním xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx správní vyhoštění xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§119
Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx
x) xx xx 10 xxx,
1. xx-xx xxxxxxx nebezpečí, že xx cizinec mohl xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx síly xxx xxxxxxxxxxx politických xxxx, prováděním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx demokratického xxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx celistvosti xxxxx anebo jiným xxxxxxxx způsobem, xxxx
2. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx pobytu xx území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo
3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx maří xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xx 5 xxx,
1. xxxxxxx-xx xx cizinec při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx, anebo xxxxxxxx jiné osoby xxxx dokladem xxxxxxxx,
2. xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrole xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §116 xxxx. x), x), c) xxxx x),
3. je-li xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx povolení k xxxxxxxxxx, ačkoli xx xxxx xxxxxxxx podmínkou xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) anebo xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnal xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. jestliže xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx za právnickou xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnala anebo xxxxx takové zaměstnání xxxxxxxxxxxxxxx,
5. xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx na výzvu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx se x xxxxxx jednání pokusí, xxxx
7. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx přechod,
c) až xx 3 roky,
1. xxxxxx-xx xxxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx po uplynutí xxxx platnosti xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx xxxx bez xxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx
3. xxxxx-xx cizinec x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxx rodinného příslušníka, xxxxx xx území xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx x xxxxxx nad 90 xxx, lze xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odnětí xxxxxxxxx x xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx x udělení xxxxx2) xxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx,2) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx azylu.
(4) Rozhodnutí x správním vyhoštění xxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,3a) xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nevyhověl xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxxxx.
(5) Rozhodnutí x xxxxxxxxx nelze xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx zásah do xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
Účinnost xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§120
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx
(1) Policie vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxx k pobytu x dobou platnosti xx xx
x) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx mohl při xxxxxx na území xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ohrožující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx celistvosti xxxxx xxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx
x) 3 xxxx, nesplní-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 3.
(2) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie1a) xxxx jeho rodinného xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx k xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx závažným způsobem xxxxxxxx veřejný xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx nepostačuje xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx.

§121

Xxxxxxx-xx jiný xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx státu.

Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§122
Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění
(1) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx důsledkem xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx života cizince.
(2) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx povolí xxxxx xx xxxxx, xxxxx účelem xxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu Xxxxx republiky x xxxxx-xx xxx vyřídit x xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxx xxxxxxxx nejdéle xx 30 xxx.
(4) Xx neudělení víza xxxx xxxxxxxxxx vstupu xx území policie xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx může xxxxxx platnost xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vydání x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2003 xx 23.11.2005 (do xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§123
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním
(1) Xxxxxxx na správní xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxx náklady x xxxxxxx, uhradí xx, xxx i xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx má cizinec, xxxxx xx být xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx.
(3) Xxxxx-xx uhradit náklady xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx postupně
a) xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez povolení x zaměstnání,
b) xxx, xxx zaměstnání xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) osoba, která xx x xxxx xxxxxxxx x pozvání xxxxxxxx policií,
d) dopravce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §104.
(4) Nelze-li xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxx.

XXXXX XI
ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXX XX XXXXXX VYCESTOVÁNÍ XXXXXXX Z ÚZEMÍ X ZAJIŠTĚNÍ XXXXXXX
§123x
Xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx") je
a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx policii xxxxxx místa pobytu, xxxxxxxx se tam, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx osobně xxxxxx policii ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx předpokládaných xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx za cizince xxxx xxxxxx státní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx cizinec s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx uložit, xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xxxxxxx v době xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění x xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) O xxxxx x xxxxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xxxxxxxxx policie. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x dopadům xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x nezletilého xxxxxxx bez doprovodu.
(5) Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx součástí rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx proti výroku x uložení zvláštního xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx splnit povinnost xxxxxxxx mu x xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx opatření za xxxxxx vycestování x xxxxxxxxxx x xxxxx x době stanovené x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mu xxxxxxxxxxx o uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x době k xxxxxxxxxxx stanovené v xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, policie xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabrání xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx těchto důvodů.
§123b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Sb. x účinností xx 1.1.2011

§123x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxx policie x je xxxxxx xx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx nebo xxxx, xx mu xxx xxxxxxx dlouhodobý xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx povolení x přechodnému xxxxxx. Xxxxxxx se x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxx xxxxxxxx xxxx cizinec.

(2) Xxxxxxx nebo složitel xx po xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx policii xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxx x území vycestoval, xx xxxxxxx žádost xxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, ve xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx státem5a). Složil-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx cizinec, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve státě, xxxxx xx občanem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadě.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx žádost x vrácení xxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx x území xxxxxxxxxxxx x nebyl xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pobyt nebo xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),3a),

b) cizinec xxxxxx nepodal xxxxxx,

x) xxxxxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx státě, xxxxx xx občanem, xxxx xx xxxxx, ve xxxxxx má povolen xxxxx, xxxx

x) cizinec xx xxxxxx xxxxxxxxx xx zastupitelském xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx občanem, nebo xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, žádá-li o xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx je xxxxxxxxx finanční záruku xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x území, xxxxxxxx xxxxxxx nevycestuje ve xxxxxxxxx době x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx záruka xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo složitel xx xxxxx do 5 let ode xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx její xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx použita xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxx xxxxxxxx.

§123x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Účinnost xx 1.1.2003 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§124
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxx cizince, xxxxx xxxx doručeno sdělení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo mařit xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxxxx je-li xxxxxxxx, že cizinec xx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §119 odst. 1 xxxx. a) xxxx písm. b) xxxx 6 anebo 7, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154).
(2) Xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 zajistit xxxx, xx xx bylo xxxxxxxx písemné rozhodnutí x xxxxxxxxx opatřené xxxxxxxxxxx, xxxx poté, xx takové rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx nabývá právní xxxx doručením nebo xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Zajištěný xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,17) x xxxx xxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx propuštění, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pominuly.

§124x
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podal xxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxxx již xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §119 odst. 1 xxxx. x), xxxxx §119 odst. 1 xxxx. b) bodu 6 xxxx 7.
§124a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 165/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2006
Účinnost xx 1.1.2003 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§125
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) X zajištění cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxx příbuzného x povoleným xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx misi xxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li jinak xxxxxxxxxxx smlouva; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx cizince, který xxxxxxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§126
Xxxxxxx xx povinna
a) xx celou xxxx xxxxxxxxx cizince xxxxxxx, xxx důvody xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákonnosti xxxxxxxxx. Nelze-li tento xxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ani jiným xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, čínském, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x možnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxx vyhotoveného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx záznam.
Účinnost xx 1.1.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§127
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx soud x řízení podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx17) , xxxx
x) xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx.2)
(2) Podání xxxxxxx o xxxx x průběhu zajištění xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§128
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx má být xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území, dopraví xxxxxxx na hraniční xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx; xx neplatí x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx žaloby. Xxxxxxx rovněž xxxxxxx xx xxxxxxxx přechod xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Policie xx xxxxxxxxx ponechat cizince xxxxx odstavce 1 x zařízení po xxxx nezbytně xxxxxx, xxx zajistí podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§129
Xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx jeho předání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx předání xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy. X zajištění policie xxxxxxxxxx xxxxxx záznam xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx předání.
(2) Policie xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx možném xxxxxxx xxx dne zajištění.

§129a

Žádost x propuštění xx xxxxxxxx

(1) Cizinec xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx ze zařízení, xx které xx xxxxxxx xxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx dovolává a xxxxxxx důkazy. Policie xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx zkoumá, zda xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx cizinec xxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx byla xxxx xxxxxxxxx prodloužena, nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování. O xxxxxxx xxxxxxx rozhodne xxx zbytečného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oprávnění xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí x nepropuštění xx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, poučí x xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx takovému xxxxxxxxxx, xxxx nejdříve xx xxxxxxxx 30 xxx od xxxxxx xxxx posledního xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ze zařízení.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx skutečného xxxxx xxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) O výslechu xxxxxx policie cizince xxx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx zástupce xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx je x xxxxx xxxx, xxxxx xxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dobu x xxxxx z xxxx xx k podání xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx protokolu o xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx byl proveden xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x výslechu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(6) Policie xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x podkladům xxx xxxxxx rozhodnutí.

