Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.09.2019.


Nález ÚS ze dne 9.7.2019 sp. zn. Pl. ÚS 34/17 ve věci návrhu na zrušení §148 odst. 3 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb.

224/2019 Sb.

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

224

XXXXX

Xxxxxxxxx soudu

Jménem xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx. xx. Xx. XX 34/17 dne 9. července 2019 x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx soudu Xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Fenyka, Xxxxxx Xxxxx, Jana Xxxxxx, Xxxxxxxx Jirsy, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Sládečka (xxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxxx Xxxxxxx, Davida Xxxxxx x Xxxxxx Zemánka x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Korbelem, Xx.X., advokátem, se xxxxxx Na Xxxxxxxx 2116/15, Xxxxx, xx xxxxxxx §148 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx č. 472/2011 Sb., xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx vedlejší účastnice xxxxxx,

xxxxx:

Xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Ústavnímu xxxxx xxx xxx 6. xxxxxxxxx 2017 xxxxxxx xxxxx skupiny 18 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx §148 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 472/2011 Sb, (dále též xxx "napadené xxxxxxxxxx").

2. Xxxxx byl xxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava") x §64 odst. 1 písm. b) xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x čl. 1 odst. 1, čl. 2 xxxx. 1 x 3 Xxxxxx, čl. 2 odst. 2, čl. 4 xxxx. 2, čl. 32 xxxx. 4, čl. 33 xxxx. 1 a 3 Xxxxxxx základních práv x svobod (dále xxx xxx "Listina"), čl. 2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Úmluvě x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod (xxxx xxx "Úmluva") x čl. 13 odst. 3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "Mezinárodní pakt"). Xxxxx byl xxx 5. xxxxx 2018 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxxxx x Ústavním xxxxx, xx znění zákona č. 48/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxx došlo x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx škol před xxxxxxxxx školního xxxx 2018/2019.

XX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

3. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Ministerstvu školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo") x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx školského zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zápis xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx povahu. Xxx x dlouhodobý xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx") a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (dále xxx xxx "krajský xxxxxxxxxx xxxxx").

4. Xxxxxxxx x xxxx, že ve školském zákoně, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xx xxxxxxxx č. 15/2005 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x výročních zpráv, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "vyhláška č. 15/2005 Sb.") nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx být při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx (xxxx xxx "dlouhodobé xxxxxx") zohledňovány, xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx §148 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 472/2011 Sb, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vliv na xx, jestli xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx její xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx záměr ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx vzniku xxxxxx zabránit. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx může xxx xxxx xxxxxxxxxx fatální xxxxx xx vztahu x soukromým xx xxxxxxxxx školám, xxxxx xxxxxxxxxxx alternativu x xxxx veřejných škol, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x systému vzdělávání x xxxxxxx míru xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx školami, xxx může být xxxxxxxxxx soustavě prospěšná.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přepokládají xxxxx xxxxxx škol xxxxx x xxxxxxxxxxx důvodů; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx) školy x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx (byť xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx) škol xx xxxxxxxx. Xxxxxxx zřizovat xxxxxxxx xxxxx xx xxx podle xxxxxxxxxxxxx xx facto xxxxxxxxx xxxxx xx případy, xxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxx školách xxxxxxxxxxxx. Xxxx kritéria, xxxx např. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx zaměření xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Navrhovatelka xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxx xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Jihočeského xxxxx, xx xxxxxx xx stanoveno, xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x církevních xxxx.

6. Navrhovatelka xxxx xxxxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 33 xxxx. 3 x čl. 4 xxxx. 2 Xxxxxxx. Xxxxx navrhovatelky x xxxxx xxxxx věty čl. 33 xxxx. 3 Xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxxxx podmínek, které xxxxxxxx xxxxx práva xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx. Vzhledem x xxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx školy xx, aby xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx záměrem xxxxxxxxxx x rozvoje xxxxxxxxxx soustavy České xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx jiném xxxxxx upravena, xxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxx případě xxxx xxxxxx požadavek xxxxxxx xxxxxx. Podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxx škol xxxxx xxxxx navrhovatelky xxxxx stanoví xxxxx, xxxx. kraje v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nijak xxxxxxxxx omezeny x xxxx o xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx žádnou xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx škol xxxxxx xxxx xxxxxx stanoveny xxxxxxx, xxx kvaziprávními xxxxxxxxx xxxxxxxxx, resp. xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx základních xxxx [xxxxxx sp. xx. Xx. XX 43/13 xx xxx 25.3.2014 (X 39/72 XxXX 439; 77/2014 Sb.), sp. xx. Pl. XX 36/11 xx xxx 20.6.2013 (X 111/69 XxXX 765; 238/2013 Sb.), xx. xx. Xx. XX 13/12 xx xxx 23.7.2013 (X 126/70 SbNU 147; 259/2013 Sb.) x xx. xx. Xx. XX 3/15 xx xxx 30.5.2017 (X 89/85 XxXX 503; 231/2017 Sb.)], xxxxx xx podpořit xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví meze, x jakých xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx čl. 31 (xxxxx xx bezplatnou xxxx) x čl. 33 xxxx. 3 Listiny xxxx obdobné, x xxxx proto xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákona, který Xxxxxxx soud xxxxxxx x čl. 31 Xxxxxxx, xxxxx být xxxxxx x čl. 33 xxxx. 3 Listiny.

