Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXX ROZHODNUTÍ XXXX 2009/948/XXX

xx xxx 30. xxxxxxxxx 2009

x předcházení xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxx řešení

RADA XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x Evropské xxxx, x zejména xx xx. 31 xxxx. 1 písm. x) a x) x xx. 34 xxxx. 2 xxxx. x) této xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republiky x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx (1) na xxxxxxxx svobody, xxxxxxxxxxx x práva x Xxxxxxxx unii, xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx jejím xxxxxxxx konaném xx xxxxx 4. x 5. xxxxxxxxx 2004, xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx sporů xx xxxxx xxxxxx účinnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx dokončit xxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxx uznávání xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(3)

Xxxxx xxxxxxxx stanovených x tomto rámcovém xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx proti xxxxxxx osobě vedena x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx mohlo vést x pravomocnému rozhodnutí x xxxxxx řízeních xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státech. Xxxxxxx rozhodnutí proto xxxxxxx o xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zásady xx xxx in xxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx 54 Úmluvy x provedení Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 14. xxxxxx 1985 xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Beneluxu, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (2), xxx je xxxxxxxxx Xxxxxxx dvorem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4)

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxxxxx na zabránění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobeným xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx zabránění xxxxxxxx xxxxx x zdroji xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů. Xxxxxx xxxxxx by xxxxx zejména xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx předání xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx by xxxxxx xxxxxxxx i x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx řízeními, včetně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx ohledu by xxxxxxxx pozornost xxxx xxx věnována xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx ovlivněno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trestní xxxxxx xx xxxx stejných xxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxx, což xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x takových řízeních xx dvou xxxx xxxx xxxxxxx, měl xx navázat xxxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, by xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zahrnovat xxxx xxxx případy, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx uvedení podrobností xxxxxxxx xx to, xx xx xxxxx xx vedeno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx věci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx odpovídající xxxxxx x xxxxxxxxx právní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgán xx xxxxx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx měl xxx xxxxxxx na povinné xxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx měly xxx xxxx poskytnuty. Xxxx xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxx usnadnit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7)

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx kontaktován xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xx měl xxx obecnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx, xxx stanovil xxxxx, x xxx xx xxx kontaktovaný xxxxx pokud xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx měly xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx situaci xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8)

Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx měl xxx hlavní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx možnost x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxx příslušné x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to za xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx orgány xx xxxxx x dosažení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx na xxxxxx, že každý xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx konsenzu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx posoudit příslušná xxxxxxxx, jež mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxxx zveřejněném xx xxxxxxx zprávě Xxxxxxxxx x roku 2003 a xxxxxxxxxxxx xxx potřeby praxe, x vzít x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, kde xxxx způsobena xxxxx xxxxx, místo, xxx xx nachází xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x možnosti zajištění xxxxxx předání nebo xxxxxx do jiné xxxxxxxxxx, státní příslušnost xxxx xxxxxx pobyt xxxxxxxxx nebo obviněné xxxxx, xxxxxxxx zájmy xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxxxx důkazů xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx dojít.

(10)

Povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx rámcového xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx konzultací x xxxxxx Xxxxxxxxx.

(11)

Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx povinen xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx xx si xx sám xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx států mít xxxxxxx pokračovat v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx trestného xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(12)

Xxxxxxx hlavním xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx k porušení xxxxxx xx xxx xx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx by nemělo xxxxxxx xxxxxxxxxxx spor x xxxxx pravomoci, xxxxx xx jinak xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se uplatňuje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx a používat xxx, xx xx xxxxxxxx za splněnou, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx členský xxxx.

(13)

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x soustředění trestního xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x tímto konsenzem.

(14)

Vzhledem x tomu, že Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx pomoci při xxxxxx kompetenčních sporů, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx Eurojustu v xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx. 13 xxxx. 7 písm. x) xxxxxxxxxx Rady 2002/187/XXX ze dne 28. xxxxx 2002 x zřízení Evropské xxxxxxxx xxx soudní xxxxxxxxxx (Eurojust) xx xxxxxx posílení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (3) (dále xxx „xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx“), xxxxxxxxx pozměněného xxxxxxxxxxx Xxxx 2009/426/XXX xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxxx Xxxxxxxxx (4), musí být Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx došlo xx xxxxxxxxxxxxx sporu xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předložit Xxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxx jeden x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(15)

Xxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx 15. xxxxxx 1972, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx.

(16)

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx jsou xxx xxxxxx problémy xxxxxx x xxxxxxxxx vhodnější xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx členskými státy xxxxxxx xxxxxxxxx nástroje xxxx xxxxxxxx, měly xx mít xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(17)

Xxxx rámcové xxxxxxxxxx xx omezuje xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a přímých xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx osob xxxxxxx, že xx xxxx xxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx existuje.

