Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.01.2021.


Nález ÚS ze dne 10.11.2020 sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci návrhu na zrušení §70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a §41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

6/2021 Sb.

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

6

NÁLEZ

Ústavního xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx pod xx. xx. Xx. XX 33/16 xxx 10. xxxxxxxxx 2020 x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Ludvíka Xxxxxx, Jaroslava Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Vladimíra Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Suchánka (xxxxxx xxxxxxxxx), Pavla Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Tomkové, Xxxxxx Xxxxxx a Xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx senátorů, xxxxxxxxxx XXXx. Jiřím Xxxxxxxxx, advokátem, xx xxxxxx 17. listopadu 230/19, Říčany, na xxxxxxx §70 xx 78 zákona x. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a §41a xxxx. 1 xxxxxx č. 48/1997 Xx., o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Senátu Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx řízení a xxxxx, zastoupené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx:

X. Xxxxx xx zrušení §70 xx 78 zákona x. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxxx.

XX. Návrh xx xxxxxxx §41a xxxx. 1 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Ústavnímu xxxxx xxxx xxx 5.10.2016 xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx xxx "xxxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, navrhující xxxxxxxxx řízení podle čl. 87 odst. 1 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava") x návrhu xx xxxxxxx §70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77a x 78 xxxxxx č. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x zdravotních xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a §41a xxxx. 1 zákona x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "zákon č. 48/1997 Sb." či "zákon o veřejném zdravotním pojištění"). Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx 12.5.2020 xxxxxxxxxxxxx navrhla zrušení xxx §71a, 71b x 71c xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx (xxx x xxxx xxxx xxx 18).

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o zdravotních službách xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx xxx "XXXX"), xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx. Napadená xxxxxx xxxxxx xxxxxxx NZIS xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx k zákonem o zdravotních službách xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxx §70 xxxx. 1, xx. ke xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx obyvatelstva, x xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx služeb a xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx pracovnících a xxxxxx odborných xxxxxxxxxxxx xx zdravotnictví x x úhradách xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, x xxxxxx Národních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx (xxxx zrušení xxxx xxxxxxxxxxxxx nenavrhuje), xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx xxx "NRZP") x Xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx zpracování xxxxx x nich vedených, x realizaci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx šetření x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxx xxxx a xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx, xx zpracování xxxxx získaných xxxxx xxx statistické xxxxx x x poskytování xxxxx x statistických xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx této xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx součinnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Policie Xxxxx xxxxxxxxx, Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx xxx "Xxxxx") xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx základních xxxxxxxx a dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §41a xxxx. 1 xxxxxx x. 48/1997 Xx. pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx fungování systému xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seznam xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x diagnóze, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx lůžkové péči. Xxxxx získané xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pak Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxx xx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Toto xxxxxxxxxx též stanoví, xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx x počítačovém xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx napadená úprava xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx každého xx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zneužíváním xxxxx x své xxxxx xxxxx čl. 10 odst. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod (xxxx xxx "Listina"), xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Listiny x xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 36 odst. 1 x 2 Xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

5. Xxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx XXXX xxxxx katalog xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službách. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zákon o zdravotních službách, xxx jsou xxxxxxxxxxx reliktem centrálně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx význam. Xxx xxxxxxx, x 90. xxxxxx 20. století, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx významnější xxxxxxxxx. Xx x xxxx 2001 xxxxx x xxxxxxxxxx zakotvení existujících xxxxxxxx xx tehdy xxxxxxxx xxxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx o xxxxxx lidu, x xx x xxxxxxx xx xxxxxxx zákona č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (dále xxx "xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx") a Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx biologie x xxxxxxxx: Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (č. 96/2001 Sb. m. s.), jakož x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx evropské xxxxxxx xxx xxxx vstupem xx Xxxxxxxx xxxx (xxxx též jen "XX"). X xxxx 2011 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx" xx zrušeného zákona o péči o zdraví lidu xx zákona o zdravotních službách. Xxxxx navrhovatelky si xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zachovává "celkově xxxxxxxxxxxxxxx duch", xxx xx xxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx práv xxxx, x nichž xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v zákoně o zdravotních službách xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nálezem xx xxx 27.11.2012 xx. xx. Xx. XX 1/12 (N 195/68 SbNU 333; 437/2012 Sb.) xxxxxx NRZP. Xxxxxx xxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x takovém xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelem, x xxxxxx xxx nelze xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

7. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx vedly ke xxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxxxxxxx dopadají i xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vůbec xx xxxxxxx aspekty vedení XXXX. Xx xxxxxx, xx xxxxxxxx bylo x xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 1/12 xxxxxxxx přezkoumat zákon o zdravotních službách jako xxxxx, xxxxx Xxxxxxx soud xx meritorního xxxxxxxx "xxxxxx" jen xxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, xxxxxxx věcná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxx zákona. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedl, že xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxx §70 xx 78 xxxxxx x zdravotních službách xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx, xxx byl xxxxx xxxxx ustanovením xxxxx nový xxxxx.

8. X xxxxxxxxx obsažených x xxxxxxxxxx nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 1/12, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx dat, xx xxxxx navrhovatelky patrné, xx xx Xxxxxxx xxxx hodnotil xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX x xx xxxx xxx o varování xxxxxxxxxxx, xx nebude-li xxxxxxx xxxxx napravit xxxx stav xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pak x návrhu podanému x xxxxxxxx bude xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxx varování xxxxxxx, xxxx předložilo xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx č. 147/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx o zdravotních xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx zrušený XXXX xxxxx x duchu xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ale x xxxxxxxx problematického xxxxxxxxx xxxxxxx sbíraných xxx, jejich xxxxxxx, xxxxxxxx okruhu osob, xxxxx k xxx xxxx xxxxxxx apod., xxxxxxx xxxxxxxx nezměněna. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx - Národní xxxxxxx hrazených xxxxxxxxxxx xxxxxx (§77a zákona x zdravotních xxxxxxxx), xxxx byl xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zřídit Xxxxx (§70 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxx XXXX. Uvedené xxxxx xxxxxxx ústavněprávní xxxxxxx původní právní xxxxxx neodstranily, ale xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X "nastavení" XXXX xxxxxxxxxxxxx uvádí, že xxxxxx xxxxxxxxx samotnou xxxxxxxx sběru xxx xx xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxx, ale primárně xxxxxx data x xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx by xxxxx xxxxxx přesvědčení napadená xxxxxx neprošla.

9. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, konkrétně xx §70 xxxx. 2 xxxx. x) x §71 odst. 3, 4 x 12 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx zmíněného xxxxxxxxxx xx pro zpracování xxxxxxxx xxxxx x XXXX podle odstavce 1 xxxx. x) x c) (xx. x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x nich xxxxxxxx) xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, tj. xxxxx xxxxxxxx k xxxx identifikaci, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxx léčby, jakož x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x posledního zaměstnavatele, x xxxxxxx pracoval xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxx vytyčených x §70 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx službách xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx. Účel xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x nelegitimuje xxxxxxxx nic. Xxxxxxx xxxxxx evidence xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx informační xxxxxxxxxx, nemůže xxx xxxxx účelem xxxx x xxxx.

10. Pokud xxx o xxxxxxxxxx §71 xxxx. 3 x 4 zákona x zdravotních službách, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů, většinu xxxxxx xxxxx považuje xxxxxxxxxxxxx za údaje xx zdravotním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxx xx zbytečné [xxxx ně xxxx xxxx. údaje x xxxxx, xxxxxx a xxxx. i xxxxx xxxxxxxx, x státním xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx svéprávnosti, x xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx otce, xxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx zástupce, x xxxxxxxx xxxxx, datu xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx manželství, xxxx a xxxxx xxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx, xxxxx, příjmení x xxxxxx číslu xxxxxxx xxxx registrovaného xxxxxxxx x xxxxxx či xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 3 xxxx. x)]. Xxxxx navrhovatelky xxxx to xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx.

11. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nakládání xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, obsažené x §71 xxxx. 12 (od 24.4.2019 x odst. 11) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx vytýká, xx x xx xxxxxx xxxxxx upřesnění, xxx xxxxxxxxx má x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx bude nakládat, xxxx mají subjekty xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nakládáním, jaký xx mechanismus xxxxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bezdůvodně xx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x §71 xxxx. 11 (xxxx xxxx. 10), xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx zjišťovaných xxxxx použít xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění daného xxxxx. Za xxxxxxx xxxxxxx považuje xxxxxxxxxxxxx x xx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx se, xxx xxxx některá x xxx shromažďovaná xxxx xxxxxxxx.

12. Xx se xxxx NRZP, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx nálezem Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 1/12, xxxx byla "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx". Je-li xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neveřejný, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, proč xxx xxxx takovým xxxxxxxx, xxx údaje x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx taktéž xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rozsah x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sám xxxxxx xxxxxxx.

13. Xxx-xx x tzv. pacientské xxxxxxxx, xx xx xxxxx navrhovatelky xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x plní zcela xxx ohledu na xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx. xxxxxxxxxxxxxxx, nikoli xxxxxxxx, jež jsou xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx); x tomuto xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pacientů, xxxxxxx x předaných xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Oproti xxxx xxxx xxxxxxxxx dat x průběhu x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx pacienta (xxx xxxx. x x podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx s možností "xxxxxx-xxx") x bez xxx xxx ve xxxxxxxxxxx případech, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx léčbě xxxxxxx xxxxxxxxxx x úzce x zákoně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx souhlasu x xxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx vyslovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx vedoucí x jejich xxxxxx. Xx úpravu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výmazu xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx k nápravě, xxxxx xx xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sběru xxxxxx xxxx xxx xxx souhlasu xxxxxxxx xx x xx, xx jednotlivé registry xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxxxx osobní xxxx, xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx tak ohromná xxxxxxxx hromadící xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx, xx xx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx x těmto xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx sankcí. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vedení xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zbytečné, xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx by xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx databáze xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s údaji x xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, k tomuto xxxxx registry xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx "k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxx xxxxxx jiné xxxxxxx nástroje x xxxxxxxxx, konkrétně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx), zřizovatelé xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx licencovaní xxxxxxxxxxxxx) x Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "SÚKL"). Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx "xxxxxxxxxxxx" x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nikoliv suplovat xxxxxx funkce xxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx obrovskou xxxxxxxx xxx.

14. Xxxxxxx Národního xxxxxxxx hrazených zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx jde-li o xxxx xxx xxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče i xxxxxxxxxxx smluvní sítě xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, nikoli xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx vidět žádný xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx databáze x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Kromě xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx nelze "xxxxxx" ("xxxxxxxxxxxx") xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva xx nepříslušný xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, aniž xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx §78 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx svěřuje xxxxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxx xxxx to i xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x osobním údajům x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx §73 xxxx. 2 xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x údajům xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx, xx xx je "xxxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxxxx vymezení xxxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Zákon o zdravotních službách xxxxx xxxxxxxxxxxxx "oprávněného xxxxxxxxxx" nedefinuje, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx.

16. X §41a odst. 1 xxxxxx x. 48/1997 Xx. navrhovatelka xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx být nutným xxxxxxxxx derogace xxxxxx xxxxxx NZIS. Současně xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx Ústavu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx zpracovaných x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vadné. Xxxxxxxxxxxxx x této xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx: xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx při poskytování x vykazování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx sebou xxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxx nákladem xxxxx xxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; x xxxxx xxxx xxxxxx, jak se xx výpočtu nákladovostí xxxxxxxx rozdílné xxxx xxxxxxx, xxxxx, vykazované xxxx x xxxxxxxxx xxxx některými xxxxxxx x zdravotními xxxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x kvalifikacích xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zajištění mezi xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx kalkulována xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Po xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx při xxxxxx Xxxxxxxxxxx hospitalizovaných xxxxxxxx XX-XXX (Mezinárodní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx - xxxx xxx "IR-DRG") a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výkonů, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x bodovými xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášek, x xxxxxxx tvorby úhrad xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx úhradovým xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovení xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx a podjatosti Xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dat. Xxxxx xxxxx zasahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx služeb, neboť xxxxxx hospodaření xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxx těmto xxxxxxxx xxxxx využít xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ochranu xx xxxxxx čl. 36 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx; x xxxx souvislosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nález xx. xx. Pl. XX 36/05 xx xxx 16.1.2007 (X 8/44 XxXX 83; 57/2007 Sb.) x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx" x xxxxxxxxxxx xxxxx léčiv v xxx. xxxxxxxxxxxxx komisi.

17. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vykonatelnost xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nové xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

18. Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx 12.5.2020 xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx doplnila x xxxxxxxxx xxxx petit x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákona o zdravotních službách a xxxxxx č. 48/1997 Sb., xxxxxxxxx xxxxxx č. 192/2016 Sb., č. 290/2017 Sb., č. 282/2018 Sb. x č. 111/2019 Sb., xxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx těchto xxxxxxxxxx navrhovatelka uvedla, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx, xx xxxx xxxxxxxx část zákona o zdravotních službách xxxxxxxxxx NZIS xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxx. Je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx x provedených xxxxxxxxxx se nedotkla xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx do xxxxxxx x aspektech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx dílčích xxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx. Xxxxxx nastavení XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx změn xxxxxxxxxxx xx žádnou z xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx x §41a odst. 1 xxxxxx č. 48/1997 Xx., xxx xxx xx účinnosti xxxxxx provedené zákonem č. 192/2016 Sb. (xxxxxxx: xxxxxxx č. 282/2018 Sb. - xxxx. Xxxxxxxxx soudu) xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx XXXX xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx jen xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x označení Xxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxx ani na xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xx vedena xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx. Xxxx změny xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dat x xxxxxxx a xxxxxxxxxx léčby konkrétních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx vymezeny xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx veřejný zájem xx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx převáží xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Beze xxxxx xxxxxxx vágní xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx (navrhovatelka xxxxxxxxx zejména na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vadný sběr xxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx systému, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx jsou data xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx systémů, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx - xxx jejich souhlasu - xx nadbytečné. Xx §70 xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, když xx xxxxxxxx 3 bylo xxxxxxxx, xx v xxxx Xxxxxx stojí xxxxxxx x xx xxxxxxxx 4 přibyly xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxxx xxxx xx NRZP. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §71 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx osobních xxxxx poskytovaných do xxxxxxxx Xxxxxx. Rovněž XXXX xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx změn, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem č. 111/2019 Sb. xxxxxxxxxxxxx data xxxxxxxxx o xxxxx, x xx o xxxxx xxxxxxx, o xxxx pracovního poměru x xxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Přístup x xxxxxx získalo xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx předávají xxxx, a to x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx osob, jimž xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Co xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pacientských xxxxxxxx xx základními xxxxx xxxxxx novely xxxxxxxxxx xxxxxx změnu, xxxxxx novela č. 111/2019 Sb. xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx Ústavu xxxxxxxxx x úmrtí xxxxxxxx. Xxxxx je databáze xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x datům x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx zůstávají x xxxxxxx vůči §77a xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx x tomto případě xxxx xxxxxxx č. 290/2017 Sb. xxxxxxxxx zpracovávaná data x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxx místa xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx (xxxx jen "XXXX") xx změnou "xxxxxxxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zmocňovací xxxxxxxxxx §78 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx "x ohledem xx xxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxx "jen technicky" xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx §71a, 71b x 71c xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx

19. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx §42 xxxx. 4 x §69 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o Ústavním soudu") xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx účastníkovi xxxxxx a vládě x Veřejné xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx jsou oprávněny xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx vyžádal xxxxx §48 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx vyjádření xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx xxx "Xxxx"), Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (dále xxx xxx "XXX"), Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (dále xxx xxx "VZP"), xxxxxxxxx xxxxxxxx právnických osob "Xxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven Xxxxx republiky (xx xxxxxxx ,XXX XX')" (xxxx xxxxxx Svaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ČR, x. x. - xxxx xxx "SZP") x Kanceláře Světové xxxxxxxxxxxx organizace v Xxxxx republice (xxxx xxx xxx "Kancelář XXX").