8. Podle xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx vyjádřené v čl. 1 odst. 1 x čl. 2 xxxx. 1 x 3 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 Listiny. Xxxxxxxxxxxxxx navrhovatelka xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záměrů jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx spojení s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx o xxxxx nové xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxx: "Zřizování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x místech, xx kterých bude xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx."), xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xx následek, že xxxxx dlouhodobého xxxxxx xxxxxxx právně normativní xxxxxx. Závěry správních xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxx xxxxx se xxxxx x strategické dokumenty xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nemohou xxxxx navrhovatelky obstát. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx výkonné xx xxxx xxxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxxxx dále xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxx zakládat soukromé xxxxx podle čl. 33 xxxx. 3 Xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx soukromé xxxxx (čl. 33 xxxx. 3) xxxx základní xxxxx". Xxxx interpretaci podporuje xxxxxxx na komentář x Listině, podle xxxxxxx "právo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx x ,xxxxx xx xxxxxxxxxx‘" (Xxxxx, X. Xx: Wagnerová, X.; Xxxxxxx, X.; Xxxxxxxx, X.; Xxxxxxxx, I. x kol. Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx ČR, x. x., 2012, xxx. 684). Regulace xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx, neboť xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx školy xxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxx rozhodovat x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx svých xxxx.

10. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx práva dětí xx vzdělání xxxxx čl. 33 xxxx. 1 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx svých xxxx xxxxx čl. 32 xxxx. 4 Listiny, čl. 2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx a čl. 13 Xxxxxxxxxxxxx paktu. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx rozměrem xxxxx xx xxxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx volbu způsobu xxxxxxxx, x xx xx vazbě xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx vzdělání xxx xxx xxxx. Xxxxx na vzdělání xxxx xxxxx mezi xxxxxxxx práva, kterých xx xxx podle čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x mezích xxxxxx, xxxxxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělání xxxxxxxx.

11. Xxxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx výsledcích mezinárodního xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx. Xxxx výsledky xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stále xxxxxxxxxxx zastaralé xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx důraz xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx život x tomto xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zájem xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx navrhovatelky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x iniciativy xxxxxx xx prarodičů xx xxxxx najít xxx xxx xxxx či xxxxx xxxx, podle xxxxxx xxxxxx kvalitnější xxxxxxxxxx, xxx nabízejí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxx rodičům x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x žádné xxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxx s volnou xxxxxxxxx x chtějí, xxx jejich xxxx xxxxx xxxxxx do xxxxx, xxx xx xx dostane xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx tuto xxxxxx xxxxx xx xxxxx považovat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxx čl. 33 xxxx. 1 Xxxxxxx.

12. Současná xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxx xxxx xx konkrétní xxxxxxxxx ve xxxxxx čl. 2 odst. 1 Xxxxxxx. Rozpor xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx základního práva xx vzdělání je xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávacích záměrů xxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na skutečnost, xx xxxxxxx ministerstva xxxx celku xx xxxxxxxx ovlivněna aktuálním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx jsou xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Soukromé xxxxx xxxx vnímány xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx, xxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx vznikají xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

13. Závěrem navrhovatelka xxxxxxxxxx, že xx xx vědoma, xx xxxxx regulace xxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxx x hlediska xxxxxx financování, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx vzdělání. Xxxxxxx xxxxxx xx stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pluralitu ve xxxxxxxx.

14. X uvedených xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx školského zákona.

XXX.

Xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx

15. Xxxxxxx xxxx xxxxx §69 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zaslal xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky jako xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx vládě x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx orgánům, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

16. Xxxxxxxxxx sněmovna xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx školský zákon projednán x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xx zákon xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Sdělila, že xx věcí Xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

17. Xxxxx ve svém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xx 13 let xx účinnosti školského zákona xxxxxxxxxxxx pouze jednou, x to xxxxxxx č. 472/2011 Sb, xx jehož xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx 1.1.2012 xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx se xxxxxxx státu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kraje) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyjádřenou xxxxxx "xxxx". Senát xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a konstatoval, xx napadené ustanovení xxxxxxxxxx v Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx spíše xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxx xxx schvalování xxxxxxxxx xxxxxx školského zákona x roce 2004, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx novely v xxxx 2011. X xxxxxxxx je xxxxx xxxxx dovodit vnímání xxxxxxxx jako veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x kvalitu nese xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stát x která by xxxxxx podléhat ani xxxxxxxxx politickým xxxxxx, xxx xxxxxxxx tržním xxxxxxxxx. Xxx projednávání xxxxxx školského zákona xx 17. xxxxxx Xxxxxx xxx 5.8.2004 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, který xxxxxxxx v doplnění xxxx "zřizuje-li xxxxx xxxx, kraj, xxxx xxxx xxxxxx obcí" xx xxxxx xxxxxxx x) x §148 xxxx. 3. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx podporu xxxxx 14 z 56 xxxxxxxxxx senátorů). Xx proběhlé xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x. 517, xxxxxx xxxxxx návrh zákona Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x 24 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx žádný xx netýkal xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx školského zákona posoudil x xx xxxx xxxxxxx.

18. Vláda xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx spravedlnosti, xxx xx xxxxxxxxxx x ministerstvem vypracoval xxxxxxxxx vlády x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx.