(7) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§129x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§130
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vykonává x xxxxxxxx.
(2) Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx organizační složky xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").
(3) Xxxxxxxx xx xxxx na xxxx x xxxxxx režimem xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxx x xxxxxx xxxxxxx") x část x xxxxxxx režimem xxxxxxxxx (dále xxx "xxxx x xxxxxxx xxxxxxx").
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dopraví zajištěného xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§131
Xxxxxxxxxxxx seznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx zařízení, xxxx xxxxxxxxxx xx xxx, x xxxxx x xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, a s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x mateřském xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2004 xx 23.11.2005 (do xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§132
Xxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ubytovací xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxx odpovídajícím xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odděleným od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.
(2) Do xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xx xx xxxxxxxxxx obavou, xx xx xxxx xxxxxxx účel xxxxxxxxx,
x) xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx ochrany xxxxxx xxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxx neplní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx řád xxxxxxxx.

§132a

Provozovatel xx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x prostorách xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx osobní prohlídky xxxxxxx.

§132x vložen právním xxxxxxxxx č. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

Účinnost xx 1.7.2001 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§133
Xxxxxxxxx rodiny
Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx rodiny xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx x přísným xxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx přiměřený z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.7.2001 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§134
Xxxxxx prohlídka a xxxxxxxx xxxx
(1) Policie xx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx prohlídku x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx účelem zjištění, xxx u xxxx xxxx xxx xxxxx §147 xxxx. 2. Xxxxxx prohlídku x xxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx oprávněna provést xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Osobní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxxx prohlídky v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx policie xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx odebrat xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx §147 xxxx. 2 xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, prohlídce xxxx xxxx xxxxx způsobem.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§135
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do části x xxxxxxx režimem, xxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxxx vyžaduje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řád xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxx xx xxxxx x přísným xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).
(3) Xx části s xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30 xxx. Policie x xxxxxxx umístění xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx důvodu xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx cizinec x době xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx umístění x xxxx xxxxx xx prodlouží x 30 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx režimem.
(4) Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx neprodleně záznam x x něm xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx umístění.
Účinnost xx 1.7.2001 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§136
Xxxxxxx xxx
(1) Xx xxxxxxxx xxxx zařízení xx stanoví
a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) časový xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx rozvrh x xxxxxx poskytované xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stravy,
e) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeb,
f) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx vycházky
a xxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxxx technickém zabezpečení xxxxxxx pobytu cizince x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx v jazyce xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§137
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx zjištění, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx, jejíž xxxxxxx xx zařízení, vyrábění xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxx xxxxxxx také x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tento xxxxxxx může xxx x sebe xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx, xxxxx vnášení xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx zakázáno.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, vyrábění xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zakázáno, nalezené xxx osobní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx věcí xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18) a xxxx19), xxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx provozovateli.
Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§138
(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,
x) časový xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) časový xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx,
x) režim xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx rozvrh vycházek xxx přísný režim xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, kam xx xxxxx xxxxxxxx xxx doprovodu xxxxxxx xxxx pracovníka xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky,
j) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx řádu xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x dětmi x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx také nabídku xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vyžití xxxxxxxxxx xxx různé věkové xxxxxxxxx.
(3) Vnitřní řád xxxxxxxx xx vydán x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§139

Rozdělení rodiny v xxxxx zařízení xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§140
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ubytovat v xxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx x péči, nelze-li xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx omezení xxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxx, přihlíží xx x xxxxxxx xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řád xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)
§141
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxx možností zařízení xxxxxxxx k náboženským, xxxxxxxx či národnostním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, věku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx umisťují
a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx od cizinců xxxxxxxxx,
x) xxxx xx xxx; xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx blízkých14).
(3) Cizinec xxxxxx 18 xxx xxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x osobou xxxxxxx xxxx s xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx péče.

§142

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, který podléhá xxxxxxx xxxxxx docházce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19a), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx povinnosti.

(2) Xxxxxxx xxxx opustit xxxxxxxx xx účelem plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx zajištěna v xxxxxxxx, x xx xxxxxx dalších činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. V odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx uhradit xxxxx.

§143

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx strava xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx třikrát xxxxx, v xxxxxxx xxxx xx 18 xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx výběru xxxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx k požadavkům xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§144
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx hodiny x xxxxx xxxxxxx 4 xxxx současně přítomných. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx přijetí xxxxxxxx x za xxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, může xxx xxxxxx x počet xxxx.
(2) Návštěvy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v zařízení xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxx právní pomoc.
(4) Xxxxxxxx zajištěného cizince xxxxxxxxxx x přísném xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx policie.
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 23.11.2005 (do xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§145
Xxxx x zdraví
(1) Xxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx spánku.
(2) Xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x části x přísným xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx denně xxxxxxxx xx vymezeném xxxxxxxx xxxxxxxx x trvání xxxxxxx 1 hodiny. Xxxxxxxx xxxx xxx x důležitého důvodu xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx omezena xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx nebo zrušení xxxxxxxx zpracuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx cizinek xx xxxxxxxx konají se xxxxxxxxx ošetřujícího lékaře x podle xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx lékařem xxxxxx xxxxxxxxxx diagnostických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví.
(4) Xxxxxxx xx xx xxxx zajištění xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,5) a
b) xxxxxxxxx xxxx v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zařízení, xxxxxxx policie xxxxxxxxxx xxxx péče xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutím xxxxxxxxx péče nese xxxxxxx; nemůže-li cizinec x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx poměry xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx stát. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxx-xx xx cizinec xxxxxxxx xxxx na zdraví, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx léčení a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 20.12.2007 (do xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§146
(1) Ministerstvo xx xxxxxxxxx použít xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxx jiné xxxxx směnitelné xxxx, x úhradě, xxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxxxx od 24.11.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 379/2007 Xx.)
§147
(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxx zajištěnému cizinci xxxxxx x jiné xxxx, xxxxx byly xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x právním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x peněz, xxxxx xxxx x průběhu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx použity xxxxx §146. Finanční xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; je-li xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předání xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx xx policie xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx, že by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx správní xxxxxxxxx xxxx předání xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx cizince xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
Účinnost xx 1.7.2001 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§148
§148 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Xx.

§149
O xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx ministerstvem xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x policii x xxxxxxxx.
Účinnost xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 427/2010 Xx.)
§150
§150 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx.

