Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022D0798 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/798 ze dne 19. května 2022 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87769 × MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2022) 3182) (Pouze nizozemské znění je závazné) (Text s významem pro EHP) R P
32022D0797 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/797 ze dne 19. května 2022 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × T25 × DAS-40278-9 a její podkombinaci 25 × DAS-40278-9, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2022) 3179) (Pouze nizozemské znění je závazné) (Text s významem pro EHP) R P
32021R1236 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1236 ze dne 12. května 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o žádosti o zápis zeměpisných označení lihovin, námitkové řízení, změny specifikace výrobku, zrušení zápisu, používání symbolu a kontrolu R P
32021D1185 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1185 ze dne 13. července 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/2450, pokud jde o držitele povolení a jeho zástupce v Unii pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-44406-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh R P
32021D1161 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1161 ze dne 13. července 2021, kterým se mění rozhodnutí 2011/891/EU a prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/1211, (EU) 2017/1212, (EU) 2017/2449, (EU) 2019/2085 a (EU) 2019/2086, pokud jde o držitele povolení a jeho zástupce v Unii pro uvádění produktů, které obsahují určité geneticky modifikované organismy, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh R P
32021R0976 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/976 ze dne 4. června 2021, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cykloxydim, mepikvat, Metschnikowia fructicola kmen NRRL Y-27328 a prohexadion v některých produktech a na jejich povrchu R P
32021R0882 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/882 ze dne 1. června 2021, kterým se povoluje uvedení sušených larev potemníka moučného Tenebrio molitor na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 R P
32021D0741 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/741 ze dne 5. května 2021 o vnitrostátních předpisech oznámených Dánskem a týkajících se přidávání dusitanů do některých masných výrobků R P
32021R0724 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/724 ze dne 3. března 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o oznámení, která mají členské státy předkládat Komisi ohledně subjektů pověřených dohledem nad postupy staření lihovin a ohledně příslušných orgánů odpovědných za zajištění souladu s uvedeným nařízením R P
32021R0723 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/723 ze dne 26. února 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o zřízení veřejného rejstříku obsahujícího seznam subjektů pověřených dozorem nad procesy staření lihovin v každém členském státě R P
32021R0705 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/705 ze dne 28. dubna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 333/2007, pokud jde o požadovaný počet dílčích vzorků a pracovní charakteristiky některých metod analýzy R P
32021R0663 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/663 ze dne 22. dubna 2021, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlordekon v některých produktech a na jejich povrchu R P
2021R0644 32021R0644 - NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/644 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fluxapyroxad, hymexazol, metamitron, penflufen a spirotetramat v některých produktech a na jejich povrchu R P
32021R0618 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/618 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro diklofop, fluopyram, ipkonazol a terbuthylazin v některých produktech a na jejich povrchu R P
32021R0616 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/616 ze dne 13. dubna 2021, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benalaxyl, benalaxyl-M, dichlobenil, fluopikolid, prochinazid a pyridalyl v některých produktech a na jejich povrchu R P
32021R0608 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/608 ze dne 14. dubna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 R P
32021R0606 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/606 ze dne 14. dubna 2021, kterým se mění příloha I, přílohy IV až XIII a příloha XVI prováděcího nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o položky týkající se Běloruska a Spojeného království a jeho závislých území Guernsey, Ostrov Man a Jersey na seznamech třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie R P
32021R0590 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/59 ze dne 12. dubna 2021, kterým se mění přílohy II a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aklonifen, boskalid, kravské mléko, etofenprox, difosforečnan železitý, L-cystein, lambda-cyhalothrin, maleinhydrazid, mefentriflukonazol, natrium-5-nitroguajakolát, natrium-2-nitrofenolát, natrium-4-nitrofenolát a triklopyr v některých produktech nebo na jejich povrchu R P
32021D0586 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/586 ze dne 12. dubna 2021, kterým se mění rozhodnutí Komise 2007/330/ES, kterým se zrušují zákazy týkající se pohybu některých produktů živočišného původu na ostrově Kypr podle nařízení Rady (ES) č. 866/2004 a kterým se stanoví podmínky pro pohyb těchto produktů, pokud jde o produkt „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ (CHOP) R P
32021R0573 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/573 ze dne 1. února 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625, pokud jde o podmínky dovozu živých hlemýžďů, směsných produktů a střívek uváděných na trh k lidské spotřebě R P