Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022R0838 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/838 ze dne 30. května 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1727, pokud jde o uchovávání, analýzu a ukládání důkazů souvisejících s genocidou, zločiny proti lidskosti,válečnými zločiny a souvisejícími trestnými činy v Eurojustu R P
32021D0995 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/995 ze dne 18. června 2021, kterým se stanoví datum začátku použitelnosti rozhodnutí Rady (EU) 2017/1908 o uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Vízového informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku R P
32016R0794 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV R P
32016R0095 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/95 ze dne 20. ledna 2016 o zrušení některých aktů v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech R P
32015R2219 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/2219 ze dne 25. listopadu 2015 o Agentuře Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2005/681/SVV R P
32015R1011 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1011 ze dne 24. dubna 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 (Text s významem pro EHP) R P
32015R1011R(01) Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1011 ze dne 24. dubna 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 ( Úřední věstník Evropské unie L 162 ze dne 27. června 2015 ) R P
32014R0543 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 543/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění rozhodnutí Rady 2005/681/SVV o zřízení Evropské policejní akademie (EPA) R P
32014R0513 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 513/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí a zrušuje rozhodnutí Rady 2007/125/SVV R P
32012L0013 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení R P
32010R0542 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 542/2010 ze dne 3. června 2010, kterým se mění rozhodnutí 2008/839/SVV o přechodu ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) R P
32009F0948 RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2009/948/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o předcházení kompetenčním sporům při výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich řešení R P
32009R0297 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 297/2009 ze dne 8. dubna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1277/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi R P
32009R0044 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 44/2009 ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání R P
32008F0977 RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech R P
32008R0767 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) R P
32008D0616 ROZHODNUTÍ RADY 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti R P
32008D0615 ROZHODNUTÍ RADY 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti R P
32008R0189 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 189/2008 ze dne 18. února 2008 o testování Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) R P
32006R1988 Nařízení Rady (ES) č. 1988/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2424/2001 o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) R P