Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.09.2019.


Nález ÚS ze dne 9.7.2019 sp. zn. Pl. ÚS 34/17 ve věci návrhu na zrušení §148 odst. 3 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb.

224/2019 Sb.

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

224

XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx. zn. Xx. XX 34/17 xxx 9. xxxxxxxx 2019 x xxxxx složeném x xxxxxxxx soudu Xxxxx Rychetského x xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Josefa Xxxxx, Xxxx Filipa, Xxxxxxxx Jirsy, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (xxxxxx zpravodaj), Milady Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx x Jiřího Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zastoupené Xxx. Františkem Xxxxxxxx, Xx.X., xxxxxxxxx, xx xxxxxx Xx Xxxxxxxx 2116/15, Xxxxx, xx xxxxxxx §148 xxxx. 3 xxxx. a) xxxxxx x. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění zákona č. 472/2011 Sb., xx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx:

Xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx soudu xxx dne 6. xxxxxxxxx 2017 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 18 xxxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "navrhovatelka" na xxxxxxx §148 xxxx. 3 xxxx. a) xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx č. 472/2011 Sb, (xxxx též xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx").

2. Xxxxx xxx podán xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "Ústava") x §64 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Ústavním xxxxx, pro xxxxxx x čl. 1 odst. 1, čl. 2 xxxx. 1 a 3 Xxxxxx, čl. 2 xxxx. 2, čl. 4 xxxx. 2, čl. 32 xxxx. 4, čl. 33 xxxx. 1 x 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (xxxx xxx jen "Listina"), čl. 2 Dodatkového xxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Úmluva") x čl. 13 xxxx. 3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právech (xxxx xxx "Mezinárodní pakt"). Xxxxx xxx xxx 5. xxxxx 2018 xxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxx §39 xxxxxx x Ústavním xxxxx, xx znění xxxxxx č. 48/2002 Sb., x odůvodněním, xxx došlo x xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx povolit vznik xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx školního roku 2018/2019.

XX.

Xxxxxxxxxxx navrhovatelky

3. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx právní xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy (xxxx jen "ministerstvo") x krajům xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx školského zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soulad xxxxxxx o zápis xxxxx do školského xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx xxxxxx. Xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx Xxxxx republiky (dále xxx jen "celostátní xxxxxxxxxx xxxxx") a xxxxxx dlouhodobý záměr xxxxx (xxxx xxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx").

4. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx školském zákoně, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ani xx xxxxxxxx č. 15/2005 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxx x xxxxxxxxx zpráv, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "vyhláška č. 15/2005 Sb.") xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx být xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx nelimitovaný xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxx. V důsledku xxxxxxxx §148 xxxx. 3 xxxx. a) xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona č. 472/2011 Sb, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx na xx, xxxxxx bude xxxxxxxxx škola xxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxx její xxxxxxxxx. Xxxxx bude xxxxxxxxxx záměr ve xxxxxx x zakládání xxxxxx xxxx restriktivní, xxxx xxxxxx vzniku xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx větší pluralitu x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxxx soustavě xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx pouze x xxxxxxxxxxx důvodů; xxxxxxxxxxxx xxxxxx povolovat xxxx (xxxxxxxx) školy x xxxxxxx argumentem, xx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx) škol xx xxxxxxxx. Xxxxxxx zřizovat xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx omezována xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx školách xxxxxxxxxxxx. Jiná xxxxxxxx, xxxx např. xxxxxxx xxxxxxxx, koncepce xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx alternativy, xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx příkladech krajských xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxxxxxx - jako xxxx. v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kapacity xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx úprava xx x xxxxxxx x xxxxxxxx zákona vyplývající x čl. 33 odst. 3 a čl. 4 xxxx. 2 Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx věty čl. 33 odst. 3 Xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx obsah práva xx provozování xxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx jednou x podmínek xxx xxxxx nové školy xx, aby její xxxxxx x zápis xx xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx xxxx v souladu x dlouhodobým záměrem xxxxxxxxxx a rozvoje xxxxxxxxxx soustavy Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx kritéria, xxxxx xxxx být xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nejsou xx xxxxxxxx ani xxxxx xxxxxx upravena, xxx xxxxxxxxxxx, že v xxxxx případě xxxx xxxxxx požadavek xxxxxxx xxxxxx. Podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxx škol xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví vláda, xxxx. xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x sobě xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx kvaziprávními xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx povahy.

7. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx judikaturu Xxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx výhrady xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx základních xxxx [xxxxxx xx. zn. Xx. XX 43/13 xx xxx 25.3.2014 (X 39/72 XxXX 439; 77/2014 Sb.), xx. xx. Pl. ÚS 36/11 xx xxx 20.6.2013 (X 111/69 XxXX 765; 238/2013 Sb.), xx. xx. Pl. XX 13/12 xx xxx 23.7.2013 (X 126/70 SbNU 147; 259/2013 Sb.) x xx. xx. Pl. ÚS 3/15 xx dne 30.5.2017 (N 89/85 XxXX 503; 231/2017 Sb.)], xxxxx má xxxxxxxx xxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxx se xxx domáhat základního xxxxx na provozování xxxxxxxxxx škol mimo xxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx čl. 31 (xxxxx xx bezplatnou xxxx) a čl. 33 xxxx. 3 Listiny xxxx xxxxxxx, a xxxx proto důvod, xxxx xx standard xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx zákona, xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x čl. 31 Listiny, xxxxx xxx xxxxxx x čl. 33 xxxx. 3 Xxxxxxx.