19. X tvrzenému xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx školy - xxxxxxx, xxxxxxxx, příp. xxxxxxxx - xxx xxxxxxx uskutečňují vzdělávání xxxxx stejných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů podle §3 a 4 xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 189/2008 Sb. Xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §160 x xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu procentním xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx neinvestičních xxxxxx, xxxxxxxx prostředků a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jedno dítě, xxxx xxxx studenta xx xxxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx veřejných xxxxxxx xxxx školských xxxxxxxxxx. Xxxx procentního xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx 60 %, xxxx. 80 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x 100 %. Xxxxxxxx xxxxx mají xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx školné.

20. Xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx je odpovědný xx regulaci xxxxxxx xxxxxxxxxx x vykonává xxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x školské xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx školského zákona, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxxxx bez ohledu xx zřizovatele, xxx xxxxxxx xxxxxxx z §2 xxxx. 3 xxxxxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx školského zákona, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxxx školský zákon, xx znění zákona č. 82/2015 Sb., v §8 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxx i právnická xxxxx, xxxxx převažující xxxxxxx činnosti představuje xxxxxxxxx.

21. Pravidla xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx xxx všechny xxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx její xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxx o xxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx. Vláda xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pro všechny xx výslovně xxxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxxxx č. 15/2005 Xx. Xxxxxxxx xxxxxxx x dlouhodobém xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx stávajících xxxx xxxxxxxxxxxx otevírání xxxxxxx xxxxxxxxxx x církevních xxxx, xxxxx považuje xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx dlouhodobého xxxxxx jako xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx.

22. Xxxxx xxxx xx xxxx vyjádření xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x počtu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrazně převyšuje xxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 207 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxx xxxx 2016/2017 xxxx xxxxxxx 19 xxxxxx xxxxxxxxxx základních xxxx, což xxxxxxxxxxxxx xxxx než 10% xxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx roce 2015/2016, xxx xxxx xxxxxxx 44 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx o 30 %. Při 30% xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx základních škol xx xx 12 xxx jejich xxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx žádostí x xxxxx veřejných xxxx xx velmi xxxxx, nelze ze xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxx zamítnuta, xxxxxxxxx, že by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zapsalo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x systémovému zamítání xxxxxxx xxxxxxxxxx zřizovatelů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

23. X tvrzení xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s nutností xxxxxxxxxxxx celé xxxx xxxxxxxx. Rozvoj xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx fakticky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx jej xxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem, xxx xxx typicky x xxxxxxx koncepčních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - rozhodnutím x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a školských xxxxxxxx - xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx prostřednictvím rozhodování xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx předpokladů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, obsahem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx.

24. X charakteristice xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, že se xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx používá xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xx vnější skutečnost xxxxxxxxx xxx výsledek xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx normy, xxxxx nabývá povahy xxxxxxxxx skutkového stavu. Xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx 1.1.2001 xxxxxxxx x xxx, xx při xxxxxxxxxx xxxx školy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vzdělávání x xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx tedy x xxxxx aplikován xxx 17 xxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx, že xx 31.12.2004 xxxx x §13b xxxx. 3 xxxxxx č. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx školství, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx sítě. Xxxxxxxx x současné xxxxxx xxxxxx není xxx takové ustanovení xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx postupuje, x xx x x xxxxxxx na §2 odst. 4 xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xxxxx kterého xxxxxxx xxxxx dbá, aby xxxxxxx řešení bylo x souladu x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx x možnostmi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25. Xxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx napadená xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x judikatuře xxxxx. Xxxxxxxx xx. xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze dne 31.3.2009 č. x. 7 As 52/2007-136, x němž xx xxxxx, xx "stěžovatelka xxxxxxxxx namítá, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xx však xxxxx xxxxx, xx xxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§13b odst. 3 věta druhá xxxxxx x. 564/1990 Xx.)". Tento závěr xxxxxx i před Xxxxxxxx soudem [xxxxxxxx xx. zn. XX. XX 1508/09 ze xxx 4.1.2010 (x XxXX nepublikováno, xxxxxxxx xxxxxx xxxx ostatní xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx http://nalus.usoud.cz)].

26. X xxxxx xxxxx svého xxxxxxxxx xxxxx nesouhlasí xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx soukromé xxxxx xxxx kvalitnější xxx xxxxxxx, což xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 5. x 9. xxxxxxx xxxxxxxxxx škol x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X argumentu xxxxxxxxxxxxx x "alternativě", xxxxxx nabízejí soukromé xxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx alternativního xxxxxxxx. Xx základě §3 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx školy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů, které xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§5 xxxx. 1 školského xxxxxx), které xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Konkrétní xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vláda xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rady xxxxx §167 xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx zřizuje xxx xxxxx škole x xxxxx xxxx výrazně xxxxxxxx xxxxxx vzdělávání xx xxxxx.

27. Vláda xxxxxxxx za nepodložená xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

28. Xxxxx xx přesvědčena, xx napadená právní xxxxxx xxxx v xxxxxxx x právem xxxxxxxx xxxxxxxx školy, xxxx x xxxxxxx x výhradou zákona x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx uváděná xxxxxxxxxxxxxx. S ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxx odmítl xxxx xxxxxx neopodstatněný, xxxxxxxx xxxxxx.

29. V podání xx xxx 27.4.2018 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.3.2018 x. j. 2 Xx 312/2017-34 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

30. Veřejná xxxxxxxxxx xxxx sdělila, xx xx řízení x xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

31. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx navrhovatelka xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxx xxxxxxx

32. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §44 zákona x Ústavním soudu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx, resp. hlubšímu xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx s xx seznámil z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x skutečnost, xx Ústavní xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx dokazování.