XXX./x

Xxxxxxxxx xxxxx Parlamentu

20. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podepsaném xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx průběh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zákona o zdravotních službách, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů. Xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx návrhy xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx mimo xxxx xxxxxxxxxx i §70 x 73 až 78. Po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

21. Xxxx Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu, v xxxx byl přijat xxxxx č. 147/2016 Sb., xxxx xxxx xx zákona o zdravotních službách xxxxx začleněna ustanovení §76 x 77, xxxxxx xxxxxx §77a, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §70 xx 75 x 78. Xxxx §77a xxx do xxxxxx vložen na xxxxxxx pozměňovacího návrhu xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx (xxxxxx xxx xxx xxxxxx §78 xxxxx xxxxxx), předloženého x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxx xx xxxxxx čtení xxxxx.

22. Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx předepsaným postupem xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx podepsány příslušnými xxxxxxxxx činiteli x xxxxx xxxxxxxxx.

23. Senát xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx předsedou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu, x xxxx xxx projednán xxxxx zákona o zdravotních službách. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upravujícím XXXX Xxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxxxxxx xx věci xx. xx. Xx. XX 1/12 x xxxxxxxxxxxxx xxxxx vznesené xxxxx xxx x "xxxxxxx xxxxx", xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx jej xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

24. Xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xxx xxxxxx xxxxx č. 147/2016 Sb. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx - xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx možnost kumulativně xxxxxxxx data x xxxxxxxxxx xxxxx pacientů x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx pacientů x xxxxxxxxxxxx administrativní xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x předložené xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx soustředění "xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx s xxx, xx xx xxxx xxxx vždy xxxxxxxx ke konkrétnímu xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" x že xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pochybnost xxxx xxxxxxxxx xxx xx správnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxx x XXXX xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxx.

XXX./x

Xxxxxxxxx xxxxx

25. Dne 16.11.2016 xxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyrozumění xxxxx, xxxxxxxxx ministrem xxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx xxxxxx práva, rovné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x. 1017 xxxxxxxx do xxxxxx, xxxxxxxx zamítnutí xxxxxx a zmocňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zastupování v xxxxxx x něm. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

26. Xx xxxx vyjádření xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx nejen x xxxxxx potřeby vyvracení xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx považuje xx xxxxxxxxx, ale xxxxx xx též xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vhodnosti x potřebnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x její racionality x ústavní xxxxxxxxxx.

27. Xxxxx názoru vlády xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx hlavy III x části xxxxx zákona o zdravotních službách (xx. §70 xx 78), xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, x zdravotnických xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xx xxx prostřednictvím XXXX, respektive xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx registru zdravotnických xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených xxxxxxxxxxx xxxxxx, by nutně xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx XXXX, x xxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx jakéhokoli centrálně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx. Vláda x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že předmětná xxxxxxxxxx zákona o zdravotních službách jsou "xxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxx kontrolovaný xxxxxxxxx xxxx zdravotnických xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Vláda xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx sběru x xxxxxxxxxx xxx xxx zdravotnictví, xxxxx xx xxxxxx, xx xx více (xxxxx) xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx - xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Dalším xxxxxxxx dopadem tohoto xxxx xx byla xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nemožnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

28. Vláda xx xxxxx xx xx, že x xxxxxxx vyhovění návrhu Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxx x xxxxxxxx nemožnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vývoje, kvality, xxxxxxxxxxx a dostupnosti xxxxxxxxx péče. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx vedle xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxx čl. 31 Listiny každý xxxxx xx ochranu xxxxxx x občané xxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx. Zákon o zdravotních službách a zákon o veřejném zdravotním pojištění xxx zajišťují xxxxx xx rovný xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx existence x možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jediný a xxxxxxx xxx: xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx - x xx xxxxxxxx xxx generovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x veřejného zdravotního xxxxxxxxx.

29. X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" XXXX xxxxx x xxxx xxxx považuje xx xxxxx xxxxxxxxx, xx primárním xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x čemž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx dat xxxxxxxxxxxxx x XXXX xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Jeho xxxxxxx xx sledování xxxxxxxxx xxxx; x dosažení xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je ovšem xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx xxxx není xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx (xx. není xxxxx xxxxxxx totožnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx - xxx).

30. Xxxxx též x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx NZIS, xxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxx koncipovány x xxxxxxxxxx respektem x xxxxxxx osobních údajů x x pravidlům xxxxxxx kybernetické bezpečnosti. Xxxxxxx xxxxxxxxx NZIS xxxx též konzultovány x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (sc. Xxxxxx xxxxxxxxx společnost Jana Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, z. x. - xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx se xxx xxxxxxxxx široké x xxxxxxxx diskuse x xxxxx celého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx registrů x XXXX xxxxx vychází x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. EUROSTAT, OECD, XXX).

31. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zákoně o zdravotních službách, účel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zpracovávání xx výslovně xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx jako doba xxxxxxxx. Xxxxxx zpracovávání xx xxxxx xxxxxxxxx x přesné. Jelikož xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejnému xxxxx, a dochází xxx x omezení xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx čl. 31 Xxxxxxx.

32. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 1/12 vláda xxxxx, xx xx považuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx XXXX, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx veřejný. Xxxxxxx xxxxx proto xxx xxxxxx xxxxx x žádném případě xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx registry, xxx xx vedení XXXX, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxx zcela xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx sebeurčení x nový XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxx neveřejný, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Zákon o zdravotních službách xxx, xx xxxxxx xx Ústavním soudem xxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxx přístupu x xxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx agregovaná xxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) jsou xxxx xxxxxxxxxxx, xx dle xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx a nadto xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx onemocnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx data též xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx. Kdyby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pracovat xxxxx x těmito daty, xxxxxxxxx by to xxxxxx xx 70. xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx způsob xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

34. Xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx instituce prostřednictvím xxxxxx zákonných xxxxxxxx, xx dle názoru xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x hrubém xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx. xx xxxx jít x transparentní x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx (referenčních) xxxxxx. Xxxx XXXX xxxxxxxxxxx pravě xxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxxx xxxx xxxxxx sám xxxx xxxxx objektivně xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx srovnávání xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo oblasti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - takové xxxxxxxx xxxx nabídnout xxxxx xxxxx komplexní xxxxxx typu XXXX. Xxxxx xxxxxx XXXX xxxxx i XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

35. XXXX x xxxxxxxxxx xxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxx existujících xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xx xxxxx fakt xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxx realizaci dohledové xxxxxxxxxx ministerstva nad xxxxxxxxxxx pojišťovnami, a xxxxxxxxxxxxxxx tak xxx xxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

36. X xxxxxxxxxxxxxx předkládané xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXXX vláda xxxxx, že smyslem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx čísel xxxx xxxxx pojištěnců x registrech NZIS xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxx x jednoho xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovodit. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx 29 000 poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx využívá xxxxx číslo x xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx (linkovací) xxx xxxx různými xxxxxxx x xxxxx člověku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. To xx i xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx 1976, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx opakovaně x xxxx. Xxxxxx-xx přitom xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx hodnotit xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx proto xxxxxxxxx x xxxxxxxx, že xxxx. exaktního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx účelově xxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vazbě xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxxxx. Schopnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x NZIS xxxx celku propojovat xxxxxxx x čase xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.

37. XXXX xxx sběru x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nevyužívá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx také xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx NZIS xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje umožňující xxxxxxxxxx - xxxx xxxx. xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx. Rodné xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x XXXX x xxxxxx případě již xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx třeba a xxxx není používána; xxxxxxx xxxxxxx NZIS xxxx agregované a xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxxx. Předávání xxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelům srovnávat xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxx, xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx regionálními. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x Národního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx efektivní xxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxxxx.

38. X ustanovením §71 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx upravujícím xxxxxx shromažďovaných xxxxx xxx xxxxx doplňuje, xx xxx x xxxxx záznamy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx sběry dat. Xx xx patrné x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx XXXX. Záznam x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxx či x partnerech xxxx xxxxxxxxxxx sbíranou entitou xx statistikách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx drog x xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx spolupráce. Xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX.

39. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů požádat x xxxxx dat xxxxx uvádí, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výmazu xxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx, kvality xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Výsledkem by xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx. Ze xxxxxxxxxxx xxx by xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, což xx xxxxx vedlo x xxxxxx x xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx tedy x požadavek, xxxxx xx znemožnil exaktní xxxxxxxxx kvality péče x x xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx výmazu xxxxx xx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx sebeurčení xxxxxxxxx Xxxxxxxx jsou xxxxx dle vlády xxxxxxxxx.

40. Ke xxxxxxxxxxxxx XXXX vláda xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx jakéhokoli xxxxxxxxx xxxxxxx "xXxxxxx" (x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx připomíná, že x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje x distribuci xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx). V xxxxxxx (opětovného) xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx různých xxxxxxx x institucích, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zneužití.

41. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX xxxxx vlády xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. xx. Pl. XX 1/12, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x agendový xxxxxx, který xx xxxxxxxxx. Xxxx zřízení xxxxxxxx se xxx xxxxxx předchozí, Ústavním xxxxxx zrušené, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - x xx xx xxxxxxx xxxxxx "xXxxxxx", kde xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx registry xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxx x XXXX nelze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

42. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvádí, xx xxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx část XXXX x xxxx xxxxxx xxxx pro xxxx segmentů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx. navrhovatelkou xxxxxxxxx Národní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx je jediným xxxxxxx dat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Důvodem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx modifikovat xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxx existující x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxx obyvatel, nemocnosti x jejích rizik, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx kvality a xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx míst xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb. Xxxxx xxx předmětný xxxxxxx zrušen, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx více xxx 350 xxxxxxxxxxx jej xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výsledky x celkem.

43. X xxxxxxx neurčitosti xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x údajům xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx okruh xxxxxxxxxxx xxxx (xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§73 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxx prováděcímu právnímu xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Prováděcí xxxxxxxx xxx, xx smyslu §78 zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx údajům vedeným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o zrušení xxxxxx oprávnění.

44. X §41a odst. 1 xxxxxx x. 48/1997 Xx. xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx na dobrovolnosti x xx xxxxxxxx xxxxxxx. X tvrzení xxxxxxxxxxxxx x zasahování Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx Ústav xxxx správním xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx je ministerstvo. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx proto přezkoumatelné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu, jehož xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXX./x

Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

45. Jakkoli Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zastoupené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, považoval za xxxxxxxx, aby i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx aby xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx x §70 xxxx. 2, §71 odst. 1 až 5, 7 x 9, §74 xxxx. 1 x 2, §76 xxxx. 1 x §77a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x to jednotlivě x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx neposkytlo.

III./d

Sdělení Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

46. Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Ústavnímu xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx nevyužít xxxxx xxxxx vstoupit xxxxxx.

XXX./x

Xxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx údajů

47. Xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx registrů, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozvoje xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Smyslem zavedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vybíraných x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxx oblast xxxxxxxxxxxxx xx mimořádně velký xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx možností, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx požaduje, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx zdravotnictví bylo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x s xxxxxxxxx na ochranu xxx. Vychází přitom x xxxx, že xxxxxx xxxxx technologických xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx změnily xxxxxx x způsob xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x exponenciálnímu xxxxxxxxx xxxxxx shromážděných xxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, využívají xx xxxx. xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Analýzy datových xxxxxxx mají xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxx k xxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx ví, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxxxx xxxx možno x xxxxxxxx xxxxx xxxxx tímto xxxxxxxx. Xxxxxxx trendy xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. To xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx rizika. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx ochranu xxxxxxxx údajů. Ovšem xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dat xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx účelu, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, tedy xxxxxxxxxx xxx jiné xxxxx, xxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx důstojnosti a xxxxxxxxxxxxx.

48. Data xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2016/679 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx pohybu těchto xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů) - (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality musí xxx x xxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxx xxxxx (viz jeho xxxxxxxxx).

49. Xxxxxxxx x xxxx, že nález xx. xx. Xx. XX 1/12 odkazuje xx xxxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dat (č. 115/2001 Sb. m. s.) x nyní xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 95/46/ES x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x volném xxxxxx xxxxxx údajů (xxxx xxx "směrnice"), xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx, xxx xx x platností xx 25.5.2018 xxxxxxx xxxxxxxxx.

50. Xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečnost, že xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx x využívání xxxxxxx xxxxxxxx zdravotních xxxxx. Xxxx údaje xxxx považovány za xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx mnohdy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx údaje. Xxxx komerčních i xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx využívat tzv. xxxxxxxxxxx, tedy rozlišování, xxxxx xxxx být xxxxxxxx i na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xx může xxxxxxxx x řadě xxxxxxx, xxxx. xxx xxxxxxxxxx bankovního úvěru, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx chorobami. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dat xx zdravotnictví xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti dat. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a to x xxxxx. Xxxxx xx také xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx mající xx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx pacientů xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rozhraní (xxxxxxxx, xxxxxxx apod.) xxxxxxxx xxxxxxxxx (nejčastěji xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx zobrazené xxxxxxxxx. X Xxxxx xxxxxxxxx nejsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statistické xxxxx x úniku xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x teprve xx účinnosti nařízení xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

51. Xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů, jež xx xxxxxxxx v xx. 4 odst. 15 nařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x xx xx, xx xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx. 9 nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx tomu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxx xxxx xx. 6. Xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx než xxxxxx xxx xxxxxxxxxx běžných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 6 xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxx některý x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx zájem", xxxxx xxxxxx zvyšuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

52. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx otevřený xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. Zákon o zdravotních službách xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx registrů shromažďování xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx poskytovány Ministerstvem xxxxxx, Policií Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx.

53. V xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx Úřadu xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx vztahu x celému XXXX xxxxxxx vycházet xx xxxxxxxx subjektu xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva na xxxxxxxxxx sebeurčení. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxx xxxx x určité xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx situace a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx odvolatelností xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Za takové xxxxxxx xxxx xxx xxxxx k dispozici xxxxxxx dostupné záruky.