8. Podle xxxxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x principy xxxxxxxx xxxxx a dělby xxxx xxxxxxxxx x čl. 1 xxxx. 1 x čl. 2 xxxx. 1 x 3 Xxxxxx a čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx navrhovatelka xxxxxxxxxx x samotné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dokumentů, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vzniká xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx školy xxxxx xxxxxx ministerstva x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (konkrétně x xxxxx: "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx škol xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx."), xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx právně normativní xxxxxx. Závěry xxxxxxxxx xxxxx, že dlouhodobé xxxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nemohou xxxxx xxxxxxxxxxxxx obstát. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx, neboť xxxxxxxx xxxxx moci xxxxxxx xx moci xxxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxxxx dále namítá, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do jádra xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 33 xxxx. 3 Listiny, xxxxx xxxxx navrhovatelky xxxxxxxx xxxxxxxxx "možnost xxxxxxxx soukromé xxxxx (čl. 33 odst. 3) xxxx xxxxxxxx xxxxx". Xxxx interpretaci xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x Listině, xxxxx xxxxxxx "xxxxx zřizovat xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx pluralitní xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx x ,právo na xxxxxxxxxx‘" (Xxxxx, M. Xx: Xxxxxxxxx, X.; Xxxxxxx, X.; Xxxxxxxx, X.; Xxxxxxxx, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx. Xxxxxxxx. Praha: Xxxxxxx Kluwer ČR, x. x., 2012, xxx. 684). Xxxxxxxx xxxxxx soukromých xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx který xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx chráněny, xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx vzdělání xxxxx čl. 33 xxxx. 1 Xxxxxxx a práva xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx svých xxxx xxxxx čl. 32 xxxx. 4 Xxxxxxx, čl. 2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx x čl. 13 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Navrhovatelka xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx ve škole xxxx jediným xxxxxxxx xxxxx xx vzdělání, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx způsobu xxxxxxxx, x xx xx vazbě xx xx, xx rodiče xxxxxxxx xx xxxxxxxx x vhodné vzdělání xxx xxx děti. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx práva, xxxxxxx xx xxx podle čl. 41 odst. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x mezích xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx stát, xxx xxxxxxxxx realizovat xxxxx xx kvalitní xxxxxxxx x soukromých školách, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zajistit.

11. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx rozdílnou xxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, což xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mnohých xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zastaralé xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxxx důraz xx rozvoj xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za nezbytné xxx xxxxxxx život x tomto xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx také xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx. Xxxxx navrhovatelky xxxxxxx soukromých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx právě x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx najít xxx xxx xxxx xx xxxxx jiné, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x daném místě. Xxxxx rodičům x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx dostupné xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x chtějí, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xx xx xxxxxxx vzdělání xxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx, pak tuto xxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx práva dítěte xx xxxxxxxx ve xxxxxx čl. 33 xxxx. 1 Listiny.

12. Současná xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx navrhovatelky xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx nevázat xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 2 xxxx. 1 Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxx xx obsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx ústředního orgánu xxxxxx správy. Navrhovatelka xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx politických xxx x xxxxxxx je xxxx x na xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx čehož xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx vnímány xxxx konkurenční xx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx vznikají xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxxxxxx.

13. Závěrem navrhovatelka xxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx financování, tak x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nových soukromých xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx alternativy xxxxxxxxx školství, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x budou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapacit a xxxxx respektovat ústavně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx.

14. Z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx školského zákona.

XXX.

Xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx

15. Xxxxxxx xxxx xxxxx §69 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zaslal xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řízení a xxxx xxxxx x Xxxxxxx ochránkyni xxxx xxxx xxxxxxx, které xxxx oprávněny xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx shrnula xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx školský zákon xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xx zákon byl xxxxxx ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xx xx xxxx Ústavního xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

17. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 13 xxx xx xxxxxxxxx školského zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx jednou, x xx zákonem č. 472/2011 Sb, xx jehož xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx 1.1.2012 xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxx zamítne, xxxx-xx x xxxxxxx se xxxxxxx státu x xxxxxxxx příslušného xxxxx) xxxxxxxxx alternativou xxxxxxxxxx xxxxxx "xxxx". Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx legislativního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx x Senátu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx pochybnost x jeho ústavnosti xxx xxx schvalování xxxxxxxxx xxxxxx školského zákona x xxxx 2004, xxx xxx projednávání xxxx novely x xxxx 2011. X xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx, xx xxxxx dostupnost x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx by xxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivům, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx školského zákona xx 17. schůzi Xxxxxx xxx 5.8.2004 podal xxxxxxxxxxx návrh xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, který xxxxxxxx x doplnění xxxx "xxxxxxx-xx xxxxx xxxx, xxxx, obec xxxx svazek xxxx" xx xxxxx xxxxxxx x) x §148 xxxx. 3. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxx 14 x 56 xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xx xxxxxxxx rozpravě xxxxxx Senát xxxxxxxx x. 517, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx s 24 pozměňovacími xxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx problematiky xxxxxx škol xx xxxxxxxxx. Podle Xxxxxx xx xx Ústavním xxxxx, xxx xxxxx xx zrušení napadeného xxxxxxxxxx školského zákona xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx.