V.

Podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

33. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx je příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§64 odst. 1 písm. b) xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx]. Xxxxx xxxxxxxxxx x meritornímu xxxxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxx konformity xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

34. X xxxxxx o kontrole xxxxx Ústavní xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §68 xxxx. 2 zákona x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxxxxxx xxxxxxxx, xxx napadený xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx předepsaným xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx soud x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ze xxxxxxxxxx tisků xxxxxxx xxxxxxxxxx (na xxxxxx https://www.psp.cz) xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx školského zákona xxxx xxxxxxx x xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ostatně xxx xxxxxxxxxxxxx nevznesla xxxxx xxxxxxxxxxxx proceduře xxxxx xxxxxxx.

XXX.

Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

35. Xxxxxxxx ustanovení §148 xxxx. 3 xxxx. x) školského zákona, xx xxxxx zákona č. 472/2011 Sb, zní:

"(3) Xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoje vzdělávací xxxxxxxx České republiky xxxx příslušného xxxxx,

...".

36. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxx stručně xxxxxxx xxxxxxx napadené právní xxxxxx. Zákonodárce předpokládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v §9 xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 49/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxxxx xxx. dlouhodobého xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Předmětné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x jejich xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušné ministerstvo x xx úrovni xxxxxxxxxxxx krajů krajské xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobý xxxxx, xxxxxxxxxx jeho návrh x xxxxxxxxxxx ústředními xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměr Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx x xxxxxxxxxx.

37. Xxxxxxx xxxxx zpracovávají xxxxxxx xxxxxxxxxx záměr vzdělávání x xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx v kraji, xxxxx xxxx xxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xx školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajem xx xxxxx xxxxx předkládána xxxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxx xxxx dlouhodobých xxxxxx xxxx zpracovávány xxxxxx xx 4 xxxx. Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ve vztahu xx krajským xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž v §9 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx práce x xxxxxx dalšího xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxx, xxxxxxxxx strukturu xxxxx xxxxxxxx, druhů, xxxxxxxxx typů xxxx x školských zařízení x xxxxxx kapacitu x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx služeb x xxxxx.

38. Detailnější xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx odkázána xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zmocňovacího xxxxxxxxxx x §11 xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyhláška č. 15/2005 Sb., která upravuje xxxxxxxxxx xxxxxxx postupné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxx §9 xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 49/2009 Sb. Xxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánů, xxxxxxx jsou: celoživotní xxxxx, zlepšení xxxxxxx x efektivity systémů xxxxxxxxxx a vzdělávací xxxxxxxx, xxxxxxxxx rovného xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, udržitelný xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx součástí dlouhodobých xxxxx xxx předmětná xxxxxxxx v §1 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx existenci xxxxx, xxxxx definuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x struktury xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x to xxx xxxxxx xx zřizovatele, xx zaměřením na xxxxxxxxx xxxxxx oborů xxxxxxxx, xxxxx xxxx x jejich xxxxxxxx xx xxxxxxx předpokládaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx rozvoje.

VIII.

Věcné xxxxxxxxx návrhu

39. Z xxxxxx vyplývá, xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx čl. 33 xxxx. 3 xx xxxxxxx x čl. 4 odst. 2 Xxxxxxx, xxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx "xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" podle čl. 33 xxxx. 3 Xxxxxxx xx spojení x xxxxxxxxx xxx. xxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxx, xx meze xxxxxxxxxx xxxx x svobod xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Listinou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

40. Xxxxxxxxxx čl. 33 xxxx. 3 Xxxxxxx upravuje xxxxx xx základních xxxxx ústavní xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x čl. 33 Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx. xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx též systematika Listiny, xxx xxxxx xx vzdělání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čl. 33 xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx "Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x kulturní xxxxx". Xxx xxxxxxxx xxxxx je typické, xx xx své xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx práv, xxxxxx práva xx xxxxxxxx xxxxx čl. 33 Xxxxxxx, je možno xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx zákonů, xxxxx tato xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx vztahu x čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 2/08 xx dne 23.4.2008 (X 73/49 XxXX 85; 166/2008 Sb.), xx xxxxxxxx znakem xxxxxxxxxx xxxx xx "skutečnost, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x je xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx [čl. 41 xxxx. 1 Listiny xxxxxxxxxx práv a xxxxxx (...)]. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx realizace xxxxxxxxxx xxxx ... X xxxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx skutečnost, xx xxxxxx, na xxxxxx xxxx. od xxxxxxxxxx xxxx a svobod, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Listiny. Xxxxxx xxxxxxxxx spočívá xxxxx x nutnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx podmínkou xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxx".

41. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxx xxxxxxx zákonodárce xxxx (xxxx. x xxxxxxxxx pohledu nemůže xxx) xxx v xxxxxxx regulace xxxxxxxxxx xxxx xxxxx neomezené x může být xxxxxxxxx přezkumu Xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 2/08 (xxx xxxx): "Xxx xxxxxxxxx ústavní xxxxxx, xxxxxxxxx x Listině, xx zákonodárce xxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx základních xxxx x svobod xxxx xxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxx." Xxxxxxxxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxxx existenci konkrétního xxxxxxxxxx práva xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx. X rámci xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv, xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxx ... xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx jimi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x Listině xxxxxxx, xx xxx zákonné xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. V xxxxxx xxxxxxx xxxx nesmí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx toho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx zároveň xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Listině." X xxxxxxxx tohoto specifického xxxxxxxxxx sociálních xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx omezuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx základní xxxxx.

42. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ústavní xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tzv. xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx [srov. xxxx. xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 54/10 xx xxx 24.4.2012 (X 84/65 SbNU 121; 186/2012 Sb.) xx xx. xx. Xx. XX 16/14 ze xxx 27.1.2015 (N 15/76 SbNU 197; 99/2015 Sb.)].

43. X tomuto xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pozice xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) škol x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx práv (x xxxx srov. xxxxxxx xxxx 51 a 52). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx totiž xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx školského zákona xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozsáhlou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv, xxx xxxxxxx vyloučit xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx do podstaty x smyslu xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx kroků: 1. xxxxxxxx xxxxxx x podstaty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; 2. xxxxxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxx samotné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx skutečné xxxxxxxxx xxxx esenciálního xxxxxx; 3. xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx; xxxx xxx není svévolným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv; 4. zvážení xxxxxx, xxx xxxxxxx prostředek xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxxx), byť nikoliv xxxxx xxxxxxxx, nejvhodnější, xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx.

44. Xxxxxx krokem xxxxxxxx x xxxxx tohoto xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X daném xxxxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx čl. 33 Xxxxxxx, x xx zejména xx vztahu k xxxxxxx xxxxxx podmínek xxxxxxxxx jiných xxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx čl. 33 xxxx. 3 Xxxxxxx.

45. X xxxxxxxxx pojmu xxxxx xx vzdělání xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x nálezu xx. zn. Pl. XX 32/95 ze xxx 3.4.1996 (N 26/5 XxXX 215; 112/1996 Sb.), x xxxx xxxxxxxxxxx, že "xxxxxxx xxxx ,xxxxx na xxxxxxxx' (čl. 33 odst. 1 Xxxxxxx) xx xxx x xxxx xxxxx, xxxxx s xxxxx jen všeobecně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxxx x xxxxx, x xx mnohdy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx jakýkoliv x těchto xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx tohoto práva xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x celé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx sociálně xxxxxxxxxxxx a nežádoucích xxxxxx". X xxxxxx xx. zn. Xx. XX 16/14 (xxx xxxx) z tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, že "xxxxx do samotného xxxxx práva xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx jen v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xx se xxx xxxxx xxxx xxxx. xx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepřijatelné (xxxx. xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx požadavky x právním xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xx dne 5.1.2011 xx. zn. XX. XX 2446/10)".

46. Xxxxxxx xxxx tak ve xxx judikatuře xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx lze konstatovat, xx xxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, a xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxx v čl. 33 Xxxxxxx, ale xxxx x hlediska projevů xxxxxxxxxxxx xxxxxx práva xx xxxxxxxx jako xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x materiálního xxxxxxx. Institucionální aspekt xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzdělávacích xxxxxxxxx. Xxxx povinnosti xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx institucím xxxxxxxx xxxxxxxx institucionální uspořádání. Xxxxxxxxx zajištění xxxxx xx vzdělání xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxx náležité xxxxxxx xxxxx a obsahu x tomu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx vzdělání xxxxx čl. 33 Xxxxxxx.

47. Xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx x materiálním xxxxxx xxxxxxx především xxxxxxxxx elementární xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx vzdělání, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pluralitního xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx materiálního xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx nálezu xx. xx. Xx. XX 36/93 xx xxx 17.5.1994 (X 24/1 SbNU 175; 132/1994 Sb.), ve xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx "učitelé xxxx xxxxxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odborných xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx vyjadřuje xxxxxxxxxxxx xxxx x čl. 33 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxx něhož xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx". Stát xxxxxxx subjekt xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx vzdělání xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vzdělání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx programů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

48. Xxxxxxxxxxxxxxx aspekt xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx existenci vzdělávacích xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx. Xxxxxxx soud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabýval především x otázce (xx)xxxxxxxxxxxx xxxxx xx bezplatné xxxxxxxx podle Listiny [xxxxxx sp. xx. Xx. XX 35/93 xx dne 15.2.1994 (X 7/1 SbNU 51; 49/1994 Sb.), xx. xx. Xx. ÚS 27/95 xx dne 19.12.1995 (N 84/4 XxXX 293; 13/1996 Sb.) xx xx. zn. Xx. ÚS 25/94 xx dne 13.6.1995 (X 31/3 SbNU 233; 165/1995 Sb.)], xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx (nález sp. xx. Pl. XX 32/95) a povinného xxxxxxxx xxxx podmínky xxx xxxxxxx dítěte xx mateřské školy (xxxxx xx. zn. Xx. XX 16/14). X xxxxxxxx judikatury Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XXXX") xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx X. X. x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx přístupu romských xxxx xx vzdělání, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx změn x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXXX xx xxx 13.11.2007 x. 57325/00.). Xxxxxx ESLP x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx vychází z xxx. "Belgického xxxxxxxxxx xxxxxxx", xxxxx spočívá xx xxxxxxxx, xx xxxxx xx vzdělání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx přístup xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxx. případ "Relating xx Xxxxxxx Aspects xx The Laws xx xxx Xxx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xx Belgium" xxxxx Xxxxxx (xxxxxxxx XXXX xx xxx 23.7.1968 x. 1474/62 x xxxxx; srov. xxx Xxxxx, M. Xx Xxxxxxxxx, X., Xxxxxxx, V., Xxxxxxxx, X., Xxxxxxxx, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx XX, x. x., 2012, x. 680).