54. Xxxxxxx osobních údajů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx není x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx zákona o zdravotních službách xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x kontextu xxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx je x tomto xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x navazuje xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxx. Principy a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx promítnuty ani xx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx XXXX, x xxxxx xx xxxxx došlo xxx x xxx, xx registr byl xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 1/12 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebyly xxxxxxx xx souladu x xxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tak xxx xx zákon o zdravotních službách xxxxxxxxxxx x §70 xxxx. 1 x §73, xx xxxxxx xxxxxx, xx na plnění xxxxxxxxx účelů by xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx anonymizované. Xxxxxx xxxxx, uvedená xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx registrů xxxx předávány citlivé xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx např. x xxxxxxxx zprávě xxxxxxxx, xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx účelů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. s údaji xxxxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxx, by bylo xxxxx dosáhnout tak, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úniku.

55. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx, xx xxxxxxx-xx xxxxxxxx v mezidobí xx přijetí nálezu xx. xx. Xx. XX 1/12 standard xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, vzrostly x požadavky na xxxxxxx osobních údajů x soukromí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx platí, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tím spíše, xxxx není dostatečným xxxxxxx základem xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx registrů x neexistují v xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx uvedených xxxx xxxxxxxxx xxxx.

XXX./x

Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx

56. Xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §7078 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx NZIS, x xxxx x likvidaci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dat xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx potřebných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx x nich xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx novelou zákona o zdravotních službách x xxxx 2016. Xxxx jde x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx většina států Xxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxx xx xxxx členskými xxxxx xxxxxxxxxx. Tvrzení, xx xxxxxxx sledování xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obstát. Xxxxxx moderní xxxxxxxx x její xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x XXXX xxxxxx xxxxxxx x průběžně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

57. Způsob xxxxxx registrů byl xxxxx Xxxxxx řádně xxxxxxxxxxx odbornými xxxxxxxxxxxx x x profesními xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx širokému x xxxxxxxxxx připomínkovému xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona o zdravotních službách (xxxxxxxxx xxxx xxxxx č. 147/2016 Sb.) Xxxxxxxxxxxx radě xxxxx xxx rozporu, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx přitom xxxxxxx jediný xxxxxxx xxx: zvýšit xxxxxxxxxx xxxxxxx NZIS xxxxxxxx x xxxxxx zdravotnictví xxx existujících xxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotními xxxxxxxx hrazenými x xxxxxxxxx zdravotního pojištění. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx činnost jakéhokoli xxxxxxxx.

58. Xxxxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx veškeré xxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx parametrů xxxx - x xxxx xx ovšem xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x pacientovi, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxx, xx xxx o xxxx xxxxxxxxxxxx bez jeho xxxxxxxx, je xxx xxxx přednost x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxx x xxxxxxx práva jednotlivce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx podle čl. 31 Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xx xxxxxxxxx plně v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. Xx xxxxx xxxx existence XXXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zneužití x xxx shromážděných xxx.

59. X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx sp. xx. Xx. XX 1/12 Xxxxx xxxxx, že xx týkal XXXX, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Nedopadá xxxx ani xx xxxxxxxxxx registry, ani xx XXXX, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx odlišných xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxx xxxx Ústavního soudu, xxx xxx přísněji "xxxxxxxx" xxxx registrů xxxxxxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Zákonem č. 147/2016 Sb. xxx xxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx "xXxxxxxxxxxx", x xxxxx výslovně x xxxxx stanovil xxxxx x podmínky xxxxxxxx x xxxxxx registru, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§70 x 73). XXXX xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jakéhokoli xxxxxxxxx xxxxxxx "xXxxxxx". Xxxxx xxxx takový xxxxxxx nevybudoval, budou xxxx databáze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxx riziko xxxxx s xxxx xxxxxxxxx xxxxx. XXXX xxxxxx xxx nahrazen xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a nejde x xxx o xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

60. Xxxxx xx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sbíraná xxxxxxxxxx xxxx v xxx. xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx). Tato xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx hrubý epidemiologický xxxxxx na systém x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx neumožňují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

61. Zákon č. 147/2016 Sb. xxxxxxxx "xxxx" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx Národní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx zpracování data xxx předtím xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx ke xxxxx dat xxxxxxxx xx xxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zákonné xxxxxxxx x xxxxxxxxx, Xxxxx odmítá x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péče xx, xx xxxx jít x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx objektivních (xxxxxxxxxxxx) xxxxxx. Právě xxxxxx systém xxxxxxxxxxx XXXX, neboť kvalitu xxxx nemůže xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx zákona o zdravotních službách xxxxxx xxxx zpracována xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zdravotními xxxxxxxxxxxx, x zprostředkovaně xxx nad xxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx registru xx xxxx xxxxxx již xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxxx analýzám xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, dostupnosti péče x xxxx xxxxxxx x x analýzám xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

62. X xxxxxxxxxxx §71 xxxx. 3 x 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xx jde x dílčí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx, xxx je xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx metodik x xxxxxxxxx XXXX. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. X §71 xxxx. 10 ("xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke splnění xxxxxx xxxxx") pak Xxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxxx xxx §71 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

63. X xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxx xxxxxxx x výmaz xxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. V xx souvislosti klade xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx a novorozené xxxx, kdyby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx promazat, x xxxxxxxx, že xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx hospitalizovaných xx xxxxxxx zdrojem xxx xxxxxxxxxxx hodnotit xxxxx, xxxxx, dostupnost x xxxxxxx lůžkové xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx, dílčí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy xx xxxxxxxx nemocnic jej xxxxxxx nahradit x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx.

64. K §78 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx poukazuje xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoznačně xxxxxxxx x §73 xxxx. 2 xxxxx zákona. Xxxxxxxxx vyhláška pak xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx údajům xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

65. X §41a odst. 1 xxxxxx o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ústav xxxxx, xx xxxxx xxxx dat je xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx XXXX. Referenční xxx poskytovatelů (nemocnic) xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x. 8/2016 a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx metodické xxxxxxxxx x xxxxx XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Předmětem xxxxxxx úpravy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zakotvení povinnosti Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x definovaných xxxxxxx "xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx". Ústav xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metodiku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, její xxxxxxxx xx praxe xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx (definice stávajících xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. X xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 313/2016 Sb., x xxxxxxxxxxx Klasifikace xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (IR-DRG) [xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx hospitalizovaných xxxxxxxx (IR-DRG) xxxx xxxxxxxxx s účinností xx 1.1.2019 xxx č. 218/2018 Sb. - xxxx. Xxxxxxxxx soudu].

66. V xxxxxx xxxxx vyjádření Xxxxx doporučuje xxxxx xxxxxxxxx.

67. Výzvou Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 6.10.2020 xxx Xxxxx xxxx požádán x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zodpovězení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxx jej Xxxxxxx xxxx vyzval, xxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXXX (§70 xxxx. 1 x §73 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxx, jejichž shromažďování xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x to, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx nutná identifikace xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x údajům x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, datu xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx [xxx §71 xxxx. 3 xxxx. m) xxxx xxxx. 4 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxx službách], xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x otce x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxxx, nakolik xx xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx x xxxx xx XXXX xxxxxxxx nahlížejí. Xxxxxxx se měl xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx záruky xxxx neoprávněným xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx x xxxxxxx.

68. Úvodem Xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx vyjádření x xxxxxxxxx, že xxxxxxxx právní úprava xx podle xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx XXXX (§70 odst. 1 a §73 xxxx. 1 xxxxxx x zdravotních službách) xxxxx, xx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx". Zákonem xxxxxxxx xxxxxx údaje xxx xxxxxx "nutně xxxxxxxxx k tomu, xxx xxxxxxx správně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxx, konkrétní xxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxx. výskyt xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, komplikací, xxxxxxxxxx xxxxxxx pacienta xxxx." Xxxxx než xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx pacienta, x xx i xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx systémy x xxxxx NZIS.

69. Xxxxx xxxx xxxxx, xx právním xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx x XXXX xx xx. 9 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxx 6.3.2018. Xx svém vyjádření Xxxxx shrnul xxxxxx x kontrolního protokolu. Xxxxxxx zdůraznil, že xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o dostatečném xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx taková xxxxxxxx, xxx xxxxxxx dojít x neoprávněnému nebo xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx Ústav xxxxxxxxx x dokumentuje přijatá x xxxxxxxxx technicko-organizační xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx osobních údajů, x xx x xxxxxxx x §13 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X oblasti xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxx [§13 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx osobních xxxxx]. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §13 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx, kým x z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Zaznamenán xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx údajům.

70. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX je xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx x XXX 27001 x xxxxxxxx č. 82/2018 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx opatřeních, xxxxxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx x "sadou xxxxxxxxxxx nástrojů xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, správy logů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx a opatřeními". Xxxxx xxxx odkazuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxx xxx plně odpovídají xxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx ISO/IEC 27001:2013 x XXX 10001:2007.

XXX./x

Xxxxxxxxx Xxxxx lékařské xxxxxx

71. Xxxxxx svého xxxxxxxxx XXX xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx posuzovat x xxxxxxxx hlediska otázku, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x veřejným xxxxxx xx informacích x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

72. XXX ovšem xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o zdravotních službách xxxx xxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx dobrým xxxxxxxxx xxx znalost xxxxxxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx krajích x x tohoto xxxxxxx se ČLK xxxxxxx, xx existuje xxxxxxx zájem xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

73. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o zdravotních službách xxxxxxxxxx XXX xx vhodné, xxxxxxx ani nezbytné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx. X xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x x takovém xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx roce xxxx xxxxxxxxxxxxx volbami, nastat xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxx právní úpravu xxx xxxxxxxx přijmout x xxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxx svůj xxxx z xxxxxxxx xxxxxx péče x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nahrazena, a xxxxxxx informační systém xxxxxxx zdravotnictví xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

74. Pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, hospitalizací xxxx., XXX xx domnívá, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxx - pojištěncích x jejich zdravotním xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, nejsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx státními xxxxxxxxxxx. XXX xx za xx, že xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx pojišťoven, nemůže xxx o xxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx XXXX xxxxxxxxxx pouze x xxxx určení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pod trestní xxxxxx.

75. Národní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ČLK xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, by měl xxx státem evidován, xxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxx evidováni x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

76. Otázkou xxxxx ČLK xx, xxx xx nutno xxxx registr xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx být x xxxxx registru xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx za xxxxxxx, xxx registry xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx x xxxxxxxx duplicitní xxxxxxx. Na xxxxxxx xx x rozsah xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx vedeny. XXX xxx xxxx netvrdí, xx xx xxxxxxxxx XXXX byla v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

77. Xxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x lepší xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přijetí xxxxxx x dalších xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx zájem xx existenci těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX./x

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

78. XXX xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvádí, xx XXXX xxx xxxxx x x xxxx (xxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxxx plošně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx data o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dle XXX xx nezbytné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx zákonem xxxxxxxxx rámec pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx nezbytné, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x obhajitelné pro xxxxxxxxx xxxx. X xxxx VZP konstatuje, xx XXXX x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx vyhodnotit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxx využití xxxxx xxxxxx spolehlivý xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxx xxxxx sociální x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx žádoucí xxxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče. NZIS xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vymezeného x §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 48/1997 Xx. Xxx XXX xxxx xxxx xxxxxxx NZIS xxxxxxx xxxxxxxx x veřejný xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx měl Xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení x ústavním xxxxxxxx.

79. Xxxxx XXX xx xxxx úprava XXXX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxx sice xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v zákoně o zdravotních službách. XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xx všezahrnující. Xxxxxxx xxxxx přitom kromě xxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxxx popisuje, o xxx x kdy xx údaje xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx x údajům, xxxxx xxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx, xxxxxxx. Jiný xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nimi xxxx xxxxx.

80. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxx XXXX xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx statistiky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx tak xx xx to xxxxxx x xxxxxx statistické xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nejen x xxxxxxx zdravotnictví x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx x při xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XX a světa. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výskytu sledovaných xxxxxxxxxx a léčebných xxxxx v České xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx XXX xx NZIS xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x základním registrům xxxxx xxxxxx č. 111/2009 Sb., x základních registrech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a v xxxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx těchto registrů xxxx jednoho x xxxxxxxx xxxxxxx administrativní xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxxxxxx xx se i xxxxxx mezinárodních závazků xxxx mezinárodním xxxxxxxxxxx.

81. Xxxx xxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx naplnění xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx změnou xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx zdravotními xxxxxxxxxxxx xxx souhlasu pojištěnce. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx dohledové xxxxxxxxxx. Nadto xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona o veřejném zdravotním pojištění i xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx systému veřejného xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxx tohoto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dosáhnout, xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, natož xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx bude xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx hodnocení xxxxxxxxx xxxx.

82. X xxxxxxx navrhovatelky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxx, např. rodného xxxxx, XXX xxxxx, xx XXXX xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx k identifikaci xxxxxxxxxxxx pojištěnce - xxxxxxxx, ale ke "xxxxxxx" xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxx. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx, xxxxx toto xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx - xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx "xxxxxxx" umožňuje. X toho xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, např. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx 2. xxxxxxxx 70. let 20. xxxxxxx. Xxxxxxx xx xx x xxxxx XXXX na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx třeba xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx by xxxxxxx opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx x místě x xxxx. Xxx takového xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxx sledovat dostupnost, xxxxxx x výsledky xxxxxxxxxx xxxx.

83. K xxxxxxxxxx §41a odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění XXX xxxxx, že xx xxxxx posuzovat xxxxxxxxx. X xxxxxxx Xxxxxx x poskytovatelů xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx smluvního xxxxxx, který může xxx xxxxxxx xx xxxxxxx §41a xxxx. 4 téhož zákona. Xxxxx xxx rozhodnutí Xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx.

84. Xxxxxxx VZP xxxxx, xx xxxxx a xxxxxxxxxxx NZIS xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podle xx. 10 xxxx. 3 Xxxxxxx, jde xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx x ústavně xxxxxxxxxx xxxxx společnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. VZP xx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx úpravě xx odráží nejen xxxxxxx zájem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx je jím xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx ochranu zdraví.

III./i

Vyjádření Xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven Xxxxx xxxxxxxxx

85. XXX xxxxxxx xxxxx, xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx provedené xxxxxxx č. 147/2016 Sb. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx, zejména xxx-xx x xxxxxxxx, xx kterých xx xxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx hrazených zdravotních xxxxxx. XXX upozorňoval xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx sběr xxx je xxx xxxxxxxx xxxx předkladatele xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxxx xxxxxx XXX naráží xx čl. 7 xx 10 Xxxxxxx, přičemž x xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jejího xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx vždy poměřovat xxxx, za xxxxxx xxxx xxxxx omezuje, xxxxxxxx x xxxx xxxx. Tento účel xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikován.

86. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx SZP xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx správné xxxxxxxxx úhradových mechanismů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx je potřeba xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx jiným způsobem x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobních x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx.

