Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

RÁMCOVÉ XXXXXXXXXX XXXX 2009/948/XXX

xx xxx 30. xxxxxxxxx 2009

x předcházení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení a xxxxxx xxxxxx

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx, x zejména xx xx. 31 xxxx. 1 písm. x) a x) x čl. 34 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx smlouvy,

s xxxxxxx na podnět Xxxxx xxxxxxxxx, Polské xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republiky x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxx xxx zachovat x rozvíjet xxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x xxxxx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx (1) na xxxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x práva v Xxxxxxxx unii, xxxxx xxx schválen Evropskou xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 4. x 5. listopadu 2004, xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxx práva, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(3)

Xxxxx xxxxxxxx stanovených x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxxxx situacím, xxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxx vedena x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx x pravomocnému xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx rozhodnutí proto xxxxxxx x xx xxxxxxxx porušování xxxxxx xx xxx xx xxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx 54 Xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 14. xxxxxx 1985 xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (2), xxx xx xxxxxxxxx Soudním xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4)

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xx měly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a zdroji xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx řešení xx xxxxx zejména xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx předání xxxxxxxxx xxxxxx. Mohlo by xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx rozložení x xxxx, a to xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízeními.

(5)

Pokud xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxx osoby, xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízeních xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx členského xxxxx. Otázka, zda xxxxxxxx oprávněné xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx případy, kdy xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx to, xx xx xxxxx xx vedeno souběžné xxxxxxx xxxxxx v xxxxx členském státě xx věci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx právní xxxxx podaná xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgán xx xxxxx účelem poskytne xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xx xxx být xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx xxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxx být xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7)

Xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, by xxx xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Kontaktující xxxxx xx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, v níž xx měl kontaktovaný xxxxx pokud xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxx zbavené xxxxxxx.

(8)

Xxxxx xxxx xxxx příslušnými xxxxxx by xxx xxx xxxxxx zásadou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutím. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx možnost x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx rámcového xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, jehož cílem xx xxxxxxxx nepříznivým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, by xxxx mít xx xxxxxx, xx každý xxxxxx xx jedinečný, x xxxx by xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušná xxxxxxxx, jež mohou xxxxxxxxx kritéria xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx výroční xxxxxx Xxxxxxxxx x roku 2003 x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx praxe, x vzít x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx byl spáchán xxxxx xxx trestné xxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxx způsobena xxxxx xxxxx, xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osoba, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx, státní příslušnost xxxx xxxxxx pobyt xxxxxxxxx xxxx obviněné xxxxx, důležité xxxxx xxxxxxxxx nebo obviněné xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, k xxxx xxxx xxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zahájit přímé xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx konsenzu x xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neměla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přímých xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx.

(11)

Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx být xxxxxxx xx xxxxx pravomoci xx xx xxxxxxxxx, xxxx by xx xx xxx přál. Xxxxx není dosaženo xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, měly xx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pokračovat x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx trestného xxxx, xxxxx spadá xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(12)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestním xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx bis xx idem, xxxx xxxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxx kompetenční xxxx x výkon xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx. Ve společném xxxxxxxx svobody, bezpečnosti x práva xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx trestní xxxxxxx xx xxxx určitého xxxxxxxxx xxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(13)

Xxxxx xx dosaženo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, měly xx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx členského státu xxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxx x xxxx, že Xxxxxxxx je zvlášť xxxxx způsobilý k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx by předložení xxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy není xxxxx dosáhnout xxxxxxxx, xxx obvyklým krokem. Xx třeba xxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx. 13 xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxxxxxx Rady 2002/187/XXX ze xxx 28. února 2002 x xxxxxxx Evropské xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx) xx xxxxxx posílení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (3) (xxxx jen „xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx“), xxxxxxxxx pozměněného rozhodnutím Xxxx 2009/426/SVV xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x posílení Xxxxxxxxx (4), musí xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx k xxxx xxxxx, a xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx okamžiku xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xx přímých xxxxxxxxxx.

(15)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx Xxxxxxxx úmluvy o xxxxxxxxx trestního xxxxxx, xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx 15. xxxxxx 1972, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx.

(16)

Xxxx xxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx snadno x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ujednání, měly xx mít xxxx xxxxx rámcovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(17)

Xxxx rámcové rozhodnutí xx omezuje na xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx, xx by xxxx být stíhány x rámci xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/977/XXX xx xxx 27. xxxxxxxxx 2008 o ochraně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx x xxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxx xxxxxx (5) xx xx xxxx xxxxxx xx zpracování xxxxxxxx xxxxx vyměňovaných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx do prohlášení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jazyk, xxxxx xx v rámci Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(20)

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x dodržuje xxxxxx xxxxxxxx článkem 6 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x Listině základních xxxx Xxxxxxxx unie,

PŘIJALA XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX:

KAPITOLA 1

XXXXXX ZÁSADY

Článek 1

Xxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx tohoto rámcového xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx více členských xxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx této xxxx xxxxxxxxxx xx

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx vést x xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x řízeních xx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx, a

b)

dosáhnout xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zaměřeném na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx souběžnými xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Předmět a xxxxxx působnosti

1.   Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x článku 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rámec xxx

x)

postup, xxxx se navazuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x cílem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxx ve věci xxxxxxxx skutečností, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přímých xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx souběžná xxxxxxx xxxxxx xx xxxx stejných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx totožné xxxxx, pokud xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního řízení, x xxxxx dosáhnout xxxxxxxx o účinném xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx těmito souběžnými xxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx, na něž xx xxxxxxxx xxxxxx 5 x 13 xxxxxxxx Rady (ES) x. 1/2003 ze xxx 16. prosince 2002 o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 81 x 82 Xxxxxxx (6).

