Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX 2009/948/XXX

xx xxx 30. xxxxxxxxx 2009

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sporům xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx čl. 31 xxxx. 1 písm. x) a x) x xx. 34 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx smlouvy,

s xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republiky x Xxxxxxxxx království,

s xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx cíl xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx (1) xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx Evropskou xxxxx na xxxxx xxxxxxxx konaném xx xxxxx 4. x 5. xxxxxxxxx 2004, xxxxxxxx, xxx členské xxxxx zvážily xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání při xxxxxxxxx xxxxxxxxx řádného xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3)

Xxxxx opatření stanovených x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx osobě vedena x různých členských xxxxxxx xxxxxxxx trestní xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx skutečností, xxx xx mohlo xxxx x pravomocnému xxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx xx dvou xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o to xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx 54 Úmluvy x provedení Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 14. xxxxxx 1985 xxxx xxxxxxx států Xxxxxxxxxxx unie Xxxxxxxx, Xxxxxxxx republiky Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (2), xxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4)

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx konsenzu x účinném xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobeným xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx plýtvání xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx trestního xxxxxx. Mohlo xx xxxxxx spočívat x x xxxxxx krocích xxxxxxxxxxxx účinné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx řízeními, xxxxxx xxxxxx rozložení v xxxx, x to xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx předložení xxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx ohledu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx měla xxx věnována xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx být ovlivněno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx osoby, xxx xx xxxxx xxxx x pravomocnému xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, měl xx navázat kontakt x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx. Xxxxxx, zda xxxxxxxx oprávněné xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx kontaktujícím xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx by xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx podezřelá xxxx xxxxxxxx osoba za xxxxxxxxxx xxxxxxx podrobností xxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxx xx xxxxxx souběžné xxxxxxx xxxxxx x xxxxx členském státě xx xxxx stejných xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vzájemnou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx existenci takového xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx měl být xxxxxxx na povinné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx údajů, xxxxx xx měly být xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7)

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Kontaktující xxxxx xx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xx měl xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Příslušné xxxxxx xx xxx navazování xxxxxxxx měly xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8)

Xxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx možnost x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jednání xxxxx xxxxxx rámcového rozhodnutí, x to xx xxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x dosažení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx cílem xx zabránit nepříznivým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vedenými xx xxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx na xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx jedinečný, x xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušné xxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušná xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxx x xxxxxx zveřejněném xx výroční xxxxxx Xxxxxxxxx z xxxx 2003 x vypracovaném xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx byl spáchán xxxxx díl xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxx xx nachází xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx xxxx trvalý xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zájmy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, důležité xxxxx xxxxx x svědků, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Eurojustu.

(11)

Žádný xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx povinen xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx vykonávat, xxxx by xx xx sám xxxx. Xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx x soustředění xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pokračovat x xxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxxxx xx xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx.

(12)

Xxxxxxx xxxxxxx cílem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zabránit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x porušení xxxxxx xx bis xx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx pravomoci, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xx společném xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx je xxxxx zásadu xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právu xxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxx x xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx věci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(13)

Xxxxx xx dosaženo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x tímto konsenzem.

(14)

Vzhledem x xxxx, xx Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoci při xxxxxx kompetenčních sporů, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx není xxxxx xxxxxxxxx konsenzu, xxx xxxxxxxx krokem. Xx třeba xxxx xx vědomí, že xxxxx xx. 13 xxxx. 7 písm. x) xxxxxxxxxx Rady 2002/187/XXX ze dne 28. xxxxx 2002 x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (Eurojust) za xxxxxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (3) (xxxx xxx „xxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx“), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím Xxxx 2009/426/SVV xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxx Xxxxxxxxx (4), xxxx xxx Xxxxxxxx informován o xxxxxxxxx, kdy xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx okamžiku předložit Xxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx orgánů zapojených xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(15)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx trestního xxxxxx, xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx 15. xxxxxx 1972, xxx xxxxxxxx xxxx ujednání xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(16)

Xxxx rámcové xxxxxxxxxx xx nemělo vést x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v případech, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dispozici xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx členskými státy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx mít xxxx xxxxx rámcovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(17)

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx omezuje xx xxxxxxxxxx x výměně xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx tudíž xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx by xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx existuje.

(18)

Rámcové rozhodnutí Xxxx 2008/977/SVV xx xxx 27. xxxxxxxxx 2008 x ochraně xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x trestních xxxxxx (5) xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto rámcového xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxx státy jsou xxxxxxxx k tomu, xxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, který xx x rámci Xxxxxxxx xxxx běžně xxxxxxx.

(20)

Xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxx xxxxx x dodržuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x Evropské xxxx a zohledněné x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropské unie,

PŘIJALA XXXX RÁMCOVÉ XXXXXXXXXX:

KAPITOLA 1

XXXXXX ZÁSADY

Článek 1

Xxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je prosazovat xxxx spolupráci mezi xxxxxxxxxxx orgány dvou xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx řízení, s xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx je

a)

předcházet situacím, xxx xxxx proti xxxxxxx xxxxx vedena x různých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trestní xxxxxx ve věci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx mohlo xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízeních ve xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, čímž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx bis xx idem, x

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinném xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx nepříznivým následkům xxxxxxxxxx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Za xxxxxx xxxxxxxx cíle uvedeného x článku 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx

x)

postup, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx;

b)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přímých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx členských xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxx, x xxxxx dosáhnout xxxxxxxx x účinném xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx následkům xxxxxxxxxx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nevztahuje na xxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxx 5 a 13 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2003 ze xxx 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské soutěže xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 81 a 82 Xxxxxxx (6).