18. Xxxxx xxxxxxx, xx vstupuje xx xxxxxx řízení a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx, xxx ve spolupráci x ministerstvem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x současně xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx řízení.

19. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedla, xx xxxxxxx xxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §3 x 4 xxxxxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxxx č. 189/2008 Sb. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxx §160 x xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx neinvestičních xxxxxx, xxxxxxxx prostředků a xxxxxxxxx odvodů xxxxxxxxxxxxx xx jedno xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx srovnatelném xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx veřejných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx procentního xxxxxx je v xxxxxxx středních xxxx xxxxxxxxxx škol xx xxxx 60 %, xxxx. 80 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x 100 %. Xxxxxxxx školy xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

20. Xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx je odpovědný xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx působnost xxxx xxxxxxxxxx soustavě xxxx xxxxx, proto jsou xxxxxxxxxx x školské xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx školského zákona, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx xxxxxx podle školského zákona, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xxxxx xxxxxxxx považovat za xxxxxxxxx, xxxxxx školský zákon, xx znění zákona č. 82/2015 Sb., v §8 xxxx. 6 výslovně xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

21. Xxxxxxxx xxx xxxxx škol do xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Pokud xx zamítnut zápis xxxxxxxx školy do xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxx žádost xxxx v souladu x xxxxxxxxxxx záměrem xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx kraje, xxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx. Vláda dále xxxxxxxxxx, xx požadavek xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxxx stanoven x §1 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 15/2005 Xx. Xxxxxxxx uvedené x dlouhodobém xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, podle xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx škol xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, vláda považuje xx exces, xxxxx xx příčí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x řízení xxxxxxx xxxxxxxx jako celku.

22. Xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na statistické xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx základních x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx vyplývá, že xxxxx xxxxxxx soukromých xxxxxxxxxxx xxxxxxx převyšuje xxxxx žádostí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u základních xxxx. Xx xxx xxxxxxxxxxx vyjádření xx xxxxxxx 207 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Vláda xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xx, že xx xxxxxxx xxxx 2016/2017 xxxx xxxxxxx 19 xxxxxx xxxxxxxxxx základních xxxx, xxx představovalo xxxx xxx 10% xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxx 2015/2016, kdy xxxx xxxxxxx 44 xxxxxx xxxxxxxxxx základních škol, xxx jejich xxxxx xxxxxxx x 30 %. Xxx 30% xxxxxxxxxx nárůstu xxxxx xxxxxxxxxx základních xxxx xx xx 12 xxx jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx uvádí, xx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx žádostí x zápis veřejných xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx veřejnou xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jednoznačně dokládají, xx xxx aplikaci xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřizovatelů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

23. K xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rozporu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx ekonomického xxxxxxx řízení vzdělávací xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Rozvoj xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx fakticky xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ovlivňují x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxx xxxxx xxxxx právním předpisem, xxx xxx xxxxxxx x předmět koncepčních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxxx do rejstříku xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx - musí xxx xxxx x xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxx xxxxx uváděna x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozhodování xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxx vychází xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx rozhodování xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx koncepčních xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx záměry xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

24. K xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vláda xxxxxx, xx se xxxxx x koncepční xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx výrazových prostředků xxx normativní xxxxx. Xxxxx xxx považuje xx vnější skutečnost xxxxxxxxx xxx výsledek xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxx xxxxxx dlouhodobého xxxxxx (podkladu odborného xxxxxxxxxx) xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právní normy, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu. Xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx předpisy xxx xx 1.1.2001 xxxxxxxx x tím, xx xxx zařazování xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vzdělávání a xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx x xxxxx aplikován již 17 xxx. V xxxx xxxxxxxxxxx vláda xxxx poukázala na xx, že do 31.12.2004 xxxx v §13b odst. 3 xxxxxx č. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx státní správy xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x současné xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x x ohledem na §2 xxxx. 4 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx správní xxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxxx xxxx x souladu s xxxxxxxx zájmem. Xxxxxxx xxxxx xxx pak xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx souladu mezi xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25. Xxxxx xxxxxxxxx xx xx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudů. Xxxxxxxx xx. xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 31.3.2009 x. j. 7 As 52/2007-136, x xxxx xx xxxxx, že "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxxxx školy x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. K xxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx posouzení tohoto xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx při rozhodování xxxxxxxxxx (§13b odst. 3 xxxx druhá xxxxxx č. 564/1990 Xx.)". Tento závěr xxxxxx i xxxx Xxxxxxxx xxxxxx [xxxxxxxx xx. xx. XX. XX 1508/09 xx xxx 4.1.2010 (v XxXX xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx jako ostatní xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx http://nalus.usoud.cz)].

26. X xxxxx xxxxx svého xxxxxxxxx xxxxx nesouhlasí xx závěry navrhovatelky, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx než xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx výběrového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 5. x 9. ročníků xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x "xxxxxxxxxxx", xxxxxx xxxxxxxx soukromé xxxxx, xxxxx xxxxx, xx neexistuje žádná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx základě §3 xxxx. 3 školského xxxxxx xxxxxxx školy xxxxxxxxxx podle školních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§5 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Konkrétní xxxxxx xxxxxxxxxx je xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx školské xxxx xxxxx §167 školského xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx škole a xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx podobu xxxxxxxxxx xx škole.