87. SZP xxxx poukazuje na xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účinností xx 1.9.2015 (xxx xxxxx č. 200/2015 Sb.) mohou Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podrobné údaje, xxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx zdravotních xxxxxxxx přiřazovat konkrétním xxxxxxx. Obě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §14a xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 280/1992 Xx., x resortních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §11 xxxxxx České národní xxxx x. 551/1991 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx udržování a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo při xxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx navíc xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx požadovat po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxx xxxxxxxxxx při xxxxxx úhradových xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx smyslu xxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx údaje.

88. Xxxx xxxxxxx xxxxx SZP (xxx bod 85) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zástupci xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx "procesní xxxxxxx x upozornění" SZP xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dat xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx či xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xx Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx x souvislosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, byl xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx dotčených xxxxxxxx xxx, že xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx sběru xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx identifikátor xxxxxx xxxxxxxxxxx (neztotožnění xxxxxxxxxx, cizinci), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx se xxxxxxxx, pouze xxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx statistické xxxxx, jako xx xxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxx. Současně bylo xxxxxxxxx, xx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsob, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, např. xxx xxxxxxx dosud xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXXX (xxxxxxx dálkový xxxxxxx x datům xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx) xxx, xxx xx snížil xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxxx xxxxxxxxxx registrů xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Zástupci "xXxxxxxxxxxx" xxxx potvrdili xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdravotních pojišťoven, xx stát xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx pojišťovny by xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx registru xxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx poskytovatelem.

89. Xxxxxxxxxxxx NZIS xx xxxxx XXX nutné xxxxxxxx opakovaně testu, xxx xxxxxxx v xxxxxxxx nařízení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX.

90. Xxxxxxx SZP xxxxx, xx zaměstnanecké xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx správu zdravotnických xxx a xxxxxx xxxxxxxxx využívání zejména x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx pravidel pro xxxxxxxxxxx udržitelnost financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx dobrou xxxxxx x xxxxxxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xx budou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany osobních x citlivých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX./x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

91. Vyjádření xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x případné xxxxxxx; xx xxxx možnosti xxxxxxxxx.

XXX./x

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

92. Xxxxxxxxx xxxx požádána o xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx WHO, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx Světové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "WHO") xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §70 odst. 2, §71 odst. 1 xx 5, 7 x 9, §74 xxxx. 1 x 2, §76 xxxx. 1 x §77a xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x to xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx požádána o xxxxxxx, xxx napadená xxxxxxx úprava souvisí xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxx XXX x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx.

93. Xxxxxxxx WHO xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx vyjádření xxxxxx x českém xxxxxx (§33 xxxx. 1 xxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx), xxx x xxxxxx xxxxxxxxx. X něm xxxxxx stručně xxxxxxx, xx XXX x xxxx xxxxxxx nedisponuje xxxxxxx xxxxx právně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. XXX se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx oblast xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jakož i xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxx (xxxxxx) nebo xxxxxxxxxxx xxxxx.

94. Xxxxxxxx x užitému jazyku xxxxxxxxx Kanceláře WHO x x xxxx xxx povšechnému obsahu xxxxxxxxxxx Xxxxxxx soud xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx replice.

III./l

Vyjádření xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, z. x.

95. Xxx 2.6.2020 xxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolku Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, x. x., (xxxx xxx "xxxxxx"). Uvádí xx x něm, xx xxxxxxx k jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxx 15.4.2020. Xxxxxx x xxxxxx vyjádření xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osobních údajů Xxxxxx xxxxxxxx, že xxx nyní "existuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx individuálních xxx x XXXX jako xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx". Konkrétně xx xxx připravováno xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19 xx NZIS x xxxxx využívat xxxxxx xxxxxxxxx o zdravotním xxxxx xxxxxxxx, nikoliv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx takový xxxxxx xxxx xxxxxxxx, musela xx xxx data x XXXX xxxxxxxxxxx x ISIN xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx "xxxx Xxxxxxx xxxx při svých xxxxxxx rovněž v xxxxx rizikovost vedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx změně xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dat z Xxxxxxxxx zdravotního informačního xxxxxxx ... xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19".

XXX./x

Xxxxxxxxx advokáta Xxx. Xxxxxxxx Otevřela

96. Xxxxxx xxxxxxxxx z podnětu xxxxxxxx Xxxxxxxx Šimáčkové xxxxxx xx dne 6.10.2020 (viz xxx 99) xxxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx brief Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxx xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx nařízení dospěl x xxxxxx, že xxxxxx úprava xxxxxxxxx XXXX "xxxxxxxx xxxxxxxxxx", x xx xxxxxxx, xxx-xx x požadavek xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx "xxxxxxx zásahu xx Xxxxxxxx garantovaných xxxx, anebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidel, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx". Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, že XXXX xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx svědčí §72 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, např. x xxx, xx "jednou xxxxx xxxxx subjektům xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxx přistupoval k xxxxx v základních xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx". Xx xxxxxxx xxxxxxxxx by xx pak napadená xxxxxx úprava mohla xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx koncepci "xxx-xxx". Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vhodné a xxxxxxxxx záruky, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx subjektů xxxxx x míře a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx, xx zákon o zdravotních službách x xxxxx směru xxxxxxxx xxxxxx, neboť "pokud xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ochrany osobních xxxxx, není xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skutkových xxxxxxx xxxxxxxxx". Spoléhat xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx "xxxxxxxxxx pokutami" xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx §61 xxxx. 3 xxxxxx x. 110/2019 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, "vytváří xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx dozorovému xxxxx upustit xx xxxxxxxxxx". X xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že zákon o zdravotních službách xxx ve xxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx požadované xxxxxx".

XXX./x

Xxxxxxxxx ředitele Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx XXXx. Ing. Miloslava Xxxxxxx, XXX

97. Xxxxxx xxxxxxxxx xx výzvou xx xxx 6.10.2020 xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XXXx. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, XXX, xxxxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx Fakultní xxxxxxxxx x Xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zejména xxxxxx, xxx považuje jednotlivé xxxxx xxxxxxxxxxxxx v XXXX xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zpracování xxxxxx xxxxx. JUDr. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx toho xxxxxxx xxxxxxxxxx účelu ..., xxx xx se xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx".

98. Xx svém xxxxxxxxx XXXx. Ing. Xxxxxxxx Xxxxxx, MBA, xxxxxx x jednotlivým xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx přispívají x xxxxxxxx xxxxx XXXX (§70 xxxx. 1 x §73 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx "xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodovat x xxxxxxxxxx xxxxx x na xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx". Význam xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx svéprávnosti xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x prostředí, x xxxxx pacient vzešel, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx jeho uzdravení. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxx xxxxx rodinného xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx o xxxxx, xxxxxxxx a rodném xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xx vazbě xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, neboť xxxxxxx x registrovaní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXx. Ing. Xxxxxxxx Xxxxxx, MBA, xx xxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxx xx zákon o zdravotních službách x x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx se zdravotním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx.

XXX./x

Xxxxx xxxxxxx

99. Xxxxxxx xxxx za xxxxxx dalšího xxxxxxxxx xxxx nařídil xxxxx §44 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx konání xxxxxxx xxxxxxx, x xx nejprve na xxx 31.3. x 1.4.2020 a xx xxxx odročení [s xxxxxxx na usnesení xxxxx x. 194 xx xxx 12.3.2020 x xxxxxxxxx nouzového xxxxx (č. 69/2020 Sb.), xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 12.3.2020 x. Org. 21/20, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, x usnesení vlády xx dne 15.3.2020 x. 215 x xxxxxxx krizového xxxxxxxx] xx xxx 13.10. x 14.10.2020. Rozhodnutím xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 15.9.2020 xxxx xxxxx jednání xxxxxxx "z důvodu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx". Ústavní xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ministra zdravotnictví xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx JUDr. Radka Xxxxxxxx, ředitele Xxxxxx xxxx. XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxx, Xx.X., prezidenta Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXx. Xxxxxx Kubka, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx XXXx. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, XXX, x xxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx. X xxxxx výzvám xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 67 až 70), xxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (xxx bod 96) x JUDr. Xxx. Miloslava Ludvíka, XXX (body 97 xx 98).

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx

100. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že je xxxxxxxxx x projednání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx [§64 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x Ústavním xxxxx].

101. Xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx. Pl. XX 1/12 posuzoval xxxxx na xxxxxxx zákona o zdravotních službách, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx jeho §70 xx 78, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx posuzovaným návrhem. Xxxxxxx XXX xxxxxx xx. xx. Pl. XX 1/12 byla xxxxxxxxxx §76 a 77 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zrušena xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x čl. 10 xxxx. 3 Xxxxxxx; tato xxxxxxxxxx xxx byla do xxxxxx opět xxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 147/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xx. X xxx 42). Xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx §70 až 78 xxxxxxxx (xxxxx V). Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx "některé x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxxxx v xxxxxx na zrušení xxxxxxx xxxxxx NZIS xxxxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxxxx "účel xxxxx xxxxxxx (a xxxxxxxxx samostatných) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx". Za xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx "x tvrzení, xx xx xxxxxx xx původní právní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, jakým xx být databáze xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx mají xxx xxxxxxxx x ní xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx". Xxx v tomto xxxxxxx nebylo x xxxxxx specifikováno, xxxx xxxxx xxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Listiny x Úmluvy x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx "xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxx důvodu xx měly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ústavním xxxxxxxx". Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxx XXXX (xxxx 292 x 293 xxxxxxxxxx nálezu). Xxxxxxx xxxx však xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že "x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx xxxxx nad xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx §70 xx 78 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnuté, x xxxx xxx xxxxxxx, aby vedlejší xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx zrušení xxxxxxxx". X xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx za xx, xx nyní posuzovaný xxxxx xxxx nepřípustný xxx §35 xxxx. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu, xxxxx xx xxxxxx xxxx, x které Xxxxxxx xxxx již nálezem xxxxxxx.

102. Xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx zrušení napadených xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx č. 298/2016 Sb. změněn §71 xxxx. 13 (nyní xxxx. 12) zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx x xxxx xxxxxxxxx části xxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxx jednat xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx doručena xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx51)", x do xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 51.

103. Dále xxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx č. 290/2017 Sb. xxxxxxx §70 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx xx xxxx xxxxx byla xxxxxxx xxxx: "X čele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx jmenuje x odvolává vláda xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx." Xxxxx xxxxxxx xxx rovněž xxxxxx §77a xxxx. 3 xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx platné xxxxx xxxx xxxxxxx x) [ke xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx. x) ve xxxxx "xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služba xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,"] a byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x), xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 54, xxxxxxx dosavadní písmeno x) bylo xxxxxxxx xxxx písm. x).

104. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx č. 111/2019 Sb. xxxxxxxxxxxx §70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 x 77 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx takto: X §70 odst. 4 xxxx xx xxxxx xxxx. x) xxxxxxxx body 7 x 8; x §71 byl odst. 7 xxxxxx (a x té xxxxxxxxxxx xxxx dosavadní xxxx. 8 až 15 xxxxxxxx xxxx odst. 7 xx 14 x v textu §71 xxxxxxxxxxxx odkazy xx tyto xxxxxxxx); x §72 odst. 1 xxxx. x) xxxx za xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zjišťování" xxxxxxx xxxxx "a ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděných xxxxxxxxxxxxx mimo program xxxxxxxxxxxxx zjišťování" x xx xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x), včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 60; x §73 xxxx. 1 písm. x) bylo xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxx " , xxxx", xxxx doplněno xxxx. j) x xx xxxx. 4 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7, včetně poznámky xxx xxxxx x. 61 (x x xx souvislosti xxxx xxxxxxxxx odstavce 5 xx 9 označeny xxxx xxxxxxxx 8 xx 12 a x xxxxx §73 xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx odstavce); x §74 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx slova "f) x" x doplněna xxxx písmena x) x x) [x x té xxxxxxxxxxx x §75 odst. 1 písm. x) xxxx za xxxxx "xx i)" xxxxxxx xxxxx "x x)" x x písm. x) xxxx xxxxx "x)" nahrazeno xxxxxx "x)"], x odst. 3 xxxx. x) xxxxxx větě xxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxx x", x xxxx 1 xxxx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx" a xxxxx "xxxxx x" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx," xx xxx 1 xxx xxxxxx xxxx xxx 2, přičemž xxxxxxxxx xxx 2 byl xxxxxxx xxxx xxx 3 x xx xxxx začátek xxxx xxxxxxx slova "xxxxx x" x xxxx xxxxxxxx písm. g); x §76 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx "odbornosti xxxx odborností, včetně xxxxxxxxxxxxxxxx x zvláštních xxxxxxxxx způsobilostí," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxx xxxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx, xxxxx diplomu", xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx" x xxxxx "jejich" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx", x xxxx. x) xxxx xxxxx "x xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx, xxxx" a xx xxxxx textu xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxx " , xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx poměru", v xxxx. x) byla xx xxxxxxx xxxx 2 xxxxxxx xxxxx "xxxxxx xx seznamu xxxxx xxxxxx x", x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxx "xxxx. x) xx x)" x xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxxxxx xxxxxxx x) a x); v §77 xxx vložen nový xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. 2 xxx označen xxxx xxxx. 3 a xx xxxxx xxxx. 3 byla xxxxxxxx xxxx "Statistický xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §77 odst. 1, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx."

105. Xxxxxxx č. 111/2019 Sb. xxxx xxxx do xxxxx XXX xxxxx xxxxx zákona o zdravotních službách xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §71a xx 71c, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, Ministerstva práce x xxxxxxxxxx xxxx x České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovat Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx, zubních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (§71a), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §71a xxxx. 1 xxxx 2 (§71b) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxx xxxxxxx totožnosti xxxxxxxx (§71c).

106. Xxxxxxxxxx §41a xxxx. 1 xxxxxx x. 48/1997 Xx. xxxx novelizováno zákonem č. 282/2018 Sb. xxx, že x xxx xxxx xxxxxxx slova "x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx ,Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací')". Xxx x legislativní xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Ústav do §39v odst. 4 xxxxxx x. 48/1997 Xx.

107. Xxxxx ze xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nimž xxxxx x xxxxxxx xxxxxx uvedenými xxxxxxxx zákona o zdravotních službách a xxxxxx č. 48/1997 Sb., xxxxxxxxx důvod xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx napadené xxxxxx xxxxxx. Ta xx do xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxx xxxx navrhovatelčina xxxxxxxxxxx.

108. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxx - x níže xxxxxxxx výjimkou - xxxxxxx.

109. Xxxxxxx xxxx xxxxx nepřehlédl, že xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x podání xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx, jakož x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, vymezila xxxxxxx řízení před Xxxxxxxx xxxxxx tak, xx xxx o "xxxxx na zrušení xxxxxxxxx ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)", xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx senátorů "proti xxxxxxxxxx xxxxxx č. 372/2011 Sb., x zdravotních službách x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx"; o (xxxxxxxx x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §41a xxxx. 1 xxxxxx x. 48/1997 Sb. xx xx podpisové xxxxxxx xxx v xxxx moci nic xxxxxxx.

110. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx advokátovi xx xxxxxx vyjasnění xxxxxx xxxxxxx xxxx jím xxxxxxx návrhem a xxxxx xxxx, respektive xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx sděleno, že xxxxxxxx xxxxxxx navrhovatelky x jeho xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o zdravotních službách. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x na §41a xxxx. 1 zákona x. 48/1997 Sb. Xx dohodě x xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxx úpravu opomněli xxxxxxxxxx do xxxxx xxxx moci". Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tvrdí, xx xxx tento xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx část xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx větu nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.10.2001 xx. xx. Pl. XX 15/01 (164/24 XxXX 201; 424/2001 Sb.), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona o zdravotních službách x §41a xxxx. 1 xxxxxx č. 48/1997 Sb. Dále xxxxx, xx xxxxx připravoval x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a před xxxx podáním jí xxxx xxxxxxx znění xxxxxxxxx x definitivnímu xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx pak, xx xxxx ne xxxxxxxx, xxx fakticky xx navrhovatelka xxxxxxxx x xxxxxx návrhu x xxxxx rozsahu xxxx petitu, x xxxx, aby při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxx xx Senátu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx již xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx.

111. K uvedenému Xxxxxxx soud konstatuje, xx xxxxxxx - x xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x rozšíření petitu xxxxxx o xxxxxxxxxx §41a xxxx. 1 xxxxxx č. 48/1997 Xx. xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx tudíž xxx xxxxxxxxxx pochybností xxxxxxxx, xx xxxxxxx - xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx jeho pokud xxxxx xx nejvyšší xxxxxxx, tedy x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx měla xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - nepostupoval xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx totiž xxxxxxxx xxxxxxx, kdo v xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx Ústavní xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx napadené právní xxxxxx, xxx je xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx legitimovaná xxxxxxxxxxxxx - počtem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poslanců xxxx xxxxxxx senátorů [§64 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x Ústavním xxxxx] - kdo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx (xxxx jednotlivá xxxxxxxxxx) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx, což stvrzují xxxxxxx této xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (§64 xxxx. 5 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx č. 320/2002 Sb.). Jestliže x xxxx věci xxxxx podepsán xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx advokátovi, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx shora x bodě 107, xxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx zrušení §41a xxxx. 1 xxxxxx č. 48/1997 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 77/1998 Sb., xxxx xxxxx xxxxxx někým xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

112. Xxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxxxxxx posouzení ústavnosti xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx zodpovězení xxx xxxxxx: 1. xxx byl xxxxxx x xxxxx v xxxxxx Xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx, 2. xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem x 3. xxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

113. Xxxxxxxx ustanovení §70, 71, 72, 73, 74, 75 x 78 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 1.4.2012, kdy xxxxx účinnosti xxxxx xxxx xxxxx (xxx xxxx §129). Tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 303/2013 Sb., č. 147/2016 Sb., č. 192/2016 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 290/2017 Sb. x č. 111/2019 Sb.

114. Napadená xxxxxxxxxx §76, 77 x 77a xxxx xx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxx §76 x 77 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 1/12) jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem č. 147/2016 Sb. Xxxxxxxxxx §77a bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 290/2017 Sb.

115. X přijetí zákona o zdravotních službách x všech xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, měl Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 15 xxxx. 1 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx zákona o zdravotních službách byl Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxx xx. zn. Xx. XX 1/12 (xxx xxxx VI xxxx 187 x 194 až 223 xxxxxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxxxx). Pokud xxx x xxxx xxxxx uvedené xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxxxx.

116. Xxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva, (xxxxxxxx xxxx 930) xxxxxxxxxx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxx 5.3.2013. Xx xxx 8.8.2013 xx 57. xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů (xxxxxxxx č. 1746), xxxx xxx něj xxxxxxxxx 67 xx 128 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 43 xxxx xxxxx x 18 xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Senát xxxxxxxxx návrh xxxxxx (xxxxxxx xxxx č. 173) xxx 12.9.2013 xx xxx 13. xxxxxx x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxx x. 330), xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 43 x 55 přítomných xxxxxxxx, 2 byli xxxxx a 10 xx xxxxxxxxx zdrželo. Xxxxxxx zákon xxx xxxxxxx prezidentu xxxxxxxxx xxx 17.9.2013 a xxxxx xxx jím xxx xxxxxxxx. K xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx 30.9.2013 x xxxxxx 116 xxx č. 303/2013 Sb.; xxxxxxxxx xxxxx xxx 1.1.2014.

117. Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxx xxxx 614) xxxxxxxxxx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxx 23.9.2015. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx dne 9.3.2016 na 42. xxxxxx ve xxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx vyslovila xxxxxxx xx xxxxx schváleném Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x. 1102), když xxx něj xxxxxxxxx 140 xx 179 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 35 xxxx proti x 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (senátní xxxx x. 234) xxx 20.4.2016 na xxx 22. schůzi x xxxxxxxx jej (xxxxxxxx x. 405), xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx 44 x 62 xxxxxxxxxx senátorů, 9 bylo proti x 9 xx xxxxxxxxx zdrželo. Přijatý xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 26.4.2016 x xxx xxx xxxxxxxx (rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 4.5.2016). X xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Sbírce xxxxxx xxx 17.5.2016 x xxxxxx 58 pod č. 147/2016 Sb.; xxxxxxxxx nabyl xxx 1.7.2016.

118. Xxxxx xxxxxx, kterým se xxxx xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, (xxxxxxxx xxxx 655) předložila xxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně xxx 11.11.2015. Xx xxx 13.4.2016 xx 44. schůzi xx xxxxxx xxxxx s xxxxxxx zákona vyslovila xxxxxxx ve znění xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou (xxxxxxxx x. 1161), xxxx pro něj xxxxxxxxx 163 ze 168 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Senát xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx x. 260) xxx 25.5.2016 xx své 24. xxxxxx a xxxxxxxx xxx (xxxxxxxx x. 430), xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx 47 x 59 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx a 12 xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx zákon xxx xxxxxxx prezidentu xxxxxxxxx xxx 1.6.2016 a xxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 7.6.2016). X xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx 17.6.2016 x xxxxxx 72 xxx č. 192/2016 Sb.; xxxxxxxxx xxxxx xxx 1.1.2017, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinných xx 1.7.2016.

119. Návrh xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxxxxx tisk 764) xxxxxxxxxx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxx 31.3.2016. Xxxxxxxxxx sněmovna dne 29.6.2016 xx 48. xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x návrhem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x. 1270), xxxx xxx něj xxxxxxxxx 126 ze 162 xxxxxxxxxx poslanců, 16 xxxx xxxxx x 20 xx hlasování xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx č. 307) xxx 24.8.2016 xx xxx 27. schůzi x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxx x. 512), xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 37 ze 48 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxx x 11 se xxxxxxxxx zdrželo. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky dne 31.8.2016 x xxx xxx xxxxxxxx (rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně xxx 6.9.2016). X xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx 19.9.2016 v xxxxxx 115 pod č. 298/2016 Sb.; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx článků xxxxxxxx xx 1.1.2017.

120. Návrh xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxx xxxx 1017) xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně xxx 2.2.2017. Xx xxx 30.6.2017 xx 59. xxxxxx xx třetím xxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx souhlas x xx schváleném xxxxx (xxxxxxxx č. 1738), xxxx xxx xxx xxxxxxxxx 124 xx 141 přítomných xxxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxx a 17 xx hlasování zdrželo. Xxxxx xxxxxxxxx návrh xxxxxx (senátní xxxx x. 167) dne 16.8.2017 xx své 9. schůzi a xxxxxxxx xxx (usnesení x. 250), když xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 39 x 69 xxxxxxxxxx senátorů, 6 xxxx xxxxx x 24 se xxxxxxxxx xxxxxxx. Přijatý xxxxx xxx doručen prezidentu xxxxxxxxx xxx 23.8.2017 x xxx jej xxx 4.9.2017 xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx 15.9.2017 x xxxxxx 102 xxx č. 290/2017 Sb.; xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1.1.2018, x xxxxxxxx vyjmenovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxx 1.11.2017.

121. Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, (xxxxxxxx xxxx 139) xxxxxxxxxx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxx 28.3.2018. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx dne 5.12.2018 na 24. xxxxxx ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx vyslovila souhlas x jí schváleném xxxxx (xxxxxxxx č. 409), xxxx xxx xxx hlasovalo 142 xx 184 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 2 xxxx xxxxx a 40 xx xxxxxxxxx zdrželo. Xxxxx projednal návrh xxxxxx (xxxxxxx xxxx x. 26) xxx 30.1.2019 na své 5. xxxxxx a xxxxxx xxx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (usnesení č. 86). Ta xxxxx xxxxxx dne 12.3.2019 xx xxx 27. xxxxxx schválila xx xxxxx xxxxxxxxxxx Senátu (xxxxxxxx č. 562), xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 147 ze 186 přítomných xxxxxxxx, 10 xxxx xxxxx x 29 xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xxx 2.4.2019 a xxx xxx xxx 10.4.2019 xxxxxxxx. Vyhlášen xxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx 24.4.2019 x xxxxxx 47 xxx č. 111/2019 Sb.; xxxxxxxxx nabyl xxxx jeho xxxxxxxxx.

122. Xxxxxxxxxx §41a xxxx xx zákona x. 48/1997 Xx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.9.2015 xxxxxxx č. 200/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 551/1991 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 280/1992 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

123. Návrh xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxx xxxx 386) xxxxxxxxxx vláda Poslanecké xxxxxxxx xxx 7.1.2015. Xx xxx 19.6.2015 xx 29. schůzi xx třetím čtení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xx schváleném xxxxx (xxxxxxxx č. 793), xxxx pro xxx xxxxxxxxx 147 ze 164 přítomných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x 16 xx xxxxxxxxx zdrželo. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx tisk x. 101) dne 23.7.2015 xx své 10. xxxxxx a xxxxxxxx jej (xxxxxxxx x. 189), xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 55 z 64 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4 xxxx xxxxx x 5 se hlasování xxxxxxx. Přijatý xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 30.7.2015 x ten xxx xxxxxxxx (rozhodnutí doručeno Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 4.8.2015). K xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxx dne 17.8.2015 v částce 82 xxx č. 200/2015 Sb.

124. Xxxxxxxxxx §41a xxxx. 1 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.1.2019 xxxxxxx č. 282/2018 Sb. Xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxx xxxx 199) xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 11.6.2018. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 3.10.2018 xx 19. xxxxxx ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou (usnesení x. 352), když xxx xxx xxxxxxxxx 168 xx 169 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx proti x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx projednal xxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx x. 341) xxx 15.11.2018 xx xxx 2. schůzi x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxx x. 36), xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 49 z 54 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx proti x 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 22.11.2018 x xxx xxx dne 5.12.2018 xxxxxxxx. Xxxxxxxx byl xx Sbírce xxxxxx xxx 13.12.2018 x xxxxxx 142 xxx č. 282/2018 Sb.

125. Xxxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x všech xxxx uvedených zákonů xxxxxxx xxxxxxx předepsaný xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx je Xxxxxxxxxx x zákony xxxxxxxx. Xxx uzavřít, xx xxxxxx obsahující napadená xxxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

126. Napadená xxxxxxxxxx §7078 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx NZIS x xxxxxx xxxxxx znění xx následující:

HLAVA III

NÁRODNÍ XXXXXXXXXXXX INFORMAČNÍ SYSTÉM

§70

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jednotný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx údajů x zdravotním xxxxx xxxxxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx za účelem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x kvalitě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tvorbu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxxx poskytování a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zdravotním xxxxxxx x xxxxxxxxx indikátorů xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

b) k xxxxxx Xxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx a zpracování xxxxx v xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx,

x) k realizaci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx obyvatel, o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x spotřebě xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxx x o výdajích xx xxxxxxxxx služby,

e) xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a

f) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) xxxxx x x registrech xxxxx xxxxxx x) x x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxx a x poskytování xxxxx x xxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx určeném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx33), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxxxx údajů

a) pacient,

1. xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx číslo, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx obce x xxxxxxxxx xxxxx městské xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu, a xxx-xx x cizince, xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, a xx zejména údaje xxxxxxxxxxxxxxxxx x diagnostické, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx anamnéza xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x onemocněním xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdravotního stavu, xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx povolání xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x pracoviště,

4. identifikační xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele, x xxxxxxx xxxxxxx, x něhož xxxxx x povolání vznikla, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, údaje xxxxxxx v §74 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x §76 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx poskytující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20, xxxxx uvedené x §74 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx České republiky (xxxx xxx "statistický xxxxx") jako xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx x oblasti zajištění Xxxxxxxxx zdravotnického informačního xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxxxx ústavu xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 předávají xx Xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu34),

a) poskytovatelé x poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx zpravodajskou xxxxxxx, údaje xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepředávají,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) příslušní xxxxxxx xxxx jimi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxx shromažďované xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů xxxxx §74 xxx příslušné xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačního systému,

e) x případě Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §76 xxx

1. xxxxx poskytující střední xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx školy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů (xxxx xxx "vzdělávací xxxxxxxx"),

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobilost x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"),

3. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx organizace"),

4. xxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx,

7. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

8. Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx léčby xxxxxxxxx xxxx xxx zařízení xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx na návykových xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx35) Ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4

x) nemají xxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xx Národního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Národního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

(6) Xxxxx do Národního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx technických xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx. Datové xxxxxxxx xxxxxxxx statistický xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

33) §4 xxxx. d) xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

34) Xxxxxxxxx xxxxx x. 89/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§71

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx ústavu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx plnění xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

b) údaje x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx,

x) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx z registru xxxxxxx čísel x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx v informačních xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxx b) xxxx x).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx,

x) adresa místa xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, xxxxx se xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.

(3) Údaji xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,

g) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx o xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx svéprávnosti,

j) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x rodné číslo xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x datum narození,

k) xxxxxxx xxxx, datum xxxx změny x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx nemá přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx dítě xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx,

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx osvojence,

4. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx, který se xxxxxxx x cizině, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

5. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx osvojitelů, x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx, údaje x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodná xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx narození,

7. xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení osvojení,

p) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; jde-li x xxxxx státního xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxx den, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx.

(4) Údaji xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví,

d) xxxxx a xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xx se xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx příslušnost,

g) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx, na kterou xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) počátek xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) správní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx cizinci xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx stav, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) datum x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx partnera a xxxx xxxxx číslo; xx-xx manželem xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinec, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx manžela a xxxxx jeho narození,

o) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, a xxxx xxxxx číslo; x xxxxxxx, že dítěti xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx jeho xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx x rozsahu

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x nové xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx příslušnost,

5. xxxxx čísla xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, údaje x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, příjmení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx čísla xxxx x xxxxx; pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x osvojení xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxx území Xxxxx republiky, xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx,

x) xxx, který xxx x rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

c) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx,

x) místo a xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx stát, xx xxxxx území xx xxxxxxxx.