§151
§151 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx.
Účinnost xx 24.11.2004 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
Xxxxxx cizince
§152
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx území xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mezipřistáním xx území20) (dále xxx "průvoz xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx xx xxxxxxx průvozem vstup x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx x vycestování xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx provádí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx společný xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx z důvodu xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx státy xxxx xxxxxxx zemí xxxxxx xxxxxx proveditelné,
c) xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx vyžaduje xxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x určitém okamžiku x praktických důvodů xxxxx, nebo
e) by xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obdobný xxxxx chráněný xx xxxxxxx závazku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy.
(4) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx územím xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx smlouvy. Vyžaduje-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx leteckou xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušný xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 24.11.2004 xx 31.3.2012 (xx xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
§153
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx celou xxxx průvozu xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x průvoz xxxxxxxx xxxxxx, policie zajistí xxxxxx xxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti xx vstupem prováženého xxxxxxx do tranzitního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště x xxxxx osobní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště; xx xxxxxxx, xx-xx xx nezbytné z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx §129 xxxx. 3.
(2) Xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prohlídku xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx x xxxx nemá xxxxx xxxx xxxxx xxx, xxxxx je xxxxxxxxx ohrozit xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx xx omezení xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx nebo xx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxx učiní potřebná xxxxxxxx směřující x xxxxxxx jeho života x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pomoc, xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxx, xxx zdravotní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Úhradu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.8.2007 (xx xxxxxx č. 217/2002 Xx. x 170/2007 Xx.)
Xxxxxxxxx xxxxx
§154
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx druhých xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx rozhodne x označení xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx základě vlastních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx vyhoštění x xxxxx,10) nebo
b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x důsledky xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx uplatňuje xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx prokázána x xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dopady xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(5) Cizinec xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.7.2001 xx 31.8.2007 (xx xxxxxx č. 217/2002 Xx.)
§155
(1) Policie xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxxxx xxxxxxx xx evidence nežádoucích xxxx xxxxx §154 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx-xx poznatky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx základě tohoto xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx x xxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxx. Xxxxxx-xx sama xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx toho, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Policie xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí, xxxxxxxx xxxx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu (§154 xxxx. 3) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx trestu xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx soudem xxxx správním xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx č. 501/2004 Xx.)
§156
(1) Správního xxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx dopustí
a) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx, xx-xx vzhledem x účelu xxxxx xxxxxxxx, anebo nesplní xxxxxxxxx xxxxx §104, xxxx
x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx, který xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx policie xxxxxx xx výše 200&xxxx;000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxx; od xxxxxxx xxxxxx upustí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx veškerá xxxxxxxx, xxx dopravě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince zpět xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx nést náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx výše 200&xxxx;000 Xx xx xxxxxxx cizince.
(4) Xx xxxxxxx xxxxxx uvedený x odstavci 1 xxxx. b) policie xxxxx xxxxxx xx xxxx 50&xxxx;000 Xx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx správní xxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze zahájit xx 1 roku xxx xxx, xxx xx policie dozvěděla xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxxx však xx 3 xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx nastala.
(6) Xxxxxx xx splatná xx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx, xxxx byla xxxxxx uložena.
(7) Pokutu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Výnos x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.21)
(8) Na řízení x xxxxxxxx deliktu xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nevztahují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2 až 4 xxxxx páté xxxxxxxxx xxxx.
Účinnost xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§157
(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx dopustí tím, xx
x) překročí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) úmyslně xxxxxxxx xxxxxxxx doklad uvedený x §108 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zneužije xxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,21a)
x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hraniční xxxxxxxx,
x) xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vstupu xx území nebo x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx státu Evropských xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pozměněné xxxxxxx xxxxx doklady vystavené xxxx osobě,
f) xx xxx pobytové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx prokáže xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §116 písm. x), x), x) xxxx d),
g) xxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx doby platnosti xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx víza, ač x xxxx není xxxxxxxx,
x) úmyslně xxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x přechodném xxxx trvalém xxxxxx xx xxxxx,
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x jeho xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) se xxx xxxxxxxx nebo pobytové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx podle §108 xxxx, nebo
m) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), b), x) xxxx x) policie xxxxx xxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000 Kč; xx přestupek xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x) xxxxx pokutu xx xxxx 5&xxxx;000 Xx; xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) nebo x) uloží pokutu xx xxxx 3&xxxx;000 Xx.
(3) Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx,22) pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.
(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.21)
Účinnost xx 24.11.2004 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx č. 136/2006 Xx.)
§157x
(1) Fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx
x) neodevzdá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jinak xxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
b) xxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx §15.
(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že
a) xxxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxx, kde se xxxx cizinec zdržovat,
b) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§101),
x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx domovní knihu,
d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ubytování,
f) neoznámí xxxxxxx úmrtí xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx ubytování ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx stanoveno x §100 xxxx. x).
(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxx xxxxxx xxx uložit xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 50&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Kč.
Účinnost od 24.11.2005 xx 31.12.2005 (do xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§157x
Xxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx neodpovídá, xxxxxxxx xxxxxxx, xx vynaložila xxxxxxx úsilí, xxxxx xxxx možno požadovat, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx k závažnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, za nichž xxx spáchán.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxx zaniká, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x něm nezahájil xxxxxx xx 1 xxxx, xxx xx x něm dozvěděl, xxxxxxxxxx však do 3 let xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx.
(4) Správní xxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§161).
(5) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx došlo xxx xxxxxxxxx fyzické osoby21a) xxxx x přímé xxxxxxxxxxx s xxx, xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx a postihu xxxxxxxxx osoby.
(6) Správní xxxxxx xxxxx §156 xxxx. 2 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pokuty x blokovém řízení, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx spolehlivě zjištěn x xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zaplatit.
(7) X xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx.
(8) X xxxxxxx x vybrání xxxxxx xxxxxxx použije xxxxx x ukládání xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") xxxxxxxxx x blokovém xxxxxx x přestupcích21b). Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xx porušení xxxx povinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxxxx pokuty x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(10) Pokuty xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vymáhají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.
(11) Při xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx pokut xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22).

§158c

Obecní úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stálého seznamu xxxxxx xxx xxxxx xx zastupitelstev xxxx, xxxx o vyškrtnutí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x zápisu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§158x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 26.6.2012

Účinnost od 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§159
(1) Xxxxxxxx xxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k plnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, státní občanství, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx je to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, předávání x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x cizincům x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a cizincům, xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů xxxxx §30 xxxx. 1, xx 10 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2005 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§160
(1) Údaje x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx §158 xxxxx xxx xxxxxxxxxx v písemné xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené xxxxx x ve xxxxxx xxxxx i xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx
x) 20 xxx xx doby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx, na xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx,
x) 10 xxx xx xxxxxxxx lhůty, xx xxxxxx byl xxxxxxx zařazen xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx,
x) 10 let xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx odcizení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §108 x x cestovních xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §108 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x) xxxx h), xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xx neplatné,
d) 5 xxx od uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), nebo
e) 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx
x) 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx území, xxx-xx o trvalý xxxxx, xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx státního xxxxxxxxx České republiky,
b) 5 xxx xx xxxxxxxx lhůty, po xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx do evidence xxxxxxxxxxx xxxx,
x) 5 xxx xx xxxxxxxx xxxx platnosti cizineckého xxxx, xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 písm. x), xxxx
x) 5 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx případech.
(4) Xxxxx-xx evidenční informaci x cizinci údaje xxxxxxxx ve xxxxxx §158 xxxx. 4, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx jednu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx.
(6) Uplyne-li xxxx stanovená x xxxxxxxxxx 2, 3, 4 xxxx 5, xxxxxxx xxxx zničí, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak.24)
Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 20.12.2007 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§161
Xxxxxx xxxxxx vykonávaná xxxxxxx x místní xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx policie,
b) oblastní xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxx x kontroly xxxxxx.
(2) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx cizinec xxxxxx x pobytu; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§161x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx ministerstvo, a xxxxx xxx důvodem xxx zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§161x vložen xxxxxxx předpisem č. 382/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§162

§162 zrušen právním xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 23.11.2005 (do xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§163
Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké x xxxxxxxxxx policie
Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx smlouvy,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu,
c) xxxx x kontroluje xxxxxxx oblastních xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště,
d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x snímá jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx xx zjišťováním xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§164),
2. rozhoduje x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění,
g) xxxxxxxxx o označení xxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích osob x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 x rozsahu xxx působnosti,
i) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx vyhošťovaného x xxxxx,
x) vyžaduje opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §122,
l) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2.
Účinnost xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (do xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§164
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx policie
a) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx smlouvy,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zrušení platnosti xxxx [§9 xxxx. 1 xxxx. b) x xxxx. 5],
d) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 5, xxxx x pobytu xx 90 xxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) x §26 xxxx. 5 a výjezdního xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xx 90 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x xxxxx se xxxxx nevyžaduje,
f) xxxxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx platnosti xxxxxx povolení,
g) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) provádí zadržení xxxxxxxxxx dokladu podle §117 xxxx. 1,
x) xxxxxxxxx x vydání x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx platnosti x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona,
k) xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním,
m) xxxxxxxxx informační xxxxxxx xxxxx §158 odst. 1 x xxxxxxx xxx působnosti,
n) xxxx xxxxxx ohlašovacího xxxxxx x rozsahu vymezeném xxxxx zákonem,
o) provádí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxx hraniční xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx vyhoštěním, zajištěním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x oprávnění x trvalému xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. x),
x) vydává xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu podle §117,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince za xxxxxx správního xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v okrese xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), b), x) xx o) x x) xx x). Xxxx oddělení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx doby xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu.
(3) Referáty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x), x), x), x), m), x), x), x), t), x) x x). Xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx víza xxxxx §22 odst. 5, víza do 90 xxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. a) x xxxxx §26 xxxx. 5, výjezdního xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2.
(4) Xxxxx pátrání a xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxx x plnění xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx d), x), x) x), x), x), x), x), x), x). Xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx listina xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2.
Xxxxxxxx od 31.7.2003 xx 23.11.2005 (do xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§165
Xxxxxxxxx ministerstva
Ministerstvo x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vstupu x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx z tohoto xxxxx
x) vykonává dozor xxx xxxxxxx při xxxxxx státní xxxxxx,
x) xx správním řízení xxxx xxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké x xxxxxxxxxx policie,
c) xx správním xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69a,
d) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§166