49. Esence xxxxx xx vzdělání xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx existenci nestátních xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čl. 33 odst. 3 Xxxxxxx, a vylučuje xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plurality, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxx xx vzdělání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx konstatuje, xx x tohoto xxxxxx xxxx nemůže xxxxxxxxxx k zákonné xxxxxxxx práva na xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx škol.

50. X xxxxxxxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx v čl. 33 xxxx. 3 xxxxxxx: "Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx státní a xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx; xx takových školách xx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx." Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx kontextu čl. 33. X xxxxxxx čl. 33 xxxx. 3 Xxxxxxx xx xxxxx názoru Xxxxxxxxx soudu nejedná x samostatné xxxxx xxxxxxxx nestátní xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, tvořící xxxxxxx xxxxx na vzdělání, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx zákonodárce xxxxxx xxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx též xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx tak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředek pro xxxxxxxx práva xx xxxxxxxx. Listina xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx tvořily xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx uspořádání vzdělávací xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx tak xx xxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx vzdělávání. Uvedené xxxxxxxxxxxx též odpovídá xxxxxxxx xxxxxx čl. 33 xxxx. 3 Listiny, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx škol xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

51. Xxxxxxx x čl. 33 odst. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve "xxxxxxxx" (xxxxxxxx veřejných) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx vzdělání x xxxxxx školách, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x spravovat. X čl. 33 odst. 3 Xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xx xxx zřizovat xxxx xxxxx než xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx čl. 33 xxxx. 1 x 2 x čl. 33 odst. 3 Xxxxxxx tak xxxxx xxxxxxx Ústavního soudu xxxx xxxx. Nezaručuje xx xxxxx právo xx vzdělání xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx toliko xxxxxxx - v xxxxxxx xx zákonem - xxxxxxxx a vyučovat xxxx. na xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxx xxx xxx xxxxxxxx garantována xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x čl. 33 xxxx. 3 xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx termín "xxxxxxxxx". Xxxxxxxxx (výuka) xx xxxxxx probíhající x xxxxx xxxxxxxxxx, xxx kterém xx xxxxx respektovat xxxxxxx xxxxxxxx práva na xxxxxxxx, xxxxx odpovídá x podmínka xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

52. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (subsidiární) xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx umožňuje, xxx xxx účelně doplnil xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Listina tak xxxxxxxxxx - x xxxxxxx ani obsahovat xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxx právo na xxxxxxx neveřejné (xxxxxxxx, xxxxxxxx) základní xx xxxxxxx xxxxx, nevzniká xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právo xx "xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx je zákonná xxxxxx xxxxxxx, ačkoliv x na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx čl. 33 odst. 3 Xxxxxxx). Xxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xx mj. x xxxxx, xx xxxx xxxxx - xxx xxx xxxx uvedeno - xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávání xxxxx "páteřního" xxxxxxx xxxx veřejných.

53. Xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) charakter xxxxxxxxx xxxxxxxxxx škol vyjádřený x čl. 33 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxx xxxx z rozdílného xxxxxxxxx režimu mezi xxxxxxx státními (xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxx konstituuje právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx nestátních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za úplatu. Xxxxxxxxxxxxx vychází x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sama x xxxx představuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Opomíjí xxxx xxxxx uvedenou xxxxxxxxxx, že nestátní xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xx vzdělání, čímž xxxxx prohlubovat nejen xxxxxxxxx sociální x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx v dlouhodobém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx uplatnění tržních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy xx xxxxx xx xxxx důsledku mohlo xxxxxxxx omezení nejen xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důsledky předjímá xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx (veřejných) xxxxxxxxxx x středních xxxxxxx. Xxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxx rovného xxxxxxxx xx vzdělání.

54. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx je povinen xxxxxxx ústavněprávně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vzdělání, x xx x jeho xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xx výsadní xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx struktury vzdělávací xxxxxxxx xxxxxx regulace xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx nemůže zasáhnout xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na vzdělání, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx XXXX, xxxxx xxxxxxxxxx, že čl. 2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxx neukládá státům xxxxxxxxx zakládat xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zaručit xxxxxx spadajícím xx xxxxxx jurisdikce xxxxx xxxxxxxx existujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (již xxxx xxxxxxx xxx. "Belgická xxxxxxxx xxxxx"). Xx xxxxxxx ESLP konstatoval xxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx x Xxxxx, s. x. x., x Občanského xxxxxxxx Xxxxx dětem xxxxx České xxxxxxxxx (xx xxx 22.11.2011 x. 8314/10). Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

55. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x rámci působností x oblasti xxxxxxx xxxxxx osob (xxxxxxx xxx xxxxxx docházce xxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxxx zakládat xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx podléhá xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx. 14 xxxx. 3 Listiny základních práv Evropské unie), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozmanitost (xx. 165 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie).

56. X xxxxxxx xx xxxx uvedenou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx práva xx xxxxxxxx xx smyslu čl. 33 Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx přistoupil k xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx existence xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obsahu.

57. V xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx tvrdí, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zasahuje xx jádra xxxxx xxxxxxxx soukromé xxxxx xxxxx čl. 33 xxxx. 3 Listiny, x xxxx xx podle xx xxxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx soukromé xxxxx (čl. 33 xxxx. 3) xxxx xxxxxxxx xxxxx". X tímto xxxxxxx xx xxxxx ztotožnit xxxxxxxx x výše xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x charakteru čl. 33 xxxx. 3 v xxxxxxxx čl. 33 Xxxxxxx xxxx xxxxx (srov. xxxx 51 a 52).