27. Xxxxx xxxxxxxx za nepodložená xxxxxxx navrhovatelky o xxxxxx svévole a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravou x xxxxx, xx ministerstvo xxxxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

28. Xxxxx je přesvědčena, xx xxxxxxxx právní xxxxxx není x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x neporušuje xxx xxxx práva xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx navrhuje, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxx odmítl xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.

29. X xxxxxx xx dne 27.4.2018 xxxxxxx ministerstvo Xxxxxxxxx xxxxx xxxx rozsudku Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx 28.3.2018 x. j. 2 Xx 312/2017-34 xxxxxxxxxx xx xxxxxx povahy xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

30. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx x této xxxx xxxxxxxxxx.

31. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx replikou xxxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxx jednání

32. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §44 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx, xx xx věci xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nepřispělo k xxxxxxx, xxxx. hlubšímu xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx x xx seznámil x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ani xx xxxxxxxx provádět xxxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

33. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jelikož xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§64 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx]. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

34. X xxxxxx x kontrole xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §68 xxxx. 2 zákona x Xxxxxxxx soudu, xx znění zákona č. 48/2002 Sb., nejprve xxxxxxxx, xxx napadený xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx v mezích Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx x vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx tisků xxxxxxx xxxxxxxxxx (na adrese https://www.psp.cz) xxxxxxx, xx xxxxxxxx ustanovení školského zákona xxxx xxxxxxx x xxxxxx Ústavou stanovené xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legislativní xxxxxxxxx xxxxx námitky.

VII.

Dikce x xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení

35. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §148 xxxx. 3 xxxx. x) školského zákona, xx xxxxx zákona č. 472/2011 Sb, zní:

"(3) Orgán, xxxxx vede xxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx, žádost x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxx, xx

x) žádost není x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

...".

36. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx materiálů x xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx, xxx x §9 xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 49/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy České xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Předmětné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy x xxxxxx xxxxxx xx celostátní úrovni xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxx krajské xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměr, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, příslušnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx, předkládá xxx vládě xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměr Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxx.

37. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávání x rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx být x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záměrem, x xxxxxxxxxxx jej xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx školách x xxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx kraje předkládána xxxxxxxxxxxxxx xx schválení. Xxxxxxx x zde xxxxx, xx krajský xxxxxxxxxx záměr xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zpracovávány xxxxxx xx 4 xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zákon xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx dlouhodobým xxxxxxx, xxxxxxx x §9 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx obsahovaly xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx a stanovily xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vývoje, vývoje xx xxxx xxxxx x záměrů dalšího xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx strukturu xxxxx vzdělání, druhů, xxxxxxxxx typů xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x návrh xx xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx.

38. Xxxxxxxxxxx úprava xxxxxx x obsahu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zmocňovacího xxxxxxxxxx x §11 školského xxxxxx. Tímto prováděcím xxxxxxxxx xx xxxxxxxx č. 15/2005 Sb., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých záměrů x xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 49/2009 Sb. Dále xxxxxxx xxxxxxxx hlediska xxx xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxx, xxxxxxx jsou: xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, usnadnění xxxxxxx xxxxxxxx xx vzdělávání xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, demografie, xxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X rámci stanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobých xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x struktury xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vývoje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

39. X xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xx spatřována xxxxxxxxx x xxxxxxxx čl. 33 odst. 3 xx xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 2 Xxxxxxx, tedy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úprava xxxxxxxx do "xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxx čl. 33 xxxx. 3 Xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx tzv. xxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Listinou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

40. Xxxxxxxxxx čl. 33 odst. 3 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na vzdělání. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v čl. 33 Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx i judikatorně xxxxxxxxxx xx xxx. xxxxxxxx xxxxx. Kategorizaci xxxxxxxx též xxxxxxxxxxx Listiny, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čl. 33 xxxx xx xxxxx xxxxxx x názvem "Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx". Pro xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxxxx xx stanoven x čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx, v xxxx xx výslovně stanoveno, xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podle čl. 33 Xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx pouze x xxxxxx zákonů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx soud xx xxxxxx k čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx sp. zn. Xx. XX 2/08 xx dne 23.4.2008 (X 73/49 SbNU 85; 166/2008 Sb.), že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx "xxxxxxxxxx, xx nemají xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx [čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (...)]. Xxxx xxxxxxxxxx dává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx realizace xxxxxxxxxx xxxx ... U xxxxxxxxxx práv lze xxxxxxxxxxx, že jejich xxxxxxxxx omezením xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx. od xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Listiny. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právě x xxxxxxxx zákonného xxxxxxxxx, které xx xxxxx zároveň xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx".

41. S xxxxxxx xx ustanovení čl. 4 xxxx. 4 Listiny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (resp. z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx) xxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ústavním xxxxxx. Xxx dále xxxxx Ústavní xxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 2/08 (viz xxxx): "Xxx provádění ústavní xxxxxx, zakotvené x Listině, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx, xxxxx kterého při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx x smyslu." Xxxxxxxxxxx "nesmí popřít xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jeho realizaci. X xxxxx xxxxxx xxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxx širokou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv, včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxx ... xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx případě neznamená, xx xx jimi xxxxxxxxxxx xxxxx vázán. Xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x Listině xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sociálních xxxx. V xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kterého xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoveným x Listině." V xxxxxxxx xxxxxx specifického xxxxxxxxxx sociálních práv xx při xxxxxx xxxxxxxx nepoužívá tzv. xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxx.