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo zahraničních xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxxx správu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Účinnost od 1.10.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§167
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx oprávněna
a) v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx daktyloskopické xxxxxx x pořizovat xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xx neplatné, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plněním xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xx xx území xxxxxxx oprávněně x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx tohoto zákona,
2. xxxxxxx xxxx jiných xxxx za xxxxxx xxxxxxxx, zda dodržují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx kontrolou požadovat xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx prohlídku x xxxxxxxxx věcí, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx uloženo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Provádí-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x orgány xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatelů.
Xxxxxxxx xx 1.1.2005 xx 23.11.2005 (do xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
Xxxxxxx xxxxxx
§168
Xxxxxxx řád xx nevztahuje xx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 písm. x), §7, 9 (x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 4), §11, §19 xxxx. 1, §22, 24, 26, 29, 30, 33, 36, §37 odst. 1 xxxx. c), §38 xxxx. 1, §40, 41, 49, 50, §53 xxxx. 2, §61, 92, 115x, §122 xxxx. 1 x 2, §124, 129, §154 xxxx. 2, §155 xxxx. 1, §180 a 180x.
Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§169
Xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx ve xxxxx xx 180 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx doručí xxxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxx 15 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx tohoto úřadu.
(2) Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu nebo xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx,
x) o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx,
x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f),
v xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx §47 správního řádu. Xxxxxxxxxx se stává xxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx xxxxxxx cizincem.
(3) Xxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyřídí xx xxxxx 180 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti. Žádost x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xxxxxxxx x pobytu xxxx zvláštního xxxxxxxxxx xxxxxxxx podanou xx xxxxx podle §69 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě 60 xxx xxx xxx podání xxxxxxx; xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx na území xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3 policie xxxxxx xx xxxxx 30 dnů xxx xxx podání xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx je xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx osobně xxxxxx.
(5) Xxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx tlumočníkem xxxxxxx xxxxxxx.25)
(6) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo proti xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 odst. 1 xxxx. f) xxxx xxxxxxxx účinek.
(7) X xxxxxxxx vyhoštění rozhodne xxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx; nemůže-li policie x xxxx lhůtě xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxx účastníka xxxxxx x uvedením xxxxxx uvědomit.
(8) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx lze podat xxxxxxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx řízení zahájeného xx žádost cizince xx stanovené lhůtě xxxxxxxxxx nedostatky xxxxxx,
x) xx lhůtě xxxxx §76 xxxxxxxxxx povolení x xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx nesdělí, xx xxxxxxxx xxxxx důvody xxxxxxxxx na xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx lhůtě xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxx xxxxxxx nesdělí, xx převzetí xxxxx xxxxxx nezávislé na xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxx §66 nebo §67, nesplní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx,
x) xxxxx žádost o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xx x xxxx není xxxxx §69 xxxx. 2 xxxxxxxx, anebo
f) xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x době, xxx x tomu xxxx xxxxxxxx.
(10) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx xxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 14 xxx.
Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 23.11.2005 (do xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
§170
(1) Žádost o xxxxxxx víza, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum nebo xxxx platnosti víza x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx policie může x odůvodněných xxxxxxxxx xx povinnosti podle xxxxxxxxx xxxx upustit.
(2) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxx §26 odst. 5 xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xx 90 dnů, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx víza xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti.
(4) Žádost x udělení xxxx x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §32 xxxx. 2 xxxx. a) vyřídí xxxxxxx xx lhůtě xx 30 dnů xxx xxx podání xxxxxxx.
(5) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zvláštního xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx udělovaného cizinci xx xxxxxx podání xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§30 xxxx. 2) vyřídí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xx 60 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 120 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti. Xxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xx účelem pedagogické x vědeckovýzkumné činnosti xx základních, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx školách x Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx vyřídí xxxxxxx xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxx k xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 7 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx do 30 xxx.
(8) Xxxxxx před xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx listina x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přiložit tlumočníkem xxxxxxx překlad.25)
(9) Xx xxxxxxxx řízení se xxxxx vyznačí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti xx xxxxxxx xxxxx, že xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, anebo xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§170x
(1) Xxxxxxx se Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx věcech pobytu xxxxxxx (dále jen "xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva, xxxxx zajišťuje xxxx xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx, x xxxxx ministerstvo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx členy xxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x spolehlivý. Xxxxxxxxxxxx xxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxx xxxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxxx xxx,
x) xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxx xxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxx, jestliže xx jednání, kterým xxxxxxx trestný čin, xxxxx xxxxxxx důvěru x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx stíhání xxx úmyslný trestný xxx xxxx xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx narovnání xxxxxxxxx, x xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx 5 let, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, mohlo ohrozit xxxxxx x rozhodování xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zastaveno, x od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx, x xxx xxxx být xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 5 xxx, xxxx bylo x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx ohrozit xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud se xx něho xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xx vyžádat xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x) xx úseku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx úmyslně uvedl xxxxxxxxx xxxx neúplný xxxx správnímu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, ač xxx povinnost takový xxxx xxxxx, úmyslně xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výhody, xxxxxxx xxxxx nepravdivou xxxx xxxxxxxx svědeckou xxxxxxx xx správním řízení, xxxxxxx uvedl xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x správního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vystupoval xxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) proti xxxxxxx,
x) podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti44) xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez povolení xxxx umožnil xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx senáty xxxxxx, zařazuje členy xxxxxx xx xxxxxx x jmenuje předsedy xxxxxx.
(9) Komise schvaluje xxxx jednací xxx. Xxxxxxx xxxxxx jsou xx svém xxxxxxxxxxx xx ministerstvu nezávislí.
§170a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§170x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx.

(2) Xxxxxx jedná a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx členů xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx úkony x xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§170x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 23.11.2005 (do xxxxxx č. 428/2005 Xx.)
Xxxxxx xxxxxxx
§171
X xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou vyloučena
a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vstupu; xx xxxxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 4,
c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se před xxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxxx zdržoval xxxxxxx xx území xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx pobytu zdržoval xx xxxxx nebo x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§172
Xxxxxx
(1) Žaloba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx26) xxxx xxx podána xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx. Zmeškání xxxxx xxxxx prominout.
(2) Xxxxxx xxxxx správnímu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 10 xxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx stupni. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx prominout.
(3) Xxxxxx proti rozhodnutí x xxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodlužování xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx na xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Evropských xxxxxxxxxxxx.
(5) Doba xxxxxx x žalobě xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nezapočítává (§118 xxxx. 1).
Účinnost xx 1.5.2004 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx č. 161/2006 Xx.)
§173
Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx území, xxxxxxx xx xxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxx.
Xxxxxxxx od 1.7.2001 xx 30.6.2008 (xx xxxxxx x. 124/2008 Xx.)
§174
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx
x) xx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxx, xx byl xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx 6 xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxx je cizinec xxxxxxx, xxxxx i xxxxx, x xxxxx xx cizinec xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 6 měsíců; v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx prohlášením.

§174x
Xxxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx druh xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxx, xxxxx pobytu cizince xx území, jeho xxx, zdravotní xxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx vazby xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx občanem, xxxx x případě, xx je osobou xxx xxxxxxxx občanství, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště.
§174a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Účinnost xx 1.7.2001 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 427/2010 Xx.)
§175
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx použijí, xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva vyhlášená xx Xxxxxx mezinárodních xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.1.2004 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§176
(1) Xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytne xx xxxxx zdravotní xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejného xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx odstavce 1 xxxx xxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx pokladní xxxxxx.