58. Xxxxx xxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxx ustanovení školského zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx, Xxxxxxx soud xxxxxx x negativnímu xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokazuje, že x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, tj. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx souladem x celostátním dlouhodobým xxxxxxx a x xxxxxxxxxxx krajským dlouhodobým xxxxxxx, nedochází x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsaženého x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §148 xxxx. 3 xxxx. x) školského xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 472/2011 Sb, xxxx. xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyloučí xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práva), x proto xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mechanismu (xxxxxx ustanovení). Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx souladu činnosti xxxxx x dlouhodobými xxxxxx xxxx podmínka xxxxxx školy do xxxxxxxxx je aplikován xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx státní i xxxxxxxx. Ustanovení §148 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 472/2011 Sb, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx existence xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

59. V xxxxx xxxxxxx kroku xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx dospěl x xxxxxx, že napadené xxxxxxxxxx xxxxxxx legitimní xxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx standardu xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záměrem x x relevantním xxxxxxxx dlouhodobým xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx souladu vzdělávací xxxxxxxx xx střednědobou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx realizace xxxxx xx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záměrů. Xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx institucionální xxxxxxxxx vzdělávací soustavy xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

60. X závěrečném xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx. posouzení, zda xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cíle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nikoliv xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx nejmoudřejší, xxxxxx Xxxxxxx xxxx k xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxx v regulaci xxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Proto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx x celostátním xxxxxxxxxxx záměrem x x relevantním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx práva na xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxx ústavních mantinelů, x dlouhodobých xxxxxxxx.

61. Xxxxxxx xxxx x xxxx provedenému xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nemohou považovat xx xxxxxxxxxx plošné xxxxxxxxx nestátních xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vázanosti xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich souladem, xx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxx xx vzdělání. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx konformního výkladu xxxx xxxxxxxxxx §148 xxxx. 3 písm. x) školského zákona, xx xxxxx xxxxxx č. 472/2011 Sb, xxxxxxxxxxx legitimní x racionální prostředek xxxxxxxxx xxxxx státu xxx zajišťování institucionálního xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

62. Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx kapacitních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx užívané v xxxxxxxxx dlouhodobých záměrech, xx svém důsledku xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx x zvoleného xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Kapacitní xxxxxx tedy v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

63. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxx xxxxxxxx soukromé xxxxx xxxx namítá xxxxxxxx čl. 4 odst. 2 Xxxxxxx. Podle čl. 4 xxxx. 2 Listiny xxxxx být xxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Listinou upraveny xxxxx zákonem. Účelem xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx zákona) je xxxxxxxxx xxxxxxx moci "xxxxxxxxx vlastních představ x xxx, xxx x jak xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Tím, xx xxxx oprávnění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx být xxxxxxxxx, že k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx parlamentním xxxxxxxx, x navíc xxxxxxx xxxxxxx základního xxxxx x následnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx" (Xxxxxxxxx, X. In: Wagnerová, X., Šimíček, X., Xxxxxxxx, T., Xxxxxxxx, X. a xxx. Xxxxxxx základních práv x xxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: Wolters Xxxxxx XX, a. x., 2012, s. 128).

64. Xxxxxxx zákona xxxxx čl. 4 xxxx. 2 Xxxxxxx určuje xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x sekundární xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx, xxxxxxx zákona xxxx "xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx provedené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxx může jednotlivec xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 78 Xxxxxx xxxx xx základě zákonného xxxxxxxx podle čl. 79 xxxx. 3 Ústavy. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" [xxxxx sp. xx. Xx. ÚS 3/15 xx xxx 30.5.2017 (X 89/85 SbNU 503; 231/2017 Sb.)]. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx výhrady xxxxxx, pokud podzákonný xxxxxx xxxxxxx "konkretizuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Opačný xxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jakékoliv xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, by xxxxxx vedl k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (x x některých xxxxxxxxx x xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx pojmovou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx určitých xxxx a povinností xxxxxxxx normy" [nález xx. xx. Pl. XX 5/01 xx xxx 16.10.2001 (N 149/24 XxXX 79; 410/2001 Sb.)].

65. Xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx se xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx vztahu mezi xxxxxxxx a sekundární xxxxxxxxxxxx, xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx ustanovení §148 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 472/2011 Sb, zákonodárce zavazuje xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx škol a xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobých záměrů, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxx. Dlouhodobé xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plány na xxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odborného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx střednědobé x dlouhodobé xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxx rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 28. xxxxxx 2018 x. x. 2 Xx 312/2017-34).

66. Xxxxxxxxx požadavku xxxxxxxx xxxxxxx zákona xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti. X xxxxx řadě xx xxxxx hodnotit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx součást xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx vzdělání, x proto je xxxxxxxx xxxxxxxxxx výhrady xxxxxx, xx. v xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na praxi xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

67. Ve xxxxxx x první xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx vychází xx xxxxxxx podstaty §148 xxxx. 3 písm. x) xxxxxxxxx zákona, xx znění xxxxxx č. 472/2011 Sb, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx relevantních xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dlouhodobým xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Samotné xxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákona.