(18)

Rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2008/977/XXX xx xxx 27. xxxxxxxxx 2008 x ochraně xxxxxxxx xxxxx zpracovávaných x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxx xxxxxx (5) xx se mělo xxxxxx xx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rámcového xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx prohlášení x jazykovém xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx jazyka xxxxxxx xxxxx xxxxx, který xx x rámci Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(20)

Xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxx základní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x Listině xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXX ROZHODNUTÍ:

KAPITOLA 1

XXXXXX XXXXXX

Xxxxxx 1

Xxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx rámcového xxxxxxxxxx xx prosazovat xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dvou xxxx více členských xxxxx, xxxxx vedou xxxxxxx xxxxxx, s xxxxx zlepšit účinný x řádný xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx této xxxx xxxxxxxxxx xx

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx proti xxxxxxx osobě xxxxxx x různých členských xxxxxxx souběžná xxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxx nebo více xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx byla porušena xxxxxx xx bis xx xxxx, a

b)

dosáhnout xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx těmito souběžnými xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedeného x článku 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx

x)

xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx totožné xxxxx;

b)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx dvou xxxx xxxx členských států, xxxxx vedou souběžná xxxxxxx xxxxxx xx xxxx stejných skutečností, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx již xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx dosáhnout xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxx nepříznivým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxx rámcové xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx články 5 x 13 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2003 xx xxx 16. prosince 2002 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 81 x 82 Xxxxxxx (6).

Xxxxxx 3

Xxxxxxxx

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x)

„souběžnými xxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxx i ve xxxx xxxxxx před xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státech xx xxxx stejných skutečností x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx;

b)

„příslušným orgánem“ xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby vykonával xxxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

c)

„xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení;

x)

„xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx, xxx potvrdil xxxxxxxxx souběžného trestního xxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxx xxxxxx způsobem, xxxxx podporuje xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxx.

2.   X xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 každý xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sekretariát Rady, xxxxx orgány jsou xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.   Xxx ohledu xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxx xxxxxxx stát, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx organizační uspořádání, xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 5 nebo za xxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx v procesu xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx si xxxxx xxxxxx xxxxxxxx určit xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx.

4.   Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obdržené xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 všem xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx.

KAPITOLA 2

XXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx navázat xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu oprávněné xxxxxx xx domnívat, xx v xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, x cílem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 10.

2.   Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxx, a xx i prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx sítě, xxx xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx souběžná xxxxxx vedou, xxx xxxx o existenci xxxxxx řízení informovány xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.   Xxxxxxxxxxxx xxxxx odpoví xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 1 x přiměřené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx žádná lhůta, xxx zbytečného odkladu x informuje xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení. X xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgán žádost xxxxxxxx urychleně.

2.   Xxxxx kontaktovaný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x uvede xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx.

3.   Pokud xxxxx, xx nějž xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 4, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 7

Způsob komunikace

Kontaktující x kontaktovaný orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxx informace, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

1.   Xxx podání xxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

b)

xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

c)

všechny xxxxxxxxx xxxxx o totožnosti xxxxxxxxx xxxx obviněné xxxxx x případně x xxxxxxx;

d)

xxxx, v xxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

e)

xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxxxxxxx orgán xxxx xxxxx významné dodatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx řízením, které xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx obtíží, xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Minimální xxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx informace:

a)

xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxx x poskytnutí informací xxxxxx kontaktujícím xxxxxxx, x zda xx xxxx xx týkalo xxxxxxx xxxxx;

v případě xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx písmene x):

x)

xxxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxx x

x)

xxxx, x xxx xx toto xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x trestním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx probíhalo v xxxx členském xxxxx, xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx souvisejících skutečností, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX 3

XXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 10

Xxxxxxxxx xxxxxxx přímé xxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízeními, xxxxx může xxxxxxxx xxxx x soustředění xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx členského xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxx dobu xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřeních, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx do xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zapojených do xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx však příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxxxx, xxxx povinen tyto xxxxxxxxx poskytnout.

Xxxxxx 11

Postup xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx příslušné orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x cílem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 10, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x všechny xxxxxxx, xxxxx považují xx důležité.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

1.   Xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx, xxxx xx xxx uvedené xxxxxxxxxx xxxx dotčeno.

2.   Nelze-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 10, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je-li xx xxxxxx, xxx Xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxx podle čl. 4 xxxx. 1 xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 13

Poskytování informací x xxxxxxxx xxxxxx

Xx-xx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x výsledku xxxxxx.

XXXXXXXX 4

OBECNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 14

Xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx uloženém x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx, které z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx lze xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontaktu xxxxx xxxxxxxx 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx používání xxxxxxxxxxx jazyka v xxxxxxx xxxxx přímých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 10.

Xxxxxx 15

Xxxxx x xxxxx právním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

1.   Umožňují-li xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cílů xxxxxx rámcového rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postup, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxx trestních xxxxxxxx, xxxxxxxx přímé xxxxxxxxxx x usilují x xxxxxxxx xxxxxxxx x účinném xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx

a)

xxxxxx uplatňovat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx;

b)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx vstupu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

2.   Dohody a xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx na vztahy xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

Provedení

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do 15. xxxxxx 2012.

Xx 15. xxxxxx 2012 xxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Rady x Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx svém xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 17

Xxxxxx

Xx 15. xxxxxxxx 2012 předloží Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, xx xxxxx zhodnotí, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 18

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxx xxx 30. xxxxxxxxx 2009.

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. XXX


(1)  Úř. věst. C 53, 3.3.2005, s. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 239, 22.9.2000, x. 19.

(3)  Úř. xxxx. X 63, 6.3.2002, s. 1.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 138, 4.6.2009, x. 14.

(5)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 350, 30.12.2008, x. 60.

(6)  Úř. xxxx. X 1, 4.1.2003, s. 1.