§176x
Xxxxxxxxx služby ve xxxxxxxxxx případech
(1) Cizinci xx v xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx stanovené xxxxx §50a nebo §118 xxxx. 3 xx území poskytnou xxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx související xxxxx při stavech, xxxxx
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx chorobných xxxx x náhlému xxxxx,
3. xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxx samého xxxx xxxx xxxxx, xxxx
5. xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejného xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, pokud potřeba xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xx xxxxxxxxx doby x xxxxxxxxxxx x xxxxx podle §50a xxxx §118 xxxx. 3.
(3) V xxxxxxx, xxx náklady xx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx se x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o úmyslu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§176x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.7.2003

§176x
Xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx průvozu xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§152 x 153) xx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cizince xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Do xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx se započítávají xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx průvozu cizince xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §152 x 153 xx hradí xxxxx xxxxx, jde-li o xxxxxxx, xxxxx na xxxxx pobývá x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx území xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx případě xx xx nákladů xxxxxxx x xxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx územím byl xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
§176x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§177

Xxxxxxxxx

(1) Totožností xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x státního xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx prokázání xxxxxxxxxx nahradit daktyloskopickými xxxxxx, xxxxxxxxx záznamem xxxxxxx a údaji, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2003 xx 26.4.2006 (xx xxxxxx x. 161/2006 Xx.)
§178
Xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx
Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx nestanoví jinak [§87 xxxx. 6 xxxx. a) xxx 2], xxxxxxx starší 15 xxx, který xx xxxxxxx projevit xxxx vůli x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§178x
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx8e), xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xx zaměstnání se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti právnické xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro obchodní xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx8e), xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx považuje xxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxx cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, statutárního xxxxxx xxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx člena xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx plní xxxxx vyplývající z xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyžaduje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obdobně.
§178x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§178c

Právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2),3a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

§178c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x účinností xx 1.1.2011

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.1.2000 xx 31.8.2006 (xx xxxxxx x. 165/2006 Xx.)
§179
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxx,
x) pokud xx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
1. xx xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx rasy, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xx xxxxx, kde mu xxxxx nebezpečí xxxxxx, xxxxxxxxxx xx ponižujícího xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxx život xx xxxxxxx x xxxxxxxx válečného xxxxxxxxx, xxxx
3. do xxxxx, xxxxx žádá x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxx xx to xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx vyplývajícím x xxxxxxxxxxx smlouvy.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavce neplatí, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xx jiného xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx případě xx xxxxxxx umožní xxxxxxxx xx xxxxxxx xx 60 dnů přijetí x xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx cizinec xxxxxx, xx xxxxxx x území xxxxxxxxxx, xxxxx xx policie xxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Účinnost xx 1.1.2003 xx 23.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§180
Xxxxxxx pozvání x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvede xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, den, xxxxx x xxx xxxxxxxx a místo xxxxxx na xxxxx. Xxxxxx právnická xxxxx x xxxxxxx dále xxxxx svůj xxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx razítkem x xxxxxx, příjmením x podpisem xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx orgánu).
(3) Xxxxxxx xxxxxxx ověří xx 7 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx osoba je xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx sedmý xxxxxxxx xxx xxx xxx podání žádosti x ověření xxxxxxx, xx xxxxxx s xxxxxxx x xxxxx, x vyzvednutí ověřeného xxxxxxx. Xxxxxxx povinnost xxxxx x pro xxxxxxxx zvoucí xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx odepře xxxxxxx pozvání,
a) jestliže xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx v evidenci xxxxxxxxxxx xxxx,
x) jestliže xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx splnit závazek xxxxx §15,
x) jestliže xxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx povinnost xxxxx §100, nebo
d) při xxxxxxxx důvodu xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x).
(6) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx. Na žádost xxxxxx osoby tuto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pro odepření xxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx.

§180x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx listina xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx personálu zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx průkaz xx dokladem xxxxxxxxxx, xxxxxx obsahuje rovněž xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky po xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

§180x vložen právním xxxxxxxxx č. 222/2003 Xx. x účinností xx 1.1.2004

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinec ve xxxx 15 xx 18 let, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx doprovodu xxxxxxx xxxxx odpovídající za xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 18 xxx xx, xxxx x případě, xx xx xxxxxx xxx státního xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx bydliště, x xx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v péči xxxxxxxx osoby; xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez doprovodu xx rozumí i xxxxxxx mladší 18 xxx, který byl xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xx území9c).

§180c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx od 24.11.2005

§180x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx x tomto zákoně xxxxxx pojem "xxxxxx", "xxxxxxxxxx" nebo "xxxx xxxxxxx", rozumí se xxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x partnerů nebo xxxx svěřené xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx vstoupila xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pohlaví.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx společenství dvou xxxx stejného xxxxxxx xxxxx odstavce 2.

§180x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 21.12.2007

§180x
Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x výukou českého xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx českého xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx10a).
§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2008

§180h

Ukončení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pobyt xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště policie xxxxxx, xxxx-xx zjištěny xxxxxx xxxxxxx x §9 odst. 1 xxxx. f), g), x) xxxx i).

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx výjezdním xxxxxxxx, xxxx-xx zahájeno xxxxxx x vyhoštění xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§180h vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností a xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxx působností.

§180k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 247/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Účinnost xx 1.1.2004 xx 24.11.2005 (do xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
Xxxxxxxxxx ustanovení
§181
Vláda Xxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xx podmínky vzájemnosti xxxx, xx-xx to x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx, xx xxxxx jiného xxxxx může na xxxxx xxxxxxx xxx xxxx po xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; v nařízení xxxxxx xxxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxx podmíněn xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx od 1.1.2003 xx 24.11.2005 (xx xxxxxx x. 428/2005 Xx.)
§182
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoví
a) náležitosti xxxxxxxxxx x počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, jejichž xxxxxx občané mohou xxxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xx území xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělením xx Xxxxxx zákonů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 31.8.2008 (do xxxxxx x. 379/2007 Xx.)
§182x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx seznam xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, x seznam xxxxxx x postižení, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx.
§182x vložen právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

§182b

Policie je xxxxxxxxx xxx informaci veřejnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx cizineckých xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx unie a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx odcizení xxxxxx xxxxxxx. Obdobně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, odcizených xxxx xxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie.

§182b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§183

(1) Xxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Trvalý xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx x pobytu.

(4) Kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx x povolení k xxxxxx krátkodobému xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu cizince xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx platnosti x něm vyznačenou.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx evidovaných xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx řídí předpisy xxxxxxxx x době xxxxxx zaevidování, pokud xxxxxxxxxxx dobu xxxxx §160 odst. 5. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §160 odst. 5 xxxx xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx evidovaných spisů xxxxxxxxxx xxxxx vyznačena, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx posoudí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu24) x xxxxxxxxx xxxxxxxx archivní xxxxxxx zničí.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlády x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx dobu 24 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§184

§184 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§184x
Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ratifikací Xxxxxx x xxxxxxx dítěte, xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x lidských xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx republiky, x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx čl. 23 xxxx. 2 x 3, čl. 24 xxxx. 1 x 2 Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x období xx 1. ledna 2000 xx dne účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx podmínky, xx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Úhrada xxxx xx provede xx xxxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx zřídí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§184x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2001 Xx. x účinností xx 1.7.2001
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.1.2000 xx 31.12.2008 (xx xxxxxx č. 274/2008 Xx.)
XXXX XXXXX
Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
§185
Xxxxx x. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 26/1993 Xx., xxxxxx x. 67/1993 Xx., xxxxxx č. 163/1993 Xx., xxxxxx x. 326/1993 Xx., zákona x. 82/1995 Xx., xxxxxx č. 152/1995 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx x. 186/1997 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu x. 138/1999 Sb., xxxxxx x. 168/1999 Xx. x xxxxxx x. 325/1999 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §2 xxxx. 2 xx xx větě xxxxx zrušují slova "x xxxxxx cizinců".
2. §15 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 6) xxx:
"§15
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,6) jestliže
a) xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx pobyt na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahájit xxxxxx x správním xxxxxxxxx,
x) xxxx zahájeno xxxxxx x správním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx cizince podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,6)
x) xxxxxxx má xxx xxxxx vykonatelného rozhodnutí xxxxxxxx,
x) xx xxxxx xx domnívat, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxx zde xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Orgán, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx oprávněn xxxxxxxx cizince xx xxxx, než xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6)
(3) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx nejdéle 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 může xxxxx xxxxxxx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx orgán, xxxxx xxxxxxx zajistil xxxxx xxxxxxxx 1, shodný x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vyhoštění, xxxxx zajištění xx xxxxxxx. Xxxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxx delší xxx 48 hodin xx xxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxx.
6) Xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

ČÁST XXXXX

Xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§186

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x zákonu č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx č. 273/1994 Xx., zákona č. 36/1995 Sb., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., zákona x. 301/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 305/1997 Xx., xxxxxx č. 149/1998 Xx., zákona x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., zákona č. 63/1999 Xx., zákona x. 166/1999 Xx., xxxxxx x. 167/1999 Xx. a xxxxxx x. 223/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X položce 99 xxxxxxx a) xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".