(6) Údaje, xxxxx xxxx vedeny xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému cizinců, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx pacienta, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx informaci xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx včasným xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) adresu xxxxx xxxxxx, jméno, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx žijícího manžela xxxx žijícího dítěte xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxx x),

x) adresu xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x omezenou xxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nemůže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx nezbytné x zajištění xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx zařazení x xxxxxxxxxxxxx,

x) účel, ke xxxxxxx jsou údaje xxxxxxxxxx,

x) rodné xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x není-li xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx identifikační xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx narození.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx výkon státní xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x rozsahu

a) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx vzniku nebo xxxxx zápisu do xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x zřízení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx tato xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) statutární xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo název x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx subjektu xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx adresa xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx agendy,

n) xxxxx prvotního zápisu xx xxxxxxxx osob,

o) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osob,

p) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

q) identifikační xxxxx provozovny.

(10) X xxxxxxxxxx případě xxx x poskytovaných údajů xxxxx odstavců 2 xx 5 x 9 nebo zjišťovaných xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(11) Statistický xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 2 xx 5 x 9 xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pojišťovnám x xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x údaje xxxxxxxxx statistickým ústavem xx základě xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(12) Xxxxxx podle xxxxxxxx 11 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x kterém xxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) účel, ke xxxxxxx jsou údaje xxxxxxxxxx,

x) další xxxxxxxxx xxxxxxxx x vyhledání xxxxxxxxxxxx údajů, pokud xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx51).

(13) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx žadatele, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx, x Národním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxx-xx x zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx získala povolení x provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnách, x xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxxxxx ústav xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxxx požadovaného xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx kladného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovně.

(14) Xxxxxxxxxxx xxxxx předá xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 5 x 9, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx svých úkolů xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zákonů.

51) §18 xxxx. 2 zákona x. 300/2008 Sb., x elektronických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx č. 297/2016 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§71x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, zubních xxxxxxxx x farmaceutech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, z xxxxxxxx o lékařích, xxxxxxx lékařích x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx aprobačních zkouškách1) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx v těchto xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 1 xxxx. x) xx x).

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx rovněž Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, x to údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v informačních xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx25) v xxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§71x

Xxxxxx podle §71x xxxx. 1 xxxx 2 musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, za xxx xx xxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxx způsobem, se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx51).

§71x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxx ověření totožnosti xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx ústav xx základě xxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovateli údaje x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxx xxxxxxxx, xxxxx zemřel,

f) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx-xxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx interoperability59).

Statistický xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx předá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx pacienta. Xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx f),

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. g), xxxxx xxx již xxxxx vydán, x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx podle odstavce 1 a údaje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ústavem xx základě xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

1) Xxxxx x. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Xxxxx x. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

59) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2015/1501 xx xxx 8. září 2015 x rámci xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 12 xxxx. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx elektronické transakce xx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Národní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx zdravotnických pracovníků x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§72

(1) Xxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx

x) xxxx z xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx statistických xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x státní xxxxxxxxxxx službě,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx uvedeny v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxx poskytovatelů,

d) Xxxxxxx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vedené xxxxx xxxxxx upravujícího transplantace,

f) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vedených podle xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx z Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) data o xxxxxxxxxxxx hospitalizací xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění60),

j) xxxx xx statistických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statistickým xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) V Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vytvářejí xxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavu x xxx xxxxx xxxxxxx x §73 xx možné xxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x informačních xxxxxxx veřejné xxxxxx x zdravotních xxxxxxxxxx.

60) Xxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§73

(1) Účelem xxxxxxxxxxxxxx registrů je

a) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxxxx a jeho xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vzniku x xxxxxx společensky xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx podklad xxx hodnocení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx diagnostických x léčebných xxxxxxx x podporu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx možnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx přístrojovou xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vývoj, xxxxxxx x důsledky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému,

c) evidence x xxxxxxxxx pacientů, xxxxxx zemřelých, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závažnými xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx těchto nemocí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx pacientů x úrazy, a xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dat xxxxxxxx zaměřená xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx,

x) evidence poskytovatelů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxx §20, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovaných zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx potřebných xxxxx xxx statistické xxxxx x poskytování xxxxxxxxx,

x) xxxx informací k xxxxxxxxx indikátorů kvality x bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x zajištění kvality x udržitelnosti systému xxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx zemřelých xx xxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Přístup x xxxxxxx údajům x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve zdravotnických xxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak,

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx x §72 xxxx. 1 xxxx. x), e) xxxx x),

x) oprávněný xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §72 xxxx. 1 xxxx. x), x zdravotnický xxxxxxxxx poskytující do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxx osobě, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §72 xxxx. 1 xxxx. x), x xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx údajů; tím xxxx dotčen xxxxxxx x veřejným xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx Koordinačního střediska xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zemřelém xxxxxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx ze xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

(xxxx xxx "oprávněný pracovník"); xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x). Subjektem oprávněným xxxxx žádost xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxx rozumí zdravotnický xxxxxxxxx podle xxxxxxx x), xxxxx poskytuje xx xxxxxxxxxxxxxx registru xxxxx x své xxxxx.

(3) Přístup x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníkovi xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx oprávněným subjektem xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxx se překládá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx být uvedeny xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x oprávněného pracovníka, xxxx, pro xxxxx xxxx údaje, x xxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožněn xxxxxxx, xxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Statistický xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx subjektu xxxxxx xxxxxxxxxxxx práv x osobním a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezajistí, xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xx k xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx skutečností, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx oprávněnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx změní. Statistický xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx základě xxxxxxx oprávněného subjektu.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x skutečnostech x tím xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx poskytujícího též xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x kterém mají xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx rozsah xxxxx x subjektu xxxxx,

x) xxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx požadována,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx51).

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx ústav xxxx xxxxxxx xxxxx sděleného xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxxx požadovaného xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nedůvodnou xxxx xxxxx xxxxxx požadovaných xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx žádosti podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx61), xxxxx se jedná x xxxxx x Xxxxxxxx zdravotnickém informačním xxxxxxx, pouze xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dat.

(8) Xxx statistické a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx, ze které xxxxx určit xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo právnickou xxxxx. Statistický ústav xx xxxxxxxx xxxxx xx poskytnutí xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pořízením xxxxxx, xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nosičů xxx x s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx subjektu xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx ústav xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů.

(9) X případě, že xxxx xxxxxxxxxxx ústav xx poskytnutí údajů xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx tuto skutečnost xxxxx x výší xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8. X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, na xxxxxxx jakých xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subjektu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 9, ztrácí xxxxx na úhradu xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 8 xx podmíněno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úhrady. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx 60 xxx ode xxx oznámení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, statistický ústav xxxxxx xxxxxx. Po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxx lhůta podle xxxx xxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

61) Xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Národní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

§74

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, a xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele x xxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu uvedeném x rozhodnutí o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx kontaktní xxxxx poskytovatele, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky,

d) xxxxx zdravotní xxxx, xxxxx zdravotní péče, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 písm. x) až i), xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) až x), x to xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaj x pozastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx,

x) seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx zákona,

m) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x oboru xxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxxxxx xxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxxx; xxxxxx skupin xxxxxxxx zdravotnických prostředků x xxxxxx xxxxx x xxxx předávaných xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb a xxxx xxxx.

(2) Xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zaznamenávají xxx xxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) x x),

x) x xxxxxxx poskytujících zdravotní xxxxxx xxxxx §20, x xx údaje xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské unie, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x doba xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů je

a) xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx stránkách ministerstva, x xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx narození fyzické xxxxx,

2. xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx oprávnění x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx x

3. xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxx §20, x xx v rozsahu xxxxx x nich xxxxxxxxxxxxxx,

x) přístupný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxx a xxxx xxxxxxxxx úřadu, jemuž xxxx oznámeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §11 xxxx. 8 x §20 odst. 2, x xxxxxxx xxxxx údajů zpracovávaných x registru, a xx za xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x oblasti zdravotnictví,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajišťujícím xxxx dat xx Xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx oprávněným xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx komoře, jde-li x xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§75

(1) Xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) §74 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx správní xxxxx x xxx, xx další xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx. x) předává, xxxxx xxxx xx xxxxx,

x) §74 odst. 2 xxxxxxx úřad, xxxxx xxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx služeb podle §11 xxxx. 8 xxxx xxxxx §20 xxxx. 2,

x) §74 xxxx. 1 písm. x), xxx-xx x xxxxxxxxx údaje, x xxxxx §74 odst. 1 xxxx. x) xx x) poskytovatel,

d) §74 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§76

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobilých k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získaly xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx x jeho akademický xxxxx, xxxxxxx hodnost x xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x případě cizinců xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství,

f) xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx diplomu, a xxxxx jejich získání xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx označení xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pověřené xxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxxx xxxx uznávajícího xxxxxx,

x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx specializační příprava xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx aprobační zkoušky,

k) xxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovník vykonává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, druh xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x případě, xx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx pobytu, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx telefonní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxx identifikátor datové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx výkonu zdravotnického xxxxxxxx,

2. zápisu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x vyloučení x xxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x),

x) poskytovateli nebo xxxxxxxxxxxxx sociálních služeb x xxxxxxx údajů x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) x 1) xx x), x xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx zabezpečení poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x jejích xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx její xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), i), x) x 1), x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx veřejného zdravotního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, x xx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx správy,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), b), x) x g) xx m), x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx léčiv x xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x), x) x 1), x xx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx o xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx uvedeným x §77 xxxx. 1 x xxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Ministerstvu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1, x xx za xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§77

(1) Xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předávají xxxxx xxxxx §76 xxxx. 1

x) xxxx. a), x), f), x) x x) vzdělávací xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tímto provádějí xxxxxxx zápis zdravotnického xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxx. a) xx x) Ministerstvo vnitra x Policie Xxxxx xxxxxxxxx x souladu x §71,

c) xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

e) xxxx. 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx. m) xxxx 1 soud xxxx xxxxxxxxx správní xxxxx,

x) xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx.

(2) X xxxxxxx chybějících xxxxx x Národním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statistický xxxxx xxxxxxxx xx doplnit x xxxxx, xxxxx xxxxx podle §71a.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Národním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit statistickému xxxxxx, zjistí-li, xx xxxx x tomto xxxxxxxx o xxx xxxxxx chybné xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §77 xxxx. 1, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx do Národního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, k prověření x xxxxxxxx xxxxxxx.

§77x

Xxxxxxx xxxxxxx hrazených xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Národní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, datu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxx, pojištěnci, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx služba xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

(2) Xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxx, a xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx pracoviště,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxx zdravotních xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v písmenu x) xxxx 2 xxxxxxx podle xxxxxx x veřejném zdravotním xxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele, k xxxxxxx zajištění xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smlouvě x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním pojištění,

e) xxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xx které xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou,

g) xxx xxxxxx a

h) xxxxxx, x xxxx byly xxxxxxxxxx zdravotní služby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve výši xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 předává

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přidělený xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx18) x pojištěnci, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx specifikovaná xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebyl xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxx a) x xxx jeho xxxxxxxx,

x) kód xxxx xxxxxx xxxxx pobytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx54) a

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx.

18) Zákon x. 111/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

54) Xxxxxxxx x. 359/2011 Xx., x základním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a nemovitostí, xx xxxxx xxxxxxxx x. 415/2016 Xx.

§78

Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx předávajících xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, způsob, xxxxxxxxx a formu xxxxxxxxx požadovaných osobních x xxxxxxx xxxxx xx zdravotnických xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx zdravotnických registrů,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x osobním xxxxxx x xxxxxx údajům xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxx provedena, x typ úhrady xxx účely xxxxxxxxx xxxxx do Národního xxxxxxxx hrazených xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxx ústavněprávního přezkumu xxxxxxx xxxxxx

127. Ústavní xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx hlediska ústavněprávního xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx NZIS. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dat xxxxxxxx, x němuž xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxx XXXX dochází, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaručených práv xxxxxxxxxx se ochrany xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 7 xxxx. 1 a čl. 10 xxxx. 2 x 3 Xxxxxxx. X xxxxxxxxxx věci xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx. právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 10 xxxx. 3 Xxxxxxx), xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx [xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 46 a 47 xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 14.5.2019 xx. zn. Xx. XX 45/17 (161/2019 Sb.)]. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeden xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jednotlivce, která xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx čl. 1 x čl. 2 odst. 3 Xxxxxxx a čl. 2 xxxx. 4 Ústavy), x jeho ochrana xx projevuje v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zakotvení xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, x mezinárodních xxxxxxxxx x v xxxxx XX.

128. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxxx xx xxx xxxxxxxx též x čl. 8 Xxxxxx x xxxxxxx lidských práv x xxxxxxxxxx svobod (č. 209/1992 Sb.) x x čl. 17 odst. 1 Xxxxxxxxxxxxx paktu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (č. 120/1976 Sb.). Ochraně xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxx. Xxxxxx x xxxxxxxx právech x xxxxxxxxxxx speciálně xxxxxxxx x čl. 10 xxxx. 1 x 2 xxxxx každého xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxx zdraví x xxxxxxxxx každého xxxx xxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx stavu. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (č. 10/2010 Sb. m. s.) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se zdravotní x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx se xxxxxxxxxx postižením, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (čl. 22 odst. 2), přičemž xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dat a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx zajistit xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx uznávané xxxxx xx xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx získávání xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (čl. 31 odst. 1); xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx distribuci xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx (čl. 31 xxxx. 3).

129. Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx tyto xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x něm xxxx shromážděny, a xx xxxxxx opravu (čl. 8 xxxx. 1 x 2). Xxxx xxxxxxxxxx Listiny xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx toliko x případech, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxx klauzuli x čl. 51 odst. 1 Listiny xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie). Xxx však xxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kritérium xxx členské státy Xxxxxxxx xxxx také x xxxxxx ryze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXXXX, X. Xx XXXXX, X, XXXXXX, X., XXXXXXX, J., XXXX, X., XXXXXXXXXX, X. Xxxxxxxx xxxxx. 5. xxxxxx. Xxxxx: C. X. Xxxx, 2014, x. 108).

130. Xx xxxxxx sekundárního práva xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxx (xx. 1 xxxx. 1 a 2), xxxxx zakazuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x zdravotním xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx uvedených případů (xx. 9 xxxx. 1 a 2). Xxxx xxxx výjimky - xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx je nezbytné x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx XX xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx přiměřené xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx údajů a xxxxxxxxx vhodné x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x zájmů subjektu xxxxx [xx. 9 xxxx. 2 xxxx. x)], pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pracovního xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, poskytování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x služeb xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx XX xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a při xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx. 9 odst. 4 nařízení [xx. 9 xxxx. 2 xxxx. x)], x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdravotnických prostředků, xx xxxxxxx xxxxx XX nebo xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zvláštní xxxxxxxx xxx zajištění xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [xx. 9 xxxx. 2 xxxx. i)] x xxx xxxxx xxxxxxxxx xx veřejném xxxxx, xxx účely xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x souladu x čl. 89 xxxx. 1 nařízení xx xxxxxxx xxxxx XX nebo členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vhodné x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx [čl. 9 odst. 2 xxxx. j)]. Xxx xxxxx xxxxxxx v xx. 9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxx být xxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxx služebním xxxxxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxx práva XX xxxx členského xxxxx xxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx niž xx xxxxxx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány (xx. 9 odst. 3). Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zavést xxxxx podmínky, xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, biometrických xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (xx. 9 odst. 4).