42. Xx základě uvedených xxxxxxxxxx konstruoval Ústavní xxxx xxxx metodologický xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx. xxxx rozumnosti xx xxxxxxxxxxx [srov. xxxx. xxxxxx xx. zn. Xx. XX 54/10 xx dne 24.4.2012 (X 84/65 XxXX 121; 186/2012 Sb.) xx xx. xx. Pl. XX 16/14 xx xxx 27.1.2015 (N 15/76 XxXX 197; 99/2015 Sb.)].

43. K xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx navzdory tomu, xx navrhovatelka vystupuje x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (x xxxx xxxx. xxxxxxx xxxx 51 x 52). Napadené xxxxxxxxxx xx xxxxx vztahuje xx xxxxxxx xxxxx x školská xxxxxxxx xxxxx školského zákona xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx soukromoprávní xxxxxx. Xxxx racionality xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poměrně rozsáhlou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx případné zásahy xx podstaty a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx umožnit xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx do podstaty x smyslu sociálních xxxx. Test xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx: 1. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; 2. xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sociálního práva xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obsahu; 3. xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx; xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv; 4. zvážení xxxxxx, xxx zákonný prostředek xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xx rozumný (xxxxxxxxxx), byť xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

44. Xxxxxx krokem přezkumu x xxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx a podstaty xxxxxxxxxx práva, xxxx. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X daném případě xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx čl. 33 Xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx čl. 33 xxxx. 3 Xxxxxxx.

45. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxx soud xxxxxxxx v xxxxxx xx. xx. Pl. XX 32/95 xx xxx 3.4.1996 (X 26/5 XxXX 215; 112/1996 Sb.), x xxxx xxxxxxxxxxx, xx "xxxxxxx xxxx ,xxxxx xx xxxxxxxx' (čl. 33 odst. 1 Listiny) xx xxx o sobě xxxxx, xxxxx x xxxxx jen všeobecně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx sociální xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x těchto aspektů x xxxxx xx xxxxxx způsobilé x xxxxxxxx tohoto práva xx podle xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jako x xxxx xxxx xxxxxxxxx případů, vyvolat xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a nežádoucích xxxxxx". X xxxxxx xx. xx. Xx. XX 16/14 (xxx xxxx) z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dovodil, xx "xxxxx xx samotného xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx k xxxx xxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxx excesů. Xx by xx xxx xxxxx stát xxxx. xx situace, xxxx xx xxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxx nepřijatelné (např. xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx či xx xxxxxxxxxx požadavky x xxxxxxx státě xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx předpisy (xxxxxxxx xx xxx 5.1.2011 xx. zn. XX. XX 2446/10)".

46. Xxxxxxx xxxx tak xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxx konstatovat, xx xxxxx xx xxxxxxxx xx několik xxxxx, x to xxxxx x hlediska xxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxx v čl. 33 Xxxxxxx, xxx také x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxx xx vzdělání xxxx xxxxx. Xxxxx na xxxxxxxx je x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzdělávacích xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx státu xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx koreluje právo xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx institucím xxxxxxxx xxxxxxxx institucionální uspořádání. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxx náležité xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Jistá xxxx xxxxxxxxxxx kvality xxxxxxx x uvedených xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podle čl. 33 Xxxxxxx.

47. Xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx v materiálním xxxxxx znamená především xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx musí aspirovat xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx zdůraznil Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx již xx xxxx xxxxxx xx. zn. Xx. XX 36/93 xx xxx 17.5.1994 (X 24/1 SbNU 175; 132/1994 Sb.), xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx, xxx zprostředkovávali xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx požadavky vyjadřuje xxxxxxxxxxxx xxxx v čl. 33 odst. 1 Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx právo xx vzdělání". Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx realizaci xxxxx xx vzdělání xxxxxxxx xxxx xxxxxxx maximy xxxxxxxxxx xxxxxxx práva xx vzdělání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx soustavu, jako xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pedagogického xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

48. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx požadavek xx xxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx efektivní xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx soud xx xxxxxxxx přístupu ke xxxxxxxx xxxxxxx především x xxxxxx (xx)xxxxxxxxxxxx xxxxx xx bezplatné xxxxxxxx podle Listiny [xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 35/93 xx xxx 15.2.1994 (X 7/1 XxXX 51; 49/1994 Sb.), xx. xx. Pl. XX 27/95 xx dne 19.12.1995 (X 84/4 XxXX 293; 13/1996 Sb.) xx xx. xx. Xx. XX 25/94 xx xxx 13.6.1995 (X 31/3 XxXX 233; 165/1995 Sb.)], xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx (nález sp. xx. Xx. ÚS 32/95) x povinného xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx xx. zn. Xx. XX 16/14). X xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx práva (xxxx xxx "ESLP") xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx X. H. x xxxxxxx proti České xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxx romských xxxx ke xxxxxxxx, xxxxx iniciovala xxxx xxxxxxxxxxx změn x xxxxxx xxxxxx x xxxxx ve xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx senátu XXXX xx dne 13.11.2007 č. 57325/00.). Xxxxxx XXXX k xxxxxx přístupu k xxxxx xx vzdělání xxx xxxxxxx x xxx. "Belgického xxxxxxxxxx xxxxxxx", xxxxx xxxxxxx xx principu, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx přístup xx xxxxxx xxx zřízených x existujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X tomu xxxx. případ "Xxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxx Laws xx xxx Xxx xx Xxxxxxxxx in Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx" xxxxx Xxxxxx (xxxxxxxx XXXX ze xxx 23.7.1968 x. 1474/62 x xxxxx; xxxx. xxx Xxxxx, M. Xx Xxxxxxxxx, X., Xxxxxxx, X., Langášek, X., Xxxxxxxx, I. x kol. Listina xxxxxxxxxx práv x xxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx XX, x. s., 2012, x. 680).

49. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx svém xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čl. 33 xxxx. 3 Xxxxxxx, x vylučuje xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxx. Xxxx xxx zejména x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plurality, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx diferenciace obsahu xxxxx xx vzdělání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx z tohoto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx existence či xxxxxxxxx nestátních xxxx.

50. X posuzovaném případě xxxxxxxxx nestátních xxxx Xxxxxxx x čl. 33 xxxx. 3 xxxxxxx: "Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx státní x xxxxxxxx xx xxxx xxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx xx může vzdělání xxxxxxxxxx xx úplatu." Xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx chápat x xxxxxx kontextu čl. 33. X případě čl. 33 xxxx. 3 Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x samostatné právo xxxxxxxx nestátní školy, xxx xx xxxxx xxxxxxx navrhovatelka, xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx specifikujících xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx. Prostřednictvím xxxx xxxxxx, xxxxxxx součást xxxxx xx vzdělání, xxxxxxxxxxx vytváří xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx práva xx vzdělání xxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx představují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx. Listina xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx x náležité xxxxxxx xxxxxx x xxxxx vzdělávání. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx čl. 33 xxxx. 3 Listiny, xxxxx xxxxxxxxx zřizování xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

51. Xxxxxxx x čl. 33 odst. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vzdělání xx "xxxxxxxx" (přesněji xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Stanoví tak xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx vzdělání x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (závazek) státu xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x středních xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx. X čl. 33 xxxx. 3 Xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xx xxx zřizovat xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx čl. 33 xxxx. 1 x 2 a čl. 33 xxxx. 3 Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx Ústavního xxxxx xxxx dána. Nezaručuje xx totiž xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxx xx toliko možnost - x xxxxxxx xx zákonem - xxxxxxxx x vyučovat xxxx. na soukromých xxxxxxx xx úplatu. Xxxx tak ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podpora státu xxx xxxxxx školy. Xxxxxxx x čl. 33 xxxx. 3 xxxxxxx x části xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx". Xxxxxxxxx (xxxxx) xx proces probíhající x rámci xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx respektovat ústavní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, čemuž xxxxxxxx x podmínka xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

52. X xxxxxxx nestátních škol xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx účelně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x středních xxxx. Listina xxx xxxxxxxxxx - a xxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx - subjektivní xxxxxxx právo na xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx) xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxx, nevzniká xxxx xxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx "xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké školy, xxx je xxxxxxx xxxxxx odlišná, xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx čl. 33 xxxx. 3 Xxxxxxx). Úkol xxxxx, resp. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spočívá x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x fungování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, a xx mj. x xxxxx, xx xxxx xxxxx - xxx xxx bylo uvedeno - xxxx xxxxx xxxxxxxxxx formu xxxxxxxxxx xxxxx "páteřního" systému xxxx veřejných.

53. Xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx škol xxxxxxxxx x čl. 33 odst. 3 Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x rozdílného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) x nestátními, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxx vzdělání x základních x xxxxxxxxx školách xxxxxxxxx, xxxxxxx na nestátních xxxxxxx umožňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úplatu. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx otevřeného x xxxxxxxxxxxx charakteru xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Opomíjí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxx xx xxx xxxxxxxx konstruují ekonomické xxxxxxxx x přístupu xx xxxxxxxx, čímž xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, ale xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společenských xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx tržních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x institucionálním xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxxxx xxxxxxx nejen xxxxxxxx ke vzdělání, xxx i pluralitního xxxxxxxxxx vzdělávacích institucí xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předjímá xxxxxxx ústavodárce, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (veřejných) xxxxxxxxxx x středních xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rovného přístupu xx xxxxxxxx.

54. Xxxxxxxx xx skutečnosti, xx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx ústavněprávně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x materiálním xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx má výsadní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx struktury vzdělávací xxxxxxxx včetně regulace xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Ačkoliv xxxx nemůže xxxxxxxxx xx esenciálního xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zřizování xxxxxxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx diskrece xx xxxxxxxxx xxxxxx úvaha xxx xxxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. K xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx XXXX, xxxxx xxxxxxxxxx, xx čl. 2 Xxxxxxxxxxx protokolu k Xxxxxx neukládá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxxxx (již xxxx xxxxxxx xxx. "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx"). To xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx stížnosti Xxxxxxxx xxxxxxxx školy Cesta x úspěchu x Xxxxx, x. r. x., x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx dětem xxxxx České xxxxxxxxx (xx dne 22.11.2011 x. 8314/10). Při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx je vázán xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxx státními x xxxxxxxxxx školami.

55. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx všeobecného vzdělávání xx pouze xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie), xxxx xxxxxxx svobodu xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, její xxxxx však xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států (xx. 14 odst. 3 Listiny základních práv Evropské unie), které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx obsah xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx. 165 xxxx. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie).

56. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx práva xx xxxxxxxx xx smyslu čl. 33 Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx přistoupil x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxx existence xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

57. X xxxx projednávané věci xxxxxxxxxxxxx tvrdí, že xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx jádra xxxxx xxxxxxxx soukromé xxxxx xxxxx čl. 33 odst. 3 Xxxxxxx, x xxxx je podle xx zakotvena "možnost xxxxxxxx soukromé xxxxx (čl. 33 odst. 3) xxxx xxxxxxxx xxxxx". X xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x charakteru čl. 33 xxxx. 3 x xxxxxxxx čl. 33 Listiny xxxx celku (xxxx. xxxx 51 x 52).

58. Xxxxx xxx x otázku, xxx xxxxxxxx ustanovení školského zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx práva xx xxxxxxxx, Ústavní soud xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokazuje, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x celostátním xxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxxxxx krajským xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx znemožnění xxxxxx xxxxxxxxxx škol. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mechanismu xxxxxxxxxx x napadeném xxxxxxxxxx §148 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 472/2011 Sb, xxxx. xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xx xxxxxxx koncepce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx institutem (xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práva), x proto xxxxxx xxxx x sobě xxxxxxx jako argument xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mechanismu (xxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx, xx zákonný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx způsobem xx xxxxx xxxxxx i xxxxxxxx. Ustanovení §148 xxxx. 3 xxxx. x) školského zákona, xx xxxxx xxxxxx č. 472/2011 Sb, se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx realizace jeho xxxxxxxxxxxx obsahu.

59. X xxxxx třetího xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx legitimní xxx, x proto xxxxxxxxxxxxx svévolné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záměrem x s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobým xxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxxxxxxx souladu vzdělávací xxxxxxxx xx střednědobou x xxxxxxxxxxx politickou xxxxxxxx realizace xxxxx xx vzdělání, xxxxx xx artikulována právě xxxxxxxxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxx. Xxx zcela jistě x xxxxxxxxx cíl, xxx xxxxxxx moc xxxxxxx xxxxxxxx institucionální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx finálním xxxxxx xxxxxxxxx práva na xxxxxxxx.

60. V závěrečném xxxxx testu xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx uvedeného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nikoliv xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx soud k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx obstojí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx institucionální struktury xxxxxxxxxxxx systému spočívá xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx rejstříku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxxx struktury xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx formulované, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61. Xxxxxxx xxxx x xxxx provedenému testu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx základních xxxx je třeba xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nemohou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx plošné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx rejstříku škol x xxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxxx, xx. dlouhodobé xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx konformního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §148 xxxx. 3 písm. x) školského xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 472/2011 Sb, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x racionální xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx práva na xxxxxxxx.

62. Xxx navrhovatelkou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx užívané x xxxxxxxxx dlouhodobých záměrech, xx svém xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx obecný xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx regulace xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

63. Navrhovatelka xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx porušení čl. 4 xxxx. 2 Xxxxxxx. Xxxxx čl. 4 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxx být xxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Listinou upraveny xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx výlučného xxxxxxxx zákonodárce (xxxxxx xxxxxxx zákona) je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx "xxxxxxxxx vlastních představ x xxx, jak x xxx mnoho xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx až po xxxxxxxxxxxxx parlamentním xxxxxxxx, x navíc xxxxxxx xxxxxxx základního xxxxx x xxxxxxxxx demokratickou xxxxxxx xxxxx" (Wagnerová, X. In: Xxxxxxxxx, X., Xxxxxxx, V., Xxxxxxxx, T., Xxxxxxxx, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx XX, x. x., 2012, s. 128).

64. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 4 odst. 2 Xxxxxxx určuje xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx práv xxxx stanoveny pouze xxxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Ústavní xxxx, xxxxxxx zákona xxxx "xxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx rámci xx xxx xxxx jednotlivec xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 78 Ústavy xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dojít x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" [xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 3/15 xx xxx 30.5.2017 (X 89/85 SbNU 503; 231/2017 Sb.)]. Ústavní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx výhrady xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxx předpis "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx jakékoliv xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zákonem, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx důsledkům, x xx k xxxxxxx xxxxxx sekundární (x x některých případech x primární) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx normy xx xxxxxxxx určitých xxxx x povinností xxxxxxxx xxxxx" [nález xx. xx. Pl. XX 5/01 xx xxx 16.10.2001 (X 149/24 SbNU 79; 410/2001 Sb.)].

65. Povaha napadeného xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §148 xxxx. 3 písm. x) školského xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 472/2011 Sb, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodující o xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx zařízení obsahem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx celostátní x xxxxxxx, xxxxx kombinují xxxxxxxxx odborného x xxxxxxxxxxx dokumentu x xxxxx stanoví xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxxxx soustavy (xxxx. xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28. xxxxxx 2018 x. x. 2 Xx 312/2017-34).

66. Xxxxxxxxx požadavku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x předmětném xxxxxxx x s xxxxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx posuzovat v xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxx xxxx xxx x xxxxxx normativního, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti. X xxxxx xxxx xx xxxxx hodnotit charakter xxxxxxxxx dlouhodobého záměru, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vlivem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx součást xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx vzdělání, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, tj. v xxxxx xxxxxxx maximě, xxx stanovení xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na praxi xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

67. Ve xxxxxx x první xxxxxx Ústavní soud xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx vychází xx xxxxxxx xxxxxxxx §148 xxxx. 3 písm. x) školského zákona, xx xxxxx xxxxxx č. 472/2011 Sb, který stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zamítnutí xxxxxxx x registraci. Xxxxxxx xxxxxxxx uvedeného mechanismu xx xxxxxx xxxxxx xxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