2. X xxxxxxx 99 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 15 let.".

3. X xxxxxxx 99 xx xxxxxxxx poznámka, xxxxx včetně nadpisu xxx:

"Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx úřední.".

4. Xxxxxxx 100, xxxxxx xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 100

a) Xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxx x pobytu cizinci xxxxxxxx 15 let Xx 500,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxx změny v xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx pro cizince (xx xxxxxx změnu) Xx 300,-

e) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx průkaz xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu x xx xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.".

5. Xxxxxxx 101, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx zní:

"Položka 101

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx hraničním přechodu Xxxxx xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;500,-

x) Xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxx Xxxxx republiky Xx 1&xxxx;000,-

x) Udělení xxxxxxxxxxx xxxx jednosměrného, xxxxxxxxxx xxxx, víza xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky Xx 200,-

x) Prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu xx 90 xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přechodu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx víza xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx republiky Xx 200,-

Xxxxxxxxxx:

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxx:

x) Udělení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx vízum z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx mladšímu 15 xxx. Xx udělení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx víza xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx poplatku xxxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx mladší 15 xxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx cizinci, který xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx víza opravňujícího xxxxxxx k pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x které xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

1. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx upustit xxxx poplatek snížit, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx upustit, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx letecké xxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nezaviněných xxxxxxxx, xxxxx je-li xxxxxxx xxxxxx xxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle písmene x) xxxx xxxxxxx x v případě, xx-xx prodlužována pouze xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkon xxxxx xxxx položky x xxxx xxxxxx.".

6. Xxxxxxx 132 xxx 1 zní:

"1. Udělení

a) Xxxx x pobytu xx 90 dnů xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxxxxx, letištního xxxx xxxxxxxxxxxxx Xx 800,-

x) Xxxx x pobytu xx 90 dnů xxxxxxxxxxxxx Xx 3000,-

x) Xxxx k pobytu xxx 90 dnů Xx 1500,-

x) Průjezdního xxxx xxxxxxxxxxxx, letištního xxxx xxxxxxxxxxxx Xx 1200,-

x) Xxxxxxxxxxx víza xxx omezení xxxxx xxxx Xx 3000,-".

7. X xxxxxxx 132 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx poplatků xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, osobám mladším 15 xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoci,

- xxxxxxx xxxx xx xxxxxx převzetí povolení x pobytu,

- udělení xxxx za účelem xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

8. Xxxxxxx 153 xxxxxxx a) xxx:

"x) x vydání Xxxxxxxx x xxxxxx Xx 200,-".

XXXX ČTVRTÁ

Novela xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§187

Xxxxx č. 216/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zahraničí, xx xxxxx xxxxxx x. 150/1996 Xx. se xxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 3, §11 x §26 se xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxxx občanského xxxxxxxx řádu

§188

Zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx č. 49/1973 Xx., xxxxxx č. 20/1975 Xx., zákona x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., zákona x. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx č. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx č. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx x. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 269/1996 Sb., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx č. 227/1997 Sb., zákona x. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 91/1998 Xx. a xxxxxx x. 165/1998 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §120 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" doplňuje xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "x řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx".

2. Xx §200x se xxxxxxxx xxxx §200x xx 200x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx čarou x. 34x) xxx:

"Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x o xxxx xxxxxxxxxx

§200x

(1) Jestliže orgán Xxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34x) x zajištění xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na soud x návrhem, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nařídil xxxxxxxxxx. Xxxxxx návrhu xxxx xxxxxxxx účinek na xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx ukončeno xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,34x) xxxx xx cizinec obrátit xx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx podle odstavce 1 xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxxxxx účastníků xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx důvodů, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx navrhovatel dovolává, x musí xxx x xxx patrno, xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Návrh xxxxx xxxxxxxx 2 musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4, §79 odst. 1) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx dovolává, x musí z xxx xxx patrno, xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx důkazy, xxxxx xxxx obsaženy xx xxxxxxx odpůrce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

34x) Xxxxx x. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§200x

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinců (xxxx xxx "xxxxxxxx"), x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx není xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx sídlo xxxxxx policie, který xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Účastníky řízení xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§200x

(1) Xxxxx xx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx vyžádá spisy, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx je povinen xx neprodleně xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxx prostřednictvím orgánu xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx spisy, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx do 24 xxxxx xxxxxxxxxxx soudu.

§200r

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx napadené xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx navrhovateli xxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Jednání xxxx třeba xxxxxxxxx, xxxxxxxx x obsahu xxxxx je nepochybné, xx rozhodnutí o xxxxxxxxx xx nezákonné xxxx že xxxxxx xxxxxxx zákonné podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§200x

(1) Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx §200x xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx a pro xxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Důkazy xxxxxxxxx x řízení, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xx xxx skutková xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xx svém xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx zákonnosti xxxxxxxxxx xx pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxxxx vady mohly xxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx soud k xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxx, že xx xxxxx zamítá; jinak xxxxxxxx xxxxxxxxxx zruší x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, pro xxx bylo napadené xxxxxxxxxx vydáno, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxxxxx.

§200x

Xxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §200x odst. 2 x závěru, xx xxxxxx splněny podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, rozhodne x xxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxxxxx. Xxx-xx návrh xxxxxxxx, přísluší navrhovateli xxxxx domáhat xx xx xxxxxxxx důvodů xxxxxxx přezkoumání zákonnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 3 xxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§200x

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x největším xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Doručením xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vykonatelné.

(5) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx 24 hodin xx jeho xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, je x xxxx případech po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§189

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se

1. Xxxxx č. 123/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 190/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 123/1992 Xx., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

3. Článek X zákona č. 150/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 123/1992 Xx., x xxxxxx cizinců xx území České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

§190

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Xxxxx v. x.

Xxxxx v. x.

x. x. Xxxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení §175 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xx. I xxxx 125 xxxxxx xxxxxx xxxxx i xxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxx xxx vstup xxxxxxx xx území, xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx dnem 1. xxxxxxxx 2001.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2001 Xx. x účinností xx 1.7.2001

Xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 20.12.2007 (xx xxxxxx č. 217/2002 Xx.)
Xx. XX
1. Xxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu vydaného xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx policie xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx prvém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx o xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxx Xxxxxxxx unie,1a) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx vydaného xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 180 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx policii x výměně xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; policie xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx 1.
3. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx xx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 180 xxx po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx k výměně xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx pro státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx Xxxxxxxx unie,1a) který xx území pobývá xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xx xxxxxxx ve xxxxx xx 180 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x zneplatnění xxxx.
5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx1x) a xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xx xxxxxxx xx lhůtě xx 180 dnů po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx a zneplatnění xxxx.
6. Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx x řízení x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
7. Xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.
8. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx žádost o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
9. Žádost x xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
10. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů xxxxxx xxxxxxxx příslušníkem občana Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx xx xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

Čl. XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x prodloužení xxxx platnosti xxxx xx účelem strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43; xxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.

3. Xxx se x xxxxxx právních předpisech xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx pobyt xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx x xxxxx na xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Kde xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx x pobytu nad 90 dnů za xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

5. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 39 uvedeného v xx. I xx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx vízum xxxxx §7 odst. 1 xxxx. a) zákona x. 326/1999 Sb., xx znění tohoto xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, kterému bylo xxxxxxx oprávnění x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,3a) xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x dočasné xxxxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxx používat i xxxxxx, xxxxxxx však xx dni vstupu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii x xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 222/2003 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2004

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. II

1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2. Řízení x žádosti o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx podané přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxxx xx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny.

4. Xxxxxx x prodloužení platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx zákona xx vyřídí podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx, které xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v §42a xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx ve xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005 xxxxxxxx xx na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx víza xx provede po xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx zdravotním pojištění.

7. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx 31. xxxxxxxx 2005; xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Pravomoci ke xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dnem 1. ledna 2006.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2007

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxx xx věcech, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx finančních xxxxxx xx celní xxxxx, zahájená xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. x účinností od 21.12.2007

Xx. VII

1. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx s biometrickými xxxxx bez xxxxx x xxxxxxxx prstů xxx podat x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 24. března 2009.