Xxxxxx 3

Definice

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx

a)

„souběžnými xxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x týkající se xxxxxxx osoby;

x)

„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxx jiný xxxxx, který je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 2 odst. 1 xxxxxx rámcového xxxxxxxxxx;

x)

„kontaktujícím xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx potvrdit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení;

x)

„xxxxxxxxxxxxx orgánem“ xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx styku xxxx xxxxxx.

2.   X souladu s xxxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady, xxxxx xxxxxx jsou xxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxx příslušné jednat xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.   Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 může xxxxx xxxxxxx stát, xx-xx xx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx organizační xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx ústředních xxxxxx xxxxxxxxxxx za správní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxx xx xxxxxx pomoci xxxxxxxxxx xxxxxxx x procesu xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx přejí xxxxxx možnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx.

4.   Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obdržené xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 všem xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx.

XXXXXXXX 2

XXXXXX INFORMACÍ

Článek 5

Xxxxxxxxx navázat xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx se xxxxxxxx, xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx probíhá xxxxxxxx řízení, kontaktuje xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx potvrdil xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x cílem zahájit xxxxx konzultace xxxxx xxxxxx 10.

2.   Pokud kontaktující xxxxx neví, který xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx šetření, x xx i prostřednictvím xxxxxxxxxxx míst Xxxxxxxx xxxxxx sítě, xxx xxxxx příslušný orgán xxxxxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx x existenci xxxxxx xxxxxx informovány xxxxx způsobem.

Xxxxxx 6

Povinnost odpovědět

1.   Xxxxxxxxxxxx xxxxx odpoví xx xxxxxx xxxxxxx podle xx. 5 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx lhůta, xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx souběžné xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx je zadržena xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx kontaktovaný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx kontaktujícím xxxxxxx, xxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a uvede xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxx, xx nějž xx kontaktující xxxxx xxxxxxx, xxxx příslušným xxxxxxx xxxxx článku 4, xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx jakýmkoli způsobem, x xxxx xxx xxxxxxx písemný xxxxxx.

Xxxxxx 8

Minimální xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

1.   Xxx podání žádosti xxxxx článku 5 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx informace:

x)

kontaktní údaje xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx x okolností, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

všechny podstatné xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x případně x xxxxxxx;

x)

fázi, x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x vazbě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízením, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx se x xxxxx xxxxx vyskytly.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají být xxxxxxxxxx x odpovědi

1.   Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx informace:

x)

xxx probíhá xxxx xxxxxxxxx trestní xxxxxx ve věci xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx;

x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx písmene x):

x)

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x

x)

xxxx, x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

2.   Kontaktovaný xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x trestním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX 3

XXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 10

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx dosáhnout xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o důležitých xxxxxxxxxx opatřeních, která xxxxx řízení xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx xxxxxxx konzultací xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx odpovídají xx xxxxxxx o informace xx xxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zvláštních informací, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx států zahájí xxxxx konzultace o xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 10, posoudí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x všechny xxxxxxx, které xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxx

1.   Xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx rozhodnutí x Xxxxxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dotčeno.

2.   Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 10, xxxxx kterýkoli xxxxxxxxx orgán dotčených xxxxxxxxx států, xx-xx xx vhodné, xxx Xxxxxxxxx, pokud je Xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jednání.

Xxxxxx 13

Poskytování xxxxxxxxx x výsledku xxxxxx

Je-li x průběhu přímých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o výsledku xxxxxx.

KAPITOLA 4

XXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 14

Xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx uloženém x generálního xxxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx orgánů Xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx se mohou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx svých xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 10.

Xxxxxx 15

Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x ujednáním

1.   Umožňují-li xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx rozšíření cílů xxxxxx rámcového rozhodnutí xxxx napomáhají-li xxxxxxxxxxx xxxx usnadnit xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx přímé xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx konsenzu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízeními, xxxxxxx xxxxx xxxxx

x)

nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x platnost;

x)

uzavírat xxxxxxxxxxx nebo mnohostranné xxxxxx nebo ujednání xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

2.   Xxxxxx a xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 nemají x xxxxxx případě xxxxx xx xxxxxx xx členskými xxxxx, xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

Provedení

Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx nezbytná xxx xxxxxxxx xxxxxxx x tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 15. xxxxxx 2012.

Do 15. xxxxxx 2012 xxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx xxxxx předpisů, xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx pro xx vyplývají x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 17

Xxxxxx

Do 15. xxxxxxxx 2012 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dosáhly xxxxxxx x tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 18

Vstup x xxxxxxxx

Xxxx rámcové rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X Bruselu xxx 30. listopadu 2009.

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. ASK


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 53, 3.3.2005, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 239, 22.9.2000, x. 19.

(3)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 63, 6.3.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. X 138, 4.6.2009, s. 14.

(5)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 350, 30.12.2008, s. 60.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 1, 4.1.2003, s. 1.