Xxxxxx 3

Xxxxxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx

x)

„xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxx řízení, x xx xxx ve xxxx přípravného xxxxxx, xxx i ve xxxx řízení před xxxxxx, xxxxxx xx xxxx nebo více xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx stejných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx;

x)

„xxxxxxxxxx orgánem“ xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

„kontaktujícím xxxxxxx“ příslušný orgán xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx potvrdit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

d)

„kontaktovaným xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podporuje xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

2.   X xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 každý xxxxxxx stát informuje xxxxxxxxx sekretariát Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.   Xxx ohledu na xxxxxxxx 1 x 2 může každý xxxxxxx stát, je-li xx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx organizační xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 nebo xx xxxxxx pomoci xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Členské xxxxx, xxxxx si xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgán nebo xxxxxx, x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxx sekretariát Xxxx.

4.   Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obdržené xxxxx odstavců 2 x 3 xxxx xxxxxxxx státům x Xxxxxx.

XXXXXXXX 2

VÝMĚNA INFORMACÍ

Článek 5

Xxxxxxxxx navázat xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení, kontaktuje xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx potvrdil existenci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx zahájit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 10.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx orgán xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud příslušné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, již xxxx o existenci xxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Povinnost odpovědět

1.   Kontaktovaný xxxxx odpoví xx xxxxxx podanou xxxxx xx. 5 xxxx. 1 v přiměřené xxxxx uvedené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nebyla-li xxxxxxx žádná xxxxx, xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zda x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx souběžné xxxxxx. X případech, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxx obviněná xxxxx je zadržena xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx urychleně.

2.   Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nemůže xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx kontaktujícím xxxxxxx, xxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Pokud xxxxx, na xxxx xx xxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 4, předá bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx orgán.

Xxxxxx 7

Způsob xxxxxxxxxx

Kontaktující x xxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx záznam.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx žádost xxxxxxxxx

1.   Xxx xxxxxx žádosti xxxxx článku 5 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx informace:

x)

kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx x okolností, které xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

všechny xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx;

x)

xxxx, x xxx se xxxxxxx xxxxxx nachází, a

e)

případně xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx související s xxxxxxxx řízením, které xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx se x xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Minimální xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

a)

zda xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestní xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoby;

v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x):

b)

kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x)

xxxx, v níž xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx členském xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX 3

XXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 10

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx se prokáže xxxxxxxxx souběžných xxxxxx, xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xxxxx konzultace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx následkům xxxxxxxxxx xxxxxx souběžnými řízeními, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxx dobu xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx x důležitých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx řízení xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxx xx nich xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost jednotlivců, xxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx poskytnout.

Xxxxxx 11

Postup xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xxxxx konzultace x xxxxxxx s cílem xxxxxxxxx konsenzu xxxxx xxxxxx 10, xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a všechny xxxxxxx, které považují xx xxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Spolupráce x Xxxxxxxxxx

1.   Xxxx rámcové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx, aniž by xxx uvedené rozhodnutí xxxx dotčeno.

2.   Nelze-li dosáhnout xxxxxxxx xxxxx článku 10, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dotčených xxxxxxxxx států, xx-xx xx xxxxxx, xxx Xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jednání.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xx-xx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 10 xxxxxxxx konsenzu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx informuje příslušný xxxxx či xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX 4

OBECNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 14

Xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx uvede x prohlášení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx, které z xxxxxxxx jazyků xxxxxx Xxxx xxx používat xxx navazování kontaktu xxxxx xxxxxxxx 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx používání xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 10.

Xxxxxx 15

Vztah x xxxxx právním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

1.   Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx nástroje nebo xxxxxxxx rozšíření xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx napomáhají-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zahajují přímé xxxxxxxxxx x xxxxxxx x dosažení konsenzu x účinném xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, členské xxxxx xxxxx

x)

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mnohostranné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x platnost;

b)

uzavírat xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx.

2.   Xxxxxx x xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 nemají x xxxxxx případě xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stranami.

Xxxxxx 16

Provedení

Členské státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 15. xxxxxx 2012.

Xx 15. xxxxxx 2012 xxxxxxx xxxxx xxxxx generálnímu xxxxxxxxxxxx Rady a Xxxxxx znění předpisů, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxx xx vyplývají x xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí.

Xxxxxx 17

Zpráva

Xx 15. xxxxxxxx 2012 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu, xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx rozhodnutím, a xxxxxxxx ji xxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhy.

Xxxxxx 18

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxx vyhlášení v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

X Xxxxxxx dne 30. listopadu 2009.

Za Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. XXX


(1)  Úř. xxxx. X 53, 3.3.2005, s. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. L 239, 22.9.2000, x. 19.

(3)  Úř. xxxx. X 63, 6.3.2002, x. 1.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 138, 4.6.2009, x. 14.

(5)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 350, 30.12.2008, s. 60.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 1, 4.1.2003, s. 1.