2. X xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x biometrickými xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx x otiscích xxxxx xxxxx, vydaném xxxxx xxxx 1. xxxxx 2009, zjištěna xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxx xx tomto xxxx, xxxx xx xxxxxxxx doklad x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx obsahujícím xxxxx x otiscích xxxxx, x to xx základě nové xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 25.4.2008

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx, xx dokončí x práva x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx posuzují xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx x povolení x xxxxxx vydané podle xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxx jej vydávat xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012.

4. Řízení x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx rozhodnuto xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se posuzují xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x výjimkou xxxx 2, který xxxxxx účinnosti od 1.5.2011

Informace

Právní xxxxxxx č. 326/99 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

140/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2001, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §88 x §89, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 26.4.2001; §161, §163 x §164, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2002

151/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx soudního xxxx správního

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

217/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 140/2001 Sb., xxxxx č. 329/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), a xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve znění xxxxxx č. 2/2002 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003 s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx §2, 5, 6, 9, §15x, xxxxx §17, 18, 19, 20, 31, 51, 56, 64x, 70, 78, §87x - 87x, xxxxx §88, 98, 103, 106, 108, 119, 120, 157, 158, 159, 160, 164, 168, 169, 171, 172, 173, §182x x xx. XX, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004); s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3, 4, 17x, 18, §26x, 29x, 29x, xxxxx §78, 93, 94, 118, 158 x xx. XX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx xx státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 o postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007); xxxxx xxxxxxxxxx §1, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx, xxx xxxx XX xxxxxx Xxxxxxxx o Xxxxxxxxx hospodářském prostoru (1.5.2004); §9, 124, 154 a 155 x xxxxxxxxx ode xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v XX (1.9.2007)

222/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 48/97 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2004 x xxxxxxxx §69x, 69b, 165, 176x, xxxxx nabyly xxxxxxxxx 31.7.2003; části §1, 6, 7, 8, 9, 17, 17x, 17b, 19, 20, 21, §30 xx 50, 51, 56, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 69x, 70, 75, 80, 81, 87x, 87x, 87x, 88, 98, 107, 114, 118, 159, 160, 163, 164, 169, 170, 173, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx, kdy xxxxxxxxx x platnost smlouva x přistoupení ČR x XX (1.5.2004); xxxxx §17x a 17x, 18, 26, 29x, 80, 180x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx XX o xxxxxx v platnost Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro XX (21.12.2007)

290/2004 Sb., xxxxx xxxxx zákona x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 94/2004

436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o zaměstnanosti

s xxxxxxxxx od 1.10.2004

501/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx správního xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

539/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2004

540/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny k xxxxxx, kterým xx xxxx zákon x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 29.7.2004 x xxxxxxxxx prezidentem republiky xxx 23.8.2004

x xxxxxxxxx xx 6.11.2004

559/2004 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 328/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/99 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějšícch xxxxxxxx, zákon x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území XX x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

428/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 24.11.2005 x xxxxxxxx §14, 29a, 80 x 158, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX x vstupu x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Francouzskou xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007), x ustanovení §169, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2006; §18 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX x vstupu x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ČR (21.12.2007); §37, §46x x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x XX (1.9.2007) x §157x xxxx. 11 xxxxxxx platnosti 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx v xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

136/2006 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx dokladů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2006

161/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 27.4.2006 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti xx 26.6.2006; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x vstupu x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx dohody podepsané xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx stanoveným x rozhodnutí Xxxx XX o xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x XX (1.9.2007)

165/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s účinností xx 1.9.2006 x xxxxxxxx §115 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

230/2006 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 89/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

170/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx xx vstupem XX xx schengenského xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx XX x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v XX (1.9.2007)

379/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx území XX x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx o azylu), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2007 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.9.2008, 1.1.2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX o xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským královstvím x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007)

42/2008 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 13/2008

124/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

129/2008 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx některých souvisejících xxxxxx

x účinností od 1.1.2009

140/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx dokladů

s xxxxxxxxx xx 25.4.2008

274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2010

382/2008 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx některých zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

41/2009 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

42/2009 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 13/2009

47/2009 Xx., xxxxx XX xx dne 9.12.2008 xx věci xxxxxx xx zrušení §171 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx č. 161/2006 Sb.

s xxxxxxxxx xx 13.2.2009

197/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.6.2009

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

278/2009 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

306/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

424/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2010

427/2010 Xx., kterým se xxxx zákon x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx zákona x. 283/91 Sb., x Policii XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon o xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.5.2011 x 1.1.2013

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

224/2011 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 80/2011

303/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 150/2002 Xx., soudní xxx správní, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

341/2011 Xx., x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

458/2011 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x dalších xxxxxxx xxxxxxxx a pojistných xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

222/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.6.2012

234/2012 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 24.4.2012 xx. zn. Xx. XX 23/11 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §171 xxxx. x) xxxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 427/2010 Xx., respektive xx xxxxxxxxx protiústavnosti §171 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/99 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xx 31.12.2010 (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 19.7.2012

494/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Xx., a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 15.1.2013

103/2013 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., o Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 326/99 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2013 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.5.2013 a 1.1.2014

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

312/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x změně xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x rekodifikací soukromého xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

22/2014 Xx., xxxxx XX xx dne 12.11.2013 xx. xx. Xx. XX 22/13 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx části šesté xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x účinností xx 7.2.2014

101/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx ČR x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 24.6.2014

267/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

203/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.8.2015

204/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2016

314/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 221/2003 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx cizinců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 18.12.2015

318/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 328/1999 Xx., x občanských průkazech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 329/1999 Sb., o xxxxxxxxxx dokladech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

191/2016 Sb., o xxxxxxx státních hranic XX a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.9.2016

456/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci obyvatel x xxxxxxx číslech x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

222/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017 x xxxxxxxx části §158, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2018

16/2019 Xx., xxxxx XX soudu xx dne 27.11.2018 xx. xx. Pl. XX 41/17 ve xxxx návrhu na xxxxxxx některých ustanovení xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.1.2019

176/2019 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 326/1999 Xx., o xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2019, 1.7.2020 x 1.1.2021

255/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx kancelářích x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

277/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

165/2020 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

274/2021 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 2.8.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx (XXXXX) stanoveným Evropskou xxxxxx xxxxx xx. 88 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1240

177/2022 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 277/2019 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2022

240/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

279/2022 Xx., xxxxx XX xx dne 19. xxxxxxxx 2022 xx. xx. Xx. ÚS 12/19 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §129x xxxx. 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (netýká xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.9.2022

173/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 325/1999 Xx., o xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023 x xxxxxxxx §48, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2024

278/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.9.2023

412/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

454/2023 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 65/2022 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2023 x 1.1.2024

31/2024 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx.

x xxxxxxxxx xx 1.4.2024

89/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2026

123/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2025

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx č. 2/2000 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 562/2006 xx xxx 15. xxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx kodex Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxx xxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).
1a) Zákon č. 40/1993 Sb., x nabývání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
1c) Xxxxxxxxx Smlouva Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxxxxx států xx xxxxxx jedné x Xxxxxxxxxx konfederací.
1x) Xxxxxxx V x XXXX Smlouvy x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x azylu x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 310/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx.
3a) Xxxxx č. 221/2003 Sb., o dočasné xxxxxxx xxxxxxx.