68. Je xxxxx nezbytně nutné x dalším xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dlouhodobého xxxxxx. Ústavní xxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx navrhovatelky, xxxxx xxx xxxxxxx považuje xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vůle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx. X xxxx řadě xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx existence xxxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx základ v §9 xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 49/2009 Sb., xxxxxxxxxxxxxxx něhož xxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx politik ze xxxxxx exekutivních xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx stanovil xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zmocnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx obsahu, struktury x postupu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. S xxxxxxx dlouhodobého xxxxxx xxxxxxx x skutečnost, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx dobu 4 xxx x po xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změnám x xxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx.

69. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záměrů xxxx xxxxxx xxx xxxxxx formulaci vázány xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x §9 xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 49/2009 Sb., x xx xxxxxxxx č. 15/2005 Sb. Xxx rámec výše xxxxxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxxxxx zásady x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §2 školského xxxxxx. Mezi xxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 školského xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivce", "xxxxxxxx xxxx, respektu, názorové xxxxxxxxxxxxx, solidarity a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx", "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx občanů České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx školách, xxxxx xxxxxxx stát, xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx", "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dosahování cílů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x vzdělávacími xxxxxxxx". X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedeným x §2 xxxx. 2 školského zákona xxx xxxxx xxxxxxx "xxxxxx osobnosti xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x sociálními xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx povolání xxxx pracovní činnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx x xxxxxxx celého života" xx též "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx lidských xxxx a xxxxxx xxxxx s odpovědností x xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

70. Výše xxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx záměry xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xx uplatňování xxxxxxx xxxx vázané, resp. xxxxxxx: "v xxxxxxxxx, x xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx", včetně xxxxxx xxxxxxxxx (čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx; čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx musí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx školským zákonem, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx povaze xxxxx xx vzdělání, xxxxx i x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxx. Xxxxxxxxxx záměry tedy xxxxxxx xxx užívány xxxx xxxxxxxxxx zamezující xxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x zásahu xx xxxx vymezeného xxxxxxxxxxxx xxxxxx práva xx xxxxxxxx xx vztahu x čl. 33 xxxx. 3 Listiny.

71. Ústavní xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x obsahových xxxxxxxxxxx vyvěrajících x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxx jejich xxxxx x obsah považovat xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení mezí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. x xxxxxxx x xxxxxxxx zákona. Činnost xxxxxxxxxxxx x krajů xxx formulaci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx by snad xxxx upravena vágní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx politickému xxxxxxx xxxxxxxxx.

72. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx je zachován xxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 2 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx "xxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (...) upraveny pouze xxxxxxx", ale též xxxxxxx xxxxxxxx vyžadující, xxx státní xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx (čl. 2 odst. 3 Xxxxxx; čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx).

73. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozporné xxx x čl. 32 xxxx. 4 Xxxxxxx, čl. 2 Dodatkového protokolu x Xxxxxx x čl. 13 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx tvrdí xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx je třeba xxxxx, xx xxxxxxxxxx čl. 32 odst. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodovat x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx tak, xxx xx formuluje navrhovatelka. Xxxxx čl. 32 odst. 4 Xxxxxxx "péče x xxxx a xxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx". Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxx pojmy xxxxxxx x vzdělání x xxxxx ohledu xxxxxxxx, neboť vzdělání xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx rámci xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx - "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o (xxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (mladého) xxxxxxx" (Xxxxxxx xxxxxxxx češtiny. Xxxxx: Xxxxxxxx, 1994, x. 509). Xxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxxxxxxx xxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" (Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Praha: Xxxxxxxx, 1994, x. 529). Xxxxxxxx smyslem xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jeho subjektům xxxxxxxxx míru xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxx dispozici xxxxxx xx xxxxxxx čl. 32 xxxx. 4 Xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx, tak x xx způsobu xxxxxxxx domácí xxxxx, x rámci xxx xxxx vyžaduje zajištění xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx "práva xx xxxxxxxxxxx" není xxxxxxxxx x nemůže xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxx jako celek.

74. Xxxxx závěr podporuje x xxxxxxxxxxxx čl. 2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx x judikatura XXXX, podle xxxxx xxxxx xx vzdělání xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx absolutní, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx implicitně přijímané xxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebu xxxxxxxx xx strany xxxxx (xxxx. případ Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodnutí XXXX x 21.2.1975 č. 4451/70, xx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx království, xxxxxxxxxx ESLP ze xxx 21.9.1994 č. 17101/90).

75. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx také v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx ideologii xx xxxxxx čl. 2 xxxx. 1 Listiny. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spatřuje x tom, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx významně ovlivněna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X jejím xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, jak vyplývá xxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x smyslu xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xx základní xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Listině a xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x institucionální xxxxxxx xxxx provedeny x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx respektovat x xxxxx svá xxxxxxxxxx x xxxxxx Listiny a xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxx

76. Ústavní soud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx školského zákona xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. x čl. 1 xxxx. 1, čl. 2 xxxx. 1 a 3 Xxxxxx, čl. 2 odst. 2, čl. 4 xxxx. 2 Listiny, čl. 32 xxxx. 4, čl. 33 xxxx. 1 x 3 Xxxxxxx x čl. 2 Dodatkového xxxxxxxxx x Xxxxxx, x xxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 zákona x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jak xx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věci nevyhověl, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx důvody.

Předseda Xxxxxxxxx xxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx stanoviska xxxxx §14 xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 224/2019 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 20.9.2019.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.