Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021D1023 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1023 ze dne 8. června 2021 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Finska – EGF/2020/007 FI/Finnair R P
32021D1023 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1023 ze dne 8. června 2021 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Finska – EGF/2020/007 FI/Finnair R P
32021D1022 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1022 ze dne 8. června 2021 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Nizozemska – EGF/2020/004 NL/KLM R P
32021D1022 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1022 ze dne 8. června 2021 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Nizozemska – EGF/2020/004 NL/KLM R P
32021D1021 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1021 ze dne 8. června 2021 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Německa – EGF/2020/003-DE/GMH Guss R P
32021D1020 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1020 ze dne 8. června 2021 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Belgie – EGF/2020/005 BE/Swissport R P
32021D1020 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1020 ze dne 8. června 2021 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Belgie – EGF/2020/005 BE/Swissport R P
32021D0886 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/886 ze dne 20. května 2021 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Estonska – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism R P
32020D0986 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/986 ze dne 18. června 2020 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2020/000 TA 2020 – Technická pomoc z podnětu Komise) R P
32019D1938 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1938 ze dne 18. září 2019 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc z podnětu Komise) R P
32017D1600 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1600 ze dne 13. září 2017 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti z Finska – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 R P
32016L2341 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) R P
32015L1794 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1794 ze dne 6. října 2015, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES, 2009/38/ES a 2002/14/ES a směrnice Rady 98/59/ES a 2001/23/ES, pokud jde o námořníky (Text s významem pro EHP) R P
32014R0643 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 643/2014 ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o oznamování vnitrostátních předpisů týkajících se obezřetnostních požadavků v oblasti plánů zaměstnaneckého penzijního pojištění podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES (Text s významem pro EHP) R P
32013R1309 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 R P
32009R0546 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 546/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci R P
32009L0038 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) R P
32006R1927 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1927/ES ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci R P
32006L0025 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/25/ES ze dne 5. dubna 2006 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých zdrojů) (devatenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) R P
32003L0041 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi R P