3b) Xxxxx č. 216/2002 Sb., x ochraně státních xxxxxx České republiky x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
4) Zákon č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 189/1999 Xx.
4x) Xxxxxxxx Rady XX č. 2133/2004 ze xxx 13. xxxxxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cestovní doklady xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic xxxxxxxxx xxxxx x kterým xx x tomuto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx x Společná xxxxxxxx.
5) Xxxxx xxxxxxx pátá trestního řádu.
5x) Xxxxxx xxxx xxxxxxx států Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx republiky Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985.
Úmluva xxxxxxxxx dne 19. xxxxxx 1990 v Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxx 14. xxxxxx 1985 x postupném xxxxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5x) Hlava xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5x) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/574/ES ze xxx 29. dubna 2004, xxxxxx xx mění xxxx XX Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) §101 xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
6) §5 xxxx. 1 zákona x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
6x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 539/2001 ze xxx 15. xxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxx seznam třetích xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx osvobozeni, x xxxxxxx xxxxx.
7) §26 xx 32 zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 163/1993 Xx.
7a) §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx letectví.
7x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pod č. 147/1947 Sb.
7x*) Xxxxxxxxxx Rady x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Radou xx xxxxxxx xx. X.3 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx týkající xx xxxxxxxx cestování xxxx ze třetích xxxx x xxxxxxxxx x některém členském xxxxx (94/795/JVV).
7c) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx dne 25. xxxxxxxxx 2003 x právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenty.
7x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 415/2003 xx xxx 27. xxxxx 2003 x xxxxxxxxx xxx xx hranicích xxxxxx udělování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx námořníkům.
8) Xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Směrnice Rady 2005/71/ES xx dne 12. října 2005 x xxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx vědeckého xxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 48/1997 Sb., o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/17/ES ze dne 22. xxxxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxx xxxx X xxx 1.4 Společné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx X xxx 4.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx doklad x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vstupního xxxx.
8d) Xxxxxx x xxxxxxxxx Schengenské xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 xxxx xxxxxxx států Hospodářské xxxx Beneluxu, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo x Xxxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru XXX/Xxx (99)13 ze dne 28. xxxxx 1999 x xxxxxxxx znění Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/17/ES xx xxx 22. xxxxxxxx 2003, kterým se xxxx xxxx V xxx 1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx X xxx 4.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
8x) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti.
8x) Zákon č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8g) Zákon č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 150/2002 Sb., soudní řád xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) Xxxxxxxx Rady 2001/40/ES ze dne 28. xxxxxx 2001 x vzájemném xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
9b) §149 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx.
9c) Směrnice Xxxx 2003/86/ES xx xxx 22. xxxx 2003 x xxxxx xx xxxxxxxx rodiny.
9x) §2 x 3 xxxxxx x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu.
9x) §26 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9f) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/114/ES xx xxx 13. prosince 2004 x xxxxxxxxxx přijímání xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx, výměnných pobytů xxxx, xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx nebo dobrovolné xxxxxx.
9x) Směrnice Xxxx 2004/81/ES xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxxxx se vydávání xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx třetích zemí, xxxxx xx stali xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx nebo kteří xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány.
9x) §232a xxxxxxxxx xxxxxx.
9h) §171a xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §171a x 171d trestního xxxxxx.
9x) Zákon č. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 379/2007 Xx.
9x) Xxxxx č. 111/1998 Sb., o vysokých xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x vysokých xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) §37a xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 382/2008 Xx.
9m) §98 xxxx. m) zákona x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, ve xxxxx zákona x. 161/2005 Sb.
9x) §20a xxxxxx x. 589/1992 Xx., x pojistném xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx znění zákona x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx. x xxxxxx x. 492/2000 Xx.
9x) §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx nouzi.
10) §57 xxxxxx č. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
10x) Xxxxxxxxx §114 xxxxxx č. 561/2004 Xx.
10x) Xxxxx č. 94/1963 Sb., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §12 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx. a xxxxxx x. 165/2006 Xx.
11a) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., o způsobu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxx, x způsobu xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, o náležitostech x xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx x xxxxxxxxxx čísel x xxxxxxxxx potřebných x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 193/2001 Xx.
11x) §17a xxxxxx č. 94/1963 Xx.
11c) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §27 xxxxxx č. 592/1992 Xx., x pojistném xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., zákona x. 176/2002 Xx. x xxxxxx x. 438/2004 Sb.
12a) §151 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
12b) §150 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
13) Xxxxxxxx Xxxx 2004/38/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 x právu xxxxxx Xxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx území xxxxxxxxx států.
13x) Například obchodní zákoník, živnostenský zákon, zákon č. 220/1991 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx lékárnické xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13x) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 1612/68 ze xxx 15. xxxxx 1968 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
13x) §32 xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
13x) §30 x 31 zákona x. 155/1995 Sb.
13e) §25 x §38 písm. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx.
13x) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx 68/360/EHS, x xxxxxxxxxx xxxxxxx pohybu x xxxxxx pracovníků xxxxxxxxx států a xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
14) §116 xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Zákon č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
15a) Xxxxxx 2 xxx 14 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 562/2006.
15b) Xxxxxxx V, xxxx X odstavec 3 xxxx. a) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 562/2006.
15x) Xxxxxx 3 Xxxxxxxx Rady 2001/51/ES xx xxx 28. xxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxxx článek 26 xxxxxx k xxxxxxxxx Schengenské xxxxxx xx xxx 14. xxxxxx 1985.
15x) Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
15e) Rozhodnutí xxxxxxxx xxxx členských států xxxxxxxxxxxx v Xxxx xx xxx 25. xxxxxx 1996 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx (96/409/SZBP).
15x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2252/2004 xx xxx 13. prosince 2004 o xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx prvky v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dokladech vydávaných xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16x) §2 xxxx. 7 x §14a xxxx. 2 xxxxxx x. 325/1999 Xx., ve znění xxxxxx x. 165/2006 Xx.
16x) §15 xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx.
17) §200o x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
17a) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 343/2003 ze xxx 18. xxxxx 2003, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx státu příslušného x xxxxxxxxxx žádosti x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x některém x členských xxxxx.
18) Zákon č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x pyrotechnických xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., a zákona x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákona x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
19) §1 xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 37/1989 Xx., x xxxxxxx před alkoholismem x xxxxxx toxikomaniemi.
Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx látkách a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx..
19a) §36 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx).
20) Xxxxxxxx Xxxx 2003/110/ES ze xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxx při xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx leteckou xxxxxx.
20a) Nařízení Rady (XX) č. 871/2004 ze xxx 29. xxxxx 2004 x zavedení xxxxxxxxx xxxxxx funkcí x Schengenském informačním xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
21) Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx České republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21b) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §17 xxxx. x) xxxxxx x. 256/1992 Sb.
23x) Xxxxx č. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 97/1974 Sb., o archivnictví, xx xxxxx zákona x. 343/1992 Xx.
24x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
24x) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
24x) Xxxx xxxxx x xxxxx správního řádu.
25) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x tlumočnících.
26) §244 xx 250k xxxxxx x. 99/1963 Xx.
26b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx SCH/Com (99)13 xx dne 28. xxxxx 1999 x xxxxxxxx znění Xxxxxxxx příručky x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
27) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 810/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 o kodexu Xxxxxxxxxxxx x vízech (xxxxxx xxxxx).
28) §42 xxxxxx č. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, ve xxxxx zákona x. 518/2002 Sb., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx. x xxxxxx x. 176/2007 Xx.
29) Směrnice Xxxx 2005/71/ES ze dne 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
30) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx péči x nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1987 Sb., o státní xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x označení xxxxx, o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx čísel, ve xxxxx xxxxxxxx x. 193/2001 Xx.
32) Xxxxxxxx Xxxx 2009/50/ES o xxxxxxxxxx xxx vstup x xxxxx státních příslušníků xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1408/71 ze xxx 14. xxxxxx 1971 x uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pohybující xx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 883/2004 x koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.
34) §319 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2007 Xx.
35) Xxxxxxxxx xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx nelékařských zdravotnických xxxxxxxx a k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 589/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 343/2003 xx xxx 18. xxxxx 2003, kterým xx stanoví xxxxxxxx x postupy xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x azyl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
38) §143 xxxxxxxxx řádu.
39) §14a xxxx. 2 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx.
40) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1030/2002 xx xxx 13. xxxxxx 2002, kterým se xxxxxxx jednotný xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx nařízení Xxxx (XX) x. 380/2008.
41) Zákon č. 251/2005 Sb., x inspekci xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §27 xxxxxx x. 273/2008 Xx., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx.
43) §2 xxxx. x) zákona x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy a x změně některých xxxxxxx xxxxxx.
44) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví.
46) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 154/1994 Sb., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 274/2008 Xx.
Xxxxx č. 341/2011 Sb., x Generální inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx.
46) §75 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§15a xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 494/2012 Xx.
47) Směrnice Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pobývajícími xxxxxxxxx.
48) §46a xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 379/2007 Xx., zákona č. 427/2010 Xx. x xxxxxx č. 103/2013 Xx.