68. Xx xxxxx xxxxxxxx nutné x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx soud xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx navrhovatelky, xxxxx xxx xxxxxxx považuje xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx politické xxxx xxxxxxxxx umožňující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx vzdělání. X xxxx řadě xx nutné uvést, xx samotná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x §9 xxxxxxxxx zákona, xx znění xxxxxx č. 49/2009 Sb., xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentu xxxxxxx pro formulaci xxxxxxxxx politik ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx procesní pravidla xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záměrů. X podrobnostech pak xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxxx obsahu, struktury x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záměrů. S xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záměru xxxxxxx i skutečnost, xx xx vždy xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx dobu 4 xxx a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nové, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změnám x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

69. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nejsou xxx xxxxxx xxxxxxxxx vázány xxxxx xxxxxxx obsahovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záměrů x §9 školského xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 49/2009 Sb., x xx vyhlášce č. 15/2005 Sb. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx vymezené x §2 školského xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx zejména xxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx", "xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, solidarity a xxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxxxxx", "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x středního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát, xxxx, obec xxxx xxxxxx obcí", "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx". X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedeným x §2 xxxx. 2 školského xxxxxx xxx patří xxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx se x xxxxxxx xxxxxx života" xx xxx "xxxxxxxxx x uplatňování xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, základních xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x smyslem pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

70. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkladu, x (xxxxxxxxxxx) právním xxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejné xxxx vázané, resp. xxxxxxx: "v případech, x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx", xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx; čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kvalitativní xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx školským zákonem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale zároveň xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx (xxxxxxx) xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx být užívány xxxx prostředek xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nestátních xxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx, neboť právě xxxxx by vedly x xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx ve xxxxxx x čl. 33 odst. 3 Listiny.

71. Ústavní xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx škále xxxxxxxxxx i obsahových xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x proto xxxxx jejich xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, tj. x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx upravena xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx prostor xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

72. Právě x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákona xx xxxx nelze domnívat, xx existence dlouhodobých xxxxx představuje xxxxxxxx xxxxxxxx dělby xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx obsah čl. 4 xxxx. 2 Xxxxxxx, xxxxx stanoví, xx "xxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a svobod (...) xxxxxxxx pouze xxxxxxx", xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx vyžadující, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx (čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx; čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx).

73. Xxxxxxx xxxx neshledal xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x čl. 32 xxxx. 4 Listiny, čl. 2 Dodatkového xxxxxxxxx x Xxxxxx x čl. 13 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx ustanovení čl. 32 xxxx. 4 Xxxxxxx nestanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx čl. 32 odst. 4 Xxxxxxx "xxxx x xxxx a xxxxxx xxxxxxx je xxxxxx rodičů". Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx třeba xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx ohledu xxxxxxxx, neboť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx institucionální a xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx rámci xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxx i xxxxxxxxxx - "cílevědomá xxxxxxxxxxxx xxxx x (xxxxxx) xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx (mladého) xxxxxxx" (Xxxxxxx spisovné xxxxxxx. Xxxxx: Academia, 1994, x. 509). Kdežto xxxxxxxx lze charakterizovat xxxx "rozvinutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a osvojení xx xxxxxxxx znalostí xxxxxxx" (Slovník xxxxxxxx xxxxxxx. Praha: Academia, 1994, x. 529). Xxxxxxxx xxxxxxx práva xx vzdělání xx xxxxxxxxxx xxxx subjektům xxxxxxxxx xxxx vědění, xxxxx xxxx x xxxx dispozici xxxxxx xx xxxxxxx čl. 32 xxxx. 4 Xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx, tak x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x rámci xxx xxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxx míry xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxx xx xxxxxxxxxxx" xxxx xxxxxxxxx x nemůže xxxxxxxxxxxxx povinnost státu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

74. Xxxxx xxxxx podporuje x interpretace čl. 2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx a judikatura XXXX, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx považovat xx xxxxxxxxx, protože x xxxx rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ESLP x 21.2.1975 č. 4451/70, či Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx království, xxxxxxxxxx ESLP ze xxx 21.9.1994 č. 17101/90).

75. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx ideologii xx xxxxxx čl. 2 xxxx. 1 Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tom, že xxxxxxxxx základního xxxxx xx vzdělání xx xxxxxx xx obsah xxxxxxxxxxxx vzdělávacích záměrů xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx správy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozložením xxxxxxxxxxx xxx. S xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, jak xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podstaty x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Ústavní xxxx k xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxx stanoveny x Listině x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx provedeny x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx povinny xxxx xxxxxxxx respektovat x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x mezích Listiny x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxx

76. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxxxx dospěl k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx školského zákona xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. x čl. 1 odst. 1, čl. 2 xxxx. 1 a 3 Xxxxxx, čl. 2 xxxx. 2, čl. 4 xxxx. 2 Xxxxxxx, čl. 32 xxxx. 4, čl. 33 xxxx. 1 x 3 Listiny a čl. 2 Dodatkového xxxxxxxxx x Xxxxxx, x xxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 xxxxxx x Ústavním xxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx shledány xxxxxxxxxx důvody.

Předseda Xxxxxxxxx xxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §14 xxxxxx x. 182/1993 Sb., o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx soudce Xxxxxx Xxxxx a xxxxxxxx Xxxxxx Tomková.

Informace

Právní xxxxxxx x. 224/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 20.9.2019.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.