131. Xx xxxxxxxx navazuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx "x xxxxxxxx práva xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních údajů" (§1). Zákon v §16 xxxx. 1 xxxxxx správci nebo xxxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (příkladmo xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx x ochraně xxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x účelům xxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x závažným xxxxxxx xxx práva x xxxxxxx fyzických xxxx. Xxxxxxxx stanoví, xx xxxxx xx xxxxxxxx dosáhnout xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx údaje xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx - xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxx tomu xxxxx xxxxxxxxx zájmy xxxxxxxx xxxxx.

132. Xxxxxxx soud xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x nálezu xx. xx. Xx. XX 24/10 xx xxx 22.3.2011 (X 52/60 XxXX 625; 94/2011 Sb., xxx 29) xxxxxxxxx, xx "xxxxx xx xxxxxxx x soukromému xxxxxx zahrnuje x xxxxxxx sebeurčení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sobě xxxxx. Jinými xxxxx, xxxxx xx soukromí xxxxxxxxx xxxxxx právo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxx. x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx mají xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx osobního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx. Xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 10 xxxx. 3 Xxxxxxx". X xxxxxx xx. xx. Xx. XX 32/15 xx xxx 6.12.2016 (N 232/83 XxXX 605; 40/2017 Sb.) nicméně Ústavní xxxx xxxxxxxx zdůraznil, xx právo na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepředstavuje xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné moci xxxxxxxxxxxx, zveřejňovat xxxx xxxxx xxxxxxxx využívat xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, když připomněl xxx xxxxx vymezené xxxxxxxx prolomení xxxxxx xxxxx: "Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx soukromí x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 10 xxxx. 3 Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nárokům xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx státu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x testu xxxxxxxxxxxxxxx, kdy x xxxxxxxxx xxxxxx základních xxxx xx xxxxxx x veřejným xxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx právy xx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx účel (xxx) xxxxxxxx zásahu xx xxxxxx x použitým xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx zásada xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx přesná x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx dotčeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx kterých xx veřejná xxx xxxxxxxxx x zásahu xx xxxxxx soukromí, xxx xxxxxxxx mohli xxxxxxx své chování xxx, xxx xx xxxxxxxxx do konfliktu x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx svévolnému xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx přípustnosti daného xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx proporcionality (v xxxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx z xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dosáhnout xxxxxxxxxxx cíle, jímž xx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx potřebnosti, x němž je xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxx přiměřenost (x xxxxx xxxxxx), xx. xxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx., že opatření xxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxx x svobody xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx zájmem, svými xxxxxxxxxxx důsledky převyšovat xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx opatřeních" [xxx xxx 37 xxxxxx xx. zn. Pl. XX 24/10; dále xxxx. xxx 56 xxxxxx sp. xx. Xx. ÚS 32/15 x též xxxx 83, 85, 86 x 88 xxxxxxxxxx xxxxxx sp. xx. Xx. ÚS 26/16 xx xxx 12.12.2017 (X 227/87 XxXX 597; 8/2018 Sb.)].

133. Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx závěrů, xx xxxxxx xxxxxx x navrhovatelkou opakovaně xxxxxxxxxxx nálezu xx. xx. Xx. XX 1/12, v xxxx xxxxxxxx ústavněprávnímu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX jako xxxxxxx xxxxxxxx XXXX. V xxxx 304 xxxxxxxxxx xxxxxx nálezu Xxxxxxx xxxx poznamenal: "Xxxxxxxxx xxxxxxx práv jednotlivce, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, musí xxxx xxxx, xx x ohledem na xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zásadní x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx žádným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Typicky xxxxx xxxx. o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx někdo má xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, tak xxxx xxx odůvodněna konkrétním xxxxxx. Xxxxx musí x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx okruh xxxx, xxx mají x xxxxxxxxxxx údajům xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xx xxx stanovit xxxxx xxxxxxxxxx garance, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přístupu (např. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxx x tomto směru x příslušné xxxxxx (xxxx. x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx dne 17. xxxxxxxx 2009 xx xxxx stížnosti Xxxxxxxxxxx proti Xxxxxxx x. 5335/06, body 67 xx 69). Xxxx jednu x xxxxxxx nakonec nelze xxxxxxxxx ani xxxxxxxxx, xxx xxx údaj xxxxx xxx xx xxxxxxxxx dobu x xxxx xxx smazán xxxx xxxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx subjektu."

134. Xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyjádřený x xxxx 316 xxxxxxxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. XX 1/12, xx xxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxx: "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (x xxx x splňuje xxxxxxxx xxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakou xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jakou xx xxxxxxxxxxxx a kde xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx si, xxx xx služby poskytuje xxxxx, xxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx musí xxx xxxxxx xxxx, xx ačkoliv xxxxx xxxxxx xxxxxxxx slouží xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x významná xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určitého xxxxxxx), x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx jako legitimní xxxxxxxxxx xxxxxxx pacientů." X xxxxxxxxxx na xx Xxxxxxx xxxx x xxxx 317 xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx všech, xxxxx x xxxxxxx "xxxx x xxxxx narození xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx čísla xx místa obvyklého xxxxxx, se jedná x xxxxxx xxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx by xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx činnosti xxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx informaci, xxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx dostatečně xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx x xxxxx registru xxxxx. Xxxxx xx ale xxxxxxxx xxxxxxx, respektive xxxxxxx vykonávat činnost, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx dalších xxxxxxxxxxxx, tedy xxx xxxxxxxxxxx xxxxx vztahujícího xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

135. Xxxxxxxx xxxx xxxxx přehlížet, xx xxxx xxxxxxx právo xx ochranu xxxxxxxx xx svém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx podle čl. 31 Listiny. Xxx xx svém nálezu xx věci xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx [xxxxx xx dne 27.3.2018 xx. xx. Xx. XX 7/17 (X 55/88 XxXX 727; 81/2018 Sb.)] konstatoval Xxxxxxx soud, "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx lidského xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx život x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx zdraví (čl. 31 Xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x chránit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ... Xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxx ... xxxxxx adekvátní xxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx životních xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx sféru xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x proti xxxx xxxxxxxxx xxxx". Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zdraví xx xxxxxx xxxxx člověk, xx xxxxxx od xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx veřejného pojištění, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pouze občanům Xxxxx xxxxxxxxx [xxxxx xx xxx 3.5.2017 xx. xx. Xx. XX 2/15 (X 69/85 SbNU 193; 185/2017 Sb.)].

136. Xxxxxx v xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx xxxx musí xxxxxxx xx xx, xxx zákonodárce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx rovnováhy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxx lze xxxxxxxx použít xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx naplnit xxxxxxxxx legitimní cíl (xxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx statku. Xxxxxx xxxxxxxxx je posouzení xxxxxxxxxxx. X jeho xxxxx xx zkoumá, xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx prostředků xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Jako xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (v xxxxx xxxxxx), xx. xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx vazbě na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx omezující xxxxxxxx xxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx důsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přináší xxxxxxxxxx zájem xx xxxxxxx těchto opatření.

VIII.

Uplatnění xxxxxxxx hledisek ústavněprávního xxxxxxxx xx napadená xxxxxxxxxx

137. Xxxxx citovanými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx ústavnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o zdravotních službách x xxxx zaznamenaným xxxxxxx.

138. Xxx xxxxxxx x napadených xxxxxxxxxx zákona o zdravotních službách, NZIS, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx, xx jednotným celostátním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zdravotnických registrů, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§70 odst. 1 xxxx. a) xx x) x §72 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx]. Xxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jiné xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxx) zpracování a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx uvedeny x xxxxxxx x zákonu o zdravotních službách (xxxx zrušení xxxx xxxxx nepožaduje), xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx je vymezen xxxx. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx registrů xx xxxxxx stanovena xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx osobní xxxxx obsažené v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx právní xxxxxx XXXX xxxxx §67c xx 67i xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx stránce xx xxxx změnila x xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxxx aspektů xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x nim.

139. Xxxxxxxx XXXX xxxx x Národní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§74 x 75 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§76 x 77 xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách) x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§77a téhož xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§74 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) a zaznamenávají xx do něj xxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxxx služby, xxxxx x o osobách xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxx-xx jimi xxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx XX, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§74 xxxx. 2 zákona x zdravotních službách). Xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx x zákoně xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx obsaženy, jakož x xxxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zajišťujících sběr xxx xx NZIS x zdravotních pojišťoven xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx komoře xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx komoře x xxxxxx ministerstvu xx xxxxxx výkonu xxxxxx správy (§74 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

140. X XXXX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických pracovnících xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx vykonávajících povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceuta xxxx xxxxxxxxxxxx povolání ve xxxxxx §2 xxxx. x) xxxxxx x. 96/2004 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nelékařských zdravotnických xxxxxxxx a k xxxxxx činností souvisejících x poskytováním zdravotní xxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Tyto xxxxx xxxx získávány od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx z §77 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx údaj x adrese místa xxxxxxxx pobytu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxx xxxxxx xxxx celek xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxx xx xxxx 1962), xxxxxxxx v bodu 6 xxxxxxx k xxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx č. 156/2004 Sb. NRZP xxxx xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx Registru zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxx odborného xxxxxxx x hostujících xxxx xxxxx §72 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x dosud xxxxxxxx XXXX. Xx xxxxxx xx předchozí právní xxxxxx, zrušené nálezem Xxxxxxxxx soudu sp. xx. Xx. XX 1/12, xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx čísle a xxxxxxx pobytu xxx xxxxx registr xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §76 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách, xxxx xxxx x zdravotnickému xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x něm xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x XXXX xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxx x XXXX x xxx xxxxxx chybné xxxxx.

141. Xxxxxxx registr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §77a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx x čase xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x fyzické xxxx xxxxxxxxx osobě, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx služba poskytnuta, x x provedených xxxxxxxx zdravotních xxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Do xxxxxxxx xxxxxxx uvedené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uhradila.

142. Xxxxxxxx NZIS xxxx xxx xxxx z xxxxxxxxxx Xxxxxxxx statistických xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděných xxxxxxxxxxxxx mimo program xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 89/1995 Sb., x státní statistické xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxxxxxxx registry vedené xxxxx zákona č. 285/2002 Sb., x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x orgánů x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x Xxxxx x xxxxxxxxx zemřelého, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona o veřejném zdravotním pojištění x xxxx ze statistických xxxxxxxxxx prováděných Xxxxxxx (§72 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

143. Zákona o zdravotních službách xxxxxxx, xx v XXXX xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx §73 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx. Pro xxxxxx těchto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx využívat xxxxx získané z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx x zdravotních xxxxxxxxxx (§72 xxxx. 2). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXXX xx xx xxx předávají v xxx vymezené xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx - xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx - poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx sídlících x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx, x xx bez xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx v xxx xxxxxxxxx xxxxx (§70 xxxx. 2). Xxxx údaje předávají xx NZIS - xxx xxxxxx xx xxxxxx nákladů x xxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x §70 xxxx. 4 xxxxxx x zdravotních službách, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx správnosti x úplnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Údaje xx do XXXX xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx přímým xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx nosičích xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§70 xxxx. 5 a 6).

144. Xxxxxxxxxx §78 xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx osob předávajících xxxxxx a další xxxxx xx zdravotnických xxxxxxxx, x) xxxxxx, xxxxxx, struktura a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalších xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, c) xxxxxxxxxxx x lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, d) xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x e) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xx xxxxx byla xxxxxx provedena, x xxx xxxxxx xxx xxxxx předávání xxxxx xx Národního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. X provedení §78 xxxx x §120 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo x xxxxxx vyhlášky, xxxxxx xx vyhláška č. 373/2016 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačního systému, xx xxxxx xxxxxxxx č. 115/2019 Sb.

145. Xxxxxx zdravotnických xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXXX (xxx xxxxxxxxxxxx zkratku x §72 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) je: x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx, xx sledování xxxxxxxxx, okolností xxxxxx x šíření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x efektivity diagnostických x xxxxxxxxx postupů x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx možnou xxxxxxxx vybavenosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technikou, x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx závažných onemocnění, xxxxxx xxxxxxxx ekonomických, x xxxxxx dopady xx xxxxxxxx xxxxx x ekonomiky sociálního xxxxxxx, x) xxxxxxxx x sledování pacientů, xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx společensky xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, příčin x xxxxxxxx xxxxxx nemocí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx pacientů s xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx a vědecká xxxxxxxxxx dat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotní xxxx s cílem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx - xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x xxxx xxxxx §20 xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovaných zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxxx x věcného vybavení, x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání, xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxxx účely x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, g) xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx indikátorů xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x) xxxx xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx a udržitelnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, x) sběr xxxxxxxxx xx sledování demografického xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stárnutí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x x) evidence zemřelých xx základě Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§73 odst. 1 xxxxxx o zdravotních xxxxxxxx).

146. Důvodová xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx tisk č. 405, Poslanecká sněmovna, 6. xxxxxxx období, 2011) x xxxxx XXXX xxxxx: "Národní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxx xxxxx dosavadních x xxxxx platných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxx sběru x xxxxxxxxxx informací (xxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obyvatelstva, xxx x jednotlivých xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x efektivity xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xxxxxx xxxx, státní xxxxxxxxxx a vymezování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx žádoucí XXXX xxxxxxxx x xxxx xx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údajů x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ... Účel xxxxx informací xxxxxxx x získání xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx společensky xxxxxxxxx nemocí, xxx x stavů a xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx hodnocení účelnosti xxxxxxxxxxxxxx x léčebných xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxx xxx změnu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx sebraných xxxxxxxxx lze xxxx xxxxxxxx xxxxx, příčiny x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx do sociální xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdravotního xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xxxxxxxx jejich skupinového x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx je ponechat xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xx xxxxxx ochranu vůči xxxxxxxx."

147. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx stanoven v §73 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx výčet xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

148. Ústavní soud xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, jímž xx - s xxxxxx xxxxxxxxx informačních xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx podmínek xxx poskytování zdravotní xxxx, x to xxxxx prostřednictvím optimalizace xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění na xxxxxx xxxxx. Xxxx - xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx má xx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx x xx poskytovat xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxx tak, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kvalitní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči, xxx je xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x čl. 31 Listiny nelze xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

149. Xxxxxxxx Xxxxxxx soud na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx v xxxxxx xxxxxx nelze zpochybnit xxxxxxxxxx, xx efektivita xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xx xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, Xxxxxxx xxxx nepřehlíží, xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) datové analýzy xxxxxxxx xxxxxxxx množství x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Má-li xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, nelze x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx jako x dalších potenciálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx způsobilé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ústavnosti napadené xxxxxx úpravy, nikoliv xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (tvrzenou) neústavností xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx straně jedné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx praxí bez xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

150. Xx xxxxxx xxxxx xxxxx proporcionality xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xx xxxx vůči právu xx xxxxxxx osobních xxxxx dotčených xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx šetrnější xxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílů x xxxx xxxx xxxxxxx srovnatelné xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx částečně, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by měla xxxx x xxxxxx, xx napadená xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

151. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úpravy xx Ústavní xxxx xxxxxxxxx zaměřil xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vedeným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

152. Xxx-xx o xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx údajům xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxxxxx, xx okruh xxxxxx osob xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zdravotních službách, x xx x §73 xxxx. 2. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx zákonodárcem xxxxxxxx prostor xxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxx x údajům xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx dovodit xxx extenzivním xxxxxxxx §78 písm. x) xxxxxx o zdravotních xxxxxxxx, xxxx toto xxxxxxxxxx stanoví, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx toliko "náležitosti xxxxxxx o oprávnění x přístupu k xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx údajům xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o zrušení xxxxxx oprávnění". Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pak xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx osobní x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxx uloženým x xxxxxxxx x xxxx [xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx §78 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx].

153. Xx xxxxxx xxxx neurčitě xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "oprávněný xxxxxxxxx" x §73 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §73 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx se xxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx x §73 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx", když jde x pracovníka xxxxxxxxx, xxxxx již xx xx zákona přístup x xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx jejich xxxxxxx xxx xxxx činnost. Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx přehlížet, xx xxxxx "oprávněný xxxxxxxxx" xxxx xxx xxxxx §73 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx žádosti, xxxxxx xxxxxxxxx posuzuje Xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx udělen (§73 xxxx. 3 xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx). X §73 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx poměrně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. X nezajištění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx některého xx xxxxxxxxxxxxxx registrů přitom xxxx dojít z xxxx xxxx xxxxxx - xx nenaplnění xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx po xx, xx daného xxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §73 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

154. Navrhovatelka xxxx xxxxxxxx neústavnost xx xxxxx xxxx xxxxx, x nimiž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxx xxxxxxx posoudil xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx si xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx dosáhnout xxxxxxxxxxx cíle i xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Na xxxx xxxxxx xxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxx záporně, xxxxx toto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrech xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx sledovaného cíle, xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx celou řadu xxxxx, x nimž xxx xxxxxxxx odůvodnění xxxxx xxxxxxxxxx, že xxx x "xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ani xxx xxxxxxxxxxxxx". Za xxxxxx xxxxxxxx např. xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, údaj x xxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxx nebo x omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

155. X xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxx, xx vždy xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx registrů, xxxxxxxxx legitimní xxx x xxxxxx ochrany xxxxxx xxxxx čl. 31 Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx sběru x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Ústavní xxxx xx x xxxxx v xxxxxxxx xxxx ztotožňuje s xxxxxxxxxx Xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxxxxx "xxxxxx x xxxxx narození x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, informace x xxxxxxxx xx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x omezení xx xxxxxxx způsobilosti xxxx součástí registru xxxxxxxxxxx užívání xxxx x návykových xxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx agendy, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ... ". Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx rozporovaný xxxx x státním občanství x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spočívající xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxx obyvatelstva x xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx incidence, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemocí [xxxx. §73 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx].

156. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xx (xxxxx) x xxxxxxx xx koncepci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o zdravotních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivého xxxxx obsaženého ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ústavnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx komplexně, xxx. zabýval xx XXXX xxxx jednotným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§70 xxxx. 1 zákona x zdravotních xxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx registry xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx "vytvářejí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" (§72 xxxxx xxxxxx), x xxxxxx xxxxx. Možnost xxxxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x výše uvedených xxxxxxxxxxxxxxx hledisek x xxxxxx x ústavních xxxxxxxxxxx zůstává xxxxxxxxx (xxx nález sp. xx. Pl. XX 1/12 bod 337 xx xxxx).

157. Xxxxxx xxxx x posuzované xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xx skutečnost, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx ("linkovací") xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx různými xxxxxxx x xxxx xxxxx v xxxx. Xx potřeba xxxx xx xxxxxx, xx x xxxxxxxx době xxxxx neexistuje xxxx xxxxxxxxxxx propojovací údaj, xxxxx xx byl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx využívané xxxxxx 30 000 xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx. Xxx x tomto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, podle xxx "xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opakovaná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, dostupnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, ani výsledky x podobě xxxxxxx xxxxxxxx".

158. Xxxx, xxxx xx xxxxx číslo, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx výstupy x XXXX jsou reálně xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx vymezeným účelem xxxxxxxxxxxxxx registrů (§73 xxxx. 1 zákona x zdravotnických službách).

159. X xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ze zdravotnických xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx, respektive xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x právní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx užší xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx úžeji xxxxxxxx xxxxxx evidovaných xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - x xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx dospět x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx neobstojí x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx úvah de xxxx ferenda nejvhodnější xxxxxx úpravou.

160. Xxxxx xxxxxxxx, zda xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vymezených osobních xxxxx x XXXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx tato xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx konkrétně x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 10 xxxx. 3 Xxxxxxx) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx (čl. 31 Listiny). Xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx míře xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x míra xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného xxxxx, x zda xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx.

161. Ústavní soud xxxxxxxxx připomíná, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx musí xxxxxxx [xxxxx xx xxx 27.9.2006 xx. xx. Pl. ÚS 51/06 (X 171/42 XxXX 471; 483/2006 Sb.), xxxxx ze xxx 23.9.2008 xx. zn. Xx. ÚS 11/08 (X 155/50 XxXX 365), nález ze xxx 27.3.2018 xx. xx. Xx. ÚS 7/17]. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přitom xxxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostor xxx xxxxxxx v xxx, xxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx [xxxxx xx xxx 14.10.2008 sp. zn. Xx. ÚS 40/06 (X 171/51 SbNU 93; 6/2009 Sb.), xxxxx xx xxx 27.3.2018 xx. zn. Pl. XX 7/17]. Xx xx xxxxxxxxxx týká x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zdravotnických xxxxxxxx, xxxxxx xx (xxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ústavně xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 31 Xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x případů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx sféru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx soud (xxxxx ze xxx 27.3.2018 xx. xx. Xx. ÚS 7/17), xx x určitými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx založena xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osob.

162. Xxx xxxxxxxxxx dvou xxxxxxxx kolidujících práv xxxxx shledat xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy ani x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či nemožnosti xxx. "opt-outu", popř. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx požádat x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx práva xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nepředstavuje xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ústavním xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x daném xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, jelikož x xxxxxxx xxxxxxxx "xxx-xxxx", xxxx. možnosti xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx osobních xxxxx xx dokonce xxxxxxxxx xxxxxxxx se zpracováním xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neposkytovaly xxxxxxxxxxxxx i kvalitativně xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xx by x xxxxxxxx pravděpodobností xxxx x xxxxxxxx důsledku xxxxx xxxxxx samotnému xxxxxx x xxxxx. Xx základě xxxxxx xxx (jejichž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xx xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx neúplné, xxxxxxxxxx zkreslené závěry, xxx by se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnocení jednotlivých xxxxxxxxx zdravotní péče. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx, že xxxxxxx z xxx. "xxxxx xx xxxxx" xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx. 17 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx veřejného zdraví.

163. Xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sensu xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx x xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koncipovány xxxx xxxxxxxxx, x xxxx se xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx od úpravy xxxxxxxxxx v xxxxxx xx xxx 27.11.2012 xx. zn. Xx. XX 1/12, xxxxx xx xxxxxx veřejného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

164. Xxx vzájemném xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx rovněž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zdraví (čl. 31 Xxxxxxx), kterému xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx x hlediska významu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxx osobních údajů (čl. 10 odst. 3 Xxxxxxx) zahrnující x xxxx i xxxxx xx informační xxxxxxxxxx. Xxxxx čl. 1 ústavního xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxx; tato xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx stavů. Xxxxxxx xxxx xx tomto xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx "ochrana xxxxxx xxxxxxx xxx ochrany xxxxxxxx života, xxxxxx x životního prostředí, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx" (xxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 27.3.2018 xx. zn. Xx. XX 7/17).

165. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů Xxxxxxx xxxx uvádí, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jako xxxxx, popř. x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx namístě xxxxx zejména xxxxxxxx, xxxxx x xx. 32 upravuje otázku xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx rovněž xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xx. 32 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx riziku, případně xxxxxx pseudonymizace x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx zajistil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a odolnost xxxxxxx x služeb xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx technických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X vyjádření Ústavu (xxx xxx 70) xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx bezpečnost NZIS xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x vyhodnocování xxxxxxx, xxxxxx logů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX 27001, XXX/XXX 27001:2013 x XXX 10001:2007 x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx tomu, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx XXXX xxxxxxxxxx, xxxx "obecná" ISO 10001:2007.

166. Xx-xx někdy xxxxxxx (xxx bod 96), xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestání podle xxxxxxxx, a xx x ohledem xx xxxxxx xxxxxx §61 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx), je xxxxx xxxxx, že toto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu se xxxxxxxx toliko na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxx xx všechny xxxxxxxx), x je xxxxx xxxx v xxxxxxx x čl. 83 xxxx. 7 xxxxxxxx (xxxx. XXXXXXXX, X., XXXXXXX, X. Xxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx: Nakladatelství X. X. Xxxx, 2019, s. 126.)

167. X hlediska slučitelnosti xxxxxxxx xxxxxxx úpravy x ústavním pořádkem xx pak nerozhodné, xxx xxxx uvedené xxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxx, xxxx. i xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x osobními xxxxx ze zdravotnických xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách, xxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx právního aktu Xxxxxxxx unie. Naopak xxxxxx xxxxxxxxx téže xxxxxxxxxx by za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x rozporu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [xxxx. xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 17.6.1972 xx xxxx Orsolina Leonesio xx. Xxxxxxxxx xxxx'xxxxxxxxxxx x xxxxxxx (C 93-71)].

168. Xxxxxxx xxxx xx xx vědom xxxx, že x xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxx x XXXX, xx uplatňuje v Xxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxx Xxxxxxxx unie (xxxxxxx viz xxxxxxxx). X xxxx důvodu xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obsah práva xx xxxxxxx osobních xxxxx podle čl. 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxx xxx 129). Xxx čl. 8 xxxx. 2 Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx x xxxxxxxxx x čl. 10 odst. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxx specifikovaná xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nelze xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Soudního xxxxx Evropské xxxx, xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx před neoprávněným xxxxxxxxxxxxxx, zveřejňováním xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx čl. 10 xxxx. 3 Listiny. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x čl. 8 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx přímého xxxxxxx identifikovat x x čl. 10 xxxx. 3 Listiny. Xxx xxxxxxxx obdobných čl. 8 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx koneckonců xxxx právo xxxxx čl. 10 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxxx vyprázdněno.

169. Xxx xxxxx výše xxxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxx, xx jak Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zpracování osobních xxxxx xxx souhlasu xxxxxxx xxxxx, děje-li xx tak xx xxxxxxx oprávněného důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx unie vyšší xxxxxxxxx xxx ústavní xxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx čl. 52 xxxx. 1 Xxxxxxx základních xxxx Evropské unie xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx práva "xxxx být stanoveno xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx x svobod" x xx "xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mohou xxx omezení xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxx nezbytná x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx uznává Unie, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx". Xxxxxxx xxxxxx x ochrana zdraví, x xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx x xx. 2 x 35 xxxxxxxx uznává. Xxxxx o ústavní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x souladu s xxxxxxxxxx čl. 53 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx) - v důsledku xxxxxx uplatnění - xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

170. X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxx Ústavní soud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nařízení, xxxxxxx xxx k xx xxxx xxxxx, xxx xx formulován požadavek "xxxxxxxxxxxx", zastává xxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx [xxx xx. 5 odst. 1 xxxx. x)] xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ochrany, xxx xxxx xxxxxxx x Listiny, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx imanentní xxxxxxxx (xxxx. xxx 168 x též xxxxx xx xxx 3.11.2020 xx. zn. Xx. XX 10/17).

171. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx soud nemůže xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úpravě Xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx v §77a xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách. Jakkoli xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přehlížet, xx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, zdravotní xxxxxxxxx x zdravotnický xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx souhlasit x XXX, xxxxx ve xxxx vyjádření (viz xxxxx bod 78) xxxxxxxxx xx skutečnost, xx podle zákona č. 48/1997 Sb. xx xx xxxxx ministerstvo, xxxxx x procesu stanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx z veřejného xxxxxxxxx má nepominutelnou xxxxx orgánu veřejné xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxx kvality x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx stability x xxxxx finančních xxxxxxxx systému veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" (§17 xxxx. 2), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) data. Navrhovatelka xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx jedné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, proč xx tyto xxxxx xxxx být x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx druhé zpochybňuje xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx či xxxxxxx úhradových xxxxxxxxxx xxx "vyveden" x xxxxxxxxx vedeného xxxxxxxxxxxx "xx nepříslušný statistický xxxx". Ústavní xxxx xx xxxxx xxxxx xx konstatování, xx xx zvoleném "xxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxx ústavněprávní xxxxxxxxxx, xxxxxxx ministerstvo xx v souladu x čl. 31 Listiny xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x (regionální) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx - xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx - každý xxxxx má xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kvalitní xxxxxxxxx xxxx.

172. Xxx x §71a, 71b x 71c xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách, x xxxxx navrhovatelka xxxx xxxxxxx xx xxx 12.5.2020 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neshledal Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx důvod, proč xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zrušení xxxxxxxx, xxxxxxxxxx spočívá x tom, xx "xxxxx ucelený soubor xxxxxxxx, x xxxxx xxx vytrhávat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx".

173. X právě xxxxxxxxxxx xxxxxx současně Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ani xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §74 x 75 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx důvodové xxxxxx x xxxxxx zákona x zdravotních službách xx xxxxx xxxxxxx "xxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx navazování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx sloužit xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb". Tomu xxxxxxxx x xxxxxx x něm xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§74 xxxx. 1 x 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x údaje x xxxxxxxx zástupci xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx [§74 xxxx. 1 písm. x)]. Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx přístupný xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxx, xxxxx - mimo xxxx - x xxxxxxxx xxxxxx místa xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx [§74 xxxx. 3 písm. a) xxxx 1 x 2].

XX.

Xxxxx

174. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx důvodů Xxxxxxx xxxx rozhodl xxx, že xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §70 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ústavním xxxxxxxx.

175. Xxxxx xx xxxxxxx §41a xxxx. 1 xxxxxx x. 48/1997 Xx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx podle §43 xxxx. 1 písm. x) zákona x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 77/1998 Sb., xxxx návrh xxxxxx xxxxx zjevně xxxxxxxxxxxx (xxx bod 111).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu:

JUDr. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx soudci Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Vojtěch Xxxxxxx x Xxxx Xxxxxxx.

Informace

Právní xxxxxxx č. 6/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 12.1.2021.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.